Kannattaa tulla Heikki Hiilamon kampanja-avaukseen

Ter­ve­tu­loa Heikin kam­pan­jan ava­jaisi­in per­jan­taina 11.3. klo 18–19.45 Lep­pä­vaaran Sel­l­on Akseli-saliin.
Paikalla mm. Osmo Soin­in­vaara ja Mar­ket­ta Mat­ti­la. Esi­in­tymässä yllätysartisti.

13 vastausta artikkeliin “Kannattaa tulla Heikki Hiilamon kampanja-avaukseen”

 1. Mik­si kannattaa?

  Tuon yllä­tysartistinko vuok­si? Vai onko siel­lä hyvää syötävää?

 2. Eikös kaupunki­raken­net­ta tuhoavia kaup­pakeskuk­sia kuten Sel­l­oa pitäisi boiko­toi­da, ainakin jos on Vihrei­den ehdokkaana…? 😉

  1. Sel­lo täyt­tää sen kri­teerin, että se on radan var­res­sa ja senkin, että se on keskel­lä asu­tus­ta. Esimerkik­si Lom­mi­la ei tätä ehtoa, ei kumpaakaan, täytä

 3. Kai Pyysit anteek­si Espoon kaupungilta Lep­pä­vaara-sopimuk­sen myöhästymistä 20 vuodel­la kun Koi­jär­ven jäl­keen uskaltauduit Kap­pelia pohjoisem­mak­si. Kan­nat­tiko tuo vitkuttelu?

 4. Esimerkik­si Helsin­gin puolelta Munkkiniemen — Munkkivuoren alueelta käy­dään ostok­sil­la Sel­l­os­sa ennem­min kuin Helsin­gin keskus­tas­sa tai vier­essä ole­val­la ostar­il­la — vaik­ka keskus­taan olisi raidey­hteys ja ostari siis olisi ihan vier­essä. Henkilöau­tol­la hel­posti saavutet­ta­va kaup­pakeskus kui­h­dut­taa muu­ta kau­pal­lista toim­intaa varsin laa­jal­ta alueelta. 

  Rehellisyy­den nimis­sä, ennen Sel­l­oa samat ihmiset kävivät var­maan Tapi­olan Stock­man­nil­la. Kun ker­ran asuinalue on raken­net­tu alun perin amerikkalaistyyp­pisek­si esikaupungik­si, on ihan luon­te­vaa, että kaup­pa-asioin­ti hoituu saman mallin mukaan. Tämä on juuri kaupunkisu­un­nit­telun ongel­ma, alun perin tehtyä virhet­tä ei saa kor­jatuk­si oikein mil­lään. Eivät nyt muodis­sa ole­vat “tiivi­it ja mata­lat” town­houset silti paljon parem­pia ole. Eipä juuri käve­lyetäisyy­del­lä ole mak­savia asi­akkai­ta kovin kum­moist­en palvelu­iden syntyä.

 5. Sel­l­oa Suomes­sa ole osan­nut soit­taa kuin Arto Noras.

 6. Ville: “…“tiivi­it ja mata­lat” town­houset silti paljon parem­pia ole. Eipä juuri käve­lyetäisyy­del­lä ole mak­savia asi­akkai­ta kovin kum­moist­en palvelu­iden syntyä…”

  Miten niin muodis­sa? Lep­pä­vaaran eteläpuolel­la noi­ta on pari kadun­pätkää ja nekin on väärin kaavoitet­tu. Autot on jätet­ty kadulle, kun ne pitää lait­taa auto­tallei­hin joko julk­i­sivun puolelle tai takapi­halle. Kaupunkisu­un­nit­telua Espoos­sa aut­taisi se, että kaikille nyky­isille kaavoit­ta­jille annet­taisi­in kenkää ja palkat­taisi­in yksi hol­lan­ti­lainen tai britti.

  Muual­la euroopas­sa tuol­laisia tehdään 10 000 asukkaalle ase­man ympäri niin, että kaikil­la on käve­lyetäisyys ase­malle. Perus­palve­lut syn­tyvät, kun taa­ja­ma eriytetään välit­tömästi omak­si kunnakseen.

  1. Tämä Espoos­sa keskelle met­sää tehty tiivis-mata­la ‑alue on aivan kum­malli­nen. Ihan hyvä kort­teli, mut­ta mik­si niin syr­jässä. Tiivi­il­lä ja mata­lal­la tavoitel­laan sitä, että voidaan yhdis­tää pien­taloalue ja kaupunki­maiset palve­lut. Jos tarkoi­tus on, että talo on lähel­lä sien­i­maas­to­ja, voi sille kaavoit­taa vähän isom­man tontinkin.

 7. Jotain kum­maa on siinä että meil­lä kaupunkip­i­en­talo­ja ripotel­laan sinne tänne, mut­ta kokon­aista kaupungi­nosaa niistä ei olla valmi­ita tekemään. Minä ainakin henkilöko­htais­es­ti halu­aisin asua kaupunkip­i­en­taloalueel­la, siis alueel­la, enkä kaupunkip­i­en­talos­sa ker­rostalokot­telin sisäpihalla.

  Ehkä tau­s­tat löy­tyvät raken­nuskult­tuuris­tamme, jon­ka hil­jainen muut­ta­mi­nen on kyn­nistymässä. Aluer­ak­en­tamisen kult­tuuri istuu niin syväl­lä että meiltä puut­tuu tek­i­jät laa­jamit­taisille kaupunkipientalomatoille. 

  Alp­pikylä on ja Öster­sun­domhan voisivt olla täl­laisia kaupunkip­i­en­talo­mat­to­ja. Alp­pikylässä nyt jo tes­tataan täl­laisen alueen syn­nyt­tämis­tuskat. Tosin paik­ka on hie­man epäreilu tes­tialus­ta, sil­lä alueel­la on his­to­ri­al­lise­na rasit­teena tukeu­tu­mi­nen Jakomäen palve­lu­tar­jon­taan. Ehkä Östik­ses­tä tulee vielä kiin­nos­ta­va alue, kun läh­es kaik­ki muut hienot aluer­ak­en­tamis­mah­dol­lisu­udet on jo tässä mielessä menetet­ty. Kovin ovat tutun näköistä suuria raken­nus­li­ikkeitä kiin­nos­tavaa kaupunkirakeisuutta. 

  Östis, toivos­sa on vielä mah­dol­lista elää.

 8. Perus­palve­lut syn­tyvät, kun taa­ja­ma eriytetään välit­tömästi omak­si kunnakseen.

  Tässä vaan on huo­mat­ta­vana erona, että kun­tien funk­tiot ovat hyvin eri­laisia Suomes­sa ja muis­sa mais­sa. Kos­ka Suomes­ta puut­tuu poli­it­ti­nen elin val­tion ja kun­nan välil­lä, niin kun­nille on annet­tu huo­mat­tavasti enem­män tehtäviä. Tämä sopii suuri­in kaupunkei­hin ja johtaa skaalae­tu­i­hin, mut­ta ei toi­mi esimerkik­si maaseudulla.

  Ongel­man ydin on mielestäni että etsitään one-size-fits-all ratkaisua kun­tarak­en­teeseen, vaik­ka sel­l­aista ei (toden­näköis­es­ti) ole ole­mas­sakaan. Hallintorakenne tulisi mukaut­taa niin että olisi oikean­su­u­ruisia yksiköitä riip­pumat­ta asukasti­hey­destä. Esimerkkinä Sak­san hallintorakenne, jos­sa on eri määrä por­tai­ta riip­puen asukasti­hey­destä. Näin saataisi­in eri funk­tiot toteutet­tua tehokkaassti, kos­ka ne oli­si­vat joko pin­ta-alal­taan tai asukas­määrältään opti­moitu­ja tapauskohtaisesti.

 9. Osmo:

  Tämä Espoos­sa keskelle met­sää tehty tiivis-mata­la ‑alue on aivan kum­malli­nen. Ihan hyvä kort­teli, mut­ta mik­si niin syr­jässä. Tiivi­il­lä ja mata­lal­la tavoitel­laan sitä, että voidaan yhdis­tää pien­taloalue ja kaupunki­maiset palvelut. 

  Sinä sit­ten aina jak­sat mol­la­ta Espoota.
  Miten ihmeessä Etelä-Lep­pä­vaaran englan­ti­laistyyp­pinen kaupunki­taloko­rt­teli on muka syr­jässä? Lep­pä­vaaran rautatiease­malle on vähän yli puoli kilo­metriä ja tule­valle Raide-Jok­eri-pysäkille 100 metriä. Ja Auto-Saatanan käyt­täjille Kehä1-Turun-motari-risteys on vier­essä. Väitän, että pääkaupunkiseudul­ta on erit­täin han­kala löytää liiken­teel­lis­es­ti parem­paa paikkaa.

  Ainakin tei­dän helsinkiläis­ten Itämetro-alueet ovat paljon paljon huonompia.

 10. Eikös tämä Hiil­amo ole yksi niistä “vihreistä”, jot­ka halu­a­vat edis­tää yhä mas­si­ivisem­pia väestön­si­ir­to­ja kol­mannes­ta maail­mas­ta Suomeen ja val­tavia lisä­panos­tuk­sia ns. kotouttamiseen?

  Mik­si vihreän ihmisen pitäisi hän­tä tukea? Tai mik­si Osmo viisaana miehenä hän­tä tukee? Oppor­tunis­mia kenties?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.