Vastasiko Urpilainen hädissään väärin?

Tähän asti yleinen käsi­tys demarien kan­nas­ta eläkeikään on ollut se, että lauseessa: ”Demar­it eivät hyväksy sitä, että hal­li­tus ensi vaa­likaudel­la nos­taa eläkeikää”, paino on ollut sanal­la hal­li­tus. Demarien mielestä asi­as­ta päät­tämi­nen kuu­luu työmarkkinajärjestöille.

Ilmeis­es­ti vaa­likeskustelun juon­ta­ja oli saanut vihiä samas­ta tulkin­nas­ta ja kysyikin kuulem­ma Urpi­laiselta, kos­keeko demarei­den kiel­teinen kan­ta myös sitä, että työ­markki­na­jär­jestöt sopi­vat eläkeiän nos­tamis­es­ta.   Urpi­laisen vas­taus kuulem­ma oli suun­nilleen sel­l­ainen, että jos ne niin tekevät, demar­it mököt­tävät seu­raa­van vaa­likau­den oppositiossa.

Oliko­han vas­taus ennal­ta suun­nitel­tu vai hätäpäis­sään annettu?

37 vastausta artikkeliin “Vastasiko Urpilainen hädissään väärin?”

 1. Kovasti olet Urpi­lais­es­ta kiin­nos­tunut — jo toinen postaus kymme­nen päivän sisällä!

  Et ilmeis­es­ti kat­sonut vaal­is­tart­tia, kun tur­vaudut kuulopuheisiin?

  Minä ymmärsin Urpi­laisen vas­tauk­sen niin, etteivät demar­it lähde sel­l­aiseen hal­li­tuk­seen, jon­ka ohjel­maan kir­jataan eläkeiän nos­to. Tämä on help­po luva­ta, kos­ka työ­markki­na­jär­jestöt eivät edes ehdi moista sopia ennen vaaleja.

 2. Jos viime vaale­ja muis­telee, niin varsinkin kepu kään­si vilkkaasti takkiansa heti vaalien jäl­keen. Joten ei Urpi­laisenkaan vaku­ut­telui­hin kan­na­ta suh­tau­tua haudanvakavasti.

 3. Ei kyl­lä mitään tuol­laista sanonut, mut­ta tämähän aloi­tus on taas tätä Osmon “kuulem­ma-sar­jaa”.

  Niitähän tääl­lä on nähty riit­tämi­in. Subil­la tai nelosel­la tämä voisi ollakin toimi­va formaatti.

 4. “Kovasti olet Urpi­lais­es­ta kiin­nos­tunut – jo toinen postaus kymme­nen päivän sisällä!”

  Lie­nee aika luon­nol­lista, että eduskun­tavaaliehdokas on kiin­nos­tunut tois­taisek­si suurim­man oppo­si­tiop­uolueen puheen­jo­hta­jan sanomi­sista, vaik­ka ei niistä kyl­lä oikein mitään san­ot­tavaa löydy.

 5. Kuun­nel­lessani vaa­likeskustelua, kor­vaani pisti ilmaus “ei mis­sään nimessä hal­li­tu­so­hjel­maan, mut­ta myöhem­min pitää miet­tiä”. Hal­li­tu­so­hjel­ma tun­tuu tar­joa­van puolueille uuden tavan “luva­ta” mitä vain, mut­ta ajaa ihan mitä tahansa poli­ti­ikkaa hal­li­tuk­seen pääsyn jälkeen.

 6. Seu­raa­va hal­li­tus korot­taa eläkeikää ja myön­tää luvan For­tu­min ydin­voimalalle. SDP ja Vihreät ovat lupailleet itsen­sä ulos siitä hal­li­tuk­ses­ta jo nyt.

 7. Veron­mak­sa­jain keskus­li­iton vaali­pa­neelis­sa Katainen taisi vähän älyt­tää Urpi­laista. Tek­sti on kuitenkin niin selvää, ja mm. Uutispäivä Demaris­sa vahvis­tet­tu puolueen kan­naksi, että aika vaikea tuos­ta on perääntyä..?

  Alla link­ki Verkkouutis­ten jut­tuun ko. tapahtumasta:

  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=50796:jutta-urpilainen-sdp-ei-ole-mukana-elaekeikaeae-nostavassa-hallituksessa&catid=1:politiikka&Itemid=30

 8. Eläkeiän nos­tos­ta vouhkataan niin kuin se ratkai­sisi koko kestävyys­va­jeen ja huoltosuhteen. 

  Kos­ka 63-vuo­ti­aak­si asti töis­sä on nytkin vain 25 % työväestöstä, niin 2 vuo­den koro­tus ekäikään nos­taisi keskimääräistä työssäoloaikaa 0,5 vuotta. 

  Sik­si tärkeämpi kysymys onkin se, miten saamme edes 63-vuo­ti­aak­si asti töis­sä pysymään vaikka­pa puo­let työikäisistä! 

  Miten vihreät aiko­vat sen tehdä?

 9. OS:

  Ver­tailin vas­tauk­si­asi YLE:n vaa­likoneessa omi­i­ni. Kysymys 20. kuu­luu: Seu­raa­van eduskun­nan ei tule nos­taa eläkeikää.
  Vas­t­a­sit kysymyk­seen “täysin samaa mieltä” ja perustelit: “Yri­tys pitää eläkeikä alhaal­la kunnes demar­it ovat siir­tyneet eläk­keelle tarkoit­taa nuorten ikälu­okkien ryöstöä.” 

  Nyt en ymmärrä …

  1. Tero,
   min­ul­la on siinä virhe. En ollut huo­man­nut kysymyk­seen sisäl­tyvää ei-sanaa. Yritän kor­ja­ta sen, mut­ta Ylen vaa­likoneen väki ei vas­taa mihinkään viesteihin.

 10. Aika vah­vasti epäilen, että Suomes­sa ei paljoa saa sym­pa­ti­apis­teitä mui­ta haukku­mal­la, vaan vain oma­l­la tekemisellä.

  Ehkä Vihreät näin saa­vat jotain oman egon koho­tus­pis­teitä omil­ta joukoil­taan, mut­ta muiden per­tit eivät sitä ehkä osaa arvostaa?

  No näistä on jo tul­lut ensim­mäiset loan­heit­to­vaalit, toiv­ot­tavasti viimeiset.

  Ei oikein vaku­u­ta Vihrei­denkään toim­inta­mallit. Halu­taan sähköau­to­ja mut­ta ei sähköä. Tai halu­taan sähköäkin mut­ta vaan vähän. Niin vähän että sen voi ottaa pis­torasi­as­ta, eikä voimaloi­ta tarvita.

  Eihän Urpi­lainen SDP:lle mikäään lot­tovoit­to ole, mut­ta ehkä Vihrei­den kan­nat­taisi kuitenkin keskit­tyä omaan suoritukseensa.

 11. Saat­taa olla pitkä oppo­si­tiokausi luvas­sa, jos eivät suos­tu ole­maan hal­li­tuk­ses­sa mil­loinkaan, kun päätetään eläkeiän nostosta.

 12. Jos demar­it onnis­tu­vat vesit­tämään eläkeiän nos­ton, siitä voi seu­ra­ta vaik­ka mitä myönteistä. 

  Suomes­sa­han on kaiken­laista kan­sain­välis­es­ti poikkeuk­sel­lista joutokäyn­tiä: pitkä opiskelu, armei­ja, maanvil­jeli­jät, kun­nan hom­mat ja mitä kaikkea. Näi­hin olisi ehkä pakko puut­tua ja saa­da poruk­ka tuot­tavaan työhön kiinni. 

  Eläkeikää läh­estyvät taas pitäisi pakot­tamisen sijaan houkutel­la jatka­maan. Siinä olisi fir­moil­la oiva kan­nuste kehit­tää työelämään jous­tavia ratkaisu­ja kolmikan­nan avittamana.

 13. Osmo vaa­likoneessa:

  “Yri­tys pitää eläkeikä alhaal­la kunnes demar­it ovat siir­tyneet eläk­keelle tarkoit­taa nuorten ikälu­okkien ryöstöä”

  Luulisi van­hem­man pol­ven demareis­sa ole­van paljon raskas­ta työtä teke­viä, jot­ka taita­vat päästä pikem­minkin työkyvyt­tömyy­seläk­keelle. Joidenkin ihmis­ten työ kun on sel­l­aista, ettei sitä suurin osa yksinker­tais­es­ti pysty tekemään yli 60-vuotiaaksi.

  Taitaa suurin hyö­ty men­nä eri­laisille kun­nan ja val­tion virois­sa pat­sasteleville virkamiehille. Mitä lie sit­ten äänestävätkään, tuskin demare­i­ta sen enem­pää kuin kokoomus­ta, keskus­taa tai vihreitä.

  1. jos elåkeikåå nos­tet­taisi­in, suurin hyö­ty tulisi niille,jotka eivät jak­sa viral­liseen eläkeikään,koska hei­dän tule­van ajan kart­tumansa paranisi. Hei­dän saisauseläk­keen­sä las­ket­taisi­in ikään kuin he oli­si­vat olleet töis­sä 65 vuo­ti­aik­si. Ter­veiltä menisi valinnanvapaus.

 14. En käsitä tätä, että eläkeiän nos­tos­ta tehdään täl­lainen haloo. Kai sen luulisi ole­van selvää, että nos­tet­ta­va on! Hul­lua kuin­ka ihmiset eläköi­tyvät viisikymp­pis­inä (eivätkä kaik­ki ole mitenkään fyy­sis­es­ti raskaissa töis­sä) ja sit­ten elel­lään oloneu­voksi­na vielä 40 vuot­ta! Ihme, että sys­tee­mi on näinkin kauan kestänyt sel­l­aista velt­toilua — niin, sanon ihan suo­raan ja oikeal­la nimel­lä tätä toimintaa. 

  Ihmiset ovat nyky­isin yhä parem­pikun­toisia ja elävät pitem­pään. Ei olisi liikaa, että töis­sä oltaisi­in 70-vuo­ti­aik­si asti, mikäli ala ja oma ter­veys sen sal­li­vat. Omas­sa lähipi­iris­säkin on näitä, jot­ka ovat sluiban­neet eläk­keelle kaiken­laisil­la syil­lä 5‑kymppisinä — eipä ole tain­nut hei­dän omaankaan hyv­in­voin­ti­in­sa vaikut­taa eläk­keel­lä olo, sen kun ryypätään ja ruikute­taan rahan vähyyttä.

  Suo­ma­laiset ovat pata­laiskaa porukkaa ja poli­itikot okset­tavia oppor­tunis­te­ja. Kuka uskaltaa nos­taa kissan pöy­dälle tässä eläkeikä-asi­as­sa? Se joku saa kunnioitukseni.

 15. Kun noi­hin EU:n pelas­tus­ra­has­toi­hin menevät mil­jardit noter­ataan, niin kyl­lä se Urpi­lainenkin kään­tyy nopeasti eläkeikära­jo­jen nos­ton kannalle.

  Espan­jas­sa on omis­tusasumisen vero­tukea pienen­net­ty. Uusien asun­to­lain­o­jen nos­tot ovat pudon­neet. Ja asun­to­jen, joi­ta on myymät­tä mon­en vuo­den varas­to, hin­nat ovat laskus­sa. Päälle tule­vat vielä julkisen val­lan supis­tu­so­hjel­mat ja korko­jen nousu. Tämä kaik­ki maas­sa, jos­sa työt­tömyysaste on 20 pros­entin luokkaa.

  Nyt kun EU:n pelas­tus­ra­has­tot ollaan saa­mas­sa kun­toon, niin Espan­jan ja Ital­ian pankit ja poli­itikot voivat tun­nus­taa tosi­asi­at. Kaik­ki roskalu­o­tot ja vip­paskon­stit kaive­taan piilosta. Onhan mak­sa­ja tiedos­sa. Se herät­tää Urpilaisenkin.

 16. TomiA
  Eläkeikää läh­estyvät taas pitäisi pakot­tamisen sijaan houkutel­la jatka­maan. Siinä olisi fir­moil­la oiva kan­nuste kehit­tää työelämään jous­tavia ratkaisu­ja kolmikan­nan avittamana.

  Ei yksit­täisel­lä fir­mal­la ole kan­nustei­ta tehdä kansan­talout­ta avit­tavia päätök­siä, jos se ei näy viivan alla. 

  Yleen­sä fir­moille on vain hyväk­si, että ikään­tyneet työn­tek­i­jät lähtevät eläk­keelle. Ikään­tyneet ovat usein uransa palkkahui­pus­sa ja vähän väsähtäneitä sekä nuorem­pi­in ver­rat­tuna paljon sairaslo­ma­l­la. Oppimiskykykin on huonom­pi. Esimerkik­si käy appi ja omat van­hempani. Saikku­jen ja eri­lais­ten todel­lis­ten vaivo­jen määrä on selvästi nous­sut eläkeiän kyn­nyk­sel­lä. Samat­en muisti ja oppimiskyky alkaa ole­maan jo ihan reikäleipää ver­rat­tuna aikaisempaan. 

  Itsekään en kuvit­tele ole­vani 6‑kymppisenä samas­sa terässä kuin nyt. En var­masti ole, enkä var­masti pär­jää näis­sä kokoa­jan muut­tuvis­sa, opet­telua ja muis­tamista vaa­tivis­sa hom­mis­sa samal­la taval­la. Eli siihen ikään men­nessä min­un on pyrit­tävä helpom­pi­in hommiin.

 17. Voi voi, nyt näyt­täisi blo­gis­til­lamme vaa­liku­ume ja ‑kiima käyvän ylikier­roksil­la. Hän hyökkäilee vuoroin oikealle ja vuoroin vasem­malle tekais­tu­il­la ja hätiköidy­il­lä syytök­sil­lä. Olisiko parem­pi siel­lä vihreis­säkin keskit­tyä siihen “omaan tekemiseen”?

 18. Ei kai kukaan kiel­lä asi­as­ta keskustele­mas­ta, mut­ta sil­loin ei voi aloit­taa postaus­ta kuu­lop­uhei­den pohjalta.

  Min­ua on muuten pidem­män aikaa häirin­nyt tapa heit­tää fak­tana asioi­ta, joi­ta on muka joskus jostain lukenut tai kuul­lut. Jos ei ole esit­tää lähdet­tä, kan­nat­taa uskot­tavu­u­den säi­lyt­tämisek­si vaieta.

  1. LRa
   Tämä oli ymmärtääk­seni aivan oikein. En ollut näh­nyt itse keskustelua, mut­ta kyl­lä olin var­mal­ta tahol­ta kuul­lut, että Urpi­lainen sanoi, ettei hyväksy eläkeiän nos­toa, vaik­ka työ­markki­na­jär­jestöt sopi­si­vat siitä. Ei hän tietenkään puhunut mitään mököt­tämis­es­tä, mut­ta ei kai kukaan voin­ut viestiä lukea muuten kuin että tämä oli min­un tulkintaani.

 19. Sylt­ty: “Ei yksit­täisel­lä fir­mal­la ole kan­nustei­ta tehdä kansan­talout­ta avit­tavia päätök­siä, jos se ei näy viivan alla. Yleen­sä fir­moille on vain hyväk­si, että ikään­tyneet työn­tek­i­jät lähtevät eläkkeelle.”

  Minä taas veikkaan, että työuria halu­taan piden­tää nimeno­maan lopus­ta osin sik­si, että sil­lä työn­tek­i­jöi­den tuot­tavu­us on niin paljon parem­pi kuin alus­sa. Nyt vielä men­nään kohti tilan­net­ta, jos­sa kor­vaavaa työvoimaa ei helpol­la edes löy­dy koti­maas­ta — tuskin ulkomailtakaan. 

  Fir­moille paras tilanne olisi, jos van­ho­jen työn­tek­i­jöi­den osaami­nen pystyt­täisi­in hyö­dyn­tämään otta­mal­la huomioon osin heikkenevä moti­vaa­tio ja työkyky. Kolmikanan avit­ta­mana sen luulisi onnis­tu­van niin, että sekä fir­ma että kansan­talous hyö­tyvät. Ja jos hyvin käy lisäbonuk­se­na syn­tyy käytän­töjä, joista nuorem­matkin hyö­tyvät. Jos vart­tuneet työn­tek­i­jätkin vielä ovat tyy­tyväisiä, kyseessä on win-win­win-win-win-tilanne (jos laskin oikein).

  Täy­tyy vielä tuos­ta aivo­jen toimin­nas­ta sanoa, että heikkenevän muistin vastapuole­na on parane­va kyky hal­li­ta kokon­aisuuk­sia. Tämä ei ole mitään seniorikansalais­ten lohdut­telua tai pelkästään ikära­sis­min vas­taista tais­telua vaan lukui­sis­sa tutkimuk­sis­sa havait­tu kova fakta.

 20. Ei Urpi­lainen niin sanonut vaan vas­tasi vain Kataisen heit­toon tois­ta­mal­la, että demar­it eivät lähde hal­li­tuk­seen, jon­ka ohjel­maan kir­joite­taan eläkeiän nosto.

  Eli Urpi­lainen ei ottanut mitään kan­taa siihen, miten demar­it toimi­vat, jos työ­markki­na­jär­jestöt myöhem­min sopi­vat eläkeiän nostosta.

 21. Eiköhän demarien kan­ta eläkeikään ja hal­li­tuk­seen menoon ole aika samankaltainen kuin vihrei­den ydin­voimaan ja hal­li­tuk­seen menoon — eli poli­it­tista retoriikkaa.

  Eläkeikä voidaan nos­taa vaik­ka sataan vuo­teen, mut­ta so what?

 22. Osmo, olen usein ottanut sin­ut esimerkik­si poli­itikos­ta, joi­ta toivoisin ole­van enem­mänkin. Olen pitänyt sin­ua ihmisenä, joka paneu­tuu asioi­hin, perustelee kan­tansa, eikä puhu pup­pua. En ole samoil­la lin­joil­la kaupunki­rak­en­teen tiivistämis­es­ta, enkä pidä espoolais­ten autoilua kovinkaan suure­na ongel­mana maail­man mit­takaavas­sa, mut­ta olen arvostanut sin­ua keskusteli­jana. Vaalien alla avauk­sesi ovat muut­tuneet ja sinus­ta on tul­lut esi­in toinenkin puoli. Tämä pahan­suop­u­us perus­suo­ma­laisia ja demare­i­ta kohtaan alkaa jo vesit­tää uskottavuuttasi.

 23. LRa:

  Min­ua on muuten pidem­män aikaa häirin­nyt tapa heit­tää fak­tana asioi­ta, joi­ta on muka joskus jostain lukenut tai kuullut. 

  Olemme hyvin saman­laisia ainakin tämän osalta! Vaikea-asteisen masok­ismi­ni osoituk­se­na pidän sitä, että tästä huoli­mat­ta luen aloitukset.

  Osmo:

  En ollut näh­nyt itse keskustelua, mut­ta kyl­lä olin var­mal­ta tahol­ta kuullut, […]

  Yhtä var­mal­ta taholtako kuin Hal­la-ahon “aivan asi­at­tomista solvauksista”?

  Kuulin muuten var­mal­ta tahol­ta, että Sin­nemä­ki pieraisi tilaisu­u­den aikana.

 24. LRa:

  Eli Urpi­lainen ei ottanut mitään kan­taa siihen, miten demar­it toimi­vat, jos työ­markki­na­jär­jestöt myöhem­min sopi­vat eläkeiän nostosta.

  Ärsyt­tävää kyl­lä, että poli­itikot ei sano suo­raan, jos niil­lä ei oo kan­taa johonkin, vaan sanoo jotain muuta.

  Toisaal­ta on kans vähän has­sua, että demareil­la ei oo kan­taa, jon­ka ne haluis sanoo julkises­ti eläkeiän nos­tos­ta, jos työ­markki­na­jär­jestöt pääsee sopimukseen.

 25. Minäkin toivoisin vähän toisen­laista otsikoin­tia blogimerk­in­töi­hin. Nyt parin viimeisen min­ua kiin­nos­ta­neen keskustelun avauk­ses­sa on komeil­lut Urpi­laisen nimi. 

  Minä taas veikkaan, että työuria halu­taan piden­tää nimeno­maan lopus­ta osin sik­si, että sil­lä työn­tek­i­jöi­den tuot­tavu­us on niin paljon parem­pi kuin alussa. 

  Tämähän riip­puu niin kovasti paljon myös siitä, mitä työtä tekee ja kuin­ka hyvä siinä on. 

  Meil­läpäin kaik­ki per­heenäid­it mure­hti­vat neu­volan­tädin eläköi­tymistä, vaikkei hänen seu­raa­jas­sakaan mitään varsi­naista vikaa ole. Kun on näh­nyt sato­jen las­ten kas­va­neen parivi­ikkois­es­ta koul­u­laisek­si, niin sitä ei turhista hötky­ile, vaan osaa antaa sel­l­aisia juuri omaan tilanteeseen sopivia neu­vo­ja, mitä ei net­tiä selaa­mal­la ja kir­jo­ja luke­mal­la löydä.

  Uskoisin saman pätevän mon­es­sa muus­sakin työssä, jopa politiikassa.

 26. Jankute­taan: Luulin, että puhuit Ylen viimevi­ikkois­es­ta vaal­is­tartista. Siinä Katainen kysyi Urpi­laiselta, vas­tus­ta­vatko demar­it eläkeiän nos­toa siinäkin tapauk­ses­sa, jos työ­markki­na­jär­jestöt sopi­vat siitä.

  Siihen Urpi­lainen vas­tasi itseään tois­taen, että demar­it eivät mene hal­li­tuk­seen, jon­ka ohjel­maan on kir­jat­tu eläkeiän nos­to. Se keskustelu ei sit­ten siitä min­nekään edennyt.

  Mitä vaalio­hjel­maa sinä tarkoitit?

  1. Sain keskustelus­ta täl­laisen translitteroinnin:
   Juon­ta­ja: “Jut­ta Urpi­lainen. Onko tämä teille hal­li­tuskysymys myös siinä tapauk­ses­sa, että työ­markki­na­jär­jestöt pää­sevät sop­u­un yhteiskun­ta­sopimuk­ses­ta, jos­sa yht­enä palikkana on vaikka­pa vuosi tai kak­si lisää eläkeikään.”

   Jut­ta Urpi­lainen: “Me ollaan ilmoitet­tu hyvin selkeästi, että me emme ole mukana sel­l­aises­sa hal­li­tuk­ses­sa, joka leikkaa työeläkkeitä ja meille työeläkeleikkaus on myöskin van­huseläk­keen alaikära­jan pakkonos­to 63:sta vuodes­ta. Mä en usko siihen, että pakol­la tai kepil­lä …” (tämän jäl­keen Urpi­lainen perusteluosuus) 

 27. “Uskoisin saman pätevän mon­es­sa muus­sakin työssä, jopa politiikassa.”

  Vart­tuneen koke­mus ja kokon­ais­näke­mys mut­ta nuoren ennakkolu­u­lot­to­muus ja into. Mis­tä löy­tyy tämä poli­itikko? Täältä?

 28. Itse mietin mie­lenki­in­nos­ta vain sel­l­aisen seikan, että jos eläkeikää nos­te­taan, lyhen­netään opiskelu­aiko­ja ja jostain syys­tä näitä henkilöitä ei halu­ta tai tarvi­ta työelämässä ja he jäävät työt­tömäk­si, niin eikö sil­loin kaik­ki nämä “työvoimaa lisäävät” toimen­piteet ole tuoneet vain hal­laa, lisäten työvoiman kil­pailua ja näin alen­taen palkko­ja ja myöskin lisäten työttömyyttä.
  Opiskelu­a­jat lyhenevät kyl­lä, mikäli tarvet­ta työelämässä aidosti tutkin­non saaneille on. Ei palk­ka nouse vain jonkin ves­s­apa­perin vuok­si, joka sanoo sun suorit­ta­neen tutkin­non. Myöskään työ­paikkaa ei noin vain ilmesty tutkin­non suorit­tamisen jälkeen. 

  Todel­lista eläkeikää voita­neen nos­taa panos­ta­mal­la ter­veyt­tä edis­tävi­in toimen­piteisi­in, yhteiskun­nas­sa ja yri­tyk­sis­sä. Ja jos “sal­lii” eläkeiän piden­tämisen ja osa-aikaeläk­keen ja muut työn keven­tämis­toimen­piteet, niin eikös asi­at ole jo hoidossa.
  Ainakin itsel­läni on nyky­isin sel­l­ainen koke­mus, että elä­keelle menoa lykkäävät eri­tyis­es­ti ne aikaansaa­mat­tomat työn­tek­i­jät, joiden toivoisi jäävän eläk­keelle. Muut ovatkin valmi­ita työkyvyttömyyseläkkeelle.
  Suomes­sa on niin koulutet­tua ja fik­sua työvoimaa, että kyl­lä sitä osaavaa työvoimaa olisi, mut­ta kun kel­lään ei vaan olisi rahaa mak­saa siitä osaavas­ta työvoimasta. 

  Toinen kysymys onkin sit­ten, että jos val­tio ja kun­nat ja julk­ishallinto alka­isi työl­listämäl­lä työl­listää ihmisiä suo­jatöi­hin ja uno­htaisi tuot­tavu­us­vaa­timuk­set, jol­loin var­maankaan ainakaan työt­tömyys ei räjähtäisi käsi­in, vaik­ka näen­näistä eläkeikävuot­ta kor­jat­taisi­in ylöspäin. Erään­laista tulon­si­ir­toa sekin olisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.