Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.4.2011

Ei poik­keus­lu­paa Östersundomiin

Haki­ja Öster­sun­do­mis­ta halu­aa poik­kea­mis­lu­paa raken­taak­seen 267 neliön oma­ko­ti­ta­lon ton­til­leen Öster­sun­do­mis­sa. Huo­nos­ti on kau­pun­ki suun­ni­tel­mis­taan ker­to­nut, jos maa­no­mis­ta­ja tekee noin epäit­sek­kään hake­muk­sen tule­van met­roa­se­man vie­reen. Ei myön­ne­tä, ei voi­da myön­tää mis­sään tapauk­ses­sa.  Vuo­den alus­ta lau­ta­kun­ta muu­ten päät­tää nämä asiat lopullisesti.

Sto­ra Enson suo­je­lu­kaa­va Katajanokalla

Ajat­te­lin ryh­tyä sivis­ty­mät­tö­mäk­si häi­ri­kök­si täs­sä asias­sa, mut­ta huo­ma­sin, että Uuden­maan ELY-kes­kus on jo suo­jel­lut raken­nuk­sen raken­nus­suo­je­lu­lain nojal­la. Suo­je­lus­ta huo­li­mat­ta osan tuos­ta vää­rään paik­kaan raken­net­tu toi­mis­to­ta­los­ta voi­si ottaa hyö­ty­käyt­töön lii­ke­ti­loi­na ja jopa ilmei­ses­ti ravin­to­la­na.  Alim­paan ker­rok­seen näyt­te­ly­ti­lo­ja ja jul­ki­sen pal­ve­lu­toi­min­nan tilo­ja (?) ja ylim­pään ravin­to­la. Voi tul­la hyvin suo­sit­tu ravin­to­la. Kata­ja­no­kal­ta ei tosin nyt­kään tar­vit­se pois­tua, vaik­ka söi­si päi­vit­täin ravin­to­las­sa ja sai­si joka ker­ran kah­den vii­kon porttikiellon.

Oulun­ky­län Hir­si­pa­don­tien alu­een asemakaava

Tii­vis­tys­kaa­va. Asun­to­ja noin 210 hen­gel­le. Nykyi­set asuk­kaat eivät pidä ajatuksesta.

Kunin­kaan­tam­men kes­kus­tan asemakaavaluonnos

Tämä on taas mer­kit­tä­vä pää­tös. Täs­sä teh­dään asun­to­ja paril­le tuhan­nel­le asuk­kaal­le. Pitä­nee näh­dä esit­te­ly. Ase­ma­kaa­van saa­nut voi­mak­kai­ta vai­kut­tei­ta Hami­nas­ta. Kadut ovat pyö­rei­tä, mut­ta spi­raa­lin­muo­toi­sia. Tämä tulee Joke­ri 2:n vaikutuspiiriin.

Havain­ne­ku­vat vai­kut­ti­vat suo­ras­taan innostavilta.

Hel­sin­gin ener­gian poikkeamislupahakemukset

Hana­saa­res­sa halu­taan pitää hii­len esi­kä­sit­te­lyyn käy­tet­tä­vä raken­nus pai­kal­laan, kos­ka pää­tök­set ener­gia­huol­lois­ta vii­py­vät. Myön­ne­tään vuo­den 2012 loppuun.

Mel­lun­ky­läs­sä halu­taan jat­ka asuin­kort­te­lis­sa ope­tus­ta vuo­den 2011 lop­puun, kos­ka väis­tö­ti­lan tar­ve ei ole pois­tu­nut. Myönnetään

Lii­ken­nein­ves­toin­tien talous­ar­vio­eh­do­tus vuo­dek­si 2012

Kau­pun­gin heik­ko talous­ti­lan­ne näkyy. Rahaa riit­tää Kehä I:n loput­to­maan suju­voit­ta­mi­seen ja Joke­ri 2:n toteut­ta­mi­seen ja pie­neen sälään sin­ne tän­ne. Pyö­rä­tie­hank­keet kes­kit­ty­vät ete­läi­seen suur­pii­riin, isoim­pa­na Nor­densk­jöl­din­ka­dun — Mec­he­lin­ka­dun pyö­rä­tie. Auro­ran sil­lan pitäi­si val­mis­tua. Tope­liuk­sen kadun ratik­kayh­teys sijoit­tuu nyky­nä­ky­min vuo­sil­le 2014 — 2015.

 

 

24 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 14.4.2011”

 1. Luin KSV;n sivuja

  Kunin­kaan­tam­men kodi­kas asui­na­lue raken­tuu enti­sel­le teol­li­suus- ja toi­mi­ti­la-alu­eel­le kol­men kau­pun­gin rajal­le Kunin­kaan­kol­mioon. Kunin­kaan­tam­mes­sa kau­pun­ki ja luon­to kät­te­le­vät, käve­li­jä on kunk­ku ja Joke­ri 2 ‑poi­kit­tais­lin­jal­la pääsee!”

  Ihmet­te­lin pit­kään, mis­sä alue sijais­tee, sil­lä Espoon rajal­le Raja­tor­pas­sa on lähes 4 km. Joke­ri 2 on suun­ni­tel­tu kul­ke­maan Kes­kus­puis­ton läpi, mitä en pidä täy­sin onnis­tu­nee­na. Kuin­ka pit­käl­lä ovat suun­ni­tel­mat ja mil­loin oli­si toteutus?

  Alue on 120 ha eli 1.200.000 m² tai 1,2 km². Kokoa­nis­te­hok­kuus noin 0,2 ja suun­ni­tel­tu asu­kas­lu­ku 5000 + 1000 työ­paik­kaa. Ei heti sel­vin­nyt ovat­ko nämä kaik­ki uusia.

  Mielenkiintoista

 2. Öster­sun­do­miin­han nime­no­maan piti tul­la met­ro ja pien­ta­lo­ja. Nyt­kö se ei käy­kään? No, johan sen lap­si­kin on ymmär­tä­nyt jo kau­an sit­ten, mitä sin­ne Östi­kaan oikeas­ti on tulos­sa. Maa­no­mis­ta­jal­ta sikä­li type­rä hake­mus, että enem­män net­toai­si, kun raken­tai­si kun­non ker­ros­ta­lon ja myi­si asunnot.

  Tope­liuk­sen­ka­dun rai­tio­tie on erit­täin posi­tii­vi­nen asia. Kun suun­nit­te­lu nyt ete­nee hyvää vauh­tia, niin minus­ta voi­si olla jär­ke­vää vara­ta rahat 2013–14, jol­loin 2013 teh­täi­siin poh­ja­työt (put­ki­siir­rot jne) ja 2014 kis­ko­työt. Muu­ten on vaa­ra­na, että Ilma­la ja Kala­sa­ta­ma aiheut­ta­vat rata­ruuh­kan ja vii­vei­tä, kun ei kau­pun­gil­la ole suun­nit­te­lu- eikä radan­ra­ken­nus­ka­pa­si­teet­tia teh­dä kaik­kia koh­tei­ta yhtä­ai­kaa. Jät­kä val­mis­tuu 2012, joten 2013 oli­si hyvä väli­vuo­si teh­dä Topeliusta.

 3. Haki­ja Öster­sun­do­mis­ta halu­aa poik­kea­mis­lu­paa raken­taak­seen 267 neliön oma­ko­ti­ta­lon ton­til­leen Öster­sun­do­mis­sa. Huo­nos­ti on kau­pun­ki suun­ni­tel­mis­taan ker­to­nut, jos maa­no­mis­ta­ja tekee noin epäit­sek­kään hake­muk­sen tule­van met­roa­se­man vie­reen. Ei myön­ne­tä, ei voi­da myön­tää mis­sään tapauksessa.

  ja sit­ten

  Kau­pun­gin heik­ko talous­ti­lan­ne näkyy.

  Ettei vaan oli­si haki­ja Öster­sun­do­mis­ta kyy­ni­sen rea­lis­ti­nen, eli uskoo, ettei sitä met­roa­se­maa sin­ne kos­kaan ole varaa rakentaa…

 4. Kunin­kaan­tam­meen liit­ty­vä eri­ta­so­liit­ty­mä. Kaa­van selos­tuk­ses­ta, ja muu­ten­kin, jää minul­le sem­moi­nen mie­li­ku­va että koko liit­ty­mä on ihan kes­ke­ne­räi­nen asia kun koko Kehä II on vai­hees­sa ja suun­ni­tel­mat menee uusik­si. Ja jos sii­tä Kehä II teh­dään “kau­pun­ki­mai­nen” niin sii­hen ei todel­la­kaan sovi mikään heh­taa­ri­lit­ty­mä. Ja sil­ti sii­hen ollaan inves­toin­ti­suun­ni­tel­mas­sa hin­ku­mas­sa rahaa. Lukee­ko vir­ka­mie­het tois­ten­sa papereita?

  Hel­sin­gis­sä kas­vaa lii­ken­nöin­ti­ku­lut suu­ruus­luok­kaa 10 mil­joo­naa vuo­des­sa. Inves­toin­te­ja kan­nat­taa suh­teut­taa ja ver­ra­ta sii­hen, kos­ka ilman nii­tä tuo­ta kehi­tys­tä ei saa­da kuriin. Yksi niis­tä inves­toin­neis­ta mikä pitäi­si teh­dä eilen on Pasi­lan sil­lan uusi­mi­nen, eli nimik­keel­lä “Ase­ma­pääl­li­kön­ka­dun sil­lan leven­tä­mi­nen” inves­toin­ti­suun­ni­tel­mas­sa. En tie­dä mik­si se jumit­taa, mut­ta tuo tulee teh­dä sekä rai­tio­lii­ken­teen suju­mi­sen ja laa­jen­ta­mi­sen että poi­kit­tais­bus­sien lii­ken­teen suju­voit­ta­mi­sek­si. Tai sit­ten se sul­je­taan autoil­ta, nyky­ti­lan­ne ei käy. Valit­see siitä.

 5. Kat­se­lin hie­man Kunin­kaan­tam­men suun­ni­tel­mia ja sivu­ja. Yhä enem­män tulen sii­hen vaka­muk­seen, etä hyö­dyl­li­sim­piä kos­kaan luke­mia­ni kir­jo­ja (Ahl­for­sin Komplek­sia­na­lyy­sin jäl­keen) oli Armasj J. Pul­lan toi­mit­ta­ma kokoel­ma “Ole toti­nen tove­ri — kas­ku­ja kavi­aa­ri­muu­rin takaa.”

 6. Joke­ri 2 on suun­ni­tel­tu kul­ke­maan Kes­kus­puis­ton läpi, mitä en pidä täy­sin onnis­tu­nee­na. Kuin­ka pit­käl­lä ovat suun­ni­tel­mat ja mil­loin oli­si toteutus?”

  Eikös se suun­ni­tel­man mukaan mene tun­ne­liin jos­sa­kin Palo­hei­nän ulkoi­lu­ma­jan nur­kil­la, ja put­kah­taa tun­ne­lis­ta pois jos­sa­kin kes­kus­puis­ton toi­sel­la lai­dal­la? Tun­ne­lin hin­ta XX mil­joo­naa euroa.

  Aiem­min tänä vuon­na tai­det­tiin lin­ja­ta tuon Joke­ri 2:n saa­pu­van tuo­hon tun­ne­lin suul­le Kuus­mie­hen­tie­tä pit­kin, joka jou­du­taan raken­ta­maan uusik­si tämän takia. Hin­ta Y mil­joo­naa euroa.

 7. Mik­sei maa­no­mis­ta­ja sai­si raken­taa ton­til­leen taloa? Nukut­ko yösi parem­min mikä­li pai­kal­le tulee vain 180 neliön oma­ko­ti­ta­lo ja isom­pi piha, vai pitäi­si­kö omis­ta­jan lah­joit­taa tont­tin­sa vuo­kra-asun­to­sää­tiöl­le jot­ta sii­hen voi­tai­siin raken­taa ker­ros­ta­lo? Jos ei ymmär­rä niin pitää var­maan ottaa pakolla.

  Jäl­leen esi­merk­ki ihmis­ten (ja eri­tyi­ses­ti Vih­rei­den) jär­jet­tö­mäs­tä kateu­des­ta. Voin kuvi­tel­la miten siel­lä nau­res­kel­laan kun taas saa­tiin aiheu­tet­tua paha mie­li yhdel­le öky­por­va­ril­le ja lei­kat­tua tämän asun­nos­ta huo­ne tai pari pois.

 8. ..raken­taak­seen 267 neliön oma­ko­ti­ta­lon ton­til­leen Östersundomissa.”

  Sori, tai­sin lukea vää­rin. No, onnea kui­ten­kin, eikö­hän tuo­kin (ole­tet­ta­vas­ti ei-ihan-per­sau­ki­nen) kan­sa­lai­nen tee joh­to­pää­tök­set ja muu­ta kadun val­mis­tut­tua johon­kin mis­sä asiat hoi­de­taan toi­sel­la taval­la. Voit­te sit­ten raken­taa sii­hen nii­tä kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja ja ihme­tel­lä las­ke­via verotuloja.

 9. Tuo­ta noin… siis miten maa­no­mis­ta­ja hakee lupaa raken­taa oma­ko­ti­ta­lon ton­til­leen, jota ei sit­ten ole­kaan? Siis onko tont­ti vai ei? 

  Joten­kin on alka­nut tun­tua jo hyvän aikaa sit­ten sil­tä, että vih­reät alka­vat sor­tua yli­mie­li­syy­teen (mik­si? Ei ole mie­les­tä­ni mitään syy­tä) ja omaan näp­pä­ryy­teen­sä. Jopa fik­sum­pien jutuis­ta ei saa sel­vää. Mon­ta vaa­lia vih­rei­tä äänes­tä­nee­nä on alka­nut arve­lut­taa moi­nen ja on pitä­nyt alkaa miet­tiä vaih­toeh­to­ja… enkä noi­den mie­li­pi­de­ky­se­lyi­den perus­teel­la ole näem­mä ainut. Ehkä sit­ten ale­taan ihmisiin/äänestäjiin suh­tau­tua ja esiin­tyä vaka­vam­min, kun kan­na­tus siir­tyy RKP:n tasol­le? Onko tar­koi­tus romut­taa ne hie­not tavoit­teet ja pyr­ki­myk­set, joi­den vuok­si esim. minä olen vih­rei­tä äänes­tä­nyt ja tavoi­tel­la pel­käs­tään tur­huuk­sien monu­ment­te­ja? Sor­ry vaan, mut­ta ei tuol­la taval­la kan­na­tus­ta kas­va­te­ta. Ehkä tavoi­te todel­la onkin siir­tyä marginaaliin???

  1. Ensim­mäi­ses­sä vies­tis­sä­ni käy­tin näkö­jään vää­rä ter­miä. Tont­tia ei ole sii­nä mer­ki­tyk­ses­sä kuin ase­ma­kaa­va mää­rää ton­tis­ta. Kan­nat­taa nyt muis­taa, että esit­te­li­jän mie­les­tä lupaa ei voi­da myön­tää, eikä minun mie­les­tä­ni. Mut­ta jos johon­kin suun­ni­tel­laan met­roa­se­maa, ei sen vie­reen voi raken­taa oma­ko­ti­ta­loa, jon­ka ole­mas­sao­lo pitäi­si ottaa suun­nit­te­lun­si­to­vak­si lähtökohdaksi.

 10. Voi­si­ko noi­hin inves­toin­tei­hin saa­da jon­kun arvion sii­tä min­kä ver­ran kau­pun­ki joko saa tuot­toa tai sääs­tää rahaa inves­toin­nin avul­la. Nopea veik­kaus on se, että esi­mer­kik­si Pasi­lan sil­lan leven­tä­mi­nen tai Tope­liuk­sen­ka­dun ratik­kayh­teys oli­si­vat inves­toin­te­ja, joil­la voi­daan sääs­tää var­sin mer­kit­tä­viä mää­riä rahaa jul­ki­sen lii­ken­teen lii­ken­ne­ku­luis­sa nopeut­ta­mal­la matka-aikoja. 

  On tyh­mää sääs­tää inves­toin­neis­ta, jot­ka paran­ta­vat kau­pun­gin taloutta!

  Samal­la peri­aat­teel­la Laut­ta­saa­res­sa pitäi­si ottaa se Län­si­väy­län kat­ta­mis­suun­ni­tel­ma uuteen tar­kas­te­luun ja bule­var­di tilal­le. Pelis­sä on kui­ten­kin noin 450 000 k‑m2 raken­net­ta­vaa kapa­si­teet­tia nykyi­sen Koi­vusaa­ri­suun­ni­tel­man lisäk­si — ja suu­rin osa asun­noik­si kel­paa­vaa. Arviol­la 1000€/k‑m2 raken­nusoi­keu­del­le, kau­pun­ki voi­si neto­ta muu­ta­man sataa mil­joo­naa rahaa, joil­la rahoit­taa mui­ta infra­struk­tuu­rin kehit­tä­mi­seen lai­tet­ta­via investointeja.

  1. Vir­ka­mie­het top­puut­te­le­vat aja­tus­ta Län­si­väy­län otta­mi­ses­ta Hel­sin­gin vas­tuul­le sil­lä, että näin Hel­sin­ki sai­si jou­kon sil­to­ja, jot­ka ovat menos­sa kal­lii­siin perus­kor­jauk­siin lähitulovaisuudessa.

 11. Se kyl­lä häi­rit­see täs­sä salai­le­vas­sa hal­lin­non toi­min­nas­sa, että met­roa­se­mien tark­ko­ja paik­ko­ja ei voi­da ker­toa, ettei ton­teil­la voi­si spe­ku­loi­da, mut­ta sit­ten taas nii­den vie­reen ei saa raken­taa — mut­ta mis­tä talon­ra­ken­ta­ja sit­ten voi tie­tää mis­sä saa raken­taa? Ei kai koko Öste­sun­dom kui­ten­kaan ole rakenn­nus­kiel­los­sa? Niin kau­an kuin kaa­va on teke­mät­tä, ja tosi­aan voi tul­la vaik­ka katu tai puis­toa kysei­sel­le maa-alal­le, tus­kin sii­tä kovin hyvää hin­taa myy­des­sä saa. Eli jos kysei­nen hen­ki­lö on osta­nut maa­ta raken­taak­seen talon, voi kau­pun­gin toi­min­ta var­mas­ti sapettaa.

  oma­ko­ti­ta­loa, jon­ka ole­mas­sao­lo pitäi­si ottaa suun­nit­te­lun­si­to­vak­si lähtökohdaks

  Ei kai se talo estä maa­ta lunas­ta­mas­ta yhtään sen enem­pää kuin että on raken­ta­ma­ton­ta maata?

  1. Koko Öster­sun­dom on raken­nus­kiel­los­sa. Tämä on aivasn nor­maa­li toi­men­pi­de sil­loin, kun alue ote­taan kaa­voi­tet­ta­vak­si. Hel­sin­gis­sä on pal­jon raken­nus­kiel­los­sa ole­via aluei­ta. Kysei­nen tont­ti sijait­see alu­eel­la, johon on tulos­sa ruu­tu­kaa­va tai jokin sen ala­muo­to. Se on kes­kel­lä tule­vaa kau­pun­ki­mais­ta asutusta.

 12. Sat­tui­ko kukaan luke­maan Vih­reä lan­ka ‑leh­des­tä jutun “Suun­nit­te­lu voi­si estää kah­den auton loukun”?

  http://www.vihrealanka.fi/uutiset/suunnittelu-voisi-est%C3%A4%C3%A4-kahden-auton-loukun

  Pis­tää miet­ti­mään mik­si nyt Hel­sin­ki halu­aa kui­ten­kin suun­ni­tel­la Öster­sun­do­miin lisää juu­ri tuol­lais­ta autoilualuetta… 

  Eikö puh­taal­ta pöy­däl­tä oli­si ker­ran­kin hyvä raken­taa oikeas­ti hyvin suun­ni­tel­tua ja näyt­tää mal­lia? Kaik­kein päte­vim­mät suun­nit­te­li­jat eivät näy­tä ole­van viras­tos­sa töis­sä joten nyt oli­si ollut kil­pai­lun paikka.

 13. Vir­ka­mie­het top­puut­te­le­vat aja­tus­ta Län­si­väy­län otta­mi­ses­ta Hel­sin­gin vas­tuul­le sil­lä, että näin Hel­sin­ki sai­si jou­kon sil­to­ja, jot­ka ovat menos­sa kal­lii­siin perus­kor­jauk­siin lähitulovaisuudessa. 

  Oli­si­ko ken­ties mah­dol­lis­ta alkaa neu­vot­te­le­maan kytkykaupasta?

  Hel­sin­ki ottaa hal­tuun­sa kaik­ki val­tion­tiet ja maa­poh­jan Kehä I:n sisä­puo­lel­la (+kes­ki-pasi­la, sin­ne tulee myös kau­pun­ki­mo­ta­ri) ja kaa­voit­taa ne niin kuin kat­soo par­haak­si, eli bulevardeiksi.

  Val­tio var­maan­kin hau­aa pääs­tä eroon tur­his­ta kuluis­ta, ja kau­pun­ki pää­see kaa­voi­tuk­sel­la kau­pas­sa plussalle?

 14. Osmo: Eli pää­kau­pun­ki­seu­dun koko­nai­se­tu jää taas int­res­si­ris­ti­rii­to­jen jal­koi­hin. Onko tie­toa kuin­ka pal­jon sil­to­jen kor­jaus mak­sai­si, jos ne tar­vit­see mitoit­taa bule­var­di­mi­toi­tuk­sel­la (moot­to­ri­tie­mi­toi­tuk­sen sijas­ta)? Ylit­täi­si­vät­kö bule­var­di­soin­nin tulot nuo korjausinvestoinnit?

 15. Vir­ka­mie­het top­puut­te­le­vat aja­tus­ta Län­si­väy­län otta­mi­ses­ta Hel­sin­gin vas­tuul­le sil­lä, että näin Hel­sin­ki sai­si jou­kon sil­to­ja, jot­ka ovat menos­sa kal­lii­siin perus­kor­jauk­siin lähitulovaisuudessa.

  Tota joo, mel­kein kaik­ki sil­lat on perus­kor­jausiäs­sä, mut­ta sit­ten taas käy­tän­nös­sä Tie­hal­lin­nol­la on tiet­ty mää­rä rahaa jon­ka se käyt­tää väy­liin Hel­sin­gis­sä. Jos sitä käy­te­tään sil­toi­hin sitä ei käy­te­tä johon­kin muu­hun, eli käy­tän­nös­sä kau­pun­gin mak­suo­suus esi­mer­ki­ki Kehä I kor­jauk­sis­ta nousee.

 16. Suo­mes­sa maa­no­mis­ta­ja on “maa­no­mis­ta­ja” ellei kuu­lu rik­kaim­paan kah­teen pro­sent­tiin. Öster­sun­do­min raken­ta­mi­sen sane­lee Hel­sin­gin kau­pun­gin vir­ka­mies- eliit­ti sekä Öster­sun­do­min muu­ta­mat rik­kaat teh­taa­no­mis­ta­jat sidos­mi­nis­te­rei­neen. Taval­li­set Öster­sun­do­min asuk­kaat ja pien­vil­je­li­jät eivät saa muu­ta kuin hait­taa ja rie­saa. Öster­sun­do­min yksi­tyis­ten ton­teil­le ei Sipoon aika­na saa­nut raken­taa pien­ta­lo­ja saa­tik­ka ker­ros­sel­lai­sia. Yhtä mah­do­ton­ta se on ja tulee ole­maan Hel­sin­gin aikakaudella.

 17. Ihmeel­lis­tä ettei Laut­ta­saa­re­lai­set vaa­di län­si­väy­län muut­toa kaduk­si? Eihän ne edes käy­tä koko yhteyt­tä suun­taan kes­kus­ta. Ja toi­seen suun­taan­kin kata­ja­har­jun ris­teys on suu­rem­mal­la käy­töl­lä. Laut­ta­saa­re­lai­set anta­vat espoo­lais­ten+ muut ajel­la kova­ää­ni­ses­ti noin 2 minuut­tia nopeam­min kamp­piin hal­koen L‑saaren kah­tia. Kun toi­se­na vaih­toeh­to­na oli­si kaa­voit­taa kal­lii­ta tont­te­ja asuin­ta­loil­le, viih­tyi­syyt­tä, kah­vi­loi­ta ja lois­ta­va pyö­räyh­teys keskustaan.

  Osmo, nyt kun vih­doin pyö­räi­ly­pro­jek­ti on nimen­nyt hämeen­tien tule­vai­suu­den pyö­rä­reit­tei­hin. Niin se oli­si var­maan prio­ri­teet­ti­lis­tal­la seu­raa­va Mec­he­li­nin­ka­dun jäl­keen? Ja sit­ten Mans­ku välil­lä Sten­bec­kin­ka­tu-Rune­ber­gin­ka­tu, Tuk­hol­man­ka­tu,.. Ei enää mitään kina­po­rin­ka­tu tyy­li­siä pyöräteitä!

 18. Jari:

  Osmo, nyt kun vih­doin pyö­räi­ly­pro­jek­ti on nimen­nyt hämeen­tien tule­vai­suu­den pyö­rä­reit­tei­hin. Niin se oli­si var­maan prio­ri­teet­ti­lis­tal­la seu­raa­va Mec­he­li­nin­ka­dun jäl­keen? Ja sit­ten Mans­ku välil­lä Sten­bec­kin­ka­tu-Rune­ber­gin­ka­tu, Tuk­hol­man­ka­tu,.. Ei enää mitään kina­po­rin­ka­tu tyy­li­siä pyöräteitä!

  Inves­toin­tioh­jel­mas­ta joka oli siis tänään käsit­te­lys­sä, var­maan tosin pöy­däl­le kun on vaa­lit, näkee mitä teh­dään. Huo­mio kan­nat­taa kiin­nit­tää seu­raa­vaan vuo­teen, kaik­ki sii­tä eteen­päin on suun­ni­tel­maa ja ne elää. http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-04–14_Kslk_10_El/79F8DF66-2D35-41DC-91622CFE7F5F0D86/Investointiohjelma_2012.pdf

  Kuten sivul­ta 5 näkee, niin Man­ner­hei­min­tie on lis­toil­la, Hämeen­tie ei. Sen sijaan kau­an toi­vot­tu sil­ta Nor­dens­kiöjl­din­ka­dun yli (Auroo­ran sil­ta) löy­tyy (sivu 6). Ja pyö­räi­ly­pro­jek­tin rahoitus.

 19. Vir­ka­mie­het top­puut­te­le­vat aja­tus­ta Län­si­väy­län otta­mi­ses­ta Hel­sin­gin vas­tuul­le sil­lä, että näin Hel­sin­ki sai­si jou­kon sil­to­ja, jot­ka ovat menos­sa kal­lii­siin perus­kor­jauk­siin lähitulovaisuudessa.”

  Tämä­hän mer­kit­see sitä, että nyt — tai siis koh­ta, minul­le nyt on 10 vuo­den aika, ja 25 vuot­ta lähi­tu­le­vai­suus — o aika sopia uusis­ta jär­jes­te­lyis­tä, kos­ka perus­kor­jauk­sen yhey­des­sä mah­dol­li­set muu­tok­set on help­po teh­dä. Eikö­hän jär­jen kans­sa löy­dy sopi­va jako kus­tan­nuk­siin.- Vaik­ka val­tio mak­sais­kin kaik­ki sil­to­jen korjauskustannukset. 

  Joka tapauk­ses­sa asial­li­ses­ti Hgin ja Espoon suk­kat mak­sa­vat niis­tä — hatus­ta otta­ne — neljn­nek­sen. Ja toi­sek­si­kin LVM:n ark­ki­kam­ree­ri las­kee nämä kor­jaus­ku­lut pää­kau­pun­ki­seu­dun tie­hank­kei­siin ja puna­ky­nää tar­vit­ta­vat varat muualta.

 20. Kii­tos tpyyluoma.

  Ajat­te­lin vain, kun kysei­nen Hämeen­tie on ohi­tet­tu aina kai­kis­sa arviois­sa ja pyö­rä­teil­le (yksisuuntaiset/puoli) on ollut lähes mah­do­ton löy­tää tar­vet­ta ja tahtoa.

  Ja hil­jat­tain se vas­ta pää­si tavoi­te­verk­koon (min­kä päi­vi­tet­tyä kart­taa en netis­tä löy­dä), vaik­ka vie­lä­kin osa polii­tik­ko­ja ja vir­ka­mie­hiä ei ymmär­rä sen tar­peel­li­suut­ta. Mut­ta kun ker­ta lis­tal­le pää­si ja kaik­ki sitä pyö­räil­leet tie­tää kadun “lep­poi­suu­den”. Niin vuo­teen 2016- sitä mie­les­tä­ni ei voi jät­tää. Tuos­sa­kin lis­tas­sa on mon­ta kysee­na­lai­sem­paa koh­taa, mitä voi aivan hyvin siirtää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.