Portugali (2): Miten Kreikka ja Portugali pystyvät maksamaan takaisin??

Miten Kreik­ka ja Por­tu­ga­li pys­ty­vät mak­sa­maan takaisin?

Lai­no­jen ja takaus­ten ehdot ovat todel­la tyr­mää­vät. Nuo ras­kaas­ti ali­jää­mäi­set val­tiot jou­tu­vat tasa­pai­not­ta­maan bud­jet­tin­sa äkki­ry­säyk­sel­lä. On siis koro­tet­ta­va vero­ja ja vähen­net­tä­vä val­tion meno­ja. Tämä tie­tää mai­den asuk­kail­le todel­la ankei­ta aiko­ja. Noin anka­ra hevos­kuu­ri voi myös vie­dä maan niin syvään taan­tu­maan, ettei val­tio­ta­lous tasa­pai­no­tu­kaan. Työt­tö­myys lisään­tyy, työt­tö­myy­den hoi­to­me­not kas­va­vat ja vero­tu­lot vähe­ne­vät. Näin juu­ri kävi Suo­mes­sa 1990-luvun laman aika­na, kun Ahon hal­li­tus ryh­tyi paniikkijarrutukseen.

Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että tätä yltiö­oi­keis­to­lais­ta talous­kuu­ria velal­li­sil­le vaa­ti­vat Suo­mes­sa voi­mak­kaim­min dema­rit ja per­sut, jot­ka eivät Suo­mes­sa suos­tui­si moi­seen kuu­na päivänä.

Talous­li­be­ra­lis­min olois­sa on vai­kea näh­dä, miten nuo maat voi­si­vat kos­kaan mak­saa vel­ko­jaan, kun sääs­te­liäs talou­den­pi­to tuho­aa talou­den poh­jaa ja kun sel­lai­sis­ta jul­ki­sis­ta menois­ta kuten kou­lu­tuk­ses­ta tin­ki­mi­nen vain syö tulevaisuutta.

Krei­kan ja Por­tu­ga­lin pitäi­si mak­saa vel­kan­sa teke­mäl­lä mei­dän hyväk­sem­me työ­tä. Kun Neu­vos­to­liit­to oli bila­te­raa­li­kau­pas­sa pahas­ti vel­kaa Suo­mel­le, lai­naa kui­tat­tiin aseos­toin ja esi­mer­kik­si sil­lä, että venä­läi­set raken­si­vat Suo­mel­le Kei­te­leen kana­van. Jul­ki­sia han­kin­to­ja pitäi­si voi­da koh­dis­taa Kreik­kaan ja Por­tu­ga­liin. Me sai­sim­me vas­ti­net­ta rahoil­lem­me ja kreik­ka­lai­set ja por­tu­ga­li­lai­set hel­po­tus­ta työt­tö­myy­teen­sä. Mut­ta eihän se käy. Pitää jär­jes­tää tar­jous­kil­pai­lu ja toden­nä­köi­ses­ti han­kin­ta menee jon­ne­kin muualle.

60 vastausta artikkeliin “Portugali (2): Miten Kreikka ja Portugali pystyvät maksamaan takaisin??”

 1. Pait­si että Kei­te­leen kana­va oli tur­ha. Sitä käy­tet­tiin puun kul­je­tuk­seen nimel­li­ses­ti­kin vain muu­ta­ma vuo­si. Nyt se on huvi­ve­nei­lys­sä. Pora­si­vat­han Venä­läi­sen Suo­mes­sa maa­pal­loon kilo­met­rien syvyis­tä tur­haa reikääkin.

  Eivät Por­tu­ga­li ja Kreik­ka pys­ty miten­kään euro­mai­na vel­kaan­sa mak­sa­maan. Nii­den pitää ero­ta euros­ta. Sen jäl­keen nii­den pitää a) sääs­tää ja b) tuot­taa entis­tä enem­män. Tuot­ta­vuut­ta ja vien­tiä sekä turis­mia tie­ten­kin aut­taa hal­pa valut­ta. Tuh­laus lop­puu, kun se sak­sa­lai­nen Volk­ka­ri on kal­liim­pi kuin ennen, mut­ta se on Sak­san ongel­ma ja tie­ten­kin Sak­san int­res­sin vastaista.

  1. Pait­si että Kei­te­leen kana­va oli turha

   Evg­bert! Etkö tie­dä, että persut/&vennamolaiset ovat arvos­te­lun ylä­puo­lel­la. On täy­sin sopi­ma­ton­ta eli­tis­miä arvos­tel­la mitään hei­dän tekemisiään.

 2. Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että tätä yltiö­oi­keis­to­lais­ta talous­kuu­ria velal­li­sil­le vaa­ti­vat Suo­mes­sa voi­mak­kaim­min dema­rit ja perut, jot­ka eivät Suo­mes­sa suos­tui­si moi­seen kuu­na päivänä.”

  Sinul­ta on nyt jää­nyt asia pahas­ti ymmär­tä­mät­tä. Dema­rit­han vaa­tii että lai­nat jär­jes­tel­lään uusik­si, eli pan­kit otta­vat vas­taan tap­pioi­ta ja lai­na-aiko­ja piden­ne­tään ja kor­ko­ja las­ke­taan ym ym.

  Per­sut taa­sen vaa­tii vähän samaa jut­tua mut­ta toi­sel­la taval­la toteu­tet­tu­na eli mark­ki­na­ve­toi­ses­ti ja ilmei­ses­ti heil­lä paket­tiin kuu­luu myös pank­kien pää­omi­tus ja omis­tuk­sen siir­to pääomittajataholle.

  Tämä vakaus­jär­jes­tel­mä sen sijaan aiheut­taa nuo kuvaa­ma­si efek­tit, ja tätä­hän ajaa hal­li­tus­puo­lu­eet eli kok+kesk+vihr+rkp.

 3. Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että tätä yltiö­oi­keis­to­lais­ta talous­kuu­ria velal­li­sil­le vaa­ti­vat Suo­mes­sa voi­mak­kaim­min dema­rit ja perut, jot­ka eivät Suo­mes­sa suos­tui­si moi­seen kuu­na päivänä.”

  En nyt ymmär­rä miten dema­rit ja per­sut vas­tus­ta­mal­la paket­te­ja vaa­ti­vat kovem­paa oikeis­to­lais­ta talous­kuu­ria. Ennem­min vaa­ti­vat jotain muu­ta kuin mitä nyt tapah­tuu eli rank­ko­ja oikeis­to­lai­sia talouskuureja.

  Oman käsi­tyk­se­ni mukaan ei näi­tä mai­ta olla täs­sä kui­ten­kaan pelas­ta­mas­sa, vaan euroop­pa­lai­sia pank­ke­ja ja yleis­tä luot­ta­mus­ta val­tion vel­ka­pa­pe­rei­hin. Parem­pi rat­kai­su näil­le val­tioil­le oli­si irtau­tu­mi­nen euros­ta ja deval­vaa­tio. Sil­lä voi­tai­siin saa­da sin­ne kil­pai­lu­ky­kyä ja mah­dol­lis­taa nousu. Vaik­ka niin rank­ko­ja pää­tök­siä siel­lä sil­ti jou­dut­tai­siin teke­mään että ei sitä kukaan polii­tik­ko uskal­la tehdä. 

  Näil­lä talous­kuu­reil­la joil­la nyt men­nää ei voi­da mil­lää mate­ma­tii­kal­la saa­da aina­kaan Kreik­kaa nousuun, tus­kin por­tu­ga­lia­kaan. Vaik­ka sen tar­kas­ta tilan­tees­ta tie­dän vähem­män. Krei­kas­ta voin sanoa että, jos sen velat nyt muut­tu­vat kor­ko­ta­sol­taa pelas­tus­pa­ke­tin tasol­le. Menee val­tion vuo­tui­sis­ta vero­tu­lois­ta käy­tän­nös­sä lähes kaik­ki suo­raan kor­ko­jen mak­suun (yli 13 mrd). Yri­tä sii­nä nyt sit­ten alkaa vie­lä nii­tä vel­ko­ja pois maksamaan.

  1. Johe,
   Tar­koi­tin nii­tä vaa­li­pa­nee­leis­sa dema­rei­den ja per­su­jen esit­tä­miä vaa­ti­muk­sia lopet­taa mai­den vel­kaan­tu­mi­nen ker­ral­la. Sel­lais­ta teks­tiä ei tule edes Nal­le Wahlroosilta.

 4. Euron inflaa­tio­ta kiih­dy­te­tään. EKP:n 2% inflaa­tio tavoi­te unoh­de­taan. Hel­pot­taa muu­tok­sia, kun leik­kaa­mi­nen voi­daan hoi­taa ole­mal­la nos­ta­mat­ta kuluja.

  Toi­nen vai­he sit­ten vel­ka­sa­nee­raus ja lai­no­jen alas­kir­jaus. Sys­tee­mi­ris­kin ehkäi­se­mi­sek­si alas­kir­jauk­set pitää pys­tyä pois­ta­maan hil­jal­leen ja hal­li­tus­ti pank­kien tasees­ta, ei ker­ta rysäyksellä.

  Lopuk­si tiu­kan kulu­kuu­rin kans­sa alas­kir­ja­tut velat takaisin.

  Voi­daan­han tie­ten­kin pis­tää pää pus­kaan ja lai­na­ta lisää rahaa ja saa­da isom­pi ongel­ma myö­hem­min, kun on enem­män lai­no­ja joi­ta ei voi­da mak­saa takaisin.

 5. Evert The Neve­Rest: “Eivät Por­tu­ga­li ja Kreik­ka pys­ty miten­kään euro­mai­na vel­kaan­sa mak­sa­maan. Nii­den pitää ero­ta eurosta.”

  Jaa, miten valuut­taa vaih­ta­mal­la pää­see eroon velois­taan? Olet­ko ehdot­ta­nut omal­le pan­kil­le­si samaa?

 6. Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että tätä yltiö­oi­keis­to­lais­ta talous­kuu­ria velal­li­sil­le vaa­ti­vat Suo­mes­sa voi­mak­kaim­min dema­rit ja perut, jot­ka eivät Suo­mes­sa suos­tui­si moi­seen kuu­na päivänä. 

  En ole kyl­lä kes­kus­te­lus­sa juu­ri havain­nut, että dema­rit tai per­sut oli­si­vat esit­tä­neet leik­kauk­sia vel­kaan­tu­neil­le. Vii­mek­si Hei­nä­luo­ma puhui pan­keil­le ase­tet­ta­vis­ta ehdois­ta. Per­sut tun­tu­vat luot­ta­van sii­hen (siis ne jot­ka asi­aa edes ajat­te­le­vat), että Por­tu­ga­li hoi­de­taan Krei­kan tapaan muil­la finans­si­jär­jes­te­lyil­lä jos vakaus­me­ka­nis­mit kaa­tu­vat. Yhtä hyvin nuo tai­ta­vat toi­mia kaik­ki, eli vuo­den pääs­tä maat ovat edel­leen samas­sa suossa.

 7. Osmo: “Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että tätä yltiö­oi­keis­to­lais­ta talous­kuu­ria velal­li­sil­le vaa­ti­vat Suo­mes­sa voi­mak­kaim­min dema­rit ja per­sut, jot­ka eivät Suo­mes­sa suos­tui­si moi­seen kuu­na päivänä.”

  Per­suis­ta en tie­dä — eikä tai­da tie­tää kukaan muu­kaan — mut­ta dema­rit (aina­kin pää­osin) halua­vat vel­ka­sa­nee­raus­ta, siis luo­to­nan­ta­jien vas­taan­tu­loa. Ei kuu­los­ta yltiöoikeistolaiselta?

 8. Ode,

  perus­te­le nyt se Por­tu­ga­lin tuki. Ole kiltti 🙂

  Hyviä point­te­ja toki tos­sa­kin, mitä kir­joi­tat, mut­ta itse ydin­ky­sy­mys­tä kier­rät. Kun ker­ran olet tuen kan­nal­la, niin annat­han näke­myk­sel­le­si kun­non fak­tat taustaksi.

 9. Huo­no jut­tu jos talous­kuu­ri on niin kova, että sot­kee maan talou­den nor­maa­lia toi­min­taa. Peh­meäm­mät kei­not oli­si­vat parem­pia. Mut­ta kai talou­det pitää palaut­taa taval­la tai toi­sel­la, lai­nan kaut­ta tai ilman, rea­lis­ti­sel­le tasolle.

  Yksi kei­no oli­si pudot­taa Por­tu­ga­lin palk­ka­ta­so alle Kii­nan tason niin, että por­tu­ga­li­lai­set voi­vat taas ommel­la pai­to­jam­me kii­na­lais­ten sijaan. Toi­nen kik­ka oli­si luo­pua glo­baa­lis­ta vapaa­kau­pas­ta ja raken­taa pro­tek­tio­nis­ti­sia aito­ja Euroo­pan ympä­ril­le. Näin por­tu­ga­li­lai­set voi­si­vat teh­dä kii­na­lais­ten töi­tä vähän kalliimmallakin.

  Toden­nä­köi­ses­ti vai­keuk­sis­sa ole­vat euro­maat ja EU pää­see ongel­mis­ta kui­ten­kin noi­ta kei­no­ja hel­pom­mal­la (Por­tu­ga­lis­sa on pal­jon toi­mi­vaa­kin talout­ta). Kivu­liain­ta on ehkä saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta luo­pu­mi­nen. Aina­kin Krei­kas­sa kan­sa on pan­nut hant­tiin. Ja tie­ten­kin polii­ti­kot “popu­li­soi­vat” ja käyt­tä­vät kaik­ki mah­dol­li­set kei­not (selit­te­lyt, velat, ilmei­ses­ti jois­sain mais­sa jopa hui­jauk­set) ennen kuin pudot­ta­vat äänes­tä­jien­sä jo omik­seen koke­mia etuuksia.

 10. OS: “Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että tätä yltiö­oi­keis­to­lais­ta talous­kuu­ria velal­li­sil­le vaa­ti­vat Suo­mes­sa voi­mak­kaim­min dema­rit ja per­sut, jot­ka eivät Suo­mes­sa suos­tui­si moi­seen kuu­na päivänä.”

  Olet­ko tem­pais­sut tuon täy­sin stet­so­nis­ta. Olet var­maan itse­kin kuul­lut, että esi­mer­kik­si dema­rit ovat vaa­ti­neet tuen (ainoak­si) ehdok­si pank­kien osal­lis­tu­mis­ta. Ker­ro lähde!

 11. Eikö Krei­kas­sa oli­si yksi­tyis­tet­te­vää, vaik­ka­pa riit­tä­vä mää­rä loma­mök­ki tont­te­ja suo­ma­lai­sil­le? Pal­jon muu­ta­kin jota voi­si yksi­tyis­tää, vaik­ka moot­to­ri­teis­tä voi­si aloit­taa. Siel­tä­hän sitä valuut­taa tuli­si jol­la velat voi­si kuitata.

 12. Täs­sä­päs oli­si muu­ten Soi­nin kir­joi­tus aihees­ta Wall Street Jour­na­lis­sa, ettei jää tuo Soi­nin­vaa­ran esit­tä­mä vir­heel­li­nen käsi­tys per­su­jen aja­mas­ta vaih­toeh­dos­ta elämään:

  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703864204576310851503980120.html

  Eipä muu­ten tule mie­leen ihan heti tois­ta suo­ma­lais­ta polii­tik­koa jol­la oli­si pok­kaa läväyt­tää teks­tiä WSJ:iin koko maa­il­man päl­lis­tel­tä­väk­si ja vie­lä noin kor­ke­aa asian­tu­te­mus­ta vaa­ti­vas­ta aiheesta.

  Para­sii­tit rokrok.

 13. Mah­tai­si­ko val­tion omai­suu­den myyn­ti teho­ta? Entä sisäi­nen devalvaatio?

 14. On sel­vää, ettei­vät krii­si­maat kos­kaan kyke­ne mak­sa­maan vel­kaan­sa. Nyt jo kreik­ka ja Irlan­ti pyy­tä­vät ja pää­se­vät vel­ka­sa­nee­rauk­seen. Tämä kos­kee tie­tys­ti vain nii­tä vel­ko­ja, joi­ta EU-Mai­den veron­mak­sa­jat ovat rahoit­ta­mas­sa. Var­si­nai­set alku­pe­räi­set luo­to­nan­ta­jat saa­vat vie­lä täy­den koron sijoi­tuk­sil­lee. Eivät­kä krii­si­maat edes pyy­dä anteek­sian­to­pa täl­läi­sil­le veloille.

  Kaik­ki kol­me krii­si­maa­ta jou­tu­vat pyy­te­le­mään vel­ko­jen­sa koh­tuul­lis­ta­mis­ta. Ja var­sin pian. Ano­mi­sen ajan­koh­dan mää­rää EU. Koh­tuul­lis­ta­mi­nen tar­koit­taa, että luo­ton anta­jat saa­vat vain osan sijoit­ta­mis­taan varois­ta takai­sin. EU ei tähän suos­tu vie­lä täs­sä tilan­tees­sa. EU lupaa har­ki­ta asi­aa myö­hem­min, kun tar­vit­ta­vat jär­jes­te­lyt on tehty.

  Jär­jes­te­lyil­lä EU tar­koit­taa sitä, että kun kan­sain­vä­li­set luot­to­lai­tok­set ovat ennät­tä­neet siir­tää vas­tuun­sa EU-mai­den veron­mak­sa­jain kan­net­ta­vak­si. Sil­loin on EU:n mie­les­tä oikea aika ilmoi­tuk­sel­le, ettei krii­si­mai­den luot­to­ja mak­se­ta. Sil­loin velat jou­tu­vat EU:n veron­mak­sa­jain maksettaviksi.

 15. Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että tätä yltiö­oi­keis­to­lais­ta talous­kuu­ria velal­li­sil­le vaa­ti­vat Suo­mes­sa voi­mak­kaim­min dema­rit ja per­sut, jot­ka eivät Suo­mes­sa suos­tui­si moi­seen kuu­na päivänä.”

  Älä­pä puhu pa***a. Tuo­ta talous­kuu­ria vaa­ti­vat ne jot­ka kan­nat­ta­vat bailoutteja.
  Per­sut eivät voi hyväk­syä iki­nä bai­lout­te­ja jo sii­tä syys­tä, että Soi­ni menet­täi­si takin­kään­nös­sä uskot­ta­vuu­ten­sa (Media on jo etu­kä­teen rie­muin­nut Soi­nin takin­kään­nös­tä!) ja näyt­täi­si sen jäl­keen pel­käl­tä val­lan­hi­moi­sel­ta charlataanilta.

 16. Mul­le riit­tää että anta­vat sitä kul­taa vakuu­dek­si. Sii­tä saa­daan ihan hyvä vii­ku­nan­leh­ti, jol­la Suo­mes­sa saa­daan hal­li­tus anta­maan ne tuet mitä täs­sä vai­hees­sa on kai sit­ten pak­ko antaa.

  Eikö Por­tu­ga­lin poliit­ti­nen ja työ­mark­ki­na­sys­tee­mi mah­dol­lis­ta min­kään­lais­ta ns. sisäis­tä devalvaatiota?

  1. Mul­le riit­tää että anta­vat sitä kul­taa vakuudeksi.

   Tämä pitäi­si tar­kis­taa, mut­ta ymmär­tääk­se­ni tuo Por­tu­ga­lin kes­kus­pan­kin kul­ta-aar­re on osa EKP:n “valuut­ta­va­ran­toa”. Jos kes­kus­pank­ki alkaa mak­saa Por­tu­ga­lin lai­no­ja, sehän on sitä hir­ve­ää sete­lir… Ei, en osaa kir­joit­taa niin hir­ve­ää sanaa.

 17. Por­tu­ga­lis­sa ja Irlan­nis­sa ovat vas­tak­kain sijoit­ta­jien ja kan­san etu ja näyt­tää sil­tä, että EU por­va­ri­joh­toi­se­na on valin­nut sijoit­ta­jien varal­li­suu­den pelas­ta­mi­sen , aivan kuin Aho ja Vii­an­nen aikoi­naan eli kan­sa kiris­tää vyö­tä ja sijoit­ta­jat kerää­vät muh­keat voitot

 18. Eikö Por­tu­ga­lin poliit­ti­nen ja työ­mark­ki­na­sys­tee­mi mah­dol­lis­ta min­kään­lais­ta ns. sisäis­tä devalvaatiota?”

  Sisäi­nen deval­vaa­tio pie­nen­tää vero­tu­lo­ja mut­ta euro­mää­räi­set velat eivät supis­tu. Palk­ko­jen leik­kaus taas supis­taa kulu­tus­ky­kyä, mikä leik­kaa työ­paik­ko­ja ja sitä kaut­ta verotuloja.

  Eli sisäi­nen deval­vaa­tio vain hei­ken­tää vel­ko­jen mak­su­ky­kyä ja ajaut­taa val­tion velkasaneeraukseen.

  Mut­ta se on kai­kil­la vel­kaan­tu­neil­la val­tioil­la edes­sä enne pit­kää, jokai­nen lama on lisän­nyt val­tioi­den vel­kaa , Suo­mi sii­tä hyvä esimerkki

 19. Eri­lais­ten moni­mut­kais­ten vaih­toeh­to­jen, ovat ne sit­ten lai­no­jen mak­sa­mis­ta työl­lä tai vas­taa­vaa, käyt­töö­no­tot parin vii­kon sisäl­lä ovat lii­an… öh, moni­mut­kai­sia. Sel­lais­ten sopi­mus­ten mää­rit­te­ly vie aikaa. Toi­vot­ta­vas­ti täl­lai­sia val­tio­so­pi­muk­sia, joko kah­den­vä­li­siä tai EU-tasol­la, ale­taan sol­mia jos­sain vaiheessa.

  Krei­kal­la ei ole enää mitään mah­dol­li­suuk­sia pelas­tua hir­veäl­tä, ehkä vuo­si­kym­me­niä kes­tä­väl­tä talous­ku­ri­muk­sel­ta. Se on kau­he­aa, mut­ta tot­ta, ja sen on hei­dän itsen­sä hyväksyttävä.

  Krei­kan “psy­ko­lo­gian” pitää muut­tua. Verot on mak­set­ta­va. Kor­rup­tio on kit­ket­tä­vä. Kou­lu­tus­ta nos­tet­ta­va. Yhteis­kun­nan raken­teet on kasat­ta­va uusik­si. Toi­vot­ta­vas­ti pys­ty­vät siihen. 

  Se ei sil­ti tar­koi­ta, ettei­kö Kreik­kaa pitäi­si aut­taa. Sitä­hän täs­sä nyt yri­te­tään koko maa­il­man voi­min. Suo­mi sou­taa vas­taan. Miksi?

 20. Osmo: ´Pait­si että Kei­te­leen kana­va oli turha´

  Evert! Etkö tie­dä, että persut/vennamolaiset ovat arvos­te­lun ylä­puo­lel­la. On täy­sin sopi­ma­ton­ta eli­tis­miä arvos­tel­la mitään hei­dän tekemisiään.”

  Eipä ollut per­su­ja eikä ven­na­mo­lai­sia pai­kal­la, kun Kei­te­leen kana­vas­ta sovittiin.

  Soi­nin jut­tu Wall Street Jour­na­lis­sa on tosi hyvä — oli­pa itse asias­ta mitä miel­tä hyvän­sä. Kuka­han on kir­joit­ta­nut? Jos itse, on hatun­nos­ton paikka.

 21. Ode
  ämä tie­tää mai­den asuk­kail­le todel­la ankei­ta aikoja. 

  Ja se on aivan oikein. 

  Työt­tö­myys lisään­tyy, työt­tö­myy­den hoi­to­me­not kas­va­vat ja vero­tu­lot vähenevät. 

  Jos työt­tö­myys­kor­vauk­sia lei­ka­taan suu­rem­mal­la pro­sen­til­la kuin työt­tö­myys kas­vaa niin menot pienenee.

  Krei­kan­kin ongel­ma­na on har­maa talous ja kor­rup­tio. Sii­tä pääs­tään kun lei­ka­taan jul­ki­nen sek­to­ri mur­to-osaan enti­ses­tä ja siir­ry­tään sosia­lis­ti­ses­ta unel­mas­ta lähem­mäs yövartijavaltiota. 

  Kun ei ker­ran kiin­nos­ta mak­saa yhtei­seen pus­siin niin tul­koon kaik­ki kreik­ka­lai­set toi­meen omillaan.

 22. Entä­pä sit­ten sijoit­ta­jien kau­hu­vaih­toeh­to, eli Por­tu­ga­lin ja Krei­kan kova default: maat­han voi­vat ilmoit­taa, että kaik­ki van­hat velat on mitä­töi­ty. Ei mak­se­ta enää van­ho­jen vel­ko­jen kor­ko­ja eikä pääomia. 

  Tämän jäl­keen vel­kaan­tu­neet val­tiot ovat velat­to­mia mut­ta uuden lai­nan saan­ti voi olla kal­lis­ta aina­kin jon­kin aikaa. Toi­saal­ta eipä ole jät­ti­mäi­siä kor­ko­me­no­ja pai­na­mas­sa val­tion­ta­lout­ta. Vel­kaon­gel­ma on näin siir­ret­ty vel­ko­ja­pank­kien ym huo­lek­si. Mitä seu­rauk­sia täs­tä oli­si? Tyh­miä­hän pan­kit ovat ellei­vät ole suo­jau­tu­neet ja hajaut­ta­neet riskiä.

 23. Äh, meni PIG-maat sekaisin. 

  Sama kyl­lä pätee niin Por­tu­ga­liin kuin Kreikkaankin. 

  Tosin Krei­kal­la tai­taa olla asiat kaik­kein huonoiten.

 24. Euro-krii­si­mai­ta on täl­lä het­kel­lä kol­me ja näis­tä Kreik­ka oli ensim­mäi­nen ja sil­lä se eri­koi­suus että sen nykyi­nen hal­li­tus ilmoit­ti edel­li­sen hal­li­tuk­sen mas­sii­vi­ses­ti vää­ren­tä­neen jul­ki­sen talou­den tilas­to­ja. Suun­nil­leen tuos­ta ilmoi­tuk­ses­ta­han krii­si läh­ti liik­keel­le rei­lu vuo­si sitten.
  Tuos­ta hui­pu­tus­ju­tus­ta en ole näh­nyt medias­sa juu­ri­kaan yksi­tyis­koh­tia. Kuin­ka suu­ri klik­ki oli sen taka­na ? Pää­mi­nis­te­riä myö­ten ? Mil­lä taval­la se teh­tiin ? Jou­tu­vat­ko sen teki­jät oikeu­del­li­seen vastuuseen ?
  Osaa­ko joku antaa link­kiä mis­sä näi­hin kysy­myk­siin vastataan ?

 25. han­ka­la asiakas
  Vel­kaon­gel­ma on näin siir­ret­ty vel­ko­ja­pank­kien ym huo­lek­si. Mitä seu­rauk­sia täs­tä oli­si? Tyh­miä­hän pan­kit ovat ellei­vät ole suo­jau­tu­neet ja hajaut­ta­neet riskiä.

  Pank­kien suo­jau­tu­mi­nen perus­tuu sii­hen, ettei val­tiot nyt vain voi pääs­tää koko pank­ki­jär­jes­tel­mää kaatumaan.

 26. Tuos­sa Soi­nin kir­joi­tuk­ses­sa on pal­jon mis­tä voi olla peri­aat­tees­sa yhtä miel­tä. Pait­si että on äkki­sel­tään joten­kin ris­ti­rii­tais­ta opet­taa sosia­li­soi­dul­le pan­keil­le mark­ki­na­vas­tuu­ta val­tion­lai­nois­sa, mut kuitenkin.

  Mut sit­ten taas käy­tän­nös­sä. Jos Por­tu­ga­li menee lai­na­jär­jes­te­lyyn se tar­koit­taa sitä ettei se saa rahaa mark­ki­noil­ta. Eli se koko vaje pitäi­si oikais­ta ker­ta­hei­tol­la, ei onnis­tu. Eli muut maat lai­noit­tai­si­vat Por­tu­ga­lia, ja tämä alkaa­kin jo koko­lail­la muis­tut­taa sitä vakausjärjestelyä…

 27. Osmo: “Pek­ka Ven­na­mo juu­ri kehui Hesa­ris­sa, kuin­ka tuo tur­ha­ke oli hänen aikaansaannoksensa.”

  Tot­ta tuo on, tar­kis­tin. Eipä toi­mi muis­ti­ni vuo­den 1988 suh­teen kovin hyvin.

 28. juge:

  Sinul­ta on nyt jää­nyt asia pahas­ti ymmär­tä­mät­tä. Dema­rit­han vaa­tii että lai­nat jär­jes­tel­lään uusik­si, eli pan­kit otta­vat vas­taan tap­pioi­ta ja lai­na-aiko­ja piden­ne­tään ja kor­ko­ja las­ke­taan ym ym.

  Per­sut taa­sen vaa­tii vähän samaa jut­tua mut­ta toi­sel­la taval­la toteu­tet­tu­na eli mark­ki­na­ve­toi­ses­ti ja ilmei­ses­ti heil­lä paket­tiin kuu­luu myös pank­kien pää­omi­tus ja omis­tuk­sen siir­to pääomittajataholle. 

  Ymmär­tääk­se­ni Ode tar­koit­ti sitä, että dema­rei­den ja per­su­jen vaa­ti­muk­set joh­ta­vat käy­tän­nös­sä kaik­kein äärim­mäi­sen leik­kaus­lin­jan toteu­tu­mi­seen. Vih­jaus­kin laa­jen­ne­tuis­ta sijoit­ta­vas­tuis­ta sul­ki­si pos­su­ka­mai­den lai­na­ha­nat mar­kin­noil­la lopul­li­ses­ti ja edes­sä oli­si väli­tön likviditeettikriisi.

  Täl­löin ei oli­si edes mah­dol­lis­ta poh­tia mitä lei­kat­tai­siin ja mitä ei vaan val­tion oli­si käy­tän­nös­sä pak­ko lopet­taa palk­ko­jen, eläk­kei­den ja sosi­aa­lie­tuuk­sien mak­su mää­rä­ajak­si. Sit­ten kun kas­saan oli­si ker­ty­nyt muu­ta­ma kil­lin­ki, mak­su­ja voi­tai­siin jat­kaa, mut­ta huo­mat­ta­vas­ti alen­tu­neel­la tasolla.

  Jos dema­rit ja per­sut kan­nat­ta­ji­neen eivät tätä tajua, niin voi mei­tä ja mei­dän tule­vai­suut­ta tule­van “kyky­hal­li­tuk­sen” kyn­sis­sä. Jos taas tajua­vat, mut­ta eivät ker­ro, niin oli­si kiva tie­tää mikä ketun­hän­tä teil­lä on kai­na­los­sa? Koko euroop­pa­lai­sen pank­ki­jär­jes­tä­män sosia­li­soi­nit — kus­tan­nuk­sis­ta piit­taa­mat­ta? Vai mitä?

 29. kse
  dema­rei­den ja per­su­jen vaa­ti­muk­set joh­ta­vat käy­tän­nös­sä kaik­kein äärim­mäi­sen leik­kaus­lin­jan toteu­tu­mi­seen. Vih­jaus­kin laa­jen­ne­tuis­ta sijoit­ta­vas­tuis­ta sul­ki­si pos­su­ka­mai­den lai­na­ha­nat mar­kin­noil­la lopul­li­ses­ti ja edes­sä oli­si väli­tön likviditeettikriisi.

  Paras­ta täs­sä on se, että Soin­kin voi­vot­te­lu vaa­li­ten­teis­sä sitä, kuin­ka inhot­ta­via ja ikä­viä ehto­ja mui­den mai­den vakaus­pa­ke­tit ovat. En ollut uskoa kor­via­ni timp­su­kan jee­sus­te­lua sii­tä, kuin­ka IMF ja muut euro­maat kuris­taa krei­kan pien­tä ihmis­tä ja heti perään vaa­ti­mus koko val­tion aja­mi­ses­ta de fac­to konkurssiin.

 30. Yli­tioi­keis­to­lai­nen talous­kuu­ri on luvas­sa, jos valiot eivät saa lai­nat­tua rahaa vaan lap­pu pan­naan ker­ral­la luukulle.

  Suo­mi otti 8 mil­jar­dia lai­naa tähän edell­sieen lamaan — ja se ei aina­kaan ollut mitää oikeis­to­lais­ta talous­po­li­tiik­kaa vaan rajua elvytystä.

  Sosi­aa­li­nen vas­tuu ja köy­hyy­son­gel­man kurs­si pitä­mi­nen ovat takauk­sil­le ja tuki­pa­ke­teil­le oikein hyviä perusteluita.

 31. Juu, sin­ne vaan ete­län ran­ni­koil­le isot lää­nit hotel­lia ja loma­ri­vi­ta­lon­pät­kää, Jor­gok­set käy kan­ta­mas­sa ruo­kaa pöy­tään ja velan pan­tik­si Suo­mi-poi­ka käy lomal­la nimel­li­set 10 euroo per viikko.

  Ja koti­maas­sa pysy­vil­le seu­raa­vat 10 vuot­ta Erit­täin Hal­paa olii­via, fetaa ja madeiraa. 

  Aloi­te­taan vaik­ka siitä.

  Ja antaa sil­ti niit­ten pank­kien hoi­taa omat kak­kin­sa. Niil­tä­hän ei tun­ne­tus­ti kukaan saa kos­kaan mitään takaisin.

 32. Ihan mie­len­kiin­toi­nen näkö­kul­ma, ja pit­käl­ti samaa mieltä.

  Lisää näkö­kul­mia glo­baa­liin vel­kaon­gel­maan ja sen ratkaisuun:

  Glo­baa­lis­sa vel­kon­gel­mas­sa on mak­sa­jan paik­ka auki, ja sitä hae­taan kii­vas­ti. Yksi rat­kai­su on vyö­ryt­tää mak­sa­jan osa veron­mak­sa­jil­le. Toi­nen rat­kai­su oli­si lait­taa yksi­tyi­set pan­kit, ja yri­ty­se­lä­mä yleen­sä, mak­sa­jak­si. Kol­mas voi­si olla vaik­ka­pa uusi rajus­ti progres­siii­vi­nen vero­sys­tee­mi, jos­sa rik­kaat mak­sai­si­vat todel­la tun­tu­vas­ti enem­män veroja.

  EIkö­hän jol­lain taval­la tuli­si tavoi­tel­la oikeu­den­mu­kai­suut­ta, eli ne jot­ka ovat velan kas­vat­ta­mi­ses­ta hyö­ty­neet, ne vas­taa­vat myös sen kus­tan­nuk­sis­ta. Pank­kii­rit mil­jar­diop­tioi­neen tule­vat ensim­mäi­se­nä mie­leen, mut­ta onhan itse asias­sa kaik­ki muka­na samas­sa pyra­mi­dis­sa, ja vie­lä­pä voi­si väit­tää että omien tulo­jen­sa osuuk­sil­la. Ja kun tämä kapi­ta­lis­min voi­to­kul­ku on siis edel­lyt­tä­nyt köy­hien köyh­dyt­tä­mis­tä, oli­si suo­ras­taan rikol­lis­ta ran­gais­ta taas nii­tä, jot­ka vähi­ten ovat asi­aan vaikuttaneet.

  Hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty, täs­sä omanedunvalvontakiimayhteyskunnassa.

 33. kse ja Syltty:

  Ette ole oikein tajun­neet tätä kuvio­ta näemmä. 

  Vakaus­ra­has­to­ku­vio on Por­tu­ga­lin ja kump­pa­nei­den kan­nal­ta kaik­kein ran­kin vaih­toeh­to, joka tar­koit­taa noi­den mai­den talou­den alas­ajoa ja kas­vu­mah­dol­li­suuk­sien vie­mis­tä todel­la pit­käk­si ajaksi. 

  Default­ti taa­sen tar­koit­taa sitä, että osa velois­ta tie­tys­ti pyyh­kiy­tyy pois ja sijoit­ta­jat toi joku muu kan­taa täs­tä vas­tuu­ta, mut­ta maa pää­see aloit­ta­maan taval­laan puh­taal­ta pöy­däl­tä. Vel­ka­jär­jes­te­lys­tä on koke­mus­ta mones­ta­kin maas­ta, ja sen aiheut­ta­ma talous­t­su­na­mi kes­tää sii­nä maas­sa vuo­den — kaksi. 

  EMU-mai­den aja­ma vakaus­jär­jes­te­ly­pa­ket­ti taa­sen aiheut­taa nois­sa mais­sa sel­lai­sen taan­tu­man jos­ta ei nous­ta edes kym­me­nes­sä vuo­des­sa, var­sin­kin kun vakaus­ra­has­ton käyt­tä­mi­ses­tä huo­li­mat­ta nuo maat jou­tu­vat vel­ka­jär­jes­te­lyn tekemään.

 34. Uudis­tan edel­leen aikai­sem­min esit­tä­mä­ni vero­tus­mal­lin Por­tu­ga­lil­le ja Krei­kal­le: Nos­te­taan ko. mais­sa bensan/dieselin hin­taa 1 eurolla/litra ja säh­kön hin­taa 0,30 senttiä/kWh ja nämä rahat siir­re­tään suo­raan vel­ko­jen hoi­toon. Tämä oli­si ainoa kei­no kerä­tä vero­ja tuol­lai­sis­sa mais­sa. Maat kyl­lä vas­tus­ta­vat tätä kovas­ti kos­ka tajua­vat hyvin että tämä puree vilun­ki­mai­hin. Muu­ten saa­vat edel­leen elää kuin siat pel­los­sa kun­han eivät ota lisää lai­naa. Por­tu­ga­li aikoo ottaa tänä vuon­na 8% brut­to­kan­san­tuot­tees­ta. Ei vai­ku­ta mil­tään säästöohjelmalta.

 35. juge
  Default­ti taa­sen tar­koit­taa sitä, että osa velois­ta tie­tys­ti pyyh­kiy­tyy pois ja sijoit­ta­jat toi joku muu kan­taa täs­tä vas­tuu­ta, mut­ta maa pää­see aloit­ta­maan taval­laan puh­taal­ta pöydältä.

  Defaul­tin jäl­keen on tur­ha enää vin­kua lai­na­mark­ki­noil­le, joten vajeet on kurot­ta­va ker­ral­la umpeen. Ainoa rahoi­tuk­sen läh­de oli­si IMF tai muut EU-maat ja Krei­kal­le oli­si täs­sä­kin tapauk­ses­sa pak­ko ladel­la ehto­ja tai hom­ma jat­kui­si enti­seen malliin.

 36. Vakaus­ra­has­to­ku­vio on Por­tu­ga­lin ja kump­pa­nei­den kan­nal­ta kaik­kein ran­kin vaih­toeh­to, joka tar­koit­taa noi­den mai­den talou­den alas­ajoa ja kas­vu­mah­dol­li­suuk­sien vie­mis­tä todel­la pit­käk­si ajaksi. 


  Tar­koi­tus onkin vapaut­taa yksi­tyi­set sijoit­ta­jat vas­tuis­ta. EKP:n , vakaus­ra­has­to­jen ja IMF:n lai­nat ja takuut siir­tä­vät vas­tuu­ta sijoit­ta­jil­ta pää­asias­sa euro-val­tioil­le ja hie­man muil­le­kin, mu8tta sitä mukaa kun lai­na­kan­ta vaih­tuu yhteis­kun­tien takaamiin/lainaamiin lainoihin.

  Sen jäl­keen voi­daan teh­dä vel­ka­saa­nee­raus, kun tilal­le on saa­tu sijoit­ta­ja, jon­ka omai­suut­ta ei tar­vit­se pelas­taa ja sen nimi on Veronmaksaja.

  Kyl­lä kan­sa on tyhmää.…

 37. juge,

  tuol­lai­nen default­ti tar­koit­tai­si myös euros­ta irtaan­tu­mis­ta ja omien valuut­to­jen luo­mis­ta, ja aika hel­ve­tin­mois­ta jyt­kyä kan­san­ta­louk­sil­le joi­den uusi valuut­ta pai­nui­si poh­ja­mu­tiin vel­ko­jen olles­sa euroissa.

  sel­lai­ses­ta jyt­kys­tä ei krei­kat ja por­tu­ga­lit toi­pui­si kos­kaan, ja koko euroop­pa uhkai­si syök­syä täy­del­li­seen sekasortoon.

 38. Val­tioi­den default­ti aiheut­tai­si toden­nä­köi­ses­ti niis­sä kai­ken lisäk­si vie­lä pank­ki­krii­sin­kin, kun nii­den omat pan­kit lie­ne­vät mel­ko suu­ria val­tion­sa vel­ko­jia. Ja luon­nol­li­ses­ti val­tiol­la ei oli­si mah­dol­li­suut­ta tul­la pank­kien­sa avuk­si sen­til­lä­kään. Panii­kis­sa ole­vat ihmi­set nos­tai­si­vat sääs­tön­sä ja siten var­mis­tai­si­vat, että pan­kit meni­si­vät nurin, vaik­ka joten­kin oli­si­vat­kin sii­tä val­tion vel­ka­kir­jo­jen nol­laa­mi­ses­ta selvinneetkin. 

  Sit­ten oltai­siin­kin jän­näs­sä tilan­tees­sa. Yksi­tyi­nen talous hyy­tyi­si pai­koil­leen, kun pan­kit meni­si­vät nurin. Val­tiol­la ei oli­si mitään sau­maa elvyt­tää, kun sil­lä­kään ei oli­si rahaa, eikä sai­si sitä mis­tään ulkopuolelta. 

  Sit­ten vain kat­sot­tai­siin, kuin­ka nopeas­ti pan­kit saa­tai­siin lihoik­si ja kuin­ka nopeas­ti uudet syn­tyi­si­vät tilal­le. Luon­nol­li­ses­ti ulko­maa­lai­sil­la pan­keil­la ei pitäi­si tuos­sa tilan­tees­sa olla eri­tyis­tä syy­tä olla lai­naa­mat­ta yksi­tyi­sil­le por­tu­ga­li­lai­sil­le, joil­la oli­si kan­nat­ta­vaa tuo­tan­toa. Noin eten­kin, jos kyse on vientiteollisuudesta. 

  Mut­ta kyl­lä sii­nä jon­kin aikaa oli­si maa aika lail­la sekai­sin ja pol­vil­laan. Mut­ta eikös Argen­tii­na luo­vi­nut suh­teel­li­sen hyvin kui­vil­le, vaik­ka muu­ta­man vuo­den lyö­ty­nä maka­si­kin? Maa­il­man suu­rin­ta jul­kis­ta vel­kaa kan­ta­va Japa­ni taas tun­tuu ole­van pysy­väs­sä stagnaatiossa.

 39. Kir­joit­ta­jat ovat ihan oikeas­sa defaul­tin seu­rauk­sis­ta, mut­ta sii­hen jou­du­taan kai­kis­sa tapauk­sis­sa. Sik­si onkin parem­pi hoi­taa asia nyt eikä enää kas­vat­taa ongel­maa suuremmaksi.

  Lisäk­si jos ekp;lle nnet­tai­siin sama val­ta kun fedil­lä on pää­omit­taa pank­ke­ja ja ottaa nii­den omis­tus itsel­leen niin mitään mak­su­val­mius­krii­siä ei tuli­si, yöny­li­ko­rot pysyi­si­vät alhaal­la, tal­le­tuk­set säi­lyi­si­vät kuten myös ter­veet velkasuhteet.

  Näin ei halu­ta toi­mia kos­ka se ei ole pank­kien omis­ta­jien etu elik­käs sak­sa­lai­sen ja rtans­ka­lai­sen suur­pää­oman etu.

 40. juge, minul­la on rehel­li­ses­ti sel­lai­nen kuva, että jos vaik­ka­pa Kreik­ka irtaan­tui­si euros­ta seu­rauk­set oli­si­vat todel­la dra­maat­ti­set. Argen­tii­na on his­to­rias­sa men­nyt mak­su­ky­vyt­tö­mäk­si, mut­ta se ei sii­nä krii­sis­sä vaih­ta­nut valuut­taa (kiin­teä­kurs­si­ses­ta vapaaksi).

  En ker­ta­kaik­ki­aan näe jär­keä moi­ses­sa, ja sau­rauk­set voi­si­vat olla todel­la dramaattiset. 

  On tot­ta­kai tosia­sia, ettei Krreik­ka voi mak­saa kaik­kia vel­ko­jaan — tai siis kor­ko­ja, sekä lyhen­tää vel­kaan­sa — sitä ei var­maan kukaan kiel­lä, mut­ta ne mak­su­jär­jes­te­lyt täy­tyy teh­dä mah­dol­li­sim­man vähän vahin­koa aiheut­taen. Defaull­ti ja ulos euros­ta ois kuin poti­laan nukut­ta­mi­nen lyö­mäl­lä lekal­la päähän.

 41. Sit­ten vain kat­sot­tai­siin, kuin­ka nopeas­ti pan­kit saa­tai­siin lihoik­si ja kuin­ka nopeas­ti uudet syn­tyi­si­vät tilalle”

  Ei mikään suu­ri ongel­ma, pank­ke­ja on men­nyt aian kon­kurs­siin ja maa­il­mas­sa pank­ke­ja riit­tää esim kii­na­lai­sia. Leh­man Brot­hers on hyvä esi­merk­ki miten suu­ri­kin pank­ki lyö­dään lihoik­si: LB julis­tau­tui vel­ko­jien suo­jauk­seen 15.9 eli meni kon­kurs­siin. Ja jo 22.9 se oli pil­kot­tu ja jaet­tu aasia­lai­sil­le ja euroop­pa­lai­si­le pan­keil­le eli vii­kos­sa se käy.
  Fuusio on tie­ten­kin pitem­pi pro­ses­si, mut­ta ei se juu­ri toi­min­taa häiritse

 42. Krei­kan ja Argen­tii­nan krii­seil­lä on pal­jon yhtymäkohtia.Argentiinakin sitoi peson­sa dol­la­riin eli mudos­tui lähes euroa vas­taa­va sitoumus
  Suu­rin ongel­ma on, että Krei­kal­la ja euroa­lu­een talou­den pai­noar­voa­luel­la, Sak­sal­la, Rans­kal­la on vähän yhteis­tä Krei­kan kans­sa ja niin­pä talou­den sho­kit ovat epä­sym­met­ri­siä eli se mikä Sak­sal­le on hyvä on huo­no Kreikalle.

  Oma valuut­ta antaa jous­ta­vuut­ta finans­si­po­li­tiik­kaan, muut kei­not ovat vaikeita

 43. Mark­ku, eipä liioitella. 

  Pal­jon dra­maat­ti­sem­mat seu­rauk­set on ensin kur­jis­taa talous totaa­li­ses­ti vakaus­ra­has­ton tasa­pai­no­tus­ku­viol­la ja sit­ten default­ti. Se on juu­ri tuo kuvaa­ma­si nuku­tus ja sit­ten lekal­la päähän.

  Default­ti ja ulos euros­ta niin heil­lä oli­si joku mah­dol­li­suus kuten eurollakin.

  Euroa ei saa nyky­poh­jal­ta kos­kaan kuntoon. 

  Krei­kan bud­je­tia­li­jää­mä tai­si olla taas kym­men­kun­ta pros­saa muuten.

  Nämä vakaus­sys­tee­mit toi­mi­si­vat jos samal­la het­kel­lä nämä maat muut­tui­si­vat yli­jää­mäi­sik­si tuot­ta­vik­si talouk­sik­si. Näin ei kui­ten­kaan käy, vaan vakaus­pa­ket­ti kur­jis­taa talouk­sia entisestään.

 44. Samu­li Saarelma:

  Sit­ten oltai­siin­kin jän­näs­sä tilan­tees­sa. Yksi­tyi­nen talous hyy­tyi­si pai­koil­leen, kun pan­kit meni­si­vät nurin. Val­tiol­la ei oli­si mitään sau­maa elvyt­tää, kun sil­lä­kään ei oli­si rahaa, eikä sai­si sitä mis­tään ulkopuolelta.

  Ja näin on tapah­tu­nut Islan­nis­sa, Mek­si­kos­sa, Argentiinassa…?

 45. En tie­dä mihin Kreik­kaan 1,2,3 vai 4 oli­sin tämän lait­ta­nut, joten tämä (2) lie­nee lähin.

  Mitä enem­män näi­hin bai­lui­hin pereh­tyy, sitä ris­ti­rii­tai­sem­mal­ta asia näyt­tää ja näyt­tää lop­pu­jen lopul­ta yltiö­li­be­ra­lis­ti­sel­ta projektilta.

  Ote­taan­pa esi­mer­ki­kis maan säh­kö­lai­tok­sen yksi­tyis­tä­mi­nen. Voi­mayh­tiön työn­te­ki­jät meni­vät lak­koon ja syy­nä oli, että säh­kön hin­ta nousee — nousee var­mas­ti, eikä hyö­ty­jä ole Krei­kan val­tio eikä kan­sa ja edel­ly­tykst vel­ko­jen mak­suu kuih­tuu entisestään.

  Mitä näil­lä mil­jar­di­luo­toil­la elvy­te­tään tai saa­daan aikaan?

  Sak­san vien­ti hyp­pä­si maa­lis­kuus­sa kaik­kien aiko­jen ennä­tyk­seen, usko­mat­to­mak­si sanot­tuun 98,3 mil­jar­diin euroon! Kas­vua vas­taa­vast edel­lis­vuo­ti­ses­ta on 15,8 pro­sent­tia. Yli puo­let Sak­san ulko­maan­kau­pas­ta on EU:n sisäistä.

 46. Art­tu­ri, kuten jat­koin, Argen­tii­na oli tosi­aan het­ken sekai­sin, mut­ta sit­ten toi­pui­kin sii­tä suh­teel­li­sen nopeas­ti. Alan tosi­aan kal­lis­tua sil­le sinun (ja Soi­nin) kan­nal­le, että pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tosi­aan se leka­nu­ku­tus ja kuo­lion pois leik­kaus voi olla parem­pi kuin se, että kuo­lion kans­sa koi­te­taan jat­kaa elämistä. 

  Noi­den mai­nit­se­mie­si val­tioi­den koh­dal­la ero Kreik­kaan tai Por­tu­ga­liin on tosin sii­nä, että niil­lä oli oma valuut­ta. Jos nuo vara­ri­kos­sa ole­vat euro­maat samal­la het­kel­lä sekä default­ta­vat lai­nan­sa että eroa­vat euros­ta, voi sekaan­nus olla syvem­pi kuin vain se, että oma val­lit­se­va valuut­ta deval­voi­daan ran­kas­ti. Jos ne taas eivät eroa euros­ta, on sen sisäi­sen deval­vaa­tion (=palk­ko­jen uni­ver­saa­li las­ke­mi­nen) toteut­ta­mi­nen aina­kin tek­ni­ses­ti vai­keam­paa kuin se, että valuu­tan vaih­toar­voa vain las­ke­taan tai sen sen anne­taan laskea.

 47. Argen­tii­na oli tosi­aan het­ken sekai­sin, mut­ta sit­ten toi­pui­kin sii­tä suh­teel­li­sen nopeasti.”

  Argen­tii­nan suu­rin ongel­ma oli peson sito­mi­nen dol­la­riin, kun talou­del­li­nen toi­min­ta suun­tau­tui aivan muu­al­le eli vähän sama kuin drak­man tai mar­kan kor­vaa­mi­nen eurolla.
  Suo­mi on tosin Kreik­kaa parem­min integroi­tu­nut euroa­lu­ee­seen, mut­ta ei lähes­kään täydellisesti.
  Kreik­ka saa valuut­ta­tu­lo­ja meren­ku­lus­ta ja turis­mis­ta ja rahaa tulee muis­sa valuu­tois­sa kuin eurois­sa pal­jon enem­män kuin Suomelle 

  Argen­tii­na tuhon tie alkoi kun Bra­si­lia deval­voi valuut­tan­sa ja samaan aikaan dol­la­rin arvo nousi.
  Argen­tii­na menet­ti hyvin nopeas­ti kilpailukykynsä.
  Argen­tii­nan peso oli­si alun alkaen pitä­nyt sitoa Bra­si­lian valuut­taan, mut­ta USA ajoi toisin

 48. Samu­li Saarelma:

  Jos nuo vara­ri­kos­sa ole­vat euro­maat samal­la het­kel­lä sekä default­ta­vat lai­nan­sa että eroa­vat euros­ta, voi sekaan­nus olla syvem­pi kuin vain se, että oma val­lit­se­va valuut­ta deval­voi­daan rankasti. 

  No ehkä vähän, mut­ta ei sii­tä nyt niin pit­kää aikaa oo, ku niil­lä on ollu oma valuut­ta. Jos ovat itte unoh­ta­neet, niin voi­vat vaik­ka pal­ka­ta Ruot­sis­ta tai Bri­teis­tä asian­tun­ti­ja-apua miten raha­po­li­tiik­kaa tehdään.

  Ja siis joo, jos ne ei eroo euros­ta, niin ne on ihan kuses­sa, kos­ka jen­gi ei suos­tu mihin­kään 50% nomi­naa­li­siin palkanalennuksiin…

  Mut siis niin­ku Osmo tais jos­sa­kin tääl­lä kir­joit­taa, että Kreik­ka olis 2% plus­sal­la, jos se default­tais, joten eikö­hän ne olis ihan ok vaik­ka eivät sais­kaan lai­naa mark­ki­noil­ta. Muu­ten­kin tota mark­ki­noi­den kos­toa on lii­oi­tel­tu. Mark­ki­nat kyl­lä lai­naa rahaa, jos ne vaan olet­taa, että saa rahal­leen ris­kiä vas­taa­van koron.

  Jos Kreik­ka jät­tää kaik­ki lai­nat mak­sa­mat­ta, niin sil­le­hän on oiva tilai­suus myön­tää lai­naa, kun maa on täy­sin vakavarainen! 😉

 49. Art­tu­ri:

  Jos Kreik­ka jät­tää kaik­ki lai­nat mak­sa­mat­ta, niin sil­le­hän on oiva tilai­suus myön­tää lai­naa, kun maa on täy­sin vakavarainen! 

  Hmm, siis jos minä lai­naan sinul­ta sata­sen ja lupaan mak­saa sen vii­kon pääs­tä takai­sin, mut­ta sit­ten vii­kon pääs­tä sanon­kin, että enpäs mak­sa­kaan kos­kaan, niin ajat­te­lit­ko sit­ten minun seu­raa­va­na päi­vä­nä jäl­leen satas­ta lai­naa­maan tul­les­sa­ni antaa sen ja vie­lä itsel­le­si perus­tel­la asian siten, että nyt se var­maan mak­saa vel­kan­sa, kun on muu­ten velaton?

 50. Ja siis joo, jos ne ei eroo euros­ta, niin ne on ihan kuses­sa, kos­ka jen­gi ei suos­tu mihin­kään 50% nomi­naa­li­siin palkanalennuksiin…”

  Tämä­kään ei ole enää mikään pelas­tus­tie, sil­lä pal­kat ovat esim Suo­mes­sa 50 % bkt:ta ja kun eliit­ti ei luo­vu kui­ten­kaan pal­kois­taan ja edusi­taan niin vai­ku­tus on mini­maa­li­nen, kun sisäi­nen deval­vaa­tio koh­dis­tui­si vain pie­nim­piin palkkoihin.

  Ja kun pie­nim­piä palk­ko­ja alen­ne­taan niin ihmi­set hake­vat lisää rahaa sos­su­ta tai ryös­tä­vät ruokansa

 51. Itse asias­sa Krei­kas­sa palk­ko­jen osuus bkt:ta on vie­lä alhai­sem­pi, vain 41 % vuon­na 2006 joten sisäi­sen deval­vaa­tion vai­ku­tus­kin on mini­maa­li­nen kun eliit­ti ei kui­ten­kaa luo­vu saa­vu­te­tuis­ta eduista

 52. Krei­kan toi­met ovat­ko vakuut­ta­via. Täs­sä erä poiminta:

  Kreik­kaan raken­ne­taan for­mu­la ykkös­ten gp-kiso­jen mitat täyt­tä­vä moot­to­ri­ra­ta. Radan arvioi­daan mak­sa­van noin 94 mil­joo­naa euroa. Han­ke saa tukea Krei­kan val­tiol­ta. Radal­la on tar­koi­tus ajaa mah­dol­lis­ten F1-kiso­jen lisäk­si kai­ken­lai­sia auto- ja moot­to­ri­pyö­rä­ki­so­ja. Radan val­mis­tu­mi­sen arvioi­daan kes­tä­vän noin kol­me vuotta.”
  STT/TS

 53. Kokoo­mus ja muut, jot­ka ovat sitou­tu­neet tuke­maan Kreik­kaa ja Por­tu­ga­lia ovat vas­tuul­li­sia puo­luei­ta. He ilmei­ses­ti lunas­ta­vat vas­tuun­sa mak­sa­mal­la tuken­sa ihan itse, puo­lue­tuis­ta ja muu­al­ta kerä­tyis­tä varois­ta. Hel­sin­gin Sano­mien pää­ma­ja ja sen pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­jat ovat lait­ta­neet oman pään­sä ja Erkon rahat pan­tik­si, jot­ta krii­si­maat pelastetaan.

 54. Eihän näi­den toi­min­ta poik­kea yhtään siitä,että rahan­sa tuh­lan­nut työn­tää aseen toi­sen nis­kaan ja uhkaa ampua,jos rahaa ei tule. Tie­tys­ti uhkaa­ji­na eivät ole kreik­ka­lai­set vaan pan­kit. Täl­lai­nen toi­min­ta­ko pitäi­si hyväk­syä vai? Ai,niin tåmå on sitä “rea­lis­mia”. Varau­du siis omaan vanhuuteesi,työttömyyteesi yms. + rahoit­ta­maan muun maa­il­man lais­ku­rit. Yhteiskuntarauha,älä karkaa!

 55. vie­lä­kös Soi­nin­vaa­ra on sitä miel­tä että vakaus­jär­jes­tel­mä kannatti?

  Mitä enem­män yhteis­kun­ta yrit­tää pot­kia vas­taan sitä enem­män mark­ki­na rokottaa.

  Koh­ta Rehn korot­taa ervv:n vas­tuut ekp:n lai­noi­tuk­sel­la kah­teen bil­joo­naan ja sil­lä rahoi­te­taan Italia.

  Hie­noo tou­huu. No eikun muut­to Nor­jaan, aina­kin varo­jen osal­ta. Voi­han Suo­mes­sa asua fyy­si­ses­ti mut­ta en minä tän­ne enää aio pal­joa vero­ja maksella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.