Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.5.2011

Lapin­lah­den sai­raa­la-alu­een asemakaava

Tämä on kah­dek­san heh­taa­rin suu­rui­nen puis­to on todel­la hie­no.  Se on tar­koi­tus suo­jel­la. Pro Lapin­lah­ti –lii­ke, joka oli­si halun­nut säi­lyt­tää sai­raa­lan sai­raa­la­käy­tös­sä haluai­si alu­eel­le nyt kehi­tys­vam­mais­ten asu­mis­ta ja päi­vä­toi­min­taa niin, että puis­tos­ta tuli­si hei­dän pihan­sa, jos­sa muut­kin saa­vat vie­rail­la. Hil­jen­ty­mis­tä pal­ve­le­va tera­pia­puis­to on tavoit­teen­sa. Myös kau­pun­ki suun­nit­te­lee täl­lais­ta toi­min­taa alu­eel­le. Kiis­taa on nyt sii­tä, mis­sä mää­rin puis­toa ava­taan ylei­söl­le ja mis­sä mää­rin se vara­taan kehi­tys­vam­mai­sil­le ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le. Kiis­ta kul­mi­noi­tuu port­tiin, joka teki­si mah­dol­li­sek­si kävel­lä her­kim­män alu­een läpi ja ylei­söä pal­ve­le­vaan kas­vi­kios­kiin. Alu­eel­la on myös muu­ta­ma pals­ta­vil­jel­mä, joi­den tule­vai­suu­des­ta ollaan huolissaan. 

Kala­sa­ta­man poh­jois­osan suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den tarkistus

Kyse on auto­tun­ne­lis­ta, jota suun­ni­tel­tiin ennen lyhyem­pä­nä, mut­ta halut­tai­siin nyt toteut­taa pidem­pä­nä. Jos näin teh­täi­siin, Her­man­nin ran­ta­tien lii­ken­ne vähe­ni­si, mikä taas teki­si mah­dol­li­sek­si lisä­tä asuin­ra­ken­ta­mis­ta muu­ta­man tuhan­nen asuk­kaan ver­ran. Otta­mat­ta kan­taa lop­pu­tu­lok­seen, täl­lai­sis­ta vaih­toeh­to­tar­kas­te­luis­ta minä pidän!

Fenixin­rinm­teen ase­ma­kaa­van muutosesitys

Toi­mi­ti­la­ra­ken­nuk­sia muu­te­taan asuin­käyt­töön. Pari­sa­taa asu­kas­ta lisää. 

Val­li­lan­laak­son jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun ase­ma­kaa­vas­ta teh­dyt muistutukset

Se on tääl­lä taas. Kym­me­nen muis­tu­tus­ta. Muis­tut­ta­jat halua­vat hylä­tä koko hank­keen tai toteut­taa sen vain ratikkayhteytenä.Tästä var­maan taas äänes­te­tään. Oikeas­taan en haluai­si käy­dä samo­ja tais­te­lui­ta uudestaan. 

val­li­lan siir­to­la­puu­tar­ha­kaa­van muistutukset

Tämä kaa­va on kai tar­koi­tet­tu kom­pen­soi­maan edellistä. 

Kehä I:n ja Itä­väy­län eritasoliittymä

Täl­lais­ta hir­vi­tys­tä ei pidä raken­taa. Jos ei ole varaa tun­ne­li­vaih­toeh­toon, ei teh­dä vähään aikaan mitään tai lai­te­taan iso kier­to­liit­ty­mä. Moni­kais­tai­sen kier­to­liit­ty­män kapa­si­teet­ti on var­sin iso. Käy­kää Parii­sin rie­mu­kaa­rel­la katsomassa!

50 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.5.2011”

 1. Val­li­lan­laak­sos­ta on tain­nut KH tode­ta käy­tän­nös­sä jo pari ker­taa että auto­väy­lä puis­toon ei käy, ratik­ka­ra­ta vie­lä sie­de­tään. Ihme ikiliikkuja.

  Mut­ta tähän liittyen:

  Kyse on auto­tun­ne­lis­ta, jota suun­ni­tel­tiin ennen lyhyem­pä­nä, mut­ta halut­tai­siin nyt toteut­taa pidem­pä­nä. Jos näin teh­täi­siin, Her­man­nin ran­ta­tien lii­ken­ne vähe­ni­si, mikä taas teki­si mah­dol­li­sek­si lisä­tä asuin­ra­ken­ta­mis­ta muu­ta­man tuhan­nen asuk­kaan ver­ran. Otta­mat­ta kan­taa lop­pu­tu­lok­seen, täl­lai­sis­ta vaih­toeh­to­tar­kas­te­luis­ta minä pidän!

  Joo täs­sä vai­hees­sa näyt­tää vie­lä ihan hyväl­tä, suun­ni­tel­ma on jär­ke­väs­ti mitoi­tet­tu eli ihan yksin­ker­tai­nen tun­ne­li tavoit­tee­na yksin­ker­tai­ses­ti joh­taa lii­ken­teen hai­tat ohi Kala­sa­ta­mas­ta. Voi­pi olla jopa kan­nat­ta­va. Jos van­hat mer­kit paik­kan­sa pitää niin seu­raa­vak­si joku kais­ta­pää mota­ri­suun­ni­te­lus­ta taas kek­sii että sin­ne pitää saa­da maa­na­lai­nen lii­ken­neym­py­rä kah­teen ker­rok­seen ja tusi­naa kais­taa kos­ka väli­tys­ky­ky pis­teop­ti­moi­tu­na sen vaatii…

  Mut­ta täl­lä­kin uhal­la, tar­kas­te­lua­lue tuli­si kas­vat­taa Her­man­nin ran­ta­tien ja Hämeen­tien liit­ty­män jär­jes­te­lyi­hin. Val­li­lan­laak­son rata jat­kuu Kala­sa­ta­maan ja haa­ra poh­joi­seen pitäi­si suun­ni­tel­la sii­hen nur­kil­la. Tuo tun­ne­li saat­tai­si aut­taa tähän, samoin Hämeen­tien rau­hoit­ta­mi­seen. Näin sii­tä myös voi­tai­siin saa­da kannattavampi.

 2. Mitä vas­tus­ta­via argu­ment­te­ja on Lapin­lah­den puis­ton avaa­mi­sel­la ylei­söl­le? Mie­les­tä­ni se oli­si hie­no jat­ke hie­ta­nie­men ran­nan ja hau­taus­maan muo­dos­ta­mal­le vir­kis­tys- ja hil­jen­ty­mi­sa­lu­eel­le kes­kel­lä kaupunkia.

 3. Kiis­taa on nyt sii­tä, mis­sä mää­rin puis­toa ava­taan ylei­söl­le ja mis­sä mää­rin se vara­taan kehi­tys­vam­mai­sil­le ja mielenterveyskuntoutujille. 

  Mik­si pitäi­si olla joi­tain kehi­tys­vam­mais­ten puis­to­ja erikseen? 

  Mis­sä perus­te­lui­hin voi tutustua? 

  Käsit­tä­mä­tön aja­tus minus­ta, ettei­vät kaik­ki voi­si olla samas­sa puis­tos­sa pik­ni­kil­lä, heit­te­le­mäs­sä pal­loa, juo­mas­sa pus­si­kal­jaa, kakat­ta­mas­sa koi­raa ja mitä nyt kuka­kin tekee.

  Kehi­tys­vam­mai­sia ja mie­len­ter­veys­po­ti­lai­ta eris­te­tään aivan lii­kaa. Kaik­ki vain mukaan… ihan joka paikkaan!

 4. Muis­ta­mat­ta edes sitä, mikä on pals­tan­pi­tä­jän näke­mys tuos­ta ikui­suus­asias­ta, Val­li­lan­laak­son jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dus­ta, pidän sitä hyvä­nä esi­merk­ki­nä asias­ta, jon­ka käsit­te­le­mi­nen on vih­reil­le (ja toki monel­le muul­le­kin ryh­mäl­le) ongel­mal­lis­ta. Prag­maat­ti­nen lähes­ty­mi­nen jouk­ko­lii­ken­tee­seen (ja ihmis­ten liik­ku­mis­tar­pee­seen ja eten­kin liik­ku­mis­ha­luun) ja sen hyväk­sy­mi­nen, että katu­ja ne bus­sit­kin tar­vit­se­vat, tun­tuu jos­kus ole­van kovin vai­ke­aa. Ei jouk­ko­lii­ken­teen suo­sio voi kas­vaa, jos aika­tau­lut veny­vät tai bus­sit lai­te­taan mäkiin, jois­ta ne eivät tal­vel­la selviä.

  Saman tapais­ta proble­ma­tiik­kaa laa­jem­mas­sa mitas­sa liit­tyy Sipool­ta­kin han­ki­tun alu­een raken­ta­mi­seen. On vai­kea kan­nat­taa puo­luet­ta, joka halu­aa joka asias­sa ehdo­ton­ta hyvää, kun kui­ten­kin oikeas­sa elä­mäs­sä koh­tuul­li­sen hyvän toteut­ta­mi­nen vaa­tii myös uhrauk­sia. Ja täl­lai­nen toi­min­ta näyt­tää vähin­tään­kin tem­poi­le­val­ta ellei sit­ten jopa epäuskottavalta.

 5. Kun puis­toa­luei­ta ja vir­kis­ty­sa­luei­ta yms pie­nen­ne­tään , toi­voi­sin , että pai­noar­vo oli­si kaik­kien etu. Ihan ylei­ses­ti esim liit­tyen Valil­lan ja Hert­to­nie­men siir­to­la­puu­tar­ho­jen tyyp­pi­siin tilan­tei­siin. Vää­rin oli­si kun jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu tuli­si niin puis­to pie­ne­ni­si siir­to­la­puu­tar­han kus­tan­nuk­sel­la. Tär­keys­jär­jes­tys pitäi­si olla aina kaik­kien etu… Mitä jos uloim­pia mök­ke­jä sii­ret­täi­siin samaan puis­toon vähän sivu­mal­le? Tien koh­ta on pal­jon kau­niim­pi kuin esim tun­ne­li­au­kon lähei­syy­des­sä ole­va ryteikkö.

  Hert­to­nie­men siir­to­la­puu­tar­has­sa­kin on saman tyyp­pis­tä ongel­maa. Itseä lähin­nä vai­vaa ilmei­nen tai­pu­mus joi­den­kin puu­tar­hu­rei­den pyr­ki­mys pitää ‘ylei­nen’ puis­to lähin­nä oma­na puo­li­sa­lai­se­na taka­pi­ha­na. Tiet Kivi­nok­kaan ei minun visii­teil­lä­ni vai­kut­ta­neet miten­kään kehut­ta­val­ta. Kun monet ihmi­set eivät halua kävel­lä kenen­kään taka­pi­hoil­la , sel­vä ero jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen aluen välil­lä on olta­va. Satun­nai­sen ulkoi­lijsn epä­var­muus on vain tiet­ty­jen sisä­pii­rien etu.

 6. Kuu­lin jos­kus jutun, että japa­ni­lai­set ovat teh­neet suun­ni­tel­mia Tokion uudel­leen­ra­ken­ta­mi­ses­ta suu­ren maan­jä­ris­tyk­sen jäl­keen — toi­seen paik­kaan. Meil­lä­kin Ksv voi­si teh­dä suun­ni­tel­man Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­ta uudel­leen puh­taal­ta pöy­däl­tä. Sii­tä voi­si ehkä ottaa jotain oppia­kin nykyi­seen pos­ti­merk­ki­kaa­voil­la ete­ne­vään kehitykseen.

 7. Lapin­lah­den ete­lä alue, eli sai­ra­las­ta län­teen päin on 700 m pit­kä lois­ta­va ran­ta­vii­va, jokä väli­tet­tä­väs­ti nyt on vain käy­tön­kel­vo­ton “ros­ka­ti­la” kos­ka se jää Län­si­väy­län ja meren välissä:

  http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=helsinki&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=71.350359,191.513672&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.166499,24.909061&spn=0.001413,0.006866&z=19&layer=c&cbll=60.166316,24.909745&panoid=Kju9O_u4HMEzJub96TSV2A&cbp=13,321.89„0,6.86

  Muut­ta­mal­la Län­si­väy­lä kaduk­si täl­lä, mah­tui­si sekä lisää toi­mis­to raken­ta­mi­nen kadun ete­lä puo­lel­la, että asuin­ra­ken­ta­mien poh­jois­puo­lel­la ja jul­ki­nen ran­ta­pol­ku. Kaik­ki tämä alkai­si väin 400 m käve­ly Ruo­ho­lah­den met­ro asemasta.

  Näin myös koko kau­hea Pork­ka­lan­ka­tu voi­si muut­ta oikeak­si kaduk­si ja Pork­ka­lan­ka­dun tur­ha sil­ta (sil­lä suu­rin liik­kenn mää­rä ei mene Kamp­piin, vaan Mec­he­lin­ka­dul­le) puuretaisin.

  By the way, ehdo­tet­tu Kehä I / Itä­väy­lä eri­ta­so­lii­ty­mä muis­tut­ta tosi pal­jon Pork­ka­lan­ka­dun siltaa:

  http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=helsinki&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=71.350359,191.513672&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.164406,24.920082&spn=0.001413,0.006866&z=19&layer=c&cbll=60.164397,24.919854&panoid=I‑D4-8wqGO_foNUAtG_gxA&cbp=13,75.83„0,1.36

  Jos Lapin­lah­den ete­lä­ran­ta voi­te­taan takai­sin kaik­kil­le Hel­sin­ki­lai­sil­le, oli­si sit­ten luon­nol­lis­ta, että ratik­ka 8 jat­kui­si täl­lä kadul­la poh­jois Laut­ta­saa­reen, jos­sä se sit­ten kän­tyi­si ete­lään Sar­ki­nie­men­ties­sä (yhteys siel­lä Laut­ta­saa­ren met­roon) ja vei­si kau­pun­ki­lai­set kasi­no­ran­taan ja ete­lä­laut­ta­saa­re­lai­set kotiin.

  Ja nimeen omaan Pork­ka­lan­ka­dul­la jär­jes­te­tään Aal­to Yli­opis­ton Mas­ters of Arts ´11 näyt­te­ly, mis­sä voit­te tutus­tua minun diplo­mi­työ­hön (“From Län­si­väy­lä to Länsibulevardi”):

  12. — 29.5.2011 Sal­mi­saa­ri, Pork­ka­lan­ka­tu 13 G
  http://www.mastersofarts.fi

 8. Kuu­lin jos­kus jutun, että japa­ni­lai­set ovat teh­neet suun­ni­tel­mia Tokion uudel­leen­ra­ken­ta­mi­ses­ta suu­ren maan­jä­ris­tyk­sen jäl­keen – toi­seen paik­kaan. Meil­lä­kin Ksv voi­si teh­dä suun­ni­tel­man Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­ta uudel­leen puh­taal­ta pöy­däl­tä. Sii­tä voi­si ehkä ottaa jotain oppia­kin nykyi­seen pos­ti­merk­ki­kaa­voil­la ete­ne­vään kehitykseen.”

  Alu­ees­ta tuli­si toden­nä­köi­ses­ti yksi suu­ri Jät­kä­saa­ri, joten jou­dut­tai­siin ojas­ta allikkoon.

 9. Meil­lä­kin Ksv voi­si teh­dä suun­ni­tel­man Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­ta uudel­leen puh­taal­ta pöy­däl­tä. Sii­tä voi­si ehkä ottaa jotain oppia­kin nykyi­seen pos­ti­merk­ki­kaa­voil­la ete­ne­vään kehitykseen.”

  500 vuo­den pääs­tä sekin oli­si ennem­min tai vähem­män kuralla..niin se maa­il­ma muuttuu.

 10. Mar­kus, jouk­ko­lii­ken­net­tä kan­nat­ta­vien­kin kes­kuu­des­sa han­kee­seen suh­tau­du­taan ris­ti­rii­tai­ses­ti, eikä sik­si ettei näh­dä lii­ken­teel­li­siä hyö­ty­jä. Kyse on kui­ten­kin leveän asvalt­ti­väy­län vetä­mi­ses­tä puis­toon. Minua huo­les­tut­taa täs­sä se että tuos­ta tulee hir­vi­tys joka sit­ten vai­keut­taa kaik­kea vas­taa­via hank­kei­ta. Vai kai­ve­taan­ko se sama 50 mil­joo­naa kuin Joke­ri 2 tun­ne­liin joka iki­seen vas­taa­vaan pätkään?

  Kun sin­ne nyt rata tulee kui­ten­kin lopul­ta, niin voi­si teh­dä alus­ta saak­ka kun­nol­la, eli näin:
  http://raitio.org/news/uutis11/reportaasit/porto_jr/SRS28_1404.jpg
  http://raitio.org/news/uutis11/reportaasit/porto_jr/SRS31_1404.jpg

  Läh­de: Rai­tion mai­nio raport­ti Por­ton Met­ros­ta, http://raitio.org/news/uutis11/reportaasit/porto_jr/reportaasi_porto.htm

 11. Aamun­virk­ku­na luin Hesa­ris­ta, että Pro Lapin­lah­ti ‑yhdis­tyk­sen pj. Jus­si Leh­to­sen mukaan kehi­tys­vam­mai­set tar­vit­se­vat omaa rauhaa. 

  Luu­li­si tämän ole­van hyvin yksi­löl­lis­tä. Monet kehi­tys­vam­mai­set­han ovat hyvin­kin seu­ral­li­sia. Ja onhan puis­to muis­taak­se­ni aika suu­ri? Eikö­hän siel­tä aina rau­hai­sa­kin kolk­ka löy­dy sitä kaipaavalle. 

  Ei tie­tys­ti ole sen kum­mem­min hen­ki­lö­kun­nal­le kuin Lapin­lah­den poti­lail­le­kaan muka­vaa, jos puis­tos­ta muo­dos­tuu Kof­fin puis­ton kal­tai­nen dokaus- ja virt­saus­paik­ka. Sen pelon ymmär­rän, mut­ta peri­aat­tees­sa kan­na­tan huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­paa avoi­muut­ta nor­mis­ta poik­kea­vien oloon ja eloon. 

  Muis­sa Poh­jois­mais­sa asu­vat rapor­toi­vat, että esim. kehi­tys­vam­mai­set ovat pal­jon enem­män esil­lä katu­ku­vas­sa eli meil­lä oli­si tie­tyn­lai­nen häpeän kult­tuu­ri täs­sä asias­sa. En tie­dä, pitää­kö tämä paikkansa.

 12. Lapin­lah­den puis­to­han on nyt auki kai­kil­le, ts sin­ne pää­see käve­le­mään, mut­ta ihmis­ryn­täys­tä ei ole näky­nyt. Tus­kin sii­tä jat­kos­sa­kaan tulee mitään nuo­ri­son bile­puis­toa tms. Jät­kä­saa­reen, eli lähel­le tulee pal­jon uusia asuk­kai­ta, mut­ta tulee myös iso hie­no puisto.
  Eli ehdot­to­mas­ti avoin puis­to ja mie­luus­ti jotain toi­min­taa­kin, kuten kahvikioski

 13. Eli­na, kai se point­ti on ettei Lapin­lah­den sai­raa­lan puis­tos­ta halu­ta Kof­fin puis­to­mais­ta ajan­viet­to­paik­kaa, sinän­sä vam­mais­ten vetä­mi­nen tähän mukaan on minus­ta­kin kysee­na­lais­ta. Mut­ta aja­tus on sinän­sä oikea, Hie­ta­nie­men hau­taus­maa on luon­teel­tan jon­kin­lai­nen kau­pun­ki­ret­reet­ti ja oli­si hyvä pitää Lap­pa­ri sen osa­na. Reip­paam­paan kau­pun­kie­loon on sit­ten vaik­ka Hietsu.

  Minus­ta asi­aa muu­ten aut­tai­si jos Län­si­väy­län poh­jois­puo­lel­la puis­tos­ta län­teen oli­si talo­ri­vi, se rajai­si puis­toa sel­keäm­min. Kts. esim. sivu 18, http://koti.welho.com/casa/Carlos/resources_files/La%CC%88nsibulevardi%20by%20Carlos%20Lamuela_part%202.pdf

  Mikä se Pent­ti­län mai­nit­se­ma kor­jaus­tar­ve johon ei ole rahaa muu­ten on, eli siis mitä siel­lä puis­tos­sa tar­vit­see kor­ja­ta? Raken­nuk­set on asia erikseen.

 14. Kont­ras­ti Kala­sa­ta­man tun­ne­li­suun­nit­te­lun ja Itä­väy­län liit­ty­mien (Hert­to­nie­mi ja Kehä I) ker­too pal­jon. Jäl­kim­mäi­sis­sä kyse on vain jos­tain lii­ty­mien “väli­tys­ky­vys­tä”, jois­ta ei kui­ten­kaan anne­ta mitään numee­ri­sia arvioi­ta. Kau­pun­ki­ku­vaa tai viih­tyi­syyt­tä ei oikeas­taan poh­di­ta. Tode­taan vain, että “Haas­tee­na on uuden eri­ta­so­liit­ty­män sovit­ta­mi­nen ole­mas­sa ole­vaan kau­pun­ki-raken­tee­seen”. Voi­si­ko tämän haas­teen mah­dol­li­sia rat­kai­su­ja poh­tia ennen kuin pää­te­tään raken­taa alu­eel­le silta?

  Sinän­sä olen samaa miel­tä kehi­tys­vaim­mais­ten esil­lä­olos­ta kuin Eli­na, mut­ta jos heil­tä on ryh­mä­nä pyyn­tö oman alu­een jär­jes­tä­mi­sek­si (en tun­ne tätä asi­aa), ei se minus­ta koh­tuut­to­mal­ta kuullosta.

 15. tpyy­luo­ma

  Minus­ta asi­aa muu­ten aut­tai­si jos Län­si­väy­län poh­jois­puo­lel­la puis­tos­ta län­teen oli­si talo­ri­vi, se rajai­si puis­toa sel­keäm­min. Kts. esim. sivu 18, http://koti.welho.com/casa/Carlos/resources_files/La%CC%88nsibulevardi%20by%20Carlos%20Lamuela_part%202.pdf

  Oli­pas hie­non näköis­tä, siis kaik­ki muu­kin kuin tuo mai­nit­tu talo­ri­vi, ja var­maan radi­kaa­lis­ti edul­li­sem­paa kuin Län­si­väy­län kat­ta­mi­nen Laut­ta­saa­res­sa yms. kaa­vai­lut. Sai­si­ko Osmo tuon jol­lain tai­ka­tem­pul­la toteu­tuk­seen kokonaisuudessaan…

  Itse olen Län­si­väy­län bus­si­met­ron satun­nai­nen käyt­tä­jä, ja sehän tuos­sa vähän hidas­tui­si, mut­ta ei hätää, tilal­le on tulos­sa oikea kis­koil­la kul­ke­va pika­met­ro. Pysä­kil­tä tosin pitää sit­ten kävel­lä peril­le kilometri.

 16. Mik­ko H, kyl­lä­hän sii­hen mah­tui­si sem­moi­nen pin­ta­rai­de­kul­je­tin keskelle. 🙂

 17. tpyy­luo­ma: “Minus­ta asi­aa muu­ten aut­tai­si jos Län­si­väy­län poh­jois­puo­lel­la puis­tos­ta län­teen oli­si talo­ri­vi, se rajai­si puis­toa selkeämmin.”

  Se yhdes­sä ajo­no­peu­den alen­ta­mi­sen kans­sa aut­tai­si tehok­kaas­ti myös Ruo­ho­lah­ti-Hie­ta­nie­mi ‑käve­ly­rei­tin nykyi­seen infer­naa­li­seen mökään.

 18. Val­li­lan­laak­son vihe­ra­lu­een hal­kai­se­va tie­han­ke on myös siel­lä ksl:n lis­toil­la 5.5.2011. Tie­han­ket­ta kut­su­taan kau­pun­gin pape­reis­sa jouk­ko­lii­ken­ne ‑kaduk­si. Meil­le alu­een asuk­kail­le se tar­koit­taa 7 met­riä leve­ää asfalt­ti­ka­tua kes­kel­le puis­toa! Siis lisä­tie Val­li­laan, jos­sa ennes­tään on lii­ken­net­tä aivan yllin kyllin.
  Teh­kää ihmees­sä lop­pu täl­le hul­lul­le hank­keel­le. Ratik­ka voi­si olla ainoa hie­man jär­ke­väm­pi vaih­toeh­to. Sitä­kään ei todel­li­suu­des­sa tar­vi­ta, kos­ka yli­opis­to­lais­ten työ­mat­kan kes­toon sil­lä on vai­ku­tus­ta n. 5 minuu­tin verran.
  Älkää pilat­ko tär­ke­ää vihe­ra­luet­tam­me! Sitä käyt­tä­vät lap­si­per­hei­den lisäk­si nuo­ret ja aikui­set mone­ne­lai­siin pelei­hin­sä säännöllisesti.

 19. Car­los Lamue­lan ehdot­ta­mil­la bule­var­deil­la oli­si mon­ta hyvää seu­raus­ta — ehkä tär­kein oli­si, että ne sitoi­si­vat Hel­sin­gin “met­ro­po­lia­lu­een” yti­men oikeas­ti yhte­näi­sek­si kau­pun­kia­lu­eek­si, jon­ka run­ko­na oli­si urbaa­ni katu­ti­la (kaupunki)moottoriteiden sijaan.
  Onko oikeas­ti niin, ettei mikään puo­lue tai kukaan polii­tik­ko aio olla aktii­vi­nen tämän idean puo­les­ta? Pitää­kö alkaa puu­ha­ta kun­nal­lis­ta kansanäänestystä?

 20. Anne­li:

  Ratik­ka voi­si olla pal­jon parem­pi vaih­toeh­to, jos sii­tä teh­dään tällainen:
  http://www.kaupunkiliikenne.net/P4271147_500.JPG

  Mat­ka-ajois­ta puhee­nol­len vii­si minuut­tia on jo aika pal­jon. Tie­de­lin­jan ohel­la Val­li­lan­laak­sos­sa kul­ki­si aina­kin suun­ni­tel­tu Kalasatama-Pasila-ratikka.

 21. Vil­le, joo pitäi­si pitää mete­liä. Ode on asias­ta peril­lä, samoin Vih­reät ene­ne­väs­sä mää­rin, mut­ta en usko että muut puo­lu­eet on edes rekis­te­röi­nyt asiaa.

  Se mitä niil­le mota­reil­le teh­dään, sano­taan nyt vaik­ka ykkös­ke­hän sisä­puo­lel­la, on aivan perus­ta­van­laa­tui­nen kysy­mys. Raken­nus­mas­sa­na puhu­taan suu­rus­luok­kas­ta kym­me­nen Jät­kä­saar­ta, tai vii­si Öster­sun­do­mia. Kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti sii­tä että onko lähiöi­tä vai yhte­näis­tä kau­pun­kia. Lii­ken­teel­li­ses­ti sii­tä saa­daan­ko rai­de­verk­koa laa­jen­net­tua ja sii­tä että yri­te­tään­kö vie­lä lisä­tä tie­ka­pa­si­teet­tia vai tyy­dy­tään­kö sii­hen että auto­ja mah­tuu kau­pun­kiin rajallisesti.

  Kysy­mys on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä että teh­dään­kö kau­pun­kia ja sen ehdoil­la, vai mota­rei­ta ja lähiöi­tä nii­den ehdoil­la. Ei täm­möi­siä asioi­ta voi­da päät­tää virkatyönä.

 22. lp, se (Laa­ja­sa­lo) — Kala­sa­ta­ma — Pasi­la ratik­ka on nime­no­maan koko hom­man juju, muu on pik­ku­jut­tu­ja. Ulko­muis­tis­ta ennus­te­tut mat­kus­ta­ja­mää­rät on Kehä­ra­dan luok­kaa. Päin­vas­toin kuin Kehä­ra­taa (ulko­muis­tis­ta 600M€) tätä ratik­ka­ra­taa (ois­ko jotain 30M€) ei voi kui­ten­kaan kuu­lem­ma teh­dä mat­kus­ta­jien puut­tees­sa ennen kuin alue raken­tuu. Kyl­lä, Hel­sin­gin lii­ken­ne­po­li­tiik­ka on vähän hassua.

 23. Vil­le: kyl­lä mei­tä mota­rit bule­var­deik­si aiheen tii­moil­la aktii­vi­sia ihmi­siä löy­tyy aina­kin Vih­reis­tä. Ter­ve­tu­loa mukaan.

 24. Nämä ovat var­maan tyh­miä kysy­myk­siä, mutta.

  Mil­lä perus­teel­la on arvok­kaam­paa sääs­tää ratik­ka­mat­kas­sa 5 minuut­tia, kuin sääs­tää tär­keä vihe­ra­lue koko­nai­se­na JA lait­taa pysä­kit lähem­mäk­si mat­kus­ta­jien kote­ja (kont­ra kes­kel­le puis­toa)? Jos muis­tan oikein tuon Val­li­lan­laak­son alu­een, niin tuo jouk­ko­lii­ken­ne­reit­ti on kai vedet­ty juu­ri sen mehuk­kaim­man puis­toa­lu­een sydä­men läpi. Ts. se vau­rioit­tai­si alu­een vir­kis­tys­po­ten­ti­aa­lia merkittävästi.

 25. Saa­ra,

  Joku parem­min tie­tä­vä voi las­kea miten tuo 5 min ker­tau­tuu päi­vit­täin tuhan­sien ihmis­ten ajas­sa ja spå­ra­ka­lus­ton kus­tan­nuk­sis­sa vuo­sien saatossa.

  Ei kai kes­kel­le puis­toa kan­na­ta pysäk­kiä lait­taa, mut­ta tus­kin ohi aja­va spå­ra niin pal­joa pitää mete­liä kuin jat­ku­va dösäralli+taksit+autoilijat, joil­la on varaa mak­saa sil­loin täl­löin sakot oikopolusta.

  Toi­vot­ta­vas­ti suun­ni­tel­ma hylä­tään ja pel­käs­tään spå­ril­le suun­ni­tel­laan eril­li­set rai­teet, ilman auto­tie­tä ja puis­toa kunnioittaen. 

  Btw,

  Yri­te­tään­kö tuo­ta ker­ran hylät­tyä suun­ni­tel­maa run­noa nyt muut­ta­mat­to­ma­na läpi kun lau­ta­kun­nas­sa piti olla 3 untuvikkoa?

  1. Jos sin­ne bus­sit pääs­te­tään, vähim­mäis­vaa­ti­mus on, että hen­ki­lö­au­to­jen ajo estyy joko nouse­vil­la tol­pil­la tai sata­pro­sent­ti­sel­la kame­ra­val­von­nal­la niin, että joka ker­ta tulee sakko.
   Äänes­tin vii­mek­si tätä jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tua vas­taan, mut­ta on pak­ko myön­tää, että jouk­ko­lii­ken­near­gu­ment­ti on myös hyvin vah­va. Aja­tus, ettei bus­sien aika­tau­lis­sa vii­si minuut­tia mer­kit­se mitään on kyl­lä jouk­ko­lii­ken­ne­vi­ha­mie­li­nen. Jos tekee tuon mat­kan 200 ker­taa edes­ta­kai­sin vuo­des­sa, sii­tä tulee 2 000 minuut­tia eli 33 tun­tia laa­tuai­kaa täpö­täy­des­sä ruuh­ka­bus­sis­sa. Koet­ta­kaa­pa esit­tää autoi­li­joil­le, ettei vii­si minuut­tia esi­mer­kik­si nopeus­ra­joi­tus­ten takia mer­kit­se mitään.
   Tuo­ta suun­ni­tel­maa ei ole vii­mek­si hylät­ty vaan hyväk­syt­tiin äänestyksessä. 

 26. Saa­ra, ei tuo ole ollen­kaan tyh­mä kysy­mys. Täs­sä rii­te­lee kak­si hyvää asi­aa kes­ke­nään, puis­to ja toi­saal­ta ihan oikeas­ti mer­kit­tä­väs­ti poi­kit­tais­lii­ken­net­tä paran­ta­va jouk­ko­lii­ken­neyh­teys. Se pysäk­kien puu­te on etu­kin, tuo on sit­ten nopea. Minus­ta tähän on sem­moi­nen kom­pro­mis­si että teh­dään huo­lel­la sel­lai­nen rata joka maas­tou­tuu vie­lä nykyis­tä parem­min, bus­seil­la tämä ei vali­tet­ta­vas­ti käy­tän­nös­sä onnistu.

 27. Ode, jotain has­sua niis­sä las­kel­mis­sa on, siis sen lisäk­si että ennus­te­mal­li sijoit­ta Kum­pu­lan kam­puk­sen ilmei­ses­ti edel­leen­kin pari sataa met­riä lii­an pohjoiseen.

  Tes­ti­lin­jas­to tuot­taa noin 5 mil­joo­nan euron vuo­sit­tai­set mat­ka-aika­hyö­dyt ja aiheuttaa
  noin 0,8 mil­joo­nan euron vuo­sit­tai­sen lisäyk­sen liikennöintikustannuksiin.

  Miten ihmees­sä noi lii­kein­nöin­ti­kus­tan­nuk­set voi kas­vaa kun kaik­ki ko. bus­si­lin­jat lyhe­ne­vät reilusti?

 28. Komp­paan Osmon kan­taa, että jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun vää­rin­käy­tös­tä pitäi­si oikeas­ti joka ker­ta rap­sah­taa sak­ko. Vaa­din myös, että sak­ko oikeas­ti mak­sa­te­taan kai­kil­ta, myös ulko­maa­lai­sis­sa rekis­te­reis­sä ole­vil­ta autoil­ta ja mak­su­ky­vyt­tö­mil­tä, joil­ta ei saa­da tätä nykyä puris­tet­tua parkkisakkojakaan.

  Eikös Hel­sin­gis­sä ollut hen­ki­löi­tä, joil­la oli sato­ja mak­sa­mat­to­mia park­ki­sak­ko­ja nis­kas­sa. Mik­sei ote­ta autoa pois?

 29. Tuos­ta 5 minuu­tin sääs­tös­tä voi­si vie­lä jat­kaa sen ver­ran, että jos halu­aa näh­dä , miten hyvän bus­si­lin­jan toi­mi­vuut­ta mer­kit­tä­väs­ti rajoi­te­taan, niin kan­nat­taa men­nä Kum­pu­lan mäel­le kat­so­maan, mil­lai­sil­le kaduil­le (kuin­ka kapeil­le ja mäki­sil­le) on bus­si­lin­ja nyt on vedet­ty. Ihan kuin joku haluai­si tahal­laan saa­da jouk­ko­lii­ken­teen näyt­tä­mään pelleilyltä.

 30. Kut­joa:

  Joku parem­min tie­tä­vä voi las­kea miten tuo 5 min ker­tau­tuu päi­vit­täin tuhan­sien ihmis­ten ajas­sa ja spå­ra­ka­lus­ton kus­tan­nuk­sis­sa vuo­sien saatossa.

  Mut­ta kuka voi­si las­kea, miten vir­kis­ty­sa­lu­een sil­po­mi­sen kiel­tei­set vai­ku­tuk­set ker­tau­tu­vat lähei­sis­sä beto­ni­bunk­ke­reis­sa asu­vien ihmis­ten elä­mäs­sä, hyvin­voin­nis­sa, sitä kaut­ta tuot­ta­vuu­des­sa ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kus­tan­nuk­sis­sa vuo­sien saa­tos­sa? Ärsyt­tä­vää, että vain nii­tä kus­tan­nuk­sia pide­tään todel­li­si­na, jot­ka ihmi­nen osaa las­kea. Jos tuon puis­ton tilal­la oli­si vaik­ka­pa rumia varas­to­hal­le­ja, suun­ni­tel­tai­siin­ko jouk­ko­lii­ken­ne­rei­tin vetä­mis­tä alu­een läpi? Ovat­ko varas­to­hal­lit yhteis­kun­nal­li­ses­ti puis­toa arvok­kaam­pia, vai näyt­tää­kö se vain sil­tä, kun varas­to­hal­lin lunas­tus- ja pur­ku­kus­tan­nuk­set on help­po laskea?

  tpyy­luo­ma:

  Täs­sä rii­te­lee kak­si hyvää asi­aa kes­ke­nään, puis­to ja toi­saal­ta ihan oikeas­ti mer­kit­tä­väs­ti poi­kit­tais­lii­ken­net­tä paran­ta­va jouk­ko­lii­ken­neyh­teys. Se pysäk­kien puu­te on etu­kin, tuo on sit­ten nopea.

  Nopea niil­le, jot­ka sitä pää­se­vät käyt­tä­mään. Eikö se yhteys enää sit­ten mer­kit­tä­väs­ti paran­tai­si poi­kit­tais­lii­ken­net­tä, jos se meni­si hie­man eri kohdassa?

  Rati­kan ei kai ole tarkoituskaan/mahdollistakaan olla hui­man nopea? Itse valit­sen rati­kan sil­loin, kun haluan mat­kus­taa muka­vas­ti ja ei ole kii­re — tai kun on kii­re mut­ta voin teh­dä jotain hyö­dyl­lis­tä myös mat­kan aika­na, jol­loin mat­ka-ajal­la ei ole niin väliä. Jos minul­la oli­si päi­vit­täis­tä asi­aa rati­kal­la Kala­sa­ta­mas­ta Pasi­laan, käyt­täi­sin mat­koi­hin mie­lel­lä­ni 10 yli­mää­räis­tä minuut­tia, jos sil­lä voi­tai­siin vält­tää hie­non puis­ton hal­kai­se­mi­nen lii­ken­ne­rei­til­lä. Se, että mat­kaan pitää läh­teä 5 minuut­tia aikai­sem­min, huk­kuu aina­kin minun nor­maa­lie­lä­mäs­sä­ni kohi­naan, eli ei sil­lä ole todel­lis­ta merkitystä.

  Mitä mui­hin ihmi­siin tulee, en usko että tie­tyt autoi­li­ja­ryh­mät siir­tyi­si­vät käyt­tä­mään jouk­ko­lii­ken­net­tä, vaik­ka reit­ti oli­si­kin äärim­mil­leen tehos­tet­tu mat­ka-ajan suh­teen, joten mik­si teh­dä täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa pää­tök­siä hei­tä ajatellen?

  Minus­ta tähän on sem­moi­nen kom­pro­mis­si että teh­dään huo­lel­la sel­lai­nen rata joka maas­tou­tuu vie­lä nykyis­tä parem­min, bus­seil­la tämä ei vali­tet­ta­vas­ti käy­tän­nös­sä onnistu.

  Tuo kuu­los­taa minus­ta­kin jo huo­mat­ta­vas­ti sie­det­tä­väm­mäl­tä, mut­ta asian­tun­ti­ja en ole, kun en asu alueella.

 31. Sen 5 minuu­tin vai­ku­tus on sii­nä, että se laa­jen­taa jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö­kel­pois­ta aluet­ta noin 5 minuut­tia kau­em­mak­si kuin nykyisellään.

  Jokai­sel­la ihmi­sel­lä on jokin pis­te, jon­ka jäl­keen tode­taan että mat­ka on lii­an pit­kä (jouk­ko­lii­ken­teel­lä) ja vaih­de­taan autoon. 5 minuu­tin aika­sääs­tö tuo aika ison mää­rän asun­to­ja ja työ­paik­ko­ja riit­tä­vän lähel­le toi­si­aan työ­mat­ko­jen kannalta.

 32. Osmo:

  Aja­tus, ettei bus­sien aika­tau­lis­sa vii­si minuut­tia mer­kit­se mitään on kyl­lä jouk­ko­lii­ken­ne­vi­ha­mie­li­nen. Jos tekee tuon mat­kan 200 ker­taa edes­ta­kai­sin vuo­des­sa, sii­tä tulee 2 000 minuut­tia eli 33 tun­tia laa­tuai­kaa täpö­täy­des­sä ruuh­ka­bus­sis­sa. Koet­ta­kaa­pa esit­tää autoi­li­joil­le, ettei vii­si minuut­tia esi­mer­kik­si nopeus­ra­joi­tus­ten takia mer­kit­se mitään.

  Joo tot­ta; rati­kas­sa 5 minuut­tia ei itsel­le­ni aina­kaan mer­kit­se mitään, mut­ta ruuh­ka­bus­sis­sa meno on sen ver­ran han­ka­laa, että mat­ka-aika menee joko huk­kaan tai hyvin­voin­nis­sa mitat­tu­na mii­nuk­sen puolelle.

  Joten­kin tulee sil­ti mie­leen, että tuo vii­den minuu­tin sääs­tä­mi­nen näh­dään eri­tyi­sen tär­keäk­si juu­ri sik­si, että puis­to tar­jo­aa sii­hen mah­dol­li­suu­den ja puis­toa ei näh­dä kovin arvok­kaa­na. Voi­si kai ne samat minuu­tit sääs­tää vaik­ka otta­mal­la pysäk­ke­jä pois jos­tain muu­al­ta rei­tin var­rel­ta (vai olen­ko vää­räs­sä ja tämä ei oli­si edes teo­rias­sa mah­dol­lis­ta)? Sama efek­ti, min­kä tpyy­luo­ma aiem­min mai­nit­si eduk­si: reit­ti on nopeam­pi niil­le, jot­ka sitä pää­se­vät käyttämään.

 33. Kau­pun­ki­mo­ta­rei­den muut­ta­mi­nen bule­var­deik­si on niin hyvä aja­tus, että se kan­nat­tai­si nos­taa vih­rei­den kunnallisvaaliteemaksi. 

  Sitä oli­si pal­jon hel­pom­pi kan­nat­taa kuin ruuh­ka­mak­su­ja, jois­ta ihan perus­tel­lus­ti löy­tyy kysee­na­lai­sia puolia.

 34. Ongel­ma Val­li­lan­laak­son bus­si­ka­dus­sa on se että sitä aje­taan lin­jan 506 nopet­ta­mi­sel­la. Mitään syy­tä sii­hen ei tai­da enää parin vuo­den pääs­tä kun met­ro alkaa kul­kea Ota­nie­mes­tä Sör­näi­siin. Oli­si jär­ke­väm­pää kes­kit­tyä nopeut­taa­maan mas­so­jen kul­ke­mis­ta Mei­lah­ti-Pasi­la-Ara­bia akse­lil­la. Nopea spå­ra oli­si sii­hen mie­les­tä­ni parem­pi vaih­toeh­to kuin jat­ku­va bus­si­ral­li “rau­hal­li­sen” puis­ton läpi.

  Sitä pait­si nouse­via tolp­pia pitäi­si lait­taa myös Pasi­laan, jot­tei autot tuk­ki­si Itä-Pasi­laa kun Radan­ra­ken­ta­jan­tie­kin muu­tet­tai­siin autoil­le sopivaksi. 

  Btw, Kum­pu­la on mal­lie­si­merk­ki nurin­ku­ri­ses­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta. Kun yri­te­tään vetää jouk­ko­lii­ken­ne jäl­ki­kä­teen mäen pääl­le, johon on lai­tet­tu jo talot blok­kaa­maan reit­te­jä, tulee vain huo­no­ja ja hyvin huo­no­ja vaihtoehtoja.

 35. Mik­ko Särelä:

  Sen 5 minuu­tin vai­ku­tus on sii­nä, että se laa­jen­taa jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö­kel­pois­ta aluet­ta noin 5 minuut­tia kau­em­mak­si kuin nykyisellään.

  Jokai­sel­la ihmi­sel­lä on jokin pis­te, jon­ka jäl­keen tode­taan että mat­ka on lii­an pit­kä (jouk­ko­lii­ken­teel­lä) ja vaih­de­taan autoon. 5 minuu­tin aika­sääs­tö tuo aika ison mää­rän asun­to­ja ja työ­paik­ko­ja riit­tä­vän lähel­le toi­si­aan työ­mat­ko­jen kannalta.

  Hyvä teo­ria, mut­ta miten­käs käy­tän­nös­sä? Näp­pi­tun­tu­mal­ta, kun itse­kin olen täl­lai­nen lais­kiai­nen, ole­tan että käve­ly­mat­ko­jen pituus rajoit­taa jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä enem­män kuin mat­ka-ajan koko­nais­pi­tuu­den 5 minuu­tin vaih­te­lu suun­taan tai toi­seen. Rei­tin vetä­mi­nen puis­ton läpi, jon­ne on asun­nois­ta pidem­pi käve­ly­mat­ka, jät­tää siis sekin ihmi­siä pois kysei­sen rei­tin piiristä.

  Jot­ta vaih­toeh­to­ja voi­daan ver­tail­la, pitäi­si tie­tää, mitä lin­jo­ja tuo 5 minuu­tin nopeus var­si­nai­ses­ti kos­kee (Kuto­ja mai­nit­see 506:n, onko mui­ta?). Min­kä aluei­den ihmi­set näi­tä lin­jo­ja käyt­tä­vät, ja onko näil­lä alueil­la täl­lä het­kel­lä min­kä ver­ran ihmi­siä, jot­ka asu­vat “ajal­li­ses­ti” lii­an kau­ka­na? Kuin­ka moni näis­tä on lisäk­si sel­lai­sia, että siir­tyi­si­vät lin­jan käyt­tä­jik­si, jos sen mat­ka-aika nopeu­tuu 5 minuu­til­la, mut­ta käve­ly­mat­ka pysä­kil­le on edel­leen sama?

 36. Saa­ra: suo­sit­te­len kat­so­maan kart­taa, ei oikein muu­ta mah­dol­lis­ta reit­tiä ole. Ja jos kysei­ses­sä koh­das­sa ei oli­si puis­toa, niin sii­tä meni­si takuu­var­mas­ti tie, jol­la oli­si joukkoliikennekaistat. 

  Kir­joi­tuk­se­si osuu myös toi­seen ongel­maan Hel­sin­ki­läi­ses­sä jouk­ko­lii­ken­nea­jat­te­lus­sa. Aja­tus sii­tä, että jouk­ko­lii­ken­ne (eri­tyi­ses­ti rati­kat) on vain niil­le, joil­la ei ole kiire. 

  Hyviä poi­kit­tai­sia lii­ken­neyh­teyk­siä nyt käy­tän­nös­sä voi tar­jo­ta vain rati­kal­la (ja rajoi­te­tus­ti bus­sil­la). Jos halu­taan toi­mi­va lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä, niin ei voi­da läh­teä sii­tä että rati­kat pal­ve­le­vat vain maisema-ajelua. 

  Tuos­ta poi­kit­tai­ses­ta rati­kas­ta pitää saa­da sel­lai­nen, että sil­lä kul­ke­mi­nen on nopeam­paa ei pel­käs­tään Kum­pu­las­ta Pasi­laan tai Mei­lah­teen, vaan myös saa­da vaih­to­yh­teys junan kans­sa luo­tet­ta­vak­si ja nopeaksi. 

  Ja mitä tulee autoi­li­joi­hin, niin joka vuo­si mer­kit­tä­vä mää­rä ihmi­siä ja per­hei­tä pää­tyy valit­se­maan auton osta­mi­sen sik­si, että yhtey­det eivät toi­mi. Näi­hin voi­daan ja pitää vai­kut­taa hyväl­lä joukkoliikennesuunnittelulla.

 37. Saa­ra, rati­kan on mah­dol­lis­ta ja sen myös pitäi­si olla nopea.

  Jos jouk­ko­lii­ken­ne raken­ne­taan vain sun­nun­tai­a­je­li­joil­le joil­la ei ole mihin­kään kii­re, ei sitä kan­na­ta teh­dä lain­kaan. Tämä tar­koit­taa autokaupunkia.

 38. Kir­joit­te­len tätä Kum­pu­lan Kam­puk­sel­la ja olen seu­ran­nut tal­vel­la miten liuk­kail­la keleil­lä ihmi­sil­lä on tapa­na kaa­tuil­la mäes­sä, toi­voi­sin että Kam­puk­sen nykyi­sis­tä jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sis­tä teh­täi­siin samal­la innol­la tur­val­li­sia esim por­taat raken­ta­mal­la, kuin mitä tuo­ta jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tua nyt yri­te­tään taas ajaa. 

  Jos Val­li­lan­laak­son rataa lai­tet­tai­siin kul­ke­maan rai­tio­vau­nu Kala­sa­ta­mas­ta Pasi­lan kaut­ta Mei­lah­den taak­se, käyt­tä­jiä oli­si met­ro­ra­dan var­rel­ta idäs­tä Län­si-Hel­sin­kiin ja Espooseen/Vantaalle. Eli kaik­ki joil­le kes­kus­tan kaut­ta kier­tä­mi­nen aiheut­taa rei­lun piden­nyk­sen matkaan.

 39. Saa­ra: Kum­pu­laan kul­kee ihan koh­tuul­li­nen mää­rä ihmi­siä radan var­res­ta ja näis­tä monet nyky­ään kier­tä­vät kes­kus­tan kaut­ta, kos­ka yhteys Pasi­la-Kum­pu­la on niin huono. 

  Kum­pu­lan läpi kul­ke­vas­sa rai­deyh­tey­des­sä ei ole kyse ensi­si­jai­ses­ti lähi­lii­ken­tees­tä, vaan seu­dul­li­ses­ta rai­de­ver­kos­tos­ta. Tämä näkö­kul­ma tulee esil­le esi­mer­kik­si “Ratik­ka­ver­kos­to Öster­sun­do­miin” ehdo­tuk­ses­ta http://vesirajassa.blogspot.com/2011/03/ratikkaverkosto-ostersundomiin-ja-koko.html

 40. Saa­ra:

  Nopea niil­le, jot­ka sitä pää­se­vät käyt­tä­mään. Eikö se yhteys enää sit­ten mer­kit­tä­väs­ti paran­tai­si poi­kit­tais­lii­ken­net­tä, jos se meni­si hie­man eri kohdassa?

  No kyl­lä se vai­kea­ta on. Kala­sa­ta­mas­ta roik­kuu suun­ni­tel­mis­sa suo­ra ratik­ka Teol­li­suus­ka­tua Pasi­laan, mut­ta ei se tuo­ta Val­li­lan­laak­soa kor­vaa kun pitäi­si pal­vel­la Kala­sa­ta­ma — Ara­bia väli­nen alue. Stu­ren­ka­tu tekee vähän mut­kaa ja on aika ahdas, ei sinän­sä toki miten­kään mah­do­ton. Kos­ke­lan­tie taas on tur­han pit­käl­lä poh­joi­ses­sa, tosin Vii­kis­tä tul­taes­sa (506 eli Tie­de­lin­ja) se on Pasi­laan ihan se ja sama.

  Yksi puo­li asi­aa on se että Tie­de­lin­ja ihan oikeas­ti on rik­ki joh­tuen sii­tä että se reit­ti on has­su kun pitäi­si kier­tää joka kam­pus. Voi­si sen koko kon­sep­tin­kin miet­tiä uusik­si, eli onko tuo edes tarpeellista.

  Rati­kan ei kai ole tarkoituskaan/mahdollistakaan olla hui­man nopea?

  Ns. lin­ja­no­peus eli se kuin­ka lujaa men­nään pysä­kil­tä pysä­kil­le ei tie­ten­kään ole kaik­ki kai­kes­sa, olen­nais­ta on koko­nai­sa­jat mit­kä taas liit­tyy käve­ly­mat­koi­hin. Tuo on optio­moin­ti­ky­sy­mys mihin ei ole mitään yleis­pä­te­vää vas­taus­ta. Kui­ten­kin, mitään syy­tä olla teke­mät­tä rati­kas­ta mah­dol­li­sim­man nope­aa ei ole ja se on täy­sin mah­dol­lis­ta. Olen­nais­ta on se ettei se pysäh­dy kuin pysä­kil­lä ja tuo taas edel­lyt­tää omia kais­to­ja ja etuuksia.

  Itse valit­sen rati­kan sil­loin, kun haluan mat­kus­taa muka­vas­ti ja ei ole kii­re – tai kun on kii­re mut­ta voin teh­dä jotain hyö­dyl­lis­tä myös mat­kan aika­na, jol­loin mat­ka-ajal­la ei ole niin väliä. Jos minul­la oli­si päi­vit­täis­tä asi­aa rati­kal­la Kala­sa­ta­mas­ta Pasi­laan, käyt­täi­sin mat­koi­hin mie­lel­lä­ni 10 yli­mää­räis­tä minuut­tia, jos sil­lä voi­tai­siin vält­tää hie­non puis­ton hal­kai­se­mi­nen lii­ken­ne­rei­til­lä. Se, että mat­kaan pitää läh­teä 5 minuut­tia aikai­sem­min, huk­kuu aina­kin minun nor­maa­lie­lä­mäs­sä­ni kohi­naan, eli ei sil­lä ole todel­lis­ta merkitystä.

  No itsea­sias­sa juu­ri tuo­ta on eril­lai­set toi­si­na­jat­te­li­jat yrit­tä­nyt selit­tää, eli että nopeus on vain yksi asia mui­den jou­kos­sa. Se on vaan sitä pirul­li­nen että sitä on help­po (ja vie­lä vää­rin) mita­ta, eläm­me huo­no­jen mit­ta­rei­den dik­ta­tuu­ris­sa. Nii­tä mui­ta asioi­ta on muka­vuus, siis­teys, vuo­ro­vä­li, sel­keys, tur­val­li­suus… Mut­ta sil­ti on nopeu­del­la toki väliä, ja lisäk­si se vai­kut­taa kus­tan­nuk­siin. Lin­ja jon­ka aja­mi­nen pääs­tä pää­hän kes­tää 20 eikä 15 minuut­tia mak­saa käy­tän­nös­sä kol­man­nek­sen enem­män lii­ken­nöi­dä. Tämän takia en muu­ten käsi­tä miten tuo Val­li­lan­laak­so nos­taa lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­sia vali­tuil­le bussilijoille.

  Mitä mui­hin ihmi­siin tulee, en usko että tie­tyt autoi­li­ja­ryh­mät siir­tyi­si­vät käyt­tä­mään jouk­ko­lii­ken­net­tä, vaik­ka reit­ti oli­si­kin äärim­mil­leen tehos­tet­tu mat­ka-ajan suh­teen, joten mik­si teh­dä täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa pää­tök­siä hei­tä ajatellen?

  Asi­aa on tut­kit­tu. Noin 10–15% ihmi­sis­tä ei kul­je mil­lään muul­la kuin omal­la autol­la, ehkä kor­kein­taan tak­sil­la. Eikä täl­lä ole mitään väliä kun kysy­mys on jou­kois­ta. Suu­rin osa ihmi­sis­tä valit­see auton ja jouk­ko­lii­ken­teen välil­lä sen mukaan mikä par­hai­ten sopii kul­loi­seen­kin tilan­tee­seen, ja jos jouk­ko­lii­ken­ne on parem­paa niin useam­pi valit­see sen.

  Tuo kuu­los­taa minus­ta­kin jo huo­mat­ta­vas­ti sie­det­tä­väm­mäl­tä, mut­ta asian­tun­ti­ja en ole, kun en asu alueella.

  Sen puis­ton läpi on kui­ten­kin kul­ke­nut juna­ra­taa var­maan vii­mei­set sata vuot­ta, ja minun käsi­tyk­se­ni on se että rati­kal­la sen pai­kal­le on riit­tä­vä kan­na­tus. Pitäi­si vain pitää huol­taa sii­tä että se teh­dään pie­tee­til­lä, esi­merk­ke­jä maa­il­mal­ta kyl­lä löy­tyy. Tämä on myös jouk­ko­lii­ken­teen etu, mon­ta muu­ta­kin han­ket­ta aut­tai­si jos hyvin teh­dys­tä rada­ta herk­kään ympä­ris­töön löy­tyi­si esi­merk­ki ihan Hel­sin­gis­tä, ja toi­saal­ta sit­ten ymmär­ret­täi­siin myös vaa­tia taso­kas­ta suunnittelua.

  Huh, tuli vähän pit­kä jupina.

 41. Jos ei ole varaa tun­ne­li­vaih­toeh­toon, ei teh­dä vähään aikaan mitään tai lai­te­taan iso kier­to­liit­ty­mä. Moni­kais­tai­sen kier­to­liit­ty­män kapa­si­teet­ti on var­sin iso. Käy­kää Parii­sin rie­mu­kaa­rel­la katsomassa!

  Eikö se kier­to­liit­ty­mä oli­si var­sin hyvä vaih­toeh­to? Kevyt lii­ken­ne oli­si lisäk­si ilmei­ses­ti var­sin help­po (lue hal­pa) ohja­ta ali­kul­kuun liit­ty­män ali. 

  Onko ole­mas­sa mitään kyl­mää fak­taa nykyi­sis­tä ja pro­ji­soi­duis­ta lii­ken­ne­mää­ris­tä kont­ra mitä kier­to­liit­ty­mä kyke­ni­si teo­rias­sa välittämään?

 42. Viral­li­sis­sa pape­reis­sa­kin on jut­tua rati­kas­ta tuol­la. Ollaan­ko nyt esim bus­si­lin­jaa 506 muut­ta­mas­sa rati­kak­si jos­sain vai­hees­sa. Aina­kin viral­li­ses­ti jouk­ko­lii­ken­tees­sä ollaan kes­kit­ty­mäs­sä nykyi­sin heik­koi­hin poikittaisyhteyksiin.En oikein usko , että ratik­ka­vil­li­tys pää­tyy pape­rei­ta pide­mäl­le. Nyt­kin puhu­taan jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dus­ta bus­seil­le. Rai­de­jo­ke­ria ei ilmei­ses­ti ole tulos­sa. Var­tis­sa­kin tai­si olla jut­tua trol­li­kois­ta rati­koi­den sijaan. Sata­ma-aluei­den uudet kis­kon­pät­kät ovat suh­teel­li­ses­ti todel­la lyhyi­tä. Tie­den­lin­jan rai­tioit­ta­mi­nen mer­kit­si­si todel­la pal­jon uut­ta kis­koa ota­nie­meen yms.Veikkaan lii­an kal­lis­ta taas.

  Puis­tos­sa kyl­lä , suo­ral­la lin­jal­la kapea­mal­la kais­tal­la suht hil­jai­nen ratik­ka on puis­ton kan­nal­ta mai­se­moi­da ja pii­lot­taa vält­tä­väk­si. Nykyis­ten melua­vien die­sel­bus­sien vie­mi­nen tuo­hon oli­si käy­tä­nös­sä enti­sen juna­kais­tan vie­rei­sen polun lop­pu puistona.En muis­ta havain­ne­ku­vis­sa ollaan­ko puut otta­mas­sa pois. Ehkä ne pois­tet­tai­siin myös paperiratikka-vaihtoehdossa

  Minun mie­les­tä siir­to­la­puu­tar­han enti­sen radan vie­res­sä ole­vat mökit pitäi­si siir­tää vähän vase­mal­le ja loput kum­pu­lan­ka­dun ja kirs­tin­ka­dun ris­teyk­seen. Tai sit­ten yksin­ker­tai­ses­ti vain siir­to­la­puu­tar­han sisäi­sel­le kais­tal­le. Ilma­ku­vas­ta näkee , että kysy­myk­ses­sä on vain pie­ni mää­rä mök­ke­jä. Pitäi­si olla mah­dol­lis­ta sijoi­tel­la mökit eri taval­la. Muu­ta­ma met­ri tuos­sa johon tuli­si melues­tei­tä ja mai­se­moin­tia teki­si ihmei­tä. Saat­tai­si olla hal­vem­paa kuin kis­kot espooseen.Ottamalla tuos­ta tilaa , voi­si bus­si­ka­tu­kin olla vähem­män järkyttävä.

 43. Migu­li kysyy:

  Ollaan­ko nyt esim bus­si­lin­jaa 506 muut­ta­mas­sa rati­kak­si jos­sain vaiheessa. 

  Bus­si­lin­jo­ja ei pää­sään­toi­ses­ti muu­te­ta yksi yhteen rati­koik­si, ja näin sik­si että yksi syy käyt­tää rati­koi­ta ja var­sin­kin isom­pia meil­lä pika­ra­ti­kak­si kut­sut­tu­ja här­ve­lei­tä on se että nii­hin mah­tuu enem­män ihmi­siä kyy­tiin. Vaan teh­dään niin että nipu­te­taan bus­si­lin­jo­ja yhteen. Tie­de­lin­ja sinän­sä on aika yhden­te­ke­vä bus­si­lin­ja, mut­ta samoil­la kis­koi­la ja sitä käyt­tä­väl­lä lin­jas­toil­la sai­si kor­vat­tua koko liu­dan busseja.

  Rai­de­jo­ke­ria ei ilmei­ses­ti ole tulos­sa. Var­tis­sa­kin tai­si olla jut­tua trol­li­kois­ta rati­koi­den sijaan.

  Joo ei, toi­mit­ta­jat nyt kir­joit­ta mitä vir­ka­mies sat­tuu höpöt­tä­mään. Jopa trol­li­ka­sel­vi­tyk­sis­sä poi­kit­tais­lin­jas­to on pudo­tet­tu pois. Näin sik­si että trol­lik­ka ei ole mitään muu­ta kuin bus­si jon­ka katol­la on vir­roi­tin, eikä sel­lai­se­naan rat­kai­see bus­si­lii­ken­teen ongel­mia sen enem­pää kuin bus­si jon­ka katol­la on pur­je. Sama muu­ten nii­den kes­kus­tan lin­jo­jen kanssa.

 44. a_l:

  Kau­pun­ki­mo­ta­rei­den muut­ta­mi­nen bule­var­deik­si on niin hyvä aja­tus, että se kan­nat­tai­si nos­taa vih­rei­den kunnallisvaaliteemaksi.

  Sitä oli­si pal­jon hel­pom­pi kan­nat­taa kuin ruuh­ka­mak­su­ja, jois­ta ihan perus­tel­lus­ti löy­tyy kysee­na­lai­sia puolia.

  Oikeas­taan bule­var­deik­si muut­ta­mi­nen toi­mii myös ruuh­ka­mak­su­na: mak­su vain tapah­tuu aika­na, kun läpi­kul­ku­lii­ken­teen kul­ku hie­man hidas­tuu. Mut­ta kun samal­la saa­daan suu­ri mää­rä uusia talo­ja lii­ken­teel­li­ses­ti lois­ta­vaan paik­kaan, ylei­ses­ti ottaen mat­kus­ta­mi­seen käy­tet­ty aika toden­nä­köi­ses­ti lyhe­nee. Espoon puo­lel­le ulot­tu­va osa bule­var­di­suun­ni­tel­mas­ta lie­nee sik­si poliit­ti­ses­ti han­ka­la saa­da läpi…

 45. Hei Vil­le ja tpyy­luo­ma (ja Osmo ja kaikki):

  Ter­ve­tu­loa mukaan lob­ba­maan hyvän kau­pun­gin puo­les­ta! (löy­dat­te minut face­boo­kis­sa tai carlos.lamuela(ää)gmail.com). Kii­tos myös hyvis­tä tekstistä!

  Just eilen säin ensim­mäi­nen sel­vä kan­na­tus vies­ti polii­ti­kos­ta. Kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tuu­la Paa­li­mä­ki (vihr.) ker­toi minulle:

  ”Kan­na­tan han­ket­ta ehdot­to­mas­ti. Jos voin olla muka­na vai­kut­ta­mas­sa sen toteu­tu­mi­seen, teen sen. Hyvä juttu!”

  Ei ole kui­ten­kin tot­ta, että mui­ta puo­luei­ta eivät ole kiin­nos­tu­nei­ta. Vasem­mis­to­lii­ton suu­nit­te­lau­ta­kun­nan jäsen Sam­po Vil­la­nen (sekä nyt uusi kan­san­edus­ta­ja Sil­via Modig) ovat samaa miel­tä kuin me, ja itse asias­sa se oli Sam­pon kir­joit­ta­ma blo­gin jut­tu, mitä sai minut taas ”pitä­mään meteliä”:

  http://stadinvaltuusto.vas.fi/2011/04/12/koivusaaren-ja-etela-haagan-kaavoja-kaupunkisuunnittelulautakunnassa-10–4‑2011/#more-652

  SDP:n puo­les­ta on myös kiin­nos­tu­nei­ta, ja jär­jes­te­tään täl­lä het­kel­lä kokous. Suun­nit­te­lu lau­ta­kun­nan jäsen Mat­ti Nie­mi sanoi minul­le ennen 28.4. suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan kokous:

  ”Lupaan aina­kin sen, että kysyn viras­tol­ta mik­sei bule­var­di­läh­tö­koh­taa ole otet­tu ksv:ssä huo­mioon ja kes­kus­te­len huo­men­na mui­den dema­rei­den kans­sa aihees­ta. Voi olla, että aika lop­puu kes­ken tän asian kans­sa. Yri­tän aina­kin var­mis­taa, että mah­dol­li­suus bule­var­dil­le jäi­si auki jatkossa.”

  Kes­kus­tan puo­les­ta (vaik­ka ei täl­lä het­kel­lä ole kau­pun­ki­val­tu­tet­tu) saa­dan pal­jon ”moral sup­port” lii­ken­nein­si­nö­ris­tä Ante­ro Alkus­ta. Esi­mer­kik­si hän on sanonut:

  ”Hel­sin­ki­läi­sil­le ja laut­ta­saa­re­lai­sil­le Car­lok­sen suun­ni­tel­ma on var­mas­ti paras rat­kai­su. Mut­ta on lii­an mon­ta tahoa, joi­ta ei kiin­nos­ta hel­sin­ki­läi­sil­le paras vaan jokin, joka on itsel­le parempi”

  … ja nyt tar­koi­tus on myös men­nä puhu­maan Kokoo­muk­sel­le ja RKP:lle.

  Poliit­ti­nen tahon lisäk­si on tosi tär­keä saa­da KSV:n mukaan. Olen esit­tä­nyt jo kak­si ker­ta tätä pro­jek­tia siel­lä ja KSV:ssa istun myös ”kau­pun­ki buu­le­va­dien työ­ryh­mäs­sa”, mut­ta siel­lä on viran­omai­set, joi­den mie­les­tä saa teh­dä moot­to­ri­teis­tä bule­var­dit, kun­han sen alla raken­ne­taan tun­ne­li, jos­sa kul­ku alku­pe­räi­nen moot­to­ri­tie! Eli mei­dän vie­lä pitää puhua pal­jon tästä…

  Sekä kaik­kil­la puo­lueil­la että KSV:lla on var­mas­ti mon­ta ihmis­tä, jot­ka ymmär­tä­vät että tämä visio Hel­sin­kil­le on pal­jon parem­pi kun nykyi­nen ”lisää auto­kais­to­ja ja pysä­köin­ti kaik­kil­le”, mut­ta ehkä he eivät ole pää­tös­a­se­mas­sa. Sil­ti, mei­dän teh­tä­vä on tuo­da nii­den ääniä esil­le ja yhdes­sä, joten muut ”tär­keim­piä hen­ki­löi­tä” seuraavat.

 46. Kii­tos kai­kil­le vas­tauk­sis­ta ja eten­kin tpyy­luo­mal­le jupinoista.

 47. Lapin­lah­del­la toi­nen hyvä oikea­kul­ku oli­si kel­lu­va kevyt­lii­ken­ne reit­ti Sal­mi­saa­ren­nas­ta Lapin­lah­den toi­sel­le puo­lel­le, eli suo­raa yhteys poh­jois Laut­ta­saa­res­ta Hietarantaan.

  Se paran­tai­si pol­ku­pyö­rä yhteys Laut­ta­saa­res­ta Töö­löön, ja voi­sit kavel­la Lapin­lah­den ympä­ril­lä. Eli täs­sä kuvas­sa suo­raan toi­sel­le puolelle:

  http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=helsinki,+finland&aq=&sll=37.0625,-95.677068&sspn=71.350359,191.513672&ie=UTF8&hq=&hnear=Helsinki,+Finland&ll=60.166856,24.89826&spn=0.011262,0.046756&z=16&layer=c&cbll=60.166815,24.897902&panoid=XRBDyPHN-8-LnEujcX8jJA&cbp=13,10.68„0,7.09

 48. Lapin­lah­del­la toi­nen hyvä oikea­kul­ku oli­si kel­lu­va kevyt­lii­ken­ne reit­ti Sal­mi­saa­ren­nas­ta Lapin­lah­den toi­sel­le puo­lel­le, eli suo­raa yhteys poh­jois Laut­ta­saa­res­ta Hietarantaan.

  Se paran­tai­si pol­ku­pyö­rä yhteys Laut­ta­saa­res­ta Töö­löön, ja voi­sit kavel­la Lapin­lah­den ympä­ril­lä. Eli täs­sä kuvas­sa suo­raan toi­sel­le puolelle:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.