Sosiaaliturva on uudistettava perusteellisesti

SATA-komi­tea ei saa­nut sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa uudis­te­tuk­si niin pal­jon kuin oli tar­koi­tus työ­tä on jatkettava.

Suo­men sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä oli ennen hyvä ja hal­pa. Se ei vaa­ti­nut suu­ria raha­mää­riä, mut­ta sil­ti se taka­si tulon­jaon pysy­mi­sen koh­tuul­li­se­na. Samal­la se yllä­pi­ti hyvää työl­li­syyt­tä. Me käy­täm­me sosi­aa­li­tur­vaan nyt pal­jon enem­män rahaa, mut­ta tämä ei estä suh­teel­li­sen köy­hyy­den yleis­ty­mis­tä. Samal­la sosi­aa­li­tur­van raken­teel­li­set heik­kou­det aiheut­ta­vat raken­teel­lis­ta työt­tö­myyt­tä ja osa­työ­ky­kyis­ten syr­jäy­ty­mis­tä työ­voi­man ulko­puo­lel­le. Sik­si jär­jes­tel­mää on uudis­tet­ta­va rohkeasti.

Pää­mää­rä­nä tulee olla

a)      Ensi­si­jai­sen perus­tur­van nos­ta­mi­nen noin sadal­la eurol­la kuus­sa. Pää­mää­rä­nä on, että toi­meen­tu­lo­tuen tar­vit­si­joi­den mää­rä saa­daan vähe­ne­mään olen­nai­ses­ti. Toi­meen­tu­lo­tuen sään­nöt ovat niin masen­ta­via, ettei tämän jär­jes­tel­män tuli­si olla kuin tila­päi­sen krii­sia­vun roolissa.

b)      Sen takaa­mi­nen, että työt­tö­män ottaes­sa työ­tä vas­taan täs­tä jää aina net­toan­sioi­den kohoa­mi­se­na riit­tä­vä mää­rä käteen. Tämä onnis­tuu hyvin perus­tu­lon avul­la, mut­ta voi sen teh­dä moni­mut­kai­sem­min­kin. Nyt me sul­jem­me köy­hät köy­hyys­louk­kuun ilman mah­dol­li­suut­ta koh­tuu­pon­nis­tuk­sen pääs­tä ulos köy­hyy­des­tä. Voi olla parem­pi antaa näl­käi­sel­le onki kuin kala, mut­ta sil­loin oli­si koh­tuul­lis­ta, että hän sai­si pitää onki­man­sa kalan.

c)       Osa­työ­ky­kyis­ten ja nii­den joi­den työ­mark­ki­na-arvo jos­tain syys­tä on muu­ten vain alen­tu­nut, on voi­ta­va yhdis­tää jous­ta­vas­ti tulon­siir­to­ja ja ansio­tu­lo­ja sen sijaan, että hei­dät pako­te­taan nyt työt­tö­mik­si tai työ­voi­man ulko­puo­lel­le. Me olem­me täs­sä sel­väs­ti mui­ta Poh­jois­mai­ta huo­nom­pia. Onhan parem­pi mak­saa osa­työ­ky­kyi­sen elin­ku­luis­ta osa kuin mak­saa ne kaikki.

d)      Työt­tö­mäk­si jou­tu­neen on voi­ta­va yrit­tää ansai­ta elan­ton­sa yrit­tä­jä­nä ja saa­da työt­tö­myys­päi­vä­ra­han­sa sovi­tel­tu­na. Nyt vähäi­nen­kin yri­tys­toi­min­ta joh­taa koko työt­tö­myys­päi­vä­ra­han mene­tyk­seen. Minuun otti yhteyt­tä elä­ke­put­keen pan­tu huip­pu­jour­na­lis­ti,  jol­le työ­voi­ma­toi­mis­to oli sano­nut, että jos tämä yrit­tää­kin ansai­ta rahaa leh­ti­kir­joi­tuk­sil­la, hänet luo­ki­tel­laan yrit­tä­jäk­si ja koko hyvä työt­tö­myys­tur­va menee.

 

Olen kir­joit­ta­nut asias­ta kir­jan SATA-komi­tea – mik­si asiois­ta päät­tä­mi­nen on niin vaikeata.

Sen voi tila­ta täs­tä.

24 vastausta artikkeliin “Sosiaaliturva on uudistettava perusteellisesti”

 1. Minuun otti yhteyt­tä elä­ke­put­keen pan­tu huip­pu­jour­na­lis­ti, jol­le työ­voi­ma­toi­mis­to oli sano­nut, että jos tämä yrit­tää­kin ansai­ta rahaa leh­ti­kir­joi­tuk­sil­la, hänet luo­ki­tel­laan yrit­tä­jäk­si ja koko hyvä työt­tö­myys­tur­va menee.”

  TÄy­sin jär­je­tön­tä. Olen opis­ke­li­ja­na teh­nyt sivu­töi­tä toi­mi­ni­mel­lä (n. 3000–6000 euroa/kk).Todella käte­vää lisä­tie­nes­tien ansait­se­mis­ta, mut­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen saan kuu­le­ma­ni mukaan heit­tää hyväs­tit työt­tö­myys­kor­vauk­sel­le, jos­sen aja toi­mi­ni­meä­ni alas. Tai vähin­tään­kin edes­sä on tuho­ton sel­vi­tys­rum­ba jokai­ses­ta ansai­tus­ta sentistä.

 2. Kan­na­tan! En jak­sa ymmär­tää, mik­si kai­kis­ta työ­pät­kis­tä, oli­pa kysees­sä parin tun­nin tai parin vuo­den työ, tulee mak­saa työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­su­ja, jos työt­tö­myys­tur­vaa ei voi luot­taa saa­van­sa tiu­kan pai­kan tullen. 

  Päät­tä­jien (Osmon lisäk­si) tuli­si vih­doin taju­ta, että ns. epä­tyy­pil­li­set työ­suh­teet ovat arki­päi­vää. Nyt vähin­tään 10% työ­voi­mas­ta on jat­ku­vas­ti vuo­kra- tai pät­kä­töis­sä, ja yhä tätä lukua käy­te­tään perus­te­le­maan, ettei muu­tok­sia tuki­sys­tee­mei­hin tar­vi­ta — 90% kun on siis nor­mi­töis­sä. Näin­kö­hän luku edes on paik­kan­sa­pi­tä­vä, kun las­ke­taan mukaan itsen­sä­työl­lis­tä­vät, yhden hen­gen yri­tyk­set, pro­jek­ti­työ­läi­set, free­lance­rit ym. 

  Itse olen ollut työ­elä­mäs­sä val­mis­tu­mi­ses­ta läh­tien nyt 5 vuot­ta, teh­nyt koko ajan vähin­tään kah­ta työ­tä yhtä aikaa — sii­tä huo­li­mat­ta tai juu­ri sen takia, että olen kor­kea­kou­lu­tet­tu. Nyky­maa­il­ma on niin pro­jek­toi­tu­nut, että tulot on haa­lit­ta­va töis­tä osi­na, pät­ki­nä, pääl­lek­käi­syyk­si­nä, sijai­suuk­si­na, pal­kal­li­se­na ja free­lancer-poh­jal­ta, halusi tai ei. Jos­kus se onnis­tuu parem­min ja jos­kus huo­nom­min. Työt­tö­myys­va­kuu­tuk­sen mak­sa­mi­nen (pal­kas­ta pidä­te­tyt sotu-mak­sut) tosin hie­man nyp­pii, kos­ka itse en ansio­si­don­nai­seen tai edes perus­päi­vä­ra­haan voi luot­taa epä­tyy­pil­lis­ten ja epä­ta­sais­ten ansioi­de­ni vuok­si ollenkaan.

 3. Osmo:

  Suo­men sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä oli ennen hyvä ja hal­pa. Se ei vaa­ti­nut suu­ria raha­mää­riä, mut­ta sil­ti se taka­si tulon­jaon pysy­mi­sen koh­tuul­li­se­na. Samal­la se yllä­pi­ti hyvää työl­li­syyt­tä. Me käy­täm­me sosi­aa­li­tur­vaan nyt pal­jon enem­män rahaa, mut­ta tämä ei estä suh­teel­li­sen köy­hyy­den yleistymistä. 

  Täs­tä saa vähän sel­lai­sen kuvan, että tuloe­ro­jen kas­va­mi­nen on nykyi­sen sosi­aa­li­tur­van syy­tä. Voi se tuloe­ro­jen kas­va­mi­nen joh­tua myös muis­ta syis­tä, joil­le sosi­aa­li­tur­val­la ei oikein voi mitään.

  Mitä oli­sit muu­ten miel­tä val­tion tar­joa­mas­ta työ­tur­vas­ta? (Eli siis työ­pai­kas­ta sii­nä tapauk­ses­sa, että ei onnistu/halua hank­kia työ­paik­kaa itsenäisesti.)

 4. Jaak­ko, mihin tar­vit­set työt­tö­myys­kor­vaus­ta jos saat tuol­lai­set tie­nes­tit. Ei kai val­mis­tu­mi­nen nii­hin vai­ku­ta vai kuu­luu­ko ammat­tiin val­mis­tu­neen auto­maat­ti­ses­ti hypä­tä palk­ka­työn­te­ki­jän roo­liin ja liit­tyä liit­to­hon hyväl­le ansiosidonnaisturvalle?

 5. Muu­ten hyviä ehdo­tuk­sia, mut­ta miten ajat­te­lit toteut­taa koh­dan c)? Kan­na­tat­ko yleis­si­to­vien työ­eh­to­so­pi­mus­ten pois­ta­mis­ta, jot­ta mata­lan tuot­ta­vuu­den työn­te­ki­jöil­lä on mitään sau­maa kil­pail­la täy­den tuot­ta­vuu­den työn­te­ki­jöi­den kans­sa samois­ta työpaikoista?

  1. Joko asias­ta sovi­taan työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa tai yleis­si­to­vuus pure­taan täl­tä osin lailla.
   Meil­lä on osae­lä­ke nii­tä var­ten, joi­den työ­ky­ky on alen­tu­nut. Osa ansiois­ta eläk­kees­tä osa pal­kas­ta. Tämä hyvä jär­jes­te­ly on tuhot­tu sil­lä, että useim­mat työ­eh­to­so­pi­muk­set edel­lyt­tä­vät kui­ten­kin sata­pro­sent­tis­ta palk­kaa mak­suk­si puo­lik­kaas­ta työ­ky­vys­tä. Vain kun­ta-alal­la hyväk­sy­tään se, että osae­lä­ke voi­daan ottaa pal­kas­sa huomioon.

 6. Anu, muis­te­len juu­ri täl­lä blo­gil­la jon­kun kom­men­toi­neen, että ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan pää­see käsik­si, jos on 10 kuu­kaut­ta töis­sä. Ei tar­vit­se olla yhdes­sä työ­pai­kas­sa, vaan voi olla sel­lais­ta silp­pua kuin sinul­la näyt­täi­si olevan.

 7. Todel­la käte­vää lisä­tie­nes­tien ansait­se­mis­ta, mut­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen saan kuu­le­ma­ni mukaan heit­tää hyväs­tit työt­tö­myys­kor­vauk­sel­le, jos­sen aja toi­mi­ni­meä­ni alas. Tai vähin­tään­kin edes­sä on tuho­ton sel­vi­tys­rum­ba jokai­ses­ta ansai­tus­ta sentistä. 

  Nyky­käy­tän­nön mukaan et sel­viäi­si sel­vi­tys­rum­bal­la, sil­lä sivu­toi­mi­nen yrit­tä­jä voi saa­da työt­tö­myys­tur­vaa vain, jos on har­joit­ta­nut yri­tys­toi­min­taa riit­tä­vän pit­kän aikaa kokoai­ka­työn ohes­sa (ohje: 10 kk, mut­ta käy­tän­nös­sä ei tai­da ihan riit­tää). Ainut mah­dol­li­suu­te­si oli­si siis lopet­taa täy­sin yri­tys­toi­min­ta­si ja pois­taa toi­mi­ni­me­si kai­kis­ta rekis­te­reis­tä, mikä on minus­ta­kin järjetöntä.

  Ensi­si­jai­sen perus­tur­van nos­ta­mi­nen noin sadal­la eurol­la kuussa. 

  Tuon lisäk­si perus­tur­va verot­to­mak­si. On täy­sin jär­je­tön­tä, että perus­ta­son työt­tö­myys­kor­vauk­ses­ta jou­tuu mak­sa­maan 20 % veroa, jois­sa­kin kun­nis­sa tuo ei edes rii­tä. Tuo vai­kut­taa sit­ten vie­lä ker­ran­nai­ses­ti, sil­lä esim. Kelan yhteen­so­vi­tuk­set teh­dään bruttosummin. 

  Pal­ka­ton pak­ko­työ pois. Minus­ta on aivan käsit­tä­mä­tön­tä, että työt­tö­mät pako­te­taan yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sel­la työs­ken­te­le­mään pal­kat­ta, mitä yri­tyk­set ja yhtei­söt käyt­tä­vät häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti hyväk­si. Tuo on var­mas­ti yksi suu­rim­pia vihan syn­nyt­tä­jiä työt­tö­mien paris­sa. On var­mas­ti kat­ke­raa työs­ken­nel­lä työ­mark­ki­na­tuen varas­sa, kun vie­res­sä työs­ken­te­le­vä saa palk­kaa monin­ker­tai­ses­ti ja vie­lä muut työ­suh­tee­seen kuu­lu­vat edut. 

  http://keskustelu.suomi24.fi/node/9778128

  val­tion tar­joa­mas­ta työ­tur­vas­ta? (Eli siis työ­pai­kas­ta sii­nä tapauk­ses­sa, että ei onnistu/halua hank­kia työ­paik­kaa itsenäisesti.) 

  Tuo oli­si 1990-luvun alku­puo­lel­la voi­mas­sa ollut Rinteen/Leppäsen mal­li. Minus­ta se oli erin­omai­nen. Tuol­loin pal­kat mak­set­tiin suo­raan työ­mi­nis­te­riön työl­lis­tä­mis­tu­ki­ra­hois­ta ja työ­tön sai mää­rä­ajak­si nor­maa­lin palk­ka­työn. Aluk­si vuo­dek­si, mut­ta siten kun sitä alet­tiin romut­taa, puo­lek­si vuo­dek­si, kun­nes mal­li siir­ret­tiin historiaan. 

  Aikai­sem­mas­sa vies­ti­ket­jus­sa tääl­lä tai­det­tiin mai­ni­ta, että Rinteen/Leppäsen mal­lis­sa oli­si työl­lis­tet­ty myös yri­tyk­siin. Se ei tai­da pitää paikkansa.

 8. OS, Samu­li Saarelma,

  Koh­das­sa b) mai­nit­tiin perus­tu­lo. Kai myös koh­das­sa c) perus­tu­lo tar­joai­si ainain osit­tais­rat­kai­sun ongel­maan. Jär­jes­tel­män sisään­ajos­sa voi mini­mi­palk­ko­ja ja mui­ta sovit­tu­ja palk­ko­ja hyvin las­kea tuon perus­tu­lon ver­ran. Yleis­si­to­vuu­den taso­kin puto­aa näin kai vas­taa­vas­ti. Myös lisä­tuet osa­työ­ky­kyi­sil­le ovat mah­dol­li­sia, mut­ta jo perus­tu­lo voi aut­taa monia työllistymään.

  Art­tu­ri B,

  Val­tion tar­joa­ma työ­tur­va oli­si mie­les­tä­ni hyvä apu työt­tö­myy­teen. Työ­tur­va­työs­tä sai­si enem­män rahaa kuin pel­käl­lä perus­tu­lol­la. Perus­tu­lo­lai­set (pää­sään­töi­ses­ti) työl­lis­tä­vät itse itsen­sä. Lop­pu­tu­lok­se­na on kak­si­ta­soi­nen perus­tu­lo­mal­li, jos­sa kan­sa­lai­nen saa vali­ta työ­tur­van ja perus­tu­lol­la tue­tun elä­män­muo­don välillä.

 9. Mitä oli­sit muu­ten miel­tä val­tion tar­joa­mas­ta työ­tur­vas­ta? (Eli siis työ­pai­kas­ta sii­nä tapauk­ses­sa, että ei onnistu/halua hank­kia työ­paik­kaa itsenäisesti.)”
  Mei­lä oli 1980 täl­lai­nen laki ns Lep­pä­sen laki, joka toteut­ti Ven­na­mon lupauk­sen työt­tö­myy­den pois­ta­mi­ses­ta ja lki toi­mi esim Savu­kos­ken työt­tö­myys oli 25 % luok­kaa mut­ta tipah­ti muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa alle 4 %:iin
  Lain mukaan kun­nan tai val­tion piti jär­jes­tää työ­tä puo­li vuot­ta työt­tö­mä­nä olleelle.Kyseessä oli aito työ­suh­de nor­maa­lei­ne palkkoineen
  nyt se on yri­tet­ty kor­va­ta kii­na­lis­tyyp­pi­sel­lä orja­työ­suh­teel­la, jos­sa työn­te­ki­jäl­lä ei ole mitään oikeuksia.
  Ahon hal­li­tus lopet­ti lain , mut­ta Tans­ka kopioi sen saman aikaan ja on sovel­ta­nut sitä menestykkäästi.

 10. Tämä hyvä jär­jes­te­ly on tuhot­tu sil­lä, että useim­mat työ­eh­to­so­pi­muk­set edel­lyt­tä­vät kui­ten­kin sata­pro­sent­tis­ta palk­kaa mak­suk­si puolikkaasta ”

  Ker­ro­pa muu­ta­ma esi­merk­ki työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta jois­ta täl­lai­nen ehto löy­tyy ??Enpä ole törmännyt .
  Minä tun­nen muu­ta­man ysi­tyi­sel­lä töi­tä teke­vän osai­ka- tai osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ole­van eivät­kä he oman ker­to­man­sa mukaan saa täyt­tä palk­kaa vaan 60 % pal­kas­ta , mut­ta työ­ai­ka­kin on 60 % täydestä ??

  1. Työ­eh­to­so­pi­muk­set hyväk­sy­vät kyl­lä lyhyem­män työ­ajan, mut­ta sii­tä sata­pro­sent­ti­sen pal­kan. Ole­tuk­se­na on sai­raus, joka ei hait­taa työn­te­koa lain­kaan aamu­päi­väl­lä, mut­ta estää sen täy­sin ilta­päi­väl­lä. Kun vie­lä kek­si­si täl­lai­sen sai­rau­den. Sitä ei hyväk­sy­tä, että teki­si työl­tä kok­ko päi­vän mut­ta hitaammin.

 11. Ikään­ty­neen ansio­tur­va­kin on ongel­mal­li­nen kun ero­ra­ha pois­tet­tiin ja kor­vat­tiin koro­te­tul­la päi­vä­ra­hal­la. Ero­ra­ha lope­tet­tiin työ­nan­ta­jien vaa­ti­muk­ses­ta , he kun pel­kä­si­vät , että ero­ra­haa kas­va­te­taan euroop­pa­lai­sel­le tasolle.

  Päi­vä­ra­has­ta tuli porrastettu,mutta kun sen saa ker­ran niin har­va halu­aa työl­lis­tyä ennen kuin tuo koro­te­tun päi­vä­ra­han aika, 5 kuu­kaut­ta on kulunut.

  Toi­nen ongel­ma on, että jos ikään­ty­nyt ottaa pät­kä­töi­tä vas­taan niin 8 kuu­kau­den jak­son jäl­keen päi­vä­ra­ha las­ke­taan uudes­tan toden­nä­köi­ses­ti alem­mas­ta palkasta.

  Mut­ta jos on työt­tö­mä­nä 501 päi­vää niin saa pitää van­han päi­vä­ra­han !!!Näin var­mis­te­taan ettei iäkäs tun­ge työmarkkinoille.

  Kol­mas ongel­ma on, etti työk­kä­ril­lä ole iäk­käil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lui­ta eikä työk­kä­ri ole kiin­nos­tu­nut mitä töi­tä 55+ vuo­tias on teh­nyt ja miten osaa­mi­nen voi­tai­sin hyödyntää.

  Hyvä esi­merk­ki oli, kun aloin opis­kel­la opet­ta­jak­si: Sain juu­ri tei­tää, että perus­kou­lu­tuk­se­ni ei enää rii­tä tut­kin­toon kesän läl­keen ase­tuk­sen muu­tok­sen vuok­si eli uuden amma­tin opis­ke­lu valui hukkaan.

 12. Ole­tuk­se­na on sai­raus, joka ei hait­taa työn­te­koa lain­kaan aamu­päi­väl­lä, mut­ta estää sen täy­sin ilta­päi­väl­lä. Kun vie­lä kek­si­si täl­lai­sen sai­rau­den. Sitä ei hyväk­sy­tä, että teki­si työl­tä kok­ko päi­vän mut­ta hitaammin.”

  Naa­pu­ri­ni on täl­lai­nen vam­mai­nen osa-aika­työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­läi­nen, mut­ta huo­li­mat­ta vamams­ta ja puo­li­päi­väi­syy­des­tä hän on edel­leen fir­man paras myy­jä. Tähän vai­kut­taa tie­tys­ti sekin , että hänel­lä on van­hat toi­mi­vat suh­teet ja tilauk­set voi ottaa vas­taan kotipihalta.
  Mut­ta kateus on kova ja niin­pä hän­tä­kin työn­ne­tään fir­mas­ta ulos.

  Tuo mai­nit­se­ma­si hitaam­pi työ­tah­ti sopii ruu­miil­li­seen työ­hön, mut­ta har­voin hen­ki­seen työhön

 13. Me käy­täm­me sosi­aa­li­tur­vaan nyt pal­jon enem­män rahaa, mut­ta tämä ei estä suh­teel­li­sen köy­hyy­den yleistymistä”

  Tämä joh­tuu sii­tä, että kont­to­rei­hin pal­ka­taan tur­hia vir­ka­mie­hiä ja tuen tar­vit­si­jan etuuk­sia lei­ka­taan vastaavasti.
  Aina kun tode­taan joku sosi­aa­li­nen ongel­ma niin rat­kai­suk­si lisää virkamiehiä.
  Muu­ta­ma kon­tak­ti työk­kä­rin tätei­hin osoit­ti, että tur­hem­pia vir­ka­mie­hiä saa hakea. Ei heis­tä ole mitään iloa eikä hyö­tyä työt­tö­mäl­le, hei­dän aainao teh­tä­vän­sä on kytä­tä työ­tön­tä ja ran­gais­ta pikkuvirheistä

 14. Kuun­te­lin aamul­la radios­ta jut­tua pitkäaiakstyöttömyydestä.
  Asian­tun­ti­joi­den mukaan puo­lu­eet ovat aika pihal­la rat­kai­suis­ta ja suu­rin osa puo­lui­es­ta ei edes ymmär­rä problematiikkaa.
  Puo­lu­eet pitä­vät pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä juop­poi­na, vajak­kei­na, hulluina,työnvieroksujina, joi­hin ei voi kajo­ta kuin pit­käl­lä kepillä.

  Kui­ten­kin suu­rin osa on teh­nyt pit­kän uran 35–45 vuot­ta työ­elä­mäs­sä ja tot­tu­nut työn­te­koon. Ainoa vika on ikä, suu­rin osa pit­kä­ai­kais­työt­tö­mis­tä on +55-vuo­tiai­ta.

  Kou­lu­tus­kan ei ole nää tänä päi­vä­nä ongel­ma, sil­lä useim­mat ovat kou­lu­tet­tu­ja. Ja jso mit­ta­puu­an pidet­täi­sin pelk­kää kou­luop­pia niin minä­kin oli­sin ollut työ­tön jo vuo­des­ta 1980, sil­loin kou­lun pen­kil­lä saa­tu ammat­tiop­pi van­he­ni yhde­sä yös­sä, kun ana­lo­gi­nen auto­ma­ti­soin­ti val­mis­tui ja alet­tiin raken­taa digi­taa­lis­ta televerkkoa.Eli kou­luop­pi riit­ti 5 vuodeksi.

  Kyl­lä hen­ki­lö, joka on ollut töis­sä 1990–2000-luvulla on jou­tu­nut päi­vit­tä­mään oppinsa.

 15. Nuo vajaa­työ­ky­kyi­set ja muu­ten pit­kään työt­tö­mä­nä ole­vat pako­te­taan nyky­ään ilmai­sek­si työ­voi­mak­si , mik­si joku palk­kai­si hei­tä nor­maa­lin käy­tän­nön mukaan ‚kun jon­kun ajan kulut­tua hei­tä saa ilmai­sek­si ?? Sama kos­kee pakol­lis­ta har­joit­te­lua, yhä suu­rem­pi osa tekee har­joit­te­lun ilmai­se­na työvoimana.
  Olin itse­kin yllät­ty­nyt kun tein opet­ta­jao­pis­ke­luun har­joit­te­lua, ennen palk­ka­työ­nä teh­ty har­joit­te­lu on nyky­ään ilmaistyötä.

  MOT arvioi pari vuot­ta sit­ten ilmais­työ­tä teh­tä­vän n 80000 htv ja se on kasvussa.

  Tähän kun lisä­tään tuo EK:n sel­vi­tys, jos­sa lähe­tet­ty­jä työn­te­ki­jöi­tä on työ­mark­ki­noil­la n 50000–70000 ‚jois­ta vain n 3000 oli rekis­te­röi­ty­nyt tänne.
  Kun työ­mark­ki­noil­la pyö­rii n 150000 ilmais­työ­tä tai alle tosi­hin­to­jen työs­ken­te­le­vää niin ei nor­maa­lia palk­kaa pyy­tä­vil­lä ole kilpailuedellytyksiä

 16. Puo­lu­eet pitä­vät pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä juop­poi­na, vajak­kei­na, hulluina,työnvieroksujina, joi­hin ei voi kajo­ta kuin pit­käl­lä kepillä. 

  Alan enti­se­nä työn­te­ki­jä­nä tuo minua suo­ras­taan itkettää. 

  Ja mitä päät­tä­jät edel­lä, sitä viran­omai­set ja kan­sa perässä. 

  Kun seu­raa työt­tö­mien kes­kus­te­lu­pals­to­ja, ihme­tyt­tää, että työt­tö­miä voi lyö­dä kuin vie­ras­ta sikaa ja nimi­tel­lä miten vain ja yllä­pi­to ei tee mitään pois­to­pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta ja huo­li­mat­ta sii­tä, että moni sol­vaus on on sitä luok­kaa, että johon­kin muu­hun ryh­mään koh­dis­tet­tui­na tuli­si rikos­tut­kin­ta ja tuo­mio. Vaan työt­tö­mät ovat sol­vaa­jien vapaa­ta riis­taa ilman seurauksia. 

  Ja kun mie­li­ku­va on luo­tu, se kul­kee läpi yhteis­kun­nan ja seu­raa työ­tön­tä myös työ­haas­tat­te­lui­hin. Sik­si työt­tö­män on äärim­mäi­sen vai­kea työllistyä. 

  Pää­osa työt­tö­mis­tä on ihan nor­maa­le­ja ihmi­siä nor­maa­lei­ne hyvei­neen ja pahei­neen. Ja kum­mal­lis­ta­han se oli­si­kin, jos jo vuo­den työt­tö­myys teki­si työt­tö­mäs­tä yhteis­kun­ta­kel­vot­to­man juo­pon, kun ei äitiys- ja hoi­to­va­paal­la ole­vas­ta tule vastaavasti. 

  Ei työt­tö­mäk­si jou­du usein­kaan mikään hyl­kiö­sak­ki, vaan parem­min­kin päin­vas­toin. Se ahke­ra, hil­jai­nen poruk­ka, joka ei osaa itse­ään ja erin­omai­suut­taan tuo­da esil­le ja nuol­la esi­mies­ta­soa ja pitää puo­li­aan, pää­see ensim­mäi­se­nä naut­ti­maan työt­tö­män elämästä. 

  Työt­tö­mien koh­dal­la on teh­ty kar­hun­pal­ve­lus, kun sel­lai­set työ­ky­vyt­tö­mät hen­ki­löt, joil­la on sai­raus­päi­vä­ra­ha­oi­keus päät­ty­nyt, mut­ta he eivät pää­se eläk­keel­le­kään, kos­ka vakuu­tus­lää­kä­ri poti­las­ta näke­mät­tä käve­lee iloi­ses­ti hoi­ta­vien lää­kä­rien (myös eri­kois­lää­kä­rien) lausun­to­jen yli ja ihme­pa­ran­taa työ­ky­vyt­tö­män “työ­ky­kyi­sek­si”, mitä tämä ei ole sen enem­pää omas­ta kuin ympä­ris­tön tai hoi­ta­vien lää­kä­rien­kään mie­les­tä, pas­si­te­taan työt­tö­myys­kor­tis­toon, mis­sä he roik­ku­vat olo­suh­tei­den pakos­ta ja saa­vat työt­tö­myys­kor­vaus­ta. Kun pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät sit­ten rin­nas­te­taan auto­maat­ti­ses­ti näi­hin hen­ki­löi­hin, niin ei ihme, että lop­pu­tu­los on surkea.

  Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä lei­ma­taan sik­si, että näin hei­tä voi­daan koh­del­la huo­nos­ti niin työ­voi­ma­vi­ran­omai­sen kuin kan­san­kin tahol­ta. Ja huo­nos­ti koh­te­lu on oikeas­taan aika lie­vä ilmai­su monen kohdalla. 

  Kui­ten­kin suu­rin osa on teh­nyt pit­kän uran 35–45 vuot­ta työ­elä­mäs­sä ja tot­tu­nut työntekoon. 

  Juu­ri noin. Ja tuol­lai­set hen­ki­löt tun­te­vat itsen­sä tosi nöy­ryy­te­tyik­si, kun hei­dät pas­si­te­taan työ­har­joit­te­luun tai kun­tout­ta­vaan työ­toi­min­taan, vaik­ka heil­lä on pit­kä työ­ura ja ammat­ti­tai­to ja hei­dän ainut ongel­man­sa on lii­an kor­kea ikä yhdis­tet­ty­nä työt­tö­myy­teen, jot­ta he sai­si­vat PALKKAtyötä.

 17. Samu­li Saa­rel­ma: Point­ti ei ollut­kaan se, että ansio­si­don­nai­sel­le ei työs­sä­oloeh­don ker­ty­mi­sen vuok­si pää­si­si. Ongel­ma on, että jos tekee osa- ja pät­kä­töi­tä ja työt vähe­ne­vät, ne pitää koko­naan lopet­taa saa­dak­seen perus­tur­vaa eli työttömyyskorvausta. 

  Tai vaih­toeh­toi­ses­ti jou­tuu pär­jää­mään kuu­kausit­tain rajus­ti vaih­te­le­vil­la tuloil­la (esim. 500 e — 2000 e/kk vero­jen jäl­keen). Sovi­tel­tua päi­vä­ra­haa­kin saa vain pit­käl­li­sen sää­dön jäl­keen, ja palk­ka­tu­lo­jen tuli­si olla aika hyvin tie­dos­sa kk-tasolla. 

  Nyt joku epäi­le­mät­tä ehdot­taa, että pitää sääs­tää pahan päi­vän varal­le. Tot­ta­kai, mut­ta aika epä­rei­lun tun­tuis­ta on, että osan väes­tä pitää pär­jä­tä sääs­töil­lään mata­la­tu­lo­kausien yli, kun toi­set voi­vat tur­vau­tua työt­tö­myys­tur­vaan — jota kui­ten­kin pät­kä- ja silp­pu­lai­set­kin koko ajan teo­rias­sa kar­tut­ta­vat sotu-maksuillaan. 

  Luu­li­si ole­van kaik­kien etu, että töi­tä saa teh­dä niin pal­jon kuin löy­tää ja jak­saa, mut­ta perus­toi­meen­tu­lo oli­si kui­ten­kin vähä­palk­kai­si­na­kin kausi­na var­ma ja mää­rä edes aut­ta­vas­ti ennak­koon tiedossa.

 18. Anu, olet juu­ri sel­lai­nen tapaus, min­kä vuok­si itse kan­na­tan voi­mak­kaas­ti perus­tu­loa nyky­sys­tee­min tilal­le. Ihmi­nen, joka halu­aa ja koit­taa teh­dä niin pal­jon työ­tä kuin pys­tyy, mut­ta jol­la ei ole pysy­vää työ­paik­kaa, vaan jos­kus puto­aa työt­tö­mäk­si. Olet minus­ta täy­sin oikeas­sa, että nyky­sys­tee­mi pot­kii tei­kä­läi­siä ihan lii­an pal­jon päähän.

 19. <POn­gel­ma on, että jos tekee osa- ja pät­kä­töi­tä ja työt vähe­ne­vät, ne pitää koko­naan lopet­taa saa­dak­seen perus­tur­vaa eli työttömyyskorvausta. 

  Miten niin? Tääl­lä ei tai­de­ta kovin­kaan hyvin tun­tea työt­tö­myys­tur­vaa tai oikeas­taan turvattomuutta. 

  Koko­naan lopet­ta­mi­nen työt­tö­myys­kor­vauk­sen ehto­na, oli­pa kysees­sä sit­ten perus­tur­va tai ansio­si­don­nai­nen, kos­kee vain pää­toi­mis­ta yri­tys­toi­min­taa ja sivu­toi­mis­ta sii­nä tilan­tees­sa, ettei sitä ole har­joi­tet­tu riit­tä­vän kau­an kokoai­ka­työn ohessa. 

  Jos tekee pät­kä- tai osa-aika­työ­tä, mikään ei estä ilmoit­tau­tu­mas­ta työ­voi­ma­toi­mis­toon ja saa­da pät­kä­työn osal­ta työt­tö­myys­jak­soil­ta työt­tö­myys­kor­vaus­ta ja osa-aika­työn osal­ta sovi­tel­tua työt­tö­myys­kor­vaus­ta, jos sitä jää yhteen­so­vi­tus­sään­nös­ten perus­teel­la maksettavaksi. 

  Yhteen­so­vi­tus on se ongel­ma. Ensin­nä­kin yhteen­so­vi­tus teh­dään brut­to­sum­min ja toi­saal­ta yhteen­so­vi­tus hidas­taa mak­su­ta­pah­tu­mia, mikä syök­see monen kädes­tä suu­hun elä­vän elä­män kui­luun. Toi­nen jut­tu on sit­ten se, että jos on perus­tur­van varas­sa, siis n. 514 e/brutto/4 vk:n mak­su­jak­so ja kar­keas­ti ottaen jokai­nen ansait­tu euro vähen­tää 50 sen­til­lä työt­tö­myys­kor­vaus­ta, niin kum­moi­sia sum­mia ei tar­vit­se mak­su­jak­son aika­na ansai­ta, kun se syö työt­tö­myys­kor­vauk­sen olemattomaksi.

 20. Ksan­tip­pa, eikös esit­tä­mä­si ongel­ma ole aivan sama, kuin minun esit­tä­mä­ni? Oioin vain väit­tees­sä­ni sen ver­ran, että “osaa ja pät­kää ei voi (kan­na­ta) teh­dä, saa­dak­seen jär­ke­vää työt­tö­myys­tur­vaa”. Useim­mil­le kal­tai­sil­le­ni on sata ker­taa hel­pom­paa mata­la­tu­lo­kausi­na yrit­tää elää sääs­töil­lä + toi­voa parem­pia aiko­ja, kuin hakea soviteltuja(kaan) tukia, kos­ka ne edel­lyt­täi­si­vät mm. vii­mei­sen VUODEN ajal­ta tili­nau­ho­ja näh­tä­vil­le työk­kä­riin, sekä mie­lel­lään aika hyvää tie­toa tule­vis­ta tulois­ta kk-tasolla.

  Tar­ken­net­ta­koon vie­lä, etten henk.koht ole kos­kaan ollut työ­tön, vaan tähän saak­ka onnis­tu­nut aina löy­tä­mään edes jotain työ­tu­lon­läh­det­tä. Nos­tin aiheen esil­le, kos­ka perus­tur­van paran­ta­mi­nen /perustulo oli­si ennen­kaik­kea tar­peen ja hel­po­tus ihan meil­le työs­sä­käy­vil­le ja yrit­te­liäil­le, ei vain “lais­koil­le ja työ­ha­lut­to­mil­le luuse­reil­le”, kuten medias­sa usein anne­taan ymmärtää.

 21. OS :
  #
  Samal­la sosi­aa­li­tur­van raken­teel­li­set heik­kou­det aiheut­ta­vat raken­teel­lis­ta työt­tö­myyt­tä ja osa­työ­ky­kyis­ten syr­jäy­ty­mis­tä työ­voi­man ulkopuolelle.
  #

  Hiu­kan säräh­ti kor­vaa yo. lai­nuk­sen käsi­te “osa­työ­ky­kyi­nen”. En löy­tä­nyt käsit­teel­le mää­ri­tel­mää. Onko­han osa­työ­ky­kyi­nen uusi mää­ri­tel­mä enti­sen vajaa­kun­toi­sen mää­ri­tel­män korvaamiseksi.

  Mut­ta edel­leen­kin näyt­tää sil­tä, että vajaa­kun­toi­nen ja osa­työ­ky­kyi­nen mää­ri­tel­lään pit­kä­ai­kais­työt­tö­mään rinnastettavaksi.

  Läh­de :
  HARE-nume­ro ja toi­mie­li­men asettamispäivä
  STM028:00/2010, 3.3.2010

 22. Onnek­si voi heit­tää pimee­tä keik­kaa, saa alem­pi kes­ki­luok­ka­kin vähän pal­ve­lu­ja, ja köy­hä jota­kin lei­pä­jo­nos­ta hom­ma­tun kän­tyn päälle.

  Tei­dän perus­tur­vat on niin­kuin muut­kin rahan­ke­räyk­set, nii­den pyö­rit­tä­mi­nen mak­saa enem­män kuin mitä niis­tä apua jae­taan. Mut­ta onpa­han vir­ka­mie­hil­lä ja polii­ti­koil­la näyt­tä­vää ja moti­voi­vaa puuhastelua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.