Mikä meni vikaan?

Vaal­i­t­u­lok­ses­sa olisi paljonkin analysoitavaa. Aloi­tan siitä, mik­si vihreil­lä meni niin huonos­ti Helsingis­sä ja Uudel­la­maal­la, jois­sa puolue on ollut per­in­teis­es­ti vah­va. Tarkem­pi ana­lyysi vaatisi äänestysalueko­htaista tarkastelua, mut­ta aloite­taan yleisel­lä tasol­la. Kir­joi­tan tämän pika-ana­lyysin lähin­nä saadak­seni kom­men­toi­jil­ta palautetta

Ydin­voima on vihreille kah­den­su­un­tainen ongel­ma. Toisaal­ta moni on pet­tynyt siihen, että vihreät jäivät hal­li­tuk­seen, joka päät­ti kahdes­ta uud­es­ta ydin­voimalu­vas­ta. Toisaal­ta moni on pet­tynyt siihen, että vihreät niin yksi­tu­umais­es­ti vas­tus­ta­vat ydin­voimaa. Niis­sä Jyr­ki Kasvin äänestäjis­sä, jot­ka hylkä­sivät hänet näis­sä vaaleis­sa, saat­toi olla monia, jot­ka tekivät sen kos­ka kan­nat­ta­vat ydinvoimaa.

Arhin­mä­ki vei Helsingis­sä paljon sel­l­aisia ääniä, jot­ka ennen oli­si­vat tulleet vihreille. Jokin meni vikaan aivan viimeis­inä päivänä, kos­ka tätä siir­tymää ei näkynyt ennakkoäänis­sä yhtä vah­vana. Tele­vi­siokeskusteluis­sa Arhin­mä­ki oli hyvä. Kun eduskun­taan tuli myös Sil­via Modig (mis­tä olen sinän­sä hyvin ilah­tunut), vihreil­lä on vasem­mal­la puolel­laan yllät­täen nuorekas ja vihertävä kil­pail­i­ja entisen huru-ukkop­uolueen sijasta.

”Vasem­mistofem­i­nistien” maine karkot­ti kokoomuk­seen niitä, jot­ka hor­jui­v­at kokoomuk­sen ja vihrei­den välil­lä. Vihreis­sä toimi­vat naiset ovat tältä osin paljon mainet­taan parem­pia, mut­ta maine on se, joka ratkaisee. Tämä selit­ti ehkä senkin, että oma ään­imääräni jäi pienem­mäk­si kuin kun­nal­lis­vaaleis­sa, jois­sa sen­tään ehdokkai­ta on paljon enem­män. Tässä ei ole kyse vasem­mis­to­laisu­u­den pelosta, sil­lä jotkut käyt­tivät tätä argu­ment­ti­na äänestää Arhin­mäkeä (!). Tämä saat­toi olla yht­enä syynä myös Jyr­ki Kasvin tappioon.

Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­nas­sa moni luot­ti enem­män suuri­in puolueisi­in kujin vihreisi­in. Kauhuku­vaa Timo Soin­ista päämin­is­ter­inä ei voin­ut tor­jua vihre­itä äänestämäl­lä, kos­ka moni kuvit­telee, että Suomes­sa suurim­mal­la puolueel­la olisi automaat­ti­nen oikeus päämin­is­terin paikkaan.

Ympäristöpuolueen leima oli samal­la tavoin kak­sisu­un­tainen. Joidenkin mielestä vihreät ovat liian vähän ja tois­t­en mielestä liian paljon ympäristöpuolue. Se näkyy vaikka­pa Öster­sun­domin kaavoituk­ses­sa, jos­sa tois­t­en mielestä vihreät sal­li­vat sinne liikaa rak­en­tamista ja tois­t­en mielestä pilaa­vat hyvän kaupungi­nosan liial­la suojelulla.

Vääräl­lä kohdal­la oikeis­to-vasem­mis­toak­selil­la Tois­t­en mielestä vihreät ovat pelkkä kokoomuk­sen puis­to-osas­to ja siir­tyneet liiak­si oikealle, tois­t­en mielestä taas päin­vas­toin vihre­itä ehdokkai­ta voisi yksilöinä äänestääkin, mut­ta puolue ajaa liian vasem­mis­to­laista politiikkaa.

Huono lop­pukiri Jotain meni vikaan viimeis­inä päiv­inä, sil­lä vaalipäivän tulos oli selvästi vielä huonom­pi kuin ennakkoäänten.

Äänestyspros­ent­ti ja vaal­i­matem­ati­ik­ka. Vihreät menet­tivät noin 20 000 ään­tä edel­lisi­in eduskun­tavaalei­hin ver­rat­tuna. Tämä olisi oikeut­tanut korkein­taan kah­den paikan tap­pi­oon, mut­ta huono tuuri vaal­i­matem­ati­ikas­sa pudot­ti paikkamäärän viidestä­toista kymme­neen. Äänio­su­us las­ki enem­män kuin ään­imäärä, kos­ka äänestyspros­ent­ti nousi. Tämä osu­us äänio­su­u­den laskus­ta ei ollut vihrei­den vika vaan perus­suo­ma­lais­ten ansio.

________________________________

18.4. Maikkarin aamu-TV:n haastattelunauhoite.

 

 

609 vastausta artikkeliin “Mikä meni vikaan?”

 1. Kauhuku­vaa Timo Soin­ista päämin­is­ter­inä ei voin­ut tor­jua vihre­itä äänestämäl­lä, kos­ka moni kuvit­telee, että Suomes­sa suurim­mal­la puolueel­la olisi automaat­ti­nen oikeus päämin­is­terin paikkaan. 

  Var­maan ihan järkevä ole­tus. Itsekin mietin, että kan­nat­taako vihre­itä äänestää, kos­ka Pirkan­maal­la yksi menee var­masti läpi, mut­ta toisen läpi­meno näis­sä vaaleis­sa vaikut­ti melko epä­to­den­näköiseltä. Mut­ta sit­ten taas… jos kaik­ki ajat­telisi­vat näin, niin Pirkan­maal­ta ei menisi se ain­oakaan Vihreä läpi. 

  Kasvin paik­ka oli ihan jois­takin sadoista äänistä kiin­ni. Ne, jot­ka jät­tivät äänestämät­tä hän­tä käytän­nössä varmisti­vat, että viimeinen läpi­men­nyt Vihreä Uudelta­maal­ta oli nainen — eli pela­si­vat hänen pus­si­in­sa. Ja Brax­han ei läpi­menoon Kasvin ääniä tarvinnut.

 2. Yhdis­tävä tek­i­jä kaikissa Osmon arviois­sa: Vihreät ei ole ollut muu­ta­maan vuo­teen enää vihreä puolue, vaan oma­laa­tu­inen sateenkaariky­häelmä. Por­var­illi­nen vasem­mis­to-urbaani luon­top­uolue yksilöl­lisin ja yhteisöl­lisin maustein.

 3. Etenkin medi­an vaali­pa­neeleista tuli sel­l­ainen kuva, että Vihreät jäi sivu­raiteille keskustelus­ta näi­den vaalien suurista aiheista, kansal­lis­es­ta ja euroop­palais­es­ta talous­poli­ti­ikas­ta. Näis­sä aiheis­sa kovin vään­tö käyti­in Kokoomuk­sen ja Persujen/Demarien välil­lä. Moni saat­toi kokea, ettei Vihre­itä äänestämäl­lä olisi päässyt vaikut­ta­maan tähän merkit­tävään lin­jave­toon. Liit­tynee samaan asi­aan, johon viit­taat sil­lä, että päämin­is­terivaalit söivät vihrei­den kannatusta.

 4. Hal­li­tus­vas­tuu pain­oi ja pieni ihmi­nen on jok­seenkin uno­hdet­tu vihrei­den päät­täjien har­joit­tamssa poli­ti­ikas­sa. Itse vai­h­doin leir­iäni Demarei­hin tääl­lä Tam­pereel­la, nääs! 

  Mitenkö vihreät saa­vat uskot­tavuuten­sa takaisin läh­estyvi­in kun­tavaalei­hin mennessä?

 5. Ihan mie­lenki­in­nos­ta on pakko tiedustel­la mik­si ohi­tit maa­han­muut­tokysymyk­sen? Ystävieni FB-seinil­lä käy­dään melkoisia keskustelui­ta eduskun­tavaalei­hin liit­tyen ja use­ampikin profi­ilil­taan vihrei­den äänestäjäk­si sopi­va (korkeak­oulutet­tu kaupungis­sa asu­va nainen) on ker­tonut äänestäneen­sä per­su­ja joi­hinkin maa­han­muut­ta­jaryh­mi­in liit­tyvien huono­jen koke­musten vuoksi.

  Ja vihreäthän ovat maa­han­muut­tolin­jauk­seltaan sieltä lib­er­aal­im­mas­ta päästä.

 6. Sin­nemäen esi­in­tymistyyli ei ollut eduk­si TV:n vaaliväittelyissä.

 7. Hal­li­tuk­ses­sa on vaikea tehdä oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa. Suurin osa vihrei­den äänestäjistä on vas­tus­tanut suurin piirtein kaikkea, mitä muut hal­li­tus­puolueet ovat kannattaneet. 

  Hyvä esimerk­ki on uusi yliopis­to­la­ki, jota vihrei­den viralli­nen lin­ja kan­nat­taa, vaik­ka ainakin Acati­i­mi-lehden kyse­lyn mukaan vihrei­den kansane­dus­ta­jatkin vas­tus­ta­vat. Per­in­teistä vihrei­den kan­nat­ta­ja­joukkoa, aka­teemisia naisia, valui ainakin meil­läpäin suurin joukoin Vasem­mis­toli­iton rivei­hin, kos­ka Vasem­mis­toli­it­to on esi­in­tynyt johdon­mukaisim­min yliopis­to­lais­ten puolustajana.

  Toinen uusi ilmiö on ollut perus­suo­ma­lais­ten har­joit­ta­ma mus­ta­maalaus, johon media on läht­enyt hyvin mukaan. Vihre­itä on syytet­ty sel­l­ai­sis­takin asioista, joi­hin he eivät mitenkään ole olleet syyllisiä.

  Seu­raaval­la vaa­likaudel­la vihrei­den pitäisi päästä johdon­mukaisem­min käsik­si reaalipoli­ti­ikkaan. Ehkä se onnis­tuu parem­min oppo­si­tios­ta käsin. Pelkäl­lä hyväl­lä fiilik­sel­lä ei kovin pitkälle päästä.

 8. Äänestäjät ehkä kyl­lästyivät poli­ti­ikan sekatavarakaup­poi­hin. Kak­sil­la hevosil­la rat­sas­t­a­mi­nen ei men­nyt enää läpi. Keskus­tas­ta häipyivät EU:n vas­tus­ta­jat, vihreistä ehkä ydin­voiman ja vaik­ka turk­istarhauk­sen kiihkeim­mät vas­tus­ta­jat. Ehkä tämä on sitä puolueken­tän uus­jakoa, joka parhaim­mil­laan voisi johtaa sosi­aalilib­er­aalin puolueen syntyyn.
  Onnit­te­lut OS:lle valinnasta!

 9. Tulok­sen arvioin­nis­sa kan­nat­taa muis­taa myös se, minkä Osmo toit muu­ta­ma vuosi sit­ten esille laadukkaas­sa Vaal­i­t­u­los on selitet­tävis­sä myös demografi­al­la ‑postauk­ses­sasi, eli että äänestäjäkun­ta ei ole sama kuin viime vaaleis­sa. Lain­aus vuodelta 2008:

  “Vihrei­den esimerkik­si pitäisi saa­da neljässä vuodessa suun­nilleen 25 000 äänestäjää lisää automaattisesti.” 

  Tuos­ta lähtöko­hdas­ta voisi arvioi­da, että Vihrei­den kan­na­tus putosi edel­li­sistä vaaleista n. 46 000 henkeä, eli noin viiden­nek­sen! Ja tämä real­isoi­tui siis vaaleis­sa, joiden ylivoimais­es­ti suurin voit­ta­ja oli Perus­suo­ma­laiset, joi­hin tuskin ääniä siir­tyi merkit­tävästi! Tulos on yhtä huono tai jopa huonom­pi kuin kepulla. 

  Itse arvioisin, että neljässä vuodessa Vihreät on menet­tänyt aivan dra­maat­tis­es­ti suur­ta äänio­su­ut­taan nuoris­sa nai­sis­sa, ja eri­tyis­es­ti nyt ensim­mäistä ker­taa äänestämään tulleis­sa. Ääniä arve­len men­neen varsinkin Vasem­mis­toli­itolle, mut­ta yllät­tävän paljon myös SDP:lle.

 10. Hei,

  lisäisin lis­taasi hal­li­tus­vas­tu­un pain­on. Me ves­imel­onit olemme todel­la kyp­siä tulo­ero­jen kasvu­un, tasaverois­tu­miske­hi­tyk­seen, yliopis­to­jen kor­po­rati­soimiseen, val­tion tuot­tavu­u­so­hjel­maan, päät­tömään kil­pailut­tamiseen, kri­ti­ikit­tömään glob­al­isaa­tioon, riskikap­i­tal­is­mi­in ja niin pois päin. Vihreät oli­vat mukana paina­mas­sa vihre­itä nappe­ja eduskun­nas­sa, kun kokoomus kaap­pasi por­var­i­hal­li­tuk­sen ja ajoi Niin­istöstäkin oikeal­ta ohi. 

  Ei voi äänestää hal­li­tus­ta vaik­ka kuin­ka arvostaisi tiet­tyjä yksit­täisiä vihre­itä tyyppejä. 

  — Markus

 11. Näis­sä kaikissa on perää. Oma­l­la kohdal­lani ydin­voima, fem­i­nis­mi, vasem­mis­to-oikeis­toak­seli ja ehkä ympäristöpuolueo­sio oli­vat ratkai­se­vat tekijät. 

  Jos se jotain kiin­nos­taa, min­un näkökul­mas­tani Vihreät on liian vähän ympäristöpuolue, liian paljon vasem­mis­to­lainen, liian paljon nais­ten etupuolue ja vas­tus­taa ydin­voimaa liian kiivaasti. Ydin­voiman vas­tus­tuk­seen on ole­mas­sa argu­ment­te­ja, mut­ta ne, joi­ta vihreiltä löy­tyy, ovat niin vääriä, että syn­tyy liiak­si mieliku­va liki uskon­nol­lis­es­ta vas­tus­tuk­ses­ta, ei tarkoituksenmukaisuudesta. 

  Jos olen vähän tyly, niin minus­ta Arhin­mäen vasem­mis­toli­it­to on vasem­mis­tolib­er­aal­i­udessaan pop­ulisti­nen ihan samaan tapaan kuin Soi­ni ja perus­suo­ma­laiset sosiaalikonservatiivisuudessa. 

  Syytök­set kokoomuk­sen puis­to-osas­tok­si syn­tyvät siitä, että aika moni vihreä kan­nat­taa vihreää markki­na­t­alout­ta.

 12. Fiilik­seni on, että

  1. rah­vaan suun­nas­sa vihreistä ei pide­tä, kos­ka puolueen ajatel­laan aja­van työ­paikko­ja pois Suomes­ta ja muutenkin kek­sivät kalli­ita ja ennen kaikkea tarpeet­to­mia uud­is­tuk­sia kansalais­ten vaivoiksi

  2. elit­is­tisem­mässä suun­nas­sa vihre­itä on alet­tu pitää hol­hoa­ji­na, tarkkail­i­joina ja rankaisi­joina, kun kaupunkien uraih­mis­ten ja sen sel­l­ais­ten mielestä yhteiskun­taa pitäisi muut­taa jopa radikaal­isti lib­er­aalimpaan suuntaan. 

  Vihreät tun­tu­i­v­at tun­nista­van ekan ongel­man hyvin, mut­ta eivät keksi­neet toimi­vaa vastalääket­tä. Kakkosko­hdan tun­nist­a­mi­nen ja tun­nus­t­a­mi­nen on ehkä vaikeam­paa, kos­ka se tun­tuu soti­van mon­en vihreän keskeistä itseym­mär­rystä vastaan.

  Näin näp­pitun­tu­mal­la.

 13. Tästä lis­tas­ta puut­tuu nähdäk­seni se olen­naisin syy, mitä olen itkenyt ja kiron­nut jo pari vuot­ta: järkevä dialo­gi maa­han­muut­tokri­itikoiden kanssa. Nyt asia meni niin, että Hal­la-Aho aka­teemise­na ihmisenä pystyi heit­tämään luku­ja, joil­la on lähde: maa­han­muut­ta­jat tekevät raiskauk­sia ja pahoin­pite­ly­itä näin paljon enem­män kuin suo­ma­laiset. Se on luku, numero, siinä on link­ki Tilas­tokeskuk­sen sivuille.

  Mitä tekivät mm. Vihreät: sanoi­vat, että tätä lukua ei saa sanoa, kos­ka RASISMI. “No mut­ta kun maa­han­muut­ta­jat tekevät X pros­ent­tia enem­män rikok­sia!” “RASISMI.”

  Minä vit­tuun­n­uin Vihrei­den tiedo­tuslin­jaan tässä, ja minä olen sen­tään samaa mieltä Vihrei­den kanssa monista ydinkysymyk­sistä. Pahin kom­ment­ti oli “Vihreät eivät hyväksy minkään­laisia maa­han­muut­tokri­itikoi­ta riveihinsä.”

  Jospa seu­raavi­in vaalei­hin otet­taisi­in sel­l­ainen näkökul­ma, että vas­tataan täl­laisi­in numeroar­gu­ment­tei­hin numeroil­la ja järkevil­lä kom­menteil­la, ei selit­te­lyl­lä ja ylenkat­seel­la. Ehkä mietit­täisi­in, että mik­si se rikos- tai raiskaus­pros­ent­ti on korkeampi ja funtsit­taisi­in, mitä sille voisi tehdä. Tun­nustet­taisi­in tilanne ja avat­taisi­in sitä ihmisille, jot­ka eivät ehkä hok­saa sitä laa­jem­paa näkökulmaa.

  Pakolli­nen dis­claimer: en ole itse maahanmuuttajakriitikko.

 14. “Mikä meni vikaan?”

  Ei mikään. Noil­la ajatuk­sil­la saa tuon ver­ran kan­na­tus­ta. Suo­ma­laiset ovat mielestäni poli­it­tis­es­ti aikuis­tu­mas­sa ja tuo­hon trendi­in vihreät tar­jo­si­vat omaa vai­h­toe­htoaan tun­ne­tu­in seurauksin.

 15. Perus­suo­ma­laiset on uusi puolue. Se on muo­dos­tunut vas­taa­maan sel­l­aiseen nykya­jan äänestäjien tarpeeseen, jota mikään van­hoista puolueista ei pysty täyt­tämään. Täl­laisia tarpei­ta on muitakin kuin perus­suo­ma­lainen halu työn­tää pää pen­saaseen, sulkeu­tua ja jähmettyä.

  Osa äänestäjistä halu­aa uud­is­tua, koh­da­ta haastei­ta avoimesti ja ana­lyyt­tis­es­ti, ja toimia pelkäämisen ja pelot­telun sijaan. Taan­tu­muk­sel­lisille voimille ei vielä viime vaaleis­sa ollut kun­nol­lista vaiku­tuskanavaa, ja uud­is­tus­mielisiltä se jäi puut­tumaan vielä näis­säkin vaaleissa.

 16. Minä en asu Suomes­sa eli en ole seu­ran­nut esimerkik­si suo­ma­laisia tv-väit­te­lyjä vaan ain­oas­taan (lähin­nä) nettimediaa.

  Min­ulle jäi Vihreistä kuva sekaisin olev­as­ta puolueesta, joka otti ham­paisi­in­sa eri­tyis­es­ti Per­sut ja Hal­la-ahon. Sinän­sä pääosin aivan asialli­nen per­sukri­ti­ik­ki värit­ti melkein kaikkea vihreistä suun­nista uuti­soitavaa lausun­toa ja kom­men­toin­tia kun taas Arhin­mä­ki vasem­mis­toli­itossa puhui poli­ti­ikkaa. Eri sävyssä kuin minä sitä tek­isin, mut­ta puhui kuitenkin, ja lie­nee vedonnut joi­hinkin kansanker­roksi­in varsin hyvin. Vihrei­den sanoma jäi kuu­lumat­ta läh­es kokon­aan, sil­lä julk­isu­udessa ei oltu niinkään asioiden puoles­ta vaan per­su­ja vastaan. 

  Yleisel­lä tasol­la voidaan ajatel­la, että aikaisem­min Vihre­itä on äänestänyt joku protes­tifrak­tio ja näitä ääniä on ollut Vihrei­den tulok­ses­sa tähän asti aina. Nyt Arhin­mä­ki on rehellis­es­ti vasem­mistopop­ulis­tik­er­hon vetäjä ilman änkyrästal­in­istien pain­o­las­tia. Per­sut ovat per­su­ja. Tämä äänipot­ti on saat­tanut lähteä Vihreiltä pysyvästi, sil­lä siitä on tul­lut parin hal­li­tus­vas­tu­un ja vah­van PKS-kun­nal­lispoli­ti­ik­ka-ase­man takia osa estab­lish­ment­tia ja yleis­puolue­val­lankah­vaa. Näi­den vas­tus­ta­jat äänestävät nykyään mui­ta puolueita. 

  Vasem­mistofem­i­nis­mistä en niin tiedä, mut­ta kyl­lähän Vihreät aika silmi­in­pistävästi on naisi­in vetoa­va puolue. Puolueen etulin­ja tarvit­sisi Oras Tynkky­sen lisäk­si muu­ta­man muunkin run­saam­min esil­lä ole­van miehen. 

  Sukupuo­likysymyk­sel­lä ei pitäisi olla suur­ta väliä, mut­ta Vihreät naiset korosta­vat sitä melkein joka kohdas­sa, ja tämä saat­taa karkot­taa val­tavir­taisia miesäänestäjiä, vaik­ka puolueen ohjel­mas­sa ei ole mitään eri­tyisen fem­i­nis­tistä sivu­juon­net­ta ja tasa-arvoa vas­tus­taa harva.

 17. Oma­l­ta osaltani aloin pohtia muiden kuin vihrei­den äänestämistä jonkin aikaa sit­ten. Tämä perus­tui sel­l­aiseen yleiseen mieliku­vaan ener­giapoli­ti­ikan kalli­ud­es­ta ja puolueen johto­hah­mo­jen suvait­se­mat­to­muus (vaikea selit­tää tarkem­min, mut­ta vaikka­pa Ville Niin­istön aja­ma per­sut tulee torjua). 

  Kat­soes­sani vaali­tent­te­jä Anni Sin­nemä­ki kuitenkin teki vaiku­tuk­sen. Havaitsin, että mieliku­vani tuulivi­ireistä joka talon ja lip­pik­sen nokas­sa ener­gia­ratkaisuna olikin vain Soinin päähäni uppot­ta­ma mantra. Suun­nit­telin Sin­nemäen tai Soin­in­vaaran äänestämistä.

  Taustal­la kuitenkin samaan aikaan teki myyrän­työtä hesarin julkaise­ma arvio Helsin­gin äänikuninkaista. Totesin, että ääniäni ei tarvi­ta. Kun samaan aikaan alkoi näyt­tää, että vain äänestämäl­lä kokoomus­ta voi estää per­su­jen nousun suuri­mak­si, raa­pustin vaa­likopis­sa sum­ma­mu­tikas­sa val­i­tun kokoomuslaisen.

  Nyt har­mit­taa. Ensim­mäistä ker­taa elämässäni en saanut vaalien takia unta.

 18. Var­maankin Tiedemies on jo tuonut esi­in tärkeim­mät syyt. Itsel­leni merkit­tävä syy luop­ua viime het­kil­lä Hiil­am­os­ta oli­vat (i) kat­e­gorisen ydin­voimavas­tainen kan­ta, ja (ii) web­bi­sivun lain­aus ‘kukin kyky­jen­sä ja kullekin tarpeen­sa mukaan’ joka on muis­tak­seni suo­raan Marx­il­ta. Vaik­ka Marx on mielestäni yhä oike­as­sa mon­elta osin (esim. pääo­man keskit­tymi­nen yhä harvem­pi­in käsi­in vie maail­man vielä jol­lain aika­jän­teelä kri­isi­in), tuo nimeno­mainen peri­aate oli yksi tärkeim­mistä joka vei kom­mu­nis­tiset kokeilut tehot­to­muu­den hautaan.

  Tämä on sääli, kos­ka tulon­si­ir­to­ry­teikön raivaami­nen Sata-kir­jasi hengessä on mielestäni tule­val­la vaa­likaudel­la suun­nilleen ykköste­htävä. Mut­ta usko ei riit­tänyt, suosi­tuk­ses­tasi huoli­mat­ta, että Hiil­am­ol­la olisi oikea arvo­maail­ma siihen tehtävään. Voi olla että k.o. Marx-lain­aus oli liioit­telua, eikä kuvan­nut tarkasti sitä mitä hän oikeasti ajaa, mut­ta riskiä ei voin­ut ottaa kun palau­tu­soikeus tuot­teeseen on vas­ta 4 vuo­den päästä.

  Esimerkik­si Kasvin ydin­voimakan­ta ei ollut kat­e­gori­nen, vaan mielestäni ihan hyväksyt­tävän prag­maat­tisel­la taval­la kiel­teinen: OL3 kat­taa tule­van vaa­likau­den tarpeet ja lisävoimaloiden ener­giatuotan­to menisi vien­ti­in. Mik­si Kasvi tipahti, sitä en osaa sanoa.

  Vielä on tosi­aan Brax­in toim­inta oikeusmin­is­ter­inä. Jos hölmöy­det ovatkin olleet muiden liik­keellepane­mia, mitä hyö­tyä on oikeusmin­is­ter­istä joka toimii vain kumileimaisi­me­na jon­ka naruista muut vetelevät?

  Yksi pikkuhölmöys, tai oikeas­t­aan ilmaus ajele­hti­vas­ta fokuk­sen puut­teesta, oli Sin­nemäen julis­ta­ma naimalakko. Vaik­ka vapaamielisyys on mielestäni tarpeen, vaalien alla juuri se ei ollut oma­l­la tärkeyslistal­lani ensim­mäisel­lä, toisel­la eikä vielä kol­man­nel­lakaan sijalla.

  Mut­ta ei se mitään. Puolueen lin­jaa on kaik­ki mah­dol­lisu­udet rei­va­ta parem­mak­si seu­raavien 4 vuo­den aikana. Vaal­i­tap­pi­on se vaati. Ei Noki­akaan luop­unut ylim­ielis­es­tä uskostaan ylivoimaiseen agen­daan ennen kuin todel­li­nen rom­ah­dus saapui.

 19. Yksi pieni mut­ta ehkä merkit­tävä detalji oli näi­den kuollei­den minkkien raa­haami­nen vaal­i­ti­laisuuk­si­in ja Kiviniemen vaal­i­julis­tei­den sabotoin­ti Viikissä. 

  Vaik­ka puolueenne ei todel­lakaan ole mis­sään tekemi­sis­sä noiden teko­jen kanssa, leimaan­tu­vat tuon tyyp­piset asi­at vihrei­den kon­tolle suuren yleisön silmis­sä. Muut puolueet kun eivät tarhaus­ta vas­tus­ta. Imago­tap­pi­o­ta tuli nyt ihan syyt­tä. Nopea jyrkkä tuomit­sem­i­nen olisi pelas­tanut tuos­sa asiassa.

 20. Omas­ta puolestani voin ker­toa, että olen aiemp­ina vuosi­na aina äänestänyt vihre­itä mut­ta nyt ensim­mäistä ker­taa äänestin toista puoluet­ta. En kuitenkaan persuja 🙂

  Mielestäni vihre­it­ten aate­su­un­ta tai ainakin niin kuin minä sen näen, on muut­tunut Sin­nemäen aikana sel­l­aiseen suun­taan, että en enää itse siihen voi samais­tua. Kyse ei ole mis­tään yksit­täis­es­tä asi­as­ta vaan kokon­aisu­ud­es­ta johon liit­tyvät liialli­nen fem­i­nistien korost­a­mi­nen (voi olla myös kir­joit­ta­jan omas­sa päässä), liian vähän ympäristön asioiden huole­htimi­nen, “halu­an sekä syödä että säästää kakun”- men­tal­i­teet­ti sekä selittely. 

  Selit­te­lyl­lä tarkoi­tan Sin­nemäen tapaa puhua pitkään sanomat­ta mitään ja usein vielä asian vier­estä. Kyl­lä poli­itikon pitää osa­ta ker­toa asi­at ymmär­ret­tävästi. Enkä tarkoi­ta täl­lä Soinin tapaa yliyksinker­tais­taa asi­aa, siis tapaa jos­sa merk­i­tyk­sel­lisetkin yksi­tyisko­h­dat riisu­taan pois häir­it­semästä. Tarkoi­tan ymmär­ret­tävyy­del­lä lähin­nä Esko Val­tao­jan tapaa puhua per­hanan mon­imutkai­sista asioista siten, että minäkin ne ymmärrän.

  Näi­den lisäk­si viimeinen niit­ti oli “Uusi suo­mi” slo­gan ja lei­jon­al­o­go. Lei­jon­al­o­gon pal­jas­tus­päivänä min­ulle selvisi, että puolue tulee vaihtumaan.

  En tiedä mut­ta epäilen että jos sin­ut, Ode, olisi nähty enem­män puoluet­ta edus­ta­mas­sa, olisin itsekin päät­tänyt äänestyskopis­sa piirtää lap­pu­un eri numeron.

 21. Äänestin vihre­itä tak­ti­sista syistä (Varsi­nais-Suomen vaalipi­iris­sä) tarkoituk­se­nani äänestää lähin­nä Perus­suo­ma­laisia vas­taan. Val­itsin Vihreät sen vuok­si, että arvelin edel­lis­ten vaalien tulok­sen perus­teel­la Vihrei­den kakkose­hdokkaan kil­pail­e­van tiukim­min paikas­ta per­su­jen kol­mos- tai nelose­hdokkaan kanssa.

  Jos olisin äänestänyt “oman­tun­non mukaan” olisin luul­tavasti äänestänyt Piraatteja.

  Ääneni meni hukkaan, kos­ka liian har­vat äänes­tivät samal­la tavoin tak­tis­es­ti kuin minä, ja Vihreät jäivät yhteen edustajaan.

  Vaalien aikaan D’Hont ja vaalipi­ir­i­jako pistävät joka ker­ta vihak­si. Ideaa­li­nen vaal­i­ta­pa min­un mielestäni olisi yksi ain­oa koko maan kokoinen vaalipi­iri (tai ehkä Ahve­nan­maa erik­seen yhdel­lä edus­ta­japaikalla) ja STV niin, että ehdokkai­ta saisi vali­ta vaikka­pa enin­tään 5 kpl kaikkien ehdokkaiden joukos­ta. Luul­tavasti vaalien lop­putu­los olisi suun­nilleen yhtä masen­ta­va, mut­ta ainakin minä ja muu­ta­ma muu voisimme äänestää oman­tun­non mukaan ilman että ääni menee kokon­aan hukkaan. D’Hont ja muut vas­taa­vat suh­teel­liset vaal­i­ta­vat tun­tu­vat ole­van ylipäätään viritet­ty lähin­nä min­i­moimaan yhden äänen mah­dol­lisu­us vaikut­taa vaalien lopputulokseen.

 22. Ensin onnit­te­lut Osmolle edus­ta­jan­paikas­ta — yksi aani tuli taal­takin. Mut­ta vahissa ovat ilonaiheet. 

  Ympar­is­to- ja ydin­voimakysymyk­sis­sa jne. on sel­vaa, etta kaikkia ei voi miel­lyt­taa, enka usko etta tama asetel­ma oli nais­sa vaaleis­sa radikaal­isti aiem­mista poikkea­va. Oma arvioni on, etta vasem­mis­toli­iton nuoren­tu­mi­nen ja viher­tymi­nen yhdis­tet­ty­na vihrei­den vas­tu­useen provar­i­hal­li­tuk­sen poli­ti­ikas­ta on tap­pi­on paasyy. Kil­pailu vihrei­den per­in­teisen ton­tin vasem­mal­la laidal­la on yksinker­tais­es­ti koventunut. 

  Siina onkin puole­jo­hdolle kova pahk­i­na pur­tavak­si: kuin­ka vas­ta­ta lisaan­tyneeseen kil­pailu­un, ja mihin suun­taan puolueen ekolokeroa pitaisi laa­jen­taa. Paikatako vuo­toa nuori­in vasem­mis­to­laisi­in, vai haali­ako uusia aania lib­er­aal­ista oikeis­tos­ta? Oppo­si­tios­sa olo antaa vapaam­mat kadet puolueen oman lin­jan luon­ti­in. Itse toivoisin tiede- ja teknolo­gia­pain­ot­teisen “jarkivihrey­den” vahvis­tu­mista, siis kil­pailua ennem­min Kokoomuk­sen kuin vasem­mis­toli­iton kanssa. Jar­jen aan­ta Suo­mi todel­lakin tarvit­see perus­suo­ma­lais­ten vastapainoksi. 

  Yksi mah­dolli­nen vaal­i­tap­pi­on syy voisi olla myos yleisen mielip­i­teen kaan­tymi­nen arvokon­ser­vatismin suun­taan. Tahan en mil­laan halu­aisi uskoa. 

  “Soi­ni lupasi, että uusi hal­li­tus ajaa ohjel­mas­saan kon­ser­vati­ivisia arvo­ja, jos perus­suo­ma­laiset ovat mukana. Soinin mukaan arvokon­ser­vatis­mi tulee näkymään konkreet­tis­es­ti siinä, että per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja järjestys sekä armei­jan ase­ma eivät heikkene.” (HS)

  Itket­taa ihan tata lukies­sa. Yrit­takaa pis­taa kam­poi­hin niin kovasti kuin kymme­nen ihmisen eduskun­taryh­ma vaan voi.

 23. Tule­van eduskun­nan kymmen­estä vihreästä kansane­dus­ta­jas­ta seit­semän asuu Helsingis­sä tai Espoos­sa. Lop­ut kolme sit­ten Tukhol­mas­sa, Tam­pereel­la ja Oulus­sa. Tämä ei ole hyväk­si vihrei­den pyrkimyk­selle olla koko Suomes­sa toimi­va puolue. Sil­lä on var­masti myös lamaan­nut­ta­va vaiku­tus uusien vihrei­den poli­itikko­jen nousulle pääkaupunkiseudun ulkop­uolel­la. Min­ul­la ei sinän­sä ole tarvet­ta vai­h­taa puolueen puheen­jo­hta­ja, mut­ta jos seu­raa­va olisi vaik­ka Tam­pereleelta, tuk­isi se vihre­itä liik­keenä pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

 24. Äänestin vihre­itä siitä huoli­mat­ta, että olen hei­dän kanssaan eri mieltä ydin­voima-asi­as­sa. Jokaises­sa puolueessa on jotain, jos­ta olen eri mieltä, mut­ta vihreis­sä on eniten asioi­ta, joista olen samaa mieltä. Lisäk­si tiedän, että muut puolueet run­no­vat ydin­voiman läpi vihrei­den vas­tus­tuk­ses­ta huoli­mat­ta, joten val­in­taa tehdessä saa­toin jät­tää sen huomioimatta. 🙂

 25. Hei kaik­ki!

  Kyl­lä eili­nen oli aikamoinen jysäys, mut­ta nyt yön yli nukut­tuani olo on kohta­laisen lev­olli­nen? Itse vihrei­den jäse­nenä ja äänestäjänä aav­is­telinkin, että jotain tämän suun­taista tulosta saat­taisi olla pahim­mil­laan luvassa.

  Olen Osmo kanssasi samaa mieltä yllä­mainit­semis­tasi kohdista, mut­ta lisäisin vielä näke­myk­sen “pikku­por­var­il­lisu­ud­es­ta”, jos­ta vihre­itä on joil­takin tahoin myös par­jat­tu. Se ehkä menisi otsikkona myös mainit­se­maasi vasem­mis­ton nousu­un, mut­ta voisi siinä olla peili­inkat­somisenkin paik­ka? Täl­lä halu­an nos­taa ylös myös sitä näke­mys­tä, että tot­ta tosi­aan, jokin meni vikaan, en ole siitä aivan var­ma että tapah­tuiko niin varsi­nais­es­ti lop­pume­treil­lä vaan jo paljon aikaisem­min? Itsel­läni oli ainakin paikoin perin kiusaan­tunut olo puolueemme vaa­likam­pan­join­nin tyylistä.

  Tun­tuu jok­seenkin usko­mat­toma­l­ta se, että vaik­ka olen var­ma siitä että puolueemme on vähäo­sais­ten puolestapuhu­ja, niin eikö sanomamme löy­dä per­ille asti ja mik­si? Mis­sä vai­heessa meistä tuli liian etäisiä ja miksi?

  Kun­nal­lis­vaalit ovat puo­len­toista vuo­den päästä. Näk­isin, että nädi­en vaalien tulos on huolel­lis­es­ti pureskelta­va ja mietit­tävä tarkoin, miten ihmis­ten luot­ta­mus vihreään poli­ti­ikkaan vihrei­den arvo­jen ohel­la saadaan palautet­tua. Näen että, nyt jos koskaan vihreää paikalis­toim­intaa pitäisi saa­da elävöitet­tyä! Itsessäni poli­ti­ikan liek­ki leimahti näi­den vaalien myötä entis­es­tään ja muis­tan taas miten tärkeää omien ja vihrei­den arvo­jen ylläpitämi­nen onkaan.

 26. Tuu pois sieltä kirp­pupuolueesta Osmo. Kokoomuk­ses­ta voisi löy­tyä jopa min­is­terin­salkku, jos toim­it nopeasti.

  Kat­so vaal­i­t­u­losta. Mieti. Loikkaa.

 27. Minäkin äänestäisin paljon mielu­um­min vihre­itä jos ei ydin­voiman tun­teeno­mainen vas­tus­tus olisi niin suuri joukos­sanne. Kaikissa muis­sa suhteis­sa vihre­it­ten aatemaail­ma osuu käsit­tääk­seni yhteen omani kanssa. Mut­ta täl­lä ker­taa päädyin, hie­man itseänikin yllät­täen, äänestämään RKP:tä, äidinkielestäni huoli­mat­ta ensim­mäistä ker­taa, ehkä eniten kuitenkin kiusa­tak­seni per­su­ja maksimaalisesti;)

  (En rupea jankkaa­maan ydin­voimas­ta täl­lä foo­ru­mil­la sen enempää.)

 28. Äänestyskopis­sa uskaltaa sanoa, että keis­ar­il­la ei ole vaat­tei­ta. Lib­er­aal­isu­vait­se­mat­tomat ovat val­lan­neet keskusteluken­tän jol­loin vain Soi­ni oli riit­tävän rohkea puhuak­seen jul­ki mitä kansa ajatteli.

 29. Pari asi­aa lisää:

  Kohderyh­mä. Vihreät keskit­tyi pönkit­tämään vak­i­tu­is­ten äänestäjien­sä parem­muu­den tun­net­ta per­su­vas­taisu­udel­laan. Näin ei voi saa­da uusia äänestäjiä, olisi pitänyt tehdä Vihreistä tur­val­lisem­pi val­in­ta niille jot­ka eivät ole feministivegaanihippejä.

  Tekni­ikan ja arvolib­er­aalien ään­ten mene­tys. Effin isoveli­palk­in­to ei sen­tään lan­gen­nut Tui­ja Brax­ille, mut­ta ei se kaukana ollut.

  Maail­man syleily vas­taan ympäristö. Ihmiset kaipaisi­vat pil­vilin­no­jen sijaan hie­man kyynisem­pää otet­ta. Konkreet­tis­es­ti tämä var­maankin tarkoit­taisi esim. hiilid­iok­sid­i­t­ul­lien kan­nat­tamista sen sijaan että laitet­taisi­in pohjoinen Suo­mi päästöt­tömyy­den “edel­läkävi­jäk­si” digi-tv-flopin tapaan.

  Vihrei­den tulevaisuudesta.

  Nuoret miehet, tiede, tekni­ik­ka ja arvoliberaalius?

  En tiedä voisiko Kasvista saa­da uuden puheen­jo­hta­jan, mut­ta se voisi olla ain­oa tapa saa­da teknoäänestäjät nopeasti puolueen taakse.

  Ehkä vihrei­den kan­nat­taisi jät­tää ydin­voimakysymys taka-alalle? Sekä kan­nat­ta­mal­la että vas­tus­ta­mal­la voi vain menet­tää omien ääniä. Viimeisetkin luvat päätetään pian, sit­ten ei ole enää mielekästä. Luulen “ei ydin­voimaa” ‑julis­tei­den vaikut­ta­neen osaltaan huonoon loppukiriin.

 30. Uno­hdit tärkeim­män eli lib­er­aal­isu­u­den. Vihreät pitää itseään lib­er­aalipuolueena ja sitä se onkin eri­lais­ten vähem­mistö­jen kohdal­la. Mut­ta kun kohteena on se pent­ti peruskansalainen niin vihreät näyt­täy­tyy läh­es total­i­taarise­na puolueena. Se halu­aa määrätä mis­sä saat asua, miten liikkua, mis­sä käy­dä kau­pas­sa ja jopa mitä laps­esi saa syödä. Ei ihme että osa äänestäjistä on saanut tarpeekseen.

 31. Osmon ana­ly­y­sis­sä pal­jas­tuu mun mielestä hyvin vihrei­den profi­ilit­to­muus. Per­su­jen selkeä vahvu­us on se, että he toi­vat poli­ti­ikan takaisin poli­ti­ikkaan. Luvut ja tiedot on mitä sat­tuu, mut­ta päätök­sen­teon perus­ta­so rauta­lanka­junt­ti­mallil­la on kaikille selvä. Tehdään päätök­siä niin että tyh­mäkin ymmärtää.

  Vihreät ovat olleet pitkään hal­li­tuk­ses­sa. Joku aiem­mas­sa ketjus­sa määrit­teli vihrei­den strate­giaa anal­o­gise­na Suomen poli­ti­ikkaan EU:ssa, jos­sa vaiku­tus­val­ta riit­tää asioiden ohjaamiseen ja neu­vot­telemiseen kabi­neteis­sa, mut­tei lin­jauk­si­in ja uskot­tavi­in aloit­teisi­in. Se on kaup­paakäyvää diplo­ma­ti­aa ennem­min kuin arvopo­h­jaista poli­ti­ikkaa. Intres­sit kohdis­tu­vat rakenteisiin.

  Vaa­likam­pan­ja meni täy­del­lis­es­ti penkin alle. Main­os­toimis­ton muna­ton lei­jona ja “uusi suo­mi” oli his­to­ri­al­lisen tyh­mä veto. Mieliku­van luon­tia ilman mitään sub­stanssia. Miten muuten vihreän suomilei­jo­nan voi ymmärtää kuin epätäs­mäl­lisenä höt­töisenä per­su­peesauk­se­na? Kuka sel­l­aisen edes voisi kokea omak­si asiakseen? 

  Per­su­ista olisi voin­ut tul­la hyvä oppo­si­tiop­uolue, joka olisi repinyt hal­li­tusvihre­itä tasolleen kyse­ly­tun­neil­la. Nyt tilanne on päin­vas­tainen ja vihreät vier­aas­sa roolis­sa. No, on siel­lä kepukin, ja kaikkien oppo­si­tiopoli­itikko­jen sankari Mau­ri Pekkari­nen. Ottakaa äkkiä siltä oppia:)

 32. Syitä on var­masti usei­ta, kuten lis­t­a­sit, mut­ta san­o­taan tämäkin nyt ääneen…

  Anni on nuori, kaupunki­lainen, nainen, var­masti osaa­va ja asiantun­te­va jne, eli monel­la taval­la mitä sopivin vihreä, mut­ta ei hän luval­la san­ot­tuna mikään puheen­JO­HTA­JA ole. Kaikissa haas­tat­teluis­sa ja puheis­sa pääl­lim­mäi­nen vaikutel­ma on lähin­nä ahdis­tunut ja tuskas­tunut ulosan­ti. Puolue­jo­hta­jien ten­teis­sä täy­tyy naut­tia esi­in­tymis­es­tä ja ottaa tilaa oma­lle viesteille, mitkä eivät toki ole mitenkään help­po­ja tehtäviä. Iso joukko äänestäjiä halu­aa kuitenkin ase­moitua päät­täväis­ten, vahvo­jen ja selkeäsanais­ten johta­jien puolueeseen, eivätkä niihin, joille asioiden toteami­nenkin tuot­taa jo tuskaa.

  Korostan edelleen, että Anni on var­masti eri­no­maisen hyvä kansane­dus­ta­ja, mut­ta puolueen puheen­jo­hta­jal­ta kai­vataan myös kykyä kos­ket­taa omaa äänestäjäkun­taa laa­jem­paa kansanjoukkoa.

 33. Myön­teistä on kuitenkin 10 paikan saavu­tus, joka on enem­män kuin sil­loin ennen. Huonoa on epäon­nis­tu­mio­nen juuri vaalipi­irien viimei­sis­sä paikoissa.

  Lop­pu­peleis­sä hal­li­tuk­ses­sa kan­nataa olla ennem­min kuin sieltä pois­sa. Tui­ja Brax onnis­tui samaan asioi­ta aikaisek­si oikeusmin­is­ter­inä. Työmin­is­terin asioi­ta ajaa se puolue, jon­ka muut odot­ta­vat eniten munaa­van — ja niin­hän siinä kävi.

  Hal­li­tuk­ses­sa kaik­ki joutu­vat tekemään ja kan­ta­maan vas­tu­u­ta epä­su­osi­tu­ista ratakaisu­ista, mut­ta ne on myös ker­rot­ta­va kansalaisille. Jyr­ki Katainen onnsi­tui siinä parem­min — ja myös esi­in­tymään lib­er­aali­na ja eruroop­palaisem­pana vai­h­toe­htona, yllät­täen myös maa­han­muut­ta­jamyön­teisem­pänä. Vasem­mis­to taas oli radikaalimpi — ja sai myös liikeelle ikään­tyvän perusäänestäjäkuntansa. 

  Epäon­nis­tunut lop­pukiri menee puheen­jo­hta­ja Sin­nemäen piikki­in — yhtään omaa asi­aa ei onnis­tut­tu artiku­loimaan kansan ymmär­ret­täväl­lä kielellä.

  Kam­pan­join­ti oli per­in­teiseen tapaan pon­neton­ta — vaal­i­main­ok­set, lehti­main­on­ta ja kärkiehdokkaiden käyt­tö — ennenkin on töpät­ty mut­ta opik­si pitäisi ja voisi jo ottaa. 

  Ympäristö­teemat eivät olleet vaalien keskustelus­sa lainkaan mukana. Keskustapuolueen ympäristöhallinnon alasajo, Etelä-Suomen met­sät ja Itämeri saati epämiel­lyt­tävvään todel­lisu­u­teen kuu­lu­va ilmas­ton­muu­tos eivät olleet lainkaan muak­na. Vihreät eivät itsekään osoit­ta­neet aiheeseen kiinnostusta.

  Flirt­tailu aktivistien kanssa on Vihreän puolueen eri­ty­isongel­ma. Kannabisak­tivistin mukanao­lo lis­toil­la ei tuonut minkäälaista lisäkan­na­tus­ta vaan pikem­minkin leimasi muitakin. Jos vaal­i­t­u­los vie kohti vasem­mis­toak­tivis­ten äänestäjä, tulos ei var­maankaan parane.

  Piraat­tipuolue ja Kokoomuk­sen täs­mäase Pet­teri Järvi­nen rokot­ti­vat Jyr­ki Kasvin kan­na­tus­po­h­jaa, mikä on sääli — uuta teknolo­giaa ymmärtäviä eduskun­nas­sa on kovin vähän.

  Entä vaalien jäl­keen? Oppo­si­tion yhetis­toim­intar­in­ta­ma Kepu, Vasem­mis­to ja Vihreät on todel­la ikävä paik­ka. Yhteiskun­nan toim­intat­apo­jen uud­is­tamisen ajami­nen siinä joukos­sa ei ole kovinkaan helppoa.

  Toiv­ot­tavasti Vihreis­sä säi­lyy lib­er­aali perinne ja ympäristönäkökul­ma sekä yhteistyökyky ja oma­leimaisu­us. Suo­ma­laisen Vihreän puolueen perinne on onnek­si omaperäi­nen ja myös eri­lainen kuin ruot­salaisil­la ja sak­salaisil­la sisarpuolueilla.

 34. Osmo,

  Onnek­si olkoon!

  Olet ansiokkaasti nos­tanut Kaupungk­isu­un­nitelu­lau­takun­nan asioi­ta esille blo­gis­sasi. Halu­an esit­tää vienon pyyn­nön: Voisitko vas­taaval­la taval­la myös jatkos­sa nos­taa Eduskun­nan valiokun­tien työsken­te­lyä esille?

  Olen ymmärtänyt, että valiokun­tatyö tapah­tuu salas­sa. Toisaal­ta täl­laiselle rivikansalaiselle kansane­dus­ta­jien työn seu­raami­nen jää aivan liikaa täy­sis­tun­nos­sa tapah­tu­van tyhjän­puhu­misen varaan. Toiv­ot­tavasti pystyt kek­simään jonkin­laisen kom­pro­missin salaisu­u­den ja avoimuu­den välistä.


  Jari Mustonen

  1. Olen ymmärtänyt, että valiokun­tatyö tapah­tuu salassa. 

   Valiokun­tatyösken­te­ly on yhtä salaista kuin lau­takun­tatyösken­te­ly. Muiden puheen­vuoro­ja ei ole sal­lit­tua refer­oi­da. Asiantun­ti­jalausun­not tule­vat julk­isu­u­teen samanaikaises­ti kuin miet­intö, muistaakseni.

 35. Minus­ta sor­ruitte yksinker­tais­es­ti elitismiinne. 

  Se arro­ganssi ja taval­lisen ihmisen halvek­sun­ta, mikä kan­nan­otois­tanne pais­taa (myös tääl­lä sin­ul­ta) on jaloin kosketeltavaa. 

  Mitään et tulok­ses­ta ainkaan illan mit­taan oppin­ut, kos­ka jo samaan hen­gen­ve­toon vaal­i­t­u­losten selvit­tyä puhut aat­a­m­i­naikaises­ti “her­rav­i­has­ta” kat­e­gorisoiden näin per­su­jen äänestäjät alalu­okkaisik­si ja tun­nepo­h­jal­ta val­in­tansa tehneiksi. 

  Eli te olette niitä “her­ro­ja” — ei jäänyt epäselväksi.

 36. Brax ja oikeusmin­is­ter­iön huonos­ti valmis­tel­lut lait ja niihin liit­tyvä keskustelu on min­ulle yksi syy. Lisäk­si muis­tui mieleen yksi Sin­nemäen tv-esi­in­tymi­nen, jos­sa ener­giakeskustelu­un liit­tyen kom­men­tit oli­vat hänel­lä niin utopis­tisia että siitä oli real­is­mi kaukana. Tyyli­in, eiköhän jotain teknolo­giaa tässä kehi­ty joka tekee ydin­voimalat tarpeet­tomik­si. En itse kan­na­ta ydin­voimaa, mut­ta tuol­lainen kom­ment­ti päät­täjältä jon­ka pitää tehdä päätök­siä nyt, ei ole kovinkaan luot­ta­mus­ta herättävä.

 37. Arhin­mä­ki näyt­tää ja kuu­lostaa ihmiseltä. Eli olisiko ainakin aika vai­h­taa puheen­jo­hta­jaa, joka ei nyt näitä kri­teere­jä täytä?

  Lop­pukiristä sen ver­ran sanois­in, että itseäni ainakin jäi ihme­tyt­tämään Sin­nemäen sek­sisti­nen poseer­aus vah­vasti phot­shopa­tus­sa vaali-ilmoituk­ses­sa, joka muis­tut­ti lähin­nä farkkumainosta. 

  Kalastelti­inko miesten ääniä?

  En tiedä onnis­tuiko se, mut­ta epäilen, että nais­ten ääniä se vei muutaman. 

  Jos olisimme Suomi24-pal­stal­la saisin tietysti kuul­la ole­vani katkeroitunut viiden lapsen lähiö­valas-yksin­huolta­ja, joka koskaan ei ole saanut miestä. Mut­ta kun nyt sivistyneel­lä pal­stal­la olemme, niin ehkä näin ei käy.

 38. Minus­ta Osmon kom­men­tista pais­taa läpi hyvin poli­itikoille tyyp­illi­nen aja­tus­malli. Toisaal­ta ollaan kovasti ydin­voimavas­taisia, mut­ta istu­taan silti ydin­voimamyön­teisessä hal­li­tuk­ses­sa. Toisaal­ta ollaan liian luon­non­suo­jeli­joi­ta, mut­ta toisaal­ta liian vähän. Kenen ääniä todel­lisu­udessa ollaan keräämässä?

  Vihrei­den viesti äänestäjille on seka­va. Hel­posti käy niin, että kun tar­joaa kaikille jotain (tai että teot, sanat ja muu viestin­tä eivät kohtaa), ei tar­joa oikein kenellekään mitään. 

  Soi­ni onnis­tui tuo­maan selkeästi läpi Euro-kri­isi-kri­ti­ikkin­sä, jon­ka avul­la PS keräsi saatavil­la ole­vat äänet. Vajaa 20% suo­ma­lai­sista kan­nat­ti tätä linjaa.

  Poli­itikko­jen ongel­mana tun­tu­isi ole­van se, että ään­ten menet­tämi­nen pelot­taa enem­män kuin uusien äänien han­k­in­ta. Akti­iviset net­tikeskusteli­jat (esim. Osmo ja Hal­la-aho) saa­vat ajatuk­sen­sa per­ille, jol­loin äänestäjät voivat tehdä ratkaisun­sa ensikä­den tiedon perus­teel­la, ilman val­tale­hdis­tön tulkintoja. 

  Suurin osa “verkon ulkop­uoli­sista” ehdokkaista ja poli­itikoista ovat samaa mössöä. Se on sääli.

 39. Jyr­ki Kasvi toden­näköis­es­ti menet­ti varsin paljon ääniä kos­ka Vihreät koet­ti­in pet­tymyk­senä kansalaisoikeus- ja tietoy­hteiskun­ta-asiois­sa. Lex Nokia, passien sor­men­jälkirek­isteri, sähköisen äänestyk­sen kokeilem­i­nen ja keskustelu­pal­sto­jen ylläpitäjien pää­toimit­ta­javas­tuu vedet­ti­in kaik­ki läpi Vihrei­den ollessa hal­li­tuk­ses­sa. Kasvi on pro­filoitunut näis­sä asiois­sa, mut­ta Suomes­sa äänestetään ensisi­jais­es­ti puoluet­ta. Sil­loin moni var­masti koki, että vaik­ka Kasvi onkin fik­su mies, aut­taisi ääni Vihreille epä­fik­su­ja ihmisiä liikaa.

  http://iki.fi/arto.kekkonen/blogi/2011/04/18/kuihduttivatko-piraatit-kasvin/ analysoi tätä varsin hyvin.

 40. Äkkiseltään vaikut­taa siltä, että vaalis­sa oli paljolti kyse uskottavuudesta/oman edun tavoit­telus­ta sekä eteen­päin pyrkivien poli­itikko­jen piilou­tu­mis­es­ta todel­li­sine ambi­tioi­neen vaikeaselkoisen, sisäpi­iri­in kuu­lu­mista todis­ta­van kie­lenkäytön ja mielikuvil­la pelaamisen taakse. Ns. kansa ei ilmeis­es­ti kat­so täl­laista enää läpi sormien niin kuin aiem­min ja hyvä niin.
  Vihrei­den poli­it­ti­nen uskot­tavu­us oli mielestäni aikanaan hyvinkin korkeal­la mut­ta rapau­tui pari­inkin ker­taan vakavasti näen­näisen ydin­voiman vas­tus­tamisen vuok­si kun vastapain­ona oli niinkin pieni asia kuin pätkä­työt hyvine etu­ineen min­is­ter­inä. Ns. vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sista on hal­li­tuk­sen pienenä vähem­mistönä turha puhua kovin pain­okkaasti. Vihreis­sä lie­nee enää har­vas­sa Oden tapaisia, jopa tar­jo­tu­ista eduista kieltäy­tymään pystyviä edus­ta­jia, jot­ka pystyvät kuitenkin toim­i­maan raadol­lises­sa politiikassa.
  Vihreil­lä alkaa olla sama ongel­ma kuin demareil­la; alkuaiko­jen ihanteelli­nen ohjel­ma on liiak­si toteu­tunut tai hyväksyt­ty yleis­es­ti ja ajadu­taan halli­noin­ti­in minkä pitäisi olla pätevän virkamiehistön heiniä. Täl­löin tulee liian kova kiusaus akti­ivisille toim­i­joille “luo­da kar­riääriä” ja jostain syys­tä juuri nyt se näkyi kannatuksessa.

 41. Sivu­ute­taan täl­lä ker­taa se, että vihreis­sä on äänekkäitä ja näkyviä poli­itikko­ja, jot­ka ohjel­mal­laan tuo­vat mieleen Sta­si­val­tion Ober­sturm­ban­n­führerin, ja kehtaa­vat vielä main­os­taa ole­vansa “arvolib­er­aale­ja”.

  Yksinker­tainen point­ti: Mitä vihreil­lä oli tar­jot­tavaa liikkuville äänestäjille? Ei mitään. Päin­vas­toin Uuden Suomen blo­geis­sa vihreät kir­joit­ta­jat vas­ta­si­vat epäröiville äänestäjille kom­menteis­sa, että jos ei ole var­ma, niin kan­nat­taa äänestää jotain muu­ta. Kuin Pent­ti Matikainen kur­jimp­ina aikoinaan pelaa­jille: “Lähe vetään, kun vielä voit.” 

  Arvatkaa mitä? Näin juuri tapahtui. 

  Uuti­nen: Poli­ti­ikas­sa ei kat­so­ta, kuka on eniten oike­as­sa. Siinä kat­so­taan, kenel­lä on kannatusta.

 42. Ekanakin onnek­si olkoon uudelle kansanedustajalle!

  Toisek­seen ana­lyysi vaikut­taa mun mielestä aika tarkalta ja selväpäiseltä.

  Ydin­voima on vihreille kah­den­su­un­tainen ongel­ma. Toisaal­ta moni on pet­tynyt siihen, että vihreät jäivät hal­li­tuk­seen, joka päät­ti kahdes­ta uud­es­ta ydin­voimalu­vas­ta. Toisaal­ta moni on pet­tynyt siihen, että vihreät niin yksi­tu­umais­es­ti vas­tus­ta­vat ydin­voimaa. Niis­sä Jyr­ki Kasvin äänestäjis­sä, jot­ka hylkä­sivät hänet näis­sä vaaleis­sa, saat­toi olla monia, jot­ka tekivät sen kos­ka kan­nat­ta­vat ydinvoimaa.

  Mun mielestä tää jako menee niin, että on jengiä jot­ka vas­tus­taa ydin­voimaa peri­aat­teesta ja ne halu­aa, että niiden kansane­dus­ta­jat kans vas­tus­taa sitä täysin riip­pumat­ta mis­tään. Sit on jengiä jot­ka ei kan­na­ta eikä vas­tus­ta ydin­voimaa ja halu­aa, että niiden kansane­dus­ta­jat pun­nit­see hyö­tyjä ja hait­to­ja ja argu­men­toi oman kan­tansa puolesta.

  Mulle on tul­lu se kuva, että ensim­mäi­nen ryh­mä on vihreis­sä vahvem­pi ku jälkim­mäi­nen. Ainakin ne argu­men­tit mitä täl­läkin blogilla on esitet­ty ei oo hirveesti vaikuttanu.

  Tpyy­lu­o­man ja tcrown­in esil­lä pitämä ydin­voiman vaku­u­tuk­sen sosial­isoimi­nen yhteiskun­nalle on mun mielestä tois­taseks paras peruste ydin­voimaa vas­taan. Osmo sun argu­men­tit on jääny köykäisiks, mis­tä var­maan johtuu sekin, että az ym. koko ajan tivaa sul­ta sun oikee­ta ydin­voimakan­taa, kun ei voi oikein uskoa, että sä noin huonoil­la argu­menteil­la vas­tus­taisit sitä.

  Jos tää menee näin, niin ratkaisu on tietysti miet­tiä niitä argu­ment­te­ja puoleen ja toiseen ja sit jos siel­lä “vastaan”-vaakakupissa on riit­tävästi kamaa, että niil­lä perusteil­la voi vas­tus­taa ydin­voimaa, niin sit vaan uskot­telee niille peri­aat­teen äänestäjille, että joo oon ihan fanaat­tis­es­ti ydin­voimaa vastaan.

  Arhin­mä­ki vei Helsingis­sä paljon sel­l­aisia ääniä, jot­ka ennen oli­si­vat tulleet vihreille.

  Tää on var­maan tot­ta. Ku nykyään ympäristöa­sioiden esil­lä pitämi­nen ei oo Vihrei­den monop­o­li, niin tää oikeis­to/­vasem­mis­to-sijoit­tumi­nen vaikut­taa pakosti. Vähän paha sanoo, miten vihreet vois täl­lä kaselil­la kil­pail­la Kokoomuk­selle ja Vasem­mis­toli­itolle. Ne ei kuitenkaan oo keskenään niin hirveen eri­laisia, että siihen väli­in jäis kovin paljon nap­sit­tavia äänestäjiä.

  Vihreet on tuskin valmi­ita meneen talous­poli­ti­ikas­sa vasem­mis­tos­ta vasem­mal­ta ohi eikä oikeis­tostakaan oikeelta.

  Sit erot­tumiskeinoks jää se toinen akseli, lib­er­aali-kon­ser­vati­ivi. Tässä mun mielestä vihreil­lä olis mah­dol­lisuuk­sii, mut­ta tätä var­maan värit­tää enem­mänkin mun opti­mistisu­us sen suh­teen, että Suomeen saatas oikeesti lib­er­aali puolue. Nyt mun mielestä vihreet on suun­nilleen yhtä kon­ser­vati­ivi­nen ku vasemmistoliitto.

  (Kon­ser­vati­ivi­su­us tässä tarkot­taa ihmis­ten yksi­ty­isas­ioista päät­tämistä, tyyli­in pyöräilykypäräpakko.)

  ”Vasem­mistofem­i­nistien” maine karkot­ti kokoomuk­seen niitä, jot­ka hor­jui­v­at kokoomuk­sen ja vihrei­den välillä.

  njoo, mut miks ei vaan puhuis fem­i­nis­mistä. Se var­maan rokot­ti ääniä ja niistäkin sun “hyvistä jätk­istä” kuitenkin osa kan­nat­ti sukupuo­liki­in­tiöitä. Ei sitä nyt voi viher­pestä jol­lain DI-tutkinnolla.

  Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­nas­sa moni luot­ti enem­män suuri­in puolueisi­in kujin vihreisiin.

  Mä luulen, että suuri osa niistä, jot­ka oikeesti pelkäs Perus­suo­ma­laisia äänesti nyt Vihre­itä tai Vasem­mis­toli­it­too. Tuskin sitä niin paljon pelät­ti­in iso­jen kaupunkien nuorten vasem­mis­to­lais­es­ti ajat­tele­vien ulkopuolella.

 43. Ydin­voima. Ei keskeinen. Fukushi­ma ei näköjään tuonut ääniä. Vaik­ka hal­li­tuk­ses­sa pysymis­es­tä on pidet­ty meteliä, kai se ja yleinen tiuk­ka ydin­voimavas­taisu­us oli jo ennal­ta aika hyvin tiedossa.

  Arhin­mä­ki. Voi selit­tää jotain Helsingis­sä, mis­sä pudo­tus olis esim. Uut­ta­maa­ta suurem­pi. Ei kuitenkaan mikään val­takun­nalli­nen selitys.

  Vasem­mistofem­i­nis­tit. Tämä liit­tyy vihrei­den yleiseen asen­noi­tu­miseen. Kir­joi­tan tästä lisää alempna.

  Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­ta. Tämä tor­jun­ta-asenne oli ehkä yksi perus­suo­ma­lais­ten voiton (ja siis muiden puoluei­den tap­pi­on) avaimista. Jokainen perus­suo­ma­laisia halveksin­ut lause nos­ti perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus­ta. Pitää ottaa huomioon, että suuri osa kansas­ta ei näköjään halun­nutkaan tor­jua perus­suo­ma­laisia, vaan palki­ta heidät.

  Ympäristöpuolue. Luulen että moni kokee vihrei­den ole­van ytimertään arvolib­er­aali hie­man vasem­malle kallisty­va city­puolue. Mon­elle luon­toa arvostavalle tuo cock­tail voi olla liikaa.

  Oikeis­to-vasem­mis­toak­seli. Ei ehkä keskeinen jut­tu, vaik­ka viit­tasinkin tuos­sa edel­lä mah­dol­liseen vasem­mis­to­laisu­u­den vieroksuntaan.

  Lop­pukiri. En huo­man­nut mitää erikoista. Sin­nemä­ki oli lop­putais­tois­sa oma itsen­sä, sekä hyvässä että hunossa.

  Vaal­i­matem­ati­ik­ka. Tämä tuo ja vie aina joitain paikko­ja. En huo­man­nut mitään tämän erikoisempaa.

  Sit­ten pari yleistä kommenttia.

  Vaalien tren­di oli perus­suo­ma­lais­ten voit­to. Jos halu­taan tiivistää, niin ehkä vaaleis­sa oli kyse kap­inas­ta euroop­pa­poli­ti­ikkaa, mamupoli­ti­ikkaa ja ylim­ielisiä puoluei­ta vas­taan. Vihreät on var­maankin “syyl­listynyt” kaik­keen kolmeen. Muut puolueet kär­sivät ehkä enem­män, mut­ta var­maankin myös perus­suo­ma­lai­sista mui­ta kauem­pana ole­vat vihreät. Puoluei­den kor­rup­tio voisi olla neljäs teema, mut­ta tämä ei koske vihre­itä (pait­si ehkä hie­man irra­tionaalise­na hei­jas­tu­mana koko hallitukseen).

  Vihreät saat­taa olla Suomen elit­is­tisin puolue. Vihreät on monis­sa yksit­täi­sis­sä asiois­sa jyrkän oikeaop­pinen. Tästä tulisi pitkä lista. Tuo fem­i­nis­mi on yksi. Vihreät tun­tu­vat myös halvek­si­van junt­te­ja, sivistymät­tömiä, perus­suo­ma­laisia yms. Aika moni poten­ti­aa­li­nen kan­nat­ta­ja saa jonkun piikin itseen­sä. Suomes­sa on paljon luon­non ystäviä, mut­ta vihrei­den palet­ti on räätälöi­ty Helsinkiläisille elit­is­teille, ei taval­liselle kansalle. Ollako siis koko kansan yleis­puolue vai sisään­päin lämpiävä city­ih­mis­ten joukko. Vihreät rajoit­taa tässä mielessä kan­na­tus­po­h­jaansa liki tarkoituk­sel­la. Sin­nemä­ki on ihan kelpo puheen­jo­hta­ja, mut­ta on var­maankin kallis­tanut ihmis­ten mieliku­via vihreistä hie­man cityfem­i­nis­tiseen suun­taan. Point­ti­ni on siis siinä, että vihreät ei näköjään edes halua olla koko kansan puolue (pait­si sit­ten kun kansa “sivistyy” kun­nioit­ta­maan vihrei­den val­it­semia arvoja).

 44. “”Vasem­mistofem­i­nistien” maine karkot­ti kokoomuk­seen niitä, jot­ka hor­jui­v­at kokoomuk­sen ja vihrei­den välil­lä. Vihreis­sä toimi­vat naiset ovat tältä osin paljon mainet­taan parem­pia, mut­ta maine on se, joka ratkaisee. ”

  Joo, nais­ten vika! Tyh­mät naiset.

  1. Joo, nais­ten vika! Tyh­mät naiset.

   En sanonut näin. Ennakkolu­u­lo­jen vika. Yritin vain ker­toa, mil­laista palautet­ta olen saanut. On sitä luet­tavis­sa täl­lä blogillakin.

 45. Aika pin­nal­liselta pohd­in­ta vaikut­taa. Ydin­voima on tietenkin yksi asia, pidän kyl­lä tärkeäm­pänä sitä, että vireät eivät ole enää muu­tosvoima ja aidon kansan­lais­li­ik­keen piir­teet ovat unohtuneet.
  Puhu­via päitä riit­tää mut­ta sisältöä vähemmän.

 46. Ehkä ei kan­nat­taisi vier­aan­nut­taa niitä punav­ihre­itä kaupunki­lais­naisia, joista ymmärtääk­seni kuitenkin suuri osa Vihrei­den äänestäjäkun­nas­ta kuitenkin edelleenkin koostuu.

 47. Oikeasti hei, mielu­um­min rehelli­nen Jus­si Hal­la-Aho kuin Anni Sin­nepäin­mä­ki, Johan­na Sumu­tusvuori tai M. Puoskari.

 48. Uno­h­dat tietois­es­ti Jussin. 

  Toisin kuin luulet, hän vei teiltä ääniä myös. Jokainen vihreä ei halua Suomea täy­teen somaleita. 

  Aina löy­tyy niin usko­vaisia, jot­ka äänestävät kris­til­lisiä ja aina niin ruotsinkielisiä, jot­ka äänestävät RKP:tä.

  Sen sijaan teil­lä ei ole kun­nol­lista annet­tavaa pudasjoke­laiselle luo­mu­lam­paan ympäril­lä pyörivälle itu­jen kanssa puuhastel­e­valle kan­toli­inaäidille sen koom­min kuin taval­liselle luon­toar­vo­ja kun­nioit­tavalle stadi­laiselle, joka autoilee koirien­sa kanssa Luukki­in ulkoilemaan. 

  Isona virheenä pidän myös Her­lin­in tuote­merkin luva­ton­ta — joskin nyt sit­ten lail­lista — käyttöönottoa. 

  Tätä menoa häviätte koko puoluekar­tal­ta, mitä en ollenkaan pidä huonona asiana.

 49. Melkoinen epäusko iski meil­läkin koti­so­hvalle, kun ensim­mäiset luvut jytkäh­tivät ruutuun.

  Tuo ydin­voima on yksi asia, joka itseänikin mieti­tyt­tää. En ole omaa mielipi­det­täni saanut muo­dostet­tua ja tässä blo­gis­sasikin käy­ty keskustelu vain vaikeut­taa sitä. Jyrkkä ei saat­taa karkoit­taa min­ut jatkos­sa, jos hyö­tyjä, vaaro­ja ja hin­taa ei esitel­lä kokon­ais­val­tais­es­ti. Vaaliaseena on se ollut help­po vihre­itä vas­taan, vaikkakin täysin perusteeton.

  Keskustelin keskisuo­ma­lais­ten van­hempi­eni kanssa vaaleista. Isäni äänesti per­su­ja ja hänel­lä oli ihan hyväksyt­täviä perustelui­ta kan­nalleen. Joku toinen muis­taak­seni kom­men­toi Osmon viimeis­in­tä Vihreän lan­gan kir­joi­tus­ta ja vihrei­den (ja muidenkin) joukos­sa esi­in­tyvää ylim­ielisyyt­tä per­su­jen sanomaa kohtaan. Lueske­lin hei­dän kasaa­maansa ohjel­maa esit­televää kalvosar­jaansa ja oli siel­lä ihan järke­viäkin asioi­ta, vaik­ka sisältö oli paikoin varsin triv­i­aalia. Kukaan “vakavasti otet­ta­va poli­itikko” ei nähdäk­seni ole ottanut kan­taa per­su­jen ohjel­man hyvi­in puoli­in. Kom­men­tit taisi­vat olla tasoa “tehkää kotiläksynne”. Vähät­te­ly on omi­aan ylit­tämään ärsytyskynnyksen.

  Edel­liseen liit­tyen lueske­lin aamul­la PS:n koti­sivu­ja ja sieltä arvo­ja (http://www.perussuomalaiset.fi/arvomaailmamme). Otsikon kansan­val­lan puoles­ta kir­joite­taan: “Toimi­van demokra­t­ian edel­ly­tys on läpinäkyvä päätök­sen­teko­jär­jestelmä, jota kansalaisen on help­po ymmärtää ja seu­ra­ta.” Tuokin olisi ollut ennen ja nyt jäl­keen vaalien hyvä point­ti mihin tart­tua. Oli­si­vatko esim. Vihreät tai sinä Osmo ehdot­taa per­suille yhteistyötä läpinäkyvyy­den edis­tämisek­si. Siten ainakin tämä blo­gi on ollut itsel­leni, joka ei poli­ti­ikkaa kuitenkaan määrät­tömästi seu­raa. Onnis­tu­isiko puoluei­den (yhdessä yksilöi­den lahjoi­tusten kanssa) rahoit­taa hallinnos­ta riip­puma­ton pohtimis­säätiö, jon­ka tehtävänä olisi akti­ivis­es­ti esit­tää argu­ment­te­ja valmis­teil­la ole­vista laeista puoles­ta ja vas­taan — ja yksik­er­tais­tet­tu­ja vai­h­toe­hto­ja. Ehkä tuo on liikaa vaa­dit­tu ja menisi tappeluksi.

 50. Yliopis­tokaupunkien aka­teemises­sa kaveripi­iris­sä elää hel­posti omas­sa kuplas­saan eikä näe sitä Suomen val­lit­se­vaa perus-todellisuutta.

  En ole uskaltanut face­bookissa kom­men­toi­da aka­teemisille vihertäville ystävil­leni (joi­hin kuu­luu mm. vihrei­den kansane­dus­ta­jae­hdokkai­ta) kuin­ka naive­ja ja type­r­iä he ovat haukkues­saan jatku­vasti per­su­ja tyh­mik­si rasisteiksi.

  Mil­lä taval­la esimerkik­si Laila Koskela (PS) on rasisti tai pop­ulisti? Vai olisiko Oras Tynkky­nen ollut pien­i­t­u­loiselle eläkeläiselle se fik­sumpi vaihtoehto?

 51. Vielä yksi koh­ta: “Uusi Suo­mi” ‑kam­pan­ja, joka sor­tui omaan näp­päryy­teen­sä yrit­täessään kikkail­la vaki­in­tuneil­la sym­bol­eil­la. Kaik­ki äänestäjät eivät ehkä huo­man­neet sitä post­mod­er­nia iro­ni­aa ja sym­bol­is­ten ele­ment­tien hal­tu­unot­toa, joka oli tavoitteena. 

  Ainakin omas­sa lähipi­iris­sä ihan viher­mielisetkin ihmiset tote­si­vat että taitaa olla omat ideat vähissä. Kokoomus onnis­tui aikanaan “työväen­puolue” ‑leikit­te­lyl­lään, mut­ta samaa ideaa ei voi tois­taa usei­ta ker­to­ja, se tun­tuu vain laiskalta matkimiselta. Slo­ganien on olta­va lyhy­itä joo, mut­ta liika pelk­istämi­nen hämärtää viestiä. 

  Muutenkin tämä blo­gi tun­tui ole­van ain­oa paik­ka jos­sa puhut­ti­in konkreet­ti­sista vihreistä tavoit­teista sel­l­aisel­la taval­la jos­ta äänestäjät taju­si­vat myös sen miten esite­tyt ajatuk­set vaikut­ta­vat omaan elämään. 

  Kyl­lähän stereo­tyyp­pivihreät ovat toki kovin älykkäitä ja tykkäävät perus­tu­ulipukuih­misiä enem­män maail­maa­paran­tavista abstrak­teista teo­ri­oista ja ide­ol­o­gi­sista uto­pi­oista mut­ta näinä aikoina on se omas­sa arjes­sa selviämi­nen kuitenkin monel­la kaikkein pääl­lim­mäisenä ajateltavana.

 52. Minä osaan arvioi­da vain oma­l­ta kohdal­ta mik­si en äänestänyt vihre­itä. Saat­taa olla että joku muukin on kokenut samoin.

  Neljä vuot­ta sit­ten olin Ter­ho Pur­si­aisen vaal­i­ti­laisu­udessa, jos­sa oli läs­nä usei­ta Vihrei­den vaikut­ta­jia. Hei­dän käytök­sen­sä poten­ti­aal­ista äänestäjää kohtaa oli niin ylim­ielistä, että päätin etten äänestä Vihre­itä ikinä.

 53. Poli­it­tis­ten kom­men­taat­to­rien perisyn­ti on tehdä asioista liian vaikei­ta, ei puolue­poli­ti­ikan nyanssit selitä makro­ta­sol­la äänestyskäyt­täy­tymistä. Hal­li­tuk­ses­sa kulute­taan kan­na­tus­ta, oppo­si­tios­sa sitä han­ki­taan. Se että lai­va vuo­taa vasem­mas­ta kyl­jestä ei ole oikeis­to­hal­li­tuk­sen jäl­keen mikään ihme.

  Jos nyt jotain spe­si­fisem­pää halu­aa niin itsel­lä pisti silmään että vihrei­den vaal­i­julis­teessa mihin tavoit­teet oli tiivis­tet­ty oli muis­taak­seni kahdek­san kohtaa, tjsp.

 54. Vielä yksi tapaus joka on vienyt mainet­ta vihreiltä, tosin syyt­tä suot­ta: hehku­lam­puista luop­umi­nen. Syyt­tä suot­ta sik­si että päätöstä on ollut tekemässä EU-par­la­men­tis­sa moni muukin, sitä­pait­si myös usea muu talousalue on luop­umas­sa niistä. Omi­in silmi­in on osunut USAs­sa asi­as­ta nous­sut älämölö.

  Mieliku­vis­sa tämä on men­nyt käsit­tääk­seni pitkälti Satu Has­sin syyk­si, mut­ta niinkuin sanoin, aiheettomasti.

 55. Nim­imerkin “Hoh hoi­jaa” kom­ment­ti on valitet­ta­van yleinen vihrei­den ja eri­tyis­es­ti fem­i­nis­min kan­nat­ta­jien tapa reagoi­da kri­ti­ikki­in. Kun ongel­ma esi­in­tyy mieliku­va- ja suosit­tuim­muus­ta­sol­la, ongel­ma johtuu mieliku­vista. Mieliku­via voi muut­taa kuitenkin vain muut­ta­mal­la puheta­paa ja toim­intaa niin, että mah­dolli­nen ris­tiri­ita puhetavas­sa ei pal­jas­ta tai viit­taa “väärään” ts. ei-halut­tuun mielikuvaan.

  Oli vihrei­den lin­ja mikä hyvän­sä, niin mieliku­va täysin tolkut­tomas­ta mielipi­de­vain­os­ta vahvis­tuu joka ker­ta, kun käyt­tää poli­it­tis­es­ta vas­tus­ta­jas­ta epäasial­lista kieliku­vaa, tai kun käyt­tää sarkas­mia, joka perus­tuu tahal­liseen väärinymmär­ryk­seen. Tätä esi­in­tyy eri­tyis­es­ti “miesasian” kohdal­la, mut­ta myös ydin­voiman ja vielä enem­män maa­han­muut­tokysymyk­sen kohdalla.

  Ja ikäväk­seni joudun totea­maan, että Osmo itse ei ole ollut täysin syytön tässä. Ymmär­rän, jos sub­stanssi- ja jopa muo­top­uolel­la Hal­la-ahon esit­tämät tek­stit ovat vas­ten­mielisiä (ainakin minus­ta mon­et varhaisim­mista oli­vat, tosin minus­ta viimeaikoina medi­akri­ti­ik­ki on saanut suurem­man roolin, mikä hänen ansiok­seen las­ket­takoon), mut­ta valitet­tavasti mon­elle luk­i­jalle on syn­tynyt mieliku­va, että Osmo haukkuu Jus­sia täysin aiheetta. 

  Olisi has­sun­hauskaa, jos Hal­la-aho ja Soin­in­vaara laitet­taisi­in vierekkäin istu­maan eduskun­tasali­in. Ainakin teo­ri­as­sa se olisi mahdollista… 🙂

 56. Kat­selin tuos­sa sun­nun­taina päiväl­lä Koivusa­lon eloku­vaa Tääl­lä poh­jan­täh­den alla I ja miten kirkko­her­ran rou­va kier­si mök­istä mökki­in keräämässä nim­iä kansalaisadres­si­in. Eloku­vas­ta oli jätet­ty pois, miten hän myöhem­min odot­ti, kuin­ka maalaiskansa herää ja nuor­suo­ma­laiset saa­vat yli sata paikkaa uuteen yksika­mariseen eduskun­taan. Kansa äänesti väärin ja eduskun­taan valit­ti­inkin 80 sosialistia.

  Kat­soin sitä ja sit­ten näin mielessäni, kuin­ka Osmo yrit­tää selit­tää kansan syville riveille perus­tu­lon ole­mus­ta tai kuin­ka lap­sil­isää ei ole oikeasti vähen­net­ty toimeen­tu­lotues­ta vään­tämäl­lä matemaat­tista kaavaa, niin.…

  … eipä tul­lut enää vaal­i­t­u­los yllä­tyk­senä. Eli­it­ti ja kansa ovat edelleen monis­sa suhteis­sa hyvin etääl­lä toisistaan.

 57. Vihreät oli­vat näkymät­tömiä keskustelus­sa euron pelas­tus­mil­jardeista, joka kuitenkin oli yksi vaalien pää­teemoista. Ne, jot­ka halu­si­vat äänestää joko puoles­ta tai vas­taan, äänes­tivät mui­ta puolueita. 

  Vihreil­lä ei ollut sel­l­aista lop­pukiri­vai­hdet­ta kuin Soinil­la, demareil­la ja Arhin­mäel­lä. Vihreät jäivät hil­jaise­na hal­li­tus­puolueena ilman omaa syytään Por­tu­galin tapah­tu­mien jalkoihin.

 58. Onnek­si olkoon eduskuntapaikasta
  Oikeasti, oikeaa ekolo­giaa aja­va, oikeasti lib­er­aali puolue, sel­l­aista minä kan­nat­taisin, muista en tiedä.

 59. Art­turi B:

  vihreet on suun­nilleen yhtä kon­ser­vati­ivi­nen ku vasemmistoliitto

  Kon­ser­vati­ivisem­pi.
  Eikös se juuri käynyt selväk­si että Piraat­tipuoluet­ta luku­unot­ta­mat­ta Vasem­mis­toli­it­to on vaa­likonev­as­tausten perus­teel­la Suomen lib­er­aalein puolue!
  Monil­ta on men­nyt ohi, ettei kyseessä enää(?) ole mikään van­ho­jen kom­mu­nistien keskustelukerho.

  Kyseessä toki on vasem­mis­tolib­er­aal­ius, joka ei kaikille kel­paa. Minus­ta taas oikeis­tolib­er­al­is­tit turhan usein muis­tut­ta­vat oikeis­tokon­ser­vati­ive­ja, jois­sa menee jo molem­mis­sa akse­leis­sa väärin.

  Juho Laatu:

  Pitää ottaa huomioon, että suuri osa kansas­ta ei näköjään halun­nutkaan tor­jua perus­suo­ma­laisia, vaan palki­ta heidät.

  Kun kyseessä on protestikan­na­tus, ei voi suo­raan lähteä siitä, että “ne nyt vaan on tom­moisia”. “Kat­tokaa nyt miten hölmöjä!”

  Sil­loin pitää olla rehelli­nen, kat­soa peili­in ja sanoa muille, että oike­as­sa olette, vikaa löy­tyy, protesti on oikeutet­tu ja sit­ten ker­toa, että tutk­i­taan asi­at uud­estaan avoimin mielin koko poli­it­tisen jär­jestelmän perus­taa myöten ja kor­jataan mikäli kor­jat­tavaa on, ja että ollaan oltu turhan ylim­ielisiä ja siihen tulee nyt muu­tos, mut­ta tuo poruk­ka ajaa ihan oikeasti aika huonoa poli­ti­ikkaa ja sit­ten perustel­la se. Ja lopuk­si vielä viestiä, että ollaan kuitenkin valmi­ita lähtemään kor­jaa­maan viko­ja yhdessä.

  Protestil­la on joku syy eikä se yleen­sä liity niinkään liik­keen aja­maan poli­ti­ikkaan vaan asioi­hin siel­lä taustal­la. Halu­taan muu­tos­ta.

  Ja Kasvil­lakin
  muuten on paljon kom­ment­te­ja asi­aan liit­tyen. Kan­nat­taa lukea nekin.

  Olisi­pa muuten kiva saa­da nämä keskuste­lut yhdis­tet­tyä. Vielä on tekni­i­ikalla kehit­tymisen varaa.

 60. Olen aina äänestänyt Vihre­itä vaaleis­sa — pait­si täl­lä ker­taa. Täl­lä ker­taa äänestin Kokoomus­ta estääk­seni PS:n kasvua suurim­mak­si puolueek­si. Olen Eli­nan kanssa samaa mieltä siinä, että Sin­nemäen viimeiset vaal­i­main­ok­set Hesaris­sa oli­vat luokat­to­mia, kuin sek­sis­tisiä farkku­main­ok­sia. Eivät purreet miehi­in eivät naisi­in? Tele­vi­sion suures­sa vaa­likeskustelus­sa viime torstaina “kaksin­tais­telus­sa” Arhin­mä­ki voit­ti Sin­nemäen 6–0. Vihrei­den puheen­jo­hta­ja vaikut­ti todel­la väsyneeltä ja halut­toma­l­ta keskustelu­un. Jois­sakin aikaisem­mis­sa Sin­nemä­ki oli haus­ka ja nokkela. 

  Vihreät eivät pystyneet edes rajaa­maan ydnvoimalalu­pia yhteen vaan niitä tuli jopa kak­si viime vaa­likaudel­la, mikä on var­masti nähty vihrei­den täy­del­lisek­si epäonnistumiseksi.

  Osmo Soin­in­vaaran vaalio­hjel­ma oli prag­maat­tisu­u­den huipen­tu­ma ilman yhtään todel­lista ympäristökysymys­tä, mikä on osaltaan saat­tanut vähen­tää ääniä Helsingis­sä. Soin­in­vaara miel­letään sosi­aali- ja kaupunkipoli­itikok­si, var­masti hyväk­si sel­l­aisek­si, mut­ta ympäristöä pain­ot­ta­vat äänestäjät eivät vält­tämät­tä kallis­tu Soininvaaraan.

  Tärkeä tek­i­jä otap­pios­sa on var­masti myös PS:n protestiäänien vastaprotesti SDP:lle ja Kokoomuk­selle “vihrei­den äänipotista”.

 61. Onnit­te­lut ensin läpipääsys­tä! Itse en vihre­itä kan­na­ta, mut­ta jos joku vihreä sinne eduskun­taan kuu­luu, niin Soininvaara. 

  Tap­pi­on syistä yhdyn ainakin tuo­hon ydin­voima-ana­lyysi­in. Jos puolue pro­filoituu ydin­voimavas­taisek­si ja silti on mukana hal­li­tuk­ses­sa, joka päät­tää kah­den ydin­voimalan rak­en­tamis­es­ta, niin on tuo aikamoinen isku sille fanaat­tis­es­ti ydin­voimaa vas­tus­tavalle äänestäjäkaar­tille. Veikkaisin, että tämä on asia, jos­sa ette sil­lä Tiedepuolueek­si julis­tau­tu­misel­la muu­ta kuin menetä ääniä. Se, mitä min­un kaltaiset tiedeusko­vat ydin­voiman kan­nat­ta­jat alka­vat posi­ti­ivisem­min suh­tau­tua tei­hin, kom­pen­soituu monin ver­roin niiden toisen laidan porukoiden poislähtönä. 

  Minus­ta on siis hienoa, jos oikeasti puolueena teette niin kuin julis­tat­te tuon tieteen suh­teen, mut­ta “junt­tiääniä” olisitte kyl­lä saa­neet enem­män, jos olisitte tiukasti pitäneet ide­olo­gias­tanne kiinni.

 62. Sanois­in että varovaisu­us. Vihreät oli­vat liian varovaisia tärkeim­mis­sä ohjel­mako­hdis­saan. Mm 12 teesiä oli­vat liian suurpi­irteisiä. Ydi­voima asi­as­sa olisi voin­ut hyökätä paljon voimakkaam­min tule­van ydin­voiman ulko­maille myyn­tiä vas­taan. Yksi läh­es käyt­tämät­tä jäänyt ase oli ruuan pakkaus­merkin­nät ja lisäaineieet. Jos OS:n (ylä-asteel­la pois) tai vihrei­den alkuperäistä,(vähennetään ylä-asteel­la ja itä-suomeen venäjä vai­h­toe­hto), pakko­ruot­si kan­taa ei olisi vesitet­ty ten­teis­sä, olisi myös saatu lisää ääniä.
  Vaali­ten­teis­sä meni paljon pieleen. Vas­tus­ta­jalle ei koskaan saa nau­raa, ei tuhahdel­la tai hymähdel­lä. Kat­sokaa vaik­ka Rein­feldtiä tai Oba­maa, vas­tus­ta­jalle pitää aina vas­ta­ta vakavasti ja niin hyvin kuin mahdollista.

 63. Nyt Vihreil­lä on lois­ta­va paik­ka kor­ja­ta ne pöljäi­lyt mis­tä äänestäjät luul­tavasti rankaisi­vat; älytön suh­tau­tu­mi­nen ydin­voimaan, jät­tää “fem­i­nis­mi” sinne minne se kuu­luu ja puhua tasa-arvos­ta, olla oikeasti lib­er­aali, eikä suinkaan vetää Brax­in lin­jaa jos­sa sanan­va­paus on pelkkää paperia.

  Hyvä tästä vielä tulee. Neljä vuot­ta aikaa rakentaa!

 64. Mielestäni vihreät ja keskus­ta hävi­sivät pitkälti samas­ta syys­tä, eli kyvyt­tömyy­destä esit­tää sanomaa vaa­likam­pan­jas­sa. Vihrei­den kam­pan­jas­ta ei jäänyt mieleen oikein muu­ta kuin perus­suo­ma­lais­ten vas­tus­tus ja keskus­tan kam­pan­ja keskit­tyi Kiviniemen pitämiseen pääministerinä.

 65. Samoil­la lin­joil­la Niko Mikkasen kanssa.

  Ydin­voiman osalta toivoisin vähän kohtu­ullisem­paa, mut­ta silti vas­tus­tavaa lin­jaa. Pakko­ruotsin tukem­i­nen on keneltä tahansa pait­si rkp:ltä aivan älytöntä.

  Äänestin silti Vihre­itä, kos­ka uskon puolueen pystyvän tekemään fik­su­ja kom­pro­mis­se­ja kuun­tele­mal­la myös vastapuol­ta. Vihreis­sä on lisäk­si todel­la paljon korkeasti koulutet­tua väkeä, ja se luo ainakin uskoa Vihrei­den kykyyn kat­soa asioi­ta tieteel­lis­es­tä näkökulmasta.

  Ehkä muut eivät sit­ten näh­neet tarpeek­si hyviä puo­lia. Yksi syy alhaiseen men­estyk­seen voi olla sekin, että suurin osa äänestäjistä ei yksinker­tais­es­ti tajua että Vihreät on muu­takin kuin ympäristöpuolue.
  Toisaal­ta Per­sutkin sai­vat 34 uut­ta paikkaa yhdel­lä asial­la ratsastaen…

 66. Vihrei­den elit­is­mi ja ylim­ielisyys taval­lista kansaa kohtaan, epä­suo­ma­laisu­us, suo­ranainen kansalli­nen itseinho…

  Ylim­ielisyy­den yksi osoi­tus oli Uusi Suo­mi-logon riis­to Uusi Suo­mi- verkkolehdeltä.

 67. Hyvä huomio Soin­in­vaar­al­ta, että ydin­voiman vas­tus­t­a­mi­nen on kak­siteräi­nen miek­ka. Minä äänestin hän­tä, vaik­ka kan­natan järkevää suh­tau­tu­mista ydinvoimaan. 

  Ydin­voima ei ole maail­man hienoin ener­giantuotan­to­muo­to, mut­ta eivät ole kivi­hi­ili ja öljykään, ja jostain ener­giaa tarvi­taan. Ydin­voimalat ovat kehit­tyneet Tsher­nobylin ajoista, ja minus­ta on käsit­tämätön­tä, että vihreät ovat vas­tus­ta­neet Lovi­isan voimaloiden uusimista eli muut­tamista turvallisemmiksi.

  Minus­ta tun­tuu, että vihreässä eduskun­taryh­mässä on nyt vaalien jäl­keen vähem­män uskon­nol­lisia ydin­voiman vas­tus­ta­jia ja enem­män niitä, jot­ka pystyvät hark­it­se­maan asi­aa jär­jel­lä. Usko­vaisille mikään uusi todiste tai muu­tos ei auta: ydin­voimaa on vas­tustet­ta­va hen­keen ja vereen. Jär­jel­lä ajat­tel­e­vat miet­tivät argu­ment­te­ja ja todis­tei­ta ja äänestävät vas­ta sitten.

  Olen muuten todel­la tyy­tyväi­nen, että Soin­in­vaara sai enem­män ääniä kuin Sin­nemä­ki. Ei muu­ta kuin puheen­jo­hta­ja vaihtoon.

  PS: Onko kukaan miet­tinyt, kuin­ka paljon ääniä vihreiltä vei ydin­voimavas­tus­ta­jien usko­vaisjoukon erään edus­ta­jan Satu Has­sin viimevi­ikkoinen kan­telu EU:lle Tal­vi­vaaran kai­vok­ses­ta? Minus­ta on käsit­tämätön­tä, että suo­ma­lainen par­la­men­taarikko kan­telee EU:lle, jos Suomes­sa luo­daan työ­paikko­ja. Kun vielä tiedämme, että Suomes­sa ympäristönor­mit ovat aikalail­la kohdal­laan. Tämä on yksi vihrei­den dilem­ma: suuri osa suo­ma­lai­sista saa edelleen palkkansa työstä. Kaupunkivihreil­lä ei ole käsi­tys­tä siitä, että Kehä 3:n ulkop­uolel­la on elämää ja siel­läkin on tul­ta­va toimeen. Mon­elle suo­ma­laisvihreälle peri­aat­teet ohit­ta­vat käytän­nön: turk­istarho­jen ja kaivosten vas­tus­ta­jat uno­hta­vat, että jos lopetamme omat elinkeinomme, turk­it ja mal­mi tuo­daan sen jäl­keen jostain sel­l­ai­sista maista, jois­sa ei valvota eläin­ten olo­ja eikä kaivos­mi­esten työ­tur­val­lisu­ut­ta. Sitäkö Satu Has­sikin haluaa?

 68. Hyvä tiivis­telmä syistä, jot­ka omas­sakin mielessä pyörivät äänestyspäätöstä tehdessäni. Eri­tyis­es­ti ydin­voiman yksisilmäi­nen vas­tu­tus ja vasem­mis­to­laistyyp­pinen vas­tu­u­ton lasku­taidot­to­muus tun­tu­vat pahal­ta — voiko noi­ta muka äänestää? 

  Mut­ta toisaal­ta perus­tu­lon kaltaiset inno­vaa­tiot ja ne kam­pan­jas­sa sivu­osaan jääneet “vihreät arvot” kallis­ti­vat vaa­ka-kupin vihrei­den puoleen.

  Onnit­te­lut valin­nas­ta eduskuntaan!

 69. Silmi­in­pistävin havain­to yleiseltä tasol­ta on protesti vas­tu­unkan­ta­jia kohtaan. Tämä ei näy vain perus­suo­ma­lais­ten nousus­sa, vaan myös siinä että moni kansane­dus­ta­ja putosi tai ainakin jou­tui tyy­tymään ver­rat­tain pie­neen ään­imäärään. Eduskun­taan tuli täten paljon uusia puolueesta riippumatta.

  Vihrei­den äänestäjiä siir­tyi jonkin ver­ran piraat­tei­hin, joka taisi sinetöidä nimeno­maan Kasvin kohtalon. Itse oletin piraat­tien saa­van jopa hie­man suurem­man saali­in, mut­ta kyl­lä ensi vuon­na nähdään mon­ta piraat­tia kunnanvaltuustoissa. 

  Puoluekan­natuk­sen pystyi aika moni ennus­ta­maan keskus­taa luku­unot­ta­mat­ta, mut­ta kun kat­se­lee henkilöko­htaisia ään­imääriä, niin enem­män on Suomes­sa lot­tovoit­ta­jia kuin niitä jot­ka kykenivät tämänkaltaisen tulok­sen ennustamaan.

 70. Suo­ma­laiset eivät hyväksyneet Vihrei­den ylim­ielistä muiden nol­laamista. Aika moni var­maan muis­taa kuin­ka vaal­is­tar­tis­sanne hihit­telitte per­su­jen vaalio­hjel­malle ja tote­sitte sen ole­van niin type­rä ettei sitä voi edes kommentoida.

  Suomes­sa kan­nat­taa keskit­tyä omaan suorituk­seen­sa, jos halu­aa men­estyä. Jenkki­tyy­li­nen muille nau­reskelu kolah­taa aina omaan nilkkaan.

 71. Ener­giapoli­ti­ik­ka on liian kevyt­tä ja keskit­tyy yksi­no­maan ydinen­er­gian ympärille. Juu-ei ‑keskustelul­la jää pis­teet saa­mat­ta. Vihrei­den pitäisi olla uskot­tavampi omis­sa kan­nois­saan ja pain­ot­taa itselleen luon­tais­es­ti EU:n laa­juista näke­mys­tä. Ener­gia on nykyisen yhteiskun­nan toim­intakyvyn ytimessä. Nyt on jää­ty pätkimään risu­ja koti­maan metsiin.

  Toinen syy voi olla heikko retori­ik­ka. Viesti ei mene per­ille, kun se ker­ro­taan liian mon­imutkaises­ti. Puolue­si­h­teerin tyylistä napakku­ut­ta lisää.

  Kol­man­nek­si Vihreät keskit­tyy välil­lä liian paljon hyvin mar­gin­aal­isi­in asioi­hin. Suuret lin­jat unohtuvat.

  Neljän­nek­si ympäristö ja per­in­teinen luon­non­suo­jelu on jostain syys­tä hiukan unohtunut.

 72. Ja ai niin, yksi syy vihrei­den huonoon tulok­seen saat­taa olla perus­tu­lon kan­nat­ta­mi­nen. Suurin osa suo­ma­lai­sista ei ymmär­rä, mik­si työtä tekemät­tömille ihmisille pitäisi automaat­tis­es­ti antaa rahaa käteen. Siinä eivät vihrei­den argu­men­tit ja hyvätkään peruste­lut auta. Sik­si perus­tu­lo pitäisi hylätä pikaisesti.

 73. Tota, ihan noin jär­jel­lisen keskustelun vuok­si, Vihrei­den vaal­i­t­u­lok­sen selit­tämi­nen sil­lä että Vihreät eivät ole kokoomus, demar­it, vasem­mis­toli­it­to tai per­sut ei oikein toi­mi. Jos halu­aa olla vaik­ka kokoomus niin sit­ten kan­nat­ta fuu­sioitua kokoomukseen.

 74. Onnit­te­lut Soin­in­vaar­alle. Kak­si säälip­is­tet­tä vihreille.

  Mikähän se mah­toi vikaan mennä?

  Min­un silmis­sä vihrei­den selkäran­ka nap­sahti ydinkysymyk­sessä. Miten vihrät voivat olla hal­li­tuk­ses­sa, joka antaa luvan rak­en­taa lisäydinvoimaa?

  Ymmärtäisin, jos vihreät oikeasti ajaisivät “vihre­itä arvo­jaan”. Mut­ta eipä siltä tun­nu. Nykypelil­lä puolue ei poikkea mil­lään taval­la muista edel­lisen kau­den hal­li­tus­puolueista. Tiedot­ta­mi­nen hoide­taan epämääräisil­lä koru­lau­seil­la ja konkreet­tiset teot uupu­vat kokon­aan. Vihreän aat­teen puoles­ta kiukkuaste nousi sen ver­ran, että pitäisi itse kääriä hihat ja hoitaa asi­at kun­toon. Tyl­sistynyt “de grö­na” voidaan hau­da­ta kaikessa rauhas­sa ja lähteä vaik­ka sit­ten eko-puolue brändil­lä liikenteeseen.

  -enti­nen vihreä.

 75. Tois­taisek­si vihre­itä vielä äänestänyt. Olisiko aika pala­ta juurille.

  Läh­es huomiotta lie­nee tääl­lä jäänyt (kaikkea en kahlannut läpi), että vihreät menet­tivät ympäristömin­is­ter­iön keskustalle. Vaikea olla vihreä, jos tämä salkku ei ole puolueen hal­lus­sa… Epäki­itolli­nen työmin­is­terin salkku ja Brax­in kom­puroin­ti oikeusmin­is­ter­iössä (Lex Nokia, epäon­nis­tunut sähköi­nen äänestys…) ei vaku­ut­tanut, vaik­ka työteliäälle Brax­ille sym­pa­ti­aa sataisikin. 

  Näkyvät min­is­teri­pos­tit on pienelle puolueelle mieliku­vata­sol­la tärkeitä, ei voi mitään.

 76. Mitä mieltä olette jos paikat jaet­taisi­in val­takun­nal­lisen kan­natuk­sen mukaisesti?

  Kir­joitin seu­raa­van jutun tästä aiheesta:
  Kansane­dus­ta­japaikat pitäisi jakaa enem­män puolueen todel­lista kan­na­tus­ta mukaillen
  Tässä pikaises­ti lask­ien äänikyn­nysko­r­jat­tu eli suo­raan kan­na­tus­pros­ent­tien mukaan tule­vat kansanedustajapaikkamäärät:

  Kokoomus 40 paikkaa ja nykykäytän­tö 44 paikkaa.
  SDP 38 paikkaa ja nykykäytän­tö 42 paikkaa.
  Per­sut 38 paikkaa ja nykykäytän­tö 39 paikkaa.
  Kepu 32 paikkaa ja nykykäytän­tö 35 paikkaa.
  Vasem­mis­toli­it­to 16 paikkaa ja nykykäytän­tö 14 paikkaa.
  Vihreät 14 paikkaa ja nykykäytän­tö 10 paikkaa
  RKP 8 paikkaa ja nykykäytän­tö 9 paikkaa.
  Kris­til­lis­demokraatit 8 paikkaa ja nykykäytän­tö 6 paikkaa.
  Muut 4 paikkaa ja nykykäytän­tö 1 paikka.

  -http://hermiitti.blogspot.com/2011/04/kansanedustajapaikat-pitaisi-jakaa.html

 77. Voisit kat­soa peiliin.
  Syyl­lis­tit pullonkerääjät.
  Ajat kaupunkiseu­tu­jen pakkoli­itok­sia, sitä ei kehä kol­mosen ulkop­uolel­la ymmärretä.
  Vihreät sor­tu­i­v­at ylim­ielisyy­teen ja elit­ismi­in nuol­lessaan kokoomusta.
  Helsinkikeskeisyys johdon puheissa.
  Tasaveron kan­na­tus eli alvia nos­ta­mas­sa kokoomuk­sen pyynnöstä.
  Puheen­jo­hta­jan at-ti-ku-loin-ti ärsyt­ti monia.
  Ja ehkä tärkein:Uskottavuus meni kun vihreät eivät eron­neet ydinvoimahallituksesta.

 78. Vaikut­taa siltä, että Vihreät eivät ole viime aikoina onnis­tuneet pro­filoi­tu­maan var­teenotet­ta­vana vai­h­toe­htona muille puolueille oikein mis­sään asi­as­sa, edes (jo Kokoomuk­senkin omi­mas­sa) vihreydessä.

  Kan­nat­taisiko nyt yrit­tää pro­filoitua “tiedepuolueena”? Se tosin edel­lyt­täisi luop­umista uskon­nol­lis­es­ta suh­tau­tu­mis­es­ta ydin­voimaan, mikä luul­tavasti karkot­taisi fanaat­tisem­man lin­jan kan­nat­ta­jia. Toisaal­ta “tiedepuolueena” Vihreät voisi aika huo­let­ta vetää elit­is­tistä lin­jaa — tuskin­pa siitä muutenkaan on lähaikoina tulos­sa kansan syvien riv­ien äänitorvea.

  Onnea joka tapauk­ses­sa Osmolle hyvästä henkilöko­htais­es­ta vaal­i­t­u­lok­ses­ta! Nyt on neljä vuot­ta hyvää aikaa skarpa­ta puolueesta uskot­ta­va tek­i­jä seu­raavi­in vaaleihin.

  Ja tosi­aan, vai­h­takaa mainostoimistoa.

 79. Vihreät jäivät vaa­likeskusteluis­sa jotenkin katveeseen. Puheen­jo­hta­jien tent­te­jä kat­soes­sa olin välil­lä uno­htaa, että Sin­nemäkikin on stu­dios­sa. Karis­ma ja tilan hal­tu­unot­to puut­tui, samoin konkre­tia kan­nan­otois­sa. Suun­nilleen samoin tosin kävi Ste­fan Wallinille ja Päivi Räsäsellekin.

  Henkilöko­htais­es­ti keikuin äänestyspäätök­sessä Vihrei­den ja demarien välil­lä. Lop­ul­ta päädyin kuitenkin äänestämään demaria, kos­ka arvelin että suuren puolueen äänestämi­nen on parem­pi vastareak­tio Kokoomuk­selle (ei siis per­suille). Toisek­si demareil­la oli vaalilu­pauk­sis­saan konkreet­ti­nen 100 euron koro­tus perus­tur­vaan, joka mielestäni olisi välttämätön.

 80. Surun päivänä heti mieleen tule­via vihrei­den virheitä:
  * konkreet­tis­ten teko­jen puute luon­non­suo­jelus­sa: esim. her­ra Vapaavuori on onnis­tunut tässä vihre­itä paremmin
  * konkreet­tis­ten teko­jen puute eläin­suo­jelus­sa: esimerkkinä puoli­toista vuot­ta sit­ten nousu­ut kohu edelleen jatku­vas­ta eläin­rääkkäyk­ses­tä ja valvon­nan puut­teesta, mihin ei näkyvää reaktiota.
  * ydin­voimasekoilu eipäs juu­pas — ja sit­ten yhtäkkiä tämän epämääräis­es­ti ja valitet­ta­van epäti­eteel­lis­es­ti määritel­lyn ei-kan­nan yhtäkki­nen ruu­vaami­nen perusar­vok­si vaalien alla.
  * nau­reskelu per­suille. Ylim­ieli­nen Ad hominem ärsyt­ti, var­maan monia muitakin.
  * yleinen pro­filoi­tu­mi­nen suun­taan fiil­ispo­h­ja vs tieteelli­nen maail­manku­va. Jooga­len­täjät yms rikas­ta­vat kaupunkiku­vaa ja ovat ihan ok, mut­ta yhteisiä asioi­ta hoita­maan äänestän muita.

 81. Olisiko sil­lä jotain tekemistä, että vihreät blo­keera­si­vat itsen­sä ulos hal­li­tuk­ses­ta jo ennen vaale­ja? Mik­si kukaan liput­taisi vai­h­toaition pelaajia.

 82. Onnit­te­lut Osmo henkilöko­htais­es­ta tuloksestasi!

  Minus­ta on tul­lut hil­jalleen Kokoomuk­sen sitoutunut kan­nat­ta­ja Vihrei­den kus­tan­nuk­sel­la. Pääsyyt:

  1. Vihrei­den ydin­voiman tun­teeno­mainen vastutus

  2. Vasem­mis­to­laisu­u­den voit­to oikeis­to­laisu­ud­es­ta talouspolitiikassa

  3. Vihrei­den kri­it­tisen mas­san puute hal­li­tus­ta muo­dostet­taes­sa ja ohjattaessa

  4. Mamu-kri­itikoiden (ja välil­lä myös muidenkin) halvek­sun­ta, joka sopii huonos­ti lib­er­aal­i­u­teen. (siis lib­er­aal­i­u­teen sanan klas­sises­sa merkityksessä)

 83. Tuli­pa tässä mieleeni se, että luul­lak­seni Vihreil­lä on aika vaikea tilanne edessään. Tei­dän var­maan kan­nat­taisi ensi vaaleis­sa koet­taa hamu­ta kan­nat­ta­jik­senne Kasvin per­il­liset — siis tietoli­iken­nea­sioista huolestuneet ihmiset. Ryhtymäl­lä mod­erniksi tietoli­iken­nepuolueek­si saisitte ehkä nykyisen Piraat­tipuolueen kan­nat­ta­jien äänet. 

  Toisaal­ta, juuri ne piraatithan ovat usein aika vasem­mistofem­i­nis­ti­vas­taisia! Kun äänenne kuitenkin var­maan suurim­mak­si osak­si tule­vat niiltä vasu­rife­makoil­ta, mitenköhän tämä dilem­ma ratkeaa?

 84. Osmol­ta hyvää ana­lyysia vihrei­den vaal­i­t­u­lok­ses­ta. Vaal­i­matem­ati­ikas­ta, ja sen vaiku­tuk­ses­ta paikkamääri­in, pitää muis­taa, että se toimii molem­pi­in suun­ti­in. Välil­lä siitä hyö­tyy, välil­lä häviää.

  Allekir­joi­tan Osmon kom­mentin Vihrei­den sijoit­tumis­es­ta han­kalaan rakoon vasem­mis­ton ja oikeis­ton välil­lä. Tämän blo­gin keskustelu­o­sioista ilme­nee juuri, kuin­ka osa näkee vihrei­den siir­tyneen oikealle ja osa vasem­malle. Molem­mis­sa on perää, mut­ta se riip­puu asiakysymyksestä.

  Min­ul­la ja Vihreil­lä on suurin ris­tiri­ita Vihrei­den suh­tau­tu­mises­sa pätkätöi­hin, vuokratyöhön ja kokoaikaiseen työhön. Vihrei­den tavoite on minus­ta oikea: pätkä­työläisen ase­man paran­t­a­mi­nen, mut­ta keino väärä. Vihreät aset­ta­vat vak­i­tuiset ja kokoaikaiset työ­suh­teet vas­takkain vuokratyön­tek­i­jöi­den ja pätkä­työläis­ten kanssa. Pätkä­työn­tek­i­jän ase­ma para­nee huole­hti­mal­la, että työ­sopimus­lakia nou­date­taan ja mah­dol­lisim­man moni pätkä­työläi­nen saa kokoaikaista työtä eikä tekemäl­lä kaik­ista vuokratyön­tek­i­jöitä. Yhdet työ­markki­nat, ei kak­sia kiitos. Työa­jan lyhen­tämi­nen on oikea tavoite, mut­ta sen tulee kohdis­tua kokoaikaiseen ja vak­i­tuiseen työhön, jol­loin osa-aikaisen ase­ma para­nee kohen­tu­vana tun­tipalkkana tun­timäärän pysyessä ennal­laan. Työa­jan lyhen­tämi­nen ei voi koskea vain pien­i­t­u­loisia, jot­ka joutu­vat vielä tekemään sen vastentahtoisesti.

  Vihreil­lä on minus­ta myös kum­malli­nen usko johonkin jopa henkilöko­htaisel­la tasol­la tapah­tu­vaan sopimiseen työ­sopimuk­sen ehdoista. Vihreil­lä esi­in­tyy näke­mys­tä, että kaik­ki ovat koulutet­tu­ja, huip­pu-fik­su­ja ja jol­lain taval­la kykeneviä yksin vaikut­ta­maan 100 miljoo­nan liike­vai­h­toa tekevän yri­tyk­sen kanssa käymis­sään neu­vot­teluis­sa työ­suh­teen­sa ehtoi­hin tilanteessa, jos­sa samaa paikkaa hakee myös 50 muuta. 

  Anni Sin­nemä­ki petrasi liian hitaasti. Alku meni liian pas­si­ivis­es­ti. Myöhem­mässä vai­heessa kan­nan­otot parani­vat koko ajan. Sin­nemä­ki luot­sasi joukkoaan minus­ta jopa eri­no­mais­es­ti aivan lopus­sa. Työmin­is­terin salkku, puolue pätkä­työläis­ten puo­lus­ta­ja ja lop­putu­lok­se­na vuokratyön ja pätkätöi­den kasvu. Se oli kuitenkin pet­tymys minulle. 

  Kaikesta huoli­mat­ta vihreät eivät olisi ansain­neet täl­laista ryöpy­tys­tä. Vihreistä tulee paras oppo­si­tiop­uolue, onhan heil­lä Osmo, ja Vihreät toipu­vat kyl­lä seu­raavis­sa vaaleissa.

 85. Antti kysyy:

  Min­un silmis­sä vihrei­den selkäran­ka nap­sahti ydinkysymyk­sessä. Miten vihrät voivat olla hal­li­tuk­ses­sa, joka antaa luvan rak­en­taa lisäydinvoimaa?

  Mä en ihan oikeasti edelleenkään käsitä tätä ihmette­lyä, enkä muuten myöskään vas­taavaa esimerkik­si demarien ja var­al­lisu­usveron suh­teen. Suomes­sa on monipuolue­jär­jestelmä. Tämä tarkoit­taa sitä että jot­ta maas­sa ylipään­sä olisi hal­li­tus siel­lä pitää olla usei­ta puoluei­ta jot­ka määritelmäl­lis­es­ti on eri mieltä asioista. Tästä seu­raa että puolueet ottaa sään­nöl­lis­es­ti turpi­in­sa heil­lä tärkeis­sä asiois­sa, varsinkin jos ne on sem­moisia mis­tä enem­mistö muista on eri mieltä. Jos jokaiki­nen puolue lähtisi mököt­tämään oppo­si­tioon hävit­tyään itselleen tärkeässä asi­as­sa, niin meil­lä olisi vain virkamies- tai vähem­mistöhal­li­tuk­sia. Kak­sipuolue­jär­jestelmässä tilanne on eri, mut­ta meil­lä ei ole kaksipuoluejärjestelmää.

  Ja sama muuten edessä enem­män tai vähem­män kaikil­la osa­puo­lil­la sinipunaniska-hal­li­tus­ta kootessa.

 86. Maa­han­muut­tokysymyk­sel­lä tuskin on ollut mitään vaiku­tus­ta muuten kuin mus­ta­maalauk­sen kaut­ta. Vihrei­den kan­nat­ta­jat yleis­es­ti ottaen perustel­e­vat mielip­i­teen­sä niin eri argu­menteil­la kuin esimerkik­si Hal­la-aho, että eipä siinä juuri samoista äänestäjistä kilpailla.

  En myöskään ymmär­rä elit­is­tit vs. tavalli­nen kansa ‑keskustelua. Olen aka­teemis­es­ti koulutet­tu, kaupungis­sa asu­va nainen, arvostan arvostan asiantun­te­mus­ta ja tietoa (ja tosi­a­sioi­ta tun­nepi­toisen vouhkaamisen ase­mes­ta), mut­ta omas­ta mielestäni olen silti aivan tavalli­nen, vieläpä pien­i­t­u­loinen kansalainen. Ei pidä men­nä mukaan keinotekoisi­in vastakkainasetteluihin.

 87. Tap­pio on niin selvä, että puolue­jo­hto vaihtoon.

  Yksi syy mitä en tääl­lä näe, mut­ta vaikut­taa var­masti puolueen kasvupo­ten­ti­aalin hyö­dyn­tämiseen muual­la suomes­sa (kaik­ki kaupunkiseudut ja etenkin yliopis­tokaupun­git + Uusi­maa), on ikävystyt­tävä ja jatku­va Helsin­ki-keskeisyys. Cron­ber­gin kaudel­la puolue sai uskot­tavu­ut­ta muual­la — nyt se on taas kadonnut. 

  Ja onnea Soin­in­vaar­alle. Täältä tuli yksi ääni.

 88. Onhan ehdo­tus paikka­jaon määräy­tymis­es­tä val­takun­nal­lis­ten ään­imäärien mukaan jo vireil­lä, mut­ta uudenkin eduskun­nan pitää hyväksyä se tul­lak­seen voimaan, nopeasti las­ket­tuna uuden vaalilain mukaan paikat oli­si­vat men­neet seuraavasti:

  kok 42
  sdp 39
  ps 39
  kesk 32
  vas 16
  vihr 14
  rkp 9
  kd 8
  muut (Ahve­nan­maa) 1

 89. Vihrei­den äänestäjiä siir­tyi jonkin ver­ran piraat­tei­hin, joka taisi sinetöidä nimeno­maan Kasvin kohtalon. Itse oletin piraat­tien saa­van jopa hie­man suurem­man saali­in, mut­ta kyl­lä ensi vuon­na nähdään mon­ta piraat­tia kunnanvaltuustoissa.

  Jois­sa tehdäänkin merkit­täviä päätök­siä esimerkik­si imma­te­ri­aalioikeuk­sista tai Inter­netin valvon­nas­ta. Min­ulle on kosolti sym­pa­ti­aa bit­tipuoluet­ta kohtaan, mut­ta samaan aikaan se väki on minus­ta poli­it­tis­es­ti naivia. Ihan oikeesti, ja mä sanoin tän jo vuosi sit­ten, luon­tainen kan­natuk­sel­la ei joka tapauk­ses­sa saa kansane­dus­ta­jaa nykyisel­lä vaal­i­jär­jestelmäl­lä. Jos niitä halu­aa niin nurkkaa jonkun puolueen jon­ka kanssa voi muuten elää, ei tarvitse olla Vihreät, mut­ta pitää olla joku yksi puolue. Niin noi mamukam­moi­setkin teki ja hyvin pyyhkii.

 90. Itse lähtisin muut­ta­maan seuraavilla:

  1) Ville Niin­istö puheen­jo­hta­jak­si. Valitet­tavasti naiset eivät näytä saa­van yhtä helpol­la uskot­tavu­ut­ta johta­jana kuin miehet. Suo­mi menet­tää tässä mielestäni paljon.

  Sin­nemäkeä ei päästet­ty ten­teis­sä helpol­la, mut­ta nyt hom­ma meni entis­ten selit­te­lyk­si. Olisi ollut mah­dol­lisu­us haas­taa ja viedä keskustelua suvait­se­vaisu­ud­es­ta, taloud­es­ta, perus­tur­vas­ta, ympäristöasioista…

  Oli­si­vat muut ainakin joutuneet otta­maan kan­taa vihrei­denkin esi­tyk­si­in ja medi­as­sa olisi ihme­tel­ty sanomisia. Liika rehellisyyys eläke-indek­sis­sä, eläkeiässä ja työperäisessä maa­han­muu­tossa saat­toi myös karkot­taa monia. Ihmiset ajat­tel­e­vat ensim­mäisek­si itseä, eikä tule­via polvia.

  Jot­ta kansa kelpu­ut­taisi päämin­is­teriehdokkaan, niin hänel­lä tulisi olla näyt­töä kan­sain­välis­es­tä osaamis­es­ta. Yksinker­taisim­mil­laan sitä, että kansa näkee telkkarista henkilön puhu­van ulko­maan kieltä mah­dol­lisim­man hyvin. Sin­nemäel­lä on kieli­taitoa paperei­den mukaan, mut­ta nyt hän näyt­täy­tyy vielä koti­maan piirisarjalaisena. 

  2) Ei enää mon­i­sivuisia avauk­sia, jot­ka vaikut­ta­vat liikaa yliopis­to­jar­gonil­ta. Tässä maas­sa kir­joite­taan yliop­pi­laak­si luke­mat­ta yhtäkään kir­jaa koulus­sa kokon­aan. Vaal­itkin voitet­ti­in kol­men sanan lausahduksilla. 

  3) Vihrei­den pitää pystyä ylipäätään puo­lus­tau­tu­maan muiden syytök­siltä uskot­tavasti. Nyt puolue on kuin roskatyn­nyri, johon muut voivat heit­tää vaalien alla kaiken epä­muka­van, jos­ta ovat kuitenkin itsekin vas­tu­us­sa. Nyt tuli omi­in nimi­in vihreä ver­ou­ud­is­tus, maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­set, har­maa talous, ker­jäläiset yms.

  4) Maa­han­muu­tos­ta olisi pitänyt erotel­la pois rikolli­nen työ raken­nuk­sil­la tai laivoil­la tule­vat ryöstelijät.

  Rikol­lisu­us ja maa­han­muut­to liitetään muutenkin liikaa toisi­in­sa. Nyt ne “hyvät” ja tuot­teliaat maa­han­muut­ta­jat saa­vat samaa “kri­ti­ikkiä” kaduil­la ja myös hei­dän täysin suo­ma­laiset lapsen­sa, jot­ka sat­tuvat näyt­tämään erilaisilta. 

  5) Jos käyt­tää “vaikei­ta” sano­ja, kuten fem­i­nis­mi tai monikult­tuurisu­us, kan­nat­taa harki­ta ymmärtääkö val­taosa väestöstä sanat juuri sil­lä taval­la kuin itse halu­aisi. Nyt monikult­tuurisu­us on saatu vaikut­ta­maan siltä, että ei saisi laulaa suvivirt­tä. Siis että piskuinen vähem­mistö muut­taisi maa­ta kuten halu­aa. Fem­i­nis­mikään ei tuo mon­ellekkaan heti mieleen sitä, että naiset eivät saa esimerkik­si samaa palkkaa. Mielu­um­min tasa-arvoa, kuin erittelyä. 

  Ei kan­nat­taisi antaa muiden leima­ta itseään väärin perustein ja vain sen takia että uskoo tarpeek­si mon­en ymmärtävän mitä tarkoittaa. 

  6) Liika kiltteys pois. Esimerkik­si jos medi­as­sa kier­rätetään evp ever­stiä, joka syyt­tää vihre­itä Suomen saat­tamis­es­ta puo­lus­tuskyvyt­tömäk­si sen takia, että vihreät eivät elä toisen maail­man­so­dan tais­telui­ta, niin joku voisi älähtää. Kaik­ki eivät ymmär­rä miehen tarvit­se­van lääk­i­tys­tä, jos liikkuu tuol­laisil­la titteleillä.

  Puh­eloisenkin pää saat­toi painua, jos kuuli miehen käsi­tys­tä nykyis­es­tä sodankäyn­nistä. Mies miestä vas­taan kiväärein ja viesti kul­kee kun se Pasil­la viedään kädestä käteen — ei kuu­losta ihan nykysodalta. 

  Eikä sekään var­masti tule läm­mit­tämään esimerkik­si biolo­gian opet­ta­jia, kun joutu­vat selit­tämään mik­si maas­sa on min­is­tere­itä, jot­ka pitävät ilmas­ton­muu­tos­ta ja otsonika­toa vihreinä val­heina. Miten edes on mah­dol­lista, että hal­li­tuk­seen nou­se­va puolue on eri mieltä koulukir­jo­jen kanssa. Kir­jat uusik­si vai uskon­to tieteeksi?

  7) Ydin­voimakeskustelu­un on tuo­ta­va paljon muu­takin kuin vain seu­raavien reak­to­rien vas­tus­tus. Mitä tehdään maail­man­laa­juis­es­ti ydin­jät­teelle? Voisiko For­tum kor­va­ta van­han tekni­ikan uudel­la? Olisi se ainakin parem­pi, kuin nykyiset. Ydin­voimakysymyk­seen hirt­täy­tymäl­lä saa pidet­tyä itsen­sä oppo­si­tios­sa. On vain perustelta­va parem­min kan­tansa ja tuo­ta­va tietoa ohi viral­lis­ten taho­jen, jot­ka eivät halua keskustelua aiheesta.

  7) Edel­liseen liit­tyen. Onko Vihreät puolueena liikaa men­nei­den vank­i­na. Pelätäänkö, että petetään “aate”, jos men­nään jos­sakin kohtaa eri polku­ja kuin Green­peace? Onko ylipäätään enää aikaa kun­nioit­taa men­neitä, jos halu­aa kään­tää kehi­tyk­sen suun­taa ajois­sa? Mil­lä saa ihmiset luop­umaan saas­tut­tavas­ta ja kulut­tavas­ta elämän­tyylistä, jos ei saa kan­na­tus­ta vaaleis­sa ihmis­ten pelätessä että elämän ilot katoaa, jos vihreät pääsee valtaan. 

  Jotenkin pitää kek­siä ja tar­jo­ta nuo­rille sel­l­ainen elämän­polku, etteivät joudu tekemään työk­seen luon­non kestokyvyn ylit­tävää. Työtä jol­la on tarkoi­tus, mut­ta ilman luon­non­tuhoamista. Nyt täl­laista ei ole tarpeek­si mon­elle tarjolla.

 91. PERSUJEN VOITTO JA VIHREIDEN TAPPIO

  HS uutiset eilen illalla:

  “Perus­suo­ma­lais­ten men­estys ker­too Soin­in­vaaran mielestä kansalais­ten joukos­sa kyte­neessä her­rav­i­has­ta. Aiem­min kau­naisu­us on näkynyt Soin­in­vaaran mukaan alhaise­na äänestysintona.”

  Olisiko her­ro­jen syytä kat­soa peili­in ja syrämessään tutkiskel­la, mikä niin kansan vihaa syn­nyt­tää. En ole voin­ut vält­tyä vaikutel­mal­ta, että vihrei­den koulutet­tu­jen yleen­sä ja Soin­in­vaaran eri­tyiseti puheis­sa näkyy tiet­tyä ylenkat­set­ta vähem­män koulutet­tu­ja ihmisiä kohtaan. Tun­nen ilmiön, kos­ka itsekin olen siihen syllistynyt.

  Lauan­taina vietin muuten mukavia het­k­iä puoluei­den vaa­liko­juil­la. Kokoomuk­selta hain makkarat, vihreiltä mehua, demareil­ta kahvit, vasureil­ta ja rkp:tä ilma­pal­lot ja per­suil­ta pul­lat ja kark­it. Tun­nen K:nummen perus­suo­ma­la­suten puheenjohtajan,
  joka oli ollut Kirkkon­um­men Huol­lon hal­li­tuk­sen pj ja on paikkakun­nal­la arvostet­tu henkilö. Toinen akti­ivi oli ollut keskik­oulupo­h­jal­ta yliopis­ton lasken­takeskuk­sen oper­aat­to­ri­na vuosikym­meniä. Minä olen lukenut teo­reet­tista fysi­ikkaa. Hän oli meistä kahdes­ta se, joka oli usein istunut prof. Pekka Tar­jan­teen kanssa samas­sa kahvipöydässä,

  Vuo­den 1972 tam­mi­vaaleis­sa Lib­er­aa­li­nen Kansan­puolue menet­ti yhdek­sästä paikas­taan kak­si. Istu­imme LNL:n toimis­tossa puhu­mas­sa tästä. Ode kat­soi synkkänä eteen­sä ja tote­si: ”Tämä on lop­un alkua. – Ei tämä on lop­un jatkumista.”

  Nuoret kerään­tyivät kap­inakok­ouk­seen Turku­un. Tun­nel­ma oli reip­paampi, mut­ta yksi asia jäi mieleen. Eräs van­hem­mista, teknikko tai sit­ten edes­men­nyt Jaakko Kari, tote­si aika kitk­erästi, että sil­loin kun tavalli­nen kansa alkoi kokouksessa
  puhua, niin opiske­li­jat vain jut­tel­e­vat keskenään.

  ——

  Piraat­tipuolue sai 12.000 ään­tä, osan ehkä poten­ti­aal­isil­ta vihreiltä. Luul­tavasti suu­ri­man osna nuo­ril­ta, jot­ka kaipaa­vat jotakin kun­non anark­istista vai­h­toe­htoa. Muka­va pirteä lisä puoluekarttaan.

  Toinen ilah­dut­ta­va asia: Istu­in eilen Kirkkon­u­mem­l­la Hiekkilän vaalilau­takun­nas­sa. Äänet­säjiä oli yli 2000, eli äänestyspros­en­tik­si täl­lä aluel­la tuli yli 80. Nuo­ria kävi äänestämässä todel­la ilah­dut­ta­van paljon. Piraatit sai­vat 12 ään­tä, koko kun­nas­sa 120.

 92. Tuon lop­un piti men­nä näin:

  Ja Kasvil­lakin muuten on paljon kom­ment­te­ja asi­aan liit­tyen. Kan­nat­taa lukea nekin.

  Olisi­pa muuten kiva saa­da nämä keskuste­lut yhdis­tet­tyä. Vielä on tekni­i­ikalla kehit­tymisen varaa.

 93. Syitä tap­pi­oon

  1.Vihreiden sosi­aalipoli­ti­ik­ka on Kokoomuk­sen tapaista köy­häi­navun jakamista eli tiputel­laan muru­ja varakkaan pöydältä.
  Osmokin las­kee kalor­e­i­ta kuin luut­nat­ti Lam­mio eli miten halvim­mal­la köy­hä elätetään.

  2.Vihreistä on tul­lut Kokoomuk­sen puisto-osasto.
  Mieli­v­al­tainen Natu­ra tai haja-asus­tusaluei­den jär­jetön jätevesi­la­ki ovat ylim­ielisyy­den huippuja.

  3.Työministeri, joka on keskit­tynyt työelämän paran­tamisen sijaan eläin­ten olo­jen parantamiseen

 94. Mietin yhtä asiaa:

  Oliko niin, että vaali­gallu­peis­sa tapah­tunut norkah­dus sai sit­tenkin mon­et äänestämään per­su­ja. Paradok­saak­ista kyllä.

 95. Vaaliyönä oli täysikuu.

  Uno­hdet­tu­jen luut oli­vat vih­doinkin alka­neet vaa­tia kostoa.

  Kum­mi­tus (lisän­imeltään Kauhein)

 96. [quote=Hermiitti]“Mitenkö vihreät saa­vat uskot­tavuuten­sa takaisin läh­estyvi­in kun­tavaalei­hin mennessä?”[/quote]

  Tämä on help­po — se on siel­lä jo. Suurin syy siihen mik­sen voin­ut nytkään äänestää Vihre­itä Eduskun­taan oli älylli­nen epäre­hellisyys ydin­voiman suh­teen, ja eri­tyis­es­ti se, että Vihreät nos­ti­vat ko. asi­aa koko ajan esille aivan kuin se olisi eri­tyisen tärkeä asia juuri näis­sä vaaleissa.

  Kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa tätä ongel­maa ei ole, joten Vihre­itä voi äänestää, ja olen näin tehnytkin.

 97. No jos nyt joku halu­aa puhua kansas­ta ja per­su­ista, niin Julia Virkkunen sum­m­maa syyt ja toisaal­ta sen ongel­man mikä siitä seuraa:

  Mita eroa on Julia Virkkusel­la ja perussuomalaisilla?

  Ei juuri mitään. Julia Virkkunen äänestet­ti­in Helsing­i­na kaupung­in­val­tu­us­toon kun­nal­lis­vaaleis­sa 2008 samas­ta syys­tä kuin muu­ta­ma kymme­nen perus­suo­ma­laista äsken eduskuntaan.

  Molem­mat puhui­v­at äänestäjilleen alun perin suomea. Muu­ta asiaosaamista ei ollut.

  Kaik­ki voivat nyt kat­soa peili­in. Kaikkien on syytä. Tämä ei tul­lut tyhjästä. Minä menin val­tu­us­toon yhtä tyhjästä kuin ne muu­ta­ma kymme­nen perus­suo­ma­laista äsken eduskun­taan. Min­ut ja ne muu­ta­ma kymme­nen erot­taa ehkä toi­sis­taan arvo­maail­ma, ehkä. Ei muu.

  http://virkkuu.vuodatus.net/blog/2881778/pari-sanaa-aamuksi/

 98. Itse äänestin tule­vaa min­is­ter­iä jol­la oli nälkä min­is­terik­si. Hän taitaa jäädä nyt oppo­si­tioon, onnit­te­lut silti.

  Aina ei voi men­estyä, vaik­ka olen tasaista +2–3 lisä­paikkaa veikkail­lut 4 vuo­den välein.

  Puheen­jo­hta­ja vaihtoon.
  Lisäk­si ekoilu kaatuu aina vihrei­den niskaan, uusi puheen­jo­hta­ja voisi ottaa pesäeron vahin­gonteosta ja maut­to­muuk­sista. Kai­vataan jyrisi­jää, ei inisijää.

 99. Onnea Ode!
  Itse kak­si vuot­ta sit­ten maalle Oulun vaalipi­iri­in muut­ta­neena totesin ennen vaale­ja, että eipä oikein löy­dy ketä äänestää.
  Äänestin sit­ten vain vihre­itä ja onnek­si saimme täältä yhden paikkamme säi­lytet­tyä. Mut­ta olisi ääret­tömän hienoa, jos kun­nol­liseen ehdokasaset­telu­un paneudut­taisi­in jatkos­sa koko maan kat­tavasti. Ei riitä jos alueelta on ehdol­la joku nuori opiske­li­ja ja van­ha änkyrä. Ei sel­l­ainen kan­nus­ta äänestämään. Mut­ta mis­tä löytää näitä uskot­tavia ehdokkaita? 

  Hal­li­tuk­ses­sa olo on kom­pro­mis­se­jä ja niitä on siedet­tävä, jos sinne halu­aa ja siel­lä halu­aa pysyä. Kyl­lä vihreät ovat kuitenkin aika hienos­ti hal­li­tus­pestin­sä kokon­aisu­udessaan hoitaneet.

 100. Itsel­läni on ollut tapana äänestää vaalipi­iri­ni eniten luon­non­suo­jelua täh­den­tävää vihreää ja niin tein nytkin. Olen ikäänkuin kokenut äänestäväni enem­mänkin vihrei­den lin­jas­ta kuin varsi­nais­es­ti Vihre­itä. Koskaan ei toki ehdokkaani ole päässyt eduskun­tavaaleis­sa läpi.

  Jotenkin häkel­lyt­tävästi moni tut­tu on viime aikoina luiskah­tanut Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jak­si, vaik­ka ovat aiem­min olleet arvoil­taan aivan eri­laisia. Joku joukkop­sykoosi siinä täy­tyy olla, kun pohjoisen keskisuomen maaseudul­lakin maa­han­muut­ta­jarikol­liset ovat muo­dos­tuneet suurim­mak­si uhak­si (jopa niitä kauhis­tavia susi­akin pelottavammiksi).

 101. ”Suurin osa suo­ma­lai­sista ei ymmär­rä, mik­si työtä tekemät­tömille ihmisille pitäisi automaat­tis­es­ti antaa rahaa käteen.”

  On myös monia mui­ta vihrei­den poli­it­tisia lin­jauk­sia, joi­ta suurin osa suo­ma­lai­sista ei ymmär­rä. He eivät ymmär­rä, että otta­mal­la vaa­likam­pan­jan tun­nuk­sek­si tavaramerkki­in asso­sioitu­van sana­parin Vihreät tais­te­liv­at juuri ”kansan” vapaus­pi­irin puoles­ta yksit­täisen yri­tyk­sen monop­o­lia vas­taan. He eivät myöskään ymmär­rä, että ener­givero­jen nos­tamisen on tarkoi­tus kohot­taa sähköen­er­gian hin­taa, kos­ka ener­giantuotan­non kiel­teiset ulkoivaiku­tuk­set vääristävät täl­lä het­kel­lä markki­noi­ta. Vihrei­den eräs keskeinen ongel­ma on se, ettei heitä ymmärretä.

  Syitä on useita.

  Ensin­näkin elit­ismisyytök­sessä on epäilemät­tä perää. Esimerkik­si äsken käyt­tämäni käsit­teet ”tavaramerk­ki” ja ”negati­ivi­nen ulkois­vaiku­tus” ovat asioi­ta, joiden ymmärtämi­nen edel­lyt­tää san­gen pitkälle menevää asiantun­ti­ju­ut­ta. Vihrei­den poli­ti­ikan pääko­h­dat on kyet­tävä puke­maan kielelle, joka on muidenkin kuin akatemis­es­ti koulutet­tu­jen ymmärrettävissä.

  Toisek­si on vihrei­den viesti on kovin seka­va ja hajanainen. On tasa-arvoa, ener­giapoli­ti­ikkaa, luon­no­suo­jelua, ilmas­ton­muu­tos­ta, perus­tu­loa, avoim­muut­ta, sosi­aal­ista oikeu­den­mukaisu­ut­ta, euromyön­teisyyt­tä, vapaut­ta, kiel­to­ja jne. Esim. perus­suo­ma­laisil­la oli pari kolme selkeää teemaa: Ei eri­ar­vois­tu­miske­hi­tyk­selle, Ei rahaa Por­tu­galille, Ei maa­han­muut­ta­jille. Tämä on äänestäjän help­po ymmärtää 

  Kol­man­nek­si selvänkin viestin välit­tämi­nen kär­sii siitä, että Anni Sin­nemä­ki — niin sym­pa­at­ti­nen ja älykäs kuin onkin — ei pär­jää julkise­na puhu­jana. Kun rin­nalle laite­taan Soinin, Kataisen, Arhimäen tai Räsäsen kaltainen henkilö, Sin­nemä­ki jää aut­ta­mat­tomasti var­joon. (Tilanne olisi toinen, jos argu­men­taa­tio tapah­tu­isi kir­jal­lises­sa muodossa.)

 102. Joo, vaik­ka en ole itse ydin­voim­man veren­hi­moinen vas­tus­ta­ja, niin kyl­lä tuo kah­den ydin­voimalalu­van myön­tämi­nen tun­tui siltä, että nyt kusti­in vihrei­den niskaan oikein kun­nol­la ja mitä he sai­vat vasti­neek­si? Keskusta­laisen risu­paketin (jota kyl­lä tit­uleer­at­ti­in _vihreäksi_ energiapaketti)?
  Sit­ten kokoomus kyl­lä osasi min­is­teripelin, eli kaik­ki hal­li­tuk­sen virheet satoi­vat aika hyvin muit­ten puoluei­den niskaan, eli keskus­tan ja vihreiden.

 103. Suurin osa suo­ma­lai­sista ei ymmär­rä, mik­si työtä tekemät­tömille ihmisille pitäisi automaat­tis­es­ti antaa rahaa käteen.

  No mitä suurin osa suo­ma­lai­sista sit­ten halu­aa asialle tehdä? Lakkaut­taa toimeentulotuen?

 104. Äänestäjä:

  Ja ai niin, yksi syy vihrei­den huonoon tulok­seen saat­taa olla perus­tu­lon kan­nat­ta­mi­nen. Suurin osa suo­ma­lai­sista ei ymmär­rä, mik­si työtä tekemät­tömille ihmisille pitäisi automaat­tis­es­ti antaa rahaa käteen. Siinä eivät vihrei­den argu­men­tit ja hyvätkään peruste­lut auta. Sik­si perus­tu­lo pitäisi hylätä pikaisesti

  Joo moni ei ymmär­rä, et miks työtä tekemät­tömille pitäis antaa automaat­tis­es­ti rahaa käteen. Mut miten tää liit­tyy perus­tu­loon? Perus­tu­losys­tee­mis­sä voidaan antaa työtä tekemät­tömille ihmisille enem­män tai vähem­män rahaa “automaat­tis­es­ti käteen” ku nykysys­tee­mis­sä, täysin mallista riippuen.

  Ongel­mana on lähin­nä se, ettei tavikset ymmär­rä a) mikä on perus­tu­lo b) mikä on nykysys­tee­mi. Käytän­nössä siis pelataan lähin­nä mielikuvil­la ja tavis­ten mieliku­va perus­tu­losta on kansalais­palk­ka, jos­sa vaan jael­laan jengille tukut­tain rahaa käteen ilman et ne tekee mitään. Ja ilmeis­es­ti samal­la kuvitel­laan, et nykysys­tee­mis­sä vastik­kee­ton­ta rahaa ei muka jaeltais ympäriinsä.

 105. Eli­nalle tiedoksi. 

  Olen mies ja koin silti Sin­nemäen tis­siku­van vastenmielisenä. 

  Tuli mieleen vain, että haal­i­taan epä­toivoisi­na ääniä täysin vail­la hyvää makua.

 106. Mun mielestä koko tämä per­su-hom­ma lev­isi käsi­in about siinä vai­heessa, kun Hesarin ja Ylen keskustelu­pal­stat alkoi­vat päästää näi­den hou­rupäi­den kom­ment­te­ja läpi ja sekoilus­ta tuli valtavirtaa.

 107. Ihan yksinker­tais­es­ti: arvo­jenne ja teko­jenne välil­lä on ris­tiri­ita, suvait­se­vaisu­ut­ta riit­tää vain niille jot­ka ovat ajamis­tanne asioista samaa mieltä. Muille on tar­jol­la vain kiel­to­ja ja jopa ylenkatsomista.

  San­otte ettei esim. etnisiä ryh­miä saa kohdel­la ryh­minä vaan yksilöinä, kuitenkin käsit­telette poli­it­tisia vas­tus­ta­jianne ryh­mänä jos­ta puhutte ‘niinä’

 108. Itse Vihrei­den pitkäaikaise­na kan­nat­ta­jana ja äänestäjänä oli min­ul­lakin hilkul­la ettei näis­sä vaaleis­sa olisi vai­h­tunut äänen suunta.

  Suosit­te­len seu­raavia toimenpiteitä:

  1. Alka­kaa kan­nat­taa ydin­voimaa. Se on vihrein ener­gia­muo­to täl­lä het­kel­lä. Tämän ei tarvitse tarkoit­taa sitä, että vai­h­toe­htoisia ener­gia­muo­to­ja ei ajatella.

  2. Katkaiskaa siteet hörhö­porukkaan, Green­peaceen ja muuhun sellaiseen.

  3. Ottakaa järkevämpi talous­poli­it­ti­nen ase­ma, lähempää oikeaa laitaa kuin vasempaa.

  4. Piraatit veivät teiltä ääniä mm. kos­ka teil­lä ei ollut yhteistä järkevää lin­jaa tietoy­hteiskun­nan kehit­tämisen kanssa. Julkises­ti saat­toi olla joku lin­ja, mut­ta tei­dän äänestyskäytös ker­toi ihan muu­ta. Tämä mak­soi meille kaikille Kasvin. Se on iso asia.

 109. Helsingis­sä pudo­tus on mah­dol­lista lait­taa hal­li­tus­vas­tu­un piikki­in. On kuitenkin hyvä havain­noi­da, että vihreät eivät ole auo­tomaat­tis­es­ti nuorten dynamo­jen puolue Stadis­sakaan. Eikä myöskään ei-dynamo­jen: har­va nuori, jol­la on ollut vas­toinkäymisiä viras­tois­sa, tun­tee hinkua antaa ääne­nen­sä lex-Soin­in­vaaran suuntaan.

  Pääkaupunkiseudun ulkkop­uolel­la vihreät näyt­täisi oel­van mar­gin­aalis­sa saaden vahv­in­ta kan­na­tus­ta lähin­nä sek­suaal­sisil­ta vähem­mistöiltä. Tämä ei ole ongel­ma sinän­sä tai kyseis­ten ryh­mien vika, mut­ta vahvis­taa puolueesta val­lit­se­vaa stereo­typ­i­aa, joka puolestaan heiken­tää puoluetta.

  Samaan kat­e­go­ri­aan kuu­luu puheen­jo­hta­ja, joka omille joukoilleen saar­nates­saan var­masti lois­taa, mut­ta joka tuskin on varsi­nainen mag­neet­ti niille, jot­ka vieroksu­vat fem­i­nis­miä yhdis­tet­tynä Helsinki-keskeisyyteen.

 110. Nelos­es­ta jäi puut­tumaan toimen­pide, eli tietoy­hteiskun­taa varten lin­jat kun­toon! Nyt on oppo­si­tios­ta hyvä huudel­la: jokaises­ta käm­mä­tys­tä IT-pro­jek­tista kun­non haukut. Eiköhän se T‑alkuinen fir­ma niitä tar­joile ihan riittävästi.

 111. Ydin­voima. Tämä on min­ulle taval­laan kyn­nyskysymys, vaik­ka se ei yksit­täisenä asiana ehkä olekaan. Ydin­voima ei ole van­hanaikaista, se on käyt­tämistämme ener­gialähteistä uusin.

  Perusku­vio on hyvin yksinkertainen: 

  Suuri osa poli­ti­ikan pyörit­tämistä asioista on min­ulle jok­seenkin yhden­teke­viä. Ympäristö ja ilmas­to ei, ja niihin keskeisenä liit­tyvä ener­gia. Jos mietitään mitä primääriener­gian lähteitä käytämme nyt, ja mietitään mitä jää jäl­jelle jos fos­si­iliset pois­te­taan, niin kuin nähdäk­seni tulisi pikaises­ti tehdä, on myös ydin­voiman pois­t­a­mi­nen valikoimista silk­ka itse­murha, joka tekee koko tavoit­teen tyhjäk­si. Tämä fysikaa­li­nen tosi­a­sia yhdis­tet­tynä niihin tun­teeno­maisi­in ja ide­ol­o­gisi­in syi­hin mik­si Vihreis­sä näin toim­i­taan, on min­ulle ylit­sepääsemätön kyn­nys. Ei mah­da mitään. Kir­joitit aikaisem­min Tiedepuolueesta. Ympäristön- ja ilmas­ton­suo­jelu­un liit­tyy niin paljon muu­takin, mis­sä tun­teet ja ide­olo­gia ovat myrkkyä. Esimerkkinä käynee biopolt­toaineet, melkoinen farssi. Tarvi­taan myös päätök­siä, jot­ka eivät ole miel­lyt­täviä. Uskoni demokra­t­ian kykyyn tuot­taa niitä alka­vat kado­ta. Ihan oikealle TIEDEpuolueelle voisi olla kysyntää.

  Seu­raa­va on ehkä äärim­mäi­nen esimerk­ki, mut­ta ajatelkaa, jos se on totta:

  http://planeetta.wordpress.com/2011/03/31/ymparistoaktivismi-on-syyna-ilmastokriisiin/

  Tuleeko tehdä kor­jaus­li­ike, vai jatkaa samal­la lin­jal­la, vaik­ka seu­rauk­set ovat jo nähtävissä?

  Vaal­i­t­u­los osoit­ta­nee siis myös sen, että demokra­ti­as­sa ei tul­la kyken­emään niin merkit­tävi­in säästöi­hin ja päästövähen­nyk­si­in kuin tarvit­taisi­in. Vihrei­den olisi korkea aika ymmärtää tämä, ja keskit­tyä siihen, miten tyy­dytetään alati kas­va­va kulu­tus mah­dol­lisim­man vähillä haitoil­la. Vas­taus löy­tyy teknolo­gias­ta, on vain val­in­takysymys käytetäänkö se mah­dol­lisu­us vai jätetäänkö käyttämättä. 

  Toimisiko teknolo­giay­hteistyö vaikka­pa muiden pohjo­is­maid­en kanssa? Fyysikot, kemistit ja insinöörit töi­hin, aikaa 20 vuot­ta, tavoit­teek­si kor­va­ta kaik­ki tuon­tipolt­toaineet omas­ta maas­ta kaive­tul­la toriumilla.

  http://planeetta.wordpress.com/2011/02/21/sulasuolareaktori-%E2%80%93-energiaa-toriumista/

  Tämä on esimerk­ki sen kokolu­okan pro­jek­tista joi­ta tarvit­taisi­in. Ydin­voima ei edelleenkään ratkaise ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta se voi ratkaista siitä varovais­es­ti arvioiden puo­let. Edes per­suil­la ei liene mitään täy­del­listä ener­giao­mavaraisu­ut­ta vas­taan. Fos­si­iliset on kor­vat­ta­va joka tapauk­ses­sa lähi­t­ule­vaisu­udessa. Kysyn­tä tekni­ikalle maail­man­markki­noil­la on taattu.

  Ste­fan Föl­ster kir­jas­saan Maail­man­lop­pu on perut­tu, jakaa ihmiset kolmeen kat­e­go­ri­aan: Aktivis­tei­hin, skep­tikoi­hin ja insinöörei­hin. Aktivis­teil­la on pakot­ta­va tarve toimia, tehdä ylipäätään jotain, vaik­ka lop­putu­lok­ses­ta ei olisikaan var­muut­ta. Usein hätiköidyt toimet vain pahen­ta­vat tilan­net­ta. Skep­tikot joko kieltävät koko ongel­man, tai jäävät paikoilleen odot­ta­maan ongel­man pois­tu­mista. Insinöörit tiedosta­vat ongel­man, ja pää­tyvät määräti­etois­es­ti etsimään siihen teknistä ratkaisua. Tässä mallis­sa Vihreät ovat aktivis­te­ja. Minä kaipaan johtoon insinööre­jä. Luulen, että jopa insinöörit ja skep­tikot yhteistyössä pää­tyvät parem­paa lop­putu­lok­seen kuin aktivis­tit. Ikävä sanoa, mut­ta näin koen tilanteen.

  Mut­ta Odelle lämpimät ja vil­pit­tömät onnit­te­lut läpi­menos­ta! Se on paras­ta mitä Vihreille on nyt vähään aikaan tapahtunut.

 112. Sin­nemäkeä on turha syyt­tää tap­pios­ta. Vihre­it­ten pitää kat­soa peili­in, sieltä se syylli­nen löy­tyy. Brax ajoi aivan järkyt­täviä lake­ja läpi. Panu Laturi tap­poi vihreistä avoimuu­den ja eriävät mielip­i­teet, jne.

  Sinäkin Osmo, teit aivan käsit­tämät­tömiä virhei­ta vaal­i­tak­tis­es­ti. Mik­si hyökkäsit Hal­la-ahoa vas­taan? Sinä olit vihre­it­ten emer­i­tus-kansane­dus­ta­ja, Hal­la-aho ensim­mäistä kaut­taan istu­va kaupunginvaltuutettu.

 113. Oli melko kuvaavaa miten Ylen kisas­tu­dio reagoi kun ensim­mäiset alus­ta­vat tulok­set läväh­tivät kaikkien silmille.

  Luitko “Ei **ttu voi olla TOTTA!” suo­raan hei­dän huulil­taan vai kuulitko allekir­joit­ta­neen tapaan sen omas­ta suustasi?

  Epäusko oli käsinkos­keteltavaa. Jokainen stu­dios­sa olleista olisi prefer­oin­ut simu­loitua hukku­mista jos ja kun vai­h­toe­htona oli vetää show läpi joten kuten ammat­ti­mais­es­ti ja edes etäis­es­ti objek­ti­ivi­su­u­den riippeet säilyttäen.

  Borg sai melko var­masti het­kel­lisen sydän­pysähdyk­sen. Rönkä oli vähäl­lä pyör­tyä siihen paikkaan. Kaikki­nainen takel­telu jatkui pitem­pään kuin soveliasta.

  Huvit­tavaa ja ei kuitenkaan yhtään.

  Eli­itin mielestä kansa siis äänesti väärin. Niin väärin kuin vain mah­dol­lista. Oliko kyseessä hirvit­täväl­lä taval­la pieleen men­nyt teiniprotesti joka siis real­isoi­tui puo­li­vahin­gos­sa — tuli siis pyytämät­tä ja yllä­tyk­senä? Vai iden­ti­fioituuko merkit­tävä osa kansas­ta sit­tenkin sydämmessään aitometsäläiseksi?

  Jos vas­taus on jälkim­mäi­nen, hip­pi­en ei kan­na­ta enää pahem­min huudel­la Soi­ni-Suomes­sa aat­tei­den­sa perään. Suo­mi on nyt viral­lis­es­ti ilmoit­tanut ettei se kan­na­ta hip­piyt­tä juuri mis­sään muo­dos­sa. Ja mikäli hip­pi­en eheyt­tämi­nen ei onnis­tu, eikä heitä luon­toonkaan voi laskea lisään­tymisen pelos­sa, haetaan EU:lta eril­lislu­pa mas­sakaa­to­jen aloit­tamisek­si, yleishu­man­i­taarisi­in syi­hin vedoten.

  Tietysti per­su­jen “jytkyssä” oli kyse sinän­sä har­mit­tomas­ta face­book­mais­es­ta mas­sailmiöstä. Nos­tet­ti­in peukku­ja pystyyn kun se on havai­tusti kaikkein vai­vat­tomin keino osoit­taa, että noin niin kuin peri­aat­teessa poli­ti­ik­ka kiin­nos­taa toosi paljon ja sillee. Itse asi­as­sa, jos olisi ollut mah­dol­lista äänestää sähköis­es­ti (mielu­usti FB:n kaut­ta), per­su­jen luke­mat oli­si­vat olleet vieläkin mairittelevammat.

  Miet­tikää het­ki sitä kuvaa kun Soi­ni sönköt­täisi päämin­is­ter­inä jotain sekavaa kan­sain­välisil­lä areenoil­la? Eli kuten amerikkalaiset sanois­i­vat: “Thank God for small favors.”

  Stub­bin ja kump­panei­den brän­di­työryh­män saavu­tuk­set (saati­inko niitä?) tuli joka tapauk­ses­sa eilen mitätöidyk­si ker­ta heitolla.

  Oli hem­metin lähel­lä etten itse olisi pii­i­itkästä aikaa jät­tänyt äänestämät­tä — toki uur­nal­la käy­den, ehkä runon ver­ran kon­tribuoiden kun lapset­ti ja teki mieli yleis­es­ti näpäyt­tää vaalirahasekoilusta.

  Ajat­telin toisaal­ta niinkin elit­is­tis­es­ti, etten halun­nut vaikut­taa vaalien lop­putu­lok­seen. Halusin kat­soa minkälainen kansa meil­lä oikein on. Noh, vituik­si­han se meni — siis ääni­t­u­los. Siis eli­itin kannalta.

  Heitin Odelle sääliää­nen, en oikein itsekään tiedä, että mik­si. Wan­has­ta tot­tumuk­ses­ta, kait. Voi olla, että näin toiminei­ta oli muitakin. Siis, että itse puolue ei naut­tisikaan arvos­tus­ta mut­ta yksit­täiset ihmiset kylläkin.

  Nämä jos jotkin oli­vat tun­nevaalit. Ensim­mäistä ker­taa näis­sä vaaleis­sa näet pohdin minäkin puo­li­vakavis­sani (min­ul­la on omat syyni jot­ka jätän nyt ker­tomat­ta) äänestäväni kokkare­i­ta — elämäni ensim­mäistä kertaa.

  Toisaal­ta, en olisi mil­lään halun­nut edesaut­taa jyrk­i­boyn pääsyä päämin­is­terik­si, mut­ta vielä vähem­män näk­isin ko. tehtävässä Sinnemäkeä.

  Tulen aina hem­metin huonolle päälle jos vain kuulen jos­sain Sin­nemäen äänen. Hän on var­masti osaa­va, aikaansaaa­va, haus­ka tyyp­pi (mis­täpä minä tietäisin?), mut­ta ima­go ja ulosan­ti varsinkin tökkii niin pahasti vas­taan ettei jut­tumme voisi toimia edes pla­tonisel­la tasol­la. Puh­taasti julk­isu­u­den perus­teel­la Sin­nemäen kaltaisia “hyviä tyyppe­jä” voi tava­ta joka toises­sa Kallion kup­pi­las­sa. He ovat usein huvit­tavia kun­han mak­sa­vat omat olu­en­sa ja tajua­vat painua matkoi­hin­sa ennem­min kuin myöhemmin.

  Vain Urpi­laisen väk­inäi­nen hymy aiheut­taa suurem­paa pahoin­voin­tia. Urpi­lainen­han on ollut niin usko­mat­toman epäkaris­maat­ti­nen, oppor­tunisti­nen ja harv­inaisen vas­ten­mieli­nen heti alus­ta läh­tien, että kun hän kaikesta potkimis­es­ta huoli­mat­ta viimeinkin kykeni räksyt­tämään takaisin jotenkin uskot­tavasti, niin “kansa” antaa aina lop­ul­ta armon käy­dä oikeud­es­ta. Niin kävi nytkin.

  Tämä ei suinkaan tarkoit­tanut sitä, että kukaan olisi oikeasti halun­nut täl­laista jankut­ta­jaa pääministeriksi.

  Ei vain mene jakelu­un mik­si muut puolueet Kokoomuk­sen tavoin eivät ymmär­rä lait­taa tärkeimpiä puhu­via päitään Sarasvuon esi­in­tymiskurs­seille yms. uud­estaan ja uud­estaan, niin kauan kunnes ihmisiä, tilantei­ta ja kysymyk­siä (eri­tyis­es­ti yllät­täviä sel­l­aisia) ei tarvitse enää pelätä. Ilman väk­inäis­es­ti opetel­tu­ja maneere­ja ja kon­stikas­ta poli­ti­ikan pakkoliturgiaa.

  Kokoomus lie­nee ain­oa puolue joka on sisäistänyt jatku­van julk­isu­us­prep­pauk­sen vält­tämät­tömyy­den nyky­maail­mas­sa, fal­skia tai ei. Suomen­ruot­salaisille­han casu­al jutustelu ja ren­to vaikutel­ma imetään jo äidinmaidosta.

  Vain mielikuvil­la on merk­i­tys­tä ja tämän pelin vihreät ovat hävin­neet viimeistään sil­loin kun muutkin puolueet hif­fa­si­vat, että:“Hei! Vihreil­lä arvoil­la­han saa ääniä! Mitä **tua? No, nehän on kerät­tävä pikim­miten pois!”

  Paras­ta­han tässä on se, että vihreät arvot ovat riit­tävän ambiva­lent­te­ja. Siis ihan täy­del­lisiä poli­it­tisia ammuk­sia. Ihan mitä vaan kenelle tahansa kun­han muis­taa sään­nöl­lisen epäsään­nöl­lis­es­ti niistä jotain sivu­lauseessa maini­ta jot­ta äänestäjille jää riit­tävän har­mi­ton mut­ta kuitenkin sitkeä kuva jonkin­lais­es­ta vihertävästä poli­it­tis­es­ta mas­ter­planista jos­sa “vihreät arvot” ote­taan huomioon automaagis­es­ti ja silti kaik­ki voit­ta­vat! Siis luit ihan oikein: peli jos­sa kukaan ei häviä! 

  Joo, mulle yks tommonen!

 114. Vaal­i­t­u­los oli mitä oli, ja nyt on meil­lä vihreil­lä itseru­osk- eikun ‑tutkiskelun paik­ka. Pari huomio­ta Uuden­maan tap­pios­ta ja pohd­in­taa sen syistä.

  Uusi­maan tap­pio oli 4 773 ään­tä vähem­män kuin viime vaaleis­sa ja yhden kansane­dus­ta­jan mene­tys. Neljäs paik­ka jäi noin kuu­den tuhan­nen päähän. Isoista kaupungeista tulos oli Espoos­sa (-1000 ään­tä) parem­pi kuin Van­taal­la (-1500 ään­tä). Huo­mat­tavaa on myös Merikukan (sai nyt yht. n. 1200 ään­tä) loikan jäl­keen Vihdis­tä menete­tyt 500 ääntä. 

  Puoluei­den väli­sistä siir­tymistä vihrei­den tap­pi­olle merkit­tävää on ainakin piraat­tien keräämät 3300 ään­tä, joista iso osa olisi ilman piraat­te­ja tul­lut Jyr­ki Kasville.

  Jotkut ovat kaata­neet tap­pi­o­ta puolue­jo­hdon niskaan. Katukam­pan­jaa tehneenä en selit­täisi tap­pi­o­ta sil­lä. Annin esi­in­tymis­es­tä tuli joitain nuri­noi­ta, mut­ta myös kiit­täviä puheen­vuoro­ja. Puheen­jo­hta­jaan vaalit tuskin kaa­tu­i­v­at, mut­ta Annista ei myöskään ollut pelas­tavak­si enkeliksi.

  Kam­pan­joidessa näkyi kyl­läkin hal­li­tus­vas­tu­un taak­ka. Mon­elle äänestäjälle jou­tui selit­tämään urk­in­ta­lakia, ydin­voimaa ja Euro­maid­en takauksia.

 115. Väitän, et Vihreet sais lisät­tyä kan­na­tus­taan mm. seu­raav­il­la toimen­piteil­lä ilman et jou­tu­is tin­kimään mis­tään oleel­li­sista lähtökohdistaan:

  - lopete­taan ydin­voiman peri­aat­teelli­nen vas­tus­tus ja keski­tytään pohti­maan, mikä olis opti­maal­isin tapa tuot­taa tarvit­ta­va ener­gia mah­dol­lisim­man kestäväl­lä tavalla

  - lopete­taan rat­sas­t­a­mi­nen erinäis­ten uhriryh­mien kus­tan­nuk­sel­la. Ei val­taosa ihmi­sistä oo rasisteja(Vihreiden esit­tämäl­lä taval­la), sovin­is­te­ja tai homo­foobikoi­ta. Ees Per­su­ista val­taosa ei kuu­lu noi­hin ryh­mi­in, saati sit­ten muista. Oman val­is­tuneisu­u­den ja suvait­se­vaisu­u­den hehkut­ta­mi­nen ain­oas­taan ärsyt­tää sitä enem­mistöä, joka on val­is­tunut­ta ja suvait­se­vaista hillityl­lä, ei-maanisel­la tavalla.

  - lopete­taan poten­ti­aal­is­ten miesäänestäjien savus­t­a­mi­nen muualle fem­i­nis­min tuput­tamisel­la. Sukupuo­liki­in­tiöt ei edis­tä tasa-arvoa. Ne edis­tää syr­jin­tää. Joka paikas­sa ei tartte olla 50–50 suh­teessa miehiä ja naisia. Antaa yksilöi­den tehä mitä ne haluu tehä omien pref­er­enssien­sä ja omi­naisuuk­sien­sa pohjalta.

  - ale­taan oikeesti pelkän sana­he­linän sijaan aja­maan lib­er­aale­ja arvo­ja yleis­es­ti, ei ain­oas­taan homo/­tran­su- yms. kysymyk­sis­sä. Lib­er­aalille puolueelle olis tilaus­ta, eikä ykskään puolue Vihreet mukaan lukien oo lähel­läkään lib­er­aale­ja ihanteita.

  - lopete­taan pakko­ruot­si­tus. Pelkästään täl­lä Vihreet sais hirveen tukun lisää ääniä, etenkin tässä tilanteessa ku kaik­ki muut pait­si Per­sut vielä pakko­ruot­sit­taa. Kansan ylivoimainen enem­mistö vas­tus­taa pakko­ruot­sia. Ja aika suuri osa niistä haluis myös äänestää mui­ta ku Persuja.

  Väitän et näil­lä eväil­lä Vihreet sais ison kasan uusia äänestäjiä ja toisaal­ta ei menet­täis juuri ketään van­hoista. Ehkä muu­ta­ma peri­aat­teelli­nen ydin­vo­man vas­tus­ta­ja vois läh­tee, mut luul­tavasti enem­män tulis tilalle. Fem­i­nis­tit taas ei lähe Vihreistä kirveel­läkään, pait­si ehkä muu­ta­ma vasuri änkyräsi­ivestä. Mokut­ta­jatkaan ei lähtis mihinkään, kos­ka ain­oo viel mokut­tavampi vai­h­toe­hto olis RKP, eikä sinne kukaan kuitenkaan lähtis.

 116. En ymmär­rä mik­si Anni Sin­nemäen per­soon­al­lista puheta­paa morkataan. Juuri puheta­van vuok­si nuoren pol­ven kaupunki­lais­ten on niin help­po samas­tua Anni­in. Vrt. Jut­ta Urpi­laiseen, joka esi­in­tyy kuin mus­tavalkois­t­en SF-eloku­vien kansak­oulunopet­ta­jatar. Se se vas­ta karkot­taa. Ei Vihrei­den uskot­tavu­u­songel­ma johdu Annista, vaan har­joite­tus­ta, val­takoneis­toon samas­tuneesta poli­ti­ikas­ta. Vihreät min­is­ter­it ovat olleet min­is­ter­iöit­ten­sä toimien puo­lus­telijoi­ta julk­isu­u­teen päin, eivät vihreän liik­keen sis­se­jä byrokra­t­ian viidakossa.

 117. Ja toinen asia joka meni pieleen: kiel­sitte maa­han­muut­tokri­it­tisyy­den, ja his­to­ri­as­ta on opit­tu sen ver­ran, että kun minkä tahansa asian kri­ti­soimi­nen koite­taan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä estää, on syynä se, ettei ko. asia _kestä_ kri­it­tistä tarkastelua.

  Mietinnän paik­ka teille: Mik­si perus­suo­ma­laisia äänes­tivät maa­han­muut­tokysymys­ten vuok­si ammat­tiryh­mistä selkeim­min: Poli­isit ja sosiaalityöntekijät.

 118. Onnek­si olkoon henkilöko­htais­es­ta paikas­ta. Liki ain­oa lohtu se näis­sä vaaleis­sa olikin.

  Kasvin äänestäjien vähit­täi­nen karkoit­ta­mi­nen vaikut­taa minus­ta tak­tiselta emä­mu­nauk­selta. Koke­mus on osoit­tanut teekkaris­miehille, että Kasvil­la on ollut hyvin raja­tusti vaiku­tus­val­taa puolueen­sa muiden edus­ta­jien äänestys­val­in­toi­hin. Uudel­la­maal­la meni protestilu­on­tois­es­ti 3000 ään­tä piraat­tipuolueelle, jol­la ei ollut koskaan mitään toivoa saa­da yhtään edus­ta­jaa lävitse. Pet­teri Järvi­nen sai Kokoomuk­ses­sa myös yli 2000 ääntä.

  Tämä vapauskysymyk­siä korosta­va nuorten miesten poruk­ka on yleen­sä myös melko ydin­voimamyön­teistä, ja kun täl­lainenkin here­sia on niin ankarasti kiel­let­ty, mik­si he oli­si­vat enää vihre­itä äänestäneet. Joku tärp­pi olisi heillekin pitänyt heit­tää. Vihreis­sä laitet­ti­in kaik­ki panok­set ydin­voimakiel­teisi­in äänestäji­in, ja heistäkin menetet­ti­in nyt var­maan melkoinen osa. Aivan kuin vihreät oli­si­vat jo pitkään tahal­laan kaven­ta­neet äänestäjäpo­h­jaansa sanom­al­la, että tästä et voi ajatel­la näin etkä tuos­ta noin. Kun ongel­mas­ta (ilmas­ton­muu­tos) ollaan kuitenkin samaa mieltä, ei ehkä kan­nat­taisi ratkaisumalleista olla ihan noin ehdoton.

  Henkilöko­htais­es­ti usei­ta per­suäänestäjiä työn kaut­ta tun­te­vana en myöskään hyväksy nykyisenkaltaista dehu­man­isoivaa per­su­vi­haa, joka on ihan yhtä nau­ret­tavaa kuin tämä punav­ihreän stal­lar­isalali­iton maalailu. Tässä mielessä vihrei­den kam­pan­ja oli oma­lle kuorolle saar­naamista. Eiväthän per­sut aina kaikkein val­is­tuneimpia ihmisiä ole, mut­ta ei maail­maa oikein voi hah­motel­la sen perus­teel­la, että entä jos ihmiset oli­si­vat ihan toisen­laisia kuin oikeasti ovat. Pakko tääl­lä on kaikkien kanssa tul­la toimeen, ja suvait­se­vaisu­us välistä ihan hölmö­jenkin mielip­itei­den suh­teen aut­taa, jos ei muuten niin ainakin keskusteluy­htey­den ylläpitämisessä.

  Per­su­tut­tuni kyl­lä tietävät min­ut vihreäk­si (sit.), ja pystymme hyvin keskustele­maan kun­nioit­taen tois­temme mielip­iteitä. Tilanne voisi olla vähän toinen, jos kut­su­isin heitä nat­seik­si hei­dän taide­makun­sa täh­den. Tässä mielessä julkisen keskustelun taso on juuri nyt aivan kam­mot­ta­van mata­la, eikä siihen voi sanoa pelkästään että noku Hal­la-aho alotti.

  (Tämä nyt on sit­ten täl­lainen pikkukaupunki­laisen sub­jek­ti­ivi­nen arvio. Voi olla, että olen väärässä kaikesta. Sen voin sanoa var­muudel­la, että maaseudus­ta en tiedä mitään.)

 119. Edel­lisen hal­li­tuk­sen aja­ma kon­trol­liy­hteiskun­ta. Esim uudet Lex Noki­at, poli­isien pakkokeino­lait ja ase­la­ki. Btw, ase­lain luo­ma katk­e­rien miesten verkos­to ampumaradoil­la ja met­sästysseu­rois­sa lie­nee osasyy kepun ja osin kokoomuk­sen lasku­un ja per­su­jen kan­natuk­sen kasvu­un. Jos jotain hyvää per­su­jen men­estyk­ses­tä pitää kaivaa, Hal­la-Aho on luvan­nut kaataa ase­lain uudistuksen. 

  Piraat­tien viemät äänet, uhri­na mm. Kasvi, syy Lex Nokia, tek­i­jänoikeudet ja kaset­ti­mak­su. On var­maan kivaa kit­tail­la punkkua fik­su­jen taiteil­i­joiden kanssa, mut­ta ei heitä niin mon­taa ole että kan­nat­taa karkoit­taa poten­ti­aal­isia kannattajia.

  Vihrei­den vasem­mis­tosi­iv­en har­joit­ta­ma vaino ja puhdis­tus lib­er­aal­isi­ivessä, esim tapaus Vesa Hack:
  http://vesahack.puheenvuoro.uusisuomi.fi/41298-eduskuntavaaliehdokkuuteni-torjuttiin-vihreissa-koska-ehdotin-rekisteria-seksuaalirikollisista

 120. Itse meinasin äänestää ensim­mäistä ker­taa vihre­itä kos­ka puo­lus­tan vihre­itä arvoja.

  Sat­tui kuitenkin uutisen otsikko joka meni jotakuinkin näin “Vasem­mis­to jopa vihreämpi kuin vihreät itse”.

  Se sai min­ut hie­man ajat­tele­maan ja tutki­maan miten vihre­itä arvo­ja vihreät toteut­ta­vat käytän­nössä. Nimeno­maan niitä vihre­itä arvo­ja joi­ta itsekin vaalin.

  Järkyt­tävää oli sela­ta kuin­ka vihreys on pois­tunut vihreistä ja muut­tunut pääasi­as­sa sateenkaarien tavoit­telu­un uno­htaen kokon­aan vihrey­den pääarvot.

  Täl­lä löysin ehdokkaan, joka on mielestäni vihreämpi kuin yksikään vihreä. Se ei löy­tynyt edes vasem­mis­toe­hdokkaistakaan vaik­ka hekin näyt­tivät oikeasti vihreäm­miltä kuin vihreät itse.

  Kyl­lä vihrei­den pitää pistää lasit päähän ja muis­tel­la mitä se vihreys on.

  Vihreiltä katosi arvot joi­ta entiset äänestäjät arvos­ti­vat. Siinä suurin syy virhei­den tappioon.

 121. Onnit­te­lut valin­nas­ta. Ilman tätä blo­gia en olisi itsekään äänestänyt vihreitä.

  Hal­li­tuk­ses­sa vihreät ovat kadot­ta­neet omat vahvuutensa. 

  Vihreät on ollut moni­ar­voinen ja jopa hie­man kuri­ton puolue jos­sa on suvait­tu eri­laisetkin ajatuk­set ilman oik-vas ‑akselin rajoitteita.

  Vaikea kuvitel­la takavu­osien vihre­itä määräämässä koul­u­laisille pakol­lisia kasvis- tai muitakaan ruokia. 

  Nykyvihreät on vain vähän kär­jis­tet­tynä saman­mielis­ten kolmikymp­pis­ten aka­teemis­ten helsinkiläis­nais­ten keskusteluk­er­ho jos­sa väärät mielip­i­teet pahek­su­taan kuoliaiksi. 

  Kam­pan­jakin oli huono.

  Vähem­mistö­jen syr­jin­tää voi vas­tus­taa ilman lapsel­lisia naimalakkoja. 

  Ydin­voiman otta­mi­nen vaali­teemak­si oli älytön­tä, kos­ka prag­maatikot vieras­ta­vat tuol­laista yksisilmäisyyt­tä. Entä mik­si ydin­voiman vas­tus­ta­ja äänestäisi vihre­itä? Jot­ta pää­sisitte hal­li­tuk­seen jät­tämään eriävän mielipiteen?

  Takaisin kasvu-uralle pääsette sal­li­mal­la eri­laisetkin mielip­i­teet, ja muis­ta­mal­la että ydin­voimavas­taisu­us ei ole syn­onyy­mi ympäristönsuojelulle.

 122. Saara:

  Täl­laisia [uud­is­tu­misen] tarpei­ta on muitakin kuin perus­suo­ma­lainen halu työn­tää pää pen­saaseen, sulkeu­tua ja jähmettyä.

  Sinä ainakin olet punav­i­her-siiv­en pro­pa­gan­dan sit­ten pure­mat­ta niel­lyt sanavalin­noista päätellen?

  Noh… kyl­lä minäkin näitä per­su­jen taidelin­jauk­sia vähin­täänkin kum­mas­telin. Mut­ta sen sijaan, että kok­isin ne sulkeu­tu­mise­na ja jäh­mettymisenä tai strut­si­maise­na toim­intana, niin näen ne suo­ma­laisu­u­den (toki vähän alkeel­lise­na) puolustuspuheena. 

  Ja sitä tarvi­taan nyt!

 123. Vihreil­lä vaikut­taa ole­van iden­ti­teet­tikri­isi. No jo oli aikakin! Vihreät on edelleenkin nuori puolue, eikä kasvukipu­ja pidä kavahtaa.

  Toiv­ot­tavasti keskustelu puolueessa ja kan­nat­ta­jien kesku­udessa jatkuu ohi tämän pienen vaalipet­tymyk­senkin. Ja ennen kaikkea Osmon edus­ta­mal­la ana­lyyt­tisel­lä ja rehellisyy­teen pyrkiväl­lä tavalla.

  Oma pet­tymyk­seni vihreisi­in johtuu lähin­nä ydin­voimakiel­teisyy­destä. Ei ole real­is­tista kuvitel­la tuulivoimal­la päästävän päästö­tavoit­teeisi­in tahi pyöritet­tävän hyv­in­voin­ti­val­tio­ta as we know it.

 124. Luulen, että Osmon pika-ana­lyysin kaikil­la tek­i­jöil­lä oli oma vaiku­tuk­sen­sa. Niiden pain­oar­vot vain vai­hte­liv­at yksilöittäin.

  (Ympäristö)fundamentalistisimmat kan­nat­ta­jat saat­toi­vat osit­tain äänestää Vasem­mis­toa, osa taas jäi ken­ties koti­in nukkumaan.

  Vähem­män ympäristö­fun­da­men­tal­is­tit ja enem­män lib­er­aal­isu­ut­ta pain­ot­ta­vat saattoivat:
  — vieroksua Vihrei­den vasem­mis­to­laisu­ut­ta (tämä ongel­ma on aiem­minkin ollut hidasteena)
  — vieroksua Vihrei­den har­joit­ta­man poli­ti­ikan käytän­nön konkreet­tisia ilmen­tymiä mm. ener­giavero­jen koro­tuk­sia, omako­ti­a­sumisen vieroksum­ista (case Soininvaara@Östersundom) ja ylipään­sä pakono­maista ihmis­ten pakot­tamista tiivisti kaavoitet­tui­hin kerrostaloihin. 

  Oleel­lista oli tietenkin myös Osmon mainit­se­ma pyrkimys estää Per­su­jen nousua suurim­mak­si, mikä edel­lyt­ti muiden suurimpi­en äänestämistä Vihrei­den sijaan.

  Lisäk­si Vihrei­den kam­pan­ja ontui:
  — lei­jon­akam­pan­ja tun­tui epäuskot­taval­ta ja lapselliselta
  — ydin­voimakysymyk­sen nos­t­a­mi­nen kyn­nyskysymyk­sek­si vaalien alla oli epäuskot­tavaa ja ehkä jopa ärsyttävää
  — ylipään­sä kam­pan­ja vaikut­ti aika nuutuneelta.

  Vaik­ka en Vihre­itä (täl­läkään ker­taa) äänestänyt, niin olin näinkin heikos­ta tulok­ses­ta negati­ivis­es­ti yllättynyt.

 125. Yksi iso tek­i­jä Vihrei­den tap­pios­sa on puolueen ekol­o­gisen ide­al­is­min käytän­nön sovel­lus­ten heikot tulokset.

  Mainit­sit Öster­sun­domin, joka on hyvä esimerk­ki tuos­ta. Vihreät keskit­tyy lähin­nä puis­toaluei­den (ekol­o­gis­ten käytävien) lisäämisen vaa­timuk­si­in, vaik­ka ensin pitäisi miet­tiä miten saa­da alueesta aidosti kestävän kehi­tyk­sen idean mukainen. Nythän siitä tehdään täysin Espoon itäistä kopi­o­ta (= yksi­ty­isautoilu­un perus­tu­va omakoti­taloalue) jota viher­pestään mielet­tömän kalli­il­la ja alueelle täysin sopi­mat­toma­l­la metrol­la. Osmo itse on ollut täysin virkamieskun­nan talu­tus­nuo­ras­sa tässä(kin) asiassa.

  Mon­es­sa muus­sakin asi­akysymyk­sessä vihreys jää näperte­lyk­si ja pahim­mil­laan vain ikävänku­u­loisek­si kaiken vas­tus­tamisek­si, tai sit­ten tulee armot­toman kalli­ik­si veronmaksajille

 126. Ja taas on Osmo päässyt lihapöyti­in. Mitä aiot tehdä, siis mitä ajat­telit saavasi aikaan mei­dän suo­ma­lais­ten hyväk­si? Omat taskuthan on taas paikat­tu muu­ta­mak­si vuodek­si ja sen tiedämme sin­ulle itselle­si riit­tävän val­lan mainiosti.

  1. JP
   En todel­lakaan pyri eduskun­taan rahan takia. Olisi­han voin­ut aina ottaa itsel­leni kansane­dus­ta­jaeläk­keen, jos siitä olisi kyse.

 127. Vihreät menet­tivät äänen­sä pääosin M11 ja Piraateille.

  VIHR ‑21592, PIR+M11 +22644.
  Uusi­maa.. VIHR ‑4773, PIR+M11 +4665
  Helsin­ki. VIHR ‑5587, PIR+M11 +3885
  Varsi­nais VIHR ‑3868, M11+PIR +3003

  Taisi 2/3 men­nä PIR+M11 ja 1/3 PS + MUUT.

  Kasvin kan­nat­ta­jat ovat koos­t­unut pääosin piraateista. Samas­sa piiris­sä oli vielä Kokoomuk­sen oma piraat­ti P.Järvinen. Tämän mon­imutkaisem­paa seli­tys­tä ei taide­ta Kasvin putoamiseen tarvita.

  Arhin­mäen & VAS äänet tuli SKP+KESK+SDP, ei vihreiltä.

 128. Fokuk­sen etsiske­ly oppo­si­tios­sa tekee hyvä… Siitä ei päästä mihinkään, että lehtien sivuil­la puolueen ään­tä käyt­tää hyvin voimakkaasti tämä vasem­mistofem­i­nisti­nen siipi. Samoin ydin­voimas­ta on onnis­tut­tu rak­en­ta­maan giljoti­i­ni, joka laukeaa aina kun ydin­voimapäätök­siä tehdään.

  Myöskään Brax­in “saavu­tuk­sia” ei ole syytä vähätel­lä, vaik­ka ilmeis­es­ti kor­rek­tiu­den nimis­sä jätit sen sanomat­ta. Omas­ta näkökul­mas­tani huo­mat­ta­va osa viime hal­li­tuk­sen vas­ten­mielisim­mistä saavu­tuk­sista menee oikeusmin­is­ter­iön plakkari­in. Sitä on vaikea arvioi­da, mikä osu­us Vihreil­lä tai Brax­il­la niis­sä oli, mut­ta keskusta­lais­maiset kiemurte­lut haas­tat­teluis­sa eivät oikein vaku­ut­ta­neet. Brax keräsi paljon ääniä, mut­ta paljonko karkoitti?

  Noh, tuskin minä Vihre­itä äänestän jatkos­sakaan muuten kuin MEP-vaaleis­sa. Niil­lä ken­til­lä fokus on enem­pi niis­sä asiois­sa, jois­sa olen Vihrei­den kanssa samoil­la linjoilla.

  Niin, ja jos Hal­la-ahos­ta tehdään min­is­ter­iä, oikeis­min­is­terin pesti olisi ihan ehdo­ton. Pääl­lisin puolin kun vaikut­taa, että Hal­la-aho torp­paisi pahim­mat aivopierut alku­un­sa — ne, joi­ta Brax jääräpäis­es­ti ajoi eteenpäin.

 129. Suomen Luon­to ‑lehti julka­isi vähän ennen vaale­ja puoluei­den ver­tailun, jon­ka vasem­mis­toli­it­to voit­ti, taval­laan sat­tumal­ta. Tämä oli häm­men­tävää luet­tavaa, mut­ta tuskin paljon tap­pi­o­ta selittää. 

  Vaal­i­matem­ati­ik­ka ja äänestyspros­ent­ti ovat selkeitä syitä. Muus­ta on vaikeampi sanoa. Satunnaisajatuksia:

  Vihre­itä on huono äänestää protesti­na nyt, puolueen ima­go on jotenkin har­maan­tunut ja arkipäiväistynyt. Kun per­su-ilmiö on kap­inaa maail­man muut­tumista ja val­taapitäviä vas­taan, pään lait­tamista pen­saaseen ja keskit­tymistä välit­tömi­in omi­in etu­i­hin, on selvää kuka on häviäjä. 

  Olisi kiin­nos­tavaa tietää mitä per­susuo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat ajat­tel­e­vat tule­vaisu­ud­es­ta. Usko­vatko he tari­noi­ta globaaleista ympäristöon­gelmista, resurssien rajal­lisu­ud­es­ta, yksilöi­den tuot­tavu­ushaitarin lev­iämis­es­tä, euron kri­i­sistä? Usko­vatko he että näin todel­la on ja reagoi­vat siihen per­in­teisen kon­ser­vati­ivis­es­ti lait­ta­mal­la por­tit kiin­ni ja kaiva­mal­la aseen esi­in? Vai epäilevätkö he että nämä tar­i­nat ovat kek­sit­tyjä, osa eli­itin hui­jaus­ta taval­lista kansaa vas­taan? (Kär­jistin vähän jot­ta olisi ymmär­ret­tävää.) Kumpikin vai­h­toe­hto johtaa samaan reak­tioon, mut­ta ne ovat psykol­o­gis­es­ti eri­laisia, ja vihrei­den rooli on kum­mas­sakin erilainen. 

  Äänestin itse vihre­itä ympäristöpuolueena. Min­ua hiertää vihreis­sä eniten ydin­voima, siis sen vas­tus­t­a­mi­nen, ja toisek­si vasem­mistofem­i­nis­min ima­go, jos­sa tosin on enem­män kysymys ehkä imagos­ta tai ennakkolu­u­loista kuin puolueen sub­stanssista tai siitä että halu­aisin olla eri­tyisen oikeistolainen. 

  Mut­ta kun poli­ti­ikas­sa näyt­tää pop­ulis­mi ole­van tärkeää ja esim. bio­di­ver­si­teetin suo­jelu kun ei tyyp­il­lis­es­ti ole äänestäjil­lä kovin korkeal­la pri­or­i­teetil­la, kom­pro­mis­se­ja on tehtävä jos halu­aa enem­män kan­na­tus­ta. Niitä voi tehdä mon­een eri suuntaan.

 130. Kyl­lä vihrei­den vaal­i­tap­pi­on pääsyy on se, että vihreät oli­vat mukana neljä vuot­ta hal­li­tuk­ses­sa, joka kasat­ti­in pääosin oikeis­to — kon­ser­vati­ivi­ak­selin voimin. Koko hal­li­tus­rin­ta­ma menet­ti kan­na­tus­taan vaaleis­sa roimasti eikä vihrei­den profi­ili poiken­nut mitenkään näkyvästi teh­dyn poli­ti­ikan päälin­jas­ta hallitustyössä.

 131. ”Suurin osa suo­ma­lai­sista ei ymmär­rä, mik­si työtä tekemät­tömille ihmisille pitäisi automaat­tis­es­ti antaa rahaa käteen.”

  Näin yht­enä suo­ma­laise­na sanois­in: sik­si ettei tuo ihmi­nen kuole nälkään/kylmyyteen/tauteihin. Sitä pait­si net­tikeskustelu­jen äärim­mäistä laitaa luku­un otta­mat­ta en ole tuol­laisia mielip­iteitä kuullut.

  t. työtä tekemätön ihmi­nen, jolle annetaan automaat­tis­es­ti rahaa käteen

 132. Muu­ta­ma idea seu­raavia vaale­ja varten.

  Jani Toivolas­ta puheenjohtaja.
  — Vaikut­taa ver­baalis­es­ti riit­tävän kyvykkäältä nykyään puheen­jo­hta­jil­ta vaa­dit­tavi­in 30 sekun­nin puheisiin.
  — Vähen­tää tarvet­ta todis­tel­la pakono­mais­es­ti puolueen homo- ja anti-rasis­mi myönteisyyttä.

  Ei kan­na­ta vas­tus­taa ydin­voimaa vaan kan­nat­takaa vain uusia tapo­ja tuot­taa energiaa.
  Ei kan­na­ta vas­tus­taa tehomaat­alout­ta vaan kan­nus­takaa vain maat­alouden kehit­tämistä luonnonmukaisuuteen…

 133. Zds,

  Miten voi olla uskot­ta­va, jos medi­an perus­teel­la vihrei­den poli­ti­ik­ka vaikut­taa ehdot­tomasti kyl­lä kokoomuk­selle puolueelta. Olen vain joskus käsit­tänyt, että vihreät oli­si­vat vas­tavoima elin­ta­son kil­pa­juok­sulle, mut­ta asia on ilmeis­es­ti toisin?

  Unodin edel­lä onnitel­la Osmoa, joten onnit­te­lut täältä Tam­pereelta! Ihan komea äänisaalis, vaik­ka itse speku­loin mielessäni, että Ode kor­jaisi Stadis­sa yli kymp­pi­ton­nin äänipotin.

 134. “Ydin­voima on vihreille kah­den­su­un­tainen ongelma.”

  Tämä on var­masti tot­ta. Itse näen, että Vihrei­den ydin­voima kan­ta on lähin­nä dog­maat­ti­nen. Toisaal­ta kuitenkin tämä ei ole min­ua estänyt äänestämästä Vihre­itä ennenkään, eikä var­masti ollut syynä lop­pua kohtia alaspäin osoit­ta­neeseen kan­natuk­seen. Ei tämä ollut mikään uusia joka huo­mat­ti­in vas­ta näis­sä vaaleissa.

  Sen sijaan se, että mon­et pitivät Vihre­itä uskot­tavuuten­sa menet­täneenä, kos­ka pysyi Suomen ydin­voima myön­teisim­mässä hal­li­tuk­ses­sa saat­toi vaikut­taa. Uskon, että em. on myös syy siihen mik­si Fukushi­man tapah­tu­mat eivät kanavoituneet Vihrei­den kan­natuk­sek­si tääl­lä kuten Saksassa.

  “Arhin­mä­ki vei Helsingis­sä paljon sel­l­aisia ääniä, jot­ka ennen oli­si­vat tulleet vihreille.”

  Tämäkin pitää paikkansa, mut­ta ainakin itse olen näh­nyt tämän olleen tot­ta jo jonkin aikaa. Var­masti kuitenkin Arhin­mä­ki lisäsi Vasem­mis­toli­iton kan­na­tus­ta juuri nuorem­pi­en silmis­sä. Kuitenkin lop­pu­peleis­sä kum­mankin puoleen kan­na­tus laski.

  ”Vasem­mistofem­i­nistien” maine karkot­ti kokoomuk­seen niitä, jot­ka hor­jui­v­at kokoomuk­sen ja vihrei­den välillä.”

  En näe miten tämäkään olisi mitenkään uusia ase Vihre­itä kohtaan.

  “Perus­suo­ma­lais­ten tor­jun­nas­sa moni luot­ti enem­män suuri­in puolueisi­in kujin vihreisiin.” 

  Var­masti tot­ta, mut­ta toisaal­ta sanois­in että Vihreät itse keskit­tyi liikaa Per­sui­hin. Olisi pitänyt huole­htia siitä omas­ta suorituk­ses­ta. Tämä käytössä ollut strate­gia ehkä enem­mänkin ajoi kan­nat­ta­jia muiden puoluei­den äänestäjik­si, kos­ka Vihre­itä ei nähty uskot­ta­vana vastavoimana.

  “Ympäristöpuolueen leima oli samal­la tavoin kak­sisu­un­tainen. Joidenkin mielestä vihreät ovat liian vähän ja tois­t­en mielestä liian paljon ympäristöpuolue. Plus liian vasem­mis­to- tai oikeistopuolue.”

  Ihmette­len tätä kom­ment­tia sin­ul­ta. Ihan kuin tämä olisi joku uusi oival­lus. Kan­nat­taisi var­maan ihan ensik­si keskit­tyä selkiyt­tämään se oma lin­ja, eikä huole­htia siinä kut­su­taan puoluet­ta Kokoomuk­sen puis­to-osas­tok­si, vai kommareiksi.

  “Huono lop­pukiri Jotain meni vikaan viimeis­inä päiv­inä, sil­lä vaalipäivän tulos oli selvästi vielä huonom­pi kuin ennakkoäänten.”

  Kuvit­telisin, että ns. taval­liselle ihmiselle TV:n vaaliväit­te­lyt ovat se tärkein yksit­täi­nen asia äänestyspäätöstä tehdess, ja tässä oli mielestäni Vihrei­den suurin yksit­täi­nen ongel­ma näis­sä vaaleis­sa. Anni Sin­nemä­ki on yksik­er­tais­es­ti surkea TV-esi­in­tyjä ver­rat­tuna muiden puoluei­den puheen­jo­hta­ji­in. Hän ei tun­nu pystyvän artiku­loimaan selkeästi, ja hänen tök­sähtelevää puhetyyliään on ainakin min­un yksinker­tais­es­ti raskas­ta kuun­nel­la. Ehkä luku­unot­ta­mat­ta aivan ensim­mäistä YLE:n tent­tiä jos­sa hän pääsi kuit­taa­maan Soinille, oli hän mielestäni näkemieni tent­tien heikoin.

  “Uusi Suo­mi-kam­pan­ja”

  Mielestäni tämä idea oli varsin nokkela. Min­ua on aina hie­man har­mit­tanut miten tiet­ty ihmisjoukko on tämän val­takun­nan yhden tärkeim­mistä sym­bol­eista “kaa­pan­nut”. Kuitenkin lähin­nä kuulin muil­ta tästä lähin­nä negati­ivista palautet­ta, eli voi epäil­lä kuin­ka hyvin täl­läi­nen post­mod­erni sym­bol­eil­la leikit­te­ly oikeasti puri.

  “Äänestyspros­ent­ti ja vaalimatematiikka.”

  Tämä var­masti kohteli Vihre­itä kaltoin, siitä ei var­maankaan ole epäi­lyk­sen häivää. Osaisitko muuten sanoa mil­lä toden­näikösyy­del­lä uusi eduskun­ta vahvis­taa vaalilain muutoksen ?

 135. Sin­nemä­ki on eduskun­ta­puoluei­den puheen­jo­hta­jista huonoin TV-esi­in­tyjä. Sukel­luk­sen syy ei ole sen syvällisempi.

 136. Moi Ode.

  Onnea kansane­dus­ta­jan paikasta. 

  Todel­la moni aiem­min Vihre­itä äänestänyt aka­teem­i­nen ystäväni äänesti näis­sä vaaleis­sa Vasem­mis­toli­it­toa. Yhdek­si suurim­mista syistä mainit­tin nk. Lex Soininvaara. 

  Lex Soin­in­vaara katkaisi sosi­aalises­sa medi­as­sa “kamelin­selän”. Laki herät­ti voimakkai­ta reak­tioi­ta, ja suuri enem­mistö koki, että Vihreät ovat heikoimpia vas­taan. Vaik­ka omas­sa blo­gis­sasi selvi­titkin lain muu­ta sisältöä ja syitä siihen, mik­si toimeen­tu­lotuen leikkauk­si­in päädyt­ti­in, ei kyseinen infor­maa­tio eden­nyt laa­jan yleisön korvi­in. Myöskään Outi eikä kukaan muukaan Vihreä osan­nut vas­ta­ta sosi­aalises­sa medi­as­sa syn­tyneeseen aku­ut­ti­in tiedon tarpeeseen. Sen sijaan Hesarin link­ki asiantun­ti­joiden tyy­tymät­tömyy­teen lev­isi kulo­valkean tavoin värit­täen kuvaa Vihreistä “jot­ka eivät välitä”.

 137. Pimeän puolen paha keis­ari, apuri­naan Helsin­gin piirin maa­han­muut­ta­javas­tainen Darth Vad­er, ovat otta­neet val­lan. Hyvien jedi­en riv­it on löy­ty, ja jäl­jelle jääneet ajet­tu maan­pakoon oppo­si­tioon. Vain Jyr­ki-boyn johta­ma kap­inal­lis­laivas­to sin­nit­telee pahaa vas­taan. Epi­do­di IV: New Hope, neljän vuo­den päästä. 

  Mun mielestä Vihrei­den kan­nat­tais aika lail­la muut­taa lin­jaa ja pro­filoitua real­is­tisen tiedepuolueen suun­taan. Pitäis vähen­tää aat­tei­ta, ide­olo­giaa, ja uskon­nol­lisia vas­tus­tamis­lin­jo­ja. Mei­dän nuorten koulutet­tu­jen miesten kesku­udessa on paljon Kokoomuk­sen ja Vihrei­den välil­lä heilu­via, jot­ka haluis äänestää monia vihrei­den arvo­ja, mut­ta eivät halua antaa ään­tään ympäristöjärjestöhömpötykselle. 

  Toi suvait­se­vaisu­us/lib­er­aali-sana on se suurin paradok­si. Pahin­ta on juurikin se noista ydin­voimaa uskon­nol­lis­es­ti vas­tus­tavista fem­i­nis­teistä välit­tyvä ylim­ielisyys myös meitä maltil­lisia ihmisiä kohtaan, jos ollaan yhtään mis­tään hei­dän ide­olo­gias­taan eri mieltä. Se karkoit­taa mei­dät. Tapa hol­ho­ta, sanel­la ja moral­isoi­da, vaikka­pa kasvis­ruoan puoles­ta nau­dan­li­haa vas­taan oman ide­olo­gian poh­jal­ta on raivostuttavaa. 

  Vihreät tarvit­see lisää insinööre­jä, ympäristöalan koulu­tuk­sen saanei­ta ja ekonome­ja ratko­maan oikeasti ilmas­ton­muu­tok­sen ja ener­giantuotan­non haastei­ta. Kai­vataan ratkaisu­ja (joiden kek­simi­nen ei todel­lakaan ole help­poa), ei epämääräisiä viit­tauk­sia bioen­er­giaan ja innovaatioihin. 

  Ympäristön­suo­jelun pitäisi kum­mu­ta ihmi­sistä, jot­ka käy vaelta­mas­sa, mökkeilemässä, maaseu­tu­matkoil­la, ja jot­ka siltä poh­jal­ta arvostaa Suomen luon­toa, eikä Kallion cityvihrei­den jär­jestöak­tivis­mista. Raitio­vaunuy­hteyk­sien ja pyörätei­den ulot­tuvil­la asu­vien Vihrei­den pitäis ymmärtää parem­min myös pien­ten paikkakun­tien ei-niin-help­po­ja eli­nolo­ja, eikä vaan pro­filoitua Kepun viholliseks. 

  Voisiko maa­han­muut­to- ja turk­istarhauskysymyk­sis­sä olla keskustel­e­vampi eikä niin total­i­taari­nen? Voiko hakea kom­pro­mis­sir­atkaisu­ja ennem­min kuin rasis­misyytök­siä tai täyskiel­to­ja turkistarhaukseen?

  Ylim­ielisyy­den viimeinen pis­ara oli kun Sin­nemä­ki ilmoit­ti Fukushi­man jäl­keen hymyssä suin oman ydin­voimakan­tansa. Ja sit­ten vielä fem­i­nis­tipuolueen johta­ja alen­tuu hake­maan ääniä tis­seil­lä, ei tsi­is­us sentään…

 138. Voiko­han tosi­aan olla kyse mies-nais-akselista? Onko Vihreil­lä yhtään ns. “oikeaa” miestä eturivis­sä? Mieleen tule­vat varsin andr­o­gyynit Soin­in­vaara, Tynkky­nen ja Haav­is­to. Jos heitä ver­taa vaik­ka katu-uskot­tavaan, vähän machoon Arhin­mä­keen, ero on melkoinen. Arhin­mäkeä voivat äänestää myös ne, jot­ka vielä halu­a­vat äänestää per­in­teisem­pää jämäkkää miestä nais­ten tai fem­i­nis­timi­esten sijaan.

  Täl­läisiä äänestäjiä uskoisin etenkin Helsin­gin lähiöistä ja duunarei­den joukos­ta löytyvän.

 139. Veli-Markus Tapio
  On myös monia mui­ta vihrei­den poli­it­tisia lin­jauk­sia, joi­ta suurin osa suo­ma­lai­sista ei ymmär­rä. He eivät ymmär­rä, että otta­mal­la vaa­likam­pan­jan tun­nuk­sek­si tavaramerkki­in asso­sioitu­van sana­parin Vihreät tais­te­liv­at juuri ”kansan” vapaus­pi­irin puoles­ta yksit­täisen yri­tyk­sen monop­o­lia vastaan. 

  Vihreät taas eivät tai­da ymmärtää, että suomen lei­jona “sivar­i­ho­mo­jen” puolueen tun­nuk­se­na on nyt vain he****n huono idea ihan riip­pumat­ta siitä, mikä se alku­peräi­nen idea oli. 

  Sivar­it, totaa­likieltäy­ty­jat, fem­i­nis­tit ja homot ei var­masti äänestä suomen lei­jo­nan perus­teel­la ja ne jot­ka siitä sym­bol­ista vähänkin välit­tävät, repivät peli­housun­sa kun se vede­tään noin härskisti mukaan poli­it­tiseen toimintaan.

 140. Vihrei­den vaal­i­tap­pio ei min­ulle ainakaan tul­lut suure­na yllä­tyk­senä. Olen aina äänestänyt vihre­itä mut­ta täl­lä ker­taa mietin vakavasti muu­ta­man päivän myös mui­ta vai­h­toe­hto­ja. Päädyin kuitenkin lop­ul­ta pysymään puolueelle uskol­lise­na. Luulisin että meitä oli muitakin jot­ka täl­lä ker­taa epäröivät äänestyk­sen kanssa ja osa pää­tyi sit­ten vai­h­ta­maan puoluet­ta. Muu­tamia syitä epäröintiin:

  1) Läpinäkyvä vaalitemp­puilu ydin­voiman kanssa. En kan­na­ta ydin­voimaa mut­ta täl­lä ker­taa vaikut­ti lähin­nä tyylit­tömältä vaal­i­tak­tikoin­nil­ta heti Japanin onnet­to­muu­den jälkeen.

  2) Liial­lisuuk­si­in menevä vouhkaami­nen homo­jen oikeuk­sista. Kan­natan sukupuo­lineu­traalia avi­o­li­it­toa ja olen itse asi­as­sa homo mut­ta tämänkin sinäl­lään tärkeän kansalaisoikeuskyskmysken voisi hoitaa asial­lisem­min. Siis tue­taan vakaasti yhtäläisä oikeuk­sia kaikille, tehdään lakialoite ja kun saadaan enem­mistö, äänestään laki läpi, mut­tei sor­ru­ta turhaan Jeesustelu­un. “Naimalakko” vaikut­ti lähin­nä koomiselta höpere­htimiseltä ja lähin­nä huvitti/ärsytti. Ja jos se ärsytti/huvitti homoakin niin kuin­ka paljon se ärsyt­ti mui­ta? Älkää siis pilatko hyvää asi­aa yli-innokkudella.

  3) Het­ken kävi myös mielessä että äänestämäl­lä jotain “suur­ta” voisi parem­min vaikut­taa päämin­is­terin val­in­taan ja Perssuo­ma­lais­ten nousun patoamiseen.

 141. Osmo hurskaana:

  Olisi­han voin­ut aina ottaa itsel­leni kansane­dus­ta­jaeläk­keen, jos siitä olisi kyse.

  Kai nyt kansane­dus­ta­jankin eläke sen­tään on piemem­pi kuin palkka?

  Mut­ta et men­nyt rahan takia, se voi olla tot­ta. Sen sijaan menit val­lan takia, mut­ta lai­hak­si tun­tuu jäävän lopputulos. 

  Riv­iedus­ta­ja pienpuolueessa!

 142. “”Vasem­mistofem­i­nistien” maine karkot­ti kokoomuk­seen niitä, jot­ka hor­jui­v­at kokoomuk­sen ja vihrei­den välil­lä. — Tässä ei ole kyse vasem­mis­to­laisu­u­den pelosta.”

  Ei niin, vaan sanan toisen puoliskon. Tietys­tikään fem­i­nis­mi ei vielä itsessään ole pahas­ta, ja tuskin löy­tyy mon­taa poten­ti­aal­ista vihrei­den äänestäjää, joka vas­tus­taa sukupuoli­tasa-arvoa siinä mielessä minä _monet_ fem­i­nis­tit sen näkevät. Vihreistä löy­tyy kuitenkin myös näitä kovem­man kali­iberin fem­i­nis­te­jä kuten Laasa­nen kär­jistäen blo­gis­saan huo­maut­taa: http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69579-ovatko-vihreat-naiset-telaketjufeministeja

  esim. Puoskarin totea­mus kun ei todel­lakaan kuu­losta kovin fak­tapo­h­jaiselta tai tasa-arvoa edis­tävältä: “Sisäl­löl­lis­es­ti vihrei­den pitäisi näen­näisen sukupuo­lineu­traal­i­u­den sijaan pyrk­iä tietois­es­ti purka­maan yhteiskun­nan patri­arkaal­isia rak­en­tei­ta. Tasa-arvo ei ole todel­lakaan toteu­tunut edes Suomes­sa. Sukupuoles­ta johtu­va palkkasyr­jin­tä ja lasikat­toilmiö sekä väki­val­ta ovat edelleen nais­ten arkipäivää.”

 143. Tämä lib­er­aali meinasi jät­tää äänestämät­tä vihre­itä oikeusmin­is­terin tekemis­ten vuoksi. 

  Mik­si muutin mieleni.

  a) Uskoin, että täl­lä vaa­likaudel­la vihreät olisi parem­pi kuin edellisenä.

  b) Uskoin, että vihreil­lä olisi ollut mah­dol­lisu­us pudot­taa viimeinen per­su (tai kepu) pois tässä vaalipiirissä.

  Nyt on vaikea arvioi­da, mihin suun­taan vihreät menevät.

 144. ”Epäpätevä alisuo­ri­u­tu­ja”, tote­si­vat min­ulle jotkut yläas­teen eri­ty­isop­pi­laat, joiden avus­ta­jana ja sään­nöl­lisenä sijaisopet­ta­jana jonkin aikaa työsken­telin. ”No tuo­hon vaatii ter­api­aa sekä pätevää moni­ammatil­lista verkos­toy­hteistyötä”, sanoisi kuka tahansa pätevä vihreä psykolo­gi tai jonkin muun alan vihreä asiantuntija. 

  Tois­sa vaaleis­sa eli Euroop­pa-vaaleis­sa äänestin Vihrei­den ehdokas­ta. Äänestäni oli se ei-toiv­ot­tu, joskaan ei-odot­tam­a­ton seu­raus­vaiku­tus. että Hei­di Hau­ta­la pääsi pois tästä koirankakka­maas­ta. Jos näin ei olisi käynyt, eili­nen vaal­i­t­u­loskin olisi voin­ut olla Vihreille suo­si­ol­lisem­pi. Joskus kahdek­san, tai oliko se 10 vuot­ta sit­ten, Osmo Soin­in­vaaran suurin huoli vaaleis­sa oli se, että joku oli vaal­imökissä polt­tanut jotakin, mitä ei saisi polt­taa. Tuo henkilö siir­tyi lehti­ti­eto­jen mukaan Sak­saan, Sak­sas­sa saa polt­taa mitä halu­aa, kun­han kat­soo mis­sä polt­taa. Sak­sas­sa Vihreät saa­vat 24–36 pros­entin kannatuksen. 

  Kausaal­isuhde: Jos Vihreät Suomes­sa oli­si­vat salli­neet vähän laa­jem­man elämän ja kri­it­tisyy­den kir­jon, ml. monikult­tuurisu­uskri­ti­ik­ki, se ei olisi kanavoitunut Perus­suo­ma­laisille siten kuin tapah­tui 17.4.2011.

 145. Onnit­te­lut! Eduskun­ta Osmol­la on parem­pi kuin ilman. 

  Tap­pio tuli kun puolue suh­tau­tui ylim­ielis­es­ti sekä vas­tus­ta­ji­in­sa että kan­nat­ta­ji­in­sa. Kaik­ki olen­nainen on san­ot­tu tässä ketjus­sa. Oma­l­ta kohdal­tani allekir­joi­tan molem­pi­en tiedemiesten lausunnot.

 146. Itse asi­as­sa syn­tyi kak­si SDP:tä:Miesten ja naisten.
  SDP:ssä on edus­ta­ji­na 26 miestä ja 16 miestä ja Per­suil­la 11 naista ja 28 miestä.

  Ja tule­van hal­li­tuk­sen värikin on jo ratkaistu: Sinipunaniskahallitus

 147. Aika pitkälti tämä keskustelu on vahvis­tanut Osmon ana­lyysin: vihreät ovat liian oikeal­la ja liian vasem­mal­la; vihreät ovat liian ydin­voimamyön­teisiä ja liian ydin­voimakri­it­tisiä; vihrei­den mielip­i­teet ovat liian tiukko­ja ja ne karkoit­ta­vat äänestäjiä, mut­ta vihrei­den kan­nat ovat liian epämääräisiä, mikä karkoit­taa äänestäjiä jne.

  Mut­ta kyl­lähän se vähän ketut­taa, että 7,2 pros­entin kan­natuk­sel­la saa 5 pros­ent­tia paikoista.

 148. Sin­nemä­ki oli ainakin väärä val­in­ta puolueen puheen­jo­hta­jak­si. Annin artiku­loin­ti ja koko esi­in­tymistyyli on monien mielestä yksinker­tais­es­ti niin ärsyt­tävä, että jo se on karkot­tanut joitain äänestäjiä. Ja vaik­ka se ei aivan ansait­tua ollut, niin Anni piti monien mielis­sä tehokkaasti yllä sitä negati­ivista mieliku­vaa vihreistä telaketjufem­i­nistien puolueena.

 149. Juhani Salo­vaara kiteyt­ti erit­täin hyvin omi­akin ajatuk­siani. Itse äänestin vihre­itä, mut­ta erot puolueen näke­myk­si­in ovat lisään­tyneet viime vuosi­na. Alla omia näke­myk­siäni tämähetkiseen tilanteeseen.

  Ongelmia:

  - Anni Sin­nemä­ki ei ole karis­maat­ti­nen puhu­ja, vaan joudun hän­tä vihrei­den kan­nat­ta­jana häpeämään, kun kat­son hänen sisäl­löltään sinän­sä fik­su­ja puheitaan. Hän on lah­jakas kansane­dus­ta­ja, mut­ta hänestä ei olisi koskaan pitänyt tul­la puheen­jo­hta­jaa, kos­ka puheen­jo­hta­ja esi­in­tyy puolueesta eniten julk­isu­udessa ja vaikut­taa näin puolueen suo­sioon olennaisesti.

  - Osa ns. van­han pol­ven vihreistä ei ole ehkä pysynyt yhteiskun­nan ja tieteen muu­tok­ses­sa ihan mukana (Brax­in näkymät­tömyys min­is­ter­inä ei aut­tanut, ja Hau­ta­lal­ta ja Has­sil­ta tulee välil­lä out­o­ja ajatuk­sia). Tämä voi olla vain fiilis, mut­ta jos muil­lakin on saman­lainen fiilis, se olisi syytä rav­is­tel­la pois. Esim. Hau­ta­lan olisi var­masti hyvä näkyvästi tuomi­ta home­opaat­tiset hoidot, niin siltäkin huhul­ta saataisi­in katkaistua siivet pilaa­mas­ta tiedepuolueen mainetta. 

  - Vaikei­ta asioi­ta kier­rel­lään tai tyr­mätään dog­maat­tis­es­ti ilman kun­non perustei­ta tai keskustelua. Esimerkik­si itseäni ovat turhaut­ta­neet vihrei­den perustelemat­tomat (tai huonos­ti perustel­lut) kan­nan­otot maa­han­muut­toon, ker­jäläisi­in, ker­jäläis­ten majoit­tamiseen ja pakkoruotsiin. 

  - Kaupunki­a­siois­sa men­nään mukaan jär­jet­tömi­in autop­uolueen ratkaisui­hin mukaan, vaik­ka voitaisi­in myös neu­votel­la SDP:n kanssa ja jyrätä parem­mat ratkaisut tilalle. Näkyvim­pänä esimerkkinä on se, että pk-seudul­la voisi jo nyt toimia ja koko ajan laa­jen­tua nopea ja kat­ta­va pikaratikkaverkos­to. Sen sijaan ollaan men­ty Kokoomuk­sen mukaan hyväksymään kallista ja huonoa metroa (ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa pian vielä köysir­ataa ja johd­in­au­to­jakin), jol­la saadaan joukkoli­iken­teen käyt­töo­su­ut­ta alas.

  Ehdo­tuk­siani:

  - Jokaisen vihreän edus­ta­jan (kun­nal­lis­vaal­i­ta­sol­ta eduskun­taan asti) pitäisi akti­ivis­es­ti osal­lis­tua sosi­aalises­sa medi­as­sa, sil­lä siel­lä vihrei­den kan­nat­ta­jista suurin osa liikkuu. Jokaisel­la pitäisi vähin­tään olla oma blo­gi, jos­sa vähin­tään viikot­tain rapor­toi tekemi­sistään tai mielu­um­min kir­joit­taa itselleen tärkeistä asioista kom­ment­te­ja, joi­hin ottaa avoimesti vas­taan paran­nuse­hdo­tuk­sia ja osal­lis­tuu keskustelu­un. Ehdot­tomasti pitäisi vält­tää poli­ti­ikan kieltä ja liial­lista ennakkosen­su­uria. Pyörää ei ole pakko kek­siä uud­estaan – tämä blo­gi on hyvä esimerk­ki mielikuvituksettomille.

  - Puheen­jo­hta­jan vai­h­to. Täl­lä ker­taa ote­taan vaik­ka ulkop­uo­li­nen kon­sult­ti ker­tomaan, kuka esi­in­tyy eduk­seen julk­isu­udessa, jos vihrei­den ydin­poruk­ka on liian sokea sitä itse näkemään.

  - Kaikki­in kan­nan­ot­toi­hin PITÄÄ olla järkipe­rus­teet, jot­ka ker­ro­taan kansan kielel­lä ja joista ollaan valmi­ita keskustelemaan.

  - Vaal­i­main­on­nan on olta­va älykästä ja iskevää. Ydin­voiman (ts. vihrei­den han­kalim­man ja ris­tiri­itaisim­man kysymyk­sen) lait­ta­mi­nen vaal­i­main­ok­seen oli läh­es idioottimaista.

  - Pop­ulis­teille ei pidä nau­raa, vaan heiltä pitää oppia se, mis­sä he ovat parem­pia. Esim. vaaliväit­telyssä posi­ti­ivista huomio­ta voisi­vat saa­da ytimekkäät ja selkeät lauseet, jot­ka suo­raan vas­taa­vat edel­lisen puhu­jan kysymyk­seen tai kommenttiin.

  - Tiedepuolueen ima­go sopii hyvin siihen, että nyky­isin luon­top­uolue = ilmastopuolue.

 150. Fem­i­nis­mi, jon­ka mukaan miesten väitetään kollek­ti­ivis­es­ti ole­van syyl­lisiä nais­ten (väitet­tyyn) huonoon ase­maan tai pahoin­pitelevät yleis­es­ti naisia, on aika yleistä. 

  Se on mielestäni rasis­min rin­nakkaisilmiö. Tarkoi­tan sitä, että fem­i­nis­mi rasis­min tapaan usein vetoaa ihmisille tyyp­il­liseen alhaiseen toiseu­den rak­en­tamiseen. Raken­netaan siis omaa ja oman ryh­män iden­ti­teet­tiä demon­isoimal­la Toista eli ulkoryhmää. 

  Eikä nyt ole kysymys pelkästään siitä, miltä asi­at ulos päin näyt­tävät. Tämä toiseu­den rak­en­t­a­mi­nen on tärkeä osa liik­keen dynami­ikkaa. Use­ampi ex-fem­i­nisti on samaa mieltä eri­lai­sista poli­ti­ikan tutk­i­joista puhumattakaan. 

  Yleen­säkin poli­it­tisen liik­keet hyö­dyn­tävät samaa mekanis­mia. Mut­ta kuten nähti­in vaik­ka SAK:n sika­por­vari­main­ok­ses­ta nousseesta kohus­ta, sitä ei pide­tä kovin hyväksyt­tävänä. VAlkoisen het­eromiehen halvek­sun­ta on oikeas­t­aan ain­oa toiseu­den rak­en­tamisen hyväksyt­ty muoto.

  Ovatko Per­sut ja Vihreät sit­ten tältä osin sis­arpuoluei­ta? Mitat­ti­inko nyt mon­en muun asian ohel­la sitä, kumpaa toiseut­ta on suo­ma­lais­ten kesku­udessa mukavampi inho­ta, miehiä vai tiet­tyjä maahanmuuttajia?

  Vai liioit­te­lenko nyt ihan tolkuttomasti?

 151. Vihre­itä olen äänestänyt ainakin 20 vuot­ta, sik­si että olen näh­nyt puolueessa vas­tavoiman ole­mas­sa ole­valle poli­ti­ikalle ja jotain toivoa asioiden muut­tumis­es­ta parem­paan. Nyt olisi tarvit­tu selkeä repäisy reaal­i­maail­maan ja tähän het­keen eikä mitään liirum laaru­mia että täl­lä vaa­likaudel­la ollaan saatu aikaisek­si sitä ja tätä ja ensi kaudel­la jatke­taan edelleen samaa tah­tia. Tilanne on kuitenkin monel­la mit­tar­il­la hyvin poikkeuk­selli­nen, eikä ns nor­maali vaalil­i­tur­gia paljon nyt läm­mit­tänyt. Itse vai­h­doin puolueen ken­ties lop­ullis­es­ti, syinä lähinnä 

  -veropoli­ti­ik­ka, alvin nos­to, osinkovero­tus, ener­giavero­tuk­sen painotukset

  -Tui­ja Brax­in toim­inta oikeusmin­is­ter­inä, lähin­nä yksi­ty­i­so­maisu­u­den suuri sosial­isoin­ti ja omaisu­u­den suo­jan romut­ta­mi­nen avoli­it­to­lain yhteydessä 

  -suvait­se­mat­to­muus, joka ilmen­tynyt kuten aiem­min mainit­tukin etenkin maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä ja usein myös kaikkea omista mielip­iteistä poikkeavaa kohtaan

 152. Minä olin vaa­likam­pan­jan aikana varsin pet­tynyt siihen, ettei vihreä markki­na­t­alous ollut juuri lainkaan esil­lä. Sen olisi pitänyt olla nykyti­lanteessa ykkösa­sia. Vihreäthän ovat tässä asi­as­sa edel­lä eivätkä vasem­mal­la tai oikeal­la. Nyt vihreät luul­tavasti vuoti äänestäjiä sekä oikeal­la, että vasemmalla. 

  Jos edel­läolemisvi­estiä ei saa­da sel­ven­net­tyä, seu­raavis­sa vaaleis­sa pitänee käytän­nössä vali­ta, halu­aako olla vasem­mis­to- vai oikeistoliberaalipuolue.

 153. Eihän tuos­sa mitään eri­ty­istä pohdiskeltavaa ole.
  Itse kään­nyin vihreistä per­sui­hin 3 vuot­ta sit­ten kun mitä maa­hamuut­topoli­ti­ikkaa helsingis­sä har­joite­taan. Näkyy myös hesalais­ten kun­nal­lisvero­pros­entin nousuna sekä val­tion menoissa.
  Toinen syy on tui­ja brax­in ja muiden dem­lalais­ten suome­lais­vas­taiset toimet koti­maas­sa ja EU:ssa

  En enää ikinä lop­puelämäni aikana tule äänestämään mitään puoluet­ta tai henkilöä joka kan­nat­taa mus­lim­ien maa­han­muut­toa länsimaihin.
  Ei siinä mitään sen kum­mem­paa ayytä ole.

 154. Onnit­te­lut O.S:lle, (vaik­ka olen hänen kanssaan eri mieltä läh­es kaikissa asioissa).

 155. Täältä kaakkois­ra­jal­ta kat­soen vihreät keskit­tyy liikaa pääkaupun­ki seudulle. Tääl­lä maakun­nis­sa on ehdokkai­ta jot­ka eivät osaa olla esil­lä riit­tävästi, eivätkä ilmeis­es­ti saa puolueelta riit­tävää opas­tus­ta tai tukea. Lisäk­si jokaisel­la pikku­paikkakun­nal­la on omat ehdokkaansa jot­ka kil­pail­e­vat keskenään. Ei mil­lään riitä että ehdokas näyt­täy­tyy oman kaupunk­in­sa toril­la teltan edustal­la jaka­mas­sa rihka­maa ja kahvia kuukau­den ennen vaale­ja muu­ta­man kerran.
  Jotain opit­tavaa per­su­jen kam­pan­jas­ta olisi kos­ka sai­vat joka vaalipi­iristä ehdokkai­ta läpi.
  Nyt kun siel­lä pääal­lopaikallakaan ei kam­pan­ja onnis­tunut katas­trofi on valmis.
  Miun mielestä sin­nemä­ki pär­jäsi vaali­ten­teis­sä hyvin, oli vas­tauk­sis­saan selkeä, asialli­nen ja älykäs. Aikaisem­min olen saanut epä­selvem­män kuvan hänen vastauksistaan.
  Onko niin että puolue ei juurikaan pysty pitämään näpeis­sään kam­pan­jaa vaan jokaisel­la paikkakun­nal­la ehdokkaat saa­vat pär­jätä omillaan ?

 156. Ongel­mana ei ole mikään yksit­täi­nen kan­ta, vaan häm­men­nyk­ses­tä johtu­va epälu­ot­ta­mus. Vihreät vas­tus­ta­vat kat­e­goris­es­ti ydin­voimaa, mut­ta hal­li­tuk­ses­sa sit­ten äänestävät kah­den luvan puoles­ta. Vihreät on pienen ihmisen puolel­la kor­po­raa­tiomaail­maa vas­taan, mut­ta vihreä oikeusmin­is­teri päästelee läpi aivan järkyt­täviä lake­ja, välit­tämät­tä lainkaan asiantun­ti­jalausun­noista, vaik­ka nimeno­maan aka­teemis­es­ti pätevä kuva on tästä puolueesta aiem­min ollut. Vasem­mis­tossa vihre­itä ei ole nähty sen jäl­keen, kun Ode pääsi val­lankah­vaan aikoinaan (tosin eipä ole nähty SDP:täkään sen jäl­keen, kun Lip­pos­es­ta tuli pää­je­hu). Kun lupaa yhtä, sit­ten kuitenkin tekee toista ja mumisee jotain epämääräistä ja epäoleel­lista men­nessään, niin eipä siitä jää äänestäjälle kovin posi­ti­ivi­nen mieliku­va. (Ja main­os­toimis­tosop­paria ei sit­ten uusi­ta, eihän?)

  Että jospa tästä läh­tien tek­isitte sen mukaan, mihin san­otte usko­vanne. Tämä oli puolueen alkuaikoina se poh­ja, mille kan­na­tus raken­net­ti­in, ja jon­ka lutraan­tu­misel­la on kan­na­tus menetet­ty. Kepun nyt sen­tään tiede­tään pet­tävän aina, mut­ta vihrei­den pet­tämi­nen oli suuri järkytys.

  1. Vihreät vas­tus­ta­vat kat­e­goris­es­ti ydin­voimaa, mut­ta hal­li­tuk­ses­sa sit­ten äänestävät kah­den luvan puolesta. 

   Mis­tähän täl­lainen kuvitel­ma on peräisin?

 157. Poli­itikot on nyt vai­hdet­tu, mut­ta miten vai­hde­taan kansa, joka äänesti väärin.

  Entä jos vihrei­den arvo­ja ei vaan kan­na­ta kovin moni. Onhan se ikävää. Demokratia.

  Suo­ma­lainen halu­aa riv­i­talon pel­lon laidas­ta, mer­sun ja lam­i­naat­ti­lat­t­ian. Vihreää hänen elämässään ovat ome­nat, joi­ta vaimo syö.

 158. Onnek­si olkoon! Itse en sin­ua äänestänyt, kos­ka pidin läpipääsyäsi var­mana enkä halun­nut, että ääneni menee hörhöille. 

  Mut­ta itse aiheeseen. Tuol­la ylem­pänä joku syyt­ti vihre­itä ylim­ielisyy­destä, bess­er wiss­er ‑asen­teesta jne. Olen samaan mieltä. Tämä ei ole mikään kovin älylli­nen purkaus, mut­ta itseäni ärsyt­tää suun­nat­tomasti eri­tyis­es­ti vihrei­den nais­ten puhetyyli: tämä paapo­va, opet­ta­ja­mainen saar­naami­nen. Has­si, Brax, Hau­ta­la, Sin­nemä­ki, Gutzen­i­na-Richard­son — onko näil­lä kaikil­la sama (huono) esi­in­tymis­val­men­ta­ja vai onko tämä jonkin nais­poli­itikko­ja vaivaa­van nes­teen­nos­ta­tus­geenin aikaansaannosta? 

  Jään uteliaana seu­raa­maan mitä tapah­tuu kokoomuk­sen Lau­ra Rädylle nyt, kun hän tuli val­i­tuk­si eduskun­taan (vai tuliko?). Vielä tois­taisek­si hän pystyy puhu­maan aivan nor­maal­isti, mut­ta vaikut­taa silti vaku­ut­taval­ta ja asiansa osaaval­ta ärsyt­tämät­tä yhtään. Miten mah­taa olla muu­ta­man vuo­den päästä?

 159. O. Soin­in­vaaran ana­lyysi on kelpo. Pari-kolme-neljä asi­aa vain uno­htuu: Sosi­aalipoli­ti­ik­ka viestit­ti­in surkeasti. Uno­hdet­ti­inko se stadis­sa kokon­aan? Stadin nim­i­tyyp­pi­en vetovoima oli liian suuri suh­teessa Hki-Uusi­maa ‑kokon­aisu­u­teen. Uusi­maa jäi vaille toimi­vaa veturia ‑Tui­jan, Jyrkin ja Tim­on työssä vain TB näyt­ti sivus­ta seu­ran­neesta edes hie­man aneemista parem­mal­ta. Tosi­tak­tikoin­ti on sat­un­nainen koti­paikan vai­h­to =8)´. Oikeat tyyp­it oikeille paikoille olisi toimin­ut — osu­va osaami­nen tavoit­teisi­in näh­den uno­h­tui, vmoni kin­gi tyyp­pi taisi vetää lat­tea ja kult­tuuri show­ta tosi­jalka­u­tu­misen sijaan. Ehkä Ode tarkastelee näitä asiantun­te­vam­min kom­men­toidessaan syvem­piä tuntojaan.

 160. Onnit­te­lut val­i­tuk­si tulosta Osmolle, onnek­si edes jotain hyviä uutisia tuos­ta vaali-illasta. 

  Olen nuori sinivihreä mies ja olin ensim­mäistä ker­taa äänioikeutet­tu eduskun­tavaaleis­sa. Ajat­telin puhua omas­ta puolestani niin Osmo saisi yhden anek­dootin lisää 🙂

  Omat äänestys­vai­h­toe­htoni ovat Vihreät ja Kokoomus, teo­ri­as­sa myös Piraatit, joskin ymmär­rän edes keskisu­urien puoluei­den äänestämisen logi­ikan. Yritin löytää lib­er­aalia teknokraat­tia (ihan sama onko elit­isti­nen vai ei), joka uud­is­taisi ennakkolu­u­lot­tomasti val­tion­talout­ta ja vält­täisi älyl­listä epäre­hellisyyt­tä. Suosit­telin Osmoa kavereil­leni ja äänestin myös omas­sa vaalipi­iris­säni (Häme) vihreää ajatuk­se­na Osmon ja ns. järkivihrei­den tukem­i­nen, vaik­ka vaalipi­iri­ni vihreäl­lä ykköse­hdokkaal­la olikin aika eri­lainen arvomaailma.

  Itsel­leni ehkä epäi­lyt­täv­in­tä vihreis­sä paikallis­es­ti oli liialli­nen SDP:n mukailu talous- ja sosi­aalipoli­ti­ikas­sa. Myös kat­e­gori­nen ei ydin­voimalle oudok­sut­ti, itsel­leni ydin­voima on vain yksi pieni aihe muiden joukos­sa. Yleisem­min pidän kestävää kehi­tys­tä, vihreää talout­ta ja osia slow growth-ajat­telus­takin tärkeinä. Tämän suh­teen vihrei­den ehdokkaiden viesti Hämeessä ei mielestäni ollut tarpeek­si selkeä. Piraatit nos­ti­vat mielestäni parem­min esi­in kansalaisoikeudet ja miesten tasa-arvon ja he kam­pan­joi­vat tässä nimeno­maan vihre­itä ja Brax­ia vastaan(!). 

  Näk­isin mielel­läni vihrei­den liikku­van sinivihreään suun­taan, mut­ta kuten osa aikaisem­mista kom­men­toi­jista, en tiedä onko help­poa voit­taa edem­män ääniä oikeal­ta kuin vasem­mal­ta. Nykyisessä (vasem­malle pain­ot­tuneessa) kah­den kär­jen tak­ti­ikas­sa on riskinä ettei miel­lytä oikein ketään. Ehkä keskus­tan rom­ah­duk­sen myötä yksi toivonkip­inä voisi olla kil­pailu “per­ifer­ian” lib­er­aalien ja uud­is­ta­jien äänistä, ruot­sis­sa­han Keskus­ta on puolueena paljon pienempi. 

  PS. Olisi­pa hienoa nähdä Osmo vihrei­den puheenjohtajana!

 161. Kuten Juhis jo sanoi, liial­lisuuk­si­in menevä vouhkaami­nen homo­jen oikeuk­sista on var­maan ollut yksi vikaan men­nyt asia. Eli on liikaa keski­tyt­ty vähem­mistö­jen asioi­hin, ihan naimalakkoilu­un asti. Vaik­ka tämä on tärkeä asia, se ei ole keskiver­toäänestäjälle kovinkaan ensisi­jainen point­ti. Vikaan meni myös liialli­nen monikult­tuurisu­usihkuilu, suvait­se­vaisu­us-sanan vil­jelem­i­nen ja fem­i­nis­min korost­a­mi­nen. Nämä alkoi­vat liial­lisu­udessaan ärsyt­tää itseänikin, vaik­ka oonkin varsin suvait­se­va, avoin­mieli­nen ja kan­sain­välisyyt­tä kan­nat­ta­va nainen. En mä ainakaan äänestä ketään eduskun­taan suvait­se­maan ja monikult­tuureile­maan, vaan kyl­lä siel­lä sopis ihan töitäkin tehdä 🙂

 162. Anteek­si? Syy oli siis:
  — ydinvoimassa
  — Arhinmäessä
  — Vasemmistoliitossa
  — feministeissä
  — Perussuomalaisissa
  — vaalimatematiikassa…

  Eikö olisi rehellisem­pää tode­ta, että vika oli Vihreis­sä itsessään?

  Mikään Soin­in­vaaran mainit­semista syistä ei edes juuri liity niihin syi­hin mik­si pelkästään omas­sa tut­tava­pi­iris­säni (lähin­nä aka­teemisia helsinkiläisiä) vähin­tään tois­takym­men­tä ihmistä pois­tui Vihrei­den äänestäjien joukos­ta. Lisäk­si tak­sia ajaes­sani olen kuul­lut takapenkiltä yhtä ja samaa laulua oikeas­t­aan koko vaalikauden.

  Kri­ti­ik­ki tiivistyy aika hyvin muu­ta­maan perusa­jatuk­seen. En väitä että ajatuk­set ovat absolu­ut­tista tot­ta, mut­ta jos vaal­i­tap­pi­on syitä analysoidaan, mielestäni vähin­tään mieliku­vata­sol­la Vihreät kaa­tui näi­hin syi­hin: (omas­ta mielestäni myös fak­tata­sol­la väit­teet ovat kohtu­ullisen hyvin perusteltavissa)

  — Moraalisen selkäran­gan puute vaalirahoituskysymyksessä
  — liika oikeis­to­laisu­us tai vai­h­toe­htois­es­ti kyvyt­tömyys ymmärtää veropoli­ti­ikan kokonaisvaikutuksia
  — yleinen kyvyt­tömyys ajaa omia päämääriä
  — Tui­ja Brax­in näkymät­tömyys (ainakin valtakunnantasolla)

  Alla pidem­min.

  — Selkäran­gat­to­muus vaali­ra­hoi­tuskysymyk­sessä. Jotkut sanovat että täl­lä ostet­ti­in vaiku­tus­val­taa hal­li­tuk­sen sisäl­lä, mut­ta ratkaisuna se oli silti moraa­li­nen maha­lasku. (Lisäk­si kun hal­li­tus­taival meni muutenkin penkin alle, voidaan jälkikä­teen tode­ta että tämä arvo myyti­in liian hal­val­la). Vähin­tään itsel­leni on ollut tärkeää, että Vihreät on yrit­tänyt toimia aidon ja avoimen demokra­t­ian suun­nan­näyt­täjänä. Tätä peri­aatet­ta ei voi myy­dä kuin ker­ran, ja näyt­tää siltä ettei sen myymi­nen edes juuri kir­pais­sut. (Vaali­ra­hail­moi­tusten tekem­i­nen oli mielestäni puh­taasti kos­meet­ti­nen ratkaisu, sil­lä eihän kukaan Vihrei­den rahoituk­sen perään muutenkaan juuri kysellyt.)

  “Kaik­ki tietävät” nyt, että Vihreille avoin demokra­tia on vain yksi peli­nap­pu­la, kun poli­ti­ikkaa tehdään, tai parem­minkin poli­it­ti­nen kep­pi­hevo­nen, ei mikään oikea perusar­vo. Lisäk­si on todet­ta­va että riemuit­sem­i­nen “vaali­ra­hoi­tus­lain uud­is­tuk­ses­ta” oli niin surulli­nen vit­si että se itsessään riit­täisi lyt­täämään Vihrei­den hal­li­tuskau­den. On olta­va real­is­te­ja kom­menteis­saan, ja myön­net­tävä että uud­is­tus oli täysi tor­so, jon­ka merk­i­tyk­set­tömyys voiti­in nähdä jo etukä­teen. (Vaaleis­sa­han vaali­ra­hail­moituk­sil­la oli korkein­taan negati­ivi­nen kor­re­laa­tio vaal­imen­estyk­sen kanssa.)

  — Liika oikeis­to­laisu­us tai puusilmäisyys verokysymyk­sis­sä alkaa olla todel­li­nen rasite. En ole vielä yhtäkään vihrei­den äänestäjää tavan­nut, joka valit­taisi Vihrei­den vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta, en työssä enkä vapaa-ajal­la. Sen sijaan por­var­il­liselle ver­ou­ud­is­tuk­selle annet­tu viher­pe­su aiheut­ti todel­la paljon pahaa ver­ta. Tulo­erot repey­tyvät, köy­hyys lisään­tyy, kulu­tusvero­jen noustes­sa elinkus­tan­nuk­set karkaa­vat jo pieni­palkkaisten työssäkäyvienkin ulot­tumat­tomi­in, mut­ta Vihreät lauloi­vat koko vaa­likau­den samaa laulua siitä kuin­ka hienoa ja mah­tavaa veropoli­ti­ikkaa tässä on tehty. Vaikea tietää ovatko Vihreät todel­la niin naive­ja että kuvit­te­liv­at että “Vihreä ver­ou­ud­is­tus” on oikeasti todel­lisu­ut­ta, mut­ta tyh­myys tai välin­pitämät­tömyys tulo­eroista ovat kumpikin anteek­sianta­mat­to­mia puutteita. 

  Ympäristö on tärkeä arvo, mut­ta niin on myös yhteiskun­nalli­nen oikeu­den­mukaisu­us, eikä suomeen tule ketään ulko­maista maail­man­paran­ta­jaa kor­jaa­maan vihreän por­var­i­hal­li­tuk­sen jälkiä.

  Talouskysymyk­si­in Vihreät eivät tun­nu osaa­van sanoa muu­ta kuin “perus­tu­lo” ja “kulu­tuk­sen vero­tus”. Huo­mat­takoon muuten että vaik­ka luen uskol­lis­es­ti talouteeni tule­vaa Vihreää lankaa, jos jou­tu­isin perustele­maan perus­tu­loa, kuu­lostaisin toden­näköis­es­ti Arhin­mäeltä. Vasem­mis­toli­iton muo­toile­m­ana sama asia kuu­lostaa tavoitet­tavis­sa ole­val­ta ja hark­i­t­ul­ta, kun Vihrei­den muo­toilu tun­tuu kau­ni­il­ta mut­ta kaukaiselta ide­al­is­mil­ta. (Ei tarvinne arva­ta mitä puoluet­ta äänestin.)

  — Vaikeam­min perustelta­va mut­ta hyvin yleinen näke­mys on, että Vihreät ovat poli­it­tis­es­ti taita­mat­to­mia. Julk­isu­udessa puhutaan kun pitäisi olla hil­jaa ja ollaan hil­jaa kun pitäisi puhua. Kun kaup­po­ja tehdään, ei saa­da tarpeek­si vasti­neek­si, ja lop­ul­ta se vähäkin osoit­tau­tuu koke­neem­pi­en tek­i­jöi­den vedätykseksi.

  Tämä tietysti liit­tyy siihen että hal­li­tuskau­den aikaansaan­nok­set näyt­tävät Vihreän äänestäjän näkökul­mas­ta todel­la heikoil­ta. Tasa-arvokysymyk­sis­sä ei tapah­tunut mitään, ympäristöa­siois­sa otet­tin korkein­taan taka­pakkia (pl. autover­ou­ud­is­tus, ja sekin nyt on kyl­lä tosi kyseenalaista oliko ihan oikeasti se nyt tärkein paik­ka mis­tä vero­ja piti taas alen­taa), ja no, avoimes­ta demokra­ti­as­ta tässä tulikin jo puhuttua. 

  — Tui­ja Brax­in epäon­nis­tu­mi­nen. Olen aikanaan harkin­nut Brax­in äänestämistäkin jos­sain vaaleis­sa, tuskin tämän hal­li­tuskau­den jäl­keen. Otta­mat­ta lainkaan kan­taa siihen miten hän mah­dol­lis­es­ti pär­jäsi tehtävässään min­is­terin ton­til­la, pienessä puolueessa jokaisen min­is­terin on olta­va valmi­ita toim­i­maan myös julk­isu­udessa. Brax­ista jäi kuvak­si se, että hän pysyi hil­jaa siihen asti kunnes oli ihan pakko sanoa jotain, ja kun jotain san­ot­ti­in, vedot­ti­in tule­vi­in komi­teoihin, miet­intöi­hin ja lakialoit­teisi­in joista sit­ten ehkä joskus myöhem­min tuli jotain tai ei. Har­val­la vaa­likaudel­la on ollut näin paljon mah­dol­lisuuk­sia oikeusmin­is­ter­ille olla järkevästi julk­isu­udessa, mut­ta tilaisuuk­sia ei käytetty. 

  Samaa kri­ti­ikkiä voi jos­sain määrin soveltaa myös Sin­nemä­keen, min­is­ter­inä mitäänsanomaton.

  Min­is­ter­it eivät ole virkamiehiä, vaan poli­itikko­ja. Ihmiset eivät äänestä virkamiehiä, vaan ihmisiä joista syn­tyy kuva, että he pystyvät aja­maan niitä asioi­ta joi­ta äänestäjät pitävät tärkeinä. Tui­ja Braxi­in pitkälti henkilöi­tyi kuva Vihreistä hal­li­tuk­sen “kilt­tinä tyt­tönä”, joka tekee niin kuin toiset sanoo. Luotet­ta­va, nät­ti käsiala, ei suu­tu eikä ole tiel­lä, kysyt­täessä kan­nat­taa kaikkia hyviä asioi­ta ja vas­tus­taa kaikkea pahaa. 

  — Mitä Soin­in­vaaraan itseen­sä tulee (ja pyy­dän nyt anteek­si etukä­teen kie­lenkäyt­töä, mut­ta toivon että setä Soin­in­vaara ymmärtää että tarkoi­tan antaa palautet­ta poli­it­ti­sista sig­naaleista puolueelle, jon­ka toivoisin (mut­ta en usko) ter­ve­htyvän. En muuten kir­joit­taisi näin tääl­lä.) Min­ulle Soin­in­vaara edus­taa tunkkaista savupi­ip­pua­jan jäärää, jon­ka kaivami­nen naf­tali­in­ista oli vain osoi­tus siitä, ettei Vihreil­lä ollut sen enem­pää tuor­e­i­ta ideoita kuin tuoret­ta voimaakaan tar­jol­la näi­hin vaaleihin.

  — Sin­nemä­ki puheen­jo­hta­jana ei ole sen enem­pää vahvu­us kuin rasite, mut­ta mielestäni hän per­son­oi hyvin sen minkä mon­et näkevät Vihreis­sä ongel­mana. (En muista muuten kenenkään kom­men­toi­neen Sin­nemäkeä vaalien alla, mitä voita­neen pitää ongel­mana.) “Maitokahvi­sukupol­ven ään­i­torvi” kyl­lä epäilemät­tä ihan vil­pit­tömästi halu­aa kaikille kaikkea hyvää, mut­ta kun todel­lisu­u­teen tul­laan, niin hänen sukupol­ven­sa Vihreät ovat liian hyväo­saisia (tosin tyyp­il­liseen aka­teemis­ten kaupunki­lais­ten tapaan eivät tätä edes itse tajua) ja liian kilt­te­jä ajaak­seen kenenkään asi­aa kovin tosis­saan. (Edes omaansa, kuten yliopis­tou­ud­is­tuk­sen kohdalla.)

  Ei syn­ny oikeut­ta ilman taistelua. 

  Eivät Vihrei­den arvot näitä vaale­ja hävin­neet, vaan Vihreät itse.

 163. Useim­mille äänestäjille äänestyspäätös perus­tuu hyvin yleis­lu­on­teiseen mieliku­vaan ehdokkaista ja puolueista. Vihre­itä äänestetään hyv­inä aikoina, ei sil­loin kun näköpi­iris­sä on epä­var­muut­ta. Pahoina aikoina pelas­tus­ta haetaan tuke­vista kes­ki-ikäi­sistä miehistä, kuten kävi myös 1995 vaalissa.

 164. Imagokam­pan­ja meni pieleen. 

  Kokoomus hif­fas neljä vuot­ta sit­ten, että vas­takkainaset­telun aika on ohi. Demar­it pyörit­ti telkkaris­sa main­os­ta öky­por­varista sikaile­mas­sa ruokapöy­dän ääressä ja kuinkas kävikään? 

  Tänä vuon­na imagokamp­pis per­son­oin­ti­in kokkareis­sa Jyr­ki-boyn ympärille: tyyp­pi puhut­telee puheen­jo­hta­jia etu­nimeltä, vetelee yläfem­mo­ja vas­sarei­den kanssa, nyökyt­telee oike­as­sa paikas­sa ja on muutenkin niin lutunen, että tekis oikeen mieli rutis­taa. Ja kuinkas kävikään?

  Noh, mitä tekee vihreät? “Päävi­hol­lisemme on per­sut, hyökkäykseen!”

  Ja kuinkas kävikään.

 165. Alek­si kirjoitti:
  “Juuri puheta­van vuok­si nuoren pol­ven kaupunki­lais­ten on niin help­po samas­tua Anniin.”

  Öh? Olen 30 vuo­tias aka­teem­i­nen vihre­itä äänestänyt kaupunki­lainen ja Sin­nemä­ki on kyl­lä puolue­jo­hta­jista se viimeinen johon voisin samais­tua. Ja var­maan viimeinen jon­ka kut­su­isin lounaalle. Pidin Cron­ber­gistä mut­ta Sin­nemäkeä en ole koskaan sulattanut.

  Halu­aisin että Sin­nemä­ki lähtisi vaik­ka sinne Ital­i­aan luen­noimaan eläin­ten oikeuk­sista ja nais­ten eurosta. Ja jät­täisi puheen­jo­hta­jan nui­jan Jyr­ki Kasville.

  Ja halu­aisin että Vihreät olisi oikeasti se Suomen lib­er­aalein, aka­teemisin ja avoimin puolue.

 166. Vihreät ovat täysin uno­hta­neet luon­non­suo­jelun, ja lisäk­si toteut­ta­vat mui­ta aat­teitaan suo­ras­taan päin­vas­taisel­la taval­la kuin niiden oikea toteut­ta­mi­nen vaatisi:

  1) Ilmas­to­muu­tos.
  Hiilikuor­maa on keven­net­tävä, ja nopeasti. Sen lisäk­si fos­si­il­isia (tai uusi­u­tu­via) polt­toainei­ta käyt­tävät voimalat aiheut­ta­vat maail­mas­sa luke­mat­to­mia sairas­tu­misia (mm. hen­gi­ty­selin­ten syövät) vuosittain.

  Ratkaisu on ydin­voima, joka on myös paljon turvallisempaa/terveellisempää — paljon vähem­män sairas­tu­misia, myös syöpi­en osalta. (Suhde lie­nee karkeasti noin yhden suhde miljoon­aan ydin­voiman eduksi).

  Vihreät kuitenkin vas­tus­ta­vat ydinvoimaa.

  2) Rasis­mi ja syr­jin­tä. Kaik­ki ihmis­ten eri­ar­voiseen ase­maan aset­ta­mi­nen omi­naisuuk­sien­sa, esimerkik­si rodun, sukupuolen, sek­suaalisen suun­tau­tu­misen, jne. takia on syr­jin­tää (rodun tapauk­ses­sa rasismia).

  Vihreät pyrkii nimeno­maan aset­ta­maan ihmiset eri­ar­voiseen ase­maan syn­nynäis­ten omi­naisuuk­sien­sa perus­teel­la — rasisti­nen ja syr­jivä puolue, siis. (Esim kiintiöt).

  3) Turk­istarhaus. Turkik­set ovat se alku­peräi­nen ja ekol­o­gisin vaatekap­pale. Suo­ras­taan ihmisen laji­tyyp­illi­nen asuste. Niiden takia ei tarvitse pumpa­ta maas­ta öljyä, jos­ta tehdään keinokuitu­ja, jot­ka lop­ul­ta pää­tyvät val­tameri­in tukah­dut­ta­maan muun muo­visaas­teen mukana val­tamerten ekosysteemin.

  Turkik­set ovat kestäviä, jopa vuosimkym­me­nien ajan. Pieni hiilin­ielu siis nekin, taval­laan. Ja jos turkis hylätään luon­toon, se katoaa nopeasti, sil­lä se on 100% orgaa­ni­nen tuote, jon­ka hyön­teiset ja pieneliöt hajot­ta­vat innol­la. Jol­loin se on hiilineutraali.

  Vihreät tot­takai vas­tus­ta­vat tätä ekol­o­gista, tur­val­lista ja luon­nol­lista vaihtoehtoa.

  4) Väestönkasvu. Luon­to kär­sii hillit­tömän väestönkasvun takia. Mon­et alueet Afrikas­sa ovat aavikoituneet liias­ta kulu­tuk­ses­ta ja väkimäärästä siihen pis­teeseen, että ne ovat muut­tumas­sa elinkelvot­tomik­si, niin ihmisille kuin luonnollekin.

  Väestönkasvua ei voi saa­da kuri­in sil­lä että ylimääräi­nen väestö siir­retään alueille, jot­ka se mah­tuu vielä täyt­tämään. Ongel­ma vain pahe­nee siitä. Alku­peräisel­lä alueel­la liikakan­soi­tus jatkuu entisen­laise­na samaan aikaan.

  Vaik­ka tätähän vihreät nimeno­maan ajaa tavoitteenaan.

  Oikea ratkaisu olisi väestönkasvun pysäyt­tämi­nen paikallisil­la toimil­la — käytän­nössä onnis­tui jo Kiinassa.

  5) Vihreät esit­tää aja­vansa sek­suaalivähem­mistö­jen oikeuk­sia, ja lib­er­aalia maal­lista yhteiskun­taa — ja samaan aikaan kuitenkin koros­tuneesti suvait­see, ellei jopa ihaile, tätä tiet­tyä fun­da­men­tal­is­tista äärikon­ser­vati­ivista uskontoa/ideologiaa, jon­ka _virallisten oppien_ mukaan mm. homot ja ateis­tit on teloitet­ta­va…? (Ei, en tarkoi­ta perus­suo­ma­laisia tässä. Arvaa uudestaan.)

 167. Suuri ongel­ma näis­sä vaaleis­sa oli epä­selvä lin­ja. Ain­oak­si yhdis­täväk­si tek­i­jäk­si vihrei­den sisäl­lä jää lib­er­al­is­tisu­us ja ympäristöasi­at. (Oikeis­to — vasem­mis­to akselil­la Suomeen mah­tu­isi kak­sikin vihreää puoluetta).

  Lib­er­al­is­mi ja ympäristöasi­at taasen ovat Vihreille niin tut­tu­ja ja itses­tään­selviä asioi­ta, että vaali­teemat ja keskustelu on siir­ret­ty näi­den asioiden äärilaitaan. 

  Täl­laiselle yksinker­taiselle ihmiselle kuten minä, kan­nat­taa ensin ajaa läpi esim: samaa sukupuol­ta ole­vien sisäi­nen adop­tio ja sit­ten vas­ta tasa-arvoinen ase­ma. Ensin maa­han­muut­ta­jien kotout­tamis­su­un­nitel­ma — sit­ten vas­ta kiin­tiöi­den nos­to jne.

  Mielestäni Vihreät jät­tivät myös käyt­tämät­tä hyviä isku­paikko­ja, joi­ta tois­t­en munauk­set toi­vat. Vaali­ra­ha­sotku­ja olisi voin­ut pöl­läyt­tää parikin ker­taa ennen vaale­ja. Per­su­is­sa taas on niin mon­ta pöl­löä mielipi­det­tä ihan abortista ja kaupunki­lais­ten ase­mas­ta (tulon­si­ir­roista) alka­en, että kan­nat­taako sotaan käy­dä esim pakolaisasioilla. 

  Päämin­is­terivaali vie tietysti osan äänistä kun pelätään sitä “pahempaa” vai­h­toe­htoa. Täy­tyy silti sanoa, että puolueen puheen­jo­hta­jan pitää pystyä parem­paan argu­men­toin­ti­in tele­vi­sios­sa. Pj:n on pakko olla mas­so­jen liikut­ta­ja eikä vain sub­stanssiosaa­ja. Selvä puhe ja tah­don ilmauk­set eivät ole sitä paljon vieroksut­tua pop­ulis­mia. Kyl­lä vaali­ten­tit hävit­ti­in aika pahasti jos ihan objek­ti­ivis­es­ti katsotaan.

 168. >Eli­na: Riv­iedus­ta­ja pienpuolueessa!

  Tun­nen itseni tyh­mäk­si, kos­ka äänestin taas pienen maan pien­puolueen riviehdokasta.

  Joskus oli sem­moista kuin “poli­it­ti­nen ide­olo­gia”. Se oli aja­tus siitä, että jotkut arvot, usko­muk­set ja tavoit­teet asete­taan välit­tömän hyö­dyn edelle. Ajat ovat muut­tuneet. Vaalien tulos ratkeaa paris­sa tv-väit­te­lyn jäl­keen “ihan fiil­ispo­h­jal­ta”. Idols!

  Erosin vihreistä, mut­ta äänestin vihre­itä. En koskaan toipunut puolueo­hjel­malu­on­nok­ses­ta ja syksy­i­sistä keskustelunavauksista.

 169. @JP

  vas­tauk­se­na: En todel­lakaan pyri eduskun­taan rahan takia. Olisi­han voin­ut aina ottaa itsel­leni kansane­dus­ta­jaeläk­keen, jos siitä olisi kyse.

  Jep. Ihmette­len kanssa näitä, jot­ka näkevät kaiken rahan kaut­ta. OS nyt kuitenkin on halut­tua ja mak­set­tua tavaraa monel­la sek­to­ril­la. Komi­teois­sa, selvi­tys­miehenä, skribent­tinä yms. yms., ja ihan oikeutetusti.

  En usko, että OS:llä on pikku­ra­has­ta puutet­ta. Jotkut ihmiset kek­si­sivät var­maan, että rahan­puute ajaisi Björn Wahlroosin (aina pakkoes­imerk­ki, eikö sen vois jo jät­tää rauhaan, pli­is!), Erkon, Her­lin­in, Sauli Niin­istön ja muut rikkaat kansanedustajaehdokkaiksi.

  @Elina

  > Kai nyt kansane­dus­ta­jankin eläke sen­tään on piemem­pi kuin palkka?

  En muuten olisi siitä ihan var­ma. Mon­et asi­at riip­puu siitä, mihin aikaan ja minkälainen palk­ka oli, sil­lä indek­siko­ro­tuk­set ja jotkut oudot asi­at tekevät jois­tain (kyl­läkin har­voista) eläkkeistä usko­mat­toman suuria. Tämän olen saanut ihan ensi käden tietona.

  > Mut­ta et men­nyt rahan takia, se voi olla totta.

  Mik­sei olisi? Mikä syy sin­ul­la on uskoa, ettei näin olisi?

  Eipä täl­lä oma­l­la kir­joituk­sel­la nyt muu­ta sisältöä ollut, vaan ain­oas­taan se, että ajatelkaa nyt hiukan analyyttisesti.

 170. Virhei­den lis­taan voisi lisätä poli­it­tisen taitamattomuuden. 

  Moni vasem­man laidan vihreä aset­tui lähtökuop­pi­in jo por­var­i­hal­li­tuk­sen syn­tyessä. Hal­li­tuk­seen meno ei ollut virhe, mut­ta vihrei­den hoita­mat salkut eivät todel­lakaan tuoneet gloo­ri­aa puolueelle: 

  Brax­in oikeusmin­sis­ter­iön läpi ajet­ti­in muu­ta­ma ei-niin-lib­er­aali laki. Voi toki olla, että vaali­ra­haskan­daali työl­listi oikeusmin­is­ter­iötäkin, ja vei huomio­ta sel­l­aisil­ta asioil­ta, joi­ta oli ajatel­tu ajet­taviksi, mut­ta mikä sit­ten oli vaali­ra­haskan­daalin lop­pusal­do vihrei­den laaris­sa? Muu­ta­ma poli­it­ti­nen kyynär­pää olisi voin­ut poikia läjän ääniä, vaik­ka hal­li­tuskump­pan­it eivät olisi enää iltak­oulun kilt­tinä tyt­tönä pitäneetkään.

  Työmin­is­terin posti on per­in­teisen epäki­itolli­nen. Etenkin, jos taloudel­lisia vaikeuk­sia ilme­nee. Voi olla, että Vihreät todel­la halu­si­vat tämän(kin) postin, voi olla, että se syötet­ti­in heille väk­isin. Jos siis lähde­tään siitä, että työmin­is­ter­iä on mah­dol­lista pitää elinkeino­min­is­terin lieas­sa. Lop­putule­m­ana — ei niin hyvin pelat­tu tämäkään pallo.

  Entäpä ympäristömin­is­terin salkku? Sehän ei ole paina­va, joten tar­joa­mal­la mah­dol­lisu­ut­ta “oikean” poli­ti­ikan tekemiseen oli var­maankin houkut­tel­e­va. Ja jos näin ajatelti­in, se toisaal­ta pal­jas­taa jotakin ympäristöaat­teen ont­toud­es­ta. Samal­la hal­li­tuskump­paneille tar­jou­tui mah­dol­lisu­us vihertää Vihrei­den avus­tuk­sel­la ilman pelkoa ympäristöa­sioiden yliko­ros­tu­mis­es­ta hal­li­tuskump­panei­ta häir­it­sevälle tasolle. Keskus­tan tapauk­ses­sa tämä viher­rys sit­ten home­h­tui käsi­in, mut­ta se on toinen juttu.

  Hyvien ihmis­ten sijaan muu­ta­ma häikäilemät­tömän taita­va poli­itikko olisi aut­tanut Vihre­itä koko lail­la. Näin, vaik­ka asioista neu­vot­telem­i­nen onkin vas­tu­ullista ja kunnioitettavaa. 

  Onnea oppo­si­tioon. Toiv­ot­tavasti sieltä löy­tyy tuoreut­ta ja ratio­naal­ista ide­al­is­mia, sekä sitä focus­ta. Ja lisäk­si — toiv­ot­tavsti löy­tyy myös tar­moa oppo­si­tiop­uolueen kansane­dus­ta­jana puur­tamiseen. Kos­ka kovaa työtä tässä kai­vataan, etenkin niiltä joil­ta ammat­ti­taitoa löytyy.

 171. Itse ihmette­len syytök­siä Vihrei­den elit­ismistä. Kyl­lä Suomeen tarvi­taan ihan rehelli­nen elit­is­tipuolue, joka uskaltaa olla “kansan” mielipi­det­tä vas­taan niis­sä asiois­sa, jois­sa “kansa” yksinker­tais­es­ti on väärässä.

  Tiedepuolue on oikein hyvä alku. Pitää var­maan itsekin liit­tyä siihen.

  Itse kaipaisin myös todel­lista kaupunki­lais­puoluet­ta. Kaupungeis­sa ratkaistaan niin tule­vaisu­u­den ympäristö- kuin talousongel­matkin. Samoin kaupunkei­hin keskit­tyy syr­jäy­tyneet. Nyt “SMP” on maaseu­tupoli­it­ti­sine lin­jauksi­neen täysin ilman vas­tus­tus­ta. Yksikään puolue ei yhdessäkään tele­vi­sioidus­sa väit­telyssä ottanut mei­dän kaupunki­lais­ten etua ajaakseen.

 172. Että sem­moset vaalit. Vihreät käytän­nössä murskat­ti­in Per­su­jen, Vasem­mis­toli­iton ja Kokoomuk­sen tahol­ta. Jäl­jelle jäivät savua­vat oppo­si­tio­rau­niot, jois­sa elon­jääneet kamp­pail­e­vat seu­raavas­ta puheen­jo­hta­jan paikasta. 

  Veikkaan, että Sinnemäki/Laturin lin­ja tulee ole­maan his­to­ri­aa ja jonkun prag­maat­tisem­man (Soin­in­vaara, Haav­is­to tms.) vuoro on seuraavaksi.

 173. Kaik­ki oleelli­nen on jo nois­sa aiem­mis­sa kom­menteis­sa san­ot­tu, mut­ta vahvis­tan­pa oma­l­ta osaltani, että äänen vei tötöi­ly yksi­ty­isyy­den­suo­ja-asiois­sa, yleinen “kiel­letään väärät mielipiteet”-henkisyys, ja — hyvin suure­na ja merkit­tävänä — dog­maat­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen ydinvoimaan.

  Huomiona: väitän, että ver­rat­tuna edel­lisi­in vaalei­hin, vihre­itä toden­näköis­es­ti äänestävien kesku­udessa tietoisu­us sekä ydin­voiman haitoista että hyödy­istä — etenkin ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tus­tamises­sa — on kas­vanut hur­jasti. Tästä ker­too jotain jo se, että ydin­voimaa käsit­tele­vien blo­gien määrä on paisunut viimeisen parin vuo­den aikana, ja niiden luk­i­jamäärät ovat nousus­sa; oma, jouluku­us­sa 2010 aloitet­tu blogi­ni on saanut jo yli 50 000 kävi­jää. (Joista tosin suurin osa tuli Fukushi­man vuoksi.)

  Kos­ka uskon todis­tei­den osoit­ta­van, että ydin­voima on haitois­taan huoli­mat­ta olen­nainen kom­po­nent­ti ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa, uskon myös, että tämä tietoisu­us tulee lev­iämään. Tässä mielessä Green­pea­cen kan­toi­hin hirt­täy­tymi­nen tulee ole­maan virhe. 

  Lopuk­si, onnea läpipääsys­tä — olisi pitänyt tul­la onnit­tele­maan jo vaali­valvo­jai­sis­sa, mut­ta käy tämä näinkin. Vaik­ka Kasvin tip­pumi­nen har­mit­taakin, olen hyvin tyy­tyväi­nen, että kaik­ista ehdokkaista juuri sinä pääsit läpi.

 174. Tuo­ma­sO:

  Kaupunki­a­siois­sa men­nään mukaan jär­jet­tömi­in autop­uolueen ratkaisui­hin mukaan, vaik­ka voitaisi­in myös neu­votel­la SDP:n kanssa ja jyrätä parem­mat ratkaisut tilalle. Näkyvim­pänä esimerkkinä on se, että pk-seudul­la voisi jo nyt toimia ja koko ajan laa­jen­tua nopea ja kat­ta­va pikaratikkaverkos­to. Sen sijaan ollaan men­ty Kokoomuk­sen mukaan hyväksymään kallista ja huonoa metroa (ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa pian vielä köysir­ataa ja johd­in­au­to­jakin), jol­la saadaan joukkoli­iken­teen käyt­töo­su­ut­ta alas.

  Kun nyt asi­as­ta jotain ymmär­rän, metrokios­ki on kyl­lä per­in­teis­es­ti ollut demarei­den lääni­tys, ei sinän­sä ettei puolueesta löy­ty­isi ratikoillekin ymmär­rystä. Poli­it­ti­nen puoli tässä on se että osa vasem­mis­tos­ta ajat­telee niin että tulon­jaon kannal­ta on parem­pi tehdä kan­nat­ta­mat­to­mi­akin investoin­te­ja, kos­ka näin saadaan hal­vat lipun­hin­nat varmis­tet­tua. Ikäänkuin sub­ven­toidaan etukä­teen. Vihreät ovat min­un koke­muk­sen mukaan vähem­män rajoit­tunei­ta, ongel­ma on (ollut) lähin­nä se että kun Vihreät kan­nat­taa joukkoli­iken­net­tä, niin he todel­lakin kan­nat­ta­vat mitä tahansa joukkoli­iken­net­tä. Mut­ta tämä on muut­tunut parem­paan suuntaan.

 175. Valitet­tavasti naiset eivät näytä saa­van yhtä helpol­la uskot­tavu­ut­ta johta­jana kuin miehet.

  Sanois­in että vika on niis­sä nai­sis­sa, jot­ka johta­jik­si jostain syys­tä pää­tyvät. Heis­sä ei vain ole johta­ju­ut­ta. vrt. esim. Kiviniemi

  Olen nyt jostain syys­tä mis­san­nut Sin­nemäen tissikuvan/farkkumainoksen. Löy­tyykö linkkiä, että näk­isi kuin­ka paha se on?

 176. Vaalit on helpom­pi voit­taa karis­maat­tisen henkilön johdol­la kuin asi­apo­h­jais­es­ti. Mod­er­nia ver­sio­ta Linko­las­ta odotellessa 😉

 177. Samuli Lin­tu­la:

  vihreät ovat liian oikeal­la ja liian vasem­mal­la; vihreät ovat liian ydin­voimamyön­teisiä ja liian ydin­voimakri­it­tisiä; vihrei­den mielip­i­teet ovat liian tiukko­ja ja ne karkoit­ta­vat äänestäjiä, mut­ta vihrei­den kan­nat ovat liian epämääräisiä, mikä karkoit­taa äänestäjiä 

  Minus­ta nämä ovat nimeno­maan etu­ja. Ote­taan oikeal­ta se mikä on hyödyl­listä ja vasem­mal­ta se mikä sil­lä suun­nal­la fik­sul­ta vaikut­taa. Ollaan ydin­voimamyön­teisiä tai ‑kri­it­tisiä riip­puen mihin suun­taan asi­a­pe­rus­teet osoit­ta­vat. Porukkaan mah­tuu tiukkakan­taista väkeä ja myös mielip­iteiltään epä­varmem­paa porukkaa niinkuin muut­tuvas­sa ja mon­imutkaises­sa maail­mas­sa oikein onkin. Lib­er­aali, avoin, jous­ta­va ja keskustel­e­va. Ei hirt­täy­dy dogmeihin.

 178. Olen samaa mieltä kuin aiem­pi kir­joit­ta­ja sanan RASISMI käytössä keskustelus­sa. Jos oikeasti ole­mas­sa ole­va ongel­mas­ta keskustelu sivu­ute­taan sanom­al­la RASISMI/RASISTI niin kyse­hän on fanaat­tisu­ud­es­ta joka pahim­mil­laan johtaa total­i­taariseen val­tioon kuten nat­siSak­sa. Enkä tarkoite­ta tässä mitään ulko­maalais­vas­taisu­ut­ta vaan ihan oikeista ongelmista puhu­mista. Maa­han­muut­ta­jan voivat voi­da huonos­ti ja voivat tehdä enem­män rikok­sia tai maa­han­muut­to­jär­jestelmää käytetään hyväk­si. Mut­ta ongel­mat kiel­letään kafka­mais­es­ti: ongel­maa ei ole vaan ongel­ma on RASISMI. Ei nor­maali suo­ma­lainen kestä täm­möistä keskuste­lu­tyyliä vaan äänestää Perus­suo­ma­laisia. Vihre­it­tein tap­pi­on syynä on siis fanaat­tisu­us! Ratkaisu olisi ollut ihmis­ten mielip­i­teen kuun­telu ja nor­maali asia-argumentointi.

 179. Näin toista vuot­ta sit­ten kauas maalle muut­ta­neelle stadi­laiselle tuli jonk­in­moi­se­na yllä­tyk­senä miten täy­del­lisen port­tikiel­lon vihreät ovat täkäläiseen mielipi­dekir­joon hankkineet.

  Edes nuoret ja älykkäät eivät voisi vahin­gos­sakaan kuvitel­la lip­saut­ta­vansa vihre­itä myötäile­viä mielip­iteitä. Tulok­se­na tässäkin kun­nas­sa huima puolen pros­entin äänisaalis!

  Uskoak­seni suurin syy tähän on kaupunkilib­er­aalien asenne, jon­ka mukaan maa- ja met­sä­talous on suur­in­pia saas­tut­ta­ji­amme ja “maalaiset” tästä syys­tä vihrei­den tavoit­tei­den suuria vihollisia.

  Asenne on yhtä oikea kuin hom­ma-foo­ru­mi­lais­ten asenne maa­han­muut­ta­ji­in. Tääl­lä todel­la panos­te­taan luon­non­suo­jelu­un, luon­non mon­i­naisu­u­den huomioimiseen ja menet­te­ly­tapo­jen uusimiseen. Eivät tietenkään kaik­ki, mut­ta suurin osa. Ja koko kansan­ryh­män leimaami­nen “mätien ome­nien” perus­teel­la on juuri sitä hom­ma-porukan toim­intaa, jolle on ihan oma sivistyssanakin.

  Kuitenkin tääl­lä olisi melkoinen kan­nat­ta­japo­ten­ti­aali, jol­la olisi merkit­tävä vaiku­tus ehdokasaset­telun saamises­sa oikeasti val­takun­nal­lisek­si. Tarvit­taisi­in vain aitoa dialo­gia, edis­tysaskel­ten tun­nus­tamista ja par­jausasen­teesta luopumista.

  Ehkä tarvit­taisi­in myös selvän pesäero “eläinsuojelu”-fundamentalisteihin. Tääl­lä kun kaik­ki pitävät mm. minkkien luon­toon laskemista sekä eläin­rääkkäyk­senä että uhanalais­ten lajien (minkkien saali­iden) tuhoamise­na. Ihan aiheesta.

  Maa- ja met­sä­taloudessa mon­et yksit­täiset ihmiset tekevät isom­pia ekoteko­ja kuin mihin kaupunki­lainen vihreä ikinä pystyy. Nykyisel­lä halveer­aus­meiningillä he eivät kuitenkaan tule koskaan kan­nat­ta­maan vihreitä.

  PS. Oma­l­la kohdal­lani iso turn off oli tuo vaalil­o­go ja ‑slo­gan­pelleily. Päävi­estik­si tuli :“Kun ei meil­lä ollut enää omia ajatuk­sia niin nap­at­ti­in tämä.”

 180. Olen häm­mästänyt, kun huo­maan tässä keskustelus­sa mon­en tuoneen esi­in ydin­voimaa kan­nat­ta­van mielip­i­teen ja sit­ten vielä kut­su­vat itseään vihreiksi!

  Mitä vihreältä sit­ten voisi mielestäni edel­lyt­tää? Vihreä edus­ta­ja ei saisi mielestäni pro­filoitua ainakaan liiak­si kulu­tusy­hteiskun­taa suo­si­vana kansalaise­na, kos­ka muuten saat­taa uskot­tavu­us hie­man kärsiä. 

  Oikean vihreän tun­tee siitä, että hän viet­tää pääsään­töis­es­ti melko askeet­tista elämää tai sit­ten oikea vihreä tun­tee vähin­täänkin syyl­lisyyt­tä viet­tämästään kulu­tushys­te­ri­as­taan. Kulu­tushys­te­ri­al­la tarkoi­tan uut­ta katu­maas­turia, yli 300 neliön sähköläm­mitet­tyä pirt­tiä Nur­mi­järvel­lä tai jos­sain sen tapaises­sa paikas­sa, made in Kiina valmis­te­tu­il­la elek­tron­i­ikkatuot­teil­la käytävää varusteluk­il­paa kavere­i­ta vas­taan jne.

  Ydin­voiman lisärak­en­t­a­mi­nen puolestaan suosii ker­skaku­lu­tus­ta, jon­ka vuok­si se ei ole kestävän kehi­tyk­sen mukaista politiikkaa.

 181. Kun keskustelus­sa pomp­pasi pari ker­taa Öster­sun­dom, niin san­o­taan nyt miltä se minus­ta näyt­tää seu­ran­neena ja vähän osal­lis­tuneaankin. Ja sil­lä varauk­sel­la että tämä on pitkäti speku­laa­tio­ta kos­ka koko hom­ma on niin hirveä seka­sotku, jos siitä jotain puoluet­ta halu­aa syyt­tää niin ter­veisiä voi kyl­lä lähet­tää Helsin­gin kokoomuk­seen, enkä nyt heitäkään kauheasti syytä.

  Yleisem­min, koko pro­jek­ti on ollut läh­es kaikille osal­lis­tuneille trau­maat­ti­nen, siis poli­ti­ikoille, virkamiehille, akti­iveille, jne. Lähdet­tin hirveäl­lä innol­la ja jälkikä­teen ajatellen hul­luil­la tavoit­teil­la tekemään uut­ta kaupungi­nosaa. Uno­h­tui vaan että se on kaukana, siel­lä on luon­non­suo­jelu­aluei­ta, asioista pitäisi päät­tää kol­men kaupun­gin kesken, ja val­ti­ol­lakin on rooli (VR), resursse­ja suun­nit­telu­un on hyvin rajal­lis­es­ti… Joukkoli­ikenepuolel­la alue vaatisi etäisyy­destä johtuen poikkeuk­sel­lisen huolel­lista suun­nit­telua sekä liiken­nejär­jeste­ly­ille että niitä tuke­van kaa­van, toisaal­ta taas jot­ta saisi kaupunkia ja sen mas­si­ivisen määrän asukkai­ta pitää raapia joka iki­nen neliö raken­nat­tavak­si joka ei tue mitään liiken­ner­atkaisua, metro taas vaatisi ker­rostalolähiöt asemille mitä ei sitäkään halu­ta tehdä, ja sit­ten on vielä ne luon­non­suo­jelu­alueet, motarien melu­alueet, jne. sekä komitea­su­un­nit­telu päälle.

 182. Vihrei­den tap­pio on ansait­tu, kuinkas muuten?

  - Ydin­voimako­hel­lus vei nyky­isiä äänestäjiänne
  — Kalo­ri­laskel­mat ja pul­lo­jenkeruu edus­ta­vat mon­elle Vihreää sosi­aalipoli­ti­ikkaa. Kovin prag­maat­tis­ta­han se siis on…
  — Samoin kuin Oden esi­in­tymi­nen Sata-komite­as­sa. Se vaikut­ti usein pelkältä hyökkäyk­seltä AY-liiket­tä vas­taan. OS:n turhau­mien ja demari-antipa­tioiden purkami­nen ja syyt­te­ly pois. Suo­ma­lainen ei näet vas­tus­ta mitään niin paljon kuin vas­tus­tamista. Ja saat­taa joku kuu­lua liit­toonkin. Ihan tosi!
  — Kansalais­palk­ka nähdään hai­hat­telu­na. Niin kan­natet­tavia piirteitä siinä onkin.
  — Brax nähdään poli­isi­na, joka ei edus­ta yleisiä vapausihanteita.
  — Ylim­ielisyys, joka ilmeni monel­la tasol­la: ehdokkaiden ja puolueväen nenän­nyr­pis­te­lynä, besservis­seröintinä ja ties minä. Olette fik­su­ja, mikäs siinä. Me emme mut­ta meil­lä oli se ääni.
  — Naisa­s­ia Uber Alles. Vihrei­den viesti­in ja pyrkimyk­si­in näh­den vas­takkaista tietoa esimerkik­si sama­palkkaisu­ud­es­ta on paljonkin liik­keel­lä. Naisen 80 sent­ti­in ei usko­ta. Entäs per­heväki­val­ta, tuo fen­imis­min lujin lin­nake? Naiset ovat jo yhtä pahik­sia kuin miehet, ker­too tutkimus. Tai ter­vey­serot tai miesten työt­tömyys. Vihreiltä ei miehiä kohtaan edes säälin sanaa. Turha syyt­tää mitään per­suäi­jäi­lyä mis­tään. Teil­lä ei ole miehille mitään. No joo, itu­ja ja raejuustoa.
  — Logo- ja Uusi Suo­mi-härveli. Jäi sel­l­ainen maku, että vihreät yrit­tävät vetää tyyli­in “Hei, ne on idioot­te­ja, annetaan niille se kuvas­to ja slo­gan, joka idiootei­hin puree.”
  — Annin main­osesi­in­tymi­nen ja Pho­to­shop-tem­put ker­toi­vat myös samas­ta. “Annetaan niille ää***lle sek­siä ja silmän­ruokaa, tsih tsih!” Aivan todel­la, vaik­ka ihmisen tietomäärä olisi pieni, ei hän ole väistämät­tä tyh­mä eikä etenkään loukkaan­tu­ma­ton rautakanki.
  — Puolueenne on mieliku­vis­sa kaikki­aan hah­mo­ton (kuten per­sut), taak­sepäinkatso­va (Koi­järvi men jo…), ilman mitää draivia tai jos sal­lit “munaa”. Nais­ten kiukut­telu ei ole sitä edes naisille. On ihan sama, kuin­ka kovaa van­hapi­ika kiikaa, niin sanoak­seni. Gay-asia ei ole mikään jut­tu, vaik­ka luulette. Maal­la on samaa sukupuol­ta ole­via maa­jus­si­pare­ja, eivätkä he herätä sen isom­paa supa­tus­ta. Ihmiset ovat kuiten sal­livia. Mut­ta te annat­te ymmärtää, etteivät ole mut­ta me olemme ja alka­kaas, jun­tit, sietää homo­ja. Ja kukaan ei ole isom­min heitä syr­jinyt vaik­ka sor­to on mielestänne rak­en­teel­lista, kauheaa ja vaik­ka mitä. Homot eivät niin paljon kaipaa apuanne kuin luulette eivätkä het­erot sormenheristystänne.
  Var­maan kiukut­taa, kun nuo kak­si ryh­mää voivat puhua keskenään ilman simultannitulkkaustanne.
  — Ette lainkaan käsitä, kuin­ka syviä antipa­tioi­ta ihmisil­lä on kohtaanne. Mut­ta nehän ovat olleet teille “väärien ihmis­ten” kau­naisu­ut­ta. Ihmiset miet­tivät keskustelu­pal­stoil­la, kum­mas­ta iloi­ta ene­mem­män, Keskus­tan vai Vihrei­den tappiosta.

 183. Onnit­te­lut valinnasta.

  Vas­tauk­sia otsikon kysymyk­seen, vaik­ka onhan noi­ta jo tul­lut aiem­minkin yllä:

  1. Fem­i­nis­mi = nais­ten etujärjestöpuolue
  2. Tui­ja Brax­in toim­inta oikeusmin­is­ter­inä = hänen min­is­terikaut­e­naan sääde­tyt ja hänen aja­mansa total­i­taris­tiset lait
  3. Panu Laturi = asial­lisenkin maa­han­muut­to- ja monikult­tur­is­min kri­ti­ikin leimaami­nen rasismiksi
  4. Maail­ma ensin, EU seu­raavak­si ja Suo­mi viimeisenä.
  5. Kansalaisi­in suh­tau­tu­mi­nen hallintoala­maisi­na ja poikkeav­i­in mielip­iteisi­in suh­tau­tu­mi­nen yleen­säkin. Rumem­min sanoen, Vihreät eivät aja vapaut­ta muus­sa kuin homosek­suaalien parisuhteissa.

 184. Onnit­te­lut edus­ta­japaikas­ta! Mut­ta valit­te­lut puolueen vaal­i­t­u­lok­ses­ta. Olen aina äänestänyt vihre­itä, mut­ta nyt melkein äänestin toista puo­let­ta, kos­ka olen niin pet­tynyt vihrei­den poli­ti­ikkaan. Osmon tul­lessa takaisin lis­toille, päätin antaa ääneni hänelle ja uskoa vihreisi­in vielä kerran.

  Vihrei­den suurin haaste on pro­filoitua arvo­jen­sa mukaises­ti siten, että näitä arvo­ja voivat aidosti olla kan­nat­ta­mas­sa mon­en­laiset kansalaiset ympäri Suomea. Täl­lä het­kel­lä vihre­itä kuvaa mielestäni parhait­en lause: elit­isti­nen ja ham­paa­ton pienen­pi­irin helsinkiläi­nen “lifestyle” puolue. Olisi kiva kan­nat­taa kansan­läheistä ja lujaa koko maan asioi­ta ajavaa puoluet­ta, jol­la ekologi­nen osaami­nen yhdis­tyy onnis­tuneesti talousosaamiseen ja sosiaalipolittiikkaan.

  Liian mon­es­sa asi­as­sa vihreän poli­ti­ikan arvot ja teot ovat olleet ris­tiri­idas­sa keskenään. 

  Tässä ajatuk­sian mitä pitäisi muuttaa:

  Ydin­voimaa on taval­laan vas­tustet­tu, mut­ta ei kuitenkaan kun­nol­la. Ymmär­rän tilanteen, kos­ka itse ole ydin­voimakiel­teinen, mut­ta en vas­tus­ta sitä fanaat­tis­es­ti. Tämä on kuitenkin aivan liian epämääräistä. Halu­aisin, että vihreät määrit­telisivät selkästi ja ymmär­ret­tävästi minkälainen osa ydin­voimal­la on Suomes­sa, kun tavoit­teena on uusi­u­tu­vi­in ener­gia­muo­toi­hin siirtyminen.

  Kulut­tamisen verot­ta­mi­nen, joka tun­tuu kohtu­ut­tomasti pien­i­t­u­loisen jo ennestään vähän kulut­ta­van kukkarossa, mut­ta suh­teessa huo­mat­tavasti vähem­män paljon kulut­ta­van iso­tu­loisen kukkarossa, on epäreilua. Vihreät eivät ole ratkaisseet tätä arvori­s­tiri­itaa oma­l­ta osaltaan. Vaikut­taa lop­ul­ta enem­män kokoomus­laiselta veropoli­iti­ikalta kuin vihreältä. Tämä vie uskot­tavu­ut­ta vihrei­den talousosaamiselta ja antaa vaikutel­man “sätkynukesta”. Toivoisin selkeää kan­nan­ot­toa miten kulu­tus­ta voidaan verot­taa rankaise­mat­ta kaikkein heikom­mas­sa ase­mas­sa olevia.

  Ehdo­tusten kokoskaalas­sa on liian suur­ta hajontaa:

  Liian isoa: Perus­tu­lo on mielestäni liian ide­al­isti­nen. Suomes­sa ei ole niin suur­ta puoluet­ta, joka voisi imago­tap­pi­o­ta kär­simät­tä ehdot­taa noin suur­ta muu­tos­ta. Keskustelu­pal­stal­la aiem­min mainit­tu demarei­den 100e koro­tus perus­tu­loon on real­isti­nen ehdotus. 

  Liian pien­tä: Turk­istarhaus on taas pienen, mut­ta sitäkin äänekkäämpi­en taho­jen tais­telu­a­reena. Mielestäni rit­tää, että vihreät mainit­se­vat vas­tus­ta­vansa turk­istarhaus­ta osana eläin­ten kaltoinko­htelua ja inhmil­lisiä arvo­ja. Sitä ei pidä nos­taa sen suurem­mak­si teemak­si, kos­ka se kos­ket­taa niin pien­tä ryh­mää, mut­ta ärsyt­tää monia, kos­ka siitä on vään­net­ty kät­tä kyl­lästymiseen asti. Se myös antaa nai­ivin vaikutel­man ket­tutyt­tö­jen puolueesta. (Teema oli web sivuil­lanne näkyvästi esil­lä ennen vaaleja). 

  Luo­mutrendis­tä tulee ottaa kaik­ki irti! Suo­mi voisi oikeasti olla luon­no­mukaisen vil­je­lyn aar­reait­ta, jos­ta saataisi­in vien­tiä muualle euroop­paan. Vihreät voisi­vat miet­tiä miten luo­mu­tuotan­non ehto­ja kohtu­ullis­tet­taisi­in maanvil­jeli­jöille ja mil­lä konkreet­tisil­la keinoil­la suo­ma­lais­es­ta luo­mus­ta saataisi­in kil­pailu­valt­ti ulko­maille! Myös onnel­liset luo­mukanat, ‑siat ja ‑lehmät kuu­lu­vat tähän teemaan. Teema yhdis­tää kaupunki­laisia ja maalaisia. Tiedät­tekö mitä luon­non­suo­jelu tarkoit­taa käytän­nössä kotiseu­tu­rakkaille maaseudul­la asuville ihmis­lle? Koit­takaa lähetystyä hei­dän arvo­jaan ymmär­ret­täväl­lä ja nöyräl­lä tavalla. 

  Teemoistanne ovat uno­htuneet nuoret. Eri­tyis­es­ti syr­jäy­tyneet tai syr­jäy­tymisuhan alla ole­vat masen­tuneet ja ahdis­tuneet nuoret. Nuorten asia on paljon medi­as­sa pin­nal­la eikä puolueil­la oikein ole konkreet­tisia ratkaisue­hdo­tuk­sia tähän. Nuorista ovat myös huolis­saan mon­et van­hem­mat ja iso­van­hem­mat. Antakaa heillekin mah­dol­lisu­us äänestää puoluet­ta, joka oikeasti on nuorten asial­la. Kannabik­sen merk­i­tyk­sen vähät­te­ly on virhe. Syr­jäy­tymi­nen ja päi­h­teet kulke­vat usein käsikädessä ja kannabis on eri­tyis­es­ti hyvin nuorten kohdal­la askel kohti kovem­pia huumei­ta. Lisäk­si sen on todet­tu suurenta­van psykoosien riskiä ja lisävään passiivisuutta.

  Vihrei­den arvot ovat kuitenkin lähim­pänä omi­ani. Uskon, että tämä vaal­i­tap­pio tekee vihrei­den poli­ti­ikalle hyvää. Vihre­itä tarvi­taan nyt näinä per­suaikoina enem­män kuin ehkä koskaan ennen!

 185. Ris­to Ravela
  “Min­ulle Soin­in­vaara edus­taa tunkkaista savupi­ip­pua­jan jäärää, jon­ka kaivami­nen naf­tali­in­ista oli vain osoi­tus siitä, ettei Vihreil­lä ollut sen enem­pää tuor­e­i­ta ideoita kuin tuoret­ta voimaakaan tar­jol­la näi­hin vaaleihin.”

  Minus­ta Soin­in­vaaran pitäisi kor­va­ta Sin­nemä­ki juuri sik­si, että ydin­vihreä per­in­tö löy­det­täisi­in takaisin: ympäristöasi­at. Meil­lä on jo Vasem­mis­toli­it­to, jon­ka kanssa Vihrei­den on turha kilpailla.

 186. Ris­to Ravela:

  Liika oikeis­to­laisu­us tai puusilmäisyys verokysymyk­sis­sä alkaa olla todel­li­nen rasite. En ole vielä yhtäkään vihrei­den äänestäjää tavan­nut, joka valit­taisi Vihrei­den vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta, en työssä enkä vapaa-ajalla

  Voisko tää johtuu siitä, et pör­räät lähin­nä vasem­misto­porukois­sa oikeisto­porukoiden sijaan? Pelkästään tätä blo­gia luke­mal­la saat­taisit huo­ma­ta, et on aika paljon jengiä, jot­ka nimeno­maan kokee Vihreet liian vasem­mis­to­laiseks ja etenkin ärsyt­tävän hol­housvim­maseks ja epälib­er­aa­liks puolueeks. Kaks jälkim­mäistä ehkä olen­naisem­pia tyy­tymät­tömyy­den aiheut­ta­jia, ku vasem­mis­to­laisu­us sinän­sä. Luulen et aika mon­et Vihrei­den äänestäjät on taval­laan hyväksyny sen, et siel on porukkaa vähän kum­mal­takin laidal­ta sil­lä akselilla.

 187. Niin, tuos­ta “Uusi Suo­mi + kuo­hit­tu lei­jona, valkea vihreäl­lä poh­jal­la” mainoksesta.

  Se oli tök­erö yri­tys piilov*ttuilla äänestäjille:
  — Kuo­hit­tu vaaku­naeläin tarkoit­taa maan­pet­turia, heraldi­ikan mukaan (pet­turin vaaku­naeläin kuo­hit­ti­in vaakunasta…)
  — Ver­taa väre­jä Sau­di-Ara­bi­an lip­pu­un (ja per­in­teiseen islamin sotalippuun)!
  — “Olette niin tyh­miä, että kun näette lei­jo­nan, äänestätte meitä, kun luulette meitä isän­maal­lisik­si, vaik­ka me KUOHITTIIN SE, JA TEHTIIN SIITÄ VALKEA VIHREÄLLÄ POHJALLA! (hih, hih, hii — Män­tit, lällällää !!!)”

  Noh, Per­su­jen äänestäjät eivät nyt ole tyhmiä.

  Aikaisem­min äänestin Kasvia, mut­ta nyt vihrei­den per­seilyn (ei per­suilun) takia ääni meni Per­Suille. Juu, olen aka­teem­i­nen, vien­ti­te­ol­lisu­u­den palveluk­ses­sa, ja halu­an että lapseni saa­vat elää län­si­maises­sa lib­er­aalis­sa yhteiskun­nas­sa, ja kovasti toivoisin, että maa­pal­lol­la ihmiset oli­si­vat ole­mas­sa vielä tuhan­sien vuosienkin kuluttua…
  … joten EI nykyiselle “vihrey­delle”. Se johtaa tuhoon.

  Kor­jatkaa asen­teenne, alka­kaa suo­jel­la luon­toa, ja lib­er­aale­ja län­si­maisia arvo­ja. Kat­so­taan sit­ten uud­estaan. Ok?

 188. Suurim­man osan vaal­i­t­u­lok­ses­ta voi selit­tää kahdel­la ilmiöllä:

  Hal­li­tus­vas­tuu-ilmiö
  Persu-ilmiö

  Ensik­si olete­taan että hal­li­tus­vas­tuu vähen­tää kunkin puolueen äänio­su­ut­ta 4.6% (siis suh­teessa edel­liseen vaal­i­t­u­lok­seen, ei pros­ent­tiyk­sikköinä) ja oppo­si­tios­sao­lo kas­vat­taa äänio­su­ut­ta 6.5%.

  Toisek­si Per­suille lisätään kan­na­tus­ta 14.5 %-yksikköä, siten että lop­putu­los on vaalien mukainen (eli 19%). Vas­taavasti jokaiselta muul­ta puolueelta vähen­netään äänio­su­ut­ta 15.3 % (suh­teessa siihen mitä ensim­mäisen kohdan mukaan puolue olisi saanut) jot­ta saadaan 100 % täyteen.

  Jos näin saat­ua tulosta ver­rataan siihen mitä vaaleis­sa oli tulos, saadaan (ennuste, oikea, erotus):

  Kokoomus 18.0 20.4 2.4
  SDP 19.3 19.1 ‑0.2
  Per­su 19.0 19.0 0.0
  Keskus­ta 18.7 15.8 ‑2.9
  Vasemm.l. 7.9 8.1 0.2
  Vihreät 6.9 7.2 0.3
  RKP 3.7 4.3 0.6
  KD 4.4 4.0 ‑0.4

  Kokoomus oli siis tässä suh­teessa voit­ta­ja, Kepu häviäjä, ja Vihreät jopa hie­man plus­san puolella.

  Selitet­täväk­si jää siis ensisi­jais­es­ti Per­su-ilmiö, joka ei eri­tyis­es­ti liit­tyne vihreisi­in (ainakaan sen enem­pää kuin mui­hin puolueisiin). 

  Vaale­ja edeltävän tilanteen huomioiden hal­li­tus­vas­tu­uilmiön ker­roin on aika uskottava.

  Samoin Kepun suh­teel­lisen huono ja RKP:n suh­teel­lisen hyvä tulos vaikut­ta­vat ymmärrettäviltä.

  Tietysti voidaan väit­tää että vihrei­den “ei olisi pitänyt kär­siä” per­su-ilmiöstä, mut­ta tulosten val­os­sa näyt­täisi että koko äänestäjäkent­tä liikahti siten että kaik­ki (pait­si ehkä RKP) menettivät.

  Point­ti siis on että mitään eri­tyisen suur­ta selitet­tävää tek­i­jää Per­su-ilmiön lisäk­si vihreil­lä ei vaal­i­tukok­ses­sa ole (sen sijaan Kepul­la on). Parem­minkin olisi tietysti voin­ut mennä.

 189. Äänestäjien kor­re­laa­tio puoluei­den poli­it­tisen min­u­u­den kanssa on heiken­tynyt jo pitkän aikaa. Se, mitä ihmiset ovat itse asi­as­sa, on eri kuin mitä he halu­a­vat edus­taa tai tukea. Tästä syys­tä puoluei­den ei pitäisi yrit­tääkään ajaa kan­nat­ta­jien­sa etua, vaan vetää vain omaa lin­jaansa. Näin tekevät puolueet men­estyivät nytkin.

 190. Pidän ehdot­tomasti por­var­i­hal­li­tuk­ses­sa istu­mista alkutek­i­jänä vaal­i­tap­pi­ollemme. Samaan aikaan sat­tui tapah­tu­maan talous­taan­tu­ma, joka toi­mi kasvualus­tana protes­timielialalle. On ikään kuin tabu syyt­tää tap­pios­ta mui­ta. Tap­pi­oon täy­tyy suh­tau­tua vakavasti ja itse­tutkiskelua on tässä tilanteessa tehtävä. Täy­del­liseen itseru­oskin­taan ei silti liene syytä, ja tämän joh­dos­ta näen, että jotakin seu­raav­is­takin voisi ajatella:

  Asi­at on saatu näyt­tämään liikaa vihrei­den virheiltä/ selkäran­gat­to­muudelta. Todel­lisu­udessa esimerkik­si tap­pelu ydin­voimalu­pia vas­taan oli vihreiltä hem­met­in­moista, mut­ta silti siitä vihre­itä päästi­in syyt­tämään. Ener­giavero­jen nos­t­a­mi­nen ja ALV:n nos­tamisen kan­nat­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa tasaveron ajamisen syytök­sen, vaik­ka joka kään­teessä on toitotet­tu myös se, että nämä pitää kom­pen­soi­da pien­i­t­u­loisille muuten vero­tuk­ses­sa ja tulon­si­ir­rois­sa. Lex Noki­aa kaade­taan vihrei­den niskaan, vaik­ka siihen saati­in sel­l­aiset ehdot, ettei yksikään yhtiö ole ottanut lakia käyt­töön. Ja esimerkik­si Lex Soin­in­vaara saati­in vihrei­den niskaan, vaik­ka Osmo ei sitä toimen­piteenä esit­tänytkään. Väitän myös, että aika moni näistä syytök­sistä ja huhuista on lähtöisin vasem­mal­ta. Asi­at on niin help­po saa­da näyt­tämään sel­l­aisil­ta ja nähdä sel­l­aisi­na kuin ne halu­aa nähdä. Ja juuri tämän por­var­i­hal­li­tuk­ses­sa istu­mi­nen koko vasem­mis­tolle mah­dol­listi. Kuka leimaamista pystyy vas­tus­ta­maan, jos asioi­ta tarpeek­si pitkään toite­taan? Eivät var­masti aka­teemis­es­ti koulute­tut kolmekymp­piset kaupunkilaisetkaan.

  No, tämä seli­tys ei kata vihrei­den men­estys­tä kokon­aan eikä koko Suomes­sa. Itä-Suomes­sa kun­nal­lis­vaaliehdokkaana ollessani ja siel­lä kasvet­tuani näen kyl­lä selvästi, että vihrei­den kan­nat­ta­mi­nen ei ole laa­jasti niin hyväksyt­tävää ja “nor­maalia” kuin Etelä-Suomes­sa. Paikalli­nen lehdis­tö vedät­tää aivan törkeästi, ja tässä tilanteessa on vihrei­den toim­i­joiden vaikea toimia. 

  Mielestäni vihrei­den käytän­nön poli­ti­ik­ka hal­li­tuk­ses­sa on ollut oikein hyvää. Vaaleis­sa tehti­in tak­tisia virhe­li­ikkeitä: uuden Suomen ja lei­jo­nan otta­mi­nen oli liian ironi­nen post­mod­erni­nen kik­ka, joka avau­tui liian mar­gin­aaliselle ryh­mälle, per­su­jen korost­a­mi­nen pää­vas­tus­ta­jana oli osit­tain vir­hearvioin­tia. Myös lib­er­al­is­mia-kon­ser­vatis­mi ‑keskustelua ja ehkä jopa yhden­ver­taisu­ut­ta ja suvait­se­vaisu­ut­ta on korostet­tu liikaa. Nyt pitäisi käyt­töön ottaa voimakkaam­min se kol­mas akseli, ympäristömyön­teinen — ympäristön suo­jelua vas­tus­ta­va. Näyt­tää siltä, että vihrei­denkin täy­tyy nos­taa eri­tyis­es­ti ympäristöpoli­ti­ik­ka framille. Ja tehdä se fik­susti, havain­nol­lis­es­ti ja tieteeseen perustuen.

 191. Oon näköjään useimpi­en kom­men­toi­jien kaa ihan eri mieltä Annista. Mun mielestä se esi­in­ty keskusteluis­sa suht hyvin, vaik artiku­loin­ti­ta­pa onkin vähän ärsyt­tävä. Mut sisältöpuolel­la se biit­tas useim­mat muista ja onnis­tu perustele­maan omia jut­tu­jaan kohtu­ullisen ratio­naalisel­la ja uskot­taval­la otteel­la. Soinia se vei 6–0 sil­loin ihan alku­vai­heessa ku niil oli se heads up ‑mat­si. Pienenä miinuk­se­na ne ajoit­taiset ylim­ieliset tuhahte­lut, nau­reske­lut vas­tus­ta­jalle yms. Mut var­maan on niin, et enem­mistö ihmi­sistä kuitenkin kiin­nit­tää huomio­ta pääasi­as­sa ole­muk­seen ja ulosan­ti­in, jol­loin tiet­ty Käteinen on suvereeni ja Paa­vo tulee hyvänä kakkosena. 

  Ja Annin vaal­i­main­os oli mun mielestä posi­ti­ivisel­la taval­la yllät­tävä ja osot­ti tiet­tyä huumor­in­ta­jua, jota en osan­nu yhtään odot­taa fem­i­nis­tipuolueen naispuheenjohtajalta.

 192. Naimalakko oli mau­ton, älytön, turha, vitsinäkin huono. Aioin lähteä yhteen vihrei­den tilaisu­u­teen, mut­ta tuon lakon­julis­tuk­sen jäl­keen en voin­ut. Hävet­ti paljon.

  Vaaku­nalei­jona ( ja sen tuu­naus netis­sä) samoin Uusi Suo­mi liian moni­t­ulk­in­tainen, veivät turhaan ajatuk­sia harhaan, tek­i­jänoikeuk­si­in ym.

  Sin­nemäen puhet­ta on tuskallista kuun­nel­la. Mikä pahin­ta, kun lause viimein on valmis, se ei usein sisäl­läkään mitään, mitä ei olisi voin­ut edeltä arva­ta. Vai­h­takaa esi­in­tymis­taitoinen, suju­vasanainen puheen­jo­hta­ja, jon­ka puoles­ta ei tarvitse jännittää. 

  Vihreät oli­vat his­to­ri­an luon­to- ja ympäristövi­hamielisim­mässä hal­li­tuk­ses­sa – tämä oli kai keskus­tan ja kokoomuk­sen tarkoi­tuskin: vihreät piene­nee olemat­tomi­in, kun tehdään ydin­voimapäätök­set, ympäristöhallinnon alasajo, kansal­lispuis­to­jen raken­nus­päätök­set ym. vihrei­den ollessa hallituksessa.

  Ympäristö- ja luon­top­uoluet­ta kai­vat­taisi­in. Asia tuli kyl­lä vihrei­den tavoit­teis­sa esille: kaikissa päätök­sis­sä ote­taan ensin huomioon ympäristö- ja ilmas­tonäköko­h­dat. Tämä tärkein asia vain hukkaan­tui jon­nekin, lop­ul­ta vielä nau­ret­tavaan naimalakkoon.

  Asioiden tärkeysjärjestys, kär­ki, puut­tui. Oli vaan hirveä määrä eri­laista hyvää tarkoit­tavaa sälää. Täy­tyy löy­tyä kak­si tai kolme tärkein­tä asi­aa, joiden takia puolue on ole­mas­sa ja jot­ka kuka tahansa kadun­mies osaa puolueesta heti kertoa.

  Älkää loukatko suo­ma­lais­ten uskon­nol­lisia tun­tei­ta ja ajatuk­sia. Jos maa­han­muut­ta­jien uskon­toa kun­nioite­taan, kun­nioit­takaa suomalaistenkin. 

  Ei kan­na­ta väheksyä armei­jaa ja puo­lus­tus­ta, jos kuitenkin pitäisi osal­lis­tua kri­is­in­hallintaan ja YK:n operaatioihin.

  Ehdokkaiden net­ti­sivut päivit­tyivät luvat­toman huonos­ti. Esim. Sin­nemäen kalen­teri väit­ti erästä saman illan tapah­tu­maa men­neek­si tapah­tu­mak­si jo varhain aamul­la. Jär­ven­pään vihrei­den tule­vat tapah­tu­mat ‑sivul­la on ollut kolme kuukaut­ta ylimpänä ilmoi­tus Maail­man­paran­ta­jan kahvi­las­ta 10.2.11, tavat­tavis­sa joku gynekolo­gi. Kuin vaale­ja ei olisi ollutkaan. Ei hirveesti innosta.

  Mis­sä on oikea ympäristöpuolue? Kyl­lä sitä tarvit­taisi­in. Ei ympäristöpuolueek­si tul­la sil­lä, että “rakaste­taan eläimiä”.

 193. En tarkem­min osaa analysoi­da Vihrei­den kan­natuk­sen alen­e­maa, mut­ta jotenkin Vihrei­den ulkuori näyt­täy­tyi ulospäin teen­näiseltä. Liian hark­i­t­ul­ta tai sit­ten he ovat hiukan eriskum­mallisia. Ote­taan esimerkik­si vaikka­pa men­nei­den aiko­jen Vihrei­den vil­la­pusero­muoti kun vil­la­puserot vedet­ti­in tilaisu­u­teen päälle kun tiedet­ti­in julk­isu­u­den ole­van paikalla.

  Ehkäpä Helsinki­in kir­jau­tuneet opiske­li­jat äänes­tivät nyt persuja.

 194. Äänestän yleen­sä vihre­itä eli olen varsin uskolli­nen äänestäjä. Täl­lä ker­taa jouduin kuitenkin miet­timään asi­aa pitkään. Kutakuinkin sopivia ehdokkai­ta oli paris­sa — kolmes­sa puolueessa. Suomen jär­jestelmässä ääni menee ensisi­jais­es­ti puolueelle, joten pain­opiste oli sen valinnassa.

  Lop­ul­ta tein ratkaisun. Halusin tukea perus­suo­ma­laisia. Ainakin yksi ääni vihreiltä siis siir­tyi per­suille — ehkä olemme mar­gin­aalis­sa, mut­ta meitäkin on!

  Mik­si nyt per­sut eikä vihreät?

  1) Maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ei saa olla tabu aihe. Tästäkin asi­as­ta on voita­va puhua. Maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kohtaan saa olla myös kri­it­ti­nen. Pait­si jos on vihreä.

  Tiedän, että en ole enkä ole koskaan ollut rasisti. Min­ul­la ei ole mitään maa­han­muut­ta­jia vas­taan yksilöinä eikä edes ryh­mänä. Mut­ta maa­han­muut­toon liit­tyvistä lin­jauk­sista pitää voi­da puhua kuten muis­takin yhteiskun­nal­li­sista aiheista. 

  Voinko olla tätä mieltä ja silti olla vihreä? En tiedä. (Näis­sä vaaleis­sa en sit­ten ollut)

  Halusin antaa tukeni perus­suo­ma­laisille, jot­ka nos­ti­vat tämän kysymyk­sen rohkeasti poli­ti­ikan asial­istalle Suomessa.

  2) Pakko­ruot­si on aika pois­taa. Ruotsin kie­len pakol­lisu­udelle koulus­sa ei ole mitään todel­lisia perustei­ta. Ruotsin kieleen opiskelu­un tulee kan­nus­timia luon­nos­taan, jos siitä tulee lisäpis­teitä työelämässä, val­tion virois­sa jne. Pakko tekee ruotsin kielestä vain pakkop­ul­laa ja protestin kohteen.

  Olen aina ollut pakko­ruot­sia vas­taan. Nyt kun tämäkin asia nousi per­su­jen mukana agen­dalle, pis­teet menivät sinne.

  3) Vihrei­den ylim­ieli­nen suh­tau­tu­mi­nen perus­suo­ma­laisi­in ja hei­dän keskiver­tokan­nat­ta­ji­in­sa on ollut sivistymätöntä.
  Ehkä kuu­lostaa van­hanaikaiselta, mut­ta halu­an äänestää sel­l­aista, joka on kansan puolella.

  4) Protesti hal­li­tuk­sen (ml. vihreät) vai­h­toe­hdot­to­muus­poli­ti­ikkaa vastaan

  Tässä oli­vat peruste­lut yhden äänen häviämiselle vihreiltä. Voi olla että olen marginaalitapaus.

 195. Jyr­ki Kasvi pohti blo­gis­saan, että vihreät ei onnis­tuneet kom­mu­nikoimaan julk­isu­u­teen sitä, että juuri vihreät nos­ti vaali­ra­ha­sotkut julk­isu­u­teen — per­sut pää­sivät hyö­dyn­tämään koko asian.

  Tässä on mielestäni kaiku­ja monista aiem­mista vaaleista, mil­loin ei onnis­tut­tu nos­ta­maan medi­as­sa esi­in sitä mil­loin tätä. Mielestäni vihreil­lä on jo pitkään ollut ongel­ma tuot­taa yksinker­taisia, hel­posti medi­as­sa lainat­tavia kan­to­ja ja “tuot­teis­taa” niitä käytet­täväk­si saman­sisältöis­es­ti monel­la suun­nal­la. Viesti on usein liian koukeroinen ja se kootaan joka ker­ta uudelleen.

  En tarkoi­ta, että asioi­ta pitäisi vääris­tel­lä vaan typ­istää ja selkeyt­tää. “Make things as sim­ple as pos­si­ble, but not sim­pler.” ‑A.Einstein

 196. Niin, ja onnit­te­lut Odelle kansane­dus­ta­jan paikas­ta! Olit ehdokasver­tailus­sani mukana loppumetreille.

 197. Tätähän Osmo eniten pohti: Jo vähän aikaa ilmas­sa on ollut huoli tule­vaisu­ud­es­ta ja juuri vaalien alla se val­tasi koko kansan. Syy on tietysti EU:n kohta­lo ja miten min­ulle tule­vis­sa mullis­tuk­sis­sa käy.

  Hädän tullen haetaan tur­vaa tutus­ta eikä enää lähde­tä kokeile­maan jotain uutta(vihreiden mallia, vaik­ka se näyt­täisikin hyvältä).

  Pieni ihh­mi­nen on hädässään tur­vau­tunut demarei­hin, se on perinne.

  Parem­min toimeen­tule­va ja yrit­täjä on ennenkin tur­van­nut kokoomuk­seen ja niin nytkin.

  Sik­si Demar­it äkkiä nousi­vat ja per­suil­lakin kään­tyi laskusuuntaan.

 198. Vihreät ovat mukalib­er­aali (mikä on pahempaa kuin kon­ser­vati­ivi­su­us) sno­bisti­nen (mikä on pahempaa kuin junt­tius) ryh­mä. Heil­lä on jotain ihan hyvää paikallis­ta­sol­la, joten kun­nal­lis­vaaleis­sa hei­dän äänestämisen­sä on vai­h­toe­hto, mut­ta eduskun­taan en ole aiem­minkaan heitä äänestänyt, täl­lä ker­taa vielä vähemmän.
  Äänestin maltil­lista sivistyspuoluet­ta RKP:ta kos­ka se oli vai­h­toe­hto joka inhot­ti kaikkein vähiten.

 199. Mielestäni vihreil­lä on jo pitkään ollut ongel­ma tuot­taa yksinker­taisia, hel­posti medi­as­sa lainat­tavia kan­to­ja ja “tuot­teis­taa” niitä käytet­täväk­si saman­sisältöis­es­ti monel­la suun­nal­la. Viesti on usein liian koukeroinen ja se kootaan joka ker­ta uudelleen. 

  Niin­pä! Ei riitä, että asi­at ovat oikein, vaan niiden pitää myös tun­tua ja näyt­tää siltä, että ne ovat oikein. Nyt oppo­si­tios­sa voisi olla hyvä aja­tus pistää paukku­ja oman sanoman kirkas­tamiseen ja selkeyt­tämiseen. Vaik­ka olen lukenut Oden ydin­voimakan­nan peruste­lut mon­een ker­taan ja olen niiden kanssa niitä lukies­sa ihan samaa mieltä, en pysty sitä työ­paikan kahvipöytäkeskustelus­sa tuo­maan uskot­tavasti esiin. 

  Vasurit taisi­vat näis­sä vaaleis­sa lop­ul­takin pysäyt­tää kan­natuk­sen­sa syöksy­laskun. Pirkan­maal­takin löy­tyi ja meni läpi uskot­tavampi vasem­mis­toli­it­to­lainen “telaketjufem­i­nisti”, mitä yksikään Vihreistä naise­hdokkaista oli.

  Anni Sin­nemä­ki on hyvin Vihrei­den näköi­nen ja oloinen puheen­jo­hta­ja, mut­ta ei hänel­lä ole edel­ly­tyk­siä saa­da Vihreille kan­na­tus­ta maakun­nista, maaseudus­ta puhu­mat­takaan. Tässä suh­teessa Tar­ja Cron­berg oli paljon parem­pi puheenjohtaja.

 200. Yhdyn moni­in aiem­min esitet­ty­i­hin mielip­iteisi­in vihrei­den hölmöstä hirt­täy­tymis­es­tä kat­e­goriseen Ei-ydinvoimalle-kantaan.

  Ympäristökysymyk­set ovat mah­dol­lis­es­ti nouse­mas­sa ilmas­to­muu­tok­sen takia tärkeästä asi­as­ta kohtalonkysymyk­sek­si. Jos kuitenkin mietitään että mitkä ovat täl­lä het­kel­lä, ilmas­to­muu­tok­sen lisäk­si, oikeasti painavia ympäristö-ongelmia niin ainakin min­un mieleeni nousee vesistö­jen pilaan­tu­mi­nen (paikallis­es­ta poh­javedestä alka­en val­tameri­in saak­ka), bio­di­ver­si­teetin kapen­e­m­i­nen, otsonika­to ja ympäristömyrkyt.
  Ydin­voima ei liity mihinkään yllä­maini­tu­ista. Fukushi­makin huomioonot­taen ydin­voiman real­isoituneet hai­tat ovat min­i­maal­isia niihin ver­rat­tuna, ja on täysi syy olet­taa että Fukushi­mas­ta kan­tapään kaut­ta han­ki­tut opit paran­ta­vat tur­val­lisu­ut­ta entisestään.

  Ydin­voimaan liit­tyy maail­man­laa­juis­es­ti yksi tosi iso mii­nus: Rauhanomaisenkin ydin­te­knolo­gian lev­iämi­nen lisää riskiä ydi­na­seisi­in liit­tyvän tieto­taidon ja teknolo­gian lev­iämis­es­tä. Mut­ta suo­ma­lainen ydin­voi­ma­te­ol­lisu­us lie­nee aika sul­jet­tu tässä suhteessa. 

  Niin­pä vihrei­den tulisi omak­si ja muidenkin hyödyk­si siir­tyä prag­maat­tiseen poli­ti­ikkaan ydinvoima-asiassa.

 201. “Pelkästään tätä blo­gia luke­mal­la saat­taisit huo­ma­ta, et on aika paljon jengiä, jot­ka nimeno­maan kokee Vihreet liian vasem­mis­to­laiseks ja etenkin ärsyt­tävän hol­housvim­maseks ja epälib­er­aa­liks puolueeks.”

  Niin, vasem­mis­to kokee muo seikat oikeis­ton kyseenalaisik­si ansiok­si. Ei aiheet­ta, sil­lä kyl­lä oikeis­to­hal­li­tus, jos­sa Vihreät tukev­asti istuu, on lisän­nyt poli­isin val­tuuk­sia, kyyläämistä ja kyt­täämistä kuin IKL 1930-luvulla.

  Vasem­mis­to ja 40–50 ‑luku­jen Keskus­ta purki­vat oikeis­ton val­ta­van sään­tö- ja hol­housap­pa­raatin 70-luvulle tultaeessa.

  Suomes­sa ei saanut ennen vasem­mis­ton puut­tumista ja pon­nis­telua tehdä mitään luvat­ta tai ilmoituk­set­ta ainakin: ostaa viinaa, muut­taa vier­aalle paikkakun­nalle, tanssia pyhänä, naiset käy­dä yksin rav­in­to­las­sa, pilkata jumalaa, perus­taa kir­japain­oa jne. Poli­isi saat­toi van­gi­ta ihmisen 21 päiväk­si noin vain, käyt­tää ulkona ja taas 21 päivää. Sosi­aal­i­jo­hta­jat langet­ti­vat pakkotöitä noin vain juopoille, ela­tusa­pupinnareille ja musta­laisille. Armei­ja oli pakko käy­dä. Itse­murha tai erit­täin vaar­alli­nen mie­len­ter­vey­den ongel­ma vapaut­ti­vat. Fyysi­nen vam­ma antoi usein vain lykkäys­tä tai poi­ka pan­ti­in “kas­va­maan”.

  Alkon 250 etsivä­tarkkail­i­jaa tirk­isteli ihmisiä ver­hon­raos­ta, vero­tus oli yri­tys­ten osalta täyt­tä mieli­v­al­taa (hark­in­tavero­tus), äänioikeus ja vaa­likelpoisu­us meni aika pien­estäkin rikok­ses­ta vuosik­si. Ei nau­ti kansalais­lu­ot­ta­mus­ta. Oli pakkos­ter­iloin­te­ja ja väki­val­loin tehtyjä lobot­o­mioi­ta rodun­jalostuk­sen hengessä. Lukios­ta potkit­ti­in molem­mat surut­ta ulos, jos poi­ka teki tytön raskaak­si, yliopis­tos­ta lensi monin perustein ulos. Esimerkik­si lintsaus vaik­ka men­estyi opin­nois­sa. Edes­men­nyt Juice esimerkkinä.

  Koti­etsin­töjä tehti­in noin vain nuorem­man kon­stan toimes­ta, poli­isi pahoin­piteli eräis­sä kun­nis­sa, esimerkik­si Kar­jaal­la, sinisek­si kaik­ki juop­umus­pidäte­tyt, työ­nan­ta­jil­la on AY-väkeä vas­taan mus­tat lis­tat, nykyisen EK:n eräs peit­e­jär­jestö loi yläasteista lukioi­hin yltävän urk­in­ta­jär­jestelmän ja opet­ta­jia pain­os­tet­ti­in viras­ta, radios­sa oli musi­ikinkin ennakkosnsu­uri ja kiel­letyt levyt. Kir­jas­tossa oli ns. myrkkykaapit “huonolle” eli vasem­mis­to­laiselle tai edes lib­er­aalille kirjallisuudelle.

  Oli­pas myös laki, joka kiel­si “Moosek­senuskoisen” eli juu­ta­laisen hau­taamisen siu­nattuun maa­han eikä juu­ta­laisen todis­tus kel­van­nut oikeudessa.

  Voisin jatkaa tätä lis­taa aivan lop­ut­tomi­in. Kaik­ki nuo kiel­lot ja kyt­täys oli­vat oikeis­ton voimin tehtyjä ja hyvin bru­taalein keinoin tuo­tu käytän­nöik­si, jot­ka suo­ma­lainen sisäisti pelois­saan. Kuten nämä lukuisat nykyiset vapau­den­ra­joituk­set ja poli­isi­lait, joi­ta oikeis­to­hal­li­tus laatii.

  Vasem­mis­to on hyvin lib­er­aalia. Mut­ta siitä kiusal­lis­es­ta asi­as­ta pääsee eroon neukkuko­r­tilla. “Että kat­sokaa­pa vankileirien saaris­toa. Eikä niil­lä ollut Ryssälässä edes sukkahousuja.”

 202. San­o­taan vielä se, että Vihreil­lä pitäisi olla iloinen tule­vaisu­u­den­vi­sio tar­jo­ta taval­lisille suo­ma­laisille: enem­män vapaa-aikaa mut­ta myös mukavia här­päkkeitä, auto­ja ja unel­ma isom­mas­ta asun­nos­ta tai kesämökistä. 

  Nykyi­nen jäsenkun­ta ei tuol­laista kai voisi hyväksyä, vaik­ka olisi perustel­tu kuin­ka hyvin ja tieteel­lis­es­ti, että parem­paa maail­maa voi rak­en­taa ilois­es­tikin. Kokoomus ja Keskus­ta ovatkin jo tain­neet nap­a­ta tämän idean itselleen.

 203. Itse ihmette­len syytök­siä Vihrei­den elit­ismistä. Kyl­lä Suomeen tarvi­taan ihan rehelli­nen elit­is­tipuolue, joka uskaltaa olla “kansan” mielipi­det­tä vas­taan niis­sä asiois­sa, jois­sa “kansa” yksinker­tais­es­ti on väärässä.

  Mielip­i­teet pitää perustella.

  Ker­tokaa­pa joku mitä vikaa olisi turk­istarhauk­ses­sa, mikäli se jär­jestet­täisi­in eläim­iä kun­nioit­taen ja niiden hyv­in­voin­nista huole­htien? (vrt. vapaan kanan munat)

 204. Rogue:

  “Voisko tää johtuu siitä, et pör­räät lähin­nä vasem­misto­porukois­sa oikeisto­porukoiden sijaan? Pelkästään tätä blo­gia luke­mal­la saat­taisit huo­ma­ta, et on aika paljon jengiä, jot­ka nimeno­maan kokee Vihreet liian vasem­mis­to­laiseks ja etenkin ärsyt­tävän hol­housvim­maseks ja epälib­er­aa­liks puolueeks.”

  Epäilemät­tä tuo on osato­tu­us, mut­ta käsi­tyk­seni mukaan siis se “vihreät on muuten jees mut­ta liian vasem­mal­la” ‑jen­gi ei ole ennenkään siis _äänestänyt_ Vihre­itä. Toki poten­ti­aal­isik­si äänestäjik­si hei­dät voisi laskea. Sen sijaan punav­ihreäl­lä puolel­la­han ehdit­ti­in jo välil­lä speku­loi­da että syökö Vihreät ajan kanssa Vasem­mis­toli­iton ton­tin kokonaan.

  Näis­sä vaaleis­sa nähdäk­seni Vihreät menet­tivät paljon paljon ääniä etenkin vasem­mal­ta, mut­ta ei vas­taavasti saanut uusia mistään.

 205. Kan­nat­taa kat­soa (myös) Sak­saan, jos­sa Vihreät jo gallupi­en kär­jessä. Mut­ta en mene siihen nyt, miksi.
  OS:n pohdin­nat aika oikei­ta, mut­ta ei kat­tavia. Vihreät ovat uno­hta­neet suvait­se­vaisu­u­den. Sana on tut­tu, mut­ta merk­i­tys ei ole. Toinen on keskustelu ja keskustelukult­tuuri. Asioista pitää voi­da keskustel­la ilman, että toista osa­puol­ta leimataan pahak­si tai mielipi­det­tä vääräk­si. Suvait­se­vaisu­us on usein ollut vihreil­lä hyvin valikoivaa. Asioista voi riidellä/keskustella ilman, että ihmis­ryh­miä leimataan tai alaskatsotaan.
  Mui­ta pointteja:
  ‑Ydin­voimaa olisi voin­ut, ennen vaale­ja vas­tus­taa voimakkaam­min, kun maaperä olisi ollut suo­tu­isa (=iso virhe puolue­jo­hdol­ta). Tässä voi ver­ra­ta vaik­ka Sak­san tilanteeseen.
  ‑Strate­gis­es­ti puhumi­nen sek­suaalivähem­mistö­jen avi­o­li­itoista yms. vaalei­hin liit­tyen, ei var­masti tuo lisää ääniä, mut­tei viekään, kos­ka kan­nat jo hyvin tiedos­sa äänestäjil­lä. Ei vain ole oikea pain­o­tus ja suuria äänestäjämääriä houkut­tel­e­va aihe (vaikkakin muuten tärkeä). Ts. aiheet olisi pitänyt olla vahvem­min taval­lisen äänestäjän elämään liittyviä.
  ‑Suurin virhe oli kuitenkin, ettei hyö­dyn­net­ty vaali­ra­hako­hua ja siitäkin pal­jas­tunut­ta poli­it­tisen kult­tuurin mädän­näisyyt­tä. Vihrei­den olisi pitänyt tuo­da uut­ta poli­it­tistä kult­tuu­ri­na (tosin siinä esteenä, että Vihreät itsekin men­nyt mukaan jo mon­een…). Perus­suo­ma­laiset oli­vat siis väärä vas­tus­ta­ja. Heille kanavoi­tui van­han poli­it­tisen mädän­näisyy­den vastustus.

 206. Mihin se ilmas­ton­muu­tos jäi? En kuul­lut Sin­nemäen suus­ta sanaakaan aiheesta. Vihreät oli muutenkin mukana harv­inaisen arvokon­ser­vati­ivises­sa hal­li­tuskoali­tios­sa, yrit­tämät­täkään saa­da omaa ään­tään esille vaikka­pa vaali­ra­ha­ju­pakas­sa, Kepun suorit­ta­mas­sa ympäristöhallinnon alasajos­sa, turk­istarho­jen eläin­rääkkäystapauk­sis­sa. Mik­si te ette nos­ta­neet näitä esille ja huu­ta­neet kita­pur­jeet lep­at­taen, että täl­lainen ei käy.

  Talous on mur­rokses­sa. Poli­ti­ik­ka on mur­rokses­sa. Ympäristö on mur­rokses­sa. Mik­si te ette sanoneet näin selkeää asi­aa ÄÄNEEN? Mik­si ei ollut selkeitä vas­tauk­sia kysymyksiin? 

  Meil­lä saat­taa olla vain muu­ta­ma vuosikym­men aikaa sopeut­taa tekemisemme ekol­o­gis­es­ti, taloudel­lis­es­ti ja sosi­aalis­es­ti kestävälle tasolle ja siinä tot­ta vieköön riit­tää haastet­ta. Isot asi­at täy­tyy ajatel­la täysin uusik­si ja saa­da ihmiset mukaan siihen. Te sen sijaan virit­telitte jotain naimalakkoja.

  Olen kauan aikaa äänestänyt Vihre­itä, äänestin myös eilen. Hel­vetin han­kalal­ta se tun­tuu, kun te askartelette lil­lukan­var­sien kim­pus­sa ja isot asi­at ja tärkeät kysymyk­set seisovat.

 207. Omas­sa tut­tava­pi­iris­säni vihrei­den äänet läh­tivät vasem­mis­toli­itolle ja osin myös demareille. Vasure­i­ta äänestin nyt itsekin. 

  Syitä:
  — pet­tymys vihrei­den ham­paat­to­muu­teen ja velt­touteen vaik­ka siivu val­las­ta on ollut jo hal­lus­sa esim. hal­li­tuk­sen kaut­ta. Ydin­voimapäätösten jäl­keen olisi pitänyt lähteä saman tien hallituksesta.
  — Sin­nemä­ki ei jostakin syys­tä vaiku­ta uskot­taval­ta ase­mas­saan — no, tämä on ihan oma henkilöko­htainen eikä mihinkään asi­akysymyk­seen perus­tu­va seik­ka. Mut­ta en ole yksin ollut tätä mieltä.
  — Perus­tu­loa pitäisi ajaa pontevammin.
  — Heikom­pi­en puolel­la pitäisi toimia näyt­täväm­min ja ennen kaikkea tehokkaam­min. Juuri tuo “kokoomuk­sen puisto-osasto”-mielleyhtymä pudot­ti meitä pois vihre­itä äänestämästä. Mik­si siis äänestää vihre­itä, kun kokoomuskin leikkii vihre­itä ja muutenkaan eroa ei aina näe kuin puoluei­den koossa?
  — Kam­pan­ja meni imagol­lis­es­ti pieleen. Lei­jona- ja uusi Suo­mi ‑sähellyk­set vahvis­ti­vat mieliku­vaa kokoomuk­sen puis­tosi­ivestä. Saman­laista main­os­toimis­tokikkailua (sama se, vaik­ka kamp­pis ja idea oli­si­vatkinkin syn­tyneet puolue­toimis­tossa) ja ylimielisyyttä. 

  Demare­i­ta äänestäneet kaveri­ni sanoi­vat äänestyspäätök­sen­sä syyk­si nimeno­maan tuon, että ajat­te­liv­at demarien ole­van vihre­itä tehokkaampi vas­tavoima perussuomalaisille. 

  Parem­paa onnea sekä puolueena skarpim­paa työsken­te­lyä jatkos­sa Vihreille — ja lämpimät onnit­te­lut Osmo Soin­in­vaar­alle läpimenosta!

 208. Kaj Luukko kir­joit­ti 18.4.2011 kel­lo 17:16

  ydin­voiman uudem­mista mah­dol­lisuuk­sista (tori­umhyötäjistä) asi­aa, jon­ka puree mon­een niistä kaikkein painav­im­mista syistä, joiden takia olen vuosikymmenet vas­tus­tanut sekä “per­in­teisiä” että natri­umhyötäjiä (LMFBR). Vilka­isin linkit ja lupaan, että jos suinkin jak­san, paneudun aiheeseen.

  Uskokaa tai älkää, en ole kovin usko­vainen enkä jäykkäpäi­nen pehmop­er­heessämme, eivät kaik­ki muutkaan. Toisaal­ta tekno-usko­vaisia, joiden mielestä mikään ei voi men­nä vikaan, olen kohdan­nut heitäkin kyllikseni.

  Insinöörit ja teo­reet­tiset fyysikot ovat tarpeel­lista väestöaines­ta. On kuitenkin huo­mat­ta­va, että jos he paneu­tu­vat työhön­sä 24/7, jotain vaikka­pa sosi­olo­gian alaan kuu­lu­vaa voi jäädä heiltä vähälle huomiolle.

  = = =

  Ihan toinen asia:

  Tämän blo­gin peukkupis­te­toim­into on aivan sekaisin. Kun lukies­sani yllä ole­vaa ketjua ajoit­tain näpäytin peukunku­vaa vasem­mal­la hiiren­puo­likkaal­la, kehupis­tei­den määrä nousi joskus 1:llä, taval­lis­es­ti 2:lla ja usein 3:lla.

  Eikä täl­lä hyvä. Pis­telu­vut 10 ja 11 nousi­vat yhdel­lä kevyel­lä painal­luk­sel­la kumpikin 23:een ja pis­teluku 5 ei ensin ollenkaan mut­ta toisel­la näpäyk­sel­lä 17:een. Sen jäl­keen en enää painellut.

 209. Kyl­läpä on tul­lut näke­mys­tä vähän joka suun­taan. Ei olekaan noi­ta ihan help­po vetää yhteen 🙂

  Ja pakko lisätä omiakin:

  1. Vihreät tun­tu­vat ole­van val­takun­nan ykkös­sylkykup­pi, jota eri­tyis­es­ti per­sut ja vas­sar­it ovat tykän­neet käyt­tää. Myös osas­sa kepu­laisia ja kokkare­i­ta tun­tuu ole­van suo­ranaista vihaa vihre­itä kohtaan.

  2. Vihreät ovat osaltaan itse syyl­lisiä sylkykup­pina olemiseen, kos­ka (a) oma yleis­lin­ja ei ole riit­tävän selvä, (b) tak­er­ru­taan itse yksit­täiskysymyk­si­in (mm. ydin­voima & hal­li­tuk­ses­sa olem­i­nen) ja © ei ole puo­lus­taudut­tu tai tuo­tu esille vihrei­den haas­teel­lista ase­maa porvarihallituksessa.

  3. Lisäk­si halu­an vielä tois­taa tääl­lä mon­esti mainit­tu­ja näke­myk­sitä siitä, että hal­li­tuk­ses­sa vihreät (ken­ties) tah­tomat­taankin esi­in­tyivät usei­den varsin epäi­lyt­tävien seikko­jen puo­lus­ta­jana, kuten uuden yliopis­to­lain ja ns. Lex Soininvaaran.

  Ehdo­tuk­seni vihreille on:

  1. Oma lin­ja aiem­paa selväm­mäk­si: esim. ympäristö ja ihmisoikeudet (“In Fin­land we have this thing called reilu meinin­ki.”) eli vihreä hyvinvointivaltio.

  2. Tuo sit­ten esille joka välis­sä. Ei turhia jaarit­telu­ja ja ympäripyöre­itä, vaan että näil­lä mennään.

  3. Yksit­täistapauk­sis­sakin aina vetoami­nen perusasioi­hin. Etunenässä niihin.

  4. Jos oltaisi­in edelleen hal­li­tuk­ses­sa, niin esille selkeästi, että nyt hävit­ti­in ja nyt joudut­ti­in tekemään kom­pro­mis­si — mut­ta saati­in tässä ja tässä mielessä ykkösko­hdan jut­tu­ja läpi. Koon­ti näistä vas­ta vaaleis­sa tulee vähän liian myöhään. Väärän­laiset mieliku­vat ovat ehti­neet jo syntyä.

  Vähän tarken­nuk­sia näi­hin näkemyksiin:

  - Vihreät vetivät van­hen­tuneel­la, Kokoomuk­selta kopi­oidul­la laina- ja mieliku­vatyylil­lä vaalei­hin (uusi Suo­mi). Nyt olisi ollut kovem­pi jut­tu tuo muu­ta­man perusasian läpi runt­taami­nen. Supi­va määrä vihreää pop­ulis­mia esille tulois­sa 🙂 Toki sit­ten fak­tat ja tau­s­tat net­ti­in, että vaikka­pa toimit­ta­jat ja näi­den asiantun­ti­jat voivat ihme­tel­lä niitä, kuten nytkin kehuen tekivätkin.

  - Ote­taan esimerk­ki: Ydin­voima. Ehkä tääl­läkin mainit­tu dog­maat­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen ei ole kovin kut­su­va. Sen sijaan se häm­men­tää. Oleel­lisem­paa kuin pelkkä kat­e­gori­nen kieltämi­nen olisi ollut korostaa ympäristön­suo­jelua ja pitkäkestoista suh­tau­tu­mista asi­aan. Piste. (Ja äänestää siinä sivus­sa ydin­voimaa vas­taan ja tar­jo­ta konkreet­tisia vai­h­toe­hto­ja.) Ja sen, että muut retoste­liv­at sil­lä, että vihreät ovat ydin­voimaa hyväksyvässä hal­li­tuk­ses­sa, olisi voin­ut kui­tata lyhyesti tyyli­in: ai, onko vihrei­den ydin­voima­l­in­jas­sa jotain epäselvää?

  —-

  Ja vielä puh­taan henkilöko­htainen painotus:

  Vihreät ovat etään­tyneet reilus­ta meiningistä, men­neet liian oikealle sosiaalipolitiikassa.

  Minus­ta vihrei­den kan­nat­taisia lanseer­a­ta vihreän hyv­in­voin­ti­val­tion tavoite. Unel­ma yhteiskun­nas­ta, jota lähdet­täisi­in rak­en­ta­maan kv. ver­tailus­sakin mon­een ker­taan parhaim­mak­si tode­tun laa­jan hyv­in­voin­ti­val­tion poh­jal­ta, mut­ta 2000-luvun vihreys mukaan ottaen. Siihen tiivisty­isi se, mikä on ainakin min­ulle vihreis­sä tärkeää.

  Siihen voisi liit­tää vaikkapa…
  — yleen­sä tasa-arvon edis­tämisen, jon­ka mukana mm. vihreä parisuhde ei erot­telisi sek­suaal­ista suun­tau­tu­mista, ei tietenkään erottelisi
  — reilun kan­sain­välisyy­den, jon­ka mukana esim. maa­han­muut­to ei sinäl­lään ole ongel­ma, mut­ta syr­jäy­tymi­nen, heikko panos­tus kotout­tamiseen sekä ennakkolu­u­lot ovat
  — ympäristön­suo­jelun, johon kaiken ener­giate­hokku­u­den, uusi­u­tu­van ener­gian ja muun hie­man abstrak­tin asian ohel­la voisi liit­tää esim. myös ihan taval­lis­ten pien­järvien puh­tau­den (mikä saat­taisi pal­jas­taa, että vihreys ei ole vain kaupunkilaista)

  Vihreä hyv­in­voin­ti­val­tio ja reilu meininki!

 210. Vihreät ovat luon­non­puolue ja hei­hin hei­dät aikoinaan samais­tet­ti­in. Nyt hal­li­tuskaudel­la toim­inta keskit­tyi äärifem­i­nis­mi­in ja inter­netin sen­suroin­ti­in. Luon­non ystävänä ja viime vaaleis­sa Jyr­ki Kasvia äänestäneenä olen vihani val­las­sa; min­ut petitte täysin. 

  Vihreät eivät enää tun­nus­ta vihreää aatetta.
  Vihreät (Brax) sen­suroi­vat inter­net­tiä rasis­min nimissä.
  Vihreät (Brax) pyrkii edis­tämään fem­i­nis­miä viemäl­lä oikeuslaitos­ta kohden totalitarismiä.
  Vihreät ovat val­tion, ei kansan, edustajia.

  Ei voi muu­ta toivoa kuin Perus­suo­ma­laista oikeusmin­is­ter­iä, joka käyt­tää Brax­in luo­maa total­i­taris­mia Vihre­itä vas­taan. Se on oikeu­den­mukainen opetus.

  Onnea Osmolle kuitenkin. Vai­h­da puoluet­ta tai puolueen aatteita.

 211. En lähde analysoimaan muiden osalta. Oma­l­ta kohdal­tani suurin este oli Fukushi­man aal­lol­la rat­sas­ta­va ydin­voiman kat­e­gori­nen vas­tus­t­a­mi­nen, joka käytän­nössä, oman näke­myk­seni mukaan (ja myös Sak­san tar­joa­man todel­lisen esimerkin mukaan), tarkoit­taa mit­tavista uusi­u­tu­vien syöt­tö­tar­if­feista huoli­mat­ta hiilivoiman rakentamista. 

  47 % uud­es­ta globaal­ista sähkön­tuotan­nos­ta raken­netaan hiilivoimak­si (IEA clean ener­gy report 2011), joka tulee puske­maan pla­neet­taamme lähem­mäs ilmas­tokatas­trofia vielä mon­ta vuosikym­men­tä. Kat­e­gori­nen kaiken ydin­voimaan viit­ta­vankin vas­tus­t­a­mi­nen on val­ta­va voit­to fos­si­iliselle ener­giantuotan­nolle. Se oli sitä 80 luvul­la, se on sitä nyt, ja se tulee ole­maan sitä vielä mon­ta vuosikym­men­tä. Ja näitä vuosikym­meniä meil­lä ei ole.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen pahen­e­m­i­nen (jos nyt jätetään esim hiilivoiman jo muutenkin paljon ydin­voimaa mit­tavam­mat hai­tat huomiotta) tulee tekemään tyhjäk­si “luon­non­suo­jeli­joiden” kaiken muun työn luon­non suo­jelemisek­si (bio­di­ver­si­teet­ti, paikallisen luon­non ja ympäristön suo­jelem­i­nen jne). 

  Niin­pä en ker­takaikki­aan käsitä, miten vihreil­lä ja luon­non­suo­jelu­jär­jestöil­lä on varaa vas­tus­taa ydin­voimaa, kun sil­lä todis­te­tusti (ainakin todis­te­tum­min kuin uusi­u­tuvil­la) voidaan kor­va­ta fos­si­il­isil­la tuotet­tua sähköä? Ei mene kaali­in ei. Vihreät ei ollut min­ulle riit­tävän vihreä puolua. 

  Ja jos nyt ote­taan vielä jatkos­sa pidem­mässä juok­sus­sa ain­oas­taan pahene­va öljykri­isi (niin, raa­ka-öljyn tuotan­non huip­pu ohitet­ti­in vuon­na 2005/2006) joka rajoit­taa rajusti yhteiskun­taan syötet­tävis­sä ole­van ener­gian määrää (siis sen ener­gian joka täl­lä het­kel­lä tekee läh­es kaiken mei­dän ihmis­ten puoles­ta), niin en tosi­aan näe kauheasti järke­viä syitä, joiden perus­teel­la ydin­voima pitäisi ottaa vielä fos­si­ilis­ten lisäk­si pois ener­gia-valikoimista. Tarkem­min ajatel­tuna se tun­tuu täysin jär­jet­tömältä ajatukselta. 

  Lisäk­si, bio­mas­sa on ain­oa uusi­u­tu­va ener­gian­lähde jos­ta voidaan jalostaa liiken­nepolt­toainei­ta. Ne voivat olla yhteiskun­nan rat­taiden pyörim­isen kannal­ta oleel­lisia jos (kun) öljyn saatavu­us tulee heikken­emään seu­raa­van vuosikymmen(t)en aikana. Näi­den net­toen­er­gia on kyseenalainen ja polt­to­moot­torikäytössä siitäkin saadaan vain mur­to-osa hyö­tykäyt­töön. Niitä kuitenkin tarvi­taan, sil­lä logis­ti­ikkamme toimii nestemäisil­lä polt­toaineil­la vielä pitkään, ja jos halu­amme käyt­tää uusi­u­tu­via bio­mas­sa-varo­jamme edes jotenkin kestävästi, emme voi työn­tää niitä merkit­tävis­sä määrin Sin­nemäen main­os­tamien biovoimaloiden polttouuneihin.

 212. Täy­tyy sanoa, että vihrei­den vaal­i­tap­pio ei ollut mikään yllä­tys. Osmon pika-ana­lyysi­in ja näi­hin kom­ment­tei­hin ei ole kovin paljoa lisäämistä. Ne kan­nat­taa vihreis­sä lukea tarkkaan.

  Itse annoin protestiää­nen. Äänestin elämäni ensim­mäistä ker­taa demare­i­ta. Tein sen a) per­su­jen kiusak­si b) vihrei­den ydin­voimas­tep­pailun takia (vaik­ka en edes ole van­noutunut ydin­voiman vas­tus­ta­ja). VIhreät ei vaikut­tanut tarpeek­si tehokkaal­ta vas­tavoimal­ta ja ylim­ielisyys ärsytti.

  Per­su­jen nousu johtuu mon­es­ta syys­tä. Se on ennen kaikkea vas­taisku punav­i­her­fem­i­nis­mille, joka imago­ta­sol­la kul­mi­noituu vihreisi­in. Viimeisen neljän vuo­den aikana on myös se hil­jainen kansanosa löytänyt net­ti­in. Keskustelu­pal­sto­jen väsymätön jauhami­nen on tuot­tanut tulosta.

  En usko, että monikult­tuurisu­us tai fem­i­nis­ti­pain­ot­teisu­us veivät ääniä. Sen sijaan turk­istarhaus, kasvis­ruokapäivä ja naimalakko oli­vat turhan näkyvästi esil­lä, ellette sit­ten halua “pienen­pi­irin helsinkiläisek­si lifestyle ‑puolueek­si, kuten nim­im. “päivi” yllä main­iosti tiivisti. 

  Surkein­ta olisi, jos vihreät kuiv­et­tuisi teknokraat­tisek­si tiedepuolueek­si, mitä jotkut näköjään ehdot­ta­vat. Helsinkiläisenä maalaise­na koen myös sen iki­van­han ris­tiri­idan kaupunki­laisvihrey­dessä: on kivaa että se luon­to on puh­das ja eläimet hyv­in­voivia, jos sinne maaseudulle joskus sat­ut­taisi­in eksymään. Siinähän se ylim­ielisyy­den siemen itää.

 213. Ris­to Ravela:

  Epäilemät­tä tuo on osato­tu­us, mut­ta käsi­tyk­seni mukaan siis se “vihreät on muuten jees mut­ta liian vasem­mal­la” ‑jen­gi ei ole ennenkään siis _äänestänyt_ Vihre­itä. Toki poten­ti­aal­isik­si äänestäjik­si hei­dät voisi laskea. Sen sijaan punav­ihreäl­lä puolel­la­han ehdit­ti­in jo välil­lä speku­loi­da että syökö Vihreät ajan kanssa Vasem­mis­toli­iton ton­tin kokonaan.

  Näis­sä vaaleis­sa nähdäk­seni Vihreät menet­tivät paljon paljon ääniä etenkin vasem­mal­ta, mut­ta ei vas­taavasti saanut uusia mistään

  Joo lienet pitkälti oikeessa tossa. Mul­la oli ehkä enem­män mielessä tosi­aan se poten­ti­aa­li­nen vapaut­ta korosta­va miesäänestäjä­poruk­ka, joka kokis ideata­sol­la Vihreet mieluisim­maks puolueeks, mut sit nää tietyt type­r­yy­det on ohjan­nu niitä muualle. 

  Var­maan useim­mille todel­lisille vasureille Vihreet on sel­keesti liian oikeel­la ja liian hyväksyviä nykymeiningin suh­teen ja niitä nyt pak­eni “oikeaop­pisem­mille” vesille. Toisaal­ta niin kauan ku Vasem­mis­toli­it­to on todel­lise­na haas­ta­jana ole­mas­sa, Vihreiltä ei vält­tämät­tä olis kovin hyvä veto kalastel­lakaan ihan siel vasem­mal­la ääri­laidal­la. Ellei sit tarko­tuk­se­na tosi­aan olis yrit­tää sulaut­taa vasure­i­ta kokon­aan Vihreisiin.

 214. Komp­paan monia kom­men­toi­jia, jot­ka kaipaa­vat vihreil­ta moni­ar­voisu­ut­ta, ympar­is­ton­suo­jelua, ja noyraa asen­net­ta kansalaisia ja mui­ta puoluei­ta kohtaan. Olen itse aka­teemisen cityvihre­an periku­va, mut­ta vain mei­dan kaltaisi­imme vetoa­mal­la puolue jaa ikuis­es­ti marginaaliin.

  “Vahem­man roinaa, enem­man aikaa” ‑ajat­telu ja luon­torakkaus ovat arvo­ja, jot­ka suuri osa suo­ma­lai­sista jakaa. Tule­vaisu­u­den vihre­an kasvun pitaisi nous­ta siita, etta sal­lit­taisi­in ihmis­ten itse vali­ta ne oman ela­mansa keinot, joiden avul­la he arkiela­mas­saan nai­ta arvo­ja voisi­vat toteut­taa. Poli­itikko­jen tehta­va on tukea kansalaisia nais­sa valin­nois­sa, mut­ta ei moralisoida. 

  Suo­ma­laiset ovat luon­torakas­ta kansaa, mut­ta olen­naisim­mik­si koe­tut ympar­is­tokysymyk­set ja ratkaisut ongelmi­in vai­htel­e­vat. Paakaupunkiseudul­la olen­nainen kaupunki­rakenne ja joukkoli­ikenne ovat merk­i­tyk­set­to­mia Pohjois-Savon maaseudul­la, jos­sa taas esimerkik­si bio­jat­tei­den kom­pos­toin­ti ja lahiruo­ka ovat tuhatvuo­tisia itses­taan­selvyyk­sia — mut­ta eivat maaseudun ihmiset saa vihreil­ta tun­nus­tus­ta luon­non­la­hei­sista valin­nois­taan. Kodit­tomista kissoista tai tuotan­toe­lain­ten hyv­in­voin­nista huole­htimi­nen (jon­ka suurin osa vil­jeli­joista hoitaa hyvin) eivat nekaan ole toisilleen vas­takkaisia. Sama patee mui­hin lib­er­aalei­hin arvoihin: suurim­mal­la osal­la suo­ma­lai­sista ei ole mitaan sek­suaali­va­hem­mis­to­ja tai vierai­ta kult­tuure­i­ta vas­taan niin kauan kuin hei­dan omia val­in­to­jaan kun­nioite­taan yhta lail­la. Nais­sa asiois­sa vihreat ovat onnis­tuneet syyl­lis­ta­maan, saar­naa­maan ja vouhkaa­maan liikaa. Monis­sa muis­sakin asiois­sa suuri enem­mis­to on var­maankin vihrei­den kan­nal­la: jar­keen ja tieteeseen perus­tu­va paa­tok­sen­teko, uuden teknolo­gian hyo­dyn­t­a­mi­nen, fos­si­il­i­sista polt­toaineista luop­umi­nen, sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us (jopa perus­tu­lo), mate­ri­al­is­min vas­tus­tus. Nais­sa asiois­sa vihreat eivat vaan ole onnis­tuneet tuo­maan vies­ti­aan ymmar­ret­tavasti lapi. 

  Itse asi­as­sa olen var­ma, etta vihreil­la on seu­raa­van 10 vuo­den aikana poten­ti­aalia nos­taa kan­natuk­sen­sa lahelle 20 pros­ent­tia — mut­ta se vaatii asen­teen ja viestin­nan radikaalia muutosta.

 215. Vihrei­den vahvu­us ja heikkous on aina ollut se, etteivät he ole minkään yksit­täisen tahon lob­bausvä­line kuten Kokoomus on yri­tys­maail­man, Kepu MTK:n, vasem­mistop­uolueet ay-liik­keen ja RKP säätiöi­den etäpääte. Vihreiltä on puut­tunut vah­va selus­ta, hyvässä ja pahassa.

  Olen aina äänestänyt Vihre­itä, mut­ta olen het­kit­täin harkin­nut esim. Vasem­mis­toli­it­toa. Vihreät ovat mielestäni keskit­tyneet liikaa iden­ti­teet­tipoli­ti­ikkaan, esim. queer-asioi­hin. OK, hyväksyn sukupuo­lineu­traalin avi­o­li­iton ja adop­tio-oikeu­den, mut­ta mielestäni queer-ihmiset eivät ole niitä Suomen hädä­nalaisimpia, he vain ovat taitavia pitämään meteliä ongelmis­taan. Suomen ensim­mäisiä vihre­itä kansane­dus­ta­jia oli Kalle Könkkölä, mut­ta nyt Vihreät eivät tun­nu piit­taa­van vam­mais­poli­ti­ikas­ta (eivät kyl­lä muutkaan puolueet). 

  Osa Vihreistä on myös liian suvait­se­vaisia tiukan lin­jan mus­limei­ta kohtaan. Tiukkismus­lim­ien tukem­i­nen vaikeut­taa lib­er­aali- ja seku­laarimus­lim­ien asemaa. 

  Nyt äänestin kuitenkin Vihre­itä, kos­ka he eivät ole ryvet­tyneet rahoi­tus­sotkuis­sa. Arvostan myös hei­dän turkistarhauskielteisyyttään.

  Tämä blo­gi keskusteluineen on myös arvostettava.

 216. Täältähän tämä poten­ti­aalisen äänestäjäkun­nan ana­lyysi saadaan kätevästi ja nopeasti: Kat­so­taan, miten paljon peukku­ja kukin kom­ment­ti on saanut ja sen jäl­keen voikin päät­tää, loikataanko oikealle vai vasem­malle (min­un mielestäni oikealle, siis sol­i­daarisek­si oikeistop­uolueek­si, ehkä jo senkin takia, että vasem­mal­la on nyt hyvä vasem­mis­toli­it­to siel­lä oleville).

 217. En vielä ehtinyt lukea kaikkia vieste­jä ketjus­sa, joten joku on jo saat­tanut maini­ta tämän, mut­ta lai­tan sen joka tapauksessa:

  Vaal­i­t­u­lok­sen huo­nouteen on paljon syitä, mut­ta mielestäni yksi ylitse muiden: Äänestyspäätök­set perus­tu­vat mieliku­vi­in ja mieliku­vat vihreistä eivät vas­taa todel­lisu­ut­ta. Tätä ketjua lukies­sakin se hyvin ilmenee.

  Ratkaisuk­si ehdotan mah­dol­lisim­man täy­del­listä avoimuut­ta ja asi­apo­h­jaista viestintää.

  Kaik­ki vihrei­den poli­itikko­jen kir­joit­ta­mat mielipi­de- ja blogikir­joituk­set, puheen­vuorot ja äänestyk­set eduskun­nas­sa, valiokun­nis­sa ja val­tu­us­tois­sa, puolue-elin­ten ja osas­to­jen kok­ousten pöytäkir­jat jne. jne. jne. pitää koo­ta myös vihrei­den sait­ille (ja se luokat­toman huono haku­toim­into kun­toon!). Avoin­ta viestin­tää myös epäon­nis­tu­mi­sista, ris­tiri­idoista ja vaikeista kom­pro­mis­seista, ei selit­te­lyä vaan myön­netään rehellis­es­ti että tässä tai tuos­sa päätök­sessä epäon­nis­tut­ti­in tai tehti­in kau­pat jonkun vielä tärkeäm­män päämäärän edis­tämisek­si. Käytetään myös puolueen ulkop­uolisia asiantun­ti­joi­ta arvioimaan tehtyjä ratkaisu­ja ja julk­iste­taan myös kri­it­tiset arviot. Rohkaistaan puolueen toim­i­joi­ta kri­it­tiseen julkiseen keskustelu­un. Net­ti­sait­ille myös ver­tail­e­vaa mate­ri­aalia jos­sa tas­a­puolis­es­ti arvioidaan muiden puoluei­den näke­myk­siä vihreille tärkeistä teemoista ja toim­intaa niitä koskevas­sa päätök­sen­teossa, sekä syvem­pää ana­lyysiä siitä mik­si uskomme että nämä val­i­tut päämäärät/toimet tekevät ihmis­ten elämästä parem­paa. Ym. ym. ym.

  Ajatuk­se­nani siis on, että kuka tahansa, joka osaa käyt­tää Googlea löytää hel­posti luotet­tavaa ja uskot­tavaa tietoa siitä, mitä päämääriä vihreät oikeasti aja­vat, mis­tä syistä, mil­lä keinoin niitä on ajet­tu, miten on onnis­tut­tu ja miten nämä kaik­ki ver­tau­tu­vat mui­hin puolueisi­in. Vihrei­den poli­ti­ikkaa kan­nat­ta­vat voivat käyt­tää net­tiväit­te­lyis­sä oikeaa ja hyvin jäsen­nel­tyä tietoa argu­ment­tien­sa tuke­na ja kumo­ta virheel­liset väit­tämät ja stereotyypit.

  Samas­sa hengessä toivoisin myös, että nyt kun vihreät palaa oppo­si­tioon jos­sa kädet päätök­sen­teossa ovat vähem­män sido­tut kuin hal­li­tuk­ses­sa, oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa tehtäisi­in asi­akeskeis­es­ti. Jos hal­li­tus tekee hyviä esi­tyk­siä, äänestetään niiden puoles­ta, jos huono­ja, niitä vas­taan, asian itsen­sä mukaan eikä poli­it­tis­ten pis­tei­den kalastamiseksi.

  Vihrei­den pitäisi olla – ja se myös mielestäni on enem­män kuin muut puolueet, mut­ta ei täy­del­lis­es­ti – asi­akeskeinen ja aikuinen puolue joka ei aliarvioi äänestäjiä ja poh­jaa päätök­sen­teon parhaaseen tieteel­liseen tietoon, uno­hta­mat­ta kuitenkin ettei poli­ti­ik­ka ole tekni­ikkaa vaan siihen sisäl­tyy aito­ja arvo­val­in­to­ja. Näil­lä lin­jauk­sil­la vihreistä ei ehkä ikinä tule isoa puoluet­ta, mut­ta ehkä tavoit­teena voisikin olla rkp-mäi­nen tasainen kan­na­tus ja kokoaan suurem­pi pain­oar­vo poli­it­tises­sa keskustelussa.

 218. Olen koko aikuisikäni eli nyt 13 vuo­den ajan äänestänyt vihre­itä. Tänä vuon­na ääni meni myös vihreille, mut­ta todel­la läheltä liip­pasi ääneen liuken­e­m­i­nen muualle. Joko vihreät ovat muut­tuneet tai minä olen muut­tunut, mut­ta ensim­mäistä ker­taa puolue ei enää tun­tunut mitenkään itses­tään selvältä valinnal­ta. Erään toisen sanoin: “Ehkä me olemme kas­va­neet aikuisik­si, mut­ta Vihreät eivät”. No, tiedä siitä, toisaal­ta muis­taak­seni Vihreil­lä on ollut nuorten kesku­udessa Kokoomuk­sen kokoinen kan­na­tus jo koh­ta kym­menisen vuotta… 

  Käytän­nössä suurin osa omas­ta vier­aan­tu­misen syistä on tul­lut jo tässä ketjus­sa esille ja ne ovat myös samo­ja syitä mik­si mon­et oman ikälu­okkani tutut, eri­tyis­es­ti aka­teemiselta tekniseltä puolelta, ovat pää­tyneet äänestämään mui­ta tai äänestäneet vihre­itä vas­ta pitkän pun­taroin­nin jäl­keen (ja toki mon­elle vihreät eivät olleet mis­sään vai­heessa vai­h­toe­hto ollenkaan). Joitain syitä, osin aiem­paa jo kerraten:

  Suvait­se­vainen suvait­se­mat­to­muus. Puhutaan suvait­se­vaisu­udessa, mut­ta käytän­nössä suvait­se­vaisu­us on hyvin rajoit­tunut­ta eli ns. väärät ajatuk­set tuomi­taan hep­poisas­ti. Vihrei­den pitäisi minus­ta olla nimeno­maan se älylli­nen puolue; vähän vähem­män mus­tavalkoista hyvä-paha-aset­telua asioi­hin, eivät asi­at ole mus­tavalkoisia. Onko ydin­voima täysi paha tai paras­ta ikinä? Onko maa­han­muut­to pelkästään hyvä tai ovatko kaik­ki maa­han­muut­ta­jat demonei­ta? Suuri osa asioista ovat kuitenkin sateen­var­jo­ja, joiden alle mah­tuu paljon eri sävyjä mus­tas­ta valkoiseen ja niiden välisi­in har­maan sävy­i­hin. On pään puskaan työn­tämistä ja kaikkea muu­ta kuin vas­tu­ullista esit­tää jotain muu­ta. Yhteiskun­nal­li­sista asioista pitää ehdot­tomasti pystyä keskustele­maan, ei ole mis­tään kotoisin eikä ole mil­lään taval­la hyvä merk­ki jos jokin alue on lähel­lä tabua.

  Vihrei­den suvait­se­vu­us tun­tuukin keskit­tyvän eri­tyis­es­ti vähem­mistö­jen suvait­se­vaisu­u­teen. Itsel­läni “naimalakko” meinasi olla se viimeinen pis­ara. Ei kan­na­ta ymmärtää väärin: asia ja pykälät pitää saa­da tas­a­puolisik­si kaikille ihmisille, mut­ta onko tämä oikeasti se tärkein asia tässä maail­man­ti­lanteessa? Pis­tet­täisi­inkö kär­jek­si isom­mat enem­mistöä kos­ket­ta­vat asiat? 

  Vai onko Vihreät lop­ul­ta eri­tyis­es­ti fem­i­nistien ja sek­suaalivähemistö­jen etu­ja aja­va puolue ts. men­nään niil­lä kär­jil­lä? Vai onko se vah­va tasa-arvoisu­us, yhden­ver­taisu­us, ympäristö- ja teknokraat­ti­nen / tiedepuolue ja myös sosi­aalis­es­ti oikeu­den­mukaista mut­ta kuitenkin vah­vaa talous­poli­ti­ikkaa aja­va puolue? Ensim­mäisessä ei ole mitään vikaa, etupuoluei­ta on vähän joka lähtöön, se on vain hie­man eri puolue mitä itse ajat­telin äänestäväni tai äänestän tule­vaisu­udessa. Toisaal­ta olisiko­han tuo jälkim­mäi­nen sit­ten lähin­nä enem­män oma haaveku­va kuin mah­dolli­nen todellisuus. 

  Ärsy­tyskyn­nys­täni hivelee huo­mat­ta­van paljon joko todel­li­nen tai kuvitel­tu moraa­li­nen ylem­myys, etenkin kun siihen tun­tuu liit­tyvän var­muus oman näke­myk­sen oikeel­lisu­ud­es­ta ja sen kään­töpuole­na tietenkin aja­tus muiden näke­mys­ten huonom­muud­es­ta. Itse ajat­telisin, että kaikkia näke­myk­siä, myös itselle epämieluisia — tai etenkin niiden taus­to­ja ja syitä — pitäisi yrit­tää ymmärtää ja myös selvit­tää mis­tä ne kumpua­vat, ei vain pitää ihmisiä ääliöinä [joi­ta toki myös on, kaikkial­la]. Anek­doot­ti­na käytet­tävyys­tes­tauk­sen puolelta: jos käyt­täjiltä kysytään mitä he tarvit­se­vat, he voivat vas­ta­ta tarvit­se­vansa asian X, vaik­ka todel­li­nen ongel­ma on jotain muu­ta ja ratkaisu asi­aan olisi Y. Se mitä nähdään pinnal­ta, ei ole vält­tämät­tä sama asia kuin mitä on pin­nan alla. Sen sijaan että tuomi­taan mui­ta taho­ja [vaik­ka tässä nyt sor­run osin samaan Vihrei­den kohdal­la, sano yhtä, tee..] sekä pide­tään näi­den äänestäjiä idioot­teina, junt­teina ja äänestyskyvyt­töminä, voitaisi­inkin koit­taa ymmärtää mis­tä syistä ja mik­si he ovat tehneet äänestyspäätök­sen­sä. Asi­at tup­paa­vat kumpua­maan jostain. 

  Minus­ta on myös aika käsit­tämätön­tä — vaik­ka ymmär­rän näitäkin reak­tioi­ta — ihan fik­su­jen ihmis­ten purka­van tun­to­jaan per­su­jen men­estys­tä kohtaan, tuo­ta, vähem­män rak­en­tavasti. Ihan sama kuvio kuin Halmeen aikoinaan men­nessä lävitse eduskun­taan ja taas toisaal­ta; oltaisi­inko nyt eri tilanteessa jos sil­loin aikanaan oltaisi­in keski­tyt­ty vähän vähem­män pitämään Hal­met­ta äänestäneitä tyh­minä rasis­teina, niin keski­tyt­ty vähän enem­män miet­timään äänestyskäyt­täy­tymisen syitä? Olisiko­han nyt aika olla tois­ta­mat­ta samaa käyt­täy­tymiskaavaa? Muu­tamia vaale­ja tulos­sa ensikin vuonna.

  Ajatuk­seni ihan­nepuolueesta menee jotenkin näitä lin­jo­ja: vapaus ja yhden­ver­taisu­us, mut­ta myös vas­tu­un kan­t­a­mi­nen omista valin­noista ja teoista (vapaus ei ole siinä mielessä absolu­ut­tista vapaut­ta; ns yhteistä hyvää vas­taan rikko­vat voidaan myös pudot­taa “ulkop­uolelle”) — yhteiskun­ta pitää huol­ta heikoista, mut­ta kan­nus­taa myös yksilöitä, talous­poli­ti­ik­ka on sosi­aalis­es­ti oikeu­den­mukaista, mut­ta myös yksilöi­den vauras­tu­mista ja yrittämistä/yrityksiä tuke­vaa (erona vasem­mis­ton “ahneet rikkaat mak­sakoon kaiken”-suuntimalle). Talous- ja työl­lisyyspoli­ti­ikas­sa ollaan muuten yleis­es­ti, näin entisen työtek­i­jäjär­jestöak­ti­ivin ja nykyisen yrit­täjän paradok­saalisel­la mielel, vähän saman­laisel­la mus­ta-valkoinen-aset­telul­la: yri­tyk­set ovat ahnei­ta riistäjiä / yhteiskun­nan tukip­i­lare­i­ta, työn­tek­i­jät ansait­se­vat aina palkkansa / eroon pääsem­i­nen on liian vaikeaa jne. Ja nämä eri puo­let pitävät paikkansa. Minus­ta on outoa, että yri­tys ei pääse huonoista työn­tek­i­jöistä fik­susti eroon — ongel­mat eivät ole aina pelkästään johtamises­sa — tai että palkat eivät jous­ta hel­posti alaspäin jos talous putoaa (isot irti­sanomiset ja lomau­tuk­set ovat ilmeis­es­ti jotenkin parem­pi asia: osa säi­lyt­tää palkkansa, moni läh­tee) ja samat­en karsas­tan ylitse menevää voit­to­jen opti­moin­tia, työn­tek­i­jöi­den selkä­na­han repimistä ja sairai­ta työ­paikko­ja / huono­ja johta­jia. Tuo­hon pitäisi saa­da oikeasti jotain tolkkua nykyisen kohtuu betonoidun tilanteen sijaan, mut­ta mitä, on sit­ten tietenkin parem­pi kysymys.

  No, ehkä meni jo sivuun.

  Henkilöko­htais­es­ti kysyn­tää olisi puolueelle joka ei olisi mitenkään vah­vasti hirt­täy­tynyt vasem­mis­to-oikeis­to-akselille, vaan ottaisi eri asioista ne parhaat puo­let, asi­a­pe­rustei­den, ei ide­ol­o­gis­es­ti hirt­täy­tynei­den aja­tusten poh­jal­ta: oli aja­tusten alku­perä sit­ten oikeal­ta, vasem­mal­ta tai her­ra paratkoon vaik­ka per­suil­ta. Maail­ma ja toim­intaym­päristö muut­tuvat koko ajan ja kaikkein men­estyneim­mät organ­isaa­tiot — isot yri­tyk­set — luo­vi­vat koko ajan sekä muut­ta­vat strate­gioi­ta ja tak­ti­ikoi­ta tarpeen tullen päämäärän saavut­tamiseen, joka tässä tapauk­ses­sasa olisi se parem­pi Suo­mi ja parem­pi huominen. 

  Mikä on tänään tot­ta, ei ole sitä vält­tämät­tä huomen­na, joten ket­terä liikku­mi­nen ja mukau­tu­mi­nen ei olisi pahas­ta. Eikä tämän tarvitse edes vält­tämät­tä tarkoit­taa tem­poilua. Kaik­ki tämä on tietenkin helpom­min san­ot­tu kuin tehty. Mut­ta mitä jos, ajatuk­se­na, Vihreät sanou­tu­isi irti oikeis­to-vasem­mis­to-akse­leista ja julis­tau­tu­isi ensim­mäisek­si prag­maat­tisek­si puolueek­si kär­jel­lä “mikään ei ole pyhää, teemme päätök­siä ja ajamme asioi­ta asia- ja tutkimusti­etoon perustuen, pain­o­tuksi­na talous­poli­ti­ik­ka, ympäristö ja ihmis­ten hyvä elämä” (pain­oituk­set omiani :).

  Kaik­ki ylläol­e­va ihan taval­laan rakkaud­es­ta puoluet­ta kohtaan.

 219. Olen seu­ran­nut Vihre­itä koko aikuisikäni, sen alku­vai­heista läh­tien ja äänestänytkin jois­sain vaaleis­sa, eikä se ole täysin pois­sul­jet­tua vieläkään. Kuu­lun siihen joukkoon kansalaisia jot­ka liikku­vat näi­den kah­den puolueen välil­lä, ja arve­len että meitä on jokunen.

  - Vihreät ovat kulke­neet liiak­si arvo­maail­mas­saan oikeis­to­lais­poli­ti­ikkaa kohti. Ei ole huo­mat­tu tai halut­tu huo­ma­ta rajua yhteiskun­nal­lista eri­ar­vois­tu­miske­hi­tys­tä. Huono-osaisu­u­den/huonovoin­tisu­u­den kas­vami­nen on asia mihin täy­tyy puut­tua, siihen on otet­ta­va pon­nekkaasti kan­taa. Okei, perus­tu­lo­ma­llia on kehitet­ty, siitä hatun­nos­to, mut­ta voisiko olla mah­dol­lista selkeäm­min, pon­nekkaam­min rak­en­taa yhteiskun­taa joka ei tuot­taisi huono-osaisu­ut­ta? Tämä sama lal­la­tus kuin kokoomus­laisil­la, että pide­tään huol­ta pois­pudon­neista ja osat­tomista. Sym­pa­at­tista, mut­ta eikö voisi luo­da ja rak­en­taa sel­l­aista yhteiskun­taa ettei kukaan murskaantuisi?

  - Toinen Vihrei­den virhe on tuo tuol­la edel­läkin mainit­tu elit­is­mi. Sik­si Paa­vo Arhin­mä­ki onnis­tui vaal­i­työssään, kuten muutkin vasem­mis­to­laiset, että he puhui­v­at ajamis­taan asioista selkeästi eivätkä kuitenkaan yksinker­tais­ta­neet liiak­si. Ýksinker­tais­t­a­mi­nen jota Per­sut käyttivät/käyttävät ei herätä minus­sa hirveästi vas­takaikua, mut­ta joka ilmeis­es­ti vetosi äänestäji­in. Ylipäätään kun­nal­lista päätök­sen­tekoa ja kansalais­ten vaikut­tamis­mah­dol­lisuuk­sia tulisi tuo­da lähem­mäk­si ihmis­ten lähiym­päristöjä, eduskun­tatyö on sit­ten toisen­laista, pitkäjän­teisem­pää ja mon­imutkaisem­paa vaikut­tamista, lainsäädäntötyötä.

  - Kol­mas on har­joitet­tu poli­ti­ik­ka. Myös kun­nal­lispoli­ti­ik­ka. Helsinkiläisenä ja ollessani Hgin kaupun­gin työn­tek­i­jänä olin aivan konkreet­tis­es­ti arjes­sani tekemi­sis­sä poli­it­tis­ten päätösten kanssa, joil­la oli vaiku­tuk­sen­sa niin työte­htävi­in/-sisältöi­hin kuin palkkoi­hinkin. Vihrei­den kokoomus­laisu­us näkyi ja tuntui.

  Ehdotan, että Vihreät ”sulau­tu­isi­vat” Vasem­mis­toli­it­toon (tai kokoomuk­seen he jot­ka sinne mieliv­ät), omaa eril­listä ener­giantuotan­to­tavoista keskustel­e­vaa puoluet­ta ei tarvi­ta. Tarvit­taisi­in vah­va vasem­mis­to eikä näitä usei­ta pikkupuoluei­ta. Per­su­jen vas­tavoimak­si Vihreistä ei ollut, mut­ta Demareista ja Vasem­mis­tos­ta oli.

  Onnea kuitenkin Osmo Soin­in­vaar­alle, pon­nekas­ta oppositiopolitiikkaa !

 220. Peru­songel­mana vihrei­den tavat­toman kapea omaku­va. Aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja libaraale­ja cityvihre­itä on väestöstä niin pieni osa, ettei kohderyh­mästä ole varaa menet­tää mui­hin puolueisi­in ketään. 

  Vaal­is­trate­giana edel­listä omaku­vaa uhkaa­maan luo­tu keinotekoinen per­su­junt­tivi­holli­nen kaven­si vihreän äänestäjän omaku­vaa entis­es­tään. “Jol­let ole puolel­lamme olet meitä vas­taan” asenne söi lisäk­si uskot­tavu­u­den aidosti suvait­sev­as­ta ja moni­ar­vois­es­ta puolueesta. Jäin, ja mon­et kaveri­ni jäivät, usein ihmettelemään, että mitenkäs tämä poikke­sikaan ahdas­mielisik­si haukut­tu­jen per­su­jen olete­tus­ta ajat­telus­ta ja olenko minä tarpeek­si hyvä anta­maan ääneni vihreille. En kel­paisi vihreille, kos­ka viih­dyn kump­pareis­sa ja asun kehä kol­mosen ulkopuolella. 

  Minne jäivät ne ehdokkaat, jot­ka oli­si­vat kerän­neet äänet mm. tiukem­min maa­han­muut­toon ja myön­teisem­min ydin­voimaan suh­tau­tuvil­ta vihreiltä äänestäjiltä vain muu­tamia kipuko­htia maini­tak­seni. Taisi­vat uno­htua vihrei­den oikeaop­pisu­u­den jalkoi­hin. Mik­sei vihreis­sä sal­li­ta julk­ista oppo­si­tio­ta edes vaal­i­tak­tis­es­ti. Jollei minkään­laista sisäistä oppo­si­tio­ta ole, niin pitäisi kat­soa peili­in ennen kuin väit­tää edis­tävän­sä uskot­tavasti moni­ar­voista Suomea ja avoimia rajo­ja ahdas­mielisen impi­vaar­alaisu­u­den sijaan.

  Per­sut voit­ti­vat, vaik­ka hal­la-aho­laiset muo­dos­ti­vat oman yhden asian lokeron­sa ja vaik­ka puolueen puheen­jo­hta­ja oli vah­vasti erim­ieli­nen koko muun puolueen kanssa useista kysymyk­sistä. Per­sut kerä­sivät äänet molem­mil­ta laidoil­ta ja vielä keskeltäkin. Eipä tun­tunut äänestäjiän­sä hait­taa­van kun kaikille oli tar­jol­la oman­laisen­sa riit­tävän yksinker­tainen sanoma ymmär­ret­tävässä muodossa.

  Mik­sei vihreil­lä ollut omaa Hom­ma-foru­mia organ­isoimas­sa keskustelua ja joukko­henkeä. Mik­si jätitte *netin* 50-luku­laisik­si haukku­mi­enne per­su­jen haltuun. 

  Mis­sä oli­vat vihrei­den julk­isu­ut­ta täysin laskel­moidusti kerän­neet “pöljät” mielip­i­teet. Per­sut onnis­tu­i­v­at medi­ahuomion keräämisessä todel­la ammat­ti­maisen taitavasti ja mik­si kum­mas­sa vihreät läh­tivät pelaa­maan tätä peliä täysin per­su­jen ehdoil­la per­su­jen pus­si­in. Mik­sei lei­jon­al­o­go­ista, Uud­es­ta Suomes­ta ja muista vaikeasti avau­tu­vista huomionkeru­u­vir­i­tyk­sistä luovut­tu välit­tömästi kun kävi ilmi, etteivät ne kiin­nos­ta juuri ketään. Main­os­toimis­to ja vaalipääl­likkö olisi pitänyt vai­h­taa jo alkume­treil­lä päteväm­pään sakkiin. 

  Mik­si vihrei­den koko kam­pan­ja oli raken­net­tu ain­oas­taan aka­teemisille ihmisille. Eivätkö muiden äänet kel­paa. Mik­sei ajanko­htaisi­in aiheisi­in reagoitu nopeasti ja yksinker­taisil­la mielip­iteil­lä. Asian yksinker­tais­t­a­mi­nen julk­isu­ut­ta varten ei tarkoi­ta samaa kuin tyh­mistymi­nen. Vaale­ja ei voite­ta aka­teemisil­la esseil­lä & jar­gonil­la, vaan ne jätetään net­ti­in asioista syvem­min kiinnostuneille. 

  En ollut var­masti ain­oa, joka olisi halun­nut main­os­taa vihre­itä kaveripi­iris­sään, mut­ta kaik­ki väli­neet jäivät puuttumaan. 

  “Ne tuo­ta halu­aa, ööö, mitäs ne, Uusi Suo­mi joo, kan­nat­taa äänestää. Yeah! No, heh on niil­lä parisa­taa sivua ohjel­maa netis­sä, käy vilase­mas­sa kun­han kerk­iät kahvitauolla.”

 221. olin viit­tä vaille äänestämässä Jyrk­iä, mut­ta vai­h­doin Siru­un, kos­ka ajat­telin, että Jyrkil­lä kan­nat­ta­jia riittää.

  Veikkaan, että vihreät ajatuk­set jäivät EU-asioiden jalkoi­hin, kos­ka niistä metelöivät kaik­ki suuret puolueet. tuos­sa kähinässä ei vain muis­tet­tu vihrei­den poli­ti­ikkaa. iso osa saat­toi tak­tikoi­da per­su­ja vas­taan äänestämäl­lä mui­ta iso­ja puoluei­ta — ja vihreät jäivät unohduksiin.

  En ole ehdo­ton vihreä joka vaaleis­sa, vaik­ka nyt ja useim­miten vihre­itä olen äänestänytkin — täl­lä ker­taa piti ohjel­man lisäk­si myös yrit­tää tak­tikoi­da pahimpia vas­tus­ta­jia vastaan.

 222. En äänestänyt täl­lä ker­taa vihre­itä. Vaik­ka kan­natan vihre­itä arvo­ja, vihrei­den tar­joa­mat keinot niiden saavut­tamiseen ovat omas­ta näkökul­mas­tani vääriä. 

  Minus­ta oleel­lisia kysymyk­siä tule­vaisu­u­den kannal­ta ovat ylikan­soi­tus, ilmas­ton­muu­tos ja sopeu­tu­mi­nen fos­si­ilis­ten polt­toainei­den kallis­tu­miseen ja aikanaan myös lop­pumiseen. Näitä halu­an läh­estyt­tävän järkiperäisel­lä, insinöörimäisel­lä läh­estymis­taval­la. “Ide­ologi­nen oikeel­lisu­us” ei riitä perus­teek­si esim. ydin­voimakan­nas­sa. (Niin kauan kuin Suomeen tuo­daan sähköä Venäjältä nykyisessä mit­takaavas­sa, on minus­ta älyl­lis­es­ti epäre­hellistä vas­tus­taa ydin­voimaloiden rak­en­tamista Suomeen.) Kus­tan­nuk­set pitäisi aina suh­teut­taa vaikuttavuuteen.

  Hyvä esimerk­ki vihrei­den lin­jas­ta on minus­ta ollut keskustelu ruuhka­mak­su­ista. Tämä juuri on sen­laa­tu­ista ide­ol­o­gista näperte­lyä, joka minus­ta pitäisi uno­htaa, ja keskit­tyä oleel­lisem­pi­in asioi­hin. Ruuhka­mak­suil­lako ajatel­laan saata­van aikaan jokin oleelli­nen muu­tos parem­paan? Mikä? 

  Eri­laiset isove­li­v­alvoo-jär­jestelmät ja niiden kan­nat­ta­mi­nen saa­vat kar­vani nouse­maan pystyyn ihan kategorisesti. 

  Moni kir­joit­ta­ja on haikail­lut lib­er­aalin tiede- tai insinööripuolueen perään, niin myös minä. Täl­lä het­kel­lä ei ole sel­l­aista puoluet­ta, joka ajaisi niitä arvo­ja ja asioi­ta, joi­ta itse koen tärkeäksi.

 223. Ydin­voiman suh­teen kan­nat­taisi tosis­saan ottaa selvää nestemäisen Tho­ri­u­min reak­tor­eista (LFTR).

  Etu­ja:
  — Ei tuo­ta ydi­nasekelpoista materiaalia
  — Ei räjähdysvaaraa
  — Voi käyt­tää nyky­istä ydin­jätet­tä mata­la-akti­ivisem­mak­si, jol­loin varas­toin­ti­a­jan tarve piene­nee merkittävästi
  — Voimala voi olla pienikokoisem­pikin ja toimia

  Suurin syy mik­si tuo­ta ei tutkimuk­sen jäl­keen otet­tu käyt­töön 60-luvul­la on että kylmän sodan aikana oli tärkeää saa­da ydin­voiman sivu­tuot­teena plu­to­ni­u­mia sotateollisuudelle.

  Ja ver­rat­tuna ydin­voiman käytän­nön vai­h­toe­htoon ener­giantuotan­nos­sa — hiilivoiman tuprut­telu­un, mikä tahansa ydin­voima on ympäristöystävällisempää.

  Sik­si Vihrei­den kat­e­gori­nen kieltämi­nen ilman keskustelumah­dol­lisu­ut­ta on sapettanut.

  Kiina ja Intia ovat täl­lä het­kel­lä tutki­mas­sa LFTR-reak­tor­e­i­ta. Rak­en­tamisen tieto­taito on hie­man ruos­teessa 60-luvun amerikkalais­tutk­i­joiden eläköidyttyä.

 224. Soin­in­vaaran blo­gin kom­ment­tiosas­tolle on valikoitunut tietyn­laista, melko epä­tyyp­il­listä porukkaa. Läh­eskään kaikkia tänne kir­joitet­tu­ja “vinkke­jä” ei kan­na­ta ottaa kovin vakavasti, jos halu­taan paran­taa vihrei­den tulosta seu­raavis­sa vaaleis­sa. Esimerkik­si vihrei­den lib­er­aalit maa­han­muut­tolin­jauk­set eivät todel­lakaan ole mis­sään epä­su­o­sios­sa loikan­nei­denkaan äänestäjien keskuudessa.

  Nämä fak­tat ovat edelleen voimas­sa näi­den vaalien jälkeenkin:

  1. Suo­ma­laiset äänestävät maa­han­muut­to­myön­teisiä ehdokkai­ta. Eduskun­nan ulkop­uolellekin jääneet eri puoluei­den maa­han­muut­to­myön­teiset ehdokkaat sai­vat paljon ääniä.

  2. Suo­ma­laiset äänestävät fem­i­nis­te­jä. Fem­i­nis­teil­lä ei ole mitään vaikeuk­sia päästä eduskuntaan.

  3. Suo­ma­laiset vas­tus­ta­vat ydin­voimaa. Esimerkik­si nai­sista vain 19 pros­ent­tia kan­nat­taa ydin­voiman lisärakentamista.

 225. Äänestin vihre­itä, kuten aina, nimeno­maan ydin­voiman takia. HS:n jonkun talvi­sun­nun­taisen 50v-huume­hörhönne, joka main­os­ti Hol­lan­nin matko­jen huumei­denkäyt­töään, vuok­si hark­itsin vakavasti puolueen vai­h­tamista. Samoin ydin­voimapäätösten aikoi­hin, mut­ta se taisi olla enem­män medi­an masi­noimaa kam­pan­jaa, näin jäl­keen päin ajatel­tuna, hyvä kun pysyitte hal­li­tuk­ses­sa. Eikö ydin­voiman vas­tus­tus ole kuitenkin vihrei­den perusar­vo, en ymmär­rä miten sitä kan­taa niin mon­et kehot­ta­vat muut­ta­maan. Ei kai puoluekaan halua men­estys­tä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä vaan nimeno­maan itselleen tärkeitä arvo­ja ajaen. Äänestäkööt ydin­voiman kan­nat­ta­jat mui­ta puolueita.

  Vähän on vaikea taju­ta, miten vihreistä loikataan nimeno­maan kokoomuk­seen, jon­ka kap­i­tal­is­tiset, yri­tys­maail­maa syleilevät arvot ovat kaukana ainakin omista arvoistani.

  Nyt kun tiedän vaal­i­t­u­lok­sen, vähän har­mit­taa etten äänestänyt SDP:tä, siltä puut­tui ilmeis­es­ti kovin vähän ääniä suurim­man puolueen ase­man saavut­tamisek­si (1500 neljässä vaalipi­iris­sä tms.) ja olisin mielu­um­min halun­nut nähdä SDP:n hal­li­tus­ta muo­dosta­mas­sa per­su­jen ja vasem­mis­toli­iton kanssa kuin por­varikokoomuk­sen. HS:n vaa­likoneen suosi­tusten mukaan min­un ei olisi pitänyt äänestää vihre­itä alku­unkaan vaan vasem­mis­toli­it­toa, sdp:tä tai kom­mu­nis­te­ja. Saat­taa olla että ensi eduskun­tavaaleis­sa äänestän Arhin­mäen puoluet­ta, riip­puu mikä tilanne sil­loin on, olen monista asioista samaa mieltä vasem­mis­ton puoluei­den kanssa.

  Onnit­te­lut läpi­menos­ta ‑jos tämä nyt sit­ten oli mitä halusit, sil­lä muis­tan että olit 4 vuot­ta sit­ten onnes­sasi päästessäsi rauhal­lisem­pi­in kuvioi­hin Eduskun­nas­ta luop­ues­sasi. Tai ehkä nyt taas jak­saa? Itse ainakin jak­san nyt taas tehdä parem­min töitä kun pari vuot­ta välil­lä opiske­lin ja rauhoi­tu­in 10 vuo­den työnarkomaniastani.
  Hyvää kesää toiv­ot­taen Tokarzcuk

 226. Vielä pohd­in­taa siitä, mikä meni ehkä vikaan:

  En osaa arvioi­da vaa­likam­pan­jaa suurestikaan, sil­lä kos­ka tiesin äänestäväni vihre­itä, en seu­ran­nut juuri ollenkaan vaaliväit­te­ly­itä. Viimeistä kat­soin ja siinä mielestäni Katainen ja Urpi­lainen oli­vat miel­lyt­tävim­mät ja vaku­ut­tavim­mat. Urpi­lainen on var­masti käynyt esi­in­tymisk­oulu­tuk­sis­sa, hän oli muut­tunut yllät­täen ärsyt­tävästä mukavak­si, minä suo­ras­taan pidin Urpi­lais­es­ta. Sin­nemäen puheta­paa jälleen ker­ran vähän ihmettelin, fraase­ja ja maneere­ja on havait­tavis­sa ja hänel­lä on hyvin outo tapa puhua, en ole var­ma onko hän oma itsen­sä ollenkaan yleisön edessä, vaku­ut­ta­va hän on osin. Arhin­mä­ki oli hyvä ja vaku­ut­ta­va, Kivinie­mi kylmäkiskoinen, kalsea. Ulkoisil­la tek­i­jöil­lä on liikaa vaiku­tus­ta, valitettavasti.

  Olen samaa mieltä kuin mon­et muut, että per­su­jen vas­tus­ta­jik­si julis­tau­tu­mi­nen oli outo tak­ti­ik­ka. Jos uusia äänestäjiä halut­ti­in, niin jotain pon­nekkaam­paa ohjel­maa olisi pitänyt olla tar­jol­la. Tai sit­ten vika oli sanoman esi­in­saamises­sa. Var­maankin kun halut­ti­in muu­tos­ta, niin vihreät myös niputet­ti­in hal­li­tus­puolueisi­in ja vas­tu­unkan­ta­ji­in van­has­ta menos­ta. Ja maa­han­muut­to­han on per­su­jen mielestä vihre­it­ten tekosia koko hom­ma ja siihen muu­tok­sen saami­nen oli joillekin porukoille iso asia. Min­ulle henkilöko­htais­es­ti maa­han­muut­toa­sia ei ole merk­i­tyk­selli­nen, varsinkin kun siihen menevät rahat ovat pienet.

  Uusi Suo­mi ‑logo-kohu oli mielestäni aivan yhden­tekevä asia, minus­ta ko. slo­ganin ja logon käytössä ei ollut mitään ongel­maa enkä ymmär­rä Her­lin­in suut­tumus­ta ollenkaan.

  En muuten tiedä ollenkaan kun­nol­la mikä se perus­tu­lo­jut­tu on, pitänee pere­htyä, jos asia tarpeek­si kiin­nos­taa. Olen oikeas­t­aan aika huonos­ti selvil­lä vihrei­den muista kuin ydin­voimaan ja ympäristöön liit­tyvistä kannoista.

  Löy­tyisköhän Sak­san vihreiltä men­estys­re­septe­jä? Mik­si Vihreät men­estyvät siinä maassa?

 227. Har­mit­taa tämä tulos, mut­ta uusi nousu on var­masti piankin mah­dol­lista sanomaa selkeyt­tämäl­lä ja terävöittämällä.

  Vihreät arvot tule­vat välil­lä yleisme­diois­sa nykyisel­lään jotenkin vääristyneesti esille. Vihreät pro­filoitu­vat tosi­aan aika paljon hyväo­sais­ten, hyvin koulutet­tu­jen kaupunki­lais­ten ja jos­sain määrin juuri punav­ihrei­den ja fem­i­nistien puolueena. Täl­laisek­si tun­nus­taudun itsekin, mut­ta kyl­lä vihreälle aat­teelle on ole­mas­sa paljon laa­jem­paakin poh­jaa kun se saataisi­in jotenkin toisel­la tapaa esille. Liikaa älykkömäisyyt­täkin lie­nee tästä syys­tä vält­tää, ainakin tietyis­sä yhteyksissä. 

  Voisin vielä konkreti­soi­da em. ajatuk­seni siten, että moni ehkä ajat­telee, että vihreät ja vihrei­den kan­nat­ta­jat ovat vihre­itä, kos­ka heil­lä on hyväo­saisi­na yms. “varaa siihen”. Näin­hän asia ei tietenkään ole ja tältäkin kohtaa pro­filoi­tu­mista kan­nat­taisi pyrk­iä korjaamaan.

  Vihrei­den “yleis­sanoma” on täl­lä het­kel­lä jotenkin epäselvä/hajallaan ja etenkin Sin­nemäen esi­in­tymi­nen mediois­sa monista var­masti hyvin etään­nyt­tävää. Symp­paan Annia kovasti, mut­ta olin välil­lä kovin pet­tynyt esi­in­tymiseen vaalien alla juuri kan­na­tus­luku­ja jo etukä­teen mure­hties­sani. Viestin ja vas­tausten tulisi olla selkeitä. Tärkein­tä ei ole olla “oike­as­sa” ja vaikut­taa itse mah­dol­lisim­man fik­sul­ta. Se voi vaikut­taa tosi ärsyt­tävältä, vaik­ka se onkin inhimil­listä 🙂 Polveil­e­vat ana­lyysit ja kimu­ran­tim­mat pohdin­nat voi jät­tää blo­gei­hin yms. Nyt jäi usein vaikutel­ma siitä, että Anni kierteli ja vält­teli vas­tauk­sen antamista vaikkei siitä ainakaan useim­miten ollut var­mas­tikaan kyse. On hyvä, että asiaosaami­nen tulee esille, mut­ta muu­toin kan­nat­taisi pyrk­iä esi­in­tymään ihmis­läheisem­min ja selkeäm­min. Posi­ti­ivi­su­uskin vaikut­ti välil­lä pakono­mais­es­ti pääl­leli­imat­ul­ta maireudelta. Välil­lä kipeäkin hal­li­tus­vas­tuu oli tietysti ainakin osasyynä tähän.

  Viestin­tään kan­nat­taisi tosi­aan nyt panos­taa. Itse uskoisin, että maan­läheinen asial­in­ja selkeästi ja mah­dol­lisim­man sym­pa­at­tis­es­ti (vaikeaa!) esil­letuo­tu­na toisi Vihreät yhtä lähelle uusia poten­ti­aal­isia äänestäjiä kuin yleisvihreät arvot monien ajatuk­sis­sa ovat. 

  Tuo ydin­voimakysymys hal­li­tuk­ses­sa ei itseäni niin häirin­nyt, vaik­ka ydin­voimaa vas­tus­tankin. Minus­ta sen olisi voin­ut kaut­ta lin­jan kui­tata suo­rasanais­es­ti ja lin­jakkaasti. (Tyyli­in “Jo hal­li­tuskau­den alus­sa päätet­ti­in, että tarvit­taes­sa äänestetään vas­taan, mut­ta lop­putu­lok­ses­ta huoli­mat­ta koet­ti­in muiden vihrei­den arvo­jen ja päätösten kannal­ta tärkeäm­mäk­si jäädä hal­li­tuk­seen.”) Tämäkin jäi välil­lä kiertelevän epä­selväk­si, mikä jät­ti toimit­ta­jille ja medi­alle mah­dol­lisu­u­den moral­isoin­ti­in ja selkäran­gan/-ran­gat­to­muu­den peräänkuuluttamiseen.

  Varsinkin Sumu­vuoren ja Relanderin (taas!) jäämi­nen ulos har­mit­taa itseäni. Tsemp­piä heille, kuten myös sin­ulle, Annille ja muille! Haastei­ta riit­tää, mut­ta teil­lä (ja meil­lä 🙂 on paljon hyvää porukkaa!

  Vaik­ka olenkin joi­hinkin asioi­hin pet­tynyt, uskon vihreisi­in arvoihin ja vihreään poli­ti­ikkaan vah­vasti edelleen. Ja taidan­pa konkreti­soi­da tämän ensi ker­taa elämässäni liit­tymäl­lä Vihreisiin!

 228. Minä näen, että viime vuosi­na Vihreät ovat keskit­tyneet poli­ti­ikkaan eikä vihreään poli­ti­ikkaan. Tämä on nähtävis­sä puolueen suo­sion kasvus­ta, mikä osin selit­tyy ihmis­ten viher­tymisel­lä (hyvä asia) ja osin puolueen viher­aat­teen sat­ur­oi­tu­misel­la (huono asia). Tämä on siis lai­men­tanut puolueen ydin­tä: mitä enem­män suo­sio­ta ja val­taa Vihreät ovat saa­neet, sitä vähem­män he ovat joutuneet jät­tämään vihre­itä asioi­ta aja­mat­ta siitä syys­tä, että suurin osa ihmi­sistä (=äänestäjistä) val­it­see välit­tömän omako­htaisen hyö­dyn tule­vien seit­semän sukupol­ven hyö­dyn sijaan.

  Vihreil­lä on poli­it­tis­es­ti epäki­itolli­nen rooli olla top­pu­ut­tele­mas­sa talouske­hi­tys­tä ja kulu­tus­ta, jot­ta koko yhteiskun­ta ei ajaisi täyt­tä vauh­tia päin kohtaa, jos­sa muka piti olla tun­neli. Parem­pi siis hidas­taa ajois­sa ja tör­mätä vain hiukan kuin jysäyt­tää täyt­tä vauh­tia kallioon. Tämä vaan on poli­it­tis­es­ti kovin kestämätön kan­ta, vaik­ka itse asi­as­sa sil­lä on yhteiskun­nalle paljon enem­män merk­i­tys­tä aikanaan, tulev­ina vuosikymmeninä.

  Vihrei­den luon­non­suo­jelus­ta pitäisi seu­ra­ta erinäisiä vihre­itä asioi­ta, kuten ihmis­ten talouden hidas­t­a­mi­nen. Talous, joka kas­vaa hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ja luon­non kus­tan­nuk­sel­la ei ole vihreää: mikään näin iso ja tätä vauh­tia kas­va­va talous ei voi olla sitä. Ja ne Vihreät, joiden poli­ti­ik­ka seu­raa talouskasvu­mantraa (lähin­nä kos­ka nyky­maail­mas­sa talouden hidas­tu­mi­nen saati hidas­t­a­mi­nen on tabu), ei voi olla vihreä. Ei, vaik­ka “talouskasvu” olisikin “vihreää talouskasvua”. Vihreys tarkoit­taa väistämät­tä sitä, että elämi­nen kallis­tuu, talous hidas­tuu, kulu­tus piene­nee, päästöt mak­sa­vat ja verot nou­se­vat, kun hyödykkei­den ja ihmisen elämisen hin­ta aset­tuu lähem­mäs oikeaa arvoaan, joka ottaa huomioon myös luonnon.

  Nämä ovat poli­it­tis­es­ti täysin kestämät­tömiä suun­tia, kun kukaan ei halua luop­ua saavute­tuik­si luul­luista eduis­taan. Silti jonkun pitäisi ajaa niitäkin; Vihreil­lä olisi man­daat­tia siihen, jos poli­it­ti­nen men­estys ei olisi näitä edellä.

  * * *

  (Toinen täysin vihreisi­in liit­tymätön asia on nykyi­nen vaal­i­ta­pa: yksikään puolue ei ole min­ulle sopi­va, sil­lä kaikkien täy­tyy jotenkin kat­taa kaik­ki mah­dol­liset kysymyk­set. Jos voisin äänestää viit­tä yhden asian pien­puoluet­ta, jot­ka saisi­vat eduskun­nas­ta jokainen yhden tai kak­si paikkaa koko val­takun­nas­ta keräämien­sä äänien perus­teel­la, niin äänestämi­nen ei olisi niin sum­mit­taista ja pelaamista. Täl­löin Vihrei­denkään ei tarvit­sisi olla niin paljon kaikkea muu­ta kuin vihreitä.)

 229. Ainakin itse olen äänestänyt yhtä luku­unot­ta­mat­ta kaikissa eduskun­tavaaleis­sa, kaikissa eurovaaleis­sa, ja yhtä luku­unot­ta­mat­ta kaikissa kun­nal­lis­vaaleis­sa, jois­sa olen ollut äänioikeutet­tu. Olen myös ollut melko äänekäs vihrei­den kannatuksessani.

  Voi toki olla, että vihrei­den vuo­t­a­mi­nen “oikealle” on vähäisem­pää kuin vasem­malle, mut­ta väit­täisin, että poten­ti­aa­li­nen kan­na­tus­po­h­ja on suurempi.

  Vihre­itä äänesti näis­sä vaaleis­sa 212837 ihmistä, Vasem­mis­toli­it­toa 238474. Näistä puolueista talous­poli­it­tis­es­ti “oikealle” löy­tyvät Keskus­ta, Kokoomus ja RKP (yht. 1.1 miljoon­aa ään­tä). Lisäk­si Demar­it ja PS (1.1 miljoon­aa ään­tä) ovat talous­poli­it­tis­es­ti suun­nilleen samal­la kohdal­la; demarien oikeampi lai­ta ehkä enem­män oikeal­la, vasen lai­ta taas enem­män vasem­mal­la, ja PS enem­män vielä enem­män hajallaan. 

  On mah­do­ton­ta sanoa, mis­sä määrin sosi­aali- ja arvolib­er­al­is­mi on kil­pailukykyi­nen arvokon­ser­vatismin kanssa. Ainakin homoli­it­to­jen, abort­tioikeu­den, jne. kan­na­tus on Suomes­sa hyvin laa­jaa. Ole­mal­la kon­ser­vati­ivi näi­den suh­teen tuskin on kalastet­tavis­sa juurikaan enem­pää ääniä, kuin mitä PS+KD onnis­tui nyt nap­paa­maan, eli ehkä noin 700 000 ääntä. 

  Korosta­mal­la arvolib­er­aal­i­ut­ta ja luon­toar­vo­ja, ja läh­estymäl­lä näi­den toteu­tu­mista tarkoituk­se­mukaisu­u­den näkökul­mas­ta nimeno­maan tieteel­liseltä poh­jal­ta, olisi toden­näköis­es­ti paras vai­h­toe­hto. Suosit­telisinkin vihrei­den “talous­poli­it­tisen” lin­jauk­sen rak­en­tamista tehokku­us­pe­ri­aat­teen poh­jal­ta. Ennenkuin vasem­mis­to­laiset pok­saut­ta­vat otsasuo­nen­sa, niin kan­nat­taa lukea Heath­in Effi­cient Soci­ety ajatuk­sel­la. Vaik­ka se onkin jo kymme­nen vuot­ta van­ha kir­ja, sen peli­te­o­reet­ti­nen tarkastelu on ajaton.

  Jos “peli­teo­ri­as­ta” tulee mieleen ahneus, kiu­san­teko, itsekkyys, jne. niin suosit­te­len edelleen oikeasti luke­maan ja pere­htymään Heath­in argu­ment­tei­hin ja esi­tyk­seen. Aivan liian moni vasem­mis­to­laise­na itseään pitävä yksinker­tais­es­ti kieltäy­tyy pere­htymästä täl­laiseen ana­lyysi­in jonkin­lai­sista uskon­nol­li­sista syistä.

 230. Vihreys tarkoit­taa väistämät­tä sitä, että elämi­nen kallis­tuu, talous hidas­tuu, kulu­tus piene­nee, päästöt mak­sa­vat ja verot nou­se­vat, kun hyödykkei­den ja ihmisen elämisen hin­ta aset­tuu lähem­mäs oikeaa arvoaan, joka ottaa huomioon myös luon­non.

  Hohhoi­jaa.
  Mitä jos keski­tyt­täisi­in siihen, mikä on ongel­ma, eikä uskon­nol­liseen retori­ikkaan? Vihreys voi tarkoit­taa sitä, että ener­gia kallis­tuu, se voi myös tarkoit­taa, että mon­et raa­ka-aineet kallis­tu­vat, mut­ta sen ei tarvitse tarkoit­taa, että työ, palve­lut, infor­maa­tio, jne kallistuisivat. 

  Romun ja krääsän kallis­tu­mi­nen ei myöskään käytän­nössä paljoakaan laske ihmis­ten elin­ta­soa tai vähen­nä talouskasvua. Suurin poten­ti­aali talouskasvulle on nyt, ja on aina ollut, ns. inten­si­ivisessä talouskasvus­sa, siis siinä, että asi­at tehdään parem­min, ei siinä, että tehdään enem­män, eli polte­taan enem­män hiiltä tai kaive­taan enem­män malmia. Toki näitäkin on sit­ten tapah­tunut enem­män, mut­ta kuvitel­ma, että tämä on väistämätön­tä, ja tarkoit­taa että se inten­si­ivisyys itsessään on paha asia, on harhaku­vitel­ma. Vieläpä vaar­alli­nen sellainen.

  Kos­ka tuot­tavu­u­den kasvu on taan­nut, että elämisen perusedel­ly­tyk­set (ruoan raa­ka-aineet, läm­pö, asun­to kun­nos­s­api­toi­neen) saa han­kit­tua parin tun­nin työn­te­ol­la, niin ihmiset käyt­tävät lop­un aikaa johonkin muuhun. Viimekädessä se jokin muu voi olla sitä, että “pestään tois­t­en paito­ja”, sitä, että hiero­taan tois­t­en selk­iä, koo­dataan toisille kän­nykkäpele­jä, kuvataan eloku­via, näytel­lään teat­teris­sa, tehdään toisille ruokaa, jne jne. Nämä kaik­ki tuot­ta­vat talouskasvua sitä kaut­ta, että joku muu tekee asian parem­min kuin itse sen tek­isi, ja itse voi sit­ten tehdä jotain sel­l­aista minkä tekee parem­min kuin joku muu. 

  Tämä “talouskasvu on paha­pa­ha” mantra on vahin­golli­nen, kos­ka se on niin poh­jat­toman hölmö ja yksioikoinen “argu­ment­ti”. Se on hölmö ja virheeelli­nen, ja ihmiset asso­sioi­vat sen vihrey­teen todel­la tiukasti. Se on yksi merkit­tävim­mistä syistä, että ne ihmiset eivät vihre­itä äänestä.

 231. “Vihre­itä äänesti näis­sä vaaleis­sa 212837 ihmistä, Vasem­mis­toli­it­toa 238474.”

  Noin puolim­iljoon­aa äänestäjää, ja jos ne oli­si­vat men­neet yhdelle vasem­mis­tovihreälle puolueelle, meil­lä olisi neljän suuren lisäk­si viides suuri.

  Pelkät tosi­asi­at, tieteel­liset fak­tat, eivät riitä ihmisille. Halu­taan oikeasti kokea elämä perus­tur­val­lisek­si, tun­tea että olen osa yhteiskun­taa (etenkin nuorten kohdal­la tämä tarkoit­taa viestiä, että sin­ua kai­vataan ja tarvi­taan tässä maas­sa), halu­taan kokea että tule­vaisu­ut­ta on (työt­tömäk­si jäädessä tuo koke­mus muut­tuu, ja joskus jopa peruuttamattomasti). 

  Ihmiset rak­en­ta­vat ihmisille yhteiskun­taa ja jos se syn­nyt­tää iso­ja tulo­ero­ja, syr­jäy­tymistä, huono-osaisu­ut­ta sekä mui­ta iso­ja sosi­aal­isia ongelmia, niin sil­loin tämä ihmisy­hteiskun­ta ei ole toimi­va eikä tule­vaisu­u­den kannal­ta tur­valli­nen kenellekään. Onko talouskasvu hyvä vai paha, se alkaa olla sivu­seik­ka sil­loin kun eletään jo pelon yhteiskun­nas­sa. Nämä ovat oikeasti vakavia kysymyk­siä koko yhteiskun­nan kannal­ta, kaikkien kannalta.

 232. Aika mon­es­sa kom­men­tis­sa on mainit­tu vihreisi­in asso­sioitu­vat viher­määräyk­set, joi­ta tipahtelee taa­jaan tahti­in ja jot­ka merk­it­sevät kansalaisille vaivan ja riesan lisäk­si jopa kestämät­tömiä kus­tan­nuk­sia ja joista ei ole maail­man pelas­tamisen kannal­ta hyö­tyä, jos pros­essin koko kaari ote­taan huomioon.

  Jos vihreät eivät ole täl­lais­ten viher­määräys­ten takana eivätkä niitä tue, se pitäisi tuo­da selvästi esi­in. En kuitenkaan usko että vihreät eivät niitä tuk­isi, vaik­ka teknis­es­ti ne tuli­si­vatkin EU-direk­ti­iveinä tai jonkun muun puolueen min­is­terin esitteleminä. 

  Käytän­nön toimen­piteet vihreän ide­olo­gian real­isoimisek­si kään­tyvät ide­olo­giaansa vas­taan. Ei sik­si, että kansalaiset oli­si­vat välin­pitämät­tömiä maail­man pelas­tamisen suh­teen vaan sik­si, että viher­määräys­ten vaikut­tavu­us tähän pelas­tuk­seen ei kestä lähempää tarkastelua.

  Lis­tasinkin viher­määräyk­siä jo toiseen Osmon blogimerk­in­tökom­ment­ti­in, mut­ta kerrattakoon:
  — jätevesiasetus,
  — kier­rä­ty­sen­er­gian vas­tus­t­a­mi­nen ja ainakin yhden jät­teen­polt­to­laitok­sen torppaaminen,
  — myrkky­lamp­pu­jen pakot­ta­mi­nen käyttöön,
  — met­sien kalu­ami­nen hakku­utähteistä ja polt­to ener­giak­si, mis­tä seu­raa met­sien maaperän köy­htymi­nen ja muut arvaa­mat­tomat maaperä- ja pohjavesivaikutukset,
  — biopolt­toainei­den pakot­ta­mi­nen autoi­hin, mis­tä seu­raa moot­to­rien hajoamisen lisäk­si maail­man ruokatuotan­non horjuttaminen,
  — talo­jen tiivistämi­nen pul­loik­si ja siitä seu­raa­vat ongel­mat: 0- ja + ‑ener­giat­alo­jen viileät pin­nat tiivistävät kosteas­ta ilmas­ta kos­teut­ta, mis­tä on seu­rauk­se­na että home­et, myrkky­bak­teer­it yms vil­li­in­tyvät kas­va­maan. Tois­te­taan 70-luvun virheitä, kun vira­nomaiset ohjeis­ti­vat tukki­maan talo­jen ilman­vai­h­don öljyn säästämisen nimissä.

  Tähä­nas­ti­nen vihreä veropoli­ti­ik­ka ener­gia- ja kulu­tusveroi­neen ei ole toimin­ut niin, että pien­i­t­u­lois­t­en taakkaa keven­net­täisi­in. Se on toimin­ut pelkästään pien­i­t­u­lois­t­en taakan kasvu­na. Vaik­ka SAK:n selvi­tys, että vihrei­den vero­ma­lli paran­taisi köy­himpi­en ostovoimaa, pitäisi paikkansakin, se ei tilan­net­ta pelas­ta kun tapah­tuneet vero­to­si­asi­at ovat mitä ovat – eivät vihreät voisi hal­li­tuk­ses­sakaan dik­ta­toris­es­ti veropoli­ti­ikkaa säädellä.

  Mil­lä nimel­lä tuol­laisia pitäisi kut­sua? Näyt­tävät arvo­jen mukaisil­ta, mut­ta vaiku­tuk­set arvo­jen vastaisia?

 233. En ikinä voisi äänestää puoluet­ta joka on ylim­ieli­nen taval­lista palka­nsaa­jaa kohtaan, te san­otte ole­vanne vihrei­den arvo­jen kan­nat­ta­jia silti asutte suurin osa Helsingis­sä juotte ja syötte tren­di rav­in­tolois­sa etc etc eli toisin sanoen tei­dän elämänne ei vas­taa sitä aatet­ta jon­ka puoles­ta olette joskus seis­seet. Tei­dän vaali valt­tinne oli homous kun­ni­aan mut­ta jos olisitte joskus käyneet kehä kol­mosen toisel­la puolel­la olisitte ehkä kohdan­neet tärkeämpiä vaali teemo­ja. Teitä kuvaa parhait­en vuosien takainen ket­tutytön kom­ment­ti että lehmien pitäisi antaa vapasti liikkua luon­nos­sa ja antaa rak­en­taa pesiä.

 234. Suomes­sa on aidosti yli 400 000 työtön­tä ja mukaan tule­vat tietysti työt­tömien omaiset myös — omaisethan ovat siinä samas­sa suos­sa kuin työtönkin. 

  Uno­hdet­ti­in se, että 750 000 köy­hää on melkoinen määrä ääniä. 

  Sin­nemä­ki on työmin­is­teri. Hän on jatkanut edeltäjien­sä tapaan työvoimapoli­ti­ikkaa, joka perus­tuu työt­tömien kyykyt­tämiselle ja nöyryyt­tämiselle sekä taloudel­lis­es­ti yhä ahtaam­malle ajamiselle. 

  Sin­nemä­ki äänesti aikanaan ns. orjatyölakia vas­taan. Min­is­ter­inä hän kään­si takkinsa. 

  Olisiko aika muut­taa suh­tau­tu­mista työt­tömi­in? Hehän mak­sa­vat kaikkein raskaim­man hin­nan siitä, kun yhteiskun­nal­la menee huonos­ti. Ja miten se heille kor­vataan: solvaamisel­la, nöyryyt­tämisel­lä, leimaamisel­la ja kyykyt­tämisel­lä. Varsin vastenmielistä. 

  Maa­han­muut­ta­ji­in kohdis­tu­va viha juon­taa juuren­sa myös siitä, että tänne rah­dataan maa­hamuut­ta­jia eri perustein ja samal­la omil­ta työt­tömiltä toive PALKKAtyö­paikan saamis­es­ta karkaa yhä kauem­mak­si. Helsin­ki on tiet­tävästi tehnyt rekry­toin­nin suh­teen päätök­sen suosia maa­han­muut­ta­jia työhöno­to­ssa. Kuin­ka moni muu kun­ta on tehnyt samoin ja uno­htanut kotop­eräiset työttömät. 

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/04/1307369/30–000-ulkomaalaista-rakennustoissa-suomessa—pari-sataa-maksaa-veroja#kommentit

  http://www.liandersson.net/2011/02/320–000-ilmaista-tyontekijaa/

  http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=483780

 235. Ne kehupis­teet nousee useil­la numeroilal sik­si että kun klikkaat suosit­telua, sivu päivit­tää samal­la myös ne kehut joi­ta muut luk­i­jat ovat anta­neet sen jäl­keen kun aloit lukea sivua. Kos­ka kom­ment­te­ja on paljon, kuluu sen lukemiseen aikaa, ja usea muu ehtii myös klika­ta suosi­tuk­sen. Sivu ei päiv­i­ty lukemisen aikana itsestään.

 236. Koomi­nen yksi­tyisko­h­ta tässä on, että Osmo lähti ovet paukkuen neljä vuot­ta sit­ten eduskun­nas­ta poli­ti­ikan viihtel­listymisen takia. 

  Nyt sit­ten istuu Jani Toivolan kanssa samas­sa eduskuntaryhmässä. 🙂

 237. Yksi ongel­ma vihreille on, että muut puolueet ovat niin tehokkaasti omak­suneet hei­dän aja­mansa asi­at ja ovat sinivihre­itä tai punav­ihre­itä ja ovat kiin­nos­tunei­ta ympäristöa­sioista. Vähän niin kuin sosi­aalidemokraateista oli tul­la tarpeet­to­mia, kun he sai­vat aja­mansa asi­at läpi yhteiskun­nas­sa. Mut­ta SDP löysi lääk­keen ongel­maan eli pop­ulis­min — mikä onkin ehkä ain­oa keino olla kan­natuk­seltaan suuri puolue. Kaik­ki suuret puolueet yksinker­tais­ta­vat asi­at helpoik­si isku­lau­seik­si, kos­ka vain sel­l­ainen toimii mediassa.

 238. Yhty­isin Petri Wik­strömin ajatuk­seen Vihrei­den maakun­takan­natuk­sen ohu­ud­es­ta. Nykyisel­lään puolueen kan­na­tus­jakau­ma (tai siis sen sijain­ti) on turhan shokkialtis. Sopi­vasti tapah­tunut pienehkö siir­tymä pudot­ti kansane­dus­ta­jien määrää kol­ma­sos­al­la. Puolueen kannal­ta lie­nee aiheel­lista pohtia panos­tamista myös Amerikas­ta tut­tui­hin vaa’ankielialueisi­in, Vihreil­lä ainakin Pirkan­maa­han ja Kes­ki-Suomeen, jois­sa molem­mis­sa edus­ta­jan­paik­ka jäi noin 1000 äänen päähän.

 239. Vihrei­den tulosta kan­nat­taa tarkastel­la kri­it­tis­es­ti vain pääkaupunkiseudul­la. Muual­la Suomes­sa on men­ty pääasi­as­sa jopa eteen­päin, mut­ta vaal­i­jär­jestelmä sor­sii tämän men­estyk­sen näkymistä (kuten Kain­u­un Sanomat hyvin esittivät).

  Pääkaupun­ki ja Uusi­maa ker­to­vat minus­ta yhden yksinker­taisen viestin. Äänestäjät jot­ka liikku­vat vapaasti halu­si­vat muu­tos­ta ja tähän tah­toon vihreät eivät tar­jon­neet väylää. Vihreät ovat yleen­sä edus­ta­neet hyvää ja älykästä muu­tos­ta, mut­ta tämä viesti ei näkynyt koko puolueen puoles­ta terävänä eikä uskottavana.

  Vihrei­den on siis taas kerät­tävä muu­tosvoimaa pakki­in ja ensi ker­ral­la iskee jytkyn sijaan ISO KEKSIMUS eli kestävän kehi­tyk­sen mur­ros. Jytkys­tä saat­taa nimit­täin muo­dos­tua vielä hytky ja tarvi­taan taas älykkääm­pää uudisvoimaa.

 240. “Ker­tokaa­pa joku mitä vikaa olisi turk­istarhauk­ses­sa, mikäli se jär­jestet­täisi­in eläim­iä kun­nioit­taen ja niiden hyv­in­voin­nista huolehtien?”

  Ei kan­na­ta taloudel­lis­es­ti, kuten ei eet­ti­nen broilerintuotantokaan…

 241. Ihan kuin täm­möi­nen keskustelu olisi kuul­tu ennenkin. Demar­it edel­lis­ten vaalien jäl­keen pesi pyykkiään ihan samal­la tavalla. 

  Virheistä kan­nat­taa oppia, myös muiden tekemistä virheistä. 

  Demar­it vai­h­toi puheen­jo­hta­jaa — men­estys ei siitä kohen­tunut. Demar­it lähti peesaa­maan per­su­ja pop­ulis­min tielle — men­estys ei siitä kohen­tunut. Syy oli selvä. Demar­it vilkuili­vat vain mitä muut tekivät ja reagoi­vat siihen, oma asia unohtui.

  Vihrei­den ei nyt kan­na­ta hötky­il­lä puheen­jo­hta­javai­h­dok­sia tai lin­jan muu­tok­sia. Omat tavoit­teet selkeik­si, ymmär­ret­tävästi esi­in­tuo­duik­si ja johdon­mukaises­ti nou­date­tuik­si. Osmon ja Annin tyyp­piset koukerois­es­ti asian esit­tävät tarvit­se­vat tuek­seen henkilöitä, joil­la on pelk­istämisen taito, mut­ta ei kan­na­ta tois­taa niitä demarien virheitä ja esimerkik­si vai­h­taa johtoa. Oppia on puolue­jo­h­dos­sa nyt saatu kan­tapään kaut­ta ja sel­l­ainen oppi on arvokkain­ta mahdollista.

 242. Omana yhteen­ve­tio­nani:
  vihrei­den men­estyk­ses­tä varsin vah­vat sig­naalit oli­vat ole­mas­sa jo vuo­den vai­h­teessa, niihin ei ragoitu ja aiem­pi­en vaalien ongel­mat tois­tu­i­v­at. Valitet­tavasti mit­tauk­set antoi­vat yliop­ti­mistisen tilannekuvan.

  Keskeinen nmuu­tosvoima ovat Piraat­tipuolue ja Muutos2011, jot­ka ker­to­vat uusista tuulista. Muutos2011 jät­ti taak­seen ääri­lik­keen ole­muk­sen ja onnis­tui pain­ot­ta­maan suo­ran demokra­t­ian merk­i­tys­tä. Piraat­tipuolue taas ker­toi, että Vihreil­läkään ei ole 2010-luvun tietoyhteiskuntaohjelmaa.

  Osa Vihreistä haikailee Vasem­mis­toli­iton perään — se on men­neisyy­den suun­ta vaik­ka bileet voivatkin olla hausko­ja. Vasem­mistopop­ulis­tiselle puolueelle on Suomes­sa aina tilaus, mut­tas en soan vasurit hoita­vat ihan itse. Lib­er­aalilel keskiryh­mälle on tilaus­ta, mutat koh­ta sillekin paikalle on tunkua.

  Vihrei­den kohdal­la puoleen akti­ivi­nen ydin ja äänestäjäkun­ta ovat turhankin eri­laisia — no, kaik­ki eivät vain viit­si hararstaa lop­pumat­tomien ohjelmien lau­sei­den viilailua. Kokoomuk­sen ‘korva’-idea — vaikkakin vähän has­su — oli heiltä juuri oikeaan suun­taan: kan­nata­ta myös kuun­nel­la ennen kuin alkaa saan­ranaa­maan miten muiden pitäisi elää. 

  Tämän viestiketjun kaltainen keskustelu ei ollut mah­dol­lista Vihreis­sä vielä vuosi sit­ten. Sekin on sig­naali, jota kan­nat­taisi kuunnella.

  Onnea neljälle vuodelle!

  ps. Jos sitä asial­lista 2010-luvun tietoy­hteiskun­tao­hjel­maa joskus valmis­tel­laan niin minä ja mon­et muutkin var­masti tule­vat mukaan.

 243. Vaaleis­sa oli kyse protestista ja kah­tia jakau­tu­mis­es­ta, vihreät eivät saa­neet sanomaansa taval­lisen suo­ma­laisen kuu­lu­vi­in. Eivätkä ilmeis­es­ti ole saa­neet aikaisem­minkaan. Tääl­lä susir­a­jan takana poten­ti­aa­li­nen kan­nat­ta­ja on jotain muu­ta kuin aka­teem­i­nen yliopistohiihtäjä.
  Esimerkik­si Osmon ajatuk­set köy­hyy­den pois­tamisek­si ovat mius­ta kan­natet­tavia mut­ta oli­vatko ne koko puolueen ajamia asioi­ta? Jos näitä vii­sai­ta ajatuk­sia ei muual­ta löy­dy kuin tältä blok­il­ta niin asia ei mene per­ille “taval­liselle” kansalle. Tarvi­taan hyvin pitkäjän­teistä työtä myös pääkaupun­gin ulkop­uolel­la sanoman per­ille viemiseksi.

 244. Eli­na, min­ul­la on lapse­na opetet­tu: “älä lyö lyö­tyä”. Tässä tilanteessa piikit­te­ly ei ole mitenkään hauskaa tahi huvittavaa.

  Osmon ja Annin tyyp­piset koukerois­es­ti asian esit­tävät tarvit­se­vat tuek­seen henkilöitä, joil­la on pelk­istämisen taito, mut­ta ei kan­na­ta tois­taa niitä demarien virheitä ja esimerkik­si vai­h­taa johtoa. 

  Juurikin näin!

 245. KariS:

  Osmon ja Annin tyyp­piset koukerois­es­ti asian esit­tävät tarvit­se­vat tuek­seen henkilöitä, joil­la on pelk­istämisen taito…

  ?!? Mielestäni Osmo on suo­ra ja selväsanainen. Ei siitä kiikas­ta yhtään. Ehkä päin­vas­toin tök­säyt­telee liiankin estot­tomasti ihmis­ten yleenkat­seel­lisek­si kokemia kom­ment­te­ja. Ulosan­ti on hie­man sössöt­tävä ja änkyt­tävä, joten jos suju­vasanaisu­ut­ta siinä mielessä haetaan, niin ei paras vaihtoehto. 

  Ei Sin­nemäkikään varsi­nais­es­ti koukeroinen ole, mut­ta vält­televä ja kiertelevä, mikä antaa epäaidon ja val­heel­lisen vaikutel­man. Luon­no­ton inton­aa­tio ja suun vään­telem­i­nen kru­u­naa­vat viestin­nän epäonnistumisen. 

  Hesaris­sa väläytel­lään tänään Ville Niin­istöä puheen­jo­hta­jak­si. Mut­ta varoituk­sen sana. Niin­istö vaikut­taa ris­tiretkeläiseltä sanan­va­paut­ta vas­taan brax­i­laiseen tyyliin. 

  Taan­noinen Pres­sik­lu­bin esi­in­tymi­nen piir­tyi muis­ti­i­ni erit­täin kielteisenä.

 246. “Kokoomuk­sen ‘korva’-idea – vaikkakin vähän has­su – oli heiltä juuri oikeaan suun­taan: kan­nata­ta myös kuun­nel­la ennen kuin alkaa saan­ranaa­maan miten muiden pitäisi elää. ”

  Kokoomus on ollut viime vuosi­na huikean hyvä ja inno­vati­ivi­nen liikku­vien äänestäjien pyy­dys­telyssä. Vihrei­den Uusi Suo­mi ‑kam­pan­ja oli mielestäni lattea.

 247. Mielestäni vihrei­den ongel­mana on se, että mieliku­vat vihreistä muis­sa kuin hyvin pienessä citylib­er­aalien joukos­sa eivät vas­taa todel­lisu­ut­ta. Maaseudul­la mieliku­va vihreistä ihan oikeasti on ja on aina ollut joukko ark­i­todel­lisu­ud­es­ta irtau­tunei­ta hippe­jä, joiden poli­ti­ikan salaise­na agen­dana on homoilun ja pil­ven­polton lisäk­si taval­lis­ten suo­ma­lais­ten elämän vaikeut­ta­mi­nen, ja maaseudun ja teol­lisu­u­den täy­delli­nen alasajo. Ja tämä riip­pumat­ta mitenkään siitä mitä vihreät sanovat tai tekevät.

  Mielestäni tämän vaalin huonoa tulosta selit­tää se että mieliku­va Vihreistä on muut­tunut negati­ivisem­mak­si myös sitä ennen kan­nat­tanei­den kaupunki­lais­ten, eri­tyis­es­ti nuorten lib­er­aalien kaupunki­lais­mi­esten kesku­udessa. Viime aikoina paljon inter­net­tiä käyt­tävien nuorten kaupunki­lais­mi­esten kesku­udessa mieliku­va vihreistä on muut­tunut moni­ar­vois­es­ta ja keskustelua arvostavas­ta dog­maat­tisek­si ja keskustelun vai­men­tavak­si, luon­non- ja ympäristön suo­jelua aidosti edis­tävästä lähin­nä kos­meet­tista viher­pe­sua kan­nat­tavak­si, ja lib­er­aal­ista ja ihmisoikeuk­sia ja sanan­va­paut­ta arvostavas­ta sääte­lyä, sen­su­uria ja sanan­va­pau­den rajoit­tamista kannattavaksi.

  Syyk­si tälle mieliku­van muu­tok­selle näk­isin osit­tain Maa­han­muut­tokri­itikoiden onnis­tuneen mieliku­vakam­pan­jan, osit­tain hal­li­tus­vas­tu­un ja leimaan­tu­misen oikeis­to­hal­li­tuk­sen läpirun­nomi­in Lex-noki­aan ja älyt­tömään lap­si­pornosen­su­uriyri­tyk­seen. Osit­tain syytä on myös Vihreis­sä itsessään. Puolue ei min­unkaan mielestäni viime aikoina ole oikein osoit­tanut arvosta­vansa aidosti moni­ar­voista keskustelua, vaan kan­nat moni­in asi­akysymyk­si­in ovat mitä ovat sik­si kos­ka kaik­ki tietävät että miten niistä asioista kuu­luu ajatel­la. Maa­han­muut­tokysymyk­sessä vihreät oli­si­vat voineet vas­ta­ta heitä vas­taan esitet­tyyn kri­ti­ikki­in ja mus­ta­maalauk­seen. Nyt yri­tys ensin vai­eta, sit­ten vaien­taa maa­han­muut­tokri­itikot kuo­li­aak­si vahvisti näitä negati­ivisia mieliku­via keskustelua ja sanan­va­paut­ta arvosta­mat­tomas­ta porukasta.

 248. Vihre­itä pitkään äänestäneenä 50+ miehenä täl­lä ker­taa val­in­ta osui per­su­laiseen nuoreen naiseen.

  Hal­li­tuk­sen poli­ti­ik­ka on uhran­nut suo­ma­laisuute­na pitämäni arvot kan­sain­välisen kvar­taal­i­talouden alt­tar­ille ja vihreät oli­vat siinä mukana.

  Myös vihrei­den todel­liset arvot suvait­se­vaisu­ud­es­ta näkyi suh­tau­tu­mises­sa per­sui­hin. Olisiko mielipi­dera­sis­tisu­us oikea sana siihen.

  Odelle onnit­te­lut, eduskun­ta kaipaa ajat­tel­e­van edus­ta­jan karis­maat­tis­ten puhu­jien seuraan.

 249. Ei Vihreis­sä ole mitään vikaa. Äänestäjät ovat vain sovin­is­te­ja ja rasis­te­ja eivätkä edes ymmär­rä mikä on ulkois­vaiku­tus derivoin­nista puhu­mat­takaan. Peruste­taan oma maa. Siel­lä kaik­ki homosek­suaale­ja ja naisia sään­televä yhteiskun­nalli­nen päätök­sen­teko perus­tuu kvan­ti­tati­iviseen tutkimukseen.

 250. Itse äänestin ensim­mäistä ker­taa, Euro-vaalit pois­lukien, jotakin muu­ta puoluet­ta kuin vihre­itä. 90-luvun alus­ta äänestäneenä en voin­ut olla ihmettelemät­tä sitä, miten entis­es­tä, puolueisi­in varsin kri­it­tis­es­ti suh­tau­tuneesta liitos­ta on tul­lut kuiv­ak­ka virkamiespuolue.

  Poli­ti­ik­ka ei ole asi­ain­hoitoa, vaan se on keskustelua — Han­nah Arendtin sanoin se on lop­u­ton­ta yri­tys­tä artiku­loi­da ero­jamme ja jatku­vaa toim­intaa, jos­sa ei tuote­ta jotakin tiet­tyä lop­putu­losta. Se ei siis ole työtä tai tuot­tamista. Vihreät näyt­ti muut­tuneen uudek­si rkp:ksi, jol­la käy oikeas­t­aan mikä tahansa ratkaisu. Kivasti sopeudut­ti­in Van­hasen virkami­estapaan eikä pyrit­ty aukaise­maan asioita.

  Ympäristöasi­at jäivät, mitä nyt keski­tyt­ti­in ker­tomaan, että ollaan ydin­voimaa vas­tas­sa, mut­ta hal­li­tuk­ses­sa istu­taan kuin tat­ti. Has­sunkuriset naimalakot herät­tivät myötähäpeää. Olen­naiset ilmastopoli­it­tiset kysymyk­set ja kulu­tuskri­it­tisyys jäivät välistä.

  Tärkein syy taisi kuitenkin olla se, etten halun­nut antaa uut­ta man­daat­tia puolueelle, joka on hal­li­tuk­ses­sa hukan­nut itsen­sä ja tehtävän­sä. Ei vihre­itä tarvi­ta hallinnoimaan reaalipoli­ti­ikan piiris­sä: se edusti aikanaan kri­it­tistä, tutkimuk­seen perus­tu­vaa vas­tavoimaa, jos­sa nos­tet­ti­in poli­it­tiselle agen­dalle kysymyk­siä ja uusia näkökul­mia. Nyt jääti­in tois­tele­maan omia värit­tömiä teese­jä ja annet­ti­in muiden val­la­ta poli­it­ti­nen keskustelu.

 251. Ville Kom­si:

  “Tämän blo­gin peukkupis­te­toim­into on aivan sekaisin. Kun lukies­sani yllä ole­vaa ketjua ajoit­tain näpäytin peukunku­vaa vasem­mal­la hiiren­puo­likkaal­la, kehupis­tei­den määrä nousi joskus 1:llä, taval­lis­es­ti 2:lla ja usein 3:lla”

  Ei se tai­da olla sekaisin. Tätä on nyt luke­mas­sa niin paljon porukkaa, et peukku­ja tulee koko ajan lisää ja kun ite peuku­tat niin ne muutkin edel­lisen refreshin jäl­keen tulleet peukut päivit­tyy kerralla.

 252. Ode hyvä,

  hup­su teo­ria vierit­tää oma tai Jyr­ki Kasvinkaan äänisaali­in pienen­e­m­i­nen vihrei­den nais­ten “vasem­mistofem­i­nistien maineen” syyk­si. Ihan pure­mat­ta en tuo­ta niele.

  Näin vaar­al­lisia ja luo­taan­työn­täviä oli­vat ek-vaal­i­tavoit­teet Vihreil­lä Naisil­la täl­la ker­taa: “tavoit­teena on tasa-arvoinen ja sosi­aalis­es­ti oikeu­den­mukainen yhteiskun­ta, jos­sa työ ja per­he on help­po sovit­taa yhteen, jos­sa kaikil­la on oikeus riit­tävään toimeen­tu­loon ja jos­sa eri­laisu­us ei joh­da eri­ar­voiseen kohteluun”.

  Muus­ta sit­ten pidem­min joskus toiste.

 253. Pika-ana­lyysin sanoma näyt­täy­tyy nopeasti luet­tuna siltä että vihrei­den poli­it­ti­nen fokus on hukas­sa. Ei olla sitä, eikä tätä. Pyl­lis­tetään ja kumar­retaan sen ver­ran vilkkaasti eri suun­ti­in että käteen jää luu.

 254. Real­isti:

  1. Suo­ma­laiset äänestävät maa­han­muut­to­myön­teisiä ehdokkai­ta. Eduskun­nan ulkop­uolellekin jääneet eri puoluei­den maa­han­muut­to­myön­teiset ehdokkaat sai­vat paljon ääniä.

  2. Suo­ma­laiset äänestävät fem­i­nis­te­jä. Fem­i­nis­teil­lä ei ole mitään vaikeuk­sia päästä eduskuntaan.

  3. Suo­ma­laiset vas­tus­ta­vat ydin­voimaa. Esimerkik­si nai­sista vain 19 pros­ent­tia kan­nat­taa ydin­voiman lisärakentamista.

  Niin, emmä tiiä onks kovin moni ollu tääl sitä mieltä, et Vihrei­den kan­nat­tais lähteä “vas­tus­ta­maan” maa­han­muut­toa tai fem­i­nis­miä sinän­sä tai yksioikois­es­ti tuke­maan ydinvoimaa. 

  Esim oma point­ti­ni oli, et ylen­palt­tisel­la ja kri­ti­ikit­tömäl­lä mokut­tamisel­la lähin­nä karkote­taan äänestäjiä. Jos sen sijaan maltil­lisem­min pun­nit­tais maa­han­muu­ton hait­to­ja ja hyö­tyjä ja myön­net­täis jois­sain vastapuolen järke­vis­sä pointeis­sa ole­van perää sen sijaan et heilutet­tais jatku­vasti rasis­tiko­rt­tia, luulen et saatais paljon lisää äänestäjiä mut­tei menetet­täis juuri ketään. Vas­taavasti kan­nat­ta­mal­la tasa-arvoa mut jät­tämäl­lä type­r­im­mät fem­i­nis­tiset kliseet omaan arvoon­sa tuskin menetet­täis hirveesti äänestäjiä ja luul­tavasti saatais paljon lisää. Ydin­voima on ehkä vähän vaikeem­pi kysymys, kos­ka Vihrei­den äänestäjis­sä ilmeis­es­ti on suht paljon läh­es uskon­nol­lisia ydin­voiman vas­tus­ta­jia. Tosin Vihreet on taval­laan itse luonu tän uskon­nol­lisen ydin­voiman vas­tus­ta­jien porukan, joten ehkä ne vois riit­tävästi panos­ta­mal­la saa­da sen uskon myös purettua.

 255. Simo Mele­nius kir­joit­ti 19.4.2011 kel­lo 5:08:

  Vihreil­lä on poli­it­tis­es­ti epäki­itolli­nen rooli olla top­pu­ut­tele­mas­sa talouske­hi­tys­tä ja kulu­tus­ta, jot­ta koko yhteiskun­ta ei ajaisi täyt­tä vauh­tia päin kohtaa, jos­sa muka piti olla tun­neli. Parem­pi siis hidas­taa ajois­sa ja tör­mätä vain hiukan kuin jysäyt­tää täyt­tä vauh­tia kallioon. Tämä vaan on poli­it­tis­es­ti kovin kestämätön kan­ta, vaik­ka itse asi­as­sa sil­lä on yhteiskun­nalle paljon enem­män merk­i­tys­tä aikanaan, tulev­ina vuosikymmeninä.

  Vihreys tarkoit­taa väistämät­tä sitä, että elämi­nen kallis­tuu, talous hidas­tuu, kulu­tus piene­nee, päästöt mak­sa­vat ja verot nou­se­vat, kun hyödykkei­den ja ihmisen elämisen hin­ta aset­tuu lähem­mäs oikeaa arvoaan, joka ottaa huomioon myös luonnon.

  Nämä ovat poli­it­tis­es­ti täysin kestämät­tömiä suun­tia, kun kukaan ei halua luop­ua saavute­tuik­si luul­luista eduis­taan. Silti jonkun pitäisi ajaa niitäkin; Vihreil­lä olisi man­daat­tia siihen, jos poli­it­ti­nen men­estys ei olisi näitä edellä.

  Sain oman­tun­non­pis­tok­sen tätä lukiessani. 

  Kir­joitin aiem­min tähän ketju­un esimerkke­jä viher­määräyk­sistä, jot­ka rasit­ta­vat yksit­täis­ten kansalais­ten arkea ja kurit­ta­vat kukkaroa.

  Rasitus­ta ja kuri­tus­ta ja kieltäymyk­siä top­pu­ut­telu väistämät­tä merk­it­see, ja yritän olla sitä vas­tus­ta­mat­ta jos olen vaku­ut­tunut siitä että top­pu­ut­telu on vält­tämätön­tä maail­man pelastamiseksi.

  Osmo, olisi kovin hyvä jos lis­taisit blogi­isi sel­l­aisia viher­määräyk­siä, jot­ka kurit­ta­vat isoa rahaa ja teol­lisu­ut­ta, toisin sanoen joiden vaiku­tus on suuri. Nyt min­ulle tulee mieleen vain jotkut päästökau­pas­ta kir­joit­ta­masi merkinnöt.

  Yksit­täisen ihmisen toimista aiheutu­va maail­man tuho on uskon asia. Paikalliset ihmisen aiheut­ta­mat ekokatas­tro­fit sen sijaan ovat fak­ta, ja niitä pystytään estämään juuri teol­lisu­ut­ta ja tuotan­to­laitok­sia viher­määräyksin kurit­ta­mal­la. Sik­si täl­lais­ten määräys­ten tietämi­nen olisi tärkeää.

 256. Joku täl­lä foru­mil­la taisikin jo nos­taa asian esille, mut­ta tuo­daan­pa se vielä uud­estaan. Itse en näk­isi suur­ta remon­tin tarvet­ta itse Vihrei­den ohjel­mas­sa (no okei, siitä fanaat­tis­es­ta ydin­voiman vas­tus­tamis­es­ta voisi jo luop­ua ja pun­ni­ta asioi­ta fak­to­jen poh­jal­ta), vaan suurem­pana ongel­mana näk­isin kyvyt­tömyy­den myy­dä omat hyvät ideat suurelle yleisölle.

  Ote­taan yksit­täisenä esimerkkinä vaikka­pa tämä onnel­lisu­us­mit­tari. Kuu­lostaa täysin ituhip­pi-maail­man­paran­ta­ja-hai­hat­teli­ja ‑ide­al­ta. Idea taustal­la on kuitenkin hyvä: mil­lä tasol­la ain­oas­taan BKT ker­too ihmis­ten hyv­in­voin­nista? Jos kat­so­taan asioi­ta real­is­tis­es­ti, suo­ma­laiset eivät ole koskaan voineet taloudel­lis­es­ti näin hyvin, ja henkilöko­htais­es­ti voin sanoa, että puhe suo­ma­lais­es­ta (rahal­lis­es­ta) köy­hyy­destä kuu­lostaa vähin­täänkin fal­skil­ta (san­ot­takoon tähän taus­ta­ti­et­ona, että itse opiske­li­jana elän noin 600 eurol­la kuus­sa, enkä voisi koskaan pitää itseäni köy­hänä). Kuitenkaan ihmiset eivät voi hyvin, tuskin yleis­es­ti ottaen parem­min kuin parikym­men­tä vuot­ta sit­ten, jol­loin taloudelli­nen tilanne oli jo ihan toinen. Tähän pahoin­voin­ti­in puut­tumi­nen olisi erit­täin tärkeää. Ja se hieno idea saati­in puet­tua ter­mi­in onnel­lisu­us­mit­tari, joka var­masti karkoit­ti enem­män kan­nat­ta­jia kuin toi niitä lisää. Tämä vain yht­enä esimerkkinä. (Toinen heti mieleen tule­va asia perus­tu­lo, jota ei ole osat­tu perustel­la järkevänä, ei pelkästään ide­ol­o­gise­na vai­h­toe­htona, niin hyvä kuin idea onkin.)

  Uskoisin, että Vihrei­den vak­i­tuiset kan­nat­ta­jat jak­sa­vat pere­htyä puolueen ajami­in asioi­hin suh­teel­lisen hyvin, jol­loin ne hyvät ideat nou­se­vat esille, mut­ta epä­var­ma äänestäjä tuskin täl­laista panos­tus­ta jak­saa tehdä. Niin­pä Vihrei­den aja­mat asi­at jäävät suurelta yleisöltä etäisek­si hihhulitouhuksi.

 257. Olen pitkään äänestänyt vihre­itä mut­ta nyt annoin ääneni muualle. Vihrei­den aja­ma poli­ti­ik­ka rupeaa käymään liian han­kalak­si ja ahnaak­si työläisen lom­pakolle. Kaikkialle tunge­taan vain vero­ja, mak­su­jam, kep­piä ja kyt­täysjär­jestelmiä. Ei kiitos täl­lä ker­taa. Kat­sel­laan seu­raavis­sa vaaleis­sa uudestaan.

 258. Demar­it mene­tivä ääniä ja kakis paikkaa eduskun­nas­sa. Vasem­mis­toli­ito samoin ment­ti ääniä ja kolme paikkaa 17:stä. Silti vaali­valvo­jai­sisa selvästi oli reipas tun­nel­ma. — Kokoomus menet­ti 6 paikkaa — ja viet­tivät voitonjuhlia.

  Vihreät menet­tivät ääniä n. 1,5 %-yksikköä eli saavut­ti­vat vuo­den 2003 tason. Paikois­sa men­tys oli tosin hur­ja. Mis­tä tämä defaitismi?

 259. Ketju on jo ylip­itkä mut­ta luin vihreäl­lä koroste­tut puheen­vuorot (äänestys­toim­into on eri­no­maista luk­i­joiden palvelua) ja niis­sä on lois­tavaa asi­aa, vähän jois­sakin kohdis­sa var­maan pos­ket kuumot­ti­vat kun osui niin hyvin kohdilleen. Olen vihrei­den jäsen. 

  Anni Sin­nemä­ki on tehnyt hyvän työn mut­ta nyt tarvi­taan uusi puheenjohtaja. 

  Kuulin, että vihreät ovat eilen ja tänään saa­neet ennä­tys­tahti­in uusia jäseniä. Nyt on tilaisu­us uud­is­taa puoluetta.

 260. Sin­nemä­ki on ollut kuule­man mukaan monis­sa tilaisuuk­sis­sa hyvin välin­pitämätön nuorista kuun­telijois­taan. Tämä oli pistänyt silmään monia tut­tu­jani, jot­ka peri­aat­teessa voisi­vat äänestää vihre­itä. Eikö puheen­jo­hta­jan pitäisi olla kiin­nos­tunut poten­ti­aal­i­sista kannattajista?

 261. TM:n kanssa täysin samaa mieltä. Ongel­ma on vaan Suomes­sa siinä että palvelu­iden veroaste (tuloverot, eläke­mak­sut ja ALV) on niin kovin korkea. Ja sitä ei voi oikein laskea ilman että kokon­aisveroast­et­ta las­kee, kun teol­lisu­ut­ta ei ole meil­lä tapana käytän­nössä verot­taa. Käytän­nössä Suomen vero­jär­jestelmä sub­venoti perus­tuotan­toa ja verot­ta palvelui­ta, ja sit­ten ihme­tel­lään mis­tä kumpuaa rakennetyöttömyys.

 262. ■Emil­ia kir­joit­ti 18.4.2011 kel­lo 14:12

  “Soi­ni lupasi, että uusi hal­li­tus ajaa ohjel­mas­saan kon­ser­vati­ivisia arvo­ja, jos perus­suo­ma­laiset ovat mukana. Soinin mukaan arvokon­ser­vatis­mi tulee näkymään konkreet­tis­es­ti siinä, että per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja järjestys sekä armei­jan ase­ma eivät heikkene.” (HS)

  Itket­taa ihan tata lukies­sa. Yrit­takaa pis­taa kam­poi­hin niin kovasti kuin kymme­nen ihmisen eduskun­taryh­ma vaan voi.
  ——
  Otan osaa koko sydämestäni, sil­lä nuo­han ovat ihan hirveitä arvo­ja. Varsinkin hyvät tavat sekä laki ja järjestys.

 263. Kos­ka olen äänestänyt vihre­itä niin kauan kuin muis­tan, niin tässä min­un syyni, mik­si en tehnyt sitä täl­lä kertaa:

  1. Vaik­ka Brax teki hyvää työtä vaali­ra­hoi­tus­lain suh­teen, niin myymälä­varkausti­lanteen hän räjäyt­ti. Vai­moni työ kau­pan myyjänä on muut­tunut huo­mat­tavasti stres­saavam­mak­si, kun mis­tään piit­taa­mat­tomat varkaat ovat jatku­vana riesana.

  2. Vihrei­den kyken­emät­tömyys tun­nus­taa, että EU-päästökaup­pa oli vikatik­ka ja että uusi jätevesi­ase­tus on todel­lakin paskala­ki. Ympäristön tilaa ei paran­na se, että ihmisiä kiusa­taan ja työ­paikat karkaa­vat Suomes­ta muualle.

  3. Sun­nun­ta­iauki­olot. Vihreät oli­vat mukana varas­ta­mas­sa min­un ja vai­moni yhteistä aikaa. Iri­na Krohn kir­joit­ti, muis­taak­seni joskus aikion­aan Vihreässä Lan­gas­sa, kau­ni­isti sun­nun­taipy­hien puoles­ta. Ikävä tulee näitä aiko­ja, kun puolueesta löy­tyi vielä inhim­milistä lämpöä.

  4. Nais­ten 80% palk­ka ei vaan ole totta.

  5. Veg­aani­hörhöi­ly. Onko vihreät joku uskon­lahko, joka halu­aa määräil­lä mitä ihmiset saa­vat syödä? Haloo!

  6. Hämeessä vain Kir­si Ojan­su­ul­la oli saumat jatkoon, ja hän edus­taa sitä puolueen hölmöm­pää siipeä, jota en halua tukea.

  Yleen­sä ottaen tun­tuu, että vihreät tarvit­se­vat reilusti lisää maalaisjärkeä. Jalat maa­han, turha kuvitel­la, että olisitte mitenkään eri­tyisen fiksuja.

 264. Pari yleistä kom­ment­tia kommentteihin.

  Suh­teel­lisu­u­den­ta­ju. Vihre­itä morkataan aiheet­ta, jen­gi peräkylil­lä vas­tus­taa peri­aat­teesta, jne. No mitä puoluet­ta ei vas­tuste­ta perustein joiden yhteys ko. puolueen toim­intaan on vähin­täänkin sat­un­naista? Keskus­ta? RKP? Kokoomus?

  Samoin ihan mille tahansa puolueelle käy neu­vo että tekee jotain ja ker­too siitä. Ver­be­jä, ei adjektiiveja.

  Tämän vaiku­tuk­ses­ta kenenkään kan­natuk­seen en osaa sanoa, mut­ta yksi poli­it­ti­nen tabu jon­ka soisin mur­tu­van: Olisiko se nyt niin kamala jos joku poli­itikko joskus sanoisi että sös­sit­ti­in, ei tiedet­ty, ei ymmär­ret­ty, tuli kiire, ei vaan saatu kan­na­tus­ta, tms. Minä tiedän että tuo on arkipäiväistä poli­ti­ikas­sa, ja osaan lukea riv­ien välistä. Useim­mat eivät tiedä ja osaa, ja ihmettelevät sit­ten mik­si ne kaik­ki vaan hymy­ilee kun hom­mat menee päin seiniä?

 265. Onnit­te­lut eduskuntapaikasta 

  Toivon vihrei­den jatka­van maltil­lisel­la, vapaamielisel­lä lin­jal­la. Tiedepuolueen iden­ti­teet­ti olisi todel­la hyvä, mut­ta pelkkä ima­go ei riitä — sen pitää olla entistä enem­män tot­ta. (Vaati­nee jois­sakin asiois­sa luop­umista ide­ol­o­gi­sista kan­nan­otoista.) Ilmas­toasi­as­sa soisin vihrei­den kuitenkin ole­van nyky­istä päättäväisempiä. 

  voimia töi­hin

 266. ‘lopete­taan rat­sas­t­a­mi­nen erinäis­ten uhriryh­mien kus­tan­nuk­sel­la’ (Rogue)
  Toisaal­ta, toisaal­ta. Paljonko tuo­ta oikeas­t­aan tehdään? Tietysti jokainen pöhkö kir­joi­tus Voimas­sa tms. menee joka tapauk­ses­sa punav­i­her­hip­pi­en piikki­in. Ellei puolue tosi­aan muu­ta lin­jaansa ja jätä sovin­nol­la tiet­tyä aktivis­ti­jengiä Vasem­mis­toli­itolle. Itse koen esim. uhri­olympialaiset ja kielipoli­isit vastemielisik­si ilmiöik­si, mut­ta eipä noista ole päästy eroon mis­sään muual­lakaan, jos niitä har­ras­ta­vat porukat on halut­tu pitää mukana. Ja akti­ivisia ne kyl­lä ovat. Ei kai Soinikaan pidä Hal­la-ahon jengiä puolueessaan muu­ta kuin sik­si, että niistä on akti­ivi­su­udessaan enem­män hyö­tyä kuin haittaa.
  ‘ale­taan oikeesti pelkän sana­he­linän sijaan aja­maan lib­er­aale­ja arvo­ja yleis­es­ti, ei ain­oas­taan homo/­tran­su- yms. kysymyk­sis­sä’ (Rogue)
  Tuos­sa voisi olla ideaa. ‘Arvolib­er­aal­ius’, joka tar­joaa vähem­mistöi­hin kuu­lumat­toma­lle vain tun­teen omas­ta moraalis­es­ta parem­muud­es­ta, ei kolah­da kaikki­in. Laa­jem­min tulkit­tu lib­er­aal­ius tar­joaisi enem­män useammille.

 267. Riit­ta,

  Mitä ihmeen piikittelyä?

  Sehän on vain hieno hom­ma, että ryh­mäkok­ouk­sis­sa on ammat­ti­taitoinen juon­ta­ja omas­ta takaa. 

  Toiv­ot­tavasti onni suosii Osmoa paikka­jaos­sa — ei tule aika pitkäk­si, kun vier­essä istuu hölöt­täjä jumalan armosta.

 268. Kyselin vaalivi­ikol­la kahdelta vihrei­den vaal­i­main­os­ten jaka­jil­ta: Ker­ro min­ulle yksikin asia, mik­si min­un, suurim­man ikälu­okan eläkeläisen olisi aihet­ta äänestää vihreitä?

  Vas­taus­ta ei tul­lut vaik­ka keskustelti­in ystäväl­lisessä hengessä 26 v‑opiskelijan kanssa.
  Tästä kumpuaa yksi vihrei­den rasis­min muo­to ts. ikära­sis­mi. Arhin­mäen porukalla tätä rasitet­ta ei ollut.

  Äänestäji­in upposi myös huonos­ti vihrei­den aja­ma ener­giapoli­ti­ik­ka jos sähkölasku on jo kallis­tu­mas­sa kym­meniä prosentteja.

  Ja eläkeiän nos­to tuskin kor­jaa työelämän rasit­tavu­ut­ta kun niin mon­et uupu­vat ennen eläkeikää.

  Aikoinaan rutiköy­hänä, velak­si opiskelleel­la oli kiire valmis­tua. Mihin se kiire nyky­porukalta on unohtunut?

  Ja hoke­ma kehi­tyk­sen edel­lä kävi­jyy­destä ärsyt­tää kun se tarkoit­taa kansan lait­tamista mak­sum­iehek­si sekä koekaniiniksi.

  Toiv­otan men­estys­tä hyvien asioiden ajamiseen.

  Ter­veisin työelämässä mon­en sortin pääl­likkö ja ylem­pi­en ent. pääluottamusmies

 269. Ja vielä yksi yleinen metakom­ment­ti mitä kadun jo valmi­ik­si, saa sen­suroi­da. Jos se ei ole rasis­mia että kokon­aisia etnisiä ryh­miä ehdote­taan jotenkin kuritet­ta­van, vaikka­pa tekemäl­lä nimeno­maan hei­dän maas­saolostaan vaikeam­paa, kos­ka jotkut ryh­mät jäsenet tekevät rikok­sia, niin mikä sit­ten on? Miten se on Ahmedin vika jos Mehmet on rois­to? Mikä siinä on että ihmisille jot­ka ainakin ker­to­vat ole­vansa kovin huolis­saan län­si­mai­sista yksilön­va­pauk­sista kel­paa efek­ti­ivisti kollek­ti­iviset rangaistukset?

 270. Olikos tuo Emil­ian postaus joku trol­laus vai mitä ihmettä? Per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja järjestys ja armei­jan ase­man tur­vaami­nen eivät äkkiseltään kuu­losta kovinkaan huonoil­ta tavoitteilta. 

  On tietysti monia keino­ja miten nuo asi­at saadaan toteu­tu­maan, mut­ta päämäärinä ne ovat minus­ta aika lail­la kannatettavia,

  Per­heen ase­ma. Noh, per­heel­lisenä voisin sanoa että tämä on aika paljon lähempänä hyvää asi­aa kuin jostain luke­mani fem­i­nisti-siiv­en tavoite siitä että per­he-elämän ja työelämän yhdis­tämisen tulee olla help­poa. Ei se nyt vaan ole help­poa. Se aika jon­ka olet töis­sä, et ole per­heen kanssa. Olit sit­ten mies tai nainen. Per­he-elämä tarkoit­taa käsit­teenä “ei-työelämää”. Sitä voi vään­tää ja kään­tää, mut­ta ei se totu­us siitä muuk­si muutu. 

  Hyvät Tavat. Tämän toteu­tu­mi­nen riip­puu tietysti siitä, mitä ovat hyvät tavat ja mitä ei. Näitä kan­nat­taa Vihrei­denkin lähteä mukaan määrit­telemään, ja samal­la voi keskit­tyä etsimään keino­ja, joil­la hyvät tavat säi­lytetään yhteiskun­nas­sa ilman kep­piä ja pakkoa. Siinä vai­heessa ne eivät nimit­täin ole enää hyviä tapo­ja, vaan pelon ja alis­tu­misen sanelemia opit­tu­ja eleitä.

  Laki ja Järjestys. Edelleen, erit­täin kan­natet­tavaa, että lakia ja järjestys­tä nou­date­taan. Se, mihin voi sit­ten kiin­nit­tää huomio­ta, on se, että mitä nämä laki ja järjestys sisältävät. 

  Armei­jan ase­man tur­vaus. Mielestäni on erit­täin suo­tavaa, että val­ti­ol­la on armei­ja, jon­ka ase­ma on vakaa ja tur­vat­tu, ver­rat­tuna vaikka­pa armei­jaan, joka on rak­en­teeltaan hor­ju­va, kor­rup­toitunut ja jos­sa käskyjä nou­date­taan tai ei nou­date­ta vähän sen mukaan keneltä ylem­mältä käsky tulee. Täl­läi­nen armei­ja voidaan saavut­taa myös esim valikoidul­la asevelvol­lisu­udel­la, jopa parem­min kuin nykyisel­lä, kos­ka täl­löin ole­tuk­se­na mukaan saadaan motivoituneem­paa porukkaa ja heille kun­non vehkeet ja jotain leivän päälle. Tämä kan­nat­taa ker­toa myös Persuille. 

  Jos olisin Vihreä, en tais­telisi yhtäkään näistä ehdote­tu­ista teemoista vas­taan, vaan pyrk­isin vaikut­ta­maan sisältöön siten, että ne ovat mielekkäitä ja järkeviä.

 271. Oikeas­t­aan vihreil­lä ei näis­sä vaaleis­sa ollut omaa roo­lia, mut­ta moni mega­tren­di vei ääniä aivan toiseen suuntaan. 

  Vihrei­den van­ha ydin­voimavas­taisu­us ei ollut näis­sä vaaleis­sa enää kurant­ti aihe. Ratkai­se­vat päätök­set ydin­voimas­ta tehti­in käytän­nössä viime vaa­likaudel­la, eikä vihreistä ollut niitä torppaamaan. 

  Samal­la asial­la on myös kään­töpuolen­sa. Ydin­voimaa JA luon­non­suo­jelua kan­nat­ta­vat SEKÄ per­su­ja vas­tus­ta­vat saat­toi­vat jopa äänestää vihre­itä täl­lä ker­taa. Näin kävi oma­l­la kohdal­la, vaik­ka ydin­voiman vas­tainen kyn­nyskysymys hal­li­tuk­seen menos­ta näyt­ti lähin­nä kornil­ta pilal­ta ja type­r­ältä vedol­ta pudot­tau­tua pois hal­li­tuk­ses­ta joka tapauk­ses­sa. Jos kaltaisiani ydin­vihreiltä tuli enem­mänkin ääniä, niin van­haa kan­na­tus­ta menetet­ti­in vieläkin enemmän.

  Kansan syvis­sä riveis­sä parhail­laan vello­va 95E10 ben­sakap­ina biopolt­toainei­ta vas­taan menee mon­en mielessä vihrei­den aiheut­tamien virhei­den piikki­in. Jär­jel­lä näin ei tietenkään ole, mut­ta ben­sa­pumpul­la lop­ulli­nen vali­ta tehdään tun­teen ja huhu­jen varassa.

  Vaalit oli­vat tun­nevaalit. Halut­ti­in oikaista van­ho­ja vääryyk­siä seu­rauk­sista piit­taa­mat­ta. Näitä oli­vat mm. tuki­ra­has­tot ja taitet­tu indek­si. Sin­nemä­ki puo­lusti vaali-illas­sa voimal­la taitet­tua indek­siä aivan järkevin perustein. Nyt ei kai­vat­tu järkipe­rustei­ta. Eläkeläisvihreät karkoitet­ti­in var­masti. Jär­keen oli vaan väsytty.

  Vihrei­den piikki­in menivät ainakin ener­giavero­jen nos­tot, pelko tietulleista ja maa­han­muu­ton ongel­mat. Täl­lä ker­taa ei halut­tu äänestää lisää itseru­oskin­taa vaan mielum­min epäre­al­is­tisi­akin lupauk­sia paremmasta.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen uhka ja sen vaa­ti­mat toimet oli­vat kokon­aan pois­sa vaa­likeskustelus­ta. Ihmiset ovat väsyneet myös tuo­hon tuhon ennus­teeseen. Jär­ki ja tutkimus­tu­lok­set eivät mais­tu. Etenkään kovan pakkastal­ven jälkeen.

  Leikkaus­lis­to­jen yleis­su­osik­ki tun­tui ole­van puo­lus­tus­bude­jt­ti ja val­tion tietotekni­ikan mil­jar­di. Vihrei­den tulisi olla myös kehi­tyspuolue, jon­ka sanoman mukaan parem­pi­in pros­es­sei­hin ja jär­jestelmi­in tulisi sat­sa­ta lisää. Sehän on ain­oa kon­sti merkit­tävästi tehostaa val­tion- ja kun­ta­hallinto­ja. Täl­lä vaa­likaudel­la taitaa Alba­ni­akin ohit­taa Suomen tietoy­hteiskun­taver­tailus­sa. Tätä viestiä itse kaipasin, mut­ta ehkä kasvo­ton tietotekni­ik­ka kel­pasi myös vihreille sopi­van epämääräisenä leikkausko­hteena kos­ka asi­aan ei tartuttu.

  Mega­tren­di oli lait­taa pää pen­saaseen. Uhat varsinkin kur­jis­tu­vas­sa val­tion­taloudessa oli­vat raskaan laman jäl­keen liian pelot­tavia saman tien kohdattaviksi.

 272. Poli­ti­ikas­sa pär­jäämi­nen on yhä enem­män mieliku­vista kiin­ni ja tuskin­pa tren­di toiseen suun­taan kääntyy.

  Helpoin yksit­täi­nen keino muut­taa mieliku­via on puolueen keu­laku­vaa vai­h­ta­mal­la. Yksinkertaista.

 273. Olen ollut uskolli­nen vihrei­den äänestäjä ja halu­aisin sitä olla jatkos­sakin. Olen näh­nyt vihreät lib­er­aali­na ja yllä­tyk­sel­lisenä, mut­ta kuitenkin val­is­tuneena, vas­tu­ullise­na ja real­is­tise­na puolueena, jos­sa taustal­la ja lähtöko­htana on vah­va arvopo­h­ja. Nyt kuitenkin tun­tuu, että vihreis­sä val­lit­see joku lamaut­ta­va hys­te­ria tai per­su­pani­ik­ki, jon­ka alle hyvä on jäänyt.

  Toivoisin, että jatkos­sa vihreät keskit­ty­i­sivät omien aja­tusten­sa esi­in­tuomiseen, eikä yritet­täisi vain huudel­la muiden päälle kuin­ka huono­ja nuo muut ovat. Yrit­täisitte pro­filoitua ihan itsenänne eikä jonkun vas­tus­ta­jana. Ker­tokaa mik­si tei­dän ajatuk­senne ovat hyviä. Kos­ka ne ihan oikeasti sitä ovat (olleet).

  En halu­aisi nähdä vain vaa­timuk­sia esimerkik­si yksi­ty­isautoilun rajoit­tamis­es­ta, kun sen sijaan kan­nat­taisi korostaa ja ajaa joukkoli­iken­teen paran­tamista ja uud­is­tamista niin hyväk­si, että ei kan­na­ta autoil­la. Ydin­voiman kat­e­gorisen vas­tus­tamisen sijaan tuo­taisi­in vas­teenotet­tavia, oikei­ta vai­h­toe­hto­ja ja inno­vaa­tioi­ta, ener­giate­hokku­u­den paran­tamista esi­in. Kulu­tusvero­jen korot­tamisen rin­nal­la ker­rot­taisi­in ansio­tulovero­tuk­sen alen­tamis­es­ta, jol­loin jos halu­aa kulut­taa, on siihen vähän enem­män käytet­tävis­sä rahaakin. Jne.

  Keskit­tykää siihen, että ihmisil­lä on ja säi­lyy valin­nan­va­paus ja ‑oikeus, mut­ta te teette “oikeista” valin­noista help­po­ja ja toiv­ot­tavasti myös kan­nat­tavampia sekä mukavia.

  Asioista pitäisi pystyä myös keskustele­maan. Maa­han­muut­tokaan kun ei ihan hal­lit­se­mat­tomana ja vapaana ole kenenkään etu var­maan tei­dänkään mielestä. Eikä naiski­in­tiöil­lä paran­neta nais­ten asemaa.

  Olkaa innos­tunei­ta paran­ta­maan maail­maa, mut­ta tehkää se real­is­tis­es­ti mut­ta rohkeasti. Pis­teet täältä esimerkik­si onnel­lisu­us­mit­taria ja perus­tu­loa koske­vista avauk­sista sekä “low-life” ‑elämän­tyylin esiintuomisesta.

  Ja vielä lopuk­si: toivoisin, että vihreät eivät yritä pro­filoitua akselil­la oikeis­to-vasem­mis­to kumpaankaan päähän kovin kovasti, itseäni on hive­nen häirin­nyt mieliku­va vasemmistopuolueesta.

 274. tpyy­lu­o­ma:

  Ja vielä yksi yleinen metakom­ment­ti mitä kadun jo valmi­ik­si, saa sen­suroi­da. Jos se ei ole rasis­mia että kokon­aisia etnisiä ryh­miä ehdote­taan jotenkin kuritet­ta­van, vaikka­pa tekemäl­lä nimeno­maan hei­dän maas­saolostaan vaikeam­paa, kos­ka jotkut ryh­mät jäsenet tekevät rikok­sia, niin mikä sit­ten on? Miten se on Ahmedin vika jos Mehmet on rois­to? Mikä siinä on että ihmisille jot­ka ainakin ker­to­vat ole­vansa kovin huolis­saan län­si­mai­sista yksilön­va­pauk­sista kel­paa efek­ti­ivisti kollek­ti­iviset rangaistukset?

  Aika opti­maa­li­nen kom­ment­ti, jos tarko­tuk­se­na on yrit­tää saa­da keskustelu lähtemään lapas­es­ta. Tää ketjuhan on tähän men­nessä pysyny aika hyvin asi­apo­h­jal­la, eikä (juuri) kukaan oo tain­nu esit­tää tol­las­ta mitä päivit­telet. Toiv­ot­tavasti jen­gi ei mee tohon provoon…

 275. Itseäni ärsyt­tää vihreis­sä samat asi­at, mitä mon­et ovat tääl­lä jo lis­tan­neet: Brax­in kyseenalaiset saavu­tuk­set sanan­va­pau­den alal­la, hölmö­jen sukupuo­liki­in­tiöi­den ajami­nen, maa­han­muut­tokysymyk­sen kuit­taami­nen pelkästään nat­siko­rt­tia heilut­ta­mal­la ja yleinen oman moraalisen parem­muu­den korost­a­mi­nen ja muiden syyl­listämi­nen. Vihrei­den talous­poli­it­tiset näke­myk­set ovat omas­ta mielestäni myös liikaa vasem­malle kallel­laan. Nämä ovat kuitenkin kaik­ki lop­ul­ta tois­ar­voisia kysymyk­siä ver­rat­tuna ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tämiseen, ja mikäli vihreät vain ajaisi­vat real­is­tista poli­ti­ikkaa päästövähen­nys­ten aikaansaamisek­si, siir­ty­isin kokoomuk­sen riveistä vihrei­den äänestäjäk­si. Mut­ta kun ei.

  Voi tietysti olla että kan­natuk­sen mak­si­moimisen kannal­ta vihrei­den kan­nat­taa kil­pail­la vasem­mis­toli­iton kanssa siitä, kumpi esit­tää ide­ol­o­gis­es­ti oikeaop­pisem­pia näke­myk­siä uusi­u­tu­vas­ta ener­gias­ta, ydin­voimas­ta ja nykyisen kaltais­es­ta talouskasvus­ta luop­umisen vält­tämät­tömyy­destä. Mikäli kuitenkin olette tosis­sanne ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen, kan­nat­taisi mielu­um­min kokeil­la, paljonko ääniä olisi hie­man prag­maat­tisem­mal­la läh­estymis­taval­la saatavis­sa sieltä oikeal­ta reunalta. 

  Sil­lä niin kuin Paasikivi jo aikanaan tote­si, tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen on viisauden alku. Ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen ne tun­nus­tamista kaipaa­vat tosi­asi­at ovat seuraavat:
  — Maail­man ener­gianku­lu­tus tulee kas­va­maan tasaisen tap­pavaan tahti­in seu­raavien vuosikym­me­nien aikana, eikä mikään mahti maail­mas­sa voi sitä estää. Kiinalaiset ja intialaiset kun tuskin innos­tu­vat degrowth-ajat­telus­ta ihan lähiaikoina.
  — Sel­l­aista määrää tuki­ais­ra­ho­ja ei maail­mas­ta löy­dykään, että fos­si­iliset saataisi­in nykyte­knolo­gial­la kor­vat­tua uusiutuvilla.
  — Pelkät poli­it­tiset sopimuk­set eivät myöskään auta päästö­jen vähen­tämisessä, mikäli tar­jol­la ei ole päästöt­tömiä vai­h­toe­hto­ja, jot­ka kykenevät aidosti kil­paile­maan fos­si­ilis­ten kanssa. Paraaties­imerkkinä tästä Kana­da, joka on pyyhkinyt Kioton sopimuk­sel­la perseen­sä sen jäl­keen, kun se on alka­nut hyö­dyn­tää öljyhiekkavarojaan(mikä sivu­men­nen san­ot­tuna on aivan järkyt­tävää luon­non­raiskaamista vaik­ka mitään hiilid­iok­sid­ion­gel­maa ei olisikaan).

  Vaik­ka nyky­is­ten kevytvesireak­tor­ei­denkin avul­la on teknis­es­ti täysin mah­dol­lista vähen­tää päästöjä merkittävästi(olemassa ole­vana esimerkkinä tästä Ran­s­ka), lie­nee niiden rak­en­t­a­mi­nen maail­man­laa­juis­es­ti riit­tävän nopeaan tahti­in kuitenkin poli­it­ti­sista syistä mahdotonta(mikä ei tosin ole mikään tekosyy olla rak­en­ta­mat­ta niitä Suomeen), joten yksinään ne eivät riitä hiilid­iok­sid­ion­gel­maa ratkaise­maan. Uskallankin väit­tää, että ain­oa real­isti­nen keino todel­la merkit­tävien päästövähen­nys­ten aikaansaamisek­si on teknologi­nen val­lanku­mous niin uusi­u­tu­vien ener­gian­lähtei­den kuin ydin­voimankin alal­la. Tämän val­lanku­mouk­sen syn­tyä ei kuitenkaan edesaute­ta tuke­mal­la nykyiten taloudel­lis­es­ti kan­nat­ta­mat­tomien tuulivoimaloiden rak­en­tamista, vaan investoimal­la poten­ti­aal­is­ten läpimur­tote­knolo­gioiden tutkimuk­seen ja tuotekehitykseen. 

  Yksi täl­lainen teknolo­gia olisi juurikin mm. Kaj Luukon mainit­se­ma tori­u­mia polt­toaineenaan käyt­tävä sula­suo­lareak­tori, joka ratkai­sisi käytän­nössä kaik­ki ne ongel­mat, joiden takia ydin­voimaa yleen­sä vastustetaan(onnettomuusriski läh­es­tulkoon olema­ton ver­rat­tuna nykyään raken­net­tavi­in laitok­si­in, jot­ka nekin ovat Fukushi­mas­sa pok­sahdellei­ta sata ker­taa tur­val­lisem­pia, ei tuo­ta pitkäikäistä ydin­jätet­tä, polt­toaineen louhin­nan ympäristö­vaiku­tuk­set min­i­maaliset, ei voi­da käyt­tää edes teo­ri­as­sa ydi­nasekelpoisen mate­ri­aalin tuot­tamiseen). Jos vihreät siis lakkaisi­vat vas­tus­ta­mas­ta uskon­nol­lisel­la vim­mal­la kaikkea, mihin liit­tyy sana ydin, ja oli­si­vat sen sijaan valmi­ita investoimaan puo­letkin tuulivoimatuki­aisi­in täl­lä het­kel­lä aio­tu­ista rahoista tori­um­reak­tor­ei­den kehi­tyso­hjel­maan, olisi tämä jo min­ulle riit­tävä syy äänestää vihre­itä. Ei kai kukaan kovimpia linko­lalaisia luku­un otta­mat­ta vas­tus­ta entistä tur­val­lisem­pi­en ja vähäpäästöisem­pi­en auto­jen kehit­tämistäkään sil­lä perus­teel­la, että 50-luvun Mos­set oli­vat hen­gen­vaar­al­lisia ja jumalat­toman saas­tut­tavia vehkeitä.

 276. Eiköhän vihrei­den ongel­ma ole hirt­täy­tymi­nen sinne raitio­vaunu­jen ja kan­takaupun­gin puis­toterassien punavi­ini­höyry­i­hin. Min­is­te­ri­au­ton pehmeälle takapenkille. Viidestä miljoonas­ta suo­ma­lais­es­ta kuitenkin vielä suurin osa asuu tääl­lä susir­a­jan parem­mal­la puolel­la. Tääl­läkin on elämää, jos asia on joil­takin päässyt uno­h­tu­maan. Minä ainakin Altatais­telun ja vaikka­pa Susisuon ruisku­tusten vas­tus­tusvet­er­aan­i­na vit­tuun­n­uin totaalis­es­ti ja ääneni meni per­suille. Täysin tietois­es­ti. Tuo maa­han­muut­to ja homokeskustelu on aivan promil­leta­soa merk­i­tyk­seltään oikeisi­in asioi­hin ver­rat­tuna. Ylim­ieli­nen metripolis­no­bis­mi on tämän­päivän todel­lista junt­tiut­ta. Hie­man vaa­ti­mat­to­muut­ta, toivon.

 277. Markku af Heurlin:

  Vihreät menet­tivät ääniä n. 1,5 %-yksikköä eli saavut­ti­vat vuo­den 2003 tason. Paikois­sa men­tys oli tosin hur­ja. Mis­tä tämä defaitismi?

  Kos­ka 1,5%-yksikköö on suh­teessa paljon isom­pi mene­tys 7%-yksiköstä kuin 20%-yksiköstä?

 278. Vasem­mis­toli­it­to vei vihrei­den ääniä. Tämän voi päätel­lä oik­eras­taan jo pelk­istä kor­re­laa­tioista http://farm6.static.flickr.com/5270/5633760571_7a89ed54b3_b.jpg

  Kuvas­sa on puoluei­den kan­na­tus­pros­ent­tien keskinäiset kor­re­laa­tiot Helsingis­sä eduskun­tavaalien 2011 tulosten perus­teel­la las­ket­tuna. Vihrei­den ja vasurien kor­re­laa­tio on 0,501**, joka on merk­it­sevä tasol­la 0,01. Siis vihrei­den ja vasurien kan­nat­ta­jat asu­vat samoil­la alueil­la (ja ovat tulk­in­tani mukaan alti­ita liikku­maan juuri näi­den puoluei­den välil­lä, jos liikkuvat).

  Mik­si vasurit sit­ten veivät vihrei­den kan­na­tus­ta: Arhin­mä­ki on uskot­tavampi johta­ja ja etenkin parem­pi esi­in­tyjä kuin Sinnemäki.

 279. On help­po kri­ti­soi­da taustal­ta. Kun Soi­ni pääsee hal­li­tuk­seen tekemään oikei­ta päätök­siä, saa nähdä kuin­ka hänet sanat kohtaa­vat hänen päätöksissä.

  Suomelle menee hyvin ain­oas­taan jos maail­mal­la menee hyvin. Se että tak­er­tuu sisään­päin ja ei väl­itä muista on selvä viesti maail­malle Suomes­ta, vaik­ka Suo­mi brändin on tehty paljon työtä viime vuodet, kaik­ki rom­ah­taa tämän jälkeen. 

  Olisi voitu ver­taa kri­it­tis­es­ti EU tuo­mat edut ver­rat­tuna mak­sui­hin. Suomi­han elää vien­nil­lä. Sama pätee ulkomaalaisiin.

  Jos ajatel­laan muut maat kuin henkilöitä jot­ka ovat yhdis­täneet voimansa saavut­taak­sen samaa päämäärää, jos joku “kaveruk­ses­ta” mokaa, vale­htelee ja menee huonos­ti, niin mikä on parem­pi ratkaisu; jät­tää oman onneen­sa tai aut­taa ja vähän ohja­ta. Oliko se niin että kave­ria ei jätetä. Aito kaveru­us tulee esi­in vaikeis­sa tilanteissa.

  Ihmette­len mis­sä Suomen kansan kaveru­us, sol­i­daarisu­us, empa­tia, oikeu­den­mukaisu­u­den taju ovat hävinneet?

 280. Tarken­netaan vielä kun itsekin moitin vihrei­den besser­wis­seris­miä ja maail­man­halailua: vähem­mistö­jen syr­jin­tä ei ole mielipi­de- eikä sanan­va­pauskysymys, kos­ka syr­jin­tä kohdis­tuu ko vähem­mistön edus­ta­ji­in eli toisi­in ihmisiin.

  Tästä huoli­mat­ta puoli­ra­sis­tisen “maa­han­muut­tokri­ti­ikin” pystyy tak­laa­maan myös asia-argu­mentein eikä pelkästään rasis­tik­si leimaamalla. 

  Itse uskon että vähem­mistö­jen asi­aa aje­taan parhait­en aset­ta­mal­la ne oikeisi­in mit­ta­suhteisi­in. Suurin osa meistä ei ole menos­sa sukupuo­lineu­traal­isti naimisi­in eikä jak­sa sen kum­mem­min kiihtyä maa­han­muu­tos­ta. Näistä asioista jak­sa­vat intoil­la vain kiihkoil­i­jat ja kiihkoilu on aina tahat­toman koomista.

 281. Rogue ei ollut tarkoi­tus provoil­la, ja kieltämät­tä väärä ketju, mut­ta kun tuol­la nyt on use­ampi on kysynyt että mik­si vaan san­o­taan että rasis­mia tuo­hon aiheeseen, niin juuri tuon takia. Saa ker­toa että asia on väärin ymmärretty.

 282. Näk­isin yht­enä ongel­mana myös ehdokasaset­telun: puolueen kolme kärkiehdokas­ta oli­vat ehdol­la Helsingis­sä, kun Uuden­maan super­vaalipi­iris­sä luotet­ti­in liiak­si Brax­in vetovoimaan. 

  Toise­na ongel­mana oli ohjel­ma: merkit­tävim­mät erot mui­hin puolueisi­in (ainakin tiedo­tusvä­lineistä syn­tyneen kuvan perus­teel­la) oli­vat suh­tau­tu­mi­nen sukupuo­lineu­traali­in avi­o­li­it­toon ja ydin­voimaan. Ydin­voimas­sa on omat ongel­mansa, ja sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to on todel­la merkit­tävä asia vain hyvin pienelle äänestäjäjoukolle.

 283. Minä annoin ääneni Osmo Soin­in­vaar­alle, en vihreille. Mielestäni Osmo käsit­telee infor­maa­tio­ta kuten kansane­dus­ta­jan kuu­luukin — ja parem­min kuin kukaan tun­te­mani ehdokas. 

  Vihreys ei ylen määrin hai­tan­nut, jollei nyt tuonut lisäpis­teitäkään. Talous- ja tosi­asi­apo­h­jainen tapa ruo­tia yhteisiä asioi­ta, ilman naivia kasvu-usko­vaisu­ut­ta, ovat min­un mieleeni.

  En ole kaikissa asiois­sa samal­la kan­nal­la, mut­ta se ei hait­taa. Saat­taa olla niinkin, että edus­ta­jni jois­sakin asiois­sa on asioista parem­min per­il­lä kuin minä…

  Olisinko äänestänyt Osmoa, jos hän olisi ollut toises­sa puolueessa? RKP:ssä var­masti, sitä kaut­ta voisi min­is­teri­paikkakin olla tar­jol­la. Mui­ta lib­er­aalipuolueita­han Suomes­sa ei sit­ten olekaan. 

  Suurista puolueista en ole aivan var­ma — ehkä SDP ja Kokoomus menet­telisivät, vaik­ka niiden äänestämi­nen tun­tu­isi sor­men anatamiselta pirulle. 

  Jos Osmo olisi valmis istu­maan Perus­suo­ma­lais­ten penkki­in, nyt olisi var­maan paina­va salkku tar­jol­la. Sil­loin kuitenkin puolueen pitäisi muut­tua enem­män Osmon näköisek­si eikä päinvastoin.

  Eikö tulevas­sa hal­li­tuk­ses­sa kuitenkin tarvit­taisi yhtä Osmon näköistä vihreää min­is­ter­iä lait­ta­maan perus­tur­va-asioi­ta kun­toon kan­nus­taval­ta pohjalta? 

  Tässä tapauk­ses­sa vaa­ti­ma­ton vaal­imen­estys voisi olla etu: vihreät voisi­vat tyy­tyä nöyrästi yhteen ain­oaan min­is­ter­in­paikkaan. Se lisäisi yhtenäisyyttä.

 284. Komp­paan tässä joitain aiem­pia kom­ment­te­ja. Suomes­sa on jo yksi vasem­mistopop­ulisti­nen puolue hipah­taville maail­man­tuskaa kokeville nuo­rille. Sen sijaan Suomes­ta puut­tuu poli­it­tiseen keskus­taan sijoit­tu­va arvolib­er­aali puolue. Puolue koulute­tu­ille ihmisille, jot­ka halu­a­vat yhteiskun­nan kehit­tämistä, laadukkai­ta palvelu­ja, korkeata­soista koulu­tus­ta, toimi­vaa joukkoli­iken­net­tä, kohtu­ullisia tulo­ero­ja, vapaut­ta päät­tää oman elämän tärkeistä kysymyk­sistä itse ja ympäristön hyv­in­voin­tia omien taloudel­lis­ten etu­jen mak­si­moin­nin sijaan.

 285. Kävin syksyl­lä kuun­te­la­mas­sa Lip­posen jutustelua EU:sta ja sen tulevaisuudesta.
  Hän ker­toi, että EU on alun alka­en eli­itin han­ke, mut­ta se on luo­ta­va kaikkien han­kkeek­si, muuten se ment­tää oikautensa.
  EU on perustel­tu hyv­in­voin­nin kas­vat­tamisel­la mut­ta todel­lisu­udessa se on antanut hyvin vähän n 40 % kansas­ta, hyö­tyjät kuu­lu­vat ylimpään desiiliin.

  Vaik­ka laskelmil­la on osoitett­tu, että kaik­ki ovat hyö­tyneet niin alim­mas­sa desi­ilis­sä hyö­ty on ollut 50 euroa ja ylim­mässä 50000 euroa vuodessa.

  Uskon, että noil­la sum­mil­la köy­him­mät koke­vat jääneen­sä pait­si EU:n luo­maa hyvinvointoa

 286. Juani­to:
  >Ihmette­len mis­sä Suomen kansan kaveruus,
  >sol­i­daarisu­us, empa­tia, oikeu­den­mukaisu­u­den taju
  >ovat hävinneet?

  Ne on lunastet­tu val­ti­olle noin 70 %:lla käyvästä arvostaan, yhtiöitet­ty ja sijoitet­tu pasi­lalaisen toimis­toraken­nuk­sen ark­istokaap­pi­in. Kaapin avain on Marimekko-käsi­laukus­sa, jon­ka omis­ta­ja har­joit­telee työn ja per­he-elämän yhdis­tämistä Ekber­gin kahvi­las­sa lat­tea siemaillen ja har­mit­telee virkansa määräaikaisuutta.

 287. Tokarzcuk:
  “Löy­tyisköhän Sak­san vihreiltä men­estys­re­septe­jä? Mik­si Vihreät men­estyvät siinä maassa?”

  Sak­san vihreät ovat oikeasti lib­er­aale­ja, lail­lis­ti­vat mm. pros­ti­tuu­tion. Skan­di­na­vian vihreät ovat kor­van­neet lib­er­aal­i­u­den fem­i­nis­tisel­lä naisnäkökulmalla. 

  Myös Ville Niin­istö on tun­tunut imevän vai­mon­sa (Ruotsin vihrei­den puheen­jo­hta­ja) kaut­ta vahvo­ja fem­i­nis­tisiä vaikut­tei­ta. Ville tun­tui vielä viitisen vuot­ta sit­ten sinivihreältä lib­er­aalil­ta. Viimeisen parin vuo­den aikana olen huo­man­nut puheisi­in ilmestyneen selviä ruot­salaisia fem­i­nis­tis-monikult­tuurisia vaikut­tei­ta. Ville Niin­istö on haukkunut Per­su­ja kuin Ruotsin Sverigedemokraatteja.

  Miten on, uskaltaisiko “lib­er­aali” Ville Niin­istö pitää pros­ti­tuu­tion vapaut­tamista puolta­van puheen? Vai onko tämäkin asia tabu Skan­di­na­vian vihreille?

 288. ■tpyy­lu­o­ma kir­joit­ti 19.4.2011 kel­lo 13:02
  Ja vielä yksi yleinen metakom­ment­ti mitä kadun jo valmi­ik­si, saa sen­suroi­da. Jos se ei ole rasis­mia että kokon­aisia etnisiä ryh­miä ehdote­taan jotenkin kuritet­ta­van, vaikka­pa tekemäl­lä nimeno­maan hei­dän maas­saolostaan vaikeam­paa, kos­ka jotkut ryh­mät jäsenet tekevät rikok­sia, niin mikä sit­ten on? Miten se on Ahmedin vika jos Mehmet on rois­to? Mikä siinä on että ihmisille jot­ka ainakin ker­to­vat ole­vansa kovin huolis­saan län­si­mai­sista yksilön­va­pauk­sista kel­paa efek­ti­ivisti kollek­ti­iviset rangaistukset?
  ———–
  En ole huo­man­nut täl­laista vaa­dit­ta­van mis­sään muis­sa lähteis­sä, kuin vihrei­den mielessään pyörit­tele­mis­sä kuvis­sa “Perus­suo­ma­lais­ten todel­lisi­ta päämääristä” TM.
  On vain ehdotet­tu niinkin maan­läheistä läh­estymistapaa asi­aan, että laite­taan Mehmet sinne mis­tä tulikin, kun ker­ran ei yhteiskun­nan sään­nöt mais­tu. Ei Ahmedin ole tarvin­nut ymmärtääk­seni kenellekkään todis­tel­la, ole­vansa aivan eri­lainen kuin Mehmet.

 289. Minä uskon tuo­hon Vasem­mis­toli­it­to teo­ri­aan. Nyt oli jän­nit­tävät vaalit ja Vihreiltä puut­tui tarvit­tavaa meininkiä. Jen­gi ei syt­tynyt. Arhin­mä­ki on oike­as­sa, että näis­sä vaaleis­sa Vasem­mis­toli­it­to rak­en­si tule­vaisu­ut­taan. Vasem­mis­toli­it­to ei olekaan ruumis, niin kuin moni (myös minä) toivoi sen ole­van. Se on lisäk­si myös puolue, jota köy­hät ja jun­tit voivat äänestää.
  Vihrei­den äänestäjäkun­ta on vasem­mis­to­laista. Ei Osmokaan jos olisi 20 vuot­ta nuorem­pi niin toden­näköis­es­ti liit­ty­isi Vihreisiin.
  En usko, että ydin­voimavas­taisu­us ainakaan oli mikään syy muille kuin tekno­lib­er­aaleille. On var­maan coolimpaa olla tekno­lib­er­aalien kuin pieni­palkkaisten julkisen puolen aka­teemis­ten nais­ten puolue, mut­ta edel­lisen äänestäjäkun­nan puolelleen voit­ta­mi­nen on kuten nähdään vaikeaa (liikaa tietoa asioista, heh, heh).

 290. Entisenä Vihre­itä äänestäneenä voin vas­ta­ta omas­ta puolestani. Lisäk­si huomiot perus­tu­vat keskustelu­un tut­tu­jen kanssa ja yleiseen havainnointiin.

  * Maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka. Thorsin aja­ma lin­ja on liian löysää. Kyse ei ole enää euroop­palais­es­ta lin­jas­ta tai ‘Suomen velvoit­teista’. Vihreät ovat kan­nat­ta­neet tätä lin­jaa varauk­set­tomasti, vaik­ka val­tion sub­ven­toima mas­sasi­ir­to­laisu­us lämpim­iltä alueil­ta Suomeen on erit­täin vas­tu­u­ton­ta myös ympäristöpoli­it­tis­es­ti, ja myös epäoikeu­den­mukaista suo­ma­laisia vähäo­saisia kohtaan, kos­ka val­tion bud­jet­ti on vain rajalli­nen. Eero Palo­heimo on kom­men­toin­ut näitä asioi­ta osuvasti.

  * Liika vasemmistolaisuus.

  * Suomen kansan oikeusta­jun vas­tainen näke­mys rangaistuskäytännöistä

  * Ylim­ielisyys siitä, että on itse oike­as­sa ja muiden mielip­i­teet ovat vääriä. Siis suvait­se­ma­ton­ta toim­intaa ns. suvait­se­vaiselta puolueelta.

  * Sin­nemäen esi­tystyyli kuvas­taa (aiheesta tai aiheet­ta) edel­lä mainit­tua kehitystä.

  * Hol­hoami­nen ja muiden pakot­ta­mi­nen omaan aja­tus­maail­maan, joka liit­tyy edel­lisi­in, ja tulee esille esimerkik­si koulu­jen pakol­lises­sa kasvisruokapäivässä.

  * Kaikkien puolueesta nais­ten puolueek­si. Tämä sinän­sä ei olisi mikään karkote, mut­ta lin­ja jon­ka tämä kehi­tys näyt­tää tuoneen on ollut syy jät­tää äänestämät­tä Vihreitä.

  Olen koulutet­tu, hyvin toimeen­tule­va kaupunki­lainen. Olen aiem­min äänestänyt Vihre­itä pari­inkin otteeseen, mut­ta näis­sä vaaleis­sa äänestin ensim­mäistä ker­taa perussuomalaisia.

 291. Tar­ja Cron­ber­gin mielestä syinä eivät olleet niinkään ydin­voima tai hal­li­tuk­ses­sa olo, vaan liika Helsin­ki-keskeisyys, sisään­päin kään­tyneisyys, tiet­ty ylim­ielisyys ja taha­ton taitamattomuus. 

  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Cronberg+Vihre%C3%A4t+unohtivat+maakunnat/1135265525786

  Olen hyvin pitkälti samaa mieltä, ja ehkä tuo­ta kan­nat­taisi puolueen sisäl­lä perus­teel­lis­es­ti miet­tiä. Halu­taanko Vihreät pitää jatkos­sa cityve­g­aan­i­fem­i­nistien pienenä piir­inä, jos­sa suvaitaan vain “oikei­ta” mielip­iteitä? Vai olisiko kum­minkin syytä hiukan laa­jen­taa suvait­se­vaisu­u­den piiriä?

  Vihrei­den arvo­jen kan­na­tus ei ole maas­tamme kadon­nut mihinkään, mut­ta maakun­nis­sa ympäristöään kun­nioit­ta­van, lihaa syövän het­eromiehen on täl­lä het­kel­lä turhan vaikea samas­tua Vihreisi­in ja tun­nus­taa heitä äänestävänsä.

 292. Asi­aa olisi mielestäni hyvä yrit­tää tarkastel­la (mutu-poh­jal­takin) vähän kauem­paa kuin pelkästään “minä-ja-mun-kaver­it” ‑havain­noil­la.

  Minä-ja-mun-kaver­it ollaan kaik­ki siitä yhtä mieltä, että nykyään vihreät ovat ylim­ielisen saman­mieli­nen minä-ja-mun-kaver­it ‑poruk­ka??

  No taidan itse syyl­listyä silti samaan:

  Itsekin näk­isin kovin ker­naasti aske­lia pois­päin sel­l­ais­es­ta pop­poos­ta, jos­sa kollek­ti­ivis­es­ti kohtu­ullisen iso mielipi­de­vaikut­ta­ja­mas­sa toteaa vain, että ydin­voimamyön­teisille ja talouskasvua tuomit­se­mat­tomille on var­maan mui­ta puolueita.

  Ei kuitenkaan ole aivan help­po kysymys, mitä lin­jan siir­tymi­nen itseäni miel­lyt­tävään suun­taan merkitsisi.

  Luulen, että Vihrei­den huonoa tulosta selit­tää eniten se, että todel­la moni nuori ja eri­tyis­es­ti ensim­mäistä ker­taa äänestämään tul­lut (ja eri­tyis­es­ti vielä uskallan epärak­en­tavasti mutu­il­la että nainen) ei enää mieltänytkään entisel­lä automaa­tio­ta­sol­la Virheitä sel­l­aisek­si tykät­täväk­si kaikkea-kur­jaa-vas­taan-kaiken-kivan-puoles­ta ‑vai­h­toe­hdok­si.

  Ja nämähän eivät ole mun kavere­i­ta. Minähän ollen sel­l­ainen elämästä tärkeitä asioi­ta tietävä taloudel­lis-tekni­nen ana­lyytikko, joka halu­aisi arvolib­er­aalia järkipuoluet­ta toteut­ta­maan yhteiskun­taan järke­viä ja ympäristön huomioivia taloudel­lisia kan­nus­timia. Ja halu­aisin vähem­män kivaki­vaa ja unelmahöt­töä, vähem­män yksit­täisi­in kir­jastonovi­in tai liito-oravaan tak­er­tu­mista ja vähem­män tun­nepo­h­jaisia ydintabuja. 

  Vaan kuin­ka mon­ta meitä saman­mielisiä olikaan? Täl­lä blogilla var­masti suh­teessa paljon. Mut­ta entäs tuol­la ulkona mis­sä välil­lä sataa ja välil­lä pais­taa aurinko? Siel­lä ulkona mis­sä myös minä ja mun kaver­it vetäistään äänestys­lip­pu­un merk­in­tämme, ja sit­tenkin pitkälti fiil­ispo­h­jal­ta mekin.

 293. Pari omaa syytäni vihrei­den hyvästelyyn:

  1. Puolueen takapiru Panu Laturin vihamieli­nen ja total­i­taristi­nen sanelu, mitä vihreä saa mis­täkin ajatel­la, total­i­tari­siset metodit ylipäätäänkin toimin­nan läpäi­sevänä virtauksena.

  2. Oikeusmin­is­teri Tui­ja Brax­in tiedon ja vapaan keskustelun krim­i­nal­isoin­ti rikoslais­sa plus muut aivon­es­teen vuodot lainsäädäntötyössä.

  3. Flirt­tailu epämääräis­ten pil­ven­polt­telijoiden, vapaakat­to­lais­ten ja ket­tutyt­tö­jen agen­do­jen kanssa.

  4. Kieltäy­tymi­nen (=kyvyt­tömyys?) käy­dä maa­han­muut­tokeskustelua, jon­ka tila ja tavoiteti­la perus­tu­vat fak­toi­hin eikä toiveajatteluun.

  5. Vihrey­den liit­tämi­nen asioi­hin, joiden kanssa sil­lä ei ole mitään tekemistä ja varsi­naisen luon­non­suo­je­lu­työn läh­es totaa­li­nen unohtaminen.

  6. Ja lopuk­si kum­malli­nen yleisvi­ha mm. nor­maalia het­eroy­d­in­per­he-elämää, työteliäitä & hyviä tapo­ja, (tapa)kristillistä arvopo­h­jaa per­in­tei­neen, maaseu­tua, taval­lisia ihmisiä ja eri­tyis­es­ti suo­ma­laisu­ut­ta kohtaan.

  Kyl­lä vihreät ovat ihan itse tehneet mon­ta totista ja työn­täyteistä vuot­ta pait­si aiheut­taak­seen vaal­i­tap­pi­onsa myös varmis­taak­seen per­su­jen nousun.

 294. Äänestin ensim­mäistä ker­taa mui­ta kuin vihre­itä. Ääni meni vasemmistolle. 

  Syyni:

  1. Kuten Osmo mainit­si, vasem­mis­to on muut­tunut huru-ukkok­er­hos­ta nuorekkaak­si puolueeksi.

  2. Vihreil­lä ei ollut selkeää kan­taa liit­tyen finanssikri­isi­a­sioi­hin. Mielestäni tarvi­taan lisää pankki­toimin­nan sään­te­lyä (transak­tiovero). Anni tois­teli kepun ja kokoomuk­sen kan­to­ja por­tu­galin asi­as­sa. Sukupuo­li­va­paa avi­o­li­it­to­la­ki (mielestäni vihrei­den pää­teema) on pikku­jut­tu näi­den asioiden rin­nal­la. It’s the econ­o­my, stupid.

  Yleinen arvolib­er­aal­ius ei enää riitä — sitä löy­tyy sekä kokoomuk­selta (pl. Ryd­man et al.) että vasem­mis­tol­ta. Pitäisi olla selkeästi jokin vihreä — ken­ties koros­tuneen tieteelli­nen tai aka­teem­i­nen — kokon­ais­näke­mys tulevaisuudesta.

 295. Emil­ia: ““Soi­ni lupasi, että uusi hal­li­tus ajaa ohjel­mas­saan kon­ser­vati­ivisia arvo­ja, jos perus­suo­ma­laiset ovat mukana. Soinin mukaan arvokon­ser­vatis­mi tulee näkymään konkreet­tis­es­ti siinä, että per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja järjestys sekä armei­jan ase­ma eivät heikkene.” (HS)

  Itket­taa ihan tata lukies­sa. Yrit­takaa pis­taa kam­poi­hin niin kovasti kuin kymme­nen ihmisen eduskun­taryh­ma vaan voi.”

  Rauli: “Olikos tuo Emil­ian postaus joku trol­laus vai mitä ihmettä?” 

  Kaik­ki suo­ma­laista polit­tista retori­ikkaa vahankin ymmar­ta­vat tieta­vat, mita nama arvokon­ser­vati­ivien lausun­not kay­tan­nos­sa tarkoittavat.
  — “per­hear­vot”: per­in­teisen ydin­per­heen ponkit­ta­mi­nen muiden per­he­mallien ja varsinkin sateenkaariper­hei­den kus­tan­nuk­sel­la. Ettas kehtaa­vatkin ihmiset naut­tia sinkkue­la­mas­ta, tai par­i­u­tua kenen kanssa halu­a­vat, tai olla han­kki­mat­ta lapsia.
  — “hyvat tavat”: van­hanaikaises­sa tapakult­tuuris­sa kiin­ni roikku­mi­nen kynsin ja ham­pain. Tytot niiaa­maan ja pojille siisti sivujakaus.
  — “laki ja jarjestys”: poli­isille vapaat kadet pam­put­taa kaiken­maail­man hip­it maan rakoon.
  — “armei­jan ase­ma”: lisaa rahaa iso­jen poikien pys­syleikkei­hin, jois­sa varaudu­taan toisen maail­man­so­dan tois­in­toon Antti Rokan hengessa.

 296. Lisää metakom­men­tia kom­ment­tei­hin, Rosa Mer­iläi­nen Vihreässä Langassa:

  ”Pari piirua hip­im­pään suun­taan”, lin­jasi Kaa­ri­na tover­ille. Puhe­lin­lan­gat kävi kuumana, kun vihreät kaut­ta maan yrit­tivät myy­dä toisilleen parhait­en omaan lin­jaansa ja henkilöko­htaiseen kun­ni­an­hi­moon­sa sopi­vaa ana­lyysia tilanteesta.

  Kaa­ri­na oli var­ma, että oli aika pala­ta juurille eli häneen. Hän oli päät­tänyt aset­tua ehdolle puolueen puheen­jo­hta­javaalis­sa ja nyt oli paras aika tanssia haudalla.

  http://www.vihrealanka.fi/blogi/hippi‑h%C3%A4vi%C3%A4%C3%A4
  Osu ja uppos. 🙂

 297. Minkä oman vai­h­toe­hton­sa vihreät tuo­vat poli­ti­ikkaan, jota muut eduskun­ta­puolueet eivät tarjoa?

  Luin kaik­ki yllä ole­vat kom­men­tit. Hyvin paljon niis­sä välit­tyy toive siitä, että vihrei­den pitäisi joko liikkua Kokoomuk­sen tai uud­is­tuneen (ja profi­ilil­taan mielestäni huo­mat­tavasti kohen­tuneen) Vasem­mis­toli­iton (arhin­mäkeläisyy­den) suun­taan. Tämän blo­gin luk­i­joiden peuku­tuk­sien perus­teel­la siir­tymä Kokoomuk­sen suun­taan naut­tii ainakin viisinker­taista kan­na­tus­ta, mut­ta epäilen, onko se laa­jem­pi tren­di, kos­ka blo­gin luk­i­jat ovat hyvin valikoitunut otos. (VINOs­sa punav­ihreys on aina ollut hal­lit­se­va tren­di ja hei­dän näke­myk­siään on usein ollut läh­es mah­do­ton erot­taa Vasem­mis­ton­uorten vastaavista.)

  Kuten moni on toden­nut, liikku­mati­la per­in­teisel­lä vasem­mis­to-oikeis­to-akselil­la on jo täytet­ty. Eli tuol­ta poh­jal­ta jos vihreät lähti­sivät, niin on vaikea nähdä, kuin­ka puolue kykenisi itseään uskot­tavasti uudelleen profiloimaan.

  Kon­ser­vatis­mi-lib­er­al­is­mi-akselil­lakin on ahdas­ta. Arvolib­er­al­is­min kan­nat­ta­jat löytävät ehdokkai­ta niin vasem­mal­ta kuin oikealtakin.

  Tämä erot­tau­tu­misen vaikeus näkyi päät­tyneessä kam­pan­jas­sa. Post­mod­erni merk­i­tyk­sien hal­tu­un otta­mi­nen (katas­tro­faalis­es­ti epäon­nis­tunut muna­ton vihreä lei­jona ja kon­ser­vati­ivi­nen tuote­merk­ki) täyt­tivät viestin­nässä pro­filoi­tu­misen tyhjiötä ja aiheut­ti­vat teen­näisyy­del­lään äänestäjis­sä lähin­nä vas­ten­mielisyyt­tä ja vihaa.

  Pro­filoi­tu­mi­nen voisi ehkä onnis­tua sel­l­ais­ten vähälle huomi­olle jäänei­den, mut­ta tärkei­den asi­akysymys­ten esille nos­tamisen myötä, joi­ta muut eduskun­ta­puolueet eivät akti­ivis­es­ti pidä esillä.

  Yksi näistä olisi (ollut) tietoy­hteiskun­takysymyk­set. Tämä kan­na­tus­po­ten­ti­aali karkotet­ti­in Tui­ja Brax­in katas­tro­faalisen toimin­nan joh­dos­ta (Brax on saanut tässä ketjus­sa enem­män syytök­siä vihrei­den laskun aiheut­tamis­es­ta, kuin mikään toinen yksit­täi­nen syy.). Kun Brax vielä asetet­ti­in ehdolle samaan vaalipi­iri­in Jyr­ki Kasvin kanssa, niin hyvin mon­elle kyn­nys äänestää Kasvia nousi liian korkeak­si, kos­ka sama ääni menisi myös Brax­in pottiin.

  Vihreät ovat myös uno­hta­neet per­in­teiset luon­non­suo­jelukysymyk­set. Met­sien­suo­jelun ja eläin­ten oikeudet. Eläin­ten oikeudet ovat ainakin itsel­leni olleet yksi tärkeimpiä syitä aiem­min äänestää vihre­itä. Nyt niitä ei ajanut yksikään puolue näkyvästi.

  Vihreät voisi­vat myös pro­filoitua puh­taan lähiruoan kan­nat­ta­jana Suomes­sa. Yri­tyk­siä tähän suun­taan on ollut, mut­ta ei näkyvyy­deltään ja pain­oar­voltaan riit­tävästi. Pakol­la lanseer­at­tu kasvis­ruokapäivä (ja itse en syö lihaa) oli sym­bol­is­es­ti hyvin epäon­nis­tunut, kos­ka ihmiset vas­tus­ta­vat pakkoa vaik­ka kan­nat­taisi­vat asiaa.

  Edel­lä mainit­tu on yksi esimerk­ki (pro­filoi­tu­mat­to­muu­den lisäk­si) vihrei­den tois­es­ta keskeis­es­tä ongel­mas­ta. Ylim­ielisyy­destä ja moraalis­es­ta ylem­myy­den­tun­nos­ta. Tämä syytös ei ole lainkaan perus­tee­ton. On hyvin yleis­es­ti jaet­tu tun­te­mus, ja aiheelli­nen, että vihreät puhu­vat äänestäjille alaspäin, yhden­su­un­tais­es­ti, eivät kuun­nellen ja kommunikoiden.
  Tämä ylem­myy­den­tun­to kohdis­tuu myös puolueen­toim­intaan mukaan yrit­tävi­in “väärämielisi­in”. 1/3 äänestäjistä kan­nat­taa ydin­voimaa, mut­ta ei yksikään vihreä akti­ivi, kos­ka se on vihrei­den sisäryh­mässä sosi­aalis­es­ti tukah­dutet­tua. Panu Laturi on täl­laisen ylim­ielisyy­den henkilöi­tymä — ei toki suinkaan ain­oa — ja var­masti osaltaan vei vihreiltä ääniä. Törkeää oli myös Vesa Hackin kohtelu, mikäli hänen ker­tomansa ver­sio on lähel­läkään totu­ut­ta, jos­sa VINOn toim­inta sai tais­to­lais­maisia junt­taus­poli­ti­ikan piirteitä, jos­sa joukol­la hyökätään väärämielistä “hylk­iötä” vas­taan. Äänestä sit­ten tuol­laisen hyväksyvää puoluetta?

  Kansalaisille kom­mu­nikoin­nista esimerkik­si Osmo voisi miet­tiä, kuin­ka hän kom­mu­nikoi Päi­jät-Hämeen kun­tali­itoshankkeen selvit­täjänä. Ver­ra­ta sitä Timo Soinin kom­mu­nikaa­tioon kansalais­ten paris­sa, kehotan todel­la jokaista PS:n jytkyä ihmettelevää kat­so­maan eilisen Silmin­näk­i­jän Soinin savot­ta, http://areena.yle.fi/video/1303156965643 . Puoli­tun­ti­nen hyvin havain­nol­lis­ta­va ope­tusvideo kaikille suo­ma­laisille poli­itikoille tai sel­l­aisik­si pyrkiville. Ei voi kuin sanoa, että Soi­ni on todel­la hyvä tyyp­pi, oli hänen asiansa mitä tahansa. Hyvä tyyp­pi myy toden­näköisem­min huonom­paakin tuotetta.

  Eli kuin­ka lähteä kor­jaavasti vas­taa­maan näi­hin kah­teen haas­teeseen, pro­filoi­tu­mat­to­muu­teen ja moraaliseen ylemmyydentunteeseen?
  Mei­dän medi­akult­tuuris­samme sen on lähdet­tävä puolue­jo­hta­jan kaut­ta, kos­ka puoluei­den julk­isu­usku­va on hyvin puheenjohtaja-vetoista.

  Täten Ville Niin­istö olisi mielestäni vihrei­den kannal­ta hyvin epäon­nekas val­in­ta seu­raavak­si puheen­jo­hta­jak­si, kos­ka hänen tapansa kom­mu­nikoi­da on jopa ylim­ielisem­pi ja itseti­etoisem­pi kuin Sin­nemäen, vaik­ka hänen supli­ikkin­sa olisi parempaa.
  Myös hänen näke­myskent­tän­sä vaikut­taa rajoit­tuneelta (kuten esimerkik­si Eli­na yllä viittasi).

  Olen ollut pienoinen Pekka Haav­is­ton fani luet­tuani hänen Hatun­nos­ton­sa. Haav­is­to välit­tömyy­del­lään ja sym­pa­at­tisu­udel­laan pysty­isi puheen­jo­hta­jana kor­jaa­maan vihrei­den imago­tahraa ylim­ielis­ten ja kuun­telemat­tomien puolueena. Hänel­lä on myös maail­mal­la har­jaan­tunut kyky ottaa huomioon ja tarkastel­la eriäviä mielip­iteitä. Hänen johdol­laan vihreät voisi­vat uskot­tavasti raot­taa ovea esimerkik­si tietoy­hteiskun­ta-akti­ivien tai ekovihrei­den pala­ta puolueeseen.

  Tätä pyykkiä pitäisi toki pestä läpi puolueken­tän eri taso­jen. Hyväksyä eri­laisu­ut­ta ja mielip­itei­den eriävyyt­tä ei toki rajat­tomasti, mut­ta paljon nyky­istä konkreet­tis­es­ti suvait­se­vam­min. Vas­tat­en haasteisi­in argu­mentein, ei henkilökohtaisuuksin.
  Muu­toin on uskoak­seni vaikea nähdä vihreille nousu­jo­hteista tule­vaisu­ut­ta, puolueen nykytiel­lään mar­gin­al­isoitues­sa moraalis­es­ti ylem­myy­den­tun­tois­t­en ja äänestäjiä kuun­telemat­tomien kuppikunnaksi.

  Kaikesta vihrei­den kri­ti­soin­nista huoli­mat­ta; Suomen poli­it­ti­nen kent­tä mielestäni yhä tarvit­see uud­is­tunut­ta Vihreää puoluet­ta, ehdol­la; ide­ol­o­gis­es­ta suvait­se­mat­to­muud­estaan avoimem­mak­si ja inklusi­ivisem­mak­si muuttuvaa.

 298. Minä äänestin vihre­itä, enkä kadu. Min­ua har­mit­ta­vat ne liki 30%, jot­ka jät­tivät äänestämättä…olisiko vihrei­den tulos dra­maat­tis­es­ti eri­lainen, jos kaik­ki oli­si­vat anta­neet äänen­sä — mene ja tiedä. Osoit­taa tuo luku kuitenkin sen, että kaikkia ei kiin­nos­ta polit­ti­ik­ka / kaik­ki eivät enää luo­ta koko poli­ti­ikkaan. Uskon, että vihrei­den tap­pio osui juuri tuo­hon luot­ta­mus­pu­laan. Edelli­nen kausi meni penkin alle, ja sik­si moni var­masti ajat­teli, että mik­si antaa toista mah­dol­lisu­ut­taa ja halusikin pela­ta var­man päälle. Toiset tak­tikoi­vat per­su­ja vas­taan ja äänes­tivät odotet­tavis­sa ole­via suuria puoluei­ta, kuten kokoomus­ta ja demaria. Kepun dra­maat­ti­nen kan­natuk­sen lasku tuli ainakin min­ulle yllä­tyk­senä, liekö siihen osasyynä “Mink­ki-Marin” puheet. Toisaal­ta, mitä jos osa maat­aloustyöväestä päät­tikin äänestää per­su­ja hei­dän vah­van EU-kri­it­tisyyten­sä takia…tämä on var­masti yksi var­teenotet­ta­va teoria.
  Per­sut nyt kuitenkin otti­vat vah­vasti paikkansa eduskun­nas­sa, se on var­ma. Soi­ni puhut­teli suur­ta osaa suo­ma­lai­sista, sitä pitää lähteä tutki­maan. Mis­sä muut puolueet hävi­sivät persuille?
  Olen lopen uupunut puo­lus­ta­maan vihre­itä kannanotoissaan.…eilen juuri sainkin FB-sivuil­leni aidon rasis­tisen kom­mentin per­suil­ta: “Hais­takaa vit­tu mamut, hyvä per­sut!” Järky­tyin. Täl­laises­sa Suomes­sa asun ja elän. Tiedän, ettei ainakaan vihreän suus­ta kuulisi tuol­laista, käsi sydämel­lä näin voin tode­ta. Sitä­pait­si, meitä vihre­itä kiin­nos­ta­vat ihmis­ten ohel­la myös tämä pal­lo, jon­ka pääl­lä tal­laamme — hyv­in­voiti kokon­ais­val­tais­es­ti. Otamme hyv­in­voin­nin vakavasti, ja se ulot­tuu aidosti niin ihmisi­in kuin ympäristöönkin.
  Onnek­si olkoon Ode! 🙂

 299. “Markku af Heurlin:

  Vihreät menet­tivät ääniä n. 1,5 %-yksikköä eli saavut­ti­vat vuo­den 2003 tason. Paikois­sa men­tys oli tosin hur­ja. Mis­tä tämä defaitismi?

  Kos­ka 1,5%-yksikköö on suh­teessa paljon isom­pi mene­tys 7%-yksiköstä kuin 20%-yksiköstä?”

  Huo­masin itsekin saman, mut­ta en jak­sanut kir­joit­taa. Varsinkin kun min­ul­la ei ollut ver­tailu­ti­etoa: demar­it menet­tivät äänoosu­ud­estaan 2,3 prosenttiyksikköä.

 300. Jotkut ovat sanoneet, että per­suille uhoilu oli virhe. Olen eri mieltä. Olisi vain pitänyt tehdä lin­ja selvem­mäk­si, olla avoimem­min lib­er­aali ja myy­dä vapaut­ta. Kos­ka vapaus on pelon vas­tako­h­ta, ja pelol­la rat­sas­ta­neet puolueet eivät ikinä ole saa­neet mitään hyvää aikaiseksi. 

  Vapaut­ta viet­tää ja hoitaa van­huuten­sa siel­lä, mis­sä tah­too. (Hoitoseteli ja mitä se tuo mukanaan)

  Vapaut­ta tehdä työtä. (Kansalais­palk­ka ja mitä se pitää sisällään.)

  Vapaut­ta byrokra­ti­as­ta. (Myös kansalais­palkkaa ja hoitoseteliasi­aa, mut­ta myös vapaut­ta sel­l­ai­sista laeista ja metodeista, jot­ka pyrkivät rek­isteröimään liikkeitä vir­tu­aalis­sa tai todel­lises­sa todellisuudessa)

  Vapaut­ta olla kan­sain­vä­li­nen ja suo­ma­lainen samaan aikaan. (Eikä jämähtää nos­tal­giaan ja änkyröintiin.)

  Ja niin edespäin, vaik­ka vaalit menivätkin jo, mut­ta kuitenkin — slo­ganei­ta ja aito­ja ideoita, jot­ka ovat melko vapai­ta vasemmisto/oikeisto kaavas­ta, ja joiden uskoisin ole­van hyvinkin puolueen lin­jan mukaisia.

  Nythän ei edes tiedet­ty, oliko vihreil­lä mitään sosi­aalipoli­it­tista ohjel­maa, joka olisi välit­tinyt muille kuin niille, jot­ka akti­ivis­es­ti seu­raa­vat aiheeseen liit­tyvää keskustelua. Var­maanku­viteltin, että viesti oli selkeä, mut­ta jon­nekin lil­lukan­var­si­in se katosi jo kauan ennen vaaleja.

 301. Pari huomio­ta vihrei­den kehnos­ta tulok­ses­ta ei-pääkaupunki­lais­es­ta näkökulmasta:

  - Vihreät keskit­tyvät tavoit­teis­saan liian pieni­in asioi­hin. Esim. sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to on hyvä tavoite, mut­ta ei kovin korkeal­la suuren yleisön huole­nai­heis­sa. Sitä kan­nat­taa ajaa, mut­ta vaal­i­tavoit­tei­den ja ‑puheen pitäisi käsitel­lä niitä asioi­ta, jot­ka ihmisiä askar­rut­ta­vat (esim. ilmas­ton­muu­tos, luon­non tuhou­tu­mi­nen, syr­jäy­tymi­nen, las­ten ja nuorten tule­vaisu­us jne.). Muu­ta­ma vuosi sit­ten luin vihrei­den ohjel­malu­on­nok­sen, jos­sa oli kap­pale­tolkul­la jaarit­telua tek­i­jänoikeusasioista, mut­ta las­ten päivähoito tai koulu­tusasi­at oli kui­tat­tu par­il­la yli­malkaisel­la lauseel­la. Arvatkaa, kumpi suur­ta yleisöä enem­män askarruttaa?

  - Vihreät kaiken kaikki­aan suun­taa koko ajan viestin­sä niille ihmisille, jtka jo valmi­ik­si kan­nat­ta­vat vihre­itä (cityvihreille helsinkiläisille lib­er­aaleille). Jos omille tavoit­teille halut­taisi­in saa­da laa­jem­pi kan­na­tus, pitäisi miet­tiä, miten maan ja maail­man tilas­ta huolestuneet taval­liset tal­laa­jat ja keskilu­okkaiset per­heel­liset saataisi­in vihrei­den taakse. Vaa­likam­pan­jat (-mate­ri­aalit) ovat vaaleista toisi­in olleet omi­tu­isia ja sisään­päin lämpiäviä tekeleitä, joil­la ei ole tääl­lä maakun­nis­sa mitään käyttöä.

  - Vaik­ka tämä toisia kauhis­tut­taakin, niin esim. Tam­pereen ympäristökun­nis­sa vihre­itä äänestävät kun­nal­lis­vaaleis­sa eri­tyis­es­ti ev.lut.seurakuntien toimin­nas­sa mukana ole­vat ihmiset, joille ympäristön suo­jelu on sydä­men asia. Tämän joukon on vaikea ymmärtää, mik­si vihreät esim. halu­a­vat rajoit­taa uskon­non ope­tus­ta kouluis­sa. Suo­ma­lai­sista yli 80 % kuu­luu kirkkoon / kirkkkoi­hin, mikä olisi hyvä myös vihrei­den muistaa.

  - Ainakin itse sain vaal­i­työssä eniten palautet­ta siitä, että ihmis­ten pet­tymys oli suuri, kun vihreät jäivät lisää ydin­voimalu­pia myön­täneeseen hal­li­tuk­seen. Tiukem­pi kan­ta tässä olisi toimin­ut vihrei­den eduksi.

  Toiv­ot­tavasti selkeä vaal­i­tap­pio (jota ei kan­na­ta selitellä/vähätellä) saa vihreät kirkas­ta­maan sanomaansa!

 302. Väit­teet, joiden mukaan vihre­itä pitäisi rei­va­ta enem­män vasem­mis­ton suun­taan tun­tu­vat minus­ta aivan absur­deil­ta. Voi tietysti olla, että kyse on “en tunne ketään, joka olisi äänestänyt Bushia” ‑harhas­ta, mut­ta huh sen­tään. Jos vihrei­den katas­trofi­vaaleis­sa, jois­sa Arhin­mä­ki vieläpä pelasi kort­tin­sa eri­no­maisen ove­lasti, vasem­mis­to saa Helsingis­sä edelleen 6% vähem­män kan­na­tus­ta kuin vihreät, niin mitä siitä voi päätel­lä 20 vuo­den aikajänteellä?

  Vasem­mis­toli­itol­la on tietyt ansion­sa eräi­den työelämän epäko­h­tien rum­mut­ta­jana ja demarien (hyvästä syys­tä) nalkut­ta­vana omatun­tona, mut­ta siihen se jää. SKDL:n ajoil­ta periy­tyvä pohjoisen kan­nat­ta­ja­joukko ei tule elämään ikuis­es­ti, ja vaik­ka tulisikin, niin vihreisi­in se ei ikinä koskisi edes pitkäl­lä tikul­la. Vasem­mis­ton sukupolviri­s­tiri­ita on kai kaikkien tun­tema, ja kuka tahansa voi ver­ra­ta yliopis­tokaupunkien ja niiden ulkop­uolelta tule­vien edus­ta­jien taus­to­ja ja ikäluokkia.

  Vasem­mis­toli­iton kan­ta­ma men­neisyy­den pain­o­lasti on kamalan raskas. Jos on ole­mas­sa jokin ryh­mä, jon­ka ima­go on vielä karikatyyrimäisem­pi kuin “yliopis­tovihrei­den”, niin se voisi olla “yliopis­to­vas­sar­it”, jot­ka edelleen lukupi­iris­sä pohti­vat kap­i­tal­is­min lop­pukri­isin tarkkaa ajanko­htaa. Hyvin vaikea on kuvitel­la sitä päivää, jol­loin Suomes­sa puhe “paskadu­uneista” saisi kovin laa­jan hyväksyn­nän. Hyvää ja oikeu­den­mukaista sosi­aalipoli­ti­ikkaa pitäisi kyl­lä voi­da tehdä ilmankin vasem­mis­ton kaikkia huono­ja puolia.

  Jos min­un pitäisi nimetä viisi tun­temaani ihmistä, jot­ka ovat kaikkein syvim­min katk­e­ria ja vihaisia maail­maa ja mui­ta ihmisiä kohtaan, heistä var­maan kolme olisi vasem­mis­ton­uo­ria. Vihrei­den sanoma ainakin min­un tulk­it­se­ma­mani on monin ver­roin posi­ti­ivisem­pi ja vapaamielisem­pi, ja siihen suun­taan näk­isin sen mielel­läni kehit­tyvän edelleen.

 303. Vihreät ei ole ympäristöpuolue vaan nuorten nais­ten esit­te­ly­puolue ja nuorten per­hei­den sosi­aa­li­nen puolue.

  En ole koskaan tajun­nut, mitä tehdään sel­l­aisil­la kovaäänisillä/monoliittisilla ydin­voiman vas­tus­ta­jil­la puolueen joh­dos­sa, jos he eivät hiukkaakaan tunne neutronitekniikkaa.

  Tämä asetel­ma on kul­mi­noitunut Ylessä toisinaan
  näyt­telijöistä, jot­ka kan­nat­ta­vat vihreitä
  (“vapaamielisiä”) mut­ta vas­tus­ta­vat geene­jä ja atomeja.

  Brax­in toim­inta oli tiet­ty kam­mot­tavaa sanan­va­pau­den rajoi­tusletkaut­telua, ja Sin­nemä­ki työvoimamin­is­ter­inä sai duunare­it­ten kar­vat pystyyn, jos duu­nar­il­la oli karvoja.

 304. Vihreät on vuodes­ta 1995 ollut ennen kaikkea (nuorten tai nuorehko­jen) nais­ten puolue. Tämä näkyy niin kansane­dus­ta­jien, min­is­terei­den, puolueen puheen­jo­hta­jien, euroe­dus­ta­jien kuin myös kaikkien vaalien ehdokkaidenkin kohdal­la (kts. Vihrei­den his­to­ria: http://www.vihreat.fi/historia). “Parhaim­mil­laan” 9/11 ja 11/14 vihreää naise­dus­ta­jaa eduskunnassa.

  Nyt kun meil­lä on ollut (tai on) nais­pres­i­dent­ti, ‑päämin­is­teri ja ‑puolue (myös hal­li­tuk­ses­sa), eikä mikään kuitenkaan ole maas­samme ja yhteiskun­nas­samme muut­tunut (ainakaan ratkai­sev­asti) parem­paan tul­laan johtopäätök­seen, että ehkä joku sukupuo­lineu­traalimpi toim­i­ja kuin Vihreät voi olla parem­pi aja­maan asioi­ta puolestamme. Tai ainakaan sukupuoli ei voi olla puolue­poli­ti­ikas­sa (suun­taan tai toiseen) se ratkai­se­va tekijä. 

  Vihrei­den tapa leimau­tua (tietois­es­ti tai vahin­gos­sa) sukupuolisidon­naisek­si puolueek­si ei voi pitkäl­lä tähtäimel­lä olla toimi­va ratkaisu tasa-arvois­tu­vas­sa yhteiskunnassa.

 305. Jos yhteen lauseeseen yrit­täisi tiivistää kom­menteis­sa annetut neu­vot: Vihrei­den täy­tyy nöyrtyä.

 306. Eduskun­tavaaleis­sa vuodes­ta 1995 vuo­teen 2007 Vihrei­den kan­natuk­sen nousu (6,5% -> 8,5%) on läh­es sama kuin Vasem­mis­toli­iton kan­natuk­sen lasku (11.2% — 8.8%). Eihän tässä tietenkään samoista äänestäjistä ole kyse, mut­ta onko kuitenkin Vihrei­den vasen siipi vahvis­tunut juuri täl­lä aikavälil­lä? (Kysyn, kun en tiedä.)

  Ja nyt 2011 sekä punav­ihreät että lib­er­aalivihreät ehdokkaat menet­tävät ääniä, kun äänestäjät eivät tiedä minne puolue on menossa?

 307. Vihreät oli­vat hal­li­tuk­ses­sa aivan väärässä seuras­sa ja väärässä ministeriössä.

  Nyt vaaleis­sa kävi niin, että hal­li­tus­puolueet kär­sivät rökäle­tap­pi­on. Pudo­tus oli kol­mannes, 146 paikas­ta 99 paikkaan eli 47 paikkaa.

  Entien oppo­si­tio on uudessa eduskun­nas­sa enem­mistönä 101 paikalla.

  Toises­sa ketjus­sa kum­mas­telin tätä päämin­is­terivaalia. Vaalin tulok­sen perus­teel­la on län­si­maisen demokra­t­ian irviku­va, että Kokoomuk­sen Katainen hävin­neen puolen edus­ta­jana kasaa uut­ta hallitusta.

  Uusi hal­li­tus pitää muo­dostaa oppo­si­tios­ta. Siihen hyvänä ja perustel­tuna vahvis­tuk­se­na sopisi vihreät, jol­loin puolue olisi mielestäni oike­as­sa seurassakin.

  Osmo ja muiden vihrei­den kan­nat­taisi tässä vai­h­toe­hdos­sa vielä ker­ran miet­tiä hal­li­tuskan­tansa uusik­si, jos vain hal­li­tu­so­hjel­ma on mielekäs. Soi­ni käsit­tääk­seni jos­sain vaali­ten­tis­sä näyt­ti oranssia val­oa yhteistyölle jos­sain tilanteessa.

 308. En ole huo­man­nut täl­laista vaa­dit­ta­van mis­sään muis­sa lähteis­sä, kuin vihrei­den mielessään pyörit­tele­mis­sä kuvis­sa “Perus­suo­ma­lais­ten todel­lisi­ta päämääristä” TM.
  On vain ehdotet­tu niinkin maan­läheistä läh­estymistapaa asi­aan, että laite­taan Mehmet sinne mis­tä tulikin, kun ker­ran ei yhteiskun­nan sään­nöt mais­tu. Ei Ahmedin ole tarvin­nut ymmärtääk­seni kenellekkään todis­tel­la, ole­vansa aivan eri­lainen kuin Mehmet.

  Ilmeis­es­ti ne jot­ka kuvit­tel­e­vat että tarkoi­tus on esimerkik­si ruve­ta esimerkik­si valikoimaan tur­va­paikan saavia ryh­mäi­den­ti­teetin mukaan ovat sit­ten väärässä. Has­sua tuos­sa vaan on se että läh­estymistapa ei eroa mitenkään siitä mitä Ulko­maalais­lais­sa lukee, itseasi­as­sa oleskulu­pa voidaan perua jo pelkän rikosepäi­lyn perus­teel­la, ja punainen lan­ka on kokon­aishark­in­ta. Hark­in­taval­lan käytöstä voi tietenkin olla mon­taa mieltä, mut­ta kun sitä alun­perinkin on sik­si ettei lain­säätäjä ole selvänäkijä.

 309. Rot­wang,

  jos edu­s­tat nyky-vihrei­den val­tavir­taa, niin minus­ta vaikut­taa, että vihreät seilaa­vat arvotyhjiössä.

  Poli­it­tiset päätök­set kos­ket­ta­vat aina eniten yhteiskun­nas­tamme riip­pu­vaisia kansalaisia ja usein vähiten äänestäviä kansalaisia. Tosi­aan, hoi vihreät! Minne olette menos­sa? Koi­järveltä tiet­tävästi lähditte liikkeelle.

  Kokoomus­nuoleskelu on ollut ainakin min­un mielestäni niin kuvot­tavaa, ettei min­ul­la ole muu­ta toivoa kuin että vihreät muut­taisi­vat lin­jaansa ympäristöys­täväl­lisem­mäk­si ja ihmisystävällisemmäksi.

 310. Vaalien iro­ni­a­jytky on Vihrei­den käve­ly omaan miinaan. Hal­li­tuk­ses­sa vas­tus­ti­vat aina ydin­voimaa ja sen lisärak­en­tamista mut­ta se ei nyt sit­ten vihrei­den vil­lit­semille antiy­d­in­fundik­sille riit­tänytkää­na ja laari vuoti vassareihin! 😀
  Trololol

 311. Nim­imerk­ki Toinen tiedemies kir­joit­ti huomionar­voisen kom­mentin, toki moni muukin. Toiv­ot­tavasti nämä kom­men­tit lue­taan, print­ataan (pienel­lä fontil­la kah­den puolen pape­ria?), lue­taan, keskustel­laan asioista puolueen sisäl­lä, lue­taan uud­estaan ja keskustel­laan vielä lisää.

  Olen ehdot­tomasti sitä mieltä, että muu­tos tun­nepuolueesta tiedepuolueek­si olisi paikallaan. Sekä Vasem­mis­toli­it­to että Vihreät ovat suun­tauneet pääosin vihreästi vasem­malle, mut­ta lib­er­aali, vihreä toiseen suun­taan sijoit­tu­va puolue puut­tuu. Puolue, joka ei hyysää eikä hössötä, vaan ottaa asioista selvää ja lausuu kan­tansa viisaasti ja selkeästi, mut­ta ei puu­tu yksi­ty­is­ten ihmis­ten yksi­ty­isi­in valintoihin.

  Puolueen ima­go on myös aika laiskan­letkeä ja mitätön. Mis­tä löy­ty­isi Vihreille stubb­maista ryhtiä, sanavalmi­ut­ta ja karismaa?

  Mität­tömyyt­tä henkii myös se, ettei vaikeisi­in asioi­hin ote­ta kan­taa. Maa­han­muut­tokri­ti­ik­ki on melkoisen suuri keskustelu­nai­he, eikä sitä voi vai­eta kuo­li­aak­si. Maa­han­muut­toon liit­tyy ongelmia, se on valitet­ta­van selvää. Tämän tode­tak­seen ja ratkaisu­ja etsiäk­seen ei tarvitse olla maa­han­muut­to­vas­tainen vaan jopa päinvastoin.

  Olen kaupunki­lainen, vihreä nainen, mut­ta en halua itsel­leni suun­nat­tua puoluet­ta. Halu­an puolueen, joka pitää kiin­ni arvois­taan, mut­ta sal­lii muu­takin kuin oman elinpiirinsä.

 312. @ ent. pääluottamusmies

  > Aikoinaan rutiköy­hänä, velak­si opiskelleel­la oli kiire valmis­tua. Mihin se kiire nyky­porukalta on unohtunut?

  Siihen, että opiskel­lessa oppisi jotain. Minä en opiskellut/opiskele valmis­tu­ak­seni, tai sosi­aalisen verkot­tumisen takia tai tutk­in­to­todis­tuk­sen takia, vaan oppiakseni.

  Hyvä tietää, mitkä elämäsi pri­or­i­teetit on. On ilmeis­es­ti ok olla dorka?

 313. @ Rauli @ Kaikenhuippu

  > Olikos tuo Emil­ian postaus joku trol­laus vai mitä ihmettä? Per­heen ase­ma, hyvät tavat, laki ja järjestys ja armei­jan ase­man tur­vaami­nen eivät äkkiseltään kuu­losta kovinkaan huonoil­ta tavoitteilta.

  Per­heen ase­ma on var­masti per­heel­lisen mielestä hyvä tavoite. Asi­as­sa voi kuitenkin olla kään­töpuolen­sa. Itse yksi­na­su­vana vaan mietin, että voisiko tuo tarkoit­taa yksi­na­su­vien ase­man huonontamista…

  Hyvät tavat on perseestä! Ei saa kiroil­la! Perkele! Saatana! Vit­tu! Mitä vitun väliä sil­lä on, että joku kiroilee? Siis ihan oikeasti? Jokaiki­nen tapaa­mani ulkokul­daisu­u­den vaati­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sielullis­es­ti häiri­in­tynyt”. Itsekin kuvailet, että hyvät tavat voivat olla “pelon ja alis­tu­misen sanelemia opit­tu­ja eleitä”, ja ihan var­masti näin tulisi ole­maan. Ja sit­ten pedant­ti­nen pikkusielu voisi vedo­ta suurem­paan auk­tori­teet­ti­in. Heh, bon­gas­in­pa blogiltasi itsesensurointia:

  “Välil­lä se tietysti tun­tuu siltä, että on aivan v1tun sama minkä numeron lap­pu­un piirtää”

  Oletko aivan var­ma, ettet itse ole pedant­ti­nen pikkusielu?

 314. Entisenä vihrei­den äänestäjänä itsel­läni (ja puolisol­lani) takin kään­si yllä­mainit­tu­jen syi­den ohel­la, eri­tyis­es­ti tämä maa­han­muut­tokri­it­tis­ten demon­isoin­ti ja hei­dän sanomansa vääristely.

  Jos kaik­ki keskustelu maa­han­muu­tos­ta leimataan automaat­tis­es­ti rasis­mik­si, ollaan ruot­salaisel­la poli­it­tisen kor­rek­tiu­den tiel­lä jota en tänne halua. 

  Muutenkin vihrei­den mielipi­de- rasis­mi on jo saavut­tanut hys­teeriset mit­ta­suh­teet. Oikeasti suvait­se­vainen ihmi­nen suvait­see myös eri­laisia mielip­iteitä ja suh­tau­tuu mui­hin ihmisi­in asial­lis­es­ti (EI halvek­suen) vaik­ka maail­manku­va ei kaik­il­ta osin olisikaan samanlainen.

  Lisäk­si Brax­in toimet sanan­va­paut­ta vas­taan kuu­lu­vat lähin­nä Pohjois- Kore­aan, ei demokraat­tiseen val­tioon. Pienel­lä punavi­iniä siemail­e­val­la, kikat­taval­la fem­i­nisti-ryh­mäl­lä ei ole oikeut­ta yksin päät­tää mitä muut ihmiset saa­vat sanoa ja ajatella.

 315. Oikeis­tol­la ja vasem­mis­tol­la voidaan tietysti tarkoit­taa läh­es mitä vain, mut­ta vihreiltä kaipaisi kyl­lä selkeää kan­taa siihen työn ja pääo­man väliseen ris­tiri­itaan, joka ei valitet­tavasti ole maail­mas­ta mihinkään kadon­nut. Ihmiset eivät ole tyh­miä, he halu­a­vat ajaa etujaan.

 316. Ehdotin tuol­la aiem­min, että Vihreät voitaisi­in ”sulaut­taa” tai ”lakkaut­taa”, ja saatan olla sitä mieltä yhä kun­han pähkäilen tätä tässä.

  Vihreät ovat ”arvop­uolueena” olleet alus­ta läh­tien varsin seka­va kom­bi­naa­tio niin arvolib­er­aale­ja kuin lievästi kokoomus­laisia kuin myös varsin juure­vaa vasem­mis­to­laista ajat­telu­akin. Jos­sakin kohtaa Vihreät, niin puolueena kuin yhteiskun­nal­lise­na vaikut­ta­japorukkanakin ”leiriy­tyi” city-ympäristöön, ja Cron­berg sanoi sen mitä myös tuumin tästä ja joka irrot­ti mm min­ut Vihrei­den äänestäjäkun­nas­ta mut­tei asioista. 

  Kos­ka kuu­lun muunkaltaiseen ”per­heeseen” kuin mikä ylipäätään tuo­daan yhdessäkään julkikeskustelus­sa esille. Per­heeseen joka ei perus­tu kon­ser­vati­iviselle normisuo­ma­lais­per­heen kuvalle (huom! jos­sa ei ole mitään vikaa): mies-nainen‑1 tai 2 las­ta. Se, että siinä on kak­si sama­sukupuolista aikuista ja lap­sia, ei muu­ta per­henäke­mys­tä yhtään sen mod­ern­im­mak­si tai humanistisemmaksi.

  Yhden hen­gen talous ei ole per­he, eikä sen tarvitse ollakaan, mut­ta meitä on tässä maas­sa miljoona. Jokainen, sanon tämän pain­ol­la, aivan jokainen elää jonkun pätkän elämästään yksin; joko nuore­na aikuise­na tai kes­ki-iässä tai iäkkääm­pänä. Osa elää ison elämästään yhden hen­gen taloudessa. Mut­ta. Se ei tarkoi­ta, etteikö yksi­na­su­vien-eläjien sosi­aaliseen verkos­toon kuu­luisi ihmisiä joil­la on ”per­heenkaltainen” ole­mus. En kaipaa minkään­moisia muu­tok­sia avi­o­li­it­to­laki­in tässä suh­teessa, mut­ta muis­sa sosi­aal­i­sis­sa tilanteis­sa kyl­lä. Olen itse hoi­tanut suvun/yystävien/tuttavien lap­sia lomil­la ja vapaapäiv­inä kun he ovat olleet sairaina tai vail­la hoita­jaa. Eikö sairas­ta las­ta voisi hoitaa myös joku muu lapselle läheinen henkilö? Van­hem­muus, aikuisu­us, se on yhteistä. 

  Työt­tömyys­tur­va tai tur­va sil­loin kun sairas­tuu vakavasti: THL:n tilas­to­jen mukaan kaikkein suurim­mas­sa köy­hyys- ja syr­jäy­tymis­vaaras­sa ovat yhden hen­gen taloudet. Sosi­aaliset tuet keskit­tyvät pien­ten las­ten per­heen ympärille. Sinän­sä hyvä ja oikea asia, per­heitä on tuet­ta­va, mut­ta alka­ako tuk­i­toimia ja ylen­palt­tista huole­htimista olla jo liikaakin? Ja hyö­tyvätkö näistä tuista hyväo­saiset per­heet enem­män kuin köy­hyys­loukos­sa ole­vat per­heet? Kas­vat­ta­vatko per­he­sosi­aaliset etu­udet eri­ar­voisu­ut­ta per­hei­den välil­lä enem­män kuin kaven­taisi­vat per­hei­den ja yksinelävien välistä taloudel­lista mukakuilua? Ja no, kun ylipäätään puhutaan per­heestä, puhutaan yhä ja ain­oas­taan kah­den aikuisen muo­dosta­mas­ta yksiköstä jos­sa on lapsi/lapsia. Kah­den aikuisen muo­dosta­ma liit­to ei ole siten per­he, saati sit­ten uus­per­he joi­ta mei­dänkin maas­sa on jo aika paljon. 

  Ylipäätään Vihrei­den keskit­tymi­nen ”puo­lus­ta­maan” hyväo­sais­ten nor­mi-lap­siper­hei­den kaungeis­sa elävien keskilu­okkaisten etuuk­sia on se seik­ka joka irrot­taa ison joukon suo­ma­laisia äänestäjä- ja kannattajakunnasta. 

  P.S Kiitos Osmo Soini­vaar­alle, että seisot Annin vierel­lä. Tuol­la Isol­la poli­ti­ikan näyt­tämöl­lä ei ole Suomes­sa vielä juurikaan nähty naisia, nuo­ria naisia etenkään. Tzemp­piä Annillekin.

 317. Tämä ei var­maan ole ain­oa syy Kasvin kohtaloon mut­ta mielestäni siinä kitey­tyy hyvin Vihreä asenne:

  http://www.vihreat.fi/sv/node/6148

  Tuo on Kasvia 2007 äänestäneille suo­ra petos, ihan sama jos Soi­ni nyt alka­isi puhua ettei siitä Por­tu­gali-tues­ta mitään hait­taa Suo­ma­laisille olekaan. Sääli hyvää miestä, mil­lä ihmeel­lä te tunar­it aivope­sitte sen tol­la­sia höpöttämään?

  1. BRG
   Voisitko kumo­ta Kasvin argu­mentin sen sijaan, että vain san­ot sitä höpö­tyk­sek­si. Tämä jo senkin vuok­si, että samaa olen itsekin esit­tänyt tietämät­tä Kasvin kan­taa asiaan.

 318. Anna-Liisa:

  …ker­rat­takoon:
  — jätevesiasetus,
  — kier­rä­ty­sen­er­gian vas­tus­t­a­mi­nen ja ainakin yhden jät­teen­polt­to­laitok­sen torppaaminen,
  — myrkky­lamp­pu­jen pakot­ta­mi­nen käyttöön,
  — met­sien kalu­ami­nen hakku­utähteistä ja polt­to ener­giak­si, mis­tä seu­raa met­sien maaperän köy­htymi­nen ja muut arvaa­mat­tomat maaperä- ja pohjavesivaikutukset,
  — biopolt­toainei­den pakot­ta­mi­nen autoi­hin, mis­tä seu­raa moot­to­rien hajoamisen lisäk­si maail­man ruokatuotan­non horjuttaminen,
  — talo­jen tiivistämi­nen pul­loik­si ja siitä seu­raa­vat ongel­mat: 0- ja + ‑ener­giat­alo­jen viileät pin­nat tiivistävät kosteas­ta ilmas­ta kosteutta…

  Vaan totu­us on, että kaik­ki tuo kehi­tys on ollut pääsään­töis­es­ti järkevää, ja vas­tus­tus on mon­elta osin aihee­ton­ta. Hehku­lamp­pu­jen myrkkypäästöt ovat ES-lamp­pu­ja suurem­mat sähkön­tuotan­non kaut­ta ja mata­laen­er­giat­alo­jen home­on­gel­mat taval­lista rak­en­tamista pienem­mät kylmäsil­to­jen puut­tumisen takia, pari vastinet­ta maini­tak­seni. Mut­ta viestin­nässä vihreät eivät ole pär­jän­neet, se nyt ainakin on selvää.

  Pop­ulis­ti­jo­hta­ja kuit­taa kaiken kahdessa lauseessa, ilmas­ton­muu­tos­ta ja otsonika­toa ei ole, huoli ja murhe pois, ja sit­ten puhutaankin jo jostain muus­ta. Siinä jää tiede­vihreä tutkimuksi­neen, tilas­toi­neen ja taulukoi­neen paitsioon.

 319. Tässä muuten pohdittavaa:
  http://www.kansanmuisti.fi/opinions/

  Ennen kuin ryhtyy suun­nat­tomasti ihaile­maan Vasem­mis­toli­iton johdon­mukaisu­ut­ta, kan­nat­taa muis­taa, että se oli oppo­si­tios­sa, jos­sa on aina help­po kan­nat­taa hyviä asioi­ta ja vas­tus­taa huono­ja asioita.

  Mut­ta silti. 

  Ehkä se vain on niin, että Vihreätkin on luon­teeltaan oikeasti ikuinen oppo­si­tiop­uolue, kuten Vasemmistoliittokin.

 320. Kale­vi Härkö­nen: Pop­ulis­ti­jo­hta­ja kuit­taa kaiken kahdessa lauseessa, ilmas­ton­muu­tos­ta ja otsonika­toa ei ole, huoli ja murhe pois, ja sit­ten puhutaankin jo jostain muus­ta. Siinä jää tiede­vihreä tutkimuksi­neen, tilas­toi­neen ja taulukoi­neen paitsioon.

  Jaa­ha. Ja mis­tähän entropi­an kasvu maail­mas­sa johtuu? Mielet­tömästä ylikan­soituk­ses­ta, ja jos sitä arvostelee ja samalla

  mamu­jen tuon­tia Suomeen ark­tisi­in oloi­hin lämpimästä, saa päälleen lau­tasel­lisen Braxin
  ja Sin­nemäen pahek­sun­taa ja natsikortin.

  (Ener­gian käyt­tö ei ole edes ongel­ma, kos­ka ener­gia säi­lyy vaan entropi­an lisään­tymi­nen eli elämän­laadun rom­ah­dus. Ruokaa ja ener­giaa riit­tää ne riip­pu­vat jakelus­ta mut­ta työtä ei ole eikä tule.)

  Yllä puheet ympäristö­muu­tok­ses­ta ovat taas tätä viherjargonia,
  kun et pysty todis­ta­maan että ilmastonmuutos
  johtuu hiidid­iok­sidista tai san­o­taan toisin et edes tiedä mihin fonon­i­mood­ei­hin läm­pö niis­sä liit­tyy, etkä poh­di näi­den asioiden välistä yhteyt­tä, mut­ta lät­ty lätisee kun olet lukenut sanomale­hdestä, jos­sa toimit­ta­ja on kopioinut
  tek­stin­sä tois­es­ta sanomale­hdestä että huonos­ti menee. Ja kun ei tiedä mis­tä asi­at johtu­vat, ei osaa niiden ongel­maa pois­taa vaan huiskii Suomen työt­tömäk­si tuulimyl­ly­il­lään ja ener­giasäästöil­lään ja mamu­tuk­sel­laan. Kuten vihreät, mut­ta sik­si he sai­vatkin vaalitappion.

 321. Tästä lis­tas­ta puut­tuu nähdäk­seni se olen­naisin syy, mitä olen itkenyt ja kiron­nut jo pari vuot­ta: järkevä dialo­gi maa­han­muut­tokri­itikoiden kanssa. Nyt asia meni niin, että Hal­la-Aho aka­teemise­na ihmisenä pystyi heit­tämään luku­ja, joil­la on lähde: maa­han­muut­ta­jat tekevät raiskauk­sia ja pahoin­pite­ly­itä näin paljon enem­män kuin suo­ma­laiset. Se on luku, numero, siinä on link­ki Tilas­tokeskuk­sen sivuille.

  Mitä tekivät mm. Vihreät: sanoi­vat, että tätä lukua ei saa sanoa, kos­ka RASISMI. “No mut­ta kun maa­han­muut­ta­jat tekevät X pros­ent­tia enem­män rikok­sia!” “RASISMI.”

  Tässä on var­maankin yksi merkit­tävä syy Vihre­it­ten vaal­i­tap­pi­oon. Toise­na syynä pidän Vihre­it­ten jatkamista hal­li­tuk­ses­sa ydin­voimapäätök­sen jäl­keen. Sin­nemäen puhetyyli on saat­tanut myös ärsyt­tää äänestäjiä.

 322. Olisiko aika joskus kyp­sä Vasem­mis­toli­iton ja vihrei­den yhdistymiselle?

  Vasem­mis­toli­it­to on tehnyt lyhyessä ajas­sa mielestäni selvän uud­is­tu­misen kohti vihreäm­pää ja ihmis­ar­voisem­paa poli­ti­ikkaa, jos­ta ei näkynyt vihrei­den men­neessä vaa­likam­pan­jas­sa juurikaan uskot­tavia esityksiä.

  Entäs tekno-vihreät? Tekno-vihreät voivatkin sit­ten vapaasti loika­ta kokoomuk­seen, jos ihmis­ar­voinen luon­toa lähel­lä ole­va poli­ti­ik­ka ei kiinnosta.

 323. EU:n velka­ku­pla-talouskatas­trofin kanssa mokat­ti­in pahasti.

  Tääl­lä todel­la olisi ollut tilaa lois­taa hyvin perustel­luil­la lin­jauk­sil­la. Nyt ei voitu kuin kiltisti keskus­tan ja kokoomuk­sen lin­jaa hal­li­tuk­ses­sa olemisen takia, ja toivoa kovasti etteivät äänestäjät tajua mihin ollaan ryhtymässä?

  Asi­aa vähänkin seu­ran­neille oli selvää, ettei tuki­ra­ho­ja tul­la enää näkemään ainakaan täys­määräis­inä, ja sama meno jatkuu. Velka­ku­plaa “kor­jataan” velal­la, eli tehdään mas­si­ivisia tulon­si­ir­to­ja sijoit­ta­jille ja pankeille, jot­ka 100% var­masti osaa­vat kupa­ta jär­jestelmää opti­maalis­es­ti. Tämä jonkin­laisen EU:n sol­i­daarisu­u­den, Suomen lainako­rko­jen, vien­ti­te­ol­lisu­u­den ja eläk­er­a­ho­jen suo­jelun nimis­sä. Huh.

  Vetosiko tämä nuorem­pi­in äänestäji­in, jot­ka joutu­vat sen kuplan puhkaise­maan ja pää­sevät eläköi­tymään joskus 70-vuo­ti­aina? Olet­taen, että saa­vat töitä ja tuo pyra­midi­raken­nel­ma edes pysyy kasassa…

  En usko ydin­voimaepisodin olleen merkit­tävä tek­i­jä tulok­ses­sa. Oliko taas homosek­suaalien (0.5% vähem­mistö?) sivi­ilivihkimi­nen oikeasti tärkeä yhteiskun­nalli­nen kysymys? Har­mit­ti myös miten TV-esi­in­tymi­sis­sä Sin­nemä­ki vaikut­ti usein tuskaiselta ja hänen vas­tauk­sen­sa oli­vat tarpeet­toman vaikei­ta ymmärtää.

 324. Kale­vi, kiitos kom­men­tista! Tuol­laista dialo­gia kaipaan. Jää kuitenkin iäisyysongel­ma: kak­si uskot­tavaa tahoa (ei se toinen todel­lakaan ole pop­ulis­ti­jo­hta­ja vaan alansa tun­te­va ammat­ti­lainen) vaku­ut­taa kumpikin päin­vas­taista — mitä uskoa? Vaatisi pitkän ja ahk­er­an opiskelun kyetä itse arvioimaan.

  Mut­ta en siis käy hirveän kovasti inttämään.

  (ES-lam­puis­sa min­ua her­mostut­taa tietoisu­us siitä, että jos sel­l­aisen huitaisen har­jan­var­rel­la rik­ki sen palaes­sa, on seu­rauk­se­na kaiken­sort­tisia varo­toimia. Ja kun ES-lamp­pu on lop­pu­un palanut, joudun tal­let­tele­maan niitä myrkkyi­neen kotona niin kauan kunnes tulee lähdet­tyä ongel­ma­jät­teen keruupaikkaan.)

  Onnit­te­lut ja men­estys­tä Osmolle. Anni on oikein symp­pis nuori nainen, nät­tikin kuin mikä — myös siinä hauku­tus­sa vaal­i­main­osku­vas­sa. Kiva ettei ole tätimäi­nen niin kuin KAIKKI muut huip­punais­poli­itikot jakkupu­vuis­saan, nätitkin.

 325. Emil­ia kirjoitti
  Kaik­ki suo­ma­laista polit­tista retori­ikkaa vahankin ymmar­ta­vat tieta­vat, mita nama arvokon­ser­vati­ivien lausun­not kay­tan­nos­sa tarkoittavat.
  — “per­hear­vot”: per­in­teisen ydin­per­heen ponkit­ta­mi­nen muiden per­he­mallien ja varsinkin sateenkaariper­hei­den kus­tan­nuk­sel­la. Ettas kehtaa­vatkin ihmiset naut­tia sinkkue­la­mas­ta, tai par­i­u­tua kenen kanssa halu­a­vat, tai olla han­kki­mat­ta lapsia.
  — “hyvat tavat”: van­hanaikaises­sa tapakult­tuuris­sa kiin­ni roikku­mi­nen kynsin ja ham­pain. Tytot niiaa­maan ja pojille siisti sivujakaus.
  — “laki ja jarjestys”: poli­isille vapaat kadet pam­put­taa kaiken­maail­man hip­it maan rakoon.
  — “armei­jan ase­ma”: lisaa rahaa iso­jen poikien pys­syleikkei­hin, jois­sa varaudu­taan toisen maail­man­so­dan tois­in­toon Antti Rokan hengessa.

  Tot­ta kai tajuaa, siis se pieni vähem­mistö joka oikeasti viit­sii asi­aa miet­tiä sen syvem­mälle. Kyseessä olikin oma neu­voni tuos­sa asi­as­sa vihreille, että jos tuol­laisia lausun­to­ja alkaa kynsin ham­pain vas­tus­ta­maan, saa Vihreät kaivet­tua itsen­sä vielä syvem­mälle tääl­läkin puhut­tuun “vas­tus­tamisen, mon­imutkaisu­u­den ja elämän han­kaloit­tamisen” kuoppaan.

  Kos­ka tuol­la taval­la paper­il­la todet­tuina tavoit­teet on ihan hyviä. Vihrei­den tehtävä (tämä on siis min­un suosi­tuk­seni, sen voi jät­tää huomiotta mut­ta palautet­ta­han tääl­lä toiv­ot­ti­in) olisikin käyt­tää ener­giansa siihen, että ken­ties komp­paa noi­ta sinän­sä ihan hyviä päämääriä, ja vaikut­taa sitä kaut­ta niiden todel­liseen sisältöön. Että laki ja järjestys tarkoit­taa sitä, että voin soit­taa poli­isille jos min­ut ryöstetään tai hakataan, eikä sitä että poli­isi on viimeinen jolle soit­taa jos jotain tuol­laista tapah­tuu (kuten esim Brasiliassa). 

  Omas­sa kom­men­tis­sasi tuli aika hyvin esille ehkä se yksi vihrei­den kom­pas­tuskivi: Jos olet­taa että kaik­ki äänestäjät jak­sa­vat keskit­tyä, tajua­vat poli­it­tisen retori­ikan ja viit­sivät analysoi­da ja kaivaa san­omis­ten todel­lisen sisäl­lön, voi huo­ma­ta että se osa pop­u­las­ta onkin aika pieni. Ja se osa, joka lukee mitä san­o­taan eikä jak­sa tai ehdi ymmärtää asioi­ta ja niiden taus­to­ja, on aika iso. 

  Vaatii tietyn tason ymmärtämistä, että näitä asioi­ta tajuaa. Ja sit­ten vaatii toisen tason ymmärtämistä, että tajuaa että kaik­ki eivät niitä tajua. Ja sit­ten vielä kol­man­nen tason, jot­ta saa oman viestin­sä sovitet­tua ja san­ot­tua niin, että tämä toinenkin ryh­mä sen ymmärtää.

 326. Vaal­i­matem­ati­ikas­ta:

  Tot­ta, vaal­i­matem­ati­ik­ka ei todel­lakaan suosi keskisu­uria puoluei­ta, eikä pieniäkään. 

  SDP, Kokoomus, Kepu ja Per­sut sai­vat yhden edus­ta­jan n. 14 000 äänel­lä — Vihreiltä tarvit­ti­in 21 000 ään­tä yhteen paikkaan. Vasem­mis­toli­it­to onnis­tui saa­maan paikkansa keskimäärin 17 000 äänel­lä — kris­til­liset 19 000:llä.

  Jotain pitäisi todel­lain tehdä sen eteen, että ääni olisi yhtä arvokas puolueesta ja kun­nas­ta tai vaalipi­iristä riippumatta!

 327. ‘Jokaiki­nen tapaa­mani ulkokul­daisu­u­den vaati­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sielullis­es­ti häiri­in­tynyt”.’ (Kom­men­taat­tori)
  Noh. Onhan poli­it­tisen kor­rek­tiu­den vaal­i­jat välil­lä rasit­tavia, mut­ta en minä nyt rupeaisi niitä häiri­in­tyneik­si väittämään.

 328. Rot­wang:

  …yhteiskun­nan kehit­tämistä, laadukkai­ta palvelu­ja, korkeata­soista koulu­tus­ta, toimi­vaa joukkoli­iken­net­tä, kohtu­ullisia tulo­ero­ja, vapaut­ta päät­tää oman elämän tärkeistä kysymyk­sistä itse ja ympäristön hyv­in­voin­tia omien taloudel­lis­ten etu­jen mak­si­moin­nin sijaan. 

  Kaikil­la tietysti on omat näke­myk­sen­sä kus­takin puolueesta, mut­ta minus­ta tuo osa toivelis­tas­tasi kuu­lostaa ihan tämän päivän Vasem­mis­toli­itol­ta. Se on aika eri­lainen puolue kuin takavu­osi­na, kun aika ajoi lop­ul­ta sen änkyräosas­ton pois kuvioista.

  Mitä koulutet­tui­hin ihmisi­in tulee, Vasem­mis­toli­it­to vas­tusti yliopis­tou­ud­is­tus­ta, Vihreät kan­nat­ti­vat. Eli kumpi on tärkeäm­pää lop­ul­ta, se että puolueen riveis­sä on korkeasti koulutet­tua väkeä, vai se että se puo­lus­taa itsenäistä ja tieteeseen keskit­tynyt­tä korkeak­oulu­jär­jestelmää ammat­tik­oulu­a­jat­telua ja kor­po­raa­tioa­jat­telua vas­taan? (Tutkimusten mukaan­han ain­oat yliopis­tou­ud­is­tuk­seen tyy­tyväiset tahot oli­vat ne, jot­ka eivät itse opiskele, ope­ta tai tutki.)

 329. Vaal­i­matem­ati­ikas­ta:

  Per­su­jen on uskot­tavu­u­den säi­lyttmisek­si tehtävä nyt jotain ään­ten­tasauk­sen eli siis pien­ten puolueio­den hyväk­si. En ota kan­taa siihen, onko viime eduk­sun­nasa hhväksyt­ty, ja nyt 2/3 enem­mistöl­lä hväksyt­tävä tasau­s­paikka­jär­jestelmän tuo­va laki hyvä vai vain vähiten huono. — Vaalipi­irien yhdis­tämi­nen on toinen mah­dol­lisu­us, mut­ta eipä Lap­pi­in enem­pää asukkai­ta saa­da, eikä sitä voi Kain­u­unkaan vaalipi­iri­in yhdistää.

 330. Tästä on sin­ul­la erilli­nen blog­gaus jos­sa asi­as­ta on jo san­ot­tu kaik­ki oleelli­nen eikä min­ul­la ole mitään uut­ta tar­jot­tavaa niihin argumentteihin.

  Kyseessä on äänestäjän kulut­ta­jan­suo­ja. Jos äänesti Kasvia 2007 niin var­maan viimeinan asia jolle äänen­sä antoi oli pakolli­nen gps-paikan­nin kaikki­in ajoneu­voihin. Väitän että keskiver­to Kasvia äänestänyt oli ‘piraat­ti’ joka näki hänessä älykkään ja kykynevän net­ti­va­pau­den puolestapuhujan.

 331. Vihreät ovat kuitenkin saa­neet aikaan hyviäkin asioi­ta, kuten koskien­suo­jelu­lain, per­heen­sisäisen adop­tion ja apu­ra­hansaa­jien sosi­aal­i­tur­vau­ud­is­tuk­sen. Kiitos siitä! Hal­li­tuk­ses­sa tuli sit­ten takki­in monis­sa muis­sa asioissa.

  Vakavasti ottaen ei ole kovin help­poa löytää puoluet­ta, jon­ka kanssa olisi kaik­ista asioista samaa mieltä. Esimerkik­si, jos kan­nat­taa met­sien ja soiden suo­jelua mut­ta pitää ilmas­ton­muu­tos­ta ydin­voimaa suurem­pana uhkana.

 332. Kaik­ki muu olen­nainen on jo var­masti san­ot­tu, mut­ta tätä ei tarpeek­si selvästi: aika monia ärsyt­ti Vihrei­den halvek­su­va nau­ru Per­su­jen vaalio­hjel­malle. Ylenkatse kään­tyy melkein aina itseään vas­taan. Jos Per­sut heit­tivät lokaa, niin kyl­lä Vihreätkin siihen syyl­listyivät. Ainakin min­un face­book-profi­ili­ni täyt­tyi vihrei­den ystävieni lop­ut­tomas­ta Persu-irvailusta.

 333. Kyl­lä minä näk­isin mielel­läni vihreät uudessa SDP+PS+VAS+KD ‑hal­li­tuk­ses­sa ja selkeästi ympäristömin­is­ter­iössä, johon on syytä liit­tää maa- ja met­sä­talous ym asioita.

  Vihrei­den jään­ti oppo­si­tioon tek­isi siitä kyp­sää kau­raa viikatemiehen niittää.

 334. Vihreä vasem­mis­to on nous­sut pitkään merkit­tästi, mut­ta he äänestävät Vasem­mis­toli­it­toa kos­ka pitävät Vihre­itä por­vareina. Talous­lib­er­al­is­mista pitävät vihre­itä arvo­ja arvosta­vat taas äänestävät Kokoomus­ta, kos­ka Vihreät on liian vasemmalla.

  Arvolib­er­aalit äänestävät joko Vasem­mis­toli­it­toa tai Kokoomus­ta riip­puen tuos­ta samas­ta ajattelutavasta.

  Itse äänestin vihre­itä sik­si ettei Vihreil­lä on sitä ns. toista ääri­laitaa. Vasemis­toli­itol­la on lois­ta­va Arhin­mä­ki ja nuori kaar­ti, mut­ta van­hat par­rat haikail­e­vat vielä Neu­vos­toli­it­toa. Kokoomuk­sen nykyjo­hto on lib­er­aali, mut­ta samas­sa puolueessa on kon­ser­vati­iviset “köy­hät kyykkyyn” oikeis­to­laiset. Vihreät on tuos­ta välistä helpohko puolue äänestää, jos ei muu­ta keksi.

  Itse äänestin Uudel­la­maal­la ja on pakko sanoa että ehdokaslista oli Vihreil­lä erit­täin köykäi­nen. Hiil­amo ja Kasvi ain­oat, joi­ta pystyin kuvit­tele­maan äänestäväni. Ääni meni Hiil­am­olle, kos­ka mielestäni poli­itikon tulee _osata_ ja ymmärtää miten yhteiskun­nan rak­en­teet toimi­vat. Valitet­ta­van moni Vihrei­den ehdokas oli vain täyt­teenä listal­la ilman että heil­lä tun­tu­isi ole­van mitään muu­ta tar­jot­tavaa poli­ti­ikkaan kuin Vihreä arvon­sa. Se ei oikeasti ajat­tel­e­valle äänestäjälle riitä. Minä halu­an äänestää itseäni parem­paa — ihmistä, jon­ka tiedän ole­van kyp­sä ja osaa­va hoita­maan ja edus­ta­maan min­un arvo­maail­maani ja tavoitteitani.

  Ja yllä on mainit­ty myös tiet­ty total­i­taris­mi liit­tyen ekol­o­gisu­u­den edis­tämiseen. Miten voi olla samaan aikaan arvolib­er­aali ja silti pakot­taa ihmiset ekologisuuteen?

  Kysymyk­siä jatkoon (ja siten tavoit­tei­den selventäminen):
  — Onko Vihreät vain ympäristöpuolue?
  — Onko Vihreät vasem­mal­la vai oikealla?
  — Onko Vihreät oikeasti arvolib­er­aali vai ei?

  Onnit­te­lut sin­ulle Osmo palu­us­ta kansane­dus­ta­jak­si. Olet äärim­mäisen ter­ve­tul­lut taas näkyväm­pään rooli­in, sil­lä sinä olet niitä ain­oi­ta Vihre­itä, joi­ta myös vas­tus­ta­jat arvosta­vat. Sin­un kaltaisi­asi on Vihreis­sä liian vähän.

  Mak­soin ennen vaale­ja Vihrei­den jäsen­mak­sun. Seu­raavak­si tulen mukaan toim­intaan ja mukaan ase­moimaan Vihre­itä siihen kohtaan poli­it­tista kart­taa johon itse sen näen kuuluvan.

 335. Aivan kuin Vihreät eivät viestin­nässään osaisi päät­tää ollako ikuinen nuoriso­jär­jestö vai oikea puolue jol­la on luul­tavasti jopa keskimääräistä enem­män sub­stanssia asiakysymyksissä.

  Sek­suaal­is­ten vähem­mistö­jen oikeudet, pör­röeläimet, naisen euro ja tarkem­min määrit­telemätön “suvait­se­vaisu­us” ovat ihan hyviä täkyjä, mut­ta mus­tavalkoisi­na help­po­ja sikäli että nou­se­vat esille itses­tään ilman että niitä viestin­nässä korostetaan.

  Paljon mie­lenki­in­toisem­pi kysymys on mikä on puolueen tapa varmis­taa keskilu­okan hyv­in­voin­ti ja koheesio eri­tyis­es­ti asteikon alapäässä. Koko perus­suo­ma­lais­ten vaa­likam­pan­ja pyöri tämän asian ymäril­lä, ja ratkaisuk­si esitet­ti­in johdon­mukaises­ti perusar­vo­ja, pro­tek­tion­is­mia, vah­vaa kansal­lis­val­tio­ta ja kon­ser­vatismia noin ylipäätään. “Miten” ‑kysymys muutet­ti­in “mitä” ‑kysymyk­sek­si, ja vas­taus­ta tois­tet­ti­in kyl­lästymiseen saakka.

  Vihreil­lä ei ole saman­laisia hyvin muo­toil­tu­ja tois­tokelpoisia selkeitä “mitä” ‑teese­jä kuin aivan yksinker­taisim­mis­sa asiois­sa, ja jos julkises­sa keskustelus­sa “mitä” koros­tuu, lil­lukan­var­si-illu­u­sio­ta ei voi välttää.

  Vihreät yrit­ti turhaan käy­dä “mitä” ‑vaalia epä­selvem­mäl­lä tavoiteti­lan artiku­loin­nil­la aset­tumal­la perus­suo­ma­lais­ten arvo­maail­man vas­tavoimak­si kun oikeampi ratkaisu olisi ollut esit­tää vah­va “miten” ‑ratkaisu siihen tavoiteti­laan pääsemisek­si joka on kaikille puolueille (myös perus­suo­ma­laisille) yhteistä. Kun keino­ja ei viestit­ty riit­tävän selkeästi, ehkä liikku­vat äänestäjät haki­vat niitä demareista ja vasemmistoliitosta.

  Toisaal­ta, jollei mitään radikaalia tapah­du, seu­raa­vat vaalit ovat “miten” ‑vaalit, kun kak­sia perät­täisiä “mitä” ‑vaale­ja on vaikea käy­dä. Ehkä sit­ten Vihrei­denkin on helpom­pi saa­da viestin­sä läpi.

 336. Ongel­ma: Vihreät eivät juuri erot­tuneet kokoomuk­ses­ta. Äänien saamisek­si oikeal­ta on olta­va selvästi vahvem­min ja fik­sum­min luon­non puolel­la (vihreämpiä). Äänien saamisek­si käytän­nössä kaik­il­ta muil­ta, vihrei­den olisi olta­va huo­mat­tavasti tähä­nas­tista uskot­tavam­min heikom­man ihmisen puolel­la, Suomes­sa ja globaal­isti (punaisem­pia). H.Hiilamo, Outi Alanko-Kahilu­o­to ja Ode jäivät aivan liian yksin täl­lä puolella.

 337. Osmo:

  Hom­ma menee niin että aluks niinku ne satel­lit­ti­paikan­timet ei anna tieto­ja sijain­nista eteen­päin, vaan ite tosi­aan kat­too mis­sä ovat ja ker­to­vat vaan että ollaanko ruuh­ka-alueel­la. Eihän tässä vielä mitään.

  Mut­ta kun jär­jestelmä on ole­mas­sa ja jo raken­net­tu, kuluu jokunen vuosi, ja kas, laki tai lain tulk­in­ta tai käytän­tö muuten vaan muut­tuu niin että satel­lit­ti­paikan­timel­la ale­taan valvoa vaikka­pa ylinopeut­ta, paikan­timelle annetaan tieto vaan rajoituksista.

  Menee vielä muu­ta­ma vuosi, ja satel­li­it­ti­paikan­nin­jär­jestelmä joka toimii eri­no­maisen hyvin ja johon on jo paljon panos­tet­tu rapor­toikin suo­raan val­tion keskusti­etokan­taan auton sijain­nin puolen metrin tarkku­udel­la 5 sekun­nin välein.

 338. Kansalaiselle:
  “P.S Kiitos Osmo Soini­vaar­alle, että seisot Annin vierel­lä. Tuol­la Isol­la poli­ti­ikan näyt­tämöl­lä ei ole Suomes­sa vielä juurikaan nähty naisia, nuo­ria naisia etenkään. Tzemp­piä Annillekin.”

  Tuo­ta, siis? Miten olisi päämin­is­teri, pres­i­dent­ti ja suurim­man oppo­si­tiop­uolueen johta­ja? No, Halo­nen ei ole nuori, eikä oikein Kiviniemikään, mut­ta Urpi­lainen on Sin­nemäen ikäi­nen. On var­masti järkevää harki­ta ennen kuin huude­taan kenenkään päätä vadille, mut­ta ei tästä kyl­lä voi sukupuoli- tai edes sukupolvikysymys­tä vään­tää ei sit­ten millään. 

  Ei muuten, mut­ta tuo on juuri sel­l­aista julk­ista keskustelua, jon­ka takia vihreät leimau­tu­vat nimeno­maan fem­i­nis­tisek­si puolueek­si, joka halu­aa aina korostaa nais­ten ase­maa fak­toista riip­pumat­ta. Ja se kun nimeno­maan heiken­tää järke­vien nais­ten ase­maan liit­tyvien ehdo­tusten painoarvoa.

 339. Kom­men­taat­tori, kiitos keskustelusta.
  Per­heen ase­ma on var­masti per­heel­lisen mielestä hyvä tavoite. Asi­as­sa voi kuitenkin olla kään­töpuolen­sa. Itse yksi­na­su­vana vaan mietin, että voisiko tuo tarkoit­taa yksi­na­su­vien ase­man huonontamista…

  *** Tot­ta. Onhan se mah­dol­lista. Tilanne voidaan kään­tää myös näin päin: “Yksi­na­su­vien ase­maa tulee paran­taa”. Tarkoite­taanko täl­lä sitä että per­heel­lisiltä viedään yhteiskun­nan tuet? Tai yksin­huolta­jien ase­maa yritetään heiken­tää? Toiv­ot­tavasti ei, niinkuin ei toiv­ot­tavasti per­heen ase­mankaan tur­vaamisel­la tarkoite­ta sitä että yksi­na­su­via ale­taan dumata. 

  Hyvät tavat on perseestä! Ei saa kiroil­la! Perkele! Saatana! Vit­tu! Mitä vitun väliä sil­lä on, että joku kiroilee? Siis ihan oikeasti? Jokaiki­nen tapaa­mani ulkokul­daisu­u­den vaati­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sielullis­es­ti häiri­in­tynyt”. Itsekin kuvailet, että hyvät tavat voivat olla “pelon ja alis­tu­misen sanelemia opit­tu­ja eleitä”, ja ihan var­masti näin tulisi ole­maan. Ja sit­ten pedant­ti­nen pikkusielu voisi vedo­ta suurem­paan auk­tori­teet­ti­in. Heh, bon­gas­in­pa blogiltasi itsesensurointia:

  “Välil­lä se tietysti tun­tuu siltä, että on aivan v1tun sama minkä numeron lap­pu­un piirtää”

  Hyvät tavat ovat aika sub­jek­ti­ivi­nen asia. Se että pidän hyviä tapo­ja arvos­saan, ei tarkoi­ta sitä ettenkö pitäisi kiroilus­ta. Päin­vas­toin, suo­ras­taan rakas­tan tätä suo­ma­lais­ten rikas­ta kieltä ja kiroilua. Jopa niin paljon että välil­lä kir­joi­tan kirosano­ja “sen­suroiden”, kos­ka halu­an korostaa että kyseessä on kirosana. Välil­lä annan tul­la ihan vaan normaalisti :).

  Mut­ta en esimerkik­si pidä siitä, että toisia syl­jetään kasvoihin, etu­il­laan jonois­sa (ilman kun­non perustei­ta), tai seisote­taan selkeästi heikom­pikun­toista ihmistä vaikka­pa täy­dessä bus­sis­sa. Voi siis olla että olen junt­ti kun mielestäni hom­ma toimii parem­min jos jen­gi odot­taa omaa vuoroaan. 

  Toisaal­ta, en pidä myöskään siitä, että lapset eivät saisi leikkiä, liikkua ja pitää ään­tä vaikka­pa suku­juh­lis­sa syö­tyään puoli kiloa sok­e­ria per naa­ma. Joidenkin mielestä lap­sil­la pitää olla “hyvät tavat” eli he voivat näkyä mut­ta ei kuu­lua. Perseestä sanon minä, lap­sien työ on leikkiä, ei istua paikoillaan. 

  Myöhem­mässä vas­tauk­ses­sani Emil­ialle tarkensin hie­man mitä ajoin takaa kom­men­til­lani. On minus­ta viisaam­paa koet­taa vaikut­taa siihen mikä on esim hyvien tapo­jen mukaista, kuin ruve­ta suu­na päänä vas­tus­ta­maan tahoa joka ker­too halu­a­vansa pitää hyviä tapo­ja arvos­saan (oli siitä retoris­es­ti mitä mieltä tahansa). Äänestäjään päin tuo voi vaikut­taa nurinkuriselta. Eli: Siis mitä vit­tua, Vihreät halu­aa että lap­sille ei opete­ta mitään tapoja? 

  Viisaam­paa voisi olla myös se, että pyytää toista julkises­ti tarken­ta­maan mitä näil­lä lausun­noil­la tarken­netaan. Mut­ta voin tietysti olla väärässä, ja joskus huo­maan ole­vani turhan ide­al­isti­nen. En kuitenkaan kadu sitä. 

  Oletko aivan var­ma, ettet itse ole pedant­ti­nen pikkusielu?

  Tuo­hon on aika vaikea vas­ta­ta. Jos olisin, niin var­maan en pitäisi itseäni sel­l­aise­na, ja jos en ole, niin var­maan en pitäisi itseäni sel­l­aise­na? Vas­taan Kana­da. Ja tämäkin vas­taus var­maan tuomit­see min­ut pedan­tik­si pikkusieluksi… 😐

 340. Itse äänestin vihre­itä sik­si ettei Vihreil­lä on sitä ns. toista äärilaitaa. 

  Kuin myös. Toisaal­ta luulen, että mon­elle miehelle “telaketjufem­i­nis­tit” ovat se toinen ääri­lai­ta. Myös Kaisa Ras­ti­mon toim­inta Vihreis­sä on saat­tanut olla mon­elle “nör­tille” liikaa.

 341. OS: “BRG Voisitko kumo­ta Kasvin argu­mentin sen sijaan, että vain san­ot sitä höpö­tyk­sek­si. Tämä jo senkin vuok­si, että samaa olen itsekin esit­tänyt tietämät­tä Kasvin kan­taa asiaan.”

  Syy ei ole tekni­nen vaan inhimilli­nen, eli tietoa ei kukaan mal­ta olla keräämät­tä ja tal­len­ta­mat­ta, ja kun se ker­ran on tal­letet­tu, se myös vuotaa.

  Yksi­ty­isyy­den puute on toi­sis­sa asiois­sa helpom­pi hyväksyä kuin toi­sis­sa. Kukaan ei tun­nu pitävän ongel­mana sitä että tele­op­er­aat­tori voi hel­posti seu­ra­ta matka­puhe­li­nasi­akkaan liikkeitä jopa 50–150 m tarkku­udel­la, ja puhe­lu­ti­eto­jen käytöstä ensim­mäiset ran­gais­tuk­set törkeästä viestin­täsalaisu­u­den rikkomis­es­ta on annet­tu jo aiko­ja sitten.

 342. Itse väit­täisin, että pahim­mat virheet tehti­in neljä vuot­ta sit­ten hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa. Jos oikein hah­motan, niin neu­vot­teluis­sa Vihrei­den tärkeim­mät saavu­tuk­set oli­vat: perus­tu­lon hark­it­sem­i­nen SATA-komite­as­sa, uusi vaalila­ki ja ei vesi­laille. Näistä SATA-komitea tor­pat­ti­in täy­del­lis­es­ti, vaalilakia ei näil­lä näkymin tule ja vesi­lain kohdal­la äänestäjä ei huo­maa mitään muu­tos­ta. Puolue siis heit­ti suurelta osin hukkaan poli­it­tisen pääo­mansa, jon­ka vaal­i­t­u­los 4‑vuotta sit­ten toi. 

  Kaik­ki muut saavu­tuk­set hal­li­tuk­ses­sa ovat lop­pu­jen lopuk­si pien­tä sen rin­nal­la kuin­ka paljon poli­it­tista pääo­maa noi­hin vaikutet­ti­in heit­tävän (ver­rat­tuna saavutuksiin). 

  Jälkivi­isaana voi sanoa, että vaal­i­u­ud­is­tus olisi pitänyt vaa­tia kansanäänestyk­seen. Perus­tu­los­sa olisi pitänyt löytää joku kevyem­pi tapa, joka olisi saatu var­muudel­la läpi ja vesi­lain suh­teen olisi ehkä vaan pitänyt uskaltaa ottaa se ris­ki, että joku yrit­tää sen tuu­pa­ta läpi ja käyt­tää poli­it­ti­nen pääo­ma johonkin tuot­tavam­paan. Nythän Vihreät ovat aset­ta­neet itsen­sä vesi­lain pant­ti­vangik­si. (Huom. olen samaa mieltä siitä, ettei Kol­la­jaa ja Vuo­to­s­ta tule rak­en­taa). Tai sit­ten Vihrei­den täy­tyy kek­siä jokin tapa tor­pa­ta raken­nusidea ker­ral­la lopullisesti. 

  Nyt tun­tuu siltä, että Vihre­itä vieti­in ja pahasti.

 343. Lopet­taisitte rupusakin puo­lus­tamisen. Suo­ma­lainen mielel­lään ja ylpeästi aut­taa mökin vähä­varaista mum­moa tai ahk­er­aa opiske­li­jaa, mut­ta ei käsitä mik­sei Kalasa­ta­man pikkurikol­lisia saa­da ajet­tua hevon kuuseen. Jos asi­as­ta kehtasi rutista, uhk­a­sitte oikeusju­tu­il­la ja kiel­to­laeil­la. Orwellin Isoveli oli nykyti­etämyk­sen val­os­sa vihreä. Jos te ette tätä perusjut­tua tajua, ei kan­na­ta ihan hirveästi odot­taa men­estys­tä seu­raavis­sakaan vaaleissa.

 344. Mik­si tap­pio? Ehkä yksinker­taisin seli­tys on vaali­gallupit. Ääniä ei annet­tu jonkun asian puoles­ta vaan Perus­suo­ma­laisia vas­taan. Ajatelti­in että kan­nat­ta­mal­la suur­ta puoluet­ta voidaan eniten kaven­taa Perus­suo­ma­lais­ten tule­vaa val­taa. Täl­lä logi­ikalla äänestet­ti­in tut­tava­pi­iris­säni Kokoomus­ta. Itsekin sitä hark­itsin mut­ten kuitenkaan lop­ul­ta kyennyt. 

  Jos mui­ta syitä halu­taan niin esimerkik­si yllä olevas­sa viestiketjus­sa vilah­taa käsit­teitä tyyli­in “vasem­mis­tovihreä”, “sinivihreä” tms. Kun ensim­mäisen ker­ran Vihre­itä 80-luvul­la äänestin ajat­telin että ne ovat oikeis­to-vasem­mis­to jaon yläpuolel­la ole­va ympäristöpuolue. Olisiko aika pala­ta tähän? Toki sosi­aaliset asi­at ovat tärkeitä, mut­ta jos Vihreät miel­letään ennen muu­ta vasem­mistop­uolueek­si karkot­taa se monia äänestäjiä. Hyviä asioi­ta voi edis­tää liput­ta­mat­ta vihreän lisäk­si mui­ta värejä.

 345. Tässä on jo niin paljon kom­ment­te­ja ettei näitä enää kukaan jak­sa mut­ta min­ulle, vaikken vihrei­den äänestäjä olekaan, kolahti pahasti kun jostain vihrei­den sivuil­ta luin että ‘olemme ain­ut puolue joka ei aja itsekkäästi vain suo­ma­lais­ten etu­ja’. Mik­si kukaan äänestäisi sel­l­aisia ehdokkai­ta eduskun­taan jot­ka ilmoit­ta­vat ettei suo­ma­lais­ten etu eduskun­tatyössä olekaan se lähtökohta.

 346. Pitäisikö Vihrei­den vali­ta paikkansa vasem­mis­to-oikeis­toak­selil­ta a) mak­si­moidak­seen kan­natuk­sen­sa, b) saadak­seen poli­ti­ikallaan hyvää aikaan?

  Veikkauk­sia vaal­i­tap­pi­on syyk­si: Kokoomuk­sen hege­mo­ni­al­la vede­tyn por­var­i­hal­li­tuk­sen hal­li­tuskausi kel­pasi lop­ul­ta vain kokoomus­laisille. Vihreille ja keskusta­laisille sil­lä ei ollut annet­tavaa. Näi­den arvot ovat ensisi­jais­es­ti jos­sain muual­la ja vas­ta tois­si­jais­es­ti (jos sil­loinkaan) porvaripolitiikassa. 

  Oma vasem­mis­to­lainen huomioni on, että mitä ihmettä enem­män vapaa-aikaa ja vähem­män roinaa kaipaa­va Vihreä puolue kan­nat­taa Kokoomuk­sen aja­maa työa­jan lisäämisel­lä ruokit­tavaa talouskasvua.

  Suomilei­jona ja Uusi Suo­mi: nimen kaap­paami­nen Uusi Suo­mi ‑lehdeltä oli ikävää. Muuten vaalilause, “tule rak­en­ta­maan uut­ta Suomea” toi­mi. Se sai ajat­tele­maan, mil­laisen Suomen haluan.

 347. Linkitän­pä tähän vielä Haav­is­ton kom­mentin vaalien tulok­seen, kun hän­tä kehuin, http://www.pekkahaavisto.net/?p=475 .

  Jälleen diplo­maat­tisu­udessaan ja sovit­tele­vu­udessaan hyvin pidet­tävä kir­joi­tus. Voi ver­ra­ta vaikka­pa niihin nuorem­pi­in vihreisi­in, jot­ka face­bookissa ovat kiron­neet v****a ja estoit­ta her­jan­neet melkein­pä jonkin­laisik­si ali-ihmisik­si niitä mielestään “tyh­miä” ja “junt­te­ja” ihmisiä, joiden mielip­iteitä eivät jaa.

  Tästä tois­t­en kun­nioit­tamisen aiheesta oli puhet­ta aiem­minkin, kun Osmo käyt­ti sitä epäon­nista, erit­täin her­jaavaa p‑sanaa, jos­ta tuli net-Hesarin päivän ykkö­suu­ti­nen. Hesarin uutisi­in lähetetään muu­ta­ma tuhat­ta kom­ment­tia päivit­täin. Tuona päivänä kaik­ki viisi päivän pide­ty­in­tä kom­ment­tia niistä tuhan­sista oli­vat em. her­jaamisen tuomit­se­via. Saavu­tus sekin.

  Näis­sä vaaleis­sa itsel­leni hyvin posi­ti­ivi­nen yllä­tys on ollut erään­lainen suo­ma­lais­ten syvien riv­ien (“taval­lisen kansan”) reilu­u­den tunne. Jos jotaku­ta joukol­la hauku­taan, niin sille hauku­tulle osoite­taan sym­pa­ti­aa ja tukea, eikä men­nä mukaan haukku­maan. Haukku­jia sen sijaan ei kat­soa kovin suo­peasti. Hyvä Suo­mi, sil­lä kaikkial­la (kuten Ruot­sis­sa tai USA:ssa) asia ei suinkaan ole yhtä hyväl­lä tolal­la. Suo­mi on oikeasti monel­la tapaa eri­tyisen hyvä maa tämän maail­man mit­takaavas­sa, ja “suo­ma­laisu­us” on kult­tuurisen puo­lus­tamisen arvoista. En näe kuin­ka tästä voisi sivistynyt ihmi­nen juuri olla eri mieltä, ellei ver­tausko­htana sit­ten ole jokin utopia, jol­laista ei ole mis­sään koskaan ollut reaalimaailmassa.

  Toiv­ot­tavasti Vihreät vas­taisu­udessa ymmärtävät jät­tää tuon muiden haukku­misen (saati, että tek­i­sivät siitä keskeisen vaali­tee­man) ja keskit­tyvät jatkos­sa oman viestin­sä esil­lä pitämiseen.

 348. @ lurk­ki

  ‘Jokaiki­nen tapaa­mani ulkokul­daisu­u­den vaati­ja on ollut jois­sain asiois­sa “sielullis­es­ti häiri­in­tynyt”.’ (Kom­men­taat­tori)
  > Noh. Onhan poli­it­tisen kor­rek­tiu­den vaal­i­jat välil­lä rasit­tavia, mut­ta en minä nyt rupeaisi niitä häiri­in­tyneik­si väittämään.

  Ymmär­sit väärin. Itse asi­as­sa usein asia on jopa toisin päin. PC-tyyp­it eivät aina kiroilus­ta niin väl­itä. Sitä pait­si tuol­la taval­la häiri­in­tyneet tyyp­it kyl­lä pystyvät yhteiskun­nas­sa toim­i­maan, joskus vaan tulee näitä out­o­ja hetkiä.

  Tulee muuten mieleen se Penn & Tel­lerin sar­jan jak­so, jos­sa yksi tapo­jen vaal­i­ja oli aina tarkkaile­mas­sa tois­t­en kiroilua, ja väit­ti, ettei kukaan sen ystävistä kiroil­lut. Ohjel­man lopus­sa tuli koh­ta, jos­sa tyypin paras ystävä sanoi jotain: “Voi vit­tu sun kanssas.”.

 349. @ Ris­to Ravela

  > Kaikil­la tietysti on omat näke­myk­sen­sä kus­takin puolueesta, mut­ta minus­ta tuo osa toivelis­tas­tasi kuu­lostaa ihan tämän päivän Vasem­mis­toli­itol­ta. Se on aika eri­lainen puolue kuin takavu­osi­na, kun aika ajoi lop­ul­ta sen änkyräosas­ton pois kuvioista.

  ja

  @ Pete

  > Vasemis­toli­itol­la on lois­ta­va Arhin­mä­ki ja nuori kaar­ti, mut­ta van­hat par­rat haikail­e­vat vielä Neuvostoliittoa.

  Ai niin kuin jotkut 1977 syntyneet:

  http://samivarsell.vas.fi/

  Ketään ei ilmeis­es­ti häir­itse, että tyyp­pi pat­sastelee koti­sivuil­laan Neukku­la-paidas­sa. Minus­ta tun­tuu, että aina kun olen pyrkinyt ajat­tele­maan avoimesti vähänkään vasem­mis­to­lai­sista suurem­mista puolueista, niin sit­ten tuleekin muis­tu­tus, että ahaa, niin­hän se olikin.

 350. spot­tu:

  Syy ei ole tekni­nen vaan inhimilli­nen, eli tietoa ei kukaan mal­ta olla keräämät­tä ja tal­len­ta­mat­ta, ja kun se ker­ran on tal­letet­tu, se myös vuotaa.

  Ei ihan noin, Kasvin aja­tus on jotain sen suun­taista että mak­su­laite lähet­täisi vain mak­samisen kannal­ta vält­tämät­tömän tiedon. Esimerkik­si vaik­ka niin että on viisi eri kilo­metri­tak­saa joista yksi on nol­la, laite vain rapor­toi kuin­ka mon­ta kilo­metriä on ajet­tu mil­läkin mak­su­alueel­la, eli sijain­tia ei siir­retä. Tuo olisi kaikin puolin fik­sumpaa, ei sitä tietoa mis­sä auto on tarkalleen ollut tarvi­ta mihinkään.

  Yksi­ty­isyy­den puute on toi­sis­sa asiois­sa helpom­pi hyväksyä kuin toi­sis­sa. Kukaan ei tun­nu pitävän ongel­mana sitä että tele­op­er­aat­tori voi hel­posti seu­ra­ta matka­puhe­li­nasi­akkaan liikkeitä jopa 50–150 m tarkku­udel­la, ja puhe­lu­ti­eto­jen käytöstä ensim­mäiset ran­gais­tuk­set törkeästä viestin­täsalaisu­u­den rikkomis­es­ta on annet­tu jo aiko­ja sitten.

  Ja kansalaiset iloisi­na luovut­taa kulu­tusti­eton­sa muu­ta­man sentin bonuk­sen vuoksi.

 351. Antti A
  Pitäisikö Vihrei­den vali­ta paikkansa vasem­mis­to-oikeis­toak­selil­ta a) mak­si­moidak­seen kan­natuk­sen­sa, b) saadak­seen poli­ti­ikallaan hyvää aikaan?

  Mitähän ihmettä tuokin tarkoit­taa? Onko osa äänestäjistä tosi­aankin sitä mieltä, että äänestävät vain aiheut­taak­seen pahuutta?

  Tuo on juurikin sitä ylim­ielisyyt­tä mitä vihreis­sä, eristyis­es­ti vasuriv­ihreis­sä, esi­in­tyy. Oikeis­to­laiset sekä kon­ser­vati­iviset äänestäjät, puhu­mat­takaan ei-veg­aaneista, ovat yksinker­tais­es­ti paho­ja, junt­te­ja ja idioot­te­ja, joi­ta ei tarvitse kuun­nel­la ja joi­ta pitää määräil­lä ja pakot­taa lakien voimal­la syömään kasviksia, asumaan Helsingis­sä ja kulke­maan metrol­la (ja sit­ten käy näin kun nyt kävi, mut­ta sehän vain tarkoit­taa ettei ollut tarpeek­si raippaveroja)

 352. Kun syitä vaal­i­tap­pi­oon etsitte niin ainakin Helsingis­sä yksi keskeinen syy on tont­tivuokrien jär­jetön koro­tus. Yhdessä Kokoomuk­sen kanssa läpivi­ety esi­tys korot­taa asumiskus­tan­nuk­sia vuokra­ton­teil­la enem­män kuin merkit­tävästi. Kuten eräs Kokoomuk­sen edus­ta­ja tote­si “Kuka asuu vuokratontilla?”
  Aika moni asuu ja “lam­paat” käve­liv­ät tähänkin miinaan.

 353. Pari merk­i­tyk­sel­listä asiakysymystä:

  * Vasem­mis­toli­it­to selkeästi ja koko kam­pa­jan ajan nime­si Viherät syyl­lisek­si nuori­son kur­ju­u­teen, eri­tyis­es­ti Lex Soin­in­vaaraan ja opin­totuen jäämiseen pois indek­sistä. Hyvin hoidet­tu val­hekam­pan­ja toimi. 

  * Eläkeläis­ten taitet­tu indek­si — Vihreät joutu­vat ker­tomaan tosi­asian, että rahat eivät riitä. Vasem­mis­toli­it­to ja perusut lupa­si­vat muut­taa sen. Kokoomus ja Kepu väis­te­liv­ät paremmin. 

  Nämä kak­si teemaa hukka­si­vat jo nuo­ria ja ikäih­misiä noin huonos­ti artikuloituna. 

  Vihrei­den muut­tumi­nen Ruotsin mallin mukaisek­si viher­vasem­mis­tok­si on todel­la tuhoisaa — pop­ulis­tisen vasem­mis­ton oppo­si­tios­saolemisen hoitaa Vasemmistoliitto.

 354. kom­meen­taat­tori

  “@ Pete

  > Vasemis­toli­itol­la on lois­ta­va Arhin­mä­ki ja nuori kaar­ti, mut­ta van­hat par­rat haikail­e­vat vielä Neuvostoliittoa.

  Ai niin kuin jotkut 1977 syntyneet:

  http://samivarsell.vas.fi/

  Ketään ei ilmeis­es­ti häir­itse, että tyyp­pi pat­sastelee koti­sivuil­laan Neukku­la-paidas­sa. Minus­ta tun­tuu, että aina kun olen pyrkinyt ajat­tele­maan avoimesti vähänkään vasem­mis­to­lai­sista suurem­mista puolueista, niin sit­ten tuleekin muis­tu­tus, että ahaa, niin­hän se olikin.”

  Eiköhän tuo ole vähän sel­l­aista hurt­tia huumoria.

  “kom­men­taat­tori” tais olla ukis Izves­ti­a­jn nim­imerk­ki, mut­ta ehkö muis­tan väärin.

 355. Yksi asia mis­tä olisi kiva tietää mitä muut ajat­telee. Kuulin sem­moi­sen vaa­likyl­lästyneen kom­mentin ennen vaale­ja paris­takin suun­nas­ta että kun vaaleis­sa ei ole oikein mitään asi­akysymyk­siä, mis­tä tässä nyt oikeas­t­aan äänestetään?

  Henk. koht. peruskyynisenä poli­ti­ikan seu­raa­jana ajat­te­len niin että tässä maas­sa on nyt vaan tapana lässyt­tää arvoista, ja eikä siitä ole koskaan ennenkään mitään muu­ta seu­ran­nut kuin pahaa mieltä. Mut­ta ehkä sen ei ole pakko olla noin, tai asi­akeskeisyy­del­läkin voi erot­tua. Astuiko Vihreät miinaan men­emäl­lä mukaan tekemään arvovaaleja?

 356. Osmo, ole nyt nime­si veroinen, Soinin vaara. Valp­paut­ta, pal­jas­ta per­su­jen bluffi!

 357. Mik­si juuri vihrei­den pitäisi olla aina vain asial­lisia ja ystäväl­lisiä, kun per­su­jen kan­nat­ta­jille sal­li­taan epäasialli­nen mus­ta­maalaus ja alatyy­li­nen kommentointi?

 358. ‘Ymmär­sit väärin.’ (kom­men­taat­tori)
  En. Minus­ta kielipoli­isi X, jon­ka mielestä solvauk­ses­sa ‘Vitun idioot­ti!’ tuomit­tavaa on ensim­mäi­nen sana, kos­ka se on rivo, ja kielipoli­isi Y, jon­ka mielestä tuomit­tavaa on jälkim­mäi­nen sana, kos­ka sitä on käytet­ty ei-neu­rotyyp­pis­ten ihmis­ten luokit­telu­un joskus muinoin, ovat samal­la asial­la. Kumpikin pyrkii auk­tori­teetik­si, joka päät­tää siitä, miten toiset saa­vat puhua.

 359. Puheen­jo­hta­jaspeku­laa­tio­ta:

  Vaik mun mielestä Anni onkin edus­tanu Vihre­itä ihan hyvin, on mah­dol­lista ja ehkä toden­näköistäkin, et puheen­jo­hta­jan hom­maa jatkaa joku muu. Kuka olis paras vaihtoehto?

  Joku väläyt­ti tuol­la aikasem­min Ville Niin­istöä. Ville naut­ti­nee kohtu­ullisen suur­ta suo­sio­ta nyky­is­ten jäsen­ten ja ehkä nyky­is­ten äänestäjienkin kesku­udessa. Mut mä näk­isin, et Villen val­in­ta puheen­jo­hta­jaks lähin­nä semen­tois nyky­istä lin­jaa eikä olis omi­aan raikas­ta­maan Vihrei­den umme­htunut­ta ja sisään­päin lämpiävää imagoa. Ville on pakko­ruot­sit­ta­ja, stereo­tyyp­pinen mokut­ta­ja, fem­i­nisti (kan­nat­taa pakol­lisia sukupuo­liki­in­tiöitä yri­tys­ten hal­li­tuk­si­in) ja imagoltaan pahim­man luokan elit­isti. Eli edus­taa täs­mälleen kaikkea sitä, mitä moni on esim. tässä ketjus­sa kri­ti­soinu. Villen val­in­ta var­maan ilah­dut­tais monia nykylin­jan fane­ja ja varmis­tais niiden Vihreis­sä pysymisen, mut­ta toisaal­ta heiken­täis Vihrei­den mah­dol­lisu­ut­ta uusi­u­tua ja laa­jen­taa kannatuspohjaa.

  Jyr­ki Kasvi olis voinu olla just sitä mitä Vihreet tart­tee, mut ei var­maan täl­lä erää real­isti­nen vai­h­toe­hto kun jäi eduskun­nan ulkopuolelle.

  Haav­is­tokin vois olla ihan hyvä, mut jotenkin epäilen et sitä itteä kiin­nos­taa enem­män muut ku puheen­jo­hta­jan hom­mat. Lisäks uusi­u­tu­misen ja imagon kannal­ta joku nuorem­pi vois ehkä olla parempi.

  Tynkky­nen olis var­maan kans yks vai­h­toe­hto, mut vahvis­taisko sekin vaan nyky­istä imagoa entisestään?

 360. Entä vaa­likam­pan­ja?
  Kopi­oidaan kokoomuk­selta idea että kopi­oidaan jonkun muun puolueen teema ja tehdään siitä oma. Uusi Suo­mi lei­joni­neen oli mielestäni mil­tei vas­ten­mieli­nen poh­ja vaalikampanjoinnille.

 361. Vihrei­den vaal­i­tap­pio voidaan kiteyt­tää yhteen asiaan:

  Johta­ju­us. Ei riitä, että joku ker­too tavoit­tei­ta jul­ki. Jonkun pitää tah­toa ja olla valmis otta­maan vas­taan johta­ju­us sit­ten, kun se on edessä. On olta­va joku, joka puhuu isän­nän äänel­lä, niin vieras­ta kuin se vihreälle per­in­teelle onkin. Jos kukaan ei pysty, herää heti kysymys, keneltä voi kysyä, kuka oikeasti vas­taa. Anni Sin­nemä­ki voi olla hyvä asi­a­jo­hta­ja, mut­ta meil­lä on edessä val­ta­va taloudelli­nen mullis­tus. Me tarvit­semme ihmis­ten johta­jaa tai johtajia.Puolue ilman voimak­s­ta tah­toti­laa tai luon­nol­lista johta­ju­ut­ta tapaa rajansa hyvin nopeasti. Riit­tääkö se meille?

  Muitakin syitä var­masti oli. Vihreys yhdis­tyy enää hyvi­in toiveisi­in, fem­i­nis­mi­in ja vähem­mistöi­hin. Me tarvit­semme selkeät ja hyvin argu­men­toidut myön­teiset kan­nat Euroop­paan ja kan­sain­välisyy­teen, tule­vaisu­u­den ener­giav­i­sion, kan­nan kestävyys­va­jeeseen ja sitä myötä veropolitiikkaan.

  Tarvit­semme kan­nan ruotsin kieleen, joka voisi olla se, että ruotsin kie­len ase­ma pitää tur­va­ta ilman että ruotsinkielisek­si syn­tymi­nen on tae siitä, että ekonomik­si, lääkärik­si tai juris­tik­si pääsee melkein ilmoittautumalla.

  Moraa­likysymyk­set ovat tulleen jäädäk­seen, ja siinä mitataan enem­män kuin usko­taankaan. Kun yksi vihrei­den ehdokas kan­nataa täysin vapaa­ta abort­tia, siinä menee ääniä rop­pakau­pal­la, vaik­ka abort­ti on jo melkein vapaa muutenkin. Sama kos­kee homo­jen oikeut­ta avi­o­li­it­toon. Kun avi­o­li­it­to on melkein kaikille miehen ja naisen väli­nen suhde, voidaan samat oikeudet saa­da rek­isteröimäl­lä parisuhde. Ellei se riitä, poli­it­ti­nen hin­ta on iso.

  Pääkaupunkiseudul­la olisi ollut iso asia panos­taa asumiseen, mik­si sitä ei halut­tu tehdä? Miten hal­val­la asun­not tehdäänkin, ne myy­dään markki­nahin­taan, ja jos ei kaavoite­ta paljon, alueen palkat menevät niihin vähi­in seini­in. Tämä olisi voin­ut olla suurin yksit­täi­nen vaali­teema täällä.

  Liiken­teen suh­teen ei tavoit­tei­ta pidä muut­taa. Pääkaupunkiseudul­la olisi jälleen pitänyt olla visio, joka niv­otaan yhteen asun­torak­en­tamisen kanssa.

  Jos ei ole tah­toa, syn­tyy juuri sel­l­ainen kuva kuin vaal­i­sivuil­tanne syn­tyi. Halu­taan yhtä hyvää ja toista hyvää. Ehdokkaiden mielip­itei­den löytämi­nen oli pirun­moi­sen hakemisen takana. Pitää jokaisen kohdal­la lukea nov­el­lin ver­ran tari­naa, olin itsekin väsyä kesken. Yleis­silmäys­tä ei löy­tynyt mis­tään. Tar­i­nat täy­den­sivät kokon­ais­vaikute­man: ei ollut selkeitä teemo­ja, ja ehdokkaan omat kan­nat häivytet­ti­in jorinoihin.

  Tarvit­semme johta­jan, jos­ta voidaan uskoa, että se on johta­ja. Me emme kaipaa führeriä, mut­ta mei­dänkin johta­jal­lamme pitää olla lyödä pöytään ässiä joiden takana puolue on. Poli­ti­ik­ka on tah­don asia. Ei riitä, että ker­ro­taan että vihreät kyl­lä tai vihreät ei var­maan tai että olisi parem­min jos tehtäisi näin.

  Poli­ti­ik­ka on tah­tomista. Äänestäjä läh­tee siihen, jos näkee että tuo tah­too ja tulee tekemään. Jos tah­toa, vah­vaa tah­toa ei pystytä ker­tomaan ja aja­maan läpi, on edessä vain 5–10 pros­entin apupuolueen ase­ma, ikuis­es­ti. Se ei tyy­dytä ketään eikä siihen edes saa­da mukaan poli­it­tis­es­ti hyviä per­soo­nia, peruskan­nat­ta­jakaan ei jak­sa innos­tua siitä, saati­inko kak­si pros­ent­tia enem­män tai vähemmän.

  Vihrei­den on löy­det­tävä tah­top­uheen­jo­hta­ja ja on uskallet­ta­va etään­tyä sen ver­ran juuril­ta, että ihmisiä tavoite­taan enem­män. Tässä asi­as­sa totu­us löy­tyy Gaussin kel­lokäyrästä. Insinööri on tavoit­tei­den kannal­ta tärkeämpi kuin idut.

  Voit­to­ja ja saavu­tuk­sia on tul­ta­va, muuten kan­na­tus hiipuu. Vapaavuori on esimerk­ki siitä, että ison puolueen sisäl­lä voi saa­da aikaan paljon, kun uskaltaa.

  Mei­dänkin on uskallet­ta­va. Vihreä pro­jek­ti on saman­laises­sa taan­tu­mas­sa kuin Nokia. On irtiot­to­jen aika. Me emme muut­ta­neet maail­maa, mut­ta me voimme sitä muut­taa, kun otamme opik­semme. Per­sut tule­vat vielä alas, ja sil­loin on vihrei­den ja lib­er­aalienkin vuoro. Pide­tään vain huoli siitä, että meil­lä on tar­jo­ta selkeä vai­h­toe­hto uskot­tavien ihmis­ten ajamana.

 362. Kom­men­taat­torin kom­men­taat­ti on kyl­lä asi­aa, vaik­ka ei oikeas­t­aan liitykään tämän blogi­postauk­sen aiheeseen.

  Mikä siinä on, että monien mielestä on jotenkin hip pitää Che Gue­vara ‑paitaa, vaik­ka Adolf Eich­man ‑pai­ta olisi aut­ta­mat­ta epämuodikas?

  Johtuuko se vain tukas­ta? Vai onko myös baret­ti sexympi kuin koppalakki?

 363. Autoil­i­ja: “Mik­si kukaan äänestäisi sel­l­aisia ehdokkai­ta eduskun­taan jot­ka ilmoit­ta­vat ettei suo­ma­lais­ten etu eduskun­tatyössä olekaan se lähtökohta.”

  Kat­sos, se on sitä Vihrei­den “trick­le down”-ideologiaa. Kun aje­taan akti­ivis­es­ti koko ihmiskun­nan etua, niin (aikanaan) siitä putoaa muru­sia myös suomalaisille.

 364. Kyseessä on äänestäjän kulut­ta­jan­suo­ja. Jos äänesti Kasvia 2007 niin var­maan viimeinen asia jolle äänen­sä antoi oli pakolli­nen gps-paikan­nin kaikki­in ajoneu­voihin. Väitän että keskiver­to Kasvia äänestänyt oli ‘piraat­ti’ joka näki hänessä älykkään ja kykenevän net­ti­va­pau­den puolestapuhujan.

  Juuri näin. Samas­ta syys­tä myös Osmon ääni valui täl­lä ker­taa toisaalle, vaik­ka eihän seep­raa pidäkään raidois­taan syyt­tää. Moni asia olisi men­nyt raito­jen piikki­in, mut­ta tämä ei.

 365. @tpyyluoma

  Ei ihan noin, Kasvin aja­tus on jotain sen suun­taista että mak­su­laite lähet­täisi vain mak­samisen kannal­ta vält­tämät­tömän tiedon. 

  Juuri näin, taas väärä mielipide.

 366. Mikä meni pieleen? 

  No ainakin “Uusi Suo­mi”. Täysin tyhjä slo­gan. Mil­lainen on se “uusi” Suo­mi, johon Vihreät olisi halun­nut mei­dät joh­dat­taa? Nyt viestinä lähin­nä hapuil­e­vaa puhet­ta siitä, että mitä EI olla — siis että ei olla perus­suo­ma­laisia rasis­te­ja ja nation­al­is­te­ja. Hohhoi­jaa. Mis­sä oli posi­ti­ivi­nen draivi, jos­sa julka­istaan konkreet­tisia ja uskot­tavia tavoit­tei­ta, joi­ta kohti men­nään? Vihreät on kadot­tanut utoop­pisen horisont­tin­sa ja muut­tunut vasem­mis­ton kaltaisek­si ei-puolueeksi. 

  Uskot­tavu­us. Tai siis sen puute. Vihrei­den poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti elit­is­mi karkot­taa taval­lisen suo­ma­laisen mah­dol­lisim­man kauas. Kan­nate­taan maail­mo­ja syleile­viä hyviä asioi­ta (tasa-arvoa. sol­i­daarisu­ut­ta, kestävää kehi­tys­tä jne.), joi­ta juuri kukaan ei muutenkaan tosis­saan kyseenalaista. Lat­teaa ja sisäsiistiä.

  Keskiver­toäänestäjää kiin­nos­taa työ. Nimeno­maan työ, ei toimeentulo(tuki). Miten Vihreät luo­vat uskot­tavaa työl­lisyyspoli­ti­ikkaa? Nyt syn­tyy vaikutel­ma, että “uudessa” Suomes­sa töitä olisi löy­tynyt lähin­nä muu­ta­malle korkeasti koulute­tulle tuulivoimainsinöörille, mut­ta Out­okum­mun duu­nar­it olisi ohjat­tu kortis­toon ja parhaim­mil­laankin vain lop­puelämän kestävään uudelleenk­oulu­tuk­seen. Onko tämä reilua? Onko uskottavaa? 

  Ydin­voimapoteroista pitäisi nyt ker­takaikki­aan tul­la ulos. Liit­tyy edel­liseen kohtaan, mut­ta vähin­tään yhtä paljon uskot­tavaan ilmastopoli­ti­ikkaan. Ene­gian säästämis­es­tä puhumi­nen ei ole uskot­tavaa (vaik­ka se saat­taisi ollakin ihan kurant­ti osaratkaisu). Me tarvit­semme myös sel­l­aisia ener­gia­ratkaisu­ja, joil­la suur­te­ol­lisu­us saadaan jatkosakin pysymään maas­sa. Ja kuten san­ot­tu, ydin­voima on ilam­stopoli­it­tis­es­ti kai sit­tenkin se pienem­pi paha.