Onnittelut Jan Vapaavuorelle

Edus­kun­ta hyväk­syi sel­vin nume­roin raken­nus­lain muu­tok­sen, joka rajaa kau­pan suu­ryk­si­köi­den raken­ta­mis­ta kes­kel­le ei mitään. Lois­ta­va jut­tu! Hyvin tapeltu!

Tosin tähän lii­tet­tiin näkö­jään hal­li­tus­puo­luei­den sopi­muk­ses­ta vesi­tys­pon­si, jos­sa tuet­tiin maa­kun­ta­liit­to­jen roo­lia maan­käy­tös­sä. Pal­jon auto­lii­ken­net­tä syn­nyt­tä­vien kau­ko­mar­ket­tien mai­net­ta viher­pes­tiin sil­lä, että ne pitäi­si vas­taa­vas­ti raken­taa puus­ta. Hoh hoijaa!

Hel­sin­gin Sano­mat uuti­soi lain aiem­pia vai­hei­ta näyt­tä­väs­ti, mut­ta kat­soi bitit niin kal­liik­si, ettei vai­vau­tu­nut mai­nit­se­maan lain läpi­me­nos­ta mitään net­ti­si­vuil­laan. Kat­so­taan huo­men­na, oli­ko se kui­ten­kin pape­ri­pa­lan arvoista.

82 vastausta artikkeliin “Onnittelut Jan Vapaavuorelle”

 1. Jos asioi­ta kut­su­taan nii­den oikeil­la nimil­lä, niin tuo on hel­sin­ki­läis­tä siltarumpupolitikointia.

 2. Hie­noa, ei ne lan­de­pau­kut kui­ten­kaan omaa paras­taan ymmär­rä, nehän ovat luon­teel­taan iloi­sia ja huo­let­to­mia ja pitä­vät pal­jon soi­tos­ta ja melua­vis­ta leikeistä.

  Ja kaik­ki­han tie­tää mitä teh­dä jos halu­aa maa­kun­tien kyy­kyt­tä­mi­sen lop­pu­van, äänes­tää vaan per­su­ja tottakai.

 3. Tie­do­tus­vä­li­neil­lä lie­nee vähän muu­ta mie­les­sä juu­ri nyt.

  Tosin tähän lii­tet­tiin näkö­jään hal­li­tus­puo­luei­den sopi­muk­ses­ta vesi­tys­pon­si, jos­sa tuet­tiin maa­kun­ta­liit­to­jen roo­lia maan­käy­tös­sä. Pal­jon auto­lii­ken­net­tä syn­nyt­tä­vien kau­ko­mar­ket­tien mai­net­ta viher­pes­tiin sil­lä, että ne pitäi­si vas­taa­vas­ti raken­taa puus­ta. Hoh hoijaa!

  Voi­si­ko tuo­hon vie­lä saa­da sel­lai­sen lisäyk­sen että puus­ta raken­ta­mis­ta saa pääs­tö­kaup­paa vas­taa­van alen­nuk­sen kiin­teis­tö­ve­ros­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti peri­tään välil­li­ses­ti aiheu­te­tuis­ta lii­ken­teen pääs­töis­tä koro­tet­tua kiinteistöveroa. 🙂

  1. Voi­si­ko tuo­hon vie­lä saa­da sel­lai­sen lisäyk­sen että puus­ta raken­ta­mis­ta saa pääs­tö­kaup­paa vas­taa­van alen­nuk­sen kiin­teis­tö­ve­ros­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti peri­tään välil­li­ses­ti aiheu­te­tuis­ta lii­ken­teen pääs­töis­tä koro­tet­tua kiinteistöveroa.

   Maa­il­ma kan­nat­taa pitää ymmär­ret­tä­vä­nä eikä sot­kea esi­mer­kik­si ener­gia­ve­ro­tus­ta ja kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta. Lisäk­si beto­nin hin­nas­sa on jo pääs­tö­kau­pan mukai­nen koro­tus hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä, joten puu­ra­ken­ta­mi­sen ei oikeas­taan pitäi­si saa­da sen pääl­le kil­pai­lue­tua toi­seen kertaan. .

 4. Vapaa­vuo­rel­ta poik­keuk­sel­li­sen hyvää työ­tä jär­ke­vän asian puo­les­ta. Mut­ta Hesa­ri seu­ra­si oikeu­te­tus­ti pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­paa jut­tua, kun Kivi­nie­mi yrit­ti pimit­tää 8 mil­jar­din euron arvoi­sia lisä­ta­kui­ta, joil­la pelas­te­taan euroop­pa­lais­ten pank­kien omis­ta­jien varoja.

 5. Kom­mu­nis­mi alkaa kyl­lä vilk­kua sil­mis­sä. Jos kun­ta ja maa­kun­ta halua­vat jon­kun sys­tee­min pel­lol­le ja mak­sa­vat yhteis­kun­nal­le tule­vat kulut, niin mitä helk­ka­ria val­tio sii­hen puut­tuu? Ilmas­to­muu­tok­sen, taa­ja­mien liik­kei­den vähen­ty­mi­sen vai mik­si? Autoi­lu itse asias­sa saat­tai­si vähen­tyä, kun ei tart­te läh­teä ihan Tuu­riin asti kat­toon Kes­ki­sen kaup­paa. Tiet­ty Hesas­ta on help­po hei­tel­lä mitä vaan, kun kaik­kea alkaa olla riit­tä­miin ja nyt voi estää naa­pu­ri­kun­tia saa­mas­ta jotain, ehkä. Kos­ka täl­läi­nen val­tion hol­hous on liikaa?

 6. Jos halu­taan pysäyt­tää huo­ne­ka­lu­kaup­po­jen ja auto­kaup­po­jen ja trak­to­ri­kaup­po­jen raken­ta­mi­nen ja suo­jel­la ole­mas­sao­le­via kaup­po­ja kil­pai­lul­ta niin laki­han on hyvin onnistunut.

  En oli­si iki­päi­vä­nä usko­nut että tuo on kanan­edus­ta­jien tah­to­ti­la. Vapaa­vuo­ri on tul­lut täl­le maal­le todel­la kal­liik­si ministeriaikanaan.

  1. Esi­mer­kik­si Hol­lan­nis­sa tuol­lais­ta kaup­paa ei saa raken­taa kuin ras­kaan rai­de­lii­ken­teen ase­man viereen.

 7. Mitä miel­tä olet­te maa­seu­dun autioi­tu­mi­ses­ta? Pitäi­si­kö kaik­ki toi­min­ta kes­kit­tää pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja ihmis­ten asua suu­ris­sa kau­pun­geis­sa, jot­ta oli­si ekologisempaa? 

  Maa­seu­dul­la ei sai­si olla mitään eikä ketään?

  Auto­mar­ket­tien perus­ta­mis­ta, tur­han lii­ken­teen ja tur­hien tava­roi­den hank­ki­mi­seen kan­nus­ta­mis­ta en kui­ten­kaan kan­na­ta sil­ti­kään, vaik­ka autioi­tu­va maa­seu­tu on mie­les­tä­ni hir­vit­tä­vä sää­li ja suu­ri mene­tys kan­sal­li­sel­le vauraudellemme. 

  Todel­lis­ta vau­raut­ta mie­les­tä­ni oli­si asu­mi­nen väl­jäs­ti puh­taas­sa luon­non ympä­ris­tös­sä sekä oman ravin­non tuot­ta­mi­nen itse mah­dol­li­sim­man pit­käl­le. Työs­sä­käyn­nin vält­tä­mät­tö­myys tekee kuvios­ta omal­ta osal­ta­ni mah­dot­to­man ja vesit­täi­si myös koko eko­lo­gi­suus­poin­tin. Sitä oikea­ta vau­ras­tu­mis­ta odotellessa 🙂

  1. Jos Ete­lä-Savon eri­kois­kau­pat kes­ki­te­tään Piek­sä­mäel­lä, sii­tä kär­si­vät kaik­ki muu­ta Ete­lä-Savon taa­ja­mat, niin maa­seu­tu­mai­set kuin kau­pun­ki­mai­set ja kau­pan työl­li­syys heikkenee.

 8. Var­hai­nen lin­tu madon löytää!

  On tänään paperiversiossa.

  Jokin aika sit­ten tuli tv-doku­ment­ti Piek­sä­mäel­tä, jon­ne suun­ni­tel­tiin Idea­par­kia kuu­mei­ses­ti. Tämä­hän han­ke kaa­tui pal­jol­ti minis­te­ri Vapaa­vuo­ren aktii­vi­sen toi­min­nan tuloksena. 

  Oli jos­sain mää­rin surul­lis­ta kat­sel­la, kuin­ka yli­kä­vel­lyn oloi­sia piek­sä­mä­ke­läi­set pää­tök­ses­tä oli­vat. Tuli väis­tä­mät­tä mie­leen, että mikä oikeus Töö­lös­tä käsin on mää­ri­tel­lä asioi­ta täy­sin pai­kal­lis­ten ihmis­ten tah­don vastaisesti. 

  Ilmas­ton­muu­tos perus­tee­na on minus­ta kes­tä­mä­tön. Yksin Kii­nas­sa myy­tiin vuon­na 2010 17 mil­joo­naa autoa — Suo­mes­sa 100 000. Eli onko täs­sä nyt mitään suh­teel­li­suu­den­ta­jua mukana?

 9. Onnek­si täl­lä kuten kaa­voi­tuk­sel­la­kaan ei ole mitään vai­ku­tus­ta maan­hin­taan. Muu­al­la Suo­mes­sa asu­mi­nen ja lii­ke­vuo­krat oli­vat­kin lii­an hal­po­ja, joten on syy­tä­kin vähän pum­pa­ta hin­to­ja ylöspäin.

  Ihan kurio­si­teet­ti­na, Osmo: onko Hel­sin­gis­sä teh­dyt vir­heet pak­ko tois­taa koko val­ta­kun­nan laa­jui­ses­ti? Kuin­ka kal­lis­ta asu­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen pitää olla että se riit­tää? Lai­ta joku luku.

 10. Eli­na näkö­jään näkee piek­sa­mä­ke­läi­set yhte­nä tasa­laa­tui­se­na jouk­ko­na, jol­la on yhtei­se­nä pon­nis­tuk­se­na vaih­taa lähi­pal­ve­lui­den ver­kos­to yhteen val­ta­vaan kes­kit­ty­mään, jon­ne kes­ki­mää­räi­nen asioin­ti­mat­ka on hyvin pit­kä ja käy­tän­nös­sä jok­seen­kin pak­ko teh­dä autolla.

  Tot­ta kai Idea­park-puu­haa­jat esiin­ty­vät muu­al­la piek­sa­mä­ke­läis­ten yhtei­sen tah­don edus­ta­ji­na. Aivan kuten Eija-Riit­ta Kor­ho­la­kin mie­lel­lään aset­tuu jul­ki­suu­des­sa kaik­kien suo­ma­lais­ten edus­ta­jak­si vas­tus­taes­saan EU-par­la­men­tis­sa työl­li­syy­den nimis­sä yri­tyk­siä vähen­tää teol­li­suu­den ympäristövaikutuksia.

  Muis­tin vir­kis­tys 1: Tiet­ty ker­ros­ne­liö­mää­rä kaup­paa elää tie­tys­tä mää­räs­tä osto­voi­maa vai­ku­tusa­lu­eel­laan ja kil­pai­lun dyna­miik­ka on sel­lais­ta että isot syö­vät pie­net. Ts. jos teh­dään Idea­park­ki niin mene­te­tään sama krsm2-mää­rä vas­taa­via lähi­pal­ve­lui­ta. Net­to­na työ­pai­kat vähe­ne­vät. Täs­sä pitää nyt huo­mioi­da, että vai­ku­tusa­lue on usean kun­nan alu­eel­la, ja juu­ri tähän seik­kaan Idea­park­kien suo­sio kun­ta­päät­tä­jien kes­kuu­des­sa perus­tuu. Toi­saal­ta myös sii­hen, että aset­tues­saan vas­tus­ta­maan Idea­park­kia kun­ta­päät­tä­jät voi­vat olla var­mo­ja että joku naa­pu­reis­ta tart­tuu syöt­tiin ja työ­pai­kat valu­vat sin­ne, eli täs­sä on erään­lai­nen kiristysaspekti.

  Jos joku esit­te­lee tie­to­ja, joi­den mukaan Idea­park­ki on net­to­na lisän­nyt työl­li­syyt­tä vai­ku­tusa­lu­eel­laan, kyse on tod. näk. joko osto­voi­man kas­vus­ta tar­kas­te­lu­jak­sol­la, sääs­tä­mi­sas­teen vähe­ne­mi­ses­tä, tar­kas­te­lun riit­tä­mät­tö­mäs­tä laa­juu­des­ta tai ome­nat vs. appel­sii­nit ‑ver­tai­lus­ta.

  Muis­tin vir­kis­tys 2: Logis­tiik­ka on olen­nai­ses­ti tehok­kaam­paa niin että jake­lu hoi­de­taan lähi­kaup­poi­hin, jois­ta asiak­kaat voi­vat hakea tava­ran lihas­voi­mai­ses­ti tai vain pie­nel­lä auto­mat­kal­la. Täl­lä on huo­mat­ta­va vai­ku­tus logis­tii­kan kes­kei­sis­sä ympärisövaikutusluokissa.

 11. kes­kus­te­li­jat näem­mä ei tie­dä mitä laki sisäl­tää kun puhu­taan automarketeista.

  Kyse­hän ei ole lain­kaan auto­mar­ke­teis­ta, päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paa on sää­del­ty tiu­kas­ti jo ennen­kin, eli siis myyrmannirakentamista.

  Nyt on kyse tilaa­vie­väs­tä kau­pas­ta. Eli huo­ne­ka­lu­kau­pas­ta esim. Nuo kau­pat eivät vaan voi sijoit­tua kes­kus­ta-alueil­le eikä sii­nä oli­si mitään jär­keä muu­ten­kaan käyt­tää kal­liim­pia neliöi­tä hehtaarihalleilssa.

  Käyr­tän­nös­sä tuo laki vain antaa kil­pai­lusuo­juan kai­kil­le nyt ole­vil­le kau­poil­le pois­taen huo­len kil­pai­li­jan hankkeista.

 12. Hoh­hoi­jaa! Mik­si vas­tus­tat puurakentamista??

  Sel­lai­sen kuvan tuos­ta hoh­hoi­jaa kom­men­tis­ta­si saa, että oli­sit joten­kin sitä vas­taan. Tuol­lai­set yksi-kak­si ker­rok­si­set hal­lit voi aivan hyvin raken­taa puus­ta sil­loin kun nii­tä yli­pää­tään raken­ne­taan, mik­si käyt­tää hir­vit­tä­vän hii­li­ja­lan­jäl­jen omaa­via beto­nia ja teräs­tä? Kat­sop­pa Itä­kes­kuk­sen Pris­maa. Voi­ko rumem­paa raken­nus­ta enää teh­dä, oikein tyyp­pie­si­merk­ki beto­ni­run­koi­ses­ta teräs­sei­näi­ses­tä hal­lis­ta. Puus­ta ei sai­si vahin­gos­sa­kaan niin rumaa

  Vapaa­vuo­ren toi­min­ta on ollut hyvää täs­sä kaup­pa­paik­ka asias­sa. Mil­loin­ka­han Vih­reät kyke­nee johon­kin samaan. Toi­saal­ta Vapaa­vuo­ri tai­taa höt­kyil­lä lii­kaa raken­ta­mi­sen uusien ener­gia­mää­räys­ten kans­sa, näyt­tää sil­tä, että olem­me saa­mas­sa huo­nos­ti val­mis­tel­lun ja tule­vai­suu­des­sa vie­lä oal­jon epä­sel­vyyt­tä aiheut­ta­vat uudet mää­räyk­set. En puo­lus­ta esi­tet­ty­jen mää­räys­ten kal­toin koh­te­le­maa säh­kö­läm­mi­tys­tä, mut­ta eri­lai­sil­la ker­toi­mil­la kik­kai­le­mal­la saa­ta­vat raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus­lu­vut eivät tue aitoa eko­lo­gis­ta ja ener­gia­te­ho­kas­ta raken­ta­mis­ta ja asu­mis­ta. Maa­läm­pö­pump­pu­kaup­piail­le rää­tä­löi­ty muutos.

  1. Vas­tus­tan viher­pe­sua. Ensin tuol­lai­nen kes­kel­le erä­maa­ta raken­net­tu hal­li tuot­taa mil­joo­nia ajo­neu­vo­ki­lo­met­re­jä vuo­des­sa ja sit­ten tämä ympä­ris­tö­ri­kos pes­tään puh­taak­si puu­ra­ken­ta­mi­sel­la. Mit­ta­kaa­vat eivät oikein osu yhteen.
   Puu­ra­ken­ta­mis­ta tulee suosia.

 13. Juk­ka, olet oie­kas­sa, mut­ta minus­ta täl­lä ter­mi­no­lo­gi­sel­la tai käsit­teel­li­sel­lä puo­lel­la, miten nyt vaan, ei ole mitään mer­ki­tys­tä. Mitä väliä on sil­lä mitä ne “kau­pan kes­kit­ty­mät” (sal­li­net täl­lai­sen ylä­kä­sit­teen) myy­vät — olen­nais­ta­han täs­sä on se, että nii­tä yri­te­tään raken­taa sem­moi­siin paik­koi­hin, jois­sa ihmi­set eivät lii­ku muu­ten­kin suu­ris­sa mas­sois­sa, jol­loin toeu­tue­saan ko.hankkeet luo­vat lisää ympä­ris­töä rasit­ta­vaa liikennettä.

 14. eve Ruo­hio. On tosi iso ero mitä myy­dään. Tilaa­vie­vä kaup­pa ei kil­pai­le kes­kus­to­jen kans­sa eikä se voi luon­te­vas­ti sijoit­tua keskusta-alueille.

  Huo­no­ka­lu­kau­pas­sa ei juos­ta kuin ker­ran vuo­des­sa, ja kun sin­ne men­nään on vain eduk­si että ko kau­pat ovat yhdes­sä ryp­pääs­sä jos­sa­kin kuin että ne oli­si­vat hajal­laan ympä­ri kau­pun­kia. Sii­tä sitä lii­ken­net­tä vas­ta aiheutuukin.

 15. Ne, joi­den mie­les­tä kau­pan suu­ryk­si­köt ovat osoi­tus vapaan kil­pai­lun siu­nauk­sel­li­suu­des­ta, voi­si­vat käy­dä tutus­tu­mas­sa Lem­pää­län Ideaparkiin.

  Kes­kel­lä ei-mitään on val­ta­va ostos­hel­vet­ti, jos­sa ei pel­käs­tään myy­dä mitään huo­ne­ka­lu­ja vaan ihan päi­vit­täis­ta­va­roi­ta — elin­tar­vi­keis­ta ja vaat­teis­ta alkaen. (Myös Alko). Aivan samo­ja ket­ju­liik­kei­tä ja tuot­tei­ta löy­tyy kaupungeistakin.

  Ter­ve jär­ki sanoo että täl­lai­nen kehi­tys on pysäytettävä.

 16. Ei kait tar­koi­tus kui­ten­kaan ole tyys­tin kiel­tää kaup­po­jen raken­ta­mis­ta muu­al­le­kin kuin kau­pun­ki­kes­kus­toi­hin. Huo­ne­ka­lu­ja, auto­ja jne var­mas­ti kau­pa­taan jat­kos­sa­kin muu­al­la kuin kes­kus­tois­sa. Eikä rau­ta­kaup­pa­kaan oikein sovi kes­kus­toi­hin, kak­kos­ne­lo­sen rah­taa­mi­nen ruuh­kai­sil­la kaduil­la ei ole help­poa. Kär­jis­tät tur­haan väit­tä­mäl­lä, että nii­tä teh­täi­siin kes­kel­le erämaata. 

  Käsit­tääk­se­ni tar­koi­tus on rajoit­taa Idea­park-kaup­pa­kes­kus tyyp­pis­ten päi­vit­täis- ja eri­koi­ta­va­ra­kaup­paan sekä eri­lai­siin “viihde“palveluihin kes­kit­ty­vien iso­jen yksi­köi­den sijoittumista. 

  Eli jos raken­ne­taan niin raken­ne­taan sit­ten edes eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vim­mäl­lä taval­la. Sii­tä pis­teet niil­le päät­tä­jil­le jot­ka tuon lisäyk­sen sai­vat aikaan, vaik­ka sinä sitä näem­mä kritisoitkin

 17. Haluai­sin hah­mot­taa sitä, mitä tämä tar­koit­taa kaak­kois-suo­mes­sa. Esi­mer­kik­si tam­mi­kuus­sa rajan ylit­ti n. 700 tuhat­ta ihmis­tä ja tax-freen kas­vu on alu­eel­la jotain 50–100% edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na jne.

  Alu­een kas­vu­vauh­ti on todel­la rajua ja tule­vai­suus näyt­tää, kuin­ka sii­tä sel­vi­tään. Lap­peen­ran­nas­sa on nyt suun­nit­teil­la muu­ta­mia kaup­pa­kes­kuk­sia. Näis­tä yksi­kään ei onnek­si ole tulos­sa kor­peen, mut­ta asiak­kais­ta mer­kit­tä­vä osa tulee var­sin pit­kän mat­kan päästä.

 18. Näyt­tää mene­vän puu­rot ja vel­lit sekai­sin. Vaik­ka Piek­sä­mäen Idea­par­kin kävi­jä­mää­rä­odo­tus oli­kin mie­les­tä­ni epä­rea­lis­ti­nen (jat­ku­va kävi­jä­vir­ta mm. Pie­ta­ris­ta, as if), ei se oli­si ollut mikään pel­lol­le kyhät­ty hal­li vaan aika­lail­la nykyi­sen kes­kus­tan kyl­keen se oli tar­koi­tus sijoit­taa, vie­lä­pä rau­ta­tie­a­se­man tuntumaan. 

  En ole Vapaa­vuo­ren lakiin tutus­tu­nut, mut­ta miten mää­ri­tel­lään “lii­an kau­ka­na”? Km-mää­ril­lä, joten­kin asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na vai miten? Miten rea­lis­tis­ta on kuvi­tel­la, että auto­kaup­pa tai huo­ne­ka­lu­kaup­pa oikeas­ti sijoit­tuu edes pik­ku­kau­pun­gis­sa kes­kus­taan (mis­tä lii­ke­ti­lat, mis­tä asia­kas­par­kit, mis­tä varas­to­ti­lat ja logis­tiik­ka jne.)? 

  Vaik­ka kan­na­tan yhdys­kun­ta­ra­ken­teen eheyt­tä­mis­tä, Vapaa­vuo­ren kan­ta hais­kah­taa pahas­ti hesa­lais­ten mei­nin­gil­tä — sin­ne kaik­ki, meil­le maa­kun­tiin ei mitään.

 19. Kale­vi Här­kö­nen: “Kes­kel­lä ei-mitään on val­ta­va ostos­hel­vet­ti, jos­sa ei pel­käs­tään myy­dä mitään huo­ne­ka­lu­ja vaan ihan päi­vit­täis­ta­va­roi­ta – elin­tar­vi­keis­ta ja vaat­teis­ta alkaen. (Myös Alko). Aivan samo­ja ket­ju­liik­kei­tä ja tuot­tei­ta löy­tyy kaupungeistakin.”

  Löy­tyy, mut­ta kau­pun­geis­ta ei löy­dy käve­ly­kau­pun­kia, joka kai kui­ten­kin on Idea­park­kien ja vas­taa­vien kan­ta­va ajatus. 

  Idea­park on lähin vas­ti­ne sel­lai­sel­le kau­pun­ki­mil­jööl­le jota Suo­mes­sa ei suos­tu­ta raken­ta­maan joi­tain har­vo­ja poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta. Aidon puut­tees­sa lavas­te­kin kel­paa, ja ihmi­set äänes­tä­vät her­käs­ti jaloil­laan (tai täs­sä tapauk­ses­sa kumipyörillä).

  Minus­ta on aivan sur­rea­lis­ti­nen koke­mus juo­da lat­tea jos­sain Lem­pää­län Idea­par­kin piazzal­la, vähän kuin köy­hän mie­hen Vene­tian.

 20. Monien Suo­men kau­pun­kien, enkä tar­koi­ta nyt Hel­sin­kiä, kes­kus­to­ja uhkaa näi­ve­ty­mi­nen jos tätä pää­tös­tä ei oli­si teh­ty. Ymmär­rän että se on autoi­le­van lap­si­per­heen mie­les­tä hel­pom­paa shop­pail­la moot­to­ri­tei­den var­sien heh­taa­ri­hal­leis­sa mut­ta kai­kil­la ei ole sitä mahdollisuutta.

 21. Rai­ner, aika eri­kois­ta väit­tää että huo­ne­ka­lu­kau­pan sijoit­tu­mi­nen uhkai­si yhden­kään kau­pun­gin keskustaa.

  Tilaa­vie­vä kaup­pa yksin­ker­tai­ses­ti ei ole kes­kus­taan kuu­lu­vaa kaup­paa. Kes­kus­to­jen kans­sa kil­pai­lee päi­vit­täis­ta­va­ran suu­ryk­si­köt, joi­hin täl­lä laki­muu­tok­sel­la ei vai­ku­te­ta lainkaan. 

  Päi­vit­täis­ta­va­ran suu­ryk­sik­kö tar­koit­taa auto­mer­ket­te­ja pit­kin peltoja.

  Tilaa­vie­vän kau­pan suu­ryk­sik­kö tar­koit­taa huo­ne­ka­lu­kaup­paa tai vastaavaa. 

  Joku sanoi jos­kus mää­ri­tel­mäk­si tilaa­vie­väl­le kau­pal­le ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pal­le että päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­ta voi kan­taa ostok­set kotiin pyö­räl­lä, tilaa­vie­vän kau­pan tava­roi­hin tar­vi­taan auto.

 22. Täl­lai­set pää­tök­set ker­to­vat ihmis­ten yli­mie­li­syy­des­tä. Pai­kal­li­ses­ti oli vah­va tah­to toteut­taa. Mut­ta muu­al­ta sanel­tiin, että miten pitää olla ja elää.

  Kokoo­mus ja vih­reät pahimpia.

 23. Minus­ta kil­pai­lu­vi­ras­to otti tähän aihee­seen ihan aiheel­li­ses­ti kan­taa, että lain­muu­tok­sel­la on monia kil­pai­luoi­keu­del­li­sia ulot­to­vuuk­sia, joi­ta ei ole otet­tu huomioon.

  Kau­pun­ki­kes­kus­to­jen ulko­puo­lel­le voi­daan käsi­tyk­se­ni mukaan raken­taa jat­kos­sa­kin, mut­ta vain maa­kun­ta­kaa­vas­sa vara­tuil­le pai­koil­le. Täl­lai­nen jär­jes­tel­mä on lah­jon­nal­le, suh­mu­roin­nil­le ja muul­le suo­ma­lais­tyy­li­sel­le poli­ti­koin­nil­le altis. 

  Ennus­tan S‑ryhmälle menes­tys­tä par­hai­den tilo­jen, tont­tien ja raken­nus­paik­ko­jen saa­mi­ses­sa niin kau­pun­kien kes­kus­tois­sa kuin nii­den ulkopuolellakin.

  Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan siir­ty­mi­nen kehien var­sil­la sijait­se­viin varas­toi­hin on minus­ta ongel­ma. Monia mui­ta, har­voin ostet­ta­via, suu­ri­ko­koi­sia ja pai­na­via tava­roi­ta lie­nee ihan vii­sas myy­dä kes­kus­to­jen ulkopuolella.

 24. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön luon­nok­ses­ta (YM7/500/2010) hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si edus­kun­nal­le laik­si maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain muut­ta­mi­ses­ta ilme­nee mm. seuraavaa: 

  sään­te­lyn tiuk­ke­ne­mi­nen on omi­aan lisää­mään niuk­kuut­ta suur­myy­mä­län perus­ta­mi­seen sovel­tu­vas­ta maa-alas­ta, kun myös tilaa vaa­ti­va kaup­pa tulee mukaan samoil­le tont­ti­mark­ki­noil­le kuin päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa. Niuk­kuus on puo­les­taan omi­aan lisää­mään tont­ti­kus­tan­nuk­sia, jot­ka kana­voi­tu­vat hin­toi­hin. Tätä ilmiö­tä ei ole huo­mioi­tu esi­tys­luon­nok­sen vaikutusarvioinnissa.”

  Minus­ta tämä ilmiö ansait­see myös Osmol­ta kommentin.

 25. Jos Ete­lä-Savon eri­kois­kau­pat kes­ki­te­tään Mik­ke­liin, sii­tä kär­si­vät kaik­ki muut Ete­lä-Savon taa­ja­mat, niin maa­seu­tu­mai­set kuin kau­pun­ki­mai­set. Kau­pan työl­li­syys heik­ke­nee useim­mis­sa kau­pan uudis­tuk­sis­sa, sil­lä luon­nol­li­ses­ti yrit­tä­jät suo­si­vat kus­tan­nus­syis­tä vähän työ­voi­maa vaa­ti­via rat­kai­su­ja. Pää­sään­töi­ses­ti tehok­kaam­mat rat­kai­sut ovat eduk­si eikä hai­tak­si (pal­ve­lu­ta­so voi myy­jien vähe­tes­sä alen­tua, mut­ta täs­sä asias­sa ihmi­set voi­vat äänes­tää jaloil­laan — tus­kin kivi­jal­ka­kaup­po­ja, kylä­kaup­po­ja ja pal­ve­lu­tis­ke­jä halu­taan pak­ko­kei­noin säilyttää).

  Sit­ten itse asi­aan. Asiois­ta pitäi­si kes­kus­tel­la nii­den oikeil­la nimil­lä. Jos halu­taan siir­tää Suo­men asuk­kaat ja kaik­ki suu­ret kau­pat käve­lye­täi­syydn pää­hän rau­ta­tie­a­se­mis­ta ja muis­ta jouk­ko­lii­ken­ne­mah­dol­li­suuk­sis­ta, täs­tä voi­si teh­dä pää­tök­sen, ja sit­ten kaa­voit­taa sen mukaan. Tai aina­kin jokai­sen tuli­si sanoa omat tavoit­teet jul­ki, jot­ta eri vaih­toeh­to­ja voi ver­tail­la. Pelk­kä suu­rim­pien ostos­kes­kus­ten ja huo­ne­ka­lul­kaup­po­jen siir­tä­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­dul­le tai Mik­ke­liin tai rau­ta­tie­as­mien vie­reen kaa­voi­tus­pää­tök­sil­lä ei rat­kai­se lii­ken­teen pääs­tö­on­gel­mia eikä hel­po­ta ihmis­ten elämää.

  Pie­ni lisä­huo­mio. Yhtä­lös­sä pitää ottaa huo­mioon myös mat­ka-aika eikä vain mat­kan pituus. Ruuh­kat­to­mal­la ja lii­ken­ne­va­lot­to­mal­la maa­seu­dul­la tun­nis­sa ja vii­del­lä lit­ral­la pää­see pal­jon kau­em­mas kuin kes­kus­taa­ja­mis­sa. Myös mat­kan koh­de voi­si olla jos­sain ruuh­kat­to­mas­sa paikassa.

 26. Kysy­mys uudes­sa lais­sa ei ole sii­tä ettei­kö tilaa vie­viä kaup­po­ja sai­si raken­taa jat­kos­sa kes­kus­to­jen ulko­puo­lel­la vaan sii­tä että nii­tä saa raken­taa vain maa­kun­ta­kaa­vi­hin mer­kit­tyi­hin paik­koi­hin. Eli ei min­ne tahansa. 

  Ns tilaa vie­vis­tä kau­pois­ta hyvin suu­ri osa myy n puo­let muu­ta kuin tilaa vie­vää tava­raa. Niis­sä myy­dään jopa elin­tar­vik­kei­ta. Ota esim Tok­man­ni-kon­ser­nin eri nimel­lä kul­ke­vat seka­ta­va­ra­hal­lit ja myös Ikea. Ei pöy­tä­lii­na tai leik­kuu­lau­ta ole mitään tilaa vie­vää tavaraa.

 27. vee­pee­hoo olettaa: 

  Eli­na näkö­jään näkee piek­sa­mä­ke­läi­set yhte­nä tasa­laa­tui­se­na joukkona […] 

  Piek­sä­mäen val­tuus­to puol­si lähes yksi­mie­li­ses­ti Idea­par­kia. Kau­pun­gin joh­to oli yhte­nä rin­ta­ma­na hank­keen takana. 

  Toki löy­tyy joku kadun­mies, joka on eri mieltä. 

  Kui­ten­kin täs­sä tilan­tees­sa on oikeu­tet­tua sanoa, että piek­sä­mä­ke­läi­set jyrät­tiin. Vai mitä vir­kaa koko edus­tuk­sel­li­sel­la demo­kra­tial­la muu­ten on?

  Ei Idea­par­kin idea ollut, että piek­sä­mä­ke­läi­set hake­vat siel­tä mai­to­lit­ran­sa. Tar­koi­tus oli luo­da turis­ti­ry­sä lin­ja-autoa­se­mi­neen ja jopa rau­ta­tie­a­se­mi­neen Pie­ta­rin mat­ka­lai­set toi­veis­sa. Käsit­tääk­se­ni koko komplek­si oli­si sijoit­tu­nut suh­teel­li­sen lähel­le Piek­sä­mäen kes­kus­taa ja siten aina­kin suun­ni­tel­ma­ta­sol­la elä­vöit­tä­nyt myös sitä. 

  Käy­tät­kö muu­ten sanaa Idea­park­ki ihan tie­toi­ses­ti luo­maan kuvaa heh­taa­ri­park­ki­pai­kois­ta vai etkö ole huo­man­nut, että lop­puo­sa on park eli puisto? 

  Ja ei.. en ole Toi­vo Suka­rin tyttöystävä.

 28. Rai­ner, maa­kun­ta­kaa­vo­ja päi­vi­te­tään 15 vuo­den välein ja maa­kun­ta­kaa­van päi­vit­tä­mi­nen kes­tää vuo­si­kausia. Ei var­maan kukaan voi väit­tää tuo­ta meka­nis­mia kovin­kaan dynaa­mi­sek­si, ja kun sil­lä yri­te­tään nyt ohja­ta han­ke­ta­son asioi­ta niin pie­leen menee.

  Tuo toi­nen jut­tusi että Tok­man­nil­la myy­dään kark­kia pitää paik­kan­sa, mut­ta on oikeas­ti raken­nus­val­von­nan ongel­ma ja asiat pitäi­si lait­taa siel­lä kun­toon. Kaa­voi­tuk­sen ongel­ma tuo ei ole.

 29. Piek­sä­mäen Idea­par­kin sijain­ti oli­si noin kilo­met­ri, puo­li­tois­ta kes­kus­tas­ta ete­lään rau­ta­tien var­res­sa. Hank­keen kus­tan­nuk­set huo­mioon otet­tu­na vaik­ka oman radan­pät­kän raken­ta­mi­nen tuol­le välil­le ei oli­si suu­ri rasi­te, vie­lä kun val­tion rata­ver­kol­ta voi­si ajaa omia junia peril­le asti muualtakin. 

  VR:ää ei vis­siin kiin­nos­ta eikä muil­la ole lail­li­sia mah­dol­li­suuk­sia kokeil­la tällaista. 

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 30. OS:
  >…Ensin tuol­lai­nen kes­kel­le erämaata
  >raken­net­tu halli …

  Minus­ta tämä hel­sin­ki­läi­sen yli­mie­li­syy­den ilmen­ty­mä ylit­tää sie­to­ra­jan. Kat­so­taan nyt tuo­ta tyr­mät­tyä Piek­sä­mäen kaup­pa­kes­kus­han­ket­ta. Paik­ka oli tie­tääk­se­ni suun­nil­leen tässä:
  http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=pieks%C3%A4m%C3%A4ki,+finland&ie=UTF8&hq=&hnear=Pieks%C3%A4m%C3%A4ki,+Finland&ll=62.285332,27.178116&spn=0.029299,0.093555&z=13

  Siis juna­ra­dan var­res­sa ja taa­ja­man kyl­jes­sä. Jot­ta kaup­pa­kes­kuk­sen voi­si raken­taa mer­kit­tä­väs­ti lähem­mäs kau­pun­gin kes­kus­taa, pitäi­si tila­ta tsu­na­mi siloit­ta­maan se van­ha kes­kus­ta alta pois. Tuo­ko on siis “kes­kel­lä erämaata”? 

  Mitä tämän torp­paa­mi­sel­la maa­kun­ta­kaa­vaan vedo­ten saa­vu­tet­tiin? Muu­ta kuin sel­vä vies­ti sii­tä, että tämän hank­keen suun­nit­te­li­joi­den tas­kus­sa ei ollut oikei­den puo­luei­den — kokoo­mus ja vih­reät — polii­tik­ko­ja ja virkamiehiä?

  1. Pek­ka Taipale,
   Tuo “kes­kel­le erä­maa­ta” ei nyt vii­tan­nut Piek­sa­mäen hank­kee­seen vaan nii­hin kym­me­niin hank­kei­siin, joi­ta pelk­sä­tään uudel­la­mal­la on vireil­lä. Tuo­ta lakia­han ei ole sää­det­ty Piek­sa­mäen tapaus­ta var­ten. SDe kaa­tui jo v
   Sil­lä, että Piek­sa­mäen han­ke on radan var­res­sa ei toi­saal­ta ole mitään mer­ki­tys­tä. Tar­vit­tai­siin myös ase­ma ja junia. Eihän alu­eel­la ole VR:n lähi­lii­ken­net­tä. Koko rau­ta­tie­yh­tey­den mer­ki­tys kato­aa, jos mat­kaa on yli 500 met­riä. Piek­sä­meän han­ke perus­tuu 99,5‑prosenttisesti autoi­luun, se on täys­ve­ri­nen auto­mar­ket. Kuin­ka mon­ta ihmis­tä nyt edes asuu kevä­lye­täi­syy­del­lä (500 m)?
   Tuo­ta lakia ei ole sää­det­ty Piek­sä­mä­keä var­ten. Se kaa­tui jo van­han lain aikaan.

 31. @Elina

  Joo täy­tyy myön­tää että nipu­tin Piek­sa­mäen koh­teen samaan paket­tiin (Lem­pää­län) Idea­park-tyyp­pis­ten hank­kei­den kans­sa, ja väit­tee­ni koh­dis­tui­vat sel­lai­siin. Piek­sä­mä­ki on minul­le “joku paik­ka jos­sain kau­ka­na”, ja näem­mä siel­lä han­ke kyt­key­tyy tuo­hon turis­mi­ku­vioon ja on sikä­li vähän eri (osto­voi­maa tulee rajan yli).

  Mik­si Piek­sa­mäel­lä kaik­kea vas­taa­vaa toi­min­taa ei voi lait­taa kau­pun­gin kes­kus­taan? Onko parem­pi että kaik­ki on yhtei­sel­lä brän­däyk­sel­lä tilas­sa, jon­ka omis­taa yksit­täi­nen yri­tys tai lii­ke­mies/-nai­nen, joka vetää oman sii­vun­sa välis­tä sen mukaan, kuin­ka hyvin kaup­pa käy? Jos saan vähän spe­ku­loi­da vas­tauk­se­na itsel­le­ni niin luu­len että kun­ta on lii­an hei­ve­röi­se­nä toi­mi­ja­na täs­sä tapauk­ses­sa kyvy­tön riit­tä­viin inves­toin­tei­hin, jol­loin siel­lä jou­du­taan anta­maan turis­mi-ilmiön hyö­dys­tä suu­ri osa pois.

 32. En ymmär­rä mik­si huo­ne­ka­lu­kau­pan pitäi­si olla a) iso tai b) pel­lol­la. Eihän huo­ne­ka­lu­kaup­pa vaa­di pal­jon tilaa. Huo­ne­ka­lu­va­ras­to vaa­tii pal­jon tilaan.

  Minä aina­kin haluan teh­dä ostok­se­ni kau­pas­sa, en varas­tos­sa. Kun olen valin­nut huo­ne­ka­lu­ni kau­pas­ta, haluan, että pal­ve­li­jat tuo­vat sen kotii­ni. Minul­la ei ole aikaa eikä kalus­toa huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn varas­tos­ta kotiini.

  Noin ylei­sem­min­kin voi­si miet­tiä, mitä jär­keä on val­mis­taa huo­ne­ka­lu­ja varas­toon. Eikö fik­sum­paa, hal­vem­paa ja asia­kas­ta parem­min pal­ve­le­vaa ole val­mis­taa huo­ne­ka­lu­ja tilauk­ses­ta ja kul­le­kin asiak­kaal­le räätälöidysti?

 33. Kale­vi:

  Nykyi­sis­tä kor­pi­kaup­pa­kes­kuk­sis­ta­han Tuu­rin kau­pal­le on ole­mas­sa rau­ta­tie­yh­teys. Tuu­rin juna­py­säh­dyk­set siir­ret­tiin 90-luvun lopul­la van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen koh­dal­ta kau­pan koh­dal­le. Käyt­tä­jä­mää­rät eivät tosin tai­da olla kovin suu­ria, kun radal­la kul­kee vain kol­me juna­pa­ria päi­väs­sä (Vaa­sa-Haa­pa­mä­ki-Jyväs­ky­lä).

  1. Anteek­si olin vää­räs­sä. Sin­ne pää­see junal­la vii­si ker­taa päi­väs­sä ete­läs­tä, var­maan yhtä mon­ta ker­taa pohjoisesta.

 34. Osmo:

  On nii­tä Piek­sä­mäel­le mene­viä junia enem­män, arki­sin läh­tee 9 junaa Kou­vo­lan suun­taan, 7 Tam­pe­reen suun­taan, 11 Kuo­pion suun­taan ja 4 Joen­suun suun­taan. Lisäk­si tule­vai­suu­des­sa mah­dol­li­ses­ti muu­ta­ma juna Savon­lin­nan suun­taan, jos Savon­lin­na-Huu­to­kos­ki-välil­le saa­daan henkilöliikennettä.

  Kou­vo­la-Piek­sä­mä­ki-Kuo­pio-välin pai­kal­lis­lii­ken­ne lak­kau­tet­tiin 2002.

 35. Mat­ti K, kai­kil­la ei ole varaa yhtä eli­tis­ti­seen elä­män­tyy­liin kuin sinul­la näkyy olevan.

 36. Juk­ka, ei ne kotiin­kul­je­tuk­set pal­jon mak­sa ja usein saa tin­gat­tua kaup­paan. Vii­mek­si minul­le tuo­tiin pari­sän­ky tai tar­kem­min kak­si pat­jaa, oli­si­ko ollut jotain 20 — 30 euroa.

 37. ostan soh­van, pöy­dän, tms ison esi­neen noin ker­ran vuo­des­sa. Vaik­ka kun­kin ostok­se­ni kotiin­kul­je­tus mak­sai­si 100euroa, en se lie­ne vie­lä eli­tis­tis­tä. Var­sin­kin kun minun ei tar­vit­se näi­tä har­vi­nai­sia ostok­sia var­ten omis­taa paket­ti­au­toa tai isoa perä­kär­ryä — eikä edes autoa.

  Toki myön­nän, etten ostoa suo­mi­sof­fia ja ikea­roi­naa, kos­ka haluan osta­mien esi­neit­ten kes­tä­vän kau­an. onko se eli­tis­tis­tä — vai­ko se että toi­mii itse oma­na kuljetusfirmanaan?

 38. lp kir­joit­ti 16.3.2011 kel­lo 15:51:

  Tuu­ri on osto­lii­ken­neyh­tey­den var­rel­la, enkä aina­kaan minä ole havain­nut VR:n kovin­kaan panos­ta­van nii­den kehit­tä­mi­seen. Täs­sä suh­tees­sa vikaa on toki tilaa­jan­kin pääs­sä eli LVM:ssä.

  Sekin on minul­le hämä­rän pei­tos­sa, kuin­ka ínnok­kaas­ti kylä­kaup­pias itse tuo junayh­teyt­tä esil­le toiminnassaan.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 39. No nyt­kun Mat­ti tote­sit ihan oikein että ostat ison veh­keen ker­ran vuo­des­sa niin mie­tis onko sel­lai­sen kau­pan paik­ka kes­kus­tas­sa vai jos­sain muualla?

 40. Kau­pan paik­ka on kes­kus­tas­sa. Varas­ton paik­ka on teh­taan yhtey­des­sä (jos teh­tai­li­ja ei ymmär­rä teh­dä tuot­tei­ta tilauk­ses­ta vaan toi­mii for­dis­ti­sen mas­sa­tuo­tan­non menetelmin). 

  En ymmär­rä mik­si minun tai kenen­kään muun­kaan pitäi­si mat­ka­ta kau­as pel­loil­le vaan sohvaa/TV:tä/pöytää kat­so­maan. Nii­tä­hän saa esim Stoc­kal­ta, Annan­ka­dun huo­ne­ka­lu­liik­keis­tä tai vaik­ka verk­ko­kau­pas­ta kotiinkannettuina 

  (ihan vas­taa­vas­ti auton­vuo­kraa­mo­jen on hyvä olla kes­kus­tas­sa eikä pelloilla)

 41. >No nyt­kun Mat­ti tote­sit ihan oikein että ostat >ison veh­keen ker­ran vuo­des­sa niin mie­tis onko >sel­lai­sen kau­pan paik­ka kes­kus­tas­sa vai jos­sain >muu­al­la?”

  Ei tuo mie­les­tä­ni toi­mi perus­tee­na sil­le, että huonekaluliikkeen(kään) pitäi­si sijai­ta kes­kus­tan ulko­puo­lel­la. Eihän ken­kiä­kään oste­ta joka päivä.

  >Rai­ner, aika eri­kois­ta väit­tää että >huo­ne­ka­lu­kau­pan sijoit­tu­mi­nen uhkai­si yhden­kään >kau­pun­gin keskustaa.

  Mut­ta ne voi­si­vat yhtä hyvin tukea ole­mas­sa ole­vien kes­kus­to­jen lii­ke­toi­min­taa. Samal­la logii­kal­la sin­ne mar­ket­tien yhtey­teen halu­taan pik­ku­liik­kei­tä, kos­ka asiak­kaat halua­vat hoi­taa usei­ta asioi­ta kerralla.

  En kyl­lä pys­ty käsit­tä­mään, että mil­lä lail­la Hel­sin­ki­läi­set sor­ta­vat maa­kun­tia täl­lä lakia­sial­la. Ei kau­pan logis­tiik­kaan syn­ny uudis­tuk­sia kau­pun­gis­sa eikä maal­la, jos kau­pan sijoit­tu­mis­ta ei ohja­ta. Nyt anne­taan ket­ju­jen rau­has­sa ulkois­taa logis­tiik­kan­sa asiakkaille. 

  Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan­kin soi­si uudis­tu­van sii­hen suun­taan, että lähi­kaup­paan voi­sii tila­ta tuot­tei­ta onnet­to­man perus­va­li­koi­man ulko­puo­lel­ta. Onhan ket­juil­la muu­ten­kin kes­kus­va­ras­tot ja myy­mä­lät. Kun kat­soo, miten jou­he­vas­ti net­ti­kaup­pa nyky­ään toi­mii, on kum­mal­lis­ta, että kaup­pa­ket­jut eivät halua panos­taa parem­paan pal­ve­luun tuo­mal­la jous­ta­vam­man vali­koi­man lähikauppoihin. 

  Toi­mi­vat­han esi­mer­kik­si kaik­ki keit­tiö­ka­lus­te­liik­keet kes­kus­tas­sa täl­lai­sel­la show­room – teh­das ‑ase­tel­mal­la. Kyl­lä varas­tot voi­daan hyvin pitää kes­kus­to­jen ulko­puo­lel­le, mut­ta tar­vii­ko nii­tä ostok­sia siel­lä varas­tol­la tehdä.

 42. Vapaa­vuo­rel­ta poik­keuk­sel­li­sen hyvää työ­tä jär­ke­vän asian puo­les­ta. Mut­ta Hesa­ri seu­ra­si oikeu­te­tus­ti pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­paa jut­tua, kun Kivi­nie­mi yrit­ti pimit­tää 8 mil­jar­din euron arvoi­sia lisä­ta­kui­ta, joil­la pelas­te­taan euroop­pa­lais­ten pank­kien omis­ta­jien varoja.

  Ker­too aika pal­jon suo­ma­lai­sen jour­na­lis­min nyky­ti­las­ta, kun maan suu­rin sano­ma­leh­ti kat­soo täm­möi­set asiat tois­ten­sa kans­sa poissulkeviksi…

 43. oli­si­ko Hel­sin­gin kes­kus­ta parem­pi vai huo­nom­pi jos Stoc­kan ja Sokok­sen tilal­la oli­si­kin auto- ja huonekalukauppoja?

 44. Heh, aina­kaan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ei enää toi­vot­ta­vas­ti aja­tel­la, että kau­pan pitäi­si olla kes­kus­tas­sa. Kuvit­te­le mene­vä­si hel­sin­gin kes­kus­taan autol­la!! Se on lii­an hidas­ta. Ei kannata.

  Parem­pi on sat­sa­ta hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la ole­viin kaup­pa­kes­kuk­siin kuten pää­kau­pun­ki­seu­dul­la kehä III joka on hyvä kom­pro­mis­si kai­kil­le ja var­maan vähen­tää nii­tä kuu­lui­sia autokilometrejäkin.

  Har­mi tosi­aan, että kokoo­mus­kin toteut­taa täl­lai­sia teo­reet­ti­sia aja­tel­mia sii­tä, että mis­sää ihmis­ten on syy­tä käy­dä kau­pas­sa. Itse mie­luum­min tuen puo­luet­ta, joka aset­taa ihmi­set etusijalle.

 45. Mat­ti Kinnunen:

  En ymmär­rä mik­si huo­ne­ka­lu­kau­pan pitäi­si olla a) iso tai b) pellolla.

  Sil­tä todel­la­kin vaikuttaa.

  Minä aina­kin haluan teh­dä ostok­se­ni kau­pas­sa, en varastossa. 

  Pys­tyt­kö kuvit­te­le­maan, että pää­si ulko­puo­lel­la on myös toi­sen­lais­ta elämää?

  Kun olen valin­nut huo­ne­ka­lu­ni kau­pas­ta, haluan, että pal­ve­li­jat tuo­vat sen kotiini.

  Vali­tet­ta­vas­ti enää hyvin har­val­la on palvelijoita.

  Minul­la ei ole aikaa eikä kalus­toa huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn varas­tos­ta kotiini.

  Mut­ta pys­tyt var­maan kuvit­te­le­maan, että vaik­ka sinul­la ei ole jotain, jol­la­kin muul­la voi olla?

  Noin ylei­sem­min­kin voi­si miet­tiä, mitä jär­keä on val­mis­taa huo­ne­ka­lu­ja varastoon.

  Ehdot­to­mas­ti ja var­maan kaik­ki huonekaluvalmistajat/kaupat miet­tii tätä ja yrit­tää opti­moi­da par­haan­sa mukaan teh­däk­seen enem­män voittoa.

  Eikö fik­sum­paa …

  Ei.

  Eikö …hal­vem­paa…

  Ei.

  Eikö … asia­kas­ta parem­min pal­ve­le­vaa ole val­mis­taa huo­ne­ka­lu­ja tilauk­ses­ta ja kul­le­kin asiak­kaal­le räätälöidysti?

  Ehkä.

  En ymmär­rä mik­si minun tai kenen­kään muun­kaan pitäi­si mat­ka­ta kau­as pel­loil­le vaan sohvaa/TV:tä/pöytää katsomaan. 

  Niin, et tai­da ymmär­tää. Annan vin­kin: ajat­te­le kustannuksia.

  Nii­tä­hän saa esim Stoc­kal­ta, Annan­ka­dun huonekaluliikkeistä

  Stok­kal­ta ja Annan­ka­dun huo­ne­ka­lu­liik­keis­tä ei vali­tet­ta­vas­ti saa nii­tä huo­ne­ka­lu­ja mitä IKEAs­ta saa, eikä voik­kaan saada.

  TomiJ:

  Nyt anne­taan ket­ju­jen rau­has­sa ulkois­taa logis­tiik­kan­sa asiakkaille.

  No jos ne asiak­kaat ei halua hoi­taa itte logis­tiik­kaa, niin eikö­hän ne voi ostaa huo­ne­ka­lun­sa sit siel­tä Stok­kal­ta tai Annan­ka­dun huo­ne­ka­lu­liik­keis­tä. Ket­jut var­maan­kin ulkois­taa just sen mää­rän logis­tiik­kaa, jon­ka nii­den asiak­kaat haluaa.

 46. Art­tu­ri B 

  Annan vin­kin: ajat­te­le kustannuksia.

  Art­tu­ri B sanoo ajat­te­le­van­sa kus­tan­nuk­sia, mut­ta ajat­te­lee ehkä vain tuot­teen hintaa.

  Mat­ti taas tai­taa aja­tel­la myös vaih­toeh­tois­kus­tan­nuk­sia. Kotiin­kul­je­tus muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa vs. auton pää­oma­ku­lut + vakuu­tuk­set + huol­lot + polt­toai­neet + pysä­köin­ti jne.

  Ymmär­rän kyl­lä aja­tuk­sen kai­ken logis­tii­kan hoi­ta­mi­ses­ta itse, mut­ta se on vain minul­le talou­del­li­ses­ti järjetöntä.

  Btw, kaik­ki asun­to­ni huo­ne­ka­lut on ostet­tu annan­ka­dun ja kale­van­ka­dun liik­keis­tä. Kotiin­kul­je­tuk­set tai­si­vat mak­saa muu­ta­man kym­pin, eikä tar­vin­nut kan­taa itse sisälle/hankkia kantoapua.

 47. Voi­si olla hyö­dyl­lis­tä tie­dos­taa , mik­si kaup­pi­aat halua­vat raken­taa nime­no­maan uusia kaup­pa­kes­kuk­sia uusil­le ton­teil­le. Voi­si­ko yhte­nä sie­me­ne­nä olla yhtiö­ve­ro­tuk­sen raken­ne, jos­sa suu­ren kas­sa­vir­ran ja tasai­sen ennus­tet­ta­van voi­ton yhtiöt voi­vat siir­tää veron­mak­sua tule­vai­suu­teen sijoit­ta­mal­la tase­pois­to­ja tuo­viin raken­nusin­ves­toin­tei­hin? Ja kun Suo­mes­ta lop­puu kaup­pa­kes­kus­ton­tit kes­ken , läh­de­tään pit­kin poh­jois­mai­ta, Venä­jää ja Bal­ti­aa raken­ta­maan ja osta­maan uusia kaup­pa­kiin­teis­tö­jä. Käsit­tääk­se­ni suu­rien aak­kos­ket­ju­jen ja topien toi­min­tai­dean ydin on omis­taa kiin­teis­töt ja ottaa vuo­kra­lais­kaup­piai­den voi­ton pääl­tä “suo­je­lu­ra­ha” vuo­kri­na ja tuk­ku­hin­to­jen katteina.

  Eihän nyt taas vain ole käy­mäs­sä niin, että toi­sin lain aiheut­ta­mia hal­lit­se­mat­to­mia joh­dan­nais­vai­ku­tuk­sia kor­ja­taan , ehkä jopa tie­dos­ta­mat­ta , laa­ti­mal­la sään­te­ly­la­ke­ja toisaalle?

 48. Luin kes­kus­te­lun läpi kur­soo­ri­ses­ti ja täs­sä muu­ta­ma ajatus: 

  Vies­ti­ket­jus­sa on usei­ta syy­tök­siä sii­tä kuin­ka täs­sä lais­sa tör­keät hel­sin­gin her­rat otta­vat hal­lin­taan kor­pi­maat ja sane­le­vat nor­sun­luu­tor­neis­ta mitä tyh­mien täy­tyy elää. No, ensik­si: Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee ja Val­tio­neu­vos­to sää­tää val­ta­kun­nal­li­set aluei­den­käyt­tö­ta­voit­teet. Näi­den tavoit­tei­den perus­teel­la ELY-kes­kus ja maa­kun­ta­liit­to teke­vät yhtei­sen maa­kun­ta­kaa­van. Päi­vi­tys­vä­li maa­kun­ta­ka­val­la ei ole mis­sään tapauk­ses­sa 15 vuot­ta kuten joku edel­lä uho­si – aluei­den­käyt­tö­ta­voit­teet­kin ovat nel­jä­vuo­ti­sia. Maa­kun­ta­kaa­van perus­teel­la kun­nat yleis­kaa­voit­ta­vat, ase­ma­kaa­voit­ta­vat ja suunnittelevat.

  Nyt siis kau­pan suu­ryk­si­kön pai­kas­ta mää­rä­tään maa­kun­ta­kaa­vas­sa, eikä yleis­kaa­vas­sa. Näin ollen kau­pan pai­kas­ta päät­tä­vä Hel­sin­gin her­ra ei pakos­ta ole­kaan Hel­sin­gin her­ra vaan vaik­ka Jyväs­ky­län her­ra tai Vaa­san her­ra kuten koti­paik­ka­ni koh­dal­la on. Pää­tös iso­jen kaup­po­jen kaa­voi­tuk­ses­ta tapah­tuu Hel­sin­gis­sä vain uuden­maan­lii­ton alu­eel­la. Maa­kun­ta­liit­to­ja voi tar­kas­tel­la tääl­tä: http://www.reg.fi/ ja ely-kes­kuk­sia tääl­tä: http://www.ely-keskus.fi/

  Lain­sää­tä­jän aja­tuk­se­na on käsit­tääk­se­ni se, että kaa­voi­tus täy­tyy siir­tää sil­le tasol­le jos­sa voi­daan arvoi­da sen vai­ku­tuk­set. Idea­par­kin vai­ku­tuk­set näky­vät var­mas­ti Lem­pää­län ulko­puo­lel­la. Näin kun­ta on vää­rä taho päät­tä­mään asias­ta – oikea kaa­va on yleis­kaa­van sijas­ta maa­kun­ta­kaa­va. Täs­sä nimen­omai­ses­sa tapauk­ses­sa vai­ku­tuk­set tosin ylet­ty­vät ole­tet­ta­vas­ti yli maakuntarajojenkin. 

  Laki tur­vaa osal­taan elä­vän kau­pun­ki- tai kylä­kult­tuu­rin säi­ly­mi­sen ja ehkäi­see yksi­tyi­sau­to­riip­pu­vai­suut­ta ja taa­ja­mien tyh­jen­ty­mis­tä. Suo­men suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa on niin pal­jon ihmi­siä, että kau­pun­gin kes­kus­ta kes­tää taa­ja­ma-aluei­den ulko­puo­li­set kau­pan kes­kit­ty­mät. Toi­sin on kes­ki­suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Hämeen­lin­na on esi­merk­ki sii­tä miten kau­pun­ki on lamau­tet­tu kaa­voi­tuk­sel­la. Tii­riön ”ostos­pa­ra­tii­si” kes­kus­ta poh­jois­puo­lel­la on tap­pa­nut kes­kus­tan pal­ve­lut mini­miin. Yli 65000 ihmis­tä kau­pun­gis­sa ja kes­kus­tas­sa ei saa vält­tä­mät­tä ruo­kaa iltai­sin? Elä­vää kaupunkikulttuuria? 

  Oikeas­taan asian ydin on sii­nä, että liik­kuu­ko ihmi­nen tava­ran luo vai tava­ra ihmi­sen luo? Läh­tö­koh­tai­ses­ti suo­sin jälkimmäistä. 

  AJ

  Mikä­li huo­maat teks­tis­sä­ni asia­vir­hei­tä niin toi­von, että huo­mau­tat niis­tä minul­le raken­ta­val­la tyylillä.

  1. Se, että suu­ryk­si­köt on mer­kit­tä­vä maa­kun­ta­kaa­vaan pyr­kii estä­män esi­mer­kik­si sen­kal­tai­sia ilmiöi­tä, että Tur­kua ympä­röi­vät para­siit­ti­kun­nat ovat mer­kin­neet Turun rajan auto­mar­ke­teil­la kysy­mät­tä Turul­ta mitään.

 49. OS: “Se, että suu­ryk­si­köt on mer­kit­tä­vä maa­kun­ta­kaa­vaan pyr­kii estä­män esi­mer­kik­si sen­kal­tai­sia ilmiöit6ä, että Tur­kua ympä­röi­vät para­siit­ti­kun­nat ovat mer­kin­neet Turun rajan auto­mar­ke­teil­la kysy­mät­tä Turul­ta mitään.”

  Muu­ten hyvä mut­ta olet tuos­sa väit­tees­sä vää­räs­sä oikeas­taan kai­kes­sa. Hyvää pro­pa­gan­daa sil­ti. Ei viit­si edes alkaa kor­jaa­maan kun jo läh­tö näyt­tää ole­van täy­sin vää­rin. Hyvää jatkoa.

 50. OS:llä näyt­tää ole­van pyhää vihaa kaik­kia pie­nem­piä kun­tia vas­taan. Sipoo on huo­no sik­si, ettei kehi­ty, Kirk­ko­num­mi ja Turun seu­dun pie­nem­mät kun­nat sik­si kun kehit­ty­vät. Lah­den seu­dun pie­net kun­nat ovat kai huo­no­ja pää­osin sik­si ettei­vät kehity.

  Aina kui­ten­kin joten­kin kuo­ri­vat ker­mat ja para­siit­ti­löi­vät ja kup­paa­vat veret:))

  Aika epä­ana­lyyt­tis­ta lähes­ty­mis­ta­paa havait­ta­vis­sa OS:llä kuntarakenneasiassa.

  Kun­tien talou­del­li­sia suh­tei­ta on muu­ten ihan sel­vi­tet­ty­kin mones­sa eri­lai­ses­sa sel­vi­tyk­ses­sä, ja on mel­koi­sen vai­kea väit­tää esim. Turun seu­dun kun­tia para­siit­ti­kun­nik­si. Vai onko OS:lla parem­paa tie­toa aiheesta?

  Turun kehys­kun­nis­sa ei muu­ten ole yhtään auto­mar­ket­tia joka oli­si raken­net­tu irti kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta. PK-seu­dul­ta tai­taa löy­tyä esi­merk­ke­jä täs­tä­kin, mut­ta Turun seu­dul­ta ei löydy.

  Vai osaa­ko OS nime­tä jon­kin kaup­pa-alu­een Turun ympä­ris­tös­tä, joka oli­si raken­net­tu kes­kel­le metsiä?

 51. Art­tu­ri taas pit­käs­tä aikaa ope­roi ole­tuk­sel­la toi­mi­vis­ta mark­ki­nois­ta, jol­la ei tosin ole mitään teke­mis­tä sen satun­nai­ses­ti koh­den­tu­van sub­ven­tioi­den ja vero­tuk­sen koko­nai­suu­den kans­sa joka on suo­ma­lai­nen liikennemarkkina.

  Mut­ta sano­taan nyt jotain raken­ta­vaa tuon ikui­suus­va­li­tuk­sen lisäk­si. Jaak­ko­lan erin­omai­seen kom­ment­tiin ei kaa­voi­tuk­sen osal­ta lisättävää.

  Kul­je­tuk­set itse­pal­ve­lu­na, esi­mer­kik­si auto­mar­ke­tit, on oire eikä tau­ti. Ihmi­set nyt tus­kin kes­ki­mää­rin eri­tyi­ses­ti naut­tii tava­ran kul­jet­ta­mis­ta ja inves­toin­neis­ta sen edel­lyt­tä­mään laitteistoon.

  Kun ei ole riit­tä­viä asu­kas­ti­heyk­siä niin ei ole asia­kas­poh­jaa kau­pal­le. Täs­tä on tääl­lä jau­het­tu. Mut­ta mik­sei kotiin­kul­je­tuk­sia teh­dä enemmän?

  Ensim­mäi­se­nä tulee mie­leen vero­tus. Täy­sin verot­to­ma­na soh­van kul­je­tus kotiin mak­sai­si var­maan jotain kym­pin per asia­kas, yksi rek­ka kier­tää ja jake­lee tava­raa eikä sii­nä nyt niin kau­an kes­tä per asia­kas. Mut­ta kun tuo­hon tulee ensin kul­jet­ta­jan sosi­aa­li­tur­va- ja elä­ke­mak­sut, palk­ka­ve­rot, polt­toai­ne­ve­rot, ajo­neu­vo­ve­rot, ja vie­lä tuon pääl­le ALV, niin voi kiel­tä­mät­tä olla kan­nat­ta­vaa hakea soh­va ihan itse kun omas­ta työs­tä ei mak­se­ta veroa. Epäi­len tämän­tyyp­pi­sen vero­tuk­sen jär­ke­vyyt­tä edes vero­ker­ty­män kannalta.

  Toi­nen on sit­ten volyy­mi. Lie­nee sel­vää että kym­me­nen soh­van kul­jet­ta­mi­nen on hal­vem­paa kuin yhden. Tämä­kin liit­tyy sii­hen asu­kas­ti­hey­teen ja myös sii­hen vero­tuk­seen sitä kaut­ta että se pitää volyy­me­jä pie­ne­nä. Mut­ta onnek­si on ole­mas­sa sel­lai­nen yhteis­kul­je­tus­jär­jes­tel­mä kuin pos­ti jol­la on mas­saa. Pait­si että se on käy­tän­nös­sä Suo­mes­sa mono­po­li, ja ihan yhtä teho­kas kuin sel­lai­set tapaa olla.

  Kuvaa­vaa oli Pos­ti­lain käsit­te­ly, akuut­ti huo­li oli että saa­ko Pert­ti Son­ka­jär­vel­lä KELAn pää­tök­sen sil­mä­tip­po­jen kor­vaa­mis­ta sama­na vai seu­raa­va­na päi­vä­nä pos­tis­sa, sem­min­kin kun se luul­ta­vas­ti tulee lähi­tu­le­vai­suu­des­sa säh­köi­se­nä samal­la sekun­nil­la. Ja se että on kau­pun­ke­ja jois­sa on kul­je­tus­vo­lyy­me­jä kan­nat­ta­vaan toi­min­taan ja vaik­ka ihan uuden­lai­siin kul­je­tus­pal­ve­lui­hin ei ole lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suus vaan ker­man­kuo­rin­taa joka pitää kai­kin kei­noin estää.

  Tie­to­lii­ken­tees­sä oli 90-luvul­la ihan sama vii­mei­sen mai­lin ongel­ma. Bit­ti kyl­lä liik­kui kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti pai­kal­lis­kes­kus­ten välil­lä, mut­ta se vii­mei­nen pät­kä kotiin oli kal­lis ja han­ka­la. Rat­kai­su­na lopul­ta vaan inves­toin­tiin sii­hen tie­to­lii­ken­nein­fraan ja kehi­tet­tiin uusia tapo­ja käyt­tää van­ho­ja puhe­lin­lan­ko­ja. Suo­mi oli täs­sä etu­no­jas­sa kos­ka meil­lä vapau­tet­tiin tele­kom­mu­ni­kaa­tio­ala, ja samal­la nos­tet­tiin koko maa lamas­ta. Logis­tiik­ka on mm. net­ti­kau­pan vuok­si ihan samas­sa käymisvaiheessa.

 52. Itse­pal­ve­lu­va­ras­to­huo­ne­ka­lu­kaup­po­jen ongel­ma on se että ne pakot­ta­vat ihmi­set inves­toi­maan tar­peet­to­man suu­riin autoi­hin, isoi­hin far­ma­rei­hin, tila-autoi­hin ja maastureihin. 

  Taval­li­sel­la seda­nil­la tai hatch­bac­kil­la kun ei möö­pe­lei­tä kul­je­te­ta. Ostin n vuo­si sit­ten kir­ja­hyl­lyn Ikeas­ta ja kuvit­te­lin että se on pakat­tu niin että saan sen sedan-tyyp­pi­sel­lä per­heau­tol­la kotiin, jos kaa­dan taka­pen­kit alas. Hyl­lyä ei ollut itse pää­myy­mä­läs­sä vaan varas­tos­sa. Hyl­lyn pää­dyt oli pakat­tu pit­kiin paket­tei­hin joten ne mah­tui­vat ongel­mit­ta sisään mut­ta muut osat oli­vat 1 m x 1 m lit­teäs­sä pake­tis­sa ja ne eivät mah­tu­neet autoon muul­la tavoin kuin pur­ka­ma­lal koko paket­ti vara­son pihal­la ja lato­mal­la osat eli hyl­lyt yksi­tel­len autoon. 

  Auto­mar­ket-hyper­mar­ket-varas­to­myy­mä­lä hös­sö­tys joh­taa sii­hen että ihmi­sil­lä on olta­va isot autot ja myös isot asun­not tava­roi­den­sa säi­lyt­tä­mi­seen. Ns per­he­pak­kauk­set­han ovat niin iso­ja että ne eivät taval­li­seen sii­vousk­me­roon mah­du. Ja kun iso­ja asun­to­ja ei saa edul­li­ses­ti enää kehä­tei­den sisä­puo­lel­ta niin ihmi­set muut­ta­vat kehys­kun­tiin ja ovat sit­ten rii­pu­vai­sia autois­taan ja vaa­ti­vat mar­ket­te­ja sin­ne min­ne he ovat muut­ta­neet. Sit­ten kun sää­de­tään laki että sel­lai­sia myy­mä­löi­tä ei saa nii­hin pai­koi­hin enää raken­taa niin voi sitä itkua ja par­kua. Mut­ta itse­pä­hän ovat valinneet.

 53. Täs­sä lais­sa on ongel­ma sii­tä, että yhden maam­me nurk­ka­kun­nan todel­lis­ten ongel­mien takia pan­naan koko maa samaan nippuun.
  Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on kyl­lä tarvett

 54. Jor­ma:

  Myl­ly, IKEAn ympä­ris­tö, Auran­laak­son kau­pat ja Piis­pan­ris­ti täyt­tä­vät aika vah­vas­ti mää­ri­tel­män “ovat mer­kin­neet Turun rajan auto­mar­ke­teil­la kysy­mät­tä Turul­ta mitään”.

  Näis­tä kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta irral­laan (eli kehä­tien var­res­sa metsän/pellon lai­das­sa) ovat Myl­ly, IKEAn ympä­ris­tö ja Auran­laak­son kau­pat. Lisäk­si Turun rajo­jen sisä­puo­lel­ta löy­tyy Skans­si, joka on sijoi­tet­tu sel­keän syr­jään kes­kel­le met­sää ja pel­to­ja (vie­res­tä löy­tyy mm. moot­to­ri­tie­tä ja teollisuusaluetta).

  Itse toi­von todel­la, että tämä maan­käy­tön sijoit­ta­mi­nen “hau­lik­ko­me­ne­tel­mäl­lä” pit­kin met­siä lop­pui­si Turun seu­dul­la pikim­mi­ten, ja tule­vai­suu­den maan­käyt­tö kes­ki­tet­täi­siin pika­rai­tio­tei­den ja pai­kal­lis­ju­na-ase­mien lähei­syy­teen. Turun kokoi­sel­la kau­pun­gil­la ei ole ker­ta kaik­ki­aan varaa perus­taa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta puh­taas­ti autoi­lun varaan. 

  Autoi­lu­kes­kei­nen kau­pun­ki­suun­nit­te­lu joh­taa väis­tä­mät­tä nii­den ongel­mien pahe­ne­mi­seen, jot­ka suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa voi­daan havai­ta esi­mer­kik­si USA:n kau­pun­geis­sa (Los Ange­les lie­nee täs­tä par­hai­ta esi­merk­ke­jä). Eli toi­vot­to­maan ruuh­kau­tu­mi­seen, auton omis­tuk­sen pakol­li­suu­teen, kes­kus­tan näi­vet­ty­mi­seen, päi­vit­täin kul­jet­tu­jen mat­ko­jen mer­kit­tä­vään pite­ne­mi­seen, ympä­ris­tö­on­gel­miin ym.

 55. lp:

  Skans­si oli myös Turun kau­pun­gin han­ke ja Myl­lyn alue ei ole yhdys­kun­ta­ra­ken­tees­ta irral­li­nen alue vaan oikein jär­ke­väs­sä pai­kas­sa kysei­sel­le toiminnalle.

 56. Kuto­ja:

  Art­tu­ri B sanoo ajat­te­le­van­sa kus­tan­nuk­sia, mut­ta ajat­te­lee ehkä vain tuot­teen hintaa.

  Mis­tä­hän sinä tämän päättelit?

  Ymmär­rän kyl­lä aja­tuk­sen kai­ken logis­tii­kan hoi­ta­mi­ses­ta itse, mut­ta se on vain minul­le talou­del­li­ses­ti järjetöntä.

  Niin se on monel­le tie­tys­ti talou­del­li­ses­ti jär­je­tön­tä ja monel­le muul­le se on talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää. Sik­si voi olla ihan hyvä, että eri­lai­sil­le kulut­ta­jil­le on tar­jol­la eri­lai­sia tuotteita.

  Btw, kaik­ki asun­to­ni huo­ne­ka­lut on ostet­tu annan­ka­dun ja kale­van­ka­dun liik­keis­tä. Kotiin­kul­je­tuk­set tai­si­vat mak­saa muu­ta­man kym­pin, eikä tar­vin­nut kan­taa itse sisälle/hankkia kantoapua.

  Ei var­mas­ti tar­vin­nut. Luu­let­ko, että tämä on ainoa ero Annan­ka­dun ja IKEAn huo­ne­ka­lu­jen välillä?

  tpyy­luo­ma:

  Art­tu­ri taas pit­käs­tä aikaa ope­roi ole­tuk­sel­la toi­mi­vis­ta mark­ki­nois­ta, jol­la ei tosin ole mitään teke­mis­tä sen satun­nai­ses­ti koh­den­tu­van sub­ven­tioi­den ja vero­tuk­sen koko­nai­suu­den kans­sa joka on suo­ma­lai­nen liikennemarkkina.

  En mis­sää nimes­sä. Minä vaan toi­min ole­tuk­sel­la, että sii­tä, että mark­ki­nat ei toi­mi just sil­leen kuin Mat­ti Kin­nu­nen haluais ei voi pää­tel­lä sitä, että mark­ki­nat ei toimi.

  Se, että IKEA sun muut on kehä­teil­lä voi joh­tua sii­tä, että mark­ki­nat ei toi­mi tai sii­tä, että se on ihan kan­nat­ta­vaa vaik­ka mark­ki­nat toimiskin.

 57. Jor­ma:

  Myl­lyn alue sijait­see yhdys­kun­ta­ra­ken­teen lai­dal­la syr­jäs­sä tii­vim­mäs­tä maan­käy­tös­tä. Myl­lyn pal­ve­lut koos­tu­vat suu­rel­ta osin vaa­te­kau­pois­ta ja vas­taa­vis­ta pie­nem­pää tava­raa myy­vis­tä liik­keis­tä, joi­den sin­ne sijoit­ta­mi­sel­la ei ole oikein muu­ta perus­tet­ta kuin autoi­lu­poh­jai­sen kau­pun­ki­ra­ken­teen edis­tä­mi­nen. Jär­ke­vän maan­käy­tön kan­nal­ta näin syr­jään ei tuli­si sijoit­taa kuin kor­kein­taan auto- ja rau­ta­kaup­po­ja ja vas­taa­vaa tilaa vaa­ti­vaa toimintaa.

 58. lp:

  Myl­ly on nii­tä ainoi­ta kaup­pa­kes­kuk­sia jon­ne men­nään mer­kit­tä­vis­sä mää­rin pyö­räl­lä, olet­ko pan­nut merkille? 

  Sijain­ti on täy­del­li­nen tuol­lai­sel­le kes­kuk­sel­le, lyhyt mat­ka joka paik­kaan ja yhdys­kun­ta­ra­ken­teen sisällä.

 59. Jor­ma:

  Täy­tyy myön­tää, että en ole pan­nut mer­kil­le, kos­ka en ole Myl­lys­sä paria ker­taa enem­pää käy­nyt. Mut­ta voi­daan kysyä, että jos Myl­ly oli­si sijoi­tet­tu aidos­ti yhdys­kun­ta­ra­ken­teen kes­kel­le (eikä sen lai­dal­le), joka puo­lel­la tii­viin ker­ros­ta­loa­su­tuk­sen ympä­röi­mäk­si, niin kuin­ka pal­jon sin­ne sil­loin saa­vut­tai­siin pyö­räl­lä, jouk­ko­lii­ken­teel­lä ja var­sin­kin kävel­len? Myl­lyn park­ki­ta­lon ja ‑kent­tien koko sekä sijain­ti kehä­tien var­res­sa viit­ta­vat vah­vas­ti sii­hen, ettei sitä raken­net­taes­sa juu­ri ole annet­tu pai­noa muil­le kuin autol­la saa­pu­vil­le asiakkaille.

  Esil­le voi­daan tuo­da myös niin­kin keret­ti­läi­nen aja­tus, että mitä jos koko kaup­pa­kes­kus oli­si jätet­ty raken­ta­mat­ta? Pal­ve­lut oli­si sen sijaan voi­tu sijoit­taa Rai­sion kes­kus­taan sitä tii­vis­tä­mäl­lä ja kau­pun­ki­mais­ta­mal­la (tyh­jää tilaa ja park­ki­paik­ko­ja pois, umpi­kort­te­lei­ta ja kadun lai­das­sa sijait­se­via talo­ja raken­ta­mal­la). Rai­sion kes­kus­ta on hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa myös muil­la lii­ken­ne­muo­doil­la kuin autol­la ja tule­vai­suu­des­sa sin­ne on tar­koi­tus pääs­tä myös rai­tio­vau­nul­la (jos­ta voi­si vaih­taa Nuo­rik­ka­las­sa Uuden­kau­pun­gin junaan).

 60. art­tu­ri b: mark­ki­nat­han toi­mi­vat juu­ri kuten minull­le sopii. Pää­sen kotoa­ni rati­kal­la kaik­kiin kaup­poi­hin ja mui­hin pal­ve­lui­hin noin var­tis­sa. Mat­kal­la voin vaik­ka lukea tai kir­joi­tel­la tän­ne. Peril­lä ostan mitä tar­vit­sen. Jos en jak­sa kan­taa sitä kotii­ni itse, palk­kaan jon­kun kantamaan.

  Sääs­tän mer­kit­tä­väs­ti rahaa ja aikaa ver­rat­tu­na sii­hen, että hom­mai­sin auton, ajai­sin sil­lä itse jon­ne­kin kau­as mar­ke­tiin ja pal­ve­li­sin muu­ten­kin koko ajan itseä­ni. Ei minul­le ole sel­lai­seen varaa, en ole niin rikas. 

  Sitä­pait­si kes­kus­tas­sa on kivem­pi tal­lus­taa kuin esim ikeas­sa tai jum­bos­sa. Ja parem­pia kah­vi­loi­ta ja ravin­to­loi­ta. Ja vähem­män itse­pal­ve­lus­ta ärty­nei­tä ihmisiä.

 61. Jos Myl­ly ei ole oikeas­sa pai­kas­sa niin sil­loin ei ole yksi­kään kaup­pa­kes­kus oikeas­sa pai­kas­sa. 5 km säteel­lä asuu noin 70 000 ihmis­tä ja saa­vu­tet­ta­vuus on todel­la hyvä autol­la, bus­sil­la ja fil­la­ril­la. Aika monel­la myös kävellen.

  Moni­ko pk-seu­dun kaup­pa­kes­kus on yhh­tä jär­ke­väs­ti sijoit­tu­nut? Aika har­va. Itis ehkä, mut­ta sekin perus­tuu autoi­luun ja kym­me­nien kilo­met­rien kaup­pa­mat­koi­hin toi­sin kuiin Myl­ly, joka kerää osta­jat hyvin lähel­tä. Tut­kit­tu on tuokin.

  1. Jor­ma, Stock­man on sijoit­tu­nut hyvin, Kamp­pi ja Forum niin ikään, Sel­lo menet­te­lee. Stoc­kal­le, Foru­miin ja Kamp­pii yli­voi­mai­nen enem­mis­tö asiak­kais­ta tulee muu­ten kuin autolla.

 62. Jor­ma:

  Itä­kes­kus on Myl­lyä sel­väs­ti parem­min sijoit­tu­nut mm. sii­tä syys­tä, että sen ympä­ril­lä on tii­vis­tä asu­tus­ta (ei Myl­lyn tapaan met­sää, pel­toa, teol­li­suusa­luet­ta ja yhdel­lä puo­lel­la oma­ko­tia­luet­ta), tii­vis asu­tus jat­kuu kai­kil­la puo­lil­la pit­kän mat­kaa ilman mer­kit­tä­väm­piä auk­ko­ja (pois­lu­kien meri) ja jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det ovat erin­omai­set (met­ro, joke­ri, run­saas­ti mui­ta bussilinjoja).

  Kyseis­ten kaup­pa­kes­kus­ten koti­si­vu­ja tut­ki­mal­la voi­daan havai­ta, että Itä­kes­kuk­ses­sa on Myl­lyä 50% enem­män pin­ta-ala­ne­liö­met­re­jä per park­ki­paik­ka (32,1 vs. 21,0).

 63. Art­tu­ri B:

  Mis­tä­hän sinä tämän päättelit?

  Yri­tin lukea kir­joi­tus­tan­ne rivien välis­tä, syvim­mät pahoit­te­lu­ni mikä­li olen tul­kin­nut tei­tä väärin.

  Luu­let­ko, että tämä on ainoa ero Annan­ka­dun ja IKEAn huo­ne­ka­lu­jen välillä? 

  Ei ole. Olen aikoi­naan osta­nut muu­ta­man huo­ne­ka­lun ikeas­ta, mut­ta olen heit­tä­nyt paris­sa vuo­des­sa ne pois. Minul­le ikea ei tar­joa hal­vas­ta hin­nas­ta huo­li­mat­ta riit­tä­vää laa­tua tai kes­tä­vyyt­tä. Annan­ka­dul­ta osta­ma­ni tuot­teet tar­joa­vat sen sijaan edel­leen halua­ma­ni jämäk­kyy­den tun­teen sekä miel­lyt­tä­vät ajat­to­mal­la muo­toi­lul­laan silmääni. 

  Minua saa hauk­kua lais­kak­si jää­räk­si, mut­ta en nau­ti kehäl­lä shop­pai­lus­ta ja koti­ni sisus­ta­mi­ses­ta aina uusim­pien tren­dien mukaisesti.

 64. lp, pak­ko Los Ange­le­sia taas vähän puo­lus­taa, aika monet kyl­lä liik­kuu jul­ki­sil­la, ja jos vähän suun­nit­te­lee mis­sä asuu ja käy töis­sä, ei ole mikään ongel­ma elää ilman autoa LAs­sa. Pal­jon auto­kes­kei­sem­piä ovat esim Texa­sin kau­pun­git ja Dubai yms, Los Ange­le­sis­sa asu­kas tiheys on jo nyt aika kova ja koko ajan tihentymässä. 

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lua on muu­tet­tu suu­rem­man tihy­den sal­li­vak­si, “mixed use” on ajan sana LAs­sa, ja koko ajan yhdys­kun­ta­ra­ken­ne tii­vis­tyy var­sin­kin ran­to­jen lähellä.

  Jul­kis­ta lii­ken­net­tä on jo nyt pal­jon ja sii­hen sat­sa­taan mil­jar­de­ja paras­ta aikaa (Expo kevyt rai­de yms). Sää pyö­räl­lä ja kävel­len liik­ku­mi­seen on loistava.
  Wiki­pe­dia: “The percen­ta­ge of popu­la­tion using public trans­port in Los Ange­les is lower than other lar­ge U.S. cities such as Chica­go and New York, but simi­lar to or hig­her than other wes­tern U.S. cities such as Port­land and Denver.”

 65. voi olla että Stock­kal­le enem­mis­tö asiak­kais­ta tulee jal­kai­sin, mut­ta osta­jat ajaa autol­la park­ki­hal­liin. Kamp­pi taas on viih­ty­mis­kes­kus, jon­ne tul­laan bus­sil­la ja läh­de­tään tak­sil­la. Mie­les­tä­ni täy­sin tar­pee­ton pytin­ki ja kes­kus­ta-alu­eel­le sopimaton.

 66. lp: ja se näkyy, itik­ses­sä on aika vai­kea löy­tää park­ki­paik­kaa, Myl­lys­sä park­ki­paik­ko­ja riit­tää yllin kyl­lin ruuh­ka-aiko­ja­kin var­ten. Eikä var­maan hir­veäs­ti kan­na­ta mai­nos­taa että itik­sen osto­voi­ma tuli­si lähi­ta­lois­ta, kyl­lä se tulee Por­voo­ta myö­ten koko Itä-Uudeltamaalta.

 67. Mat­ti Kin­nu­nen vai­kut­taa keh­nol­ta pro­vol­ta, mut­ta se jos jokin tie­tys­ti antaa kim­mok­keen vastailla. 

  [..]ostan soh­van, pöy­dän, tms ison esi­neen noin ker­ran vuodessa. 

  Toki myön­nän, etten ostoa suo­mi­sof­fia ja ikea­roi­naa, kos­ka haluan osta­mien esi­neit­ten kes­tä­vän kauan.

  Eivät­pä nuo kovin kes­tä­vil­tä vai­ku­ta, jos joka vuo­si jou­tuu juok­se­maan soh­vien ja pöy­tien peräs­sä. Kyl­lä nii­den elin­kaa­ri nyt aina­kin vii­si vuot­ta pitäi­si olla Annan­ka­dun ja Stoc­kan valikoimista. 

  Mut­ta unoh­din tie­tys­ti, että asun­to­si pin­ta-ala on 1000 neliö­met­riä ja sinul­la on pal­ve­lus­hen­ki­lö­kun­taa riit­tä­miin, jol­loin ehkä onkin perus­tel­tua hank­kia uusia soh­via ja pöy­tiä vuo­den välein.

  Minä aina­kin haluan teh­dä ostok­se­ni kau­pas­sa, en varastossa. 

  Ketä kiin­nos­taa? Tee ostok­se­si ihan mis­sä huvittaa. 

  Sitä­pait­si kes­kus­tas­sa on [huom. Mat­ti Kin­nuses­ta, vaik­ka käyt­tää pas­sii­via] kivem­pi tal­lus­taa kuin esim ikeas­sa tai jumbossa.

  Ketä kiin­nos­taa? Tal­lus­te­le ihan mis­sä lystäät. 

  Mut­ta pro­vo, mikä pro­vo ja Eli­na­han aina provosoituu…

 68. Ihme sak­kia tääl­lä. Tuoh­tu­vat, kun ker­roin, että ostan tava­rat kes­kus­tas­ta ja samal­la ostan niil­le kotiin­kul­je­tuk­sen. Ei minul­la pal­ve­lus­hen­ki­lö­kun­taa ole kuin toi­si­naan: ratikassa/taksissa/bussissa kus­ki; kok­kis ja tar­joi­li­ja ravin­to­las­sa; ompe­li­ja ompe­li­mos­sa; mekaa­nik­ko fil­la­ri­kor­jaa­mos­sa. Vas­tus­tan itse­pal­ve­lua; kan­na­tan ja käy­tän pal­ve­lui­ta — ne sääs­tä­vät aikaa­ni arvos­ta­maa­ni asioi­hin ja työhöni. 

  Asun­to­ni pin­ta-ala on 51 neliö­met­riä ja sii­nä on 3 huo­net­ta + wc etc. Enkä omis­ta asun­toa­ni, joku tai­tei­li­ja omis­taa sen. 

  Tie­dä sit­ten mikä täs­sä vaa­ti­mat­to­mas­sa tavas­sa­ni asua ja elää niin kovas­ti tuoh­dut­taa ihmi­siä. Tut­ki­mat­to­mia ovat tuoh­tu­jien ajatuksen.

 69. Mat­ti, kukaan ei kai ole kau­heas­ti ihme­tel­lyt mitään muu­ta kuin intoa­si sanoa kai­kil­le että oma tapa­si on se ainoa oikea, ja mui­den tapa täyt­tä roskaa.

 70. Mat­ti Kin­nu­nen, olet syntinen.

  Olet syyl­lis­ty­nyt lais­kuu­den syn­tiin. Lais­kuus on toi­met­to­muut­ta tilan­teis­sa, jot­ka vaa­ti­vat toi­min­taa. Lais­ka on yhteis­kun­nan toi­mi­ma­ton jäsen. Lais­kuu­den vas­ta­koh­ta on ahke­ruus. Lais­ka on vas­tuun kart­te­li­ja, mui­den hyväk­si­käyt­tä­jä, sii­pi­veik­ko. Lais­kuus on aina syntiä.

  Olet itse ansain­nut koh­dal­le­si osu­neen paheksunnan.

 71. Alku­pe­räi­nen väit­tee­ni oli: huo­ne­kau­lu­kaup­pa ei tar­vit­se iso­ja tilo­ja, huo­ne­ka­lu­va­ras­to tarvitsee. 

  En todel­la­kaan ymmär­rä mikä täs­sä on niin tuohduttavaa. 

  Kävin ker­ran Idea­par­kin huo­ne­ka­lu­kau­pas­sa. Loput­to­miin samo­ja huo­ne­ka­lu­ja. Riit­täi­si että oli­si yksi ja pink­ka eri­lai­sia kankaita. 

  Mut­ta ilmei­ses­ti on joten­kin omi­tuis­ta ja epäi­lyt­tää miel­ty­myk­se­ni pysy­tel­lä pois varas­tois­ta ja antaa mui­den hoi­taa hom­mat, joi­hin minul­la ei ole a) kykyä, b) varus­tei­ta ja c) aikaa. Ihan samal­la taval­la kuin muut jät­tä­vät tie­tyt jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­rei­hin ja han­kin­ta­toi­meen ja lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gioi­hin liit­ty­vät hom­ma minul­le ja kes­kit­ty­vät itse sii­hen mitä osaa­vat ja mihin välineet/aika riittävät. 

  Outoa.

Vastaa käyttäjälle E.N Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.