Hyvä ehdokas Kymen vaalipiirissä

Kymen vaa­li­pii­ri kuu­luu nii­hin, joi­den ehdok­kai­ta en tun­ne lähes­kään kaik­kia. Sik­si osaan ottaa esil­le vain yhden. Tämä on tie­tys­ti vähän vää­rin nii­tä koh­taan, joi­ta en tun­ne, mut­ta sil­le ei voi nyt mitään.

Diplo­mi-insi­nöö­ri Han­na Holo­pai­nen on nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta ollut pit­kään vih­rei­den toi­min­nas­sa. Hän on ollut muun muas­sa nel­jä vuot­ta Kaak­kois-Suo­men vih­rei­den puheen­joh­ta­ja. Hän on myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, mikä kie­lii muun muas­sa luot­ta­muk­ses­ta pai­kal­lis­ten vih­rei­den parissa.

Niil­le, joil­le kirk­koon liit­ty­vät kysy­myk­set ovat tär­kei­tä, todet­ta­koon, että Han­na on myös seu­ra­kun­ta-aktii­vi, muun muas­sa Lap­peen­ran­nan seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­sen kirk­ko­val­tuus­ton jäsen.

Han­na on yksi niis­tä har­vois­ta polii­ti­kois­ta, jot­ka otta­vat ensin asiois­ta kun­nol­la sel­vää ja kom­men­toi­vat vas­ta sit­ten. Hän kai­vaa itse fak­ta­tie­dot asiois­ta, pereh­tyy nii­hin ja tul­kit­see eri kan­to­ja ennen pää­tös­ten teke­mis­tä. Hän on rau­hal­li­nen, tun­nol­li­nen ja hert­tai­sen hyvän­tah­toi­nen into­hi­moi­ses­ti luot­ta­mus­toi­miin­sa suh­tau­tu­va tek­ni­nen nai­nen. Täl­lä asen­teel­la pär­jää edus­kun­nas­sa ja vai­kut­taa tehok­kaas­ti valiokuntatyöskentelyssä.

Kun val­mis­tuu diplo­mi-insi­nöö­rik­si tuo­tan­to­ta­lou­des­ta, täy­tyy olla rea­lis­ti­nen käsi­tys maa­il­mas­ta. Jyr­ki Kas­vi tukee Han­naa muun muas­sa näin: ”Jos haluat tie­tää maa­pal­lon ilma­ke­hän mas­san ja tila­vuu­den, Han­na osaa tar­vit­taes­sa las­kea sen, ja ker­toa, mitä mei­dän, kan­sa­lais­ten ja polii­tik­ko­jen on teh­tä­vä sen ilma­ke­hän pelastamiseksi.”

Han­nan koti­si­vuil­le pää­see täs­tä.

18 vastausta artikkeliin “Hyvä ehdokas Kymen vaalipiirissä”

 1. Han­na osaa […] ker­toa, mitä mei­dän, kan­sa­lais­ten ja polii­tik­ko­jen on teh­tä­vä sen ilma­ke­hän pelastamiseksi.”

  Tämä on sen ver­ran pal­jon luvat­tu, että joku­nen ääni läh­tee var­mas­ti Kymeestä. 

  Ettei nyt oli­si vähän lii­kaa­kin luvat­tu, tulee kyl­lä kyy­ni­kol­la mie­leen vai tar­vit­see­ko edes kyy­nik­ko olla?

  Ilma­ke­hän mas­sa ja tila­vuus var­mas­ti menee lukion pit­käl­lä oppi­mää­räl­lä fysii­kas­sa eli sii­tä ei eri­tyis­tä meriit­tiä… Mut­ta jos Han­na pelas­taa maa­il­man, niin sii­tä pojo­ja rutkasti.

 2. Ilma­ke­hän mas­sa ja tila­vuus var­mas­ti menee lukion pit­käl­lä oppi­mää­räl­lä fysiikassa”

  Mitä lukio­ta kävit?

  Alan usko­maan puhei­ta eriar­voi­ses­ta koulutuksesta:))

  Tosin luu­len että Eli­na ei oikein tie­dä mis­tä puhuu.

 3. No.. aina­kin tuon ilma­ke­hän tila­vuu­den ja mas­san voi sel­vit­tää vaik­ka soit­ta­mal­la tai mei­laa­mal­la Tek­nil­li­seen kor­kea­kou­luun, fyy­si­kan lai­tok­sel­le jol­le­kin prof­fal­le ja tsil­lä tsipuli. 

  Mitä sii­tä edes itse asias­sa? Tila­vuus ja mas­sa? Ehkä se kiin­nos­taa, kun las­kee painoindeksiään. 

  Sen sijaan maa­il­man pelas­ta­mi­nen ker­to­mal­la, mitä mei­dän pitäi­si teh­dä on ihan toi­nen jut­tu. Ja jos Han­na tähän pys­tyy, niin ei kuin edus­kun­taan heit­tä­mäl­lä sisään..

 4. Jos joku halu­aa kat­soa, niin Män­tän lukion sivul­ta löy­tyy hei­dän teh­tä­vä ja rat­kai­su vuo­del­ta 94. “Idean ymmär­tä­mi­nen edel­lyt­tää alkeis­tie­to­ja dif­fe­ren­ti­aa­liyh­tä­löi­den rat­kai­se­mi­ses­ta”. Ei ihan kau­hean vai­ke­aa pit­kän mati­kan luki­joil­le, aina­kin hel­pom­paa kuin toi toi­nen juttu.

  1. Ilma­ke­hän pai­non likiar­vo menee pal­jon hel­pom­min, tark­ka-arvo on liki mah­do­ton, kos­ka se edel­lyt­tää pin­nan­muo­don tuntemusta.
   Ilman­pai­ne meren pin­nas­sa on noin 1 kp/cm2 eli neliö­sen­tin pääl­lä on noin 1 kg ilmaa. (läh­de: ilmapuntari)
   Neliö­met­ril­lä on siis noin 10 ton­nia ja neliö­ki­lo­met­ril­lä 1 x 10**7. ton­nia. Maa­pal­lon pin­ta-ala on 4 pii x r2 eli noin 5x 10**8 neliö­ki­lo­met­riä, eli ilma­ke­hän pai­no noin 5 x 10 **15 ton­nia. Tämä on vähän ylä­kant­tiin, kos­ka vuo­ris­to­jen pääl­lä on tie­tys­ti ilmaa vähem­män. Pari pro­sent­tia pitää siis vähentää.
   Sii­tä sel­vi­ää jopa 30 vuot­ta van­hal­la lukion fysii­kal­la, mut­ta ei sel­viä, jos alkaa las­kea sitä kaut­ta, että meren pin­nas­sa kuu­tio­met­ri pai­naa ton­nin, ilma ohe­nee yläs­päin men­täes­sä, on otet­ta­va huo­mioon yläil­ma­ke­hän kyl­myys ja niin edel­leen. Män­tän lukios­sa tai­det­tiin opet­taa moni­mut­kais­ta ajattelua.

 5. No.. aina­kin tuon ilma­ke­hän tila­vuu­den ja mas­san voi sel­vit­tää vaik­ka soit­ta­mal­la tai mei­laa­mal­la Tek­nil­li­seen kor­kea­kou­luun, fyy­si­kan lai­tok­sel­le jol­le­kin prof­fal­le ja tsil­lä tsipuli. 

  Niin mitä sitä mitään opis­ke­le­maan, kos­ka aina­han voi soit­taa jol­le­kin ja kysyä.

 6. Rii­tan näppikseltä: 

  Niin mitä sitä mitään opis­ke­le­maan, kos­ka aina­han voi soit­taa jol­le­kin ja kysyä.

  Hais­tan jotain vie­noa vit­tui­lun sävyä… Mut­ta ei se haittaa.

  Näin­hän on kuten sanot. Kaik­kea ei tar­vit­se eikä ker­ta kaik­ki­aan voi­kaan opis­kel­la itse. 

  Kyky hank­kia kai­ken­lais­ta infor­maa­tio­ta, arvioi­da sitä ja näh­dä yli­pään­sä mit­ta­suh­teet koko tie­don ken­täs­sä on nyky­päi­vän tai­toa ja eten­kin tulevaisuuden.

 7. Eli­na:

  Kyky hank­kia kai­ken­lais­ta infor­maa­tio­ta, arvioi­da sitä ja näh­dä yli­pään­sä mit­ta­suh­teet koko tie­don ken­täs­sä on nyky­päi­vän tai­toa ja eten­kin tulevaisuuden.

  Täs­mäl­leen.

  Se, että on val­mis­tu­nut tuo­tan­to­ta­lou­den DI:ksi, ker­too nime­no­maan kyvys­tä sekä hank­kia infor­maa­tio­ta että arvioi­da sitä. Tähän yhdis­tel­mään ei pelk­kä las­ku­tai­to rii­tä — kuten ei myös­kään tai­to soit­taa fysii­kan lai­tok­sel­le. Ja juu­ri näin aina­kin itse tuon Kas­vin suo­si­tuk­sen­kin tul­kit­sin. En kir­jai­mel­li­se­na kyky­luet­te­lo­na, vaan meta­fo­ri­se­na kuvauk­se­na Holo­pai­sen tai­to­jen laa­ja-alai­suu­des­ta. Tsemp­piä vaan hänel­le vaaleihin!

 8. Tar­koi­tus ei ollut lain­kaan vähek­syä Holo­pai­sen tie­to­ja ja tai­to­ja. En het­keä­kään epäi­le, ettei­kö hän ole oiva ja osaa­va ehdokas. 

  Kas­vin suo­si­tus on vain mie­les­tä­ni him­pun ver­ran koo­mi­nen, kun ensin esi­tel­lään jon­kin las­ku­toi­mi­tuk­sen hal­lin­ta ja seu­raa­vas­sa lausees­sa jo pelas­te­taan maa­il­ma tämän avulla. 

  Mut­ta Saa­ra­han nyt esi­mer­kik­si näki tämän eri tavoin kuin minä, joka otin asian kovin kon­kreet­ti­ses­ti irre­le­vant­ti­na ansiona.

 9. Se, että on val­mis­tu­nut tuo­tan­to­ta­lou­den DI:ksi, ker­too nime­no­maan kyvys­tä sekä hank­kia infor­maa­tio­ta että arvioi­da sitä. Tähän yhdis­tel­mään ei pelk­kä las­ku­tai­to rii­tä – kuten ei myös­kään tai­to soit­taa fysii­kan laitokselle. 

  Nime­no­maa. Mut­ta en vähät­te­li­si las­ku­tai­toa­kaan. Mekaa­ni­nen las­ku­tai­to opi­taan lukios­sa, mut­ta ongel­man­rat­kai­sus­sa pitää myös ymmär­tää, mitä oikeas­taan on teke­mäs­sä. Pelk­kä nume­roi­den sijoit­ta­mi­nen kaa­vaan ei riitä.

  On sil­lä puhe­li­men­käyt­tö­tai­dol­la­kin oma arvon­sa, vaik­ka täl­löin tie­tä­mys jää­kin var­sin pin­nal­li­sek­si. Ei esi­mer­kik­si toi­mit­ta­jan voi olet­taa tun­te­van kovin syväl­li­ses­ti jokais­ta asi­aa, jos­ta leh­ti­ju­tun kir­joit­taa. Kan­san­edus­ta­jien jou­kos­sa soi­si sil­ti ole­van nii­tä, jot­ka tun­te­vat asioi­ta syväl­li­sem­min­kin. Mie­luus­ti monil­ta eri elämänalueilta.

 10. Eli­na, hel­li­tä vähän. Har­joi­ta sitä tääl­lä perään­kuu­lut­ta­maa­si itse­mo­de­roin­tia vähän useam­min, se on minun toi­vee­ni. Ei sik­si, että minua juu­ri­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la kiin­nos­tai­si rajoit­taa mie­li­pi­tee­nil­mai­sua­si, vaan sik­si, että mie­li­pi­teel­lä­si oli­si jokin muu­kin vai­ku­tus kuin “äh, taas tätä”. (Tämä nyt ei ollut ket­ju­na pahim­mas­ta päästä.)

  Sinul­la on mones­ti ihan hyvää ja terä­vää­kin sanot­ta­vaa, niin kuin tie­tys­ti itse par­hai­ten tie­dät, mut­ta sen terä tyls­tyy tur­han nopeas­ti, jos luki­jal­le useim­mis­ta kom­men­teis­ta tulee sel­lai­nen olo, että taas se Eli­na vänk­kää jos­tain epä­olen­nai­sis­ta nyans­seis­ta. Ja sel­lai­nen olo kom­men­teis­ta­si nyky­ään aina­kin minul­le aika usein tulee, har­mi kyl­lä. Jos­kus men­nei­syy­des­sä ei ollut näin.

  Sik­si lai­tan pyy­tä­mää­si raken­ta­vaa palau­tet­ta sinul­le tuon yllä lin­kit­tä­mä­ni mer­kin­nän kom­ment­tei­hin, jos blo­gi-isän­tä suo.

 11. Tai­taa Väis­ki siel­lä huudella?

  Mut­ta kii­tos palautteesta! 

  Osmos­ta minul­la on käsi­tys, että ihan itse roh­ke­nee kat­kais­ta sym­bioot­ti­sen suh­teen, jos niik­seen näkee. 

  Sym­bioot­tis­ta suh­det­ta ei nimit­täin yksin pide­tä yllä, vaik­ka sana­muo­to­si har­haan­joh­ta­vas­ti sii­hen viittaakin.

 12. Sori Han­na, tää kes­kus­te­lu sius­ta on taas tätä pää­kau­pun­kin immeis­ten kes­ki­näis­tä näsä­vii­sas­te­lua. Han­na vois olla kymen vih­reis­tä jär­ke­vin vaih­toeh­to jos nyt vih­rei­siin sat­tus pää­ty­mään. Onko vaan niin ett on lii­an­kin rau­hal­li­nen ja näky­mä­tön ett tulis vali­tuks. En oo tääl­lä Imat­ral­la aina­kaan tör­män­ny mil­lään tel­tal­la sei­sos­ke­le­mas­sa. Eikä juu­ri mee­diois­sa­kaan oo näkynt. Toi­vo­taan ett oon vää­räs­sä ja vie­lä­hän voit ottaa lop­pu­ki­rin ja korot­taa ääntäs.

 13. Hei Pet­ri, Han­na on kier­tä­nyt pal­jon­kin kam­pan­joi­mas­sa eri­tyi­ses­ti Lap­peen­ran­nas­sa, mut­ta myös Imat­ral­la — ikä­vää jos ette ole sat­tu­neet tapaa­maan. Leh­dis­sä näky­nyt muka­vas­ti ja teh­nyt näky­vää val­tuus­to­työ­tä, näky­mä­tön ei siis ole. Han­na oli myös euro­vaa­lieh­dok­kaa­na 2009 ja tulee takuul­la ääni­mää­räl­tään keik­ku­maan ihan Vih­reän lis­tan kärjessä!

 14. En epäi­le ettei­kö olis kymen­vih­reit­ten kär­ki­pääs­sä mutt sil­lä ei vält­tä­mät­tä pää­se pal­kin­noil­le, pitäs olla kah­den­tois­ta jou­kos­sa. Toi­vo­taan hänel­le paras­ta, yks vih­ree olis aika kymes­tä­kin saa­da läpi, eikä hait­taa vaikk ois e‑karjalst.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.