Kiitos tukijoille!

Tähän men­nessä viereisessä palkissa ole­va vetoomus vaal­itues­ta on tuot­tanut yli sadal­ta lahjoit­ta­jal­ta noin 9200 euroa. Tämän lisäk­si kir­jo­jen osta­jan ovat tuke­nee vaa­likam­paa­jaani net­tomääräis­es­ti yli 1400 eurol­la.  Aivan viime aikoina tulleet lahjoituk­set ovat tehneet mah­dol­lisek­si laa­jen­taa vaa­likam­pan­jaa suun­nitel­lus­ta ja tuo­da edes vähän tas­a­puolista mah­dol­lisu­ut­ta ver­rat­tuna rahakkaampi­in kam­pan­joi­hin. Koskaan ennen en ole näin paljon taloudel­lista tukea vaalei­hin saanut. Vieläkin ehtii, mut­ta ei kauan, kos­ka rahat pitäisi ehtiä käyt­tää ennen vaaleja.

Kos­ka tämä kir­joi­tus kopi­oituu muuallekin, lai­tan linkin vaal­i­tu­keen vielä alle

 • Tue kam­pan­jaani verkkopankin kaut­ta tästä
 • Tuo mak­sullisel­la kam­pan­jaani tek­stivi­estil­lä: ohjeet tästä
 • Tue kam­pan­jaani osta­mal­la kir­ja SATA-komitea tästä

10 vastausta artikkeliin “Kiitos tukijoille!”

 1. Johan nyt, kun val­takun­nal­lis­es­ti tun­net­tu ehdokas kerää huo­mat­tavasti pienem­män vaal­ituen kuin nuori ensik­er­ta­lainen, Jus­si Halla-aho.

 2. Cls,

  Var­maan johtuu paljolti siitä, että Osmoa pide­tään ehdokkaana, joka ei sisään­pääsyyn tarvitse pärstään­sä joka kadunkulmaan. 

  Hal­la-ahon pot­ti linee jo lähem­mäk­si 60 000 ja se ker­too kyl­lä siitä, että sanom­alle oli tilausta. 

  Hal­la-aho ansait­see paikkansa monikult­tuurisu­usku­plan pääpuhkaisi­jana parem­min kuin kukaan. Eli ihan oikeaan osoit­teeseen mielestäni rahavir­ta on kulkenut.

 3. Osmo ei ole vielä “mes­tari” eikä muukaan hur­moslahkon päämies.

 4. Pitäisiköhän harki­ta sirkusuralle lähtemistä, kun heti postauk­sen nähdessäni arvasin, että Hal­la-aho tuo­daan esi­in viimeistään kol­man­nes­sa kommentissa?

  Oio­taan nyt Cls:n puheen­vuoroa sen ver­ran, että Hal­la-aho ei ole nuori (no, ok, miespuolisek­si kansane­dus­ta­jak­si 39-vuo­tias olisi kyl­lä keskimääräistä vähem­män iäkäs) eikä ensik­er­ta­lainen (oli ehdol­la 2007 eduskun­tavaaleis­sa samas­sa puolueessa ja vaalipiirissä).

  Onnea joka tapauk­ses­sa Soin­in­vaaran potista. Itsekin oli pakko pistää jonkin ver­ran, vaik­ka koitin muuten lahjoit­taa nuorem­mille ja tun­tem­at­tomam­mille ehdokkaille.

 5. Alex Stub­bin vaa­likas­sa ker­tyi 70.000 eurol­la pelkästään yhdel­lä sem­i­naar­il­la. Aika pikkusum­man on Osmo kerän­nyt. Itse lahjoitin Osmolle joitakin kymppe­jä ja vas­taa­van sum­man annoin myös Leo Stra­niuk­selle sekä Husein Muhamedille.

 6. Näin tässä vähän poli­ti­ikoiden hyödyl­lisyy­teen, mikä tulee taval­lisen kansalaisen ääreen, niin Tuomio­jan Erk­ki aikoinaan julka­isi sivul­laan yhden linkin läh­es kaikkien lehtien webbiosoitteeseen.

  Laite­taan­pa Ekin julkaise­ma link­ki tähän (cook­ie ja javascript tulee olla “pääl­lä”, ennen kuin pääsee val­it­se­maan linkkiä am. linkistä) :

  http://www.onlinenewspapers.com/

 7. Tämänkin blo­gin keskusteluis­sa on tois­tu­vasti esi­in­tynyt sel­l­ainen aja­tus, että kun Ode on niin tun­net­tu tai suosit­tu, hän tulee valit­tua joka tapauk­ses­sa eikä omaa ään­tään (tai muu­ta tukeaan) kan­na­ta tuh­la­ta häneen vaan johonkin sel­l­aiseen, jon­ka läpi­meno on epä­varmem­paa tai jota halu­aa nos­taa esi­in vas­taisen var­alle. Tämä on hirveän hölmö aja­tus kahdes­ta syys­tä. Ensin­näkin jos moni ajat­telee näin, ennustet­tu var­ma läpi­meni­jä voikin jäädä ran­nalle. Liian laskel­moi­va kan­nat­ta­ja voi kom­pas­tua omaan näp­päryy­teen­sä. Eikös Oden kan­nat­ta­jille käynyt jotenkin näin 1990-luvun alussa?

  Toisek­si, ään­imäärä vaikut­taa pain­oar­voon eduskun­nas­sa. Ja kun näen, miten laa­jas­ta joukos­ta asioista Ode ymmärtää jotain, paljon tai jopa enem­män kuin juuri kukaan muu poli­itikko, hän ansait­see sitä pain­oar­voa paljon. Ja vielä lisää hän ansait­see pain­oar­voa siitä, miten hän jak­saa täl­lä pal­stal­la kuun­nel­la toisel­la taval­la ajat­tele­via, selit­tää yhä uudelleen ja entistä parem­min omia kan­to­jaan ja perustelu­jaan ja vieläpä uskaltaa aika ajoin muut­taa kan­taansa, kun kuulee uusia tieto­ja tai ajat­telee asioi­ta uusiksi.

  Eduskun­nas­sa on liikaa yhden tai kah­den ajatuk­sen ihmisiä, joiden ymmär­rys kaikesta muus­ta on järkyt­tävää. Siel­lä on liikaa sosi­aalis­es­ti lah­jakkai­ta seu­ramiehiä ja ‑naisia, jot­ka eivät jak­sa pere­htyä asioi­hin, kyseenalais­taa omia ja muiden mielip­iteitä eivätkä ajatel­la mutkikkai­ta ajatuk­sia, vaan ovat muiden vietävis­sä. Eduskun­taan olisi hyvä saa­da yksi Ode ja hänelle mah­dol­lisim­man paljon painoarvoa.

 8. Eli­na, ehkä kaikil­la nyt ei ole kielipäätä niin paljon kuin sin­ul­la tun­tuu olevan.

 9. Itse olin löytänyt Vihreistä jälleen mon­ta hyvää ehdokas­ta. Soin­in­vaaran tiesin taku­u­järkeväk­si ja mon­es­sa vaa­likoneessa hän nousi ykkösek­si tai kär­keen. Vaik­ka muis­tan nuo ihmeel­liset vaalit, jol­loin Soin­in­vaara ei (äänestäni huoli­mat­ta) nous­sut eduskun­taan, luotan kuitenkin hänen äänikuninku­u­teen­sa, ja sik­si tosi­aan tun­tui, että hänelle anta­mani ääni menisi jos­sain mielessä “hukkaan”.

  Keksin kätevän tavan löytää sopi­va vihreä ehdokas. Menin SAK:n työelämä­vaa­likoneeseen. Siel­lä oli tuo kolmikan­takysymys ja joku muu, joista olin aika äärim­mäistä mieltä. Vas­tasin ain­oas­taan niihin ja kat­soin, ketkä vihreät nousi­vat kär­keen. Ykkö­nen oli Ylikahri, kakko­nen Soin­in­vaara. Molem­mat oli­vat jo valmi­ik­si vahvoil­la listal­lani ja niin­pä val­itsin Ylikahrin. Äänestäkää nyt toki muut Soin­in­vaaraa, että hänestä tulee val­takun­nan ykkösääni­har­avia! Pääa­sia, että Vihreät saisi­vat todel­la mon­ta paikkaa ja oli­si­vat vahvoil­la hallitusneuvotteluissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *