Moderointi tiukentuu

Olen saanut usei­ta val­i­tuk­sia siitä, että keskustelun taso täl­lä blogilla on laskenut ja pyyn­töjä tiukem­mas­ta moderoinnista.

Niin­pä olen tiuken­tanut linjaa.

1)      Blogilla sal­li­taan sekä blo­gi-isän­nän että vihrei­den kärkeväkin arvostelu, jos se on argu­men­toivaa. Pelkkä solvaus ilman perustet­ta ei mene läpi. Sama kos­kee tietysti muiden keskustelijoiden solvaamista. Täl­laise­na olen pois­tanut esimerkik­si tiedon, jon­ka mukaan apteek­it joditableteista tyhjik­si osta­neet oli­si­vat vihrei­den äänestäjiä. Täl­laista ”tietoa” en julkaise ilman lähde­vi­itet­tä tai muu­ta uskot­tavaa perustet­ta, kos­ka se kielii vain kir­joit­ta­jan omista ennakkoluuloista.

2)      Jos kir­joit­ta­ja ei osaa kir­joit­taa kri­ti­ikkiään ilman että joutuu tur­vau­tu­maan hal­ven­tavi­in ilmaisui­hin, tek­sti hylätään vaik­ka siinä muuten olisi sisältöäkin. Viimek­si poistin kom­mentin, jos­sa vihreistä käytet­ti­in nim­i­tys­tä virheät de röda. Astrid-täti ei myöskään menisi läpi

3)      Sel­l­ainen kri­ti­ik­ki blo­giavaus­ta tai toisia kir­joit­ta­jia kohtaan, joka perus­tuu väärin lukemiseen tai väärinymmär­ryk­seen ei pääse läpi. En esimerkik­si hyväksy kir­joi­tus­ta, jos­sa min­un väitetään ehdot­ta­neen jotain, kun yritän arvail­la, mitä Jut­ta Urpi­lainen on ehdottanut.

4)      Kir­joi­tus, joka sisältää ilmi­selvän väärän tiedon raakataan muiden luk­i­joiden ajan säästämisek­si sen sijaan että ryhty­isin oiko­maan sitä.

5)      Argu­ment­ti, joka on esitet­ty jo aiem­min, en ansaitse tul­la esite­tyk­si uud­estaan ja uud­estaan, ellei siihen ole joitain eri­ty­isiä perusteita.

6)      Ilmi­selvät oman puolueen vaal­i­main­ok­set voi esit­tää oman puolueen sivuilla.

7)      Tek­sti jota HS ei voisi julka­ista pääkir­joi­tus­sivul­laan ilman pelkoa syyt­teestä ei löy­dä julka­isukanavaa tältäkään blogilta.

47 vastausta artikkeliin “Moderointi tiukentuu”

 1. Peukku­jen käyt­töönot­to las­ki minus­ta dra­maat­tis­es­ti tasoa. Täl­lä en tarkoi­ta, etten itsekin olisi tason lasku­un osasyyllinen. 

  Eli haukku­ja myös Eli­nalle ote­taan vas­taan tässä ketjussa. 

  Ehkä jokin notkah­dus tuli jo näi­den suosit­telu­nap­pu­loiden kaut­ta. Raamit merk­it­sevät. Itse esim.lopetin lef­fas­sa käyn­nin näi­den virt­salle hai­se­vien jäähalle­ja muis­tut­tavien tilo­jen myötä. 

  Jos itse kon­tek­stimuu­tok­sil­la vie blo­giaan Suomi24-suun­taan, niin on se vähän “sitä saa mitä tilaa” ‑meinin­ki.

  Onnek­si tääl­lä nyt kuitenkaan ei ole Google-mainoksia.

 2. Ennakko­tarkas­tus, eli sen­su­uri, on aina nos­tanut sati­irin tasoa. Odotan luot­tavais­es­ti niin käyvän nytkin.
  Tulen toisaal­la täs­men­tämään MIS/OS skaalaani.
  Ehkä myös sen suun­nit­telu­vai­heessa kil­pail­i­jak­si nous­sut MIS/AT skaala osoit­tau­tuu sovelluskelpoiseksi.

 3. Väärän tiedon oikaisem­i­nen voisi tietysti aut­taa joitakin — muitakin kuin ao. kom­men­toi­jaa — kor­jaa­maan käsi­tyk­siään, mut­ta ehkä se on sar­jas­sa helmiä sioille.

 4. “Sel­l­ainen kri­ti­ik­ki blo­giavaus­ta tai toisia kir­joit­ta­jia kohtaan, joka perus­tuu väärin lukemiseen tai väärinymmär­ryk­seen ei pääse läpi.”

  Viit­taako­han tämä taan­noiseen Per­su­jen vaalio­hjel­man väärin­lukemiseen tyyli­in: ne sal­li vain real­is­tisen taiteen?

  “Tek­sti jota HS ei voisi julka­ista pääkir­joi­tus­sivul­laan ilman pelkoa syyt­teestä ei löy­dä julka­isukanavaa tältäkään blogilta.”

  Minkähän takia Osmo olet­taa, että Hesarin pääkir­joi­tus­sivu olisi syyt­täjien eri­ty­is­tarkkailus­sa? Ei ole, mut­ta voisi kyl­lä olla, kun tietää, kuin­ka paljon sek­sis­tistä kir­joit­telua Hesarin on vuosien var­rel­la sallinut.

  Vaik­ka olen joutunut blo­gistin moderoin­nin kohteek­si, en pane pahak­seni, jos hän onnis­tuu älömölöä kar­si­maan. Tarkem­min ajatellen en panisi pahak­seni vaik­ka ei onnis­tu­isi. Epäso­vin­naiset kom­men­tit luo­vat ris­ti­val­o­tus­ta, joka joskus saa ajattelemaan.

 5. Minä kiitän. Ehkä näitä keskustelu­ja jatkos­sa voi taas seu­ratakin vähän perus­teel­lisem­min ilman, että sitä olisi tarpeen tehdä läh­es päätoimisesti.

  Uskoisin tähän astista tiukem­mal­la lin­jal­la ole­van hyödylli­nen vaiku­tus pait­si keskustelun seu­rat­tavu­udelle myös pääsään­töis­es­ti sen asiasisällölle.

 6. Kiis­tanalaisimpia perusteista lienevät koh­dat kolme (osit­tain) ja neljä. Jotkin väärinymmär­ryk­set ansait­se­vat tul­la oikaistuiksi.

  Suh­tau­tu­mi­nen kohtaan viisi taas riip­puu lin­jan tiukku­ud­es­ta. Merkit­tävin rajan­ve­to käy­dään siinä, tuoko ken­ties uusi kir­joit­ta­ja omas­ta mielestään kom­men­tis­saan esille myös jonkin uuden näkökul­man, ja onko blo­gi-isän­tä tässä kir­joit­ta­jan kanssa samoil­la linjoilla.

  Jos taas yksi ja sama kir­joit­ta­ja tois­taa keskustelus­sa vähän­lais­es­ti var­i­oiden samaa näke­mys­tä pääosin samoin perusteluin, rajan­ve­to on luon­nol­lis­es­ti selkeäm­pää tehdä.

 7. Noi olisi sit­ten var­maan hyvä olla jos­sain ihan nähtävil­lä ilman että tarvit­see kela­ta arkistoa.

 8. 7) Tek­sti jota HS ei voisi julka­ista pääkir­joi­tus­sivul­laan ilman pelkoa syyt­teestä ei löy­dä julka­isukanavaa tältäkään blogilta.

  Tarkoit­taako tämä sitä, että kaiken, mitä HS:n pääkir­joi­tus­sivul­la on julka­istu ilman syyt­teitä, voi sanoa tääl­läkin? Esim. Kyösti Tar­vaisen kir­joi­tus Kan­ta­suo­ma­lai­sista voi tul­la vähem­mistö (HS Vieraskynä 20.7.10) voisi olla miltä tahansa rasis­tiselta, mus­lim­i­val­loituk­sel­la pelot­tel­e­val­ta pro­pa­gan­da­sivus­tol­ta. Artikke­lis­sa pauhataan mm. että “jo pelkkä kan­ta­suo­ma­laisia ja islami­laisia tarkastel­e­va ennuste osoit­taa, että jos ain­ut­laa­tu­inen suo­ma­lainen kult­tuuri halu­taan tur­va­ta ja säi­lyt­tää, maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan tarvi­taan muutoksia”.

  Tapaus Tar­vainen tekee siis kohdas­ta 7 tehot­toman juuri sitä pahin­ta häirikkövi­esti­tyyp­piä vas­taan. Toisaal­ta koh­ta 5 näyt­täisi tukki­van sopi­vasti tämän por­saan­reiän, kos­ka Tar­vaisen esit­tämät luvut ja muut samaan kat­e­go­ri­aan kuu­lu­vat argu­men­tit on kuul­tu miljoon­aan ker­taan. Mut­ta toisaal­ta poli­ti­ikkaa ja arvo­ja koskevas­sa keskustelus­sa — oli aihe mikä hyvän­sä — esitetään har­voin mui­ta kuin vaki­in­tunei­ta stan­dar­d­iar­gu­ment­te­ja. Kohtaan 5 voisi lisätä täs­men­nyk­senä, että samaa argu­ment­tia ei tule esit­tää uud­estaan ja uud­estaan samas­sa tai peräkkäi­sis­sä viestiketjuis­sa.

 9. @Eli haukku­ja myös Eli­nalle ote­taan vas­taan tässä ketjussa.

  Et saa min­ul­ta haukku­ja vaan kehu­ja. Ihan piristävä poikkeus olet usein erit­täin insinöörimäisessä keskustelus­sa ja osu­vaa huumoriakin.

  Hyvät sään­nöt joka tapauk­ses­sa. Toiv­ot­tavasti taso vähän para­nee tällä.

 10. Kokon­aisu­udessaan hyvä jut­tu, mut­ta tämä koh­ta on ongelmallinen:

  3) Sel­l­ainen kri­ti­ik­ki blo­giavaus­ta tai toisia kir­joit­ta­jia kohtaan, joka perus­tuu väärin lukemiseen tai väärinymmär­ryk­seen ei pääse läpi. 

  Onko vika luk­i­jas­sa vai kir­joit­ta­jas­sa, jos tulee väärinymmär­re­tyk­si? Jos kir­joituk­sen voi ymmärtää väärin, aina sen joku väärin ymmärtää. Joskus on hyvä, että väärinkäsi­tys tulee jul­ki ja oikaistuksi.

  1. Jos syy mitä ilmeisim­min on alku­peräisessä tek­stis­sä, väärinymmär­rys on arvokas tieto ja julka­istaan ja alku­peräistä tek­stiäkin täs­men­netään. On vain paljon sel­l­aisia kom­ment­te­ja, jos­sa vika on luk­i­jan pahas­sa tahdossa.

 11. Ihan järkevä lista. Toiv­ot­tavasti jokaises­ta hylkäyk­ses­tä läh­tee kir­joit­ta­jalle jonkin­lainen perustelu. Muus­sa tapauk­ses­sa kir­joit­ta­ji­in voi iskeä pelko, että keskustelu ei ole vapaa­ta, ja että “väärät” mielip­i­teet eivät pääse läpi. Tuo sään­tö­jen kir­jo on sen ver­ran lavea, että usein kir­joit­ta­ja ei var­masti osaa arva­ta mikä meni pieleen.

  Väärinymmär­ryk­sen tapauk­ses­sa blo­gisti voi tietenkin oikoa virheet myös itse listal­la (näin ei tarvitse päästää kaikkia huono­ja postauuk­sia läpi, mut­ta ongel­ma kuitenkin selviää).

  Lyhyt­tä tuen ilma­sua jollekin aiem­malle mielip­i­teelle ei toiv­ot­tavasti kat­so­ta saman argu­mentin toistamiseksi.

  Min­ua on täl­lä listal­la hai­tan­nut eniten pitkät pal­lot­te­lut yhden asian ympäril­lä ilman että keskustelu etenisi. Kaikki­in vähem­mänkin tärkeisi­in tois­t­en viestien yksi­tyisko­hti­in pureu­tu­mien yhden selkeän yhteenve­don sijaan on raskas­ta. Aika ei aina riitä mah­dol­lis­ten timant­tien seu­lomiseen tuos­ta suures­ta mas­sas­ta. Ja tästä syys­tä omatkin viestit voivat tois­taa jotain jo aiem­min san­ot­tua. Ehkä nuo ehdote­tut sisältöön kohdis­tu­vat sen­su­urin määräyk­set aut­ta­vat myös terävöit­tämään keskustelua tässäkin mielessä.

 12. Minäkin kiitän! Vielä kun saisi tuon peuku­tuk­senkin pois… Olen jo pitkään häm­men­tyneenä seu­ran­nut kom­men­toin­tia — en sik­si, etteikö eri mieltä saisi olla vaan sik­si, että kri­ti­ik­ki on liian usein ollut hyökkäävää ja jankut­tavaa ja suo­raan sanoen todel­la tyl­sää luet­tavaa. Elämme palauteköy­hässä kult­tuuris­sa; toivoisin, että oppisimme muual­lakin kuin blogi­maail­mas­sa kan­nus­ta­maan enem­män tai esit­tämään kri­ti­ikkiä rakentavasti.

 13. Paras­ta moderoin­tia tietysti olisi itsesen­su­urin voimistuminen. 

  Jokainen kom­men­taat­tori luk­isi ennen lähetä-painikkeen hapuilua kir­joituk­sen­sa kri­it­tis­es­ti eri näkökul­mista. Aloi­tus eri­toten tulee lukea huolel­la sekä se kom­ment­ti, johon mah­dol­lis­es­ti on vastaamassa. 

  Kysymyk­siä, joi­ta voi esit­tää itselleen:

  -olenko loogi­nen ja johdonmukainen

  -tuonko keskustelu­un jotain uut­ta näkökulmaa

  -ovatko tietoni var­masti oikeat (useim­mat asi­at ovat hyvinkin pienel­lä vaival­la tark­istet­tavista internetistä)

  -ilmaisenko itseäni niin selvästi, että jokainen täyspäi­nen luk­i­ja voi asiani ymmärtää

  -kir­joi­tanko niin kor­rek­tia suomen kieltä kuin osaan

  -käytänkö lukemista helpot­tavia kap­pale­jako­ja ja välimerkke­jä kieliopin sään­tö­jen mukaisesti

  -kir­joi­tanko asiani niin ytimekkäästi kuin osaan (kilo­metrin pituiset postauk­set ovat varsin rasittavia)

  -jne.

  Näin säästämme Osmon aikaa ja vaivaa huo­mat­tavasti. Ketjut voisi myös minus­ta ihan raa’asti vain sulkea sil­loin kun ne kiertävät kom­men­tista toiseen samaa kehää. Tämä kos­kee eri­toten postauk­sia, jois­sa päädytään jankut­ta­maan ilmastonmuutoksesta. 

  Mut­ta en nyt liian tiukkapipoista meninkiä kuitenkaan kan­na­ta. Erit­täinkin eri­laiset kom­men­tit voivat olla “hyviä” — vaikka­pa vain jol­lain tavoin viihdyt­täviä. Aivan kui­va asial­in­ja hel­posti tyl­sistyt­tää. Tyylil­lä tehty nokit­telukin on min­ulle ok. Nokit­te­len sit­ten vain takaisin.. 

  Mut­ta auta armias, jos joku min­ua tädit­telee. Sel­l­ainen kauhea tapaus sat­tui taan­noin. Mut­ta hyvä, että tädit­te­lykin on nyt kiel­let­ty­jen sano­jen listassa.

 14. Juho Laatu:

  Toiv­ot­tavasti jokaises­ta hylkäyk­ses­tä läh­tee kir­joit­ta­jalle jonkin­lainen perustelu. 

  Kohtu­u­ton toive! Osmo ylläpitää yhtä Suomen vilkkaim­mista blo­geista yksin, mak­sut­ta ja oma­l­la ajallaan. 

  Se on vain sit­ten nieltävä, jos sen­su­uri iskee oma­lle kohdalle. Ikävältähän se tietysti tun­tuu, jos on mielestään kir­joit­tanut terävän kom­mentin ehkä paljonkin vaivaa näh­den, mut­ta ei sille sit­ten mitään mahda. 

  Minä toivon, ettei tuki­ta Osmon sähkö­pos­tia vaa­ti­mal­la perustei­ta joka hylkäyk­selle — suut­tuu vielä ja lopet­taa koko touhun.

  1. Palaute on mah­dol­lista antaa hel­posti, jos asianomainen on antanut viestin mukana oikean sähkö­pos­tiosoit­teen. Jos osoite on väärä, saan siitä tietysti palaut­teen, eikä se tieto ainakaan edesauta saman henkilön seu­raa­van kom­mentin julkaisemista.

 15. Hyvä uud­is­tus.

  En olekaan jak­sanut vähään aikaan kom­ment­te­ja lukea kun ovat tämän tasoisia.

 16. 5) Argu­ment­ti, joka on esitet­ty jo aiem­min, en ansaitse tul­la esite­tyk­si uud­estaan ja uud­estaan, ellei siihen ole joitain eri­ty­isiä perusteita.

  Tarkoi­tatko, sama henkilö on samas­sa ketjus­sa esit­tänyt argumentin…?

  Muuten jäisi kyl­lä keskuste­lut aika vähi­in. Lie­nee keskeiset argu­men­tit ja kan­nat aika lail­la kaik­ki olleet jos­sain vai­heessa esillä.

 17. Hie­man asi­aan metakom­ment­ti­na, en oikein ymmär­rä, mik­si joku pitää “sen­su­u­ri­na” sanan jos­sakin kiel­teisessä ja autori­taarises­sa mielessä sitä, että joku päät­tää itse, mitä omil­la sivuil­laan julkaisee.

  Vaik­ka olen mon­es­ta asi­as­ta Osmon kanssa eri mieltä, niin kai hänel­lä nyt on täysi oikeus päät­tää mitä tääl­lä san­o­taan. Minus­ta sen esit­tämi­nen jonkin­laise­na “sanan­va­pau­den” rajoit­tamise­na on koko käsit­teen vetämistä äärilleen, vähän samaan tapaan kuin pakko­ruotsin vas­tus­tamisen nimit­tämi­nen “rasis­mik­si”.

 18. Kan­sain­välis­ten lehtien net­ti­sivuil­la tun­tuu ole­van käytän­tö, että kom­men­toin­ti sul­je­taan esim. 14 päivän päästä alku­peräis­testä postauk­ses­ta. Heitän ilmaan pohdit­tavak­si ajatuk­sen, olisiko tässä itua tääl­läkin. Jos keskustelu jatkuu rel­e­vant­ti­na yli tuon aikara­jankin, mikäpä siinä, mut­ta var­maan säästäisi moderoin­nin työmäärää jos paikalleen jun­naa­maan jääneet tai epäolen­naisuuk­si­in siir­tyneet keskuste­lut sul­jet­taisi­in tietyn aikara­jan jälkeen.

 19. Juu­so Koponen:

  Jos keskustelu jatkuu rel­e­vant­ti­na yli tuon aikara­jankin, mikäpä siinä, mut­ta var­maan säästäisi moderoin­nin työmäärää jos paikalleen jun­naa­maan jääneet tai epäolen­naisuuk­si­in siir­tyneet keskuste­lut sul­jet­taisi­in tietyn aikara­jan jälkeen.

  Tämä voi olla ihan hyvä ehdo­tus. Toisaal­ta yleen­sä nois­sa pitkään jatkuneis­sa keskusteluis­sa on mukana enää “vakkarikom­men­toi­jat” joiden kom­ment­te­ja Osmo ei var­maan edes lue niitä moderoidessaan, joten ne ei ehkä hirveesti lisää työmäärää.

 20. Vaik­ka olen mon­es­ta asi­as­ta Osmon kanssa eri mieltä, niin kai hänel­lä nyt on täysi oikeus päät­tää mitä tääl­lä san­o­taan. Minus­ta sen esit­tämi­nen jonkin­laise­na “sanan­va­pau­den” rajoit­tamise­na on koko käsit­teen vetämistä äärilleen, 

  Siinä on tosi­aan sanan­va­paus ymmär­ret­ty väärin. Jokaisel­la on oikeus oma­l­la kus­tan­nuk­sel­laan julka­ista, mitä parhaak­si näkee. Se ei velvoita julkaise­maan omas­sa julka­is­us­sa tois­t­en kir­joit­tamia tekstejä.

 21. Jahaa, Osmo halu­aa näi­den sivu­jen muo­dos­tu­van oman fan clu­bin­sa kokoon­tu­misalus­tak­si! No siihen blo­gin pitäjäl­lä on toki oikeus.

  Aiotko jatkos­sa toimia poli­ti­ikas­sakin samaan tyyli­in: Jos kri­ti­ik­ki itseäsi tai puoluet­tasi kohtaan yltyy, niin “moderoin­tia” vain tiukemmaksi?

 22. Jahaa, Osmo halu­aa näi­den sivu­jen muo­dos­tu­van oman fan clu­bin­sa kokoon­tu­misalus­tak­si! No siihen blo­gin pitäjäl­lä on toki oikeus.

  Aiotko jatkos­sa toimia poli­ti­ikas­sakin samaan tyyli­in: Jos kri­ti­ik­ki itseäsi tai puoluet­tasi kohtaan yltyy, niin “moderoin­tia” vain tiukemmaksi?

  Ottaen huomioon, että Osmo lie­nee ainakin Suomen ellei koko maail­man ain­oa poli­itikko, joka on suvain­nut juuri minkään­laista itseensä/puolueeseensa kohdis­tu­vaa kri­ti­ikkiä, niin min­un mielestäni tuo on aika kohtu­u­ton­ta kri­ti­ikkiä toimea kohtaan, jon­ka tarkoi­tus on pois­taa vain pahim­mat älyt­tömyy­det pal­stal­ta ja nos­taa keskustelun tasoa.

  Itse olen ihme­tel­lyt jo pitkään mik­si min­ua ei ole tel­jet­ty kohdan 5 perus­teel­la blo­gin ulkop­uolelle määräämät­tömäk­si ajaksi.

 23. Tiedemies:

  Hie­man asi­aan metakom­ment­ti­na, en oikein ymmär­rä, mik­si joku pitää “sen­su­u­ri­na” sanan jos­sakin kiel­teisessä ja autori­taarises­sa mielessä sitä, että joku päät­tää itse, mitä omil­la sivuil­laan julkaisee.
  Vaik­ka olen mon­es­ta asi­as­ta Osmon kanssa eri mieltä, niin kai hänel­lä nyt on täysi oikeus päät­tää mitä tääl­lä sanotaan.

  Vaik­ka yksi­tyisel­lä henkilöl­lä olisikin omil­la sivuil­laan oikeus sen­suroi­da vieste­jä, niin se ei tarkoi­ta, etteikö tietyn­lainen sen­su­uri voisi silti olla pahek­sut­tavaa, autori­taarista ja haitallista.

  Ei ole ainakaan heti selvää, mik­sei joitakin julkisen val­lan har­joit­ta­man sen­su­urin vas­taisia argu­ment­te­ja voitaisi yhtä hyvin soveltaa myös yksi­tyisen henkilön har­joit­ta­maan sensuuriin. 

  Onhan yksi­tyisen yri­tyk­sen har­joit­ta­ma syr­jin­täkin tuomit­tavaa ja laiton­ta, kos­ka se mm. mah­dol­lis­taa heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ryh­mien sor­tamisen ja alis­tamisen vahvem­pi­en toimesta.

  1. Sor­ry nyt sanan­va­paus, voit kaikessa rauhas­sa perus­taa oman blo­gin. Min­ul­la ei ole blopgi­maail­mas­sa mitään monop­o­lia. Suo­mi 24 on myös auki, joten kuka tahansa saa minkä tahansa asian sanotuksi.

 24. Siitä täy­tyy olla samaa mieltä että Osmon kri­ti­ikin­si­etokyky on kyl­lä poikkeuk­sel­lista mut­ta tuon kohdan 3 kanssa pitää olla tarkkana. Mielestäni Osmo on itsekin aika usein käyt­tänyt tarkoituk­sel­lista väärinymmärtämistä pointin osoittamiseen/provosoimiseen. Tai ainakin se on tarkoituk­sel­liselta ulospäin näyt­tänyt, tiedä hän­tä todel­lisia moti­ive­ja, onko vaan pin­na palanut.

  Muu­ta jos tääl­lä on mul­ta jotain sen­suroitu niin ne on ollut sel­l­aisia aivopieru­ja että on ollut syytäkin, ei ole siitä valittamista.

 25. Heh, haus­ka tuo sanan­va­paus­point­ti täy­del­lisen absur­dis­sa aja­tusku­lus­saan. Pis­teet Osmolle siitä, että kehität blo­giasi akti­ivis­es­ti ja reagoit nopeasti ja määräti­etois­es­ti mieltämi­isi epäkohtiin. 

  Peukkusys­tee­mi ja eriväriset isän­nän kom­men­tit toimii ainaskin mulle, kun en jak­sa lukea keskustelupötköjä muuten kuin kur­soris­es­ti. Uud­is­tusten myötä keskusteluista saa hyvän yleisku­van nopeasti.

  Tiukem­pi kom­ment­tiseu­lakin lie­nee paikallaan, tai ainakin sil­lä uhkailu. Tosin kehit­täisin mieluiten “viimeisim­mät kom­men­tit” ‑palkkia lisäämäl­lä siihen tilaa.

 26. En syytä Osmoa mis­tään. Kyseenalais­tan vain tuon yleisen näke­myk­sen, ettei yksi­tyisen henkilön tai yri­tyk­sen har­joit­ta­maa sen­su­uria voisi nähdä ongel­mallise­na sanan­va­pau­den kannal­ta. Voin olla väärässä.

  Sor­ry nyt sanan­va­paus, voit kaikessa rauhas­sa perus­taa oman blogin.

  Ja työsyr­jin­nän uhri voi rauhas­sa perus­taa oman yrityksen.

  Min­ul­la ei ole blopgi­maail­mas­sa mitään monopolia.

  Ei niin, mut­ta jotkut blog­it, sivus­tot ja lehdet ovat merkit­tävämpiä kuin toiset. Väitätkö, ettei sanan­va­pau­den tila heikkenisi lainkaan, jos Pohjo­is­maid­en suurin sanomale­hti Helsin­gin Sanomat lopet­taisi yht’äkkiä kokon­aan vaikka­pa eläin­ten oikeuk­sia tuke­vien viestien ja mielipi­dekir­joi­tusten julkaisemisen? Entä jos kaik­ki merkit­tävät sanomale­hdet siir­ty­i­sivät samalle lin­jalle? Pitäisikö julkisen val­lan alkaa har­joit­taa akti­ivista sen­su­uripoli­ti­ikkaa ennen kuin sanan­va­pau­den tilas­sa voitaisi­in sanoa tapah­tuneen pien­in­täkään muutosta?

  Samal­la taval­la kuin aito yhden­ver­taisu­us edel­lyt­tää sitä, etteivät yksi­tyiset yri­tyk­setkään saa syr­jiä, aidon sanan­va­pau­denkin voidaan kat­soa edel­lyt­tävän sanan­va­pau­den kun­nioi­tus­ta muil­takin kuin julkiselta val­lal­ta. Tämä ei tietenkään tarkoi­ta, että mitä tahansa pitäisi julka­ista. Eihän yhden­ver­taisu­us­lakikaan edel­lytä kenen tahansa palkkaamista.

  1. Ei niin, mut­ta jotkut blog­it, sivus­tot ja lehdet ovat merkit­tävämpiä kuin toiset

   Kyl­lä, muit­ta jos kaik­ista tehtäisi­in Suo­mi 24-sivus­ton kaltaisia, kaik­ki oli­si­vat yhtä vähämerkityksisiä.

 27. Tämä blo­gi on ollut suomenkieli­sistä paras vuosikaudet, siis kom­ment­tiosas­ton suh­teen. Aika ylivoimais­es­ti. Jos olen väärässä, ker­tokaa parem­man blo­gin osoite!

  Mis­sä määrin ansio on blo­gistin? Mielestäni aika suures­sa määrin. Kir­joituk­set pureutu­vat konkreet­tisi­in ongelmi­in (jopa ärsyt­tävis­sä määrin) ja hylkivät muuten niin suosit­tu­ja arvo- ja metakeskusteluja. 

  Nuorem­pana S. paranisi, muuten, maail­maa tavanomaisem­min. Todis­teena on kolme, neljä kir­jaa alka­en Linkolan kanssa käy­dys­tä kirjeenvaihdosta.

  Siis sitä piti sanoa, että S:n blo­gi alkaa olla insti­tuu­tio. Nyt kun S. alkaa taas edus­taa ja ote her­paan­tuu entis­es­täänkin, blo­gi pitää ottaa hel­lästi mut­ta var­maot­teis­es­ti pois. 

  Otta­jak­si ehdotan säätiötä.

 28. Nim­im. ‘Mat­ti Koskela’: 

  Aiotko jatkos­sa toimia poli­ti­ikas­sakin samaan tyyli­in: Jos kri­ti­ik­ki itseäsi tai puoluet­tasi kohtaan yltyy, niin “moderoin­tia” vain tiukemmaksi?

  En oikein osaa ymmärtää vih­jaus­ta muuten kuin että kaduille ilmeisty­isi mod­er­aat­tor­e­i­ta kop­palakeis­sa ja rautasaap­pais­sa jos O.S. vaikka­pa pää­ty­isi uudelleen peruspalveluministeriksi. 

  Ymmär­rän hyvin lausah­duk­sen “On vain paljon sel­l­aisia kom­ment­te­ja, jos­sa vika on luk­i­jan pahas­sa tahdossa.”

 29. Kyl­lä, muit­ta jos kaik­ista tehtäisi­in Suo­mi 24-sivus­ton kaltaisia, kaik­ki oli­si­vat yhtä vähämerkityksisiä.

  Kukaan ei kai pidä yhden­ver­taisu­u­den kannal­ta ongel­mallise­na sitä, että jos yri­tyk­sen tarve ja kyky palkata uusia työn­tek­i­jöitä rajoit­tuu viiteen henkilöön, niin yri­tys val­it­see sato­jen hak­i­joiden joukos­ta vain viisi henkilöä. Pelkkä kar­si­va valikoin­ti sinän­sä ei vielä riko kenenkään oikeuk­sia. Tietyn­lainen valikoin­ti kuitenkin rikkoo yhden­ver­taisu­u­den ja tasa-arvon henkeä ja tietyn­lainen yksi­tyisen henkilön har­joit­ta­ma net­tisen­su­uri — ei siis valikoin­ti sinän­sä — rikkoo sanan­va­pau­den henkeä.

 30. Itse olen ihme­tel­lyt jo pitkään mik­si min­ua ei ole tel­jet­ty kohdan 5 perus­teel­la blo­gin ulkop­uolelle määräämät­tömäk­si ajaksi.

  Niin minäkin, siis oma­l­ta osaltani.

 31. Sanan­va­paus,

  OS:n blo­gin voisi nähdä OS:n ylläpitämänä keskus­te­u­pal­stana. Täl­löin jotkin tas­a­puolisu­us­vaa­timuk­set voisi­vat tul­la kyseeseen, pait­si että ehkä ne eivät koske tuol­laisia täysin yksi­ty­isiä harrastuksia.

  Toisaal­ta blogikom­men­tit ovat nimeno­maan blo­gin pitäjän tekemien kir­joi­tusten kom­ment­te­ja, eli niiden sisältö on jo ennal­ta rajat­tu annet­tua aihet­ta koske­vak­si. Blo­gi voidaan nähdä myös blo­gin pitäjän “koti­sivu­na”, jon­ka sisäl­lön pitäjä luon­nol­lis­es­ti muokkaa vain ja ain­oas­taan oman mie­len­sä mukaisek­si. Kaverei­den lähet­tämät kom­men­tit ovat vain mauste, jota blo­gin pitäjä käyt­tää oman makun­sa mukaan.

  On myös blo­ge­ja jot­ka eivät sal­li kom­ment­te­ja lainkaan.

  Mon­et blog­it toimi­vat jonkin yleisen blo­gialus­tan pääl­lä, joten halu­a­mansa kom­men­tit voi julka­ista omas­sa täysin vas­taavas­sa blo­gis­saan. Vain linkkaus kom­men­toita­van blo­gistin blo­gista tuo­hon omaan blogi­in jää puuttumaan.

  Sanan­va­paus on hyvä ja tarpeelli­nen asia, mut­ta ei kai OS ole velvoitet­tu sitä jär­jestämään ja takaa­maan kaikille mah­dol­lis­es­ti tuhan­sille kom­men­toi­jille vapau­ut­ta kir­joitel­la mah­dol­lis­es­ti tuhan­sia omia jut­tu­jaan. Tuol­lainen mas­sa tap­paisi toden­näköis­es­ti blo­gin alku­peräisen tarkoituk­sen — ehkäpä: “blogikir­joi­tus pääasiana + muu­ta­ma kom­ment­ti höys­teenä ja vastapain­ona”. OS toden­näköis­esi halu­aa tätä enem­män kom­ment­te­ja, mut­ta kai rajan voi aset­taa jollekin halu­tulle tasolle.

 32. On suo­ranaista ihmettä, jos joku viit­sii vielä pitää yllä keskustelu­pal­staa blo­geis­saan tai foorumeissaan. 

  Vaiku­tuskanav­ina nämä ovat mielestäni vähäpäitöisim­mästä päästä, sil­lä sisältävät niin paljon täysin turhaa asioiden vatkaamista, ja joka näis­sä alkaa asua, menet­tää pikku hil­jaa todel­lisu­u­den­ta­jun­sa ja saa erit­täin vähän aikaan enää oike­as­sa elämässä. 

  Mod­er­aat­to­ri­na toim­imi­nen on koiran­vir­ka, joka syö pahim­mil­laan koko valveil­laoloa­jan mut­ta jos­sa ei silti voi koskaan voit­taa — täy­delli­nen puolueet­to­muus ja virheet­tömyys kun ei ole inhimil­lis­es­ti ottaen edes mitenkään mah­dol­lista. Sinän­sä jokainen päät­täköön mitä halu­aa ylläpitämässään vir­tu­aal­i­ti­las­sa julka­ista, tämä on aivan saletti. 

  Tsemp­piä Osmolle, olet upea ihmi­nen! Jos äänestän äänestän sin­ua. Mut­ta vihrei­den aikaansaa­mat­to­muus kyl­lä hie­man jurp­pii, jotenkin jäsen­tymätön­tä ja mar­gin­aal­ista tun­tuu ole­van hei­dän lin­jansa min­un mielestäni. Pitäisi ottaa vahvem­min kan­taa isoi­hin asioi­hin jot­ka yhteiskun­nas­samme mät­tää — talous, hyv­in­voin­nin puolueelli­nen jakau­tu­mi­nen, se, että markki­na­t­alouden lait määrit­tävät nykyaikana niin vah­vasti ihmisarvon. 

  Sitä vau­raus- ja down-shift­ing-teemaa olisi hyvä kehitel­lä eteen­päin, se kuu­losti hir­mu viisaalta!

 33. Uskoisin jos­sain määrin ymmärtäväni, mitä Sanan­va­paus ajaa takaa. 

  Osmo on kaupung­in­val­tu­utet­tu ja kansane­dus­ta­jae­hdokas — yksi­ty­ishenkilön ja julkisesn insti­tuu­tion raja on häilyvä. 

  Toki Osmo voi halutes­saan pois­taa vaikka­pa kaik­ki kir­joituk­set, jot­ka eivät ala “Oi sinä vihrei­den ruhti­nas”, mut­ta moitit­ta­vana sitä pitäisin. 

  Sen sijaan en ymmär­rä, mikä ko. lis­tas­sa viit­taa sen­su­uri­in. On kaikkien etu, ettei tääl­lä ole lop­ut­to­mia itseään tois­tavia jori­noi­ta, solvauk­sia, väärää tietoa, huoli­mat­to­mia täysin väärinymmär­ret­tävis­sä ole­via tek­ste­jä ym.

  On tarkoi­tus vain kohot­taa keskustelun tasoa, ei rajoit­taa mitään mielip­i­teen perusteella. 

  Noin tiuk­ka en olisi leikkisien sanon­to­jen kohdal­la, että esim. ilmaisu virheet de röda (näkee myös muo­toa virheet de döda) olisi yksin peruste kom­mentin julkaise­mat­to­muudelle. Mut­ta aika näyt­tää, miten täl­laiset lin­jauk­set sit­ten käytän­nössä näkyvät.

 34. ‘Onhan yksi­tyisen yri­tyk­sen har­joit­ta­ma syr­jin­täkin tuomit­tavaa ja laiton­ta, kos­ka se mm. mah­dol­lis­taa heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ryh­mien sor­tamisen ja alis­tamisen vahvem­pi­en toimes­ta.’ (sanan­va­paus)
  Hesar­il­la ei ole velvol­lisu­ut­ta ottaa min­ua töi­hin, vaik­ka minä kuin­ka halu­aisin. Tämä ei ole sen­su­uria. Myöskään se, että blo­gistin sanan­va­paus sisältää vapau­den päät­tää blo­gin sisäl­löstä, ei ole sensuuria.

 35. Viitat­en kohtaan viisi: 

  “Ja olen muuten sitä mieltä, että Kartha­go pitäisi hävittää…”

  On janku­tus­ta ja janku­tus­ta. En usko, että Osmo tai kukaan tätä blo­gia seu­raa­va kovin tarkasti jokaisen kom­mentin lukee. Joku yksit­täi­nen huomionar­voinen kom­ment­ti voi jäädä vaille ansait­se­maansa huomio­ta vain sik­si, että se tuli luet­tua kiireessä ja hukkui kohinaan.

 36. Täl­lai­sista keskustelu­sivuista hel­posti tulee sel­l­aisia pitäjän­nero­jen kul­ta­mai­ta. Tämä kehi­tys on syytä estää, kos­ka hel­posti itsekin läh­tee janku­tuk­seen mukaan. Jos ei muus­ta syytä , niin saadak­seen hyvän tekosyyn siirtää jonkun ikävän työn aloit­tamista. (kuten tässäkin tapauksessa.)

  Englan­nin par­la­men­tis­sa puhemiehel­lä on rajoit­tam­a­ton val­ta myön­tää, kieltää ja keskeyt­tää puheen­vuoro­ja. Myt­ta tämä val­ta on hänelle annet­tu vain, jot­ta keskustelu kohteena olev­as­ta asi­as­ta olisi mah­dol­lisim­man monipuolinen.

  Jut­telin tästä 70-luvun alus­sa erään tut­tuni kanssa: “Jos mul­la olisi toi val­ta, niin en tietenkään antaisi vas­takkaisille mielip­iteille suun­vuoroa.” Mis­täköhän syys­tä kave­ria luon­nehdit­ti­in enemmistöänkyräksi.

 37. Tämä kehi­tys on syytä estää, kos­ka hel­posti itsekin läh­tee janku­tuk­seen mukaan. Jos ei muus­ta syytä , niin saadak­seen hyvän tekosyyn siirtää jonkun ikävän työn aloittamista. 

  Niin­pä. Minus­ta “johan tästä on puhut­tu jo vaik­ka kuin­ka ja paljon” on ihan hyvä syy hylätä jokin muuten ihan asialli­nen kommentti.

 38. Hyvä jos ketjut vähän lyhe­nee ja taso para­nee. Lisäk­si olisi yksi paran­nuse­hdo­tus. Osmo kom­men­toi saa­maansa palautet­ta, mut­ta kom­men­tit näkyvät usein paljon myöhem­min ketjus­sa. Saisiko ne heti kom­men­toita­van mielip­i­teen jäl­keen, olisi selkeämpää.

 39. Saisiko ne heti kom­men­toita­van mielip­i­teen jäl­keen, olisi selkeämpää. 

  En kan­na­ta. Jois­sain blo­geis­sa on täl­lainen käytän­tö ja lop­putule­m­ana on, että joutuu aina selaa­maan koko puun läpi, kun halu­aa lukea uusim­mat viestit.

 40. Eli­nalle “pyyn­nöstä” rak­en­tavaa palautetta:

  “Eli­na kir­joit­ti 14.3.2011 kel­lo 20:32
  Eli haukku­ja myös Eli­nalle ote­taan vas­taan tässä ketjussa.”

  Eli­na, olen (kai muu­ta­mankin muun kom­men­toi­jan tavoin) pan­nut merkille blo­gi-isän­tään ylläpitämäsi jonkin­laisen sym­bioot­tisen suh­teen, jos­sa vas­tavuorois­es­ti yhtäältä ärsyt­telet Soin­in­vaaraa ja toisaal­ta sit­ten itse ärsyyn­nyt Soin­in­vaaran argu­men­taa­tio­tyylistä, tai tavas­ta kuva­ta yhteiskun­nal­lista kon­tek­s­tia sel­l­aise­na, kuin sen näkee.

  Olet moit­tin­ut Soin­in­vaaraa — näin olen tulkin­nut — arro­ganssista ja itsen­sä aset­tamis­es­ta “muiden” (usein perus­suo­ma­lais­ten) yläpuolelle. Vas­takkaisi­akin, neu­traalimpia, tulk­in­to­ja on kuulunut.

  Taas kevään mit­taan kom­men­toin­tia jonkin ver­ran enem­män seu­ran­neena min­ua on tämän vaki­in­tuneen ase­ma­so­dan asetelmis­sa ärsyt­tänyt niiden sään­nölli­nen saman­laise­na tois­tu­vu­us. Myön­net­täköön, Soin­in­vaarakaan tuskin voi kokon­aan vält­tyä oma­l­ta ja sik­si määritelmäl­lis­es­ti osin yksipuoliselta näkökul­mal­taan, kuka­pa voisi. Silti, olet­taen, että tässä asetel­mas­sa ja näke­mis­säsi näkökul­man valin­nois­sa jotain olen­naista on, on sit­tenkin kyseenalaista, onko jatku­va samas­ta asi­as­ta moit­timi­nen paras tapa saa­da viestin­sä perille.

  Ajat­telisit nyt vähän Soin­in­vaaraakin. Vaik­ka mies lievästi san­ot­tuna yllät­tävän sitkeä onkin, niin kai tuol­lainen nyt käy vähitellen rasit­ta­maan. Min­ua luk­i­jana ainakin rasit­taa. Eikä sil­loin, noin yleisel­lä tasol­la arvioitu­na, jää muu­ta neu­voa kuin oppia tarpeen mukaan ohit­ta­maan rasituk­sen aihe.

  Sik­si siis rak­en­ta­va neu­vo ja toive: mieti enem­män, kom­men­toi vähem­män. Ei “jokaiseen” ilmaisun ärsyt­tävään nyanssi­in tarvitse tart­tua, ei edes joka toiseen. Ilmais­us­sani var­masti hie­man liioit­te­len, mut­ta nyt keväänkin ajal­ta on mieleeni jäänyt sel­l­ainen kausi, jona mielestäni vaiku­tit kom­men­toivan eri­tyisen mon­een pie­neenkin asi­aan poikkipuolisesti…

  Jos harvem­min huo­mau­tat kyseenalais­es­ta näkökul­man valin­nas­ta, on kom­ment­tisi pait­si toden­näköis­es­ti aiheel­lisem­min annet­tu, se myös sel­l­aise­na koetaan.

  Muis­te­taan tässä nyt kuitenkin posi­ti­ivise­na se, minkä kai itsekin olet toden­nut, että ainakin Soin­in­vaara yleen­sä vaikut­taa sanovan kohtu­ullisen suo­raan, mitä ajattelee.

  Sit­ten vielä tästä:
  “Noin tiuk­ka en olisi leikkisien sanon­to­jen kohdal­la, että esim. ilmaisu virheet de röda (näkee myös muo­toa virheet de döda) olisi yksin peruste kom­mentin julkaisemattomuudelle.”

  Tässä kan­natan vähän edel­lä kir­joit­ta­mani kaltaisin perustein tiukkaa lin­jaa. On usko­ma­ton­ta, miten tehokkaasti tuol­lainen petol­lisen har­mit­toman näköi­nen “pikku-asia” on omi­aan tap­pa­maan rak­en­ta­van keskustelun ilmapi­irin. Se on kon­sti­na helpoim­mas­ta ja halvim­mas­ta päästä, jos vält­tämät­tä tah­too osoit­taa loukkaamisen halua tai vähin­täänkin puut­teel­lista toisen keskusteli­jan kunnioitusta.

  Sel­l­aisen tyylila­jin vas­taan­ot­ta­mi­nen syö ener­giaa ja vie huomio­ta itse asial­ta, vieläpä niin, että vas­taan­ot­tavas­sa päässä ener­giaa pien­ten epäkun­nioituk­sen merkkien ohit­tamiseen kuluu moninker­tais­es­ti se, mikä lähet­täjältä niiden pudot­telu­un näp­päimistöltä. Lyhyesti, ne eivät ole sen arvoisia.

  Vaikka­pa tämä pien­ten ja leikkisien nimivään­nösten käyt­tö on kouluk­iusaa­jan kon­sti, jota ei ole tarpeen rak­en­tavaan pyrkivässä keskustelukult­tuuris­sa sietää.

 41. Lie­nee muuten jo asi­ay­htey­destä selvää, etten kan­na­ta kom­men­toin­nin sulkemista esimerkik­si 14 päivän kulut­tua alku­peräis­es­tä merkinnästä. 😉

  Jos keskustelu on jatkuak­seen, on kai parem­pi, että se pysyy edes sille varatun otsikon alla, sen sijaan, että aiheesta vään­net­täisi­in sit­ten jos­sain uudem­mas­sa, aiheeseen vähem­män tai ei ollenkaan liit­tyvässä ketjussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.