Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.5.2011

Lapin­lah­den sairaala-alueen asemakaava

Tämä on kahdek­san hehtaarin suu­ru­inen puis­to on todel­la hieno.  Se on tarkoi­tus suo­jel­la. Pro Lapin­lahti –liike, joka olisi halun­nut säi­lyt­tää sairaalan sairaalakäytössä halu­aisi alueelle nyt kehi­tys­vam­mais­ten asum­ista ja päivä­toim­intaa niin, että puis­tos­ta tulisi hei­dän pihansa, jos­sa muutkin saa­vat vierail­la. Hiljen­tymistä palvel­e­va ter­api­a­puis­to on tavoit­teen­sa. Myös kaupun­ki suun­nit­telee täl­laista toim­intaa alueelle. Kiis­taa on nyt siitä, mis­sä määrin puis­toa avataan yleisölle ja mis­sä määrin se varataan kehi­tys­vam­maisille ja mie­len­ter­veyskuntoutu­jille. Kiista kul­mi­noituu port­ti­in, joka tek­isi mah­dol­lisek­si kävel­lä herkim­män alueen läpi ja yleisöä palvel­e­vaan kasvikioski­in. Alueel­la on myös muu­ta­ma pal­stavil­jelmä, joiden tule­vaisu­ud­es­ta ollaan huolissaan. 

Kalasa­ta­man pohjoisosan suun­nit­telu­pe­ri­aat­tei­den tarkistus

Kyse on auto­tun­nelista, jota suun­nitelti­in ennen lyhyem­pänä, mut­ta halut­taisi­in nyt toteut­taa pidem­pänä. Jos näin tehtäisi­in, Her­man­nin ranta­tien liikenne vähenisi, mikä taas tek­isi mah­dol­lisek­si lisätä asuin­rak­en­tamista muu­ta­man tuhan­nen asukkaan ver­ran. Otta­mat­ta kan­taa lop­putu­lok­seen, täl­lai­sista vai­h­toe­hto­tarkasteluista minä pidän!

Fenix­in­rin­m­teen ase­makaa­van muutosesitys

Toim­i­ti­la­raken­nuk­sia muute­taan asuinkäyt­töön. Parisa­taa asukas­ta lisää. 

Vallilan­laak­son joukkoli­iken­nekadun ase­makaavas­ta tehdyt muistutukset

Se on tääl­lä taas. Kymme­nen muis­tu­tus­ta. Muis­tut­ta­jat halu­a­vat hylätä koko han­kkeen tai toteut­taa sen vain ratikkayhteytenä.Tästä var­maan taas äänestetään. Oikeas­t­aan en halu­aisi käy­dä samo­ja tais­telui­ta uudestaan. 

vallilan siir­to­la­pu­u­tarhakaa­van muistutukset

Tämä kaa­va on kai tarkoitet­tu kom­pen­soimaan edellistä. 

Kehä I:n ja Itäväylän eritasoliittymä

Täl­laista hirvi­tys­tä ei pidä rak­en­taa. Jos ei ole varaa tun­neli­v­ai­h­toe­htoon, ei tehdä vähään aikaan mitään tai laite­taan iso kier­toli­it­tymä. Monikaistaisen kier­toli­it­tymän kap­a­siteet­ti on varsin iso. Käykää Pari­isin riemukaarel­la katsomassa!

50 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.5.2011”

 1. Vallilan­laak­sos­ta on tain­nut KH tode­ta käytän­nössä jo pari ker­taa että autoväylä puis­toon ei käy, ratikkara­ta vielä siede­tään. Ihme ikiliikkuja.

  Mut­ta tähän liittyen:

  Kyse on auto­tun­nelista, jota suun­nitelti­in ennen lyhyem­pänä, mut­ta halut­taisi­in nyt toteut­taa pidem­pänä. Jos näin tehtäisi­in, Her­man­nin ranta­tien liikenne vähenisi, mikä taas tek­isi mah­dol­lisek­si lisätä asuin­rak­en­tamista muu­ta­man tuhan­nen asukkaan ver­ran. Otta­mat­ta kan­taa lop­putu­lok­seen, täl­lai­sista vai­h­toe­hto­tarkasteluista minä pidän!

  Joo tässä vai­heessa näyt­tää vielä ihan hyvältä, suun­nitel­ma on järkevästi mitoitet­tu eli ihan yksinker­tainen tun­neli tavoit­teena yksinker­tais­es­ti johtaa liiken­teen hai­tat ohi Kalasa­ta­mas­ta. Voipi olla jopa kan­nat­ta­va. Jos van­hat merk­it paikkansa pitää niin seu­raavak­si joku kaistapää motarisu­un­nitelus­ta taas kek­sii että sinne pitää saa­da maanalainen liiken­neympyrä kah­teen ker­rokseen ja tusi­naa kaistaa kos­ka väl­i­tyskyky pis­teop­ti­moitu­na sen vaatii…

  Mut­ta täl­läkin uhal­la, tarkastelu­alue tulisi kas­vat­taa Her­man­nin ranta­tien ja Hämeen­tien liit­tymän jär­jeste­ly­i­hin. Vallilan­laak­son rata jatkuu Kalasa­ta­maan ja haara pohjoiseen pitäisi suun­nitel­la siihen nurkil­la. Tuo tun­neli saat­taisi aut­taa tähän, samoin Hämeen­tien rauhoit­tamiseen. Näin siitä myös voitaisi­in saa­da kannattavampi.

 2. Mitä vas­tus­tavia argu­ment­te­ja on Lapin­lah­den puis­ton avaamisel­la yleisölle? Mielestäni se olisi hieno jatke hietaniemen ran­nan ja hau­taus­maan muo­dosta­malle virk­istys- ja hiljen­tymisalueelle keskel­lä kaupunkia.

 3. Kiis­taa on nyt siitä, mis­sä määrin puis­toa avataan yleisölle ja mis­sä määrin se varataan kehi­tys­vam­maisille ja mielenterveyskuntoutujille. 

  Mik­si pitäisi olla joitain kehi­tys­vam­mais­ten puis­to­ja erikseen? 

  Mis­sä perustelui­hin voi tutustua? 

  Käsit­tämätön aja­tus minus­ta, etteivät kaik­ki voisi olla samas­sa puis­tossa piknikil­lä, heit­telemässä pal­loa, juo­mas­sa pus­sikal­jaa, kakat­ta­mas­sa koiraa ja mitä nyt kukakin tekee.

  Kehi­tys­vam­maisia ja mie­len­ter­veyspoti­lai­ta eris­tetään aivan liikaa. Kaik­ki vain mukaan… ihan joka paikkaan!

 4. Muis­ta­mat­ta edes sitä, mikä on pal­stan­pitäjän näke­mys tuos­ta ikuisu­usasi­as­ta, Vallilan­laak­son joukkoli­iken­nekadus­ta, pidän sitä hyvänä esimerkkinä asi­as­ta, jon­ka käsit­telem­i­nen on vihreille (ja toki mon­elle muullekin ryh­mälle) ongel­mallista. Prag­maat­ti­nen läh­estymi­nen joukkoli­iken­teeseen (ja ihmis­ten liikku­mis­tarpeeseen ja etenkin liikku­mishalu­un) ja sen hyväksymi­nen, että katu­ja ne bus­sitkin tarvit­se­vat, tun­tuu joskus ole­van kovin vaikeaa. Ei joukkoli­iken­teen suo­sio voi kas­vaa, jos aikataulut venyvät tai bus­sit laite­taan mäki­in, joista ne eivät talvel­la selviä.

  Saman tapaista prob­lemati­ikkaa laa­jem­mas­sa mitas­sa liit­tyy Sipooltakin han­ki­tun alueen rak­en­tamiseen. On vaikea kan­nat­taa puoluet­ta, joka halu­aa joka asi­as­sa ehdo­ton­ta hyvää, kun kuitenkin oike­as­sa elämässä kohtu­ullisen hyvän toteut­ta­mi­nen vaatii myös uhrauk­sia. Ja täl­lainen toim­inta näyt­tää vähin­täänkin tem­poil­e­val­ta ellei sit­ten jopa epäuskottavalta.

 5. Kun puis­toaluei­ta ja virk­istysaluei­ta yms pienen­netään , toivoisin , että pain­oar­vo olisi kaikkien etu. Ihan yleis­es­ti esim liit­tyen Valil­lan ja Hert­toniemen siir­to­la­pu­u­tarho­jen tyyp­pisi­in tilanteisi­in. Väärin olisi kun joukkoli­iken­nekatu tulisi niin puis­to pienenisi siir­to­la­pu­u­tarhan kus­tan­nuk­sel­la. Tärkeysjärjestys pitäisi olla aina kaikkien etu… Mitä jos uloimpia mökke­jä siiret­täisi­in samaan puis­toon vähän sivu­malle? Tien koh­ta on paljon kau­ni­impi kuin esim tun­neli­aukon läheisyy­dessä ole­va ryteikkö.

  Hert­toniemen siir­to­la­pu­u­tarhas­sakin on saman tyyp­pistä ongel­maa. Itseä lähin­nä vaivaa ilmeinen taipumus joidenkin puu­tarhurei­den pyrkimys pitää ‘yleinen’ puis­to lähin­nä omana puolisalaise­na takapi­hana. Tiet Kivi­nokkaan ei min­un visi­iteil­läni vaikut­ta­neet mitenkään kehut­taval­ta. Kun mon­et ihmiset eivät halua kävel­lä kenenkään takapi­hoil­la , selvä ero julkisen ja yksi­tyisen alu­en välil­lä on olta­va. Sat­un­naisen ulkoil­i­jsn epä­var­muus on vain tiet­ty­jen sisäpi­irien etu.

 6. Kuulin joskus jutun, että japani­laiset ovat tehneet suun­nitelmia Tokion uudelleen­rak­en­tamis­es­ta suuren maan­järistyk­sen jäl­keen — toiseen paikkaan. Meil­läkin Ksv voisi tehdä suun­nitel­man Helsin­gin rak­en­tamis­es­ta uudelleen puh­taal­ta pöy­dältä. Siitä voisi ehkä ottaa jotain oppi­akin nykyiseen pos­timerkkikaavoil­la etenevään kehitykseen.

 7. Lapin­lah­den etelä alue, eli sairalas­ta län­teen päin on 700 m pitkä lois­ta­va rantavi­i­va, jokä välitet­tävästi nyt on vain käytönkelvo­ton “roskati­la” kos­ka se jää Län­siväylän ja meren välissä:

  http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=helsinki&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=71.350359,191.513672&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.166499,24.909061&spn=0.001413,0.006866&z=19&layer=c&cbll=60.166316,24.909745&panoid=Kju9O_u4HMEzJub96TSV2A&cbp=13,321.89„0,6.86

  Muut­ta­mal­la Län­siväylä kaduk­si täl­lä, mah­tu­isi sekä lisää toimis­to rak­en­t­a­mi­nen kadun etelä puolel­la, että asuin­rak­en­tamien pohjois­puolel­la ja julki­nen rantapolku. Kaik­ki tämä alka­isi väin 400 m käve­ly Ruo­ho­lah­den metro asemasta.

  Näin myös koko kauhea Porkkalankatu voisi muut­ta oikeak­si kaduk­si ja Porkkalankadun turha sil­ta (sil­lä suurin liikkenn määrä ei mene Kamp­pi­in, vaan Meche­linkadulle) puuretaisin.

  By the way, ehdotet­tu Kehä I / Itäväylä eri­ta­soli­itymä muis­tut­ta tosi paljon Porkkalankadun siltaa:

  http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=helsinki&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=71.350359,191.513672&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.164406,24.920082&spn=0.001413,0.006866&z=19&layer=c&cbll=60.164397,24.919854&panoid=I‑D4-8wqGO_foNUAtG_gxA&cbp=13,75.83„0,1.36

  Jos Lapin­lah­den eteläran­ta voite­taan takaisin kaikkille Helsinki­laisille, olisi sit­ten luon­nol­lista, että ratik­ka 8 jatkuisi täl­lä kadul­la pohjois Laut­tasaa­reen, jossä se sit­ten kän­ty­isi etelään Sarkiniemen­tiessä (yhteys siel­lä Laut­tasaaren metroon) ja veisi kaupunki­laiset kasi­no­ran­taan ja etelälaut­tasaare­laiset kotiin.

  Ja nimeen omaan Porkkalankadul­la jär­jestetään Aal­to Yliopis­ton Mas­ters of Arts ´11 näyt­te­ly, mis­sä voitte tutus­tua min­un diplomi­työhön (“From Län­siväylä to Länsibulevardi”):

  12. — 29.5.2011 Salmisaari, Porkkalankatu 13 G
  http://www.mastersofarts.fi

 8. “Kuulin joskus jutun, että japani­laiset ovat tehneet suun­nitelmia Tokion uudelleen­rak­en­tamis­es­ta suuren maan­järistyk­sen jäl­keen – toiseen paikkaan. Meil­läkin Ksv voisi tehdä suun­nitel­man Helsin­gin rak­en­tamis­es­ta uudelleen puh­taal­ta pöy­dältä. Siitä voisi ehkä ottaa jotain oppi­akin nykyiseen pos­timerkkikaavoil­la etenevään kehitykseen.”

  Alueesta tulisi toden­näköis­es­ti yksi suuri Jätkäsaari, joten joudut­taisi­in ojas­ta allikkoon.

 9. “Meil­läkin Ksv voisi tehdä suun­nitel­man Helsin­gin rak­en­tamis­es­ta uudelleen puh­taal­ta pöy­dältä. Siitä voisi ehkä ottaa jotain oppi­akin nykyiseen pos­timerkkikaavoil­la etenevään kehitykseen.”

  500 vuo­den päästä sekin olisi ennem­min tai vähem­män kuralla..niin se maail­ma muuttuu.

 10. Markus, joukkoli­iken­net­tä kan­nat­tavienkin kesku­udessa han­keeseen suh­taudu­taan ris­tiri­itais­es­ti, eikä sik­si ettei nähdä liiken­teel­lisiä hyö­tyjä. Kyse on kuitenkin lev­eän asvalt­tiväylän vetämis­es­tä puis­toon. Min­ua huolestut­taa tässä se että tuos­ta tulee hirvi­tys joka sit­ten vaikeut­taa kaikkea vas­taavia han­kkei­ta. Vai kaive­taanko se sama 50 miljoon­aa kuin Jok­eri 2 tun­neli­in joka ikiseen vas­taavaan pätkään?

  Kun sinne nyt rata tulee kuitenkin lop­ul­ta, niin voisi tehdä alus­ta saak­ka kun­nol­la, eli näin:
  http://raitio.org/news/uutis11/reportaasit/porto_jr/SRS28_1404.jpg
  http://raitio.org/news/uutis11/reportaasit/porto_jr/SRS31_1404.jpg

  Lähde: Raition mainio raport­ti Por­ton Met­ros­ta, http://raitio.org/news/uutis11/reportaasit/porto_jr/reportaasi_porto.htm

 11. Aamunvirkku­na luin Hesarista, että Pro Lapin­lahti ‑yhdis­tyk­sen pj. Jus­si Lehtosen mukaan kehi­tys­vam­maiset tarvit­se­vat omaa rauhaa. 

  Luulisi tämän ole­van hyvin yksilöl­listä. Mon­et kehi­tys­vam­maisethan ovat hyvinkin seu­ral­lisia. Ja onhan puis­to muis­taak­seni aika suuri? Eiköhän sieltä aina rauhaisakin kolk­ka löy­dy sitä kaipaavalle. 

  Ei tietysti ole sen kum­mem­min henkilökun­nalle kuin Lapin­lah­den poti­laillekaan mukavaa, jos puis­tos­ta muo­dos­tuu Kof­fin puis­ton kaltainen dokaus- ja virt­sau­s­paik­ka. Sen pelon ymmär­rän, mut­ta peri­aat­teessa kan­natan huo­mat­tavasti suurem­paa avoimuut­ta normista poikkeav­ien oloon ja eloon. 

  Muis­sa Pohjo­is­mais­sa asu­vat rapor­toi­vat, että esim. kehi­tys­vam­maiset ovat paljon enem­män esil­lä katuku­vas­sa eli meil­lä olisi tietyn­lainen häpeän kult­tuuri tässä asi­as­sa. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa.

 12. Lapin­lah­den puis­to­han on nyt auki kaikille, ts sinne pääsee kävelemään, mut­ta ihmis­ryn­täys­tä ei ole näkynyt. Tuskin siitä jatkos­sakaan tulee mitään nuori­son bilepuis­toa tms. Jätkäsaa­reen, eli lähelle tulee paljon uusia asukkai­ta, mut­ta tulee myös iso hieno puisto.
  Eli ehdot­tomasti avoin puis­to ja mielu­usti jotain toim­intaakin, kuten kahvikioski

 13. Eli­na, kai se point­ti on ettei Lapin­lah­den sairaalan puis­tos­ta halu­ta Kof­fin puis­tom­aista ajan­vi­et­topaikkaa, sinän­sä vam­mais­ten vetämi­nen tähän mukaan on minus­takin kyseenalaista. Mut­ta aja­tus on sinän­sä oikea, Hietaniemen hau­taus­maa on luon­teeltan jonkin­lainen kaupunkire­treet­ti ja olisi hyvä pitää Lap­pari sen osana. Reip­paam­paan kaupunkieloon on sit­ten vaik­ka Hietsu.

  Minus­ta asi­aa muuten aut­taisi jos Län­siväylän pohjois­puolel­la puis­tos­ta län­teen olisi talorivi, se rajaisi puis­toa selkeäm­min. Kts. esim. sivu 18, http://koti.welho.com/casa/Carlos/resources_files/La%CC%88nsibulevardi%20by%20Carlos%20Lamuela_part%202.pdf

  Mikä se Pent­tilän mainit­se­ma kor­jaus­tarve johon ei ole rahaa muuten on, eli siis mitä siel­lä puis­tossa tarvit­see kor­ja­ta? Raken­nuk­set on asia erikseen.

 14. Kon­trasti Kalasa­ta­man tun­nelisu­un­nit­telun ja Itäväylän liit­tymien (Hert­tonie­mi ja Kehä I) ker­too paljon. Jälkim­mäi­sis­sä kyse on vain jostain liitymien “väl­i­tyskyvys­tä”, joista ei kuitenkaan anneta mitään numeerisia arvioi­ta. Kaupunkiku­vaa tai viihty­isyyt­tä ei oikeas­t­aan pohdi­ta. Tode­taan vain, että “Haas­teena on uuden eri­ta­soli­it­tymän sovit­ta­mi­nen ole­mas­sa ole­vaan kaupun­ki-rak­en­teeseen”. Voisiko tämän haas­teen mah­dol­lisia ratkaisu­ja pohtia ennen kuin päätetään rak­en­taa alueelle silta?

  Sinän­sä olen samaa mieltä kehi­tys­vaim­mais­ten esil­läolosta kuin Eli­na, mut­ta jos heiltä on ryh­mänä pyyn­tö oman alueen jär­jestämisek­si (en tunne tätä asi­aa), ei se minus­ta kohtu­ut­toma­l­ta kuullosta.

 15. tpyy­lu­o­ma

  Minus­ta asi­aa muuten aut­taisi jos Län­siväylän pohjois­puolel­la puis­tos­ta län­teen olisi talorivi, se rajaisi puis­toa selkeäm­min. Kts. esim. sivu 18, http://koti.welho.com/casa/Carlos/resources_files/La%CC%88nsibulevardi%20by%20Carlos%20Lamuela_part%202.pdf

  Oli­pas hienon näköistä, siis kaik­ki muukin kuin tuo mainit­tu talorivi, ja var­maan radikaal­isti edullisem­paa kuin Län­siväylän kat­ta­mi­nen Laut­tasaa­res­sa yms. kaavailut. Saisiko Osmo tuon jol­lain taikatem­pul­la toteu­tuk­seen kokonaisuudessaan…

  Itse olen Län­siväylän bus­simetron sat­un­nainen käyt­täjä, ja sehän tuos­sa vähän hidas­tu­isi, mut­ta ei hätää, tilalle on tulos­sa oikea kiskoil­la kulke­va pikametro. Pysäk­iltä tosin pitää sit­ten kävel­lä per­ille kilometri.

 16. tpyy­lu­o­ma: “Minus­ta asi­aa muuten aut­taisi jos Län­siväylän pohjois­puolel­la puis­tos­ta län­teen olisi talorivi, se rajaisi puis­toa selkeämmin.”

  Se yhdessä ajonopeu­den alen­tamisen kanssa aut­taisi tehokkaasti myös Ruo­ho­lahti-Hietanie­mi ‑käve­lyre­itin nykyiseen infer­naaliseen mökään.

 17. Vallilan­laak­son viher­alueen halkai­se­va tiehanke on myös siel­lä ksl:n lis­toil­la 5.5.2011. Tiehanket­ta kut­su­taan kaupun­gin papereis­sa joukkoli­ikenne ‑kaduk­si. Meille alueen asukkaille se tarkoit­taa 7 metriä lev­eää asfalt­tikat­ua keskelle puis­toa! Siis lisätie Vallilaan, jos­sa ennestään on liiken­net­tä aivan yllin kyllin.
  Tehkää ihmeessä lop­pu tälle hul­lulle han­kkeelle. Ratik­ka voisi olla ain­oa hie­man järkevämpi vai­h­toe­hto. Sitäkään ei todel­lisu­udessa tarvi­ta, kos­ka yliopis­to­lais­ten työ­matkan kestoon sil­lä on vaiku­tus­ta n. 5 min­uutin verran.
  Älkää pilatko tärkeää viher­aluet­tamme! Sitä käyt­tävät lap­siper­hei­den lisäk­si nuoret ja aikuiset mon­enelaisi­in pelei­hin­sä säännöllisesti.

 18. Car­los Lamue­lan ehdot­tamil­la bule­vardeil­la olisi mon­ta hyvää seu­raus­ta — ehkä tärkein olisi, että ne sitoisi­vat Helsin­gin “metropo­lialueen” yti­men oikeasti yht­enäisek­si kaupunkialueek­si, jon­ka runk­ona olisi urbaani katu­ti­la (kaupunki)moottoriteiden sijaan.
  Onko oikeasti niin, ettei mikään puolue tai kukaan poli­itikko aio olla akti­ivi­nen tämän idean puoles­ta? Pitääkö alkaa puuha­ta kun­nal­lista kansanäänestystä?

 19. Anneli:

  Ratik­ka voisi olla paljon parem­pi vai­h­toe­hto, jos siitä tehdään tällainen:
  http://www.kaupunkiliikenne.net/P4271147_500.JPG

  Mat­ka-ajoista puheenollen viisi min­u­ut­tia on jo aika paljon. Tiedelin­jan ohel­la Vallilan­laak­sos­sa kulk­isi ainakin suun­nitel­tu Kalasatama-Pasila-ratikka.

 20. Ville, joo pitäisi pitää meteliä. Ode on asi­as­ta per­il­lä, samoin Vihreät enenevässä määrin, mut­ta en usko että muut puolueet on edes rek­isteröinyt asiaa.

  Se mitä niille motareille tehdään, san­o­taan nyt vaik­ka ykköske­hän sisäpuolel­la, on aivan perus­ta­van­laa­tu­inen kysymys. Raken­nus­mas­sana puhutaan suu­rus­lu­okkas­ta kymme­nen Jätkäsaar­ta, tai viisi Öster­sun­do­mia. Kaupunki­rak­en­teel­lis­es­ti siitä että onko lähiöitä vai yht­enäistä kaupunkia. Liiken­teel­lis­es­ti siitä saadaanko raide­v­erkkoa laa­jen­net­tua ja siitä että yritetäänkö vielä lisätä tieka­p­a­siteet­tia vai tyy­dytäänkö siihen että auto­ja mah­tuu kaupunki­in rajallisesti.

  Kysymys on yksinker­tais­es­ti siitä että tehdäänkö kaupunkia ja sen ehdoil­la, vai motare­i­ta ja lähiöitä niiden ehdoil­la. Ei täm­möisiä asioi­ta voi­da päät­tää virkatyönä.

 21. lp, se (Laa­jasa­lo) — Kalasa­ta­ma — Pasi­la ratik­ka on nimeno­maan koko hom­man juju, muu on pikku­jut­tu­ja. Ulko­muis­tista ennuste­tut matkus­ta­jamäärät on Kehäradan luokkaa. Päin­vas­toin kuin Kehärataa (ulko­muis­tista 600M€) tätä ratikkarataa (oisko jotain 30M€) ei voi kuitenkaan kuulem­ma tehdä matkus­ta­jien puut­teessa ennen kuin alue rak­en­tuu. Kyl­lä, Helsin­gin liiken­nepoli­ti­ik­ka on vähän hassua.

 22. Ville: kyl­lä meitä motar­it bule­vardeik­si aiheen tiimoil­la akti­ivisia ihmisiä löy­tyy ainakin Vihreistä. Ter­ve­tu­loa mukaan.

 23. Nämä ovat var­maan tyh­miä kysymyk­siä, mutta.

  Mil­lä perus­teel­la on arvokkaam­paa säästää ratikka­matkas­sa 5 min­u­ut­tia, kuin säästää tärkeä viher­alue kokon­aise­na JA lait­taa pysäk­it lähem­mäk­si matkus­ta­jien kote­ja (kon­tra keskelle puis­toa)? Jos muis­tan oikein tuon Vallilan­laak­son alueen, niin tuo joukkoli­iken­nere­it­ti on kai vedet­ty juuri sen mehukkaim­man puis­toalueen sydä­men läpi. Ts. se vau­ri­oit­taisi alueen virk­istyspo­ten­ti­aalia merkittävästi.

 24. Saara,

  Joku parem­min tietävä voi laskea miten tuo 5 min ker­tau­tuu päivit­täin tuhan­sien ihmis­ten ajas­sa ja spårakalus­ton kus­tan­nuk­sis­sa vuosien saatossa.

  Ei kai keskelle puis­toa kan­na­ta pysäkkiä lait­taa, mut­ta tuskin ohi aja­va spåra niin paljoa pitää meteliä kuin jatku­va dösäralli+taksit+autoilijat, joil­la on varaa mak­saa sil­loin täl­löin sakot oikopolusta.

  Toiv­ot­tavasti suun­nitel­ma hylätään ja pelkästään spårille suun­nitel­laan eril­liset raiteet, ilman autoti­etä ja puis­toa kunnioittaen. 

  Btw,

  Yritetäänkö tuo­ta ker­ran hylät­tyä suun­nitel­maa run­noa nyt muut­ta­mat­tomana läpi kun lau­takun­nas­sa piti olla 3 untuvikkoa?

  1. Jos sinne bus­sit päästetään, vähim­mäis­vaa­timus on, että henkilöau­to­jen ajo estyy joko nou­sevil­la tolpil­la tai sat­apros­ent­tisel­la kam­er­avalvon­nal­la niin, että joka ker­ta tulee sakko.
   Äänestin viimek­si tätä joukkoli­iken­nekat­ua vas­taan, mut­ta on pakko myön­tää, että joukkoli­iken­n­ear­gu­ment­ti on myös hyvin vah­va. Aja­tus, ettei bussien aikataulis­sa viisi min­u­ut­tia merk­itse mitään on kyl­lä joukkoli­iken­nevi­hamieli­nen. Jos tekee tuon matkan 200 ker­taa edestakaisin vuodessa, siitä tulee 2 000 min­u­ut­tia eli 33 tun­tia laat­u­aikaa täpötäy­dessä ruuhk­abus­sis­sa. Koet­takaa­pa esit­tää autoil­i­joille, ettei viisi min­u­ut­tia esimerkik­si nopeusra­joi­tusten takia merk­itse mitään.
   Tuo­ta suun­nitel­maa ei ole viimek­si hylät­ty vaan hyväksyt­ti­in äänestyksessä. 

 25. Saara, ei tuo ole ollenkaan tyh­mä kysymys. Tässä riitelee kak­si hyvää asi­aa keskenään, puis­to ja toisaal­ta ihan oikeasti merkit­tävästi poikit­tais­li­iken­net­tä paran­ta­va joukkoli­iken­ney­hteys. Se pysäkkien puute on etukin, tuo on sit­ten nopea. Minus­ta tähän on sem­moinen kom­pro­mis­si että tehdään huolel­la sel­l­ainen rata joka maastoutuu vielä nyky­istä parem­min, bus­seil­la tämä ei valitet­tavasti käytän­nössä onnistu.

 26. Ode, jotain has­sua niis­sä laskelmis­sa on, siis sen lisäk­si että ennustemalli sijoit­ta Kumpu­lan kam­puk­sen ilmeis­es­ti edelleenkin pari sataa metriä liian pohjoiseen.

  Testil­in­jas­to tuot­taa noin 5 miljoo­nan euron vuosit­taiset mat­ka-aikahyödyt ja aiheuttaa
  noin 0,8 miljoo­nan euron vuosit­taisen lisäyk­sen liikennöintikustannuksiin.

  Miten ihmeessä noi liikein­nöin­tikus­tan­nuk­set voi kas­vaa kun kaik­ki ko. bus­sil­in­jat lyhenevät reilusti?

 27. Komp­paan Osmon kan­taa, että joukkoli­iken­nekadun väärinkäytöstä pitäisi oikeasti joka ker­ta rap­sah­taa sakko. Vaadin myös, että sakko oikeasti mak­sate­taan kaik­il­ta, myös ulko­maalai­sis­sa rek­istereis­sä olevil­ta autoil­ta ja mak­sukyvyt­tömiltä, joil­ta ei saa­da tätä nykyä puris­tet­tua parkkisakkojakaan.

  Eikös Helsingis­sä ollut henkilöitä, joil­la oli sato­ja mak­samat­to­mia parkkisakko­ja niskas­sa. Mik­sei ote­ta autoa pois?

 28. Tuos­ta 5 min­uutin säästöstä voisi vielä jatkaa sen ver­ran, että jos halu­aa nähdä , miten hyvän bus­sil­in­jan toimivu­ut­ta merkit­tävästi rajoite­taan, niin kan­nat­taa men­nä Kumpu­lan mäelle kat­so­maan, mil­laisille kaduille (kuin­ka kapeille ja mäk­isille) on bus­sil­in­ja nyt on vedet­ty. Ihan kuin joku halu­aisi tahal­laan saa­da joukkoli­iken­teen näyt­tämään pelleilyltä.

 29. Kutjoa:

  Joku parem­min tietävä voi laskea miten tuo 5 min ker­tau­tuu päivit­täin tuhan­sien ihmis­ten ajas­sa ja spårakalus­ton kus­tan­nuk­sis­sa vuosien saatossa.

  Mut­ta kuka voisi laskea, miten virk­istysalueen silpomisen kiel­teiset vaiku­tuk­set ker­tau­tu­vat lähei­sis­sä betoni­bunkkereis­sa asu­vien ihmis­ten elämässä, hyv­in­voin­nis­sa, sitä kaut­ta tuot­tavu­udessa ja ter­veyspalvelu­jen kus­tan­nuk­sis­sa vuosien saatossa? Ärsyt­tävää, että vain niitä kus­tan­nuk­sia pide­tään todel­lisi­na, jot­ka ihmi­nen osaa laskea. Jos tuon puis­ton tilal­la olisi vaikka­pa rumia varas­to­halle­ja, suun­niteltaisi­inko joukkoli­iken­nere­itin vetämistä alueen läpi? Ovatko varas­to­hal­lit yhteiskun­nal­lis­es­ti puis­toa arvokkaampia, vai näyt­tääkö se vain siltä, kun varas­to­hallin lunas­tus- ja purkukus­tan­nuk­set on help­po laskea?

  tpyy­lu­o­ma:

  Tässä riitelee kak­si hyvää asi­aa keskenään, puis­to ja toisaal­ta ihan oikeasti merkit­tävästi poikit­tais­li­iken­net­tä paran­ta­va joukkoli­iken­ney­hteys. Se pysäkkien puute on etukin, tuo on sit­ten nopea.

  Nopea niille, jot­ka sitä pää­sevät käyt­tämään. Eikö se yhteys enää sit­ten merkit­tävästi paran­taisi poikit­tais­li­iken­net­tä, jos se menisi hie­man eri kohdassa?

  Ratikan ei kai ole tarkoituskaan/mahdollistakaan olla huiman nopea? Itse val­it­sen ratikan sil­loin, kun halu­an matkus­taa mukavasti ja ei ole kiire — tai kun on kiire mut­ta voin tehdä jotain hyödyl­listä myös matkan aikana, jol­loin mat­ka-ajal­la ei ole niin väliä. Jos min­ul­la olisi päivit­täistä asi­aa ratikalla Kalasa­ta­mas­ta Pasi­laan, käyt­täisin matkoi­hin mielel­läni 10 ylimääräistä min­u­ut­tia, jos sil­lä voitaisi­in vält­tää hienon puis­ton halkaisem­i­nen liiken­nere­it­il­lä. Se, että matkaan pitää lähteä 5 min­u­ut­tia aikaisem­min, hukkuu ainakin min­un nor­maalielämässäni kohi­naan, eli ei sil­lä ole todel­lista merkitystä.

  Mitä mui­hin ihmisi­in tulee, en usko että tietyt autoil­i­jaryh­mät siir­ty­i­sivät käyt­tämään joukkoli­iken­net­tä, vaik­ka reit­ti olisikin äärim­milleen tehostet­tu mat­ka-ajan suh­teen, joten mik­si tehdä täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa päätök­siä heitä ajatellen?

  Minus­ta tähän on sem­moinen kom­pro­mis­si että tehdään huolel­la sel­l­ainen rata joka maastoutuu vielä nyky­istä parem­min, bus­seil­la tämä ei valitet­tavasti käytän­nössä onnistu.

  Tuo kuu­lostaa minus­takin jo huo­mat­tavasti siedet­täväm­mältä, mut­ta asiantun­ti­ja en ole, kun en asu alueella.

 30. Sen 5 min­uutin vaiku­tus on siinä, että se laa­jen­taa joukkoli­iken­teen käyt­tökelpoista aluet­ta noin 5 min­u­ut­tia kauem­mak­si kuin nykyisellään.

  Jokaisel­la ihmisel­lä on jokin piste, jon­ka jäl­keen tode­taan että mat­ka on liian pitkä (joukkoli­iken­teel­lä) ja vai­hde­taan autoon. 5 min­uutin aikasäästö tuo aika ison määrän asun­to­ja ja työ­paikko­ja riit­tävän lähelle toisi­aan työ­matko­jen kannalta.

 31. Osmo:

  Aja­tus, ettei bussien aikataulis­sa viisi min­u­ut­tia merk­itse mitään on kyl­lä joukkoli­iken­nevi­hamieli­nen. Jos tekee tuon matkan 200 ker­taa edestakaisin vuodessa, siitä tulee 2 000 min­u­ut­tia eli 33 tun­tia laat­u­aikaa täpötäy­dessä ruuhk­abus­sis­sa. Koet­takaa­pa esit­tää autoil­i­joille, ettei viisi min­u­ut­tia esimerkik­si nopeusra­joi­tusten takia merk­itse mitään.

  Joo tot­ta; ratikas­sa 5 min­u­ut­tia ei itsel­leni ainakaan merk­itse mitään, mut­ta ruuhk­abus­sis­sa meno on sen ver­ran han­kalaa, että mat­ka-aika menee joko hukkaan tai hyv­in­voin­nis­sa mitat­tuna miinuk­sen puolelle.

  Jotenkin tulee silti mieleen, että tuo viiden min­uutin säästämi­nen nähdään eri­tyisen tärkeäk­si juuri sik­si, että puis­to tar­joaa siihen mah­dol­lisu­u­den ja puis­toa ei nähdä kovin arvokkaana. Voisi kai ne samat min­uu­tit säästää vaik­ka otta­mal­la pysäkke­jä pois jostain muual­ta reitin var­relta (vai olenko väärässä ja tämä ei olisi edes teo­ri­as­sa mah­dol­lista)? Sama efek­ti, minkä tpyy­lu­o­ma aiem­min mainit­si eduk­si: reit­ti on nopeampi niille, jot­ka sitä pää­sevät käyttämään.

 32. Kaupunki­motarei­den muut­ta­mi­nen bule­vardeik­si on niin hyvä aja­tus, että se kan­nat­taisi nos­taa vihrei­den kunnallisvaaliteemaksi. 

  Sitä olisi paljon helpom­pi kan­nat­taa kuin ruuhka­mak­su­ja, joista ihan perustel­lusti löy­tyy kyseenalaisia puolia.

 33. Ongel­ma Vallilan­laak­son bus­sikadus­sa on se että sitä aje­taan lin­jan 506 nopet­tamisel­la. Mitään syytä siihen ei tai­da enää parin vuo­den päästä kun metro alkaa kulkea Otaniemestä Sörnäisi­in. Olisi järkeväm­pää keskit­tyä nopeut­taa­maan mas­so­jen kulkemista Meilahti-Pasi­la-Ara­bia akselil­la. Nopea spåra olisi siihen mielestäni parem­pi vai­h­toe­hto kuin jatku­va bus­sir­al­li “rauhal­lisen” puis­ton läpi.

  Sitä pait­si nou­se­via tolp­pia pitäisi lait­taa myös Pasi­laan, jot­tei autot tukkisi Itä-Pasi­laa kun Radan­rak­en­ta­jantiekin muutet­taisi­in autoille sopivaksi. 

  Btw, Kumpu­la on mallies­imerk­ki nurinkuris­es­ta kaupunkisu­un­nit­telus­ta. Kun yritetään vetää joukkoli­ikenne jälkikä­teen mäen päälle, johon on laitet­tu jo talot blokkaa­maan reit­te­jä, tulee vain huono­ja ja hyvin huono­ja vaihtoehtoja.

 34. Mikko Särelä:

  Sen 5 min­uutin vaiku­tus on siinä, että se laa­jen­taa joukkoli­iken­teen käyt­tökelpoista aluet­ta noin 5 min­u­ut­tia kauem­mak­si kuin nykyisellään.

  Jokaisel­la ihmisel­lä on jokin piste, jon­ka jäl­keen tode­taan että mat­ka on liian pitkä (joukkoli­iken­teel­lä) ja vai­hde­taan autoon. 5 min­uutin aikasäästö tuo aika ison määrän asun­to­ja ja työ­paikko­ja riit­tävän lähelle toisi­aan työ­matko­jen kannalta.

  Hyvä teo­ria, mut­ta mitenkäs käytän­nössä? Näp­pitun­tu­mal­ta, kun itsekin olen täl­lainen laiski­ainen, ole­tan että käve­ly­matko­jen pitu­us rajoit­taa joukkoli­iken­teen käyt­töä enem­män kuin mat­ka-ajan kokon­aispitu­u­den 5 min­uutin vai­htelu suun­taan tai toiseen. Reitin vetämi­nen puis­ton läpi, jonne on asun­noista pidem­pi käve­ly­mat­ka, jät­tää siis sekin ihmisiä pois kyseisen reitin piiristä.

  Jot­ta vai­h­toe­hto­ja voidaan ver­tail­la, pitäisi tietää, mitä lin­jo­ja tuo 5 min­uutin nopeus varsi­nais­es­ti kos­kee (Kuto­ja mainit­see 506:n, onko mui­ta?). Minkä aluei­den ihmiset näitä lin­jo­ja käyt­tävät, ja onko näil­lä alueil­la täl­lä het­kel­lä minkä ver­ran ihmisiä, jot­ka asu­vat “ajal­lis­es­ti” liian kaukana? Kuin­ka moni näistä on lisäk­si sel­l­aisia, että siir­ty­i­sivät lin­jan käyt­täjik­si, jos sen mat­ka-aika nopeu­tuu 5 min­uu­til­la, mut­ta käve­ly­mat­ka pysäkille on edelleen sama?

 35. Saara: suosit­te­len kat­so­maan kart­taa, ei oikein muu­ta mah­dol­lista reit­tiä ole. Ja jos kyseisessä kohdas­sa ei olisi puis­toa, niin siitä menisi taku­u­var­masti tie, jol­la olisi joukkoliikennekaistat. 

  Kir­joituk­sesi osuu myös toiseen ongel­maan Helsinkiläisessä joukkoli­iken­nea­jat­telus­sa. Aja­tus siitä, että joukkoli­ikenne (eri­tyis­es­ti ratikat) on vain niille, joil­la ei ole kiire. 

  Hyviä poikit­taisia liiken­ney­hteyk­siä nyt käytän­nössä voi tar­jo­ta vain ratikalla (ja rajoite­tusti bus­sil­la). Jos halu­taan toimi­va liiken­nejär­jestelmä, niin ei voi­da lähteä siitä että ratikat palvel­e­vat vain maisema-ajelua. 

  Tuos­ta poikit­tais­es­ta ratikas­ta pitää saa­da sel­l­ainen, että sil­lä kulkem­i­nen on nopeam­paa ei pelkästään Kumpu­las­ta Pasi­laan tai Meilah­teen, vaan myös saa­da vai­h­toy­hteys junan kanssa luotet­tavak­si ja nopeaksi. 

  Ja mitä tulee autoil­i­joi­hin, niin joka vuosi merkit­tävä määrä ihmisiä ja per­heitä pää­tyy val­it­se­maan auton ostamisen sik­si, että yhtey­det eivät toi­mi. Näi­hin voidaan ja pitää vaikut­taa hyväl­lä joukkoliikennesuunnittelulla.

 36. Saara, ratikan on mah­dol­lista ja sen myös pitäisi olla nopea.

  Jos joukkoli­ikenne raken­netaan vain sun­nun­ta­ia­jeli­joille joil­la ei ole mihinkään kiire, ei sitä kan­na­ta tehdä lainkaan. Tämä tarkoit­taa autokaupunkia.

 37. Kir­joit­te­len tätä Kumpu­lan Kam­puk­sel­la ja olen seu­ran­nut talvel­la miten liukkail­la keleil­lä ihmisil­lä on tapana kaa­tu­il­la mäessä, toivoisin että Kam­puk­sen nyky­i­sistä joukkoli­iken­ney­hteyk­sistä tehtäisi­in samal­la innol­la tur­val­lisia esim por­taat rak­en­ta­mal­la, kuin mitä tuo­ta joukkoli­iken­nekat­ua nyt yritetään taas ajaa. 

  Jos Vallilan­laak­son rataa laitet­taisi­in kulke­maan raitio­vaunu Kalasa­ta­mas­ta Pasi­lan kaut­ta Meilah­den taakse, käyt­täjiä olisi metro­radan var­relta idästä Län­si-Helsinki­in ja Espooseen/Vantaalle. Eli kaik­ki joille keskus­tan kaut­ta kiertämi­nen aiheut­taa reilun piden­nyk­sen matkaan.

 38. Saara: Kumpu­laan kul­kee ihan kohtu­ulli­nen määrä ihmisiä radan var­res­ta ja näistä mon­et nykyään kiertävät keskus­tan kaut­ta, kos­ka yhteys Pasi­la-Kumpu­la on niin huono. 

  Kumpu­lan läpi kulkevas­sa raidey­htey­dessä ei ole kyse ensisi­jais­es­ti lähili­iken­teestä, vaan seudullis­es­ta raide­v­erkos­tos­ta. Tämä näkökul­ma tulee esille esimerkik­si “Ratikkaverkos­to Öster­sun­domi­in” ehdo­tuk­ses­ta http://vesirajassa.blogspot.com/2011/03/ratikkaverkosto-ostersundomiin-ja-koko.html

 39. Saara:

  Nopea niille, jot­ka sitä pää­sevät käyt­tämään. Eikö se yhteys enää sit­ten merkit­tävästi paran­taisi poikit­tais­li­iken­net­tä, jos se menisi hie­man eri kohdassa?

  No kyl­lä se vaikea­ta on. Kalasa­ta­mas­ta roikkuu suun­nitelmis­sa suo­ra ratik­ka Teol­lisu­uskat­ua Pasi­laan, mut­ta ei se tuo­ta Vallilan­laak­soa kor­vaa kun pitäisi palvel­la Kalasa­ta­ma — Ara­bia väli­nen alue. Sturenkatu tekee vähän mutkaa ja on aika ahdas, ei sinän­sä toki mitenkään mah­do­ton. Koske­lantie taas on turhan pitkäl­lä pohjoises­sa, tosin Viik­istä tul­taes­sa (506 eli Tiedelin­ja) se on Pasi­laan ihan se ja sama.

  Yksi puoli asi­aa on se että Tiedelin­ja ihan oikeasti on rik­ki johtuen siitä että se reit­ti on has­su kun pitäisi kiertää joka kam­pus. Voisi sen koko kon­septinkin miet­tiä uusik­si, eli onko tuo edes tarpeellista.

  Ratikan ei kai ole tarkoituskaan/mahdollistakaan olla huiman nopea?

  Ns. lin­janopeus eli se kuin­ka lujaa men­nään pysäk­iltä pysäkille ei tietenkään ole kaik­ki kaikessa, olen­naista on kokon­aisa­jat mitkä taas liit­tyy käve­ly­matkoi­hin. Tuo on optiomoin­tikysymys mihin ei ole mitään yleis­pätevää vas­taus­ta. Kuitenkin, mitään syytä olla tekemät­tä ratikas­ta mah­dol­lisim­man nopeaa ei ole ja se on täysin mah­dol­lista. Olen­naista on se ettei se pysähdy kuin pysäkil­lä ja tuo taas edel­lyt­tää omia kaisto­ja ja etuuksia.

  Itse val­it­sen ratikan sil­loin, kun halu­an matkus­taa mukavasti ja ei ole kiire – tai kun on kiire mut­ta voin tehdä jotain hyödyl­listä myös matkan aikana, jol­loin mat­ka-ajal­la ei ole niin väliä. Jos min­ul­la olisi päivit­täistä asi­aa ratikalla Kalasa­ta­mas­ta Pasi­laan, käyt­täisin matkoi­hin mielel­läni 10 ylimääräistä min­u­ut­tia, jos sil­lä voitaisi­in vält­tää hienon puis­ton halkaisem­i­nen liiken­nere­it­il­lä. Se, että matkaan pitää lähteä 5 min­u­ut­tia aikaisem­min, hukkuu ainakin min­un nor­maalielämässäni kohi­naan, eli ei sil­lä ole todel­lista merkitystä.

  No itseasi­as­sa juuri tuo­ta on eril­laiset toisi­na­jat­teli­jat yrit­tänyt selit­tää, eli että nopeus on vain yksi asia muiden joukos­sa. Se on vaan sitä pir­ulli­nen että sitä on help­po (ja vielä väärin) mita­ta, elämme huono­jen mittarei­den dik­tatu­uris­sa. Niitä mui­ta asioi­ta on mukavu­us, siisteys, vuoroväli, selkeys, tur­val­lisu­us… Mut­ta silti on nopeudel­la toki väliä, ja lisäk­si se vaikut­taa kus­tan­nuk­si­in. Lin­ja jon­ka ajami­nen päästä päähän kestää 20 eikä 15 min­u­ut­tia mak­saa käytän­nössä kol­man­nek­sen enem­män liiken­nöidä. Tämän takia en muuten käsitä miten tuo Vallilan­laak­so nos­taa liiken­nöin­tikus­tan­nuk­sia val­i­tu­ille bussilijoille.

  Mitä mui­hin ihmisi­in tulee, en usko että tietyt autoil­i­jaryh­mät siir­ty­i­sivät käyt­tämään joukkoli­iken­net­tä, vaik­ka reit­ti olisikin äärim­milleen tehostet­tu mat­ka-ajan suh­teen, joten mik­si tehdä täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa päätök­siä heitä ajatellen?

  Asi­aa on tutkit­tu. Noin 10–15% ihmi­sistä ei kul­je mil­lään muul­la kuin oma­l­la autol­la, ehkä korkein­taan tak­sil­la. Eikä täl­lä ole mitään väliä kun kysymys on joukoista. Suurin osa ihmi­sistä val­it­see auton ja joukkoli­iken­teen välil­lä sen mukaan mikä parhait­en sopii kul­loiseenkin tilanteeseen, ja jos joukkoli­ikenne on parem­paa niin use­ampi val­it­see sen.

  Tuo kuu­lostaa minus­takin jo huo­mat­tavasti siedet­täväm­mältä, mut­ta asiantun­ti­ja en ole, kun en asu alueella.

  Sen puis­ton läpi on kuitenkin kulkenut junarataa var­maan viimeiset sata vuot­ta, ja min­un käsi­tyk­seni on se että ratikalla sen paikalle on riit­tävä kan­na­tus. Pitäisi vain pitää huoltaa siitä että se tehdään pieteetil­lä, esimerkke­jä maail­mal­ta kyl­lä löy­tyy. Tämä on myös joukkoli­iken­teen etu, mon­ta muu­takin han­ket­ta aut­taisi jos hyvin tehdys­tä rada­ta herkkään ympäristöön löy­ty­isi esimerk­ki ihan Helsingistä, ja toisaal­ta sit­ten ymmär­ret­täisi­in myös vaa­tia tasokas­ta suunnittelua.

  Huh, tuli vähän pitkä jupina.

 40. Jos ei ole varaa tun­neli­v­ai­h­toe­htoon, ei tehdä vähään aikaan mitään tai laite­taan iso kier­toli­it­tymä. Monikaistaisen kier­toli­it­tymän kap­a­siteet­ti on varsin iso. Käykää Pari­isin riemukaarel­la katsomassa!

  Eikö se kier­toli­it­tymä olisi varsin hyvä vai­h­toe­hto? Kevyt liikenne olisi lisäk­si ilmeis­es­ti varsin help­po (lue hal­pa) ohja­ta alikulku­un liit­tymän ali. 

  Onko ole­mas­sa mitään kylmää fak­taa nyky­i­sistä ja pro­jisoiduista liiken­nemääristä kon­tra mitä kier­toli­it­tymä kykenisi teo­ri­as­sa välittämään?

 41. Viral­li­sis­sa papereis­sakin on jut­tua ratikas­ta tuol­la. Ollaanko nyt esim bus­sil­in­jaa 506 muut­ta­mas­sa ratikak­si jos­sain vai­heessa. Ainakin viral­lis­es­ti joukkoli­iken­teessä ollaan keskit­tymässä nyky­isin heikkoi­hin poikittaisyhteyksiin.En oikein usko , että ratikkav­il­li­tys pää­tyy papere­i­ta pidemälle. Nytkin puhutaan joukkoli­iken­nekadus­ta bus­seille. Raide­jok­e­ria ei ilmeis­es­ti ole tulos­sa. Var­tis­sakin taisi olla jut­tua trol­likoista ratikoiden sijaan. Sata­ma-aluei­den uudet kiskon­pätkät ovat suh­teel­lis­es­ti todel­la lyhy­itä. Tieden­lin­jan raitioit­ta­mi­nen merk­it­sisi todel­la paljon uut­ta kiskoa otaniemeen yms.Veikkaan liian kallista taas.

  Puis­tossa kyl­lä , suo­ral­la lin­jal­la kapea­mal­la kaistal­la suht hil­jainen ratik­ka on puis­ton kannal­ta maise­moi­da ja piilot­taa vält­täväk­si. Nyky­is­ten melu­avien diesel­bussien viem­i­nen tuo­hon olisi käytänössä entisen junakaistan viereisen pol­un lop­pu puistona.En muista havain­neku­vis­sa ollaanko puut otta­mas­sa pois. Ehkä ne pois­tet­taisi­in myös paperiratikka-vaihtoehdossa

  Min­un mielestä siir­to­la­pu­u­tarhan entisen radan vier­essä ole­vat mök­it pitäisi siirtää vähän vase­malle ja lop­ut kumpu­lankadun ja kirstinkadun risteyk­seen. Tai sit­ten yksinker­tais­es­ti vain siir­to­la­pu­u­tarhan sisäiselle kaistalle. Ilmaku­vas­ta näkee , että kysymyk­sessä on vain pieni määrä mökke­jä. Pitäisi olla mah­dol­lista sijoitel­la mök­it eri taval­la. Muu­ta­ma metri tuos­sa johon tulisi meluesteitä ja maise­moin­tia tek­isi ihmeitä. Saat­taisi olla halvem­paa kuin kiskot espooseen.Ottamalla tuos­ta tilaa , voisi bus­sikatukin olla vähem­män järkyttävä.

 42. Miguli kysyy:

  Ollaanko nyt esim bus­sil­in­jaa 506 muut­ta­mas­sa ratikak­si jos­sain vaiheessa. 

  Bus­sil­in­jo­ja ei pääsään­tois­es­ti muute­ta yksi yhteen ratikoik­si, ja näin sik­si että yksi syy käyt­tää ratikoi­ta ja varsinkin isom­pia meil­lä pikaratikak­si kut­sut­tu­ja härveleitä on se että niihin mah­tuu enem­män ihmisiä kyyti­in. Vaan tehdään niin että nipute­taan bus­sil­in­jo­ja yhteen. Tiedelin­ja sinän­sä on aika yhden­tekevä bus­sil­in­ja, mut­ta samoil­la kiskoila ja sitä käyt­täväl­lä lin­jas­toil­la saisi kor­vat­tua koko liu­dan busseja.

  Raide­jok­e­ria ei ilmeis­es­ti ole tulos­sa. Var­tis­sakin taisi olla jut­tua trol­likoista ratikoiden sijaan.

  Joo ei, toimit­ta­jat nyt kir­joit­ta mitä virkamies sat­tuu höpöt­tämään. Jopa trol­lika­selvi­tyk­sis­sä poikit­tais­lin­jas­to on pudotet­tu pois. Näin sik­si että trol­lik­ka ei ole mitään muu­ta kuin bus­si jon­ka katol­la on vir­roitin, eikä sel­l­aise­naan ratkaisee bus­sili­iken­teen ongelmia sen enem­pää kuin bus­si jon­ka katol­la on pur­je. Sama muuten niiden keskus­tan lin­jo­jen kanssa.

 43. a_l:

  Kaupunki­motarei­den muut­ta­mi­nen bule­vardeik­si on niin hyvä aja­tus, että se kan­nat­taisi nos­taa vihrei­den kunnallisvaaliteemaksi.

  Sitä olisi paljon helpom­pi kan­nat­taa kuin ruuhka­mak­su­ja, joista ihan perustel­lusti löy­tyy kyseenalaisia puolia.

  Oikeas­t­aan bule­vardeik­si muut­ta­mi­nen toimii myös ruuhka­mak­suna: mak­su vain tapah­tuu aikana, kun läpikulkuli­iken­teen kulku hie­man hidas­tuu. Mut­ta kun samal­la saadaan suuri määrä uusia talo­ja liiken­teel­lis­es­ti lois­tavaan paikkaan, yleis­es­ti ottaen matkus­tamiseen käytet­ty aika toden­näköis­es­ti lyhe­nee. Espoon puolelle ulot­tu­va osa bule­vardis­u­un­nitel­mas­ta lie­nee sik­si poli­it­tis­es­ti han­kala saa­da läpi…

 44. Hei Ville ja tpyy­lu­o­ma (ja Osmo ja kaikki):

  Ter­ve­tu­loa mukaan lob­ba­maan hyvän kaupun­gin puoles­ta! (löy­dat­te min­ut face­bookissa tai carlos.lamuela(ää)gmail.com). Kiitos myös hyvistä tekstistä!

  Just eilen säin ensim­mäi­nen selvä kan­na­tus viesti poli­itikos­ta. Kiin­teistölau­takun­nan puheen­jo­hta­ja Tuu­la Paal­imä­ki (vihr.) ker­toi minulle:

  ”Kan­natan han­ket­ta ehdot­tomasti. Jos voin olla mukana vaikut­ta­mas­sa sen toteu­tu­miseen, teen sen. Hyvä juttu!”

  Ei ole kuitenkin tot­ta, että mui­ta puoluei­ta eivät ole kiin­nos­tunei­ta. Vasem­mis­toli­iton suu­nit­te­lau­takun­nan jäsen Sam­po Vil­la­nen (sekä nyt uusi kansane­dus­ta­ja Sil­via Modig) ovat samaa mieltä kuin me, ja itse asi­as­sa se oli Sam­pon kir­joit­ta­ma blo­gin jut­tu, mitä sai min­ut taas ”pitämään meteliä”:

  http://stadinvaltuusto.vas.fi/2011/04/12/koivusaaren-ja-etela-haagan-kaavoja-kaupunkisuunnittelulautakunnassa-10–4‑2011/#more-652

  SDP:n puoles­ta on myös kiin­nos­tunei­ta, ja jär­jestetään täl­lä het­kel­lä kok­ous. Suun­nit­telu lau­takun­nan jäsen Mat­ti Nie­mi sanoi min­ulle ennen 28.4. suun­nit­telu­lau­takun­nan kokous:

  ”Lupaan ainakin sen, että kysyn viras­tol­ta mik­sei bule­vardilähtöko­htaa ole otet­tu ksv:ssä huomioon ja keskuste­len huomen­na muiden demarei­den kanssa aiheesta. Voi olla, että aika lop­puu kesken tän asian kanssa. Yritän ainakin varmis­taa, että mah­dol­lisu­us bule­vardille jäisi auki jatkossa.”

  Keskus­tan puoles­ta (vaik­ka ei täl­lä het­kel­lä ole kaupunki­val­tutet­tu) saadan paljon ”moral sup­port” liiken­neinsinöristä Antero Alkus­ta. Esimerkik­si hän on sanonut:

  ”Helsinkiläisille ja laut­tasaare­laisille Car­lok­sen suun­nitel­ma on var­masti paras ratkaisu. Mut­ta on liian mon­ta tahoa, joi­ta ei kiin­nos­ta helsinkiläisille paras vaan jokin, joka on itselle parempi”

  … ja nyt tarkoi­tus on myös men­nä puhu­maan Kokoomuk­selle ja RKP:lle.

  Poli­it­ti­nen tahon lisäk­si on tosi tärkeä saa­da KSV:n mukaan. Olen esit­tänyt jo kak­si ker­ta tätä pro­jek­tia siel­lä ja KSV:ssa istun myös ”kaupun­ki buule­va­di­en työryh­mäs­sa”, mut­ta siel­lä on vira­nomaiset, joiden mielestä saa tehdä moot­toriteistä bule­vardit, kun­han sen alla raken­netaan tun­neli, jos­sa kulku alku­peräi­nen moot­tori­tie! Eli mei­dän vielä pitää puhua paljon tästä…

  Sekä kaikkil­la puolueil­la että KSV:lla on var­masti mon­ta ihmistä, jot­ka ymmärtävät että tämä visio Helsinkille on paljon parem­pi kun nykyi­nen ”lisää autokaisto­ja ja pysäköin­ti kaikkille”, mut­ta ehkä he eivät ole päätösase­mas­sa. Silti, mei­dän tehtävä on tuo­da niiden ääniä esille ja yhdessä, joten muut ”tärkeimpiä henkilöitä” seuraavat.

 45. Kiitos kaikille vas­tauk­sista ja etenkin tpyy­lu­o­ma­lle jupinoista.

 46. Lapin­lahdel­la toinen hyvä oikeakulku olisi kel­lu­va kevytli­ikenne reit­ti Salmisaaren­nas­ta Lapin­lah­den toiselle puolelle, eli suo­raa yhteys pohjois Laut­tasaares­ta Hietarantaan.

  Se paran­taisi polkupyörä yhteys Laut­tasaares­ta Töölöön, ja voisit kavel­la Lapin­lah­den ympäril­lä. Eli tässä kuvas­sa suo­raan toiselle puolelle:

  http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=helsinki,+finland&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=71.350359,191.513672&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.166856,24.89826&spn=0.011262,0.046756&z=16&layer=c&cbll=60.166815,24.897902&panoid=XRBDyPHN-8-LnEujcX8jJA&cbp=13,10.68„0,7.09

 47. Lapin­lahdel­la toinen hyvä oikeakulku olisi kel­lu­va kevytli­ikenne reit­ti Salmisaaren­nas­ta Lapin­lah­den toiselle puolelle, eli suo­raa yhteys pohjois Laut­tasaares­ta Hietarantaan.

  Se paran­taisi polkupyörä yhteys Laut­tasaares­ta Töölöön, ja voisit kavel­la Lapin­lah­den ympäril­lä. Eli tässä kuvas­sa suo­raan toiselle puolelle:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.