Hirveää kuultavaa

Pakotin itseni kuun­tele­maan Radio 1:n vaali­tentin, jos­sa kahdek­san puolueen edus­ta­jat huu­si­vat kil­paa. Ei ihme, että ihmisil­lä on poli­itikoista huono käsitys.

Kun aihei­ta on paljon ja esi­in­tyjiä kahdek­san, puheen­vuoro­jen on olta­va lyhy­itä. Kol­menkymme­nen sekun­nin puheen­vuorois­sa ei voi esit­tää kuin yksinker­tais­tet­tu­ja totuuk­sia, ei mitään järkevää ja ymmär­ret­tävää perustelua. Ihmiset, jot­ka kah­den kesken osoit­tau­tu­vat ihan järke­viksi, anta­vat täl­laises­sa keskusteluys­sa itses­tään varsin huonon käsityksen.

Väit­teet, jot­ka voidaan esit­tää kahdessa virk­keessä ovat sisäl­löltään myös eri­laisia kuin ne, jot­ka vaa­ti­vat pidem­mät peruste­lut. Tämä for­maat­ti on puolueelli­nen myös sisäl­lön suh­teen. Väitetään, että Maon Kiinas­sa kiinalaista kir­joi­tus­ta yksinker­tais­tet­ti­in niin, ettei sil­lä voin­ut esit­tää kuin fanaat­tisia isku­lau­sei­ta. Vaalio­hjel­mat ovat vähän samanlaisia.

Keskustelun sivistynein muo­to on dialo­gi. Se myös erot­taa jyvät akanoista.

 

_________________

 

Linkke­jä omi­in esi­in­tymisi­i­ni tääl­lä.

19 vastausta artikkeliin “Hirveää kuultavaa”

 1. Joo, kyl­lä dialo­gi voi olla tarkin ja ana­lyyt­tisin keskustelun muo­to. Dialo­gi on ehkä toimivin kah­den kesken, eikä kil­pailu­na tele­vi­sioyleisön edessä. Mut­ta toki myös yksinker­tais­tuk­sia tarvi­taan, ei mielel­lään totu­ut­ta piilot­tavina, vaan enem­män totu­ut­ta sel­ven­täv­inä. Kil­pailu poli­ti­ikas­sa on vain sen ver­ran tiivistä ja hyödyl­listä, että usein keskuste­lut eivät pysy toimit­ta­jien ja keskustelijoiden kon­trol­lis­sa. Tai ehkä jour­nal­is­min tarkoi­tus usein onkin saa­da tiedon lisäk­si myös suuria tun­tei­ta, kaksin­tais­telui­ta ja vähän ver­takin kentälle.

  Uusi­akin toim­intat­apo­ja voi yrit­tää. Kat­so­taan josko saat­te jotain aikaisek­si siel­lä var­jo­vaali­ten­tis­sä. Lait­takaa rötösh­er­rat kuri­in ja pal­jas­takaa keskustelun puutteet.

 2. Olen samaa mieltä itse kom­men­tista noin mon­en osal­lis­tu­jan radioväit­telystä. Kuitenkin pieni korjaus.

  Väit­teesi Maon Kiinas­ta on osin oikea. Kom­mu­nis­tit tosi­aan yksinker­tais­ti­vat joitain kiinan kie­len merkke­jä, minkä ansios­ta lukemisen ja kir­joit­tamisen oppimi­nen helpot­tui. Täl­lä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä isku­lau­sei­den kir­joit­tamisen kanssa. Fanaat­tiset isku­lauseet tuli­vat vas­ta paljon myöhem­min kult­tuuri­val­lanku­mousen yhteydessä.

  Olisiko­han todel­li­nen net­tiväit­te­ly poli­itikko­jen kesken mitenkään toimi­va? Siis sel­l­ainen kuin esim. täl­lä blogilla koko ajan käy­dään suun­nilleen kaik­ista aiheista. 

  Otet­taisi­in erinäköisiä aihei­ta ja niihin saisi­vat osal­lis­tu­jat kir­joit­taa oman kan­tansa ja sit­ten hyökätä tois­t­en kan­to­ja vas­taan (parhaas­sa tapauk­ses­sa jopa lähde­vi­it­tein linkkei­neen). Tämä olisi toki paljon hitaampi for­maat­ti kuin tv- tai radioväit­te­ly, mut­ta tek­isi enem­män oikeut­ta niille poli­itikoille, jot­ka eivät ole niin hyviä lauko­maan näp­päriä yhden lauseen sutkau­tuk­sia, vaan vähän kokon­ais­val­taisia perustel­tu­ja vas­tauk­sia. Tämän for­maatin hyö­ty olisi siinä, että väit­te­ly jäisi net­ti­in ikuis­es­ti, jol­loin olisi help­po tarkas­taa, kenen väit­teet kan­toi­vat vet­tä ja kenen vuo­ti­vat kuin seu­la. Toki vaarana olisi jonkin­lainen jumi­u­tu­mi­nen int­tämiseen (aivan kuten tavis­tenkin tapauk­ses­sa), mut­ta en pidä tätä kovinkaan suure­na hait­tana. Fik­sut poli­itikot jät­täi­sivät ne intot ja siir­ty­i­sivät uusi­in aiheisiin.

 3. Min­ua häir­it­see vaali­ten­teis­sä paskan puhumi­nen. Katainen sen­tään lopet­ti puhu­mas­ta arvon­lisäveros­ta pro­gres­si­ivise­na verona.

  Nyt hän puhuu kirkkaal­la otsal­la, että jos Suo­mi ei tue Por­tu­galia, menetetään tis miten mil­jardin eläk­er­aras­to­jemme eurot. Toimit­ta­jat eivät älyä kysyä Kaitaiselta, että olisiko järkeväm­pää mak­saa suo­raan vaik­ka Ilmariselle kuin mak­saa vakaut­tamis­ra­has­to­jen kautta.

  Vaal­imökeis­sä Keskus­tan ehdokkaat kuulem­ma aja­vat per­su­jen poli­ti­ikkaa ja vas­tus­ta­vat vakaut­tamis­tukia ja luototuksia. 

  Samoin Kokoomuk­sen ehdokkaat ovat niin pakko­ruotsin lopet­tamisen kan­nal­la kuin vain voi olla vas­toin puolueen lin­jaa sitä mitä Katainen sanoo vaalitentissä.

  Melkoista sirkus­ta siis.

  Kuun­telin lähetyk­sen ja Järn Don­ner­in maat­alous­tukien leikkaamiskom­ment­ti oli ylitse muiden. Hän sanoi sanovansa niin, vaik­ka RKP tap­paisi hänet.

 4. Onnek­si eilen saat­toi olla kuun­tele­mas­sa eri­no­maista keskustelua Rav­in­to­la Nol­las­sa 🙂 Aihe jun­nasi ehkä turhan pitkään eläkev­as­tu­iden hoita­mises­sa (sinän­sä äärim­mäisen tärkeä aihe), mut­ta oma käsi­tyk­seni sinus­ta terävänä, keskuste­lu­taitoise­na ja itsenäisenä ajat­teli­jana vahvis­tui. Aikamoinen henk­i­nen kyn­nys pitäisi kyl­lä ylit­tää, jot­ta antaisin ääneni Vihreille. Ainakin min­un on vaikea niel­lä Puoskarin kaltaisia sinän­sä var­masti iha­nia ja hyvän­tah­toisia poli­itikko­ja, jot­ka eivät lainkaan vaivaudu pohti­maan aja­mansa ide­ol­o­gis­es­ti “oikeaop­pisen” poli­ti­ikkansa seurauksia. 

  Laitap­pa, jos ehdit, pohdiskelua blogi­isi eurokri­i­sistä. Ainakaan itse en ole vaku­ut­tunut, että moraali­ton lainara­han pump­paami­nen jo valmi­ik­si ylivelka­isi­in euro-talouk­si­in olisi oikea ratkaisu.

 5. Ero­tuo­mari, min­ul­la on sel­l­ainen haave että perus­tan radioase­man jon­ka ohjelmi­in ei voi soit­taa, ei lähet­tää tek­stivi­este­jä, tai ylipään­sä mitään palautetta.

 6. Muka­va, että joku on huolis­saan tästä kehityksestä.
  Toisaal­ta voidaan sanoa, että hyvä kotikas­va­tus on helkkar­in­moinen hait­ta poli­ti­ikas­sa. Pitää olla kas­vanut kyllin suures­sa päiväkotiryh­mässä ja säästö­tavoit­teen­sa sisäistäneessä koulus­sa, jot­ta oppii sosi­aaliset taidot, joi­ta medioiden tuke­mis­sa poli­it­ti­sis­sa “keskusteluis­sa” ja “ten­teis­sä” vaa­di­taan samoin kuin moraalin jota poli­ti­ik­ka nyky­isin vaatii. Tämän takia täl­laista blo­gia on rauhoit­tavaa seu­ra­ta kun voi tode­ta että vielä vaa­likar­jas­sakin on ajat­tele­via ihmisiä. Pari sanaa “jalka­u­tu­mis­es­ta” saat­taisi myös olla paikallaan.

 7. En ole enää aikoi­hin ottanut vakavis­sani mitään muu­ta kuin net­tikeskustelua. Lehtiä luen tietääk­seni mis­tä puhutaan, mut­ta en koskaan usko mitä toimit­ta­jat sanovat jonkun poli­itikon sanoneen. Tark­istan aina poli­itikon blogilta itse.

 8. “En ole enää aikoi­hin ottanut vakavis­sani mitään muu­ta kuin net­tikeskustelua. Lehtiä luen tietääk­seni mis­tä puhutaan, mut­ta en koskaan usko mitä toimit­ta­jat sanovat jonkun poli­itikon sanoneen. Tark­istan aina poli­itikon blogilta itse.”

  Sama jut­tu, TV:n vaaliväit­te­lytkin ovat men­neet saman­laisik­si päälle­hu­u­tamisik­si kuin mitä Osmo kuvaa tuo­ta radiotenttiä. 

  Medi­an vaalio­hjelmien heikkous on siinä, että toimit­ta­jat yrit­tävät väen­väk­isin löytää vas­takkainaset­telua ja eripu­raa keskustelijoiden kesken, ja kysymyk­siä jois­sa näitä ero­ja puoluei­den välil­lä löy­tyy pyöritel­lään ja väänetään, kaik­ki muu uno­htuu. Jopa nämä puolue­jo­hta­ja + sih­teeri ten­tit menivät toimit­ta­jien ennakkoasen­tei­den mukaisien asioiden vääntämiseen.

  Itse teen (joka on tehty jo) val­in­tani netin kaut­ta. Blog­it, suo­rat shkö­postien vai­h­dot ehdokkait­ten kanssa, kir­joituk­set ja myös todel­li­nen toim­inta joko kansane­dus­ta­jana tai vaik­ka kaupun­gin päätök­sen­teossa ovat ne joi­ta käytän poh­jana oman äänestyspäätök­seni tekoon.

 9. Eduskun­nan kyse­ly­tun­nit ja kaik­ki keskuste­lut voisi nauhoit­taa automaat­tis­es­ti ja muun­taa puheen­tun­nis­tuk­sel­la tek­stik­si. Näistä viisauden sanoista voisi sit­ten luo­da automaat­tis­es­ti “blo­gin” jokaiselle kansane­dus­ta­jalle. Olisi helpom­paa seu­ra­ta tätä julk­ista keskustelua.

  Tuo­han vain paran­taisi demokra­ti­aa ja kansan tun­te­mus­ta edus­ta­jien­sa ajamista asioista. Eihän kukaan voi vas­tus­taa tuol­laista julk­ista palvelua?

 10. Hirveää kuul­tavaa ja likaista luettavaa. 

  Liisa Jaakon­saari mol­laa jälleen Soinia isok­si vau­vak­si. Tuor­eim­mas­sa blo­gis­saan hän sanoo, että “Vau­va on todel­la kas­vanut. Nyt hän on uhmaiässä”.

  Audi mies meni ja lip­saut­ti jotain vas­taavaa nai­sista — media ryökyt­ti miehen työttömäksi.

  Uskaltaisiko Liisa Jaakon­saari mol­la­ta, jos sanavalmis Soi­ni mol­laisi takaisin? 

  Jaakon­saari tietää, että Soi­ni ei mol­laa takaisin, kos­ka Liisa Jaakon­saari on nainen ja naiseud­es­ta on tehty loukkaam­a­ton. Hänen suvereen­i­teet­tin­sa mol­la­ta ketä tahansa miestä on loukkaamaton.

  Ennen näitä vaale­ja sukupuo­liaset­ta ei ole käytet­ty vaal­iso­das­sa, kuten nyt — vai onko? Minä en muista. Se on siinä mielessä demokra­tialle erit­täin vaikea asia, kos­ka sukupuoltaan kukaan ei voi ennal­ta valita.

 11. Keskustelun sivistynein muo­to on dialo­gi. Se myös erot­taa jyvät akanoista.

  Samulin aja­tus­ta vähän eteen­päin: Nyt taitaa olla myöhäistä, mut­ta haas­ta julkises­ti seu­raavis­sa vaaleis­sa sopi­vat oppo­nen­tit sopivista aiheista “net­tidi­alogi­in”. Oma blo­gi voi olla vähän puolueelli­nen alus­ta, mut­ta eiköhän tuolle alus­ta löy­dy. Luulisin, että tuon alus­tan tar­joamis­es­ta eräät tahot oli­si­vat jopa valmi­ita mak­samaan väittelijöille.

  Haas­teen pitää olla julki­nen, jot­ta mah­dol­liset kieltäy­tymiset tule­vat yleiseen tietoon. Ja haas­teen kohteen pitää tietysti olla asi­as­ta aidosti eri mieltä. Ja yleisölle mah­dol­lisu­us kom­men­toi­da tais­telun tiimellystä.

 12. Iltale­hti­hän kir­joit­ti eräästä EU-par­la­men­taarikko Korho­las­ta vähän samaan tapaan — joskaan ei toki yhtä her­jaavasti — kuin tämä oli itse kir­joit­tanut Vihreistä, ja siitäkö tämä tietysti nos­ti kauhean äläkän ja taisi jo uha­ta oikeusju­tul­lakin. Mis­tä nämä uhmaikäiset poli­itikot tule­vat, jot­ka saa­vat mielestään sanoa muista mitä tahansa, mut­ta heistä itses­tään ei saa sanoa yhtä poikkipuolista sanaa?

 13. Kaa­ri­na Haz­ard naamioi Toni Halmeen hau­ta­rauhan rikkomisen mys­tiseen medi­akrit­ti­ikki­in ja jatkaa type­r­ää blo­giaan Iltasanomis­sa. Lukeeko­han kuka niitä loop­u­un asti?

  TV 2:n Pres­sik­lu­bis­sa jököt­tävät nar­sis­tiset kvasi-intellek­tuel­lit, jot­ka otsa hiessä lausu­vat keuhkot puhkuen itseään suurem­pia viisauk­sia. En tiedä. Piir­it ovat pieniä, mut­ta pahal­ta näyt­tää ja pin­nal­lista pointali­itoa on…

 14. ” — Eduskun­nan kyse­ly­tun­nit ja kaik­ki keskuste­lut voisi nauhoit­taa automaat­tis­es­ti ja muun­taa puheen­tun­nis­tuk­sel­la tekstiksi.–”

  Kaik­ki eduskun­nan täy­sis­tun­nos­sa käy­dyt keskuste­lut pöytäkir­jataan tun­non­tarkasti! Ei puheen­tun­nis­tuk­sel­la, vaan ihan man­u­aalis­es­ti. Vuodes­ta 1999 läh­tien pöytäkir­jat löy­tyvät sähköis­inä eduskun­nan koti­sivuil­ta ja painet­tua ver­sio­ta löy­tyy kir­jas­to­jen kel­lar­i­hyl­ly­istä kilo­metri­tolkul­la. Usko­ma­ton­ta mut­ta totta!

  Valiokun­nis­sa käy­tyjä keskustelu­ja ei pöytäkir­ja­ta samal­la pieteetillä.

 15. Suomeen tarvit­taisi­in poli­ti­ikan toimit­ta­jia, jot­ka eivät olisi pelkkiä mikro­fonite­lineitä. Nyt keskustelu­un voi tuo­da mitä tahansa fuu­laa ja vääris­tel­lä asioi­ta omien kyky­jen­sä mukaan, kenenkään sanomat­ta vas­taan. Pahim­mil­laan medi­at lähtevät vielä rum­mut­ta­maan joidenkin harhanäkyjä. 

  Annetaan kuva rajoit­ta­mat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta, jol­la saadaan ihmisiä usko­maan, että rajat ovat sep­posen seläl­lään. Hesarikin on mon­esti otsikois­saan kysel­lyt: “pitäisikö maa­han­muut­toa rajoit­taa?”. Soi­ni esi­in­tyy nyt suure­na talousvi­isaana, kun Por­tu­gali tuli syli­in. Kukaan ei jak­sa muis­tut­taa, että avun­pyyn­töä oli suo­ras­taan vaa­dit­tu jo mon­ta kuukaut­ta. Yksi punapop­ulisti vään­si vielä teat­ter­iesi­tyk­senkin eräästä kokkari­m­in­is­terin aja­mas­ta lain­pykälästä ja sysäsi vas­tu­un eräälle eduskun­nan ulkop­uoliselle. Tämäkin meni läpi mediassa. 

  Suurim­pana ongel­mana näk­isin kuitenkin sen, ettei kukaan ole kiin­nos­tunut siitä mitä kenenkin lupauk­set tuli­si­vat mak­samaan. Nyt moni saa hyö­tyä esi­in­tymäl­lä taite­tun indeksin pois­ta­ji­na tai lupaile­mal­la vähim­mäis­palkko­jen nos­to­ja tai muu­ta mukavaa. 

  Kun­han puheen­jo­hta­jien esi­in­tymis­es­tä ja vaate­tuk­ses­ta saadaan pis­teet lehteen, niin se riit­tää. Nyt vielä sit­ten net­tiäänestyk­siä siitä kuka oli vaku­ut­tavin telkkaris­sa — näitähän ei pysty kukaan manip­u­loimaan. Stand-up koomikko­jako tässä haetaan, vai oliko tässä joku val­tio hoidettavana?

 16. tcrown, kan­natan! Viime vuon­na muis­taak­seni täl­läkin pal­stal­la main­os­tet­tu Husein Muhammed haas­toi Jus­si Hal­la-ahon keskustelu­un maa­han­muu­tos­ta. He tekivät sen omil­la blo­geil­laan, mikä tietenkin tarkoit­ti sitä, ettei keskustelus­ta tul­lut sel­l­aista vään­töä kuin yleen­sä net­tiväit­te­lyis­sä. Se kui­h­tui pois parin blogi­postauk­sen jäl­keen ja oma mielip­i­teeni oli se, että peli oli suun­nilleen tas­apeli. Molem­mat osa­puo­let oli­vat onnis­tuneet osoit­ta­maan jotain toisen esit­tämiä väit­teitä heikosti kan­taviksi, mut­tei kumpikaan tun­nus­tanut ole­vansa mis­tään väärässä.

  Ehkä tämän vuok­si tarvit­taisi­in vielä väit­telijöi­den lisäk­si jonkin­lainen ero­tuo­mari, joka sään­nöl­lisin väli­a­join vetäisi yhteenve­don siitä, mitä on väitet­ty, mitä väit­tei­den tuek­si on esitet­ty argu­ment­ti­na ja kuin­ka argu­men­tit ovat kestäneet. Tietenkin keskusteli­jat saisi­vat sen jäl­keen kiistää ero­tuo­marinkin käsi­tyk­sen asi­as­ta, mut­ta joka tapauk­ses­sa tuol­laiset yhteenve­dot helpot­taisi­vat jos­sain määrin keskustelun seu­raamista. Ero­tuo­marin pitäisi tietenkin olla ehdot­tomasti esit­tämät­tä omia argu­ment­te­ja ja kom­men­toi­da vain ja ain­oas­taan sitä, mitä itse keskusteli­jat ovat sanoneet. 

  Julk­isi­in väit­te­ly­i­hin liit­tyen, Guardian­in sivuil­la käy­dään varsin mie­lenki­in­toista vään­töä ydin­voimas­ta Guardian­in toimit­ta­ja George Mon­bi­otin ja kuu­luisan ydin­voimavas­tus­ta­jan Helen Caldicot­tin välil­lä. Touhu lähti liik­keelle Democ­ra­cy now!:n tv-väittelystä.

  Tässä viimeisin artikke­li (jos­ta linkke­jä seu­raa­mal­la pitäisi päästä kaikki­in mui­hinkin postauk­si­in ja siihen tv-väit­te­lyynkin käsiksi) :
  http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2011/apr/13/anti-nuclear-lobby-interrogate-beliefs?intcmp=239

 17. - Suomeen tarvit­taisi­in poli­ti­ikan toimit­ta­jia, jot­ka eivät olisi pelkkiä mikrofonitelineitä.

  Juhani Salo­vaara osui naulan kan­taan. Suomes­sa on vain muu­tamia poli­ti­ikan toimit­ta­jia, jot­ka todel­la tun­te­vat poli­ti­ikkaa. Tämä näkyy myös vaa­likeskustelu­iden suun­nit­telus­sa ja toteutuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.