Huh, onnistui

Myön­nän, että vihrei­den Por­tu­gali-kan­to­ja on ollut välil­lä vähän vaikea perustel­la julk­isu­udessa. Lop­putu­los meni kuitenkin kuten suun­nitelti­in, joten olin väärässä tak­tikoin­nin suh­teen. Paket­ti hyväksytään enem­mistöl­lä, johon voi luot­taa jatkos­sakin. Ver­rat­tuna siihen, että “van­ha hal­li­tus­po­h­ja” olisi joil­lakin hajaäänil­lä täy­den­net­tynä vienyt sen läpi, tämä ratkaisu on paljon parempi.

Perus­suo­ma­laiset näyt­tävät luvan­neen äänestää epälu­ot­ta­mus­ta hal­li­tuk­selle aina kun paperis­sa lukee EU. Elämme mie­lenki­in­toisia aiko­ja.  Voimia vain Kataiselle.

45 vastausta artikkeliin “Huh, onnistui”

 1. Tämä taitaa tarkoit­taa sitä, että perus­suo­ma­laiset jatkaa oppositiossa.

 2. Odotan mie­lenki­in­nol­la tämän pro­jek­tin eten­e­mistä ja poli­it­tista vas­tu­u­ta siitä.

 3. Per­sut istu­vat tukev­asti oppo­si­tios­sa seu­raa­vat neljä vuot­ta. Vaalivoit­to ei tul­lut EU- vas­tus­tuk­sel­la, mut­ta siihen män­tyyn näyt­tää Soi­ni pään­sä iske­neen, sääli. Per­su­ja olisi tarvin­nut hal­li­tuk­ses­sa. Ain­oa mäki on nyt alamäki.

 4. Puo­let suo­ma­lai­sista vas­tustI Iltale­hden tutkimuk­sen mukaan Por­tu­gali-tukea ja var­masti yli puo­let demarien kan­nat­ta­jista vas­tusti sitä. Aihe on sen ver­ran keskeinen, että seu­raavis­sa puoluekan­na­tus­luke­mis­sa on odotet­tavis­sa demareille melkoinen rom­ah­dus. Veikkaan 15 pros­entin kannatusta.

 5. Fiilis siitä, että tehdään jotain on tärkeämpi kuin itse toimet. Näin tämän voi nähdä. Tilanne on hie­man sama kuin sivullise­na kolar­i­paikalla. Maal­likko ei saa syytet­tä väärästä, vahin­gol­lis­es­ta, hoi­dos­ta. Ei saa poli­itikotkaan… Eli itsekkäästi voi tehdä ja sanoa sit­ten yrit­täneen­sä. Tulok­ses­ta ei niin väliä.

  Soi­ni on kyl­lä oikeil­la jäljil­lä, parem­min kuin SDP. Per­suil­la ja Soinil­la vain oli kap­a­siteet­tia just sen ver­ran, että sai­vat mielip­i­teen­sä esitet­tyä kansan­ta­juis­es­ti. Kansan­ta­juisel­la retori­ikalla taas on vaikea pär­jätä muual­la kuin tor­eil­la. Itse odotin vähän enem­pi finanssi­maail­man ymmär­rystä osoit­tavaa tek­stiä WSJ:hin, kun sitä viikon ver­ran valmis­telti­in. Siinä olisi ollut aikaa kon­sul­toi­da tukiryh­miä ja saa­da retori­ik­ka kohdalleen. Näem­mä ei.

  SDP:n vaa­timuk­set on kuin jostain utopi­as­ta. Jotenkin olen melko­lail­la skepti­nen, että ne lop­ul­ta toteu­tu­isi­vat. Eiköhän Suo­mi ole tämän päätök­sen lop­putule­m­ana ehdoit­ta mukana alku­peräisen suun­nitel­man mukaan.

 6. Tämähän meni parem­min kuin hyvin! 

  Se uhkapeli, jos­ta jo tässä blo­gis­sa aikaisem­min keskustelti­in, onnis­tui. Kuten todet­ti­in, Vihrei­den panok­set oli­vat tässä pelis­sä kaikkein pien­im­mät, joten häviämistä ei kan­nat­tanut pelätä, sen sijaan voit­tom­ah­dol­lisu­udet oli­vat kohtalaiset.

  Vihreät äänestävät tukiesi­tys­ten läpi­menon puoles­ta eduskun­nan suures­sa valiokun­nas­sa. Se ei tun­nu enää oppo­si­tion vaan hal­li­tus­puolueen poli­ti­ikalta. No, kat­so­taan nyt kor­tit vielä loppuun…

  SDP:n ehdot oli­vat hyvät ja järkevät. Jutal­la ei ollut ehkä pöy­dän paras käsi, mut­ta tak­ti­ik­ka puri.

  Enem­mistöhal­li­tus on kansan ääni. Sanoo äänekäs vähem­mistö mitä tahansa.

 7. Puo­let suo­ma­lai­sista vas­tustI Iltale­hden tutkimuk­sen mukaan Por­tu­gali-tukea ja var­masti yli puo­let demarien kan­nat­ta­jista vas­tusti sitä.

  ”Puo­let” = 39 %

  ”var­masti yli puo­let demarien kan­nat­ta­jista vas­tusti sitä” = ”SDP:n kan­nat­ta­jat jakau­tu­vat eniten, mut­ta hei­dänkin enem­mistön­sä kan­ta on myönteinen.”

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011050713674761_uu.shtml

 8. No, vai­h­toe­htoina ovat hal­li­tuk­set jos­sa osapäivä-oppo­si­tios­sa ovat joko vihreät (ydin­voimapoli­ti­ik­ka) tai perus­suo­ma­laiset (EU-tuk­i­toimet).

  Vuosi sit­ten vihreät jät­tivät eriävän mielip­i­teen­sä hal­li­tuk­sen ydin­voimapäätök­seen, ja var­maankin tule­vat sel­l­aisen jät­tämään kaikki­in tule­vi­in ydin­voimapäätök­si­in joi­ta ovat hal­li­tuk­ses­sa mukana esit­tämässä. Kuka muis­taa ja ketä kiinnostaa ?

  Hal­li­tuk­sen yht­enäisyys päätök­sen­teossa on pääsään­tö, mut­ta vain sel­l­ainen. Hal­li­tus kaatuu sit­ten kun se kaatuu, nämä “koko vaa­likau­den kestävä tuke­va poh­ja” ‑puheet ovat kum­mallista umpipäisyyt­tä tilanteessa jon­ka liikku­via osia ei kukaan hallitse.

 9. Oppo­si­tioon jät­täy­tymi­nen ja vaalilu­pauk­sis­sa pysymi­nen tarkoit­taa että Per­su­jen kan­na­tus nousee 30 prosenttiin.

 10. Vaik­ka etelän “tuh­lari­maid­en” talous­rom­ah­dus hal­lit­taisi­in tuki­ra­has­toil­la edes jotenkin siedet­tävästi, tule­vat uutiset ole­maan sitä, että mei­dän verora­hoil­lamme tue­taan näitä “laiskure­i­ta”. Saat­taa jopa käy­dä niin että Soi­ni oppo­si­tios­sa pystyy ylläpitämään kan­natuk­sen nousua koko neljä vuot­ta. Laskel­moisiko jopa oppositioasemansa …

 11. Kaik­ista puolueista Vihreät tarvit­se­vat EU:ta eniten. Vihreät ovat tiukasti val­lan kah­vas­sa EU:ssa, yhdellekään toisel­la poli­it­tisel­la ryh­mäl­lä ei ole niin paljon val­taa EU:ssa. EU:n kaut­ta on nui­jit­tu läpi vihreän aatemaail­man mukaisia säädök­siä ja lake­ja mappikaupalla. 

  Onnek­si Turkille ei annet­tu lupaa liit­tyä Por­tu­galin, Kreikan ja muiden ril­lut­telijoiden lau­maaan. Edel­lä mainit­tu­jen maid­en turmiok­si muo­dos­tui liian hal­pa raha.

  On ikävää, että Por­tu­galis­sa ja Kreikas­sa tavalli­nen kansa joutuu kär­simään, heikoista siel­lä ei ole ennenkään huole­hdit­tu. Maid­en eniten hyö­tyneet hyö­tyvät arvatenkin eniten tukipaketeista, saa­vat­pa­han aikaa jär­jestel­lä omaisuuk­si­aan rat­toisem­mille vesille. 

  On selvää, että kri­isi ei jää tähän vaan ker­tau­tuu ellei lähde­tä sys­temaat­tis­es­ti purka­maan EU:n mädän­tyneitä rak­en­tei­ta. Rahali­itos­ta tulisi erot­taa siihen sopi­mat­tomat maat.(Piste)

 12. Nyt saadaan siis jokin pankkivero. Mik­si ihmeessä suo­ma­laisille pankeille ja sitä kaut­ta niiden asi­akkaille määärätään vero. Eihän suo­ma­laiset pankit ole mil­lään muo­toa syyyl­lisiä Por­tu­galin tai Kreikan ongelmiin.

  1. Sami Laiti­nen. Et kai usko lehti­in. Hesarin ensim­mäi­nen uuti­nen oli ker­takaikkises­ti väärä. Vihreät pyrkivät pain­os­ta­maan tässä demare­i­ta, ehkä turhaan, mut­ta halusimme vält­tää tilanteen, jos­sa paket­ti hyväksytään yhden äänen enem­mistöl­lä ja jatko on aivan arpa­peliä. Nyt meni niin kuin pitikin. Ehkä olisi men­nyt joka tapauk­ses­sa. Saman asen­teen näyt­tä Keskus­ta ottaneen.

 13. Tätä menoa vaalit saat­ta­vat olla edessä paljon ennen kuin on kulunut 4 vuotta.

 14. Tämä tarkoit­taa sitä, että minä ja mon­et muut nousemme bar­rikadeille. Jyr­ki Käteiselle ei tul­lut mieleenkään, että suo­ma­lais­ten pitkä pin­na lop­pui tähän. Toiv­ot­tavasti maan­pet­turei­den elämä tulee ole­maaan totaal­ista hel­vettiä tule­val­la vaalikaudella.

 15. Halu­aisin nähdä neljän vuo­den päästä naa­masi kun ensim­mäiset takaus­paketit ovat lauen­neet ja Suo­mi on ottanut velkaa niitä varten muu­ta­man mil­jardin ja valmis­taudu­taan uusi­in vaaleihin.

  EMU on siinä vai­heessa toki hajon­nut jo ja PIIGS-maat ovat kap­inamielialal­la kun vakausjär­jestelmä on vienyt heiltä kaik­ki edel­ly­tyk­set onnis­tua ja he ovat jo joutuneet default­ti­in suurin osa.

  Mitähän san­otte sil­loin te vastuunkantajat?

  Kyse on EMU:n raken­nevirheestä, jota ei edes halu­ta näem­mä kor­ja­ta. Ja sen vuok­si EMU kaatuu tule­val­la hallituskaudella.

  Jos EKP ei saa samaan man­daat­tia toimia kuin FEDil­lä on, niin tämä vaan ei toi­mi. PIIGSit perus­tu­vat 10 prossan inflaa­tioon ja omaan val­u­ut­taan ja ei sitä vaan muute­ta mät­tämäl­lä sinne lisää rahaa jol­la on arvokin jollekin.

  Kan­takaa muuten myös vas­tuu näistä jär­jet­tömistä päätöksistänne.

  Vaik­ka ette taloudel­lis­es­ti pystykään. 

  Olette aiheut­ta­mas­sa Suomelle kym­me­nien mil­jar­di­en tap­pi­ot ja lisää tap­pi­oi­ta tulee kun euro kri­isiy­tyy viimeistään kah­den vuo­den päästä kun kri­isi hiipii Sak­saan asti.

  Mikään raha ei riitä siihen, että kri­isi pidet­täisi­in PIIGSeissä. 

  Nämä paketit toimi­si­vat vain ja ain­oas­taan sil­loin, jos nämä beilat­ta­vat maat muut­tuisi­vat tuot­taviksi talouk­sik­si saman tien.

  Näin ei kuitenkaan käy. Ne tekevät velkaa enem­män kuin mak­sa­vat korkoja.

  Eikä ole mitään merkkiä siitä, että tilanne muuttuisi.

  Poli­it­tiset broi­ler­it, joi­ta keskus­pankit on täyn­nä, eivät vaan hal­litse tätä tilannetta. 

  Type­r­in vai­h­toe­hto kaik­ista on nyt valit­tu, toiv­ot­tavasti Sak­sa torp­paa sen. Siel­lä onnek­si alkoi keskustelu aiheesta käymään kuumana kun nämä parasi­itit Suomes­ta aloit­ti­vat sen.

 16. Suomen oikeis­to­laisin poli­itikko iloit­see, kun kan­sain­välis­ten speku­loi­jien saata­vat on taas turvattu.

 17. Oli­pa takin kään­tämi­nen. Vieläköhän demare­i­ta uskoo kukaan? Toiv­otaan, että per­sut ote­taan hal­li­tuk­seen ja hal­li­tus kaatuu pian. Tulee vaalit. Saadaan antaa muis­tu­tus Urpi­laiselle takinkäään­nön hinnasta.

 18. sami laiti­nen
  kande har­joit­taa lähdekritiikkiä

  Häh? Mihin tämä nyt oikein liittyy?
  Kan­nat­taisiko posta­ta myös se alku­peräi­nen viesti?

 19. Mie­lenki­in­toisia aiko­ja tosi­aan. Ennus­t­a­mi­nen on nyt eri­tyisen vaikeaa. Jos PS jää oppo­si­tioon, vahvis­tuuko se vai saako takariv­istä huuteli­jan roolin? Roolin joka ei luo uskot­tavu­ut­ta, mut­ta syö kannatusta.

 20. Mitä käytän­nön merk­i­tys­tä näil­lä Suomen “reunae­hdoil­la” oikein on? 

  EU:ssa var­maankin kiitetään näistä syväl­li­sistä näke­myk­sistä, jon­ka jäl­keen voidaankin äänestää jo aiem­min sovi­tus­ta paketista, pilkkuakaan siitä muut­ta­mat­ta. Parhaim­mil­laan vaa­timuk­set kir­jataan johonkin ei-sitovi­in, yle­vi­in periaatteisiin. 

  Kuka uskoo, että Suomel­la olisi täl­laises­sa tilanteessa rohkeut­ta äänestää paket­tia vastaan?

 21. Mikä tässä onnis­tui? Isom­man jytkyn petaami­nen persuille?

  En oikein ymmär­rä, mikä on Oden näke­mys Kataisen ja Urpi­laisen paketin sisäl­löstä enkä tätä blo­gia luet­tuanikaan tiedä, mitä tässä asi­as­sa hänen mukaansa oikein pitäisi tehdä?

  Ode ker­toi valiokun­nas­sa saamien­sa tieto­jen mullis­ta­neen näke­myk­sen­sä, mut­ta ei asioiden luot­ta­muk­sel­lisu­u­teen vedoten men­nyt yksityiskohtiin.

  Sivus­ta tämä näyt­tää nyt siltä, että mon­en­laisen ja sisäis­es­tikin ris­tiri­itaisen pop­ulis­min puolue pro­filoituu nyt yhden asian liik­keek­si. Se keskit­tyy ole­maan EU:n kri­isi­maid­en tukemista puolta­van (ja velka­jär­jeste­lyjä vas­tus­ta­van) lin­jan pää­vas­tus­ta­ja tilanteessa, jos­sa melkein kaik­ki muut ovat sen puolel­la. Jos tässä yhdessä asi­as­sa käy niin kuin ekon­o­mistien enem­mistö näyt­täisi usko­van, eli että EU-lin­ja osoit­tau­tuu lop­ul­ta kestämät­tömäk­si, eikä velka­sa­neer­auk­sia lop­ul­ta kuitenkaan onnis­tu­ta vält­tämään, edessä voi olla isom­pi jytky ja “Perus-Suo­mi”, jos­sa tahdin määrää Timo Soini.

 22. Siinä se sit­ten oli demarien Por­tu­gali-vaal­itäky, Rahaa lapi­oidaan oli­ivipu­un alle ja siitä kansalle kiitok­se­na kek­sitään näp­pärä uusi vero.
  Kyl­lä nyt kyrsii.

 23. “Perus-Suo­mi”, jos­sa tahdin määrää Timo Soini. 

  Eihän hän saa edes omas­sa puolueessaan porukkaa kuri­in. Ei sil­lä taval­la maa­ta johdeta.

 24. Ps-kansane­dus­ta­jik­si tuli val­ta­va määrä ensik­er­ta­laisia “taval­lisia” ihmisiä joille kansane­dus­ta­jan iso palk­ka, arvos­tus ja muhkeat edut riit­tävät main­iosti ilman min­is­ter­in­paikko­jakin. Luul­tavasti nälkä kas­vaa syödessä ja neljä vuot­ta oppo­si­tion penkil­lä koulii heistä taysverisiä poli­itikoi­ta jot­ka pysyvät puolue­jo­hdon näpeis­sä ja myyvät isoäitin­sä seu­raavis­sa hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa, kuten muutkin van­hat puolueet.
  Mut­ta onhan se kieltämät­tä virk­istävää että edes joku pitää kiin­ni peri­aat­teis­taan, vaik­ka sit­ten vain tottumattomuuttaan.

 25. Piti vielä sanomani, että ymmär­rän hyvin vihre­it­ten ja kepun tak­tikoin­nin por­tu­galin paketis­sa, kyl­lä tule­vaan hal­li­tuk­seen mieliv­ien on ihan itse otet­ta­va asi­aan kan­taa, ei ole oppo­si­tion asia pelas­taa heitä pehmeistä vaalipuheistaan.

 26. Kokoomus ja SDP kykenevät sopi­maan asioista, Per­suil­la on pelkkiä vaa­timuk­sia. Vihreät ilmoit­ti­vat että eivät suos­tu tekemään päätöstä Per­su­jen puolesta.

  Soi­ni oli laskeskel­lut että Eduskun­nan enem­mistö kan­nat­taa Por­tu­gal-tukea joten Per­sut voisi­vat vas­tus­taa sitä ilman merkit­tävää vas­tu­unot­toa. Nyt Vihreät vetivätkin maton Soinin alta, ilmoit­ti­vat että eivät automaat­tis­es­ti äänestä puolues­ta jol­loin Soi­ni jou­tui otta­maan vas­tu­u­ta. Tulok­se­na Soi­ni jou­tuikin otta­maan kan­nan ja se oli jyrkkä ei kos­ka Per­su­jen änkyräosas­to ei suos­tunut muuhun.

  Näin käy valssi kevä­työssä… jotkut saa­vat, toiset häviävät 😀

 27. Sinän­sä hienoa, että tämä päätös saati­in aikaan heti kau­den alus­sa. Neljä vuot­ta aikaa kat­soa mitä tapah­tuu ja poli­it­ti­nen vas­tuu tulee vas­taan seu­raavis­sa vaaleis­sa. Mikäli päätös oli oikea ja EU:n talous ter­ve­htyy, niin kyl­lä-puolueet voivat pais­tatel­la voit­ta­ji­na ja var­maan men­estyvät seu­raavis­sakin vaaleissa.
  Mut­ta mikäli tämä päätös oli täysi katas­trofi, niin Demar­it ja Kokoomus kil­pail­e­vat Kepun kanssa siitä, että tekevätkö uuden Suomen ennä­tyk­sen paikko­jen mene­tyk­ses­tä. Kaik­ki sataa täl­löin Per­su­jen laariin.

 28. Luulen, että Vihrei­den tak­tikoin­ti ei merkin­nyt lop­putolok­sen kannal­ta mitään, mut­ta teki liikkuville äänestäjille yhä vaikeam­mak­si säi­lyt­tää puolueesta mieliku­va määräti­etois­es­ti lin­jal­laan pysyvänä puolueena. 

  Selkeä pyrky uuteen hal­li­tuk­seen asioi­ta hoita­maan vaaleis­sa luva­tu­in teemoin olisi tuonut ihan saman lop­putu­lok­sen ilman tak­tikoin­nin aiheut­ta­maa imago­tap­pi­o­ta. Vaalit on vaalit, mut­ta oikeasti tur­paan tulee vas­ta jos jää hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa oppo­sioon oman ohjel­mansa kyn­nyskysymys­ten kanssa.

 29. Joni Pelko­nen:

  Nyt Vihreät vetivätkin maton Soinin alta, ilmoit­ti­vat että eivät automaat­tis­es­ti äänestä puolues­ta jol­loin Soi­ni jou­tui otta­maan vastuuta. 

  Mihin tämä tieto oikein perus­tuu. Yle kir­joit­taa eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­jan Ville Niin­istön sanoneen:“Vihreät aikoo äänestää esi­tys­ten läpi­menon puoles­ta eduskun­nan suures­sa valiokunnassa.”

  Soi­ni oli laskeskel­lut että Eduskun­nan enem­mistö kan­nat­taa Por­tu­gal-tukea joten Per­sut voisi­vat vas­tus­taa sitä ilman merkit­tävää vastuunottoa. 

  Vas­tuu per­suil­la on tietenkin ennen kaikkea äänestäjilleen. Hei­dän hal­li­tus­taival voi toki tähän kaat­ua, mut­ta minus­ta se on ennem­minkin osoi­tus juuri siitä vas­tu­un kan­tamis­es­ta äänestäjille anne­tu­ista lupauk­sista kuin mitä takinkään­tämi­nen olisi ollut.

 30. Bör­je kirjoitti:
  “Vaalit on vaalit, mut­ta oikeasti tur­paan tulee vas­ta jos jää hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa oppo­sioon oman ohjel­mansa kyn­nyskysymys­ten kanssa.”

  Per­sut saa­vat vaa­timuk­sen­sa läpi seu­raavis­sa vaaleis­sa. Nyt demare­i­ta äänestäneet saa­vat huo­ma­ta tulleen­sa pete­tyk­si ja miet­tivät, että mik­sen äänestänyt sit­tenkin Per­su­ja. Kun neljä vuot­ta miet­tii, niin päätös vai­h­taa puoluet­ta var­maan kypsyy.
  Eiköhän Kokoomus­lainenkin vai­h­da puoluet­ta, kun talous on ihan kuralla.

 31. Minä ymmärsin niin, että nyt sovi­tu­ista ehdoista ei enää tin­gitä. Jos ehdot eivät menisi läpi, Suo­mi jät­täy­ty­isi ulkop­uolelle. Tätä mieltä on ainakin Urpi­lainen, mitä mah­taa Katainen ajatella?

  Eikö Suo­mi sit­ten voisi hyvinkin jät­tää tuke­mat­ta Por­tu­galia ja Kes­ki-Euroopan suuria pankkeja? 

  Pelot­teena on, että Suo­mi ajau­tuu EU:ssa sivu­raiteille. Mut­ta eikö tämä kri­isi pidä nähdä euro­maid­en asiana, ei EU:n? Euro­maat taas eivät tietääk­seni päätä mis­tään sel­l­ais­es­ta, mikä voisi vahin­goit­taa eri­tyis­es­ti Suomea.

  Jos taas ajatel­laan, että tämä on EU:n kri­isi, kyl­lä kaikkien EU-maid­en pitäisi osal­lis­tua talkoisi­in edes vähän tasapuolisemmin. 

  Niin tai näin, EU:n päätök­sen­teko ei voi tämän kri­isin jäl­keen näyt­tää entiseltään. Etelän neu­vot­telu­ase­ma ei voi olla yhtä vah­va kuin ennen rys­simistä — vai sanois­iko kreikkaamista. Suuri­in euro­mai­hinkaan ei tee mieli luot­taa; omaa etua ne kuitenkin aja­vat muiden selän takana. 

  Tässä uudessa tilanteessako apu­paketista ulosjäänyt­tä Suomea eri­tyis­es­ti ruvet­taisi­in rankaise­maan? Maa­ta, joka sen­tään on ain­oana hoi­tanut leiviskän­sä sään­tö­jen mukaan.

 32. Äh, tuo vies­ti­ni kom­men­toi “Demareil­ta jyrkkä vaa­timus tehdä kuten oli tarkoi­tus” ‑blog­gaus­ta eli meni väärään ketjuun.

 33. Koko sopas­sa suurim­mat imago­tap­pi­ot tuli kepulle ja vihreille, joiden “tak­tikon­ti” oli todel­la rumaa katsottavaa. 

  Kan­nat­taa joskus miet­tiä siel­lä eduskun­nas­sakin vään­täessään miltä touhu näyt­tää ulospäin, mei­dän äänestäjien silmin kat­sot­tuna. Mik­si te olitte noin lapsel­lisen tyh­miä myös vihreis­sä, sitä voisit hie­man valaista.

 34. Kom­pro­mis­sei­hin kyken­emät­tömän puolueen paik­ka on oppo­si­tios­sa vaik­ka kan­na­tus jytkähtäisi 49:ään prosenttiin.
  Hienoa vaalilu­pausten pitoa tosi­aan. Kaikkien aiko­jen vaalivoitos­ta huoli­mat­ta PS ei pysty aja­maan kan­nat­ta­jien­sa asioi­ta hallituksesta

 35. Tulev­as­ta hal­li­tuk­ses­ta on tulos­sa pie­nien puoluei­den kannal­ta aika poikkeuk­selli­nen. Perus­suo­ma­laiset jäävät oppo­si­tioon ja toden­näköis­es­ti Keskus­ta tekee samoin. Aikaisem­mis­sa vaaleis­sa 2 suurta+RKP muo­dos­ti­vat yleen­sä jo itsessään enem­mistöhal­li­tuk­sen ja mui­ta puolei­ta otet­ti­in mukaan vakaut­ta­maan pakettia. 

  Nyt pien­puoleet ovat tule­valle hal­li­tuk­selle elin­tärkeitä. Vasem­mis­toli­it­to ilmoit­ti, että tuo uusi por­tu­gali­paket­ti ei kel­paa heille. Vaikeat hal­li­tus­neu­vot­te­lut taita­vat olla vas­ta alussa.

 36. Käsit­tääk­seni Suomen osu­us lainatakuista olisi vaivainen mil­jar­di. Sehän on vähem­män kuin Suomen vuo­tu­inen kehi­tys­a­pu (1075 miljoon­aa). Mak­se­taan oma osu­us sit­ten kun taku­ut laukeaa kehitysavusta?

 37. “Mihin tämä tieto oikein perus­tuu. Yle kir­joit­taa eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­jan Ville Niin­istön sanoneen:”Vihreät aikoo äänestää esi­tys­ten läpi­menon puoles­ta eduskun­nan suures­sa valiokunnassa.””

  Valikoivaa lainailua! Tätä ennen Vihreät ilmoit­ti­vat että tule­vaan hal­li­tuk­seen menevät puolueet muo­dosta­vat Suomen kan­nan asi­as­sa. Eli Per­su­jen kan­ta muut­tui vas­tu­ullisek­si, oltuaan tätä ennen pelkkää omien kan­nat­ta­jien miel­lyt­tämistä kos­ka Soi­ni tiesi että se ei kuitenkaan ole Eduskun­nas­sa enemmistössä.

  “Vas­tuu per­suil­la on tietenkin ennen kaikkea äänestäjilleen. Hei­dän hal­li­tus­taival voi toki tähän kaat­ua, mut­ta minus­ta se on ennem­minkin osoi­tus juuri siitä vas­tu­un kan­tamis­es­ta äänestäjille anne­tu­ista lupauk­sista kuin mitä takinkään­tämi­nen olisi ollut.”

  Niin­pä kaa­tuikin, kuten itse asi­as­sa tiedet­ti­in jo ennen vaale­ja: ilman neu­vot­telukykyä ei ole mah­dol­lista päästä hal­li­tuk­seen kah­den suurem­man puolueen kanssa.

  Luop­umal­la hal­li­tu­s­paikas­ta Per­sut eivät kan­ta­neet mitään vas­tu­u­ta. Päin­vas­toin, nyt he eivät kykene toteut­ta­maan mitään äänestäjilleen antami­aan lupauk­sia, sil­lä oppo­si­tios­ta ei Suomen poli­it­tista lin­jaa ohja­ta. Jät­täy­tymäl­lä oppo­si­tioon Per­sut eivät kykene toteut­ta­maan lupauk­si­aan kehi­tysy­hteistyöra­ho­jen rajuista leikkauk­sista, eivät maa­han­muu­ton ehto­jen kiristämis­es­tä (siel­lä oli mm. 10 vuo­den “ehdolli­nen kansalaisu­us”), eivät armei­jan ottamise­ta “poli­it­tiseen ohjauk­seen” kuten puo­lus­tus­min­is­ter­in­pestistä haaveil­lut Per­su-Niin­istö jo vaati… ei tule myöskään Vuo­to­s­ta, ja susien tap­polu­pia ei saakaan jakaa kun­nan­val­tu­us­tois­sa kuten Per­sut vaativat.

  Per­su­jen vaa­timus­lista oli pitkä, ja kaik­ki toki tiesivät ettei heil­lä ole mah­dol­lisuuk­sia edes hal­li­tuk­ses­sa toteut­taa sitä. Nyt Per­sut jät­täy­tymäl­lä oppo­si­tioon eivät saa toteutet­tua siitä *mitään*.

 38. Soi­ni teki täysin oikean ratkaisun. Miten kävi UK:n lib­er­aalipuolueelle kun läh­tivät kon­ser­vati­ivien kanssa hal­li­tuk­seen? Puolue on nyt henkitoreissaan.
  Pop­ulis­tipuolueen pitää olla eri­tyisen tarkkana, ettei poruk­ka hajoa. Ne jot­ka sanovat että hal­li­tuk­seen on asi­akysymys­ten vuok­si aivan pakko päästä ovat niitä joi­ta ne min­is­terin etu­udet eniten kiin­nos­ta­vat. Uskoo ken haluaa.

 39. Ihanaa, Vihreät, ihanaa!
  Oppo­si­tios­sa ei juuri mihinkään voi vaikut­taa, joten vaik­ka hal­li­tuk­ses­sa joutuu tekemään epämiel­lyt­täviäkin päätök­siä, enem­män siel­lä asioi­ta pystyy edis­tämään. Jatkos­sa tarvi­taan juuri vas­tu­unkan­toa ja kyl­lä me äänestäjät sitä lop­pu­peleis­sä arvostamme.

  Hyvä poli­itikko on se, joka pystyy edis­tämään ajami­aan asioita.

  Onnea matkaan ja kaik­ki neu­vot­te­lu­taidot peli­in hallitusuralla!

 40. “Minä ymmärsin niin, että nyt sovi­tu­ista ehdoista ei enää tin­gitä. Jos ehdot eivät menisi läpi, Suo­mi jät­täy­ty­isi ulkop­uolelle. Tätä mieltä on ainakin Urpi­lainen, mitä mah­taa Katainen ajatella?”

  Arve­len asi­as­sa käyvän niin, että Katainen tulk­it­see kok­ouk­ses­sa Suomen tavoit­tei­den tulleen täyte­tyik­si olen­naisil­ta osin ja äänestää ‘Kyl­lä’.

  Urpi­laisen ja Kataisen välille syn­tyy Suomes­sa myrsky vesi­la­sis­sa keskei­sistä vaa­timuk­sista tin­kimis­es­tä. Katainen vaku­ut­taa tulok­sen olleen paras mah­dolli­nen näis­sä olois­sa. Täy­tyy­hän Suomen osoit­taa neu­vot­telukykyä, esim. luop­umal­la sijoit­ta­javas­tu­us­ta ja takauksista. 

  Lopuk­si molem­mat hymy­ilevät lev­eästi, tyy­tyväis­inä siitä kuin­ka Euroop­pa on nyt ohjat­tu uudelle, vas­tu­ulliselle uralle.

 41. Kun­t­a­min­is­teri Osmo Soininvaara? 

  Hmm… Osmo on ehtinyt han­kkia itselleen sel­l­aisen maineen, että ei ehkä ihan paras vai­h­toe­hto juuri tuo­hon hommaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.