Hyviä ehdokkaita Pohjois-Karjalassa

Poh­jois-Kar­ja­lan on pie­nuu­ten­sa takia vih­reil­le vai­kea vaa­li­pii­ri. Voi­daan hyväl­lä syyl­lä kysyä, ovat­ko vaa­lit suh­teel­li­set ja tas­a­puo­li­set, kun ääni­kyn­nys nousee yli 10 pro­sen­tin. Vaa­li­ta­van uudis­tus on todel­la paikallaan.

Vii­me ker­ral­la vih­reil­lä oli kova yri­tys saa­da täs­tä huo­li­mat­ta Tar­ja Cron­berg edus­kun­taan. Rima vaap­pui pit­kään, mut­ta puto­si lopul­ta. Ääniä jäi puut­tu­maan 176. Sen jäl­keen aika moni, myös minä, ajat­te­li, ettei täl­lä ker­taa ole juu­ri mah­dol­li­suuk­sia, kun vaa­lei­hin men­nään ilman Tar­ja Cron­ber­gia. Pai­kal­li­set mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut kui­ten­kin osoit­ta­vat, että Cron­ber­gin nos­ta­ma kan­na­tus on jää­nyt pysy­väk­si. Mie­li­pi­de­tie­dus­te­luis­sa vih­rei­den kan­na­tus on suu­rem­pi kuin oli samois­sa tut­ki­muk­sis­sa nel­jä vuot­ta sit­ten. Jos lop­pu­ru­tis­tus on yhtä hyvä kuin vii­mek­si, nyt se paik­ka tulee. Vaa­li­ma­te­maat­ti­ses­ti Perus­suo­ma­lais­ten nousu toden­nä­köi­ses­ti alen­taa vaalikynnystä.

Pai­kal­li­sis­ta ehdok­kais­ta tun­nen kun­nol­la vain yhden, Kris­ta Mik­ko­sen, jon­ka ansiok­si kor­keal­la pysyt­te­le­vä kan­na­tus voi­daan suu­rel­ta osin las­kea. Hän on joka tapauk­ses­sa erit­täin hyvä ehdo­kas. Kris­ta  on ollut 15 vuot­ta vih­rei­den puo­lue­toi­min­nas­sa, Joen­suun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä ja saa­vut­ta­nut sii­nä arvos­tus­ta myös muil­ta ryh­mil­tä. Niin­pä, kun kau­pun­gin­hal­li­tus aset­taa jon­kin sisäi­sen työ­ryh­män, sii­hen vali­taan taval­li­ses­ti puheen­joh­ta­jis­to ja Kris­ta.  Mui­den ryh­mien arvos­tus on hyvä merkki.

Vih­reäl­le edus­kun­ta­ryh­mäl­le oli­si hyvä saa­da jäse­niä myös susi­ra­jan takaa. Oli­si hyväk­si myös Poh­jois-Kar­ja­lal­le, että sil­lä oli­si edus­tus vih­reäs­sä ryh­mäs­sä. Sel­lai­sen maa­kun­nan asiat jää­vät hel­pos­ti taka-alal­le, jol­la ei ole edus­ta­jaa ryh­mäs­sä. Heli Jär­vi­nen on pys­ty­nyt puo­lus­ta­maan Ete­lä-Savon näkö­kan­to­ja hyvin vih­reäs­sä edus­kun­ta­ryh­mäs­sä. Kris­ta Mik­ko­nen voi­si teh­dä saman Pohjois-Karjalalle.

Sit­ten vie­lä vink­ki poh­jois­kar­ja­lai­sil­le vih­rei­den kan­nat­ta­jil­le: vaik­ka kehun Kris­taa, äänes­tä­kää sitä vih­re­ää ehdo­kas­ta, jon­ka aja­tuk­sia ja toi­min­taa eni­ten haluat­te tukea. Mitään ään­ten kes­kit­tä­mis­tä ei tar­vi­ta, kos­ka puo­lue ei ole vaa­li­lii­tos­sa. Kaik­ki äänet las­ke­taan yhteen ja mene­vät lis­tan hyväk­si. Kan­san­edus­ta­ja tulee sii­tä, joka lis­tan sisäl­lä saa eni­ten ääniä. Vaik­ka oma ehdok­kaan­ne ei oli­si tämä vali­tuk­si tule­va, ääni hänel­le pait­si läm­mit­tää miel­tä, nos­taa hänen pai­noar­vo­aan puo­lu­een sisäi­ses­sä pää­tök­sen­teos­sa – ja aut­taa vih­rei­tä saa­maan kan­san­edus­ta­jan Pohjois-Karjalasta.

Kris­ta Mik­ko­sen kotisivut

Poh­jois-Kar­ja­lan vih­reät ehdokkaat

 

3 vastausta artikkeliin “Hyviä ehdokkaita Pohjois-Karjalassa”

  1. Kar­ja­lai­sen teke­män gal­lu­pin mukaan Poh­jois-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä Kes­kus­ta jäi­si alle 30% ja per­sut sekä SDP vähän yli 20% kan­na­tuk­seen, kok+kd n.15% . Tuol­loin vii­mei­seen paik­kaan riit­täi­si Vih­reil­le vähän yli 10% kannatus. 

    Oli­ko­han Vih­rei­den joh­dol­la tuo lop­pu­tu­los mie­les­sä, kun läh­dit­te per­su­ja kirittämään. 

    Muu­ten ihmet­te­len mm. Ylen vaa­li­si­vuil­la ole­vaa las­ken­nal­lis­ta ääni­kyn­nys­tä 14,3. Onko sil­lä tar­koi­tus muis­tut­taa äänes­tä­jil­le Oikei­den Puo­luei­den äänestämisestä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.