Hirveää kuultavaa

Pako­tin itse­ni kuun­te­le­maan Radio 1:n vaa­li­ten­tin, jos­sa kah­dek­san puo­lu­een edus­ta­jat huusi­vat kil­paa. Ei ihme, että ihmi­sil­lä on polii­ti­kois­ta huo­no käsitys.

Kun aihei­ta on pal­jon ja esiin­ty­jiä kah­dek­san, puheen­vuo­ro­jen on olta­va lyhyi­tä. Kol­men­kym­me­nen sekun­nin puheen­vuo­rois­sa ei voi esit­tää kuin yksin­ker­tais­tet­tu­ja totuuk­sia, ei mitään jär­ke­vää ja ymmär­ret­tä­vää perus­te­lua. Ihmi­set, jot­ka kah­den kes­ken osoit­tau­tu­vat ihan jär­ke­vik­si, anta­vat täl­lai­ses­sa kes­kus­te­lu­ys­sa itses­tään var­sin huo­non käsityksen.

Väit­teet, jot­ka voi­daan esit­tää kah­des­sa virk­kees­sä ovat sisäl­löl­tään myös eri­lai­sia kuin ne, jot­ka vaa­ti­vat pidem­mät perus­te­lut. Tämä for­maat­ti on puo­lu­eel­li­nen myös sisäl­lön suh­teen. Väi­te­tään, että Maon Kii­nas­sa kii­na­lais­ta kir­joi­tus­ta yksin­ker­tais­tet­tiin niin, ettei sil­lä voi­nut esit­tää kuin fanaat­ti­sia isku­lausei­ta. Vaa­lioh­jel­mat ovat vähän samanlaisia.

Kes­kus­te­lun sivis­ty­nein muo­to on dia­lo­gi. Se myös erot­taa jyvät akanoista.

 

_________________

 

Link­ke­jä omiin esiin­ty­mi­sii­ni tääl­lä.

19 vastausta artikkeliin “Hirveää kuultavaa”

 1. Sai­ko sin­ne soit­taa ja äänes­tää omaa suosikkiaan?

 2. Joo, kyl­lä dia­lo­gi voi olla tar­kin ja ana­lyyt­ti­sin kes­kus­te­lun muo­to. Dia­lo­gi on ehkä toi­mi­vin kah­den kes­ken, eikä kil­pai­lu­na tele­vi­sio­y­lei­sön edes­sä. Mut­ta toki myös yksin­ker­tais­tuk­sia tar­vi­taan, ei mie­lel­lään totuut­ta pii­lot­ta­vi­na, vaan enem­män totuut­ta sel­ven­tä­vi­nä. Kil­pai­lu poli­tii­kas­sa on vain sen ver­ran tii­vis­tä ja hyö­dyl­lis­tä, että usein kes­kus­te­lut eivät pysy toi­mit­ta­jien ja kes­kus­te­li­joi­den kont­rol­lis­sa. Tai ehkä jour­na­lis­min tar­koi­tus usein onkin saa­da tie­don lisäk­si myös suu­ria tun­tei­ta, kak­sin­tais­te­lui­ta ja vähän ver­ta­kin kentälle.

  Uusia­kin toi­min­ta­ta­po­ja voi yrit­tää. Kat­so­taan jos­ko saat­te jotain aikai­sek­si siel­lä var­jo­vaa­li­ten­tis­sä. Lait­ta­kaa rötös­her­rat kuriin ja pal­jas­ta­kaa kes­kus­te­lun puutteet.

 3. Olen samaa miel­tä itse kom­men­tis­ta noin monen osal­lis­tu­jan radio­väit­te­lys­tä. Kui­ten­kin pie­ni korjaus.

  Väit­tee­si Maon Kii­nas­ta on osin oikea. Kom­mu­nis­tit tosi­aan yksin­ker­tais­ti­vat joi­tain kii­nan kie­len merk­ke­jä, min­kä ansios­ta luke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen oppi­mi­nen hel­pot­tui. Täl­lä ei kui­ten­kaan ole mitään teke­mis­tä isku­lausei­den kir­joit­ta­mi­sen kans­sa. Fanaat­ti­set isku­lauseet tuli­vat vas­ta pal­jon myö­hem­min kult­tuu­ri­val­lan­ku­mousen yhteydessä.

  Oli­si­ko­han todel­li­nen net­ti­väit­te­ly polii­tik­ko­jen kes­ken miten­kään toi­mi­va? Siis sel­lai­nen kuin esim. täl­lä blo­gil­la koko ajan käy­dään suun­nil­leen kai­kis­ta aiheista. 

  Otet­tai­siin eri­nä­köi­siä aihei­ta ja nii­hin sai­si­vat osal­lis­tu­jat kir­joit­taa oman kan­tan­sa ja sit­ten hyö­kä­tä tois­ten kan­to­ja vas­taan (par­haas­sa tapauk­ses­sa jopa läh­de­viit­tein link­kei­neen). Tämä oli­si toki pal­jon hitaam­pi for­maat­ti kuin tv- tai radio­väit­te­ly, mut­ta teki­si enem­män oikeut­ta niil­le polii­ti­koil­le, jot­ka eivät ole niin hyviä lau­ko­maan näp­pä­riä yhden lauseen sut­kau­tuk­sia, vaan vähän koko­nais­val­tai­sia perus­tel­tu­ja vas­tauk­sia. Tämän for­maa­tin hyö­ty oli­si sii­nä, että väit­te­ly jäi­si net­tiin ikui­ses­ti, jol­loin oli­si help­po tar­kas­taa, kenen väit­teet kan­toi­vat vet­tä ja kenen vuo­ti­vat kuin seu­la. Toki vaa­ra­na oli­si jon­kin­lai­nen jumiu­tu­mi­nen int­tä­mi­seen (aivan kuten tavis­ten­kin tapauk­ses­sa), mut­ta en pidä tätä kovin­kaan suu­re­na hait­ta­na. Fik­sut polii­ti­kot jät­täi­si­vät ne intot ja siir­tyi­si­vät uusiin aiheisiin.

 4. Minua häi­rit­see vaa­li­ten­teis­sä pas­kan puhu­mi­nen. Katai­nen sen­tään lopet­ti puhu­mas­ta arvon­li­sä­ve­ros­ta progres­sii­vi­se­na verona.

  Nyt hän puhuu kirk­kaal­la otsal­la, että jos Suo­mi ei tue Por­tu­ga­lia, mene­te­tään tis miten mil­jar­din elä­ke­ra­ras­to­jem­me eurot. Toi­mit­ta­jat eivät älyä kysyä Kai­tai­sel­ta, että oli­si­ko jär­ke­väm­pää mak­saa suo­raan vaik­ka Ilma­ri­sel­le kuin mak­saa vakaut­ta­mis­ra­has­to­jen kautta.

  Vaa­li­mö­keis­sä Kes­kus­tan ehdok­kaat kuu­lem­ma aja­vat per­su­jen poli­tiik­kaa ja vas­tus­ta­vat vakaut­ta­mis­tu­kia ja luototuksia. 

  Samoin Kokoo­muk­sen ehdok­kaat ovat niin pak­ko­ruot­sin lopet­ta­mi­sen kan­nal­la kuin vain voi olla vas­toin puo­lu­een lin­jaa sitä mitä Katai­nen sanoo vaalitentissä.

  Mel­kois­ta sir­kus­ta siis.

  Kuun­te­lin lähe­tyk­sen ja Järn Don­ne­rin maa­ta­lous­tu­kien leik­kaa­mis­kom­ment­ti oli ylit­se mui­den. Hän sanoi sano­van­sa niin, vaik­ka RKP tap­pai­si hänet.

 5. Onnek­si eilen saat­toi olla kuun­te­le­mas­sa erin­omais­ta kes­kus­te­lua Ravin­to­la Nol­las­sa 🙂 Aihe jun­na­si ehkä tur­han pit­kään elä­ke­vas­tui­den hoi­ta­mi­ses­sa (sinän­sä äärim­mäi­sen tär­keä aihe), mut­ta oma käsi­tyk­se­ni sinus­ta terä­vä­nä, kes­kus­te­lu­tai­toi­se­na ja itse­näi­se­nä ajat­te­li­ja­na vah­vis­tui. Aika­moi­nen hen­ki­nen kyn­nys pitäi­si kyl­lä ylit­tää, jot­ta antai­sin ääne­ni Vih­reil­le. Aina­kin minun on vai­kea niel­lä Puos­ka­rin kal­tai­sia sinän­sä var­mas­ti iha­nia ja hyvän­tah­toi­sia polii­tik­ko­ja, jot­ka eivät lain­kaan vai­vau­du poh­ti­maan aja­man­sa ideo­lo­gi­ses­ti “oikeaop­pi­sen” poli­tiik­kan­sa seurauksia. 

  Lai­tap­pa, jos ehdit, poh­dis­ke­lua blo­gii­si euro­krii­sis­tä. Aina­kaan itse en ole vakuut­tu­nut, että moraa­li­ton lai­na­ra­han pump­paa­mi­nen jo val­miik­si yli­vel­kai­siin euro-talouk­siin oli­si oikea ratkaisu.

 6. Ero­tuo­ma­ri, minul­la on sel­lai­nen haa­ve että perus­tan radio­ase­man jon­ka ohjel­miin ei voi soit­taa, ei lähet­tää teks­ti­vies­te­jä, tai yli­pään­sä mitään palautetta.

 7. Muka­va, että joku on huo­lis­saan täs­tä kehityksestä.
  Toi­saal­ta voi­daan sanoa, että hyvä koti­kas­va­tus on helk­ka­rin­moi­nen hait­ta poli­tii­kas­sa. Pitää olla kas­va­nut kyl­lin suu­res­sa päi­vä­ko­ti­ryh­mäs­sä ja sääs­tö­ta­voit­teen­sa sisäis­tä­nees­sä kou­lus­sa, jot­ta oppii sosi­aa­li­set tai­dot, joi­ta medioi­den tuke­mis­sa poliit­ti­sis­sa “kes­kus­te­luis­sa” ja “ten­teis­sä” vaa­di­taan samoin kuin moraa­lin jota poli­tiik­ka nykyi­sin vaa­tii. Tämän takia täl­lais­ta blo­gia on rau­hoit­ta­vaa seu­ra­ta kun voi tode­ta että vie­lä vaa­li­kar­jas­sa­kin on ajat­te­le­via ihmi­siä. Pari sanaa “jal­kau­tu­mi­ses­ta” saat­tai­si myös olla paikallaan.

 8. En ole enää aikoi­hin otta­nut vaka­vis­sa­ni mitään muu­ta kuin net­ti­kes­kus­te­lua. Leh­tiä luen tie­tääk­se­ni mis­tä puhu­taan, mut­ta en kos­kaan usko mitä toi­mit­ta­jat sano­vat jon­kun polii­ti­kon sano­neen. Tar­kis­tan aina polii­ti­kon blo­gil­ta itse.

 9. En ole enää aikoi­hin otta­nut vaka­vis­sa­ni mitään muu­ta kuin net­ti­kes­kus­te­lua. Leh­tiä luen tie­tääk­se­ni mis­tä puhu­taan, mut­ta en kos­kaan usko mitä toi­mit­ta­jat sano­vat jon­kun polii­ti­kon sano­neen. Tar­kis­tan aina polii­ti­kon blo­gil­ta itse.”

  Sama jut­tu, TV:n vaa­li­väit­te­lyt­kin ovat men­neet saman­lai­sik­si pääl­le­huu­ta­mi­sik­si kuin mitä Osmo kuvaa tuo­ta radiotenttiä. 

  Median vaa­lioh­jel­mien heik­kous on sii­nä, että toi­mit­ta­jat yrit­tä­vät väen­vä­ki­sin löy­tää vas­tak­kai­na­set­te­lua ja eri­pu­raa kes­kus­te­li­joi­den kes­ken, ja kysy­myk­siä jois­sa näi­tä ero­ja puo­luei­den välil­lä löy­tyy pyö­ri­tel­lään ja vää­ne­tään, kaik­ki muu unoh­tuu. Jopa nämä puo­lue­joh­ta­ja + sih­tee­ri ten­tit meni­vät toi­mit­ta­jien ennak­koa­sen­tei­den mukai­sien asioi­den vääntämiseen.

  Itse teen (joka on teh­ty jo) valin­ta­ni netin kaut­ta. Blo­git, suo­rat shkö­pos­tien vaih­dot ehdok­kait­ten kans­sa, kir­joi­tuk­set ja myös todel­li­nen toi­min­ta joko kan­san­edus­ta­ja­na tai vaik­ka kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa ovat ne joi­ta käy­tän poh­ja­na oman äänes­tys­pää­tök­se­ni tekoon.

 10. Edus­kun­nan kyse­ly­tun­nit ja kaik­ki kes­kus­te­lut voi­si nau­hoit­taa auto­maat­ti­ses­ti ja muun­taa puheen­tun­nis­tuk­sel­la teks­tik­si. Näis­tä vii­sau­den sanois­ta voi­si sit­ten luo­da auto­maat­ti­ses­ti “blo­gin” jokai­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le. Oli­si hel­pom­paa seu­ra­ta tätä jul­kis­ta keskustelua.

  Tuo­han vain paran­tai­si demo­kra­ti­aa ja kan­san tun­te­mus­ta edus­ta­jien­sa aja­mis­ta asiois­ta. Eihän kukaan voi vas­tus­taa tuol­lais­ta jul­kis­ta palvelua?

 11. Hir­ve­ää kuul­ta­vaa ja likais­ta luettavaa. 

  Lii­sa Jaa­kon­saa­ri mol­laa jäl­leen Soi­nia isok­si vau­vak­si. Tuo­reim­mas­sa blo­gis­saan hän sanoo, että “Vau­va on todel­la kas­va­nut. Nyt hän on uhmaiässä”.

  Audi mies meni ja lip­saut­ti jotain vas­taa­vaa nai­sis­ta — media ryö­kyt­ti mie­hen työttömäksi.

  Uskal­tai­si­ko Lii­sa Jaa­kon­saa­ri mol­la­ta, jos sana­val­mis Soi­ni mol­lai­si takaisin? 

  Jaa­kon­saa­ri tie­tää, että Soi­ni ei mol­laa takai­sin, kos­ka Lii­sa Jaa­kon­saa­ri on nai­nen ja nai­seu­des­ta on teh­ty louk­kaa­ma­ton. Hänen suve­ree­ni­teet­tin­sa mol­la­ta ketä tahan­sa mies­tä on loukkaamaton.

  Ennen näi­tä vaa­le­ja suku­puo­lia­set­ta ei ole käy­tet­ty vaa­li­so­das­sa, kuten nyt — vai onko? Minä en muis­ta. Se on sii­nä mie­les­sä demo­kra­tial­le erit­täin vai­kea asia, kos­ka suku­puol­taan kukaan ei voi ennal­ta valita.

 12. Kes­kus­te­lun sivis­ty­nein muo­to on dia­lo­gi. Se myös erot­taa jyvät akanoista.

  Samu­lin aja­tus­ta vähän eteen­päin: Nyt tai­taa olla myö­häis­tä, mut­ta haas­ta jul­ki­ses­ti seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa sopi­vat oppo­nen­tit sopi­vis­ta aiheis­ta “net­ti­dia­lo­giin”. Oma blo­gi voi olla vähän puo­lu­eel­li­nen alus­ta, mut­ta eikö­hän tuol­le alus­ta löy­dy. Luu­li­sin, että tuon alus­tan tar­joa­mi­ses­ta eräät tahot oli­si­vat jopa val­mii­ta mak­sa­maan väittelijöille.

  Haas­teen pitää olla jul­ki­nen, jot­ta mah­dol­li­set kiel­täy­ty­mi­set tule­vat ylei­seen tie­toon. Ja haas­teen koh­teen pitää tie­tys­ti olla asias­ta aidos­ti eri miel­tä. Ja ylei­söl­le mah­dol­li­suus kom­men­toi­da tais­te­lun tiimellystä.

 13. Ilta­leh­ti­hän kir­joit­ti erääs­tä EU-par­la­men­taa­rik­ko Kor­ho­las­ta vähän samaan tapaan — jos­kaan ei toki yhtä her­jaa­vas­ti — kuin tämä oli itse kir­joit­ta­nut Vih­reis­tä, ja sii­tä­kö tämä tie­tys­ti nos­ti kau­hean älä­kän ja tai­si jo uha­ta oikeus­ju­tul­la­kin. Mis­tä nämä uhmai­käi­set polii­ti­kot tule­vat, jot­ka saa­vat mie­les­tään sanoa muis­ta mitä tahan­sa, mut­ta heis­tä itses­tään ei saa sanoa yhtä poik­ki­puo­lis­ta sanaa?

 14. Kaa­ri­na Hazard naa­mioi Toni Hal­meen hau­ta­rau­han rik­ko­mi­sen mys­ti­seen media­krit­tiik­kiin ja jat­kaa type­rää blo­gi­aan Ilta­sa­no­mis­sa. Lukee­ko­han kuka nii­tä loo­puun asti?

  TV 2:n Pres­siklu­bis­sa jököt­tä­vät nar­sis­ti­set kva­si-intel­lek­tuel­lit, jot­ka otsa hies­sä lausu­vat keuh­kot puh­kuen itse­ään suu­rem­pia vii­sauk­sia. En tie­dä. Pii­rit ovat pie­niä, mut­ta pahal­ta näyt­tää ja pin­nal­lis­ta poin­ta­lii­toa on…

 15. ” — Edus­kun­nan kyse­ly­tun­nit ja kaik­ki kes­kus­te­lut voi­si nau­hoit­taa auto­maat­ti­ses­ti ja muun­taa puheen­tun­nis­tuk­sel­la tekstiksi.–”

  Kaik­ki edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa käy­dyt kes­kus­te­lut pöy­tä­kir­ja­taan tun­non­tar­kas­ti! Ei puheen­tun­nis­tuk­sel­la, vaan ihan manu­aa­li­ses­ti. Vuo­des­ta 1999 läh­tien pöy­tä­kir­jat löy­ty­vät säh­köi­si­nä edus­kun­nan koti­si­vuil­ta ja pai­net­tua ver­sio­ta löy­tyy kir­jas­to­jen kel­la­ri­hyl­lyis­tä kilo­met­ri­tol­kul­la. Usko­ma­ton­ta mut­ta totta!

  Valio­kun­nis­sa käy­ty­jä kes­kus­te­lu­ja ei pöy­tä­kir­ja­ta samal­la pieteetillä.

 16. Suo­meen tar­vit­tai­siin poli­tii­kan toi­mit­ta­jia, jot­ka eivät oli­si pelk­kiä mik­ro­fo­ni­te­li­nei­tä. Nyt kes­kus­te­luun voi tuo­da mitä tahan­sa fuu­laa ja vää­ris­tel­lä asioi­ta omien kyky­jen­sä mukaan, kenen­kään sano­mat­ta vas­taan. Pahim­mil­laan mediat läh­te­vät vie­lä rum­mut­ta­maan joi­den­kin harhanäkyjä. 

  Anne­taan kuva rajoit­ta­mat­to­mas­ta maa­han­muu­tos­ta, jol­la saa­daan ihmi­siä usko­maan, että rajat ovat sep­po­sen seläl­lään. Hesa­ri­kin on mones­ti otsi­kois­saan kysel­lyt: “pitäi­si­kö maa­han­muut­toa rajoit­taa?”. Soi­ni esiin­tyy nyt suu­re­na talous­vii­saa­na, kun Por­tu­ga­li tuli syliin. Kukaan ei jak­sa muis­tut­taa, että avun­pyyn­töä oli suo­ras­taan vaa­dit­tu jo mon­ta kuu­kaut­ta. Yksi puna­po­pu­lis­ti vään­si vie­lä teat­te­rie­si­tyk­sen­kin erääs­tä kok­ka­ri­mi­nis­te­rin aja­mas­ta lain­py­kä­läs­tä ja sysä­si vas­tuun erääl­le edus­kun­nan ulko­puo­li­sel­le. Tämä­kin meni läpi mediassa. 

  Suu­rim­pa­na ongel­ma­na näki­sin kui­ten­kin sen, ettei kukaan ole kiin­nos­tu­nut sii­tä mitä kenen­kin lupauk­set tuli­si­vat mak­sa­maan. Nyt moni saa hyö­tyä esiin­ty­mäl­lä tai­te­tun indek­sin pois­ta­ji­na tai lupai­le­mal­la vähim­mäis­palk­ko­jen nos­to­ja tai muu­ta mukavaa. 

  Kun­han puheen­joh­ta­jien esiin­ty­mi­ses­tä ja vaa­te­tuk­ses­ta saa­daan pis­teet leh­teen, niin se riit­tää. Nyt vie­lä sit­ten net­ti­ää­nes­tyk­siä sii­tä kuka oli vakuut­ta­vin telk­ka­ris­sa — näi­tä­hän ei pys­ty kukaan mani­pu­loi­maan. Stand-up koo­mik­ko­ja­ko täs­sä hae­taan, vai oli­ko täs­sä joku val­tio hoidettavana?

 17. tcrown, kan­na­tan! Vii­me vuon­na muis­taak­se­ni täl­lä­kin pals­tal­la mai­nos­tet­tu Husein Muham­med haas­toi Jus­si Hal­la-ahon kes­kus­te­luun maa­han­muu­tos­ta. He teki­vät sen omil­la blo­geil­laan, mikä tie­ten­kin tar­koit­ti sitä, ettei kes­kus­te­lus­ta tul­lut sel­lais­ta vään­töä kuin yleen­sä net­ti­väit­te­lyis­sä. Se kuih­tui pois parin blo­gi­pos­tauk­sen jäl­keen ja oma mie­li­pi­tee­ni oli se, että peli oli suun­nil­leen tasa­pe­li. Molem­mat osa­puo­let oli­vat onnis­tu­neet osoit­ta­maan jotain toi­sen esit­tä­miä väit­tei­tä hei­kos­ti kan­ta­vik­si, mut­tei kum­pi­kaan tun­nus­ta­nut ole­van­sa mis­tään väärässä.

  Ehkä tämän vuok­si tar­vit­tai­siin vie­lä väit­te­li­jöi­den lisäk­si jon­kin­lai­nen ero­tuo­ma­ri, joka sään­nöl­li­sin välia­join vetäi­si yhteen­ve­don sii­tä, mitä on väi­tet­ty, mitä väit­tei­den tuek­si on esi­tet­ty argu­ment­ti­na ja kuin­ka argu­men­tit ovat kes­tä­neet. Tie­ten­kin kes­kus­te­li­jat sai­si­vat sen jäl­keen kiis­tää ero­tuo­ma­rin­kin käsi­tyk­sen asias­ta, mut­ta joka tapauk­ses­sa tuol­lai­set yhteen­ve­dot hel­pot­tai­si­vat jos­sain mää­rin kes­kus­te­lun seu­raa­mis­ta. Ero­tuo­ma­rin pitäi­si tie­ten­kin olla ehdot­to­mas­ti esit­tä­mät­tä omia argu­ment­te­ja ja kom­men­toi­da vain ja ainoas­taan sitä, mitä itse kes­kus­te­li­jat ovat sanoneet. 

  Jul­ki­siin väit­te­lyi­hin liit­tyen, Guar­dia­nin sivuil­la käy­dään var­sin mie­len­kiin­tois­ta vään­töä ydin­voi­mas­ta Guar­dia­nin toi­mit­ta­ja Geor­ge Mon­bio­tin ja kuu­lui­san ydin­voi­ma­vas­tus­ta­jan Helen Cal­dicot­tin välil­lä. Tou­hu läh­ti liik­keel­le Democ­racy now!:n tv-väittelystä.

  Täs­sä vii­mei­sin artik­ke­li (jos­ta link­ke­jä seu­raa­mal­la pitäi­si pääs­tä kaik­kiin mui­hin­kin pos­tauk­siin ja sii­hen tv-väit­te­lyyn­kin käsiksi) :
  http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2011/apr/13/anti-nuclear-lobby-interrogate-beliefs?intcmp=239

 18. - Suo­meen tar­vit­tai­siin poli­tii­kan toi­mit­ta­jia, jot­ka eivät oli­si pelk­kiä mikrofonitelineitä.

  Juha­ni Salo­vaa­ra osui nau­lan kan­taan. Suo­mes­sa on vain muu­ta­mia poli­tii­kan toi­mit­ta­jia, jot­ka todel­la tun­te­vat poli­tiik­kaa. Tämä näkyy myös vaa­li­kes­kus­te­lui­den suun­nit­te­lus­sa ja toteutuksessa.

Vastaa käyttäjälle Samuli Saarelma Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.