Hyviä ehdokkaita Keski-Suomessa

Tässä sar­jas­sa käyn läpi vaalipi­ire­it­täin vihrei­den ehdokkai­ta, kos­ka niin moni on kään­tynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipi­iris­sään äänestää. Olen myös aiem­mis­sa vaaleis­sa suositel­lut tun­temi­ani ehdokkai­ta. Kaikkia en voi tietenkään tun­tea. Val­in­ta­pe­rus­teena ei ole se, että esit­täisin omia kloone­jani, kos­ka eduskun­taryh­mässä on hyvä olla monipuolis­es­ti eri­laisia ihmisiä.  En ole myöskään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tiotani puolueen sisäl­lä, sil­lä vihrei­den sisäl­lä ei täl­laisia suun­tau­tu­mis­ero­ja ole — enää. Pain­o­tan kykyä toimia päät­täjänä ja yritän nos­taa ehdokkai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaal­i­jär­jestelmässämme pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.


Kes­ki-Suo­mi ja eri­tyis­es­ti Jyväskylä on vihrei­den vah­vaa aluet­ta.  Vihreät ovat saa­neet mon­ta merkit­tävää toim­i­jaa Jyväskylän yliopis­ton kas­vat­ta­m­i­na, eri­tyis­es­ti puolue­si­h­teere­itä. Kansane­dus­ta­jaa Kes­ki-Suomes­ta ei kuitenkaan ole tul­lut vaalipi­irin pienu­u­den ja siitä aiheutu­van korkean äänikyn­nyk­sen vuok­si. Demografia toimii kuitenkin vihrei­den puoles­ta Kes­ki-Suomes­sakin. Nuoris­sa ikälu­okissa on paljon uusia vihre­itä ja van­husväestössä vähän.  Tämä voisi olla se kerta.

Kes­ki-Suomes­ta piti tul­la val­tiomi­es­ta­son vihreä poli­itikko, Juk­ka Kan­er­va, mut­ta hän kuoli traagis­es­ti pyöräi­ly­on­net­to­muudessa. Juk­ka nos­ti vihreät Jyväskylän kun­nal­lispoli­ti­ikan ytimeen. Jukan paikkaa on sen jäl­keen yritet­ty täyttää.

Vihreil­lä on Kes­ki-Suomes­sa kohta­laisen kova lista, jos­sa on usei­ta vahvo­ja naise­hdokkai­ta. En tunne heitä riit­tävästi nos­taak­seni nai­sista yhtä muiden edelle, mut­ta valin­nan­varaa on, eikä val­in­ta oikein voi kohdis­tua huonoon vaihtoehtoon.

Opiske­li­ja, YTK Touko Aalto

Suosi­tan tutus­tu­maan ehdokkaana Touko Aal­toon, 27-vuo­ti­aaseen val­tio-oppi­neeseen. Touko pääsi ensim­mäisel­lä yri­tyk­sel­lä kaupung­in­val­tu­us­toon. Hän istuu vihrei­den puolue­hal­li­tuk­ses­sa, jos­sa hän on herät­tänyt myön­teistä huomio­ta. Mies ottaa poli­ti­ikan tosis­saan, mikä on hyvä merk­ki. Hän korostaa yhteyk­siä kansalaisjär­jestö­toim­intaan ja poli­ti­ikan tutkimuk­seen. En ole koskaan oikein keksinyt, mihin ammat­ti­in val­tio-opin opiskelu pätevöit­tää – pait­si tietysti poli­ti­ikkaan. Hänen ajatuk­si­in­sa kan­nat­taa tutus­tua koti­sivuil­la. Poli­ti­ikas­sa tarvi­taan nuo­ria miehiä.

http://www.toukoaalto.com/

2 vastausta artikkeliin “Hyviä ehdokkaita Keski-Suomessa”

  1. En yhtään ihmettele, että Touko on herät­tänyt myön­teistä huomiota…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.