Hyviä vihreitä ehdokkaita Helsingissä

Vih­rei­den Hel­sin­gin lis­ta on niin hyvä, että oikeas­taan siel­tä ei pitäi­si nos­taa eril­leen ketään. Meil­lä on aivan lois­ta­via kou­lu­tet­tu­ja ja päte­viä nuo­ria nai­sia, joi­ta en ryh­dy pane­maan parem­muus­jär­jes­tyk­seen, myös hyviä nuo­ria mie­hiä, mikä on poli­tii­kas­sa perin har­vi­nais­ta nykyi­sin. Kak­si ehdo­kas­ta haluai­sin kui­ten­kin nos­taa yli mui­den, kos­ka hei­tä tar­vi­taan eduskunnassa.

 

Lakimies Husein Muhammed (13)

Oli­si hyvä, että edus­kun­nas­sa oli­si ulko­maa­lais­taus­tai­nen ehdo­kas ja todel­la tär­keä­tä oli­si, että hän oli­si eri­tyi­sen päte­vä. Husein on tätä. Lois­to­tyyp­pi ker­ras­saan! Mie­hel­lä on myös hyvin rea­lis­ti­nen näke­mys ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaan. Huu­mo­rin­ta­ju on aina hyvä merk­ki. Oli­si hyvin arvo­kas­ta näh­dä Husein edus­kun­nas­sa. Koti­si­vuil­le pää­see täs­tä. Kat­so­kaa eri­tyi­ses­ti pilakuvat!

 

 

 

Kansanedustaja Pekka Haavisto (5)

Tai­taa olla suo­ma­lai­sis­ta alle 60-vuo­tiais­ta tun­ne­tuin YK:n käy­tä­vil­lä. Hän on luo­nut suo­ma­lai­sit­tain kovan kan­sain­vä­li­sen uran.  Äärim­mäi­sen jär­ke­vä ja peri­aat­teel­li­nen pit­kän lin­jan vih­reä,  jota niin ulko­mi­nis­te­riö kuin tele­vi­sio­kin käyt­tä­vät asian­tun­ti­ja­na, on sit­ten kysy­mys rau­han­vä­li­tyk­ses­tä tai Afrikasta.
Teem­me hänes­tä vie­lä pre­si­den­tin, mut­ta ensin pitää teh­dä kan­san­edus­ta­ja. Pekan ongel­ma­na on, että lii­an moni pitää hän­tä var­ma­na läpi­me­ni­jä­nä. Valin­ta pitää myös varmistaa.

Pekan koti­si­vul­le täs­tä.

83 vastausta artikkeliin “Hyviä vihreitä ehdokkaita Helsingissä”

 1. Husein Muham­me­din kie­li­tai­to on minus­ta vai­kut­ta­vaa huo­mioon ottaen, että mies on tul­lut tän­ne vas­ta 15-vuotiaana. 

  Täs­tä huo­li­mat­ta hän on oppi­nut suo­men kie­len nopeas­ti ja niin täy­del­li­ses­ti, että on luke­nut itsen­sä oikeus­tie­teel­li­seen ja ollut iät ja ajat val­mis juris­ti. Tämän täy­tyy kie­liä poik­keuk­sel­li­ses­ta lahjakkuudesta. 

  Kor­rek­tim­paa kiel­tä saa hakea niin kir­joi­tuk­sis­ta kuin puhees­ta monel­ta kor­keas­ti kou­lu­te­tul­ta syn­ty­pe­räi­sel­tä suo­ma­lai­sel­ta — eikä löydä.

  Asia­si­säl­löis­sä­kään ei valittamista! 

  Pidän myös reip­paas­ta ottees­ta asioi­hin. Husei­nin tapo­hin ei kuu­lu vin­kua suo­ma­lai­suu­den piir­teis­tä kiel­tei­seen sävyyn. Rasis­mi­ko­ke­muk­set­kin ovat jää­neet ilmei­sen vähiin tai sit­ten aina­kin ymmär­tää olla niis­tä hil­jaa toi­sin kuin eräs nimel­tä mai­nit­se­ma­ton hil­jat­tain Ams­ter­da­miin muut­ta­nut henkilö. 

  Jos nyt ase ohi­mol­la on vih­rei­tä äänes­tet­tä­vä, niin täs­sä hyvin­kin paras hen­ki­lö Hel­sin­gin vaalipiiristä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Onko vih­reät repeä­mäs­sä sin­ne­mä­ke­läi­siin ja soi­nin­vaa­ra­lai­siin? Eikös täl­lais­ten lis­to­jen jul­kai­se­mi­nen ole hajoi­tus­työ­tä puo­lu­een sisällä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Mie­len­kiin­toi­nen huo­mio muu­ten, että käy­tän­nös­sä kaik­ki teke­mä­ni vaa­li­ko­neet anta­vat mul­le kär­ki­pää­hän piraat­te­ja, Osmon ja Husei­nin. Eten­kin piraa­tit ja Osmo tun­tu­vat kul­ke­van käsi kädes­sä val­tao­san asiois­ta suh­teen. Kun lis­ta­sin Ylen konees­sa jär­jes­tyk­seen kaik­ki Vih­rei­den ehdok­kaat, 7 ensim­mäi­ses­tä 6 oli mie­hiä (sis. Osmo ja Husein) ja kaik­ki hän­tä­pään ehdok­kaat nai­sia. Näyt­tää­kin sil­tä, että Vih­rei­den sisäl­lä vai­kut­taa vapaut­ta tär­keä­nä arvo­na pitä­vä sini­vih­rei­den mies­ten sii­pi ja toi­saal­ta femi­nis­tis­ten nais­ten houl­hous­ta ja rajoi­tuk­sia kan­nat­ta­va puna­vih­reä sii­pi. Näi­den kah­den poru­kan aja­tuk­set tun­tu­vat ole­van hyvin kau­ka­na toisistaan. 

  Kos­ka femi­nis­ti­sel­lä puna­vih­reäl­lä sii­vel­lä tun­tuu ole­van suu­ri pai­noar­vo Vih­reis­sä, en voi antaa ään­tä­ni Osmol­le tai Husei­nil­le, vaik­ka niin haluai­sin peri­aat­tees­sa teh­dä. Ääne­ni men­köön piraa­teil­le, jot­ka ainoa­na puo­lu­ee­na ymmär­tä­vät sen val­ta­van poten­ti­aa­lin, jon­ka nyky­tek­no­lo­gia tarjoaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Näi­hin vink­kei­hin oli­si kiva saa­da tie­to sii­tä, että kuin­ka mon­ta Vih­re­ää ko. vaa­li­pii­ris­tä on vii­me vaa­leis­sa men­nyt läpi.

  Löy­tyy­kö vink­ke­jä Pir­kan­maal­ta? Kaik­ki täkä­läi­set ehdok­kaat vas­ta­si­vat jon­kin vaa­li­ko­neen lap­si­li­sä­ky­sy­myk­seen, että pitäi­si saa­da lap­si­li­sä toi­meen­tu­lo­tuen pääl­le. Aja­vat­ko­han he oikeas­ti näin mit­ta­vaa koro­tus­ta toi­meen­tu­lo­tu­keen vai aiko­vat­ko samal­la pie­nen­tää lap­sis­ta mak­set­ta­vaa toi­meen­tu­lo­tu­kea sata­sel­la? Vai ovat­ko edes aja­tel­leet koko asiaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Löy­tyi­si­kö teil­tä Hel­sin­gis­tä, sel­lais­ta ehdo­kas­ta joka yrit­täi­si puo­lit­taa jokai­sen minis­te­riön bud­je­tin, kumo­ta puo­let Suo­men laeis­ta ja ase­tuk­sis­ta ja voi­mal­li­ses­ti ajaa “kan­sa­lais­palk­kaa”. Sitä ehdo­kas­ta äänestän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Mau­no kir­joit­ti: “Löy­tyi­si­kö teil­tä Hel­sin­gis­tä, sel­lais­ta ehdo­kas­ta joka yrit­täi­si puo­lit­taa jokai­sen minis­te­riön bud­je­tin, kumo­ta puo­let Suo­men laeis­ta ja ase­tuk­sis­ta ja voi­mal­li­ses­ti ajaa “kan­sa­lais­palk­kaa”. Sitä ehdo­kas­ta äänestän.”

  Äänes­tä minua. Tosin en ole ehdok­kaa­na Hel­sin­gis­sä, enkä kyl­lä muu­al­la­kaan, mut­ta haluai­sin puo­lit­taa minis­te­riöi­den bud­je­tit, kumo­ta puo­let laeis­ta ja ajaa kan­sa­lais­palk­kaa, aina­kin lainausmerkeissä.

  Bud­je­teis­sa oli­sin kyl­lä erin­omai­sen tyy­ty­väi­nen vii­den­kin pro­sen­tin pudo­tuk­siin. Lakien koh­dal­la oli­sin tyy­ty­väi­nen, jos sai­sin estet­tyä pari uut­ta moni­mut­kais­tus­ta, ja sai­sin pari van­haa sekoi­lua kor­vat­tua yhdel­lä jär­ke­väm­mäl­lä lail­la. Kan­sa­lais­palk­kan koh­dal­la tyy­tyi­sin perus­tu­loon, joka ei oli­si täy­den “pal­kan” suu­rui­nen, mut­ta yksin­ker­tais­tai­si ja ter­veh­dyt­täi­si sil­ti nykyis­tä moni­mut­kais­ta ja toi­mi­ma­ton­ta järjestelmää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Husei­nia äänes­täi­sin, jos hän oli­si tääl­lä päin ehdok­kaa­na. Etsin nimit­täin hyvää maa­han­muut­ta­jaeh­do­kas­ta, puo­lu­ees­ta viis. On kum­mal­lis­ta — jos ei häpeä — että edus­kun­nas­sa ei ole oikeas­taan yhtään maahanmuuttajaa. 

  Haa­vis­to pre­si­dent­ti­nä, miksei.

  Mik­si, muu­ten, “hyvät nuo­ret mie­het” eivät hakeu­du poli­tiik­kaan? Onko nuor­ten nais­ten nos­te puo­luei­den sisäl­lä niin niin kovaa, että mie­het luo­vut­ta­vat suosiolla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. TomiA:lle:

  Eikös Stubb ole “maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen” sukun­sa puo­les­ta? Tosin varoit­ta­va esi­merk­ki, kos­ka kotou­tu­mi­nen ei ole oikein onnis­tu­nut: mies­hän on mones­ti vali­tel­lut, kuin­ka ahdis­ta­vaa Suo­mes­sa on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Edus­kun­nas­sa on, jos kir­jai­mel­li­ses­ti tul­ki­taan, yksi maa­han­muut­ta­ja, Eli­sa­beth Nauclér.

  Tie­tys­ti ruot­sa­lai­nen, jol­la on Ruot­sin met­sä­suo­ma­lai­sia suku­juu­ria, ja joka on muut­ta­nut Ruot­sis­ta Suo­meen “vain” Ahve­nan­maal­le, ei ehkä ole “tar­peek­si” maahanmuuttaja.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Naucl%C3%A9r

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Olen radios­ta kuun­nel­lut to Husai­nin puhei­ta, ja tot­ta se on. Kave­ri on aivan har­vi­nai­sen sel­vä­jär­ki­nen mie­li­pi­teis­sään ja perus­te­luis­saan. Ja terä­vää huu­mo­rin­ta­jua löytyy.

  Rogue: “Kos­ka femi­nis­ti­sel­lä puna­vih­reäl­lä sii­vel­lä tun­tuu ole­van suu­ri pai­noar­vo Vih­reis­sä, en voi antaa ään­tä­ni Osmol­le tai Huseinille”

  Min­kä puo­lu­een sisäl­lä EI ole sisäis­tä jän­ni­tet­tä? Ja eikö juu­ri siel­lä kan­nat­tai­si olla vai­kut­ta­mas­sa? Maan­vyö­ry­voit­to vih­rei­den top mie­seh­dok­kail­le toi­mi­si vah­va­na signaalina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. TomiA:

  Mik­si, muu­ten, “hyvät nuo­ret mie­het” eivät hakeu­du poli­tiik­kaan? Onko nuor­ten nais­ten nos­te puo­luei­den sisäl­lä niin niin kovaa, että mie­het luo­vut­ta­vat suosiolla.

  Sik­si että annam­me nais­ten hoi­taa ikä­vät hommat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Kovin monet vih­reät näem­mä aja­vat tuloe­ro­jen kaven­ta­mis­ta — osa jopa rajua kaven­ta­mis­ta. Osaat­ko Osmo sel­ven­tää, mil­lai­sel­la jär­kei­lyl­lä tähän on tul­tu? Minä kuvit­te­li­sin, että hai­ta­rin ylä­pää voi­si ongel­mit­ta venyä vie­lä nykyi­ses­tä­kin, kun­han huo­no-osai­sim­pien pär­jää­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä huo­leh­di­taan nykyis­tä parem­min. Mik­si vih­reät (ja näkö­jään myös sinä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti) toi­vo­vat mei­dän menet­tä­vän suu­ri­tu­loi­sim­pia ja varak­kaim­pia veronmaksajiamme?

  Ter­vei­sin pienituloinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuloe­ro­jen pahin ongel­ma on köy­him­pien jää­mi­nen kel­kas­ta, tosia­sias­sa hei­dän köyh­ty­mi­sen­sä. Ei se rik­kaim­man pro­sen­tin irtiot­to­kaan mikään ongel­ma­ton asia ole, kos­ka se jäy­tää yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Googlaa nyt vaik­ka huvik­se­si For­tu­min optiot ja kat­so, miten se on vai­kut­ta­nut kan­sa­lais­ten asen­tei­siin. Yhteis­kun­ta alkaa toi­mia huo­nos­ti, jos kan­sa­lai­sil­le tulee vai­ku­tel­ma, että rehel­li­sin kei­noin ei voi pärjätä.
   Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että eri­lais­ten kehää kier­tä­vien auton­kul­jet­ta­jien jät­ti­tu­lot ja nii­den pii­lot­ta­mis­ta vero­pa­ra­tii­sei­hin ei pahek­su­ta lain­kaan niin pal­jon kuin elin­kei­noe­lä­mäs­sä syn­ty­nei­tä jättituloja.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Rogue:
  “Näyt­tää­kin sil­tä, että Vih­rei­den sisäl­lä vai­kut­taa vapaut­ta tär­keä­nä arvo­na pitä­vä sini­vih­rei­den mies­ten sii­pi ja toi­saal­ta femi­nis­tis­ten nais­ten houl­hous­ta ja rajoi­tuk­sia kan­nat­ta­va puna­vih­reä sii­pi. Näi­den kah­den poru­kan aja­tuk­set tun­tu­vat ole­van hyvin kau­ka­na toisistaan.”

  Mitäs jos Osmo ottai­sit ja perus­tai­sit uuden puo­lu­een Vih­rei­den sini­vih­rei­den mies­ten kanssa? 

  Roguen kom­men­tin suo­sion perus­teel­la täl­lai­sel­le saat­tai­si olla kannatusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Osmo:

  Tuloe­ro­jen pahin ongel­ma on köy­him­pien jää­mi­nen kel­kas­ta, tosia­sias­sa hei­dän köyhtymisensä.

  Eli siis tul­kit­sen­ko oikein: sinus­ta suh­teel­li­nen köy­hyys on ongel­ma, johon val­tion pitää puut­tua, vaik­ka se tar­kot­tai­si koko­nais­hy­vin­voin­nin tuhoamista.

  Mik­si ihmeessä?

  Pal­jon­ko tämä puut­tu­mi­nen saa mak­saa hyvin­voin­ti­na ennen kuin kus­tan­nus on lii­an suu­ri ver­rat­tu­na hyö­tyyn? Mil­le perus­teel­la nykyi­nen kus­tan­nus on tar­peek­si mata­la hyö­tyyn verrattuna?

  Ei se rik­kaim­man pro­sen­tin irtiot­to­kaan mikään ongel­ma­ton asia ole, kos­ka se jäy­tää yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Googlaa nyt vaik­ka huvik­se­si For­tu­min optiot ja kat­so, miten se on vai­kut­ta­nut kan­sa­lais­ten asenteisiin.

  Ei. For­tu­min optioi­den vai­ku­tuk­set kan­sa­lais­ten asen­tei­siin ei ole sama asia kuin tuloe­ro­jen vai­ku­tuk­set kan­sa­lais­ten asen­tei­siin. Ver­taa vaik­ka jen­keis­sä kan­sa­lais­ten suh­tau­tu­mis­ta Wall Stree­tin pank­kii­rien tuloi­hin ja Bill Gate­sin, War­ren Buf­fe­tin, Ser­gei Bri­niin tai Ste­ve Jobsiin.

  For­tu­min optiot vai­kut­ti kan­sa­lais­ten asen­tei­siin nega­tii­vi­ses­ti siks, että ne näh­tiin epäoikeutettuina.

  Yhteis­kun­ta alkaa toi­mia huo­nos­ti, jos kan­sa­lai­sil­le tulee vai­ku­tel­ma, että rehel­li­sin kei­noin ei voi pärjätä.

  Juu­ri näin ja tämä on syy sal­lia suu­ret tulot, ei syy kiel­tää ne.

  Sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, että eri­lais­ten kehää kier­tä­vien auton­kul­jet­ta­jien jät­ti­tu­lot ja nii­den pii­lot­ta­mis­ta vero­pa­ra­tii­sei­hin ei pahek­su­ta lain­kaan niin pal­jon kuin elin­kei­noe­lä­mäs­sä syn­ty­nei­tä jättituloja.

  Niin on. Mitä­hän se ker­too tuos­ta sinun hypo­tee­sis­ta, että tuloe­rot vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti kan­sa­lais­ten asen­tei­siin ver­rat­tu­na minun hypo­tee­siin, että ansais­te­mat­to­mak­si koe­tut tulot vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti kan­sa­lais­ten asenteisiin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Samu­li Kaisis:

  Min­kä puo­lu­een sisäl­lä EI ole sisäis­tä jän­ni­tet­tä? Ja eikö juu­ri siel­lä kan­nat­tai­si olla vai­kut­ta­mas­sa? Maan­vyö­ry­voit­to vih­rei­den top mie­seh­dok­kail­le toi­mi­si vah­va­na signaalina”

  Tää on yks ihan oleel­li­nen näkö­kul­ma. Toi­von­kin, et Osmo, Husein, Kas­vi yms. fik­sut ukot sais suh­teel­li­ses­ti mah­dol­li­sim­man suu­ren osan Vih­rei­den äänistä. 

  On vai­kea arvioi­da, lisääks esim. Osmol­le annet­tu ääni Osmon suh­teel­lis­ta val­taa puo­lu­ees­sa niin pal­jon, et sii­tä saa­vu­tet­tu hyö­ty ylit­täis sen hai­tan, mitä koi­tuu äänen puna­vi­her­fe­mi­nis­teil­le tuot­ta­mas­ta val­lan lisäyk­ses­tä. Itse pää­dyin sii­hen, että toden­nä­kö­li­ses­ti ei yli­tä, tai jos ylit­tää, niin sen ver­ran vähän et äänes­tän mie­luum­min piraatteja. 

  Vih­rei­den äänes­tä­mi­ses­sä täl het­kel­lä olis vähän saman­tyyp­pi­nen ongel­ma, ku min­kä kans­sa Per­su­jen pro­tes­ti­ää­nes­tä­jät jou­tuu pai­nis­ke­le­maan. Mäkin olin aluks tyy­ty­väi­nen sii­tä, et Per­su­jen kan­na­tus nousee ja isot puo­lu­eet jou­tuu miet­ti­mään et kant­sis­ko ees vähän kuun­nel­la ihmi­sii ja ottaa kan­taa nii­hin asioi­hin, mihin niil­tä kan­to­ja halu­taan. Mut sii­nä vai­hees­sa ku Per­su­jen kan­na­tus hui­te­lee 20% kiep­peil­lä, jokai­nen tie­tää et sielt on menos hir­vee mää­rä totaa­li­sia retar­de­ja läpi. Kuka oikees­ti haluu, et ne on päät­tä­mäs­sä asiois­ta? Vih­rei­den kan­na­tus taas on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la hui­kee. Tyy­liin 90%(liiotteluu) sta­di­lai­sis­ta nuo­rem­mis­ta nai­sis­ta äänes­tää miet­ti­mät­tä ja auto­maat­ti­ses­ti Vih­rei­tä ja aika iso osa mie­his­tä­kin. Olis­ko kun­nan val­tuus­tois­sa tääl päin ollu joku 30–40% Vih­rei­tä? Tää tar­kot­taa sitä, et sielt menee käy­tän­nös­sä läpi tyyp­pe­jä, jot­ka robot­ti­mai­ses­ti tois­taa opit­tu­ja aat­teel­li­sia mant­ro­ja ja tus­kin omaa sen kum­mem­paa kom­pe­tens­sia mihin­kään asi­aan. Eli vaik Vih­reet on ihan kiva puo­lue ver­rat­tu­na esim. kol­meen isoon, niil on eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la huo­les­tut­ta­van pal­jon val­taa. Tosin edus­kun­ta­vaa­leis­sa­han tilan­ne on vähän eri, mut kuitenkin…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Osmo:

  Tuloe­ro­jen pahin ongel­ma on köy­him­pien jää­mi­nen kel­kas­ta, tosia­sias­sa hei­dän köyh­ty­mi­sen­sä. Ei se rik­kaim­man pro­sen­tin irtiot­to­kaan mikään ongel­ma­ton asia ole, kos­ka se jäy­tää yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnetta”

  Miks muu­ten aina jau­he­taan vaan tuloe­rois­ta, usein jopa siten, että kes­ki­ty­tään vaa­ti­maan suu­rem­paa progres­sio­ta työ­tu­loi­hin? Käy­tän­nös­sä­hän se, että joku saa esim. 500K perin­nön teke­mät­tä mitään aiheut­taa hui­keas­ti suu­rem­man elin­ta­soe­ron perin­töä saa­mat­to­maan tyyp­piin, kuin se, että toi­nen tie­naa brut­to­na ton­nin tai pari enem­män. Tun­tuu että kaik­ki ihmi­set pie­ni­tu­loi­sim­mas­ta Wahl­roo­siin ovat yksi­mie­li­ses­ti päät­tä­neet, että perin­nöis­sä ei ole edes moraa­li­sel­la tasol­la mitään ongel­maa, mut­ta ansio­tu­loe­rois­sa on. Ymmär­rän, että perin­tö­ve­ro­tus voi käy­tän­nös­sä olla han­ka­laa, mut­ta mik­si kos­kaan ei edes poh­di­ta sel­lai­sen yhteis­kun­nan mah­dol­li­suut­ta, jos­sa suu­ria perin­tö­jä ei käy­tän­nös­sä oli­si, mut­ta itse ansai­tut tulot sais pää­osin pitää? Itse näki­sin täl­lai­sen yhteis­kun­nan huo­mat­ta­vas­ti oikeu­den­mu­kai­sem­pa­na ja kan­nus­ta­vam­pa­na kuin sel­lai­sen, jos­sa val­tio vie 70% ansai­tus­ta euros­ta ja samal­la puo­let ihmi­sis­tä saa sato­ja tuhan­sia tai mil­joo­nia ilmai­sek­si perin­töi­nä ja toi­nen puo­li ei saa mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Oamo:

  Yhteis­kun­ta alkaa toi­mia huo­nos­ti, jos kan­sa­lai­sil­le tulee vai­ku­tel­ma, että rehel­li­sin kei­noin ei voi pärjätä.

  Epä­re­hel­li­syy­den kit­ke­mi­nen pois­ta­mal­la ihmi­sil­tä mah­dol­li­suus kas­vat­taa tulo­jaan rehel­li­sin kei­noin kuu­los­taa kyl­lä aika hölmöltä.

  Joa ihan omaa psy­ko­lo­gis­ta koneis­toa­ni tar­kas­te­len, niin minun on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi elää pie­ni­tu­loi­se­na sel­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä, jos­sa koen, että minul­la voi­si niin halu­tes­sa­ni olla edes teo­reet­ti­nen mah­dol­li­suus suu­riin­kin tuloi­hin. Jos poliit­ti­nen koneis­to suit­sii näi­tä mah­dol­li­suuk­sia lii­kaa, masen­nun kos­ka koen, että elä­mä­ni pää­tök­set eivät ole omal­la vas­tuul­la­ni, vaan val­tio estää rikas­tu­mi­se­ni sii­nä­kin teo­reet­ti­ses­sa tilan­tees­sa, että voi­sin ja haluai­sin niin teh­dä. Sehän on ihan tut­kit­tu jut­tu, että kun ihmi­sen koke­mat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det omaan elä­mään vähen­ty­vät, myös koet­tu onnel­li­suus vähenee.

  En minä­kään For­tu­min optio­jär­jes­te­lyä pitä­nyt onnis­tu­nee­na, samoin kuin en monia mui­ta­kaan palk­kio­jär­jes­tel­miä. Mut­ta jos kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas ajaa tuloe­ro­jen kaven­ta­mis­ta, hän tar­koit­ta­nee käy­tän­nös­sä joi­ta­kin mui­ta toi­mia kuin sitä, että laeil­la estet­täi­siin yri­tyk­siä laa­ti­mas­ta palk­kio­jär­jes­tel­miä (tai huo­no­ja sel­lai­sia, miten iki­nä tämä sit­ten toteu­tet­tai­siin­kaan). Yleen­sä sil­lä kai vii­ta­taan vero­progres­sion jyr­ken­tä­mi­seen, pää­oma­tu­lo­ve­ron korot­ta­mi­seen jne. En näe, mitä teke­mis­tä täl­lä on epä­re­hel­li­syy­den kit­ke­mi­sen kans­sa. Vai voi­ko sinun mie­les­tä­si vero­pro­sen­til­la luo­tet­ta­vas­ti mita­ta ihmi­sen epä­re­hel­li­syy­den astetta?

  (Ehkä tar­koi­tit sanoa, että vain kos­ka ihmi­set koke­vat suu­ret tulot epä­re­hel­li­sin kei­noin han­ki­tuik­si, sel­lais­ten hank­ki­mi­nen tulee estää. Eikö ennem­min kan­nat­tai­si lisä­tä oppi­vel­vol­li­suu­teen asia­ko­ko­nai­suus, joka aut­tai­si ihmi­siä ymmär­tä­mään asian todel­li­sen lai­dan? Ymmär­rys on teho­kas ase perus­tee­ton­ta kau­naa vas­taan, ja talous­kas­vun uhraa­mi­nen ymmär­tä­mät­tö­mien vihan pelos­sa ei voi olla kovin kes­tä­vä ratkaisu.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Osmo:

  Hel­sin­gin vih­reä ehdo­kas­lis­ta on var­sin hyvä. En oli­si läh­te­nyt ehdok­kaak­si, jos oli­si ris­ki, että vedän edus­kun­taan täy­sin vas­tak­kais­ta miel­tä olevia”

  No sekä vaa­li­ko­ne­vas­taus­ten että mun aikai­sem­man tie­don perus­teel­la esim. Outi Alan­ko-Kahi­luo­to, Emma Kari, Anna Moring ja Johan­na Sumu­vuo­ri on mel­ko perus­teel­li­sen eri miel­tä sun kans­sas monien suht oleel­lis­ten asioi­den suh­teen. En tosin tie­dä oot­ko tek­ni­ses­ti ottaen “vetä­mäs­sä” ketään niis­tä eduskuntaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Tuloe­ro­jen pahin ongel­ma on köy­him­pien jää­mi­nen kel­kas­ta, tosia­sias­sa hei­dän köyhtymisensä.

  Köy­him­män kym­me­nyk­sen palk­ka­tu­lot ovat romah­ta­neet vuo­des­ta 1990 samaan aikaan kun sosi­aa­li­tuet ovat nous­seet reaa­li­ses­ti 270 %. Eikö tämä oli­si mai­nio tilai­suus mai­nos­taa perustuloa?

  Ei se rik­kaim­man pro­sen­tin irtiot­to­kaan mikään ongel­ma­ton asia ole, kos­ka se jäy­tää yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnetta.

  Eikö kysees­sä ole lähin­nä tilas­to­kik­kai­lu? Tilas­to­kes­kus tuot­taa koti­mais­ta kulu­tus­ta var­ten tulon­ja­ko­ti­las­ton, jos­sa tuloi­hin on las­ket­tu mukaan omai­suuse­riä kuten satun­nai­set myyn­ti­voit­to­tu­lot. Ymmär­rän, että verot­ta­jal­ta saa­dus­ta datas­ta ei näe, mil­loin myyn­ti­voi­tot on saa­tu pörs­sis­sä vei­vaa­mal­la ja mil­loin myy­mäl­lä 40 vuot­ta kas­va­tet­tu yri­tys, mut­ta pitää­hän tilas­to­kes­kuk­sen tuot­taa myös tulon­ja­ko­ti­las­to, jota voi­daan ver­tail­la mui­den mai­den kans­sa? Mik­si yleen­sä vai­vau­tua jul­kai­se­maan tulon­ja­ko­ti­las­to, jota ei voi ver­tail­la mui­den mai­den kans­sa tai ajas­sa 90-luvun lop­pua aiem­pien suo­ma­lais­ten tilas­to­jen kanssa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Jaan Roguen kans­sa saman dilem­ma, jos­kin hiu­kan eri­lai­sil­la painotuksilla. 

  Mie­li­ku­vis­sa­ni (ja myös kaik­kien vaa­li­ko­nei­den tulok­sis­sa) kel­lun samas­sa kul­mas­sa muka­vas­ti Pek­ka Haa­vis­ton, Osmon ja Juk­ka Relan­de­rin­kin kans­sa. Olen siis puo­li­por­va­ril­li­nen kau­pun­ki­vi­her­li­be­raa­li. Ennen mei­tä kut­sut­tiin BoBoik­si, tosin tämä ter­mi tai­taa nykyi­sin epä­muo­dik­kaa­na käy­tös­tä poistunut.

  Epä­röin kui­ten­kin ääne­ni anta­mis­ta vih­reil­le, sil­lä epäi­len sen hyö­dyt­tä­vän vain vih­re­ää feministisiipeä. 

  Komi­tea­mie­tin­nöil­lä on tai­pu­mus vesit­tyä joko toi­mi­mat­to­mik­si suun­ni­tel­mik­si tai yleis­luon­tei­sek­si jee­sus­te­luk­si, jos­sa ryh­mä­lausun­nok­si muo­tou­tuu se pie­nin yhtei­nen nimit­tä­jä, jon­ka aja­tel­laan ole­van mui­den mie­les­tä se hyvä ja oikea mie­li­pi­de. Esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa Suo­men brän­di­työ­ryh­mä, jon­ka lop­pu­lausun­to oli kon­kreet­ti­ses­ti lähin­nä “puh­das­ta vet­tä ja maailmanrauhaa”.

  Pel­kään kon­kreet­ti­ses­ti äänes­tä­jä­nä sitä, että vih­reil­le annet­tu ääne­ni hyö­dyt­tää ratio­naa­li­sen toi­min­nan ja käy­tän­nön eteen­päin vie­vien rat­kai­su­jen sijas­ta lähin­nä tätä “hyvien” lausun­to­jen koneistoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Ihas­tut­ta­vaa itse­var­muut­ta mie­hel­tä. “En oli­si läh­te­nyt ehdok­kaak­si, jos oli­si ris­ki, että vedän edus­kun­taan täy­sin vas­tak­kais­ta miel­tä ole­via.” Tär­kein­tä ei ole voit­to, vaan murs­kaa­va yli­voi­mai­suus. Cohones! 

  Tai­taa olla Osmo niin, että käy­dään ne vaa­lit ensin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Tuloe­ro­jen aiheut­ta­ma kateus syn­tyy kyl­lä myös tie­tä­mät­tö­myy­des­tä ja pro­pa­gan­dal­la aikaan­saa­duis­ta tar­koi­tuk­sel­li­sis­ta ennak­ko­luu­lois­ta. Ns. kan­sal­la menee sula­vas­ti sekai­sin osak­keet, optiot ja bonuk­set eikä yri­tys­ve­ro­tus­ta taju­ta koko­nai­suu­te­na. Esi­merk­ki­nä pal­jon puh­tu­tut 90 000 euron “vero­va­paat” osin­got, joi­ta jakaak­seen yri­tyk­sen on ensin pitä­nyt teh­dä 1,35 mil­joo­naa tulos­ta ja sit­ten vie­lä mak­saa sii­tä 350 000 euroa vero­ja. Kou­lus­sa näi­tä on näh­tä­väs­ti mah­do­ton­ta opet­taa kun­nol­la kun luke­maa­nop­pi­nen­kin mones­ti pon­nis­te­lu­ja. Eikä medi­aa voi vaa­tia tuo­maan taus­to­ja neut­raa­lis­ti esil­le, sehän louk­kai­si vapaan demo­kraat­ti­sen tie­don­vä­li­tyk­sen edis­tyk­sel­lis­tä tendenssiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Mä voin äänes­tä­jä­nä pis­tää vähän vink­kiä. Tuloe­rot ei mul­le merk­kaa mitään, tie­dän että nii­tä aina on, yri­tän tukah­dut­taa kateu­den aina kun se nos­taa pää­tään. Se mikä merk­kaa on oikeu­den­mu­kai­suus, mitä vähem­män mul­ta kiel­le­tään asioi­ta jot­ka joil­le­kin on sal­lit­tu­ja, mitä vähem­män mun tuloi­hin ja elä­mi­seen puu­tu­taan sitä vähem­män on tilai­suuk­sia tul­la epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti koh­del­luk­si. Jee­saan ker­naas­ti tar­vit­se­via, en mui­ta. Mak­san myös pal­ve­luis­ta, mut­ta haluan itse vali­ta ne. 

  Tämä jär­jes­tel­mä mis­sä pii­lo­te­taan vero­ja ja pii­lo­te­taan vir­ka­mie­hiä on todel­la epä­rei­lu. Lait­ta­kaa yksi vero niin että kaik­ki voi näh­dä mitä tää sir­kus mak­saa. Lopet­ta­kaa myös pel­lei­ly kai­ken maa­il­man lii­ke­lai­tos­ten ja yhtiöit­tä­mis­ten kans­sa. Voi olla että joku ei ole huo­man­nut että se on kan­sa­lais­ten sumutusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Jos yri­ty­se­lä­män eliit­ti saa _palkkaa_ niin ansio­tu­lo­ja ne ovat kui­ten­kin ja sii­tä mak­se­taan aina myös rei­lus­ti vero­ja. Ja vaik­ka palk­ka ei aina oli­si­kaan ansioi­den mukaan, sen mak­sa­vat yri­tys­ten omis­ta­jat ja se on pois hei­dän osin­gois­taan. Vali­tuk­set koh­tuut­to­muuk­sis­ta meni­si­vät siis tehok­kaim­min peril­le yhtiökokouksessa. 

  Lisäk­si tas­a­puo­li­suu­den ja oikeu­den­mu­kai­suu­den kan­nal­ta ruo­hon­juu­ri­ta­son har­maa talous on pal­jon pahem­pi asia. Talou­del­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta puhumattakaan. 

  Ehkä kan­sa sit­ten hyväk­syy sen nuri­se­mat­ta kos­ka ilmi­öön lii­te­tään (var­sin­kin nuo­rem­man anarko/kapinaväen kes­kuu­des­sa) robin­hood­mais­ta glo­ri­aa ja byro­kraat­ti­sen verot­ta­jan ja epäin­hi­mil­li­sen Kelan rat­tai­den vastustamista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Osmo:

  Luu­len, ettei­vät ihmi­set vaa­di suu­rim­pien tulo­jen jyr­kem­pää verot­ta­mis­ta – en minä aina­kaan – vaan eivät pidä sii­tä, että yri­ty­se­lä­män eliit­ti nos­taa palk­ko­jaan jat­ku­vas­ti ja paljon.

  Miten sit­ten ehdo­tat, että yksi­tyis­ten yri­tys­ten pal­kit­se­mis­jär­jes­tel­miä muu­te­taan siten, että avain­hen­ki­löi­den palkkojen/palkkioiden kas­vu este­tään? Se ei lie­ne vapaas­sa mark­ki­na­ta­lou­des­sa mah­dol­lis­ta, joten onko sit­ten siir­ryt­tä­vä sosialismiin?

  En ole ihan var­ma, että “rik­kai­den rikas­tu­mi­nen” on kan­sal­le niin suu­ri ongel­ma ja trau­ma, kuin tuloe­ro­ja päi­vit­te­le­vät media ja “päi­vyys­tä­vät dosen­tit” meil­le vakuuttavat.

  Suo­mes­sa tulon­ja­ko on kui­ten­kin maa­il­man tasai­sim­pien jou­kos­sa. Jopa niin tasais­ta, että pie­ni­tu­lois­ten tulo­ta­so on kor­keam­pi ja vero­tus alhai­sem­paa, kuin Euroo­pas­sa kes­ki­mää­rin. Ja vas­taa­vas­ti palk­ka­hai­ta­rin ylä­pääs­sä asian­tun­ti­ja-amma­teis­sa tulot ovat muu­ta Euroop­paa alem­pia ja verot kovempia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Tpyy­luo­ma: “Sik­si että annam­me nais­ten hoi­taa ikä­vät hommat.”

  Type­rä väi­te. Ovat­ko nai­set mie­les­tä­si maso­kis­te­ja vai mitä ihmet­tä tar­koi­tat? Ja ovat­ko mie­het pääs­seet vii­me vuo­si­na eroon omas­ta masokismistaan?

  Vaka­vas­ti, Soi­ni sanoi suu­rin piir­tein, että vali­koi­va ase­vel­vol­li­suus on hyvä, kos­ka armei­ja on ainoa paik­ka, jos­sa mie­het eivät ole nais­ten käs­ket­tä­vi­nä. Vit­si mikä vit­si, mut­ta tot­ta toi­nen puoli. 

  Kun val­ta kar­kaa nai­sil­le lopul­li­ses­ti, seu­rauk­set voi­vat olla vaka­via. Nai­set käyt­tä­vät nyky­ään val­taa koto­na, kou­lus­sa ja yhä enem­män työ­pai­koil­la. Nyt vie­lä poli­tii­kas­sa. Tar­koi­tan tie­ten­kin suh­teet­to­man suur­ta valtaa.

  (Tämän aja­tuk­sen kelaa­mi­nen vaa­tii sel­lais­ta epä­so­vin­nai­suut­ta, että en usko tois­tai­sek­si jär­ke­vään kes­kus­te­luun aihees­ta. Las­ken muhi­mi­sen varaan ;-))

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Rogue:

  mut­ta mik­si kos­kaan ei edes poh­di­ta sel­lai­sen yhteis­kun­nan mah­dol­li­suut­ta, jos­sa suu­ria perin­tö­jä ei käy­tän­nös­sä oli­si, mut­ta itse ansai­tut tulot sais pää­osin pitää?

  Poh­dit­tu on ja huo­nok­si havaittu.

  Ensin­nä­kin on höl­möö verot­taa enem­män nii­tä, jot­ka halu­aa antaa osan hyvin­voin­nis­taan lap­sil­leen kuin nii­tä, jot­ka halu­aa lait­taa kai­ken palamaan.

  Toi­sek­seen perin­tö­ve­ro on vero sen perin­nön anta­jal­le. Ei se oo miten­kään epis­tä, että jos tuot­taa hyvin­voin­tia muil­le ja saa sii­tä vas­ti­neeks hyvin­voin­tia itsel­leen, että saa itse päät­tää mihin rahan­sa käyttää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Oamo:

  Luu­len, ettei­vät ihmi­set vaa­di suu­rim­pien tulo­jen jyr­kem­pää verot­ta­mis­ta – en minä aina­kaan – vaan eivät pidä sii­tä, että yri­ty­se­lä­män eliit­ti nos­taa palk­ko­jaan jat­ku­vas­ti ja paljon.

  Vaik­ka kan­san­edus­ta­jat voi­vat­kin nos­taa itse omia palk­ko­jaan, niin tie­dok­se­si, että yri­tyk­sis­sä tilan­ne on kyl­lä toinen.

  Yhdyn Autoi­li­ja­ja­lan­kul­ki­jan kan­taan myös sii­nä, että ruo­hon­juu­ri­ta­son veron­kier­to hyväk­sy­tään, kos­ka vero­tuk­sen ja tuki­sys­tee­mien byro­kra­tia­kou­ke­rot koe­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si kiusaamiseksi/holhoamiseksi/valvonnaksi, jota veron­kier­tä­jä urheal­la kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­del­laan vas­tus­taa. Näi­hin oli­si kan­san­edus­ta­jil­la mah­dol­li­suus myös puut­tua, toi­sin kuin yksi­tyis­ten yri­tys­ten mak­sa­miin palk­koi­hin. Kei­nos­ta (perus­tu­lo) tai­dam­me­kin olla yhtä mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Osmo:

  Luu­len, ettei­vät ihmi­set vaa­di suu­rim­pien tulo­jen jyr­kem­pää verot­ta­mis­ta – en minä aina­kaan – vaan eivät pidä sii­tä, että yri­ty­se­lä­män eliit­ti nos­taa palk­ko­jaan jat­ku­vas­ti ja paljon.

  Unoh­tui kysyä, että kun ker­ran ilmoi­tat HS:n vaa­li­ko­nees­sa aja­va­si tuloe­ro­jen kaven­ta­mis­ta, niin mitä toi­men­pi­tei­tä tämä käy­tän­nös­sä tar­koit­taa? Jos siis et aina­kaan tar­koi­ta jyr­kem­pää verotusta.

  Minul­le täl­lai­nen kuu­los­taa samal­ta kuin jos ehdo­kas ilmoit­tai­si kan­nat­ta­van­sa kan­sa­lais­ten housun­lah­kei­den pituuse­ro­jen kaven­ta­mis­ta. Siis miten tämä käy­tän­nös­sä toteu­te­taan ja mik­si sii­hen pyritään?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Osmo:

  Luu­len, ettei­vät ihmi­set vaa­di suu­rim­pien tulo­jen jyr­kem­pää verot­ta­mis­ta – en minä aina­kaan – vaan eivät pidä sii­tä, että yri­ty­se­lä­män eliit­ti nos­taa palk­ko­jaan jat­ku­vas­ti ja paljon.

  Minä veik­kaan, että ihmi­sis­tä on ihan ok, jos yri­ty­se­lä­män eliit­ti nos­taa palk­ko­ja jat­ku­vas­ti, jos koe­taan, että ne jat­ku­vas­ti tekee jotain nii­den tulo­jen eteen. Ei esim. Jor­ma Olli­lan palk­ko­ja olla hir­vees­ti arvos­tel­tu var­sin­kaan sil­loin, kun ne tuli Nokian optioista.

  Jos suu­rem­pia palk­ko­ja ei halu­ta verot­taa, mut­ta haluat puut­tua nii­hin niin tar­koit­taa­ko tämä sit jotain palkkakattoja?

  Vai olis­ko vaan parem­pi, että annet­tas palk­ko­jen mää­räy­tyä mark­ki­noil­la, mut­ta ei pum­pat­tas veron­mak­sa­jien raho­ja val­tio­ny­ri­tyk­siin ja yksi­tyi­siin pankkeihin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Osmo suo­sit­taa:

  Juk­ka Relan­der on myös har­kin­na­nar­voi­nen vaihtoehto.

  Kyl­lä vai­nen, jos har­kin­nan jäl­keen pää­tyy toi­seen vaihtoehtoon. 

  Media­tyrk­ky mie­les­tä­ni, oikeat merii­tit hyvin hata­rat vai onko jotain, mikä on men­nyt ohi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Art­tu­ri:

  Ensin­nä­kin on höl­möö verot­taa enem­män nii­tä, jot­ka halu­aa antaa osan hyvin­voin­nis­taan lap­sil­leen kuin nii­tä, jot­ka halu­aa lait­taa kai­ken palamaan.

  Perus­te­lu­ja. Mik­si on höl­möä pitää talou­den rat­taat pyö­ri­mäs­sä ja mik­si on ‘ei höl­möä’ jem­ma­ta rahat homeh­tu­maan pat­jan alle?

  Toi­sek­seen perin­tö­ve­ro on vero sen perin­nön antajalle

  No sehän on sit­ten aivan fan­tas­ti­nen vero. Anta­jaa se ei enää mul­lan alla hait­taa ja saa­ja on tyy­ty­väi­nen kun sitä ei vero­te­ta lai­sin­kaan, win-win!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Art­tu­ri:

  Poh­dit­tu on ja huo­nok­si havaittu.

  Ensin­nä­kin on höl­möö verot­taa enem­män nii­tä, jot­ka halu­aa antaa osan hyvin­voin­nis­taan lap­sil­leen kuin nii­tä, jot­ka halu­aa lait­taa kai­ken palamaan.

  Toi­sek­seen perin­tö­ve­ro on vero sen perin­nön anta­jal­le. Ei se oo miten­kään epis­tä, että jos tuot­taa hyvin­voin­tia muil­le ja saa sii­tä vas­ti­neeks hyvin­voin­tia itsel­leen, että saa itse päät­tää mihin rahan­sa käyttää.

  Niin tota voi kat­toa paril­ta eri kan­til­ta. Perin­tö­jen verot­ta­mi­nen tosi­aan louk­kaa yksi­lön vapaut­ta jakaa kulu­tuk­sen­sa halua­mal­laan taval­la elin­kaa­rel­le. Mut viel pahem­min sitä louk­kaa työ­tu­lo­jen verot­ta­mi­nen. Oot var­maan mun kaa samaa miel­tä sii­tä, että jos yksi­löä vero­te­taan kiin­ni­tet­ty sum­ma elä­män aika­na, niin yksi­lön kan­nal­ta on parem­pi, et se ote­taan lopus­sa sääs­töis­tä kuin vähi­tel­len fik­sa­tul­la pros­sal­la pal­kas­ta? Jokai­sen ratio­naa­li­sen yksi­lön pitäis pre­fe­roi­da tota jäl­ki­kä­teen verot­ta­mis­ta, kos­ka se lisää sen valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia sääs­tä­mi­sen ajo­tuk­sen suh­teen. Lisäks jos sys­tee­mi olis sel­la­nen, et perin­tö­jä vero­tet­tais sikä­li kun nii­tä sat­tuu ole­maan ja muu­ta vero­tus­ta ei juu­ri­kaan olis, niin sehän olis tiet­ty liber­ta­ris­tin näkö­kul­mas­ta sel­kee paran­nus ver­rat­tu­na nykyi­seen. Verot vois vält­tää koko­naan tuh­laa­mal­la kai­ken tai sit vois sääs­tää pal­kas­taan vaik täs­mäl­leen sen mitä nyky­ään mak­saa vero­ja ja heit­tää ne lopus­sa valtiolle.

  Perin­tö­jen verot­ta­mi­sen “höl­möys” yhteis­kun­nan kan­nal­ta riip­puu toki pal­jol­ti myös sen vai­ku­tuk­ses­ta sääs­tä­mi­sas­tee­seen ja sii­tä, tar­vi­taan­ko yhteis­kun­nas­sa enem­män vai vähem­män sääs­tä­mis­tä ja inves­toin­te­ja. Mut tää aspek­ti ei oikees­taan kiin­nos­ta mua täs­sä vai­hees­sa, vaan lähin­nä moraalinäkökulma.

  Eikä tos­sa voi tar­kas­tel­la tota asi­aa pel­käs­tään perin­nön­jät­tä­jän pers­pek­tii­vis­tä. Jos pitää mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvoa ollen­kaan oleel­li­se­na ide­aa­li­na, on myön­net­tä­vä, että perin­nöt aiheut­ta­vat val­ta­van ongel­man. Kasau­tues­saan omai­suu­det aset­taa yksi­löt totaa­li­sen eriar­vo­seen ase­maan. Eikä me vält­tä­mät­tä edes tie­de­tä, kuin­ka pahas­ti tilan­ne tulee täl­tä osin kär­jis­ty­mään jos ihmis­kun­ta säi­lyy about nykyi­sen­lai­se­na viel muu­ta­man vuosisadan. 

  Ei se oo miten­kään epis­tä, että jos tuot­taa hyvin­voin­tia muil­le ja saa sii­tä vas­ti­neeks hyvin­voin­tia itsel­leen, että saa itse päät­tää mihin rahan­sa käyttää”

  Perin­nön­jät­tä­jän oikeus omai­suu­teen­sa ja kulu­tuk­sen­sa jaka­mi­seen halua­mal­laan taval­la on sii­nä mie­les­sä kysee­na­lai­nen, et sitä jätet­tä­vää perin­töä­kään ei usein oo ite ansait­tu vaan se on saa­tu perin­tö­nä edel­li­sel­tä perin­nön­jät­tä­jäl­tä jne. Sen takii on mun mie­lest pie­nem­pi yksi­lön vapau­den louk­kaus verot­taa perin­töä, ku verot­taa ansio­tu­lo­ja. Tai aina­kaan se louk­kaus ei koh­dis­tu niin suu­re­na sii­hen ilma­sen perin­nön saa­nee­seen tyyp­piin joka on jät­tä­mäs­sä perin­töä ku pal­kan­saa­jaan. Kor­kein­taan vois argu­men­toi­da joten­kin sil­leen, et se koh­dis­tuis sii­hen sen perin­nön alun­pe­rin tie­nan­nee­seen tyyp­piin ja sen oikeu­teen tuot­taa etua jäl­ke­läi­sil­leen n:ssä pol­ves­sa. Mut kuten ehkä tiiät, sitä legi­tii­mien vaih­to­jen lopu­ton­ta ket­jua men­nei­syy­teen ei oo kovin help­po osottaa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Osmo:

  Tuloe­ro­jen tor­jun­nas­sa tär­kein­tä on tär­kein­tä nos­taa perusturvaa.

  Mis­täs rahat?

  Eikö oli­si jär­ke­väm­pi läh­teä sii­tä pääs­tä, että pyrit­täi­siin vähen­tä­mään radi­kaa­lis­ti perus­tur­van varas­sa elä­vien mää­rää? Täl­löin niil­le jäl­jel­le jää­vil­le jäi­si nykyi­ses­tä perus­tur­va­ka­kus­ta isom­pi sii­vu per nokka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Osmo:

  Tuloe­ro­jen tor­jun­nas­sa tär­kein­tä on tär­kein­tä nos­taa perusturvaa.

  Eli haluat kas­vat­taa tulon­siir­to­jen progres­sii­vi­suut­ta. Hienoa!

  Mis­tä rahat? Lope­te­taan regres­sii­vi­siä tulon­siir­to­ja, kas­va­te­taan vero­ja kaut­ta lin­jan, kar­si­taan mui­ta val­tion meno­ja, jos ker­ta rik­kai­den vero­tus­ta ei kiristetä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Luki­jat­kin voi­ne­vat ehdot­taa omia hyviä ehdokkaitaan?

  Hel­sin­gis­sä hyvin mie­len­kiin­toi­nen ehdo­kas on kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­ja Wil­le Ryd­man. Kokoo­mus­joh­dos­ta mm. Stub­bin hauk­ku­ma­na ja puo­lu­een­sa monia hal­lit­se­via käsi­tyk­siä haas­ta­va­na Ryd­man käy myös protestiehdokkaasta. 

  Ryd­ma­nin talous­nä­ke­myk­set oli­si­vat Yhdys­val­to­jen­kin mitas­sa oikeis­to­lai­sia, ja vaik­ka nii­tä ei kan­nat­tai­si, niin aina­kin hän toi­si kes­kus­te­luun haas­ta­via näkemyksiä.
  Ryd­ma­nin maa­han­muut­to­lin­jauk­set ovat aivan yhtä kriit­ti­siä kuin Hal­la-ahol­la, mut­ta hän tuo ne esil­le sivistyneesti.
  Eri­tyis­tä kre­diit­tiä annan ilmas­tos­kep­ti­syy­des­tä, min­kä hän HS:n vaa­li­ko­nees­sa myön­tää. Nykyi­ses­sä ilma­pii­ris­sä sen totea­mi­nen vaa­tii jul­ki­sel­ta hen­ki­löl­tä hyvin pak­sua nahkaa.

  Jos edel­lä mai­ni­tut ja muut Kokoo­muk­sen (ja ylei­sem­min suo­ma­lai­sen poli­tii­kan) val­ta­vir­ras­ta poik­kea­vat näke­myk­set oli­si­vat vain kevyes­ti hei­tet­ty­jä pro­vo­ja, niin nii­den arvo ei tie­ten­kään oli­si kum­moi­nen­kaan, mut­ta Ryd­ma­nin kir­joi­tuk­sis­ta välit­tyy vah­va kuva, että hän rehel­li­ses­ti uskoo aja­tuk­siin­sa ja pyr­kii nii­tä tuke­maan asioi­hin perehtymällä.

  Hyvä vaih­toeh­to pro­tes­ti­ään­tä Hel­sin­gis­tä etsivälle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Eli­nan kaa vähän samat epäi­lyk­set Relan­de­rin suh­teen. Kir­jo­tuk­set ei vakuu­ta älyl­li­sel rehel­li­syy­del­lään ja tavot­tee­na tun­tuu usein ole­van vaan mah­dol­li­sim­man monien miel­lyt­tä­mi­nen. Tosin ehkä siin just siks olis polii­ti­kon aines­ta, kos­ka ilmei­ses­ti onnis­tu­nu siin miel­lyt­tä­mi­ses­sä suht hyvin? Vai onks se vaan se kuu­lui­sa nimi, jol­la se on saa­vut­ta­nu näkyvyyttä?

  Mut onhan sil ihan aja­tus­ta­kin välil­lä siel mie­lis­te­lyn lomas­sa et ei nyt ollen­kaan huo­noim­mas­ta pääs­tä oo jos joku haluu äänestää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Onko täl­lä blo­gil­la nyt kiel­to puhua hyvää mui­den kuin vih­rei­den ehdokkaista? 

  Olem­me täl­lä blo­gil­la usein tois­tem­me kans­sa poliit­ti­ses­ti hyvin­kin eri miel­tä, mut­ta kyl­lä minul­la aina­kin on sil­ti ollut tun­tu­ma jon­kin­lai­sen löy­hän vir­tu­aa­liyh­tei­sön syn­nys­tä tun­nis­tet­ta­vien kom­men­toi­jien välil­lä edel­li­sen nel­jän vuo­den aikana. 

  Näi­den käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen his­to­ri­aa vas­ten oli­sin ollut kiin­nos­tu­nut luke­maan, kei­tä nämä tutuik­si käy­neet nimi­mer­kit ovat aiko­neet näis­sä vaa­leis­sa ehkä kan­nat­taa ja mik­si. Vaik­ka kan­na­tus ei osui­si­kaan vihreisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Relan­der on mai­nio Tuke­vas­ti ilmas­sa ‑radio-ohjel­mas­sa. Mel­kein yhtä mai­nio kuin Nevan­lin­na. Muu­ta­man vuo­den takai­sia ohjel­mia var­sin­kin kan­nat­taa imu­roi­da Radio Hel­sin­gin sivuilta.

  Uusim­mas­sa Usa­rin kolum­nis­saan Relan­der ker­toi, että Suo­men talous on muu­ta­maa poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta kehi­tys­maa­ta­soa. Sii­tä voi sit­ten läh­teä haa­ru­koi­maan asian­tun­ti­juu­den tasoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Toi­sek­seen perin­tö­ve­ro on vero sen perin­nön antajalle

  Do the math. Sama fis­kaa­li­nen vai­ku­tus perin­tö­ve­rol­la antaa suu­rem­man net­to­pe­rin­nön ja suu­rem­mat net­to­tu­lot elin­ai­ka­na kuin mikä tahan­sa muu vero (tai en aina­kaan ole kek­si­nyt mitään muu­ta veroa mil­le tuo ei pätisi).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Osmo:

  En ole niin höl­mö, että alkai­sin jul­kais­ta tääl­lä mui­den puo­luei­den mai­nok­sia. Sitä var­ten on ylei­siä nettipalstoja.

  Niil­tä muil­ta net­ti­pals­toil­ta ei voi lukea täl­tä blo­gil­ta tutuik­si tul­lei­den kom­men­toi­jien näke­myk­siä näis­tä vaa­leis­ta. Olen ilmei­ses­ti vää­rin ymmär­tä­nyt tämän enem­män ylei­sek­si poliit­ti­sek­si blo­gik­si, jota yllä­pi­tää taval­lis­ta ava­ra­kat­sei­sem­pi ja yli raja­lin­jo­jen ajat­te­le­va vih­reä polii­tik­ko. Kom­men­toi­jis­ta­han vähem­mis­tö on vihreitä.

  Jos yllä ole­vis­ta nimi­mer­keis­tä esi­mer­kik­si Art­tu­ri, joka on tän­ne vuo­sia aktii­vi­ses­ti kir­joi­tel­lut ja usein ansiok­kaas­ti (vaik­ka hänen kans­saan oli­si eri miel­tä), ker­toi­si jos­ta­kin ehdok­kaas­ta, joka hänes­tä on mie­len­kiin­toi­nen (täy­sin hypo­teet­ti­ses­ti, en tie­dä onko Art­tu­ril­la täl­lais­ta halua), niin se oli­si osa luon­te­vaa avoin­ta kes­kus­te­lua, eikä juu­ri nimek­si­kään mai­non­taa. Se oli ehkä myös mie­len­kiin­tois­ta joil­le­kin meis­tä, jot­ka Art­tu­rin kans­sa olem­me aja­tuk­sia vaih­ta­neet. Ketä tuo, jon­ka kom­ment­te­ja olen sato­ja luke­nut, ehkä kannattaisi.

  En tie­dä mitä miel­tä muut ovat, mut­ta antaa blo­gis­ta joten­kin väli­neel­li­sen vai­ku­tel­man, jos täl­lai­sia nyt kaut­ta lin­jan mode­roi­daan pois muu­ta­man äänen menet­tä­mi­sen pelossa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Riit­ta: Kom­ment­ti­na Pir­kan­maal­ta vaa­li­ko­neen lapsilisäkysymykseen:
  Vii­tan­net Hel­sin­gin Sano­mien vaa­li­ko­nee­seen. Minä aina­kin ymmär­sin, mitä vas­ta­sin. En ollut yhden­kään vas­taus­vaih­toeh­don kan­nal­la, mut­ta jotain oli pak­ko ras­tit­taa, joten valit­sin sen “toi­meen­tu­lo­tu­ken pääl­le lapsilisä”-vaihtoehdon. Täs­sä vas­tauk­se­ni perus­te­lu “copy pastena”:
  “Huo­not vas­taus­vaih­toeh­dot! En ole vii­mei­sen vaih­toeh­don kan­nal­la, mut­ta ras­ti­tin sen, kos­ka oli pak­ko vali­ta yksi vaih­toeh­to. Mie­les­tä­ni las­ten perus­o­sia toi­meen­tu­lo­tues­sa pitäi­si korot­taa, mut­ta niin pitäi­si myös aikuis­ten. “Lap­si­li­sä etuoi­keu­te­tuk­si tulok­si” on oikeu­tet­tu vaa­ti­mus, jos samal­la nos­te­taan myös aikuis­ten perus­o­sia noin 100 eurol­la /kk. Suu­rin osa toi­meen­tu­lo­tuen saa­jis­ta on yksi­na­su­jia. Lap­si­li­sän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tus (n. 46 eur/ kk) pitäi­si kui­ten­kin saa­da etuoi­keu­te­tuk­si tulok­si toi­meen­tu­lo­tu­keen näh­den. Noin 25 % yhden van­hem­man per­heis­tä on toi­meen­tu­lo­tu­kia­siak­kai­na. Yksin­huol­ta­ja­vä­hen­nys pois­tet­tiin vero­tuk­ses­ta 1994 ja sitä kom­pen­soi­maan tuli lap­si­li­sän yh-koro­tus. Kos­ka koro­tus leik­kaa 100 %:sti toi­meen­tu­lo­tu­kea, ei joka 4. yksin­huol­ta­ja­per­he hyö­dy sii­tä lain­kaan. Lap­si­li­sät tulee mak­saa kai­kil­le — tar­vit­sem­me myös kaik­kia per­hei­tä hyö­dyt­tä­viä uni­ver­saa­le­ja etuuk­sia. Se on suo­ma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion perus­ta. Kaik­ki mak­sa­vat vero­ja ja kaik­ki hyö­ty­vät uni­ver­saa­leis­ta eduis­ta. Tar­ve­har­kin­ta lisää aina byro­kra­ti­aa ja tuot­taa hel­pos­ti myös tulo­louk­ku­ja. Lap­si­li­sä pitäi­si mak­saa 18-vuo­ti­aak­si asti.”
  lue lisää http://www.mervijanhunen.fi

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Rei­lu rat­kai­su, kii­tos. Jos jat­kos­sa tie­do­tan ko. ehdok­kaas­ta, niin ymmär­rän, että kat­sot sen mainonnaksi.

  Mut­ta jos vaik­ka­pa tie­de­mies ker­too, että Pir­kan­maal­la on mie­len­kiin­toi­nen piraat­tien ehdo­kas (hypo­tee­si taas, jos aiot nämä eri vaa­li­pii­rit käy­dä läpi), niin tus­kin­pa se on mainosta.

  Mut­ta jos tän­ne ilmes­tyy uusi nimi­merk­ki PS:n Puo­lue­toi­mis­tol­ta päi­vää, joka useam­mas­sa ket­jus­sa ker­too kuin­ka tär­ke­ää oli­si äänes­tää Pek­ka Pien­vil­je­li­jää, niin asia on tie­ten­kin aivan eri.

  Eikö­hän täl­lai­sen voi mode­roi­da har­ki­ten ilman yleis­tä peit­toa kaik­kien mui­den puo­luei­den ehdok­kail­le. Niin pysyy vaa­li­kes­kus­te­lu ehdok­kais­ta­kin ja hei­dän tee­mois­taan monisyisempänä.

  Ihan vain oma mie­li­pi­tee­ni, että hie­man oli­si tyl­sää kes­kus­tel­la vain vih­rei­den ehdokkaista.

  Arvos­tel­kaa nyt joku vaik­ka yllä mai­nit­tu Ryd­man, että mik­si en hän­tä äänestäisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Ehkä nyt sit­ten vaa­lien kun­niak­si, ja az:n pyyn­nös­tä voi­sin tän­ne kopioi­da sen, mitä (kuten ilmai­su­ta­vas­ta ilme­nee) täs­tä asias­ta täy­sin toi­saal­le kirjoitin:

  Minul­ta on kovas­ti vii­me­ai­koi­na kysel­ty, ketä pitäi­si äänes­tää. Jos sat­tuu ole­maan Uuden­maan vaa­li­pii­ris­sä (“Timo Soi­nia voi äänes­tää vain Uudel­la­maal­la”), niin valin­ta on help­po. Eli­na (http://elinalepomaki.fi/) on lähes täy­sin lin­joil­la­ni: val­tion ei pidä sörs­sel­tää ihmis­ten omis­sa asiois­sa. Muu­ta­mas­sa lii­ken­ne­ju­tus­sa Eli­na on vää­räs­sä, mut­ta minä kyl­lä hoi­dan sen kun­toon, jah­ka tapaamme…

  Hel­sin­gis­sä tilan­ne on kimu­ran­tim­pi. Osmo Soi­nin­vaa­ra on luul­ta­vas­ti hyvä valin­ta, ei pel­käs­tään sik­si, että hän on vuo­sia kes­tä­neen väit­te­ly­kes­kus­te­lun jäl­keen siir­ty­nyt minun lin­joil­le­ni olen­nai­sis­sa asiois­sa, vaan kos­ka hänen aja­tus­maa­il­man­sa ei ole täy­sin dor­ka, ja se voi jopa muut­tua, jos fak­to­ja lyö­dään riit­tä­väs­ti pöy­tään. Huo­no puo­li on se, että sit­ten tulee sii­nä sii­vel­lä kaikenlaista 🙁

  Myös­kään Jör­kan äänes­tä­mi­nen ei vält­tä­mät­tä ole huo­no idea: RKP tai­taa, kui­ten­kin, olla oikeis­to­lain puo­lue ken­täs­säm­me, ja “ei-ruot­sin­kie­lis­ten” äänet saat­tai­si­vat jopa muut­taa sen ihan oikeak­si puo­lu­eek­si edun­val­von­ta­jär­jes­tön sijaan. Tus­kin, mut­ta aina voi yrittää.

  Piraat­tien yms. äänes­tä­mi­nen voi­si tie­ten­kin olla asial­lis­ta, mut­ta siel­lä nyt on lähin­nä olme­ja ollut eturivissä :-(“

  Tuo­han ei tie­ten­kään ker­ro, ketä aion äänes­tää (ja sit­tem­min olen kes­kus­tel­lut näi­den piraat­tien kans­sa, ja Husein Muham­med ja Ryd­man­kin ovat tul­leet ken­täl­le), mut­ta kuvan­nee nii­tä aja­tus­kul­ku­ja, joi­ta tämän asian tii­moil­ta olen käynyt.

  Täl­lai­sel­le yhteis­kun­nal­li­sis­ta asiois­ta kiin­nos­tu­neel­le nämä vaa­lit ovat kyl­lä mel­koi­nen rie­mun läh­de. Nyt­hän ympä­ri Euroop­paa­kin jän­ni­te­tään, että mikä se Soi­nin ääni­saa­lis mah­taa lopul­ta olla. Yleen­sä lähin­nä kivet ovat olleet kiin­nos­tu­nei­ta Suo­men vaaleista 🙂

  Kari

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Rogue: Mus­ta tun­tuu, että meil­lä on suht saman­lai­set arvot, mut­ta ollaan vähän eri­mie­li­siä mark­ki­na­me­ka­nis­min ja vero­tuk­sen toimimisesta.

  Perin­tö­jen verot­ta­mi­nen tosi­aan louk­kaa yksi­lön vapaut­ta jakaa kulu­tuk­sen­sa halua­mal­laan taval­la elin­kaa­rel­le. Mut viel pahem­min sitä louk­kaa työ­tu­lo­jen verot­ta­mi­nen. Oot var­maan mun kaa samaa miel­tä sii­tä, että jos yksi­löä vero­te­taan kiin­ni­tet­ty sum­ma elä­män aika­na, niin yksi­lön kan­nal­ta on parem­pi, et se ote­taan lopus­sa sääs­töis­tä kuin vähi­tel­len fik­sa­tul­la pros­sal­la palkasta? 

  En oo samaa miel­tä, että on parem­pi ottaa verot elin­kaa­ren lopun sääs­töis­tä kuin fik­sa­tul­la pro­sen­til­la pal­kois­ta. Jos olis mah­dol­lis­ta ottaa verot elin­kaa­ren lopus­sa fik­sa­tul­la pro­sen­til­la elin­kaa­ren pal­kois­ta, niin se olis paras rat­kai­su, mut­ta kun se ei oo mah­dol­lis­ta. Perin­tö­ve­ro on vero nii­den ihmis­ten työl­le, jot­ka sääs­tää tule­vil­le sukupolville.

  Mun mie­les­tä on parem­pi verot­taa myös nii­den työ­tä, jot­ka ei sääs­tä tule­vil­le suku­pol­vil­le, eli työ­tu­lon vero on parem­pi ku perintövero.

  Jokai­sen ratio­naa­li­sen yksi­lön pitäis pre­fe­roi­da tota jäl­ki­kä­teen verot­ta­mis­ta, kos­ka se lisää sen valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia sääs­tä­mi­sen ajo­tuk­sen suhteen.

  Ja var­mas­ti onkin just näin, mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na on vali­tet­ta­vas­ti se, että ne jot­ka halu­aa sääs­tää seu­raa­vil­le suku­pol­vil­le mak­saa enem­män vero­ja kuin ne, jot­ka halu­aa pis­tää rahat hai­se­maan. Eli sit ku ote­taan huo­mioon “second order effects” niin ne seu­raa­van suku­pol­ven mate­ri­aa­lis­ta hyvin­voin­tia arvos­ta­vat ei enää pre­fe­roik­kaan tota sun verotusmallia.

  Lisäks jos sys­tee­mi olis sel­la­nen, et perin­tö­jä vero­tet­tais sikä­li kun nii­tä sat­tuu ole­maan ja muu­ta vero­tus­ta ei juu­ri­kaan olis, niin sehän olis tiet­ty liber­ta­ris­tin näkö­kul­mas­ta sel­kee paran­nus ver­rat­tu­na nykyiseen.

  Toki, mut­ta vie­lä parem­pi olis olla alvi tai palkkavero.

  Verot vois vält­tää koko­naan tuh­laa­mal­la kai­ken tai sit vois sääs­tää pal­kas­taan vaik täs­mäl­leen sen mitä nyky­ään mak­saa vero­ja ja heit­tää ne lopus­sa valtiolle.

  Ei oo hyvä, että verot voi vält­tää joten­kin koko­naan toi­mi­mal­la vas­toin omia pre­fe­rens­se­jään. Sil­lon tuhou­tuu hyvinvointia.

  Jos pitää mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvoa ollen­kaan oleel­li­se­na ide­aa­li­na, on myön­net­tä­vä, että perin­nöt aiheut­ta­vat val­ta­van ongelman.

  Täs­tä oon ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä. Vie­lä suu­rem­pi ongel­ma on esim. kult­tuu­rin tai IQ:n periytyminen.

  Perin­nön­jät­tä­jän oikeus omai­suu­teen­sa ja kulu­tuk­sen­sa jaka­mi­seen halua­mal­laan taval­la on sii­nä mie­les­sä kysee­na­lai­nen, et sitä jätet­tä­vää perin­töä­kään ei usein oo ite ansait­tu vaan se on saa­tu perin­tö­nä edel­li­sel­tä perin­nön­jät­tä­jäl­tä jne.

  Joku sen­kin omai­suu­den on alun perin ansain­nu. Tiet­ty, jos se nyt on ansait­tu ryös­tä­mäl­lä, niin sit­ten joo, mut­ta jos se on vaik­ka ansait­tu ole­mal­la joku teh­taan­pamp­pu, niin sit­ten se koko perin­tö­jen ket­ju on sen perin­nön­jät­tä­jän päät­tä­mis­tä omis­ta varoistaan.

  Mut kuten ehkä tiiät, sitä legi­tii­mien vaih­to­jen lopu­ton­ta ket­jua men­nei­syy­teen ei oo kovin help­po osottaa…

  Tämä on kyl­lä hyvä point­ti ja täl­lä perus­teel­la ehkä joku pie­ni perin­tö­ve­ro vois olla aiheel­li­nen. (Tai siis mun mie­les­tä pitäs osoit­taa, että ne varat mitä peri­tään ei oo kes­ki­mää­rin ansait­tu legi­tii­mis­ti. Todis­tus­taak­ka on siis niil­lä, jot­ka väit­tää, että vilun­kia on tapah­tu­nut eikä toisinpäin.)

  tcrown:

  Do the math. Sama fis­kaa­li­nen vai­ku­tus perin­tö­ve­rol­la antaa suu­rem­man net­to­pe­rin­nön ja suu­rem­mat net­to­tu­lot elin­ai­ka­na kuin mikä tahan­sa muu vero (tai en aina­kaan ole kek­si­nyt mitään muu­ta veroa mil­le tuo ei pätisi).

  ohoh… mul­le tuli heti mie­leen alvi ja tulo­ve­ro. (Pää­oma­tu­lo­ve­ros­ta en mene takuuseen.)

  Noin yli­pään­sä ne verot on par­hai­ta, jot­ka koh­dis­tuu koko väes­töön, eikä johon­kin tiet­tyyn omi­nai­suu­teen. (Eli on parem­pi verot­taa auto­ja kuin punai­sia auto­ja ja samal­la taval­la on parem­pi verot­taa tulo­ja kuin nii­den tulo­ja, jot­ka sääs­tää seu­raa­val­le sukupolvelle.)

  az: mä oli­sin var­maan äänes­tä­ny Lepo­mä­kee, mut­ta nyt tuos­ta Karin kir­joi­tuk­ses­ta huo­ma­sin, että hit­sit sehän on Uudel­ta­maal­ta. Nois­sa vaa­li­ko­neis­sa tulee mul­le tulee kär­keen kai­ken maa­il­man “hör­hö­jä” eli muu­tos­ta ja piraat­te­ja ja Osmo aika lähel­le kärkee.

  Oon miet­ti­ny, että voi­sin jat­kaa perin­net­tä ja äänes­tää jotain ihan mar­gi­naa­lis­ta ehdo­kas­ta (vii­meks äänes­tin sitä sitou­tu­ma­ton­ta, joka lupas jär­jes­tää kai­kis­ta sen äänes­tyk­sis­tä avoi­men kan­sa­nää­nes­tyk­sen netis­sä. Se sai jotain 12 ään­tä…) tai sit ehkä jos yrit­tä­sin saa­da mak­si­va­luet äänes­tä­ni, niin äänes­tä­sin omas­ta mie­les­tä­ni paras­ta perus­suo­ma­lais­ta ehdo­kas­ta, kos­ka mä luu­len, että siel­lä on isoin ero nii­den täy­sin idioot­tien ja jär­ke­vien tyyp­pien välil­lä. (ja pie­nim­mät mar­gi­naa­lit läpi­me­ne­vien ja ran­nal­le jää­vien välillä.)

  Mut jos mä nyt sai­sin tie­tää, että Vih­reis­sä on joku vie­lä Osmoa pal­jon libe­raa­lim­pi ehdo­kas, niin äänes­tä­sin var­maan sitä, että en jou­tus häpee­mään kave­rei­den kotibileissä.

  Ja tie­dän, että mar­gi­naa­li­nen ääni ei siis oo min­kään arvoi­nen oikees­taan mis­sään tilan­tees­sa, eli jos en tyk­käis äänes­tä­mi­ses­tä, niin jät­tä­sin tot­ta­kai äänestämättä.

  Kari: Mihin sä kir­joi­tat nykyään?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Art­tu­ri,

  En minä vaki­tui­ses­ti nykyi­sin kir­joit­te­le juu­ri min­ne­kään, satun­nai­sem­min esim Tpyy­luo­man ja Tie­de­mie­hen blo­gei­hin (ja tiet­ty Face­book­kiin). Olen kyl­lä vähän lupail­lut alkaa kir­joit­te­le­maan tänne:
  http://mises.fi/

  Kari

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. ohoh… mul­le tuli heti mie­leen alvi ja tulo­ve­ro. (Pää­oma­tu­lo­ve­ros­ta en mene takuuseen.)

  Jos alvi tai tulo­ve­ro vaih­de­taan perin­tö­ve­rok­si niin ei ne elä­män aika­na nois­sa ensim­mäi­sis­sä verois­sa sääs­te­tyt rahat mihin­kään häviä vaan jää­vät perin­nön kas­vat­ta­mi­seen (tai kulu­tuk­sen kas­vat­ta­mi­seen, mut­ta se on sinän­sä sama, pii­rak­ka kas­vaa joka tapauksessa).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Art­tu­ri:

  En oo samaa miel­tä, että on parem­pi ottaa verot elin­kaa­ren lopun sääs­töis­tä kuin fik­sa­tul­la pro­sen­til­la pal­kois­ta. Jos olis mah­dol­lis­ta ottaa verot elin­kaa­ren lopus­sa fik­sa­tul­la pro­sen­til­la elin­kaa­ren pal­kois­ta, niin se olis paras rat­kai­su, mut­ta kun se ei oo mahdollista.

  Sä käsi­tit nyt mun poin­tin vähän vää­rin. En mä väit­tä­ny, et vero­jen otta­mi­nen lopus­sa sääs­töis­tä olis tek­ni­ses­ti toi­mi­va rat­ka­su yhteis­kun­nan näkö­kul­mas­ta. Väi­tin vaan, et ratio­naa­li­sel­le yksi­löl­le se olis parem­pi ku et efek­tii­vi­ses­ti sama mää­rä ote­taan pal­kas­ta ja siten este­tään vapaa säästämisen/kulutuksen ajo­tus. Tän poin­tin taas halusin tuo­da esil­le siks, kun en ymmär­rä miks ihmi­set suh­tau­tuu nime­no­maan moraa­li­sel­la tasol­la posi­tii­vi­ses­ti ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­seen mut nega­tii­vi­ses­ti perintöverotukseen. 

  Mun mie­les­tä on parem­pi verot­taa myös nii­den työ­tä, jot­ka ei sääs­tä tule­vil­le suku­pol­vil­le, eli työ­tu­lon vero on parem­pi ku perintövero.

  Toi pre­mis­si nyt ei miten­kään auto­maat­ti­ses­ti joh­da tohon johtopäätökseen. 

  Ja var­mas­ti onkin just näin, mut­ta lop­pu­tu­lok­se­na on vali­tet­ta­vas­ti se, että ne jot­ka halu­aa sääs­tää seu­raa­vil­le suku­pol­vil­le mak­saa enem­män vero­ja kuin ne, jot­ka halu­aa pis­tää rahat hai­se­maan. Eli sit ku ote­taan huo­mioon “second order effects” niin ne seu­raa­van suku­pol­ven mate­ri­aa­lis­ta hyvin­voin­tia arvos­ta­vat ei enää pre­fe­roik­kaan tota sun verotusmallia.

  Niin alun­pe­rin halusin vaan tar­kas­tel­la tilan­net­ta, jos­sa noi­ta second order effec­te­jä ei olis. Eli hypo­teet­ti­ses­ti vaan ase­tin vas­tak­kain sen, että verot ote­taan lopus­sa ja sen et ne ote­taan mat­kal­la, olet­taen et jen­gin käyt­täy­ty­mi­nen ei muu­tu ja mak­set­tu sum­ma pysyy sama­na. Point­ti­na osot­taa, et ne jot­ka pahek­suu perin­tö­ve­roa moraa­li­ses­ti mut ei pahek­su palk­ka­ve­roa, on yksin­ker­ta­ses­ti vää­räs­sä moraa­li­sel­la yksilönvapaustasolla. 

  Toki, mut­ta vie­lä parem­pi olis olla alvi tai palkkavero.

  Miks alvi tai palk­ka­ve­ro olis liber­ta­ris­tin näkö­kul­mas­ta parem­pia ku perin­tö­ve­ro, joka peri­tään ainoas­taan siin tapauk­ses­sa et sat­tuu ole­maan jätet­tä­vää? Tai voi olla toki sel­la­sen liber­ta­ris­tin näkö­kul­mas­ta, jon­ka pre­fe­rens­seis­sä perin­nön­jät­tä­mi­sel­lä on val­ta­va pai­no. Mut veik­kaan et aika monel­la liber­ta­ris­til­la pai­nais vaa­ka­ku­pis­sa enem­män se, et sais mah­dol­li­suu­den pääs­tä verois­ta koko­naan eroon.

  Ei oo hyvä, että verot voi vält­tää joten­kin koko­naan toi­mi­mal­la vas­toin omia pre­fe­rens­se­jään. Sil­lon tuhou­tuu hyvinvointia.

  Ei oo. Mut ei oo myös­kään hyvä, et luo­daan hir­veet nega­tii­vi­set kan­nus­ti­met työn­teol­le tai tiet­ty­jen asioi­den kulut­ta­mi­sel­le. Sil­loin­kin tuhou­tuu hyvin­voin­tia. Kum­pi sit pai­naa enemmän…

  Täs­tä oon ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä. Vie­lä suu­rem­pi ongel­ma on esim. kult­tuu­rin tai IQ:n periytyminen.

  Joo noi on myös ongel­mia mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvon kan­nal­ta. Mut luu­li­sin et on pal­jon hel­pom­pi kek­siä perus­tei­ta et miks noil­le ei tar­vii tehä mitään ku sil­le, et miks perin­nöil­le ei tart­tis tehä mitään. Sitä pait­si voi­sin jopa väit­tää, et perin­nöt on omi­aan lisää­mään myös “geneet­tis­tä eriar­voi­suut­ta”. Ts. Mat­ti saa pari mil­joo­naa perin­tö­nä, Pek­ka ei saa mitään. Matil­la kes­ki­mää­rin jo val­miiks parem­mat gee­nit ja nyt perin­nön ansios­ta sil on myös parem­mat sau­mat hank­kii hyvä­gee­ni­nen nai­nen, jon­ka kans­sa se saa hyvä­gee­ni­sen penskan.

  joku sen­kin omai­suu­den on alun perin ansain­nu. Tiet­ty, jos se nyt on ansait­tu ryös­tä­mäl­lä, niin sit­ten joo, mut­ta jos se on vaik­ka ansait­tu ole­mal­la joku teh­taan­pamp­pu, niin sit­ten se koko perin­tö­jen ket­ju on sen perin­nön­jät­tä­jän päät­tä­mis­tä omis­ta varoistaan.

  Kuten sanoin­kin, sen perin­nön alun­pe­rin ansain­neen tyy­pin oikeuk­sia lou­ka­taan perin­tö­ve­rol­la. Mut kos­ka kaik­ki perin­nöt ei oo legi­tii­mis­ti ansait­tu­ja, olis kiva jos nii­tä vois verot­taa. Ja jos jotain pitää kui­ten­kin verot­taa, niin perin­nön verot­ta­mi­nen tun­tuis pie­nem­mäl­tä pahal­ta ku pal­kan, jon­ka legi­tii­miys on hel­pom­min oso­tet­ta­vis­sa keskimäärin.

  Haen nyt aja­tuk­sis­sa­ni sel­las­ta liber­ta­ris­tis­ta uto­pi­aa, joka vois jos­sain todel­li­suu­des­sa toi­mia jopa käy­tän­nös­sä JA olla samal­la oikeu­den­mu­kai­nen. Mitä enem­män oon miet­ti­ny, sitä vakuut­tu­neem­maks oon tul­lu sii­tä, et tek­ni­ses­ti liber­ta­ris­min suu­rim­pia ongel­mia on se, et omai­suu­den kasaan­tu­mi­sen takia uudet suku­pol­vet ei lähe lähi­main­kaan rei­lus­ta kil­pai­lua­se­tel­mas­ta. Tää joh­taa sekä tehot­to­muu­teen että epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­teen. Siks päh­käi­len, et vois­ko olla min­kään­lais­ta jär­ke­vää sys­tee­miä, jos­sa suu­ria perin­tö­jä ei olis. Täl het­kel epäi­len, et nykyi­sen­lai­sil­la ihmi­sil­lä ei vois. Mut ehkä joskus…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Tämän päi­vän Hesa­ris­sa oli mie­li­pi­de­pals­tal­la kir­joi­tus, jos­sa todet­tiin, että puo­luei­den sisäl­lä ole­vat erot ovat suu­rem­mat kuin eri puo­lui­den väli­set erot. Ja niin­hän se näyt­tää ole­van aina­kin vaa­li­ko­nei­den perus­teel­la. Äänes­tä­mäl­lä ehdo­kas­ta, jon­ka (tär­keim­mät) mie­li­pi­teet mene­vät par­hai­ten yksiin omien kans­sa äänes­tää hyvin toden­nä­köi­ses­ti edus­kun­taan myös (tai pahim­mil­laan oma jää pää­se­mät­tä) ehdok­kaan, jon­ka kans­sa mie­li­pi­teet mene­vät tär­keim­pien asioi­den osal­ta täy­sin ris­tiin. Yhden oikein hyvän ehdok­kaan muka­na saat­taa saa­da useam­man­kin tum­pe­lon edus­kun­taan, joten tämä ei todel­la­kaan hel­po­ta äänes­tys­pää­tös­tä:) Toi­saal­ta, jo aika­päi­vää sit­ten pää­dyin sii­hen, että jär­ke­vin­tä on kui­ten­kin äänes­tää sitä puo­luet­ta, joka edus­taa eni­ten omaa näke­mys­tä (tär­keim­mis­sä asiois­sa) ja tois­si­jai­se­na tulee sit­ten ehdo­kas, jol­le äänen­sä tyrkkää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Osmo:

  Tuloe­ro­jen tor­jun­nas­sa tär­kein­tä on tär­kein­tä nos­taa perusturvaa.

  Perus­tur­vaa voi halu­ta nos­taa sel­lai­nen­kin hen­ki­lö, joka ei halua kaven­taa tuloeroja.

  Oli­si hie­noa, jos asiois­ta voi­si puhua nii­den oikeil­la nimil­lä ja edes aut­ta­val­la tark­kuu­del­la, kuten kyl­lä mie­les­tä­ni yleen­sä teet­kin. Tuo, että ilmoit­tau­duit tuloe­ro­jen kaven­ta­jak­si, hie­man yllät­ti minua. Toi­saal­ta ymmär­rän, että nykyi­ses­sä ilma­pii­ris­sä mui­den vaih­toeh­to­jen valit­se­mi­nen voi olla suu­ri­kin poliit­ti­nen ris­ki, mut­ta toi­saal­ta olet minun mie­les­sä­ni pro­fi­loi­tu­nut tyy­pik­si, joka ei täl­lai­sia ris­ke­jä kaihda.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. tcrown:

  Jos alvi tai tulo­ve­ro vaih­de­taan perin­tö­ve­rok­si niin ei ne elä­män aika­na nois­sa ensim­mäi­sis­sä verois­sa sääs­te­tyt rahat mihin­kään häviä vaan jää­vät perin­nön kas­vat­ta­mi­seen (tai kulu­tuk­sen kas­vat­ta­mi­seen, mut­ta se on sinän­sä sama, pii­rak­ka kas­vaa joka tapauksessa).

  Se ei todel­la­kaan oo ihan sama. ks. mun vas­tauk­set Roguel­le. Mut siis taas tää intui­tio, kant­siiks verot­taa puna­sia auto­ja vai autoja?

  Rogue: Kii­tos hyväs­tä vastauksesta.

  Sä käsi­tit nyt mun poin­tin vähän vää­rin. En mä väit­tä­ny, et vero­jen otta­mi­nen lopus­sa sääs­töis­tä olis tek­ni­ses­ti toi­mi­va rat­ka­su yhteis­kun­nan näkö­kul­mas­ta. Väi­tin vaan, et ratio­naa­li­sel­le yksi­löl­le se olis parem­pi ku et efek­tii­vi­ses­ti sama mää­rä ote­taan pal­kas­ta ja siten este­tään vapaa säästämisen/kulutuksen ajo­tus. Tän poin­tin taas halusin tuo­da esil­le siks, kun en ymmär­rä miks ihmi­set suh­tau­tuu nime­no­maan moraa­li­sel­la tasol­la posi­tii­vi­ses­ti ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­seen mut nega­tii­vi­ses­ti perintöverotukseen.

  Mä käsi­tin kyl­lä sun poin­tin just noin ku sen täs­sä esi­tit (eli en tek­ni­se­nä vaan nimen omaan aja­tus­ko­kee­na) ja omas­ta mie­les­tä­ni perus­te­lin miks ratio­naa­li­nen yksi­lö haluis (aja­tus­ko­kees­sa), että ne verot ote­taan mie­luum­min pal­kas­ta kiin­teel­lä pro­sen­til­la kuin omai­suu­des­ta sit ku kuo­lee, mut­ta perus­te­lem­pa nyt sit huo­lel­li­sem­min uudestaan:

  Jos verot ote­taan omai­suu­des­ta jen­gi joi­den tulot on elin­kaa­ren yli samat mak­saa eri mää­rän vero­ja riip­puen nii­den pre­fe­rens­seis­tä sen suh­teen miten pal­jon ne arvos­taa nii­den jäl­ke­läis­ten kulu­tus­ta ver­rat­tu­na omaan kulutukseen.

  Eli ne ratio­naa­li­set tyy­pit, jot­ka tyk­kää omas­ta kulu­tuk­ses­taan enem­män suh­tees­sa mui­hin haluis tän sun ehdot­ta­man jär­jes­tel­män ja ne tyy­pit, jot­ka tyk­kää tule­vien suku­pol­vien kulu­tuk­ses­ta enem­män ei haluis sun järjestelmää.

  Mä väi­tän, että tämä vää­ris­tää jen­gin kulutus/ansaintapäätöksiä aika taval­la, eli huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin pal­kas­ta vero­te­tut pro­sen­tit (joi­den ongel­ma on se, että vero­tus koh­dis­tuu epä­op­ti­maa­li­ses­ti elin­kaa­ren yli, ei se, että vero­tus­ta olis yli­pään­sä lii­kaa tai että vero­tus ei kan­nus­tais työn tekemiseen.)

  Mut siis mä yri­tin sit sanoo, että jos haluu aja­tel­la tän jutun moraa­lia, niin jos ton esi­mer­kin muut­taa sel­la­seks, että elin­kaa­ren lopus­sa otet­tas verot elin­kaa­ren yli ansai­tus­ta pal­kas­ta, niin sit toi sun esi­merk­ki toi­mii täydellisesti.

  Toi pre­mis­si nyt ei miten­kään auto­maat­ti­ses­ti joh­da tohon johtopäätökseen.

  Joo oot kyl­lä ihan oikees­sa, mut­ta sano­taan nyt näin, että se tekee tulo­jen verot­ta­mi­ses­ta huo­kut­te­le­vam­paa ver­rat­tu­na omai­suu­den verottamiseen.

  Point­ti­na osot­taa, et ne jot­ka pahek­suu perin­tö­ve­roa moraa­li­ses­ti mut ei pahek­su palk­ka­ve­roa, on yksin­ker­ta­ses­ti vää­räs­sä moraa­li­sel­la yksilönvapaustasolla.

  Ok, mut­ta miks olis moraa­li­ses­ti vää­rin aja­tel­la noi­ta second order efec­te­jä? Eli mä aina­kin ajat­te­len, että jos jen­gi ei miten­kään rea­goi verot­ta­mi­seen, niin sit perin­tö­ve­ro olis paras, mut­ta kos­ka ne rea­goi verot­ta­mi­seen, niin perin­tö­ve­ro ei oo paras. (Ja toki ottaen huo­mioon palk­ka­ve­ro­tuk­sen second order efectit.)

  Miks alvi tai palk­ka­ve­ro olis liber­ta­ris­tin näkö­kul­mas­ta parem­pia ku perin­tö­ve­ro, joka peri­tään ainoas­taan siin tapauk­ses­sa et sat­tuu ole­maan jätettävää?

  Siks, että liber­ta­ris­tit ei yleen­sä tyk­kää sii­tä, että vero­te­taan jotain pre­fe­rens­siä mui­den pre­fe­rens­sien yli. Eli siis on parem­pi verot­taa auto­ja kuin punai­sia autoja.

  Toi­sek­seen mitä laa­jem­pi vero­poh­ja sitä pie­nem­mät verot pitää olla yksit­täi­sis­sä jutuis­sa ja sitä vähem­män verot vai­kut­taa ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­seen, eli vois aja­tel­la, että verot rajoit­taa sitä vähem­män vapaut­ta mitä tasai­sem­min ne jakautuu. 

  Ei oo. Mut ei oo myös­kään hyvä, et luo­daan hir­veet nega­tii­vi­set kan­nus­ti­met työn­teol­le tai tiet­ty­jen asioi­den kuluttamiselle.

  Nimen omaan! Parem­pi hajaut­taa nega­tii­vi­sia kan­nus­ti­mia sekä niil­le, jot­ka halu­aa kulut­taa nyt, että niil­le, jot­ka halu­aa sääs­tää tule­vi­le suku­pol­vil­le, eikä pel­käs­tään tule­vien suku­pol­vien kulut­ta­mi­sel­le ja nii­den työn­teol­le, jot­ka arvos­taa tule­vien suku­pol­vien kulutusta.

  Mut luu­li­sin et on pal­jon hel­pom­pi kek­siä perus­tei­ta et miks noil­le ei tar­vii tehä mitään ku sil­le, et miks perin­nöil­le ei tart­tis tehä mitään.

  Täs­tä oon samaa miel­tä. Yri­tin vaan vih­ja­ta, että noi perin­nöt ei oo mun mie­les­tä kovin iso ongel­ma mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvo­mie­les­sä, kos­ka nii­den vai­ku­tus on pie­ni mui­hin mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvoon vai­kut­ta­vien asioi­den seassa.
  Täs­tä ei toki seu­raa, että perin­tö­jä ei kan­na­ta verot­taa, mut­ta täy­tyy arvos­taa mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvon toteu­tu­mis­ta jon­kun ver­ran enem­män kuin omistusoikeutta.

  Noin yli­pään­sä mun mie­les­tä mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvo ei oo niin tär­kee­tä, vaan tär­keem­pää on, että mah­dol­li­sim­man monel­la on mah­dol­li­sim­man hyvät mahdollisuudet.

  Tähän vois vetää vaik­ka sel­la­sen esi­mer­kin, että mun mie­les­tä on parem­pi, että pel­käs­tään mie­het käy armei­jan kuin tilan­ne, jos­sa sekä mie­het, että nai­set orjuu­te­taan puo­leks vuo­deks, vaik­ka joo tasa-arvon kan­nal­ta olis tiet­ty parem­pi, että molem­pia suku­puo­lia koh­del­tas samal­la tavalla.

  Mut kos­ka kaik­ki perin­nöt ei oo legi­tii­mis­ti ansait­tu­ja, olis kiva jos nii­tä vois verottaa.

  Joo no siis ehkä tätä vois aja­tel­la sil­tä kan­nal­ta, että kum­mat on legi­tii­mim­piä pal­kat vai perin­nöt ja sit jos ollaan sitä miel­tä, että pal­kat, niin se on taas syy verot­taa perin­tö­jä enem­män suh­tees­sa palk­kaan. (Siis ei nyky­ti­las­ta enem­män vaan ide­aa­li­ses­ta tilan­tees­ta enem­män.) Toi­saal­ta, kos­ka perin­tö­jä on vero­tet­tu jo aika kau­an, niin eikö­hän siel­tä oo jo aika pit­käl­ti vero­tet­tu pois ne epä­le­gi­tii­mit perinnöt.

  Haen nyt aja­tuk­sis­sa­ni sel­las­ta liber­ta­ris­tis­ta uto­pi­aa, joka vois jos­sain todel­li­suu­des­sa toi­mia jopa käy­tän­nös­sä JA olla samal­la oikeudenmukainen.

  Mun mie­les­tä toi oikeu­den­mu­kai­suus ei oo niin iso ongel­ma, tai siis mä käsi­tän oikeu­den­mu­kai­suu­den joten­kin sil­leen Rawl­si­lai­sit­tain, että se riit­tää, että jokai­sel­la tie­toi­suu­del­la on mah­do­li­suus syn­tyä johon­kin ase­maan, eli ei oo tar­ve tasa­ta hir­vees­ti sitä lop­pu­tu­le­mien tasa-arvoa.

  Mitä enem­män oon miet­ti­ny, sitä vakuut­tu­neem­maks oon tul­lu sii­tä, et tek­ni­ses­ti liber­ta­ris­min suu­rim­pia ongel­mia on se, et omai­suu­den kasaan­tu­mi­sen takia uudet suku­pol­vet ei lähe lähi­main­kaan rei­lus­ta kilpailuasetelmasta.

  Oon kyl­lä sii­nä ihan samaa miel­tä, että mitä enem­män kokee kil­pai­le­mi­sen tär­kee­nä osa­na ihmi­sen elä­mää, niin sitä enem­män tie­tys­ti arvos­taa lop­pu­tu­le­mien tasa-arvoo ja nää on var­mas­ti ihan aito­ja pre­fe­rens­sie­ro­ja ihmis­ten välil­lä, joi­ta pitäs mun mie­les­tä koh­del­la neut­raa­lis­ti eikä niin, että ole­te­taan se oma pre­fe­rens­si (esim. mul­la se, että kil­pai­lu ei oo kovin tär­kee­tä) olis just se oikee ja muut on vaan jotain kateel­li­sia ilkimyksiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Se ei todel­la­kaan oo ihan sama. ks. mun vas­tauk­set Roguel­le. Mut siis taas tää intui­tio, kant­siiks verot­taa puna­sia auto­ja vai autoja?

  Sen suh­teen, kas­vaa­ko se pii­rak­ka, on aivan sama miten se kas­va­nut pii­rak­ka jae­taan. Verot­ta­mal­la perin­töä, voin sekä kulut­taa enem­män tänään, että jät­tää suu­rem­man net­to­pe­rin­nön jäl­ke­läi­sil­le­ni kuin mil­lään muul­la vero­tuk­sen tavalla.

  Ensin, Mik­si täs­sä kysy­myk­ses­sä et väli­tä lain­kaan pii­ra­kan koos­ta, kun taas tulon­siir­to­jen tapauk­ses­sa se on se ainoa asia mil­lä on väliä? 

  (Pie­ni sivu­rai­de: uskon, että tulo/varallisuuseroilla on jokin opti­mi­koh­ta, joten jois­sain tapauk­ses­sa tulojen/varallisuuden tasaa­mi­nen kas­vat­taa pii­rak­kaa. Anek­do­taa­lis­ta evi­dens­siä: Vah­va kor­re­laa­tio tulon­siir­to­jen ole­mas­sao­lon ja BKT:n kan­sa eri mai­den välil­lä, muis­taak­se­ni ne kehi­tys­maat ovat kehit­ty­neet talou­del­li­ses­ti nopeam­min mis­sä maa eli varal­li­suus on jakau­tu­nut tasai­sem­min, ja muis­taak­se­ni län­si­mei­den talous­kas­vu on 70-luvun jäl­keen hidas­tu­nut samaan aikaan kun varal­li­suuse­rot ovat kas­va­neet. Täs­tä ei sinän­sä tar­vit­se väi­tel­lä, kos­ka tie­dän, että neoklas­si­sen talous­teo­rian mukaan usko­muk­se­ni on astro­lo­gi­aan ver­rat­ta­vis­sa ole­vaa humpuukia.)

  Toi­sek­si, mis­tä olet saa­nut pää­hä­si, että ihmi­sil­lä ylei­ses­ti varal­li­suu­den siir­tä­mi­nen jäl­ki­pol­vil­le oli­si kovin mer­kit­tä­vä pää­tös­muut­tu­ja? Jos näin oli­si, niin eikö pitäi­si pys­tyä havait­se­maan ilmiö, jos­sa van­hem­mat siir­tä­vät varal­li­suut­taan mer­kit­tä­vis­sä mää­rin jäl­ki­pol­vil­le jo elin­ai­ka­naan kun lap­set tar­vit­se­vat sitä varal­li­suut­ta enem­män, ei sii­nä vai­hees­sa kun lap­set odo­tusar­voi­ses­ti ovat jo siir­ty­mäs­sä eläk­keel­le ja hank­ki­neet oman varal­li­suu­ten­sa? Minun havain­to­je­ni perus­teel­la ihmi­set kerää­vät varal­li­suut­ta omien elä­ke­päi­vien­sä tur­vaa­mi­sek­si ja pitä­vät sii­tä kyn­sin ham­pain kiin­ni hau­taan saak­ka (suh­teel­li­sen pie­niä avus­tuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta). Perin­nön jää­mi­nen jäl­ki­pol­vil­le on täl­le alis­tei­nen posi­tii­vi­nen sivuil­miö. Tai aina­kin minun kor­vaa­ni kuu­los­taa hyvin poik­keuk­sel­li­sel­ta logii­kal­ta se, että jos nyt sinun tulo­ve­ro­tus­ta keven­ne­tään ja jät­tä­mä­si perin­nön vero­tus­ta kiris­te­tään, vähen­täi­sit sääs­tä­mis­tä mer­kit­tä­vi­sä mää­rin. Väi­tän, että sääs­tä­si­sit eurois­sa mitat­tu­na enem­män, kaik­ki lisä­tu­lo ei meni­si kulu­tuk­seen. Jos olet eri miel­tä, oli­sin kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan perus­te­lu­ja­si mik­si juu­ri sinä toi­mi­sit noin eriskummallisesti. 

  Kol­man­nek­si, jol­lain taval­la ymmär­rän argu­ment­ti­si laa­jas­ta vero­poh­jas­ta, että kaik­kea vero­tet­tai­siin vähän. Työn vero­kii­la sivu­ku­lui­neen lie­nee yli 50%. Pörs­siy­ri­tyk­sen tulos­ta vero­te­taan lähes 50%. Perin­töä vero­te­taan 16%. Ja nyt olet sitä miel­tä, että jon­kin epsi­lo­nin kokoi­sen kan­nus­ti­non­gel­man vuok­si tuo perin­tö­ve­ro on ongel­mal­li­sen suu­ri ver­rat­tu­na työn ja pää­oman tuo­ton vero­kii­lo­jen luo­maan hyvin­voin­ti­tap­pioon? En voi olla samaa mieltä.

  Todet­ta­koon lopuk­si, että eläm­me demo­kra­tias­sa, ja jos­ta­kin syys­tä suu­rin osa perin­nön saa­jis­ta pitää tuo­ta perin­tö­ve­roa kovin epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na vero­na. Korot­ta­mi­sen sijaan perin­tö­ve­ro pitäi­si ensin teh­dä hyväk­syt­tä­väm­mäk­si. Ensim­mäi­nen ehdo­tuk­se­ni on, että oma­sa käy­tös­sä ole­vas­ta kiin­teäs­tä omai­suu­des­ta (koti, kesä­mök­ki) perin­tö­ve­ro mak­se­taan vas­ta jos/kun se on myydään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. tcrown:

  Sen suh­teen, kas­vaa­ko se pii­rak­ka, on aivan sama miten se kas­va­nut pii­rak­ka jaetaan.

  Sii­hen miten se pii­rak­ka kas­vaa vai­kut­taa odo­tuk­set sii­tä miten se jaetaan.

  Verot­ta­mal­la perin­töä, voin sekä kulut­taa enem­män tänään, että jät­tää suu­rem­man net­to­pe­rin­nön jäl­ke­läi­sil­le­ni kuin mil­lään muul­la vero­tuk­sen tavalla.

  Ei. Perin­nön verot­ta­mi­nen on tulon­siir­to niil­le, jot­ka ei arvos­ta tule­vien suku­pol­vien kulu­tus­ta niil­tä jot­ka arvostaa.

  Koko­nai­suu­te­na kukaan ei voi kulut­taa ja jät­tää perin­töä yhtään sen enem­pää, kos­ka val­tio imu­roi täs­sä aja­tus­ko­kees­sa kui­ten­kin jon­kun tie­tyn osan bkt:sta.

  Perin­tö­ve­ro vaan aiheut­taa sen, että hyvin­voin­tia tuhou­tuu, kun ihmi­set kulut­taa itse enem­män kuin mitä ne oikees­ti haluais ilman tätä vää­ris­tä­vää veroa.

  Ensin, Mik­si täs­sä kysy­myk­ses­sä et väli­tä lain­kaan pii­ra­kan koos­ta, kun taas tulon­siir­to­jen tapauk­ses­sa se on se ainoa asia mil­lä on väliä?

  Eli minä väli­tän just siitä.

  Toi­sek­si, mis­tä olet saa­nut pää­hä­si, että ihmi­sil­lä ylei­ses­ti varal­li­suu­den siir­tä­mi­nen jäl­ki­pol­vil­le oli­si kovin mer­kit­tä­vä päätösmuuttuja?

  Havain­nois­ta ja päät­te­lys­tä. Olen havain­nut, että ne joil­la on jäl­ke­läi­siä on lähes sai­raal­loi­sen kiin­nos­tu­nei­ta jäl­ke­läis­ten­sä hyvin­voin­nis­ta. Toi­sek­seen ne joil­la on mah­dol­li­suus antaa perin­töä ennak­koon ilman, että se rajoit­taa mer­kit­tä­väs­ti hei­dän omia mah­dol­li­suuk­si­aan van­ha­na yleen­sä niin tekevät.

  Evo­luu­tio­teo­ria myös ennus­taa, että popu­laa­tios­sa ne omi­nai­suu­det, jot­ka ede­saut­ta­vat omien gee­nien lisään­ty­mis­tä lisään­ty­vät, eli täs­sä tapauk­ses­sa esim. kult­tuu­ri, että anne­taan jäl­ke­läi­sil­le perintöä.

  Jos näin oli­si, niin eikö pitäi­si pys­tyä havait­se­maan ilmiö, jos­sa van­hem­mat siir­tä­vät varal­li­suut­taan mer­kit­tä­vis­sä mää­rin jäl­ki­pol­vil­le jo elin­ai­ka­naan kun lap­set tar­vit­se­vat sitä varal­li­suut­ta enem­män, ei sii­nä vai­hees­sa kun lap­set odo­tusar­voi­ses­ti ovat jo siir­ty­mäs­sä eläk­keel­le ja hank­ki­neet oman varallisuutensa?

  Ei pitäi­si, kos­ka varal­li­suu­den siir­tä­mi­ses­tä ennen omaa kuo­le­maa voi tul­la aika mer­kit­tä­viä kus­tan­nuk­sia tai sil­lä saa­da mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä. Jos taas huo­ma­taan joku ryh­mä jol­le sii­tä ei pitäi­si tul­la mer­kit­tä­väs­ti kus­tan­nuk­sia tai ryh­mä jol­le sii­tä tulee mer­kit­tä­viä hyö­ty­jä, niin sit­ten pitäi­si. Minä väi­tän, että tämä just se mitä havaitaan.

  Eli jos on niin rikas, että voi luo­pua varal­li­suu­des­taan eikä jou­du tin­ki­mään kata­stro­fin sat­tues­sa esim. ter­vey­den­hoi­dos­taan tai jos perin­nös­tä on niin suu­ri hyö­ty, esim. jäl­ke­läi­nen kal­liin ter­vey­den­hoi­don tar­pees­sa tai kal­liin kou­lu­tuk­sen ym.

  Minun havain­to­je­ni perus­teel­la ihmi­set kerää­vät varal­li­suut­ta omien elä­ke­päi­vien­sä tur­vaa­mi­sek­si ja pitä­vät sii­tä kyn­sin ham­pain kiin­ni hau­taan saak­ka (suh­teel­li­sen pie­niä avus­tuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta). Perin­nön jää­mi­nen jäl­ki­pol­vil­le on täl­le alis­tei­nen posi­tii­vi­nen sivuilmiö.

  Pal­jon mah­dol­lis­ta nii­den osal­ta, jot­ka ei oo niin tuot­ta­via, että niil­lä jäis ole­tusar­voi­ses­ti eläk­keen ja sai­ras­ta­mi­sen jäl­keen pal­joa­kaan perin­töä annettavaksi.

  Tai aina­kin minun kor­vaa­ni kuu­los­taa hyvin poik­keuk­sel­li­sel­ta logii­kal­ta se, että jos nyt sinun tulo­ve­ro­tus­ta keven­ne­tään ja jät­tä­mä­si perin­nön vero­tus­ta kiris­te­tään, vähen­täi­sit sääs­tä­mis­tä mer­kit­tä­vi­sä määrin.

  Minun kor­vaan kuul­los­taa täy­sin nor­maa­lil­ta logii­kal­ta, että jos minun mar­gi­naa­li­ve­ro nos­te­taan johon­kin 75% huja­koil­le 50%:sta, niin vähen­nän työntekoani.

  Väi­tän, että sääs­tä­si­sit eurois­sa mitat­tu­na enem­män, kaik­ki lisä­tu­lo ei meni­si kulutukseen.

  En voi sekä sää­tää, että kulut­taa enemmän.

  Kol­man­nek­si, jol­lain taval­la ymmär­rän argu­ment­ti­si laa­jas­ta vero­poh­jas­ta, että kaik­kea vero­tet­tai­siin vähän. Työn vero­kii­la sivu­ku­lui­neen lie­nee yli 50%. Pörs­siy­ri­tyk­sen tulos­ta vero­te­taan lähes 50%. Perin­töä vero­te­taan 16%

  Ei. Työs­tä jon­ka pis­tää kulu­tuk­seen jou­tuu mak­sa­maan tulo­ve­roa ja alvia

  Työs­tä, jon­ka pis­tää sääs­töön ja kulut­taa myö­hem­min jou­tuu mak­sa­maan tulo­ve­roa, pää­oma­tu­lo­ve­roa (kor­vaus kulu­tuk­sen siir­tä­mi­ses­tä, ei oikees­ti mitään tuloa) ja alvia

  Työs­tä, jon­ka pis­tää sääs­töön, antaa perin­nöks ja jon­ka jäl­ke­läi­nen kulut­taa jou­tuu mak­sa­maan tulo­ve­roa, pää­oma­tu­lo­ve­roa, perin­tö­ve­roa ja alvia.

  Eli jos halu­taan pitää vero­tus mah­dol­li­sim­man alhaal­la ja tasai­ses­ti jakau­tu­nee­na, niin pitäs eka­na kar­sia perin­tö­ve­ro ja sit pää­oma­tu­lo­ve­ro ja nos­taa alvia ja tuloveroa.

  Ja nyt olet sitä miel­tä, että jon­kin epsi­lo­nin kokoi­sen kan­nus­ti­non­gel­man vuok­si tuo perin­tö­ve­ro on ongel­mal­li­sen suu­ri ver­rat­tu­na työn ja pää­oman tuo­ton vero­kii­lo­jen luo­maan hyvin­voin­ti­tap­pioon? En voi olla samaa mieltä.

  No minun mie­les­tä se kan­nus­ti­non­gel­ma ei oo todel­la­kaan epsi­lo­nin kokoi­nen, kuten oon jo use­aan ottee­seen selit­tä­nyt. Perin­tö­ve­ro tulee työn ja pää­oman vero­kii­lo­jen lisäks. Se pahen­taa, eikä paran­na nii­tä. (Eli siis kor­kees­sa palk­ka­ve­ros­sa on pie­nem­pi vero­kii­la kuin mata­las­sa palk­ka­ve­ros­sa ja kor­kees­sa perintöverossa.)

  Kaik­ki palau­tuu lopul­ta sii­hen miten kuvit­te­lee perin­tö­ve­ron vai­kut­ta­van käyt­täy­ty­mi­seen ja var­mas­ti lopul­ta sii­hen miten ajat­te­lee ihmis­ten rea­goi­van kan­nus­ti­miin. Tämä­hän on yksi mer­kit­tä­vis­tä poliit­ti­sis­ta­kin jako­lin­jois­ta ja sik­si ei ole hir­veän yllät­tä­vää, että eri puo­lueil­la on niin eri kan­nat perintöveroon.

  Toi­nen mer­kit­tä­vä jako­lin­ja on var­maan­kin sii­nä miten suh­tau­tuu ihmis­ten maku­jen ja miel­ty­mys­ten arvottamiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Koko­nai­suu­te­na kukaan ei voi kulut­taa ja jät­tää perin­töä yhtään sen enem­pää, kos­ka val­tio imu­roi täs­sä aja­tus­ko­kees­sa kui­ten­kin jon­kun tie­tyn osan bkt:sta.

  En voi sekä sää­tää, että kulut­taa enemmän.

  Kuten sanoin alus­sa, do the math. Perin­tö­ve­ro joka kerä­tään vas­ta lopus­sa, antaa varal­li­suu­den kas­vaa suu­rem­mal­la eks­po­nen­til­la kuin jokin muu vero mikä kerä­tään vuo­sit­tain. Tuo suu­rem­pi eks­po­nent­ti aiheut­taa sen, että lopuk­si ker­ty­nees­tä varal­li­suu­des­ta voi­daan ottaa pie­nem­pi sii­vu samaan fis­kaa­li­seen vai­ku­tuk­seen. Toi­sin: Jokin vero kor­va­taan perin­tö­ve­rol­la. voit ostaa tänä vuon­na sääs­te­tyl­lä rahal­la vaik­ka tik­ka­rin (kulut­taa enem­män), ja sijoit­taa loput osakkeisiin/säästötilille (sääs­tää enem­män), ja lop­pu­tu­lok­se­na 50 vuo­den pääs­tä kun kuo­let, tuo osakesalkkusi/säästötilisi odo­tusar­voi­ses­ti enem­män kuin kat­taa perin­tö­ve­ron (net­to­pe­rin­tö­si on suurempi). 

  Eli pii­rak­ka kas­vaa perin­tö­ve­ron avul­la. Kes­kus­te­lua on tur­ha jat­kaa ennen kuin olet osoit­ta­nut että olet ymmär­tä­nyt tuon argu­men­tin. Jos sii­nä on jokin epä­sel­vää, voin yrit­tää selventää.

  kor­vaus kulu­tuk­sen siir­tä­mi­ses­tä, ei oikees­ti mitään tuloa

  Palk­ka on kor­vaus työ­ajan luo­vu­tuk­ses­ta työ­nan­ta­jan käyt­töön, ei siis oikees­ti mitään tuloa? Eikä se pää­oma­tu­lon kom­po­nent­ti, mikä on kor­vaus­ta ris­kin kan­ta­mi­ses­ta? Mikä ihme oikein on tuloa?

  Pal­jon mah­dol­lis­ta nii­den osal­ta, jot­ka ei oo niin tuot­ta­via, että niil­lä jäis ole­tusar­voi­ses­ti eläk­keen ja sai­ras­ta­mi­sen jäl­keen pal­joa­kaan perin­töä annettavaksi.

  No, voi olla, että minun tut­ta­va­pii­ri­ni ei ole har­ha­ton otos, mut­ta noin nyrk­ki­sään­tö­nä, mitä varak­kaam­mat van­hem­mat, sen pie­ne­nem­pi osa varal­li­suu­des­ta on men­nyt lap­sil­le ennen perin­töä. Tai täl­lai­nen käsi­tys on jää­nyt, tark­kaa tie­toa minul­la ei yllät­täen ole.

  No minun mie­les­tä se kan­nus­ti­non­gel­ma ei oo todel­la­kaan epsi­lo­nin kokoi­nen, kuten oon jo use­aan ottee­seen selittänyt.

  No antaa tul­la nii­tä nume­roi­ta. Perin­tö­ve­ro­ker­ty­mä on hyvin kar­keas­ti puo­let pää­oma­tu­lo­ker­ty­mäs­tä. Tupla­taan perin­tö­ve­ro 30 pro­sent­tiin ja pois­te­taan pää­oma­tu­lo­ve­ro koko­naan. Kuin­ka mon­ta pro­sent­tia arvioit, että sääs­tä­mi­ses­ti pie­ne­ni­si täs­sä ske­naa­rios­sa? Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sääs­tä­mä­ni raha­mää­rä ennem­min kas­vai­si kuin las­ki­si, mut­ta ennen­kin on käy­nyt niin, että en ymmär­rä mui­den ihmis­ten logiikkaa. 

  Siis kun jokin vero pois­te­taan, ja minul­le jää tänä vuon­na enem­män rahaa käteen, niin kos­ka monen kym­me­nen vuo­den kulut­tua peril­li­se­ni jou­tu­vat mak­sa­maan vähän enem­män veroa, kulu­tan verois­sa sääs­te­tyt rahat ja vähän pääl­le, että val­tio ei vaan sai­si perin­tö­ve­roa, vaik­ka sit­ten peril­li­se­ni jäi­si­vät koko­naan ilman perin­töä, jon­ka kyl­lä haluai­sin jät­tää jos vaan val­tio ei ottai­si osaan­sa veros­ta? Ei tuo­hon logiik­kaan ihan sel­vin päin pysty. 

  (Noin ylei­ses­ti, perin­tö­jen jät­tä­mi­nen ja muu hyvän­te­ke­väi­syys on anta­jan viih­det­tä, jota pitää verot­taa vähin­tään yhtä pal­jon kuin muu­ta­kin viih­det­tä. Muus­sa viih­de­tuo­tan­nos­sa sen­tään luo­daan jota­kin uutta.)

  Eli jos halu­taan pitää vero­tus mah­dol­li­sim­man alhaal­la ja tasai­ses­ti jakau­tu­nee­na, niin pitäs eka­na kar­sia perin­tö­ve­ro ja sit pää­oma­tu­lo­ve­ro ja nos­taa alvia ja tuloveroa.)

  Kovin ylei­ses­ti perin­tö­ve­roa ei pide­tä vero­kii­lan osa­na. Sinä tuos­sa haluat enti­ses­tään kas­vat­taa pal­ve­lua­lo­jen vero­kii­laa, mikä on yksi suo­men talou­den suu­rim­pia ongel­mia. Se että joku höl­mö ei sääs­tä sen takia että peril­li­set jou­tu­vat mak­sa­maan perin­tö­ve­ro­ja on aivan mität­tö­män pie­ni ongel­ma sii­hen ver­rat­tu­na, että par­tu­ri­kam­paa­jan tulois­ta menee rei­lus­ti yli puo­let suo­raan val­tion taskuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Art­tu­ri:

  Mut siis mä yri­tin sit sanoo, että jos haluu aja­tel­la tän jutun moraa­lia, niin jos ton esi­mer­kin muut­taa sel­la­seks, että elin­kaa­ren lopus­sa otet­tas verot elin­kaa­ren yli ansai­tus­ta pal­kas­ta, niin sit toi sun esi­merk­ki toi­mii täydellisesti.

  Okei eli mä tar­ko­tin siis alus­ta alkaen just tota, seli­tin sen vaan eri taval­la. Sil säästämisen/kulutuksen ajo­tuk­sel­la viit­ta­sin vaan ajo­tuk­seen elä­män aika­na, sil ole­tuk­sel­la, et se tiet­ty pro­sent­ti tulois­ta mak­se­taan joko vähi­tel­len tai könt­tä­nä lopus­sa. Mut könt­tä­nä lopus­sa otta­mi­nen mah­dol­lis­taa sen, et ei vaik 10 vuo­teen mak­sa sent­tii­kään veroo, jos se ei sovi kuvioi­hin. Kuhan jos­kus mak­saa. Täl­las­ta vero­mal­lia ratio­naa­li­sen liber­ta­ris­tin pitäis pre­fe­roi­da kuu­kausit­tai­seen vero­jen mak­sa­mi­seen näh­den, jos unoh­taa käy­tän­nön ongelmat.

  Ok, mut­ta miks olis moraa­li­ses­ti vää­rin aja­tel­la noi­ta second order efec­te­jä? Eli mä aina­kin ajat­te­len, että jos jen­gi ei miten­kään rea­goi verot­ta­mi­seen, niin sit perin­tö­ve­ro olis paras, mut­ta kos­ka ne rea­goi verot­ta­mi­seen, niin perin­tö­ve­ro ei oo paras.

  Kos­ka täs ikään ku yri­tän osot­taa tyy­pil­le, joka ideo­lo­gi­ses­ti pitää perin­tö­ve­roa pahem­pa­na ku palk­ka­ve­roa, et se on vää­räs­sä. Eli jos ole­tet­tais maa­il­ma, jos­sa kaik­ki kil­tis­ti mak­sais sen oman osuu­ten­sa verois­ta riip­pu­mat­ta sii­tä mil­loin se peri­tään, ei pal­kan verot­ta­mi­ses­sa olis mitään hyvää puol­ta ver­rat­tu­na perin­tö­jen verot­ta­mi­seen. Eli tää on taval­laan täh­dät­ty niil­le perus­tyy­peil­le, jot­ka vas­tus­taa perin­tö­ve­roa esim siks et se on “moraa­li­ton­ta kah­teen ker­taan verot­ta­mis­ta”. Mut täs­tä me näkö­jään oltiin­kin samaa mieltä.

  Siks, että liber­ta­ris­tit ei yleen­sä tyk­kää sii­tä, että vero­te­taan jotain pre­fe­rens­siä mui­den pre­fe­rens­sien yli. Eli siis on parem­pi verot­taa auto­ja kuin punai­sia autoja.

  Mut en mä aset­ta­nu tos pel­käs­tään noi­ta vas­tak­kain. Liber­ta­ris­tin pre­fe­rens­seis­sä jokin pai­no on myös sil­lä, et saa mah­dol­li­suu­den pääs­tä vero­tuk­ses­ta koko­naan eroon. Tän mä ase­tin täs­sä koh­taa sitä vas­taan, et menet­tää oikeu­den antaa perintöä.

  Yri­tin vaan vih­ja­ta, että noi perin­nöt ei oo mun mie­les­tä kovin iso ongel­ma mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvo­mie­les­sä, kos­ka nii­den vai­ku­tus on pie­ni mui­hin mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvoon vai­kut­ta­vien asioi­den seassa.

  Nii­den mer­ki­tys­tä on suht vai­kee arvioi­da. Kyl mä sanoi­sin et on aika oleel­li­nen ero, jos joku saa sel­la­sen perin­nön, jon­ka ansios­ta se käy­tän­nös­sä vapau­tuu työ­vel­vot­tees­ta koko­naan. Eikä sii­hen tar­vi­ta käy­tän­nös­sä ees hir­veen isoo perin­töä, joku 500K mel­keen riit­tää jos sen saa ajois­sa. Mut kaik­ki on tiet­ty suh­teel­lis­ta. Glo­baa­lil skaa­lal­la taas joku saa sel­la­sen mate­ri­aa­li­sen perin­nön, jol­la se len­te­lee ava­ruu­des­sa, saa kaik­ki nai­set joi­ta se haluu ja asuu eri­näi­sis­sä palat­seis­sa ympä­ri maa­il­maa. Toi­sen mate­ri­aa­li­nen perin­tö taas on käy­tän­nös­sä se, et se kuo­lee het­ki syn­ty­män jäl­keen. Ja täs voi­daan vaik olet­taa, et ne olis ident­ti­set kak­so­set. Kyl siin jon­kin­moi­sen eron puh­das mate­ria­kin voi tehdä.

  Noin yli­pään­sä mun mie­les­tä mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvo ei oo niin tär­kee­tä, vaan tär­keem­pää on, että mah­dol­li­sim­man monel­la on mah­dol­li­sim­man hyvät mahdollisuudet

  Toi ei tai­da loo­gi­ses­ti oikeen tar­kot­taa mitään? Tai siis ton vois käsit­tää esim. niin, että täh­täis tilan­tee­seen jos­sa “niin monel­la ku mah­dol­lis­ta” on Bill Gate­sin perin­tö, ja lopuil­la ei mitään. Tai niin, et mak­si­moi­daan mini­mi­mah­dol­li­suuk­sia, ts. koi­te­taan saa­da huo­noim­man tyy­pin ase­ma niin hyväks ku mah­dol­lis­ta. Mikä taas vois tar­kot­taa mon­taa eri­lais­ta ske­naa­rio­ta perin­tö­jen jaon suhteen. 

  Toi­saal­ta, kos­ka perin­tö­jä on vero­tet­tu jo aika kau­an, niin eikö­hän siel­tä oo jo aika pit­käl­ti vero­tet­tu pois ne epä­le­gi­tii­mit perinnöt

  Tota on ihan mah­do­ton arvioi­da. Väit­täi­sin suo­ral­ta kädel­tä, et on ole­mas­sa val­ta­via epä­le­gi­tii­mis­ti saa­tu­ja perin­tö­jä. Mie­ti vaik kaik­kia eri­näis­ten patent­tien avul­la ansait­tu­ja omai­suuk­sia. Nehän on usein perus­tu­nu sii­hen, et joku on hyö­dyn­tä­ny ilma­seks saa­tuu kou­lu­tus­ta ja lukuis­ten aika­sem­pien suku­pol­vien tut­ki­joi­den työn tulok­sia yhdis­tet­ty­nä sat­tu­maan ja val­lin­nee­seen flawed lain­sää­dän­töön. Ei täl­la­set omai­suu­det olis liber­ta­ris­tin­kään mie­les­tä oikeu­te­tus­ti perit­ty­jä. Ehkä eten­kään liber­ta­ris­tin mie­les­tä. Tai joku on val­lan­nu jon­kun alu­een tap­pa­mal­la siel­lä alun­pe­rin olleet ja otta­nu hal­tuun­sa maan, jos­sa sat­tu­nu ole­maan hir­vee mää­rä öljyy. Kaik­ki siel­tä saa­dut perin­nöt on käy­tän­nös­sä epä­le­gi­tii­me­jä hamaan ikui­suu­teen. Jne. jne.

  Oon kyl­lä sii­nä ihan samaa miel­tä, että mitä enem­män kokee kil­pai­le­mi­sen tär­kee­nä osa­na ihmi­sen elä­mää, niin sitä enem­män tie­tys­ti arvos­taa lop­pu­tu­le­mien tasa-arvoo 

  Kun ympä­ris­töä havain­noi­mal­la näyt­tää sil­tä, et ihmi­set kaik­kial­la kil­pai­lee veris­sä päin resurs­seis­ta, alueis­ta, nai­sis­ta yms. Vähän vai­kee sil­loin ottaa läh­tö­koh­daks muu­ta, ku et kil­pai­le­mi­nen ja kil­pai­lus­sa pär­jää­mi­nen koe­taan oleel­li­seks osaks ihmi­se­lä­mää. Vähän saman­lai­nen ole­tus ku vaik ihmi­nen ratio­naa­li­se­na hyö­tyn­sä mak­si­moi­ja­na. Ei päde kaik­kiin, mut kes­ki­mää­rin pätee aika hyvin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. tcrown:

  Kuten sanoin alus­sa, do the math.

  No sun mieliks:

  Kan­sa­lais­ten omai­suus kas­vaa vuo­des­sa 100 yksik­köä ja val­tio verot­taa täs­tä kas­vus­ta 50 yksik­köä joko perin­tö­ve­rol­la tai alvilla.

  Tapauk­ses­sa, että val­tio verot­taa perin­tö­ve­rol­la kan­sa­lai­sil­le jää 50 yksik­köä kulu­tuk­seen ja säästämiseen.

  Tapauk­ses­sa, että val­tio verot­taa alvil­la kan­sa­lai­sil­le jää 50 yksik­köä kulu­tuk­seen ja säästämiseen.

  Nyt kun ollaan toi­vot­ta­vas­ti samaa miel­tä sii­tä, että se kerä­tään­kö verot perin­nöis­tä vai alvis­ta ei vai­ku­ta koko­nai­suu­te­na kan­sa­lais­ten mah­dol­li­suuk­siin säästää/ kulut­taa voi­daan poh­tia kan­sa­lais­ten väli­siä suh­teel­li­sia vaikutuksia:

  Jos perin­tö­jä vero­te­taan niin ne jot­ka arvos­taa tule­vien suku­pol­vien kulu­tus­ta vähen­tää sääs­tä­mis­tään ja vähen­tää kulu­tus­taan. Ne jot­ka ole­tet­ta­vas­ti perii vähen­tää kulu­tus­taan ja lisää säästämistään.

  Ne jot­ka ei arvos­ta tule­vien suku­pol­vien kulu­tus­ta kas­vat­taa kulu­tus­taan ja sääs­tä­mis­tään. Ne jot­ka ole­tet­tas­ti ei peri lisää sääs­tä­mis­tään ja kulutustaan.

  Eli pii­rak­ka ei kas­va perin­tö­ve­roa lisää­mäl­lä. Se on vaan tulon­siir­to niil­tä, jot­ka arvos­taa tule­vien suku­pol­vien kulu­tus­ta niil­le, jot­ka ei arvosta.

  Mikä ihme oikein on tuloa?

  Njoo… sil­tä osin kuin palk­ka on just sen kokoi­nen, että se kor­vaa tasan sen ajan mene­tyk­ses­tä aiheu­tu­van har­min, niin se ei oo tuloa ja samal­la taval­la jos kor­ko kat­taa just sen eron tämän­het­ki­sen ja tule­van kulu­tuk­sen välil­lä, niin se ei oo tuloa jne. Myön­nän, että tätä on ihan mah­do­ton mita­ta todellisuudessa.

  Kuin­ka mon­ta pro­sent­tia arvioit, että sääs­tä­mi­ses­ti pie­ne­ni­si täs­sä skenaariossa? 

  En tie­dä ja sil­lä ei oo mitään väliä.

  Sinä haluat verot­taa punai­sia auto­ja ja minä haluan verot­taa auto­ja. Voi ihan hyvin olla, että punai­sia auto­ja verot­ta­mal­la saa­daan yhteen­sä enem­män auto­ja ja roi­mas­ti vähem­män punai­sia auto­ja. Minä haluan, että saa­daan oikea mää­rä punai­sia auto­ja ja auto­ja yhteen­sä otta­mat­ta kan­taa sii­hen mikä on oikea määrä.

  Se nyt on kui­ten­kin sel­vää, että jos vero­te­taan pelk­kiä punai­sia auto­ja, niin punais­ten auto­jen mää­rä ei ole lähes­kään oikea.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sääs­tä­mä­ni raha­mää­rä ennem­min kas­vai­si kuin las­ki­si, mut­ta ennen­kin on käy­nyt niin, että en ymmär­rä mui­den ihmis­ten logiikkaa.

  Niin. Se on ihan ennus­teen mukais­ta, että ne jot­ka ei arvos­ta tule­vien suku­pol­vien kulu­tus­ta lisää sääs­tä­mis­tään ja kulu­tus­taan, kun nii­den varal­li­suus kasvaa.

  Muus­sa viih­de­tuo­tan­nos­sa sen­tään luo­daan jota­kin uutta.

  Viih­teen kulut­ta­mi­nen kulut­taa resurs­se­ja. Perin­nön anta­mi­nen ei.

  Kovin ylei­ses­ti perin­tö­ve­roa ei pide­tä vero­kii­lan osana.

  No jos et usko minua, niin ehkä uskot Greg Mankiwta:

  http://www.nytimes.com/2010/10/10/business/economy/10view.html?_r=2&ref=business

  Sinä tuos­sa haluat enti­ses­tään kas­vat­taa pal­ve­lua­lo­jen vero­kii­laa, mikä on yksi suo­men talou­den suu­rim­pia ongelmia.

  En mis­sään nimes­sä. Minä haluan teh­dä kulut­ta­mi­sen vero­kii­lan yhtä isoks kai­kil­le riip­pu­mat­ta sii­tä arvos­taa­ko ne tule­vien suku­pol­vien kulu­tus­ta vai ei. Sinun ehdo­tus on ana­lo­gi­nen sen kans­sa, että alvi olis 50% niil­le joi­den nimi alkaa vokaa­lil­la ja 10 % niil­le joi­den nimi alkaa konsonantilla.

  Se että joku höl­mö ei sääs­tä sen takia että peril­li­set jou­tu­vat mak­sa­maan perintöveroja

  Ei ihmis­ten maut / miel­ty­myk­set tee niis­tä höl­mö­jä eikä fik­su­ja. Jot­kut vaan tyk­kää punai­sis­ta autoista.

  Rogue:

  Täl­las­ta vero­mal­lia ratio­naa­li­sen liber­ta­ris­tin pitäis pre­fe­roi­da kuu­kausit­tai­seen vero­jen mak­sa­mi­seen näh­den, jos unoh­taa käy­tän­nön ongelmat.

  jep.

  Liber­ta­ris­tin pre­fe­rens­seis­sä jokin pai­no on myös sil­lä, et saa mah­dol­li­suu­den pääs­tä vero­tuk­ses­ta koko­naan eroon.

  Toki, mut­ta mä käsi­tin nyt, että kes­kus­tel­tiin sii­tä miten kant­sii verot­taa ja val­tion menot pidet­tiin vakioi­na. Ei se vero­te­taan­ko perin­tö­jä vai alvia vie mei­tä yhtään sen lähem­mäks tilan­net­ta, jos­sa verot­ta­mi­nen on turhaa.

  Perin­nön verot­ta­mi­nen on vero, eikä mikään “oikeus antaa perin­töä.” Ihan samal­la taval­la voi­sit sanoo, että ei palk­ka­tu­lo­ve­ro­kaan oo mikään vero vaan oikeus naut­tia työn­sä tuotosta.

  Glo­baa­lil skaa­lal­la taas joku saa sel­la­sen mate­ri­aa­li­sen perin­nön, jol­la se len­te­lee ava­ruu­des­sa, saa kaik­ki nai­set joi­ta se haluu ja asuu eri­näi­sis­sä palat­seis­sa ympä­ri maa­il­maa. Toi­sen mate­ri­aa­li­nen perin­tö taas on käy­tän­nös­sä se, et se kuo­lee het­ki syn­ty­män jäl­keen. Ja täs voi­daan vaik olet­taa, et ne olis ident­ti­set kak­so­set. Kyl siin jon­kin­moi­sen eron puh­das mate­ria­kin voi tehdä.

  Joo toki, mut­ta jos nyt puhu­taan vero­tuk­ses­ta Suo­mes­sa, niin mun mie­les­tä tääl­lä ne perin­tö­jen suu­ruu­des­ta joh­tu­vat erot ei oo kovin iso jut­tu ver­rat­tu­na mui­hin eroi­hin mit­kä van­hem­mis­ta tulee. (esim. asuin­pai­kas­ta joh­tu­va ver­tai­syh­mä, kult­tuu­ri, geenit…)

  Toi ei tai­da loo­gi­ses­ti oikeen tar­kot­taa mitään?

  Ai, mun mie­les­tä tar­kot­taa, eli sitä, että tasa-arvo ei oo niin tär­kee­tä kuin uti­li­ta­ris­mi. Et tasa-arvo on hyvin­voin­nil­le alis­tei­nen arvo.

  Tota on ihan mah­do­ton arvioida.

  No voi sitä vähän haa­ru­koi­da. Jos me nyt ote­taan annet­tu­na, että perin­tö­jen verot­ta­mi­nen on vää­rin pait­si sii­nä tapauk­ses­sa että ne on vää­ryy­del­lä ansait­tu, niin jos vaik­ka nel­jä suku­pol­vee sit­ten on ansain­nu jotain vää­ryy­del­lä, niin sii­tä on nyt jäl­jel­lä 31%, eli jos nel­jä suku­pol­vee sit­ten suu­rem­pi osa kuin 70% omai­suu­des­ta oli ansait­tu vää­ryy­del­lä, niin sitä 70% ylit­tä­vää osaa ei oo velä vero­tet­tu pois.

  Mie­ti vaik kaik­kia eri­näis­ten patent­tien avul­la ansait­tu­ja omaisuuksia. 

  Mun mie­les­tä paten­tit ei oo vält­tä­mät­tä vää­rin. Se on empii­ri­nen kysy­mys tuot­taa­ko vai tuhoo­ko ne hyvin­voin­tia. Se riip­puu kans ympä­röi­väs­tä yhteis­kun­nas­ta tosi pal­jon ja on ihan mah­dol­lis­ta, että jos­sain toi­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ne on hyö­dyl­li­siä ja toi­ses­sa ei.

  Toi öljy­jut­tu onkin sit­ten ihan sel­väs­ti just niin­ku sä sanoit.

  Kun ympä­ris­töä havain­noi­mal­la näyt­tää sil­tä, et ihmi­set kaik­kial­la kil­pai­lee veris­sä päin resursseista

  Noh, agree to disagree. Mä nään ympä­ris­tös­sä molem­pia: nii­tä jot­ka ei pal­joo väli­tä suh­teel­li­ses­ta ase­mas­taan ja nii­tä jot­ka välittää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Sanoi­sin perin­tö­ve­ros­ta sen ver­ran, että minus­ta se ero­aa muis­ta verois­ta sii­nä, että ihmi­nen ei yleen­sä suun­nit­te­le kuo­le­maan­sa samal­la tavoin kuin mui­ta asioi­ta elä­mäs­sään. Ne, jot­ka kuo­le­vat omis­taen jon­kin­lai­sen omai­suu­den, eivät ole olleet tuh­laa­mat­ta sitä sik­si, että se siir­tyi­si jäl­ke­läi­sil­le, vaan sik­si, että eivät muu­ten­kaan elä­mäs­sään ole tuh­lan­neet eikä heil­lä ole ollut mitään syy­tä ollut muut­taa käyt­täy­ty­mis­tään elä­män ehtoo­puo­lel­la, eten­kin kun voi­mat sen omai­suu­den tuh­laa­mi­seen ovat vähis­sä. En ole huo­man­nut, että hen­ki­löt, joil­la ei ole jäl­ke­läi­siä, oli­si­vat pan­neet elä­män­sä aika­na kerää­mään­sä omai­suut­taan pala­maan oikeas­taan yhtään sen enem­pää kuin hen­ki­löt, joil­la on jäl­ke­läi­siä. Mut­ta olen val­mis muut­ta­maan käsi­tys­tä täs­tä, jos jol­lain on asias­ta jotain muu­ta kuin anekdoottitietoa. 

  Toi­nen jut­tu on sit­ten se, että nykyi­sin­kin, kun ihmi­set elä­vät jon­ne­kin yli 80-vuo­tiaik­si, perin­nöt mene­vät yleen­sä kes­ki-iäs­sä ole­vil­le lap­sil­le, jot­ka ovat yleen­sä jo ohit­ta­neet elä­män­sä talou­del­li­ses­ti vai­keim­mat ajat (opis­ke­lu, per­heen perus­ta­mi­nen). Sii­nä vai­hees­sa, kun van­hem­mat haluai­si­vat toden teol­la sat­sa­ta jäl­ki­kas­vuun­sa (las­ten olles­sa pie­niä), heil­lä ei sii­hen ole varaa. Sanoi­sin siis, että ehdo­tus, jos­sa työn vero­tus­ta keven­net­täi­siin sen kus­tan­nuk­sel­la, että perin­tö­jä vero­te­taan enem­män, saat­tai­si jopa olla ter­ve­tul­lut niil­le, jot­ka halua­vat oman hyvin­voin­tin­sa lisäk­si sat­sa­ta jäl­ki­kas­vuun­sa, kos­ka tämä tar­koit­tai­si sitä, että olles­saan 30–40-vuotiaita työs­sä­kä­vi­jöi­tä ihmi­sil­lä oli­si vähän enem­män rahaa taskussaan. 

  Peri­aat­tees­sa tie­ten­kin oli­si mah­dol­lis­ta se, että pien­ten las­ten van­hem­mat ottai­si­vat lai­naa sen vas­tik­kee­na, että tule­vat kes­ki-ikäi­si­nä peri­mään van­hem­pien­sa omai­suu­den, mut­ta enpä usko kovin­kaan monen täl­lai­seen ryh­ty­vän joh­tuen aina­kin osin sii­tä, mis­tä tuol­la alus­sa kir­joi­tin, eli kuo­le­maa har­va suun­nit­te­lee. Jos se van­hem­pi elää­kin 100-vuo­ti­aak­si 80-vuo­ti­aa­na kuo­le­mi­sen sijaan, perin­nön varaan teh­ty kulu­tus­luo­ton otta­mi­nen voi hyvin romut­taa koko oman talouden.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Art­tu­ri, kun argu­men­toin, että vero­tus vai­kut­taa pii­ra­kan kokoon, sinä ole­tat las­kel­mis­sa­si pii­ra­kan pysy­vän samankokoisena. 

  Mut­ta esi­te­tään nyt sit­ten tämä­kin rautalangasta. 

  Vaih­toeh­to a: 100 euron varal­li­suus tänään sijoi­te­taan 5% vuo­des­sa tuot­ta­vaan koh­tee­seen, jon­ka tuot­toa vero­te­taan 28% vuo­des­sa ja 40 vuo­den kulut­tua perin­töä vero­te­taan 16%. Nettoperintö:

  100 * (1 + 0,05 * 0,72) ^ 40 * 0,84 = 345

  Vaih­toeh­to b: samaan fis­kaa­li­seen vai­ku­tuk­seen pääs­tään tuplaa­mal­la perin­tö­ve­ro ja pois­ta­mal­la pää­oma­tu­lo­ve­ro. Oste­taan vie­lä tänään euron tik­ka­ri niin kas­va­te­taan kulu­tus­ta. Nettoperintö:

  99 * (1 + 0,05) ^ 40 * 0,68 = 479

  Eli sen lisäk­si, että vaih­toeh­dos­sa b kulu­tuk­se­ni on suu­rem­pi, muös varal­li­suu­te­ni on suu­rem­pi koko elin­kaa­re­ni että jät­tä­mä­ni net­to­pe­rin­tö on suurempi. 

  (Oioin vähän olet­taen että perin­tö­ve­ro on puo­let pää­oma­tu­lo­ve­ros­ta. Voit halu­tes­sa­si raken­taa yksin­ker­tai­sen excel-mal­lin, jos­sa ei tuo­ta ole­tus­ta ole teh­ty, vaan lai­te­taan ihmi­siä syn­ty­mään ja kuo­le­maan vuo­si ker­ral­laan ja kat­so­taan suo­raan fis­kaa­li­nen vai­ku­tus eri vero­tuk­sil­la, ja tulos on täs­mäl­leen sama kuin yllä. Perin­tö­ve­ro mah­dol­lis­ta pii­ra­kan kas­vat­ta­mi­sen mui­hin veroi­hin nähden.)

  Sinä haluat verot­taa punai­sia auto­ja ja minä haluan verot­taa autoja.

  Sinä saat viih­tee­si anta­mal­la varal­li­suu­te­si jäl­ki­pol­vil­le ja minä kat­so­mal­la elo­ku­via. Sinun mie­les­tä­si sinun viih­det­tä ei pidä verot­taa, mut­ta minun viih­det­tä­ni pitää. Ja keh­taat väit­tää, että minä kan­na­tan punais­ten auto­jen verot­ta­mis­ta. No, sota on rau­haa, vai miten se meni?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. tcrown: Sun las­kel­ma ei oo min­kään arvo­nen, kos­ka sä et oo vakio­nu vero­ja. Se on var­maan kai­kil­le ihan ilmi­sel­vää, että jos val­tio kerää vähem­män vero­ja, niin jen­gil­le jää enem­män rahaa sääs­tää ja kuluttaa.

  Kant­sii aja­tel­la tätä mak­ro­ta­sol­la, ku toi menee sul­ta muu­ten seka­sin. Sum­maat kaik­ki verot yhteen ja ja vakiot ne molem­mis­sa tapauk­sis­sa. Sit mie­tit mitä tapah­tuu sääs­tä­mi­sel­le ja kuluttamiselle.

  Mut me kes­kus­tel­laan nyt sii­tä miten ne verot on jär­ke­vin­tä kerä­tä. Mä väi­tän, että jos ne kerä­tään verot­ta­mal­la auto­ja, niin nii­den kerää­mi­ses­tä tulee vähem­män hyvin­voin­ti­tap­pio­ta kuin jos nii­tä kerä­tään verot­ta­mal­la punai­sia autoja.

  Kos­ka niis­tä tulee vähem­män hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta ihmis­ten reaa­li­nen varal­li­suus on suu­rem­pi ja ne voi sääs­tää ja kulut­taa enem­män mun mal­lis­sa kuin sun mallissa.

  Jos tää on sun mie­les­tä vai­kee hah­mot­taa täs­sä perin­tö­ve­ro­tuk­sen tapauk­ses­sa, niin voit aja­tel­la sitä vaik­ka pää­oma­tu­lo­ve­ro vs. alvi. Se on hel­pom­pi hah­mot­taa, mut­ta täy­sin sama asia.

  Sinä saat viih­tee­si anta­mal­la varal­li­suu­te­si jäl­ki­pol­vil­le ja minä kat­so­mal­la elokuvia.

  Ei. Kulu­tuk­sen siir­tä­mi­nen ja kulut­ta­mi­nen ei oo samo­ja asioi­ta. Kulu­tuk­sen siir­tä­mi­sen hyvin­voin­ti­vai­ku­tus perus­tuu sii­hen tule­vai­suu­den kulu­tuk­seen, ei itse kulu­tuk­sen siirtämiseen.

  Minä saan viih­tee­ni sii­tä tule­vai­suu­den kulu­tuk­ses­ta ja sinä tämän het­ken kulu­tuk­ses­ta. Miks noi­ta kulu­tuk­sia pitäs verot­taa eri taval­la? Jos sä saat viih­tees sini­sis­tä autois­ta, niin onks se ihan ok, että vero­te­taan sit nii­tä jot­ka sat­tuu naut­ti­maan punai­sis­ta autoista?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. tcrown, ajat­te­lusi on puh­das­ta dis­kont­taus­ta. Et huo­mioi lain­kaan sitä, että val­tiol­le vero nyt on arvok­kaam­pi kuin vero 40:n vuo­den pääs­tä. Jos käy­tät 5%:n dis­kont­to­kor­koa, saat toden­nä­köi­ses­ti molem­mil­la tavoin saman tulok­sen. Halu­tes­sa­si voit aja­tel­la asi­aa niin, että val­tio panee sen nyt verott­man­sa rahan kas­va­maan kor­koa sii­nä, mis­sä ihmi­nen itse­kin ja tulos on sama. Las­kue­si­merk­ki­si ei siis osoi­ta mitään perin­tö­ve­ron järkevyydestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Art­tu­ri, koi­tin yllä ker­toa, mik­si minus­ta perin­tö­jen, eli jäl­ke­läis­ten hyväk­si sääs­tä­mi­sen, vero­tus ei ole ihan sama asia punais­ten auto­jen verot­ta­mi­nen. Koi­tin teks­til­lä­ni (jon­ka kans­sa olit jopa samaa miel­tä) esit­tää, mitä oli­si­vat ne meka­nis­mit, jot­ka teke­vät perin­nön jät­tä­mi­ses­tä kulut­ta­mi­seen ver­rat­tu­na eri asian kuin punai­sel­la autol­la aja­mi­nen on autol­la aja­mi­seen verrattuna.

  Lisä­tään nyt vie­lä sel­lai­nen seik­ka, että peri­mi­ses­sä on käy­tös­sä ns. rin­ta­pe­ril­lis­osa, jota perin­nön jät­tä­jä ei voi edes estää jou­tu­mas­ta jäl­ke­läi­sil­leen, vaik­kei heil­le haluai­si jät­tää mitään. Hen­ki­lö, joka haluai­si jät­tää koko omai­suu­ten­sa vaik­ka­pa hyvän­te­ke­väi­syy­teen tai jopa val­tiol­le, ei voi niin teh­dä, jos hänel­lä on rintaperillsiä. 

  Minus­ta perin­tö­ve­ron ongel­ma liit­tyy ennem­min­kin sii­hen, että se poten­ti­aa­li­ses­ti tuho­aa sel­lais­ta hyvin­voin­tia, jon­ka arvo on muil­le pal­jon vähäi­sem­pi kuin peril­li­sil­le. Tyy­pil­li­sim­pä­nä esi­merk­ki­nä kesä­mök­ki. Jos peri­jäl­lä ei ole tar­peek­si rahaa kesä­mö­kin perin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen, hän jou­tuu sen myy­mään. Mark­ki­noil­la taas satun­nai­sen kesä­mö­kin arvo ei ole yhtä kor­kea kuin mikä sil­lä on hen­ki­löl­le, joka on mökil­lä viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa kesät. Se tun­near­vo, joka kesä­mök­kiin liit­tyy, tuhou­tuu siis sii­nä, jos mök­ki jou­du­taan myy­mään perin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sek­si. Nykyi­sel­lä perin­tö­ve­ron tasol­la tämä ei ole kovin suu­ri ongel­ma, mut­ta sii­tä tuli­si kyl­lä ongel­ma, jos perin­tö­ve­roa mer­kit­tä­väs­ti nostettaisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Samu­li Saarelma:

  Art­tu­ri, koi­tin yllä ker­toa, mik­si minus­ta perin­tö­jen, eli jäl­ke­läis­ten hyväk­si sääs­tä­mi­sen, vero­tus ei ole ihan sama asia punais­ten auto­jen verottaminen.

  Ja onnis­tuit sii­nä oikein hyvin. Osoi­tit syi­tä mik­si perin­tö­jä pitäi­si verot­taa enem­män kuin 0%. Minus­ta tcrow­nin argu­men­tit vaan ei ollu vakuut­ta­via, eli sen poin­tit oli just punais­ten auto­jen verotusta.

  Se tun­near­vo, joka kesä­mök­kiin liit­tyy, tuhou­tuu siis sii­nä, jos mök­ki jou­du­taan myy­mään perin­tö­ve­ron maksamiseksi.

  Tämä­kin on oikein hyvä point­ti ja pai­naa kyl­lä opti­maa­lis­te perin­tö­ve­ro­tus­ta takai­sin koh­ti nol­laa. (Ei toki sin­ne asti, mut­ta silti.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.