Lounaskeskustelu maaseudun ja kaupungin välisestä suhteesta 5.4.2011

Tähän tilai­suu­teen oli­si pitä­nyt ilmoit­tau­tua ajat sit­ten, mut­ta muu­ta­ma paik­ka on kuu­lem­ma vie­lä vapaa­na. Noin kym­me­nen nopein­ta ehtii. Ilmoit­tau­tua pitäi­si klo 10 men­nes­sä, jot­ta keit­tiö osaa teh­dä riit­tä­väs­ti soppaa.

Ilmoit­tau­tu­mi­set  puhe­li­mit­se 040 701 6576 / Kata­rii­na Sal­mi­sa­lo. Nyt illal­la on mah­dol­lis­ta ilmoit­tau­tua myös netis­sä osoit­tees­sa katariina.salmisalo@e2.fi. Lait­ta­kaa vies­tiin sil­loin myös puhe­lin­nu­me­ron­ne, jot­ta tar­vit­taes­sa on mah­dol­lis­ta ker­toa, ettei tilai­suu­teen mahdukaan.

=========

Aja­tus­pa­ja e2 ravit­see ruu­mis­ta ja miel­tä. Tule naut­ti­maan yhtai­kaa läm­min lou­nas ja napak­ka tie­to­pa­ket­ti ajan­koh­tai­ses­ta aiheesta.

Seu­raa­va Lunchbrea­king News ‑tilai­suus pide­tään tiis­tai­na 5.4. klo 12.00–13.00 ravin­to­la Ateljé Fin­nes­sä, Arka­dian­ka­tu 14, Helsinki.

Keit­to­lou­nas­tar­joi­lu alkaa klo 11.45.

Tilai­suu­des­sa kes­kus­te­lem­me maa­seu­dun ja kau­pun­gin väli­ses­tä suh­tees­ta ja kan­sa­lais­ten maaseutuasenteista.

Mikä on maa­seu­dun mer­ki­tys ja tulevaisuus?

Mikä maa­seu­dus­sa yhdis­tää ja erot­taa suomalaisia?

Mil­lai­sen maa­seu­dun haluai­sim­me ja kenelle?

Alus­ta­ji­na kansanedustajaehdokkaat:

Lau­ra Kol­be, Euroo­pan his­to­rian professori

Las­se Män­nis­tö, eko­no­mi, kaupunginvaltuutettu

Osmo Soi­nin­vaa­ra, val­tio­tie­tei­den lisensiaatti

Alus­tus­ten jäl­kei­sen kes­kus­te­lun vetää toi­mit­ta­ja Johan­na Korhonen.

Yhteis­työ­kump­pa­ni­na tilai­suu­des­sa on Maa­seu­dun Sivistysliitto.

 

Seu­raa­va Lunchbrea­king News ‑tilai­suus pide­tään tiis­tai­na 5.4. klo 12.00–13.00 ravin­to­la Ateljé Fin­nes­sä, Arka­dian­ka­tu 14, Helsinki.

 

Keit­to­lou­nas­tar­joi­lu alkaa klo 11.45.

 

 

 

Tilai­suu­des­sa kes­kus­te­lem­me maa­seu­dun ja kau­pun­gin väli­ses­tä suh­tees­ta ja kan­sa­lais­ten maaseutuasenteista.

 

 

 

Mikä on maa­seu­dun mer­ki­tys ja tulevaisuus?

 

Mikä maa­seu­dus­sa yhdis­tää ja erot­taa suomalaisia?

 

Mil­lai­sen maa­seu­dun haluai­sim­me ja kenelle?

 

 

 

Alus­ta­ji­na kansanedustajaehdokkaat:

 

 

 

Lau­ra Kol­be, Euroo­pan his­to­rian professori

 

Las­se Män­nis­tö, eko­no­mi, kaupunginvaltuutettu

 

Osmo Soi­nin­vaa­ra, val­tio­tie­tei­den lisensiaatti

 

 

 

Alus­tus­ten jäl­kei­sen kes­kus­te­lun vetää toi­mit­ta­ja Johan­na Korhonen.

 

 

4 vastausta artikkeliin “Lounaskeskustelu maaseudun ja kaupungin välisestä suhteesta 5.4.2011”

 1. Yhteis­työ­kump­pa­ni­na tilai­suu­des­sa on Maa­seu­dun Sivistysliitto. 

  Tuos­sa tilai­suu­des­sa vää­rä vas­taus oli­si ilme­ses­ti se, että me kau­pun­gi­lai­set haluai­sim­me sel­lai­sen maa­seu­dun, joka ei kup­paa vuo­sit­tain 7 mrd. € mei­dän vero­ra­ho­ja kepu­li­kun­tien ylläpitoon.

 2. Voi­si­ko kse ensin määä­rit­tää mitä tar­koit­taa maa­seu­dul­la? Mie­les­tä­ni kes­kus­te­lua kau­pun­gin ja maa­seu­dun vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta häi­rit­see se, että kes­kus­te­li­jat puhu­vat mones­ti eri asias­ta. Eli mikä on maaseutua?

  1. Tule kuun­te­le­maan, yri­tän määritellä.
   Maa­seu­dul­la asu­mi­sel­la tar­koi­tan sitä, että ollaan maa­seu­dul­la noin yli­pään­sä koko päi­vä. En sitä, että ele­tään kau­pun­gis­sa ja käy­dään maal­la nukkumassa.

 3. Vali­tet­ta­vas­ti aika ei sovi aika­tau­lui­hin. Mie­les­tä­ni suu­rin ongel­ma myös maa­seu­dun kan­nal­ta on se, että maa­seu­tua “kehi­te­tään” nukkumalähiöksi. 

  Kes­kus­te­luun oli­si hyvä saa­da myös Uus­maa­lai­nen näkö­kul­ma. Uuden­maan maa­seu­tu ero­aa har­vaan asu­tus­ta maa­seu­dus­ta. Mie­les­tä­ni kui­ten­kin myös tääl­lä pitäi­si kehit­tää maa­seu­tua sen omien vah­vuuk­sien poh­jal­ta sen sijaan, että kaik­ki pai­kat ahde­taan täy­teen omakotitaloja.

  Uudel­la­maan maa­seu­dul­la oli­si par­haat edel­ly­tyk­set hyö­dyn­tää toi­mi­vaa kau­pun­gin ja maa­seu­dun välis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Uudel­la­maal­la oli­si mak­sa­via asiak­kai­ta esim. lähi­ruo­al­le (samal­la vähem­män tuki­riip­pu­vai­sel­le tuo­tan­nol­le), mut­ta vil­je­li­jät­kin pen­de­löi­vät mie­lum­min kau­pun­kiin töi­hin kuin kehit­tä­vät omaa toi­min­taa. Kau­pun­kiin töi­hin läh­te­mi­nen on lii­an help­po vaih­toeh­to ver­rat­tu­na pie­ny­rit­tä­mi­seen sii­hen lii­ty­vi­ne ris­kei­neen ja byrokratioineen. 

  Par­haim­mil­laan maa­seu­tu voi­si tuot­taa Uudel­la­maal­la­kin puh­das­ta ruo­kaa, ener­gi­aa (esim. bio­kaa­su) ja vir­kis­tys­tä. Suo­mes­ta puut­tuu poliit­ti­nen taho, joka tuki­si kes­tä­vää maa­seu­dun kehit­tä­mis­tä. Kes­kus­ta elää men­neis­tyy­des­sä ja muil­la ei ole tie­toa tai tahtoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.