Mikä meni vikaan?

Vaa­li­tu­lok­ses­sa oli­si pal­jon­kin ana­ly­soi­ta­vaa. Aloi­tan sii­tä, mik­si vih­reil­lä meni niin huo­nos­ti Hel­sin­gis­sä ja Uudel­la­maal­la, jois­sa puo­lue on ollut perin­tei­ses­ti vah­va. Tar­kem­pi ana­lyy­si vaa­ti­si äänes­ty­sa­lue­koh­tais­ta tar­kas­te­lua, mut­ta aloi­te­taan ylei­sel­lä tasol­la. Kir­joi­tan tämän pika-ana­lyy­sin lähin­nä saa­dak­se­ni kom­men­toi­jil­ta palautetta

Ydin­voi­ma on vih­reil­le kah­den­suun­tai­nen ongel­ma. Toi­saal­ta moni on pet­ty­nyt sii­hen, että vih­reät jäi­vät hal­li­tuk­seen, joka päät­ti kah­des­ta uudes­ta ydin­voi­ma­lu­vas­ta. Toi­saal­ta moni on pet­ty­nyt sii­hen, että vih­reät niin yksi­tuu­mai­ses­ti vas­tus­ta­vat ydin­voi­maa. Niis­sä Jyr­ki Kas­vin äänes­tä­jis­sä, jot­ka hyl­kä­si­vät hänet näis­sä vaa­leis­sa, saat­toi olla monia, jot­ka teki­vät sen kos­ka kan­nat­ta­vat ydinvoimaa.

Arhin­mä­ki vei Hel­sin­gis­sä pal­jon sel­lai­sia ääniä, jot­ka ennen oli­si­vat tul­leet vih­reil­le. Jokin meni vikaan aivan vii­mei­si­nä päi­vä­nä, kos­ka tätä siir­ty­mää ei näky­nyt ennak­ko­ää­nis­sä yhtä vah­va­na. Tele­vi­sio­kes­kus­te­luis­sa Arhin­mä­ki oli hyvä. Kun edus­kun­taan tuli myös Sil­via Modig (mis­tä olen sinän­sä hyvin ilah­tu­nut), vih­reil­lä on vasem­mal­la puo­lel­laan yllät­täen nuo­re­kas ja viher­tä­vä kil­pai­li­ja enti­sen huru-ukko­puo­lu­een sijasta.

”Vasem­mis­to­fe­mi­nis­tien” mai­ne kar­kot­ti kokoo­muk­seen nii­tä, jot­ka hor­jui­vat kokoo­muk­sen ja vih­rei­den välil­lä. Vih­reis­sä toi­mi­vat nai­set ovat täl­tä osin pal­jon mai­net­taan parem­pia, mut­ta mai­ne on se, joka rat­kai­see. Tämä selit­ti ehkä sen­kin, että oma ääni­mää­rä­ni jäi pie­nem­mäk­si kuin kun­nal­lis­vaa­leis­sa, jois­sa sen­tään ehdok­kai­ta on pal­jon enem­män. Täs­sä ei ole kyse vasem­mis­to­lai­suu­den pelos­ta, sil­lä jot­kut käyt­ti­vät tätä argu­ment­ti­na äänes­tää Arhin­mä­keä (!). Tämä saat­toi olla yhte­nä syy­nä myös Jyr­ki Kas­vin tappioon.

Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­nas­sa moni luot­ti enem­män suu­riin puo­luei­siin kujin vih­rei­siin. Kau­hu­ku­vaa Timo Soi­nis­ta pää­mi­nis­te­ri­nä ei voi­nut tor­jua vih­rei­tä äänes­tä­mäl­lä, kos­ka moni kuvit­te­lee, että Suo­mes­sa suu­rim­mal­la puo­lu­eel­la oli­si auto­maat­ti­nen oikeus pää­mi­nis­te­rin paikkaan.

Ympä­ris­tö­puo­lu­een lei­ma oli samal­la tavoin kak­si­suun­tai­nen. Joi­den­kin mie­les­tä vih­reät ovat lii­an vähän ja tois­ten mie­les­tä lii­an pal­jon ympä­ris­tö­puo­lue. Se näkyy vaik­ka­pa Öster­sun­do­min kaa­voi­tuk­ses­sa, jos­sa tois­ten mie­les­tä vih­reät sal­li­vat sin­ne lii­kaa raken­ta­mis­ta ja tois­ten mie­les­tä pilaa­vat hyvän kau­pun­gin­osan lii­al­la suojelulla.

Vää­räl­lä koh­dal­la oikeis­to-vasem­mis­toak­se­lil­la Tois­ten mie­les­tä vih­reät ovat pelk­kä kokoo­muk­sen puis­to-osas­to ja siir­ty­neet lii­ak­si oikeal­le, tois­ten mie­les­tä taas päin­vas­toin vih­rei­tä ehdok­kai­ta voi­si yksi­löi­nä äänes­tää­kin, mut­ta puo­lue ajaa lii­an vasem­mis­to­lais­ta politiikkaa.

Huo­no lop­pu­ki­ri Jotain meni vikaan vii­mei­si­nä päi­vi­nä, sil­lä vaa­li­päi­vän tulos oli sel­väs­ti vie­lä huo­nom­pi kuin ennakkoäänten.

Äänes­tys­pro­sent­ti ja vaa­li­ma­te­ma­tiik­ka. Vih­reät menet­ti­vät noin 20 000 ään­tä edel­li­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin ver­rat­tu­na. Tämä oli­si oikeut­ta­nut kor­kein­taan kah­den pai­kan tap­pioon, mut­ta huo­no tuu­ri vaa­li­ma­te­ma­tii­kas­sa pudot­ti paik­ka­mää­rän vii­des­tä­tois­ta kym­me­neen. Äänio­suus las­ki enem­män kuin ääni­mää­rä, kos­ka äänes­tys­pro­sent­ti nousi. Tämä osuus äänio­suu­den las­kus­ta ei ollut vih­rei­den vika vaan perus­suo­ma­lais­ten ansio.

________________________________

18.4. Maikkarin aamu-TV:n haastattelunauhoite.

 

 

609 vastausta artikkeliin “Mikä meni vikaan?”

 1. Kau­hu­ku­vaa Timo Soi­nis­ta pää­mi­nis­te­ri­nä ei voi­nut tor­jua vih­rei­tä äänes­tä­mäl­lä, kos­ka moni kuvit­te­lee, että Suo­mes­sa suu­rim­mal­la puo­lu­eel­la oli­si auto­maat­ti­nen oikeus pää­mi­nis­te­rin paikkaan. 

  Var­maan ihan jär­ke­vä ole­tus. Itse­kin mie­tin, että kan­nat­taa­ko vih­rei­tä äänes­tää, kos­ka Pir­kan­maal­la yksi menee var­mas­ti läpi, mut­ta toi­sen läpi­me­no näis­sä vaa­leis­sa vai­kut­ti mel­ko epä­to­den­nä­köi­sel­tä. Mut­ta sit­ten taas… jos kaik­ki ajat­te­li­si­vat näin, niin Pir­kan­maal­ta ei meni­si se ainoa­kaan Vih­reä läpi. 

  Kas­vin paik­ka oli ihan jois­ta­kin sadois­ta äänis­tä kiin­ni. Ne, jot­ka jät­ti­vät äänes­tä­mät­tä hän­tä käy­tän­nös­sä var­mis­ti­vat, että vii­mei­nen läpi­men­nyt Vih­reä Uudel­ta­maal­ta oli nai­nen — eli pela­si­vat hänen pus­siin­sa. Ja Brax­han ei läpi­me­noon Kas­vin ääniä tarvinnut.

 2. Yhdis­tä­vä teki­jä kai­kis­sa Osmon arviois­sa: Vih­reät ei ole ollut muu­ta­maan vuo­teen enää vih­reä puo­lue, vaan oma­laa­tui­nen sateen­kaa­ri­ky­häel­mä. Por­va­ril­li­nen vasem­mis­to-urbaa­ni luon­to­puo­lue yksi­löl­li­sin ja yhtei­söl­li­sin maustein.

 3. Eten­kin median vaa­li­pa­nee­leis­ta tuli sel­lai­nen kuva, että Vih­reät jäi sivu­rai­teil­le kes­kus­te­lus­ta näi­den vaa­lien suu­ris­ta aiheis­ta, kan­sal­li­ses­ta ja euroop­pa­lai­ses­ta talous­po­li­tii­kas­ta. Näis­sä aiheis­sa kovin vään­tö käy­tiin Kokoo­muk­sen ja Persujen/Demarien välil­lä. Moni saat­toi kokea, ettei Vih­rei­tä äänes­tä­mäl­lä oli­si pääs­syt vai­kut­ta­maan tähän mer­kit­tä­vään lin­ja­ve­toon. Liit­ty­nee samaan asi­aan, johon viit­taat sil­lä, että pää­mi­nis­te­ri­vaa­lit söi­vät vih­rei­den kannatusta.

 4. Hal­li­tus­vas­tuu pai­noi ja pie­ni ihmi­nen on jok­seen­kin unoh­det­tu vih­rei­den päät­tä­jien har­joit­tams­sa poli­tii­kas­sa. Itse vaih­doin lei­riä­ni Dema­rei­hin tääl­lä Tam­pe­reel­la, nääs! 

  Miten­kö vih­reät saa­vat uskot­ta­vuu­ten­sa takai­sin lähes­ty­viin kun­ta­vaa­lei­hin mennessä?

 5. Ihan mie­len­kiin­nos­ta on pak­ko tie­dus­tel­la mik­si ohi­tit maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sen? Ystä­vie­ni FB-sei­nil­lä käy­dään mel­koi­sia kes­kus­te­lui­ta edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­tyen ja useam­pi­kin pro­fii­lil­taan vih­rei­den äänes­tä­jäk­si sopi­va (kor­kea­kou­lu­tet­tu kau­pun­gis­sa asu­va nai­nen) on ker­to­nut äänes­tä­neen­sä per­su­ja joi­hin­kin maa­han­muut­ta­ja­ryh­miin liit­ty­vien huo­no­jen koke­mus­ten vuoksi.

  Ja vih­reät­hän ovat maa­han­muut­to­lin­jauk­sel­taan siel­tä libe­raa­lim­mas­ta päästä.

 6. Sin­ne­mäen esiin­ty­mis­tyy­li ei ollut eduk­si TV:n vaaliväittelyissä.

 7. Hal­li­tuk­ses­sa on vai­kea teh­dä oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa. Suu­rin osa vih­rei­den äänes­tä­jis­tä on vas­tus­ta­nut suu­rin piir­tein kaik­kea, mitä muut hal­li­tus­puo­lu­eet ovat kannattaneet. 

  Hyvä esi­merk­ki on uusi yli­opis­to­la­ki, jota vih­rei­den viral­li­nen lin­ja kan­nat­taa, vaik­ka aina­kin Aca­tii­mi-leh­den kyse­lyn mukaan vih­rei­den kan­san­edus­ta­jat­kin vas­tus­ta­vat. Perin­teis­tä vih­rei­den kan­nat­ta­ja­jouk­koa, aka­tee­mi­sia nai­sia, valui aina­kin meil­lä­päin suu­rin jou­koin Vasem­mis­to­lii­ton rivei­hin, kos­ka Vasem­mis­to­liit­to on esiin­ty­nyt joh­don­mu­kai­sim­min yli­opis­to­lais­ten puolustajana.

  Toi­nen uusi ilmiö on ollut perus­suo­ma­lais­ten har­joit­ta­ma mus­ta­maa­laus, johon media on läh­te­nyt hyvin mukaan. Vih­rei­tä on syy­tet­ty sel­lai­sis­ta­kin asiois­ta, joi­hin he eivät miten­kään ole olleet syyllisiä.

  Seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la vih­rei­den pitäi­si pääs­tä joh­don­mu­kai­sem­min käsik­si reaa­li­po­li­tiik­kaan. Ehkä se onnis­tuu parem­min oppo­si­tios­ta käsin. Pel­käl­lä hyväl­lä fii­lik­sel­lä ei kovin pit­käl­le päästä.

 8. Äänes­tä­jät ehkä kyl­läs­tyi­vät poli­tii­kan seka­ta­va­ra­kaup­poi­hin. Kak­sil­la hevo­sil­la rat­sas­ta­mi­nen ei men­nyt enää läpi. Kes­kus­tas­ta häi­pyi­vät EU:n vas­tus­ta­jat, vih­reis­tä ehkä ydin­voi­man ja vaik­ka tur­kis­tar­hauk­sen kiih­keim­mät vas­tus­ta­jat. Ehkä tämä on sitä puo­lue­ken­tän uus­ja­koa, joka par­haim­mil­laan voi­si joh­taa sosi­aa­li­li­be­raa­lin puo­lu­een syntyyn.
  Onnit­te­lut OS:lle valinnasta!

 9. Tulok­sen arvioin­nis­sa kan­nat­taa muis­taa myös se, min­kä Osmo toit muu­ta­ma vuo­si sit­ten esil­le laa­duk­kaas­sa Vaa­li­tu­los on seli­tet­tä­vis­sä myös demo­gra­fial­la ‑pos­tauk­ses­sa­si, eli että äänes­tä­jä­kun­ta ei ole sama kuin vii­me vaa­leis­sa. Lai­naus vuo­del­ta 2008:

  Vih­rei­den esi­mer­kik­si pitäi­si saa­da nel­jäs­sä vuo­des­sa suun­nil­leen 25 000 äänes­tä­jää lisää automaattisesti.” 

  Tuos­ta läh­tö­koh­das­ta voi­si arvioi­da, että Vih­rei­den kan­na­tus puto­si edel­li­sis­tä vaa­leis­ta n. 46 000 hen­keä, eli noin vii­den­nek­sen! Ja tämä rea­li­soi­tui siis vaa­leis­sa, joi­den yli­voi­mai­ses­ti suu­rin voit­ta­ja oli Perus­suo­ma­lai­set, joi­hin tus­kin ääniä siir­tyi mer­kit­tä­väs­ti! Tulos on yhtä huo­no tai jopa huo­nom­pi kuin kepulla. 

  Itse arvioi­sin, että nel­jäs­sä vuo­des­sa Vih­reät on menet­tä­nyt aivan dra­maat­ti­ses­ti suur­ta äänio­suut­taan nuo­ris­sa nai­sis­sa, ja eri­tyi­ses­ti nyt ensim­mäis­tä ker­taa äänes­tä­mään tul­leis­sa. Ääniä arve­len men­neen var­sin­kin Vasem­mis­to­lii­tol­le, mut­ta yllät­tä­vän pal­jon myös SDP:lle.

 10. Hei,

  lisäi­sin lis­taa­si hal­li­tus­vas­tuun pai­non. Me vesi­me­lo­nit olem­me todel­la kyp­siä tuloe­ro­jen kas­vuun, tasa­ve­rois­tu­mis­ke­hi­tyk­seen, yli­opis­to­jen kor­po­ra­ti­soi­mi­seen, val­tion tuot­ta­vuus­oh­jel­maan, päät­tö­mään kil­pai­lut­ta­mi­seen, kri­tii­kit­tö­mään glo­ba­li­saa­tioon, ris­ki­ka­pi­ta­lis­miin ja niin pois päin. Vih­reät oli­vat muka­na pai­na­mas­sa vih­rei­tä nap­pe­ja edus­kun­nas­sa, kun kokoo­mus kaap­pa­si por­va­ri­hal­li­tuk­sen ja ajoi Nii­nis­tös­tä­kin oikeal­ta ohi. 

  Ei voi äänes­tää hal­li­tus­ta vaik­ka kuin­ka arvos­tai­si tiet­ty­jä yksit­täi­siä vih­rei­tä tyyppejä. 

  — Markus

 11. Näis­sä kai­kis­sa on perää. Omal­la koh­dal­la­ni ydin­voi­ma, femi­nis­mi, vasem­mis­to-oikeis­toak­se­li ja ehkä ympä­ris­tö­puo­lueo­sio oli­vat rat­kai­se­vat tekijät. 

  Jos se jotain kiin­nos­taa, minun näkö­kul­mas­ta­ni Vih­reät on lii­an vähän ympä­ris­tö­puo­lue, lii­an pal­jon vasem­mis­to­lai­nen, lii­an pal­jon nais­ten etu­puo­lue ja vas­tus­taa ydin­voi­maa lii­an kii­vaas­ti. Ydin­voi­man vas­tus­tuk­seen on ole­mas­sa argu­ment­te­ja, mut­ta ne, joi­ta vih­reil­tä löy­tyy, ovat niin vää­riä, että syn­tyy lii­ak­si mie­li­ku­va liki uskon­nol­li­ses­ta vas­tus­tuk­ses­ta, ei tarkoituksenmukaisuudesta. 

  Jos olen vähän tyly, niin minus­ta Arhin­mäen vasem­mis­to­liit­to on vasem­mis­to­li­be­raa­liu­des­saan popu­lis­ti­nen ihan samaan tapaan kuin Soi­ni ja perus­suo­ma­lai­set sosiaalikonservatiivisuudessa. 

  Syy­tök­set kokoo­muk­sen puis­to-osas­tok­si syn­ty­vät sii­tä, että aika moni vih­reä kan­nat­taa vih­re­ää mark­ki­na­ta­lout­ta.

 12. Fii­lik­se­ni on, että

  1. rah­vaan suun­nas­sa vih­reis­tä ei pide­tä, kos­ka puo­lu­een aja­tel­laan aja­van työ­paik­ko­ja pois Suo­mes­ta ja muu­ten­kin kek­si­vät kal­lii­ta ja ennen kaik­kea tar­peet­to­mia uudis­tuk­sia kan­sa­lais­ten vaivoiksi

  2. eli­tis­ti­sem­mäs­sä suun­nas­sa vih­rei­tä on alet­tu pitää hol­hoa­ji­na, tark­kai­li­joi­na ja ran­kai­si­joi­na, kun kau­pun­kien uraih­mis­ten ja sen sel­lais­ten mie­les­tä yhteis­kun­taa pitäi­si muut­taa jopa radi­kaa­lis­ti libe­raa­lim­paan suuntaan. 

  Vih­reät tun­tui­vat tun­nis­ta­van ekan ongel­man hyvin, mut­ta eivät kek­si­neet toi­mi­vaa vas­ta­lää­ket­tä. Kak­kos­koh­dan tun­nis­ta­mi­nen ja tun­nus­ta­mi­nen on ehkä vai­keam­paa, kos­ka se tun­tuu soti­van monen vih­reän kes­keis­tä itseym­mär­rys­tä vastaan.

  Näin näp­pi­tun­tu­mal­la.

 13. Täs­tä lis­tas­ta puut­tuu näh­däk­se­ni se olen­nai­sin syy, mitä olen itke­nyt ja kiron­nut jo pari vuot­ta: jär­ke­vä dia­lo­gi maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den kans­sa. Nyt asia meni niin, että Hal­la-Aho aka­tee­mi­se­na ihmi­se­nä pys­tyi heit­tä­mään luku­ja, joil­la on läh­de: maa­han­muut­ta­jat teke­vät rais­kauk­sia ja pahoin­pi­te­lyi­tä näin pal­jon enem­män kuin suo­ma­lai­set. Se on luku, nume­ro, sii­nä on link­ki Tilas­to­kes­kuk­sen sivuille.

  Mitä teki­vät mm. Vih­reät: sanoi­vat, että tätä lukua ei saa sanoa, kos­ka RASISMI. “No mut­ta kun maa­han­muut­ta­jat teke­vät X pro­sent­tia enem­män rikok­sia!” “RASISMI.”

  Minä vit­tuun­nuin Vih­rei­den tie­do­tus­lin­jaan täs­sä, ja minä olen sen­tään samaa miel­tä Vih­rei­den kans­sa monis­ta ydin­ky­sy­myk­sis­tä. Pahin kom­ment­ti oli “Vih­reät eivät hyväk­sy min­kään­lai­sia maa­han­muut­to­krii­ti­koi­ta riveihinsä.”

  Jos­pa seu­raa­viin vaa­lei­hin otet­tai­siin sel­lai­nen näkö­kul­ma, että vas­ta­taan täl­lai­siin nume­roar­gu­ment­tei­hin nume­roil­la ja jär­ke­vil­lä kom­men­teil­la, ei selit­te­lyl­lä ja ylen­kat­seel­la. Ehkä mie­tit­täi­siin, että mik­si se rikos- tai rais­kaus­pro­sent­ti on kor­keam­pi ja funt­sit­tai­siin, mitä sil­le voi­si teh­dä. Tun­nus­tet­tai­siin tilan­ne ja avat­tai­siin sitä ihmi­sil­le, jot­ka eivät ehkä hok­saa sitä laa­jem­paa näkökulmaa.

  Pakol­li­nen disclai­mer: en ole itse maahanmuuttajakriitikko.

 14. Mikä meni vikaan?”

  Ei mikään. Noil­la aja­tuk­sil­la saa tuon ver­ran kan­na­tus­ta. Suo­ma­lai­set ovat mie­les­tä­ni poliit­ti­ses­ti aikuis­tu­mas­sa ja tuo­hon tren­diin vih­reät tar­jo­si­vat omaa vaih­toeh­to­aan tun­ne­tuin seurauksin.

 15. Perus­suo­ma­lai­set on uusi puo­lue. Se on muo­dos­tu­nut vas­taa­maan sel­lai­seen nyky­ajan äänes­tä­jien tar­pee­seen, jota mikään van­hois­ta puo­lueis­ta ei pys­ty täyt­tä­mään. Täl­lai­sia tar­pei­ta on mui­ta­kin kuin perus­suo­ma­lai­nen halu työn­tää pää pen­saa­seen, sul­keu­tua ja jähmettyä.

  Osa äänes­tä­jis­tä halu­aa uudis­tua, koh­da­ta haas­tei­ta avoi­mes­ti ja ana­lyyt­ti­ses­ti, ja toi­mia pel­kää­mi­sen ja pelot­te­lun sijaan. Taan­tu­muk­sel­li­sil­le voi­mil­le ei vie­lä vii­me vaa­leis­sa ollut kun­nol­lis­ta vai­ku­tus­ka­na­vaa, ja uudis­tus­mie­li­sil­tä se jäi puut­tu­maan vie­lä näis­sä­kin vaaleissa.

 16. Minä en asu Suo­mes­sa eli en ole seu­ran­nut esi­mer­kik­si suo­ma­lai­sia tv-väit­te­ly­jä vaan ainoas­taan (lähin­nä) nettimediaa.

  Minul­le jäi Vih­reis­tä kuva sekai­sin ole­vas­ta puo­lu­ees­ta, joka otti ham­pai­siin­sa eri­tyi­ses­ti Per­sut ja Hal­la-ahon. Sinän­sä pää­osin aivan asial­li­nen per­su­kri­tiik­ki värit­ti mel­kein kaik­kea vih­reis­tä suun­nis­ta uuti­soi­ta­vaa lausun­toa ja kom­men­toin­tia kun taas Arhin­mä­ki vasem­mis­to­lii­tos­sa puhui poli­tiik­kaa. Eri sävys­sä kuin minä sitä teki­sin, mut­ta puhui kui­ten­kin, ja lie­nee vedon­nut joi­hin­kin kan­san­ker­rok­siin var­sin hyvin. Vih­rei­den sano­ma jäi kuu­lu­mat­ta lähes koko­naan, sil­lä jul­ki­suu­des­sa ei oltu niin­kään asioi­den puo­les­ta vaan per­su­ja vastaan. 

  Ylei­sel­lä tasol­la voi­daan aja­tel­la, että aikai­sem­min Vih­rei­tä on äänes­tä­nyt joku pro­tes­ti­frak­tio ja näi­tä ääniä on ollut Vih­rei­den tulok­ses­sa tähän asti aina. Nyt Arhin­mä­ki on rehel­li­ses­ti vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­ker­hon vetä­jä ilman änky­räs­ta­li­nis­tien pai­no­las­tia. Per­sut ovat per­su­ja. Tämä ääni­pot­ti on saat­ta­nut läh­teä Vih­reil­tä pysy­väs­ti, sil­lä sii­tä on tul­lut parin hal­li­tus­vas­tuun ja vah­van PKS-kun­nal­lis­po­li­tiik­ka-ase­man takia osa establish­ment­tia ja yleis­puo­lue­val­lan­kah­vaa. Näi­den vas­tus­ta­jat äänes­tä­vät nyky­ään mui­ta puolueita. 

  Vasem­mis­to­fe­mi­nis­mis­tä en niin tie­dä, mut­ta kyl­lä­hän Vih­reät aika sil­miin­pis­tä­väs­ti on nai­siin vetoa­va puo­lue. Puo­lu­een etu­lin­ja tar­vit­si­si Oras Tynk­ky­sen lisäk­si muu­ta­man muun­kin run­saam­min esil­lä ole­van miehen. 

  Suku­puo­li­ky­sy­myk­sel­lä ei pitäi­si olla suur­ta väliä, mut­ta Vih­reät nai­set koros­ta­vat sitä mel­kein joka koh­das­sa, ja tämä saat­taa kar­kot­taa val­ta­vir­tai­sia mie­sää­nes­tä­jiä, vaik­ka puo­lu­een ohjel­mas­sa ei ole mitään eri­tyi­sen femi­nis­tis­tä sivu­juon­net­ta ja tasa-arvoa vas­tus­taa harva.

 17. Omal­ta osal­ta­ni aloin poh­tia mui­den kuin vih­rei­den äänes­tä­mis­tä jon­kin aikaa sit­ten. Tämä perus­tui sel­lai­seen ylei­seen mie­li­ku­vaan ener­gia­po­li­tii­kan kal­liu­des­ta ja puo­lu­een joh­to­hah­mo­jen suvait­se­mat­to­muus (vai­kea selit­tää tar­kem­min, mut­ta vaik­ka­pa Vil­le Nii­nis­tön aja­ma per­sut tulee torjua). 

  Kat­soes­sa­ni vaa­li­tent­te­jä Anni Sin­ne­mä­ki kui­ten­kin teki vai­ku­tuk­sen. Havait­sin, että mie­li­ku­va­ni tuu­li­vii­reis­tä joka talon ja lip­pik­sen nokas­sa ener­gia­rat­kai­su­na oli­kin vain Soi­nin pää­hä­ni uppot­ta­ma mant­ra. Suun­nit­te­lin Sin­ne­mäen tai Soi­nin­vaa­ran äänestämistä.

  Taus­tal­la kui­ten­kin samaan aikaan teki myy­rän­työ­tä hesa­rin jul­kai­se­ma arvio Hel­sin­gin ääni­ku­nin­kais­ta. Tote­sin, että ääniä­ni ei tar­vi­ta. Kun samaan aikaan alkoi näyt­tää, että vain äänes­tä­mäl­lä kokoo­mus­ta voi estää per­su­jen nousun suu­ri­mak­si, raa­pus­tin vaa­li­ko­pis­sa sum­ma­mu­ti­kas­sa vali­tun kokoomuslaisen.

  Nyt har­mit­taa. Ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni en saa­nut vaa­lien takia unta.

 18. Var­maan­kin Tie­de­mies on jo tuo­nut esiin tär­keim­mät syyt. Itsel­le­ni mer­kit­tä­vä syy luo­pua vii­me het­kil­lä Hii­la­mos­ta oli­vat (i) kate­go­ri­sen ydin­voi­ma­vas­tai­nen kan­ta, ja (ii) web­bi­si­vun lai­naus ‘kukin kyky­jen­sä ja kul­le­kin tar­peen­sa mukaan’ joka on muis­tak­se­ni suo­raan Marxil­ta. Vaik­ka Marx on mie­les­tä­ni yhä oikeas­sa monel­ta osin (esim. pää­oman kes­kit­ty­mi­nen yhä har­vem­piin käsiin vie maa­il­man vie­lä jol­lain aika­jän­tee­lä krii­siin), tuo nimen­omai­nen peri­aa­te oli yksi tär­keim­mis­tä joka vei kom­mu­nis­ti­set kokei­lut tehot­to­muu­den hautaan.

  Tämä on sää­li, kos­ka tulon­siir­to­ry­tei­kön rai­vaa­mi­nen Sata-kir­ja­si hen­ges­sä on mie­les­tä­ni tule­val­la vaa­li­kau­del­la suun­nil­leen ykkös­teh­tä­vä. Mut­ta usko ei riit­tä­nyt, suo­si­tuk­ses­ta­si huo­li­mat­ta, että Hii­la­mol­la oli­si oikea arvo­maa­il­ma sii­hen teh­tä­vään. Voi olla että k.o. Marx-lai­naus oli lii­oit­te­lua, eikä kuvan­nut tar­kas­ti sitä mitä hän oikeas­ti ajaa, mut­ta ris­kiä ei voi­nut ottaa kun palau­tusoi­keus tuot­tee­seen on vas­ta 4 vuo­den päästä.

  Esi­mer­kik­si Kas­vin ydin­voi­ma­kan­ta ei ollut kate­go­ri­nen, vaan mie­les­tä­ni ihan hyväk­syt­tä­vän prag­maat­ti­sel­la taval­la kiel­tei­nen: OL3 kat­taa tule­van vaa­li­kau­den tar­peet ja lisä­voi­ma­loi­den ener­gia­tuo­tan­to meni­si vien­tiin. Mik­si Kas­vi tipah­ti, sitä en osaa sanoa.

  Vie­lä on tosi­aan Braxin toi­min­ta oikeus­mi­nis­te­ri­nä. Jos höl­möy­det ovat­kin olleet mui­den liik­keel­le­pa­ne­mia, mitä hyö­tyä on oikeus­mi­nis­te­ris­tä joka toi­mii vain kumi­lei­mai­si­me­na jon­ka naruis­ta muut vetelevät?

  Yksi pik­ku­höl­möys, tai oikeas­taan ilmaus aje­leh­ti­vas­ta fokuk­sen puut­tees­ta, oli Sin­ne­mäen julis­ta­ma nai­ma­lak­ko. Vaik­ka vapaa­mie­li­syys on mie­les­tä­ni tar­peen, vaa­lien alla juu­ri se ei ollut omal­la tär­keys­lis­tal­la­ni ensim­mäi­sel­lä, toi­sel­la eikä vie­lä kol­man­nel­la­kaan sijalla.

  Mut­ta ei se mitään. Puo­lu­een lin­jaa on kaik­ki mah­dol­li­suu­det rei­va­ta parem­mak­si seu­raa­vien 4 vuo­den aika­na. Vaa­li­tap­pion se vaa­ti. Ei Nokia­kaan luo­pu­nut yli­mie­li­ses­tä uskos­taan yli­voi­mai­seen agen­daan ennen kuin todel­li­nen romah­dus saapui.

 19. Yksi pie­ni mut­ta ehkä mer­kit­tä­vä detal­ji oli näi­den kuol­lei­den mink­kien raa­haa­mi­nen vaa­li­ti­lai­suuk­siin ja Kivi­nie­men vaa­li­ju­lis­tei­den sabo­toin­ti Viikissä. 

  Vaik­ka puo­lu­een­ne ei todel­la­kaan ole mis­sään teke­mi­sis­sä noi­den teko­jen kans­sa, lei­maan­tu­vat tuon tyyp­pi­set asiat vih­rei­den kon­tol­le suu­ren ylei­sön sil­mis­sä. Muut puo­lu­eet kun eivät tar­haus­ta vas­tus­ta. Ima­go­tap­pio­ta tuli nyt ihan syyt­tä. Nopea jyrk­kä tuo­mit­se­mi­nen oli­si pelas­ta­nut tuos­sa asiassa.

 20. Omas­ta puo­les­ta­ni voin ker­toa, että olen aiem­pi­na vuo­si­na aina äänes­tä­nyt vih­rei­tä mut­ta nyt ensim­mäis­tä ker­taa äänes­tin tois­ta puo­luet­ta. En kui­ten­kaan persuja 🙂

  Mie­les­tä­ni vih­reit­ten aate­suun­ta tai aina­kin niin kuin minä sen näen, on muut­tu­nut Sin­ne­mäen aika­na sel­lai­seen suun­taan, että en enää itse sii­hen voi samais­tua. Kyse ei ole mis­tään yksit­täi­ses­tä asias­ta vaan koko­nai­suu­des­ta johon liit­ty­vät lii­al­li­nen femi­nis­tien koros­ta­mi­nen (voi olla myös kir­joit­ta­jan omas­sa pääs­sä), lii­an vähän ympä­ris­tön asioi­den huo­leh­ti­mi­nen, “haluan sekä syö­dä että sääs­tää kakun”- men­ta­li­teet­ti sekä selittely. 

  Selit­te­lyl­lä tar­koi­tan Sin­ne­mäen tapaa puhua pit­kään sano­mat­ta mitään ja usein vie­lä asian vie­res­tä. Kyl­lä polii­ti­kon pitää osa­ta ker­toa asiat ymmär­ret­tä­väs­ti. Enkä tar­koi­ta täl­lä Soi­nin tapaa yliyk­sin­ker­tais­taa asi­aa, siis tapaa jos­sa mer­ki­tyk­sel­li­set­kin yksi­tyis­koh­dat rii­su­taan pois häi­rit­se­mäs­tä. Tar­koi­tan ymmär­ret­tä­vyy­del­lä lähin­nä Esko Val­tao­jan tapaa puhua per­ha­nan moni­mut­kai­sis­ta asiois­ta siten, että minä­kin ne ymmärrän.

  Näi­den lisäk­si vii­mei­nen niit­ti oli “Uusi suo­mi” slo­gan ja lei­jo­na­lo­go. Lei­jo­na­lo­gon pal­jas­tus­päi­vä­nä minul­le sel­vi­si, että puo­lue tulee vaihtumaan.

  En tie­dä mut­ta epäi­len että jos sinut, Ode, oli­si näh­ty enem­män puo­luet­ta edus­ta­mas­sa, oli­sin itse­kin päät­tä­nyt äänes­tys­ko­pis­sa piir­tää lap­puun eri numeron.

 21. Äänes­tin vih­rei­tä tak­ti­sis­ta syis­tä (Var­si­nais-Suo­men vaa­li­pii­ris­sä) tar­koi­tuk­se­na­ni äänes­tää lähin­nä Perus­suo­ma­lai­sia vas­taan. Valit­sin Vih­reät sen vuok­si, että arve­lin edel­lis­ten vaa­lien tulok­sen perus­teel­la Vih­rei­den kak­ko­seh­dok­kaan kil­pai­le­van tiu­kim­min pai­kas­ta per­su­jen kol­mos- tai nelo­seh­dok­kaan kanssa.

  Jos oli­sin äänes­tä­nyt “oman­tun­non mukaan” oli­sin luul­ta­vas­ti äänes­tä­nyt Piraatteja.

  Ääne­ni meni huk­kaan, kos­ka lii­an har­vat äänes­ti­vät samal­la tavoin tak­ti­ses­ti kuin minä, ja Vih­reät jäi­vät yhteen edustajaan.

  Vaa­lien aikaan D’Hont ja vaa­li­pii­ri­ja­ko pis­tä­vät joka ker­ta vihak­si. Ide­aa­li­nen vaa­li­ta­pa minun mie­les­tä­ni oli­si yksi ainoa koko maan kokoi­nen vaa­li­pii­ri (tai ehkä Ahve­nan­maa erik­seen yhdel­lä edus­ta­ja­pai­kal­la) ja STV niin, että ehdok­kai­ta sai­si vali­ta vaik­ka­pa enin­tään 5 kpl kaik­kien ehdok­kai­den jou­kos­ta. Luul­ta­vas­ti vaa­lien lop­pu­tu­los oli­si suun­nil­leen yhtä masen­ta­va, mut­ta aina­kin minä ja muu­ta­ma muu voi­sim­me äänes­tää oman­tun­non mukaan ilman että ääni menee koko­naan huk­kaan. D’Hont ja muut vas­taa­vat suh­teel­li­set vaa­li­ta­vat tun­tu­vat ole­van yli­pää­tään viri­tet­ty lähin­nä mini­moi­maan yhden äänen mah­dol­li­suus vai­kut­taa vaa­lien lopputulokseen.

 22. Ensin onnit­te­lut Osmol­le edus­ta­jan­pai­kas­ta — yksi aani tuli taal­ta­kin. Mut­ta vahis­sa ovat ilonaiheet. 

  Ympa­ris­to- ja ydin­voi­ma­ky­sy­myk­sis­sa jne. on sel­vaa, etta kaik­kia ei voi miel­lyt­taa, enka usko etta tama ase­tel­ma oli nais­sa vaa­leis­sa radi­kaa­lis­ti aiem­mis­ta poik­kea­va. Oma arvio­ni on, etta vasem­mis­to­lii­ton nuo­ren­tu­mi­nen ja viher­ty­mi­nen yhdis­tet­ty­na vih­rei­den vas­tuuseen pro­va­ri­hal­li­tuk­sen poli­tii­kas­ta on tap­pion paa­syy. Kil­pai­lu vih­rei­den perin­tei­sen ton­tin vasem­mal­la lai­dal­la on yksin­ker­tai­ses­ti koventunut. 

  Sii­na onkin puo­le­joh­dol­le kova pah­ki­na pur­ta­vak­si: kuin­ka vas­ta­ta lisaan­ty­nee­seen kil­pai­luun, ja mihin suun­taan puo­lu­een eko­lo­ke­roa pitai­si laa­jen­taa. Pai­ka­ta­ko vuo­toa nuo­riin vasem­mis­to­lai­siin, vai haa­lia­ko uusia aania libe­raa­lis­ta oikeis­tos­ta? Oppo­si­tios­sa olo antaa vapaam­mat kadet puo­lu­een oman lin­jan luon­tiin. Itse toi­voi­sin tie­de- ja tek­no­lo­gia­pai­not­tei­sen “jar­ki­vih­rey­den” vah­vis­tu­mis­ta, siis kil­pai­lua ennem­min Kokoo­muk­sen kuin vasem­mis­to­lii­ton kans­sa. Jar­jen aan­ta Suo­mi todel­la­kin tar­vit­see perus­suo­ma­lais­ten vastapainoksi. 

  Yksi mah­dol­li­nen vaa­li­tap­pion syy voi­si olla myos ylei­sen mie­li­pi­teen kaan­ty­mi­nen arvo­kon­ser­va­tis­min suun­taan. Tahan en mil­laan haluai­si uskoa. 

  Soi­ni lupa­si, että uusi hal­li­tus ajaa ohjel­mas­saan kon­ser­va­tii­vi­sia arvo­ja, jos perus­suo­ma­lai­set ovat muka­na. Soi­nin mukaan arvo­kon­ser­va­tis­mi tulee näky­mään kon­kreet­ti­ses­ti sii­nä, että per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja jär­jes­tys sekä armei­jan ase­ma eivät heik­ke­ne.” (HS)

  Itket­taa ihan tata lukies­sa. Yrit­ta­kaa pis­taa kam­poi­hin niin kovas­ti kuin kym­me­nen ihmi­sen edus­kun­ta­ryh­ma vaan voi.

 23. Tule­van edus­kun­nan kym­me­nes­tä vih­reäs­tä kan­san­edus­ta­jas­ta seit­se­män asuu Hel­sin­gis­sä tai Espoos­sa. Loput kol­me sit­ten Tuk­hol­mas­sa, Tam­pe­reel­la ja Oulus­sa. Tämä ei ole hyväk­si vih­rei­den pyr­ki­myk­sel­le olla koko Suo­mes­sa toi­mi­va puo­lue. Sil­lä on var­mas­ti myös lamaan­nut­ta­va vai­ku­tus uusien vih­rei­den polii­tik­ko­jen nousul­le pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la. Minul­la ei sinän­sä ole tar­vet­ta vaih­taa puo­lu­een puheen­joh­ta­ja, mut­ta jos seu­raa­va oli­si vaik­ka Tam­pe­re­leel­ta, tuki­si se vih­rei­tä liik­kee­nä pää­kau­pun­ki­seu­dun ulkopuolella.

 24. Äänes­tin vih­rei­tä sii­tä huo­li­mat­ta, että olen hei­dän kans­saan eri miel­tä ydin­voi­ma-asias­sa. Jokai­ses­sa puo­lu­ees­sa on jotain, jos­ta olen eri miel­tä, mut­ta vih­reis­sä on eni­ten asioi­ta, jois­ta olen samaa miel­tä. Lisäk­si tie­dän, että muut puo­lu­eet run­no­vat ydin­voi­man läpi vih­rei­den vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta, joten valin­taa teh­des­sä saa­toin jät­tää sen huomioimatta. 🙂

 25. Hei kaik­ki!

  Kyl­lä eili­nen oli aika­moi­nen jysäys, mut­ta nyt yön yli nukut­tua­ni olo on koh­ta­lai­sen levol­li­nen? Itse vih­rei­den jäse­ne­nä ja äänes­tä­jä­nä aavis­te­lin­kin, että jotain tämän suun­tais­ta tulos­ta saat­tai­si olla pahim­mil­laan luvassa.

  Olen Osmo kans­sa­si samaa miel­tä yllä­mai­nit­se­mis­ta­si koh­dis­ta, mut­ta lisäi­sin vie­lä näke­myk­sen “pik­ku­por­va­ril­li­suu­des­ta”, jos­ta vih­rei­tä on joil­ta­kin tahoin myös par­jat­tu. Se ehkä meni­si otsik­ko­na myös mai­nit­se­maa­si vasem­mis­ton nousuun, mut­ta voi­si sii­nä olla pei­liin­kat­so­mi­sen­kin paik­ka? Täl­lä haluan nos­taa ylös myös sitä näke­mys­tä, että tot­ta tosi­aan, jokin meni vikaan, en ole sii­tä aivan var­ma että tapah­tui­ko niin var­si­nai­ses­ti lop­pu­met­reil­lä vaan jo pal­jon aikai­sem­min? Itsel­lä­ni oli aina­kin pai­koin perin kiusaan­tu­nut olo puo­lu­eem­me vaa­li­kam­pan­join­nin tyylistä.

  Tun­tuu jok­seen­kin usko­mat­to­mal­ta se, että vaik­ka olen var­ma sii­tä että puo­lu­eem­me on vähä­osais­ten puo­les­ta­pu­hu­ja, niin eikö sano­mam­me löy­dä peril­le asti ja mik­si? Mis­sä vai­hees­sa meis­tä tuli lii­an etäi­siä ja miksi?

  Kun­nal­lis­vaa­lit ovat puo­len­tois­ta vuo­den pääs­tä. Näki­sin, että nädien vaa­lien tulos on huo­lel­li­ses­ti pures­kel­ta­va ja mie­tit­tä­vä tar­koin, miten ihmis­ten luot­ta­mus vih­re­ään poli­tiik­kaan vih­rei­den arvo­jen ohel­la saa­daan palau­tet­tua. Näen että, nyt jos kos­kaan vih­re­ää pai­ka­lis­toi­min­taa pitäi­si saa­da elä­vöi­tet­tyä! Itses­sä­ni poli­tii­kan liek­ki lei­mah­ti näi­den vaa­lien myö­tä enti­ses­tään ja muis­tan taas miten tär­ke­ää omien ja vih­rei­den arvo­jen yllä­pi­tä­mi­nen onkaan.

 26. Tuu pois siel­tä kirp­pu­puo­lu­ees­ta Osmo. Kokoo­muk­ses­ta voi­si löy­tyä jopa minis­te­rin­salk­ku, jos toi­mit nopeasti.

  Kat­so vaa­li­tu­los­ta. Mie­ti. Loikkaa.

 27. Minä­kin äänes­täi­sin pal­jon mie­luum­min vih­rei­tä jos ei ydin­voi­man tun­teen­omai­nen vas­tus­tus oli­si niin suu­ri jou­kos­san­ne. Kai­kis­sa muis­sa suh­teis­sa vih­reit­ten aate­maa­il­ma osuu käsit­tääk­se­ni yhteen oma­ni kans­sa. Mut­ta täl­lä ker­taa pää­dyin, hie­man itseä­ni­kin yllät­täen, äänes­tä­mään RKP:tä, äidin­kie­les­tä­ni huo­li­mat­ta ensim­mäis­tä ker­taa, ehkä eni­ten kui­ten­kin kiusa­tak­se­ni per­su­ja maksimaalisesti;)

  (En rupea jank­kaa­maan ydin­voi­mas­ta täl­lä foo­ru­mil­la sen enempää.)

 28. Äänes­tys­ko­pis­sa uskal­taa sanoa, että kei­sa­ril­la ei ole vaat­tei­ta. Libe­raa­li­su­vait­se­mat­to­mat ovat val­lan­neet kes­kus­te­lu­ken­tän jol­loin vain Soi­ni oli riit­tä­vän roh­kea puhuak­seen jul­ki mitä kan­sa ajatteli.

 29. Pari asi­aa lisää:

  Koh­de­ryh­mä. Vih­reät kes­kit­tyi pön­kit­tä­mään vaki­tuis­ten äänes­tä­jien­sä parem­muu­den tun­net­ta per­su­vas­tai­suu­del­laan. Näin ei voi saa­da uusia äänes­tä­jiä, oli­si pitä­nyt teh­dä Vih­reis­tä tur­val­li­sem­pi valin­ta niil­le jot­ka eivät ole feministivegaanihippejä.

  Tek­nii­kan ja arvo­li­be­raa­lien ään­ten mene­tys. Effin iso­ve­li­pal­kin­to ei sen­tään lan­gen­nut Tui­ja Braxil­le, mut­ta ei se kau­ka­na ollut.

  Maa­il­man sylei­ly vas­taan ympä­ris­tö. Ihmi­set kai­pai­si­vat pil­vi­lin­no­jen sijaan hie­man kyy­ni­sem­pää otet­ta. Kon­kreet­ti­ses­ti tämä var­maan­kin tar­koit­tai­si esim. hii­li­diok­si­di­tul­lien kan­nat­ta­mis­ta sen sijaan että lai­tet­tai­siin poh­joi­nen Suo­mi pääs­töt­tö­myy­den “edel­lä­kä­vi­jäk­si” digi-tv-flo­pin tapaan.

  Vih­rei­den tulevaisuudesta.

  Nuo­ret mie­het, tie­de, tek­niik­ka ja arvoliberaalius?

  En tie­dä voi­si­ko Kas­vis­ta saa­da uuden puheen­joh­ta­jan, mut­ta se voi­si olla ainoa tapa saa­da tek­no­ää­nes­tä­jät nopeas­ti puo­lu­een taakse.

  Ehkä vih­rei­den kan­nat­tai­si jät­tää ydin­voi­ma­ky­sy­mys taka-alal­le? Sekä kan­nat­ta­mal­la että vas­tus­ta­mal­la voi vain menet­tää omien ääniä. Vii­mei­set­kin luvat pää­te­tään pian, sit­ten ei ole enää mie­le­käs­tä. Luu­len “ei ydin­voi­maa” ‑julis­tei­den vai­kut­ta­neen osal­taan huo­noon loppukiriin.

 30. Unoh­dit tär­keim­män eli libe­raa­li­suu­den. Vih­reät pitää itse­ään libe­raa­li­puo­lu­ee­na ja sitä se onkin eri­lais­ten vähem­mis­tö­jen koh­dal­la. Mut­ta kun koh­tee­na on se pent­ti perus­kan­sa­lai­nen niin vih­reät näyt­täy­tyy lähes tota­li­taa­ri­se­na puo­lu­ee­na. Se halu­aa mää­rä­tä mis­sä saat asua, miten liik­kua, mis­sä käy­dä kau­pas­sa ja jopa mitä lap­se­si saa syö­dä. Ei ihme että osa äänes­tä­jis­tä on saa­nut tarpeekseen.

 31. Osmon ana­lyy­sis­sä pal­jas­tuu mun mie­les­tä hyvin vih­rei­den pro­fii­lit­to­muus. Per­su­jen sel­keä vah­vuus on se, että he toi­vat poli­tii­kan takai­sin poli­tiik­kaan. Luvut ja tie­dot on mitä sat­tuu, mut­ta pää­tök­sen­teon perus­ta­so rau­ta­lan­ka­junt­ti­mal­lil­la on kai­kil­le sel­vä. Teh­dään pää­tök­siä niin että tyh­mä­kin ymmärtää.

  Vih­reät ovat olleet pit­kään hal­li­tuk­ses­sa. Joku aiem­mas­sa ket­jus­sa mää­rit­te­li vih­rei­den stra­te­gi­aa ana­lo­gi­se­na Suo­men poli­tiik­kaan EU:ssa, jos­sa vai­ku­tus­val­ta riit­tää asioi­den ohjaa­mi­seen ja neu­vot­te­le­mi­seen kabi­ne­teis­sa, mut­tei lin­jauk­siin ja uskot­ta­viin aloit­tei­siin. Se on kaup­paa­käy­vää diplo­ma­ti­aa ennem­min kuin arvo­poh­jais­ta poli­tiik­kaa. Int­res­sit koh­dis­tu­vat rakenteisiin.

  Vaa­li­kam­pan­ja meni täy­del­li­ses­ti pen­kin alle. Mai­nos­toi­mis­ton muna­ton lei­jo­na ja “uusi suo­mi” oli his­to­rial­li­sen tyh­mä veto. Mie­li­ku­van luon­tia ilman mitään subs­tans­sia. Miten muu­ten vih­reän suo­mi­lei­jo­nan voi ymmär­tää kuin epä­täs­mäl­li­se­nä höt­töi­se­nä per­su­pee­sauk­se­na? Kuka sel­lai­sen edes voi­si kokea omak­si asiakseen? 

  Per­suis­ta oli­si voi­nut tul­la hyvä oppo­si­tio­puo­lue, joka oli­si repi­nyt hal­li­tus­vih­rei­tä tasol­leen kyse­ly­tun­neil­la. Nyt tilan­ne on päin­vas­tai­nen ja vih­reät vie­raas­sa roo­lis­sa. No, on siel­lä kepu­kin, ja kaik­kien oppo­si­tio­po­lii­tik­ko­jen san­ka­ri Mau­ri Pek­ka­ri­nen. Otta­kaa äkkiä sil­tä oppia:)

 32. Syi­tä on var­mas­ti usei­ta, kuten lis­ta­sit, mut­ta sano­taan tämä­kin nyt ääneen…

  Anni on nuo­ri, kau­pun­ki­lai­nen, nai­nen, var­mas­ti osaa­va ja asian­tun­te­va jne, eli monel­la taval­la mitä sopi­vin vih­reä, mut­ta ei hän luval­la sanot­tu­na mikään puheen­JOH­TA­JA ole. Kai­kis­sa haas­tat­te­luis­sa ja puheis­sa pääl­lim­mäi­nen vai­ku­tel­ma on lähin­nä ahdis­tu­nut ja tus­kas­tu­nut ulos­an­ti. Puo­lue­joh­ta­jien ten­teis­sä täy­tyy naut­tia esiin­ty­mi­ses­tä ja ottaa tilaa omal­le vies­teil­le, mit­kä eivät toki ole miten­kään help­po­ja teh­tä­viä. Iso jouk­ko äänes­tä­jiä halu­aa kui­ten­kin ase­moi­tua päät­tä­väis­ten, vah­vo­jen ja sel­keä­sa­nais­ten joh­ta­jien puo­lu­ee­seen, eivät­kä nii­hin, joil­le asioi­den totea­mi­nen­kin tuot­taa jo tuskaa.

  Koros­tan edel­leen, että Anni on var­mas­ti erin­omai­sen hyvä kan­san­edus­ta­ja, mut­ta puo­lu­een puheen­joh­ta­jal­ta kai­va­taan myös kykyä kos­ket­taa omaa äänes­tä­jä­kun­taa laa­jem­paa kansanjoukkoa.

 33. Myön­teis­tä on kui­ten­kin 10 pai­kan saa­vu­tus, joka on enem­män kuin sil­loin ennen. Huo­noa on epä­on­nis­tu­mio­nen juu­ri vaa­li­pii­rien vii­mei­sis­sä paikoissa.

  Lop­pu­pe­leis­sä hal­li­tuk­ses­sa kan­na­taa olla ennem­min kuin siel­tä pois­sa. Tui­ja Brax onnis­tui samaan asioi­ta aikai­sek­si oikeus­mi­nis­te­ri­nä. Työ­mi­nis­te­rin asioi­ta ajaa se puo­lue, jon­ka muut odot­ta­vat eni­ten munaa­van — ja niin­hän sii­nä kävi.

  Hal­li­tuk­ses­sa kaik­ki jou­tu­vat teke­mään ja kan­ta­maan vas­tuu­ta epä­suo­si­tuis­ta rata­kai­suis­ta, mut­ta ne on myös ker­rot­ta­va kan­sa­lai­sil­le. Jyr­ki Katai­nen onn­si­tui sii­nä parem­min — ja myös esiin­ty­mään libe­raa­li­na ja eru­roop­pa­lai­sem­pa­na vaih­toeh­to­na, yllät­täen myös maa­han­muut­ta­ja­myön­tei­sem­pä­nä. Vasem­mis­to taas oli radi­kaa­lim­pi — ja sai myös lii­keel­le ikään­ty­vän perusäänestäjäkuntansa. 

  Epä­on­nis­tu­nut lop­pu­ki­ri menee puheen­joh­ta­ja Sin­ne­mäen piik­kiin — yhtään omaa asi­aa ei onnis­tut­tu arti­ku­loi­maan kan­san ymmär­ret­tä­väl­lä kielellä.

  Kam­pan­join­ti oli perin­tei­seen tapaan pon­ne­ton­ta — vaa­li­mai­nok­set, leh­ti­mai­non­ta ja kär­kieh­dok­kai­den käyt­tö — ennen­kin on töpät­ty mut­ta opik­si pitäi­si ja voi­si jo ottaa. 

  Ympä­ris­tö­tee­mat eivät olleet vaa­lien kes­kus­te­lus­sa lain­kaan muka­na. Kes­kus­ta­puo­lu­een ympä­ris­tö­hal­lin­non alas­ajo, Ete­lä-Suo­men met­sät ja Itä­me­ri saa­ti epä­miel­lyt­täv­vään todel­li­suu­teen kuu­lu­va ilmas­ton­muu­tos eivät olleet lain­kaan muak­na. Vih­reät eivät itse­kään osoit­ta­neet aihee­seen kiinnostusta.

  Flirt­tai­lu akti­vis­tien kans­sa on Vih­reän puo­lu­een eri­tyi­son­gel­ma. Kan­na­bi­sak­ti­vis­tin muka­nao­lo lis­toil­la ei tuo­nut min­kää­lais­ta lisä­kan­na­tus­ta vaan pikem­min­kin lei­ma­si mui­ta­kin. Jos vaa­li­tu­los vie koh­ti vasem­mis­toak­ti­vis­ten äänes­tä­jä, tulos ei var­maan­kaan parane.

  Piraat­ti­puo­lue ja Kokoo­muk­sen täs­mä­ase Pet­te­ri Jär­vi­nen rokot­ti­vat Jyr­ki Kas­vin kan­na­tus­poh­jaa, mikä on sää­li — uuta tek­no­lo­gi­aa ymmär­tä­viä edus­kun­nas­sa on kovin vähän.

  Entä vaa­lien jäl­keen? Oppo­si­tion yhe­tis­toi­min­ta­rin­ta­ma Kepu, Vasem­mis­to ja Vih­reät on todel­la ikä­vä paik­ka. Yhteis­kun­nan toi­min­ta­ta­po­jen uudis­ta­mi­sen aja­mi­nen sii­nä jou­kos­sa ei ole kovin­kaan helppoa.

  Toi­vot­ta­vas­ti Vih­reis­sä säi­lyy libe­raa­li perin­ne ja ympä­ris­tö­nä­kö­kul­ma sekä yhteis­työ­ky­ky ja oma­lei­mai­suus. Suo­ma­lai­sen Vih­reän puo­lu­een perin­ne on onnek­si oma­pe­räi­nen ja myös eri­lai­nen kuin ruot­sa­lai­sil­la ja sak­sa­lai­sil­la sisarpuolueilla.

 34. Osmo,

  Onnek­si olkoon!

  Olet ansiok­kaas­ti nos­ta­nut Kau­pung­ki­suun­ni­te­lu­lau­ta­kun­nan asioi­ta esil­le blo­gis­sa­si. Haluan esit­tää vie­non pyyn­nön: Voi­sit­ko vas­taa­val­la taval­la myös jat­kos­sa nos­taa Edus­kun­nan valio­kun­tien työs­ken­te­lyä esille?

  Olen ymmär­tä­nyt, että valio­kun­ta­työ tapah­tuu salas­sa. Toi­saal­ta täl­lai­sel­le rivi­kan­sa­lai­sel­le kan­san­edus­ta­jien työn seu­raa­mi­nen jää aivan lii­kaa täy­sis­tun­nos­sa tapah­tu­van tyh­jän­pu­hu­mi­sen varaan. Toi­vot­ta­vas­ti pys­tyt kek­si­mään jon­kin­lai­sen kom­pro­mis­sin salai­suu­den ja avoi­muu­den välistä.


  Jari Mustonen

  1. Olen ymmär­tä­nyt, että valio­kun­ta­työ tapah­tuu salassa. 

   Valio­kun­ta­työs­ken­te­ly on yhtä salais­ta kuin lau­ta­kun­ta­työs­ken­te­ly. Mui­den puheen­vuo­ro­ja ei ole sal­lit­tua refe­roi­da. Asian­tun­ti­ja­lausun­not tule­vat jul­ki­suu­teen saman­ai­kai­ses­ti kuin mie­tin­tö, muistaakseni.

 35. Minus­ta sor­ruit­te yksin­ker­tai­ses­ti elitismiinne. 

  Se arro­gans­si ja taval­li­sen ihmi­sen hal­vek­sun­ta, mikä kan­na­no­tois­tan­ne pais­taa (myös tääl­lä sinul­ta) on jaloin kosketeltavaa. 

  Mitään et tulok­ses­ta ain­kaan illan mit­taan oppi­nut, kos­ka jo samaan hen­gen­ve­toon vaa­li­tu­los­ten sel­vit­tyä puhut aata­min­ai­kai­ses­ti “her­ra­vi­has­ta” kate­go­ri­soi­den näin per­su­jen äänes­tä­jät ala­luok­kai­sik­si ja tun­ne­poh­jal­ta valin­tan­sa tehneiksi. 

  Eli te olet­te nii­tä “her­ro­ja” — ei jää­nyt epäselväksi.

 36. Brax ja oikeus­mi­nis­te­riön huo­nos­ti val­mis­tel­lut lait ja nii­hin liit­ty­vä kes­kus­te­lu on minul­le yksi syy. Lisäk­si muis­tui mie­leen yksi Sin­ne­mäen tv-esiin­ty­mi­nen, jos­sa ener­gia­kes­kus­te­luun liit­tyen kom­men­tit oli­vat hänel­lä niin uto­pis­ti­sia että sii­tä oli rea­lis­mi kau­ka­na. Tyy­liin, eikö­hän jotain tek­no­lo­gi­aa täs­sä kehi­ty joka tekee ydin­voi­ma­lat tar­peet­to­mik­si. En itse kan­na­ta ydin­voi­maa, mut­ta tuol­lai­nen kom­ment­ti päät­tä­jäl­tä jon­ka pitää teh­dä pää­tök­siä nyt, ei ole kovin­kaan luot­ta­mus­ta herättävä.

 37. Arhin­mä­ki näyt­tää ja kuu­los­taa ihmi­sel­tä. Eli oli­si­ko aina­kin aika vaih­taa puheen­joh­ta­jaa, joka ei nyt näi­tä kri­tee­re­jä täytä?

  Lop­pu­ki­ris­tä sen ver­ran sanoi­sin, että itseä­ni aina­kin jäi ihme­tyt­tä­mään Sin­ne­mäen sek­sis­ti­nen posee­raus vah­vas­ti photsho­pa­tus­sa vaa­li-ilmoi­tuk­ses­sa, joka muis­tut­ti lähin­nä farkkumainosta. 

  Kalas­tel­tiin­ko mies­ten ääniä?

  En tie­dä onnis­tui­ko se, mut­ta epäi­len, että nais­ten ääniä se vei muutaman. 

  Jos oli­sim­me Suo­mi24-pals­tal­la sai­sin tie­tys­ti kuul­la ole­va­ni kat­ke­roi­tu­nut vii­den lap­sen lähiö­va­las-yksin­huol­ta­ja, joka kos­kaan ei ole saa­nut mies­tä. Mut­ta kun nyt sivis­ty­neel­lä pals­tal­la olem­me, niin ehkä näin ei käy.

 38. Minus­ta Osmon kom­men­tis­ta pais­taa läpi hyvin polii­ti­koil­le tyy­pil­li­nen aja­tus­mal­li. Toi­saal­ta ollaan kovas­ti ydin­voi­ma­vas­tai­sia, mut­ta istu­taan sil­ti ydin­voi­ma­myön­tei­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa. Toi­saal­ta ollaan lii­an luon­non­suo­je­li­joi­ta, mut­ta toi­saal­ta lii­an vähän. Kenen ääniä todel­li­suu­des­sa ollaan keräämässä?

  Vih­rei­den vies­ti äänes­tä­jil­le on seka­va. Hel­pos­ti käy niin, että kun tar­jo­aa kai­kil­le jotain (tai että teot, sanat ja muu vies­tin­tä eivät koh­taa), ei tar­joa oikein kenel­le­kään mitään. 

  Soi­ni onnis­tui tuo­maan sel­keäs­ti läpi Euro-krii­si-kri­tiik­kin­sä, jon­ka avul­la PS kerä­si saa­ta­vil­la ole­vat äänet. Vajaa 20% suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­ti tätä linjaa.

  Polii­tik­ko­jen ongel­ma­na tun­tui­si ole­van se, että ään­ten menet­tä­mi­nen pelot­taa enem­män kuin uusien äänien han­kin­ta. Aktii­vi­set net­ti­kes­kus­te­li­jat (esim. Osmo ja Hal­la-aho) saa­vat aja­tuk­sen­sa peril­le, jol­loin äänes­tä­jät voi­vat teh­dä rat­kai­sun­sa ensi­kä­den tie­don perus­teel­la, ilman val­ta­leh­dis­tön tulkintoja. 

  Suu­rin osa “ver­kon ulko­puo­li­sis­ta” ehdok­kais­ta ja polii­ti­kois­ta ovat samaa mös­söä. Se on sääli.

 39. Jyr­ki Kas­vi toden­nä­köi­ses­ti menet­ti var­sin pal­jon ääniä kos­ka Vih­reät koet­tiin pet­ty­myk­se­nä kan­sa­lai­soi­keus- ja tie­to­yh­teis­kun­ta-asiois­sa. Lex Nokia, pas­sien sor­men­jäl­ki­re­kis­te­ri, säh­köi­sen äänes­tyk­sen kokei­le­mi­nen ja kes­kus­te­lu­pals­to­jen yllä­pi­tä­jien pää­toi­mit­ta­ja­vas­tuu vedet­tiin kaik­ki läpi Vih­rei­den olles­sa hal­li­tuk­ses­sa. Kas­vi on pro­fi­loi­tu­nut näis­sä asiois­sa, mut­ta Suo­mes­sa äänes­te­tään ensi­si­jai­ses­ti puo­luet­ta. Sil­loin moni var­mas­ti koki, että vaik­ka Kas­vi onkin fik­su mies, aut­tai­si ääni Vih­reil­le epä­fik­su­ja ihmi­siä liikaa.

  http://iki.fi/arto.kekkonen/blogi/2011/04/18/kuihduttivatko-piraatit-kasvin/ ana­ly­soi tätä var­sin hyvin.

 40. Äkki­sel­tään vai­kut­taa sil­tä, että vaa­lis­sa oli pal­jol­ti kyse uskottavuudesta/oman edun tavoit­te­lus­ta sekä eteen­päin pyr­ki­vien polii­tik­ko­jen pii­lou­tu­mi­ses­ta todel­li­si­ne ambi­tioi­neen vai­kea­sel­koi­sen, sisä­pii­riin kuu­lu­mis­ta todis­ta­van kie­len­käy­tön ja mie­li­ku­vil­la pelaa­mi­sen taak­se. Ns. kan­sa ei ilmei­ses­ti kat­so täl­lais­ta enää läpi sor­mien niin kuin aiem­min ja hyvä niin.
  Vih­rei­den poliit­ti­nen uskot­ta­vuus oli mie­les­tä­ni aika­naan hyvin­kin kor­keal­la mut­ta rapau­tui pariin­kin ker­taan vaka­vas­ti näen­näi­sen ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­sen vuok­si kun vas­ta­pai­no­na oli niin­kin pie­ni asia kuin pät­kä­työt hyvi­ne etui­neen minis­te­ri­nä. Ns. vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta on hal­li­tuk­sen pie­ne­nä vähem­mis­tö­nä tur­ha puhua kovin pai­nok­kaas­ti. Vih­reis­sä lie­nee enää har­vas­sa Oden tapai­sia, jopa tar­jo­tuis­ta eduis­ta kiel­täy­ty­mään pys­ty­viä edus­ta­jia, jot­ka pys­ty­vät kui­ten­kin toi­mi­maan raa­dol­li­ses­sa politiikassa.
  Vih­reil­lä alkaa olla sama ongel­ma kuin dema­reil­la; alkuai­ko­jen ihan­teel­li­nen ohjel­ma on lii­ak­si toteu­tu­nut tai hyväk­syt­ty ylei­ses­ti ja aja­du­taan hal­li­noin­tiin min­kä pitäi­si olla päte­vän vir­ka­mie­his­tön hei­niä. Täl­löin tulee lii­an kova kiusaus aktii­vi­sil­le toi­mi­joil­le “luo­da kar­ri­ää­riä” ja jos­tain syys­tä juu­ri nyt se näkyi kannatuksessa.

 41. Sivuu­te­taan täl­lä ker­taa se, että vih­reis­sä on äänek­käi­tä ja näky­viä polii­tik­ko­ja, jot­ka ohjel­mal­laan tuo­vat mie­leen Sta­si­val­tion Obers­turm­bannfüh­re­rin, ja keh­taa­vat vie­lä mai­nos­taa ole­van­sa “arvo­li­be­raa­le­ja”.

  Yksin­ker­tai­nen point­ti: Mitä vih­reil­lä oli tar­jot­ta­vaa liik­ku­vil­le äänes­tä­jil­le? Ei mitään. Päin­vas­toin Uuden Suo­men blo­geis­sa vih­reät kir­joit­ta­jat vas­ta­si­vat epä­röi­vil­le äänes­tä­jil­le kom­men­teis­sa, että jos ei ole var­ma, niin kan­nat­taa äänes­tää jotain muu­ta. Kuin Pent­ti Mati­kai­nen kur­jim­pi­na aikoi­naan pelaa­jil­le: “Lähe vetään, kun vie­lä voit.” 

  Arvat­kaa mitä? Näin juu­ri tapahtui. 

  Uuti­nen: Poli­tii­kas­sa ei kat­so­ta, kuka on eni­ten oikeas­sa. Sii­nä kat­so­taan, kenel­lä on kannatusta.

 42. Eka­na­kin onnek­si olkoon uudel­le kansanedustajalle!

  Toi­sek­seen ana­lyy­si vai­kut­taa mun mie­les­tä aika tar­kal­ta ja selväpäiseltä.

  Ydin­voi­ma on vih­reil­le kah­den­suun­tai­nen ongel­ma. Toi­saal­ta moni on pet­ty­nyt sii­hen, että vih­reät jäi­vät hal­li­tuk­seen, joka päät­ti kah­des­ta uudes­ta ydin­voi­ma­lu­vas­ta. Toi­saal­ta moni on pet­ty­nyt sii­hen, että vih­reät niin yksi­tuu­mai­ses­ti vas­tus­ta­vat ydin­voi­maa. Niis­sä Jyr­ki Kas­vin äänes­tä­jis­sä, jot­ka hyl­kä­si­vät hänet näis­sä vaa­leis­sa, saat­toi olla monia, jot­ka teki­vät sen kos­ka kan­nat­ta­vat ydinvoimaa.

  Mun mie­les­tä tää jako menee niin, että on jen­giä jot­ka vas­tus­taa ydin­voi­maa peri­aat­tees­ta ja ne halu­aa, että nii­den kan­san­edus­ta­jat kans vas­tus­taa sitä täy­sin riip­pu­mat­ta mis­tään. Sit on jen­giä jot­ka ei kan­na­ta eikä vas­tus­ta ydin­voi­maa ja halu­aa, että nii­den kan­san­edus­ta­jat pun­nit­see hyö­ty­jä ja hait­to­ja ja argu­men­toi oman kan­tan­sa puolesta.

  Mul­le on tul­lu se kuva, että ensim­mäi­nen ryh­mä on vih­reis­sä vah­vem­pi ku jäl­kim­mäi­nen. Aina­kin ne argu­men­tit mitä täl­lä­kin blo­gil­la on esi­tet­ty ei oo hir­vees­ti vaikuttanu.

  Tpyy­luo­man ja tcrow­nin esil­lä pitä­mä ydin­voi­man vakuu­tuk­sen sosia­li­soi­mi­nen yhteis­kun­nal­le on mun mie­les­tä tois­ta­seks paras perus­te ydin­voi­maa vas­taan. Osmo sun argu­men­tit on jää­ny köy­käi­siks, mis­tä var­maan joh­tuu sekin, että az ym. koko ajan tivaa sul­ta sun oikee­ta ydin­voi­ma­kan­taa, kun ei voi oikein uskoa, että sä noin huo­noil­la argu­men­teil­la vas­tus­tai­sit sitä.

  Jos tää menee näin, niin rat­kai­su on tie­tys­ti miet­tiä nii­tä argu­ment­te­ja puo­leen ja toi­seen ja sit jos siel­lä “vastaan”-vaakakupissa on riit­tä­väs­ti kamaa, että niil­lä perus­teil­la voi vas­tus­taa ydin­voi­maa, niin sit vaan uskot­te­lee niil­le peri­aat­teen äänes­tä­jil­le, että joo oon ihan fanaat­ti­ses­ti ydin­voi­maa vastaan.

  Arhin­mä­ki vei Hel­sin­gis­sä pal­jon sel­lai­sia ääniä, jot­ka ennen oli­si­vat tul­leet vihreille.

  Tää on var­maan tot­ta. Ku nyky­ään ympä­ris­tö­asioi­den esil­lä pitä­mi­nen ei oo Vih­rei­den mono­po­li, niin tää oikeis­to/­va­sem­mis­to-sijoit­tu­mi­nen vai­kut­taa pakos­ti. Vähän paha sanoo, miten vih­reet vois täl­lä kase­lil­la kil­pail­la Kokoo­muk­sel­le ja Vasem­mis­to­lii­tol­le. Ne ei kui­ten­kaan oo kes­ke­nään niin hir­veen eri­lai­sia, että sii­hen väliin jäis kovin pal­jon nap­sit­ta­via äänestäjiä.

  Vih­reet on tus­kin val­mii­ta meneen talous­po­li­tii­kas­sa vasem­mis­tos­ta vasem­mal­ta ohi eikä oikeis­tos­ta­kaan oikeelta.

  Sit erot­tu­mis­kei­noks jää se toi­nen akse­li, libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi. Täs­sä mun mie­les­tä vih­reil­lä olis mah­dol­li­suuk­sii, mut­ta tätä var­maan värit­tää enem­män­kin mun opti­mis­ti­suus sen suh­teen, että Suo­meen saa­tas oikees­ti libe­raa­li puo­lue. Nyt mun mie­les­tä vih­reet on suun­nil­leen yhtä kon­ser­va­tii­vi­nen ku vasemmistoliitto.

  (Kon­ser­va­tii­vi­suus täs­sä tar­kot­taa ihmis­ten yksi­tyi­s­asiois­ta päät­tä­mis­tä, tyy­liin pyöräilykypäräpakko.)

  ”Vasem­mis­to­fe­mi­nis­tien” mai­ne kar­kot­ti kokoo­muk­seen nii­tä, jot­ka hor­jui­vat kokoo­muk­sen ja vih­rei­den välillä.

  njoo, mut miks ei vaan puhuis femi­nis­mis­tä. Se var­maan rokot­ti ääniä ja niis­tä­kin sun “hyvis­tä jät­kis­tä” kui­ten­kin osa kan­nat­ti suku­puo­li­kiin­tiöi­tä. Ei sitä nyt voi viher­pes­tä jol­lain DI-tutkinnolla.

  Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­nas­sa moni luot­ti enem­män suu­riin puo­luei­siin kujin vihreisiin.

  Mä luu­len, että suu­ri osa niis­tä, jot­ka oikees­ti pel­käs Perus­suo­ma­lai­sia äänes­ti nyt Vih­rei­tä tai Vasem­mis­to­liit­too. Tus­kin sitä niin pal­jon pelät­tiin iso­jen kau­pun­kien nuor­ten vasem­mis­to­lai­ses­ti ajat­te­le­vien ulkopuolella.

 43. Ydin­voi­ma. Ei kes­kei­nen. Fukus­hi­ma ei näkö­jään tuo­nut ääniä. Vaik­ka hal­li­tuk­ses­sa pysy­mi­ses­tä on pidet­ty mete­liä, kai se ja ylei­nen tiuk­ka ydin­voi­ma­vas­tai­suus oli jo ennal­ta aika hyvin tiedossa.

  Arhin­mä­ki. Voi selit­tää jotain Hel­sin­gis­sä, mis­sä pudo­tus olis esim. Uut­ta­maa­ta suu­rem­pi. Ei kui­ten­kaan mikään val­ta­kun­nal­li­nen selitys.

  Vasem­mis­to­fe­mi­nis­tit. Tämä liit­tyy vih­rei­den ylei­seen asen­noi­tu­mi­seen. Kir­joi­tan täs­tä lisää alempna.

  Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­ta. Tämä tor­jun­ta-asen­ne oli ehkä yksi perus­suo­ma­lais­ten voi­ton (ja siis mui­den puo­luei­den tap­pion) avai­mis­ta. Jokai­nen perus­suo­ma­lai­sia hal­vek­si­nut lause nos­ti perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus­ta. Pitää ottaa huo­mioon, että suu­ri osa kan­sas­ta ei näkö­jään halun­nut­kaan tor­jua perus­suo­ma­lai­sia, vaan pal­ki­ta heidät.

  Ympä­ris­tö­puo­lue. Luu­len että moni kokee vih­rei­den ole­van yti­mer­tään arvo­li­be­raa­li hie­man vasem­mal­le kal­lis­ty­va city­puo­lue. Monel­le luon­toa arvos­ta­val­le tuo cock­tail voi olla liikaa.

  Oikeis­to-vasem­mis­toak­se­li. Ei ehkä kes­kei­nen jut­tu, vaik­ka viit­ta­sin­kin tuos­sa edel­lä mah­dol­li­seen vasem­mis­to­lai­suu­den vieroksuntaan.

  Lop­pu­ki­ri. En huo­man­nut mitää eri­kois­ta. Sin­ne­mä­ki oli lop­pu­tais­tois­sa oma itsen­sä, sekä hyväs­sä että hunossa.

  Vaa­li­ma­te­ma­tiik­ka. Tämä tuo ja vie aina joi­tain paik­ko­ja. En huo­man­nut mitään tämän erikoisempaa.

  Sit­ten pari yleis­tä kommenttia.

  Vaa­lien tren­di oli perus­suo­ma­lais­ten voit­to. Jos halu­taan tii­vis­tää, niin ehkä vaa­leis­sa oli kyse kapi­nas­ta euroop­pa­po­li­tiik­kaa, mamu­po­li­tiik­kaa ja yli­mie­li­siä puo­luei­ta vas­taan. Vih­reät on var­maan­kin “syyl­lis­ty­nyt” kaik­keen kol­meen. Muut puo­lu­eet kär­si­vät ehkä enem­män, mut­ta var­maan­kin myös perus­suo­ma­lai­sis­ta mui­ta kau­em­pa­na ole­vat vih­reät. Puo­luei­den kor­rup­tio voi­si olla nel­jäs tee­ma, mut­ta tämä ei kos­ke vih­rei­tä (pait­si ehkä hie­man irra­tio­naa­li­se­na hei­jas­tu­ma­na koko hallitukseen).

  Vih­reät saat­taa olla Suo­men eli­tis­ti­sin puo­lue. Vih­reät on monis­sa yksit­täi­sis­sä asiois­sa jyr­kän oikeaop­pi­nen. Täs­tä tuli­si pit­kä lis­ta. Tuo femi­nis­mi on yksi. Vih­reät tun­tu­vat myös hal­vek­si­van junt­te­ja, sivis­ty­mät­tö­miä, perus­suo­ma­lai­sia yms. Aika moni poten­ti­aa­li­nen kan­nat­ta­ja saa jon­kun pii­kin itseen­sä. Suo­mes­sa on pal­jon luon­non ystä­viä, mut­ta vih­rei­den palet­ti on rää­tä­löi­ty Hel­sin­ki­läi­sil­le eli­tis­teil­le, ei taval­li­sel­le kan­sal­le. Olla­ko siis koko kan­san yleis­puo­lue vai sisään­päin läm­piä­vä cityih­mis­ten jouk­ko. Vih­reät rajoit­taa täs­sä mie­les­sä kan­na­tus­poh­jaan­sa liki tar­koi­tuk­sel­la. Sin­ne­mä­ki on ihan kel­po puheen­joh­ta­ja, mut­ta on var­maan­kin kal­lis­ta­nut ihmis­ten mie­li­ku­via vih­reis­tä hie­man city­fe­mi­nis­ti­seen suun­taan. Point­ti­ni on siis sii­nä, että vih­reät ei näkö­jään edes halua olla koko kan­san puo­lue (pait­si sit­ten kun kan­sa “sivis­tyy” kun­nioit­ta­maan vih­rei­den valit­se­mia arvoja).

 44. ”Vasem­mis­to­fe­mi­nis­tien” mai­ne kar­kot­ti kokoo­muk­seen nii­tä, jot­ka hor­jui­vat kokoo­muk­sen ja vih­rei­den välil­lä. Vih­reis­sä toi­mi­vat nai­set ovat täl­tä osin pal­jon mai­net­taan parem­pia, mut­ta mai­ne on se, joka ratkaisee. ”

  Joo, nais­ten vika! Tyh­mät naiset.

  1. Joo, nais­ten vika! Tyh­mät naiset.

   En sano­nut näin. Ennak­ko­luu­lo­jen vika. Yri­tin vain ker­toa, mil­lais­ta palau­tet­ta olen saa­nut. On sitä luet­ta­vis­sa täl­lä blogillakin.

 45. Aika pin­nal­li­sel­ta poh­din­ta vai­kut­taa. Ydin­voi­ma on tie­ten­kin yksi asia, pidän kyl­lä tär­keäm­pä­nä sitä, että vireät eivät ole enää muu­tos­voi­ma ja aidon kan­san­lais­liik­keen piir­teet ovat unohtuneet.
  Puhu­via päi­tä riit­tää mut­ta sisäl­töä vähemmän.

 46. Ehkä ei kan­nat­tai­si vie­raan­nut­taa nii­tä puna­vih­rei­tä kau­pun­ki­lais­nai­sia, jois­ta ymmär­tääk­se­ni kui­ten­kin suu­ri osa Vih­rei­den äänes­tä­jä­kun­nas­ta kui­ten­kin edel­leen­kin koostuu.

 47. Oikeas­ti hei, mie­luum­min rehel­li­nen Jus­si Hal­la-Aho kuin Anni Sin­ne­päin­mä­ki, Johan­na Sumu­tus­vuo­ri tai M. Puoskari.

 48. Unoh­dat tie­toi­ses­ti Jussin. 

  Toi­sin kuin luu­let, hän vei teil­tä ääniä myös. Jokai­nen vih­reä ei halua Suo­mea täy­teen somaleita. 

  Aina löy­tyy niin usko­vai­sia, jot­ka äänes­tä­vät kris­til­li­siä ja aina niin ruot­sin­kie­li­siä, jot­ka äänes­tä­vät RKP:tä.

  Sen sijaan teil­lä ei ole kun­nol­lis­ta annet­ta­vaa pudas­jo­ke­lai­sel­le luo­mu­lam­paan ympä­ril­lä pyö­ri­väl­le itu­jen kans­sa puu­has­te­le­val­le kan­to­lii­na­äi­dil­le sen koom­min kuin taval­li­sel­le luon­toar­vo­ja kun­nioit­ta­val­le sta­di­lai­sel­le, joka autoi­lee koi­rien­sa kans­sa Luuk­kiin ulkoilemaan. 

  Iso­na vir­hee­nä pidän myös Her­li­nin tuo­te­mer­kin luva­ton­ta — jos­kin nyt sit­ten lail­lis­ta — käyttöönottoa. 

  Tätä menoa häviät­te koko puo­lue­kar­tal­ta, mitä en ollen­kaan pidä huo­no­na asiana.

 49. Mel­koi­nen epä­us­ko iski meil­lä­kin koti­soh­val­le, kun ensim­mäi­set luvut jyt­käh­ti­vät ruutuun.

  Tuo ydin­voi­ma on yksi asia, joka itseä­ni­kin mie­ti­tyt­tää. En ole omaa mie­li­pi­det­tä­ni saa­nut muo­dos­tet­tua ja täs­sä blo­gis­sa­si­kin käy­ty kes­kus­te­lu vain vai­keut­taa sitä. Jyrk­kä ei saat­taa kar­koit­taa minut jat­kos­sa, jos hyö­ty­jä, vaa­ro­ja ja hin­taa ei esi­tel­lä koko­nais­val­tai­ses­ti. Vaa­lia­see­na on se ollut help­po vih­rei­tä vas­taan, vaik­ka­kin täy­sin perusteeton.

  Kes­kus­te­lin kes­ki­suo­ma­lais­ten van­hem­pie­ni kans­sa vaa­leis­ta. Isä­ni äänes­ti per­su­ja ja hänel­lä oli ihan hyväk­syt­tä­viä perus­te­lui­ta kan­nal­leen. Joku toi­nen muis­taak­se­ni kom­men­toi Osmon vii­mei­sin­tä Vih­reän lan­gan kir­joi­tus­ta ja vih­rei­den (ja mui­den­kin) jou­kos­sa esiin­ty­vää yli­mie­li­syyt­tä per­su­jen sano­maa koh­taan. Lues­ke­lin hei­dän kasaa­maan­sa ohjel­maa esit­te­le­vää kal­vo­sar­jaan­sa ja oli siel­lä ihan jär­ke­viä­kin asioi­ta, vaik­ka sisäl­tö oli pai­koin var­sin tri­vi­aa­lia. Kukaan “vaka­vas­ti otet­ta­va polii­tik­ko” ei näh­däk­se­ni ole otta­nut kan­taa per­su­jen ohjel­man hyviin puo­liin. Kom­men­tit tai­si­vat olla tasoa “teh­kää koti­läk­syn­ne”. Vähät­te­ly on omi­aan ylit­tä­mään ärsytyskynnyksen.

  Edel­li­seen liit­tyen lues­ke­lin aamul­la PS:n koti­si­vu­ja ja siel­tä arvo­ja (http://www.perussuomalaiset.fi/arvomaailmamme). Otsi­kon kan­san­val­lan puo­les­ta kir­joi­te­taan: “Toi­mi­van demo­kra­tian edel­ly­tys on läpi­nä­ky­vä pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mä, jota kan­sa­lai­sen on help­po ymmär­tää ja seu­ra­ta.” Tuo­kin oli­si ollut ennen ja nyt jäl­keen vaa­lien hyvä point­ti mihin tart­tua. Oli­si­vat­ko esim. Vih­reät tai sinä Osmo ehdot­taa per­suil­le yhteis­työ­tä läpi­nä­ky­vyy­den edis­tä­mi­sek­si. Siten aina­kin tämä blo­gi on ollut itsel­le­ni, joka ei poli­tiik­kaa kui­ten­kaan mää­rät­tö­mäs­ti seu­raa. Onnis­tui­si­ko puo­luei­den (yhdes­sä yksi­löi­den lah­joi­tus­ten kans­sa) rahoit­taa hal­lin­nos­ta riip­pu­ma­ton poh­ti­mis­sää­tiö, jon­ka teh­tä­vä­nä oli­si aktii­vi­ses­ti esit­tää argu­ment­te­ja val­mis­teil­la ole­vis­ta laeis­ta puo­les­ta ja vas­taan — ja yksi­ker­tais­tet­tu­ja vaih­toeh­to­ja. Ehkä tuo on lii­kaa vaa­dit­tu ja meni­si tappeluksi.

 50. Yli­opis­to­kau­pun­kien aka­tee­mi­ses­sa kave­ri­pii­ris­sä elää hel­pos­ti omas­sa kuplas­saan eikä näe sitä Suo­men val­lit­se­vaa perus-todellisuutta.

  En ole uskal­ta­nut face­boo­kis­sa kom­men­toi­da aka­tee­mi­sil­le viher­tä­vil­le ystä­vil­le­ni (joi­hin kuu­luu mm. vih­rei­den kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­ta) kuin­ka nai­ve­ja ja type­riä he ovat hauk­kues­saan jat­ku­vas­ti per­su­ja tyh­mik­si rasisteiksi.

  Mil­lä taval­la esi­mer­kik­si Lai­la Kos­ke­la (PS) on rasis­ti tai popu­lis­ti? Vai oli­si­ko Oras Tynk­ky­nen ollut pie­ni­tu­loi­sel­le elä­ke­läi­sel­le se fik­sum­pi vaihtoehto?

 51. Vie­lä yksi koh­ta: “Uusi Suo­mi” ‑kam­pan­ja, joka sor­tui omaan näp­pä­ryy­teen­sä yrit­täes­sään kik­kail­la vakiin­tu­neil­la sym­bo­leil­la. Kaik­ki äänes­tä­jät eivät ehkä huo­man­neet sitä post­mo­der­nia iro­ni­aa ja sym­bo­lis­ten ele­ment­tien hal­tuun­ot­toa, joka oli tavoitteena. 

  Aina­kin omas­sa lähi­pii­ris­sä ihan viher­mie­li­set­kin ihmi­set tote­si­vat että tai­taa olla omat ideat vähis­sä. Kokoo­mus onnis­tui aika­naan “työ­väen­puo­lue” ‑lei­kit­te­lyl­lään, mut­ta samaa ide­aa ei voi tois­taa usei­ta ker­to­ja, se tun­tuu vain lais­kal­ta mat­ki­mi­sel­ta. Slo­ga­nien on olta­va lyhyi­tä joo, mut­ta lii­ka pel­kis­tä­mi­nen hämär­tää viestiä. 

  Muu­ten­kin tämä blo­gi tun­tui ole­van ainoa paik­ka jos­sa puhut­tiin kon­kreet­ti­sis­ta vih­reis­tä tavoit­teis­ta sel­lai­sel­la taval­la jos­ta äänes­tä­jät tajusi­vat myös sen miten esi­te­tyt aja­tuk­set vai­kut­ta­vat omaan elämään. 

  Kyl­lä­hän ste­reo­tyyp­pi­vih­reät ovat toki kovin älyk­käi­tä ja tyk­kää­vät perus­tuu­li­pu­kuih­mi­siä enem­män maa­il­maa­pa­ran­ta­vis­ta abstrak­teis­ta teo­riois­ta ja ideo­lo­gi­sis­ta uto­piois­ta mut­ta näi­nä aikoi­na on se omas­sa arjes­sa sel­viä­mi­nen kui­ten­kin monel­la kaik­kein pääl­lim­mäi­se­nä ajateltavana.

 52. Minä osaan arvioi­da vain omal­ta koh­dal­ta mik­si en äänes­tä­nyt vih­rei­tä. Saat­taa olla että joku muu­kin on koke­nut samoin.

  Nel­jä vuot­ta sit­ten olin Ter­ho Pur­siai­sen vaa­li­ti­lai­suu­des­sa, jos­sa oli läs­nä usei­ta Vih­rei­den vai­kut­ta­jia. Hei­dän käy­tök­sen­sä poten­ti­aa­lis­ta äänes­tä­jää koh­taa oli niin yli­mie­lis­tä, että pää­tin etten äänes­tä Vih­rei­tä ikinä.

 53. Poliit­tis­ten kom­men­taat­to­rien peri­syn­ti on teh­dä asiois­ta lii­an vai­kei­ta, ei puo­lue­po­li­tii­kan nyans­sit seli­tä mak­ro­ta­sol­la äänes­tys­käyt­täy­ty­mis­tä. Hal­li­tuk­ses­sa kulu­te­taan kan­na­tus­ta, oppo­si­tios­sa sitä han­ki­taan. Se että lai­va vuo­taa vasem­mas­ta kyl­jes­tä ei ole oikeis­to­hal­li­tuk­sen jäl­keen mikään ihme.

  Jos nyt jotain spe­si­fi­sem­pää halu­aa niin itsel­lä pis­ti sil­mään että vih­rei­den vaa­li­ju­lis­tees­sa mihin tavoit­teet oli tii­vis­tet­ty oli muis­taak­se­ni kah­dek­san koh­taa, tjsp.

 54. Vie­lä yksi tapaus joka on vie­nyt mai­net­ta vih­reil­tä, tosin syyt­tä suot­ta: heh­ku­lam­puis­ta luo­pu­mi­nen. Syyt­tä suot­ta sik­si että pää­tös­tä on ollut teke­mäs­sä EU-par­la­men­tis­sa moni muu­kin, sitä­pait­si myös usea muu talous­a­lue on luo­pu­mas­sa niis­tä. Omiin sil­miin on osu­nut USAs­sa asias­ta nous­sut älämölö.

  Mie­li­ku­vis­sa tämä on men­nyt käsit­tääk­se­ni pit­käl­ti Satu Has­sin syyk­si, mut­ta niin­kuin sanoin, aiheettomasti.

 55. Nimi­mer­kin “Hoh hoi­jaa” kom­ment­ti on vali­tet­ta­van ylei­nen vih­rei­den ja eri­tyi­ses­ti femi­nis­min kan­nat­ta­jien tapa rea­goi­da kri­tiik­kiin. Kun ongel­ma esiin­tyy mie­li­ku­va- ja suo­sit­tuim­muus­ta­sol­la, ongel­ma joh­tuu mie­li­ku­vis­ta. Mie­li­ku­via voi muut­taa kui­ten­kin vain muut­ta­mal­la puhe­ta­paa ja toi­min­taa niin, että mah­dol­li­nen ris­ti­rii­ta puhe­ta­vas­sa ei pal­jas­ta tai viit­taa “vää­rään” ts. ei-halut­tuun mielikuvaan.

  Oli vih­rei­den lin­ja mikä hyvän­sä, niin mie­li­ku­va täy­sin tol­kut­to­mas­ta mie­li­pi­de­vai­nos­ta vah­vis­tuu joka ker­ta, kun käyt­tää poliit­ti­ses­ta vas­tus­ta­jas­ta epä­asial­lis­ta kie­li­ku­vaa, tai kun käyt­tää sar­kas­mia, joka perus­tuu tahal­li­seen vää­ri­nym­mär­ryk­seen. Tätä esiin­tyy eri­tyi­ses­ti “mies­asian” koh­dal­la, mut­ta myös ydin­voi­man ja vie­lä enem­män maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sen kohdalla.

  Ja ikä­väk­se­ni jou­dun totea­maan, että Osmo itse ei ole ollut täy­sin syy­tön täs­sä. Ymmär­rän, jos subs­tans­si- ja jopa muo­to­puo­lel­la Hal­la-ahon esit­tä­mät teks­tit ovat vas­ten­mie­li­siä (aina­kin minus­ta monet var­hai­sim­mis­ta oli­vat, tosin minus­ta vii­me­ai­koi­na media­kri­tiik­ki on saa­nut suu­rem­man roo­lin, mikä hänen ansiok­seen las­ket­ta­koon), mut­ta vali­tet­ta­vas­ti monel­le luki­jal­le on syn­ty­nyt mie­li­ku­va, että Osmo hauk­kuu Jus­sia täy­sin aiheetta. 

  Oli­si has­sun­haus­kaa, jos Hal­la-aho ja Soi­nin­vaa­ra lai­tet­tai­siin vie­rek­käin istu­maan edus­kun­ta­sa­liin. Aina­kin teo­rias­sa se oli­si mahdollista… 🙂

 56. Kat­se­lin tuos­sa sun­nun­tai­na päi­väl­lä Koi­vusa­lon elo­ku­vaa Tääl­lä poh­jan­täh­den alla I ja miten kirk­ko­her­ran rou­va kier­si mökis­tä mök­kiin kerää­mäs­sä nimiä kan­sa­lai­sadres­siin. Elo­ku­vas­ta oli jätet­ty pois, miten hän myö­hem­min odot­ti, kuin­ka maa­lais­kan­sa herää ja nuor­suo­ma­lai­set saa­vat yli sata paik­kaa uuteen yksi­ka­ma­ri­seen edus­kun­taan. Kan­sa äänes­ti vää­rin ja edus­kun­taan valit­tiin­kin 80 sosialistia.

  Kat­soin sitä ja sit­ten näin mie­les­sä­ni, kuin­ka Osmo yrit­tää selit­tää kan­san syvil­le riveil­le perus­tu­lon ole­mus­ta tai kuin­ka lap­si­li­sää ei ole oikeas­ti vähen­net­ty toi­meen­tu­lo­tues­ta vään­tä­mäl­lä mate­maat­tis­ta kaa­vaa, niin.…

  … eipä tul­lut enää vaa­li­tu­los yllä­tyk­se­nä. Eliit­ti ja kan­sa ovat edel­leen monis­sa suh­teis­sa hyvin etääl­lä toisistaan.

 57. Vih­reät oli­vat näky­mät­tö­miä kes­kus­te­lus­sa euron pelas­tus­mil­jar­deis­ta, joka kui­ten­kin oli yksi vaa­lien pää­tee­mois­ta. Ne, jot­ka halusi­vat äänes­tää joko puo­les­ta tai vas­taan, äänes­ti­vät mui­ta puolueita. 

  Vih­reil­lä ei ollut sel­lais­ta lop­pu­ki­ri­vaih­det­ta kuin Soi­nil­la, dema­reil­la ja Arhin­mäel­lä. Vih­reät jäi­vät hil­jai­se­na hal­li­tus­puo­lu­ee­na ilman omaa syy­tään Por­tu­ga­lin tapah­tu­mien jalkoihin.

 58. Onnek­si olkoon eduskuntapaikasta
  Oikeas­ti, oike­aa eko­lo­gi­aa aja­va, oikeas­ti libe­raa­li puo­lue, sel­lais­ta minä kan­nat­tai­sin, muis­ta en tiedä.

 59. Art­tu­ri B:

  vih­reet on suun­nil­leen yhtä kon­ser­va­tii­vi­nen ku vasemmistoliitto

  Kon­ser­va­tii­vi­sem­pi.
  Eikös se juu­ri käy­nyt sel­väk­si että Piraat­ti­puo­luet­ta lukuu­not­ta­mat­ta Vasem­mis­to­liit­to on vaa­li­ko­ne­vas­taus­ten perus­teel­la Suo­men libe­raa­lein puolue!
  Monil­ta on men­nyt ohi, ettei kysees­sä enää(?) ole mikään van­ho­jen kom­mu­nis­tien keskustelukerho.

  Kysees­sä toki on vasem­mis­to­li­be­raa­lius, joka ei kai­kil­le kel­paa. Minus­ta taas oikeis­to­li­be­ra­lis­tit tur­han usein muis­tut­ta­vat oikeis­to­kon­ser­va­tii­ve­ja, jois­sa menee jo molem­mis­sa akse­leis­sa väärin.

  Juho Laa­tu:

  Pitää ottaa huo­mioon, että suu­ri osa kan­sas­ta ei näkö­jään halun­nut­kaan tor­jua perus­suo­ma­lai­sia, vaan pal­ki­ta heidät.

  Kun kysees­sä on pro­tes­ti­kan­na­tus, ei voi suo­raan läh­teä sii­tä, että “ne nyt vaan on tom­moi­sia”. “Kat­to­kaa nyt miten hölmöjä!”

  Sil­loin pitää olla rehel­li­nen, kat­soa pei­liin ja sanoa muil­le, että oikeas­sa olet­te, vikaa löy­tyy, pro­tes­ti on oikeu­tet­tu ja sit­ten ker­toa, että tut­ki­taan asiat uudes­taan avoi­min mie­lin koko poliit­ti­sen jär­jes­tel­män perus­taa myö­ten ja kor­ja­taan mikä­li kor­jat­ta­vaa on, ja että ollaan oltu tur­han yli­mie­li­siä ja sii­hen tulee nyt muu­tos, mut­ta tuo poruk­ka ajaa ihan oikeas­ti aika huo­noa poli­tiik­kaa ja sit­ten perus­tel­la se. Ja lopuk­si vie­lä vies­tiä, että ollaan kui­ten­kin val­mii­ta läh­te­mään kor­jaa­maan viko­ja yhdessä.

  Pro­tes­til­la on joku syy eikä se yleen­sä lii­ty niin­kään liik­keen aja­maan poli­tiik­kaan vaan asioi­hin siel­lä taus­tal­la. Halu­taan muu­tos­ta.

  Ja Kas­vil­la­kin
  muu­ten on pal­jon kom­ment­te­ja asi­aan liit­tyen. Kan­nat­taa lukea nekin.

  Oli­si­pa muu­ten kiva saa­da nämä kes­kus­te­lut yhdis­tet­tyä. Vie­lä on tek­niii­kal­la kehit­ty­mi­sen varaa.

 60. Olen aina äänes­tä­nyt Vih­rei­tä vaa­leis­sa — pait­si täl­lä ker­taa. Täl­lä ker­taa äänes­tin Kokoo­mus­ta estääk­se­ni PS:n kas­vua suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si. Olen Eli­nan kans­sa samaa miel­tä sii­nä, että Sin­ne­mäen vii­mei­set vaa­li­mai­nok­set Hesa­ris­sa oli­vat luo­kat­to­mia, kuin sek­sis­ti­siä fark­ku­mai­nok­sia. Eivät pur­reet mie­hiin eivät nai­siin? Tele­vi­sion suu­res­sa vaa­li­kes­kus­te­lus­sa vii­me tors­tai­na “kak­sin­tais­te­lus­sa” Arhin­mä­ki voit­ti Sin­ne­mäen 6–0. Vih­rei­den puheen­joh­ta­ja vai­kut­ti todel­la väsy­neel­tä ja halut­to­mal­ta kes­kus­te­luun. Jois­sa­kin aikai­sem­mis­sa Sin­ne­mä­ki oli haus­ka ja nokkela. 

  Vih­reät eivät pys­ty­neet edes rajaa­maan ydn­voi­ma­la­lu­pia yhteen vaan nii­tä tuli jopa kak­si vii­me vaa­li­kau­del­la, mikä on var­mas­ti näh­ty vih­rei­den täy­del­li­sek­si epäonnistumiseksi.

  Osmo Soi­nin­vaa­ran vaa­lioh­jel­ma oli prag­maat­ti­suu­den hui­pen­tu­ma ilman yhtään todel­lis­ta ympä­ris­tö­ky­sy­mys­tä, mikä on osal­taan saat­ta­nut vähen­tää ääniä Hel­sin­gis­sä. Soi­nin­vaa­ra miel­le­tään sosi­aa­li- ja kau­pun­ki­po­lii­ti­kok­si, var­mas­ti hyväk­si sel­lai­sek­si, mut­ta ympä­ris­töä pai­not­ta­vat äänes­tä­jät eivät vält­tä­mät­tä kal­lis­tu Soininvaaraan.

  Tär­keä teki­jä otap­pios­sa on var­mas­ti myös PS:n pro­tes­ti­ää­nien vas­ta­pro­tes­ti SDP:lle ja Kokoo­muk­sel­le “vih­rei­den äänipotista”.

 61. Onnit­te­lut ensin läpi­pää­sys­tä! Itse en vih­rei­tä kan­na­ta, mut­ta jos joku vih­reä sin­ne edus­kun­taan kuu­luu, niin Soininvaara. 

  Tap­pion syis­tä yhdyn aina­kin tuo­hon ydin­voi­ma-ana­lyy­siin. Jos puo­lue pro­fi­loi­tuu ydin­voi­ma­vas­tai­sek­si ja sil­ti on muka­na hal­li­tuk­ses­sa, joka päät­tää kah­den ydin­voi­ma­lan raken­ta­mi­ses­ta, niin on tuo aika­moi­nen isku sil­le fanaat­ti­ses­ti ydin­voi­maa vas­tus­ta­val­le äänes­tä­jä­kaar­til­le. Veik­kai­sin, että tämä on asia, jos­sa ette sil­lä Tie­de­puo­lu­eek­si julis­tau­tu­mi­sel­la muu­ta kuin mene­tä ääniä. Se, mitä minun kal­tai­set tie­deus­ko­vat ydin­voi­man kan­nat­ta­jat alka­vat posi­tii­vi­sem­min suh­tau­tua tei­hin, kom­pen­soi­tuu monin ver­roin nii­den toi­sen lai­dan poru­koi­den poislähtönä. 

  Minus­ta on siis hie­noa, jos oikeas­ti puo­lu­ee­na teet­te niin kuin julis­tat­te tuon tie­teen suh­teen, mut­ta “junt­ti­ää­niä” oli­sit­te kyl­lä saa­neet enem­män, jos oli­sit­te tiu­kas­ti pitä­neet ideo­lo­gias­tan­ne kiinni.

 62. Sanoi­sin että varo­vai­suus. Vih­reät oli­vat lii­an varo­vai­sia tär­keim­mis­sä ohjel­ma­koh­dis­saan. Mm 12 tee­siä oli­vat lii­an suur­piir­tei­siä. Ydi­voi­ma asias­sa oli­si voi­nut hyö­kä­tä pal­jon voi­mak­kaam­min tule­van ydin­voi­man ulko­mail­le myyn­tiä vas­taan. Yksi lähes käyt­tä­mät­tä jää­nyt ase oli ruu­an pak­kaus­mer­kin­nät ja lisä­ai­neieet. Jos OS:n (ylä-asteel­la pois) tai vih­rei­den alkuperäistä,(vähennetään ylä-asteel­la ja itä-suo­meen venä­jä vaih­toeh­to), pak­ko­ruot­si kan­taa ei oli­si vesi­tet­ty ten­teis­sä, oli­si myös saa­tu lisää ääniä.
  Vaa­li­ten­teis­sä meni pal­jon pie­leen. Vas­tus­ta­jal­le ei kos­kaan saa nau­raa, ei tuhah­del­la tai hymäh­del­lä. Kat­so­kaa vaik­ka Rein­feld­tiä tai Oba­maa, vas­tus­ta­jal­le pitää aina vas­ta­ta vaka­vas­ti ja niin hyvin kuin mahdollista.

 63. Nyt Vih­reil­lä on lois­ta­va paik­ka kor­ja­ta ne pöl­jäi­lyt mis­tä äänes­tä­jät luul­ta­vas­ti ran­kai­si­vat; äly­tön suh­tau­tu­mi­nen ydin­voi­maan, jät­tää “femi­nis­mi” sin­ne min­ne se kuu­luu ja puhua tasa-arvos­ta, olla oikeas­ti libe­raa­li, eikä suin­kaan vetää Braxin lin­jaa jos­sa sanan­va­paus on pelk­kää paperia.

  Hyvä täs­tä vie­lä tulee. Nel­jä vuot­ta aikaa rakentaa!

 64. Mie­les­tä­ni vih­reät ja kes­kus­ta hävi­si­vät pit­käl­ti samas­ta syys­tä, eli kyvyt­tö­myy­des­tä esit­tää sano­maa vaa­li­kam­pan­jas­sa. Vih­rei­den kam­pan­jas­ta ei jää­nyt mie­leen oikein muu­ta kuin perus­suo­ma­lais­ten vas­tus­tus ja kes­kus­tan kam­pan­ja kes­kit­tyi Kivi­nie­men pitä­mi­seen pääministerinä.

 65. Samoil­la lin­joil­la Niko Mik­ka­sen kanssa.

  Ydin­voi­man osal­ta toi­voi­sin vähän koh­tuul­li­sem­paa, mut­ta sil­ti vas­tus­ta­vaa lin­jaa. Pak­ko­ruot­sin tuke­mi­nen on kenel­tä tahan­sa pait­si rkp:ltä aivan älytöntä.

  Äänes­tin sil­ti Vih­rei­tä, kos­ka uskon puo­lu­een pys­ty­vän teke­mään fik­su­ja kom­pro­mis­se­ja kuun­te­le­mal­la myös vas­ta­puol­ta. Vih­reis­sä on lisäk­si todel­la pal­jon kor­keas­ti kou­lu­tet­tua väkeä, ja se luo aina­kin uskoa Vih­rei­den kykyyn kat­soa asioi­ta tie­teel­li­ses­tä näkökulmasta.

  Ehkä muut eivät sit­ten näh­neet tar­peek­si hyviä puo­lia. Yksi syy alhai­seen menes­tyk­seen voi olla sekin, että suu­rin osa äänes­tä­jis­tä ei yksin­ker­tai­ses­ti tajua että Vih­reät on muu­ta­kin kuin ympäristöpuolue.
  Toi­saal­ta Per­sut­kin sai­vat 34 uut­ta paik­kaa yhdel­lä asial­la ratsastaen…

 66. Vih­rei­den eli­tis­mi ja yli­mie­li­syys taval­lis­ta kan­saa koh­taan, epä­suo­ma­lai­suus, suo­ra­nai­nen kan­sal­li­nen itseinho…

  Yli­mie­li­syy­den yksi osoi­tus oli Uusi Suo­mi-logon riis­to Uusi Suo­mi- verkkolehdeltä.

 67. Hyvä huo­mio Soi­nin­vaa­ral­ta, että ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­nen on kak­si­te­räi­nen miek­ka. Minä äänes­tin hän­tä, vaik­ka kan­na­tan jär­ke­vää suh­tau­tu­mis­ta ydinvoimaan. 

  Ydin­voi­ma ei ole maa­il­man hie­noin ener­gian­tuo­tan­to­muo­to, mut­ta eivät ole kivi­hii­li ja öljy­kään, ja jos­tain ener­gi­aa tar­vi­taan. Ydin­voi­ma­lat ovat kehit­ty­neet Tsher­no­by­lin ajois­ta, ja minus­ta on käsit­tä­mä­tön­tä, että vih­reät ovat vas­tus­ta­neet Lovii­san voi­ma­loi­den uusi­mis­ta eli muut­ta­mis­ta turvallisemmiksi.

  Minus­ta tun­tuu, että vih­reäs­sä edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on nyt vaa­lien jäl­keen vähem­män uskon­nol­li­sia ydin­voi­man vas­tus­ta­jia ja enem­män nii­tä, jot­ka pys­ty­vät har­kit­se­maan asi­aa jär­jel­lä. Usko­vai­sil­le mikään uusi todis­te tai muu­tos ei auta: ydin­voi­maa on vas­tus­tet­ta­va hen­keen ja vereen. Jär­jel­lä ajat­te­le­vat miet­ti­vät argu­ment­te­ja ja todis­tei­ta ja äänes­tä­vät vas­ta sitten.

  Olen muu­ten todel­la tyy­ty­väi­nen, että Soi­nin­vaa­ra sai enem­män ääniä kuin Sin­ne­mä­ki. Ei muu­ta kuin puheen­joh­ta­ja vaihtoon.

  PS: Onko kukaan miet­ti­nyt, kuin­ka pal­jon ääniä vih­reil­tä vei ydin­voi­ma­vas­tus­ta­jien usko­vais­jou­kon erään edus­ta­jan Satu Has­sin vii­me­viik­koi­nen kan­te­lu EU:lle Tal­vi­vaa­ran kai­vok­ses­ta? Minus­ta on käsit­tä­mä­tön­tä, että suo­ma­lai­nen par­la­men­taa­rik­ko kan­te­lee EU:lle, jos Suo­mes­sa luo­daan työ­paik­ko­ja. Kun vie­lä tie­däm­me, että Suo­mes­sa ympä­ris­tö­nor­mit ovat aika­lail­la koh­dal­laan. Tämä on yksi vih­rei­den dilem­ma: suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta saa edel­leen palk­kan­sa työs­tä. Kau­pun­ki­vih­reil­lä ei ole käsi­tys­tä sii­tä, että Kehä 3:n ulko­puo­lel­la on elä­mää ja siel­lä­kin on tul­ta­va toi­meen. Monel­le suo­ma­lais­vih­reäl­le peri­aat­teet ohit­ta­vat käy­tän­nön: tur­kis­tar­ho­jen ja kai­vos­ten vas­tus­ta­jat unoh­ta­vat, että jos lope­tam­me omat elin­kei­nom­me, tur­kit ja mal­mi tuo­daan sen jäl­keen jos­tain sel­lai­sis­ta mais­ta, jois­sa ei val­vo­ta eläin­ten olo­ja eikä kai­vos­mies­ten työ­tur­val­li­suut­ta. Sitä­kö Satu Has­si­kin haluaa?

 68. Hyvä tii­vis­tel­mä syis­tä, jot­ka omas­sa­kin mie­les­sä pyö­ri­vät äänes­tys­pää­tös­tä teh­des­sä­ni. Eri­tyi­ses­ti ydin­voi­man yksi­sil­mäi­nen vas­tu­tus ja vasem­mis­to­lais­tyyp­pi­nen vas­tuu­ton las­ku­tai­dot­to­muus tun­tu­vat pahal­ta — voi­ko noi­ta muka äänestää? 

  Mut­ta toi­saal­ta perus­tu­lon kal­tai­set inno­vaa­tiot ja ne kam­pan­jas­sa sivuo­saan jää­neet “vih­reät arvot” kal­lis­ti­vat vaa­ka-kupin vih­rei­den puoleen.

  Onnit­te­lut valin­nas­ta eduskuntaan!

 69. Sil­miin­pis­tä­vin havain­to ylei­sel­tä tasol­ta on pro­tes­ti vas­tuun­kan­ta­jia koh­taan. Tämä ei näy vain perus­suo­ma­lais­ten nousus­sa, vaan myös sii­nä että moni kan­san­edus­ta­ja puto­si tai aina­kin jou­tui tyy­ty­mään ver­rat­tain pie­neen ääni­mää­rään. Edus­kun­taan tuli täten pal­jon uusia puo­lu­ees­ta riippumatta.

  Vih­rei­den äänes­tä­jiä siir­tyi jon­kin ver­ran piraat­tei­hin, joka tai­si sine­töi­dä nime­no­maan Kas­vin koh­ta­lon. Itse ole­tin piraat­tien saa­van jopa hie­man suu­rem­man saa­liin, mut­ta kyl­lä ensi vuon­na näh­dään mon­ta piraat­tia kunnanvaltuustoissa. 

  Puo­lue­kan­na­tuk­sen pys­tyi aika moni ennus­ta­maan kes­kus­taa lukuu­not­ta­mat­ta, mut­ta kun kat­se­lee hen­ki­lö­koh­tai­sia ääni­mää­riä, niin enem­män on Suo­mes­sa lot­to­voit­ta­jia kuin nii­tä jot­ka kyke­ni­vät tämän­kal­tai­sen tulok­sen ennustamaan.

 70. Suo­ma­lai­set eivät hyväk­sy­neet Vih­rei­den yli­mie­lis­tä mui­den nol­laa­mis­ta. Aika moni var­maan muis­taa kuin­ka vaa­lis­tar­tis­san­ne hihit­te­lit­te per­su­jen vaa­lioh­jel­mal­le ja tote­sit­te sen ole­van niin type­rä ettei sitä voi edes kommentoida.

  Suo­mes­sa kan­nat­taa kes­kit­tyä omaan suo­ri­tuk­seen­sa, jos halu­aa menes­tyä. Jenk­ki­tyy­li­nen muil­le nau­res­ke­lu kolah­taa aina omaan nilkkaan.

 71. Ener­gia­po­li­tiik­ka on lii­an kevyt­tä ja kes­kit­tyy yksi­no­maan ydin­e­ner­gian ympä­ril­le. Juu-ei ‑kes­kus­te­lul­la jää pis­teet saa­mat­ta. Vih­rei­den pitäi­si olla uskot­ta­vam­pi omis­sa kan­nois­saan ja pai­not­taa itsel­leen luon­tai­ses­ti EU:n laa­juis­ta näke­mys­tä. Ener­gia on nykyi­sen yhteis­kun­nan toi­min­ta­ky­vyn yti­mes­sä. Nyt on jää­ty pät­ki­mään risu­ja koti­maan metsiin.

  Toi­nen syy voi olla heik­ko reto­riik­ka. Vies­ti ei mene peril­le, kun se ker­ro­taan lii­an moni­mut­kai­ses­ti. Puo­lue­sih­tee­rin tyy­lis­tä napak­kuut­ta lisää.

  Kol­man­nek­si Vih­reät kes­kit­tyy välil­lä lii­an pal­jon hyvin mar­gi­naa­li­siin asioi­hin. Suu­ret lin­jat unohtuvat.

  Nel­jän­nek­si ympä­ris­tö ja perin­tei­nen luon­non­suo­je­lu on jos­tain syys­tä hiu­kan unohtunut.

 72. Ja ai niin, yksi syy vih­rei­den huo­noon tulok­seen saat­taa olla perus­tu­lon kan­nat­ta­mi­nen. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ei ymmär­rä, mik­si työ­tä teke­mät­tö­mil­le ihmi­sil­le pitäi­si auto­maat­ti­ses­ti antaa rahaa käteen. Sii­nä eivät vih­rei­den argu­men­tit ja hyvät­kään perus­te­lut auta. Sik­si perus­tu­lo pitäi­si hylä­tä pikaisesti.

 73. Tota, ihan noin jär­jel­li­sen kes­kus­te­lun vuok­si, Vih­rei­den vaa­li­tu­lok­sen selit­tä­mi­nen sil­lä että Vih­reät eivät ole kokoo­mus, dema­rit, vasem­mis­to­liit­to tai per­sut ei oikein toi­mi. Jos halu­aa olla vaik­ka kokoo­mus niin sit­ten kan­nat­ta fuusioi­tua kokoomukseen.

 74. Onnit­te­lut Soi­nin­vaa­ral­le. Kak­si sää­li­pis­tet­tä vihreille.

  Mikä­hän se mah­toi vikaan mennä?

  Minun sil­mis­sä vih­rei­den sel­kä­ran­ka nap­sah­ti ydin­ky­sy­myk­ses­sä. Miten vih­rät voi­vat olla hal­li­tuk­ses­sa, joka antaa luvan raken­taa lisäydinvoimaa?

  Ymmär­täi­sin, jos vih­reät oikeas­ti ajai­si­vät “vih­rei­tä arvo­jaan”. Mut­ta eipä sil­tä tun­nu. Nyky­pe­lil­lä puo­lue ei poik­kea mil­lään taval­la muis­ta edel­li­sen kau­den hal­li­tus­puo­lueis­ta. Tie­dot­ta­mi­nen hoi­de­taan epä­mää­räi­sil­lä koru­lauseil­la ja kon­kreet­ti­set teot uupu­vat koko­naan. Vih­reän aat­teen puo­les­ta kiuk­kuas­te nousi sen ver­ran, että pitäi­si itse kää­riä hihat ja hoi­taa asiat kun­toon. Tyl­sis­ty­nyt “de grö­na” voi­daan hau­da­ta kai­kes­sa rau­has­sa ja läh­teä vaik­ka sit­ten eko-puo­lue brän­dil­lä liikenteeseen.

  -enti­nen vihreä.

 75. Tois­tai­sek­si vih­rei­tä vie­lä äänes­tä­nyt. Oli­si­ko aika pala­ta juurille.

  Lähes huo­miot­ta lie­nee tääl­lä jää­nyt (kaik­kea en kah­lan­nut läpi), että vih­reät menet­ti­vät ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön kes­kus­tal­le. Vai­kea olla vih­reä, jos tämä salk­ku ei ole puo­lu­een hal­lus­sa… Epä­kii­tol­li­nen työ­mi­nis­te­rin salk­ku ja Braxin kom­pu­roin­ti oikeus­mi­nis­te­riös­sä (Lex Nokia, epä­on­nis­tu­nut säh­köi­nen äänes­tys…) ei vakuut­ta­nut, vaik­ka työ­te­li­ääl­le Braxil­le sym­pa­ti­aa sataisikin. 

  Näky­vät minis­te­ri­pos­tit on pie­nel­le puo­lu­eel­le mie­li­ku­va­ta­sol­la tär­kei­tä, ei voi mitään.

 76. Mitä miel­tä olet­te jos pai­kat jaet­tai­siin val­ta­kun­nal­li­sen kan­na­tuk­sen mukaisesti?

  Kir­joi­tin seu­raa­van jutun täs­tä aiheesta:
  Kan­san­edus­ta­ja­pai­kat pitäi­si jakaa enem­män puo­lu­een todel­lis­ta kan­na­tus­ta mukaillen
  Täs­sä pikai­ses­ti las­kien ääni­kyn­nys­kor­jat­tu eli suo­raan kan­na­tus­pro­sent­tien mukaan tule­vat kansanedustajapaikkamäärät:

  Kokoo­mus 40 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 44 paikkaa.
  SDP 38 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 42 paikkaa.
  Per­sut 38 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 39 paikkaa.
  Kepu 32 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 35 paikkaa.
  Vasem­mis­to­liit­to 16 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 14 paikkaa.
  Vih­reät 14 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 10 paikkaa
  RKP 8 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 9 paikkaa.
  Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit 8 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 6 paikkaa.
  Muut 4 paik­kaa ja nyky­käy­tän­tö 1 paikka.

  -http://hermiitti.blogspot.com/2011/04/kansanedustajapaikat-pitaisi-jakaa.html

 77. Voi­sit kat­soa peiliin.
  Syyl­lis­tit pullonkerääjät.
  Ajat kau­pun­ki­seu­tu­jen pak­ko­lii­tok­sia, sitä ei kehä kol­mo­sen ulko­puo­lel­la ymmärretä.
  Vih­reät sor­tui­vat yli­mie­li­syy­teen ja eli­tis­miin nuol­les­saan kokoomusta.
  Hel­sin­ki­kes­kei­syys joh­don puheissa.
  Tasa­ve­ron kan­na­tus eli alvia nos­ta­mas­sa kokoo­muk­sen pyynnöstä.
  Puheen­joh­ta­jan at-ti-ku-loin-ti ärsyt­ti monia.
  Ja ehkä tärkein:Uskottavuus meni kun vih­reät eivät eron­neet ydinvoimahallituksesta.

 78. Vai­kut­taa sil­tä, että Vih­reät eivät ole vii­me aikoi­na onnis­tu­neet pro­fi­loi­tu­maan var­tee­no­tet­ta­va­na vaih­toeh­to­na muil­le puo­lueil­le oikein mis­sään asias­sa, edes (jo Kokoo­muk­sen­kin omi­mas­sa) vihreydessä.

  Kan­nat­tai­si­ko nyt yrit­tää pro­fi­loi­tua “tie­de­puo­lu­ee­na”? Se tosin edel­lyt­täi­si luo­pu­mis­ta uskon­nol­li­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta ydin­voi­maan, mikä luul­ta­vas­ti kar­kot­tai­si fanaat­ti­sem­man lin­jan kan­nat­ta­jia. Toi­saal­ta “tie­de­puo­lu­ee­na” Vih­reät voi­si aika huo­let­ta vetää eli­tis­tis­tä lin­jaa — tus­kin­pa sii­tä muu­ten­kaan on lähai­koi­na tulos­sa kan­san syvien rivien äänitorvea.

  Onnea joka tapauk­ses­sa Osmol­le hyväs­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta vaa­li­tu­lok­ses­ta! Nyt on nel­jä vuot­ta hyvää aikaa skar­pa­ta puo­lu­ees­ta uskot­ta­va teki­jä seu­raa­viin vaaleihin.

  Ja tosi­aan, vaih­ta­kaa mainostoimistoa.

 79. Vih­reät jäi­vät vaa­li­kes­kus­te­luis­sa joten­kin kat­vee­seen. Puheen­joh­ta­jien tent­te­jä kat­soes­sa olin välil­lä unoh­taa, että Sin­ne­mä­ki­kin on stu­dios­sa. Karis­ma ja tilan hal­tuun­ot­to puut­tui, samoin kon­kre­tia kan­na­no­tois­sa. Suun­nil­leen samoin tosin kävi Ste­fan Wal­li­nil­le ja Päi­vi Räsäsellekin.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kei­kuin äänes­tys­pää­tök­ses­sä Vih­rei­den ja dema­rien välil­lä. Lopul­ta pää­dyin kui­ten­kin äänes­tä­mään dema­ria, kos­ka arve­lin että suu­ren puo­lu­een äänes­tä­mi­nen on parem­pi vas­ta­reak­tio Kokoo­muk­sel­le (ei siis per­suil­le). Toi­sek­si dema­reil­la oli vaa­li­lu­pauk­sis­saan kon­kreet­ti­nen 100 euron koro­tus perus­tur­vaan, joka mie­les­tä­ni oli­si välttämätön.

 80. Surun päi­vä­nä heti mie­leen tule­via vih­rei­den virheitä:
  * kon­kreet­tis­ten teko­jen puu­te luon­non­suo­je­lus­sa: esim. her­ra Vapaa­vuo­ri on onnis­tu­nut täs­sä vih­rei­tä paremmin
  * kon­kreet­tis­ten teko­jen puu­te eläin­suo­je­lus­sa: esi­merk­ki­nä puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten nousuut kohu edel­leen jat­ku­vas­ta eläin­rääk­käyk­ses­tä ja val­von­nan puut­tees­ta, mihin ei näky­vää reaktiota.
  * ydin­voi­ma­se­koi­lu eipäs juu­pas — ja sit­ten yhtäk­kiä tämän epä­mää­räi­ses­ti ja vali­tet­ta­van epä­tie­teel­li­ses­ti mää­ri­tel­lyn ei-kan­nan yhtäk­ki­nen ruu­vaa­mi­nen perus­ar­vok­si vaa­lien alla.
  * nau­res­ke­lu per­suil­le. Yli­mie­li­nen Ad homi­nem ärsyt­ti, var­maan monia muitakin.
  * ylei­nen pro­fi­loi­tu­mi­nen suun­taan fii­lis­poh­ja vs tie­teel­li­nen maa­il­man­ku­va. Joo­ga­len­tä­jät yms rikas­ta­vat kau­pun­ki­ku­vaa ja ovat ihan ok, mut­ta yhtei­siä asioi­ta hoi­ta­maan äänes­tän muita.

 81. Oli­si­ko sil­lä jotain teke­mis­tä, että vih­reät blo­kee­ra­si­vat itsen­sä ulos hal­li­tuk­ses­ta jo ennen vaa­le­ja? Mik­si kukaan liput­tai­si vaih­toai­tion pelaajia.

 82. Onnit­te­lut Osmo hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta tuloksestasi!

  Minus­ta on tul­lut hil­jal­leen Kokoo­muk­sen sitou­tu­nut kan­nat­ta­ja Vih­rei­den kus­tan­nuk­sel­la. Pääsyyt:

  1. Vih­rei­den ydin­voi­man tun­teen­omai­nen vastutus

  2. Vasem­mis­to­lai­suu­den voit­to oikeis­to­lai­suu­des­ta talouspolitiikassa

  3. Vih­rei­den kriit­ti­sen mas­san puu­te hal­li­tus­ta muo­dos­tet­taes­sa ja ohjattaessa

  4. Mamu-krii­ti­koi­den (ja välil­lä myös mui­den­kin) hal­vek­sun­ta, joka sopii huo­nos­ti libe­raa­liu­teen. (siis libe­raa­liu­teen sanan klas­si­ses­sa merkityksessä)

 83. Tuli­pa täs­sä mie­lee­ni se, että luul­lak­se­ni Vih­reil­lä on aika vai­kea tilan­ne edes­sään. Tei­dän var­maan kan­nat­tai­si ensi vaa­leis­sa koet­taa hamu­ta kan­nat­ta­jik­sen­ne Kas­vin peril­li­set — siis tie­to­lii­ken­ne­asiois­ta huo­les­tu­neet ihmi­set. Ryh­ty­mäl­lä moder­nik­si tie­to­lii­ken­ne­puo­lu­eek­si sai­sit­te ehkä nykyi­sen Piraat­ti­puo­lu­een kan­nat­ta­jien äänet. 

  Toi­saal­ta, juu­ri ne piraa­tit­han ovat usein aika vasem­mis­to­fe­mi­nis­ti­vas­tai­sia! Kun äänen­ne kui­ten­kin var­maan suu­rim­mak­si osak­si tule­vat niil­tä vasu­ri­fe­ma­koil­ta, miten­kö­hän tämä dilem­ma ratkeaa?

 84. Osmol­ta hyvää ana­lyy­sia vih­rei­den vaa­li­tu­lok­ses­ta. Vaa­li­ma­te­ma­tii­kas­ta, ja sen vai­ku­tuk­ses­ta paik­ka­mää­riin, pitää muis­taa, että se toi­mii molem­piin suun­tiin. Välil­lä sii­tä hyö­tyy, välil­lä häviää.

  Alle­kir­joi­tan Osmon kom­men­tin Vih­rei­den sijoit­tu­mi­ses­ta han­ka­laan rakoon vasem­mis­ton ja oikeis­ton välil­lä. Tämän blo­gin kes­kus­te­luo­siois­ta ilme­nee juu­ri, kuin­ka osa näkee vih­rei­den siir­ty­neen oikeal­le ja osa vasem­mal­le. Molem­mis­sa on perää, mut­ta se riip­puu asiakysymyksestä.

  Minul­la ja Vih­reil­lä on suu­rin ris­ti­rii­ta Vih­rei­den suh­tau­tu­mi­ses­sa pät­kä­töi­hin, vuo­kra­työ­hön ja kokoai­kai­seen työ­hön. Vih­rei­den tavoi­te on minus­ta oikea: pät­kä­työ­läi­sen ase­man paran­ta­mi­nen, mut­ta kei­no vää­rä. Vih­reät aset­ta­vat vaki­tui­set ja kokoai­kai­set työ­suh­teet vas­tak­kain vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja pät­kä­työ­läis­ten kans­sa. Pät­kä­työn­te­ki­jän ase­ma para­nee huo­leh­ti­mal­la, että työ­so­pi­mus­la­kia nou­da­te­taan ja mah­dol­li­sim­man moni pät­kä­työ­läi­nen saa kokoai­kais­ta työ­tä eikä teke­mäl­lä kai­kis­ta vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä. Yhdet työ­mark­ki­nat, ei kak­sia kii­tos. Työ­ajan lyhen­tä­mi­nen on oikea tavoi­te, mut­ta sen tulee koh­dis­tua kokoai­kai­seen ja vaki­tui­seen työ­hön, jol­loin osa-aikai­sen ase­ma para­nee kohen­tu­va­na tun­ti­palk­ka­na tun­ti­mää­rän pysyes­sä ennal­laan. Työ­ajan lyhen­tä­mi­nen ei voi kos­kea vain pie­ni­tu­loi­sia, jot­ka jou­tu­vat vie­lä teke­mään sen vastentahtoisesti.

  Vih­reil­lä on minus­ta myös kum­mal­li­nen usko johon­kin jopa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la tapah­tu­vaan sopi­mi­seen työ­so­pi­muk­sen ehdois­ta. Vih­reil­lä esiin­tyy näke­mys­tä, että kaik­ki ovat kou­lu­tet­tu­ja, huip­pu-fik­su­ja ja jol­lain taval­la kyke­ne­viä yksin vai­kut­ta­maan 100 mil­joo­nan lii­ke­vaih­toa teke­vän yri­tyk­sen kans­sa käy­mis­sään neu­vot­te­luis­sa työ­suh­teen­sa ehtoi­hin tilan­tees­sa, jos­sa samaa paik­kaa hakee myös 50 muuta. 

  Anni Sin­ne­mä­ki pet­ra­si lii­an hitaas­ti. Alku meni lii­an pas­sii­vi­ses­ti. Myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa kan­na­no­tot para­ni­vat koko ajan. Sin­ne­mä­ki luot­sa­si jouk­ko­aan minus­ta jopa erin­omai­ses­ti aivan lopus­sa. Työ­mi­nis­te­rin salk­ku, puo­lue pät­kä­työ­läis­ten puo­lus­ta­ja ja lop­pu­tu­lok­se­na vuo­kra­työn ja pät­kä­töi­den kas­vu. Se oli kui­ten­kin pet­ty­mys minulle. 

  Kai­kes­ta huo­li­mat­ta vih­reät eivät oli­si ansain­neet täl­lais­ta ryö­py­tys­tä. Vih­reis­tä tulee paras oppo­si­tio­puo­lue, onhan heil­lä Osmo, ja Vih­reät toi­pu­vat kyl­lä seu­raa­vis­sa vaaleissa.

 85. Ant­ti kysyy:

  Minun sil­mis­sä vih­rei­den sel­kä­ran­ka nap­sah­ti ydin­ky­sy­myk­ses­sä. Miten vih­rät voi­vat olla hal­li­tuk­ses­sa, joka antaa luvan raken­taa lisäydinvoimaa?

  Mä en ihan oikeas­ti edel­leen­kään käsi­tä tätä ihmet­te­lyä, enkä muu­ten myös­kään vas­taa­vaa esi­mer­kik­si dema­rien ja varal­li­suus­ve­ron suh­teen. Suo­mes­sa on moni­puo­lue­jär­jes­tel­mä. Tämä tar­koit­taa sitä että jot­ta maas­sa yli­pään­sä oli­si hal­li­tus siel­lä pitää olla usei­ta puo­luei­ta jot­ka mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti on eri miel­tä asiois­ta. Täs­tä seu­raa että puo­lu­eet ottaa sään­nöl­li­ses­ti tur­piin­sa heil­lä tär­keis­sä asiois­sa, var­sin­kin jos ne on sem­moi­sia mis­tä enem­mis­tö muis­ta on eri miel­tä. Jos jokai­ki­nen puo­lue läh­ti­si mököt­tä­mään oppo­si­tioon hävit­ty­ään itsel­leen tär­keäs­sä asias­sa, niin meil­lä oli­si vain vir­ka­mies- tai vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sia. Kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mäs­sä tilan­ne on eri, mut­ta meil­lä ei ole kaksipuoluejärjestelmää.

  Ja sama muu­ten edes­sä enem­män tai vähem­män kai­kil­la osa­puo­lil­la sini­pu­na­nis­ka-hal­li­tus­ta kootessa.

 86. Maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sel­lä tus­kin on ollut mitään vai­ku­tus­ta muu­ten kuin mus­ta­maa­lauk­sen kaut­ta. Vih­rei­den kan­nat­ta­jat ylei­ses­ti ottaen perus­te­le­vat mie­li­pi­teen­sä niin eri argu­men­teil­la kuin esi­mer­kik­si Hal­la-aho, että eipä sii­nä juu­ri samois­ta äänes­tä­jis­tä kilpailla.

  En myös­kään ymmär­rä eli­tis­tit vs. taval­li­nen kan­sa ‑kes­kus­te­lua. Olen aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu, kau­pun­gis­sa asu­va nai­nen, arvos­tan arvos­tan asian­tun­te­mus­ta ja tie­toa (ja tosi­asioi­ta tun­ne­pi­toi­sen vouh­kaa­mi­sen ase­mes­ta), mut­ta omas­ta mie­les­tä­ni olen sil­ti aivan taval­li­nen, vie­lä­pä pie­ni­tu­loi­nen kan­sa­lai­nen. Ei pidä men­nä mukaan kei­no­te­koi­siin vastakkainasetteluihin.

 87. Tap­pio on niin sel­vä, että puo­lue­joh­to vaihtoon.

  Yksi syy mitä en tääl­lä näe, mut­ta vai­kut­taa var­mas­ti puo­lu­een kas­vu­po­ten­ti­aa­lin hyö­dyn­tä­mi­seen muu­al­la suo­mes­sa (kaik­ki kau­pun­ki­seu­dut ja eten­kin yli­opis­to­kau­pun­git + Uusi­maa), on ikä­vys­tyt­tä­vä ja jat­ku­va Hel­sin­ki-kes­kei­syys. Cron­ber­gin kau­del­la puo­lue sai uskot­ta­vuut­ta muu­al­la — nyt se on taas kadonnut. 

  Ja onnea Soi­nin­vaa­ral­le. Tääl­tä tuli yksi ääni.

 88. Onhan ehdo­tus paik­ka­jaon mää­räy­ty­mi­ses­tä val­ta­kun­nal­lis­ten ääni­mää­rien mukaan jo vireil­lä, mut­ta uuden­kin edus­kun­nan pitää hyväk­syä se tul­lak­seen voi­maan, nopeas­ti las­ket­tu­na uuden vaa­li­lain mukaan pai­kat oli­si­vat men­neet seuraavasti:

  kok 42
  sdp 39
  ps 39
  kesk 32
  vas 16
  vihr 14
  rkp 9
  kd 8
  muut (Ahve­nan­maa) 1

 89. Vih­rei­den äänes­tä­jiä siir­tyi jon­kin ver­ran piraat­tei­hin, joka tai­si sine­töi­dä nime­no­maan Kas­vin koh­ta­lon. Itse ole­tin piraat­tien saa­van jopa hie­man suu­rem­man saa­liin, mut­ta kyl­lä ensi vuon­na näh­dään mon­ta piraat­tia kunnanvaltuustoissa.

  Jois­sa teh­dään­kin mer­kit­tä­viä pää­tök­siä esi­mer­kik­si imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sis­ta tai Inter­ne­tin val­von­nas­ta. Minul­le on kosol­ti sym­pa­ti­aa bit­ti­puo­luet­ta koh­taan, mut­ta samaan aikaan se väki on minus­ta poliit­ti­ses­ti nai­via. Ihan oikees­ti, ja mä sanoin tän jo vuo­si sit­ten, luon­tai­nen kan­na­tuk­sel­la ei joka tapauk­ses­sa saa kan­san­edus­ta­jaa nykyi­sel­lä vaa­li­jär­jes­tel­mäl­lä. Jos nii­tä halu­aa niin nurk­kaa jon­kun puo­lu­een jon­ka kans­sa voi muu­ten elää, ei tar­vit­se olla Vih­reät, mut­ta pitää olla joku yksi puo­lue. Niin noi mamu­kam­moi­set­kin teki ja hyvin pyyhkii.

 90. Itse läh­ti­sin muut­ta­maan seuraavilla:

  1) Vil­le Nii­nis­tö puheen­joh­ta­jak­si. Vali­tet­ta­vas­ti nai­set eivät näy­tä saa­van yhtä hel­pol­la uskot­ta­vuut­ta joh­ta­ja­na kuin mie­het. Suo­mi menet­tää täs­sä mie­les­tä­ni paljon.

  Sin­ne­mä­keä ei pääs­tet­ty ten­teis­sä hel­pol­la, mut­ta nyt hom­ma meni entis­ten selit­te­lyk­si. Oli­si ollut mah­dol­li­suus haas­taa ja vie­dä kes­kus­te­lua suvait­se­vai­suu­des­ta, talou­des­ta, perus­tur­vas­ta, ympäristöasioista…

  Oli­si­vat muut aina­kin jou­tu­neet otta­maan kan­taa vih­rei­den­kin esi­tyk­siin ja medias­sa oli­si ihme­tel­ty sano­mi­sia. Lii­ka rehel­li­syyys elä­ke-indek­sis­sä, elä­keiäs­sä ja työ­pe­räi­ses­sä maa­han­muu­tos­sa saat­toi myös kar­kot­taa monia. Ihmi­set ajat­te­le­vat ensim­mäi­sek­si itseä, eikä tule­via polvia.

  Jot­ta kan­sa kel­puut­tai­si pää­mi­nis­te­rieh­dok­kaan, niin hänel­lä tuli­si olla näyt­töä kan­sain­vä­li­ses­tä osaa­mi­ses­ta. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan sitä, että kan­sa näkee telk­ka­ris­ta hen­ki­lön puhu­van ulko­maan kiel­tä mah­dol­li­sim­man hyvin. Sin­ne­mäel­lä on kie­li­tai­toa pape­rei­den mukaan, mut­ta nyt hän näyt­täy­tyy vie­lä koti­maan piirisarjalaisena. 

  2) Ei enää moni­si­vui­sia avauk­sia, jot­ka vai­kut­ta­vat lii­kaa yli­opis­to­jar­go­nil­ta. Täs­sä maas­sa kir­joi­te­taan yli­op­pi­laak­si luke­mat­ta yhtä­kään kir­jaa kou­lus­sa koko­naan. Vaa­lit­kin voi­tet­tiin kol­men sanan lausahduksilla. 

  3) Vih­rei­den pitää pys­tyä yli­pää­tään puo­lus­tau­tu­maan mui­den syy­tök­sil­tä uskot­ta­vas­ti. Nyt puo­lue on kuin ros­ka­tyn­ny­ri, johon muut voi­vat heit­tää vaa­lien alla kai­ken epä­mu­ka­van, jos­ta ovat kui­ten­kin itse­kin vas­tuus­sa. Nyt tuli omiin nimiin vih­reä vero­uu­dis­tus, maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set, har­maa talous, ker­jä­läi­set yms.

  4) Maa­han­muu­tos­ta oli­si pitä­nyt ero­tel­la pois rikol­li­nen työ raken­nuk­sil­la tai lai­voil­la tule­vat ryöstelijät.

  Rikol­li­suus ja maa­han­muut­to lii­te­tään muu­ten­kin lii­kaa toi­siin­sa. Nyt ne “hyvät” ja tuot­te­li­aat maa­han­muut­ta­jat saa­vat samaa “kri­tiik­kiä” kaduil­la ja myös hei­dän täy­sin suo­ma­lai­set lap­sen­sa, jot­ka sat­tu­vat näyt­tä­mään erilaisilta. 

  5) Jos käyt­tää “vai­kei­ta” sano­ja, kuten femi­nis­mi tai moni­kult­tuu­ri­suus, kan­nat­taa har­ki­ta ymmär­tää­kö val­tao­sa väes­tös­tä sanat juu­ri sil­lä taval­la kuin itse haluai­si. Nyt moni­kult­tuu­ri­suus on saa­tu vai­kut­ta­maan sil­tä, että ei sai­si lau­laa suvi­virt­tä. Siis että pis­kui­nen vähem­mis­tö muut­tai­si maa­ta kuten halu­aa. Femi­nis­mi­kään ei tuo monel­lek­kaan heti mie­leen sitä, että nai­set eivät saa esi­mer­kik­si samaa palk­kaa. Mie­luum­min tasa-arvoa, kuin erittelyä. 

  Ei kan­nat­tai­si antaa mui­den lei­ma­ta itse­ään vää­rin perus­tein ja vain sen takia että uskoo tar­peek­si monen ymmär­tä­vän mitä tarkoittaa. 

  6) Lii­ka kilt­teys pois. Esi­mer­kik­si jos medias­sa kier­rä­te­tään evp evers­tiä, joka syyt­tää vih­rei­tä Suo­men saat­ta­mi­ses­ta puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mäk­si sen takia, että vih­reät eivät elä toi­sen maa­il­man­so­dan tais­te­lui­ta, niin joku voi­si äläh­tää. Kaik­ki eivät ymmär­rä mie­hen tar­vit­se­van lää­ki­tys­tä, jos liik­kuu tuol­lai­sil­la titteleillä.

  Puhe­loi­sen­kin pää saat­toi pai­nua, jos kuu­li mie­hen käsi­tys­tä nykyi­ses­tä sodan­käyn­nis­tä. Mies mies­tä vas­taan kivää­rein ja vies­ti kul­kee kun se Pasil­la vie­dään kädes­tä käteen — ei kuu­los­ta ihan nykysodalta. 

  Eikä sekään var­mas­ti tule läm­mit­tä­mään esi­mer­kik­si bio­lo­gian opet­ta­jia, kun jou­tu­vat selit­tä­mään mik­si maas­sa on minis­te­rei­tä, jot­ka pitä­vät ilmas­ton­muu­tos­ta ja otso­ni­ka­toa vih­rei­nä val­hei­na. Miten edes on mah­dol­lis­ta, että hal­li­tuk­seen nouse­va puo­lue on eri miel­tä kou­lu­kir­jo­jen kans­sa. Kir­jat uusik­si vai uskon­to tieteeksi?

  7) Ydin­voi­ma­kes­kus­te­luun on tuo­ta­va pal­jon muu­ta­kin kuin vain seu­raa­vien reak­to­rien vas­tus­tus. Mitä teh­dään maa­il­man­laa­jui­ses­ti ydin­jät­teel­le? Voi­si­ko For­tum kor­va­ta van­han tek­nii­kan uudel­la? Oli­si se aina­kin parem­pi, kuin nykyi­set. Ydin­voi­ma­ky­sy­myk­seen hirt­täy­ty­mäl­lä saa pidet­tyä itsen­sä oppo­si­tios­sa. On vain perus­tel­ta­va parem­min kan­tan­sa ja tuo­ta­va tie­toa ohi viral­lis­ten taho­jen, jot­ka eivät halua kes­kus­te­lua aiheesta.

  7) Edel­li­seen liit­tyen. Onko Vih­reät puo­lu­ee­na lii­kaa men­nei­den van­ki­na. Pelä­tään­kö, että pete­tään “aate”, jos men­nään jos­sa­kin koh­taa eri pol­ku­ja kuin Green­peace? Onko yli­pää­tään enää aikaa kun­nioit­taa men­nei­tä, jos halu­aa kään­tää kehi­tyk­sen suun­taa ajois­sa? Mil­lä saa ihmi­set luo­pu­maan saas­tut­ta­vas­ta ja kulut­ta­vas­ta elä­män­tyy­lis­tä, jos ei saa kan­na­tus­ta vaa­leis­sa ihmis­ten pelä­tes­sä että elä­män ilot kato­aa, jos vih­reät pää­see valtaan. 

  Joten­kin pitää kek­siä ja tar­jo­ta nuo­ril­le sel­lai­nen elä­män­pol­ku, ettei­vät jou­du teke­mään työk­seen luon­non kes­to­ky­vyn ylit­tä­vää. Työ­tä jol­la on tar­koi­tus, mut­ta ilman luon­non­tu­hoa­mis­ta. Nyt täl­lais­ta ei ole tar­peek­si monel­le tarjolla.

 91. PERSUJEN VOITTO JA VIHREIDEN TAPPIO

  HS uuti­set eilen illalla:

  Perus­suo­ma­lais­ten menes­tys ker­too Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä kan­sa­lais­ten jou­kos­sa kyte­nees­sä her­ra­vi­has­ta. Aiem­min kau­nai­suus on näky­nyt Soi­nin­vaa­ran mukaan alhai­se­na äänestysintona.”

  Oli­si­ko her­ro­jen syy­tä kat­soa pei­liin ja syrä­mes­sään tut­kis­kel­la, mikä niin kan­san vihaa syn­nyt­tää. En ole voi­nut vält­tyä vai­ku­tel­mal­ta, että vih­rei­den kou­lu­tet­tu­jen yleen­sä ja Soi­nin­vaa­ran eri­tyi­se­ti puheis­sa näkyy tiet­tyä ylen­kat­set­ta vähem­män kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä koh­taan. Tun­nen ilmiön, kos­ka itse­kin olen sii­hen syllistynyt.

  Lau­an­tai­na vie­tin muu­ten muka­via het­kiä puo­luei­den vaa­li­ko­juil­la. Kokoo­muk­sel­ta hain mak­ka­rat, vih­reil­tä mehua, dema­reil­ta kah­vit, vasu­reil­ta ja rkp:tä ilma­pal­lot ja per­suil­ta pul­lat ja kar­kit. Tun­nen K:nummen perus­suo­ma­la­su­ten puheenjohtajan,
  joka oli ollut Kirk­ko­num­men Huol­lon hal­li­tuk­sen pj ja on paik­ka­kun­nal­la arvos­tet­tu hen­ki­lö. Toi­nen aktii­vi oli ollut kes­ki­kou­lu­poh­jal­ta yli­opis­ton las­ken­ta­kes­kuk­sen ope­raat­to­ri­na vuo­si­kym­me­niä. Minä olen luke­nut teo­reet­tis­ta fysiik­kaa. Hän oli meis­tä kah­des­ta se, joka oli usein istu­nut prof. Pek­ka Tar­jan­teen kans­sa samas­sa kahvipöydässä,

  Vuo­den 1972 tam­mi­vaa­leis­sa Libe­raa­li­nen Kan­san­puo­lue menet­ti yhdek­säs­tä pai­kas­taan kak­si. Istuim­me LNL:n toi­mis­tos­sa puhu­mas­sa täs­tä. Ode kat­soi synk­kä­nä eteen­sä ja tote­si: ”Tämä on lopun alkua. – Ei tämä on lopun jatkumista.”

  Nuo­ret kerään­tyi­vät kapi­na­ko­kouk­seen Tur­kuun. Tun­nel­ma oli reip­paam­pi, mut­ta yksi asia jäi mie­leen. Eräs van­hem­mis­ta, tek­nik­ko tai sit­ten edes­men­nyt Jaak­ko Kari, tote­si aika kit­ke­räs­ti, että sil­loin kun taval­li­nen kan­sa alkoi kokouksessa
  puhua, niin opis­ke­li­jat vain jut­te­le­vat keskenään.

  ——

  Piraat­ti­puo­lue sai 12.000 ään­tä, osan ehkä poten­ti­aa­li­sil­ta vih­reil­tä. Luul­ta­vas­ti suu­ri­man osna nuo­ril­ta, jot­ka kai­paa­vat jota­kin kun­non anar­kis­tis­ta vaih­toeh­toa. Muka­va pir­teä lisä puoluekarttaan.

  Toi­nen ilah­dut­ta­va asia: Istuin eilen Kirk­ko­nu­meml­la Hiek­ki­län vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa. Äänet­sä­jiä oli yli 2000, eli äänes­tys­pro­sen­tik­si täl­lä aluel­la tuli yli 80. Nuo­ria kävi äänes­tä­mäs­sä todel­la ilah­dut­ta­van pal­jon. Piraa­tit sai­vat 12 ään­tä, koko kun­nas­sa 120.

 92. Tuon lopun piti men­nä näin:

  Ja Kas­vil­la­kin muu­ten on pal­jon kom­ment­te­ja asi­aan liit­tyen. Kan­nat­taa lukea nekin.

  Oli­si­pa muu­ten kiva saa­da nämä kes­kus­te­lut yhdis­tet­tyä. Vie­lä on tek­niii­kal­la kehit­ty­mi­sen varaa.

 93. Syi­tä tappioon

  1.Vihreiden sosi­aa­li­po­li­tiik­ka on Kokoo­muk­sen tapais­ta köy­häi­na­vun jaka­mis­ta eli tipu­tel­laan muru­ja varak­kaan pöydältä.
  Osmo­kin las­kee kalo­rei­ta kuin luut­nat­ti Lam­mio eli miten hal­vim­mal­la köy­hä elätetään.

  2.Vihreistä on tul­lut Kokoo­muk­sen puisto-osasto.
  Mie­li­val­tai­nen Natu­ra tai haja-asus­tusa­luei­den jär­je­tön jäte­ve­si­la­ki ovat yli­mie­li­syy­den huippuja.

  3.Työministeri, joka on kes­kit­ty­nyt työ­elä­män paran­ta­mi­sen sijaan eläin­ten olo­jen parantamiseen

 94. Mie­tin yhtä asiaa:

  Oli­ko niin, että vaa­li­gal­lu­peis­sa tapah­tu­nut nor­kah­dus sai sit­ten­kin monet äänes­tä­mään per­su­ja. Para­dok­saa­kis­ta kyllä.

 95. Vaa­liyö­nä oli täysikuu.

  Unoh­det­tu­jen luut oli­vat vih­doin­kin alka­neet vaa­tia kostoa.

  Kum­mi­tus (lisä­ni­mel­tään Kauhein)

 96. [quote=Hermiitti]“Mitenkö vih­reät saa­vat uskot­ta­vuu­ten­sa takai­sin lähes­ty­viin kun­ta­vaa­lei­hin mennessä?”[/quote]

  Tämä on help­po — se on siel­lä jo. Suu­rin syy sii­hen mik­sen voi­nut nyt­kään äänes­tää Vih­rei­tä Edus­kun­taan oli älyl­li­nen epä­re­hel­li­syys ydin­voi­man suh­teen, ja eri­tyi­ses­ti se, että Vih­reät nos­ti­vat ko. asi­aa koko ajan esil­le aivan kuin se oli­si eri­tyi­sen tär­keä asia juu­ri näis­sä vaaleissa.

  Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa tätä ongel­maa ei ole, joten Vih­rei­tä voi äänes­tää, ja olen näin tehnytkin.

 97. No jos nyt joku halu­aa puhua kan­sas­ta ja per­suis­ta, niin Julia Virk­ku­nen summ­maa syyt ja toi­saal­ta sen ongel­man mikä sii­tä seuraa:

  Mita eroa on Julia Virk­kusel­la ja perussuomalaisilla?

  Ei juu­ri mitään. Julia Virk­ku­nen äänes­tet­tiin Hel­sin­gi­na kau­pun­gin­val­tuus­toon kun­nal­lis­vaa­leis­sa 2008 samas­ta syys­tä kuin muu­ta­ma kym­me­nen perus­suo­ma­lais­ta äsken eduskuntaan.

  Molem­mat puhui­vat äänes­tä­jil­leen alun perin suo­mea. Muu­ta asiao­saa­mis­ta ei ollut.

  Kaik­ki voi­vat nyt kat­soa pei­liin. Kaik­kien on syy­tä. Tämä ei tul­lut tyh­jäs­tä. Minä menin val­tuus­toon yhtä tyh­jäs­tä kuin ne muu­ta­ma kym­me­nen perus­suo­ma­lais­ta äsken edus­kun­taan. Minut ja ne muu­ta­ma kym­me­nen erot­taa ehkä toi­sis­taan arvo­maa­il­ma, ehkä. Ei muu.

  http://virkkuu.vuodatus.net/blog/2881778/pari-sanaa-aamuksi/

 98. Itse äänes­tin tule­vaa minis­te­riä jol­la oli näl­kä minis­te­rik­si. Hän tai­taa jää­dä nyt oppo­si­tioon, onnit­te­lut silti.

  Aina ei voi menes­tyä, vaik­ka olen tasais­ta +2–3 lisä­paik­kaa veik­kail­lut 4 vuo­den välein.

  Puheen­joh­ta­ja vaihtoon.
  Lisäk­si ekoi­lu kaa­tuu aina vih­rei­den nis­kaan, uusi puheen­joh­ta­ja voi­si ottaa pesäe­ron vahin­gon­teos­ta ja maut­to­muuk­sis­ta. Kai­va­taan jyri­si­jää, ei inisijää.

 99. Onnea Ode!
  Itse kak­si vuot­ta sit­ten maal­le Oulun vaa­li­pii­riin muut­ta­nee­na tote­sin ennen vaa­le­ja, että eipä oikein löy­dy ketä äänestää.
  Äänes­tin sit­ten vain vih­rei­tä ja onnek­si saim­me tääl­tä yhden paik­kam­me säi­ly­tet­tyä. Mut­ta oli­si ääret­tö­män hie­noa, jos kun­nol­li­seen ehdo­kas­a­set­te­luun paneu­dut­tai­siin jat­kos­sa koko maan kat­ta­vas­ti. Ei rii­tä jos alu­eel­ta on ehdol­la joku nuo­ri opis­ke­li­ja ja van­ha änky­rä. Ei sel­lai­nen kan­nus­ta äänes­tä­mään. Mut­ta mis­tä löy­tää näi­tä uskot­ta­via ehdokkaita? 

  Hal­li­tuk­ses­sa olo on kom­pro­mis­se­jä ja nii­tä on sie­det­tä­vä, jos sin­ne halu­aa ja siel­lä halu­aa pysyä. Kyl­lä vih­reät ovat kui­ten­kin aika hie­nos­ti hal­li­tus­pes­tin­sä koko­nai­suu­des­saan hoitaneet.

 100. Itsel­lä­ni on ollut tapa­na äänes­tää vaa­li­pii­ri­ni eni­ten luon­non­suo­je­lua täh­den­tä­vää vih­re­ää ja niin tein nyt­kin. Olen ikään­kuin koke­nut äänes­tä­vä­ni enem­män­kin vih­rei­den lin­jas­ta kuin var­si­nai­ses­ti Vih­rei­tä. Kos­kaan ei toki ehdok­kaa­ni ole pääs­syt edus­kun­ta­vaa­leis­sa läpi.

  Joten­kin häkel­lyt­tä­väs­ti moni tut­tu on vii­me aikoi­na luis­kah­ta­nut Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jak­si, vaik­ka ovat aiem­min olleet arvoil­taan aivan eri­lai­sia. Joku jouk­kop­sy­koo­si sii­nä täy­tyy olla, kun poh­joi­sen kes­ki­suo­men maa­seu­dul­la­kin maa­han­muut­ta­ja­ri­kol­li­set ovat muo­dos­tu­neet suu­rim­mak­si uhak­si (jopa nii­tä kau­his­ta­via susia­kin pelottavammiksi).

 101. ”Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ei ymmär­rä, mik­si työ­tä teke­mät­tö­mil­le ihmi­sil­le pitäi­si auto­maat­ti­ses­ti antaa rahaa käteen.”

  On myös monia mui­ta vih­rei­den poliit­ti­sia lin­jauk­sia, joi­ta suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ei ymmär­rä. He eivät ymmär­rä, että otta­mal­la vaa­li­kam­pan­jan tun­nuk­sek­si tava­ra­merk­kiin asso­sioi­tu­van sana­pa­rin Vih­reät tais­te­li­vat juu­ri ”kan­san” vapaus­pii­rin puo­les­ta yksit­täi­sen yri­tyk­sen mono­po­lia vas­taan. He eivät myös­kään ymmär­rä, että ener­gi­ve­ro­jen nos­ta­mi­sen on tar­koi­tus kohot­taa säh­kö­ener­gian hin­taa, kos­ka ener­gian­tuo­tan­non kiel­tei­set ulkoi­vai­ku­tuk­set vää­ris­tä­vät täl­lä het­kel­lä mark­ki­noi­ta. Vih­rei­den eräs kes­kei­nen ongel­ma on se, ettei hei­tä ymmärretä.

  Syi­tä on useita.

  Ensin­nä­kin eli­tis­mi­syy­tök­ses­sä on epäi­le­mät­tä perää. Esi­mer­kik­si äsken käyt­tä­mä­ni käsit­teet ”tava­ra­merk­ki” ja ”nega­tii­vi­nen ulkois­vai­ku­tus” ovat asioi­ta, joi­den ymmär­tä­mi­nen edel­lyt­tää san­gen pit­käl­le mene­vää asian­tun­ti­juut­ta. Vih­rei­den poli­tii­kan pää­koh­dat on kyet­tä­vä puke­maan kie­lel­le, joka on mui­den­kin kuin aka­te­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­jen ymmärrettävissä.

  Toi­sek­si on vih­rei­den vies­ti on kovin seka­va ja haja­nai­nen. On tasa-arvoa, ener­gia­po­li­tiik­kaa, luon­no­suo­je­lua, ilmas­ton­muu­tos­ta, perus­tu­loa, avoim­muut­ta, sosi­aa­lis­ta oikeu­den­mu­kai­suut­ta, euro­myön­tei­syyt­tä, vapaut­ta, kiel­to­ja jne. Esim. perus­suo­ma­lai­sil­la oli pari kol­me sel­ke­ää tee­maa: Ei eriar­vois­tu­mis­ke­hi­tyk­sel­le, Ei rahaa Por­tu­ga­lil­le, Ei maa­han­muut­ta­jil­le. Tämä on äänes­tä­jän help­po ymmärtää 

  Kol­man­nek­si sel­vän­kin vies­tin välit­tä­mi­nen kär­sii sii­tä, että Anni Sin­ne­mä­ki — niin sym­paat­ti­nen ja äly­käs kuin onkin — ei pär­jää jul­ki­se­na puhu­ja­na. Kun rin­nal­le lai­te­taan Soi­nin, Katai­sen, Arhi­mäen tai Räsä­sen kal­tai­nen hen­ki­lö, Sin­ne­mä­ki jää aut­ta­mat­to­mas­ti var­joon. (Tilan­ne oli­si toi­nen, jos argu­men­taa­tio tapah­tui­si kir­jal­li­ses­sa muodossa.)

 102. Joo, vaik­ka en ole itse ydin­voim­man veren­hi­moi­nen vas­tus­ta­ja, niin kyl­lä tuo kah­den ydin­voi­ma­la­lu­van myön­tä­mi­nen tun­tui sil­tä, että nyt kus­tiin vih­rei­den nis­kaan oikein kun­nol­la ja mitä he sai­vat vas­ti­neek­si? Kes­kus­ta­lai­sen risu­pa­ke­tin (jota kyl­lä titu­lee­rat­tiin _vihreäksi_ energiapaketti)?
  Sit­ten kokoo­mus kyl­lä osa­si minis­te­ri­pe­lin, eli kaik­ki hal­li­tuk­sen vir­heet satoi­vat aika hyvin muit­ten puo­luei­den nis­kaan, eli kes­kus­tan ja vihreiden.

 103. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ei ymmär­rä, mik­si työ­tä teke­mät­tö­mil­le ihmi­sil­le pitäi­si auto­maat­ti­ses­ti antaa rahaa käteen.

  No mitä suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta sit­ten halu­aa asial­le teh­dä? Lak­kaut­taa toimeentulotuen?

 104. Äänes­tä­jä:

  Ja ai niin, yksi syy vih­rei­den huo­noon tulok­seen saat­taa olla perus­tu­lon kan­nat­ta­mi­nen. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ei ymmär­rä, mik­si työ­tä teke­mät­tö­mil­le ihmi­sil­le pitäi­si auto­maat­ti­ses­ti antaa rahaa käteen. Sii­nä eivät vih­rei­den argu­men­tit ja hyvät­kään perus­te­lut auta. Sik­si perus­tu­lo pitäi­si hylä­tä pikaisesti

  Joo moni ei ymmär­rä, et miks työ­tä teke­mät­tö­mil­le pitäis antaa auto­maat­ti­ses­ti rahaa käteen. Mut miten tää liit­tyy perus­tu­loon? Perus­tu­los­ys­tee­mis­sä voi­daan antaa työ­tä teke­mät­tö­mil­le ihmi­sil­le enem­män tai vähem­män rahaa “auto­maat­ti­ses­ti käteen” ku nyky­sys­tee­mis­sä, täy­sin mal­lis­ta riippuen.

  Ongel­ma­na on lähin­nä se, ettei tavik­set ymmär­rä a) mikä on perus­tu­lo b) mikä on nyky­sys­tee­mi. Käy­tän­nös­sä siis pela­taan lähin­nä mie­li­ku­vil­la ja tavis­ten mie­li­ku­va perus­tu­los­ta on kan­sa­lais­palk­ka, jos­sa vaan jael­laan jen­gil­le tukut­tain rahaa käteen ilman et ne tekee mitään. Ja ilmei­ses­ti samal­la kuvi­tel­laan, et nyky­sys­tee­mis­sä vas­tik­kee­ton­ta rahaa ei muka jael­tais ympäriinsä.

 105. Eli­nal­le tiedoksi. 

  Olen mies ja koin sil­ti Sin­ne­mäen tis­si­ku­van vastenmielisenä. 

  Tuli mie­leen vain, että haa­li­taan epä­toi­voi­si­na ääniä täy­sin vail­la hyvää makua.

 106. Mun mie­les­tä koko tämä per­su-hom­ma levi­si käsiin about sii­nä vai­hees­sa, kun Hesa­rin ja Ylen kes­kus­te­lu­pals­tat alkoi­vat pääs­tää näi­den hou­ru­päi­den kom­ment­te­ja läpi ja sekoi­lus­ta tuli valtavirtaa.

 107. Ihan yksin­ker­tai­ses­ti: arvo­jen­ne ja teko­jen­ne välil­lä on ris­ti­rii­ta, suvait­se­vai­suut­ta riit­tää vain niil­le jot­ka ovat aja­mis­tan­ne asiois­ta samaa miel­tä. Muil­le on tar­jol­la vain kiel­to­ja ja jopa ylenkatsomista.

  Sanot­te ettei esim. etni­siä ryh­miä saa koh­del­la ryh­mi­nä vaan yksi­löi­nä, kui­ten­kin käsit­te­let­te poliit­ti­sia vas­tus­ta­jian­ne ryh­mä­nä jos­ta puhut­te ‘nii­nä’

 108. Itse Vih­rei­den pit­kä­ai­kai­se­na kan­nat­ta­ja­na ja äänes­tä­jä­nä oli minul­la­kin hil­kul­la ettei näis­sä vaa­leis­sa oli­si vaih­tu­nut äänen suunta.

  Suo­sit­te­len seu­raa­via toimenpiteitä:

  1. Alka­kaa kan­nat­taa ydin­voi­maa. Se on vih­rein ener­gia­muo­to täl­lä het­kel­lä. Tämän ei tar­vit­se tar­koit­taa sitä, että vaih­toeh­toi­sia ener­gia­muo­to­ja ei ajatella.

  2. Kat­kais­kaa siteet hör­hö­po­ruk­kaan, Green­peaceen ja muu­hun sellaiseen.

  3. Otta­kaa jär­ke­väm­pi talous­po­liit­ti­nen ase­ma, lähem­pää oike­aa lai­taa kuin vasempaa.

  4. Piraa­tit vei­vät teil­tä ääniä mm. kos­ka teil­lä ei ollut yhteis­tä jär­ke­vää lin­jaa tie­to­yh­teis­kun­nan kehit­tä­mi­sen kans­sa. Jul­ki­ses­ti saat­toi olla joku lin­ja, mut­ta tei­dän äänes­tys­käy­tös ker­toi ihan muu­ta. Tämä mak­soi meil­le kai­kil­le Kas­vin. Se on iso asia.

 109. Hel­sin­gis­sä pudo­tus on mah­dol­lis­ta lait­taa hal­li­tus­vas­tuun piik­kiin. On kui­ten­kin hyvä havain­noi­da, että vih­reät eivät ole auo­to­maat­ti­ses­ti nuor­ten dyna­mo­jen puo­lue Sta­dis­sa­kaan. Eikä myös­kään ei-dyna­mo­jen: har­va nuo­ri, jol­la on ollut vas­toin­käy­mi­siä viras­tois­sa, tun­tee hin­kua antaa ääne­nen­sä lex-Soi­nin­vaa­ran suuntaan.

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun ulk­ko­puo­lel­la vih­reät näyt­täi­si oel­van mar­gi­naa­lis­sa saa­den vah­vin­ta kan­na­tus­ta lähin­nä sek­su­aal­si­sil­ta vähem­mis­töil­tä. Tämä ei ole ongel­ma sinän­sä tai kyseis­ten ryh­mien vika, mut­ta vah­vis­taa puo­lu­ees­ta val­lit­se­vaa ste­reo­ty­pi­aa, joka puo­les­taan hei­ken­tää puoluetta.

  Samaan kate­go­ri­aan kuu­luu puheen­joh­ta­ja, joka omil­le jou­koil­leen saar­na­tes­saan var­mas­ti lois­taa, mut­ta joka tus­kin on var­si­nai­nen mag­neet­ti niil­le, jot­ka vie­rok­su­vat femi­nis­miä yhdis­tet­ty­nä Helsinki-keskeisyyteen.

 110. Nelo­ses­ta jäi puut­tu­maan toi­men­pi­de, eli tie­to­yh­teis­kun­taa var­ten lin­jat kun­toon! Nyt on oppo­si­tios­ta hyvä huu­del­la: jokai­ses­ta käm­mä­tys­tä IT-pro­jek­tis­ta kun­non hau­kut. Eikö­hän se T‑alkuinen fir­ma nii­tä tar­joi­le ihan riittävästi.

 111. Ydin­voi­ma. Tämä on minul­le taval­laan kyn­nys­ky­sy­mys, vaik­ka se ei yksit­täi­se­nä asia­na ehkä ole­kaan. Ydin­voi­ma ei ole van­han­ai­kais­ta, se on käyt­tä­mis­täm­me ener­gia­läh­teis­tä uusin.

  Perus­ku­vio on hyvin yksinkertainen: 

  Suu­ri osa poli­tii­kan pyö­rit­tä­mis­tä asiois­ta on minul­le jok­seen­kin yhden­te­ke­viä. Ympä­ris­tö ja ilmas­to ei, ja nii­hin kes­kei­se­nä liit­ty­vä ener­gia. Jos mie­ti­tään mitä pri­mää­rie­ner­gian läh­tei­tä käy­täm­me nyt, ja mie­ti­tään mitä jää jäl­jel­le jos fos­sii­li­set pois­te­taan, niin kuin näh­däk­se­ni tuli­si pikai­ses­ti teh­dä, on myös ydin­voi­man pois­ta­mi­nen vali­koi­mis­ta silk­ka itse­mur­ha, joka tekee koko tavoit­teen tyh­jäk­si. Tämä fysi­kaa­li­nen tosia­sia yhdis­tet­ty­nä nii­hin tun­teen­omai­siin ja ideo­lo­gi­siin syi­hin mik­si Vih­reis­sä näin toi­mi­taan, on minul­le ylit­se­pää­se­mä­tön kyn­nys. Ei mah­da mitään. Kir­joi­tit aikai­sem­min Tie­de­puo­lu­ees­ta. Ympä­ris­tön- ja ilmas­ton­suo­je­luun liit­tyy niin pal­jon muu­ta­kin, mis­sä tun­teet ja ideo­lo­gia ovat myrk­kyä. Esi­merk­ki­nä käy­nee bio­polt­toai­neet, mel­koi­nen fars­si. Tar­vi­taan myös pää­tök­siä, jot­ka eivät ole miel­lyt­tä­viä. Usko­ni demo­kra­tian kykyyn tuot­taa nii­tä alka­vat kado­ta. Ihan oikeal­le TIE­DE­puo­lu­eel­le voi­si olla kysyntää.

  Seu­raa­va on ehkä äärim­mäi­nen esi­merk­ki, mut­ta aja­tel­kaa, jos se on totta:

  http://planeetta.wordpress.com/2011/03/31/ymparistoaktivismi-on-syyna-ilmastokriisiin/

  Tulee­ko teh­dä kor­jaus­lii­ke, vai jat­kaa samal­la lin­jal­la, vaik­ka seu­rauk­set ovat jo nähtävissä?

  Vaa­li­tu­los osoit­ta­nee siis myös sen, että demo­kra­tias­sa ei tul­la kyke­ne­mään niin mer­kit­tä­viin sääs­töi­hin ja pääs­tö­vä­hen­nyk­siin kuin tar­vit­tai­siin. Vih­rei­den oli­si kor­kea aika ymmär­tää tämä, ja kes­kit­tyä sii­hen, miten tyy­dy­te­tään ala­ti kas­va­va kulu­tus mah­dol­li­sim­man vähil­lä hai­toil­la. Vas­taus löy­tyy tek­no­lo­gias­ta, on vain valin­ta­ky­sy­mys käy­te­tään­kö se mah­dol­li­suus vai jäte­tään­kö käyttämättä. 

  Toi­mi­si­ko tek­no­lo­giayh­teis­työ vaik­ka­pa mui­den poh­jois­mai­den kans­sa? Fyy­si­kot, kemis­tit ja insi­nöö­rit töi­hin, aikaa 20 vuot­ta, tavoit­teek­si kor­va­ta kaik­ki tuon­ti­polt­toai­neet omas­ta maas­ta kai­ve­tul­la toriumilla.

  http://planeetta.wordpress.com/2011/02/21/sulasuolareaktori-%E2%80%93-energiaa-toriumista/

  Tämä on esi­merk­ki sen koko­luo­kan pro­jek­tis­ta joi­ta tar­vit­tai­siin. Ydin­voi­ma ei edel­leen­kään rat­kai­se ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta se voi rat­kais­ta sii­tä varo­vai­ses­ti arvioi­den puo­let. Edes per­suil­la ei lie­ne mitään täy­del­lis­tä ener­giao­ma­va­rai­suut­ta vas­taan. Fos­sii­li­set on kor­vat­ta­va joka tapauk­ses­sa lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Kysyn­tä tek­nii­kal­le maa­il­man­mark­ki­noil­la on taattu.

  Ste­fan Föls­ter kir­jas­saan Maa­il­man­lop­pu on perut­tu, jakaa ihmi­set kol­meen kate­go­ri­aan: Akti­vis­tei­hin, skep­ti­koi­hin ja insi­nöö­rei­hin. Akti­vis­teil­la on pakot­ta­va tar­ve toi­mia, teh­dä yli­pää­tään jotain, vaik­ka lop­pu­tu­lok­ses­ta ei oli­si­kaan var­muut­ta. Usein häti­köi­dyt toi­met vain pahen­ta­vat tilan­net­ta. Skep­ti­kot joko kiel­tä­vät koko ongel­man, tai jää­vät pai­koil­leen odot­ta­maan ongel­man pois­tu­mis­ta. Insi­nöö­rit tie­dos­ta­vat ongel­man, ja pää­ty­vät mää­rä­tie­toi­ses­ti etsi­mään sii­hen tek­nis­tä rat­kai­sua. Täs­sä mal­lis­sa Vih­reät ovat akti­vis­te­ja. Minä kai­paan joh­toon insi­nöö­re­jä. Luu­len, että jopa insi­nöö­rit ja skep­ti­kot yhteis­työs­sä pää­ty­vät parem­paa lop­pu­tu­lok­seen kuin akti­vis­tit. Ikä­vä sanoa, mut­ta näin koen tilanteen.

  Mut­ta Odel­le läm­pi­mät ja vil­pit­tö­mät onnit­te­lut läpi­me­nos­ta! Se on paras­ta mitä Vih­reil­le on nyt vähään aikaan tapahtunut.

 112. Sin­ne­mä­keä on tur­ha syyt­tää tap­pios­ta. Vih­reit­ten pitää kat­soa pei­liin, siel­tä se syyl­li­nen löy­tyy. Brax ajoi aivan jär­kyt­tä­viä lake­ja läpi. Panu Latu­ri tap­poi vih­reis­tä avoi­muu­den ja eriä­vät mie­li­pi­teet, jne.

  Sinä­kin Osmo, teit aivan käsit­tä­mät­tö­miä vir­hei­ta vaa­li­tak­ti­ses­ti. Mik­si hyök­kä­sit Hal­la-ahoa vas­taan? Sinä olit vih­reit­ten eme­ri­tus-kan­san­edus­ta­ja, Hal­la-aho ensim­mäis­tä kaut­taan istu­va kaupunginvaltuutettu.

 113. Oli mel­ko kuvaa­vaa miten Ylen kisas­tu­dio rea­goi kun ensim­mäi­set alus­ta­vat tulok­set läväh­ti­vät kaik­kien silmille.

  Luit­ko “Ei **ttu voi olla TOTTA!” suo­raan hei­dän huu­lil­taan vai kuu­lit­ko alle­kir­joit­ta­neen tapaan sen omas­ta suustasi?

  Epä­us­ko oli käsin­kos­ke­tel­ta­vaa. Jokai­nen stu­dios­sa olleis­ta oli­si pre­fe­roi­nut simu­loi­tua huk­ku­mis­ta jos ja kun vaih­toeh­to­na oli vetää show läpi joten kuten ammat­ti­mai­ses­ti ja edes etäi­ses­ti objek­tii­vi­suu­den riip­peet säilyttäen.

  Borg sai mel­ko var­mas­ti het­kel­li­sen sydän­py­säh­dyk­sen. Rön­kä oli vähäl­lä pyör­tyä sii­hen paik­kaan. Kaik­ki­nai­nen takel­te­lu jat­kui pitem­pään kuin soveliasta.

  Huvit­ta­vaa ja ei kui­ten­kaan yhtään.

  Elii­tin mie­les­tä kan­sa siis äänes­ti vää­rin. Niin vää­rin kuin vain mah­dol­lis­ta. Oli­ko kysees­sä hir­vit­tä­väl­lä taval­la pie­leen men­nyt tei­ni­pro­tes­ti joka siis rea­li­soi­tui puo­li­va­hin­gos­sa — tuli siis pyy­tä­mät­tä ja yllä­tyk­se­nä? Vai iden­ti­fioi­tuu­ko mer­kit­tä­vä osa kan­sas­ta sit­ten­kin sydäm­mes­sään aitometsäläiseksi?

  Jos vas­taus on jäl­kim­mäi­nen, hip­pien ei kan­na­ta enää pahem­min huu­del­la Soi­ni-Suo­mes­sa aat­tei­den­sa perään. Suo­mi on nyt viral­li­ses­ti ilmoit­ta­nut ettei se kan­na­ta hip­piyt­tä juu­ri mis­sään muo­dos­sa. Ja mikä­li hip­pien eheyt­tä­mi­nen ei onnis­tu, eikä hei­tä luon­toon­kaan voi las­kea lisään­ty­mi­sen pelos­sa, hae­taan EU:lta eril­lis­lu­pa mas­sa­kaa­to­jen aloit­ta­mi­sek­si, yleis­hu­ma­ni­taa­ri­siin syi­hin vedoten.

  Tie­tys­ti per­su­jen “jyt­kys­sä” oli kyse sinän­sä har­mit­to­mas­ta face­book­mai­ses­ta mas­sail­miös­tä. Nos­tet­tiin peuk­ku­ja pys­tyyn kun se on havai­tus­ti kaik­kein vai­vat­to­min kei­no osoit­taa, että noin niin kuin peri­aat­tees­sa poli­tiik­ka kiin­nos­taa too­si pal­jon ja sil­lee. Itse asias­sa, jos oli­si ollut mah­dol­lis­ta äänes­tää säh­köi­ses­ti (mie­luus­ti FB:n kaut­ta), per­su­jen luke­mat oli­si­vat olleet vie­lä­kin mairittelevammat.

  Miet­ti­kää het­ki sitä kuvaa kun Soi­ni sön­köt­täi­si pää­mi­nis­te­ri­nä jotain seka­vaa kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la? Eli kuten ame­rik­ka­lai­set sanoi­si­vat: “Thank God for small favors.”

  Stub­bin ja kump­pa­nei­den brän­di­työ­ryh­män saa­vu­tuk­set (saa­tiin­ko nii­tä?) tuli joka tapauk­ses­sa eilen mitä­töi­dyk­si ker­ta heitolla.

  Oli hem­me­tin lähel­lä etten itse oli­si piiiit­käs­tä aikaa jät­tä­nyt äänes­tä­mät­tä — toki uur­nal­la käy­den, ehkä runon ver­ran kont­ri­buoi­den kun lap­set­ti ja teki mie­li ylei­ses­ti näpäyt­tää vaalirahasekoilusta.

  Ajat­te­lin toi­saal­ta niin­kin eli­tis­ti­ses­ti, etten halun­nut vai­kut­taa vaa­lien lop­pu­tu­lok­seen. Halusin kat­soa min­kä­lai­nen kan­sa meil­lä oikein on. Noh, vituik­si­han se meni — siis ääni­tu­los. Siis elii­tin kannalta.

  Hei­tin Odel­le sää­li­ää­nen, en oikein itse­kään tie­dä, että mik­si. Wan­has­ta tot­tu­muk­ses­ta, kait. Voi olla, että näin toi­mi­nei­ta oli mui­ta­kin. Siis, että itse puo­lue ei naut­ti­si­kaan arvos­tus­ta mut­ta yksit­täi­set ihmi­set kylläkin.

  Nämä jos jot­kin oli­vat tun­ne­vaa­lit. Ensim­mäis­tä ker­taa näis­sä vaa­leis­sa näet poh­din minä­kin puo­li­va­ka­vis­sa­ni (minul­la on omat syy­ni jot­ka jätän nyt ker­to­mat­ta) äänes­tä­vä­ni kok­ka­rei­ta — elä­mä­ni ensim­mäis­tä kertaa.

  Toi­saal­ta, en oli­si mil­lään halun­nut ede­saut­taa jyr­ki­bo­yn pää­syä pää­mi­nis­te­rik­si, mut­ta vie­lä vähem­män näki­sin ko. teh­tä­väs­sä Sinnemäkeä.

  Tulen aina hem­me­tin huo­nol­le pääl­le jos vain kuu­len jos­sain Sin­ne­mäen äänen. Hän on var­mas­ti osaa­va, aikaan­saaa­va, haus­ka tyyp­pi (mis­tä­pä minä tie­täi­sin?), mut­ta ima­go ja ulos­an­ti var­sin­kin tök­kii niin pahas­ti vas­taan ettei jut­tum­me voi­si toi­mia edes pla­to­ni­sel­la tasol­la. Puh­taas­ti jul­ki­suu­den perus­teel­la Sin­ne­mäen kal­tai­sia “hyviä tyyp­pe­jä” voi tava­ta joka toi­ses­sa Kal­lion kup­pi­las­sa. He ovat usein huvit­ta­via kun­han mak­sa­vat omat oluen­sa ja tajua­vat pai­nua mat­koi­hin­sa ennem­min kuin myöhemmin.

  Vain Urpi­lai­sen väki­näi­nen hymy aiheut­taa suu­rem­paa pahoin­voin­tia. Urpi­lai­nen­han on ollut niin usko­mat­to­man epä­ka­ris­maat­ti­nen, oppor­tu­nis­ti­nen ja har­vi­nai­sen vas­ten­mie­li­nen heti alus­ta läh­tien, että kun hän kai­kes­ta pot­ki­mi­ses­ta huo­li­mat­ta vii­mein­kin kyke­ni räk­syt­tä­mään takai­sin joten­kin uskot­ta­vas­ti, niin “kan­sa” antaa aina lopul­ta armon käy­dä oikeu­des­ta. Niin kävi nytkin.

  Tämä ei suin­kaan tar­koit­ta­nut sitä, että kukaan oli­si oikeas­ti halun­nut täl­lais­ta jan­kut­ta­jaa pääministeriksi.

  Ei vain mene jake­luun mik­si muut puo­lu­eet Kokoo­muk­sen tavoin eivät ymmär­rä lait­taa tär­keim­piä puhu­via päi­tään Saras­vuon esiin­ty­mis­kurs­seil­le yms. uudes­taan ja uudes­taan, niin kau­an kun­nes ihmi­siä, tilan­tei­ta ja kysy­myk­siä (eri­tyi­ses­ti yllät­tä­viä sel­lai­sia) ei tar­vit­se enää pelä­tä. Ilman väki­näi­ses­ti ope­tel­tu­ja manee­re­ja ja kons­ti­kas­ta poli­tii­kan pakkoliturgiaa.

  Kokoo­mus lie­nee ainoa puo­lue joka on sisäis­tä­nyt jat­ku­van jul­ki­suusprep­pauk­sen vält­tä­mät­tö­myy­den nyky­maa­il­mas­sa, fals­kia tai ei. Suo­men­ruot­sa­lai­sil­le­han casual jutus­te­lu ja ren­to vai­ku­tel­ma ime­tään jo äidinmaidosta.

  Vain mie­li­ku­vil­la on mer­ki­tys­tä ja tämän pelin vih­reät ovat hävin­neet vii­meis­tään sil­loin kun muut­kin puo­lu­eet hif­fa­si­vat, että:“Hei! Vih­reil­lä arvoil­la­han saa ääniä! Mitä **tua? No, nehän on kerät­tä­vä pikim­mi­ten pois!”

  Paras­ta­han täs­sä on se, että vih­reät arvot ovat riit­tä­vän ambi­va­lent­te­ja. Siis ihan täy­del­li­siä poliit­ti­sia ammuk­sia. Ihan mitä vaan kenel­le tahan­sa kun­han muis­taa sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti niis­tä jotain sivu­lausees­sa mai­ni­ta jot­ta äänes­tä­jil­le jää riit­tä­vän har­mi­ton mut­ta kui­ten­kin sit­keä kuva jon­kin­lai­ses­ta viher­tä­väs­tä poliit­ti­ses­ta mas­terpla­nis­ta jos­sa “vih­reät arvot” ote­taan huo­mioon auto­maa­gi­ses­ti ja sil­ti kaik­ki voit­ta­vat! Siis luit ihan oikein: peli jos­sa kukaan ei häviä! 

  Joo, mul­le yks tommonen!

 114. Vaa­li­tu­los oli mitä oli, ja nyt on meil­lä vih­reil­lä itse­ruosk- eikun ‑tut­kis­ke­lun paik­ka. Pari huo­mio­ta Uuden­maan tap­pios­ta ja poh­din­taa sen syistä.

  Uusi­maan tap­pio oli 4 773 ään­tä vähem­män kuin vii­me vaa­leis­sa ja yhden kan­san­edus­ta­jan mene­tys. Nel­jäs paik­ka jäi noin kuu­den tuhan­nen pää­hän. Isois­ta kau­pun­geis­ta tulos oli Espoos­sa (-1000 ään­tä) parem­pi kuin Van­taal­la (-1500 ään­tä). Huo­mat­ta­vaa on myös Meri­ku­kan (sai nyt yht. n. 1200 ään­tä) loi­kan jäl­keen Vih­dis­tä mene­te­tyt 500 ääntä. 

  Puo­luei­den väli­sis­tä siir­ty­mis­tä vih­rei­den tap­piol­le mer­kit­tä­vää on aina­kin piraat­tien kerää­mät 3300 ään­tä, jois­ta iso osa oli­si ilman piraat­te­ja tul­lut Jyr­ki Kasville.

  Jot­kut ovat kaa­ta­neet tap­pio­ta puo­lue­joh­don nis­kaan. Katu­kam­pan­jaa teh­nee­nä en selit­täi­si tap­pio­ta sil­lä. Annin esiin­ty­mi­ses­tä tuli joi­tain nuri­noi­ta, mut­ta myös kiit­tä­viä puheen­vuo­ro­ja. Puheen­joh­ta­jaan vaa­lit tus­kin kaa­tui­vat, mut­ta Annis­ta ei myös­kään ollut pelas­ta­vak­si enkeliksi.

  Kam­pan­joi­des­sa näkyi kyl­lä­kin hal­li­tus­vas­tuun taak­ka. Monel­le äänes­tä­jäl­le jou­tui selit­tä­mään urkin­ta­la­kia, ydin­voi­maa ja Euro­mai­den takauksia.

 115. Väi­tän, et Vih­reet sais lisät­tyä kan­na­tus­taan mm. seu­raa­vil­la toi­men­pi­teil­lä ilman et jou­tuis tin­ki­mään mis­tään oleel­li­sis­ta lähtökohdistaan:

  - lope­te­taan ydin­voi­man peri­aat­teel­li­nen vas­tus­tus ja kes­ki­ty­tään poh­ti­maan, mikä olis opti­maa­li­sin tapa tuot­taa tar­vit­ta­va ener­gia mah­dol­li­sim­man kes­tä­väl­lä tavalla

  - lope­te­taan rat­sas­ta­mi­nen eri­näis­ten uhri­ryh­mien kus­tan­nuk­sel­la. Ei val­tao­sa ihmi­sis­tä oo rasisteja(Vihreiden esit­tä­mäl­lä taval­la), sovi­nis­te­ja tai homo­foo­bi­koi­ta. Ees Per­suis­ta val­tao­sa ei kuu­lu noi­hin ryh­miin, saa­ti sit­ten muis­ta. Oman valis­tu­nei­suu­den ja suvait­se­vai­suu­den heh­kut­ta­mi­nen ainoas­taan ärsyt­tää sitä enem­mis­töä, joka on valis­tu­nut­ta ja suvait­se­vais­ta hil­li­tyl­lä, ei-maa­ni­sel­la tavalla.

  - lope­te­taan poten­ti­aa­lis­ten mie­sää­nes­tä­jien savus­ta­mi­nen muu­al­le femi­nis­min tuput­ta­mi­sel­la. Suku­puo­li­kiin­tiöt ei edis­tä tasa-arvoa. Ne edis­tää syr­jin­tää. Joka pai­kas­sa ei tart­te olla 50–50 suh­tees­sa mie­hiä ja nai­sia. Antaa yksi­löi­den tehä mitä ne haluu tehä omien pre­fe­rens­sien­sä ja omi­nai­suuk­sien­sa pohjalta.

  - ale­taan oikees­ti pel­kän sana­he­li­nän sijaan aja­maan libe­raa­le­ja arvo­ja ylei­ses­ti, ei ainoas­taan homo/t­ran­su- yms. kysy­myk­sis­sä. Libe­raa­lil­le puo­lu­eel­le olis tilaus­ta, eikä yks­kään puo­lue Vih­reet mukaan lukien oo lähel­lä­kään libe­raa­le­ja ihanteita.

  - lope­te­taan pak­ko­ruot­si­tus. Pel­käs­tään täl­lä Vih­reet sais hir­veen tukun lisää ääniä, eten­kin täs­sä tilan­tees­sa ku kaik­ki muut pait­si Per­sut vie­lä pak­ko­ruot­sit­taa. Kan­san yli­voi­mai­nen enem­mis­tö vas­tus­taa pak­ko­ruot­sia. Ja aika suu­ri osa niis­tä haluis myös äänes­tää mui­ta ku Persuja.

  Väi­tän et näil­lä eväil­lä Vih­reet sais ison kasan uusia äänes­tä­jiä ja toi­saal­ta ei menet­täis juu­ri ketään van­hois­ta. Ehkä muu­ta­ma peri­aat­teel­li­nen ydin­vo­man vas­tus­ta­ja vois läh­tee, mut luul­ta­vas­ti enem­män tulis tilal­le. Femi­nis­tit taas ei lähe Vih­reis­tä kir­veel­lä­kään, pait­si ehkä muu­ta­ma vasu­ri änky­rä­sii­ves­tä. Mokut­ta­jat­kaan ei läh­tis mihin­kään, kos­ka ainoo viel mokut­ta­vam­pi vaih­toeh­to olis RKP, eikä sin­ne kukaan kui­ten­kaan lähtis.

 116. En ymmär­rä mik­si Anni Sin­ne­mäen per­soo­nal­lis­ta puhe­ta­paa mor­ka­taan. Juu­ri puhe­ta­van vuok­si nuo­ren pol­ven kau­pun­ki­lais­ten on niin help­po samas­tua Anniin. Vrt. Jut­ta Urpi­lai­seen, joka esiin­tyy kuin mus­ta­val­kois­ten SF-elo­ku­vien kan­sa­kou­lun­opet­ta­ja­tar. Se se vas­ta kar­kot­taa. Ei Vih­rei­den uskot­ta­vuuson­gel­ma joh­du Annis­ta, vaan har­joi­te­tus­ta, val­ta­ko­neis­toon samas­tu­nees­ta poli­tii­kas­ta. Vih­reät minis­te­rit ovat olleet minis­te­riöit­ten­sä toi­mien puo­lus­te­li­joi­ta jul­ki­suu­teen päin, eivät vih­reän liik­keen sis­se­jä byro­kra­tian viidakossa.

 117. Ja toi­nen asia joka meni pie­leen: kiel­sit­te maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­den, ja his­to­rias­ta on opit­tu sen ver­ran, että kun min­kä tahan­sa asian kri­ti­soi­mi­nen koi­te­taan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä estää, on syy­nä se, ettei ko. asia _kestä_ kriit­tis­tä tarkastelua.

  Mie­tin­nän paik­ka teil­le: Mik­si perus­suo­ma­lai­sia äänes­ti­vät maa­han­muut­to­ky­sy­mys­ten vuok­si ammat­ti­ryh­mis­tä sel­keim­min: Polii­sit ja sosiaalityöntekijät.

 118. Onnek­si olkoon hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta pai­kas­ta. Liki ainoa loh­tu se näis­sä vaa­leis­sa olikin.

  Kas­vin äänes­tä­jien vähit­täi­nen kar­koit­ta­mi­nen vai­kut­taa minus­ta tak­ti­sel­ta emä­mu­nauk­sel­ta. Koke­mus on osoit­ta­nut teek­ka­ris­mie­hil­le, että Kas­vil­la on ollut hyvin raja­tus­ti vai­ku­tus­val­taa puo­lu­een­sa mui­den edus­ta­jien äänes­tys­va­lin­toi­hin. Uudel­la­maal­la meni pro­tes­ti­luon­toi­ses­ti 3000 ään­tä piraat­ti­puo­lu­eel­le, jol­la ei ollut kos­kaan mitään toi­voa saa­da yhtään edus­ta­jaa lävit­se. Pet­te­ri Jär­vi­nen sai Kokoo­muk­ses­sa myös yli 2000 ääntä.

  Tämä vapaus­ky­sy­myk­siä koros­ta­va nuor­ten mies­ten poruk­ka on yleen­sä myös mel­ko ydin­voi­ma­myön­teis­tä, ja kun täl­lai­nen­kin here­sia on niin anka­ras­ti kiel­let­ty, mik­si he oli­si­vat enää vih­rei­tä äänes­tä­neet. Joku tärp­pi oli­si heil­le­kin pitä­nyt heit­tää. Vih­reis­sä lai­tet­tiin kaik­ki panok­set ydin­voi­ma­kiel­tei­siin äänes­tä­jiin, ja heis­tä­kin mene­tet­tiin nyt var­maan mel­koi­nen osa. Aivan kuin vih­reät oli­si­vat jo pit­kään tahal­laan kaven­ta­neet äänes­tä­jä­poh­jaan­sa sano­mal­la, että täs­tä et voi aja­tel­la näin etkä tuos­ta noin. Kun ongel­mas­ta (ilmas­ton­muu­tos) ollaan kui­ten­kin samaa miel­tä, ei ehkä kan­nat­tai­si rat­kai­su­mal­leis­ta olla ihan noin ehdoton.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti usei­ta per­su­ää­nes­tä­jiä työn kaut­ta tun­te­va­na en myös­kään hyväk­sy nykyi­sen­kal­tais­ta dehu­ma­ni­soi­vaa per­su­vi­haa, joka on ihan yhtä nau­ret­ta­vaa kuin tämä puna­vih­reän stal­la­ri­sa­la­lii­ton maa­lai­lu. Täs­sä mie­les­sä vih­rei­den kam­pan­ja oli omal­le kuo­rol­le saar­naa­mis­ta. Eivät­hän per­sut aina kaik­kein valis­tu­neim­pia ihmi­siä ole, mut­ta ei maa­il­maa oikein voi hah­mo­tel­la sen perus­teel­la, että entä jos ihmi­set oli­si­vat ihan toi­sen­lai­sia kuin oikeas­ti ovat. Pak­ko tääl­lä on kaik­kien kans­sa tul­la toi­meen, ja suvait­se­vai­suus välis­tä ihan höl­mö­jen­kin mie­li­pi­tei­den suh­teen aut­taa, jos ei muu­ten niin aina­kin kes­kus­te­lu­yh­tey­den ylläpitämisessä.

  Per­su­tut­tu­ni kyl­lä tie­tä­vät minut vih­reäk­si (sit.), ja pys­tym­me hyvin kes­kus­te­le­maan kun­nioit­taen tois­tem­me mie­li­pi­tei­tä. Tilan­ne voi­si olla vähän toi­nen, jos kut­sui­sin hei­tä nat­seik­si hei­dän tai­de­ma­kun­sa täh­den. Täs­sä mie­les­sä jul­ki­sen kes­kus­te­lun taso on juu­ri nyt aivan kam­mot­ta­van mata­la, eikä sii­hen voi sanoa pel­käs­tään että noku Hal­la-aho alotti.

  (Tämä nyt on sit­ten täl­lai­nen pik­ku­kau­pun­ki­lai­sen sub­jek­tii­vi­nen arvio. Voi olla, että olen vää­räs­sä kai­kes­ta. Sen voin sanoa var­muu­del­la, että maa­seu­dus­ta en tie­dä mitään.)

 119. Edel­li­sen hal­li­tuk­sen aja­ma kont­rol­liyh­teis­kun­ta. Esim uudet Lex Nokiat, polii­sien pak­ko­kei­no­lait ja ase­la­ki. Btw, ase­lain luo­ma kat­ke­rien mies­ten ver­kos­to ampu­ma­ra­doil­la ja met­säs­tys­seu­rois­sa lie­nee osa­syy kepun ja osin kokoo­muk­sen las­kuun ja per­su­jen kan­na­tuk­sen kas­vuun. Jos jotain hyvää per­su­jen menes­tyk­ses­tä pitää kai­vaa, Hal­la-Aho on luvan­nut kaa­taa ase­lain uudistuksen. 

  Piraat­tien vie­mät äänet, uhri­na mm. Kas­vi, syy Lex Nokia, teki­jä­noi­keu­det ja kaset­ti­mak­su. On var­maan kivaa kit­tail­la punk­kua fik­su­jen tai­tei­li­joi­den kans­sa, mut­ta ei hei­tä niin mon­taa ole että kan­nat­taa kar­koit­taa poten­ti­aa­li­sia kannattajia.

  Vih­rei­den vasem­mis­to­sii­ven har­joit­ta­ma vai­no ja puh­dis­tus libe­raa­li­sii­ves­sä, esim tapaus Vesa Hack:
  http://vesahack.puheenvuoro.uusisuomi.fi/41298-eduskuntavaaliehdokkuuteni-torjuttiin-vihreissa-koska-ehdotin-rekisteria-seksuaalirikollisista

 120. Itse mei­na­sin äänes­tää ensim­mäis­tä ker­taa vih­rei­tä kos­ka puo­lus­tan vih­rei­tä arvoja.

  Sat­tui kui­ten­kin uuti­sen otsik­ko joka meni jota­kuin­kin näin “Vasem­mis­to jopa vih­reäm­pi kuin vih­reät itse”.

  Se sai minut hie­man ajat­te­le­maan ja tut­ki­maan miten vih­rei­tä arvo­ja vih­reät toteut­ta­vat käy­tän­nös­sä. Nime­no­maan nii­tä vih­rei­tä arvo­ja joi­ta itse­kin vaalin.

  Jär­kyt­tä­vää oli sela­ta kuin­ka vih­reys on pois­tu­nut vih­reis­tä ja muut­tu­nut pää­asias­sa sateen­kaa­rien tavoit­te­luun unoh­taen koko­naan vih­rey­den pääarvot.

  Täl­lä löy­sin ehdok­kaan, joka on mie­les­tä­ni vih­reäm­pi kuin yksi­kään vih­reä. Se ei löy­ty­nyt edes vasem­mis­toeh­dok­kais­ta­kaan vaik­ka hekin näyt­ti­vät oikeas­ti vih­reäm­mil­tä kuin vih­reät itse.

  Kyl­lä vih­rei­den pitää pis­tää lasit pää­hän ja muis­tel­la mitä se vih­reys on.

  Vih­reil­tä kato­si arvot joi­ta enti­set äänes­tä­jät arvos­ti­vat. Sii­nä suu­rin syy vir­hei­den tappioon.

 121. Onnit­te­lut valin­nas­ta. Ilman tätä blo­gia en oli­si itse­kään äänes­tä­nyt vihreitä.

  Hal­li­tuk­ses­sa vih­reät ovat kadot­ta­neet omat vahvuutensa. 

  Vih­reät on ollut moniar­voi­nen ja jopa hie­man kuri­ton puo­lue jos­sa on suvait­tu eri­lai­set­kin aja­tuk­set ilman oik-vas ‑akse­lin rajoitteita.

  Vai­kea kuvi­tel­la taka­vuo­sien vih­rei­tä mää­rää­mäs­sä kou­lu­lai­sil­le pakol­li­sia kas­vis- tai mui­ta­kaan ruokia. 

  Nyky­vih­reät on vain vähän kär­jis­tet­ty­nä saman­mie­lis­ten kol­mi­kymp­pis­ten aka­tee­mis­ten hel­sin­ki­läis­nais­ten kes­kus­te­lu­ker­ho jos­sa vää­rät mie­li­pi­teet pahek­su­taan kuoliaiksi. 

  Kam­pan­ja­kin oli huono.

  Vähem­mis­tö­jen syr­jin­tää voi vas­tus­taa ilman lap­sel­li­sia naimalakkoja. 

  Ydin­voi­man otta­mi­nen vaa­li­tee­mak­si oli äly­tön­tä, kos­ka prag­maa­ti­kot vie­ras­ta­vat tuol­lais­ta yksi­sil­mäi­syyt­tä. Entä mik­si ydin­voi­man vas­tus­ta­ja äänes­täi­si vih­rei­tä? Jot­ta pää­si­sit­te hal­li­tuk­seen jät­tä­mään eriä­vän mielipiteen?

  Takai­sin kas­vu-ural­le pää­set­te sal­li­mal­la eri­lai­set­kin mie­li­pi­teet, ja muis­ta­mal­la että ydin­voi­ma­vas­tai­suus ei ole syno­nyy­mi ympäristönsuojelulle.

 122. Saa­ra:

  Täl­lai­sia [uudis­tu­mi­sen] tar­pei­ta on mui­ta­kin kuin perus­suo­ma­lai­nen halu työn­tää pää pen­saa­seen, sul­keu­tua ja jähmettyä.

  Sinä aina­kin olet puna­vi­her-sii­ven pro­pa­gan­dan sit­ten pure­mat­ta niel­lyt sana­va­lin­nois­ta päätellen?

  Noh… kyl­lä minä­kin näi­tä per­su­jen tai­de­lin­jauk­sia vähin­tään­kin kum­mas­te­lin. Mut­ta sen sijaan, että koki­sin ne sul­keu­tu­mi­se­na ja jäh­met­ty­mi­se­nä tai strut­si­mai­se­na toi­min­ta­na, niin näen ne suo­ma­lai­suu­den (toki vähän alkeel­li­se­na) puolustuspuheena. 

  Ja sitä tar­vi­taan nyt!

 123. Vih­reil­lä vai­kut­taa ole­van iden­ti­teet­ti­krii­si. No jo oli aika­kin! Vih­reät on edel­leen­kin nuo­ri puo­lue, eikä kas­vu­ki­pu­ja pidä kavahtaa.

  Toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu puo­lu­ees­sa ja kan­nat­ta­jien kes­kuu­des­sa jat­kuu ohi tämän pie­nen vaa­li­pet­ty­myk­sen­kin. Ja ennen kaik­kea Osmon edus­ta­mal­la ana­lyyt­ti­sel­lä ja rehel­li­syy­teen pyr­ki­väl­lä tavalla.

  Oma pet­ty­myk­se­ni vih­rei­siin joh­tuu lähin­nä ydin­voi­ma­kiel­tei­syy­des­tä. Ei ole rea­lis­tis­ta kuvi­tel­la tuu­li­voi­mal­la pääs­tä­vän pääs­tö­ta­voit­tee­isiin tahi pyö­ri­tet­tä­vän hyvin­voin­ti­val­tio­ta as we know it.

 124. Luu­len, että Osmon pika-ana­lyy­sin kai­kil­la teki­jöil­lä oli oma vai­ku­tuk­sen­sa. Nii­den pai­noar­vot vain vaih­te­li­vat yksilöittäin.

  (Ympäristö)fundamentalistisimmat kan­nat­ta­jat saat­toi­vat osit­tain äänes­tää Vasem­mis­toa, osa taas jäi ken­ties kotiin nukkumaan.

  Vähem­män ympä­ris­tö­fun­da­men­ta­lis­tit ja enem­män libe­raa­li­suut­ta pai­not­ta­vat saattoivat:
  — vie­rok­sua Vih­rei­den vasem­mis­to­lai­suut­ta (tämä ongel­ma on aiem­min­kin ollut hidasteena)
  — vie­rok­sua Vih­rei­den har­joit­ta­man poli­tii­kan käy­tän­nön kon­kreet­ti­sia ilmen­ty­miä mm. ener­gia­ve­ro­jen koro­tuk­sia, oma­ko­tia­su­mi­sen vie­rok­su­mis­ta (case Soininvaara@Östersundom) ja yli­pään­sä pakon­omais­ta ihmis­ten pakot­ta­mis­ta tii­vis­ti kaa­voi­tet­tui­hin kerrostaloihin. 

  Oleel­lis­ta oli tie­ten­kin myös Osmon mai­nit­se­ma pyr­ki­mys estää Per­su­jen nousua suu­rim­mak­si, mikä edel­lyt­ti mui­den suu­rim­pien äänes­tä­mis­tä Vih­rei­den sijaan.

  Lisäk­si Vih­rei­den kam­pan­ja ontui:
  — lei­jo­na­kam­pan­ja tun­tui epä­us­kot­ta­val­ta ja lapselliselta
  — ydin­voi­ma­ky­sy­myk­sen nos­ta­mi­nen kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si vaa­lien alla oli epä­us­kot­ta­vaa ja ehkä jopa ärsyttävää
  — yli­pään­sä kam­pan­ja vai­kut­ti aika nuutuneelta.

  Vaik­ka en Vih­rei­tä (täl­lä­kään ker­taa) äänes­tä­nyt, niin olin näin­kin hei­kos­ta tulok­ses­ta nega­tii­vi­ses­ti yllättynyt.

 125. Yksi iso teki­jä Vih­rei­den tap­pios­sa on puo­lu­een eko­lo­gi­sen idea­lis­min käy­tän­nön sovel­lus­ten hei­kot tulokset.

  Mai­nit­sit Öster­sun­do­min, joka on hyvä esi­merk­ki tuos­ta. Vih­reät kes­kit­tyy lähin­nä puis­toa­luei­den (eko­lo­gis­ten käy­tä­vien) lisää­mi­sen vaa­ti­muk­siin, vaik­ka ensin pitäi­si miet­tiä miten saa­da alu­ees­ta aidos­ti kes­tä­vän kehi­tyk­sen idean mukai­nen. Nyt­hän sii­tä teh­dään täy­sin Espoon itäis­tä kopio­ta (= yksi­tyi­sau­toi­luun perus­tu­va oma­ko­ti­ta­loa­lue) jota viher­pes­tään mie­let­tö­män kal­liil­la ja alu­eel­le täy­sin sopi­mat­to­mal­la met­rol­la. Osmo itse on ollut täy­sin vir­ka­mies­kun­nan talu­tus­nuo­ras­sa tässä(kin) asiassa.

  Mones­sa muus­sa­kin asia­ky­sy­myk­ses­sä vih­reys jää näper­te­lyk­si ja pahim­mil­laan vain ikä­vän­kuu­loi­sek­si kai­ken vas­tus­ta­mi­sek­si, tai sit­ten tulee armot­to­man kal­liik­si veronmaksajille

 126. Ja taas on Osmo pääs­syt liha­pöy­tiin. Mitä aiot teh­dä, siis mitä ajat­te­lit saa­va­si aikaan mei­dän suo­ma­lais­ten hyväk­si? Omat tas­kut­han on taas pai­kat­tu muu­ta­mak­si vuo­dek­si ja sen tie­däm­me sinul­le itsel­le­si riit­tä­vän val­lan mainiosti.

  1. JP
   En todel­la­kaan pyri edus­kun­taan rahan takia. Oli­si­han voi­nut aina ottaa itsel­le­ni kan­san­edus­ta­jae­läk­keen, jos sii­tä oli­si kyse.

 127. Vih­reät menet­ti­vät äänen­sä pää­osin M11 ja Piraateille.

  VIHR ‑21592, PIR+M11 +22644.
  Uusi­maa.. VIHR ‑4773, PIR+M11 +4665
  Hel­sin­ki. VIHR ‑5587, PIR+M11 +3885
  Var­si­nais VIHR ‑3868, M11+PIR +3003

  Tai­si 2/3 men­nä PIR+M11 ja 1/3 PSMUUT.

  Kas­vin kan­nat­ta­jat ovat koos­tu­nut pää­osin piraa­teis­ta. Samas­sa pii­ris­sä oli vie­lä Kokoo­muk­sen oma piraat­ti P.Järvinen. Tämän moni­mut­kai­sem­paa seli­tys­tä ei tai­de­ta Kas­vin putoa­mi­seen tarvita.

  Arhin­mäen & VAS äänet tuli SKP+KESK+SDP, ei vihreiltä.

 128. Fokuk­sen etsis­ke­ly oppo­si­tios­sa tekee hyvä… Sii­tä ei pääs­tä mihin­kään, että leh­tien sivuil­la puo­lu­een ään­tä käyt­tää hyvin voi­mak­kaas­ti tämä vasem­mis­to­fe­mi­nis­ti­nen sii­pi. Samoin ydin­voi­mas­ta on onnis­tut­tu raken­ta­maan gil­jo­tii­ni, joka lau­ke­aa aina kun ydin­voi­ma­pää­tök­siä tehdään.

  Myös­kään Braxin “saa­vu­tuk­sia” ei ole syy­tä vähä­tel­lä, vaik­ka ilmei­ses­ti kor­rek­tiu­den nimis­sä jätit sen sano­mat­ta. Omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni huo­mat­ta­va osa vii­me hal­li­tuk­sen vas­ten­mie­li­sim­mis­tä saa­vu­tuk­sis­ta menee oikeus­mi­nis­te­riön plak­ka­riin. Sitä on vai­kea arvioi­da, mikä osuus Vih­reil­lä tai Braxil­la niis­sä oli, mut­ta kes­kus­ta­lais­mai­set kie­mur­te­lut haas­tat­te­luis­sa eivät oikein vakuut­ta­neet. Brax kerä­si pal­jon ääniä, mut­ta pal­jon­ko karkoitti?

  Noh, tus­kin minä Vih­rei­tä äänes­tän jat­kos­sa­kaan muu­ten kuin MEP-vaa­leis­sa. Niil­lä ken­til­lä fokus on enem­pi niis­sä asiois­sa, jois­sa olen Vih­rei­den kans­sa samoil­la linjoilla.

  Niin, ja jos Hal­la-ahos­ta teh­dään minis­te­riä, oikeis­mi­nis­te­rin pes­ti oli­si ihan ehdo­ton. Pääl­li­sin puo­lin kun vai­kut­taa, että Hal­la-aho torp­pai­si pahim­mat aivo­pie­rut alkuun­sa — ne, joi­ta Brax jää­rä­päi­ses­ti ajoi eteenpäin.

 129. Suo­men Luon­to ‑leh­ti jul­kai­si vähän ennen vaa­le­ja puo­luei­den ver­tai­lun, jon­ka vasem­mis­to­liit­to voit­ti, taval­laan sat­tu­mal­ta. Tämä oli häm­men­tä­vää luet­ta­vaa, mut­ta tus­kin pal­jon tap­pio­ta selittää. 

  Vaa­li­ma­te­ma­tiik­ka ja äänes­tys­pro­sent­ti ovat sel­kei­tä syi­tä. Muus­ta on vai­keam­pi sanoa. Satunnaisajatuksia:

  Vih­rei­tä on huo­no äänes­tää pro­tes­ti­na nyt, puo­lu­een ima­go on joten­kin har­maan­tu­nut ja arki­päi­väis­ty­nyt. Kun per­su-ilmiö on kapi­naa maa­il­man muut­tu­mis­ta ja val­taa­pi­tä­viä vas­taan, pään lait­ta­mis­ta pen­saa­seen ja kes­kit­ty­mis­tä välit­tö­miin omiin etui­hin, on sel­vää kuka on häviäjä. 

  Oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää mitä per­susuo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat ajat­te­le­vat tule­vai­suu­des­ta. Usko­vat­ko he tari­noi­ta glo­baa­leis­ta ympä­ris­tö­on­gel­mis­ta, resurs­sien rajal­li­suu­des­ta, yksi­löi­den tuot­ta­vuus­hai­ta­rin leviä­mi­ses­tä, euron krii­sis­tä? Usko­vat­ko he että näin todel­la on ja rea­goi­vat sii­hen perin­tei­sen kon­ser­va­tii­vi­ses­ti lait­ta­mal­la por­tit kiin­ni ja kai­va­mal­la aseen esiin? Vai epäi­le­vät­kö he että nämä tari­nat ovat kek­sit­ty­jä, osa elii­tin hui­jaus­ta taval­lis­ta kan­saa vas­taan? (Kär­jis­tin vähän jot­ta oli­si ymmär­ret­tä­vää.) Kum­pi­kin vaih­toeh­to joh­taa samaan reak­tioon, mut­ta ne ovat psy­ko­lo­gi­ses­ti eri­lai­sia, ja vih­rei­den roo­li on kum­mas­sa­kin erilainen. 

  Äänes­tin itse vih­rei­tä ympä­ris­tö­puo­lu­ee­na. Minua hier­tää vih­reis­sä eni­ten ydin­voi­ma, siis sen vas­tus­ta­mi­nen, ja toi­sek­si vasem­mis­to­fe­mi­nis­min ima­go, jos­sa tosin on enem­män kysy­mys ehkä ima­gos­ta tai ennak­ko­luu­lois­ta kuin puo­lu­een subs­tans­sis­ta tai sii­tä että haluai­sin olla eri­tyi­sen oikeistolainen. 

  Mut­ta kun poli­tii­kas­sa näyt­tää popu­lis­mi ole­van tär­ke­ää ja esim. bio­di­ver­si­tee­tin suo­je­lu kun ei tyy­pil­li­ses­ti ole äänes­tä­jil­lä kovin kor­keal­la prio­ri­tee­til­la, kom­pro­mis­se­ja on teh­tä­vä jos halu­aa enem­män kan­na­tus­ta. Nii­tä voi teh­dä moneen eri suuntaan.

 130. Kyl­lä vih­rei­den vaa­li­tap­pion pää­syy on se, että vih­reät oli­vat muka­na nel­jä vuot­ta hal­li­tuk­ses­sa, joka kasat­tiin pää­osin oikeis­to — kon­ser­va­tii­viak­se­lin voi­min. Koko hal­li­tus­rin­ta­ma menet­ti kan­na­tus­taan vaa­leis­sa roi­mas­ti eikä vih­rei­den pro­fii­li poi­ken­nut miten­kään näky­väs­ti teh­dyn poli­tii­kan pää­lin­jas­ta hallitustyössä.

 131. ”Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ei ymmär­rä, mik­si työ­tä teke­mät­tö­mil­le ihmi­sil­le pitäi­si auto­maat­ti­ses­ti antaa rahaa käteen.”

  Näin yhte­nä suo­ma­lai­se­na sanoi­sin: sik­si ettei tuo ihmi­nen kuo­le nälkään/kylmyyteen/tauteihin. Sitä pait­si net­ti­kes­kus­te­lu­jen äärim­mäis­tä lai­taa lukuun otta­mat­ta en ole tuol­lai­sia mie­li­pi­tei­tä kuullut.

  t. työ­tä teke­mä­tön ihmi­nen, jol­le anne­taan auto­maat­ti­ses­ti rahaa käteen

 132. Muu­ta­ma idea seu­raa­via vaa­le­ja varten.

  Jani Toi­vo­las­ta puheenjohtaja.
  — Vai­kut­taa ver­baa­li­ses­ti riit­tä­vän kyvyk­kääl­tä nyky­ään puheen­joh­ta­jil­ta vaa­dit­ta­viin 30 sekun­nin puheisiin.
  — Vähen­tää tar­vet­ta todis­tel­la pakon­omai­ses­ti puo­lu­een homo- ja anti-rasis­mi myönteisyyttä.

  Ei kan­na­ta vas­tus­taa ydin­voi­maa vaan kan­nat­ta­kaa vain uusia tapo­ja tuot­taa energiaa.
  Ei kan­na­ta vas­tus­taa teho­maa­ta­lout­ta vaan kan­nus­ta­kaa vain maa­ta­lou­den kehit­tä­mis­tä luonnonmukaisuuteen…

 133. Zds,

  Miten voi olla uskot­ta­va, jos median perus­teel­la vih­rei­den poli­tiik­ka vai­kut­taa ehdot­to­mas­ti kyl­lä kokoo­muk­sel­le puo­lu­eel­ta. Olen vain jos­kus käsit­tä­nyt, että vih­reät oli­si­vat vas­ta­voi­ma elin­ta­son kil­pa­juok­sul­le, mut­ta asia on ilmei­ses­ti toisin?

  Uno­din edel­lä onni­tel­la Osmoa, joten onnit­te­lut tääl­tä Tam­pe­reel­ta! Ihan komea ääni­saa­lis, vaik­ka itse spe­ku­loin mie­les­sä­ni, että Ode kor­jai­si Sta­dis­sa yli kymp­pi­ton­nin äänipotin.

 134. Ydin­voi­ma on vih­reil­le kah­den­suun­tai­nen ongelma.”

  Tämä on var­mas­ti tot­ta. Itse näen, että Vih­rei­den ydin­voi­ma kan­ta on lähin­nä dog­maat­ti­nen. Toi­saal­ta kui­ten­kin tämä ei ole minua estä­nyt äänes­tä­mäs­tä Vih­rei­tä ennen­kään, eikä var­mas­ti ollut syy­nä lop­pua koh­tia alas­päin osoit­ta­nee­seen kan­na­tuk­seen. Ei tämä ollut mikään uusia joka huo­mat­tiin vas­ta näis­sä vaaleissa.

  Sen sijaan se, että monet piti­vät Vih­rei­tä uskot­ta­vuu­ten­sa menet­tä­nee­nä, kos­ka pysyi Suo­men ydin­voi­ma myön­tei­sim­mäs­sä hal­li­tuk­ses­sa saat­toi vai­kut­taa. Uskon, että em. on myös syy sii­hen mik­si Fukus­hi­man tapah­tu­mat eivät kana­voi­tu­neet Vih­rei­den kan­na­tuk­sek­si tääl­lä kuten Saksassa.

  Arhin­mä­ki vei Hel­sin­gis­sä pal­jon sel­lai­sia ääniä, jot­ka ennen oli­si­vat tul­leet vihreille.”

  Tämä­kin pitää paik­kan­sa, mut­ta aina­kin itse olen näh­nyt tämän olleen tot­ta jo jon­kin aikaa. Var­mas­ti kui­ten­kin Arhin­mä­ki lisä­si Vasem­mis­to­lii­ton kan­na­tus­ta juu­ri nuo­rem­pien sil­mis­sä. Kui­ten­kin lop­pu­pe­leis­sä kum­man­kin puo­leen kan­na­tus laski.

  ”Vasem­mis­to­fe­mi­nis­tien” mai­ne kar­kot­ti kokoo­muk­seen nii­tä, jot­ka hor­jui­vat kokoo­muk­sen ja vih­rei­den välillä.”

  En näe miten tämä­kään oli­si miten­kään uusia ase Vih­rei­tä kohtaan.

  Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­nas­sa moni luot­ti enem­män suu­riin puo­luei­siin kujin vihreisiin.” 

  Var­mas­ti tot­ta, mut­ta toi­saal­ta sanoi­sin että Vih­reät itse kes­kit­tyi lii­kaa Per­sui­hin. Oli­si pitä­nyt huo­leh­tia sii­tä omas­ta suo­ri­tuk­ses­ta. Tämä käy­tös­sä ollut stra­te­gia ehkä enem­män­kin ajoi kan­nat­ta­jia mui­den puo­luei­den äänes­tä­jik­si, kos­ka Vih­rei­tä ei näh­ty uskot­ta­va­na vastavoimana.

  Ympä­ris­tö­puo­lu­een lei­ma oli samal­la tavoin kak­si­suun­tai­nen. Joi­den­kin mie­les­tä vih­reät ovat lii­an vähän ja tois­ten mie­les­tä lii­an pal­jon ympä­ris­tö­puo­lue. Plus lii­an vasem­mis­to- tai oikeistopuolue.”

  Ihmet­te­len tätä kom­ment­tia sinul­ta. Ihan kuin tämä oli­si joku uusi oival­lus. Kan­nat­tai­si var­maan ihan ensik­si kes­kit­tyä sel­kiyt­tä­mään se oma lin­ja, eikä huo­leh­tia sii­nä kut­su­taan puo­luet­ta Kokoo­muk­sen puis­to-osas­tok­si, vai kommareiksi.

  Huo­no lop­pu­ki­ri Jotain meni vikaan vii­mei­si­nä päi­vi­nä, sil­lä vaa­li­päi­vän tulos oli sel­väs­ti vie­lä huo­nom­pi kuin ennakkoäänten.”

  Kuvit­te­li­sin, että ns. taval­li­sel­le ihmi­sel­le TV:n vaa­li­väit­te­lyt ovat se tär­kein yksit­täi­nen asia äänes­tys­pää­tös­tä teh­dess, ja täs­sä oli mie­les­tä­ni Vih­rei­den suu­rin yksit­täi­nen ongel­ma näis­sä vaa­leis­sa. Anni Sin­ne­mä­ki on yksi­ker­tai­ses­ti sur­kea TV-esiin­ty­jä ver­rat­tu­na mui­den puo­luei­den puheen­joh­ta­jiin. Hän ei tun­nu pys­ty­vän arti­ku­loi­maan sel­keäs­ti, ja hänen tök­säh­te­le­vää puhe­tyy­li­ään on aina­kin minun yksin­ker­tai­ses­ti ras­kas­ta kuun­nel­la. Ehkä lukuu­not­ta­mat­ta aivan ensim­mäis­tä YLE:n tent­tiä jos­sa hän pää­si kuit­taa­maan Soi­nil­le, oli hän mie­les­tä­ni näke­mie­ni tent­tien heikoin.

  Uusi Suo­mi-kam­pan­ja”

  Mie­les­tä­ni tämä idea oli var­sin nok­ke­la. Minua on aina hie­man har­mit­ta­nut miten tiet­ty ihmis­jouk­ko on tämän val­ta­kun­nan yhden tär­keim­mis­tä sym­bo­leis­ta “kaa­pan­nut”. Kui­ten­kin lähin­nä kuu­lin muil­ta täs­tä lähin­nä nega­tii­vis­ta palau­tet­ta, eli voi epäil­lä kuin­ka hyvin täl­läi­nen post­mo­der­ni sym­bo­leil­la lei­kit­te­ly oikeas­ti puri.

  Äänes­tys­pro­sent­ti ja vaalimatematiikka.”

  Tämä var­mas­ti koh­te­li Vih­rei­tä kal­toin, sii­tä ei var­maan­kaan ole epäi­lyk­sen häi­vää. Osai­sit­ko muu­ten sanoa mil­lä toden­näi­kö­syy­del­lä uusi edus­kun­ta vah­vis­taa vaa­li­lain muutoksen ?

 135. Sin­ne­mä­ki on edus­kun­ta­puo­luei­den puheen­joh­ta­jis­ta huo­noin TV-esiin­ty­jä. Sukel­luk­sen syy ei ole sen syvällisempi.

 136. Moi Ode.

  Onnea kan­san­edus­ta­jan paikasta. 

  Todel­la moni aiem­min Vih­rei­tä äänes­tä­nyt aka­tee­mi­nen ystä­vä­ni äänes­ti näis­sä vaa­leis­sa Vasem­mis­to­liit­toa. Yhdek­si suu­rim­mis­ta syis­tä mai­nit­tin nk. Lex Soininvaara. 

  Lex Soi­nin­vaa­ra kat­kai­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa “kame­lin­se­län”. Laki herät­ti voi­mak­kai­ta reak­tioi­ta, ja suu­ri enem­mis­tö koki, että Vih­reät ovat hei­koim­pia vas­taan. Vaik­ka omas­sa blo­gis­sa­si sel­vi­tit­kin lain muu­ta sisäl­töä ja syi­tä sii­hen, mik­si toi­meen­tu­lo­tuen leik­kauk­siin pää­dyt­tiin, ei kysei­nen infor­maa­tio eden­nyt laa­jan ylei­sön kor­viin. Myös­kään Outi eikä kukaan muu­kaan Vih­reä osan­nut vas­ta­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa syn­ty­nee­seen akuut­tiin tie­don tar­pee­seen. Sen sijaan Hesa­rin link­ki asian­tun­ti­joi­den tyy­ty­mät­tö­myy­teen levi­si kulo­val­kean tavoin värit­täen kuvaa Vih­reis­tä “jot­ka eivät välitä”.

 137. Pimeän puo­len paha kei­sa­ri, apu­ri­naan Hel­sin­gin pii­rin maa­han­muut­ta­ja­vas­tai­nen Darth Vader, ovat otta­neet val­lan. Hyvien jedien rivit on löy­ty, ja jäl­jel­le jää­neet ajet­tu maan­pa­koon oppo­si­tioon. Vain Jyr­ki-boyn joh­ta­ma kapi­nal­lis­lai­vas­to sin­nit­te­lee pahaa vas­taan. Epi­do­di IV: New Hope, nel­jän vuo­den päästä. 

  Mun mie­les­tä Vih­rei­den kan­nat­tais aika lail­la muut­taa lin­jaa ja pro­fi­loi­tua rea­lis­ti­sen tie­de­puo­lu­een suun­taan. Pitäis vähen­tää aat­tei­ta, ideo­lo­gi­aa, ja uskon­nol­li­sia vas­tus­ta­mis­lin­jo­ja. Mei­dän nuor­ten kou­lu­tet­tu­jen mies­ten kes­kuu­des­sa on pal­jon Kokoo­muk­sen ja Vih­rei­den välil­lä hei­lu­via, jot­ka haluis äänes­tää monia vih­rei­den arvo­ja, mut­ta eivät halua antaa ään­tään ympäristöjärjestöhömpötykselle. 

  Toi suvait­se­vai­suus/­li­be­raa­li-sana on se suu­rin para­dok­si. Pahin­ta on juu­ri­kin se nois­ta ydin­voi­maa uskon­nol­li­ses­ti vas­tus­ta­vis­ta femi­nis­teis­tä välit­ty­vä yli­mie­li­syys myös mei­tä mal­til­li­sia ihmi­siä koh­taan, jos ollaan yhtään mis­tään hei­dän ideo­lo­gias­taan eri miel­tä. Se kar­koit­taa mei­dät. Tapa hol­ho­ta, sanel­la ja mora­li­soi­da, vaik­ka­pa kas­vis­ruo­an puo­les­ta nau­dan­li­haa vas­taan oman ideo­lo­gian poh­jal­ta on raivostuttavaa. 

  Vih­reät tar­vit­see lisää insi­nöö­re­jä, ympä­ris­tö­alan kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta ja eko­no­me­ja rat­ko­maan oikeas­ti ilmas­ton­muu­tok­sen ja ener­gian­tuo­tan­non haas­tei­ta. Kai­va­taan rat­kai­su­ja (joi­den kek­si­mi­nen ei todel­la­kaan ole help­poa), ei epä­mää­räi­siä viit­tauk­sia bio­ener­gi­aan ja innovaatioihin. 

  Ympä­ris­tön­suo­je­lun pitäi­si kum­mu­ta ihmi­sis­tä, jot­ka käy vael­ta­mas­sa, mök­kei­le­mäs­sä, maa­seu­tu­mat­koil­la, ja jot­ka sil­tä poh­jal­ta arvos­taa Suo­men luon­toa, eikä Kal­lion city­vih­rei­den jär­jes­tö­ak­ti­vis­mis­ta. Rai­tio­vau­nu­yh­teyk­sien ja pyö­rä­tei­den ulot­tu­vil­la asu­vien Vih­rei­den pitäis ymmär­tää parem­min myös pien­ten paik­ka­kun­tien ei-niin-help­po­ja eli­no­lo­ja, eikä vaan pro­fi­loi­tua Kepun viholliseks. 

  Voi­si­ko maa­han­muut­to- ja tur­kis­tar­haus­ky­sy­myk­sis­sä olla kes­kus­te­le­vam­pi eikä niin tota­li­taa­ri­nen? Voi­ko hakea kom­pro­mis­si­rat­kai­su­ja ennem­min kuin rasis­mi­syy­tök­siä tai täys­kiel­to­ja turkistarhaukseen?

  Yli­mie­li­syy­den vii­mei­nen pisa­ra oli kun Sin­ne­mä­ki ilmoit­ti Fukus­hi­man jäl­keen hymys­sä suin oman ydin­voi­ma­kan­tan­sa. Ja sit­ten vie­lä femi­nis­ti­puo­lu­een joh­ta­ja alen­tuu hake­maan ääniä tis­seil­lä, ei tsii­sus sentään…

 138. Voi­ko­han tosi­aan olla kyse mies-nais-akse­lis­ta? Onko Vih­reil­lä yhtään ns. “oike­aa” mies­tä etu­ri­vis­sä? Mie­leen tule­vat var­sin andro­gyy­nit Soi­nin­vaa­ra, Tynk­ky­nen ja Haa­vis­to. Jos hei­tä ver­taa vaik­ka katu-uskot­ta­vaan, vähän mac­hoon Arhin­mä­keen, ero on mel­koi­nen. Arhin­mä­keä voi­vat äänes­tää myös ne, jot­ka vie­lä halua­vat äänes­tää perin­tei­sem­pää jämäk­kää mies­tä nais­ten tai femi­nis­ti­mies­ten sijaan.

  Täl­läi­siä äänes­tä­jiä uskoi­sin eten­kin Hel­sin­gin lähiöis­tä ja duu­na­rei­den jou­kos­ta löytyvän.

 139. Veli-Mar­kus Tapio
  On myös monia mui­ta vih­rei­den poliit­ti­sia lin­jauk­sia, joi­ta suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta ei ymmär­rä. He eivät ymmär­rä, että otta­mal­la vaa­li­kam­pan­jan tun­nuk­sek­si tava­ra­merk­kiin asso­sioi­tu­van sana­pa­rin Vih­reät tais­te­li­vat juu­ri ”kan­san” vapaus­pii­rin puo­les­ta yksit­täi­sen yri­tyk­sen mono­po­lia vastaan. 

  Vih­reät taas eivät tai­da ymmär­tää, että suo­men lei­jo­na “siva­ri­ho­mo­jen” puo­lu­een tun­nuk­se­na on nyt vain he****n huo­no idea ihan riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä se alku­pe­räi­nen idea oli. 

  Siva­rit, totaa­li­kiel­täy­ty­jat, femi­nis­tit ja homot ei var­mas­ti äänes­tä suo­men lei­jo­nan perus­teel­la ja ne jot­ka sii­tä sym­bo­lis­ta vähän­kin välit­tä­vät, repi­vät peli­housun­sa kun se vede­tään noin härs­kis­ti mukaan poliit­ti­seen toimintaan.

 140. Vih­rei­den vaa­li­tap­pio ei minul­le aina­kaan tul­lut suu­re­na yllä­tyk­se­nä. Olen aina äänes­tä­nyt vih­rei­tä mut­ta täl­lä ker­taa mie­tin vaka­vas­ti muu­ta­man päi­vän myös mui­ta vaih­toeh­to­ja. Pää­dyin kui­ten­kin lopul­ta pysy­mään puo­lu­eel­le uskol­li­se­na. Luu­li­sin että mei­tä oli mui­ta­kin jot­ka täl­lä ker­taa epä­röi­vät äänes­tyk­sen kans­sa ja osa pää­tyi sit­ten vaih­ta­maan puo­luet­ta. Muu­ta­mia syi­tä epäröintiin:

  1) Läpi­nä­ky­vä vaa­li­temp­pui­lu ydin­voi­man kans­sa. En kan­na­ta ydin­voi­maa mut­ta täl­lä ker­taa vai­kut­ti lähin­nä tyy­lit­tö­mäl­tä vaa­li­tak­ti­koin­nil­ta heti Japa­nin onnet­to­muu­den jälkeen.

  2) Lii­al­li­suuk­siin mene­vä vouh­kaa­mi­nen homo­jen oikeuk­sis­ta. Kan­na­tan suku­puo­li­neut­raa­lia avio­liit­toa ja olen itse asias­sa homo mut­ta tämän­kin sinäl­lään tär­keän kan­sa­lai­soi­keus­kysk­mys­ken voi­si hoi­taa asial­li­sem­min. Siis tue­taan vakaas­ti yhtä­läi­sä oikeuk­sia kai­kil­le, teh­dään lakia­loi­te ja kun saa­daan enem­mis­tö, äänes­tään laki läpi, mut­tei sor­ru­ta tur­haan Jee­sus­te­luun. “Nai­ma­lak­ko” vai­kut­ti lähin­nä koo­mi­sel­ta höpe­reh­ti­mi­sel­tä ja lähin­nä huvitti/ärsytti. Ja jos se ärsytti/huvitti homoa­kin niin kuin­ka pal­jon se ärsyt­ti mui­ta? Älkää siis pilat­ko hyvää asi­aa yli-innokkudella.

  3) Het­ken kävi myös mie­les­sä että äänes­tä­mäl­lä jotain “suur­ta” voi­si parem­min vai­kut­taa pää­mi­nis­te­rin valin­taan ja Pers­suo­ma­lais­ten nousun patoamiseen.

 141. Osmo hurs­kaa­na:

  Oli­si­han voi­nut aina ottaa itsel­le­ni kan­san­edus­ta­jae­läk­keen, jos sii­tä oli­si kyse.

  Kai nyt kan­san­edus­ta­jan­kin elä­ke sen­tään on pie­mem­pi kuin palkka?

  Mut­ta et men­nyt rahan takia, se voi olla tot­ta. Sen sijaan menit val­lan takia, mut­ta lai­hak­si tun­tuu jää­vän lopputulos. 

  Rivie­dus­ta­ja pienpuolueessa!

 142. ”Vasem­mis­to­fe­mi­nis­tien” mai­ne kar­kot­ti kokoo­muk­seen nii­tä, jot­ka hor­jui­vat kokoo­muk­sen ja vih­rei­den välil­lä. — Täs­sä ei ole kyse vasem­mis­to­lai­suu­den pelosta.”

  Ei niin, vaan sanan toi­sen puo­lis­kon. Tie­tys­ti­kään femi­nis­mi ei vie­lä itses­sään ole pahas­ta, ja tus­kin löy­tyy mon­taa poten­ti­aa­lis­ta vih­rei­den äänes­tä­jää, joka vas­tus­taa suku­puo­li­ta­sa-arvoa sii­nä mie­les­sä minä _monet_ femi­nis­tit sen näke­vät. Vih­reis­tä löy­tyy kui­ten­kin myös näi­tä kovem­man kalii­be­rin femi­nis­te­jä kuten Laa­sa­nen kär­jis­täen blo­gis­saan huo­maut­taa: http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69579-ovatko-vihreat-naiset-telaketjufeministeja

  esim. Puos­ka­rin totea­mus kun ei todel­la­kaan kuu­los­ta kovin fak­ta­poh­jai­sel­ta tai tasa-arvoa edis­tä­väl­tä: “Sisäl­löl­li­ses­ti vih­rei­den pitäi­si näen­näi­sen suku­puo­li­neut­raa­liu­den sijaan pyr­kiä tie­toi­ses­ti pur­ka­maan yhteis­kun­nan pat­riar­kaa­li­sia raken­tei­ta. Tasa-arvo ei ole todel­la­kaan toteu­tu­nut edes Suo­mes­sa. Suku­puo­les­ta joh­tu­va palk­ka­syr­jin­tä ja lasi­kat­toil­miö sekä väki­val­ta ovat edel­leen nais­ten arkipäivää.”

 143. Tämä libe­raa­li mei­na­si jät­tää äänes­tä­mät­tä vih­rei­tä oikeus­mi­nis­te­rin teke­mis­ten vuoksi. 

  Mik­si muu­tin mieleni.

  a) Uskoin, että täl­lä vaa­li­kau­del­la vih­reät oli­si parem­pi kuin edellisenä.

  b) Uskoin, että vih­reil­lä oli­si ollut mah­dol­li­suus pudot­taa vii­mei­nen per­su (tai kepu) pois täs­sä vaalipiirissä.

  Nyt on vai­kea arvioi­da, mihin suun­taan vih­reät menevät.

 144. ”Epä­pä­te­vä ali­suo­riu­tu­ja”, tote­si­vat minul­le jot­kut ylä­as­teen eri­tyi­sop­pi­laat, joi­den avus­ta­ja­na ja sään­nöl­li­se­nä sijai­so­pet­ta­ja­na jon­kin aikaa työs­ken­te­lin. ”No tuo­hon vaa­tii tera­pi­aa sekä päte­vää moniam­ma­til­lis­ta ver­kos­to­yh­teis­työ­tä”, sanoi­si kuka tahan­sa päte­vä vih­reä psy­ko­lo­gi tai jon­kin muun alan vih­reä asiantuntija. 

  Tois­sa vaa­leis­sa eli Euroop­pa-vaa­leis­sa äänes­tin Vih­rei­den ehdo­kas­ta. Äänes­tä­ni oli se ei-toi­vot­tu, jos­kaan ei-odot­ta­ma­ton seu­raus­vai­ku­tus. että Hei­di Hau­ta­la pää­si pois täs­tä koi­ran­kak­ka­maas­ta. Jos näin ei oli­si käy­nyt, eili­nen vaa­li­tu­los­kin oli­si voi­nut olla Vih­reil­le suo­siol­li­sem­pi. Jos­kus kah­dek­san, tai oli­ko se 10 vuot­ta sit­ten, Osmo Soi­nin­vaa­ran suu­rin huo­li vaa­leis­sa oli se, että joku oli vaa­li­mö­kis­sä polt­ta­nut jota­kin, mitä ei sai­si polt­taa. Tuo hen­ki­lö siir­tyi leh­ti­tie­to­jen mukaan Sak­saan, Sak­sas­sa saa polt­taa mitä halu­aa, kun­han kat­soo mis­sä polt­taa. Sak­sas­sa Vih­reät saa­vat 24–36 pro­sen­tin kannatuksen. 

  Kausaa­li­suh­de: Jos Vih­reät Suo­mes­sa oli­si­vat sal­li­neet vähän laa­jem­man elä­män ja kriit­ti­syy­den kir­jon, ml. moni­kult­tuu­ri­suus­kri­tiik­ki, se ei oli­si kana­voi­tu­nut Perus­suo­ma­lai­sil­le siten kuin tapah­tui 17.4.2011.

 145. Onnit­te­lut! Edus­kun­ta Osmol­la on parem­pi kuin ilman. 

  Tap­pio tuli kun puo­lue suh­tau­tui yli­mie­li­ses­ti sekä vas­tus­ta­jiin­sa että kan­nat­ta­jiin­sa. Kaik­ki olen­nai­nen on sanot­tu täs­sä ket­jus­sa. Omal­ta koh­dal­ta­ni alle­kir­joi­tan molem­pien tie­de­mies­ten lausunnot.

 146. Itse asias­sa syn­tyi kak­si SDP:tä:Miesten ja naisten.
  SDP:ssä on edus­ta­ji­na 26 mies­tä ja 16 mies­tä ja Per­suil­la 11 nais­ta ja 28 miestä.

  Ja tule­van hal­li­tuk­sen väri­kin on jo rat­kais­tu: Sinipunaniskahallitus

 147. Aika pit­käl­ti tämä kes­kus­te­lu on vah­vis­ta­nut Osmon ana­lyy­sin: vih­reät ovat lii­an oikeal­la ja lii­an vasem­mal­la; vih­reät ovat lii­an ydin­voi­ma­myön­tei­siä ja lii­an ydin­voi­ma­kriit­ti­siä; vih­rei­den mie­li­pi­teet ovat lii­an tiuk­ko­ja ja ne kar­koit­ta­vat äänes­tä­jiä, mut­ta vih­rei­den kan­nat ovat lii­an epä­mää­räi­siä, mikä kar­koit­taa äänes­tä­jiä jne.

  Mut­ta kyl­lä­hän se vähän ketut­taa, että 7,2 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la saa 5 pro­sent­tia paikoista.

 148. Sin­ne­mä­ki oli aina­kin vää­rä valin­ta puo­lu­een puheen­joh­ta­jak­si. Annin arti­ku­loin­ti ja koko esiin­ty­mis­tyy­li on monien mie­les­tä yksin­ker­tai­ses­ti niin ärsyt­tä­vä, että jo se on kar­kot­ta­nut joi­tain äänes­tä­jiä. Ja vaik­ka se ei aivan ansait­tua ollut, niin Anni piti monien mie­lis­sä tehok­kaas­ti yllä sitä nega­tii­vis­ta mie­li­ku­vaa vih­reis­tä tela­ket­ju­fe­mi­nis­tien puolueena.

 149. Juha­ni Salo­vaa­ra kiteyt­ti erit­täin hyvin omia­kin aja­tuk­sia­ni. Itse äänes­tin vih­rei­tä, mut­ta erot puo­lu­een näke­myk­siin ovat lisään­ty­neet vii­me vuo­si­na. Alla omia näke­myk­siä­ni tämä­het­ki­seen tilanteeseen.

  Ongel­mia:

  - Anni Sin­ne­mä­ki ei ole karis­maat­ti­nen puhu­ja, vaan jou­dun hän­tä vih­rei­den kan­nat­ta­ja­na häpeä­mään, kun kat­son hänen sisäl­löl­tään sinän­sä fik­su­ja puhei­taan. Hän on lah­ja­kas kan­san­edus­ta­ja, mut­ta hänes­tä ei oli­si kos­kaan pitä­nyt tul­la puheen­joh­ta­jaa, kos­ka puheen­joh­ta­ja esiin­tyy puo­lu­ees­ta eni­ten jul­ki­suu­des­sa ja vai­kut­taa näin puo­lu­een suo­sioon olennaisesti.

  - Osa ns. van­han pol­ven vih­reis­tä ei ole ehkä pysy­nyt yhteis­kun­nan ja tie­teen muu­tok­ses­sa ihan muka­na (Braxin näky­mät­tö­myys minis­te­ri­nä ei aut­ta­nut, ja Hau­ta­lal­ta ja Has­sil­ta tulee välil­lä outo­ja aja­tuk­sia). Tämä voi olla vain fii­lis, mut­ta jos muil­la­kin on saman­lai­nen fii­lis, se oli­si syy­tä ravis­tel­la pois. Esim. Hau­ta­lan oli­si var­mas­ti hyvä näky­väs­ti tuo­mi­ta homeo­paat­ti­set hoi­dot, niin sil­tä­kin huhul­ta saa­tai­siin kat­kais­tua sii­vet pilaa­mas­ta tie­de­puo­lu­een mainetta. 

  - Vai­kei­ta asioi­ta kier­rel­lään tai tyr­mä­tään dog­maat­ti­ses­ti ilman kun­non perus­tei­ta tai kes­kus­te­lua. Esi­mer­kik­si itseä­ni ovat tur­haut­ta­neet vih­rei­den perus­te­le­mat­to­mat (tai huo­nos­ti perus­tel­lut) kan­na­no­tot maa­han­muut­toon, ker­jä­läi­siin, ker­jä­läis­ten majoit­ta­mi­seen ja pakkoruotsiin. 

  - Kau­pun­ki­asiois­sa men­nään mukaan jär­jet­tö­miin auto­puo­lu­een rat­kai­sui­hin mukaan, vaik­ka voi­tai­siin myös neu­vo­tel­la SDP:n kans­sa ja jyrä­tä parem­mat rat­kai­sut tilal­le. Näky­vim­pä­nä esi­merk­ki­nä on se, että pk-seu­dul­la voi­si jo nyt toi­mia ja koko ajan laa­jen­tua nopea ja kat­ta­va pika­ra­tik­ka­ver­kos­to. Sen sijaan ollaan men­ty Kokoo­muk­sen mukaan hyväk­sy­mään kal­lis­ta ja huo­noa met­roa (ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa pian vie­lä köy­si­ra­taa ja joh­di­nau­to­ja­kin), jol­la saa­daan jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö­osuut­ta alas.

  Ehdo­tuk­sia­ni:

  - Jokai­sen vih­reän edus­ta­jan (kun­nal­lis­vaa­li­ta­sol­ta edus­kun­taan asti) pitäi­si aktii­vi­ses­ti osal­lis­tua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, sil­lä siel­lä vih­rei­den kan­nat­ta­jis­ta suu­rin osa liik­kuu. Jokai­sel­la pitäi­si vähin­tään olla oma blo­gi, jos­sa vähin­tään vii­kot­tain rapor­toi teke­mi­sis­tään tai mie­luum­min kir­joit­taa itsel­leen tär­keis­tä asiois­ta kom­ment­te­ja, joi­hin ottaa avoi­mes­ti vas­taan paran­nuseh­do­tuk­sia ja osal­lis­tuu kes­kus­te­luun. Ehdot­to­mas­ti pitäi­si vält­tää poli­tii­kan kiel­tä ja lii­al­lis­ta ennak­ko­sen­suu­ria. Pyö­rää ei ole pak­ko kek­siä uudes­taan – tämä blo­gi on hyvä esi­merk­ki mielikuvituksettomille.

  - Puheen­joh­ta­jan vaih­to. Täl­lä ker­taa ote­taan vaik­ka ulko­puo­li­nen kon­sult­ti ker­to­maan, kuka esiin­tyy eduk­seen jul­ki­suu­des­sa, jos vih­rei­den ydin­po­ruk­ka on lii­an sokea sitä itse näkemään.

  - Kaik­kiin kan­nan­ot­toi­hin PITÄÄ olla jär­ki­pe­rus­teet, jot­ka ker­ro­taan kan­san kie­lel­lä ja jois­ta ollaan val­mii­ta keskustelemaan.

  - Vaa­li­mai­non­nan on olta­va äly­käs­tä ja iske­vää. Ydin­voi­man (ts. vih­rei­den han­ka­lim­man ja ris­ti­rii­tai­sim­man kysy­myk­sen) lait­ta­mi­nen vaa­li­mai­nok­seen oli lähes idioottimaista.

  - Popu­lis­teil­le ei pidä nau­raa, vaan heil­tä pitää oppia se, mis­sä he ovat parem­pia. Esim. vaa­li­väit­te­lys­sä posi­tii­vis­ta huo­mio­ta voi­si­vat saa­da yti­mek­käät ja sel­keät lauseet, jot­ka suo­raan vas­taa­vat edel­li­sen puhu­jan kysy­myk­seen tai kommenttiin.

  - Tie­de­puo­lu­een ima­go sopii hyvin sii­hen, että nykyi­sin luon­to­puo­lue = ilmastopuolue.

 150. Femi­nis­mi, jon­ka mukaan mies­ten väi­te­tään kol­lek­tii­vi­ses­ti ole­van syyl­li­siä nais­ten (väi­tet­tyyn) huo­noon ase­maan tai pahoin­pi­te­le­vät ylei­ses­ti nai­sia, on aika yleistä. 

  Se on mie­les­tä­ni rasis­min rin­nak­kai­sil­miö. Tar­koi­tan sitä, että femi­nis­mi rasis­min tapaan usein veto­aa ihmi­sil­le tyy­pil­li­seen alhai­seen toi­seu­den raken­ta­mi­seen. Raken­ne­taan siis omaa ja oman ryh­män iden­ti­teet­tiä demo­ni­soi­mal­la Tois­ta eli ulkoryhmää. 

  Eikä nyt ole kysy­mys pel­käs­tään sii­tä, mil­tä asiat ulos päin näyt­tä­vät. Tämä toi­seu­den raken­ta­mi­nen on tär­keä osa liik­keen dyna­miik­kaa. Useam­pi ex-femi­nis­ti on samaa miel­tä eri­lai­sis­ta poli­tii­kan tut­ki­jois­ta puhumattakaan. 

  Yleen­sä­kin poliit­ti­sen liik­keet hyö­dyn­tä­vät samaa meka­nis­mia. Mut­ta kuten näh­tiin vaik­ka SAK:n sika­por­va­ri­mai­nok­ses­ta nous­sees­ta kohus­ta, sitä ei pide­tä kovin hyväk­syt­tä­vä­nä. VAl­koi­sen hete­ro­mie­hen hal­vek­sun­ta on oikeas­taan ainoa toi­seu­den raken­ta­mi­sen hyväk­syt­ty muoto.

  Ovat­ko Per­sut ja Vih­reät sit­ten täl­tä osin sisar­puo­luei­ta? Mitat­tiin­ko nyt monen muun asian ohel­la sitä, kum­paa toi­seut­ta on suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa muka­vam­pi inho­ta, mie­hiä vai tiet­ty­jä maahanmuuttajia?

  Vai lii­oit­te­len­ko nyt ihan tolkuttomasti?

 151. Vih­rei­tä olen äänes­tä­nyt aina­kin 20 vuot­ta, sik­si että olen näh­nyt puo­lu­ees­sa vas­ta­voi­man ole­mas­sa ole­val­le poli­tii­kal­le ja jotain toi­voa asioi­den muut­tu­mi­ses­ta parem­paan. Nyt oli­si tar­vit­tu sel­keä repäi­sy reaa­li­maa­il­maan ja tähän het­keen eikä mitään lii­rum laa­ru­mia että täl­lä vaa­li­kau­del­la ollaan saa­tu aikai­sek­si sitä ja tätä ja ensi kau­del­la jat­ke­taan edel­leen samaa tah­tia. Tilan­ne on kui­ten­kin monel­la mit­ta­ril­la hyvin poik­keuk­sel­li­nen, eikä ns nor­maa­li vaa­li­li­tur­gia pal­jon nyt läm­mit­tä­nyt. Itse vaih­doin puo­lu­een ken­ties lopul­li­ses­ti, syi­nä lähinnä 

  -vero­po­li­tiik­ka, alvin nos­to, osin­ko­ve­ro­tus, ener­gia­ve­ro­tuk­sen painotukset

  -Tui­ja Braxin toi­min­ta oikeus­mi­nis­te­ri­nä, lähin­nä yksi­tyi­so­mai­suu­den suu­ri sosia­li­soin­ti ja omai­suu­den suo­jan romut­ta­mi­nen avo­liit­to­lain yhteydessä 

  -suvait­se­mat­to­muus, joka ilmen­ty­nyt kuten aiem­min mai­nit­tu­kin eten­kin maa­han­muut­to­kri­tiik­kiä ja usein myös kaik­kea omis­ta mie­li­pi­teis­tä poik­kea­vaa kohtaan

 152. Minä olin vaa­li­kam­pan­jan aika­na var­sin pet­ty­nyt sii­hen, ettei vih­reä mark­ki­na­ta­lous ollut juu­ri lain­kaan esil­lä. Sen oli­si pitä­nyt olla nyky­ti­lan­tees­sa ykkös­asia. Vih­reät­hän ovat täs­sä asias­sa edel­lä eivät­kä vasem­mal­la tai oikeal­la. Nyt vih­reät luul­ta­vas­ti vuo­ti äänes­tä­jiä sekä oikeal­la, että vasemmalla. 

  Jos edel­lä­ole­mis­vies­tiä ei saa­da sel­ven­net­tyä, seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa pitä­nee käy­tän­nös­sä vali­ta, halu­aa­ko olla vasem­mis­to- vai oikeistoliberaalipuolue.

 153. Eihän tuos­sa mitään eri­tyis­tä poh­dis­kel­ta­vaa ole.
  Itse kään­nyin vih­reis­tä per­sui­hin 3 vuot­ta sit­ten kun mitä maa­ha­muut­to­po­li­tiik­kaa hel­sin­gis­sä har­joi­te­taan. Näkyy myös hesa­lais­ten kun­nal­lis­ve­ro­pro­sen­tin nousu­na sekä val­tion menoissa.
  Toi­nen syy on tui­ja braxin ja mui­den dem­la­lais­ten suo­me­lais­vas­tai­set toi­met koti­maas­sa ja EU:ssa

  En enää iki­nä lop­pue­lä­mä­ni aika­na tule äänes­tä­mään mitään puo­luet­ta tai hen­ki­löä joka kan­nat­taa mus­li­mien maa­han­muut­toa länsimaihin.
  Ei sii­nä mitään sen kum­mem­paa ayy­tä ole.

 154. Onnit­te­lut O.S:lle, (vaik­ka olen hänen kans­saan eri miel­tä lähes kai­kis­sa asioissa).

 155. Tääl­tä kaak­kois­ra­jal­ta kat­soen vih­reät kes­kit­tyy lii­kaa pää­kau­pun­ki seu­dul­le. Tääl­lä maa­kun­nis­sa on ehdok­kai­ta jot­ka eivät osaa olla esil­lä riit­tä­väs­ti, eivät­kä ilmei­ses­ti saa puo­lu­eel­ta riit­tä­vää opas­tus­ta tai tukea. Lisäk­si jokai­sel­la pik­ku­paik­ka­kun­nal­la on omat ehdok­kaan­sa jot­ka kil­pai­le­vat kes­ke­nään. Ei mil­lään rii­tä että ehdo­kas näyt­täy­tyy oman kau­pun­kin­sa toril­la tel­tan edus­tal­la jaka­mas­sa rih­ka­maa ja kah­via kuu­kau­den ennen vaa­le­ja muu­ta­man kerran.
  Jotain opit­ta­vaa per­su­jen kam­pan­jas­ta oli­si kos­ka sai­vat joka vaa­li­pii­ris­tä ehdok­kai­ta läpi.
  Nyt kun siel­lä pää­al­lo­pai­kal­la­kaan ei kam­pan­ja onnis­tu­nut kata­stro­fi on valmis.
  Miun mie­les­tä sin­ne­mä­ki pär­jä­si vaa­li­ten­teis­sä hyvin, oli vas­tauk­sis­saan sel­keä, asial­li­nen ja äly­käs. Aikai­sem­min olen saa­nut epä­sel­vem­män kuvan hänen vastauksistaan.
  Onko niin että puo­lue ei juu­ri­kaan pys­ty pitä­mään näpeis­sään kam­pan­jaa vaan jokai­sel­la paik­ka­kun­nal­la ehdok­kaat saa­vat pär­jä­tä omillaan ?

 156. Ongel­ma­na ei ole mikään yksit­täi­nen kan­ta, vaan häm­men­nyk­ses­tä joh­tu­va epä­luot­ta­mus. Vih­reät vas­tus­ta­vat kate­go­ri­ses­ti ydin­voi­maa, mut­ta hal­li­tuk­ses­sa sit­ten äänes­tä­vät kah­den luvan puo­les­ta. Vih­reät on pie­nen ihmi­sen puo­lel­la kor­po­raa­tio­maa­il­maa vas­taan, mut­ta vih­reä oikeus­mi­nis­te­ri pääs­te­lee läpi aivan jär­kyt­tä­viä lake­ja, välit­tä­mät­tä lain­kaan asian­tun­ti­ja­lausun­nois­ta, vaik­ka nime­no­maan aka­tee­mi­ses­ti päte­vä kuva on täs­tä puo­lu­ees­ta aiem­min ollut. Vasem­mis­tos­sa vih­rei­tä ei ole näh­ty sen jäl­keen, kun Ode pää­si val­lan­kah­vaan aikoi­naan (tosin eipä ole näh­ty SDP:täkään sen jäl­keen, kun Lip­po­ses­ta tuli pää­je­hu). Kun lupaa yhtä, sit­ten kui­ten­kin tekee tois­ta ja mumi­see jotain epä­mää­räis­tä ja epä­oleel­lis­ta men­nes­sään, niin eipä sii­tä jää äänes­tä­jäl­le kovin posi­tii­vi­nen mie­li­ku­va. (Ja mai­nos­toi­mis­to­sop­pa­ria ei sit­ten uusi­ta, eihän?)

  Että jos­pa täs­tä läh­tien teki­sit­te sen mukaan, mihin sanot­te usko­van­ne. Tämä oli puo­lu­een alkuai­koi­na se poh­ja, mil­le kan­na­tus raken­net­tiin, ja jon­ka lut­raan­tu­mi­sel­la on kan­na­tus mene­tet­ty. Kepun nyt sen­tään tie­de­tään pet­tä­vän aina, mut­ta vih­rei­den pet­tä­mi­nen oli suu­ri järkytys.

  1. Vih­reät vas­tus­ta­vat kate­go­ri­ses­ti ydin­voi­maa, mut­ta hal­li­tuk­ses­sa sit­ten äänes­tä­vät kah­den luvan puolesta. 

   Mis­tä­hän täl­lai­nen kuvi­tel­ma on peräisin?

 157. Polii­ti­kot on nyt vaih­det­tu, mut­ta miten vaih­de­taan kan­sa, joka äänes­ti väärin.

  Entä jos vih­rei­den arvo­ja ei vaan kan­na­ta kovin moni. Onhan se ikä­vää. Demokratia.

  Suo­ma­lai­nen halu­aa rivi­ta­lon pel­lon lai­das­ta, mer­sun ja lami­naat­ti­lat­tian. Vih­re­ää hänen elä­mäs­sään ovat ome­nat, joi­ta vai­mo syö.

 158. Onnek­si olkoon! Itse en sinua äänes­tä­nyt, kos­ka pidin läpi­pää­syä­si var­ma­na enkä halun­nut, että ääne­ni menee hörhöille. 

  Mut­ta itse aihee­seen. Tuol­la ylem­pä­nä joku syyt­ti vih­rei­tä yli­mie­li­syy­des­tä, bes­ser wis­ser ‑asen­tees­ta jne. Olen samaan miel­tä. Tämä ei ole mikään kovin älyl­li­nen pur­kaus, mut­ta itseä­ni ärsyt­tää suun­nat­to­mas­ti eri­tyi­ses­ti vih­rei­den nais­ten puhe­tyy­li: tämä paa­po­va, opet­ta­ja­mai­nen saar­naa­mi­nen. Has­si, Brax, Hau­ta­la, Sin­ne­mä­ki, Gutze­ni­na-Ric­hard­son — onko näil­lä kai­kil­la sama (huo­no) esiin­ty­mis­val­men­ta­ja vai onko tämä jon­kin nais­po­lii­tik­ko­ja vai­vaa­van nes­teen­nos­ta­tus­gee­nin aikaansaannosta? 

  Jään ute­li­aa­na seu­raa­maan mitä tapah­tuu kokoo­muk­sen Lau­ra Rädyl­le nyt, kun hän tuli vali­tuk­si edus­kun­taan (vai tuli­ko?). Vie­lä tois­tai­sek­si hän pys­tyy puhu­maan aivan nor­maa­lis­ti, mut­ta vai­kut­taa sil­ti vakuut­ta­val­ta ja asian­sa osaa­val­ta ärsyt­tä­mät­tä yhtään. Miten mah­taa olla muu­ta­man vuo­den päästä?

 159. O. Soi­nin­vaa­ran ana­lyy­si on kel­po. Pari-kol­me-nel­jä asi­aa vain unoh­tuu: Sosi­aa­li­po­li­tiik­ka vies­tit­tiin sur­keas­ti. Unoh­det­tiin­ko se sta­dis­sa koko­naan? Sta­din nimi­tyyp­pien veto­voi­ma oli lii­an suu­ri suh­tees­sa Hki-Uusi­maa ‑koko­nai­suu­teen. Uusi­maa jäi vail­le toi­mi­vaa vetu­ria ‑Tui­jan, Jyr­kin ja Timon työs­sä vain TB näyt­ti sivus­ta seu­ran­nees­ta edes hie­man anee­mis­ta parem­mal­ta. Tosi­tak­ti­koin­ti on satun­nai­nen koti­pai­kan vaih­to =8)´. Oikeat tyy­pit oikeil­le pai­koil­le oli­si toi­mi­nut — osu­va osaa­mi­nen tavoit­tei­siin näh­den unoh­tui, vmo­ni kin­gi tyyp­pi tai­si vetää lat­tea ja kult­tuu­ri show­ta tosi­jal­kau­tu­mi­sen sijaan. Ehkä Ode tar­kas­te­lee näi­tä asian­tun­te­vam­min kom­men­toi­des­saan syvem­piä tuntojaan.

 160. Onnit­te­lut vali­tuk­si tulos­ta Osmol­le, onnek­si edes jotain hyviä uuti­sia tuos­ta vaali-illasta. 

  Olen nuo­ri sini­vih­reä mies ja olin ensim­mäis­tä ker­taa äänioi­keu­tet­tu edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Ajat­te­lin puhua omas­ta puo­les­ta­ni niin Osmo sai­si yhden anek­doo­tin lisää 🙂

  Omat äänes­tys­vaih­toeh­to­ni ovat Vih­reät ja Kokoo­mus, teo­rias­sa myös Piraa­tit, jos­kin ymmär­rän edes kes­ki­suu­rien puo­luei­den äänes­tä­mi­sen logii­kan. Yri­tin löy­tää libe­raa­lia tek­no­kraat­tia (ihan sama onko eli­tis­ti­nen vai ei), joka uudis­tai­si ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti val­tion­ta­lout­ta ja vält­täi­si älyl­lis­tä epä­re­hel­li­syyt­tä. Suo­sit­te­lin Osmoa kave­reil­le­ni ja äänes­tin myös omas­sa vaa­li­pii­ris­sä­ni (Häme) vih­re­ää aja­tuk­se­na Osmon ja ns. jär­ki­vih­rei­den tuke­mi­nen, vaik­ka vaa­li­pii­ri­ni vih­reäl­lä ykkö­seh­dok­kaal­la oli­kin aika eri­lai­nen arvomaailma.

  Itsel­le­ni ehkä epäi­lyt­tä­vin­tä vih­reis­sä pai­kal­li­ses­ti oli lii­al­li­nen SDP:n mukai­lu talous- ja sosi­aa­li­po­li­tii­kas­sa. Myös kate­go­ri­nen ei ydin­voi­mal­le oudok­sut­ti, itsel­le­ni ydin­voi­ma on vain yksi pie­ni aihe mui­den jou­kos­sa. Ylei­sem­min pidän kes­tä­vää kehi­tys­tä, vih­re­ää talout­ta ja osia slow growth-ajat­te­lus­ta­kin tär­kei­nä. Tämän suh­teen vih­rei­den ehdok­kai­den vies­ti Hämees­sä ei mie­les­tä­ni ollut tar­peek­si sel­keä. Piraa­tit nos­ti­vat mie­les­tä­ni parem­min esiin kan­sa­lai­soi­keu­det ja mies­ten tasa-arvon ja he kam­pan­joi­vat täs­sä nime­no­maan vih­rei­tä ja Braxia vastaan(!). 

  Näki­sin mie­lel­lä­ni vih­rei­den liik­ku­van sini­vih­re­ään suun­taan, mut­ta kuten osa aikai­sem­mis­ta kom­men­toi­jis­ta, en tie­dä onko help­poa voit­taa edem­män ääniä oikeal­ta kuin vasem­mal­ta. Nykyi­ses­sä (vasem­mal­le pai­not­tu­nees­sa) kah­den kär­jen tak­tii­kas­sa on ris­ki­nä ettei miel­ly­tä oikein ketään. Ehkä kes­kus­tan romah­duk­sen myö­tä yksi toi­von­ki­pi­nä voi­si olla kil­pai­lu “peri­fe­rian” libe­raa­lien ja uudis­ta­jien äänis­tä, ruot­sis­sa­han Kes­kus­ta on puo­lu­ee­na pal­jon pienempi. 

  PS. Oli­si­pa hie­noa näh­dä Osmo vih­rei­den puheenjohtajana!

 161. Kuten Juhis jo sanoi, lii­al­li­suuk­siin mene­vä vouh­kaa­mi­nen homo­jen oikeuk­sis­ta on var­maan ollut yksi vikaan men­nyt asia. Eli on lii­kaa kes­ki­tyt­ty vähem­mis­tö­jen asioi­hin, ihan nai­ma­lak­koi­luun asti. Vaik­ka tämä on tär­keä asia, se ei ole kes­ki­ver­to­ää­nes­tä­jäl­le kovin­kaan ensi­si­jai­nen point­ti. Vikaan meni myös lii­al­li­nen moni­kult­tuu­ri­suusih­kui­lu, suvait­se­vai­suus-sanan vil­je­le­mi­nen ja femi­nis­min koros­ta­mi­nen. Nämä alkoi­vat lii­al­li­suu­des­saan ärsyt­tää itseä­ni­kin, vaik­ka oon­kin var­sin suvait­se­va, avoin­mie­li­nen ja kan­sain­vä­li­syyt­tä kan­nat­ta­va nai­nen. En mä aina­kaan äänes­tä ketään edus­kun­taan suvait­se­maan ja moni­kult­tuu­rei­le­maan, vaan kyl­lä siel­lä sopis ihan töi­tä­kin tehdä 🙂

 162. Anteek­si? Syy oli siis:
  — ydinvoimassa
  — Arhinmäessä
  — Vasemmistoliitossa
  — feministeissä
  — Perussuomalaisissa
  — vaalimatematiikassa…

  Eikö oli­si rehel­li­sem­pää tode­ta, että vika oli Vih­reis­sä itsessään?

  Mikään Soi­nin­vaa­ran mai­nit­se­mis­ta syis­tä ei edes juu­ri lii­ty nii­hin syi­hin mik­si pel­käs­tään omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä­ni (lähin­nä aka­tee­mi­sia hel­sin­ki­läi­siä) vähin­tään tois­ta­kym­men­tä ihmis­tä pois­tui Vih­rei­den äänes­tä­jien jou­kos­ta. Lisäk­si tak­sia ajaes­sa­ni olen kuul­lut taka­pen­kil­tä yhtä ja samaa lau­lua oikeas­taan koko vaalikauden.

  Kri­tiik­ki tii­vis­tyy aika hyvin muu­ta­maan perus­a­ja­tuk­seen. En väi­tä että aja­tuk­set ovat abso­luut­tis­ta tot­ta, mut­ta jos vaa­li­tap­pion syi­tä ana­ly­soi­daan, mie­les­tä­ni vähin­tään mie­li­ku­va­ta­sol­la Vih­reät kaa­tui näi­hin syi­hin: (omas­ta mie­les­tä­ni myös fak­ta­ta­sol­la väit­teet ovat koh­tuul­li­sen hyvin perusteltavissa)

  — Moraa­li­sen sel­kä­ran­gan puu­te vaalirahoituskysymyksessä
  — lii­ka oikeis­to­lai­suus tai vaih­toeh­toi­ses­ti kyvyt­tö­myys ymmär­tää vero­po­li­tii­kan kokonaisvaikutuksia
  — ylei­nen kyvyt­tö­myys ajaa omia päämääriä
  — Tui­ja Braxin näky­mät­tö­myys (aina­kin valtakunnantasolla)

  Alla pidem­min.

  — Sel­kä­ran­gat­to­muus vaa­li­ra­hoi­tus­ky­sy­myk­ses­sä. Jot­kut sano­vat että täl­lä ostet­tiin vai­ku­tus­val­taa hal­li­tuk­sen sisäl­lä, mut­ta rat­kai­su­na se oli sil­ti moraa­li­nen maha­las­ku. (Lisäk­si kun hal­li­tus­tai­val meni muu­ten­kin pen­kin alle, voi­daan jäl­ki­kä­teen tode­ta että tämä arvo myy­tiin lii­an hal­val­la). Vähin­tään itsel­le­ni on ollut tär­ke­ää, että Vih­reät on yrit­tä­nyt toi­mia aidon ja avoi­men demo­kra­tian suun­nan­näyt­tä­jä­nä. Tätä peri­aa­tet­ta ei voi myy­dä kuin ker­ran, ja näyt­tää sil­tä ettei sen myy­mi­nen edes juu­ri kir­pais­sut. (Vaa­li­ra­hail­moi­tus­ten teke­mi­nen oli mie­les­tä­ni puh­taas­ti kos­meet­ti­nen rat­kai­su, sil­lä eihän kukaan Vih­rei­den rahoi­tuk­sen perään muu­ten­kaan juu­ri kysellyt.)

  Kaik­ki tie­tä­vät” nyt, että Vih­reil­le avoin demo­kra­tia on vain yksi peli­nap­pu­la, kun poli­tiik­kaa teh­dään, tai parem­min­kin poliit­ti­nen kep­pi­he­vo­nen, ei mikään oikea perus­ar­vo. Lisäk­si on todet­ta­va että rie­muit­se­mi­nen “vaa­li­ra­hoi­tus­lain uudis­tuk­ses­ta” oli niin surul­li­nen vit­si että se itses­sään riit­täi­si lyt­tää­mään Vih­rei­den hal­li­tus­kau­den. On olta­va rea­lis­te­ja kom­men­teis­saan, ja myön­net­tä­vä että uudis­tus oli täy­si tor­so, jon­ka mer­ki­tyk­set­tö­myys voi­tiin näh­dä jo etu­kä­teen. (Vaa­leis­sa­han vaa­li­ra­hail­moi­tuk­sil­la oli kor­kein­taan nega­tii­vi­nen kor­re­laa­tio vaa­li­me­nes­tyk­sen kanssa.)

  — Lii­ka oikeis­to­lai­suus tai puusil­mäi­syys vero­ky­sy­myk­sis­sä alkaa olla todel­li­nen rasi­te. En ole vie­lä yhtä­kään vih­rei­den äänes­tä­jää tavan­nut, joka valit­tai­si Vih­rei­den vasem­mis­to­lai­suu­des­ta, en työs­sä enkä vapaa-ajal­la. Sen sijaan por­va­ril­li­sel­le vero­uu­dis­tuk­sel­le annet­tu viher­pe­su aiheut­ti todel­la pal­jon pahaa ver­ta. Tuloe­rot repey­ty­vät, köy­hyys lisään­tyy, kulu­tus­ve­ro­jen nous­tes­sa elin­kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat jo pie­ni­palk­kais­ten työs­sä­käy­vien­kin ulot­tu­mat­to­miin, mut­ta Vih­reät lau­loi­vat koko vaa­li­kau­den samaa lau­lua sii­tä kuin­ka hie­noa ja mah­ta­vaa vero­po­li­tiik­kaa täs­sä on teh­ty. Vai­kea tie­tää ovat­ko Vih­reät todel­la niin nai­ve­ja että kuvit­te­li­vat että “Vih­reä vero­uu­dis­tus” on oikeas­ti todel­li­suut­ta, mut­ta tyh­myys tai välin­pi­tä­mät­tö­myys tuloe­rois­ta ovat kum­pi­kin anteek­sian­ta­mat­to­mia puutteita. 

  Ympä­ris­tö on tär­keä arvo, mut­ta niin on myös yhteis­kun­nal­li­nen oikeu­den­mu­kai­suus, eikä suo­meen tule ketään ulko­mais­ta maa­il­man­pa­ran­ta­jaa kor­jaa­maan vih­reän por­va­ri­hal­li­tuk­sen jälkiä.

  Talous­ky­sy­myk­siin Vih­reät eivät tun­nu osaa­van sanoa muu­ta kuin “perus­tu­lo” ja “kulu­tuk­sen vero­tus”. Huo­mat­ta­koon muu­ten että vaik­ka luen uskol­li­ses­ti talou­tee­ni tule­vaa Vih­re­ää lan­kaa, jos jou­tui­sin perus­te­le­maan perus­tu­loa, kuu­los­tai­sin toden­nä­köi­ses­ti Arhin­mäel­tä. Vasem­mis­to­lii­ton muo­toi­le­ma­na sama asia kuu­los­taa tavoi­tet­ta­vis­sa ole­val­ta ja har­ki­tul­ta, kun Vih­rei­den muo­toi­lu tun­tuu kau­niil­ta mut­ta kau­kai­sel­ta idea­lis­mil­ta. (Ei tar­vin­ne arva­ta mitä puo­luet­ta äänestin.)

  — Vai­keam­min perus­tel­ta­va mut­ta hyvin ylei­nen näke­mys on, että Vih­reät ovat poliit­ti­ses­ti tai­ta­mat­to­mia. Jul­ki­suu­des­sa puhu­taan kun pitäi­si olla hil­jaa ja ollaan hil­jaa kun pitäi­si puhua. Kun kaup­po­ja teh­dään, ei saa­da tar­peek­si vas­ti­neek­si, ja lopul­ta se vähä­kin osoit­tau­tuu koke­neem­pien teki­jöi­den vedätykseksi.

  Tämä tie­tys­ti liit­tyy sii­hen että hal­li­tus­kau­den aikaan­saan­nok­set näyt­tä­vät Vih­reän äänes­tä­jän näkö­kul­mas­ta todel­la hei­koil­ta. Tasa-arvo­ky­sy­myk­sis­sä ei tapah­tu­nut mitään, ympä­ris­tö­asiois­sa otet­tin kor­kein­taan taka­pak­kia (pl. auto­ve­ro­uu­dis­tus, ja sekin nyt on kyl­lä tosi kysee­na­lais­ta oli­ko ihan oikeas­ti se nyt tär­kein paik­ka mis­tä vero­ja piti taas alen­taa), ja no, avoi­mes­ta demo­kra­tias­ta täs­sä tuli­kin jo puhuttua. 

  — Tui­ja Braxin epä­on­nis­tu­mi­nen. Olen aika­naan har­kin­nut Braxin äänes­tä­mis­tä­kin jos­sain vaa­leis­sa, tus­kin tämän hal­li­tus­kau­den jäl­keen. Otta­mat­ta lain­kaan kan­taa sii­hen miten hän mah­dol­li­ses­ti pär­jä­si teh­tä­väs­sään minis­te­rin ton­til­la, pie­nes­sä puo­lu­ees­sa jokai­sen minis­te­rin on olta­va val­mii­ta toi­mi­maan myös jul­ki­suu­des­sa. Braxis­ta jäi kuvak­si se, että hän pysyi hil­jaa sii­hen asti kun­nes oli ihan pak­ko sanoa jotain, ja kun jotain sanot­tiin, vedot­tiin tule­viin komi­teoi­hin, mie­tin­töi­hin ja lakia­loit­tei­siin jois­ta sit­ten ehkä jos­kus myö­hem­min tuli jotain tai ei. Har­val­la vaa­li­kau­del­la on ollut näin pal­jon mah­dol­li­suuk­sia oikeus­mi­nis­te­ril­le olla jär­ke­väs­ti jul­ki­suu­des­sa, mut­ta tilai­suuk­sia ei käytetty. 

  Samaa kri­tiik­kiä voi jos­sain mää­rin sovel­taa myös Sin­ne­mä­keen, minis­te­ri­nä mitäänsanomaton.

  Minis­te­rit eivät ole vir­ka­mie­hiä, vaan polii­tik­ko­ja. Ihmi­set eivät äänes­tä vir­ka­mie­hiä, vaan ihmi­siä jois­ta syn­tyy kuva, että he pys­ty­vät aja­maan nii­tä asioi­ta joi­ta äänes­tä­jät pitä­vät tär­kei­nä. Tui­ja Braxiin pit­käl­ti hen­ki­löi­tyi kuva Vih­reis­tä hal­li­tuk­sen “kilt­ti­nä tyt­tö­nä”, joka tekee niin kuin toi­set sanoo. Luo­tet­ta­va, nät­ti käsia­la, ei suu­tu eikä ole tiel­lä, kysyt­täes­sä kan­nat­taa kaik­kia hyviä asioi­ta ja vas­tus­taa kaik­kea pahaa. 

  — Mitä Soi­nin­vaa­raan itseen­sä tulee (ja pyy­dän nyt anteek­si etu­kä­teen kie­len­käyt­töä, mut­ta toi­von että setä Soi­nin­vaa­ra ymmär­tää että tar­koi­tan antaa palau­tet­ta poliit­ti­sis­ta sig­naa­leis­ta puo­lu­eel­le, jon­ka toi­voi­sin (mut­ta en usko) ter­veh­ty­vän. En muu­ten kir­joit­tai­si näin tääl­lä.) Minul­le Soi­nin­vaa­ra edus­taa tunk­kais­ta savu­piip­pua­jan jää­rää, jon­ka kai­va­mi­nen naf­ta­lii­nis­ta oli vain osoi­tus sii­tä, ettei Vih­reil­lä ollut sen enem­pää tuo­rei­ta ideoi­ta kuin tuo­ret­ta voi­maa­kaan tar­jol­la näi­hin vaaleihin.

  — Sin­ne­mä­ki puheen­joh­ta­ja­na ei ole sen enem­pää vah­vuus kuin rasi­te, mut­ta mie­les­tä­ni hän per­so­noi hyvin sen min­kä monet näke­vät Vih­reis­sä ongel­ma­na. (En muis­ta muu­ten kenen­kään kom­men­toi­neen Sin­ne­mä­keä vaa­lien alla, mitä voi­ta­neen pitää ongel­ma­na.) “Mai­to­kah­vi­su­ku­pol­ven ääni­tor­vi” kyl­lä epäi­le­mät­tä ihan vil­pit­tö­mäs­ti halu­aa kai­kil­le kaik­kea hyvää, mut­ta kun todel­li­suu­teen tul­laan, niin hänen suku­pol­ven­sa Vih­reät ovat lii­an hyvä­osai­sia (tosin tyy­pil­li­seen aka­tee­mis­ten kau­pun­ki­lais­ten tapaan eivät tätä edes itse tajua) ja lii­an kilt­te­jä ajaak­seen kenen­kään asi­aa kovin tosis­saan. (Edes omaan­sa, kuten yli­opis­to­uu­dis­tuk­sen kohdalla.)

  Ei syn­ny oikeut­ta ilman taistelua. 

  Eivät Vih­rei­den arvot näi­tä vaa­le­ja hävin­neet, vaan Vih­reät itse.

 163. Useim­mil­le äänes­tä­jil­le äänes­tys­pää­tös perus­tuu hyvin yleis­luon­tei­seen mie­li­ku­vaan ehdok­kais­ta ja puo­lueis­ta. Vih­rei­tä äänes­te­tään hyvi­nä aikoi­na, ei sil­loin kun näkö­pii­ris­sä on epä­var­muut­ta. Pahoi­na aikoi­na pelas­tus­ta hae­taan tuke­vis­ta kes­ki-ikäi­sis­tä mie­his­tä, kuten kävi myös 1995 vaalissa.

 164. Ima­go­kam­pan­ja meni pieleen. 

  Kokoo­mus hif­fas nel­jä vuot­ta sit­ten, että vas­tak­kai­na­set­te­lun aika on ohi. Dema­rit pyö­rit­ti telk­ka­ris­sa mai­nos­ta öky­por­va­ris­ta sikai­le­mas­sa ruo­ka­pöy­dän ääres­sä ja kuin­kas kävikään? 

  Tänä vuon­na ima­go­kamp­pis per­so­noin­tiin kok­ka­reis­sa Jyr­ki-boyn ympä­ril­le: tyyp­pi puhut­te­lee puheen­joh­ta­jia etu­ni­mel­tä, vete­lee ylä­fem­mo­ja vas­sa­rei­den kans­sa, nyö­kyt­te­lee oikeas­sa pai­kas­sa ja on muu­ten­kin niin lutu­nen, että tekis oikeen mie­li rutis­taa. Ja kuin­kas kävikään?

  Noh, mitä tekee vih­reät? “Pää­vi­hol­li­sem­me on per­sut, hyökkäykseen!”

  Ja kuin­kas kävikään.

 165. Alek­si kirjoitti:
  “Juu­ri puhe­ta­van vuok­si nuo­ren pol­ven kau­pun­ki­lais­ten on niin help­po samas­tua Anniin.”

  Öh? Olen 30 vuo­tias aka­tee­mi­nen vih­rei­tä äänes­tä­nyt kau­pun­ki­lai­nen ja Sin­ne­mä­ki on kyl­lä puo­lue­joh­ta­jis­ta se vii­mei­nen johon voi­sin samais­tua. Ja var­maan vii­mei­nen jon­ka kut­sui­sin lou­naal­le. Pidin Cron­ber­gis­tä mut­ta Sin­ne­mä­keä en ole kos­kaan sulattanut.

  Haluai­sin että Sin­ne­mä­ki läh­ti­si vaik­ka sin­ne Ita­li­aan luen­noi­maan eläin­ten oikeuk­sis­ta ja nais­ten euros­ta. Ja jät­täi­si puheen­joh­ta­jan nui­jan Jyr­ki Kasville.

  Ja haluai­sin että Vih­reät oli­si oikeas­ti se Suo­men libe­raa­lein, aka­tee­mi­sin ja avoi­min puolue.

 166. Vih­reät ovat täy­sin unoh­ta­neet luon­non­suo­je­lun, ja lisäk­si toteut­ta­vat mui­ta aat­tei­taan suo­ras­taan päin­vas­tai­sel­la taval­la kuin nii­den oikea toteut­ta­mi­nen vaatisi:

  1) Ilmas­to­muu­tos.
  Hii­li­kuor­maa on keven­net­tä­vä, ja nopeas­ti. Sen lisäk­si fos­sii­li­sia (tai uusiu­tu­via) polt­toai­nei­ta käyt­tä­vät voi­ma­lat aiheut­ta­vat maa­il­mas­sa luke­mat­to­mia sai­ras­tu­mi­sia (mm. hen­gi­ty­se­lin­ten syö­vät) vuosittain.

  Rat­kai­su on ydin­voi­ma, joka on myös pal­jon turvallisempaa/terveellisempää — pal­jon vähem­män sai­ras­tu­mi­sia, myös syö­pien osal­ta. (Suh­de lie­nee kar­keas­ti noin yhden suh­de mil­joo­naan ydin­voi­man eduksi).

  Vih­reät kui­ten­kin vas­tus­ta­vat ydinvoimaa.

  2) Rasis­mi ja syr­jin­tä. Kaik­ki ihmis­ten eriar­voi­seen ase­maan aset­ta­mi­nen omi­nai­suuk­sien­sa, esi­mer­kik­si rodun, suku­puo­len, sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen, jne. takia on syr­jin­tää (rodun tapauk­ses­sa rasismia).

  Vih­reät pyr­kii nime­no­maan aset­ta­maan ihmi­set eriar­voi­seen ase­maan syn­ny­näis­ten omi­nai­suuk­sien­sa perus­teel­la — rasis­ti­nen ja syr­ji­vä puo­lue, siis. (Esim kiintiöt).

  3) Tur­kis­tar­haus. Tur­kik­set ovat se alku­pe­räi­nen ja eko­lo­gi­sin vaa­te­kap­pa­le. Suo­ras­taan ihmi­sen laji­tyy­pil­li­nen asus­te. Nii­den takia ei tar­vit­se pum­pa­ta maas­ta öljyä, jos­ta teh­dään kei­no­kui­tu­ja, jot­ka lopul­ta pää­ty­vät val­ta­me­riin tukah­dut­ta­maan muun muo­vi­saas­teen muka­na val­ta­mer­ten ekosysteemin.

  Tur­kik­set ovat kes­tä­viä, jopa vuo­sim­kym­me­nien ajan. Pie­ni hii­li­nie­lu siis nekin, taval­laan. Ja jos tur­kis hylä­tään luon­toon, se kato­aa nopeas­ti, sil­lä se on 100% orgaa­ni­nen tuo­te, jon­ka hyön­tei­set ja pie­ne­liöt hajot­ta­vat innol­la. Jol­loin se on hiilineutraali.

  Vih­reät tot­ta­kai vas­tus­ta­vat tätä eko­lo­gis­ta, tur­val­lis­ta ja luon­nol­lis­ta vaihtoehtoa.

  4) Väes­tön­kas­vu. Luon­to kär­sii hil­lit­tö­män väes­tön­kas­vun takia. Monet alu­eet Afri­kas­sa ovat aavi­koi­tu­neet lii­as­ta kulu­tuk­ses­ta ja väki­mää­räs­tä sii­hen pis­tee­seen, että ne ovat muut­tu­mas­sa elin­kel­vot­to­mik­si, niin ihmi­sil­le kuin luonnollekin.

  Väes­tön­kas­vua ei voi saa­da kuriin sil­lä että yli­mää­räi­nen väes­tö siir­re­tään alueil­le, jot­ka se mah­tuu vie­lä täyt­tä­mään. Ongel­ma vain pahe­nee sii­tä. Alku­pe­räi­sel­lä alu­eel­la lii­ka­kan­soi­tus jat­kuu enti­sen­lai­se­na samaan aikaan.

  Vaik­ka tätä­hän vih­reät nime­no­maan ajaa tavoitteenaan.

  Oikea rat­kai­su oli­si väes­tön­kas­vun pysäyt­tä­mi­nen pai­kal­li­sil­la toi­mil­la — käy­tän­nös­sä onnis­tui jo Kiinassa.

  5) Vih­reät esit­tää aja­van­sa sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen oikeuk­sia, ja libe­raa­lia maal­lis­ta yhteis­kun­taa — ja samaan aikaan kui­ten­kin koros­tu­nees­ti suvait­see, ellei jopa ihai­le, tätä tiet­tyä fun­da­men­ta­lis­tis­ta ääri­kon­ser­va­tii­vis­ta uskontoa/ideologiaa, jon­ka _virallisten oppien_ mukaan mm. homot ja ateis­tit on teloi­tet­ta­va…? (Ei, en tar­koi­ta perus­suo­ma­lai­sia täs­sä. Arvaa uudestaan.)

 167. Suu­ri ongel­ma näis­sä vaa­leis­sa oli epä­sel­vä lin­ja. Ainoak­si yhdis­tä­väk­si teki­jäk­si vih­rei­den sisäl­lä jää libe­ra­lis­ti­suus ja ympä­ris­tö­asiat. (Oikeis­to — vasem­mis­to akse­lil­la Suo­meen mah­tui­si kak­si­kin vih­re­ää puoluetta).

  Libe­ra­lis­mi ja ympä­ris­tö­asiat taa­sen ovat Vih­reil­le niin tut­tu­ja ja itses­tään­sel­viä asioi­ta, että vaa­li­tee­mat ja kes­kus­te­lu on siir­ret­ty näi­den asioi­den äärilaitaan. 

  Täl­lai­sel­le yksin­ker­tai­sel­le ihmi­sel­le kuten minä, kan­nat­taa ensin ajaa läpi esim: samaa suku­puol­ta ole­vien sisäi­nen adop­tio ja sit­ten vas­ta tasa-arvoi­nen ase­ma. Ensin maa­han­muut­ta­jien kotout­ta­mis­suun­ni­tel­ma — sit­ten vas­ta kiin­tiöi­den nos­to jne.

  Mie­les­tä­ni Vih­reät jät­ti­vät myös käyt­tä­mät­tä hyviä isku­paik­ko­ja, joi­ta tois­ten munauk­set toi­vat. Vaa­li­ra­ha­sot­ku­ja oli­si voi­nut pöl­läyt­tää pari­kin ker­taa ennen vaa­le­ja. Per­suis­sa taas on niin mon­ta pöl­löä mie­li­pi­det­tä ihan abor­tis­ta ja kau­pun­ki­lais­ten ase­mas­ta (tulon­siir­rois­ta) alkaen, että kan­nat­taa­ko sotaan käy­dä esim pakolaisasioilla. 

  Pää­mi­nis­te­ri­vaa­li vie tie­tys­ti osan äänis­tä kun pelä­tään sitä “pahem­paa” vaih­toeh­toa. Täy­tyy sil­ti sanoa, että puo­lu­een puheen­joh­ta­jan pitää pys­tyä parem­paan argu­men­toin­tiin tele­vi­sios­sa. Pj:n on pak­ko olla mas­so­jen lii­kut­ta­ja eikä vain subs­tans­sio­saa­ja. Sel­vä puhe ja tah­don ilmauk­set eivät ole sitä pal­jon vie­rok­sut­tua popu­lis­mia. Kyl­lä vaa­li­ten­tit hävit­tiin aika pahas­ti jos ihan objek­tii­vi­ses­ti katsotaan.

 168. >Eli­na: Rivie­dus­ta­ja pienpuolueessa!

  Tun­nen itse­ni tyh­mäk­si, kos­ka äänes­tin taas pie­nen maan pien­puo­lu­een riviehdokasta.

  Jos­kus oli sem­mois­ta kuin “poliit­ti­nen ideo­lo­gia”. Se oli aja­tus sii­tä, että jot­kut arvot, usko­muk­set ja tavoit­teet ase­te­taan välit­tö­män hyö­dyn edel­le. Ajat ovat muut­tu­neet. Vaa­lien tulos rat­ke­aa paris­sa tv-väit­te­lyn jäl­keen “ihan fii­lis­poh­jal­ta”. Idols!

  Ero­sin vih­reis­tä, mut­ta äänes­tin vih­rei­tä. En kos­kaan toi­pu­nut puo­lueoh­jel­ma­luon­nok­ses­ta ja syk­syi­sis­tä keskustelunavauksista.

 169. @JP

  vas­tauk­se­na: En todel­la­kaan pyri edus­kun­taan rahan takia. Oli­si­han voi­nut aina ottaa itsel­le­ni kan­san­edus­ta­jae­läk­keen, jos sii­tä oli­si kyse.

  Jep. Ihmet­te­len kans­sa näi­tä, jot­ka näke­vät kai­ken rahan kaut­ta. OS nyt kui­ten­kin on halut­tua ja mak­set­tua tava­raa monel­la sek­to­ril­la. Komi­teois­sa, sel­vi­tys­mie­he­nä, skri­bent­ti­nä yms. yms., ja ihan oikeutetusti.

  En usko, että OS:llä on pik­ku­ra­has­ta puu­tet­ta. Jot­kut ihmi­set kek­si­si­vät var­maan, että rahan­puu­te ajai­si Björn Wahl­roo­sin (aina pak­koe­si­merk­ki, eikö sen vois jo jät­tää rau­haan, pliis!), Erkon, Her­li­nin, Sau­li Nii­nis­tön ja muut rik­kaat kansanedustajaehdokkaiksi.

  @Elina

  > Kai nyt kan­san­edus­ta­jan­kin elä­ke sen­tään on pie­mem­pi kuin palkka?

  En muu­ten oli­si sii­tä ihan var­ma. Monet asiat riip­puu sii­tä, mihin aikaan ja min­kä­lai­nen palk­ka oli, sil­lä indek­si­ko­ro­tuk­set ja jot­kut oudot asiat teke­vät jois­tain (kyl­lä­kin har­vois­ta) eläk­keis­tä usko­mat­to­man suu­ria. Tämän olen saa­nut ihan ensi käden tietona.

  > Mut­ta et men­nyt rahan takia, se voi olla totta.

  Mik­sei oli­si? Mikä syy sinul­la on uskoa, ettei näin olisi?

  Eipä täl­lä omal­la kir­joi­tuk­sel­la nyt muu­ta sisäl­töä ollut, vaan ainoas­taan se, että aja­tel­kaa nyt hiu­kan analyyttisesti.

 170. Vir­hei­den lis­taan voi­si lisä­tä poliit­ti­sen taitamattomuuden. 

  Moni vasem­man lai­dan vih­reä aset­tui läh­tö­kuop­piin jo por­va­ri­hal­li­tuk­sen syn­tyes­sä. Hal­li­tuk­seen meno ei ollut vir­he, mut­ta vih­rei­den hoi­ta­mat sal­kut eivät todel­la­kaan tuo­neet gloo­ri­aa puolueelle: 

  Braxin oikeus­min­sis­te­riön läpi ajet­tiin muu­ta­ma ei-niin-libe­raa­li laki. Voi toki olla, että vaa­li­ra­has­kan­daa­li työl­lis­ti oikeus­mi­nis­te­riö­tä­kin, ja vei huo­mio­ta sel­lai­sil­ta asioil­ta, joi­ta oli aja­tel­tu ajet­ta­vik­si, mut­ta mikä sit­ten oli vaa­li­ra­has­kan­daa­lin lop­pusal­do vih­rei­den laa­ris­sa? Muu­ta­ma poliit­ti­nen kyy­när­pää oli­si voi­nut poi­kia läjän ääniä, vaik­ka hal­li­tus­kump­pa­nit eivät oli­si enää ilta­kou­lun kilt­ti­nä tyt­tö­nä pitäneetkään.

  Työ­mi­nis­te­rin pos­ti on perin­tei­sen epä­kii­tol­li­nen. Eten­kin, jos talou­del­li­sia vai­keuk­sia ilme­nee. Voi olla, että Vih­reät todel­la halusi­vat tämän(kin) pos­tin, voi olla, että se syö­tet­tiin heil­le väki­sin. Jos siis läh­de­tään sii­tä, että työ­mi­nis­te­riä on mah­dol­lis­ta pitää elin­kei­no­mi­nis­te­rin lie­as­sa. Lop­pu­tu­le­ma­na — ei niin hyvin pelat­tu tämä­kään pallo.

  Entä­pä ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin salk­ku? Sehän ei ole pai­na­va, joten tar­joa­mal­la mah­dol­li­suut­ta “oikean” poli­tii­kan teke­mi­seen oli var­maan­kin hou­kut­te­le­va. Ja jos näin aja­tel­tiin, se toi­saal­ta pal­jas­taa jota­kin ympä­ris­tö­aat­teen ont­tou­des­ta. Samal­la hal­li­tus­kump­pa­neil­le tar­jou­tui mah­dol­li­suus viher­tää Vih­rei­den avus­tuk­sel­la ilman pel­koa ympä­ris­tö­asioi­den yli­ko­ros­tu­mi­ses­ta hal­li­tus­kump­pa­nei­ta häi­rit­se­väl­le tasol­le. Kes­kus­tan tapauk­ses­sa tämä viher­rys sit­ten homeh­tui käsiin, mut­ta se on toi­nen juttu.

  Hyvien ihmis­ten sijaan muu­ta­ma häi­käi­le­mät­tö­män tai­ta­va polii­tik­ko oli­si aut­ta­nut Vih­rei­tä koko lail­la. Näin, vaik­ka asiois­ta neu­vot­te­le­mi­nen onkin vas­tuul­lis­ta ja kunnioitettavaa. 

  Onnea oppo­si­tioon. Toi­vot­ta­vas­ti siel­tä löy­tyy tuo­reut­ta ja ratio­naa­lis­ta idea­lis­mia, sekä sitä focus­ta. Ja lisäk­si — toi­vot­tavs­ti löy­tyy myös tar­moa oppo­si­tio­puo­lu­een kan­san­edus­ta­ja­na puur­ta­mi­seen. Kos­ka kovaa työ­tä täs­sä kai­va­taan, eten­kin niil­tä joil­ta ammat­ti­tai­toa löytyy.

 171. Itse ihmet­te­len syy­tök­siä Vih­rei­den eli­tis­mis­tä. Kyl­lä Suo­meen tar­vi­taan ihan rehel­li­nen eli­tis­ti­puo­lue, joka uskal­taa olla “kan­san” mie­li­pi­det­tä vas­taan niis­sä asiois­sa, jois­sa “kan­sa” yksin­ker­tai­ses­ti on väärässä.

  Tie­de­puo­lue on oikein hyvä alku. Pitää var­maan itse­kin liit­tyä siihen.

  Itse kai­pai­sin myös todel­lis­ta kau­pun­ki­lais­puo­luet­ta. Kau­pun­geis­sa rat­kais­taan niin tule­vai­suu­den ympä­ris­tö- kuin talous­on­gel­mat­kin. Samoin kau­pun­kei­hin kes­kit­tyy syr­jäy­ty­neet. Nyt “SMP” on maa­seu­tu­po­liit­ti­si­ne lin­jauk­si­neen täy­sin ilman vas­tus­tus­ta. Yksi­kään puo­lue ei yhdes­sä­kään tele­vi­sioi­dus­sa väit­te­lys­sä otta­nut mei­dän kau­pun­ki­lais­ten etua ajaakseen.

 172. Että sem­mo­set vaa­lit. Vih­reät käy­tän­nös­sä murs­kat­tiin Per­su­jen, Vasem­mis­to­lii­ton ja Kokoo­muk­sen tahol­ta. Jäl­jel­le jäi­vät savua­vat oppo­si­tio­rau­niot, jois­sa elon­jää­neet kamp­pai­le­vat seu­raa­vas­ta puheen­joh­ta­jan paikasta. 

  Veik­kaan, että Sinnemäki/Laturin lin­ja tulee ole­maan his­to­ri­aa ja jon­kun prag­maat­ti­sem­man (Soi­nin­vaa­ra, Haa­vis­to tms.) vuo­ro on seuraavaksi.

 173. Kaik­ki oleel­li­nen on jo nois­sa aiem­mis­sa kom­men­teis­sa sanot­tu, mut­ta vah­vis­tan­pa omal­ta osal­ta­ni, että äänen vei tötöi­ly yksi­tyi­syy­den­suo­ja-asiois­sa, ylei­nen “kiel­le­tään vää­rät mielipiteet”-henkisyys, ja — hyvin suu­re­na ja mer­kit­tä­vä­nä — dog­maat­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen ydinvoimaan.

  Huo­mio­na: väi­tän, että ver­rat­tu­na edel­li­siin vaa­lei­hin, vih­rei­tä toden­nä­köi­ses­ti äänes­tä­vien kes­kuu­des­sa tie­toi­suus sekä ydin­voi­man hai­tois­ta että hyö­dyis­tä — eten­kin ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tus­ta­mi­ses­sa — on kas­va­nut hur­jas­ti. Täs­tä ker­too jotain jo se, että ydin­voi­maa käsit­te­le­vien blo­gien mää­rä on pai­su­nut vii­mei­sen parin vuo­den aika­na, ja nii­den luki­ja­mää­rät ovat nousus­sa; oma, jou­lu­kuus­sa 2010 aloi­tet­tu blo­gi­ni on saa­nut jo yli 50 000 kävi­jää. (Jois­ta tosin suu­rin osa tuli Fukus­hi­man vuoksi.)

  Kos­ka uskon todis­tei­den osoit­ta­van, että ydin­voi­ma on hai­tois­taan huo­li­mat­ta olen­nai­nen kom­po­nent­ti ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa, uskon myös, että tämä tie­toi­suus tulee leviä­mään. Täs­sä mie­les­sä Green­peacen kan­toi­hin hirt­täy­ty­mi­nen tulee ole­maan virhe. 

  Lopuk­si, onnea läpi­pää­sys­tä — oli­si pitä­nyt tul­la onnit­te­le­maan jo vaa­li­val­vo­jai­sis­sa, mut­ta käy tämä näin­kin. Vaik­ka Kas­vin tip­pu­mi­nen har­mit­taa­kin, olen hyvin tyy­ty­väi­nen, että kai­kis­ta ehdok­kais­ta juu­ri sinä pää­sit läpi.

 174. Tuo­ma­sO:

  Kau­pun­ki­asiois­sa men­nään mukaan jär­jet­tö­miin auto­puo­lu­een rat­kai­sui­hin mukaan, vaik­ka voi­tai­siin myös neu­vo­tel­la SDP:n kans­sa ja jyrä­tä parem­mat rat­kai­sut tilal­le. Näky­vim­pä­nä esi­merk­ki­nä on se, että pk-seu­dul­la voi­si jo nyt toi­mia ja koko ajan laa­jen­tua nopea ja kat­ta­va pika­ra­tik­ka­ver­kos­to. Sen sijaan ollaan men­ty Kokoo­muk­sen mukaan hyväk­sy­mään kal­lis­ta ja huo­noa met­roa (ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa pian vie­lä köy­si­ra­taa ja joh­di­nau­to­ja­kin), jol­la saa­daan jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö­osuut­ta alas.

  Kun nyt asias­ta jotain ymmär­rän, met­ro­kios­ki on kyl­lä perin­tei­ses­ti ollut dema­rei­den lää­ni­tys, ei sinän­sä ettei puo­lu­ees­ta löy­tyi­si rati­koil­le­kin ymmär­rys­tä. Poliit­ti­nen puo­li täs­sä on se että osa vasem­mis­tos­ta ajat­te­lee niin että tulon­jaon kan­nal­ta on parem­pi teh­dä kan­nat­ta­mat­to­mia­kin inves­toin­te­ja, kos­ka näin saa­daan hal­vat lipun­hin­nat var­mis­tet­tua. Ikään­kuin sub­ven­toi­daan etu­kä­teen. Vih­reät ovat minun koke­muk­sen mukaan vähem­män rajoit­tu­nei­ta, ongel­ma on (ollut) lähin­nä se että kun Vih­reät kan­nat­taa jouk­ko­lii­ken­net­tä, niin he todel­la­kin kan­nat­ta­vat mitä tahan­sa jouk­ko­lii­ken­net­tä. Mut­ta tämä on muut­tu­nut parem­paan suuntaan.

 175. Vali­tet­ta­vas­ti nai­set eivät näy­tä saa­van yhtä hel­pol­la uskot­ta­vuut­ta joh­ta­ja­na kuin miehet.

  Sanoi­sin että vika on niis­sä nai­sis­sa, jot­ka joh­ta­jik­si jos­tain syys­tä pää­ty­vät. Heis­sä ei vain ole joh­ta­juut­ta. vrt. esim. Kiviniemi

  Olen nyt jos­tain syys­tä mis­san­nut Sin­ne­mäen tissikuvan/farkkumainoksen. Löy­tyy­kö link­kiä, että näki­si kuin­ka paha se on?

 176. Vaa­lit on hel­pom­pi voit­taa karis­maat­ti­sen hen­ki­lön joh­dol­la kuin asia­poh­jai­ses­ti. Moder­nia ver­sio­ta Lin­ko­las­ta odotellessa 😉

 177. Samu­li Lintula:

  vih­reät ovat lii­an oikeal­la ja lii­an vasem­mal­la; vih­reät ovat lii­an ydin­voi­ma­myön­tei­siä ja lii­an ydin­voi­ma­kriit­ti­siä; vih­rei­den mie­li­pi­teet ovat lii­an tiuk­ko­ja ja ne kar­koit­ta­vat äänes­tä­jiä, mut­ta vih­rei­den kan­nat ovat lii­an epä­mää­räi­siä, mikä kar­koit­taa äänestäjiä 

  Minus­ta nämä ovat nime­no­maan etu­ja. Ote­taan oikeal­ta se mikä on hyö­dyl­lis­tä ja vasem­mal­ta se mikä sil­lä suun­nal­la fik­sul­ta vai­kut­taa. Ollaan ydin­voi­ma­myön­tei­siä tai ‑kriit­ti­siä riip­puen mihin suun­taan asia­pe­rus­teet osoit­ta­vat. Poruk­kaan mah­tuu tiuk­ka­kan­tais­ta väkeä ja myös mie­li­pi­teil­tään epä­var­mem­paa poruk­kaa niin­kuin muut­tu­vas­sa ja moni­mut­kai­ses­sa maa­il­mas­sa oikein onkin. Libe­raa­li, avoin, jous­ta­va ja kes­kus­te­le­va. Ei hirt­täy­dy dogmeihin.

 178. Olen samaa miel­tä kuin aiem­pi kir­joit­ta­ja sanan RASISMI käy­tös­sä kes­kus­te­lus­sa. Jos oikeas­ti ole­mas­sa ole­va ongel­mas­ta kes­kus­te­lu sivuu­te­taan sano­mal­la RASISMI/RASISTI niin kyse­hän on fanaat­ti­suu­des­ta joka pahim­mil­laan joh­taa tota­li­taa­ri­seen val­tioon kuten nat­si­Sak­sa. Enkä tar­koi­te­ta täs­sä mitään ulko­maa­lais­vas­tai­suut­ta vaan ihan oikeis­ta ongel­mis­ta puhu­mis­ta. Maa­han­muut­ta­jan voi­vat voi­da huo­nos­ti ja voi­vat teh­dä enem­män rikok­sia tai maa­han­muut­to­jär­jes­tel­mää käy­te­tään hyväk­si. Mut­ta ongel­mat kiel­le­tään kaf­ka­mai­ses­ti: ongel­maa ei ole vaan ongel­ma on RASISMI. Ei nor­maa­li suo­ma­lai­nen kes­tä täm­möis­tä kes­kus­te­lu­tyy­liä vaan äänes­tää Perus­suo­ma­lai­sia. Vih­reit­tein tap­pion syy­nä on siis fanaat­ti­suus! Rat­kai­su oli­si ollut ihmis­ten mie­li­pi­teen kuun­te­lu ja nor­maa­li asia-argumentointi.

 179. Näin tois­ta vuot­ta sit­ten kau­as maal­le muut­ta­neel­le sta­di­lai­sel­le tuli jon­kin­moi­se­na yllä­tyk­se­nä miten täy­del­li­sen port­ti­kiel­lon vih­reät ovat täkä­läi­seen mie­li­pi­de­kir­joon hankkineet.

  Edes nuo­ret ja älyk­käät eivät voi­si vahin­gos­sa­kaan kuvi­tel­la lip­saut­ta­van­sa vih­rei­tä myö­täi­le­viä mie­li­pi­tei­tä. Tulok­se­na täs­sä­kin kun­nas­sa hui­ma puo­len pro­sen­tin äänisaalis!

  Uskoak­se­ni suu­rin syy tähän on kau­pun­ki­li­be­raa­lien asen­ne, jon­ka mukaan maa- ja met­sä­ta­lous on suu­rin­pia saas­tut­ta­jiam­me ja “maa­lai­set” täs­tä syys­tä vih­rei­den tavoit­tei­den suu­ria vihollisia.

  Asen­ne on yhtä oikea kuin hom­ma-foo­ru­mi­lais­ten asen­ne maa­han­muut­ta­jiin. Tääl­lä todel­la panos­te­taan luon­non­suo­je­luun, luon­non moni­nai­suu­den huo­mioi­mi­seen ja menet­te­ly­ta­po­jen uusi­mi­seen. Eivät tie­ten­kään kaik­ki, mut­ta suu­rin osa. Ja koko kan­san­ryh­män lei­maa­mi­nen “mätien ome­nien” perus­teel­la on juu­ri sitä hom­ma-poru­kan toi­min­taa, jol­le on ihan oma sivistyssanakin.

  Kui­ten­kin tääl­lä oli­si mel­koi­nen kan­nat­ta­ja­po­ten­ti­aa­li, jol­la oli­si mer­kit­tä­vä vai­ku­tus ehdo­kas­a­set­te­lun saa­mi­ses­sa oikeas­ti val­ta­kun­nal­li­sek­si. Tar­vit­tai­siin vain aitoa dia­lo­gia, edis­ty­sas­kel­ten tun­nus­ta­mis­ta ja par­jaus­a­sen­tees­ta luopumista.

  Ehkä tar­vit­tai­siin myös sel­vän pesäe­ro “eläinsuojelu”-fundamentalisteihin. Tääl­lä kun kaik­ki pitä­vät mm. mink­kien luon­toon las­ke­mis­ta sekä eläin­rääk­käyk­se­nä että uha­na­lais­ten lajien (mink­kien saa­lii­den) tuhoa­mi­se­na. Ihan aiheesta.

  Maa- ja met­sä­ta­lou­des­sa monet yksit­täi­set ihmi­set teke­vät isom­pia eko­te­ko­ja kuin mihin kau­pun­ki­lai­nen vih­reä iki­nä pys­tyy. Nykyi­sel­lä hal­vee­raus­mei­nin­gil­lä he eivät kui­ten­kaan tule kos­kaan kan­nat­ta­maan vihreitä.

  PS. Omal­la koh­dal­la­ni iso turn off oli tuo vaa­li­lo­go ja ‑slo­gan­pel­lei­ly. Pää­vies­tik­si tuli :“Kun ei meil­lä ollut enää omia aja­tuk­sia niin napat­tiin tämä.”

 180. Olen häm­mäs­tä­nyt, kun huo­maan täs­sä kes­kus­te­lus­sa monen tuo­neen esiin ydin­voi­maa kan­nat­ta­van mie­li­pi­teen ja sit­ten vie­lä kut­su­vat itse­ään vihreiksi!

  Mitä vih­reäl­tä sit­ten voi­si mie­les­tä­ni edel­lyt­tää? Vih­reä edus­ta­ja ei sai­si mie­les­tä­ni pro­fi­loi­tua aina­kaan lii­ak­si kulu­tusyh­teis­kun­taa suo­si­va­na kan­sa­lai­se­na, kos­ka muu­ten saat­taa uskot­ta­vuus hie­man kärsiä. 

  Oikean vih­reän tun­tee sii­tä, että hän viet­tää pää­sään­töi­ses­ti mel­ko askeet­tis­ta elä­mää tai sit­ten oikea vih­reä tun­tee vähin­tään­kin syyl­li­syyt­tä viet­tä­mäs­tään kulu­tus­hys­te­rias­taan. Kulu­tus­hys­te­rial­la tar­koi­tan uut­ta katu­maas­tu­ria, yli 300 neliön säh­kö­läm­mi­tet­tyä pirt­tiä Nur­mi­jär­vel­lä tai jos­sain sen tapai­ses­sa pai­kas­sa, made in Kii­na val­mis­te­tuil­la elekt­ro­niik­ka­tuot­teil­la käy­tä­vää varus­te­lu­kil­paa kave­rei­ta vas­taan jne.

  Ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mi­nen puo­les­taan suo­sii kers­ka­ku­lu­tus­ta, jon­ka vuok­si se ei ole kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukais­ta politiikkaa.

 181. Kun kes­kus­te­lus­sa pomp­pa­si pari ker­taa Öster­sun­dom, niin sano­taan nyt mil­tä se minus­ta näyt­tää seu­ran­nee­na ja vähän osal­lis­tu­ne­aan­kin. Ja sil­lä varauk­sel­la että tämä on pit­kä­ti spe­ku­laa­tio­ta kos­ka koko hom­ma on niin hir­veä seka­sot­ku, jos sii­tä jotain puo­luet­ta halu­aa syyt­tää niin ter­vei­siä voi kyl­lä lähet­tää Hel­sin­gin kokoo­muk­seen, enkä nyt hei­tä­kään kau­heas­ti syytä.

  Ylei­sem­min, koko pro­jek­ti on ollut lähes kai­kil­le osal­lis­tu­neil­le trau­maat­ti­nen, siis poli­tii­koil­le, vir­ka­mie­hil­le, aktii­veil­le, jne. Läh­det­tin hir­veäl­lä innol­la ja jäl­ki­kä­teen aja­tel­len hul­luil­la tavoit­teil­la teke­mään uut­ta kau­pun­gin­osaa. Unoh­tui vaan että se on kau­ka­na, siel­lä on luon­non­suo­je­lua­luei­ta, asiois­ta pitäi­si päät­tää kol­men kau­pun­gin kes­ken, ja val­tiol­la­kin on roo­li (VR), resurs­se­ja suun­nit­te­luun on hyvin rajal­li­ses­ti… Jouk­ko­lii­ke­ne­puo­lel­la alue vaa­ti­si etäi­syy­des­tä joh­tuen poik­keuk­sel­li­sen huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua sekä lii­ken­ne­jär­jes­te­lyil­le että nii­tä tuke­van kaa­van, toi­saal­ta taas jot­ta sai­si kau­pun­kia ja sen mas­sii­vi­sen mää­rän asuk­kai­ta pitää raa­pia joka iki­nen neliö raken­nat­ta­vak­si joka ei tue mitään lii­ken­ne­rat­kai­sua, met­ro taas vaa­ti­si ker­ros­ta­lo­lä­hiöt ase­mil­le mitä ei sitä­kään halu­ta teh­dä, ja sit­ten on vie­lä ne luon­non­suo­je­lua­lu­eet, mota­rien melua­lu­eet, jne. sekä komi­tea­suun­nit­te­lu päälle.

 182. Vih­rei­den tap­pio on ansait­tu, kuin­kas muuten?

  - Ydin­voi­ma­ko­hel­lus vei nykyi­siä äänestäjiänne
  — Kalo­ri­las­kel­mat ja pul­lo­jen­ke­ruu edus­ta­vat monel­le Vih­re­ää sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa. Kovin prag­maat­tis­ta­han se siis on…
  — Samoin kuin Oden esiin­ty­mi­nen Sata-komi­teas­sa. Se vai­kut­ti usein pel­käl­tä hyök­käyk­sel­tä AY-lii­ket­tä vas­taan. OS:n tur­hau­mien ja dema­ri-anti­pa­tioi­den pur­ka­mi­nen ja syyt­te­ly pois. Suo­ma­lai­nen ei näet vas­tus­ta mitään niin pal­jon kuin vas­tus­ta­mis­ta. Ja saat­taa joku kuu­lua liit­toon­kin. Ihan tosi!
  — Kan­sa­lais­palk­ka näh­dään hai­hat­te­lu­na. Niin kan­na­tet­ta­via piir­tei­tä sii­nä onkin.
  — Brax näh­dään polii­si­na, joka ei edus­ta ylei­siä vapausihanteita.
  — Yli­mie­li­syys, joka ilme­ni monel­la tasol­la: ehdok­kai­den ja puo­lue­väen nenän­nyr­pis­te­ly­nä, bes­ser­vis­se­röin­ti­nä ja ties minä. Olet­te fik­su­ja, mikäs sii­nä. Me emme mut­ta meil­lä oli se ääni.
  — Nais­asia Uber Alles. Vih­rei­den vies­tiin ja pyr­ki­myk­siin näh­den vas­tak­kais­ta tie­toa esi­mer­kik­si sama­palk­kai­suu­des­ta on pal­jon­kin liik­keel­lä. Nai­sen 80 sent­tiin ei usko­ta. Entäs per­he­vä­ki­val­ta, tuo feni­mis­min lujin lin­na­ke? Nai­set ovat jo yhtä pahik­sia kuin mie­het, ker­too tut­ki­mus. Tai ter­vey­se­rot tai mies­ten työt­tö­myys. Vih­reil­tä ei mie­hiä koh­taan edes sää­lin sanaa. Tur­ha syyt­tää mitään per­su­äi­jäi­lyä mis­tään. Teil­lä ei ole mie­hil­le mitään. No joo, itu­ja ja raejuustoa.
  — Logo- ja Uusi Suo­mi-här­ve­li. Jäi sel­lai­nen maku, että vih­reät yrit­tä­vät vetää tyy­liin “Hei, ne on idioot­te­ja, anne­taan niil­le se kuvas­to ja slo­gan, joka idioo­tei­hin puree.”
  — Annin mai­no­se­siin­ty­mi­nen ja Pho­tos­hop-tem­put ker­toi­vat myös samas­ta. “Anne­taan niil­le ää***lle sek­siä ja sil­män­ruo­kaa, tsih tsih!” Aivan todel­la, vaik­ka ihmi­sen tie­to­mää­rä oli­si pie­ni, ei hän ole väis­tä­mät­tä tyh­mä eikä eten­kään louk­kaan­tu­ma­ton rautakanki.
  — Puo­lu­een­ne on mie­li­ku­vis­sa kaik­ki­aan hah­mo­ton (kuten per­sut), taak­se­päin­kat­so­va (Koi­jär­vi men jo…), ilman mitää drai­via tai jos sal­lit “munaa”. Nais­ten kiu­kut­te­lu ei ole sitä edes nai­sil­le. On ihan sama, kuin­ka kovaa van­ha­pii­ka kii­kaa, niin sanoak­se­ni. Gay-asia ei ole mikään jut­tu, vaik­ka luu­let­te. Maal­la on samaa suku­puol­ta ole­via maa­jus­si­pa­re­ja, eivät­kä he herä­tä sen isom­paa supa­tus­ta. Ihmi­set ovat kui­ten sal­li­via. Mut­ta te annat­te ymmär­tää, ettei­vät ole mut­ta me olem­me ja alka­kaas, jun­tit, sie­tää homo­ja. Ja kukaan ei ole isom­min hei­tä syr­ji­nyt vaik­ka sor­to on mie­les­tän­ne raken­teel­lis­ta, kau­he­aa ja vaik­ka mitä. Homot eivät niin pal­jon kai­paa apuan­ne kuin luu­let­te eivät­kä hete­rot sormenheristystänne.
  Var­maan kiu­kut­taa, kun nuo kak­si ryh­mää voi­vat puhua kes­ke­nään ilman simultannitulkkaustanne.
  — Ette lain­kaan käsi­tä, kuin­ka syviä anti­pa­tioi­ta ihmi­sil­lä on koh­taan­ne. Mut­ta nehän ovat olleet teil­le “vää­rien ihmis­ten” kau­nai­suut­ta. Ihmi­set miet­ti­vät kes­kus­te­lu­pals­toil­la, kum­mas­ta iloi­ta ene­mem­män, Kes­kus­tan vai Vih­rei­den tappiosta.

 183. Onnit­te­lut valinnasta.

  Vas­tauk­sia otsi­kon kysy­myk­seen, vaik­ka onhan noi­ta jo tul­lut aiem­min­kin yllä:

  1. Femi­nis­mi = nais­ten etujärjestöpuolue
  2. Tui­ja Braxin toi­min­ta oikeus­mi­nis­te­ri­nä = hänen minis­te­ri­kau­te­naan sää­de­tyt ja hänen aja­man­sa tota­li­ta­ris­ti­set lait
  3. Panu Latu­ri = asial­li­sen­kin maa­han­muut­to- ja moni­kult­tu­ris­min kri­tii­kin lei­maa­mi­nen rasismiksi
  4. Maa­il­ma ensin, EU seu­raa­vak­si ja Suo­mi viimeisenä.
  5. Kan­sa­lai­siin suh­tau­tu­mi­nen hal­lin­toa­la­mai­si­na ja poik­kea­viin mie­li­pi­tei­siin suh­tau­tu­mi­nen yleen­sä­kin. Rumem­min sanoen, Vih­reät eivät aja vapaut­ta muus­sa kuin homo­sek­su­aa­lien parisuhteissa.

 184. Onnit­te­lut edus­ta­ja­pai­kas­ta! Mut­ta valit­te­lut puo­lu­een vaa­li­tu­lok­ses­ta. Olen aina äänes­tä­nyt vih­rei­tä, mut­ta nyt mel­kein äänes­tin tois­ta puo­let­ta, kos­ka olen niin pet­ty­nyt vih­rei­den poli­tiik­kaan. Osmon tul­les­sa takai­sin lis­toil­le, pää­tin antaa ääne­ni hänel­le ja uskoa vih­rei­siin vie­lä kerran.

  Vih­rei­den suu­rin haas­te on pro­fi­loi­tua arvo­jen­sa mukai­ses­ti siten, että näi­tä arvo­ja voi­vat aidos­ti olla kan­nat­ta­mas­sa monen­lai­set kan­sa­lai­set ympä­ri Suo­mea. Täl­lä het­kel­lä vih­rei­tä kuvaa mie­les­tä­ni par­hai­ten lause: eli­tis­ti­nen ja ham­paa­ton pie­nen­pii­rin hel­sin­ki­läi­nen “lifes­ty­le” puo­lue. Oli­si kiva kan­nat­taa kan­san­lä­heis­tä ja lujaa koko maan asioi­ta aja­vaa puo­luet­ta, jol­la eko­lo­gi­nen osaa­mi­nen yhdis­tyy onnis­tu­nees­ti talous­osaa­mi­seen ja sosiaalipolittiikkaan.

  Lii­an mones­sa asias­sa vih­reän poli­tii­kan arvot ja teot ovat olleet ris­ti­rii­das­sa keskenään. 

  Täs­sä aja­tuk­sian mitä pitäi­si muuttaa:

  Ydin­voi­maa on taval­laan vas­tus­tet­tu, mut­ta ei kui­ten­kaan kun­nol­la. Ymmär­rän tilan­teen, kos­ka itse ole ydin­voi­ma­kiel­tei­nen, mut­ta en vas­tus­ta sitä fanaat­ti­ses­ti. Tämä on kui­ten­kin aivan lii­an epä­mää­räis­tä. Haluai­sin, että vih­reät mää­rit­te­li­si­vät sel­käs­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti min­kä­lai­nen osa ydin­voi­mal­la on Suo­mes­sa, kun tavoit­tee­na on uusiu­tu­viin ener­gia­muo­toi­hin siirtyminen.

  Kulut­ta­mi­sen verot­ta­mi­nen, joka tun­tuu koh­tuut­to­mas­ti pie­ni­tu­loi­sen jo ennes­tään vähän kulut­ta­van kuk­ka­ros­sa, mut­ta suh­tees­sa huo­mat­ta­vas­ti vähem­män pal­jon kulut­ta­van iso­tu­loi­sen kuk­ka­ros­sa, on epä­rei­lua. Vih­reät eivät ole rat­kais­seet tätä arvo­ris­ti­rii­taa omal­ta osal­taan. Vai­kut­taa lopul­ta enem­män kokoo­mus­lai­sel­ta vero­po­lii­tii­kal­ta kuin vih­reäl­tä. Tämä vie uskot­ta­vuut­ta vih­rei­den talous­osaa­mi­sel­ta ja antaa vai­ku­tel­man “sät­ky­nu­kes­ta”. Toi­voi­sin sel­ke­ää kan­nan­ot­toa miten kulu­tus­ta voi­daan verot­taa ran­kai­se­mat­ta kaik­kein hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevia.

  Ehdo­tus­ten kokos­kaa­las­sa on lii­an suur­ta hajontaa:

  Lii­an isoa: Perus­tu­lo on mie­les­tä­ni lii­an idea­lis­ti­nen. Suo­mes­sa ei ole niin suur­ta puo­luet­ta, joka voi­si ima­go­tap­pio­ta kär­si­mät­tä ehdot­taa noin suur­ta muu­tos­ta. Kes­kus­te­lu­pals­tal­la aiem­min mai­nit­tu dema­rei­den 100e koro­tus perus­tu­loon on rea­lis­ti­nen ehdotus. 

  Lii­an pien­tä: Tur­kis­tar­haus on taas pie­nen, mut­ta sitä­kin äänek­kääm­pien taho­jen tais­te­lua­ree­na. Mie­les­tä­ni rit­tää, että vih­reät mai­nit­se­vat vas­tus­ta­van­sa tur­kis­tar­haus­ta osa­na eläin­ten kal­toin­koh­te­lua ja inh­mil­li­siä arvo­ja. Sitä ei pidä nos­taa sen suu­rem­mak­si tee­mak­si, kos­ka se kos­ket­taa niin pien­tä ryh­mää, mut­ta ärsyt­tää monia, kos­ka sii­tä on vään­net­ty kät­tä kyl­läs­ty­mi­seen asti. Se myös antaa naii­vin vai­ku­tel­man ket­tu­tyt­tö­jen puo­lu­ees­ta. (Tee­ma oli web sivuil­lan­ne näky­väs­ti esil­lä ennen vaaleja). 

  Luo­mut­ren­dis­tä tulee ottaa kaik­ki irti! Suo­mi voi­si oikeas­ti olla luon­no­mu­kai­sen vil­je­lyn aar­re­ait­ta, jos­ta saa­tai­siin vien­tiä muu­al­le euroop­paan. Vih­reät voi­si­vat miet­tiä miten luo­mu­tuo­tan­non ehto­ja koh­tuul­lis­tet­tai­siin maan­vil­je­li­jöil­le ja mil­lä kon­kreet­ti­sil­la kei­noil­la suo­ma­lai­ses­ta luo­mus­ta saa­tai­siin kil­pai­lu­valt­ti ulko­mail­le! Myös onnel­li­set luo­mu­ka­nat, ‑siat ja ‑leh­mät kuu­lu­vat tähän tee­maan. Tee­ma yhdis­tää kau­pun­ki­lai­sia ja maa­lai­sia. Tie­dät­te­kö mitä luon­non­suo­je­lu tar­koit­taa käy­tän­nös­sä koti­seu­tu­rak­kail­le maa­seu­dul­la asu­vil­le ihmisl­le? Koit­ta­kaa lähe­tys­tyä hei­dän arvo­jaan ymmär­ret­tä­väl­lä ja nöy­räl­lä tavalla. 

  Tee­mois­tan­ne ovat unoh­tu­neet nuo­ret. Eri­tyi­ses­ti syr­jäy­ty­neet tai syr­jäy­ty­mi­su­han alla ole­vat masen­tu­neet ja ahdis­tu­neet nuo­ret. Nuor­ten asia on pal­jon medias­sa pin­nal­la eikä puo­lueil­la oikein ole kon­kreet­ti­sia rat­kai­sueh­do­tuk­sia tähän. Nuo­ris­ta ovat myös huo­lis­saan monet van­hem­mat ja iso­van­hem­mat. Anta­kaa heil­le­kin mah­dol­li­suus äänes­tää puo­luet­ta, joka oikeas­ti on nuor­ten asial­la. Kan­na­bik­sen mer­ki­tyk­sen vähät­te­ly on vir­he. Syr­jäy­ty­mi­nen ja päih­teet kul­ke­vat usein käsi­kä­des­sä ja kan­na­bis on eri­tyi­ses­ti hyvin nuor­ten koh­dal­la askel koh­ti kovem­pia huu­mei­ta. Lisäk­si sen on todet­tu suu­ren­ta­van psy­koo­sien ris­kiä ja lisä­vään passiivisuutta.

  Vih­rei­den arvot ovat kui­ten­kin lähim­pä­nä omia­ni. Uskon, että tämä vaa­li­tap­pio tekee vih­rei­den poli­tii­kal­le hyvää. Vih­rei­tä tar­vi­taan nyt näi­nä per­suai­koi­na enem­män kuin ehkä kos­kaan ennen!

 185. Ris­to Ravela
  “Minul­le Soi­nin­vaa­ra edus­taa tunk­kais­ta savu­piip­pua­jan jää­rää, jon­ka kai­va­mi­nen naf­ta­lii­nis­ta oli vain osoi­tus sii­tä, ettei Vih­reil­lä ollut sen enem­pää tuo­rei­ta ideoi­ta kuin tuo­ret­ta voi­maa­kaan tar­jol­la näi­hin vaaleihin.”

  Minus­ta Soi­nin­vaa­ran pitäi­si kor­va­ta Sin­ne­mä­ki juu­ri sik­si, että ydin­vih­reä perin­tö löy­det­täi­siin takai­sin: ympä­ris­tö­asiat. Meil­lä on jo Vasem­mis­to­liit­to, jon­ka kans­sa Vih­rei­den on tur­ha kilpailla.

 186. Ris­to Ravela:

  Lii­ka oikeis­to­lai­suus tai puusil­mäi­syys vero­ky­sy­myk­sis­sä alkaa olla todel­li­nen rasi­te. En ole vie­lä yhtä­kään vih­rei­den äänes­tä­jää tavan­nut, joka valit­tai­si Vih­rei­den vasem­mis­to­lai­suu­des­ta, en työs­sä enkä vapaa-ajalla

  Vois­ko tää joh­tuu sii­tä, et pör­räät lähin­nä vasem­mis­to­po­ru­kois­sa oikeis­to­po­ru­koi­den sijaan? Pel­käs­tään tätä blo­gia luke­mal­la saat­tai­sit huo­ma­ta, et on aika pal­jon jen­giä, jot­ka nime­no­maan kokee Vih­reet lii­an vasem­mis­to­lai­seks ja eten­kin ärsyt­tä­vän hol­hous­vim­ma­seks ja epä­li­be­raa­liks puo­lu­eeks. Kaks jäl­kim­mäis­tä ehkä olen­nai­sem­pia tyy­ty­mät­tö­myy­den aiheut­ta­jia, ku vasem­mis­to­lai­suus sinän­sä. Luu­len et aika monet Vih­rei­den äänes­tä­jät on taval­laan hyväk­sy­ny sen, et siel on poruk­kaa vähän kum­mal­ta­kin lai­dal­ta sil­lä akselilla.

 187. Niin, tuos­ta “Uusi Suo­mi + kuo­hit­tu lei­jo­na, val­kea vih­reäl­lä poh­jal­la” mainoksesta.

  Se oli töke­rö yri­tys piilov*ttuilla äänestäjille:
  — Kuo­hit­tu vaa­ku­nae­läin tar­koit­taa maan­pet­tu­ria, heral­dii­kan mukaan (pet­tu­rin vaa­ku­nae­läin kuo­hit­tiin vaakunasta…)
  — Ver­taa väre­jä Sau­di-Ara­bian lip­puun (ja perin­tei­seen isla­min sotalippuun)!
  — “Olet­te niin tyh­miä, että kun näet­te lei­jo­nan, äänes­tät­te mei­tä, kun luu­let­te mei­tä isän­maal­li­sik­si, vaik­ka me KUOHITTIIN SE, JA TEHTIIN SIITÄ VALKEA VIHREÄLLÄ POHJALLA! (hih, hih, hii — Män­tit, lällällää !!!)”

  Noh, Per­su­jen äänes­tä­jät eivät nyt ole tyhmiä.

  Aikai­sem­min äänes­tin Kas­via, mut­ta nyt vih­rei­den per­sei­lyn (ei per­sui­lun) takia ääni meni Per­Suil­le. Juu, olen aka­tee­mi­nen, vien­ti­teol­li­suu­den pal­ve­luk­ses­sa, ja haluan että lap­se­ni saa­vat elää län­si­mai­ses­sa libe­raa­lis­sa yhteis­kun­nas­sa, ja kovas­ti toi­voi­sin, että maa­pal­lol­la ihmi­set oli­si­vat ole­mas­sa vie­lä tuhan­sien vuo­sien­kin kuluttua…
  … joten EI nykyi­sel­le “vih­rey­del­le”. Se joh­taa tuhoon.

  Kor­jat­kaa asen­teen­ne, alka­kaa suo­jel­la luon­toa, ja libe­raa­le­ja län­si­mai­sia arvo­ja. Kat­so­taan sit­ten uudes­taan. Ok?

 188. Suu­rim­man osan vaa­li­tu­lok­ses­ta voi selit­tää kah­del­la ilmiöllä:

  Hal­li­tus­vas­tuu-ilmiö
  Persu-ilmiö

  Ensik­si ole­te­taan että hal­li­tus­vas­tuu vähen­tää kun­kin puo­lu­een äänio­suut­ta 4.6% (siis suh­tees­sa edel­li­seen vaa­li­tu­lok­seen, ei pro­sent­tiyk­sik­köi­nä) ja oppo­si­tios­sao­lo kas­vat­taa äänio­suut­ta 6.5%.

  Toi­sek­si Per­suil­le lisä­tään kan­na­tus­ta 14.5 %-yksik­köä, siten että lop­pu­tu­los on vaa­lien mukai­nen (eli 19%). Vas­taa­vas­ti jokai­sel­ta muul­ta puo­lu­eel­ta vähen­ne­tään äänio­suut­ta 15.3 % (suh­tees­sa sii­hen mitä ensim­mäi­sen koh­dan mukaan puo­lue oli­si saa­nut) jot­ta saa­daan 100 % täyteen.

  Jos näin saa­tua tulos­ta ver­ra­taan sii­hen mitä vaa­leis­sa oli tulos, saa­daan (ennus­te, oikea, erotus):

  Kokoo­mus 18.0 20.4 2.4
  SDP 19.3 19.1 ‑0.2
  Per­su 19.0 19.0 0.0
  Kes­kus­ta 18.7 15.8 ‑2.9
  Vasemm.l. 7.9 8.1 0.2
  Vih­reät 6.9 7.2 0.3
  RKP 3.7 4.3 0.6
  KD 4.4 4.0 ‑0.4

  Kokoo­mus oli siis täs­sä suh­tees­sa voit­ta­ja, Kepu häviä­jä, ja Vih­reät jopa hie­man plus­san puolella.

  Seli­tet­tä­väk­si jää siis ensi­si­jai­ses­ti Per­su-ilmiö, joka ei eri­tyi­ses­ti liit­ty­ne vih­rei­siin (aina­kaan sen enem­pää kuin mui­hin puolueisiin). 

  Vaa­le­ja edel­tä­vän tilan­teen huo­mioi­den hal­li­tus­vas­tuu­il­miön ker­roin on aika uskottava.

  Samoin Kepun suh­teel­li­sen huo­no ja RKP:n suh­teel­li­sen hyvä tulos vai­kut­ta­vat ymmärrettäviltä.

  Tie­tys­ti voi­daan väit­tää että vih­rei­den “ei oli­si pitä­nyt kär­siä” per­su-ilmiös­tä, mut­ta tulos­ten valos­sa näyt­täi­si että koko äänes­tä­jä­kent­tä lii­kah­ti siten että kaik­ki (pait­si ehkä RKP) menettivät.

  Point­ti siis on että mitään eri­tyi­sen suur­ta seli­tet­tä­vää teki­jää Per­su-ilmiön lisäk­si vih­reil­lä ei vaa­li­tu­kok­ses­sa ole (sen sijaan Kepul­la on). Parem­min­kin oli­si tie­tys­ti voi­nut mennä.

 189. Äänes­tä­jien kor­re­laa­tio puo­luei­den poliit­ti­sen minuu­den kans­sa on hei­ken­ty­nyt jo pit­kän aikaa. Se, mitä ihmi­set ovat itse asias­sa, on eri kuin mitä he halua­vat edus­taa tai tukea. Täs­tä syys­tä puo­luei­den ei pitäi­si yrit­tää­kään ajaa kan­nat­ta­jien­sa etua, vaan vetää vain omaa lin­jaan­sa. Näin teke­vät puo­lu­eet menes­tyi­vät nytkin.

 190. Pidän ehdot­to­mas­ti por­va­ri­hal­li­tuk­ses­sa istu­mis­ta alku­te­ki­jä­nä vaa­li­tap­piol­lem­me. Samaan aikaan sat­tui tapah­tu­maan talous­taan­tu­ma, joka toi­mi kas­vua­lus­ta­na pro­tes­ti­mie­lia­lal­le. On ikään kuin tabu syyt­tää tap­pios­ta mui­ta. Tap­pioon täy­tyy suh­tau­tua vaka­vas­ti ja itse­tut­kis­ke­lua on täs­sä tilan­tees­sa teh­tä­vä. Täy­del­li­seen itse­ruos­kin­taan ei sil­ti lie­ne syy­tä, ja tämän joh­dos­ta näen, että jota­kin seu­raa­vis­ta­kin voi­si ajatella:

  Asiat on saa­tu näyt­tä­mään lii­kaa vih­rei­den virheiltä/ sel­kä­ran­gat­to­muu­del­ta. Todel­li­suu­des­sa esi­mer­kik­si tap­pe­lu ydin­voi­ma­lu­pia vas­taan oli vih­reil­tä hem­me­tin­mois­ta, mut­ta sil­ti sii­tä vih­rei­tä pääs­tiin syyt­tä­mään. Ener­gia­ve­ro­jen nos­ta­mi­nen ja ALV:n nos­ta­mi­sen kan­nat­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa tasa­ve­ron aja­mi­sen syy­tök­sen, vaik­ka joka kään­tees­sä on toi­to­tet­tu myös se, että nämä pitää kom­pen­soi­da pie­ni­tu­loi­sil­le muu­ten vero­tuk­ses­sa ja tulon­siir­rois­sa. Lex Noki­aa kaa­de­taan vih­rei­den nis­kaan, vaik­ka sii­hen saa­tiin sel­lai­set ehdot, ettei yksi­kään yhtiö ole otta­nut lakia käyt­töön. Ja esi­mer­kik­si Lex Soi­nin­vaa­ra saa­tiin vih­rei­den nis­kaan, vaik­ka Osmo ei sitä toi­men­pi­tee­nä esit­tä­nyt­kään. Väi­tän myös, että aika moni näis­tä syy­tök­sis­tä ja huhuis­ta on läh­töi­sin vasem­mal­ta. Asiat on niin help­po saa­da näyt­tä­mään sel­lai­sil­ta ja näh­dä sel­lai­si­na kuin ne halu­aa näh­dä. Ja juu­ri tämän por­va­ri­hal­li­tuk­ses­sa istu­mi­nen koko vasem­mis­tol­le mah­dol­lis­ti. Kuka lei­maa­mis­ta pys­tyy vas­tus­ta­maan, jos asioi­ta tar­peek­si pit­kään toi­te­taan? Eivät var­mas­ti aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­te­tut kol­me­kymp­pi­set kaupunkilaisetkaan.

  No, tämä seli­tys ei kata vih­rei­den menes­tys­tä koko­naan eikä koko Suo­mes­sa. Itä-Suo­mes­sa kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kaa­na olles­sa­ni ja siel­lä kas­vet­tua­ni näen kyl­lä sel­väs­ti, että vih­rei­den kan­nat­ta­mi­nen ei ole laa­jas­ti niin hyväk­syt­tä­vää ja “nor­maa­lia” kuin Ete­lä-Suo­mes­sa. Pai­kal­li­nen leh­dis­tö vedät­tää aivan tör­keäs­ti, ja täs­sä tilan­tees­sa on vih­rei­den toi­mi­joi­den vai­kea toimia. 

  Mie­les­tä­ni vih­rei­den käy­tän­nön poli­tiik­ka hal­li­tuk­ses­sa on ollut oikein hyvää. Vaa­leis­sa teh­tiin tak­ti­sia vir­he­liik­kei­tä: uuden Suo­men ja lei­jo­nan otta­mi­nen oli lii­an iro­ni­nen post­mo­der­ni­nen kik­ka, joka avau­tui lii­an mar­gi­naa­li­sel­le ryh­mäl­le, per­su­jen koros­ta­mi­nen pää­vas­tus­ta­ja­na oli osit­tain vir­hear­vioin­tia. Myös libe­ra­lis­mia-kon­ser­va­tis­mi ‑kes­kus­te­lua ja ehkä jopa yhden­ver­tai­suut­ta ja suvait­se­vai­suut­ta on koros­tet­tu lii­kaa. Nyt pitäi­si käyt­töön ottaa voi­mak­kaam­min se kol­mas akse­li, ympä­ris­tö­myön­tei­nen — ympä­ris­tön suo­je­lua vas­tus­ta­va. Näyt­tää sil­tä, että vih­rei­den­kin täy­tyy nos­taa eri­tyi­ses­ti ympä­ris­tö­po­li­tiik­ka fra­mil­le. Ja teh­dä se fik­sus­ti, havain­nol­li­ses­ti ja tie­tee­seen perustuen.

 191. Oon näkö­jään useim­pien kom­men­toi­jien kaa ihan eri miel­tä Annis­ta. Mun mie­les­tä se esiin­ty kes­kus­te­luis­sa suht hyvin, vaik arti­ku­loin­ti­ta­pa onkin vähän ärsyt­tä­vä. Mut sisäl­tö­puo­lel­la se biit­tas useim­mat muis­ta ja onnis­tu perus­te­le­maan omia jut­tu­jaan koh­tuul­li­sen ratio­naa­li­sel­la ja uskot­ta­val­la otteel­la. Soi­nia se vei 6–0 sil­loin ihan alku­vai­hees­sa ku niil oli se heads up ‑mat­si. Pie­ne­nä mii­nuk­se­na ne ajoit­tai­set yli­mie­li­set tuhah­te­lut, nau­res­ke­lut vas­tus­ta­jal­le yms. Mut var­maan on niin, et enem­mis­tö ihmi­sis­tä kui­ten­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta pää­asias­sa ole­muk­seen ja ulos­an­tiin, jol­loin tiet­ty Kätei­nen on suve­ree­ni ja Paa­vo tulee hyvä­nä kakkosena. 

  Ja Annin vaa­li­mai­nos oli mun mie­les­tä posi­tii­vi­sel­la taval­la yllät­tä­vä ja osot­ti tiet­tyä huu­mo­rin­ta­jua, jota en osan­nu yhtään odot­taa femi­nis­ti­puo­lu­een naispuheenjohtajalta.

 192. Nai­ma­lak­ko oli mau­ton, äly­tön, tur­ha, vit­si­nä­kin huo­no. Aioin läh­teä yhteen vih­rei­den tilai­suu­teen, mut­ta tuon lakon­ju­lis­tuk­sen jäl­keen en voi­nut. Hävet­ti paljon.

  Vaa­ku­na­lei­jo­na ( ja sen tuu­naus netis­sä) samoin Uusi Suo­mi lii­an moni­tul­kin­tai­nen, vei­vät tur­haan aja­tuk­sia har­haan, teki­jä­noi­keuk­siin ym.

  Sin­ne­mäen puhet­ta on tus­kal­lis­ta kuun­nel­la. Mikä pahin­ta, kun lause vii­mein on val­mis, se ei usein sisäl­lä­kään mitään, mitä ei oli­si voi­nut edel­tä arva­ta. Vaih­ta­kaa esiin­ty­mis­tai­toi­nen, suju­va­sa­nai­nen puheen­joh­ta­ja, jon­ka puo­les­ta ei tar­vit­se jännittää. 

  Vih­reät oli­vat his­to­rian luon­to- ja ympä­ris­tö­vi­ha­mie­li­sim­mäs­sä hal­li­tuk­ses­sa – tämä oli kai kes­kus­tan ja kokoo­muk­sen tar­koi­tus­kin: vih­reät pie­ne­nee ole­mat­to­miin, kun teh­dään ydin­voi­ma­pää­tök­set, ympä­ris­tö­hal­lin­non alas­ajo, kan­sal­lis­puis­to­jen raken­nus­pää­tök­set ym. vih­rei­den olles­sa hallituksessa.

  Ympä­ris­tö- ja luon­to­puo­luet­ta kai­vat­tai­siin. Asia tuli kyl­lä vih­rei­den tavoit­teis­sa esil­le: kai­kis­sa pää­tök­sis­sä ote­taan ensin huo­mioon ympä­ris­tö- ja ilmas­to­nä­kö­koh­dat. Tämä tär­kein asia vain huk­kaan­tui jon­ne­kin, lopul­ta vie­lä nau­ret­ta­vaan naimalakkoon.

  Asioi­den tär­keys­jär­jes­tys, kär­ki, puut­tui. Oli vaan hir­veä mää­rä eri­lais­ta hyvää tar­koit­ta­vaa sälää. Täy­tyy löy­tyä kak­si tai kol­me tär­kein­tä asi­aa, joi­den takia puo­lue on ole­mas­sa ja jot­ka kuka tahan­sa kadun­mies osaa puo­lu­ees­ta heti kertoa.

  Älkää lou­kat­ko suo­ma­lais­ten uskon­nol­li­sia tun­tei­ta ja aja­tuk­sia. Jos maa­han­muut­ta­jien uskon­toa kun­nioi­te­taan, kun­nioit­ta­kaa suomalaistenkin. 

  Ei kan­na­ta vähek­syä armei­jaa ja puo­lus­tus­ta, jos kui­ten­kin pitäi­si osal­lis­tua krii­sin­hal­lin­taan ja YK:n operaatioihin.

  Ehdok­kai­den net­ti­si­vut päi­vit­tyi­vät luvat­to­man huo­nos­ti. Esim. Sin­ne­mäen kalen­te­ri väit­ti eräs­tä saman illan tapah­tu­maa men­neek­si tapah­tu­mak­si jo var­hain aamul­la. Jär­ven­pään vih­rei­den tule­vat tapah­tu­mat ‑sivul­la on ollut kol­me kuu­kaut­ta ylim­pä­nä ilmoi­tus Maa­il­man­pa­ran­ta­jan kah­vi­las­ta 10.2.11, tavat­ta­vis­sa joku gyne­ko­lo­gi. Kuin vaa­le­ja ei oli­si ollut­kaan. Ei hir­vees­ti innosta.

  Mis­sä on oikea ympä­ris­tö­puo­lue? Kyl­lä sitä tar­vit­tai­siin. Ei ympä­ris­tö­puo­lu­eek­si tul­la sil­lä, että “rakas­te­taan eläimiä”.

 193. En tar­kem­min osaa ana­ly­soi­da Vih­rei­den kan­na­tuk­sen ale­ne­maa, mut­ta joten­kin Vih­rei­den ulkuo­ri näyt­täy­tyi ulos­päin teen­näi­sel­tä. Lii­an har­ki­tul­ta tai sit­ten he ovat hiu­kan eris­kum­mal­li­sia. Ote­taan esi­mer­kik­si vaik­ka­pa men­nei­den aiko­jen Vih­rei­den vil­la­puse­ro­muo­ti kun vil­la­puse­rot vedet­tiin tilai­suu­teen pääl­le kun tie­det­tiin jul­ki­suu­den ole­van paikalla.

  Ehkä­pä Hel­sin­kiin kir­jau­tu­neet opis­ke­li­jat äänes­ti­vät nyt persuja.

 194. Äänes­tän yleen­sä vih­rei­tä eli olen var­sin uskol­li­nen äänes­tä­jä. Täl­lä ker­taa jou­duin kui­ten­kin miet­ti­mään asi­aa pit­kään. Kuta­kuin­kin sopi­via ehdok­kai­ta oli paris­sa — kol­mes­sa puo­lu­ees­sa. Suo­men jär­jes­tel­mäs­sä ääni menee ensi­si­jai­ses­ti puo­lu­eel­le, joten pain­opis­te oli sen valinnassa.

  Lopul­ta tein rat­kai­sun. Halusin tukea perus­suo­ma­lai­sia. Aina­kin yksi ääni vih­reil­tä siis siir­tyi per­suil­le — ehkä olem­me mar­gi­naa­lis­sa, mut­ta mei­tä­kin on!

  Mik­si nyt per­sut eikä vihreät?

  1) Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ei saa olla tabu aihe. Täs­tä­kin asias­ta on voi­ta­va puhua. Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa koh­taan saa olla myös kriit­ti­nen. Pait­si jos on vihreä.

  Tie­dän, että en ole enkä ole kos­kaan ollut rasis­ti. Minul­la ei ole mitään maa­han­muut­ta­jia vas­taan yksi­löi­nä eikä edes ryh­mä­nä. Mut­ta maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä lin­jauk­sis­ta pitää voi­da puhua kuten muis­ta­kin yhteis­kun­nal­li­sis­ta aiheista. 

  Voin­ko olla tätä miel­tä ja sil­ti olla vih­reä? En tie­dä. (Näis­sä vaa­leis­sa en sit­ten ollut)

  Halusin antaa tuke­ni perus­suo­ma­lai­sil­le, jot­ka nos­ti­vat tämän kysy­myk­sen roh­keas­ti poli­tii­kan asia­lis­tal­le Suomessa.

  2) Pak­ko­ruot­si on aika pois­taa. Ruot­sin kie­len pakol­li­suu­del­le kou­lus­sa ei ole mitään todel­li­sia perus­tei­ta. Ruot­sin kie­leen opis­ke­luun tulee kan­nus­ti­mia luon­nos­taan, jos sii­tä tulee lisä­pis­tei­tä työ­elä­mäs­sä, val­tion virois­sa jne. Pak­ko tekee ruot­sin kie­les­tä vain pak­ko­pul­laa ja pro­tes­tin kohteen.

  Olen aina ollut pak­ko­ruot­sia vas­taan. Nyt kun tämä­kin asia nousi per­su­jen muka­na agen­dal­le, pis­teet meni­vät sinne.

  3) Vih­rei­den yli­mie­li­nen suh­tau­tu­mi­nen perus­suo­ma­lai­siin ja hei­dän kes­ki­ver­to­kan­nat­ta­jiin­sa on ollut sivistymätöntä.
  Ehkä kuu­los­taa van­han­ai­kai­sel­ta, mut­ta haluan äänes­tää sel­lais­ta, joka on kan­san puolella.

  4) Pro­tes­ti hal­li­tuk­sen (ml. vih­reät) vaih­toeh­dot­to­muus­po­li­tiik­kaa vastaan

  Täs­sä oli­vat perus­te­lut yhden äänen häviä­mi­sel­le vih­reil­tä. Voi olla että olen marginaalitapaus.

 195. Jyr­ki Kas­vi poh­ti blo­gis­saan, että vih­reät ei onnis­tu­neet kom­mu­ni­koi­maan jul­ki­suu­teen sitä, että juu­ri vih­reät nos­ti vaa­li­ra­ha­sot­kut jul­ki­suu­teen — per­sut pää­si­vät hyö­dyn­tä­mään koko asian.

  Täs­sä on mie­les­tä­ni kai­ku­ja monis­ta aiem­mis­ta vaa­leis­ta, mil­loin ei onnis­tut­tu nos­ta­maan medias­sa esiin sitä mil­loin tätä. Mie­les­tä­ni vih­reil­lä on jo pit­kään ollut ongel­ma tuot­taa yksin­ker­tai­sia, hel­pos­ti medias­sa lai­nat­ta­via kan­to­ja ja “tuot­teis­taa” nii­tä käy­tet­tä­väk­si saman­si­säl­töi­ses­ti monel­la suun­nal­la. Vies­ti on usein lii­an kou­ke­roi­nen ja se koo­taan joka ker­ta uudelleen.

  En tar­koi­ta, että asioi­ta pitäi­si vää­ris­tel­lä vaan typis­tää ja sel­keyt­tää. “Make things as simple as pos­sible, but not simpler.” ‑A.Einstein

 196. Niin, ja onnit­te­lut Odel­le kan­san­edus­ta­jan pai­kas­ta! Olit ehdo­kas­ver­tai­lus­sa­ni muka­na loppumetreille.

 197. Tätä­hän Osmo eni­ten poh­ti: Jo vähän aikaa ilmas­sa on ollut huo­li tule­vai­suu­des­ta ja juu­ri vaa­lien alla se val­ta­si koko kan­san. Syy on tie­tys­ti EU:n koh­ta­lo ja miten minul­le tule­vis­sa mul­lis­tuk­sis­sa käy.

  Hädän tul­len hae­taan tur­vaa tutus­ta eikä enää läh­de­tä kokei­le­maan jotain uutta(vihreiden mal­lia, vaik­ka se näyt­täi­si­kin hyvältä).

  Pie­ni ihh­mi­nen on hädäs­sään tur­vau­tu­nut dema­rei­hin, se on perinne.

  Parem­min toi­meen­tu­le­va ja yrit­tä­jä on ennen­kin tur­van­nut kokoo­muk­seen ja niin nytkin.

  Sik­si Dema­rit äkkiä nousi­vat ja per­suil­la­kin kään­tyi laskusuuntaan.

 198. Vih­reät ovat muka­li­be­raa­li (mikä on pahem­paa kuin kon­ser­va­tii­vi­suus) sno­bis­ti­nen (mikä on pahem­paa kuin junt­tius) ryh­mä. Heil­lä on jotain ihan hyvää pai­kal­lis­ta­sol­la, joten kun­nal­lis­vaa­leis­sa hei­dän äänes­tä­mi­sen­sä on vaih­toeh­to, mut­ta edus­kun­taan en ole aiem­min­kaan hei­tä äänes­tä­nyt, täl­lä ker­taa vie­lä vähemmän.
  Äänes­tin mal­til­lis­ta sivis­tys­puo­luet­ta RKP:ta kos­ka se oli vaih­toeh­to joka inhot­ti kaik­kein vähiten.

 199. Mie­les­tä­ni vih­reil­lä on jo pit­kään ollut ongel­ma tuot­taa yksin­ker­tai­sia, hel­pos­ti medias­sa lai­nat­ta­via kan­to­ja ja “tuot­teis­taa” nii­tä käy­tet­tä­väk­si saman­si­säl­töi­ses­ti monel­la suun­nal­la. Vies­ti on usein lii­an kou­ke­roi­nen ja se koo­taan joka ker­ta uudelleen. 

  Niin­pä! Ei rii­tä, että asiat ovat oikein, vaan nii­den pitää myös tun­tua ja näyt­tää sil­tä, että ne ovat oikein. Nyt oppo­si­tios­sa voi­si olla hyvä aja­tus pis­tää pauk­ku­ja oman sano­man kir­kas­ta­mi­seen ja sel­keyt­tä­mi­seen. Vaik­ka olen luke­nut Oden ydin­voi­ma­kan­nan perus­te­lut moneen ker­taan ja olen nii­den kans­sa nii­tä lukies­sa ihan samaa miel­tä, en pys­ty sitä työ­pai­kan kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­sa tuo­maan uskot­ta­vas­ti esiin. 

  Vasu­rit tai­si­vat näis­sä vaa­leis­sa lopul­ta­kin pysäyt­tää kan­na­tuk­sen­sa syök­sy­las­kun. Pir­kan­maal­ta­kin löy­tyi ja meni läpi uskot­ta­vam­pi vasem­mis­to­liit­to­lai­nen “tela­ket­ju­fe­mi­nis­ti”, mitä yksi­kään Vih­reis­tä nai­seh­dok­kais­ta oli.

  Anni Sin­ne­mä­ki on hyvin Vih­rei­den näköi­nen ja oloi­nen puheen­joh­ta­ja, mut­ta ei hänel­lä ole edel­ly­tyk­siä saa­da Vih­reil­le kan­na­tus­ta maa­kun­nis­ta, maa­seu­dus­ta puhu­mat­ta­kaan. Täs­sä suh­tees­sa Tar­ja Cron­berg oli pal­jon parem­pi puheenjohtaja.

 200. Yhdyn moniin aiem­min esi­tet­tyi­hin mie­li­pi­tei­siin vih­rei­den höl­mös­tä hirt­täy­ty­mi­ses­tä kate­go­ri­seen Ei-ydinvoimalle-kantaan.

  Ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set ovat mah­dol­li­ses­ti nouse­mas­sa ilmas­to­muu­tok­sen takia tär­keäs­tä asias­ta koh­ta­lon­ky­sy­myk­sek­si. Jos kui­ten­kin mie­ti­tään että mit­kä ovat täl­lä het­kel­lä, ilmas­to­muu­tok­sen lisäk­si, oikeas­ti pai­na­via ympä­ris­tö-ongel­mia niin aina­kin minun mie­lee­ni nousee vesis­tö­jen pilaan­tu­mi­nen (pai­kal­li­ses­ta poh­ja­ve­des­tä alkaen val­ta­me­riin saak­ka), bio­di­ver­si­tee­tin kape­ne­mi­nen, otso­ni­ka­to ja ympäristömyrkyt.
  Ydin­voi­ma ei lii­ty mihin­kään yllä­mai­ni­tuis­ta. Fukus­hi­ma­kin huo­mioo­not­taen ydin­voi­man rea­li­soi­tu­neet hai­tat ovat mini­maa­li­sia nii­hin ver­rat­tu­na, ja on täy­si syy olet­taa että Fukus­hi­mas­ta kan­ta­pään kaut­ta han­ki­tut opit paran­ta­vat tur­val­li­suut­ta entisestään.

  Ydin­voi­maan liit­tyy maa­il­man­laa­jui­ses­ti yksi tosi iso mii­nus: Rau­han­omai­sen­kin ydin­tek­no­lo­gian leviä­mi­nen lisää ris­kiä ydin­a­sei­siin liit­ty­vän tie­to­tai­don ja tek­no­lo­gian leviä­mi­ses­tä. Mut­ta suo­ma­lai­nen ydin­voi­ma­teol­li­suus lie­nee aika sul­jet­tu täs­sä suhteessa. 

  Niin­pä vih­rei­den tuli­si omak­si ja mui­den­kin hyö­dyk­si siir­tyä prag­maat­ti­seen poli­tiik­kaan ydinvoima-asiassa.

 201. Pel­käs­tään tätä blo­gia luke­mal­la saat­tai­sit huo­ma­ta, et on aika pal­jon jen­giä, jot­ka nime­no­maan kokee Vih­reet lii­an vasem­mis­to­lai­seks ja eten­kin ärsyt­tä­vän hol­hous­vim­ma­seks ja epä­li­be­raa­liks puolueeks.”

  Niin, vasem­mis­to kokee muo sei­kat oikeis­ton kysee­na­lai­sik­si ansiok­si. Ei aiheet­ta, sil­lä kyl­lä oikeis­to­hal­li­tus, jos­sa Vih­reät tuke­vas­ti istuu, on lisän­nyt polii­sin val­tuuk­sia, kyy­lää­mis­tä ja kyt­tää­mis­tä kuin IKL 1930-luvulla.

  Vasem­mis­to ja 40–50 ‑luku­jen Kes­kus­ta pur­ki­vat oikeis­ton val­ta­van sään­tö- ja hol­housap­pa­raa­tin 70-luvul­le tultaeessa.

  Suo­mes­sa ei saa­nut ennen vasem­mis­ton puut­tu­mis­ta ja pon­nis­te­lua teh­dä mitään luvat­ta tai ilmoi­tuk­set­ta aina­kin: ostaa vii­naa, muut­taa vie­raal­le paik­ka­kun­nal­le, tans­sia pyhä­nä, nai­set käy­dä yksin ravin­to­las­sa, pil­ka­ta juma­laa, perus­taa kir­ja­pai­noa jne. Polii­si saat­toi van­gi­ta ihmi­sen 21 päi­väk­si noin vain, käyt­tää ulko­na ja taas 21 päi­vää. Sosi­aa­li­joh­ta­jat lan­get­ti­vat pak­ko­töi­tä noin vain juo­poil­le, ela­tus­a­pu­pin­na­reil­le ja mus­ta­lai­sil­le. Armei­ja oli pak­ko käy­dä. Itse­mur­ha tai erit­täin vaa­ral­li­nen mie­len­ter­vey­den ongel­ma vapaut­ti­vat. Fyy­si­nen vam­ma antoi usein vain lyk­käys­tä tai poi­ka pan­tiin “kas­va­maan”.

  Alkon 250 etsi­vä­tark­kai­li­jaa tir­kis­te­li ihmi­siä ver­hon­raos­ta, vero­tus oli yri­tys­ten osal­ta täyt­tä mie­li­val­taa (har­kin­ta­ve­ro­tus), äänioi­keus ja vaa­li­kel­poi­suus meni aika pie­nes­tä­kin rikok­ses­ta vuo­sik­si. Ei nau­ti kan­sa­lais­luot­ta­mus­ta. Oli pak­kos­te­ri­loin­te­ja ja väki­val­loin teh­ty­jä lobo­to­mioi­ta rodun­ja­los­tuk­sen hen­ges­sä. Lukios­ta pot­kit­tiin molem­mat surut­ta ulos, jos poi­ka teki tytön ras­kaak­si, yli­opis­tos­ta len­si monin perus­tein ulos. Esi­mer­kik­si lint­saus vaik­ka menes­tyi opin­nois­sa. Edes­men­nyt Juice esimerkkinä.

  Kotiet­sin­tö­jä teh­tiin noin vain nuo­rem­man kons­tan toi­mes­ta, polii­si pahoin­pi­te­li eräis­sä kun­nis­sa, esi­mer­kik­si Kar­jaal­la, sini­sek­si kaik­ki juo­pu­mus­pi­dä­te­tyt, työ­nan­ta­jil­la on AY-väkeä vas­taan mus­tat lis­tat, nykyi­sen EK:n eräs pei­te­jär­jes­tö loi ylä­as­teis­ta lukioi­hin yltä­vän urkin­ta­jär­jes­tel­män ja opet­ta­jia pai­nos­tet­tiin viras­ta, radios­sa oli musii­kin­kin ennak­kosn­suu­ri ja kiel­le­tyt levyt. Kir­jas­tos­sa oli ns. myrk­ky­kaa­pit “huo­nol­le” eli vasem­mis­to­lai­sel­le tai edes libe­raa­lil­le kirjallisuudelle.

  Oli­pas myös laki, joka kiel­si “Moo­sek­se­nus­koi­sen” eli juu­ta­lai­sen hau­taa­mi­sen siu­nat­tuun maa­han eikä juu­ta­lai­sen todis­tus kel­van­nut oikeudessa.

  Voi­sin jat­kaa tätä lis­taa aivan loput­to­miin. Kaik­ki nuo kiel­lot ja kyt­täys oli­vat oikeis­ton voi­min teh­ty­jä ja hyvin bru­taa­lein kei­noin tuo­tu käy­tän­nöik­si, jot­ka suo­ma­lai­nen sisäis­ti pelois­saan. Kuten nämä lukui­sat nykyi­set vapau­den­ra­joi­tuk­set ja polii­si­lait, joi­ta oikeis­to­hal­li­tus laatii.

  Vasem­mis­to on hyvin libe­raa­lia. Mut­ta sii­tä kiusal­li­ses­ta asias­ta pää­see eroon neuk­ku­kor­til­la. “Että kat­so­kaa­pa van­ki­lei­rien saa­ris­toa. Eikä niil­lä ollut Rys­sä­läs­sä edes sukkahousuja.”

 202. Sano­taan vie­lä se, että Vih­reil­lä pitäi­si olla iloi­nen tule­vai­suu­den­vi­sio tar­jo­ta taval­li­sil­le suo­ma­lai­sil­le: enem­män vapaa-aikaa mut­ta myös muka­via här­päk­kei­tä, auto­ja ja unel­ma isom­mas­ta asun­nos­ta tai kesämökistä. 

  Nykyi­nen jäsen­kun­ta ei tuol­lais­ta kai voi­si hyväk­syä, vaik­ka oli­si perus­tel­tu kuin­ka hyvin ja tie­teel­li­ses­ti, että parem­paa maa­il­maa voi raken­taa iloi­ses­ti­kin. Kokoo­mus ja Kes­kus­ta ovat­kin jo tain­neet napa­ta tämän idean itselleen.

 203. Itse ihmet­te­len syy­tök­siä Vih­rei­den eli­tis­mis­tä. Kyl­lä Suo­meen tar­vi­taan ihan rehel­li­nen eli­tis­ti­puo­lue, joka uskal­taa olla “kan­san” mie­li­pi­det­tä vas­taan niis­sä asiois­sa, jois­sa “kan­sa” yksin­ker­tai­ses­ti on väärässä.

  Mie­li­pi­teet pitää perustella.

  Ker­to­kaa­pa joku mitä vikaa oli­si tur­kis­tar­hauk­ses­sa, mikä­li se jär­jes­tet­täi­siin eläi­miä kun­nioit­taen ja nii­den hyvin­voin­nis­ta huo­leh­tien? (vrt. vapaan kanan munat)

 204. Rogue:

  Vois­ko tää joh­tuu sii­tä, et pör­räät lähin­nä vasem­mis­to­po­ru­kois­sa oikeis­to­po­ru­koi­den sijaan? Pel­käs­tään tätä blo­gia luke­mal­la saat­tai­sit huo­ma­ta, et on aika pal­jon jen­giä, jot­ka nime­no­maan kokee Vih­reet lii­an vasem­mis­to­lai­seks ja eten­kin ärsyt­tä­vän hol­hous­vim­ma­seks ja epä­li­be­raa­liks puolueeks.”

  Epäi­le­mät­tä tuo on osa­to­tuus, mut­ta käsi­tyk­se­ni mukaan siis se “vih­reät on muu­ten jees mut­ta lii­an vasem­mal­la” ‑jen­gi ei ole ennen­kään siis _äänestänyt_ Vih­rei­tä. Toki poten­ti­aa­li­sik­si äänes­tä­jik­si hei­dät voi­si las­kea. Sen sijaan puna­vih­reäl­lä puo­lel­la­han ehdit­tiin jo välil­lä spe­ku­loi­da että syö­kö Vih­reät ajan kans­sa Vasem­mis­to­lii­ton ton­tin kokonaan.

  Näis­sä vaa­leis­sa näh­däk­se­ni Vih­reät menet­ti­vät pal­jon pal­jon ääniä eten­kin vasem­mal­ta, mut­ta ei vas­taa­vas­ti saa­nut uusia mistään.

 205. Kan­nat­taa kat­soa (myös) Sak­saan, jos­sa Vih­reät jo gal­lu­pien kär­jes­sä. Mut­ta en mene sii­hen nyt, miksi.
  OS:n poh­din­nat aika oikei­ta, mut­ta ei kat­ta­via. Vih­reät ovat unoh­ta­neet suvait­se­vai­suu­den. Sana on tut­tu, mut­ta mer­ki­tys ei ole. Toi­nen on kes­kus­te­lu ja kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri. Asiois­ta pitää voi­da kes­kus­tel­la ilman, että tois­ta osa­puol­ta lei­ma­taan pahak­si tai mie­li­pi­det­tä vää­räk­si. Suvait­se­vai­suus on usein ollut vih­reil­lä hyvin vali­koi­vaa. Asiois­ta voi riidellä/keskustella ilman, että ihmis­ryh­miä lei­ma­taan tai alaskatsotaan.
  Mui­ta pointteja:
  ‑Ydin­voi­maa oli­si voi­nut, ennen vaa­le­ja vas­tus­taa voi­mak­kaam­min, kun maa­pe­rä oli­si ollut suo­tui­sa (=iso vir­he puo­lue­joh­dol­ta). Täs­sä voi ver­ra­ta vaik­ka Sak­san tilanteeseen.
  ‑Stra­te­gi­ses­ti puhu­mi­nen sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen avio­lii­tois­ta yms. vaa­lei­hin liit­tyen, ei var­mas­ti tuo lisää ääniä, mut­tei vie­kään, kos­ka kan­nat jo hyvin tie­dos­sa äänes­tä­jil­lä. Ei vain ole oikea pai­no­tus ja suu­ria äänes­tä­jä­mää­riä hou­kut­te­le­va aihe (vaik­ka­kin muu­ten tär­keä). Ts. aiheet oli­si pitä­nyt olla vah­vem­min taval­li­sen äänes­tä­jän elä­mään liittyviä.
  ‑Suu­rin vir­he oli kui­ten­kin, ettei hyö­dyn­net­ty vaa­li­ra­ha­ko­hua ja sii­tä­kin pal­jas­tu­nut­ta poliit­ti­sen kult­tuu­rin mädän­näi­syyt­tä. Vih­rei­den oli­si pitä­nyt tuo­da uut­ta poliit­tis­tä kult­tuu­ri­na (tosin sii­nä estee­nä, että Vih­reät itse­kin men­nyt mukaan jo moneen…). Perus­suo­ma­lai­set oli­vat siis vää­rä vas­tus­ta­ja. Heil­le kana­voi­tui van­han poliit­ti­sen mädän­näi­syy­den vastustus.

 206. Mihin se ilmas­ton­muu­tos jäi? En kuul­lut Sin­ne­mäen suus­ta sanaa­kaan aihees­ta. Vih­reät oli muu­ten­kin muka­na har­vi­nai­sen arvo­kon­ser­va­tii­vi­ses­sa hal­li­tus­koa­li­tios­sa, yrit­tä­mät­tä­kään saa­da omaa ään­tään esil­le vaik­ka­pa vaa­li­ra­ha­ju­pa­kas­sa, Kepun suo­rit­ta­mas­sa ympä­ris­tö­hal­lin­non alas­ajos­sa, tur­kis­tar­ho­jen eläin­rääk­käys­ta­pauk­sis­sa. Mik­si te ette nos­ta­neet näi­tä esil­le ja huu­ta­neet kita­pur­jeet lepat­taen, että täl­lai­nen ei käy.

  Talous on mur­rok­ses­sa. Poli­tiik­ka on mur­rok­ses­sa. Ympä­ris­tö on mur­rok­ses­sa. Mik­si te ette sano­neet näin sel­ke­ää asi­aa ÄÄNEEN? Mik­si ei ollut sel­kei­tä vas­tauk­sia kysymyksiin? 

  Meil­lä saat­taa olla vain muu­ta­ma vuo­si­kym­men aikaa sopeut­taa teke­mi­sem­me eko­lo­gi­ses­ti, talou­del­li­ses­ti ja sosi­aa­li­ses­ti kes­tä­väl­le tasol­le ja sii­nä tot­ta vie­köön riit­tää haas­tet­ta. Isot asiat täy­tyy aja­tel­la täy­sin uusik­si ja saa­da ihmi­set mukaan sii­hen. Te sen sijaan virit­te­lit­te jotain naimalakkoja.

  Olen kau­an aikaa äänes­tä­nyt Vih­rei­tä, äänes­tin myös eilen. Hel­ve­tin han­ka­lal­ta se tun­tuu, kun te askar­te­let­te lil­lu­kan­var­sien kim­pus­sa ja isot asiat ja tär­keät kysy­myk­set seisovat.

 207. Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä­ni vih­rei­den äänet läh­ti­vät vasem­mis­to­lii­tol­le ja osin myös dema­reil­le. Vasu­rei­ta äänes­tin nyt itsekin. 

  Syi­tä:
  — pet­ty­mys vih­rei­den ham­paat­to­muu­teen ja velt­tou­teen vaik­ka sii­vu val­las­ta on ollut jo hal­lus­sa esim. hal­li­tuk­sen kaut­ta. Ydin­voi­ma­pää­tös­ten jäl­keen oli­si pitä­nyt läh­teä saman tien hallituksesta.
  — Sin­ne­mä­ki ei jos­ta­kin syys­tä vai­ku­ta uskot­ta­val­ta ase­mas­saan — no, tämä on ihan oma hen­ki­lö­koh­tai­nen eikä mihin­kään asia­ky­sy­myk­seen perus­tu­va seik­ka. Mut­ta en ole yksin ollut tätä mieltä.
  — Perus­tu­loa pitäi­si ajaa pontevammin.
  — Hei­kom­pien puo­lel­la pitäi­si toi­mia näyt­tä­väm­min ja ennen kaik­kea tehok­kaam­min. Juu­ri tuo “kokoo­muk­sen puisto-osasto”-mielleyhtymä pudot­ti mei­tä pois vih­rei­tä äänes­tä­mäs­tä. Mik­si siis äänes­tää vih­rei­tä, kun kokoo­mus­kin leik­kii vih­rei­tä ja muu­ten­kaan eroa ei aina näe kuin puo­luei­den koossa?
  — Kam­pan­ja meni ima­gol­li­ses­ti pie­leen. Lei­jo­na- ja uusi Suo­mi ‑sähel­lyk­set vah­vis­ti­vat mie­li­ku­vaa kokoo­muk­sen puis­to­sii­ves­tä. Saman­lais­ta mai­nos­toi­mis­to­kik­kai­lua (sama se, vaik­ka kamp­pis ja idea oli­si­vat­kin­kin syn­ty­neet puo­lue­toi­mis­tos­sa) ja ylimielisyyttä. 

  Dema­rei­ta äänes­tä­neet kave­ri­ni sanoi­vat äänes­tys­pää­tök­sen­sä syyk­si nime­no­maan tuon, että ajat­te­li­vat dema­rien ole­van vih­rei­tä tehok­kaam­pi vas­ta­voi­ma perussuomalaisille. 

  Parem­paa onnea sekä puo­lu­ee­na skar­pim­paa työs­ken­te­lyä jat­kos­sa Vih­reil­le — ja läm­pi­mät onnit­te­lut Osmo Soi­nin­vaa­ral­le läpimenosta!

 208. Kaj Luuk­ko kir­joit­ti 18.4.2011 kel­lo 17:16

  ydin­voi­man uudem­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta (torium­hyö­tä­jis­tä) asi­aa, jon­ka puree moneen niis­tä kaik­kein pai­na­vim­mis­ta syis­tä, joi­den takia olen vuo­si­kym­me­net vas­tus­ta­nut sekä “perin­tei­siä” että nat­rium­hyö­tä­jiä (LMFBR). Vil­kai­sin lin­kit ja lupaan, että jos suin­kin jak­san, paneu­dun aiheeseen.

  Usko­kaa tai älkää, en ole kovin usko­vai­nen enkä jäyk­kä­päi­nen peh­mo­per­hees­säm­me, eivät kaik­ki muut­kaan. Toi­saal­ta tek­no-usko­vai­sia, joi­den mie­les­tä mikään ei voi men­nä vikaan, olen koh­dan­nut hei­tä­kin kyllikseni.

  Insi­nöö­rit ja teo­reet­ti­set fyy­si­kot ovat tar­peel­lis­ta väes­tö­ai­nes­ta. On kui­ten­kin huo­mat­ta­va, että jos he paneu­tu­vat työ­hön­sä 24/7, jotain vaik­ka­pa sosio­lo­gian alaan kuu­lu­vaa voi jää­dä heil­tä vähäl­le huomiolle.

  = = =

  Ihan toi­nen asia:

  Tämän blo­gin peuk­ku­pis­te­toi­min­to on aivan sekai­sin. Kun lukies­sa­ni yllä ole­vaa ket­jua ajoit­tain näpäy­tin peu­kun­ku­vaa vasem­mal­la hii­ren­puo­lik­kaal­la, kehu­pis­tei­den mää­rä nousi jos­kus 1:llä, taval­li­ses­ti 2:lla ja usein 3:lla.

  Eikä täl­lä hyvä. Pis­te­lu­vut 10 ja 11 nousi­vat yhdel­lä kevyel­lä pai­nal­luk­sel­la kum­pi­kin 23:een ja pis­te­lu­ku 5 ei ensin ollen­kaan mut­ta toi­sel­la näpäyk­sel­lä 17:een. Sen jäl­keen en enää painellut.

 209. Kyl­lä­pä on tul­lut näke­mys­tä vähän joka suun­taan. Ei ole­kaan noi­ta ihan help­po vetää yhteen 🙂

  Ja pak­ko lisä­tä omiakin:

  1. Vih­reät tun­tu­vat ole­van val­ta­kun­nan ykkös­syl­ky­kup­pi, jota eri­tyi­ses­ti per­sut ja vas­sa­rit ovat tykän­neet käyt­tää. Myös osas­sa kepu­lai­sia ja kok­ka­rei­ta tun­tuu ole­van suo­ra­nais­ta vihaa vih­rei­tä kohtaan.

  2. Vih­reät ovat osal­taan itse syyl­li­siä syl­ky­kup­pi­na ole­mi­seen, kos­ka (a) oma yleis­lin­ja ei ole riit­tä­vän sel­vä, (b) taker­ru­taan itse yksit­täis­ky­sy­myk­siin (mm. ydin­voi­ma & hal­li­tuk­ses­sa ole­mi­nen) ja © ei ole puo­lus­tau­dut­tu tai tuo­tu esil­le vih­rei­den haas­teel­lis­ta ase­maa porvarihallituksessa.

  3. Lisäk­si haluan vie­lä tois­taa tääl­lä mones­ti mai­nit­tu­ja näke­myk­si­tä sii­tä, että hal­li­tuk­ses­sa vih­reät (ken­ties) tah­to­mat­taan­kin esiin­tyi­vät usei­den var­sin epäi­lyt­tä­vien seik­ko­jen puo­lus­ta­ja­na, kuten uuden yli­opis­to­lain ja ns. Lex Soininvaaran.

  Ehdo­tuk­se­ni vih­reil­le on:

  1. Oma lin­ja aiem­paa sel­väm­mäk­si: esim. ympä­ris­tö ja ihmi­soi­keu­det (“In Fin­land we have this thing cal­led rei­lu mei­nin­ki.”) eli vih­reä hyvinvointivaltio.

  2. Tuo sit­ten esil­le joka välis­sä. Ei tur­hia jaa­rit­te­lu­ja ja ympä­ri­pyö­rei­tä, vaan että näil­lä mennään.

  3. Yksit­täis­ta­pauk­sis­sa­kin aina vetoa­mi­nen perus­asioi­hin. Etu­ne­näs­sä niihin.

  4. Jos oltai­siin edel­leen hal­li­tuk­ses­sa, niin esil­le sel­keäs­ti, että nyt hävit­tiin ja nyt jou­dut­tiin teke­mään kom­pro­mis­si — mut­ta saa­tiin täs­sä ja täs­sä mie­les­sä ykkös­koh­dan jut­tu­ja läpi. Koon­ti näis­tä vas­ta vaa­leis­sa tulee vähän lii­an myö­hään. Vää­rän­lai­set mie­li­ku­vat ovat ehti­neet jo syntyä.

  Vähän tar­ken­nuk­sia näi­hin näkemyksiin:

  - Vih­reät veti­vät van­hen­tu­neel­la, Kokoo­muk­sel­ta kopioi­dul­la lai­na- ja mie­li­ku­va­tyy­lil­lä vaa­lei­hin (uusi Suo­mi). Nyt oli­si ollut kovem­pi jut­tu tuo muu­ta­man perus­asian läpi runt­taa­mi­nen. Supi­va mää­rä vih­re­ää popu­lis­mia esil­le tulois­sa 🙂 Toki sit­ten fak­tat ja taus­tat net­tiin, että vaik­ka­pa toi­mit­ta­jat ja näi­den asian­tun­ti­jat voi­vat ihme­tel­lä nii­tä, kuten nyt­kin kehuen tekivätkin.

  - Ote­taan esi­merk­ki: Ydin­voi­ma. Ehkä tääl­lä­kin mai­nit­tu dog­maat­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen ei ole kovin kut­su­va. Sen sijaan se häm­men­tää. Oleel­li­sem­paa kuin pelk­kä kate­go­ri­nen kiel­tä­mi­nen oli­si ollut koros­taa ympä­ris­tön­suo­je­lua ja pit­kä­kes­tois­ta suh­tau­tu­mis­ta asi­aan. Pis­te. (Ja äänes­tää sii­nä sivus­sa ydin­voi­maa vas­taan ja tar­jo­ta kon­kreet­ti­sia vaih­toeh­to­ja.) Ja sen, että muut retos­te­li­vat sil­lä, että vih­reät ovat ydin­voi­maa hyväk­sy­väs­sä hal­li­tuk­ses­sa, oli­si voi­nut kui­ta­ta lyhyes­ti tyy­liin: ai, onko vih­rei­den ydin­voi­ma­lin­jas­sa jotain epäselvää?

  —-

  Ja vie­lä puh­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen painotus:

  Vih­reät ovat etään­ty­neet rei­lus­ta mei­nin­gis­tä, men­neet lii­an oikeal­le sosiaalipolitiikassa.

  Minus­ta vih­rei­den kan­nat­tai­sia lan­see­ra­ta vih­reän hyvin­voin­ti­val­tion tavoi­te. Unel­ma yhteis­kun­nas­ta, jota läh­det­täi­siin raken­ta­maan kv. ver­tai­lus­sa­kin moneen ker­taan par­haim­mak­si tode­tun laa­jan hyvin­voin­ti­val­tion poh­jal­ta, mut­ta 2000-luvun vih­reys mukaan ottaen. Sii­hen tii­vis­tyi­si se, mikä on aina­kin minul­le vih­reis­sä tärkeää.

  Sii­hen voi­si liit­tää vaikkapa…
  — yleen­sä tasa-arvon edis­tä­mi­sen, jon­ka muka­na mm. vih­reä pari­suh­de ei erot­te­li­si sek­su­aa­lis­ta suun­tau­tu­mis­ta, ei tie­ten­kään erottelisi
  — rei­lun kan­sain­vä­li­syy­den, jon­ka muka­na esim. maa­han­muut­to ei sinäl­lään ole ongel­ma, mut­ta syr­jäy­ty­mi­nen, heik­ko panos­tus kotout­ta­mi­seen sekä ennak­ko­luu­lot ovat
  — ympä­ris­tön­suo­je­lun, johon kai­ken ener­gia­te­hok­kuu­den, uusiu­tu­van ener­gian ja muun hie­man abstrak­tin asian ohel­la voi­si liit­tää esim. myös ihan taval­lis­ten pien­jär­vien puh­tau­den (mikä saat­tai­si pal­jas­taa, että vih­reys ei ole vain kaupunkilaista)

  Vih­reä hyvin­voin­ti­val­tio ja rei­lu meininki!

 210. Vih­reät ovat luon­non­puo­lue ja hei­hin hei­dät aikoi­naan samais­tet­tiin. Nyt hal­li­tus­kau­del­la toi­min­ta kes­kit­tyi ääri­fe­mi­nis­miin ja inter­ne­tin sen­su­roin­tiin. Luon­non ystä­vä­nä ja vii­me vaa­leis­sa Jyr­ki Kas­via äänes­tä­nee­nä olen viha­ni val­las­sa; minut petit­te täysin. 

  Vih­reät eivät enää tun­nus­ta vih­re­ää aatetta.
  Vih­reät (Brax) sen­su­roi­vat inter­net­tiä rasis­min nimissä.
  Vih­reät (Brax) pyr­kii edis­tä­mään femi­nis­miä vie­mäl­lä oikeus­lai­tos­ta koh­den totalitarismiä.
  Vih­reät ovat val­tion, ei kan­san, edustajia.

  Ei voi muu­ta toi­voa kuin Perus­suo­ma­lais­ta oikeus­mi­nis­te­riä, joka käyt­tää Braxin luo­maa tota­li­ta­ris­mia Vih­rei­tä vas­taan. Se on oikeu­den­mu­kai­nen opetus.

  Onnea Osmol­le kui­ten­kin. Vaih­da puo­luet­ta tai puo­lu­een aatteita.

 211. En läh­de ana­ly­soi­maan mui­den osal­ta. Omal­ta koh­dal­ta­ni suu­rin este oli Fukus­hi­man aal­lol­la rat­sas­ta­va ydin­voi­man kate­go­ri­nen vas­tus­ta­mi­nen, joka käy­tän­nös­sä, oman näke­myk­se­ni mukaan (ja myös Sak­san tar­joa­man todel­li­sen esi­mer­kin mukaan), tar­koit­taa mit­ta­vis­ta uusiu­tu­vien syöt­tö­ta­rif­feis­ta huo­li­mat­ta hii­li­voi­man rakentamista. 

  47 % uudes­ta glo­baa­lis­ta säh­kön­tuo­tan­nos­ta raken­ne­taan hii­li­voi­mak­si (IEA clean ener­gy report 2011), joka tulee pus­ke­maan pla­neet­taam­me lähem­mäs ilmas­to­ka­ta­stro­fia vie­lä mon­ta vuo­si­kym­men­tä. Kate­go­ri­nen kai­ken ydin­voi­maan viit­ta­van­kin vas­tus­ta­mi­nen on val­ta­va voit­to fos­sii­li­sel­le ener­gian­tuo­tan­nol­le. Se oli sitä 80 luvul­la, se on sitä nyt, ja se tulee ole­maan sitä vie­lä mon­ta vuo­si­kym­men­tä. Ja näi­tä vuo­si­kym­me­niä meil­lä ei ole.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen pahe­ne­mi­nen (jos nyt jäte­tään esim hii­li­voi­man jo muu­ten­kin pal­jon ydin­voi­maa mit­ta­vam­mat hai­tat huo­miot­ta) tulee teke­mään tyh­jäk­si “luon­non­suo­je­li­joi­den” kai­ken muun työn luon­non suo­je­le­mi­sek­si (bio­di­ver­si­teet­ti, pai­kal­li­sen luon­non ja ympä­ris­tön suo­je­le­mi­nen jne). 

  Niin­pä en ker­ta­kaik­ki­aan käsi­tä, miten vih­reil­lä ja luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töil­lä on varaa vas­tus­taa ydin­voi­maa, kun sil­lä todis­te­tus­ti (aina­kin todis­te­tum­min kuin uusiu­tu­vil­la) voi­daan kor­va­ta fos­sii­li­sil­la tuo­tet­tua säh­köä? Ei mene kaa­liin ei. Vih­reät ei ollut minul­le riit­tä­vän vih­reä puolua. 

  Ja jos nyt ote­taan vie­lä jat­kos­sa pidem­mäs­sä juok­sus­sa ainoas­taan pahe­ne­va öljy­krii­si (niin, raa­ka-öljyn tuo­tan­non huip­pu ohi­tet­tiin vuon­na 2005/2006) joka rajoit­taa rajus­ti yhteis­kun­taan syö­tet­tä­vis­sä ole­van ener­gian mää­rää (siis sen ener­gian joka täl­lä het­kel­lä tekee lähes kai­ken mei­dän ihmis­ten puo­les­ta), niin en tosi­aan näe kau­heas­ti jär­ke­viä syi­tä, joi­den perus­teel­la ydin­voi­ma pitäi­si ottaa vie­lä fos­sii­lis­ten lisäk­si pois ener­gia-vali­koi­mis­ta. Tar­kem­min aja­tel­tu­na se tun­tuu täy­sin jär­jet­tö­mäl­tä ajatukselta. 

  Lisäk­si, bio­mas­sa on ainoa uusiu­tu­va ener­gian­läh­de jos­ta voi­daan jalos­taa lii­ken­ne­polt­toai­nei­ta. Ne voi­vat olla yhteis­kun­nan rat­tai­den pyö­ri­mi­sen kan­nal­ta oleel­li­sia jos (kun) öljyn saa­ta­vuus tulee heik­ke­ne­mään seu­raa­van vuosikymmen(t)en aika­na. Näi­den net­toe­ner­gia on kysee­na­lai­nen ja polt­to­moot­to­ri­käy­tös­sä sii­tä­kin saa­daan vain mur­to-osa hyö­ty­käyt­töön. Nii­tä kui­ten­kin tar­vi­taan, sil­lä logis­tiik­kam­me toi­mii nes­te­mäi­sil­lä polt­toai­neil­la vie­lä pit­kään, ja jos haluam­me käyt­tää uusiu­tu­via bio­mas­sa-varo­jam­me edes joten­kin kes­tä­väs­ti, emme voi työn­tää nii­tä mer­kit­tä­vis­sä mää­rin Sin­ne­mäen mai­nos­ta­mien bio­voi­ma­loi­den polttouuneihin.

 212. Täy­tyy sanoa, että vih­rei­den vaa­li­tap­pio ei ollut mikään yllä­tys. Osmon pika-ana­lyy­siin ja näi­hin kom­ment­tei­hin ei ole kovin pal­joa lisää­mis­tä. Ne kan­nat­taa vih­reis­sä lukea tarkkaan.

  Itse annoin pro­tes­ti­ää­nen. Äänes­tin elä­mä­ni ensim­mäis­tä ker­taa dema­rei­ta. Tein sen a) per­su­jen kiusak­si b) vih­rei­den ydin­voi­mas­tep­pai­lun takia (vaik­ka en edes ole van­nou­tu­nut ydin­voi­man vas­tus­ta­ja). VIh­reät ei vai­kut­ta­nut tar­peek­si tehok­kaal­ta vas­ta­voi­mal­ta ja yli­mie­li­syys ärsytti.

  Per­su­jen nousu joh­tuu mones­ta syys­tä. Se on ennen kaik­kea vas­tais­ku puna­vi­her­fe­mi­nis­mil­le, joka ima­go­ta­sol­la kul­mi­noi­tuu vih­rei­siin. Vii­mei­sen nel­jän vuo­den aika­na on myös se hil­jai­nen kan­san­osa löy­tä­nyt net­tiin. Kes­kus­te­lu­pals­to­jen väsy­mä­tön jau­ha­mi­nen on tuot­ta­nut tulosta.

  En usko, että moni­kult­tuu­ri­suus tai femi­nis­ti­pai­not­tei­suus vei­vät ääniä. Sen sijaan tur­kis­tar­haus, kas­vis­ruo­ka­päi­vä ja nai­ma­lak­ko oli­vat tur­han näky­väs­ti esil­lä, ellet­te sit­ten halua “pie­nen­pii­rin hel­sin­ki­läi­sek­si lifes­ty­le ‑puo­lu­eek­si, kuten nimim. “päi­vi” yllä mai­nios­ti tiivisti. 

  Sur­kein­ta oli­si, jos vih­reät kui­vet­tui­si tek­no­kraat­ti­sek­si tie­de­puo­lu­eek­si, mitä jot­kut näkö­jään ehdot­ta­vat. Hel­sin­ki­läi­se­nä maa­lai­se­na koen myös sen iki­van­han ris­ti­rii­dan kau­pun­ki­lais­vih­rey­des­sä: on kivaa että se luon­to on puh­das ja eläi­met hyvin­voi­via, jos sin­ne maa­seu­dul­le jos­kus satut­tai­siin eksy­mään. Sii­nä­hän se yli­mie­li­syy­den sie­men itää.

 213. Ris­to Ravela:

  Epäi­le­mät­tä tuo on osa­to­tuus, mut­ta käsi­tyk­se­ni mukaan siis se “vih­reät on muu­ten jees mut­ta lii­an vasem­mal­la” ‑jen­gi ei ole ennen­kään siis _äänestänyt_ Vih­rei­tä. Toki poten­ti­aa­li­sik­si äänes­tä­jik­si hei­dät voi­si las­kea. Sen sijaan puna­vih­reäl­lä puo­lel­la­han ehdit­tiin jo välil­lä spe­ku­loi­da että syö­kö Vih­reät ajan kans­sa Vasem­mis­to­lii­ton ton­tin kokonaan.

  Näis­sä vaa­leis­sa näh­däk­se­ni Vih­reät menet­ti­vät pal­jon pal­jon ääniä eten­kin vasem­mal­ta, mut­ta ei vas­taa­vas­ti saa­nut uusia mistään

  Joo lie­net pit­käl­ti oikees­sa tos­sa. Mul­la oli ehkä enem­män mie­les­sä tosi­aan se poten­ti­aa­li­nen vapaut­ta koros­ta­va mie­sää­nes­tä­jä­po­ruk­ka, joka kokis idea­ta­sol­la Vih­reet mie­lui­sim­maks puo­lu­eeks, mut sit nää tie­tyt type­ryy­det on ohjan­nu nii­tä muualle. 

  Var­maan useim­mil­le todel­li­sil­le vasu­reil­le Vih­reet on sel­kees­ti lii­an oikeel­la ja lii­an hyväk­sy­viä nyky­mei­nin­gin suh­teen ja nii­tä nyt pake­ni “oikeaop­pi­sem­mil­le” vesil­le. Toi­saal­ta niin kau­an ku Vasem­mis­to­liit­to on todel­li­se­na haas­ta­ja­na ole­mas­sa, Vih­reil­tä ei vält­tä­mät­tä olis kovin hyvä veto kalas­tel­la­kaan ihan siel vasem­mal­la ääri­lai­dal­la. Ellei sit tar­ko­tuk­se­na tosi­aan olis yrit­tää sulaut­taa vasu­rei­ta koko­naan Vihreisiin.

 214. Komp­paan monia kom­men­toi­jia, jot­ka kai­paa­vat vih­reil­ta moniar­voi­suut­ta, ympa­ris­ton­suo­je­lua, ja noy­raa asen­net­ta kan­sa­lai­sia ja mui­ta puo­luei­ta koh­taan. Olen itse aka­tee­mi­sen city­vih­rean peri­ku­va, mut­ta vain mei­dan kal­tai­siim­me vetoa­mal­la puo­lue jaa ikui­ses­ti marginaaliin.

  Vahem­man roi­naa, enem­man aikaa” ‑ajat­te­lu ja luon­to­rak­kaus ovat arvo­ja, jot­ka suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta jakaa. Tule­vai­suu­den vih­rean kas­vun pitai­si nous­ta sii­ta, etta sal­lit­tai­siin ihmis­ten itse vali­ta ne oman ela­man­sa kei­not, joi­den avul­la he arkie­la­mas­saan nai­ta arvo­ja voi­si­vat toteut­taa. Polii­tik­ko­jen teh­ta­va on tukea kan­sa­lai­sia nais­sa valin­nois­sa, mut­ta ei moralisoida. 

  Suo­ma­lai­set ovat luon­to­ra­kas­ta kan­saa, mut­ta olen­nai­sim­mik­si koe­tut ympa­ris­to­ky­sy­myk­set ja rat­kai­sut ongel­miin vaih­te­le­vat. Paa­kau­pun­ki­seu­dul­la olen­nai­nen kau­pun­ki­ra­ken­ne ja jouk­ko­lii­ken­ne ovat mer­ki­tyk­set­to­mia Poh­jois-Savon maa­seu­dul­la, jos­sa taas esi­mer­kik­si bio­jat­tei­den kom­pos­toin­ti ja lahi­ruo­ka ovat tuhat­vuo­ti­sia itses­taan­sel­vyyk­sia — mut­ta eivat maa­seu­dun ihmi­set saa vih­reil­ta tun­nus­tus­ta luon­non­la­hei­sis­ta valin­nois­taan. Kodit­to­mis­ta kis­sois­ta tai tuo­tan­toe­lain­ten hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen (jon­ka suu­rin osa vil­je­li­jois­ta hoi­taa hyvin) eivat nekaan ole toi­sil­leen vas­tak­kai­sia. Sama patee mui­hin libe­raa­lei­hin arvoi­hin: suu­rim­mal­la osal­la suo­ma­lai­sis­ta ei ole mitaan sek­su­aa­li­va­hem­mis­to­ja tai vie­rai­ta kult­tuu­rei­ta vas­taan niin kau­an kuin hei­dan omia valin­to­jaan kun­nioi­te­taan yhta lail­la. Nais­sa asiois­sa vih­reat ovat onnis­tu­neet syyl­lis­ta­maan, saar­naa­maan ja vouh­kaa­maan lii­kaa. Monis­sa muis­sa­kin asiois­sa suu­ri enem­mis­to on var­maan­kin vih­rei­den kan­nal­la: jar­keen ja tie­tee­seen perus­tu­va paa­tok­sen­te­ko, uuden tek­no­lo­gian hyodyn­ta­mi­nen, fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta luo­pu­mi­nen, sosi­aa­li­nen oikeu­den­mu­kai­suus (jopa perus­tu­lo), mate­ria­lis­min vas­tus­tus. Nais­sa asiois­sa vih­reat eivat vaan ole onnis­tu­neet tuo­maan vies­ti­aan ymmar­ret­ta­vas­ti lapi. 

  Itse asias­sa olen var­ma, etta vih­reil­la on seu­raa­van 10 vuo­den aika­na poten­ti­aa­lia nos­taa kan­na­tuk­sen­sa lahel­le 20 pro­sent­tia — mut­ta se vaa­tii asen­teen ja vies­tin­nan radi­kaa­lia muutosta.

 215. Vih­rei­den vah­vuus ja heik­kous on aina ollut se, ettei­vät he ole min­kään yksit­täi­sen tahon lob­baus­vä­li­ne kuten Kokoo­mus on yri­tys­maa­il­man, Kepu MTK:n, vasem­mis­to­puo­lu­eet ay-liik­keen ja RKP sää­tiöi­den etä­pää­te. Vih­reil­tä on puut­tu­nut vah­va selus­ta, hyväs­sä ja pahassa.

  Olen aina äänes­tä­nyt Vih­rei­tä, mut­ta olen het­kit­täin har­kin­nut esim. Vasem­mis­to­liit­toa. Vih­reät ovat mie­les­tä­ni kes­kit­ty­neet lii­kaa iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaan, esim. queer-asioi­hin. OK, hyväk­syn suku­puo­li­neut­raa­lin avio­lii­ton ja adop­tio-oikeu­den, mut­ta mie­les­tä­ni queer-ihmi­set eivät ole nii­tä Suo­men hädä­na­lai­sim­pia, he vain ovat tai­ta­via pitä­mään mete­liä ongel­mis­taan. Suo­men ensim­mäi­siä vih­rei­tä kan­san­edus­ta­jia oli Kal­le Könk­kö­lä, mut­ta nyt Vih­reät eivät tun­nu piit­taa­van vam­mais­po­li­tii­kas­ta (eivät kyl­lä muut­kaan puolueet). 

  Osa Vih­reis­tä on myös lii­an suvait­se­vai­sia tiu­kan lin­jan mus­li­mei­ta koh­taan. Tiuk­kis­mus­li­mien tuke­mi­nen vai­keut­taa libe­raa­li- ja seku­laa­ri­mus­li­mien asemaa. 

  Nyt äänes­tin kui­ten­kin Vih­rei­tä, kos­ka he eivät ole ryvet­ty­neet rahoi­tus­sot­kuis­sa. Arvos­tan myös hei­dän turkistarhauskielteisyyttään.

  Tämä blo­gi kes­kus­te­lui­neen on myös arvostettava.

 216. Tääl­tä­hän tämä poten­ti­aa­li­sen äänes­tä­jä­kun­nan ana­lyy­si saa­daan käte­väs­ti ja nopeas­ti: Kat­so­taan, miten pal­jon peuk­ku­ja kukin kom­ment­ti on saa­nut ja sen jäl­keen voi­kin päät­tää, loi­ka­taan­ko oikeal­le vai vasem­mal­le (minun mie­les­tä­ni oikeal­le, siis soli­daa­ri­sek­si oikeis­to­puo­lu­eek­si, ehkä jo sen­kin takia, että vasem­mal­la on nyt hyvä vasem­mis­to­liit­to siel­lä oleville).

 217. En vie­lä ehti­nyt lukea kaik­kia vies­te­jä ket­jus­sa, joten joku on jo saat­ta­nut mai­ni­ta tämän, mut­ta lai­tan sen joka tapauksessa:

  Vaa­li­tu­lok­sen huo­nou­teen on pal­jon syi­tä, mut­ta mie­les­tä­ni yksi ylit­se mui­den: Äänes­tys­pää­tök­set perus­tu­vat mie­li­ku­viin ja mie­li­ku­vat vih­reis­tä eivät vas­taa todel­li­suut­ta. Tätä ket­jua lukies­sa­kin se hyvin ilmenee.

  Rat­kai­suk­si ehdo­tan mah­dol­li­sim­man täy­del­lis­tä avoi­muut­ta ja asia­poh­jais­ta viestintää.

  Kaik­ki vih­rei­den polii­tik­ko­jen kir­joit­ta­mat mie­li­pi­de- ja blo­gi­kir­joi­tuk­set, puheen­vuo­rot ja äänes­tyk­set edus­kun­nas­sa, valio­kun­nis­sa ja val­tuus­tois­sa, puo­lue-elin­ten ja osas­to­jen kokous­ten pöy­tä­kir­jat jne. jne. jne. pitää koo­ta myös vih­rei­den sai­til­le (ja se luo­kat­to­man huo­no haku­toi­min­to kun­toon!). Avoin­ta vies­tin­tää myös epä­on­nis­tu­mi­sis­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja vai­keis­ta kom­pro­mis­seis­ta, ei selit­te­lyä vaan myön­ne­tään rehel­li­ses­ti että täs­sä tai tuos­sa pää­tök­ses­sä epä­on­nis­tut­tiin tai teh­tiin kau­pat jon­kun vie­lä tär­keäm­män pää­mää­rän edis­tä­mi­sek­si. Käy­te­tään myös puo­lu­een ulko­puo­li­sia asian­tun­ti­joi­ta arvioi­maan teh­ty­jä rat­kai­su­ja ja jul­kis­te­taan myös kriit­ti­set arviot. Roh­kais­taan puo­lu­een toi­mi­joi­ta kriit­ti­seen jul­ki­seen kes­kus­te­luun. Net­ti­sai­til­le myös ver­tai­le­vaa mate­ri­aa­lia jos­sa tas­a­puo­li­ses­ti arvioi­daan mui­den puo­luei­den näke­myk­siä vih­reil­le tär­keis­tä tee­mois­ta ja toi­min­taa nii­tä kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­teos­sa, sekä syvem­pää ana­lyy­siä sii­tä mik­si uskom­me että nämä vali­tut päämäärät/toimet teke­vät ihmis­ten elä­mäs­tä parem­paa. Ym. ym. ym.

  Aja­tuk­se­na­ni siis on, että kuka tahan­sa, joka osaa käyt­tää Googlea löy­tää hel­pos­ti luo­tet­ta­vaa ja uskot­ta­vaa tie­toa sii­tä, mitä pää­mää­riä vih­reät oikeas­ti aja­vat, mis­tä syis­tä, mil­lä kei­noin nii­tä on ajet­tu, miten on onnis­tut­tu ja miten nämä kaik­ki ver­tau­tu­vat mui­hin puo­luei­siin. Vih­rei­den poli­tiik­kaa kan­nat­ta­vat voi­vat käyt­tää net­ti­väit­te­lyis­sä oike­aa ja hyvin jäsen­nel­tyä tie­toa argu­ment­tien­sa tuke­na ja kumo­ta vir­heel­li­set väit­tä­mät ja stereotyypit.

  Samas­sa hen­ges­sä toi­voi­sin myös, että nyt kun vih­reät palaa oppo­si­tioon jos­sa kädet pää­tök­sen­teos­sa ovat vähem­män sido­tut kuin hal­li­tuk­ses­sa, oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa teh­täi­siin asia­kes­kei­ses­ti. Jos hal­li­tus tekee hyviä esi­tyk­siä, äänes­te­tään nii­den puo­les­ta, jos huo­no­ja, nii­tä vas­taan, asian itsen­sä mukaan eikä poliit­tis­ten pis­tei­den kalastamiseksi.

  Vih­rei­den pitäi­si olla – ja se myös mie­les­tä­ni on enem­män kuin muut puo­lu­eet, mut­ta ei täy­del­li­ses­ti – asia­kes­kei­nen ja aikui­nen puo­lue joka ei aliar­vioi äänes­tä­jiä ja poh­jaa pää­tök­sen­teon par­haa­seen tie­teel­li­seen tie­toon, unoh­ta­mat­ta kui­ten­kin ettei poli­tiik­ka ole tek­niik­kaa vaan sii­hen sisäl­tyy aito­ja arvo­va­lin­to­ja. Näil­lä lin­jauk­sil­la vih­reis­tä ei ehkä iki­nä tule isoa puo­luet­ta, mut­ta ehkä tavoit­tee­na voi­si­kin olla rkp-mäi­nen tasai­nen kan­na­tus ja koko­aan suu­rem­pi pai­noar­vo poliit­ti­ses­sa keskustelussa.

 218. Olen koko aikui­si­kä­ni eli nyt 13 vuo­den ajan äänes­tä­nyt vih­rei­tä. Tänä vuon­na ääni meni myös vih­reil­le, mut­ta todel­la lähel­tä liip­pa­si ääneen liu­ke­ne­mi­nen muu­al­le. Joko vih­reät ovat muut­tu­neet tai minä olen muut­tu­nut, mut­ta ensim­mäis­tä ker­taa puo­lue ei enää tun­tu­nut miten­kään itses­tään sel­väl­tä valin­nal­ta. Erään toi­sen sanoin: “Ehkä me olem­me kas­va­neet aikui­sik­si, mut­ta Vih­reät eivät”. No, tie­dä sii­tä, toi­saal­ta muis­taak­se­ni Vih­reil­lä on ollut nuor­ten kes­kuu­des­sa Kokoo­muk­sen kokoi­nen kan­na­tus jo koh­ta kym­me­ni­sen vuotta… 

  Käy­tän­nös­sä suu­rin osa omas­ta vie­raan­tu­mi­sen syis­tä on tul­lut jo täs­sä ket­jus­sa esil­le ja ne ovat myös samo­ja syi­tä mik­si monet oman ikä­luok­ka­ni tutut, eri­tyi­ses­ti aka­tee­mi­sel­ta tek­ni­sel­tä puo­lel­ta, ovat pää­ty­neet äänes­tä­mään mui­ta tai äänes­tä­neet vih­rei­tä vas­ta pit­kän pun­ta­roin­nin jäl­keen (ja toki monel­le vih­reät eivät olleet mis­sään vai­hees­sa vaih­toeh­to ollen­kaan). Joi­tain syi­tä, osin aiem­paa jo kerraten:

  Suvait­se­vai­nen suvait­se­mat­to­muus. Puhu­taan suvait­se­vai­suu­des­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä suvait­se­vai­suus on hyvin rajoit­tu­nut­ta eli ns. vää­rät aja­tuk­set tuo­mi­taan hep­poi­sas­ti. Vih­rei­den pitäi­si minus­ta olla nime­no­maan se älyl­li­nen puo­lue; vähän vähem­män mus­ta­val­kois­ta hyvä-paha-aset­te­lua asioi­hin, eivät asiat ole mus­ta­val­koi­sia. Onko ydin­voi­ma täy­si paha tai paras­ta iki­nä? Onko maa­han­muut­to pel­käs­tään hyvä tai ovat­ko kaik­ki maa­han­muut­ta­jat demo­nei­ta? Suu­ri osa asiois­ta ovat kui­ten­kin sateen­var­jo­ja, joi­den alle mah­tuu pal­jon eri sävy­jä mus­tas­ta val­koi­seen ja nii­den väli­siin har­maan sävyi­hin. On pään pus­kaan työn­tä­mis­tä ja kaik­kea muu­ta kuin vas­tuul­lis­ta esit­tää jotain muu­ta. Yhteis­kun­nal­li­sis­ta asiois­ta pitää ehdot­to­mas­ti pys­tyä kes­kus­te­le­maan, ei ole mis­tään kotoi­sin eikä ole mil­lään taval­la hyvä merk­ki jos jokin alue on lähel­lä tabua.

  Vih­rei­den suvait­se­vuus tun­tuu­kin kes­kit­ty­vän eri­tyi­ses­ti vähem­mis­tö­jen suvait­se­vai­suu­teen. Itsel­lä­ni “nai­ma­lak­ko” mei­na­si olla se vii­mei­nen pisa­ra. Ei kan­na­ta ymmär­tää vää­rin: asia ja pykä­lät pitää saa­da tas­a­puo­li­sik­si kai­kil­le ihmi­sil­le, mut­ta onko tämä oikeas­ti se tär­kein asia täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa? Pis­tet­täi­siin­kö kär­jek­si isom­mat enem­mis­töä kos­ket­ta­vat asiat? 

  Vai onko Vih­reät lopul­ta eri­tyi­ses­ti femi­nis­tien ja sek­su­aa­li­vä­he­mis­tö­jen etu­ja aja­va puo­lue ts. men­nään niil­lä kär­jil­lä? Vai onko se vah­va tasa-arvoi­suus, yhden­ver­tai­suus, ympä­ris­tö- ja tek­no­kraat­ti­nen / tie­de­puo­lue ja myös sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kais­ta mut­ta kui­ten­kin vah­vaa talous­po­li­tiik­kaa aja­va puo­lue? Ensim­mäi­ses­sä ei ole mitään vikaa, etu­puo­luei­ta on vähän joka läh­töön, se on vain hie­man eri puo­lue mitä itse ajat­te­lin äänes­tä­vä­ni tai äänes­tän tule­vai­suu­des­sa. Toi­saal­ta oli­si­ko­han tuo jäl­kim­mäi­nen sit­ten lähin­nä enem­män oma haa­ve­ku­va kuin mah­dol­li­nen todellisuus. 

  Ärsy­tys­kyn­nys­tä­ni hive­lee huo­mat­ta­van pal­jon joko todel­li­nen tai kuvi­tel­tu moraa­li­nen ylem­myys, eten­kin kun sii­hen tun­tuu liit­ty­vän var­muus oman näke­myk­sen oikeel­li­suu­des­ta ja sen kään­tö­puo­le­na tie­ten­kin aja­tus mui­den näke­mys­ten huo­nom­muu­des­ta. Itse ajat­te­li­sin, että kaik­kia näke­myk­siä, myös itsel­le epä­mie­lui­sia — tai eten­kin nii­den taus­to­ja ja syi­tä — pitäi­si yrit­tää ymmär­tää ja myös sel­vit­tää mis­tä ne kum­pua­vat, ei vain pitää ihmi­siä ääliöi­nä [joi­ta toki myös on, kaik­kial­la]. Anek­doot­ti­na käy­tet­tä­vyys­tes­tauk­sen puo­lel­ta: jos käyt­tä­jil­tä kysy­tään mitä he tar­vit­se­vat, he voi­vat vas­ta­ta tar­vit­se­van­sa asian X, vaik­ka todel­li­nen ongel­ma on jotain muu­ta ja rat­kai­su asi­aan oli­si Y. Se mitä näh­dään pin­nal­ta, ei ole vält­tä­mät­tä sama asia kuin mitä on pin­nan alla. Sen sijaan että tuo­mi­taan mui­ta taho­ja [vaik­ka täs­sä nyt sor­run osin samaan Vih­rei­den koh­dal­la, sano yhtä, tee..] sekä pide­tään näi­den äänes­tä­jiä idioot­tei­na, junt­tei­na ja äänes­tys­ky­vyt­tö­mi­nä, voi­tai­siin­kin koit­taa ymmär­tää mis­tä syis­tä ja mik­si he ovat teh­neet äänes­tys­pää­tök­sen­sä. Asiat tup­paa­vat kum­pua­maan jostain. 

  Minus­ta on myös aika käsit­tä­mä­tön­tä — vaik­ka ymmär­rän näi­tä­kin reak­tioi­ta — ihan fik­su­jen ihmis­ten pur­ka­van tun­to­jaan per­su­jen menes­tys­tä koh­taan, tuo­ta, vähem­män raken­ta­vas­ti. Ihan sama kuvio kuin Hal­meen aikoi­naan men­nes­sä lävit­se edus­kun­taan ja taas toi­saal­ta; oltai­siin­ko nyt eri tilan­tees­sa jos sil­loin aika­naan oltai­siin kes­ki­tyt­ty vähän vähem­män pitä­mään Hal­met­ta äänes­tä­nei­tä tyh­mi­nä rasis­tei­na, niin kes­ki­tyt­ty vähän enem­män miet­ti­mään äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sen syi­tä? Oli­si­ko­han nyt aika olla tois­ta­mat­ta samaa käyt­täy­ty­mis­kaa­vaa? Muu­ta­mia vaa­le­ja tulos­sa ensi­kin vuonna.

  Aja­tuk­se­ni ihan­ne­puo­lu­ees­ta menee joten­kin näi­tä lin­jo­ja: vapaus ja yhden­ver­tai­suus, mut­ta myös vas­tuun kan­ta­mi­nen omis­ta valin­nois­ta ja teois­ta (vapaus ei ole sii­nä mie­les­sä abso­luut­tis­ta vapaut­ta; ns yhteis­tä hyvää vas­taan rik­ko­vat voi­daan myös pudot­taa “ulko­puo­lel­le”) — yhteis­kun­ta pitää huol­ta hei­kois­ta, mut­ta kan­nus­taa myös yksi­löi­tä, talous­po­li­tiik­ka on sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kais­ta, mut­ta myös yksi­löi­den vau­ras­tu­mis­ta ja yrittämistä/yrityksiä tuke­vaa (ero­na vasem­mis­ton “ahneet rik­kaat mak­sa­koon kaiken”-suuntimalle). Talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kas­sa ollaan muu­ten ylei­ses­ti, näin enti­sen työ­te­ki­jä­jär­jes­tö­ak­tii­vin ja nykyi­sen yrit­tä­jän para­dok­saa­li­sel­la mie­lel, vähän saman­lai­sel­la mus­ta-val­koi­nen-aset­te­lul­la: yri­tyk­set ovat ahnei­ta riis­tä­jiä / yhteis­kun­nan tuki­pi­la­rei­ta, työn­te­ki­jät ansait­se­vat aina palk­kan­sa / eroon pää­se­mi­nen on lii­an vai­ke­aa jne. Ja nämä eri puo­let pitä­vät paik­kan­sa. Minus­ta on outoa, että yri­tys ei pää­se huo­nois­ta työn­te­ki­jöis­tä fik­sus­ti eroon — ongel­mat eivät ole aina pel­käs­tään joh­ta­mi­ses­sa — tai että pal­kat eivät jous­ta hel­pos­ti alas­päin jos talous puto­aa (isot irti­sa­no­mi­set ja lomau­tuk­set ovat ilmei­ses­ti joten­kin parem­pi asia: osa säi­lyt­tää palk­kan­sa, moni läh­tee) ja sama­ten kar­sas­tan ylit­se mene­vää voit­to­jen opti­moin­tia, työn­te­ki­jöi­den sel­kä­na­han repi­mis­tä ja sai­rai­ta työ­paik­ko­ja / huo­no­ja joh­ta­jia. Tuo­hon pitäi­si saa­da oikeas­ti jotain tolk­kua nykyi­sen koh­tuu beto­noi­dun tilan­teen sijaan, mut­ta mitä, on sit­ten tie­ten­kin parem­pi kysymys.

  No, ehkä meni jo sivuun.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kysyn­tää oli­si puo­lu­eel­le joka ei oli­si miten­kään vah­vas­ti hirt­täy­ty­nyt vasem­mis­to-oikeis­to-akse­lil­le, vaan ottai­si eri asiois­ta ne par­haat puo­let, asia­pe­rus­tei­den, ei ideo­lo­gi­ses­ti hirt­täy­ty­nei­den aja­tus­ten poh­jal­ta: oli aja­tus­ten alku­pe­rä sit­ten oikeal­ta, vasem­mal­ta tai her­ra parat­koon vaik­ka per­suil­ta. Maa­il­ma ja toi­min­taym­pä­ris­tö muut­tu­vat koko ajan ja kaik­kein menes­ty­neim­mät orga­ni­saa­tiot — isot yri­tyk­set — luo­vi­vat koko ajan sekä muut­ta­vat stra­te­gioi­ta ja tak­tii­koi­ta tar­peen tul­len pää­mää­rän saa­vut­ta­mi­seen, joka täs­sä tapauk­ses­sa­sa oli­si se parem­pi Suo­mi ja parem­pi huominen. 

  Mikä on tänään tot­ta, ei ole sitä vält­tä­mät­tä huo­men­na, joten ket­te­rä liik­ku­mi­nen ja mukau­tu­mi­nen ei oli­si pahas­ta. Eikä tämän tar­vit­se edes vält­tä­mät­tä tar­koit­taa tem­poi­lua. Kaik­ki tämä on tie­ten­kin hel­pom­min sanot­tu kuin teh­ty. Mut­ta mitä jos, aja­tuk­se­na, Vih­reät sanou­tui­si irti oikeis­to-vasem­mis­to-akse­leis­ta ja julis­tau­tui­si ensim­mäi­sek­si prag­maat­ti­sek­si puo­lu­eek­si kär­jel­lä “mikään ei ole pyhää, teem­me pää­tök­siä ja ajam­me asioi­ta asia- ja tut­ki­mus­tie­toon perus­tuen, pai­no­tuk­si­na talous­po­li­tiik­ka, ympä­ris­tö ja ihmis­ten hyvä elä­mä” (pai­noi­tuk­set omiani :).

  Kaik­ki yllä­ole­va ihan taval­laan rak­kau­des­ta puo­luet­ta kohtaan.

 219. Olen seu­ran­nut Vih­rei­tä koko aikui­si­kä­ni, sen alku­vai­heis­ta läh­tien ja äänes­tä­nyt­kin jois­sain vaa­leis­sa, eikä se ole täy­sin pois­sul­jet­tua vie­lä­kään. Kuu­lun sii­hen jouk­koon kan­sa­lai­sia jot­ka liik­ku­vat näi­den kah­den puo­lu­een välil­lä, ja arve­len että mei­tä on jokunen.

  - Vih­reät ovat kul­ke­neet lii­ak­si arvo­maa­il­mas­saan oikeis­to­lais­po­li­tiik­kaa koh­ti. Ei ole huo­mat­tu tai halut­tu huo­ma­ta rajua yhteis­kun­nal­lis­ta eriar­vois­tu­mis­ke­hi­tys­tä. Huo­no-osai­suu­den/­huo­no­voin­ti­suu­den kas­va­mi­nen on asia mihin täy­tyy puut­tua, sii­hen on otet­ta­va pon­nek­kaas­ti kan­taa. Okei, perus­tu­lo­mal­lia on kehi­tet­ty, sii­tä hatun­nos­to, mut­ta voi­si­ko olla mah­dol­lis­ta sel­keäm­min, pon­nek­kaam­min raken­taa yhteis­kun­taa joka ei tuot­tai­si huo­no-osai­suut­ta? Tämä sama lal­la­tus kuin kokoo­mus­lai­sil­la, että pide­tään huol­ta pois­pu­don­neis­ta ja osat­to­mis­ta. Sym­paat­tis­ta, mut­ta eikö voi­si luo­da ja raken­taa sel­lais­ta yhteis­kun­taa ettei kukaan murskaantuisi?

  - Toi­nen Vih­rei­den vir­he on tuo tuol­la edel­lä­kin mai­nit­tu eli­tis­mi. Sik­si Paa­vo Arhin­mä­ki onnis­tui vaa­li­työs­sään, kuten muut­kin vasem­mis­to­lai­set, että he puhui­vat aja­mis­taan asiois­ta sel­keäs­ti eivät­kä kui­ten­kaan yksin­ker­tais­ta­neet lii­ak­si. Ýksin­ker­tais­ta­mi­nen jota Per­sut käyttivät/käyttävät ei herä­tä minus­sa hir­veäs­ti vas­ta­kai­kua, mut­ta joka ilmei­ses­ti veto­si äänes­tä­jiin. Yli­pää­tään kun­nal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa ja kan­sa­lais­ten vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia tuli­si tuo­da lähem­mäk­si ihmis­ten lähiym­pä­ris­tö­jä, edus­kun­ta­työ on sit­ten toi­sen­lais­ta, pit­kä­jän­tei­sem­pää ja moni­mut­kai­sem­paa vai­kut­ta­mis­ta, lainsäädäntötyötä.

  - Kol­mas on har­joi­tet­tu poli­tiik­ka. Myös kun­nal­lis­po­li­tiik­ka. Hel­sin­ki­läi­se­nä ja olles­sa­ni Hgin kau­pun­gin työn­te­ki­jä­nä olin aivan kon­kreet­ti­ses­ti arjes­sa­ni teke­mi­sis­sä poliit­tis­ten pää­tös­ten kans­sa, joil­la oli vai­ku­tuk­sen­sa niin työ­teh­tä­viin/-sisäl­töi­hin kuin palk­koi­hin­kin. Vih­rei­den kokoo­mus­lai­suus näkyi ja tuntui.

  Ehdo­tan, että Vih­reät ”sulau­tui­si­vat” Vasem­mis­to­liit­toon (tai kokoo­muk­seen he jot­ka sin­ne mie­li­vät), omaa eril­lis­tä ener­gian­tuo­tan­to­ta­vois­ta kes­kus­te­le­vaa puo­luet­ta ei tar­vi­ta. Tar­vit­tai­siin vah­va vasem­mis­to eikä näi­tä usei­ta pik­ku­puo­luei­ta. Per­su­jen vas­ta­voi­mak­si Vih­reis­tä ei ollut, mut­ta Dema­reis­ta ja Vasem­mis­tos­ta oli.

  Onnea kui­ten­kin Osmo Soi­nin­vaa­ral­le, pon­ne­kas­ta oppositiopolitiikkaa !

 220. Perus­on­gel­ma­na vih­rei­den tavat­to­man kapea oma­ku­va. Aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­ja liba­raa­le­ja city­vih­rei­tä on väes­tös­tä niin pie­ni osa, ettei koh­de­ryh­mäs­tä ole varaa menet­tää mui­hin puo­luei­siin ketään. 

  Vaa­li­stra­te­gia­na edel­lis­tä oma­ku­vaa uhkaa­maan luo­tu kei­no­te­koi­nen per­su­junt­ti­vi­hol­li­nen kaven­si vih­reän äänes­tä­jän oma­ku­vaa enti­ses­tään. “Jol­let ole puo­lel­lam­me olet mei­tä vas­taan” asen­ne söi lisäk­si uskot­ta­vuu­den aidos­ti suvait­se­vas­ta ja moniar­voi­ses­ta puo­lu­ees­ta. Jäin, ja monet kave­ri­ni jäi­vät, usein ihmet­te­le­mään, että miten­käs tämä poik­ke­si­kaan ahdas­mie­li­sik­si hau­kut­tu­jen per­su­jen ole­te­tus­ta ajat­te­lus­ta ja olen­ko minä tar­peek­si hyvä anta­maan ääne­ni vih­reil­le. En kel­pai­si vih­reil­le, kos­ka viih­dyn kump­pa­reis­sa ja asun kehä kol­mo­sen ulkopuolella. 

  Min­ne jäi­vät ne ehdok­kaat, jot­ka oli­si­vat kerän­neet äänet mm. tiu­kem­min maa­han­muut­toon ja myön­tei­sem­min ydin­voi­maan suh­tau­tu­vil­ta vih­reil­tä äänes­tä­jil­tä vain muu­ta­mia kipu­koh­tia mai­ni­tak­se­ni. Tai­si­vat unoh­tua vih­rei­den oikeaop­pi­suu­den jal­koi­hin. Mik­sei vih­reis­sä sal­li­ta jul­kis­ta oppo­si­tio­ta edes vaa­li­tak­ti­ses­ti. Jol­lei min­kään­lais­ta sisäis­tä oppo­si­tio­ta ole, niin pitäi­si kat­soa pei­liin ennen kuin väit­tää edis­tä­vän­sä uskot­ta­vas­ti moniar­vois­ta Suo­mea ja avoi­mia rajo­ja ahdas­mie­li­sen impi­vaa­ra­lai­suu­den sijaan.

  Per­sut voit­ti­vat, vaik­ka hal­la-aho­lai­set muo­dos­ti­vat oman yhden asian loke­ron­sa ja vaik­ka puo­lu­een puheen­joh­ta­ja oli vah­vas­ti eri­mie­li­nen koko muun puo­lu­een kans­sa useis­ta kysy­myk­sis­tä. Per­sut kerä­si­vät äänet molem­mil­ta lai­doil­ta ja vie­lä kes­kel­tä­kin. Eipä tun­tu­nut äänes­tä­jiän­sä hait­taa­van kun kai­kil­le oli tar­jol­la oman­lai­sen­sa riit­tä­vän yksin­ker­tai­nen sano­ma ymmär­ret­tä­väs­sä muodossa.

  Mik­sei vih­reil­lä ollut omaa Hom­ma-foru­mia orga­ni­soi­mas­sa kes­kus­te­lua ja jouk­ko­hen­keä. Mik­si jätit­te *netin* 50-luku­lai­sik­si hauk­ku­mien­ne per­su­jen haltuun. 

  Mis­sä oli­vat vih­rei­den jul­ki­suut­ta täy­sin las­kel­moi­dus­ti kerän­neet “pöl­jät” mie­li­pi­teet. Per­sut onnis­tui­vat media­huo­mion kerää­mi­ses­sä todel­la ammat­ti­mai­sen tai­ta­vas­ti ja mik­si kum­mas­sa vih­reät läh­ti­vät pelaa­maan tätä peliä täy­sin per­su­jen ehdoil­la per­su­jen pus­siin. Mik­sei lei­jo­na­lo­gois­ta, Uudes­ta Suo­mes­ta ja muis­ta vai­keas­ti avau­tu­vis­ta huo­mion­ke­ruu­vi­ri­tyk­sis­tä luo­vut­tu välit­tö­mäs­ti kun kävi ilmi, ettei­vät ne kiin­nos­ta juu­ri ketään. Mai­nos­toi­mis­to ja vaa­li­pääl­lik­kö oli­si pitä­nyt vaih­taa jo alku­met­reil­lä päte­väm­pään sakkiin. 

  Mik­si vih­rei­den koko kam­pan­ja oli raken­net­tu ainoas­taan aka­tee­mi­sil­le ihmi­sil­le. Eivät­kö mui­den äänet kel­paa. Mik­sei ajan­koh­tai­siin aihei­siin rea­goi­tu nopeas­ti ja yksin­ker­tai­sil­la mie­li­pi­teil­lä. Asian yksin­ker­tais­ta­mi­nen jul­ki­suut­ta var­ten ei tar­koi­ta samaa kuin tyh­mis­ty­mi­nen. Vaa­le­ja ei voi­te­ta aka­tee­mi­sil­la esseil­lä & jar­go­nil­la, vaan ne jäte­tään net­tiin asiois­ta syvem­min kiinnostuneille. 

  En ollut var­mas­ti ainoa, joka oli­si halun­nut mai­nos­taa vih­rei­tä kave­ri­pii­ris­sään, mut­ta kaik­ki väli­neet jäi­vät puuttumaan. 

  Ne tuo­ta halu­aa, ööö, mitäs ne, Uusi Suo­mi joo, kan­nat­taa äänes­tää. Yeah! No, heh on niil­lä pari­sa­taa sivua ohjel­maa netis­sä, käy vila­se­mas­sa kun­han ker­kiät kahvitauolla.”

 221. olin viit­tä vail­le äänes­tä­mäs­sä Jyr­kiä, mut­ta vaih­doin Siruun, kos­ka ajat­te­lin, että Jyr­kil­lä kan­nat­ta­jia riittää.

  Veik­kaan, että vih­reät aja­tuk­set jäi­vät EU-asioi­den jal­koi­hin, kos­ka niis­tä mete­löi­vät kaik­ki suu­ret puo­lu­eet. tuos­sa kähi­näs­sä ei vain muis­tet­tu vih­rei­den poli­tiik­kaa. iso osa saat­toi tak­ti­koi­da per­su­ja vas­taan äänes­tä­mäl­lä mui­ta iso­ja puo­luei­ta — ja vih­reät jäi­vät unohduksiin.

  En ole ehdo­ton vih­reä joka vaa­leis­sa, vaik­ka nyt ja useim­mi­ten vih­rei­tä olen äänes­tä­nyt­kin — täl­lä ker­taa piti ohjel­man lisäk­si myös yrit­tää tak­ti­koi­da pahim­pia vas­tus­ta­jia vastaan.

 222. En äänes­tä­nyt täl­lä ker­taa vih­rei­tä. Vaik­ka kan­na­tan vih­rei­tä arvo­ja, vih­rei­den tar­joa­mat kei­not nii­den saa­vut­ta­mi­seen ovat omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni vääriä. 

  Minus­ta oleel­li­sia kysy­myk­siä tule­vai­suu­den kan­nal­ta ovat yli­kan­soi­tus, ilmas­ton­muu­tos ja sopeu­tu­mi­nen fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den kal­lis­tu­mi­seen ja aika­naan myös lop­pu­mi­seen. Näi­tä haluan lähes­tyt­tä­vän jär­ki­pe­räi­sel­lä, insi­nöö­ri­mäi­sel­lä lähes­ty­mis­ta­val­la. “Ideo­lo­gi­nen oikeel­li­suus” ei rii­tä perus­teek­si esim. ydin­voi­ma­kan­nas­sa. (Niin kau­an kuin Suo­meen tuo­daan säh­köä Venä­jäl­tä nykyi­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa, on minus­ta älyl­li­ses­ti epä­re­hel­lis­tä vas­tus­taa ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mis­ta Suo­meen.) Kus­tan­nuk­set pitäi­si aina suh­teut­taa vaikuttavuuteen.

  Hyvä esi­merk­ki vih­rei­den lin­jas­ta on minus­ta ollut kes­kus­te­lu ruuh­ka­mak­suis­ta. Tämä juu­ri on sen­laa­tuis­ta ideo­lo­gis­ta näper­te­lyä, joka minus­ta pitäi­si unoh­taa, ja kes­kit­tyä oleel­li­sem­piin asioi­hin. Ruuh­ka­mak­suil­la­ko aja­tel­laan saa­ta­van aikaan jokin oleel­li­nen muu­tos parem­paan? Mikä? 

  Eri­lai­set iso­ve­li­val­voo-jär­jes­tel­mät ja nii­den kan­nat­ta­mi­nen saa­vat kar­va­ni nouse­maan pys­tyyn ihan kategorisesti. 

  Moni kir­joit­ta­ja on hai­kail­lut libe­raa­lin tie­de- tai insi­nöö­ri­puo­lu­een perään, niin myös minä. Täl­lä het­kel­lä ei ole sel­lais­ta puo­luet­ta, joka ajai­si nii­tä arvo­ja ja asioi­ta, joi­ta itse koen tärkeäksi.

 223. Ydin­voi­man suh­teen kan­nat­tai­si tosis­saan ottaa sel­vää nes­te­mäi­sen Tho­riu­min reak­to­reis­ta (LFTR).

  Etu­ja:
  — Ei tuo­ta ydin­a­se­kel­pois­ta materiaalia
  — Ei räjähdysvaaraa
  — Voi käyt­tää nykyis­tä ydin­jä­tet­tä mata­la-aktii­vi­sem­mak­si, jol­loin varas­toin­tia­jan tar­ve pie­ne­nee merkittävästi
  — Voi­ma­la voi olla pie­ni­ko­koi­sem­pi­kin ja toimia

  Suu­rin syy mik­si tuo­ta ei tut­ki­muk­sen jäl­keen otet­tu käyt­töön 60-luvul­la on että kyl­män sodan aika­na oli tär­ke­ää saa­da ydin­voi­man sivu­tuot­tee­na plu­to­niu­mia sotateollisuudelle.

  Ja ver­rat­tu­na ydin­voi­man käy­tän­nön vaih­toeh­toon ener­gian­tuo­tan­nos­sa — hii­li­voi­man tuprut­te­luun, mikä tahan­sa ydin­voi­ma on ympäristöystävällisempää.

  Sik­si Vih­rei­den kate­go­ri­nen kiel­tä­mi­nen ilman kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suut­ta on sapettanut.

  Kii­na ja Intia ovat täl­lä het­kel­lä tut­ki­mas­sa LFTR-reak­to­rei­ta. Raken­ta­mi­sen tie­to­tai­to on hie­man ruos­tees­sa 60-luvun ame­rik­ka­lais­tut­ki­joi­den eläköidyttyä.

 224. Soi­nin­vaa­ran blo­gin kom­ment­tio­sas­tol­le on vali­koi­tu­nut tie­tyn­lais­ta, mel­ko epä­tyy­pil­lis­tä poruk­kaa. Lähes­kään kaik­kia tän­ne kir­joi­tet­tu­ja “vink­ke­jä” ei kan­na­ta ottaa kovin vaka­vas­ti, jos halu­taan paran­taa vih­rei­den tulos­ta seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Esi­mer­kik­si vih­rei­den libe­raa­lit maa­han­muut­to­lin­jauk­set eivät todel­la­kaan ole mis­sään epä­suo­sios­sa loi­kan­nei­den­kaan äänes­tä­jien keskuudessa.

  Nämä fak­tat ovat edel­leen voi­mas­sa näi­den vaa­lien jälkeenkin:

  1. Suo­ma­lai­set äänes­tä­vät maa­han­muut­to­myön­tei­siä ehdok­kai­ta. Edus­kun­nan ulko­puo­lel­le­kin jää­neet eri puo­luei­den maa­han­muut­to­myön­tei­set ehdok­kaat sai­vat pal­jon ääniä.

  2. Suo­ma­lai­set äänes­tä­vät femi­nis­te­jä. Femi­nis­teil­lä ei ole mitään vai­keuk­sia pääs­tä eduskuntaan.

  3. Suo­ma­lai­set vas­tus­ta­vat ydin­voi­maa. Esi­mer­kik­si nai­sis­ta vain 19 pro­sent­tia kan­nat­taa ydin­voi­man lisärakentamista.

 225. Äänes­tin vih­rei­tä, kuten aina, nime­no­maan ydin­voi­man takia. HS:n jon­kun tal­vi­sun­nun­tai­sen 50v-huu­me­hör­hön­ne, joka mai­nos­ti Hol­lan­nin mat­ko­jen huu­mei­den­käyt­töään, vuok­si har­kit­sin vaka­vas­ti puo­lu­een vaih­ta­mis­ta. Samoin ydin­voi­ma­pää­tös­ten aikoi­hin, mut­ta se tai­si olla enem­män median masi­noi­maa kam­pan­jaa, näin jäl­keen päin aja­tel­tu­na, hyvä kun pysyit­te hal­li­tuk­ses­sa. Eikö ydin­voi­man vas­tus­tus ole kui­ten­kin vih­rei­den perus­ar­vo, en ymmär­rä miten sitä kan­taa niin monet kehot­ta­vat muut­ta­maan. Ei kai puo­lue­kaan halua menes­tys­tä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä vaan nime­no­maan itsel­leen tär­kei­tä arvo­ja ajaen. Äänes­tä­kööt ydin­voi­man kan­nat­ta­jat mui­ta puolueita.

  Vähän on vai­kea taju­ta, miten vih­reis­tä loi­ka­taan nime­no­maan kokoo­muk­seen, jon­ka kapi­ta­lis­ti­set, yri­tys­maa­il­maa sylei­le­vät arvot ovat kau­ka­na aina­kin omis­ta arvoistani.

  Nyt kun tie­dän vaa­li­tu­lok­sen, vähän har­mit­taa etten äänes­tä­nyt SDP:tä, sil­tä puut­tui ilmei­ses­ti kovin vähän ääniä suu­rim­man puo­lu­een ase­man saa­vut­ta­mi­sek­si (1500 nel­jäs­sä vaa­li­pii­ris­sä tms.) ja oli­sin mie­luum­min halun­nut näh­dä SDP:n hal­li­tus­ta muo­dos­ta­mas­sa per­su­jen ja vasem­mis­to­lii­ton kans­sa kuin por­va­ri­ko­koo­muk­sen. HS:n vaa­li­ko­neen suo­si­tus­ten mukaan minun ei oli­si pitä­nyt äänes­tää vih­rei­tä alkuun­kaan vaan vasem­mis­to­liit­toa, sdp:tä tai kom­mu­nis­te­ja. Saat­taa olla että ensi edus­kun­ta­vaa­leis­sa äänes­tän Arhin­mäen puo­luet­ta, riip­puu mikä tilan­ne sil­loin on, olen monis­ta asiois­ta samaa miel­tä vasem­mis­ton puo­luei­den kanssa.

  Onnit­te­lut läpi­me­nos­ta ‑jos tämä nyt sit­ten oli mitä halusit, sil­lä muis­tan että olit 4 vuot­ta sit­ten onnes­sa­si pääs­tes­sä­si rau­hal­li­sem­piin kuvioi­hin Edus­kun­nas­ta luo­pues­sa­si. Tai ehkä nyt taas jak­saa? Itse aina­kin jak­san nyt taas teh­dä parem­min töi­tä kun pari vuot­ta välil­lä opis­ke­lin ja rau­hoi­tuin 10 vuo­den työnarkomaniastani.
  Hyvää kesää toi­vot­taen Tokarzcuk

 226. Vie­lä poh­din­taa sii­tä, mikä meni ehkä vikaan:

  En osaa arvioi­da vaa­li­kam­pan­jaa suu­res­ti­kaan, sil­lä kos­ka tie­sin äänes­tä­vä­ni vih­rei­tä, en seu­ran­nut juu­ri ollen­kaan vaa­li­väit­te­lyi­tä. Vii­meis­tä kat­soin ja sii­nä mie­les­tä­ni Katai­nen ja Urpi­lai­nen oli­vat miel­lyt­tä­vim­mät ja vakuut­ta­vim­mat. Urpi­lai­nen on var­mas­ti käy­nyt esiin­ty­mis­kou­lu­tuk­sis­sa, hän oli muut­tu­nut yllät­täen ärsyt­tä­väs­tä muka­vak­si, minä suo­ras­taan pidin Urpi­lai­ses­ta. Sin­ne­mäen puhe­ta­paa jäl­leen ker­ran vähän ihmet­te­lin, fraa­se­ja ja manee­re­ja on havait­ta­vis­sa ja hänel­lä on hyvin outo tapa puhua, en ole var­ma onko hän oma itsen­sä ollen­kaan ylei­sön edes­sä, vakuut­ta­va hän on osin. Arhin­mä­ki oli hyvä ja vakuut­ta­va, Kivi­nie­mi kyl­mä­kis­koi­nen, kal­sea. Ulkoi­sil­la teki­jöil­lä on lii­kaa vai­ku­tus­ta, valitettavasti.

  Olen samaa miel­tä kuin monet muut, että per­su­jen vas­tus­ta­jik­si julis­tau­tu­mi­nen oli outo tak­tiik­ka. Jos uusia äänes­tä­jiä halut­tiin, niin jotain pon­nek­kaam­paa ohjel­maa oli­si pitä­nyt olla tar­jol­la. Tai sit­ten vika oli sano­man esiin­saa­mi­ses­sa. Var­maan­kin kun halut­tiin muu­tos­ta, niin vih­reät myös nipu­tet­tiin hal­li­tus­puo­luei­siin ja vas­tuun­kan­ta­jiin van­has­ta menos­ta. Ja maa­han­muut­to­han on per­su­jen mie­les­tä vih­reit­ten teko­sia koko hom­ma ja sii­hen muu­tok­sen saa­mi­nen oli joil­le­kin poru­koil­le iso asia. Minul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti maa­han­muut­toa­sia ei ole mer­ki­tyk­sel­li­nen, var­sin­kin kun sii­hen mene­vät rahat ovat pienet.

  Uusi Suo­mi ‑logo-kohu oli mie­les­tä­ni aivan yhden­te­ke­vä asia, minus­ta ko. slo­ga­nin ja logon käy­tös­sä ei ollut mitään ongel­maa enkä ymmär­rä Her­li­nin suut­tu­mus­ta ollenkaan.

  En muu­ten tie­dä ollen­kaan kun­nol­la mikä se perus­tu­lo­jut­tu on, pitä­nee pereh­tyä, jos asia tar­peek­si kiin­nos­taa. Olen oikeas­taan aika huo­nos­ti sel­vil­lä vih­rei­den muis­ta kuin ydin­voi­maan ja ympä­ris­töön liit­ty­vis­tä kannoista.

  Löy­tyis­kö­hän Sak­san vih­reil­tä menes­tys­re­sep­te­jä? Mik­si Vih­reät menes­ty­vät sii­nä maassa?

 227. Har­mit­taa tämä tulos, mut­ta uusi nousu on var­mas­ti pian­kin mah­dol­lis­ta sano­maa sel­keyt­tä­mäl­lä ja terävöittämällä.

  Vih­reät arvot tule­vat välil­lä yleis­me­diois­sa nykyi­sel­lään joten­kin vää­ris­ty­nees­ti esil­le. Vih­reät pro­fi­loi­tu­vat tosi­aan aika pal­jon hyvä­osais­ten, hyvin kou­lu­tet­tu­jen kau­pun­ki­lais­ten ja jos­sain mää­rin juu­ri puna­vih­rei­den ja femi­nis­tien puo­lu­ee­na. Täl­lai­sek­si tun­nus­tau­dun itse­kin, mut­ta kyl­lä vih­reäl­le aat­teel­le on ole­mas­sa pal­jon laa­jem­paa­kin poh­jaa kun se saa­tai­siin joten­kin toi­sel­la tapaa esil­le. Lii­kaa älyk­kö­mäi­syyt­tä­kin lie­nee täs­tä syys­tä vält­tää, aina­kin tie­tyis­sä yhteyksissä. 

  Voi­sin vie­lä kon­kre­ti­soi­da em. aja­tuk­se­ni siten, että moni ehkä ajat­te­lee, että vih­reät ja vih­rei­den kan­nat­ta­jat ovat vih­rei­tä, kos­ka heil­lä on hyvä­osai­si­na yms. “varaa sii­hen”. Näin­hän asia ei tie­ten­kään ole ja täl­tä­kin koh­taa pro­fi­loi­tu­mis­ta kan­nat­tai­si pyr­kiä korjaamaan.

  Vih­rei­den “yleis­sa­no­ma” on täl­lä het­kel­lä joten­kin epäselvä/hajallaan ja eten­kin Sin­ne­mäen esiin­ty­mi­nen mediois­sa monis­ta var­mas­ti hyvin etään­nyt­tä­vää. Symp­paan Annia kovas­ti, mut­ta olin välil­lä kovin pet­ty­nyt esiin­ty­mi­seen vaa­lien alla juu­ri kan­na­tus­lu­ku­ja jo etu­kä­teen mureh­ties­sa­ni. Vies­tin ja vas­taus­ten tuli­si olla sel­kei­tä. Tär­kein­tä ei ole olla “oikeas­sa” ja vai­kut­taa itse mah­dol­li­sim­man fik­sul­ta. Se voi vai­kut­taa tosi ärsyt­tä­väl­tä, vaik­ka se onkin inhi­mil­lis­tä 🙂 Pol­vei­le­vat ana­lyy­sit ja kimu­ran­tim­mat poh­din­nat voi jät­tää blo­gei­hin yms. Nyt jäi usein vai­ku­tel­ma sii­tä, että Anni kier­te­li ja vält­te­li vas­tauk­sen anta­mis­ta vaik­kei sii­tä aina­kaan useim­mi­ten ollut var­mas­ti­kaan kyse. On hyvä, että asiao­saa­mi­nen tulee esil­le, mut­ta muu­toin kan­nat­tai­si pyr­kiä esiin­ty­mään ihmis­lä­hei­sem­min ja sel­keäm­min. Posi­tii­vi­suus­kin vai­kut­ti välil­lä pakon­omai­ses­ti pääl­le­lii­ma­tul­ta mai­reu­del­ta. Välil­lä kipeä­kin hal­li­tus­vas­tuu oli tie­tys­ti aina­kin osa­syy­nä tähän.

  Vies­tin­tään kan­nat­tai­si tosi­aan nyt panos­taa. Itse uskoi­sin, että maan­lä­hei­nen asia­lin­ja sel­keäs­ti ja mah­dol­li­sim­man sym­paat­ti­ses­ti (vai­ke­aa!) esil­le­tuo­tu­na toi­si Vih­reät yhtä lähel­le uusia poten­ti­aa­li­sia äänes­tä­jiä kuin yleis­vih­reät arvot monien aja­tuk­sis­sa ovat. 

  Tuo ydin­voi­ma­ky­sy­mys hal­li­tuk­ses­sa ei itseä­ni niin häi­rin­nyt, vaik­ka ydin­voi­maa vas­tus­tan­kin. Minus­ta sen oli­si voi­nut kaut­ta lin­jan kui­ta­ta suo­ra­sa­nai­ses­ti ja lin­jak­kaas­ti. (Tyy­liin “Jo hal­li­tus­kau­den alus­sa pää­tet­tiin, että tar­vit­taes­sa äänes­te­tään vas­taan, mut­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta huo­li­mat­ta koet­tiin mui­den vih­rei­den arvo­jen ja pää­tös­ten kan­nal­ta tär­keäm­mäk­si jää­dä hal­li­tuk­seen.”) Tämä­kin jäi välil­lä kier­te­le­vän epä­sel­väk­si, mikä jät­ti toi­mit­ta­jil­le ja medial­le mah­dol­li­suu­den mora­li­soin­tiin ja sel­kä­ran­gan/-ran­gat­to­muu­den peräänkuuluttamiseen.

  Var­sin­kin Sumu­vuo­ren ja Relan­de­rin (taas!) jää­mi­nen ulos har­mit­taa itseä­ni. Tsemp­piä heil­le, kuten myös sinul­le, Annil­le ja muil­le! Haas­tei­ta riit­tää, mut­ta teil­lä (ja meil­lä 🙂 on pal­jon hyvää porukkaa!

  Vaik­ka olen­kin joi­hin­kin asioi­hin pet­ty­nyt, uskon vih­rei­siin arvoi­hin ja vih­re­ään poli­tiik­kaan vah­vas­ti edel­leen. Ja tai­dan­pa kon­kre­ti­soi­da tämän ensi ker­taa elä­mäs­sä­ni liit­ty­mäl­lä Vihreisiin!

 228. Minä näen, että vii­me vuo­si­na Vih­reät ovat kes­kit­ty­neet poli­tiik­kaan eikä vih­re­ään poli­tiik­kaan. Tämä on näh­tä­vis­sä puo­lu­een suo­sion kas­vus­ta, mikä osin selit­tyy ihmis­ten viher­ty­mi­sel­lä (hyvä asia) ja osin puo­lu­een vihe­raat­teen satu­roi­tu­mi­sel­la (huo­no asia). Tämä on siis lai­men­ta­nut puo­lu­een ydin­tä: mitä enem­män suo­sio­ta ja val­taa Vih­reät ovat saa­neet, sitä vähem­män he ovat jou­tu­neet jät­tä­mään vih­rei­tä asioi­ta aja­mat­ta sii­tä syys­tä, että suu­rin osa ihmi­sis­tä (=äänes­tä­jis­tä) valit­see välit­tö­män oma­koh­tai­sen hyö­dyn tule­vien seit­se­män suku­pol­ven hyö­dyn sijaan.

  Vih­reil­lä on poliit­ti­ses­ti epä­kii­tol­li­nen roo­li olla top­puut­te­le­mas­sa talous­ke­hi­tys­tä ja kulu­tus­ta, jot­ta koko yhteis­kun­ta ei ajai­si täyt­tä vauh­tia päin koh­taa, jos­sa muka piti olla tun­ne­li. Parem­pi siis hidas­taa ajois­sa ja tör­mä­tä vain hiu­kan kuin jysäyt­tää täyt­tä vauh­tia kal­lioon. Tämä vaan on poliit­ti­ses­ti kovin kes­tä­mä­tön kan­ta, vaik­ka itse asias­sa sil­lä on yhteis­kun­nal­le pal­jon enem­män mer­ki­tys­tä aika­naan, tule­vi­na vuosikymmeninä.

  Vih­rei­den luon­non­suo­je­lus­ta pitäi­si seu­ra­ta eri­näi­siä vih­rei­tä asioi­ta, kuten ihmis­ten talou­den hidas­ta­mi­nen. Talous, joka kas­vaa hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ja luon­non kus­tan­nuk­sel­la ei ole vih­re­ää: mikään näin iso ja tätä vauh­tia kas­va­va talous ei voi olla sitä. Ja ne Vih­reät, joi­den poli­tiik­ka seu­raa talous­kas­vu­mant­raa (lähin­nä kos­ka nyky­maa­il­mas­sa talou­den hidas­tu­mi­nen saa­ti hidas­ta­mi­nen on tabu), ei voi olla vih­reä. Ei, vaik­ka “talous­kas­vu” oli­si­kin “vih­re­ää talous­kas­vua”. Vih­reys tar­koit­taa väis­tä­mät­tä sitä, että elä­mi­nen kal­lis­tuu, talous hidas­tuu, kulu­tus pie­ne­nee, pääs­töt mak­sa­vat ja verot nouse­vat, kun hyö­dyk­kei­den ja ihmi­sen elä­mi­sen hin­ta aset­tuu lähem­mäs oike­aa arvo­aan, joka ottaa huo­mioon myös luonnon.

  Nämä ovat poliit­ti­ses­ti täy­sin kes­tä­mät­tö­miä suun­tia, kun kukaan ei halua luo­pua saa­vu­te­tuik­si luul­luis­ta eduis­taan. Sil­ti jon­kun pitäi­si ajaa nii­tä­kin; Vih­reil­lä oli­si man­daat­tia sii­hen, jos poliit­ti­nen menes­tys ei oli­si näi­tä edellä.

  * * *

  (Toi­nen täy­sin vih­rei­siin liit­ty­mä­tön asia on nykyi­nen vaa­li­ta­pa: yksi­kään puo­lue ei ole minul­le sopi­va, sil­lä kaik­kien täy­tyy joten­kin kat­taa kaik­ki mah­dol­li­set kysy­myk­set. Jos voi­sin äänes­tää viit­tä yhden asian pien­puo­luet­ta, jot­ka sai­si­vat edus­kun­nas­ta jokai­nen yhden tai kak­si paik­kaa koko val­ta­kun­nas­ta kerää­mien­sä äänien perus­teel­la, niin äänes­tä­mi­nen ei oli­si niin sum­mit­tais­ta ja pelaa­mis­ta. Täl­löin Vih­rei­den­kään ei tar­vit­si­si olla niin pal­jon kaik­kea muu­ta kuin vihreitä.)

 229. Aina­kin itse olen äänes­tä­nyt yhtä lukuu­not­ta­mat­ta kai­kis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa, kai­kis­sa euro­vaa­leis­sa, ja yhtä lukuu­not­ta­mat­ta kai­kis­sa kun­nal­lis­vaa­leis­sa, jois­sa olen ollut äänioi­keu­tet­tu. Olen myös ollut mel­ko ääne­käs vih­rei­den kannatuksessani.

  Voi toki olla, että vih­rei­den vuo­ta­mi­nen “oikeal­le” on vähäi­sem­pää kuin vasem­mal­le, mut­ta väit­täi­sin, että poten­ti­aa­li­nen kan­na­tus­poh­ja on suurempi.

  Vih­rei­tä äänes­ti näis­sä vaa­leis­sa 212837 ihmis­tä, Vasem­mis­to­liit­toa 238474. Näis­tä puo­lueis­ta talous­po­liit­ti­ses­ti “oikeal­le” löy­ty­vät Kes­kus­ta, Kokoo­mus ja RKP (yht. 1.1 mil­joo­naa ään­tä). Lisäk­si Dema­rit ja PS (1.1 mil­joo­naa ään­tä) ovat talous­po­liit­ti­ses­ti suun­nil­leen samal­la koh­dal­la; dema­rien oikeam­pi lai­ta ehkä enem­män oikeal­la, vasen lai­ta taas enem­män vasem­mal­la, ja PS enem­män vie­lä enem­män hajallaan. 

  On mah­do­ton­ta sanoa, mis­sä mää­rin sosi­aa­li- ja arvo­li­be­ra­lis­mi on kil­pai­lu­ky­kyi­nen arvo­kon­ser­va­tis­min kans­sa. Aina­kin homo­liit­to­jen, abort­tioi­keu­den, jne. kan­na­tus on Suo­mes­sa hyvin laa­jaa. Ole­mal­la kon­ser­va­tii­vi näi­den suh­teen tus­kin on kalas­tet­ta­vis­sa juu­ri­kaan enem­pää ääniä, kuin mitä PS+KD onnis­tui nyt nap­paa­maan, eli ehkä noin 700 000 ääntä. 

  Koros­ta­mal­la arvo­li­be­raa­liut­ta ja luon­toar­vo­ja, ja lähes­ty­mäl­lä näi­den toteu­tu­mis­ta tar­koi­tuk­se­mu­kai­suu­den näkö­kul­mas­ta nime­no­maan tie­teel­li­sel­tä poh­jal­ta, oli­si toden­nä­köi­ses­ti paras vaih­toeh­to. Suo­sit­te­li­sin­kin vih­rei­den “talous­po­liit­ti­sen” lin­jauk­sen raken­ta­mis­ta tehok­kuus­pe­ri­aat­teen poh­jal­ta. Ennen­kuin vasem­mis­to­lai­set pok­saut­ta­vat otsa­suo­nen­sa, niin kan­nat­taa lukea Heat­hin Efficient Socie­ty aja­tuk­sel­la. Vaik­ka se onkin jo kym­me­nen vuot­ta van­ha kir­ja, sen peli­teo­reet­ti­nen tar­kas­te­lu on ajaton.

  Jos “peli­teo­rias­ta” tulee mie­leen ahneus, kiusan­te­ko, itsek­kyys, jne. niin suo­sit­te­len edel­leen oikeas­ti luke­maan ja pereh­ty­mään Heat­hin argu­ment­tei­hin ja esi­tyk­seen. Aivan lii­an moni vasem­mis­to­lai­se­na itse­ään pitä­vä yksin­ker­tai­ses­ti kiel­täy­tyy pereh­ty­mäs­tä täl­lai­seen ana­lyy­siin jon­kin­lai­sis­ta uskon­nol­li­sis­ta syistä.

 230. Vih­reys tar­koit­taa väis­tä­mät­tä sitä, että elä­mi­nen kal­lis­tuu, talous hidas­tuu, kulu­tus pie­ne­nee, pääs­töt mak­sa­vat ja verot nouse­vat, kun hyö­dyk­kei­den ja ihmi­sen elä­mi­sen hin­ta aset­tuu lähem­mäs oike­aa arvo­aan, joka ottaa huo­mioon myös luon­non.

  Hoh­hoi­jaa.
  Mitä jos kes­ki­tyt­täi­siin sii­hen, mikä on ongel­ma, eikä uskon­nol­li­seen reto­riik­kaan? Vih­reys voi tar­koit­taa sitä, että ener­gia kal­lis­tuu, se voi myös tar­koit­taa, että monet raa­ka-aineet kal­lis­tu­vat, mut­ta sen ei tar­vit­se tar­koit­taa, että työ, pal­ve­lut, infor­maa­tio, jne kallistuisivat. 

  Romun ja krää­sän kal­lis­tu­mi­nen ei myös­kään käy­tän­nös­sä pal­joa­kaan las­ke ihmis­ten elin­ta­soa tai vähen­nä talous­kas­vua. Suu­rin poten­ti­aa­li talous­kas­vul­le on nyt, ja on aina ollut, ns. inten­sii­vi­ses­sä talous­kas­vus­sa, siis sii­nä, että asiat teh­dään parem­min, ei sii­nä, että teh­dään enem­män, eli pol­te­taan enem­män hiil­tä tai kai­ve­taan enem­män mal­mia. Toki näi­tä­kin on sit­ten tapah­tu­nut enem­män, mut­ta kuvi­tel­ma, että tämä on väis­tä­mä­tön­tä, ja tar­koit­taa että se inten­sii­vi­syys itses­sään on paha asia, on har­ha­ku­vi­tel­ma. Vie­lä­pä vaa­ral­li­nen sellainen.

  Kos­ka tuot­ta­vuu­den kas­vu on taan­nut, että elä­mi­sen perus­e­del­ly­tyk­set (ruo­an raa­ka-aineet, läm­pö, asun­to kun­nos­sa­pi­toi­neen) saa han­kit­tua parin tun­nin työn­teol­la, niin ihmi­set käyt­tä­vät lopun aikaa johon­kin muu­hun. Vii­me­kä­des­sä se jokin muu voi olla sitä, että “pes­tään tois­ten pai­to­ja”, sitä, että hie­ro­taan tois­ten sel­kiä, koo­da­taan toi­sil­le kän­nyk­kä­pe­le­jä, kuva­taan elo­ku­via, näy­tel­lään teat­te­ris­sa, teh­dään toi­sil­le ruo­kaa, jne jne. Nämä kaik­ki tuot­ta­vat talous­kas­vua sitä kaut­ta, että joku muu tekee asian parem­min kuin itse sen teki­si, ja itse voi sit­ten teh­dä jotain sel­lais­ta min­kä tekee parem­min kuin joku muu. 

  Tämä “talous­kas­vu on paha­pa­ha” mant­ra on vahin­gol­li­nen, kos­ka se on niin poh­jat­to­man höl­mö ja yksioi­koi­nen “argu­ment­ti”. Se on höl­mö ja vir­heeel­li­nen, ja ihmi­set asso­sioi­vat sen vih­rey­teen todel­la tiu­kas­ti. Se on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä syis­tä, että ne ihmi­set eivät vih­rei­tä äänestä.

 231. Vih­rei­tä äänes­ti näis­sä vaa­leis­sa 212837 ihmis­tä, Vasem­mis­to­liit­toa 238474.”

  Noin puo­li­mil­joo­naa äänes­tä­jää, ja jos ne oli­si­vat men­neet yhdel­le vasem­mis­to­vih­reäl­le puo­lu­eel­le, meil­lä oli­si nel­jän suu­ren lisäk­si vii­des suuri.

  Pel­kät tosi­asiat, tie­teel­li­set fak­tat, eivät rii­tä ihmi­sil­le. Halu­taan oikeas­ti kokea elä­mä perus­tur­val­li­sek­si, tun­tea että olen osa yhteis­kun­taa (eten­kin nuor­ten koh­dal­la tämä tar­koit­taa vies­tiä, että sinua kai­va­taan ja tar­vi­taan täs­sä maas­sa), halu­taan kokea että tule­vai­suut­ta on (työt­tö­mäk­si jää­des­sä tuo koke­mus muut­tuu, ja jos­kus jopa peruuttamattomasti). 

  Ihmi­set raken­ta­vat ihmi­sil­le yhteis­kun­taa ja jos se syn­nyt­tää iso­ja tuloe­ro­ja, syr­jäy­ty­mis­tä, huo­no-osai­suut­ta sekä mui­ta iso­ja sosi­aa­li­sia ongel­mia, niin sil­loin tämä ihmi­syh­teis­kun­ta ei ole toi­mi­va eikä tule­vai­suu­den kan­nal­ta tur­val­li­nen kenel­le­kään. Onko talous­kas­vu hyvä vai paha, se alkaa olla sivuseik­ka sil­loin kun ele­tään jo pelon yhteis­kun­nas­sa. Nämä ovat oikeas­ti vaka­via kysy­myk­siä koko yhteis­kun­nan kan­nal­ta, kaik­kien kannalta.

 232. Aika mones­sa kom­men­tis­sa on mai­nit­tu vih­rei­siin asso­sioi­tu­vat viher­mää­räyk­set, joi­ta tipah­te­lee taa­jaan tah­tiin ja jot­ka mer­kit­se­vät kan­sa­lai­sil­le vai­van ja rie­san lisäk­si jopa kes­tä­mät­tö­miä kus­tan­nuk­sia ja jois­ta ei ole maa­il­man pelas­ta­mi­sen kan­nal­ta hyö­tyä, jos pro­ses­sin koko kaa­ri ote­taan huo­mioon.

  Jos vih­reät eivät ole täl­lais­ten viher­mää­räys­ten taka­na eivät­kä nii­tä tue, se pitäi­si tuo­da sel­väs­ti esiin. En kui­ten­kaan usko että vih­reät eivät nii­tä tuki­si, vaik­ka tek­ni­ses­ti ne tuli­si­vat­kin EU-direk­tii­vei­nä tai jon­kun muun puo­lu­een minis­te­rin esitteleminä. 

  Käy­tän­nön toi­men­pi­teet vih­reän ideo­lo­gian rea­li­soi­mi­sek­si kään­ty­vät ideo­lo­gi­aan­sa vas­taan. Ei sik­si, että kan­sa­lai­set oli­si­vat välin­pi­tä­mät­tö­miä maa­il­man pelas­ta­mi­sen suh­teen vaan sik­si, että viher­mää­räys­ten vai­kut­ta­vuus tähän pelas­tuk­seen ei kes­tä lähem­pää tarkastelua.

  Lis­ta­sin­kin viher­mää­räyk­siä jo toi­seen Osmon blo­gi­mer­kin­tö­kom­ment­tiin, mut­ta kerrattakoon:
  — jätevesiasetus,
  — kier­rä­ty­se­ner­gian vas­tus­ta­mi­nen ja aina­kin yhden jät­teen­polt­to­lai­tok­sen torppaaminen,
  — myrk­ky­lamp­pu­jen pakot­ta­mi­nen käyttöön,
  — met­sien kalua­mi­nen hak­kuu­täh­teis­tä ja polt­to ener­giak­si, mis­tä seu­raa met­sien maa­pe­rän köyh­ty­mi­nen ja muut arvaa­mat­to­mat maa­pe­rä- ja pohjavesivaikutukset,
  — bio­polt­toai­nei­den pakot­ta­mi­nen autoi­hin, mis­tä seu­raa moot­to­rien hajoa­mi­sen lisäk­si maa­il­man ruo­ka­tuo­tan­non horjuttaminen,
  — talo­jen tii­vis­tä­mi­nen pul­loik­si ja sii­tä seu­raa­vat ongel­mat: 0- ja + ‑ener­gia­ta­lo­jen vii­leät pin­nat tii­vis­tä­vät kos­teas­ta ilmas­ta kos­teut­ta, mis­tä on seu­rauk­se­na että homeet, myrk­ky­bak­tee­rit yms vil­liin­ty­vät kas­va­maan. Tois­te­taan 70-luvun vir­hei­tä, kun viran­omai­set ohjeis­ti­vat tuk­ki­maan talo­jen ilman­vaih­don öljyn sääs­tä­mi­sen nimissä.

  Tähä­nas­ti­nen vih­reä vero­po­li­tiik­ka ener­gia- ja kulu­tus­ve­roi­neen ei ole toi­mi­nut niin, että pie­ni­tu­lois­ten taak­kaa keven­net­täi­siin. Se on toi­mi­nut pel­käs­tään pie­ni­tu­lois­ten taa­kan kas­vu­na. Vaik­ka SAK:n sel­vi­tys, että vih­rei­den vero­mal­li paran­tai­si köy­him­pien osto­voi­maa, pitäi­si paik­kan­sa­kin, se ei tilan­net­ta pelas­ta kun tapah­tu­neet vero­to­si­asiat ovat mitä ovat – eivät vih­reät voi­si hal­li­tuk­ses­sa­kaan dik­ta­to­ri­ses­ti vero­po­li­tiik­kaa säädellä.

  Mil­lä nimel­lä tuol­lai­sia pitäi­si kut­sua? Näyt­tä­vät arvo­jen mukai­sil­ta, mut­ta vai­ku­tuk­set arvo­jen vastaisia?

 233. En iki­nä voi­si äänes­tää puo­luet­ta joka on yli­mie­li­nen taval­lis­ta pal­kan­saa­jaa koh­taan, te sanot­te ole­van­ne vih­rei­den arvo­jen kan­nat­ta­jia sil­ti asut­te suu­rin osa Hel­sin­gis­sä juot­te ja syöt­te tren­di ravin­to­lois­sa etc etc eli toi­sin sanoen tei­dän elä­män­ne ei vas­taa sitä aatet­ta jon­ka puo­les­ta olet­te jos­kus seis­seet. Tei­dän vaa­li valt­tin­ne oli homous kun­ni­aan mut­ta jos oli­sit­te jos­kus käy­neet kehä kol­mo­sen toi­sel­la puo­lel­la oli­sit­te ehkä koh­dan­neet tär­keäm­piä vaa­li tee­mo­ja. Tei­tä kuvaa par­hai­ten vuo­sien takai­nen ket­tu­ty­tön kom­ment­ti että leh­mien pitäi­si antaa vapas­ti liik­kua luon­nos­sa ja antaa raken­taa pesiä.

 234. Suo­mes­sa on aidos­ti yli 400 000 työ­tön­tä ja mukaan tule­vat tie­tys­ti työt­tö­mien omai­set myös — omai­set­han ovat sii­nä samas­sa suos­sa kuin työtönkin. 

  Unoh­det­tiin se, että 750 000 köy­hää on mel­koi­nen mää­rä ääniä. 

  Sin­ne­mä­ki on työ­mi­nis­te­ri. Hän on jat­ka­nut edel­tä­jien­sä tapaan työ­voi­ma­po­li­tiik­kaa, joka perus­tuu työt­tö­mien kyy­kyt­tä­mi­sel­le ja nöy­ryyt­tä­mi­sel­le sekä talou­del­li­ses­ti yhä ahtaam­mal­le ajamiselle. 

  Sin­ne­mä­ki äänes­ti aika­naan ns. orja­työ­la­kia vas­taan. Minis­te­ri­nä hän kään­si takkinsa. 

  Oli­si­ko aika muut­taa suh­tau­tu­mis­ta työt­tö­miin? Hehän mak­sa­vat kaik­kein ras­kaim­man hin­nan sii­tä, kun yhteis­kun­nal­la menee huo­nos­ti. Ja miten se heil­le kor­va­taan: sol­vaa­mi­sel­la, nöy­ryyt­tä­mi­sel­lä, lei­maa­mi­sel­la ja kyy­kyt­tä­mi­sel­lä. Var­sin vastenmielistä. 

  Maa­han­muut­ta­jiin koh­dis­tu­va viha juon­taa juu­ren­sa myös sii­tä, että tän­ne rah­da­taan maa­ha­muut­ta­jia eri perus­tein ja samal­la omil­ta työt­tö­mil­tä toi­ve PALK­KA­työ­pai­kan saa­mi­ses­ta kar­kaa yhä kau­em­mak­si. Hel­sin­ki on tiet­tä­väs­ti teh­nyt rek­ry­toin­nin suh­teen pää­tök­sen suo­sia maa­han­muut­ta­jia työ­hö­no­tos­sa. Kuin­ka moni muu kun­ta on teh­nyt samoin ja unoh­ta­nut koto­pe­räi­set työttömät. 

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/04/1307369/30–000-ulkomaalaista-rakennustoissa-suomessa—pari-sataa-maksaa-veroja#kommentit

  http://www.liandersson.net/2011/02/320–000-ilmaista-tyontekijaa/

  http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=483780

 235. Ne kehu­pis­teet nousee useil­la nume­roi­lal sik­si että kun klik­kaat suo­sit­te­lua, sivu päi­vit­tää samal­la myös ne kehut joi­ta muut luki­jat ovat anta­neet sen jäl­keen kun aloit lukea sivua. Kos­ka kom­ment­te­ja on pal­jon, kuluu sen luke­mi­seen aikaa, ja usea muu ehtii myös kli­ka­ta suo­si­tuk­sen. Sivu ei päi­vi­ty luke­mi­sen aika­na itsestään.

 236. Koo­mi­nen yksi­tyis­koh­ta täs­sä on, että Osmo läh­ti ovet pauk­kuen nel­jä vuot­ta sit­ten edus­kun­nas­ta poli­tii­kan viih­tel­lis­ty­mi­sen takia. 

  Nyt sit­ten istuu Jani Toi­vo­lan kans­sa samas­sa eduskuntaryhmässä. 🙂

 237. Yksi ongel­ma vih­reil­le on, että muut puo­lu­eet ovat niin tehok­kaas­ti omak­su­neet hei­dän aja­man­sa asiat ja ovat sini­vih­rei­tä tai puna­vih­rei­tä ja ovat kiin­nos­tu­nei­ta ympä­ris­tö­asiois­ta. Vähän niin kuin sosi­aa­li­de­mo­kraa­teis­ta oli tul­la tar­peet­to­mia, kun he sai­vat aja­man­sa asiat läpi yhteis­kun­nas­sa. Mut­ta SDP löy­si lääk­keen ongel­maan eli popu­lis­min — mikä onkin ehkä ainoa kei­no olla kan­na­tuk­sel­taan suu­ri puo­lue. Kaik­ki suu­ret puo­lu­eet yksin­ker­tais­ta­vat asiat hel­poik­si isku­lauseik­si, kos­ka vain sel­lai­nen toi­mii mediassa.

 238. Yhtyi­sin Pet­ri Wik­strö­min aja­tuk­seen Vih­rei­den maa­kun­ta­kan­na­tuk­sen ohuu­des­ta. Nykyi­sel­lään puo­lu­een kan­na­tus­ja­kau­ma (tai siis sen sijain­ti) on tur­han shok­kial­tis. Sopi­vas­ti tapah­tu­nut pie­neh­kö siir­ty­mä pudot­ti kan­san­edus­ta­jien mää­rää kol­mas­osal­la. Puo­lu­een kan­nal­ta lie­nee aiheel­lis­ta poh­tia panos­ta­mis­ta myös Ame­ri­kas­ta tut­tui­hin vaa’an­kie­lia­luei­siin, Vih­reil­lä aina­kin Pir­kan­maa­han ja Kes­ki-Suo­meen, jois­sa molem­mis­sa edus­ta­jan­paik­ka jäi noin 1000 äänen päähän.

 239. Vih­rei­den tulos­ta kan­nat­taa tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti vain pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Muu­al­la Suo­mes­sa on men­ty pää­asias­sa jopa eteen­päin, mut­ta vaa­li­jär­jes­tel­mä sor­sii tämän menes­tyk­sen näky­mis­tä (kuten Kai­nuun Sano­mat hyvin esittivät).

  Pää­kau­pun­ki ja Uusi­maa ker­to­vat minus­ta yhden yksin­ker­tai­sen vies­tin. Äänes­tä­jät jot­ka liik­ku­vat vapaas­ti halusi­vat muu­tos­ta ja tähän tah­toon vih­reät eivät tar­jon­neet väy­lää. Vih­reät ovat yleen­sä edus­ta­neet hyvää ja äly­käs­tä muu­tos­ta, mut­ta tämä vies­ti ei näky­nyt koko puo­lu­een puo­les­ta terä­vä­nä eikä uskottavana.

  Vih­rei­den on siis taas kerät­tä­vä muu­tos­voi­maa pak­kiin ja ensi ker­ral­la iskee jyt­kyn sijaan ISO KEKSIMUS eli kes­tä­vän kehi­tyk­sen mur­ros. Jyt­kys­tä saat­taa nimit­täin muo­dos­tua vie­lä hyt­ky ja tar­vi­taan taas älyk­kääm­pää uudisvoimaa.

 240. Ker­to­kaa­pa joku mitä vikaa oli­si tur­kis­tar­hauk­ses­sa, mikä­li se jär­jes­tet­täi­siin eläi­miä kun­nioit­taen ja nii­den hyvin­voin­nis­ta huolehtien?”

  Ei kan­na­ta talou­del­li­ses­ti, kuten ei eet­ti­nen broilerintuotantokaan…

 241. Ihan kuin täm­möi­nen kes­kus­te­lu oli­si kuul­tu ennen­kin. Dema­rit edel­lis­ten vaa­lien jäl­keen pesi pyyk­ki­ään ihan samal­la tavalla. 

  Vir­heis­tä kan­nat­taa oppia, myös mui­den teke­mis­tä virheistä. 

  Dema­rit vaih­toi puheen­joh­ta­jaa — menes­tys ei sii­tä kohen­tu­nut. Dema­rit läh­ti pee­saa­maan per­su­ja popu­lis­min tiel­le — menes­tys ei sii­tä kohen­tu­nut. Syy oli sel­vä. Dema­rit vil­kui­li­vat vain mitä muut teki­vät ja rea­goi­vat sii­hen, oma asia unohtui.

  Vih­rei­den ei nyt kan­na­ta höt­kyil­lä puheen­joh­ta­ja­vaih­dok­sia tai lin­jan muu­tok­sia. Omat tavoit­teet sel­keik­si, ymmär­ret­tä­väs­ti esiin­tuo­duik­si ja joh­don­mu­kai­ses­ti nou­da­te­tuik­si. Osmon ja Annin tyyp­pi­set kou­ke­roi­ses­ti asian esit­tä­vät tar­vit­se­vat tuek­seen hen­ki­löi­tä, joil­la on pel­kis­tä­mi­sen tai­to, mut­ta ei kan­na­ta tois­taa nii­tä dema­rien vir­hei­tä ja esi­mer­kik­si vaih­taa joh­toa. Oppia on puo­lue­joh­dos­sa nyt saa­tu kan­ta­pään kaut­ta ja sel­lai­nen oppi on arvok­kain­ta mahdollista.

 242. Oma­na yhteenvetionani:
  vih­rei­den menes­tyk­ses­tä var­sin vah­vat sig­naa­lit oli­vat ole­mas­sa jo vuo­den vaih­tees­sa, nii­hin ei ragoi­tu ja aiem­pien vaa­lien ongel­mat tois­tui­vat. Vali­tet­ta­vas­ti mit­tauk­set antoi­vat yli­op­ti­mis­ti­sen tilannekuvan.

  Kes­kei­nen nmuu­tos­voi­ma ovat Piraat­ti­puo­lue ja Muutos2011, jot­ka ker­to­vat uusis­ta tuu­lis­ta. Muutos2011 jät­ti taak­seen ääri­lik­keen ole­muk­sen ja onnis­tui pai­not­ta­maan suo­ran demo­kra­tian mer­ki­tys­tä. Piraat­ti­puo­lue taas ker­toi, että Vih­reil­lä­kään ei ole 2010-luvun tietoyhteiskuntaohjelmaa.

  Osa Vih­reis­tä hai­kai­lee Vasem­mis­to­lii­ton perään — se on men­nei­syy­den suun­ta vaik­ka bileet voi­vat­kin olla haus­ko­ja. Vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­sel­le puo­lu­eel­le on Suo­mes­sa aina tilaus, mut­tas en soan vasu­rit hoi­ta­vat ihan itse. Libe­raa­li­lel kes­ki­ryh­mäl­le on tilaus­ta, mutat koh­ta sil­le­kin pai­kal­le on tunkua.

  Vih­rei­den koh­dal­la puo­leen aktii­vi­nen ydin ja äänes­tä­jä­kun­ta ovat tur­han­kin eri­lai­sia — no, kaik­ki eivät vain viit­si harars­taa lop­pu­mat­to­mien ohjel­mien lausei­den vii­lai­lua. Kokoo­muk­sen ‘korva’-idea — vaik­ka­kin vähän has­su — oli heil­tä juu­ri oike­aan suun­taan: kan­na­ta­ta myös kuun­nel­la ennen kuin alkaa saan­ra­naa­maan miten mui­den pitäi­si elää. 

  Tämän vies­ti­ket­jun kal­tai­nen kes­kus­te­lu ei ollut mah­dol­lis­ta Vih­reis­sä vie­lä vuo­si sit­ten. Sekin on sig­naa­li, jota kan­nat­tai­si kuunnella.

  Onnea nel­jäl­le vuodelle!

  ps. Jos sitä asial­lis­ta 2010-luvun tie­to­yh­teis­kun­taoh­jel­maa jos­kus val­mis­tel­laan niin minä ja monet muut­kin var­mas­ti tule­vat mukaan.

 243. Vaa­leis­sa oli kyse pro­tes­tis­ta ja kah­tia jakau­tu­mi­ses­ta, vih­reät eivät saa­neet sano­maan­sa taval­li­sen suo­ma­lai­sen kuu­lu­viin. Eivät­kä ilmei­ses­ti ole saa­neet aikai­sem­min­kaan. Tääl­lä susi­ra­jan taka­na poten­ti­aa­li­nen kan­nat­ta­ja on jotain muu­ta kuin aka­tee­mi­nen yliopistohiihtäjä.
  Esi­mer­kik­si Osmon aja­tuk­set köy­hyy­den pois­ta­mi­sek­si ovat mius­ta kan­na­tet­ta­via mut­ta oli­vat­ko ne koko puo­lu­een aja­mia asioi­ta? Jos näi­tä vii­sai­ta aja­tuk­sia ei muu­al­ta löy­dy kuin täl­tä blo­kil­ta niin asia ei mene peril­le “taval­li­sel­le” kan­sal­le. Tar­vi­taan hyvin pit­kä­jän­teis­tä työ­tä myös pää­kau­pun­gin ulko­puo­lel­la sano­man peril­le viemiseksi.

 244. Eli­na, minul­la on lap­se­na ope­tet­tu: “älä lyö lyö­tyä”. Täs­sä tilan­tees­sa pii­kit­te­ly ei ole miten­kään haus­kaa tahi huvittavaa.

  Osmon ja Annin tyyp­pi­set kou­ke­roi­ses­ti asian esit­tä­vät tar­vit­se­vat tuek­seen hen­ki­löi­tä, joil­la on pel­kis­tä­mi­sen tai­to, mut­ta ei kan­na­ta tois­taa nii­tä dema­rien vir­hei­tä ja esi­mer­kik­si vaih­taa johtoa. 

  Juu­ri­kin näin!

 245. KariS:

  Osmon ja Annin tyyp­pi­set kou­ke­roi­ses­ti asian esit­tä­vät tar­vit­se­vat tuek­seen hen­ki­löi­tä, joil­la on pel­kis­tä­mi­sen taito…

  ?!? Mie­les­tä­ni Osmo on suo­ra ja sel­vä­sa­nai­nen. Ei sii­tä kii­kas­ta yhtään. Ehkä päin­vas­toin tök­säyt­te­lee lii­an­kin estot­to­mas­ti ihmis­ten yleen­kat­seel­li­sek­si koke­mia kom­ment­te­ja. Ulos­an­ti on hie­man sös­söt­tä­vä ja änkyt­tä­vä, joten jos suju­va­sa­nai­suut­ta sii­nä mie­les­sä hae­taan, niin ei paras vaihtoehto. 

  Ei Sin­ne­mä­ki­kään var­si­nai­ses­ti kou­ke­roi­nen ole, mut­ta vält­te­le­vä ja kier­te­le­vä, mikä antaa epä­ai­don ja val­heel­li­sen vai­ku­tel­man. Luonn­o­ton into­naa­tio ja suun vään­te­le­mi­nen kruu­naa­vat vies­tin­nän epäonnistumisen. 

  Hesa­ris­sa väläy­tel­lään tänään Vil­le Nii­nis­töä puheen­joh­ta­jak­si. Mut­ta varoi­tuk­sen sana. Nii­nis­tö vai­kut­taa ris­ti­ret­ke­läi­sel­tä sanan­va­paut­ta vas­taan braxi­lai­seen tyyliin. 

  Taan­noi­nen Pres­siklu­bin esiin­ty­mi­nen piir­tyi muis­tii­ni erit­täin kielteisenä.

 246. Kokoo­muk­sen ‘korva’-idea – vaik­ka­kin vähän has­su – oli heil­tä juu­ri oike­aan suun­taan: kan­na­ta­ta myös kuun­nel­la ennen kuin alkaa saan­ra­naa­maan miten mui­den pitäi­si elää. ”

  Kokoo­mus on ollut vii­me vuo­si­na hui­kean hyvä ja inno­va­tii­vi­nen liik­ku­vien äänes­tä­jien pyy­dys­te­lys­sä. Vih­rei­den Uusi Suo­mi ‑kam­pan­ja oli mie­les­tä­ni lattea.

 247. Mie­les­tä­ni vih­rei­den ongel­ma­na on se, että mie­li­ku­vat vih­reis­tä muis­sa kuin hyvin pie­nes­sä city­li­be­raa­lien jou­kos­sa eivät vas­taa todel­li­suut­ta. Maa­seu­dul­la mie­li­ku­va vih­reis­tä ihan oikeas­ti on ja on aina ollut jouk­ko arki­to­del­li­suu­des­ta irtau­tu­nei­ta hip­pe­jä, joi­den poli­tii­kan salai­se­na agen­da­na on homoi­lun ja pil­ven­pol­ton lisäk­si taval­lis­ten suo­ma­lais­ten elä­män vai­keut­ta­mi­nen, ja maa­seu­dun ja teol­li­suu­den täy­del­li­nen alas­ajo. Ja tämä riip­pu­mat­ta miten­kään sii­tä mitä vih­reät sano­vat tai tekevät.

  Mie­les­tä­ni tämän vaa­lin huo­noa tulos­ta selit­tää se että mie­li­ku­va Vih­reis­tä on muut­tu­nut nega­tii­vi­sem­mak­si myös sitä ennen kan­nat­ta­nei­den kau­pun­ki­lais­ten, eri­tyi­ses­ti nuor­ten libe­raa­lien kau­pun­ki­lais­mies­ten kes­kuu­des­sa. Vii­me aikoi­na pal­jon inter­net­tiä käyt­tä­vien nuor­ten kau­pun­ki­lais­mies­ten kes­kuu­des­sa mie­li­ku­va vih­reis­tä on muut­tu­nut moniar­voi­ses­ta ja kes­kus­te­lua arvos­ta­vas­ta dog­maat­ti­sek­si ja kes­kus­te­lun vai­men­ta­vak­si, luon­non- ja ympä­ris­tön suo­je­lua aidos­ti edis­tä­väs­tä lähin­nä kos­meet­tis­ta viher­pe­sua kan­nat­ta­vak­si, ja libe­raa­lis­ta ja ihmi­soi­keuk­sia ja sanan­va­paut­ta arvos­ta­vas­ta sää­te­lyä, sen­suu­ria ja sanan­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta kannattavaksi.

  Syyk­si täl­le mie­li­ku­van muu­tok­sel­le näki­sin osit­tain Maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den onnis­tu­neen mie­li­ku­va­kam­pan­jan, osit­tain hal­li­tus­vas­tuun ja lei­maan­tu­mi­sen oikeis­to­hal­li­tuk­sen läpi­run­no­miin Lex-noki­aan ja älyt­tö­mään lap­si­por­no­sen­suu­riy­ri­tyk­seen. Osit­tain syy­tä on myös Vih­reis­sä itses­sään. Puo­lue ei minun­kaan mie­les­tä­ni vii­me aikoi­na ole oikein osoit­ta­nut arvos­ta­van­sa aidos­ti moniar­vois­ta kes­kus­te­lua, vaan kan­nat moniin asia­ky­sy­myk­siin ovat mitä ovat sik­si kos­ka kaik­ki tie­tä­vät että miten niis­tä asiois­ta kuu­luu aja­tel­la. Maa­han­muut­to­ky­sy­myk­ses­sä vih­reät oli­si­vat voi­neet vas­ta­ta hei­tä vas­taan esi­tet­tyyn kri­tiik­kiin ja mus­ta­maa­lauk­seen. Nyt yri­tys ensin vai­e­ta, sit­ten vai­en­taa maa­han­muut­to­krii­ti­kot kuo­li­aak­si vah­vis­ti näi­tä nega­tii­vi­sia mie­li­ku­via kes­kus­te­lua ja sanan­va­paut­ta arvos­ta­mat­to­mas­ta porukasta.

 248. Vih­rei­tä pit­kään äänes­tä­nee­nä 50+ mie­he­nä täl­lä ker­taa valin­ta osui per­su­lai­seen nuo­reen naiseen.

  Hal­li­tuk­sen poli­tiik­ka on uhran­nut suo­ma­lai­suu­te­na pitä­mä­ni arvot kan­sain­vä­li­sen kvar­taa­li­ta­lou­den alt­ta­ril­le ja vih­reät oli­vat sii­nä mukana.

  Myös vih­rei­den todel­li­set arvot suvait­se­vai­suu­des­ta näkyi suh­tau­tu­mi­ses­sa per­sui­hin. Oli­si­ko mie­li­pi­de­ra­sis­ti­suus oikea sana siihen.

  Odel­le onnit­te­lut, edus­kun­ta kai­paa ajat­te­le­van edus­ta­jan karis­maat­tis­ten puhu­jien seuraan.

 249. Ei Vih­reis­sä ole mitään vikaa. Äänes­tä­jät ovat vain sovi­nis­te­ja ja rasis­te­ja eivät­kä edes ymmär­rä mikä on ulkois­vai­ku­tus deri­voin­nis­ta puhu­mat­ta­kaan. Perus­te­taan oma maa. Siel­lä kaik­ki homo­sek­su­aa­le­ja ja nai­sia sään­te­le­vä yhteis­kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko perus­tuu kvan­ti­ta­tii­vi­seen tutkimukseen.

 250. Itse äänes­tin ensim­mäis­tä ker­taa, Euro-vaa­lit pois­lu­kien, jota­kin muu­ta puo­luet­ta kuin vih­rei­tä. 90-luvun alus­ta äänes­tä­nee­nä en voi­nut olla ihmet­te­le­mät­tä sitä, miten enti­ses­tä, puo­luei­siin var­sin kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­nees­ta lii­tos­ta on tul­lut kui­vak­ka virkamiespuolue.

  Poli­tiik­ka ei ole asiain­hoi­toa, vaan se on kes­kus­te­lua — Han­nah Arend­tin sanoin se on lopu­ton­ta yri­tys­tä arti­ku­loi­da ero­jam­me ja jat­ku­vaa toi­min­taa, jos­sa ei tuo­te­ta jota­kin tiet­tyä lop­pu­tu­los­ta. Se ei siis ole työ­tä tai tuot­ta­mis­ta. Vih­reät näyt­ti muut­tu­neen uudek­si rkp:ksi, jol­la käy oikeas­taan mikä tahan­sa rat­kai­su. Kivas­ti sopeu­dut­tiin Van­ha­sen vir­ka­mies­ta­paan eikä pyrit­ty aukai­se­maan asioita.

  Ympä­ris­tö­asiat jäi­vät, mitä nyt kes­ki­tyt­tiin ker­to­maan, että ollaan ydin­voi­maa vas­tas­sa, mut­ta hal­li­tuk­ses­sa istu­taan kuin tat­ti. Has­sun­ku­ri­set nai­ma­la­kot herät­ti­vät myö­tä­hä­pe­ää. Olen­nai­set ilmas­to­po­liit­ti­set kysy­myk­set ja kulu­tus­kriit­ti­syys jäi­vät välistä.

  Tär­kein syy tai­si kui­ten­kin olla se, etten halun­nut antaa uut­ta man­daat­tia puo­lu­eel­le, joka on hal­li­tuk­ses­sa hukan­nut itsen­sä ja teh­tä­vän­sä. Ei vih­rei­tä tar­vi­ta hal­lin­noi­maan reaa­li­po­li­tii­kan pii­ris­sä: se edus­ti aika­naan kriit­tis­tä, tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa vas­ta­voi­maa, jos­sa nos­tet­tiin poliit­ti­sel­le agen­dal­le kysy­myk­siä ja uusia näkö­kul­mia. Nyt jää­tiin tois­te­le­maan omia värit­tö­miä tee­se­jä ja annet­tiin mui­den val­la­ta poliit­ti­nen keskustelu.

 251. Vil­le Komsi:

  Tämän blo­gin peuk­ku­pis­te­toi­min­to on aivan sekai­sin. Kun lukies­sa­ni yllä ole­vaa ket­jua ajoit­tain näpäy­tin peu­kun­ku­vaa vasem­mal­la hii­ren­puo­lik­kaal­la, kehu­pis­tei­den mää­rä nousi jos­kus 1:llä, taval­li­ses­ti 2:lla ja usein 3:lla”

  Ei se tai­da olla sekai­sin. Tätä on nyt luke­mas­sa niin pal­jon poruk­kaa, et peuk­ku­ja tulee koko ajan lisää ja kun ite peu­ku­tat niin ne muut­kin edel­li­sen refres­hin jäl­keen tul­leet peu­kut päi­vit­tyy kerralla.

 252. Ode hyvä,

  hup­su teo­ria vie­rit­tää oma tai Jyr­ki Kas­vin­kaan ääni­saa­liin pie­ne­ne­mi­nen vih­rei­den nais­ten “vasem­mis­to­fe­mi­nis­tien mai­neen” syyk­si. Ihan pure­mat­ta en tuo­ta niele.

  Näin vaa­ral­li­sia ja luo­taan­työn­tä­viä oli­vat ek-vaa­li­ta­voit­teet Vih­reil­lä Nai­sil­la täl­la ker­taa: “tavoit­tee­na on tasa-arvoi­nen ja sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kai­nen yhteis­kun­ta, jos­sa työ ja per­he on help­po sovit­taa yhteen, jos­sa kai­kil­la on oikeus riit­tä­vään toi­meen­tu­loon ja jos­sa eri­lai­suus ei joh­da eriar­voi­seen kohteluun”.

  Muus­ta sit­ten pidem­min jos­kus toiste.

 253. Pika-ana­lyy­sin sano­ma näyt­täy­tyy nopeas­ti luet­tu­na sil­tä että vih­rei­den poliit­ti­nen fokus on hukas­sa. Ei olla sitä, eikä tätä. Pyl­lis­te­tään ja kumar­re­taan sen ver­ran vilk­kaas­ti eri suun­tiin että käteen jää luu.

 254. Rea­lis­ti:

  1. Suo­ma­lai­set äänes­tä­vät maa­han­muut­to­myön­tei­siä ehdok­kai­ta. Edus­kun­nan ulko­puo­lel­le­kin jää­neet eri puo­luei­den maa­han­muut­to­myön­tei­set ehdok­kaat sai­vat pal­jon ääniä.

  2. Suo­ma­lai­set äänes­tä­vät femi­nis­te­jä. Femi­nis­teil­lä ei ole mitään vai­keuk­sia pääs­tä eduskuntaan.

  3. Suo­ma­lai­set vas­tus­ta­vat ydin­voi­maa. Esi­mer­kik­si nai­sis­ta vain 19 pro­sent­tia kan­nat­taa ydin­voi­man lisärakentamista.

  Niin, emmä tiiä onks kovin moni ollu tääl sitä miel­tä, et Vih­rei­den kan­nat­tais läh­teä “vas­tus­ta­maan” maa­han­muut­toa tai femi­nis­miä sinän­sä tai yksioi­koi­ses­ti tuke­maan ydinvoimaa. 

  Esim oma point­ti­ni oli, et ylen­palt­ti­sel­la ja kri­tii­kit­tö­mäl­lä mokut­ta­mi­sel­la lähin­nä kar­ko­te­taan äänes­tä­jiä. Jos sen sijaan mal­til­li­sem­min pun­nit­tais maa­han­muu­ton hait­to­ja ja hyö­ty­jä ja myön­net­täis jois­sain vas­ta­puo­len jär­ke­vis­sä poin­teis­sa ole­van perää sen sijaan et hei­lu­tet­tais jat­ku­vas­ti rasis­ti­kort­tia, luu­len et saa­tais pal­jon lisää äänes­tä­jiä mut­tei mene­tet­täis juu­ri ketään. Vas­taa­vas­ti kan­nat­ta­mal­la tasa-arvoa mut jät­tä­mäl­lä type­rim­mät femi­nis­ti­set kli­seet omaan arvoon­sa tus­kin mene­tet­täis hir­vees­ti äänes­tä­jiä ja luul­ta­vas­ti saa­tais pal­jon lisää. Ydin­voi­ma on ehkä vähän vai­keem­pi kysy­mys, kos­ka Vih­rei­den äänes­tä­jis­sä ilmei­ses­ti on suht pal­jon lähes uskon­nol­li­sia ydin­voi­man vas­tus­ta­jia. Tosin Vih­reet on taval­laan itse luo­nu tän uskon­nol­li­sen ydin­voi­man vas­tus­ta­jien poru­kan, joten ehkä ne vois riit­tä­väs­ti panos­ta­mal­la saa­da sen uskon myös purettua.

 255. Simo Mele­nius kir­joit­ti 19.4.2011 kel­lo 5:08:

  Vih­reil­lä on poliit­ti­ses­ti epä­kii­tol­li­nen roo­li olla top­puut­te­le­mas­sa talous­ke­hi­tys­tä ja kulu­tus­ta, jot­ta koko yhteis­kun­ta ei ajai­si täyt­tä vauh­tia päin koh­taa, jos­sa muka piti olla tun­ne­li. Parem­pi siis hidas­taa ajois­sa ja tör­mä­tä vain hiu­kan kuin jysäyt­tää täyt­tä vauh­tia kal­lioon. Tämä vaan on poliit­ti­ses­ti kovin kes­tä­mä­tön kan­ta, vaik­ka itse asias­sa sil­lä on yhteis­kun­nal­le pal­jon enem­män mer­ki­tys­tä aika­naan, tule­vi­na vuosikymmeninä.

  Vih­reys tar­koit­taa väis­tä­mät­tä sitä, että elä­mi­nen kal­lis­tuu, talous hidas­tuu, kulu­tus pie­ne­nee, pääs­töt mak­sa­vat ja verot nouse­vat, kun hyö­dyk­kei­den ja ihmi­sen elä­mi­sen hin­ta aset­tuu lähem­mäs oike­aa arvo­aan, joka ottaa huo­mioon myös luonnon.

  Nämä ovat poliit­ti­ses­ti täy­sin kes­tä­mät­tö­miä suun­tia, kun kukaan ei halua luo­pua saa­vu­te­tuik­si luul­luis­ta eduis­taan. Sil­ti jon­kun pitäi­si ajaa nii­tä­kin; Vih­reil­lä oli­si man­daat­tia sii­hen, jos poliit­ti­nen menes­tys ei oli­si näi­tä edellä.

  Sain oman­tun­non­pis­tok­sen tätä lukiessani. 

  Kir­joi­tin aiem­min tähän ket­juun esi­merk­ke­jä viher­mää­räyk­sis­tä, jot­ka rasit­ta­vat yksit­täis­ten kan­sa­lais­ten arkea ja kurit­ta­vat kukkaroa.

  Rasi­tus­ta ja kuri­tus­ta ja kiel­täy­myk­siä top­puut­te­lu väis­tä­mät­tä mer­kit­see, ja yri­tän olla sitä vas­tus­ta­mat­ta jos olen vakuut­tu­nut sii­tä että top­puut­te­lu on vält­tä­mä­tön­tä maa­il­man pelastamiseksi.

  Osmo, oli­si kovin hyvä jos lis­tai­sit blo­gii­si sel­lai­sia viher­mää­räyk­siä, jot­ka kurit­ta­vat isoa rahaa ja teol­li­suut­ta, toi­sin sanoen joi­den vai­ku­tus on suu­ri. Nyt minul­le tulee mie­leen vain jot­kut pääs­tö­kau­pas­ta kir­joit­ta­ma­si merkinnöt.

  Yksit­täi­sen ihmi­sen toi­mis­ta aiheu­tu­va maa­il­man tuho on uskon asia. Pai­kal­li­set ihmi­sen aiheut­ta­mat eko­ka­ta­stro­fit sen sijaan ovat fak­ta, ja nii­tä pys­ty­tään estä­mään juu­ri teol­li­suut­ta ja tuo­tan­to­lai­tok­sia viher­mää­räyk­sin kurit­ta­mal­la. Sik­si täl­lais­ten mää­räys­ten tie­tä­mi­nen oli­si tärkeää.

 256. Joku täl­lä foru­mil­la tai­si­kin jo nos­taa asian esil­le, mut­ta tuo­daan­pa se vie­lä uudes­taan. Itse en näki­si suur­ta remon­tin tar­vet­ta itse Vih­rei­den ohjel­mas­sa (no okei, sii­tä fanaat­ti­ses­ta ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­ses­ta voi­si jo luo­pua ja pun­ni­ta asioi­ta fak­to­jen poh­jal­ta), vaan suu­rem­pa­na ongel­ma­na näki­sin kyvyt­tö­myy­den myy­dä omat hyvät ideat suu­rel­le yleisölle.

  Ote­taan yksit­täi­se­nä esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa tämä onnel­li­suus­mit­ta­ri. Kuu­los­taa täy­sin itu­hip­pi-maa­il­man­pa­ran­ta­ja-hai­hat­te­li­ja ‑ideal­ta. Idea taus­tal­la on kui­ten­kin hyvä: mil­lä tasol­la ainoas­taan BKT ker­too ihmis­ten hyvin­voin­nis­ta? Jos kat­so­taan asioi­ta rea­lis­ti­ses­ti, suo­ma­lai­set eivät ole kos­kaan voi­neet talou­del­li­ses­ti näin hyvin, ja hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti voin sanoa, että puhe suo­ma­lai­ses­ta (rahal­li­ses­ta) köy­hyy­des­tä kuu­los­taa vähin­tään­kin fals­kil­ta (sanot­ta­koon tähän taus­ta­tie­to­na, että itse opis­ke­li­ja­na elän noin 600 eurol­la kuus­sa, enkä voi­si kos­kaan pitää itseä­ni köy­hä­nä). Kui­ten­kaan ihmi­set eivät voi hyvin, tus­kin ylei­ses­ti ottaen parem­min kuin pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, jol­loin talou­del­li­nen tilan­ne oli jo ihan toi­nen. Tähän pahoin­voin­tiin puut­tu­mi­nen oli­si erit­täin tär­ke­ää. Ja se hie­no idea saa­tiin puet­tua ter­miin onnel­li­suus­mit­ta­ri, joka var­mas­ti kar­koit­ti enem­män kan­nat­ta­jia kuin toi nii­tä lisää. Tämä vain yhte­nä esi­merk­ki­nä. (Toi­nen heti mie­leen tule­va asia perus­tu­lo, jota ei ole osat­tu perus­tel­la jär­ke­vä­nä, ei pel­käs­tään ideo­lo­gi­se­na vaih­toeh­to­na, niin hyvä kuin idea onkin.)

  Uskoi­sin, että Vih­rei­den vaki­tui­set kan­nat­ta­jat jak­sa­vat pereh­tyä puo­lu­een aja­miin asioi­hin suh­teel­li­sen hyvin, jol­loin ne hyvät ideat nouse­vat esil­le, mut­ta epä­var­ma äänes­tä­jä tus­kin täl­lais­ta panos­tus­ta jak­saa teh­dä. Niin­pä Vih­rei­den aja­mat asiat jää­vät suu­rel­ta ylei­söl­tä etäi­sek­si hihhulitouhuksi.

 257. Olen pit­kään äänes­tä­nyt vih­rei­tä mut­ta nyt annoin ääne­ni muu­al­le. Vih­rei­den aja­ma poli­tiik­ka rupe­aa käy­mään lii­an han­ka­lak­si ja ahnaak­si työ­läi­sen lom­pa­kol­le. Kaik­kial­le tun­ge­taan vain vero­ja, mak­su­jam, kep­piä ja kyt­täys­jär­jes­tel­miä. Ei kii­tos täl­lä ker­taa. Kat­sel­laan seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa uudestaan.

 258. Dema­rit mene­ti­vä ääniä ja kakis paik­kaa edus­kun­nas­sa. Vasem­mis­to­lii­to samoin ment­ti ääniä ja kol­me paik­kaa 17:stä. Sil­ti vaa­li­val­vo­jai­si­sa sel­väs­ti oli rei­pas tun­nel­ma. — Kokoo­mus menet­ti 6 paik­kaa — ja viet­ti­vät voitonjuhlia.

  Vih­reät menet­ti­vät ääniä n. 1,5 %-yksik­köä eli saa­vut­ti­vat vuo­den 2003 tason. Pai­kois­sa men­tys oli tosin hur­ja. Mis­tä tämä defaitismi?

 259. Ket­ju on jo yli­pit­kä mut­ta luin vih­reäl­lä koros­te­tut puheen­vuo­rot (äänes­tys­toi­min­to on erin­omais­ta luki­joi­den pal­ve­lua) ja niis­sä on lois­ta­vaa asi­aa, vähän jois­sa­kin koh­dis­sa var­maan pos­ket kuu­mot­ti­vat kun osui niin hyvin koh­dil­leen. Olen vih­rei­den jäsen. 

  Anni Sin­ne­mä­ki on teh­nyt hyvän työn mut­ta nyt tar­vi­taan uusi puheenjohtaja. 

  Kuu­lin, että vih­reät ovat eilen ja tänään saa­neet ennä­tys­tah­tiin uusia jäse­niä. Nyt on tilai­suus uudis­taa puoluetta.

 260. Sin­ne­mä­ki on ollut kuu­le­man mukaan monis­sa tilai­suuk­sis­sa hyvin välin­pi­tä­mä­tön nuo­ris­ta kuun­te­li­jois­taan. Tämä oli pis­tä­nyt sil­mään monia tut­tu­ja­ni, jot­ka peri­aat­tees­sa voi­si­vat äänes­tää vih­rei­tä. Eikö puheen­joh­ta­jan pitäi­si olla kiin­nos­tu­nut poten­ti­aa­li­sis­ta kannattajista?

 261. TM:n kans­sa täy­sin samaa miel­tä. Ongel­ma on vaan Suo­mes­sa sii­nä että pal­ve­lui­den veroas­te (tulo­ve­rot, elä­ke­mak­sut ja ALV) on niin kovin kor­kea. Ja sitä ei voi oikein las­kea ilman että koko­nais­ve­roas­tet­ta las­kee, kun teol­li­suut­ta ei ole meil­lä tapa­na käy­tän­nös­sä verot­taa. Käy­tän­nös­sä Suo­men vero­jär­jes­tel­mä sub­ve­no­ti perus­tuo­tan­toa ja verot­ta pal­ve­lui­ta, ja sit­ten ihme­tel­lään mis­tä kum­pu­aa rakennetyöttömyys.

 262. ■Emi­lia kir­joit­ti 18.4.2011 kel­lo 14:12

  Soi­ni lupa­si, että uusi hal­li­tus ajaa ohjel­mas­saan kon­ser­va­tii­vi­sia arvo­ja, jos perus­suo­ma­lai­set ovat muka­na. Soi­nin mukaan arvo­kon­ser­va­tis­mi tulee näky­mään kon­kreet­ti­ses­ti sii­nä, että per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja jär­jes­tys sekä armei­jan ase­ma eivät heik­ke­ne.” (HS)

  Itket­taa ihan tata lukies­sa. Yrit­ta­kaa pis­taa kam­poi­hin niin kovas­ti kuin kym­me­nen ihmi­sen edus­kun­ta­ryh­ma vaan voi.
  ——
  Otan osaa koko sydä­mes­tä­ni, sil­lä nuo­han ovat ihan hir­vei­tä arvo­ja. Var­sin­kin hyvät tavat sekä laki ja järjestys.

 263. Kos­ka olen äänes­tä­nyt vih­rei­tä niin kau­an kuin muis­tan, niin täs­sä minun syy­ni, mik­si en teh­nyt sitä täl­lä kertaa:

  1. Vaik­ka Brax teki hyvää työ­tä vaa­li­ra­hoi­tus­lain suh­teen, niin myy­mä­lä­var­kaus­ti­lan­teen hän räjäyt­ti. Vai­mo­ni työ kau­pan myy­jä­nä on muut­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti stres­saa­vam­mak­si, kun mis­tään piit­taa­mat­to­mat var­kaat ovat jat­ku­va­na riesana.

  2. Vih­rei­den kyke­ne­mät­tö­myys tun­nus­taa, että EU-pääs­tö­kaup­pa oli vika­tik­ka ja että uusi jäte­ve­sia­se­tus on todel­la­kin pas­ka­la­ki. Ympä­ris­tön tilaa ei paran­na se, että ihmi­siä kiusa­taan ja työ­pai­kat kar­kaa­vat Suo­mes­ta muualle.

  3. Sun­nun­tai­au­kio­lot. Vih­reät oli­vat muka­na varas­ta­mas­sa minun ja vai­mo­ni yhteis­tä aikaa. Iri­na Krohn kir­joit­ti, muis­taak­se­ni jos­kus aikio­naan Vih­reäs­sä Lan­gas­sa, kau­niis­ti sun­nun­tai­py­hien puo­les­ta. Ikä­vä tulee näi­tä aiko­ja, kun puo­lu­ees­ta löy­tyi vie­lä inhim­mi­lis­tä lämpöä.

  4. Nais­ten 80% palk­ka ei vaan ole totta.

  5. Vegaa­ni­hör­höi­ly. Onko vih­reät joku uskon­lah­ko, joka halu­aa mää­räil­lä mitä ihmi­set saa­vat syö­dä? Haloo!

  6. Hämees­sä vain Kir­si Ojan­suul­la oli sau­mat jat­koon, ja hän edus­taa sitä puo­lu­een höl­möm­pää sii­peä, jota en halua tukea.

  Yleen­sä ottaen tun­tuu, että vih­reät tar­vit­se­vat rei­lus­ti lisää maa­lais­jär­keä. Jalat maa­han, tur­ha kuvi­tel­la, että oli­sit­te miten­kään eri­tyi­sen fiksuja.

 264. Pari yleis­tä kom­ment­tia kommentteihin.

  Suh­teel­li­suu­den­ta­ju. Vih­rei­tä mor­ka­taan aiheet­ta, jen­gi perä­ky­lil­lä vas­tus­taa peri­aat­tees­ta, jne. No mitä puo­luet­ta ei vas­tus­te­ta perus­tein joi­den yhteys ko. puo­lu­een toi­min­taan on vähin­tään­kin satun­nais­ta? Kes­kus­ta? RKP? Kokoomus?

  Samoin ihan mil­le tahan­sa puo­lu­eel­le käy neu­vo että tekee jotain ja ker­too sii­tä. Ver­be­jä, ei adjektiiveja.

  Tämän vai­ku­tuk­ses­ta kenen­kään kan­na­tuk­seen en osaa sanoa, mut­ta yksi poliit­ti­nen tabu jon­ka soi­sin mur­tu­van: Oli­si­ko se nyt niin kama­la jos joku polii­tik­ko jos­kus sanoi­si että sös­sit­tiin, ei tie­det­ty, ei ymmär­ret­ty, tuli kii­re, ei vaan saa­tu kan­na­tus­ta, tms. Minä tie­dän että tuo on arki­päi­väis­tä poli­tii­kas­sa, ja osaan lukea rivien välis­tä. Useim­mat eivät tie­dä ja osaa, ja ihmet­te­le­vät sit­ten mik­si ne kaik­ki vaan hymyi­lee kun hom­mat menee päin seiniä?

 265. Onnit­te­lut eduskuntapaikasta 

  Toi­von vih­rei­den jat­ka­van mal­til­li­sel­la, vapaa­mie­li­sel­lä lin­jal­la. Tie­de­puo­lu­een iden­ti­teet­ti oli­si todel­la hyvä, mut­ta pelk­kä ima­go ei rii­tä — sen pitää olla entis­tä enem­män tot­ta. (Vaa­ti­nee jois­sa­kin asiois­sa luo­pu­mis­ta ideo­lo­gi­sis­ta kan­na­no­tois­ta.) Ilmas­toa­sias­sa soi­sin vih­rei­den kui­ten­kin ole­van nykyis­tä päättäväisempiä. 

  voi­mia töihin

 266. lope­te­taan rat­sas­ta­mi­nen eri­näis­ten uhri­ryh­mien kus­tan­nuk­sel­la’ (Rogue)
  Toi­saal­ta, toi­saal­ta. Pal­jon­ko tuo­ta oikeas­taan teh­dään? Tie­tys­ti jokai­nen pöh­kö kir­joi­tus Voi­mas­sa tms. menee joka tapauk­ses­sa puna­vi­her­hip­pien piik­kiin. Ellei puo­lue tosi­aan muu­ta lin­jaan­sa ja jätä sovin­nol­la tiet­tyä akti­vis­ti­jen­giä Vasem­mis­to­lii­tol­le. Itse koen esim. uhrio­lym­pia­lai­set ja kie­li­po­lii­sit vas­te­mie­li­sik­si ilmiöik­si, mut­ta eipä nois­ta ole pääs­ty eroon mis­sään muu­al­la­kaan, jos nii­tä har­ras­ta­vat poru­kat on halut­tu pitää muka­na. Ja aktii­vi­sia ne kyl­lä ovat. Ei kai Soi­ni­kaan pidä Hal­la-ahon jen­giä puo­lu­ees­saan muu­ta kuin sik­si, että niis­tä on aktii­vi­suu­des­saan enem­män hyö­tyä kuin haittaa.
  ‘ale­taan oikees­ti pel­kän sana­he­li­nän sijaan aja­maan libe­raa­le­ja arvo­ja ylei­ses­ti, ei ainoas­taan homo/t­ran­su- yms. kysy­myk­sis­sä’ (Rogue)
  Tuos­sa voi­si olla ide­aa. ‘Arvo­li­be­raa­lius’, joka tar­jo­aa vähem­mis­töi­hin kuu­lu­mat­to­mal­le vain tun­teen omas­ta moraa­li­ses­ta parem­muu­des­ta, ei kolah­da kaik­kiin. Laa­jem­min tul­kit­tu libe­raa­lius tar­joai­si enem­män useammille.

 267. Riit­ta,

  Mitä ihmeen piikittelyä?

  Sehän on vain hie­no hom­ma, että ryh­mä­ko­kouk­sis­sa on ammat­ti­tai­toi­nen juon­ta­ja omas­ta takaa. 

  Toi­vot­ta­vas­ti onni suo­sii Osmoa paik­ka­jaos­sa — ei tule aika pit­käk­si, kun vie­res­sä istuu hölöt­tä­jä juma­lan armosta.

 268. Kyse­lin vaa­li­vii­kol­la kah­del­ta vih­rei­den vaa­li­mai­nos­ten jaka­jil­ta: Ker­ro minul­le yksi­kin asia, mik­si minun, suu­rim­man ikä­luo­kan elä­ke­läi­sen oli­si aihet­ta äänes­tää vihreitä?

  Vas­taus­ta ei tul­lut vaik­ka kes­kus­tel­tiin ystä­väl­li­ses­sä hen­ges­sä 26 v‑opiskelijan kanssa.
  Täs­tä kum­pu­aa yksi vih­rei­den rasis­min muo­to ts. ikä­ra­sis­mi. Arhin­mäen poru­kal­la tätä rasi­tet­ta ei ollut.

  Äänes­tä­jiin uppo­si myös huo­nos­ti vih­rei­den aja­ma ener­gia­po­li­tiik­ka jos säh­kö­las­ku on jo kal­lis­tu­mas­sa kym­me­niä prosentteja.

  Ja elä­keiän nos­to tus­kin kor­jaa työ­elä­män rasit­ta­vuut­ta kun niin monet uupu­vat ennen eläkeikää.

  Aikoi­naan ruti­köy­hä­nä, velak­si opis­kel­leel­la oli kii­re val­mis­tua. Mihin se kii­re nyky­po­ru­kal­ta on unohtunut?

  Ja hoke­ma kehi­tyk­sen edel­lä kävi­jyy­des­tä ärsyt­tää kun se tar­koit­taa kan­san lait­ta­mis­ta mak­su­mie­hek­si sekä koekaniiniksi.

  Toi­vo­tan menes­tys­tä hyvien asioi­den ajamiseen.

  Ter­vei­sin työ­elä­mäs­sä monen sor­tin pääl­lik­kö ja ylem­pien ent. pääluottamusmies

 269. Ja vie­lä yksi ylei­nen meta­kom­ment­ti mitä kadun jo val­miik­si, saa sen­su­roi­da. Jos se ei ole rasis­mia että koko­nai­sia etni­siä ryh­miä ehdo­te­taan joten­kin kuri­tet­ta­van, vaik­ka­pa teke­mäl­lä nime­no­maan hei­dän maas­sao­los­taan vai­keam­paa, kos­ka jot­kut ryh­mät jäse­net teke­vät rikok­sia, niin mikä sit­ten on? Miten se on Ahme­din vika jos Meh­met on rois­to? Mikä sii­nä on että ihmi­sil­le jot­ka aina­kin ker­to­vat ole­van­sa kovin huo­lis­saan län­si­mai­sis­ta yksi­lön­va­pauk­sis­ta kel­paa efek­tii­vis­ti kol­lek­tii­vi­set rangaistukset?

 270. Oli­kos tuo Emi­lian pos­taus joku trol­laus vai mitä ihmet­tä? Per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja jär­jes­tys ja armei­jan ase­man tur­vaa­mi­nen eivät äkki­sel­tään kuu­los­ta kovin­kaan huo­noil­ta tavoitteilta. 

  On tie­tys­ti monia kei­no­ja miten nuo asiat saa­daan toteu­tu­maan, mut­ta pää­mää­ri­nä ne ovat minus­ta aika lail­la kannatettavia,

  Per­heen ase­ma. Noh, per­heel­li­se­nä voi­sin sanoa että tämä on aika pal­jon lähem­pä­nä hyvää asi­aa kuin jos­tain luke­ma­ni femi­nis­ti-sii­ven tavoi­te sii­tä että per­he-elä­män ja työ­elä­män yhdis­tä­mi­sen tulee olla help­poa. Ei se nyt vaan ole help­poa. Se aika jon­ka olet töis­sä, et ole per­heen kans­sa. Olit sit­ten mies tai nai­nen. Per­he-elä­mä tar­koit­taa käsit­tee­nä “ei-työ­elä­mää”. Sitä voi vään­tää ja kään­tää, mut­ta ei se totuus sii­tä muuk­si muutu. 

  Hyvät Tavat. Tämän toteu­tu­mi­nen riip­puu tie­tys­ti sii­tä, mitä ovat hyvät tavat ja mitä ei. Näi­tä kan­nat­taa Vih­rei­den­kin läh­teä mukaan mää­rit­te­le­mään, ja samal­la voi kes­kit­tyä etsi­mään kei­no­ja, joil­la hyvät tavat säi­ly­te­tään yhteis­kun­nas­sa ilman kep­piä ja pak­koa. Sii­nä vai­hees­sa ne eivät nimit­täin ole enää hyviä tapo­ja, vaan pelon ja alis­tu­mi­sen sane­le­mia opit­tu­ja eleitä.

  Laki ja Jär­jes­tys. Edel­leen, erit­täin kan­na­tet­ta­vaa, että lakia ja jär­jes­tys­tä nou­da­te­taan. Se, mihin voi sit­ten kiin­nit­tää huo­mio­ta, on se, että mitä nämä laki ja jär­jes­tys sisältävät. 

  Armei­jan ase­man tur­vaus. Mie­les­tä­ni on erit­täin suo­ta­vaa, että val­tiol­la on armei­ja, jon­ka ase­ma on vakaa ja tur­vat­tu, ver­rat­tu­na vaik­ka­pa armei­jaan, joka on raken­teel­taan hor­ju­va, kor­rup­toi­tu­nut ja jos­sa käs­ky­jä nou­da­te­taan tai ei nou­da­te­ta vähän sen mukaan kenel­tä ylem­mäl­tä käs­ky tulee. Täl­läi­nen armei­ja voi­daan saa­vut­taa myös esim vali­koi­dul­la ase­vel­vol­li­suu­del­la, jopa parem­min kuin nykyi­sel­lä, kos­ka täl­löin ole­tuk­se­na mukaan saa­daan moti­voi­tu­neem­paa poruk­kaa ja heil­le kun­non veh­keet ja jotain lei­vän pääl­le. Tämä kan­nat­taa ker­toa myös Persuille. 

  Jos oli­sin Vih­reä, en tais­te­li­si yhtä­kään näis­tä ehdo­te­tuis­ta tee­mois­ta vas­taan, vaan pyr­ki­sin vai­kut­ta­maan sisäl­töön siten, että ne ovat mie­lek­käi­tä ja järkeviä.

 271. Oikeas­taan vih­reil­lä ei näis­sä vaa­leis­sa ollut omaa roo­lia, mut­ta moni megat­ren­di vei ääniä aivan toi­seen suuntaan. 

  Vih­rei­den van­ha ydin­voi­ma­vas­tai­suus ei ollut näis­sä vaa­leis­sa enää kurant­ti aihe. Rat­kai­se­vat pää­tök­set ydin­voi­mas­ta teh­tiin käy­tän­nös­sä vii­me vaa­li­kau­del­la, eikä vih­reis­tä ollut nii­tä torppaamaan. 

  Samal­la asial­la on myös kään­tö­puo­len­sa. Ydin­voi­maa JA luon­non­suo­je­lua kan­nat­ta­vat SEKÄ per­su­ja vas­tus­ta­vat saat­toi­vat jopa äänes­tää vih­rei­tä täl­lä ker­taa. Näin kävi omal­la koh­dal­la, vaik­ka ydin­voi­man vas­tai­nen kyn­nys­ky­sy­mys hal­li­tuk­seen menos­ta näyt­ti lähin­nä kor­nil­ta pilal­ta ja type­räl­tä vedol­ta pudot­tau­tua pois hal­li­tuk­ses­ta joka tapauk­ses­sa. Jos kal­tai­sia­ni ydin­vih­reil­tä tuli enem­män­kin ääniä, niin van­haa kan­na­tus­ta mene­tet­tiin vie­lä­kin enemmän.

  Kan­san syvis­sä riveis­sä par­hail­laan vel­lo­va 95E10 ben­sa­ka­pi­na bio­polt­toai­nei­ta vas­taan menee monen mie­les­sä vih­rei­den aiheut­ta­mien vir­hei­den piik­kiin. Jär­jel­lä näin ei tie­ten­kään ole, mut­ta bens­a­pum­pul­la lopul­li­nen vali­ta teh­dään tun­teen ja huhu­jen varassa.

  Vaa­lit oli­vat tun­ne­vaa­lit. Halut­tiin oikais­ta van­ho­ja vää­ryyk­siä seu­rauk­sis­ta piit­taa­mat­ta. Näi­tä oli­vat mm. tuki­ra­has­tot ja tai­tet­tu indek­si. Sin­ne­mä­ki puo­lus­ti vaa­li-illas­sa voi­mal­la tai­tet­tua indek­siä aivan jär­ke­vin perus­tein. Nyt ei kai­vat­tu jär­ki­pe­rus­tei­ta. Elä­ke­läis­vih­reät kar­koi­tet­tiin var­mas­ti. Jär­keen oli vaan väsytty.

  Vih­rei­den piik­kiin meni­vät aina­kin ener­gia­ve­ro­jen nos­tot, pel­ko tie­tul­leis­ta ja maa­han­muu­ton ongel­mat. Täl­lä ker­taa ei halut­tu äänes­tää lisää itse­ruos­kin­taa vaan mie­lum­min epä­rea­lis­ti­sia­kin lupauk­sia paremmasta.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen uhka ja sen vaa­ti­mat toi­met oli­vat koko­naan pois­sa vaa­li­kes­kus­te­lus­ta. Ihmi­set ovat väsy­neet myös tuo­hon tuhon ennus­tee­seen. Jär­ki ja tut­ki­mus­tu­lok­set eivät mais­tu. Eten­kään kovan pak­kas­tal­ven jälkeen.

  Leik­kaus­lis­to­jen yleis­suo­sik­ki tun­tui ole­van puo­lus­tus­bu­dejt­ti ja val­tion tie­to­tek­nii­kan mil­jar­di. Vih­rei­den tuli­si olla myös kehi­tys­puo­lue, jon­ka sano­man mukaan parem­piin pro­ses­sei­hin ja jär­jes­tel­miin tuli­si sat­sa­ta lisää. Sehän on ainoa kons­ti mer­kit­tä­väs­ti tehos­taa val­tion- ja kun­ta­hal­lin­to­ja. Täl­lä vaa­li­kau­del­la tai­taa Alba­nia­kin ohit­taa Suo­men tie­to­yh­teis­kun­ta­ver­tai­lus­sa. Tätä vies­tiä itse kai­pa­sin, mut­ta ehkä kas­vo­ton tie­to­tek­niik­ka kel­pa­si myös vih­reil­le sopi­van epä­mää­räi­se­nä leik­kaus­koh­tee­na kos­ka asi­aan ei tartuttu.

  Megat­ren­di oli lait­taa pää pen­saa­seen. Uhat var­sin­kin kur­jis­tu­vas­sa val­tion­ta­lou­des­sa oli­vat ras­kaan laman jäl­keen lii­an pelot­ta­via saman tien kohdattaviksi.

 272. Poli­tii­kas­sa pär­jää­mi­nen on yhä enem­män mie­li­ku­vis­ta kiin­ni ja tus­kin­pa tren­di toi­seen suun­taan kääntyy.

  Hel­poin yksit­täi­nen kei­no muut­taa mie­li­ku­via on puo­lu­een keu­la­ku­vaa vaih­ta­mal­la. Yksinkertaista.

 273. Olen ollut uskol­li­nen vih­rei­den äänes­tä­jä ja haluai­sin sitä olla jat­kos­sa­kin. Olen näh­nyt vih­reät libe­raa­li­na ja yllä­tyk­sel­li­se­nä, mut­ta kui­ten­kin valis­tu­nee­na, vas­tuul­li­se­na ja rea­lis­ti­se­na puo­lu­ee­na, jos­sa taus­tal­la ja läh­tö­koh­ta­na on vah­va arvo­poh­ja. Nyt kui­ten­kin tun­tuu, että vih­reis­sä val­lit­see joku lamaut­ta­va hys­te­ria tai per­su­pa­niik­ki, jon­ka alle hyvä on jäänyt.

  Toi­voi­sin, että jat­kos­sa vih­reät kes­kit­tyi­si­vät omien aja­tus­ten­sa esiin­tuo­mi­seen, eikä yri­tet­täi­si vain huu­del­la mui­den pääl­le kuin­ka huo­no­ja nuo muut ovat. Yrit­täi­sit­te pro­fi­loi­tua ihan itse­nän­ne eikä jon­kun vas­tus­ta­ja­na. Ker­to­kaa mik­si tei­dän aja­tuk­sen­ne ovat hyviä. Kos­ka ne ihan oikeas­ti sitä ovat (olleet).

  En haluai­si näh­dä vain vaa­ti­muk­sia esi­mer­kik­si yksi­tyi­sau­toi­lun rajoit­ta­mi­ses­ta, kun sen sijaan kan­nat­tai­si koros­taa ja ajaa jouk­ko­lii­ken­teen paran­ta­mis­ta ja uudis­ta­mis­ta niin hyväk­si, että ei kan­na­ta autoil­la. Ydin­voi­man kate­go­ri­sen vas­tus­ta­mi­sen sijaan tuo­tai­siin vas­tee­no­tet­ta­via, oikei­ta vaih­toeh­to­ja ja inno­vaa­tioi­ta, ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mis­ta esiin. Kulu­tus­ve­ro­jen korot­ta­mi­sen rin­nal­la ker­rot­tai­siin ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen alen­ta­mi­ses­ta, jol­loin jos halu­aa kulut­taa, on sii­hen vähän enem­män käy­tet­tä­vis­sä rahaa­kin. Jne.

  Kes­kit­ty­kää sii­hen, että ihmi­sil­lä on ja säi­lyy valin­nan­va­paus ja ‑oikeus, mut­ta te teet­te “oikeis­ta” valin­nois­ta help­po­ja ja toi­vot­ta­vas­ti myös kan­nat­ta­vam­pia sekä mukavia.

  Asiois­ta pitäi­si pys­tyä myös kes­kus­te­le­maan. Maa­han­muut­to­kaan kun ei ihan hal­lit­se­mat­to­ma­na ja vapaa­na ole kenen­kään etu var­maan tei­dän­kään mie­les­tä. Eikä nais­kiin­tiöil­lä paran­ne­ta nais­ten asemaa.

  Olkaa innos­tu­nei­ta paran­ta­maan maa­il­maa, mut­ta teh­kää se rea­lis­ti­ses­ti mut­ta roh­keas­ti. Pis­teet tääl­tä esi­mer­kik­si onnel­li­suus­mit­ta­ria ja perus­tu­loa kos­ke­vis­ta avauk­sis­ta sekä “low-life” ‑elä­män­tyy­lin esiintuomisesta.

  Ja vie­lä lopuk­si: toi­voi­sin, että vih­reät eivät yri­tä pro­fi­loi­tua akse­lil­la oikeis­to-vasem­mis­to kum­paan­kaan pää­hän kovin kovas­ti, itseä­ni on hive­nen häi­rin­nyt mie­li­ku­va vasemmistopuolueesta.

 274. tpyy­luo­ma:

  Ja vie­lä yksi ylei­nen meta­kom­ment­ti mitä kadun jo val­miik­si, saa sen­su­roi­da. Jos se ei ole rasis­mia että koko­nai­sia etni­siä ryh­miä ehdo­te­taan joten­kin kuri­tet­ta­van, vaik­ka­pa teke­mäl­lä nime­no­maan hei­dän maas­sao­los­taan vai­keam­paa, kos­ka jot­kut ryh­mät jäse­net teke­vät rikok­sia, niin mikä sit­ten on? Miten se on Ahme­din vika jos Meh­met on rois­to? Mikä sii­nä on että ihmi­sil­le jot­ka aina­kin ker­to­vat ole­van­sa kovin huo­lis­saan län­si­mai­sis­ta yksi­lön­va­pauk­sis­ta kel­paa efek­tii­vis­ti kol­lek­tii­vi­set rangaistukset?

  Aika opti­maa­li­nen kom­ment­ti, jos tar­ko­tuk­se­na on yrit­tää saa­da kes­kus­te­lu läh­te­mään lapa­ses­ta. Tää ket­ju­han on tähän men­nes­sä pysy­ny aika hyvin asia­poh­jal­la, eikä (juu­ri) kukaan oo tain­nu esit­tää tol­las­ta mitä päi­vit­te­let. Toi­vot­ta­vas­ti jen­gi ei mee tohon provoon…

 275. Itseä­ni ärsyt­tää vih­reis­sä samat asiat, mitä monet ovat tääl­lä jo lis­tan­neet: Braxin kysee­na­lai­set saa­vu­tuk­set sanan­va­pau­den alal­la, höl­mö­jen suku­puo­li­kiin­tiöi­den aja­mi­nen, maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sen kuit­taa­mi­nen pel­käs­tään nat­si­kort­tia hei­lut­ta­mal­la ja ylei­nen oman moraa­li­sen parem­muu­den koros­ta­mi­nen ja mui­den syyl­lis­tä­mi­nen. Vih­rei­den talous­po­liit­ti­set näke­myk­set ovat omas­ta mie­les­tä­ni myös lii­kaa vasem­mal­le kal­lel­laan. Nämä ovat kui­ten­kin kaik­ki lopul­ta toi­sar­voi­sia kysy­myk­siä ver­rat­tu­na ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­seen, ja mikä­li vih­reät vain ajai­si­vat rea­lis­tis­ta poli­tiik­kaa pääs­tö­vä­hen­nys­ten aikaan­saa­mi­sek­si, siir­tyi­sin kokoo­muk­sen riveis­tä vih­rei­den äänes­tä­jäk­si. Mut­ta kun ei.

  Voi tie­tys­ti olla että kan­na­tuk­sen mak­si­moi­mi­sen kan­nal­ta vih­rei­den kan­nat­taa kil­pail­la vasem­mis­to­lii­ton kans­sa sii­tä, kum­pi esit­tää ideo­lo­gi­ses­ti oikeaop­pi­sem­pia näke­myk­siä uusiu­tu­vas­ta ener­gias­ta, ydin­voi­mas­ta ja nykyi­sen kal­tai­ses­ta talous­kas­vus­ta luo­pu­mi­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä. Mikä­li kui­ten­kin olet­te tosis­san­ne ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen, kan­nat­tai­si mie­luum­min kokeil­la, pal­jon­ko ääniä oli­si hie­man prag­maat­ti­sem­mal­la lähes­ty­mis­ta­val­la saa­ta­vis­sa siel­tä oikeal­ta reunalta. 

  Sil­lä niin kuin Paa­si­ki­vi jo aika­naan tote­si, tosi­asioi­den tun­nus­ta­mi­nen on vii­sau­den alku. Ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen ne tun­nus­ta­mis­ta kai­paa­vat tosi­asiat ovat seuraavat:
  — Maa­il­man ener­gian­ku­lu­tus tulee kas­va­maan tasai­sen tap­pa­vaan tah­tiin seu­raa­vien vuo­si­kym­me­nien aika­na, eikä mikään mah­ti maa­il­mas­sa voi sitä estää. Kii­na­lai­set ja intia­lai­set kun tus­kin innos­tu­vat degrowth-ajat­te­lus­ta ihan lähiaikoina.
  — Sel­lais­ta mää­rää tukiais­ra­ho­ja ei maa­il­mas­ta löy­dy­kään, että fos­sii­li­set saa­tai­siin nyky­tek­no­lo­gial­la kor­vat­tua uusiutuvilla.
  — Pel­kät poliit­ti­set sopi­muk­set eivät myös­kään auta pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­sä, mikä­li tar­jol­la ei ole pääs­töt­tö­miä vaih­toeh­to­ja, jot­ka kyke­ne­vät aidos­ti kil­pai­le­maan fos­sii­lis­ten kans­sa. Paraa­tie­si­merk­ki­nä täs­tä Kana­da, joka on pyyh­ki­nyt Kio­ton sopi­muk­sel­la per­seen­sä sen jäl­keen, kun se on alka­nut hyö­dyn­tää öljyhiekkavarojaan(mikä sivu­men­nen sanot­tu­na on aivan jär­kyt­tä­vää luon­non­rais­kaa­mis­ta vaik­ka mitään hii­li­diok­si­dion­gel­maa ei olisikaan).

  Vaik­ka nykyis­ten kevyt­ve­si­reak­to­rei­den­kin avul­la on tek­ni­ses­ti täy­sin mah­dol­lis­ta vähen­tää pääs­tö­jä merkittävästi(olemassa ole­va­na esi­merk­ki­nä täs­tä Rans­ka), lie­nee nii­den raken­ta­mi­nen maa­il­man­laa­jui­ses­ti riit­tä­vän nope­aan tah­tiin kui­ten­kin poliit­ti­sis­ta syis­tä mahdotonta(mikä ei tosin ole mikään teko­syy olla raken­ta­mat­ta nii­tä Suo­meen), joten yksi­nään ne eivät rii­tä hii­li­diok­si­dion­gel­maa rat­kai­se­maan. Uskal­lan­kin väit­tää, että ainoa rea­lis­ti­nen kei­no todel­la mer­kit­tä­vien pääs­tö­vä­hen­nys­ten aikaan­saa­mi­sek­si on tek­no­lo­gi­nen val­lan­ku­mous niin uusiu­tu­vien ener­gian­läh­tei­den kuin ydin­voi­man­kin alal­la. Tämän val­lan­ku­mouk­sen syn­tyä ei kui­ten­kaan ede­sau­te­ta tuke­mal­la nykyi­ten talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­mat­to­mien tuu­li­voi­ma­loi­den raken­ta­mis­ta, vaan inves­toi­mal­la poten­ti­aa­lis­ten läpi­mur­to­tek­no­lo­gioi­den tut­ki­muk­seen ja tuotekehitykseen. 

  Yksi täl­lai­nen tek­no­lo­gia oli­si juu­ri­kin mm. Kaj Luu­kon mai­nit­se­ma toriu­mia polt­toai­nee­naan käyt­tä­vä sula­suo­la­reak­to­ri, joka rat­kai­si­si käy­tän­nös­sä kaik­ki ne ongel­mat, joi­den takia ydin­voi­maa yleen­sä vastustetaan(onnettomuusriski lähes­tul­koon ole­ma­ton ver­rat­tu­na nyky­ään raken­net­ta­viin lai­tok­siin, jot­ka nekin ovat Fukus­hi­mas­sa pok­sah­del­lei­ta sata ker­taa tur­val­li­sem­pia, ei tuo­ta pit­käi­käis­tä ydin­jä­tet­tä, polt­toai­neen lou­hin­nan ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set mini­maa­li­set, ei voi­da käyt­tää edes teo­rias­sa ydin­a­se­kel­poi­sen mate­ri­aa­lin tuot­ta­mi­seen). Jos vih­reät siis lak­kai­si­vat vas­tus­ta­mas­ta uskon­nol­li­sel­la vim­mal­la kaik­kea, mihin liit­tyy sana ydin, ja oli­si­vat sen sijaan val­mii­ta inves­toi­maan puo­let­kin tuu­li­voi­ma­tu­kiai­siin täl­lä het­kel­lä aio­tuis­ta rahois­ta torium­reak­to­rei­den kehi­tys­oh­jel­maan, oli­si tämä jo minul­le riit­tä­vä syy äänes­tää vih­rei­tä. Ei kai kukaan kovim­pia lin­ko­la­lai­sia lukuun otta­mat­ta vas­tus­ta entis­tä tur­val­li­sem­pien ja vähä­pääs­töi­sem­pien auto­jen kehit­tä­mis­tä­kään sil­lä perus­teel­la, että 50-luvun Mos­set oli­vat hen­gen­vaa­ral­li­sia ja juma­lat­to­man saas­tut­ta­via vehkeitä.

 276. Eikö­hän vih­rei­den ongel­ma ole hirt­täy­ty­mi­nen sin­ne rai­tio­vau­nu­jen ja kan­ta­kau­pun­gin puis­to­te­ras­sien puna­vii­ni­höy­ryi­hin. Minis­te­ri­au­ton peh­meäl­le taka­pen­kil­le. Vii­des­tä mil­joo­nas­ta suo­ma­lai­ses­ta kui­ten­kin vie­lä suu­rin osa asuu tääl­lä susi­ra­jan parem­mal­la puo­lel­la. Tääl­lä­kin on elä­mää, jos asia on joil­ta­kin pääs­syt unoh­tu­maan. Minä aina­kin Alta­tais­te­lun ja vaik­ka­pa Susi­suon ruis­ku­tus­ten vas­tus­tus­ve­te­raa­ni­na vit­tuun­nuin totaa­li­ses­ti ja ääne­ni meni per­suil­le. Täy­sin tie­toi­ses­ti. Tuo maa­han­muut­to ja homo­kes­kus­te­lu on aivan pro­mil­le­ta­soa mer­ki­tyk­sel­tään oikei­siin asioi­hin ver­rat­tu­na. Yli­mie­li­nen met­ri­po­lis­no­bis­mi on tämän­päi­vän todel­lis­ta junt­tiut­ta. Hie­man vaa­ti­mat­to­muut­ta, toivon.

 277. Mark­ku af Heurlin:

  Vih­reät menet­ti­vät ääniä n. 1,5 %-yksik­köä eli saa­vut­ti­vat vuo­den 2003 tason. Pai­kois­sa men­tys oli tosin hur­ja. Mis­tä tämä defaitismi?

  Kos­ka 1,5%-yksikköö on suh­tees­sa pal­jon isom­pi mene­tys 7%-yksiköstä kuin 20%-yksiköstä?

 278. Vasem­mis­to­liit­to vei vih­rei­den ääniä. Tämän voi pää­tel­lä oike­ras­taan jo pel­kis­tä kor­re­laa­tiois­ta http://farm6.static.flickr.com/5270/5633760571_7a89ed54b3_b.jpg

  Kuvas­sa on puo­luei­den kan­na­tus­pro­sent­tien kes­ki­näi­set kor­re­laa­tiot Hel­sin­gis­sä edus­kun­ta­vaa­lien 2011 tulos­ten perus­teel­la las­ket­tu­na. Vih­rei­den ja vasu­rien kor­re­laa­tio on 0,501**, joka on mer­kit­se­vä tasol­la 0,01. Siis vih­rei­den ja vasu­rien kan­nat­ta­jat asu­vat samoil­la alueil­la (ja ovat tul­kin­ta­ni mukaan altii­ta liik­ku­maan juu­ri näi­den puo­luei­den välil­lä, jos liikkuvat).

  Mik­si vasu­rit sit­ten vei­vät vih­rei­den kan­na­tus­ta: Arhin­mä­ki on uskot­ta­vam­pi joh­ta­ja ja eten­kin parem­pi esiin­ty­jä kuin Sinnemäki.

 279. On help­po kri­ti­soi­da taus­tal­ta. Kun Soi­ni pää­see hal­li­tuk­seen teke­mään oikei­ta pää­tök­siä, saa näh­dä kuin­ka hänet sanat koh­taa­vat hänen päätöksissä.

  Suo­mel­le menee hyvin ainoas­taan jos maa­il­mal­la menee hyvin. Se että taker­tuu sisään­päin ja ei väli­tä muis­ta on sel­vä vies­ti maa­il­mal­le Suo­mes­ta, vaik­ka Suo­mi brän­din on teh­ty pal­jon työ­tä vii­me vuo­det, kaik­ki romah­taa tämän jälkeen. 

  Oli­si voi­tu ver­taa kriit­ti­ses­ti EU tuo­mat edut ver­rat­tu­na mak­sui­hin. Suo­mi­han elää vien­nil­lä. Sama pätee ulkomaalaisiin.

  Jos aja­tel­laan muut maat kuin hen­ki­löi­tä jot­ka ovat yhdis­tä­neet voi­man­sa saa­vut­taak­sen samaa pää­mää­rää, jos joku “kave­ruk­ses­ta” mokaa, valeh­te­lee ja menee huo­nos­ti, niin mikä on parem­pi rat­kai­su; jät­tää oman onneen­sa tai aut­taa ja vähän ohja­ta. Oli­ko se niin että kave­ria ei jäte­tä. Aito kave­ruus tulee esiin vai­keis­sa tilanteissa.

  Ihmet­te­len mis­sä Suo­men kan­san kave­ruus, soli­daa­ri­suus, empa­tia, oikeu­den­mu­kai­suu­den taju ovat hävinneet?

 280. Tar­ken­ne­taan vie­lä kun itse­kin moi­tin vih­rei­den bes­serwis­se­ris­miä ja maa­il­man­ha­lai­lua: vähem­mis­tö­jen syr­jin­tä ei ole mie­li­pi­de- eikä sanan­va­paus­ky­sy­mys, kos­ka syr­jin­tä koh­dis­tuu ko vähem­mis­tön edus­ta­jiin eli toi­siin ihmisiin.

  Täs­tä huo­li­mat­ta puo­li­ra­sis­ti­sen “maa­han­muut­to­kri­tii­kin” pys­tyy taklaa­maan myös asia-argu­men­tein eikä pel­käs­tään rasis­tik­si leimaamalla. 

  Itse uskon että vähem­mis­tö­jen asi­aa aje­taan par­hai­ten aset­ta­mal­la ne oikei­siin mit­ta­suh­tei­siin. Suu­rin osa meis­tä ei ole menos­sa suku­puo­li­neut­raa­lis­ti nai­mi­siin eikä jak­sa sen kum­mem­min kiih­tyä maa­han­muu­tos­ta. Näis­tä asiois­ta jak­sa­vat intoil­la vain kiih­koi­li­jat ja kiih­koi­lu on aina tahat­to­man koomista.

 281. Rogue ei ollut tar­koi­tus pro­voil­la, ja kiel­tä­mät­tä vää­rä ket­ju, mut­ta kun tuol­la nyt on useam­pi on kysy­nyt että mik­si vaan sano­taan että rasis­mia tuo­hon aihee­seen, niin juu­ri tuon takia. Saa ker­toa että asia on vää­rin ymmärretty.

 282. Näki­sin yhte­nä ongel­ma­na myös ehdo­kas­a­set­te­lun: puo­lu­een kol­me kär­kieh­do­kas­ta oli­vat ehdol­la Hel­sin­gis­sä, kun Uuden­maan super­vaa­li­pii­ris­sä luo­tet­tiin lii­ak­si Braxin vetovoimaan. 

  Toi­se­na ongel­ma­na oli ohjel­ma: mer­kit­tä­vim­mät erot mui­hin puo­luei­siin (aina­kin tie­do­tus­vä­li­neis­tä syn­ty­neen kuvan perus­teel­la) oli­vat suh­tau­tu­mi­nen suku­puo­li­neut­raa­liin avio­liit­toon ja ydin­voi­maan. Ydin­voi­mas­sa on omat ongel­man­sa, ja suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to on todel­la mer­kit­tä­vä asia vain hyvin pie­nel­le äänestäjäjoukolle.

 283. Minä annoin ääne­ni Osmo Soi­nin­vaa­ral­le, en vih­reil­le. Mie­les­tä­ni Osmo käsit­te­lee infor­maa­tio­ta kuten kan­san­edus­ta­jan kuu­luu­kin — ja parem­min kuin kukaan tun­te­ma­ni ehdokas. 

  Vih­reys ei ylen mää­rin hai­tan­nut, jol­lei nyt tuo­nut lisä­pis­tei­tä­kään. Talous- ja tosia­sia­poh­jai­nen tapa ruo­tia yhtei­siä asioi­ta, ilman nai­via kas­vu-usko­vai­suut­ta, ovat minun mieleeni.

  En ole kai­kis­sa asiois­sa samal­la kan­nal­la, mut­ta se ei hait­taa. Saat­taa olla niin­kin, että edus­taj­ni jois­sa­kin asiois­sa on asiois­ta parem­min peril­lä kuin minä…

  Oli­sin­ko äänes­tä­nyt Osmoa, jos hän oli­si ollut toi­ses­sa puo­lu­ees­sa? RKP:ssä var­mas­ti, sitä kaut­ta voi­si minis­te­ri­paik­ka­kin olla tar­jol­la. Mui­ta libe­raa­li­puo­luei­ta­han Suo­mes­sa ei sit­ten olekaan. 

  Suu­ris­ta puo­lueis­ta en ole aivan var­ma — ehkä SDP ja Kokoo­mus menet­te­li­si­vät, vaik­ka nii­den äänes­tä­mi­nen tun­tui­si sor­men ana­ta­mi­sel­ta pirulle. 

  Jos Osmo oli­si val­mis istu­maan Perus­suo­ma­lais­ten penk­kiin, nyt oli­si var­maan pai­na­va salk­ku tar­jol­la. Sil­loin kui­ten­kin puo­lu­een pitäi­si muut­tua enem­män Osmon näköi­sek­si eikä päinvastoin.

  Eikö tule­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa kui­ten­kin tar­vit­tai­si yhtä Osmon näköis­tä vih­re­ää minis­te­riä lait­ta­maan perus­tur­va-asioi­ta kun­toon kan­nus­ta­val­ta pohjalta? 

  Täs­sä tapauk­ses­sa vaa­ti­ma­ton vaa­li­me­nes­tys voi­si olla etu: vih­reät voi­si­vat tyy­tyä nöy­räs­ti yhteen aino­aan minis­te­rin­paik­kaan. Se lisäi­si yhtenäisyyttä.

 284. Komp­paan täs­sä joi­tain aiem­pia kom­ment­te­ja. Suo­mes­sa on jo yksi vasem­mis­to­po­pu­lis­ti­nen puo­lue hipah­ta­vil­le maa­il­man­tus­kaa koke­vil­le nuo­ril­le. Sen sijaan Suo­mes­ta puut­tuu poliit­ti­seen kes­kus­taan sijoit­tu­va arvo­li­be­raa­li puo­lue. Puo­lue kou­lu­te­tuil­le ihmi­sil­le, jot­ka halua­vat yhteis­kun­nan kehit­tä­mis­tä, laa­duk­kai­ta pal­ve­lu­ja, kor­kea­ta­sois­ta kou­lu­tus­ta, toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä, koh­tuul­li­sia tuloe­ro­ja, vapaut­ta päät­tää oman elä­män tär­keis­tä kysy­myk­sis­tä itse ja ympä­ris­tön hyvin­voin­tia omien talou­del­lis­ten etu­jen mak­si­moin­nin sijaan.

 285. Kävin syk­syl­lä kuun­te­la­mas­sa Lip­po­sen jutus­te­lua EU:sta ja sen tulevaisuudesta.
  Hän ker­toi, että EU on alun alkaen elii­tin han­ke, mut­ta se on luo­ta­va kaik­kien hank­keek­si, muu­ten se ment­tää oikautensa.
  EU on perus­tel­tu hyvin­voin­nin kas­vat­ta­mi­sel­la mut­ta todel­li­suu­des­sa se on anta­nut hyvin vähän n 40 % kan­sas­ta, hyö­ty­jät kuu­lu­vat ylim­pään desiiliin.

  Vaik­ka las­kel­mil­la on osoi­tett­tu, että kaik­ki ovat hyö­ty­neet niin alim­mas­sa desii­lis­sä hyö­ty on ollut 50 euroa ja ylim­mäs­sä 50000 euroa vuodessa.

  Uskon, että noil­la sum­mil­la köy­him­mät koke­vat jää­neen­sä pait­si EU:n luo­maa hyvinvointoa

 286. Jua­ni­to:
  >Ihmet­te­len mis­sä Suo­men kan­san kaveruus,
  >soli­daa­ri­suus, empa­tia, oikeu­den­mu­kai­suu­den taju
  >ovat hävinneet?

  Ne on lunas­tet­tu val­tiol­le noin 70 %:lla käy­väs­tä arvos­taan, yhtiöi­tet­ty ja sijoi­tet­tu pasi­la­lai­sen toi­mis­to­ra­ken­nuk­sen arkis­to­kaap­piin. Kaa­pin avain on Mari­mek­ko-käsi­lau­kus­sa, jon­ka omis­ta­ja har­joit­te­lee työn ja per­he-elä­män yhdis­tä­mis­tä Ekber­gin kah­vi­las­sa lat­tea sie­mail­len ja har­mit­te­lee vir­kan­sa määräaikaisuutta.

 287. Tokarzcuk:
  “Löy­tyis­kö­hän Sak­san vih­reil­tä menes­tys­re­sep­te­jä? Mik­si Vih­reät menes­ty­vät sii­nä maassa?”

  Sak­san vih­reät ovat oikeas­ti libe­raa­le­ja, lail­lis­ti­vat mm. pros­ti­tuu­tion. Skan­di­na­vian vih­reät ovat kor­van­neet libe­raa­liu­den femi­nis­ti­sel­lä naisnäkökulmalla. 

  Myös Vil­le Nii­nis­tö on tun­tu­nut ime­vän vai­mon­sa (Ruot­sin vih­rei­den puheen­joh­ta­ja) kaut­ta vah­vo­ja femi­nis­ti­siä vai­kut­tei­ta. Vil­le tun­tui vie­lä vii­ti­sen vuot­ta sit­ten sini­vih­reäl­tä libe­raa­lil­ta. Vii­mei­sen parin vuo­den aika­na olen huo­man­nut puhei­siin ilmes­ty­neen sel­viä ruot­sa­lai­sia femi­nis­tis-moni­kult­tuu­ri­sia vai­kut­tei­ta. Vil­le Nii­nis­tö on hauk­ku­nut Per­su­ja kuin Ruot­sin Sverigedemokraatteja.

  Miten on, uskal­tai­si­ko “libe­raa­li” Vil­le Nii­nis­tö pitää pros­ti­tuu­tion vapaut­ta­mis­ta puol­ta­van puheen? Vai onko tämä­kin asia tabu Skan­di­na­vian vihreille?

 288. ■tpyy­luo­ma kir­joit­ti 19.4.2011 kel­lo 13:02
  Ja vie­lä yksi ylei­nen meta­kom­ment­ti mitä kadun jo val­miik­si, saa sen­su­roi­da. Jos se ei ole rasis­mia että koko­nai­sia etni­siä ryh­miä ehdo­te­taan joten­kin kuri­tet­ta­van, vaik­ka­pa teke­mäl­lä nime­no­maan hei­dän maas­sao­los­taan vai­keam­paa, kos­ka jot­kut ryh­mät jäse­net teke­vät rikok­sia, niin mikä sit­ten on? Miten se on Ahme­din vika jos Meh­met on rois­to? Mikä sii­nä on että ihmi­sil­le jot­ka aina­kin ker­to­vat ole­van­sa kovin huo­lis­saan län­si­mai­sis­ta yksi­lön­va­pauk­sis­ta kel­paa efek­tii­vis­ti kol­lek­tii­vi­set rangaistukset?
  ———–
  En ole huo­man­nut täl­lais­ta vaa­dit­ta­van mis­sään muis­sa läh­teis­sä, kuin vih­rei­den mie­les­sään pyö­rit­te­le­mis­sä kuvis­sa “Perus­suo­ma­lais­ten todel­li­si­ta pää­mää­ris­tä” TM.
  On vain ehdo­tet­tu niin­kin maan­lä­heis­tä lähes­ty­mis­ta­paa asi­aan, että lai­te­taan Meh­met sin­ne mis­tä tuli­kin, kun ker­ran ei yhteis­kun­nan sään­nöt mais­tu. Ei Ahme­din ole tar­vin­nut ymmär­tääk­se­ni kenel­lek­kään todis­tel­la, ole­van­sa aivan eri­lai­nen kuin Mehmet.

 289. Minä uskon tuo­hon Vasem­mis­to­liit­to teo­ri­aan. Nyt oli jän­nit­tä­vät vaa­lit ja Vih­reil­tä puut­tui tar­vit­ta­vaa mei­nin­kiä. Jen­gi ei syt­ty­nyt. Arhin­mä­ki on oikeas­sa, että näis­sä vaa­leis­sa Vasem­mis­to­liit­to raken­si tule­vai­suut­taan. Vasem­mis­to­liit­to ei ole­kaan ruu­mis, niin kuin moni (myös minä) toi­voi sen ole­van. Se on lisäk­si myös puo­lue, jota köy­hät ja jun­tit voi­vat äänestää.
  Vih­rei­den äänes­tä­jä­kun­ta on vasem­mis­to­lais­ta. Ei Osmo­kaan jos oli­si 20 vuot­ta nuo­rem­pi niin toden­nä­köi­ses­ti liit­tyi­si Vihreisiin.
  En usko, että ydin­voi­ma­vas­tai­suus aina­kaan oli mikään syy muil­le kuin tek­no­li­be­raa­leil­le. On var­maan coo­lim­paa olla tek­no­li­be­raa­lien kuin pie­ni­palk­kais­ten jul­ki­sen puo­len aka­tee­mis­ten nais­ten puo­lue, mut­ta edel­li­sen äänes­tä­jä­kun­nan puo­lel­leen voit­ta­mi­nen on kuten näh­dään vai­ke­aa (lii­kaa tie­toa asiois­ta, heh, heh).

 290. Enti­se­nä Vih­rei­tä äänes­tä­nee­nä voin vas­ta­ta omas­ta puo­les­ta­ni. Lisäk­si huo­miot perus­tu­vat kes­kus­te­luun tut­tu­jen kans­sa ja ylei­seen havainnointiin.

  * Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka. Thor­sin aja­ma lin­ja on lii­an löy­sää. Kyse ei ole enää euroop­pa­lai­ses­ta lin­jas­ta tai ‘Suo­men vel­voit­teis­ta’. Vih­reät ovat kan­nat­ta­neet tätä lin­jaa varauk­set­to­mas­ti, vaik­ka val­tion sub­ven­toi­ma mas­sa­siir­to­lai­suus läm­pi­mil­tä alueil­ta Suo­meen on erit­täin vas­tuu­ton­ta myös ympä­ris­tö­po­liit­ti­ses­ti, ja myös epä­oi­keu­den­mu­kais­ta suo­ma­lai­sia vähä­osai­sia koh­taan, kos­ka val­tion bud­jet­ti on vain rajal­li­nen. Eero Palo­hei­mo on kom­men­toi­nut näi­tä asioi­ta osuvasti.

  * Lii­ka vasemmistolaisuus.

  * Suo­men kan­san oikeus­ta­jun vas­tai­nen näke­mys rangaistuskäytännöistä

  * Yli­mie­li­syys sii­tä, että on itse oikeas­sa ja mui­den mie­li­pi­teet ovat vää­riä. Siis suvait­se­ma­ton­ta toi­min­taa ns. suvait­se­vai­sel­ta puolueelta.

  * Sin­ne­mäen esi­tys­tyy­li kuvas­taa (aihees­ta tai aiheet­ta) edel­lä mai­nit­tua kehitystä.

  * Hol­hoa­mi­nen ja mui­den pakot­ta­mi­nen omaan aja­tus­maa­il­maan, joka liit­tyy edel­li­siin, ja tulee esil­le esi­mer­kik­si kou­lu­jen pakol­li­ses­sa kasvisruokapäivässä.

  * Kaik­kien puo­lu­ees­ta nais­ten puo­lu­eek­si. Tämä sinän­sä ei oli­si mikään kar­ko­te, mut­ta lin­ja jon­ka tämä kehi­tys näyt­tää tuo­neen on ollut syy jät­tää äänes­tä­mät­tä Vihreitä.

  Olen kou­lu­tet­tu, hyvin toi­meen­tu­le­va kau­pun­ki­lai­nen. Olen aiem­min äänes­tä­nyt Vih­rei­tä pariin­kin ottee­seen, mut­ta näis­sä vaa­leis­sa äänes­tin ensim­mäis­tä ker­taa perussuomalaisia.

 291. Tar­ja Cron­ber­gin mie­les­tä syi­nä eivät olleet niin­kään ydin­voi­ma tai hal­li­tuk­ses­sa olo, vaan lii­ka Hel­sin­ki-kes­kei­syys, sisään­päin kään­ty­nei­syys, tiet­ty yli­mie­li­syys ja taha­ton taitamattomuus. 

  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Cronberg+Vihre%C3%A4t+unohtivat+maakunnat/1135265525786

  Olen hyvin pit­käl­ti samaa miel­tä, ja ehkä tuo­ta kan­nat­tai­si puo­lu­een sisäl­lä perus­teel­li­ses­ti miet­tiä. Halu­taan­ko Vih­reät pitää jat­kos­sa city­ve­gaa­ni­fe­mi­nis­tien pie­ne­nä pii­ri­nä, jos­sa suvai­taan vain “oikei­ta” mie­li­pi­tei­tä? Vai oli­si­ko kum­min­kin syy­tä hiu­kan laa­jen­taa suvait­se­vai­suu­den piiriä?

  Vih­rei­den arvo­jen kan­na­tus ei ole maas­tam­me kadon­nut mihin­kään, mut­ta maa­kun­nis­sa ympä­ris­töään kun­nioit­ta­van, lihaa syö­vän hete­ro­mie­hen on täl­lä het­kel­lä tur­han vai­kea samas­tua Vih­rei­siin ja tun­nus­taa hei­tä äänestävänsä.

 292. Asi­aa oli­si mie­les­tä­ni hyvä yrit­tää tar­kas­tel­la (mutu-poh­jal­ta­kin) vähän kau­em­paa kuin pel­käs­tään “minä-ja-mun-kave­rit” ‑havain­noil­la.

  Minä-ja-mun-kave­rit ollaan kaik­ki sii­tä yhtä miel­tä, että nyky­ään vih­reät ovat yli­mie­li­sen saman­mie­li­nen minä-ja-mun-kave­rit ‑poruk­ka??

  No tai­dan itse syyl­lis­tyä sil­ti samaan:

  Itse­kin näki­sin kovin ker­naas­ti aske­lia pois­päin sel­lai­ses­ta pop­poos­ta, jos­sa kol­lek­tii­vi­ses­ti koh­tuul­li­sen iso mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja­mas­sa tote­aa vain, että ydin­voi­ma­myön­tei­sil­le ja talous­kas­vua tuo­mit­se­mat­to­mil­le on var­maan mui­ta puolueita.

  Ei kui­ten­kaan ole aivan help­po kysy­mys, mitä lin­jan siir­ty­mi­nen itseä­ni miel­lyt­tä­vään suun­taan merkitsisi.

  Luu­len, että Vih­rei­den huo­noa tulos­ta selit­tää eni­ten se, että todel­la moni nuo­ri ja eri­tyi­ses­ti ensim­mäis­tä ker­taa äänes­tä­mään tul­lut (ja eri­tyi­ses­ti vie­lä uskal­lan epä­ra­ken­ta­vas­ti mutuil­la että nai­nen) ei enää miel­tä­nyt­kään enti­sel­lä auto­maa­tio­ta­sol­la Vir­hei­tä sel­lai­sek­si tykät­tä­väk­si kaik­kea-kur­jaa-vas­taan-kai­ken-kivan-puo­les­ta ‑vaih­toeh­dok­si.

  Ja nämä­hän eivät ole mun kave­rei­ta. Minä­hän ollen sel­lai­nen elä­mäs­tä tär­kei­tä asioi­ta tie­tä­vä talou­del­lis-tek­ni­nen ana­lyy­tik­ko, joka haluai­si arvo­li­be­raa­lia jär­ki­puo­luet­ta toteut­ta­maan yhteis­kun­taan jär­ke­viä ja ympä­ris­tön huo­mioi­via talou­del­li­sia kan­nus­ti­mia. Ja haluai­sin vähem­män kiva­ki­vaa ja unel­ma­höt­töä, vähem­män yksit­täi­siin kir­jas­to­no­viin tai lii­to-ora­vaan taker­tu­mis­ta ja vähem­män tun­ne­poh­jai­sia ydintabuja. 

  Vaan kuin­ka mon­ta mei­tä saman­mie­li­siä oli­kaan? Täl­lä blo­gil­la var­mas­ti suh­tees­sa pal­jon. Mut­ta entäs tuol­la ulko­na mis­sä välil­lä sataa ja välil­lä pais­taa aurin­ko? Siel­lä ulko­na mis­sä myös minä ja mun kave­rit vetäis­tään äänes­tys­lip­puun mer­kin­täm­me, ja sit­ten­kin pit­käl­ti fii­lis­poh­jal­ta mekin.

 293. Pari omaa syy­tä­ni vih­rei­den hyvästelyyn:

  1. Puo­lu­een taka­pi­ru Panu Latu­rin viha­mie­li­nen ja tota­li­ta­ris­ti­nen sane­lu, mitä vih­reä saa mis­tä­kin aja­tel­la, tota­li­ta­ri­si­set meto­dit yli­pää­tään­kin toi­min­nan läpäi­se­vä­nä virtauksena.

  2. Oikeus­mi­nis­te­ri Tui­ja Braxin tie­don ja vapaan kes­kus­te­lun kri­mi­na­li­soin­ti rikos­lais­sa plus muut aivo­nes­teen vuo­dot lainsäädäntötyössä.

  3. Flirt­tai­lu epä­mää­räis­ten pil­ven­polt­te­li­joi­den, vapaa­kat­to­lais­ten ja ket­tu­tyt­tö­jen agen­do­jen kanssa.

  4. Kiel­täy­ty­mi­nen (=kyvyt­tö­myys?) käy­dä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua, jon­ka tila ja tavoi­te­ti­la perus­tu­vat fak­toi­hin eikä toiveajatteluun.

  5. Vih­rey­den liit­tä­mi­nen asioi­hin, joi­den kans­sa sil­lä ei ole mitään teke­mis­tä ja var­si­nai­sen luon­non­suo­je­lu­työn lähes totaa­li­nen unohtaminen.

  6. Ja lopuk­si kum­mal­li­nen yleis­vi­ha mm. nor­maa­lia hete­ro­y­din­per­he-elä­mää, työ­te­liäi­tä & hyviä tapo­ja, (tapa)kristillistä arvo­poh­jaa perin­tei­neen, maa­seu­tua, taval­li­sia ihmi­siä ja eri­tyi­ses­ti suo­ma­lai­suut­ta kohtaan.

  Kyl­lä vih­reät ovat ihan itse teh­neet mon­ta totis­ta ja työn­täy­teis­tä vuot­ta pait­si aiheut­taak­seen vaa­li­tap­pion­sa myös var­mis­taak­seen per­su­jen nousun.

 294. Äänes­tin ensim­mäis­tä ker­taa mui­ta kuin vih­rei­tä. Ääni meni vasemmistolle. 

  Syy­ni:

  1. Kuten Osmo mai­nit­si, vasem­mis­to on muut­tu­nut huru-ukko­ker­hos­ta nuo­rek­kaak­si puolueeksi.

  2. Vih­reil­lä ei ollut sel­ke­ää kan­taa liit­tyen finans­si­krii­si­asioi­hin. Mie­les­tä­ni tar­vi­taan lisää pank­ki­toi­min­nan sään­te­lyä (tran­sak­tio­ve­ro). Anni tois­te­li kepun ja kokoo­muk­sen kan­to­ja por­tu­ga­lin asias­sa. Suku­puo­li­va­paa avio­liit­to­la­ki (mie­les­tä­ni vih­rei­den pää­tee­ma) on pik­ku­jut­tu näi­den asioi­den rin­nal­la. It’s the eco­no­my, stupid.

  Ylei­nen arvo­li­be­raa­lius ei enää rii­tä — sitä löy­tyy sekä kokoo­muk­sel­ta (pl. Ryd­man et al.) että vasem­mis­tol­ta. Pitäi­si olla sel­keäs­ti jokin vih­reä — ken­ties koros­tu­neen tie­teel­li­nen tai aka­tee­mi­nen — koko­nais­nä­ke­mys tulevaisuudesta.

 295. Emi­lia: ““Soi­ni lupa­si, että uusi hal­li­tus ajaa ohjel­mas­saan kon­ser­va­tii­vi­sia arvo­ja, jos perus­suo­ma­lai­set ovat muka­na. Soi­nin mukaan arvo­kon­ser­va­tis­mi tulee näky­mään kon­kreet­ti­ses­ti sii­nä, että per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja jär­jes­tys sekä armei­jan ase­ma eivät heik­ke­ne.” (HS)

  Itket­taa ihan tata lukies­sa. Yrit­ta­kaa pis­taa kam­poi­hin niin kovas­ti kuin kym­me­nen ihmi­sen edus­kun­ta­ryh­ma vaan voi.”

  Rau­li: “Oli­kos tuo Emi­lian pos­taus joku trol­laus vai mitä ihmettä?” 

  Kaik­ki suo­ma­lais­ta polit­tis­ta reto­riik­kaa vahan­kin ymmar­ta­vat tie­ta­vat, mita nama arvo­kon­ser­va­tii­vien lausun­not kay­tan­nos­sa tarkoittavat.
  — “per­hear­vot”: perin­tei­sen ydin­per­heen pon­kit­ta­mi­nen mui­den per­he­mal­lien ja var­sin­kin sateen­kaa­ri­per­hei­den kus­tan­nuk­sel­la. Ettas keh­taa­vat­kin ihmi­set naut­tia sink­kue­la­mas­ta, tai pariu­tua kenen kans­sa halua­vat, tai olla hank­ki­mat­ta lapsia.
  — “hyvat tavat”: van­han­ai­kai­ses­sa tapa­kult­tuu­ris­sa kiin­ni roik­ku­mi­nen kyn­sin ja ham­pain. Tytot nii­aa­maan ja pojil­le siis­ti sivujakaus.
  — “laki ja jar­jes­tys”: polii­sil­le vapaat kadet pam­put­taa kai­ken­maa­il­man hipit maan rakoon.
  — “armei­jan ase­ma”: lisaa rahaa iso­jen poi­kien pys­sy­leik­kei­hin, jois­sa varau­du­taan toi­sen maa­il­man­so­dan toi­sin­toon Ant­ti Rokan hengessa.

 296. Lisää meta­kom­men­tia kom­ment­tei­hin, Rosa Meri­läi­nen Vih­reäs­sä Langassa:

  ”Pari pii­rua hipim­pään suun­taan”, lin­ja­si Kaa­ri­na tove­ril­le. Puhe­lin­lan­gat kävi kuu­ma­na, kun vih­reät kaut­ta maan yrit­ti­vät myy­dä toi­sil­leen par­hai­ten omaan lin­jaan­sa ja hen­ki­lö­koh­tai­seen kun­nian­hi­moon­sa sopi­vaa ana­lyy­sia tilanteesta.

  Kaa­ri­na oli var­ma, että oli aika pala­ta juu­ril­le eli häneen. Hän oli päät­tä­nyt aset­tua ehdol­le puo­lu­een puheen­joh­ta­ja­vaa­lis­sa ja nyt oli paras aika tans­sia haudalla.

  http://www.vihrealanka.fi/blogi/hippi‑h%C3%A4vi%C3%A4%C3%A4
  Osu ja uppos. 🙂

 297. Min­kä oman vaih­toeh­ton­sa vih­reät tuo­vat poli­tiik­kaan, jota muut edus­kun­ta­puo­lu­eet eivät tarjoa?

  Luin kaik­ki yllä ole­vat kom­men­tit. Hyvin pal­jon niis­sä välit­tyy toi­ve sii­tä, että vih­rei­den pitäi­si joko liik­kua Kokoo­muk­sen tai uudis­tu­neen (ja pro­fii­lil­taan mie­les­tä­ni huo­mat­ta­vas­ti kohen­tu­neen) Vasem­mis­to­lii­ton (arhin­mä­ke­läi­syy­den) suun­taan. Tämän blo­gin luki­joi­den peu­ku­tuk­sien perus­teel­la siir­ty­mä Kokoo­muk­sen suun­taan naut­tii aina­kin vii­sin­ker­tais­ta kan­na­tus­ta, mut­ta epäi­len, onko se laa­jem­pi tren­di, kos­ka blo­gin luki­jat ovat hyvin vali­koi­tu­nut otos. (VINOs­sa puna­vih­reys on aina ollut hal­lit­se­va tren­di ja hei­dän näke­myk­si­ään on usein ollut lähes mah­do­ton erot­taa Vasem­mis­to­nuor­ten vastaavista.)

  Kuten moni on toden­nut, liik­ku­ma­ti­la perin­tei­sel­lä vasem­mis­to-oikeis­to-akse­lil­la on jo täy­tet­ty. Eli tuol­ta poh­jal­ta jos vih­reät läh­ti­si­vät, niin on vai­kea näh­dä, kuin­ka puo­lue kyke­ni­si itse­ään uskot­ta­vas­ti uudel­leen profiloimaan.

  Kon­ser­va­tis­mi-libe­ra­lis­mi-akse­lil­la­kin on ahdas­ta. Arvo­li­be­ra­lis­min kan­nat­ta­jat löy­tä­vät ehdok­kai­ta niin vasem­mal­ta kuin oikealtakin.

  Tämä erot­tau­tu­mi­sen vai­keus näkyi päät­ty­nees­sä kam­pan­jas­sa. Post­mo­der­ni mer­ki­tyk­sien hal­tuun otta­mi­nen (kata­stro­faa­li­ses­ti epä­on­nis­tu­nut muna­ton vih­reä lei­jo­na ja kon­ser­va­tii­vi­nen tuo­te­merk­ki) täyt­ti­vät vies­tin­näs­sä pro­fi­loi­tu­mi­sen tyh­jiö­tä ja aiheut­ti­vat teen­näi­syy­del­lään äänes­tä­jis­sä lähin­nä vas­ten­mie­li­syyt­tä ja vihaa.

  Pro­fi­loi­tu­mi­nen voi­si ehkä onnis­tua sel­lais­ten vähäl­le huo­miol­le jää­nei­den, mut­ta tär­kei­den asia­ky­sy­mys­ten esil­le nos­ta­mi­sen myö­tä, joi­ta muut edus­kun­ta­puo­lu­eet eivät aktii­vi­ses­ti pidä esillä.

  Yksi näis­tä oli­si (ollut) tie­to­yh­teis­kun­ta­ky­sy­myk­set. Tämä kan­na­tus­po­ten­ti­aa­li kar­ko­tet­tiin Tui­ja Braxin kata­stro­faa­li­sen toi­min­nan joh­dos­ta (Brax on saa­nut täs­sä ket­jus­sa enem­män syy­tök­siä vih­rei­den las­kun aiheut­ta­mi­ses­ta, kuin mikään toi­nen yksit­täi­nen syy.). Kun Brax vie­lä ase­tet­tiin ehdol­le samaan vaa­li­pii­riin Jyr­ki Kas­vin kans­sa, niin hyvin monel­le kyn­nys äänes­tää Kas­via nousi lii­an kor­keak­si, kos­ka sama ääni meni­si myös Braxin pottiin.

  Vih­reät ovat myös unoh­ta­neet perin­tei­set luon­non­suo­je­lu­ky­sy­myk­set. Met­sien­suo­je­lun ja eläin­ten oikeu­det. Eläin­ten oikeu­det ovat aina­kin itsel­le­ni olleet yksi tär­keim­piä syi­tä aiem­min äänes­tää vih­rei­tä. Nyt nii­tä ei aja­nut yksi­kään puo­lue näkyvästi.

  Vih­reät voi­si­vat myös pro­fi­loi­tua puh­taan lähi­ruo­an kan­nat­ta­ja­na Suo­mes­sa. Yri­tyk­siä tähän suun­taan on ollut, mut­ta ei näky­vyy­del­tään ja pai­noar­vol­taan riit­tä­väs­ti. Pakol­la lan­see­rat­tu kas­vis­ruo­ka­päi­vä (ja itse en syö lihaa) oli sym­bo­li­ses­ti hyvin epä­on­nis­tu­nut, kos­ka ihmi­set vas­tus­ta­vat pak­koa vaik­ka kan­nat­tai­si­vat asiaa.

  Edel­lä mai­nit­tu on yksi esi­merk­ki (pro­fi­loi­tu­mat­to­muu­den lisäk­si) vih­rei­den toi­ses­ta kes­kei­ses­tä ongel­mas­ta. Yli­mie­li­syy­des­tä ja moraa­li­ses­ta ylem­myy­den­tun­nos­ta. Tämä syy­tös ei ole lain­kaan perus­tee­ton. On hyvin ylei­ses­ti jaet­tu tun­te­mus, ja aiheel­li­nen, että vih­reät puhu­vat äänes­tä­jil­le alas­päin, yhden­suun­tai­ses­ti, eivät kuun­nel­len ja kommunikoiden.
  Tämä ylem­myy­den­tun­to koh­dis­tuu myös puo­lu­een­toi­min­taan mukaan yrit­tä­viin “vää­rä­mie­li­siin”. 1/3 äänes­tä­jis­tä kan­nat­taa ydin­voi­maa, mut­ta ei yksi­kään vih­reä aktii­vi, kos­ka se on vih­rei­den sisä­ryh­mäs­sä sosi­aa­li­ses­ti tukah­du­tet­tua. Panu Latu­ri on täl­lai­sen yli­mie­li­syy­den hen­ki­löi­ty­mä — ei toki suin­kaan ainoa — ja var­mas­ti osal­taan vei vih­reil­tä ääniä. Tör­ke­ää oli myös Vesa Hac­kin koh­te­lu, mikä­li hänen ker­to­man­sa ver­sio on lähel­lä­kään totuut­ta, jos­sa VINOn toi­min­ta sai tais­to­lais­mai­sia junt­taus­po­li­tii­kan piir­tei­tä, jos­sa jou­kol­la hyö­kä­tään vää­rä­mie­lis­tä “hyl­kiö­tä” vas­taan. Äänes­tä sit­ten tuol­lai­sen hyväk­sy­vää puoluetta?

  Kan­sa­lai­sil­le kom­mu­ni­koin­nis­ta esi­mer­kik­si Osmo voi­si miet­tiä, kuin­ka hän kom­mu­ni­koi Päi­jät-Hämeen kun­ta­lii­tos­hank­keen sel­vit­tä­jä­nä. Ver­ra­ta sitä Timo Soi­nin kom­mu­ni­kaa­tioon kan­sa­lais­ten paris­sa, keho­tan todel­la jokais­ta PS:n jyt­kyä ihmet­te­le­vää kat­so­maan eili­sen Sil­min­nä­ki­jän Soi­nin savot­ta, http://areena.yle.fi/video/1303156965643 . Puo­li­tun­ti­nen hyvin havain­nol­lis­ta­va ope­tus­vi­deo kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le polii­ti­koil­le tai sel­lai­sik­si pyr­ki­vil­le. Ei voi kuin sanoa, että Soi­ni on todel­la hyvä tyyp­pi, oli hänen asian­sa mitä tahan­sa. Hyvä tyyp­pi myy toden­nä­köi­sem­min huo­nom­paa­kin tuotetta.

  Eli kuin­ka läh­teä kor­jaa­vas­ti vas­taa­maan näi­hin kah­teen haas­tee­seen, pro­fi­loi­tu­mat­to­muu­teen ja moraa­li­seen ylemmyydentunteeseen?
  Mei­dän media­kult­tuu­ris­sam­me sen on läh­det­tä­vä puo­lue­joh­ta­jan kaut­ta, kos­ka puo­luei­den jul­ki­suus­ku­va on hyvin puheenjohtaja-vetoista.

  Täten Vil­le Nii­nis­tö oli­si mie­les­tä­ni vih­rei­den kan­nal­ta hyvin epä­on­ne­kas valin­ta seu­raa­vak­si puheen­joh­ta­jak­si, kos­ka hänen tapan­sa kom­mu­ni­koi­da on jopa yli­mie­li­sem­pi ja itse­tie­toi­sem­pi kuin Sin­ne­mäen, vaik­ka hänen supliik­kin­sa oli­si parempaa.
  Myös hänen näke­mys­kent­tän­sä vai­kut­taa rajoit­tu­neel­ta (kuten esi­mer­kik­si Eli­na yllä viittasi).

  Olen ollut pie­noi­nen Pek­ka Haa­vis­ton fani luet­tua­ni hänen Hatun­nos­ton­sa. Haa­vis­to välit­tö­myy­del­lään ja sym­paat­ti­suu­del­laan pys­tyi­si puheen­joh­ta­ja­na kor­jaa­maan vih­rei­den ima­go­tah­raa yli­mie­lis­ten ja kuun­te­le­mat­to­mien puo­lu­ee­na. Hänel­lä on myös maa­il­mal­la har­jaan­tu­nut kyky ottaa huo­mioon ja tar­kas­tel­la eriä­viä mie­li­pi­tei­tä. Hänen joh­dol­laan vih­reät voi­si­vat uskot­ta­vas­ti raot­taa ovea esi­mer­kik­si tie­to­yh­teis­kun­ta-aktii­vien tai eko­vih­rei­den pala­ta puolueeseen.

  Tätä pyyk­kiä pitäi­si toki pes­tä läpi puo­lue­ken­tän eri taso­jen. Hyväk­syä eri­lai­suut­ta ja mie­li­pi­tei­den eriä­vyyt­tä ei toki rajat­to­mas­ti, mut­ta pal­jon nykyis­tä kon­kreet­ti­ses­ti suvait­se­vam­min. Vas­ta­ten haas­tei­siin argu­men­tein, ei henkilökohtaisuuksin.
  Muu­toin on uskoak­se­ni vai­kea näh­dä vih­reil­le nousu­joh­teis­ta tule­vai­suut­ta, puo­lu­een nyky­tiel­lään mar­gi­na­li­soi­tues­sa moraa­li­ses­ti ylem­myy­den­tun­tois­ten ja äänes­tä­jiä kuun­te­le­mat­to­mien kuppikunnaksi.

  Kai­kes­ta vih­rei­den kri­ti­soin­nis­ta huo­li­mat­ta; Suo­men poliit­ti­nen kent­tä mie­les­tä­ni yhä tar­vit­see uudis­tu­nut­ta Vih­re­ää puo­luet­ta, ehdol­la; ideo­lo­gi­ses­ta suvait­se­mat­to­muu­des­taan avoi­mem­mak­si ja inklusii­vi­sem­mak­si muuttuvaa.

 298. Minä äänes­tin vih­rei­tä, enkä kadu. Minua har­mit­ta­vat ne liki 30%, jot­ka jät­ti­vät äänestämättä…olisiko vih­rei­den tulos dra­maat­ti­ses­ti eri­lai­nen, jos kaik­ki oli­si­vat anta­neet äänen­sä — mene ja tie­dä. Osoit­taa tuo luku kui­ten­kin sen, että kaik­kia ei kiin­nos­ta polit­tiik­ka / kaik­ki eivät enää luo­ta koko poli­tiik­kaan. Uskon, että vih­rei­den tap­pio osui juu­ri tuo­hon luot­ta­mus­pu­laan. Edel­li­nen kausi meni pen­kin alle, ja sik­si moni var­mas­ti ajat­te­li, että mik­si antaa tois­ta mah­dol­li­suut­taa ja halusi­kin pela­ta var­man pääl­le. Toi­set tak­ti­koi­vat per­su­ja vas­taan ja äänes­ti­vät odo­tet­ta­vis­sa ole­via suu­ria puo­luei­ta, kuten kokoo­mus­ta ja dema­ria. Kepun dra­maat­ti­nen kan­na­tuk­sen las­ku tuli aina­kin minul­le yllä­tyk­se­nä, lie­kö sii­hen osa­syy­nä “Mink­ki-Marin” puheet. Toi­saal­ta, mitä jos osa maa­ta­lous­työ­väes­tä päät­ti­kin äänes­tää per­su­ja hei­dän vah­van EU-kriit­ti­syy­ten­sä takia…tämä on var­mas­ti yksi var­tee­no­tet­ta­va teoria.
  Per­sut nyt kui­ten­kin otti­vat vah­vas­ti paik­kan­sa edus­kun­nas­sa, se on var­ma. Soi­ni puhut­te­li suur­ta osaa suo­ma­lai­sis­ta, sitä pitää läh­teä tut­ki­maan. Mis­sä muut puo­lu­eet hävi­si­vät persuille?
  Olen lopen uupu­nut puo­lus­ta­maan vih­rei­tä kannanotoissaan.…eilen juu­ri sain­kin FB-sivuil­le­ni aidon rasis­ti­sen kom­men­tin per­suil­ta: “Hais­ta­kaa vit­tu mamut, hyvä per­sut!” Jär­ky­tyin. Täl­lai­ses­sa Suo­mes­sa asun ja elän. Tie­dän, ettei aina­kaan vih­reän suus­ta kuu­li­si tuol­lais­ta, käsi sydä­mel­lä näin voin tode­ta. Sitä­pait­si, mei­tä vih­rei­tä kiin­nos­ta­vat ihmis­ten ohel­la myös tämä pal­lo, jon­ka pääl­lä tal­laam­me — hyvin­voi­ti koko­nais­val­tai­ses­ti. Otam­me hyvin­voin­nin vaka­vas­ti, ja se ulot­tuu aidos­ti niin ihmi­siin kuin ympäristöönkin.
  Onnek­si olkoon Ode! 🙂

 299. Mark­ku af Heurlin:

  Vih­reät menet­ti­vät ääniä n. 1,5 %-yksik­köä eli saa­vut­ti­vat vuo­den 2003 tason. Pai­kois­sa men­tys oli tosin hur­ja. Mis­tä tämä defaitismi?

  Kos­ka 1,5%-yksikköö on suh­tees­sa pal­jon isom­pi mene­tys 7%-yksiköstä kuin 20%-yksiköstä?”

  Huo­ma­sin itse­kin saman, mut­ta en jak­sa­nut kir­joit­taa. Var­sin­kin kun minul­la ei ollut ver­tai­lu­tie­toa: dema­rit menet­ti­vät äänoo­suu­des­taan 2,3 prosenttiyksikköä.

 300. Jot­kut ovat sano­neet, että per­suil­le uhoi­lu oli vir­he. Olen eri miel­tä. Oli­si vain pitä­nyt teh­dä lin­ja sel­vem­mäk­si, olla avoi­mem­min libe­raa­li ja myy­dä vapaut­ta. Kos­ka vapaus on pelon vas­ta­koh­ta, ja pelol­la rat­sas­ta­neet puo­lu­eet eivät iki­nä ole saa­neet mitään hyvää aikaiseksi. 

  Vapaut­ta viet­tää ja hoi­taa van­huu­ten­sa siel­lä, mis­sä tah­too. (Hoi­to­se­te­li ja mitä se tuo mukanaan)

  Vapaut­ta teh­dä työ­tä. (Kan­sa­lais­palk­ka ja mitä se pitää sisällään.)

  Vapaut­ta byro­kra­tias­ta. (Myös kan­sa­lais­palk­kaa ja hoi­to­se­te­lia­si­aa, mut­ta myös vapaut­ta sel­lai­sis­ta laeis­ta ja meto­deis­ta, jot­ka pyr­ki­vät rekis­te­röi­mään liik­kei­tä vir­tu­aa­lis­sa tai todel­li­ses­sa todellisuudessa)

  Vapaut­ta olla kan­sain­vä­li­nen ja suo­ma­lai­nen samaan aikaan. (Eikä jämäh­tää nos­tal­gi­aan ja änkyröintiin.)

  Ja niin edes­päin, vaik­ka vaa­lit meni­vät­kin jo, mut­ta kui­ten­kin — slo­ga­nei­ta ja aito­ja ideoi­ta, jot­ka ovat mel­ko vapai­ta vasemmisto/oikeisto kaa­vas­ta, ja joi­den uskoi­sin ole­van hyvin­kin puo­lu­een lin­jan mukaisia.

  Nyt­hän ei edes tie­det­ty, oli­ko vih­reil­lä mitään sosi­aa­li­po­liit­tis­ta ohjel­maa, joka oli­si välit­ti­nyt muil­le kuin niil­le, jot­ka aktii­vi­ses­ti seu­raa­vat aihee­seen liit­ty­vää kes­kus­te­lua. Var­maan­ku­vi­tel­tin, että vies­ti oli sel­keä, mut­ta jon­ne­kin lil­lu­kan­var­siin se kato­si jo kau­an ennen vaaleja.

 301. Pari huo­mio­ta vih­rei­den keh­nos­ta tulok­ses­ta ei-pää­kau­pun­ki­lai­ses­ta näkökulmasta:

  - Vih­reät kes­kit­ty­vät tavoit­teis­saan lii­an pie­niin asioi­hin. Esim. suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to on hyvä tavoi­te, mut­ta ei kovin kor­keal­la suu­ren ylei­sön huo­le­nai­heis­sa. Sitä kan­nat­taa ajaa, mut­ta vaa­li­ta­voit­tei­den ja ‑puheen pitäi­si käsi­tel­lä nii­tä asioi­ta, jot­ka ihmi­siä askar­rut­ta­vat (esim. ilmas­ton­muu­tos, luon­non tuhou­tu­mi­nen, syr­jäy­ty­mi­nen, las­ten ja nuor­ten tule­vai­suus jne.). Muu­ta­ma vuo­si sit­ten luin vih­rei­den ohjel­ma­luon­nok­sen, jos­sa oli kap­pa­le­tol­kul­la jaa­rit­te­lua teki­jä­noi­keus­asiois­ta, mut­ta las­ten päi­vä­hoi­to tai kou­lu­tus­asiat oli kui­tat­tu paril­la yli­mal­kai­sel­la lauseel­la. Arvat­kaa, kum­pi suur­ta ylei­söä enem­män askarruttaa?

  - Vih­reät kai­ken kaik­ki­aan suun­taa koko ajan vies­tin­sä niil­le ihmi­sil­le, jtka jo val­miik­si kan­nat­ta­vat vih­rei­tä (city­vih­reil­le hel­sin­ki­läi­sil­le libe­raa­leil­le). Jos omil­le tavoit­teil­le halut­tai­siin saa­da laa­jem­pi kan­na­tus, pitäi­si miet­tiä, miten maan ja maa­il­man tilas­ta huo­les­tu­neet taval­li­set tal­laa­jat ja kes­ki­luok­kai­set per­heel­li­set saa­tai­siin vih­rei­den taak­se. Vaa­li­kam­pan­jat (-mate­ri­aa­lit) ovat vaa­leis­ta toi­siin olleet omi­tui­sia ja sisään­päin läm­piä­viä teke­lei­tä, joil­la ei ole tääl­lä maa­kun­nis­sa mitään käyttöä.

  - Vaik­ka tämä toi­sia kau­his­tut­taa­kin, niin esim. Tam­pe­reen ympä­ris­tö­kun­nis­sa vih­rei­tä äänes­tä­vät kun­nal­lis­vaa­leis­sa eri­tyi­ses­ti ev.lut.seurakuntien toi­min­nas­sa muka­na ole­vat ihmi­set, joil­le ympä­ris­tön suo­je­lu on sydä­men asia. Tämän jou­kon on vai­kea ymmär­tää, mik­si vih­reät esim. halua­vat rajoit­taa uskon­non ope­tus­ta kou­luis­sa. Suo­ma­lai­sis­ta yli 80 % kuu­luu kirk­koon / kirkk­koi­hin, mikä oli­si hyvä myös vih­rei­den muistaa.

  - Aina­kin itse sain vaa­li­työs­sä eni­ten palau­tet­ta sii­tä, että ihmis­ten pet­ty­mys oli suu­ri, kun vih­reät jäi­vät lisää ydin­voi­ma­lu­pia myön­tä­nee­seen hal­li­tuk­seen. Tiu­kem­pi kan­ta täs­sä oli­si toi­mi­nut vih­rei­den eduksi.

  Toi­vot­ta­vas­ti sel­keä vaa­li­tap­pio (jota ei kan­na­ta selitellä/vähätellä) saa vih­reät kir­kas­ta­maan sanomaansa!

 302. Väit­teet, joi­den mukaan vih­rei­tä pitäi­si rei­va­ta enem­män vasem­mis­ton suun­taan tun­tu­vat minus­ta aivan absur­deil­ta. Voi tie­tys­ti olla, että kyse on “en tun­ne ketään, joka oli­si äänes­tä­nyt Bus­hia” ‑har­has­ta, mut­ta huh sen­tään. Jos vih­rei­den kata­stro­fi­vaa­leis­sa, jois­sa Arhin­mä­ki vie­lä­pä pela­si kort­tin­sa erin­omai­sen ove­las­ti, vasem­mis­to saa Hel­sin­gis­sä edel­leen 6% vähem­män kan­na­tus­ta kuin vih­reät, niin mitä sii­tä voi pää­tel­lä 20 vuo­den aikajänteellä?

  Vasem­mis­to­lii­tol­la on tie­tyt ansion­sa eräi­den työ­elä­män epä­koh­tien rum­mut­ta­ja­na ja dema­rien (hyväs­tä syys­tä) nal­kut­ta­va­na oma­tun­to­na, mut­ta sii­hen se jää. SKDL:n ajoil­ta periy­ty­vä poh­joi­sen kan­nat­ta­ja­jouk­ko ei tule elä­mään ikui­ses­ti, ja vaik­ka tuli­si­kin, niin vih­rei­siin se ei iki­nä kos­ki­si edes pit­käl­lä tikul­la. Vasem­mis­ton suku­pol­vi­ris­ti­rii­ta on kai kaik­kien tun­te­ma, ja kuka tahan­sa voi ver­ra­ta yli­opis­to­kau­pun­kien ja nii­den ulko­puo­lel­ta tule­vien edus­ta­jien taus­to­ja ja ikäluokkia.

  Vasem­mis­to­lii­ton kan­ta­ma men­nei­syy­den pai­no­las­ti on kama­lan ras­kas. Jos on ole­mas­sa jokin ryh­mä, jon­ka ima­go on vie­lä kari­ka­tyy­ri­mäi­sem­pi kuin “yli­opis­to­vih­rei­den”, niin se voi­si olla “yli­opis­to­vas­sa­rit”, jot­ka edel­leen luku­pii­ris­sä poh­ti­vat kapi­ta­lis­min lop­pu­krii­sin tark­kaa ajan­koh­taa. Hyvin vai­kea on kuvi­tel­la sitä päi­vää, jol­loin Suo­mes­sa puhe “pas­ka­duu­neis­ta” sai­si kovin laa­jan hyväk­syn­nän. Hyvää ja oikeu­den­mu­kais­ta sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa pitäi­si kyl­lä voi­da teh­dä ilman­kin vasem­mis­ton kaik­kia huo­no­ja puolia.

  Jos minun pitäi­si nime­tä vii­si tun­te­maa­ni ihmis­tä, jot­ka ovat kaik­kein syvim­min kat­ke­ria ja vihai­sia maa­il­maa ja mui­ta ihmi­siä koh­taan, heis­tä var­maan kol­me oli­si vasem­mis­to­nuo­ria. Vih­rei­den sano­ma aina­kin minun tul­kit­se­ma­ma­ni on monin ver­roin posi­tii­vi­sem­pi ja vapaa­mie­li­sem­pi, ja sii­hen suun­taan näki­sin sen mie­lel­lä­ni kehit­ty­vän edelleen.

 303. Vih­reät ei ole ympä­ris­tö­puo­lue vaan nuor­ten nais­ten esit­te­ly­puo­lue ja nuor­ten per­hei­den sosi­aa­li­nen puolue.

  En ole kos­kaan tajun­nut, mitä teh­dään sel­lai­sil­la kovaäänisillä/monoliittisilla ydin­voi­man vas­tus­ta­jil­la puo­lu­een joh­dos­sa, jos he eivät hiuk­kaa­kaan tun­ne neutronitekniikkaa.

  Tämä ase­tel­ma on kul­mi­noi­tu­nut Yles­sä toisinaan
  näyt­te­li­jöis­tä, jot­ka kan­nat­ta­vat vihreitä
  (“vapaa­mie­li­siä”) mut­ta vas­tus­ta­vat gee­ne­jä ja atomeja.

  Braxin toi­min­ta oli tiet­ty kam­mot­ta­vaa sanan­va­pau­den rajoi­tus­let­kaut­te­lua, ja Sin­ne­mä­ki työ­voi­ma­mi­nis­te­ri­nä sai duu­na­reit­ten kar­vat pys­tyyn, jos duu­na­ril­la oli karvoja.

 304. Vih­reät on vuo­des­ta 1995 ollut ennen kaik­kea (nuor­ten tai nuo­reh­ko­jen) nais­ten puo­lue. Tämä näkyy niin kan­san­edus­ta­jien, minis­te­rei­den, puo­lu­een puheen­joh­ta­jien, euroe­dus­ta­jien kuin myös kaik­kien vaa­lien ehdok­kai­den­kin koh­dal­la (kts. Vih­rei­den his­to­ria: http://www.vihreat.fi/historia). “Par­haim­mil­laan” 9/11 ja 11/14 vih­re­ää nai­se­dus­ta­jaa eduskunnassa.

  Nyt kun meil­lä on ollut (tai on) naispre­si­dent­ti, ‑pää­mi­nis­te­ri ja ‑puo­lue (myös hal­li­tuk­ses­sa), eikä mikään kui­ten­kaan ole maas­sam­me ja yhteis­kun­nas­sam­me muut­tu­nut (aina­kaan rat­kai­se­vas­ti) parem­paan tul­laan joh­to­pää­tök­seen, että ehkä joku suku­puo­li­neut­raa­lim­pi toi­mi­ja kuin Vih­reät voi olla parem­pi aja­maan asioi­ta puo­les­tam­me. Tai aina­kaan suku­puo­li ei voi olla puo­lue­po­li­tii­kas­sa (suun­taan tai toi­seen) se rat­kai­se­va tekijä. 

  Vih­rei­den tapa lei­mau­tua (tie­toi­ses­ti tai vahin­gos­sa) suku­puo­li­si­don­nai­sek­si puo­lu­eek­si ei voi pit­käl­lä täh­täi­mel­lä olla toi­mi­va rat­kai­su tasa-arvois­tu­vas­sa yhteiskunnassa.

 305. Jos yhteen lausee­seen yrit­täi­si tii­vis­tää kom­men­teis­sa anne­tut neu­vot: Vih­rei­den täy­tyy nöyrtyä.

 306. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa vuo­des­ta 1995 vuo­teen 2007 Vih­rei­den kan­na­tuk­sen nousu (6,5% -> 8,5%) on lähes sama kuin Vasem­mis­to­lii­ton kan­na­tuk­sen las­ku (11.2% — 8.8%). Eihän täs­sä tie­ten­kään samois­ta äänes­tä­jis­tä ole kyse, mut­ta onko kui­ten­kin Vih­rei­den vasen sii­pi vah­vis­tu­nut juu­ri täl­lä aika­vä­lil­lä? (Kysyn, kun en tiedä.)

  Ja nyt 2011 sekä puna­vih­reät että libe­raa­li­vih­reät ehdok­kaat menet­tä­vät ääniä, kun äänes­tä­jät eivät tie­dä min­ne puo­lue on menossa?

 307. Vih­reät oli­vat hal­li­tuk­ses­sa aivan vää­räs­sä seu­ras­sa ja vää­räs­sä ministeriössä.

  Nyt vaa­leis­sa kävi niin, että hal­li­tus­puo­lu­eet kär­si­vät rökä­le­tap­pion. Pudo­tus oli kol­man­nes, 146 pai­kas­ta 99 paik­kaan eli 47 paikkaa.

  Entien oppo­si­tio on uudes­sa edus­kun­nas­sa enem­mis­tö­nä 101 paikalla.

  Toi­ses­sa ket­jus­sa kum­mas­te­lin tätä pää­mi­nis­te­ri­vaa­lia. Vaa­lin tulok­sen perus­teel­la on län­si­mai­sen demo­kra­tian irvi­ku­va, että Kokoo­muk­sen Katai­nen hävin­neen puo­len edus­ta­ja­na kasaa uut­ta hallitusta.

  Uusi hal­li­tus pitää muo­dos­taa oppo­si­tios­ta. Sii­hen hyvä­nä ja perus­tel­tu­na vah­vis­tuk­se­na sopi­si vih­reät, jol­loin puo­lue oli­si mie­les­tä­ni oikeas­sa seurassakin.

  Osmo ja mui­den vih­rei­den kan­nat­tai­si täs­sä vaih­toeh­dos­sa vie­lä ker­ran miet­tiä hal­li­tus­kan­tan­sa uusik­si, jos vain hal­li­tus­oh­jel­ma on mie­le­käs. Soi­ni käsit­tääk­se­ni jos­sain vaa­li­ten­tis­sä näyt­ti orans­sia valoa yhteis­työl­le jos­sain tilanteessa.

 308. En ole huo­man­nut täl­lais­ta vaa­dit­ta­van mis­sään muis­sa läh­teis­sä, kuin vih­rei­den mie­les­sään pyö­rit­te­le­mis­sä kuvis­sa “Perus­suo­ma­lais­ten todel­li­si­ta pää­mää­ris­tä” TM.
  On vain ehdo­tet­tu niin­kin maan­lä­heis­tä lähes­ty­mis­ta­paa asi­aan, että lai­te­taan Meh­met sin­ne mis­tä tuli­kin, kun ker­ran ei yhteis­kun­nan sään­nöt mais­tu. Ei Ahme­din ole tar­vin­nut ymmär­tääk­se­ni kenel­lek­kään todis­tel­la, ole­van­sa aivan eri­lai­nen kuin Mehmet.

  Ilmei­ses­ti ne jot­ka kuvit­te­le­vat että tar­koi­tus on esi­mer­kik­si ruve­ta esi­mer­kik­si vali­koi­maan tur­va­pai­kan saa­via ryh­mäi­den­ti­tee­tin mukaan ovat sit­ten vää­räs­sä. Has­sua tuos­sa vaan on se että lähes­ty­mis­ta­pa ei eroa miten­kään sii­tä mitä Ulko­maa­lais­lais­sa lukee, itsea­sias­sa oles­ku­lu­pa voi­daan perua jo pel­kän riko­se­päi­lyn perus­teel­la, ja punai­nen lan­ka on koko­nais­har­kin­ta. Har­kin­ta­val­lan käy­tös­tä voi tie­ten­kin olla mon­taa miel­tä, mut­ta kun sitä alun­pe­rin­kin on sik­si ettei lain­sää­tä­jä ole selvänäkijä.

 309. Rotwang,

  jos edus­tat nyky-vih­rei­den val­ta­vir­taa, niin minus­ta vai­kut­taa, että vih­reät sei­laa­vat arvotyhjiössä.

  Poliit­ti­set pää­tök­set kos­ket­ta­vat aina eni­ten yhteis­kun­nas­tam­me riip­pu­vai­sia kan­sa­lai­sia ja usein vähi­ten äänes­tä­viä kan­sa­lai­sia. Tosi­aan, hoi vih­reät! Min­ne olet­te menos­sa? Koi­jär­vel­tä tiet­tä­väs­ti läh­dit­te liikkeelle.

  Kokoo­mus­nuo­les­ke­lu on ollut aina­kin minun mie­les­tä­ni niin kuvot­ta­vaa, ettei minul­la ole muu­ta toi­voa kuin että vih­reät muut­tai­si­vat lin­jaan­sa ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­mäk­si ja ihmisystävällisemmäksi.

 310. Vaa­lien iro­nia­jyt­ky on Vih­rei­den käve­ly omaan mii­naan. Hal­li­tuk­ses­sa vas­tus­ti­vat aina ydin­voi­maa ja sen lisä­ra­ken­ta­mis­ta mut­ta se ei nyt sit­ten vih­rei­den vil­lit­se­mil­le antiy­din­fun­dik­sil­le riit­tä­nyt­kää­na ja laa­ri vuo­ti vassareihin! 😀
  Trololol

 311. Nimi­merk­ki Toi­nen tie­de­mies kir­joit­ti huo­mio­nar­voi­sen kom­men­tin, toki moni muu­kin. Toi­vot­ta­vas­ti nämä kom­men­tit lue­taan, prin­ta­taan (pie­nel­lä fon­til­la kah­den puo­len pape­ria?), lue­taan, kes­kus­tel­laan asiois­ta puo­lu­een sisäl­lä, lue­taan uudes­taan ja kes­kus­tel­laan vie­lä lisää.

  Olen ehdot­to­mas­ti sitä miel­tä, että muu­tos tun­ne­puo­lu­ees­ta tie­de­puo­lu­eek­si oli­si pai­kal­laan. Sekä Vasem­mis­to­liit­to että Vih­reät ovat suun­tau­neet pää­osin vih­reäs­ti vasem­mal­le, mut­ta libe­raa­li, vih­reä toi­seen suun­taan sijoit­tu­va puo­lue puut­tuu. Puo­lue, joka ei hyy­sää eikä hös­sö­tä, vaan ottaa asiois­ta sel­vää ja lausuu kan­tan­sa vii­saas­ti ja sel­keäs­ti, mut­ta ei puu­tu yksi­tyis­ten ihmis­ten yksi­tyi­siin valintoihin.

  Puo­lu­een ima­go on myös aika lais­kan­let­keä ja mitä­tön. Mis­tä löy­tyi­si Vih­reil­le stubb­mais­ta ryh­tiä, sana­val­miut­ta ja karismaa?

  Mität­tö­myyt­tä hen­kii myös se, ettei vai­kei­siin asioi­hin ote­ta kan­taa. Maa­han­muut­to­kri­tiik­ki on mel­koi­sen suu­ri kes­kus­te­lu­nai­he, eikä sitä voi vai­e­ta kuo­li­aak­si. Maa­han­muut­toon liit­tyy ongel­mia, se on vali­tet­ta­van sel­vää. Tämän tode­tak­seen ja rat­kai­su­ja etsiäk­seen ei tar­vit­se olla maa­han­muut­to­vas­tai­nen vaan jopa päinvastoin.

  Olen kau­pun­ki­lai­nen, vih­reä nai­nen, mut­ta en halua itsel­le­ni suun­nat­tua puo­luet­ta. Haluan puo­lu­een, joka pitää kiin­ni arvois­taan, mut­ta sal­lii muu­ta­kin kuin oman elinpiirinsä.

 312. @ ent. pääluottamusmies

  > Aikoi­naan ruti­köy­hä­nä, velak­si opis­kel­leel­la oli kii­re val­mis­tua. Mihin se kii­re nyky­po­ru­kal­ta on unohtunut?

  Sii­hen, että opis­kel­les­sa oppi­si jotain. Minä en opiskellut/opiskele val­mis­tuak­se­ni, tai sosi­aa­li­sen ver­kot­tu­mi­sen takia tai tut­kin­to­to­dis­tuk­sen takia, vaan oppiakseni.

  Hyvä tie­tää, mit­kä elä­mä­si prio­ri­tee­tit on. On ilmei­ses­ti ok olla dorka?

 313. @ Rau­li @ Kaikenhuippu

  > Oli­kos tuo Emi­lian pos­taus joku trol­laus vai mitä ihmet­tä? Per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja jär­jes­tys ja armei­jan ase­man tur­vaa­mi­nen eivät äkki­sel­tään kuu­los­ta kovin­kaan huo­noil­ta tavoitteilta.

  Per­heen ase­ma on var­mas­ti per­heel­li­sen mie­les­tä hyvä tavoi­te. Asias­sa voi kui­ten­kin olla kään­tö­puo­len­sa. Itse yksi­na­su­va­na vaan mie­tin, että voi­si­ko tuo tar­koit­taa yksi­na­su­vien ase­man huonontamista…

  Hyvät tavat on per­sees­tä! Ei saa kiroil­la! Per­ke­le! Saa­ta­na! Vit­tu! Mitä vitun väliä sil­lä on, että joku kiroi­lee? Siis ihan oikeas­ti? Jokai­ki­nen tapaa­ma­ni ulko­kul­dai­suu­den vaa­ti­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sie­lul­li­ses­ti häi­riin­ty­nyt”. Itse­kin kuvai­let, että hyvät tavat voi­vat olla “pelon ja alis­tu­mi­sen sane­le­mia opit­tu­ja elei­tä”, ja ihan var­mas­ti näin tuli­si ole­maan. Ja sit­ten pedant­ti­nen pik­kusie­lu voi­si vedo­ta suu­rem­paan auk­to­ri­teet­tiin. Heh, bon­ga­sin­pa blo­gil­ta­si itsesensurointia:

  Välil­lä se tie­tys­ti tun­tuu sil­tä, että on aivan v1tun sama min­kä nume­ron lap­puun piirtää”

  Olet­ko aivan var­ma, ettet itse ole pedant­ti­nen pikkusielu?

 314. Enti­se­nä vih­rei­den äänes­tä­jä­nä itsel­lä­ni (ja puo­li­sol­la­ni) takin kään­si yllä­mai­nit­tu­jen syi­den ohel­la, eri­tyi­ses­ti tämä maa­han­muut­to­kriit­tis­ten demo­ni­soin­ti ja hei­dän sano­man­sa vääristely.

  Jos kaik­ki kes­kus­te­lu maa­han­muu­tos­ta lei­ma­taan auto­maat­ti­ses­ti rasis­mik­si, ollaan ruot­sa­lai­sel­la poliit­ti­sen kor­rek­tiu­den tiel­lä jota en tän­ne halua. 

  Muu­ten­kin vih­rei­den mie­li­pi­de- rasis­mi on jo saa­vut­ta­nut hys­tee­ri­set mit­ta­suh­teet. Oikeas­ti suvait­se­vai­nen ihmi­nen suvait­see myös eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä ja suh­tau­tuu mui­hin ihmi­siin asial­li­ses­ti (EI hal­vek­suen) vaik­ka maa­il­man­ku­va ei kai­kil­ta osin oli­si­kaan samanlainen.

  Lisäk­si Braxin toi­met sanan­va­paut­ta vas­taan kuu­lu­vat lähin­nä Poh­jois- Kore­aan, ei demo­kraat­ti­seen val­tioon. Pie­nel­lä puna­vii­niä sie­mai­le­val­la, kikat­ta­val­la femi­nis­ti-ryh­mäl­lä ei ole oikeut­ta yksin päät­tää mitä muut ihmi­set saa­vat sanoa ja ajatella.

 315. Oikeis­tol­la ja vasem­mis­tol­la voi­daan tie­tys­ti tar­koit­taa lähes mitä vain, mut­ta vih­reil­tä kai­pai­si kyl­lä sel­ke­ää kan­taa sii­hen työn ja pää­oman väli­seen ris­ti­rii­taan, joka ei vali­tet­ta­vas­ti ole maa­il­mas­ta mihin­kään kadon­nut. Ihmi­set eivät ole tyh­miä, he halua­vat ajaa etujaan.

 316. Ehdo­tin tuol­la aiem­min, että Vih­reät voi­tai­siin ”sulaut­taa” tai ”lak­kaut­taa”, ja saa­tan olla sitä miel­tä yhä kun­han päh­käi­len tätä tässä.

  Vih­reät ovat ”arvo­puo­lu­ee­na” olleet alus­ta läh­tien var­sin seka­va kom­bi­naa­tio niin arvo­li­be­raa­le­ja kuin lie­väs­ti kokoo­mus­lai­sia kuin myös var­sin juu­re­vaa vasem­mis­to­lais­ta ajat­te­lua­kin. Jos­sa­kin koh­taa Vih­reät, niin puo­lu­ee­na kuin yhteis­kun­nal­li­se­na vai­kut­ta­ja­po­ruk­ka­na­kin ”lei­riy­tyi” city-ympä­ris­töön, ja Cron­berg sanoi sen mitä myös tuu­min täs­tä ja joka irrot­ti mm minut Vih­rei­den äänes­tä­jä­kun­nas­ta mut­tei asioista. 

  Kos­ka kuu­lun muun­kal­tai­seen ”per­hee­seen” kuin mikä yli­pää­tään tuo­daan yhdes­sä­kään jul­ki­kes­kus­te­lus­sa esil­le. Per­hee­seen joka ei perus­tu kon­ser­va­tii­vi­sel­le nor­mi­suo­ma­lais­per­heen kuval­le (huom! jos­sa ei ole mitään vikaa): mies-nai­nen‑1 tai 2 las­ta. Se, että sii­nä on kak­si sama­su­ku­puo­lis­ta aikuis­ta ja lap­sia, ei muu­ta per­he­nä­ke­mys­tä yhtään sen moder­nim­mak­si tai humanistisemmaksi.

  Yhden hen­gen talous ei ole per­he, eikä sen tar­vit­se olla­kaan, mut­ta mei­tä on täs­sä maas­sa mil­joo­na. Jokai­nen, sanon tämän pai­nol­la, aivan jokai­nen elää jon­kun pät­kän elä­mäs­tään yksin; joko nuo­re­na aikui­se­na tai kes­ki-iäs­sä tai iäk­kääm­pä­nä. Osa elää ison elä­mäs­tään yhden hen­gen talou­des­sa. Mut­ta. Se ei tar­koi­ta, ettei­kö yksi­na­su­vien-elä­jien sosi­aa­li­seen ver­kos­toon kuu­lui­si ihmi­siä joil­la on ”per­heen­kal­tai­nen” ole­mus. En kai­paa min­kään­moi­sia muu­tok­sia avio­liit­to­la­kiin täs­sä suh­tees­sa, mut­ta muis­sa sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa kyl­lä. Olen itse hoi­ta­nut suvun/yystävien/tuttavien lap­sia lomil­la ja vapaa­päi­vi­nä kun he ovat olleet sai­rai­na tai vail­la hoi­ta­jaa. Eikö sai­ras­ta las­ta voi­si hoi­taa myös joku muu lap­sel­le lähei­nen hen­ki­lö? Van­hem­muus, aikui­suus, se on yhteistä. 

  Työt­tö­myys­tur­va tai tur­va sil­loin kun sai­ras­tuu vaka­vas­ti: THL:n tilas­to­jen mukaan kaik­kein suu­rim­mas­sa köy­hyys- ja syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ovat yhden hen­gen talou­det. Sosi­aa­li­set tuet kes­kit­ty­vät pien­ten las­ten per­heen ympä­ril­le. Sinän­sä hyvä ja oikea asia, per­hei­tä on tuet­ta­va, mut­ta alkaa­ko tuki­toi­mia ja ylen­palt­tis­ta huo­leh­ti­mis­ta olla jo lii­kaa­kin? Ja hyö­ty­vät­kö näis­tä tuis­ta hyvä­osai­set per­heet enem­män kuin köy­hyys­lou­kos­sa ole­vat per­heet? Kas­vat­ta­vat­ko per­he­so­si­aa­li­set etuu­det eriar­voi­suut­ta per­hei­den välil­lä enem­män kuin kaven­tai­si­vat per­hei­den ja yksi­ne­lä­vien välis­tä talou­del­lis­ta muka­kui­lua? Ja no, kun yli­pää­tään puhu­taan per­hees­tä, puhu­taan yhä ja ainoas­taan kah­den aikui­sen muo­dos­ta­mas­ta yksi­kös­tä jos­sa on lapsi/lapsia. Kah­den aikui­sen muo­dos­ta­ma liit­to ei ole siten per­he, saa­ti sit­ten uus­per­he joi­ta mei­dän­kin maas­sa on jo aika paljon. 

  Yli­pää­tään Vih­rei­den kes­kit­ty­mi­nen ”puo­lus­ta­maan” hyvä­osais­ten nor­mi-lap­si­per­hei­den kaun­geis­sa elä­vien kes­ki­luok­kais­ten etuuk­sia on se seik­ka joka irrot­taa ison jou­kon suo­ma­lai­sia äänes­tä­jä- ja kannattajakunnasta. 

  P.S Kii­tos Osmo Soi­ni­vaa­ral­le, että sei­sot Annin vie­rel­lä. Tuol­la Isol­la poli­tii­kan näyt­tä­möl­lä ei ole Suo­mes­sa vie­lä juu­ri­kaan näh­ty nai­sia, nuo­ria nai­sia eten­kään. Tzemp­piä Annillekin.

 317. Tämä ei var­maan ole ainoa syy Kas­vin koh­ta­loon mut­ta mie­les­tä­ni sii­nä kitey­tyy hyvin Vih­reä asenne:

  http://www.vihreat.fi/sv/node/6148

  Tuo on Kas­via 2007 äänes­tä­neil­le suo­ra petos, ihan sama jos Soi­ni nyt alkai­si puhua ettei sii­tä Por­tu­ga­li-tues­ta mitään hait­taa Suo­ma­lai­sil­le ole­kaan. Sää­li hyvää mies­tä, mil­lä ihmeel­lä te tuna­rit aivo­pe­sit­te sen tol­la­sia höpöttämään?

  1. BRG
   Voi­sit­ko kumo­ta Kas­vin argu­men­tin sen sijaan, että vain sanot sitä höpö­tyk­sek­si. Tämä jo sen­kin vuok­si, että samaa olen itse­kin esit­tä­nyt tie­tä­mät­tä Kas­vin kan­taa asiaan.

 318. Anna-Lii­sa:

  …ker­rat­ta­koon:
  — jätevesiasetus,
  — kier­rä­ty­se­ner­gian vas­tus­ta­mi­nen ja aina­kin yhden jät­teen­polt­to­lai­tok­sen torppaaminen,
  — myrk­ky­lamp­pu­jen pakot­ta­mi­nen käyttöön,
  — met­sien kalua­mi­nen hak­kuu­täh­teis­tä ja polt­to ener­giak­si, mis­tä seu­raa met­sien maa­pe­rän köyh­ty­mi­nen ja muut arvaa­mat­to­mat maa­pe­rä- ja pohjavesivaikutukset,
  — bio­polt­toai­nei­den pakot­ta­mi­nen autoi­hin, mis­tä seu­raa moot­to­rien hajoa­mi­sen lisäk­si maa­il­man ruo­ka­tuo­tan­non horjuttaminen,
  — talo­jen tii­vis­tä­mi­nen pul­loik­si ja sii­tä seu­raa­vat ongel­mat: 0- ja + ‑ener­gia­ta­lo­jen vii­leät pin­nat tii­vis­tä­vät kos­teas­ta ilmas­ta kosteutta…

  Vaan totuus on, että kaik­ki tuo kehi­tys on ollut pää­sään­töi­ses­ti jär­ke­vää, ja vas­tus­tus on monel­ta osin aihee­ton­ta. Heh­ku­lamp­pu­jen myrk­ky­pääs­töt ovat ES-lamp­pu­ja suu­rem­mat säh­kön­tuo­tan­non kaut­ta ja mata­lae­ner­gia­ta­lo­jen homeon­gel­mat taval­lis­ta raken­ta­mis­ta pie­nem­mät kyl­mä­sil­to­jen puut­tu­mi­sen takia, pari vas­ti­net­ta mai­ni­tak­se­ni. Mut­ta vies­tin­näs­sä vih­reät eivät ole pär­jän­neet, se nyt aina­kin on selvää.

  Popu­lis­ti­joh­ta­ja kuit­taa kai­ken kah­des­sa lausees­sa, ilmas­ton­muu­tos­ta ja otso­ni­ka­toa ei ole, huo­li ja mur­he pois, ja sit­ten puhu­taan­kin jo jos­tain muus­ta. Sii­nä jää tie­de­vih­reä tut­ki­muk­si­neen, tilas­toi­neen ja tau­lu­koi­neen paitsioon.

 319. Täs­sä muu­ten pohdittavaa:
  http://www.kansanmuisti.fi/opinions/

  Ennen kuin ryh­tyy suun­nat­to­mas­ti ihai­le­maan Vasem­mis­to­lii­ton joh­don­mu­kai­suut­ta, kan­nat­taa muis­taa, että se oli oppo­si­tios­sa, jos­sa on aina help­po kan­nat­taa hyviä asioi­ta ja vas­tus­taa huo­no­ja asioita.

  Mut­ta silti. 

  Ehkä se vain on niin, että Vih­reät­kin on luon­teel­taan oikeas­ti ikui­nen oppo­si­tio­puo­lue, kuten Vasemmistoliittokin.

 320. Kale­vi Här­kö­nen: Popu­lis­ti­joh­ta­ja kuit­taa kai­ken kah­des­sa lausees­sa, ilmas­ton­muu­tos­ta ja otso­ni­ka­toa ei ole, huo­li ja mur­he pois, ja sit­ten puhu­taan­kin jo jos­tain muus­ta. Sii­nä jää tie­de­vih­reä tut­ki­muk­si­neen, tilas­toi­neen ja tau­lu­koi­neen paitsioon.

  Jaa­ha. Ja mis­tä­hän ent­ro­pian kas­vu maa­il­mas­sa joh­tuu? Mie­let­tö­mäs­tä yli­kan­soi­tuk­ses­ta, ja jos sitä arvos­te­lee ja samalla

  mamu­jen tuon­tia Suo­meen ark­ti­siin oloi­hin läm­pi­mäs­tä, saa pääl­leen lau­ta­sel­li­sen Braxin
  ja Sin­ne­mäen pahek­sun­taa ja natsikortin.

  (Ener­gian käyt­tö ei ole edes ongel­ma, kos­ka ener­gia säi­lyy vaan ent­ro­pian lisään­ty­mi­nen eli elä­män­laa­dun romah­dus. Ruo­kaa ja ener­gi­aa riit­tää ne riip­pu­vat jake­lus­ta mut­ta työ­tä ei ole eikä tule.)

  Yllä puheet ympä­ris­tö­muu­tok­ses­ta ovat taas tätä viherjargonia,
  kun et pys­ty todis­ta­maan että ilmastonmuutos
  joh­tuu hii­di­diok­si­dis­ta tai sano­taan toi­sin et edes tie­dä mihin fono­ni­moo­dei­hin läm­pö niis­sä liit­tyy, etkä poh­di näi­den asioi­den välis­tä yhteyt­tä, mut­ta lät­ty läti­see kun olet luke­nut sano­ma­leh­des­tä, jos­sa toi­mit­ta­ja on kopioinut
  teks­tin­sä toi­ses­ta sano­ma­leh­des­tä että huo­nos­ti menee. Ja kun ei tie­dä mis­tä asiat joh­tu­vat, ei osaa nii­den ongel­maa pois­taa vaan huis­kii Suo­men työt­tö­mäk­si tuu­li­myl­lyil­lään ja ener­gia­sääs­töil­lään ja mamu­tuk­sel­laan. Kuten vih­reät, mut­ta sik­si he sai­vat­kin vaalitappion.

 321. Täs­tä lis­tas­ta puut­tuu näh­däk­se­ni se olen­nai­sin syy, mitä olen itke­nyt ja kiron­nut jo pari vuot­ta: jär­ke­vä dia­lo­gi maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den kans­sa. Nyt asia meni niin, että Hal­la-Aho aka­tee­mi­se­na ihmi­se­nä pys­tyi heit­tä­mään luku­ja, joil­la on läh­de: maa­han­muut­ta­jat teke­vät rais­kauk­sia ja pahoin­pi­te­lyi­tä näin pal­jon enem­män kuin suo­ma­lai­set. Se on luku, nume­ro, sii­nä on link­ki Tilas­to­kes­kuk­sen sivuille.

  Mitä teki­vät mm. Vih­reät: sanoi­vat, että tätä lukua ei saa sanoa, kos­ka RASISMI. “No mut­ta kun maa­han­muut­ta­jat teke­vät X pro­sent­tia enem­män rikok­sia!” “RASISMI.”

  Täs­sä on var­maan­kin yksi mer­kit­tä­vä syy Vih­reit­ten vaa­li­tap­pioon. Toi­se­na syy­nä pidän Vih­reit­ten jat­ka­mis­ta hal­li­tuk­ses­sa ydin­voi­ma­pää­tök­sen jäl­keen. Sin­ne­mäen puhe­tyy­li on saat­ta­nut myös ärsyt­tää äänestäjiä.

 322. Oli­si­ko aika jos­kus kyp­sä Vasem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den yhdistymiselle?

  Vasem­mis­to­liit­to on teh­nyt lyhyes­sä ajas­sa mie­les­tä­ni sel­vän uudis­tu­mi­sen koh­ti vih­reäm­pää ja ihmi­sar­voi­sem­paa poli­tiik­kaa, jos­ta ei näky­nyt vih­rei­den men­nees­sä vaa­li­kam­pan­jas­sa juu­ri­kaan uskot­ta­via esityksiä.

  Entäs tek­no-vih­reät? Tek­no-vih­reät voi­vat­kin sit­ten vapaas­ti loi­ka­ta kokoo­muk­seen, jos ihmi­sar­voi­nen luon­toa lähel­lä ole­va poli­tiik­ka ei kiinnosta.

 323. EU:n vel­ka­kupla-talous­ka­ta­stro­fin kans­sa mokat­tiin pahasti.

  Tääl­lä todel­la oli­si ollut tilaa lois­taa hyvin perus­tel­luil­la lin­jauk­sil­la. Nyt ei voi­tu kuin kil­tis­ti kes­kus­tan ja kokoo­muk­sen lin­jaa hal­li­tuk­ses­sa ole­mi­sen takia, ja toi­voa kovas­ti ettei­vät äänes­tä­jät tajua mihin ollaan ryhtymässä?

  Asi­aa vähän­kin seu­ran­neil­le oli sel­vää, ettei tuki­ra­ho­ja tul­la enää näke­mään aina­kaan täys­mää­räi­si­nä, ja sama meno jat­kuu. Vel­ka­kuplaa “kor­ja­taan” velal­la, eli teh­dään mas­sii­vi­sia tulon­siir­to­ja sijoit­ta­jil­le ja pan­keil­le, jot­ka 100% var­mas­ti osaa­vat kupa­ta jär­jes­tel­mää opti­maa­li­ses­ti. Tämä jon­kin­lai­sen EU:n soli­daa­ri­suu­den, Suo­men lai­na­kor­ko­jen, vien­ti­teol­li­suu­den ja elä­ke­ra­ho­jen suo­je­lun nimis­sä. Huh.

  Veto­si­ko tämä nuo­rem­piin äänes­tä­jiin, jot­ka jou­tu­vat sen kuplan puh­kai­se­maan ja pää­se­vät elä­köi­ty­mään jos­kus 70-vuo­tiai­na? Olet­taen, että saa­vat töi­tä ja tuo pyra­mi­di­ra­ken­nel­ma edes pysyy kasassa…

  En usko ydin­voi­mae­pi­so­din olleen mer­kit­tä­vä teki­jä tulok­ses­sa. Oli­ko taas homo­sek­su­aa­lien (0.5% vähem­mis­tö?) sivii­li­vih­ki­mi­nen oikeas­ti tär­keä yhteis­kun­nal­li­nen kysy­mys? Har­mit­ti myös miten TV-esiin­ty­mi­sis­sä Sin­ne­mä­ki vai­kut­ti usein tus­kai­sel­ta ja hänen vas­tauk­sen­sa oli­vat tar­peet­to­man vai­kei­ta ymmärtää.

 324. Kale­vi, kii­tos kom­men­tis­ta! Tuol­lais­ta dia­lo­gia kai­paan. Jää kui­ten­kin iäi­syy­son­gel­ma: kak­si uskot­ta­vaa tahoa (ei se toi­nen todel­la­kaan ole popu­lis­ti­joh­ta­ja vaan alan­sa tun­te­va ammat­ti­lai­nen) vakuut­taa kum­pi­kin päin­vas­tais­ta — mitä uskoa? Vaa­ti­si pit­kän ja ahke­ran opis­ke­lun kye­tä itse arvioimaan.

  Mut­ta en siis käy hir­veän kovas­ti inttämään.

  (ES-lam­puis­sa minua her­mos­tut­taa tie­toi­suus sii­tä, että jos sel­lai­sen hui­tai­sen har­jan­var­rel­la rik­ki sen palaes­sa, on seu­rauk­se­na kai­ken­sort­ti­sia varo­toi­mia. Ja kun ES-lamp­pu on lop­puun pala­nut, jou­dun tal­let­te­le­maan nii­tä myrk­kyi­neen koto­na niin kau­an kun­nes tulee läh­det­tyä ongel­ma­jät­teen keruupaikkaan.)

  Onnit­te­lut ja menes­tys­tä Osmol­le. Anni on oikein symp­pis nuo­ri nai­nen, nät­ti­kin kuin mikä — myös sii­nä hau­ku­tus­sa vaa­li­mai­nos­ku­vas­sa. Kiva ettei ole täti­mäi­nen niin kuin KAIKKI muut huip­pu­nais­po­lii­ti­kot jak­ku­pu­vuis­saan, nätitkin.

 325. Emi­lia kirjoitti
  Kaik­ki suo­ma­lais­ta polit­tis­ta reto­riik­kaa vahan­kin ymmar­ta­vat tie­ta­vat, mita nama arvo­kon­ser­va­tii­vien lausun­not kay­tan­nos­sa tarkoittavat.
  — “per­hear­vot”: perin­tei­sen ydin­per­heen pon­kit­ta­mi­nen mui­den per­he­mal­lien ja var­sin­kin sateen­kaa­ri­per­hei­den kus­tan­nuk­sel­la. Ettas keh­taa­vat­kin ihmi­set naut­tia sink­kue­la­mas­ta, tai pariu­tua kenen kans­sa halua­vat, tai olla hank­ki­mat­ta lapsia.
  — “hyvat tavat”: van­han­ai­kai­ses­sa tapa­kult­tuu­ris­sa kiin­ni roik­ku­mi­nen kyn­sin ja ham­pain. Tytot nii­aa­maan ja pojil­le siis­ti sivujakaus.
  — “laki ja jar­jes­tys”: polii­sil­le vapaat kadet pam­put­taa kai­ken­maa­il­man hipit maan rakoon.
  — “armei­jan ase­ma”: lisaa rahaa iso­jen poi­kien pys­sy­leik­kei­hin, jois­sa varau­du­taan toi­sen maa­il­man­so­dan toi­sin­toon Ant­ti Rokan hengessa.

  Tot­ta kai taju­aa, siis se pie­ni vähem­mis­tö joka oikeas­ti viit­sii asi­aa miet­tiä sen syvem­mäl­le. Kysees­sä oli­kin oma neu­vo­ni tuos­sa asias­sa vih­reil­le, että jos tuol­lai­sia lausun­to­ja alkaa kyn­sin ham­pain vas­tus­ta­maan, saa Vih­reät kai­vet­tua itsen­sä vie­lä syvem­mäl­le tääl­lä­kin puhut­tuun “vas­tus­ta­mi­sen, moni­mut­kai­suu­den ja elä­män han­ka­loit­ta­mi­sen” kuoppaan.

  Kos­ka tuol­la taval­la pape­ril­la todet­tui­na tavoit­teet on ihan hyviä. Vih­rei­den teh­tä­vä (tämä on siis minun suo­si­tuk­se­ni, sen voi jät­tää huo­miot­ta mut­ta palau­tet­ta­han tääl­lä toi­vot­tiin) oli­si­kin käyt­tää ener­gian­sa sii­hen, että ken­ties komp­paa noi­ta sinän­sä ihan hyviä pää­mää­riä, ja vai­kut­taa sitä kaut­ta nii­den todel­li­seen sisäl­töön. Että laki ja jär­jes­tys tar­koit­taa sitä, että voin soit­taa polii­sil­le jos minut ryös­te­tään tai haka­taan, eikä sitä että polii­si on vii­mei­nen jol­le soit­taa jos jotain tuol­lais­ta tapah­tuu (kuten esim Brasiliassa). 

  Omas­sa kom­men­tis­sa­si tuli aika hyvin esil­le ehkä se yksi vih­rei­den kom­pas­tus­ki­vi: Jos olet­taa että kaik­ki äänes­tä­jät jak­sa­vat kes­kit­tyä, tajua­vat poliit­ti­sen reto­rii­kan ja viit­si­vät ana­ly­soi­da ja kai­vaa sano­mis­ten todel­li­sen sisäl­lön, voi huo­ma­ta että se osa popu­las­ta onkin aika pie­ni. Ja se osa, joka lukee mitä sano­taan eikä jak­sa tai ehdi ymmär­tää asioi­ta ja nii­den taus­to­ja, on aika iso. 

  Vaa­tii tie­tyn tason ymmär­tä­mis­tä, että näi­tä asioi­ta taju­aa. Ja sit­ten vaa­tii toi­sen tason ymmär­tä­mis­tä, että taju­aa että kaik­ki eivät nii­tä tajua. Ja sit­ten vie­lä kol­man­nen tason, jot­ta saa oman vies­tin­sä sovi­tet­tua ja sanot­tua niin, että tämä toi­nen­kin ryh­mä sen ymmärtää.

 326. Vaa­li­ma­te­ma­tii­kas­ta:

  Tot­ta, vaa­li­ma­te­ma­tiik­ka ei todel­la­kaan suo­si kes­ki­suu­ria puo­luei­ta, eikä pieniäkään. 

  SDP, Kokoo­mus, Kepu ja Per­sut sai­vat yhden edus­ta­jan n. 14 000 äänel­lä — Vih­reil­tä tar­vit­tiin 21 000 ään­tä yhteen paik­kaan. Vasem­mis­to­liit­to onnis­tui saa­maan paik­kan­sa kes­ki­mää­rin 17 000 äänel­lä — kris­til­li­set 19 000:llä.

  Jotain pitäi­si todel­lain teh­dä sen eteen, että ääni oli­si yhtä arvo­kas puo­lu­ees­ta ja kun­nas­ta tai vaa­li­pii­ris­tä riippumatta!

 327. Jokai­ki­nen tapaa­ma­ni ulko­kul­dai­suu­den vaa­ti­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sie­lul­li­ses­ti häi­riin­ty­nyt”.’ (Kom­men­taat­to­ri)
  Noh. Onhan poliit­ti­sen kor­rek­tiu­den vaa­li­jat välil­lä rasit­ta­via, mut­ta en minä nyt rupe­ai­si nii­tä häi­riin­ty­neik­si väittämään.

 328. Rotwang:

  …yhteis­kun­nan kehit­tä­mis­tä, laa­duk­kai­ta pal­ve­lu­ja, kor­kea­ta­sois­ta kou­lu­tus­ta, toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä, koh­tuul­li­sia tuloe­ro­ja, vapaut­ta päät­tää oman elä­män tär­keis­tä kysy­myk­sis­tä itse ja ympä­ris­tön hyvin­voin­tia omien talou­del­lis­ten etu­jen mak­si­moin­nin sijaan. 

  Kai­kil­la tie­tys­ti on omat näke­myk­sen­sä kus­ta­kin puo­lu­ees­ta, mut­ta minus­ta tuo osa toi­ve­lis­tas­ta­si kuu­los­taa ihan tämän päi­vän Vasem­mis­to­lii­tol­ta. Se on aika eri­lai­nen puo­lue kuin taka­vuo­si­na, kun aika ajoi lopul­ta sen änky­rä­osas­ton pois kuvioista.

  Mitä kou­lu­tet­tui­hin ihmi­siin tulee, Vasem­mis­to­liit­to vas­tus­ti yli­opis­to­uu­dis­tus­ta, Vih­reät kan­nat­ti­vat. Eli kum­pi on tär­keäm­pää lopul­ta, se että puo­lu­een riveis­sä on kor­keas­ti kou­lu­tet­tua väkeä, vai se että se puo­lus­taa itse­näis­tä ja tie­tee­seen kes­kit­ty­nyt­tä kor­kea­kou­lu­jär­jes­tel­mää ammat­ti­kou­lua­jat­te­lua ja kor­po­raa­tio­ajat­te­lua vas­taan? (Tut­ki­mus­ten mukaan­han ainoat yli­opis­to­uu­dis­tuk­seen tyy­ty­väi­set tahot oli­vat ne, jot­ka eivät itse opis­ke­le, ope­ta tai tutki.)

 329. Vaa­li­ma­te­ma­tii­kas­ta:

  Per­su­jen on uskot­ta­vuu­den säi­lytt­mi­sek­si teh­tä­vä nyt jotain ään­ten­ta­sauk­sen eli siis pien­ten puo­lueio­den hyväk­si. En ota kan­taa sii­hen, onko vii­me eduk­sun­na­sa hhväk­syt­ty, ja nyt 2/3 enem­mis­töl­lä hväk­syt­tä­vä tasaus­paik­ka­jär­jes­tel­män tuo­va laki hyvä vai vain vähi­ten huo­no. — Vaa­li­pii­rien yhdis­tä­mi­nen on toi­nen mah­dol­li­suus, mut­ta eipä Lap­piin enem­pää asuk­kai­ta saa­da, eikä sitä voi Kai­nuun­kaan vaa­li­pii­riin yhdistää.

 330. Täs­tä on sinul­la eril­li­nen blog­gaus jos­sa asias­ta on jo sanot­tu kaik­ki oleel­li­nen eikä minul­la ole mitään uut­ta tar­jot­ta­vaa nii­hin argumentteihin.

  Kysees­sä on äänes­tä­jän kulut­ta­jan­suo­ja. Jos äänes­ti Kas­via 2007 niin var­maan vii­mei­nan asia jol­le äänen­sä antoi oli pakol­li­nen gps-pai­kan­nin kaik­kiin ajo­neu­voi­hin. Väi­tän että kes­ki­ver­to Kas­via äänes­tä­nyt oli ‘piraat­ti’ joka näki hänes­sä älyk­kään ja kyky­ne­vän net­ti­va­pau­den puolestapuhujan.

 331. Vih­reät ovat kui­ten­kin saa­neet aikaan hyviä­kin asioi­ta, kuten kos­kien­suo­je­lu­lain, per­heen­si­säi­sen adop­tion ja apu­ra­han­saa­jien sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen. Kii­tos sii­tä! Hal­li­tuk­ses­sa tuli sit­ten tak­kiin monis­sa muis­sa asioissa.

  Vaka­vas­ti ottaen ei ole kovin help­poa löy­tää puo­luet­ta, jon­ka kans­sa oli­si kai­kis­ta asiois­ta samaa miel­tä. Esi­mer­kik­si, jos kan­nat­taa met­sien ja soi­den suo­je­lua mut­ta pitää ilmas­ton­muu­tos­ta ydin­voi­maa suu­rem­pa­na uhkana.

 332. Kaik­ki muu olen­nai­nen on jo var­mas­ti sanot­tu, mut­ta tätä ei tar­peek­si sel­väs­ti: aika monia ärsyt­ti Vih­rei­den hal­vek­su­va nau­ru Per­su­jen vaa­lioh­jel­mal­le. Ylen­kat­se kään­tyy mel­kein aina itse­ään vas­taan. Jos Per­sut heit­ti­vät lokaa, niin kyl­lä Vih­reät­kin sii­hen syyl­lis­tyi­vät. Aina­kin minun face­book-pro­fii­li­ni täyt­tyi vih­rei­den ystä­vie­ni loput­to­mas­ta Persu-irvailusta.

 333. Kyl­lä minä näki­sin mie­lel­lä­ni vih­reät uudes­sa SDP+PS+VAS+KD ‑hal­li­tuk­ses­sa ja sel­keäs­ti ympä­ris­tö­mi­nis­te­riös­sä, johon on syy­tä liit­tää maa- ja met­sä­ta­lous ym asioita.

  Vih­rei­den jään­ti oppo­si­tioon teki­si sii­tä kyp­sää kau­raa vii­ka­te­mie­hen niittää.

 334. Vih­reä vasem­mis­to on nous­sut pit­kään mer­kit­täs­ti, mut­ta he äänes­tä­vät Vasem­mis­to­liit­toa kos­ka pitä­vät Vih­rei­tä por­va­rei­na. Talous­li­be­ra­lis­mis­ta pitä­vät vih­rei­tä arvo­ja arvos­ta­vat taas äänes­tä­vät Kokoo­mus­ta, kos­ka Vih­reät on lii­an vasemmalla.

  Arvo­li­be­raa­lit äänes­tä­vät joko Vasem­mis­to­liit­toa tai Kokoo­mus­ta riip­puen tuos­ta samas­ta ajattelutavasta.

  Itse äänes­tin vih­rei­tä sik­si ettei Vih­reil­lä on sitä ns. tois­ta ääri­lai­taa. Vase­mis­to­lii­tol­la on lois­ta­va Arhin­mä­ki ja nuo­ri kaar­ti, mut­ta van­hat par­rat hai­kai­le­vat vie­lä Neu­vos­to­liit­toa. Kokoo­muk­sen nyky­joh­to on libe­raa­li, mut­ta samas­sa puo­lu­ees­sa on kon­ser­va­tii­vi­set “köy­hät kyyk­kyyn” oikeis­to­lai­set. Vih­reät on tuos­ta välis­tä hel­poh­ko puo­lue äänes­tää, jos ei muu­ta keksi.

  Itse äänes­tin Uudel­la­maal­la ja on pak­ko sanoa että ehdo­kas­lis­ta oli Vih­reil­lä erit­täin köy­käi­nen. Hii­la­mo ja Kas­vi ainoat, joi­ta pys­tyin kuvit­te­le­maan äänes­tä­vä­ni. Ääni meni Hii­la­mol­le, kos­ka mie­les­tä­ni polii­ti­kon tulee _osata_ ja ymmär­tää miten yhteis­kun­nan raken­teet toi­mi­vat. Vali­tet­ta­van moni Vih­rei­den ehdo­kas oli vain täyt­tee­nä lis­tal­la ilman että heil­lä tun­tui­si ole­van mitään muu­ta tar­jot­ta­vaa poli­tiik­kaan kuin Vih­reä arvon­sa. Se ei oikeas­ti ajat­te­le­val­le äänes­tä­jäl­le rii­tä. Minä haluan äänes­tää itseä­ni parem­paa — ihmis­tä, jon­ka tie­dän ole­van kyp­sä ja osaa­va hoi­ta­maan ja edus­ta­maan minun arvo­maa­il­maa­ni ja tavoitteitani.

  Ja yllä on mai­nit­ty myös tiet­ty tota­li­ta­ris­mi liit­tyen eko­lo­gi­suu­den edis­tä­mi­seen. Miten voi olla samaan aikaan arvo­li­be­raa­li ja sil­ti pakot­taa ihmi­set ekologisuuteen?

  Kysy­myk­siä jat­koon (ja siten tavoit­tei­den selventäminen):
  — Onko Vih­reät vain ympäristöpuolue?
  — Onko Vih­reät vasem­mal­la vai oikealla?
  — Onko Vih­reät oikeas­ti arvo­li­be­raa­li vai ei?

  Onnit­te­lut sinul­le Osmo paluus­ta kan­san­edus­ta­jak­si. Olet äärim­mäi­sen ter­ve­tul­lut taas näky­väm­pään roo­liin, sil­lä sinä olet nii­tä ainoi­ta Vih­rei­tä, joi­ta myös vas­tus­ta­jat arvos­ta­vat. Sinun kal­tai­sia­si on Vih­reis­sä lii­an vähän.

  Mak­soin ennen vaa­le­ja Vih­rei­den jäsen­mak­sun. Seu­raa­vak­si tulen mukaan toi­min­taan ja mukaan ase­moi­maan Vih­rei­tä sii­hen koh­taan poliit­tis­ta kart­taa johon itse sen näen kuuluvan.

 335. Aivan kuin Vih­reät eivät vies­tin­näs­sään osai­si päät­tää olla­ko ikui­nen nuo­ri­so­jär­jes­tö vai oikea puo­lue jol­la on luul­ta­vas­ti jopa kes­ki­mää­räis­tä enem­män subs­tans­sia asiakysymyksissä.

  Sek­su­aa­lis­ten vähem­mis­tö­jen oikeu­det, pör­rö­eläi­met, nai­sen euro ja tar­kem­min mää­rit­te­le­mä­tön “suvait­se­vai­suus” ovat ihan hyviä täky­jä, mut­ta mus­ta­val­koi­si­na help­po­ja sikä­li että nouse­vat esil­le itses­tään ilman että nii­tä vies­tin­näs­sä korostetaan.

  Pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­pi kysy­mys on mikä on puo­lu­een tapa var­mis­taa kes­ki­luo­kan hyvin­voin­ti ja kohee­sio eri­tyi­ses­ti astei­kon ala­pääs­sä. Koko perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­kam­pan­ja pyö­ri tämän asian ymä­ril­lä, ja rat­kai­suk­si esi­tet­tiin joh­don­mu­kai­ses­ti perus­ar­vo­ja, pro­tek­tio­nis­mia, vah­vaa kan­sal­lis­val­tio­ta ja kon­ser­va­tis­mia noin yli­pää­tään. “Miten” ‑kysy­mys muu­tet­tiin “mitä” ‑kysy­myk­sek­si, ja vas­taus­ta tois­tet­tiin kyl­läs­ty­mi­seen saakka.

  Vih­reil­lä ei ole saman­lai­sia hyvin muo­toil­tu­ja tois­to­kel­poi­sia sel­kei­tä “mitä” ‑tee­se­jä kuin aivan yksin­ker­tai­sim­mis­sa asiois­sa, ja jos jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa “mitä” koros­tuu, lil­lu­kan­var­si-illuusio­ta ei voi välttää.

  Vih­reät yrit­ti tur­haan käy­dä “mitä” ‑vaa­lia epä­sel­vem­mäl­lä tavoi­te­ti­lan arti­ku­loin­nil­la aset­tu­mal­la perus­suo­ma­lais­ten arvo­maa­il­man vas­ta­voi­mak­si kun oikeam­pi rat­kai­su oli­si ollut esit­tää vah­va “miten” ‑rat­kai­su sii­hen tavoi­te­ti­laan pää­se­mi­sek­si joka on kai­kil­le puo­lueil­le (myös perus­suo­ma­lai­sil­le) yhteis­tä. Kun kei­no­ja ei vies­tit­ty riit­tä­vän sel­keäs­ti, ehkä liik­ku­vat äänes­tä­jät haki­vat nii­tä dema­reis­ta ja vasemmistoliitosta.

  Toi­saal­ta, jol­lei mitään radi­kaa­lia tapah­du, seu­raa­vat vaa­lit ovat “miten” ‑vaa­lit, kun kak­sia perät­täi­siä “mitä” ‑vaa­le­ja on vai­kea käy­dä. Ehkä sit­ten Vih­rei­den­kin on hel­pom­pi saa­da vies­tin­sä läpi.

 336. Ongel­ma: Vih­reät eivät juu­ri erot­tu­neet kokoo­muk­ses­ta. Äänien saa­mi­sek­si oikeal­ta on olta­va sel­väs­ti vah­vem­min ja fik­sum­min luon­non puo­lel­la (vih­reäm­piä). Äänien saa­mi­sek­si käy­tän­nös­sä kai­kil­ta muil­ta, vih­rei­den oli­si olta­va huo­mat­ta­vas­ti tähä­nas­tis­ta uskot­ta­vam­min hei­kom­man ihmi­sen puo­lel­la, Suo­mes­sa ja glo­baa­lis­ti (punai­sem­pia). H.Hiilamo, Outi Alan­ko-Kahi­luo­to ja Ode jäi­vät aivan lii­an yksin täl­lä puolella.

 337. Osmo:

  Hom­ma menee niin että aluks niin­ku ne satel­lit­ti­pai­kan­ti­met ei anna tie­to­ja sijain­nis­ta eteen­päin, vaan ite tosi­aan kat­too mis­sä ovat ja ker­to­vat vaan että ollaan­ko ruuh­ka-alu­eel­la. Eihän täs­sä vie­lä mitään.

  Mut­ta kun jär­jes­tel­mä on ole­mas­sa ja jo raken­net­tu, kuluu joku­nen vuo­si, ja kas, laki tai lain tul­kin­ta tai käy­tän­tö muu­ten vaan muut­tuu niin että satel­lit­ti­pai­kan­ti­mel­la ale­taan val­voa vaik­ka­pa yli­no­peut­ta, pai­kan­ti­mel­le anne­taan tie­to vaan rajoituksista.

  Menee vie­lä muu­ta­ma vuo­si, ja satel­liit­ti­pai­kan­nin­jär­jes­tel­mä joka toi­mii erin­omai­sen hyvin ja johon on jo pal­jon panos­tet­tu rapor­toi­kin suo­raan val­tion kes­kus­tie­to­kan­taan auton sijain­nin puo­len met­rin tark­kuu­del­la 5 sekun­nin välein.

 338. Kan­sa­lai­sel­le:
  “P.S Kii­tos Osmo Soi­ni­vaa­ral­le, että sei­sot Annin vie­rel­lä. Tuol­la Isol­la poli­tii­kan näyt­tä­möl­lä ei ole Suo­mes­sa vie­lä juu­ri­kaan näh­ty nai­sia, nuo­ria nai­sia eten­kään. Tzemp­piä Annillekin.”

  Tuo­ta, siis? Miten oli­si pää­mi­nis­te­ri, pre­si­dent­ti ja suu­rim­man oppo­si­tio­puo­lu­een joh­ta­ja? No, Halo­nen ei ole nuo­ri, eikä oikein Kivi­nie­mi­kään, mut­ta Urpi­lai­nen on Sin­ne­mäen ikäi­nen. On var­mas­ti jär­ke­vää har­ki­ta ennen kuin huu­de­taan kenen­kään pää­tä vadil­le, mut­ta ei täs­tä kyl­lä voi suku­puo­li- tai edes suku­pol­vi­ky­sy­mys­tä vään­tää ei sit­ten millään. 

  Ei muu­ten, mut­ta tuo on juu­ri sel­lais­ta jul­kis­ta kes­kus­te­lua, jon­ka takia vih­reät lei­mau­tu­vat nime­no­maan femi­nis­ti­sek­si puo­lu­eek­si, joka halu­aa aina koros­taa nais­ten ase­maa fak­tois­ta riip­pu­mat­ta. Ja se kun nime­no­maan hei­ken­tää jär­ke­vien nais­ten ase­maan liit­ty­vien ehdo­tus­ten painoarvoa.

 339. Kom­men­taat­to­ri, kii­tos keskustelusta.
  Per­heen ase­ma on var­mas­ti per­heel­li­sen mie­les­tä hyvä tavoi­te. Asias­sa voi kui­ten­kin olla kään­tö­puo­len­sa. Itse yksi­na­su­va­na vaan mie­tin, että voi­si­ko tuo tar­koit­taa yksi­na­su­vien ase­man huonontamista…

  *** Tot­ta. Onhan se mah­dol­lis­ta. Tilan­ne voi­daan kään­tää myös näin päin: “Yksi­na­su­vien ase­maa tulee paran­taa”. Tar­koi­te­taan­ko täl­lä sitä että per­heel­li­sil­tä vie­dään yhteis­kun­nan tuet? Tai yksin­huol­ta­jien ase­maa yri­te­tään hei­ken­tää? Toi­vot­ta­vas­ti ei, niin­kuin ei toi­vot­ta­vas­ti per­heen ase­man­kaan tur­vaa­mi­sel­la tar­koi­te­ta sitä että yksi­na­su­via ale­taan dumata. 

  Hyvät tavat on per­sees­tä! Ei saa kiroil­la! Per­ke­le! Saa­ta­na! Vit­tu! Mitä vitun väliä sil­lä on, että joku kiroi­lee? Siis ihan oikeas­ti? Jokai­ki­nen tapaa­ma­ni ulko­kul­dai­suu­den vaa­ti­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sie­lul­li­ses­ti häi­riin­ty­nyt”. Itse­kin kuvai­let, että hyvät tavat voi­vat olla “pelon ja alis­tu­mi­sen sane­le­mia opit­tu­ja elei­tä”, ja ihan var­mas­ti näin tuli­si ole­maan. Ja sit­ten pedant­ti­nen pik­kusie­lu voi­si vedo­ta suu­rem­paan auk­to­ri­teet­tiin. Heh, bon­ga­sin­pa blo­gil­ta­si itsesensurointia:

  Välil­lä se tie­tys­ti tun­tuu sil­tä, että on aivan v1tun sama min­kä nume­ron lap­puun piirtää”

  Hyvät tavat ovat aika sub­jek­tii­vi­nen asia. Se että pidän hyviä tapo­ja arvos­saan, ei tar­koi­ta sitä etten­kö pitäi­si kiroi­lus­ta. Päin­vas­toin, suo­ras­taan rakas­tan tätä suo­ma­lais­ten rikas­ta kiel­tä ja kiroi­lua. Jopa niin pal­jon että välil­lä kir­joi­tan kiro­sa­no­ja “sen­su­roi­den”, kos­ka haluan koros­taa että kysees­sä on kiro­sa­na. Välil­lä annan tul­la ihan vaan normaalisti :).

  Mut­ta en esi­mer­kik­si pidä sii­tä, että toi­sia syl­je­tään kas­voi­hin, etuil­laan jonois­sa (ilman kun­non perus­tei­ta), tai sei­so­te­taan sel­keäs­ti hei­kom­pi­kun­tois­ta ihmis­tä vaik­ka­pa täy­des­sä bus­sis­sa. Voi siis olla että olen junt­ti kun mie­les­tä­ni hom­ma toi­mii parem­min jos jen­gi odot­taa omaa vuoroaan. 

  Toi­saal­ta, en pidä myös­kään sii­tä, että lap­set eivät sai­si leik­kiä, liik­kua ja pitää ään­tä vaik­ka­pa suku­juh­lis­sa syö­ty­ään puo­li kiloa soke­ria per naa­ma. Joi­den­kin mie­les­tä lap­sil­la pitää olla “hyvät tavat” eli he voi­vat näkyä mut­ta ei kuu­lua. Per­sees­tä sanon minä, lap­sien työ on leik­kiä, ei istua paikoillaan. 

  Myö­hem­mäs­sä vas­tauk­ses­sa­ni Emi­lial­le tar­ken­sin hie­man mitä ajoin takaa kom­men­til­la­ni. On minus­ta vii­saam­paa koet­taa vai­kut­taa sii­hen mikä on esim hyvien tapo­jen mukais­ta, kuin ruve­ta suu­na pää­nä vas­tus­ta­maan tahoa joka ker­too halua­van­sa pitää hyviä tapo­ja arvos­saan (oli sii­tä reto­ri­ses­ti mitä miel­tä tahan­sa). Äänes­tä­jään päin tuo voi vai­kut­taa nurin­ku­ri­sel­ta. Eli: Siis mitä vit­tua, Vih­reät halu­aa että lap­sil­le ei ope­te­ta mitään tapoja? 

  Vii­saam­paa voi­si olla myös se, että pyy­tää tois­ta jul­ki­ses­ti tar­ken­ta­maan mitä näil­lä lausun­noil­la tar­ken­ne­taan. Mut­ta voin tie­tys­ti olla vää­räs­sä, ja jos­kus huo­maan ole­va­ni tur­han idea­lis­ti­nen. En kui­ten­kaan kadu sitä. 

  Olet­ko aivan var­ma, ettet itse ole pedant­ti­nen pikkusielu?

  Tuo­hon on aika vai­kea vas­ta­ta. Jos oli­sin, niin var­maan en pitäi­si itseä­ni sel­lai­se­na, ja jos en ole, niin var­maan en pitäi­si itseä­ni sel­lai­se­na? Vas­taan Kana­da. Ja tämä­kin vas­taus var­maan tuo­mit­see minut pedan­tik­si pikkusieluksi… 😐

 340. Itse äänes­tin vih­rei­tä sik­si ettei Vih­reil­lä on sitä ns. tois­ta äärilaitaa. 

  Kuin myös. Toi­saal­ta luu­len, että monel­le mie­hel­le “tela­ket­ju­fe­mi­nis­tit” ovat se toi­nen ääri­lai­ta. Myös Kai­sa Ras­ti­mon toi­min­ta Vih­reis­sä on saat­ta­nut olla monel­le “nör­til­le” liikaa.

 341. OS: “BRG Voi­sit­ko kumo­ta Kas­vin argu­men­tin sen sijaan, että vain sanot sitä höpö­tyk­sek­si. Tämä jo sen­kin vuok­si, että samaa olen itse­kin esit­tä­nyt tie­tä­mät­tä Kas­vin kan­taa asiaan.”

  Syy ei ole tek­ni­nen vaan inhi­mil­li­nen, eli tie­toa ei kukaan mal­ta olla kerää­mät­tä ja tal­len­ta­mat­ta, ja kun se ker­ran on tal­le­tet­tu, se myös vuotaa.

  Yksi­tyi­syy­den puu­te on toi­sis­sa asiois­sa hel­pom­pi hyväk­syä kuin toi­sis­sa. Kukaan ei tun­nu pitä­vän ongel­ma­na sitä että teleo­pe­raat­to­ri voi hel­pos­ti seu­ra­ta mat­ka­pu­he­li­na­siak­kaan liik­kei­tä jopa 50–150 m tark­kuu­del­la, ja puhe­lu­tie­to­jen käy­tös­tä ensim­mäi­set ran­gais­tuk­set tör­keäs­tä vies­tin­tä­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta on annet­tu jo aiko­ja sitten.

 342. Itse väit­täi­sin, että pahim­mat vir­heet teh­tiin nel­jä vuot­ta sit­ten hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Jos oikein hah­mo­tan, niin neu­vot­te­luis­sa Vih­rei­den tär­keim­mät saa­vu­tuk­set oli­vat: perus­tu­lon har­kit­se­mi­nen SATA-komi­teas­sa, uusi vaa­li­la­ki ja ei vesi­lail­le. Näis­tä SATA-komi­tea tor­pat­tiin täy­del­li­ses­ti, vaa­li­la­kia ei näil­lä näky­min tule ja vesi­lain koh­dal­la äänes­tä­jä ei huo­maa mitään muu­tos­ta. Puo­lue siis heit­ti suu­rel­ta osin huk­kaan poliit­ti­sen pää­oman­sa, jon­ka vaa­li­tu­los 4‑vuotta sit­ten toi. 

  Kaik­ki muut saa­vu­tuk­set hal­li­tuk­ses­sa ovat lop­pu­jen lopuk­si pien­tä sen rin­nal­la kuin­ka pal­jon poliit­tis­ta pää­omaa noi­hin vai­ku­tet­tiin heit­tä­vän (ver­rat­tu­na saavutuksiin). 

  Jäl­ki­vii­saa­na voi sanoa, että vaa­li­uu­dis­tus oli­si pitä­nyt vaa­tia kan­sa­nää­nes­tyk­seen. Perus­tu­los­sa oli­si pitä­nyt löy­tää joku kevyem­pi tapa, joka oli­si saa­tu var­muu­del­la läpi ja vesi­lain suh­teen oli­si ehkä vaan pitä­nyt uskal­taa ottaa se ris­ki, että joku yrit­tää sen tuu­pa­ta läpi ja käyt­tää poliit­ti­nen pää­oma johon­kin tuot­ta­vam­paan. Nyt­hän Vih­reät ovat aset­ta­neet itsen­sä vesi­lain pant­ti­van­gik­si. (Huom. olen samaa miel­tä sii­tä, ettei Kol­la­jaa ja Vuo­tos­ta tule raken­taa). Tai sit­ten Vih­rei­den täy­tyy kek­siä jokin tapa tor­pa­ta raken­nus­idea ker­ral­la lopullisesti. 

  Nyt tun­tuu sil­tä, että Vih­rei­tä vie­tiin ja pahasti.

 343. Lopet­tai­sit­te rupusa­kin puo­lus­ta­mi­sen. Suo­ma­lai­nen mie­lel­lään ja ylpeäs­ti aut­taa mökin vähä­va­rais­ta mum­moa tai ahke­raa opis­ke­li­jaa, mut­ta ei käsi­tä mik­sei Kala­sa­ta­man pik­ku­ri­kol­li­sia saa­da ajet­tua hevon kuuseen. Jos asias­ta keh­ta­si rutis­ta, uhka­sit­te oikeus­ju­tuil­la ja kiel­to­la­eil­la. Orwel­lin Iso­ve­li oli nyky­tie­tä­myk­sen valos­sa vih­reä. Jos te ette tätä perus­jut­tua tajua, ei kan­na­ta ihan hir­veäs­ti odot­taa menes­tys­tä seu­raa­vis­sa­kaan vaaleissa.

 344. Mik­si tap­pio? Ehkä yksin­ker­tai­sin seli­tys on vaa­li­gal­lu­pit. Ääniä ei annet­tu jon­kun asian puo­les­ta vaan Perus­suo­ma­lai­sia vas­taan. Aja­tel­tiin että kan­nat­ta­mal­la suur­ta puo­luet­ta voi­daan eni­ten kaven­taa Perus­suo­ma­lais­ten tule­vaa val­taa. Täl­lä logii­kal­la äänes­tet­tiin tut­ta­va­pii­ris­sä­ni Kokoo­mus­ta. Itse­kin sitä har­kit­sin mut­ten kui­ten­kaan lopul­ta kyennyt. 

  Jos mui­ta syi­tä halu­taan niin esi­mer­kik­si yllä ole­vas­sa vies­ti­ket­jus­sa vilah­taa käsit­tei­tä tyy­liin “vasem­mis­to­vih­reä”, “sini­vih­reä” tms. Kun ensim­mäi­sen ker­ran Vih­rei­tä 80-luvul­la äänes­tin ajat­te­lin että ne ovat oikeis­to-vasem­mis­to jaon ylä­puo­lel­la ole­va ympä­ris­tö­puo­lue. Oli­si­ko aika pala­ta tähän? Toki sosi­aa­li­set asiat ovat tär­kei­tä, mut­ta jos Vih­reät miel­le­tään ennen muu­ta vasem­mis­to­puo­lu­eek­si kar­kot­taa se monia äänes­tä­jiä. Hyviä asioi­ta voi edis­tää liput­ta­mat­ta vih­reän lisäk­si mui­ta värejä.

 345. Täs­sä on jo niin pal­jon kom­ment­te­ja ettei näi­tä enää kukaan jak­sa mut­ta minul­le, vaik­ken vih­rei­den äänes­tä­jä ole­kaan, kolah­ti pahas­ti kun jos­tain vih­rei­den sivuil­ta luin että ‘olem­me ainut puo­lue joka ei aja itsek­kääs­ti vain suo­ma­lais­ten etu­ja’. Mik­si kukaan äänes­täi­si sel­lai­sia ehdok­kai­ta edus­kun­taan jot­ka ilmoit­ta­vat ettei suo­ma­lais­ten etu edus­kun­ta­työs­sä ole­kaan se lähtökohta.

 346. Pitäi­si­kö Vih­rei­den vali­ta paik­kan­sa vasem­mis­to-oikeis­toak­se­lil­ta a) mak­si­moi­dak­seen kan­na­tuk­sen­sa, b) saa­dak­seen poli­tii­kal­laan hyvää aikaan?

  Veik­kauk­sia vaa­li­tap­pion syyk­si: Kokoo­muk­sen hege­mo­nial­la vede­tyn por­va­ri­hal­li­tuk­sen hal­li­tus­kausi kel­pa­si lopul­ta vain kokoo­mus­lai­sil­le. Vih­reil­le ja kes­kus­ta­lai­sil­le sil­lä ei ollut annet­ta­vaa. Näi­den arvot ovat ensi­si­jai­ses­ti jos­sain muu­al­la ja vas­ta tois­si­jai­ses­ti (jos sil­loin­kaan) porvaripolitiikassa. 

  Oma vasem­mis­to­lai­nen huo­mio­ni on, että mitä ihmet­tä enem­män vapaa-aikaa ja vähem­män roi­naa kai­paa­va Vih­reä puo­lue kan­nat­taa Kokoo­muk­sen aja­maa työ­ajan lisää­mi­sel­lä ruo­kit­ta­vaa talouskasvua.

  Suo­mi­lei­jo­na ja Uusi Suo­mi: nimen kaap­paa­mi­nen Uusi Suo­mi ‑leh­del­tä oli ikä­vää. Muu­ten vaa­li­lause, “tule raken­ta­maan uut­ta Suo­mea” toi­mi. Se sai ajat­te­le­maan, mil­lai­sen Suo­men haluan.

 347. Lin­ki­tän­pä tähän vie­lä Haa­vis­ton kom­men­tin vaa­lien tulok­seen, kun hän­tä kehuin, http://www.pekkahaavisto.net/?p=475 .

  Jäl­leen diplo­maat­ti­suu­des­saan ja sovit­te­le­vuu­des­saan hyvin pidet­tä­vä kir­joi­tus. Voi ver­ra­ta vaik­ka­pa nii­hin nuo­rem­piin vih­rei­siin, jot­ka face­boo­kis­sa ovat kiron­neet v****a ja estoit­ta her­jan­neet mel­kein­pä jon­kin­lai­sik­si ali-ihmi­sik­si nii­tä mie­les­tään “tyh­miä” ja “junt­te­ja” ihmi­siä, joi­den mie­li­pi­tei­tä eivät jaa.

  Täs­tä tois­ten kun­nioit­ta­mi­sen aihees­ta oli puhet­ta aiem­min­kin, kun Osmo käyt­ti sitä epä­on­nis­ta, erit­täin her­jaa­vaa p‑sanaa, jos­ta tuli net-Hesa­rin päi­vän ykkö­suu­ti­nen. Hesa­rin uuti­siin lähe­te­tään muu­ta­ma tuhat­ta kom­ment­tia päi­vit­täin. Tuo­na päi­vä­nä kaik­ki vii­si päi­vän pide­tyin­tä kom­ment­tia niis­tä tuhan­sis­ta oli­vat em. her­jaa­mi­sen tuo­mit­se­via. Saa­vu­tus sekin.

  Näis­sä vaa­leis­sa itsel­le­ni hyvin posi­tii­vi­nen yllä­tys on ollut erään­lai­nen suo­ma­lais­ten syvien rivien (“taval­li­sen kan­san”) rei­luu­den tun­ne. Jos jota­ku­ta jou­kol­la hau­ku­taan, niin sil­le hau­ku­tul­le osoi­te­taan sym­pa­ti­aa ja tukea, eikä men­nä mukaan hauk­ku­maan. Hauk­ku­jia sen sijaan ei kat­soa kovin suo­peas­ti. Hyvä Suo­mi, sil­lä kaik­kial­la (kuten Ruot­sis­sa tai USA:ssa) asia ei suin­kaan ole yhtä hyväl­lä tolal­la. Suo­mi on oikeas­ti monel­la tapaa eri­tyi­sen hyvä maa tämän maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa, ja “suo­ma­lai­suus” on kult­tuu­ri­sen puo­lus­ta­mi­sen arvois­ta. En näe kuin­ka täs­tä voi­si sivis­ty­nyt ihmi­nen juu­ri olla eri miel­tä, ellei ver­taus­koh­ta­na sit­ten ole jokin uto­pia, jol­lais­ta ei ole mis­sään kos­kaan ollut reaalimaailmassa.

  Toi­vot­ta­vas­ti Vih­reät vas­tai­suu­des­sa ymmär­tä­vät jät­tää tuon mui­den hauk­ku­mi­sen (saa­ti, että teki­si­vät sii­tä kes­kei­sen vaa­li­tee­man) ja kes­kit­ty­vät jat­kos­sa oman vies­tin­sä esil­lä pitämiseen.

 348. @ lurk­ki

  Jokai­ki­nen tapaa­ma­ni ulko­kul­dai­suu­den vaa­ti­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sie­lul­li­ses­ti häi­riin­ty­nyt”.’ (Kom­men­taat­to­ri)
  > Noh. Onhan poliit­ti­sen kor­rek­tiu­den vaa­li­jat välil­lä rasit­ta­via, mut­ta en minä nyt rupe­ai­si nii­tä häi­riin­ty­neik­si väittämään.

  Ymmär­sit vää­rin. Itse asias­sa usein asia on jopa toi­sin päin. PC-tyy­pit eivät aina kiroi­lus­ta niin väli­tä. Sitä pait­si tuol­la taval­la häi­riin­ty­neet tyy­pit kyl­lä pys­ty­vät yhteis­kun­nas­sa toi­mi­maan, jos­kus vaan tulee näi­tä outo­ja hetkiä.

  Tulee muu­ten mie­leen se Penn & Tel­le­rin sar­jan jak­so, jos­sa yksi tapo­jen vaa­li­ja oli aina tark­kai­le­mas­sa tois­ten kiroi­lua, ja väit­ti, ettei kukaan sen ystä­vis­tä kiroil­lut. Ohjel­man lopus­sa tuli koh­ta, jos­sa tyy­pin paras ystä­vä sanoi jotain: “Voi vit­tu sun kanssas.”.

 349. @ Ris­to Ravela

  > Kai­kil­la tie­tys­ti on omat näke­myk­sen­sä kus­ta­kin puo­lu­ees­ta, mut­ta minus­ta tuo osa toi­ve­lis­tas­ta­si kuu­los­taa ihan tämän päi­vän Vasem­mis­to­lii­tol­ta. Se on aika eri­lai­nen puo­lue kuin taka­vuo­si­na, kun aika ajoi lopul­ta sen änky­rä­osas­ton pois kuvioista.

  ja

  @ Pete

  > Vase­mis­to­lii­tol­la on lois­ta­va Arhin­mä­ki ja nuo­ri kaar­ti, mut­ta van­hat par­rat hai­kai­le­vat vie­lä Neuvostoliittoa.

  Ai niin kuin jot­kut 1977 syntyneet:

  http://samivarsell.vas.fi/

  Ketään ei ilmei­ses­ti häi­rit­se, että tyyp­pi pat­sas­te­lee koti­si­vuil­laan Neuk­ku­la-pai­das­sa. Minus­ta tun­tuu, että aina kun olen pyr­ki­nyt ajat­te­le­maan avoi­mes­ti vähän­kään vasem­mis­to­lai­sis­ta suu­rem­mis­ta puo­lueis­ta, niin sit­ten tulee­kin muis­tu­tus, että ahaa, niin­hän se olikin.

 350. spot­tu:

  Syy ei ole tek­ni­nen vaan inhi­mil­li­nen, eli tie­toa ei kukaan mal­ta olla kerää­mät­tä ja tal­len­ta­mat­ta, ja kun se ker­ran on tal­le­tet­tu, se myös vuotaa.

  Ei ihan noin, Kas­vin aja­tus on jotain sen suun­tais­ta että mak­su­lai­te lähet­täi­si vain mak­sa­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­män tie­don. Esi­mer­kik­si vaik­ka niin että on vii­si eri kilo­met­ri­tak­saa jois­ta yksi on nol­la, lai­te vain rapor­toi kuin­ka mon­ta kilo­met­riä on ajet­tu mil­lä­kin mak­sua­lu­eel­la, eli sijain­tia ei siir­re­tä. Tuo oli­si kai­kin puo­lin fik­sum­paa, ei sitä tie­toa mis­sä auto on tar­kal­leen ollut tar­vi­ta mihinkään.

  Yksi­tyi­syy­den puu­te on toi­sis­sa asiois­sa hel­pom­pi hyväk­syä kuin toi­sis­sa. Kukaan ei tun­nu pitä­vän ongel­ma­na sitä että teleo­pe­raat­to­ri voi hel­pos­ti seu­ra­ta mat­ka­pu­he­li­na­siak­kaan liik­kei­tä jopa 50–150 m tark­kuu­del­la, ja puhe­lu­tie­to­jen käy­tös­tä ensim­mäi­set ran­gais­tuk­set tör­keäs­tä vies­tin­tä­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta on annet­tu jo aiko­ja sitten.

  Ja kan­sa­lai­set iloi­si­na luo­vut­taa kulu­tus­tie­ton­sa muu­ta­man sen­tin bonuk­sen vuoksi.

 351. Ant­ti A
  Pitäi­si­kö Vih­rei­den vali­ta paik­kan­sa vasem­mis­to-oikeis­toak­se­lil­ta a) mak­si­moi­dak­seen kan­na­tuk­sen­sa, b) saa­dak­seen poli­tii­kal­laan hyvää aikaan?

  Mitä­hän ihmet­tä tuo­kin tar­koit­taa? Onko osa äänes­tä­jis­tä tosi­aan­kin sitä miel­tä, että äänes­tä­vät vain aiheut­taak­seen pahuutta?

  Tuo on juu­ri­kin sitä yli­mie­li­syyt­tä mitä vih­reis­sä, eris­tyi­ses­ti vasu­ri­vih­reis­sä, esiin­tyy. Oikeis­to­lai­set sekä kon­ser­va­tii­vi­set äänes­tä­jät, puhu­mat­ta­kaan ei-vegaa­neis­ta, ovat yksin­ker­tai­ses­ti paho­ja, junt­te­ja ja idioot­te­ja, joi­ta ei tar­vit­se kuun­nel­la ja joi­ta pitää mää­räil­lä ja pakot­taa lakien voi­mal­la syö­mään kas­vik­sia, asu­maan Hel­sin­gis­sä ja kul­ke­maan met­rol­la (ja sit­ten käy näin kun nyt kävi, mut­ta sehän vain tar­koit­taa ettei ollut tar­peek­si raippaveroja)

 352. Kun syi­tä vaa­li­tap­pioon etsit­te niin aina­kin Hel­sin­gis­sä yksi kes­kei­nen syy on tont­ti­vuo­krien jär­je­tön koro­tus. Yhdes­sä Kokoo­muk­sen kans­sa läpi­vie­ty esi­tys korot­taa asu­mis­kus­tan­nuk­sia vuo­kra­ton­teil­la enem­män kuin mer­kit­tä­väs­ti. Kuten eräs Kokoo­muk­sen edus­ta­ja tote­si “Kuka asuu vuokratontilla?”
  Aika moni asuu ja “lam­paat” käve­li­vät tähän­kin miinaan.