Demareilta jyrkkä vaatimus tehdä kuten oli tarkoitus

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa, joka vilisee johtavia poli­itikko­ja, ihme­telti­in eilen joukol­la demarien  pitkää vaa­timus­lis­taa Por­tu­gali-tuelle. Pihviä etsit­ti­in oikein suuren­nus­lasil­la. Oikein mitään uut­ta ei löy­tynyt – tai joidenkin mielestä kak­si kohtaa, jot­ka eivät ole itses­tään­selvyyk­siä. Pääasi­as­sa vaa­dit­ti­in Suomen neu­vot­telijoiden edis­tävän tavoit­tei­ta, joi­ta on koko ajan edistetty.

Uutuute­na voidaan ehkä pitää vakuuk­sien vaa­timista uusil­ta lain­oil­ta. Mut­ta käviköhän tässäkin niin, että suuret EU-maat ehtivät sopia tästäkin lauan­taina kok­ouk­ses­sa, jota ei mis­sään tapauk­ses­sa koskaan pidet­ty? Minä luulin, että vaa­timus pankkiveros­ta vaik­ka kansal­lise­na ratkaisuna olisi uusi, mut­ta kokoomus­läh­teet ker­toi­vat, että por­var­i­hal­li­tus on jo pan­nut sen ihan omas­ta aloit­teestaan valmisteluun.

Aate­his­to­ri­al­lis­es­ti merkit­tävä on demarien vaa­timus laa­jas­ta yksi­ty­istämiso­hjel­mas­ta Por­tu­galis­sa: val­tion on myytävä omaisu­ut­taan. Vaati­jana ei ollut siis hau­dan takaa Mil­ton Fried­man eikä IMF vaan Forssan ohjel­man sovel­lu­tuk­se­na Suomen sosi­aalidemokraat­ti­nen puolue.

Nyt jäämme vain odot­ta­maan, kel­paa­vatko Kiviniemen hal­li­tuk­sen lin­jauk­set myös perussuomalaisille.

44 vastausta artikkeliin “Demareilta jyrkkä vaatimus tehdä kuten oli tarkoitus”

 1. Heinälu­o­man puhei­den mukaan Suo­mi vaatii tästä eteen­päin nyt vaku­udet antami­in­sa takauk­si­in. Näi­nollen Suo­mi saisi senior­i­teetin lain­oi­hin­sa mui­hin takaa­ji­in näh­den. Kuinka­han tämä menee läpi muis­sa mais­sa , sil­lä ei kai ole mah­dol­lista, että koko 500 mil­jardille han­ki­taan vakuudet.

 2. Aate­his­to­ri­al­lis­es­ti merkit­tävä on demarien vaa­timus laa­jas­ta yksi­ty­istämiso­hjel­mas­ta Portugalissa

  🙂

  Ykkösaa­mus­ta lisää aiheesta koti­maa on eri maa. 

  Haas­tat­teli­ja: Por­tu­galin tuen saamisen ehtoina on että vähän­netään julk­isia virko­ja, leik­taan eläkkeitä, työt­tömyysko­r­vausten mak­suai­ka rajataan enim­mil­lään puoleen­toista vuo­teen. Jouko Skin­nari, onko tässä jotain sel­l­aista mikä tulee ehkä esi­in seu­raavas­sa hallilutusohjelmassa

  Skin­nari: No. Ei… täl­lä tavoin. Kyl­lä meil­läkin täy­tyy tehdä säästöjä. Mut­ta ne ovat toisel­la taval­la tapah­tu­via. Kyl­lä mei­dän täy­tyy nyt saa­da sem­moinen innos­tunut tekemisen meinin­ki Suomeen, jos­sa teol­lisu­u­den ja palveluelinkeino­jen kehit­tämi­nen koko maa­ta kat­tavasti läh­tee liikeelle…

  Kuu­den min­uutin kohdal­la, http://areena.yle.fi/audio/1305180582753

 3. Aate­his­to­ri­al­lis­es­ti merkit­tävä on demarien vaa­timus laa­jas­ta yksi­ty­istämiso­hjel­mas­ta Por­tu­galis­sa: val­tion on myytävä omaisu­ut­taan. Vaati­jana ei ollut siis hau­dan takaa Mil­ton Freed­man eikä IMF vaan Forssan ohjel­man sovel­lu­tuk­se­na Suomen sosi­aalidemokraat­ti­nen puolue. 

  Ehkä ne halu­a­vat soveltaa sosialidemokra­ti­aa vain Suomes­sa. Muu maail­ma jääköön markki­navoimien armoille…

 4. Tuo­hon­han voisi yhdis­tää ideasi vas­takaupoista, eli Suomi/muut maat ottaa yksi­ty­is­tet­tävää omaisu­ut­ta velka­nsa taku­udek­si, tai ostaa sitä ihan suoraan.

 5. Soi­ni ilmoit­ti äsken, ettei puolue lähde neu­vot­tele­maan hal­li­tuk­ses­ta, joka tukee Por­tu­galin paket­tia. Se on nyt siis sitä myöten selvä. Perus­suo­ma­laiset jäävät “vapaae­htois­es­ti” pois hallituksesta.

  Vihrei­den ehto oli, etteivät he lähde hal­li­tuk­seen yhdessä PerusS:n kanssa. Tuo ehto on nyt täytetty.

  Kun­tau­ud­is­tus on hyvin tärkeä asia Keskus­tan kannal­ta, siis jar­ru­miehen näkökul­mas­ta. Oppo­si­tios­ta käsin jar­ru ei toi­mi. SDP on ajanut aja­tus­ta suurista kun­nista ja kun­tien määrän vähen­tämistä par­il­la sadal­la. Toteutuuko?

  Seu­raa­vat neljä vuot­ta sisältävät mah­dot­toman tärkeitä asioi­ta niin sisä- kuin ulkopoli­it­tis­es­ti. Hal­li­tus on paljon var­ti­jana. Toivon suur­ta viisaut­ta, malt­tia ja kokon­ais­val­taista näke­mys­tä. Raken­nemuu­tok­ses­ta puhut­ti­in paljon aikoinaan, mut­ta nyt se taitaa oikeasti tulla.

 6. Per­sut ilmoit­ti­vat sit­ten jät­täy­tyvän­sä oppo­si­tioon. Nyt olisi Vihreil­lä oikeasti pelin paik­ka, ettei paik­ka mene KD:lle. Pistäkää ehdoik­si Vuotos&Kollaja ja pääkaupunkiseudun liikenneratkaisuja. 

  Vaal­i­u­ud­is­tus kan­nat­taa mielu­um­min kir­joit­taa uusik­si, eikä tuo muutenkaan onnis­tu­isi yhden valikau­den aikana: sito­vat sopimus tues­ta myös seu­raaval­la vaa­likaudel­la voisi sen sijaan olla mah­dolli­nen. SDP:n ja Kokoomuk­sen kanssa olisi var­maankin hel­poin­ta uud­is­taa vaal­i­jär­jestelmää ihan yksinker­tais­es­ti fuu­sioimal­la pien­impiä vaalipi­ire­jä (mikä on Kepulle ongel­ma, mut­ta olkoon).

 7. Varsin oivalli­nen kir­joi­tus Osmol­ta. Demar­it huo­raa­vat pahem­man kerran.

 8. No, ovatko vihreät valmi­ita muut­ta­maan mie­len­sä oppo­si­tioon menos­ta jos Katainen tekee sopi­van tarjouksen?

  Per­sut sanoi­vat jäävän­sä oppo­si­tioon ja olisi han­kala uskoa Arhin­mäen käskevän joukko­jansa näi­den kan­sain­välis­ten pankki­tukien taakse. 

  Hal­li­tusen­em­mistö jää parhaim­mil­laankin kovin heiveröisek­si, jos sekä per­sut, keskus­ta, vasurit että vihreätkin ovat oppositiossa.…

 9. Nyt kun per­sut luovut­ti­vat, pääsee/joutuu(?) Vihreät ilmeisen mie­lenki­in­toiseen posi­tioon. Miltäs hal­li­tu­s­paik­ka mais­tu­isi, kun EU-poli­ti­ikas­ta ei ainakaan muo­dos­tu kyn­nys­tä? Mitä pelikir­ja tähän sanoo?

 10. Ode,

  Kak­si vastaesimerkkiä:

  1) Suo­mi ei ole enää mukana väli­aikaisesen mekanis­min päätök­sis­sä ilman vakuuk­sia. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sijoit­tavas­tu­un toteu­tu­mista, jos ja kun velka­jär­jeste­ly­i­hin joudutaan. 

  Tämäkö ei ole muka muu­tos Suomen aikaisem­paan linjaan? 

  2) Pankkivero toteutetaan vähin­tään Suomes­sa. Suo­mi ajaa Tobinin veroa myös EU:n omana ratkaisuna.

  Tämäkö ei ole muka muu­tos Suomen aikaisem­paan lin­jaan? (Tosin esim. sinä olet tain­nut kan­nat­taa transak­tioveroa vain globaalis­sa muodossa)

 11. Mitä mieltä olet neu­vot­te­lu­ti­lanteesta nyt, kun per­sut vetäy­tyivät hallitusneuvotteluista?

  Vihrei­den äänestäjänä halu­aisin, että ikävästä tilanteesta riip­pumat­ta — tai juuri sen vuok­si te kan­taisitte vas­tu­unne, ja lähtisitte mukaan hallitusneuvotteluihin.

  Kir­joitin tästä avoimen kir­jeen Vihreän lan­gan kommenttipalstalle:
  http://www.vihrealanka.fi/uutiset/avaako-timo-soini-vihreille-oven-hallitukseen#comment-64866

 12. Suurin mie­lenki­in­toni kohdis­tuu siihen, miten EU:ssa suh­taudu­taan Kataisen/Urpilaisen sopimuk­seen. Mei­dän äänestäjien­hän annet­ti­in ymmärtää, että vai­h­toe­hto­ja on vain JAA / EI.
  Käytän­nössä kyseeseen tullee vain tuo ensimmäinen..

 13. Komp­paan Helsinkiläistä äänestäjää.

  Olisi­han se luon­te­vaa, että jos PerusS on oppo­si­tios­sa niin Vihreät ovat hallituksessa. 

  Ville Niin­istö: “…seu­raa­van hal­li­tuk­sen pitää tehdä edeltäjään­säkin paljon vihreäm­pää poli­ti­ikkaa, jot­ta me voisimme siihen osal­lis­tua.” Aivan niin, aivan niin.

  Perus­suo­ma­lais­ten ehdo­ton kan­ta on todel­lakin ehdo­ton. Suo­mi on tasavar­masti EU:ssa neljänkin vuo­den kulut­tua. Vas­tus­taako PerusS vielä sil­loinkin kaikkea, mis­sä lukee EU?! Sil­loin­han käy niin, että vaik­ka PerusS olisi suurin puolue ja hal­li­tus­tun­nusteli­ja, se ei kuitenkaan saisi hal­li­tu­so­hjel­malleen tarpeek­si tukea muil­ta puolueil­ta. Koskaan milloinkaan.

 14. Kansan syvien riv­ien tyy­tymät­tömyys purkau­tui kaikkien aiko­jen jykyyn. Ja jos siitä huoli­mat­ta Kokoomus, RKP ja Vihreät jatka­vat edelleen hal­li­tuk­ses­sa niin onnek­si olkoon. Naut­tikaa koko rahan edestä.

  http://www.velkakello.fi/
  http://www.financedublin.com/debtclock.php

  Ei olla enää kaukana Irlan­nin velka­määrästä per asukas, vaik­ka bruttokansantuotteemme/asukas onkin edelleen Irlan­tia pienem­pi. Vielä on hyvä takail­la ja ottaa lainaa…

 15. Kansan syvien riv­ien tyy­tymät­tömyys purkau­tui kaikkien aiko­jen jykyyn. Ja jos siitä huoli­mat­ta Kokoomus, RKP ja Vihreät jatka­vat edelleen hal­li­tuk­ses­sa niin onnek­si olkoon. Naut­tikaa koko rahan edestä.

  No en olisi tuos­ta lainkaan var­ma. Ei Vihreil­lä min­un nähdäk­seni, vaal­i­t­u­lok­ses­ta johtuen, ole mitään hinkua hal­li­tuk­seen. Veikkaan että tässä käy niin että Vihreät heit­tää tiukat ehdot, kun kumpikin vas­taus muil­ta hal­li­tus­puolueil­ta sinän­sä käy.

 16. “Ehkä ne halu­a­vat soveltaa sosialidemokra­ti­aa vain Suomes­sa. M”

  Lip­posen hal­li­tuk­set myivät van­hat mummotkin.…

 17. Suomen osal­lis­tu­mista Por­tu­galin lain­o­jen takaamiseen tukee 38 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista; vas­tus­ta­jia on 36 pros­ent­tia. Neljännes ei osaa sanoa kantaansa.

  Ei tuel­la ole enemmistöä,vaan luvut ovat todel­lisu­udessa tasan, kun huomioidaan tutkimuk­sen virherajat.
  Tai voi olla toisinkin päin, vas­tus­ta­jat ovat enemmistönä

 18. Mie­lenki­itois­in­ta demaripoli­ti­ikkaa on nimeno­maan vaa­timus val­tion omaisu­u­den myyn­nistä. Lip­posen aikakaudel­la lanseer­at­tu demarien uus­lib­er­al­isti­nen ohjel­ma on voimis­saan. En itse asi­as­sa edes var­ma ymmärtävätkö demar­it itsekään mis­tä puhu­vat ja mitä aja­vat tai ehkä minä en vain ymmär­rä koko puolueen ide­olo­giaa ja mikä siinä on vasemmalta.

  Vakuuk­sien pyytämisessä sijoit­tavas­tuu on muut­tunut muo­toon, jos­sa sijoit­ta­ja on suo­ma­lalainen yhteiskun­ta ja kyseessä on pikem­minkin “sijoit­ta­jatur­va” siltä var­al­ta että velan mak­su ei aikanaan mene kuin Ström­sössä. Demareille tiedok­si, sijoit­ta­ja on se, joka rahan antaa lainaan ja velalli­nen on taas se, joka rahan saa lainaan. Tässä tapauk­ses­sa lähin­nä velal­lisen tilan­net­ta on heiken­net­ty ja pidet­ty siitä huoli että van­hat ja tule­vat velko­jat saa­vat omansa pois. Siis sijoittajaturva.

 19. Tun­tuu hie­man kum­malliselta, että

  a) speku­loit vail­la var­muut­ta sil­lä, kuin­ka ja mitkä asi­at ovat eden­neet jo ennen Suomen vah­vaa lin­japäätöstä (jol­laisek­si eili­nen on luet­ta­va). Nyt sitoudut­ti­in Julkises­ti sekä vaa­ti­maan että Edel­lyt­tämään lukuisia sel­l­aisia asioi­ta, joista väistyvä por­var­i­hal­li­tus (ml. vihreät) ei ole lainkaan hiiskunut.

  b) esität eilisen sopimuk­sen vain ja ain­oas­taan demarei­den lis­tana. Suurin osa­hana siitä on demareille johdon­mukaisia vaa­timuk­sia (rahoi­tus­markki­navero, pankkivero, ter­veem­pi markki­na­t­alous ylipäätään). Joukos­sa on sit­ten Kokoomuk­sen hel­limä aja­tus valti­no omaisu­u­den myyn­nistä (joka sisäl­lä kaikissa paketeis­sa any­ways). Se on myön­ny­tys demareilta.

  Ana­lyyt­tisenä ajat­teli­jan var­masti hil­jaa itsekin olet sitä mieltä, että eili­nen sopimus on merkit­tävä askel oikeaan suun­taan. Ja luon­te­vaa on sekin, että se var­masti kismit­tää, ettei vihreil­lä jälleenkään ollut minkään­laista roo­lia, kun oikei­ta asioi­ta edistettiin.

 20. Por­tu­gali on ihan hyvä puheenai­he. Brys­selis­sä puhutaan täl­lä het­kel­lä Kreikasta.

  Osmon aate­his­to­ri­al­liset havain­not ovat eri­no­maisia. Voisi kysyä, mik­si demar­it voivat myy­dä vaik­ka sosi­aalidemokra­t­ian eikä tule puhei­ta “hal­li­tuskiepy­destä”.

 21. Tulen­heimol­la ei luulisi ole­van minkään­laista varaa nälviä demare­i­ta ydin­voiman, norp­pi­en, vaa­likat­to­jen, lex Soin­in­vaaran ja lukuis­ten muiden munausten jäl­keen. Vihreät vaikeroi­vat, demar­it tekevät päätök­siä. Eili­nen sopimus vei monia markki­na­t­alout­ta ter­ve­hdyt­täviä ele­ment­te­jä eteen­päin, joten rehellisyy­den nimis­sä luulisi muidenkin kuin Ville Niin­istön tuke­van sitä.

 22. Mis­sähän on se riit­tävien vakuuk­sien raja? Onko se 5, 10, 30, 50 vai 100 pros­ent­tia Suomen laina/takuumäärästä? Vai vai­hteleeko se tapausko­htais­es­ti riip­puen siitä mitä on saatavissa?

  Eli kovin oli taas poli­itikoil­ta löperö sopimus. Mut­ta toden­näköis­es­ti se oli tarkoituskin.

 23. Tulen­heimo:

  Voisi kysyä, mik­si demar­it voivat myy­dä vaik­ka sosi­aalidemokra­t­ian eikä tule puhei­ta “hal­li­tuskiepy­destä”.

  No ei voi myy­dä kun kaik­ki muut puolueet ovat jo osta­neet kevyt-sosi­aalidemokra­t­ian, tai no itseasi­as­sa nimeno­maan tuon takia voi ja helposti. 🙂

 24. Ehkä ei kan­nat­taisi liikaa ilkkua tule­van hal­li­tuskump­panin tekemisiä…

  Jos kohtu­ulliset ehdot saadaan niin kyl­lä vihrei­den on hal­li­tuk­seen mentävä. 

  Ympäristömin­is­terin salkku olisi kiin­nos­ta­va. Sen min­is­ter­iön sekä ympäristöhallinnon asi­at pitäisi saa­da takaisin oikeille raiteille.
  Yhtä salkkua enem­pää ei kai kan­na­ta unelmoida?

  Olisi synkkää jos kd hal­li­tuk­seen pää­sisi vihrei­den tilalle. Sai­han nekin takkiinsa.

 25. En oikein ymmär­rä Osmon point­tia (pait­si tietysti sen, että SDP on määritelmäl­lis­es­ti paha asia). Osmon tek­stin­hän voi kään­tää niinkin, että vaa­likeskusteluis­sa por­var­i­hal­li­tuk­sen edus­ta­jat vas­tus­ti­vat han­kkei­ta, joi­ta por­var­i­hal­li­tus jatku­vasti samal­la edisti. Oli­han SDP vas­tu­u­ton, kos­ka se ei suos­tunut ole­maan ehdoit­ta tuen takana, kuten kok, kepu ja vihreät.

  Oli miten oli, olisiko nyt sit­ten SDP:n pitänyt vetäy­tyä esimerkik­si pankkiveron vaa­timis­es­ta kuul­tuaan, että sen valmis­telu oli jo aloitet­tu? “Ai no siinä tapauk­ses­sa mehän vas­tus­tamme pankkiveroa!”

  Suomen lin­jaus­ta rahoi­tus­markki­naveron käyt­tööno­to­s­ta en ole huo­man­nut aiem­min, mut­ta olen var­maan vain mis­san­nut. Tai sit­ten se on ollut myös siinä laatikos­sa, mis­sä on “kaik­ki ne suun­nitel­mat, jot­ka joku saa neu­vot­teluis­sa läpi mut­ta joi­ta me oikeasti olemme jo pitkään ajaneet”.

  Huomio Por­tu­galin yksi­ty­istämiso­hjel­mas­ta on aiheelli­nen. SDP:n olisi pitänyt ottaa tarkem­min oppia vihreiltä siitä, miten he viime vaa­likaudel­la sai­vat neu­votel­tua kaik­ki omat jut­tun­sa läpi ilman, että piti mis­sään antaa perik­si. Tämän vihreät oli­si­vat tehneet paremmin.

 26. Pitkästä aikaa tun­tuu taas siltä, että en ollenkaan ymmär­rä mitä tämän maan poli­ti­ikas­sa tapah­tuu. Onpa kutkut­ta­va ja nos­tal­gi­nen tunne. 😀

  Luulen että en uskalla sanoa mis­tään mitään ennen kuin lop­pu­vuodes­ta ehkä. Sormet ris­ti­in ja toivo­maan maan ja maail­man parasta.

 27. Harv­inaisen kyynistä tek­stiä. Jos vihreät oli­si­vat olleet kiin­nos­tunei­ta rak­en­ta­maan vas­tu­ullis­tavia malle­ja niin mik­si ette tehneet niin? Nyt niitä kehutaan Niin­istön blo­gis­sa kuin omia. Jos nämä ovay hyviä ajatuk­sia, mik­si iva­sitte niitä aiemmin?

  Itse uskon että näin juuri tuli menetel­lä ja euroopas­sa on paljon kan­na­tus­ta tälle suun­nalle, joka aset­taa rajat eikä ihan usko sokeasti markki­na­t­alouden kykyyn hoitaa asi­at. Vihreil­lä voimil­la tähän ei olisi päästy.

 28. tpyy­lu­o­ma: “Veikkaan että tässä käy niin että Vihreät heit­tää tiukat ehdot, kun kumpikin vas­taus muil­ta hal­li­tus­puolueil­ta sinän­sä käy.”

  Ehdot tule­vat ole­maan todel­la tiukat: vähin­tään yksi min­is­ter­in­paik­ka on vihrei­den saata­va. Mikähän on Soin­in­vaaran posti?

 29. Katainen pal­jasti uuden hal­li­tus­po­h­jan sisältävän vihreät. 

  Joko saa kysyä: Mitä salkkua Osmo havittelee?

 30. Jos Por­tukalin takausten tukemisel­la pystytään saa­maan saimaalle toimi­va verkkokalas­tuskiel­to norp­pi­en suo­jelemisek­si, kaiken­lainen poli­tikoin­ti on enem­män kuin kannattaavaa.

  Ylipäätään Por­tu­galin lainataku­ut ovat vas­tu­ullista toim­intaa ja antaa siel­lä mah­dol­lisu­u­den asial­liseen rakennemuutokseen.

 31. Soi­ni teki poli­it­tisen elämän­sä munauk­sen. Eläkeläisiä kiin­nos­taa paljon enem­män taitet­tu indek­si kuin Por­tu­gali. Soinin äänestäjis­sä on pil­vin pimein pien­i­t­u­loisia eläkeläisiä. Soinille Por­tu­gali oli tärkeämpi kuin eläkeläiset.

 32. Tiedemies kysyy:

  Mitä salkkua Osmo havittelee?

  Var­maankin sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön salkku siin­tää mielessä päiväsaikaan.

  Unis­sa ehkä kum­mit­telee jopa val­tio­varain­min­is­terin posti. Ja ikävä on herätä…

  Työ- ja elinkeino­min­is­ter­iökin menettelisi.

 33. Nythän tietysti vihreät vasaroi­vat sen viimeisen terävän esineen (yleen­sä naula) arkku­un­sa, jos hal­li­tuk­seen lähtevät. 

  Se on salee..

 34. Niin, mitenköhän tässä nyt sit­ten käy, kun taitaa olla niin, että seu­raa­va hal­li­tus päät­tää kah­den uuden ydin­voimalan rak­en­tamis­es­ta (val­tioneu­vos­to­han myön­tää ydinen­er­gialain mukaan ydin­voimalan rak­en­tamis­lu­van)? Voiko vihreät men­nä täl­laiseen hal­li­tuk­seen ilman asian vaa­ti­maa hark­in­taa? Toisaal­ta, vasem­mis­toli­it­tokaan tuskin neu­traal­isti asi­aan suh­tau­tuu, joten joku kai piti vaan valita?

  Mitä taas tulee PS:n touhui­hin, niin kovin vaikut­taa yhden asian liik­keeltä tuo… äänestäjiä voisi kuvitel­la pete­tyn pahem­man ker­ran, kun yksi osa kokon­aisu­ut­ta estää aja­mas­ta muuten tärkeik­si (ehkä tärkeäm­mik­si) koet­tu­ja asioi­ta. Toki jos enem­mistö on oikeasti sitä mieltä, että EU:sta pitää ero­ta, niin sit­ten kan­na­tus var­maan nousee.

 35. Unis­sa ehkä kum­mit­telee jopa val­tio­varain­min­is­terin posti.

  Olisi­han se virk­istävää vai­htelua, jos voisi luot­taa val­tio­varain­min­is­terin hal­lit­se­van matem­ati­ikas­ta jotakin muu­takin kuin plus- ja miinuslaskun.

 36. SDP teki ennen vaale­ja Por­tu­galin tukipaketista kyn­nyskysymyk­sen ja nyt siis pyör­si puheen­sa. Por­tu­gali­paketis­sa ei sijoit­ta­javas­tuu toteudu, Tuomio­jakin asian tänään tun­nusti blo­gis­saan. Kat­teet­to­mia lupauk­sia siis ja tämän maan tapa jatkaa poli­ti­ikan ja poli­itikko­jen luot­ta­muk­sen rapaut­tamista, joka ei mis­sään nimessä ole toivottavaa. 

  Usko­ma­ton­ta miten vähän tästä käy­dään keskustelua. Tiedoi­tusvä­linei­den pitäis toimia tässä vahtikoi­ri­na ja edesaut­taa luot­ta­muk­sen palaut­tamista. Ylem­pänä ole­van (ykkösaa­mun linkissä) tiedon mukaan Aamule­hti jopa jakoi demareille sulan hat­tuun pääkirjoituksessaan.

 37. Näin Demare­i­ta jo vuosia äänestäneenä ihmette­len tule­vaa hal­li­tus­po­h­jaa. (Kokoomus, SDP, RKP, Vasem­mis­to ja Vihreät) Vaik­ka en ikipäivänä (ehkä) Per­Su­ja äänestäisi, niin jotenkin kum­mal­ta tun­tuu tuol­lainen kokoon­pano. Joka ain­oa puolue tulevas­sa hal­li­tuk­ses­sa on tap­pi­on kar­vas­ta kalkkia vaaleis­sa niel­lyt, mut­ta silti piti saa­da her­ra Kataisen tah­ton­sa läpi. Miten olisi ollut sito­va kansanäänestys Por­tu­gali­paketista? Nyt taitaa tul­la seu­raavis­sa vaaleis­sa se kun­non jytky!

 38. Ana­lyyt­tisenä ajat­teli­jan var­masti hil­jaa itsekin olet sitä mieltä, että eili­nen sopimus on merkit­tävä askel oikeaan suun­taan. Ja luon­te­vaa on sekin, että se var­masti kismit­tää, ettei vihreil­lä jälleenkään ollut minkään­laista roo­lia, kun oikei­ta asioi­ta edistettiin.

  Yritin sanoa, että sopimuk­ses­sa ei ole mitään uut­ta. Sen van­han tekemiseen vihreätkin ovat osal­lis­tuneet, tosin sivus­ta. Kuin HS ensin ker­toi demarien vaa­timista tiukoista ehdoista, tänään lehti on havain­nut, että paketis­sa ei ole mitään. Einoa “uutu­us” eli Kreikaltakin vaa­dit­ta­vat vaku­udet ehdit­ti­in sopia suurten EU-maid­en kok­ouk­ses­sa Lux­em­bur­gis­sa. Oli­si­vat vain luke­neen blo­giani. Sekin ker­rot­ti­in tuos­sa yllä.
  Jos sopimuk­ses­ta yrit­tää löytää jotain posi­ti­ivista, se on, että kun edel­lisen hal­li­tuk­sen tavoit­teet tois­tet­ti­in täs­mälleen saman­laisi­na, niitä voi tämän hässäkän jäl­keen ajaa suurem­mal­la ponnella.

 39. Ilmeis­es­ti demareil­la oli vakoo­ja salaises­sa kokouksessa ??

  Tai Kokoomus aloit­ti kaik­il­ta salaa pankkiveron valmistelemisen ???

  Uskotko enää itsekään mitä kirjoitat ???

  1. Liian Van­ha,
   Tieto siitä, että tuos­sa “salaises­sa” kok­ouk­ses­sa oli vaa­dit­tu Kreikalta vakuuk­sia oli julka­istu kan­sain­välisessä lehdis­tössä. Tämä ker­rot­ti­in myös eduskun­nalle. Komis­saari Rehn on vahvis­tanut tiedon. Tieto oli aivan var­masti myös niil­lä VM:n virkamiehillä, jot­ka kir­joit­ti­vat tuon demarien vaa­timus­lis­tan. Pankkiveron valmis­telus­ta kuulin kokoomus­laiselta min­is­ter­iltä. Ei se tieto ymmärtääk­seni ole mitenkään salainen. Asi­as­ta puhut­ti­in aivan julkises­ti Islannin pankkikri­isin yhteydessä.
   Seu­raa­van päivän HS vahvisti kaiken sen, mitä olin kir­joit­tanut, kun lehti ensin oli julkaissut tiedon demarien “kovista vaa­timuk­sista”. Mitä ihmeen kauno­ja puret? Olisi luul­lut sin­un onnit­tel­e­van min­ua hyvästä vainusta. 

 40. Olisi­han se erikoista jos heti vaalien jäl­keen ryhdyt­täisi­in tuo­maan neu­vot­telupöytään jotain aivan uusia avauk­sia. Demar­it vas­ta­si­vat kokoomuk­sen yhteistyö­tar­jouk­seen ihan asial­lis­es­ti, mut­ta aliar­voivat kent­tää ajat­tele­mal­la että tarvi­taan peit­e­ta­ri­na kasvo­jen säi­lyt­tämisek­si. Tässä ei ole mitään uut­ta tai yllättävää.

 41. Suomen poli­itikot Katainen etunenässä ovat huolis­saan, jos luot­ta­mus rahoi­tusjär­jestelmän toimivu­u­teen menetään. 

  Vähem­män on ollut puhet­ta siitä, että euro­jo­hta­jien ja viran­halti­joiden luot­ta­mus on heikko. Mikä on vale­hdel­la, kun he eivät ole vas­tu­us­sa kenellekään ja pyörit­tävät isän­nätön­tä rahaa.

  Wall Street Jour­nal julka­isi artikke­lin, miten tästä salais­es­ta kok­ouk­ses­ta vale­hdelti­in. Jut­tu alkaa kuvaaval­la lauseella:

  “Is lying con­sid­ered an appro­pri­ate mode of com­mu­ni­ca­tion for euro-zone leaders?”

  Itse jut­tu on tässä:
  http://blogs.wsj.com/brussels/2011/05/09/luxembourg-lies-on-secret-meeting/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.