Kiitos tukijoille!

Tähän men­nes­sä vie­rei­ses­sä pal­kis­sa ole­va vetoo­mus vaa­li­tues­ta on tuot­ta­nut yli sadal­ta lah­joit­ta­jal­ta noin 9200 euroa. Tämän lisäk­si kir­jo­jen osta­jan ovat tuke­nee vaa­li­kam­paa­jaa­ni net­to­mää­räi­ses­ti yli 1400 eurol­la.  Aivan vii­me aikoi­na tul­leet lah­joi­tuk­set ovat teh­neet mah­dol­li­sek­si laa­jen­taa vaa­li­kam­pan­jaa suun­ni­tel­lus­ta ja tuo­da edes vähän tas­a­puo­lis­ta mah­dol­li­suut­ta ver­rat­tu­na rahak­kaam­piin kam­pan­joi­hin. Kos­kaan ennen en ole näin pal­jon talou­del­lis­ta tukea vaa­lei­hin saa­nut. Vie­lä­kin ehtii, mut­ta ei kau­an, kos­ka rahat pitäi­si ehtiä käyt­tää ennen vaaleja.

Kos­ka tämä kir­joi­tus kopioi­tuu muu­al­le­kin, lai­tan lin­kin vaa­li­tu­keen vie­lä alle

 • Tue kam­pan­jaa­ni verk­ko­pan­kin kaut­ta täs­tä
 • Tuo mak­sul­li­sel­la kam­pan­jaa­ni teks­ti­vies­til­lä: ohjeet täs­tä
 • Tue kam­pan­jaa­ni osta­mal­la kir­ja SATA-komi­tea täs­tä

10 vastausta artikkeliin “Kiitos tukijoille!”

 1. Johan nyt, kun val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­net­tu ehdo­kas kerää huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­män vaa­li­tuen kuin nuo­ri ensi­ker­ta­lai­nen, Jus­si Halla-aho.

 2. Cls,

  Var­maan joh­tuu pal­jol­ti sii­tä, että Osmoa pide­tään ehdok­kaa­na, joka ei sisään­pää­syyn tar­vit­se pärs­tään­sä joka kadunkulmaan. 

  Hal­la-ahon pot­ti linee jo lähem­mäk­si 60 000 ja se ker­too kyl­lä sii­tä, että sano­mal­le oli tilausta. 

  Hal­la-aho ansait­see paik­kan­sa moni­kult­tuu­ri­suus­kuplan pää­puh­kai­si­ja­na parem­min kuin kukaan. Eli ihan oike­aan osoit­tee­seen mie­les­tä­ni raha­vir­ta on kulkenut.

 3. Osmo ei ole vie­lä “mes­ta­ri” eikä muu­kaan hur­mos­lah­kon päämies.

 4. Pitäi­si­kö­hän har­ki­ta sir­kusu­ral­le läh­te­mis­tä, kun heti pos­tauk­sen näh­des­sä­ni arva­sin, että Hal­la-aho tuo­daan esiin vii­meis­tään kol­man­nes­sa kommentissa?

  Oio­taan nyt Cls:n puheen­vuo­roa sen ver­ran, että Hal­la-aho ei ole nuo­ri (no, ok, mies­puo­li­sek­si kan­san­edus­ta­jak­si 39-vuo­tias oli­si kyl­lä kes­ki­mää­räis­tä vähem­män iäkäs) eikä ensi­ker­ta­lai­nen (oli ehdol­la 2007 edus­kun­ta­vaa­leis­sa samas­sa puo­lu­ees­sa ja vaalipiirissä).

  Onnea joka tapauk­ses­sa Soi­nin­vaa­ran potis­ta. Itse­kin oli pak­ko pis­tää jon­kin ver­ran, vaik­ka koi­tin muu­ten lah­joit­taa nuo­rem­mil­le ja tun­te­mat­to­mam­mil­le ehdokkaille.

 5. Alex Stub­bin vaa­li­kas­sa ker­tyi 70.000 eurol­la pel­käs­tään yhdel­lä semi­naa­ril­la. Aika pik­kusum­man on Osmo kerän­nyt. Itse lah­joi­tin Osmol­le joi­ta­kin kymp­pe­jä ja vas­taa­van sum­man annoin myös Leo Stra­niuk­sel­le sekä Husein Muhamedille.

 6. Näin täs­sä vähän poli­tii­koi­den hyö­dyl­li­syy­teen, mikä tulee taval­li­sen kan­sa­lai­sen ääreen, niin Tuo­mio­jan Erk­ki aikoi­naan jul­kai­si sivul­laan yhden lin­kin lähes kaik­kien leh­tien webbiosoitteeseen.

  Lai­te­taan­pa Ekin jul­kai­se­ma link­ki tähän (coo­kie ja javasc­ript tulee olla “pääl­lä”, ennen kuin pää­see valit­se­maan link­kiä am. linkistä) :

  http://www.onlinenewspapers.com/

 7. Tämän­kin blo­gin kes­kus­te­luis­sa on tois­tu­vas­ti esiin­ty­nyt sel­lai­nen aja­tus, että kun Ode on niin tun­net­tu tai suo­sit­tu, hän tulee valit­tua joka tapauk­ses­sa eikä omaa ään­tään (tai muu­ta tuke­aan) kan­na­ta tuh­la­ta häneen vaan johon­kin sel­lai­seen, jon­ka läpi­me­no on epä­var­mem­paa tai jota halu­aa nos­taa esiin vas­tai­sen varal­le. Tämä on hir­veän höl­mö aja­tus kah­des­ta syys­tä. Ensin­nä­kin jos moni ajat­te­lee näin, ennus­tet­tu var­ma läpi­me­ni­jä voi­kin jää­dä ran­nal­le. Lii­an las­kel­moi­va kan­nat­ta­ja voi kom­pas­tua omaan näp­pä­ryy­teen­sä. Eikös Oden kan­nat­ta­jil­le käy­nyt joten­kin näin 1990-luvun alussa?

  Toi­sek­si, ääni­mää­rä vai­kut­taa pai­noar­voon edus­kun­nas­sa. Ja kun näen, miten laa­jas­ta jou­kos­ta asiois­ta Ode ymmär­tää jotain, pal­jon tai jopa enem­män kuin juu­ri kukaan muu polii­tik­ko, hän ansait­see sitä pai­noar­voa pal­jon. Ja vie­lä lisää hän ansait­see pai­noar­voa sii­tä, miten hän jak­saa täl­lä pals­tal­la kuun­nel­la toi­sel­la taval­la ajat­te­le­via, selit­tää yhä uudel­leen ja entis­tä parem­min omia kan­to­jaan ja perus­te­lu­jaan ja vie­lä­pä uskal­taa aika ajoin muut­taa kan­taan­sa, kun kuu­lee uusia tie­to­ja tai ajat­te­lee asioi­ta uusiksi.

  Edus­kun­nas­sa on lii­kaa yhden tai kah­den aja­tuk­sen ihmi­siä, joi­den ymmär­rys kai­kes­ta muus­ta on jär­kyt­tä­vää. Siel­lä on lii­kaa sosi­aa­li­ses­ti lah­jak­kai­ta seu­ra­mie­hiä ja ‑nai­sia, jot­ka eivät jak­sa pereh­tyä asioi­hin, kysee­na­lais­taa omia ja mui­den mie­li­pi­tei­tä eivät­kä aja­tel­la mut­kik­kai­ta aja­tuk­sia, vaan ovat mui­den vie­tä­vis­sä. Edus­kun­taan oli­si hyvä saa­da yksi Ode ja hänel­le mah­dol­li­sim­man pal­jon painoarvoa.

 8. Eli­na, ehkä kai­kil­la nyt ei ole kie­li­pää­tä niin pal­jon kuin sinul­la tun­tuu olevan.

 9. Itse olin löy­tä­nyt Vih­reis­tä jäl­leen mon­ta hyvää ehdo­kas­ta. Soi­nin­vaa­ran tie­sin takuu­jär­ke­väk­si ja mones­sa vaa­li­ko­nees­sa hän nousi ykkö­sek­si tai kär­keen. Vaik­ka muis­tan nuo ihmeel­li­set vaa­lit, jol­loin Soi­nin­vaa­ra ei (äänes­tä­ni huo­li­mat­ta) nous­sut edus­kun­taan, luo­tan kui­ten­kin hänen ääni­ku­nin­kuu­teen­sa, ja sik­si tosi­aan tun­tui, että hänel­le anta­ma­ni ääni meni­si jos­sain mie­les­sä “huk­kaan”.

  Kek­sin käte­vän tavan löy­tää sopi­va vih­reä ehdo­kas. Menin SAK:n työ­elä­mä­vaa­li­ko­nee­seen. Siel­lä oli tuo kol­mi­kan­ta­ky­sy­mys ja joku muu, jois­ta olin aika äärim­mäis­tä miel­tä. Vas­ta­sin ainoas­taan nii­hin ja kat­soin, ket­kä vih­reät nousi­vat kär­keen. Ykkö­nen oli Yli­kah­ri, kak­ko­nen Soi­nin­vaa­ra. Molem­mat oli­vat jo val­miik­si vah­voil­la lis­tal­la­ni ja niin­pä valit­sin Yli­kah­rin. Äänes­tä­kää nyt toki muut Soi­nin­vaa­raa, että hänes­tä tulee val­ta­kun­nan ykkö­sää­ni­ha­ra­via! Pää­asia, että Vih­reät sai­si­vat todel­la mon­ta paik­kaa ja oli­si­vat vah­voil­la hallitusneuvotteluissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.