Huh, onnistui

Myön­nän, että vih­rei­den Por­tu­ga­li-kan­to­ja on ollut välil­lä vähän vai­kea perus­tel­la jul­ki­suu­des­sa. Lop­pu­tu­los meni kui­ten­kin kuten suun­ni­tel­tiin, joten olin vää­räs­sä tak­ti­koin­nin suh­teen. Paket­ti hyväk­sy­tään enem­mis­töl­lä, johon voi luot­taa jat­kos­sa­kin. Ver­rat­tu­na sii­hen, että “van­ha hal­li­tus­poh­ja” oli­si joil­la­kin haja­ää­nil­lä täy­den­net­ty­nä vie­nyt sen läpi, tämä rat­kai­su on pal­jon parempi.

Perus­suo­ma­lai­set näyt­tä­vät luvan­neen äänes­tää epä­luot­ta­mus­ta hal­li­tuk­sel­le aina kun pape­ris­sa lukee EU. Eläm­me mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja.  Voi­mia vain Kataiselle.

45 vastausta artikkeliin “Huh, onnistui”

 1. Tämä tai­taa tar­koit­taa sitä, että perus­suo­ma­lai­set jat­kaa oppositiossa.

 2. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la tämän pro­jek­tin ete­ne­mis­tä ja poliit­tis­ta vas­tuu­ta siitä.

 3. Per­sut istu­vat tuke­vas­ti oppo­si­tios­sa seu­raa­vat nel­jä vuot­ta. Vaa­li­voit­to ei tul­lut EU- vas­tus­tuk­sel­la, mut­ta sii­hen män­tyyn näyt­tää Soi­ni pään­sä iske­neen, sää­li. Per­su­ja oli­si tar­vin­nut hal­li­tuk­ses­sa. Ainoa mäki on nyt alamäki.

 4. Puo­let suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­tI Ilta­leh­den tut­ki­muk­sen mukaan Por­tu­ga­li-tukea ja var­mas­ti yli puo­let dema­rien kan­nat­ta­jis­ta vas­tus­ti sitä. Aihe on sen ver­ran kes­kei­nen, että seu­raa­vis­sa puo­lue­kan­na­tus­lu­ke­mis­sa on odo­tet­ta­vis­sa dema­reil­le mel­koi­nen romah­dus. Veik­kaan 15 pro­sen­tin kannatusta.

 5. Fii­lis sii­tä, että teh­dään jotain on tär­keäm­pi kuin itse toi­met. Näin tämän voi näh­dä. Tilan­ne on hie­man sama kuin sivul­li­se­na kola­ri­pai­kal­la. Maal­lik­ko ei saa syy­tet­tä vää­räs­tä, vahin­gol­li­ses­ta, hoi­dos­ta. Ei saa polii­ti­kot­kaan… Eli itsek­kääs­ti voi teh­dä ja sanoa sit­ten yrit­tä­neen­sä. Tulok­ses­ta ei niin väliä.

  Soi­ni on kyl­lä oikeil­la jäl­jil­lä, parem­min kuin SDP. Per­suil­la ja Soi­nil­la vain oli kapa­si­teet­tia just sen ver­ran, että sai­vat mie­li­pi­teen­sä esi­tet­tyä kan­san­ta­jui­ses­ti. Kan­san­ta­jui­sel­la reto­rii­kal­la taas on vai­kea pär­jä­tä muu­al­la kuin toreil­la. Itse odo­tin vähän enem­pi finans­si­maa­il­man ymmär­rys­tä osoit­ta­vaa teks­tiä WSJ:hin, kun sitä vii­kon ver­ran val­mis­tel­tiin. Sii­nä oli­si ollut aikaa kon­sul­toi­da tuki­ryh­miä ja saa­da reto­riik­ka koh­dal­leen. Näem­mä ei.

  SDP:n vaa­ti­muk­set on kuin jos­tain uto­pias­ta. Joten­kin olen mel­ko­lail­la skep­ti­nen, että ne lopul­ta toteu­tui­si­vat. Eikö­hän Suo­mi ole tämän pää­tök­sen lop­pu­tu­le­ma­na ehdoit­ta muka­na alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan.

 6. Tämä­hän meni parem­min kuin hyvin! 

  Se uhka­pe­li, jos­ta jo täs­sä blo­gis­sa aikai­sem­min kes­kus­tel­tiin, onnis­tui. Kuten todet­tiin, Vih­rei­den panok­set oli­vat täs­sä pelis­sä kaik­kein pie­nim­mät, joten häviä­mis­tä ei kan­nat­ta­nut pelä­tä, sen sijaan voit­to­mah­dol­li­suu­det oli­vat kohtalaiset.

  Vih­reät äänes­tä­vät tukie­si­tys­ten läpi­me­non puo­les­ta edus­kun­nan suu­res­sa valio­kun­nas­sa. Se ei tun­nu enää oppo­si­tion vaan hal­li­tus­puo­lu­een poli­tii­kal­ta. No, kat­so­taan nyt kor­tit vie­lä loppuun…

  SDP:n ehdot oli­vat hyvät ja jär­ke­vät. Jutal­la ei ollut ehkä pöy­dän paras käsi, mut­ta tak­tiik­ka puri.

  Enem­mis­tö­hal­li­tus on kan­san ääni. Sanoo ääne­käs vähem­mis­tö mitä tahansa.

 7. Puo­let suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­tI Ilta­leh­den tut­ki­muk­sen mukaan Por­tu­ga­li-tukea ja var­mas­ti yli puo­let dema­rien kan­nat­ta­jis­ta vas­tus­ti sitä.

  ”Puo­let” = 39 %

  ”var­mas­ti yli puo­let dema­rien kan­nat­ta­jis­ta vas­tus­ti sitä” = ”SDP:n kan­nat­ta­jat jakau­tu­vat eni­ten, mut­ta hei­dän­kin enem­mis­tön­sä kan­ta on myönteinen.”

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011050713674761_uu.shtml

 8. No, vaih­toeh­toi­na ovat hal­li­tuk­set jos­sa osa­päi­vä-oppo­si­tios­sa ovat joko vih­reät (ydin­voi­ma­po­li­tiik­ka) tai perus­suo­ma­lai­set (EU-tuki­toi­met).

  Vuo­si sit­ten vih­reät jät­ti­vät eriä­vän mie­li­pi­teen­sä hal­li­tuk­sen ydin­voi­ma­pää­tök­seen, ja var­maan­kin tule­vat sel­lai­sen jät­tä­mään kaik­kiin tule­viin ydin­voi­ma­pää­tök­siin joi­ta ovat hal­li­tuk­ses­sa muka­na esit­tä­mäs­sä. Kuka muis­taa ja ketä kiinnostaa ?

  Hal­li­tuk­sen yhte­näi­syys pää­tök­sen­teos­sa on pää­sään­tö, mut­ta vain sel­lai­nen. Hal­li­tus kaa­tuu sit­ten kun se kaa­tuu, nämä “koko vaa­li­kau­den kes­tä­vä tuke­va poh­ja” ‑puheet ovat kum­mal­lis­ta umpi­päi­syyt­tä tilan­tees­sa jon­ka liik­ku­via osia ei kukaan hallitse.

 9. Oppo­si­tioon jät­täy­ty­mi­nen ja vaa­li­lu­pauk­sis­sa pysy­mi­nen tar­koit­taa että Per­su­jen kan­na­tus nousee 30 prosenttiin.

 10. Vaik­ka ete­län “tuh­la­ri­mai­den” talous­ro­mah­dus hal­lit­tai­siin tuki­ra­has­toil­la edes joten­kin sie­det­tä­väs­ti, tule­vat uuti­set ole­maan sitä, että mei­dän vero­ra­hoil­lam­me tue­taan näi­tä “lais­ku­rei­ta”. Saat­taa jopa käy­dä niin että Soi­ni oppo­si­tios­sa pys­tyy yllä­pi­tä­mään kan­na­tuk­sen nousua koko nel­jä vuot­ta. Las­kel­moi­si­ko jopa oppositioasemansa …

 11. Kai­kis­ta puo­lueis­ta Vih­reät tar­vit­se­vat EU:ta eni­ten. Vih­reät ovat tiu­kas­ti val­lan kah­vas­sa EU:ssa, yhdel­le­kään toi­sel­la poliit­ti­sel­la ryh­mäl­lä ei ole niin pal­jon val­taa EU:ssa. EU:n kaut­ta on nui­jit­tu läpi vih­reän aate­maa­il­man mukai­sia sää­dök­siä ja lake­ja mappikaupalla. 

  Onnek­si Tur­kil­le ei annet­tu lupaa liit­tyä Por­tu­ga­lin, Krei­kan ja mui­den ril­lut­te­li­joi­den lau­maaan. Edel­lä mai­nit­tu­jen mai­den tur­miok­si muo­dos­tui lii­an hal­pa raha.

  On ikä­vää, että Por­tu­ga­lis­sa ja Krei­kas­sa taval­li­nen kan­sa jou­tuu kär­si­mään, hei­kois­ta siel­lä ei ole ennen­kään huo­leh­dit­tu. Mai­den eni­ten hyö­ty­neet hyö­ty­vät arva­ten­kin eni­ten tuki­pa­ke­teis­ta, saa­vat­pa­han aikaa jär­jes­tel­lä omai­suuk­si­aan rat­toi­sem­mil­le vesille. 

  On sel­vää, että krii­si ei jää tähän vaan ker­tau­tuu ellei läh­de­tä sys­te­maat­ti­ses­ti pur­ka­maan EU:n mädän­ty­nei­tä raken­tei­ta. Raha­lii­tos­ta tuli­si erot­taa sii­hen sopi­mat­to­mat maat.(Piste)

 12. Nyt saa­daan siis jokin pank­ki­ve­ro. Mik­si ihmees­sä suo­ma­lai­sil­le pan­keil­le ja sitä kaut­ta nii­den asiak­kail­le määä­rä­tään vero. Eihän suo­ma­lai­set pan­kit ole mil­lään muo­toa syyyl­li­siä Por­tu­ga­lin tai Krei­kan ongelmiin.

  1. Sami Lai­ti­nen. Et kai usko leh­tiin. Hesa­rin ensim­mäi­nen uuti­nen oli ker­ta­kaik­ki­ses­ti vää­rä. Vih­reät pyr­ki­vät pai­nos­ta­maan täs­sä dema­rei­ta, ehkä tur­haan, mut­ta halusim­me vält­tää tilan­teen, jos­sa paket­ti hyväk­sy­tään yhden äänen enem­mis­töl­lä ja jat­ko on aivan arpa­pe­liä. Nyt meni niin kuin piti­kin. Ehkä oli­si men­nyt joka tapauk­ses­sa. Saman asen­teen näyt­tä Kes­kus­ta ottaneen.

 13. Tätä menoa vaa­lit saat­ta­vat olla edes­sä pal­jon ennen kuin on kulu­nut 4 vuotta.

 14. Tämä tar­koit­taa sitä, että minä ja monet muut nousem­me bar­ri­ka­deil­le. Jyr­ki Kätei­sel­le ei tul­lut mie­leen­kään, että suo­ma­lais­ten pit­kä pin­na lop­pui tähän. Toi­vot­ta­vas­ti maan­pet­tu­rei­den elä­mä tulee ole­maaan totaa­lis­ta hel­vet­tiä tule­val­la vaalikaudella.

 15. Haluai­sin näh­dä nel­jän vuo­den pääs­tä naa­ma­si kun ensim­mäi­set takaus­pa­ke­tit ovat lau­en­neet ja Suo­mi on otta­nut vel­kaa nii­tä var­ten muu­ta­man mil­jar­din ja val­mis­tau­du­taan uusiin vaaleihin.

  EMU on sii­nä vai­hees­sa toki hajon­nut jo ja PIIGS-maat ovat kapi­na­mie­lia­lal­la kun vakaus­jär­jes­tel­mä on vie­nyt heil­tä kaik­ki edel­ly­tyk­set onnis­tua ja he ovat jo jou­tu­neet default­tiin suu­rin osa.

  Mitä­hän sanot­te sil­loin te vastuunkantajat?

  Kyse on EMU:n raken­ne­vir­hees­tä, jota ei edes halu­ta näem­mä kor­ja­ta. Ja sen vuok­si EMU kaa­tuu tule­val­la hallituskaudella.

  Jos EKP ei saa samaan man­daat­tia toi­mia kuin FEDil­lä on, niin tämä vaan ei toi­mi. PIIG­Sit perus­tu­vat 10 pros­san inflaa­tioon ja omaan valuut­taan ja ei sitä vaan muu­te­ta mät­tä­mäl­lä sin­ne lisää rahaa jol­la on arvo­kin jollekin.

  Kan­ta­kaa muu­ten myös vas­tuu näis­tä jär­jet­tö­mis­tä päätöksistänne.

  Vaik­ka ette talou­del­li­ses­ti pystykään. 

  Olet­te aiheut­ta­mas­sa Suo­mel­le kym­me­nien mil­jar­dien tap­piot ja lisää tap­pioi­ta tulee kun euro krii­siy­tyy vii­meis­tään kah­den vuo­den pääs­tä kun krii­si hii­pii Sak­saan asti.

  Mikään raha ei rii­tä sii­hen, että krii­si pidet­täi­siin PIIGSeissä. 

  Nämä pake­tit toi­mi­si­vat vain ja ainoas­taan sil­loin, jos nämä bei­lat­ta­vat maat muut­tui­si­vat tuot­ta­vik­si talouk­sik­si saman tien.

  Näin ei kui­ten­kaan käy. Ne teke­vät vel­kaa enem­män kuin mak­sa­vat korkoja.

  Eikä ole mitään merk­kiä sii­tä, että tilan­ne muuttuisi.

  Poliit­ti­set broi­le­rit, joi­ta kes­kus­pan­kit on täyn­nä, eivät vaan hal­lit­se tätä tilannetta. 

  Type­rin vaih­toeh­to kai­kis­ta on nyt valit­tu, toi­vot­ta­vas­ti Sak­sa torp­paa sen. Siel­lä onnek­si alkoi kes­kus­te­lu aihees­ta käy­mään kuu­ma­na kun nämä para­sii­tit Suo­mes­ta aloit­ti­vat sen.

 16. Suo­men oikeis­to­lai­sin polii­tik­ko iloit­see, kun kan­sain­vä­lis­ten spe­ku­loi­jien saa­ta­vat on taas turvattu.

 17. Oli­pa takin kään­tä­mi­nen. Vie­lä­kö­hän dema­rei­ta uskoo kukaan? Toi­vo­taan, että per­sut ote­taan hal­li­tuk­seen ja hal­li­tus kaa­tuu pian. Tulee vaa­lit. Saa­daan antaa muis­tu­tus Urpi­lai­sel­le takin­käään­nön hinnasta.

 18. sami lai­ti­nen
  kan­de har­joit­taa lähdekritiikkiä

  Häh? Mihin tämä nyt oikein liittyy?
  Kan­nat­tai­si­ko pos­ta­ta myös se alku­pe­räi­nen viesti?

 19. Mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja tosi­aan. Ennus­ta­mi­nen on nyt eri­tyi­sen vai­ke­aa. Jos PS jää oppo­si­tioon, vah­vis­tuu­ko se vai saa­ko taka­ri­vis­tä huu­te­li­jan roo­lin? Roo­lin joka ei luo uskot­ta­vuut­ta, mut­ta syö kannatusta.

 20. Mitä käy­tän­nön mer­ki­tys­tä näil­lä Suo­men “reu­naeh­doil­la” oikein on? 

  EU:ssa var­maan­kin kii­te­tään näis­tä syväl­li­sis­tä näke­myk­sis­tä, jon­ka jäl­keen voi­daan­kin äänes­tää jo aiem­min sovi­tus­ta pake­tis­ta, pilk­kua­kaan sii­tä muut­ta­mat­ta. Par­haim­mil­laan vaa­ti­muk­set kir­ja­taan johon­kin ei-sito­viin, yle­viin periaatteisiin. 

  Kuka uskoo, että Suo­mel­la oli­si täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa roh­keut­ta äänes­tää paket­tia vastaan?

 21. Mikä täs­sä onnis­tui? Isom­man jyt­kyn petaa­mi­nen persuille?

  En oikein ymmär­rä, mikä on Oden näke­mys Katai­sen ja Urpi­lai­sen pake­tin sisäl­lös­tä enkä tätä blo­gia luet­tua­ni­kaan tie­dä, mitä täs­sä asias­sa hänen mukaan­sa oikein pitäi­si tehdä?

  Ode ker­toi valio­kun­nas­sa saa­mien­sa tie­to­jen mul­lis­ta­neen näke­myk­sen­sä, mut­ta ei asioi­den luot­ta­muk­sel­li­suu­teen vedo­ten men­nyt yksityiskohtiin.

  Sivus­ta tämä näyt­tää nyt sil­tä, että monen­lai­sen ja sisäi­ses­ti­kin ris­ti­rii­tai­sen popu­lis­min puo­lue pro­fi­loi­tuu nyt yhden asian liik­keek­si. Se kes­kit­tyy ole­maan EU:n krii­si­mai­den tuke­mis­ta puol­ta­van (ja vel­ka­jär­jes­te­ly­jä vas­tus­ta­van) lin­jan pää­vas­tus­ta­ja tilan­tees­sa, jos­sa mel­kein kaik­ki muut ovat sen puo­lel­la. Jos täs­sä yhdes­sä asias­sa käy niin kuin eko­no­mis­tien enem­mis­tö näyt­täi­si usko­van, eli että EU-lin­ja osoit­tau­tuu lopul­ta kes­tä­mät­tö­mäk­si, eikä vel­ka­sa­nee­rauk­sia lopul­ta kui­ten­kaan onnis­tu­ta vält­tä­mään, edes­sä voi olla isom­pi jyt­ky ja “Perus-Suo­mi”, jos­sa tah­din mää­rää Timo Soini.

 22. Sii­nä se sit­ten oli dema­rien Por­tu­ga­li-vaa­li­tä­ky, Rahaa lapioi­daan olii­vi­puun alle ja sii­tä kan­sal­le kii­tok­se­na kek­si­tään näp­pä­rä uusi vero.
  Kyl­lä nyt kyrsii.

 23. “Perus-Suo­mi”, jos­sa tah­din mää­rää Timo Soini. 

  Eihän hän saa edes omas­sa puo­lu­ees­saan poruk­kaa kuriin. Ei sil­lä taval­la maa­ta johdeta.

 24. Ps-kan­san­edus­ta­jik­si tuli val­ta­va mää­rä ensi­ker­ta­lai­sia “taval­li­sia” ihmi­siä joil­le kan­san­edus­ta­jan iso palk­ka, arvos­tus ja muh­keat edut riit­tä­vät mai­nios­ti ilman minis­te­rin­paik­ko­ja­kin. Luul­ta­vas­ti näl­kä kas­vaa syö­des­sä ja nel­jä vuot­ta oppo­si­tion pen­kil­lä kou­lii heis­tä tays­ve­ri­siä polii­ti­koi­ta jot­ka pysy­vät puo­lue­joh­don näpeis­sä ja myy­vät iso­äi­tin­sä seu­raa­vis­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, kuten muut­kin van­hat puolueet.
  Mut­ta onhan se kiel­tä­mät­tä vir­kis­tä­vää että edes joku pitää kiin­ni peri­aat­teis­taan, vaik­ka sit­ten vain tottumattomuuttaan.

 25. Piti vie­lä sano­ma­ni, että ymmär­rän hyvin vih­reit­ten ja kepun tak­ti­koin­nin por­tu­ga­lin pake­tis­sa, kyl­lä tule­vaan hal­li­tuk­seen mie­li­vien on ihan itse otet­ta­va asi­aan kan­taa, ei ole oppo­si­tion asia pelas­taa hei­tä peh­meis­tä vaalipuheistaan.

 26. Kokoo­mus ja SDP kyke­ne­vät sopi­maan asiois­ta, Per­suil­la on pelk­kiä vaa­ti­muk­sia. Vih­reät ilmoit­ti­vat että eivät suos­tu teke­mään pää­tös­tä Per­su­jen puolesta.

  Soi­ni oli las­kes­kel­lut että Edus­kun­nan enem­mis­tö kan­nat­taa Por­tu­gal-tukea joten Per­sut voi­si­vat vas­tus­taa sitä ilman mer­kit­tä­vää vas­tuun­ot­toa. Nyt Vih­reät veti­vät­kin maton Soi­nin alta, ilmoit­ti­vat että eivät auto­maat­ti­ses­ti äänes­tä puo­lues­ta jol­loin Soi­ni jou­tui otta­maan vas­tuu­ta. Tulok­se­na Soi­ni jou­tui­kin otta­maan kan­nan ja se oli jyrk­kä ei kos­ka Per­su­jen änky­rä­osas­to ei suos­tu­nut muuhun.

  Näin käy vals­si kevä­työs­sä… jot­kut saa­vat, toi­set häviävät 😀

 27. Sinän­sä hie­noa, että tämä pää­tös saa­tiin aikaan heti kau­den alus­sa. Nel­jä vuot­ta aikaa kat­soa mitä tapah­tuu ja poliit­ti­nen vas­tuu tulee vas­taan seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Mikä­li pää­tös oli oikea ja EU:n talous ter­veh­tyy, niin kyl­lä-puo­lu­eet voi­vat pais­ta­tel­la voit­ta­ji­na ja var­maan menes­ty­vät seu­raa­vis­sa­kin vaaleissa.
  Mut­ta mikä­li tämä pää­tös oli täy­si kata­stro­fi, niin Dema­rit ja Kokoo­mus kil­pai­le­vat Kepun kans­sa sii­tä, että teke­vät­kö uuden Suo­men ennä­tyk­sen paik­ko­jen mene­tyk­ses­tä. Kaik­ki sataa täl­löin Per­su­jen laariin.

 28. Luu­len, että Vih­rei­den tak­ti­koin­ti ei mer­kin­nyt lop­pu­to­lok­sen kan­nal­ta mitään, mut­ta teki liik­ku­vil­le äänes­tä­jil­le yhä vai­keam­mak­si säi­lyt­tää puo­lu­ees­ta mie­li­ku­va mää­rä­tie­toi­ses­ti lin­jal­laan pysy­vä­nä puolueena. 

  Sel­keä pyr­ky uuteen hal­li­tuk­seen asioi­ta hoi­ta­maan vaa­leis­sa luva­tuin tee­moin oli­si tuo­nut ihan saman lop­pu­tu­lok­sen ilman tak­ti­koin­nin aiheut­ta­maa ima­go­tap­pio­ta. Vaa­lit on vaa­lit, mut­ta oikeas­ti tur­paan tulee vas­ta jos jää hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa oppo­sioon oman ohjel­man­sa kyn­nys­ky­sy­mys­ten kanssa.

 29. Joni Pel­ko­nen:

  Nyt Vih­reät veti­vät­kin maton Soi­nin alta, ilmoit­ti­vat että eivät auto­maat­ti­ses­ti äänes­tä puo­lues­ta jol­loin Soi­ni jou­tui otta­maan vastuuta. 

  Mihin tämä tie­to oikein perus­tuu. Yle kir­joit­taa edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan Vil­le Nii­nis­tön sanoneen:“Vihreät aikoo äänes­tää esi­tys­ten läpi­me­non puo­les­ta edus­kun­nan suu­res­sa valiokunnassa.”

  Soi­ni oli las­kes­kel­lut että Edus­kun­nan enem­mis­tö kan­nat­taa Por­tu­gal-tukea joten Per­sut voi­si­vat vas­tus­taa sitä ilman mer­kit­tä­vää vastuunottoa. 

  Vas­tuu per­suil­la on tie­ten­kin ennen kaik­kea äänes­tä­jil­leen. Hei­dän hal­li­tus­tai­val voi toki tähän kaa­tua, mut­ta minus­ta se on ennem­min­kin osoi­tus juu­ri sii­tä vas­tuun kan­ta­mi­ses­ta äänes­tä­jil­le anne­tuis­ta lupauk­sis­ta kuin mitä takin­kään­tä­mi­nen oli­si ollut.

 30. Bör­je kirjoitti:
  “Vaa­lit on vaa­lit, mut­ta oikeas­ti tur­paan tulee vas­ta jos jää hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa oppo­sioon oman ohjel­man­sa kyn­nys­ky­sy­mys­ten kanssa.”

  Per­sut saa­vat vaa­ti­muk­sen­sa läpi seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Nyt dema­rei­ta äänes­tä­neet saa­vat huo­ma­ta tul­leen­sa pete­tyk­si ja miet­ti­vät, että mik­sen äänes­tä­nyt sit­ten­kin Per­su­ja. Kun nel­jä vuot­ta miet­tii, niin pää­tös vaih­taa puo­luet­ta var­maan kypsyy.
  Eikö­hän Kokoo­mus­lai­nen­kin vaih­da puo­luet­ta, kun talous on ihan kuralla.

 31. Minä ymmär­sin niin, että nyt sovi­tuis­ta ehdois­ta ei enää tin­gi­tä. Jos ehdot eivät meni­si läpi, Suo­mi jät­täy­tyi­si ulko­puo­lel­le. Tätä miel­tä on aina­kin Urpi­lai­nen, mitä mah­taa Katai­nen ajatella?

  Eikö Suo­mi sit­ten voi­si hyvin­kin jät­tää tuke­mat­ta Por­tu­ga­lia ja Kes­ki-Euroo­pan suu­ria pankkeja? 

  Pelot­tee­na on, että Suo­mi ajau­tuu EU:ssa sivu­rai­teil­le. Mut­ta eikö tämä krii­si pidä näh­dä euro­mai­den asia­na, ei EU:n? Euro­maat taas eivät tie­tääk­se­ni pää­tä mis­tään sel­lai­ses­ta, mikä voi­si vahin­goit­taa eri­tyi­ses­ti Suomea.

  Jos taas aja­tel­laan, että tämä on EU:n krii­si, kyl­lä kaik­kien EU-mai­den pitäi­si osal­lis­tua tal­koi­siin edes vähän tasapuolisemmin. 

  Niin tai näin, EU:n pää­tök­sen­te­ko ei voi tämän krii­sin jäl­keen näyt­tää enti­sel­tään. Ete­län neu­vot­te­lua­se­ma ei voi olla yhtä vah­va kuin ennen rys­si­mis­tä — vai sanoi­si­ko kreik­kaa­mis­ta. Suu­riin euro­mai­hin­kaan ei tee mie­li luot­taa; omaa etua ne kui­ten­kin aja­vat mui­den selän takana. 

  Täs­sä uudes­sa tilan­tees­sa­ko apu­pa­ke­tis­ta ulos­jää­nyt­tä Suo­mea eri­tyi­ses­ti ruvet­tai­siin ran­kai­se­maan? Maa­ta, joka sen­tään on ainoa­na hoi­ta­nut lei­vis­kän­sä sään­tö­jen mukaan.

 32. Äh, tuo vies­ti­ni kom­men­toi “Dema­reil­ta jyrk­kä vaa­ti­mus teh­dä kuten oli tar­koi­tus” ‑blog­gaus­ta eli meni vää­rään ketjuun.

 33. Koko sopas­sa suu­rim­mat ima­go­tap­piot tuli kepul­le ja vih­reil­le, joi­den “tak­ti­kon­ti” oli todel­la rumaa katsottavaa. 

  Kan­nat­taa jos­kus miet­tiä siel­lä edus­kun­nas­sa­kin vään­täes­sään mil­tä tou­hu näyt­tää ulos­päin, mei­dän äänes­tä­jien sil­min kat­sot­tu­na. Mik­si te olit­te noin lap­sel­li­sen tyh­miä myös vih­reis­sä, sitä voi­sit hie­man valaista.

 34. Kom­pro­mis­sei­hin kyke­ne­mät­tö­män puo­lu­een paik­ka on oppo­si­tios­sa vaik­ka kan­na­tus jyt­käh­täi­si 49:ään prosenttiin.
  Hie­noa vaa­li­lu­paus­ten pitoa tosi­aan. Kaik­kien aiko­jen vaa­li­voi­tos­ta huo­li­mat­ta PS ei pys­ty aja­maan kan­nat­ta­jien­sa asioi­ta hallituksesta

 35. Tule­vas­ta hal­li­tuk­ses­ta on tulos­sa pie­nien puo­luei­den kan­nal­ta aika poik­keuk­sel­li­nen. Perus­suo­ma­lai­set jää­vät oppo­si­tioon ja toden­nä­köi­ses­ti Kes­kus­ta tekee samoin. Aikai­sem­mis­sa vaa­leis­sa 2 suurta+RKP muo­dos­ti­vat yleen­sä jo itses­sään enem­mis­tö­hal­li­tuk­sen ja mui­ta puo­lei­ta otet­tiin mukaan vakaut­ta­maan pakettia. 

  Nyt pien­puo­leet ovat tule­val­le hal­li­tuk­sel­le elin­tär­kei­tä. Vasem­mis­to­liit­to ilmoit­ti, että tuo uusi por­tu­ga­li­pa­ket­ti ei kel­paa heil­le. Vai­keat hal­li­tus­neu­vot­te­lut tai­ta­vat olla vas­ta alussa.

 36. Käsit­tääk­se­ni Suo­men osuus lai­na­ta­kuis­ta oli­si vai­vai­nen mil­jar­di. Sehän on vähem­män kuin Suo­men vuo­tui­nen kehi­tys­a­pu (1075 mil­joo­naa). Mak­se­taan oma osuus sit­ten kun takuut lau­ke­aa kehitysavusta?

 37. Mihin tämä tie­to oikein perus­tuu. Yle kir­joit­taa edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan Vil­le Nii­nis­tön sanoneen:”Vihreät aikoo äänes­tää esi­tys­ten läpi­me­non puo­les­ta edus­kun­nan suu­res­sa valiokunnassa.””

  Vali­koi­vaa lai­nai­lua! Tätä ennen Vih­reät ilmoit­ti­vat että tule­vaan hal­li­tuk­seen mene­vät puo­lu­eet muo­dos­ta­vat Suo­men kan­nan asias­sa. Eli Per­su­jen kan­ta muut­tui vas­tuul­li­sek­si, oltu­aan tätä ennen pelk­kää omien kan­nat­ta­jien miel­lyt­tä­mis­tä kos­ka Soi­ni tie­si että se ei kui­ten­kaan ole Edus­kun­nas­sa enemmistössä.

  Vas­tuu per­suil­la on tie­ten­kin ennen kaik­kea äänes­tä­jil­leen. Hei­dän hal­li­tus­tai­val voi toki tähän kaa­tua, mut­ta minus­ta se on ennem­min­kin osoi­tus juu­ri sii­tä vas­tuun kan­ta­mi­ses­ta äänes­tä­jil­le anne­tuis­ta lupauk­sis­ta kuin mitä takin­kään­tä­mi­nen oli­si ollut.”

  Niin­pä kaa­tui­kin, kuten itse asias­sa tie­det­tiin jo ennen vaa­le­ja: ilman neu­vot­te­lu­ky­kyä ei ole mah­dol­lis­ta pääs­tä hal­li­tuk­seen kah­den suu­rem­man puo­lu­een kanssa.

  Luo­pu­mal­la hal­li­tus­pai­kas­ta Per­sut eivät kan­ta­neet mitään vas­tuu­ta. Päin­vas­toin, nyt he eivät kyke­ne toteut­ta­maan mitään äänes­tä­jil­leen anta­mi­aan lupauk­sia, sil­lä oppo­si­tios­ta ei Suo­men poliit­tis­ta lin­jaa ohja­ta. Jät­täy­ty­mäl­lä oppo­si­tioon Per­sut eivät kyke­ne toteut­ta­maan lupauk­si­aan kehi­ty­syh­teis­työ­ra­ho­jen rajuis­ta leik­kauk­sis­ta, eivät maa­han­muu­ton ehto­jen kiris­tä­mi­ses­tä (siel­lä oli mm. 10 vuo­den “ehdol­li­nen kan­sa­lai­suus”), eivät armei­jan otta­mi­se­ta “poliit­ti­seen ohjauk­seen” kuten puo­lus­tus­mi­nis­te­rin­pes­tis­tä haa­veil­lut Per­su-Nii­nis­tö jo vaa­ti… ei tule myös­kään Vuo­tos­ta, ja susien tap­po­lu­pia ei saa­kaan jakaa kun­nan­val­tuus­tois­sa kuten Per­sut vaativat.

  Per­su­jen vaa­ti­mus­lis­ta oli pit­kä, ja kaik­ki toki tie­si­vät ettei heil­lä ole mah­dol­li­suuk­sia edes hal­li­tuk­ses­sa toteut­taa sitä. Nyt Per­sut jät­täy­ty­mäl­lä oppo­si­tioon eivät saa toteu­tet­tua sii­tä *mitään*.

 38. Soi­ni teki täy­sin oikean rat­kai­sun. Miten kävi UK:n libe­raa­li­puo­lu­eel­le kun läh­ti­vät kon­ser­va­tii­vien kans­sa hal­li­tuk­seen? Puo­lue on nyt henkitoreissaan.
  Popu­lis­ti­puo­lu­een pitää olla eri­tyi­sen tark­ka­na, ettei poruk­ka hajoa. Ne jot­ka sano­vat että hal­li­tuk­seen on asia­ky­sy­mys­ten vuok­si aivan pak­ko pääs­tä ovat nii­tä joi­ta ne minis­te­rin etuu­det eni­ten kiin­nos­ta­vat. Uskoo ken haluaa.

 39. Iha­naa, Vih­reät, ihanaa!
  Oppo­si­tios­sa ei juu­ri mihin­kään voi vai­kut­taa, joten vaik­ka hal­li­tuk­ses­sa jou­tuu teke­mään epä­miel­lyt­tä­viä­kin pää­tök­siä, enem­män siel­lä asioi­ta pys­tyy edis­tä­mään. Jat­kos­sa tar­vi­taan juu­ri vas­tuun­kan­toa ja kyl­lä me äänes­tä­jät sitä lop­pu­pe­leis­sä arvostamme.

  Hyvä polii­tik­ko on se, joka pys­tyy edis­tä­mään aja­mi­aan asioita.

  Onnea mat­kaan ja kaik­ki neu­vot­te­lu­tai­dot peliin hallitusuralla!

 40. Minä ymmär­sin niin, että nyt sovi­tuis­ta ehdois­ta ei enää tin­gi­tä. Jos ehdot eivät meni­si läpi, Suo­mi jät­täy­tyi­si ulko­puo­lel­le. Tätä miel­tä on aina­kin Urpi­lai­nen, mitä mah­taa Katai­nen ajatella?”

  Arve­len asias­sa käy­vän niin, että Katai­nen tul­kit­see kokouk­ses­sa Suo­men tavoit­tei­den tul­leen täy­te­tyik­si olen­nai­sil­ta osin ja äänes­tää ‘Kyl­lä’.

  Urpi­lai­sen ja Katai­sen välil­le syn­tyy Suo­mes­sa myrs­ky vesi­la­sis­sa kes­kei­sis­tä vaa­ti­muk­sis­ta tin­ki­mi­ses­tä. Katai­nen vakuut­taa tulok­sen olleen paras mah­dol­li­nen näis­sä olois­sa. Täy­tyy­hän Suo­men osoit­taa neu­vot­te­lu­ky­kyä, esim. luo­pu­mal­la sijoit­ta­ja­vas­tuus­ta ja takauksista. 

  Lopuk­si molem­mat hymyi­le­vät leveäs­ti, tyy­ty­väi­si­nä sii­tä kuin­ka Euroop­pa on nyt ohjat­tu uudel­le, vas­tuul­li­sel­le uralle.

 41. Kun­ta­mi­nis­te­ri Osmo Soininvaara? 

  Hmm… Osmo on ehti­nyt hank­kia itsel­leen sel­lai­sen mai­neen, että ei ehkä ihan paras vaih­toeh­to juu­ri tuo­hon hommaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.