Hyviä ehdokkaita Keski-Suomessa

Täs­sä sar­jas­sa käyn läpi vaa­li­pii­reit­täin vih­rei­den ehdok­kai­ta, kos­ka niin moni on kään­ty­nyt puo­lee­ni ja kysy­nyt, ketä voi­si vaa­li­pii­ris­sään äänes­tää. Olen myös aiem­mis­sa vaa­leis­sa suo­si­tel­lut tun­te­mia­ni ehdok­kai­ta. Kaik­kia en voi tie­ten­kään tun­tea. Valin­ta­pe­rus­tee­na ei ole se, että esit­täi­sin omia kloo­ne­ja­ni, kos­ka edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on hyvä olla moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ihmi­siä.  En ole myös­kään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tio­ta­ni puo­lu­een sisäl­lä, sil­lä vih­rei­den sisäl­lä ei täl­lai­sia suun­tau­tu­mi­se­ro­ja ole — enää. Pai­no­tan kykyä toi­mia päät­tä­jä­nä ja yri­tän nos­taa ehdok­kai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.


Kes­ki-Suo­mi ja eri­tyi­ses­ti Jyväs­ky­lä on vih­rei­den vah­vaa aluet­ta.  Vih­reät ovat saa­neet mon­ta mer­kit­tä­vää toi­mi­jaa Jyväs­ky­län yli­opis­ton kas­vat­ta­mi­na, eri­tyi­ses­ti puo­lue­sih­tee­rei­tä. Kan­san­edus­ta­jaa Kes­ki-Suo­mes­ta ei kui­ten­kaan ole tul­lut vaa­li­pii­rin pie­nuu­den ja sii­tä aiheu­tu­van kor­kean ääni­kyn­nyk­sen vuok­si. Demo­gra­fia toi­mii kui­ten­kin vih­rei­den puo­les­ta Kes­ki-Suo­mes­sa­kin. Nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa on pal­jon uusia vih­rei­tä ja van­hus­väes­tös­sä vähän.  Tämä voi­si olla se kerta.

Kes­ki-Suo­mes­ta piti tul­la val­tio­mies­ta­son vih­reä polii­tik­ko, Juk­ka Kaner­va, mut­ta hän kuo­li traa­gi­ses­ti pyö­räi­ly­on­net­to­muu­des­sa. Juk­ka nos­ti vih­reät Jyväs­ky­län kun­nal­lis­po­li­tii­kan yti­meen. Jukan paik­kaa on sen jäl­keen yri­tet­ty täyttää.

Vih­reil­lä on Kes­ki-Suo­mes­sa koh­ta­lai­sen kova lis­ta, jos­sa on usei­ta vah­vo­ja nai­seh­dok­kai­ta. En tun­ne hei­tä riit­tä­väs­ti nos­taak­se­ni nai­sis­ta yhtä mui­den edel­le, mut­ta valin­nan­va­raa on, eikä valin­ta oikein voi koh­dis­tua huo­noon vaihtoehtoon.

Opis­ke­li­ja, YTK Tou­ko Aalto

Suo­si­tan tutus­tu­maan ehdok­kaa­na Tou­ko Aal­toon, 27-vuo­ti­aa­seen val­tio-oppi­nee­seen. Tou­ko pää­si ensim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lä kau­pun­gin­val­tuus­toon. Hän istuu vih­rei­den puo­lue­hal­li­tuk­ses­sa, jos­sa hän on herät­tä­nyt myön­teis­tä huo­mio­ta. Mies ottaa poli­tii­kan tosis­saan, mikä on hyvä merk­ki. Hän koros­taa yhteyk­siä kan­sa­lais­jär­jes­tö­toi­min­taan ja poli­tii­kan tut­ki­muk­seen. En ole kos­kaan oikein kek­si­nyt, mihin ammat­tiin val­tio-opin opis­ke­lu päte­vöit­tää – pait­si tie­tys­ti poli­tiik­kaan. Hänen aja­tuk­siin­sa kan­nat­taa tutus­tua koti­si­vuil­la. Poli­tii­kas­sa tar­vi­taan nuo­ria miehiä.

http://www.toukoaalto.com/

2 vastausta artikkeliin “Hyviä ehdokkaita Keski-Suomessa”

  1. En yhtään ihmet­te­le, että Tou­ko on herät­tä­nyt myön­teis­tä huomiota…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.