USA teki Osamasta kuolemattoman

Pek­ka Haa­vis­to näyt­tää net­ti­si­vuil­laan ole­van sitä miel­tä, että Osa­man bin Lade­nin tap­pa­mi­nen oli oikein. Minus­ta­kin se oli ehdot­to­mas­ti oikeu­tet­tua, mut­ta eri asia on, oli­ko se järkevää.

Olen ymmär­tä­nyt, että Osa­man oli van­ha ja sai­raan­loi­nen mies, joka ei enää tosia­sias­sa joh­ta­nut tap­pa­jaor­ga­ni­saa­tio­taan. Hänen eli­mi­noi­mi­sen­sa ei siis vie­nyt Al Qai­dal­ta joh­ta­jaa vaan tap­poi keu­la­ku­van. Osa­man sym­bo­liar­vo ei kadon­nut min­ne­kään, pikem­min­kin vah­vis­tui. Kuo­le­ma teki hänes­tä kuo­le­mat­to­man. Jär­jes­tön suo­sio oli las­ke­maan päin, kun laa­jem­mat katu­jen val­lan­ku­mous on ara­bi­mais­sa otta­nut oppo­si­tion joh­toon­sa. Osa­man eli­mi­noin­ti saat­toi jopa vah­vis­taa Al Qai­dan vetovoimaa.

Väki­val­ta oikeut­taa väki­val­lan – siis joi­den­kin sil­mis­sä. Asi­aa vain pahen­taa ame­rik­ka­lais­ten avoin ila­koin­ti kuo­le­mal­la. Se on aina louk­kaa­vaa. Osa­man tap­pa­mi­nen on luvat­tu kos­taa. Kos­ta­mi­nen on help­poa, jos kos­tok­si kel­paa kei­den tahan­sa sivul­lis­ten tap­pa­mi­nen. Kuka tahan­sa pys­tyy het­ken poh­din­nal­la kek­si­mään, miten pal­jon pahaa saa hel­pos­ti aikaan. Tur­val­li­suus ei Osa­man tap­pa­mi­sen seu­rauk­se­na paran­tu­nut vaan heikentyi.

Oli­sin jät­tä­nyt Osa­man kuo­le­maan luon­nol­li­sen kuo­le­man ja haih­tu­maan hil­jak­seen ihmis­ten mielistä.

108 vastausta artikkeliin “USA teki Osamasta kuolemattoman”

 1. Itse oli­sin myös mie­luum­min näh­nyt Osa­man van­git­tu­na kuin kuol­lee­na, eipä sil­ti sure­ta. Sii­tä min­kä­lai­nen vai­ku­tus kuo­le­mal­la on en kyl­lä ole var­ma ollen­kaan, olen Osmon kans­sa samaa miel­tä että Osa­ma itse tus­kin on pys­ty­nyt mihin­kään mer­kit­tä­vään ter­ro­ri­toi­min­taan vuo­siin joten sii­nä mie­les­sä tämä tus­kin paran­taa tilannetta.
  Suu­rin mer­ki­tys lie­nee sym­bo­li­nen, mut­ten ole var­ma mihin suun­taan tämä­kään vai­kut­taa. Joil­le­kin Osa­man kuo­le­ma var­maan mer­kit­see sitä että paha saa palk­kan­sa, joku toi­nen sai uuden mart­tyy­rin. Moni niis­tä jot­ka nyt van­no­vat kos­toa ovat kyl­lä mel­ko pom­mi­tus­hin­kui­sia olleet ennen­kin, joten en ole kyl­lä var­ma lisää­kö tämä nyt sit­ten ter­ro­ris­mia vai ei. Ehkä vain aikais­taa joi­den­kin suun­ni­tel­mien täy­tän­töön­pa­noa nyt että saa­daan “vas­taus” esille.

 2. Jen­keil­le saat­to kui­ten­kin olla ima­go­mie­les­sä elin­tär­kee­tä saa­da Osa­ma kiin­ni. En var­si­nai­ses­ti tajuu miks, mut sil­tä se vai­kut­taa. Ne ei siis ehkä voi­nu antaa sen vaan kuol­la luon­nol­li­ses­ti jos­sain omas­sa kallioluolassaan. 

  Vaih­toeh­doiks jäi Osa­man nap­paa­mi­nen joko elä­vä­nä tai kuol­lee­na. Elä­vä­nä nap­paa­mi­nen olis voi­nu osot­tau­tuu aika haas­ta­vaks ja vaik se olis onnis­tu­nu, sii­tä­kin olis voi­nu seu­ra­ta omat ongel­man­sa. Olis seu­ran­nu pit­kä ja pii­naa­va van­git­tu­na pitä­mi­nen ja oikeu­den­käyn­ti­pro­ses­si, jot­ka olis saat­ta­nu liet­soo Osa­man fane­ja viel enem­män ku sen kuo­le­ma. Vai­kee sanoo kum­pi on huo­nom­pi vaihtoehto. 

  Pek­ka Haa­vis­to näyt­tää net­ti­si­vuil­laan ole­van sitä miel­tä, että Osa­man bin Lade­nin tap­pa­mi­nen oli oikein. Minus­ta­kin se oli ehdot­to­mas­ti oikeu­tet­tua, mut­ta eri asia on, oli­ko se järkevää

  Mil­la­seen rikok­seen muu­ten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­li­sen tap­pa­mi­nen on oikeutettua?

 3. Jos Emil Durk­heinm eläi­si, hän oli­si samaa miel­tä. Bin Lade­nis­ta tuli sosio­lo­gis­min ark­ki­tyyp­pi, hän yhdis­tää enti­tä tii­viim­min ja vah­vem­min häneen sitou­tu­neet ryh­mit­ty­mät. Van­git­se­mi­nen oli­si teh­nyt hänes­tä tai­vaa­see­nas­tu­mis­ta odot­ta­van mes­si­aan. Eli paras­ta oli­si kait ollut olla “löy­tä­mät­tä” koko mies­tä, mikä oli­si sit­ten taas ollut Yhdys­val­loil­le nöy­ryyt­tä­vää ja osoit­ta­nut suur­val­lan heikkoutta. 

  p.s. Osa­ma Binb Laden näyt­tää par­tan­sa takia van­hal­ta, mut­ta hän on vas­ta 54-vuo­tias, eli hänen ole­mas­sao­lon­sa oli­si aika kau­an var­jos­ta­nut Yhdys­val­tain maailmanmahtia.

 4. Van­git­se­mi­nen oli­si takuu­var­mas­ti joh­ta­nut pank­ki­van­kien nap­paa­mi­seen ja kiris­tä­mi­seen vaih­to­kau­poil­la, joten sekään ei oli­si ollut hyvä vaihtoehto.

  Luon­nol­li­sen kuo­le­man lavas­ta­mi­nen puo­les­taan oli­si vie­nyt mah­dol­li­suu­den käyt­tää eli­mi­noi­mis­ta poliit­ti­se­na kep­pi­he­vo­se­na. Var­mas­ti näi­tä kaik­kia vaih­toeh­to­ja on punnittu.

 5. Oba­ma ilmoit­ti heti iskun jäl­keen, että nyt on oikeus tapahtunut. 

  Kenen kan­nal­ta?

  Ensin­nä­kin, Osa­man jah­taa­mi­nen on mak­sa­nut var­mas­ti mil­jar­de­ja vero­dol­la­rei­ta, jot­ka on kaik­ki pois maan ter­vey­den­huol­los­ta ja ovat kas­vat­ta­neet val­tion vel­kaa enti­ses­tään. Mitä hur­raa­mis­ta täs­sä on? 

  Toi­sek­si, kaik­ki tun­tu­vat ole­van kovin vakuut­tu­nei­ta Osa­man syyl­li­syy­des­tä esim. WTC‑, ja mui­hin ter­ro­ris­ti-iskui­hin. Onko näis­tä ole­mas­sa vii­me kädes­sä min­kään­lai­sia todis­tei­ta ja pitäi­si­kö nii­tä vii­mein lyö­dä pöy­tään? Eikös meil­lä ole lähin­nä vie­do­ku­vaa kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan? Ja vaik­ka oli­si­kin, onko kuo­le­man­ran­gais­tus teloi­tus­tyy­liin ilman min­kään­lais­ta oikeu­den­käyn­tiä moraa­li­ses­ti oikein? 

  Pitäi­si­kö Usan ter­ro­ris­min vas­tai­seen sotaan käyt­tä­män­sä resurs­sit ja tah­to­ti­la siir­tää esim. Kan­sain­vä­li­sen rikos­tuo­miois­tui­men perus­so­pi­muk­sen rati­fioin­tiin, jos­sa voi­tai­siin käsi­tel­lä tule­vai­suu­des­sa vas­taa­van­kal­tai­sia asioi­ta? Eikös Osa­mal­le ole jo kor­vaa­ja valit­tu? Usa­han on yhdes­sä Kii­nan, Intian, Venä­jän, Pakis­ta­nin ja muu­ta­man muun maan kans­sa jät­tä­nyt ko. sopi­muk­sen ratifioimatta.

  Edis­ti­kö Yhdys­val­tain ter­ro­ris­mis­jah­ti maan hei­koim­pien ase­maa ja estää­kö se tule­via ter­ro­ri­te­ko­ja? Ei. Kysees­sä oli voi­main­näy­te, jon­ka oli kai­ke­ti tar­koi­tus toi­mia jon­kin sor­tin pelot­tee­na ter­ro­ris­teil­le. Usa yrit­tää uhkail­la nykyi­siö ja tule­via ter­ro­rin­te­ki­jöi­tä kuo­le­man­tuo­miol­la. Efek­ti jää sinän­sä kovin hep­poi­sak­si, ottaen huo­mioon sen, että kovim­man luo­kan ter­ro­ris­tit eivät tun­nu juu­ri­kaan kär­si­vän kuolemanpelosta.

 6. Oli­sin Osmon kans­sa samaa miel­tä, jos tuon tason rikol­lis­ten tuo­mit­se­mi­nen oli­si yhä yhtä help­poa kuin Nürn­ber­gis­sä 1946. Vali­tet­ta­vas­ti Milo­se­vicin oikeu­den­käyn­ti Haa­gis­sa ker­too ikä­vän tari­nan sii­tä, miten vai­ke­aa tuol­lais­ten rikol­lis­ten tuo­mit­se­mi­nen on — min­kä jen­kit ovat jou­tu­neet Guan­ta­na­mos­sa­kin (joka on rikos sinän­sä) toteamaan.

  Oire kan­sain­vä­li­sen oikeu­den nyky­ti­las­ta on, että soma­li­me­ri­ros­vot palau­te­taan vapai­na ran­nal­le mie­luum­min kuin vie­dään tuomittavaksi.

 7. Väki­val­ta oikeut­taa väki­val­lan – siis joi­den­kin silmissä.

  Eli myös sinun­kin sil­mis­sä­si, Osmo, kos­ka sanot tap­pa­mi­sen olleen oikeutettua.

  En tie­dä, mitä aja­tel­la… mut­ta ihmi­sen raa­ka teu­ras­ta­mi­nen kos­ton nimis­sä on joten­kin vain niin bru­taa­lia ja barbaarista. 

  Niin pöhöt­ty­nyt län­si­mai­nen pul­la­sor­sa minä olen, että pahaa tekee kui­ten­kin van­han mie­hen teloi­tus, vaik­ka ymmär­rän ame­rik­ka­lais­ten fiilikset.

 8. En ole samaa miel­tä sii­tä, ettei­kö oli­si ollut hyvä saa­da Al qai­dan keu­la­ku­va pois­tet­tua kuviois­ta sen sijaan, että hänen oli­si annet­tu kuol­la rau­has­sa vanhuuteen. 

  Ensin­nä­kin sisä­po­liit­ti­ses­ti tuol­lai­nen tie­toi­nen Osa­man rau­haan jät­tä­mi­nen oli­si USA:ssa ollut täy­sin mah­do­ton vaih­toeh­to. Kukaan ei siel­lä oli­si hyväk­sy­nyt sitä, että Osa­ma oli­si jätet­ty rau­haan, vaik­ka jopa päti­si se, että hänen tap­pa­mi­sen­sa nos­tat­tai­si Al qai­dan suo­sio­ta ara­bi­mais­sa. Ehkä parem­pi vaih­toeh­to oli­si ollut pidät­tä­mi­nen, mut­ta tuol­lai­ses­sa ope­raa­tios­sa, jos­sa vas­ta­puo­li­kin tulit­ti takai­sin, ei ehkä kaik­kea ole niin help­poa päät­tää sekun­nin mur­to-osas­sa kuin oman kodin tur­vas­sa hyväl­lä ajalla. 

  Toi­sek­si, en edes usko, että täl­lä tavoin Osa­man tap­pa­mi­nen tekee hänes­tä kuo­le­ma­ton­ta mart­tyy­riä. Hän ei kuol­lut jos­sain syr­jäi­ses­sä luo­las­sa lop­puun asti tais­tel­len, vaan suh­teel­li­sen muka­vas­sa talos­sa pakis­ta­ni­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa ja vii­me het­kil­lään ei edes tais­tel­lut vas­taan, vaan lähet­ti jon­kun nai­sen ryn­tää­mään hyök­kää­jiä vas­taan. Aina­kaan minus­sa tämä ei herä­tä mitään eri­tyi­sen urhe­aa USA:n impe­ria­lis­mia vas­taan tais­te­le­vaa mart­tyy­rin kuvaa.

  Kol­man­nek­si, tämä yhdis­tet­ty­nä sii­hen, mitä mui­ta­kin Al qai­dan pomo­ja on tapet­tu tai saa­tu kiin­ni, luo omal­la osal­laan pel­koa juu­ri Al qai­daan itseen­sä. He eivät ole tur­vas­sa mis­sään. Sen lisäk­si, että se saa ulko­puo­lis­ten uskon jär­jes­tön haa­voit­tu­mat­to­muu­teen hor­ju­maan, se pakot­taa Al qai­dan itsen­sä­kin toi­mi­maan entis­tä varo­vai­sem­min ja sitä kaut­ta vähen­tää sen mah­dol­li­suuk­sia teh­dä uusia terrori-iskuja.

 9. Oikeus­ta­ju vaa­ti Osa­man ran­kai­se­mis­ta. Kun ker­ran ei voi­nut van­gi­ta, piti sit­ten tappaa. 

  Aja­tel­kaa, jos Suo­mes­sa oli­si mas­sa­mur­haa­ja vapaal­la jalal­la, ja polii­si päät­täi­si, että ei viit­si pis­tää hän­tä tilil­le, kun sii­tä voi seu­ra­ta ikä­viä sivu­vai­ku­tuk­sia! Jos siis asia pää­tet­täi­siin moraa­li­ky­sy­mys ohit­taen jon­kun tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suuss­ke­naa­rion perustella.

  Jos, sitä pait­si, oli­si jätet­ty ran­kai­se­mat­ta ja sit­ten koh­ta joku oli­si vuo­ta­nut, että olin­paik­ka on tie­det­ty iät ajat, se oli­si ollut uran lop­pu aika monel­le Oba­ma mukaan luettuna.

  Tie­tys­ti maa­il­mas­sa on sel­lai­sia, jota näke­vät asian vas­tak­kai­ses­ta suun­nas­ta. He dig­gai­le­vat Oba­maa ja haluai­si­vat ran­gais­ta Bush nuo­rem­paa ja mik­sei Oba­maa ja vähi­ten kran­tut vaik­ka jokais­ta länsimaalaista. 

  Vaik­ka USA toi­mii usein häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti ja impe­ria­lis­ti­ses­ti, minul­la ei ongel­mia päät­tää kum­mal­le puo­lel­le asetun.

 10. Osa­ma bin Laden ei ollut kuka tahan­sa räh­jäi­nen van­hus vaan lait­to­man, kan­sain­vä­li­ses­ti levit­ty­neen äärius­kon­nol­li­sen tais­te­lu­jär­jes­tön hen­ki­nen joh­ta­ja. Elä­vä­nä kiin­ni saa­mi­nen ja tuo­mit­se­mi­nen oikeu­des­sa oli­si tie­ten­kin ollut näyt­tä­väm­pi medias­pek­taak­ke­li mut­ta lop­pu­tu­los oli­si kui­ten­kin ollut sama. Bin Laden, ja ääri-isla­mis­tit ila­koi­vat myös aika­naan 9/11 isku­jen yhtey­des­sä näyt­tä­väs­ti kun tuhan­net ame­rik­ka­lai­set ja län­si­maa­lai­set sai­vat sur­man­sa sor­tu­vis­sa tor­neis­sa. Nyt Al-Quai­da on siis ilman joh­ta­jaa ja seu­raa­va joh­ta­ja päät­te­lee aika­naan itse mil­lai­sen lin­jan hän ottaa, onko tär­kein­tä maa­il­mas­sa ter­ro­ri­soi­da länt­tä vas­taan vai mikä? Voi nimit­täin käy­dä niin että koko Al-Quai­da heit­tää pyyh­keen kehiin kun ovat näh­neet miten hei­dän vas­ta­rin­taan­sa nujer­re­taan ja miten hei­dän joh­ta­jil­leen käy. Antau­tui­han Nat­si-Sak­sa­kin kun hei­dän Aatun­sa oli kaputt.

 11. Roguen erit­täin hyvä kysy­mys Osmolle:

  Mil­la­seen rikok­seen muu­ten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­li­sen tap­pa­mi­nen on oikeutettua?

  Oli­ko Osa­ma bin Laden todel­la vas­tuus­sa omal­la per­soo­nal­laan kai­kes­ta tapahtuneesta? 

  Ei kai yksi ihmi­nen voi imeä itseen­sä sitä kaik­kea vihaa, mikä ara­bi­maa­il­mas­sa on län­si­mai­ta koh­taan? Ja vaik­ka näin oli­si­kin, niin oikeut­taa­ko tämä tap­pa­maan hänet? Tapet­tiin sym­bo­li­ses­ti nyt vain jotain.. Mut­ta tapet­tiin ihmi­nen sii­nä sivussa. 

  Kos­ton­hi­mo on ihmi­sen voi­mak­kaim­pia tun­tei­ta ja kun se näin kol­lek­tii­vi­ses­ti iskee pääl­le ja koneis­to on ole­mas­sa, niin näin­hän sii­nä nyt kävi. 

  Ihmet­te­len kovas­ti sym­pa­ti­aa USA:n toi­min­nal­le ihmi­soi­keus­puo­lee­na pro­fi­loi­tu­nei­den vih­rei­den taholta.

 12. Juu­ri näin. Jos OBL oli pak­ko tap­paa, se oli­si var­mas­ti voi­tu teh­dä myös niin että tap­pa­ja oli­si jää­nyt enem­män tai vähem­män epä­sel­väk­si. Jol­loin ääri­liik­keet eivät oli­si saa­neet puh­das­ta ben­saa liekkeihin.

 13. Minus­ta se oli uskot­ta­vuuson­gel­ma suur­val­lal­le, että joku saat­toi tuho­ta kes­kei­sen maa­mer­kin ja kol­mi­sen tuhat­ta kan­sa­lais­ta jou­tu­mat­ta sii­tä ran­gais­tuk­si. Parem­pi oli­si, jos tuo oli­si saa­tu hoi­det­tua päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä 2001, mut­ta parem­pi myös myö­hään kuin ei milloinkaan. 

  Yrit­tä­jiä ter­ro­ri­te­koi­hin län­si­mais­sa on ollut jat­ku­vas­ti jon­kin­lai­sel­la tah­dil­la. Jos täs­tä tulee lyhy­tai­kai­nen piik­ki, koko­nai­suu­teen sil­lä tus­kin juu­ri on vai­ku­tus­ta (var­sin­kin kun huti­loi­mal­la nämä­kään eivät tyy­pil­li­ses­ti onnis­tu niin hyvin kuin voi­si olla mahdollista)

  Luo­ti pää­hän oli oikeu­den­mu­kai­sem­pi koh­ta­lo Osa­mal­le kuin hil­jai­set (ja mah­dol­li­ses­ti vie­lä pit­kät) eläkepäivät.

 14. Eins­tein:
  >Toi­sek­si, kaik­ki tun­tu­vat ole­van kovin
  >vakuut­tu­nei­ta Osa­man syyl­li­syy­des­tä esim. WTC‑, ja
  >mui­hin ter­ro­ris­ti-iskui­hin. Onko näis­tä olemassa
  >vii­me kädes­sä min­kään­lai­sia todis­tei­ta ja
  >pitäi­si­kö nii­tä vii­mein lyö­dä pöytään? 

  Siis Al-Qai­dan Al-Jazee­ran kaut­ta jul­kai­se­ma video, jois­sa Osa­ma rie­muit­see isku­jen onnis­tu­mis­ta, eivät riitä?
  http://en.wikipedia.org/wiki/2004_bin_Laden_video

  Jos näin on, niin on ihan ilmi­sel­vää, että mikään ei riitä. 

  Tämä koko case nyt vain oli kai­ken nor­maa­lin oikeus­pro­ses­sin tuol­la puo­len. Vähän niin kuin Nürn­berg­kin: eihän se nyky­mit­ta­reil­la oli­si ollut mil­lään taval­la rei­lu oikeu­den­käyn­ti, ja Bom­ber Har­ri­sin oli­si pitä­nyt olla jonon ensim­mäi­se­nä hirt­to­la­val­le. Mut­ta ei ollut. Sta­li­nis­ta puhumattakaan.

 15. Oba­mal­le Osa­man sur­ma on sul­ka hat­tuun ja nii­tä hän tar­vit­see, jot­ta voit­tai­si jatkokauden.

  Jos Osa­ma oli­si jätet­ty kuo­le­maan van­huu­teen ja tie­to oli­si vuo­ta­nut jul­ki­suu­teen niin Oba­ma oli­si voi­nut paka­ta lauk­kun­sa ja läh­teä Val­koi­ses­ta Talos­ta. Ja lii­an moni tie­si Osamasta.

  Osa­man jät­tä­mi­nen hen­kiin ja vie­mi­nen Guan­ta­na­moon oli­si kiin­nit­tä­nyt maa­il­man huo­mion lei­riin ja juri­di­ses­ti kiis­ta­na­lai­seen terroristioikeudenkäyntikäytäntöön

  Osa­ma oli­si teh­nyt oikeu­den­käyn­nis­tä shown , jotain sii­tä pitäi­si esit­tää julkisuudessa.

  Tätä oli­si vat­vot­tu vuo­sia julkisuudessa

  Van­git­tu Osa­ma oli­si poi­ki­nut ame­rik­ka­lais­ten kaap­pauk­sia ja kiris­tä­jiä oli­si jonok­si saakka.

  Nyt voi tul­la pie­niä kos­to­ja, mut­ta ne lai­me­ne­vat nopsaan.

  Kun Oba­ma sai vihiä Osa­man olin­pai­kas­ta niin vaih­toeh­dot oli­vat vähis­sä ja niin­pä ja mää­rä­si hyök­käyk­sen ja Osa­man teloi­tet­ta­vak­si löydettäessä.

  Ei Oba­ma aivan tyh­mä ole.Ja aika rehel­li­nen­kin hän on, ker­toi­han tie­dot­ta­ja, että asee­ton Osa­ma ammuttiin.

 16. TomiA:

  Oikeus­ta­ju vaa­ti Osa­man ran­kai­se­mis­ta. Kun ker­ran ei voi­nut van­gi­ta, piti sit­ten tappaa.”

  Mä ite veik­kaan, että Osa­ma olis pys­tyt­ty van­git­se­maan, jos tah­toa olis löytynyt. 

  Aja­tel­kaa, jos Suo­mes­sa oli­si mas­sa­mur­haa­ja vapaal­la jalal­la, ja polii­si päät­täi­si, että ei viit­si pis­tää hän­tä tilil­le, kun sii­tä voi seu­ra­ta ikä­viä sivuvaikutuksia!”

  Tot­ta­kai mas­sa­mur­haa­jat pitää saat­taa tilil­le, kyse onkin sii­tä, että mil­lä taval­la. Kum­mal­lis­ta on, että poruk­ka on noin vain vip­paa­mas­sa lail­li­suus­pe­ri­aat­teet romukoppaan. 

  Mites se nyt meni, syyl­li­nen kun­nes toi­sin todistetaan? 

  Kyl­lä täs­sä pitäi­si ehdot­to­mas­ti kehit­tää kan­sain­vä­lis­tä jär­jes­tel­mää sii­hen suun­taan, että täl­lai­set tapauk­set saa­vat myös jon­kin­nä­köi­sen oikeu­den­käyn­nin, ennen kuin ne tuo­mi­taan kuolemaan.

 17. Mil­la­seen rikok­seen muu­ten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­li­sen tap­pa­mi­nen on oikeutettua?

  Kysyi­sin pikem­min­kin mis­sä olo­suh­teis­sa tap­pa­mi­nen on oikeu­tet­tua. Mie­les­tä­ni sodas­sa vihol­li­sia saa ampua vaik­kei tuo­miois­tuin ole­kaan kuo­le­man­tuo­mioi­ta julis­ta­nut, kun taas rau­han­ai­ka­na vakaas­sa yhteis­kun­nas­sa en toi­voi­si kuo­le­man­tuo­mio­ta kenellekään.

  Mut­ta mihin raja vede­tään, sii­hen en osaa antaa hyvää vastausta.

 18. Yhdys­val­loil­la on ollut Osa­ma Bin Lade­nin suh­teen vain huo­no­ja vaih­toeh­to­ja. Pidä­tys oli­si todis­ta­nut, että mies on todel­la napat­tu. Tap­po ja ruu­miin hävi­tys teke­vät todel­la­kin Bin Lade­nis­ta kuolemattoman. 

  Jään mie­len kiin­nol­la seu­raa­maan pon­nis­tuk­sia todis­taa, että sur­mat­tu todel­la oli Bin Laden. Nyt on jo DNA:ta tut­kit­tu ja pho­tos­ho­pat­tu­ja kuvia levi­tel­ty… Ainut var­ma fak­ta on, että ukko on ihan yhtä hukas­sa kuin viik­ko sittenkin 🙂

  Kai­kes­ta huo­li­mat­ta tap­po tai­si olla parem­pi vaih­toeh­to Yhdys­val­loil­le. Pidä­tyk­seen oli­si liit­ty­nyt se ikä­vä puo­li, että pidä­te­tyt on oikeus­val­tiois­sa tapa­na joko tuo­mi­ta tai vapaut­taa. Todis­tei­ta Bin Lade­nin tuo­mit­se­mi­sek­si lie­nee aika­lail­la vähän­lai­ses­ti. Siis sel­lai­sia, joi­ta voi­si oikeu­des­sa käyttää.

 19. Mah­taa­ko­han vaan Osa­mas­ta tul­la mart­tyy­ria ja kuolematonta. 

  Kaik­ki meni pri­kul­leen Yhdys­val­to­jen käsi­kir­joi­tuk­sen mukaan. Sii­hen ei kir­joi­tet­tu Osa­mal­le ja hänen kan­nat­ta­jil­leen mitään roolia…tai ehkä pie­ni roo­li itse Osamalle:liikkeelle las­ket­tiin huhu ter­ro­ris­ti­joh­ta­jas­ta, joka rauk­ka­mai­ses­ti hädän het­kel­lä pii­lo­lu­tuu vai­mon selän taakse.

  Osa­ma saa­tel­tiin Yhdys­val­to­jen armol­li­sel­la käm­me­nel­lä hamaan lop­puun saak­ka; hau­taus suo­ri­tet­tiin kau­ka­na merel­lä isl­mai­lai­sin perin­tein, Osa­man ystä­viä ja kan­nat­ta­jia ei sin­ne kut­sut­tu. Osa­ma suo­ras­taan ryös­tet­tiin heil­tä. Mel­kois­ta kyy­ky­tys­tä siis.

  Voi­si­ko tuol­lai­ses­ta lopus­ta kukaan nous­ta kuo­le­mat­to­mak­si mart­tyy­rik­si. Kos­ton­hi­moa kyl­lä var­mas­ti jäi.

  Mut­ta kaik­kea ei aina pidä jät­tää kos­ton pelos­sa teke­mät­tä. Jos­kus vain on niin, että väki­val­tai­nen rat­kai­su on ainoa, paras ja oikeu­den­mu­kai­sin. Niin­kuin nytkin.

 20. Toi­u­vot­ta­vas­ti nyt teo­kraa­tin sijaan isla­mil­le antaa kas­vot demo­kra­ti­aa vaa­ti­va nuo­ri­so, joka tun­ti­si halua­van selän kään­tä­mis­tä nii­le, jot­ka vaa­ti­vat pyhää sotaa vää­rä­us­koi­sil­le ja inkvi­si­tio­ta nii­le, joi­ta kut­su­vat veljikseen.

  Jos noin käy sym­bo­li­ses­ta voi­tos­ta saat­taa tul­la hyvin­kin käsin kos­ke­tel­ta­va. Eikä hal­la-ahoi­li­joil­la­kaan ole enää elä­vää majak­kaa peloilleen.

 21. Rai­ner S

  Elä­vä­nä kiin­ni saa­mi­nen ja tuo­mit­se­mi­nen oikeu­des­sa oli­si tie­ten­kin ollut näyt­tä­väm­pi medias­pek­taak­ke­li mut­ta lop­pu­tu­los oli­si kui­ten­kin ollut sama. 

  Osa­ma bin Lade­nin vie­mi­nen jul­ki­seen oikeu­den­käyn­tiin oli poliit­ti­ses­ti täy­sin mah­do­ton­ta. Hän toi­mi 80-luvul­la Afg­ha­nis­ta­nis­sa Yhdys­val­tain tuel­la eivät­kä CIA-yhtey­det kat­ken­neet miten­kään veit­sel­lä lei­ka­ten Neu­vos­to­lii­ton vetäy­ty­mi­seen. Sama­ten hänel­lä oli ilmi­sel­väs­ti hyvät yhtey­det Pakis­ta­nis­sa vii­me het­kiin asti. Yhdys­val­lat ja Pakis­tan eivät mis­sään tapauk­ses­sa oli­si pääs­tä­neet hän­tä todis­ta­maan oikeudessa.

 22. http://www.breakingnews.ie/world/bin-laden-death-not-an-execution-503444.html

  Minua hämää täs­sä jutus­sa sama kuin näem­mä muu­ta­mia mui­ta­kin. Esi­mer­kik­si EU:n kom­men­tit kuin­ka oikeus on tapah­tu­nut ja että tämä ei ole LAINKAAN ris­ti­rii­das­sa kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen vas­tus­tuk­sen kans­sa. Perus­te­lui­na esim. se että Osa­ma oli niiiiin paha mies, sekä teon “sym­bo­li­nen mer­kit­tä­vyys” — jaa että ihmi­sel­tä saa sit­ten riis­tää hen­gen jon­kun he**etin “sym­bo­li­sen mer­kit­tä­vyy­den” takia?

  Itse vas­tus­tan kuo­le­man­tuo­mioi­ta, mut­ten itke­nyt äijän vuok­si kyy­nel­tä­kään. Toi­voi­sin vain että päät­tä­jil­lä oli­si munaa myön­tää ihan ääneen, että jos­kus prag­ma­tis­mi menee kau­nii­den arvo­jen edel­le. Teko­py­hyys lähin­nä oksettaa.

 23. Soininvaara:“Osaman sym­bo­liar­vo ei kadon­nut min­ne­kään, pikem­min­kin vah­vis­tui. Kuo­le­ma teki hänes­tä kuo­le­mat­to­man. Jär­jes­tön suo­sio oli las­ke­maan päin, kun laa­jem­mat katu­jen val­lan­ku­mous on ara­bi­mais­sa otta­nut oppo­si­tion joh­toon­sa. Osa­man eli­mi­noin­ti saat­toi jopa vah­vis­taa Al Qai­dan vetovoimaa.”

  CNN:n Fareed Zaka­rian näyt­täi­si ajat­te­le­van juu­ri päinvastoin.

  http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/05/02/al-qaeda-is-dead/

 24. Aja­tel­kaa, jos Suo­mes­sa oli­si mas­sa­mur­haa­ja vapaal­la jalal­la, ja polii­si päät­täi­si, että ei viit­si pis­tää hän­tä tilil­le, kun sii­tä voi seu­ra­ta ikä­viä sivu­vai­ku­tuk­sia! Jos siis asia pää­tet­täi­siin moraa­li­ky­sy­mys ohit­taen jon­kun tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suuss­ke­naa­rion perustella.”

  Osa­ma oli USA:n itsen­sä kehit­te­le­mä massamurhaaja.
  USA avus­ti ja kou­lut­ti Osmaa hänen tais­tel­les­saan NL ja sen nuk­ke­hal­lin­toa vas­taan Afganistanissa.
  Eikä Osa­ma aivan sat­tu­mal­ta vali­koi­tu­nut USA:n apu­rik­si, Osa­man vel­jel­lä ja isä-ja poi­ka Bus­hil­la oli yhtei­siä busi­nek­sia 80-luvulla.
  Itse asias­sa Osa­ma ja Bus­hit tapa­si­vat­kin toisiaan.

  Joten Osa­man tap­pa­mi­nen oli hyvin kak­si­naa­mi­nen teko USA:lta val­tio­na, mut­ta Oba­mal­le sen teke­mät­tä jät­tä­mi­nen oli­si mak­sa­nut jatkokauden.

 25. Kai ne ame­rik­ka­lai­set las­ki­vat, ettei Osa­mal­le kan­na­ta jät­tää voit­ta­mat­to­man mai­net­ta, vaan parem­pi oli bru­taa­lis­ti tap­pa­mal­la todis­taa hänet hei­kok­si ja kuo­le­vai­sek­si — ja ottaa samal­la ris­ki kuolemattomuudesta. 

  Tule­vai­suus näyt­tää, miten täs­sä ris­ki­no­tos­sa käy. Tämä kulu­nut 10 vuot­ta koi­tuu kyl­lä mie­les­tä­ni ame­rik­ka­lais­ten eduksi.

 26. Luo­ti pää­hän oikeu­den­mu­kai­suu­den vuok­si. Niin­hän sitä jos­kus teh­tiin aika monel­le aikoi­naan Suo­mes­sa­kin. Mil­loin kenen­kin oikeu­den­mu­kai­suu­den tajua käyt­täen. On tain­nut monel­ta unohtua.

 27. Tämä kaik­ki kui­ten­kin herät­tää kysy­myk­siä. Ensin­nä­kin, oli­ko se todel­la Osa­ma, joka kuo­li tuli­tais­te­lus­sa? Mones­ta tie­to­läh­tees­tä on väi­tet­ty, että Osa­ma kuo­li jo mon­ta vuot­ta sit­ten… Hänel­lä oli monien tie­to­jen mukaan vikaa munuai­sis­sa, johon vaa­dit­tiin dialyysihoitoa. 

  Mik­si Osa­man ruu­mis hau­dat­tiin heti mereen? Ei se kui­ten­kaan sätei­le radio­ak­tii­vi­ses­ti kaiketi.

  Itse oli­sin kai­van­nut parem­pia todis­tei­ta kuin sen, että USA:n hal­lin­to ker­too Osa­man kuolleen…

 28. Olli:

  Kysyi­sin pikem­min­kin mis­sä olo­suh­teis­sa tap­pa­mi­nen on oikeu­tet­tua. Mie­les­tä­ni sodas­sa vihol­li­sia saa ampua vaik­kei tuo­miois­tuin ole­kaan kuo­le­man­tuo­mioi­ta julis­ta­nut, kun taas rau­han­ai­ka­na vakaas­sa yhteis­kun­nas­sa en toi­voi­si kuo­le­man­tuo­mio­ta kenellekään

  Et var­maan mei­naa, et sodas­sa jen­gin tap­pa­mi­nen olis oikeu­tet­tua riip­pu­mat­ta sii­tä, onks itse sota oikeutettu?

  Mul ei oo kum­mem­paa näke­mys­tä kuo­le­man­tuo­mios­ta puo­les­ta tai vas­taan, mut sil­loin ku joku arve­lee sen ole­van oikeu­tet­tu jos­sain yksit­täis­ta­pauk­ses­sa, niin mua kiin­nos­taa et osaaks se myös sanoo, mis­sä kuo­le­man­tuo­mion oikeut­ta­van pahuu­den raja noin suun­nil­leen menee.

 29. Ajat­te­lin etten sano tähän mitään, mut­ta sanon­pa sit­ten asian vie­res­tä otta­mat­ta sen kum­mem­min kantaa.

  Argu­ment­tin se että on moraa­li­ton­ta vas­tus­taa kuo­le­man­tuo­mio­ta ja hyväk­syä täl­lai­nen sala­mur­ha on yksioi­koi­nen. Jos näin, niin vas­taa­vas­ti sit­ten on moraa­li­ton­ta vas­tus­taa kuo­le­man­tuo­mio­ta jos yli­pään­sä hyväk­syy sen että val­tio tap­paa ihmi­siä jois­sain olo­suh­teis­sa, ja itsea­sias­sa ei voi vas­tus­taa mitään ihmis­ten tap­pa­mis­ta val­tion toi­mes­ta jos ei vas­tus­ta kaik­kia. Eihän se tie­ten­kään noin mene sik­si että kuo­le­man­tuo­mio on yksi asia, sodan­käyn­ti toi­nen, täl­lai­set puo­li­so­ti­laal­li­set ope­raa­tiot kol­mas, jne.

  Taus­tao­le­tus näyt­tää jos­tain minul­le tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä ole­van että kan­ta on sitä moraa­li­sem­min oikein mitä yksin­ker­tai­sem­pi se on. Ja ilkeäs­ti sanot­tu­na yksin­ker­tai­nen myös niin kuin lausees­sa “Jas­ka on vähän yksinkertainen”.

  Pidän aja­tus­ta että moraa­li edel­lyt­tää aivo­ja narik­kaan moraa­li­ses­ti närkästyttävänä.

 30. Rogue: “Mil­la­seen rikok­seen muu­ten vedät rajan, jon­ka jäl­keen rikol­li­sen tap­pa­mi­nen on oikeutettua?”

  Kysy­mys on hyvä mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa irrelevantti.

  Kuka tahan­sa voi mil­loin tahan­sa nol­la­ta omat ihmi­soi­keu­ten­sa ja siir­tyä val­tioi­den väli­sen voi­ma­po­li­tii­kan tiel­le. Rikol­li­sen ja rikok­sen käsit­tei­tä ei voi­ma­po­li­tii­kas­sa tun­ne­ta kun ei tun­nus­te­ta oikeus­jär­jes­tel­mää tai riip­pu­mat­to­man tuo­miois­tui­men auktoriteettia.

  Sinän­sä se että voi­ma­po­li­tiik­kaan on jou­dut­tu tur­vau­tu­maan on yhtei­nen onnet­to­muus, ja koko tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus­tar­kas­te­lu jol­lain tasol­la kyl­mää, kos­ka näi­tä asioi­ta ei pitäi­si kos­kaan jou­tua tar­kas­te­le­maan rationaalisesti.

 31. Noin yli­pään­sä ran­gais­tuk­sia jael­laan siks, että jen­gi jät­täs ne ran­gais­ta­vat teot teke­mät­tä tai aina­kaan sen ran­gais­tuk­sen takia ei pys­ty tule­vai­suu­des­sa teke­mään nii­tä tekoja.

  Osa­man tap­pa­mi­sel­la on vai­ku­tuk­sia molem­piin suun­tiin. Osa jen­gis­tä var­maan halu­aa kos­taa Osa­man kuo­le­man ja osa jen­gis­tä taas ei halua ryh­tyä ter­ro­ris­tiks, kun kuo­le­man toden­nä­köi­syys on aikai­sem­min arvioi­tua suu­rem­pi. (Ja se nyt on tie­tys­ti ihan sel­vää, että Osa­man ter­ro­rin­te­ko­mah­dol­li­suu­det vähe­ni nollaan.)

 32. Osa­ma ja Al-Qai­da oli­vat CIA:n ja USA:n luo­muk­sia, taval­la tai toi­sel­la. USA:n suur­val­ta­po­li­tii­kan his­to­ria, resurs­sit ja bud­je­tit ovat mie­len­kiin­tois­ta ja osit­tain käsit­tä­mä­tön­tä luet­ta­vaa, aina­kin mit­ta­kaa­vo­jen suh­teen. Kyl­mä sota päät­tyi mut­ta bud­je­tit paisuivat.

  http://wallstats.com/deathandtaxes/

  USA:n soti­las­ko­neis­to tar­vit­see vihol­li­sia, tar­vit­taes­sa se luo nii­tä itse. Onnek­si Suo­mes­sa on vie­lä suh­teel­li­sen vapaa media, vaik­ka sekin osaa kyl­lä vai­e­ta asiois­ta tehok­kaas­ti ja ajaa omaa propagandaansa.

  http://euroetana.blogspot.com/2011/05/suomessa-on-maailman-vapain-lehdisto.html

  Lin­kin takaa löy­tyy mm. mie­len­kiin­tois­ta jut­tua Krei­kan ja Por­tu­ga­lin mil­jar­di­luo­kan sukellusveneostoksista.

 33. Ile­mi­ses­ti Vih­reit­ten lin­ja näi­hin sala­mur­hiin on muuttunut.

  Israel vas­ta­si Münc­he­nin 1972 tapah­tu­miin sala­mur­hil­la. Poli­tiik­ka jos­sa ter­ro­ris­miin rea­goi­daan sala­mur­hil­la, on jat­ku­nut tähän päi­vään saak­ka. Tämä poli­tiik­ka on tavan­omai­ses­ti tuo­mit­tu, mut­ta nyt Haa­vis­to ja Soi­nin­vaa­ra ovat — impli­siit­ti­ses­ti kyl­lä­kin — muut­ta­neet linjaansa.

  Olen var­ma, että lin­jan­muu­tos ei tule pitä­mään. Jään odot­ta­maan mie­len­kiin­nol­la blo­gin­pi­tä­jän­kin älyl­li­siä voltteja.

 34. Ode tas­sa oli­kin kyse jenk­kien sisa­po­li­tii­kas­ta. Se tosia­sias­sa jaa jenk­kien ulkopolitiikkaa.
  Kyse on Oba­mas­ta ei Osa­mas­ta. Osa­mas­ta tuli sym­pol­si ja Oba­ma sai toi­sen­kau­den presidenttina.

 35. Et var­maan mei­naa, et sodas­sa jen­gin tap­pa­mi­nen olis oikeu­tet­tua riip­pu­mat­ta sii­tä, onks itse sota oikeutettu? 

  En. Siis mie­les­tä­ni sodas­sa saa tapaa, jos sota on oikeu­tet­tu. Ja sii­nä onkin taas toi­nen han­ka­la rajan­ve­to­ky­sy­mys: mil­loin sota on oikeutettu.

 36. Herää myös epäi­lys, että onko Yhdys­val­lat tahal­laan vii­väs­tel­lyt Osa­man kanssa:

  http://yro.slashdot.org/story/11/05/03/228235/Leaked-Doc-May-Have-Forced-US-To-Speed-Up-Bin-Laden-Raid

  Vii­väs­te­lyä voi­si tukea esi­mer­kik­si se, että suh­teel­li­sen lähel­lä vaa­le­ja saa mitä luul­ta­vim­min pre­si­dent­ti kan­na­tuk­seen­sa nos­tet­ta. Lisäk­si Yhdys­val­to­jen tie­dus­te­lu­pal­ve­lul­la, armei­jal­la ja ase­teol­li­suu­del­la­han oli kyl­män sodan päät­ty­mi­sen jäl­keen jon­kin aikaa ongel­ma­na kek­siä itsel­leen uusi hyvä vihol­li­nen, jol­la perus­tel­la kan­sain­vä­li­ses­ti ver­rat­tu­na val­tai­sat kulut.

  Jos Osa­ma oli­si napat­tu lii­an aikai­sin, oli­si jää­nyt iso sota ja ase­teol­li­suut­ta hyö­dyt­tä­vät aseos­tot teke­mät­tä. Oma käsi­tyk­se­ni on se, että aina­kin nykyi­sen laa­jui­nen sota oltai­siin hyvin voi­tu vält­tää esi­mer­kik­si tart­tu­mal­la Tale­ba­nin tar­jouk­seen Osa­man luo­vut­ta­mi­ses­ta — tai sit­ten alku­pe­räi­nen hyök­käys oli­si pitä­nyt teh­dä tosis­saan ja sen ver­ran tiheäl­lä pii­ri­tyk­sel­lä, ettei toi­mit­ta­jat ja Tale­ba­nin väki sahaa soti­lai­den har­vo­jen rivien välis­tä edes­ta­kai­sin koko ajan.

 37. Hyvän vihol­li­sen tar­pees­ta ker­too muu­ten Pro­ject for the New Ame­rican Cent­ry ‑hank­keen jul­ki­set dokumentitkin:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

  Niis­sä­hän kuvail­tiin kuin­ka han­ket­ta pääs­tään edis­tä­mään kun­nol­la, kun­han tulee New Pearl Har­bo­riin ver­rat­ta­va kata­lyyt­ti­nä toi­mi­va tapah­tu­ma. Lisäk­si on hyvä muis­taa, että Bus­hin hal­lin­non joh­dos­sa oli hyvin pal­jon tätä PNAC-hank­keen nimeen van­no­vaa väkeä. PNAC-yhteys selit­tää myös sen, että mik­si 911-isku­ja käy­tet­tiin perus­te­le­maan sotaa Ira­kia vas­taan, vaik­kei Ira­kil­la ollut mitään teke­mis­tä näi­den teko­jen kans­sa, mut­ta Irak oli PNAC:lla ollut täh­täi­mes­sä jo pidem­pään ja tar­vit­tiin vain joku sopi­va tekosyy.

 38. Noin yli­pään­sä ran­gais­tuk­sia jael­laan siks, että jen­gi jät­täs ne ran­gais­ta­vat teot teke­mät­tä tai aina­kaan sen ran­gais­tuk­sen takia ei pys­ty tule­vai­suu­des­sa teke­mään nii­tä tekoja.”

  Minä taas olen var­ma, että ran­gais­tuk­sia jae­taan myös ja ennen kaik­kea sii­tä kol­man­nes­ta syys­tä eli sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den koke­muk­sen ylläpitämiseksi. 

  Yhteis­kun­ta, joka ei val­vo oikeu­den toteu­tu­mis­ta täs­sä mie­les­sä, ei voi toi­mia kovin hyvin. Jon­kun on lai­tet­ta­va tilit tasan ja jos val­tio ei tätä teh­tä­vää täy­tä sen täyt­tää joku muu, esi­mer­kik­si mur­ha­tun veli. Vaih­toeh­toi­ses­ti viha alkaa kyteä moraa­lit­to­man lep­sus­ti rikol­li­sia koh­te­le­vaa val­tio­ta vastaan.

  Tämä oikeu­den­mu­kai­suus­vaa­ti­mus taas kum­pu­aa mitä ilmei­sem­min gee­neis­tä. Mut­ta sil­lä on myös vah­va kult­tuu­ri­nen taus­ta. Esi­mer­kik­si pai­men­to­lai­set ovat maan­vil­je­li­jöi­tä tar­kem­pia kun­nias­taan eli oikeu­den­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta — kos­ka omai­suut­ta ei voi aida­ta — mikä näkyy vie­lä­kin esi­me­rik­si USA:n väki­val­lan alu­eel­li­ses­sa jakau­mas­sa. Ero tus­kin voi joh­tua perimästä.

  Kan­sain­vä­li­set rikok­set ovat vie­lä­kin jos­sain mää­rin anar­kian tilas­sa, kos­ka oikeu­den tapah­tu­mis­ta val­vo­vaa väki­val­ta­mo­no­po­lia ei ole pääs­syt syn­ty­mään. USA:han ei sel­lais­ta edes halua. John Way­ne­kin pis­ti pahik­set kuriin sen enem­piä oikeus­lai­tos­ta vaivaamatta.

  Kor­rek­ti mie­li­pi­de tie­tys­ti kan­nat­taa kan­sain­vä­lis­tä oikeut­ta ja pahek­suu jenk­kien she­rif­fi­mei­nin­kiä. En minä­kään halua super­val­taa joh­det­ta­van kuin mafi­aa. Uskon kui­ten­kin, ettei jenk­kien mie­li­pi­de joh­du pel­käs­tään pahuu­des­ta tai muis­ta ikä­vis­tä tai­pu­muk­sis­ta. (Mie­li­pi­tee­ni voi tie­tys­ti joh­tua sii­tä­kin, että ensim­mäi­sen ker­ran vuo­sin olen luke­nut ame­rik­ka­lais­ta agent­tit­ril­le­riä ja Mitch Rapp kyl­lä tie­tää, että vain idioot­ti luu­lee voi­van­sa tais­tel­la kan­sain­vä­lis­tä ter­ro­ris­mia vas­taan voi tais­tel­la län­si­mai­sia oikeus­pe­ri­aat­tei­ta noudattaen.)

 39. En oikein tajua, miten joku viit­sii ja jak­saa hurs­kas­tel­la jos­tain “tap­pa­mi­nen on vää­rin”- moraa­lis­ta. Aja­tel­kaa asi­aa nyt het­ki nii­den kan­nal­ta, jot­ka asias­ta päät­tä­vät ope­ra­tii­vi­sel­la tasolla.

  Eri­kois­jouk­ko­jen mie­het tule­vat taloon jos­sa on maa­il­man etsi­tyin rikol­li­nen. Hän on sen tason iko­ni, että (aina­kin niin usko­taan) tuhan­net ihmi­set oli­si­vat val­mii­ta kuo­le­maan hän­tä puo­lus­taak­seen. Ope­raa­tio suo­ri­te­taan Pakis­ta­nis­sa, maas­sa jos­sa Tali­ban ja muut tiu­kan lin­jan isla­mis­tit ovat suo­sit­tu­ja. Jos muka­na on pai­kal­li­sia soti­lai­ta, hei­dän lojaa­liu­des­taan ei voi lopul­ta olla varma. 

  Minus­ta kysy­mys on ihan yksin­ker­tai­nen, ris­kit tuol­lai­ses­sa ope­raa­tios­sa ovat lii­an suu­ret, jos yri­te­tään ottaa kiinni.

 40. Osa­ma bin Lade­nin tap­pa­mi­nen oli yksi esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka ihmis­ten tap­pa­mi­nen kuu­luu kes­kei­se­nä osa­na Yhdys­val­to­jen ole­mas­sao­loa kuvaa­viin peri­aat­tei­siin. Maa­il­man joh­ta­va val­tio pysyy pys­tys­sä tap­pa­mal­la ihmi­siä ja pitä­mäl­lä ihmi­siä epäin­hi­mil­li­sen pit­kiä aiko­ja van­ki­lois­sa. Täs­tä voi teh­dä sen joh­to­pää­tök­sen, että ihmi­se­lä­män arvo Ame­ri­kas­sa on var­sin vähäi­nen — ellei elä­mä kuu­lu pre­si­den­til­le tai muul­le kor­keal­le vallankäyttäjälle. 

  Tap­pa­mi­nen näkyy mm. seuraavasti:

  Kuo­le­man­tuo­mit­tu­ja tape­taan las­kel­moi­vas­ti ja ritu­aa­lin­omai­ses­ti teke­mäl­lä tap­pa­mi­ses­ta suu­ria spektaakkeleja. 

  Satun­nai­sia ihmi­siä ulko­mail­la tape­taan ampu­mal­la ohjuk­sia sin­ne tän­ne. Koh­tee­na voi olla joku tiet­ty tapet­ta­va, mut­ta iskuis­sa kuo­lee sivullisia. 

  Yhdys­val­lat läh­tee her­käs­ti sota­toi­miin mis­sä vain pys­tyy ja mis­sä edut vaa­ti­vat. Pom­mi­tuk­sis­sa ja ohjusis­kuis­sa kuo­lee syyt­tö­miä sivul­li­sia. Ame­rik­ka­lai­set ovat niin suur­piir­tei­siä pom­mi­tuk­sis­saan, ettei­vät aina edes vai­vau­du otta­maan kun­nol­la sel­vää, onko koh­de todel­la se, mihin isku on tar­koi­tet­tu. Kii­nan lähe­tys­tö esi­mer­kik­si oli­si jää­nyt pom­mit­ta­mat­ta Bel­gra­dis­sa vuon­na 1999, jos ame­rik­ka­lai­set oli­si­vat soit­ta­neet Bel­gra­diin ja kysy­neet, onko tie­tys­sä pai­kas­sa todel­la se, mitä kym­me­nen vuot­ta van­hat puhe­lin­luet­te­lon kar­tat näyt­tä­vät. Jos aikoo tap­paa ihmi­siä, pitää kai nyt sen­tään var­mis­taa, kei­tä tapetaan. 

  Ame­ri­kan polii­si­voi­mat ovat lii­pai­sin­herk­kiä tark­ka-ampu­ji­neen. Rikol­li­suu­den vas­tai­sis­sa ope­raa­tiois­sa tape­taan ihmi­siä suh­tees­sa enem­män kuin jois­sa­kin muis­sa maissa. 

  Ame­rik­ka­lai­nen elo­ku­va- ja peli­teol­li­suus suo­ras­taan elää väki­val­ta­fan­t­asioi­den tuot­ta­mi­sel­la. Muis­sa mais­sa ei teh­dä yhtä pal­jon mur­hia ja väki­val­taa esit­tä­viä elo­ku­via kuin Yhdys­val­lois­sa. Esi­tys­ten filo­so­fia on sama kuin val­tion­kin. Tap­pa­va väki­val­ta on rat­kai­su kaik­keen. Myös doku­ment­tie­lo­ku­vien puo­lel­la tap­pa­mi­nen ja kuo­le­ma ovat aihei­ta, jot­ka myy­vät hyvin. 

  Ame­rik­ka­lai­set ihai­le­vat tap­pa­vaa ja kal­liik­si tule­vaa sota­ko­neis­to­aan. Se esiin­tyy pro­pa­gan­da­tar­koi­tuk­ses­sa TV-ohjel­mis­sa ja elo­ku­vis­sa, joi­den kaut­ta vies­ti välit­tyy ympä­ri maa­il­maa. Tap­pa­jis­ta teh­dään san­ka­rei­ta ja tap­pa­mi­ses­ta sankaruutta. 

  Ettei joku luu­li­si edel­lä ole­va teks­tiä ame­rik­ka­lais­vas­tai­suu­den pur­kauk­sek­si, huo­mau­tan Yhdys­val­loil­la ole­van myös toi­sen puo­len. Maas­sa asuu pal­jon sivis­ty­nei­tä ja älyk­käi­tä ihmi­siä, jot­ka tais­te­le­vat yksi­lön­va­pauk­sien, demo­kra­tian, väki­val­lat­to­muu­den ja tasa-arvon puo­les­ta. Ame­rik­ka­lai­nen yhteis­kun­ta on teho­kas teke­mään kor­jaus­liik­kei­tä sil­loin, kun val­tio ajau­tuu lii­an pit­käl­le vää­rään suun­taan — kuten näh­tiin vii­mei­sis­sä presidentinvaaleissa. 

  Vali­tet­ta­vas­ti ase­teol­li­suu­den, armei­jan ja polii­si­voi­mien ehdoil­la ihmi­siä aivo­pe­se­vä pro­pa­gan­da­ko­neis­to on kui­ten­kin niin teho­kas, että se saa pidet­tyä ottees­saan suur­ta osaa kan­sas­ta. Väki­val­taan vie­hät­ty­neet puna­nis­ka­jen­kit onnis­tu­vat vaa­leis­sa saa­maan oman arvo­maa­il­man­sa ylei­sek­si nor­mik­si hie­man samoin kuin Perus­uo­ma­lai­set nyt ovat tila­päi­ses­ti saa­neet tuo­tua omia taka­pa­jui­sia aja­tuk­si­aan suo­ma­lai­seen jul­ki­seen elämään. 

  Toi­vot­ta­vas­ti suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta myös osaa kor­ja­ta vir­heen­sä yli­lyön­tien jälkeen.

 41. Rogue
  Jen­keil­le saat­to kui­ten­kin olla ima­go­mie­les­sä elin­tär­kee­tä saa­da Osa­ma kiinni.

  PR:n vuok­si. Ter­ro­ris­mi perus­tuu mie­li­ku­viin ja pelkoon.

  JOs Osa­ma oli­si otet­tu van­gik­si, niin sii­tä­pä oli­si läh­te­nyt liik­keel­le Osa­man teloi­tuk­seen saak­ka kes­tä­vä “olem­me al-qui­don sivu­ve­li­ver­kos­to, meil­lä on pant­ti­van­ke­ja ja vaa­dim­me oskua vapaaksi”-uutisten kierre.

 42. OS :

  Minus­ta­kin se oli ehdot­to­mas­ti oikeu­tet­tua, mut­ta eri asia on, oli­ko se järkevää.

  Tur­ha mei­dän on miet­tiä USAn jär­ke­vyyt­tä Osa­man nitis­tä­mi­ses­sä mut­ta “ehdot­to­mas­ti oikeu­tet­tua” hiu­kan säräh­tää kor­vaa­ni. Osmol­la voi toki olla parem­paa tie­toa Osa­man osal­li­suu­des­ta län­si­maa­lais­ten lis­ti­mi­seen ter­ro­ris­tien tahol­ta, mut­ta minul­le Osa­ma on näyt­täy­ty­nyt ainoas­taan hänes­tä näy­tet­ty­jen videoi­den ja puhei­den perus­teel­la. Vähän niin kuin tie­doit­ta­jan roolissa.

  Jos työt­tö­mät ryh­tyi­si­vät rau­han­omai­ses­ti mel­la­koi­maan, niin min­kä­lai­sia sak­tioi­ta näi­den näky­väl­le joh­ta­jal­le Osmo oli­si val­mis sal­li­maan. Tosin lei­pä­an­nok­sia on jo ryh­dyt­ty leik­kaa­maan työt­tö­mien puo­lus­ta­jil­ta työt­tö­myys­tur­van lak­kau­ta­mi­sil­la ja toi­meen­tu­lo­tuen alen­ta­mi­sil­la, että ovat­ko nuo­kaan vie­lä riit­tä­viä “sank­tioi­ta”.

  1. Minus­ta on oikeu­tet­tua pitää Osa­maa syyl­li­se­nä nii­hin rikok­siin, joi­hin hän väit­tää itse syyllistyneensä.

 43. Tie­de­mies:

  En oikein tajua, miten joku viit­sii ja jak­saa hurs­kas­tel­la jos­tain “tap­pa­mi­nen on vää­rin”- moraa­lis­ta. Aja­tel­kaa asi­aa nyt het­ki nii­den kan­nal­ta, jot­ka asias­ta päät­tä­vät ope­ra­tii­vi­sel­la tasolla

  Hmm no ei kai täs kovin moni mitään tol­las­ta hurs­kas­tel­lu. Omal­ta osal­ta­ni esim. en esit­tä­ny mitään ton kal­tas­ta moraa­li­väi­tet­tä, vaan tie­dus­te­lin, et mihin ne sen vas­tak­kai­sen moraa­li­väit­teen esit­tä­neet tyy­pit perus­taa käsi­tyk­sen­sä ja mihin ne vetää sen oikeu­tuk­sen rajan. Kuo­le­man­tuo­mio­han olis talou­del­li­ses­sa mie­les­sä aika käte­vä ran­gais­tus yhteis­kun­nan kan­nal­ta, et jos joku tosi­aan pys­tyis oikeut­ta­maan sen moraa­li­ses­ti vaik elin­kau­tis­van­kien osal­ta ni siin sääs­tet­täis pal­jon rahaa. Ja tää kysy­mys ei oikees­taan liit­ty­ny oleel­li­ses­ti tohon Osa­man caseen, vaan ainoas­taan sii­hen mitä Osmo sano. Osa­man osal­ta­han ei vält­tä­mät­tä ollu ees mitään oikeu­den­käyn­ti­vaih­toeh­toa tarjolla. 

  En oo sitä pait­si ollen­kaan var­ma, onks kuo­le­man­tuo­mio ees pahim­pia ran­gais­tuk­sia mitä glo­baa­lil­la mit­ta­puul­la on rikol­li­sil­le tarjolla.

 44. Rogue:
  “Et var­maan mei­naa, et sodas­sa jen­gin tap­pa­mi­nen olis oikeu­tet­tua riip­pu­mat­ta sii­tä, onks itse sota oikeutettu?”

  Itse asias­sa on täy­sin ylei­ses­ti hyväk­syt­ty kan­sain­vä­li­sen oikeu­den peri­aat­te, että soti­las­ta ei voi sii­tä syyt­tää, jos hän ampuu vas­ta­puo­len soti­laan, joka ei ole antau­tu­nut — vaik­ka sit­ten hänen yli­pää­lik­kön­sä oli­si­kin syyl­lis­ty­nyt rikok­seen aloit­ta­mal­la kysei­sen sodan.

  Soti­laal­la ei myös­kään ole vel­vol­li­suut­ta vaa­ran­taa hen­ke­ään yrit­täml­lä ottaa vihol­li­nen van­gik­si hen­gis­sä, jos hänen tap­pa­mi­sen­sa on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­pi vaihtoehto

  (sii­nä tie­tys­ti tuli mai­nit­tua pari niis­tä monis­ta syis­tä mik­si useim­mat mie­lum­min elä­vät rau­han vallitessa)

 45. Sylt­ty:

  JOs Osa­ma oli­si otet­tu van­gik­si, niin sii­tä­pä oli­si läh­te­nyt liik­keel­le Osa­man teloi­tuk­seen saak­ka kes­tä­vä “olem­me al-qui­don sivu­ve­li­ver­kos­to, meil­lä on pant­ti­van­ke­ja ja vaa­dim­me oskua vapaaksi”-uutisten kierre.

  Nii tätä mäkin tuu­min. Lisäks Osa­man telot­ta­mi­nen pit­kän van­keu­den ja luul­ta­vas­ti epä­avoi­men oikeu­den­käyn­ti­pro­ses­sin jäl­keen olis luul­ta­vas­ti ollu jen­keil­le ima­gon kan­nal­ta pal­jon huo­nom­pi ske­naa­rio ku se, et Osa­ma oli “kil­led in action”. Edel­lis­tä tapaa län­si­mai­set eliit­tiä­ly­mys­tö­hurs­kas­te­li­jat olis mora­li­soi­nu kuo­le­man­tuo­mion “vää­ryy­den” vuoks ja tiet­ty siks, et oikeu­den­käyn­ti­pro­ses­si olis ollu puo­lu­eet­to­muu­den irvi­ku­va. Islam­fa­naa­ti­kot taas olis saa­nu sii­tä vaan ben­saa liek­kei­hin­sä. Nyt molem­mat osa­puo­let voi hel­pom­min aja­tel­la, et Osa­ma kuo­li semi­re­hel­li­ses­ti tuli­tais­te­lus­sa, eikä sen suu­rem­pia oikeus­mur­hia tapah­tu­nu. Toki isla­mis­tit voi käyt­tää tätä­kin jos­sain mää­rin omiin tar­ko­tuk­siin­sa, mut tus­kin ne oli iki­nä muu­ta odot­ta­nu, ku et joku päi­vä Osa­ma koh­taa lop­pun­sa just tolleen.

 46. Osmo:

  Minus­ta on oikeu­tet­tua pitää Osa­maa syyl­li­se­nä nii­hin rikok­siin, joi­hin hän väit­tää itse syyllistyneensä”

  Tun­nus­tus nyt ei sinän­sä tai­da län­ti­ses­sä oikeus­jär­jes­tel­mäs­sä riit­tää näy­töks lähes­kään kai­kis­sa rikok­sis­sa. Täs kysei­ses­sä tapauk­ses­sa­han vois teo­rias­sa olla pal­jon­kin syi­tä olet­taa, et on vaan sovit­tu jon­kun tyy­pin otta­van vas­tuun ja jah­da­tun ketun roo­lin. Taus­tal­la voi sit olla moni­mut­ka­nen vyyh­ti ja lopul­ta vai­kee sanoo, kenen syyl­li­syys­taak­ka sii­nä on min­kä­kin suurunen.

 47. Minus­ta on vähän ontu­vaa perus­te­lua hurs­kas­tel­la sil­lä, että yri­tys van­gi­ta Osa­ma elä­vä­nä oli­si ollut ker­ta­kaik­ki­aan lii­an vaa­ral­lis­ta omil­le soti­lail­le. Ei se Osa­ma mikään perus­pa­his­ta vaa­ral­li­sem­pi teräs­mies ollut, vaik­ka hänen alai­sen­sa ovat saat­ta­neet muu­ta­man onnis­tu­neen ter­ro­ri-iskun teh­dä­kin. Toi­saal­ta, jos se oli­si niin vaa­ral­lis­ta ja omien soti­lai­den suo­je­lu muka kaik­ki kai­kes­sa, niin sil­loin­han oli­si ollut pal­jon jär­ke­väm­pää ampua vain ohjuk­sel­la talot mäsäk­si, niin kuin Yhdys­val­lat tuon tuos­ta tekee Pakis­ta­nis­sa muu­ten­kin, eikä teh­dä rynnäkköä.

  Itseä­ni ei tosin useim­mi­ten kau­heas­ti eten­kään yksit­täis­ten ihmis­ten tap­pa­mi­nen muil­la man­te­reil­la jär­ky­tä, joi­tain pahas­ti sor­ret­tu­ja kan­so­ja lukuu­not­ta­mat­ta. Ja on hyvä muis­taa, että eten­kin suur­val­lois­sa tup­paa joh­ta­jil­le omien kan­sa­lais­ten­kin hen­gen­me­ne­tys ole­maan usein suh­teel­li­sen sivuseik­ka, mikä näkyy esi­mer­kik­si herk­kyy­des­sä julis­taa tar­peet­to­mia sotia tai ope­raa­tio Northwood­sin kal­tai­sis­sa hank­keis­sa. Juh­la­pu­heis­sa voi­daan sit­ten usko­tel­la muu­ta kansalle.

 48. TomiA

  Uskon kui­ten­kin, ettei jenk­kien mie­li­pi­de joh­du pel­käs­tään pahuu­des­ta tai muis­ta ikä­vis­tä taipumuksista. 

  Ks. Noam Choms­ky: Manu­fac­tu­ring Con­sent (1988).

 49. TomiA, vaik­kei län­si­mai­nen oikeus vält­tä­mät­tä ole­kaan maa­il­man tehok­kain ase ter­ro­ris­mia vas­taan, niin minus­ta se oli­si kui­ten­kin voi­nut ollut jär­ke­vin vaih­toeh­to. Ter­ro­ris­mi on kui­ten­kin tilas­tol­li­ses­ti tar­kas­tel­tu­na suh­teel­li­sen har­vi­nais­ta ver­rat­tu­na pal­jon arki­sem­piin uhkiin.

  Lisäk­si tämä soti­mi­nen on tul­lut aivan tol­kut­to­man kal­liik­si­kin, mikä ei ole aivan mitä­tön jär­ke­vyys­pe­rus­te, eten­kin kun Osa­man oli­si saa­nut hen­gil­tä ja jotain näy­tös­luon­tei­sia ohjus­pom­mi­tuk­sia pal­jon hal­vem­mal­la­kin ja hyö­dyl­li­syys oli­si saat­ta­nut olla yhtä hyvä tai huo­no kuin nykyi­ses­sä mie­hi­tys­yri­tyk­ses­sä. Vaik­ka esi­mer­kik­si muu­ten­kin kysee­na­lai­nen Ira­kiin hyök­kää­mi­sen alun­pe­rin väi­tet­tiin tule­van suh­teel­li­sen hal­vak­si ja suun­nil­leen mak­sa­van itsen­sä takai­sin, niin monien nyky­kä­si­tys­ten mukaan kus­tan­nuk­set ovat pai­su­neet kuin pul­la­tai­ki­na muu­ten­kin pelot­ta­van vel­kaan­tu­nees­sa Yhdys­val­lois­sa. Täs­sä jotain arvioita:

  Accor­ding to a Congres­sio­nal Bud­get Office (CBO) report publis­hed in Octo­ber 2007, the U.S. wars in Iraq and Afg­ha­nis­tan could cost tax­payers a total of $2.4 tril­lion dol­lars by 2017 when coun­ting the huge inte­rest costs because com­bat is being financed with bor­rowed money. The CBO esti­ma­ted that of the $2.4 tril­lion long-term price tag for the war, about $1.9 tril­lion of that would be spent on Iraq, or $6,300 per U.S. citizen.[9][10]

  Stiglitz, for­mer chief eco­no­mist of the World Bank and win­ner of the Nobel Prize in Eco­no­mics, has sta­ted the total costs of the Iraq War on the US eco­no­my will be three tril­lion dol­lars in a mode­ra­te sce­na­rio, and pos­sibly more in the most recent publis­hed stu­dy, publis­hed in March 2008.[11] Stiglitz has sta­ted: “The figu­re we arri­ve at is more than $3 tril­lion. Our calcu­la­tions are based on con­ser­va­ti­ve assumptions…Needless to say, this num­ber repre­sents the cost only to the Uni­ted Sta­tes. It does not reflect the enor­mous cost to the rest of the world, or to Iraq.”[11]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_cost_of_the_Iraq_War

 50. Muu­ta­ma kysy­mys mie­tit­tä­väk­se­si: Kuka mää­rit­te­lee kenet saa tap­paa? Onko Sinul­la Osmo mie­les­sä­si mui­ta kans­saih­mi­siä joi­den tap­pa­mi­nen on oikein ja jot­ka voi­daan lynk­kaus­po­ru­koi­den toi­mes­ta ripus­taa lähim­piin lyh­ty­pyl­väi­siin? Kuka mää­rit­te­lee mitä ovat ne “rikok­set” jot­ka oikeut­ta­vat tap­pa­mi­seen? Samal­la logii­kal­la Hanns-Mar­tin Sch­leyr oli rikol­li­nen ja saa­tiin tap­paa, samoin Aldo Moro, jos ker­ran hei­dän tap­pa­jan­sa oli­vat hei­dän “sodas­saan” mää­ri­tel­leet näi­den teot kuo­le­mal­la ran­gais­ta­vik­si rikokseksi.Pitäisköhän Sinun vie­lä miet­tiä tuo asia ihan filo­so­fi­sel­ta kan­nal­ta uusik­si. Ennen yhdis­tin vih­reät ihmi­soi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­seen, mut­ta ajat näyt­tä­vät muuttuneen.

 51. Pek­ka Taipale:

  Siis Al-Qai­dan Al-Jazee­ran kaut­ta jul­kai­se­ma video, jois­sa Osa­ma rie­muit­see isku­jen onnis­tu­mis­ta, eivät riitä?
  http://en.wikipedia.org/wiki/2004_bin_Laden_video

  Jos näin on, niin on ihan ilmi­sel­vää, että mikään ei riitä.”

  Osa­ma kiis­ti aluk­si osal­li­suu­ten­sa WTC-iskui­hin ja vas­ta vuon­na 2004 ilmoit­ti olleen­sa isku­jen taka­na. Tie­tys­ti tähän voi olla mil­joo­na syy­tä, mut­ta sil­ti oli­sin varo­vai­nen aina­kin sen suh­teen, että pitäi­sin täs­sä tapauk­ses­sa kuo­le­man­tuo­mio­ta abso­luut­ti­ses­ti oikeutettuna.

  Mun mie­les­tä olis hel­pom­pi ymmär­tää bin Lade­nin kuo­le­man­tuo­mion oikeu­del­li­suut­ta, jos pis­tet­täi­siin kovaa dataa tis­kiin, mik­si tap­po oli oikein ja vält­tä­mä­tön. Nyt­hän on vaan Oba­man ilmoi­tus, että oikeus on tapah­tu­nut ja val­tio­joh­ta­jien hymis­te­lyä asian tiimoilta.

 52. Ris­to:

  Itse asias­sa on täy­sin ylei­ses­ti hyväk­syt­ty kan­sain­vä­li­sen oikeu­den peri­aat­te, että soti­las­ta ei voi sii­tä syyt­tää, jos hän ampuu vas­ta­puo­len soti­laan, joka ei ole antau­tu­nut – vaik­ka sit­ten hänen yli­pää­lik­kön­sä oli­si­kin syyl­lis­ty­nyt rikok­seen aloit­ta­mal­la kysei­sen sodan

  Öö kukas täs­sä nyt yksit­täi­sen rivi­so­ti­laan moraa­lis­ta tai vel­vot­teis­ta on mitään puhunu?

 53. Niin että luo­tiin­ko täs­sä siis uusi Jee­sus-hah­mo tie­tyn­lai­sil­le usko­vai­sil­le? Jee­sus tapet­tiin, kos­ka hän oli vaa­ral­li­nen val­lan­pi­tä­jil­le, ei sik­si, että hän oli­si ollut jumal­hah­mo. Toi­saal­ta Jee­sus ei tain­nut tapat­taa tuhan­sia, vaik­ka hänen nimis­sään onkin tapet­tu miljoonia.

 54. Military–industrial complex, Chomsky …

  Haluai­sin vas­tauk­sen seu­raa­vaan kysy­myk­seen vaik­ka se, anteek­si vain, ei asi­aan kuu­lu­kaan: raken­ne­taan­ko USA:ssa asun­to­ja soti­las­me­noil­la? Olen nimit­täin itse kek­si­nyt tai jos­tain luke­nut, että val­ta­va soti­las­ko­neis­to takaa dol­la­rin arvon / alhai­sen koron kai­kis­sa kuvi­tel­ta­vis­sa tilan­teis­sa. Asun­to­kupla­kin oli­si siten mer­ki­tyk­se­tön töys­sy, kos­ka sijoit­ta­jat pian luot­tai­si­vat taas dol­la­riin. Esi­mer­kik­si tämän vii­mei­sim­män kuplan tulok­se­na USA:ssa on nyt pal­jon hal­paa asun­toa myyn­nis­sä sikä­läis­ten eduk­si. Mak­su­mie­hi­nä toi­mii kui­ten­kin koko maa­il­ma. Vai onko tämä tyh­mä kysymys?

 55. Kos­ka puhu­taan niin suu­ris­ta luvuis­ta, niin jon­kun skaa­lan tuos­ta ter­ro­ris­min­vas­tai­sen “sodan” tol­kut­to­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta saa jaka­mal­la ne 911-iskuis­sa kuol­lei­den hen­ki­löi­den mää­räl­lä. Jokais­ta kuol­lut­ta uhria koh­ti siis tuh­la­taan noin 1 000 000 000 dol­la­ria ja koko­nais­sum­ma siis on kar­keas­ti arvioi­tu­na ehkä noin 3 000 000 000 000 dollaria.

 56. OSMO:“Pekka Haa­vis­to näyt­tää net­ti­si­vuil­laan ole­van sitä miel­tä, että Osa­man bin Lade­nin tap­pa­mi­nen oli oikein. Minus­ta­kin se oli ehdot­to­mas­ti oikeu­tet­tua, mut­ta eri asia on, oli­ko se järkevää.”

  OSMO:“Väkivalta oikeut­taa väki­val­lan – siis joi­den­kin silmissä.”

  Eli Osmon sil­mis­sä, muu­ten lauseis­sa on ris­ti­rii­ta. Ja se jär­ke­vyy­den poh­ti­mi­nen on juu­ri sitä prag­maat­ti­suut­ta, jota Osmo edus­taa ja jota vas­tus­tan vii­mei­seen asti. Ja Osmol­le tie­dok­si, ettei edes koti­mai­ses­sa hen­ki­ri­kok­ses­sa näy­tök­si rii­tä (ei pitäi­si riit­tää) pelk­kä oma tun­nus­tus, jos­sain näpis­tys-jutus­sa se kyl­lä riittää.

 57. Olet­te­ko muut miet­ti­neet sitä, mikä oli­si älyl­li­sen ihmi­sen mie­les­tä fik­suin­ta koko täs­sä ter­ro­ris­min vas­tai­ses­sa sodas­sa? Vas­taan itse: tie­ten­kin sen lopet­ta­mi­nen koko­naan! Ei ter­ro­ris­mia vas­taan voi oikeas­ti soti­mal­la sotia, sitä voi vain yrit­tää estää ja kont­rol­loi­da. Mie­lui­ten mie­les­tä­ni muu­toin kuin ns sota­ti­lan­tees­sa, joka antaa val­tiol­le ihmeel­li­siä eri­va­pauk­sia, ihmi­soi­keuk­sien kus­tan­nuk­sel­la siis. Lisäk­si jo mai­nit­tu argu­ment­ti pitää muis­taa: tämä sota on vie­nyt mil­jaar­deit­tain taa­lo­ja, ilman että maa­il­man koko­nais­tur­val­li­suus oli­si sii­tä oleel­li­ses­ti kohen­tu­nut. Tod näk päinvastoin.

  Ainoa mie­les­tä­ni mah­dol­li­nen (poliit­ti­ses­ti / käy­tän­nös­sä) tapa lopet­taa tämä sota on saa­da se johon­kin pää­te­pis­tee­seen. Siis esim eli­mi­noi­da se hen­ki­lö, jon­ka pää­me­nok­si koko sota käy­tän­nös­sä julis­tet­tiin. Jos tämä ope­raa­tio joh­taa sii­hen, että Oba­ma julis­taa ko sodan päät­ty­neek­si, mikä mie­les­tä­ni on mah­dol­li­suuk­sien rajois­sa tapah­tua, niin pidän iskua täy­sin perus­tel­tu­na ja jopa humaa­ni­na tekona! 

  Jään odot­te­le­maan Oba­man jatkoliikkeitä!

 58. Rogue:

  Nii tätä mäkin tuu­min. Lisäks Osa­man telot­ta­mi­nen pit­kän van­keu­den ja luul­ta­vas­ti epä­avoi­men oikeu­den­käyn­ti­pro­ses­sin jäl­keen olis luul­ta­vas­ti ollu jen­keil­le ima­gon kan­nal­ta pal­jon huo­nom­pi ske­naa­rio ku se, et Osa­ma oli “kil­led in action”.”

  Ima­go pitää aina raken­taa. Mikä­li Osa­ma oli­si otet­tu kiin­ni ja hänel­le oli­si luet­tu lakia Ala­ba­mas­sa Ku Klux Kla­nin kevät­rie­has­sa, niin voi olla että joku oli­si jupis­sut jotain jääviydestä.

  Mun mie­les­tä täs olis ollu jen­keil­le mah­dol­li­suus hakea moraa­lis­ta nis­ka­lenk­kiä Al-Qai­das­ta. Mitäs jos ne olis­kin sat­san­nut puo­lu­eet­to­maan oikeu­den­käyn­tiin, puhu­nu kos­ton kier­teen kat­kai­se­mi­ses­ta, uudes­ta alus­ta jne. Tule­vai­suus olis voi­nut olla hyvin­kin eri­lai­nen. Nyt se näyt­täy­tyy kovin ennal­ta arvattavalta.

 59. Haa­vis­to sel­väs­ti iloi­nen Bin Lade­nin tap­pa­mi­ses­ta. Osmon mie­les­tä tap­pa­mi­nen oikeu­tet­tua. Tämä vie aina­kin kuo­la­man­tuo­mion vas­tus­ta­mi­sen loo­gi­suu­den heil­tä, sii­nä sen­tään on oikeu­den pää­tös, täs­sä ei sitä­kään. Täs­sä koh­taa on muu­ten hyvä huo­maut­taa Bus­his­ta, kym­me­niä tuhan­sia kuol­lei­ta sivii­le­jä Ira­kis­sa ja Afga­nis­ta­nis­sa, vuo­si­kausien van­git­se­mi­sia ilman oikeu­den­käyn­tiä ja vesi­ki­du­tus­ta, oli­si­ko Bus­hin tap­pam­mi­nen Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä oikeutettua,ainakin loo­gi­ses­ti aja­tel­len kyllä.

 60. Enti­nen vih­rei­den äänestäjä:

  Minus­ta on vähän ontu­vaa perus­te­lua hurs­kas­tel­la sil­lä, että yri­tys van­gi­ta Osa­ma elä­vä­nä oli­si ollut ker­ta­kaik­ki­aan lii­an vaa­ral­lis­ta omil­le soti­lail­le. Ei se Osa­ma mikään perus­pa­his­ta vaa­ral­li­sem­pi teräs­mies ollut…”

  Eivät jen­kit oli­si otta­neet tur­hia ris­ke­jä perus­pa­hik­sen­kaan kans­sa. Taval­li­ses­ta vihol­lis­so­ti­laas­ta teh­dään nopeas­ti vai­na­ja, jol­lei tämä ole sel­väs­ti antau­tu­mas­sa. Niin myös hel­pos­ti taval­li­ses­ta jouk­ko­mur­haa­jas­ta, jos hänet täy­tyy ryn­nä­köl­lä koto­aan hakea, vars­sin­kin jos hänen tie­de­tään suh­tau­tu­van suo­peas­ti itsen­sä räjäyttäjiin. 

  Toi­saal­ta, jos se oli­si niin vaa­ral­lis­ta ja omien soti­lai­den suo­je­lu muka kaik­ki kai­kes­sa, niin sil­loin­han oli­si ollut pal­jon jär­ke­väm­pää ampua vain ohjuk­sel­la talot mäsäksi”

  Ruu­miin iden­ti­fion­nil­le oli arvoa ame­rik­ka­lai­sil­le. Osa­man elä­mäl­lä ei ollut. Ensim­mäi­sen takia kan­nat­ti ottaa ris­ke­jä, toi­sen takia ei. Pie­ne­nä lisä­bo­nuk­se­na sivul­li­sia kuo­li vähemmän.

 61. Bush käyt­ti vil­lin län­nen tyy­liin elä­vä­nä tai kuol­lee­na- mää­ri­tel­mää. Oba­ma sanoi, että oikeus on voit­ta­nut, siis suo­raan b‑luokan Hol­lywood-elo­ku­vas­ta, jos­sa per­hee­ni­sä on kos­ta­nut vai­mon­sa kuo­le­man. Tämä tie­tys­ti sopii vih­reil­le, mikä ei aina­kaan minua yllättänyt.

 62. Ilk­ka Laa­ri, mik­si täs­sä koh­taa pitäi­si miet­tiä jotain moraa­lis­ta “tap­pa­mi­sen oikeut­ta”? Mikä tekee Osa­mas­ta joten­kin niin eri­koi­sen, että hän ansait­see tul­la kai­ken maa­il­man ihmi­soi­keus­in­toi­li­joi­den iko­nik­si ja san­ka­rik­si? Sekö että hänen jen­gin­sä tap­poi kol­mi­sen tuhat­ta amerikkalaista? 

  Tulee väki­sin mie­leen Cliff­han­ge­rin pahis, joka tote­aa, että jos tap­paa yhden ihmi­sen, on pelk­kä mur­haa­ja, mut­ta kun tap­paa tar­peek­si mon­ta, on val­loit­ta­ja. Mis­sä menee raja, jon­ka jäl­keen tap­pa­jaa ei enää saa ampua? Vii­des­sä? Kahdessakymmenessä? 

  Minus­ta type­ryys täs­sä ei ole se, ettei­kö jon­kun ampu­mi­nen tuos­ta vaan oli­si ikä­vää, vaan se, että kro­ko­tii­lin­kyy­ne­liä valu­tel­laan maa­il­man etsi­tyim­män mas­sa­mur­haa­jan puo­les­ta, kun samaan aikaan vas­taa­vaa tapah­tuu joka puo­lel­la maa­il­maa, eikä ketään kiinnosta. 

  Täl­lai­nen anek­doot­ti: eräs van­hem­pi her­ras­mies ker­toi komen­nus­mat­kas­taan erääs­sä afrik­ka­lai­ses­sa sata­ma­kau­pun­gis­sa 90-luvul­la. Joi­hin­kin kont­tei­hin oli mur­tau­dut­tu, ja mur­to­mie­het oli­vat vie­lä pai­kan­pääl­lä, kun sata­ma­vah­din pai­kal­le­soit­ta­mat polii­sit tuli­vat. Polii­sit ajoi­vat pai­kal­le pans­sa­ri­au­tol­la, tulit­ti­vat kont­tien välis­sä lymyi­le­viä mur­to­mie­hiä kone­pis­too­lein, ja jät­ti­vät ruu­miit loju­maan sin­ne, kun oli­vat var­mis­tu­neet että kaik­ki oli­vat kuol­leet. Aamul­la joku kävi hake­mas­sa ruu­miit. Mitään ei kyselty. 

  Ame­rik­ka­lai­set eri­kois­jou­kot (?) ampu­vat maa­il­man etsi­tyim­män rikol­li­sen vaa­ral­li­sel­la maa­pe­räl­lä, ja heti alka­vat hipit protestoida.

 63. enti­nen vih­rei­den äänestäjä
  Lisäk­si tämä soti­mi­nen on tul­lut aivan tol­kut­to­man kalliiksikin

  Ira­kin sodal­la ei ole oikeas­taan mitään teke­mis­tä Osa­man tai sodas­sa ter­ro­ris­mia vas­taan. Toki nii­tä käy­tet­tiin tekosyinä.

  Ohjusis­kul­la ei saa var­mis­tus­ta kuo­li­ko Osa­ma ja oli­ko mies edes talossa.

  Jari Maki
  Osa­ma bin Lade­nin tap­pa­mi­nen oli yksi esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka ihmis­ten tap­pa­mi­nen kuu­luu kes­kei­se­nä osa­na Yhdys­val­to­jen ole­mas­sao­loa kuvaa­viin periaatteisiin.

  Suo­men ole­mas­sao­lon peri­aat­tei­siin kuu­luu olen­nai­se­na osa­na kou­lut­taa puo­let väes­tös­tä tap­pa­maan. Suo­ma­lai­suu­teen kuu­luu sotiem­me sato­jen tuhan­sien uhrien muis­te­lu ja samal­la ver­hot­tu har­mis­te­lu sii­tä, ettei sota men­nyt parem­min eli vihol­li­sia saa­tu enem­pää tapet­tua (eri­tyi­ses­ti talvisodassa). 

  Sodas­sa on tapa­na tap­paa vihol­li­sia. Ei tap­pa­mi­ses­ta tule yhtään se epä­oi­keu­te­tum­paa, jos sii­tä on pre­si­den­tin käsky.

 64. Uutis­ten mukaan ope­raa­tio oli äärim­mäi­sen yksi­puo­li­nen mitä tulee lau­kaus­ten­vaih­toon. Navy seals ‑jou­kot koki­vat aseel­lis­ta vas­ta­rin­taa ainoas­taan ope­raa­tion alus­sa, kun bin Lade­nin lähet­ti ampui vie­rei­ses­tä vie­ras­ta­los­ta. Eri­kois­jou­kot eli­mi­noi­vat ampu­jan ja tämän kans­sa olleen nai­sen. Tämän jäl­keen Navy Seal­sia vas­taan ei ammut­tu laukaustakaan.

  http://www.nytimes.com/2011/05/05/us/politics/05binladen.html?_r=1&hp

 65. Osmo:

  Minus­ta on oikeu­tet­tua pitää Osa­maa syyl­li­se­nä nii­hin rikok­siin, joi­hin hän väit­tää itse syyllistyneensä

  haha­ha­ha­hah… päteeks tää sun mie­les­tä kaik­kiin ter­ro­ris­tei­hin vai onks Osa­ma erikoistapaus?

  Rogue:

  En oo sitä pait­si ollen­kaan var­ma, onks kuo­le­man­tuo­mio ees pahim­pia ran­gais­tuk­sia mitä glo­baa­lil­la mit­ta­puul­la on rikol­li­sil­le tarjolla.

  Mä oon aivan äimä­nä, jos kuo­le­man­ran­gais­tus on pahin­ta mitä on tarjolla.

 66. Moraa­li on sub­jek­tii­vi­nen mie­len apu­vä­li­ne ja sitä voi­vat käyt­tää täs­sä tapauk­ses­sa­kin vain bin Lade­nin ampu­neet ja edel­leen koko ope­raa­tios­ta vas­tan­neet. He kär­si­vät Osa­man tap­pa­mi­ses­ta syn­ty­neen tus­kan sit­ten, kun ovat sii­hen valmiita.

  Muil­la ihmi­sil­lä ei ole juu­ri tuo­hon tilan­tee­seen mitään sanomista—etenkään ylei­sel­lä tasol­la, jol­la vain kes­kus­tel­laan, mis­sä eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa ihmi­sen saa tap­paa tai jät­tää hen­kiin. Joku voi sanoa, että itse­puo­lus­tuk­sek­si saa tap­paa, mut­ta toi­sen mie­les­tä ei edes sil­loin­kaan. Ei ole mah­dol­lis­ta sanoa aina­kaan täs­sä ajas­sa, mikä on oikein ja mikä vää­rin: on vain yksit­täis­ten hen­ki­löi­den teke­miä valin­to­ja: valin­nat riip­pu­vat tap­pa­jas­ta ja tapet­ta­vas­ta, ja tap­pa­jat vas­taa­vat niis­tä vii­me kädes­sä itsek­seen, vaik­ka kukaan ei hei­tä tuomitsisi.

  Lop­pu on poli­tiik­kaa, val­ta­pe­liä ja ego­lo­gi­aa.

 67. Asian­tun­ti­joi­den mukaan Al Qai­da on täl­lä het­kel­lä n. 300 kar­kuun juok­se­van mie­hen ryh­mä, joka ei asial­li­ses­ti ottaen ole saa­nut sit­ten 9/11 aikaan yhtään mitään.

 68. Ode: “Olen ymmär­tä­nyt, että Osa­man oli van­ha ja sai­raan­loi­nen mies, joka ei enää tosia­sias­sa joh­ta­nut tappajaorganisaatiotaan.”

  Entäs jos asia oli­kin toi­sin­päin. Entäs jos hän halusi tak­ti­ses­ti myös täl­lais­ta kuvaa itses­tään. Jos hän edel­leen rahoit­ti­kin ja joh­ti jat­ku­via ter­ro­ri­te­ko­ja, jois­sa kuo­lee var­sin viat­to­mia ihmi­siä, mukaan lukien lap­sia ja vanhuksia.

  Täl­lai­nen olet­ta­mus on yhtä perus­tel­tu kuin muu­kin. Tämä ei ole Oden kir­joi­tuk­sen var­si­nai­nen point­ti mut­ta tähän kes­kus­te­luun: Osa­man tap­pa­mi­nen oli ainoa mah­dol­li­nen käy­tet­tä­vis­sä ole­va kei­no rea­lis­ti­ses­ti aja­tel­len, jos hänen toi­min­tan­sa ker­ran piti estää. Niin­kuin tie­tys­ti piti ottaen huo­mioon mihin kaik­keen hän on jo syyllistynyt.

 69. Täs­sä on kysees­sä vähän toi­sen­lai­nen hen­ki­lö kuin Che Gue­va­ra, jon­ka mar­ty­roi­mi­nen tuot­ti yhden his­to­rian suu­rim­mis­ta henkilökulteista.

  Uuti­soin­nis­sa häi­rit­se­vin­tä on se, että se on teh­ty hal­li­tus­läh­töi­ses­ti, ja USA:n hal­li­tus on yksi niis­tä tie­to­läh­teis­tä joka ei ole his­to­rias­sa osoit­tau­tu­nut eri­tyi­sen tar­kak­si. Tar­vi­taan siis lisää tietolähteitä.

  Täs­tä­kin koko­nai­suu­des­ta tie­däm­me, että 9–11 isku­jen viral­li­nen raport­ti on fysii­kan lakien vastainen.

 70. Tie­de­mies:

  Ilk­ka Laa­ri, mik­si täs­sä koh­taa pitäi­si miet­tiä jotain moraa­lis­ta “tap­pa­mi­sen oikeut­ta”? Mikä tekee Osa­mas­ta joten­kin niin eri­koi­sen, että hän ansait­see tul­la kai­ken maa­il­man ihmi­soi­keus­in­toi­li­joi­den iko­nik­si ja san­ka­rik­si? Sekö että hänen jen­gin­sä tap­poi kol­mi­sen tuhat­ta amerikkalaista?”

  Anteek­si, että puhal­lan väliin. Mun mie­les­tä on eri­kois­ta, että poruk­ka on val­mis pitä­mään kuo­le­man­tuo­mio­ta oikeu­tet­tu­na ennen kuin on edes tie­dos­sa A) mitä kar­ta­nos­sa oikeas­ti tapah­tui ja B) mikä on Osa­man osuus ter­ro­ris­ti­te­koi­hin. Ennen näi­den sel­vit­tä­mis­tä on mel­ko vai­kea poh­tia asi­aa oikea-vää­rä ‑akse­lil­la, muu­ten kuin mutu-tun­tu­mal­la. Fun­da­men­ta­lis­ti­nen kan­ta suun­taan tai toi­seen on perin kum­mal­lis­ta täs­sä vaiheessa.

  Minus­ta type­ryys täs­sä ei ole se, ettei­kö jon­kun ampu­mi­nen tuos­ta vaan oli­si ikä­vää, vaan se, että kro­ko­tii­lin­kyy­ne­liä valu­tel­laan maa­il­man etsi­tyim­män mas­sa­mur­haa­jan puo­les­ta, kun samaan aikaan vas­taa­vaa tapah­tuu joka puo­lel­la maa­il­maa, eikä ketään kiinnosta.”

  On tot­ta, että kaik­kea pas­kaa tapah­tuu maa­il­mas­sa täl­lä­kin het­kel­lä, mut­ta se ei mil­lään taval­la nol­laa Osa­man asian käsittelyä.

 71. Eins­ten:

  Mun mie­les­tä on eri­kois­ta, että poruk­ka on val­mis pitä­mään kuo­le­man­tuo­mio­ta oikeu­tet­tu­na ennen kuin on edes tie­dos­sa A) mitä kar­ta­nos­sa oikeas­ti tapahtui”

  Ei kai niil­lä kar­ta­non tapah­tu­mil­la oo juu­ri­kaan teke­mis­tä kuo­le­man­tuo­mion oikeu­tuk­sen kan­nal­ta Osa­man tapauksessa?

 72. Simo Mele­nius:

  Moraa­li on sub­jek­tii­vi­nen mie­len apu­vä­li­ne ja sitä voi­vat käyt­tää täs­sä tapauk­ses­sa­kin vain bin Lade­nin ampu­neet ja edel­leen koko ope­raa­tios­ta vas­tan­neet. He kär­si­vät Osa­man tap­pa­mi­ses­ta syn­ty­neen tus­kan sit­ten, kun ovat sii­hen valmiita

  Mei­naat sen jäl­keen, kun ne on eka kyl­pe­ny sham­pan­jas­sa ja myhäil­ly kan­sal­lis­san­ka­rei­na eri­näi­sis­sä mediois­sa parin vuo­den ajan? Toi on vähän rajot­tu­nu ole­tus, et kaik­ki ihmi­set kokis empa­ti­aa samal­la taval­la ku joku kuvit­te­lee ite koke­van­sa. Tilan­ne on niin eri siel tais­te­lun tuok­si­nas­sa, ettei sii­tä tie­tä­mä­tön osaa miten­kään arvioi­da nii­den fii­lik­siä. Ja pitää nyt oikees­ti muis­taa, et jon­kun yksit­täi­sen soti­laan moraa­li on vähän eri jut­tu ku filo­so­fi­nen poh­ti­mi­nen sen suh­teen, mil­loin ja mil­lä perus­teil­la joku val­tio voi tode­ta jon­kun yksi­lön tap­pa­mi­sen oikeutetuks.

 73. Eisn­tein
  Mun mie­les­tä täs olis ollu jen­keil­le mah­dol­li­suus hakea moraa­lis­ta nis­ka­lenk­kiä Al-Qai­das­ta. Mitäs jos ne olis­kin sat­san­nut puo­lu­eet­to­maan oikeu­den­käyn­tiin, puhu­nu kos­ton kier­teen kat­kai­se­mi­ses­ta, uudes­ta alus­ta jne. Tule­vai­suus olis voi­nut olla hyvin­kin eri­lai­nen. Nyt se näyt­täy­tyy kovin ennal­ta arvattavalta.

  Jen­kit ovat käy­tä­nös­sä tuhon­neet Al-Qai­dan kyvyn käy­dä teho­kas­ta ter­ro­ri­kam­pan­joi­ta ja voit­ta­neet sodan kv-ter­ro­ris­mia vas­taan (10v hil­jai­nen kausi voi­daan las­kea voi­tok­si). Kun USA läh­ti suu­tus­päis­sään ryn­ni­mään Afga­nis­ta­niin, sii­tä piti alkaa ter­ro­ris­min kukois­tus­kausi. Sama jut­tu Ira­kin kans­sa ja sama jut­tu aina kun jen­kit tukee Israelia.

  Mitään mer­kit­tä­vää ei kui­ten­kaan ole tapah­tu­nu. Mus­li­mit ovat yhtä pal­jon tai vähän ame­rik­ka­lais­vas­tai­sia kuin ennen­kin, mut­ta niin­hän nii­tä suu­ren saa­ta­nan lip­pu­ja pol­tet­tiin jo 70-luvulla.

  Osa­man kuo­le­ma on mer­kit­tä­vä PR-voit­to. Se (+ Sad­da­min koh­ta­lo, vaik­kei se lii­ty ter­ro­ris­miin) osoit­taa kai­kil­le, että jen­keil­le ei nyt vaan voi pot­tuil­la ja kuvi­tel­la vie­lä sel­viän­sä siitä.

  On ihan täyt­tä hai­hat­te­lua puhua jos­tain kos­ton kier­teen kat­kai­sus­ta, pait­si jos USA oli­si val­mis vetäy­ty­mään lähi-idäs­tä ja avit­ta­maan sii­nä sivus­sa Israe­lin pus­ke­mi­ses­sa mereen. Maa­il­ma nyt vaan ei toi­mi siten kuin pasi­fis­ti­set idea­lis­tit toivovat.

 74. Otan nyt rau­ta­lan­kaa ja vään­nän niin sel­väs­ti kuin osaan:
  a) Osa­ma oli maa­il­man etsi­tyin rikol­li­nen, epäil­ty osal­li­suu­des­ta tuhan­sien ihmis­ten mur­hiin, ja epäil­tiin ole­van välil­li­ses­ti vas­tuus­sa kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten kuo­le­maan. Otta­kaa kuka tahan­sa kult­ti­joh­ta­ja tai vaik­ka pank­ki­ros­vo­jou­kon joh­ta­ja tms tilalle. 

  b) Sea­lit ovat soti­lai­ta, hei­dät on kou­lu­tet­tu ampu­maan vihol­li­sia. Tyy­pit kou­lu­te­taan taval­la, jos­ta ei sel­viä täy­sin sel­vä­jär­ki­nen kaveri. 

  c) Pakis­tan on USA:n liit­to­lais­a­se­mas­taan huo­li­mat­ta vää­räl­lään poruk­kaa, joka on val­mis pamaut­ta­maan itsen­sä tai­vaan tuu­lii, jos saa muu­ta­man ame­rik­ka­lai­sen mukaansa. 

  d) Tap­pa­mi­nen tap­pa­mi­sen vuok­si on väärin.

  Täs­tä tilan­tees­ta läh­de­tään, ja lai­te­taan Sea­lit hake­maan Osa­maa. Komen­ta­jal­le voi­daan tiet­ty sanoa, että otta­kaa elä­vä­nä, jos pys­tyt­te. On voi­tu sanoa­kin, mut­ta takuul­la on myös sanot­tu, että ampu­kaa mie­luum­min kuin pääs­tät­te kar­kuun. Vrt koh­dat a), b) ja c). Näin teh­täi­siin kenen tahan­sa mur­has­ta etsin­tä­kuu­lu­te­tun koh­dal­la noin yleen­sä­kin. Myös Suomessa. 

  Ongel­ma täs­sä on “ihmi­soi­keuk­sis­ta” itke­vil­le lähin­nä koh­ta d, ei sik­si että kos­ta­mi­nen tap­pa­mal­la osa­ma oli­si joten­kin “oikeu­tet­tua”, ei sik­si että ketään sai­si tap­paa, vaan sik­si, että ammut­tu­jen pank­ki­ros­vo­jen perään ei itke­tä. Nyt itke­tään maa­il­man etsi­tyim­män mur­haa­jan oikeuk­sien perään enem­män kuin yhden­kään polii­sin syyt­tö­mä­nä ja aseet­to­ma­na ampu­man newy­or­ki­lai­sen mus­tai­hoi­sen. Pau­kut näis­tä asiois­ta valit­ta­mi­ses­sa kan­nat­tai­si sääs­tää nii­hin epä­koh­tiin, joi­den kor­jaa­mi­sel­la on oikeas­ti merkitystä. 

  Edes nii­tä brit­ti­po­lii­sei­ta ei lopul­ta tuo­mit­tu, jot­ka ampui­vat bra­si­lia­lai­sen nuo­ren mie­hen met­ros­sa (useam­pi lau­kaus pää­hän) ilmei­ses­ti pel­käs­tään sik­si että tämä oli epäi­lyt­tä­vän näköi­nen. Tähän men­nes­sä osa­man puo­les­ta on itket­ty enem­män kuin sen kave­rin. Minua aina­kin hävet­täi­si esit­tää hurs­kas­ta täs­sä kohtaa.

 75. Ei kai niil­lä kar­ta­non tapah­tu­mil­la oo juu­ri­kaan teke­mis­tä kuo­le­man­tuo­mion oikeu­tuk­sen kan­nal­ta Osa­man tapauksessa?”

  Mun mie­les­tä on. Mitä jos Osa­ma on hei­lut­ta­nut val­kois­ta lip­pua ja ano­nut armoa Navy Seal­sien saapuessa?

 76. Tie­de­mies kir­joit­ti 5.5.2011 kel­lo 5:57
  “Ilk­ka Laa­ri, mik­si täs­sä koh­taa pitäi­si miet­tiä jotain moraa­lis­ta “tap­pa­mi­sen oikeut­ta”? Mikä tekee Osa­mas­ta joten­kin niin eri­koi­sen, että hän ansait­see tul­la kai­ken maa­il­man ihmi­soi­keus­in­toi­li­joi­den iko­nik­si ja san­ka­rik­si? Sekö että hänen jen­gin­sä tap­poi kol­mi­sen tuhat­ta amerikkalaista?”

  Tuo­hon vas­tai­sin että ei mikään. Jär­jes­täy­ty­nyt yhteis­kun­ta vaan alen­tuu moraa­li­ses­ti tap­pa­jan tasol­la alkaes­saan tappaa. 

  Tiedemies:“Tällainen anek­doot­ti: eräs van­hem­pi her­ras­mies ker­toi komen­nus­mat­kas­taan erääs­sä afrik­ka­lai­ses­sa sata­ma­kau­pun­gis­sa 90-luvul­la. Joi­hin­kin kont­tei­hin oli mur­tau­dut­tu, ja mur­to­mie­het oli­vat vie­lä pai­kan­pääl­lä, kun sata­ma­vah­din pai­kal­le­soit­ta­mat polii­sit tuli­vat. Polii­sit ajoi­vat pai­kal­le pans­sa­ri­au­tol­la, tulit­ti­vat kont­tien välis­sä lymyi­le­viä mur­to­mie­hiä kone­pis­too­lein, ja jät­ti­vät ruu­miit loju­maan sin­ne, kun oli­vat var­mis­tu­neet että kaik­ki oli­vat kuol­leet. Aamul­la joku kävi hake­mas­sa ruu­miit. Mitään ei kyselty.” 

  Tuo­hon voi­si kuvail­la vas­taa­van anek­doo­tin: Val­koi­nen nai­nen löy­tyy tapet­tu­na erääs­sä ame­rik­ka­lai­ses­sa val­tios­sa. Jouk­ko sivii­li­mie­hiä hakee eri­vä­ri­sel­lä nah­kal­la varus­te­tun hen­ki­lön koto­taan ja lait­taa hänet köy­del­lä kiin­ni pick-upin perä­kouk­kuun. Sit­ten ajel­laan muu­ta­ma kilo­met­ri ja kyy­ti­läi­nen jäte­tään maa­han loju­maan kun on ensin todet­tu että hän var­mas­ti kuo­li. Seu­raa­va­na päi­vä­nä joku kävi hake­mas­sa ruu­miin, eikä kukaan uskal­ta­nut kysyä mitään. Kaik­ki hyvin?
  Laji­to­ve­rien tar­koi­tuk­sel­li­nen tap­pa­mi­nen on vain yksin­ker­tai­ses­ti väärin.

 77. Tie­de­mies jou­tuu tur­vau­tu­maan rau­ta­lan­kaan ja sil­ti Eli­nal­le ei mene jakeluun:

  Otan nyt rau­ta­lan­kaa ja vään­nän niin sel­väs­ti kuin osaan:
  a) Osa­ma oli maa­il­man etsi­tyin rikol­li­nen, epäil­ty osal­li­suu­des­ta tuhan­sien ihmis­ten mur­hiin, ja epäil­tiin ole­van välil­li­ses­ti vas­tuus­sa kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten kuolemaan.

  Maa­il­man etsityin? 

  Tar­koit­ta­net Yhdys­val­to­jen ja Naton etsi­tyin? Kas maa­il­maa on myös Aasias­sa ja Afrikassa…

  Myös Geor­ge Bus­hia voi epäil­lä osal­li­suu­des­ta kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten mur­hiin. Hyväk­syi­sit­kö Lähi-idän kom­man­do­jouk­ko­jen suo­rit­ta­man teloi­tuk­sen mai­nit­se­mil­la­si perus­teil­la GB:n kohdalla?

  Epäil­lään…

 78. Eins­ten:

  Mun mie­les­tä on. Mitä jos Osa­ma on hei­lut­ta­nut val­kois­ta lip­pua ja ano­nut armoa Navy Seal­sien saapuessa?”

  Ei kai se val­ko­sen lipun hei­lut­ta­mi­nen ja armon ano­mi­nen pois­ta nii­tä jut­tu­ja, min­kä takia se oli julis­tet­tu vapaaks riis­taks? Osa­man tap­pa­mi­sen oikeu­tus var­maan pun­ni­taan niil­lä aika­sem­mil­la teoil­la joi­ta se on teh­ny ja jois­ta sitä syy­te­tään, eikä sil­lä mitä se poten­ti­aa­li­ses­ti tekis sii­nä vai­hees­sa ku on jo pas­kat housus­sa. Ei kai mui­den­kaan kuo­le­man­tuo­mit­tu­jen tuo­mioi­den oikeu­tus­ta kela­ta sen perus­teel­la, et pis­tääks ne hant­tiin kiin­nio­tet­taes­sa, vaan sen perus­teel­la mitä ne rikok­set on mis­tä nii­tä syy­te­tään. Val­ko­nen lip­pu ei siis vai­ku­ta sii­hen arvioin­tiin, et ansait­siks Osa­ma kuo­le­man­tuo­mion niis­tä asiois­ta mitä se on teh­ny. Kor­kein­taan se olis voi­nu vai­kut­taa sii­hen, et olis­ko sil­lä pitä­ny olla oikeus oikeudenkäyntiin.

 79. Ilk­ka Laari:

  Laji­to­ve­rien tar­koi­tuk­sel­li­nen tap­pa­mi­nen on vain yksin­ker­tai­ses­ti väärin”

  Onks se sun mie­les­tä siis vää­rin myös sii­nä tilan­tees­sa, et kaks osa­puol­ta sat­tuis ole­maan sitä miel­tä, et nii­den konflik­tiin ei oo ole­mas­sa muu­ta rat­ka­suu ku et toi­nen kuo­lee? Ts. ne sopii vapaa­eh­to­ses­ti, et ote­taan mat­si ja kato­taan kum­pi jää eloon.

  Eiks samal­la taval­la perus­te­le­mat­ta vois myös tode­ta, et laji­to­ve­rin tar­koi­tuk­sel­li­nen kidut­ta­mi­nen lukit­se­mal­la se pie­neen kop­piin vuo­si­kausiks on “yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin”? Yri­tän hakee täs vaan sitä, et mikä erot­taa kuo­le­man­tuo­mion oleel­li­ses­ti muis­ta ikä­vis­tä ran­gais­tuk­sis­ta ja miks nime­no­maan kuo­le­man­tuo­mion koh­dal­la ei tart­tis miet­tiä ollen­kaan nii­tä hyö­ty­jä ja hait­to­ja, joi­ta sii­tä seuraa.

 80. Laji­to­ve­rien tar­koi­tuk­sel­li­nen tap­pa­mi­nen on vain yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin.

  Lai­na­tak­se­ni tove­riam­me tpyy­luo­maa tuos­sa yllä: Pidän aja­tus­ta että moraa­li edel­lyt­tää aivo­ja narik­kaan moraa­li­ses­ti närkästyttävänä.

  Ei, ihmi­siä ei saa tap­paa, se on tot­ta. Se pätee kaik­kiin mei­hin. Mut­ta juu­ri sik­si että ihmi­siä ei saa tap­paa, pitää Osa­ma Bin Lade­nin tapai­set tyy­pit ottaa kiin­ni, ja jos kiin­niot­ta­mi­nen on han­ka­laa, vaa­ral­lis­ta, tai on muu­ten odo­tet­ta­vis­sa, että sii­tä seu­raa isom­pia veri­te­ko­ja, niin sit­ten Osa­ma tapetaan. Saa­ko vai ei, se on epä­olen­nais­ta. Osa­ma itse esit­ti olleen­sa tuhan­sien ihmis­ten tap­pa­mi­sen taka­na. Jos Osa­ma oli­si otet­tu kiin­ni, ihmi­siä oli­si tapettu. 

  Täs­tä voi­daan tie­ten­kin olla monel­la tasol­la perus­tel­lus­ti eri miel­tä. Mut­ta mikään sel­lai­nen peri­aa­te, että “ei saa tap­paa” ei täs­sä kyl­lä ole mis­tään kotoi­sin. Se ei ker­ro mitään.

 81. Minus­ta tun­tuu, että anek­doot­ti­ni point­ti meni kyl­lä ihan koko­naan ohi. Lynk­kauk­set ja polii­sien ampu­mat sivii­lit tai edes rikol­li­set, ovat kau­hei­ta jut­tu­ja. Minus­ta olen­nais­ta täs­sä on se, että kun polii­si ampuu jon­kun ghet­to­jen­gi­läi­nen, jol­la ei nyt “täl­lä ker­taa” sat­tu­nut ole­maan aset­ta, hänes­tä ei tule ihmi­soi­keus­in­toi­li­joi­den san­ka­ria ja ikonia. 

  Minus­ta joku crack-kaup­pias tai puu­kon kans­sa hei­lu­va piri­nis­ti, joka jou­tuu ammu­tuk­si tar­peet­to­mas­ti, on kui­ten­kin pal­jon suu­rem­pi tra­ge­dia kuin jon­kun Osa­ma bin Lade­nin ampu­mi­nen. Kun polii­si ampuu crack-jen­gi­läi­sen, pai­kal­li­set asuk­kaat kui­ten­kin usein huo­kai­se­vat hel­po­tuk­ses­ta. Kukaan ei itke perään. Minus­ta kyl­lä pitäi­si, edes vähän. Aina­kin pitäi­si pal­jon enem­män kuin Osa­ma bin Lade­nin perään.

 82. Roguel­le vielä:

  VOI olla, että edel­li­ses­tä vies­tis­tä­ni ei käy­nyt ihan point­ti vie­lä sel­vil­le. Yri­tän uudestaan.

  Kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen kan­nat­ta­jal­la on var­maan käy­tös­sään joku mit­ta­ri, mil­lä hän arvot­taa hen­ki­lön kuo­le­man­ran­gais­tuk­seen vaa­dit­ta­vien teko­jen täyt­ty­mis­tä. Ja näi­tä teko­ja arvo­te­taan oikeu­den luke­mi­seen asti. Täs­tä läh­tö­koh­das­ta käsin Osa­man mah­dol­li­seen kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen oikeu­tuk­seen vai­kut­ta­vat teot ovat toi­met ennen kar­ta­non tapah­tu­mia ja itse kartanossa.

  Osa­man tapauk­ses­sa tilan­ne­han voi­si olla se, että hänen kyt­kök­se­nä ter­ro­ris­miin oli­si lop­pu­jen lopuk­si mel­ko mini­maa­lis­ta, mut­ta hänes­tä oli­si pää­tet­ty teh­dä yhteis­tuu­min Al-Qai­dan sisäl­lä pää­vas­tuun­kan­nat­ta­ja. Ole­te­taan, että teot oli­si­vat sitä luok­kaa että niis­tä ei pys­tyi­si lan­get­ta­maan kuo­le­man­ran­gais­tus­ta paa­tu­nein­kaan kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen kannattaja. 

  Täs­sä tapauk­ses­sa Osa­man teot kar­ta­nol­la muo­dos­tu­vat mer­kit­tä­väk­si. Mitä jos hän oli­kin siel­lä keit­tä­mäs­sä pik­ku­lap­sia padas­sa hil­jai­sel­la tulel­la eri­kois­jouk­ku­jen mars­sies­sa sisään? Näin ollen kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen kan­nat­ta­ja voi­si kat­soa, että bin Laden on syyl­lis­ty­nyt kuo­le­man­ran­gais­tus­ta vas­taa­vaan tekoon pik­ku­lap­sia keit­täes­sä, mut­ta ei ennen sitä.

  Tai sit­ten Osa­ma saat­toi olla kar­ta­nol­la kir­joit­ta­mas­sa kir­jet­tä, jos­sa hän oli ilmoit­ta­mas­sa jou­tu­neen­sa otta­maan vas­tuun WTC-iskuis­ta pakon edes­sä. Kuul­les­saan tais­te­lun ääniä ulko­puo­lel­ta bin Laden rii­sui itsen­sä aseis­ta ja otti laa­ti­kos­ta val­koi­sen lipun ja val­mis­tau­tui vangittavaksi.

  Mun mie­les­tä teot kar­ta­nol­la ovat myös oleel­li­sia mää­ri­tet­täes­sä sopi­vaa ran­gais­tus­ta Osa­mal­le. Tois­tai­seks tie­dot Osa­man teois­ta ovat aika epä­sel­viä ja aina­kin osin kiis­ta­na­lai­sia. On perin outoa, että jen­gi pys­tyy suo­raa pää­tä tekee pää­tök­sen Osa­man kuo­le­man oikeutuksesta.

 83. Nyt itke­tään maa­il­man etsi­tyim­män mur­haa­jan oikeuk­sien perään enem­män kuin yhden­kään polii­sin syyt­tö­mä­nä ja aseet­to­ma­na ampu­man newy­or­ki­lai­sen mustaihoisen. ”

  Ei Osa­ma ollut mur­haa­ja eikä ter­ros­ti­ti niin kau­an kuin hän tap­poi venä­läi­siä tai afga­nis­ta­lai­sia kommunisteja.

  Hänes­tä tuli ter­ro­ris­ti vas­ta kun hän kään­tyi enti­siä ystä­vi­ään vastaan.

  Lisäk­si al-Qia­da on sen ver­ran haja­nai­nen, ettei hän ole ollut suo­rai­nes­ti monen­kaan ter­ro­ri­teon takana

 84. Jot­kut “ei saa tap­paa” kom­men­toi­jat maa­lau­tu­vat saman­tyyp­pi­seen nurk­kaan kuin armei­jan men­nei­den aiko­jen idioot­ti­mai­set yri­tyk­set vas­tus­taa sivii­li­pal­ve­lus­ta sofis­ti­sil­la kysy­myk­sil­lä, joi­den tar­koi­tus oli teh­dä “pasi­fis­mis­ta” mah­do­ton­ta — puo­lus­taist­ko äitiäsi/siskoasi/rakkaintasi rais­kaa­jia vastaan?

  Kos­ka todel­li­suus sijait­see moni­mut­kai­sel­la har­maal­la alu­eel­la yksi­se­lit­tei­set rat­kai­su­mal­lit ovat har­voin kelvollisia.

  Luul­ta­vas­ti usko Bin Lade­nin syyl­li­syy­des­tä jouk­ko­mur­hiin ja vihan liet­son­taan on ollut taus­tal­la, kun Barack Oba­ma on ilmoit­ta­nut, ettei vas­tus­ta kuo­le­man­tuo­mio­ta. Yli­pään­sä hän on saat­ta­nut jo hyvis­sä ajoin ymmär­tää, että suur­val­lan joh­ta­jan ei pole syy­tä olla teko­py­hä, kos­ka hänen käsis­sään mitä luul­ta­vim­min on ver­ta. Ovat­ko Nobe­lin rau­han­pal­kin­non myön­tä­jät tämän sisäis­tä­neet, onkin sit­ten toi­nen jut­tu. Näin vaik­ka Oba­ma sil­ti onkin lähem­pä­nä rau­han­te­ki­jää kuin sodanlietsojaa.

 85. Ei se “oikeu­tus” tule mis­tään sen eri­tyi­sem­mäs­tä kuin sii­tä, että sea­lit lähe­tet­tiin pai­kal­le, siel­lä oli etsit­ty rikol­li­nen, ja ris­kit oli­vat mer­kit­tä­vät joh­tuen sii­tä, että ope­roi­tiin Pakistanissa. 

  Mitään ran­gais­tuk­sia täs­sä on tur­ha ottaa kuvaan mukaan. Jos polii­sit lähe­te­tään hake­maan tyyp­piä, joka on vas­tuus­sa useis­ta mur­his­ta, ja on ris­ki että kave­ri pää­see pakoon, niin sitä ammu­taan. Ei yleen­sä tie­ten­kään pää­hän, mut­ta niin kau­an kuin Osa­ma oli elos­sa, oli ris­ki, että hän pake­nee tai että joku yrit­tää vapaut­taa ja perä­ti onnistuu. 

  Olen vank­ka kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen vas­tus­ta­ja, mut­ta mitä jär­keä on sel­lai­ses­sa “kor­keas­sa” moraa­lis­sa, joka joh­taa kama­lam­paan lop­pu­tu­lok­seen, siis täl­lai­sen rikol­li­sen pake­ne­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja toden­nä­köi­seen pant­ti­van­kien kaap­pausaal­toon jne. Kuin­ka moni ter­ro­ris­tien kaap­paa­ma ja mur­haa­ma pant­ti­van­ki Osa­man olles­sa van­git­tu­na oli­si ollut “sopi­va” hin­ta mak­saa sii­tä, että voi­daan hurs­kaas­ti ottaa Osa­ma vangiksi?

  En esi­tä tätä sik­si, että itse kan­nat­tai­sin tap­pa­mis­ta, mut­ta näi­tä jut­tu­ja on aivan takuul­la mie­tit­ty. “Tap­pa­mi­nen on vää­rin”, her­ran pieksut. 

  Tätä voi ver­ra­ta tähän: Ole­te­taan, että tie­de­tään var­mak­si, että hen­ki­lö X joka läh­tee täs­tä aseel­la kän­ni­päis­sään ammus­ke­le­maan ja ampuu n via­ton­ta ihmis­tä niin, että nämä kuo­le­vat. (Osa­man koh­dal­la voi olla täy­sin var­ma, että pant­ti­van­ki­ti­lan­tei­ta tulee) Kuin­ka iso pitäi­si n:n olla, että hen­ki­lön X tap­pa­mi­nen on oikeu­tet­tua? Yksi? Kak­si? Sata? Muut­tuu­ko se sit­ten vähem­män oikeu­te­tuk­si yht’äk­kiä, kun luku onkin tuhat, ja tap­pa­ja onkin joku muu?

 86. Hyvin har­voin tapaan sel­lai­sia ihmi­siä, jot­ka kate­go­ri­ses­ti vas­tus­ta­vat kuo­le­man­ran­gais­tus­ta, yleen­sä vain tuo­mit­se­mis­kyn­nys vaih­te­lee. Vii­meis­tään Nürn­ber­gin oikeu­den­käyn­nis­tä kysy­mäl­lä ihmi­set sano­vat että joo, on se nyt ehkä jos­kus ihan paikallaan.

  Erit­täin usein kuu­lee myös sel­lai­sen toi­veen, että joku oli­si saa­nut sur­ma­ta erään Adolf-her­ran ennen kuin hän ehti­si lii­kaa toteut­taa mie­li­te­ko­jaan. Siis ran­gais­tus ennen rikosta! 

  Suo­raan sanot­tu­na ihmet­te­len sel­lais­ten ihmis­ten motii­ve­ja, jot­ka puo­lus­ta­vat jouk­ko­mur­han suun­nit­te­lun tun­nus­ta­neen bin Lade­nin elä­mää, mut­ta eivät ole val­mii­ta puo­lus­ta­maan vaik­ka Joac­him von Rib­bent­ro­pia tai Alfred Rosen­ber­giä. Omas­ta mie­les­tä­ni he kaik­ki jou­ti­vat hyvin mennä.

  Minul­la on tämän eri­koi­sen ilmiön syis­tä kyl­lä omat näke­myk­se­ni, mut­ta se kos­ket­taa niin mon­taa tabuai­het­ta, että en viit­si sitä kir­joi­tet­tu­na mis­sään esittää.

  Ylei­ses­ti ottaen toi­voi­sin, että kuo­le­man­tuo­mioi­ta jaet­tai­siin maa­il­mas­sa (ja län­nes­sä!) vähem­män, mut­ta en kyl­lä aloit­tai­si nii­den vähen­tä­mis­tä ansait­se­mi­sas­tei­kon edel­lä käsi­tel­lys­tä päästä.

  Bin Lade­nin sur­maa­mi­sen käy­tän­nön seu­rauk­set jää­vät tosi­aan nähtäväksi.

 87. Sylt­ty

  Jen­kit ovat käy­tä­nös­sä tuhon­neet Al-Qai­dan kyvyn käy­dä teho­kas­ta ter­ro­ri­kam­pan­joi­ta ja voit­ta­neet sodan kv-ter­ro­ris­mia vas­taan (10v hil­jai­nen kausi voi­daan las­kea voitoksi). 

  Kos­ka täm­möi­nen hil­jai­nen kausi oli ja mis­sä? Ks. lis­ta ääri-isla­mis­tien iskuista

  http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terror#Islamic_terrorism_after_9.2F11

  Se on tot­ta, että Yhdys­val­lois­sa ei ole syys­kuun 2001 jäl­keen tapah­tu­nut suur­ta iskua. Syys­kuun 11. päi­vän tapaus poik­ke­aa­kin sit­ten suun­nil­leen kai­kin tavoin Al-Qae­dan ja kump­pa­nien muus­ta sarjasta.

 88. Ei Osa­ma ollut mur­haa­ja eikä ter­ros­ti­ti niin kau­an kuin hän tap­poi venä­läi­siä tai afga­nis­ta­lai­sia kommunisteja.

  Juu­ri näin. Ja Afga­nis­ta­nin ensim­mäi­sen sodan hedel­mää on lähes kaik­ki muu­kin isla­mis­ti­ra­di­ka­lis­mi maa­il­mas­sa. Toi­saal­ta, saas näh­dä min­kä­lai­sen eliit­ti­ryh­män “liit­tou­tu­ma” kou­lut­taa ja aseis­taa nyt Libyassa.

 89. Eins­ten,

  Näyt­tö­ky­sy­mys on ihan oma jut­tun­sa eikä oleel­li­nen täs­sä. Mul oli idea­na et ole­te­taan Osa­man teh­neen ne jutut mis­tä sitä syy­te­tään ja mie­ti­tään et oikeut­taaks ne sen tappamisen(tai no ite mie­tin lähin­nä mis­sä se raja menis, en itkes­ke­le Osa­man perään). Ton ole­tuk­sen jäl­keen on aika yhden­te­ke­vää et oliks se siel mökis chil­laa­mas vai mari­noi­mas pik­ku­pens­koi, mar­gi­naa­lis­ta puu­has­te­lua mui­den ole­tet­tu­jen ansioi­den rinnalla.

 90. Tie­de­mies:
  “Minus­ta tun­tuu, että anek­doot­ti­ni point­ti meni kyl­lä ihan koko­naan ohi. Lynk­kauk­set ja polii­sien ampu­mat sivii­lit tai edes rikol­li­set, ovat kau­hei­ta jut­tu­ja. Minus­ta olen­nais­ta täs­sä on se, että kun polii­si ampuu jon­kun ghet­to­jen­gi­läi­nen, jol­la ei nyt “täl­lä ker­taa” sat­tu­nut ole­maan aset­ta, hänes­tä ei tule ihmi­soi­keus­in­toi­li­joi­den san­ka­ria ja ikonia.”

  Päin­vas­toin ihmi­soi­keus­työ­tä teh­dään siel­lä mis­sä ihmi­soi­keuk­sia on lou­kat­tu. Nime­no­maan point­ti on suo­jel­la sitä “taval­lis­ta” kan­sa­lais­ta, jota polii­si pitää van­git­tu­na kol­me vuo­ro­kaut­ta, kos­ka nyt on ter­ro­ris­min­vas­tai­nen sota käyn­nis­sä ja sil­loin lake­ja ei tar­vit­se nou­dat­taa niin pikkutarkasti. 

  Edel­leen mä en tajua sitä mik­si täl­lai­sen moraa­li­sen toi­min­nan arvioin­nin pitäi­si olla jotain nol­la­sum­ma­pe­liä, niin kuin se nyt sinul­le näyt­tää ole­van. Kyl­lä voin myös arvot­taa nii­den polii­sien toi­min­taa, jot­ka lah­taa aseet­to­mia nis­te­jä ja samal­la spe­ku­loi­da osa­man tapauk­sel­la. Ei nää oo miten­kään toi­sil­ta pois.

 91. Eihän se ole nol­la­sum­ma­pe­liä, vaan ne, jot­ka intoi­le­vat jon­kun Osa­ma Bin Lade­nin oikeuk­sis­ta, teke­vät sii­tä suo­ras­taan nega­tii­vi­sen sum­man peliä. Kun hurs­kas­tel­laan jon­kun täl­lai­sen tyy­pin “oikeuk­sil­la”, niin koko tou­hul­ta menee poh­ja. Se vain antaa asei­ta niil­le kah­joil­le, jot­ka selit­tä­vät, ettei rehel­li­sil­lä ihmi­sil­lä ole mitään pelät­tä­vää, tai että ihmi­soi­keuk­sien puo­lus­ta­jat halua­vat vain puo­lus­taa kai­ken­lai­sia konnia.

  Tätä mie­li­ku­vaa voi­si lie­ven­tää, jos vaik­ka ei puo­lus­tet­tai­si bin Lade­nin tapai­sia kon­nia, vaan kes­ki­tyt­täi­siin oikeas­ti syyt­tö­mien tai aina­kin vähem­män vaa­ral­lis­ten tyyp­pien oikeuk­sien puolustamiseen.

 92. Rogue:

  Näyt­tö­ky­sy­mys on ihan oma jut­tun­sa eikä oleel­li­nen tässä.”

  Mul­le just se näyt­tö­jut­tu oli oleel­li­nen, niin kuin kir­joi­tin aluk­si ja johon sit­ten vastasit:

  Mun mie­les­tä on eri­kois­ta, että poruk­ka on val­mis pitä­mään kuo­le­man­tuo­mio­ta oikeu­tet­tu­na ennen kuin on edes tie­dos­sa A) mitä kar­ta­nos­sa oikeas­ti tapah­tui ja B) mikä on Osa­man osuus terroristitekoihin.”

  Mun idea­na oli se, että arvo­te­taan Osa­man teko­ja sen mukaan mitä me niis­tä tie­de­tään. Ja täs­sä valos­sa mun mie­les­tä var­mat mie­li­pi­teet Osa­man kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen oikeu­tuk­ses­ta ovat outo­ja. Aina­kin toistaiseksi.

 93. Tie­de­mies on edel­lä kyl­lä hyvin oikeas­sa. Bin Lade­nin oikeuk­sis­ta vaah­toa­mi­nen täs­sä yhtey­des­sä on lähin­nä pilk­kaa nii­tä koh­taan, joi­den oikeuk­sia pitäi­si tosi­aan puolustaa.

  Bin Laden itse kat­soi ole­van­sa sodas­sa Yhdys­val­tain kanssa:
  http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html
  ja ame­rik­ka­lai­set nou­dat­ti­vat taas nou­dat­ti­vat Pat­to­nin fatwaa:
  “The object of war is not to die for your count­ry but to make the other bas­tard die for his.”

 94. Mul­le just se näyt­tö­jut­tu oli oleel­li­nen, niin kuin kir­joi­tin aluk­si ja johon sit­ten vastasit:”

  Mut siis näyt­tö­ky­sy­mys ei oo oleel­li­nen ku poh­di­taan, et mis­tä teois­ta ansait­see min­kä­kin ran­gais­tuk­sen ja sii­tä tos­sa aika­sem­min oli kyse. Näyt­tö­ky­sy­mys on oleel­li­nen ainoas­taan pro­ses­sin oikeu­den­mu­ka­suu­den näkö­kul­mas­ta, ei kuo­le­man­tuo­mion oikeu­tuk­sen näkö­kul­mas­ta anne­tuil­la teoilla. 

  Lai­toit muu­ten sun sanat mun suu­hun siin lainauksessa 😉

 95. Tie­de­mies kir­joit­ti 5.5.2011 kel­lo 22:08 “Eihän se ole nol­la­sum­ma­pe­liä, vaan ne, jot­ka intoi­le­vat jon­kun Osa­ma Bin Lade­nin oikeuk­sis­ta, teke­vät sii­tä suo­ras­taan nega­tii­vi­sen sum­man peliä. Kun hurs­kas­tel­laan jon­kun täl­lai­sen tyy­pin “oikeuk­sil­la”, niin koko tou­hul­ta menee pohja.……
  Tätä mie­li­ku­vaa voi­si lie­ven­tää, jos vaik­ka ei puo­lus­tet­tai­si bin Lade­nin tapai­sia kon­nia, vaan kes­ki­tyt­täi­siin oikeas­ti syyt­tö­mien tai aina­kin vähem­män vaa­ral­lis­ten tyyp­pien oikeuk­sien puolustamiseen.”

  Muo­din mukai­ses­ti voi­si sanoa että nohuh­huh. Eivät kai perim­mäi­set ihmi­soi­keu­det ole rela­tii­vi­sia vaan ne ovat kai­kil­le samat riip­pu­mat­ta sii­tä mitä ilkeyk­siä ovat teh­neet. Tuo sinun prag­maat­ti­nen ja rela­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen abso­luut­ti­siin oikeuk­siin antaa oikeu­teuk­sen kai­kil­le lynk­kaus­po­ru­koil­le joi­ta kier­tää mil­loin mis­sä­kin toteut­ta­mas­sa “oikeut­ta ilman tur­haa byro­kra­ti­aa ja juristivenkoilua.”
  Täs­sä­pä taas oiva esi­merk­ki perus­tel­lus­ta oikeu­den jaka­mi­ses­ta: “Uutis­toi­mis­to AFP:n mukaan etni­seen vähem­mis­töön kuu­lu­vien kpe­le­jen ja mus­li­mei­hin kuu­lu­vien malin­ke­jen väli­set yhtee­no­tot oli­vat seu­raus­ta selit­tä­mät­tö­mis­tä nuor­ten mies­ten kuo­le­mis­ta alka­neis­ta noi­ta­vai­nois­ta. Kym­me­nen ihmis­tä ker­ro­taan pol­te­tun elävältä.
  AFP:n mukaan Galak­payen asuk­kaat kut­sui­vat libe­ria­lai­sen pop­pa­mie­hen apuun selit­tä­mät­tö­mien kuo­le­mien lopet­ta­mi­sek­si. Pop­pa­mies syyt­ti 80-vuo­tias­ta malin­kea uhrien noi­tu­mi­ses­ta. Malin­ke sur­mat­tiin pian pop­pa­mie­hen syy­tös­ten jälkeen.”

  Kai heil­lä oli perus­tel­tu käsi­tys sii­tä että “täl­lai­set tyy­pit” piti tap­paa jot­ta jotain pahem­paa ei tapah­tui­si? Mik­si noi­dil­la pitäi­si olla ihmi­soi­keuk­sia, niinkö?

  1. Jos pitää paik­kan­sa tie­to, että Osa­ma ja hänen lähi­pii­rin­sä ensin pidä­tet­tiin ja sit­ten teloi­tet­tiin, ale­taan olla alu­eel­la, jota ei voi enää hyväksyä.

 96. Kal­liik­si tuli Osman tap­pa­mi­nen , liki 900 mil­jar­dia euroa.

  USA:n oli­si kan­nat­ta­nut bal­sa­moi­da ruu­mis muis­tok­si, se oli­si kal­lein­ta mitä heil­lä on.

 97. Rogue:

  Me ollaan kes­kus­tel­tu täs­sä ilmei­ses­ti eri tasoil­la? Mä olen pyr­ki­nyt käsit­te­le­mään käsil­lä ole­vaa asi­aa nime­no­maan pro­ses­sin oikeu­den­mu­kai­suu­den näkö­kul­mas­ta ja sä taas eri vink­ke­lis­tä ylei­sem­mäl­lä tasolla?

 98. Mik­ko H
  Se on tot­ta, että Yhdys­val­lois­sa ei ole syys­kuun 2001 jäl­keen tapah­tu­nut suur­ta iskua.

  Nii-in. Tar­koi­tin tie­ten­kin ydhys­val­to­ja, lie­nee päi­vän­sel­vää ettei ame­rik­ka­lai­set kyke­ne eivät­kä edes halua suo­jel­la kaik­ki maa­il­man ihmisiä.

  Eli USA on de fac­to voit­ta­nut sodan ter­ro­ris­mia vas­taan vaik­ka kaik­kien maa­il­man mus­li­mien piti tor­vet soi­den hyö­kät suu­ren saa­ta­nan kimp­puun, kun se alkoi rähi­se­mään Afga­nis­ta­nis­sa ja sit­ten vie­lä perään Ira­kis­sa. Näin ei ole käy­nyt, sen­si­jaan näyt­täi­si että ara­bi­maa­il­ma oli­si valin­nut ihan toi­sen­lai­sen kehityspolun.

  Osmo
  Jos pitää paik­kan­sa tie­to, että Osa­ma ja hänen lähi­pii­rin­sä ensin pidä­tet­tiin ja sit­ten teloi­tet­tiin, ale­taan olla alu­eel­la, jota ei voi enää hyväksyä.

  Tuo­han on täy­sin vakio­rat­kai­su sodan­ai­kais­ten vakoi­li­joi­den ja sabo­töö­rien kohdalla.

  Eins­tein
  Osa­man tapauk­ses­sa tilan­ne­han voi­si olla se

  Tätä jos nyt läh­de­tään vie­mään vähän pidemmälle. 

  Aja­tel­laan­pa ter­ro­ris­tien kou­lu­tus­lei­riä Afga­nis­ta­nis­sa ennen invaa­sio­ta. Eivät­hän kou­lu­tet­ta­vat ole _vielä_ rik­ko­neet mitään lake­ja, he vain har­joit­te­le­vat. Eihän sin­ne toi­sen val­tion suve­ree­nil­le alu­eel­la edes saa men­nä pidät­tä­mään nii­tä terroristeja.

  Menee ihan nau­ret­ta­vuuk­siin jos tais­te­lus­sa ter­ro­ris­mia vas­taan pitäi­si nou­dat­taa ihan yhtä järei­tä oikeu­den­mu­kai­suus­ky­sy­myk­siä kuin koti­maan laki­asiois­sa. Tie­dus­te­lu­kin meni­si täy­sin mah­dot­to­mak­si kun ketään ei sai­si vakoil­la ilman oikeu­den pää­tös­tä ja sel­vää näyt­töä ras­kais­ta rikoksista.

 99. Tätä mie­li­ku­vaa voi­si lie­ven­tää, jos vaik­ka ei puo­lus­tet­tai­si bin Lade­nin tapai­sia kon­nia, vaan kes­ki­tyt­täi­siin oikeas­ti syyt­tö­mien tai aina­kin vähem­män vaa­ral­lis­ten tyyp­pien oikeuk­sien puolustamiseen.”

  Mä en aina­kaan itse ole puo­lus­ta­nut bin Lade­nia, mä haluai­sin vaan saa­da sel­vil­le enem­män mie­hen kyt­kök­sis­tä var­si­nai­siin ter­ro­ri­te­koi­hin. Toden­nä­köis­tä on, että mies ei aina­kaan istu­nut niis­sä koneis­sa, jot­ka len­si­vät tor­nei­hin päin. 

  Nyt­hän Val­koi­nen talo on kes­kit­ty­nyt selit­te­le­mään mitä kar­ta­nos­sa tapah­tui, kun mun mie­les­tä hom­man pitäi­si men­nä niin päin, että täs­sä vai­hees­sa perus­tel­laan omia toi­mia ja esi­tel­lään fak­to­ja. Sinän­sä jän­nää, että tää ei oikein tun­nu ketään kiinostavan.

  Tos­ta sun lai­nauk­ses­ta vie­lä. Miten voi­daan kes­kit­tyä syyt­tö­mien oikeuk­sien puo­lus­ta­mi­seen, ennen kuin on sel­vi­tet­ty hen­ki­lön osuus teon x suh­teen? On mel­ko han­ka­laa kes­kit­tyä vähem­män vaa­ral­lis­ten tyyp­pien oikeuk­sien puo­lus­ta­mi­seen, ennen kuin hen­ki­lön vaa­ral­li­suusas­te on selvitetty. 

  On muu­ten mie­len­kiin­tois­ta, että loka­kuus­sa 2001 Tali­ban tar­jo­si Osa­maa Usal­le Afga­nis­ta­nin pom­mi­tuk­sien aika­na, jos­sa kuo­li sivii­le­jä. Tali­ban aset­ti Osa­man luo­vut­ta­mi­sen ehdoik­si A) pom­mi­tus­ten lopet­ta­mi­sen B) todis­teet Osa­man syyl­li­syy­des­ta ja C) Osa­man luo­vut­ta­mi­sen kol­man­nel­le osa­puo­lel­le oikeu­den­käyn­tiä varten. 

  Kuten tie­däm­mä Usa ei tähän suos­tu­nut. Bus­hin vas­ti­ne asi­aan oli:

  When I said no nego­tia­tions I meant no nego­tia­tions,” Mr Bush said. “We know he’s guil­ty. Turn him over. The­re’s no need to discuss innocence or guilt.”

  http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bush-rejects-taliban-offer-to-surrender-bin-laden-631436.html

  Yksi argu­ment­ti Osa­man tap­pa­mi­sen puo­les­ta on se, että sil­lä pelas­tet­tiin tule­vien ihmis­hen­kien mene­tyk­set. Mitä jos Usa oli­si hyväk­sy­nyt vuon­na 2001 Tali­ba­nien tar­jouk­sen ja käyt­tä­nyt jah­ti­ra­hat oman maan­sa ter­vey­den­huol­toon ja rikol­li­suu­den estä­mi­seen ja ehkäi­se­mi­seen? Kuin­ka mon­ta ihmis­hen­keä oli­si sääs­tet­ty täl­lai­sel­la menet­te­lyl­lä? Tämän lisäk­si viat­to­mia ihmis­hen­kiä mene­tet­tiin Osa­maa jah­da­tes­sa. Tämän lisäk­si ihmis­hen­kiä tul­laan menet­tään Osa­man kuo­le­man kos­ton yhteydessä.

 100. Muo­din mukai­ses­ti voi­si sanoa että nohuh­huh. Eivät kai perim­mäi­set ihmi­soi­keu­det ole rela­tii­vi­sia vaan ne ovat kai­kil­le samat riip­pu­mat­ta sii­tä mitä ilkeyk­siä ovat teh­neet.

  Perim­mäi­set ihmi­soi­keu­det ovat perim­mäi­siä ihmi­soi­keuk­sia, mut­ta nii­den ihmis­ten perim­mäi­set ihmi­soi­keu­det, joi­ta Osa­ma mur­haut­ti tai oli­si mur­haut­ta­nut, pitää myös ottaa huo­mioon. Mur­ha­mie­het ote­taan kiin­ni, ja jos ei voi­da ottaa kiin­ni, ammu­taan. Se on peri­aa­te, jol­la tur­va­taan ihmisoikeuksia. 

  Tot­ta­kai täs­sä on olen­nais­ta se, mitä oikeas­taan tapah­tui; minä en sitä tie­dä, eikä tie­dä moni muu­kaan. Ole­tan, että hom­ma meni niin, että eri­kois­jou­kot lähe­tet­tiin pai­kal­le ohjeel­la “ampu­kaa ensin, älkää otta­ko ris­ke­jä”. Kun kyse on tämän tason tyy­pis­tä, niin se on ihan OK ohje.

  Otan täs­sä vie­lä toi­sen paral­lee­lin. Venä­jäl­lä oli taan­noin se pant­ti­van­ki­ti­lan­ne, jos­sa eri­kois­jou­kot kaa­sut­ti­vat teat­te­rin ja meni­vät sisään, ampui­vat tok­ku­rai­set tai tajut­to­mat ter­ro­ris­tit. En muis­ta kyl­lä että edes sii­tä oli­si nos­tet­tu tämän­ta­sois­ta möli­nää “ihmi­soi­keuk­sis­ta”. Minus­ta se oli useam­pia ker­ta­luok­kia kau­heam­pi juttu. 

  Osa­man ampu­mi­sen ver­taa­mi­nen johon­kin lynk­kauk­siin on täy­sin absur­dia, ja kuu­los­taa ihan puh­taal­ta ter­ro­ris­tien puo­lus­te­lul­ta. Se on type­rää, kos­ka se vain vah­vis­taa joi­den­kin mie­li­ku­via sii­tä, että ihmi­soi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­nen on etu­pääs­sä antia­me­rik­ka­lai­suut­ta ja eri­lais­ten hul­lu­jen pom­mi­mies­ten puo­lus­te­lua. Osa­ma on itse esiin­ty­nyt videoil­la ja äänit­teis­sä julis­taen tapat­ta­neen­sa tuhan­sia ja aiko­van­sa tapat­taa tuhan­sia lisää. Täl­lai­sen tyy­pin “ihmi­soi­keuk­sien” puo­lus­ta­mi­nen tah­raa minus­ta koko ihmi­soi­keus­asian. Sik­si minus­ta on täy­sin pai­kal­laan, että ihmi­set, jot­ka oikeas­ti piit­taa­vat ihmi­soi­keuk­sis­ta, eivät lii­emm­min kysee­na­lais­ta Osa­man tap­pa­mi­sen oikeu­tus­ta. Ne, jot­ka kau­his­te­le­vat, lähin­nä pal­jas­ta­vat oman pato­lo­gi­sen USA-vihan­sa, joka näyt­täi­si myös värit­tä­vän monien “ihmi­soi­keuk­sia” puo­lus­ta­vien juttuja.

  Minus­ta ihmi­soi­keu­det ovat aivan lii­an tär­keä asia, jot­ta joku Osa­ma tms. kan­nat­tai­si ottaa nii­den man­ne­kii­nik­si. Ja kyl­lä­hän USA:n ihmi­soi­keuk­sien kun­nioi­tuk­ses­sa on paran­ta­mi­sen varaa. En ole näh­nyt vaan yhtään tähän ver­rat­ta­vaa kohah­dus­ta sil­loin, kun ris­tei­ly­oh­juk­sil­la tape­taan tusi­na lam­mas­far­ma­ria. Minus­ta täs­sä asias­sa älä­kän nos­ta­vat teke­vät pel­kän vit­sin hei­dän ihmiskoikeuksitaan.

 101. Ilk­ka Laari:

  Laji­to­ve­rien tar­koi­tuk­sel­li­nen tap­pa­mi­nen on vain yksin­ker­tai­ses­ti väärin. 

  Ehdo­tat­ko, että Suo­men armei­ja alkaa opet­taa täl­lais­ta varus­mie­hil­le? “Saat­te tap­paa vihol­li­sen soti­lai­ta, mut­ta vain, jos se tapah­tuu vahin­gos­sa, ei tarkoituksella”. 

  Minus­ta asia ei ole miten­kään yksinkertainen.

  Nyt tääl­lä on sur­ku­tel­tu sitä, että Osa­ma ammut­tiin. Kysy­tään­pä niin päin, että mitä­pä, jos hänet oli­si nir­hit­ty len­to­ko­nees­ta ammut­ta­val­la ohjuk­sel­la 2001 Tora Boras­sa? Oli­si­ko tilan­ne ollut mil­lään tavoin eroa­va? Ohjuk­sel­la tapet­taes­sa hänel­lä ei oli­si edes ollut mah­dol­li­suut­ta antau­tua, mikä hänel­lä nyt oli, mut­tei (aina­kaan USA:n jul­kai­se­man tie­don mukaan) hän sitä käyttänyt. 

  Jos ohjuk­sel­la­kin Osa­man ampu­mi­nen oli­si ollut vää­rin, niin onko myös vää­rin ampua ohjuk­sel­la nii­tä tale­ba­nin pes­taa­mia köy­hiä afga­nis­ta­ni­lai­sia? Tai oli­ko vää­rin se, että suo­ma­lai­set ase­vel­vol­li­set ampui­vat 1939 hei­tä koh­ti juok­se­via pakol­la sotaan lähe­tet­ty­jä neu­vos­to­liit­to­lai­sia ase­vel­vol­li­sia? Jos nämä ovat­kin oikein, niin sanoi­sin, että täl­lais­ten hen­ki­löi­den moraa­li on heit­tä­nyt aika lail­la volt­tia, kun tuhan­sien syyt­tö­mien sivii­lien mur­haan syyl­lis­ty­neen jär­jes­tön joh­ta­jan ampu­mi­nen ei oli­si oikein, mut­ta sotaan pako­tet­tu­jen ase­vel­vol­lis­ten ampu­mi­nen olisi.

 102. Minus­ta ihmi­soi­keu­det ovat aivan lii­an tär­keä asia, jot­ta joku Osa­ma tms. kan­nat­tai­si ottaa nii­den mannekiiniksi.’ ™
  Sinä olet­kin tosis­sa­si. Toi­sil­le tär­kein­tä on se, että esi­tet­ty mie­li­pi­de on mah­dol­li­sim­man jän­nit­tä­vä, haas­ta­va ja kontraarinen.

 103. On hyvin mah­dol­lis­ta, että G.W. Bus­hin Osa­ma-jah­din alus­sa lan­see­raa­ma van­ha vil­lin­län­nen vii­saus ‘Dead or Ali­ve’ oli ope­raa­tion toi­men­an­nos­sa typis­tet­ty muo­toon ‘Dead’.

  Ehkä asee­ton ja pelos­sa kai­ken julis­ta­man­sa ideo­lo­gian vas­tai­ses­ti käten­sä ilmaan nos­ta­nut ja allen­sa las­ke­nut Osa­ma sai sii­nä tilas­sa lähel­tä teloi­tet­tu­na luo­din otsaan­sa. Spe­ku­loi­tu perus­te sil­le käs­kyl­le, että Osa­ma yksin­ker­tai­ses­ti tapet­tai­siin, on uskot­ta­va. Hän on niin van­nou­tu­nut, ettei tie­dus­te­luin­for­maa­tio­ta oli­si saa­ta­vis­sa ja vuo­sien oikeu­den­käyn­nit ja van­keus­ai­ka voi­si­vat moti­voi­da isla­mis­te­ja teke­mään ulko­mail­la län­si­maa­lais­ten kaap­pauk­sia, jois­sa uhrien vapaut­ta­mi­sen vas­ta­pai­nok­si vaa­dit­tai­siin Osa­man vapaut­ta­mis­ta. Tämä mah­dol­li­nen pit­kit­ty­nyt ongel­ma täl­tä osin väl­tet­tiin kun Osa­ma teloi­tet­tiin pai­kan päällä.

  Jos se oli aseet­to­man ja antau­tu­neen ihmi­sen teloi­tus, niin tough shit. En jak­sa näh­dä sitä vää­rä­nä, hän oli koh­ta­lon­sa valin­nut jo kau­an sitten.

  Täy­tyy vie­lä sanoa, että Yhdys­val­loil­la on kyl­lä haus­ko­ja lelu­ja. Häi­ve­he­li­kop­te­rei­ta ja titaa­ni­ham­pai­sia infra­pu­na­ka­me­rai­sia koi­ria. Tuol­lai­sia siis saa kun käyt­tää ase­va­rus­te­luun 700 mil­jar­dia vuodessa.

  Ope­raa­tion suo­rit­ta­nees­ta ‘Navy Seal Team 6’:sta, “jon­ne kut­su­taan vain ase­voi­mien kovim­mat soti­laat”, ilmes­tyy aina­kin muu­ta­ma elo­ku­va ja video­pe­li seu­raa­van vuo­den kah­den aika­na. Ram­bo ei siis ollut­kaan satua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.