Mielenkiintoinen nettidemokratiakokeilu pääministeritentin aikana

Pil­vi Tors­tin kam­pan­ja­ryh­mä on ideoi­nut ohei­sen tapah­tu­man, jos­sa nel­jä kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas­ta kom­men­toi netis­sä videoi­ta­vas­sa ohjel­mas­sa live­nä maik­ka­rin pää­mi­nis­te­ri­tent­tiä ja osal­lis­tuu Maik­ka­rin net­tic­hat­tiin. Kan­nat­taa vil­kais­ta kes­ki­viik­ko­na 13.4.2011 klo 20–22 osoit­tees­sa  http://ju.fi. En tie­dä, mitä täs­tä tulee, mut­ta kaik­kea kivaa kan­nat­taa kokeil­la. Jos olet­te netin ääres­sä tuol­loin, vil­kais­kaa­pa. Osal­lis­tua voi itse­kin chattaamalla.

Lehdistötiedote:

Net­ti­vaa­li­ti­lai­suus: kan­sa­lai­set kom­men­toi­vat pää­mi­nis­te­ri­tent­tiä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­den kans­sa videokanavalla

Net­ti­de­mo­kra­tia­tem­pauk­ses­sa kan­sa­lai­set pää­se­vät reaa­liai­kai­ses­ti kom­men­toi­maan MTV3:n kes­ki­viik­kois­ta pää­mi­nis­te­ri­tent­tiä yhdes­sä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­den kans­sa. Pil­vi Tors­ti (sd.), Osmo Soi­nin­vaa­ra (vihr.), San­na Per­kiö (kok.) ja Lau­ra Kol­be (kesk.) kat­so­vat ja kom­men­toi­vat tent­tiä yhdes­sä omal­la net­ti­vi­deo­ka­na­val­laan koko lähe­tyk­sen ajan. Pää­mi­nis­te­ri­ten­tin kat­so­jat pää­se­vät chat­taa­man yhdes­sä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­den kans­sa ja ker­to­maan mie­li­pi­teen­sä ja kysymyksensä.

Tem­pauk­sen tavoit­tee­na on vah­vis­taa kan­sa­lais­ten roo­lia yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa ja hyö­dyn­tää digi­taa­li­sia työ­ka­lu­ja demo­kra­tian toteut­ta­mi­ses­sa. Suo­mi on vii­mei­sim­mis­sä tut­ki­muk­sis­sa jää­nyt ver­kon avoi­muu­des­sa joh­to­mai­den jäl­keen. “Haluam­me tem­pauk­sel­la osoit­taa, että Suo­mel­la on tar­vit­ta­va osaa­mi­nen ja tek­no­lo­gia muut­taa nyky­ti­lan­ne. Kan­sa­lai­set voi­vat olla demo­kra­tian teke­mi­sen yti­mes­sä, mikä­li vain haluam­me raken­taa sel­lai­sen yhteis­kun­nan. Nämä ehdok­kaat ovat yhdes­sä kans­sam­me kokei­le­mas­sa uusia tapo­ja käy­dä yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua”, sanoo Jus­si Kivi­pu­ro, Pil­vi Tors­tin kam­pan­jan digistrategisti.

MTV3:n pää­mi­nis­te­ri­ten­tis­sä ten­tat­ta­vi­na ovat SDP:n Jut­ta Urpi­lai­nen, kes­kus­tan Mari Kivi­nie­mi, kokoo­muk­sen Jyr­ki Katai­nen ja perus­suo­ma­lais­ten Timo Soi­ni. Hei­dän sano­mi­si­aan kom­men­toi­vat reaa­liai­kai­ses­ti niin kan­sa­lai­set kuin kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat. Samal­la net­ti­kan­sa­lai­set voi­vat tuo­da omia näke­myk­si­ään ja haas­taa pää­mi­nis­te­rieh­dok­kai­den väitteet.

Reaa­liai­kai­nen net­ti­vi­deo­ka­na­va löy­tyy osoit­tees­ta http://ju.fi koko pää­mi­nis­te­ri­ten­tin ajan ke 13.4. klo 20:00–22:00.

 

 

Lisä­tie­dot:

Jus­si Kivi­pu­ro, p. 040 77 234 07, jussi@kivipuro.com

Pil­vi Tors­ti, p. 040 719 1206, pilvi@pilvitorsti.fi

Muka­na väit­te­lys­sä ovat Osmo Soi­nin­vaa­ra (vihr.), San­na Per­kiö (kok.) ja Lau­ra Kol­be (kesk.)

Net­ti­vi­deo­ka­na­vaan voi tutus­tua osoit­tees­sa http://ju.fi

3 vastausta artikkeliin “Mielenkiintoinen nettidemokratiakokeilu pääministeritentin aikana”

 1. Hie­no idea, siis “net­ti­vaa­li­tent­ti”, mut­ta ehkä se oli­si kan­nat­ta­nut pitää eril­lään pää­mi­nis­te­ri­ten­tis­tä. Nyt pitäi­si siis seu­ra­ta kol­mea tie­to­vir­taa rin­nan: pää­mi­nis­te­ri­tent­tiä, kom­men­toi­ja­ne­lik­koa ja vie­lä vapai­ta kom­men­toin­te­ja. Tiet­ty kun koh­teek­si on valit­tu MTV3, mai­nos­kat­kot anta­vat hie­man tilaa sivujuonillekin.

  Sinäl­lään tämä on hie­noa jat­koa Soi­nin­vaa­ran kam­pan­jal­le. Ei voi sanoa, ettei­kö verk­ko­kan­saa oli­si kuultu 🙂

  Ei sil­lä, en ole yhtään vaa­li­tent­tiä kat­so­nut enkä tai­da nyt­kään. Ääni on annet­tu ja vaa­li­ten­tien kat­so­mi­nen on sel­lais­ta kidu­tus­ta myö­tä­hä­peän joh­dos­ta että ei pys­ty. Joten­kin tun­tuu, että näis­sä pää­mi­nis­te­ri­ten­teis­sä aivot on taka­huo­neen nari­kas­sa. Sen ver­ta alku­kan­tais­ta meno yleen­sä on.

 2. Lai­tan­pa kysy­myk­se­ni nyt, kos­ka illal­la ei var­maan pää­se enää läpi..
  Krii­si­mai­den tuke­mi­nen alkoi Krei­kas­ta, sen piti olla ainoa. Sit­ten tuli­vat Irlan­ti ja Por­tu­ga­li, kum­pi­kin oli viimeinen..
  Oli­si muka­va kuul­la pää­mi­nis­te­rin sel­keä vas­taus sii­hen, mikä on ehdo­ton taka­ra­ja. Sekö, että Suo­mi yksin takaa kaik­kia muita?
  Vii­me kesä­nä maas­sam­me kaa­tui met­sää myrs­kys­sä heh­taa­ri­tol­kul­la. Tuho alkoi sii­tä, kun ENSIMMÄINEN puu oli kaa­tu­nut. Ilmi­sel­vä domi­noe­fek­ti siis!

 3. Ei sil­lä, en ole yhtään vaa­li­tent­tiä kat­so­nut enkä tai­da nyt­kään. Ääni on annet­tu ja vaa­li­ten­tien kat­so­mi­nen on sel­lais­ta kidu­tus­ta myö­tä­hä­peän joh­dos­ta että ei pysty.

  Niin­pä. Itse kat­soin vel­vol­li­suu­den­tun­toi­ses­ti yhden, tai­si olla Maik­ka­rin tent­ti, riit­tä­väs­ti varus­tau­tu­nee­na se vie­lä joten­kin meni. Onkos kel­lään muu­ten vaa­li­tent­ti drin­king gamea?

  Olen käy­nyt paris­sa kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa vaa­lien alla, ehkä mul­la on vaan hyvä maku tai sit­ten joh­tuu sii­tä että yleen­sä niis­sä on ollut Ode osal­lis­tu­mas­sa, mut­ta kont­ras­ti on hur­ja. Esi­mer­kik­si eili­ses­sä (Tuo­mio­ja, Paja­mä­ki, Puos­ka­ri, Soi­nin­vaa­ra) tilai­suu­des­sa eläk­keis­tä, nuo­rem­pien suku­pol­vien mak­su­ra­sit­tees­ta, jne. puhut­tiin aika tiuk­kaa asi­aa ja kui­ten­kin vähe­mäl­lä litur­gial­la. Mul­le jäi mie­leen Oden poh­din­ta sii­tä että pitäi­si­kö työl­li­syys­syis­tä pal­ve­lut siir­tää alem­paan ALV-kan­taan, kal­lis­ta tuo oli­si mut­ta ehkä sen arvoista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.