Hyviä ehdokkaita Hämeessä

Tässä sar­jas­sa käyn läpi vaalipi­ire­it­täin vihrei­den ehdokkai­ta, kos­ka niin moni on kään­tynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipi­iris­sään äänestää. Olen myös aiem­mis­sa vaaleis­sa suositel­lut tun­temi­ani ehdokkai­ta. Kaikkia en voi tietenkään tun­tea. Val­in­ta­pe­rus­teena ei ole se, että esit­täisin omia kloone­jani, kos­ka eduskun­taryh­mässä on hyvä olla monipuolis­es­ti eri­laisia ihmisiä.  En ole myöskään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tiotani puolueen sisäl­lä, sil­lä vihrei­den sisäl­lä ei täl­laisia suun­tau­tu­mis­ero­ja ole — enää. Pain­o­tan kykyä toimia päät­täjänä ja yritän nos­taa ehdokkai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaal­i­jär­jestelmässämme pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.

Vihreil­lä on Hämeessä yksi kansane­dus­ta­ja, Kir­si Ojan­suu, joka hakee jatkokaut­ta ja on siinä toki vahvoil­la. Hänen ohel­laan halu­an tuo­da esille kak­si muu­ta ehdokasta.

Toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen

Tutus­tu­in Eero Yrjö-Koskiseen kauan tukiryh­mäni jäse­nenä. Jos vaikutel­ma pitää pukea adjek­ti­iveik­si, mieleen tule­vat sanat hark­it­se­va ja viisas.

Eerol­la oli komea kan­sain­vä­li­nen ura joka sojot­ti yläil­moi­hin. Hän aloit­ti YK:n kehi­tysy­hteistyöte­htävis­sä Bolivi­as­sa ja siir­tyi Europar­la­mentin valiokun­tasi­h­teerik­si Brys­seli­in. Kaikkien yllä­tyk­sek­si Eero kuitenkin ryhtyi down­shif­taa­maan ja palasi Suomeen Luon­non­suo­jeluli­iton toimin­nan­jo­hta­jak­si. Kun­nal­lispoli­ti­ikkaan hän osal­lis­tuu Riihimäen val­tu­us­tossa. Hän on hyvä ehdokas eri­tyis­es­ti niille, jot­ka toivo­vat vihrei­den keskit­tyvän enem­män luonnonsuojeluun.

Eeron koti­sivuille tästä

Valmentaja Alpo Suhonen

Joku voi olla yllät­tynyt, että suosit­te­len Alpo Suhos­ta, jääkiekko­val­men­ta­jaa. Kyl­lä se itsenikin yllät­ti, sil­lä en ollut pelkästään ilah­tunut kuul­tuani hänen ehdokku­ud­estaan. Itse vihrei­den puheen­jo­hta­jana tor­juin parikin lis­toille pyrkivää turhaa julkkista. Jörn Don­ner­in kaltaiset kult­tuurin moni­toimi­ammat­ti­laiset ovat vähän toinen asia kuin urheil­i­jat. Teat­ter­i­jo­hta­jan esimerkik­si hyväksy­isin melkein siltä istu­mal­ta. Tutus­tut­tuani kaveri­in ja hänen aikaansaan­nok­si­in­sa tulin toisi­in ajatuk­si­in. Alpo Suho­nen on toimin­ut Turun kaupung­inteat­terin johta­jana ja ohjaa­jana, Porin Jazz­in toimin­nan­jo­hta­jana ja johtamiskon­sult­ti­na. En oikein tunne jääkiekkoa ja vielä vähem­män val­men­ta­jia, mut­ta jääkiekko­joukkueen val­men­t­a­mi­nen taitaa vaa­tia monipuolisem­pia kykyjä kuin vaikka­pa mara­toonar­in val­men­t­a­mi­nen. Suho­nen on vihreiltä loistokaappaus.

Tuol­la osaamisel­la pär­jää kyl­lä eduskun­nas­sa. Selit­tämät­tä asi­aa sen enem­pää käsi­tyk­seni on, että jääkiekko­val­men­ta­ja voisi tehdä hyvää vihreän eduskun­taryh­män ryhmädynamiikalle.

Alpon koti­sivuille tästä

 

 

 

 

3 vastausta artikkeliin “Hyviä ehdokkaita Hämeessä”

  1. Mah­taako­han Luon­non­suo­jeluli­it­to vielä olla sil­lä kan­nal­la, että istu­va hal­li­tus on ympäristövi­hamielisin kaut­ta aikain?

  2. Kyl­lä se itsenikin yllät­ti, sil­lä en ollut pelkästään ilah­tunut kuul­tuani hänen [Alpon] ehdokkuudestaan.

    Tätä se maail­manku­van polar­isaa­tio teet­tää: on ennakkoasen­tei­den­sa vietävis­sä. Jääkiekko­val­men­ta­ja ei voi olla fiksu.

    Minä puolestani olen aina pitänyt Suhos­ta usko­mat­toman laa­ja-alaise­na ja monipuolis­es­ti lah­jakkaana ihmisenä. 

    Eli lois­tokaap­paus teiltä!

    Kaap­paisin itsekin 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *