USA teki Osamasta kuolemattoman

Pekka Haav­is­to näyt­tää net­ti­sivuil­laan ole­van sitä mieltä, että Osaman bin Ladenin tap­pami­nen oli oikein. Minus­takin se oli ehdot­tomasti oikeutet­tua, mut­ta eri asia on, oliko se järkevää.

Olen ymmärtänyt, että Osaman oli van­ha ja sairaan­loinen mies, joka ei enää tosi­asi­as­sa johtanut tap­pa­jaor­gan­isaa­tio­taan. Hänen elim­i­noimisen­sa ei siis vienyt Al Qaidal­ta johta­jaa vaan tap­poi keu­laku­van. Osaman sym­bo­l­iar­vo ei kadon­nut min­nekään, pikem­minkin vahvis­tui. Kuole­ma teki hänestä kuolemat­toman. Jär­jestön suo­sio oli laske­maan päin, kun laa­jem­mat katu­jen val­lanku­mous on ara­bi­mais­sa ottanut oppo­si­tion johtoon­sa. Osaman elim­i­noin­ti saat­toi jopa vahvis­taa Al Qaidan vetovoimaa.

Väki­val­ta oikeut­taa väki­val­lan – siis joidenkin silmis­sä. Asi­aa vain pahen­taa amerikkalais­ten avoin ilakoin­ti kuole­mal­la. Se on aina loukkaavaa. Osaman tap­pami­nen on luvat­tu kostaa. Kost­a­mi­nen on help­poa, jos kos­tok­si kel­paa kei­den tahansa sivullis­ten tap­pami­nen. Kuka tahansa pystyy het­ken pohdin­nal­la kek­simään, miten paljon pahaa saa hel­posti aikaan. Tur­val­lisu­us ei Osaman tap­pamisen seu­rauk­se­na paran­tunut vaan heikentyi.

Olisin jät­tänyt Osaman kuole­maan luon­nol­lisen kuole­man ja hai­h­tu­maan hil­jak­seen ihmis­ten mielistä.

108 vastausta artikkeliin “USA teki Osamasta kuolemattoman”

 1. Itse olisin myös mielu­um­min näh­nyt Osaman van­git­tuna kuin kuolleena, eipä silti sure­ta. Siitä minkälainen vaiku­tus kuole­mal­la on en kyl­lä ole var­ma ollenkaan, olen Osmon kanssa samaa mieltä että Osama itse tuskin on pystynyt mihinkään merkit­tävään ter­ror­i­toim­intaan vuosi­in joten siinä mielessä tämä tuskin paran­taa tilannetta.
  Suurin merk­i­tys lie­nee sym­bo­l­i­nen, mut­ten ole var­ma mihin suun­taan tämäkään vaikut­taa. Joillekin Osaman kuole­ma var­maan merk­it­see sitä että paha saa palkkansa, joku toinen sai uuden mart­tyyrin. Moni niistä jot­ka nyt van­no­vat kos­toa ovat kyl­lä melko pom­mi­tushinkuisia olleet ennenkin, joten en ole kyl­lä var­ma lisääkö tämä nyt sit­ten ter­ror­is­mia vai ei. Ehkä vain aikaistaa joidenkin suun­nitelmien täytän­töön­panoa nyt että saadaan “vas­taus” esille.

 2. Jenkeille saat­to kuitenkin olla imagomielessä elin­tär­keetä saa­da Osama kiin­ni. En varsi­nais­es­ti tajuu miks, mut siltä se vaikut­taa. Ne ei siis ehkä voinu antaa sen vaan kuol­la luon­nol­lis­es­ti jos­sain omas­sa kallioluolassaan. 

  Vai­h­toe­hdoiks jäi Osaman nap­paami­nen joko elävänä tai kuolleena. Elävänä nap­paami­nen olis voinu osot­tau­tuu aika haas­tavaks ja vaik se olis onnis­tunu, siitäkin olis voinu seu­ra­ta omat ongel­mansa. Olis seu­ran­nu pitkä ja piinaa­va van­git­tuna pitämi­nen ja oikeu­denkäyn­tipros­es­si, jot­ka olis saat­tanu liet­soo Osaman fane­ja viel enem­män ku sen kuole­ma. Vaikee sanoo kumpi on huonom­pi vaihtoehto. 

  Pekka Haav­is­to näyt­tää net­ti­sivuil­laan ole­van sitä mieltä, että Osaman bin Ladenin tap­pami­nen oli oikein. Minus­takin se oli ehdot­tomasti oikeutet­tua, mut­ta eri asia on, oliko se järkevää

  Mil­laseen rikok­seen muuten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­lisen tap­pami­nen on oikeutettua?

 3. Jos Emil Durkheinm eläisi, hän olisi samaa mieltä. Bin Ladenista tuli sosi­ol­o­gis­min arkki­tyyp­pi, hän yhdis­tää entitä tiivi­im­min ja vahvem­min häneen sitoutuneet ryh­mit­tymät. Van­git­sem­i­nen olisi tehnyt hänestä taivaaseenas­tu­mista odot­ta­van mes­si­aan. Eli paras­ta olisi kait ollut olla “löytämät­tä” koko miestä, mikä olisi sit­ten taas ollut Yhdys­val­loille nöyryyt­tävää ja osoit­tanut suur­val­lan heikkoutta. 

  p.s. Osama Binb Laden näyt­tää par­tansa takia van­hal­ta, mut­ta hän on vas­ta 54-vuo­tias, eli hänen ole­mas­saolon­sa olisi aika kauan var­jostanut Yhdys­val­tain maailmanmahtia.

 4. Van­git­sem­i­nen olisi taku­u­var­masti johtanut pankki­vankien nap­paamiseen ja kiristämiseen vai­h­tokaupoil­la, joten sekään ei olisi ollut hyvä vaihtoehto.

  Luon­nol­lisen kuole­man lavas­t­a­mi­nen puolestaan olisi vienyt mah­dol­lisu­u­den käyt­tää elim­i­noimista poli­it­tise­na kep­pi­hevose­na. Var­masti näitä kaikkia vai­h­toe­hto­ja on punnittu.

 5. Oba­ma ilmoit­ti heti iskun jäl­keen, että nyt on oikeus tapahtunut. 

  Kenen kannal­ta?

  Ensin­näkin, Osaman jah­taami­nen on mak­sanut var­masti mil­jarde­ja verodol­lare­i­ta, jot­ka on kaik­ki pois maan ter­vey­den­huol­losta ja ovat kas­vat­ta­neet val­tion velkaa entis­es­tään. Mitä hur­raamista tässä on? 

  Toisek­si, kaik­ki tun­tu­vat ole­van kovin vaku­ut­tunei­ta Osaman syyl­lisyy­destä esim. WTC‑, ja mui­hin ter­ror­isti-iskui­hin. Onko näistä ole­mas­sa viime kädessä minkään­laisia todis­tei­ta ja pitäisikö niitä viimein lyödä pöytään? Eikös meil­lä ole lähin­nä viedoku­vaa kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan? Ja vaik­ka olisikin, onko kuole­man­ran­gais­tus teloi­tustyyli­in ilman minkään­laista oikeu­denkäyn­tiä moraalis­es­ti oikein? 

  Pitäisikö Usan ter­ror­is­min vas­taiseen sotaan käyt­tämän­sä resurssit ja tah­toti­la siirtää esim. Kan­sain­välisen rikos­tuomiois­tu­imen perus­sopimuk­sen rat­i­fioin­ti­in, jos­sa voitaisi­in käsitel­lä tule­vaisu­udessa vas­taa­vankaltaisia asioi­ta? Eikös Osamalle ole jo kor­vaa­ja valit­tu? Usa­han on yhdessä Kiinan, Int­ian, Venäjän, Pak­istanin ja muu­ta­man muun maan kanssa jät­tänyt ko. sopimuk­sen ratifioimatta.

  Edis­tikö Yhdys­val­tain ter­ror­is­mis­jahti maan heikoimpi­en ase­maa ja estääkö se tule­via ter­ror­iteko­ja? Ei. Kyseessä oli voimain­näyte, jon­ka oli kaiketi tarkoi­tus toimia jonkin sortin pelot­teena ter­ror­is­teille. Usa yrit­tää uhkail­la nyky­isiö ja tule­via ter­ror­in­tek­i­jöitä kuole­man­tuomi­ol­la. Efek­ti jää sinän­sä kovin hep­poisak­si, ottaen huomioon sen, että kovim­man luokan ter­ror­is­tit eivät tun­nu juurikaan kär­sivän kuolemanpelosta.

 6. Olisin Osmon kanssa samaa mieltä, jos tuon tason rikol­lis­ten tuomit­sem­i­nen olisi yhä yhtä help­poa kuin Nürn­ber­gis­sä 1946. Valitet­tavasti Milo­se­vicin oikeu­denkäyn­ti Haagis­sa ker­too ikävän tari­nan siitä, miten vaikeaa tuol­lais­ten rikol­lis­ten tuomit­sem­i­nen on — minkä jenkit ovat joutuneet Guan­tanamossakin (joka on rikos sinän­sä) toteamaan.

  Oire kan­sain­välisen oikeu­den nykyti­las­ta on, että soma­l­imerirosvot palaute­taan vapaina ran­nalle mielu­um­min kuin viedään tuomittavaksi.

 7. Väki­val­ta oikeut­taa väki­val­lan – siis joidenkin silmissä.

  Eli myös sin­unkin silmis­säsi, Osmo, kos­ka san­ot tap­pamisen olleen oikeutettua.

  En tiedä, mitä ajatel­la… mut­ta ihmisen raa­ka teuras­t­a­mi­nen kos­ton nimis­sä on jotenkin vain niin bru­taalia ja barbaarista. 

  Niin pöhöt­tynyt län­si­mainen pul­la­sor­sa minä olen, että pahaa tekee kuitenkin van­han miehen teloi­tus, vaik­ka ymmär­rän amerikkalais­ten fiilikset.

 8. En ole samaa mieltä siitä, etteikö olisi ollut hyvä saa­da Al qaidan keu­laku­va pois­tet­tua kuvioista sen sijaan, että hänen olisi annet­tu kuol­la rauhas­sa vanhuuteen. 

  Ensin­näkin sisäpoli­it­tis­es­ti tuol­lainen tietoinen Osaman rauhaan jät­tämi­nen olisi USA:ssa ollut täysin mah­do­ton vai­h­toe­hto. Kukaan ei siel­lä olisi hyväksynyt sitä, että Osama olisi jätet­ty rauhaan, vaik­ka jopa pätisi se, että hänen tap­pamisen­sa nos­tat­taisi Al qaidan suo­sio­ta ara­bi­mais­sa. Ehkä parem­pi vai­h­toe­hto olisi ollut pidät­tämi­nen, mut­ta tuol­laises­sa oper­aa­tios­sa, jos­sa vastapuo­likin tulit­ti takaisin, ei ehkä kaikkea ole niin help­poa päät­tää sekun­nin mur­to-osas­sa kuin oman kodin tur­vas­sa hyväl­lä ajalla. 

  Toisek­si, en edes usko, että täl­lä tavoin Osaman tap­pami­nen tekee hänestä kuolema­ton­ta mart­tyyriä. Hän ei kuol­lut jos­sain syr­jäisessä luo­las­sa lop­pu­un asti tais­tellen, vaan suh­teel­lisen mukavas­sa talos­sa pak­istani­laises­sa kaupungis­sa ja viime het­kil­lään ei edes tais­tel­lut vas­taan, vaan lähet­ti jonkun naisen ryn­täämään hyökkääjiä vas­taan. Ainakaan minus­sa tämä ei herätä mitään eri­tyisen urheaa USA:n impe­ri­al­is­mia vas­taan tais­tel­e­vaa mart­tyyrin kuvaa.

  Kol­man­nek­si, tämä yhdis­tet­tynä siihen, mitä muitakin Al qaidan pomo­ja on tapet­tu tai saatu kiin­ni, luo oma­l­la osal­laan pelkoa juuri Al qaidaan itseen­sä. He eivät ole tur­vas­sa mis­sään. Sen lisäk­si, että se saa ulkop­uolis­ten uskon jär­jestön haavoit­tumat­to­muu­teen hor­ju­maan, se pakot­taa Al qaidan itsen­säkin toim­i­maan entistä varovaisem­min ja sitä kaut­ta vähen­tää sen mah­dol­lisuuk­sia tehdä uusia terrori-iskuja.

 9. Oikeusta­ju vaati Osaman rankaisemista. Kun ker­ran ei voin­ut van­gi­ta, piti sit­ten tappaa. 

  Ajatelkaa, jos Suomes­sa olisi mas­samurhaa­ja vapaal­la jalal­la, ja poli­isi päät­täisi, että ei viit­si pistää hän­tä tilille, kun siitä voi seu­ra­ta ikäviä sivu­vaiku­tuk­sia! Jos siis asia päätet­täisi­in moraa­likysymys ohit­taen jonkun tarkoituk­sen­mukaisu­usske­naar­i­on perustella.

  Jos, sitä pait­si, olisi jätet­ty rankaise­mat­ta ja sit­ten koh­ta joku olisi vuotanut, että olin­paik­ka on tiedet­ty iät ajat, se olisi ollut uran lop­pu aika mon­elle Oba­ma mukaan luettuna.

  Tietysti maail­mas­sa on sel­l­aisia, jota näkevät asian vas­takkaises­ta suun­nas­ta. He dig­gail­e­vat Oba­maa ja halu­aisi­vat ran­gaista Bush nuorem­paa ja mik­sei Oba­maa ja vähiten kran­tut vaik­ka jokaista länsimaalaista. 

  Vaik­ka USA toimii usein häikäilemät­tömästi ja impe­ri­al­is­tis­es­ti, min­ul­la ei ongelmia päät­tää kum­malle puolelle asetun.

 10. Osama bin Laden ei ollut kuka tahansa rähjäi­nen van­hus vaan lait­toman, kan­sain­välis­es­ti levit­tyneen ääriuskon­nol­lisen tais­telu­jär­jestön henk­i­nen johta­ja. Elävänä kiin­ni saami­nen ja tuomit­sem­i­nen oikeudessa olisi tietenkin ollut näyt­tävämpi medi­aspek­taakke­li mut­ta lop­putu­los olisi kuitenkin ollut sama. Bin Laden, ja ääri-islamistit ilakoi­vat myös aikanaan 9/11 isku­jen yhtey­dessä näyt­tävästi kun tuhan­net amerikkalaiset ja län­si­maalaiset sai­vat sur­mansa sor­tu­vis­sa torneis­sa. Nyt Al-Quai­da on siis ilman johta­jaa ja seu­raa­va johta­ja päät­telee aikanaan itse mil­laisen lin­jan hän ottaa, onko tärkein­tä maail­mas­sa ter­ror­isoi­da länt­tä vas­taan vai mikä? Voi nimit­täin käy­dä niin että koko Al-Quai­da heit­tää pyyh­keen kehi­in kun ovat näh­neet miten hei­dän vas­tar­in­taansa nujer­re­taan ja miten hei­dän johta­jilleen käy. Antau­tu­i­han Nat­si-Sak­sakin kun hei­dän Aatun­sa oli kaputt.

 11. Roguen erit­täin hyvä kysymys Osmolle:

  Mil­laseen rikok­seen muuten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­lisen tap­pami­nen on oikeutettua?

  Oliko Osama bin Laden todel­la vas­tu­us­sa oma­l­la per­soon­al­laan kaikesta tapahtuneesta? 

  Ei kai yksi ihmi­nen voi imeä itseen­sä sitä kaikkea vihaa, mikä ara­bi­maail­mas­sa on län­si­mai­ta kohtaan? Ja vaik­ka näin olisikin, niin oikeut­taako tämä tap­pa­maan hänet? Tapet­ti­in sym­bol­is­es­ti nyt vain jotain.. Mut­ta tapet­ti­in ihmi­nen siinä sivussa. 

  Kos­ton­hi­mo on ihmisen voimakkaimpia tun­tei­ta ja kun se näin kollek­ti­ivis­es­ti iskee päälle ja koneis­to on ole­mas­sa, niin näin­hän siinä nyt kävi. 

  Ihmette­len kovasti sym­pa­ti­aa USA:n toimin­nalle ihmisoikeuspuoleena pro­filoitunei­den vihrei­den taholta.

 12. Juuri näin. Jos OBL oli pakko tap­paa, se olisi var­masti voitu tehdä myös niin että tap­pa­ja olisi jäänyt enem­män tai vähem­män epä­selväk­si. Jol­loin äärili­ik­keet eivät olisi saa­neet puh­das­ta ben­saa liekkeihin.

 13. Minus­ta se oli uskot­tavu­u­songel­ma suur­val­lalle, että joku saat­toi tuho­ta keskeisen maamerkin ja kolmisen tuhat­ta kansalaista jou­tu­mat­ta siitä ran­gais­tuk­si. Parem­pi olisi, jos tuo olisi saatu hoidet­tua päiväjärjestyk­ses­tä 2001, mut­ta parem­pi myös myöhään kuin ei milloinkaan. 

  Yrit­täjiä ter­ror­itekoi­hin län­si­mais­sa on ollut jatku­vasti jonkin­laisel­la tahdil­la. Jos tästä tulee lyhy­taikainen piik­ki, kokon­aisu­u­teen sil­lä tuskin juuri on vaiku­tus­ta (varsinkin kun hutiloimal­la nämäkään eivät tyyp­il­lis­es­ti onnis­tu niin hyvin kuin voisi olla mahdollista)

  Luoti päähän oli oikeu­den­mukaisem­pi kohta­lo Osamalle kuin hil­jaiset (ja mah­dol­lis­es­ti vielä pitkät) eläkepäivät.

 14. Ein­stein:
  >Toisek­si, kaik­ki tun­tu­vat ole­van kovin
  >vaku­ut­tunei­ta Osaman syyl­lisyy­destä esim. WTC‑, ja
  >mui­hin ter­ror­isti-iskui­hin. Onko näistä olemassa
  >viime kädessä minkään­laisia todis­tei­ta ja
  >pitäisikö niitä viimein lyödä pöytään? 

  Siis Al-Qaidan Al-Jazeer­an kaut­ta julkaise­ma video, jois­sa Osama riemuit­see isku­jen onnis­tu­mista, eivät riitä?
  http://en.wikipedia.org/wiki/2004_bin_Laden_video

  Jos näin on, niin on ihan ilmi­selvää, että mikään ei riitä. 

  Tämä koko case nyt vain oli kaiken nor­maalin oikeuspros­essin tuol­la puolen. Vähän niin kuin Nürn­bergkin: eihän se nykymittareil­la olisi ollut mil­lään taval­la reilu oikeu­denkäyn­ti, ja Bomber Har­risin olisi pitänyt olla jonon ensim­mäisenä hirt­tolavalle. Mut­ta ei ollut. Stal­in­ista puhumattakaan.

 15. Oba­malle Osaman sur­ma on sul­ka hat­tuun ja niitä hän tarvit­see, jot­ta voit­taisi jatkokauden.

  Jos Osama olisi jätet­ty kuole­maan van­hu­u­teen ja tieto olisi vuotanut julk­isu­u­teen niin Oba­ma olisi voin­ut paka­ta laukkun­sa ja lähteä Valkois­es­ta Talosta. Ja liian moni tiesi Osamasta.

  Osaman jät­tämi­nen henki­in ja viem­i­nen Guan­tanamoon olisi kiin­nit­tänyt maail­man huomion leiri­in ja juridis­es­ti kiis­tanalaiseen terroristioikeudenkäyntikäytäntöön

  Osama olisi tehnyt oikeu­denkäyn­nistä shown , jotain siitä pitäisi esit­tää julkisuudessa.

  Tätä olisi vatvot­tu vuosia julkisuudessa

  Van­git­tu Osama olisi poik­in­ut amerikkalais­ten kaap­pauk­sia ja kiristäjiä olisi jonok­si saakka.

  Nyt voi tul­la pieniä kos­to­ja, mut­ta ne laimenevat nopsaan.

  Kun Oba­ma sai vihiä Osaman olin­paikas­ta niin vai­h­toe­hdot oli­vat vähissä ja niin­pä ja määräsi hyökkäyk­sen ja Osaman teloitet­tavak­si löydettäessä.

  Ei Oba­ma aivan tyh­mä ole.Ja aika rehelli­nenkin hän on, ker­toi­han tiedot­ta­ja, että asee­ton Osama ammuttiin.

 16. TomiA:

  “Oikeusta­ju vaati Osaman rankaisemista. Kun ker­ran ei voin­ut van­gi­ta, piti sit­ten tappaa.”

  Mä ite veikkaan, että Osama olis pystyt­ty van­git­se­maan, jos tah­toa olis löytynyt. 

  “Ajatelkaa, jos Suomes­sa olisi mas­samurhaa­ja vapaal­la jalal­la, ja poli­isi päät­täisi, että ei viit­si pistää hän­tä tilille, kun siitä voi seu­ra­ta ikäviä sivuvaikutuksia!”

  Tot­takai mas­samurhaa­jat pitää saat­taa tilille, kyse onkin siitä, että mil­lä taval­la. Kum­mallista on, että poruk­ka on noin vain vip­paa­mas­sa lail­lisu­us­pe­ri­aat­teet romukoppaan. 

  Mites se nyt meni, syylli­nen kunnes toisin todistetaan? 

  Kyl­lä tässä pitäisi ehdot­tomasti kehit­tää kan­sain­välistä jär­jestelmää siihen suun­taan, että täl­laiset tapauk­set saa­vat myös jonk­in­näköisen oikeu­denkäyn­nin, ennen kuin ne tuomi­taan kuolemaan.

 17. Mil­laseen rikok­seen muuten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­lisen tap­pami­nen on oikeutettua?

  Kysy­isin pikem­minkin mis­sä olo­suhteis­sa tap­pami­nen on oikeutet­tua. Mielestäni sodas­sa vihol­lisia saa ampua vaikkei tuomiois­tu­in olekaan kuole­man­tuomioi­ta julis­tanut, kun taas rauhanaikana vakaas­sa yhteiskun­nas­sa en toivoisi kuole­man­tuomio­ta kenellekään.

  Mut­ta mihin raja vede­tään, siihen en osaa antaa hyvää vastausta.

 18. Yhdys­val­loil­la on ollut Osama Bin Ladenin suh­teen vain huono­ja vai­h­toe­hto­ja. Pidä­tys olisi todis­tanut, että mies on todel­la nap­at­tu. Tap­po ja ruumi­in hävi­tys tekevät todel­lakin Bin Ladenista kuolemattoman. 

  Jään mie­len kiin­nol­la seu­raa­maan pon­nis­tuk­sia todis­taa, että sur­mat­tu todel­la oli Bin Laden. Nyt on jo DNA:ta tutkit­tu ja pho­to­shopat­tu­ja kuvia levitel­ty… Ain­ut var­ma fak­ta on, että ukko on ihan yhtä hukas­sa kuin viikko sittenkin 🙂

  Kaikesta huoli­mat­ta tap­po taisi olla parem­pi vai­h­toe­hto Yhdys­val­loille. Pidä­tyk­seen olisi liit­tynyt se ikävä puoli, että pidäte­tyt on oikeusval­tiois­sa tapana joko tuomi­ta tai vapaut­taa. Todis­tei­ta Bin Ladenin tuomit­semisek­si lie­nee aikalail­la vähän­lais­es­ti. Siis sel­l­aisia, joi­ta voisi oikeudessa käyttää.

 19. Mah­taako­han vaan Osamas­ta tul­la mart­tyyr­ia ja kuolematonta. 

  Kaik­ki meni prikulleen Yhdys­val­to­jen käsikir­joituk­sen mukaan. Siihen ei kir­joitet­tu Osamalle ja hänen kan­nat­ta­jilleen mitään roolia…tai ehkä pieni rooli itse Osamalle:liikkeelle las­ket­ti­in huhu ter­ror­is­ti­jo­hta­jas­ta, joka raukka­mais­es­ti hädän het­kel­lä piilo­lu­tuu vai­mon selän taakse.

  Osama saatelti­in Yhdys­val­to­jen armol­lisel­la kämmenel­lä hamaan lop­pu­un saak­ka; hau­taus suoritet­ti­in kaukana merel­lä islmailaisin per­in­tein, Osaman ystäviä ja kan­nat­ta­jia ei sinne kut­sut­tu. Osama suo­ras­taan ryöstet­ti­in heiltä. Melkoista kyyky­tys­tä siis.

  Voisiko tuol­lais­es­ta lopus­ta kukaan nous­ta kuolemat­tomak­si mart­tyyrik­si. Kos­ton­hi­moa kyl­lä var­masti jäi.

  Mut­ta kaikkea ei aina pidä jät­tää kos­ton pelos­sa tekemät­tä. Joskus vain on niin, että väki­val­tainen ratkaisu on ain­oa, paras ja oikeu­den­mukaisin. Niinkuin nytkin.

 20. Toiu­vot­tavasti nyt teokraatin sijaan islamille antaa kasvot demokra­ti­aa vaa­ti­va nuoriso, joka tun­tisi halu­a­van selän kään­tämistä niile, jot­ka vaa­ti­vat pyhää sotaa vääräuskoisille ja inkvi­s­i­tio­ta niile, joi­ta kut­su­vat veljikseen.

  Jos noin käy sym­bol­is­es­ta voitos­ta saat­taa tul­la hyvinkin käsin kos­ketelta­va. Eikä hal­la-ahoil­i­joil­lakaan ole enää elävää majakkaa peloilleen.

 21. Rain­er S

  Elävänä kiin­ni saami­nen ja tuomit­sem­i­nen oikeudessa olisi tietenkin ollut näyt­tävämpi medi­aspek­taakke­li mut­ta lop­putu­los olisi kuitenkin ollut sama. 

  Osama bin Ladenin viem­i­nen julkiseen oikeu­denkäyn­ti­in oli poli­it­tis­es­ti täysin mah­do­ton­ta. Hän toi­mi 80-luvul­la Afghanistanis­sa Yhdys­val­tain tuel­la eivätkä CIA-yhtey­det katken­neet mitenkään veit­sel­lä leikat­en Neu­vos­toli­iton vetäy­tymiseen. Samat­en hänel­lä oli ilmi­selvästi hyvät yhtey­det Pak­istanis­sa viime het­ki­in asti. Yhdys­val­lat ja Pak­istan eivät mis­sään tapauk­ses­sa olisi päästäneet hän­tä todis­ta­maan oikeudessa.

 22. http://www.breakingnews.ie/world/bin-laden-death-not-an-execution-503444.html

  Min­ua hämää tässä jutus­sa sama kuin näem­mä muu­tamia muitakin. Esimerkik­si EU:n kom­men­tit kuin­ka oikeus on tapah­tunut ja että tämä ei ole LAINKAAN ris­tiri­idas­sa kuole­man­ran­gais­tuk­sen vas­tus­tuk­sen kanssa. Perusteluina esim. se että Osama oli nii­i­i­in paha mies, sekä teon “sym­bo­l­i­nen merkit­tävyys” — jaa että ihmiseltä saa sit­ten riistää hen­gen jonkun he**etin “sym­bol­isen merkit­tävyy­den” takia?

  Itse vas­tus­tan kuole­man­tuomioi­ta, mut­ten itkenyt äijän vuok­si kyyneltäkään. Toivoisin vain että päät­täjil­lä olisi munaa myön­tää ihan ääneen, että joskus prag­ma­tis­mi menee kau­ni­iden arvo­jen edelle. Tekopy­hyys lähin­nä oksettaa.

 23. Soininvaara:“Osaman sym­bo­l­iar­vo ei kadon­nut min­nekään, pikem­minkin vahvis­tui. Kuole­ma teki hänestä kuolemat­toman. Jär­jestön suo­sio oli laske­maan päin, kun laa­jem­mat katu­jen val­lanku­mous on ara­bi­mais­sa ottanut oppo­si­tion johtoon­sa. Osaman elim­i­noin­ti saat­toi jopa vahvis­taa Al Qaidan vetovoimaa.”

  CNN:n Fareed Zakar­i­an näyt­täisi ajat­tel­e­van juuri päinvastoin.

  http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/05/02/al-qaeda-is-dead/

 24. “Ajatelkaa, jos Suomes­sa olisi mas­samurhaa­ja vapaal­la jalal­la, ja poli­isi päät­täisi, että ei viit­si pistää hän­tä tilille, kun siitä voi seu­ra­ta ikäviä sivu­vaiku­tuk­sia! Jos siis asia päätet­täisi­in moraa­likysymys ohit­taen jonkun tarkoituk­sen­mukaisu­usske­naar­i­on perustella.”

  Osama oli USA:n itsen­sä kehit­telemä massamurhaaja.
  USA avusti ja koulut­ti Osmaa hänen tais­tel­lessaan NL ja sen nukke­hallintoa vas­taan Afganistanissa.
  Eikä Osama aivan sat­tumal­ta valikoitunut USA:n apurik­si, Osaman vel­jel­lä ja isä-ja poi­ka Bushilla oli yhteisiä businek­sia 80-luvulla.
  Itse asi­as­sa Osama ja Bushit tapa­si­vatkin toisiaan.

  Joten Osaman tap­pami­nen oli hyvin kaksi­naami­nen teko USA:lta val­tiona, mut­ta Oba­malle sen tekemät­tä jät­tämi­nen olisi mak­sanut jatkokauden.

 25. Kai ne amerikkalaiset lask­i­vat, ettei Osamalle kan­na­ta jät­tää voit­ta­mat­toman mainet­ta, vaan parem­pi oli bru­taal­isti tap­pa­mal­la todis­taa hänet heikok­si ja kuol­e­vaisek­si — ja ottaa samal­la ris­ki kuolemattomuudesta. 

  Tule­vaisu­us näyt­tää, miten tässä riskino­to­ssa käy. Tämä kulunut 10 vuot­ta koituu kyl­lä mielestäni amerikkalais­ten eduksi.

 26. Luoti päähän oikeu­den­mukaisu­u­den vuok­si. Niin­hän sitä joskus tehti­in aika mon­elle aikoinaan Suomes­sakin. Mil­loin kenenkin oikeu­den­mukaisu­u­den tajua käyt­täen. On tain­nut mon­elta unohtua.

 27. Tämä kaik­ki kuitenkin herät­tää kysymyk­siä. Ensin­näkin, oliko se todel­la Osama, joka kuoli tuli­tais­telus­sa? Mon­es­ta tietoläh­teestä on väitet­ty, että Osama kuoli jo mon­ta vuot­ta sit­ten… Hänel­lä oli monien tieto­jen mukaan vikaa munuai­sis­sa, johon vaa­dit­ti­in dialyysihoitoa. 

  Mik­si Osaman ruumis hau­dat­ti­in heti mereen? Ei se kuitenkaan säteile radioak­ti­ivis­es­ti kaiketi.

  Itse olisin kaivan­nut parem­pia todis­tei­ta kuin sen, että USA:n hallinto ker­too Osaman kuolleen…

 28. Olli:

  Kysy­isin pikem­minkin mis­sä olo­suhteis­sa tap­pami­nen on oikeutet­tua. Mielestäni sodas­sa vihol­lisia saa ampua vaikkei tuomiois­tu­in olekaan kuole­man­tuomioi­ta julis­tanut, kun taas rauhanaikana vakaas­sa yhteiskun­nas­sa en toivoisi kuole­man­tuomio­ta kenellekään

  Et var­maan meinaa, et sodas­sa jen­gin tap­pami­nen olis oikeutet­tua riip­pumat­ta siitä, onks itse sota oikeutettu?

  Mul ei oo kum­mem­paa näke­mys­tä kuole­man­tuomios­ta puoles­ta tai vas­taan, mut sil­loin ku joku arvelee sen ole­van oikeutet­tu jos­sain yksit­täistapauk­ses­sa, niin mua kiin­nos­taa et osaaks se myös sanoo, mis­sä kuole­man­tuomion oikeut­ta­van pahu­u­den raja noin suun­nilleen menee.

 29. Ajat­telin etten sano tähän mitään, mut­ta sanon­pa sit­ten asian vier­estä otta­mat­ta sen kum­mem­min kantaa.

  Argu­ment­tin se että on moraali­ton­ta vas­tus­taa kuole­man­tuomio­ta ja hyväksyä täl­lainen sala­murha on yksioikoinen. Jos näin, niin vas­taavasti sit­ten on moraali­ton­ta vas­tus­taa kuole­man­tuomio­ta jos ylipään­sä hyväksyy sen että val­tio tap­paa ihmisiä jois­sain olo­suhteis­sa, ja itseasi­as­sa ei voi vas­tus­taa mitään ihmis­ten tap­pamista val­tion toimes­ta jos ei vas­tus­ta kaikkia. Eihän se tietenkään noin mene sik­si että kuole­man­tuomio on yksi asia, sodankäyn­ti toinen, täl­laiset puolisoti­laal­liset oper­aa­tiot kol­mas, jne.

  Taus­tao­le­tus näyt­tää jostain min­ulle tun­tem­at­tomas­ta syys­tä ole­van että kan­ta on sitä moraalisem­min oikein mitä yksinker­taisem­pi se on. Ja ilkeästi san­ot­tuna yksinker­tainen myös niin kuin lauseessa “Jas­ka on vähän yksinkertainen”.

  Pidän aja­tus­ta että moraali edel­lyt­tää aivo­ja narikkaan moraalis­es­ti närkästyttävänä.

 30. Rogue: “Mil­laseen rikok­seen muuten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­lisen tap­pami­nen on oikeutettua?”

  Kysymys on hyvä mut­ta tässä tapauk­ses­sa irrelevantti.

  Kuka tahansa voi mil­loin tahansa nol­la­ta omat ihmisoikeuten­sa ja siir­tyä val­tioiden välisen voimapoli­ti­ikan tielle. Rikol­lisen ja rikok­sen käsit­teitä ei voimapoli­ti­ikas­sa tun­neta kun ei tun­nuste­ta oikeusjär­jestelmää tai riip­pumat­toman tuomiois­tu­imen auktoriteettia.

  Sinän­sä se että voimapoli­ti­ikkaan on joudut­tu tur­vau­tu­maan on yhteinen onnet­to­muus, ja koko tarkoituk­sen­mukaisu­us­tarkastelu jol­lain tasol­la kylmää, kos­ka näitä asioi­ta ei pitäisi koskaan joutua tarkastele­maan rationaalisesti.

 31. Noin ylipään­sä ran­gais­tuk­sia jael­laan siks, että jen­gi jät­täs ne ran­gais­ta­vat teot tekemät­tä tai ainakaan sen ran­gais­tuk­sen takia ei pysty tule­vaisu­udessa tekemään niitä tekoja.

  Osaman tap­pamisel­la on vaiku­tuk­sia molem­pi­in suun­ti­in. Osa jengistä var­maan halu­aa kostaa Osaman kuole­man ja osa jengistä taas ei halua ryhtyä ter­ror­is­tiks, kun kuole­man toden­näköisyys on aikaisem­min arvioitua suurem­pi. (Ja se nyt on tietysti ihan selvää, että Osaman ter­ror­in­tekom­ah­dol­lisu­udet väheni nollaan.)

 32. Osama ja Al-Qai­da oli­vat CIA:n ja USA:n luo­muk­sia, taval­la tai toisel­la. USA:n suur­val­tapoli­ti­ikan his­to­ria, resurssit ja bud­jetit ovat mie­lenki­in­toista ja osit­tain käsit­tämätön­tä luet­tavaa, ainakin mit­takaavo­jen suh­teen. Kylmä sota päät­tyi mut­ta bud­jetit paisuivat.

  http://wallstats.com/deathandtaxes/

  USA:n soti­laskoneis­to tarvit­see vihol­lisia, tarvit­taes­sa se luo niitä itse. Onnek­si Suomes­sa on vielä suh­teel­lisen vapaa media, vaik­ka sekin osaa kyl­lä vai­eta asioista tehokkaasti ja ajaa omaa propagandaansa.

  http://euroetana.blogspot.com/2011/05/suomessa-on-maailman-vapain-lehdisto.html

  Linkin takaa löy­tyy mm. mie­lenki­in­toista jut­tua Kreikan ja Por­tu­galin mil­jardilu­okan sukellusveneostoksista.

 33. Ilemis­es­ti Vihre­it­ten lin­ja näi­hin sala­murhi­in on muuttunut.

  Israel vas­tasi Münchenin 1972 tapah­tu­mi­in sala­murhilla. Poli­ti­ik­ka jos­sa ter­ror­is­mi­in reagoidaan sala­murhilla, on jatkunut tähän päivään saak­ka. Tämä poli­ti­ik­ka on tavanomais­es­ti tuomit­tu, mut­ta nyt Haav­is­to ja Soin­in­vaara ovat — implisi­it­tis­es­ti kyl­läkin — muut­ta­neet linjaansa.

  Olen var­ma, että lin­jan­muu­tos ei tule pitämään. Jään odot­ta­maan mie­lenki­in­nol­la blogin­pitäjänkin älyl­lisiä voltteja.

 34. Ode tas­sa olikin kyse jenkkien sis­apoli­ti­ikas­ta. Se tosi­asi­as­sa jaa jenkkien ulkopolitiikkaa.
  Kyse on Oba­mas­ta ei Osamas­ta. Osamas­ta tuli sym­pol­si ja Oba­ma sai toisenkau­den presidenttina.

 35. Et var­maan meinaa, et sodas­sa jen­gin tap­pami­nen olis oikeutet­tua riip­pumat­ta siitä, onks itse sota oikeutettu? 

  En. Siis mielestäni sodas­sa saa tapaa, jos sota on oikeutet­tu. Ja siinä onkin taas toinen han­kala rajan­ve­tokysymys: mil­loin sota on oikeutettu.

 36. Herää myös epäilys, että onko Yhdys­val­lat tahal­laan viivästel­lyt Osaman kanssa:

  http://yro.slashdot.org/story/11/05/03/228235/Leaked-Doc-May-Have-Forced-US-To-Speed-Up-Bin-Laden-Raid

  Viiväste­lyä voisi tukea esimerkik­si se, että suh­teel­lisen lähel­lä vaale­ja saa mitä luul­tavim­min pres­i­dent­ti kan­natuk­seen­sa nos­tet­ta. Lisäk­si Yhdys­val­to­jen tiedustelu­palvelul­la, armei­jal­la ja ase­te­ol­lisu­udel­la­han oli kylmän sodan päät­tymisen jäl­keen jonkin aikaa ongel­mana kek­siä itselleen uusi hyvä viholli­nen, jol­la perustel­la kan­sain­välis­es­ti ver­rat­tuna val­taisat kulut.

  Jos Osama olisi nap­at­tu liian aikaisin, olisi jäänyt iso sota ja ase­te­ol­lisu­ut­ta hyödyt­tävät aseostot tekemät­tä. Oma käsi­tyk­seni on se, että ainakin nykyisen laa­juinen sota oltaisi­in hyvin voitu vält­tää esimerkik­si tart­tumal­la Tale­ban­in tar­jouk­seen Osaman luovut­tamis­es­ta — tai sit­ten alku­peräi­nen hyökkäys olisi pitänyt tehdä tosis­saan ja sen ver­ran tiheäl­lä piir­i­tyk­sel­lä, ettei toimit­ta­jat ja Tale­ban­in väki sahaa soti­laiden har­vo­jen riv­ien välistä edestakaisin koko ajan.

 37. Hyvän vihol­lisen tarpeesta ker­too muuten Project for the New Amer­i­can Cen­try ‑han­kkeen julkiset dokumentitkin:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

  Niis­sähän kuvailti­in kuin­ka han­ket­ta päästään edis­tämään kun­nol­la, kun­han tulee New Pearl Har­bori­in ver­rat­ta­va katalyyt­tinä toimi­va tapah­tu­ma. Lisäk­si on hyvä muis­taa, että Bushin hallinnon joh­dos­sa oli hyvin paljon tätä PNAC-han­kkeen nimeen van­no­vaa väkeä. PNAC-yhteys selit­tää myös sen, että mik­si 911-isku­ja käytet­ti­in perustele­maan sotaa Irakia vas­taan, vaikkei Irakil­la ollut mitään tekemistä näi­den teko­jen kanssa, mut­ta Irak oli PNAC:lla ollut tähtäimessä jo pidem­pään ja tarvit­ti­in vain joku sopi­va tekosyy.

 38. “Noin ylipään­sä ran­gais­tuk­sia jael­laan siks, että jen­gi jät­täs ne ran­gais­ta­vat teot tekemät­tä tai ainakaan sen ran­gais­tuk­sen takia ei pysty tule­vaisu­udessa tekemään niitä tekoja.”

  Minä taas olen var­ma, että ran­gais­tuk­sia jae­taan myös ja ennen kaikkea siitä kol­mannes­ta syys­tä eli sosi­aalisen oikeu­den­mukaisu­u­den koke­muk­sen ylläpitämiseksi. 

  Yhteiskun­ta, joka ei val­vo oikeu­den toteu­tu­mista tässä mielessä, ei voi toimia kovin hyvin. Jonkun on laitet­ta­va tilit tasan ja jos val­tio ei tätä tehtävää täytä sen täyt­tää joku muu, esimerkik­si murhatun veli. Vai­h­toe­htois­es­ti viha alkaa kyteä moraalit­toman lep­susti rikol­lisia kohtel­e­vaa val­tio­ta vastaan.

  Tämä oikeu­den­mukaisu­us­vaa­timus taas kumpuaa mitä ilmeisem­min geeneistä. Mut­ta sil­lä on myös vah­va kult­tuuri­nen taus­ta. Esimerkik­si pai­men­to­laiset ovat maanvil­jeli­jöitä tarkem­pia kun­ni­as­taan eli oikeu­den­mukaises­ta kohtelus­ta — kos­ka omaisu­ut­ta ei voi aida­ta — mikä näkyy vieläkin esimerik­si USA:n väki­val­lan alueel­lises­sa jakau­mas­sa. Ero tuskin voi johtua perimästä.

  Kan­sain­väliset rikok­set ovat vieläkin jos­sain määrin anarkian tilas­sa, kos­ka oikeu­den tapah­tu­mista valvo­vaa väki­val­ta­mo­nop­o­lia ei ole päässyt syn­tymään. USA:han ei sel­l­aista edes halua. John Waynekin pisti pahik­set kuri­in sen enem­piä oikeuslaitos­ta vaivaamatta.

  Kor­rek­ti mielipi­de tietysti kan­nat­taa kan­sain­välistä oikeut­ta ja pahek­suu jenkkien sher­if­fimeininkiä. En minäkään halua super­val­taa johdet­ta­van kuin mafi­aa. Uskon kuitenkin, ettei jenkkien mielipi­de johdu pelkästään pahu­ud­es­ta tai muista ikävistä taipumuk­sista. (Mielip­i­teeni voi tietysti johtua siitäkin, että ensim­mäisen ker­ran vuosin olen lukenut amerikkalaista agent­titril­ler­iä ja Mitch Rapp kyl­lä tietää, että vain idioot­ti luulee voivansa tais­tel­la kan­sain­välistä ter­ror­is­mia vas­taan voi tais­tel­la län­si­maisia oikeuspe­ri­aat­tei­ta noudattaen.)

 39. En oikein tajua, miten joku viit­sii ja jak­saa hurskastel­la jostain “tap­pami­nen on väärin”- moraal­ista. Ajatelkaa asi­aa nyt het­ki niiden kannal­ta, jot­ka asi­as­ta päät­tävät oper­ati­ivisel­la tasolla.

  Erikoisjoukko­jen miehet tule­vat taloon jos­sa on maail­man etsi­tyin rikolli­nen. Hän on sen tason ikoni, että (ainakin niin usko­taan) tuhan­net ihmiset oli­si­vat valmi­ita kuole­maan hän­tä puo­lus­taak­seen. Oper­aa­tio suorite­taan Pak­istanis­sa, maas­sa jos­sa Tal­iban ja muut tiukan lin­jan islamistit ovat suosit­tu­ja. Jos mukana on paikallisia soti­lai­ta, hei­dän lojaal­i­ud­estaan ei voi lop­ul­ta olla varma. 

  Minus­ta kysymys on ihan yksinker­tainen, riskit tuol­laises­sa oper­aa­tios­sa ovat liian suuret, jos yritetään ottaa kiinni.

 40. Osama bin Ladenin tap­pami­nen oli yksi esimerk­ki siitä, kuin­ka ihmis­ten tap­pami­nen kuu­luu keskeisenä osana Yhdys­val­to­jen ole­mas­saoloa kuvaavi­in peri­aat­teisi­in. Maail­man johta­va val­tio pysyy pystyssä tap­pa­mal­la ihmisiä ja pitämäl­lä ihmisiä epäin­himil­lisen pitk­iä aiko­ja vankilo­is­sa. Tästä voi tehdä sen johtopäätök­sen, että ihmiselämän arvo Amerikas­sa on varsin vähäi­nen — ellei elämä kuu­lu pres­i­den­tille tai muulle korkealle vallankäyttäjälle. 

  Tap­pami­nen näkyy mm. seuraavasti:

  Kuole­man­tuomit­tu­ja tapetaan laskel­moivasti ja rit­u­aali­no­mais­es­ti tekemäl­lä tap­pamis­es­ta suuria spektaakkeleja. 

  Sat­un­naisia ihmisiä ulko­mail­la tapetaan ampumal­la ohjuk­sia sinne tänne. Kohteena voi olla joku tiet­ty tapet­ta­va, mut­ta iskuis­sa kuolee sivullisia. 

  Yhdys­val­lat läh­tee herkästi sota­toimi­in mis­sä vain pystyy ja mis­sä edut vaa­ti­vat. Pom­mi­tuk­sis­sa ja ohju­siskuis­sa kuolee syyt­tömiä sivullisia. Amerikkalaiset ovat niin suurpi­irteisiä pom­mi­tuk­sis­saan, etteivät aina edes vaivaudu otta­maan kun­nol­la selvää, onko kohde todel­la se, mihin isku on tarkoitet­tu. Kiinan lähetys­tö esimerkik­si olisi jäänyt pom­mit­ta­mat­ta Bel­gradis­sa vuon­na 1999, jos amerikkalaiset oli­si­vat soit­ta­neet Bel­gradi­in ja kysyneet, onko tietyssä paikas­sa todel­la se, mitä kymme­nen vuot­ta van­hat puhe­lin­luet­telon kar­tat näyt­tävät. Jos aikoo tap­paa ihmisiä, pitää kai nyt sen­tään varmis­taa, keitä tapetaan. 

  Amerikan poli­isivoimat ovat liipais­in­herkkiä tark­ka-ampu­ji­neen. Rikol­lisu­u­den vas­tai­sis­sa oper­aa­tiois­sa tapetaan ihmisiä suh­teessa enem­män kuin jois­sakin muis­sa maissa. 

  Amerikkalainen eloku­va- ja peli­te­ol­lisu­us suo­ras­taan elää väki­valtafan­ta­sioiden tuot­tamisel­la. Muis­sa mais­sa ei tehdä yhtä paljon murhia ja väki­val­taa esit­täviä eloku­via kuin Yhdys­val­lois­sa. Esi­tys­ten filosofia on sama kuin val­tionkin. Tap­pa­va väki­val­ta on ratkaisu kaik­keen. Myös doku­ment­tieloku­vien puolel­la tap­pami­nen ja kuole­ma ovat aihei­ta, jot­ka myyvät hyvin. 

  Amerikkalaiset ihail­e­vat tap­pavaa ja kalli­ik­si tule­vaa sotakoneis­toaan. Se esi­in­tyy pro­pa­gan­datarkoituk­ses­sa TV-ohjelmis­sa ja eloku­vis­sa, joiden kaut­ta viesti välit­tyy ympäri maail­maa. Tap­pa­jista tehdään sankare­i­ta ja tap­pamis­es­ta sankaruutta. 

  Ettei joku luulisi edel­lä ole­va tek­stiä amerikkalais­vas­taisu­u­den purkauk­sek­si, huo­mau­tan Yhdys­val­loil­la ole­van myös toisen puolen. Maas­sa asuu paljon sivistyneitä ja älykkäitä ihmisiä, jot­ka tais­tel­e­vat yksilön­va­pauk­sien, demokra­t­ian, väki­val­lat­to­muu­den ja tasa-arvon puoles­ta. Amerikkalainen yhteiskun­ta on tehokas tekemään kor­jaus­li­ikkeitä sil­loin, kun val­tio ajau­tuu liian pitkälle väärään suun­taan — kuten nähti­in viimei­sis­sä presidentinvaaleissa. 

  Valitet­tavasti ase­te­ol­lisu­u­den, armei­jan ja poli­isivoimien ehdoil­la ihmisiä aivope­sevä pro­pa­gan­dakoneis­to on kuitenkin niin tehokas, että se saa pidet­tyä otteessaan suur­ta osaa kansas­ta. Väki­val­taan viehät­tyneet punaniska­jenkit onnis­tu­vat vaaleis­sa saa­maan oman arvo­maail­mansa yleisek­si normik­si hie­man samoin kuin Perusuo­ma­laiset nyt ovat tilapäis­es­ti saa­neet tuo­tua omia taka­pa­juisia ajatuk­si­aan suo­ma­laiseen julkiseen elämään. 

  Toiv­ot­tavasti suo­ma­lainen yhteiskun­ta myös osaa kor­ja­ta virheen­sä ylilyön­tien jälkeen.

 41. Rogue
  Jenkeille saat­to kuitenkin olla imagomielessä elin­tär­keetä saa­da Osama kiinni.

  PR:n vuok­si. Ter­ror­is­mi perus­tuu mieliku­vi­in ja pelkoon.

  JOs Osama olisi otet­tu vangik­si, niin siitäpä olisi läht­enyt liik­keelle Osaman teloituk­seen saak­ka kestävä “olemme al-quidon sivu­ve­liv­erkos­to, meil­lä on pant­ti­vanke­ja ja vaadimme oskua vapaaksi”-uutisten kierre.

 42. OS :

  Minus­takin se oli ehdot­tomasti oikeutet­tua, mut­ta eri asia on, oliko se järkevää.

  Turha mei­dän on miet­tiä USAn järkevyyt­tä Osaman nitistämisessä mut­ta “ehdot­tomasti oikeutet­tua” hiukan särähtää kor­vaani. Osmol­la voi toki olla parem­paa tietoa Osaman osal­lisu­ud­es­ta län­si­maalais­ten lis­timiseen ter­ror­istien tahol­ta, mut­ta min­ulle Osama on näyt­täy­tynyt ain­oas­taan hänestä näytet­ty­jen videoiden ja puhei­den perus­teel­la. Vähän niin kuin tiedoit­ta­jan roolissa.

  Jos työt­tömät ryhty­i­sivät rauhanomais­es­ti mel­lakoimaan, niin minkälaisia sak­tioi­ta näi­den näkyvälle johta­jalle Osmo olisi valmis sal­li­maan. Tosin leipäan­nok­sia on jo ryhdyt­ty leikkaa­maan työt­tömien puo­lus­ta­jil­ta työt­tömyys­tur­van lakkau­tamisil­la ja toimeen­tu­lotuen alen­tamisil­la, että ovatko nuokaan vielä riit­täviä “sank­tioi­ta”.

 43. Tiedemies:

  En oikein tajua, miten joku viit­sii ja jak­saa hurskastel­la jostain “tap­pami­nen on väärin”- moraal­ista. Ajatelkaa asi­aa nyt het­ki niiden kannal­ta, jot­ka asi­as­ta päät­tävät oper­ati­ivisel­la tasolla

  Hmm no ei kai täs kovin moni mitään tol­las­ta hurskastel­lu. Oma­l­ta osaltani esim. en esit­täny mitään ton kaltas­ta moraaliväitet­tä, vaan tiedustelin, et mihin ne sen vas­takkaisen moraaliväit­teen esit­täneet tyyp­it perus­taa käsi­tyk­sen­sä ja mihin ne vetää sen oikeu­tuk­sen rajan. Kuole­man­tuomio­han olis taloudel­lises­sa mielessä aika kätevä ran­gais­tus yhteiskun­nan kannal­ta, et jos joku tosi­aan pystyis oikeut­ta­maan sen moraalis­es­ti vaik elinkautis­vankien osalta ni siin säästet­täis paljon rahaa. Ja tää kysymys ei oikeestaan liit­tyny oleel­lis­es­ti tohon Osaman caseen, vaan ain­oas­taan siihen mitä Osmo sano. Osaman osalta­han ei vält­tämät­tä ollu ees mitään oikeu­denkäyn­ti­vai­h­toe­htoa tarjolla. 

  En oo sitä pait­si ollenkaan var­ma, onks kuole­man­tuomio ees pahimpia ran­gais­tuk­sia mitä globaalil­la mit­ta­pu­ul­la on rikol­lisille tarjolla.

 44. Rogue:
  “Et var­maan meinaa, et sodas­sa jen­gin tap­pami­nen olis oikeutet­tua riip­pumat­ta siitä, onks itse sota oikeutettu?”

  Itse asi­as­sa on täysin yleis­es­ti hyväksyt­ty kan­sain­välisen oikeu­den peri­aat­te, että soti­las­ta ei voi siitä syyt­tää, jos hän ampuu vastapuolen soti­laan, joka ei ole antau­tunut — vaik­ka sit­ten hänen ylipää­likkön­sä olisikin syyl­listynyt rikok­seen aloit­ta­mal­la kyseisen sodan.

  Soti­laal­la ei myöskään ole velvol­lisu­ut­ta vaaran­taa henkeään yrit­täm­l­lä ottaa viholli­nen vangik­si hengis­sä, jos hänen tap­pamisen­sa on selkeästi tur­val­lisem­pi vaihtoehto

  (siinä tietysti tuli mainit­tua pari niistä monista syistä mik­si useim­mat mielum­min elävät rauhan vallitessa)

 45. Sylt­ty:

  JOs Osama olisi otet­tu vangik­si, niin siitäpä olisi läht­enyt liik­keelle Osaman teloituk­seen saak­ka kestävä “olemme al-quidon sivu­ve­liv­erkos­to, meil­lä on pant­ti­vanke­ja ja vaadimme oskua vapaaksi”-uutisten kierre.

  Nii tätä mäkin tuumin. Lisäks Osaman telot­ta­mi­nen pitkän vankeu­den ja luul­tavasti epäavoimen oikeu­denkäyn­tipros­essin jäl­keen olis luul­tavasti ollu jenkeille imagon kannal­ta paljon huonom­pi ske­naario ku se, et Osama oli “killed in action”. Edel­listä tapaa län­si­maiset eli­it­tiä­lymys­töhurskasteli­jat olis moral­isoinu kuole­man­tuomion “vääryy­den” vuoks ja tiet­ty siks, et oikeu­denkäyn­tipros­es­si olis ollu puolueet­to­muu­den irviku­va. Islam­fanaatikot taas olis saanu siitä vaan ben­saa liekkei­hin­sä. Nyt molem­mat osa­puo­let voi helpom­min ajatel­la, et Osama kuoli semi­re­hellis­es­ti tuli­tais­telus­sa, eikä sen suurem­pia oikeusmurhia tapah­tunu. Toki islamistit voi käyt­tää tätäkin jos­sain määrin omi­in tarko­tuk­si­in­sa, mut tuskin ne oli ikinä muu­ta odot­tanu, ku et joku päivä Osama kohtaa lop­pun­sa just tolleen.

 46. Osmo:

  “Minus­ta on oikeutet­tua pitää Osamaa syyl­lisenä niihin rikok­si­in, joi­hin hän väit­tää itse syyllistyneensä”

  Tun­nus­tus nyt ei sinän­sä tai­da län­tisessä oikeusjär­jestelmässä riit­tää näytöks läh­eskään kaikissa rikok­sis­sa. Täs kyseisessä tapauk­ses­sa­han vois teo­ri­as­sa olla paljonkin syitä olet­taa, et on vaan sovit­tu jonkun tyypin otta­van vas­tu­un ja jah­datun ketun roolin. Taustal­la voi sit olla mon­imutka­nen vyy­hti ja lop­ul­ta vaikee sanoo, kenen syyl­lisyys­taak­ka siinä on minkäkin suurunen.

 47. Minus­ta on vähän ontu­vaa perustelua hurskastel­la sil­lä, että yri­tys van­gi­ta Osama elävänä olisi ollut ker­takaikki­aan liian vaar­al­lista omille soti­laille. Ei se Osama mikään perus­pahista vaar­al­lisem­pi teräs­mies ollut, vaik­ka hänen alaisen­sa ovat saat­ta­neet muu­ta­man onnis­tuneen ter­rori-iskun tehdäkin. Toisaal­ta, jos se olisi niin vaar­al­lista ja omien soti­laiden suo­jelu muka kaik­ki kaikessa, niin sil­loin­han olisi ollut paljon järkeväm­pää ampua vain ohjuk­sel­la talot mäsäk­si, niin kuin Yhdys­val­lat tuon tuos­ta tekee Pak­istanis­sa muutenkin, eikä tehdä rynnäkköä.

  Itseäni ei tosin useim­miten kauheasti etenkään yksit­täis­ten ihmis­ten tap­pami­nen muil­la man­tereil­la järkytä, joitain pahasti sor­ret­tu­ja kan­so­ja luku­unot­ta­mat­ta. Ja on hyvä muis­taa, että etenkin suur­val­lois­sa tup­paa johta­jille omien kansalais­tenkin hen­gen­mene­tys ole­maan usein suh­teel­lisen sivu­seik­ka, mikä näkyy esimerkik­si herkkyy­dessä julis­taa tarpeet­to­mia sotia tai oper­aa­tio North­woodsin kaltai­sis­sa han­kkeis­sa. Juh­la­puheis­sa voidaan sit­ten uskotel­la muu­ta kansalle.

 48. TomiA, vaikkei län­si­mainen oikeus vält­tämät­tä olekaan maail­man tehokkain ase ter­ror­is­mia vas­taan, niin minus­ta se olisi kuitenkin voin­ut ollut järkevin vai­h­toe­hto. Ter­ror­is­mi on kuitenkin tilas­tol­lis­es­ti tarkastel­tuna suh­teel­lisen harv­inaista ver­rat­tuna paljon arkisem­pi­in uhkiin.

  Lisäk­si tämä sotimi­nen on tul­lut aivan tolkut­toman kalli­ik­sikin, mikä ei ole aivan mitätön järkevyyspe­ruste, etenkin kun Osaman olisi saanut hengiltä ja jotain näytös­lu­on­teisia ohjus­pom­mi­tuk­sia paljon halvem­mal­lakin ja hyödyl­lisyys olisi saat­tanut olla yhtä hyvä tai huono kuin nykyisessä miehi­tysyri­tyk­sessä. Vaik­ka esimerkik­si muutenkin kyseenalainen Iraki­in hyökkäämisen alun­perin väitet­ti­in tule­van suh­teel­lisen hal­vak­si ja suun­nilleen mak­sa­van itsen­sä takaisin, niin monien nykykäsi­tys­ten mukaan kus­tan­nuk­set ovat paisuneet kuin pul­lataik­i­na muutenkin pelot­ta­van velka­an­tuneessa Yhdys­val­lois­sa. Tässä jotain arvioita:

  Accord­ing to a Con­gres­sion­al Bud­get Office (CBO) report pub­lished in Octo­ber 2007, the U.S. wars in Iraq and Afghanistan could cost tax­pay­ers a total of $2.4 tril­lion dol­lars by 2017 when count­ing the huge inter­est costs because com­bat is being financed with bor­rowed mon­ey. The CBO esti­mat­ed that of the $2.4 tril­lion long-term price tag for the war, about $1.9 tril­lion of that would be spent on Iraq, or $6,300 per U.S. citizen.[9][10]

  Stiglitz, for­mer chief econ­o­mist of the World Bank and win­ner of the Nobel Prize in Eco­nom­ics, has stat­ed the total costs of the Iraq War on the US econ­o­my will be three tril­lion dol­lars in a mod­er­ate sce­nario, and pos­si­bly more in the most recent pub­lished study, pub­lished in March 2008.[11] Stiglitz has stat­ed: “The fig­ure we arrive at is more than $3 tril­lion. Our cal­cu­la­tions are based on con­ser­v­a­tive assumptions…Needless to say, this num­ber rep­re­sents the cost only to the Unit­ed States. It does not reflect the enor­mous cost to the rest of the world, or to Iraq.”[11]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_cost_of_the_Iraq_War

 49. Muu­ta­ma kysymys mietit­täväk­sesi: Kuka määrit­telee kenet saa tap­paa? Onko Sin­ul­la Osmo mielessäsi mui­ta kans­saih­misiä joiden tap­pami­nen on oikein ja jot­ka voidaan lynkkaus­porukoiden toimes­ta ripus­taa lähimpi­in lyhtypylväisi­in? Kuka määrit­telee mitä ovat ne “rikok­set” jot­ka oikeut­ta­vat tap­pamiseen? Samal­la logi­ikalla Hanns-Mar­tin Sch­leyr oli rikolli­nen ja saati­in tap­paa, samoin Aldo Moro, jos ker­ran hei­dän tap­pa­jansa oli­vat hei­dän “sodas­saan” määritelleet näi­den teot kuole­mal­la ran­gais­taviksi rikokseksi.Pitäisköhän Sin­un vielä miet­tiä tuo asia ihan filosofiselta kannal­ta uusik­si. Ennen yhdis­tin vihreät ihmisoikeuk­sien puo­lus­tamiseen, mut­ta ajat näyt­tävät muuttuneen.

 50. Pekka Taipale:

  “Siis Al-Qaidan Al-Jazeer­an kaut­ta julkaise­ma video, jois­sa Osama riemuit­see isku­jen onnis­tu­mista, eivät riitä?
  http://en.wikipedia.org/wiki/2004_bin_Laden_video

  Jos näin on, niin on ihan ilmi­selvää, että mikään ei riitä.”

  Osama kiisti aluk­si osal­lisuuten­sa WTC-iskui­hin ja vas­ta vuon­na 2004 ilmoit­ti olleen­sa isku­jen takana. Tietysti tähän voi olla miljoona syytä, mut­ta silti olisin varovainen ainakin sen suh­teen, että pitäisin tässä tapauk­ses­sa kuole­man­tuomio­ta absolu­ut­tis­es­ti oikeutettuna.

  Mun mielestä olis helpom­pi ymmärtää bin Ladenin kuole­man­tuomion oikeudel­lisu­ut­ta, jos pis­tet­täisi­in kovaa dataa tiski­in, mik­si tap­po oli oikein ja vält­tämätön. Nythän on vaan Oba­man ilmoi­tus, että oikeus on tapah­tunut ja val­tio­jo­hta­jien hymis­te­lyä asian tiimoilta.

 51. Ris­to:

  Itse asi­as­sa on täysin yleis­es­ti hyväksyt­ty kan­sain­välisen oikeu­den peri­aat­te, että soti­las­ta ei voi siitä syyt­tää, jos hän ampuu vastapuolen soti­laan, joka ei ole antau­tunut – vaik­ka sit­ten hänen ylipää­likkön­sä olisikin syyl­listynyt rikok­seen aloit­ta­mal­la kyseisen sodan

  Öö kukas tässä nyt yksit­täisen riv­i­soti­laan moraal­ista tai velvot­teista on mitään puhunu?

 52. Niin että luoti­inko tässä siis uusi Jeesus-hah­mo tietyn­laisille usko­vaisille? Jeesus tapet­ti­in, kos­ka hän oli vaar­alli­nen val­lan­pitäjille, ei sik­si, että hän olisi ollut jumal­hah­mo. Toisaal­ta Jeesus ei tain­nut tap­at­taa tuhan­sia, vaik­ka hänen nimis­sään onkin tapet­tu miljoonia.

 53. Military–industrial com­plex, Chomsky …

  Halu­aisin vas­tauk­sen seu­raavaan kysymyk­seen vaik­ka se, anteek­si vain, ei asi­aan kuu­lukaan: raken­netaanko USA:ssa asun­to­ja soti­las­menoil­la? Olen nimit­täin itse keksinyt tai jostain lukenut, että val­ta­va soti­laskoneis­to takaa dol­lar­in arvon / alhaisen koron kaikissa kuviteltavis­sa tilanteis­sa. Asun­toku­plakin olisi siten merk­i­tyk­setön töyssy, kos­ka sijoit­ta­jat pian luot­taisi­vat taas dol­lari­in. Esimerkik­si tämän viimeisim­män kuplan tulok­se­na USA:ssa on nyt paljon hal­paa asun­toa myyn­nis­sä sikäläis­ten eduk­si. Mak­sum­iehinä toimii kuitenkin koko maail­ma. Vai onko tämä tyh­mä kysymys?

 54. Kos­ka puhutaan niin suurista luvuista, niin jonkun skaalan tuos­ta ter­ror­is­min­vas­taisen “sodan” tolkut­tomista kus­tan­nuk­sista saa jaka­mal­la ne 911-iskuis­sa kuollei­den henkilöi­den määräl­lä. Jokaista kuol­lut­ta uhria kohti siis tuh­lataan noin 1 000 000 000 dol­lar­ia ja kokon­ais­sum­ma siis on karkeasti arvioitu­na ehkä noin 3 000 000 000 000 dollaria.

 55. OSMO:“Pekka Haav­is­to näyt­tää net­ti­sivuil­laan ole­van sitä mieltä, että Osaman bin Ladenin tap­pami­nen oli oikein. Minus­takin se oli ehdot­tomasti oikeutet­tua, mut­ta eri asia on, oliko se järkevää.”

  OSMO:“Väkivalta oikeut­taa väki­val­lan – siis joidenkin silmissä.”

  Eli Osmon silmis­sä, muuten lau­seis­sa on ris­tiri­ita. Ja se järkevyy­den pohtimi­nen on juuri sitä prag­maat­tisu­ut­ta, jota Osmo edus­taa ja jota vas­tus­tan viimeiseen asti. Ja Osmolle tiedok­si, ettei edes koti­maises­sa henkirikok­ses­sa näytök­si riitä (ei pitäisi riit­tää) pelkkä oma tun­nus­tus, jos­sain näpistys-jutus­sa se kyl­lä riittää.

 56. Olet­teko muut miet­ti­neet sitä, mikä olisi älyl­lisen ihmisen mielestä fik­suin­ta koko tässä ter­ror­is­min vas­taises­sa sodas­sa? Vas­taan itse: tietenkin sen lopet­ta­mi­nen kokon­aan! Ei ter­ror­is­mia vas­taan voi oikeasti soti­mal­la sotia, sitä voi vain yrit­tää estää ja kon­trol­loi­da. Mieluiten mielestäni muu­toin kuin ns sotati­lanteessa, joka antaa val­ti­olle ihmeel­lisiä eriva­pauk­sia, ihmisoikeuk­sien kus­tan­nuk­sel­la siis. Lisäk­si jo mainit­tu argu­ment­ti pitää muis­taa: tämä sota on vienyt mil­jaardeit­tain taalo­ja, ilman että maail­man kokon­ais­tur­val­lisu­us olisi siitä oleel­lis­es­ti kohen­tunut. Tod näk päinvastoin.

  Ain­oa mielestäni mah­dolli­nen (poli­it­tis­es­ti / käytän­nössä) tapa lopet­taa tämä sota on saa­da se johonkin päätepis­teeseen. Siis esim elim­i­noi­da se henkilö, jon­ka pää­menok­si koko sota käytän­nössä julis­tet­ti­in. Jos tämä oper­aa­tio johtaa siihen, että Oba­ma julis­taa ko sodan päät­tyneek­si, mikä mielestäni on mah­dol­lisuuk­sien rajois­sa tapah­tua, niin pidän iskua täysin perustel­tuna ja jopa humaan­i­na tekona! 

  Jään odot­tele­maan Oba­man jatkoliikkeitä!

 57. Rogue:

  “Nii tätä mäkin tuumin. Lisäks Osaman telot­ta­mi­nen pitkän vankeu­den ja luul­tavasti epäavoimen oikeu­denkäyn­tipros­essin jäl­keen olis luul­tavasti ollu jenkeille imagon kannal­ta paljon huonom­pi ske­naario ku se, et Osama oli “killed in action”.”

  Ima­go pitää aina rak­en­taa. Mikäli Osama olisi otet­tu kiin­ni ja hänelle olisi luet­tu lakia Alaba­mas­sa Ku Klux Klanin kevätriehas­sa, niin voi olla että joku olisi jupis­sut jotain jääviydestä.

  Mun mielestä täs olis ollu jenkeille mah­dol­lisu­us hakea moraal­ista niskalenkkiä Al-Qaidas­ta. Mitäs jos ne oliskin sat­san­nut puolueet­tomaan oikeu­denkäyn­ti­in, puhunu kos­ton kier­teen katkaisemis­es­ta, uud­es­ta alus­ta jne. Tule­vaisu­us olis voin­ut olla hyvinkin eri­lainen. Nyt se näyt­täy­tyy kovin ennal­ta arvattavalta.

 58. Haav­is­to selvästi iloinen Bin Ladenin tap­pamis­es­ta. Osmon mielestä tap­pami­nen oikeutet­tua. Tämä vie ainakin kuo­la­man­tuomion vas­tus­tamisen loogisu­u­den heiltä, siinä sen­tään on oikeu­den päätös, tässä ei sitäkään. Tässä kohtaa on muuten hyvä huo­maut­taa Bushista, kym­meniä tuhan­sia kuollei­ta sivi­ile­jä Irakissa ja Afgan­istanis­sa, vuosikausien van­git­semisia ilman oikeu­denkäyn­tiä ja vesikidu­tus­ta, olisiko Bushin tap­pam­mi­nen Soin­in­vaaran mielestä oikeutettua,ainakin loogis­es­ti ajatellen kyllä.

 59. Enti­nen vihrei­den äänestäjä:

  “Minus­ta on vähän ontu­vaa perustelua hurskastel­la sil­lä, että yri­tys van­gi­ta Osama elävänä olisi ollut ker­takaikki­aan liian vaar­al­lista omille soti­laille. Ei se Osama mikään perus­pahista vaar­al­lisem­pi teräs­mies ollut…”

  Eivät jenkit olisi otta­neet turhia riske­jä perus­pahik­senkaan kanssa. Taval­lis­es­ta vihol­lis­soti­laas­ta tehdään nopeasti vaina­ja, jollei tämä ole selvästi antau­tu­mas­sa. Niin myös hel­posti taval­lis­es­ta joukko­murhaa­jas­ta, jos hänet täy­tyy ryn­näköl­lä kotoaan hakea, varssinkin jos hänen tiede­tään suh­tau­tu­van suo­peasti itsen­sä räjäyttäjiin. 

  “Toisaal­ta, jos se olisi niin vaar­al­lista ja omien soti­laiden suo­jelu muka kaik­ki kaikessa, niin sil­loin­han olisi ollut paljon järkeväm­pää ampua vain ohjuk­sel­la talot mäsäksi”

  Ruumi­in iden­ti­fion­nille oli arvoa amerikkalaisille. Osaman elämäl­lä ei ollut. Ensim­mäisen takia kan­nat­ti ottaa riske­jä, toisen takia ei. Pienenä lisäbonuk­se­na sivullisia kuoli vähemmän.

 60. Bush käyt­ti villin län­nen tyyli­in elävänä tai kuolleena- määritelmää. Oba­ma sanoi, että oikeus on voit­tanut, siis suo­raan b‑luokan Hol­ly­wood-eloku­vas­ta, jos­sa per­heenisä on kostanut vai­mon­sa kuole­man. Tämä tietysti sopii vihreille, mikä ei ainakaan min­ua yllättänyt.

 61. Ilk­ka Laari, mik­si tässä kohtaa pitäisi miet­tiä jotain moraal­ista “tap­pamisen oikeut­ta”? Mikä tekee Osamas­ta jotenkin niin erikoisen, että hän ansait­see tul­la kaiken maail­man ihmisoikeusin­toil­i­joiden ikoniksi ja sankarik­si? Sekö että hänen jen­gin­sä tap­poi kolmisen tuhat­ta amerikkalaista? 

  Tulee väk­isin mieleen Cliffhang­erin pahis, joka toteaa, että jos tap­paa yhden ihmisen, on pelkkä murhaa­ja, mut­ta kun tap­paa tarpeek­si mon­ta, on val­loit­ta­ja. Mis­sä menee raja, jon­ka jäl­keen tap­pa­jaa ei enää saa ampua? Viidessä? Kahdessakymmenessä? 

  Minus­ta type­r­yys tässä ei ole se, etteikö jonkun ampumi­nen tuos­ta vaan olisi ikävää, vaan se, että krokoti­ilinkyyneliä valutel­laan maail­man etsi­ty­im­män mas­samurhaa­jan puoles­ta, kun samaan aikaan vas­taavaa tapah­tuu joka puolel­la maail­maa, eikä ketään kiinnosta. 

  Täl­lainen anek­doot­ti: eräs van­hempi her­ras­mies ker­toi komen­nus­matkas­taan eräässä afrikkalaises­sa sata­makaupungis­sa 90-luvul­la. Joi­hinkin kont­tei­hin oli mur­taudut­tu, ja mur­tomiehet oli­vat vielä paikan­pääl­lä, kun sata­mavahdin paikalle­soit­ta­mat poli­isit tuli­vat. Poli­isit ajoi­vat paikalle panssari­au­tol­la, tulit­ti­vat kont­tien välis­sä lymy­ile­viä mur­tomiehiä konepis­toolein, ja jät­tivät ruumi­it loju­maan sinne, kun oli­vat varmis­tuneet että kaik­ki oli­vat kuolleet. Aamul­la joku kävi hake­mas­sa ruumi­it. Mitään ei kyselty. 

  Amerikkalaiset erikoisjoukot (?) ampu­vat maail­man etsi­ty­im­män rikol­lisen vaar­al­lisel­la maaperäl­lä, ja heti alka­vat hip­it protestoida.

 62. enti­nen vihrei­den äänestäjä
  Lisäk­si tämä sotimi­nen on tul­lut aivan tolkut­toman kalliiksikin

  Irakin sodal­la ei ole oikeas­t­aan mitään tekemistä Osaman tai sodas­sa ter­ror­is­mia vas­taan. Toki niitä käytet­ti­in tekosyinä.

  Ohju­siskul­la ei saa varmis­tus­ta kuo­liko Osama ja oliko mies edes talossa.

  Jari Maki
  Osama bin Ladenin tap­pami­nen oli yksi esimerk­ki siitä, kuin­ka ihmis­ten tap­pami­nen kuu­luu keskeisenä osana Yhdys­val­to­jen ole­mas­saoloa kuvaavi­in periaatteisiin.

  Suomen ole­mas­saolon peri­aat­teisi­in kuu­luu olen­naise­na osana koulut­taa puo­let väestöstä tap­pa­maan. Suo­ma­laisu­u­teen kuu­luu sotiemme sato­jen tuhan­sien uhrien muis­telu ja samal­la ver­hot­tu harmis­telu siitä, ettei sota men­nyt parem­min eli vihol­lisia saatu enem­pää tapet­tua (eri­tyis­es­ti talvisodassa). 

  Sodas­sa on tapana tap­paa vihol­lisia. Ei tap­pamis­es­ta tule yhtään se epäoikeutetumpaa, jos siitä on pres­i­dentin käsky.

 63. Uutis­ten mukaan oper­aa­tio oli äärim­mäisen yksipuo­li­nen mitä tulee laukausten­vai­h­toon. Navy seals ‑joukot koki­vat aseel­lista vas­tar­in­taa ain­oas­taan oper­aa­tion alus­sa, kun bin Ladenin lähet­ti ampui viereis­es­tä vierastalosta. Erikoisjoukot elim­i­noi­vat ampu­jan ja tämän kanssa olleen naisen. Tämän jäl­keen Navy Seal­sia vas­taan ei ammut­tu laukaustakaan.

  http://www.nytimes.com/2011/05/05/us/politics/05binladen.html?_r=1&hp

 64. Osmo:

  Minus­ta on oikeutet­tua pitää Osamaa syyl­lisenä niihin rikok­si­in, joi­hin hän väit­tää itse syyllistyneensä

  haha­ha­ha­hah… päteeks tää sun mielestä kaikki­in ter­ror­is­tei­hin vai onks Osama erikoistapaus?

  Rogue:

  En oo sitä pait­si ollenkaan var­ma, onks kuole­man­tuomio ees pahimpia ran­gais­tuk­sia mitä globaalil­la mit­ta­pu­ul­la on rikol­lisille tarjolla.

  Mä oon aivan äimänä, jos kuole­man­ran­gais­tus on pahin­ta mitä on tarjolla.

 65. Moraali on sub­jek­ti­ivi­nen mie­len apu­vä­line ja sitä voivat käyt­tää tässä tapauk­ses­sakin vain bin Ladenin ampuneet ja edelleen koko oper­aa­tios­ta vas­tan­neet. He kär­sivät Osaman tap­pamis­es­ta syn­tyneen tuskan sit­ten, kun ovat siihen valmiita.

  Muil­la ihmisil­lä ei ole juuri tuo­hon tilanteeseen mitään sanomista—etenkään yleisel­lä tasol­la, jol­la vain keskustel­laan, mis­sä eri­lai­sis­sa tilanteis­sa ihmisen saa tap­paa tai jät­tää henki­in. Joku voi sanoa, että itsepuo­lus­tuk­sek­si saa tap­paa, mut­ta toisen mielestä ei edes sil­loinkaan. Ei ole mah­dol­lista sanoa ainakaan tässä ajas­sa, mikä on oikein ja mikä väärin: on vain yksit­täis­ten henkilöi­den tekemiä val­in­to­ja: valin­nat riip­pu­vat tap­pa­jas­ta ja tapet­tavas­ta, ja tap­pa­jat vas­taa­vat niistä viime kädessä itsek­seen, vaik­ka kukaan ei heitä tuomitsisi.

  Lop­pu on poli­ti­ikkaa, val­tapeliä ja egolo­giaa.

 66. Asiantun­ti­joiden mukaan Al Qai­da on täl­lä het­kel­lä n. 300 karku­un juok­se­van miehen ryh­mä, joka ei asial­lis­es­ti ottaen ole saanut sit­ten 9/11 aikaan yhtään mitään.

 67. Ode: “Olen ymmärtänyt, että Osaman oli van­ha ja sairaan­loinen mies, joka ei enää tosi­asi­as­sa johtanut tappajaorganisaatiotaan.”

  Entäs jos asia olikin tois­in­päin. Entäs jos hän halusi tak­tis­es­ti myös täl­laista kuvaa itses­tään. Jos hän edelleen rahoit­tikin ja johti jatku­via ter­ror­iteko­ja, jois­sa kuolee varsin viat­to­mia ihmisiä, mukaan lukien lap­sia ja vanhuksia.

  Täl­lainen olet­ta­mus on yhtä perustel­tu kuin muukin. Tämä ei ole Oden kir­joituk­sen varsi­nainen point­ti mut­ta tähän keskustelu­un: Osaman tap­pami­nen oli ain­oa mah­dolli­nen käytet­tävis­sä ole­va keino real­is­tis­es­ti ajatellen, jos hänen toim­intansa ker­ran piti estää. Niinkuin tietysti piti ottaen huomioon mihin kaik­keen hän on jo syyllistynyt.

 68. Tässä on kyseessä vähän toisen­lainen henkilö kuin Che Gue­vara, jon­ka mar­ty­roimi­nen tuot­ti yhden his­to­ri­an suurim­mista henkilökulteista.

  Uuti­soin­nis­sa häir­it­sev­in­tä on se, että se on tehty hal­li­tus­lähtöis­es­ti, ja USA:n hal­li­tus on yksi niistä tietolähteistä joka ei ole his­to­ri­as­sa osoit­tau­tunut eri­tyisen tarkak­si. Tarvi­taan siis lisää tietolähteitä.

  Tästäkin kokon­aisu­ud­es­ta tiedämme, että 9–11 isku­jen viralli­nen raport­ti on fysi­ikan lakien vastainen.

 69. Tiedemies:

  “Ilk­ka Laari, mik­si tässä kohtaa pitäisi miet­tiä jotain moraal­ista “tap­pamisen oikeut­ta”? Mikä tekee Osamas­ta jotenkin niin erikoisen, että hän ansait­see tul­la kaiken maail­man ihmisoikeusin­toil­i­joiden ikoniksi ja sankarik­si? Sekö että hänen jen­gin­sä tap­poi kolmisen tuhat­ta amerikkalaista?”

  Anteek­si, että puhal­lan väli­in. Mun mielestä on erikoista, että poruk­ka on valmis pitämään kuole­man­tuomio­ta oikeutet­tuna ennen kuin on edes tiedos­sa A) mitä kar­tanos­sa oikeasti tapah­tui ja B) mikä on Osaman osu­us ter­ror­is­titekoi­hin. Ennen näi­den selvit­tämistä on melko vaikea pohtia asi­aa oikea-väärä ‑akselil­la, muuten kuin mutu-tun­tu­mal­la. Fun­da­men­tal­isti­nen kan­ta suun­taan tai toiseen on perin kum­mallista tässä vaiheessa.

  “Minus­ta type­r­yys tässä ei ole se, etteikö jonkun ampumi­nen tuos­ta vaan olisi ikävää, vaan se, että krokoti­ilinkyyneliä valutel­laan maail­man etsi­ty­im­män mas­samurhaa­jan puoles­ta, kun samaan aikaan vas­taavaa tapah­tuu joka puolel­la maail­maa, eikä ketään kiinnosta.”

  On tot­ta, että kaikkea paskaa tapah­tuu maail­mas­sa täl­läkin het­kel­lä, mut­ta se ei mil­lään taval­la nol­laa Osaman asian käsittelyä.

 70. Ein­sten:

  “Mun mielestä on erikoista, että poruk­ka on valmis pitämään kuole­man­tuomio­ta oikeutet­tuna ennen kuin on edes tiedos­sa A) mitä kar­tanos­sa oikeasti tapahtui”

  Ei kai niil­lä kar­tanon tapah­tu­mil­la oo juurikaan tekemistä kuole­man­tuomion oikeu­tuk­sen kannal­ta Osaman tapauksessa?

 71. Simo Mele­nius:

  Moraali on sub­jek­ti­ivi­nen mie­len apu­vä­line ja sitä voivat käyt­tää tässä tapauk­ses­sakin vain bin Ladenin ampuneet ja edelleen koko oper­aa­tios­ta vas­tan­neet. He kär­sivät Osaman tap­pamis­es­ta syn­tyneen tuskan sit­ten, kun ovat siihen valmiita

  Meinaat sen jäl­keen, kun ne on eka kylpe­ny sham­pan­jas­sa ja myhäil­ly kansal­lis­sankareina erinäi­sis­sä mediois­sa parin vuo­den ajan? Toi on vähän rajot­tunu ole­tus, et kaik­ki ihmiset kokis empa­ti­aa samal­la taval­la ku joku kuvit­telee ite koke­vansa. Tilanne on niin eri siel tais­telun tuoksi­nas­sa, ettei siitä tietämätön osaa mitenkään arvioi­da niiden fiilik­siä. Ja pitää nyt oikeesti muis­taa, et jonkun yksit­täisen soti­laan moraali on vähän eri jut­tu ku filosofinen pohtimi­nen sen suh­teen, mil­loin ja mil­lä perusteil­la joku val­tio voi tode­ta jonkun yksilön tap­pamisen oikeutetuks.

 72. Eis­ntein
  Mun mielestä täs olis ollu jenkeille mah­dol­lisu­us hakea moraal­ista niskalenkkiä Al-Qaidas­ta. Mitäs jos ne oliskin sat­san­nut puolueet­tomaan oikeu­denkäyn­ti­in, puhunu kos­ton kier­teen katkaisemis­es­ta, uud­es­ta alus­ta jne. Tule­vaisu­us olis voin­ut olla hyvinkin eri­lainen. Nyt se näyt­täy­tyy kovin ennal­ta arvattavalta.

  Jenkit ovat käytänössä tuhon­neet Al-Qaidan kyvyn käy­dä tehokas­ta ter­rorikam­pan­joi­ta ja voit­ta­neet sodan kv-ter­ror­is­mia vas­taan (10v hil­jainen kausi voidaan laskea voitok­si). Kun USA lähti suu­tus­päis­sään ryn­nimään Afgan­istani­in, siitä piti alkaa ter­ror­is­min kukois­tuskausi. Sama jut­tu Irakin kanssa ja sama jut­tu aina kun jenkit tukee Israelia.

  Mitään merkit­tävää ei kuitenkaan ole tapah­tunu. Mus­lim­it ovat yhtä paljon tai vähän amerikkalais­vas­taisia kuin ennenkin, mut­ta niin­hän niitä suuren saatanan lip­pu­ja poltet­ti­in jo 70-luvulla.

  Osaman kuole­ma on merkit­tävä PR-voit­to. Se (+ Sad­damin kohta­lo, vaikkei se liity ter­ror­is­mi­in) osoit­taa kaikille, että jenkeille ei nyt vaan voi pot­tuil­la ja kuvitel­la vielä selviän­sä siitä.

  On ihan täyt­tä hai­hat­telua puhua jostain kos­ton kier­teen katkais­us­ta, pait­si jos USA olisi valmis vetäy­tymään lähi-idästä ja avit­ta­maan siinä sivus­sa Israelin puskemises­sa mereen. Maail­ma nyt vaan ei toi­mi siten kuin pasi­fistiset ide­al­is­tit toivovat.

 73. Otan nyt rauta­lankaa ja vään­nän niin selvästi kuin osaan:
  a) Osama oli maail­man etsi­tyin rikolli­nen, epäilty osal­lisu­ud­es­ta tuhan­sien ihmis­ten murhi­in, ja epäilti­in ole­van välil­lis­es­ti vas­tu­us­sa kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten kuole­maan. Ottakaa kuka tahansa kult­ti­jo­hta­ja tai vaik­ka pankkirosvo­joukon johta­ja tms tilalle. 

  b) Sealit ovat soti­lai­ta, hei­dät on koulutet­tu ampumaan vihol­lisia. Tyyp­it koulute­taan taval­la, jos­ta ei selviä täysin selväjärki­nen kaveri. 

  c) Pak­istan on USA:n liit­to­laisas­e­mas­taan huoli­mat­ta vääräl­lään porukkaa, joka on valmis pamaut­ta­maan itsen­sä taivaan tuulii, jos saa muu­ta­man amerikkalaisen mukaansa. 

  d) Tap­pami­nen tap­pamisen vuok­si on väärin.

  Tästä tilanteesta lähde­tään, ja laite­taan Sealit hake­maan Osamaa. Komen­ta­jalle voidaan tiet­ty sanoa, että ottakaa elävänä, jos pystytte. On voitu sanoakin, mut­ta taku­ul­la on myös san­ot­tu, että ampukaa mielu­um­min kuin päästätte karku­un. Vrt koh­dat a), b) ja c). Näin tehtäisi­in kenen tahansa murhas­ta etsin­täku­u­lute­tun kohdal­la noin yleen­säkin. Myös Suomessa. 

  Ongel­ma tässä on “ihmisoikeuk­sista” itkeville lähin­nä koh­ta d, ei sik­si että kost­a­mi­nen tap­pa­mal­la osama olisi jotenkin “oikeutet­tua”, ei sik­si että ketään saisi tap­paa, vaan sik­si, että ammut­tu­jen pankkirosvo­jen perään ei itketä. Nyt itketään maail­man etsi­ty­im­män murhaa­jan oikeuk­sien perään enem­män kuin yhdenkään poli­isin syyt­tömänä ja aseet­tomana ampuman newyork­i­laisen mus­tai­hoisen. Paukut näistä asioista valit­tamises­sa kan­nat­taisi säästää niihin epäko­hti­in, joiden kor­jaamisel­la on oikeasti merkitystä. 

  Edes niitä brit­tipoli­i­sei­ta ei lop­ul­ta tuomit­tu, jot­ka ampui­v­at brasil­ialaisen nuoren miehen met­rossa (use­ampi laukaus päähän) ilmeis­es­ti pelkästään sik­si että tämä oli epäi­lyt­tävän näköi­nen. Tähän men­nessä osaman puoles­ta on itket­ty enem­män kuin sen kaverin. Min­ua ainakin hävet­täisi esit­tää hurskas­ta tässä kohtaa.

 74. “Ei kai niil­lä kar­tanon tapah­tu­mil­la oo juurikaan tekemistä kuole­man­tuomion oikeu­tuk­sen kannal­ta Osaman tapauksessa?”

  Mun mielestä on. Mitä jos Osama on heilut­tanut valkoista lip­pua ja anonut armoa Navy Sealsien saapuessa?

 75. Tiedemies kir­joit­ti 5.5.2011 kel­lo 5:57
  “Ilk­ka Laari, mik­si tässä kohtaa pitäisi miet­tiä jotain moraal­ista “tap­pamisen oikeut­ta”? Mikä tekee Osamas­ta jotenkin niin erikoisen, että hän ansait­see tul­la kaiken maail­man ihmisoikeusin­toil­i­joiden ikoniksi ja sankarik­si? Sekö että hänen jen­gin­sä tap­poi kolmisen tuhat­ta amerikkalaista?”

  Tuo­hon vas­taisin että ei mikään. Jär­jestäy­tynyt yhteiskun­ta vaan alen­tuu moraalis­es­ti tap­pa­jan tasol­la alka­es­saan tappaa. 

  Tiedemies:“Tällainen anek­doot­ti: eräs van­hempi her­ras­mies ker­toi komen­nus­matkas­taan eräässä afrikkalaises­sa sata­makaupungis­sa 90-luvul­la. Joi­hinkin kont­tei­hin oli mur­taudut­tu, ja mur­tomiehet oli­vat vielä paikan­pääl­lä, kun sata­mavahdin paikalle­soit­ta­mat poli­isit tuli­vat. Poli­isit ajoi­vat paikalle panssari­au­tol­la, tulit­ti­vat kont­tien välis­sä lymy­ile­viä mur­tomiehiä konepis­toolein, ja jät­tivät ruumi­it loju­maan sinne, kun oli­vat varmis­tuneet että kaik­ki oli­vat kuolleet. Aamul­la joku kävi hake­mas­sa ruumi­it. Mitään ei kyselty.” 

  Tuo­hon voisi kuvail­la vas­taa­van anek­dootin: Valkoinen nainen löy­tyy tapet­tuna eräässä amerikkalaises­sa val­tios­sa. Joukko sivi­il­im­iehiä hakee erivärisel­lä nahkalla varuste­tun henkilön koto­taan ja lait­taa hänet köy­del­lä kiin­ni pick-upin peräk­oukku­un. Sit­ten ajel­laan muu­ta­ma kilo­metri ja kyytiläi­nen jätetään maa­han loju­maan kun on ensin todet­tu että hän var­masti kuoli. Seu­raa­vana päivänä joku kävi hake­mas­sa ruumi­in, eikä kukaan uskaltanut kysyä mitään. Kaik­ki hyvin?
  Laji­tove­r­ien tarkoituk­selli­nen tap­pami­nen on vain yksinker­tais­es­ti väärin.

 76. Tiedemies joutuu tur­vau­tu­maan rauta­lankaan ja silti Eli­nalle ei mene jakeluun:

  Otan nyt rauta­lankaa ja vään­nän niin selvästi kuin osaan:
  a) Osama oli maail­man etsi­tyin rikolli­nen, epäilty osal­lisu­ud­es­ta tuhan­sien ihmis­ten murhi­in, ja epäilti­in ole­van välil­lis­es­ti vas­tu­us­sa kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten kuolemaan.

  Maail­man etsityin? 

  Tarkoit­tanet Yhdys­val­to­jen ja Naton etsi­tyin? Kas maail­maa on myös Aasi­as­sa ja Afrikassa…

  Myös George Bushia voi epäil­lä osal­lisu­ud­es­ta kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten murhi­in. Hyväksy­isitkö Lähi-idän kom­man­do­joukko­jen suorit­ta­man teloituk­sen mainit­semil­lasi perusteil­la GB:n kohdalla?

  Epäil­lään…

 77. Ein­sten:

  “Mun mielestä on. Mitä jos Osama on heilut­tanut valkoista lip­pua ja anonut armoa Navy Sealsien saapuessa?”

  Ei kai se valkosen lipun heilut­ta­mi­nen ja armon anomi­nen poista niitä jut­tu­ja, minkä takia se oli julis­tet­tu vapaaks riis­taks? Osaman tap­pamisen oikeu­tus var­maan pun­ni­taan niil­lä aikasem­mil­la teoil­la joi­ta se on tehny ja joista sitä syytetään, eikä sil­lä mitä se poten­ti­aalis­es­ti tekis siinä vai­heessa ku on jo paskat housus­sa. Ei kai muidenkaan kuole­man­tuomit­tu­jen tuomioiden oikeu­tus­ta kela­ta sen perus­teel­la, et pistääks ne hant­ti­in kiin­niotet­taes­sa, vaan sen perus­teel­la mitä ne rikok­set on mis­tä niitä syytetään. Valko­nen lip­pu ei siis vaiku­ta siihen arvioin­ti­in, et ansait­siks Osama kuole­man­tuomion niistä asioista mitä se on tehny. Korkein­taan se olis voinu vaikut­taa siihen, et olisko sil­lä pitäny olla oikeus oikeudenkäyntiin.

 78. Ilk­ka Laari:

  “Laji­tove­r­ien tarkoituk­selli­nen tap­pami­nen on vain yksinker­tais­es­ti väärin”

  Onks se sun mielestä siis väärin myös siinä tilanteessa, et kaks osa­puol­ta sat­tuis ole­maan sitä mieltä, et niiden kon­flik­ti­in ei oo ole­mas­sa muu­ta ratka­suu ku et toinen kuolee? Ts. ne sopii vapaae­htoses­ti, et ote­taan mat­si ja kato­taan kumpi jää eloon.

  Eiks samal­la taval­la perustelemat­ta vois myös tode­ta, et laji­toverin tarkoituk­selli­nen kidut­ta­mi­nen luk­it­se­mal­la se pie­neen kop­pi­in vuosikausiks on “yksinker­tais­es­ti väärin”? Yritän hakee täs vaan sitä, et mikä erot­taa kuole­man­tuomion oleel­lis­es­ti muista ikävistä ran­gais­tuk­sista ja miks nimeno­maan kuole­man­tuomion kohdal­la ei tart­tis miet­tiä ollenkaan niitä hyö­tyjä ja hait­to­ja, joi­ta siitä seuraa.

 79. Laji­tove­r­ien tarkoituk­selli­nen tap­pami­nen on vain yksinker­tais­es­ti väärin.

  Lainatak­seni tove­ri­amme tpyy­lu­o­maa tuos­sa yllä: Pidän aja­tus­ta että moraali edel­lyt­tää aivo­ja narikkaan moraalis­es­ti närkästyttävänä.

  Ei, ihmisiä ei saa tap­paa, se on tot­ta. Se pätee kaikki­in mei­hin. Mut­ta juuri sik­si että ihmisiä ei saa tap­paa, pitää Osama Bin Ladenin tapaiset tyyp­it ottaa kiin­ni, ja jos kiin­niot­ta­mi­nen on han­kalaa, vaar­al­lista, tai on muuten odotet­tavis­sa, että siitä seu­raa isom­pia veriteko­ja, niin sit­ten Osama tapetaan. Saako vai ei, se on epäolen­naista. Osama itse esit­ti olleen­sa tuhan­sien ihmis­ten tap­pamisen takana. Jos Osama olisi otet­tu kiin­ni, ihmisiä olisi tapettu. 

  Tästä voidaan tietenkin olla monel­la tasol­la perustel­lusti eri mieltä. Mut­ta mikään sel­l­ainen peri­aate, että “ei saa tap­paa” ei tässä kyl­lä ole mis­tään kotoisin. Se ei ker­ro mitään.

 80. Minus­ta tun­tuu, että anek­doot­ti­ni point­ti meni kyl­lä ihan kokon­aan ohi. Lynkkauk­set ja poli­isien ampumat sivi­ilit tai edes rikol­liset, ovat kauhei­ta jut­tu­ja. Minus­ta olen­naista tässä on se, että kun poli­isi ampuu jonkun ghet­to­jengiläi­nen, jol­la ei nyt “täl­lä ker­taa” sat­tunut ole­maan aset­ta, hänestä ei tule ihmisoikeusin­toil­i­joiden sankaria ja ikonia. 

  Minus­ta joku crack-kaup­pias tai puukon kanssa heilu­va pirin­isti, joka joutuu ammu­tuk­si tarpeet­tomasti, on kuitenkin paljon suurem­pi trage­dia kuin jonkun Osama bin Ladenin ampumi­nen. Kun poli­isi ampuu crack-jengiläisen, paikalliset asukkaat kuitenkin usein huokai­se­vat helpo­tuk­ses­ta. Kukaan ei itke perään. Minus­ta kyl­lä pitäisi, edes vähän. Ainakin pitäisi paljon enem­män kuin Osama bin Ladenin perään.

 81. Roguelle vielä:

  VOI olla, että edel­lis­es­tä viestistäni ei käynyt ihan point­ti vielä selville. Yritän uudestaan.

  Kuole­man­ran­gais­tuk­sen kan­nat­ta­jal­la on var­maan käytössään joku mit­tari, mil­lä hän arvot­taa henkilön kuole­man­ran­gais­tuk­seen vaa­dit­tavien teko­jen täyt­tymistä. Ja näitä teko­ja arvote­taan oikeu­den lukemiseen asti. Tästä lähtöko­hdas­ta käsin Osaman mah­dol­liseen kuole­man­ran­gais­tuk­sen oikeu­tuk­seen vaikut­ta­vat teot ovat toimet ennen kar­tanon tapah­tu­mia ja itse kartanossa.

  Osaman tapauk­ses­sa tilan­nehan voisi olla se, että hänen kytkök­senä ter­ror­is­mi­in olisi lop­pu­jen lopuk­si melko min­i­maal­ista, mut­ta hänestä olisi päätet­ty tehdä yhteis­tu­umin Al-Qaidan sisäl­lä pää­vas­tu­unkan­nat­ta­ja. Olete­taan, että teot oli­si­vat sitä luokkaa että niistä ei pysty­isi langet­ta­maan kuole­man­ran­gais­tus­ta paatuneinkaan kuole­man­ran­gais­tuk­sen kannattaja. 

  Tässä tapauk­ses­sa Osaman teot kar­tanol­la muo­dos­tu­vat merkit­täväk­si. Mitä jos hän olikin siel­lä keit­tämässä pikku­lap­sia padas­sa hil­jaisel­la tulel­la erikoisjoukku­jen marssies­sa sisään? Näin ollen kuole­man­ran­gais­tuk­sen kan­nat­ta­ja voisi kat­soa, että bin Laden on syyl­listynyt kuole­man­ran­gais­tus­ta vas­taavaan tekoon pikku­lap­sia keit­täessä, mut­ta ei ennen sitä.

  Tai sit­ten Osama saat­toi olla kar­tanol­la kir­joit­ta­mas­sa kir­jet­tä, jos­sa hän oli ilmoit­ta­mas­sa joutuneen­sa otta­maan vas­tu­un WTC-iskuista pakon edessä. Kuul­lessaan tais­telun ääniä ulkop­uolelta bin Laden riisui itsen­sä aseista ja otti laatikos­ta valkoisen lipun ja valmis­tau­tui vangittavaksi.

  Mun mielestä teot kar­tanol­la ovat myös oleel­lisia määritet­täessä sopi­vaa ran­gais­tus­ta Osamalle. Tois­taiseks tiedot Osaman teoista ovat aika epä­selviä ja ainakin osin kiis­tanalaisia. On perin outoa, että jen­gi pystyy suo­raa päätä tekee päätök­sen Osaman kuole­man oikeutuksesta.

 82. “Nyt itketään maail­man etsi­ty­im­män murhaa­jan oikeuk­sien perään enem­män kuin yhdenkään poli­isin syyt­tömänä ja aseet­tomana ampuman newyork­i­laisen mustaihoisen. ”

  Ei Osama ollut murhaa­ja eikä ter­ros­ti­ti niin kauan kuin hän tap­poi venäläisiä tai afgan­ista­laisia kommunisteja.

  Hänestä tuli ter­ror­isti vas­ta kun hän kään­tyi entisiä ystäviään vastaan.

  Lisäk­si al-Qia­da on sen ver­ran hajanainen, ettei hän ole ollut suo­rainesti mon­enkaan ter­ror­i­teon takana

 83. Jotkut “ei saa tap­paa” kom­men­toi­jat maalau­tu­vat saman­tyyp­piseen nurkkaan kuin armei­jan men­nei­den aiko­jen idioot­ti­maiset yri­tyk­set vas­tus­taa sivi­ili­palvelus­ta sofistisil­la kysymyk­sil­lä, joiden tarkoi­tus oli tehdä “pasi­fis­mista” mah­do­ton­ta — puo­lus­taistko äitiäsi/siskoasi/rakkaintasi raiskaa­jia vastaan?

  Kos­ka todel­lisu­us sijait­see mon­imutkaisel­la har­maal­la alueel­la yksiselit­teiset ratkaisumallit ovat har­voin kelvollisia.

  Luul­tavasti usko Bin Ladenin syyl­lisyy­destä joukko­murhi­in ja vihan liet­son­taan on ollut taustal­la, kun Barack Oba­ma on ilmoit­tanut, ettei vas­tus­ta kuole­man­tuomio­ta. Ylipään­sä hän on saat­tanut jo hyvis­sä ajoin ymmärtää, että suur­val­lan johta­jan ei pole syytä olla tekopy­hä, kos­ka hänen käsis­sään mitä luul­tavim­min on ver­ta. Ovatko Nobelin rauhan­palkin­non myön­täjät tämän sisäistäneet, onkin sit­ten toinen jut­tu. Näin vaik­ka Oba­ma silti onkin lähempänä rauhantek­i­jää kuin sodanlietsojaa.

 84. Ei se “oikeu­tus” tule mis­tään sen eri­tyisem­mästä kuin siitä, että sealit lähetet­ti­in paikalle, siel­lä oli etsit­ty rikolli­nen, ja riskit oli­vat merkit­tävät johtuen siitä, että oper­oiti­in Pakistanissa. 

  Mitään ran­gais­tuk­sia tässä on turha ottaa kuvaan mukaan. Jos poli­isit lähetetään hake­maan tyyp­piä, joka on vas­tu­us­sa useista murhista, ja on ris­ki että kaveri pääsee pakoon, niin sitä ammu­taan. Ei yleen­sä tietenkään päähän, mut­ta niin kauan kuin Osama oli elos­sa, oli ris­ki, että hän pak­e­nee tai että joku yrit­tää vapaut­taa ja peräti onnistuu. 

  Olen vank­ka kuole­man­ran­gais­tuk­sen vas­tus­ta­ja, mut­ta mitä järkeä on sel­l­aises­sa “korke­as­sa” moraalis­sa, joka johtaa kamalam­paan lop­putu­lok­seen, siis täl­laisen rikol­lisen pak­en­e­mis­mah­dol­lisuuk­si­in ja toden­näköiseen pant­ti­vankien kaap­pausaal­toon jne. Kuin­ka moni ter­ror­istien kaap­paa­ma ja murhaa­ma pant­ti­van­ki Osaman ollessa van­git­tuna olisi ollut “sopi­va” hin­ta mak­saa siitä, että voidaan hurskaasti ottaa Osama vangiksi?

  En esitä tätä sik­si, että itse kan­nat­taisin tap­pamista, mut­ta näitä jut­tu­ja on aivan taku­ul­la mietit­ty. “Tap­pami­nen on väärin”, her­ran pieksut. 

  Tätä voi ver­ra­ta tähän: Olete­taan, että tiede­tään var­mak­si, että henkilö X joka läh­tee tästä aseel­la kän­nipäis­sään ammuskele­maan ja ampuu n via­ton­ta ihmistä niin, että nämä kuol­e­vat. (Osaman kohdal­la voi olla täysin var­ma, että pant­ti­vanki­ti­lantei­ta tulee) Kuin­ka iso pitäisi n:n olla, että henkilön X tap­pami­nen on oikeutet­tua? Yksi? Kak­si? Sata? Muut­tuuko se sit­ten vähem­män oikeutetuk­si yht’äkkiä, kun luku onkin tuhat, ja tap­pa­ja onkin joku muu?

 85. Hyvin har­voin tapaan sel­l­aisia ihmisiä, jot­ka kat­e­goris­es­ti vas­tus­ta­vat kuole­man­ran­gais­tus­ta, yleen­sä vain tuomit­semiskyn­nys vai­htelee. Viimeistään Nürn­ber­gin oikeu­denkäyn­nistä kysymäl­lä ihmiset sanovat että joo, on se nyt ehkä joskus ihan paikallaan.

  Erit­täin usein kuulee myös sel­l­aisen toiveen, että joku olisi saanut sur­ma­ta erään Adolf-her­ran ennen kuin hän ehtisi liikaa toteut­taa mieliteko­jaan. Siis ran­gais­tus ennen rikosta! 

  Suo­raan san­ot­tuna ihmette­len sel­l­ais­ten ihmis­ten moti­ive­ja, jot­ka puo­lus­ta­vat joukko­murhan suun­nit­telun tun­nus­ta­neen bin Ladenin elämää, mut­ta eivät ole valmi­ita puo­lus­ta­maan vaik­ka Joachim von Ribben­tropia tai Alfred Rosen­bergiä. Omas­ta mielestäni he kaik­ki jouti­vat hyvin mennä.

  Min­ul­la on tämän erikoisen ilmiön syistä kyl­lä omat näke­myk­seni, mut­ta se kos­ket­taa niin mon­taa tabuai­het­ta, että en viit­si sitä kir­joitet­tuna mis­sään esittää.

  Yleis­es­ti ottaen toivoisin, että kuole­man­tuomioi­ta jaet­taisi­in maail­mas­sa (ja län­nessä!) vähem­män, mut­ta en kyl­lä aloit­taisi niiden vähen­tämistä ansait­semisas­teikon edel­lä käsitellystä päästä.

  Bin Ladenin sur­maamisen käytän­nön seu­rauk­set jäävät tosi­aan nähtäväksi.

 86. Sylt­ty

  Jenkit ovat käytänössä tuhon­neet Al-Qaidan kyvyn käy­dä tehokas­ta ter­rorikam­pan­joi­ta ja voit­ta­neet sodan kv-ter­ror­is­mia vas­taan (10v hil­jainen kausi voidaan laskea voitoksi). 

  Kos­ka täm­möi­nen hil­jainen kausi oli ja mis­sä? Ks. lista ääri-islamistien iskuista

  http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terror#Islamic_terrorism_after_9.2F11

  Se on tot­ta, että Yhdys­val­lois­sa ei ole syysku­un 2001 jäl­keen tapah­tunut suur­ta iskua. Syysku­un 11. päivän tapaus poikkeaakin sit­ten suun­nilleen kaikin tavoin Al-Qaedan ja kump­panien muus­ta sarjasta.

 87. Ei Osama ollut murhaa­ja eikä ter­ros­ti­ti niin kauan kuin hän tap­poi venäläisiä tai afgan­ista­laisia kommunisteja.

  Juuri näin. Ja Afgan­istanin ensim­mäisen sodan hedelmää on läh­es kaik­ki muukin islami­sti­radikalis­mi maail­mas­sa. Toisaal­ta, saas nähdä minkälaisen eli­it­tiryh­män “liit­tou­tu­ma” koulut­taa ja aseis­taa nyt Libyassa.

 88. Ein­sten,

  Näyt­tökysymys on ihan oma jut­tun­sa eikä oleelli­nen tässä. Mul oli ideana et olete­taan Osaman tehneen ne jutut mis­tä sitä syytetään ja mietitään et oikeut­taaks ne sen tappamisen(tai no ite mietin lähin­nä mis­sä se raja menis, en itkeskele Osaman perään). Ton ole­tuk­sen jäl­keen on aika yhden­tekevää et oliks se siel mökis chillaa­mas vai mari­noimas pikku­pen­skoi, mar­gin­aal­ista puuhastelua muiden oletet­tu­jen ansioiden rinnalla.

 89. Tiedemies:
  “Minus­ta tun­tuu, että anek­doot­ti­ni point­ti meni kyl­lä ihan kokon­aan ohi. Lynkkauk­set ja poli­isien ampumat sivi­ilit tai edes rikol­liset, ovat kauhei­ta jut­tu­ja. Minus­ta olen­naista tässä on se, että kun poli­isi ampuu jonkun ghet­to­jengiläi­nen, jol­la ei nyt “täl­lä ker­taa” sat­tunut ole­maan aset­ta, hänestä ei tule ihmisoikeusin­toil­i­joiden sankaria ja ikonia.”

  Päin­vas­toin ihmisoikeustyötä tehdään siel­lä mis­sä ihmisoikeuk­sia on loukat­tu. Nimeno­maan point­ti on suo­jel­la sitä “taval­lista” kansalaista, jota poli­isi pitää van­git­tuna kolme vuorokaut­ta, kos­ka nyt on ter­ror­is­min­vas­tainen sota käyn­nis­sä ja sil­loin lake­ja ei tarvitse nou­dat­taa niin pikkutarkasti. 

  Edelleen mä en tajua sitä mik­si täl­laisen moraalisen toimin­nan arvioin­nin pitäisi olla jotain nol­la­summapeliä, niin kuin se nyt sin­ulle näyt­tää ole­van. Kyl­lä voin myös arvot­taa niiden poli­isien toim­intaa, jot­ka lah­taa aseet­to­mia nis­te­jä ja samal­la speku­loi­da osaman tapauk­sel­la. Ei nää oo mitenkään toisil­ta pois.

 90. Eihän se ole nol­la­summapeliä, vaan ne, jot­ka intoil­e­vat jonkun Osama Bin Ladenin oikeuk­sista, tekevät siitä suo­ras­taan negati­ivisen sum­man peliä. Kun hurskastel­laan jonkun täl­laisen tyypin “oikeuk­sil­la”, niin koko touhul­ta menee poh­ja. Se vain antaa asei­ta niille kahjoille, jot­ka selit­tävät, ettei rehellisil­lä ihmisil­lä ole mitään pelät­tävää, tai että ihmisoikeuk­sien puo­lus­ta­jat halu­a­vat vain puo­lus­taa kaiken­laisia konnia.

  Tätä mieliku­vaa voisi lieven­tää, jos vaik­ka ei puo­lus­tet­taisi bin Ladenin tapaisia kon­nia, vaan keski­tyt­täisi­in oikeasti syyt­tömien tai ainakin vähem­män vaar­al­lis­ten tyyp­pi­en oikeuk­sien puolustamiseen.

 91. Rogue:

  “Näyt­tökysymys on ihan oma jut­tun­sa eikä oleelli­nen tässä.”

  Mulle just se näyt­töjut­tu oli oleelli­nen, niin kuin kir­joitin aluk­si ja johon sit­ten vastasit:

  “Mun mielestä on erikoista, että poruk­ka on valmis pitämään kuole­man­tuomio­ta oikeutet­tuna ennen kuin on edes tiedos­sa A) mitä kar­tanos­sa oikeasti tapah­tui ja B) mikä on Osaman osu­us terroristitekoihin.”

  Mun ideana oli se, että arvote­taan Osaman teko­ja sen mukaan mitä me niistä tiede­tään. Ja tässä val­os­sa mun mielestä var­mat mielip­i­teet Osaman kuole­man­ran­gais­tuk­sen oikeu­tuk­ses­ta ovat out­o­ja. Ainakin toistaiseksi.

 92. Tiedemies on edel­lä kyl­lä hyvin oike­as­sa. Bin Ladenin oikeuk­sista vaah­toami­nen tässä yhtey­dessä on lähin­nä pilkkaa niitä kohtaan, joiden oikeuk­sia pitäisi tosi­aan puolustaa.

  Bin Laden itse kat­soi ole­vansa sodas­sa Yhdys­val­tain kanssa:
  http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html
  ja amerikkalaiset nou­dat­ti­vat taas nou­dat­ti­vat Pat­tonin fatwaa:
  “The object of war is not to die for your coun­try but to make the oth­er bas­tard die for his.”

 93. “Mulle just se näyt­töjut­tu oli oleelli­nen, niin kuin kir­joitin aluk­si ja johon sit­ten vastasit:”

  Mut siis näyt­tökysymys ei oo oleelli­nen ku pohdi­taan, et mis­tä teoista ansait­see minkäkin ran­gais­tuk­sen ja siitä tossa aikasem­min oli kyse. Näyt­tökysymys on oleelli­nen ain­oas­taan pros­essin oikeu­den­muka­su­u­den näkökul­mas­ta, ei kuole­man­tuomion oikeu­tuk­sen näkökul­mas­ta anne­tu­il­la teoilla. 

  Laitoit muuten sun sanat mun suuhun siin lainauksessa 😉

 94. Tiedemies kir­joit­ti 5.5.2011 kel­lo 22:08 “Eihän se ole nol­la­summapeliä, vaan ne, jot­ka intoil­e­vat jonkun Osama Bin Ladenin oikeuk­sista, tekevät siitä suo­ras­taan negati­ivisen sum­man peliä. Kun hurskastel­laan jonkun täl­laisen tyypin “oikeuk­sil­la”, niin koko touhul­ta menee pohja.……
  Tätä mieliku­vaa voisi lieven­tää, jos vaik­ka ei puo­lus­tet­taisi bin Ladenin tapaisia kon­nia, vaan keski­tyt­täisi­in oikeasti syyt­tömien tai ainakin vähem­män vaar­al­lis­ten tyyp­pi­en oikeuk­sien puolustamiseen.”

  Muodin mukaises­ti voisi sanoa että nohuh­huh. Eivät kai per­im­mäiset ihmisoikeudet ole relati­ivisia vaan ne ovat kaikille samat riip­pumat­ta siitä mitä ilkeyk­siä ovat tehneet. Tuo sin­un prag­maat­ti­nen ja relati­ivi­nen suh­tau­tu­mi­nen absolu­ut­tisi­in oikeuk­si­in antaa oikeu­teuk­sen kaikille lynkkaus­porukoille joi­ta kiertää mil­loin mis­säkin toteut­ta­mas­sa “oikeut­ta ilman turhaa byrokra­ti­aa ja juristivenkoilua.”
  Tässäpä taas oiva esimerk­ki perustel­lus­ta oikeu­den jakamis­es­ta: “Uutis­toimis­to AFP:n mukaan etniseen vähem­mistöön kuu­lu­vien kpele­jen ja mus­limei­hin kuu­lu­vien malinke­jen väliset yhteeno­tot oli­vat seu­raus­ta selit­tämät­tömistä nuorten miesten kuolemista alka­neista noitavain­oista. Kymme­nen ihmistä ker­ro­taan polte­tun elävältä.
  AFP:n mukaan Galak­payen asukkaat kut­sui­v­at liberi­alaisen pop­pamiehen apu­un selit­tämät­tömien kuolemien lopet­tamisek­si. Pop­pamies syyt­ti 80-vuo­ti­as­ta malinkea uhrien noi­tu­mis­es­ta. Malinke sur­mat­ti­in pian pop­pamiehen syytösten jälkeen.”

  Kai heil­lä oli perustel­tu käsi­tys siitä että “täl­laiset tyyp­it” piti tap­paa jot­ta jotain pahempaa ei tapah­tu­isi? Mik­si noidil­la pitäisi olla ihmisoikeuk­sia, niinkö?

  1. Jos pitää paikkansa tieto, että Osama ja hänen lähipi­irin­sä ensin pidätet­ti­in ja sit­ten teloitet­ti­in, ale­taan olla alueel­la, jota ei voi enää hyväksyä.

 95. Kalli­ik­si tuli Osman tap­pami­nen , liki 900 mil­jar­dia euroa.

  USA:n olisi kan­nat­tanut bal­samoi­da ruumis muis­tok­si, se olisi kallein­ta mitä heil­lä on.

 96. Rogue:

  Me ollaan keskustel­tu tässä ilmeis­es­ti eri tasoil­la? Mä olen pyrkinyt käsit­telemään käsil­lä ole­vaa asi­aa nimeno­maan pros­essin oikeu­den­mukaisu­u­den näkökul­mas­ta ja sä taas eri vinkke­listä yleisem­mäl­lä tasolla?

 97. Mikko H
  Se on tot­ta, että Yhdys­val­lois­sa ei ole syysku­un 2001 jäl­keen tapah­tunut suur­ta iskua.

  Nii-in. Tarkoitin tietenkin ydhys­val­to­ja, lie­nee päivän­selvää ettei amerikkalaiset kykene eivätkä edes halua suo­jel­la kaik­ki maail­man ihmisiä.

  Eli USA on de fac­to voit­tanut sodan ter­ror­is­mia vas­taan vaik­ka kaikkien maail­man mus­lim­ien piti torvet soiden hyökät suuren saatanan kimp­pu­un, kun se alkoi rähisemään Afgan­istanis­sa ja sit­ten vielä perään Irakissa. Näin ei ole käynyt, sen­si­jaan näyt­täisi että ara­bi­maail­ma olisi valin­nut ihan toisen­laisen kehityspolun.

  Osmo
  Jos pitää paikkansa tieto, että Osama ja hänen lähipi­irin­sä ensin pidätet­ti­in ja sit­ten teloitet­ti­in, ale­taan olla alueel­la, jota ei voi enää hyväksyä.

  Tuo­han on täysin vakio­ratkaisu sodanaikaisten vakoil­i­joiden ja sabotöörien kohdalla.

  Ein­stein
  Osaman tapauk­ses­sa tilan­nehan voisi olla se

  Tätä jos nyt lähde­tään viemään vähän pidemmälle. 

  Ajatel­laan­pa ter­ror­istien koulu­tusleir­iä Afgan­istanis­sa ennen invaa­sio­ta. Eiväthän koulutet­ta­vat ole _vielä_ rikkoneet mitään lake­ja, he vain har­joit­tel­e­vat. Eihän sinne toisen val­tion suveree­nille alueel­la edes saa men­nä pidät­tämään niitä terroristeja.

  Menee ihan nau­ret­tavuuk­si­in jos tais­telus­sa ter­ror­is­mia vas­taan pitäisi nou­dat­taa ihan yhtä järe­itä oikeu­den­mukaisu­uskysymyk­siä kuin koti­maan laki­a­siois­sa. Tiedustelukin menisi täysin mah­dot­tomak­si kun ketään ei saisi vakoil­la ilman oikeu­den päätöstä ja selvää näyt­töä raskaista rikoksista.

 98. “Tätä mieliku­vaa voisi lieven­tää, jos vaik­ka ei puo­lus­tet­taisi bin Ladenin tapaisia kon­nia, vaan keski­tyt­täisi­in oikeasti syyt­tömien tai ainakin vähem­män vaar­al­lis­ten tyyp­pi­en oikeuk­sien puolustamiseen.”

  Mä en ainakaan itse ole puo­lus­tanut bin Lade­nia, mä halu­aisin vaan saa­da selville enem­män miehen kytkök­sistä varsi­naisi­in ter­ror­itekoi­hin. Toden­näköistä on, että mies ei ainakaan istunut niis­sä koneis­sa, jot­ka lensivät tornei­hin päin. 

  Nythän Valkoinen talo on keskit­tynyt selit­telemään mitä kar­tanos­sa tapah­tui, kun mun mielestä hom­man pitäisi men­nä niin päin, että tässä vai­heessa perustel­laan omia toimia ja esitel­lään fak­to­ja. Sinän­sä jän­nää, että tää ei oikein tun­nu ketään kiinostavan.

  Tos­ta sun lain­auk­ses­ta vielä. Miten voidaan keskit­tyä syyt­tömien oikeuk­sien puo­lus­tamiseen, ennen kuin on selvitet­ty henkilön osu­us teon x suh­teen? On melko han­kalaa keskit­tyä vähem­män vaar­al­lis­ten tyyp­pi­en oikeuk­sien puo­lus­tamiseen, ennen kuin henkilön vaar­al­lisu­usaste on selvitetty. 

  On muuten mie­lenki­in­toista, että lokaku­us­sa 2001 Tal­iban tar­josi Osamaa Usalle Afgan­istanin pom­mi­tuk­sien aikana, jos­sa kuoli sivi­ile­jä. Tal­iban aset­ti Osaman luovut­tamisen ehdoik­si A) pom­mi­tusten lopet­tamisen B) todis­teet Osaman syyl­lisyy­des­ta ja C) Osaman luovut­tamisen kol­man­nelle osa­puolelle oikeu­denkäyn­tiä varten. 

  Kuten tiedäm­mä Usa ei tähän suos­tunut. Bushin vas­tine asi­aan oli:

  “When I said no nego­ti­a­tions I meant no nego­ti­a­tions,” Mr Bush said. “We know he’s guilty. Turn him over. There’s no need to dis­cuss inno­cence or guilt.”

  http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bush-rejects-taliban-offer-to-surrender-bin-laden-631436.html

  Yksi argu­ment­ti Osaman tap­pamisen puoles­ta on se, että sil­lä pelastet­ti­in tule­vien ihmishenkien mene­tyk­set. Mitä jos Usa olisi hyväksynyt vuon­na 2001 Tal­iban­ien tar­jouk­sen ja käyt­tänyt jahti­ra­hat oman maansa ter­vey­den­huoltoon ja rikol­lisu­u­den estämiseen ja ehkäisemiseen? Kuin­ka mon­ta ihmishenkeä olisi säästet­ty täl­laisel­la menet­te­lyl­lä? Tämän lisäk­si viat­to­mia ihmishenkiä menetet­ti­in Osamaa jah­dates­sa. Tämän lisäk­si ihmishenkiä tul­laan menet­tään Osaman kuole­man kos­ton yhteydessä.

 99. Muodin mukaises­ti voisi sanoa että nohuh­huh. Eivät kai per­im­mäiset ihmisoikeudet ole relati­ivisia vaan ne ovat kaikille samat riip­pumat­ta siitä mitä ilkeyk­siä ovat tehneet.

  Per­im­mäiset ihmisoikeudet ovat per­im­mäisiä ihmisoikeuk­sia, mut­ta niiden ihmis­ten per­im­mäiset ihmisoikeudet, joi­ta Osama murhaut­ti tai olisi murhaut­tanut, pitää myös ottaa huomioon. Murhamiehet ote­taan kiin­ni, ja jos ei voi­da ottaa kiin­ni, ammu­taan. Se on peri­aate, jol­la tur­vataan ihmisoikeuksia. 

  Tot­takai tässä on olen­naista se, mitä oikeas­t­aan tapah­tui; minä en sitä tiedä, eikä tiedä moni muukaan. Ole­tan, että hom­ma meni niin, että erikoisjoukot lähetet­ti­in paikalle ohjeel­la “ampukaa ensin, älkää ottako riske­jä”. Kun kyse on tämän tason tyyp­istä, niin se on ihan OK ohje.

  Otan tässä vielä toisen par­alleel­in. Venäjäl­lä oli taan­noin se pant­ti­vanki­ti­lanne, jos­sa erikoisjoukot kaa­sut­ti­vat teat­terin ja menivät sisään, ampui­v­at tokku­raiset tai tajut­tomat ter­ror­is­tit. En muista kyl­lä että edes siitä olisi nos­tet­tu tämän­ta­soista mölinää “ihmisoikeuk­sista”. Minus­ta se oli use­ampia ker­talu­okkia kauheampi juttu. 

  Osaman ampumisen ver­taami­nen johonkin lynkkauk­si­in on täysin absur­dia, ja kuu­lostaa ihan puh­taal­ta ter­ror­istien puo­lus­telul­ta. Se on type­r­ää, kos­ka se vain vahvis­taa joidenkin mieliku­via siitä, että ihmisoikeuk­sien puo­lus­t­a­mi­nen on etupäässä anti­amerikkalaisu­ut­ta ja eri­lais­ten hul­lu­jen pom­mimi­esten puo­lus­telua. Osama on itse esi­in­tynyt videoil­la ja äänit­teis­sä julis­taen tap­at­ta­neen­sa tuhan­sia ja aiko­vansa tap­at­taa tuhan­sia lisää. Täl­laisen tyypin “ihmisoikeuk­sien” puo­lus­t­a­mi­nen tahraa minus­ta koko ihmisoikeusasian. Sik­si minus­ta on täysin paikallaan, että ihmiset, jot­ka oikeasti piit­taa­vat ihmisoikeuk­sista, eivät liiem­m­min kyseenalaista Osaman tap­pamisen oikeu­tus­ta. Ne, jot­ka kauhis­tel­e­vat, lähin­nä pal­jas­ta­vat oman patol­o­gisen USA-vihansa, joka näyt­täisi myös värit­tävän monien “ihmisoikeuk­sia” puo­lus­tavien juttuja.

  Minus­ta ihmisoikeudet ovat aivan liian tärkeä asia, jot­ta joku Osama tms. kan­nat­taisi ottaa niiden man­neki­iniksi. Ja kyl­lähän USA:n ihmisoikeuk­sien kun­nioituk­ses­sa on paran­tamisen varaa. En ole näh­nyt vaan yhtään tähän ver­rat­tavaa kohah­dus­ta sil­loin, kun ris­teily­ohjuk­sil­la tapetaan tusi­na lam­mas­far­maria. Minus­ta tässä asi­as­sa äläkän nos­ta­vat tekevät pelkän vitsin hei­dän ihmiskoikeuksitaan.

 100. Ilk­ka Laari:

  Laji­tove­r­ien tarkoituk­selli­nen tap­pami­nen on vain yksinker­tais­es­ti väärin. 

  Ehdo­tatko, että Suomen armei­ja alkaa opet­taa täl­laista varus­miehille? “Saat­te tap­paa vihol­lisen soti­lai­ta, mut­ta vain, jos se tapah­tuu vahin­gos­sa, ei tarkoituksella”. 

  Minus­ta asia ei ole mitenkään yksinkertainen.

  Nyt tääl­lä on surkutel­tu sitä, että Osama ammut­ti­in. Kysytään­pä niin päin, että mitäpä, jos hänet olisi nirhit­ty lentokoneesta ammut­taval­la ohjuk­sel­la 2001 Tora Boras­sa? Olisiko tilanne ollut mil­lään tavoin eroa­va? Ohjuk­sel­la tapet­taes­sa hänel­lä ei olisi edes ollut mah­dol­lisu­ut­ta antau­tua, mikä hänel­lä nyt oli, mut­tei (ainakaan USA:n julkaise­man tiedon mukaan) hän sitä käyttänyt. 

  Jos ohjuk­sel­lakin Osaman ampumi­nen olisi ollut väärin, niin onko myös väärin ampua ohjuk­sel­la niitä tale­ban­in pes­taamia köy­hiä afgan­istani­laisia? Tai oliko väärin se, että suo­ma­laiset asevelvol­liset ampui­v­at 1939 heitä kohti juok­se­via pakol­la sotaan lähetet­tyjä neu­vos­toli­it­to­laisia asevelvol­lisia? Jos nämä ovatkin oikein, niin sanois­in, että täl­lais­ten henkilöi­den moraali on heit­tänyt aika lail­la volt­tia, kun tuhan­sien syyt­tömien sivi­ilien murhaan syyl­listyneen jär­jestön johta­jan ampumi­nen ei olisi oikein, mut­ta sotaan pakotet­tu­jen asevelvol­lis­ten ampumi­nen olisi.

 101. ‘Minus­ta ihmisoikeudet ovat aivan liian tärkeä asia, jot­ta joku Osama tms. kan­nat­taisi ottaa niiden mannekiiniksi.’ ™
  Sinä oletkin tosis­sasi. Toisille tärkein­tä on se, että esitet­ty mielipi­de on mah­dol­lisim­man jän­nit­tävä, haas­ta­va ja kontraarinen.

 102. On hyvin mah­dol­lista, että G.W. Bushin Osama-jahdin alus­sa lanseer­aa­ma van­ha villinlän­nen viisaus ‘Dead or Alive’ oli oper­aa­tion toime­nan­nos­sa typ­is­tet­ty muo­toon ‘Dead’.

  Ehkä asee­ton ja pelos­sa kaiken julis­ta­mansa ide­olo­gian vas­tais­es­ti käten­sä ilmaan nos­tanut ja allen­sa laskenut Osama sai siinä tilas­sa läheltä teloitet­tuna luodin otsaansa. Speku­loitu peruste sille käskylle, että Osama yksinker­tais­es­ti tapet­taisi­in, on uskot­ta­va. Hän on niin van­noutunut, ettei tiedusteluin­for­maa­tio­ta olisi saatavis­sa ja vuosien oikeu­denkäyn­nit ja vankeu­sai­ka voisi­vat motivoi­da islamis­te­ja tekemään ulko­mail­la län­si­maalais­ten kaap­pauk­sia, jois­sa uhrien vapaut­tamisen vastapain­ok­si vaa­dit­taisi­in Osaman vapaut­tamista. Tämä mah­dolli­nen pitkit­tynyt ongel­ma tältä osin väl­tet­ti­in kun Osama teloitet­ti­in paikan päällä.

  Jos se oli aseet­toman ja antau­tuneen ihmisen teloi­tus, niin tough shit. En jak­sa nähdä sitä vääränä, hän oli kohtalon­sa valin­nut jo kauan sitten.

  Täy­tyy vielä sanoa, että Yhdys­val­loil­la on kyl­lä hausko­ja lelu­ja. Häive­he­likoptere­i­ta ja titaani­ham­paisia infra­punakam­eraisia koiria. Tuol­laisia siis saa kun käyt­tää ase­varustelu­un 700 mil­jar­dia vuodessa.

  Oper­aa­tion suorit­ta­neesta ‘Navy Seal Team 6’:sta, “jonne kut­su­taan vain asevoimien kovim­mat soti­laat”, ilmestyy ainakin muu­ta­ma eloku­va ja videopeli seu­raa­van vuo­den kah­den aikana. Ram­bo ei siis ollutkaan satua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.