Eduskunta 10.5.2011

Val­tio­varain­valiokun­ta sai selvi­tyk­sen Por­tu­gali-paketista. Ennen kok­ous­ta luulin ymmärtävänä asi­as­ta jotain, mut­ta ere­hdyin. Yhä kinkkisem­mäk­si on menos­sa. EU-asioiden käsit­te­ly on Suomes­sa avoim­inta ja demokraat­tis­in­ta, mut­ta valiokun­nan kok­ouk­ses­sa jae­tu­ista tiedoista en kuitenkaan voi ker­toa – ei sik­si, että asi­as­sa olisi mitään salat­tavaa suo­ma­laisil­ta, vaan Suomen kan­to­ja ei sovi levitel­lä muiden maid­en neuvottelijoille.

Kepu­laiset nyt sen­tään sanoi­vat äänestävän­sä tukipaketin puoles­ta, mut­ta demar­it pant­taa­vat kan­taansa. On hyvin harmil­lista, että asi­as­ta päät­tämi­nen hyvää tuponeu­vot­telu­perin­net­tä nou­dat­taen venyy per­jan­taille. Jos sil­loin esitetään jotain muu­tok­sia esitet­ty­i­hin sopimuk­si­in, virkamiehemme Brys­selis­sä eivät ehdi myy­dä näitä muille maille.

Teo­ri­as­sa Por­tu­galin tuki voitaisi­in hyväksyä suures­sa valiokun­nal­la myös ilman perus­suo­ma­laisia ja demare­i­ta, mut­ta outoa olisi, jos meil­lä olisi hal­li­tus, jon­ka enem­mistö ei hyväksy­isi maas­sa nou­datet­tavaa poli­ti­ikkaa. Ei tästä nimit­täin sil­lä pääse, että hoide­taan asia ensin alta pois ja sit­ten tapah­tuneen jäl­keen muo­doste­taan hal­li­tus, jon­ka enem­mistö on juuri tehtyjä päätök­siä vas­taan. Näitä äänestyk­siä tulee nimit­täin myös syksyl­lä. Aiko­vatko hal­li­tus­puoluei­den kansane­dus­ta­jat äänestää sil­loinkin vas­taan? Ja vaik­ka demar­it eivät äänestäisi, mitä tekevät perus­suo­ma­laiset, kun hal­li­tus, jos­sa he istu­vat, antaa eduskun­nalle tiedo­nan­non EU:n pysyvästä vakaus­mekanis­mista. Esit­tävät epälu­ot­ta­mus­lauset­ta oma­lle hallitukselleen?

Yhä use­ampi ihmettelee eduskun­nan käytävil­lä, onko tarkoi­tus ottaa perus­suo­ma­laiset hal­li­tuk­seen ja onko näil­lä edes tarkoi­tus tul­la. Ryh­mä on kävel­lyt Timo Soinin ylitse jo niin mon­ta ker­taa, että jos näin jatkuu, siihen muo­dos­tuu polku. Ehkä Soi­ni ei enää itsekään kuvit­tele voivansa hal­li­ta tilan­net­ta. Siitä vas­ta umpiku­ja tulisi, jos joudut­taisi­in tekemään hal­li­tus ilman perus­suo­ma­laisia. Vaal­i­t­u­los huomioon ottaen se olisi outoa, mut­ta ei maa­han voi myöskään tehdä hal­li­tus­ta, joka ei pysty toimimaan.

Muuten talos­sa on aika löysää. Ei hal­li­tus­ta, eikä siis hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä eikä valiokun­nil­la töitä.

 

34 vastausta artikkeliin “Eduskunta 10.5.2011”

 1. Jär­jestetään vaal­isulkeiset: Pide­tään niin mon­et eduskun­tavaalit, että saadaan eli­it­ille mieluinen Eduskunta.

  Tämähän on EU:n maan tapa.

  Irlan­tikin jou­tui äänestämään use­aan ker­taan ennen kuin saati­in johta­jille sopi­va vaalitulos.

  Mut­ta ei se silti estänyt Irlan­tia saa­mas­ta tukipakettia

 2. Soini­han alkoi var­muu­den vuok­si pela­ta itseään ulos hal­li­tuk­ses­ta jo ennen vaale­ja otta­mal­la jyrkän kiel­teisen kan­nan euro-alueen tukipaket­te­ja vas­taan. Han­kalak­si asia meni, kun per­sut sai­vat hei­dät itsen­säkin yllät­täneen tulok­sen. Nyt näyt­täisi oudol­ta, jos Soi­ni ei edes näyt­telisi halu­a­vansa hal­li­tuk­seen (ja taitaa se Soinia jo vähän kutkutel­lakin, puhu­mat­takaan Kikestä ja muista). Mut­ta kasvo­ja menet­tämät­tä se ei ihan hel­posti onnis­tu. Ja toisaal­ta, olisi aika herkullista huudel­la oppo­si­tios­ta neljän vuo­den ajan, kuin­ka kansan (lue: 19,8 % äänestäneistä) tah­to sivu­utet­ti­in hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa. Siis mitä tässä nyt tek­isi; olisi se komeaa olla hal­li­tuk­ses­sa (mut­ta han­kalaa), mut­ta niin help­poa huudel­la puskistakin.

  Ja ilman tätä kuvio­ta olisi luul­tavasti Por­tu­gali-kysymys jo ratkaistu ja hal­li­tu­so­hjel­maakin jo kirjoitettaisiin.

 3. Pysyvä vakau­tus­mekanis­mi on mielestäni jo ihan eri jut­tu kuin Por­tu­galin tuet.

  - Por­tu­galin tuet on selvästi van­han hal­li­tuk­sen aja­ma (ja kai epävi­ral­lis­es­ti läh­es sopi­ma) asia, kun taas pysyvän mekanis­min tulee kuu­lua nimeno­maan tule­van hal­li­tuk­sen agen­dalle, kos­ka tuo ehdo­tus on vas­ta valmisteilla.

  - Perus­suo­ma­lais­ten kannal­ta kat­soen Por­tu­galin paketis­sa heitä sito­vat vaalilu­pauk­set. Siinä on kyse ensisi­jais­es­ti (vain) rahas­ta ja sen hukkaamis­es­ta (tai järkevästä investoin­nista stabi­ilimpaan talouteen).

  - Pysyvässä mekanis­mis­sa sen sijaan puhutaan EU:n tule­vaisu­ud­es­ta. Kyse on EU:n sään­tö­jen muut­tamis­es­ta, ja asi­as­sa vaa­di­taan yksimielisyys. Perus­suo­ma­lais­ten suh­teen mie­lenki­in­toista on kat­soa riit­tääkö heil­lä asen­net­ta estää EU:n val­lan kas­vami­nen (tavoit­tei­den­sa mukaan), vai lip­sah­ta­vatko he mukaan “mörön” val­lan kas­vat­tamiseen (heti her­rak­er­hoon ja min­is­terin palkoille päästyään). Tässä asi­as­sa ei kai ole mitään taloudel­lista ja ajal­lista pakkoa ede­tä, vaan nsikas­sa on vain vain jo aloite­tun pros­essin, tois­t­en val­tioiden ja keskusjo­hdon paine.

  Tilan­net­ta voisi ver­ra­ta vähän vihrei­den dilem­maan ollako mukana hal­li­tuk­ses­sa, joka myön­tää lisää ydin­voimalu­pia. Perus­suo­ma­laisil­la kysymys on siitä men­näkö mukaan hal­li­tuk­seen (ja hyväksyäkö hal­li­tu­so­hjel­ma) joka aikoo syven­tää EU:n inte­graa­tio­ta / liit­to­val­tioke­hi­tys­tä ja keskusjo­hdon val­taa. Vaik­ka pysyvän vakaus­mekanis­min luon­nok­set on jo esitet­ty, kai kyseessä on palet­ti, jos­ta voi vielä leipoa mitä tahansa — myös jotain perus­suo­ma­lais­ten peri­aat­teisi­in parem­min sopivaa.

  Min­ua häir­it­see tässä pelis­sä vähän se, että pysyvä vakaus­mekanis­mi on jo esitet­ty siinä val­os­sa, että ei kai vain Suo­mi aio tässäkin kiusa­ta mui­ta mai­ta ja tuho­ta edis­tys­tä aset­tumal­la poikkiteloin. Kos­ka kyse on EU:n ja euroalueen perus­tavien sään­tö­jen muut­tamis­es­ta, kai ole­tusar­von pitäisi vielä olla sta­tus quo, eikä automaat­ti­nen muu­tosten hyväksyminen.

  Suo­mi voi siis perustel­lusti joko kan­nat­taa muu­tok­sia tai pitäy­tymis­sä van­has­sa. Ja muu­tok­set voivat olla vapaasti joko taloudel­lista val­taa ja vas­tui­ta keskit­täviä tai val­tioiden omaa vas­tu­u­ta ja vaikeuk­si­in varautu­mista korostavia. Perus­suo­ma­lais­ten kannal­ta vas­tauk­sen luulisi ole­van selvä (mut­ta en osaa arva­ta mitä tulevas­sa hal­li­tu­so­hjel­mas­sa tulee luke­maan). Kokoomus ja demar­it ovat olleet enem­män kallel­laan inte­graa­tioon päin. Kat­so­taan kuka voit­taa käden­vään­nön, vai vään­netäänkö kät­tä ensinkään. Ajaako tule­va hal­li­tus keskus­val­lan kas­vat­tamista, keven­tämistä vai entistä linjaa?

 4. Osmon kir­joituk­ses­ta — niin kuin useim­mista muis­takin asi­aa koske­vista kan­nan­otoista — pais­taa se asenne, että ain­oa ajateltavis­sa ole­va ja oikea ratkaisu on Suomen hyväksyn­tä paketille. Kysymys on siis vain siitä, ketkä tuon hyväksyn­nän taakse hoidel­laan, jot­ta enem­mistö syntyy.

  Jotenkin tätä Osmon kir­joi­tus­sar­jaa Por­tu­gal­ista lukies­sa jää kovin epä­selväk­si se, mikä hän­tä eniten asetel­mas­sa har­mit­taa. Sekö, että per­sut kehtaa­vat “paket­tia” vas­tus­taa ja demar­itkin teesken­televät kri­it­tisyyt­tä? Vai se, että per­sut ylipäätään ovat ase­mas­sa, jos­sa hei­dän mielip­i­teel­lään on jotakin aitoa poli­it­tista merk­i­tys­tä? Vai ehkä se, että Vihreät ovat vas­taa­van ase­man menettäneet?

  Kir­joituk­sis­sa on kyl­lä ihan ansiokkai­ta havain­to­ja aiheeseen liit­tyvistä fak­toista — sikäli kun sel­l­aisia tästä koko sopas­ta on ylipäätään saatavissa.

 5. Sakari Aal­to­nen
  “Ja ilman tätä kuvio­ta olisi luul­tavasti Por­tu­gali-kysymys jo ratkaistu”

  Ratkaistu jo siihen Soin­in­vaarankin viit­taa­maan seu­raavaan ja sitä seu­raavaan lyp­sykier­rokseen asti siis. Mitään ratkaisua sanan nor­maal­imerk­i­tyk­sessä ei EU:n puolel­la ole ollut tar­jol­la. Lainaan­pa hie­man tuoret­ta Finan­cial Timesia:

  ————-
  The eurozone’s jour­ney to defaults

  By Mar­tin Wolf

  A sto­ry is told of a man sen­tenced by his king to death. The lat­ter tells him that he can keep his life if he teach­es the monarch’s horse to talk with­in a year. The con­demned man agrees. Asked why he did so, he answers that any­thing might hap­pen: the king might die; he might die; and the horse might learn to talk.

  This has been the eurozone’s approach to the fis­cal crises that have engulfed Greece, Ire­land and Por­tu­gal, and threat­en oth­er mem­ber states. Pol­i­cy­mak­ers have decid­ed to play for time in the hope that the coun­tries in dif­fi­cul­ty will restore their creditworthiness.

  […]

  If restruc­tur­ing is ruled out, mem­bers must both finance and police one anoth­er. More pre­cise­ly, the big­ger and the stronger will finance and police the small­er and the weak­er. Worse, they will have to go on doing so until all these hors­es can talk. Is that the future they want?
  ———
  http://www.ft.com/cms/s/0/f3f54cd6-7b36-11e0-9b06-00144feabdc0.html#axzz1M0p0aMbE

 6. Perus­suo­ma­laiset hukka­si­vat etsikkoaikansa. Toista tilaisu­ut­ta ei ehkä enää tule. Ensi eduskun­tavaaleis­sa voidaan jo hävitä paikkoja.

  Sen täy­tyy olla hyvin turhaut­tavaa Soinille, joka hal­li­tuk­sen alku­tun­nustelu­jen aikana oli valmis kom­pro­mis­sei­hin. Sel­l­aista reaalipoli­ti­ik­ka on. 

  Mut­ta Soi­ni palautet­ti­in nopeasti ruo­tu­un, äänestäjiä ei saa pet­tää mil­lään muo­toa. Kaik­ki vaalilu­pauk­set kun on pidet­tävä pien­in­tä piir­toa myöten.

  Soi­ni on oman puolueen­sa “mielipi­de­van­ki” niin has­sua kuin se onkin. 

  Oppo­si­tios­sa PerusS ei tosin tai­da päästä toteut­ta­maan ensim­mäistäkään vaalilu­paus­taan… Äänestäjät siis oikeas­t­aan petet­ti­in jäämäl­lä pois hal­li­tuk­ses­ta. (Olet­taen että näin käy.) 

  Vaalivoitos­ta tuli turha. Ja jos RKP ja Vihreät saa­vat vielä min­is­terin­salkut, niin se vas­ta on kar­vas kalkki.

 7. OS: “Teo­ri­as­sa Por­tu­galin tuki voitaisi­in hyväksyä suures­sa valiokun­nal­la myös ilman perus­suo­ma­laisia ja demare­i­ta, mut­ta outoa olisi, jos meil­lä olisi hal­li­tus, jon­ka enem­mistö ei hyväksy­isi maas­sa nou­datet­tavaa politiikkaa.”
  Eikö hal­li­tuk­seen olisi syytä lait­taa tuon enem­mistön muo­dosta­vat puolueet?

 8. Täy­tyy muuten sanoa, että Soinil­la on sana hal­lus­sa englan­niksikin, tai ainakin hyvä kir­joit­ta­ja palkkalis­toil­laan. Artikke­li Wall Street Jour­nalis­sa oli ainakin itses­täni puhutteleva.

 9. Vaalivoitos­ta tuli turha. Ja jos RKP ja Vihreät saa­vat vielä min­is­terin­salkut, niin se vas­ta on kar­vas kalkki. 

  Siitä tuleekin mie­lenki­in­toista, jos pienet puolueet pää­sevät vaa’ankieliasemaan.

 10. Suurem­pi ongel­ma on kuitenkin Kataisel­la eikä Soinil­la kos­ka myös demar­it vas­tus­ta­vat EU-tukia. Tai ainakin demar­it sanel­e­vat niin tiuko­ja ehto­ja että ne on mah­dot­to­mia toteuttaa. 

  Kataisel­la on seu­raa­vat vaihtoehdot:
  1) Viedä ecofin-kok­ouk­seen tuli­aisi­na Suomen EI-kan­nan. Sil­loin hän voi yrit­tää muo­dostaa hal­li­tuk­sen mut­ta toisen­sa löytäneet demar­it ja perus­suo­ma­laiset nau­rai­si­si­vat hänen selkän­sä takana. Jos tukipaketin kaa­tu­mi­nen aiheut­taa Euroopan lajuisen pankkikri­isin niin se alkaa näkyä ennem­min tai myöhemin Suomes­sakin, kär­si­jöinä teol­lisu­us, kansalaiset, asun­tove­lal­liset jne. Kos­ka Katainen on päämin­is­teri hän­tä tul­laan syyt­tämään vääristä päätök­sistä. Ken­estäkään kokoomus­lais­es­ta ei tule pres­i­dent­tiä 2012 pres­san­vaaleis­sa vaan joko Soin­ista tai Heinälu­o­mas­ta. Suo­mi ajau­tuu EU:n kanssa muutenkin suk­set ris­ti­in kun kansan­rin­ta­ma jyrää. 

  2) Ero­ta hal­li­tus­muo­dosteli­jan tehtävästä ja antaa demarei­den ja perus­suo­ma­lais­ten perus­taa kansan­rin­tama­hal­li­tus vasem­mis­toli­iton ja mah­dol­lis­es­ti kd:n kanssa, ja yrit­tää oppo­si­tios­ta käsin kaataa hal­li­tus, ja saa­da uudet vaalit. Uusien vaalien mah­dol­lis­es­ta tulok­ses­ta ei voi sanoa mitään, mut­ta on pieni mah­dol­lisu­us että Kokoomus kas­vat­ta kan­na­tus­taan, toki valitet­tavasti vihrei­den, keskus­tan ja RKP:n kus­tan­nuk­sel­la. Toinen mah­dol­lisu­us on että kokoomus häviää vaalit ja demari-peruss pari­val­jakos­ta tulee entistä vahvempi. 

  3) Ilmoit­taa että perus­suo­ma­lais­ten osalta neu­vot­te­lut on käy­ty ja hei­dän tilalleen ote­taan hal­li­tuk­seen Vihreät ja RKP. Täl­löin on vaarana että yhteiskun­ta­rauha tiety­iltä osin järkkyy ja Kataista syytetään vihan liet­somis­es­ta ja kansan kuulemat­ta jät­tämis­es­tä. Vaarana ovat viharikok­set maa­han­muut­ta­jia, “viher­hippe­ja”, “jup­pe­ja” ja ruotsinkielistä väestöä vastaan.

 11. Demarei­den johtotroik­ka (Urpi­lainen, Heinälu­o­ma, Tuomio­ja) on antanut ymmärtää että hom­mas­ta ei tule mitään jos he eivät saa 6 kohtaansa läpi. Että joku “pankkiverokin” pitää kek­siä. Keneltäköhän se pankkivero viime kädessä per­itään, yleen­sä lainan­ot­ta­jille kulut vyöry­tetään, siitähän tulisi hyvin suosit­tu vero!

  Aika alkaa yksinker­tais­es­ti lop­pua kesken ja jos Katainen suos­tuu otta­maan molem­mat riita­pukar­it hal­li­tuk­seen niin help­poa ei hänel­lä tule ole­maan. Mut­ta eivät ne muutkaan vai­h­toe­hdot tule ole­maan helppoja.

 12. Sauli
  Oppo­si­tios­sa PerusS ei tosin tai­da päästä toteut­ta­maan ensim­mäistäkään vaalilu­paus­taan… Äänestäjät siis oikeas­t­aan petet­ti­in jäämäl­lä pois hal­li­tuk­ses­ta. (Olet­taen että näin käy.)

  No enpä tiedä. Per­suille se tukipaketin vas­tus­t­a­mi­nen oli vaaliase numero 1 jol­la he vielä voit­ti­vat, joten siitä luis­t­a­mi­nen olisi kyl­lä päivän­selvä takinkääntö.

 13. Osmo:

  Yhä use­ampi ihmettelee eduskun­nan käytävil­lä, onko tarkoi­tus ottaa perus­suo­ma­laiset hal­li­tuk­seen ja onko näil­lä edes tarkoi­tus tulla.

  Kokoomuk­sen verkkole­hdessä on usei­ta kir­joituk­sia (jopa pää­toimit­ta­jan kolum­ni), joista saa käsi­tyk­sen, että kokoomuk­sen piiris­sä on alka­nut voit­taa aja­tus muo­dostaa hal­li­tus EU-tukipaket­ti­in myön­teis­es­ti suh­tau­tu­vien puoluei­den pohjalta.
  Onko­han tämä vain peliä, jol­la yritetään pain­os­taa Soinia, vai onko Perus­suo­ma­laiset oikeasti tip­punut Kataisen hallituskaavailuista.
  Linkkejä:
  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54605:maekinen-demarit-pelasivat-perussuomalaiset-ulos&catid=70:toimituksen-blogi-uusin-blogi&Itemid=15

  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54614:uutisanalyysi-hallituspalikat-loksahtivat-kohdilleen&catid=6:politiikka-paeaeuutinen-&Itemid=30

 14. En ymmär­rä miltä poh­jal­ta Sauli arvelee paikko­jen vähenevän jos PerusS jää oppo­si­tioon. Seu­raa­vat neljä vuot­ta eivät tule ole­maan hal­li­tuk­selle tai suomen kansalle mitenkään help­po­ja vuosia ja veikkaisin, että jos PerusS on oppo­si­tios­sa niin seu­raavis­sa vaaleis­sa he ovat suurin puolue, ellei kansa ole kaduil­la jo ennen sitä.

  En itse äänestänyt PerusS mut­ta en myöskään käsitä miten EU voi olla hyväksymässä mitään pysyviä vakautus(lue:laina)mekanismeja. Senkun alka­vat sit­ten samantien painaa vaan seteleitä lisää. Mielestäni Euron tulisi muutenkin olla arvoltaan lähempänä US dol­lar­ia, kuin mitä se nyt on, joten setelipaina­tus voisi olla vain pelkästään hyvä asia.

 15. “Mut­ta eivät ne muutkaan vai­h­toe­hdot tule ole­maan helppoja.”

  Eivät niin, Kepul­la on pakko­tarve olla eri mieltä Kokoomuk­sen kanssa kaikesta tai ainakin mon­es­ta merkit­tävästä asiasta.Vanhasen ja Kiviniemn johdol­la Kepu siir­tyi Kokoomuk­sen ton­tille ja erot hävi­sivät. Nyt on pakko ottaa haju­rakoa Kokoomuk­seen , mut­ta ide­ol­o­gis­es­ti se tulee ole­man vaikea­ta, joten on tur­vaudut­ta­va selkkauspolitiikkaan

  Vihreät ja RKP taas voisi­vat kiristää vaan kielinä mitä haluavat

 16. R.Silfverberg:

  Että joku “pankkiverokin” pitää kek­siä. Keneltäköhän se pankkivero viime kädessä per­itään, yleen­sä lainan­ot­ta­jille kulut vyöry­tetään, siitähän tulisi hyvin suosit­tu vero!

  No siitä tulis epäilemät­tä ihan todel­la suosit­tu, kos­ka juuri kukaan ei tajua, että veroa ei mak­sa se, joka sen “viral­lis­es­ti” mak­saa. Jen­gi olis aivan kiimas­sa, että vih­doin saati­in pankki­ir­it mak­sum­iehiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaik­ka sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ja jne.)

 17. Tässä yksi esimerk­ki minkä takia vihreät ovat liian innokkaasti aja­mas­sa itseään oppo­si­tioon: Perus­suo­ma­laiset saa­vat tolkut­toman hyvät neu­vot­telu­ase­mat, kos­ka ilman heitä ei ole tah­toa riit­tävään hallituspohjaan.

  Vihreil­lä ei olisi mitään hävit­tävää siinä, että sanois­i­vat ole­vansa valmi­ita hal­li­tus­vas­tu­useen. Ei se kansane­dus­ta­jien määrä siitä enää putoa vaik­ka tek­isi minkälaisia päätök­siä hallituksessa.

 18. “Jen­gi olis aivan kiimas­sa, että vih­doin saati­in pankki­ir­it mak­sum­iehiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaik­ka sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ja jne.)”

  Mut­ta aivan samal­la taval­la he mak­sa­vat myös yri­tysjo­hta­jien ylisu­uret palkat, palkkiot kuin eläke-edutkin.

  Sen vuok­si mak­sa­jal­la pitäisikin olla suurem­pi val­ta yri­tys­ten asioihin

 19. “Jen­gi olis aivan kiimas­sa, että vih­doin saati­in pankki­ir­it mak­sum­iehiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaikka
  sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ja jne.)”

  Kil­pailun vuok­si pannkivero rasit­taa eri taval­la eri­laisia businek­sen tek­i­jöitä eli se osuu eniten niihin , jot­ka siirtävät rahaa useit­en eli spekulantteihin.
  Tavalli­nen pul­lian­ien , joka siirtelee varo­jaan ker­ran kolmes­sa vuodessa mak­saa sitä vähiten.

  Täs­men­tämäl­lä sään­töjä se voidaan juuri kohdis­taa juuri speku­lant­tei­hin ja tekee hei­dät kilpailukyvyttömiki.
  Esim Argen­ti­inan kohdal­la yhdek­si kri­isiy­tymisen syyk­si mainit­ti­in val­tion liika riip­pu­vu­us ulko­mai­sista sijoituk­sista. Sijoituk­set ovat luon­teeltaan usein lyhy­taikaisia ja speku­lati­ivisia, näitä liikkeitä tuol­la verol­la hillitään

  Art­turil­la kiima voit­ti järjen

 20. Sekä Keskus­ta että Vihreät molem­mat hävi­sivät kol­man­nek­sen edus­ta­japaikois­taan ja molem­mat ilmoit­ti­vat, että näil­lä luvuil­la ei hal­li­tuk­seen men­nä. Minus­ta tämä on oikea johtopäätös. Olisi äänestäjien kannal­ta aika kum­maa jos täm­möis­ten vaalien jäl­keen samat naa­mat pom­pah­ta­vat ministereiksi.

  Sinän­sä hie­man huvit­tavakin tämä kiire, joka on finanssi­jät­tien vakiomenetelmä tuki­ais­ten läpi­a­jamises­sa. Yhdys­val­lois­sa val­tio­varain­min­is­ter­iö ja pankkien lob­baa­jat uhkaili­vat kon­gressiedus­ta­jia melko avoimesti suun­nilleen maail­man­lop­ul­la elleivät he hyväksy­isi TARP-paket­tia het­i­paikalla syksyl­lä 2008. Mon­isa­ta­sivuista lakia ei vis­si­in ollut monel­la edes teo­reet­tista mah­dol­lisu­ut­ta lukea. Sama meno EU:ssa. Kauhia kiire jon­nekin, mut­ta luon­nok­sia ei saa luet­tavak­si edes kansane­dus­ta­jat. Ei Por­tu­gali Atlant­ti­in liukene ensi viikon­lop­puna, eikä Deutsche Bank. Joku voisi vaa­tia työrauhaa asian selvittämiseen.

 21. Mik­si hal­li­tus pitäisi vali­ta paikkalu­vuis­sa tapah­tunei­den muu­tosten perus­teel­la? Oleel­lista lie­nee on se, kuin­ka paljon mil­läkin puolueel­la on paikko­ja ja minkälaiseen joukkue­peli­in nämä puolueet pystyvät. Puoluei­den ei pidä jät­tää val­taansa käyt­tämät­tä pop­ulis­min pelos­sa vaan uskoa omaan asi­aansa ja ajaa sitä.

 22. Mikko H, Verkkouutis­ten (kok.) ana­lyysi on aika mielenkiintoinen:

  Timo Soi­ni sanoi Verkkouutisille tiis­taina, että perus­suo­ma­laiset äänestää kaikissa tapauk­sis­sa EU-rahoi­tus­päätök­siä vas­taan – myös hal­li­tuk­sen luot­ta­mus­ta vas­taan Por­tu­galin tukipaketista eduskun­nalle annet­ta­van tiedo­nan­non yhtey­dessä. Jos perus­suo­ma­laiset olisi hal­li­tuk­ses­sa, se siis kaataisi sisältä käsin hal­li­tuk­sen sen istut­tua vas­ta pari viikkoa…

  Vihreät valmis­tau­tui ryh­män jälkeisen käytök­sen perus­teel­la jo hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­miseen. RKP on joka tapauk­ses­sa mukana EU-myön­teisessä hallituksessa.

  EU-myön­teiseen hal­li­tuk­seen tarvit­taisi­in lisäk­si vielä joko kris­til­lis­demokraatit tai vasem­mis­toli­it­to. Ehkä vasem­mis­toli­itollekin kel­paisi SDP:n esit­tämä sijoittajavastuumuistio.

  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54614:uutisanalyysi-hallituspalikat-loksahtivat-kohdilleen&catid=1:politiikka&Itemid=30

  Haav­is­to samas­sa avi­i­sis­sa sit­ten vaati Per­su­ja hal­li­tuk­seen eikä Vihre­itä, http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54660:haavisto-haluaa-perussuomalaiset-hallitukseen&catid=6:politiikka-paeaeuutinen-&Itemid=30

  Jos se kuu­luisa Kansa on sitä mieltä että poli­ti­ikas­ta on tul­lut koko­lail­la käsit­tämätön­tä niin taidan ymmärtää vai­h­teen vuok­si sen Kansan mielipiteitä.

 23. Ne ehdot joi­ta SDP esit­tää merk­it­si­sivät niin suur­ta muu­tos­ta pankkien toim­intaym­päristöön että eivät tule men­emään EU:ssa läpi kuin korkein­taan kan­nan­ot­toina. Sijoit­ta­javas­tuu siinä muo­dos­sa että pankke­ja alet­taisi­in sosial­isoimaan yhteiskun­nan omis­tuk­seen jos jotkut sijoituk­set epäon­nis­tu­vat on täysin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täysjärki­nen sijoi­ta pankkei­hin enää mitään jos on vaara että sijoituk­set sosialisoidaan.

  Suomes­sa 1990-luvul­la pankkien kaat­ues­sa osa niistä pää­tyivät val­ti­olle, mut­ta niiden talous oli sil­loin niin kural­la että niistä ei ollut val­ti­olle tai veron­mak­sajille mitään hyö­tyä. Saata­vat mitä pankeil­la oli oli­vat niin arvot­to­mia että val­tio jou­tui mak­samaan päästääk­seen niistä eroon. Omis­ta­jat oli­vat put­san­neet omansa pois ja kadon­neet veroparatiiseihin.

  EU:ssa kiire johtuu siitä että Por­tu­galil­la erään­ty jokin iso lainaerä mak­set­tavak­si kuun vai­h­teessa eli ne rahat on olta­va, muuten alka­vat viivästysko­rot juos­ta pääo­ma­lle ja Por­tu­galin val­tio­ta uhkaa todel­la selvi­tys­ti­la ja IMF:n valvon­nan alle jou­tu­mi­nen. Mah­dolli­nen Eurosta eroami­nen merk­it­sisi kansalais­ten nos­tamien lain­o­jen pääomien kohoamista kos­ka mah­dolli­nen uusi val­u­ut­ta ajau­tu­isi kel­lumaan ja suun­tana täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa useim­miten alaspäin. Se Por­tu­galin kul­tavaran­to on muuten juuri sen var­al­la ole­mas­sa että jos Eurosta joutuu luop­umaan niin ei olla pelkän mikki­hi­iri­ra­han varas­sa. Suomel­lakin on vas­taavaa tilan­net­ta varten olta­va kultaa.

 24. Ehkä maa­han saadaan pitkästä aikaa vähem­mistöhal­li­tus? Jos per­sut eivät voi olla hyväksymässä Por­tu­gali-paket­tia niin jääkööt ulos. Hal­li­tuk­sen muo­dostaa kokoomus ja demar­it ja ehkä RKP. Päätök­set tehdään hal­li­tus­puoluei­den ja vihreiden/vassareiden tuella.

  Hal­li­tus tuskin istu­isi koko kaut­ta mut­ta eihän sen tarvitsekaan.

 25. Haav­is­to:

  Tietysti jos maa on hal­li­tuskri­i­sis­sä ja pieniä puoluei­ta kut­su­taan mukaan, on tietysti uuden arvion paikka

  Osmon kan­nat­taisi vähän kat­soa sitä puku- ja kra­vat­ti­ti­lan­net­ta, voi olla pian tarvetta. 😉

 26. Heik­ki:

  Vihreil­lä ei olisi mitään hävit­tävää siinä, että sanois­i­vat ole­vansa valmi­ita hallitusvastuuseen.

  Kyl­lä on. Vihreil­lä on jo nyt (mielestäni pääosin epäon­nis­tuneesta viestin­nästä johtuen, mut­ta se nyt on tois­si­jaista) maine takinkään­täjänä ydin­voimapäätök­ses­tä huoli­mat­ta hal­li­tuk­ses­sa pysymis­es­tä ja nyt tästä viimeisim­mästä ”äänestämme ehkä Por­tu­gal-paket­tia vas­taan” ‑lin­jas­ta johtuen. VIhreät sanoi ennen vaale­ja selväsanais­es­ti ettei lähde hal­li­tuk­seen ellei vaal­i­t­u­los parane ja on samaa lin­jaa vetänyt johdon­mukaises­ti vaalien jäl­keenkin. Edes poli­it­tisen tak­tikoin­nin vuok­si ilman todel­lisia aikei­ta men­nä hal­li­tuk­seen ei pidä nyt syven­tää tätä käsitystä.

  ***

  Vil­li heit­to hal­li­tus­po­h­jak­si, jos kaik­ki muu menee pieleen: Epäpoli­it­ti­nen virkamieshal­li­tus, jota sitoutu­vat tuke­maan EU-takauk­sia kan­nat­ta­vat puolueet, ja ennenaikaiset vaalit parin vuo­den päästä.

  R. Sil­fver­berg:

  Sijoit­ta­javas­tuu siinä muo­dos­sa että pankke­ja alet­taisi­in sosial­isoimaan yhteiskun­nan omis­tuk­seen jos jotkut sijoituk­set epäon­nis­tu­vat on täysin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täysjärki­nen sijoi­ta pankkei­hin enää mitään jos on vaara että sijoituk­set sosialisoidaan.

  Hmm? Eikös nyt kyse ole ihan siitä, että pankeille ei annetaisi rahaa vastik­keet­ta vain kos­ka ne ovat ”too big to fail”? Ts. jos iso pank­ki mokaa niin pahasti, että vai­h­toe­hdoik­si jää vain konkurssi tai val­tion raha, rahaa kyl­lä saa, mut­ta sen vasti­neek­si ote­taan osakkei­ta käypään hin­taan (joka vaikeuk­sis­sa ole­val­la pankil­la lie­nee halpa).

  En tiedä mik­si sijoit­ta­jat vas­tus­taisi­vat täl­laista jos vai­h­toe­htona on pankin konkurssi­in päästäminen.

 27. Meikäläisen käsit­teistössä pop­ulis­mi on poli­it­tista huo­raus­ta. SDP pelasi vaa­likam­pan­jaa “sijoit­ta­javas­tuuko­r­tilla” ja sai viime metreil­lä pari pros­ent­tia lisää kan­na­tus­ta. Nyt tämä SDP möi vaalilu­pauk­sen­sa Kataiselle… 

  Pop­ulis­mil­la haukku­mi­nen on kaut­ta aiko­jen kuu­lunut demarien retori­ikkaan. Taitaapi olla niin, että demar­it pela­si­vat ja huo­ra­si­vat itsen­sä viimeiseen hallitukseensa.

 28. “Sijoit­ta­javas­tuu siinä muo­dos­sa että pankke­ja alet­taisi­in sosial­isoimaan yhteiskun­nan omis­tuk­seen jos jotkut sijoituk­set epäon­nis­tu­vat on täysin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täysjärki­nen sijoi­ta pankkei­hin enää mitään jos on vaara että sijoituk­set sosialisoidaan.”

  Tämähän on ollut todel­lisu­ut­ta jo pitkään

  esim uuti­nen HS:ssa Bushin hallinnon ajoil­ta vuodelta 2008

  “Yhdys­val­tain suurin säästö­pank­ki Wash­ing­ton Mutu­al eli WaMu on rahoi­tus­markki­nakri­isin uusin, suuri uhri. Liit­to­val­tion vira­nomaiset otti­vat pankin torstai-iltana haltuunsa”

  Eikä tämä ollut ain­oa, myöhem­min muitakin pankke­ja ja niiden osuuk­sia on pää­tynyt val­tion omistukseen.Uuden Suomen uuti­nen vuodelta 2008 eli edeleen Bushin hallinnon toimenpiteitä

  “Wash­ing­ton Post –lehden mukaan yhdek­sää amerikkalais­pankkia odot­taa osit­tainen kansal­lis­t­a­mi­nen, kun Yhdys­val­lat ostaa niiden osakkei­ta ennen vuo­den lop­pua. Joukos­sa on maan suurimpia pankke­ja, kuten Cit­i­group, Wells Far­go, JPMor­gan Chase, Bank of Amer­i­ca ja Mor­gan Stanley.”

 29. “Mik­si hal­li­tus pitäisi vali­ta paikkalu­vuis­sa tapah­tunei­den muu­tosten perusteella? ”

  Mihin hal­li­tus­ta ja eduskun­taa edes tarvitaan ?
  Sehän on vain kallis ja teho­ton kään­nös­toimis­to, joka kään­tää EU:lta ‚yri­tyk­siltä, EK:lta etc tulleet määräyk­set Suomen lain muotoon.
  Bel­gia on tul­lut toimeen toim­i­tus­min­is­ter­iöl­lä jo vuoden.

  Se osoit­taa, että ei poli­it­tisel­la päätän­näl­lä ole enää mitään merk­i­tys­tä, sil­lä sitä ei enää ole.

  Olemme pää­tyneet samaan kuin aikoinaan NL:On vain yksi vai­h­toe­hto, jon­ka pieni eli­it­ti määrittelee

 30. Sijoit­ta­javas­tuu siinä muo­dos­sa että pankke­ja alet­taisi­in sosial­isoimaan yhteiskun­nan omis­tuk­seen jos jotkut sijoituk­set epäon­nis­tu­vat on täysin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täysjärki­nen sijoi­ta pankkei­hin enää mitään jos on vaara että sijoituk­set sosialisoidaan.

  Jos joku yhteiskun­nan sek­tori on mah­do­ton­ta toteut­taa niin, että voit­to­jen lisäk­si myös tap­pi­ot yksi­ty­is­tetään, niin sil­loin tuo sek­tori on otet­ta­va kokon­aisu­udessaan val­tion haltuun. 

  (Eikä tässä sijoituk­sia olla sosial­isoimas­sa. Ne ovat muut­tuneet arvot­tomik­si jo ennen sosialisointia.)

 31. “Jen­gi olis aivan kiimas­sa, että vih­doin saati­in pankki­ir­it mak­sum­iehiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaik­ka sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ja jne.)”

  Mak­sul­la kate­taan nuo tuet joi­ta nyt saan­nöl­liseti 10 vuo­den välein joudu­taan anta­maan pankeille.
  Mak­su kohdi­tuu pankkipalvelu­jen käyt­täjään toisin kuin nyt jos­sa kohderyh­mänä ovat veron­mak­sa­jat riip­pumat­ta pankkin­palvelun tarpeesta ‚käyt­tömäärästä ja riskistä.

  Se joka käyt­tää myös mak­saa, eikö se ole oikea periaate ??

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.