Hyviä ehdokkaita Hämeessä

Täs­sä sar­jas­sa käyn läpi vaa­li­pii­reit­täin vih­rei­den ehdok­kai­ta, kos­ka niin moni on kään­ty­nyt puo­lee­ni ja kysy­nyt, ketä voi­si vaa­li­pii­ris­sään äänes­tää. Olen myös aiem­mis­sa vaa­leis­sa suo­si­tel­lut tun­te­mia­ni ehdok­kai­ta. Kaik­kia en voi tie­ten­kään tun­tea. Valin­ta­pe­rus­tee­na ei ole se, että esit­täi­sin omia kloo­ne­ja­ni, kos­ka edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on hyvä olla moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ihmi­siä.  En ole myös­kään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tio­ta­ni puo­lu­een sisäl­lä, sil­lä vih­rei­den sisäl­lä ei täl­lai­sia suun­tau­tu­mi­se­ro­ja ole — enää. Pai­no­tan kykyä toi­mia päät­tä­jä­nä ja yri­tän nos­taa ehdok­kai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.

Vih­reil­lä on Hämees­sä yksi kan­san­edus­ta­ja, Kir­si Ojan­suu, joka hakee jat­ko­kaut­ta ja on sii­nä toki vah­voil­la. Hänen ohel­laan haluan tuo­da esil­le kak­si muu­ta ehdokasta.

Toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen

Tutus­tuin Eero Yrjö-Kos­ki­seen kau­an tuki­ryh­mä­ni jäse­ne­nä. Jos vai­ku­tel­ma pitää pukea adjek­tii­veik­si, mie­leen tule­vat sanat har­kit­se­va ja viisas.

Eerol­la oli komea kan­sain­vä­li­nen ura joka sojot­ti yläil­moi­hin. Hän aloit­ti YK:n kehi­ty­syh­teis­työ­teh­tä­vis­sä Boli­vias­sa ja siir­tyi Euro­par­la­men­tin valio­kun­ta­sih­tee­rik­si Brys­se­liin. Kaik­kien yllä­tyk­sek­si Eero kui­ten­kin ryh­tyi downs­hif­taa­maan ja pala­si Suo­meen Luon­non­suo­je­lu­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­jak­si. Kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan hän osal­lis­tuu Rii­hi­mäen val­tuus­tos­sa. Hän on hyvä ehdo­kas eri­tyi­ses­ti niil­le, jot­ka toi­vo­vat vih­rei­den kes­kit­ty­vän enem­män luonnonsuojeluun.

Eeron koti­si­vuil­le täs­tä

Valmentaja Alpo Suhonen

Joku voi olla yllät­ty­nyt, että suo­sit­te­len Alpo Suhos­ta, jää­kiek­ko­val­men­ta­jaa. Kyl­lä se itse­ni­kin yllät­ti, sil­lä en ollut pel­käs­tään ilah­tu­nut kuul­tua­ni hänen ehdok­kuu­des­taan. Itse vih­rei­den puheen­joh­ta­ja­na tor­juin pari­kin lis­toil­le pyr­ki­vää tur­haa julk­kis­ta. Jörn Don­ne­rin kal­tai­set kult­tuu­rin moni­toi­miam­mat­ti­lai­set ovat vähän toi­nen asia kuin urhei­li­jat. Teat­te­ri­joh­ta­jan esi­mer­kik­si hyväk­syi­sin mel­kein sil­tä istu­mal­ta. Tutus­tut­tua­ni kave­riin ja hänen aikaan­saan­nok­siin­sa tulin toi­siin aja­tuk­siin. Alpo Suho­nen on toi­mi­nut Turun kau­pun­gin­teat­te­rin joh­ta­ja­na ja ohjaa­ja­na, Porin Jazzin toi­min­nan­joh­ta­ja­na ja joh­ta­mis­kon­sult­ti­na. En oikein tun­ne jää­kiek­koa ja vie­lä vähem­män val­men­ta­jia, mut­ta jää­kiek­ko­jouk­ku­een val­men­ta­mi­nen tai­taa vaa­tia moni­puo­li­sem­pia kyky­jä kuin vaik­ka­pa mara­too­na­rin val­men­ta­mi­nen. Suho­nen on vih­reil­tä loistokaappaus.

Tuol­la osaa­mi­sel­la pär­jää kyl­lä edus­kun­nas­sa. Selit­tä­mät­tä asi­aa sen enem­pää käsi­tyk­se­ni on, että jää­kiek­ko­val­men­ta­ja voi­si teh­dä hyvää vih­reän edus­kun­ta­ryh­män ryhmädynamiikalle.

Alpon koti­si­vuil­le täs­tä

 

 

 

 

3 vastausta artikkeliin “Hyviä ehdokkaita Hämeessä”

  1. Mah­taa­ko­han Luon­non­suo­je­lu­liit­to vie­lä olla sil­lä kan­nal­la, että istu­va hal­li­tus on ympä­ris­tö­vi­ha­mie­li­sin kaut­ta aikain?

  2. Kyl­lä se itse­ni­kin yllät­ti, sil­lä en ollut pel­käs­tään ilah­tu­nut kuul­tua­ni hänen [Alpon] ehdokkuudestaan.

    Tätä se maa­il­man­ku­van pola­ri­saa­tio teet­tää: on ennak­koa­sen­tei­den­sa vie­tä­vis­sä. Jää­kiek­ko­val­men­ta­ja ei voi olla fiksu.

    Minä puo­les­ta­ni olen aina pitä­nyt Suhos­ta usko­mat­to­man laa­ja-alai­se­na ja moni­puo­li­ses­ti lah­jak­kaa­na ihmisenä. 

    Eli lois­to­kaap­paus teiltä!

    Kaap­pai­sin itsekin 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.