Hyvä ehdokas Kymen vaalipiirissä

Kymen vaalipi­iri kuu­luu niihin, joiden ehdokkai­ta en tunne läh­eskään kaikkia. Sik­si osaan ottaa esille vain yhden. Tämä on tietysti vähän väärin niitä kohtaan, joi­ta en tunne, mut­ta sille ei voi nyt mitään.

Diplo­mi-insinööri Han­na Holopainen on nuores­ta iästään huoli­mat­ta ollut pitkään vihrei­den toimin­nas­sa. Hän on ollut muun muas­sa neljä vuot­ta Kaakkois-Suomen vihrei­den puheen­jo­hta­ja. Hän on myös kaupung­in­hal­li­tuk­sen jäsen, mikä kielii muun muas­sa luot­ta­muk­ses­ta paikallis­ten vihrei­den parissa.

Niille, joille kirkkoon liit­tyvät kysymyk­set ovat tärkeitä, todet­takoon, että Han­na on myös seu­rakun­ta-akti­ivi, muun muas­sa Lappeen­ran­nan seu­rakun­tay­htymän yhteisen kirkko­val­tu­us­ton jäsen.

Han­na on yksi niistä har­voista poli­itikoista, jot­ka otta­vat ensin asioista kun­nol­la selvää ja kom­men­toi­vat vas­ta sit­ten. Hän kaivaa itse fak­tatiedot asioista, pere­htyy niihin ja tulk­it­see eri kan­to­ja ennen päätösten tekemistä. Hän on rauhalli­nen, tun­nolli­nen ja hert­taisen hyvän­tah­toinen into­hi­moi­ses­ti luot­ta­mus­toimi­in­sa suh­tau­tu­va tekni­nen nainen. Täl­lä asen­teel­la pär­jää eduskun­nas­sa ja vaikut­taa tehokkaasti valiokuntatyöskentelyssä.

Kun valmis­tuu diplo­mi-insinöörik­si tuotan­to­taloud­es­ta, täy­tyy olla real­isti­nen käsi­tys maail­mas­ta. Jyr­ki Kasvi tukee Han­naa muun muas­sa näin: ”Jos halu­at tietää maa­pal­lon ilmake­hän mas­san ja tilavu­u­den, Han­na osaa tarvit­taes­sa laskea sen, ja ker­toa, mitä mei­dän, kansalais­ten ja poli­itikko­jen on tehtävä sen ilmake­hän pelastamiseksi.”

Han­nan koti­sivuille pääsee tästä.

18 vastausta artikkeliin “Hyvä ehdokas Kymen vaalipiirissä”

 1. “Han­na osaa […] ker­toa, mitä mei­dän, kansalais­ten ja poli­itikko­jen on tehtävä sen ilmake­hän pelastamiseksi.”

  Tämä on sen ver­ran paljon luvat­tu, että jokunen ääni läh­tee var­masti Kymeestä. 

  Ettei nyt olisi vähän liikaakin luvat­tu, tulee kyl­lä kyynikol­la mieleen vai tarvit­seeko edes kyynikko olla?

  Ilmake­hän mas­sa ja tilavu­us var­masti menee lukion pitkäl­lä oppimääräl­lä fysi­ikas­sa eli siitä ei eri­ty­istä meri­it­tiä… Mut­ta jos Han­na pelas­taa maail­man, niin siitä pojo­ja rutkasti.

 2. “Ilmake­hän mas­sa ja tilavu­us var­masti menee lukion pitkäl­lä oppimääräl­lä fysiikassa”

  Mitä lukio­ta kävit?

  Alan usko­maan puhei­ta eri­ar­vois­es­ta koulutuksesta:))

  Tosin luulen että Eli­na ei oikein tiedä mis­tä puhuu.

 3. No.. ainakin tuon ilmake­hän tilavu­u­den ja mas­san voi selvit­tää vaik­ka soit­ta­mal­la tai meilaa­mal­la Teknil­liseen korkeak­oulu­un, fyysikan laitok­selle jollekin prof­falle ja tsil­lä tsipuli. 

  Mitä siitä edes itse asi­as­sa? Tilavu­us ja mas­sa? Ehkä se kiin­nos­taa, kun las­kee painoindeksiään. 

  Sen sijaan maail­man pelas­t­a­mi­nen ker­toma­l­la, mitä mei­dän pitäisi tehdä on ihan toinen jut­tu. Ja jos Han­na tähän pystyy, niin ei kuin eduskun­taan heit­tämäl­lä sisään..

 4. Jos joku halu­aa kat­soa, niin Män­tän lukion sivul­ta löy­tyy hei­dän tehtävä ja ratkaisu vuodelta 94. “Idean ymmärtämi­nen edel­lyt­tää alkeisti­eto­ja dif­fer­en­ti­aaliy­htälöi­den ratkaisemis­es­ta”. Ei ihan kauhean vaikeaa pitkän matikan luk­i­joille, ainakin helpom­paa kuin toi toinen juttu.

  1. Ilmake­hän pain­on likiar­vo menee paljon helpom­min, tark­ka-arvo on liki mah­do­ton, kos­ka se edel­lyt­tää pin­nan­muodon tuntemusta.
   Ilman­paine meren pin­nas­sa on noin 1 kp/cm2 eli neliösentin pääl­lä on noin 1 kg ilmaa. (lähde: ilmapuntari)
   Neliömetril­lä on siis noin 10 ton­nia ja neliök­ilo­metril­lä 1 x 10**7. ton­nia. Maa­pal­lon pin­ta-ala on 4 pii x r2 eli noin 5x 10**8 neliök­ilo­metriä, eli ilmake­hän paino noin 5 x 10 **15 ton­nia. Tämä on vähän yläkant­ti­in, kos­ka vuoris­to­jen pääl­lä on tietysti ilmaa vähem­män. Pari pros­ent­tia pitää siis vähentää.
   Siitä selviää jopa 30 vuot­ta van­hal­la lukion fysi­ikalla, mut­ta ei selviä, jos alkaa laskea sitä kaut­ta, että meren pin­nas­sa kuu­tiometri painaa ton­nin, ilma ohe­nee yläspäin men­täessä, on otet­ta­va huomioon yläil­make­hän kylmyys ja niin edelleen. Män­tän lukios­sa taidet­ti­in opet­taa mon­imutkaista ajattelua.

 5. No.. ainakin tuon ilmake­hän tilavu­u­den ja mas­san voi selvit­tää vaik­ka soit­ta­mal­la tai meilaa­mal­la Teknil­liseen korkeak­oulu­un, fyysikan laitok­selle jollekin prof­falle ja tsil­lä tsipuli. 

  Niin mitä sitä mitään opiskele­maan, kos­ka aina­han voi soit­taa jollekin ja kysyä.

 6. Riitan näp­pik­seltä:

  Niin mitä sitä mitään opiskele­maan, kos­ka aina­han voi soit­taa jollekin ja kysyä.

  Hais­tan jotain vienoa vit­tuilun sävyä… Mut­ta ei se haittaa.

  Näin­hän on kuten san­ot. Kaikkea ei tarvitse eikä ker­ta kaikki­aan voikaan opiskel­la itse. 

  Kyky han­kkia kaiken­laista infor­maa­tio­ta, arvioi­da sitä ja nähdä ylipään­sä mit­ta­suh­teet koko tiedon ken­tässä on nykypäivän taitoa ja etenkin tulevaisuuden.

 7. Eli­na:

  Kyky han­kkia kaiken­laista infor­maa­tio­ta, arvioi­da sitä ja nähdä ylipään­sä mit­ta­suh­teet koko tiedon ken­tässä on nykypäivän taitoa ja etenkin tulevaisuuden.

  Täs­mälleen.

  Se, että on valmis­tunut tuotan­to­talouden DI:ksi, ker­too nimeno­maan kyvys­tä sekä han­kkia infor­maa­tio­ta että arvioi­da sitä. Tähän yhdis­telmään ei pelkkä lasku­taito riitä — kuten ei myöskään taito soit­taa fysi­ikan laitok­selle. Ja juuri näin ainakin itse tuon Kasvin suosi­tuk­senkin tulk­itsin. En kir­jaimel­lise­na kyky­luet­telona, vaan metaforise­na kuvauk­se­na Holopaisen taito­jen laa­ja-alaisu­ud­es­ta. Tsemp­piä vaan hänelle vaaleihin!

 8. Tarkoi­tus ei ollut lainkaan väheksyä Holopaisen tieto­ja ja taito­ja. En het­keäkään epäile, etteikö hän ole oiva ja osaa­va ehdokas. 

  Kasvin suosi­tus on vain mielestäni him­pun ver­ran koomi­nen, kun ensin esitel­lään jonkin lasku­toim­i­tuk­sen hallinta ja seu­raavas­sa lauseessa jo pelaste­taan maail­ma tämän avulla. 

  Mut­ta Saara­han nyt esimerkik­si näki tämän eri tavoin kuin minä, joka otin asian kovin konkreet­tis­es­ti irrel­e­vant­ti­na ansiona.

 9. Se, että on valmis­tunut tuotan­to­talouden DI:ksi, ker­too nimeno­maan kyvys­tä sekä han­kkia infor­maa­tio­ta että arvioi­da sitä. Tähän yhdis­telmään ei pelkkä lasku­taito riitä – kuten ei myöskään taito soit­taa fysi­ikan laitokselle. 

  Nimeno­maa. Mut­ta en vähät­telisi lasku­taitoakaan. Mekaa­ni­nen lasku­taito opi­taan lukios­sa, mut­ta ongel­man­ratkais­us­sa pitää myös ymmärtää, mitä oikeas­t­aan on tekemässä. Pelkkä numeroiden sijoit­ta­mi­nen kaavaan ei riitä.

  On sil­lä puhe­li­menkäyt­tö­taidol­lakin oma arvon­sa, vaik­ka täl­löin tietämys jääkin varsin pin­nal­lisek­si. Ei esimerkik­si toimit­ta­jan voi olet­taa tun­te­van kovin syväl­lis­es­ti jokaista asi­aa, jos­ta lehti­ju­tun kir­joit­taa. Kansane­dus­ta­jien joukos­sa soisi silti ole­van niitä, jot­ka tun­te­vat asioi­ta syväl­lisem­minkin. Mielu­usti monil­ta eri elämänalueilta.

 10. Eli­na, hel­litä vähän. Har­joi­ta sitä tääl­lä peräänku­u­lut­ta­maasi itse­moderoin­tia vähän use­am­min, se on min­un toiveeni. Ei sik­si, että min­ua juurikaan henkilöko­htaisel­la tasol­la kiin­nos­taisi rajoit­taa mielip­i­tee­nil­maisuasi, vaan sik­si, että mielip­i­teel­läsi olisi jokin muukin vaiku­tus kuin “äh, taas tätä”. (Tämä nyt ei ollut ketju­na pahim­mas­ta päästä.)

  Sin­ul­la on mon­esti ihan hyvää ja terävääkin san­ot­tavaa, niin kuin tietysti itse parhait­en tiedät, mut­ta sen terä tyl­styy turhan nopeasti, jos luk­i­jalle useim­mista kom­menteista tulee sel­l­ainen olo, että taas se Eli­na vänkkää jostain epäolen­nai­sista nyans­seista. Ja sel­l­ainen olo kom­menteis­tasi nykyään ainakin min­ulle aika usein tulee, har­mi kyl­lä. Joskus men­neisyy­dessä ei ollut näin.

  Sik­si lai­tan pyytämääsi rak­en­tavaa palautet­ta sin­ulle tuon yllä linkit­tämäni merkin­nän kom­ment­tei­hin, jos blo­gi-isän­tä suo.

 11. Taitaa Väis­ki siel­lä huudella?

  Mut­ta kiitos palautteesta! 

  Osmos­ta min­ul­la on käsi­tys, että ihan itse rohke­nee katkaista sym­bioot­tisen suh­teen, jos niik­seen näkee. 

  Sym­bioot­tista suhdet­ta ei nimit­täin yksin pide­tä yllä, vaik­ka sana­muo­to­si harhaan­jo­htavasti siihen viittaakin.

 12. Sori Han­na, tää keskustelu sius­ta on taas tätä pääkaupunkin immeis­ten keskinäistä näsävi­isas­telua. Han­na vois olla kymen vihreistä järkevin vai­h­toe­hto jos nyt vihreisi­in sat­tus pää­tymään. Onko vaan niin ett on liiankin rauhalli­nen ja näkymätön ett tulis val­i­tuks. En oo tääl­lä Ima­tral­la ainakaan tör­män­ny mil­lään teltal­la seisoskele­mas­sa. Eikä juuri mee­d­iois­sakaan oo näkynt. Toiv­otaan ett oon väärässä ja vielähän voit ottaa lop­pukirin ja korot­taa ääntäs.

 13. Hei Petri, Han­na on kiertänyt paljonkin kam­pan­joimas­sa eri­tyis­es­ti Lappeen­ran­nas­sa, mut­ta myös Ima­tral­la — ikävää jos ette ole sat­tuneet tapaa­maan. Lehdis­sä näkynyt mukavasti ja tehnyt näkyvää val­tu­us­to­työtä, näkymätön ei siis ole. Han­na oli myös eurovaaliehdokkaana 2009 ja tulee taku­ul­la ään­imäärältään keikku­maan ihan Vihreän lis­tan kärjessä!

 14. En epäile etteikö olis kymen­vihre­it­ten kärkipäässä mutt sil­lä ei vält­tämät­tä pääse palkin­noille, pitäs olla kah­den­toista joukos­sa. Toiv­otaan hänelle paras­ta, yks vihree olis aika kymestäkin saa­da läpi, eikä hait­taa vaikk ois e‑karjalst.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.