Vastaako nykyinen puoluejako suomalaisten arvoja?

Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysymykseen

Puo­lue­ja­ko ei vas­taa enää lain­kaan mie­li­pi­de­ja­ko­ja. Tär­kein mie­li­pi­tei­tä jaka­va akse­li on arvo­li­be­ra­lis­min ja arvo­kon­ser­va­tis­min välil­lä jos­sa kaik­ki puo­lu­eet, vih­rei­tä ja Perus­suo­ma­lai­sia lukuun otta­mat­ta ovat hyvin hajal­laan. Toi­nen akse­li liit­tyy kysy­myk­seen miten tulee suh­tau­tua tuloe­ro­jen hyö­tyi­hin ja hait­toi­hin. Tämän ”van­han akse­lin” osal­ta vain vasem­mis­to­liit­to on yhte­näi­nen. Suu­ret puo­lu­eet ovat hajal­laan sekä tulon­ja­ko- että arvo­li­be­ra­lis­miak­se­lin osal­ta, mut­ta jon­kin­lai­nen jär­jes­tys on ole­mas­sa: oikeal­ta vasem­mal­le: kokoo­mus – kes­kus­ta  — sdp/vihr/PerSu – vasem­mis­to­liit­to. Vih­reät dema­rit ja perus­suo­ma­lai­set mene­vät täs­sä aika lail­la pääl­lek­käin kui­ten­kin niin, että perus­suo­ma­la­si­sis­sa hajon­ta on hyvin suurta.

Jos puo­lu­eet koot­tai­siin puh­taal­ta pöy­däl­tä, syn­tyi­si libe­raa­li oikeis­to (Jan Vapaa­vuo­ri, osa vih­reis­tä, Olli Rehn), kon­ser­va­tii­vi­nen oikeis­to (kris­til­li­set, pal­jol­ti nykyi­siä kes­kus­ta­lai­sia ja osa kokoo­muk­ses­ta, lip­pos­lai­set dema­rit) arvo­kon­ser­va­tii­vi­nen vasem­mis­to (ay-vasem­mis­to, Mart­ti Kor­ho­nen) ja arvo­li­be­raa­li vasem­mis­to (Paa­vo Arhin­mä­ki, suu­ri osa vih­reis­tä). Ehkä yksi popu­lis­ti­nen her­ra­vi­ha­puo­lue vie­lä mahtuisi.

111 vastausta artikkeliin “Vastaako nykyinen puoluejako suomalaisten arvoja?”

 1. Monel­le Kokoo­mus­ta aina äänes­tä­väl­le vaa­li­ko­neen käyt­tä­jäl­le saat­taa olla jär­ky­tys että hänen arvon­sa ovat­kin vasem­mis­to­lai­sia ja ehkä myös jos­sain mää­rin tois­te päin. Yksin­ker­tai­nen asia kuten pak­ko­ruot­si tun­tuu tuot­ta­van polii­ti­koil­le ja sel­lai­sik­si pyr­ki­vil­le suu­ria ongel­mia perus­tel­la. Siis että min­kä­lai­siin havan­toi­hin he kan­nal­lan nojaa­vat. Liek­kö edes aja­tel­leet koko asiaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. En oikein mil­lään ymmär­rä vih­rei­den halua luo­ki­tel­la itse­ään arvo­li­be­raa­leik­si, kun puo­lue kui­ten­kin on ehkä kai­kis­ta innok­kaim­min kai­ken­lai­sen kiel­tä­mi­sen, sää­te­lyn, kiin­tiöi­den, rajoit­ta­mi­sen ja poliit­ti­ses­ti pää­te­tyn yhteis­kun­nal­li­sen ohjaa­mi­sen kannalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Ode, ei se tilan­ne sen­tään ihan noin seka­va ole, ei aina­kaan ehdok­kai­den vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sia tutkimalla.

  val­de­mar virtanen
  Monel­le Kokoo­mus­ta aina äänes­tä­väl­le vaa­li­ko­neen käyt­tä­jäl­le saat­taa olla jär­ky­tys että hänen arvon­sa ovat­kin vasemmistolaisia

  Mitä tar­koi­tat? Jos arvot ovat vasem­mis­to­lai­sia, ei kan­na­ta äänes­tää kokoo­mus­ta. Jos taas kokoo­mus tun­tuu vasem­mis­to­lai­sel­ta, asi­aa ei voi kor­ja­ta kuin muut­ta­mal­la jon­ne­kin muu­al­le, kos­ka kokoo­muk­sen oikeal­la puo­lel­la ei ole ketään.

  ERi puo­luei­den ehdok­kai­den aja­tuk­set sijoitettuna
  vasemmisto/oikeisto sekä libe­raa­li/­kon­ser­va­tii­vi-akse­lil­le:

  http://www.loitto.com/tilastot/hsvaalikone11/kartta/

  Edel­li­ses­tä lin­kis­tä huo­ma­taan täy­sin sel­vät erot eri puo­luei­den välillä. 

  No okei, myön­ne­tään että SDP ja kes­kus­ta limit­täy­ty­vät pahas­ti. Jos kes­kus­ta katoai­si, puo­lue­ra­jat oli­si­vat pal­jon sel­vem­piä. Joten eikö­hän pis­te­tä kepu koipussiin ? 😉 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuo­ta Syl­tyn link­kaa­maan kart­taa kan­nat­taa tar­kas­tel­la pidem­pään. Minul­la ei ollut sitä tie­dos­sa­ni kir­joit­taes­sa­ni tuo­ta Hesa­rin vas­taus­ta, mut­ta oikein se meni.
   a) Vih­reät ja kokoo­mus ovat tiu­kas­ti eri alueil­la niin, että vain yksi kokoo­muk­sen nai­seh­do­kas Lapis­sa sijoit­tuu vih­rei­den alu­eel­le. Puheen vih­reis­tä kokoo­muk­sen puis­to-osas­to­na eivät saa oikein tukea
   b) Oikeis­to-vasem­mis­to-akse­lil­la vih­reät ja dema­rit sijoit­tu­vat suun­nil­leen samal­la taval­la, vih­reät ehkä vähän dema­reis­ta vasem­mal­la, mut­ta sel­väs­ti dema­rei­den ylä­puo­lel­la libe­ra­lis­mi-kon­ser­va­tis­mias­tei­kol­la. (mie­lel­lä­ni kut­sui­sin asteik­koa valis­tu­nut-junt­ti, mut­ta se on var­maan­kin epäkorrektia)
   c) perus­suo­ma­lai­set ovat vähän kokoo­muk­ses­ta oikeal­la, mut­ta pal­jon alempana.
   d) vasu­rit ovat oikeas­ti vasu­rei­ta, mut­ta kovas­ti hajal­laan libe­ra­lis­mi-astrei­kol­la. Vih­reis­tä lou­naa­seen. Pahas­ti sekoit­tu­vat dema­rei­hin, osa myös perussuomalaisiin.
   e) kepu­lai­set ovat ihan mitä sat­tuu, mut­ta kes­ki­mää­rin sel­väs­ti dema­reis­ta oikeal­la. Mer­kit­tä­vä osa kepu­lai­sis­ta kuu­lui­si perus­suo­ma­lai­siin ja osa taas vihreisiin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Osmo, aika väsy­nyt­tä tuo sinun heh­ku­tuk­se­si Vih­reit­ten arvo­li­be­ra­lis­mis­ta. Vih­reät ovat “arvo­li­be­raa­le­ja” asiois­sa, jot­ka sopi­vat hyvin ään­ten kalas­te­luun omal­ta koh­dey­lei­söl­tä. Oike­aan arvo­li­be­ra­lis­miin kuu­luu kun­nioit­taa myös nii­den ihmis­ten vapauk­sia, joi­den kans­sa on eri mieltä.

  Tui­ja Brax on sää­tä­nyt sanan­va­pau­den vas­tai­sia lake­ja min­kä on keren­nyt. Yksi­kään Vih­reä, ei edes Jyri Kas­vi, ole älähtänytkään.

  Sanan­va­paus on arvo­li­be­raa­lia. Sanan­va­pau­den vas­tus­ta­mi­nen on arvo­li­be­ra­lis­min vas­tus­ta­mis­ta. Kai­kis­ta vapauk­sis­ta sanan­va­paus on ylit­se mui­den. Ilman sanan­va­paut­ta muut vapau­det ovat arvottomia.


  Jari Mustonen

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. En tie­dä mihin itse itse­si ase­tat tuol­la astei­kol­la­si, mut­ta ulko­puo­li­sen sil­min toi­min­taa­si ja kan­nan­ot­to­ja­si seu­ran­nee­na jopa yksit­täi­nen polii­tik­ko Osmo Soi­nin­vaa­ra on tuol­la akse­lil­la hyvin hajallaan

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa edus­tat äärim­mäi­sen kovaa lähin­nä gryn­de­rei­den etua aja­vaa vir­ka­mies­mäis­tä kaa­voi­tus­po­li­tiik­kaa (ilmei­ses­ti osin tahat­to­mas­ti), mut­ta vero­ra­ho­jen jaos­sa van­hoil­lis­va­sem­mis­ton kan­to­ja, jos­sa kus­tan­nuk­sis­ta ja vero­ra­si­tuk­ses­ta ei pii­ta­ta pätkääkään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Nuo­ri­so­jär­jes­töis­tä näkee ehkä nyt parem­min kuin pit­kään aikaan miten puo­lu­eet ovat jär­jes­täy­ty­mäs­sä. Perus­tan tämän sii­hen, että nyt ei puhu­ta mitä tie­tyis­tä poli­tii­kan yksi­tyis­koh­dis­ta aja­tel­laan, vaan miten eri­lai­sis­ta ihmi­sis­tä ajatellaan. 

  Vih­reil­lä ja Vasem­mis­to­lii­tol­la pai­no­tuk­set ovat hyvin saman­kal­tai­sia suu­riin ongel­miin puut­tu­via, kok­ka­rit ja per­sut ovat löy­tä­neet toi­sen­sa mones­sa, dema­rit tai­ta­vat miet­tiä suun­taan­sa hil­jaa jos­sa­kin ja kepu­lai­set ovat irtau­tu­mas­sa sii­tä perin­tees­tä, että leh­män­pas­kan­luon­ti tuo uskot­ta­vuu­den ja tule­vat ihmet­te­le­mään suur­ta maa­il­maa kotipelloiltaan.

  Tule­vai­suu­des­sa hom­ma tai­taa blok­kiu­tua juu­ri tuon arvolib/arvokon. välil­lä. Tilan­ne alkaa olla jo niin kireä nuo­ris­sa, että tus­kin löy­tyy kon­sen­sus­ta jat­kos­sa­kaan. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä mihin dema­rit etsiy­ty­vät ja läh­tee­kö Kok­ka­reis­ta libe­raa­lit, jos puo­lue kehit­tyy yhä enem­män her­ras­kais­per­suik­si eli lähel­le ame­rik­ka­lai­sen republi­kaa­ni­puo­lu­een oike­aa laitaa.

  Oli miten oli, niin toi­vot­ta­vas­ti ihmi­set tule­vai­suu­des­sa mene­vät sii­hen puo­lu­ee­seen jon­ka pää­lin­jan pys­ty­vät alle­kir­joit­ta­maan. Nyt kai­ken­maa­il­man sini­vih­reät kok­ka­rit kerää­vät vain ääniä Kol­la­jan rakentamiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Onpa muka­vaa olla taas oikein kun­nol­la eri miel­tä, tosin ehkä enem­män kysy­myk­sen kans­sa. Suu­rin osa suo­ma­lais­ta puo­lueis­ta on enem­män int­res­si- kuin arvo­poh­jai­sia. Edus­kun­ta­puo­lu­eet suu­ruus­jär­jes­tyk­ses­sä ovat EK, MTK, SAK, vih­reät, vasem­mis­to, Före­nin­gen, Herä­tys­lii­ke, sekä yhdis­ty­neet vastustajat.
  S

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Ja jos tuol­la libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi sekä oikeis­to-vasem­mis­to halu­aa ope­roi­da, niin lisäi­sin sii­hen kyl­lä vie­lä kol­man­nen diko­to­mian: kau­pun­ki — maakunnat.

  Ensin­nä­kin sik­si että tuo jakaa ihmi­siä, arki on vaan ihan eril­lais­ta vaik­ka mitään kes­ki­näis­tä rii­taa ei oli­si­kaan. Ja tuos­ta seu­raa eril­lai­sia poliit­ti­sia tavotteita.

  Toi­sek­si, tuos­sa ei ole minus­ta ihan suo­raan kyse arvois­ta min­kä ero ei hah­mo­tu kah­del­le ensim­mäi­sel­lä akse­lil­la. Maa­lais­li­be­raa­li voi luon­te­vas­ti ympä­ris­tös­sään pai­not­taa vapaut­ta teh­dä miten halu­aa, esi­mer­kik­si vapaaa raken­nusoi­keus, kun taas kau­pun­gis­sa joka väki­sin­kin vaa­tii suun­nit­te­lua kau­pun­ki­li­be­raa­li kal­lis­tuu enem­män sel­lai­sen sään­te­lyn puo­lel­le joka toteut­taa valin­nan­va­paut­ta, esi­mer­kik­si tas­a­puo­li­nen hin­noit­te­lu eri tilankäytölle.

  Eli kah­dek­san puoluetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. tpyy­luo­ma:

  Eli kah­dek­san puoluetta.

  Mah­taa­ko­han riittää?
  Jos ihan oikeas­ti läh­de­tään parem­paa demo­kra­ti­aa suun­nit­te­le­maan, pitää ottaa huo­mioon se, että ihmi­sil­lä on usein jokin sel­lai­nen syy vaih­taa puo­luet­ta, joka ei suo­ra­nai­ses­ti lii­ty puo­lu­een aset­tu­mi­seen noil­le arvoas­tei­koil­le. Jos täm­möis­tä vaih­toeh­toa ei ole, demo­kra­tia ei toi­mi vaan tulee vakiin­tu­nei­ta (ja kor­rup­toi­tu­nei­ta) klik­ke­jä. Eli vaik­ka­pa libe­raa­lioi­keis­to­lai­sel­le äänes­tä­jäl­le pitää löy­tyä vaih­toeh­doik­si kes­kus­ta­li­be­raa­lit ja ei-libe­raa­li, ei-van­hoil­li­nen oikeis­to. Puo­luet­ta pitäi­si voi­da vaih­taa ilman, että kaik­kia aat­tei­taan tar­vit­see pettää.

  Ja sit­ten kun oli­si noin pal­jon puo­luei­ta ja äänet joten­kin jakau­tu­vat, pitäi­si estää puo­luei­den klik­kiy­ty­mi­nen, kos­ka kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mä ei toi­mi ja d’Hondt suo­sii tar­peet­to­mas­ti iso­ja puo­luei­ta. Eli d’Hondt pitäi­si pois­taa ja saa­da ennem­min­kin sys­tee­mi, joka suo­sii vaik­ka­pa noin kym­men­paik­kai­sia puolueita.

  Monet tie­tys­ti kau­his­te­li­si­vat tuom­mois­ta seka­vaa puo­lue­kent­tää, mut­ta sil­loin aina­kin oli­si äänes­tys­vaih­toeh­to­ja ja ole­tet­ta­vas­ti lait, pää­tök­set ja kes­kus­te­lu para­ni­si­vat, sil­lä epäi­li­jät pitäi­si aivan oikeas­ti saa­da vakuu­tet­tua eikä lake­ja voi­si vain run­noa läpi puo­lue­ku­rin voimalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Jaa että arvo­li­be­raa­nen… ja vis­siin vie­lä suvaitsevainen.
  Suvait­se­vai­suut­ta ja libe­raa­liut­ta kyl­lä löy­tyy kun seli­te­tään miten vää­rin on pelä­tä suur­ta mas­saa maa­han­muut­ta­jia, eikä yksit­täis­ta­pauk­sis­ta saa ran­kais­ta koko ryhmää.
  Tilan­ne muut­tuu täy­sin kun vih­reät alka­vat otta­maan kan­taa ampu­ma­har­ras­tuk­seen ja met­säs­tyk­seen ‑jol­loin rasi­si­ti­nen yleis­tys ja mas­sa­ran­kai­su syyt­tö­mil­le onkin ok.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Puo­lue­kent­tä voi­si tosi­aan olla moni­muo­toi­sem­pi ja jous­ta­vam­pi kuin nyky­ään. Van­ha vasem­mis­to — oikeis­to ‑akse­li ei ole enää yhtä tär­keä asia­ky­sy­mys kuin ennen. Monel­le äänes­tä­jäl­le tuot­taa vai­keuk­sia löy­tää puo­lue, joka oli­si hänen kans­saa riit­tä­vän pal­jon samaa miel­tä kai­kis­ta tär­keim­mis­tä asioista.

  Noi­den mai­nit­tu­jen akse­lei­den lisäk­si on monia mui­ta­kin mah­dol­li­sia kiin­nos­ta­via akse­lei­ta, esi­mer­kik­si luon­non­suo­je­lu vs. mate­ri­aa­li­nen elin­ta­so, kau­pun­ki­kes­kei­syys vs. haja-asu­tusa­lu­eet, EU-liit­to­val­tio vs. itse­näi­syys, avoi­met rajat vs. kukin tahol­laan. Uudet puo­lu­eet voi­si­vat muo­dos­tua myös noi­den akse­lei­den mukaan. Mut­ta kos­ka asioi­ta ja akse­lei­ta on pal­jon, uusi raken­ne ei syn­ny aivan hepos­ti. Jos kaik­ki mah­dol­li­set tär­keät asiat otet­tai­siin huo­mioo, eri­lai­sia puluei­ta tuli­si lii­an monta.

  Puo­luei­den muo­dos­tu­mis­ta hel­pot­taa se, että osa asiois­ta voi­daan jät­tää ns. oman­tun­non­ky­sy­myk­sik­si. Monis­sa puo­lueis­sa ydin­voi­ma on täl­lai­nen kysy­mys, vih­reis­sä ei. RKP on puo­lue, jos­sa kie­li­ky­sy­mys yhdis­tää, mut­ta monis­sa muis­sa asiois­sa mie­li­pi­de­kir­jo on laa­ja. Yhte­näi­set yhden oikean mie­li­pi­teen puo­lu­eet (vih­reät jos­sain mää­rin) rajoit­ta­vat kan­nat­ta­ja­kun­taan­sa enem­män kuin laveat. Pakol­li­nen puo­lue­ku­ri ja vapaa­eh­toi­nen mukau­tu­mi­nen jouk­ko­voi­man hyö­dyn­tä­mi­sen nimis­sä tuo­vat vie­lä yhden lisä­maus­teen tasa­pai­noi­luun eriä­vien ja yhte­näis­ten mie­li­pi­tei­den välillä.

  Yksi tapa sal­lia eri­lais­ten ryh­mien muo­tou­tu­mi­nen ja dyna­miik­ka puo­lue­ken­täs­sä oli­si käyt­tää vaa­li­jär­jes­tel­mää, joka takai­si suh­teel­li­suu­den myös puo­luei­den sisäl­lä. Näin kan­sa­lai­set voi­si­vat äänes­tää vaik­ka­pa kon­ser­va­tii­vi­sia vih­rei­tä tai viher­tä­viä kokoo­mus­ta­li­sia anta­mat­ta ään­tään “vää­rien voi­mien” käyttöön.

  On sel­vä että vii­me­ai­kai­ten mie­li­pi­de­ky­se­lyi­den suu­ret muu­tok­set puo­luei­den kan­na­tuk­sis­sa (lähin­nä PS) ovat oire sii­tä, että van­ha puo­lue­kent­tä ei enää vas­taa par­haal­la taval­la kan­san ajat­te­lua. Muu­tok­set ovat mah­dol­li­sia. Osin muu­tok­set hoi­tu­vat niin, että van­hat puo­lu­eet muut­ta­vat lin­jauk­si­aan. Tiet­ty elä­vyys puo­lue­ken­täs­sä on sil­ti hyvä asia (kuten vih­rei­den syn­ty aiemmin).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Komp­paan Pekkaa
  Olen myös usein miet­ti­nyt miten vih­reät voi kat­soa ole­van­sa libe­raa­li vaik­ka monet sen näky­vim­mis­tä polii­ti­kois­ta aja­vat eri­tyi­ses­ti moraa­li­sis­sa kysy­myk­sis­sä voi­mak­kaas­ti omia mie­li­pi­tei­tään pön­kit­tä­viä sään­tö­jä ja kiel­to­ja. Ote­taan nyt vaik­ka homo­lii­tot esi­merk­ki­nä: monel­le vih­reäl­lä aja­tus uskon­ton­sa mukai­ses­ti elä­väs­tä ihmi­ses­tä tun­tuu muo­dos­ta­van uhan jota vas­taan tulee tais­tel­la sen­si­jaan että hyväk­syt­täi­siin toi­sen eri­lai­nen mie­li­pi­de jos­sa­kin asias­sa. Hiu­kan pro­vo­soi­vas­ti voi­sin väit­tää nyky­ajan aidoim­pien libe­raa­lien ole­van USA:n Tea Par­ty –liik­kees­sä, jos­sa yksi­lön­va­paus on vie­ty äärimmilleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Mun on kans vähän vai­kee ymmär­tää, mil­lä perus­teel­la Vih­reet kut­suu itse­ään libe­raa­leiks. Ei se et on yksit­täi­sis­sä “hyvis­sä” asiois­sa sal­li­va, tee kenes­tä­kään libe­raa­lia. Libe­raa­liu­den suh­teen jyvät aka­nois­ta erot­te­lee just se, et sal­lii­ko vapau­den myös nii­den asioi­den suh­teen, jois­ta ei ite tyk­kää ja niil­le tyy­peil­le, joi­den arvoista/mieltymyksistä ei pidä. 

  Vih­reet toki voi koko­nai­suu­des­saan olla vähän libe­raa­lim­pi ku vaik SDP tai Kes­kus­ta, mut Kokoo­muk­seen ver­tai­lu menee jo tiu­kaks, ku ottaa kaik­ki asiat huo­mioon. Sit taas esim. Piraa­tit on jo hui­kees­ti libe­raa­lim­pia ku Vih­reet keskimäärin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Ode:

  Jos kuo­le­man­tuo­mio­ta kan­nat­ta­va Tea-Par­ty-lii­ke edus­taa libe­ra­lis­mia, niin vih­reät eivät ole liberaaleja”

  Otta­mat­ta mitään kan­taa Tea-Par­tyyn, kuo­le­man­tuo­mion kan­nat­ta­mi­sel­la tai vas­tus­ta­mi­sel­la ei oo oikees­taan mitään teke­mis­tä libe­raa­liu­den kans­sa. Äärim­mäi­nen­kin liber­ta­ris­ti sal­lii yleen­sä ran­gais­tuk­set esim. tois­ten fyy­sis­tä kos­ke­mat­to­muut­ta louk­kaa­vil­le yksi­löil­le. Se, min­kä­lai­sia ran­gais­tuk­sia sal­lii tai ei sal­li, ei oo var­si­nai­ses­ti libe­raa­lius — kon­ser­va­tii­vi­suus ‑akse­lil­la rat­kea­va kysy­mys. Sen sijaan se, min­kä­lai­sia teko­ja yksi­lö halu­aa sää­tää ran­gais­ta­vik­si, kuvaa parem­min hänen sijoit­tu­mis­taan täl­le akselille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Syl­tyn lin­kin takaa pal­jas­tu­vas­ta kar­tas­ta huo­maa myös sen, että Osmo on oikeam­mal­la kuin yksi­kään Vih­rei­den nykyi­sis­tä kan­san­edus­ta­jis­ta. Äänes­tä­jien on var­maan hyvä pitää tämä mie­les­sä. Lisäk­si Osmo ei ole ultraliberaali.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. TimoJ, miten ihmees­sä Vih­rei­den koh­dal­la juu­ri homo­liit­to­kan­ta oli­si osoi­tus ei-libe­raa­liu­des­ta? Minus­ta se on nii­tä asioi­ta, jois­sa Vih­reät ovat oikeas­ti libe­raa­le­ja. Sen sijaan vaik­ka­pa sanan­va­paus­asias­sa he eivät ole eri­tyi­sen liberaaleja. 

  Mitä tuo­hon uuteen puo­lue­ja­koon tulee, niin se oli­si var­sin hyvä asia. Mitä vähem­mäk­si puo­lue­mää­rä tuli­si, sitä sel­keäm­piä valin­to­ja ihmis­ten oli­si mah­dolls­ta teh­dä. Nyt edus­kun­taan äänes­te­tään jon­kin­lai­nen tilk­ku­täk­ki, joka sit­ten ryh­tyy teke­mään hal­li­tus­oh­jel­maa niin, että jokai­nen heit­tää ensi­töik­seen vaa­lioh­jel­man­sa ros­kik­seen (ja täs­tä OS jo kir­joit­ti­kin aiemmin). 

  RKP tosin muo­dos­tai­si sil­ti­kin oman puo­lu­een­sa ja meni­si ruot­sin­kie­lis­ten äänil­lä mihin tahan­sa hal­li­tuk­seen mil­lä tahan­sa ohjel­mal­la, kun­han sii­nä mai­ni­taan ruot­sin kie­len ase­man säilyttäminen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Arvo­li­be­raa­li — arvo­kon­ser­va­tii­vi on akse­li, joka ehkä muis­tut­taa pai­non­nos­to­tan­koa. Pal­jon mas­saa kum­mas­sa­kin pääs­sä. Mene tie­dä, kun ei ole tutkimustuloksia.

  Sil­lä dimen­siol­la voi­si jako kah­teen toimiakin. 

  Sen sijaan talous- ja sosi­aa­li­po­li­tii­kas­sa ihmis­ten aja­tus­maa­il­ma on ehkä parem­min­kin Gaus­sin käy­rä. Tosin pie­ni yli­mää­räi­nen huip­pu löy­tyy kum­mas­ta­kin reu­nas­ta? Toden­nä­köi­ses­ti jakau­ma on aina­kin tasai­sem­pi kuin arvokysymyksissä.

  Mis­tä tuos­sa Osmon mal­lis­sa löy­täi­si poliit­ti­sen kotin­sa höt­kyi­le­mä­tön key­ne­si­aa­ni, joka ei usko kaik­kea mitä apos­to­li Mil­ton kir­joit­taa “Vapaus vali­ta” luvus­sa x eikä sen enem­pää sii­tä­kään, mitä apos­to­li Karl sanoo Pää­oman luvus­sa y? 

  Osmo itse­kin käyt­tää jakoa oikeisto-vasemmisto. 

  Entä jos joku ei ole talous- ja sosi­aa­li­po­liit­ti­ses­ti kum­paa­kaan, vaan ihan perus­tel­len ja “tie­teel­li­ses­ti” möl­löt­tää sii­nä välillä?

  Nykyi­sin on kovin monia, jot­ka ovat arvo­li­be­raa­le­ja ja talous­po­liit­ti­ses­ti liber­ta­ri­aa­ne­ja. Entä jos tuo frak­tio val­tai­si­kin Osmon ehdot­ta­man neli­ken­tän kysei­sen nur­kan (siis libe­raa­li — libe­raa­li ‑kul­man)? Ikä­vä visio aina­kin minulle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Monet Tea Par­ty ‑liik­keen edus­ta­jat eivät todel­la­kaan ole aito­ja libe­raa­le­ja (tai edes liber­taa­ne­ja). Monil­ta Tea Par­ty ‑liik­keen edus­ta­jil­ta tup­paa unoh­tu­maan, että jos vaa­tii itsel­leen vapaut­ta (esi­mer­kik­si juu­ri niil­lä vero­jen pois­toil­la), niin vaa­tii sitä samal­la vie­res­sä sei­so­val­le kave­ril­le (jol­le vapaus tar­koit­taa esi­mer­kik­si homo­lii­ton sol­mi­mis­ta), muu­ten vapaus on käsit­tee­nä tyhjä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Mitä vähem­mäk­si puo­lue­mää­rä tuli­si, sitä sel­keäm­piä valin­to­ja ihmis­ten oli­si mah­dolls­ta tehdä.

  Sel­keäm­piä valintoja?
  Mil­lä taval­la valin­nat ovat sel­keäm­piä, jos äänes­tä­jä jou­tuu valit­se­maan mitä osaa arvois­taan halu­aa sil­lä ker­taa tukea mui­den len­täes­sä romu­kop­paan ja puo­luei­den sisäl­lä arvot vaih­te­le­vat lai­das­ta lai­taan joka asiassa?
  Eikö juu­ri äänes­tä­jäl­le ns. rää­tä­löi­ty puo­lue oli­si nime­no­maan parem­pi, kos­ka täl­löin puo­lue kom­pro­mis­seis­sa­kin ajai­si vält­tä­mät­tä edes joi­tain äänes­tä­jän halua­mia asioi­ta (olet­taen siis, ettei se täy­sin kään­täi­si takkiaan).

  Vai onko kyse sii­tä, että jos­tain syys­tä haluat saa­da sel­lai­sia ihmi­siä äänes­tä­mään, jot­ka eivät kyke­ne teke­mään valin­taa useas­ta puolueesta?
  Minus­ta niin yksin­ker­tais­ten ihmis­ten ei pitäi­si edes äänes­tää, kos­ka he eivät kui­ten­kaan tee pää­tös­tään asiaperusteilla.

  Jos taas ongel­ma­na on se, ettet löy­dä useas­ta yhtä hyväs­tä puo­lu­ees­ta omaa­si, valit­se mit­kä asiat ovat sinul­le tär­keim­piä ja ver­tai­le puo­luei­den pai­no­tuk­sia. Ei siir­ry­tä höl­möön ja pit­käl­ti toi­mi­mat­to­maan mus­ta­val­koi­seen puo­lue­jär­jes­tel­mään vain sen takia, ettet osaa valita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. En sijoit­tai­si lip­pos­lai­sia dema­rei­ta oikeis­to­lai­sik­si konservatiiveiksi.

  Itse koen, että Lip­po­nen ja hänen aja­tuk­sen­sa on ymmär­ret­ty pal­jos­sa vää­rin, yhte­nä syy­nä se, että dema­reil­la on hir­veä tar­ve luo­ki­tel­la itsen­sä vasem­mis­tok­si ja oikeis­tok­si. Oikeis­to­de­ma­rit ovat nii­tä dema­rei­ta, jot­ka hyväk­sy­vät mark­ki­na­ta­lou­den mut­ta halua­vat sen puit­teis­sa toteut­taa oikeu­den­mu­kais­ta maailmaa.

  Lip­po­nen on vähän kuin Tan­ner aika­naan: olo­suh­tei­den pakos­ta molem­mat jou­tui­vat tiet­tyyn tilan­tee­seen, jos­sa oli pak­ko olla kova. Jäl­ki­mai­ne­han sii­tä kär­sii. Mut­ta molem­mat teki­vät sil­ti asioi­ta isän­maan parhaaksi.

  Itse koen itse­ni oikeis­to­de­ma­rik­si, mut­ta sil­ti voi­sin ihan hyvin äänes­tää vih­rei­tä. Vasem­mis­to­lai­nen koen myös ole­va­ni, vaik­ka tuen­kin Por­tu­ga­lin tuki­pa­ket­tia ja nos­tai­sin eläkeikää. 

  Pahin louk­kaus Lip­pos­ta koh­taan on piir­tää hänet samaan poruk­kaan kuin kris­til­lis­de­mo­kraa­tit. Kyl­lä meil­lä oikeis­to­de­ma­reil­la joku roti sen­tään on: homoil­le on taat­ta­va samat oikeu­det kuin hete­roil­le ja ihmi­se­lä­män sää­te­ly van­hoil­la pyhil­lä kir­joil­la on mie­les­täm­me sai­ras­ta. Miten, Osmo, keh­taat mei­dät sijoit­taa täl­lai­seen porukkaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Rogue: Kihi­sin jo tääl­lä Osmol­le, että pitää alkaa vas­taus­ta rus­taa­maan, mut­ta tää sun on parem­pi ku mihin itte pystyisin.

  Tähän sivu­pii­kiks sanot­ta­koon, että Osmol­la on aika usein ollu toi libe­ra­lis­min käsi­te vähän hukas­sa. Aika usein se tar­kot­taa Osmol­le sitä, että kai­kil­la pitää olla vapaus teh­dä nii­tä jut­tu­ja jot­ka Osmo hyväk­syy, mut­ta ei vapaut­ta teh­dä nii­tä jut­tu­ja mitä Osmo ei hyväksy.

  Juk­ka Siren:

  Nykyi­sin on kovin monia, jot­ka ovat arvo­li­be­raa­le­ja ja talous­po­liit­ti­ses­ti liber­ta­ri­aa­ne­ja. Entä jos tuo frak­tio val­tai­si­kin Osmon ehdot­ta­man neli­ken­tän kysei­sen nur­kan (siis libe­raa­li – libe­raa­li ‑kul­man)?

  No eikös se ihan mää­ri­tel­män mukaan mene sil­leen, että liber­taa­rit pitäs olla siel­lä nur­kas­sa? Mihin muu­al­le sinä haluai­sit mei­dät laittaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. ano­nyy­mi, kyse ei ole sii­tä, etten osai­si vali­ta puo­luei­den ohjel­mien välil­lä. Kyse on sii­tä, että sil­lä, mitä puo­lu­eet kie­ku­vat ennen vaa­le­ja ei mei­dän sys­tee­mis­säm­me ole juu­ri teke­mis­tä sen kans­sa, min­kä­lais­ta poli­tiik­kaa hal­li­tus ryh­tyy har­ras­ta­maan vaa­lien jälkeen. 

  Sinus­ta on parem­pi elää illuusios­sa, että valit­se­ma­si puo­lueoh­jel­mal­la on jotain teke­mis­tä sen kans­sa, miten sinun anta­maa­si man­daat­tia käy­te­tään, kun­han saat sen puo­lueoh­jel­man mah­dol­li­sim­man lähel­le todel­lis­ta kan­taa­si. Minä taas valit­si­sin ennem­min niis­tä har­vem­mis­ta vaih­toeh­dois­ta sen, jota pidän par­haa­na, mut­ta oli­sin sit­ten parem­min var­ma, että jos se voit­taa, niin sitä lin­jaa myös ajetaan. 

  Miten tuon sinun illuusion tapauk­ses­sa pys­tyt seu­raa­vien vaa­lien aikaan edes päät­tä­mään, nou­dat­ti­ko se äänes­tä­mä­si puo­lu­ee­si edes sitä, mitä lupa­si, jos se jo heti vaa­lien jäl­keen liit­tyi hal­li­tuk­seen, jon­ka ohjel­ma on jotain muu­ta kuin hei­dän oma ohjel­man­sa? Jos sen edus­ta­jat äänes­tä­vät edus­kun­nas­sa oman ohjel­man­sa vas­tai­ses­ti hal­li­tuk­sen muka­na, niin kuu­luu­ko sinun ran­gais­ta hei­tä seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa pet­tu­ruu­des­ta äänes­tä­jiä koh­taan vai ei, kos­ka hyväk­syt, että hal­li­tus­oh­jel­maa­han sii­nä vaan noudatettiin? 

  Minun kan­nat­ta­mas­sa­ni sys­tee­mis­sä pys­tyn aina­kin tsek­kaa­maan onko äänel­lä­ni teh­ty sitä, mitä luvattiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Olen itse­kin väit­tä­nyt vih­rei­den arvo­li­be­ra­lis­mia myy­tik­si. http://www.tiede.fi/blog/2011/04/10/lapsesi-ei-aanesta-vihreita

  Vaa­li­ko­neis­sa on riit­tä­väs­ti dataa, jot­ta asia voi­tai­siin rat­kaiks­ta empii­ri­ses­ti. Ensin vain pitäi­si äänes­tää kun­kin kysy­myk­sen libe­raa­liu­des­ta. Esi­mer­kik­si onko jon­kin pakon säi­lyt­tä­mi­nen libe­raa­lia vai kon­ser­va­tii­vis­ta ajattelua. 🙂

  Homoa­dop­tios­sa kyse ei ole kah­den aikui­sen väli­ses­tä asias­ta, vaan kyse on myös lap­ses­ta ja koko adop­tio­lain­sää­dän­nös­sä lap­sen etu lie­nee kaik­kien mie­les­tä pää­asia, joten sii­nä kyse ei ole libe­ra­lis­mis­ta. Suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to on parem­pi libe­ra­lis­mi­mit­ta­ri, jos­kin libe­raa­li voi aja­tel­la myös niin että mitä­pä sitä ihmis­ten sek­si­suh­tei­ta lii­kaa lail­la sään­te­le­mään, sää­del­lään nais­ten ja mies­ten pari­suh­tei­ta avio­lii­tok­si kut­su­tul­la regu­laa­tiol­la sen ver­ran kun on las­ten edun kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta anne­taan homo­jen ja les­bo­jen elää miten huvittaa.

  Tämä myt­ti vih­rei­den arvo­li­be­ra­lis­mis­ta on elä­nyt kau­an lähin­nä sik­si, että monet vih­rei­den vas­tus­ta­jat ovat todel­la kon­ser­va­tii­ve­ja. Hei­dän ansiok­seen täy­tyy sanoa, että teko­py­hyyt­tä, niin usein kuin se var­sin­kin uskon­nol­lis­ten ihmis­ten piir­teek­si lue­taan­kin, on kon­ser­va­tii­veik­si itse­ään kut­su­vil­ta vai­kea löy­tää: osoit­ta­kaa yksi­kin pii­lo­li­be­raa­li teko­kon­ser­va­tii­vi! Heil­le on saman­te­ke­vää, ovat­ko vih­reät oikei­ta arvo­li­be­raa­le­ja vai teko­li­be­raa­le­ja. Heil­le riit­tää että vih­reät on hyvä vihollinen. 

  Sen sijaan me oikeas­ti libe­raa­lit olem­me olleet pit­kään enem­män tai vähem­män käär­meis­säm­me sii­tä että vih­reät teko­py­häs­ti esiin­ty­vät (arvo)liberaaleina. Omal­la koh­dal­la­ni mit­ta tuli täy­teen näi­den vaa­lien alla, kun tuo­ta pro­pa­gan­daa kuu­li niin yhte­nään, niin että oli sit­ten tuo oma ana­lyy­si­kin aihees­ta pak­ko tehdä. 

  Olen ärty­nyt vih­rei­siin kan­sa­lai­se­na, mut­ta blo­gi­pos­tauk­sen kir­joi­tin ennem­min­kin tie­de­toi­mit­ta­ja­na ja skep­tik­ko­na: haluan että poli­tii­kan ilmiöi­hin sovel­let­tai­siin edes sovel­tu­vin osin samaa fal­si­fioi­ta­vuu­den ja mitat­ta­vuu­den vaa­ti­mus­ta kuin tie­teel­li­siin­kin kysy­myk­siin. Julis­ta­kaa libe­ra­lis­mia jos haluat­te, mut­ta älkää ihme­tel­kö, jos joku pyy­tää teil­tä sii­tä väi­te­tys­tä libe­ra­lis­mis­tan­ne näyttöä.

  Hör­hö-junt­ti-asteik­ko on minus­ta kuvaa­va täl­le vasem­mis­to-oikeis­to-jaon kans­sa ris­teä­väl­le akse­lil­le. Sil­lä akse­lil­la on luke­neen urbaa­nin libe­raa­lin ihan muka­va olla keskellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Samu­li: No ote­taan nyt vaik­ka esi­mer­kik­si se “Älä alis­tu” ‑kam­pan­ja. Ns. libe­raa­li­pii­rit kat­soi­vat tämän nuo­ren nai­sen omas­ta elä­mäs­tä ker­to­van jutus­te­lun You­Tu­bes­sa niin jär­kyt­tä­väl­lä taval­la yhteis­kun­ta­rau­haa uhkaa­vak­si että syn­tyi suo­ras­taan kil­pai­lu kuka tuo­mit­see anka­rim­min ja vaa­tii kovem­pia sank­tioi­ta moi­sel­le jär­jes­töl­le. Todel­li­nen libe­raa­li oli­si toden­nut asian kuu­lu­van hen­ki­lö­koh­tai­sen uskon pii­riin ja kun­nioit­ta­nut tämän nai­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta vapaut­ta uskoa mihin halu­aa. Ei libe­raa­li vaa­di mui­ta muut­ta­maan uskon­nol­li­sia kan­to­jaan (jot­ka siis todel­la ovat USKOA) vain sen vuok­si ettei itse jaa niitä.

  Libe­raa­li kun­nioit­taa ihmi­sen oikeut­ta aja­tel­la ja toi­mia vapaas­ti kun­han ei pako­ta mui­ta samaan muot­tiin itsen­sä kans­sa. Timo Soi­ni voi olla yhtai­kai­ses­ti libe­raa­li ja vas­tus­taa abort­tia kun­han ei vaa­di rais­kat­tua nais­ta jaka­maan omaa mielipidettään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuos­sa älä alis­tu (sai­rau­tee­si) vaan paran­nu, oli se huo­nos­ti pii­lo­tet­tu vies­ti, että homo­sek­su­aa­li­suus on sai­raus ja kun sii­tä vie­lä para­nee Juma­lan avul­la, se on vie­lä syn­ti­kin. Minus­ta se oli törkeä.
   Toki voi­daan mää­ri­tel­lä libe­ra­lis­mi siten, että mikään ei ole kiel­let­tyä. Bus­si­kais­tal­la saa ajaa, vero­ja saa kier­tää, nopeus­ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa, toi­sen kas­vi­maal­le saa pysä­köi­dä, pie­nem­pää saa lyö­dä, tas­ku­var­kaus on sal­lit­tua, toi­ses­ta saa ottaa sala­ku­via sau­nas­sa ja jul­kais­ta ne netis­sä, jalan­kul­ki­jan pääl­le saa ajaa suo­ja­tiel­lä, pan­kin saa ryös­tää, vas­taan­tu­li­jan saa ampua, toi­sen talon saa polt­taa, kidu­tus on sal­lit­tua. Mitä vie­lä voi­tai­siin lisä­tä libe­ra­lis­miin? ? Soma­lia on libe­raa­lin ihan­ne­val­tio? Minun libe­ra­lis­mi­ni ei ole tätä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Osmo: “Bus­si­kais­tal­la saa ajaa, vero­ja saa kier­tää, nopeus­ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se noudattaa …”

  Jo näil­lä lis­tan ensim­mäi­sil­lä koh­dil­la tuli­si var­sin hyvä ääni­pot­ti vaa­leis­sa kuin vaaleissa 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Vie­lä lisäyk­se­nä, että eräis­sä Euroo­pan Unio­nin mais­sa moni asia onnis­tuu: Bri­tan­nias­sa ei tar­vit­se mak­saa vero­ja (ulko­mail­ta saa­dus­ta tulos­ta, jos niin halu­aa) ja Luxem­bur­giin voi pii­lot­taa rahan­sa verot­ta­jal­ta, Sak­sas­sa nopeus­ra­joi­tuk­sia ei ole (auto­bah­neil­la).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Oli­ko tuo edel­li­nen vas­taus minulle?

  Jos oli niin en tosi­aan tun­nis­ta nois­ta mitään arvo­ja, joi­ta itse ajattelisin.

  Mie­les­tä­ni jokai­nen saa aja­tel­la mitä lys­tää kun­han ei rajoi­ta minun jut­tu­ja­ni ja antaa minun toi­mia kuten minä toimin.

  Niin kau­an kuin se ei louk­kaa kenen­kään muun vapaut­ta olla ja elää niin se on ok.

  Mut­ta esi­mer­kik­si Roma­nias­ta tule­vien roma­nien vapaus sel­keäs­ti rajoit­taa minun vapauttani.

  Olen­ko siis arvo­ra­joit­tu­nut jos vas­tus­tan Roma­nian roma­nien oikeut­ta har­joit­taa vapautta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Älä nyt viit­si, kyl­lä sinä tajuat että lain rik­ko­mi­nen on eri asia kuin mie­li­pi­teen­va­paus ja sanan­va­paus. Tämä on juu­ri se point­ti mikä vih­rei­den logii­kas­sa häi­rit­see todel­la lujaa: heti jos jon­kun mie­li­pi­de ero­aa omas­ta tai val­ta­vir­ras­ta sitä sano­taan tör­keäk­si (Soi­nin­vaa­ra) tai ällöt­tä­väk­si (Wal­lin). Ex minis­te­ri ja nykyi­nen minis­te­ri nimit­te­lee nuo­ren nai­sen omia mie­li­pi­tei­tä joi­ta hän ei pak­ko­syö­tä kenel­le­kään… Mik­set­te anna ihmi­sen olla mie­li­pi­tei­neen, mik­si tei­dän pitää puut­tua toi­sen ajatuksiin ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sor­ry, mut­ta on myös esi­tet­ty, että lait eivät sai­si kah­li­ta ihmis­ten toimintaa.
   Sanan­va­paus: Jos satun kuu­le­maan, mitä puhut puhe­li­mes­sa, saa­ko jul­kis­taa, mitä sanoit? Saa­ko valeh­del­la sinus­ta jul­ki­ses­ti? Saan­ko ilman perus­tet­ta sanan­va­pau­teen vedo­ten sanoa, että petät vai­moa­si? saan­ko sanoa, vaik­ka pet­täi­sit? Saan­ko kehot­taa tap­pa­maan homot? Saan­ko kehot­taa rais­kaa­maan vih­rei­tä naisia?
   Tai vähän lie­vem­min. Saan­ko sanoa, että minun mie­les­tä­ni sinun mie­li­pi­tee­si on tör­keä. Eikö se edes kuu­lu sanan­va­pau­teen? Onko minul­la sanan­va­paut­ta vai vain sinulla?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Ihan oikees­ti, ei tämä nyt ole niin ihmeel­li­nen ja vai­kea asia… Kyse on juu­ri sii­tä että kukaan EI OLE rik­ko­nut lakia. Täl­lä nuo­rel­la nai­sel­la oli/on lain suo­ma oikeus puhua You­tu­bes­sa asian­sa, hän ei teh­nyt mitään vää­rää. Todel­li­nen libe­raa­li kes­tää eriä­vät mie­li­pi­teet rau­hal­li­ses­ti kes­kus­tel­len ilman että vetää hepu­lia, te ette kes­tä­neet vaan ryh­dyit­te tuo­mit­se­maan oikein ura­kal­la. Mie­ti nyt: 2 minis­te­ri­ta­son kave­ria + hir­veä jouk­ko val­ta­kun­nan ylim­piä päättäjiä…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kukaan ei ole sano­nut, että oli­si lai­ton­ta sanoa homo­sek­sua­lis­mia sai­rau­dek­si ja syn­nik­si. Mut­ta kai sanan­va­pau­teen kuu­luu myös se, että vas­tus­taa tätä mie­li­pi­det­tä, kai saa jopa olla sitä miel­tä, että ei halua rahoit­taa tie­do­tus­kam­pa­jaa, jos­sa homo­ja mol­la­taan sai­raik­si. Kai saa myös ero­ta jär­jes­tös­tä, jon­ka sano­maa ei hyväk­sy ja kehot­taa mui­ta­kin niin tekemään?
   Mis­sä täs­sä on lou­kat­tu sanan­va­paut­ta? Ainoa, joka yrit­tä lou­ka­ta sanan­va­paut­ta täs­sä on TimoJ itse.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. TimoJ:

  Timo Soi­ni voi olla yhtai­kai­ses­ti libe­raa­li ja vas­tus­taa abort­tia kun­han ei vaa­di rais­kat­tua nais­ta jaka­maan omaa mielipidettään.

  Hyvä point­ti. Tun­tuu, että sel­lais­ta jen­giä, jot­ka halu­aa omat mie­li­pi­teen­sä laeik­si ja ase­tuk­sik­si on niin pal­jon, että ne eivät edes ymmär­rä, että voi olla ole­mas­sa ihmi­siä joil­la on mie­li­pi­tei­tä, mut­ta jot­ka ei sil­ti halua pakot­taa mui­ta toi­mi­maan nii­den mukaisesti.

  Osmo:

  Minun libe­ra­lis­mi­ni ei ole tätä.

  Ei var­mas­ti ole, eikä se ole var­maan kovin monen muunkaan.

  Sinun “libe­ra­lis­mi­si” tun­tuu ole­van sitä, että puol­lus­tat ihmis­ten oikeut­ta teh­dä niin­kuin sinä haluat, mut­ta muis­ta oikeuk­sis­ta ei niin väliksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Kyse on sii­tä, että sil­lä, mitä puo­lu­eet kie­ku­vat ennen vaa­le­ja ei mei­dän sys­tee­mis­säm­me ole juu­ri teke­mis­tä sen kans­sa, min­kä­lais­ta poli­tiik­kaa hal­li­tus ryh­tyy har­ras­ta­maan vaa­lien jälkeen.

  Puo­lu­eet jou­tu­vat toi­mi­maan ilmoit­ta­man­sa ja osoit­ta­man­sa arvoa­lu­een sisä­puo­lel­la myös hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen tulok­se­na. Vaih­toeh­to­na äänes­tä­jät kaik­koa­vat — hel­pom­min, jos vaih­toeh­to on ole­mas­sa, ja vähem­män hel­pom­min, jos sitä ei ole. Kat­so vaik­ka dema­rei­ta: new labour ‑puu­has­te­lun kans­sa kato­si uskottavuus.
  Jos puo­luei­den arvoa­lu­eet oli­si­vat riit­tä­vän pie­net ja kom­pak­tit ja äänes­tä­jil­le oli­si riit­tä­väs­ti kun­nol­li­sia vaih­toeh­to­ja, ei ajet­tu poli­tiik­ka­kaan voi­si kau­hean kau­ak­si karata.

  Osa puhu­tuis­ta asiois­ta joh­tuu ihan median huo­nou­des­ta. Nos­te­taan esiin kai­ken­nä­köis­tä ilta­päi­vä­leh­ti­ros­kaa. Poli­tii­kan toi­mit­ta­jat eivät tun­nu seu­raa­van poli­tiik­kaa eivät­kä osaa kysyä mitään. Asia­poh­jai­siin kysy­myk­siin­kin näyt­täi­si saa­van aika hel­pos­ti vas­tat­tua tun­ne­poh­jai­sel­la mutulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Osmo, älä nyt lii­oit­te­le. Libe­ra­lis­min perus­a­ja­tuk­siin on aina sisäl­ty­nyt ole­tus sii­tä, että kiel­let­tyä on kaik­ki, mikä rajoit­taa mui­den mah­dol­li­suuk­sia elää elä­mään­sä niin kuin he par­haak­si katsovat. 

  Kon­ser­va­tis­miin puo­les­taan kuu­luu olet­ta­mus, että tar­vi­taan sivis­ty­nei­tä auk­to­ri­teet­te­jä (ns. eliit­ti), jot­ka kont­rol­loi­vat ihmis­ten itsek­käi­tä impuls­se­ja ja halu­ja yhtei­sen hyvän nimissä. 

  Sii­nä mis­sä libe­raa­lit ovat aina arvos­ta­neet yksi­löi­den vapauk­sia ja oikeuk­sia, kon­ser­va­tii­vit pitä­vät tär­keäm­pä­nä tur­val­li­suut­ta ja jär­jes­tys­tä. Molem­mis­sa näke­myk­sis­sä on oma logiik­kan­sa. Poliit­ti­set ideo­lo­giat jakau­tu­vat har­voin “pahoi­hin” ja “hyviin”.

  Tun­tuu sil­tä, että kon­ser­va­tis­mis­ta on tul­lut Vih­reil­le sen luo­kan kiro­sa­na, että he yrit­tä­vät naa­mioi­da oman kon­ser­va­tii­vi­suu­ten­sa liberalismiksi.

  Esi­merk­ki­nä voi­si vaik­ka mai­ni­ta perus­kou­luil­le pakol­li­sen kas­vis­ruo­ka­päi­vän, joka rik­koo yksi­löi­den vapaut­ta vali­ta oma ruo­ka­va­lion­sa. Vas­taa­vas­ti sanan­va­paus­ky­sy­myk­sis­sä Vih­reät ovat olleet herk­kiä kiel­tä­mään jul­ki­suu­des­ta “vää­rän­lai­set” kan­na­no­tot — täy­sin kon­ser­va­tis­min hen­ges­sä. Libe­ra­lis­tit eivät tur­vau­tui­si täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa pakkoon. 

  Mitä se Vol­tai­re sanoi­kaan: “Vas­tus­tan ehdot­to­mas­ti kaik­kea mitä sanot­te, mut­ta kan­na­tan lop­puun asti oikeut­tan­ne sanoa se”.

  Mie­les­tä­ni Vir­hei­den nykyi­nen poliit­ti­nen lin­ja on monen­kir­ja­va sekoi­tus eko­lo­gis­mia, libe­ra­lis­mia, sosia­lis­mia ja konservatiivisuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Osmo, älä nyt lii­oit­te­le. Libe­ra­lis­min perus­a­ja­tuk­siin on aina sisäl­ty­nyt ole­tus sii­tä, että kiel­let­tyä on kaik­ki, mikä rajoit­taa mui­den mah­dol­li­suuk­sia elää elä­mään­sä niin kuin he par­haak­si katsovat. 

   Tun­nen hyvin libe­ra­lis­min peri­aat­teet. Olen jos­kus kau­an sit­ten kuu­lu­nut Libe­raa­li­seen Kan­san­puo­lu­ee­seen. Tuo älyt­tö­myyk­siin mene­vä luet­te­lo­ni yrit­ti tul­ki­ta sitä, mil­tä joi­den­kin mie­les­tään libe­ra­lis­mia edus­ta­vien mie­li­pi­teet minus­ta vaikuttivat.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Luin vain aloi­tus­kir­joi­tuk­sen ja muu­ten sil­mäi­lin tätä keskustelua.

  Mie­les­tä­ni Soi­nin­vaa­ra luo­kit­te­lee ihmeel­li­ses­ti poliit­ti­set hen­ki­löt kuten Arhin­mäen ja Kor­ho­sen jon­kin suu­ren asian tai ideo­lo­gian taak­se ja niin hie­noin sanoin vie­lä, joten kysyn­kin, omaa­ko Osmo Soi­nin­vaa­ra aja­tuk­sen­lu­ku­ky­ky­jä vai tun­tee­ko hän nämä vies­tis­sään mai­ni­tut hen­ki­löt todel­la­kin noin hyvin?

  Mie­les­tä­ni on van­han­ai­kais­ta väit­tää, että joku tiet­ty poliit­ti­nen hen­ki­lö har­joit­tai­si lähes kir­jai­mel­li­ses­ti jon­kun tie­tyn opin mukais­ta poli­tiik­kaa. Eikö polii­tik­ko­jen­kin arki ole kum­min­kin lähin­nä sopeu­tu­mis­ta eri­lai­siin pää­tök­siin, kos­ka yksin­val­tiai­den aika ei lie­ne enää ajankohtainen. 

  Sil­li­sa­laat­tia tämä nyky-poli­tiik­ka vai­kut­taa aika ajoin ole­van mones­sa suh­tees­sa, vaik­ka ero­ja on ole­mas­sa aina­kin vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sia silmäillessäni. 

  Siis­pä ei pidä unoh­taa sitä­kään, että Suo­mes­sa on kova oikeis­to, peh­meäm­pi oikeis­to, peh­meä vasem­mis­to ja kova vasem­mis­to, kun ajat­te­len kovan oikeis­ton aja­van tasa­ve­roa ja tulon­sii­ro­to­jen mini­moin­tia, kun taas kova vasem­mis­to ajaa julis­tuk­sis­saan mie­les­tä­ni lähin­nä nii­den asi­aa, jot­ka eivät vie­lä käy edes äänes­tä­mäs­sä eli kai­kis­ta huo­no-osai­sim­pien kan­sa­lais­ten ihmi­sar­vois­ta ja oikeu­den­mu­kais­ta koh­te­lua. Koval­la vasem­mis­tol­la tar­koi­tan täs­sä lähin­nä Arhin­mäen jen­giä ja koval­la oikeis­tol­la Katai­sen jengiä.

  Juu­ri kovan oikeis­ton vuok­si meil­lä on köy­hien reaa­li­nen osto­voi­ma las­ke­nut inflaa­tion ja tulon­siir­to­jen mini­maa­lis­ten koro­tus­ten vuok­si vii­mei­set 20 vuotta!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Osmo: “Sanan­va­paus: Jos satun kuu­le­maan, mitä puhut puhe­li­mes­sa, saa­ko jul­kis­taa, mitä sanoit? Saa­ko valeh­del­la sinus­ta jul­ki­ses­ti? Saan­ko ilman perus­tet­ta sanan­va­pau­teen vedo­ten sanoa, että petät vai­moa­si? saan­ko sanoa, vaik­ka pet­täi­sit? Saan­ko kehot­taa tap­pa­maan homot? Saan­ko kehot­taa rais­kaa­maan vih­rei­tä naisia?”

  Hyviä kysy­myk­siä. Sanat ovat voi­mak­kai­ta, ja niil­lä voi tuho­ta yksi­lön elä­män. Kum­pi on siten tär­keäm­pää, että raja­ton sanan­va­paus vai yksi­löi­den oikeus saa­da tur­vaa vaa­ral­li­sil­ta sanoilta? 

  Libe­ra­lis­min perus­o­le­tuk­siin kuu­luu myös se, että ihmi­set ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti hyviä ja jär­ke­viä olen­to­ja. Vaik­ka mätiä ome­nia löy­tyy ja sanan­va­pau­del­la on kään­tö­puo­len­sa, puh­das libe­ra­lis­mi kat­soo, että sanan­va­pau­den rajoit­ta­mi­sen hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat sil­ti suu­rem­mat kuin sen rajoit­ta­mi­nen mah­dol­lis­ten yli­lyön­tien takia. 

  Tosin valeh­te­le­mi­sen vapaus ja oikeus mie­li­pi­tei­den esit­tä­mi­seen ovat kak­si eri asi­aa. Perät­tö­mät väit­teet voi­daan kri­mi­na­li­soi­da ilman, että rajoi­te­taan mie­li­pi­tei­tä. Omas­ta mie­les­tä­ni kan­san­kii­ho­tus ja esi­mer­kik­si holo­kaus­tin kiel­tä­mi­nen ovat asioi­ta, jot­ka sanan­va­pau­den nimes­sä tuli­si sal­lia — vaik­ka ne muu­toin tuomitsenkin. 

  Luon­nol­li­ses­ti oikeus yksi­tyi­syy­teen on myös ris­ti­rii­das­sa täy­del­li­sen sanan­va­pau­den kans­sa. Miten raja yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen tilan välil­lä sit­ten tuli­si vetää? Vai­kei­ta kysymyksiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Aikai­sem­min pos­taa­ma kir­joi­tuk­se­ni, jos­ta on kor­jat­tu kirjoitusvirheet:

  Osmo: “Sanan­va­paus: Jos satun kuu­le­maan, mitä puhut puhe­li­mes­sa, saa­ko jul­kis­taa, mitä sanoit? Saa­ko valeh­del­la sinus­ta jul­ki­ses­ti? Saan­ko ilman perus­tet­ta sanan­va­pau­teen vedo­ten sanoa, että petät vai­moa­si? saan­ko sanoa, vaik­ka pet­täi­sit? Saan­ko kehot­taa tap­pa­maan homot? Saan­ko kehot­taa rais­kaa­maan vih­rei­tä naisia?”

  Hyviä kysy­myk­siä. Sanat ovat voi­mak­kai­ta, ja niil­lä voi tuho­ta yksi­lön elä­män. Kum­pi on sit­ten tär­keäm­pää, raja­ton sanan­va­paus vai yksi­löi­den oikeus saa­da tur­vaa vaa­ral­li­sil­ta sanoilta?

  Libe­ra­lis­min perus­o­le­tuk­siin kuu­luu myös se, että ihmi­set ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti hyviä ja jär­ke­viä olen­to­ja. Vaik­ka mätiä ome­nia löy­tyy ja sanan­va­pau­del­la on kään­tö­puo­len­sa, puh­das libe­ra­lis­mi kat­soo, että sanan­va­pau­den rajoit­ta­mi­sen hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat sil­ti suu­rem­mat kuin rajat­to­mas­ta sanan­va­pau­des­ta koi­tu­vat ylilyönnit.

  Tosin valeh­te­le­mi­sen vapaus ja oikeus mie­li­pi­tei­den esit­tä­mi­seen ovat kak­si eri asi­aa. Perät­tö­mät väit­teet voi­daan kri­mi­na­li­soi­da ilman, että rajoi­te­taan mie­li­pi­tei­tä. Omas­ta mie­les­tä­ni kan­san­kii­ho­tus ja esi­mer­kik­si holo­kaus­tin kiel­tä­mi­nen ovat asioi­ta, jot­ka sanan­va­pau­den nimes­sä tuli­si sal­lia – vaik­ka ne muu­toin tuomitsenkin.

  Luon­nol­li­ses­ti oikeus yksi­tyi­syy­teen on myös ris­ti­rii­das­sa täy­del­li­sen sanan­va­pau­den kans­sa. Miten raja yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen tilan välil­lä sit­ten tuli­si vetää? Vai­kei­ta kysymyksiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Sanan­va­pau­des­ta on joku van­ha ver­taus, että jos huu­taa vaik­ka­pa teat­te­ris­sa “tuli­pa­lo” ilman syy­tä ja aiheut­taa panii­kin ja mah­dol­li­ses­ti ihmi­siä louk­kaan­tuu tai kuo­lee, se ei ole enää sal­lit­tua. Mikä sit­ten on “tuli­pa­lon” huu­ta­mis­ta ja mikä ei, on tul­kin­nan­va­rais­ta, mut­ta jos­sain koh­taa se raja kulkee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Osmo: En ole mis­sään vai­hees­sa kiel­tä­nyt sinun tai Wal­li­nin oikeut­ta tuo­mi­ta pari­kymp­pi­sen nai­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta mie­li­pi­det­tä. Ihan vapaas­ti, ette tekään mitään lakia riko. Totean vain että mikä­li oli­sit­te oikei­ta libe­raa­le­ja ette oli­si läh­teeet tuo­mit­se­maan vaan ilmais­seet rau­hal­li­ses­ti oman mie­li­pi­teen­ne ja mikä­li kyse on mie­les­tän­ne yhteis­ku­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­tä asias­ta pyr­ki­neeet raken­ta­vaan dia­lo­giin ja anta­neet lopul­ta demo­kra­tian päät­tää asian oikeis­sa eli­mis­sä. Uskon­to ja moraa­li ovat asioi­ta jois­sa libe­raa­li antaa yksi­löl­le täy­del­li­sen vapau­den niin kau­an kuin lakia ja sään­tö­jä ei riko­ta. Hyvä esi­merk­ki todel­li­ses­ta libe­raa­lis­ta on Stubb joka osal­lis­tui mamu­kes­kus­te­luun hyvin­kin voi­mak­kail­la mie­li­pi­teil­lä ilman että koh­den­si nii­tä keneen­kään yksi­löön ja sal­li näin toi­sil­le­kin mielipiteenvapauden.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Soi­nin­vaa­ran käsi­tyk­sen mukaan Tea Par­ty kan­nat­taa kuo­le­man­tuo­mio­ta. Kun puhe tulee USAs­ta, niin jos­tain syys­tä Soi­nin­vaa­ral­la pamah­taa pääl­le “republi­kaa­ni­lä­hiöt”, “puna­nis­kat” jne. Mis­sä koh­taa Tea Par­tyn ohjel­mas­sa lii­ke ilmoit­taa ole­van­sa kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen kan­nat­ta­ja? Jäse­nis­tä var­mas­ti osa kan­nat­taa, osa vas­tus­taa, mut­ta liik­kee­nä en ole mitään kan­taa löy­tä­nyt. Kysees­sä­hän on erit­täin hete­ro­gee­ni­nen lii­ke, jon­ka pää­tee­ma on val­tion val­lan vähen­tä­mi­nen. Sikä­li radi­kaa­lia on pyy­tää “Anta­kaa meil­le vähem­män” eikä “val­tion pitää tukea mei­tä ja antaa luis­sää fyrk­kaa”. Yleen­sä van­hat puo­lu­eet kuten vih­reät aja­vat koneis­ton val­lan lisää­mis­tä. Vih­reil­tä­kin tulee aika usein “pitäi­si olla laki, joka kiel­tää /kautta mää­rää pakol­li­sek­si” kamaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Pala­tak­se­ni sii­hen Hesa­rin datas­ta teh­tyyn faktorikarttaan: 

  Kysy­myk­set tosi­aan selit­ty­vät hyvin kah­del­la dimen­siol­la, siis kak­si riit­tää. Sen näkee ns. scree plo­tis­ta joka on loitto.com:ssa lin­kat­tu­na. Onko suo­ma­lai­nen poli­tiik­ka aina ollut kak­si­di­men­siois­ta, vai onko tämä joku uusi ilmiö?

  TIe­tys­ti voi epäil­lä että kak­si­di­men­sio­naa­li­suus on ollut jo kysy­myk­siä laa­ti­van vii­te­ke­hyk­se­nä, ja kysy­myk­sis­tä on teh­ty erot­te­le­via nime­no­maan kah­del­la dimen­siol­la. Kah­teen on help­po pää­tyä kun ensin lait­taa oikeis­to-vasem­mis­ton pape­ril­le ja sit­ten miet­tii mitä vih­reil­le ja perus­suo­ma­lai­sil­le tekisi. 

  Alku­pe­räi­set akse­lit eivät ole orto­go­naa­li­sia, eli junt­tius kor­re­loi oikeis­to-vasem­mis­toon joten­kin päin. Tämä on hyvä huo­ma­ta tul­kin­nois­sa. Fak­to­ria­va­ruu­del­le on teh­ty ei-orto­go­naa­li­nen rotaatio. 

  Minus­ta­kin pys­ty­ak­se­lil­le libe­ra­lis­mi on huo­no nimi. Tosin vai­kea enää sanoa mitä libe­ra­lis­mi tar­koit­taa. Junt­tius vs. valis­tu­nei­suus on aika lähel­lä totuut­ta. Vrt. http://neulasia.wordpress.com/2011/04/09/mitka-mielipiteet-ovat-liberaaleja-vaalikoneakselilla/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Junt­tius — vai liberalismi?
   Fak­to­roin­ti tuot­taa akse­lei­ta sen mukaan, mit­kä muut­tu­jan kor­re­loi­vat kes­ke­nään. Olin sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että rotaa­tio oli­si ollut orto­go­naa­li­nen (=koh­ti­suo­rat akset, jot­ka eivät kor­re­loi kes­ke­nään) mut­ta jos Jan­ne Sink­ko­nen tie­tää, että rotaa­tio on ei-orto­go­naa­li­nen, se tar­koit­taa, että noi­den akse­lei­den välil­lä on kor­re­laa­tio­ta ja ne on teh­ty har­kin­taa nou­dat­taen. Ei se rotaa­tio kovin vino voi olla, kos­ka akse­lit sil­mä­mää­räi­ses­ti näyt­tä­vät korreloimattomilta.
   Se, että tuon liberalismi/konservarismi ‑akse­lin parem­pi nimi on valis­tu­neet — jun­tit joh­tuu sii­tä, että akse­lil­le latau­tuu muut­tu­jia, joil­la ei ole perin­tei­ses­ti mitään teke­mis­tä libe­ra­lis­min kans­sa. Kat­so­kaa­pas kart­taa niin, että otat­te mukaan vain istu­vat kan­san­edus­ta­jat ja teh­kää tämä vaik­ka puo­lueit­tain. Pane­mal­la kur­so­rin pis­teen pääl­le saat­te esil­le nimen. Huo­maat­te, että kes­kei­set polii­ti­kot kai­kis­sa puo­lueis­sa ovat kuvion ylä­osas­sa ja alao­sas­ta löy­tyy kosol­ti kan­san­edus­ta­jia, joi­hin ihan spon­taa­nis­ti voi­si liit­tää käsit­teen juntti.
   Enti­se­nä tilas­to­tie­tei­li­jä­nä huo­mau­tan myös, että fak­to­roin­nis­ta tulee aivan eri­lai­nen, jos kysy­tään eri kysy­myk­siä. Hesa­rin kyse­lyis­sä ei ollut juu­ri lain­kaan “vih­rei­tä kysy­myk­siä”, jon­ka vuok­si var­si­nais­ta vih­reä­tä akse­lia ei voi­nut­kaan syntyä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. TimoJ:

  Ei libe­raa­li vaa­di mui­ta muut­ta­maan uskon­nol­li­sia kan­to­jaan (jot­ka siis todel­la ovat USKOA) vain sen vuok­si ettei itse jaa niitä. 

  Ei, libe­raa­li ei tosi­aan vaa­di mui­ta muut­ta­maan uskon­nol­li­sia kan­to­jaan. Mut­ta täs­sä homo­liit­toa­sias­sa kyl­lä eräät uskon­nol­li­set tahot halua­vat uskon­nol­li­sil­la perus­teil­la ihmi­siä eriar­voi­sik­si sek­su­aa­li­sen suun­tauk­sen­sa perusteella. 

  Kukaan libe­raa­li ei käsit­tääk­se­ni ole vaa­ti­nut ketään kris­tit­tyä kään­ty­mään ateis­tik­si, vaik­ka onkin vas­tus­ta­nut kris­tit­ty­jen mie­li­pi­tei­tä. Sen sijaan nämä älä alis­tu ‑kamp­pan­joi­jat halua­vat kiel­tää homoil­ta avio­lii­ton. Ymmär­rät­kö eron sen suh­teen, kum­pi on libe­ra­lis­mia vas­taan ja kum­pi on vain sanan­va­pau­den käyttämistä? 

  Sanan­va­pau­teen liit­tyen muis­taak­se­ni Rans­kan val­lan­ku­mouk­sen aikaan kek­sit­tiin sanon­ta, että “olen täy­sin vas­taan mie­li­pi­det­tä­si, mut­ta kuo­li­sin sen puo­les­ta, että saat sen sanoa”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Osmo, vas­tauk­se­na sanan­va­paus kysy­myk­see­si on, että aina­kin oma käsi­tyk­se­ni on se, että on perus­tei­ta rajoit­taa ihmi­siin koh­dis­tu­vaa sanan­va­pau­den käyt­töä eten­kin juu­ri val­hei­den levit­tä­mi­sen muodossa.

  Mut­ta tämä ei ole kaik­ki, mitä nyky­lain­sää­dän­töm­me kiel­tää. Val­hei­den levit­tä­mi­sen lisäk­si kun­nian­louk­kaus­lain­sää­dän­tö kiel­tää sol­vaa­mi­sen. Minus­ta tähän ei ole mitään tar­vet­ta, kos­ka toi­sin kuin val­het­ta, sol­vaa­mis­ta ei ole kun­nol­la mää­ri­tel­ty. Sol­vauk­se­na voi joku pitää jopa toden väit­teen esit­tä­mis­tä. Minus­ta siis sen sano­mis­ta, että joku pet­tää vai­mo­aan, ei tule kiel­tää. Voi olla, että se, jos­ta tuo sano­taan, ei ole tämän jäl­keen kovin hyvis­sä väleis­sä sano­jan kans­sa, mut­ta mitä sit­ten. Kyse on näi­den kah­den väli­ses­tä asias­ta. Toki sitä voi­daan rajoit­taa yksi­tyi­syy­den suo­jal­la ja koti­rau­hal­la, miten tie­toa sii­tä pet­tä­mi­ses­tä saa hank­kia. Jos tie­don saa vaik­ka­pa IS:n löö­pis­tä, niin minun on aina­kin vai­kea pitää sitä eri­tyi­sen kiellettynä. 

  Suu­rem­pi sanan­va­pau­den ongel­ma kuin yksit­täis­ten ihmis­ten väli­set jutut, on kui­ten­kin a) kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­nen ja eten­kin b) uskon­rau­han loukkaaminen. 

  Hyväk­syn a):n koh­dal­la sen, että rikok­seen yllyt­tä­mi­nen tai uhkaa­mi­nen on hyvä pitää kiel­let­tyi­nä. Sen sijaan jäl­leen sol­vaa­mi­nen on minus­ta jäl­leen aivan lii­an huo­nos­ti mää­ri­tel­ty ter­mi, jot­ta sitä kan­nat­tai­si pitää kiellettynä. 

  b):n koh­dal­la taas en näe mitään syy­tä mil­le­kään kiel­loil­le. Ensin­nä­kin se aset­taa ihmi­set eriar­voi­seen ase­maan. Jos minul­le on jokin muu asia kuin rekis­te­röi­dyn uskon­to­kun­nan pyhä­nä pitä­mä asia rakas, sitä saa pil­ka­ta niin pal­jon kuin sie­lu sie­tää, mut­ta jos asia sat­tuu ole­maan uskon­to­kun­nan pyhä­nä pitä­mä, se on sit­ten kielletty. 

  Tähän liit­tyen kysyi­sin­kin, Osmo, kan­na­tat­ko sitä, että uskon­rau­ha­lain ensim­mäi­nen koh­ta (ns. juma­lan­pilk­ka­py­kä­lä) pois­te­taan ja siten siir­ry­tään aidos­ti seku­laa­riin yhteis­kun­taan (kuten vaik­ka­pa USA:ssa on tilanne)?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Ääri­li­ber­ta­ris­tit eli anar­kis­tit tai anar­ko­ka­pi­ta­lis­tit käsit­tääk­se­ni mää­rit­te­le­vät yksi­lön­va­pau­det niin, että mitä tahan­sa saa teh­dä, kun­han ei louk­kaa tois­ten ihmis­ten oikeut­ta ruu­mii­seen­sa ja omaisuuteensa. 

  Niin­pä nois­ta Osmon mai­nit­se­mis­ta “libe­ra­lis­min” aja­tuk­sis­ta aina­kaan tois­ten vahin­goit­ta­mi­nen tai hei­dän omai­suu­den varas­ta­mi­nen, ei oli­si libe­ra­lis­mia. Vero­jen mak­sa­mat­to­muu­den liber­ta­ris­tit käsit­tääk­se­ni kyl­lä las­ke­vat libe­ra­lis­min pii­riin, kos­ka hei­dän mie­les­tään raho­jen omis­tus kuu­luu sil­le, joka ne on hank­ki­nut, ja val­tion vero­tus sil­loin rik­koo tuo­ta yksi­lön­va­paut­ta omaan omistukseensa. 

  Mai­nit­se­maa­si Soma­li­aa (tai kai vain jotain osaa sii­tä) olen tosi­aan kuul­lut joi­den­kin anar­ko­ka­pi­ta­lis­tien heh­kut­ta­neen toi­mi­va­na anarkiana. 

  Ja ei, itse en tuo­ta aatet­ta kan­na­ta, kos­ka se tosi­aan joh­taa Soma­li­aan. Ei sik­si, että­kö aate sal­li­si väki­val­lan, vaan sen, ettei se sisäl­lä mitään val­tio­me­ka­nis­me­ja, jot­ka pitäi­si­vät sen kurissa. 

  Jot­kut vähem­män ääri­li­be­raa­lit (mut­ta sil­ti mel­ko ääria­jat­te­li­jat) kan­nat­ta­vat minar­ki­aa eli yövar­ti­ja­val­tio­ta, jon­ka ainoa teh­tä­vä on pitää väki­val­ta kuris­sa ja kai luo­da jon­kin­lai­nen puo­lu­ee­ton oikeus­lai­tos ihmis­ten välis­ten kiis­to­jen rat­ko­mi­seen, mut­ta muu­ten antaa ihmis­ten elää nii­den alus­sa lis­taa­mie­ni peri­aat­tei­den mukaisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Ainoat liberaalit kiellot ovat vahingoittamisen kieltämisiä sanoo:

  Poliit­ti­ses­ti libe­raa­li sanoo, että ehey­tys­kam­pan­jo­ja ei saa kiel­tää lail­la. Kult­tuu­ri­ses­ti libe­raa­li lisää, että ne ovat sil­ti vas­ten­mie­li­siä ja paheksuttavia.

  Poliit­ti­ses­ti libe­raa­li ei kiel­lä homo­sek­siä, bor­del­le­ja ja huu­mei­ta. Hän voi sil­ti pahek­sua ja inho­ta jotain niis­tä sekä periä huu­meis­ta ter­veys­va­kuu­tus­mak­sua tupak­ka­ve­ron tapaan. Liber­taa­ri ei peri­si, kos­ka hän yksi­tyis­täi­si ter­veys­va­kuu­tuk­set. Liber­taa­rit ovat libe­raa­le­ja mut­ta kaik­ki libe­raa­lit eivät ole libertaristeja.

  Libe­raa­li vas­tus­taa tois­ten vahin­goit­ta­mis­ta, myös mur­hien tilaa­mis­ta ja yleen­sä muu­ta­kin sel­lais­ta yllyt­tä­mis­tä rikok­siin, joil­la hänen on syy­tä olet­taa saa­van­sa ne rikok­set aikaan. 

  Ase­ra­joi­tus­la­ke­ja ei voi pitää libe­raa­lei­na, mut­ta toi­saal­ta erit­täin mer­kit­tä­väs­ti toi­sil­le aiheu­tet­tu­ja vahin­goit­ta­mi­sia vähen­tä­vät lie­vät rajoi­tus­lait eivät vält­tä­mät­tä ole epä­li­be­raa­le­ja, täs­sä ollaan rajatapauksessa.

  Jos vas­tus­taa tois­ten vahin­goit­ta­mis­ta val­hei­ta levit­tä­mäl­lä — esi­mer­kik­si “Oden kir­jois­ta saa tau­te­ja”, en pitäi­si sitä epä­li­be­raa­li­na, kos­ka libe­raa­li vas­tus­taa tois­ten vahin­goit­ta­mis­ta. En ehkä edes epä­li­ber­taa­ri­na. Hait­toi­hin tas­a­puo­li­ses­ti perus­tu­via ja nii­tä vas­taa­via hait­ta­ve­ro­ja­kaan en pidä sik­si epäliberaaleina.

  Kan­na­tan yksi­tyi­syy­den suo­jaa ja myön­nän, että tämä on raja­ta­paus, jos­sa minun voi sanoa ole­van epä­li­be­raa­li. Jul­ki­sen kehi­ty­sa­vun kan­nat­ta­mi­nen on kor­kein­taan neut­raa­lia (ja epä­li­ber­taa­ria), ei aina­kaan liberaalia.

  Avio­liit­to­lain­sää­dän­nön suku­puo­li­neut­raa­liu­den ja muun yhden­ver­tai­suu­den kan­nat­ta­mi­nen on libe­raa­lia. Libe­raa­lit halua­vat mah­dol­li­sim­man uni­ver­saa­lit lait, ei mitään suo­si­mis­ta tai erityisetuja.

  Kos­ka tiet eivät ole yksi­tyi­siä, nii­den “libe­raa­lit” sään­nöt ovat ongel­mal­li­nen kysy­mys. Ei vält­tä­mät­tä ole kovin epä­li­be­raa­lia (vaik­ka­kin epä­li­ber­taa­ria) tukea bus­si­lii­ken­net­tä bus­si­kais­toil­la Oden perus­te­luin (kes­ki­kus­tan­nuk­set ovat pal­jon yli raja­kus­tan­nus­ten) mut­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa libe­raa­lia, kor­kein­taan neutraalia.

  Tak­sien tuke­mis­ta en ymmär­rä, ennem­min bus­si­kais­ta­pas­sin pitäi­si olla mak­sul­li­nen, jol­loin tar­vit­se­vim­mat sai­si­vat ne ja samal­la rahoit­tai­si­vat bus­si­kais­tat itse. Tak­sien luku­mää­rä­kiin­tiöt ovat kiis­tat­to­man epä­li­be­raa­le­ja, jos­kin tämä­kin on talous- eikä arvo­li­be­ra­lis­min puolella.

  Jos kan­nat­taa etuoi­keuk­sia joil­le­kin uskon­noil­le, esi­mer­kik­si nykyi­siä ev.-lut. lah­kon juri­di­sia etuoi­keuk­sia ja vel­vol­li­suuk­sia, se on antiarvoliberaalia.

  Tea Par­ty on mones­sa suh­tees­sa anti­li­be­raa­li ja toi­sis­sa libe­raa­li. Muka­na on myös puh­tai­ta libe­raa­le­ja mut­ta vain vähem­mis­tös­sä. 1700-luvun Yhdys­val­tain, Rans­kan, Hai­tin ja mui­den val­lan­ku­mouk­siin myö­tä­vai­kut­ta­nut Bos­to­nin Tea Par­ty oli osit­tain libe­raa­lien arvo­jen innoit­ta­ma vaik­ka tem­pauk­ses­ta voi­daan olla mon­ta mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Osmo:

  Tuos­sa älä alis­tu (sai­rau­tee­si) vaan paran­nu, oli se huo­nos­ti pii­lo­tet­tu vies­ti, että homo­sek­su­aa­li­suus on sairaus…

  Kat­so­jan sil­mäs­sä ja kuu­li­jan kor­vas­sa tämä. Kam­pan­jas­sa ei mis­sään koh­den käy­te­tä sanaa sai­raus tai synti.

  Toki voi­daan mää­ri­tel­lä libe­ra­lis­mi siten, että mikään ei ole kiel­let­tyä. Bus­si­kais­tal­la saa ajaa […]

  Luet­te­let teko­ja. Kam­pan­ja sen sijaan oli mielipiteenilmaus.

  Mut­ta kai sanan­va­pau­teen kuu­luu myös se, että vas­tus­taa tätä mie­li­pi­det­tä, kai saa jopa olla sitä miel­tä, että ei halua rahoit­taa tie­do­tus­kam­pa­jaa, jos­sa homo­ja mol­la­taan sairaiksi. 

  Kuu­luu toki. Mut­ta sanan­va­pau­teen ei kuu­lu oikeus rajoit­taa tois­ten mie­li­pi­tee­nil­mai­sua. Braxin tar­koi­tus on pysäyt­tää raha­vir­rat niil­tä, jot­ka ajat­te­le­vat eri tavoin ja muu­ten­kin estää kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin vää­rät mie­li­pi­teet. Kyl­lä se on nyt näh­ty ja huo­men­na sit­ten kat­so­taan tämän suun­tauk­sen kannatus. 

  Sinän­sä olen asias­ta jyr­käs­ti eri miel­tä. Homo­jen ei tar­vit­se “ehey­tyä” yhtään miten­kään. Mut­ta jos joi­den­kin mie­les­tä tähän tulee kan­nus­taa, niin kyl­lä he sen minun puo­les­ta­ni saa­vat sanoa. 

  Rahat pois sit­ten kai­kil­ta uskon­nol­li­sil­ta jär­jes­töil­tä eikä vain tie­tyn aate­suun­nan edustajilta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Saa­rel­ma:

  Mut­ta tämä ei ole kaik­ki, mitä nyky­lain­sää­dän­töm­me kiel­tää. Val­hei­den levit­tä­mi­sen lisäk­si kun­nian­louk­kaus­lain­sää­dän­tö kiel­tää sol­vaa­mi­sen. Minus­ta tähän ei ole mitään tar­vet­ta, kos­ka toi­sin kuin val­het­ta, sol­vaa­mis­ta ei ole kun­nol­la mää­ri­tel­ty. Sol­vauk­se­na voi joku pitää jopa toden väit­teen esit­tä­mis­tä. Minus­ta siis sen sano­mis­ta, että joku pet­tää vai­mo­aan, ei tule kiel­tää. Voi olla, että se, jos­ta tuo sano­taan, ei ole tämän jäl­keen kovin hyvis­sä väleis­sä sano­jan kans­sa, mut­ta mitä sit­ten. Kyse on näi­den kah­den väli­ses­tä asiasta.

  Täl­lä blo­gil­la voi­si jos­kus käy­dä ihan eril­li­sen kes­kus­te­lun sii­tä mitä laki on ja mihin sil­lä pyritään.

  Kaik­ki mitä Saa­rel­ma kir­joit­taa tuos­sa yllä on täy­sin tot­ta. Lain­sää­dän­nön tuli­si olla sel­ke­ää, eli sen rik­ko­mus­ten sel­keäs­ti mää­ri­tel­tyä. Sano­mi­sen rajoi­tuk­set on aina ongel­mal­li­sia sekä toteu­tuk­sel­taan että periaatteessa.

  Mut­ta sit­ten taas toi­saal­ta. Perus­oi­keuk­sin tur­vaa­mi­sen lisäk­si lain­sää­dän­nöl­lö on mui­ta­kin funk­tioi­ta. Esi­mer­kik­si se että rii­dat rat­kais­taan kärä­jil­lä eikä nyr­keil­lä. Ja tämä taas perus­te­lee esi­mer­kik­si sitä että sol­vaus käsi­tel­lään tuo­miois­tui­mes­sa eikä sun­nun­tai-aamu­na Hie­ta­nie­men hau­taus­maal­la vapaa­va­lin­tai­sin asein niin kuin aikoi­naan oli tapana.

  Se mitä ylei­sem­min yri­tän sanoa on se että minus­ta se ei nyt vaan mene niin että on ole­mas­sa joku yksi ris­ti­rii­da­ton peri­aa­te­nip­pu jos­ta joh­de­taan lait. Käy­tän­tö on täyn­ne peri­aa­te- ja tavoiteristiriitoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. En näe miten tämä vih­rei­den libe­raa­lius/­va­lis­tu­nei­suus-hölö­tys ero­aa isom­pien puo­luei­den har­ras­ta­mis­ta ima­go­kam­pan­join­neis­ta — asia­kes­kei­syy­den sijas­ta panos­te­taan nii­hin, joi­den äänes­tys­pää­tös­tä ohjaa halu iden­ti­fioi­tua sopi­vaan vii­te­ryh­mään. Itse jätin per­sut äänes­tä­mät­tä sen takia että uskoi­sin hei­dän teke­vän huo­no­ja pää­tök­siä, en sik­si että minus­ta oli­si kama­laa iden­ti­fioi­tua pie­ru­verk­ka­reis­sa lät­kää tui­jot­ta­vak­si tai lähi­baa­ris­sa Aikuis­ta nais­ta hoi­laa­vak­si juntiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. On jok­seen­kin tri­vi­aa­lia kiis­tel­lä fak­to­roin­tien orto­go­naa­li­suu­des­ta tai muis­ta tek­ni­sis­tä detal­jeis­ta, kun koko tar­kas­te­lu­ta­pa on kysee­na­lai­nen kysy­mys­ten asteik­ko­jen vuok­si. Jois­ta­kin niis­tä voi hyväl­lä tah­dol­la luo­da jär­jes­ty­sas­tei­kol­li­sia, mut­ta vain jois­ta­kin. Toi­sen­lai­nen tapa on tar­kas­tel­la min­kä­lai­sia ryh­mit­ty­miä löy­tyy, jos ehdok­kaat ryh­mi­tel­lään vas­taus­vaih­toeh­to­to­den­nä­köi­syyk­sien mukaan, puo­lu­ees­ta riip­pu­mat­ta. Näin tuo­tet­tu rat­kai­su pal­jas­taa miten tiet­ty­jen puo­luei­den ehdok­kaat hajaan­tu­vat laa­jem­mal­le sek­to­ril­le (= useam­piin vas­taa­ja­ryh­mit­ty­miin) ja tois­ten puo­luei­den ehdok­kai­nen vas­taus­pro­fii­lit ovat huo­mat­ta­vas­ti yhden­mu­kai­sem­mat. Vih­reät kuu­luu jäl­kim­mäi­siin, vaik­ka hajon­taa sii­nä­kin ilme­nee. Vaik­ka Osmon mukaan “vih­rei­tä” kysy­myk­siä ei juu­ri ollut, kuvas­taa vih­reil­le tyy­pil­li­sim­män ryh­män vas­tauk­set var­sin “viher­li­be­raa­le­ja” näke­myk­siä. Muun­lai­sia­kin löy­tyy, ja juu­ri nuo vas­taus­pro­fii­lit kuvas­ta­vat mie­les­tä­ni parem­min eri­lai­sia arvo­tuk­sia ja pai­no­tuk­sia kuin yksin­ker­tais­te­tut ja tilas­to­tek­ni­set bipolariteetit.

  http://web.me.com/makenboksi/Sivusto/HSvaalikoneNiemivirta.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Valistuneet–juntit-jako on vit­si. Pak­ko­ruot­sin kan­nat­ta­mi­nen on “valis­tu­nut­ta” em. fak­to­ria­na­lyy­sin mukaan, mut­ta argu­men­tit sen puo­les­ta asian­tun­te­mat­to­muu­des­saan ja impi­vaa­ra­lai­suu­des­saan nolo­ja. Tämä oli esi­merk­ki. Kui­ten­kin pak­ko­ruot­sin puo­lus­ta­jat luu­le­vat kuu­lu­van­sa valis­tu­nei­siin. Ja mikä vie­lä kum­mal­li­sem­paa suvaitseviin!.

  Vai onko se kum­mal­lis­ta sittenkään?

  Täs­sä koh­din teki­si mie­li kir­joit­ta jotain “valis­tu­nei­den” itseym­mär­ryk­ses­tä ja roo­lis­ta oikei­den ja hyvien aja­tus­ten vartijoina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Samu­lil­la hyviä point­te­ja, mut­ta mun mie­les­tä olen­nais­ta sanan­va­pau­des­sa on asian kon­kreet­ti­nen puo­li. Tie­don­vä­li­tys on hel­pot­tu­nut räjäh­dys­mäi­ses­ti vii­me vuo­si­na. Kuka tahan­sa ihmi­nen voi perus­taa oman tie­do­tus­vä­li­neen­sä. Se tar­koit­taa, että JSN:n kal­tai­set itse­sää­te­ly­jär­jes­tel­mät menet­tä­vät ase­man­sa val­voa jul­kis­ta sanaa ja sen käy­tön vastuunkantoa.

  Hol­lan­nis­sa esim. kii­ho­tus­pu­heet ovat koven­tu­neet jat­ku­vas­ti ja joh­ta­neet mur­hiin. Sanan­va­paus on samal­la höl­len­ty­nyt, ja poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa vil­jel­lään reto­riik­kaa, jos­ta vie­lä 90-luvun lopul­la lan­ge­tet­tiin tuomioita. 

  Nii­tä “tuli­pa­lon” huu­ta­jia tun­tui­si teat­te­ris­sa pii­saa­van. Mun mie­les­tä on sel­vää, että sanois­ta jou­tuu kan­ta­maan myös vas­tuun. Ja samal­la on sel­vää, että nyky­maa­il­mas­sa vas­tuu sälyt­tyy yhä sel­vem­min yksit­täi­sil­le ihmisille.

  Libe­raa­lia­jat­te­lun ongel­ma on se, että se olet­taa kaik­ki ihmi­set saman­lai­sik­si. Uskon­rau­han säi­lyt­tä­mi­nen on sikä­li vii­sas­ta, että se edus­taa monil­le ihmi­sil­le pyhää ja kos­ke­ma­ton­ta aluet­ta. Se voi­daan toki tiput­taa ylei­sen rie­nauk­sen pii­riin, mut­ta mitä sil­lä voi­te­taan? Mei­kä­läi­sil­le maal­lis­tu­neil­le­kin on omat pyhän­sä, esim. lap­sen kos­ke­mat­to­muus. Näi­den asioi­den kun­nioit­ta­mi­nen ei tee meis­tä mam­ma­rei­ta ja sen­suu­rin uhre­ja, vaan nos­ta­vat sivis­tys­täm­me muu­ta­mal­la pykälällä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Ei ole ajan­koh­tais­ta puhua sii­tä, onko homo ter­ve vai sai­ras. Halu muut­tua hete­rok­si voi olla todel­li­nen joka tapauk­ses­sa. Kui­ten­kin eri­tyi­ses­ti mie­hen homo­sek­su­aa­li­suus on pysy­vä bio­lo­gi­nen omi­nai­suus. Sik­si muut­tu­mis­yri­tys ei ole tie hete­ro­sek­su­aa­li­suu­teen, vaan äärim­mäi­seen ahdis­tuk­seen ja mones­sa tapauk­ses­sa itsemurhaan.

  Tam­pe­reen piis­pa tar­joi­li Homoil­las­sa tätä muu­tok­sen mah­dol­li­suu­den kark­kia niil­le, jot­ka halusi­vat sen kuulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Osmo:

  Se, että tuon liberalismi/konservarismi ‑akse­lin parem­pi nimi on valis­tu­neet – jun­tit joh­tuu sii­tä, että akse­lil­le latau­tuu muut­tu­jia, joil­la ei ole perin­tei­ses­ti mitään teke­mis­tä libe­ra­lis­min kanssa.

  Tämä liberalismi/konservatismi ‑arvioin­ti vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sis­ta on kovin kovin epä­mää­räis­tä. Tulok­set vaih­te­le­vat kovas­ti ana­lyy­sin teki­jän omien mie­li­pi­tei­den mukaan. Nyky-yhteis­kun­nas­sa­han on tapa­na demo­ni­soi­da kon­ser­va­tis­mi ja glo­ri­fioi­da libe­ra­lis­mi. Kukin näi­tä libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi-kuvia piir­te­le­vä on sit­ten omien arvo­tus­ten­sa mukaan niput­ta­nut “hyviä” asioi­ta libe­raa­leik­si ja “paho­ja” asioi­ta konservatiivisiksi.

  Esi­mer­kik­si tämän http://puoluekentta.tstm.info/ ana­lyy­sin mukaan Hel­sin­gin vaa­li­pii­rin vih­reät ja kokoo­mus ovat “juntti-valistunut”-asteikolla sil­mä­mää­räi­ses­ti aika lail­la tasois­sa, pals­tan­pi­tä­jä itse y‑akselin “junt­ti-puo­lel­la” 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Tea par­tyn pos­ti­tus­lis­ta on sikä­li eri­koi­nen jut­tu, että ei voi sanoa, että oli­si joku Tea Par­ty puo­lue tai edes ydin. Tea par­ty lii­ke koos­tuu vai­ka kuin­ka monis­ta ryh­mis­tä, joil­la kul­la­kin on omia jut­tu­jaan. Vähän kuin vih­reän lii­keen alus­sa oli­si luke­nut Lin­ko­lan pos­ti­tus­ryh­mää ja teh­nyt joh­to­pää­tök­sen, että vih­reät halua­vat kou­lun­käyn­nin rajoit­tu­van kan­sa­kou­luun ja että kul­ku­tau­te­ja ei aina­kaan saa torjua.
  Tea par­ty liik­keen yhtei­siä tee­mo­ja on mm. vero­tuk­sen yksin­ker­tais­ta­mi­nen, meno­jen kas­vun hil­lit­se­mi­nen ja vero­jen alen­ta­mi­nen. Eivät oli­si huo­no­ja ideoi­ta Suo­mes­sa­kaan eivät­kä miten­kään epäliberaaleja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Mie­les­tä­ni libe­raa­lin ihmi­sen ongel­mak­si muo­dos­tuu, mis­sä koh­taa pahek­sun­ta menee ei-libe­raa­lin toi­min­nan puolelle. 

  Eli jos on oikeas­ti suvait­se­vai­nen, mikä on sel­lai­nen asia jota vie­lä saa vie­lä jul­ki­ses­ti paheksua? 

  Voi­ko esi­mer­kik­si itse­ään libe­raa­li­na tituu­lee­raa­va hen­ki­lö pahek­sua jul­ki­ses­ti homo­ja, pros­ti­tuu­tio­ta tai puo­li­so­aan pet­tä­vää ihmis­tä, jos ei kui­ten­kaan kan­na­ta mitään em asioi­ta hait­taa­via laki­hank­kei­ta? Voi­ko libe­raa­li esi­mer­kik­si tode­ta, ettei pidä mus­tis­ta, mut­ta sil­ti suvait­see niitä?

  Eli kuin­ka pit­käl­le libe­raa­li voi pahek­sua jotain, joka ei kui­ten­kaan var­si­nai­ses­ti vahin­goi­ta ketään? Mis­sä vai­hees­sa mie­li­pi­tei­den pahek­sun­ta ylit­tää sen kyn­nyk­sen, jon­ka jäl­keen ei olla enää liberaaleja?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Tul­kin­ta­ni. Minus­ta näyt­tää, että libe­raa­leik­si itse­ään kut­su­vat jakau­tu­vat kah­teen ryh­mään, jois­ta tois­ten mie­les­tä maa­il­ma on redusoi­ta­vis­sa yksin­ker­tai­siin sään­töi­hin, ja tois­ten mie­les­tä ei. Täs­sä klas­sis­ta libe­ra­lis­mia kan­nat­ta­vat sano­vat, että tuo “kai­kil­la tuli­si olla vapaus teh­dä mitä huvit­taa kun­han eivät vahin­goi­ta toi­sia” riit­tää. Eheyt­tä­jät saa­vat mai­nos­taa eheyt­tä­mis­tä, kos­ka sano­mi­nen ei ole vahin­goit­ta­mis­ta. Vih­reis­sä libe­raa­leik­si itse­ään kut­su­vat eivät kiis­tä peri­aa­tet­ta, mut­ta halua­vat sään­tö­jä kos­ka heis­tä vapauk­sien ver­kos­ta tulee niin moni­mut­kai­nen, että satun­nai­sen vapau­den sal­li­mi­nen estää mon­ta muu­ta vapaut­ta. Eheyt­tä­jil­le ei saa antaa val­tion rahaa, kos­ka hei­dän sano­mi­sen­sa koh­dis­tuu nuo­riin joil­la ei ole kykyä arvioi­da ja siten vähen­tää hei­dän vapauttaan.
  Kon­ser­va­tii­vit poik­kea­vat näis­tä molem­mis­ta sano­mal­la, että kos­ka asia nyt vaan on näin (kos­ka raa­mat­tu tai perin­teet tai oma elä­män­muo­to tai mitäi­ki­nä), niin se pitää sää­tää lail­la niin. Eheyt­tä­jät ovat oikeas­sa kos­ka homous on syn­tiä tai vahin­goit­taa lap­sia (vaik­ka sitä ei ole­kaan osoitettu).

  Vih­reät ovat kiel­tä­mät­tä kon­ser­va­tii­ve­ja jois­sain koh­dis­sa. Luul­ta­vas­ti he luu­le­vat ole­van­sa libe­raa­le­ja halu­tes­saan ase­har­ras­tuk­sen kiel­toa (ideal­la että vapaus har­ras­tea­sei­siin vähen­tää mui­den vapaut­ta kos­ka ne voi­vat men­nä ja tap­paa niil­lä), mut­ta käsit­tääk­se­ni ei ole osoi­tet­tu että kiel­to aut­tai­si, joten se kal­lis­tuu mie­les­tä­ni kon­ser­va­tis­miin. Samoin kuin pak­ko­ruot­si, uskon­rau­han rik­ko­mi­sen ja sol­vaa­mi­sen kri­mi­na­li­soin­ti, ja tämän mää­rit­te­lyn mukaan myös nor­pan suo­je­lu sen itsen­sä vuok­si (ellei eläi­miä ote­ta vapauk­sia omaa­vien luokkaan). 

  Mones­sa tapauk­ses­sa kyse on kui­ten­kin jos­sain mää­rin mie­li­pi­de­ky­sy­myk­ses­tä. Tois­ten mie­les­tä vih­rei­den ydin­voi­ma­kan­ta on kon­ser­va­tii­vis­ta ei-mihin­kään-perus­tu­vaa pahim­mil­laan. Vih­reät anta­vat kui­ten­kin perus­te­lu­ja kan­noil­leen, eikä minul­la ole tar­peek­si kom­pe­tens­sia arvioi­da ovat­ko he täy­sin met­säs­sä, vai mahdollisesti/varmasti oikeas­sa. Pelk­kä nimik­kei­den käyt­tä­mi­nen itsen­sä kehu­mi­seen tai mui­den nimit­tä­mi­seen on kui­ten­kin vähän poin­ti­ton­ta, jos ei esi­te­tä mitä näil­lä tar­koi­te­taan. Asiois­ta kai täs­sä oli­si puhut­ta­va eikä sii­tä sopii­ko joku mää­rit­te­le­mät­tä annet­tuun nimik­kee­seen ‘libe­raa­li’.

  OS, onko tul­kin­ta­ni vih­rei­den libe­raa­liu­des­ta onnistunut?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Osmo, sen aiem­man vies­ti­ni lin­kin pääs­sä juu­ri sel­lai­nen ana­lyy­si on jo teh­ty 🙂 Ei muu­ta kuin tut­kai­le­maan. Aineis­ton­kin ryh­mit­te­ly­rat­kai­sui­neen saa toki käyt­töön, jos kiinnostaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Libe­ra­lis­mia ei voi mää­ri­tel­lä vain siten, että sal­li­taan kaik­ki. Libe­raa­li ei voi hyväk­syä sel­lais­ta, mikä sor­taa mui­ta. Täs­tä seu­raa väki­sin­kin se, että on etsit­tä­vä arvo­ja: mikä on sor­toa, mikä ei? Libe­ra­lis­mi on siis ilman muu­ta aate­suun­ta, joka myös sul­kee jotain mah­dol­li­suuk­sia ihmi­sil­tä. Libe­raa­lit taas jakau­tu­vat klas­sis­ta libe­ra­lis­mia ja sosi­aa­li­li­be­ra­lis­mia kan­nat­ta­viin, näin talous­mie­les­sä. Sii­nä­kin on iso ero, kuu­luu­ko sosi­aa­li­li­be­raa­lei­hin vih­rei­siin vai talous­li­be­raa­lei­hin kokoo­muk­sen tyyppeihin. 

  Jos puo­lue­kent­tä muo­dos­tet­tai­siin nyky­ään, uskon, että A.) enin osa vih­reis­tä, noin puo­let dema­reis­ta ja kol­mas­osa vasu­reis­ta sekä nel­jän­nes kokoo­mus­lai­sis­ta löy­täi­si toi­sen­sa. Sit­ten muo­dos­tui­si B.) kokoo­muk­sen enem­mis­tön ja kepu­lais­ten jouk­ko, johon meni­si myös dema­rei­ta. C.) Vasem­mal­le muo­dos­tui­si talous­e­lä­män tiuk­kaa kont­rol­lia vaa­ti­va kli­ki vasu­rien enem­mis­tös­tä, jois­ta­kin dema­reis­ta ja eräis­tä vih­reis­tä. Toi­nen vaih­toeh­to on erään­lai­nen laa­nan rin­ta­man popu­lis­ti­puo­lue, johon per­sut­kin löy­täi­si­vät tien­sä. Tosin per­su­jen kan­na­tus­poh­ja on niin hute­ra, että se hajaan­tui­si monel­le taholle.

  Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit joko löy­täi­si­vät kodin muu­al­ta tai perus­tai­si­vat uuden uskon­to­puo­lu­een. RKP on outo lin­tu, kos­ka se on kie­li­puo­lue. En sil­ti tie­dä, pys­tyi­si­kö sel­lai­sen enää luo­maan tyh­jäs­tä ilman taka­na ole­vien sää­tiöi­den rahoi­tus­ta. Lisäk­si jouk­koon mah­tuu populistipuolue.

  Ja mihin­kö itse meni­sin? Ensim­mäi­seen ryh­mään, tietysti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Uskon­rau­han säi­lyt­tä­mi­nen on sikä­li vii­sas­ta, että se edus­taa monil­le ihmi­sil­le pyhää ja kos­ke­ma­ton­ta aluetta.

  Tois­ten koti­bi­lei­siin tai yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin (tai jul­ki­siin­kaan) ei saa men­nä häi­ri­köi­mään riip­pu­mat­ta sii­tä, onko kysees­sä uskon­nol­li­nen tilai­suus vai ei. On vai­kea näh­dä, miten tiet­ty­jen pii­rien, jot­ka ovat muu­ten­kin “maal­li­sen” häi­rin­tä­suo­jan pii­ris­sä, ulko­puo­lel­la tar­vi­taan mitään eril­lis­tä uskon­suo­jaa. Sit­ten kun sitä tar­vi­taan, on jo kyse kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­ses­ta ja tähän löy­tyy eril­li­set lakipykälät.

  Ei kai kukaan oikeas­ti etsi uskol­leen rau­haa esim. Hal­la-ahon blo­gi­si­vuil­ta? Mik­si siis sii­tä piti tuo­mi­ta uskon­rau­han rikkomisesta?
  (Ja jäte­tään nyt se pois, että sii­nä syyl­lis­tyt­tiin pahim­paan oikeu­del­li­seen mie­li­val­taan, kun oikeu­des­sa tuo­mit­tiin kah­des­ta kon­teks­tis­ta irroi­te­tus­ta väit­tä­mäs­tä, jot­ka oli vie­lä­pä nime­no­maan annet­tu kir­joi­tuk­ses­sa esi­merk­kei­nä eikä osa­na tekstiä.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. enin osa vih­reis­tä, noin puo­let dema­reis­ta ja kol­mas­osa vasu­reis­ta sekä nel­jän­nes kokoo­mus­lai­sis­ta löy­täi­si toisensa.

  Oikeis­to­de­ma­ri, onko Kokoo­mus arvoil­taan noin vasemmistolaista?
  Ei se puo­lu­een poli­tii­kas­sa aina­kaan näy.

  Minus­ta “oikeis­to­de­ma­rius” muu­ten kuu­los­taa samal­ta kuin luon­to­ys­tä­väl­li­nen katu­maas­tu­ri eli ettei sen nyt ihan noin pitäi­si mennä.

  Oikeis­to­de­ma­rit ovat nii­tä dema­rei­ta, jot­ka hyväk­sy­vät mark­ki­na­ta­lou­den mut­ta halua­vat sen puit­teis­sa toteut­taa oikeu­den­mu­kais­ta maailmaa.

  Ahaa. Eli siis kokoomuslaisuutta.
  Minus­ta vaa­tii aika­mois­ta mark­ki­na­ta­lous­us­koa, jos nime­no­maan puit­tei­ta pää­tet­täes­sä pitäy­dy­tään nykyi­sis­sä puit­teis­sa. Miten sil­lä tavoin voi­daan toteut­taa yhtään mitään?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Osmo Soi­nin­vaa­ra “Oikeis­to­de­ma­ri, ter­ve­tu­loa vihreisiin!”

  -Tom­mi Uscha­nov kir­joit­taa Suu­res­sa Kaa­li­hui­jauk­ses­sa, että Vih­reät ase­moi­tu­vat vaa­li­ko­ne­vas­taus­ten ja kan­nat­ta­jien oman ilmoi­tuk­sen mukaan SDP:n ja Vasem­mis­to­lii­ton väliin. Mik­si oikeis­to­de­ma­ri siis siir­tyi­si Dema­rei­den vasem­mal­la puo­lel­la ole­vaan puolueeseen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Minus­ta tär­keä puo­lue­ja­ko puo­lu­ees­ta riip­pu­mat­ta kul­kee kehi­nä: Pää­kau­pun­ki­seu­dun kehä, lin­ja imat­ral­ta Jyväs­ky­län kaut­ta Tor­nioon, lin­ja Joen­suus­ta Kai­nuun kaut­ta Kemi­jär­vel­le ja Perä-Lap­pi. Noin suurinpiirtein.

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun dema­ri on por­va­ril­li­sem­pi kuin Kai­nuun kepu­lai­nen, joka kepu­lai­nen puo­les­taan on por­va­ril­li­sem­pi kuin Uts­joen kokoomuslainen.

  Mitä kau­em­mak­si val­lan ja vau­rau­den sfää­reis­tä siir­ry­tään koh­ti peri­fe­rioi­ta, sitä sakeam­mak­si poliit­ti­set kan­nat muut­tu­vat. Mitä lähem­mäk­si kar­ta­noit­ten saleis­ta koh­ti tur­vet­ta ja jän­kää siir­ry­tään sitä sapek­kaam­mak­si ja väke­väm­mäk­si poli­tiik­ka muut­tuu — puo­lu­ees­ta riippumatta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Sylt­ty:

  Voi­ko esi­mer­kik­si itse­ään libe­raa­li­na tituu­lee­raa­va hen­ki­lö pahek­sua jul­ki­ses­ti homo­ja, pros­ti­tuu­tio­ta tai puo­li­so­aan pet­tä­vää ihmis­tä, jos ei kui­ten­kaan kan­na­ta mitään em asioi­ta hait­taa­via laki­hank­kei­ta? Voi­ko libe­raa­li esi­mer­kik­si tode­ta, ettei pidä mus­tis­ta, mut­ta sil­ti suvait­see niitä?

  Tie­tys­ti voi. Libe­raa­lil­la on oikeus muo­dos­taa omat näke­myk­sen­sä, niin­ku muil­la­kin. Libe­raa­li voi tode­ta, ettei pidä mus­tis­ta, mau­ri­ta­nia­lai­sis­ta, vapaa­muu­ra­reis­ta tai keis­tä tahan­sa. Sen sijaan libe­raa­li ei voi kiel­tää kysei­siä ryh­miä tai sää­tää lake­ja, jot­ka pois­ta­vat em. ryh­mil­tä nii­tä oikeuk­sia, joi­ta yksi­löil­lä libe­raa­lis­sa maa­il­mas­sa on.

  Ongel­mia tähän liit­tyen syn­tyy käy­tän­nös­sä sik­si, ettem­me elä libe­raa­lis­sa yhteis­kun­nas­sa. Nyt esim. vai­ku­tus­val­tais­ten ihmis­ten “pahek­sun­nat” tai muut lausun­not voi­vat gene­roi­da libe­ra­lis­min vas­tai­sia lake­ja tai muu­ta syr­ji­vää poli­tiik­kaa. Jos oikees­ti elet­täis libe­raa­lis­sa yhteis­kun­nas­sa, ei yhen tyy­pin pahek­su­mi­sil­la juu­ri­kaan olis mer­ki­tys­tä, kos­ka ei olis mitään byrokratia/väkivaltakoneistoa, jota pahek­su­jat vois käyt­tää pahek­sut­ta­vien syrjimiseen. 

  Yksi­löt vois tiet­ty syr­jiä toi­si­aan esim. kiel­täy­ty­mäl­lä yhteis­työs­tä nii­den tyyp­pien kans­sa joi­den kans­sa ei haluu olla yhteis­työs­sä tai jee­saa­mal­la toi­sia ja ole­mal­la jee­saa­mat­ta toi­sia. Mut täl­la­nen ei olis tek­ni­ses­ti libe­ra­lis­min vastasta.

  Ja täs­sä viit­ta­sin libe­raa­liu­del­la jo sel­la­seen suht äärim­mäi­seen ja teo­reet­ti­seen libertarismiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Kes­kus­te­lu pai­not­tuu arvo-akse­lil­le. Toi­nen akse­li, jon­ka Osmo (vai­ko jo Hesa­ri?) redusoi mie­les­tä­ni tur­han yksioi­koi­ses­ti tuloe­roi­hin suh­tau­tu­mi­sek­si, on jää­nyt vähemmälle. 

  Oikeis­to­de­ma­ri 15.4. 17:22 ja 16.4. 16:03 kom­men­toi niin hyvin, että vaik­ken jokais­ta nip­pe­liä jaa, kävin jo suosittelemassa.
  Onne­si muu­ten, että kir­joi­tan omal­la nimellä.
  Muu­ten tuo nicci saat­tai­si jo olla varattu:)

  Oikeis­to­de­ma­ri vas­taa puo­les­taan jos halu­aa, täs­sä minun koment­ti­ni Osmolle:
  Vaik­ka vih­reis­sä on pal­jon fik­sua väkeä, ml. pals­tan isän­tä, on vih­rei­den äänes­tä­mi­nen aika­mois­ta lot­toa­mis­ta. Kenet sil­le vii­mei­sel­le pai­kal­le aut­tai­si Arkadianmäelle…?

  Art­tu­ril­le: Juu olin epä­täs­mäl­li­nen. Tot­ta kai liber­ta­ri­aa­nit kuu­lui­si­vat nurk­kaan:) Siis neli­ken­täs­sä. Tar­koi­tin vain, että he saat­tai­si­vat val­la­ta koko sen puo­lu­een, jon­ka kan­nat­ta­ja­kun­ta rek­ry­toi­tui­si ken­tän ao. nel­jän­nek­ses­tä. Ja sil­loin monet muut, joil­le se kui­ten­kin oli­si mie­lui­sin nel­jän­nes, oli­si­vat kodittomia. 

  Tie­tys­ti myös jokin toi­nen frak­tio voi­si rulet­taa täs­sä nel­jän­nek­ses­sä. Sil­loin liber­ta­ri­aa­nit mus­sut­tai­si­vat, ymmärrettävästi.

  Eli point­ti­ni: Jako on lii­an karkea.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Samu­li Saarelma:

  Mut­ta täs­sä homo­liit­toa­sias­sa kyl­lä eräät uskon­nol­li­set tahot halua­vat uskon­nol­li­sil­la perus­teil­la ihmi­siä eriar­voi­sik­si sek­su­aa­li­sen suun­tauk­sen­sa perusteella.

  Tar­koi­tat­ko, että jos jot­kut ovat sitä miel­tä, että homot elää syn­nis­sä, että tämä on jotain mihin val­tio­val­lan pitäi­si puut­tua ja kiel­tää näi­tä ihmi­siä ajat­te­le­mas­ta, että homot elää synnissä?

  Sen sijaan nämä älä alis­tu ‑kamp­pan­joi­jat halua­vat kiel­tää homoil­ta avioliiton.

  Jos ne haluu kiel­tää homoil­ta avio­lii­ton val­tiol­li­se­na ins­ti­tuu­tio­na, niin se ei oo libe­raa­lia, jos ne halu­aa uskon­noil­le oikeu­den kiel­tää homoil­ta avio­lii­ton uskon­nol­li­se­na ins­ti­tuu­tio­na niin se on liberaalia.

  Samu­li Saarelma:

  Mai­nit­se­maa­si Soma­li­aa (tai kai vain jotain osaa sii­tä) olen tosi­aan kuul­lut joi­den­kin anar­ko­ka­pi­ta­lis­tien heh­kut­ta­neen toi­mi­va­na anarkiana.

  yhyyyy… sii­tä, että Soma­lias­sa anar­kia toi­mii parem­min kuin val­tio ei voi pää­tel­lä vie­lä sitä, että se olis toi­mi­va anarkia.

  Ja ei, itse en tuo­ta aatet­ta kan­na­ta, kos­ka se tosi­aan joh­taa Soma­li­aan. Ei sik­si, että­kö aate sal­li­si väki­val­lan, vaan sen, ettei se sisäl­lä mitään val­tio­me­ka­nis­me­ja, jot­ka pitäi­si­vät sen kurissa.

  Nii noh onneks on mui­ta­kin meka­nis­me­ja ku val­tio­me­ka­nis­mit, jot­ka pitää väki­val­lan kurissa.

  sylt­ty:

  Mie­les­tä­ni libe­raa­lin ihmi­sen ongel­mak­si muo­dos­tuu, mis­sä koh­taa pahek­sun­ta menee ei-libe­raa­lin toi­min­nan puolelle.

  Ei mis­sään kohdassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Osmo kir­joit­ti:
  “… rotaa­tio on ei-orto­go­naa­li­nen, se tar­koit­taa, että noi­den akse­lei­den välil­lä on kor­re­laa­tio­ta ja ne on teh­ty har­kin­taa noudattaen.”

  Juha Tör­mä­nen sanoo sivullaan:
  “teh­tiin fak­to­ria­na­lyy­si princi­pal axis ‑mene­tel­mäl­lä obli­min-rotaa­tio­ta käyttäen.”

  http://www.loitto.com/tilastot/hsvaalikone11/

  Että ei kai tuos­sa ole teh­ty muu­ta har­kin­taa, kuin mene­tel­män valin­ta (auto­maat­ti­sia rota­toin­ti­me­ne­tel­miä on useita).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Osmo:

  Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa, jos halu­taan akse­lei­ta, joil­la on jokin kie­les­sä tun­net­tu ulot­tu­vuus (oikeis­to-vasem­mis­to esim) kan­nat­tai­si rota­toi­da käsin.

  Toi­saal­ta sekin on mie­len­kiin­tois­ta, että min­kä­lai­sia blok­ke­ja syn­tyy ilman rotaa­tioo. Voi olla, että just sen vasem­mis­to-oikeis­to-jaot­te­lun kei­no­te­koi­suus pal­jas­tuu ja huo­maa, että mitään libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi-akse­lia ei ees oo, vaan on ainoas­taan ehdok­kai­ta, jot­ka kan­nat­taa libe­ra­lis­mia omis­sa suo­sik­ki­koh­teis­saan ja vas­tus­ta­vat sitä muissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Minus­ta hyvät akse­lit oli­si­vat sel­lai­sia, jois­sa puo­lueil­la on mah­dol­li­sim­man pal­jon eroa. Täl­lai­sen rotaa­tion fak­to­ria­na­lyy­sin jäl­keen sai­si esim. niin, että teki­si puo­luei­den 2‑faktoriselle kes­ki­pis­te­da­tal­le pää­kom­po­nent­tia alyy­sin ja käyt­täi­si sitä rotaationa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Hami­lon väi­te, että homoa­dop­tios­sa kyse ei ole kah­den aikui­sen väli­ses­tä asias­ta, joten sii­nä kyse ei voi olla libe­ra­lis­mis­ta on har­vi­nai­sen hute­ra. Eihän myös­kään taval­li­ses­sa adop­tios­sa tai lap­sen hank­ki­mi­ses­sa pari­suh­tees­sa ole kyse pel­käs­tään kah­den aikui­sen väli­ses­tä asias­ta, joten samal­la logii­kal­la vaik­ka­pa kan­ta jos­sa pahek­su­taan esim. lisään­ty­mis­ra­joit­tei­ta tie­tyn sosi­aa­li­luo­kan edus­ta­jil­le tai tie­tyn älyk­kyys­osa­mää­rän omaa­vil­le ihmi­sil­le ei voi myös­kään olla libe­raa­li. Libe­raa­li ihmi­nen kan­nat­taa siis ihmis­ten lisään­ty­mis­käyt­täy­ty­mi­sen ja per­heen perus­ta­mi­sen sää­te­lyä? I think not.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Osmo:

  Sii­nä ei ole mitään mie­len­kiin­tois­ta. Se ker­taa vain, miten kysy­myk­set painottuvat.

  Siis eiks toi fak­to­ria­na­lyy­si tee sitä, että se aset­taa jen­gin ryh­miin sen mukaan miten ne on kysy­myk­siin vastannu?

  Voit­ko ava­ta tuo­ta sun kommenttia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Rahat pois sit­ten kai­kil­ta uskon­nol­li­sil­ta jär­jes­töil­tä eikä vain tie­tyn aate­suun­nan edustajilta. 

  Jos viit­taat täl­lä sii­hen, että kir­kon ei halu­ta tuke­van nii­tä jär­jes­tö­jä, jot­ka ovat “Älä alis­tu!” ‑kam­pan­jan taka­na, en yhtään ymmär­rä kom­ment­te­ja. Tämä kam­pan­ja ei ole lin­jas­sa sen kans­sa, mitä kirk­ko on lin­jan­nut. Ei kir­kon tar­vit­se jokais­ta uskon­nol­lis­ta yhdis­tys­tä rahoit­taa, jos se joi­ta­kin rahoittaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Art­tu­ri:

  Tar­koi­tat­ko, että jos jot­kut ovat sitä miel­tä, että homot elää syn­nis­sä, että tämä on jotain mihin val­tio­val­lan pitäi­si puut­tua ja kiel­tää näi­tä ihmi­siä ajat­te­le­mas­ta, että homot elää synnissä? 

  En tie­ten­kään tar­koi­ta tuol­lais­ta. Libe­raa­liu­teen kuu­luu ehdot­to­mas­ti uskon­non­va­paus ja sii­hen se, että kuka tah­nan­sa saa olla ihan mitä miel­tä halu­aa sii­tä, mikä on syn­tiä ja mikä ei. 

  Sen sijaan tar­koi­tan sitä, että noil­la uskon­nol­li­sil­la perus­teil­la toi­sil­ta oikeu­den tasa-arvoon avio­liit­toa­sias­sa evää­mi­nen on asia, jota libe­raa­li vastustaa.

  Nii noh onneks on mui­ta­kin meka­nis­me­ja ku val­tio­me­ka­nis­mit, jot­ka pitää väki­val­lan kurissa. 

  Menee jo vähän aiheen sivuun, mut­ta oli­sin var­sin kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan niis­tä meka­nis­meis­ta. Anar­ko­ka­pi­ta­lis­tit usko­vat väki­val­lan mark­ki­na­voi­miin, minä en (vaan uskon, että se tou­hu kaa­tuu samaan, mihin kaik­ki muut­kin anar­kiat). Vähän jär­ke­väm­mät liber­ta­ris­tit usko­vat minar­ki­aan, mut­ta se on juu­ri kyl­lä val­tiol­li­nen meka­nis­mi tuon väki­val­lan suh­teen. Onko siis vie­lä joku kol­mas vaihtoehto?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. Hami­lo:

  Suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to on parem­pi libe­ra­lis­mi­mit­ta­ri, jos­kin libe­raa­li voi aja­tel­la myös niin että mitä­pä sitä ihmis­ten sek­si­suh­tei­ta lii­kaa lail­la sään­te­le­mään, sää­del­lään nais­ten ja mies­ten pari­suh­tei­ta avio­lii­tok­si kut­su­tul­la regu­laa­tiol­la sen ver­ran kun on las­ten edun kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta anne­taan homo­jen ja les­bo­jen elää miten huvittaa. 

  Miten avio­liit­to liit­tyy las­ten etuun? Lap­sia voi hank­kia avio­lii­ton ulko­puo­lel­la ja toi­saal­ta avio­lii­tos­sa voi elää, vaik­kei hank­ki­si lapsia. 

  Mitä homo­jen adop­tio-oikeu­teen tulee, niin minun on vai­kea näh­dä, mik­si jako­ra­jan sopi­vien ja epä­so­pi­vien adop­tio­van­hem­pien koh­dal­la meni­si juu­ri hei­dän suku­puo­li­sen suun­tau­tu­mi­sen koh­dal­la. Itse kek­sin kyl­lä kas­va­tet­ta­vien las­ten hyvin­voin­nin kan­nal­ta pal­jon parem­pia­kin jakorajoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. Onko kir­kol­la jokin viral­li­nen kan­ta homoseksuaalisuuteen? 

  On, kir­kol­lis­ko­kous­ten pää­tös­ten mukaan men­nään. Täl­lä ker­taa kir­kon krii­si­vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma oli ajan­ta­sal­la ja ark­ki­piis­pa myös toi kir­kon viral­li­sen kan­nan hyvin sel­keäs­ti esiin.

  Älä alis­tu!” ‑kam­pan­ja vei kir­kol­ta 4000 jäsen­tä (jos eroakirkosta.fi ‑sivus­toon on usko­mi­nen). Tämä mei­naa yli puol­ta mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Jos­tain sekin raha on sääs­tet­tä­vä ja ko. kam­pan­jan taka­na ole­vat jär­jes­töt ovat mie­les­tä­ni oiva säästökohde.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Samu­li Saarelma:

  Mitä homo­jen adop­tio-oikeu­teen tulee, niin minun on vai­kea näh­dä, mik­si jako­ra­jan sopi­vien ja epä­so­pi­vien adop­tio­van­hem­pien koh­dal­la meni­si juu­ri hei­dän suku­puo­li­sen suun­tau­tu­mi­sen kohdalla

  Ei se sii­nä var­si­nai­ses­ti mene­kään, vaan kaik­kien lap­sel­le mah­dol­lis­ten ris­ki­te­ki­jöi­den eli­mi­noi­mi­sen kohdalla. 

  Ei kel­paa vii­si­kymp­pi­nen, ei kel­paa lie­väs­tä masen­nuk­seks­ta kär­si­vä, ei kel­paa vähä­va­rai­nen. Kii­nas­ta adop­tio­lap­sen saa­vil­le on ase­tet­tu myös pai­no­ra­ja — kyl­lä­kin Kii­nan puolelta.

  Adop­tio­lap­sen iden­ti­tee­tin kehi­tys on läh­tö­koh­tien­sa puo­les­ta huo­mat­ta­vas­ti alt­tiim­pi eri­lai­sil­le häi­riöil­le. Sik­si pyri­tään tur­vaa­maan ulkoi­set olo­suh­teet mah­dol­li­sim­man “nor­maa­leik­si” kai­kin puolin. 

  Täl­lä ei ole mitään teke­mis­tä homo­jen syr­jin­nän kanssa. 

  En ole seu­ran­nut kes­kus­te­lua täs­sä ket­jus­sa, mut­ta puhun siis ulkoi­ses­ta, käy­tän­nös­sä aina ulko­mail­ta tapah­tu­vas­ta adop­tios­ta vau­vaiän ohit­ta­neen lap­sen kohdalla. 

  Lap­sen on var­mas­ti hyvä elää (lähes) aina oman van­hem­pan­sa kans­sa ja per­heen sisäi­nen adop­tio onkin mahdollinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Näin aina­kin piis­pain­ko­kouk­sen pää­sih­tee­ri Jari Jolk­ko­nen toimittajalle:

  Miten kirk­ko suh­tau­tuu ”eheyt­tä­mi­seen”? Mikä on sen ”viral­li­nen kan­ta” siihen?

  - Yhteis­tä kan­taa ei ole otet­tu. Piis­pain­ko­kouk­sen pari­suh­de­sel­vi­tyk­sen val­mis­te­lus­sa pereh­dyt­tiin kes­kus­te­luun niin sano­tus­ta repa­ra­tii­vi­ses­ta eli ”kor­jaus­te­ra­pias­ta”. Syn­tyi vai­ku­tel­ma, että tut­ki­muk­ses­sa asia on kiis­ta­na­lai­nen. Myös tut­ki­muk­sen ajoit­tai­nen poli­ti­soi­tu­mi­nen vai­keut­ti joh­to­pää­tös­ten teke­mis­tä. Piis­pain­ko­kouk­sen teh­tä­vä­nä ei ole ruve­ta ero­tuo­ma­rik­si psy­kiat­rien ja psy­ko­lo­gien väli­sis­sä oppi­rii­dois­sa. Ei sii­hen rii­tä päte­vyys­kään. Parem­pa­na pidet­tiin asian kuvaa­mis­ta kir­kos­sa­kin val­lal­la ole­van asia­kas­kes­kei­sen tera­pian näkö­kul­mas­ta. Maal­li­ses­sa­kin tera­pias­sa hyväk­sy­tään ylei­ses­ti, että ei ole tera­peu­tin teh­tä­vä­nä mani­pu­loi­da asiak­kaan vakau­muk­sia tai teh­dä elä­män­va­lin­to­ja hänen puo­les­taan. Jos joku itse halu­aa muu­tok­sia elä­mään­sä, sil­le pitää antaa tilaa.

  Eli ???

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Vaa­lien jäl­kei­sen päi­vän pel­kään mutuun poh­jau­tu­va haja-ajatus:

  Voi­si­ko olla niin, että vaa­lien jäl­kei­nen puo­lue­kent­tä vas­taa hie­man parem­min suo­ma­lais­ten arvoja?

  - Kokoo­mus nuo­re­ni ja arvoliberalisoitui
  — Vasem­mis­to­liit­to nuo­re­ni ja libe­ra­li­soi­tui, AY-kyt­kös häl­ve­ni entis­tä sel­vem­min SDP:n reviirille
  — Per­su­jen läpi­me­ni­jät ovat seka­lai­ses­ta pop­poos­ta kon­ser­va­tii­vis­ta mut­ta ehkä vähän talous­oi­keis­to­lai­sem­paa laitaa? 

  ja vie­lä..

  - Kes­kus­ta kutis­tui 🙂 (Maa­lais­liit­to-kes­kus­ta erityisesti).

  Kes­kus­ta kutistui :).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Vaa­lien jäl­kei­sen päi­vän pelk­kään mutuun poh­jau­tu­va haja-ajatus:

  Voi­si­ko olla niin, että vaa­lien jäl­kei­nen puo­lue­kent­tä vas­taa hie­man parem­min suo­ma­lais­ten arvoja?

  - Kokoo­mus nuo­re­ni ja arvoliberalisoitui
  — Vasem­mis­to­liit­to nuo­re­ni ja libe­ra­li­soi­tui, AY-kyt­kös häl­ve­ni entis­tä sel­vem­min SDP:n reviirille
  — Per­su­jen läpi­me­ni­jät ovat seka­lai­ses­ta pop­poos­ta kon­ser­va­tii­vis­ta mut­ta ehkä vähän talous­oi­keis­to­lai­sem­paa laitaa? 

  ja vie­lä..

  - Kes­kus­ta kutis­tui 🙂 (Maa­lais­liit­to-kes­kus­ta erityisesti).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Eli­na, jos puhu­taan ulko­mail­ta tapah­tu­vas­ta adop­tios­ta, niin eten­kin jos on kyse jos­tain kehi­tys­maas­ta tule­vas­ta, niin on aika vai­kea kek­siä suo­ma­lai­sia adop­tio­van­hem­pia, joil­le orpo­lap­sen jou­tu­mi­nen oli­si huo­non­nus lap­sen tilan­tee­seen orpo­ko­dis­sa. Jos siis tou­hus­sa lap­sen tilan­teen para­ne­mi­nen on etusi­jal­la, pitäi­si mel­kein mikä tahan­sa adop­tio, jon­ka läh­tö­maa hyväk­syy, hyväk­syä Suo­mes­sa­kin (ok, joku las­ten pahoin­pi­te­lys­tä tuo­mit­tu alko­ho­lis­ti ei kel­paa, mut­ta tus­kin­pa sel­lai­nen juu­ri adop­tio­ta haki­si­kaan). Oikeas­tan ainoas­taan mai­nit­se­ma­si vähä­va­rai­suus voi­si tul­la kysee­seen esteek­si Suo­men val­tion puo­les­ta sii­nä mie­les­sä, että sil­loin lap­si jou­tui­si yhteis­kun­nan elätettäväksi.

  Joka tapauk­ses­sa minun on vai­keam­pi pitää “nor­maa­li­na” kas­vu­ym­pä­ris­tö­nä lap­sel­le kehi­tys­maan köy­hyyt­tä, kou­luun pää­syn mah­dot­to­muut­ta, jne. kuin sitä, että hänen van­hem­pan­sa sat­tui­si­vat ole­maan homo­ja, mut­ta muu­ten hän voi­si kas­vaa suo­ma­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä mate­ri­aa­li­si­ne yltä­kyl­läi­syyk­si­neen ja maa­il­man par­hai­ne peruskouluineen. 

  Mitä taas Suo­men sisäi­siin adop­tioi­hin tulee, niin mie­leen tulee aina­kin sel­lai­nen esi­merk­ki, että van­hem­mat kuo­le­vat äkil­li­ses­ti vaik­ka­pa lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa, lähin suku­lai­nen lap­sel­le on vaik­ka­pa jom­man kum­man van­hem­man sis­ko, joka sat­tuu ole­maan les­bo. Minun on aika vai­kea hyväk­syä peri­aa­tet­ta, että täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa tuo sis­ko ohi­tet­tai­siin adop­tio­jär­jes­tyk­ses­sä sil­lä perus­teel­la, ettei hän ole hete­ro­sek­su­aa­li ja lap­si annet­tai­siin jol­le­kin lap­sel­le täy­sin tun­te­mat­to­mal­le heteroparille. 

  Oli­si­ko tuos­sa tapauk­ses­sa sis­kon adop­tio oikein, jos hän oli­si hete­ro, mut­tei eläi­si avioliitossa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. Samu­li Saarelma:

  Eli­na, jos puhu­taan ulko­mail­ta tapah­tu­vas­ta adop­tios­ta, niin eten­kin jos on kyse jos­tain kehi­tys­maas­ta tule­vas­ta, niin on aika vai­kea kek­siä suo­ma­lai­sia adop­tio­van­hem­pia, joil­le orpo­lap­sen jou­tu­mi­nen oli­si huo­non­nus lap­sen tilan­tee­seen orpokodissa. 

  Sul­la on vää­rä mar­gi­naa­li. Kyl­lä kai­kil­le kehi­tys­mai­den lap­sil­le löy­tyy koti län­si­mais­ta, jot­ka vaan siel­tä jou­taa adop­tioon, eli kukaan ei jää lei­ril­le siks, että homot ei saa adoptoida.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. les­bo­äi­tien lap­set ovat psy­ko­lo­gi­ses­ti kyp­sem­piä ja heil­lä on vähem­män käy­tö­son­gel­mia kuin hete­ro­per­hei­den lap­sil­la.” 25‑v. tutkimus.
  http://www.iltalehti.fi/perhe/2010060811822960_pr.shtml

  Eli­na, jos orien­taa­tio on ris­ki­te­ki­jä, niin tut­ki­muk­sen perus­teel­la se on me heterovanhemmat. 

  Uskon sil­ti, että viran­omai­set tun­nis­ta­vat hyvät ja huo­not van­hem­mat parem­min koko­nai­sar­vioin­nil­la kuin rank­kaa­mal­la hete­rot pois.

  Lakiin pitää kir­ja­ta, että lap­sel­le vali­taan mah­dol­li­sim­man hyvät van­hem­mat, ja jos (läh­tö­maan) las­ten­ko­tia parem­paa ei löy­dy, niin jää­köön lap­si sin­ne. Jos jos­kus tut­ki­mus osoit­taa, että hete­rous on luul­tua­kin pahem­pi ris­ki, niin viran­omai­set otta­koot sen huo­mioon vanhemmuusarvioissaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. Nimi­merk­ki Hete­ro ei sit­ten huo­man­nut, että kyse on lap­sis­ta, jot­ka elä­vät OMIEN ÄITIENSÄ kanssa. 

  Tot­ta kai lap­sen on hyvä olla äitin­sä kans­sa oli tämän sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen ihan mitä tahan­sa. Les­bo­äi­dit lie­ne­vät fik­su­ja ja tie­dos­ta­via ihmi­siä, mikä ehkä ajaa­kin nais­seu­raan. Nais­seu­ra on minun­kin koke­muk­se­ni mukaan yleen­sä parempaa. 

  Ulkoi­nen adop­tio, jos­ta minä puhun on eri asia.
  Eli en puol­la sitä homo­pa­ris­kun­nil­le. Ja ihan­pa sama vaik­ka puol­tai­sin, kos­ka yksi­kään adop­tioon luo­vut­ta­va maa ei anna lap­sia täl­lä het­kel­lä muu­ta kuin heteropareille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Niin Art­tu­ri,

  Jot­kut luu­le­vat, että kehi­tys­mais­ta on jonos­sa tän­ne kuo­le­man­kie­lis­sä ole­via lap­sia, kun­han vain söpöim­män valitsee. 

  Näin ei ole! Pie­net, ter­veet lap­set ovat yllät­tä­vän­kin niuk­ka resurssi. 

  Vai mik­si luu­let­te, että adop­tio­ta jou­tuu kai­kin­puo­lin ter­ve, vaka­va­rai­nen ja kym­me­net tes­tit läpi­käy­nyt suo­ma­lai­nen paris­kun­ta odot­ta­maan vuosikausia. 

  Mik­si? Eli­na vastaa: 

  Sik­si, että yleen­sä van­hem­mat halua­vat pitää lap­sen­sa huo­nois­ta olo­suh­teis­ta huo­li­mat­ta. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, niin suku­lai­set haluavat. 

  Ja jos tämä­kään ei ole mah­dol­lis­ta, niin yleen­sä ihan samas­ta maas­ta löy­tyy lap­se­ton per­he, jol­le vau­va kel­paa. Kos­ka Suo­mes­sa on niin hyvä sosi­aa­li­tur­va, niin vii­mei­seen vaih­toeh­toon ei juu­ri turvauduta. 

  Täs­sä käy­tän­nös­sä, että homo­pa­ri ei voi las­ta saa­da, pyri­tään mini­moi­maan lap­sen ris­kit. Homous on täy­sin samal­la vii­val­la iän, ter­vey­den, varal­li­suu­den jne. kanssa. 

  Jos joku nyt ei ymmär­rä, että vii­si­vuo­ti­aa­na toi­ses­ta kult­tuu­ris­ta repäis­ty val­ta­väes­töön näh­den täy­sin eri­nä­köi­nen lap­si on eri­tyi­sen haa­voit­tu­vai­nen ympä­ris­tön­sä poik­kea­vuu­del­le uudes­sa kodis­sa, niin sil­le sit­ten minä en voi mitään.

  Homo­ko­ti on ERILAINEN!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Eli ??? 

  Niin? Kir­kon (kir­kol­lis­ko­kouk­sen) kan­ta on, että pari­suh­teen­sa rekis­te­röi­nei­den parien kans­sa rukoil­laan vapaa­muo­toi­ses­ti eikä homo­sek­su­aa­li­suut­ta pide­tä syntinä. 

  Ehey­ty­mis­te­ra­pi­aa ei ole koko­naan kiel­let­ty, niin kuin sitee­raa­mas­ta­si jutusta
  (http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/4678-mita-kirkko-opettaa-eheytymisesta) käy ilmi. Kir­kol­lis­ko­kouk­sen kan­nan perus­teel­la sel­lai­sel­le toi­min­nal­le ei kui­ten­kaan pitäi­si olla sii­nä mie­les­sä tar­vet­ta, että homo­sek­su­aa­li­suus tai sen toteut­ta­mi­nen oli­si joten­kin syn­tis­tä. Paha sitä on aikui­sia ihmi­siä kui­ten­kaan men­nä kiel­tä­mään­kään: nuor­ten pai­nos­ta­mi­nen “ehey­ty­mi­seen” on asia erikseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Täs­sä käy­tän­nös­sä, että homo­pa­ri ei voi las­ta saa­da, pyri­tään mini­moi­maan lap­sen ris­kit. Homous on täy­sin samal­la vii­val­la iän, ter­vey­den, varal­li­suu­den jne. kanssa. 

  Ei ole. Noi­ta mui­ta ehto­ja ei ole kir­jat­tu lakiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Ja jos tämä­kään ei ole mah­dol­lis­ta, niin yleen­sä ihan samas­ta maas­ta löy­tyy lap­se­ton per­he, jol­le vau­va kel­paa. Kos­ka Suo­mes­sa on niin hyvä sosi­aa­li­tur­va, niin vii­mei­seen vaih­toeh­toon ei juu­ri turvauduta. 

  Kyl­lä Suo­mes­sa edel­leen anne­taan jon­kin­ver­ran lap­sia myös koti­mai­seen adop­tioon. Odo­tusa­jat ovat pit­kiä, joten moni las­ta kai­paa­va adop­toi ulko­mail­ta. Myös ulko­mai­sen adop­tion odo­tusai­ka pite­nee jat­ku­vas­ti, kos­ka olot lap­sia adop­tioon anta­vis­sa mais­sa para­ne­vat. Stres­saa­vin­ta täs­sä on se, että las­ta­ha­lua­vat eivät ole mis­sään jonos­sa, vaan jokai­sel­le lap­sel­le pyri­tään löy­tä­mään paras mah­dol­li­nen koti tar­jol­lao­le­vis­ta vaihtoehdoista. 

  Aja­tuk­set las­ten­ko­ti­lap­sis­ta, jot­ka jonot­ta­vat pääs­täk­seen län­si­mai­siin per­hei­siin, eivät vas­taa todellisuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 85. Eli­na:

  Nimi­merk­ki Hete­ro ei sit­ten huo­man­nut, että kyse on lap­sis­ta, jot­ka elä­vät OMIEN ÄITIENSÄ kanssa.

  Tot­ta kai lap­sen on hyvä olla äitin­sä kans­sa oli tämän sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen ihan mitä tahansa.

  Eli siis pätee se, että oman äidin hoi­dos­sa les­bo­äi­ti tuot­taa parem­man tulok­sen kuin hete­ro­äi­ti (tämä­hän oli se tut­ki­muk­sen tulos), mut­ta sit­ten maa­gi­ses­ti, jos on kyse adop­tio­äi­dis­tä, niin se hete­ro­äi­ti onkin niin pal­jon parem­pi, että les­bo­äi­dil­tä pitää koko tou­hu kiel­tää. Mihin ihmee­seen tämä perustuu? 

  Puh­taa­seen MuTuun? Asi­aa­han ei luon­nol­li­ses­ti ole voi­tu juu­ri­kaan tie­teel­li­ses­ti tut­kia, kos­ka homo­jen per­heen ulko­puo­li­nen adop­tio ei ole mah­dol­lis­ta, joten ei ole ver­taus­koh­taa, johon hete­ro­jen adop­toi­mia lap­sia verrattaisiin.

  Nais­seu­ra on minun­kin koke­muk­se­ni mukaan yleen­sä parempaa. 

  Mut­ta siis vain, jos toi­nen nai­sis­ta on oma bio­lo­gi­nen äiti. Jos ei ole (vaik­kei lap­si itse tätä edes tie­täi­si), niin sit­ten maa­gi­ses­ti asia muut­tuu päin­vas­tai­sek­si ja nais­seu­ras­ta onkin hait­taa lap­sen kehi­tyk­sel­le ver­rat­tu­na hete­ro­pa­rin adop­tio­lap­se­na kasvamiseen. 

  ihan­pa sama vaik­ka puol­tai­sin, kos­ka yksi­kään adop­tioon luo­vut­ta­va maa ei anna lap­sia täl­lä het­kel­lä muu­ta kuin heteropareille. 

  Ja tämä on sit­ten syy pitää se Suo­men lain mukaan kiel­let­ty­nä? Usko­ma­ton­ta logiikkaa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 86. Eli­na, et kai tar­koi­ta, että ver­tai­lu­per­heis­sä lap­set eivät oli­si elä­neet äitien­sä kans­sa tai että jos jot­kut eivät elä­neet, nämä jot­kut tuot­ti­vat niin suu­ren eron, että ilman hei­tä oli­si sel­vin­nyt, miten les­bo­äi­dit ovat pal­jon hete­ro­van­hem­pia huo­nom­pia vanhempia?

  Näh­däk­se­ni tuo tut­ki­mus viit­taa sii­hen, että les­bo­pa­ri on parem­pi tai aina­kin suun­nil­leen yhtä hyvä ympä­ris­tö kuin hete­ro­per­he, cete­ris pari­bus. En ole näh­nyt tut­ki­muk­sia, jot­ka kumoai­si­vat tämän hypo­tee­sin — olet­ko sinä?

  En ole näh­nyt tut­ki­muk­sia, joi­den perus­teel­la adop­tio­ta­pauk­ses­sa tämä seik­ka kään­tyi­si pää­lael­leen — olet­ko sinä?

  Jos tut­ki­muk­set osoit­tai­si­vat, että hete­ro­per­heet ovat kes­ki­mää­rin huo­nom­pia, se ei tar­koi­ta, että hete­ro­per­heil­tä pitäi­si kiel­tää adop­tio, vaan vain, että sii­tä tuli­si saa­da vas­taa­vas­ti mii­nus­pis­tei­tä. Las­ket­tai­siin kaik­kien per­hei­den koko­nais­pis­teet ja annet­tai­siin lap­set par­hail­le per­heil­le. Ei siis kiel­to­la­ke­ja hete­roa­dop­tiois­ta. Tai homoadoptioista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.