Pallottelua Portugali-tuella

Timo Soi­nin väläyt­ti ennen vaa­le­ja radio­haas­tat­te­lus­sa, että hän voi­si suos­tua sii­hen, että hal­li­tus, jos­sa per­sut istu­vat, tukee Por­tu­ga­li-paket­tia, kun­han per­sut saa­vat äänes­tää sitä vas­taan. Samas­sa radio­lä­he­tyk­ses­sä hän oli arvos­tel­lut vih­rei­tä  ven­koi­lus­ta, kun nämä menet­te­li­vät ydin­voi­man suh­teen täs­mäl­leen samal­la taval­la. Kun asias­ta nousi kohu, Soi­ni perui puheen­sa ja ilmoit­ti, ettei läh­de hal­li­tuk­seen, joka hyväk­syy Por­tu­ga­li-pake­tin. Nyt Soi­ni on kehit­tä­nyt samas­ta rat­kai­sus­ta uuden ver­sion. Soi­nin ja dema­rien peli täh­tää sii­hen, että

a)     Suo­mi hyväk­syy pake­tin, kos­ka kukaan ei halua ottaa vas­tuu­ta sii­tä, että toi­sin kävisi.

b)      Per­sut ja pää­osa dema­reis­ta saa­vat pes­tä käten­sä ja äänes­tää vastaan

c)       Per­sut pää­se­vät hal­li­tuk­seen, jon­ka Euroop­pa-poli­tiik­kan läh­tö­koh­ta­na on, että Suo­mi on hyväk­sy­nyt Portugali-paketin.

Jos dema­rit ja per­sut haluai­si­vat oikeas­ti kaa­taa Por­tu­ga­li-pake­tin, ne pys­ty­vät sen teke­mään. Kun­nia­kas­ta on joko kaa­taa Por­tu­ga­li-paket­ti, jos sitä väit­tää halua­van­sa ja sii­hen pys­tyy tai hyväk­syä se ja kan­taa vas­tuu siitä.

Nyt hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja lykä­tään kei­no­te­koi­ses­ti, jot­ta asia saa­tai­siin muka irro­te­tuk­si hal­li­tus­vas­tuus­ta ja Suo­men tuki Por­tu­ga­lil­le hyväk­sy­tään muka näi­den puo­luei­den tah­don vastaisesti.

On hyvin ongel­mal­lis­ta, jos maan hal­li­tuk­sen enem­mis­tö koos­tuu puo­lueis­ta, jot­ka ovat vas­tus­ta­neet vaa­li­kau­del­la teh­tyä kes­keis­tä rat­kai­sua, mut­ta jot­ka toi­saal­ta eivät halua kan­taa vas­tuu­ta sen kaa­tu­mi­ses­ta.  Sik­si rat­kai­sun on olta­va sel­lai­nen, että tule­vat hal­li­tus­puo­lu­eet tuke­vat sitä lin­jaa, jon­ka Suo­mi valit­see – tai siis Suo­mi valit­see sen lin­jan, jos­ta tule­vat hal­li­tus­puo­lu­eet ovat val­miit kan­ta­maan vastuunsa.

Lop­pu­tu­los on tie­ten­kin se, että Suo­mi hyväk­syy Por­tu­ga­lin tuet. Dema­rit ja per­sut tie­tä­vät tämän aivan hyvin.  Mut­ta maal­la ei voi olla kah­ta lin­jaa. Sitä mitä hal­li­tus toteut­taa ja sitä mitä hal­li­tus­puo­lu­eet sano­vat kannattavansa.

Perus­te­luk­si ei oikein kel­paa se, ettei Per­su­ja voi pan­na vas­tuuseen, kun nämä kävi­vät vaa­li­kam­pan­jan väit­täen vas­tus­ta­van­sa Por­tu­ga­li-tukea.  Jos täl­lä lin­jal­la jat­ke­taan, oppo­si­tio jou­tuu kan­ta­maan vas­tuun­sa myös val­tion bud­je­tis­ta, kos­ka vaa­lioh­jel­mas­saan per­sut lupa­si­vat syy­tää mil­jar­di­kau­pal­la rahaa kaik­keen mahdolliseen.

 

164 vastausta artikkeliin “Pallottelua Portugali-tuella”

 1. Per­sut tai­si­vat muu­ten myös luo­va­ta kor­ja­ta tai­te­tun indek­sin, dema­rien koh­dal­la asia on jyrk­kä ehkä, tosin Kil­ju­nen tip­pui eduskunnasta. 🙂

 2. Voi­sit­ko, Osmo, talous­tie­teel­li­sen kou­lu­tuk­sen saa­nee­na ihmi­se­nä kir­joit­taa ana­lyy­sin myös itse näis­tä tuis­ta. Sano­ma­leh­tiä luke­mal­la tai polii­tik­ko­ja kuun­te­le­mal­la on täy­sin mah­do­ton­ta muo­dos­taa jär­ke­vää mie­li­pi­det­tä niistä.

 3. Onneks se ei mene sil­leen, että sil­lä on vas­tuu, joka sen suos­tuu ottamaan.

  Vas­tuu on aina sil­lä, joka toi­min­nal­laan pys­tyy vai­kut­ta­maan halus se sitä tai ei. (Eli rau­ta­lan­gas­ta, vas­tuu on niil­lä jot­ka olis voi­nu estää tuki­pa­ke­tin hyväk­sy­mi­sen ihan riip­pu­mat­ta sii­tä haluu­ko ne ottaa ton vas­tuun vai ei.)

 4. Pää­tös kui­ten­kin lain mukaan kuu­lem­ma kuu­luu edus­kun­nal­le. Jos laki on huo­no, sitä pitää muut­taa eikä toi­mia lain hen­gen vastaisesti. 

  Luu­len kui­ten­kin, että laki ei ole huo­no nime­no­maan täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa, jois­sa enem­mis­tö osaa toi­mia vas­tuul­li­sem­min kuin vähemmistö. 

  Vas­tuul­li­suus tar­koit­taa, että pie­nen maan on tur­ha venet­tä kei­nut­taa. Jos Per­su-ilmiö ja dema­rei­den tor­jun­ta­voit­to oli­si, sen sijaan, uhan­nut ja sit­ten tapah­tu­nut isos­sa maas­sa, tuki­pa­ke­tin ehto­ja oltai­siin vii­lat­tu jo viik­ko­ja jos ei kuukausia. 

  Vähem­mis­tö­suo­ja ei ole EU:n vah­vim­pia puo­lia eikä kuu­lu­kaan olla: maa­il­mas­sa isot ja vah­vat mää­rää ja sen rea­li­tee­tin mukaan on elet­tä­vä. Eipä sit­ten ole pahem­min vas­tuu­ta­kaan. Jot­kut sak­sa­lai­set tai rans­ka­lai­set taas kan­ta­vat oikeas­ti vas­tuu­ta, kos­ka hei­kä­läis­ten kan­to­jen mukaan ele­tään. Ja iso­jen pankkien.

  Jos edus­kun­ta ei jos­tain syys­tä saa pää­tös­tä teh­tyä, sit­ten Suo­mi jää ulko­puo­lel­le. Ei kai sii­nä sen kum­mal­li­sem­paa. Vai?

 5. Mikä pak­ko per­su­ja on lait­taa tai ottaa hal­li­tuk­seen jos eivät vas­tuu­ta halua kan­taa. Kok + SDP + RKP + Vih­reät = 45 + 42 + 10 + 10 = 107 paik­kaa. Riit­tää­kö sit­ten intoa hallitukseen?

 6. Edel­li­sel­lä hal­li­tuk­sel­la oli­si ollut tilai­suus ajaa tämä asia läpi. Vas­tuu siir­ret­tiin kui­ten­kin eteen­päin. Mis­sä koh­taa oli kyse vastuusta?

  Eikö­hän yllä­ole­van ja puheen­joh­ta­jan vii­me­ai­kais­ten kan­nan­ot­to­jen valos­sa oli­si syy­tä olla puhu­mat­ta yhtään mitään vas­tuus­ta tai ven­koi­lus­ta. Vih­reät äänes­tä­vät sitä mitä hal­li­tus­kin? Kum­pi­kin käy? Asial­la ei ole mer­ki­tys­tä, vain kos­tol­la on?

  Eikö­hän pake­tin kaa­ta­mi­nen ole nykyi­sen tie­don valos­sa se parem­pi vaih­toeh­to. Pan­kit ovat saa­neet kor­kei­ta kor­ko­jaan ihan pel­käs­tään sii­tä syys­tä, että ris­ki­kin on ollut kor­kea. Pan­keil­la on täs­sä asias­sa enem­män hävit­tä­vää kuin kel­lään muul­la ja jos paket­ti täl­lai­se­naan kaa­tuu, tul­lee siel­tä suun­nal­ta kom­pro­mis­sieh­do­tus­ta. Jos ei tule niin se on nii­den pank­kien lop­pu ja näin pitää­kin olla.

 7. Meno vai­kut­taa kaik­ki­aan sil­tä, että jos tätä kukaan enää muis­taa nel­jän vuo­den pääs­tä, niin äänes­tys­pro­sent­ti puto­aa ensi vaa­leis­sa rajus­ti. Kaik­ki osa­puo­let poli­ti­koi­vat ja tak­ti­koi­vat epä­toi­von vim­mal­la, kuin jyt­ky housuis­sa suo­ras­taan (ter­mi oli sis­kol­la­ni käy­tös­sä vaip­pai­käis­ten las­ten hoi­dos­sa jo vuo­sia sit­ten). Ymmär­rän sinän­sä Vih­rei­den kan­taa kiel­täy­tyä äänes­tä­mäs­tä ‘jaa’ esi­tyk­sel­le, jon­ka taka­na ei ole koko hal­li­tus, mut­ta temp­pu on yhtä ruma kuin kaik­kien mui­den­kin puo­luei­den eikä todel­la­kaan omi­aan palaut­ta­maan kenen­kään luot­ta­mus­ta Vihreisiin.

 8. Vas­tuu sanal­la ei poli­tii­kas­sa ole mitään merkitystä.

  Ote­taan esi­mer­kik­si vas­tuul­li­nen Kokoomus.

  Lii­kenn­mi­nis­te­ri Olli-Pek­ka Hei­no­nen osti mil­jar­deil­la UMTS-ilmaa Sak­sas­ta. Hei­no­nen on nyt palk­kio­vi­ras­sa YLE:n TV-johtajana.

  Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Kim­mo Sasi yksi­tyis­ti autokt­sas­tuk­sen. Kat­sas­tus­mak­sut nousi­vat pil­viin ja omis­ta­jis­ta tuli mil­jo­nää­re­jä. Lisäk­si Sasi ajoi Suo­men kaa­pe­lia myö­ten vää­rään digi-for­maat­tiin ja YLE:n talous meni kural­le, kun jake­lu­verk­ko myy­tiin (lah­joi­tet­tiin) ranskalaisille.

  Olen aivan var­ma, että nämä tuki­pa­ke­tit tie­tä­vät kata­stro­fia Suo­mel­le ja entis­tä vau­raam­paa aikaa Ruot­sil­le. Miten katai­nen kan­taa täs­tä vastuun?

 9. Yksit­täi­sil­lä kan­san­edus­ta­jil­la on aina sil­loin täl­löin ollut oikeus äänes­tää halua­mal­laan taval­la puo­lu­een ohjeis­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Onko se ven­koi­lua vai ei… 

  Onko se ven­koi­lua, että edel­li­nen hal­li­tus saat­toi antaa vih­reil­le vapaat kädet äänes­tää ydin­voi­ma­ää­nes­tyk­ses­sä omal­la taval­laan, kos­ka kyke­ni­vät luot­ta­maan ay-sii­ven junt­taa­van ydin­voi­mal­le riit­tä­väs­ti ääniä hal­li­tuk­sen ulkopuolelta.

  Jos­kus oppo­si­tio pelas­taa hal­li­tus­puo­luei­ta. Ovat­ko sel­lai­set puo­lu­eet vel­kaa pelastajilleen?

 10. Mie­les­tä­ni täs­sä hom­mas­sa hai­see nyt sil­tä että Kokoo­mus­ta yri­te­tään työn­tää oppo­si­tioon. Siis Suo­men suu­rin­ta puo­luet­ta! Jos jon­kun on jou­dut­ta­va oppo­si­sioon niin se on kyl­lä Perus­suo­ma­lai­set, kos­ka nousu kol­man­nek­si suu­rim­mak­si ei auto­maat­ti­ses­ti takaa paik­kaa hal­li­tuk­ses­sa jos yhteis­työ­ky­ky rat­kai­se­vis­sa asiois­sa on noin heik­ko. Oli Kokoo­mus­kin koko sodan jäl­kei­sen ajan vuo­teen 1987 asti oppo­si­tios­sa vaik­ka oli kol­man­nek­si suu­rin. Sik­si että sen yhteis­työ­ky­ky “kek­kos­lo­va­kia­lais­ten” kans­sa ei ollut toi­vo­tul­la tasol­la. Samas­ta asias­ta siis on kysy­mys nyt. Per­sut ulos, Vih­reät ja RKP tilalle!

 11. On hyvin ongel­mal­lis­ta, jos maan hal­li­tuk­sen enem­mis­tö koos­tuu puo­lueis­ta, jot­ka ovat vas­tus­ta­neet vaa­li­kau­del­la teh­tyä kes­keis­tä rat­kai­sua, mut­ta jot­ka toi­saal­ta eivät halua kan­taa vas­tuu­ta sen kaatumisesta.”

  Eten­kin kun kan­ta tuki­pa­ket­tiin oli yksi vaa­lien kes­kei­sim­mis­tä kysymyksistä.

 12. Miten­käs Vih­rei­den oma vii­me päi­vien pik­ku pal­lo­pe­li suh­teu­tuu tuo­hon esit­tä­mää­si skee­maan? Aina­kaan uuti­soin­nin perus­teel­la en löy­tä­nyt tei­dän poten­ti­aa­li­ses­ta äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­ses­tä ja sen perus­te­luis­ta min­kään­lais­ta (kes­tä­vää) logiikkaa.

 13. Väi­tät­kö Osmo todel­la, että Perus­suo­ma­lai­set oikeas­ti kan­nat­ta­vat Por­tu­ga­li-paket­tia ja vain esit­ti­vät vas­tus­ta­van­sa? Voit­ko todel­la väit­tää näin vaka­val­la ilmeel­lä? Lue esim. Ruo­ho­nen-Ler­ne­rin näke­myk­set täl­tä päi­väl­tä. PS on päin­vas­toin kai­va­nut nyt esil­le kovem­pia­kin vaa­ti­muk­si­aan, kuten Krei­kan eroa­mi­sen eurosta. 

  Kat­so myös eili­nen A‑Plus, jos et vie­lä kat­so­nut. MIT:n Bengt Holm­ström kan­nat­taa Por­tu­ga­li-paket­tia, jot­ta vel­ka­sa­nee­raus voi­tai­siin teh­dä siir­ty­mä­ajal­la hal­li­tum­min. Hal­li­tum­min tar­koit­taen sitä, että voi­daan varau­tua estä­mään krii­sin leviä­mi­nen Espan­jaan (no, aina­kin yrittää).
  Holm­ström on toi­saal­ta huo­lis­saan sii­tä, että nyt Krei­kal­le ja Por­tu­ga­lil­le vaa­di­tut ehdot ovat niin kovia, että ne estä­vät mai­den talous­kas­vua, mikä voi enti­ses­tään pahen­taa tilannetta.

  Holm­ström puhuu myös vii­saas­ti kes­kus­te­lun vapau­des­ta ja sii­hen suh­tau­tu­mi­ses­ta Suo­mes­sa. Olet­ko nyt itse tuon yhden totuu­den sokai­se­ma? Pidät sitä niin sel­vä­nä, että Perus­suo­ma­lais­ten­kin pitää se mie­les­tä­si näh­dä, ja tees­ken­te­le­vät vain, ettei­vät näki­si? Sik­si vih­rei­den on mie­les­tä­si kiris­tet­tä­vä ei-äänel­lä, jot­ta PS jou­tui­si pal­jas­ta­maan tuon kort­tin­sa? Tämä on jotain niin äly­tön­tä, että sitä on vai­kea uskoa. Mie­ti nyt hetki.

  1. Aika aktii­vi­sia aina­kin nuo “vas­tus­ta­jat” ovat kehit­tä­mään jär­jes­te­ly­jä, joil­la pää­tös kui­ten­kin menee läpi ja vaa­ti­maan tule­vaa oppo­si­tio­ta äänes­tä­mään hei­dän “oman kan­tan­sa” vas­tai­sek­si. Jos per­sut oikeas­ti vas­tus­tai­si­vat tätä muu­ten­kin kuin puheis­sa, kai he yrit­täi­si­vät saa­da vih­reät vas­tus­ta­maan eikä kan­nat­ta­maan pakettia.

 14. Miten­käs Vih­rei­den oma vii­me päi­vien pik­ku pal­lo­pe­li suh­teu­tuu tuo­hon esit­tä­mää­si skeemaan?”

  Vih­reät­hän jo toteut­ta­vat täs­sä oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa hiil­los­ta­mal­la toden­nä­köi­siä hal­li­tus­puo­luei­ta. Ihan hyvä veto ja haus­ka näh­dä miten täs­sä käy.

 15. Kir­joi­tat Soininvaara:
  “On hyvin ongel­mal­lis­ta, jos maan hal­li­tuk­sen enem­mis­tö koos­tuu puo­lueis­ta, jot­ka ovat vas­tus­ta­neet vaa­li­kau­del­la teh­tyä kes­keis­tä rat­kai­sua, mut­ta jot­ka toi­saal­ta eivät halua kan­taa vas­tuu­ta sen kaatumisesta.”

  En kysy seu­raa­vaa osoit­taak­se­ni ole­va­ni oikeas­sa vaan ymmär­tääk­se­ni logiik­kaa­si: Miten edel­lä lai­nat­tu ero­aa todel­li­suu­des­sa sii­tä, että Vih­reät istui hal­li­tuk­ses­sa ja vas­tus­ti ydin­voi­maa? Ydin­voi­man laa­ja­mit­tai­nen raken­ta­mi­nen — jos mikä — on kes­kei­nen ratkaisu. 

  Onhan tuos­sa sinul­la ehto, että eivät halua kan­taa vas­tuu­ta asian kaa­tu­mi­ses­ta. En kyl­lä voi sanoa, että esim. per­sut oli­si­vat joten­kin ilmais­seet, että eivät oli­si val­mii­ta tähän vaihtoehtoon?

 16. Kok + SDP + RKP + Vih­reät = 45 + 42 + 10 + 10 = 107 paik­kaa. Se tar­koit­tai­si kok­de­min kan­nal­ta sitä, että kum­pi­kin apu­pyö­rä pys­tyi­si yksin kaa­ta­maan hal­li­tuk­sen. Ei rii­tä tuol­lai­nen enemmistö.

 17. Ker­ro Osmo nyt miten toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja mitä jaa tai ei tar­koit­taa käytännössä.

  Vih­reät aloit­taa oppo­si­tio­kau­ten­sa todel­la sur­keas­ti jos läh­de­tään heti tuol­lai­seen lap­sel­li­seen “ähäkutti,enpäs enää äänes­tä puo­les­ta” politikointiin.

 18. Eni­ten täs­sä har­mit­taa tämä hal­li­tus­po­liit­ti­nen “pelin peli” tär­keäl­lä asial­la. Täl­lai­nen sou­ta­mi­nen ja huo­paa­mi­nen on vaa­ral­lis­ta niin Suo­men kuin koko Euroo­pan talou­del­le. Juu­ri kun nousu­kausi on alkamassa…

  Tuki­pa­ket­ti on hyväk­syt­tä­vä. Ellei hyväk­sy­tä, se hyväk­sy­tään EU:ssa kui­ten­kin, poik­keus­me­net­te­lyl­lä tms.

  Mitä nopeam­min uusi hal­li­tus tämän asian hoi­taa, sen parem­pi. Tämä asia tulee muu­ten sit­ten uudem­man ker­ran vas­taan myös hal­li­tus­kau­del­la, sekin on syy­tä muistaa.

  Perus­suo­ma­lais­ten mai­nos­ta­ma reh­ti ja rei­lu poli­tiik­ka on alka­nut kyl­lä ihan vas­tak­kai­sis­sa mer­keis­sä. Mitä ihmet­tä vie­lä saam­me näh­dä­kään? Ei yhtei­siä asioi­ta näin hoideta.

 19. Rai­ner S

  Per­sut ulos, Vih­reät ja RKP tilalle! 

  Täs­sä koh­taa dema­rit tai­ta­vat halu­ta ehdot­to­mas­ti tar­joil­la Per­suil­le annok­sen hal­li­tus­vas­tuu­ta. Muus­sa tapauk­ses­sa Soi­ni pää­see rat­sas­ta­maan tule­vien talous­vai­keuk­sien ajan oppo­si­tios­sa pro­tes­ti­mie­lia­laa ruok­kien ja Per­sut voit­ta­vat seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa vie­lä lisää paik­ko­ja. Suu­rin häviä­jä sii­nä oli­si dema­rit, ellei sit­ten Kokoo­mus tee jotain isoa mokaa pääministeripuolueena.

 20. Aika aktii­vi­sia aina­kin nuo “vas­tus­ta­jat” ovat kehit­tä­mään jär­jes­te­ly­jä, joil­la pää­tös kui­ten­kin menee läpi ja vaa­ti­maan tule­vaa oppo­si­tio­ta äänes­tä­mään hei­dän “oman kan­tan­sa” vas­tai­sek­si. Jos per­sut oikeas­ti vas­tus­tai­si­vat tätä muu­ten­kin kuin puheis­sa, kai he yrit­täi­si­vät saa­da vih­reät vas­tus­ta­maan eikä kan­nat­ta­maan pakettia.

  En voi uskoa, että oikeas­ti ajat­te­let noin, jos het­kek­si unoh­dat per­su-kat­ke­ruu­den ja ajat­te­let ratio­naa­li­ses­ti. Ja luu­len­pa, ettei asi­aa Kokoo­muk­ses­sa­kaan yllä lai­na­tul­la taval­la nähdä. 

  Väit­tee­si per­su­jen “todel­li­ses­ta” posi­tii­vi­ses­ta kan­nas­ta on vail­la mitään perus­tei­ta. Täy­sin ilmas­ta otet­tu. Samoin on vail­la perus­tei­ta usko pake­tin läpi­me­noon joka tapauk­ses­sa. Todel­la heik­koa argumentointia.
  Por­tu­gal-paket­ti ei myös­kään ole suo­raan kyt­kök­sis­sä myö­hem­piin EU-lin­jauk­siin, var­sin­kin kun tilan­ne elää Euroo­pas­sa koko ajan. Tämän­kin tie­dät aivan hyvin.

  Täy­sin mah­dol­lis­ta on, että Por­tu­gal-kan­ta joko menee edus­kun­nas­sa lävit­se tai kaa­tuu muu­ta­mal­la äänel­lä. Ne voi­vat sil­loin olla vih­rei­den ääniä.

  Todel­la pal­jon ker­to­vaa huo­ma­ta, kuin­ka monel­le sel­lai­sel­le­kin, joka pitää kyl­lä-pää­tös­tä äärim­mäi­sen tär­keä­nä, täl­lai­nen poli­ti­koin­ti on aivan hyväk­syt­tä­vis­sä ja sitä kii­tel­lään. Mihin unoh­tui­vat ne Euroo­pan laa­jui­set lamat ja kym­me­net tuhan­net uudet työt­tö­mät, joil­la vie­lä eilen pelot­te­lit­te ja jot­ka täs­sä poli­ti­koin­nis­sa aiem­mal­la logii­kal­lan­ne ovat panoksena?

  Mis­sä on tämän logiik­ka? Kun argu­men­toin­tia yrit­tää keriä taak­se­päin alkusyi­hin­sä, niin on todel­la vai­kea löy­tää perus­taa vas­tuul­li­ses­ta oppo­si­tio­po­li­tii­kas­ta. Logiik­ka hävi­ää, väit­teet ovat kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia, ilmas­ta hei­te­tään mie­let­tö­miä ole­tuk­sia tois­ten “oikeis­ta” kan­nois­ta jne.
  Lopul­ta koko kuvios­sa ei ole pää­tä eikä hän­tää, ellei pala­pe­liä kokoa­vak­si pre­mis­sik­si ase­ta katkeruutta.

 21. Soi­nil­la on kova pala niel­tä­vä­nä nyt, kun hal­li­tuk­sen arvos­te­le­mi­nen oppo­si­tios­ta käsin pitäi­si vaih­taa vas­tuu­not­ta­mi­seen ja yhteis­työ­hön. Kukaan ei saa omaa tah­to­aan sel­lai­se­naan läpi. Mut­ta uskal­taa­ko Soi­ni ker­toa tämän kan­nat­ta­jil­leen? Kas­von­sa hänen täy­tyy säi­lyt­tää, ja nyt lähin­nä oman tah­don läpi­saa­mis­ta on pää­tös­ten torjuminen.

  Kaik­ki vähän­kään poli­tii­kas­ta peril­lä ole­vat kyse­li­vät koko vii­me vuo­den että mis­sä vii­py­vät Soi­nin rat­kai­sueh­do­tuk­set nii­hin ongel­miin joi­ta hän väit­tää näke­vän­sä. Ja nyt näh­tiin: ei nii­tä ole. Soi­nil­la on sen­tään sen ver­ran jär­keä pääs­sä että hän pyr­kii vält­tä­mään suu­ren vahin­gon aiheut­ta­mi­sen joten hänel­le kel­paa mui­den kek­si­mä rat­kai­su mut­ta yhä vie­lä pitäi­si saa­da sanoa “ei” samal­la taval­la har­mit­to­mas­ti, mut­ta kan­saa miel­lyt­tä­väl­lä taval­la, kuin kym­me­nen vuot­ta sit­ten pik­ku­rui­sen mar­gi­naa­li­puo­lu­een nokkamiehenä.

  Ilmei­ses­ti Soi­ni jo käy pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jaa, oli­si niin kovin her­kul­lis­ta pääs­tä sano­maan kuin­ka “minä­hän en tätä kannattanut”.

 22. Hal­li­tus­ta on täl­lä het­kel­lä muo­dos­ta­mas­sa Jyr­ki Katai­nen (kok) eikä Timo Soi­ni (ps).

  Pelin poli­tiik­ka ja halu pää­mi­nis­te­rik­si on Katai­sen kiän­nel­tä­vä­nä, ei Soinin.

  Eikö Katai­nen voi­si ilmoit­taa, ettei onnis­tu hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa ja antaa Urpi­lai­sen yrit­tää? Sil­loin vas­tuu oli­si dema­reil­la ja Por­tu­ga­lin osal­ta myös persuilla.

 23. Entä kokoo­muk­sen roo­li? Eikö se täs­sä ole se pallottelija?

  Jos dema­rit ja per­sut haluai­si­vat oikeas­ti kaa­taa Por­tu­ga­li­pa­ke­tin, ne pys­ty­vät sen teke­mään.” No eikös ne vähän niin­kuin jo yrit­tä­neet? Aina­kin per­sut­han antoi sel­keän vas­tauk­sen Katai­sen 1. kier­rok­sen kysy­myk­siin. Oli kai­ke­ti Katai­sen idea läh­teä pal­lot­te­le­maan tätä asi­aa näin, hän on tämän uuden ver­sion taka­na eikä Soini. 

  Mis­tä tuo tul­kin­ta tulee, että “vas­tus­ta­jat” yrit­tä­vät saa­da oppo­si­tio­ta äänes­tä­mään toi­sin kuin he? Eikö­hän Soi­ni ole lähin­nä rie­muis­saan jos hänen kan­tan­sa taak­se tulee mui­ta­kin. En käsi­tä, miten voi olla peliä se, että on yksin­ker­tai­ses­ti eri miel­tä kuin hege­mo­nia. Pulas­sa var­mas­ti ollaan jos paket­ti kaa­de­taan, mut­ta eikö­hän niin käy sil­lä toi­sel­la­kin vaih­toeh­dol­la — on naii­via väit­tää muuta. 

  Täs­sä ilmei­ses­ti on vain yksi vaih­toeh­to: Por­tu­ga­li­pa­ke­til­le on saa­ta­va myön­tei­nen vas­taus jot­ta suu­rin puo­lue säi­lyt­tää kas­von­sa, vaik­ka kuin­ka jot­kut oli­si­vat “vää­rää” mieltä. 

  Se Vih­rei­den toi­min­ta nyt on ennen­kaik­kea luo­ka­ton­ta, että ennen vaa­le­ja se niin tär­keä, suo­ma­lai­sis­ta työ­pai­kois­ta huol­ta­kan­ta­va näke­mys voi­daan­kin vaa­lien jäl­keen vaih­taa toi­seen, kos­ka sitä tär­keäm­pää “kos­taa” eli aiheut­taa tuka­lat olot persuille.

 24. Soi­ni tänään: Ei hyväk­sy tuki­pa­ket­te­ja mil­lään ehdol­la: http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=54263:soinilta-ehdoton-ei-portugalille&catid=6:politiikka-paeaeuutinen-&Itemid=30

  Mikä on tuo­ta lin­jaa vetäes­sä, kun tukea tulee yhä laa­jem­mal­ta: http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194677436756/artikkeli/puheenaihe%20vaalien%20jalkeen%20tykkinsa%20paljastanut%20professorikaarti%20vastustaa%20eurotakauksia.html

  Suo­men tun­ne­tuim­mat talous­pro­fes­so­rit vas­tus­ta­vat Osmon itses­tään sel­vä­nä pitä­mää lin­jaa. Samoin kas­va­va jouk­ko mm. Sak­sas­sa. Yhdys­val­lois­sa­han euro-hank­kee­seen on aina oltu perusskeptisiä.

  Eli, jos nyt voit Osmo luo­pua tuos­ta (tätä ei voi lii­ak­si alle­vii­va­ta) käsit­tä­mät­tö­mäs­tä väit­tees­tä, että PS oikeas­ti kan­nat­taa Por­tu­ga­lin tuke­mis­ta, niin vie­lä­kö näet perus­tei­ta ei-politikoinnillenne?

  Muis­ta myös, että SDP ei anta­nut ehdot­to­mia takei­ta kan­nas­saan ja se jous­taa niin pit­käl­le kuin mitä “sijoit­ta­jien vas­tuun” mää­rit­te­ly jous­taa, eli vaik­ka spa­gaa­tin teke­mään. Kokoo­mus on pal­jon tiu­kem­mas­sa ase­mas­sa. Hei­hin tämä tekon­ne eni­ten koh­dis­tuu. Vähi­ten PS:iin.
  Etkö pel­kää, että täs­tä tulee Kokoo­muk­sel­ta vas­ta­pal­loa esi­mer­kik­si kaupunkipolitiikassa?

  1. On kak­si eri asi­aa se,
   1) onko ehdo­tet­tu Por­tu­ga­lin tuki­pää­tös EU:lta jär­ke­vä päätös
   2) jos EU tuon pää­tök­sen tekee, onko vii­as­ta Suo­men jät­täy­tyä sen ulkopulelle.

   Minul­la ei ole vas­taus­ta koh­taan 1). Itse asias­sa epäi­len sitä suu­res­ti. Sen sijaan koh­taan 2) minul­la on voi­ma­kas Suo­men edus­ta läh­te­vä käsi­tys. Tosin täs­sä häs­lin­gis­sä Suo­men goodwill on jo suu­res­ti mene­tet­ty. Mut­ta minä en toi­saal­ta vil­je­le maa­ta Suomessa.

 25. Art­tu­ri B
  Vali­tet­ta­vas­ti vas­tuu ja poliit­ti­nen vas­tuu on toi­sis­taan eroa­via asioi­ta. Tämä nykyi­nen sir­kus tar­koit­taa sitä, että poliit­tis­ta vas­tuu­ta tuki­pää­tök­ses­tä koi­te­taan vyör­ry­tää van­han hal­li­tuk­sen piik­kiin ja pii­lot­taa näin dema­rei­den ja perus­suo­ma­lais­ten vas­tuun asiassa. 

  Eli mai­nit­se­ma­ni kak­sik­ko tosia­sial­li­ses­ti joko kaa­taa tai siu­naa Por­tu­ga­lin tuki­pää­tök­sen, mut­ta nyt koi­te­taan kovas­ti saa­da asia näyt­tä­mään sil­tä, että muut oli­si­vat täs­sä kes­kei­siä pelu­rei­ta. Eli poliit­ti­nen vas­tuu asias­sa yri­te­tään “lah­jot­taa” mm vih­reil­le jol­la ei ole käy­tän­nös­sä juu­ri mitään val­taa sii­hen mitä tulee tapahtumaan.

 26. Samaa miel­tä Mik­ko H:n kans­sa. Per­suil­la ei ole vält­tä­mä­tön­tä hin­kua hal­li­tuk­seen. Sekin vih­rei­den pelin­po­li­tii­kas­ta unoh­tuu. Seu­raa­va vaa­li­kausi tulee ole­maan vai­kein sit­ten lamas­ta nouse­mi­sen vuo­sien 1991–1999. Pal­jon kat­ke­ruut­ta herät­tä­viä pää­tök­siä jou­du­taan teke­mään, kulu­ja leik­kaa­maan ja lupauk­sia syö­mään. Jos PS saa istua tämän ajan oppo­si­tios­sa syyt­tä­mäs­sä hal­li­tus­ta köy­hien unoh­ta­mi­ses­ta, Suo­men raho­jen jaka­mi­ses­ta ulko­mail­le ym., niin 2015 tulee erit­täin mah­dol­li­ses­ti vie­lä pal­jon suu­rem­pi jyt­ky. Tus­kin tätä ris­kiä halu­taan ottaa, joten sekin vah­vis­taa PS:n ase­maa neuvotteluissa.

 27. Niin kuin tääl­lä on todet­tu­kin, niin Vih­rei­den ven­koi­lu on kaik­kein lap­sel­li­sin­ta ja osoit­taa, kuin­ka vas­tuu­ton­ta poruk­kaa he ovat. 

  Kaa­tu­koon Por­tu­ga­li ja iske­köön hir­mu­la­ma Euroo­pan pol­vil­leen ja Suo­men nurin, kun­han vaan pääs­tään kuit­taa­maan persuille. 

  Yri­tä­pä Osmo selit­tää tämä härs­ki peli jol­la­kin ilveel­lä vas­tuul­li­sek­si toiminnaksi? 

  Tai sit­ten se pelot­te­lu Por­tu­ga­lin kaa­tu­mi­sen seu­rauk­sis­ta oli pötyä alus­ta alkaen — ihan niin kuin Soi­ni sanoikin?

  1. Vih­reät eivät ymmär­tääk­se­ni ole teh­neet asias­ta rat­kai­sua. Mut­ta eikö teis­tä nyt ole pien­tä ven­koi­lua lykä­tä hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja. Kos­ka näi­tä Euroop­pa­pää­tök­siä tulee jat­kos­sa­kin, ei voi aja­tel­la, että hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­ky on kiin­ni oppo­si­tion hyvän­tah­toi­suu­des­ta. Sik­si per­su­jen pitäi­si ottaa lusik­kaa kau­nii­seen käteen jo nyt.
   Ei kai voi olla niin, että per­suil­la on eri­lai­set par­la­men­taa­ri­set sään­nöt kuin muilla?

 28. Vas­taan vähän sii­hen­kin mitä az kir­joit­ti edel­li­ses­sä ket­jus­sa. Täs­sä on kysy­mys sii­tä että Vih­re­tä ja Kepu kiel­täy­tyy ole­mas­ta idioot­te­ja, minus­ta se että sem­mois­ta pitäi­si näy­tel­lä äänes­tä­jil­le oli­si hei­dän halventamistaan.

  Edu­kun­ta ei ole kun­nan­val­tuus­to, siel­lä val­lit­see hal­li­tus-oppo­si­tio ase­tel­ma. Poliiit­ti­nen val­ta on de fac­to on tule­val­la hal­li­tuk­sel­la ja siten myös vas­tuut. Osa sen puo­lueis­ta on sen saa­nut kamp­pan­joi­mal­la asial­la johon he eivät nyt tun­ne halua­van kos­kea pit­käl­lä tikul­la­kaan. Se että de fac­to oppo­si­tio kävi­si hei­dän puo­les­taan ystä­väl­li­ses­ti päät­tä­mäs­sä heil­le kiusal­li­set asiat on idioot­ti­mai­nen vaatimus.

 29. Hyväk­syy­kö Osmo moraa­li­si tuon koh­dan 2) perusteen?

  -Minul­la on eriä­vä mielpide.

  -Sinul­la on eriä­vä mie­li­pi­de? Sii­tä saat vie­lä kär­siä, odo­ta vain.

  Koko EU:n kon­sen­suk­sen vaa­de on alku­jaan­kin ollut jär­je­tön. Sehän joh­taa nime­no­maan täl­lai­seen hen­ki­seen pai­nos­tus­po­li­tiik­kaan, jos­sa var­sin­kin pie­nem­piä alis­te­taan ole­maan oike­aa miel­tä. Pel­käs­tään täl­tä päi­väl­tä olen tör­män­nyt nel­jän suo­ma­lai­sen asian­tun­ti­jan kir­joi­tuk­seen, jot­ka täl­lä Suo­mea pelot­te­le­vat. Sekä useam­piin pei­tel­tyi­hin uhkauk­siin Euroo­pan suun­nal­ta Suo­mel­le. Tämä­kö demokratiaa?

 30. tpyy­luo­ma,

  Osmol­ta ei tai­da tul­la vas­taus­ta, mut­ta yri­tä sinä nyt perus­tel­la tuo käsit­tä­mä­tön väi­te, että PS haluai­si oppo­si­tion käy­vän päät­tä­mäs­sä kyl­lä-vas­tauk­sen hei­dän puolestaan?

  Mikä saa sinut ajat­te­le­maan, että PS toi­voi­si kyl­lä-vas­taus­ta? Mikä ihme?

  Mitä yli­pään­sä tar­koit­taa väi­te, että he eivät haluai­si kos­kea asi­aan pit­käl­lä tikul­la­kaan? Kyl­lä minus­ta sel­keä EI-vas­taus kos­kee asi­aan aivan suo­raan, tak­kia kään­tä­mät­tä, ven­koi­le­mat­ta ja johdonmukaisesti.

  Väi­tät vie­lä, että Kes­kus­ta ja Vih­reät oli­si­vat idioot­te­ja ja pet­täi­si­vät äänes­tä­jän­sä, jos eivät nyt äänes­tä (tai uhkaa äänes­tää) sel­lai­sen pää­tök­sen puo­les­ta, joka hei­dän mie­les­tään joh­taa tuhoi­saan lamaan ja työttömyyteen.

 31. Tuki­pa­ket­ti ja hal­li­tus­ky­sy­mys voi­tai­siin rat­kais­ta yhdel­lä ker­taa hyvin hel­pos­ti: Edus­kun­nan puhe­mies kehot­taa äänes­tä­mään jaa tai ei (kai­kil­la edus­ta­jil­la vapaat kädet). Voit­ta­nut kan­ta vie­dään Brys­se­liin ja voit­ta­neet muo­dos­ta­vat hal­li­tuk­sen, joka kan­taa sii­tä näin poliit­ti­sen vas­tuun. Edus­ta­jat istu­te­taan uudes­taan niin, että voit­ta­neet istu­vat puhe­mie­hen oikeal­la puo­lel­la ja hävin­neet vasem­mal­la puo­lel­la enti­ses­tä puo­lue­kan­nas­ta riip­pu­mat­ta. Hal­li­tus­oh­jel­maan voi­daan kir­ja­ta mitä tahan­sa, eihän hal­li­tus­ten poli­tiik­ka ole aikai­sem­min­kaan ollut riip­pu­vai­nen sen väristä.

 32. Per­sut on ven­koi­lun syy, Kokoo­mus ja Kepu ven­koi­lee. Vai onko minul­ta men­nyt jotain ohi? Täl­lä het­kel­lä kai tilan­ne on, että Katai­nen kiel­täy­tyy hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta ja koi­et­taa kik­kail­la tuki­pää­tök­sen lain porsaanrei´istä läpi.

 33. Onhan se tie­ten­kin niin, ettei hal­li­tus voi vaa­tia oppo­si­tio­ta äänes­tä­mään hal­li­tus­oh­jel­man mukai­ses­ti. Se oli­si perin kum­mal­lis­ta. Mutta…

  …Suo­men etu vaa­tii nyt asian pikais­ta rat­kai­se­mis­ta ja sopi­mis­ta. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen pitäi­si olla yhtä miel­tä täs­tä asias­ta. Onnis­tuu­ko se?

  Vih­reät ymmär­tääk­se­ni siis kan­nat­ta­vat Por­tu­ga­lin tuke­mis­ta, mut­ta toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tö (onko Suo­mes­sa nyt siis sel­lai­nen?!? Onko se viral­li­nen elin?) kai­ke­ti nyt sit­ten kiel­täy­tyy kan­nat­ta­mas­ta tätä tuki­pa­ket­tia, jos hal­li­tuk­sen tule­vat (?) puo­lu­eet ovat kes­ke­nään eri­pu­rai­set, vaik­ka oikeas­taan toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tö muu­ten tuki­pa­ket­tia kannattaisikin. 

  En oikein ymmär­rä itse­kään sitä, mitä kir­joi­tin, mut­ta tämä ilmei­ses­ti on nyt tilanne.

  Tämä — on — jakomielitautista.

 34. Az:n lai­naa­ma Aamu­leh­den kir­joi­tus on todel­la asen­teel­li­nen. Esi­mer­kik­si Bengt Holm­ström on sel­vä­sa­nai­ses­ti aset­tu­nut kan­nat­ta­maan tuki­pa­ket­tia: http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2011/05/professori_holmstrom_kreikan_velkasaneeraus_vain_ajan_kysymys_2565032.html

  Samas­sa uuti­ses­sa mai­ni­tun Arto Joki­sen opi­nah­jo puo­les­taan vai­kut­tai­si ole­van “Uni­ted Busi­ness Ins­ti­tu­te”, joka ei näy­tä ole­van yli­opis­to tai kor­kea­kou­lu yli­pään­sä aina­kaan mis­sään kon­ven­tio­naa­li­ses­sa mielessä.

  Mitä vih­rei­den rat­kai­suun tulee, niin en pidä kovin paha­na, että tule­van hal­li­tus­koa­li­tion har­joit­ta­maan temp­pui­luun vas­ta­taan omal­la temppuilulla.

 35. Kyl­lä­hän PS on ollut sel­kä­ran­kai­nen ja vas­tuul­li­nen (aina­kin tähän asti), ei sitä voi kiis­tää. Krei­kan tuke­mi­nen oli jo vir­he, samoin Irlan­nin, nii­tä ole­mat­to­mia raho­jam­me jou­dum­me vie­lä pan­keil­le pulit­ta­maan. Vas­tuul­lis­ta oli­si ollut pank­kii­rei­den selän taput­te­luis­ta huo­li­mat­ta jät­tää tuke­mi­nen niil­le mail­le, joi­den pan­kit oli­vat liemessä.

  Kan­san­ta­lou­tem­me koko­nais­ti­lan­ne on heik­ko huo­non talous­po­li­tii­kan vuok­si, jota toki teh­tiin jo Lip­po­sen kau­del­la. Sil­loin­kin alen­net­tiin tulo­ve­ro­ja nousu­kau­del­la, vaik­ka kuu­luu jo yleis­si­vis­tyk­seen tie­tää, ettei kan­na­ta kuu­men­taa talout­ta lii­kaa vaan nos­taa vero­ja ja lait­taa rahaa jem­maan, sijoit­taa, panos­taa tut­ki­muk­seen ja kehi­tyk­seen jne. Las­ku­kau­del­la voi sit­ten alen­taa vero­tus­ta ja elvyt­tää. Nyt alen­nus­va­rat on kulu­tet­tu jo nousu­kau­del­la, kas­sa on tyh­jä, vel­ka kas­va­nut, takauk­sia annet­tu; ilman talous­kas­vua meis­tä tulee ruu­mis eli huo­nos­ti menee.

  Nyt jos EU-pan­keil­le vie­lä lai­na­taan tai taa­taan kan­san tule­va­kin varal­li­suus niin Krei­kan, Irlan­nin ja Por­tu­ga­lin vel­ka­sa­nee­rauk­ses­sa mei­tä kyni­tään ura­kal­la. Jos taas nii­tä ei tue­ta niin talous­kas­vua euroa­lu­eel­le ei ole luvas­sa lähiai­koi­na. Toden­nä­köi­ses­ti vel­ka­maat sanee­ra­taan anyway ja talous­kas­vus­ta tulee sil­lä het­kel­lä haa­veu­ni. Pahim­mil­laan olem­me tilan­tees­sa, jos­sa olem­me ilman kas­vua ja kor­via myö­ten veloissa.

 36. Onko EU siis joku mafia­tyyp­pi­nen sys­tee­mi jos­sa EU antaa Suo­mel­le piis­kaa jol­lei me anne­ta tukea toi­min­nal­le, joka

  a) on EMU-sään­tö­jen vastaista
  b) mer­kit­see rahan anta­mis­ta mail­le jot­ka ovat toi­mi­neet kaik­kia EMU-sään­tö­jä vastaan?

  Ja jol­lei EU:n mal­li­poi­ka Suo­mi nyt suos­tu rik­ko­maan EMU-sään­tö­jä niin tulee sapiskaa?

  Kan­nat­taa­ko tuol­lai­seen jär­jes­töön kuu­lua lainkaan?

  Kan­nat­tai­sin sel­lais­ta ete­ne­mis­mal­lia, että kun nau­ru­lai­va Poh­jan­maa palaa siel­tä ete­läin­mail­ta ruok­ki­mas­ta soma­li­me­ri­ros­vo­ja niin paluu­mat­kal­la­han se voi­si ajaa johon­kin Nor­jan vuo­noon ja julis­taa sodan Nor­jal­le ja ei lope­te­ta sitä sotaa ennen­kuin otta­vat mei­dät ehdoit­ta osak­si Norjaa.

 37. Hei
  komp­pai­sin MAr­ko Hami­lon pyyn­töä tuos­sa ket­jun alus­sa; voi­sit­ko blo­ga­ta näke­myk­siä­si näis­tä tuista?

 38. Yleis­ra­dios­sa on nyky­ään toi­mi­tus­joh­ta­ja ja tele­vi­sio­joh­ta­ja kokoo­mus­lai­sia. YLE juok­sut­taa­kin elin­kei­noe­lä­män lob­ba­rei­ta asian­tun­ti­joi­na — vii­mek­si tänään tele­vi­sion pää­uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä oli jäl­leen Six­ten Kork­man pelottelemassa.

  Jos asia on Kokoo­muk­sel­le ja sen taus­ta­ryh­mil­le niin tär­ke­ää, niin mik­sei­vät he sit­ten mak­sa sitä tukea — siis ne pan­kin­joh­ta­jat ja ne kork­ma­nit, jot­ka aja­vat näi­tä tukiai­sia, niin kai­va­koot omis­taan kuvet­ta Suo­men val­tiol­le. Se on sitä raha­pii­rien vastuuta.

  Yleis­ra­dion luo­tet­ta­vuus on kyl­lä pahas­ti kär­si­nyt. Brit­tien yleis­ra­dio­yh­tiön BBC:n pää­joh­ta­ja ja tele­vi­sio­joh­ta­ja oli­si vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa jo vaihdettu.

 39. Medias­ta ja blo­geil­ta luet­tu­na artik­ke­lei­ta ja ver­rat­tu­na nykyi­siä artik­ke­lei­ta todel­li­seen hädän aikaan alkaen 1939…, tulee mie­leen, että mitä­hän nämä polii­ti­kot oikein ovat tär­kei­le­vi­nään ja tekevinään.

  Uskon vah­vas­ti, että media­po­lii­ti­koi­den avul­la ei kyl­lä maan talou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­ses­sa ole yhtään mitään teke­mis­tä — kor­kein­taan kumi­lei­mai­si­mien omi­nai­suu­des­sa median sivuil­la selit­te­le­vät par­haan­sa mukaan sitä tai tätä.

  Enkä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti usko pät­kän­kään ver­taa sii­hen, että polii­ti­kot pää­si­si­vät valio­kun­ta­työs­ken­te­ly­nään lähem­mäk­si lakien sisäl­lön laa­ti­mi­sen ydin­tä. Eikä edes minis­te­rit ole mui­ta kuin puo­luei­den­sa mark­ki­noi­nin edis­tä­jiä ja jon­kun sor­tin puhu­via päi­tä medi­aan ja äänest­jiä kohti.

  Siis, media suol­taa täl­lais­ta mie­li­ku­vaan aina­kin minun sil­mil­le ja kor­vil­le — vaik­ka kuin polii­ti­kot oli­si­vat otsa kur­tus­sa vai­kut­ta­mas­sa äänes­tä­jien­sä asioihin.

 40. Minus­ta­kin vih­rei­den pitäi­si äänes­tää Por­tu­ga­li-tukea vas­taan, mikä­li toden­nä­köi­set hal­li­tus­puo­lu­eet eivät saa yhte­näis­tä kantaa. 

  Mik­si sal­lia perus­suo­ma­lai­sil­le olla eri miel­tä mui­den hal­li­tus­puo­luei­den kans­sa, kun perus­suo­ma­lai­set itse kri­ti­soi­vat vih­rei­tä vas­taa­vas­ta tilanteesta?

  Sitä pait­si mik­si vih­reät tai kes­kus­ta tai muut­kaan puo­lu­eet “oppo­si­tios­sa” ottai­si­vat syyn Por­tu­ga­li-pää­tök­sis­tä nis­kaan­sa saa­mat­ta mitään vas­ti­neek­si, jos käy­kin ilmi rat­kai­sun olleen huo­no? Sil­lä ei var­maan kukaan tukea kan­nat­ta­va­kaan ole var­ma mikä lop­pu­tu­los todel­la on.

  Jos PS:t vas­tus­ta­vat tukea ja pää­se­vät hal­li­tuk­seen ja vih­reät kan­nat­tai­si­vat tukea oppo­si­tios­ta käsin, niin eikö se ole ker­ta kaik­ki­sen type­rää. Jos pää­tös on hyvä, kun­nian saa kokoo­mus “luo­vuu­des­ta”, jos pää­tös on huo­no vih­reät sai­si­vat osan hau­kuis­ta ja perus­suo­ma­lai­set voit­tai­si­vat aina. Mik­si vih­rei­den siis kan­nat­tai­si äänes­tää tuki­pa­ke­tin puo­les­ta täs­sä tilan­tees­sa? Tukeak­seen perussuomalaisia? 

  Minus­ta kokoo­muk­sen “luo­vuus” on hie­man kyseenalaista.

 41. Schwa,

  Kat­so Holm­strö­min A‑Plus-haas­tat­te­lu koko­nai­suu­des­saan ja lue se Holm­strö­min taan­noi­nen kolum­ni Hesa­ris­ta. Hän on hyvin poik­kea­val­la lin­jal­la esi­mer­kik­si Reh­niin, Katai­seen tai EU:n ylei­sem­pään lin­jaan näh­den. Holm­ström kan­nat­taa Por­tu­ga­lin tuke­mis­ta, jot­ta Por­tu­ga­lin tule­va vel­ka­sa­nee­raus voi­tai­siin toteut­taa hallitummin.

  Hän myös kri­ti­soi lii­an tiuk­ko­ja sääs­tö­oh­jel­mia, kos­ka ne pahim­mil­laan estä­vät vel­ka­mai­den talouskasvun.

 42. az, en ole Osmo, ja minua itsea­sias­sa kiin­nos­taa dema­rit pal­jon enem­män täs­sä suh­tees­sa. SDP on kui­ten­kin vaka­vas­tio­tet­ta­va valtionhoitajapuolue.

  Mut­ta vas­taan nyt kui­ten­kin: PS halu­aa että se on saa olla eri­miel­tä hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta äänes­tyk­siä myö­ten ja sil­ti istua hal­li­tuk­ses­sa. Jos tuos­ta voi vetää jon­kun muun joh­to­pää­tök­seen kuin että he halua­vat oppo­si­tion hoi­ta­van asian alta pois niin mikä­kö­hän se on?

 43. A‑Talkissa kes­kus­tel­tiin Por­tu­ga­lin tuki­pa­ke­tis­ta. Kukaan(!) Suo­mes­sa ei ole vie­lä saa­nut Por­tu­ga­li-pää­tök­sen asia­kir­jo­ja! Me emme tie­dä, mitä se pää­tös pitää sisäl­lään, todet­tiin yhdes­tä suus­ta. Huo­ma­si­ko kukaan ulko­mai­sia läh­tei­tä­kään seu­raa­va muu­ten kes­kus­te­lua näi­den pää­tös­ten sisäl­lön muo­dos­ta­mi­ses­ta, ote­taan esi­mer­kik­si väliai­kai­nen vakaus­me­ka­nis­mi. Katai­nen ja Kivi­nie­mi eivät vaa­lien alla suos­tu­neet nii­tä avaa­maan lukui­sis­ta pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta. Tie­dät­te­kö te, mitä ne sisäl­tä­vät? Tie­dät­te­kö te, miten nii­den sisäl­tö on perus­tel­tu? Mitä kes­kus­te­lua on käy­ty sii­tä, mitä nii­hin pitäi­si hyväk­syä ja mitä ei? Ket­kä sitä kes­kus­te­lua ovat käy­neet? Mitä he ovat sanoneet?

  On vain jokin paket­ti, joka nyt on hyväk­syt­tä­vä. A‑Talkissakin P. Salo­lai­nen oli sitä miel­tä, että sijoit­ta­jien vas­tuu pitäi­si saa­da näi­hin mukaan. Että oli­si hyvä, jos se niis­sä oli­si jo. Herää sit­ten kysy­mys: Mik­si sitä ei ole alun­pe­rin sisäl­ly­tet­ty? Mik­si? Osaa­ko joku vas­ta­ta? Esi­mer­kik­si Hei­nä­luo­man mai­nit­se­ma erin­omai­nen point­ti, että sijoit­ta­jien tuke­mi­nen vel­ka­mai­ta tuke­mal­la pitäi­si sitoa sii­hen, että sijoit­ta­jat eivät sai­si vetää sijoi­tuk­si­aan näis­tä ongel­ma­mais­ta ja siten siir­tää mak­su­ja veron­mak­sa­jien nis­koil­le, tai muu­ten he menet­täi­si­vät vas­taa­vas­sa osuu­des­sa osak­kei­taan valtioille.
  Tämä yhte­nä esi­merk­ki­nä, monia mui­ta var­mas­ti on. Onko näi­tä ehdo­tet­tu? Onko täl­lai­sia ollut mah­dol­lis­ta ehdot­taa? Mik­si ne on tor­jut­tu, sikä­li kun nii­tä ei ole vas­ta kuin (jos on) pysy­väs­sä meka­nis­mis­sa? Kuka näi­den pää­tös­ten sisäl­tö­jä on kir­joit­ta­nut? Kuka tai mikä on se ylem­pä­nä ole­va “jokin”, joka voi Suo­mel­le esi­mer­kik­si hen­ki­ses­ti pai­nos­taen sanel­la, että tämä tei­dän on hyväk­syt­tä­vä, vaik­ka teil­lä ei ole tark­kaa tie­toa perus­teis­ta, käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta eikä edes pää­tök­sen sisäl­lös­tä 5.5.(!) kun teil­tä vaa­di­taan vas­taus­ta 16.5.(!) men­nes­sä. Eikä ole ilmei­ses­ti edes ollut Kivi­nie­men nyö­kyt­te­le­vää tark­kai­lua­se­maa kum­moi­sem­paa osal­li­suut­ta päätöksentekoon.

  EU:n käy­tä­vil­lä kul­kee jat­ku­va­na vir­ta­na tuhan­sia ja tuhan­sia suu­ren rahan lob­ba­rei­ta. Mikä on ollut hei­dän vai­ku­tuk­sen­sa näi­hin pää­tök­siin? Onko tämä askel siir­ty­mäs­sä koh­den Yhdys­val­ta­lai­sen mal­lin euroop­pa­lais­ta kapi­ta­lis­mia (vrt. esim. Robert Reic­hin Super Capi­ta­lism, kuvauk­se­na sii­tä, kuin­ka lii­ke-elä­mä on syö­nyt demo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon liik­ku­ma­ti­laa Yhdys­val­lois­sa). Täl­tä­hän tämä vai­kut­taa? Suo­men kokoi­nen kan­sal­lis­val­tio sel­lai­sen vie­lä pitää kuris­sa, mut­ta entä kas­vo­ton, infor­moi­ma­ton, kes­kus­te­le­ma­ton ja ver­ho­jen taka­na pää­tök­siä teke­vä EU?

  Mis­sä on läpi­nä­ky­vyys? Mis­sä osal­lis­ta­va päätöksenteko? 

  Ylei­ses­ti pidän aja­tuk­ses­ta Euroo­pan yhte­näi­syy­des­tä ja sikä­li olen EU-myön­tei­nen, mut­ta eihän tämä voi näin toi­mia. Pidän peri­aat­tees­sa myös talou­den vapau­des­ta, mut­ta sekin vaa­tii talou­del­ta ja eri­tyi­ses­ti talou­den ja pää­tök­sen­teon suh­teel­ta läpi­nä­ky­vyy­den ehtoa. Oikeis­to­lai­nen talous­po­li­tiik­ka ja läpi­nä­ky­mät­tö­myys on hyvin ongel­mal­li­nen yhdistelmä.

  Sii­tä pel­kään EU:n tämän nyky­ti­lan­teen koh­dal­la pal­jon ole­van kysy­mys. Sil­loin tulee lähin­nä Schum­pe­te­rin luo­va tuho mie­leen. Vaik­ka tämä ei satut­tai­si Euroop­paa enem­män kuin kyl­lä lyhyel­lä muu­ta­man vuo­den aika­vä­lil­lä, niin täs­tä tuhos­ta syn­tyy pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä talous­kult­tuu­ri­ses­ti jotain pal­jon ter­veem­pää kuin ongel­mia tule­vai­suu­teen siir­tä­väs­tä ja huo­non kult­tuu­rin säi­lyt­täes­sään ongel­mia kas­vat­ta­vas­ta bau-jatkumosta.

  Sikä­li, jos Suo­mi voi nyt yrit­tää vihel­tää pil­liin, ja sam­mut­taa valot ylä­ker­ran bileis­tä, niin go for it.

 44. tpyy­luo­ma: “Jos tuos­ta voi vetää jon­kun muun joh­to­pää­tök­seen kuin että he halua­vat oppo­si­tion hoi­ta­van asian alta pois niin mikä­kö­hän se on?”

  Miten oli­si tämä joh­to­pää­tös: He halua­vat ei-vastauksen?

  1. Miten oli­si tämä joh­to­pää­tös: He halua­vat ei-vastauksen?

   az Pan­naan­pa nyt logiik­kaa vähän mukaan.

   Aja­tel­laan, että edus­kun­nas­sa oli­si ollut suu­ri kiis­ta kysy­myk­ses­tä, jos­sa vaih­toeh­dol­la A oli­si ollut sel­vä enem­mis­tö ja vaih­toeh­dol­la B vähem­mis­tö. Vaa­lien jäl­keen pun­tit ovat tasan. Mitä luu­let vaih­toeh­don B kan­nat­ta­jien yrit­tä­vän teh­dä hor­ju­vil­le A:n kan­nat­ta­jil­le? Loo­gis­ta oli­si suos­tu­tel­la näi­tä puo­lel­leen, vai mitä? Näin ei nyt tapah­du, ei lainkaan.
   Por­tu­ga­li-pake­tin “vas­tus­ta­jat” syyt­tä­vät hor­ju­via kan­nat­ta­jia sii­tä, ettei­vät nämä reh­dis­ti sei­so aiem­mal­la kan­nal­laan vaan uhkaa­vat liit­tou­tua “vas­tus­ta­jien” kans­sa. Niin ei kuu­lem­ma sai­si teh­dä. Sen sijaan, että enti­siä kan­nat­ta­jia oli rie­mus­ta kil­juen toi­vo­tet­tu mukaan “vas­tus­ta­jien” lei­riin, vas­tus­ta­jat syyt­tä­vät, että Kepu ja vih­reät yrit­tä­vät har­joit­taa oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa, vaik­ka hal­li­tus­ta ei ole vie­lä muo­dos­tet­tu — vaik­ka sen muo­dos­ta­mis­ta on eri­tyi­ses­ti lykätty.
   Ymmär­rän, että ulko­puo­lis­ten voi olla vai­kea seu­ra­ta tätä pelin poli­tiik­kaa, mut­ta minus­ta on oikein pal­jas­taa, ket­kä pelaa­vat ja pela­si­vat jo ennen vaaleja.

 45. Emme ulko­puo­li­set toki tie­dä, mitä edus­kun­nan sisäl­lä puhu­taan luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, siten täs­sä on väi­tel­les­sään tie­dol­li­nen han­dicap, mikä on selvää.

  SDP:ltä uskon tuon kuvaa­ma­si toi­min­nan. Luu­len, että he oikeas­ti toi­vo­vat kyl­lä-paket­tia. Hei­nä­luo­ma tätä fii­lis­tä vies­tit­ti Kes­kus­tan Kaik­ko­sen suun­taan myös A‑Talkissa.

  Vai­kea kui­ten­kaan uskoa, että PS näin toi­mi­si. Hei­dän ryh­män­sä sel­keä enem­mis­tö­hän ei edes haluai­si hal­li­tuk­seen, ellei Kokoo­mus kään­ny ei-kan­nal­le, A‑talkin kyse­lyn perusteella.

  Ei toki ole mah­do­ton­ta, että Soi­ni täs­sä jous­tai­si hie­man enem­män kuin ryhmänsä.

  Mut­ta sii­tä­kin on vie­lä hyvin pit­kä mat­ka väit­tee­seen, että PS oikeas­ti kan­nat­tai­si kyl­lä-vas­taus­ta. Eli mil­lä sen perustelet?

 46. Ongel­ma on, että polii­ti­kot pelaa­vat val­ta­po­li­tiik­kaa, eivät­kä osaa ottaa kan­taa substanssiin.

  Por­tu­ga­lin tuke­mi­ses­sa edus­kun­ta voi äänes­tää tukea vas­taan tai sen puo­les­ta äänin 199–1, ja toden­nä­käi­syys sil­le, että 199 edus­ta­jaa on oikeas­sa suh­tees­sä yhteen edus­ta­jaann on tasa­na 50–50.

  Hie­man olen kyl­lä pet­ty­nyt vih­re­ään poli­tiik­kaan, kos­ka sen voi­ma on alun alku­jaan ollut ana­lyyt­ti­syys ja kriit­ti­syys. Vii­me vuo­si­na ana­lyyt­ti­syys ja kriit­ti­syys ovat olleet vähis­sä ja täs­sä euro-asias­sa puo­lue tun­tu aivan myy­dyl­tä. Min­kään­lais­ta ana­lyy­sia saa­ti­ka kri­tiik­kiä ei ole teh­ty. Tämä näkyi sur­keas­sa vaalituloksessakin.

  Mik­si äänes­tää puo­luet­ta, joka on kes­kel­lä mitä her­kul­li­sin­ta yhteis­kun­nal­lis­ta tilan­net­ta täy­sin neu­vo­ton ja ilman omaa (kriit­tis­tä) kantaa.

 47. tpyy­luo­ma:

  PS halu­aa että se on saa olla eri­miel­tä hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta äänes­tyk­siä myö­ten ja sil­ti istua hal­li­tuk­ses­sa. Jos tuos­ta voi vetää jon­kun muun joh­to­pää­tök­seen kuin että he halua­vat oppo­si­tion hoi­ta­van asian alta pois niin mikä­kö­hän se on?”

  Jos joh­to­pää­tök­siä ale­taan vete­le­mään täl­lä tyy­lil­lä, niin sil­loin­han myös Vih­reät halusi­vat oppo­si­tion hoi­ta­van ydin­voi­ma­lu­vat lisä­ra­ken­ta­mi­sel­le. Hyvä tietää.

  Alku­pe­räi­ses­sä kohua aiheut­ta­nees­sa haas­tat­te­lus­sa Soi­ni tote­si kuta­kuin­kin sana­tar­kas­ti “jos täl­lais­ta vaih­toeh­toa tar­jo­taan, sitä har­ki­taan”, kysyt­täes­sä meni­si­kö PS hal­li­tuk­seen, jos sai­si eri­va­pau­den äänes­tää Por­tu­ga­li-paket­tia vas­taan. Ja tämä siis oli täy­sin YLEn toi­mit­ta­jan itse kek­si­mä ske­naa­rio. Tääl­lä­kin hei­tel­lyt “PS halu­aa äänes­tää hal­li­tus­ta vas­taan hal­li­tuk­ses­sa” ‑tul­kin­nat on ihan kir­joit­ta­jien omas­ta uni­maa­il­mas­ta tem­pais­tu­ja tul­kin­to­ja. Soi­nin­vaa­ral­ta tosin olen­kin jo oppi­nut odot­ta­maan täl­lai­sia löy­siä popu­lis­ti­sia heit­to­ja, aina­kin sil­loin kun ne voi suun­na­ta PS:ää ja/tai Hal­la-ahoa vas­taan, mut­ta ei se sil­ti juu­ri uskot­ta­vuut­ta lisää.

  Oikeas­ti, jos pitäy­dym­me havain­noi­ta­vas­sa todel­li­suu­des­sa sen vih­reän vaih­toeh­don sijaan, on PS, Soi­ni etu­ne­näs­sä, koko ajan täy­sin joh­don­mu­kai­ses­ti vas­tus­ta­nut Por­tu­ga­li-paket­tia. Jos PS:llä oli­si riit­tä­vä paik­ka­mää­rä edus­kun­nas­sa, se äänes­täi­si Por­tu­ga­li-pake­tin kumoon. Näin nyt ei kui­ten­kaan ole.

  SDP sen sijaan on vähän vas­tus­tel­lut ääniä kerä­täk­seen, mut­ta kukaan ei tie­dä mikä hei­dän kan­tan­sa asi­aan oikeas­ti on.

  Jos PS osal­lis­tuu hal­li­tuk­seen, se ole­tet­ta­vas­ti tulee äänes­tä­mään hal­li­tuk­sen esi­tys­ten puo­les­ta, mukaan lukien Por­tu­ga­li-paket­ti. Kui­ten­kin ko. pake­tin sisäl­tö tulee var­mas­ti ole­maan lähem­pä­nä PS:n tavoi­tet­ta, mikä­li nämä pää­se­vät vai­kut­ta­maan asi­aan, kuin jos jää­vät huu­te­le­maan oppo­si­tios­ta. Nel­jän vuo­den vaa­li­kau­den aika­na toden­nä­köi­ses­ti tulee eteen mui­ta­kin tilan­tei­ta, jois­sa PS (samoin kuin muut­kin puo­lu­eet) jou­tu­vat kan­nat­ta­maan asioi­ta, jot­ka ovat joko suo­raan vas­toin puo­lu­een kan­taa tai aina­kin jon­kin­lai­sia vesi­tet­ty­jä kom­pro­mis­se­ja. Eihän se nyt var­maan kenel­le­kään mikään uusi asia ole, mut­ta onpa­han nyt vaan kiva pur­kaa kat­ke­ruut­ta kun omal­la puo­lu­eel­la on edes­sä oppo­si­tio­tai­val ja kan­na­tuk­ses­ta­kin höy­läy­tyi kol­man­nes. Tämä muu­ten on täy­sin ana­lo­gi­nen Vih­rei­den perus­te­luil­le hal­li­tuk­ses­sa pysy­mi­sel­le ydin­voi­ma­pää­tös­ten jälkeen.

 48. az, Holm­strö­min kan­nat­ta­ma mal­li­han on var­sin lähel­lä The Eco­no­mis­tin ja muis­taak­se­ni mui­den­kin talous­leh­tien hah­mot­te­le­maa, jos­sa sekä vel­ko­jen uudel­leen­jär­jes­te­lyl­lä että tuki­pa­ke­til­la on oma vält­tä­mä­tön roo­lin­sa. Tämä ei vas­taa suo­raan Katai­sen mal­lia, mut­tei se kyl­lä vas­taa mil­lään muo­toa Soi­nin­kaan mal­lia. (olit­kin muu­ten tuon Holm­strö­min posi­tion kuvan­nut näkö­jään ihan oikein ket­jun alku­pää­hän, sikä­li oma AL-link­kiin rea­goi­nut kom­ment­ti­ni oli vähän toistoa)

 49. Ylei­nen asen­ne Osmol­la ja muil­la näyt­tää ole­van koko tuki­sys­tee­min hyväk­sy­mi­nen. Puhu­taan vain ehdois­ta ja sii­tä, kuka ottaa vas­tuun takinkäännöistä.

  Mie­les­tä­ni oli­si vii­saam­paa ja rehel­li­sem­pää antaa kan­san vaa­leis­sa vali­tun edus­kun­nan enem­mis­tön päät­tää asias­ta. Mik­si­kö­hän tähän ei pyri­tä? Muo­dos­te­taan Kokoo­muk­sen, Sos­su­jen Ja Per­su­jen hal­li­tus, joka vie pake­tin edus­kun­taan ilman mitään yksi­mie­li­syys­pak­koa. Edus­kun­ta päät­tää asian, joka ilmoi­te­taan Brys­se­liin. Tämän jäl­keen aloi­te­taan uudet hal­li­tus­neu­vot­te­lut, joi­den tulok­se­na toi­vot­ta­vas­ti syn­tyy Suo­men paras­ta aja­va enemmistöhallitus.

 50. Ymmär­rän, että ulko­puo­lis­ten voi olla vai­kea seu­ra­ta tätä pelin poli­tiik­kaa, mut­ta minus­ta on oikein pal­jas­taa, ket­kä pelaa­vat ja pela­si­vat jo ennen vaaleja.

  Eli siis pelaa­mal­la pal­jas­te­taan “todel­li­set” pelaa­jat? Että on ole­mas­sa rehel­lis­tä pelaa­mis­ta ja epä­re­hel­lis­tä pelaa­mis­ta? Tuol­la logii­kal­la kukaan ei edus­ta fak­tu­aa­li­ses­ti mitään kan­taa, vaan valit­se­vat näke­myk­sen­sä sen mukaan min­kä­lai­sen (hyöty)position ao. kan­ta kul­la­kin het­kel­lä ole­tet­ta­vas­ti tar­jo­aa. Luu­lin, että poli­tiik­kaan liit­tyi yhteis­ten asioi­den aja­mi­nen. Tyh­mä äänes­tä­jä rauk­ka. Kyse­hän onkin vain peli­teo­rias­ta ja sen onnis­tu­neim­mas­ta soveltamisesta.

 51. Osmo:

  Por­tu­ga­li-pake­tin “vas­tus­ta­jat” syyt­tä­vät hor­ju­via kan­nat­ta­jia sii­tä, ettei­vät nämä reh­dis­ti sei­so aiem­mal­la kan­nal­laan vaan uhkaa­vat liit­tou­tua “vas­tus­ta­jien” kans­sa. Niin ei kuu­lem­ma sai­si teh­dä. Sen sijaan, että enti­siä kan­nat­ta­jia oli rie­mus­ta kil­juen toi­vo­tet­tu mukaan “vas­tus­ta­jien” lei­riin, vas­tus­ta­jat syyt­tä­vät, että Kepu ja vih­reät yrit­tä­vät har­joit­taa oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa, vaik­ka hal­li­tus­ta ei ole vie­lä muo­dos­tet­tu – vaik­ka sen muo­dos­ta­mis­ta on eri­tyi­ses­ti lykätty.”

  Vai että oikein hor­ju­via kan­nat­ta­jia? Vih­rei­den _itse esittämät_ perus­te­lut “vas­tus­tuk­sel­leen” eivät liit­ty­neet miten­kään itse asi­aan, vaan oli­vat 100% poliit­tis­ta pelai­lua. Puhe “vas­tus­ta­jis­ta” sopii toki hyvin SDP:hen (kuten HS:n uuti­ses­sa­kin tode­taan Vih­rei­den sano­neen), mut­ta mik­si sit­ten täs­sä­kin pos­tauk­ses­sa ja kes­kus­te­lus­sa PS on keskiössä?

  Itsel­le­ni ei nyt muu­ten osu­nut mis­tään sil­mään uutis­ta, jos­sa (aina­kaan) PS oli­si esit­tä­nyt Osmon mai­nit­se­mia syyt­tei­tä, joten oli­si muka­va pääs­tä itse luke­maan (edes median näke­mys) asias­ta. Jos muu­ten nyt jos­tain syys­tä Vih­reät pää­tyi­si­vät­kin KOK-joh­toi­seen hal­li­tuk­seen, niin mah­tai­si­vat­ko “hor­ju­vat kan­nat­ta­jat” sit­ten­kin pää­tyä jaa-kan­nal­le? Aina­kin äänes­tä­jien “kulut­ta­jan­suo­ja” on puo­lu­eel­la hyvin hallinnassa.

 52. Miten niin “tule­van” hal­li­tuk­sen puo­luei­den pitäi­si ottaa vastuu?
  Kukaan kun ei tie­dä, kei­tä tule­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa on.
  Maal­la on hal­li­tus, jon­ka pitäi­si teh­dä esi­tys, jos­ta edus­kun­ta päät­tää — ja se on siis nykyi­nen vaa­leil­la valit­tu edus­kun­ta. Kyl­lä kai toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tön­kin pitäi­si jota­kin toi­mit­taa — yksi­mie­lis­tä pää­tös­tä ei edel­ly­te­tä. Kepu­han täs­sä ven­koi­lee ennen vaa­le­ja ote­tus­ta kan­nas­ta, joka ei enää käykään.
  Hal­li­tus­neu­vot­te­lut voi­vat näil­lä eväil­lä kes­tää vaik­ka ensi kevääseen!

 53. Mua häi­rit­see koko hom­mas­sa eni­ten se, et tuki­pa­ket­tien ja suun­ni­tel­lun vakaus­ra­has­ton perim­mäi­set tar­ko­tuk­set jää älyt­tö­män vähäl­le huo­miol­le tän kai­ken poli­ti­koin­nin seassa. 

  Vyyh­ti on moni­mut­ka­nen eikä kovin moni var­maan ees ymmär­rä mis­tä on kyse, saa­ti osaa ennus­taa eri toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­sia. Mut eiks esim. nii­den vakaus­ra­has­to­jen tar­ko­tus oo lop­pu­pe­leis­sä “vakuut­taa” sijot­ta­jat sii­tä, et epä­luo­tet­ta­vil­le mail­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin syy­tää lai­na­ra­haa sel­la­sel­la korol­la, joka ei vas­taa sen kysei­sen maan todel­lis­ta ris­ki­ta­soa? Jos näin on, niin olis kiva kuul­la vii­me­sen pääl­le perus­tel­tu­na, et miks ja mihin rajaan saak­ka tätä val­tioi­den vel­ka­taa­kan edes­vas­tuu­ton­ta pai­sut­ta­mis­ta aio­taan jat­kaa. Ja et aio­taaks ne rahat lopul­ta repiä koko­naan tule­vien suku­pol­vien sel­kä­na­has­ta ja inflaa­tion kaut­ta sääs­tä­jil­tä vai mikä on meininki.

  Osmol­ta olis tosi­aan kiva kuul­la tiuk­ka ana­lyy­si tuki­pa­ke­teis­ta, vakaus­ra­has­tois­ta ja mie­lel­lään myös val­tioi­den nykyi­ses­tä velan­ot­to­po­li­tii­kas­ta ja sen perusteista.

 54. az:

  Miten oli­si tämä joh­to­pää­tös: He halua­vat ei-vastauksen?

  No sit­ten hei­dän pitää koo­ta ei-hal­li­tus. Eli Timp­pa soit­taa Jutal­le että kokoo­muk­sen kans­sa ei voi men­nä hal­li­tuk­seen kos­ka he kan­nat­taa Por­tu­ga­li-paket­tia. Ja jos Jut­ta on samaa miel­tä niin tämän jäl­keen Jykä tote­aa että eväi­tä muo­dos­taa hal­li­tus­ta ei ole ja Jut­ta koko­aa vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sen Tim­pan ja mah­dol­li­ses­ti Päkän ja Paven kans­sa joka esit­tää Edus­kun­nal­le että Suo­mi ei tue Por­tu­ga­lin vakaus­jär­jes­te­lyä. Ja sit­ten edus­kun­ta äänes­tää. Ja sam­ma på svens­ka niin voi men­nä jopa läpi.

 55. minus­ta on oikein pal­jas­taa, ket­kä pelaa­vat ja pela­si­vat jo ennen vaaleja”

  Perus­suo­ma­lai­sil­la aina­kin näyt­tää ole­van sel­vä kan­ta, eli “ei” sekä Por­tu­ga­lin että pysy­vil­le jär­jes­te­lyil­le. Kokoo­mus on myös aika sel­väs­ti liput­ta­nut “kyllä”-lipulla. Molem­pien lin­ja on ollut aika sama sekä ennen vaa­le­ja, että nii­den jälkeen.

  Dema­reil­la­kin lin­ja on pysy­nyt aika sama­na, mut­ta he ovat muo­toil­leet lin­jan­sa sen ver­ran epä­sel­väs­ti, että hei­dän kri­tee­rien­sä (=pank­kien vas­tuut) tiuk­kuu­des­ta ei oli­kein kukaan saa otet­tua sel­vää (tus­kin edes dema­rit itse).

  Kes­kus­tal­la ja vih­reil­lä ei ole ymmär­ret­tä­vis­tä syis­tä kiin­nos­tus­ta pus­kea enää vaa­le­ja edel­tä­vän hal­li­tuk­sen poli­tiik­kaa eteen­päin (nykyi­se­nä toi­mi­tus­mi­nis­te­riö­nä). Takin­kään­tö tai poli­tii­kan vaih­to on peri­aat­tees­sa ihan ok, jos halu­aa vaih­taa poli­tiik­kaa vaa­lien tulok­sen perus­teel­la. Ehkä enem­män on kui­ten­kin kyse sii­tä, että puhe­tyy­li muut­tuu hal­li­tus- / oppo­si­tio­ase­man muka­na. Hei­dän kan­nal­taan oli­si oikein kivaa, jos muut teki­si­vät (hei­dän itsen­sä aja­mat) ikä­vät pää­tök­set hei­dän puo­les­taan, ehkä jopa uute­na mah­dol­li­sim­man rii­tai­sa­na hal­li­tuk­se­na. Kokoo­muk­sel­ta voi ehkä jotain vaa­tia­kin, mut­ta ei oikein perus­suo­ma­lai­sil­ta (pait­si asian vastustusta).

  Van­hat hal­li­tus­puo­lu­eet kai pela­si­vat jon­kin ver­ran sil­lä, että piti­vät Por­tu­ga­li-kysy­myk­siä pii­los­sa vaa­lien alla, kos­ka pel­kä­si­vät nii­den vai­kut­ta­van vaa­li­tu­lok­seen. Oli­si siis ollut aikaa teh­dä pää­tök­siä (en osaa sanoa tark­kaan mitä), mut­ta tak­ti­sis­ta syis­tä pää­tök­set jätet­tiin vaa­lien jäl­keen. Täs­sä mie­les­sä nykyi­set hal­li­tus­puo­lu­eet eivät voi valit­taa, jos niil­lä ei enää ole enm­mis­töä, joka pitäi­si huo­len pää­tös­ten (ja hei­dän EU-kol­lee­goil­leen anta­mien­sa lupaus­ten) aja­mi­ses­ta läpi.

  Kik­kai­lu sillä,että pää­tök­set teh­täi­siin ennen uuden hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mis­ta on pelai­lua, mut­ta aika sel­vää ja lail­lis­ta kui­ten­kin (vaik­ka sekoi­lua­kin on). Perus­suo­ma­lai­sil­le sopi­si var­maan­kin se, että enti­set hal­li­tus­puo­lu­eet ajai­si­vat oman jut­tun­sa läpi vaik­ka väki­sin ennen uuden hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mis­ta, ja näin put­sai­si­vat uuden hal­li­tuk­sen pöy­dän, pois­tai­si­vat koko Por­tu­ga­li-kysy­myk­sen hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta ja ottai­si­vat vas­tuun mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta ja äänes­tä­jien mah­dol­li­ses­ta tyy­ty­mät­tö­myy­des­tä. Myös se, että van­hat hal­li­tus­puo­lu­eet sel­väs­ti luo­pui­si­vat tavoit­teis­taan sopi­si var­maan­kin perus­suo­ma­lai­sil­le. Heil­le mui­den sekoi­lu suun­taan tai toi­seen on ehkä vain haus­kaa kat­sel­ta­vaa, ja ikään­kuin osoit­taa mui­den poli­tii­kan “kan­san­vas­tai­suu­den” ja “sel­kä­ran­gat­to­muu­den”.

  On sel­vää, että kukaan ei halua kos­kea niin arve­lut­ta­vaan aihee­seen kuin Por­tu­ga­lin pake­tin läpi­vie­mi­nen — ei hal­li­tuk­ses­sa eikä oppos­tios­sa. Vain kokoo­mus ajaa van­haa lin­jaan­sa, ehkä osin sik­si, että heil­lä on nyt hyvä itse­luot­ta­mus ja vauh­ti pääl­lä, kun ovat vih­doin pää­se­mäs­sä pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­eek­si. Odo­tet­ta­vis­sa on sekä oppo­si­tio- että hal­li­tus­po­pu­lis­mia ja tois­ten asia­ton­ta mustamaalausta.

  Mikä­hän on vih­rei­den kan­ta itse asia­ky­sy­myk­seen, eli sii­hen pitäi­si­kö Por­tu­ga­li-pää­tös hyväk­syä pikai­ses­ti? Jos perus­suo­ma­lai­set ja dema­rit eivät kel­puu­ta asi­aa hal­li­tuk­sen asia­lis­tal­le, pitää­kö toi­mia ennen tuo­ta poli­tiik­kaa nou­dat­ta­van enem­mis­tö­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mis­ta? (Pysy­vät jär­jes­te­lyt ja Suo­men poli­tiik­ka nii­den suh­teen ovat sel­vem­min uuden hal­li­tuk­sen ja hal­li­tus­oh­jel­man asia, joten sitä voi odo­tel­la ja aika­naan kri­ti­soi­da vapaasti.)

 56. Katai­nen minus­ta sanoi, että hän halu­aa val­tuu­tuk­sen edus­kun­nal­ta kai­kel­le: Por­tu­ga­lin tuki­pa­ke­til­le ja Tule­val­le vakaus­me­ka­nis­mil­le. “Kos­ka tule­vas­sa huip­pu­ko­kouk­ses­sa näis­tä kum­mas­ta­kin päätetään.”
  Pää­tös tuki­pa­ke­tis­ta on kii­rel­li­nen asia, mut­ta vakaus­me­ka­nis­mis­ta ei. Vai onko Suo­mi niin mitä­tön maa, ettei saa edes uut­ta huip­pu­ko­kous­ta aikaan täl­läi­ses­sa asiassa?
  Mar­ko Hami­lo, mik­si luu­let että Osmo S. tie­täi­si näis­tä asiois­ta talous­tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta jotain mitä et voi lukea vii­meis­tään ulko­mai­sis­ta lehdistä?

 57. En minus­ta ole miten­kään outoa että kepul­la ja vih­reil­lä ei ole intoa teh­dä erit­täin ikä­viä pää­tök­siä jois­ta äänes­tä­jät eivät tyk­kää. Eten­kin kun kepu tai­si nime­no­maan hävi­tä tämän por­tu­ga­li-pake­tin takia ja PS voittaa.

  Mik­si kenen­kään pitäi­si teh­dä ikä­viä pää­tök­siä ja kan­taa kan­na­tus­ta muren­ta­vaa hal­li­tus­vas­tuu­ta saa­mat­ta hal­li­tus­vas­tuuseen kuu­lu­vaa hallitusvaltaa?

 58. Evert The Neve­Rest kir­joit­ti 5.5.2011 kel­lo 20:55
  …Jos asia on Kokoo­muk­sel­le ja sen taus­ta­ryh­mil­le niin tär­ke­ää, niin mik­sei­vät he sit­ten mak­sa sitä tukea – siis ne pan­kin­joh­ta­jat ja ne kork­ma­nit, jot­ka aja­vat näi­tä tukiai­sia, niin kai­va­koot omis­taan kuvet­ta Suo­men val­tiol­le. Se on sitä raha­pii­rien vastuuta. …

  Jos luon­non­suo­je­lu on vih­reil­le niin tär­ke­ää, mik­sei­vät hoi­da sitä itse?

 59. sunimh vii­mei­sim­pi­nä jak­saa pyö­rit­tää tätä kestohittiä:

  Jos joh­to­pää­tök­siä ale­taan vete­le­mään täl­lä tyy­lil­lä, niin sil­loin­han myös Vih­reät halusi­vat oppo­si­tion hoi­ta­van ydin­voi­ma­lu­vat lisärakentamiselle.

  Ker­tauk­sen vuok­si: Ydin­voi­mas­ta on äänes­tet­ty kes­ki­mää­rin ker­ran joka toi­sel­la vaa­li­kau­del­la. Asi­aa on pidet­ty ana­lo­gi­se­na oman­tun­non asioil­le, mui­ta on esi­mer­kik­si pari­suh­de­la­ki, jois­sa yli­pään­sä puo­luei­den edus­ta­jil­le on ollut vapaat kädet. Se mitä edus­kun­ta nois­ta asiois­ta sat­tuu päät­tä­mään on satun­nais­ta, kan­nat­ta­jien ja vas­tus­ta­jien voi­ma­suh­teet ovat kui­ten­kin aika tasaiset. 

  Ydin­voi­mas­ta pää­te­tään jotain, ja se on sit­ten sii­nä eikä sama asia ole uudes­taan pöy­däl­lä heti miten. Asia on myös täy­sin Suo­men sisäi­nen, emme esi­mer­kik­si neu­vot­te­le ydin­voi­ma­lu­vis­ta parin­kym­me­nen muun EU-maan kanssa.

  Jos tuol­lai­nen oman­tun­non­va­paus laa­jen­ne­taan ulko- ja talous­po­li­tii­kan jos­ta pää­te­tään jat­ku­vas­ti niin se tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä että me lähe­täm­me vir­ka­mie­het neu­vot­te­le­maan man­daa­til­la että voi­pi olla että edus­kun­ta tukee, tai voi­pi olla ettei tue. Ihan sama mitä miel­tä kysy­myk­sis­tä sinän­sä on niin tämä tus­kin on mei­dän kan­sal­li­sen edun mukaista.

 60. Eili­nen A‑Talk sai leu­an lok­sah­ta­maan. Sii­nä­hän kävi aivan sel­väk­si Pie­ta­ri Jääs­ke­läi­sen (PS) suul­la, että PerusS jää mitä ilmei­sim­min pois hal­li­tuk­ses­ta… ehkä. Ei hal­li­tuk­seen voi men­nä nel­jäk­si vuo­dek­si äänes­tä­mään tyhjää.

  Jos hal­li­tus siis Katai­sen joh­dol­la muo­dos­te­taan, Vih­reil­le voi jäl­leen tul­la hal­li­tus­vas­tuu hal­li­tus­poh­jaa laa­jen­net­taes­sa — ja lie­väs­ti sanoen vai­keas­sa tilanteessa.

  Toi­saal­ta… se on nyt iskun paik­ka. Tär­keät energia‑, kun­ta- ja pal­ve­lu­rat­kai­sut ovat tulol­laan. Ne ovat oikeas­ti tär­kei­tä (ja vai­ku­tus­ta on pit­käl­le tule­vai­suu­teen) ja nii­hin voi­si nyt vai­kut­taa. Ei täs­sä auta toi­voa kuin että “uhka­pe­li” onnis­tuu. Huh huh. 

  Vih­rei­den panok­set ovat täs­sä pelis­sä kaik­kein pie­nim­mät, joten häviä­mis­tä ei kan­na­ta pelä­tä, sen sijaan voit­to­mah­dol­li­suu­det ovat kohtalaiset.

  Perus­suo­ma­lais­ten kas­vua oppo­si­tios­sa on tur­ha lii­kaa pelä­tä. Muu­ten­kin on kan­sa­kun­nan etu, että uusi puo­lue opet­te­lee rau­has­sa valio­kun­ta- ja lain­sää­dän­tö­työ­tä. Muu­ta­ma vuo­si voi kai­ken muut­taa, suun­taan jos toiseen.

 61. Kai­ken huip­pu­na dema­rit ja peruss. ovat syyl­lis­tä­neet Kesk./Kiviniemeä sii­tä, ettei se ole esit­te­le­mäs­sä Portugalipakettia.

  Oli­si var­sin näp­pä­rää syyt­tää rahan lapioi­mi­ses­ta Kes­kus­ta-oppo­si­tio­ta hal­li­tuk­ses­ta (tule­va) käsin.

  Nyt on nime­no­maan vas­tuun­kan­non aika ko. puo­lueil­la. Ei hal­li­tus­vas­tuuseen jou­tu­vat voi enää har­joit­taa oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa. Näyt­tää pahas­ti sil­tä, että dema­rit ja peruss. ovat jää­neet taka­ri­vin huu­te­li­joi­den rooliin.

 62. Mik­ko H: 

  Dema­rit halua­vat vel­jeil­lä Per­su­jen kans­sa ja pul­ja­ta Kokoo­mus oppo­si­tioon kos­ka he halua­vat mak­saa Kokoo­muk­sel­le van­hois­ta kala­ve­lois­ta. Kokoo­muk­sen ja (nyky-)demareiden ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­set näke­myk­set ovat eri pla­nee­tal­ta. Tois­ta oli tie­ten­kin Ahti­saa­ren ja Lip­po­sen aikaan mut­ta sii­tä on jo vuo­sia. Dema­rit ovat sil­tä osin reaa­li­po­li­tik­ko­ja että hais­ta­vat että kan­sa alkaa olla EU:ta ja koko glo­ba­li­saa­tio­ta yhä enem­män vas­taan ja alkaa rei­va­ta poliit­tis­ta lin­jaan­sa sen mukaan. Suh­tei­ta viri­tel­lään mie­lum­min Mos­ko­vaan kuin Brys­se­liin päin. Tämä vaa­li­tu­los on suur­ten ikä­luok­kien ja van­hol­lis­ten vii­mei­nen voi­man­näy­te kuten jo ennen vaa­le­ja ennustin.

 63. Holm­ström kan­nat­taa Por­tu­ga­lin tuke­mis­ta, jot­ta Por­tu­ga­lin tule­va vel­ka­sa­nee­raus voi­tai­siin toteut­taa hallitummin.

  Az, jos olet seu­ran­nut tätä kes­kus­te­lua laa­jem­min kuin minä, niin olet­ko löy­tä­nyt vas­tauk­sen sii­hen kriit­ti­seen kysy­myk­seen, että mitä nämä ihmi­set odot­ta­vat tapah­tu­van, jot­ta jos­kus myö­hem­min tuo vel­ka­sa­nee­raus voi­daan toteut­taa hallitummin? 

  Minun näh­däk­se­ni ainoa vas­taus on, että saa­ta­vat on saa­tu siir­ret­tyä veron­mak­sa­jien kon­tol­le. Eli täs­sä aje­taan tyy­li­puh­das­ta tap­pioi­den sosia­li­soin­tia. Mikä on pit­käl­lä (ja lyhyel­lä, jos jär­jes­te­ly hoi­de­taan hyvin) huo­noin mah­dol­li­nen vaih­toeh­to. (Koros­te­taan vie­lä, että las­ku tulee joka tapauk­ses­sa pää­asias­sa taval­li­sil­le veron­mak­sa­jil­le. Kysy­mys on, tulee­ko se veroi­na, hävit­tyi­nä elä­ke­si­joi­tuk­si­na vai inflaa­tio­na. Jos Kokoo­muk­sen tavoin kan­nat­taa tap­pioi­den sosia­li­soi­mis­ta, kan­nat­taa lys­tin mak­sa­mis­ta vero­va­rois­ta, jos taas pitää mark­ki­na­ta­lout­ta suh­teel­li­sen toi­mi­va­na jär­jes­te­ly­nä, kan­nat­taa velkajärjestelyjä.) 

  Jos vuon­na 2008 mark­ki­na­ta­lou­den oli­si annet­tu toi­mia ja pank­kien (ja Krei­kan) men­nä “kon­kurs­siin” eli val­tion hal­lin­taan osak­kee­no­mis­ta­jat ulos­heit­täen ja vel­ko­jia sopi­vas­ti niis­täen, niin täl­lä het­kel­lä oli­si ollut jo kol­me vuot­ta aikaa siir­tää nuo pan­kit takai­sin yksi­tyi­seen omis­tuk­seen. Sen sijaan vie­lä­kin talou­den riip­pa­ki­ve­nä on val­ta­va epävarmuus.

 64. Rogue
  Mut eiks esim. nii­den vakaus­ra­has­to­jen tar­ko­tus oo lop­pu­pe­leis­sä “vakuut­taa” sijot­ta­jat sii­tä, et epä­luo­tet­ta­vil­le mail­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin syy­tää lai­na­ra­haa sel­la­sel­la korol­la, joka ei vas­taa sen kysei­sen maan todel­lis­ta riskitasoa? 

  Aja­tuk­se­na on ymmär­tääk­se­ni kepit­tää EU-tasol­la bud­je­tit kun­toon sank­tioi­mal­la levä­pe­räi­sen taloudenpidon.

 65. Päi­vän Hesa­rin pää­kir­joi­tuk­ses­sa: “Jos sopua Por­tu­ga­lin tuke­mi­ses­ta ei syn­ny ja tuki on ohjat­ta­va Lis­sa­bo­niin jotain muu­ta väy­lää kuin väliai­kai­sen vakaus­ra­has­ton kaut­ta, Suo­mi mak­saa hin­nan muun muas­sa sil­loin, kun neu­vo­tel­laan alue- ja maa­ta­lous­tuis­ta. Suo­men jäl­ki­kä­teis­tä rokot­ta­mis­ta on tur­ha arvot­taa oikea­na tai vää­rä­nä teko­na muil­ta EU-mail­ta – se nyt vain on niin, että las­ku tulee aina.”

  Se nyt vain on niin. Jep. Kyl­lä täs­sä mal­til­li­ses­ti EU-myön­tei­nen­kin alkaa pik­ku­hil­jaa har­ki­ta sitä kuu­lui­saa takin­kään­töä. Niin­kuin Juge tuol­la aiem­pa­na kir­joit­ti, mitä ihmeen jär­keä täl­lai­ses­sa mafia­lo­gii­kal­la toi­mi­vas­sa sys­tee­mis­sä on?

  Täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa jot­kut sin­nik­kääs­ti yllä­pi­tä­vät illuusio­ta yhdes­tä, ainoas­ta totuu­des­ta. tpyy­luo­ma kirjoittaa:
  PS halu­aa että se on saa olla eri­miel­tä hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta äänes­tyk­siä myö­ten ja sil­ti istua hallituksessa.”
  Mis­tä ihmeen hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta? Ei ole mitään kiveen hakat­tua hal­li­tus­po­li­tiik­kaa, eten­kin kun Kivi­nie­mi & co luik­ki­vat takao­ves­ta ulos. Eikö­hän per­sut vas­tauk­sel­laan Katai­sel­le yrit­tä­neet luo­da sitä hal­li­tus­po­li­tiik­kaa, joka äänes­tys­tu­lok­sen mukai­ses­ti oli­si jotain muu­ta, kuin mitä tähän saak­ka on esitetty. 

  Se, että nyt kai­kin puo­lin kon­kurs­sin par­taal­la huo­ju­va Kes­kus­ta halu­aa jät­täy­tyä ulos Sasin ryh­mäs­tä ja se miten jo heti alus­sa Kivi­nie­mi yrit­ti pes­tä käsi­ään koko sot­kus­ta, pitäi­si ker­toa ihan riit­tä­väs­ti sii­tä, miten jär­ke­vä­nä asiois­ta parem­min tie­tä­vät polii­ti­kot­kaan enää pitä­vät vel­ka­mai­den tekohengittämistä. 

  En ymmär­rä muu­ten­kaan mitä vakaut­ta Euroop­paan luo tilan­ne, jos­sa useam­pi maa pysyy jota­kuin­kin pys­tys­sä sin­ne vel­ka­ra­haa pump­paa­mal­la ja sen pääl­le vie­lä kiris­te­tään vyö­tä seu­raa­vat x kym­men­tä vuotta?

  Nykyi­sen­kal­tai­nen kapi­ta­lis­mi finans­si­jär­jes­tel­mi­neen on tul­lut tien­sä pää­hän, mut­ta eivät nämä ole ensim­mäi­siä polii­tik­ko­ja jot­ka myön­tä­vät tap­pion vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun tan­kit on jo takapihalla.

  1. Jaa­na,
   Kan­nat­taa muis­taa, että EU on hyvää hyvyyt­tään anta­nut Suo­mel­le räi­keän eri­va­pau­den tukea omaa “maa­ta­lout­taan” (onko sian­li­han­val­mis­tus­teh­das oikeas­ti maa­ta­lout­ta?) esi­mer­kik­si Ruot­sin ja Viron maa­ta­lout­ta vas­taan. Tuo­hon eri­va­pau­teen ei ole mitään muu­ta perus­tet­ta kuin se, että luo­kan paras­ta oppi­las­ta pal­ki­taan. Kun ryh­dy­tään häi­rik­kö­op­pi­laak­si, mene­te­tään pal­kin­to ja tul­laan koh­del­luk­si kuten muut­kin EU-maat.
   Joten jos sinul­la on pel­toa, nyt kan­nat­taa myy­dä, kun joku höl­mö vie­lä ostaa.

 66. Por­tu­ga­li-tukiin on muu­ten nyt ole­mas­sa mai­nio, toi­mi­va rat­kai­su. Por­tu­ga­lil­la on 14 mil­jar­din euron kul­ta­va­ran­to. Se ei voi myy­dä sitä noin vain, kos­ka mää­rä on niin suu­ri että kul­lan mark­ki­na­hin­ta hei­lah­tai­si rajusti.

  http://www.thomaswhite.com/explore-the-world/postcard/2010/portugal-gold-reserves.aspx

  Mut­ta teh­dään siis niin, että Suo­mi antaa Por­tu­ga­lil­le takauk­sen 14 mil­jar­diin euroon asti, ja takauk­sen vakuu­dek­si kul­ta­va­ran­to siir­re­tään Suo­men hal­tuun. Por­tu­gal saa kul­lan takai­sin, jos hoi­taa vel­kan­sa. Jos ei mak­sa, Suo­mi voi rea­li­soi­da kul­ta­va­ran­non vähi­tel­len, sot­ke­mat­ta maa­il­man kultamarkkinoita.

 67. Kyl­lä vih­reil­lä ja kes­kus­tal­la on aihet­ta takin­kään­nök­seen, sen ver­ran murs­kaa­van tuo­mion kan­sa antoi hei­dän enti­sel­le politiikalleen.
  Vähin­tään sen ver­ran odot­tai­sin heis­tä löy­ty­vän nais­ta ja mies­tä, että pane­vat edes hal­li­tuk­sen ruotuun.
  Soi­nin­va­ran ensim­mäi­seen koh­taan sanoi­sin, että näil­lä sinän­sä vält­tä­mät­tö­mil­lä tuki­pa­ke­teil­la oste­taan ainoas­taan aika­li­sää asioi­den hoi­ta­mi­seen. Todel­li­set kor­jaus­liik­keet ovat sit­ten aivan muu­ta, jois­ta ei sovi ääneen lausua. Toi­vot­ta­vas­ti ne kui­ten­kin ovat jo EKP:llä val­miik­si mietittyinä.

 68. Olen tuos­sa edus­kun­nan jär­jes­täy­ty­mis-ket­jus­sa kri­ti­soi­nut suo­ma­lais­ta yksi­puo­lue­jär­jes­tel­mää. Van­ha­nen vei sen äärim­mil­leen sano­mal­la, ettei val­mis­teil­la ole­via asioi­ta jul­kis­te­ta eikä niis­tä kes­kus­tel­la. Ne vain vie­tiin kumi­lei­ma­si­me­na toi­mi­vaan par­la­ment­tiin hyväksyttäväksi.

  Ruot­sis­sa on vähem­mis­tö­hal­li­tus. Siel­lä asiois­ta deba­toi­daan vil­kaas­ti ja euroon liit­ty­mi­ses­tä pidet­tiin sii­tä­kin kan­sa­nää­nes­tys, joka Suo­mes­sa ei oli­si tul­lut kuu­loon­kaan. Ruot­sin kan­san­tuo­te kas­vaa ennä­tys­tah­tiin, Suo­mea nopeammin.

  Yli­vah­va hal­li­tus ei kuu­lu län­si­mai­seen demo­kra­ti­aan. Mik­si sel­lais­ta taas Suo­meen puu­ha­taan? Minun mie­les­tä­ni Kes­kus­ta ja Vih­reät ovat teh­neet oikeat joh­to­pää­tök­set vaa­lin tulok­ses­ta ja Vih­rei­den uusi, rehel­li­nen lin­jaus Por­tu­ga­lin tuke­mi­ses­ta tai oikeam­min vas­taan äänes­tä­mi­ses­tä on tuo­nut uut­ta ryh­tiä ja palaut­ta­nut kannatuspakolaisia.

 69. Az:

  Ei toki ole mah­do­ton­ta, että Soi­ni täs­sä jous­tai­si hie­man enem­män kuin ryhmänsä.
  Mut­ta sii­tä­kin on vie­lä hyvin pit­kä mat­ka väit­tee­seen, että PS oikeas­ti kan­nat­tai­si kyl­lä-vas­taus­ta. Eli mil­lä sen perustelet?

  Tuki­pa­ke­tin vas­tus­ta­mi­nen on ollut perus­suo­ma­lai­sil­le ensi­si­jai­ses­ti popu­lis­ti­nen teko ja vas­tus­ta­mis­ta vas­tus­ta­mi­sen vuok­si; siis oppo­si­tios­sa istu­van puo­lu­een vas­tuus­ta vapaa­ta, kevyt­mie­lis­tä kan­san­hu­via. Tämä on aivan eri asia kuin se, mikä hei­dän kan­tan­sa vas­tuul­li­se­na hal­li­tus­puo­lu­ee­na asi­aan olisi.

  Voi hyvin olla, ettei kan­taa täs­sä mie­les­sä vie­lä edes ole muo­dos­tu­nut. Soi­ni perus­te­lee jyrk­kää eitään sil­lä, ettei voi pet­tää kan­nat­ta­ji­aan, ja toi­saal­ta sil­lä, ettei suo­ma­lai­sil­la saa mak­sat­taa por­tu­ga­li­lais­ten ahdin­koa (oikeu­den­mu­kai­suu­teen vetoa­mi­nen). Asia­pe­rus­te­lu­ja hän ei kum­mem­min esi­tä. Tämä viit­taa minus­ta sii­hen, että oike­aa, asia­poh­jais­ta kan­taa ei ole.

  Jos per­suil­la oli­si huo­lel­li­ses­ti asia­poh­jal­ta muo­dos­tet­tu jyr­kän vas­tus­ta­va kan­ta, he teki­si­vät kai­ken voi­ta­van­sa saa­dak­seen muut­kin puo­lu­eet tie­toi­sik­si kan­tan­sa perus­teis­ta, jot­ta tuki­pa­ke­tin hyl­kää­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man toden­nä­köis­tä. Näin he kui­ten­kaan eivät toi­mi, vaan päin vas­toin kovin sanoin hauk­ku­vat nii­tä taho­ja, jot­ka aiem­min kan­nat­ti­vat mut­ta nyt ker­to­vat äänes­tä­vän­sä vas­taan. Täs­sä valos­sa minus­ta on sel­vää, että joko per­sut eivät vie­lä tie­dä, mikä hei­dän oikea, har­kit­tu kan­tan­sa asi­aan on (ja hei­tä pelot­taa se mah­dol­li­suus että tuki­pa­ke­tin kaa­tu­mi­ses­ta tosi­aan seu­rai­si suu­ria ikä­vyyk­siä Suo­mel­le), tai jos tie­tä­vät, kan­ta ei ole­kaan kielteinen.

  Per­suil­le sopi­si var­mas­ti par­hai­ten se, että he oli­si­vat samaa miel­tä kuin kan­sa, mut­ta pää­tös teh­täi­siin kan­san tah­don vas­tai­ses­ti, jol­loin per­su­jen tah­don toteu­tu­mi­sen seu­rauk­set eivät kos­kaan sel­viäi­si käy­tän­nös­sä, vaan nii­tä voi­si käyt­tää popu­lis­ti­se­na asee­na, kuten Soi­nil­la on tähän­kin asti ollut tapa­na. Totun­nais­ten toi­min­ta­mal­lien muut­ta­mi­nen on aina han­ka­laa jo yksi­lö­ta­sol­la; orga­ni­saa­tio­ta­sol­la vie­lä han­ka­lam­paa. Ei ole mikään ihme, ettei­vät per­sut pys­ty het­kes­sä muun­tau­tu­maan oppo­si­tio­po­liit­ti­ses­ta tai­tu­ri­puo­lu­ees­ta hal­li­tus­puo­lu­eek­si. Vas­tuun otta­mi­nen on psy­ko­lo­gi­se­na pro­ses­si­na aivan eri­lais­ta toi­min­taa kuin kan­san vil­lit­se­mi­nen kai­ken peri­aat­teel­li­sel­la vas­tus­ta­mi­sel­la. Uuden asen­teen ja ajat­te­lu­ta­van opet­te­lu vie aikaa.

  En näe mitään syy­tä, mik­sei­vät perut oppi­si ajan myö­tä otta­maan vas­tuu­ta. Alku on heil­le nyt vain taval­lis­ta han­ka­lam­pi, kun heti ensim­mäi­se­nä tulee pää­tet­tä­väk­si näin moni­mut­kai­nen, tär­keä ja epä­suo­sit­tu kysy­mys. Poik­keuk­sel­li­set vai­keu­det eivät kui­ten­kaan mer­kit­se sitä, että oli­si oikein yrit­tää ulkois­taa ikä­vä pää­tös oppo­si­tiol­le tai väis­ty­väl­le hal­li­tuk­sel­le. Sik­si minus­ta vir­hei­den pää­tös on ihan oikea. Ei kysy­mys ole peruil­le “kos­ta­mi­ses­ta” tai muus­ta lap­sel­li­suu­des­ta, vaan sii­tä, että per­su­jen pitää oppia otta­maan vas­tuu­ta, ja he eivät sitä opi, jos äiti pitää jat­ku­vas­ti kädestä.

  1. Seu­raa­vat han­ka­lat europp­paa kos­ke­vat pää­tök­set tule­vat syk­syl­lä. Kuin­ka kau­an hei­dän eri­va­pau­ten­sa istua kah­del­la tuo­lil­la oikein jatkuisi?

 70. Evert, Vih­reät eikä minun käsit­tääk­se­ni Kes­kus­ta eivät vas­tus­ta tukipakettia. 🙂

  Esim.:

  Vih­reät kan­nat­taa Por­tu­ga­lin lai­noit­ta­mis­ta kun­han on sel­vää, että Suo­men tule­vas­ta EU-ja talous­po­li­tii­kas­ta vas­taa­va hal­li­tus tukee tätä lin­jaa. Vaa­lien voit­ta­jil­la on vapaat kädet toi­mia, kos­ka sitou­muk­sia ei ole aiem­man hal­li­tuk­sen puo­les­ta tehty.

  Jos edus­kun­nan sel­vä, pysy­vä enem­mis­tö ei löy­dä yksi­mie­li­syyt­tä seu­raa­viin ECO­FI­Nin ja laa­jen­ne­tun euro­ryh­män kokouk­siin men­nes­sä, ei toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­töl­lä ole muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin ottaa kiel­tei­nen kan­ta ehdo­tuk­siin. Näin sik­si, että kyse on niin suu­res­ta pää­tök­ses­tä, että se on teh­tä­vä taval­la, jota tule­vat hal­li­tus­puo­lu­eet tuke­vat ja jos­ta ne kan­ta­vat vastuun.

  http://www.vihreat.fi/node/6828

 71. Liit­tyen tuo­hon kan­sal­li­seen maa­ta­lous­tu­keen, sii­nä oli­si kiel­tä­mät­tä jotain lin­ja­kas­ta ettei tue­ta Por­tu­ga­li­lai­sia eikä Poh­ja­lai­sia. Sai­si­ko­han tämän nyky-SMP:n vie­lä vas­tus­ta­maan maa­ta­lou­den ympä­ris­tö­tu­kia, jos pis­täi­si hir­veän vihe­rä­lä­mö­lön pääl­le nii­den puolesta.

 72. Osmo:
  Sian­li­ha­val­mis­tus­teh­tai­den teko­hen­gi­tys on yhtä jär­ke­vää kuin vel­kael­vy­tys­kin. Eli mai­nit­se­ma­si point­ti vain todis­taa koko sys­tee­min mie­let­tö­myy­den puolesta. 

  Ei meil­le kenel­le­kään, niin yksi­lö- kuin val­tio­ta­sol­la­kaan teki­si pahaa pyr­kiä reaa­li­ta­lou­teen. Mut­ta se on toki idea­lis­mia, johon meil­lä ei ole varaa, koska.

 73. En usko, että asial­la on vai­ku­tus­ta Suo­men kan­sal­li­siin maa­ta­lous­tu­kiin — ne kun ovat kat­kol­la ilman Por­tu­ga­lia­kin ja hyvä jos Por­tu­ga­li-kiis­ta edis­tää asi­aa sil­lä maa­ta­lou­des­sa Suo­mel­la on kes­tä­mä­tön kupla joka ras­saa pahas­ti kansantalouttamme:

  563 000 000 euroa Kan­sal­li­nen tuki (558m€ 2010)
  542 000 000 euroa EU-tulo­tu­ki (558m€ 2010)
  421 000 000 euroa Luon­non­hait­ta­kor­vaus (422m€ 2010)
  341 000 000 euroa Ympä­ris­tö­tu­ki (362m€)
  Muut maa­ta­lou­den tuet 2008:
  469 000 000 euroa Maa­ta­lous­yrit­tä­jien eläk­keet (507m€ 2010)
  400 000 000 euroa EU:n tuontitullit
  213 000 000 euroa Lomi­tus­toi­min­ta (215m€ 2010)
  150 000 000 euroa Rakennetuet
  146 000 000 euroa Luo­pu­mis­tuet (146m€ 2010)
  53 000 000 euroa EU:n tuki maa­seu­dun kehittämiseksi
  50 000 000 euroa Kor­ko­tuet (59m€ 2010)
  24 000 000 euroa Soke­ri­tuo­tan­non rakennetuet
  22 000 000 euroa Energiaverotuki
  15 000 000 euroa Tuet tapaturmavakuutuksiin
  10 000 000 euroa Tuet maatalousneuvontaan
  8 000 000 euroa Maa­ta­lous­tuet­tei­den vientituet
  5 000 000 euroa Markkinointituet
  3 000 000 euroa Satovahinkokorvaukset
  2 000 000 euroa Tuet laa­tu­jär­jes­tel­mien kehittämiseen

  yhteen­sä 3 437 000 000 euroa

  (Val­tion budjetti)

 74. Nime­no­maan täs­tä on kysy­mys: Kun EU-jäse­nyy­seh­dois­ta aikoi­naan neu­vo­tel­tiin, niin Suo­mi neu­vot­te­li itsel­leen mui­ta parem­mat maa­ta­lous­tuet, ja Ruot­si taas neu­vot­te­li itsel­leen että saa säi­lyt­tää Ruot­sin Kruunun. 

  Jos jokin euro­maa irroi­tau­tuu EMU:sta niin kal­liik­si tulee maan kan­sa­lai­sil­le. Oma valuut­ta­va­ran­to pitää hank­kia uudes­taan maan kes­kus­pan­kil­le, ja lisäk­si kaik­ki euron käyt­töön­o­ton jäl­keen myön­ne­tyt lai­nat säi­ly­vät euro­mää­räi­si­nä. Suo­men koh­dal­la se esim tar­koit­taa sitä että Vir­ta­sen per­heen asun­to­lai­na pysyy euro­mää­räi­se­nä vaik­ka Vir­ta­sen isä ja äiti saa palk­kan­sa mark­koi­na joka kel­luu omaa tah­ti­aan. Jos kel­luu alas­päin niin mak­set­ta­vaa on ene­nem­män. Eli varoi­tan nyt etu­kä­teen kaik­kia jot­ka haa­vei­le­vat mark­ko­ja takaisin.

 75. Sylt­ty:

  Aja­tuk­se­na on ymmär­tääk­se­ni kepit­tää EU-tasol­la bud­je­tit kun­toon sank­tioi­mal­la levä­pe­räi­sen taloudenpidon”

  Näin siis väi­te­tään, mut eiks tätä vois tehä ilman mitään vakaus­ra­has­toa­kin ja antaa mark­ki­noi­den toi­mia? Ts. anne­taan kor­ko­ta­son muo­dos­tua vapaas­ti todel­lis­ten maa­koh­tais­ten ris­kien mukaan eikä kei­no­te­ko­ses­ti alen­ne­ta ris­kiä tol­la­sel pelastusrahastolla. 

  Onks pidem­mäl täh­täi­mel­lä kes­tä­vää luo­da sys­tee­mi, joka takaa val­tioil­le vel­ka­ra­haa hal­vem­mal­la ku mitä nii­den kuu­luis sitä mark­ki­na­pe­rus­tei­ses­ti saa­da? Kenen etua täl­la­nen poli­tiik­ka pal­ve­lee ja onks mahol­lis­ta, et se joh­taa myö­hem­min pal­jon pahem­paan krii­siin ku mikä nyt on käsillä?

 76. Por­tu­ga­li­han täs­sä on se EU:n häi­rik­kö­op­pi­las, ei Suo­mi. Ovat­ko Por­tu­ga­lin alue­tuet siis vaarassa?

 77. Tuo­hon eri­va­pau­teen ei ole mitään muu­ta perus­tet­ta kuin se, että luo­kan paras­ta oppi­las­ta palkitaan.”

  Kai­kil­la EU mail­la omia eri­va­pauk­si­aan, myös niil­lä luo­kan huo­nom­mil­la oppi­lail­la. Ennem­min­kin näyt­täi­si ole­van niin, että mitä enem­män häi­ri­köi, sitä enem­män etuuk­sia saa.

 78. Osmo:

  Kun ryh­dy­tään häi­rik­kö­op­pi­laak­si, mene­te­tään pal­kin­to ja tul­laan koh­del­luk­si kuten muut­kin EU-maat

  Olis ihan kiva jos sys­tee­miä yri­tet­täis kehit­tää sii­hen suun­taan, et kaik­kia koh­del­tais “kuten mui­ta­kin” ja vas­tuu omas­ta toi­min­nas­ta olis mah­dol­li­sim­man pal­jon itel­lä. Mie­luum­min kaik­ki type­rät ja epä­oi­keu­den­mu­ka­set tuet pois ku et kil­pail­laan sii­tä, kuka saa haa­lit­tua itel­leen eni­ten type­riä ja epä­oi­keu­den­mu­kai­sia tukia.

 79. Osmo:

  Kun ryh­dy­tään häi­rik­kö­op­pi­laak­si, mene­te­tään pal­kin­to ja tul­laan koh­del­luk­si kuten muut­kin EU-maat.

  Hie­noa sait kym­pin. Täs­sä on pal­kin­nok­si ase, jol­la voit ampua itseä­si jalkaan!”

 80. On aina parem­pi olla se, joka aut­taa, kuin se, jota autetaan.

 81. Ihan hyvä point­ti, muu­ten­kin minus­ta täys­päi­ses­sä ana­lyy­sis­sä, että var­sin­kin sen pysy­vän vakaus­me­ka­nis­min kans­sa oli­si eduk­si jos poli­tii­kot husee­rai­si san kans­sa vähän vähemmän.

  Expe­rience shows that the tric­kiest part of a restruc­tu­ring process is the deci­sion to begin it. And for good rea­son: restruc­tu­ring is not a step to be taken light­ly. As has been repea­ted­ly high­ligh­ted by the ECB during the pre­sent cri­sis, restruc­tu­rings are dama­ging and cost­ly, not only for the ban­king sys­tem and cre­di­tors, but for the defaul­ting count­ry and its citizens as well. It is unders­tan­dable, then, that debt-rid­den count­ries, and often their cre­di­tors, too, will stri­ve to post­po­ne the inevitable.

  For the indeb­ted count­ry, the deci­sion to restruc­tu­re is ulti­ma­te­ly a poli­tical one (unless events simply take over). It is the sove­reign count­ry itself that can best assess what cons­ti­tu­tes – to use the lan­gua­ge of the ESM Term Sheet – “an unrea­lis­tical­ly lar­ge [i.e., poli­tical­ly unviable] cor­rec­tion to its inco­me and
  expen­di­tu­re.” In cont­rast, poli­tics should play as mini­mal a role as pos­sible in gui­ding the inter­na­tio­nal com­mu­ni­ty, who­se job it is to deri­ve from a tech­nical­ly robust debt sus­tai­na­bi­li­ty ana­ly­sis the mix of financing, con­di­tio­na­li­ty, and even­tual pri­va­te sec­tor invol­ve­ment nee­ded on a case-by-case basis. Poli­tics will of cour­se ine­vi­tably int­ru­de here as well, but the gover­nance mec­ha­nism and deci­sion-making process of the EFSF and of the envi­sa­ged ESM are such as to exacer­ba­te this problem, vir­tual­ly ensu­ring that EU cre­di­tor count­ries’ domes­tic poli­tical inte­rests will fea­tu­re domi­nant­ly at eve­ry step.

  In the ESM, the hig­hest deci­sion-making body will be a board of gover­nors, which is essen­tial­ly the Eurogroup in a dif­fe­rent gui­se, being made up by the minis­ters of finance of the euro area mem­ber sta­tes, with deci­sions being by mutual agree­ment (i.e., by una­ni­mi­ty of voting mem­bers). Furt­her­mo­re, “to ensu­re con­sis­tency with the EU mul­ti­la­te­ral sur­veil­lance fra­mework,” it is also envi­sa­ged that policy con­di­tio­na­li­ty accom­pa­nying ESM loans will be ensh­ri­ned in full Eco­fin deci­sions, i.e., underw­rit­ten by all 27 mem­ber sta­tes. The ESM’s more tech­nical board of direc­tors (to which each euro-area mem­ber sta­te is to appoint one direc­tor and alter­na­te) is left only with les­ser “tasks as dele­ga­ted by the board of gover­nors.” This set-up is bound to replica­te the sce­na­rio so often played out since the outbreak of the cri­sis, with Eco­fin mee­tings domi­na­ted by poli­ticians playing to domes­tic audiences in crow­ded post-Council press con­fe­rences. This is not the cli­ma­te and set­ting that make for smooth cri­sis reso­lu­tion, of which care­ful­ly craf­ted com­mu­nica­tion is a key com­po­nent. At the inter­na­tio­nal level, the glo­bal financial com­mu­ni­ty has lear­ned that key deci­sions on cri­sis len­ding and its rela­ted con­di­tio­na­li­ty are best taken in a less poli­tical­ly char­ged envi­ron­ment, as exempli­fied by the IMF’s Execu­ti­ve Board…

  http://www.lisboncouncil.net//index.php?option=com_downloads&id=484

 82. Mut eiks esim. nii­den vakaus­ra­has­to­jen tar­ko­tus oo lop­pu­pe­leis­sä “vakuut­taa” sijot­ta­jat sii­tä, et epä­luo­tet­ta­vil­le mail­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin syy­tää lai­na­ra­haa sel­la­sel­la korol­la, joka ei vas­taa sen kysei­sen maan todel­lis­ta ris­ki­ta­soa? Jos näin on, niin olis kiva kuul­la vii­me­sen pääl­le perus­tel­tu­na, et miks ja mihin rajaan saak­ka tätä val­tioi­den vel­ka­taa­kan edes­vas­tuu­ton­ta pai­sut­ta­mis­ta aio­taan jatkaa.”

  Minä olen ollut koko ajan sii­nä uskos­sa, että tätä jat­ke­taan niin kau­an, että pan­kit saa­vat vedet­tyä rahan­sa pois. Sit­ten vel­ka­maat sanee­ra­taan. Tämän täy­tyy tapah­tua ennen kuin pysy­vä meka­nis­mi tulee voi­maan 2013, sil­lä minun käsi­tyk­se­ni mukaan tämä on jon­kin­lai­nen auto­maat­ti­jär­jes­tel­mä ja sitä ennen pöy­tä halu­taan tie­ten­kin put­sa­ta. Veron­mak­sa­jal­le mah­dol­li­sim­man nopea vel­ka­sa­nee­raus oli­si tie­ten­kin ehdot­ta­mas­ti parem­pi. Voi tie­tys­ti olla, kädet ris­tiin, että sanee­rauk­set tule­vat jo todel­la nope­aa, mut­ta sitä eivät päät­tä­jät voi tie­ten­kään etu­kä­teen kertoa.

  Ja et aio­taaks ne rahat lopul­ta repiä koko­naan tule­vien suku­pol­vien sel­kä­na­has­ta ja inflaa­tion kaut­ta sääs­tä­jil­tä vai mikä on meininki.”

  Eikö­hän jo mekin saa­da kun­nia osal­lis­tua näi­hin maksutalkoisiin.

 83. Mikä pak­ko per­su­ja on lait­taa tai ottaa hal­li­tuk­seen jos eivät vas­tuu­ta halua kan­taa. Kok + SDP + RKP + Vih­reät = 45 + 42 + 10 + 10 = 107 paikkaa.

  Tai­ta­vat dema­rit halu­ta hal­li­tuk­seen jon­kun, joka ei aina pure­mat­ta nie­le Kokoo­muk­sen ehdotuksia.
  Puo­lu­een nykyi­nen (vai aikai­sem­pi?) alen­nus­ti­la­han joh­tuu perim­mäl­tään juu­ri Lip­po­sen aika­na toteu­te­tus­ta kokoo­mus­lai­ses­ta poli­tii­kas­ta ja sen jäl­kei­ses­tä suun­nat­to­muu­des­ta. Tai­ta­vat halu­ta vält­tää sen ansan täl­lä kertaa.

 84. Osmo: “EU on hyvää hyvyyt­tään anta­nut Suo­mel­le räi­keän eri­va­pau­den tukea omaa “maa­ta­lout­taan” esi­mer­kik­si Ruot­sin ja Viron maa­ta­lout­ta vastaan.”

  Ihmet­te­lin­kin vii­me kesä­nä Ruot­sis­sa kun kes­kel­lä kau­nein­ta ja vil­ja­vin­ta maa­seu­tua, pal­jon Suo­mea ete­läm­pä­nä oli joka puo­lel­la “Till Salu” kylt­te­jä. Oli­si saa­nut maa­lais­kar­ta­non Van­taa­lai­sen ker­ros­ta­lo­kak­sion hinnalla.

  Venä­jäl­lä­kin Suo­mea ete­läm­pä­nä upeat pel­lot kas­va­vat pelk­kää ukon­put­kea ja sov­hoo­sit rapis­tu­vat tyh­ji­nä. Onnek­si Suo­mes­sa osa­taan vil­jel­lä peru­naa tehok­kaas­ti vien­tiin asti.

  http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Perunat+uhkaavat+loppua+Suomesta+ven%C3%A4l%C3%A4iset+ostavat+kaiken+/1135264094080

 85. tcrown:

  Jos vuon­na 2008 mark­ki­na­ta­lou­den oli­si annet­tu toi­mia ja pank­kien (ja Krei­kan) men­nä “kon­kurs­siin” eli val­tion hal­lin­taan osak­kee­no­mis­ta­jat ulos­heit­täen ja vel­ko­jia sopi­vas­ti niis­täen, niin täl­lä het­kel­lä oli­si ollut jo kol­me vuot­ta aikaa siir­tää nuo pan­kit takai­sin yksi­tyi­seen omistukseen. 

  Ongel­ma tai­taa vain jois­sain mais­sa olla hie­man kimu­ran­tim­pi kuin simp­pe­li pan­naan paha kapi­ta­lis­ti mak­sa­maan ‑lähes­ty­mis­ta­pa antai­si olettaa.

  Aina­kin joi­den­kin uutis­ten mukaan sak­sa­lai­set lii­ke­pan­kit kyl­lä sel­viäi­si­vät PIIGS-mai­den vas­tuis­taan aina­kin joten kuten. Ongel­ma Sak­sas­sa onkin ilmei­ses­ti lähin­nä lan­des­ban­kien ja pai­kal­lis­ten sääs­tö­pank­kien har­joit­ta­mas­sa hol­tit­to­mas­sa lai­nan­an­nos­sa. Ja kun nämä pan­kit ovat jo val­miik­si osa­val­tioi­den omis­tuk­ses­sa, niin las­ku lan­ke­ai­si joka tapauk­ses­sa yhteis­kun­nan niskaan.

  Kun myös mm. Espan­jas­sa suu­rim­mis­sa ongel­mis­sa ovat olleet sääs­tö­pan­kit, niin voi­si kysyä, että taas­ko yksi sääs­tö­pank­ki­krii­si (mm. USA 1980-luku, Suo­mi 1990-luvun alun pank­ki­krii­si). Kapi­ta­lis­min mus­ta­maa­laa­mi­sen sijaan voi­si kysyä, että pitäi­si­kö “isän­nä­tön raha” palaut­taa takai­sin kar­si­naan­sa vie­mäl­lä sääs­tö- ja osuus­pan­keil­ta oikeus lii­ke­pank­ki­toi­min­taan. Hom­mat kun eivät mil­lään näy­tä pysy­vän hanskassa.

  Toi­nen kysy­mys on tie­tys­ti se, että pitää­kö Suo­men olla muka­na pön­kit­tä­mäs­sä sak­sa­lais­ten osa­val­tioi­den pank­ke­ja ja euroop­pa­lais­ta haak­si­rik­kou­tu­nut­ta säästöpankkijärjestelmää…

 86. tcrown,

  Ole­tan, että Holm­ström kat­soo Por­tu­ga­lin teko­hen­git­tä­mi­sen anta­van Espan­jal­le tar­vit­ta­vaa aikaa pää­omit­taa pank­ke­jaan, jot­ta ris­ki talous­krii­sin leviä­mi­ses­tä Espan­jan puo­lel­le oli­si pie­nem­pi Por­tu­ga­lin men­nes­sä velkasaneeraukseen.

  Olen samaa miel­tä, että motii­vi­na voi vah­vas­ti epäil­lä ole­van pank­kien tap­pioi­den sosia­li­soi­mi­sen. Ei edes sosia­li­soi­mi­sen mai­hin, joi­den pan­kit ovat ris­ki­lai­no­ja vas­tuut­to­mas­ti jaka­neet, vaan ylei­seu­roop­pa­lai­ses­ti suh­teel­li­sen mak­su­vaa­teen mää­räy­tyes­sä euro­maan luot­to­luo­ki­tuk­sen perusteella.

  Tätä pää­tös­tä yri­te­tään mora­li­soi­da sil­lä, että emme­kö väli­tä Por­tu­ga­lin ja Krei­kan huo­no-osais­ten aut­ta­mi­ses­ta, mut­ta heil­le tar­joil­tu IMF-kuu­ri on sosi­aa­li­sel­ta hin­nal­taan hyvin anka­ra. Sii­tä tulee myös kroo­ni­nen, jos samaan aikaan yhdis­tyy vyön kiris­tä­mi­nen ja kui­ten­kin kyvyt­tö­myys riit­tä­väl­lä talous­kas­vul­la tilan­net­ta vel­ka­taa­kan alla helpottaa. 

  Sikä­li vel­ka­sa­nee­raus oli­si näil­le kaik­kein huo­noim­mas­sa ase­mis­sa ole­vil­le­kin uusi alku ja jos se on kui­ten­kin tulos­sa, niin näi­den mai­den pakol­la pitä­mi­nen vuo­sia staat­ti­ses­sa kur­juu­den tilas­sa, toi­voen hei­dän talous­kas­vun­sa ja raju­jen leik­kauk­sien tilan­teen pelas­ta­van, on koh­tuu­ton­ta. Korut­to­min lausu­ma, joka on tul­lut vas­taan meni suun­nil­leen niin, että Kreik­ka saa ulko­mail­ta tulo­ja olii­viöl­jys­tä ja turis­mis­ta, uskoo­ko joku sil­lä mak­set­ta­van sato­ja mil­jar­de­ja euroja.

  Pysy­vän IMF-hen­ki­sen vyön­ki­ris­tyk­sen voi sen sijaan odot­taa syn­nyt­tä­vän Krei­kan huo­no-osai­sim­pien jou­kos­sa kapi­noin­tia ja tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja kas­va­vaa poliit­tis­ta rau­hat­to­muut­ta. Täs­tä on esi­merk­ke­jä mm. Lati­na­lai­ses­ta Ame­ri­kas­ta. Krei­kan “pelas­ta­mi­nen” muis­tut­taa kovin pal­jon sitä, miten Argen­tii­naa taan­noin yri­tet­tiin “pelas­taa”. Se ei toimi.

 87. tpyy­luo­ma,

  Tuo argu­men­toin­ti­si ei toi­mi, sil­lä ei ole mitään vank­kaa ja pysy­vää poh­jaa, jol­le lin­jaa perus­taa. Tilan­ne elää koko Euroo­pas­sa. Sil­loin­kin jos asiois­ta oli­si nykyis­tä pal­jon pie­nem­pi eri­mie­li­syys, niin ei todel­la­kaan kan­nat­tai­si kir­ja­ta hal­li­tus­oh­jel­maan jotain tiet­tyä lin­jaa, jota sitou­dut­tai­siin nou­dat­ta­maan. Vaan jät­tää vaih­toeh­to­ja auki. Emme­hän vie­lä edes tie­dä monien niis­tä tule­vis­ta sopi­muk­sis­ta tark­kaa sisältöä.

  Sikä­li Por­tu­ga­li on eri­tyis­ta­paus. Sil­lä jos tulee vie­lä nel­jäs tuet­ta­va maa, niin koko tilan­ne on fun­da­men­taa­lis­ti muut­tu­nut, eikä ole enää ole­mas­sa perus­taa, jol­ta sanoa “toteu­tam­me täs­sä samaa lin­jaa kuin Por­tu­ga­lin­kin koh­dal­la”. Ei se mene niin. Perus­ta on täs­sä dynaa­mi­nen, eikä staattinen.

  Jos nyt jäte­tään PS het­kek­si sivuun, niin esi­mer­kik­si SDP var­mas­ti halu­aa tie­tää, mitä tar­kal­leen väliai­kai­seen meka­nis­miin sisäl­tyy, ennen kuin muo­dos­taa sii­hen kan­taan­sa. Sikä­li sii­tä on tur­ha läh­teä teke­mään linjausta.

  Myös argu­ment­ti­si ei-vas­taa­van hal­li­tuk­sen kokoa­mi­ses­ta on heik­ko. Ensin­nä­kään tämä ei todel­la­kaan ole hal­li­tus­kau­den ainoa kysy­mys, ja on aika sel­keäs­ti jo näh­tä­vis­sä, että tämän kysy­myk­sen poh­jal­ta ei ole mil­lään kokoon­pa­nol­la koot­ta­vis­sa pysy­vää enem­mis­tö­hal­li­tus­ta, kos­ka jokai­ses­ta puo­lu­ees­ta kah­den ehdot­to­man (Kok. Kyl­lä, PS Ei) välil­tä löy­tyy niin pal­jon epä­var­mo­ja ja epä­sel­viä kantoja.

  Sil­loin on perus­tel­tua ottaa esil­le se vaih­toeh­to, että tämä kysy­mys nos­te­taan eril­leen hal­li­tus­oh­jel­man vaa­ti­muk­sis­ta. Ei yleis­ten kon­ven­tioi­den mukais­ta, mut­ta ei myös­kään lai­ton­ta. Lähin­nä ero on sil­loin se, että Hal­li­tus ei hae tukea kan­nal­leen, vaan hal­li­tus hakee edus­kun­nan kan­taa.

  Ehkä hal­li­tus vaa­li­kau­den läpi sel­vi­ää näis­tä koet­te­le­muk­sis­ta hajoa­mat­ta, ehkä hal­li­tus hajo­aa johon­kin suu­reen eri­mie­li­syy­teen näis­tä eril­leen nos­te­tuis­ta kysy­myk­sis­tä, mut­ta täs­sä tilan­tees­sa ei ole kukaan ehdot­ta­nut mitään toi­mi­vaa ja rea­lis­tis­ta vaih­toeh­toa tämän koko­nai­suu­den eril­leen nostamiselle.
  Suo­mi ei voi myös­kään olla kuu­kausia ilman hal­li­tus­ta ilman mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta maan hyvinvoinnille. 

  Ei täl­le ole näky­vis­sä rea­lis­tis­ta vaihtoehtoa.

 88. tpyy­luo­ma:

  Jos tuol­lai­nen oman­tun­non­va­paus laa­jen­ne­taan ulko- ja talous­po­li­tii­kan jos­ta pää­te­tään jat­ku­vas­ti niin se tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä että me lähe­täm­me vir­ka­mie­het neu­vot­te­le­maan man­daa­til­la että voi­pi olla että edus­kun­ta tukee, tai voi­pi olla ettei tue. 

  Eikös ne neu­vot­te­lut käy­ty ennen Suo­men vaa­le­ja ja tie­det­tiin, että lopul­li­nen pää­tös teh­täi­siin vas­ta vaa­lien jäl­keen? Minus­ta oli­si var­sin omi­tuis­ta, jos sin­ne lähe­tet­ty­jä neu­vot­te­li­joi­ta ei oli­si eväs­tet­ty juu­ri tuol­la tavoin. Jos ei oli­si eväs­tet­ty, niin pyy­hi­tään­kö per­set­tä kan­san teke­mil­lä äänes­tys­pää­tök­sil­lä myös muis­sa asioissa. 

  Minä sanoi­sin, että joh­tuen juu­ri tämän pää­tök­sen ajan­koh­das­ta (juu­ri Suo­men vaa­lien pääl­lä), ei minus­ta oli­si miten­kään vält­tä­mät­tä huo­no jut­tu, että asias­ta ei tule­va hal­li­tus ottai­si yhte­näis­tä kan­taa, vaan edus­kun­ta äänes­täi­si sii­tä niin kuin äänes­ti ydin­voi­mas­ta­kin. Jos asias­ta on vie­lä mah­dol­lis­ta neu­vo­tel­la, niin sit­ten on tilan­ne eri ja sil­loin Suo­men hal­li­tuk­sel­la pitää olla yksi kan­ta, jon­ka se ker­too neu­vot­te­li­joil­leen, jot­ta nämä voi­vat sen mukaan sit­ten sanoa neu­vot­te­luis­sa, mitä Suo­men edus­kun­ta tulee päättämään.

 89. Por­tu­ga­lia tulee aut­taa niin kau­an, kuin saan omat raha­ni pois siel­tä. Kek­si­kää itse joku ismi, jol­la sen voi kan­sal­le perustella.

 90. Saa­ra:

  Sik­si minus­ta vir­hei­den pää­tös on ihan oikea. 

  Eli nut­tun­sa saa kään­tää nurin­pe­rin ja alus­housut pään peitoksi? 

  Saa­han sitä tie­tys­ti, mut­ta aika moni nyt kään­si nutun sijaan sel­kän­sä vih­reil­le — ja niis­tä vähis­tä rin­ta­ma­suun­ta sin­ne päin sei­so­vis­ta… kun­ta­vaa­lei­hin on niin lyhyt mat­ka, että näkyy toden­nä­köi­ses­ti sii­nä vaiheessa. 

  Ei kysy­mys ole peruil­le “kos­ta­mi­ses­ta” tai muus­ta lap­sel­li­suu­des­ta, vaan sii­tä, että per­su­jen pitää oppia otta­maan vas­tuu­ta, ja he eivät sitä opi, jos äiti pitää jat­ku­vas­ti kädestä.

  Kuka ihmeen äiti? Vii­des­osa Suo­men äänes­tys­ha­lui­ses­ta kansasta?

  Tätä en nyt yhtään tajua. Sel­ven­täi­sit­kö kielikuvasi?

 91. Nois­ta kan­sal­li­sis­ta tuis­ta: Suo­men vil­je­li­jöil­le sopi­si var­maan lois­ta­vas­ti, että luo­vut­tai­siin koko­naan kan­sal­li­sis­ta tuis­ta, ja tuki­ta­sot yhte­näis­tet­täi­siin EU:n tasolla.

  Rans­ka­lai­sil­le tuo sopii pal­jon huonommin.

 92. Gc:

  Mar­ko Hami­lo, mik­si luu­let että Osmo S. tie­täi­si näis­tä asiois­ta talous­tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta jotain mitä et voi lukea vii­meis­tään ulko­mai­sis­ta lehdistä?”

  En ole ehti­nyt lukea edes New Scen­tis­tia, Eco­no­mis­tis­ta puhu­mat­ta­kaan. Osmo on erit­täin hyvä esit­tä­mään mut­kik­kai­ta talous­teo­reet­ti­sia kysy­myk­siä yleis­ta­jui­ses­ti joten odo­tin löy­tä­vä­ni hyvän rau­ta­lan­ka­mal­lin täältä.

 93. EU:n soli­daa­ri­suus on Suo­mel­le tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen kysy­mys enem­män kuin muil­le, jot­ka kuu­lu­vat NATO:oon tai joil­la ei ole pit­kää Venä­jän-rajaa. Maa­ta­lous­tuet ovat ehkä vain ikä­vä sivuvaikutus. 

  Suo­men tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka tun­kee esiin muis­sa­kin oudois­sa koh­dis­sa: pak­ko­ruot­si ei ole pel­käs­tään type­rää kou­lu­tus­po­li­tiik­kaa, se on myös Ruot­sin ja mui­den poh­jois­mai­den taka­puo­len nuo­le­mis­ta kaveraamistarkoituksessa. 

  Onnek­si nuo­rem­pi pol­vi on irtau­tu­mas­sa talvisotatraumasta.

 94. Hävet­tää ihan jär­jet­tö­mäs­ti että yli­pää­tään äänestin. 

  Kun poruk­ka ei pää­se sopuun edes koh­tuu­li­sen pie­nes­tä asias­ta, niin miten voi­daan yli­pää­tään edes aja­tel­la pääs­tä­vän sopuun kes­tä­vyys­va­jeen kor­jauk­seen vaa­dit­ta­vis­ta oikeas­ti vai­keis­ta asioista.

  Vaik­ka en äänes­tä­nyt kokoo­mus­ta, pidän hei­tä ainoi­na vas­tuul­li­si­na toi­mi­joi­na täl­lä het­kel­lä. Kokoo­mus edes yrit­tää hoi­taa asioi­ta, kun kaik­ki muut lipeä­vät pää­tök­sen­teon vas­tuus­ta heti vaa­lien jälkeen.

 95. Vih­reät pelaa­vat nyt vaa­ral­lis­ta peliä luo­tet­ta­vuu­del­laan. Kun vih­rei­den uhkaus äänes­tää ei tuli jul­ki, niin kes­kus­te­lu­pals­toil­la moni ensim­mäi­sek­si epäi­li, että kysees­sä on yri­tys kiris­tää itsel­leen hal­li­tus­paik­kaa. Pidin ja pidän itse tätä epä­to­den­nä­köi­se­nä, kos­ka uskon vih­rei­den halua­van oppo­si­tioon sur­kean vaa­li­tu­lok­sen jälkeen. 

  Nyt Hei­di Hau­ta­lan puheen­vuo­ro kui­ten­kin aset­taa oikeu­te­tun epäi­lyk­sen, vaik­ka hänen lausun­ton­sa ajoi­tus ja yhteys oli­si pel­käs­tään sat­tu­maa. Hau­ta­la kehot­taa Kokoo­mus­ta jät­tä­mään Perus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­sen ulko­puo­lel­le, ja samal­la vih­rei­tä val­mis­tu­maan hal­li­tuk­seen menemiseen.

  Ei ole tyh­jäs­tä tem­mat­tua näh­dä, että vih­rei­den uhkaus äänes­tää ei voi teo­rias­sa olla yri­tys pai­nos­taa Kokoo­mus­ta täl­lai­seen rat­kai­suun. Sitä ei toki voi­da suo­raan edes impli­koi­da asian­omais­ten vih­rei­den toi­mes­ta, kos­ka kiris­tä­mis­tä pide­tään niin alhai­se­na poli­tii­kas­sa, mut­ta ulko­puo­lel­ta aja­tus voi­daan heit­tää ilmoil­le noin vain ajatuksena.

  Luu­len, että vih­rei­den oman pidem­män aika­vä­lin mai­neen kan­nal­ta oli­si kui­ten­kin parem­pi, että kysees­sä oli­si kat­ke­ruus ja tyh­myys kuin häi­käi­le­mät­tö­myys ja vallanhimo.

  Omien mus­ke­lien koko tai­de­taan myös yliar­vioi­da. Vih­reät eivät kui­ten­kaan ole hitus­ta­kaan 5% suu­rem­pi puo­lue, täy­sin saman suu­rui­nen kuin RKP, jol­la on samat 10 edus­ta­jaa. Hyvin vai­kean hal­li­tus­tai­pa­leen 2011- myö­tä 5% voi­si sit­ten 2015 rea­li­soi­tua myös äänimäärässä.

 96. az:

  Korut­to­min lausu­ma, joka on tul­lut vas­taan meni suun­nil­leen niin, että Kreik­ka saa ulko­mail­ta tulo­ja olii­viöl­jys­tä ja turis­mis­ta, uskoo­ko joku sil­lä mak­set­ta­van sato­ja mil­jar­de­ja euroja. 

  Krei­kan val­tiol­la on kui­ten­kin ilmei­ses­ti val­ta­va omai­suus­mas­sa, jol­la voi­si aina­kin las­ken­nal­li­ses­ti kui­ta­ta koko val­tio­ve­lan. Tie­ten­kään kaik­kea ei voi ker­ta­ry­säyk­sel­lä yksi­tyis­tää eikä kaik­ki omai­suus ole var­maan­kaan täy­sin kurant­tia. Jos kreik­ka­lai­set valit­set­vat tule­vai­suu­des­sa mie­lum­min vel­ka­sa­nee­rauk­sen kuin sen vält­tä­mi­sen omai­suu­den myyn­nil­lä (tai siir­rol­la vel­ko­jil­le), niin sit­ten niil­tä koi­ja­reil­ta voi puo­les­ta­ni vie­dä tuh­kat­kin pesästä.

  Tosin tämän vaa­ti­mi­nen nykyi­ses­sä popu­lis­ti­ses­sa “val­tio on pop!”, “kont­rol­li on kivaa” ja “polii­ti­kot ovat ereh­ty­mät­tö­miä ystä­viäm­me” ‑huu­mas­sa voi olla euroop­pa­lais­ten vel­ko­ja­val­tioi­den tahol­ta hankalaa 🙁

 97. Kun puhu­taan “luot­ta­muk­ses­ta”, väl­te­tään aina kuin tie­ten tah­toen ker­to­mas­ta, _mihin_ luot­ta­muk­sen pitäi­si koh­dis­tua. Aivan kuin pahaa ei sai­si kui­ten­kaan mainita.
  Rahan his­to­ri­aa seu­ra­tes­sa on help­po huo­ma­ta, miten luot­ta­muk­sen koh­de on muut­tu­nut. Raha itses­sään on nyky­ään vain odo­tuk­sia odo­tuk­sis­ta, odo­tus­ten odo­tus­ten odo­tuk­sis­ta jne jne. Rahaa, _mitään_ rahaa, ei ole pit­kään aikaan edes ollut ole­mas­sa­kaan. Kukaan ei ole vain halun­nut myön­tää tätä. _Tämä_ on se todel­li­nen kupla, jon­ka on puh­jet­ta­va, ja jon­ka puh­kea­mis­ta ei voi vält­tää. _Kaikki_ raha maa­il­mas­sa on vain neu­vos­to­ruplia, joka ei edus­ta _mitään_ todel­lis­ta. Illuusion hajoa­mi­nen on peruut­ta­ma­ton­ta, ja vain joku hyvin kou­riin­tun­tu­va ja kon­kreet­ti­nen tulee luo­maan uuden rahan korvikkeen.

 98. az:

  Pysy­vän IMF-hen­ki­sen vyön­ki­ris­tyk­sen voi sen sijaan odot­taa syn­nyt­tä­vän Krei­kan huo­no-osai­sim­pien jou­kos­sa kapi­noin­tia ja tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja kas­va­vaa poliit­tis­ta rauhattomuutta. 

  Täs­sä yhtey­des­sä pitäi­si kui­ten­kin muis­taa se, että sopan keit­tä­mi­ses­sä ovat kyl­lä ihan taval­li­set kreik­ka­lai­set­kin olleet itse muka­na. Ennen krii­siä­hän väki oli Krei­kas­sa heti kadul­la polt­to­pul­loi­neen, jos hal­li­tus uskal­si ehdot­taa joi­den­kin etu­jen jär­ke­vöit­tä­mis­tä, ammat­ti­ryh­mien eri­tyi­soi­keuk­sien rajoit­ta­mis­ta, talou­den tehos­ta­mis­ta tai mitä muu­ta tahan­sa vält­tä­mä­tön­tä. Ja vaik­ka hal­li­tus väki­jouk­ko­jen edes­sä aina tai­pui­kin, niin vaa­li­tap­pio seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa oli aina taattu.

  Kreik­ka­lai­set valit­si­vat val­taan aina sen puo­lu­een, joka pyhim­min van­noi puo­lus­ta­van­sa “saa­vu­tet­tu­ja etu­ja” ja joka lupa­si avo­kä­ti­sim­min uusia pal­ve­lu­ja. Kaik­ki varoi­tuk­sen sanat valui­vat kuin vesi han­hen selästä.

  Voi­si­pa sanoa, että sitä saa mitä tilaa…

  Sama tilan­ne on toki monis­sa muis­sa­kin PIIGS-mais­sa — esim. Ita­lias­sa ei tai­da enää yhdel­lä­kään poliit­ti­sel­la tahol­la olla mitään uskal­lus­ta esit­tää vähäi­sim­piä­kään uudis­tuk­sia (pait­si tie­tys­ti Ber­lus­ko­nil­la oman syy­te­suo­jan­sa parannusta).

 99. Sylt­ty: “En minus­ta ole miten­kään outoa että kepul­la ja vih­reil­lä ei ole intoa teh­dä erit­täin ikä­viä pää­tök­siä jois­ta äänes­tä­jät eivät tyk­kää. Eten­kin kun kepu tai­si nime­no­maan hävi­tä tämän por­tu­ga­li-pake­tin takia ja PS voittaa.”

  Näin­hän se on, mut­ta Kivi­nie­men pitäi­si saat­taa asia edus­kun­nan pää­tet­tä­väk­si. Jos hal­li­tuk­sel­ta tulee eri­mie­li­nen esi­tys tai suo­ras­taan kiel­tei­nen kan­ta, so what — edus­kun­ta­han sen päättää.
  Katai­sen tavoit­tee­na on 1) pääs­tä pää­mi­nis­te­rik­si ja 2) saa­da edus­kun­nan hyväk­sy­mi­nen tuki­pa­ke­til­le — eikä sii­nä mitään sinän­sä pahaa ole, Kokoo­mus on asias­sa samaa miel­tä kuin ennen vaalejakin.
  Kepu yrit­tää istua kah­del­la tuo­lil­la — ja lisäk­si vie­lä minis­te­rin tuo­lil­la teke­mät­tä kui­ten­kaan sii­hen liit­ty­viä tehtäviä.
  Nor­maa­li tilan­ne: Kepu pet­tää aina.

 100. Jos täs­tä sel­vi­tään niin EU.n onnen aika alkaa vuo­den 2013 hei­nä­kuun alus­sa. Täl­löin myös sijoit­ta­jil­la on vas­tuu­ta ja kaik­ki luo­to­tus perus­tuu nor­maa­lil­le lii­ke­ta­lou­del­le. Näin anne­taan ymmär­tää. Nyt­kin krii­si­maat sai­si­vat kyl­lä luot­toa mark­ki­noil­ta, mut­ta luo­ton hin­ta on niin kor­kea, että ne mie­luim­min otta­vat rahat EU:n tukei­pa­ke­tin avulla.

  Hei­nä­kuus­ta 2013 raha­lai­tok­sil­le syn­tyy todel­li­nen vaa­ra luot­to­tap­piois­ta. Raha­lai­tos voi siten hävi­tä, jos lai­naa krii­si­maal­le. Tilan­teen kor­jaa­mi­sek­si raha­lai­tok­set las­ke­vat krii­si­mai­den luo­toil­le nykyis­tä kor­keam­mat kor­ko­vaa­ti­muk­set. Luon­nol­lis­ta kos­ka luot­to­tap­pion vaa­ra on kas­va­nut. Kyke­ne­vät­kö kysei­set maat siis vuon­na 2013 mak­sa­maan nykyis­tä­kin kor­keam­mat mark­ki­na­ko­rot luo­tois­taan? Asi­aa sopii vah­vas­ti epäillä. 

  Mitä tekee EU tällöin?
  1) Antaa täl­läi­sen maan men­nä velkasaneeraukseen
  2) Takaa täl­läi­sen maan velat
  3) Luo­tot­taa täl­läi­sen maan talou­den tarpeet

  Vaih­toeh­to 2 on toden­nä­köi­nen. Juu­ri tätä var­ten perus­te­taan pysy­vä takuu­ra­has­to. Var­sin nopeas­ti, muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa iso osa kaik­kien krii­si­val­tioi­den luo­tois­ta on EU:maiden tuki­toi­mien varas­sa. Siis sekä nykyis­ten krii­si­mai­den luo­tot että toden­nä­köi­set uudet krii­si­maat tar­vit­se­vat tukea. 

  Ja tämä tilan­ne jat­kuu vuo­sia, kun­nes raha­lai­tok­set ovat var­mo­ja, että hei­dän mark­ki­na­kor­koi­set luot­ton­sa tule­vat mak­se­tuk­si ilman EU:maiden tukea. Raha­mää­rät tule­vat ole­maan hir­vei­tä. Toden­nä­köi­ses­ti tilan­ne jat­kuu vuo­sia, jos ei koko EU:n sys­tee­mi lopah­da ennen. Mikä­li EU romah­taa näi­nä vuo­si­na esi­mer­kik­si uuden maa­il­man laman takia, kaik­ki takaa­ja­maat jou­tu­vat mah­dot­to­maan tilan­tee­seen. Aina­kin yksi suku­pol­vi näi­tä euroop­pa­lai­sia jou­tuu elä­mään todel­li­ses­sa köy­hyy­des­sä, ja vain syys­tä, että Suo­men polii­tiu­kot eivät halun­neet nou­dat­taa kan­san vaa­leis­sa ilmoit­ta­maa tahtoa.

 101. Kun poruk­ka ei pää­se sopuun edes koh­tuu­li­sen pie­nes­tä asias­ta, niin miten voi­daan yli­pää­tään edes aja­tel­la pääs­tä­vän sopuun kes­tä­vyys­va­jeen kor­jauk­seen vaa­dit­ta­vis­ta oikeas­ti vai­keis­ta asioista.

  Äläs nyt. HS:n vaa­li­ko­ne­vas­taus­ten pikai­sen ana­lyy­sin perus­teel­la KOK-SDP-PS:n edus­ta­jat ovat koh­tuul­li­sen yksi­mie­li­siä perä­ti nel­jän asian suh­teen. Nämä ovat ikäih­mis­ten sub­jek­tii­vi­nen oikeus hoi­vaan, asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen vähen­ny­soi­keus, ase­vel­vol­li­suus ja suvi­vir­si kevät­juh­las­sa. Tule­van hal­li­tus­kau­den isot asiat siis… Kom­pro­mis­si-käsi­te saa­nee ihan uuden mer­ki­tyk­sen näis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Täs­tä on hyvä jatkaa…

 102. Cata­li­na, jos luot­ta­mus pure­taan, se tar­koit­taa, että ris­kein­hal­lin­ta pitää myös pur­kaa. Se taas tar­koit­taa, että kai­kil­ta tahoil­ta pitää kiel­tää oikeus antaa tai ottaa lai­naa muu­ten kuin täy­sil­lä reaa­li­ta­kuil­la. Se kytän­nös­sä pysäyt­täi­si lai­naa­mi­sen, kos­ka reaa­liar­voa on fiktio. 

  Toi­vot­ta­vam­paa tie­tys­ti on, että luot­ta­mus­ta eli ris­kien hal­lin­taa — eli rahaa — enti­ses­tään lisä­tään, kun­han se tapah­tuu läpi­nä­ky­väs­ti … ja niin pois päin. Muu­ten seu­raa juu­ri sitä herk­kua, jota olem­me täs­sä vii­me vuo­si­na saa­neet nauttia.

 103. Täs­sä omal­la taval­la­ni kehoi­tan kaik­kia pereh­ty­mään Boo­lean algebraan. Sen takia, että moni­mut­kai­set väit­tä­mät voi­daan yksin­ker­tais­taa, yksin­ker­tai­sek­si väittämäksi.

  Moni­mut­kais­ten väit­tei­den yksin­ker­tais­ta­mi­seen käy­te­tään ns. Kar­naug’n kart­taa, mil­lä eli­mi­noi­daan pääl­lek­käät väit­tä­mät pois moni­mut­kai­sis­ta väit­tä­mis­tä, mis­sä käy­te­tään samo­ja alkueh­to­ja. Halu­taan­kin pää­tyä yksin­ker­tai­siin alkueh­toi­hin, ja tämän myö­tä yksin­ker­tai­siin lop­pu­tu­lok­siin väit­tä­mien pohjalta.

  Eli totuus väit­tä­mäs­tä ja sen monin­mut­kai­suu­des­ta aivan var­mas­ti kaa­vi­taan esiin moni­väit­ti­mis­tä, ihan puh­taas­ti Boo­lean mää­rei­den avul­la ja Kar­naugh’n kart­taa käyt­täen. Ihan mekaa­ni­ses­ti Boo­lean lake­ja soveltaen.

  Boo­lean algebra :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra

  Kar­naugh’n kartta :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Karnaugh

 104. Blog­gaa nyt Ode se oma perus­tel­tu mie­li­pi­tee­si Por­tu­ga­lin tues­ta sekä väliai­kai­ses­ta vakuusrahastosta. 

  Se kysy­mys, joka täs­sä lil­luu kai­ken ylä­puo­lel­la, on nime­no­maan se, että mik­si ostai­sim­me aikaa? Se on tajut­to­man kal­lis­ta. Ja aut­taa­ko se lopul­ta mitään muu­ta kuin pääs­tää sijoit­ta­jat päl­kä­häs­tä? Ja val­tiot mak­saa, ja kuolee.

  Teet nyt vain (hie­man kat­ke­roi­tu­nut­ta) puo­lue­po­li­tiik­kaa. Ota perus­tel­tu kan­ta, kiitos!

 105. Minä omal­la taval­la­ni kehoi­tan tutus­tu­maan tie­don­fi­lo­so­fi­aan. Jos minä on olen Por­tu­ka­li tues­ta miel­tä A ja 1,33 mil­jar­dia kii­na­lais­ta on miel­tä B, niin minä olen yhtä oikeas­sa kuin kiinalaiset.

  Poli­tii­kan ongel­ma on, että se olet­taa, että totuus on enem­mis­tön totuutta.

  Sen sijaan, jos minä hyp­pään ilmaan ja palau­dun maan pin­nal­le, ei tapah­du juu­ri mitään, kor­kein­taan pol­ve­ni mene­vät sököksi.

  Jos 1,33 mil­jar­dia kii­na­lais­ta hyp­pää ilmaan yhtä­ai­kaa ja puto­aa maan pin­nal­le yhtä­ai­kaa sii­tä seu­raa sel­lai­nen täräys ja tsu­na­mi, että oksat pois. Joku on sen mas­san vai­ku­tuk­sen jopa laskenut.

  Eli sum­ma sum­ma­rum. Enem­mis­tön pai­noar­vo on tot­ta puhut­taes­sa fysi­kaa­li­sis­ta suu­reis­ta ja voi­ma­suh­teis­ta, mut­ta enem­mis­tön pai­noar­vo ei ole tot­ta arvioi­taes­sa onko jokin asia tosi tai epätosi.

 106. Itse itse­ään kommentoiden:

  Ongel­ma Sak­sas­sa onkin ilmei­ses­ti lähin­nä lan­des­ban­kien ja pai­kal­lis­ten sääs­tö­pank­kien har­joit­ta­mas­sa hol­tit­to­mas­sa lai­nan­an­nos­sa. Ja kun nämä pan­kit ovat jo val­miik­si osa­val­tioi­den omis­tuk­ses­sa, niin las­ku lan­ke­ai­si joka tapauk­ses­sa yhteis­kun­nan niskaan. 

  Täs­sä vai­hees­sa oli­si muu­ten aika mie­len­kiin­tois­ta näh­dä pari taulukkoa:
  — Eri PIIGS-mai­den ulko­mais­ten vel­ko­jen jakau­tu­mi­nen liike‑, (osa)valtio- ja säästö/osuuspankkien kesken
  — Sama jakau­ma suu­rim­pien PIIGS-mai­den rahoit­ta­ja­mai­den osal­ta maa kohtaisesti

  Tämän jäl­keen oli­si var­maan­kin huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa asen­noi­tua näi­hin eri­lai­siin maña­na-mai­den pelas­tus­pa­ket­tei­hin, kun tie­täi­si ketä ja mitä ihan oikeas­ti ollaan pelas­ta­mas­sa (ilkei­den ja ahnei­den kapi­ta­lis­tien lii­ke­pank­ke­ja vai Sak­san Lan­des­bank ja Espan­jan Caja ‑jär­jes­tel­miä).

  Minul­le on aina­kin täy­sin epä­sel­vää, että onko pelas­tuso­pe­raa­tioi­den todel­li­se­na koh­tee­na pörs­si­no­tee­ra­tut lii­ke­ta­lou­den ehdoil­la toi­mi­vat lii­ke­pan­kit vai­ko ennem­min eri­lai­set puo­li­vil­lai­set jul­ki­sen sek­to­rin kas­sa­lip­paat ja sääs­tö­pan­kit. Joten­kin jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to on alka­nut tun­tua kaik­kein toden­nä­köi­sim­mäl­tä vaik­ka saki­hi­vut­ta­jien sor­met edel­leen osoit­ta­vat syyt­tä­väs­ti ensim­mäi­sen ryh­män suuntaan.

  No — ei luu­li­si ole­van mah­do­ton­ta nyky­maa­il­mas­sa, että joku vähän­kin asian­sa osaa­va toi­mit­ta­ja tai ajat­te­lu­ky­kyi­nen edus­kun­ta­ryh­män avus­ta­ja koos­tai­si täl­lai­sen tilas­ton ja saat­tai­si sen jul­ki­suu­teen… mut­ta ilmei­ses­ti vain on (em. hen­ki­löt lie­ne­vät mie­li­ku­vi­tuso­len­to­ja?)… ja sen seu­rauk­se­na me kaik­ki mars­sim­me ilo­mie­lin koh­ti kes­kus­joh­tois­ta fasis­mia luo­puen vapaa­eh­toi­ses­ti kai­kis­ta vapauksistamme.

 107. Se on Boo­len algebra. Mie­hen nimi oli Boo­le. Samoin Abe­lin ryh­mät (Abel) ovat englan­nik­si Abe­lian groups. Men­de­lian inhe­ri­tance (Men­del) jne.

  Ker­to­kaa nyt siis, mihin_ luo­te­taan? Sel­väs­ti­kään ei sii­hen, että tätä kunin­kaan lei­mal­la varus­tet­tua metal­lin­pa­laa ei tar­vit­se joka ker­ta erik­seen arvioi­da, tai sii­hen, että Fort Knoxis­ta löy­tyy kul­ta­dol­la­ri jokais­ta pape­ri­dol­la­ria koh­ti, tai että Temp­pe­li­her­roil­la tosi­aan on Jerusa­le­mis­sa antaa oikea mää­rä kul­taa tätä kuit­tia vas­taan. _Mihin_ luotetaan?

 108. Kreik­ka­lais­ten työt­tö­myys­kor­vauk­sia, päi­vä­hoi­to­pal­ve­lu­ja, van­hus­pal­ve­lu­ja ja sai­raan­hoi­toa tulee ehdot­to­mas­ti lei­ka­ta, jot­ta saan omat raha­ni pois siel­tä. Te ymmär­rät­te minua, ei sijoit­taes­sa kaik­kea voi ottaa huo­mioon. Ei kou­lu­tus sitä tar­koi­ta, että osaa mitään. Sitä pait­si, ne kaik­ki siel­lä on kui­ten­kin äänes­tä­neet joi­ta­kin pai­kal­li­sia per­su­ja ja syyl­lis­ty­neet vero­pe­tok­seen. En ole muu­ten rasis­ti, olen liberaali.

 109. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja: “Juu­ri tätä var­ten perus­te­taan pysy­vä takuu­ra­has­to. Var­sin nopeas­ti, muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa iso osa kaik­kien krii­si­val­tioi­den luo­tois­ta on EU:maiden tuki­toi­mien varas­sa. Ja tämä tilan­ne jat­kuu vuo­sia, kun­nes raha­lai­tok­set ovat var­mo­ja, että hei­dän mark­ki­na­kor­koi­set luot­ton­sa tule­vat mak­se­tuk­si ilman EU:maiden tukea. Raha­mää­rät tule­vat ole­maan hirveitä. ”

  Takuut­han eivät toi­mi näin. Takuut anne­taan, jot­ta 1) sijoit­ta­ja voi olla var­ma, että saa rahan­sa takai­sin ja 2) ris­kit­tö­mäl­lä luo­tol­la kor­ko on alhainen.
  Jos takuu ei lau­kea, raha­mää­rä tulee ole­maan hir­veä, siis hir­veän pie­ni. Ja rahas­tol­la var­mis­te­taan koh­dat 1) ja 2) niin, että takuu ei laukea.

 110. nos
  Kreik­ka­lais­ten työt­tö­myys­kor­vauk­sia, päi­vä­hoi­to­pal­ve­lu­ja, van­hus­pal­ve­lu­ja ja sai­raan­hoi­toa tulee ehdot­to­mas­ti lei­ka­ta, jot­ta saan omat raha­ni pois sieltä.

  Näin on. Ymmär­rät­kö että Krei­kan val­tion­ta­lou­den ali­jää­mä on luok­ka 9% BKT:sta? Että kyl­lä siel­lä pitää kovas­ti lei­ka­ta vaik­ka puo­let velas­ta annet­tai­siin huo­men­na anteek­si. Tuol­la tah­dil­la vel­ka­mää­rä oli­si muu­ta­mas­sa vuo­des­sa entisellään.

  Krei­kan ongel­ma on siis pel­los­sa ele­tyn elämn jäl­kei­nen val­tion­ta­lou­den val­ta­va ali­jää­mä ja sii­tä seu­ran­nut lii­an suu­ri vel­ka­las­ti, ei ilkeät sijoittajat.

  En muu­ten­kaan ymmär­rä tätä ajat­te­lu­mal­lia, jon­ka mukaan val­tio­ta­son toi­mi­joil­la ei ole min­kään­lais­ta vas­tuu­ta. Ymmär­rä jos 20-vuo­ti­aan ensia­sun­non osta­jan yli­lai­noit­ta­mi­ses­sa syyt­tä­vä sor­mi osoit­taa myös pan­kin suun­taan mut­ta hel­vet­ti, jos edes VALTIOLTA ei voi odot­taa min­kään­lais­ta vas­tuu­ta, niin kenel­tä sitten?

 111. Aivan oikean suun­tai­sia kom­ment­te­ja täs­sä vii­mek­si. Rahaa ei siis ole annet­tu sent­tiä­kään. Eikä toi­vot­ta­vas­ti tar­vit­se kos­kaan antaa­kaan… se näh­dään sit­ten tulevaisuudessa.

  Kaik­ki on luot­toa ja takui­ta. Suo­men osuus on muu­ten­kin koko tuki­pa­ke­tis­ta rei­lun pro­sen­tin luok­kaa, tai­si olla pie­nem­pi kuin Japa­nin osuus. Sak­sa se mak­saa oikeas­ti viu­lut. Vaik­ka leh­dis­sä mitä uho­taan, Suo­mi ei näi­tä juh­lia mak­sa. Suo­mi hyö­tyy suun­nat­to­mas­ti sii­tä, että muut mak­sa­vat mel­kein 99 % koko kakus­ta ja pitä­vät Euro-talou­den kun­nos­sa, aina­kin jon­kin aikaa.

  Rahaa anta­vat oikeas­ti ne tuki­tal­koi­siin osal­lis­tu­vat suo­ma­lai­set, jot­ka tuh­laa­vat turis­ti­ra­ho­jaan Krei­kas­sa ja Por­tu­ga­lis­sa. Ehdot­to­mas­ti muka­vin tapa.

 112. Suo­mea Por­tu­ga­lin tukia­sias­sa pai­nos­taa vah­vas­ti Savon mafian pari­val­jak­ko pan­kin­joh­ta­ja Erk­ki Lii­ka­nen ja komis­saa­ri Olli Rehn.

  Lap­si­li­sä Lii­ka­nen puhuu par’ai­kaa Ykkö­saa­mus­sa, että suo­ma­lai­set ovat tun­ne­tus­ti luo­tet­ta­via ja vastuullisia.

 113. Cati­li­na: “Ker­to­kaa nyt siis, mihin_ luotetaan?”

  Esim. asun­to­lai­no­tuk­ses­sa lai­na­not­ta­jan tule­van työn mää­rään. Sitä voi aja­tel­la reaa­li­re­surs­si­na sii­nä mis­sä täl­lä­het­kel­lä ole­mas­sao­le­vaa kul­ta­hark­koa­kin (ok, toki hiu­kan epä­var­mem­pa­na mut­ta sitä var­ten on sit­ten riskipreemiot).

 114. Mitä se Ode oikein kiti­see? Kokoo­mus, Vasu­rit ja Per­sut ovat pitä­neet omis­ta kan­nois­taan kiin­ni. Kepu ja Vih­reät sen sijaan vaih­ta­vat kan­taan­sa vaa­li­tu­lok­sen tai tuu­len­suun­nan mukaan, ja Dema­reis­ta ei ole mis­sään vai­hees­sa saa­nut sel­koa. On aivan tur­ha kiu­ku­tel­la vaa­li­tu­lok­ses­ta ja syy­tel­lä mui­ta, kär­sit­te rökä­le­tap­pion aivan omien “saa­vu­tus­ten­ne” takia.

 115. Osmo: “Mut­ta eikö teis­tä nyt ole pien­tä ven­koi­lua lykä­tä hallitusneuvotteluja.”

  Tämä tar­koit­taa, että Kokoo­mus Katai­sen joh­dol­la ven­koi­lee — hän­hän se aika­tau­lut neu­vot­te­lu­jen suh­teen laatii.

  Kyl­lä­hän tämä tilan­ne Por­tu­ga­lin tukien suh­teen on niin pääl­le kaa­tu­va kii­reel­li­sen aika­tau­lun takia, että toi­mi­tus­mi­nis­te­riön oli­si tul­lut hoi­taa asia. Jos ko. minis­te­rit nos­ta­vat palk­kaa (?) ja esit­tä­vät teke­vän­sä tär­ke­ää työ­tä kan­sa­kun­nan joh­to­pai­koil­la, tuli­si hei­dän kan­taa vas­tuun­sa ja teh­dä vel­vol­li­suu­ten­sa. Uut­ta tule­vaa hal­li­tus­ta kun ei ehdi­tä saa­da kasaan ennen mää­rä­ai­kaa. Ja kyl­lä­hän tämä oli — kun nyt miet­tii vaa­li­tu­los­ta — sel­vää jo heti vaa­lien jälkeenkin.

  Tur­ha syyt­tää asian vai­keu­des­ta tule­vaa hal­li­tus­ta, kun ei sen kokoon­pa­noa tie­dä vie­lä kukaan. Voi­han se olla, että Vih­reät­kin siel­tä itsen­sä vie­lä löy­tä­vät. Eikö?

  Toi­mi­tus­mi­nis­te­riö töi­hin — tai palk­ka työs­tä kiel­täy­ty­mi­sen takia pois!

  1. Saa­nen kui­ten­kin huo­maut­taa, että vih­reät minis­te­rit eivät ole täs­sä asias­sa ryh­ty­neet “istu­ma­lak­koon”, kepu­lai­set ovat.

 116. kse,

  Ehdo­te­tut vakaus­me­ka­nis­mit nime­no­maan vie­vät koh­den sitä kavah­ta­maa­si “val­tio on pop!” tilaa. Aiem­min mai­nit­tu sak­sa­lai­nen 190 eko­no­mis­tin ryh­mä, joka pää­tyi meka­nis­me­ja vas­tus­ta­maan, perus­te­li kan­tan­sa sil­lä, että nämä meka­nis­mit ruok­ki­vat hol­tit­to­muut­ta jat­kos­sa­kin. Niis­sä val­tiot tule­vat mark­ki­noil­le pysy­vik­si takaa­jik­si, mikä vähen­tää sijoit­ta­jien ja lai­na­nan­ta­jien insen­tii­viä muut­taa kult­tuu­ri­aan ter­veem­mäl­le pohjalle.

  Tämä EU:n aja­ma rat­kai­su on vah­van val­tion rat­kai­su, ja vie­lä integroi­tu­van yli­kan­sal­li­sen valtiorakenteen.

  Taval­lis­ten kreik­ka­lais­ten syyt­tä­mi­nen on hie­man koh­tuu­ton­ta. On ihmi­sil­le kaik­kial­la aika luon­tais­ta vaa­tia parem­pia pal­ve­lu­ja, eivät­kä he voi­neet tie­tää tämän vas­ta­pai­no­na ollut­ta val­tion­sa talou­den todel­lis­ta tilaa, kos­ka päät­tä­jät antoi­vat sii­tä heil­le vää­ris­te­le­mäl­lä val­heel­li­sen kuvan.

  Ja vaik­ka he oli­si­vat­kin syyl­li­siä, niin IMF-hen­ki­nen vyön­ki­ris­tys­lin­ja ei ole lää­ke maan talous­kas­vuun, kil­pai­lu­ky­vyn para­ne­mi­seen ja talou­den kään­ty­mi­seen yli­jää­mäi­sek­si. Osaa­ko joku mai­ni­ta yhden­kin maan, jos­sa tämä resep­ti oli­si toi­mi­nut? Sil­ti sitä ker­ta toi­sen­sa perään tar­jo­taan väki­sin kur­kus­ta alas.

  Kuten Holm­ström­kin tote­si, lii­ka kiris­tä­mi­nen on päin­vas­toin hai­tal­lis­ta talous­kas­vun edel­ly­tyk­sil­le. Ei ole kovin vai­ke­aa ymmär­tää, mik­si näin on. Hou­ku­tus har­maa­seen talou­teen lisään­tyy, tuot­teet eivät käy kau­pak­si koti­mark­ki­noil­la, val­tiol­la ei ole varaa tukea aloit­te­le­via yri­tyk­siä, kur­juus ruok­kii pes­si­mis­miä jne.
  Tämä syn­nyt­tää staat­ti­sen kur­juu­den tilan, joka lopul­ta väis­tä­mät­tä romah­taa. Meil­lä on aiem­pia esi­merk­ke­jä, että IMF-kuu­ri joh­taa juu­ri tähän. Voi­si lyö­dä vetoa, että niin käy var­mas­ti nytkin.
  Ei se ole vel­ko­jien­kaan etu. 

  Vel­ko­jil­la on myös oma vas­tuun­sa. Kun anne­taan lai­naa kor­keal­la korol­la, niin sil­loin nime­no­maan on otet­ta­va huo­mioon mah­dol­li­suus, että lai­naa ei tul­la koko­naan takai­sin mak­sa­maan. Sen takia lai­nal­la on kor­kea kor­ko. Nyt on EU:n aja­mis­sa mal­leis­sa aivan lii­an vähäl­le huo­miol­le jää­nyt, että hol­tit­to­mas­sa lai­nan­an­nos­sa on kak­si osapuolta.

 117. Tänään jul­kais­tiin gal­lup, jos­sa vih­rei­den kan­nat­ta­jien murs­kae­nem­mis­tö vaa­tii tukien hyväk­sy­mis­tä. Vih­reät leik­kii nyt tule­vai­suu­del­laan kään­nel­les­sään tak­ki­aan täs­sä asias­sa. Ydin­voi­ma­pää­tök­sen jäl­keen puo­lue jäi hal­li­tuk­seen, kos­ka se halusi olla vas­tuul­li­nen, mut­ta nyt se on täy­sin vas­tuut­to­mas­ti val­mis aja­maan Euroo­pan taan­tu­maan. Ette kyl­lä enää kos­kaan saa sen jäl­keen ään­tä­ni! Kaik­kien kan­nat­taa lukea vii­mei­sim­mäs­tä Vih­reäs­tä lan­gas­ta “Mikä vih­rei­tä vai­vaa” ‑kolum­ni. Sii­nä Tom­mi Uscha­nov tii­vis­tää monien tun­teet näil­lä hetkillä.

 118. Juu­ri noin Sylt­ty. Hyvä, että joku ymmär­tää mis­tä on kyse. Haluan raha­ni pois ja jon­kun työt­tö­män, opet­ta­jan tai palo­mie­hen ei tar­vit­se nii­hin rahoi­hin kos­kea. Kun­non kurin­pa­lau­tus niil­le on se mitä ne tar­vit­se­vat, niin kuin kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le­kin yli­vel­kaan­tu­neil­le. Luo­tan, että rahoi­tus­sek­to­ri hoi­taa hom­man kotiin. Sijoit­taa ne ei osaa, mut­ta luo­tan nii­den kon­tak­tei­hin ja sii­hen, että ihmi­set ovat tar­peek­si veren­hi­moi­sia, ennak­ko­luu­loi­sia ja “luke­nei­ta”.

 119. Eli­na:

  Saa­ra:
  Sik­si minus­ta vir­hei­den pää­tös on ihan oikea.

  Eli nut­tun­sa saa kään­tää nurin­pe­rin ja alus­housut pään peitoksi?

  Vih­rei­den kan­ta asi­aan on edel­leen sama. Pää­tös äänes­tää sii­tä huo­li­mat­ta tie­tyis­sä olo­suh­teis­sa vas­taan ei ole takin kääntämistä.

  Ylei­sem­min kysy­myk­see­si vas­ta­tak­se­ni, minus­ta on toi­vot­ta­vaa vaih­taa kan­taan­sa, jos vas­ta opit­tu­jen fak­to­jen valos­sa van­ha kan­ta ei ollut­kaan hyvä. Pidän vas­ten­mie­li­se­nä sitä, kuin­ka poli­tii­kas­sa saa­te­taan hauk­kua esim. jos­kus 70-luvul­la kom­mu­nis­ti­ses­ti aja­tel­leen hen­ki­lön “takin­kään­tä­mis­tä”, jos hän on sit­tem­min alka­nut ymmär­tää esim. mark­ki­na­ta­lou­den meka­nis­me­ja aiem­paa parem­min, ja nöy­ryys on riit­tä­nyt tun­nus­ta­maan että on aiem­min ollut vää­räs­sä. Jos vaik­ka­pa Soi­ni vaih­tai­si asi­aan tutus­tut­tu­aan mie­li­pi­det­tään tuki­pa­ke­tis­ta, ja esit­täi­si vakuut­ta­vat perus­te­lut uuden mie­li­pi­teen­sä tuek­si, en todel­la­kaan ryh­tyi­si pilk­kaa­maan hän­tä takin­kään­tä­jäk­si vaan onnit­te­li­sin kyvys­tä kysee­na­lais­taa omaa ajat­te­lu­aan ja teh­dä pää­tök­siä fak­ta­poh­jai­ses­ti (az, täs­tä ei edel­leen­kään voi pää­tel­lä omaa kan­taa­ni tukipaketteihin).

  Saa­han sitä tie­tys­ti, mut­ta aika moni nyt kään­si nutun sijaan sel­kän­sä vih­reil­le — ja niis­tä vähis­tä rin­ta­ma­suun­ta sin­ne päin sei­so­vis­ta… kun­ta­vaa­lei­hin on niin lyhyt mat­ka, että näkyy toden­nä­köi­ses­ti sii­nä vaiheessa.

  Arvos­tan puo­luet­ta, joka ennem­min yrit­tää saa­da kan­sal­le vas­ten­mie­li­sen mut­ta tär­keän asian tapah­tu­maan (= per­su­jen popu­lis­min ja asia­poh­jan puut­tu­mi­sen pal­jas­ta­mi­nen) kuin pitää kyn­sin ham­pain kiin­ni kan­na­tuk­ses­taan. Vih­rei­den kan­na­tus on jo niin alhai­nen, ettei sen putoa­mi­nen mer­kit­si­si mer­kit­tä­vää val­lan mene­tys­tä. Kan­na­tus voi nous­ta sit­ten taas myö­hem­min, kun on sen aika.

  Ei kysy­mys ole per­suil­le “kos­ta­mi­ses­ta” tai muus­ta lap­sel­li­suu­des­ta, vaan sii­tä, että per­su­jen pitää oppia otta­maan vas­tuu­ta, ja he eivät sitä opi, jos äiti pitää jat­ku­vas­ti kädestä.

  Kuka ihmeen äiti? Vii­des­osa Suo­men äänes­tys­ha­lui­ses­ta kan­sas­ta? Tätä en nyt yhtään tajua. Sel­ven­täi­sit­kö kielikuvasi?

  Äiti (ja isä yhtä hyvin) on se, joka ottaa vas­tuun epä­suo­sios­taan huo­li­mat­ta. Vih­rei­den ei nyt pidä ryh­tyä perus­suo­ma­lais­ten eikä mui­den­kaan toden­nä­köis­ten hal­li­tus­puo­luei­den äidik­si, vaik­ka nämä sel­lais­ta kovas­ti kai­paa­vat­kin, kos­ka se vain lyk­kää per­su­jen kas­va­mis­ta itse­näi­sik­si vastuunkantajiksi.

 120. Kun muun­nel­lun totuu­den ker­to­mi­ses­ta tulee toi­nen luonto.

  Tark­kail­kaa Erk­ki Lii­ka­sen kehon­kiel­tä Ylen ykkö­saa­mus­sa, euron juok­su­po­jil­la on hätä kädässä.

  Lii­ka­nen liit­tyi myös yhä kas­va­vaan kiris­tä­jien lau­maan, kuin­ka Suo­mel­le käy­kään, jos EU:n kans­sa uskal­taa olla eri miel­tä. Kiris­tyk­seen­hän ei pidä kenen­kään tai­pua. Tuo­mio­jal­le kii­tok­set sen ääneen lausu­mi­ses­ta, että ehkä his­to­ria vie­lä kat­soo Suo­men teh­neen oikein, jos kan­tam­me on ei.

  On myös­kään vai­kea kuvi­tel­la, että Suo­men ex-pre­si­dent­ti hauk­kui­si por­tu­ga­li­lai­set kää­piöik­si, kos­ka eivät olleet aika­naan Sääs­tö­pank­kia takaamassa.

  Euroo­pas­sa on laa­dul­li­sia ero­ja. Usko Suo­men suh­teel­li­seen sivis­tyk­seen kas­vaa sil­mis­sä tämän epi­so­din kulussa.

 121. …kir­joit­taa ana­lyy­sin myös itse näis­tä tuista. ”

  Lyhyt ana­lyy­si kul­kee näin: Pan­kit ovat infla­toi­neet rahan luon­nil­laan kiinteistö‑, arvo­pa­pe­ri- ja vel­ka­kir­ja­mark­ki­nat. Nyt kun hin­ta­kupla on puh­jen­nut, EU halu­aa siir­tää hin­ta­kuplan reaa­li­ta­lou­den deflaatioksi.

 122. Suo­mek­si sanot­tu­na vie­lä: Veron­mak­sa­jat pan­naan mak­sa­maan muo­viäm­pä­reis­tä kul­ta­reu­nais­ten mal­ja­koi­den hin­ta. Luo­tua rahaa ei tuho­ta, vaan sil­le tar­jo­taan sit­ten sijoi­tus­koh­de pri­va­ti­soi­mal­la luon­nol­li­set mono­po­lit ja teke­mäl­lä kan­sa­lais­ta torppareita.
  Tut­tua IMF-poli­tiik­kaa, jos­ta jo IMF itse oli luopumassa.

 123. Aivan kuten EVA:n Six­ten Kork­man niin Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja Erk­ki Lii­ka­nen kehui tänään Yle:n ykkö­saa­mus­sa, että euron ansios­ta meil­lä on mata­lat korot!

  Meil­lä on mata­lat korot. Lai­no­jen alhai­set korot ovat nos­ta­neet asun­to­jen hin­nat pilviin. 

  Pank­ki­tal­le­tuk­sen kor­ko on nol­la. Voi­sin­ko minä­kin taval­li­se­na pul­lai­se­na sijoit­taa rahaa Krei­kan tai Por­tu­ga­lin takuu­lai­noi­hin 11 pro­sen­tin korol­la. Muu­al­ta ei enää kor­koa saa!

 124. Täs­sä vai­hees­sa oli­si muu­ten aika mie­len­kiin­tois­ta näh­dä pari taulukkoa:
  — Eri PIIGS-mai­den ulko­mais­ten vel­ko­jen jakau­tu­mi­nen liike‑, (osa)valtio- ja säästö/osuuspankkien kesken
  — Sama jakau­ma suu­rim­pien PIIGS-mai­den rahoit­ta­ja­mai­den osal­ta maa kohtaisesti

  Tau­luk­koa ei ole, mut­ta joi­tain nume­roi­ta löytyy:

  http://www.economist.com/node/18560535?story_id=18560535

  Minul­le on aina­kin täy­sin epä­sel­vää, että onko pelas­tuso­pe­raa­tioi­den todel­li­se­na koh­tee­na pörs­si­no­tee­ra­tut lii­ke­ta­lou­den ehdoil­la toi­mi­vat lii­ke­pan­kit vai­ko ennem­min eri­lai­set puo­li­vil­lai­set jul­ki­sen sek­to­rin kas­sa­lip­paat ja säästöpankit.

  Minun par­haan ymmär­ryk­se­ni mukaan sekä että. Suo­riin por­tu­ga­li­vas­taa­viin lii­ke­pan­kit ehkä vie­lä pys­tyi­si­vät vas­taa­maan pää­omil­laan, mut­ta pitää muis­taa, että noil­la lii­ke­pan­keil­la on saa­ta­via myös noil­ta “kas­sa­lip­pail­ta”. Ja kun nuo kas­sa­lip­paat­kin mene­vät nurin Por­tu­ga­lin & Krei­kan myö­tä, niin lii­ke­pan­keil­la­kin alkaa olla selit­tä­mis­tä regu­laat­to­reil­le. Az:n aja­tus, että idea oli­si pää­omit­taa Espan­jan pank­ke­ja jot­ta krii­si ei leviä­si­si sin­ne, ei minun mie­les­tä­ni ole uskot­ta­va, kos­ka mie­les­tä­ni on sel­vää, että niin kau­an kuin pan­keil­la on mer­kit­tä­viä mää­riä jon­kun maan vel­ka­kir­jo­ja, jot­ka jär­jes­tel­lään mer­kit­tä­väl­lä taval­la uusik­si, aiheut­taa lähes väis­tä­mät­tä Euroo­pan­laa­jui­sen vaka­van pank­ki­krii­sin. Espan­jan pank­kien pää­omit­ta­mi­nen ei tuo­hon juu­ri auta. 

  Cati­li­na:

  Ker­to­kaa nyt siis, mihin_ luotetaan? 

  Minun tie­tääk­se­ni tuo ei ole kovin suu­ri salai­suus. Luo­te­taan sii­hen, että sen has­sun­kir­ja­van pape­ri­la­pun (tai bit­ti­jo­non) voi huo­men­na­kin vaih­taa suu­rin piir­tein yhtä moneen lei­vän­kap­pa­lee­seen kuin tänään. 

  Sylt­ty:

  En muu­ten­kaan ymmär­rä tätä ajat­te­lu­mal­lia, jon­ka mukaan val­tio­ta­son toi­mi­joil­la ei ole min­kään­lais­ta vas­tuu­ta. Ymmär­rä jos 20-vuo­ti­aan ensia­sun­non osta­jan yli­lai­noit­ta­mi­ses­sa syyt­tä­vä sor­mi osoit­taa myös pan­kin suun­taan mut­ta hel­vet­ti, jos edes VALTIOLTA ei voi odot­taa min­kään­lais­ta vas­tuu­ta, niin kenel­tä sitten?

  Voi­han sitä odot­taa vaik­ka kuu­ta tai­vaal­ta. Jos nyt kui­ten­kin käy niin kum­mal­li­ses­ti, että joku on lai­nan­nut val­tiol­le niin pal­jon rahaa, että val­tio ei onnis­tu sitä mak­sa­maan takai­sin, niin kuka kan­taa talou­del­li­sen vas­tuun? mui­den mai­den veron­mak­sa­jat vai se höl­mö joka lai­na­si lii­kaa rahaa? Suve­ree­nil­le val­tiol­le lai­naa­mi­nen on muu­ten­kin vähän ris­kial­tis­ta hom­maa. Se kun voi kos­ka vain päät­tää, että ei nou­da­ta­kaan sitou­muk­si­aan, eikä ole sel­lais­ta oikeus­is­tuin­ta mihin tuon voit haas­taa. Sen vuok­si oli­si parem­pi, että rahaa tuon­ne työn­tä­neet kär­si­vät tap­pion­sa nahois­saan, niin ensi kar­ral­la eivät ihan yhtä hel­pos­ti työn­nä rahaa mak­su­ky­vyt­tö­män taskuun.

  Saa­ra:

  Soi­ni vaih­tai­si asi­aan tutus­tut­tu­aan mie­li­pi­det­tään tuki­pa­ke­tis­ta, ja esit­täi­si vakuut­ta­vat perus­te­lut uuden mie­li­pi­teen­sä tuek­si, en todel­la­kaan ryh­tyi­si pilk­kaa­maan hän­tä takin­kään­tä­jäk­si vaan onnit­te­li­sin kyvys­tä kysee­na­lais­taa omaa ajat­te­lu­aan ja teh­dä pää­tök­siä faktapohjaisesti

  Sinun mie­les­tä­si ei sit­ten ole koh­tuul­lis­ta odot­taa, että tuo­hon tuki­pa­ket­tiin oli­si tutus­tu­nut ennen vaa­le­ja ja sen popu­lis­ti­sek­si kep­pi­he­vo­sek­si otta­mis­ta? Jos mie­li­pi­de muut­tuu pari viik­koa vaa­lien jäl­keen, niin kyl­lä se takin­kään­tä­jän lei­ma on vähin­tään kohtuullinen.

 125. Minun mie­les­tä­ni Kork­ma­nin ja Lii­ka­sen reh­vas­te­lu alhai­sil­la koroil­la on vas­tuu­ton­ta ja asiantuntematonta.

  Suo­men Pank­kin on vas­ta uuti­soi­nut, että koti­louk­sien vel­kaan­tu­mi­nen on suu­rin uhka Suo­men rahoi­tus­jär­jes­tel­män vakau­del­le (googlat­kaa uuti­set). Lii­ka­nen ei tie­dä mis­tä Suo­men Pan­kis­sa ollaan huo­lis­saan eikä lue talous­uu­ti­sia, jot­ta tietäisi.

  Täs­sä on Kaup­pa­leh­des­tä ko. uuti­sen yhtey­des­sä jul­kais­tu tau­luk­ko Suo­men koti­ta­louk­sien hälyt­tä­väs­tä velkaantumisesta:

  Koti­ta­louk­sien velkaantumisaste

  1975 1985 1995 2005 2009

  39 % 63 % 65 % 95 % 113 %

  Suo­ma­lai­set koti­ta­lou­det siis elä­vät yli varojensa!

 126. Voi­sin­ko minä­kin taval­li­se­na pul­lai­se­na sijoit­taa rahaa Krei­kan tai Por­tu­ga­lin takuu­lai­noi­hin 11 pro­sen­tin korol­la. Muu­al­ta ei enää kor­koa saa!”

  Voit. Sijoi­ta johon­kin niis­tä ris­ki­ra­has­tois­ta, jot­ka pelaa­vat Krei­kan bon­deil­la. Kan­nat­taa kui­ten­kin ostaa myös vel­ka­vi­vul­la muu­ta­maa bon­dia lyhyek­si, kos­ka saat­taa­pa nii­den arvo “hie­man” las­kea, jos Kreik­ka ajau­tuu velkasaneeraukseen.

 127. Evert:
  >Voi­sin­ko minä­kin taval­li­se­na pul­lai­se­na sijoittaa
  >rahaa Krei­kan tai Por­tu­ga­lin takuu­lai­noi­hin 11
  >pro­sen­tin korol­la. Muu­al­ta ei enää kor­koa saa!

  Tot­ta kai voi­sit. Kan­nat­taa­ko kei­not­te­lu, se on sit­ten toi­nen asia — sil­lä PIGS-mai­den val­tion­pa­pe­rit alka­vat olla ris­kil­tään sitä luok­kaa että nii­hin sijoit­ta­mis­ta on koh­tuul­lis­ta kut­sua keinotteluksi.

  Hel­poin tapa hank­kia tuo­ta ris­kiä on ostaa jotain rahas­to-osuuk­sia jot­ka sijoit­ta­vat euroa­lu­een val­tio­nobli­gaa­tioi­hin. Ihan puh­das­ta Por­tu­gal- tai Kreik­ka-ris­kiä jou­tu­nee etsi­mään hiu­kan enem­män, ei ehkä löy­dy hel­pois­ta kuluttajatuotteista.

 128. Meil­lä on mata­lat korot. Lai­no­jen alhai­set korot ovat nos­ta­neet asun­to­jen hin­nat pilviin. ”

  Näin on ‚raken­nus­liik­ket ovat ulos­mit­tan­net korkohyödyn.
  Mut­ta mik­si Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa­kin korot ovat olleet alhaal­la ? Kork­ma­nin ja Lii­ka­sen logiik­ka ontuu

 129. Tavoi­te näis­sä tuki­pa­ke­teis­sa on vaih­taa lai­nat lii­ke­pan­keil­ta val­tioil­le eli veronmaksajille.

  Tai aina­kin muut­taa sijoit­ta­jien lai­nat val­tioi­den vas­tuul­le myön­tä­mäl­lä lai­noil­le takaukset.

  Kun sit­ten Kreikka,Portugali ym jou­tu­vat vel­ka­saa­nee­rauk­seen niin veron­mak­sa­jat mak­sa­vat viu­lut ja sijoit­ta­jien vas­tuus­ta ei kukaan enää puhu.

  Ei Soi­ni aivan perus­teet­ta ven­koi­le vastaan

 130. Sijoit­ta­jat kir­jaa­vat jo noi­ta Krei­kan , Posr­tu­ga­lin ym vel­ko­ja alas ja korot ne ovat jo nos­ta­neet­mo­nin­ker­tai­sek­si, joten ne sel­viä­vät kui­vil­le muut­mas­sa vuo­des­sa ja kun val­tiot ovat taan­neet kaik­ki lai­nat niin kaik­ki tap­piot siir­re­tään vie­lä toi­sen ker­ran veronmaksajille

 131. Lama/kriisi on nyt vain otet­ta­va kil­tis­ti vas­taan ja elet­tä­vä läpi. On elet­ty tör­keäs­ti yli varo­jen ja otet­tu päät­tö­miä ris­ke­jä lai­nan­an­nos­sa. Nyt yri­te­tään löy­tää tai­ka­temp­pu jol­la teh­dyt sai­si tekemättömäksi.

 132. Rai­mo K 7.5 klo 9.07 lai­na­si vies­tis­tä­ni vain lop­puo­san. Rai­mo ker­toi sen itses­tään sel­vyy­den, että takui­siin ei tavit­se rahaa. Ymmär­rän, ja pyy­dän anteek­si epä­sel­vää sanavalintaani.

  Jos Rai­mo K oli­si sisäis­tä­nyt vies­ti­ni yti­men, oli hän käsit­tä­nyt seu­raa­van yksin­ker­tai­sen logiikan:
  ‑Pysy­vä krii­sin­hal­lin­ta vuo­den 2013 hei­nö­kuun alus­ta mää­rit­tää rahoit­ta­jil­le todel­li­sen luot­to­tap­pion vaaran
  — Luot­to­tap­pio­vaa­ran lisään­ty­mi­sen takia luot­to­jen korot nousevat
  — Luo­to­not­ta­jien ei kan­na­ta ottaa täl­läi­siä luot­to­ja, eihän heil­lä ole varaa mak­saa nykyi­siä­kään mark­ki­na­hin­tai­sia luottoja.
  EU jou­tuu käy­tän­nös­sä takaa­maan pysy­väs­tä tuki­ra­has­tos­ta takaa­maan kaik­ki uudis­tet­ta­vat tai uudet krii­si­mai­den luotot.
  — Luot­to­jen mää­rä tulee täten ole­maan hir­mui­nen ja vas­taa­vas­ti muu­ta­man AAA-val­tion takuu­vas­tuu hir­mui­sen hirmuinen.
  — Krii­si­mai­den talou­des­sa ei ole näky­vis­sä parin vuo­den aika­tau­lus­sa mer­kit­tä­viä muutoksia.
  — Kun maa­il­mal­ta tulee uusi rahoi­tus­krii­si tai vas­taa­va, eivät krii­si­maat kyke­ne mak­sa­maan takaa­miam­me luottojaan.
  — Me, takaa­jat, mak­samm­me takaa­mam­me luo­tot. Ne ovat todel­la hir­mu­yi­sen hir­mui­sia ja nii­den mak­sa­mi­nen vie vähin­tään yhden suku­pol­ven iän.

 133. Suo­mes­sa pitäi­si teh­dä hal­li­tus­ta. Näyt­tää vai­keal­ta. Läh­tö­koh­ta­na on Katai­sen Kokoo­mus­hal­li­tus, jos­sa muka­na oli­si­vat Per­sut ja Sos­sut. Por­tu­ga­lis­ta ei pääs­tä sopi­muk­seen. Ei myös­kään EU:n krii­sin­hal­lin­ta­pa­ke­teis­ta. Miten toimitaan?

  Ehdo­tan Katai­sen toi­min­taa ehkä lie­väs­ti laa­jen­net­tu­na. Sovi­taan, että EU-asiat jäte­tään pois hal­li­tus­oh­jel­mas­ta. Sovi­taan kai­kes­ta muus­ta Suo­men parhaaksi.

  Eteen tule­vat EU-asiat sit­ten hoi­de­taan tilan­teen mukaan. Hal­li­tus tekee kai­kis­sa kysy­myk­sis­sä enem­mis­tö­pää­tök­sen ja vie sen edus­kun­taan. Täl­löin ei asias­ta teh­dä luot­ta­mus­ky­sy­mys­tä. Hal­li­tus ei esit­te­le uusia Suo­men EU:aloitteita. Edus­kun­nan pää­tök­sen mukaan asi­aa sit­ten aje­taan Brusselissä.

  Mene­tel­mäl­lä oli­si aina­kin kak­si hyvää puol­ta. Suo­meen saa­tai­siin hal­li­tus, joka naut­ti­si edus­kun­nan luot­ta­mus­ta. EU-asiois­sa huo­mioi­tai­siin aina kan­san vaa­leis­sa valit­se­man edus­kun­nan tahto.

 134. Täs­sä ket­jus­sa käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta on jää­nyt vähäl­le yksi Suo­men perus­ta­voi­te EU-poli­tii­kas­sam­me. Tar­koi­tan pyr­ki­mys­täm­me pysyä aina EU:n yti­mes­sä, siel­lä mis­sä pää­tok­set teh­dään ja mis­sä asiois­ta pää­te­tään. Asia pitää huomioida.

  Per­jan­tai­na oli EU:n joh­don salai­nen kokous. Käsi­tel­tiin Por­tu­ga­lin ja Krei­kan tuku­pa­ket­te­ja. Suo­mel­ta ei pyy­det­ty Kivi­nie­meä tai Katais­ta mukaan. Olem­me siis pudon­neet jo nyt EU:n yti­mes­tä. Sää­li, tämä on var­mas­ti tapah­tu­nut juu­ri Soi­nin takia.

  Jot­ta asia ei tois­tui­si, Soi­nin suu pitää tuk­kia. Nyös Soi­ni pitää saa­da ymmär­tä­mään, ettei yti­mes­sä ja päät­tä­mäs­sä ole­van val­tion poli­tiik­ko voi puhua mitä tahan­sa. Soi­nin pitää ymmär­tää, että päät­tä­mi­nen on vas­tuul­lis­ta toi­min­taa. Eikä ainoas­taan hal­li­tuk­ses­sa vaan myös oppositiossa.

  Vii­meis­tään per­jan­tain tapah­tu­man seu­rauk­se­na kaik­kien suo­ma­lais­ten pitää käsit­tää, kuin­ka her­käs­ti yti­mes­tä voi pudo­ta. Kaik­kien suo­ma­lais­ten poli­tiik­ko­jen pitää taju­ta, ettei suur­ten kan­to­ja EU:ssa saa kysee­na­lais­taa. Pitää toi­mia kuten Katai­nen. Sanoa vain “kyl­lä, kyl­lä” kai­kel­le, mitä EU:ssa ehdo­te­taan. Vain täten voim­me säi­lyt­tää paik­kam­me EU:n yti­mes­sä. Vain täten saam­me olla muka­na EU:n pää­tök­sen­teos­sa. Vain pää­tök­sen­teos­sa on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa ja pääs­tä yhtei­seen valo­ku­vaan EU-joh­taj­kien kanssa.

 135. Vii­meis­tään nykyi­nen tilan­ne osoit­taa, kuin­ka tyh­mää oli ottaa pre­si­den­til­tä pois val­ta. Ei Kek­ko­sen aika­na oli nykyi­nen tilan­ne tul­lut kuu­loon­kaan. Tilan­ne oli­si sel­vi­tet­ty pre­si­ten­tin mahtikäskyllä.

  Suu­res­sa val­lan­ha­lus­saan puo­lu­eet teki­vät vää­rän rat­kai­sun. Nyt­kin lepää­mäs­sä on lakie­si­tys, jol­la vie­lä­kin vähen­ne­tään pre­si­ten­tin val­taa edus­kun­nan hyväk­si. Tämä ehdo­tus toi­vo­y­ta­vas­ti kumo­taan nykyi­sen edus­kun­nan taholta. 

  Lisäk­si oli­si suo­ta­vaa palaut­taa pre­si­ten­til­le se val­ta, mikä pre­si­ten­til­lä oli Kek­ko­sen aikaan. Onhan sel­vää, ettei­vät itsek­käät puo­lu­eet aja Suo­men asi­aa vaan ainoas­taa omia tak­ti­sia tavoit­tei­taan. Jos Suo­men etu sit­ten sopii puo­lu­een tak­ti­siin kuvioi­hin, niin sil­loin aje­taan myös Suo­men etua, muu­ten pää­tös­ten taus­tal­la on puo­lu­een tak­ti­set laskelmat.

 136. tcrown:

  Sinun mie­les­tä­si ei sit­ten ole koh­tuul­lis­ta odot­taa, että tuo­hon tuki­pa­ket­tiin oli­si tutus­tu­nut ennen vaa­le­ja ja sen popu­lis­ti­sek­si kep­pi­he­vo­sek­si otta­mis­ta? Jos mie­li­pi­de muut­tuu pari viik­koa vaa­lien jäl­keen, niin kyl­lä se takin­kään­tä­jän lei­ma on vähin­tään kohtuullinen.

  Koh­tuul­lis­ta tai ei, mitään prag­maat­tis­ta hyö­tyä tuol­lai­ses­ta hauk­ku­mi­ses­ta ei ole. Soi­nin puo­lue on nyt ensim­mäis­tä ker­taa pää­se­mäs­sä hal­li­tuk­seen — kuin­ka rea­lis­tis­ta on odot­taa, että he oli­si­vat toi­mi­neet vas­tuul­li­sen hal­li­tus­puo­lu­een tavoin jo ennen tätä hetkeä?

  Tot­ta kai oli popu­lis­tis­ta peliä hank­kia kan­na­tus­lu­kun­sa kat­teet­to­mal­la vas­tus­ta­mi­sel­la, mut­ta jos hal­li­tuk­seen meni­jä edes vaa­lien jäl­keen alkaa käyt­täy­tyä vas­tuul­li­ses­ti, niin parem­pi­han se on mei­dän kaik­kien kan­nal­ta. Toi­min­nan muut­ta­mi­ses­ta parem­paan suun­taan kan­nat­taa antaa kehu­ja — ei hauk­ku­ja. Aina­kin jos on yhtään kiin­nos­tu­nut yhtei­ses­tä edus­ta eikä vain oman ärsyyn­ty­mi­sen­sä pur­ka­mi­ses­ta heti, kun sii­hen tulee tilai­suus. Poli­tii­kan pitäi­si olla yhteis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta eikä pik­ku­mais­ta riitelyä.

  Soi­ni on vie­lä­pä niin hyvä kom­mu­ni­koi­maan taval­li­sel­le kan­sal­le, että oli­si kiin­nos­ta­vaa näh­dä saa­ko hän kan­nat­ta­jan­sa puo­lel­leen täl­lai­ses­sa vai­keam­mas­sa asias­sa (ja jos saa niin miten: sii­tä voi­si moni muu puo­lue ottaa oppia).

 137. Puo­lu­ee­ton tarkkailija
  Lisäk­si oli­si suo­ta­vaa palaut­taa pre­si­ten­til­le se val­ta, mikä pre­si­ten­til­lä oli Kek­ko­sen aikaan. Onhan sel­vää, ettei­vät itsek­käät puo­lu­eet aja Suo­men asi­aa vaan ainoas­taa omia tak­ti­sia tavoitteitaan.

  Ja pre­si­dent­ti­kö se muka aina ajaa Suo­men asi­aa eikä omia tak­ti­sia tavoitteitaan? 😀

  Joo, var­mas­ti oli nime­no­ma­na Suo­men etu Manul­la­kin mie­les­sä kun syn­nyt­ti aikoi­naan Hol­ke­rin puna­mul­ta­hal­li­tuk­sen, sama­ten ihan vain maan etua aja­tel­len Kek­ko­nen piti kokoo­muk­sen 20 v oppo­si­tios­sa ja torp­pa­si kaik­ki mah­dol­li­set pre­si­den­tin­vir­kaan hai­kai­le­vat kil­pai­li­jat ja nime­no­maan Suo­men etua aja­tel­len Halo­nen veti näis­sä vaa­leis­sa SDP:n vaa­li­vank­ku­rei­ta niin pal­jon kuin vain kehtasi.

 138. nos
  uuri noin Sylt­ty. Hyvä, että joku ymmär­tää mis­tä on kyse. Haluan raha­ni pois ja jon­kun työt­tö­män, opet­ta­jan tai palo­mie­hen ei tar­vit­se nii­hin rahoi­hin kos­kea. Kun­non kurin­pa­lau­tus niil­le on se mitä ne tar­vit­se­vat, niin kuin kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le­kin ylivelkaantuneille

  Nime­no­maan näin. Por­tu­ga­lis­ta ja Krei­kas­ta on nyt vain ker­ta­kaik­ki­ses­ti teh­tä­vä sem­moi­nen esi­merk­ki, että kaik­kien demo­kraat­tis­ten mai­den kan­sa­lai­set miet­ti­vät kah­teen ker­taan ennen­kuin äänes­tä­vät tör­sää­mis­po­li­tii­kan jat­ka­mi­sen puolesta.

  Vai kuvit­te­let­te­ko että lai­nat anteek­sian­ta­mal­la meno yhtään muut­tuu? Kum­pi­kin val­tio, kan­sa sii­nä muka­naan, on nyt lyö­tä­vä kun­nol­la pol­vil­leen että vies­ti menee peril­le. Val­tion omai­suus on myy­tä­vä ja yksi­tyis­tet­tä­vä, jul­ki­nen sek­to­ria pie­nen­net­tä­vä ran­kal­la kädel­lä, eläk­keet ja val­tion pal­kat vedet­tä­vä sem­moi­sen leik­ku­rin läpi että alkaa tapah­tu­maan ja tie­ten­kin lak­koi­le­va ay-lii­ke pis­tet­tä­vä kuriin ja her­ran nuhteeseen. 

  Kan­sa­lai­set pitää lait­taa vas­tuuseen omas­ta elä­mi­ses­tään ja tur­hat sosi­aa­li­tur­van riip­pu­ma­tot puret­ta­va. Ja mel­lak­ka­po­lii­sin pamp­pua surut­ta lai­kil­le kom­mu­nis­teil­le ja muil­le hamp­pua polt­te­le­vil­le rastatukille.

  Ts. kar­vas­ta kil­pai­lu­ky­vyn palaut­ta­vaa lääkrt­tä pitää kaa­taa kur­kus­ta alas sem­moi­nen mää­rä, että se näkyy mui­den slui­ba­val­tioi­den äänes­tä­jien olo­huo­nee­seen saakka.

  Jos hol­ti­ton talou­den­pi­to uhkaa joh­taa koko EU:n rahoi­tus­krii­siin ja samal­la muut maat jou­tu­vat kerää­mään mil­jar­dien koleh­din, niin sii­tä pitää mak­saa niin kar­vas hin­ta että sil­le kal­pe­nee ainoas­taan sotakorvaukset!

 139. Evert

  Koti­ta­louk­sien velkaantumisaste

  1975 1985 1995 2005 2009

  39 % 63 % 65 % 95 % 113 %

  Suo­ma­lai­set koti­ta­lou­det siis elä­vät yli varojensa!”

  Suo­ma­lais­ten koti­ta­louk­sien net­to­ra­hoi­tus­va­rat oli­vat 105 mil­jar­dia euroa vii­me vuo­den lopus­sa. Varo­ja on siis rei­lus­ti enem­män kuin velkaa. 

  http://www.tilastokeskus.fi/til/rtp/2010/04/rtp_2010_04_2011-04–29_tie_001_fi.html

  Mui­den EU-mai­den koti­ta­lou­det ovat vie­lä varak­kaam­pia. Suo­mes­sa ei ole yleis­tä vel­kaon­gel­maa. Suo­men rahoi­tus­sek­to­rin saa­ta­vat Por­tu­ga­lis­ta oli­vat jon­kin jutun mukaan 300 mil­joo­naa euroa. Kos­ka Soi­ni ei halua men­nä pelas­tus­pa­ket­tiin mukaan, soli­daa­ri­sin­ta jä jär­ke­vin­tä oli­si antaa rahoi­tus­sek­to­rim­me saa­ta­vis­ta puo­let anteek­si, ehkä puo­lik­si val­tion varois­ta, ja kehot­taa mui­ta mai­ta samaan. Jos eivät sii­hen pys­ty, teh­köön van­han suun­ni­tel­man mukai­sen pelas­tus­pa­ke­tin ilman Suomea.

 140. Olen har­voin Nii­nis­tön kans­sa samaa miel­tä, mut­ta nyt täy­tyy olla pank­ki­krii­sin syistä:
  Ei syy­nä voi olla Leh­man Brot­her­sin kon­kurs­si, lähes yhtä suu­ria pank­ke­ja on men­nyt nurin aikai­sem­min­kin. Myös LB:n nor­maa­li pank­ki­toi­min­ta jat­kui kes­key­tyk­set­tä: LB suo­jau­tui vel­ko­jil­ta 15.9 ja jo 22.9 sen toi­min­not oli 95 % :sti jaet­tu aasia­lais­ten ja euroop­pa­lais­ten pank­kien kes­ken ja mak­su­vä­li­tys ja luo­ton­an­to jat­kui katkoksitta.Eli suu­ri­kin pank­ki kye­tään lyö­mään lihoik­si viikossa.

  LB:ssä sijoit­ta­jien mene­tyk­set oli­vat vain 170 mil­jar­dia taa­laa eli usa­lais­ten pank­kien omaan päää­oman näh­den mitättömiä

  Se mis­tä ei halu­ta puhua ovat futuu­ri­kau­pas­sa syn­ty­neet tap­piot, jot­ka ovat olleet tuhan­sia mil­jar­de­ja . Yksin EU-maat ovat rahoit­ta­neet näi­tä tap­pioi­ta läh­tees­tä riip­puen 1500–3800 mil­jar­dil­la eurolla.

  Hyvän kuvan futuu­ri­kau­pan koos­ta antaa ver­tai­lu futuu­ri­kau­pan ja reaa­li­ta­lou­den välil­lä: Futuu­ri­kau­pan arvo on 600 bil­joo­naa dol­la­ria ja maa­iman bkt 60 biljoonaa.
  Futuu­ri­kau­pas­sa toi­nen voit­taa , toi­nen hävi­ää eli kysees­sä on peri­aat­tees­sa vedon­lyön­tiä vas­taa­va business .
  Lisä­kau­poil­la tap­pio­ta voi siir­tää, mut­ta ris­ki rea­li­soi­tuu jos­kus ja nyt ne ovat alka­neet kasau­tua ja veron­mak­sa­jat mak­sa­vat nyt näi­tä tappioita.
  Voit­ta­jat ovat tie­tys­ti ehti­neet pii­lot­taa rahat päät­tä­jien ulot­tum­mat­to­miin eikä kapi­ta­lis­mis­sa mui­ta tap­pioi­den mak­sa­jia ole kuin veronmaksajat

 141. Jos joku halu­aa tutus­tua lukui­hin (riskit/takausvastuut mait­tain), talous­sa­no­mien sivul­la on jut­tu “Vel­ka­ti­las­tot vah­vis­ta­vat: Nyt Suo­mea rahas­te­taan” jon­ka lopus­sa BISin tilas­toi­hin perus­tu­va tau­luk­ko. Per­su-lin­jan poliit­ti­set seu­rauk­set ovat asia erik­seen, mut­ta tuki­sum­mien suh­teen Soi­ni — kuten myös muu­an Sau­li Nii­nis­tö — on 100% oikeas­sa: Suo­mea kuse­te­taan ja rankasti.

 142. Kek­ko­sen aikaan oli­si nykyi­sen­kal­tai­ses­sa tilan­tees­sa pan­tu pys­tyyn vir­ka­mies­hal­li­tus teke­mään “likai­sen” työn. Kun nämä oli­si saa­tu pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, oli­si run­nat­tu enemmistöhallitus.

 143. Kokous oli salai­nen. En kyl­lä­kään tie­dä, miten tämä ero­aa muis­ta kokouksista? 

  Muka­na oli­vat suu­rim­mat euro­maat ja Krei­kan suu­rim­mat vel­ko­jat Sak­sa, Rans­ka, Ita­lia ja Espan­ja. Lisäk­si Olli Rehn ja Euroo­pan kes­kus­pan­kin pää­joh­ta­ja Jean-Clau­de Trichet. 

  Ei sii­nä miten­kään Suo­mea ole sor­sit­tu, mut­ta kokous ker­too kyl­lä osal­taan, mis­tä täs­sä on kyse. 

  Nämä puheet sor­si­mis­ta ja suo­si­mi­sis­ta impli­koi­vat, että euroa­lue on edun­val­von­ta-alue. Jos niin on niin Suo­men pie­ne­nä maan pitää pika pikaa ero­ta siitä.

  p.s. Eu asiois­sa Reh­nin ja Lii­ka­sen lisäk­si hää­ri­nyt, saman Savon mafian kol­mas jäsen Lip­po­nen vei Suo­men kei­no­tel­len euroon ja reh­vas­te­li saa­neen­sa vas­tik­keek­si elin­tar­vi­ke­vi­ras­ton. Ber­lusco­ni hauk­kui Suo­men sapus­kat ja sii­nä sivus­sa kir­kot­kin ja nap­pa­si elin­tar­vi­ke­vi­ras­ton Ita­lian Par­maan. http://www.efsa.europa.eu/

 144. Kii­tok­set, Air­bag, tuos­ta lin­kis­tä. Erit­täin mie­len­kiin­toi­nen kir­joi­tus. Hyvin uskot­ta­vas­ti perus­tel­tu, mik­si Irlan­nin oli­si ollut parem­pi ilman EU:n “apua”.
  Jan Hur­rin artik­ke­li tämän­päi­vän Talous­sa­no­mis­sa ker­too kuin­ka todel­li­nen vas­tuun pakoi­li­ja EU:ssa ei suin­kaan ole Suo­mi, vaan takauso­suu­det on jaet­tu täy­sin epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti. Ei lie­ne kenel­le­kään yllä­tys, että Iso-Bri­tan­nia 200 mil­jar­din sijoi­tuk­sil­laan on jäl­leen vapaamatkustajana.

  Kun ver­ta­sin Krei­kan tilan­net­ta Argen­tii­naan, en tien­nyt, että saman­kal­tai­suuk­sia Argen­tii­nan tilan­tee­seen oli näh­nyt myös Mario Ble­jer, enti­nen IMF:n eko­no­mis­ti ja Argen­tii­nan kes­kus­pan­kin joh­ta­ja. Hänen kir­joi­tuk­sen­sa oli Financial Time­sis­sa. Talous­e­lä­mäs­tä löy­tyy tii­vis­tel­mä otsi­kol­la “Euroop­pa pyö­rit­tää jät­ti­mäis­tä pyramidihuijausta”.

  Näi­tä voi­si lue­tel­la kym­me­nit­täin ja taas kym­me­nit­täin. En siis luet­te­le enem­pää, jokai­nen kiin­nos­tu­nut löy­tää itsekin.

  Haluai­sin nos­taa esil­le näi­tä kos­ke­van yhtei­sen piir­teen. Lähes kaik­ki ana­lyyt­ti­set, perus­tel­lut, talous­teo­ri­aan viit­taa­vat, tilas­to­ja hyö­dyn­tä­vät, asioi­ta useam­mal­ta kan­til­ta poh­ti­vat kir­joi­tuk­set tun­tu­vat ole­van yhä kriit­ti­sem­piä EU:n talous­po­li­tii­kal­le tämän krii­sin hoidossa.

  Haluai­sin lukea myös vas­ta­puo­lel­ta näi­tä perus­tel­tu­jat kir­joi­tuk­sia, mut­ta nii­tä ei tun­nu löy­ty­vän. Löy­tyy muu­ta­man virk­keen reto­riik­kaa vas­tuus­ta, lamas­ta, Krei­kan talou­den saa­mi­ses­ta yli­jää­mäi­sek­si ym., mut­ta ei lain­kaan syvem­piä perus­te­lu­ja. Kuin­ka he usko­vat Krei­kan talou­den voi­van pääs­tä yli­jää­mäi­sek­si? Ei perus­te­lu­ja, he vain usko­vat, vaik­ka se näyt­tää mah­dot­to­mal­ta. “Krei­kan vel­ka­sa­nee­raus ei ole rat­kai­su, Kreik­ka ei ole menos­sa vel­ka­sa­nee­rauk­seen…” Hoke­mia, ei perusteluja.

  Useam­pien yhteis­kun­nal­lis­ten kysy­mys­ten seu­raa­mi­ses­ta vuo­sien aika­na on muo­dos­tu­nut kyl­lä intui­tio, että sil­loin kun halu deba­toi­mi­seen, perus­te­lu­jen laa­juus, kes­kus­te­lun käy­mi­sen tah­to, kan­to­jen avoi­muus on sel­keän pai­not­tu­nees­ti toi­sel­la puo­lel­la eri­mie­li­syys­lin­jaa, niin tämä puo­li yleen­sä osoit­tau­tuu oikeas­sa olleeksi.

  Osmo, eikö sinul­la ole talous­tut­ki­jan kou­lu­tus­ta, olet­ko pereh­ty­nyt tähän nyt käy­tä­vään kes­kus­te­luun? Olet­ko muo­dos­ta­nut sii­hen ‘aka­tee­mis­ta’ kan­taa­si? Jos pys­tyi­sit otta­maan pari­kin päi­vää vapaa­ta tähän aineis­toon tutus­tu­mi­sek­si, niin ehkä pää­tyi­sit vie­lä kan­nat­ta­maan ei-kan­taa muis­ta­kin kuin poliit­ti­sen pelin syis­tä? Tai sit­ten voi­sit yrit­tää argu­men­toi­da, mik­si ei-kan­taa puol­ta­vat argu­men­tit eivät oli­si niin yli­voi­mai­sia, kuin mil­tä ne yhä useam­mas­ta aihee­seen pereh­ty­nees­tä vaikuttavat.

 145. Kal­liit on lau­lu­lu­jen lunnaat:
  http://tinyurl.com/6dck3s8

  Ruot­si ja Tans­ka pää­se­vät nekin kuin koi­ra verä­jäs­tä. Kan­nat­taa tar­kas­tel­la jutun lopus­sa ole­vaa tau­luk­koa huolella.

 146. Ei Por­tu­ga­lin tuki sii­hen kaa­du, että Suo­men kan­ta tukeen oli­si kiel­tei­nen. Tämä vaih­toeh­to on var­mas­ti jo otet­tu suun­ni­tel­mis­sa huo­mioon. Kyse on pää­asias­sa Suo­men sisä­po­liit­ti­ses­ta ongelmasta.

  Jos hal­li­tus­puo­lu­eet ovat eri­mie­li­siä Euroop­pa­po­li­tii­kan kes­kei­sis­tä kysy­myk­sis­tä, hal­li­tuk­sen ikä tulee ole­maan kor­kein­taan muu­ta­ma kuu­kausia. En usko, että Perus­suo­ma­lais­ten aja­ma EU-poli­tiik­ka voi­si tul­la koko hal­li­tuk­sen linjaksi.

  Por­tu­ga­lin tuki tulee ole­maan vain väliai­kais­rat­kai­su, jot­ta vel­ka­san­ne­raus pys­ty­tään teke­mään hal­li­tus­ti. Tuen ehdot(myös muil­le kriisimaille)ovat sel­lai­set, että maat eivät pys­ty sel­viy­ty­mään talou­del­li­ses­ti eivät­kä sosiaalisesti.

  Var­maan tulee vaka­vas­ti har­kit­ta­vak­si, että krii­si­maat irroi­te­taan Euros­ta. Myös Suo­men irrot­tau­tu­mi­nen Euros­ta tulee har­kit­ta­vak­si ( kuten pro­fes­so­ri JP Roos on ehdot­ta­nut). Euro­maat ovat talou­del­taan lii­an eri­lai­sia yhteis­va­luut­ta­maik­si. Euroa­lu­een luo­mi­nen oli EU:n tois­tai­sek­si suu­rin virhe.

  Kes­kus­tan menet­te­ly tukia­sias­sa on täy­sin käsit­tä­mä­tön. Eni­ten vas­tuu­ta ennen vaa­le­ja julis­ta­nut puo­lue on nyt osoit­tau­tu­nut täy­sin vas­tuut­to­mak­si. Eni­ten poli­tii­kan uskot­ta­vuut­ta kulut­taa se, että puo­luei­den kan­nat muut­tu­vat täy­sin sen mukaan, ovat­ko ne hal­li­tuk­ses­sa tai oppo­si­tios­sa. Joh­don­mu­kai­suus kas­vat­tai­si myös vih­rei­den poliit­tis­ta pääomaa.

 147. 1975 1985 1995 2005 2009

  39 % 63 % 65 % 95 % 113 %

  Suo­ma­lai­set koti­ta­lou­det siis elä­vät yli varojensa!”

  Eivät elä. Se on vel­ka­py­ra­mi­di, mis­sä “frac­tio­nal reser­ve ban­king” toi­mii raha­ge­ne­raat­to­ri­na. Jokai­sen täy­tyy asua jossain.

 148. Ei ole syy­tä pelä­tä. Kun euro- ja pank­ki­jär­hes­tel­mä romah­taa, se on vain hyvä jut­tu Suo­mel­le. Se antaa vii­mein­kin mah­dol­li­suu­den van­kis­taa demo­kra­ti­aa ja irroit­taa pank­kien yli­voi­mai­nen ase­ma politiikassa.

  Kun romah­dus tulee, tilai­suut­ta ei saa jät­tää käyt­tä­mät­tä. Pank­kii­rit ja hei­dän lob­ba­rin­sa tulee pitää kuris­sa, kun uut­ta jär­jes­tel­mää ale­taan runt­taa­maan kokoon. Pank­ki­sek­to­ris­ta on teh­tä­vä yksi talou­den sek­to­ri mui­den jou­kos­sa ilman mitään etuoi­keuk­sia. Talous voi pyö­riä ilman jär­je­tön­tä vel­ka­pu­hal­lus­ta. 1800-luvul­la­kin oli mah­ta­vaa talous­kas­vua ja elin­ta­son­nousua ilman, että pank­ki­sek­to­ril­la oli nykyi­sen­lai­nen etuoi­keu­tet­tu ja epä­oi­keu­den­mu­kai­nen ase­ma taloudessamme.

  Supe­ral­hai­set korot ovat ainoas­taan tie super­val­tai­saan vel­kaan­tu­mi­seen ja huo­noon talou­den hoi­toon. Vel­ka­ra­han tar­joa­mi­nen mak­su­ky­vyt­tö­mil­le­kin ei ole mitään aitoa hyvin­voin­ti­val­tion toteut­ta­mis­ta, jos vasem­mis­to niin kuvit­te­lee. Vasem­mis­ton kan­nat­tai­si koh­dis­taa yhteis­kun­ta­kriit­ti­nen kei­hään­kär­ken­sä pank­ki- ja raha­jär­jes­tel­mää koh­taan, joka on teh­nyt poli­tii­kas­ta alis­teis­ta rahoi­tus­sek­to­rin int­res­seil­le. Myös­kään rehel­li­seen mark­ki­na­ta­lou­teen usko­vat oikeis­ton ei pidä antaa itse­kuse­tuk­sen enää jat­kua. Kai­kis­ta eni­ten raha­jär­jes­tel­mäm­me uhkaa demokratiaa.

  Romah­duk­sen jäl­keen tulee siir­tyä uuden­lai­seen raha­jär­jes­tel­mään. Vaih­toeh­toi­na ovat mm. hyö­dy­ke­ra­ha­jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­nen tai talousdemokratia.

  Antaa sen romah­duk­sen tul­la. Se tekee vain hyvää!

 149. Talous­de­mo­kra­tial­la tar­koi­te­taan täs­sä raha­jär­jes­tel­mää, jos­sa uusi raha tulee talou­teen val­tion kulu­tuk­sen kaut­ta. Nykyi­ses­sä raha­jär­jes­tel­mäs­sä uusi raha tulee talou­teen kes­kus­pan­kil­ta, joka ostaa uudel­la rahal­la lii­ke­pank­kien vel­ka­kir­jo­ja ja tämän seu­rauk­se­na kaik­ki uusi raha syn­nyt­tää lisää vel­kaa talouteen.

  Talous­de­mo­kra­ti­aa kri­ti­soi­vat väit­tä­vät, ettei talous­de­mo­kra­tia voi toi­mia, kos­ka se joh­tai­si val­tion lii­al­li­seen rahan luo­mi­seen ja kulu­tuk­seen, joka puo­les­taan joh­tai­si ennen pit­kää hype­rin­flaa­tioon. Mut­ta kuka sanoi, että pää­tös­val­ta uuden rahan luo­mi­sen mää­räs­tä ja sen käy­tös­tä tar­vit­si­si jät­tää polii­tik­ko­jen käsiin?

  Ehdo­tel­ma: Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen joh­ta­jis­ta ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön joh­ta­jas­ta koos­tu­va neu­vos­to päät­täi­si uuden rahan mää­räs­tä ja käytöstä

  Ammat­ti­liit­to­jen, työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö­jen ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön joh­ta­jis­ta koos­te­taan talous­neu­vos­to, jon­ka vas­tuul­la oli­si raha­po­li­tiik­ka. Neu­vos­to päät­täi­si joka vuo­si uuden rahan mää­räs­tä ja käy­tös­tä val­tion bud­je­tis­sa. Neu­vos­ton teh­tä­vä­nä oli­si sama kuin kes­kus­pan­keil­la nyky­ään: syn­nyt­tää talous­kas­vua ja yllä­pi­tää hintavakautta.

  Juju­na oli­si se, että talous­neu­vos­to laa­ti­si raha- ja talous­po­li­tiik­kaa itse­näi­ses­ti. Ne laa­ti­si­vat raha­po­liit­ti­set pää­tök­sen­sä ja bud­jet­tin­sa vas­ta, kun hal­li­tuk­sen oma bud­jet­tie­si­tys oli­si hyväk­syt­ty edus­kun­nas­sa. Kos­ka talous­neu­vos­to pyr­ki­si edis­tä­mään talous­kas­vua, se tie­ten­kin bud­je­toi­si uut­ta rahaa lähin­nä infra­hank­kei­siin ja tie­teel­li­seen tutkimukseen.

 150. Bri­tan­nias­ta kun oli puhe: http://www.hs.fi/talous/artikkeli/1135265981088

  Häpeä­mä­tön­tä. Eivät­kö muut suo­ma­lai­set polii­ti­kot kuin perus­suo­ma­lai­set todel­la­kaan aio ääneen lausua näke­mys­tään täl­lai­ses­ta vedä­tyk­ses­tä? Kai sinä­kin Osmo jo hais­tat tuon pelin hen­gen? Lue tuo jut­tu ja mie­ti hetki.

 151. Sylt­ty:

  Vai kuvit­te­let­te­ko että lai­nat anteek­sian­ta­mal­la meno yhtään muut­tuu? Kum­pi­kin val­tio, kan­sa sii­nä muka­naan, on nyt lyö­tä­vä kun­nol­la pol­vil­leen että vies­ti menee perille.

  Kyl­lä se vähän muut­tuu. Kun ensim­mäi­sen ker­ran aina­kin 50 vuo­teen suh­teel­li­sen rikas län­si­maa jät­tää vel­kan­sa mak­sa­mat­ta, niin arvaa­pa kuin­ka hel­pol­la tuo maa saa mark­ki­noil­ta lai­naa ennen kuin on lait­ta­nut tont­tin­sa kun­toon. Mark­ki­nat lyö­vät nuo kyl­lä pol­vil­leen niin, että vies­ti menee peril­le, enkä nyt usko , että täs­sä­kään asias­sa polii­ti­kot ovat mark­ki­noi­ta parem­pia päät­tä­mään miten tuo pol­vil­leen lyö­mi­nen pitää teh­dä, jot­ta maan talou­del­la on taas toi­voa. Ja jos nuo vel­ko­jat eivät kan­na tap­pioi­ta, ne ovat taas parin vuo­den pääs­tä kek­si­mäs­sä miten saa­vat lai­noi­tet­tua noi­ta mai­ta, kun muut mak­sa­vat kui­ten­kin tap­piot. Eikä noi­ta lai­no­ja olla anta­mas­sa anteek­si sen enem­pää kuin kon­kurs­si­pe­sän vel­ko­jat ovat anta­neet lai­nan­sa anteeksi.

 152. Pek­ka Lam­pel­to: “Romah­duk­sen jäl­keen tulee siir­tyä uuden­lai­seen raha­jär­jes­tel­mään. Vaih­toeh­toi­na ovat mm. hyö­dy­ke­ra­ha­jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­nen tai talousdemokratia.”

  Mis­tä sit­ten saa­daan riit­tä­väs­ti oravannahkoja?
  Talous­de­mo­kra­tia­si­kin näyt­tää ole­van byro­kraat­tien val­taa, ei pal­jon poik­ke­ai­si nykytilanteesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.