Eduskunta 10.5.2011

Val­tio­va­rain­va­lio­kun­ta sai sel­vi­tyk­sen Por­tu­ga­li-pake­tis­ta. Ennen kokous­ta luu­lin ymmär­tä­vä­nä asias­ta jotain, mut­ta ereh­dyin. Yhä kink­ki­sem­mäk­si on menos­sa. EU-asioi­den käsit­te­ly on Suo­mes­sa avoi­min­ta ja demo­kraat­ti­sin­ta, mut­ta valio­kun­nan kokouk­ses­sa jae­tuis­ta tie­dois­ta en kui­ten­kaan voi ker­toa – ei sik­si, että asias­sa oli­si mitään salat­ta­vaa suo­ma­lai­sil­ta, vaan Suo­men kan­to­ja ei sovi levi­tel­lä mui­den mai­den neuvottelijoille.

Kepu­lai­set nyt sen­tään sanoi­vat äänes­tä­vän­sä tuki­pa­ke­tin puo­les­ta, mut­ta dema­rit pant­taa­vat kan­taan­sa. On hyvin har­mil­lis­ta, että asias­ta päät­tä­mi­nen hyvää tupo­neu­vot­te­lu­pe­rin­net­tä nou­dat­taen venyy per­jan­tail­le. Jos sil­loin esi­te­tään jotain muu­tok­sia esi­tet­tyi­hin sopi­muk­siin, vir­ka­mie­hem­me Brys­se­lis­sä eivät ehdi myy­dä näi­tä muil­le maille.

Teo­rias­sa Por­tu­ga­lin tuki voi­tai­siin hyväk­syä suu­res­sa valio­kun­nal­la myös ilman perus­suo­ma­lai­sia ja dema­rei­ta, mut­ta outoa oli­si, jos meil­lä oli­si hal­li­tus, jon­ka enem­mis­tö ei hyväk­syi­si maas­sa nou­da­tet­ta­vaa poli­tiik­kaa. Ei täs­tä nimit­täin sil­lä pää­se, että hoi­de­taan asia ensin alta pois ja sit­ten tapah­tu­neen jäl­keen muo­dos­te­taan hal­li­tus, jon­ka enem­mis­tö on juu­ri teh­ty­jä pää­tök­siä vas­taan. Näi­tä äänes­tyk­siä tulee nimit­täin myös syk­syl­lä. Aiko­vat­ko hal­li­tus­puo­luei­den kan­san­edus­ta­jat äänes­tää sil­loin­kin vas­taan? Ja vaik­ka dema­rit eivät äänes­täi­si, mitä teke­vät perus­suo­ma­lai­set, kun hal­li­tus, jos­sa he istu­vat, antaa edus­kun­nal­le tie­don­an­non EU:n pysy­väs­tä vakaus­me­ka­nis­mis­ta. Esit­tä­vät epä­luot­ta­mus­lauset­ta omal­le hallitukselleen?

Yhä useam­pi ihmet­te­lee edus­kun­nan käy­tä­vil­lä, onko tar­koi­tus ottaa perus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­seen ja onko näil­lä edes tar­koi­tus tul­la. Ryh­mä on kävel­lyt Timo Soi­nin ylit­se jo niin mon­ta ker­taa, että jos näin jat­kuu, sii­hen muo­dos­tuu pol­ku. Ehkä Soi­ni ei enää itse­kään kuvit­te­le voi­van­sa hal­li­ta tilan­net­ta. Sii­tä vas­ta umpi­ku­ja tuli­si, jos jou­dut­tai­siin teke­mään hal­li­tus ilman perus­suo­ma­lai­sia. Vaa­li­tu­los huo­mioon ottaen se oli­si outoa, mut­ta ei maa­han voi myös­kään teh­dä hal­li­tus­ta, joka ei pys­ty toimimaan.

Muu­ten talos­sa on aika löy­sää. Ei hal­li­tus­ta, eikä siis hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä eikä valio­kun­nil­la töitä.

 

34 vastausta artikkeliin “Eduskunta 10.5.2011”

 1. Jär­jes­te­tään vaa­li­sul­kei­set: Pide­tään niin monet edus­kun­ta­vaa­lit, että saa­daan elii­til­le mie­lui­nen Eduskunta.

  Tämä­hän on EU:n maan tapa.

  Irlan­ti­kin jou­tui äänes­tä­mään use­aan ker­taan ennen kuin saa­tiin joh­ta­jil­le sopi­va vaalitulos.

  Mut­ta ei se sil­ti estä­nyt Irlan­tia saa­mas­ta tukipakettia

 2. Soi­ni­han alkoi var­muu­den vuok­si pela­ta itse­ään ulos hal­li­tuk­ses­ta jo ennen vaa­le­ja otta­mal­la jyr­kän kiel­tei­sen kan­nan euro-alu­een tuki­pa­ket­te­ja vas­taan. Han­ka­lak­si asia meni, kun per­sut sai­vat hei­dät itsen­sä­kin yllät­tä­neen tulok­sen. Nyt näyt­täi­si oudol­ta, jos Soi­ni ei edes näyt­te­li­si halua­van­sa hal­li­tuk­seen (ja tai­taa se Soi­nia jo vähän kut­ku­tel­la­kin, puhu­mat­ta­kaan Kikes­tä ja muis­ta). Mut­ta kas­vo­ja menet­tä­mät­tä se ei ihan hel­pos­ti onnis­tu. Ja toi­saal­ta, oli­si aika her­kul­lis­ta huu­del­la oppo­si­tios­ta nel­jän vuo­den ajan, kuin­ka kan­san (lue: 19,8 % äänes­tä­neis­tä) tah­to sivuu­tet­tiin hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Siis mitä täs­sä nyt teki­si; oli­si se kome­aa olla hal­li­tuk­ses­sa (mut­ta han­ka­laa), mut­ta niin help­poa huu­del­la puskistakin.

  Ja ilman tätä kuvio­ta oli­si luul­ta­vas­ti Por­tu­ga­li-kysy­mys jo rat­kais­tu ja hal­li­tus­oh­jel­maa­kin jo kirjoitettaisiin.

 3. Pysy­vä vakau­tus­me­ka­nis­mi on mie­les­tä­ni jo ihan eri jut­tu kuin Por­tu­ga­lin tuet.

  - Por­tu­ga­lin tuet on sel­väs­ti van­han hal­li­tuk­sen aja­ma (ja kai epä­vi­ral­li­ses­ti lähes sopi­ma) asia, kun taas pysy­vän meka­nis­min tulee kuu­lua nime­no­maan tule­van hal­li­tuk­sen agen­dal­le, kos­ka tuo ehdo­tus on vas­ta valmisteilla.

  - Perus­suo­ma­lais­ten kan­nal­ta kat­soen Por­tu­ga­lin pake­tis­sa hei­tä sito­vat vaa­li­lu­pauk­set. Sii­nä on kyse ensi­si­jai­ses­ti (vain) rahas­ta ja sen huk­kaa­mi­ses­ta (tai jär­ke­väs­tä inves­toin­nis­ta sta­bii­lim­paan talouteen).

  - Pysy­väs­sä meka­nis­mis­sa sen sijaan puhu­taan EU:n tule­vai­suu­des­ta. Kyse on EU:n sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta, ja asias­sa vaa­di­taan yksi­mie­li­syys. Perus­suo­ma­lais­ten suh­teen mie­len­kiin­tois­ta on kat­soa riit­tää­kö heil­lä asen­net­ta estää EU:n val­lan kas­va­mi­nen (tavoit­tei­den­sa mukaan), vai lip­sah­ta­vat­ko he mukaan “mörön” val­lan kas­vat­ta­mi­seen (heti her­ra­ker­hoon ja minis­te­rin pal­koil­le pääs­ty­ään). Täs­sä asias­sa ei kai ole mitään talou­del­lis­ta ja ajal­lis­ta pak­koa ede­tä, vaan nsi­kas­sa on vain vain jo aloi­te­tun pro­ses­sin, tois­ten val­tioi­den ja kes­kus­joh­don paine.

  Tilan­net­ta voi­si ver­ra­ta vähän vih­rei­den dilem­maan olla­ko muka­na hal­li­tuk­ses­sa, joka myön­tää lisää ydin­voi­ma­lu­pia. Perus­suo­ma­lai­sil­la kysy­mys on sii­tä men­nä­kö mukaan hal­li­tuk­seen (ja hyväk­syä­kö hal­li­tus­oh­jel­ma) joka aikoo syven­tää EU:n inte­graa­tio­ta / liit­to­val­tio­ke­hi­tys­tä ja kes­kus­joh­don val­taa. Vaik­ka pysy­vän vakaus­me­ka­nis­min luon­nok­set on jo esi­tet­ty, kai kysees­sä on palet­ti, jos­ta voi vie­lä lei­poa mitä tahan­sa — myös jotain perus­suo­ma­lais­ten peri­aat­tei­siin parem­min sopivaa.

  Minua häi­rit­see täs­sä pelis­sä vähän se, että pysy­vä vakaus­me­ka­nis­mi on jo esi­tet­ty sii­nä valos­sa, että ei kai vain Suo­mi aio täs­sä­kin kiusa­ta mui­ta mai­ta ja tuho­ta edis­tys­tä aset­tu­mal­la poik­ki­te­loin. Kos­ka kyse on EU:n ja euroa­lu­een perus­ta­vien sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta, kai ole­tusar­von pitäi­si vie­lä olla sta­tus quo, eikä auto­maat­ti­nen muu­tos­ten hyväksyminen.

  Suo­mi voi siis perus­tel­lus­ti joko kan­nat­taa muu­tok­sia tai pitäy­ty­mis­sä van­has­sa. Ja muu­tok­set voi­vat olla vapaas­ti joko talou­del­lis­ta val­taa ja vas­tui­ta kes­kit­tä­viä tai val­tioi­den omaa vas­tuu­ta ja vai­keuk­siin varau­tu­mis­ta koros­ta­via. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nal­ta vas­tauk­sen luu­li­si ole­van sel­vä (mut­ta en osaa arva­ta mitä tule­vas­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa tulee luke­maan). Kokoo­mus ja dema­rit ovat olleet enem­män kal­lel­laan inte­graa­tioon päin. Kat­so­taan kuka voit­taa käden­vään­nön, vai vään­ne­tään­kö kät­tä ensin­kään. Ajaa­ko tule­va hal­li­tus kes­kus­val­lan kas­vat­ta­mis­ta, keven­tä­mis­tä vai entis­tä linjaa?

 4. Osmon kir­joi­tuk­ses­ta — niin kuin useim­mis­ta muis­ta­kin asi­aa kos­ke­vis­ta kan­na­no­tois­ta — pais­taa se asen­ne, että ainoa aja­tel­ta­vis­sa ole­va ja oikea rat­kai­su on Suo­men hyväk­syn­tä pake­til­le. Kysy­mys on siis vain sii­tä, ket­kä tuon hyväk­syn­nän taak­se hoi­del­laan, jot­ta enem­mis­tö syntyy.

  Joten­kin tätä Osmon kir­joi­tus­sar­jaa Por­tu­ga­lis­ta lukies­sa jää kovin epä­sel­väk­si se, mikä hän­tä eni­ten ase­tel­mas­sa har­mit­taa. Sekö, että per­sut keh­taa­vat “paket­tia” vas­tus­taa ja dema­rit­kin tees­ken­te­le­vät kriit­ti­syyt­tä? Vai se, että per­sut yli­pää­tään ovat ase­mas­sa, jos­sa hei­dän mie­li­pi­teel­lään on jota­kin aitoa poliit­tis­ta mer­ki­tys­tä? Vai ehkä se, että Vih­reät ovat vas­taa­van ase­man menettäneet?

  Kir­joi­tuk­sis­sa on kyl­lä ihan ansiok­kai­ta havain­to­ja aihee­seen liit­ty­vis­tä fak­tois­ta — sikä­li kun sel­lai­sia täs­tä koko sopas­ta on yli­pää­tään saatavissa.

 5. Saka­ri Aaltonen
  “Ja ilman tätä kuvio­ta oli­si luul­ta­vas­ti Por­tu­ga­li-kysy­mys jo ratkaistu”

  Rat­kais­tu jo sii­hen Soi­nin­vaa­ran­kin viit­taa­maan seu­raa­vaan ja sitä seu­raa­vaan lyp­sy­kier­rok­seen asti siis. Mitään rat­kai­sua sanan nor­maa­li­mer­ki­tyk­ses­sä ei EU:n puo­lel­la ole ollut tar­jol­la. Lai­naan­pa hie­man tuo­ret­ta Financial Timesia:

  ————-
  The eurozone’s jour­ney to defaults

  By Mar­tin Wolf

  A sto­ry is told of a man sen­tenced by his king to death. The lat­ter tells him that he can keep his life if he teac­hes the monarch’s hor­se to talk wit­hin a year. The con­dem­ned man agrees. Asked why he did so, he answers that anyt­hing might hap­pen: the king might die; he might die; and the hor­se might learn to talk.

  This has been the eurozone’s approach to the fiscal cri­ses that have engul­fed Greece, Ire­land and Por­tu­gal, and threa­ten other mem­ber sta­tes. Policy­ma­kers have deci­ded to play for time in the hope that the count­ries in dif­ficul­ty will res­to­re their creditworthiness.

  […]

  If restruc­tu­ring is ruled out, mem­bers must both finance and police one anot­her. More preci­se­ly, the big­ger and the stron­ger will finance and police the smal­ler and the wea­ker. Wor­se, they will have to go on doing so until all the­se hor­ses can talk. Is that the futu­re they want?
  ———
  http://www.ft.com/cms/s/0/f3f54cd6-7b36-11e0-9b06-00144feabdc0.html#axzz1M0p0aMbE

 6. Perus­suo­ma­lai­set huk­ka­si­vat etsik­koai­kan­sa. Tois­ta tilai­suut­ta ei ehkä enää tule. Ensi edus­kun­ta­vaa­leis­sa voi­daan jo hävi­tä paikkoja.

  Sen täy­tyy olla hyvin tur­haut­ta­vaa Soi­nil­le, joka hal­li­tuk­sen alku­tun­nus­te­lu­jen aika­na oli val­mis kom­pro­mis­sei­hin. Sel­lais­ta reaa­li­po­li­tiik­ka on. 

  Mut­ta Soi­ni palau­tet­tiin nopeas­ti ruo­tuun, äänes­tä­jiä ei saa pet­tää mil­lään muo­toa. Kaik­ki vaa­li­lu­pauk­set kun on pidet­tä­vä pie­nin­tä piir­toa myöten.

  Soi­ni on oman puo­lu­een­sa “mie­li­pi­de­van­ki” niin has­sua kuin se onkin. 

  Oppo­si­tios­sa PerusS ei tosin tai­da pääs­tä toteut­ta­maan ensim­mäis­tä­kään vaa­li­lu­paus­taan… Äänes­tä­jät siis oikeas­taan petet­tiin jää­mäl­lä pois hal­li­tuk­ses­ta. (Olet­taen että näin käy.) 

  Vaa­li­voi­tos­ta tuli tur­ha. Ja jos RKP ja Vih­reät saa­vat vie­lä minis­te­rin­sal­kut, niin se vas­ta on kar­vas kalkki.

 7. OS: “Teo­rias­sa Por­tu­ga­lin tuki voi­tai­siin hyväk­syä suu­res­sa valio­kun­nal­la myös ilman perus­suo­ma­lai­sia ja dema­rei­ta, mut­ta outoa oli­si, jos meil­lä oli­si hal­li­tus, jon­ka enem­mis­tö ei hyväk­syi­si maas­sa nou­da­tet­ta­vaa politiikkaa.”
  Eikö hal­li­tuk­seen oli­si syy­tä lait­taa tuon enem­mis­tön muo­dos­ta­vat puolueet?

 8. Täy­tyy muu­ten sanoa, että Soi­nil­la on sana hal­lus­sa englan­nik­si­kin, tai aina­kin hyvä kir­joit­ta­ja palk­ka­lis­toil­laan. Artik­ke­li Wall Street Jour­na­lis­sa oli aina­kin itses­tä­ni puhutteleva.

 9. Vaa­li­voi­tos­ta tuli tur­ha. Ja jos RKP ja Vih­reät saa­vat vie­lä minis­te­rin­sal­kut, niin se vas­ta on kar­vas kalkki. 

  Sii­tä tulee­kin mie­len­kiin­tois­ta, jos pie­net puo­lu­eet pää­se­vät vaa’ankieliasemaan.

 10. Suu­rem­pi ongel­ma on kui­ten­kin Katai­sel­la eikä Soi­nil­la kos­ka myös dema­rit vas­tus­ta­vat EU-tukia. Tai aina­kin dema­rit sane­le­vat niin tiu­ko­ja ehto­ja että ne on mah­dot­to­mia toteuttaa. 

  Katai­sel­la on seu­raa­vat vaihtoehdot:
  1) Vie­dä eco­fin-kokouk­seen tuliai­si­na Suo­men EI-kan­nan. Sil­loin hän voi yrit­tää muo­dos­taa hal­li­tuk­sen mut­ta toi­sen­sa löy­tä­neet dema­rit ja perus­suo­ma­lai­set nau­rai­si­si­vat hänen sel­kän­sä taka­na. Jos tuki­pa­ke­tin kaa­tu­mi­nen aiheut­taa Euroo­pan lajui­sen pank­ki­krii­sin niin se alkaa näkyä ennem­min tai myö­he­min Suo­mes­sa­kin, kär­si­jöi­nä teol­li­suus, kan­sa­lai­set, asun­to­ve­lal­li­set jne. Kos­ka Katai­nen on pää­mi­nis­te­ri hän­tä tul­laan syyt­tä­mään vää­ris­tä pää­tök­sis­tä. Kenes­tä­kään kokoo­mus­lai­ses­ta ei tule pre­si­dent­tiä 2012 pres­san­vaa­leis­sa vaan joko Soi­nis­ta tai Hei­nä­luo­mas­ta. Suo­mi ajau­tuu EU:n kans­sa muu­ten­kin suk­set ris­tiin kun kan­san­rin­ta­ma jyrää. 

  2) Ero­ta hal­li­tus­muo­dos­te­li­jan teh­tä­väs­tä ja antaa dema­rei­den ja perus­suo­ma­lais­ten perus­taa kan­san­rin­ta­ma­hal­li­tus vasem­mis­to­lii­ton ja mah­dol­li­ses­ti kd:n kans­sa, ja yrit­tää oppo­si­tios­ta käsin kaa­taa hal­li­tus, ja saa­da uudet vaa­lit. Uusien vaa­lien mah­dol­li­ses­ta tulok­ses­ta ei voi sanoa mitään, mut­ta on pie­ni mah­dol­li­suus että Kokoo­mus kas­vat­ta kan­na­tus­taan, toki vali­tet­ta­vas­ti vih­rei­den, kes­kus­tan ja RKP:n kus­tan­nuk­sel­la. Toi­nen mah­dol­li­suus on että kokoo­mus hävi­ää vaa­lit ja dema­ri-peruss pari­val­ja­kos­ta tulee entis­tä vahvempi. 

  3) Ilmoit­taa että perus­suo­ma­lais­ten osal­ta neu­vot­te­lut on käy­ty ja hei­dän tilal­leen ote­taan hal­li­tuk­seen Vih­reät ja RKP. Täl­löin on vaa­ra­na että yhteis­kun­ta­rau­ha tie­tyil­tä osin järk­kyy ja Katais­ta syy­te­tään vihan liet­so­mi­ses­ta ja kan­san kuu­le­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä. Vaa­ra­na ovat viha­ri­kok­set maa­han­muut­ta­jia, “viher­hip­pe­ja”, “jup­pe­ja” ja ruot­sin­kie­lis­tä väes­töä vastaan.

 11. Dema­rei­den joh­tot­roik­ka (Urpi­lai­nen, Hei­nä­luo­ma, Tuo­mio­ja) on anta­nut ymmär­tää että hom­mas­ta ei tule mitään jos he eivät saa 6 koh­taan­sa läpi. Että joku “pank­ki­ve­ro­kin” pitää kek­siä. Kenel­tä­kö­hän se pank­ki­ve­ro vii­me kädes­sä peri­tään, yleen­sä lai­na­not­ta­jil­le kulut vyö­ry­te­tään, sii­tä­hän tuli­si hyvin suo­sit­tu vero!

  Aika alkaa yksin­ker­tai­ses­ti lop­pua kes­ken ja jos Katai­nen suos­tuu otta­maan molem­mat rii­ta­pu­ka­rit hal­li­tuk­seen niin help­poa ei hänel­lä tule ole­maan. Mut­ta eivät ne muut­kaan vaih­toeh­dot tule ole­maan helppoja.

 12. Sau­li
  Oppo­si­tios­sa PerusS ei tosin tai­da pääs­tä toteut­ta­maan ensim­mäis­tä­kään vaa­li­lu­paus­taan… Äänes­tä­jät siis oikeas­taan petet­tiin jää­mäl­lä pois hal­li­tuk­ses­ta. (Olet­taen että näin käy.)

  No enpä tie­dä. Per­suil­le se tuki­pa­ke­tin vas­tus­ta­mi­nen oli vaa­lia­se nume­ro 1 jol­la he vie­lä voit­ti­vat, joten sii­tä luis­ta­mi­nen oli­si kyl­lä päi­vän­sel­vä takinkääntö.

 13. Osmo:

  Yhä useam­pi ihmet­te­lee edus­kun­nan käy­tä­vil­lä, onko tar­koi­tus ottaa perus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­seen ja onko näil­lä edes tar­koi­tus tulla.

  Kokoo­muk­sen verk­ko­leh­des­sä on usei­ta kir­joi­tuk­sia (jopa pää­toi­mit­ta­jan kolum­ni), jois­ta saa käsi­tyk­sen, että kokoo­muk­sen pii­ris­sä on alka­nut voit­taa aja­tus muo­dos­taa hal­li­tus EU-tuki­pa­ket­tiin myön­tei­ses­ti suh­tau­tu­vien puo­luei­den pohjalta.
  Onko­han tämä vain peliä, jol­la yri­te­tään pai­nos­taa Soi­nia, vai onko Perus­suo­ma­lai­set oikeas­ti tip­pu­nut Katai­sen hallituskaavailuista.
  Linkkejä:
  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54605:maekinen-demarit-pelasivat-perussuomalaiset-ulos&catid=70:toimituksen-blogi-uusin-blogi&Itemid=15

  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54614:uutisanalyysi-hallituspalikat-loksahtivat-kohdilleen&catid=6:politiikka-paeaeuutinen-&Itemid=30

 14. En ymmär­rä mil­tä poh­jal­ta Sau­li arve­lee paik­ko­jen vähe­ne­vän jos PerusS jää oppo­si­tioon. Seu­raa­vat nel­jä vuot­ta eivät tule ole­maan hal­li­tuk­sel­le tai suo­men kan­sal­le miten­kään help­po­ja vuo­sia ja veik­kai­sin, että jos PerusS on oppo­si­tios­sa niin seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa he ovat suu­rin puo­lue, ellei kan­sa ole kaduil­la jo ennen sitä.

  En itse äänes­tä­nyt PerusS mut­ta en myös­kään käsi­tä miten EU voi olla hyväk­sy­mäs­sä mitään pysy­viä vakautus(lue:laina)mekanismeja. Sen­kun alka­vat sit­ten saman­tien pai­naa vaan sete­lei­tä lisää. Mie­les­tä­ni Euron tuli­si muu­ten­kin olla arvol­taan lähem­pä­nä US dol­la­ria, kuin mitä se nyt on, joten sete­li­pai­na­tus voi­si olla vain pel­käs­tään hyvä asia.

 15. Mut­ta eivät ne muut­kaan vaih­toeh­dot tule ole­maan helppoja.”

  Eivät niin, Kepul­la on pak­ko­tar­ve olla eri miel­tä Kokoo­muk­sen kans­sa kai­kes­ta tai aina­kin mones­ta mer­kit­tä­väs­tä asiasta.Vanhasen ja Kivi­niemn joh­dol­la Kepu siir­tyi Kokoo­muk­sen ton­til­le ja erot hävi­si­vät. Nyt on pak­ko ottaa haju­ra­koa Kokoo­muk­seen , mut­ta ideo­lo­gi­ses­ti se tulee ole­man vai­kea­ta, joten on tur­vau­dut­ta­va selkkauspolitiikkaan

  Vih­reät ja RKP taas voi­si­vat kiris­tää vaan kie­li­nä mitä haluavat

 16. R.Silfverberg:

  Että joku “pank­ki­ve­ro­kin” pitää kek­siä. Kenel­tä­kö­hän se pank­ki­ve­ro vii­me kädes­sä peri­tään, yleen­sä lai­na­not­ta­jil­le kulut vyö­ry­te­tään, sii­tä­hän tuli­si hyvin suo­sit­tu vero!

  No sii­tä tulis epäi­le­mät­tä ihan todel­la suo­sit­tu, kos­ka juu­ri kukaan ei tajua, että veroa ei mak­sa se, joka sen “viral­li­ses­ti” mak­saa. Jen­gi olis aivan kii­mas­sa, että vih­doin saa­tiin pank­kii­rit mak­su­mie­hiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaik­ka sosi­aa­li­tur­va­mak­su­ja jne.)

 17. Täs­sä yksi esi­merk­ki min­kä takia vih­reät ovat lii­an innok­kaas­ti aja­mas­sa itse­ään oppo­si­tioon: Perus­suo­ma­lai­set saa­vat tol­kut­to­man hyvät neu­vot­te­lua­se­mat, kos­ka ilman hei­tä ei ole tah­toa riit­tä­vään hallituspohjaan.

  Vih­reil­lä ei oli­si mitään hävit­tä­vää sii­nä, että sanoi­si­vat ole­van­sa val­mii­ta hal­li­tus­vas­tuuseen. Ei se kan­san­edus­ta­jien mää­rä sii­tä enää putoa vaik­ka teki­si min­kä­lai­sia pää­tök­siä hallituksessa.

 18. Jen­gi olis aivan kii­mas­sa, että vih­doin saa­tiin pank­kii­rit mak­su­mie­hiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaik­ka sosi­aa­li­tur­va­mak­su­ja jne.)”

  Mut­ta aivan samal­la taval­la he mak­sa­vat myös yri­tys­joh­ta­jien yli­suu­ret pal­kat, palk­kiot kuin eläke-edutkin.

  Sen vuok­si mak­sa­jal­la pitäi­si­kin olla suu­rem­pi val­ta yri­tys­ten asioihin

 19. Jen­gi olis aivan kii­mas­sa, että vih­doin saa­tiin pank­kii­rit mak­su­mie­hiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaikka
  sosi­aa­li­tur­va­mak­su­ja jne.)”

  Kil­pai­lun vuok­si pann­ki­ve­ro rasit­taa eri taval­la eri­lai­sia busi­nek­sen teki­jöi­tä eli se osuu eni­ten nii­hin , jot­ka siir­tä­vät rahaa usei­ten eli spekulantteihin.
  Taval­li­nen pul­lia­nien , joka siir­te­lee varo­jaan ker­ran kol­mes­sa vuo­des­sa mak­saa sitä vähiten.

  Täs­men­tä­mäl­lä sään­tö­jä se voi­daan juu­ri koh­dis­taa juu­ri spe­ku­lant­tei­hin ja tekee hei­dät kilpailukyvyttömiki.
  Esim Argen­tii­nan koh­dal­la yhdek­si krii­siy­ty­mi­sen syyk­si mai­nit­tiin val­tion lii­ka riip­pu­vuus ulko­mai­sis­ta sijoi­tuk­sis­ta. Sijoi­tuk­set ovat luon­teel­taan usein lyhy­tai­kai­sia ja spe­ku­la­tii­vi­sia, näi­tä liik­kei­tä tuol­la verol­la hillitään

  Art­tu­ril­la kii­ma voit­ti järjen

 20. Sekä Kes­kus­ta että Vih­reät molem­mat hävi­si­vät kol­man­nek­sen edus­ta­ja­pai­kois­taan ja molem­mat ilmoit­ti­vat, että näil­lä luvuil­la ei hal­li­tuk­seen men­nä. Minus­ta tämä on oikea joh­to­pää­tös. Oli­si äänes­tä­jien kan­nal­ta aika kum­maa jos täm­möis­ten vaa­lien jäl­keen samat naa­mat pom­pah­ta­vat ministereiksi.

  Sinän­sä hie­man huvit­ta­va­kin tämä kii­re, joka on finans­si­jät­tien vakio­me­ne­tel­mä tukiais­ten läpia­ja­mi­ses­sa. Yhdys­val­lois­sa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ja pank­kien lob­baa­jat uhkai­li­vat kongres­sie­dus­ta­jia mel­ko avoi­mes­ti suun­nil­leen maa­il­man­lo­pul­la ellei­vät he hyväk­syi­si TARP-paket­tia heti­pai­kal­la syk­syl­lä 2008. Moni­sa­ta­si­vuis­ta lakia ei vis­siin ollut monel­la edes teo­reet­tis­ta mah­dol­li­suut­ta lukea. Sama meno EU:ssa. Kau­hia kii­re jon­ne­kin, mut­ta luon­nok­sia ei saa luet­ta­vak­si edes kan­san­edus­ta­jat. Ei Por­tu­ga­li Atlant­tiin liu­ke­ne ensi vii­kon­lop­pu­na, eikä Deutsche Bank. Joku voi­si vaa­tia työ­rau­haa asian selvittämiseen.

 21. Mik­si hal­li­tus pitäi­si vali­ta paik­ka­lu­vuis­sa tapah­tu­nei­den muu­tos­ten perus­teel­la? Oleel­lis­ta lie­nee on se, kuin­ka pal­jon mil­lä­kin puo­lu­eel­la on paik­ko­ja ja min­kä­lai­seen jouk­kue­pe­liin nämä puo­lu­eet pys­ty­vät. Puo­luei­den ei pidä jät­tää val­taan­sa käyt­tä­mät­tä popu­lis­min pelos­sa vaan uskoa omaan asi­aan­sa ja ajaa sitä.

 22. Mik­ko H, Verk­ko­uu­tis­ten (kok.) ana­lyy­si on aika mielenkiintoinen:

  Timo Soi­ni sanoi Verk­ko­uu­ti­sil­le tiis­tai­na, että perus­suo­ma­lai­set äänes­tää kai­kis­sa tapauk­sis­sa EU-rahoi­tus­pää­tök­siä vas­taan – myös hal­li­tuk­sen luot­ta­mus­ta vas­taan Por­tu­ga­lin tuki­pa­ke­tis­ta edus­kun­nal­le annet­ta­van tie­don­an­non yhtey­des­sä. Jos perus­suo­ma­lai­set oli­si hal­li­tuk­ses­sa, se siis kaa­tai­si sisäl­tä käsin hal­li­tuk­sen sen istut­tua vas­ta pari viikkoa…

  Vih­reät val­mis­tau­tui ryh­män jäl­kei­sen käy­tök­sen perus­teel­la jo hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­seen. RKP on joka tapauk­ses­sa muka­na EU-myön­tei­ses­sä hallituksessa.

  EU-myön­tei­seen hal­li­tuk­seen tar­vit­tai­siin lisäk­si vie­lä joko kris­til­lis­de­mo­kraa­tit tai vasem­mis­to­liit­to. Ehkä vasem­mis­to­lii­tol­le­kin kel­pai­si SDP:n esit­tä­mä sijoittajavastuumuistio.

  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54614:uutisanalyysi-hallituspalikat-loksahtivat-kohdilleen&catid=1:politiikka&Itemid=30

  Haa­vis­to samas­sa avii­sis­sa sit­ten vaa­ti Per­su­ja hal­li­tuk­seen eikä Vih­rei­tä, http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54660:haavisto-haluaa-perussuomalaiset-hallitukseen&catid=6:politiikka-paeaeuutinen-&Itemid=30

  Jos se kuu­lui­sa Kan­sa on sitä miel­tä että poli­tii­kas­ta on tul­lut koko­lail­la käsit­tä­mä­tön­tä niin tai­dan ymmär­tää vaih­teen vuok­si sen Kan­san mielipiteitä.

 23. Ne ehdot joi­ta SDP esit­tää mer­kit­si­si­vät niin suur­ta muu­tos­ta pank­kien toi­min­taym­pä­ris­töön että eivät tule mene­mään EU:ssa läpi kuin kor­kein­taan kan­nan­ot­toi­na. Sijoit­ta­ja­vas­tuu sii­nä muo­dos­sa että pank­ke­ja alet­tai­siin sosia­li­soi­maan yhteis­kun­nan omis­tuk­seen jos jot­kut sijoi­tuk­set epä­on­nis­tu­vat on täy­sin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täys­jär­ki­nen sijoi­ta pank­kei­hin enää mitään jos on vaa­ra että sijoi­tuk­set sosialisoidaan.

  Suo­mes­sa 1990-luvul­la pank­kien kaa­tues­sa osa niis­tä pää­tyi­vät val­tiol­le, mut­ta nii­den talous oli sil­loin niin kural­la että niis­tä ei ollut val­tiol­le tai veron­mak­sa­jil­le mitään hyö­tyä. Saa­ta­vat mitä pan­keil­la oli oli­vat niin arvot­to­mia että val­tio jou­tui mak­sa­maan pääs­tääk­seen niis­tä eroon. Omis­ta­jat oli­vat put­san­neet oman­sa pois ja kadon­neet veroparatiiseihin.

  EU:ssa kii­re joh­tuu sii­tä että Por­tu­ga­lil­la erään­ty jokin iso lai­nae­rä mak­set­ta­vak­si kuun vaih­tees­sa eli ne rahat on olta­va, muu­ten alka­vat vii­väs­tys­ko­rot juos­ta pää­omal­le ja Por­tu­ga­lin val­tio­ta uhkaa todel­la sel­vi­tys­ti­la ja IMF:n val­von­nan alle jou­tu­mi­nen. Mah­dol­li­nen Euros­ta eroa­mi­nen mer­kit­si­si kan­sa­lais­ten nos­ta­mien lai­no­jen pää­omien kohoa­mis­ta kos­ka mah­dol­li­nen uusi valuut­ta ajau­tui­si kel­lu­maan ja suun­ta­na täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa useim­mi­ten alas­päin. Se Por­tu­ga­lin kul­ta­va­ran­to on muu­ten juu­ri sen varal­la ole­mas­sa että jos Euros­ta jou­tuu luo­pu­maan niin ei olla pel­kän mik­ki­hii­ri­ra­han varas­sa. Suo­mel­la­kin on vas­taa­vaa tilan­net­ta var­ten olta­va kultaa.

 24. Ehkä maa­han saa­daan pit­käs­tä aikaa vähem­mis­tö­hal­li­tus? Jos per­sut eivät voi olla hyväk­sy­mäs­sä Por­tu­ga­li-paket­tia niin jää­kööt ulos. Hal­li­tuk­sen muo­dos­taa kokoo­mus ja dema­rit ja ehkä RKP. Pää­tök­set teh­dään hal­li­tus­puo­luei­den ja vihreiden/vassareiden tuella.

  Hal­li­tus tus­kin istui­si koko kaut­ta mut­ta eihän sen tarvitsekaan.

 25. Haa­vis­to:

  Tie­tys­ti jos maa on hal­li­tus­krii­sis­sä ja pie­niä puo­luei­ta kut­su­taan mukaan, on tie­tys­ti uuden arvion paikka

  Osmon kan­nat­tai­si vähän kat­soa sitä puku- ja kra­vat­ti­ti­lan­net­ta, voi olla pian tarvetta. 😉

 26. Heik­ki:

  Vih­reil­lä ei oli­si mitään hävit­tä­vää sii­nä, että sanoi­si­vat ole­van­sa val­mii­ta hallitusvastuuseen.

  Kyl­lä on. Vih­reil­lä on jo nyt (mie­les­tä­ni pää­osin epä­on­nis­tu­nees­ta vies­tin­näs­tä joh­tuen, mut­ta se nyt on tois­si­jais­ta) mai­ne takin­kään­tä­jä­nä ydin­voi­ma­pää­tök­ses­tä huo­li­mat­ta hal­li­tuk­ses­sa pysy­mi­ses­tä ja nyt täs­tä vii­mei­sim­mäs­tä ”äänes­täm­me ehkä Por­tu­gal-paket­tia vas­taan” ‑lin­jas­ta joh­tuen. VIh­reät sanoi ennen vaa­le­ja sel­vä­sa­nai­ses­ti ettei läh­de hal­li­tuk­seen ellei vaa­li­tu­los para­ne ja on samaa lin­jaa vetä­nyt joh­don­mu­kai­ses­ti vaa­lien jäl­keen­kin. Edes poliit­ti­sen tak­ti­koin­nin vuok­si ilman todel­li­sia aikei­ta men­nä hal­li­tuk­seen ei pidä nyt syven­tää tätä käsitystä.

  ***

  Vil­li heit­to hal­li­tus­poh­jak­si, jos kaik­ki muu menee pie­leen: Epä­po­liit­ti­nen vir­ka­mies­hal­li­tus, jota sitou­tu­vat tuke­maan EU-takauk­sia kan­nat­ta­vat puo­lu­eet, ja ennen­ai­kai­set vaa­lit parin vuo­den päästä.

  R. Silf­ver­berg:

  Sijoit­ta­ja­vas­tuu sii­nä muo­dos­sa että pank­ke­ja alet­tai­siin sosia­li­soi­maan yhteis­kun­nan omis­tuk­seen jos jot­kut sijoi­tuk­set epä­on­nis­tu­vat on täy­sin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täys­jär­ki­nen sijoi­ta pank­kei­hin enää mitään jos on vaa­ra että sijoi­tuk­set sosialisoidaan.

  Hmm? Eikös nyt kyse ole ihan sii­tä, että pan­keil­le ei anne­tai­si rahaa vas­tik­keet­ta vain kos­ka ne ovat ”too big to fail”? Ts. jos iso pank­ki mokaa niin pahas­ti, että vaih­toeh­doik­si jää vain kon­kurs­si tai val­tion raha, rahaa kyl­lä saa, mut­ta sen vas­ti­neek­si ote­taan osak­kei­ta käy­pään hin­taan (joka vai­keuk­sis­sa ole­val­la pan­kil­la lie­nee halpa).

  En tie­dä mik­si sijoit­ta­jat vas­tus­tai­si­vat täl­lais­ta jos vaih­toeh­to­na on pan­kin kon­kurs­siin päästäminen.

 27. Mei­kä­läi­sen käsit­teis­tös­sä popu­lis­mi on poliit­tis­ta huo­raus­ta. SDP pela­si vaa­li­kam­pan­jaa “sijoit­ta­ja­vas­tuu­kor­til­la” ja sai vii­me met­reil­lä pari pro­sent­tia lisää kan­na­tus­ta. Nyt tämä SDP möi vaa­li­lu­pauk­sen­sa Kataiselle… 

  Popu­lis­mil­la hauk­ku­mi­nen on kaut­ta aiko­jen kuu­lu­nut dema­rien reto­riik­kaan. Tai­taa­pi olla niin, että dema­rit pela­si­vat ja huo­ra­si­vat itsen­sä vii­mei­seen hallitukseensa.

 28. Sijoit­ta­ja­vas­tuu sii­nä muo­dos­sa että pank­ke­ja alet­tai­siin sosia­li­soi­maan yhteis­kun­nan omis­tuk­seen jos jot­kut sijoi­tuk­set epä­on­nis­tu­vat on täy­sin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täys­jär­ki­nen sijoi­ta pank­kei­hin enää mitään jos on vaa­ra että sijoi­tuk­set sosialisoidaan.”

  Tämä­hän on ollut todel­li­suut­ta jo pitkään

  esim uuti­nen HS:ssa Bus­hin hal­lin­non ajoil­ta vuo­del­ta 2008

  Yhdys­val­tain suu­rin sääs­tö­pank­ki Was­hing­ton Mutual eli WaMu on rahoi­tus­mark­ki­na­krii­sin uusin, suu­ri uhri. Liit­to­val­tion viran­omai­set otti­vat pan­kin tors­tai-ilta­na haltuunsa”

  Eikä tämä ollut ainoa, myö­hem­min mui­ta­kin pank­ke­ja ja nii­den osuuk­sia on pää­ty­nyt val­tion omistukseen.Uuden Suo­men uuti­nen vuo­del­ta 2008 eli ede­leen Bus­hin hal­lin­non toimenpiteitä

  Was­hing­ton Post –leh­den mukaan yhdek­sää ame­rik­ka­lais­pank­kia odot­taa osit­tai­nen kan­sal­lis­ta­mi­nen, kun Yhdys­val­lat ostaa nii­den osak­kei­ta ennen vuo­den lop­pua. Jou­kos­sa on maan suu­rim­pia pank­ke­ja, kuten Citigroup, Wells Far­go, JPMor­gan Cha­se, Bank of Ame­rica ja Mor­gan Stanley.”

 29. Mik­si hal­li­tus pitäi­si vali­ta paik­ka­lu­vuis­sa tapah­tu­nei­den muu­tos­ten perusteella? ”

  Mihin hal­li­tus­ta ja edus­kun­taa edes tarvitaan ?
  Sehän on vain kal­lis ja teho­ton kään­nös­toi­mis­to, joka kään­tää EU:lta ‚yri­tyk­sil­tä, EK:lta etc tul­leet mää­räyk­set Suo­men lain muotoon.
  Bel­gia on tul­lut toi­meen toi­mi­tus­mi­nis­te­riöl­lä jo vuoden.

  Se osoit­taa, että ei poliit­ti­sel­la pää­tän­näl­lä ole enää mitään mer­ki­tys­tä, sil­lä sitä ei enää ole.

  Olem­me pää­ty­neet samaan kuin aikoi­naan NL:On vain yksi vaih­toeh­to, jon­ka pie­ni eliit­ti määrittelee

 30. Sijoit­ta­ja­vas­tuu sii­nä muo­dos­sa että pank­ke­ja alet­tai­siin sosia­li­soi­maan yhteis­kun­nan omis­tuk­seen jos jot­kut sijoi­tuk­set epä­on­nis­tu­vat on täy­sin mah­do­ton toteut­taa. Ei kukaan täys­jär­ki­nen sijoi­ta pank­kei­hin enää mitään jos on vaa­ra että sijoi­tuk­set sosialisoidaan.

  Jos joku yhteis­kun­nan sek­to­ri on mah­do­ton­ta toteut­taa niin, että voit­to­jen lisäk­si myös tap­piot yksi­tyis­te­tään, niin sil­loin tuo sek­to­ri on otet­ta­va koko­nai­suu­des­saan val­tion haltuun. 

  (Eikä täs­sä sijoi­tuk­sia olla sosia­li­soi­mas­sa. Ne ovat muut­tu­neet arvot­to­mik­si jo ennen sosialisointia.)

 31. Jen­gi olis aivan kii­mas­sa, että vih­doin saa­tiin pank­kii­rit mak­su­mie­hiks. (Ihan samal­la taval­la kuin työ­nan­ta­jat mak­saa vaik­ka sosi­aa­li­tur­va­mak­su­ja jne.)”

  Mak­sul­la kate­taan nuo tuet joi­ta nyt saan­nöl­li­se­ti 10 vuo­den välein jou­du­taan anta­maan pankeille.
  Mak­su koh­di­tuu pank­ki­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jään toi­sin kuin nyt jos­sa koh­de­ryh­mä­nä ovat veron­mak­sa­jat riip­pu­mat­ta pank­kin­pal­ve­lun tar­pees­ta ‚käyt­tö­mää­räs­tä ja riskistä.

  Se joka käyt­tää myös mak­saa, eikö se ole oikea periaate ??

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.