Vähän arveluttavia vaalimainoksia

Wil­le Ryd­man, kokoo­muk­sen tulp­pa hal­la-aho­lai­suut­ta vas­taan, ker­too vaa­li­mai­nok­sis­saan, että hän on ”oven­suu­ky­se­ly­jen mukaan menos­sa läpi”. Näin yri­te­tään luo­da Band Wagon ‑efek­tiä.  Mit­kä ihmeen oven­suu­ky­se­lyt?  Suo­mes­sa ei teh­dä vaa­li­huo­neis­to­jen ovil­la oven­suu­ky­se­ly­jä. Mai­nok­ses­saan Vil­le väit­tää nii­tä ole­van jopa useampia.

LISÄYS 16.4.2011: Kysyin asias­ta Wil­le Ryd­ma­nil­ta itsel­tään Kol­men sepän sum­pus­sa. Hän sanoi oven­suu­ky­se­ly­jen tar­koit­ta­van nuo­ri­so­vaa­le­ja. Nuo­ri­so­vaa­lit eivät ole ovensuukyselyjä.

(Nuo­ri­so­vaa­leis­sa mita­taan 13–17-vuotiaiden nuor­ten äänestyskäyttäytymistä.)

***

Hal­la-aho itse ker­too tele­vi­sio­mai­nok­ses­saan, että

Jot­kut sääs­täi­si­vät ensin lap­sis­ta, sai­raan­hoi­dos­ta, van­hus­pal­ve­luis­ta ja maan­puo­lus­tuk­ses­ta. Minä leik­kai­sin ensin maahanmuutosta.

Monet tahot, esi­mer­kik­si puo­lus­tus­voi­mat itse, ovat sano­neet, että puo­lus­tus­me­nois­ta voi lei­ka­ta. Oli­si koh­tuul­lis­ta, että Hal­la-aho yksi­löi­si, ket­kä ovat ilmoit­ta­neet aiko­van­sa lei­ka­ta lap­sis­ta, sai­raan­hoi­dos­ta ja vanhuspalveluista.

49 vastausta artikkeliin “Vähän arveluttavia vaalimainoksia”

 1. Tjaa… Ei Hal­la-ahon väit­tä­mä mitään kum­mem­pia perus­te­lui­ta täs­sä koh­taa tar­vit­se. Onko pari, kol­me, edel­lis­tä hal­li­tus­ta koh­dis­ta­nut sää­tö­jä van­huk­siin ja lap­siin — entä maahanmuuttoon?

  1. Mitä­hän sääs­tö­jä hal­li­tuk­set ovat koh­dis­ta­neet lap­siin? Joi­tain kon­kreet­tis­ta tar­vit­si­si. Maa­han­muu­ton ehto­ja on kiri­tet­ty olennaisesti.

 2. Tus­kin Wil­le Ryd­man valeh­te­lee kuitenkaan.
  .
  Mik­set meilannut/soittanut Ryd­ma­nil­le ja kysy­nyt asi­aa, jos askar­rut­taa? Niin ne asiat usein sel­viä­vät kysy­mäl­lä asian­omai­sel­ta (tai tämän edus­ta­jal­ta) itseltään. 

  Sanon tämän van­kal­la elä­män­ko­ke­muk­sen tuo­mal­la varmuudella.

 3. Nykyi­sen ja edel­lis­ten hal­li­tus­ten lap­siin koh­dis­tu­neet leik­kauk­set ovat olleet ennen kaik­kea epä­suo­ria, epäi­le­mät­tä hyvää­tar­koit­ta­vaa type­ryyt­tä: sää­de­tään kun­nil­le nii­tä­sun­näi­tä uusia vel­voit­tei­ta, kos­ka val­tiol­la itsel­lään ei ole rahaa mut­ta jotain uut­ta hyvää pitää luva­ta äänestäjille. 

  Tulos: kun­nil­la on raha­pu­la, jota sit­ten jou­du­taan tasa­pai­not­ta­maan niil­lä alueil­la jois­sa kun­nan menot ovat: sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi ja kou­lu­toi­mi (jot­ka ovat yhteen­sä yli kak­si kol­man­nes­ta kun­tien bud­je­tis­ta, eli kaik­ki muu kadun­ra­ken­nuk­ses­ta kaa­voi­tuk­seen ja kir­jas­tos­ta urhei­lu­kent­tiin on päh­ki­nöi­tä). Suu­ren­ne­taan päi­vä­hoi­don ryh­miä, lei­ka­taan koti­hoi­don­tu­kea, nipis­te­tään tuntikehyksistä.

 4. Mitä enem­män työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja onnis­tu­nut­ta pako­lais­ten integroi­tu­mis­ta, sitä parem­pi huol­to­suh­de ja sitä vähem­män tar­vit­see sääs­tää lap­sis­ta. sai­raan­hoi­dos­ta ja van­hus­pal­ve­luis­ta. Hal­la-ahol­la on vää­rä etu­merk­ki. Ymmär­tää­kö hän tämän? Jos ymmär­tää, hän hämää tie­toi­ses­ti. Toi­nen mah­dol­li­suus on, että hänen rasis­ti­nen vihan­sa vää­ris­tää hänen kog­ni­tii­vi­siä kyky­jään. Jäl­kimm­mäi­nen­kään ei kai ole mah­do­ton­ta. Adolf Hit­ler kuu­li oikeas­ti “pelas­ta­van­sa” Sak­san kan­saa juu­ta­lai­sil­ta vie­lä sil­loin­kin kun hänen mur­ha­teol­li­suu­ten­sa vain hei­ken­si Sak­san sotaresursseja.

 5. Näin yri­te­tään luo­da Ban Wagon ‑efek­tiä.”

  Täs­sä var­maan­kin tar­koi­tet­tiin Band Wagon ‑efek­tiä?

 6. Minua­kin kiin­nos­ta­vat nuo “oven­suu­ky­se­lyt”, jot­ka ymmär­tääk­se­ni ovat Suo­mes­sa kiel­let­ty­jä. Ehkä Wil­le on teh­nyt kyse­ly­jä oman vaa­li­toi­mis­ton­sa ovensuussa…

 7. Tie­tää­kö kukaan edes mitä maa­han­muut­to mak­saa? Epäi­len vah­vas­ti että mamu­krit eivät sitä sel­vi­tä kos­ka se on käy­tän­nös­sä suh­teel­li­sen pie­ni sum­ma johon nykyi­nen maa­han­muut­to­vas­tai­nen älä­mö­lö on reip­paas­ti yli­mi­toi­tet­tu. Se sat­tuu vaan ole­van sopi­va sumut­ta­mis­stra­te­gia jon­ka kaut­ta on help­po vetää taval­li­sil­ta, tie­tä­mät­tö­mil­tä kan­sa­lai­sil­ta pis­teet kotiin. Samal­la se pal­ve­lee ehdok­kai­den natio­na­lis­tis­ta agen­daa, joka pii­lee taustalla.

 8. J‑Ha sanoo “jot­kut sääs­täi­si­vät ensin jne”. Kyl­lä aivan var­mas­ti löy­tyy “joku”, joka oli­si val­mis sääs­tä­mään em. asiois­ta, eli eihän sii­nä mitään muun­nel­tua totuut­ta ole.

 9. Tie­tää­kö kukaan edes mitä maa­han­muut­to maksaa? ”

  Mak­saa? Eikö se ennem­min­kin tuota?

 10. Mup­pi kyselee: 

  Tie­tää­kö kukaan edes mitä maa­han­muut­to maksaa?

  Eikö maa­han­muu­ton pitä­nyt olla voi­ma­va­ra ja rik­kaus? Kuu­lu­net tähän koulukuntaan? 

  Joten oikea kysy­mys kuu­luu, pal­jon­ko me tie­naam­me maahanmuutolla? 

  Osaat­ko sinä sen kertoa?

 11. Mup­pi:

  Tie­tää­kö kukaan edes mitä maa­han­muut­to mak­saa? Epäi­len vah­vas­ti että mamu­krit eivät sitä sel­vi­tä kos­ka se on käy­tän­nös­sä suh­teel­li­sen pie­ni sum­ma johon nykyi­nen maa­han­muut­to­vas­tai­nen älä­mö­lö on reip­paas­ti ylimitoitettu. 

  Puhu­mat­ta­kaan sii­tä että kysees­sä on täy­sin äly­tön kysy­mys. Mitä ase­vel­vol­li­suus mak­saa? Mitä ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut mak­saa? Mitä maa­han­muut­to mak­saa? Mitä lii­ken­ne maksaa? 

  Nois­sa on niin mon­ta eri kom­po­nent­tia jois­ta osa mak­saa, osa tuot­taa, osa sil­tä välil­tä ja suu­rim­mal­le osal­le ei pys­ty edes arvioi­maan mitään jär­ke­vää hin­taa. Ja kun vie­lä puhu­taan niin­kin ylä­kä­sit­tees­tä kuin ‘maa­han­muut­to’ on var­maa että sen hin­ta riip­puu aivan täy­sin puhujasta.

 12. Oli­si kiva jos­kus kuul­la syyt mik­si OS ja Juha­na Var­tiai­nen ja monet muut demo­ni­soi­vat Halla-Ahoa.

  Minus­ta hän on nos­ta­nut aivan hyviä asioi­ta jul­ki­seen kes­kus­te­luun. Tyy­lin­sä on aika pro­vo­soi­va ja jos­kus naii­vi, mut­ta ei se asioi­ta muuta.

  Kyl­lä nyt kes­kus­te­lu jois­ta­kin asiois­ta on muu­ta­kin kuin että mitä­hän ne meis­tä ajattelee.

  Esim Osmo Soi­nin­vaa­ral­le­kin tuli täy­te­nä yllä­tyk­se­nä se, että tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saa­vat täy­den ylös­pi­don lisäk­si myös toimeentulotukea.

  Oli­si­ko se tul­lut Osmo Soi­nin­vaa­ran tie­toi­suu­teen ilman että joku oli­si aloit­ta­nut sii­tä keskustelun?

  Kyl­lä maa­han­muut­toon liit­tyy ongel­mia ja ne on nyt ihan oikeas­ti tapetilla.

  Ei se kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että kes­kus­te­lun aloit­ta­ja oli­si Hit­ler, kuten Juha­na Var­tiai­nen näyt­tää ajattelevan.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra
  “Oli­si koh­tuul­lis­ta, että Hal­la-aho yksi­löi­si, ket­kä ovat ilmoit­ta­neet aiko­van­sa lei­ka­ta lapsista”

  Perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma s 23
  “Olem­me val­mii­ta por­ras­ta­maan lap­si­li­sät tulo­jen mukaan” 

  En tie­dä sit­ten miten perus­suo­ma­lai­sen Hal­la-Ahon äänes­tä­mi­nen aut­tai­si asiaan.

 14. Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to mak­saa Suo­mel­le ja pal­jon, kun huo­mioi­daan kaik­ki kun­tien ja val­tion menot.

  Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on hyödyksi.

  Nämä kak­si pitää osa­ta erot­taa toisistaan.

 15. Miten Soi­nin­va­ran blo­gis­sa voi olla täl­läi­siä Hit­ler rin­nas­tuk­sia. Sama kuin ker­toi­sin ympä­ri net­tiä omin fan­ta­sia­pe­rus­te­luin Juha­na Var­tiai­sen ole­van mah­dol­li­ses­ti massamurhaaja.

  Minus­ta täl­läi­ses­tä net­ti­tört­töi­lys­tä ja ihmis­ten lei­maa­mi­ses­ta on sää­det­ty lake­ja joi­ta Brax vain tovi sit­ten edel­leen vei tiukemmiksi.

  juha­na var­tiai­nen rin­nas­taa hal­la-ahon hitleriin

  osmo soi­nin­vaa­ran blogissa
  “Juha­na Var­tiai­nen kir­joit­ti 16.4.2011 kel­lo 17:52

  Mitä enem­män työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja onnis­tu­nut­ta pako­lais­ten integroi­tu­mis­ta, sitä parem­pi huol­to­suh­de ja sitä vähem­män tar­vit­see sääs­tää lap­sis­ta. sai­raan­hoi­dos­ta ja van­hus­pal­ve­luis­ta. Hal­la-ahol­la on vää­rä etu­merk­ki. Ymmär­tää­kö hän tämän? Jos ymmär­tää, hän hämää tie­toi­ses­ti. Toi­nen mah­dol­li­suus on, että hänen rasis­ti­nen vihan­sa vää­ris­tää hänen kog­ni­tii­vi­siä kyky­jään. Jäl­kimm­mäi­nen­kään ei kai ole mah­do­ton­ta. Adolf Hit­ler kuu­li oikeas­ti “pelas­ta­van­sa” Sak­san kan­saa juu­ta­lai­sil­ta vie­lä sil­loin­kin kun hänen mur­ha­teol­li­suu­ten­sa vain hei­ken­si Sak­san sotaresursseja.

  Suo­sit­te­le: 3″

  usko­ma­ton­ta. jos oli­sin hal­la-aho haas­tai­sin juha­nan käräjille

 16. Tuo­mas S. kir­joit­ti 16.4.2011 kel­lo 18:53 “Puhu­mat­ta­kaan sii­tä että kysees­sä on täy­sin äly­tön kysymys. ”

  Miten kysy­mys maa­han­muu­ton hin­nas­ta voi olla äly­tön hyvä Tuo­mas S.

  Mail­la on omat kantokykynsä.Ei Suo­men tal­veen voi tuo­da väkeä ilman että täs­tä asias­ta teh­dään kysmys.
  Väkeä ei voi ottaa sisään ja sit­ten tode­ta että ai sor­ry, meil­lä ei ole­kaan tilaa, ei meil­lä kyl­lä ole varaa­kaan. Olkaa hyvät ja yöpy­kää pihalla.
  Sinun asen­teel­li­nen vähät­te­ly­si on juu­ri sitä vas­tuu­ton­ta mamu poli­tiik­kaa kaik­kien kannalta.

 17. Nnick:

  Mail­la on omat kantokykynsä. 

  No tämä mamu poli­tiik­ka­han on help­poa. Pal­jon­ko on Suo­men kan­to­ky­ky? Vas­tauk­sen voi pos­ta­ta euroi­na, ihmi­si­nä tai kiloina.

 18. Oli­si kiva jos­kus kuul­la syyt mik­si OS ja Juha­na Var­tiai­nen ja monet muut demo­ni­soi­vat Halla-Ahoa.”

  Hal­la-aho demo­ni­soi maa­han­muut­ta­jia, eri­tyi­ses­ti somaleja. 

  Ote­taan­pa pari lai­naus­ta Hal­la-ahon blogista:

  Kau­pun­geis­sa, joi­hin soma­lit ovat kes­kit­ty­neet, lähin­nä Hel­sin­ki ja Tur­ku, katu­vä­ki­val­ta ja ryös­te­lyt ovat pit­käl­ti soma­li­Nuor­ten™ (ikään kat­so­mat­ta) mono­po­li, työl­li­syy­sas­te on alle 10 pro­sent­tia ja vaa­ti­muk­sia riittää.”

  Kos­ka soma­lit ovat tuon­ti­ta­va­raa, jokai­nen soma­lin teke­mä ryös­tö, rais­kaus, pahoin­pi­te­ly ja tap­po on nii­ni­kään tuon­ti­ta­va­raa, erään­lai­nen poliit­ti­nen valin­ta, jon­ka on teh­nyt puna­vih­reä poliit­ti­nen eliit­tim­me. […] kaik­ki nämä rikok­set oli­si­vat olleet väl­tet­tä­vis­sä, jos kaik­ki soma­li­vael­ta­jat oli­si joko pidet­ty ulko­na vuon­na 1990 tai pois­tet­tu maas­ta myö­hem­min, kun se, mitä oli teh­ty, havait­tiin virheeksi.”

  soma­lit ovat hyviä junai­le­maan asioi­ta ja aja­maan omaa ryhmäetuaan.”

  Soma­le­ja erot­taa pal­jon suu­rem­mas­ta venä­läis­vä­hem­mis­tös­tä se, että soma­lit eivät halua integroi­tua arvoil­taan vas­ten­mie­li­sek­si koke­maan­sa suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan, mis­tä seu­raa, että heil­lä on yhtei­nen etu (raha­vir­ran kat­kea­mat­to­muus, immu­ni­teet­ti kri­tiik­kiä vas­taan) ja motii­vi puhal­taa yhteen hii­leen. Hei­tä erot­taa muu­ten saman­kal­tai­ses­ta roma­ni­vä­hem­mis­tös­tä se, että he ovat erit­täin orga­ni­sa­to­ris­ta ja prag­maat­tis­ta väkeä, ja osaa­vat siten ajaa tätä yhteis­tä etu­aan tehok­kaal­la tavalla.”

  Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan työn­te­ki­jöil­tä, var­ti­joil­ta, polii­seil­ta ja opet­ta­jil­ta kuu­lee aivan käsit­tä­mät­tö­miä tari­noi­ta, joi­den san­ka­rei­na tup­paa­vat ole­maan yhden ja saman etni­sen ryh­män jäse­net. Ryh­mä jää­köön luki­jan arvattavaksi.”

  Aika pal­jon sai­si­vat media ja polii­ti­kot demo­ni­soi­da Hal­la-ahoa, että pääs­täi­siin lähel­le­kään sitä demo­ni­soin­nin tasoa mihin Hal­la-aho on yltä­nyt soma­le­ja ja mui­ta maa­han­muut­ta­jia kos­ke­vas­sa kirjoittelussaan.

 19. Var­tiai­nen, otta­mat­ta sen kum­mem­min kan­ta sii­hen etu­merk­kiin, joka riip­puu tuhan­nen mones­ta teki­jäs­tä jois­ta kes­kei­sin on minus­ta Suo­men työ­mark­ki­noi­den toi­mi­vuus yli­pään­sä, niin hyvin koh­te­li­aas­ti sanot­tu­na her­ra Hal­la-ahon vah­vuuk­sia ei ole nume­rot. Jos sul­la on kesä aikaa ja leh­män her­mot niin sen kun kah­laat läpi hänen blo­gi­aan, ja vink­ki­nä että läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­ki esi­te­tyt luvut on toden­nä­köi­ses­ti vää­rin tul­kit­tu tai ihan vaan vää­rin, eli tie­dos­sa rat­ki­rie­mu­kas­ta suvi­surf­fai­lua toi­nen tois­taan has­sum­pien läh­tei­den paris­sa. Se että mik­si tämä ei mil­lään taval­la vai­vaa ketään sii­tä poru­kas­ta on mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys, mut­ta se ilmei­nen vas­taus ei ole täl­lä puo­lel­la lah­tea poliit­ti­ses­ti korrekti.

 20. Vartiainen:“Mitä enem­män työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja onnis­tu­nut­ta pako­lais­ten integroi­tu­mis­ta, sitä parem­pi huol­to­suh­de ja sitä vähem­män tar­vit­see sääs­tää lap­sis­ta. sai­raan­hoi­dos­ta ja vanhuspalveluista.”

  Kuu­le Var­tiai­nen! Tämä­hän kuu­los­taa oikeal­ta kul­ta­kai­vok­sel­ta tämä maa­han­muut­to sinun suus­ta­si. Mut­ta kun lukee vaik­ka vih­rei­den inter­net­si­vu­ja koh­das­ta “maa­han­muu­ton haas­teet rat­kais­taan arjes­sa”, niin huo­maa, että vai­keuk­sia riit­tää. Tus­kin tämä ihan sel­lai­nen kul­ta­kai­vos on. Voi olla myös ongel­mien pesä ja rahasyöppö.

  Siis:
  1- jos maa­han­muut­to on kul­ta­kai­vos, niin kan­na­tan sitä läm­pi­mäs­ti. Eli Var­tiai­sen mal­li kehiin.

  2- jos taas maa­han­muut­to on ongel­mien pesä ja raha­syöp­pö, niin vas­tus­tan sitä kii­vaas­ti. Eli Hal­la-ahon mal­li kehiin.

  Kum­pi on oikeassa??

 21. Juha­na Var­tiai­nen: enpä ole huo­man­nut, että Hal­la-aho tai juu­ri kukaan muu­kaan vas­tus­tai­si työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa. Siis sel­lais­ta työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, jos­sa maa­han­muut­ta­ja muut­taa maa­han pääs­täk­seen töi­hin, työn­te­ki­jää tar­vi­taan ja töi­tä löytyy.

 22. Juha­na Vartiainen:
  “Mitä enem­män työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja onnis­tu­nut­ta pako­lais­ten integroi­tu­mis­ta, sitä parem­pi huol­to­suh­de ja sitä vähem­män tar­vit­see sääs­tää lap­sis­ta. sai­raan­hoi­dos­ta ja van­hus­pal­ve­luis­ta. Hal­la-ahol­la on vää­rä etumerkki. ”

  Hit­ler-kor­tin hei­lut­ta­jia ei var­maan pitäi­si edes kom­men­toi­da, mut­ta tilas­to­kes­kuk­sen työs­sä­käyn­ti­si­vuil­la voi kat­soa, että 86% työi­käi­sis­tä (pois­lu­kien opis­ke­li­jat) Suo­men kan­sa­lai­sis­ta oli töis­sä. Ainut­kaan muis­ta knsal­li­suuk­sis­ta ei pää­se samaan, tyy­pil­li­set pako­lais­kan­sal­li­suu­det eivät lähellekään.

  Työl­lis­ten mää­rä koko väes­tö­poh­jaan ver­rat­tu­na on osil­la kan­sa­lai­suuk­sis­ta parem­pi (vaik­ka kes­ki­mää­rin yhä huo­nom­pi integroi­tu­neen pako­lai­suu­den lois­taes­sa yhä pois­sao­lol­laan) kii­tos pie­nen elä­ke­läis­mää­rän. Eikö yksin­ker­tai­sem­paa oli­si kui­ten­kin heit­tää ros­kiin talou­del­li­set hai­tal­li­set ympä­ris­tö­mää­räyk­set, jos ker­ran halu­taan julis­taa jat­ku­van väes­tön­kas­vun ilo­sa­no­maa ja täten joka tapauk­ses­sa hais­tat­taa pit­kät ympäristöllä?

  Etu­merk­ki ei ole vää­rin Hal­la-ahol­la, vaan monil­la hei­dän arvos­te­li­jois­taan. Maa­han­muut­to ei ole paran­ta­nut Suo­men huol­to­suh­det­ta eikä nykyis­tä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa edes etäi­ses­ti muis­tut­taes­saan tule kos­kaan sitä parantamaan.

  http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=025_tyokay_tau_120_fi&ti=V%E4est%F6+p%E4%E4asiallisen+toiminnan%2C+kansalaisuuden%2C+ammattiaseman+ja+sukupuolen+mukaan++2008&path=../Database/StatFin/vrm/tyokay/&lang=3&multilang=fi

 23. @M.

  Mik­si asiat ovat tul­leet esil­le vas­ta soma­lien invaa­sion jälkeen?

  Mik­si kaik­ki vene­pa­ko­lai­set viet­na­mis­ta ovat töis­sä mut­ta soma­lit eivät edes opet­te­le kieltä?

 24. Juha­na Vartiainen:

  Mitä enem­män työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja onnis­tu­nut­ta pako­lais­ten integroi­tu­mis­ta, sitä parem­pi huol­to­suh­de ja sitä vähem­män tar­vit­see sääs­tää lap­sis­ta. sai­raan­hoi­dos­ta ja van­hus­pal­ve­luis­ta. Hal­la-ahol­la on vää­rä etumerkki. 

  Ei kai Hal­la-Aho vas­tus­ta työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja integroi­tu­mis­ta, vaan just muu­ta ku työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja integroitumattomuutta?

 25. Vai­kea paik­ka. Teki­si mie­li äänes­tää äly­käs­tä ihmis­tä, joka kyke­ni­si tuot­ta­maan muu­tos­ta myös puo­lue­kon­sen­suk­sen läpi. Osmo oli­si täy­del­li­nen ehdo­kas ilman täy­sin epä­ra­tio­naa­lis­ta viha­suh­det­taan ihmi­siin, jot­ka jou­tu­vat käyt­tä­mään työs­sään tai vapaa-ajal­laan henkilöautoa.

 26. tpyy­luo­ma,

  Hal­la-aho puhuu vain ja ainoas­taan huma­ni­taa­ri­ses­ta maa­han­muu­tos­ta. Oli hänel­lä nume­rot hakuses­sa tai eivät, niin tämän sal­do on mii­nus­merk­ki­nen. Tar­vit­tai­siin jopa kak­si miinusmerkkiä 🙂

  Esim. maa­lis­kuus­sa val­mis­tu­neen työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tut­ki­muk­ses­ta poimittua: 

  Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten ris­ki syr­jäy­tyä on lähes kuusin­ker­tai­nen mui­hin suo­ma­lais­nuo­riin ver­rat­tu­na. Vie­ras­kie­lis­ten osuus työn ja kou­lu­tuk­sen ulko­puo­lel­le jää­vis­tä oli 23 %, kun hei­dän osuu­ten­sa väes­tö­ryh­mäs­tä oli 5,2 %.

  Kun ottaa huo­mioon, että täs­sä on myös työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tuo­mien per­hei­den vesat, niin tätyy­hän huma­ni­taa­ris­ten mamu-nuor­ten syr­jäy­ty­mis­ris­ki olla vähin­tään kym­men­ker­tai­nen kan­ta­väes­töön nähden. 

  Kos­ka sinul­la on noin kova tar­ve vesit­tää ket­jus­ta toi­seen kaik­ki Hal­la-ahon sano­ma, niin voi­sit itse löy­sien heit­to­jen sijaan iskeä fak­taa pöy­tään, joka osoit­taa kai­ken hänel­lä ole­van teks­tin ja nume­ro­tie­don vääryyden.

 27. Kaik­kea sitä oppii Tukholmassa:

  Mitä enem­män työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja onnis­tu­nut­ta pako­lais­ten integroi­tu­mis­ta, sitä parem­pi huol­to­suh­de ja sitä vähem­män tar­vit­see sääs­tää lapsista.

  Mut­ta tämä­hän on nero­kas­ta! Nyt vain enää pitäi­si kek­siä, miten se onnis­tu­nut inte­graa­tio toteu­te­taan ja miten työ­pe­räi­syy­den muas­sa hui­mas­ti kas­va­nees­ta har­maas­ta talou­des­ta pääs­tään eroon. 

  Ehkä­pä Var­tiai­nen ker­too sen meille?

 28. Vie­lä arve­lut­ta­vam­pia ovat mai­nok­set jois­sa ehdo­kas mai­nos­taa itse­ään talous­osaa­ja­na, vaik­ka lähes aina mai­nok­ses­sa ole­vaa ehdo­kas­ta ei pitäi­si pääs­tää osta­maan edes hopeakorua.

  Oden kam­pan­ja tun­tui lop­pua koh­den paran­tu­van kun kir­joi­tuk­set kes­kit­tyi­vät isoi­hin asioi­hin joka sopii kaliiberille.

  Nyt sit­ten jän­ni­te­tään ennä­ty­sar­von­taa, jos­sa eri vaa­li­pii­reis­tä voi pääs­tä aika kum­mia ehdok­kai­ta läpi, ja todel­la päte­viä jää­dä valitsematta.

 29. Eli­na, hän nyt kui­ten­kin mai­nos­taa “leik­kaa­van­sa maa­han­muu­tos­ta” ilman mitään kvalifiointia.

  Ja vaik­ka­pa puo­lue­to­ve­ri Pac­ka­le­nil­la on saman­lai­sia vai­keuk­sia tilas­to­jen kans­sa: “Val­tao­sas­sa tapauk­sis­ta oli kyse per­hee­nyh­dis­tä­mi­sis­tä, joi­den kaut­ta tapah­tui noin 30 pro­sent­tia maa­han­muu­tos­ta. Luku on tie­tääk­se­ni Euroo­pan ellei maa­il­man suu­rin.” http://www.tompackalen.fi/blog/2011/2/vain-20-prosenttia-maahanmuutosta-ty%C3%B6per%C3%A4ist%C3%A4

  Niin siis 30% oles­ke­lu­lu­vis­ta myön­ne­tään per­he­pe­rus­tein, mikä on eri asia kuin “per­hee­nyh­dis­tä­mi­nen”. Mut­ta pirua­ko tuom­moi­sis­ta pik­ku­ju­tuis­ta, kos­ka on tär­ke­ää että asias­ta kes­kus­tel­laan, päin­vas­toin kuin se onko kes­kus­te­lus­sa jär­jen hiventä.

  Jut­te­lin eilen yhden ihmi­sen kans­sa joka ihan aikuis­ten oikeas­ti uskoi että val­tion­ta­lou­den voi tasa­pai­not­taa ihan vaan leik­kaa­mal­la maa­han­muut­ta­jien sosi­aa­li­tu­kia ja pois­ta­mal­la pak­ko­ruot­sin. Ketäs hän sit­ten äänes­tää nel­jän vuo­den pääs­tä pro­tes­tik­si? Tote­sin muu­ten sii­hen että jos pois­te­taan kehi­tys­a­pu, ja var­sin­kin maan sisäi­nen sel­lai­nen, niin ollaan ehkä puolivälissä.

 30. Paluuviite: Konstit on monet |
 31. Eli­na, Hal­la-aho puhuu juu­ri sen sor­tin maa­han­muu­tos­ta kuin kul­loi­sen­kin kir­joi­tuk­sen reto­riik­kaan sat­tuu sopi­maan. Satun­nai­nen esi­merk­ki mel­ko tuo­rees­ta kir­joi­tuk­ses­ta: http://www.halla-aho.com/scripta/segregaatio_on_maahanmuuttopoliittinen_ongelma.html

  Tuos­sa Hal­la-aho erik­seen ilmoit­taa käsit­te­le­vän­sä vain huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa, mut­ta hänen tilas­to­poh­jai­set väit­teen­sä (vie­ras­kie­lis­ten las­ten osuus kai­kis­ta, väes­tön­kas­vun ja maa­han­muu­ton suh­de…) perus­tu­vat _kaikkia_ maa­han­muut­ta­jia käsit­te­le­viin tilas­toi­hin. Huma­ni­tää­ri­set maa­han­muut­ta­jat muo­dos­ta­vat sel­keän vähem­mis­tön kai­kis­ta pk-seu­dun maa­han­muut­ta­jis­ta. Täl­lai­nen sot­ke­mi­nen on näh­däk­se­ni tahal­lis­ta sumu­tus­ta ja pelot­te­lua. Samaa kamaa löy­tyy kir­joit­ta­jan tuo­tan­nos­ta vaik­ka kuinka.

 32. Maa­han­muu­tos­ta talou­del­li­nen hyö­ty­mi­nen vaa­tii anglo­sak­si­sen talousjärjestelmän. 

  Poh­jois­mai­sel­la sys­tee­mil­lä ei pit­käl­le pöt­ki­tä mamu­jen työl­lis­tä­mi­ses­sä, sil­lä mei­dän työ­mark­ki­noil­le on omi­nais­ta eri­tyi­sen kor­kea raken­teel­li­nen työttömyys.

 33. Schwa
  ”Tuos­sa Hal­la-aho erik­seen ilmoit­taa käsit­te­le­vän­sä vain huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa, mut­ta hänen tilas­to­poh­jai­set väit­teen­sä (vie­ras­kie­lis­ten las­ten osuus kai­kis­ta, väes­tön­kas­vun ja maa­han­muu­ton suh­de…) perus­tu­vat _kaikkia_ maa­han­muut­ta­jia käsit­te­le­viin tilastoihin.”

  Tuo­ta noin, hän puhuu tuos­sa lin­kis­sä kyl­lä­kin maa­han­muut­ta­ja­las­ten osuu­des­ta kou­luis­sa. Se, että hän jos­sain toi­ses­sa kir­joi­tuk­ses­sa sanoo käsit­te­le­vän­sä vain huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa, ei lii­ty tähän kir­joi­tuk­seen mil­lään tavoin.

 34. Poh­jois­mai­sel­la sys­tee­mil­lä ei pit­käl­le pöt­ki­tä mamu­jen työllistämisessä”

  Mikäs se Ruot­sin työt­tö­myy­sas­te oli­kaan? Mamu­ja­han siel­lä on liki maa­il­man eniten.

 35. Jas­ka, siel­lä se rajaus lukee lin­ka­tun kir­joi­tuk­sen kol­man­nes­sa kappaleessa.

 36. Schwa:
  “Jas­ka, siel­lä se rajaus lukee lin­ka­tun kir­joi­tuk­sen kol­man­nes­sa kappaleessa.”

  Olet toki oikeas­sa. Mut­ta sii­nä sano­taan myös, että koko segre­gaa­tio­kes­kus­te­lus­sa on kyse suu­rel­ta osin juu­ri täl­lai­sis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta. Ei segre­gaa­tio lii­ty nii­hin jot­ka muut­ta­vat johon­kin päin Suo­mea työn perässä.

  Eli kun kirjoitit:
  “Tuos­sa Hal­la-aho erik­seen ilmoit­taa käsit­te­le­vän­sä vain huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa, mut­ta hänen tilas­to­poh­jai­set väit­teen­sä (vie­ras­kie­lis­ten las­ten osuus kai­kis­ta, väes­tön­kas­vun ja maa­han­muu­ton suh­de…) perus­tu­vat _kaikkia_ maa­han­muut­ta­jia käsit­te­le­viin tilastoihin.”

  …niin segre­gaa­tion kan­nal­ta osajou­kot lähes koh­taa­vat: huma­ni­taa­ri­set maa­han­muut­ta­jat vas­taa­vat täs­sä suu­rel­ta osin kaik­kia maa­han­muut­ta­jia. Kysees­sä oli­si vää­ris­te­ly ja sumu­tus vain jos jotain hyvin pien­tä osajouk­koa käsi­tel­täi­siin suu­ren koko­nais­jou­kon tilas­to­jen pohjalta.

  1. Jos hal­la-aho­lai­set pitä­vät pel­käs­tään huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa ongel­ma­na, oli­si koh­tuul­lis­ta esiut5tää tilas­to­tie­dot vain sii­tä, eikä pelo­tel­la koko ulko­maa­lais­väes­tön mää­räl­lä. Tätä esiin­tyy jatkuvasti.

 37. Schwa

  Olet vää­räs­sä. Rajaus ei tar­koit­ta­nut koko teks­tiä, vaan kos­ki sitä kap­pa­let­ta, jos­sa se esi­tet­tiin. Sii­nä vain todet­tiin, että segre­gaa­tio-ongel­ma liit­tyy eri­tyi­ses­ti huma­ni­taa­ri­siin maa­han­muut­ta­jiin. Toki ilmai­su oli kömpelö.

  Vaik­ka tuo kap­pa­le oli­si koko­naan pois­tet­tu, niin se ei vai­kut­tai­si päät­te­lyn oikeel­li­suu­teen mitenkään.

 38. Kokoo­muk­sen Ryd­ma­nil­la lie­nee yksi näi­den vaa­lien suu­rim­mis­ta mai­nos­bud­je­teis­ta. Kokoo­muk­sen mai­nos­tus-bud­jet­ti vai­kut­tai­si yli­pää­tään aina­kin näky­vyy­den perus­teel­la yli­voi­mai­ses­ti suurimmalta. 

  Bus­si­mat­kal­la koh­ti kes­kus­taa ei voi vält­tyä näke­mäs­tä Wil­len mai­nos­ta aina­kin 5–10 ker­taa. Valitettavasti. 

  Slo­ga­nit­kin osaa jo, kos­ka hänen mai­nok­set tun­ke­vat sil­miin joka puo­lel­ta: 1) vih­reys käy kuk­ka­rol­le­si ja 2) nis­ka­lenk­ki maa­han­muu­tos­ta. Sit­ten oli vie­lä joku kol­mas, mut­ta sitä en muis­ta. Ehkä­pä brän­däys­bud­jet­ti oli­si voi­nut olla vie­lä hive­nen suurempi.

 39. OS: “Oli­si koh­tuul­lis­ta esiut5tää tilas­to­tie­dot vain sii­tä, eikä pelo­tel­la koko ulko­maa­lais­väes­tön mää­räl­lä. Tätä esiin­tyy jatkuvasti.”

  Oli­si myös koh­tuul­lis­ta, että nuo tilas­tot — jot­ka kyl­lä ole­tet­ta­vas­ti teh­dään, tai oli­si­vat aina­kin ver­ra­ten hel­pos­ti väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää ja mui­ta kan­to­ja yhdis­te­le­mäl­lä teh­tä­vis­sä — oli­si­vat kenen tahan­sa kan­sa­lai­sen saa­ta­vis­sa. Voi­tai­siin kes­kus­tel­la asiois­ta hie­man parem­min edellytyksin.

 40. TomiA
  Mikäs se Ruot­sin työt­tö­myy­sas­te oli­kaan? Mamu­ja­han siel­lä on liki maa­il­man eniten.

  Jos las­ke­taan sai­raus­pois­sao­lot mukaan, niin työt­tö­myys on siel­lä ihan samal­la tasolla.

 41. Miten ihmees­sä koko ulko­maa­lais­väes­tön mää­räl­lä sinän­sä voi­si pelo­tel­la ketään? 

  Sehän on pie­nin koko EU:ssa.

  Uhka­ku­via (ja syys­tä) luo­daan tule­vai­suu­des­ta, joka oli menos­sa huma­ni­taa­ri­sen maa­han­mu­ton osal­ta — toi­vot­ta­vas­ti tulee muu­tos — mui­den Poh­jois­mai­den suuntaan. 

  Et ole yhtä­kään teks­tiä luke­nut Hal­la-ahol­ta, mut­ta kovin var­mas­ti tie­dät, mitä niis­sä lukee? Osoi­ta­pa nyt tuo, että “jat­ku­vas­ti pelo­tel­laan ulko­maa­lais­ten kokonaismäärällä”.

  Vie­lä ehtii kol­me tuntia!

 42. Oli­si myös koh­tuul­lis­ta, että nuo tilas­tot – jot­ka kyl­lä ole­tet­ta­vas­ti teh­dään, tai oli­si­vat aina­kin ver­ra­ten hel­pos­ti väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää ja mui­ta kan­to­ja yhdis­te­le­mäl­lä teh­tä­vis­sä – oli­si­vat kenen tahan­sa kan­sa­lai­sen saa­ta­vis­sa. Voi­tai­siin kes­kus­tel­la asiois­ta hie­man parem­min edellytyksin.”

  Jul­ki­sia tilas­to­ja löy­tyy mm. maa­han muut­ta­nei­den hen­ki­löi­den mää­räs­tä koko­nai­suu­te­na, tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sis­ta, eri mai­den kan­sa­lais­ten luku­mää­räs­tä Suo­mes­sa ja Suo­men kan­sa­lai­suu­den saa­nei­den mää­räs­tä ja enti­ses­tä kan­sa­lai­suu­des­ta. Suo­men kan­sa­lai­sia ei ole kos­kaan tilas­toi­tu etni­sin perustein. 

  Blo­gi­kir­joi­tus aihees­ta: http://etmu.protsv.fi/blogi/?p=5

 43. Eli­na
  Miten ihmees­sä koko ulko­maa­lais­väes­tön mää­räl­lä sinän­sä voi­si pelo­tel­la ketään?

  Sehän on pie­nin koko EU:ssa.

  Onhan meil­lä suu­nil­leen maa­il­man tasai­sin tulon­ja­ko ja heti ensi vuon­na kes­ko­sia kuo­lee lumi­han­keen jos porvarihallitus.

 44. AM, kii­tos, tuo oli oikein hyvä kir­joi­tus, mut­ta mis­tä sit­ten löy­tyi­si saa­ta­vil­le tilas­to, joka ker­toi­si vaik­ka­pa Suve­lan pos­ti­nu­me­roa­lu­eel­ta sen, kuin­ka monet siel­lä asu­vis­ta ulko­mail­la syn­ty­neis­tä tai muu­ten ulko­maa­lais­taus­tai­sis­ta ovat työ­hön tän­ne muut­ta­nei­ta ja kuin­ka suu­ri osa on tul­lut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­na? Ja sit­ten näi­den kum­man­kin ryh­män perheenjäsenet?

  Oli­si ihan vain kiva lyö­dä nume­roi­ta tis­kiin, kun täs­sä väi­tin kave­ril­le, että Kes­ki-Espoon kou­lu pär­jä­si maa­han­muut­ta­ja­mää­räs­tään huo­li­mat­ta ihan hyvin, mut­ta kave­ri ker­toi etsis­ke­le­vän­sä asun­toa muu­al­ta nyt kun toi­nen­kin lap­si on tulos­sa. Whi­te flight on käyn­nis­ty­mäs­sä juu­ri nyt, ja sit­ten kun ilmiö myön­ne­tään, alkaa­kin olla lii­an myöhäistä.

 45. Mie­les­tä­ni alla ole­vas­ta lin­kis­tä päsee luke­maan kir­joi­tus mikä antaa parem­mat eväät käy­dä tasa­pai­noi­sem­paa kes­kus­te­lua maa­han­muu­tos­ta jatkossa.

  http://hemakerk.blogspot.com/

 46. Wil­le Ryd­man, kokoo­muk­sen tulp­pa hal­la-aho­lai­suut­ta vas­taan, ker­too vaa­li­mai­nok­sis­saan, että hän on ”oven­suu­ky­se­ly­jen mukaan menos­sa läpi”. 

  Ja näin hän siis ker­toi ennen vaa­le­ja. Ryd­man ei lie­ne ole täy­sin ymmär­tä­nyt, mitä oven­suu­ky­se­lyl­lä tar­koi­te­taan tai sit­ten hän ei ole tar­kis­ta­nut omia mai­nok­si­aan ennen nii­den julkaisua.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Ovensuukysely

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.