Haluaako Pekka perusduunari päästä maksamaan Elli Eläkeläiselle?

Kansane­dus­ta­ja Kim­mo Kiljunen lupaa Hesaris­sa kor­va­ta taite­tun indeksin keskiar­voin­dek­sil­lä niin, että keskiar­voa edus­ta­van Elli Eläkeläisen eläke nousee 250 eurol­la. Nopea päässälasku ker­too, että ehdo­tus mak­saa noin kolme mil­jar­dia euroa vuodessa. Pekka Perus­du­u­nar­in eläke­mak­su­ja pitäisi nos­taa noin kolmel­la pros­ent­tiyk­siköl­la. Toiv­ot­tavasti Kiljunen muis­taa ker­toa sen Pekalle.

Tietysti Pekan verot voivat vas­taavasti vähän laskea, kos­ka osa kolmes­ta mil­jardista, ehkä mil­jar­di tulee takaisin vero­tu­loina. Pahasti Pekka jää kuitenkin tappiolle.

Har­mi, ettei Elli Eläkeläiseltä perit­ty palka­s­ta aikoinaan riit­täviä eläkemaksuja.

41 vastausta artikkeliin “Haluaako Pekka perusduunari päästä maksamaan Elli Eläkeläiselle?”

 1. Har­mi, ettei Elli Eläkeläi­nen tul­lut aikanaan mak­sa­neek­si riit­täviä eläkemaksuja.

  Tai otta­neek­si lapsen­teon ja ‑kas­vat­tamisen vaivaa kon­tolleen (jos Elli siis kuu­luu suuri­in ikäluokkiin).

 2. On kysymys lyhykäisyy­dessään arvo­valin­noista. Ote­taan niiltä joil­la on, ja annetaan niille joil­la on paras kulu­tus­po­ten­ti­aali eli tässä tapauk­ses­sa esimerkik­si köy­hillä eläkeläisillä.

 3. Jos palat­taisi­in van­haan indek­si­in, niin seu­rauk­se­na ei ole se, että ne jot­ka ovat taite­tus­ta indek­sistä kärsi­neet saisi­vat hyvi­tyk­sen. Taitet­tu indek­si tuli voimaan 1996 ja eniten siinä ovat hävin­neet ne, jot­ka ovat olleet eläk­keel­lä siitä läh­tien tai kauem­min. Lisäk­si he ovat niin van­ho­ja, että heil­lä ei voi olla van­han eläke­jär­jestelmän mukaista täyt­tä eläket­tä (60 %), kos­ka tämä voi olla vas­ta aikaisin­taan 2001 eläk­keelle jääneillä.

  Jos indek­simuu­tos tehdään, nämä van­hat eläkeläiset eivät siitä paljon ehtisi hyö­tymään, suuri osa heistähän on jo kuol­lut. Suurim­mat hyö­tyjät oli­si­vat juuri nyt eläk­keelle jäävät. Hehän saisi­vat heti parem­man indeksin. Lisäk­si heitä ei koske eli­naikak­er­roin, kuten nuorem­pia ikälu­okkia. Siten indeksin palaut­ta­mi­nen hyödyt­täisi eniten niitä, jot­ka muutenkin ovat eläke­jär­jestelmän suurim­mat hyötyjät.

  1. Jos muu­tos tehdään nyt, siitä tule­vat hyö­tymään kaik­ki eläkeläiset tästä ikuisu­u­teen, kunnes se muute­taan takaisin. Kai se parem­pi indek­si kos­kee myös uusia eläkeläisiä.

 4. On kysymys lyhykäisyy­dessään arvo­valin­noista. Ote­taan niiltä joil­la on, ja annetaan niille joil­la on paras kulu­tus­po­ten­ti­aali eli tässä tapauk­ses­sa esimerkik­si köy­hillä eläkeläisillä.

  Työt­tömil­lä ja opiske­li­joil­la olisi var­maan kaikkein paras “kulu­tus­po­ten­ti­aali”. Ei var­maan jää sent­tiäkään säästöön.
  Tuo ei siis riitä perusteluksi.

 5. Tun­tuu ole­van vaa­likevään hen­ki, kun rahat on lop­pu niin ne mak­saa muut tulevaisuudessa.

  Ihan sitä samaa on liiken­nehankkei­den rahoi­tus jol­lain Infra osakey­htiöl­lä tai elinkaari­malleil­la, jopa eläk­er­a­ho­jen käyt­tämistä on väläytet­ty. Käytän­nössä tuo tarkoit­taa että nyt valit­ta­vat päät­täjät polt­taa ker­ral­la seu­raavien kym­me­nien vuosien rahat, ja pahim­mil­laan pummp­paa vielä ne haja-asu­tus­suomen mas­si­ivi­iseen tiev­erkkon. Jol­la ei ole sitäkään vähää käyt­täjiä kuin nykyiset kuskit siir­tyy autos­ta rollaattoriin.

  Ker­rankin voin olla val­tio­varain­min­is­ter­iön kanssa täysin samaa mieltä:

  Nykyiset veron­mak­sa­jat eivät ole heikos­sa ase­mas­sa suh­teessa tule­vi­in veron­mak­saji­in. Tästä näkökul­mas­ta ei ole tarvet­ta siirtää nyky­pol­ven päätösten kus­tan­nuk­sia osin tule­vien polvien kan­net­taviksi. Jo nyt mm. kat­tam­a­ton osu­us eläkekus­tan­nuk­sista ja lisään­tyvistä hoivakus­tan­nuk­sista on siir­tymässä pienenevien työtä teke­vien ikälu­okkien rasit­teek­si. Samoin ympäristön heikken­e­mis­es­tä aiheutu­va taak­ka tule­vaisu­u­teen kas­vaa. Jos muu­tok­sia reaali-investoin­tien hyväk­si tehdään, on ris­ki, että nykypolvi
  päät­tää osu­ut­taan suurem­man kakun investoin­ti­hankkei­ta ja siirtää laskun tule­vaisu­u­teen, jos­sa pienem­mät ikälu­okat joutu­vat sen rahoit­ta­maan kyken­emät­tä enää samas­sa määrin omi­in valintoihin.

  Lähde: Kehysjär­jestelmän kehit­tämi­nen, s. 95, http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/01_budjetit/20110325Kehysj/Kehysjaerjestelmaen_kehittaeminen.pdf

  Lyhyem­min http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20110325Kehysj/name.jsp

 6. Tuo 3 % nos­taa lähin­nä työ­nan­ta­ja­mak­su­ja ja Pekka näkee siitä n 1,5 %.
  Eläkekeskustelus­sa on uno­hdet­tu se mihin sil­lä tähdätään eli yri­tys­ten vero­jen alen­tamiseen ja osinko­tu­lo­jen lisäämiseen.
  Osinko­tu­loista taas n 70 % vir­taa ulko­maille käytän­nössä verot­tomana ‚joten halu­amme mak­si­moi­da ulko­maille menevän rahavirran.
  Kun yrit­syvero­tus­takin las­ke­taan niin por­var­i­hal­li­tus halu­aa mak­si­moi­da ulko­mais­ten omis­ta­jien tulot.

 7. Joku voisi ker­toa kuin­ka suuri osa eläkkei­den koro­tuk­sista ja kuin­ka pian palau­tuu kansan­talouteen. Siis muuten kuin vero­jen kaut­ta. Tämä tieto aut­taisi arvioimaan kansan­taloudel­lista vaikutusta.

  Esimerkik­si taiteen tukemista on perustel­tu sil­lä, että ei se raha oikeas­t­aan mene taiteil­i­joille vaan se vain äkkiä käväisee hei­dän taskuis­saan siir­tyäk­seen sit­ten kulu­tuk­seen (tai mah­dol­lis­es­ti säästöik­si, jol­loin rahan kier­to ilmeis­es­ti hiukan hidastuu).

  Se ainakin on var­maa, että ulko­maille muut­tanei­den eläkeläis­ten eläk­keet eivät siir­ry koskaan Suomen kansan­talouteen kuin pienen pieneltä osin. Pitäisikö näi­den aurinko­ran­nikko­lais­ten tulon­si­iroista kar­sia rankalla kädel­lä oikeu­den­mukaisu­u­den ja kansan­talouden edun nimis­sä? Tai ehkä hei­dän eläk­keen­sä pitäisi jakaa sel­l­aises­sa muo­dos­sa, että rahat on pakko kulut­taa kotimaassa.

 8. Tarkoit­taako tuo todel­la vain 3% nousua. Sehän ei olisi paljoa. 

  Vai onko tarkoi­tus pelotel­la että nousu olisi 3 pros­ent­tiyk­sikköä? Sehän olisi yli 10% nousu ja se tun­tuu aika hur­jal­ta lisäyk­seltä vuo­tu­isi­in menoi­hin. Perus­tuuko­han tuo johonkin doku­men­toi­tu­i­hin laskelmiin?

 9. Osmo sanoi, että Jos muu­tos tehdään nyt, siitä tule­vat hyö­tymään kaik­ki eläkeläiset tästä ikuisu­u­teen, kunnes se muute­taan takaisin. Kai se parem­pi indek­si kos­kee myös uusia eläkeläisiä.

  Tämä on tietenkin ihan tot­ta, mut­ta keino on kovin kallis ja vääräaikainen. Eläke­jär­jestelmän rahoi­tu­songelma­han johtuu suurten ikälu­okkien suures­ta määrästä ver­rat­tuna nuorem­pi­in ikälu­okki­in. Indeksin palaut­ta­mi­nen nos­taisi hyvin nopeasti lähin­nä suurista ikälu­ok­ista aiheutu­via eläkekus­tan­nuk­sia. Se pahen­taisi rahoi­tu­songel­maa ja saat­taisi johtaa siihen, että indek­si palautet­taisi­in taite­tuk­si nuorem­pi­en ikälu­okkien kohdal­la. Nopein tapa saa­da eläke­jär­jestelmään säästöä on nimit­täin indeksimuutokset.

  Nuorem­pi­en ikälu­okkien taak­ka ei helpot­tane se, että he sit­ten vuosien päästä eläk­keelle päästessään saa­vat vähän parem­man indeksin. Mikäli halu­taan paran­nus­ta nuorten eläkkeisi­in, sil­loin parem­pi keino olisi mielestäni eli­naikak­er­toimen lievennys.

 10. Säästämi­nen ja investoin­nit ovat talouskasvulle ja palkko­jen nousulle hyödyl­lisem­pia kuin kulu­tus. Talousti­eteil­i­jät ovat melko yksimielisiä tästä. 

  Erikois­ti­lanteis­sa on toisin ja lisäk­si tietysti kyseisiä kulu­tushyödykkeitä valmis­ta­vat voivat kär­siä mut­ta niitä investoin­ti­hyödykkeitä valmis­ta­vat voit­ta­vat sitäkin enemmän.

 11. TomiA:

  Se ainakin on var­maa, että ulko­maille muut­tanei­den eläkeläis­ten eläk­keet eivät siir­ry koskaan Suomen kansan­talouteen kuin pienen pieneltä osin. 

  Ei se nyt ihan noin suo­ravi­ivaista ole. Val­taosas­sa verosopimuk­sista Suomes­ta mak­set­tavien eläkkei­den vero­tu­soikeus säi­lyy Suomes­sa, vaik­ka eläkeläi­nen muut­taisi ulko­maille. Muu­tamia poikkeuk­sia löy­tyy, esimerkik­si Espan­ja, mut­ta siel­läkin julkisen sek­torin eläkeläiset mak­sa­vat eläk­keestä veroa Suomeen.

 12. Minkä ihmeen takia niitä eläk­er­a­has­to­ja ker­ry­tetään , jos seu­raa­van vuosikymme­nen eläke­pom­mit­sunamikaan ei riitä syyk­si rahavir­ran suun­nan kään­tämiseen? Voiko mis­sään kuviteltavis­sa olevas­sa tule­vaisu­u­den ske­naar­ios­sa (jos­sa on vielä ole­mas­sa vakaa rahat­alous ja yhteiskun­ta) tul­la tämän parem­paa syytä eläk­er­a­has­to­jen pienentämiseen?

  Eläkey­htiöt ovat maalan­neet ahneuk­sis­saan itsen­sä nurkkaan. Jos laiskan pääo­man eläk­er­a­has­to­d­i­nasauruk­set muut­tuvat ikui­sista “osta ja pidä” toim­i­joista “myy” toim­i­joik­si pörs­seis­sä, pörssien indek­sit rom­ah­ta­vat ja eläk­er­a­has­to­jen arvo sulaa.

 13. tpyy­lu­o­ma,

  Samaa mieltä kanssasi. Keskustelus­sa eläke­varo­jen käyt­tämis­es­tä tiehankkeisi­in esi­in­tyy aika ajoin pelot­ta­va ter­mi: kunnossapitovelka. 

  Sanois­in, että osa tästä velas­ta kan­nat­taa mak­saa. Osa kan­nat­taa jät­tää maksamatta.

 14. Voi kun muutkin poli­itikot oli­si­vat yhtä tarkko­ja kuten Osmo Kiljusen Hesarin lupauk­ses­saan, niin johan alka­isi Lyy­di taas kir­joit­ta­maan. Siis siinä tapauk­ses­sa, että myös Kiljunen ja muutkin poli­itikot keskit­ty­i­sivät tois­t­en poli­itikoiden maalailemi­in “paran­nuk­si­in”, niin johan laitkin alka­isi­vat aset­tumaan siihen mihin poli­itikot alun­perinkin halu­a­vat muutosta.

  Mut­ta taitaa­pa arki­nen läin­säädän­tö­työ poli­itikoille olla vieras­ta — että valvoisi­vat lainkir­jaimen tasolle asti, mitä ovat puheis­saan “lupailleet”. Vai onko poli­itikoiden “lupailut” ns. hehtaari­ammuntaa, että kun­han lop­ulliset lait ovat “sin­nepäin”, niin hyvä on.

 15. sha­keem:

  Samaa mieltä kanssasi. Keskustelus­sa eläke­varo­jen käyt­tämis­es­tä tiehankkeisi­in esi­in­tyy aika ajoin pelot­ta­va ter­mi: kunnossapitovelka.

  Sanois­in, että osa tästä velas­ta kan­nat­taa mak­saa. Osa kan­nat­taa jät­tää maksamatta.

  Ja tässä on kysymys paljon muus­takin kuin liikenneinfrasta.

  Suomen koko perus­in­fra­struk­tu­urista suuri osa on van­haa, 60 — 70 luvul­la raken­net­tua. Tiestö, vesi­jo­hdot, voimalaitok­set, suuri osa raken­nuskan­taa, jne. Päivit­täi­nen arki pyörii pitkälti tämän päällä.

  Toisaal­ta maail­ma ympäril­lä on muut­tunut. Suuri osa moot­tori­tiev­erkos­toa, esimerkik­si Lah­den­väylä Helsin­gin päässä, on tehty aikanaan keskelle pel­toa tilankäyt­töä mure­hti­mat­ta. Nyt se on keskel­lä kaupunkia, tuot­taa meluhait­to­ja, eristää asuina­su­lueet toi­sis­taan ja estää niiden laa­jen­e­mista. Toises­sa ääripäässä on taas tiestö jol­la on väestön vähen­e­misen vuok­si niin vähän käyt­töä että jos joku ehdot­taisi sen rak­en­tamista nyt niin aja­tus­ta pidet­täisi­in jär­jet­tömän. Raken­nus­puolel­la on puhut­tu 70-luvun ele­ment­tik­er­rostaloista kaikkine ongelmi­in, mut­ta vielä han­kalampia on minus­ta saman aikakau­den toimis­to­talot. Vaik­ka ne oli­si­vat kun­nos­sakin niin kukaan ei nykyään enää halua niitä pikku koppe­ja ja niiden muut­ta­mi­nen asun­noik­sikin on vaikeaa. Heit­etään päälle vielä ener­giate­hokku­us ja raken­nuste­hokku­us, ylipään­sä tehokkuus.

  Asi­aa pitäisi läh­estyä niin että ajateltaisi­in kor­jaus­in­vestoin­te­ja nimeno­maan investoin­teina, eli niiden pitäisi olla edes jotenkin tuot­tavia. Siis yleen­sä, en tarkoi­ta että esimerkik­si Tuomiokirkon kor­jauk­sen tulisi olla tuot­tavaa, vaan sitä että joka iki­nen beton­isil­ta ja ele­ment­ti­ta­lo ei ole Tuomiokirkko joka on pidet­tävä kun­nos­sa hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Uudel­la kor­vaami­nen on usein jopa halvem­paa, sem­minkin kun samal­la voi tehdä perus­ratkaisun parem­min, ja joskus voi jät­tää korvaamattakin.

 16. “Eläke­jär­jestelmän rahoi­tu­songelma­han johtuu suurten ikälu­okkien suures­ta määrästä ver­rat­tuna nuorem­pi­in ikälu­okki­in. Indeksin palaut­ta­mi­nen nos­taisi hyvin nopeasti lähin­nä suurista ikälu­ok­ista aiheutu­via eläkekustannuksia”

  Suuret ikälu­okat ovat harhana­jo­hta­va käsite, heistä suuri joukko muut­ti Ruot­si­in ja vaik­ka palu­umuut­ta­jiankin oli niin suuret­sa osas­ta tämän ikälu­okan eläkkeistä vas­taa Ruotsi.

  Lisäk­si suuret ikälu­okat kär­sivät 90-luvun työt­tömyy­destä ja niin­pä keskimääräi­nen eläke suuril­la ikälu­okil­la on vain n 1300 euroa kuus­sa eli pitää juuri ja juuri henkilön pois­sa sos­sun luukulta.
  Se on vain n 40 % ao ajanko­hdan keskimääräis­es­tä palka­s­ta, joten nuo 60 % tavoitear­vot eläke­taosolle, joi­ta eläkkei­den vas­tu­u­va­jei­den arvioin­nis­sa käytetään , ovat puh­das­ta pup­pua ja tarkoituk­sen­mukaista probagandaa.

  Osmon tavoite on luo­da luokkay­hteiskun­ta, jos­sa eläkeikä on sidot­tu tuloi­hin ja yhteiskun­naliseen asemaan.

  Ja tuos­ta 3 % voi heti säästää lopet­ta­mal­la kirkol­lisveron, ei mis­sään muus­sa maas­sa yhdis­tyk­sen vapaa­hetoista jäsen­mak­sua las­ke­ta veroasteeseen.

 17. Miltä kuu­lostaisi eläkekat­to, vaikka­pa sel­l­ainen medi­aa­ni­palkkaan sidottu?

 18. Eläket­to on huuhaa­ta, kos­ka se riko­taan ns vapaae­htoisil­la eläkkeil­lä, joi­ta ei voi mil­lään kieltää.
  Nytkin yli 2500 euron eläk­keet ovat harv­inaisia, vahinko, että nuo ETK:n sivut eivät aukea val­i­tuk­sista huolimatta

  1. Suuri­palkkaiset var­maankin kan­nat­taisi­vat eläkekat­toa, kos­ka se vapaut­taisi hei­dät eläke­mak­su­ista ja niihin liit­tyvältä pakkosäästämiseltä katon ylit­tävältä osalta.

 19. “Suuri­palkkaiset var­maankin kan­nat­taisi­vat eläkekat­toa, kos­ka se vapaut­taisi hei­dät eläke­mak­su­ista ja niihin liit­tyvältä pakkosäästämiseltä katon ylit­tävältä osalta.”

  Ai sil­loinkin jos se tulisi voimaan huomenna?
  Suuret ikälu­okat ainakin vas­tus­taisi­vat. Niiden ahneud­es­ta tässä eläkkei­den nos­tossa nytkin kyse. Jos ei eläke kel­paa niin tehköön töitä pitempään.

 20. “Eläkey­htiöt ovat maalan­neet ahneuk­sis­saan itsen­sä nurkkaan. Jos laiskan pääo­man eläk­er­a­has­to­d­i­nasauruk­set muut­tuvat ikui­sista “osta ja pidä” toim­i­joista “myy” toim­i­joik­si pörs­seis­sä, pörssien indek­sit rom­ah­ta­vat ja eläk­er­a­has­to­jen arvo sulaa.”

  Ris­to Sauso ker­toi eläk­keelle lähtiessään, että eläk­er­a­has­to­jen ongel­ma on, että niitä ei voi purkaa. Suurien omaisu­us­mas­so­jen tuon­ti markki­noille rom­ah­dut­taa niiden arvon.

  Yksi mielnki­in­toinen sivu­juonne liit­tyy kuitenkin näi­hin rahas­toi­hin : Jos eläkeikää nos­te­taan niin eläk­er­a­has­to­jen vas­tu­u­vel­ka piene­nee ja “yli­jäämä” kuu­luu omis­ta­jille, ei etuuk­sien saajille.
  Kun kak­si vuot­ta on n 20 % eläk­keel­läoloa­jas­ta eli rahas­toista vapau­tu­isi 20 % eli n 25 mil­jar­dia, mitkä miljoonat omis­ta­jat voisi­vat kääriä tasku­un­sa. En ole asiantun­ti­ja laske­man määrää, mut­ta näin se menee lain mukaan.

  Eli työu­rakeskustelus­sa on kysymyk­sessä todel­lisu­udessa eläk­er­a­ho­jen ryöstö venäläiseen malliin,

  Työurien jatkamisek­si tarvi­taan lisää työ­paikko­ja, jos halu­taan esim ela­tusuhde säi­lyt­tää entisenä niin 2030 meil­lä pitäisi olla yli 3 miljoon­aa työ­paikkaa eli 700000 enem­män kuin nyt ja eläköi­tymisikä n 70 vuotta. 

  Mut­ta tästä seikas­ta ei ole puhut­tu mitään , ei ainkaan siitä miten työ­paikat luo­daan. Aikaisem­min Osmon vas­taus kysymyk­seen oli, että ne vain syn­tyvät jostain

  1. Liian van­ha on tois­tanut tuon väit­teen niin mon­ta ker­taa, että tämä on viimeinen ker­ta kun sen julkaisen.
   Sitä vas­tu­u­velkaa jää ihan tarpeek­si, vaik­ka sen kasvu vähän hidas­tu­isikin. Työeläke­mak­su­jen muu­tok­set jakau­tu­vat puo­lik­si työn­tek­i­jöi­den ja työ­nan­ta­jien kesken, mut­ta kyl­lä työ­nan­ta­ja­mak­suil­la on vaiku­tus­ta niiden palka­n­mak­sukykyyn ja sitä kaut­ta palkkata­soon. Työn­tek­i­jä mak­saa tosi­asi­as­sa eläke­mak­sun­sa kokon­aan itse, vaik­ka osaa mak­sus­ta kut­su­taankin työ­nan­ta­jan mak­suk­si. Vaik­ka eläköi­tymisikä nousisi, työvoiman määrä kään­tyy lasku­un, joten ei työl­listymiseen edes mitään ylimääräistä kasvua tarvi­ta. Työvoiman tar­jon­nal­la on vaiku­tus­ta työ­paikko­jen määrään. Vai onko puh­das sat­tuma, että Sak­sas­sa on enem­män työ­paikko­ja kuin Suomessa?

 21. ETK:n eläkekat­to­selvi­tyk­sen mukaan ainakin Bel­gias­sa, Nor­jas­sa ja Sveit­sis­sä työ­nan­ta­ja- ja työn­tek­i­jä­mak­sut per­itään koko palka­s­ta eläkekatos­ta huolimatta. 

  Tutkimuk­ses­sa tode­taan että “mikäli eläkeka­tol­la halut­taisi­in raja­ta edes jos­sain määrin merkit­tävä joukko eläk­keen­saa­jia tur­van piirin ulkop­uolelle, olisi eläkekat­to asetet­ta­va huo­mat­ta­van mata­lalle tasolle.” (Tur­van ulkop­uolle tuskin eläkekat­to ketään rajaa). 

  Uus­lib­er­al­is­min hen­keen hyvä­tu­loisin väestönosa saa pitää etun­sa samal­la argu­men­til­la kuin on käytet­ty esim. var­al­lisu­usveros­ta vapaut­tamisen kohdalla.

  Nor­jan, Bel­gia ja Sveitsin mallin vaiku­tus­ta eläkkei­den rahoituk­seen ei selvitet­ty. Tutkimus ei mainitse, ovatko näis­sä mais­sa hyvä­tu­loiset, miten äreis­sään asi­as­ta tai onko eläkepalkkaka­ton puut­tumisel­la joitain sivuvaikutuksia.

  Eläkekat­to olisi voimaan astues­saan kos­ket­tanut tutkimuk­sen tekijöitä. 

  Olisiko tutkimus­tu­los ollut eri­lainen, jos tutkimuk­sen oli­si­vat tehneet aka­teemiseen prekari­aat­ti­in lukeu­tu­vat vähä­tu­loiset tutkijat?

 22. “Suuret ikälu­okat ainakin vas­tus­taisi­vat. Niiden ahneud­es­ta tässä eläkkei­den nos­tossa nytkin kyse. Jos ei eläke kel­paa niin tehköön töitä pitempään.”

  Suurten ikälu­okkien eläke on n 1300–1400 euroa kuus­sa, tuskin sil­lä riemu­juh­lia joka päivä järjestetään.
  Itse asi­as­sa eläke-edut oli­vat parhaim­mat suurten ikälu­okkien edeltäjil­lä, he pää­sivät eläk­keelle peräti 53-vuo­ti­aana ja työeläk­keen päälle he sai­vat vielä kansaneläkkeen.Ja eläke las­ket­ti­in aivan kuin he oli­si­vat tehneet töitä 65-vuotiaaksi

  Suuret ikälu­okat ovat vain huonon­ta­neet etu­ja ja Suomen eläke­jär­jestelmän todel­li­nen kor­vausaste on OECD:n heikoimpia, vain teo­reett­ti­nen on OECD:n keskitasoa

 23. ETK:n eläkekat­to­selvi­tyk­sen mukaan ainakin Bel­gias­sa, Nor­jas­sa ja Sveit­sis­sä työ­nan­ta­ja- ja työn­tek­i­jä­mak­sut per­itään koko palka­s­ta eläkekatos­ta huolimatta.

  ETK ei tai­da olla oikein hyvä lähde. Tai Evert ei osaa lukea ETK:n kieltämät­tä kryp­tisiä pahve­ja. Laitas link­ki niin selviää, kumpi on ymmärtänyt väärin, ETK vai Evert?

 24. “Nor­jan, Bel­gia ja Sveitsin mallin vaiku­tus­ta eläkkei­den rahoituk­seen ei selvitet­ty. Tutkimus ei mainitse, ovatko näis­sä mais­sa hyvä­tu­loiset, miten äreis­sään asi­as­ta tai onko eläkepalkkaka­ton puut­tumisel­la joitain sivuvaikutuksia.


  Näis­sä mais­sa on yleiseti käytössä kolmi­por­tainen eläke
  1. Kansaneläke, joka perus­tuu asumiseen maas­sa ja siihen on oikeutet­tu jokainen.
  2. lak­isääteinen työeläke , jos­sa on tuo kuu­luisa katto
  3.Lisäeläkkeet, joille riko­taan tuo katto.
  Nämä voivat olla henkilöko­hati­sa, mut­ta usein ammt­tikun­taa tai yri­tys­tä koske­via ja niistä naut­ti­vat ne hyvässä työ­markki­na-ase­mas­sa ole­vat, siis he, joiden tulo­ja kat­to pudot­taisi mekittävästi

  Eli todel­lises­sa elämässä mitään kat­toa ei eläk­keelle ole.

 25. Selvyy­den vuok­si ETK:n mukaan:
  — Nor­ja on luop­unut tänä vuon­na taite­tus­ta eläkekatos­ta ja maas­sa on otet­tu käyt­töön Ruotsin mallin mukaiset lisäeläkkeet
  — Bel­gian eläkekat­to on 1840 €/kk, OECD:n mukaan julki­nen eläke on keskimäärin 40 % palka­s­ta, vapaae­htoiset ja itse sääste­tyt (katon päälle tule­vat) eläk­keet ovat keskimäärin 25 % palkasta
  — Sveit­sis­sä pakolli­nen eläke­mak­su kos­kee kaikkia yli 21-vuo­ti­ai­ta, siis myös eläkeläisiä, siitä mak­se­taan paikalli­nen kansaneläke ja katolli­nen työkyvyttömyyseläke

  Itse olisin vähän tuon Sveitsin tyylisen mallin kan­nal­la, eli vaku­ute­tun eläke­mak­su eläkeläisille, jol­la sit­ten katet­taisi­in kaiken maail­man kiljusten vaalilu­pausten aiheut­ta­mat maksuvajeet.

 26. Onko hyvä­tu­loinen katk­era, jos eläkepalkkakat­toa ei ole. Tuskinpa!

  Käytän­nössä hän saisi yksi­tyisel­lä puolel­la työ­nan­ta­jan kom­pen­soivan lisän palkkaansa autoe­dun ja puhe­line­dun lisäk­si. Julkisel­la puolel­la tuskin, ja näitä “eläke­tutkimuk­sia” valitet­tavasti tekevätkin julkisen puolen omaa etu­aan var­tioi­vat viranhaltijat.

  Olemme vas­ta saa­neet lukea lehdis­tä, miten johta­jien palkat ovat nousseet 60- 70 — 90 pros­ent­tia. Hyvä­palkkaisten kuviois­sa 4,7 pros­entin työeläke­mak­su on yhtä tyhjän kanssa. He voivat nyt jo vali­ta, otta­vatko Audi A6:n vai Toy­otan — useim­mat ajel­e­vat kalli­in autoe­dun pre­mi­um luokan työsuhdeautolla.

 27. Tuo­ta. Voisiko Liian Van­ha hiukan vih­ja­ta — kuka on. Toki Son­era on tul­lut jul­ki LV:n entisenä työan­ta­jana. Ja jos LV ei ole tässä vaalis­sa vielä ehdokkaana, niin ainakin tulevas­sa vaaliss­sa olisi muka­va äänestää Liian Van­haa. Kos­ka hän osaa esit­tää asi­at hyvin perustel­tu­ina tilas­to­jen val­os­sa. Toki Osmoakin aikoinani kehuin tilas­toil­la hyvin per­estel­e­vana, mut­ta ilmeis­es­ti vaalin läheisyys on vienyt Osmon tilas­toti­etämys­tä myöhempi­in ajankohtiin.

  Saa nyt nähdä, kuin­ka Osmon suo­datin tätä viestiä siivilöi.

 28. Liian Van­ha, min­ua eivät kiin­nos­ta lisäeläkkei­den suu­ru­udet, jos niitä en itse veron­mak­sa­jana joudu maksamaan.

  1. Gc Viraql­lisen litur­gian mukaan et mak­sa työeläkkeitä verois­sasi vaan niistä per­itään eläke­mak­su­ja samaan tapaan kuin noista lisäeläkemaksuista.
   Kun Suomes­sa ei ole val­ti­ol­lista eläke­jär­jestelmää, olisi vaikea­ta lait­taa eläkekat­toa ja kuitenkin per­iä eläke­mak­sua suurista tuloista ilman, että se tuot­taisi eläke­tur­vaa. Mais­sa, jois­sa eläke­mak­sut per­itään vero­tuk­sen yhtey­dessä, eläkekat­to on yksinker­taisem­pi yhdis­tää kaikille yhtä suuri­in eläkemaksuihin.

 29. “Liian Van­ha, min­ua eivät kiin­nos­ta lisäeläkkei­den suu­ru­udet, jos niitä en itse veron­mak­sa­jana joudu maksamaan.”

  Nuo lisäeläk­keet mak­saa useim­miten kulut­ta­ja tuot­tei­den hinnassa .
  Sopimuk­set kun ovat yleen­sä koko alaa koske­via tai jotain ammat­tiryh­mää koske­via niin ne eivät vaiku­ta kil­pailu­ti­lanteeseen , kos­ka kulu­vaiku­tus on saman­lainen kaikki­in fir­moi­hin vaan kulut on siir­ret­tävis­sä hin­toi­hin kuten nuo lak­isääteis­ten eläkkei­den maksutkin.
  Ja yleiseti eläkeka­tol­la tarkoite­taan kat­e­gorista kat­toa, muuten­han Lil­iuk­sen eläke­sopimuk­seen ei voitaisi vaa­tia kattoa.
  Yli 3000 euron eläket­tä saa n 3–4 % eläkeläisitä, joten eläkeka­tol­la ei ole suur­ta vaiku­tus­ta rahoituksen.Eläkettä saavien keskimääräi­nen kokon­aiseläke oli vuo­den 2009 lopus­sa 1 344 euroa kuukaudessa, vuon­na 2009 eläköi­tyne­den n 1600 euroa kuussa

  Suurin tek­i­jä johon voidaan vaikut­taa ‚on työkyvyt­tömyys-ja työt­tömyy­seläkkeil­lä, eläke­menos­ta n 25 % kuluu näi­hin eläkemuotoihin.
  Työt­tömyy­seläke on pois­tu­mas­sa, mut­ta se taas siirtää rasitus­ta työtömyys­vaku­u­tuk­seen ja toimeentulotukeen

 30. Liian van­ha: “Nuo lisäeläk­keet mak­saa useim­miten kulut­ta­ja tuot­tei­den hinnassa.”

  On se ainakin tehokkaampi mak­su­ta­pa kuin de fac­to verois­sa. Lisäk­si Suomes­sa tuot­tei­den hin­nois­sa on paljon jous­to­varaa. Lop­ut­tomi­in ei voi hin­to­ja nostaa.
  Joidenkin suurten ikälu­okkien elä­keet voivat vaikut­taa pie­niltä, mut­ta kun he täyt­tävät 65 vuot­ta kansaneläke kor­vaa tämän.
  Jos vuon­na 2009 eläk­keen saa­ja saa 1600 euroa puh­taana käteen, elää velat­tomas­sa asun­nos­sa ja tekee osa-aikadu­u­nia, niin hänen tulon­sa eivät putoa yhtään. Hänen elin­ta­son­sa on paljon korkeampi kuin työssäkäyväl­lä, jol­la on asun­to­laina ja lapset elätettävänään.

  OS: “Kun Suomes­sa ei ole val­ti­ol­lista eläke­jär­jestelmää, olisi vaikea­ta lait­taa eläkekat­toa ja kuitenkin per­iä eläke­mak­sua suurista tuloista ilman, että se tuot­taisi eläketurvaa.”

  No, ei sit­ten per­itä. Ei hait­taa yhtään.

 31. Gc:

  Joidenkin suurten ikälu­okkien elä­keet voivat vaikut­taa pie­niltä, mut­ta kun he täyt­tävät 65 vuot­ta kansaneläke kor­vaa tämän.

  Val­taosa suurten ikälu­okkien eläkeläi­sistä ei saa kansaneläket­tä ollenkaan. Jos työeläke on yli 1 212 EUR (yksin asu­va) tai 1 079 EUR (parisuh­teessa), kansaeläket­tä ei mak­se­ta ollenkaan.

 32. “Joidenkin suurten ikälu­okkien elä­keet voivat vaikut­taa pie­niltä, mut­ta kun he täyt­tävät 65 vuot­ta kansaneläke kor­vaa tämän.”

  Tuos­ta 1600 eurosta mak­se­taan veroa joka on n 5 % korkeampi kuin työssäkäyvällä .

  Työeläke ei vai­h­du kansaneläk­keeseen, noil­la tuloil­la ei edes saa kansaneläkkeastä pien­tä palasta

 33. On reilumpaa pitää kulut­ta­jahin­tain­deksin vaikut­tavu­ut­ta eläkkeisi­in tärkeäm­pänä kuin palkko­ja kos­ka palkat elävät omaa elämään­sä. Se mitä eläkeläiset usein väit­tävät että palkat ovat nousseet 70% 15 vuodessa ei tarkoi­ta sitä että kaikkien palka­nsaa­jien palk­ka on nous­sut noin paljon. Se nousee enem­män työu­ran alus­sa olevil­la kuin van­hoila työn­tek­i­jöil­lä. On jopa työ­paikko­ja jois­sa uusille työn­tek­i­jöille mak­se­taan parem­paa palkkaa kuin van­hoille. Nuoret tarvit­se­vat muutenkin enem­män rahaa kuin van­hat kos­ka nuo­ril­la menee sitä rahaa asun­non hankkimiseen. 

  Kulut­ta­jahin­tain­dek­sistä pitää siiv­ota pois kulu­tusvero­jen muu­tok­set kos­ka nekin elävät omaa elämään­sä. Jos viinavero las­kee tai nousee niin sen ei pitäisi vaikut­taa eläkein­dek­sei­hin. Eläk­keel­lä olevil­la lie­nee aika vaki­in­tuneet alko­holin naut­timis­ta­vat ja pystynevät parem­min säätelemään sitä kun ei ole painei­ta viet­tää jet­set-tyylistä yöelämää (vai onko?)

  Eläkeläisil­lä pitäisi olla yht­enäi­nen vero­tus palka­nsajien kanssa. Nyt vero­tuk­ses­sa on joitain ero­ja tosin tulkin­nat mis­tä ne johtu­vat vai­htel­e­vat, mut­ta itse en ymmär­rä mik­si eläkeläis­ten pitäisi mak­saa enem­män vero­ja suh­teessa kuin palka­nsaa­jat samoista tuloista. 

  Köy­himpi­en eläkeläis­ten ase­maa pitäisi myös kor­ja­ta esim palaut­ta­malle osalle se kansaneläk­keen poh­jaosa joka otet­ti­in pois viime laman aikana.

 34. Sat­u­in tuos­sa Eläke­tur­vakeskuk­sen sivus­tolle. Siel­läpä oli täl­laiset tiedot tuon inde­skin rukkaamisesta:

  “Työeläkein­deksin muut­ta­mi­nen, esimerkik­si puo­liväli-indek­sik­si, vaikut­taisi eläke­mak­su­un aluk­si ver­rat­tain vähän, mut­ta 15 vuo­den kulut­tua sen vaiku­tus eläke­mak­su­un olisi yksi pros­ent­tiyk­sikkö. Eläke­mak­sus­sa on samal­la ajan­jak­sol­la arvi­ol­ta kol­men pros­ent­tiyk­sikön nousu­paine, joka johtuu ennen kaikkea väestön ikärak­en­teen muuttumisesta. ” 

  Eli tuon indeksin kor­jaamien pitkäl­lä tähtäimel­la aiheut­taisi 1 pros­ent­tiyk­sikäön nousun vaku­u­tus­mak­sui­hin. Tuo vaku­u­tus­mak­sun kol­men pros­ent­tiyk­sikön nousu ei siis johdu indeksin korjaamisesta.

  1. Kim­mo Kiljunen esit­ti indeksin kor­jaamista takau­tu­vasti — tai niin ainakin päät­telin siitä, että hänen mukaansa vuon­na 1995 eläk­keel­lä jäänyt hyö­ty­isi hänen esi­tyk­ses­tään niin ja niin paljon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.