Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.5.2011

Haas­tat­te­lim­me aluk­si yleis­kaa­va­pääl­li­kön viran haki­joi­ta, mikä vei alus­ta puo­li­tois­ta tun­tia. Niin­pä en ehti­nyt Yrit­tä­jien panee­liin, mitä häpeän suu­res­ti, kos­ka en mie­lel­lä­ni tee oha­rei­ta, eikä lau­ta­kun­ta ehti­nyt käsi­tel­lä lis­tal­ta kuin osan.

Lapin­lah­den puisto

Pää­tet­tiin hyväk­syä kaa­va sel­lai­se­naan pait­si, että

a)      Todet­tiin, että kiis­ta­na­lai­nen port­ti ei ole kaa­va­ky­sy­mys vaan se rat­kais­taan koke­muk­sen perus­teel­la. Port­ti voi vaik­ka aluk­si olla ja jos sii­tä aiheu­tuu hait­taa, se pan­naan kiin­ni ilman että sul­ke­mi­ses­ta tar­vit­see päät­tää kaavalla.

b)      Ohjeel­li­nen pals­ta­vil­jel­mä­alu­een koko mää­rä­tään sito­vak­si niin, että se ei voi laa­jen­tua alu­een ulko­puo­lel­le. Peri­aat­tee­na oli­si, että vil­je­ly­pals­to­ja oli­si vain kehi­tys­vam­mai­sil­la mut­ta ei ulko­puo­li­sil­le, kos­ka alue on var­sin arvokasta.

c)       Lau­ta­kun­ta halusi yksi­mie­li­ses­ti kah­vi­laa Venet­si­aan, mut­ta todet­tiin, että kaa­va sal­lii sen jo, eikä narul­la voi työntää.

Val­li­lan joukkoliikennekatu

Val­li­lan­laak­son esi­tys­lis­tal­ta puut­tui jouk­ko­lii­ken­teen hyö­dyt mää­räl­li­ses­ti las­ket­tu­na. Ne löy­ty­vät HSL:n lausun­nos­ta. Kun se ratik­ka tulee, mat­kus­ta­jien aika­hyö­dyt ovat 2 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa ja tämän lisäk­si bus­si­mat­kus­ta­jien hyö­dyt ovat vähin­tään 3 mil­joo­naa euroa/vuosi. Bus­sien reit­ti­ver­kos­toa kehi­tet­täi­siin niin, että Koil­lis-Hel­sin­gis­tä ohjat­tai­siin pari lin­jaa Pasi­lan ase­man kaut­ta Kamp­piin ja teh­täi­siin ehkä hei­lu­ri­lin­ja koil­li­ses­ta luo­tee­seen. Aika­hyö­dyn hin­ta on 8 euroa/tunti, joten nuo aika­sääs­töt oli­si­vat vuo­des­sa luok­kaa 200 000 tun­tia rati­kas­ta ja 400 000 tun­tia bus­seis­ta. Samal­la tämä tar­koit­taa sitä, ettei bus­si­lii­ken­ne jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tua pit­kin oli­si ihan vaa­ti­ma­ton­ta, 23000 matkustajaa/vrk eli aika mon­ta bus­sia päi­väs­sä. Vaik­ka ratik­ka raken­net­tai­siin, se meni­si aivan eri suun­taan, joten se ei tyh­jen­täi­si bus­sien saa­maa hyö­tyä. Kai­ken tämän oli­si mie­lel­lään luke­nut esi­tys­lis­tal­ta, jot­ta muut­kin oli­si­vat voi­neet sen lukea.

Nämä jouk­ko­lii­ken­ne­hyö­dyt ovat niin suu­ria, että nii­den tor­ju­mi­nen vetoa­mal­la muu­ta­man aidan vie­rel­lä ole­van siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kin rau­haan ei mah­du oikein mit­ta­kaa­vaan. Puis­tos­sa ei ole fyy­si­ses­ti mitään muu­ta ainut­laa­tuis­ta kuin kävi­jä­mää­rä. Vaa­ka hei­lah­taa toi­seen asen­toon kun ajat­te­lee, kuin­ka monen kym­me­nen tuhan­nen asuk­kaan oikeas­taan ainoa kun­nol­li­nen vihe­ra­lue on kysees­sä. Jos käyt­tä­jiä 50 000, tuo bus­sien tuot­ta­ma 400 000 sääs­ty­nyt­tä tun­tia on käyt­tä­jää koh­den kah­dek­san tun­tia vuo­des­sa eli vajaa puo­li­tois­ta minuut­tia päi­väs­sä. Ollaan taas hehtaarilla.

Ratio­naa­li­ses­ti aja­tel­len jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu pitäi­si teh­dä, mut­ta saam­me tym­peän kau­pun­gin, jos olem­me jokai­ses­sa asias­sa rationaalisia.

Kiin­teis­tö- ympä­ris­tö- ja yleis­ten­töi­den lau­ta­kun­nat ovat lausun­nois­saan esit­tä­neet, että bus­si­ka­dus­ta luo­vu­taan ja toteu­te­taan vain ratik­ka­lin­ja. Täl­lä kan­nal­la on myös vih­reä valtuustoryhmä.

Olin täs­sä asias­sa hyvin epä­var­ma. Täl­lai­sis­sa tasa­pe­li­ta­pauk­sis­sa minul­la on tapa­na kun­nioit­taa val­tuus­to­ryh­män tah­toa. En sil­ti pidä moraa­lit­to­ma­na hir­viö­nä nii­tä, jot­ka pää­ty­vät kan­nat­ta­maan joukkoliikennekatua.

Sil­via Modig (vas) esit­ti asian palaut­ta­mis­ta niin, että sal­lit­tai­siin vain ratik­ka­lii­ken­ne. Esi­tys hävi­si äänin 5–3 hylä­tä palau­tuk­sen; äänes­tin siis palau­tuk­sen puo­les­ta, tosin vähän empien. Äänesw­tys siis vas+vir vas­taan sdp+kok+rkp.

Lisät­tiin yksi­mie­li­ses­ti toi­vo­mus, että toteu­tus­vai­hees­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mio­ta jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun mai­se­moin­tiin. Aika hyvän­nä­köi­siä suun­ni­tel­mia (siis aiem­piin ver­rat­tu­na) on jo nyt, joten asuk­kai­den pai­nos­tus ei ole men­nyt koko­naan huk­kaan.  Katua on mm. pai­net­tu vähän maas­toa alemmas.

Äänin 4–2 äänes­tet­tiin nurin esi­tys, että ratik­ka­lin­jan aue­tes­sa bus­si­lii­ken­ne pois­te­taan. Äänes­tin tyh­jää, kos­ka pidin täy­sin epä­rea­lis­ti­se­na, että oiko­reit­tiiin tot­tu­neet tuhan­net koil­li­ses­ta tule­vat bus­si­mat­kus­ta­jat jou­tui­si­vat kier­tä­mään vain sik­si, että Kala­sa­ta­maan pää­see ratikalla.

Fenixin­tien kaa­va hyväk­syt­tiin keskusteluitta.

Kala­sa­ta­man poh­jois­osan suun­nit­te­lu­poe­riu­aat­teet pöy­däl­le ilman esittelyä.

Itä­kes­kuk­sen sil­ta­hir­vi­tys ilman esit­te­lyä pöy­däl­le toi­sen kerran.

 

 

38 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.5.2011”

 1. Kii­tok­set lau­ta­kun­nal­le roh­keas­ta ja asial­li­ses­ta Val­li­lan jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu ‑pää­tök­ses­tä. Osin tun­ne­loi­tu­na ja van­han rata­pen­ke­reen pääl­le raken­net­tu­na hai­tat mini­moi­tu­vat. Puis­toa ei jää tien alle kuin mur­to-osa aikai­sem­paan suun­ni­tel­maan verrattuna.

 2. No Kau­pun­gin­hal­li­tus tän päät­tää kui­ten­kin, mut­ta tähän napu­tan ja vahvasti:

  Äänin 4–2 äänes­tet­tiin nurin esi­tys, että ratik­ka­lin­jan aue­tes­sa bus­si­lii­ken­ne pois­te­taan. Äänes­tin tyh­jää, kos­ka pidin täy­sin epä­rea­lis­ti­se­na, että oiko­reit­tiiin tot­tu­neet tuhan­net koil­li­ses­ta tule­vat bus­si­mat­kus­ta­jat jou­tui­si­vat kier­tä­mään vain sik­si, että Kala­sa­ta­maan pää­see ratikalla.

  Jos nyt on seu­ran­nut lin­jas­to­suun­ni­tel­mia edes useam­man vuo­den niin tie­tää että ainoa mitä niis­tä voi sanoa var­muu­del­la on että ne muut­tuu. Tämän takia se aika­sääs­tö­jen las­ke­mi­nen on muu­ten täy­sin spekulatiivista.

  Mut­ta spe­ku­loin nyt sit­ten minä­kin. Koil­li­ses­ta tule­vat lin­jat on käy­tän­nös­sä ilmei­ses­ti tiheä 71 joka pal­ve­lee lähin­nä Pih­la­jis­toa. Tie­de­lin­jal­la on itsea­sias­sa on aika vähän vuo­ro­ja eli mat­kus­ta­jia. Kes­kel­le Pih­ja­lis­toa tulee Joke­ri-ratik­ka ja sen pysäk­ki, ja se että tuo­ta rai­det­ta ei käy­tet­täi­si myös Kum­pu­lan ja Kus­taa Vaa­san­tien suun­tai­seen lin­jaan ylit­tää jopa HSL:n tumpelointikyvyn.

  Lyhyes­ti sanot­tu­na, jos sin­ne Val­li­lan­laak­soon saa­daan kis­kot niin on toden­nä­köis­tä että sin­ne tulee poh­joi­ses­ta­kin ratik­ka reit­tiä tai tois­ta. Vaik­ka­pa sik­si että 23 000 mat­kus­ta­jaa on sem­moi­nen mää­rä ettei sen kul­jet­ta­mi­ses­sa bus­sil­la ole oikein mitään järkeä.

 3. Mitä lin­jo­ja tuon­ne nyt on tulos­sa? Mitä rati­koi­ta ton­ne on tar­kal­leen tulos­sa mahdollisesti.23000 matkustajaa/vrk on aika mon­ta vuoroa.Onko jos­sain tuo­rei­ta havain­ne­ku­via uusis­ta suun­ni­tel­mis­ta? Kaik­ki riip­puu nyt vain lopputuloksesta

  1. Pää­tök­siä lin­jas­tos­ta ei ole teh­ty. HSL:n lausun­nos­ta löy­tyy joi­tain alus­ta­via kaa­vai­lu­ja. Mut­ta koko lin­jas­to menee tie­tys­ti uusik­si, jos tuo väy­lä avau­tuu. Jokin Pih­ja­la­mäen suun­nas­ta tule­va lin­ja ajet­tai­siin Pasi­lan kaut­ta Kamppiin.

 4. tpyy­luo­ma:

  Tie­de­lin­jal­la on itsea­sias­sa on aika vähän vuo­ro­ja eli matkustajia.”

  Jos bus­si kul­kee har­voin, niin ei kai sil­le ole­kaan mat­kus­ta­jia. Tie­de­lin­ja oli­si lois­ta­va lin­ja, jos se kul­ki­si usein. Sil­loin se sai­si var­mas­ti myös pal­jon käyt­tä­jiä (vähän kuin Jokeri).

  Minul­le se oli lois­ta­va lin­ja jo aloit­taes­saan. Kävin aika­naan Käpy­läs­tä Ota­nie­mes­sä töis­sä aikaan, jol­loin siel­tä kul­ki 503 Kei­la­nie­men kaut­ta Matin­ky­lään. Muu­ta­man minuu­tin mat­ka-ajan sisäl­lä oli­vat seu­raa­vat reittivaihtoehdot:
  — 503 Kei­la­nie­meen, jos­sa vaih­to Ota­nie­men bussiin
  — bus­sil­la Kamp­piin ja sii­tä toi­sel­la bus­sil­la Otaniemeen
  — bus­sil­la Oulun­ky­lään ja siel­tä toi­sel­la bus­sil­la Otaniemeen
  — bus­sil­la Pasi­laan, juna Lep­pä­vaa­raan ja bus­sil­la Otaniemeen

  Kun tie­de­lin­ja tuli, mat­ka-aika lyhe­ni usein sel­väs­ti yli 10 minuut­tia eikä tar­vin­nut enää vaihtaa.

  Muu­ten, luu­len, että mat­ka-aikaa suu­rem­pi arvo monil­le mat­kus­ta­jil­le on mat­ka-ajan vaih­te­lul­la (tai siis sil­lä, ettei se vaih­te­le). Jos esi­mer­kik­si pitää hakea lap­set päi­vä­ko­dis­ta klo 17 men­nes­sä, täy­tyy lii­ken­ne­vä­li­nei­den valin­ta suun­ni­tel­la worst case ‑ske­naa­rion mukaan. Sil­loin on erit­täin suur­ta mer­ki­tys­tä esi­mer­kik­si bus­sien vuo­ro­vä­lil­lä, jos jou­tuu vaih­ta­maan. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa pitää vara­ta puo­li­kin tun­tia ylimääräistä.

 5. Lin­jas­to yli­pään­sä elää ja menee uusik­si. Se että HSL:kin on kek­si­nyt sem­moi­sen kon­sep­tin kuin hei­lu­ri­lin­ja on erin­omais­ta ylei­ses­ti ottaen.

  Tuo hei­lu­ri­lin­ja sitä että sen sijaan että lin­ja ajaa päät­tä­ril­le kes­kus­taan se jat­kaa­kin sen läpi, mel­kein ratik­ka­lin­jat toi­mii kaik­ki näin, jos esi­mer­kik­si nelo­nen oli­si bus­si niin se kään­tyi­si Lasi­pa­lat­sil­le ympä­ri. Edut täs­sä on se että päät­tä­ril­le sei­so­mi­seen käy­tet­ty aika puo­lit­tuu ja lisäk­si saa­dan uusia yhteyk­siä, esi­mer­kik­si nelo­nen tar­jo­aa myös Kata­ja­nok­ka — Töö­lö yhteyden.

  Ongel­ma on sii­nä että lin­jois­ta tulee hyvin pit­kiä eli nii­den pitä­mi­nen aika­tau­lus­sa on vai­ke­aa. Tämän takia on jär­ke­väm­pi kään­tää bus­sit jo ennen kes­kus­taa takai­sin, sem­min­kin kun suu­rim­mal­la osal­la bus­se­ja vaih­toeh­to on juna jol­la pää­see kes­kus­taan. Tämä myös sääs­tää rut­kas­ti rahaa, sano­sin että puhu­taan kym­me­nis­tä mil­joo­nis­ta vuo­des­sa. Asi­aa voi aja­tel­la niin­kin että tämä jon­kin­lai­nen kom­pro­mis­si lii­tyn­tä­li­no­jen ja suo­rien kes­kus­ta­bus­sien välil­lä, lin­jal­la pää­see esi­mer­kik­si Hämeen­tien var­teen mut­ta ihan ydin­kes­ku­taan vaih­de­taan joko jos­sain Puis­to­las­sa tai sit­ten vaik­ka Kurvissa.

  Pasi­la, ja sitä kaut­ta Val­li­lan­laak­so, on vaan vähän outo pis­te ajaa hei­lu­rei­ta läpi. Ensin­nä­kin sin­ne pää­see jo sil­lä junal­la ja toi­sek­si se on sen ver­ran poh­joi­ses­sa että se lin­ja ei enää pal­ve­le Töö­löä ja Kal­lio­ta. Minus­ta parem­pi oli­si Hel­sin­gin­ka­dun taso, mah­dol­li­ses­ti Haka­nie­men kaut­ta. Man­ner­hei­min­tie — Hel­sin­gin­ka­tu — Hämeen­tie hei­lu­ril­la pää­si­si suo­raan Töö­löön ja Kal­lioon, lisäk­si sii­tä sai­si hyvin vaih­dot kaik­kiin Hel­sin­gin ratik­ka­lin­joi­hin, met­roon Sör­näi­sis­sä ja jat­kos­sa Pisa­raan Oopperalla.

 6. Pyy­luo­ma: Tuo­ta Pasi­lan läpi kul­ke­vaa lii­ken­net­tä pitää aja­tel­la ensi­si­jai­ses­ti poi­kit­tais­lii­ken­ne­väy­lä­nä — Joke­ri 0:n väy­lä­nä, jos niik­seen tulee, ei niin­kään säteit­täi­se­nä yhtey­te­nä kes­kus­tan suuntaan.

 7. Vaik­ka­pa sik­si että 23 000 mat­kus­ta­jaa on sem­moi­nen mää­rä ettei sen kul­jet­ta­mi­ses­sa bus­sil­la ole oikein mitään järkeä.”

  Hyvin sanot­tu!

 8. Täs­sä asias­sa näh­dään kon­kreet­ti­ses­ti se ettei kun­nal­li­sel­la demo­kra­tial­la ole mitään väliä, kun vir­ka­mies­ko­neis­to jyrää omat halun­sa läpi. Puut­tu­mat­ta sii­hen että poliit­ti­siin pää­tök­siin vai­kut­taa se että val­mis­te­lu on täy­sin yksi­puo­lis­ta ja kaik­kiin muis­tu­tuk­siin viran­hal­ti­jat pys­ty­vät muok­kaa­maan ympä­ri­pyö­rei­tä muka­mas vas­tauk­sia mil­lä mitä­töi­dään sekä type­rim­mät että asial­li­sim­mat vas­ta-argu­men­tit, kiin­nit­tää täs­sä asias­sa eni­ten kui­ten­kin huo­mio­ta se val­heel­li­suus jol­la asi­aa on vie­ty eteen­päin. Aluk­si ainoa syy kadun raken­ta­mi­seen oli tie­de­lin­jan nopeut­ta­mi­nen ja Kum­pu­lan kam­puk­sen liit­tä­mi­nen parem­min jouk­ko­lii­ken­teen pii­riin. Nyt raken­ta­mis­ta perus­tel­laan­kin sil­lä että halu­taan ohja­ta 300–500 bussia/päivä laak­son hal­ki. Syi­tä tähän ei ole esi­tet­ty, eikä perus­tel­tu esi­mer­kik­si sitä mik­sei ko poi­kit­tais­lii­ken­ne voi käyt­tää Haka­mäen­tie­tä jon­ka väli­tys­ky­ky on kui­ten­kin aivan tois­ta luok­kaa kuin puis­toon raken­ne­tun kadun. Lisäk­si se että vir­ka­mies­ko­neis­to jää­rä­päi­ses­ti pus­kee puis­toon bussi(lue yksi­tyi­sau­toi­lul­le vapaata)katua ja kate­go­ri­ses­ti kiel­täy­tyy har­kit­se­mas­ta ympä­ris­tön asuk­kai­den mie­les­tä hyväk­syt­tä­vää vaih­toeh­toa rai­tio­vau­nu­lin­jas­ta vedo­ten kus­tan­nuk­siin ja kan­nat­ta­vuu­teen, on todel­la outo perus­te. Jos kysei­seen laak­soon tul­laan raken­ta­maan jos­kus rai­tio­lin­ja, voi­si sen raken­taa nyt, kos­ka se todel­li­suu­des­sa oli­si nyt hal­vem­paa kuin tule­vai­suu­des­sa. Lii­ken­teen mah­dol­lis­ta­mi­nen toi­si myös käyt­tä­jät, jo ennen Kala­sa­ta­man val­mis­tu­mis­ta. Kul­jen useas­ti rati­kois­sa jois­sa on alle 10 ihmis­tä lisäk­se­ni, pitäi­si­kö nämä­kin lak­kaut­taa kannattamattomina?
  Lisäk­si on pak­ko sanoa että vii­mei­set­kin vih­reät veret alka­vat valua suo­nis­ta jos Osmo perus­te­lee kan­taan­sa mah­dol­li­sen bus­si­lii­ken­teen lopet­ta­mi­ses­ta rai­tio­lin­jan val­mis­tut­tua sil­lä että bus­sien käyt­tä­jät ovat jo tot­tu­neet käyt­tä­mään reit­tiä. Tuol­la perus­teel­la ei katua var­maan tar­vit­se raken­taa kos­ka kukaan ei ole tot­tu­nut sitä käyt­tä­mään. Ihmi­sil­le on aika suu­ri asia pois­tuu­ko esim 500 bus­sin päi­vit­täi­nen melu ja pien­hiuk­kas­saas­te 5–10 vuo­den kulut­tua vai­ko ei kos­kaan, jos kysei­nen bus­si­vir­ta kul­kee alle 10 met­rin pääs­sä asunnostasi

 9. Nämä jouk­ko­lii­ken­ne­hyö­dyt ovat niin suu­ria, että nii­den tor­ju­mi­nen vetoa­mal­la muu­ta­man aidan vie­rel­lä ole­van siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kin rau­haan ei mah­du oikein mit­ta­kaa­vaan. Puis­tos­sa ei ole fyy­si­ses­ti mitään muu­ta ainut­laa­tuis­ta kuin kävijämäärä.”
  Voi itku, onko­han Suo­mes­sa mis­sään mitään ainut­laa­tuis­ta, mitä ei voi­si tär­vel­lä hyp­teet­ti­sil­la näen­näis­las­kel­mil­la, jot­ka osoit­tau­tu­vat muu­ta­mas­sa vuo­des­sa ihan tuu­les­ta tem­ma­tuik­si. KSV:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kaa­va­muu­tok­sen suun­nit­te­li­jat täy­sin peit­te­le­mät­tä ilmai­si­vat teh­neen­sä toi­mek­sian­nos­ta sur­kean suun­ni­tel­man, mitä ei pitäi­si mis­sään tapauk­ses­sa vie­dä eteen­päin. Useat muut lau­ta­kun­nat, kau­pun­gin­museo, jär­jes­töt ja naa­pu­rit näke­vät Val­li­lan laak­sos­sa säi­ly­tet­tä­vän kult­tuu­ri­mai­se­man. Sil­lä ei tai­da olla rahal­lis­ta arvoa ollen­kaan. Ei aina­kaan löy­dy hal­lin­to­kun­taa joka sen kyke­ni­si lyö­mään pää­tök­ses­tä vas­tuul­lis­ten pöydälle.

 10. “Vaik­ka­pa sik­si että 23 000 mat­kus­ta­jaa on sem­moi­nen mää­rä ettei sen kul­jet­ta­mi­ses­sa bus­sil­la ole oikein mitään järkeä.”

  Hyvin sanot­tu!”

  23000 vuo­ro­kau­des­sa on 12.500 suun­taan­sa, sovi­taan jaet­tu­na 12 tun­nil­le. 1000 tun­nis­sa tekee 50 bus­sia, siis bus­si suun­taan­sa ker­ran 3 minuu­tis­sa. huo­mat­ta­koon, että kaik­ki eivät kul­je reit­tiä pääs­tä pää­hän, olet­tai­sin että kes­ki­mää­rin 1/3 rei­tis­tä. Sil­loin riit­tää (kai­ki­lel istu­ma­pai­kat) yksi bus­si ker­ran 9 minuu­tis­sa. niid­ne väli­mat­ka. on noin 4 kilometriä.

  Mitä jär­je­tön­tä täs­sä on?

  Pitä­nee vie­öä tar­kis­taa aika­tau­lus­ta välia­jat (lie­nee ker­ran 10 minuutissa)ja rei­tin koko pituus.

 11. Onhan demo­kra­tial­la ase­man­sa Helsingissä.

  Kaik­ki kokoo­mus­ta, dema­rei­ta ja RKP:tä äänes­tä­neet ovat hyväk­sy­neet hen­ki­löt, jot­ka halua­vat kadun puis­ton läpi.

  Muu­ten olen sitä miel­tä että puhe nouse­vis­ta pol­la­reis­ta on pelk­kä vit­si epä­var­mo­jen val­tuu­tet­tu­jen kuset­ta­mi­seen. Jos alu­een läpi halu­taan kul­jet­taa kym­me­niä tuhan­sia ihmi­siä bus­seil­la, pol­la­rit oli­si­vat jat­ku­vas­ti las­ke­mas­sa tai nouse­mas­sa ja voi­tai­siin hyvin pois­taa lii­ken­net­tä hidastavina.

  Mut­ta kesäl­lä on luvas­sa hyvää keliä osoit­taa miel­tä ja muis­tut­taa että kun­nal­lis­vaa­lit tulee ihan koh­ta. Eikö­hän tuo pää­tös kumou­du taas

 12. Kame­ra­val­von­ta on hyvä, jos sen perus­teel­la seu­raa muu­ta­kin ikä­vää kuin vain sakot. Raha on huo­no ohjaa­maan ihmi­siä, joil­la ei ole sitä yhtään tai joil­la on sitä yllin kyllin.

 13. Hei

  Mikä oli perus­tee­na, ettei pelk­kää rai­tio­tie­kis­ko­ja voi­da raken­taa? Peri­aat­tee­na kui­ten­kin pitäi­si olla, ettei Hel­sin­gin har­vo­ja vihe­ra­luei­ta hal­kais­ta liikenneväylillä. 

  Tie­de­lin­jan voi­si jo siir­tää rai­teil­le. Mei­lah­des­ta Kum­pu­laan siir­ty­mi­nen on vai­ke­aa ruuh­ka-aika­na puhu­mat­ta­kaan Ota­nie­mi-Viik­ki välistä.

  1. Tie­de­lin­jan siir­tä­mi­ses­sä rai­teil­le saam­me­kin sit­ten seu­raa­van rii­dan. Reit­ti kul­kee Lää­kä­rin­ka­tua pit­kin ja siten poik­ki Keskuspuiston.

 14. Jaa, lisää valvontaa.

  kuin­ka pal­jon nark­ka­rit ym. ben­sa­var­kaat kun­nioit­taa sähkösilmää?

  Vali­tet­ta­vas­ti bus­si­ka­tu puis­ton läpi on kau­pun­ki­lai­sen mie­les­tä huo­noin mah­dol­li­nen rat­kai­su. En edes oikein ymmär­rä mik­si sitä halu­taan noin innokkaasti?

 15. Ihmi­sil­le on aika suu­ri asia pois­tuu­ko esim 500 bus­sin päi­vit­täi­nen melu ja pien­hiuk­kas­saas­te 5–10 vuo­den kulut­tua vai­ko ei kos­kaan, jos kysei­nen bus­si­vir­ta kul­kee alle 10 met­rin pääs­sä asunnostasi

  Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että melu ja saas­te läh­tee yksi­tyi­sau­tos­ta, ei jouk­ko­lii­ken­tees­tä. Jouk­ko­lii­ken­ne luo alu­eel­le sel­lai­sen olo­huo­ne­mai­sen yhtei­sen tilan, jon­ne yksi­tyi­sau­tol­la ei ole asiaa.

 16. Reit­ti kul­kee Lää­kä­rin­ka­tua pit­kin ja siten poik­ki Keskuspuiston.

  Jos se vedet­täi­siin jär­ke­väs­ti, eli muu­ta­ma kym­me­nen met­riä kis­koa Pasi­lan- ja Rei­jo­lan­ka­dul­le, ei kukaan vas­tus­tai­si. Nyt kaik­ki suun­ni­tel­mat näyt­tää sil­tä että mak­si­moi­daan vastustus?

 17. Pol­la­rei­ta­kin tehok­kaam­pi, sel­keäm­pi ja parem­pi on sem­moi­nen jouk­ko­lii­ken­ne­kais­ta jos­sa ei voi ajaa kumipyörille. 🙂

  af Heur­lin tie­dus­te­lee että mik­si 23 000 mat­kus­ta­jaa päi­väs­sä (ja huom. yhdel­lä koh­taa) ei kan­na­ta kul­jet­taa bus­sil­la. Lyhyes­ti se nyt vähän riip­puu yhdes­tä jos toi­ses­ta asias­ta, mut­ta poh­jim­mil­taan kyse on sii­tä että kul­jet­ta­jat ei tee tal­ko­työ­tä ja että ihmis­ten sei­sot­ta­mi­nen bus­sis­sa on oiva tapa edis­tää autokauppaa.

  Pidem­min, ja pit­kä täs­tä väki­sin­kin tulee.

  Rati­kat kul­kee kis­koil­le, bus­sit kumi­pyö­ril­lä. Eril­lai­sia seka­si­kiöi­tä­kin on, ja niil­lä saa kum­man­kin huo­no puo­let, mut­ta jäte­tään ne nyt täs­tä tar­kas­te­lus­ta ulos.

  Kis­koil­la kul­ke­mi­ses­sa huo­no puo­li on että tar­vi­taan kis­kot ja että här­pä­ke on nii­hin sit­ten sidot­tu. Hyvä puo­li on että se kul­kee kuin juna eli ver­rat­taen tasai­ses­ti ja että kis­koil­la voi ajaa pit­kiä­kin vau­nu­ja ja junia.

  Bus­sis­sa taas on päin­vas­tai­set hyvät ja huo­not puo­let, tosin vähän­kin vilk­kaam­mil­la väy­lil­lä bus­sit tar­vit­si­si­vat omat kais­tat eli on käy­tän­nös­sä ikään­kuin kis­koil­la, ja bus­si pomp­pii ja vaap­puu tai ei ihan riip­puen alla ole­van tie­pin­nan kun­nos­sa. Mikä joh­tuen rou­das­ta ja sii­tä että ras­kas ajo­neu­vo kulut­taa on yleen­sä heik­ko. Kalus­to­kin vai­kut­taa pal­jon, rati­kat onkal­lii­ta kapis­tuk­sia jot­ka pide­tään hyväs­sä kun­nos­sa, bus­sit taas on ver­rat­taen hal­paa kalus­toa joi­den huol­to­kin on suurpiirteisempää.

  Kum­mas­sa­kin här­päk­kees­sä on sekä istu­ma- että sei­so­ma­paik­ko­ja. Istu­ma­pai­kat on ihan oikei­ta penk­ke­jä, sei­so­ma­pai­kat taas arvioi­daan lattiapinta-alasta. 

  23 000 mat­kus­ta­jaa päi­väs­sä tar­koit­taa ruuh­ka­tun­nis­sa hiha­va­kiol­la 1/8 vajaa 3 000 mat­kus­ta­jaa tun­nis­sa. Tuo tus­kin jakaan­tuu tasai­ses­ti kum­paan­kin suun­taan sano­taan vaik­ka 2 — 3, eli noin 2 000 mat­kus­ta­jaa tun­nis­sa vilk­kaam­paan suuntaan.

  Bus­sis­sa on noin 50 penk­kiä ja sei­so­maan mah­tuu 20 ihmis­tä. Hai­ta­ri­bus­sil­la joi­ta nyt­te­min kau­pa­taan mm. joh­di­nau­to­ni­mik­keel­lä saa­daan käy­tän­nös­sä lisää sei­so­ma­paik­ko­ja, mikä on yksi syy mik­si niis­tä nivel­bus­seis­ta on jo ker­taal­leen luo­vut­tu kun ym. syis­tä Hel­sin­gis­sä mitoi­te­taan bus­sit istu­ma­paik­ko­jen mukaan. Bus­se­ja tar­vi­taan siten ruuh­kas­sa 40 — 30 suun­taan­sa eli 1,5 — 2 min vuo­ro­vä­li. Joke­ri ei toi­mi­nut edes 5 min vuo­ro­vä­lil­lä nykyi­ses­tä 3 min puhu­mat­ta­kaan, ja siel­lä laak­sos­sa on myös ratik­ka­lin­ja. Alle kol­men minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä rati­kat­kin rupe­aa jo ruuh­kau­tu­maan kes­ke­nään. Tuos­ta seu­raa Joke­ril­la sem­moi­nen jän­nit­tä­vä ket­ju­reak­tio että kun kol­men minuu­tin vuo­ro­vä­li tar­koit­taa kol­me bus­sia jonos­sa yhdek­sän minuu­tin välein niin se eka on tuu­li­la­si­kuor­mal­la ja vii­mei­nen puo­li­tyh­jä, eli tar­vi­taan lisää kalus­toa kuin käyt­tö­as­te pie­ne­nee, mikä taas pahen­taa ruuhkautumista…

  Väli­pa­la­vau­nuun (nii­tä van­ho­ja jat­ket­tu­ja Val­met­te­ja) mah­tuu noin 120 mat­kus­ta­jaa (50 istu­ma­paik­kaa) ja uusiin Trans­tec­hin vau­nui­hin jotain 160 (olis­ko 60 penk­kiä), sai­si­vat muu­ten olla pidem­piä. Jos teh­dään pika­ra­tik­kaa Joke­ril­le kaa­vail­tu­hin vau­nui­hin voi ottaa noin 200 mat­kus­ta­jaa (n. 70 penk­kiä) ja kah­den vau­nun junaan 400. Eli nykyi­sil­lä rati­koil­la riit­täi­si noin 4 — 5 minuu­tin vuo­ro­vä­li ja pika­ra­ti­kal­la 5 — 10 min.

  En jak­sa men­nä nyt sii­hen mitä tuo tar­koit­taa lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­si­na tar­kem­min, se miten nii­tä las­ke­taan ja pitäi­si las­kea on lopu­ton suo, ja var­sin­kin bus­sien ja rati­koi­den ver­tai­lu on vai­ke­aa kos­ka kus­tan­nus­ra­ken­ne on eri. Bus­seiss­sa mak­saa kul­jet­ta­jien pal­kat, rati­kas­sa suh­tees­sa enem­män kalus­to eli pää­oma jon­ka hin­ta ei ole yksi­se­lit­tei­nen asia. Samas­ta syys­tä rati­kas­sa on pie­nem­mät mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­set. Mm. Bau­mo­lin tau­dis­ta joh­tuen olen pes­si­mis­ti­nen bus­sien kus­tan­nus­ke­hi­tyk­sen suh­teen. Mut­ta kar­kes­ti täs­sä tapauk­ses­sa ratik­ka on vähän hal­vem­pi kuin bus­si lii­ken­nöi­dä, ja kerää enem­män mat­kus­ta­jia eli lip­pu­tu­lo­ja. Pika­ra­tik­ka on sel­keäs­ti edul­li­sin (rati­kan lii­ken­nöin­ti­ku­lui­hin ei niin pal­joa vai­ku­ta sen koko).

  Ylei­ses­ti, alle 5 minuu­tin vuo­ro­vä­lit ei ole mie­lek­käi­tä, ne tar­koit­taa että on lii­an pie­ni här­pä­ke ja raja­hyö­ty vuo­ro­vä­lin pie­ne­mi­ses­tä las­kee mitä pie­nem­pi se on. Esim. 7,5 min on hyvä, 10 min kom­pro­mis­si ja hel­pos­ti muis­tet­ta­vis­sa. Bus­sil­le tuo tar­koit­taa että se on sopi­va jos mat­kus­ta­jia on alle 400 — 500 tun­nis­sa suuntaansa.

 18. Ehdo­tan, että jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dul­la käy­te­tään vih­re­ää asfalt­tia, jol­loin sen eroa­mi­nen nor­maa­lis­ta autoi­lu­ver­kos­tos­ta on sil­min­näh­den­kin sel­vää hen­ki­lö­au­toi­li­jal­le. Pelk­kä kiel­to­merk­ki ei tee lain­kaan niin sel­vää hen­kis­tä eroa. Lisäk­si vih­reä asfalt­ti maas­tou­tui­si parem­min vih­re­ään ympä­ris­töön. Tämän voi­si var­mas­ti mää­rä­tä kaa­vas­sa, niin ei tule vii­me het­ken pik­ku­ra­han sääs­tö­tar­vet­ta, jol­loin pala­taan­kin vähin äänin perus­mus­taan asfalttiin.

 19. Eikö­hän se Kes­kus­puis­ton ete­lä­pää ole jo aika hyvin tuhot­tu, kun sin­ne on raken­net­tu aikoi­naan sai­raa­lat ja ihan vähän aikaa sit­ten inva­li­di­lii­tol­le talo­ja yms. Jää­hal­lin park­ki­paik­ka­kin oli ennen puutarha.

 20. Kuto­ja:

  Jos se vedet­täi­siin jär­ke­väs­ti, eli muu­ta­ma kym­me­nen met­riä kis­koa Pasi­lan- ja Rei­jo­lan­ka­dul­le, ei kukaan vastustaisi.

  Tuos­sa oli­si sekin jär­ki, että Tuk­hol­man­ka­dun ja Man­ner­hei­min­tien ris­teyk­sen toi­mi­vuus ei huo­no­ni­si vie­lä enti­ses­tään­kin. Ja vie­lä se, että Lää­kä­rin­ka­dun mäki voi tal­vel­la olla vähän jyrk­kä ratikalle.

 21. Ode

  Nouse­via pol­la­rei­ta tehok­kaam­pi on sata­pro­sent­ti­nen kameravalvonta,”

  Eis sen tar­vit­se olla edes sata­pro­sent­ti­nen. Täs­sä maas­sa on yllät­tävn kor­ke alain ja esi­val­lan kun­nioi­tus. Kos­kee myös autoilijoita.

 22. Tie­dok­si Tie­de­lin­jas­ta, kukaan tus­kin mat­kus­taa Vii­kis­tä Ota­nie­meen bus­sil­la 506, kun on ole­mas­sa Joke­ri­lin­ja, bus­si 550. Kyl­lä mat­kus­ta­jat tule­vat kyy­tiin ja pois­tu­vat eri koh­dis­sa rei­tin var­rel­la. Yli­opis­ton maan­tie­teen lai­tok­sel­la on jo tut­kit­tu mis­tä Kum­pu­lan kam­puk­sel­le mat­kus­te­taan. Var­maan siel­lä oli­si val­miu­det sel­vit­tää ket­kä käyt­tä­vät Tie­de­lin­jaa ja mil­lä osuuk­sil­la. HSL:ssä tätä ei ole sel­vi­tet­ty. Mut­ta kuten sanot­tu, Val­li­lan laak­soa tar­vi­taan­kin nyt väy­läk­si koko pää­kau­pun­ki­seu­dun poi­kit­tais­lii­ken­teel­le, kos­ka moneen ker­taan suun­ni­tel­lut ja hyväk­sy­tyt tun­ne­li­rat­kai­sut mak­sa­vat enem­män kuin 12 mil­joo­naa euroa.

 23. ” Ihmi­sil­le on aika suu­ri asia pois­tuu­ko esim 500 bus­sin päi­vit­täi­nen melu ja pien­hiuk­kas­saas­te 5–10 vuo­den kulut­tua vai­ko ei kos­kaan, jos kysei­nen bus­si­vir­ta kul­kee alle 10 met­rin pääs­sä asunnostasi

  Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että melu ja saas­te läh­tee yksi­tyi­sau­tos­ta, ei jouk­ko­lii­ken­tees­tä. Jouk­ko­lii­ken­ne luo alu­eel­le sel­lai­sen olo­huo­ne­mai­sen yhtei­sen tilan, jon­ne yksi­tyi­sau­tol­la ei ole asiaa.”

  Lois­ta­vaa sarkasmia.

 24. Mark­ku af Heurlin: 

  Nouse­via pol­la­rei­ta tehok­kaam­pi on sata­pro­sent­ti­nen kameravalvonta,”

  Eis sen tar­vit­se olla edes sata­pro­sent­ti­nen. Täs­sä maas­sa on yllät­tävn kor­ke alain ja esi­val­lan kun­nioi­tus. Kos­kee myös autoilijoita.

  Ja sik­si var­maan juu­ri onkin niin ärsyt­tä­vää, kun osa autoi­li­jois­ta ei lake­ja kun­nioi­ta. Poik­keuk­se­na ehkä nopeus­ra­joi­tuk­set, suo­ja­tie­sään­tö ja punai­nen valo, joi­den kun­nioi­tus on aika alhainen.

 25. Kävi­si­kö niin kum­mal­li­ses­ti, että Pasi­las­ta saa­tai­siin nopea jouk­ko­lii­ken­neyh­teys myös itä-län­si­suun­taan. Lau­ta­kun­nan äänes­tys­pää­tös­tä voi ter­veh­tiä tyy­dy­tyk­sel­lä. Muis­taen kaik­ki ne kuviot, jot­ka tämän asian ympä­ril­lä on jo tapah­tu­nut, ei voi vie­lä rie­mui­ta muu­ta kuin hyväs­tä yrityksestä.

  HSL val­mis­te­lee par­hail­laan seu­dun poi­kit­tai­sen ja run­ko­lin­jas­ton suun­ni­tel­mia. Suun­ni­tel­mis­ta löy­ty­vät toden­nä­köi­ses­ti hyvät perus­te­lut jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun toteuttamiselle.

 26. Aiem­pien ket­ju­jen kes­kus­te­luun kau­pun­ki­mo­ta­rien muut­ta­mi­ses­ta bule­var­deik­si liit­tyen: Highway Remo­val
  (5 min video Yhdys­val­lois­sa pois­te­tuis­ta ja pois­tet­ta­vak­si esi­te­tyis­tä kaupunkimoottoriteistä).

 27. Tosia­sias­sa HSL suun­nit­te­lee mit­ta­vaa jouk­ko­lii­ken­teen alas­ajoa, rai­tio­lin­ja 1/1A halu­taan trol­lien var­jol­la lak­kaut­taa, kuten myös bus­si 16. Näin ollen taa­taan se, että suo­rat yhtey­det ete­läs­tä esim Käpy­lään ja itään kat­kea­vat. Trol­li lii­ken­ne­muo­to­na yhdis­tää bus­sin ja rai­tio­vau­nun suu­rim­mat hai­tat. Sen lisäk­si has­su aja­tus köy­si­ra­das­ta (kas kun ei vuo­ris­to­ra­das­ta) Kruu­nu­vuo­reen on virinnyt. 

  Jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu Val­li­laan on sinän­sä haus­ka idea, tosin pih­ja­la­mäes­sä asu­vat saa­vat aika kurat sil­mil­leen, sil­lä he jou­tu­vat nil­kut­ta­maan autol­la 71 Pasi­laan ja vaih­ta­maan siel­tä junaan. Tämä on nyt tulos sii­tä, kun met­ro ei mene Olym­pia­ky­lään ja Kum­pu­laan, jos­sa voi­si olla käte­vä Slus­sen-tyyp­pi­nen vaih­to. Köy­hän mie­hen vaih­toeh­dos­sa Bus­sin 45 ja 71 mat­kus­ta­jat jou­tu­vat kär­si­mys­näy­tel­män man­ne­kii­neik­si. Herää kysy­mys, kuin­ka mie­le­käs­tä on Mal­min­kar­ta­no­lais­ten mat­ko­jen muut­ta­mi­nen vaihdollisiksi.

  HSL:n suun­ni­tel­mat ovat kai­ken kaik­ki­aan ris­ti­rii­tai­sia ja has­su­ja. Samaan aikaan kun trol­li kor­vaa Her­ne­saa­ren rati­kan­kin, Telak­ka­ka­dul­le suun­ni­tel­laan kaa­voi­tus­kat­sauk­sen mukaan Her­ne­saa­ren ratik­ka­kis­ko­ja. Osmo, onko koko­nais­val­tais­ta suun­nit­te­lua olemassakaan?

  1. HSL:llä ei ole mitään jouk­ko­lii­ken­teen alas­ajo­suun­ni­tyel­mia. Se toi­mii kun­tien käsi­kas­sa­ra­na ja ajaa juu­ri niin pal­jon lii­ken­net­tä kuin kun­nat halua­vat mak­saa. Ykkö­sen ratik­ka on ont­gel­ma, kos­ka ratik­ka ilman mat­kus­ta­jia ei oikein tee mitään.

 28. Tuo­vi­nen, HSL on lii­ken­nöit­si­jä. Sii­tä min­ne vede­tään kis­kot päät­tää KSV, ja muu­ten myös sii­tä vede­tään­kö joh­ti­mia. Sano­taan nyt vaik­ka niin että kah­den ins­tans­sin näkö­kul­ma on eril­lai­nen, HSL tui­jot­taa lii­ken­nöin­tiä ja KSV kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. KSV on yleen­sä oikeas­sa, jos se oli­si sil­loi­ses­ta HKL:stä kiin­ni niin Jät­kä­saa­ren tuli­si liityntäbussi.

  Ykkö­sen ratik­ka on ont­gel­ma, kos­ka ratik­ka ilman mat­kus­ta­jia ei oikein tee mitään.

  Onhan se onglel­ma ja mak­saa, yhteen­sä 90 mil­joo­nan trol­li-inves­toin­ti jol­la ei ole asian kans­sa mitään teke­mis­tä on saa­tu kan­nat­ta­vak­si vain ja ainoas­taan tuol­la. Eli ottaa nyt ja kai­vaa siel­lä Kaup­sus­sa sen jokusen kym­me­nen tuhat­ta ykkö­sen kehit­tä­mi­seen, se ei resurs­sien puut­teen vuok­si ete­ne mihinkään.

 29. Jaa­has, mitä hyö­tyä on äänes­tää vih­rei­tä jos he eivät pis­tä vas­taan kun rkp­ko­koo­mus­de­ma­rit tah­too asval­toi­da puis­tot ja lait­taa rai­tio­kis­kot romuraudaksi?

  Oli­si­ko aiheel­li­sem­paa ajaa ennem­min aktii­vi­ses­ti Hel­sin­ki­läis­ten hyvän eli­nym­pä­ris­tön asi­aa Kala­sa­ta­man ker­jä­läis­ten sijaan? Aikaa ja viit­si­mys­tä ei näy­tä riit­tä­vän molempiin?

 30. Ykkö­sen ratik­ka on ont­gel­ma, kos­ka ratik­ka ilman mat­kus­ta­jia ei oikein tee mitään.”

  Aut­tai­si­ko yhtään, jos ykkö­sen jat­kai­si Oulun­ky­län ase­mal­le? Sil­loin­han se pal­ve­li­si myös Veräjänmäkeä.

  Vas­taa­vas­ti nelo­sen voi­si jat­kaa Pitä­jän­mäen ase­mal­le ja nelo­se Huopalahteen.

  Näin rati­kat yhdis­täi­si­vät pai­kal­lis­ju­nat ja met­ron ja Jokerin.

 31. @Matti Kin­nu­nen

  +1 rati­koi­den jat­ka­mi­sel­le. Kym­pin päät­tä­ril­tä on pari kil­saa Huo­pa­lah­den ase­mal­le. Pal­ve­li­si mai­nios­ti espoo­lais­ten yhteyk­siä län­ti­seen kan­ta­kau­pun­kiin. Var­sin­kin jos se meni­si lii­ken­neym­py­rän kaut­ta jol­loin sii­tä oli­si yhteys Jokeriin.

 32. Mat­ti:

  Kuten tpyy­luo­ma tuos­sa yllä osin mai­nit­see, niin ykkö­sen jat­ka­mis­ta Oulunkylään/Käpylään ja uudel­leen­lin­jaa­mis­ta Käti­lö­opis­ton ohi/Koskelantielle sekä muu­ta kehit­tä­mis­tä on tar­koi­tus sel­vit­tää. Resurs­si­pu­lan vuok­si tämä työ on kui­ten­kin vie­lä aloit­ta­mat­ta. Tämä joh­tuu sii­tä, että sel­vi­tys­tä odot­taa on myös lukui­sa mää­rä mui­ta vas­taa­via hank­kei­ta, kuten Munk­ki­vuo­ren ja ete­läis­ten kau­pun­gi­no­sien raitiotiet.

 33. Aiem­pien ket­ju­jen kes­kus­te­luun kau­pun­ki­mo­ta­rien muut­ta­mi­ses­ta bule­var­deik­si liit­tyen: Highway Removal
  (5 min video Yhdys­val­lois­sa pois­te­tuis­ta ja pois­tet­ta­vak­si esi­te­tyis­tä kaupunkimoottoriteistä).”

  Kii­tos hyväs­tä videos­ta. Tuos­ta näkyy hyvin Hel­sin­gin tule­vai­suu­den lii­ken­ne­mää­rien yhä lisään­tyes­sä. Sisään­tu­lo­väy­lien ja kehän lähiym­pä­ris­töt tule­vat näi­vet­ty­mään, kun kukaan ei pys­ty enää asu­maan lähis­töl­lä melun takia.

 34. HSL:llä ei ole alas­ajo suunnitelmia”.

  Eri­koi­nen väi­te, kun ver­taa aika­tau­lu­ja vaik­ka­pa kesäl­tä 2009 kesään 2011. Rai­tio­vau­nua saa odo­tel­la pahim­mil­laan 15min, arki­sin lin­jal­la 6 jopa 12min. Jos­tain kum­man syys­tä HSL:n joh­to on kui­ten­kin sitä samaa HKL:n suun­nit­te­luo­sas­ton joh­toa, jon­ka näke­mys rai­tio­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­tä on vuo­sit­tai­set vuo­ro­vä­lien huo­non­nuk­set ja eri­lai­nen asteit­tai­nen alas­ajo. Toi­se­na esi­merk­ki­nä käy­nee lin­ja 56 jol­le piti tul­la lisä­lii­ken­net­tä. Kas kum­maa, lin­jal­ta vähen­net­tiin­kin lii­ken­net­tä. Saman koh­ta­lon koki­vat 24, 78 ja monet monet muut­kin lin­jat, asu­kas­lu­vun kui­ten­kin kas­vaes­sa. Tör­kein­tä saas­taa sil­mil­leen ovat saa­neet Munk­ki­vuo­ren asuk­kaat, siel­lä lin­jan 18 toi­min­ta on ala­sa­jet­tu, vie­lä 2000-luvun alus­sa lin­ja lii­ken­nöi par­haim­mil­laan 6–8min välein.
  Mut­ta täl­lais­ta on Euroo­pan (ja var­mas­ti myös Uni­ver­su­min) paras joukkoliikenne. 

  Sen sijaan esim. Wie­nis­sä jouk­ko­lii­ken­teen on pak­ko olla hir­veän huo­noa, kun siel­lä ei ole bus­si­kaa­su­tus­kent­tiä kes­kus­ta täynnä.

  P.S KSV ansait­see myös kii­tok­sen. Vii­mei­sim­mäs­tä Kamp­pi-Eira leh­des­tä saim­me lukea, että KSV on asu­kas­ti­lai­suu­des­sa ilmoi­tus­asia­na ilmoit­ta­nut Hie­ta­lah­den­ka­dun ja Kale­van­ka­dun puu­ta­lo­jen pur­ka­mi­ses­ta. No, sata­vuo­tias­ta raken­nus­kan­taa onkin niin pal­jon, että jou­ta­vat­han ne, ote­taan mal­lia Turus­ta, jos­sa pur­ka­mi­nen on aina ensi­si­jaí­nen vaih­toeh­to. Kii­tos kaup­sul­le pal­jon täs­tä “kult­tuu­ri­työs­tä”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.