Vähän arveluttavia vaalimainoksia

Wille Ryd­man, kokoomuk­sen tulp­pa hal­la-aho­laisu­ut­ta vas­taan, ker­too vaal­i­main­ok­sis­saan, että hän on ”oven­suuky­se­ly­jen mukaan menos­sa läpi”. Näin yritetään luo­da Band Wag­on ‑efek­tiä.  Mitkä ihmeen oven­suuky­se­lyt?  Suomes­sa ei tehdä vaal­i­huoneis­to­jen ovil­la oven­suuky­se­lyjä. Main­ok­ses­saan Ville väit­tää niitä ole­van jopa useampia.

LISÄYS 16.4.2011: Kysyin asi­as­ta Wille Ryd­manil­ta itseltään Kol­men sepän sum­pus­sa. Hän sanoi oven­suuky­se­ly­jen tarkoit­ta­van nuoriso­vaale­ja. Nuoriso­vaalit eivät ole ovensuukyselyjä.

(Nuoriso­vaaleis­sa mitataan 13–17-vuotiaiden nuorten äänestyskäyttäytymistä.)

***

Hal­la-aho itse ker­too tele­vi­siomain­ok­ses­saan, että

Jotkut säästäi­sivät ensin lap­sista, sairaan­hoi­dos­ta, van­hus­palveluista ja maan­puo­lus­tuk­ses­ta. Minä leikkaisin ensin maahanmuutosta.

Mon­et tahot, esimerkik­si puo­lus­tusvoimat itse, ovat sanoneet, että puo­lus­tus­menoista voi leika­ta. Olisi kohtu­ullista, että Hal­la-aho yksilöisi, ketkä ovat ilmoit­ta­neet aiko­vansa leika­ta lap­sista, sairaan­hoi­dos­ta ja vanhuspalveluista.

49 vastausta artikkeliin “Vähän arveluttavia vaalimainoksia”

 1. Tjaa… Ei Hal­la-ahon väit­tämä mitään kum­mem­pia perustelui­ta tässä kohtaa tarvitse. Onko pari, kolme, edel­listä hal­li­tus­ta kohdis­tanut säätöjä van­huk­si­in ja lap­si­in — entä maahanmuuttoon?

  1. Mitähän säästöjä hal­li­tuk­set ovat kohdis­ta­neet lap­si­in? Joitain konkreet­tista tarvit­sisi. Maa­han­muu­ton ehto­ja on kiritet­ty olennaisesti.

 2. Tuskin Wille Ryd­man vale­htelee kuitenkaan.
  .
  Mik­set meilannut/soittanut Ryd­manille ja kysynyt asi­aa, jos askar­rut­taa? Niin ne asi­at usein selviävät kysymäl­lä asianomaiselta (tai tämän edus­ta­jal­ta) itseltään. 

  Sanon tämän vankalla elämänkoke­muk­sen tuo­ma­l­la varmuudella.

 3. Nykyisen ja edel­lis­ten hal­li­tusten lap­si­in kohdis­tuneet leikkauk­set ovat olleet ennen kaikkea epä­suo­ria, epäilemät­tä hyvää­tarkoit­tavaa type­r­yyt­tä: sääde­tään kun­nille niitä­sun­näitä uusia velvoit­tei­ta, kos­ka val­ti­ol­la itsel­lään ei ole rahaa mut­ta jotain uut­ta hyvää pitää luva­ta äänestäjille. 

  Tulos: kun­nil­la on raha­pu­la, jota sit­ten joudu­taan tas­apain­ot­ta­maan niil­lä alueil­la jois­sa kun­nan menot ovat: sosi­aali- ja ter­veystoi­mi ja koulu­toi­mi (jot­ka ovat yhteen­sä yli kak­si kol­mannes­ta kun­tien bud­jetista, eli kaik­ki muu kadun­raken­nuk­ses­ta kaavoituk­seen ja kir­jas­tos­ta urheilukent­ti­in on pähk­inöitä). Suuren­netaan päivähoidon ryh­miä, leikataan koti­hoidon­tukea, nip­is­tetään tuntikehyksistä.

 4. Mitä enem­män työperäistä maa­han­muut­toa ja onnis­tunut­ta pako­lais­ten inte­groi­tu­mista, sitä parem­pi huolto­suhde ja sitä vähem­män tarvit­see säästää lap­sista. sairaan­hoi­dos­ta ja van­hus­palveluista. Hal­la-ahol­la on väärä etumerk­ki. Ymmärtääkö hän tämän? Jos ymmärtää, hän hämää tietois­es­ti. Toinen mah­dol­lisu­us on, että hänen rasisti­nen vihansa vääristää hänen kog­ni­ti­ivisiä kykyjään. Jälkim­m­mäi­nenkään ei kai ole mah­do­ton­ta. Adolf Hitler kuuli oikeasti “pelas­ta­vansa” Sak­san kansaa juu­ta­laisil­ta vielä sil­loinkin kun hänen murha­te­ol­lisuuten­sa vain heiken­si Sak­san sotaresursseja.

 5. “Näin yritetään luo­da Ban Wag­on ‑efek­tiä.”

  Tässä var­maankin tarkoitet­ti­in Band Wag­on ‑efek­tiä?

 6. Min­u­akin kiin­nos­ta­vat nuo “oven­suuky­se­lyt”, jot­ka ymmärtääk­seni ovat Suomes­sa kiel­let­tyjä. Ehkä Wille on tehnyt kyse­lyjä oman vaal­i­toimis­ton­sa ovensuussa…

 7. Tietääkö kukaan edes mitä maa­han­muut­to mak­saa? Epäilen vah­vasti että mamukrit eivät sitä selvitä kos­ka se on käytän­nössä suh­teel­lisen pieni sum­ma johon nykyi­nen maa­han­muut­to­vas­tainen älämölö on reip­paasti ylim­i­toitet­tu. Se sat­tuu vaan ole­van sopi­va sumut­tamis­strate­gia jon­ka kaut­ta on help­po vetää taval­lisil­ta, tietämät­tömiltä kansalaisil­ta pis­teet koti­in. Samal­la se palvelee ehdokkaiden nation­al­is­tista agen­daa, joka piilee taustalla.

 8. J‑Ha sanoo “jotkut säästäi­sivät ensin jne”. Kyl­lä aivan var­masti löy­tyy “joku”, joka olisi valmis säästämään em. asioista, eli eihän siinä mitään muun­nel­tua totu­ut­ta ole.

 9. “Tietääkö kukaan edes mitä maa­han­muut­to maksaa? ”

  Mak­saa? Eikö se ennem­minkin tuota?

 10. Mup­pi kyselee: 

  Tietääkö kukaan edes mitä maa­han­muut­to maksaa?

  Eikö maa­han­muu­ton pitänyt olla voimavara ja rikkaus? Kuu­lunet tähän koulukuntaan? 

  Joten oikea kysymys kuu­luu, paljonko me tien­aamme maahanmuutolla? 

  Osaatko sinä sen kertoa?

 11. Mup­pi:

  Tietääkö kukaan edes mitä maa­han­muut­to mak­saa? Epäilen vah­vasti että mamukrit eivät sitä selvitä kos­ka se on käytän­nössä suh­teel­lisen pieni sum­ma johon nykyi­nen maa­han­muut­to­vas­tainen älämölö on reip­paasti ylimitoitettu. 

  Puhu­mat­takaan siitä että kyseessä on täysin älytön kysymys. Mitä asevelvol­lisu­us mak­saa? Mitä ter­vey­den­huoltopalve­lut mak­saa? Mitä maa­han­muut­to mak­saa? Mitä liikenne maksaa? 

  Nois­sa on niin mon­ta eri kom­po­nent­tia joista osa mak­saa, osa tuot­taa, osa siltä väliltä ja suurim­malle osalle ei pysty edes arvioimaan mitään järkevää hin­taa. Ja kun vielä puhutaan niinkin yläkäsit­teestä kuin ‘maa­han­muut­to’ on var­maa että sen hin­ta riip­puu aivan täysin puhujasta.

 12. Olisi kiva joskus kuul­la syyt mik­si OS ja Juhana Var­ti­ainen ja mon­et muut demon­isoi­vat Halla-Ahoa.

  Minus­ta hän on nos­tanut aivan hyviä asioi­ta julkiseen keskustelu­un. Tyylin­sä on aika provosoi­va ja joskus nai­ivi, mut­ta ei se asioi­ta muuta.

  Kyl­lä nyt keskustelu jois­takin asioista on muu­takin kuin että mitähän ne meistä ajattelee.

  Esim Osmo Soin­in­vaar­allekin tuli täytenä yllä­tyk­senä se, että tur­va­paikan­hak­i­jat saa­vat täy­den ylöspi­don lisäk­si myös toimeentulotukea.

  Olisiko se tul­lut Osmo Soin­in­vaaran tietoisu­u­teen ilman että joku olisi aloit­tanut siitä keskustelun?

  Kyl­lä maa­han­muut­toon liit­tyy ongelmia ja ne on nyt ihan oikeasti tapetilla.

  Ei se kuitenkaan tarkoi­ta sitä, että keskustelun aloit­ta­ja olisi Hitler, kuten Juhana Var­ti­ainen näyt­tää ajattelevan.

 13. Osmo Soin­in­vaara
  “Olisi kohtu­ullista, että Hal­la-aho yksilöisi, ketkä ovat ilmoit­ta­neet aiko­vansa leika­ta lapsista”

  Perus­suo­ma­lais­ten eduskun­tavaalio­hjel­ma s 23
  “Olemme valmi­ita por­ras­ta­maan lap­sil­isät tulo­jen mukaan” 

  En tiedä sit­ten miten perus­suo­ma­laisen Hal­la-Ahon äänestämi­nen aut­taisi asiaan.

 14. Human­i­taari­nen maa­han­muut­to mak­saa Suomelle ja paljon, kun huomioidaan kaik­ki kun­tien ja val­tion menot.

  Työperäi­nen maa­han­muut­to on hyödyksi.

  Nämä kak­si pitää osa­ta erot­taa toisistaan.

 15. Miten Soin­in­varan blo­gis­sa voi olla täl­läisiä Hitler rin­nas­tuk­sia. Sama kuin ker­toisin ympäri net­tiä omin fan­tasi­a­pe­rusteluin Juhana Var­ti­aisen ole­van mah­dol­lis­es­ti massamurhaaja.

  Minus­ta täl­läis­es­tä net­titört­töilystä ja ihmis­ten leimaamis­es­ta on säädet­ty lake­ja joi­ta Brax vain tovi sit­ten edelleen vei tiukemmiksi.

  juhana var­ti­ainen rin­nas­taa hal­la-ahon hitleriin

  osmo soin­in­vaaran blogissa
  “Juhana Var­ti­ainen kir­joit­ti 16.4.2011 kel­lo 17:52

  Mitä enem­män työperäistä maa­han­muut­toa ja onnis­tunut­ta pako­lais­ten inte­groi­tu­mista, sitä parem­pi huolto­suhde ja sitä vähem­män tarvit­see säästää lap­sista. sairaan­hoi­dos­ta ja van­hus­palveluista. Hal­la-ahol­la on väärä etumerk­ki. Ymmärtääkö hän tämän? Jos ymmärtää, hän hämää tietois­es­ti. Toinen mah­dol­lisu­us on, että hänen rasisti­nen vihansa vääristää hänen kog­ni­ti­ivisiä kykyjään. Jälkim­m­mäi­nenkään ei kai ole mah­do­ton­ta. Adolf Hitler kuuli oikeasti “pelas­ta­vansa” Sak­san kansaa juu­ta­laisil­ta vielä sil­loinkin kun hänen murha­te­ol­lisuuten­sa vain heiken­si Sak­san sotaresursseja.

  Suosit­tele: 3″

  usko­ma­ton­ta. jos olisin hal­la-aho haas­taisin juhanan käräjille

 16. Tuo­mas S. kir­joit­ti 16.4.2011 kel­lo 18:53 “Puhu­mat­takaan siitä että kyseessä on täysin älytön kysymys. ”

  Miten kysymys maa­han­muu­ton hin­nas­ta voi olla älytön hyvä Tuo­mas S.

  Mail­la on omat kantokykynsä.Ei Suomen talveen voi tuo­da väkeä ilman että tästä asi­as­ta tehdään kysmys.
  Väkeä ei voi ottaa sisään ja sit­ten tode­ta että ai sor­ry, meil­lä ei olekaan tilaa, ei meil­lä kyl­lä ole varaakaan. Olkaa hyvät ja yöpykää pihalla.
  Sin­un asen­teelli­nen vähät­telysi on juuri sitä vas­tu­u­ton­ta mamu poli­ti­ikkaa kaikkien kannalta.

 17. Nnick:

  Mail­la on omat kantokykynsä. 

  No tämä mamu poli­ti­ikka­han on help­poa. Paljonko on Suomen kan­tokyky? Vas­tauk­sen voi posta­ta euroina, ihmis­inä tai kiloina.

 18. “Olisi kiva joskus kuul­la syyt mik­si OS ja Juhana Var­ti­ainen ja mon­et muut demon­isoi­vat Halla-Ahoa.”

  Hal­la-aho demon­isoi maa­han­muut­ta­jia, eri­tyis­es­ti somaleja. 

  Ote­taan­pa pari lain­aus­ta Hal­la-ahon blogista:

  “Kaupungeis­sa, joi­hin soma­lit ovat keskit­tyneet, lähin­nä Helsin­ki ja Turku, katu­väki­val­ta ja ryöste­lyt ovat pitkälti soma­l­iN­uorten™ (ikään kat­so­mat­ta) monop­o­li, työl­lisyysaste on alle 10 pros­ent­tia ja vaa­timuk­sia riittää.”

  “Kos­ka soma­lit ovat tuon­ti­tavaraa, jokainen soma­lin tekemä ryöstö, raiskaus, pahoin­pite­ly ja tap­po on niinikään tuon­ti­tavaraa, erään­lainen poli­it­ti­nen val­in­ta, jon­ka on tehnyt punav­ihreä poli­it­ti­nen eli­it­timme. […] kaik­ki nämä rikok­set oli­si­vat olleet väl­tet­tävis­sä, jos kaik­ki soma­li­vaelta­jat olisi joko pidet­ty ulkona vuon­na 1990 tai pois­tet­tu maas­ta myöhem­min, kun se, mitä oli tehty, havait­ti­in virheeksi.”

  “soma­lit ovat hyviä junaile­maan asioi­ta ja aja­maan omaa ryhmäetuaan.”

  “Soma­le­ja erot­taa paljon suurem­mas­ta venäläisvähem­mistöstä se, että soma­lit eivät halua inte­groitua arvoil­taan vas­ten­mielisek­si koke­maansa suo­ma­laiseen yhteiskun­taan, mis­tä seu­raa, että heil­lä on yhteinen etu (rahavir­ran katkea­mat­to­muus, immu­ni­teet­ti kri­ti­ikkiä vas­taan) ja moti­ivi puhal­taa yhteen hiileen. Heitä erot­taa muuten samankaltais­es­ta romanivähem­mistöstä se, että he ovat erit­täin organ­isatorista ja prag­maat­tista väkeä, ja osaa­vat siten ajaa tätä yhteistä etu­aan tehokkaal­la tavalla.”

  “Sosi­aali- ja ter­veysalan työn­tek­i­jöiltä, var­ti­joil­ta, poli­i­seil­ta ja opet­ta­jil­ta kuulee aivan käsit­tämät­tömiä tari­noi­ta, joiden sankareina tup­paa­vat ole­maan yhden ja saman etnisen ryh­män jäsenet. Ryh­mä jääköön luk­i­jan arvattavaksi.”

  Aika paljon saisi­vat media ja poli­itikot demon­isoi­da Hal­la-ahoa, että päästäisi­in lähellekään sitä demon­isoin­nin tasoa mihin Hal­la-aho on yltänyt soma­le­ja ja mui­ta maa­han­muut­ta­jia koskevas­sa kirjoittelussaan.

 19. Var­ti­ainen, otta­mat­ta sen kum­mem­min kan­ta siihen etumerkki­in, joka riip­puu tuhan­nen mon­es­ta tek­i­jästä joista keskeisin on minus­ta Suomen työ­markki­noiden toimivu­us ylipään­sä, niin hyvin kohteliaasti san­ot­tuna her­ra Hal­la-ahon vahvuuk­sia ei ole numerot. Jos sul­la on kesä aikaa ja lehmän her­mot niin sen kun kahlaat läpi hänen blo­giaan, ja vinkkinä että lähtöko­htais­es­ti kaik­ki esite­tyt luvut on toden­näköis­es­ti väärin tulkit­tu tai ihan vaan väärin, eli tiedos­sa ratkiriemukas­ta suvi­surf­failua toinen tois­taan has­sumpi­en lähtei­den paris­sa. Se että mik­si tämä ei mil­lään taval­la vaivaa ketään siitä porukas­ta on mie­lenki­in­toinen kysymys, mut­ta se ilmeinen vas­taus ei ole täl­lä puolel­la lahtea poli­it­tis­es­ti korrekti.

 20. Vartiainen:“Mitä enem­män työperäistä maa­han­muut­toa ja onnis­tunut­ta pako­lais­ten inte­groi­tu­mista, sitä parem­pi huolto­suhde ja sitä vähem­män tarvit­see säästää lap­sista. sairaan­hoi­dos­ta ja vanhuspalveluista.”

  Kuule Var­ti­ainen! Tämähän kuu­lostaa oikeal­ta kul­takai­vok­selta tämä maa­han­muut­to sin­un suus­tasi. Mut­ta kun lukee vaik­ka vihrei­den inter­net­sivu­ja kohdas­ta “maa­han­muu­ton haas­teet ratkaistaan arjes­sa”, niin huo­maa, että vaikeuk­sia riit­tää. Tuskin tämä ihan sel­l­ainen kul­takaivos on. Voi olla myös ongelmien pesä ja rahasyöppö.

  Siis:
  1- jos maa­han­muut­to on kul­takaivos, niin kan­natan sitä lämpimästi. Eli Var­ti­aisen malli kehiin.

  2- jos taas maa­han­muut­to on ongelmien pesä ja rahasyöp­pö, niin vas­tus­tan sitä kiivaasti. Eli Hal­la-ahon malli kehiin.

  Kumpi on oikeassa??

 21. Juhana Var­ti­ainen: enpä ole huo­man­nut, että Hal­la-aho tai juuri kukaan muukaan vas­tus­taisi työperäistä maa­han­muut­toa. Siis sel­l­aista työperäistä maa­han­muut­toa, jos­sa maa­han­muut­ta­ja muut­taa maa­han päästäk­seen töi­hin, työn­tek­i­jää tarvi­taan ja töitä löytyy.

 22. Juhana Var­ti­ainen:
  “Mitä enem­män työperäistä maa­han­muut­toa ja onnis­tunut­ta pako­lais­ten inte­groi­tu­mista, sitä parem­pi huolto­suhde ja sitä vähem­män tarvit­see säästää lap­sista. sairaan­hoi­dos­ta ja van­hus­palveluista. Hal­la-ahol­la on väärä etumerkki. ”

  Hitler-kortin heilut­ta­jia ei var­maan pitäisi edes kom­men­toi­da, mut­ta tilas­tokeskuk­sen työssäkäyn­ti­sivuil­la voi kat­soa, että 86% työikäi­sistä (pois­lukien opiske­li­jat) Suomen kansalai­sista oli töis­sä. Ain­utkaan muista knsal­lisuuk­sista ei pääse samaan, tyyp­il­liset pako­laiskansal­lisu­udet eivät lähellekään.

  Työl­lis­ten määrä koko väestöpo­h­jaan ver­rat­tuna on osil­la kansalaisuuk­sista parem­pi (vaik­ka keskimäärin yhä huonom­pi inte­groituneen pako­laisu­u­den lois­taes­sa yhä pois­saolol­laan) kiitos pienen eläkeläis­määrän. Eikö yksinker­taisem­paa olisi kuitenkin heit­tää roski­in taloudel­liset haitalliset ympäristömääräyk­set, jos ker­ran halu­taan julis­taa jatku­van väestönkasvun ilosanomaa ja täten joka tapauk­ses­sa hais­tat­taa pitkät ympäristöllä?

  Etumerk­ki ei ole väärin Hal­la-ahol­la, vaan monil­la hei­dän arvostelijois­taan. Maa­han­muut­to ei ole paran­tanut Suomen huolto­suhdet­ta eikä nyky­istä maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa edes etäis­es­ti muis­tut­taes­saan tule koskaan sitä parantamaan.

  http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=025_tyokay_tau_120_fi&ti=V%E4est%F6+p%E4%E4asiallisen+toiminnan%2C+kansalaisuuden%2C+ammattiaseman+ja+sukupuolen+mukaan++2008&path=../Database/StatFin/vrm/tyokay/&lang=3&multilang=fi

 23. @M.

  Mik­si asi­at ovat tulleet esille vas­ta soma­lien invaa­sion jälkeen?

  Mik­si kaik­ki venepako­laiset viet­namista ovat töis­sä mut­ta soma­lit eivät edes opet­tele kieltä?

 24. Juhana Var­ti­ainen:

  Mitä enem­män työperäistä maa­han­muut­toa ja onnis­tunut­ta pako­lais­ten inte­groi­tu­mista, sitä parem­pi huolto­suhde ja sitä vähem­män tarvit­see säästää lap­sista. sairaan­hoi­dos­ta ja van­hus­palveluista. Hal­la-ahol­la on väärä etumerkki. 

  Ei kai Hal­la-Aho vas­tus­ta työperäistä maa­han­muut­toa ja inte­groi­tu­mista, vaan just muu­ta ku työperäistä maa­han­muut­toa ja integroitumattomuutta?

 25. Vaikea paik­ka. Tek­isi mieli äänestää älykästä ihmistä, joka kykenisi tuot­ta­maan muu­tos­ta myös puoluekon­sen­suk­sen läpi. Osmo olisi täy­delli­nen ehdokas ilman täysin epära­tionaal­ista viha­suhdet­taan ihmisi­in, jot­ka joutu­vat käyt­tämään työssään tai vapaa-ajal­laan henkilöautoa.

 26. tpyy­lu­o­ma,

  Hal­la-aho puhuu vain ja ain­oas­taan human­i­taaris­es­ta maa­han­muu­tos­ta. Oli hänel­lä numerot hakuses­sa tai eivät, niin tämän sal­do on mii­nus­merkki­nen. Tarvit­taisi­in jopa kak­si miinusmerkkiä 🙂

  Esim. maalisku­us­sa valmis­tuneen työ- ja elinkeino­min­is­ter­iön tutkimuk­ses­ta poimittua: 

  Maa­han­muut­ta­jan­uorten ris­ki syr­jäy­tyä on läh­es kuusinker­tainen mui­hin suo­ma­lais­nuori­in ver­rat­tuna. Vierask­ielis­ten osu­us työn ja koulu­tuk­sen ulkop­uolelle jäävistä oli 23 %, kun hei­dän osuuten­sa väestöryh­mästä oli 5,2 %.

  Kun ottaa huomioon, että tässä on myös työperäisen maa­han­muu­ton tuomien per­hei­den vesat, niin tätyy­hän human­i­taaris­ten mamu-nuorten syr­jäy­tymis­ris­ki olla vähin­tään kym­menker­tainen kan­taväestöön nähden. 

  Kos­ka sin­ul­la on noin kova tarve vesit­tää ketjus­ta toiseen kaik­ki Hal­la-ahon sanoma, niin voisit itse löysien heit­to­jen sijaan iskeä fak­taa pöytään, joka osoit­taa kaiken hänel­lä ole­van tek­stin ja numerotiedon vääryyden.

 27. Kaikkea sitä oppii Tukholmassa:

  Mitä enem­män työperäistä maa­han­muut­toa ja onnis­tunut­ta pako­lais­ten inte­groi­tu­mista, sitä parem­pi huolto­suhde ja sitä vähem­män tarvit­see säästää lapsista.

  Mut­ta tämähän on nerokas­ta! Nyt vain enää pitäisi kek­siä, miten se onnis­tunut inte­graa­tio toteutetaan ja miten työperäisyy­den muas­sa huimasti kas­va­neesta har­maas­ta taloud­es­ta päästään eroon. 

  Ehkäpä Var­ti­ainen ker­too sen meille?

 28. Vielä arve­lut­tavampia ovat main­ok­set jois­sa ehdokas main­os­taa itseään talousosaa­jana, vaik­ka läh­es aina main­ok­ses­sa ole­vaa ehdokas­ta ei pitäisi päästää osta­maan edes hopeakorua.

  Oden kam­pan­ja tun­tui lop­pua kohden paran­tu­van kun kir­joituk­set keskit­tyivät isoi­hin asioi­hin joka sopii kaliiberille.

  Nyt sit­ten jän­nitetään ennä­tysar­von­taa, jos­sa eri vaalipi­ireistä voi päästä aika kum­mia ehdokkai­ta läpi, ja todel­la päte­viä jäädä valitsematta.

 29. Eli­na, hän nyt kuitenkin main­os­taa “leikkaa­vansa maa­han­muu­tos­ta” ilman mitään kvalifiointia.

  Ja vaikka­pa puolue­toveri Packale­nil­la on saman­laisia vaikeuk­sia tilas­to­jen kanssa: “Val­taosas­sa tapauk­sista oli kyse per­heeny­hdis­tämi­sistä, joiden kaut­ta tapah­tui noin 30 pros­ent­tia maa­han­muu­tos­ta. Luku on tietääk­seni Euroopan ellei maail­man suurin.” http://www.tompackalen.fi/blog/2011/2/vain-20-prosenttia-maahanmuutosta-ty%C3%B6per%C3%A4ist%C3%A4

  Niin siis 30% oleskelu­lu­vista myön­netään per­hep­e­rustein, mikä on eri asia kuin “per­heeny­hdis­tämi­nen”. Mut­ta piru­ako tuom­moi­sista pikku­ju­tu­ista, kos­ka on tärkeää että asi­as­ta keskustel­laan, päin­vas­toin kuin se onko keskustelus­sa jär­jen hiventä.

  Jut­telin eilen yhden ihmisen kanssa joka ihan aikuis­ten oikeasti uskoi että val­tion­talouden voi tas­apain­ot­taa ihan vaan leikkaa­mal­la maa­han­muut­ta­jien sosi­aal­i­tukia ja pois­ta­mal­la pakko­ruotsin. Ketäs hän sit­ten äänestää neljän vuo­den päästä protestik­si? Totesin muuten siihen että jos pois­te­taan kehi­tys­a­pu, ja varsinkin maan sisäi­nen sel­l­ainen, niin ollaan ehkä puolivälissä.

 30. Paluuviite: Konstit on monet |
 31. Eli­na, Hal­la-aho puhuu juuri sen sortin maa­han­muu­tos­ta kuin kul­loisenkin kir­joituk­sen retori­ikkaan sat­tuu sopi­maan. Sat­un­nainen esimerk­ki melko tuoreesta kir­joituk­ses­ta: http://www.halla-aho.com/scripta/segregaatio_on_maahanmuuttopoliittinen_ongelma.html

  Tuos­sa Hal­la-aho erik­seen ilmoit­taa käsit­televän­sä vain human­itääristä maa­han­muut­toa, mut­ta hänen tilastopo­h­jaiset väit­teen­sä (vierask­ielis­ten las­ten osu­us kaik­ista, väestönkasvun ja maa­han­muu­ton suhde…) perus­tu­vat _kaikkia_ maa­han­muut­ta­jia käsit­tele­vi­in tilas­toi­hin. Human­itääriset maa­han­muut­ta­jat muo­dosta­vat selkeän vähem­mistön kaik­ista pk-seudun maa­han­muut­ta­jista. Täl­lainen sotkem­i­nen on nähdäk­seni tahal­lista sumu­tus­ta ja pelot­telua. Samaa kamaa löy­tyy kir­joit­ta­jan tuotan­nos­ta vaik­ka kuinka.

 32. Maa­han­muu­tos­ta taloudelli­nen hyö­tymi­nen vaatii anglosak­sisen talousjärjestelmän. 

  Pohjo­is­maisel­la sys­teemil­lä ei pitkälle pötk­itä mamu­jen työl­listämisessä, sil­lä mei­dän työ­markki­noille on omi­naista eri­tyisen korkea rak­en­teelli­nen työttömyys.

 33. Schwa
  ”Tuos­sa Hal­la-aho erik­seen ilmoit­taa käsit­televän­sä vain human­itääristä maa­han­muut­toa, mut­ta hänen tilastopo­h­jaiset väit­teen­sä (vierask­ielis­ten las­ten osu­us kaik­ista, väestönkasvun ja maa­han­muu­ton suhde…) perus­tu­vat _kaikkia_ maa­han­muut­ta­jia käsit­tele­vi­in tilastoihin.”

  Tuo­ta noin, hän puhuu tuos­sa linkissä kyl­läkin maa­han­muut­ta­jalas­ten osu­ud­es­ta kouluis­sa. Se, että hän jos­sain toises­sa kir­joituk­ses­sa sanoo käsit­televän­sä vain human­itääristä maa­han­muut­toa, ei liity tähän kir­joituk­seen mil­lään tavoin.

 34. “Pohjo­is­maisel­la sys­teemil­lä ei pitkälle pötk­itä mamu­jen työllistämisessä”

  Mikäs se Ruotsin työt­tömyysaste olikaan? Mamu­ja­han siel­lä on liki maail­man eniten.

 35. Jas­ka, siel­lä se rajaus lukee linkatun kir­joituk­sen kol­man­nes­sa kappaleessa.

 36. Schwa:
  “Jas­ka, siel­lä se rajaus lukee linkatun kir­joituk­sen kol­man­nes­sa kappaleessa.”

  Olet toki oike­as­sa. Mut­ta siinä san­o­taan myös, että koko seg­re­gaa­tiokeskustelus­sa on kyse suurelta osin juuri täl­lai­sista maa­han­muut­ta­jista. Ei seg­re­gaa­tio liity niihin jot­ka muut­ta­vat johonkin päin Suomea työn perässä.

  Eli kun kirjoitit:
  “Tuos­sa Hal­la-aho erik­seen ilmoit­taa käsit­televän­sä vain human­itääristä maa­han­muut­toa, mut­ta hänen tilastopo­h­jaiset väit­teen­sä (vierask­ielis­ten las­ten osu­us kaik­ista, väestönkasvun ja maa­han­muu­ton suhde…) perus­tu­vat _kaikkia_ maa­han­muut­ta­jia käsit­tele­vi­in tilastoihin.”

  …niin seg­re­gaa­tion kannal­ta osajoukot läh­es kohtaa­vat: human­i­taariset maa­han­muut­ta­jat vas­taa­vat tässä suurelta osin kaikkia maa­han­muut­ta­jia. Kyseessä olisi vääris­te­ly ja sumu­tus vain jos jotain hyvin pien­tä osajoukkoa käsiteltäisi­in suuren kokon­aisjoukon tilas­to­jen pohjalta.

  1. Jos hal­la-aho­laiset pitävät pelkästään human­i­taarista maa­han­muut­toa ongel­mana, olisi kohtu­ullista esiut5tää tilas­totiedot vain siitä, eikä pelotel­la koko ulko­maalaisväestön määräl­lä. Tätä esi­in­tyy jatkuvasti.

 37. Schwa

  Olet väärässä. Rajaus ei tarkoit­tanut koko tek­stiä, vaan kos­ki sitä kap­palet­ta, jos­sa se esitet­ti­in. Siinä vain todet­ti­in, että seg­re­gaa­tio-ongel­ma liit­tyy eri­tyis­es­ti human­i­taarisi­in maa­han­muut­ta­ji­in. Toki ilmaisu oli kömpelö.

  Vaik­ka tuo kap­pale olisi kokon­aan pois­tet­tu, niin se ei vaikut­taisi päät­te­lyn oikeel­lisu­u­teen mitenkään.

 38. Kokoomuk­sen Ryd­manil­la lie­nee yksi näi­den vaalien suurim­mista main­os­bud­jeteista. Kokoomuk­sen main­os­tus-bud­jet­ti vaikut­taisi ylipäätään ainakin näkyvyy­den perus­teel­la ylivoimais­es­ti suurimmalta. 

  Bus­si­matkalla kohti keskus­taa ei voi vält­tyä näkemästä Willen main­os­ta ainakin 5–10 ker­taa. Valitettavasti. 

  Slo­gan­itkin osaa jo, kos­ka hänen main­ok­set tunke­vat silmi­in joka puolelta: 1) vihreys käy kukkarolle­si ja 2) niskalenk­ki maa­han­muu­tos­ta. Sit­ten oli vielä joku kol­mas, mut­ta sitä en muista. Ehkäpä brändäys­bud­jet­ti olisi voin­ut olla vielä hive­nen suurempi.

 39. OS: “Olisi kohtu­ullista esiut5tää tilas­totiedot vain siitä, eikä pelotel­la koko ulko­maalaisväestön määräl­lä. Tätä esi­in­tyy jatkuvasti.”

  Olisi myös kohtu­ullista, että nuo tilas­tot — jot­ka kyl­lä oletet­tavasti tehdään, tai oli­si­vat ainakin ver­rat­en hel­posti väestöti­eto­jär­jestelmää ja mui­ta kan­to­ja yhdis­telemäl­lä tehtävis­sä — oli­si­vat kenen tahansa kansalaisen saatavis­sa. Voitaisi­in keskustel­la asioista hie­man parem­min edellytyksin.

 40. TomiA
  Mikäs se Ruotsin työt­tömyysaste olikaan? Mamu­ja­han siel­lä on liki maail­man eniten.

  Jos las­ke­taan sairaus­pois­saolot mukaan, niin työt­tömyys on siel­lä ihan samal­la tasolla.

 41. Miten ihmeessä koko ulko­maalaisväestön määräl­lä sinän­sä voisi pelotel­la ketään? 

  Sehän on pienin koko EU:ssa.

  Uhkaku­via (ja syys­tä) luo­daan tule­vaisu­ud­es­ta, joka oli menos­sa human­i­taarisen maa­han­mu­ton osalta — toiv­ot­tavasti tulee muu­tos — muiden Pohjo­is­maid­en suuntaan. 

  Et ole yhtäkään tek­stiä lukenut Hal­la-ahol­ta, mut­ta kovin var­masti tiedät, mitä niis­sä lukee? Osoita­pa nyt tuo, että “jatku­vasti pelotel­laan ulko­maalais­ten kokonaismäärällä”.

  Vielä ehtii kolme tuntia!

 42. “Olisi myös kohtu­ullista, että nuo tilas­tot – jot­ka kyl­lä oletet­tavasti tehdään, tai oli­si­vat ainakin ver­rat­en hel­posti väestöti­eto­jär­jestelmää ja mui­ta kan­to­ja yhdis­telemäl­lä tehtävis­sä – oli­si­vat kenen tahansa kansalaisen saatavis­sa. Voitaisi­in keskustel­la asioista hie­man parem­min edellytyksin.”

  Julk­isia tilas­to­ja löy­tyy mm. maa­han muut­tanei­den henkilöi­den määrästä kokon­aisuute­na, tur­va­paikka­hake­muk­sista, eri maid­en kansalais­ten lukumäärästä Suomes­sa ja Suomen kansalaisu­u­den saanei­den määrästä ja entis­es­tä kansalaisu­ud­es­ta. Suomen kansalaisia ei ole koskaan tilas­toitu etnisin perustein. 

  Blogikir­joi­tus aiheesta: http://etmu.protsv.fi/blogi/?p=5

 43. Eli­na
  Miten ihmeessä koko ulko­maalaisväestön määräl­lä sinän­sä voisi pelotel­la ketään?

  Sehän on pienin koko EU:ssa.

  Onhan meil­lä suu­nilleen maail­man tasaisin tulon­jako ja heti ensi vuon­na keskosia kuolee lumi­hankeen jos porvarihallitus.

 44. AM, kiitos, tuo oli oikein hyvä kir­joi­tus, mut­ta mis­tä sit­ten löy­ty­isi saataville tilas­to, joka ker­toisi vaikka­pa Suve­lan postinu­meroalueelta sen, kuin­ka mon­et siel­lä asu­vista ulko­mail­la syn­tyneistä tai muuten ulko­maalais­taus­tai­sista ovat työhön tänne muut­tanei­ta ja kuin­ka suuri osa on tul­lut tur­va­paikan­hak­i­joina? Ja sit­ten näi­den kum­mankin ryh­män perheenjäsenet?

  Olisi ihan vain kiva lyödä numeroi­ta tiski­in, kun tässä väitin kaver­ille, että Kes­ki-Espoon koulu pär­jäsi maa­han­muut­ta­jamäärästään huoli­mat­ta ihan hyvin, mut­ta kaveri ker­toi etsiskelevän­sä asun­toa muual­ta nyt kun toinenkin lap­si on tulos­sa. White flight on käyn­nistymässä juuri nyt, ja sit­ten kun ilmiö myön­netään, alka­akin olla liian myöhäistä.

 45. Mielestäni alla olev­as­ta linkistä päsee luke­maan kir­joi­tus mikä antaa parem­mat eväät käy­dä tas­apain­oisem­paa keskustelua maa­han­muu­tos­ta jatkossa.

  http://hemakerk.blogspot.com/

 46. “Wille Ryd­man, kokoomuk­sen tulp­pa hal­la-aho­laisu­ut­ta vas­taan, ker­too vaal­i­main­ok­sis­saan, että hän on ”oven­suuky­se­ly­jen mukaan menos­sa läpi”. 

  Ja näin hän siis ker­toi ennen vaale­ja. Ryd­man ei liene ole täysin ymmärtänyt, mitä oven­suuky­se­lyl­lä tarkoite­taan tai sit­ten hän ei ole tark­istanut omia main­ok­si­aan ennen niiden julkaisua.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Ovensuukysely

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.