Hyviä vihreitä ehdokkaita Pirkanmaalla

Täs­sä sar­jas­sa käyn läpi vaa­li­pii­reit­täin vih­rei­den ehdok­kai­ta, kos­ka niin moni on kään­ty­nyt puo­lee­ni ja kysy­nyt, ketä voi­si vaa­li­pii­ris­sään äänes­tää. Olen myös aiem­mis­sa vaa­leis­sa suo­si­tel­lut tun­te­mia­ni ehdok­kai­ta. Kaik­kia en voi tie­ten­kään tun­tea. Valin­ta­pe­rus­tee­na ei ole se, että esit­täi­sin omia kloo­ne­ja­ni, kos­ka edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on hyvä olla moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ihmi­siä.  En ole myös­kään tuke­mas­sa mitään omaa frak­tio­ta­ni puo­lu­een sisäl­lä, sil­lä vih­rei­den sisäl­lä ei täl­lai­sia suun­tau­tu­mi­se­ro­ja ole — enää. Pai­no­tan kykyä toi­mia päät­tä­jä­nä ja yri­tän nos­taa ehdok­kai­ta, jot­ka eivät mei­dän vaa­li­jär­jes­tel­mäs­säm­me pär­jää niin hyvin kuin pitäisi.

.….…

Vih­rei­den ykkö­seh­do­kas Pir­kan­maal­la on Oras Tynk­ky­nen, joka asial­li­suu­des­saan on erin­omai­nen kave­ri. Hän kuun­te­lee myös vas­ta­puo­len argu­ment­te­ja. Pidän sii­tä, että ymmär­tää vaih­taa mie­li­pi­det­tään, kun huo­maa olleen­sa vää­räs­sä. Pir­kan­maal­la jän­ni­te­tään­kin oikeas­taan vain sitä, kuka on se toi­nen. Tämä kamp­pai­lu on tasai­nen, sil­lä ehdol­la on monia eri tavoin hyviä ehdok­kai­ta, mikä on tie­tys­ti hyvä lis­tan koko­nais­me­nes­tys­tä aja­tel­len. Ajat­te­lin ensin jät­tää koko vaa­li­pii­rin väliin, kos­ka suo­sit­te­le­mal­la yhtä syr­jii mui­ta ja niin mon­taa kan­nat­tai­si suo­sit­taa. Esi­tän kui­ten­kin kah­ta joi­den välil­lä itse valitsisin.

Freelance-yrittäjä Olli-Poika Parviainen (112)

En pää­ty­nyt Olli-Poi­kaan sik­si, että tun­nen hänet ajal­ta, jol­loin hän oli Oras Tynk­ky­sen edus­kun­ta-avus­ta­ja, vaan kos­ka olen kuul­lut hänes­tä hyvää mui­den puo­luei­den polii­ti­koil­ta. Olli-Poi­ka on Vih­reän val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja, mikä on hyvä saa­vu­tus 30-vuo­ti­aal­ta mie­hel­tä. Vih­reät teke­vät Tam­pe­reel­la tulok­sel­lis­ta yhteis­työ­tä kokoo­muk­sen ja pien­ryh­mien kans­sa ja täs­sä hän on toi­mi­nut menes­tyk­sel­li­ses­ti. Yrit­tä­jän sta­tus antaa myös plus­saa. Ei voi olla nah­jus, kun pys­tyy elät­tä­mään itsen­sä yrittäjänä.

Olli-Poi­kaa pide­tään tie­to­yh­teis­kun­ta-asian­tun­ti­ja­na, Pir­kan­maan Jyr­ki Kas­vi­na. Näi­nä aikoi­na tämä on tär­keä osaa­mi­sa­lue. Tie­to­yh­ty­eis­kun­nas­ta teh­dään tär­kei­tä poliit­ti­sia rat­kai­su­ja ihan vain tek­nii­kan nimis­sä ymmär­tä­mät­tä kuin­ka mer­kit­tä­viä ne ovat.

 

Terveystieteen maisteri Minna Sorsa (117)

Tasai­ses­ta jou­kos­ta pää­dyin Min­na Sor­saan sik­si, että ter­veys­po­liit­ti­nen osaa­mi­nen nousee ensi vaa­li­kau­del­la kes­kei­seen ase­maan kun ryh­dy­tään set­vi­mään umpi­ku­jaa, johon ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäm­me on ajau­tu­nut.  Lää­kä­rei­tä edus­kun­ta on tul­vil­laan. Hoi­toa­lan näke­mys­tä tar­vi­taan sen ohel­la. Sivii­lis­sä Min­na toi­mii las­ten mie­len­ter­veys­työs­sä kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä ja hänel­lä on koke­mus­ta psy­kiat­ri­se­na sai­raan­hoi­ta­ja­na. Hän asuu Ylö­jär­vel­lä. Oli­si hyvä, ettei­vät kaik­ki vih­rei­den kan­san­edus­ta­jat asui­si kau­pun­geis­sa. No joo, tie­tys­ti Ylö­jär­vi­kin on viral­li­ses­ti kau­pun­ki. Myös Min­na on toi­mi­nut val­tuus­to­ryh­män puheenjohtajana.

Olin puhu­ja­na Min­na Sor­san jär­jes­tä­mäs­sä ter­veys­po­liit­ti­ses­sa (vaa­li) semi­naa­ris­sa Tam­pe­reel­la. Minuun teki vai­ku­tuk­sen pait­si se, että semi­naa­ri koko­nai­suu­des­saan oli kor­kea­ta­soi­nen,  myös Min­nan omien puheen­vuo­ro­jen syvällisyys.

 

16 vastausta artikkeliin “Hyviä vihreitä ehdokkaita Pirkanmaalla”

 1. [Olli-Poi­ka] Ei voi olla nah­jus, kun pys­tyy elät­tä­mään itsen­sä yrittäjänä.

  Eikä var­sin­kaan voi olla nah­jus, jos on sel­vin­nyt kou­lu­kiusaa­jien kyn­sis­tä elä­vä­nä tuol­la nimellä.

 2. Suun­tau­tu­mi­se­ro­ja ei ole — enää? Käsit­tääk­se­ni puna­vih­rei­den ja näkö­kul­mas­ta­ni tei­kä­läi­sen (ja eri­tyi­ses­ti ex-nuor­su Kas­vin) edus­ta­mien libe­raa­lien kli­kit kyl­lä puo­lu­een sisäl­lä ovat voi­mis­saan. Urbaa­nit lat­te-jak­ku­pu­ku­li­be­raa­lit ovat vain saa­neet val­lan. Samal­la taval­la SDP tun­tuu lopul­li­ses­ti lip­pos­lais­tu­neen, vaik­ka kent­tä­vä­ki on van­ha­muo­ti­sen sosia­li­de­mo­kraat­tis­ta ja Tuo­mio­ja tulee vali­tuk­si edus­kun­taan vie­lä mauso­leu­miin balsamoitunakin.

 3. Ihan hyvä trio — ei sii­tä mitään… Ay-aktii­vi­na suo­sik­kieh­dok­kaa­ni on kui­ten­kin tehy­läi­nen pää­luot­ta­mus­mies Pet­ri Siu­ro — mones­sa muka­na hänkin:-)
  tuu­mii Sep­po Pir­kan­maan landelta
  plm evp
  JHL:n Vihreät

 4. Edel­leen­kään Vih­reät puo­lu­ee­na ja ehdok­kai­na eivät osaa tai halua käy­dä vaa­li­tais­te­lua tai edes kam­pan­joi­da. perin­tei­ses­ti vaa­lien jäl­keen ihme­tel­lään, että mik­si mei­tä ei äänes­te­tä vaik­ka ollaan niin hyviä. 

  HERÄTKÄÄ jos haluat­te ääniä…

  Oras Tynk­ky­nen ei näy­tä teke­vän yhtään mitään, muut taas eivät vai­vau­du mark­ki­noi­maan itseään.
  Tuol­la menin­gil­lä toi­seen paik­kaan ei ole mitään mahdollisuuksia.

  mar­ja Tiu­ra on kier­tä­nyt maa­kun­taa jo kuu­kausi­kau­pal­la — ja oikei­den puo­luei­den tosis­saan ole­vat ehdok­kaat teke­vät todel­la pal­jon ihan perin­teis­tä jal­ka­työ­tä tapa­maal­la ja jut­te­le­mal­la ihmi­sil­le. Rahaa­kin tar­vi­taan — ja Vih­reäl­lä puo­lu­eel­la pitäi­si olla aina­kin koh­tuul­li­set resurs­sit saman­ta­soi­seen kam­pan­jaan kuin muillakin.

  Oras Tynk­ky­sen pas­sii­vi­suus ja ilmeien luot­ta­mus uudel­leen valin­taan vie poh­jan myös mui­den vih­rei­den kam­pan­join­nil­ta. Ilman veto­voi­maa ei tun­te­mat­to­muu­des­ta nous­ta minnekään.

  Perus­suo­ma­lai­sil­le ja Soi­nil­le iso kii­tos sii­tä, että halua­vat ja osaa­vat puhua asiois­ta ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la. Se jos mikä edis­tää demokratiaa.

 5. Kii­tos Odel­le kannustuksesta!

  Nimi­mer­kil­le Eli­na: hyvää har­joit­te­lua poli­tii­kan maa­il­maan tuo kou­lun piha. 🙂

  Nimi­mer­kil­le JTS: Oras kam­pan­joi ahke­ras­ti. Vii­mek­si eilen näin hänet jaka­mas­sa esit­tei­tään Tam­pe­reen tul­lin­to­ril­la. Tänään menem­me teke­mään yhdes­sä vaa­li­työ­tä ja Orak­sen tuki­ryh­mä on var­mas­ti liik­keel­lä lähes päi­vit­täin ennen vaa­le­ja. Oras itse kier­tää nyt maa­kun­taa ahke­ras­ti. Vih­reil­lä ei ole jär­jet­tö­miä vaa­li­bud­jet­te­ja joten suu­rin osa kam­pan­ja­työs­tä on katu­kam­pan­join­tia. Kan­nat­taa pitää sil­mät auki. Ehkä tör­määt­te­kin vie­lä, jos Pir­kan­maal­la liikut!

 6. Asun Tam­pe­reel­la ja täs­tä näkö­vink­ke­lis­tä tar­kas­tel­tu­na näyt­tää sil­tä, että vih­reät eivät saa Pir­kan­maal­ta tois­ta kan­san­edus­ta­jaa läpi. Oras saat­taa jopa jää­dä haas­ta­jan ase­maan, kos­ka hän mie­les­tä­ni lai­min­löi tie­dot­ta­mi­sen vaa­lien välil­lä, mut­ta onhan sii­nä muis­taak­se­ni yli kah­dek­san­ton­nin ääni­mää­räss­sä hie­man varaa tiputtaakin.

 7. OPP ehdot­to­mas­ti. Yhteis­työ­ky­kyi­nen, pereh­ty­vä ja hyvä esiin­ty­jä. Lait­ta­nut vauh­tia mm. Pir­kan­maan ratik­ka-lähi­ju­na­lii­ken­tee­seen sekä luo­nut parem­pia suh­tei­ta vih­rei­den ja kon­ser­va­tiiv­sem­pien puo­luei­den välille.

 8. Her­miit­ti, mie­les­tä­ni Oras tie­dot­taa sel­väs­ti parem­min vaa­lien välil­lä kuin suu­rin osa kan­san­edus­ta­jis­ta. Hän sen­tään yllä­pi­tää Twit­te­riä, Face­boo­kia, blo­gia ja kir­joit­taa joka­vuo­ti­sen “tilin­pää­tök­sen” tekemisistään.

 9. Saka­ri Kestinen,

  Juu olet var­maan oikeas­sa, mut­ta myös yksit­täi­sen äänes­tä­jän esit­tä­mään palaut­tee­seen oli­si mie­les­tä­ni hyvä vas­ta­ta edes jotain, var­sin­kin jos palau­tet­ta ei tule äänes­tä­jäl­tä kuin yksi vies­ti vaa­li­kau­des­sa. Toi­saal­ta eipä vih­rei­den puo­lue­toi­mis­to­kaan vas­tan­nut ker­ran sin­ne lähet­tä­mään palau­te­säh­kö­pos­tiin. Kan­sa­lais­ta kor­pe­aa, jos vas­tauk­sia ei tule edes niil­tä joi­ta on äänestänyt!

 10. Pir­kan­maal­la on sama perus­on­gel­ma kuin muu­al­la pk-seu­dun ulko­puo­lel­la: yksi menee lpi, kärie­ho­dok­kaal­la ei ole int­res­si­sä sat­sa­ta yli­mää­räi­seen veto­voi­maan ja muil­la ehdok­kail­la osal­lis­tu­mi­nen on har­ras­tus­toi­min­taa. lop­pu­tu­los on lat­tea. Lis­tan koko­nais­me­nes­tys para­nee kun on useam­pia kär­kieh­dok­kai­ta ja täy­te-ehdok­kaat­kin yrit­tä­vät vaik­ka paran­taa asem­si­aan seu­raa­vis­sa kunnallisvaaleissa.
  Ainoas­taan jörn donnwe­reil­la kam­pan­join­ti onnis­tuu itsestään.

  Mis­sä ovat MEP:t edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jas­ta? Täs­sä vai­hees­sa tar­vi­taan kaik­ki voi­vat mukaan — ja istu­val­ta kan­sae­dus­ta­jal­ta on koh­tuul­lis­ta odot­taa aina­kin puo­len vuo­den palk­kaa oman kam­pan­jan­sa rahoittamiseen.

 11. JTS: MEP Satu Has­si kävi juu­ri per­jan­tai­na Pirk­ka­las­sa, Kan­ga­sal­la ja Tam­pe­reel­la, ja jat­kos­sa on käsit­tääk­se­ni tulos­sa lisää. Tie­tys­ti euro­par­la­ment­ti­työ­kin pitää hoi­taa. Her­van­nan Duos­sa lau­an­tai­na puo­les­taan oli pai­kal­la eni­ten ihmi­siä juu­ri Vih­reis­tä, aina­kin suu­rim­man osan sii­tä ajas­ta, mitä itse olin näkemässä.

  Meil­lä muil­la ehdok­kail­la on yleen­sä omat työm­me, opis­ke­lum­me tai vas­taa­vat hoi­det­ta­va­nam­me, joten emme voi olla viik­ko­ja vain kier­tä­mäs­sä maa­kun­taa. Sii­nä mie­les­sä tämän moit­ti­mi­nen har­ras­tus­toi­min­nak­si on vähän epä­rei­lua, että edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kuus ei mie­les­tä­ni oikeu­ta jät­tä­mään mui­ta vel­vol­li­suuk­si­aan retu­pe­räl­le. Toi­vot­ta­vas­ti kui­ten­kin vii­meis­ten viik­ko­jen aika­na paran­nam­me tah­tiam­me ja lisääm­me näky­vyyt­täm­me, kova on aina­kin yritys.

 12. Olen Pir­kan­maal­la tois­ta ker­taa ehdok­kaa­na edus­kun­ta­vaa­leis­sa ja kyl­lä minus­ta näis­sä vaa­leis­sa on ihan eri teke­mi­sen mei­nin­ki kuin 4 vuot­ta sitten.
  Bud­je­tit ovat kas­va­neet ja se näkyy lisään­ty­nee­nä mai­non­ta­na. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia on jär­jes­tet­ty kii­tet­tä­väs­ti, toreil­la “feis­sa­taan”, tava­taan ihmi­siä kaduil­la ja kaup­pa­kes­kuk­sis­sa jne. Har­mi, jos ei kam­pan­join­tim­me ole vakuut­ta­nut esim. Her­miit­tiä ja JTS:ää.
  Palk­ka­työn ohes­sa kam­pan­join­tiin käy­tet­tä­vä aika on jok­seen­kin rajal­lis­ta. Olin kui­ten­kin eili­sil­ta­na Vir­roil­la ja tänään Val­kea­kos­kel­la. Huo­men­na pidän pal­ka­ton­ta vapaa­ta, jot­ta ehdin Mänt­tään ja Ori­ve­del­le. Vii­kon­lop­pu­na on ohjel­mas­sa Sas­ta­ma­la ja Kan­ga­sa­la. Eli kyl­lä täs­sä maa­kun­taa­kin kierretään!
  Koh­ti kah­ta paik­kaa — ja mik­sei vaik­ka kol­mea­kin ‑siis Pir­kan­maal­la mennään.

 13. Miten tämä ero­aa Hal­la-Ahon listasta?

  Eri ehdok­kai­ta! 🙂

  Tie­dän tie­tys­ti, mihin viit­taat. Hal­la-ahon (huo­maa kir­joi­tusa­su) lis­tas­ta nousi haloo — hän­tä jopa syy­tet­tiin puo­lu­een hajot­ta­mi­seen täh­tää­vis­tä toimista. 

  Muis­ta­kaam­me, että toi­mit­ta­jien ylei­sin puo­lue­kan­ta on vih­reät ja sik­si monet asiat ovat sal­li­tum­pia toi­sil­le kuin toisille.

  1. Olen sopi­nut täs­tä menet­te­lys­tä puo­lue­joh­don kans­sa. En tar­koi­ta, että puo­lue­joh­to oli­si pääs­syt vai­kut­ta­maan nimiin, mut­ta menet­te­lys­tä on sovit­tu. Eikä tämä lis­ta täh­tää mihin­kään puo­lu­een soi­nin­vaa­ra­lai­sen sii­ven esiinnostoon.

 14. Osmu:

  Eikä tämä lis­ta täh­tää mihin­kään puo­lu­een soi­nin­vaa­ra­lai­sen sii­ven esiinnostoon.

  No, mihin se sit­ten täh­tää? Arval­la­ko olet suo­si­tel­lut valinnut?

  Kai tar­koi­tus on nos­taa esiin saman­mie­li­siä ja siten hyviä yhteis­työ­kump­pa­nei­ta vai mikä ihmeen motii­vi näil­lä lis­tauk­sil­la on?

  Aina­kin Hii­la­mon koh­dal­la tämä on sel­vä. Muu­ten ehkä voit­kin mai­nos­taa “heik­ko­ja”, jois­ta ei nyt aina­kaan ole mitään haittaa…

Vastaa käyttäjälle Elina Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.