Vapaasta autoedusta luovuttava

Tämä on osa edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­maa­ni, jota kehi­te­tään inte­rak­tii­vi­ses­ti koti­si­vuil­la­ni.

Tätä ohjel­ma­koh­taa on muu­tet­tu mer­kit­tä­väs­ti kom­ment­tien perus­teel­la, joten osa kom­men­teis­ta koh­dis­tuu van­hen­tu­nee­seen tekstiin. 

====

Vaik­ka asia tun­tuu pie­nel­tä, se voit­taa ener­gian­sääs­tö­kei­no­na mon­ta enem­män mai­nos­tet­tua. Pää­kau­pun­ki­seu­dun lii­ken­ne­po­li­tii­kas­sa asial­la on suu­reh­ko merkitys

Vas­tauk­se­na kor­ke­aan veroas­tee­seen Suo­mes­sa on tul­lut tavak­si mak­saa osa pal­kas­ta ali­ve­ro­tet­tui­na luon­tai­se­tui­na. Eräs täl­lai­nen on vapaa autoe­tu. Työ­nan­ta­ja antaa työn­te­ki­jän käyt­töön auton, jol­la hän saa ajaa niin pal­jon kuin jak­saa ja ehtii. Vapaan autoe­dun vero­tusar­voa on aika-ajoin nos­tet­tu, mut­ta tämä ei ole pois­ta­nut sen pää­on­gel­maa, autoi­lun mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sen jää­mis­tä nol­laan tai hyvin alas. 

Vapaan autoe­dun ongel­ma ei ole veron­kier­ros­sa vaan sii­nä, että se kan­nus­taa vää­rään lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­seen. Autoa yli­käy­te­tään ja jul­kis­ta lii­ken­net­tä ali­käy­te­tään, kun autol­la aja­mi­nen on mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä ilmais­ta.  Kun Suo­mi on sitou­tu­nut kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen – lii­ken­teen pääs­töt eivät kuu­lu pääs­tö­kaup­pa­sek­to­riin vaan kan­sal­li­siin kiin­tiöi­hin – vapaa autoe­tu sälyt­tää sääs­tä­mis­vel­voit­teen koros­tet­tu­na muille.

Vapaan autoe­dun vero­tusar­vo perus­tuu ole­tuk­seen, että autol­la aje­taan 18 000 km/vuosi. Vero­tusar­voa koro­te­taan 0,18 euroa/km, jos hen­ki­lön työ­mat­ka on niin pit­kä, että on syy­tä olet­taa kilo­met­ri­ra­jan ylit­ty­vän. Pit­käs­tä työ­mat­kas­ta aiheu­tu­vat yli­mää­räi­set kilo­met­rit mak­sa­vat siis noin 0,09 €/km. Pää­tet­täes­sä yksit­täi­ses­tä mat­kas­ta —  autol­la, jul­ki­sil­la tai ei ollen­kaan — mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on edel­leen nol­la, kos­ka verot­ta­jan arvio perus­tuu vain työ­mat­ko­jen pituu­teen ja mah­dol­li­ses­ti kesä­mö­kin sijain­tiin mut­ta ei tosia­sias­sa ajet­tui­hin kilo­met­rei­hin. Jos ajaa omal­la autol­laan työn­ajoa, sii­tä mak­se­taan verot­to­ma­na kor­vauk­se­na 0,46 €/km.

Autoe­tua voi­daan perus­tel­la sil­loin, kun työ­hön kuu­luu huo­mat­ta­van pal­jon autol­la ajoa. Ei ole jär­ke­vää, että työ­ajo­ja ja yksi­tyis­ajo­ja var­ten pitäi­si olla eri autot. Autoe­dus­ta tuli­si pääs­tä eroon, kun se on tosia­sial­li­nen pal­kan­mak­sun muo­to eikä työ­ajoa ole merkittävästi. 

 

Niin­pä:

Pal­kan­mak­su vapaan autoe­dun muo­dos­sa tulee lopet­taa sil­loin kun kyse on pel­käs­tä pal­kan­mak­sun muo­dos­ta, eikä jär­jes­te­lyä voi­da perus­tel­la mer­kit­tä­väl­lä mää­räl­lä työajoa.

125 vastausta artikkeliin “Vapaasta autoedusta luovuttava”

 1. Kan­na­te­taan mut­ta eri syys­tä kuin Ode. Autoe­tuau­tol­la ei voi ajel­la kilo­met­ri­kor­vauk­sia. Pakot­ti­vat vai­mon otta­maan työ­suh­deau­ton ja kyl­lä tämä mii­nuk­sel­le menee reip­paas­ti omaan autoon ver­rat­tu­na. Autoe­tu ei ole aina­kaan meil­lä var­si­nai­ses­ti mikään etu.

 2. Aika moni tar­vit­see työs­sään autoa ja ajot mene­vät työ­nan­ta­jan mak­set­ta­vik­si. Nehän ovat työn kus­tan­nuk­sia. Voi­daan tie­ten­kin mak­saa kilo­met­ri­kor­vaus­ta, joka on jos­kus sopi­va jär­jes­tel­mä ja jos­kus työ­nan­ta­jal­le pal­jon kal­lim­paa, jos­kus taas työn­te­ki­jäl­le epä­ta­lo­del­lis­ta. Ei voi­da vaa­tia, että työn­te­ki­jä hank­kii oma auton, jos työs­sä autoa tar­vi­taan. Kaik­ki eivät asu Kata­ja­no­kal­la eikä jokai­nen työ­paik­ka ja asia­kas ole Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa. Tava­raa­kin pitää kul­jet­taa muka­na. Työ­nan­ta­ja ei ole kovin tyy­ty­väi­nen, jos jul­ki­si­sil­la kul­ku­neu­voil­la asiakk­kaan luo­na käyn­tiin menee pal­jon enem­män aikaa. Kuka sen mak­saa? Työn­te­ki­jäl­le vähem­män palk­kaa? Mak­saa­ko asia­kas tämän takia enem­män? Vai kor­vaa­ko val­tio, kun ker­ran meni teke­mään höl­mö­jä sopi­muk­sia. Kun tuot­ta­vuus täl­lä kons­til­la huo­no­nee, niin jää vähem­män mah­dol­li­suuk­sia hyvin­voin­nin kus­tan­nus­ten mak­sa­mi­seen. Kaik­keen sii­hen kivaan, jota vih­reät­kin näp­pä­räs­ti keksivät.

 3. Kan­na­tan. Entä­pä työ­mat­ka­vä­hen­nyk­set: yksi­kin hep­pu ajoi vii­kot­tain Kris­tii­na­kau­pun­gis­ta Sal­laan raja­var­ti­jan hom­miin. Eipä pal­jon tar­vin­nut veroa maksaa.

  Tou­ko Mettinen
  10 000 km las­ten har­ras­tus­ajo­ja vuodessa

 4. Aluk­si aja­tus vähän tök­ki — mut­ta tot­ta puhuen täs­sä on jär­keä. Kannatan.

 5. Osmo:

  Autoa yli­käy­te­tään ja jul­kis­ta lii­ken­net­tä ali­käy­te­tään, kun autol­la aja­mi­nen on mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä ilmaista.

  Vapaan autoe­tuau­ton käyt­tä­mi­nen ei ole mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sel­taan ilmaista.
  Enna­kon­pi­dä­tys suo­ri­te­taan las­ken­nal­li­sen 18000 yksi­tyis­ajo­ki­lo­met­rin mukaan. Jos ajaa vähem­män voi veroeh­do­tuk­sen saa­tu­aan kor­ja­ta oikean kilo­met­ri­mää­rän ja saa veron­pa­lau­tus­ta. Jos ajaa enem­män on sii­tä myös vel­vol­li­suus ilmoit­taa verot­ta­jal­le. Ilmi­sel­vis­sä tapauk­sis­sa (esi­mer­kik­si päi­vit­täi­nen työ­mat­ka-ajo enem­män kuin 18000 kilo­met­riä vuo­des­sa) verot­ta­ja tekee kyse­lyn ja vel­voit­taa anta­maan sel­vi­tyk­sen ajokilometreistä.

  Vero­tuk­ses­sa täy­sau­toe­tuau­tol­la aje­tun yksi­tyis­ajon hin­ta on tänä vuon­na 0,18€/km.

  1. Vero­tuk­ses­sa täy­sau­toe­tuau­tol­la aje­tun yksi­tyis­ajon hin­ta on tänä vuon­na 0,18€/km.

   Kun teh­dään toi­sin päin, aje­taan fir­man ajoa omal­la kot­te­rol­la, sii­tä voi mak­saa vero­ton­ta kilo­met­ri­kor­vaus­ta 0,45 €/km. Jom­man­kum­man näis­tä luvuis­ta on olta­va vää­rin, kun ne molem­mat kui­ten­kin kuvaa­vat autoi­lun hintaa.
   Mut­ta kii­tos, en todel­la tien­nyt, että yli­mää­räi­sis­tä kilo­met­reis­tä pitäi­si ilmoit­taa. Eivät tosin tien­neet nekään autoe­dun käyt­tä­jät, joi­den kans­sa olen asias­ta keskustellut.

   1. Jos ajaa omia ajo­ja vähem­män kuin 18000 km/vuosi saa autoe­dus­ta mak­set­tua veroa takai­sin (kun­han pitää ajo­päi­vä­kir­jaa) eli mar­gi­naa­li­kus­tan­nus ei ole sil­loin 0 euroa per km.

 6. Kan­nat­tai­si­ko­han ihan ensim­mäi­sek­si tar­kis­taa asi­aan liit­ty­vät fak­tat, ennen kuin alkaa teke­mään “suu­ri­suun­tai­sia” ehdo­tuk­sia? Nimit­täin vapaa-autoe­tu on vapaa vain 18000 km/vuosi asti ja jos omat ajot ylit­tä­vät tämän mää­rän, niin seu­rauk­se­na on vero­tusar­von korotus.

  Sinän­sä täl­lai­set autoe­dun lak­kaut­ta­mi­seen koh­dis­tu­vat esi­tyk­set ker­to­vat kyl­lä jotain surul­lis­ta suo­ma­lai­sen kes­kus­te­lun tasos­ta — näprel­lään jon­kun parin pro­mil­len (60000 / 3 milj.) kans­sa ja kuvitellaan/teeskennellään, että asial­la oli­si joku suu­ri­kin mer­ki­tys. (Käy­tän­nös­sä vai­ku­tus lii­ken­teen pääs­töi­hin oli­si taa­tus­ti rei­lus­ti alle pro­mil­len, kos­ka lähes kaik­ki 58093 (vuo­den 2009 tie­to) hank­ki­si­vat oman auton tai vaih­tai­si­vat käyttöetuun.)

 7. Samal­la voi­si muu­ten­kin yksin­ker­tais­taa auto­jen ALV-koh­te­lua ja vero­tusar­vo­ja yri­tys­toi­min­nas­sa, täs­tä on tul­lut joten­kin Elä­mää Suu­rem­pi Asia.

  Käy­tän­nös­sä työn­te­ki­jä voi esi­mer­kik­si lai­na­ta fir­man pora­ko­net­ta ilman että täs­tä muo­dos­tuu vero­tet­ta­va etu, mut­ta jos työ­nan­ta­ja ereh­tyy lai­naa­maan työn­te­ki­jäl­le fir­man far­ma­ri­au­toa, pitäi­si yhtiön mak­saa takai­sin palau­te­tut ALV:it, pitää ajo­päi­vä­kir­jaa, las­kea kilo­met­ri­koh­tai­nen vero­tusar­vo ja sää­tää tämä seu­raa­vaan palk­kaan. Hal­vem­mak­si tulee kiel­täy­tyä ja antaa fir­man auton sei­soa tyh­jän panttina.

 8. Mie­li­ku­vat asias­ta ja todel­li­suus eivät täs­sä­kään asias­sa oikein kohtaa.

  Tun­nen ihmi­siä, joil­la on ns. vapaa autoe­tu. He teke­vät tyy­pil­li­ses­ti myyn­ti- tai asen­nus­työ­tä, ja liik­ku­vat ympä­ri ete­läis­tä Suo­mea ajaen inhi­mil­li­ses­ti tar­kas­tel­tu­na tol­kut­to­mia mää­riä, kos­ka on pak­ko ehtiä pai­kas­ta toi­seen töi­tä teke­mään. He eivät aja huvik­seen yhtään enem­pää kuin on pak­ko, kos­ka jou­tu­vat istu­maan ratis­sa työs­sään ihan tar­peek­si. Autoe­tu ei ole heil­le mikään kan­nus­te, vaan se on vain työ­nan­ta­jal­le ja työn­te­ki­jäl­le käte­vä tapa orga­ni­soi­da ihmis­ten ja tava­roi­den liikuttamistarve.

  Ja tuo­ta liik­ku­mis­tar­vet­ta he eivät mis­sään tapauk­ses­sa tule kor­vaa­maan jul­ki­sil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä kuin hyvin mar­gi­naa­li­ses­ti. Voi olla jär­ke­väm­pää len­tää Ouluun kuin ajaa sin­ne autol­la, mut­ta niin he teke­vät nyt­kin sil­loin kun jär­ke­vää on. Autoe­dun pois­ta­mi­nen tar­koit­tai­si lähin­nä byro­kra­tian lisää­mis­tä — pitäi­si siir­tyä työ­nan­ta­jan työ­te­ki­jän käyt­töön lii­saa­mas­ta ajo­neu­vos­ta työ­nan­ta­jan autoon ja ajo­päi­vä­kir­jo­jen täyttämiseen. 

  Jos joku halu­aa ajaa hie­nol­la autol­la, se on veroe­duis­ta huo­li­mat­ta talou­del­li­sem­paa ja vapaam­paa, kun ostaa auton itse, eikä lii­saa käyttöetuautoa.

 9. Jos sii­tä 18 000 km rajas­ta jää kiin­ni niin pitäi­si ran­gais­tuk­se­na pis­tää opet­te­le­maan luo­vaa ajokirjanpitoa. 🙂

  Minus­ta vas­ta-argu­ment­ti­na että vero­tus­käy­tän­tö vaih­te­lee ja on seka­va on vähän huo­no. Niin se tekee muis­sa­kin vas­taa­vis­sa asiois­sa, esi­mer­kik­si tie­dän yhden vero­tar­kas­tuk­sen jos­sa verot­ta­jan mie­les­tä se että tuki­hen­ki­löt meni kel­lo vii­si aamul­la tak­sil­la kor­jaa­maan rik­kou­tu­nut­ta tal­len­nus­jär­jes­tel­mää oli vero­tet­ta­va etu. Luon­tai­se­tu­jen rajan­ve­to on vaan han­ka­laa, hel­pom­mal­la pää­see kun mak­saa pal­kan ihan rahana.

 10. Osmo:

  Vero­tuk­ses­sa täy­sau­toe­tuau­tol­la aje­tun yksi­tyis­ajon hin­ta on tänä vuon­na 0,18€/km.

  Kun teh­dään toi­sin päin, aje­taan fir­man ajoa omal­la kot­te­rol­la, sii­tä voi mak­saa vero­ton­ta kilo­met­ri­kor­vaus­ta 0,45 €/km.

  Kir­joi­tin vähän huo­li­mat­to­mas­ti, kun sanoin, että autoe­tua­jon hin­ta on 0,18€/km. 0,18€/km on autoe­tua­jon kilo­met­reis­tä riip­pu­va osuus. Sii­nä on myös kiin­teä auton han­kin­ta­hin­nas­ta riip­pu­va osuus (1,4%/kk) joten esi­mer­kik­si 30000 euron hin­tai­sel­la autol­la 18000 km vuo­sia­jol­la vero­tusar­vo on 0,46€/km.

 11. Jul­ki­nen lii­ken­ne on van kau­pun­ki­mai­sen asu­tuk­sen ilmiö. Käy­tän­nös­sä se siis toi­mii Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa. 😀 Yksi tapa pie­nen­tää veroas­tet­ta on lopet­taa tar­peet­to­mat tuet jul­ki­sel­le liikenteelle.

 12. Osmo:

  Kun teh­dään toi­sin päin, aje­taan fir­man ajoa omal­la kot­te­rol­la, sii­tä voi mak­saa vero­ton­ta kilo­met­ri­kor­vaus­ta 0,45 €/km. Jom­man­kum­man näis­tä luvuis­ta on olta­va vää­rin, kun ne molem­mat kui­ten­kin kuvaa­vat autoi­lun hintaa. 

  Eivät­kös nuo ole molem­mat aivan “oikein”, mut­ta vain eri taval­la las­ket­tu­na? Eli tuo kilo­met­ri­kor­vaus vas­taa ajo­ki­lo­met­rin (las­ken­nal­lis­ta) koko­nais­kus­tan­nus­ta ja tuo yksi­tyis­ajon hin­ta ajo­ki­lo­met­rin muut­tu­via kus­tan­nuk­sia. Vapaas­sa autoe­dus­sa­han ne kiin­teät kus­tan­nuk­set on jo vero­tet­tu sii­nä autoe­dun perusarvossa.

  Sinän­sä näin satun­nai­ses­ti omaa autoa työ­asiois­sa käyt­tä­vä­nä pitää kyl­lä tun­nus­taa, että tuo 0,46 €/km tun­tuu aika ruh­ti­naal­li­sel­ta kor­vauk­sel­ta, kos­ka käy­tän­nös­sä ne työ­ajot lisää­vät omal­ta koh­dal­ta­ni autoi­lun kus­tan­nuk­sia lähin­nä vain ben­sa­ku­lu­jen ver­ran. Mut­ta en valita 😉

 13. Jos sit­ten vas­taa­vas­ti keven­net­täi­siin progres­sio­ta, kun autoe­tu poistuu?

 14. Vapaan autoe­dun tapai­sen jär­jes­te­lyn voi käy­tän­nös­sä toteut­taa myös niin, että työ­nan­ta­ja vuo­kraa auton työn­te­ki­jäl­le ja mak­saa sit­ten kilo­met­ri­kor­vauk­sia. Sopi­mus­va­paus sal­li­nee, että auton vuo­kra voi­daan sovit­taa ajet­tu­jen kilo­met­rien mukaan — mikä on oikeas­taan aika loo­gi­nen perus­te vuo­kral­le. Työn­te­ki­jäl­le kilo­met­ri­kor­vauk­set ovat vero­ton­ta tuloa ja yri­tys voi vähen­tää auton kulut tulonhankkimiskuluina.

 15. Ode: Kävim­me aika­naan tämän läpi Vih­rei­den lii­ken­ne­po­liit­ti­ses­sa työ­ryh­mäs­sä. Ei sitä voi estää, että työ­nan­ta­ja mak­saa kaik­ki työ­suh­deau­ton kulut. Kyse on sii­tä, että täl­lai­sen edun vero­tusar­voa voi toki sää­tää epäedullisemmaksi.

 16. Autuoe­tu on osa palk­kaa ja vas­taa­vas­ti sii­tä vero­kin pitää mak­saa. Kadeh­dit­ta­van huo­le­ton se kyl­lä voi olla. 18000 kilo­met­rin raja on ole­mas­sa, mut­ta en tie­dä val­vo­taan­ko sitä oikeas­ti miten­kään? Pie­nien sum­mien takia ei verot­ta­ja­kaan läh­de näi­tä tar­kas­ti tutkimaan.

  Kilo­met­ri­kor­vaus on 0,45 €/km, joka on aika hyvä kor­vaus oman auton käy­tös­tä. Auo­ton han­kin­ta­hin­ta ei vai­ku­ta kor­vauk­sen suuruuteen.

  Kor­vauk­sia ja nii­den vero­tus­ta voi­daan toki jär­keis­tää, mut­ta onko täs­sä kyse suu­res­ta­kin vää­ryy­des­tä? Pal­jon­ko nii­tä työ­suh­deau­to­ja täs­sä maas­sa on ja pal­jon­ko niis­tä mak­se­taan veroa.

 17. » Vero­tuk­ses­sa täysautoetuautolla
  » aje­tun yksi­tyis­ajon hin­ta on tänä
  » vuon­na 0,18€/km.
  >
  > Kun … aje­taan fir­man ajoa omalla
  > kot­te­rol­la, sii­tä voi mak­saa verotonta
  > kilo­met­ri­kor­vaus­ta 0,45 €/km.
  > Jom­man­kum­man näis­tä luvuis­ta on oltava
  > väärin,

  Myin juu­ri kol­mi­sen viik­koa sit­ten kes­ki­ko­koi­sen far­ma­ri­au­to­ni, joka oli minul­la 4 vuot­ta ja rei­lut 80 000 km. Las­kes­ke­len, että tuo 0,18 €/km lähes riit­tää auton käyt­tö­ku­lui­hin (0,20 €/km). Jos mukaan las­ke­taan auton arvon ale­ne­ma (0,21 €/km) ja sido­tul­le pää­omal­le kor­koa 5 % (0,07 €/km), ollaan suu­rin piir­tein tuos­sa luke­mas­sa 0,45 €/km.
  Omas­sa tapauk­ses­sa­ni arvon ale­ne­mas­ta suu­reh­ko osa (lähes 0,05 €/km) kui­ten­kin on seu­raus­ta auto­ve­ron ale­ne­mi­ses­ta vuon­na 2008.
  Eri autoil­la ja eri km-luke­mil­la tulee eri luke­mat, mut­ta jota­kin tuo kai selit­tää noi­den kovin eri­lais­ten luku­jen 0,18 ja 0,45 €/km taustasta.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra “Mut­ta kii­tos, en todel­la tien­nyt, että yli­mää­räi­sis­tä kilo­met­reis­tä pitäi­si ilmoit­taa. Eivät tosin tien­neet nekään autoe­dun käyt­tä­jät, joi­den kans­sa olen asias­ta keskustellut.”

  Verot­ta­jan kan­taan voi tutus­ta esim tästä:

  http://www.vero.fi/?article=8016&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN#seitsemantoista

  Autoe­dun arvoa voi­daan korot­taa pal­kan­saa­jan vero­tus­ta toi­mi­tet­taes­sa, jos on ilmeis­tä, että autol­la vuo­den aika­na ajet­tu­jen yksi­tyis­ajo­jen mää­rä ylit­tää 18 000 km. Tämä raja ylit­tyy 220 työ­päi­vän mukaan las­ket­tu­na 41 kilo­met­rin mit­tai­ses­ta yhden­suun­tai­ses­ta kodin ja var­si­nai­sen työ­pai­kan väli­ses­tä mat­kas­ta. Myös kesä­mök­ki­mat­kat ovat yksityisajoa.”

  On aivan sama, ovat­ko Oden tik­ka­rem­min jäse­net tie­toi­sia täs­tä verot­ta­jan tul­kin­taoh­jees­ta. Verot­ta­ja kyl­lä viran puo­les­ta kat­soo, mis­sä koti­paik­ka, työ­paik­ka ja kesä­mök­ki sijait­se­vat ja viran puo­les­ta korot­taa autoe­dun verotusarvoa.

  Voin myös ker­toa, että oma yri­tyk­se­ni mak­saa autos­ta lea­sing-mak­sua käy­tän­nö­sä saman ver­ran, kuin mikä on autoe­tu­ni vero­tusar­vo. Näin ollen en saa mitään veroe­tua. Oli­si käy­tän­nös­sä sama, vaik­ka yri­tyk­se­ni mak­sai­si saman sum­man minul­le palkkana.

  Oli­si joten­kin muka­vam­paa, jos fak­toi­hin mal­tet­tai­siin pereh­tyä ennen suu­ri­suun­tai­sia lin­jan­ve­to­ja. Mut­ta toki fak­to­jen tar­kis­ta­mi­nen mones­ti pilaa mehe­vän jutun.

  Eli tii­vis­tet­ty­nä: Vapaa­ta autoe­tua ei ole ole­mas­sa. Kai­kes­ta mak­se­taan vero käy­vän arvon mukaisesti.

  1. Ongel­ma­na ei ole veron­kier­to vaan se, että tuos­ta verot­ta­jan ohjees­ta huo­li­mat­ta autoi­lö­un mar­gi­naa­li­hin­ta on nol­la. Eihän verot­ta­ja tie­dä, kuin­ka usein siel­lä mökil­lä käydään.

 19. Har­mi,

  kun työ­nan­ta­ja­ni ei ole Osmon kans­sa samaa mieltä.
  Minul­ta edel­ly­te­tään vapaan autoe­dun ottamista. 

  Jos ajai­sin omal­la, niin näp­piin jää­vä tulo kas­vai­si sekä kilo­met­ri­kor­vaus­ten, että alen­tu­neen vero­pro­sen­tin muodossa!

  1. Olen aiem­min kir­joit­ta­nut sii­tä, että tuo 45 senttiä/km on aivan vää­rän kor­vaus autos­ta, jon­ka joka tapauk­ses­sa omis­taa ja kiin­teät kus­tan­nuk­set on siis peitetty.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti “Ongel­ma­na ei ole veron­kier­to vaan se, että tuos­ta verot­ta­jan ohjees­ta huo­li­mat­ta autoi­lö­un mar­gi­naa­li­hin­ta on nol­la. Eihän verot­ta­ja tie­dä, kuin­ka usein siel­lä mökil­lä käydään.”

  Verot­ta­ja arvioi sen. Näin ollen autoe­dun saa­ja jou­tuu toteen näyt­tä­mään, jos on eri mieltä.

  Autoe­tu on jo nyky­ään vero­tet­tu käy­tän­nös­sä täy­si­mää­räi­se­nä, kuten käy ilmi sii­tä, että käy­tös­sä­ni ole­vas­ta autos­ta yri­tyk­se­ni mak­sa­ma lea­sing-mak­su on vain muu­ta­man kym­pin kor­keam­pi, kuin edun vero­tusar­vo. Net­toe­dun arvo lie­nee suu­rus­luok­kaa 20 kuukaudessa.

  Suo­si­tan puut­tu­maan suu­rem­piin ongelmiin.

  1. Ongel­ma­na ei ole veron­kier­to vaan se, että auton­käy­tön mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on nol­la. Mon­ta­ko ker­taa tämä pitää sanoa.

 21. > Olen aiem­min kir­joit­ta­nut sii­tä, että tuo
  > 45 senttiä/km on aivan vää­rän korvaus
  > autos­ta, jon­ka joka tapauk­ses­sa omistaa
  > ja kiin­teät kus­tan­nuk­set on siis peitetty.

  Jokai­nen ajet­tu kilo­met­ri las­kee auton arvoa. Jos työ­ajon mää­rä on hyvin vähäi­nen, on arvon­las­ku­kin — tai sen puu­te — kovin vai­kea osoit­taa. Mut­ta mik­si on vää­rin, että myös kiin­teät kus­tan­nuk­set osal­taan jyvi­te­tään työ­nan­ta­jal­le? Jos työn­te­ki­jä sai­si työ­nan­ta­jal­taaan jota­kin ali­hin­taan, kat­sot­tai­siin se vero­tet­ta­vak­si luontaiseduksi.

  Terv JJ

 22. Ei ole tot­ta!! Olen Vih­reä, äänes­tän vih­rei­tä, mut­ta tämä kom­ment­ti saa minut miet­ti­mään. Ajan ympä­ri , olen yrit­tä­jä itse, Kes­ki-Suo­mea työajoa(lääkärin koti­käyn­te­jä) ja auto on siis eli­neh­to ja autoe­tu myös erit­täin tar­peen. On var­mas­ti aika pie­ni osa nii­tä ns har­mai­ta autoi­li­joi­ta. On nau­ret­ta­vaa puut­tua siel­tä jos­tain täl­lai­siin asioi­hin, kun ihmi­set oikeas­ti teke­vät työ­tä myös ruuh­ka­suo­men ulko­puo­lel­la ja tääl­lä ei ole ruu­hak­si asti ylei­siä kul­ku­neu­vo­ja. On hurs­kas­te­lua kuvi­tel­la, että täl­lä rat­kai­sul­la saa­tai­siin lisää bus­si­vuo­ro­ja esim Kes­ki-Suo­meen. teh­kää oikei­ta teko­ja, eikä type­riä “minun on pak­ko sanoa jotain”-juttuja. Ehkä en sit­ten­kään voi enää äänes­tää vih­rei­tä : ( en voi asua maa­kuo­pas­sa ja syö­dä juu­ria. On sopeu­dut­ta­va nyky­ai­kaan ja teh­tä­vä jär­ke­viä pää­tö­kiä eikä huhaajuttuja!

  1. Sari Halo­nen, en tar­koit­ta­nut, että työ­ajot pitäi­si pan­na verol­le, vaan vas­tus­tin sitä, että työ­nan­ta­ja mak­saa pal­kan sijas­ta oikeu­den ajaa yksi­tyis­ajo­ja fir­man autol­la rajat­to­mas­ti hen­ki­löil­le, joil­la työn puo­les­ta ei ole mitään autonkäyttötarvetta. .

 23. Osmo:

  Ongel­ma­na ei ole veron­kier­to vaan se, että auton­käy­tön mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on nol­la. Mon­ta­ko ker­taa tämä pitää sanoa. 

  Juu, juu — ymmär­re­tään, ymmärretään.

  Itse haluai­sin kui­ten­kin näh­dä, mikä vai­ku­tus vapaan autoe­dun kiel­tä­mi­sel­lä oli­si pääs­tö­jen kan­nal­ta. Lii­ku­taan­ko muu­ta­man mil­joo­nas­osan luo­kas­sa vai missä?

  Jos vai­ku­tuk­set ovat kaik­kien mit­taus­tark­kuuk­sien rajo­jen ulot­tu­mat­to­mis­sa, niin eikö ole aika vai­kea perus­tel­la mik­si kan­san­edus­ta­jien, etu­ryh­mien jne. pitäi­si haas­ka­ta aikaa täl­lai­seen lil­lu­kan­var­sil­la näper­te­lyyn, kun meil­lä pitäi­si ihan oikeas­ti olla joku ongel­ma nii­den pääs­tö­jen suhteen?

  Eikö siis päät­tä­vil­lä polii­ti­koil­la oikeas­ti ole mitään jär­ke­vää teke­mis­tä — vai eikö viitsiminen/osaaminen/älykkyys/tms. rii­tä todel­lis­ten ongel­mien ratkomiseen?

 24. Aika mones­sa työ­pai­kas­sa autoe­dun vai­ku­tus palk­kaan mää­räy­tyy auton lea­sing­kus­tan­nus­ten mukaan (eli palk­ka sovi­taan ensin ja sit­ten osan sii­tä voi halu­tes­saan käyt­tää autoe­tuun). Lea­sing­kus­tan­nuk­set taas mää­räy­ty­vät sopi­mus­ki­lo­met­rien mukaan. Näin ollen mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on nol­la vain sii­nä tapauk­ses­sa, että läh­tö­koh­tai­ses­ti yliar­vioi auton käy­tön. Jos sen aliar­vioi, niin lea­sin­gyh­tiö sakot­taa rei­lus­ti yli­ki­lo­met­reis­tä. Mik­si Osmo läh­tö­koh­tai­ses­ti pidät työ­nan­ta­jia ja autoe­dun saa­jia vää­rin­käyt­tä­ji­nä, etkä sel­vi­tä käy­tän­tö­jä tai edes lakia etukäteen?

  1. En sano­nut, että he ovat vää­rin­käyt­tä­jiä. Jos laki on niin kuin se on, sen mukaan tie­tys­ti saa toi­mia. Minä haluai­sin muut­taa tätä lakia niin, että pää­sään­töi­ses­ti palk­ka mak­set­tai­siin palk­ka­na. Myön­nän, että niil­lä, joil­la on mer­kit­tä­väs­ti työ­ajoa — siis muu­ta kuin työ­mat­kaa — jokin jär­jes­te­ly tulee olla, jot­ta ei tar­vit­si­si olla kah­ta autoa. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la työ­suh­deau­to on kui­ten­kin monel­la sel­lai­sel­la, jot­ka eivät autoa työ­ajos­sa tarvitse.

 25. OS: “Olen aiem­min kir­joit­ta­nut sii­tä, että tuo 45 senttiä/km on aivan vää­rän kor­vaus autos­ta, jon­ka joka tapauk­ses­sa omis­taa ja kiin­teät kus­tan­nuk­set on siis peitetty.”

  Mutu­na väit­täi­sin että tämä “joka tapauk­ses­sa omis­taa” on aina­kin kau­pun­gis­sa hyvin sidok­sis­sa työs­sä­käyn­tiin, eli joko tar­vit­see autoa työs­sään tai työn takia vuo­ro­kau­des­ta lop­puu tun­nit kes­ken jos yrit­tää hoi­taa asioi­ta jul­ki­sen lii­ken­teen varassa.

  Se että työ­nan­ta­ja kor­vaa autos­ta aiheu­tu­van vai­van tar­koit­taa kau­pun­gis­sa nykyi­sin käy­tän­nös­sä 10 senttiä/km hal­li­py­sä­köin­tiin ja 5 senttiä/km eri­lai­siin pal­ve­lui­hin joi­den tar­koi­tus on pitää auto ajo­kun­toi­se­na mini­mi­vai­val­la. Jos 10 senttiä/km menee polt­toai­nee­seen ja ren­kai­siin, pitää 20 senttiä/km riit­tää pää­oma­kus­tan­nuk­siin, vakuu­tuk­siin ja pien­huol­toon. Perus­au­tol­le tuo riit­tää ihan muka­vas­ti, eli taso 45 senttiä/km oli­si aina­kin näin las­kien ihan perusteltu.

 26. Vapaa autoe­tu on tuu­lah­dus vuo­si­kym­me­nil­tä, jol­loin käsi­tys luon­non­va­rois­ta oli tyys­tin eri­lai­nen kuin tänä päi­vä­nä. Jär­jes­te­ly, joka kan­nus­taa käyt­tä­mään autoa mah­dol­li­sim­man pal­jon, on täy­sin per­vers­si ja pitää pur­kaa heti.

 27. Höp­sis,

  Miten mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on nol­la, jos sinul­la on 1000€ täy­se­tuau­to, niin mak­sat joka kuu­kausi vero­tuk­sen kaut­ta tol­kut­to­mas­ti euroja:

  - vero­pro­sent­ti nousee
  — se ei vai­ku­ta eläkkeeseesi
  — se ei vai­ku­ta lomarahaasi
  eli se las­ke­taan pal­kak­si, joka ei ole palk­kaa kuin työ­nan­ta­ja­mak­suis­sa ja veroissa!
  esim: palk­ka 4000€/kk + (vapaa autoetu)1000€/kk
  vero las­ke­taan 5000€/kk mukaan, mut­ta se ote­taan 4000€ tulois­ta (eivät kyke­ne kap­se­lei­ta irroit­ta­maan sii­tä autos­ta), sii­tä voi jokai­nen las­kea kuin­ka kan­nat­ta­vaa se on…

  Ihan sama onko se oma vai fir­man auto, niin sil­lä men­nään, jos se on pihas­sa. Omal­la autol­la pää­see oman aika­tau­lun mukaan (joka pitää, kos­ka Pen­do­li­no ‑auto­ja ei ole) min­ne tahan­sa, mil­lai­sen kuor­man kans­sa tahan­sa, edul­li­sem­min kuin jul­ki­sel­la. Mei­naat­ko että täy­sau­toe­tuau­to tuo kel­loon lisää tun­te­ja, jot­ta sin­ne mökil­le ehti­si useammin?? 

  Min­kä ver­ran se oma auto pie­nen­tää pääs­tö­jä sii­hen autoe­tuau­toon nähden?

  jos ajaa työ­ajoa 3/4, ker­ty­neis­tä koko­nais­ki­lo­met­reis­tä, niin kyl­lä se autoe­tuau­to on hin­noi­tel­tu niin pil­viin että palk­kaa pitäi­si saa­da autoe­dun ver­ran lisää (siis vapaa autoe­tu + vapaan autoe­dun ver­ran lisää palk­kaa), jot­ta se pitäi­si pääl­lään net­to­tu­loa ajatellen. 

  Nii­tä enem­män mök­ki- kuin työ­ajo­ja aja­via on niin vähän, että var­maan isom­pia­kin syn­ti­siä oli­si tarjolla…

 28. Ongel­ma­na ei ole veron­kier­to vaan se, että auton­käy­tön mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on nol­la. Mon­ta­ko ker­taa tämä pitää sanoa.”

  Mut­ta kun se mar­gi­naa­li­kus­tan­nus ei ole nol­la. Autoe­dun vero­tus perus­tuu ajet­tui­hin kilo­met­rei­hin. Se ylei­nen auton vero­tusar­vo­na ilmoi­tet­tu luku perus­tuu ole­tuk­seen 18000 km yksi­tyis­ajois­ta per vuo­si. Jos ajaa vähem­män, vero­tusar­voa las­ke­taan, ja jos ajaa enem­män, vero­tusar­voa koro­te­taan. Eli täs­sä on ihan sama kuvio kuin ansio­tu­lo­jen enna­kon­pi­dä­tys­pro­sen­tin ja lopul­li­sen vero­pro­sen­tin kanssa.

  1. Ans­si V
   Voin olla vää­räs­sä, mut­ta ymmär­tääk­se­ni verot­ta­ja ei miten­kään jokai­sen osal­ta käy tar­kis­ta­mas­sa, mon­ta­ko kilo­met­riä sil­lä autol­la oikeas­ti on ajet­tu. Edel­leen, vaik­ka kilo­met­ri­hin­ta ei oli­si tasan nol­la, se ei kym­men­tä sent­tiä kilo­met­ril­tä yli­ty, jos kilo­met­ril­le on 18 sen­tin vero­tusar­vo ja täs­tä menee noin puo­let veroa.

 29. ..tuos­sa oli muu­ta­ma vas­taus tul­lut kun näprä­sin omaa­ni, sik­si toistoa.. 

  Ehkä lain voi rajoit­taa kos­ke­maan pää­kau­pun­ki­seu­tua, jos­sa se ongel­ma on..

  Moni pää­tös voi men­nä met­sään kun jul­ki­sil­la ei pää­se kat­so­maan tilan­net­ta tän­ne peri­fe­ri­aan vaan kaik­ki aja­tel­laan pääkaupunkikeskeisesti.

 30. Työ­suh­deau­to­han on yksi­tyi­soi­keu­del­li­nen sopi­mus työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän kes­ken. Ei kai sitä voi lain­sää­dän­nöl­lä kiel­tää. Tai jos kiel­le­tään, niin pitää luo­da myös kiel­lon valvontakoneisto.
  Mut­ta veroe­tua tie­tys­ti ei ole pak­ko sie­tää. Vero­te­taan vaan riit­tä­väs­ti, niin kyl­lä auton muo­dos­sa saa­ta­va pal­kan­li­sä menet­tää kiin­nos­ta­vuu­ten­sa. Yleen­sä työ­suh­deau­to anne­taan niil­le, joil­la kyl­lä oli­si varaa han­kia oma­kin kul­ku­pe­li. Kilo­met­ri­kor­vauk­siin sit­ten jou­tu­vat tyy­ty­mään vähän hei­kom­min pal­ka­tut henkilöt.

 31. Jos hen­ki­löl­lä on jul­ki­sen lii­ken­ne­vä­li­neen kuu­kausi­lip­pu, niin hänen mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sen­sa bus­sil­la ajoon on nol­la. En sil­ti ole näh­nyt, että oli­si koet­tu suu­rek­si ongel­mak­si se, että ihmi­set ajai­si­vat bus­sil­la huvikseen…

  Miten Osmo erot­tai­sit muu­ten ne hen­ki­löt, jot­ka “aivan oikeas­ti” tar­vit­se­vat yksi­tyi­sau­toa työ­teh­tä­vien­sä suo­rit­ta­mi­seen? Ken­ties uusi viras­to tätä val­von­ta­teh­tä­vää suorittamaan?

 32. Autoe­tu­jär­jes­tel­mää yllä­pi­tä­vät tut­ki­tus­ti auton II-omis­ta­jat ja muut vaih­toau­to­jen ostajan.

  Auto oste­taan tai liis­taan. Sil­lä aje­taan kol­mi­sen vuot­ta, min­kä jäl­keen tapah­tuu auton vaih­to uuteen. Väli­ra­ha on mitä on on, kos­ka auto myy­dään hyväl­lä hin­nal­la uudel­le yksyi­sel­le autonostajalle.

  Suo­mes­sa autot pitä­vät arvon­sa ihmeen hyvin juu­ri tuon kol­me vuot­ta, mikä todis­taa jär­jes­tel­män suunnitelmallisuutta.

  Tätä jär­jes­tel­mää on hor­jut­ta­nut yksi­tyi­set hen­ki­löt, jot­ka ovat osta­neet auton­sa ulko­mail­ta. Suo­men val­tio on ollut muka­na juo­nes­sa, ja Suo­men auto­ma­fia saa­tiin aisoi­hin vas­ta EU-tuo­miois­tui­men päätöksillä.

  Eli tähän autoe­tu­proble­ma­tiik­kaan liit­tyy Suo­men auto­jen kor­kea hin­ta, min­kä takia suo­ma­lai­set aje­le­vat yhdes­sä Krei­kan kans­sa yli­voi­mai­ses­ti Euroo­pan van­him­mil­la autoil­la, jot­ka ovat vie­lä­pä tur­vat­to­mia ja saastuttavia.

 33. Sari Halo­nen, en tar­koit­ta­nut, että työ­ajot pitäi­si pan­na verol­le, vaan vas­tus­tin sitä, että työ­nan­ta­ja mak­saa pal­kan sijas­ta oikeu­den ajaa yksi­tyis­ajo­ja fir­man autol­la rajat­to­mas­ti hen­ki­löil­le, joil­la työn puo­les­ta ei ole mitään autonkäyttötarvetta. 

  Mil­lai­sel­la jär­jes­te­lyl­lä ajat­te­lit tämän kor­va­ta? Voi­sin kuvi­tel­la, että kaik­kein eni­ten vapaas­ta autoe­dus­ta luo­pu­mi­ses­sa kavah­dut­taa se, että sen jäl­keen jou­tuu joka iki­sen ajo­ki­lo­met­rin perus­te­le­maan, rapor­toi­maan ja las­kut­ta­maan. Se vie aikaa ja hermoja.

  Fir­man auto ja joku könt­tä­sum­ma ben­saa var­ten verot­to­mas­ti tilil­le? Sil­loin mar­gi­naa­li­kus­tan­nus oli­si suo­raan ben­san hinta.

 34. Verot­ta­ja toi­mii aktii­vi­ses­ti vain vero­jen korot­ta­mi­sen koh­dal­la. Eli jos on ilmeis­tä, että on aja­nut yli 18000 km tulee veron­ko­ro­tus verot­ta­jan puo­lel­ta ihan pyy­tä­mät­tä. Täs­sä ei tie­ten­kään toi­mi­ta ihan yksit­täis­ten kilo­met­rien tark­kuu­del­la. Jos taas on aja­nut alle 18000 km niin vero­vel­vol­li­sen on itse esim. ajo­päi­vä­kir­jal­la osoi­tet­ta­va ajo­jen­sa mää­rä. Jos lais­kuut­taan ei viit­si yli­mää­räi­siä vero­ja periä takai­sin niin ei kai tätä vapaa­eh­tois­ve­ron­mak­sua voi kui­ten­kaan nol­la­mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­seen rinnastaa. 

  Mones­sa fir­mas­sa raha­palk­kaa vähen­ne­tään autoe­dun vero­tusar­vol­la, joten usein tuo 18 sent­tiä tulee ihan koko­naan autoi­li­jan kon­tol­le. Ja vaik­ka ei tuli­si­kaan niin tuo 10 sent­tiä per km vas­taa suun­nil­leen polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sia eli pie­nil­lä ajo­mää­rän muu­tok­sil­la puhu­taan samas­ta mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­ses­ta kuin omaa autoa aja­van kohdalla.

  1. Ole­tus “että oma auto on muu­ten­kin” eikä sen vuok­si pää­oma­kus­tan­nuk­sia tar­vit­si­si ottaa huo­mioon kilo­met­ri­kor­vauk­ses­sa on hiu­kan makua­sia. Kyl­lä minun auto­ni kuluu ja arvo ale­nee ajaes­sa­ni työ­nan­ta­jan­kin ajo­ja. Ei ne kulut ole pelk­kää ben­saa ja öljyä.

   Ja vaik­ka ei tuli­si­kaan niin tuo 10 sent­tiä per km vas­taa suun­nil­leen polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sia eli pie­nil­lä ajo­mää­rän muu­tok­sil­la puhu­taan samas­ta mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­ses­ta kuin omaa autoa aja­van kohdalla.

   Joo­pa joo.

  2. Tuo sään­nös menee siis näin:

   Autoe­dun arvoa voi­daan korot­taa pal­kan­saa­jan vero­tus­ta toi­mi­tet­taes­sa, jos on ilmeis­tä, että autol­la vuo­den aika­na ajet­tu­jen yksi­tyis­ajo­jen mää­rä ylit­tää 18 000 km. Tämä raja ylit­tyy 220 työ­päi­vän mukaan las­ket­tu­na 41 kilo­met­rin mit­tai­ses­ta yhden­suun­tai­ses­ta kodin ja var­si­nai­sen työ­pai­kan väli­ses­tä matkasta. 

   Verot­ta­ja korot­taa autoe­dun vero­tusar­voa, jos työ­mat­ka on tär­keän pit­kä ja jos omis­taa kesä­mö­kin jos­sain jorpakossa.
   Kun on menos­sa muu­ten vain Espoos­ta Tam­pe­reel­le ja poh­tii, men­nä­kö junal­la vai autol­la, tuo auto­mat­ka on ilmai­nen, kos­ka verot­ta­ja ei arvioi sitä miten­kään. Sama pätee, jos havait­see mai­nok­ses­ta että kah­vi­pa­ke­tin saa euron hal­vem­mal­la mar­ke­tis­ta 30 kilo­met­rin pääs­sä. Tätä tar­koi­tan ilmai­sel­la mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sel­la, joka vää­ris­tä liikennekäyttäytymistä.

 35. Työ­nan­ta­jas­ta riip­puen seu­ra­taan kyl­lä täy­sau­toe­tuau­ton­kin polt­toai­ne­las­ku­ja jos ne kovas­ti poik­kea­vat etu­kä­teen arvioiduista. 

  Ole­tus “että oma auto on muu­ten­kin” eikä sen vuok­si pää­oma­kus­tan­nuk­sia tar­vit­si­si ottaa huo­mioon kilo­met­ri­kor­vauk­ses­sa on hiu­kan makua­sia. Kyl­lä minun auto­ni kuluu ja arvo ale­nee ajaes­sa­ni työ­nan­ta­jan­kin ajo­ja. Ei ne kulut ole pelk­kää ben­saa ja öljyä.

  Ver­taa­pa noi­ta kor­vauk­sia vaik­ka­pa City Car Clu­bin veloituksiin.

  1. Ver­taa­pa noi­ta kor­vauk­sia vaik­ka­pa City Car Clu­bin veloituksiin.

   Kun tein kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä­nä vir­ka­mat­kan CityCarClu­bin autol­la Sys­mään, sain las­kut­taa oman auton käy­tös­tä 165 euroa mut­ta las­ku oli vain 122 euroa. Jopa autoa vuo­krat­taes­sa oman auton käyt­tö­kor­vauk­set tuot­ta­vat silk­kaa voit­toa. Auton vuo­kras­sa ovat var­mas­ti muka­na kaik­ki autoi­lun kustannukset.

 36. Jos työ­suh­deau­to vero­te­tan epäe­dul­li­sek­si niin se ajaa kah­teen autoon eli on oma auto yksi­tyi­siä ajo­ja var­ten ja työ­nan­ta­jan auto työ­ajo­ja varten.
  Val­tiol­la oli tämä sys­tee­mi 80-luvul­le saakka.
  Ajoin siis omal­la työ­pai­kal­le, jos­sa oli par­kis­sa työ­nant­jan minul­le osoit­ta­ma auto.
  Tulos: kak­si autoa, kak­si park­ki­paik­kaa kau­pun­gin keskustassa.

 37. Osmo,

  kiin­teä, autos­ta riip­pu­ma­ton kilo­met­ri­kor­vaus on var­sin hyvä ohjaus­vä­li­ne auto­kan­nan kehit­tä­mi­seen ympä­ris­töys­tä­väl­li­sek­si. Hal­pa auto, jos­sa on pie­net kus­tan­nuk­set, tuot­taa omis­ta­jal­leen vero­ton­ta voit­toa. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että pie­ni, vähän kulut­ta­va auto kannattaa.

  Toi­sek­si huo­maut­tai­sin, että vaik­ka “auto oli­si muu­toin­kin”, työ­ajot lisää­vät myös auton pää­oma­kus­tan­nuk­sia. Itse ajan vai­moi­ne­ni yksi­tyis­ajoa noin 15 tuhat­ta kilo­met­riä vuo­des­sa. Työ­ajoa tulee noin kym­me­nen­tu­hat­ta. On aika sel­vää, että autom­me hin­ta las­kee enem­män kuin se las­ki­si pel­kil­lä yksi­tyis­ajoil­la. Jos siis työ­nan­ta­ja kor­vaa tämän kus­tan­nuk­sen, se on oikeus ja kohtuus.

  Eri asia on se, että kilo­met­ri­kor­vauk­sen las­ken­ta­pe­rus­tee­na ole­van “nor­maa­li­au­ton” kokoa ja hin­taa voi­tai­siin las­kea. Nykyi­sel­lään tuo “nor­maa­li­au­to” on suun­nil­leen Sko­da Octa­via. Sen voi­si kor­va­ta yhtä luok­kaa pie­nem­mäl­lä autolla.

  1. Toi­sek­si huo­maut­tai­sin, että vaik­ka “auto oli­si muu­toin­kin”, työ­ajot lisää­vät myös auton pääomakustannuksia.

   Olen kir­joit­ta­nut täs­tä­kin. Kos­ka oma asian­tun­te­muk­se­ni autoi­lun kus­tan­nuk­sis­ta on vähäi­nen, tur­vau­duin auto­lii­ton las­ku­riin autoi­lun kus­tan­nuk­sis­ta. Jos siis las­kel­ma on vää­rä, kan­nat­taa kään­tyä vali­tuk­sil­la Auto­lii­ton puo­leen. Pal­jon­ko autoi­lun kus­tan­nuk­set lisään­ty­vät sii­tä, että omal­la autol­la ajaa myös fir­man ajoja.
   Kas­sa täs­sä

   Kum­ma kun fir­man ajot aiheut­ta­vat pää­oma­ku­lu­ja, mut­ta sen 18 000 km:n yli­tys tuot­taa pelk­kiä mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia. Auto­ja on siis näkö­jään kah­den­lai­sia, toi­sis­sa lisä­ki­lo­met­rit mak­sa­vat pelk­kiä mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia ja toi­sis­sa ne tuot­ta­vat lisä­ki­lo­met­reis­tä myös pää­oma­kus­tan­nuk­sia. Eikö kan­nat­tai­si ottaa mal­lia fir­mas­ta ja ostaa omak­si autok­si sel­lai­nen, joka tuot­taa pel­käs­tään marginaalikustannuksia.

 38. Asia muut­tuu kun tar­kas­tel­laan eri näkökulmista.

  Jos ole­te­taan, että “auto on muu­ten­kin”, niin pel­kän polt­toai­ne­kus­tan­nuk­sen tun­nis­ta­mi­nen joh­taa jul­ki­sen lii­ken­teen käy­tön vähe­ne­mi­seen. Juna­lip­pu Tku-Hki ‑välil­lä mak­saa n.29,60€/h/suunta. Jos “auto on muu­ten­kin”, niin lip­pu ei sai­si mak­saa kuin muu­ta­man euron jot­ta juna­mat­kus­tus oli­si talou­del­li­sem­paa kuin omal­la autol­la aja­mi­nen. Oman auto­ni polt­toai­ne­ku­lut ovat samal­la mat­kal­la n. 10€/suunta. Ihmi­set pyr­ki­vät teke­mään jär­ke­viä rat­kai­su­ja (omas­ta näkökulmastaan).

  Olen aja­nut pää­osin työ­ajoa autol­la noin 2 milj. kilo­met­riä. En todel­la­kaan enää läh­de huvik­se­ni aje­le­maan autol­la. Autol­la aja­mi­nen on rasi­te ja ris­ki, ei etu. Pidän mel­ko rajoit­tu­nei­na sel­lai­sia ihmi­siä, jot­ka vas­tus­ta­vat hen­ki­lö­au­to­ja peri­aat­tees­ta ja olet­ta­vat että auto­ja käy­te­tään vain “hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta miel­ty­myk­ses­tä”. Lähes kaik­ki autoa käyt­tä­vät ovat täl­lä het­kel­lä myös huo­lis­saan autoi­lun ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta — aina­kin asen­neil­mas­tok­ses­sa on tapah­tu­nut suu­ri muutos.

  Onnis­tu­mi­nen autoi­lua kos­ke­vis­sa isois­sa lin­jauk­sis­sa edel­lyt­tää asian moni­puo­li­sem­paa ja parem­paa sisäistämistä.

 39. Rat­kai­sul­la oli­si moni­puo­li­sia vaikutuksia.
  Kun kulu­tam­me eri hyö­dyk­kei­tä ja pal­ve­lu­ja, niin mak­sa­mam­me hin­ta sisäl­tää myös toi­min­nan kus­tan­nuk­set. Siir­ty­mi­nen pelk­kään kilo­met­ri­kor­vauk­seen nos­tai­si toi­min­nan kus­tan­nuk­sia ja sen kaut­ta myös hin­to­ja. Osaan työ­teh­tä­vis­tä voi­si ottaa vain hen­ki­löi­tä, joil­la on oma auto, siis autot­to­mat oli­si­vat työ­paik­kaa hakies­sa hei­kom­mas­sa ase­mas­sa. Työn­ha­ki­jois­ta kel­vol­li­sia oli­si­vat vain ne, joil­la on varaa ostaa ensik­si oma auto työ­teh­tä­viä var­ten. Siis aina­kin nuor­ten työn­saan­ti oli­si entis­tä­kin vai­keam­paa. Kan­nat­taa­ko teh­dä pää­tök­siä, jot­ka joh­ta­vat sii­hen olet­ta­muk­seen, että jokai­sel­la ihmi­sel­lä pitää olla oma henkilöauto?

 40. Muut osat vaa­lioh­jel­mas­ta­si ovat näh­däk­se­ni har­kit­tu­ja ja perus­tel­tu­ja. Niil­lä voi aja­tel­la ole­van laa­jem­paa mer­ki­tys­tä vaik­kei taka­na ole­vis­ta arvois­ta oli­si­kaan samaa miel­tä. Tämä sen sijaan kos­ke­nee vain hyvin pien­tä jouk­koa kun ongel­ma raja­taan nii­hin, jot­ka eivät tar­vit­se autoa jat­ku­vas­ti var­si­nai­seen työn­te­koon. Asia on ylei­ses­ti ottaen kan­san­ta­lou­des­sa mar­gi­naa­li­nen. Sinän­sä Sinul­ta vähän yllät­tä­vän popu­lis­ti­nen veto.
  Muu­tos edel­lyt­täi­si mel­koi­sia raha­pal­kan koro­tuk­sia, kos­ka autoe­tu on osa eläk­kee­seen oikeut­ta­vaa palk­kaa jon­ka alen­ta­mis­ta tus­kin ajat takaa edes näil­tä edun saa­neil­ta. Täs­sä­kään mie­les­sä edun pois­ta­mi­nen tus­kin aut­tai­si asi­aan lii­ty­vään kateuteen.

 41. Mie­les­tä­ni työ­suh­deau­tot voi­daan säi­lyt­tää mut­ta sekä vapaan autoe­dun että ns käyt­tö­edun jos­sa käyt­tä­jä itse mak­saa ben­sat yksi­tyis­ajois­sa, pitäi­si nos­taa sil­le tasol­le että se ei aina tule työ­nan­ta­jal­le edul­li­sem­mak­si “pal­ki­ta” autol­la, kuin sel­väl­lä rahalla.

 42. Lii­an van­ha: “Jos työ­suh­deau­to vero­te­tan epäe­dul­li­sek­si niin se ajaa kah­teen autoon eli on oma auto yksi­tyi­siä ajo­ja var­ten ja työ­nan­ta­jan auto työ­ajo­ja varten.
  Val­tiol­la oli tämä sys­tee­mi 80-luvul­le saakka.
  Ajoin siis omal­la työ­pai­kal­le, jos­sa oli par­kis­sa työ­nant­jan minul­le osoit­ta­ma auto.
  Tulos: kak­si autoa, kak­si park­ki­paik­kaa kau­pun­gin keskustassa.”

  Aika mones­sa yri­tyk­ses­sä on se käy­tän­tö yhä, mut­ta auto­ja ei ole 1 kpl jokais­ta autoa tar­vit­se­vaa työn­te­ki­jää koh­ti vaan vain muu­ta­ma auto koko fir­mas­sa joi­ta käy­te­tään vuo­ro­tel­len tai mat­kus­te­taan kimpassa.

 43. Työ­suh­deau­tot ovat uusia ja kulut­ta­vat vähän polt­toai­net­ta. Käy­tän­nös­sä­hän vaih­toeh­dot usein ovat joko oma van­ha käy­tet­ty tai uusi työsuhdeauto. 

  Jos vapaan työ­suh­deau­ton ansios­ta teen yhden mök­ki­mat­kan vuo­des­sa enem­män vähä­pääs­töi­sel­lä autol­la­ni, kos­ka mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on nol­la, tai muu­ten köröt­te­len ne pari­kym­men­tä­tu­hat­ta kilo­met­ria vuo­des­sa van­hal­la sak­sas­ta hae­tul­la mer­sul­la, joka pait­si kulut­taa enem­män myös tuot­taa hiuk­kas­pääs­tö­jä ympä­ri pää­kau­pun­ki­seu­dun, jos­sa aja­mi­nen pää­osin tapah­tuu, niin eikö­hän ympä­ris­tön kan­nal­ta työ­suh­deau­to ole kaik­kien etu.

  Ongel­man­han täs­sä aiheut­taa ensi­si­jai­ses­ti se kesä­mök­ki, olet­ko Osmo kiel­tä­mäs­sä ne?

 44. Täl­lä het­kel­lä en tämän edun pii­riin kuu­lu, mut­ta niin nykyi­sel­lä kuin aiem­mil­la­kin työ­pai­koil­la se joil­la­kin on ENKÄ OLE KOSKAAN VIELÄ TÖRMÄNNYT ITSENI TAI MUIDEN KOHDALLA TILANTEESEEN, JOSSA VEROTTAJA SELVITTÄISI YKSITYISAJON KILOMETREJÄ. Eli minun näp­pi­tun­tu­ma­ni on se, että tuo vero­hal­lin­non ohje ja 18.000 kmn raja on enem­pi teo­ri­aa. Ehkä jois­sain tapauk­sis­sa, jois­sa vero­hal­lin­non mie­len­kiin­to muu­ten­kin herää, voi­daan näi­tä kilo­met­re­jä selvittää.

  Mie­len­kiin­toi­nen ja aidos­ti vai­keas­ti rat­kais­ta­va asia on kilom­te­ri­kor­vauk­sen oikea taso. Sel­vää lie­nee, että työ­hön liit­ty­vät ajo­ki­lo­met­rit pitää kor­va­ta ja näi­tä vero­hal­lin­to­kin aina­kin jnkv kont­rol­loi. Mut­ta mikä on oikea kor­vauk­sen taso? On tilan­tei­ta, jois­sa tuo nykyi­nen kor­vaus on mer­kit­tä­väl­tä osal­ta suo­raa vero­ton­ta tuloa (van­ha auto jne) ja on taas tilan­tei­ta, jois­sa se aidos­ti menee kustannuksiin.

  Ilmai­nen hyö­dy­ke on ilmai­nen hyö­dy­ke, saman näkee jo sii­nä kun ver­tai­lee työ­suh­de­pu­he­li­men käyt­tä­jien puhe­lin­las­ku­ja nii­den puhe­lin­las­kui­hin, jot­ka sen itse mak­sa­vat. Kyn­nys puhua pit­kään, soit­taa pal­ve­lu­nu­me­roi­hin yms. las­kee mer­kit­tä­väs­ti, kun sii­tä ei tule itsel­le lisä­kus­tan­nuk­sia. Päin­vas­toin, syn­tyy näen­näis­tä tuloa, kun käyt­tää vakio­hin­tais­ta pal­ve­lua enemmän.

 45. Kan­nat­taa­ko teh­dä pää­tök­siä, jot­ka joh­ta­vat sii­hen olet­ta­muk­seen, että jokai­sel­la ihmi­sel­lä pitää olla oma henkilöauto?”

  Tämä on muu­ten Suo­mes­sa olet­ta­muk­se­na. Autot­to­muus ei ole päte­vä syy kiel­täy­tyä työ­tar­jouk­ses­ta, jos on työ­tön. Ei, vaik­ka oli­si raha­ton ja työ­paik­ka täy­sin mah­do­ton kul­kea jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la. Jo se, ettei kyke­ne pää­se­mään työ­haas­tat­te­luun autot­to­muu­den vuok­si, on peri­aat­tees­sa riit­tä­vä syy työt­tö­myy­se­tuuk­sien rajoit­ta­mi­seen. Esi­mer­kik­si eräs alu­ee­ni teol­li­suus­lai­tos sijait­see sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, että tie­tyis­tä sen työs­sä­käyn­tia­lu­een kun­nis­ta jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la pai­kal­le saa­pu­mi­nen edel­lyt­tää yöpy­mis­tä matkalla.

  Luon­nol­li­ses­ti ongel­ma kos­kee lähin­nä maa­kun­tia, ei Helsinkiä.

 46. Olen tun­te­nut elä­mä­ni aika­na pal­jon sel­lai­sia lähem­pä­nä elä­kei­kää ole­via hen­ki­löi­tä joil­le on annet­tu vii­mei­sil­le työ­vuo­sil­le pal­kin­to­na työ­suh­deau­to vapaal­la autoe­dul­la kos­ka se tulee työ­nan­ta­jal­le edul­li­sem­mak­si ja kar­tut­taa samal­la elä­ket­tä tehok­kaam­min kuin pelk­kä raha. 

  Nämä hen­ki­löt työs­ken­te­le­vät nor­maa­lia kont­to­ri­työ­ai­kaa ja asia­kas­keik­ko­ja mui­hin paik­koi­hin kuin asuin­kau­pun­kin­sa kes­kus­taan on niin har­voin, ja pit­kät työ­mat­kat he teke­vät muu­ten­kin vain len­täen tai junal­la, että var­si­nais­ta tar­vet­ta työ­suh­deau­tol­le ei ole. 

  Per­heen junoi­o­rit sen­si­jaan pör­rää­vät autol­la pit­kiä­kin mat­ko­ja ja sitä käy­te­tään lapin- ja ulko­maan­mat­koi­lal­kin ahke­ras­ti niin että 18.000 km/vuosi ylit­tyy var­mas­ti. Verot­ta­ja ei toki pys­ty todis­ta­maan sitä, kos­ka per­he asuu “republi­kaa­nia­lu­eel­la”, alle 20 km autoe­dun naut­ti­jan työpaikasta. 

  Mie­les­tä­ni jos työ­suh­deau­to­jen nykyi­sin aika lep­sua vero­käy­tän­töä jat­ke­taan, niin niis­sä pitäi­si olla jon­kin­lai­nen pai­kan­nin pakol­li­nen niin että nii­den oikei­ta ajo­mää­riä voi tarkistaa.

 47. Eikö kan­nat­tai­si ottaa mal­lia fir­mas­ta ja ostaa omak­si autok­si sel­lai­nen, joka tuot­taa pel­käs­tään marginaalikustannuksia.”

  Osmo,

  en ole tääl­lä mie­les­tä­ni kan­nat­ta­nut vapaa­ta autoe­tua, joten hau­kut vää­rää puu­ta. Kyl­lä­hän tuo autoe­tuau­ton­kin käyt­tö tuot­taa pää­oma­kus­tan­nuk­sia. Tämän vuok­si ne tuli­si jyvit­tää noi­hin yksi­tyis­ajo­ki­lo­met­rei­hin läpi­nä­ky­väl­lä taval­la. Vas­taa­vas­ti Kelan sai­ras­mat­kois­ta ja Puo­lus­tus­voi­mien ker­taus­har­joi­tus­mat­kois­ta mak­sa­mia kor­vauk­sia tuli­si korot­taa, kun jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­töön ei ole todel­lis­ta mah­dol­li­suut­ta. (Esim. nii­hin har­joi­tuk­siin, jois­sa olen vii­me vuo­si­na käy­nyt, ei jul­ki­sil­la pää­se, jol­lei jär­jes­tä itsel­leen yösi­jaa kasar­mil­ta jo edel­li­sek­si yöksi.)

  Ihmi­nen, joka ottaa vapaan autoe­dun vapaa­eh­toi­ses­ti, on idioot­ti. Kilo­met­ri­kor­vaus tulee pal­kan lisäk­si, ja kat­taa jär­ke­vän kokoi­sen auton menot. Itse asias­sa lii­an­kin ison auton menot. Kos­ka auton kus­tan­nuk­set mene­vät omas­ta pus­sis­ta, on moti­vaa­tio­ta mini­moi­da ne. Sen sijaan autoe­tu las­kee käteen jää­vää ansio­ta tun­tu­vas­ti ja joh­taa sii­hen, että tulee aje­tuk­si isom­mal­la autol­la kuin oli­si tarkoituksenmukaista.

  1. Se, mikä sai minut tart­tu­maan tähän aihee­seen on autoe­tu autoon tapauk­sis­sa, jois­sa fir­man ajoa ei ole kilo­met­riä­kään, vaan auto on per­heen käy­tös­sä ilmai­sek­si. Näi­tä on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la niin pal­jon, että ne vää­ris­tä­vät autois­tu­mis­ta kuvaa­via tilas­to­ja, kos­ka autot on rekis­te­röi­ty Hel­sin­kiin, mut­ta autoi­li­ja asuu Espoossa.

 48. Kun tein kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä­nä vir­ka­mat­kan CityCarClu­bin autol­la Sys­mään, sain las­kut­taa oman auton käy­tös­tä 165 euroa mut­ta las­ku oli vain 122 euroa. Jopa autoa vuo­krat­taes­sa oman auton käyt­tö­kor­vauk­set tuot­ta­vat silk­kaa voit­toa. Auton vuo­kras­sa ovat var­mas­ti muka­na kaik­ki autoi­lun kustannukset.

  Yli­mi­toi­te­tut kilo­met­ri­kor­vauk­set on yksi syy mik­si yri­tyk­set sitä täy­sau­toe­tua tyr­kyt­tää, ehkä nuo pitäi­si rat­koa vaik­ka­pa niin että ne las­kee vuo­sit­tai­sen kilo­met­ri­mää­rän myötä.

  Ver­tai­lun vuok­si ajoin yhteen aikaa työ­asioi­ta tak­sil­la. Tak­sis­sa voi teh­dä töi­tä eikä sitä tar­vit­se park­kee­ra­ta, asi­aa voi aja­tel­la niin­kin että sekä minä että kul­jet­ta­ja kes­ki­ty­tään ydin­osaa­mi­seem­me. Talous­joh­ta­ja muti­si tuos­ta vähän, keho­tin kat­so­maan että pal­jon­ko ne autoe­dut ja kilo­met­ri­kor­vauk­set minun kol­lee­goil­le­ni mak­saa, ja hän tuli­kin sii­hen tulok­seen että useam­pi­kin voi­si käyt­tää taksia.

 49. Jopa autoa vuo­krat­taes­sa oman auton käyt­tö­kor­vauk­set tuot­ta­vat silk­kaa voit­toa. Auton vuo­kras­sa ovat var­mas­ti muka­na kaik­ki autoi­lun kustannukset.”

  Jos vuo­kraan auton Easy­ren­tis­tä (44e/päivä), ajan sil­lä päi­vän työ­mat­kan Tam­pe­reel­le ( noin 180km) ja takai­sin, niin km-kor­vaus on noin 162 euroa, mut­ta kulut vain 44+4*8*1,5 eli 92 euroa. Jään siis 70 euroa voi­tol­le eli liki 20e/h.

  Lais­ka­na ja aikaa­ni arvos­ta­va­na tai­dan sit­ten­kin mat­kus­taa junal­la — kos­ka saan junas­sa työs­ken­te­lys­tä palk­kaa yli 20e/h käteen.

 50. Minun koh­dal­la­ni verot­ta­ja sel­vit­ti. Vai­vau­duin hake­maan kol­men vuo­den vähen­nyk­set takau­tu­vas­ti. Verot­ta­ja oli heti kiin­nos­tu­nut todel­li­sis­ta asuin­pai­kois­ta­ni vii­ta­ten mm. pos­tin­kään­töil­moi­tuk­siin ja jouk­koon mui­ta var­sin asiat­to­mia rekisteritietoja.

  En viit­si­nyt vas­ta­ta mitään. Verot­ta­ja uhka­si muut­taa takau­tu­vas­ti vero­tus­kun­tia­ni, enkä edel­leen­kään viit­si­nyt vas­ta­ta mitään.

  Seu­raus: Vero­tus­kun­tia muu­tet­tiin, ja sain­kin lähes kymp­pi­ton­nin yli­mää­räis­tä palau­tus­ta muu­ta­man päi­vän välein 🙂

 51. Käsit­te­lit samaa aihet­ta 4.12.2009. Tuol­loin ker­roit, että olit mak­sa­nut ben­sa­ku­lu­ja 31 euroa eli kus­tan­nuk­se­si oli­vat 153 euroa. Lisäk­si olit aja­nut mai­nos­teks­tein varus­te­tul­la autol­la, jol­loin hin­ta on alem­pi. Mukaan täy­tyy las­kea myös mm. klu­bin liit­ty­mis- ja kuukausimaksut.

  Tuos­sa edel­li­ses­sä kes­kus­te­lus­sa kävi myös ilmi, että nor­mi­hin­ta ccc-autol­la oli 0,42€/km + polt­toai­ne­ku­lut eli yhteen­sä kor­keam­pi kuin kilometrikorvaus.

  1. Polt­toai­ne­ku­lut sisäl­ty­vät CityCarClu­bil­la kilo­met­ri­hin­taan, kos­ka autoil­la teh­dään usein hyvin­kin lyhyi­tä mat­ko­ja. Tuo kilo­met­ri­kus­tan­nus on ennen eri­lai­sia alen­nuk­sia, joi­ta tulee yli kol­menswa­dan kilo­met­rin kei­kas­ta aika­pal­jon. Tuo ben­sa­ku­lu 31 euroa siis sisäl­tyi koko­nais­ku­lui­hin. Ker­roin sen vain sik­si, että jos auto oli­si ollut oma ja ajat­te­li­sin vain ben­saa, voit­to oli­si ollut vie­lä suu­rem­pi. Vuo­sia sit­ten mak­set­tu liit­ty­mis­ku­lu ei kas­va­nut tämän mat­kan johdosta.
   Tie­dän pal­jon tapauk­sia, jois­sa omaa autoa käy­te­tään fir­man ajos­sa ansaintamielessä.

 52. Minul­le taas on ker­rot­tu, että espoo­lai­set työ­pai­kat tar­joa­vat autoe­dun pal­jon useam­min kuin hel­sin­ki­läi­set, samal­la tulee parkkipaikkakin.

  Käsit­tääk­se­ni fir­mat eivät enää osta auto­ja vaan ne lii­sa­taan. Näin aina­kin kaik­ki tun­te­ma­ni työ­nan­ta­jat toimivat. 

  Mis­tä muu­ten sait sel­lai­sen käsi­tyk­sen, että työ­suh­deau­tot on rekis­te­röi­ty Helsinkiin?

  1. Olen näh­nyt kak­si tilas­to­tie­toa Hel­sin­gin auto­ti­hey­des­tä, jois­ta ero­na ovat juu­ri nuo espoo­lais­ten Hel­sin­kiin rekis­te­röi­dyt tuo­suh­deau­tot. En muis­ta luku­ja enää, mut­ta ero oli huo­mat­ta­van suuri.

 53. Jat­kan vie­lä, kun sanoit, että per­heet saa­vat työ­suh­deau­ton ilmai­sek­si. Eihän se niin ole, kos­ka autoe­tu ei ole pal­kan pääl­le vaan se vähen­ne­tään ensin pal­kas­ta ja sit­ten “edus­ta” vie­lä mak­se­taan verot.

  Usein autoe­tu tulee­kin kal­liim­mak­si kuin jos pitäi­si omaa autoa. Moni vaan ei halua sitoa pää­omia autoon ja onhan se help­poa, kun on hyvin huol­let­tu ja kol­men vuo­den välein vaih­tu­va auto käytössä.

 54. Jos nyt oikein ymmär­sin näi­tä kilo­met­ri­kor­vaus­jut­tu­ja, niin niis­sä ongel­ma on sii­nä, että auton pää­oma­me­no per km ei ole vakio, vaan uudel­la autol­la pal­jon suu­rem­pi kuin van­hal­la ja siten on mah­do­ton­ta aset­taa yhtä kiin­te­ää hin­taa, joka oli­si sopi­va kaikille. 

  Toki tämä tasoit­tuu sii­nä mie­les­sä, että van­hoil­la kot­te­roil­la köröt­te­ly ei aja­jal­le ole yhtä muka­vaa kuin uudel­la huris­te­lu, joten se van­hal­la aja­val­le puh­taa­na käteen jää­vä osuus on jon­kin­lai­nen kor­vaus sii­tä epä­mu­ka­vuu­des­ta, mitä hän jou­tuu kärsimään. 

  Jos nyt oikein täs­sä ket­jus­sa kir­joi­tet­tu­ja jut­tu­ja ymmär­sin, niin autoe­dun mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sek­si tulee nol­la vain sil­loin, jos autoe­dun saa­ja on lais­ka, eikä jak­sa hakea verot­ta­jal­ta palau­tus­ta niis­tä aja­mat­to­mis­ta etu­ki­lo­met­reis­tä, vaan sen sijaan las­kee nii­den aja­mi­sen itsel­leen ilmaiseksi. 

  Täl­lai­nen ajat­te­lu on minus­ta suun­nil­leen saman­lais­ta kuin jos joku mat­kus­tai­si bus­sis­sa ja mak­sai­si lip­pun­sa kym­pil­lä, mut­tei jak­sai­si ottaa vaih­to­ra­ho­ja, mut­ta sit­ten bus­si­kus­ki seu­raa­van ker­ran muis­tai­si, että kysei­nen tyyp­pi mak­soi sil­loin vii­mek­si lii­kaa ja antai­si hänen mat­kus­taa nyt ilmaiseksi.

  1. Jos nyt oikein täs­sä ket­jus­sa kir­joi­tet­tu­ja jut­tu­ja ymmär­sin, niin autoe­dun mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sek­si tulee nol­la vain sil­loin, jos autoe­dun saa­ja on lais­ka, eikä jak­sa hakea verot­ta­jal­ta palau­tus­ta niis­tä aja­mat­to­mis­ta etu­ki­lo­met­reis­tä, vaan sen sijaan las­kee nii­den aja­mi­sen itsel­leen ilmaiseksi.

   Mar­gi­naa­li­kus­tan­nus muo­dos­tuu nol­lak­si myös sii­nä tapauk­ses­sa, että lais­kuut­taan ei viit­si rapor­toi­da verot­ta­jal­le, että tuo 18 000 kilo­met­rin raja on ylittynyt.

 55. Vil­li arvaus, jos autoe­tu pois­tuu — noin 100% edun menet­tä­neis­tä hank­kii oman auton.

  Jat­koar­vaus, kos­ka lii­sa­rit ovat lähes aina uusia on se ollut tär­keä väy­lä auto­kan­nan uusiu­tu­mi­sel­le. Jat­kos­sa auto­kan­ta tulee siis van­he­ne­maan edel­leen kun “ilmai­sen” auton tilal­le ei viit­si­tä hom­ma­ta omas­ta pää­omas­ta 50000 euron peliä.

  Näin ollen auto­kan­ta van­he­nee ja miten se vai­kut­taa pääs­tö­ta­voit­tei­siin kysyn minä?

  Aina­han vero­tuk­sel­la voi ohja­ta käyt­täy­ty­mis­tä ja
  autoi­lus­sa­han se on joh­ta­nut sii­hen että vähem­män vara­kas ajaa van­hal­la romul­la jota ei ole vält­tä­mät­tä edes kat­sas­tet­tu — pääs­töt ovat aivan mitä sat­tuu ja peräs­sä aje­li­jaa tämä kyl­lä ahdistaa.

  Olet­ko Osmo muu­ten aja­tel­lut että Suo­mes­sa asuu pää­kau­pun­ki­seu­dun ulko­puo­lel­la 4 mil­joo­naa ihmis­tä. Täl­lais­ten pää­tös­ten teke­mi­nen län­si­väy­län ruuh­kan perus­teel­la aiheut­taa vai­ku­tel­man että oli­si ehkä parem­pi pysyä hel­sin­ki­läi­se­nä kun­nal­lis­po­lii­tik­ko­na eikä osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon valtakunnantasolla.

 56. Aika mones­sa yri­tyk­ses­sä on se käy­tän­tö yhä, mut­ta auto­ja ei ole 1 kpl jokais­ta autoa tar­vit­se­vaa työn­te­ki­jää koh­ti vaan vain muu­ta­ma auto koko fir­mas­sa joi­ta käy­te­tään vuo­ro­tel­len tai mat­kus­te­taan kimpassa.”

  Riip­puu auton käyt­tö­as­tees­ta ja hen­ki­lön tehtävästä.

 57. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa “Se, mikä sai minut tart­tu­maan tähän aihee­seen on autoe­tu autoon tapauk­sis­sa, jois­sa fir­man ajoa ei ole kilo­met­riä­kään, vaan auto on per­heen käy­tös­sä ilmaiseksi”.

  Mik­si kir­joi­tat jotain, joka yksi­se­lit­tei­ses­ti ei pidä paik­kaan­sa. Auto ei ole per­heen käy­tös­sä ilmai­sek­si, vaan sen eteen työn­te­ki­jä luo­vut­taa työ­pa­nok­sen­sa yri­tyk­sel­le. Samal­la logii­kal­la palk­kaa mak­set­tai­siin ilmaiseksi.

  Ver­taus palk­kaan toi­mii myös sii­nä, että pal­kas­ta mak­se­taan veroa, aivan kuten autoedustakin.

  Ainoa ongel­ma lie­nee, että täs­sä mai­ni­taan sana “auto”.

 58. Ihan sivu­huo­mio jul­ki­sis­ta: juna ei pär­jää iki­nä autol­le kau­pun­kien väli­sis­sä työ­mat­kois­sa, ellei läh­tö- ja saa­pu­mis­pis­te satu ole­maan aivan juna-ase­man vieressä. 

  Hen­ki­lö­lii­ken­tees­sä, eri­tyi­ses­ti työ­mat­kois­sa, kol­me tär­kein­tä asi­aa ovat nopeus, nopeus ja nopeus.

 59. Mat­ti Kinnunen
  “Jos vuo­kraan auton Easy­ren­tis­tä (44e/päivä)”

  Min­kä­lai­sen auton saa noin hal­val­la? Omien havain­to­je­ni mukaan pit­kään mat­ka-ajoon sovel­tu­vas­ta autos­ta saa pulit­taa 100+ e/pvä. Esi­mer­kik­si europca­ril­ta nis­san mic­ra, joka ei todel­la­kaan sovel­lu 180 km edes­ta­kai­see­na ajoon, mak­saa mel­kein tuplas­ti tuon, eli 85 e/vrk.

 60. Sylt­ty:

  Mat­ti Kinnunen:
  Jos vuo­kraan auton Easy­ren­tis­tä (44e/päivä)

  Min­kä­lai­sen auton saa noin hal­val­la? Omien havain­to­je­ni mukaan pit­kään mat­ka-ajoon sovel­tu­vas­ta autos­ta saa pulit­taa 100+ e/pvä. Esi­mer­kik­si europca­ril­ta nis­san mic­ra, joka ei todel­la­kaan sovel­lu 180 km edes­ta­kai­see­na ajoon, mak­saa mel­kein tuplas­ti tuon, eli 85 e/vrk.

  Minä olen sil­loin täl­löin vuo­kran­nut kau­pun­ki­kul­je­tuk­siin ja suku­lais­reis­sui­hin n. 10 vuot­ta van­ho­ja far­ma­rei­ta (esim. Renault Mega­nei­ta) hin­taan 85€/vkl tai 170€/vko. Ovat toi­mi­neet hyvin.

 61. Mis­tä­pä tämä tie­to on peräi­sin, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on on niin pal­jon fir­man auto­ja, joil­la ei aje­ta fir­man ajo­ja kilo­met­riä­kään, että se vää­ris­tää autois­tu­mis­ti­las­to­ja? Tut­ki­taan­ko nyt auton omis­ta­jan (työ­nan­ta­ja tai esim. lea­sing yhtiö) vai käyt­tä­jän (työn­te­ki­jä) osoitteita?
  Jos tut­ki­taan nime­no­maan hal­ti­jan koti­paik­ka, niin mis­sä koh­taa se tilas­to vääristyy?
  Suo­mes­sa on mel­kein 3 mil­joo­naa hen­ki­lö­au­toa, jois­ta ehkä 80.000 työsuhdeautoja. 

  Se, mikä sai minut tart­tu­maan tähän aihee­seen on autoe­tu autoon tapauk­sis­sa, jois­sa fir­man ajoa ei ole kilo­met­riä­kään, vaan auto on per­heen käy­tös­sä ilmai­sek­si. Näi­tä on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la niin pal­jon, että ne vää­ris­tä­vät autois­tu­mis­ta kuvaa­via tilas­to­ja, kos­ka autot on rekis­te­röi­ty Hel­sin­kiin, mut­ta autoi­li­ja asuu Espoossa.”

 62. Ode, se menee itsea­sias­sa toi­sin­päin kuin tääl­lä puhu­taan, jotain hämä­rää täs­sä muis­te­lin­kin ole­van: Jos toi­mit­taa ajo­päi­vä­kir­jan jol­la osoit­taa aja­van­sa alle 18 000 vuo­des­sa omaa ajoa niin vero­tusar­vo on pie­nem­pi. Ole­tusar­voi­ses­ti se on suurempi.

  Tut­ki­mus­tie­tom­me mukaan yli 80 pro­sent­tia vapaan autoe­dun saa­jis­ta ajaa omia ajo­ja vähem­män kuin vero­tuk­ses­sa raja­na ole­vat 18 000 kilo­met­ria. Val­tao­sa eli 71,6 pro­sent­tia vapaan auton käyt­tä­jis­tä ei pidä ajo­päi­vä­kir­jaa, joten he mak­sa­vat kor­keam­paa autoe­dun veroa. Lähes 25 pro­sent­tia mak­saa veron pahim­mil­laan lähes kak­sin­ker­tai­se­na, jos he eivät käy­tä ajo­päi­vä­kir­jaa, kos­ka heil­tä jää 1) saa­mat­ta sekä yli 30 000 kilo­met­riä vuo­des­sa työ­ajoa aja­vien 20 pro­sen­tin huo­jen­nus että 2) käyt­tä­mät­tä vain vähän omaa ajoa aja­vien mah­dol­li­suus kilo­met­ri­koh­tai­sen arvon käyttämiseen
  kuu­kausiar­von sijasta.

  Lai­naus on tuo­rees­ta SMJK:n (Myyn­nin ja mark­ki­noin­nin ammat­ta­lai­set) kyse­lys­tä ja sen joh­to­pää­tök­sis­tä. Koh­de­ryh­mä ei ole se mitä Ode ajat­te­lee, mut­ta tämä on koh­tuul­li­sen kokoi­nen ja suu­reh­ko autoe­dun käyt­tä­jä­ryh­mä. Ja jäse­nis­tö on ihan vih­reil­la linjoilla: 🙂 

  Vero­tuk­sel­li­ses­ti tasa­pai­no on mel­ko hyvä, sil­lä 60,8 pro­sen­tis­sa yri­tyk­sis­tä työn­te­ki­jä voi vali­ta vapaas­ti oman auton ja työ­nan­ta­jan auton välil­lä. Näis­tä työ­suh­deau­ton halua­via löy­tyy 22,8 % omal­la autol­la aja­vis­ta ja työ­suh­deau­tol­la aja­vis­ta (jois­ta pako­tet­tu­ja on vapaan autoe­dun käyt­tä­jis­tä 32,9 % ja käyt­tö­etua käyt­tä­vis­tä 19,3%) 38 pro­sent­tia haluai­si siir­tyä omaan autoon.

  Kai­kil­la vapaa­ta valin­nan­mah­dol­li­suut­ta ei siis kui­ten­kaan ole. Työ­an­ta­ja pakot­taa auto­va­lin­taan 20,2 pro­sen­tis­sa eli rei­lus­sa vii­den­nek­ses­sä yri­tyk­sis­sä. Näis­sä jakau­ma on seu­raa­va: Työ­nan­ta­ja pakot­taa aja­maan työ­an­ta­jan autol­la, vaik­ka haluai­sin ajaa omal­la, 12,7 % sekä työ­nan­ta­ja pakot­taa aja­maan omal­la autol­la, vaik­ka haluai­sin ajaa työ­nan­ta­jan autol­la, 7,5 %.

  Eli ei muu­ta kuin pois­taa vaan sen autoe­dun sem­min­kin kun se ei vai­ku­ta ole­van kovin halut­tu etu. 🙂

  Läh­de: http://www.akava.fi/files/3721/2010–11-22_Akava_SMKJ_2011_verotus_luontoisetujen_laskentaperusteet.pdf

 63. Lea­sing-työ­suh­deau­tot rekis­te­röi­dään auton hal­tian mukaan ker­too Tuu­li­la­si-leh­ti. Eli jos asuu Espoos­sa, näky­vät työ­suh­deau­tot Espoon auto­mää­räs­sä ei Helsingin.

  Sik­si oli­si­kin kiin­toi­saa tie­tää, mis­tä tulee tämä väi­te, että ulko­paik­ka­kun­ta­lais­ten työ­suh­deau­tot rekis­te­röi­dään hel­sin­ki­läi­sik­si. Tämä sama väi­te kun on esi­tet­ty täl­lä foo­ru­mil­la aiemminkin.

  1. Jos näin on niin tie­to­ni on van­hen­tu­nut. Tie­to on usean vuo­den takaa. Tai sit­ten ei ole van­hen­tu­nut. Jo sil­loin vuo­sia sit­ten oli kak­si eri tilas­toin­ti­ta­paa ja saat­taa olla vieläkin.

 64. Rai­ner Silfverberg:
  >Mie­les­tä­ni jos työ­suh­deau­to­jen nykyi­sin aika
  >lep­sua vero­käy­tän­töä jat­ke­taan, niin niissä
  >pitäi­si olla jon­kin­lai­nen pai­kan­nin pakollinen
  >niin että nii­den oikei­ta ajo­mää­riä voi tarkistaa.

  Tie­tok­se­si: autois­sa on jo nyky­ään vakio­va­rus­tee­na mat­ka­mit­ta­ri, jol­la ajo­mää­rät voi sel­vit­tää erin­omai­sen luo­tet­ta­vas­ti. Ei siis ole hir­veän hyviä perus­tei­ta perus­taa tätä isovelitietokantaa.

 65. Lee­na: “Jat­kan vie­lä, kun sanoit, että per­heet saa­vat työ­suh­deau­ton ilmai­sek­si. Eihän se niin ole, kos­ka autoe­tu ei ole pal­kan pääl­le vaan se vähen­ne­tään ensin pal­kas­ta ja sit­ten “edus­ta” vie­lä mak­se­taan verot. ”

  Tämä että kuka mak­saa viu­lut vaih­te­lee työ­an­ta­jit­tain ja työn­te­ki­jän ase­man mukaan. Se on useim­mi­ten jokai­sen itsen­sä ja pomon väli­nen asia ja har­vat ker­to­vat totuu­den miten on. Joka tapauk­ses­sa vero­tusar­vo on las­ket­tu ala­kant­tiin hiu­kan, eli se vas­taa n 3–5 vuot­ta van­han auton käyt­tö- ja pää­oma­kus­tan­nuk­sia, eli sel­lai­sen jon­ka arvon­alen­nus ei ole niin jyrk­kä enää.

  Työ­suh­deau­to­jen vero­koh­te­lus­sa on myös sel­lai­nen kum­mal­li­suus etä työ­suuh­deau­tol­la, myös vapaal­la autoe­du­lal töi­hin kul­ke­va saa vähen­tää työ­mat­ka­ku­lu­ja vero­tuk­ses­sa täys­mää­räi­ses­ti jouk­ko­lii­ken­ne­lip­pu­jen hin­to­jen mukaan. 

  Työ­suh­de­mat­ka­li­pul­la jouk­ko­lii­ken­teel­lä kul­ke­va taas saa vähen­tää vero­tuk­ses­sa vain sen osuu­den jon­ka on itse mak­sa­nut lipustaan.

 66. pjt: “Tie­tok­se­si: autois­sa on jo nyky­ään vakio­va­rus­tee­na mat­ka­mit­ta­ri, jol­la ajo­mää­rät voi sel­vit­tää erin­omai­sen luo­tet­ta­vas­ti. Ei siis ole hir­veän hyviä perus­tei­ta perus­taa tätä isovelitietokantaa.”

  No sii­nä tapauk­ses­sa ettei asen­nu­ta pai­kan­nin­ta niin pitäi­si ajo­päi­vä­kir­jan olla pakol­li­nen ja sii­hen täy­tet­ty­jen luke­mien nat­sa­ta mat­ka­mit­ta­rin ja kalen­te­rin kans­sa. Jos halu­aa kuu­lua vero­räls­siin niin pitäi­si verot­ta­jal­la olla oikeus myös tar­kis­taa onko etua käy­tet­ty sään­tö­jen mukaan.

 67. Vai onko niin, että jos lea­sing-auton omis­taa lea­sing-yhtiö, niin rekis­te­riin hal­ti­jak­si mer­ki­tään autoa aja­van työnantaja?

 68. kamea­ra­val­von­nan vuok­si hal­ti­ja­na pitää olla hen­ki­lö. Ei kai sil­lä ennen ollut mitään väliä, en tosin muis­ta miten se ennen oli. Rekis­te­riot­teet ei kuu­lu iltalukemistoon.

 69. Minul­la on mie­li­ku­va, että jos­kus olen­kin kor­jan­nut asian blogille. 

  Eli auton rekis­te­röin­ti menee käyt­tä­jän koti­kun­nan mukaan. 

  Mut­ta tar­kis­tan! (huom! Päi­vi Pasi)

  Vähän epäi­lyt­tää ehdo­kas, joka jat­ku­vas­ti tuo esiin “van­haa tie­toa” tai mitä lie kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­jen mutua oman asian­sa aja­mi­sek­si. Sitä on blo­gi pullollaan.

  Mut­ta äänes­tys­pää­tös on toki jokai­sen ihan oma…

 70. Aikoi­naan valit­sin itse vapaan autoe­dun käyt­tö­edun ase­mes­ta sen takia, ettei tar­vit­se mak­saa huol­to­ku­lu­ja. Toden­nä­köi­ses­ti ei kui­ten­kaan ole rahaa vie­dä autoa huol­toon sil­loin, kun se lau­ke­aa kriit­ti­sel­lä het­kel­lä. En las­ke­nut ratio­naa­li­ses­ti raja­kus­tan­nuk­sia tai muu­ta löpi­nää. Elä­mä on suu­rim­mal­ta osin epä­ra­tio­naa­lis­ta toi­min­taa. Line­aa­ri­seen logiik­kaan tah­meas­ti kiin­nit­ty­neet ihmi­set kuvit­te­le­vat, että kaik­ki ihmi­set las­ke­vat tas­ku­las­kin kädes­sä raja­kus­tan­nuk­sia yms. Ei se vält­tä­mät­tä mene näin. Kat­so­kaa­pa vaip­pa pika­vip­pien otta­jia. Las­ke­vat­ko he todel­li­sia kor­ko­ku­lu­ja. Vapaas­ta autoe­dus­ta huo­li­mat­ta ajan usein bus­sil­la, mikä on tavat­to­man epä­mie­lyt­tä­vää nyky­ään, kun bus­sit ovat huo­no­kun­toi­sia, kus­kit her­mos­tu­nei­ta ja aika­tau­lut ei pidä. Kus­kit jät­tä­vät ihmi­siä pysä­keil­le lii­an usein pelk­kää piruut­taan. Näin on aina Elie­li­nau­kiol­la, jos­sa ker­ran kuu­lin Bus­si­lii­ken­teen kou­lut­ta­jal­ta suo­raan kou­lu­tus­ti­lan­tees­sa, että bus­si läh­tee aika­tau­lun mukaan, eikä odo­ta pysä­kil­lä oveen hak­kaa­via mat­kus­ta­jia. Luu­len, että Osmo käyt­tää aika har­voin bus­se­ja, ratik­kaa ja met­roa var­maan useam­min. Ihmet­te­len myös sitä, mik­si kan­san­edus­ta­ja­na toi­mi­neet tun­te­vat ikiai­kais­ta lain­sää­dän­töä niin huo­nos­ti. Syn­ti ei ole yksin Osmon. Sää­tä­vät­kö kan­san­edus­ta­jat lii­kaa lakeja?

 71. Lee­na:

  Lea­sing-työ­suh­deau­tot rekis­te­röi­dään auton hal­tian mukaan ker­too Tuu­li­la­si-leh­ti. Eli jos asuu Espoos­sa, näky­vät työ­suh­deau­tot Espoon auto­mää­räs­sä ei Helsingin. 

  Joo, mut­ta ei ole ihan noin yksin­ker­tais­ta kos­ka hal­ti­joi­ta voi olla useampi:

  Ajo­neu­vo­jen rekis­te­röin­nis­tä anne­tun ase­tuk­sen mukaan autol­le on omis­ta­jan lisäk­si mer­kit­tä­vä luon­nol­li­nen hen­ki­lö hal­ti­jak­si, jos muu kuin omis­ta­ja käyt­tää autoa pää­asial­li­ses­ti tai jos auto on luo­vu­tet­tu toi­sen käyt­töön sopi­muk­sen perus­teel­la yli 30 päiväksi. 

  Työ­suh­dea­jo­neu­vo­jen osal­ta voi­daan rekis­te­riin mer­ki­tä omis­ta­jak­si lea­sing-yhtiö, 1. hal­ti­jak­si työ­nan­ta­jay­ri­tys ja 2. hal­ti­jak­si työn­te­ki­jä, joka on ajo­neu­von pää­asial­li­nen kuljettaja.

  Sää­dös­ten mukaan ajo­neu­vo­lii­ken­ne­re­kis­te­riin on ilmoi­tet­ta­va käyt­tö­vas­taa­va, mikä­li yri­tyk­sen autol­le ei ole mer­kit­ty ajo­neu­vo­lii­ken­ne­re­kis­te­riin hal­ti­jak­si luon­nol­lis­ta hen­ki­löä. Sää­dök­set kos­ke­vat kaik­kia yri­tyk­sen käy­tös­sä ole­via auto­ja, myös osas­toau­tot ja tuo­tan­toau­tot ovat näin ollen sää­dös­ten piirissä.

  Käyt­tö­vas­taa­val­la tar­koi­te­taan täy­si-ikäis­tä, Suo­mes­sa asu­vaa luon­nol­lis­ta hen­ki­löä, joka ole­mat­ta auton omis­ta­ja tai hal­ti­ja on auton pää­asial­li­nen kul­jet­ta­ja, tai jol­la on tie­dot auton kul­jet­ta­jis­ta. Käyt­tö­vas­taa­val­la on olta­va vähin­tään B‑luokan ajo-oikeus. Käyt­tö­vas­taa­va mer­ki­tään rekis­te­riin yri­tys­koh­tai­ses­ti. Yri­tyk­sel­lä voi olla vain yksi käyttövastaava.

  Polii­si käyt­tää käyt­tö­vas­taa­va­tie­toa auto­maat­ti­sen lii­ken­teen­val­von­nan yhtey­des­sä toteu­tet­ta­vas­sa rikesakkomenettelyssä.

  Mikä­li yri­tyk­sel­län­ne on käy­tös­sä auto­ja, joi­hin 2. hal­ti­jaa ei ole mer­kit­ty, tulee tei­dän ilmoit­taa auton käyt­tö­vas­taa­va 1.1.2011 alkaen. Voit­te tar­kis­taa ajo­neu­vo­re­kis­te­ris­tä onko kaik­kiin yri­tyk­sen­ne autoi­hin rekis­te­röi­ty 2.haltijat.

  http://www.aldautomotive.fi/yritysautouutisia.aspx

 72. Niin eli siis jos ajo­neu­vo­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen tie­to­kan­nois­ta ajaa omis­ta­jan, ensi- tai toi­si­jai­sen hal­ti­jan mukaan ajo­neu­vo­ti­las­to­ja niin saa vähän eri tulok­sia. Mul­la on hämä­rä muis­ti­ku­va että yleen­sä nois­sa lii­ken­ne­ti­las­tois­sa tilas­toi­daan omis­ta­jia, eli Lea­sing-yhtiön toi­mi­paik­ka on ihan hir­mui­sen autois­tu­nut­ta seutua. 🙂

 73. Easy­Ren­tiä en kyl­lä omien koke­mus­ten mukaan voi suo­si­tel­la kenel­le­kään. Ei siis kan­na­ta kai­vaa hin­tae­si­mer­kik­si hal­vin­ta vaih­toeh­toa. Samal­la logii­kal­la sitä voi ostaa vas­taa­van “rii­si­ki­pon” käy­tet­ty­nä 1000 €:llä ja ajaa sil­lä työ­ajot las­kut­taen verot­to­mas­ti 0,46 €/km.

  Vapaa autoe­tu on yri­tyk­sen ja työn­te­ki­jän näkö­kul­mas­ta kyl­lä erin­omai­sen kal­lis pal­kan mak­su­ta­pa, jos­ta yhteis­kun­ta hyö­tyy huo­mat­ta­vas­ti (tulo­ve­ro, eri­lai­set auto­ve­rot, alv, polt­toai­ne­ve­ro). Itse asias­sa, jos autoe­tuau­toi­li­ja siir­tyy jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­jäk­si, yhteis­kun­nan tulo­vir­ta kään­tyy ko. hen­ki­lön liik­ku­mi­sen osal­ta negatiiviseksi. 

  Voi­sin har­ki­ta Soi­nin­vaa­ran äänes­tä­mis­tä, mut­ta kate­go­ri­nen suh­tau­tu­mi­nen tiet­tyi­hin asioi­hin ja ydin­voi­ma­ky­sy­myk­sel­lä kik­kai­lu saa empi­mään (no puo­lue saa empi­mään vie­lä enemmän).

 74. Hyvä ener­gian­sääs­tö­kei­no oli­si myös kiel­tää voi­ma­lin­jo­jen ja moot­to­ri­tei­den raken­ta­mi­nen. Nyt­hän val­tio kan­nus­taa yri­tyk­siä ja yhtei­sö­jä, vas­ten “maa­no­mis­ta­jien” tah­toa otta­maan maat heil­tä ja raken­taa näi­tä energiankulutuksen-temppeleitä.

 75. Moik­ka Ode, Sinä van­ha Puutarhatonttu
  En ole luke­nut noi­ta edel­li­siä kom­ment­te­ja, vas­taan vain 5.4.2011 Ilta­sa­no­mis­ta luke­maa­ni blo­gi­kir­joi­tuk­see­si (toi­vot­ta­vas­ti se on OK).

  Olen pitä­nyt Sinua ainai­han hele­va­tin vii­saa­na ihmi­se­nä ja täs­tä huo­li­mat­ta edelleen.

  Minä työs­ken­tet­len kan­sain­vä­li­ses­sä pörs­siyh­tiös­sä, jos­sa vapaa­ta autoe­tua ei saa kuin ne hen­ki­löt, joil­le työ­ajoa ker­tyy riit­tä­vä mää­rä. Näin uskoi­sin mui­den­kin vas­taa­van­lais­ten toi­mi­van. Itse ajan työ­ajo­ja noin 30000 km vuodessa.

  Tääl­lä pro­vins­sis­sa ei ole mah­dol­lis­ta (aina­kaan minulla)mennä kaup­paan hake­maan ras­kai­ta kan­ta­muk­sia jul­ki­sil­la liikennevälineillä.

  Kesä­mök­ki on perin­nöl­li­si­sis­tä syis­tä 140 km etäi­syy­del­lä, eikä sin­ne­kään julk­kik­sil­la pää­se, kuin noin vuo­ro­kau­den mat­kal­la suun­taan­sa. Peril­le pitäi­si kävel­lä 2,5 km, kun tak­sit eivät uskal­la mök­ki­tiel­le lähteä.

  Näin lähes kuusi­kymp­pi­se­nä koen tämän kir­joi­tuk­se­si omal­ta koh­dal­ta­ni epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si, kos­ka “ei-työ­ajo­ni” ovat mar­gi­naa­li­sia, enkä usko ole­va­ni ainoa.
  Kun Sinä aje­let fil­la­ril­la, tai julk­kik­sil­la duu­niin ja kaup­paan Sta­dis­sa ja vaik­ka min­ne, niin kai­kil­le se ei vali­tet­ta­vas­ti sovi.

  Jos oli­sit kir­joit­ta­nut, että JOTKUT yli­käyt­tä­vät vapaa­ta autoe­tua, niin hyvä,
  tai hom­maa meil­le pro­vins­siin julk­kik­set, joi­ta voim­me käyttää.

  Sen ver­ran kur­kis­tin kom­ment­te­ja, että huo­ma­sin Sinun vas­tan­nee­si joi­hin­kin, ehkä­pä tähänkin.
  Sii­tä­pä ylpeä olisin.

  1. Jou­dun var­maan­kin täs­men­tä­mään tuo­ta koh­taa niin, että tar­koi­tan vapaa­ta autoe­tua, joka on silk­kaa pal­kan­mak­sua ilman mitään yhteyt­tä auton käyt­töön työ­ajos­sa. Tuo kesä­mök­kie­si­merk­ki on vähän huo­no. Jos tar­vit­set auton men­näk­se­si kesä­mö­kil­le, kuten useim­mat tar­vit­se­vat, mik­si et voi ostaa vain autoa palk­ka­ra­hoil­la­si. Mik­si osa pal­kas­ta­si pitää mak­saa autoetuna.
   Jär­jes­te­lys­sä on jotain jär­keä sil­loin, kun autoa käy­te­tään lähin­nä työ­ajos­sa (ei siis työ­mat­kois­sa, jot­ka ovat yksityisajoa)

 76. Ei ns käyt­tö­edus­sa­kaan tar­vit­se mitään yhteyt­tä työ­ajoon olla. 

  Tosin työ­ajois­ta saa veloit­taa pie­nen kilo­met­ri­kor­vauk­sen kun aina­kin polt­toai­ne­ku­lut mak­saa käyttäjä.

  Mut­ta täl­lais­ta marginaalikustannus=0 “viet­te­lys­tä tar­peet­to­maan lisä­aje­luun” ei käyt­tö­etuau­tol­la ole.

 77. Miten luon­to tie­tää ajaa­ko JK 30000km + mök­ki­reis­sut työ­suh­deau­tol­la vai omal­la autol­la, kuin­ka se ero­aa pääs­tö­jen suh­teen, mys­ti­nen yhtälö?

 78. Oman koke­muk­se­ni mukaan käy­tän­nös­sä vapaa autoe­tu han­kit­tiin jot­ta väl­tyt­täi­siin ajo­päi­vä­kir­jan pitä­mi­sel­tä rapor­toin­ti­vel­vol­li­suuk­si­neen. 0‑marginaalikustannuksen mer­ki­tys riip­puu ihan elä­män­ti­lan­tees­ta, välil­lä aikaa on aje­luun ja välil­lä ei.

  Käsit­tääk­se­ni ajo­päi­vä­kir­jan pito on mah­dol­lis­ta nykyi­sin hoi­taa auto­maat­ti­ses­ti oleel­li­ses­ti vähem­mäl­lä sää­tä­mi­sel­lä kuin aikai­sem­min, kir­jauk­set siir­ty­vät pai­kan­ti­mes­ta luo­kit­te­luso­vel­luk­seen auto­maat­ti­ses­ti eli lais­kuusar­gu­ment­ti ei enää toi­mi. Oma­koh­tais­ta koke­mus­ta näis­tä jär­jes­tel­mis­tä ei tosin ole.

  Kan­nat­taa huo­mioi­da että PK-yri­tyk­ses­sä välil­li­set kulut ja sub­jek­tii­vi­nen vai­va ovat mer­kit­tä­viä pää­tök­sen­te­ko­kri­tee­re­jä. On pal­jon hel­pom­paa ja hal­vem­paa kat­soa vähäis­tä omaa käyt­töä läpi sor­mien kuin koh­dis­taa kaik­kia mah­dol­li­sia kulu­ja muo­dol­li­ses­ti oikein, ja jois­sain tapauk­sis­sa voi hyvin­kin olla hal­vem­paa mak­saa työn­te­ki­jäl­le vapaa autoe­tu jon­ka hal­lin­noin­ti on mui­ta vaih­toeh­to­ja kevyempää.

 79. Vähän epäi­lyt­tää ehdo­kas, joka jat­ku­vas­ti tuo esiin “van­haa tie­toa” tai mitä lie kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­jen mutua oman asian­sa aja­mi­sek­si. Sitä on blo­gi pullollaan. 

  Ja minä se kun taas tyk­kään täs­tä tyylistä. 😉 

  Kaik­kien meis­tä mie­lip­teet perus­tu­vat jos­sain mää­rin van­hen­tu­nee­seen tie­toon, kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lui­hin, yms. En usko, että kukaan kos­kaan käy kaik­kea fak­ta­na kuu­le­maan­sa ja luke­maan­sa tar­kis­ta­mas­sa. Täl­lai­ses­sa blo­gis­sa vää­rin­kä­si­tyk­set tule­vat korjatuiksi.

  1. Jos edel­ly­tet­täi­siin, että tar­kis­tai­sin jokai­sen fak­tan, pos­tauk­sia tuli­si aika pal­jon vähem­män. Tämä on minul­le kui­ten­kin vain harrastus.

 80. Oman koke­muk­se­ni mukaan käy­tän­nös­sä vapaa autoe­tu han­kit­tiin jot­ta väl­tyt­täi­siin ajo­päi­vä­kir­jan pitä­mi­sel­tä raportointivelvollisuuksineen. 

  Voi­si­ko tuon hoi­taa toi­sin? Esi­mer­kik­si anta­mal­la pal­kan pääl­le könt­tä­sum­man ben­so­ja var­ten, käyt­tä­mät­tä jää­vän rahan sai­si pitää.

 81. Vie­lä pari huo­mio­ta. Ensin­nä­kin mik­si ollaan pois­ta­mas­sa vain vapaa­ta autoe­tua? Työ­ka­ve­ri juu­ri­kin ker­toi omas­ta tilan­tees­ta, jos­sa hänen ei kan­nat­ta­nut ottaa vapaa­ta autoe­tua kun pie­ni­ruo­kai­nen käyt­tö­etuau­to tuli hal­vem­mak­si (meil­lä käyt­tö­etuau­to on lea­sing johon kuu­luu kaik­ki, pait­si polttoaine). 

  Toi­sek­seen meil­lä, niin­kuin mones­sa muus­sa­kin yri­tyk­ses­sä yri­tyk­sen osuus lea­sing­mak­sus­ta on voi­mak­kaas­ti riip­pu­vai­nen auton hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä. Kah­vi­pöy­däs­sä usein tois­tu­va kes­kus­te­lun aihe on löy­tää mah­dol­li­sim­man kiin­nos­ta­va auto, joka sopii fir­man pääs­tö­ra­joi­hin. Jos tämä poruk­ka ostai­si auton omal­la rahal­la, toden­nä­köi­ses­ti hii­li­diok­si­di­pääs­töil­lä ei juu­ri­kaan väliä eli työ­suh­deau­toi­lu käy­tän­nös­sä vähen­tää pääs­tö­jä. En usko, että kukaan jät­täi­si autoa osta­mat­ta tai ajai­si oleel­li­ses­ti vähemmän.

 82. Riit­ta: “Täl­lai­ses­sa blo­gis­sa vää­rin­kä­si­tyk­set tule­vat korjatuiksi.”

  Joo, ja juu­ri­kin täs­sä blo­gis­sa voi luot­taa sii­hen että joku kui­ten­kin käy eli­noi­mas­sa fak­tat kohdalleen.

 83. Riit­ta:

  Kaik­kien meis­tä mie­lip­teet perus­tu­vat jos­sain mää­rin van­hen­tu­nee­seen tietoon, […]

  Mie­li­pi­teet ovat ihan eri jut­tu kuin fak­toi­na esi­te­tyt väit­tä­mät. Mie­li­pi­teen­kin soi­si tie­tys­ti aina perus­tu­van tietoon. 

  En usko, että kukaan kos­kaan käy kaik­kea fak­ta­na kuu­le­maan­sa ja luke­maan­sa tarkistamassa.

  Ei var­mas­ti, en minä­kään. Sen sijaan, jos väi­tän jotain fak­ta­na var­sin­kin jul­ki­ses­ti, niin pyrin tarkistamaan. 

  Täl­lai­ses­sa blo­gis­sa vää­rin­kä­si­tyk­set tule­vat korjatuiksi.

  Jos­kus tule­vat ja jos­kus eivät. Lähes­kään aina eivät. 

  Ja minä se kun taas tyk­kään täs­tä tyylistä

  Minä kat­son, että kor­kean yhteis­kun­nal­li­sen ase­man anta­mal­la auk­to­ri­tee­til­la tuli­si olla vähän tar­kem­pi sano­mi­sis­taan kuin jon­kun satun­nai­sen blog­gaa­jan tai hiek­ka­laa­tik­ko­kes­kus­te­li­jan, mut­ta se on toki vain minun mielipiteeni. 

  Mut­ta kyl­lä­hän minä­kin täs­tä blo­gis­ta tyk­kään, se on sel­vä — perus­tuu vain mui­hin seikkoihin.

 84. Osmu:

  Jos edel­ly­tet­täi­siin, että tar­kis­tai­sin jokai­sen fak­tan, pos­tauk­sia tuli­si aika pal­jon vähemmän. 

  Ei var­mas­ti kukaan tätä edel­ly­tä. Lauseen voi vain aloit­taa esim. “käsi­tyk­se­ni mukaan..” tai “mie­li­ku­va­ni asias­ta on, että..” jne. 

  Esi­tät usein yksi­kan­taan kai­ken­lai­sia sel­väs­ti aivan hata­ral­le poh­jal­le raken­net­tu­ja “totuuk­sia” ja se häi­rit­see minua, mut­ta ehkä sii­nä on jokin viih­dyt­tä­vä puo­len­sa­kin minulle. 

  Myön­nän.

 85. Työ­ka­ve­ri juu­ri­kin ker­toi omas­ta tilan­tees­ta, jos­sa hänen ei kan­nat­ta­nut ottaa vapaa­ta autoe­tua kun pie­ni­ruo­kai­nen käyt­tö­etuau­to tuli hal­vem­mak­si (meil­lä käyt­tö­etuau­to on lea­sing johon kuu­luu kaik­ki, pait­si polttoaine). 

  No niin, tämä­hän on juu­ri se, mitä edel­li­ses­sä “mitä tilal­le” ‑kysy­myk­ses­sä hain. 😉

 86. Jos edel­ly­tet­täi­siin, että tar­kis­tai­sin jokai­sen fak­tan, pos­tauk­sia tuli­si aika pal­jon vähemmän. 

  … ja sit­ten sinä edel­leen luu­li­sit, että Tans­kas­sa suo­si­tel­tai­siin vain lyhyt­tä ime­tys­tä (ellei­vät tans­ka­lai­set ime­tys­suo­si­tuk­set oli­si se jut­tu, jon­ka ker­kiäi­sit sel­vit­tää ennen kirjoittamista). 😉

 87. … ja sit­ten sinä edel­leen luu­li­sit, että Tans­kas­sa suo­si­tel­tai­siin vain lyhyt­tä imetystä

  Luu­lee se edel­leen­kin. Ei se kuun­te­le eikä usko, omal­la taval­laan joten­kin söpö kuitenkin. 

  Mut­ta onnek­si Osmoa voi äänes­tää vain Hel­sin­gis­sä! Ja sää oot Man­sen plikkoja…

 88. Eli­na kriittisenä:

  Vähän epäi­lyt­tää ehdo­kas, joka jat­ku­vas­ti tuo esiin “van­haa tie­toa” tai mitä lie kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu­jen mutua oman asian­sa aja­mi­sek­si. Sitä on blo­gi pullollaan.

  Entä­pä min­kä ver­ran sinua epäi­lyt­tää ehdo­kas, joka ei jul­ki­ses­ti pal­jas­ta tie­to­jen­sa ajan­koh­tai­suu­den tasoa, ts. lähes kaik­ki muut tar­jol­la ole­vat ehdok­kaat? Ajat­te­lit­ko, että ne jot­ka eivät blog­gaa lain­kaan tai rajoit­tu­vat vain etu­kä­teen tar­kis­ta­miin­sa (= har­voi­hin) aihei­siin, ovat ereh­ty­mät­tö­män ja aina ajan­ta­sai­sen tie­don hal­ti­joi­ta jul­ki­sen kes­kus­te­lun ulko­puo­lel­le rajaa­mis­saan asioissa?

  Itse pidän sika­na säkis­sä jokais­ta ehdo­kas­ta, joka ei avoi­mes­ti pal­jas­ta ihmi­sil­le, miten hän muo­dos­taa näke­myk­siä ja käsit­te­lee tie­toa, ja eten­kin sitä, miten hän toi­mii koh­da­tes­saan ris­ti­rii­tais­ta infor­maa­tio­ta. Kai­kis­ta asia­ky­sy­myk­sis­tä minul­la ei mis­sään tapauk­ses­sa voi olla niin pal­jon taus­ta­tie­toa että voi­sin muo­dos­taa valis­tu­neen näke­myk­sen. Kos­ka saa­tan hyvin­kin olla asiois­ta pihal­la ja omas­ta­kin mie­les­tä­ni vää­rää miel­tä (kuvit­teel­li­sen hyper­va­lis­tu­neen minän näkö­kul­mas­ta), minun ei kan­na­ta vali­ta ehdo­kas­ta, joka on kans­sa­ni eni­ten samaa miel­tä, vaan ehdo­kas, jon­ka pää­tök­sen­te­ko­ky­kyyn ja ‑moraa­liin luo­tan eniten.

  Täs­tä syys­tä minul­le on olen­nais­ta saa­da tie­toa mm. ehdok­kai­den pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­seis­ta, moti­vaa­tio­ra­ken­tees­ta, roh­keu­des­ta, suh­teel­li­suu­den­ta­jus­ta, late­raa­li­ses­ta kyvys­tä ja itse­kriit­ti­syy­des­tä. Näi­tä eivät vaa­li­ko­neet ker­ro, vaan ne pitää ihan itse pää­tel­lä ehdok­kaan tar­joa­man jul­ki­sen mate­ri­aa­lin poh­jal­ta. Osmon tar­joa­man mate­ri­aa­lin mää­rä, laa­tu ja avoi­muusas­te ovat erin­omai­sel­la tasol­la, mis­tä hänel­le pis­tei­tä. Ne, jot­ka tar­joa­vat vain sii­vot­tua ja edi­toi­tua mate­ri­aa­lia, puhu­mat­ta­kaan niis­tä, jot­ka tar­joa­vat lähin­nä vaa­li­lausei­ta, jää­vät kyl­lä kau­as jäl­keen täs­sä kisas­sa — hei­dän tapauk­ses­saan kun siel­tä säkis­tä voi vaa­lien jäl­keen pal­jas­tua ihan mitä vain.

 89. Eli­na, en minä Osmoa hesa­lai­se­na­kaan äänes­täi­si. Sil­lä on vää­riä mie­li­pi­tei­tä päi­vä­hoi­to-oikeu­des­ta. Minä vain fanitan. 😉

 90. Saa­ra,

  Osmol­la on esim. voi­ma­kas Helsinki=hyvä/Espoo=paha ‑diko­to­mia ajat­te­lus­saan, jota hän pyr­kii eri­lai­sin kei­noin vah­vis­ta­maan luki­joi­den keskuudessa. 

  Täs­sä hän usein toi­mii kie­li­ku­vin: Espoon työ­pai­kat on hau­li­kol­la räis­kit­ty pit­kin savi­pel­toa tms. Et ole voi­nut täl­tä vält­tyä, jos olet luke­nut yhdys­kun­ta­ra­ken­tee­seen liit­ty­viä ketjuja. 

  Espoon työ­pai­kat ovat kui­ten­kin pal­jon kes­ki­te­tym­min sijoit­tu­nei­ta kuin Hel­sin­gis­sä– Suur-Lep­pä­vaa­ran, Kei­la­nie­men ja Suur-Tapio­lan alueelle. 

  Väit­tä­mä työ­suh­deau­to­jen rekis­te­röin­nis­tä yri­tyk­sen mukaan oli pyr­ki­mys luo­da kuvaa vie­lä kor­keam­mas­ta autois­tu­mi­sen astees­ta Espoos­sa kuin tilan­ne oikeas­ti on. Tosia­sias­sa työ­suh­deau­tot rekis­te­röi­dään val­tao­sin hal­ti­jan mukaan. (Tar­kis­tin Ajoneuvorekisterikeskuksesta)

  Aina­han voi ereh­tyä, ei sii­nä mitään. Mut­ta tun­tuu, että nämä Osmon ereh­ty­mi­set ovat aina niin päin, mikä edis­tää omaa sano­maa. Kun oma pää­mää­rä on ensi­si­jais­ta ja totuus tois­si­jais­ta, niin ei ole aut­ta­nut, vaik­ka olen jo ker­taal­leen tämän työ­suh­deau­to­asian kor­jan­nut aikoinaan. 

  Eli totuu­den vää­ris­te­ly oman agen­dan­sa toteut­ta­mi­sek­si on minus­ta epäi­lyt­tä­vää. Mut­ta tie­tys­ti on myös epäi­lyt­tä­vää, jos ehdok­kaan tie­dois­ta ja arvois­ta ei oikein saa mitään sel­vää. Sii­tä lie­nem­me aivan yhtä mieltä.

  Onhan tääl­lä tosi­aan mats­kua, sitä ei voi kiis­tää, ja kah­laa­mal­la blo­gin läpi saa kyl­lä var­mas­ti parem­man kuvan Osmos­ta ehdok­kaa­na kuin useim­mis­ta muis­ta — niin hyväs­sä kuin pahas­sa. Kyl­lä sii­tä minul­ta­kin pis­tei­tä ropi­see. Tyh­jyyt­tään koli­se­via vaa­li­lausei­ta ei ole juu­ri lain­kaan.. vai onko itse asias­sa ollenkaan?

  1. Eli­na:
   Espoon työ­paik­ko­jen sijoit­te­lus­ta saa par­haan kuvan sen perus­teel­la, kuin­ka suu­ri osa työn­te­ki­jöis­tä jou­tuu tule­maan pai­kal­le autolla.

 91. Saa­ko?

  Espoos­sa on väl­jem­pää ja työ­paik­ko­jen yhte­des­sä on parem­min pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Se kan­nus­taa oman auton käyt­töön. Eivät espoo­lai­set vält­tä­mät­tä “jou­du” tule­maan töi­hin autol­la, vaan halua­vat tulla.

  Espoo­lai­sil­la on varak­kaam­pi­na myös enem­män auto­ja ja poi­kit­tai­nen jouk­ko­lii­ken­ne on kehnohkoa. 

  Jos­sain ket­jus­sa siis väi­tit, että työ­pai­kat Espoos­sa on ripo­tel­tu sin­ne tän­ne pit­kin pel­to­ja. Mut­ta ei se niin ole. Pikem­min­kin asui­na­lu­eet on naa­pu­ris­sam­me ripo­tel­tu pit­kin pel­to­ja. Espoo­lai­set asu­vat pal­jon useam­min eril­lis- tai rivi­ta­lois­sa ja heil­lä on kak­si autoa.

  1. Jos otam­me espoo­lai­set työ­pai­kat ja kat­som­me , kuin­ka moni ihmi­nen pää­see nii­hin kel­vol­li­sel­la jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­del­lä, luku on pal­jon pie­nem­pi kuin Helsn­gis­sä. On toki Hel­sin­gis­sä­kin huo­nos­ti sijait­se­via työ­paik­ko­ja. Kel­vol­li­nen jouk­ko­lii­ken­neyh­teys tar­koit­taa alle 30 minuu­tin mat­ka-aikaa ja kel­vol­lis­ta vuo­ro­vä­liä (10 minuuttia)

 92. Tar­kis­tin asian ajo­neu­vo­hal­lin­ta­kes­kus­kes­ta (siis autorekisteristä:

  Pää­sään­töi­ses­ti auton hal­ti­ja on sen käyt­tä­jä ja auton rekis­te­ri­paik­ka on käyt­tä­jän kotipaikka.

  Siis jos Pek­ka Pek­ka­nen Oy (Hel­sin­ki) on lii­san­nut auton Mat­ti Mat­ti­sel­le (Espoo)työsuhdeautoksi, niin Mat­ti Mat­ti­nen on sen hal­ti­ja ja auton rekis­te­röin­ti­paik­ka on Espoo.

  Hal­ti­ja voi olla mysö juri­di­nen hen­ki­lö, mut­ta sil­loin rekis­te­riin pitää mer­ki­tä käyttövastaava.

  Työ­suh­deau­toe­dus­ta tus­kin luo­vu­taan, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti sen vero­tus­ta taas kiristetään.

 93. Osmo:

  Espoon työ­paik­ko­jen sijoit­te­lus­ta saa par­haan kuvan sen perus­teel­la, kuin­ka suu­ri osa työn­te­ki­jöis­tä jou­tuu tule­maan pai­kal­le autolla.

  Ei.

  Se, että moni autoi­lee voi joh­tua sii­tä, että yksi­tyi­sau­toi­lu on jär­jes­tet­ty hyvin tai jopa sii­tä, että asun­not on sijoi­tet­tu sil­leen, että jouk­ko­lii­ken­net­tä ei kan­na­ta järjestää.

  Eli sii­tä, että työn­te­ki­jät tulee töi­hin omil­la autoil­laan ei voi pää­tel­lä suo­raan mitään työ­paik­ko­jen sijoittumisesta.

 94. Jos otam­me espoo­lai­set työ­pai­kat ja kat­som­me , kuin­ka moni ihmi­nen pää­see nii­hin kel­vol­li­sel­la jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­del­lä, luku on pal­jon pie­nem­pi kuin Helsngissä.

  Mut­ta tämä on nyt eri asia kuin alku­pe­räi­nen. Ei tämä tar­koi­ta, että työ­pai­kat oli­si­vat pit­kin pel­to­ja, vaan että poi­kit­tai­set jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det ovat huo­nom­mat kuin täällä. 

  Ja pitää­kö tuo­kaan itse asias­sa paik­kaan­sa? Tapio­laan ja Lep­pä­vaa­raan aina­kin pää­see mis­tä päin Espoo­ta vain tosi käte­väs­ti. Espoon puo­lel­la ei ole ruuh­kia­kaan sii­nä mää­rin kuin tääl­lä sisään­tu­lo­väy­lil­lä eli mat­ka-ajat eivät mat­kan pituu­teen näh­den ole yhtä suuret. 

  Vuo­ro­vä­li­vaa­ti­mus on kyl­lä tosi tiuk­ka. Onko tuo oma mää­ri­tel­mä­si vai jokin viral­li­nen lin­jaus? Ei Hel­sin­gin sisäi­ses­sä­kään lii­ken­tees­sä ole mon­ta bus­sia, joi­den vuo­ro­vä­li edes ruuh­ka-aika­na oli­si noin lyhyt.

 95. Tar­kis­tin asian ajo­neu­vo­hal­lin­ta­kes­kus­kes­ta (siis autorekisteristä:
  Pää­sään­töi­ses­ti auton hal­ti­ja on sen käyt­tä­jä ja auton rekis­te­ri­paik­ka on käyt­tä­jän kotipaikka.
  Siis jos Pek­ka Pek­ka­nen Oy (Hel­sin­ki) on lii­san­nut auton Mat­ti Mat­ti­sel­le (Espoo)työsuhdeautoksi, niin Mat­ti Mat­ti­nen on sen hal­ti­ja ja auton rekis­te­röin­ti­paik­ka on Espoo.
  Hal­ti­ja voi olla mysö juri­di­nen hen­ki­lö, mut­ta sil­loin rekis­te­riin pitää mer­ki­tä käyttövastaava.
  Työ­suh­deau­toe­dus­ta tus­kin luo­vu­taan, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti sen vero­tus­ta taas kiristetään.

 96. Osmo:

  Jos otam­me espoo­lai­set työ­pai­kat ja kat­som­me , kuin­ka moni ihmi­nen pää­see nii­hin kel­vol­li­sel­la jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­del­lä, luku on pal­jon pie­nem­pi kuin Helsngissä.

  Var­mas­ti. Tämä on eri asia kuin se, että Espoos­sa työ­pai­kat oli­si­vat vähem­män kes­kit­ty­nei­tä kuin Hel­sin­gis­sä. (Minus­ta vai­kut­taa type­räl­tä kes­kit­tää työ­pai­kat lähel­le toi­si­aan, joten en oikein ymmär­rä, että miks tää on sul­le niin olen­nai­nen pointti.)

 97. Vas­tus­tan ehdot­to­mas­ti täl­lais­ta ehdotusta.

  itse olen myyn­ti­mies ja aje­len autol­la asiak­kais­sa n. 60–80 tkm/v. Autoe­tu antaa sen edun, että minun ei tar­vit­se ostaa uut­ta autoa jos ajan kola­rin. Kak­si kola­ria ajai­si jo per­hee­ni vararikkoon.

 98. Nyky­ään usein työ­suh­deau­ton omis­ta­ja on lii­saus­fir­ma, hal­ti­ja on työ­nan­ta­ja ja aja­jal­la on käyttöoikeus.

 99. Minä kat­son, että kor­kean yhteis­kun­nal­li­sen ase­man anta­mal­la auk­to­ri­tee­til­la tuli­si olla vähän tar­kem­pi sano­mi­sis­taan kuin jon­kun satun­nai­sen blog­gaa­jan tai hiek­ka­laa­tik­ko­kes­kus­te­li­jan, mut­ta se on toki vain minun mielipiteeni. 

  Eri­kois­ta auk­to­ri­teet­tius­koa. Crowd­sourcaa­mal­la (mitä tuo on suo­mek­si) osan fak­to­jen tar­kis­ta­mi­ses­ta luki­joil­leen blo­gil­la pys­ty­tään käsit­te­le­mään useam­pia asioi­ta samal­la Osmon vai­val­la laa­dun sii­tä yhtään kär­si­mät­tä. Ongel­mia tuo tuot­taa vain niil­le auk­to­ri­teet­tius­ko­vai­sil­le joi­den mie­les­tä vii­sas ihmi­nen ei voi olla kos­kaan väärässä.

  Ei var­mas­ti kukaan tätä edel­ly­tä. Lauseen voi vain aloit­taa esim. “käsi­tyk­se­ni mukaan..” tai “mie­li­ku­va­ni asias­ta on, että..” jne. 

  Ai ongel­ma oli­kin vain kir­joi­tus­tyy­lis­sä. Ei sit­ten mitään.

 100. Kor­kein oikeus ei näem­mä anta­nut vali­tus­lu­paa tähän aihee­seen liit­ty­väs­sä rikos­asias­sa, jos­sa palk­ko­ja ja mui­ta palk­kioi­ta mak­sa­tet­tiin kiin­teis­tö­vä­li­tys­yh­tiö Habi­tas­sa kilometrikorvauksina.

 101. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se, mikä sai minut tart­tu­maan tähän aihee­seen on autoe­tu autoon tapauk­sis­sa, jois­sa fir­man ajoa ei ole kilo­met­riä­kään, vaan auto on per­heen käy­tös­sä ilmai­sek­si. Näi­tä on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la niin pal­jon, että ne vää­ris­tä­vät autois­tu­mis­ta kuvaa­via tilas­to­ja, kos­ka autot on rekis­te­röi­ty Hel­sin­kiin, mut­ta autoi­li­ja asuu Espoossa.

 102. Osui­pa sil­mii­ni tämä wan­ha artik­ke­li. Olen työs­sä jos­sa ajan autol­la asiak­kail­le, teh­den näin 200 asia­kas­käyn­tiä vuo­des­sa. Tätä työ­tä olen teh­nyt 20 vuot­ta. Koros­tan että työ­nan­ta­ja edel­lyt­tää että olen asiak­kail­la 200 ker­taa vuo­des­sa, en nyt tie­dä jos 185 käyn­tiä vuo­des­sa että onko se irti­sa­no­mis­pe­rus­te vai ei. Kyl­läs­tyin­pä nyky­au­to­jen vika­herk­kyy­teen, ja sii­hen että en jak­sa omal­la vapaa ajal­la sel­vit­tää rik­ki­näis­tä autoa­ni huol­toon. pajalla.Sinänänsä takuu ja takuun jäl­keen km kor­vaus kat­taa hyvin paja käyn­nit­kin, ja km kor­vauk­ses­ta jää lapa­seen jos ajaa esim golf­fil­la tai aurik­sel­la. Kum­pai­nen­kin auto vain nykyi­sin hajo­aa käsiin, toi­sin oli corol­lat, ne kes­ti ja kes­ti. Ajan siis vapaa-autoe­dul­la ja sur­kut­te­len kun ei ker­ry km kor­vauk­sia 🙂 Tosin vapaa-autoe­tu ker­ryt­tää elä­ket­tä, alla on Vol­vo XC60 hybrid.Näihin hybrid autoi­hin tuli jokin vero­hel­po­tus ja kyl­lä­pä eläk­jet­tä­kin keryy kun vero­tusar­vo on “koh­dil­laan” 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.