Demareilta jyrkkä vaatimus tehdä kuten oli tarkoitus

Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa, joka vili­see joh­ta­via polii­tik­ko­ja, ihme­tel­tiin eilen jou­kol­la dema­rien  pit­kää vaa­ti­mus­lis­taa Por­tu­ga­li-tuel­le. Pih­viä etsit­tiin oikein suu­ren­nus­la­sil­la. Oikein mitään uut­ta ei löy­ty­nyt – tai joi­den­kin mie­les­tä kak­si koh­taa, jot­ka eivät ole itses­tään­sel­vyyk­siä. Pää­asias­sa vaa­dit­tiin Suo­men neu­vot­te­li­joi­den edis­tä­vän tavoit­tei­ta, joi­ta on koko ajan edistetty.

Uutuu­te­na voi­daan ehkä pitää vakuuk­sien vaa­ti­mis­ta uusil­ta lai­noil­ta. Mut­ta kävi­kö­hän täs­sä­kin niin, että suu­ret EU-maat ehti­vät sopia täs­tä­kin lau­an­tai­na kokouk­ses­sa, jota ei mis­sään tapauk­ses­sa kos­kaan pidet­ty? Minä luu­lin, että vaa­ti­mus pank­ki­ve­ros­ta vaik­ka kan­sal­li­se­na rat­kai­su­na oli­si uusi, mut­ta kokoo­mus­läh­teet ker­toi­vat, että por­va­ri­hal­li­tus on jo pan­nut sen ihan omas­ta aloit­tees­taan valmisteluun.

Aate­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vä on dema­rien vaa­ti­mus laa­jas­ta yksi­tyis­tä­mis­oh­jel­mas­ta Por­tu­ga­lis­sa: val­tion on myy­tä­vä omai­suut­taan. Vaa­ti­ja­na ei ollut siis hau­dan takaa Mil­ton Fried­man eikä IMF vaan Fors­san ohjel­man sovel­lu­tuk­se­na Suo­men sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nen puolue.

Nyt jääm­me vain odot­ta­maan, kel­paa­vat­ko Kivi­nie­men hal­li­tuk­sen lin­jauk­set myös perussuomalaisille.

44 vastausta artikkeliin “Demareilta jyrkkä vaatimus tehdä kuten oli tarkoitus”

 1. Hei­nä­luo­man puhei­den mukaan Suo­mi vaa­tii täs­tä eteen­päin nyt vakuu­det anta­miin­sa takauk­siin. Näi­nol­len Suo­mi sai­si senio­ri­tee­tin lai­noi­hin­sa mui­hin takaa­jiin näh­den. Kuin­ka­han tämä menee läpi muis­sa mais­sa , sil­lä ei kai ole mah­dol­lis­ta, että koko 500 mil­jar­dil­le han­ki­taan vakuudet.

 2. Aate­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vä on dema­rien vaa­ti­mus laa­jas­ta yksi­tyis­tä­mis­oh­jel­mas­ta Portugalissa

  🙂

  Ykkö­saa­mus­ta lisää aihees­ta koti­maa on eri maa. 

  Haas­tat­te­li­ja: Por­tu­ga­lin tuen saa­mi­sen ehtoi­na on että vähän­ne­tään jul­ki­sia vir­ko­ja, leik­taan eläk­kei­tä, työt­tö­myys­kor­vaus­ten mak­suai­ka raja­taan enim­mil­lään puo­leen­tois­ta vuo­teen. Jou­ko Skin­na­ri, onko täs­sä jotain sel­lais­ta mikä tulee ehkä esiin seu­raa­vas­sa hallilutusohjelmassa

  Skin­na­ri: No. Ei… täl­lä tavoin. Kyl­lä meil­lä­kin täy­tyy teh­dä sääs­tö­jä. Mut­ta ne ovat toi­sel­la taval­la tapah­tu­via. Kyl­lä mei­dän täy­tyy nyt saa­da sem­moi­nen innos­tu­nut teke­mi­sen mei­nin­ki Suo­meen, jos­sa teol­li­suu­den ja pal­ve­lue­lin­kei­no­jen kehit­tä­mi­nen koko maa­ta kat­ta­vas­ti läh­tee liikeelle…

  Kuu­den minuu­tin koh­dal­la, http://areena.yle.fi/audio/1305180582753

 3. Aate­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vä on dema­rien vaa­ti­mus laa­jas­ta yksi­tyis­tä­mis­oh­jel­mas­ta Por­tu­ga­lis­sa: val­tion on myy­tä­vä omai­suut­taan. Vaa­ti­ja­na ei ollut siis hau­dan takaa Mil­ton Freed­man eikä IMF vaan Fors­san ohjel­man sovel­lu­tuk­se­na Suo­men sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nen puolue. 

  Ehkä ne halua­vat sovel­taa sosia­li­de­mo­kra­ti­aa vain Suo­mes­sa. Muu maa­il­ma jää­köön mark­ki­na­voi­mien armoille…

 4. Tuo­hon­han voi­si yhdis­tää idea­si vas­ta­kau­pois­ta, eli Suomi/muut maat ottaa yksi­tyis­tet­tä­vää omai­suut­ta vel­kan­sa takuu­dek­si, tai ostaa sitä ihan suoraan.

 5. Soi­ni ilmoit­ti äsken, ettei puo­lue läh­de neu­vot­te­le­maan hal­li­tuk­ses­ta, joka tukee Por­tu­ga­lin paket­tia. Se on nyt siis sitä myö­ten sel­vä. Perus­suo­ma­lai­set jää­vät “vapaa­eh­toi­ses­ti” pois hallituksesta.

  Vih­rei­den ehto oli, ettei­vät he läh­de hal­li­tuk­seen yhdes­sä PerusS:n kans­sa. Tuo ehto on nyt täytetty.

  Kun­ta­uu­dis­tus on hyvin tär­keä asia Kes­kus­tan kan­nal­ta, siis jar­ru­mie­hen näkö­kul­mas­ta. Oppo­si­tios­ta käsin jar­ru ei toi­mi. SDP on aja­nut aja­tus­ta suu­ris­ta kun­nis­ta ja kun­tien mää­rän vähen­tä­mis­tä paril­la sadal­la. Toteutuuko?

  Seu­raa­vat nel­jä vuot­ta sisäl­tä­vät mah­dot­to­man tär­kei­tä asioi­ta niin sisä- kuin ulko­po­liit­ti­ses­ti. Hal­li­tus on pal­jon var­ti­ja­na. Toi­von suur­ta vii­saut­ta, malt­tia ja koko­nais­val­tais­ta näke­mys­tä. Raken­ne­muu­tok­ses­ta puhut­tiin pal­jon aikoi­naan, mut­ta nyt se tai­taa oikeas­ti tulla.

 6. Per­sut ilmoit­ti­vat sit­ten jät­täy­ty­vän­sä oppo­si­tioon. Nyt oli­si Vih­reil­lä oikeas­ti pelin paik­ka, ettei paik­ka mene KD:lle. Pis­tä­kää ehdoik­si Vuotos&Kollaja ja pää­kau­pun­ki­seu­dun liikenneratkaisuja. 

  Vaa­li­uu­dis­tus kan­nat­taa mie­luum­min kir­joit­taa uusik­si, eikä tuo muu­ten­kaan onnis­tui­si yhden vali­kau­den aika­na: sito­vat sopi­mus tues­ta myös seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la voi­si sen sijaan olla mah­dol­li­nen. SDP:n ja Kokoo­muk­sen kans­sa oli­si var­maan­kin hel­poin­ta uudis­taa vaa­li­jär­jes­tel­mää ihan yksin­ker­tai­ses­ti fuusioi­mal­la pie­nim­piä vaa­li­pii­re­jä (mikä on Kepul­le ongel­ma, mut­ta olkoon).

 7. Var­sin oival­li­nen kir­joi­tus Osmol­ta. Dema­rit huo­raa­vat pahem­man kerran.

 8. No, ovat­ko vih­reät val­mii­ta muut­ta­maan mie­len­sä oppo­si­tioon menos­ta jos Katai­nen tekee sopi­van tarjouksen?

  Per­sut sanoi­vat jää­vän­sä oppo­si­tioon ja oli­si han­ka­la uskoa Arhin­mäen käs­ke­vän jouk­ko­jan­sa näi­den kan­sain­vä­lis­ten pank­ki­tu­kien taakse. 

  Hal­li­tuse­nem­mis­tö jää par­haim­mil­laan­kin kovin hei­ve­röi­sek­si, jos sekä per­sut, kes­kus­ta, vasu­rit että vih­reät­kin ovat oppositiossa.…

 9. Nyt kun per­sut luo­vut­ti­vat, pääsee/joutuu(?) Vih­reät ilmei­sen mie­len­kiin­toi­seen posi­tioon. Mil­täs hal­li­tus­paik­ka mais­tui­si, kun EU-poli­tii­kas­ta ei aina­kaan muo­dos­tu kyn­nys­tä? Mitä peli­kir­ja tähän sanoo?

 10. Ode,

  Kak­si vastaesimerkkiä:

  1) Suo­mi ei ole enää muka­na väliai­kai­se­sen meka­nis­min pää­tök­sis­sä ilman vakuuk­sia. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sijoit­ta­vas­tuun toteu­tu­mis­ta, jos ja kun vel­ka­jär­jes­te­lyi­hin joudutaan. 

  Tämä­kö ei ole muka muu­tos Suo­men aikai­sem­paan linjaan? 

  2) Pank­ki­ve­ro toteu­te­taan vähin­tään Suo­mes­sa. Suo­mi ajaa Tobi­nin veroa myös EU:n oma­na ratkaisuna.

  Tämä­kö ei ole muka muu­tos Suo­men aikai­sem­paan lin­jaan? (Tosin esim. sinä olet tain­nut kan­nat­taa tran­sak­tio­ve­roa vain glo­baa­lis­sa muodossa)

 11. Mitä miel­tä olet neu­vot­te­lu­ti­lan­tees­ta nyt, kun per­sut vetäy­tyi­vät hallitusneuvotteluista?

  Vih­rei­den äänes­tä­jä­nä haluai­sin, että ikä­väs­tä tilan­tees­ta riip­pu­mat­ta — tai juu­ri sen vuok­si te kan­tai­sit­te vas­tuun­ne, ja läh­ti­sit­te mukaan hallitusneuvotteluihin.

  Kir­joi­tin täs­tä avoi­men kir­jeen Vih­reän lan­gan kommenttipalstalle:
  http://www.vihrealanka.fi/uutiset/avaako-timo-soini-vihreille-oven-hallitukseen#comment-64866

 12. Suu­rin mie­len­kiin­to­ni koh­dis­tuu sii­hen, miten EU:ssa suh­tau­du­taan Kataisen/Urpilaisen sopi­muk­seen. Mei­dän äänes­tä­jien­hän annet­tiin ymmär­tää, että vaih­toeh­to­ja on vain JAAEI.
  Käy­tän­nös­sä kysee­seen tul­lee vain tuo ensimmäinen..

 13. Komp­paan Hel­sin­ki­läis­tä äänestäjää.

  Oli­si­han se luon­te­vaa, että jos PerusS on oppo­si­tios­sa niin Vih­reät ovat hallituksessa. 

  Vil­le Nii­nis­tö: “…seu­raa­van hal­li­tuk­sen pitää teh­dä edel­tä­jään­sä­kin pal­jon vih­reäm­pää poli­tiik­kaa, jot­ta me voi­sim­me sii­hen osal­lis­tua.” Aivan niin, aivan niin.

  Perus­suo­ma­lais­ten ehdo­ton kan­ta on todel­la­kin ehdo­ton. Suo­mi on tasa­var­mas­ti EU:ssa nel­jän­kin vuo­den kulut­tua. Vas­tus­taa­ko PerusS vie­lä sil­loin­kin kaik­kea, mis­sä lukee EU?! Sil­loin­han käy niin, että vaik­ka PerusS oli­si suu­rin puo­lue ja hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja, se ei kui­ten­kaan sai­si hal­li­tus­oh­jel­mal­leen tar­peek­si tukea muil­ta puo­lueil­ta. Kos­kaan milloinkaan.

 14. Kan­san syvien rivien tyy­ty­mät­tö­myys pur­kau­tui kaik­kien aiko­jen jykyyn. Ja jos sii­tä huo­li­mat­ta Kokoo­mus, RKP ja Vih­reät jat­ka­vat edel­leen hal­li­tuk­ses­sa niin onnek­si olkoon. Naut­ti­kaa koko rahan edestä.

  http://www.velkakello.fi/
  http://www.financedublin.com/debtclock.php

  Ei olla enää kau­ka­na Irlan­nin vel­ka­mää­räs­tä per asu­kas, vaik­ka bruttokansantuotteemme/asukas onkin edel­leen Irlan­tia pie­nem­pi. Vie­lä on hyvä takail­la ja ottaa lainaa…

 15. Kan­san syvien rivien tyy­ty­mät­tö­myys pur­kau­tui kaik­kien aiko­jen jykyyn. Ja jos sii­tä huo­li­mat­ta Kokoo­mus, RKP ja Vih­reät jat­ka­vat edel­leen hal­li­tuk­ses­sa niin onnek­si olkoon. Naut­ti­kaa koko rahan edestä.

  No en oli­si tuos­ta lain­kaan var­ma. Ei Vih­reil­lä minun näh­däk­se­ni, vaa­li­tu­lok­ses­ta joh­tuen, ole mitään hin­kua hal­li­tuk­seen. Veik­kaan että täs­sä käy niin että Vih­reät heit­tää tiu­kat ehdot, kun kum­pi­kin vas­taus muil­ta hal­li­tus­puo­lueil­ta sinän­sä käy.

 16. Ehkä ne halua­vat sovel­taa sosia­li­de­mo­kra­ti­aa vain Suo­mes­sa. M”

  Lip­po­sen hal­li­tuk­set myi­vät van­hat mummotkin.…

 17. Suo­men osal­lis­tu­mis­ta Por­tu­ga­lin lai­no­jen takaa­mi­seen tukee 38 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta; vas­tus­ta­jia on 36 pro­sent­tia. Nel­jän­nes ei osaa sanoa kantaansa.

  Ei tuel­la ole enemmistöä,vaan luvut ovat todel­li­suu­des­sa tasan, kun huo­mioi­daan tut­ki­muk­sen virherajat.
  Tai voi olla toi­sin­kin päin, vas­tus­ta­jat ovat enemmistönä

 18. Mie­len­kii­toi­sin­ta dema­ri­po­li­tiik­kaa on nime­no­maan vaa­ti­mus val­tion omai­suu­den myyn­nis­tä. Lip­po­sen aika­kau­del­la lan­see­rat­tu dema­rien uus­li­be­ra­lis­ti­nen ohjel­ma on voi­mis­saan. En itse asias­sa edes var­ma ymmär­tä­vät­kö dema­rit itse­kään mis­tä puhu­vat ja mitä aja­vat tai ehkä minä en vain ymmär­rä koko puo­lu­een ideo­lo­gi­aa ja mikä sii­nä on vasemmalta.

  Vakuuk­sien pyy­tä­mi­ses­sä sijoit­ta­vas­tuu on muut­tu­nut muo­toon, jos­sa sijoit­ta­ja on suo­ma­la­lai­nen yhteis­kun­ta ja kysees­sä on pikem­min­kin “sijoit­ta­ja­tur­va” sil­tä varal­ta että velan mak­su ei aika­naan mene kuin Ström­sös­sä. Dema­reil­le tie­dok­si, sijoit­ta­ja on se, joka rahan antaa lai­naan ja velal­li­nen on taas se, joka rahan saa lai­naan. Täs­sä tapauk­ses­sa lähin­nä velal­li­sen tilan­net­ta on hei­ken­net­ty ja pidet­ty sii­tä huo­li että van­hat ja tule­vat vel­ko­jat saa­vat oman­sa pois. Siis sijoittajaturva.

 19. Tun­tuu hie­man kum­mal­li­sel­ta, että

  a) spe­ku­loit vail­la var­muut­ta sil­lä, kuin­ka ja mit­kä asiat ovat eden­neet jo ennen Suo­men vah­vaa lin­ja­pää­tös­tä (jol­lai­sek­si eili­nen on luet­ta­va). Nyt sitou­dut­tiin Jul­ki­ses­ti sekä vaa­ti­maan että Edel­lyt­tä­mään lukui­sia sel­lai­sia asioi­ta, jois­ta väis­ty­vä por­va­ri­hal­li­tus (ml. vih­reät) ei ole lain­kaan hiiskunut.

  b) esi­tät eili­sen sopi­muk­sen vain ja ainoas­taan dema­rei­den lis­ta­na. Suu­rin osa­ha­na sii­tä on dema­reil­le joh­don­mu­kai­sia vaa­ti­muk­sia (rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ro, pank­ki­ve­ro, ter­veem­pi mark­ki­na­ta­lous yli­pää­tään). Jou­kos­sa on sit­ten Kokoo­muk­sen hel­li­mä aja­tus val­ti­no omai­suu­den myyn­nis­tä (joka sisäl­lä kai­kis­sa pake­teis­sa anyways). Se on myön­ny­tys demareilta.

  Ana­lyyt­ti­se­nä ajat­te­li­jan var­mas­ti hil­jaa itse­kin olet sitä miel­tä, että eili­nen sopi­mus on mer­kit­tä­vä askel oike­aan suun­taan. Ja luon­te­vaa on sekin, että se var­mas­ti kis­mit­tää, ettei vih­reil­lä jäl­leen­kään ollut min­kään­lais­ta roo­lia, kun oikei­ta asioi­ta edistettiin.

 20. Por­tu­ga­li on ihan hyvä puhee­nai­he. Brys­se­lis­sä puhu­taan täl­lä het­kel­lä Kreikasta.

  Osmon aate­his­to­rial­li­set havain­not ovat erin­omai­sia. Voi­si kysyä, mik­si dema­rit voi­vat myy­dä vaik­ka sosi­aa­li­de­mo­kra­tian eikä tule puhei­ta “hal­li­tus­kie­py­des­tä”.

 21. Tulen­hei­mol­la ei luu­li­si ole­van min­kään­lais­ta varaa näl­viä dema­rei­ta ydin­voi­man, norp­pien, vaa­li­kat­to­jen, lex Soi­nin­vaa­ran ja lukuis­ten mui­den munaus­ten jäl­keen. Vih­reät vai­ke­roi­vat, dema­rit teke­vät pää­tök­siä. Eili­nen sopi­mus vei monia mark­ki­na­ta­lout­ta ter­veh­dyt­tä­viä ele­ment­te­jä eteen­päin, joten rehel­li­syy­den nimis­sä luu­li­si mui­den­kin kuin Vil­le Nii­nis­tön tuke­van sitä.

 22. Mis­sä­hän on se riit­tä­vien vakuuk­sien raja? Onko se 5, 10, 30, 50 vai 100 pro­sent­tia Suo­men laina/takuumäärästä? Vai vaih­te­lee­ko se tapaus­koh­tai­ses­ti riip­puen sii­tä mitä on saatavissa?

  Eli kovin oli taas polii­ti­koil­ta löpe­rö sopi­mus. Mut­ta toden­nä­köi­ses­ti se oli tarkoituskin.

 23. Tulen­hei­mo:

  Voi­si kysyä, mik­si dema­rit voi­vat myy­dä vaik­ka sosi­aa­li­de­mo­kra­tian eikä tule puhei­ta “hal­li­tus­kie­py­des­tä”.

  No ei voi myy­dä kun kaik­ki muut puo­lu­eet ovat jo osta­neet kevyt-sosi­aa­li­de­mo­kra­tian, tai no itsea­sias­sa nime­no­maan tuon takia voi ja helposti. 🙂

 24. Ehkä ei kan­nat­tai­si lii­kaa ilk­kua tule­van hal­li­tus­kump­pa­nin tekemisiä…

  Jos koh­tuul­li­set ehdot saa­daan niin kyl­lä vih­rei­den on hal­li­tuk­seen mentävä. 

  Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin salk­ku oli­si kiin­nos­ta­va. Sen minis­te­riön sekä ympä­ris­tö­hal­lin­non asiat pitäi­si saa­da takai­sin oikeil­le raiteille.
  Yhtä salk­kua enem­pää ei kai kan­na­ta unelmoida?

  Oli­si synk­kää jos kd hal­li­tuk­seen pää­si­si vih­rei­den tilal­le. Sai­han nekin takkiinsa.

 25. En oikein ymmär­rä Osmon point­tia (pait­si tie­tys­ti sen, että SDP on mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti paha asia). Osmon teks­tin­hän voi kään­tää niin­kin, että vaa­li­kes­kus­te­luis­sa por­va­ri­hal­li­tuk­sen edus­ta­jat vas­tus­ti­vat hank­kei­ta, joi­ta por­va­ri­hal­li­tus jat­ku­vas­ti samal­la edis­ti. Oli­han SDP vas­tuu­ton, kos­ka se ei suos­tu­nut ole­maan ehdoit­ta tuen taka­na, kuten kok, kepu ja vihreät.

  Oli miten oli, oli­si­ko nyt sit­ten SDP:n pitä­nyt vetäy­tyä esi­mer­kik­si pank­ki­ve­ron vaa­ti­mi­ses­ta kuul­tu­aan, että sen val­mis­te­lu oli jo aloi­tet­tu? “Ai no sii­nä tapauk­ses­sa mehän vas­tus­tam­me pankkiveroa!”

  Suo­men lin­jaus­ta rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron käyt­töö­no­tos­ta en ole huo­man­nut aiem­min, mut­ta olen var­maan vain mis­san­nut. Tai sit­ten se on ollut myös sii­nä laa­ti­kos­sa, mis­sä on “kaik­ki ne suun­ni­tel­mat, jot­ka joku saa neu­vot­te­luis­sa läpi mut­ta joi­ta me oikeas­ti olem­me jo pit­kään ajaneet”.

  Huo­mio Por­tu­ga­lin yksi­tyis­tä­mis­oh­jel­mas­ta on aiheel­li­nen. SDP:n oli­si pitä­nyt ottaa tar­kem­min oppia vih­reil­tä sii­tä, miten he vii­me vaa­li­kau­del­la sai­vat neu­vo­tel­tua kaik­ki omat jut­tun­sa läpi ilman, että piti mis­sään antaa perik­si. Tämän vih­reät oli­si­vat teh­neet paremmin.

 26. Pit­käs­tä aikaa tun­tuu taas sil­tä, että en ollen­kaan ymmär­rä mitä tämän maan poli­tii­kas­sa tapah­tuu. Onpa kut­kut­ta­va ja nos­tal­gi­nen tunne. 😀

  Luu­len että en uskal­la sanoa mis­tään mitään ennen kuin lop­pu­vuo­des­ta ehkä. Sor­met ris­tiin ja toi­vo­maan maan ja maa­il­man parasta.

 27. Har­vi­nai­sen kyy­nis­tä teks­tiä. Jos vih­reät oli­si­vat olleet kiin­nos­tu­nei­ta raken­ta­maan vas­tuul­lis­ta­via mal­le­ja niin mik­si ette teh­neet niin? Nyt nii­tä kehu­taan Nii­nis­tön blo­gis­sa kuin omia. Jos nämä ovay hyviä aja­tuk­sia, mik­si iva­sit­te nii­tä aiemmin?

  Itse uskon että näin juu­ri tuli mene­tel­lä ja euroo­pas­sa on pal­jon kan­na­tus­ta täl­le suun­nal­le, joka aset­taa rajat eikä ihan usko sokeas­ti mark­ki­na­ta­lou­den kykyyn hoi­taa asiat. Vih­reil­lä voi­mil­la tähän ei oli­si päästy.

 28. tpyy­luo­ma: “Veik­kaan että täs­sä käy niin että Vih­reät heit­tää tiu­kat ehdot, kun kum­pi­kin vas­taus muil­ta hal­li­tus­puo­lueil­ta sinän­sä käy.”

  Ehdot tule­vat ole­maan todel­la tiu­kat: vähin­tään yksi minis­te­rin­paik­ka on vih­rei­den saa­ta­va. Mikä­hän on Soi­nin­vaa­ran posti?

 29. Katai­nen pal­jas­ti uuden hal­li­tus­poh­jan sisäl­tä­vän vihreät. 

  Joko saa kysyä: Mitä salk­kua Osmo havittelee?

 30. Jos Por­tu­ka­lin takaus­ten tuke­mi­sel­la pys­ty­tään saa­maan sai­maal­le toi­mi­va verk­ko­ka­las­tus­kiel­to norp­pien suo­je­le­mi­sek­si, kai­ken­lai­nen poli­ti­koin­ti on enem­män kuin kannattaavaa.

  Yli­pää­tään Por­tu­ga­lin lai­na­ta­kuut ovat vas­tuul­lis­ta toi­min­taa ja antaa siel­lä mah­dol­li­suu­den asial­li­seen rakennemuutokseen.

 31. Soi­ni teki poliit­ti­sen elä­män­sä munauk­sen. Elä­ke­läi­siä kiin­nos­taa pal­jon enem­män tai­tet­tu indek­si kuin Por­tu­ga­li. Soi­nin äänes­tä­jis­sä on pil­vin pimein pie­ni­tu­loi­sia elä­ke­läi­siä. Soi­nil­le Por­tu­ga­li oli tär­keäm­pi kuin eläkeläiset.

 32. Tie­de­mies kysyy:

  Mitä salk­kua Osmo havittelee?

  Var­maan­kin sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön salk­ku siin­tää mie­les­sä päiväsaikaan.

  Unis­sa ehkä kum­mit­te­lee jopa val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pos­ti. Ja ikä­vä on herätä…

  Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö­kin menettelisi.

 33. Nyt­hän tie­tys­ti vih­reät vasa­roi­vat sen vii­mei­sen terä­vän esi­neen (yleen­sä nau­la) ark­kuun­sa, jos hal­li­tuk­seen lähtevät. 

  Se on salee..

 34. Niin, miten­kö­hän täs­sä nyt sit­ten käy, kun tai­taa olla niin, että seu­raa­va hal­li­tus päät­tää kah­den uuden ydin­voi­ma­lan raken­ta­mi­ses­ta (val­tio­neu­vos­to­han myön­tää ydin­e­ner­gia­lain mukaan ydin­voi­ma­lan raken­ta­mis­lu­van)? Voi­ko vih­reät men­nä täl­lai­seen hal­li­tuk­seen ilman asian vaa­ti­maa har­kin­taa? Toi­saal­ta, vasem­mis­to­liit­to­kaan tus­kin neut­raa­lis­ti asi­aan suh­tau­tuu, joten joku kai piti vaan valita?

  Mitä taas tulee PS:n tou­hui­hin, niin kovin vai­kut­taa yhden asian liik­keel­tä tuo… äänes­tä­jiä voi­si kuvi­tel­la pete­tyn pahem­man ker­ran, kun yksi osa koko­nai­suut­ta estää aja­mas­ta muu­ten tär­keik­si (ehkä tär­keäm­mik­si) koet­tu­ja asioi­ta. Toki jos enem­mis­tö on oikeas­ti sitä miel­tä, että EU:sta pitää ero­ta, niin sit­ten kan­na­tus var­maan nousee.

 35. Unis­sa ehkä kum­mit­te­lee jopa val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin posti.

  Oli­si­han se vir­kis­tä­vää vaih­te­lua, jos voi­si luot­taa val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin hal­lit­se­van mate­ma­tii­kas­ta jota­kin muu­ta­kin kuin plus- ja miinuslaskun.

 36. SDP teki ennen vaa­le­ja Por­tu­ga­lin tuki­pa­ke­tis­ta kyn­nys­ky­sy­myk­sen ja nyt siis pyör­si puheen­sa. Por­tu­ga­li­pa­ke­tis­sa ei sijoit­ta­ja­vas­tuu toteu­du, Tuo­mio­ja­kin asian tänään tun­nus­ti blo­gis­saan. Kat­teet­to­mia lupauk­sia siis ja tämän maan tapa jat­kaa poli­tii­kan ja polii­tik­ko­jen luot­ta­muk­sen rapaut­ta­mis­ta, joka ei mis­sään nimes­sä ole toivottavaa. 

  Usko­ma­ton­ta miten vähän täs­tä käy­dään kes­kus­te­lua. Tie­doi­tus­vä­li­nei­den pitäis toi­mia täs­sä vah­ti­koi­ri­na ja ede­saut­taa luot­ta­muk­sen palaut­ta­mis­ta. Ylem­pä­nä ole­van (ykkö­saa­mun lin­kis­sä) tie­don mukaan Aamu­leh­ti jopa jakoi dema­reil­le sulan hat­tuun pääkirjoituksessaan.

 37. Näin Dema­rei­ta jo vuo­sia äänes­tä­nee­nä ihmet­te­len tule­vaa hal­li­tus­poh­jaa. (Kokoo­mus, SDP, RKP, Vasem­mis­to ja Vih­reät) Vaik­ka en iki­päi­vä­nä (ehkä) Per­Su­ja äänes­täi­si, niin joten­kin kum­mal­ta tun­tuu tuol­lai­nen kokoon­pa­no. Joka ainoa puo­lue tule­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa on tap­pion kar­vas­ta kalk­kia vaa­leis­sa niel­lyt, mut­ta sil­ti piti saa­da her­ra Katai­sen tah­ton­sa läpi. Miten oli­si ollut sito­va kan­sa­nää­nes­tys Por­tu­ga­li­pa­ke­tis­ta? Nyt tai­taa tul­la seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa se kun­non jytky!

 38. Ana­lyyt­ti­se­nä ajat­te­li­jan var­mas­ti hil­jaa itse­kin olet sitä miel­tä, että eili­nen sopi­mus on mer­kit­tä­vä askel oike­aan suun­taan. Ja luon­te­vaa on sekin, että se var­mas­ti kis­mit­tää, ettei vih­reil­lä jäl­leen­kään ollut min­kään­lais­ta roo­lia, kun oikei­ta asioi­ta edistettiin.

  Yri­tin sanoa, että sopi­muk­ses­sa ei ole mitään uut­ta. Sen van­han teke­mi­seen vih­reät­kin ovat osal­lis­tu­neet, tosin sivus­ta. Kuin HS ensin ker­toi dema­rien vaa­ti­mis­ta tiu­kois­ta ehdois­ta, tänään leh­ti on havain­nut, että pake­tis­sa ei ole mitään. Einoa “uutuus” eli Krei­kal­ta­kin vaa­dit­ta­vat vakuu­det ehdit­tiin sopia suur­ten EU-mai­den kokouk­ses­sa Luxem­bur­gis­sa. Oli­si­vat vain luke­neen blo­gia­ni. Sekin ker­rot­tiin tuos­sa yllä.
  Jos sopi­muk­ses­ta yrit­tää löy­tää jotain posi­tii­vis­ta, se on, että kun edel­li­sen hal­li­tuk­sen tavoit­teet tois­tet­tiin täs­mäl­leen saman­lai­si­na, nii­tä voi tämän häs­sä­kän jäl­keen ajaa suu­rem­mal­la ponnella.

 39. Ilmei­ses­ti dema­reil­la oli vakoo­ja salai­ses­sa kokouksessa ??

  Tai Kokoo­mus aloit­ti kai­kil­ta salaa pank­ki­ve­ron valmistelemisen ???

  Uskot­ko enää itse­kään mitä kirjoitat ???

  1. Lii­an Vanha,
   Tie­to sii­tä, että tuos­sa “salai­ses­sa” kokouk­ses­sa oli vaa­dit­tu Krei­kal­ta vakuuk­sia oli jul­kais­tu kan­sain­vä­li­ses­sä leh­dis­tös­sä. Tämä ker­rot­tiin myös edus­kun­nal­le. Komis­saa­ri Rehn on vah­vis­ta­nut tie­don. Tie­to oli aivan var­mas­ti myös niil­lä VM:n vir­ka­mie­hil­lä, jot­ka kir­joit­ti­vat tuon dema­rien vaa­ti­mus­lis­tan. Pank­ki­ve­ron val­mis­te­lus­ta kuu­lin kokoo­mus­lai­sel­ta minis­te­ril­tä. Ei se tie­to ymmär­tääk­se­ni ole miten­kään salai­nen. Asias­ta puhut­tiin aivan jul­ki­ses­ti Islan­nin pank­ki­krii­sin yhteydessä.
   Seu­raa­van päi­vän HS vah­vis­ti kai­ken sen, mitä olin kir­joit­ta­nut, kun leh­ti ensin oli jul­kais­sut tie­don dema­rien “kovis­ta vaa­ti­muk­sis­ta”. Mitä ihmeen kau­no­ja puret? Oli­si luul­lut sinun onnit­te­le­van minua hyväs­tä vainusta. 

 40. Oli­si­han se eri­kois­ta jos heti vaa­lien jäl­keen ryh­dyt­täi­siin tuo­maan neu­vot­te­lu­pöy­tään jotain aivan uusia avauk­sia. Dema­rit vas­ta­si­vat kokoo­muk­sen yhteis­työ­tar­jouk­seen ihan asial­li­ses­ti, mut­ta aliar­voi­vat kent­tää ajat­te­le­mal­la että tar­vi­taan pei­te­ta­ri­na kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sek­si. Täs­sä ei ole mitään uut­ta tai yllättävää.

 41. Suo­men polii­ti­kot Katai­nen etu­ne­näs­sä ovat huo­lis­saan, jos luot­ta­mus rahoi­tus­jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­teen menetään. 

  Vähem­män on ollut puhet­ta sii­tä, että euro­joh­ta­jien ja viran­hal­ti­joi­den luot­ta­mus on heik­ko. Mikä on valeh­del­la, kun he eivät ole vas­tuus­sa kenel­le­kään ja pyö­rit­tä­vät isän­nä­tön­tä rahaa.

  Wall Street Jour­nal jul­kai­si artik­ke­lin, miten täs­tä salai­ses­ta kokouk­ses­ta valeh­del­tiin. Jut­tu alkaa kuvaa­val­la lauseella:

  Is lying con­si­de­red an appropria­te mode of com­mu­nica­tion for euro-zone leaders?”

  Itse jut­tu on tässä:
  http://blogs.wsj.com/brussels/2011/05/09/luxembourg-lies-on-secret-meeting/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.