Toisen paikalle ei saa pysäköidä

Korkein oikeus esit­ti kan­tanaan, että niin san­ot­tu yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­ta on luval­lista ja perus­tus­laki­valiokun­ta taas, että se on julkisen val­lan ottamista yksi­ty­isi­in käsi­in. Ruot­sis­sa asia on ratkaistu niin, että yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­ta on luval­lista ja luvat­ta toisen maalle pysäköi­neen on sakot maksettava.

Asia on ratkaista­va taval­la tai toisel­la. Ei voi olla hyväksyt­tävää, että mak­sullista pysäköin­tiä vält­televä voi kylmän rauhal­lis­es­ti ajaa taloy­htiön pysäköin­tipaikalle ja ottaa luvat­ta hal­tu­un­sa paikan, jos­ta joku on mak­sanut rahaa. Asia on ratkaista­va joko niin kuin Ruot­sis­sa tai jos valvon­ta­mo­nop­o­li annetaan kun­nalle, kun­nan on sitoudut­ta­va valvon­taan. Pysäköin­tioikeu­den varas­tamis­es­ta ei voi tul­la maan tapaa.

Olisi parem­pi, että kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvon­ta ryhdis­täy­ty­isi ja täyt­täisi itse sen aukon, jon­ka yksi­tyiset pysäköin­nin­valvo­jat ovat täyt­täneet. Tämä tarkoit­taa, että yksi­tyiset kiin­teistöy­htiöt voisi­vat solmia kun­nal­lisen pysäköin­nin­valvon­nan kanssa saman­laisen sopimuk­sen kuin nyt yksi­ty­is­ten kanssa. Pysäköin­nin­valvo­ja saa käyt­töön­sä luet­telon niistä rek­ister­inu­meroista, joiden on luval­lista paikalla pysäköidä. Muut saa­vat sakot. Joskus omas­sa käytössä voi olla toinen auto, mut­ta tätä varten voidaan tehdä tuulilasi­in kiin­nitet­tävä lupalappukäytäntö.

Kos­ka pysäköin­nin­valvon­ta tuskin on paikalla lauan­taiyönä, pitäisi hyväksyä myös valvo­jan tekemä sako­tus­päätös riit­tävän laadukkaan ja yksikäsit­teisen val­oku­van perusteella.

Kysymys siitä, kuka auton väärälle paikalle ajoi on ratkaistu jo pysäköin­tivirhe­mak­sua koskevas­sa lais­sa. Auton omis­ta­ja on siitä vas­tu­us­sa. Yleen­säkin pitäisi lähteä siitä, että auton omis­ta­jan on voita­va ker­toa, kenelle on auton luovut­tanut. Autoa­han ei saa luovut­taa esimerkik­si ajoko­r­tit­toma­lle, joten omis­ta­jan on tiedet­tävä, kuka hänen autoaan ajaa.

78 vastausta artikkeliin “Toisen paikalle ei saa pysäköidä”

 1. Kun­nal­lisen pysäköin­nin­valvon­na tehost­a­mi­nen on vaikeaa sik­si että kun­nal­liset pysäköin­nin­valvo­jat ovat virkamiehiä ja hei­dän ain­oat työte­htävän­sä ovat juuri pysäköin­ni valvon­ta. Kun tiede­tään että suuri osa väärin pysäköin­nistä tapah­tuu ns vir­ka-ajan ulkop­uolel­la niin kun­nalli­nen pysäköinnnin­valvon­na tehost­a­mine nos­taisi kus­tan­nuk­sia niin paljon ettei se enää kan­nat­taisi. Yksi­tyiset pystyvät tekemään työn ympäri vuorokau­den halvem­mal­la kos­ka he käyt­tävät hal­patyövoimaa tai sit­ten henkilöitä jot­ka tekevät mui­ta töitä siinä ohes­sa kun valvo­vat pysäköin­tiä, kuten var­tioi­ta tai huoltomiehiä. 

  Mitä lain tulk­in­taan tulee niin jostain syys­tä autol­la on lain­säädän­nössä koti­in ver­rat­tavis­sa ole­va yksi­ty­isyy­den suo­ja. Jos lakia muutet­taisi­in siihen suun­taan että auto on muual­la kuin yleisel­lä tiel­lä pelkkää irtaimis­toa siinä mis­sä pakkaus­laatikko, niin yksi­ty­isalueelle tai tiealueen ulkop­uolelle ilman lupaa pysäköidy­ille autoille voisi soveltaa samo­ja löytö­tavarasään­töjä kuin muulle tavar­alle, eli löytäjä voisi soitaa poli­isille ja ilmoit­taa että on “löytänyt” auton, ja jos poli­isi tai muu fiskaali antaa luvan, saa takavarikoi­da sen esim aset­ta­malal ren­gaslukon, ja per­iä löytö­palkkion omis­ta­jal­ta kun hän hakee sen. Miltä se kuulostaisi?

 2. Varsi­nais­es­ti pysäköin­ti­in liit­tymätön kom­ment­ti, mut­ta sivuaa Osmon lopus­sa esit­tämää väit­tämään siitä, että ajoneu­von omis­ta­jan pitää pystyä ker­tomaan kelle hän on auton­sa antanut käyttöön.

  Näin­hän asia ei oikeasti ole. Jos tosi­aan olisin luovut­tanut auton ajo-oikeudet­toma­lle, niin ker­toma­l­la kenelle auton olen luovut­tanut olisin todis­tanut itseäni vas­taan. Kuten mm. ihmisoikeustuomiois­tu­in on toden­nut, itseään vas­taan todis­ta­maan pakot­ta­mi­nen ei ole mahdollista.

 3. Val­takun­nan tärkeim­mäk­si aiheek­si näin vaalien alla näyt­tää muo­dos­tuneen pysäköin­nin­valvon­ta. Tasaval­lan pres­i­dent­tiä myöten tätä tärkeää asi­aa puidaan, maas­sa siis kaik­ki hyvin kun park­keer­aus on pri­or­i­teeteis­sa noin korkealla.

  Mitäs jos Osmo esit­täisit ratkaisuna pysäköin­timah­dol­lisuuk­sien lisäämistä jo kaavoitus­vai­heessa? Kun paikko­ja on tarpeek­si, ei ole tarvet­ta pysäköidä lait­tomille paikoille.

  Itse parkki­valvon­takeskustelus­sa kyse on vain vain muu­ta­man oikeu­sop­pi­neen har­joit­ta­mas­ta juris­mista, lakide­taljien tulkin­noista. Ja muu­ta­man yri­tyk­sen kan­nat­ta­van bis­nek­sen harjoittamismahdollisuudesta.

  Jos valvon­taa halu­taan kehit­tää, annetaan valvon­taoikeus var­tioin­tili­ikkeille, sil­loin esim kaup­pakeskusten parkkipaikoil­la muu­takin tur­val­lisu­ut­ta valvo­vat koulute­tut var­ti­jat hoitaisi­vat hom­man. Noil­la var­tioin­tili­ikkeil­lä on myös 24/7 päivystys kiertävine par­tioi­neen, jos­ta viikon­lop­puisin ja öisin saisi sakot­ta­jan paikalle.

 4. Suomes­sa on hal­li­tus ja eduskun­ta sitä varten, että sukke­laan lait­ta­vat tuol­laiset asi­at kun­toon. Nau­ret­tavaa tuos­ta jämit­tää. Vai onko pyrkimys kään­tää huomio pois tärkeistä asioista.

 5. Osmo:

  Olisi parem­pi, että kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvon­ta ryhdis­täy­ty­isi ja täyt­täisi itse sen aukon, jon­ka yksi­tyiset pysäköin­nin­valvo­jat ovat täyttäneet.

  No tämä riip­puu täysin siitä kumpi tekee tämän duunin tehokkaam­min julki­nen vai yksi­tyi­nen. Tässä tuskin on mitään niin voimakas­ta markki­navirhet­tä havait­tavis­sa, että olis syytä olet­taa, että julki­nen olis parem­pi, eli ole­tusar­vois­es­ti yksi­tyi­nen on parempi.

  Rain­er Silfverbeg:

  ja per­iä löytö­palkkion omis­ta­jal­ta kun hän hakee sen. Miltä se kuulostaisi?

  Todel­la hyvältä!

 6. Eiköhän ongel­ma ratkea itses­tään KO:n asiantun­ti­jakan­nan mukaises­ti kun vaalit on ohi, olisi näyt­tänyt pahal­ta jos kokoomus­lainen perus­tus­laki­valiokun­nan puheen­jo­hta­ja olisi juuri ennen vaale­ja “jous­tanut” asi­as­sa jos­ta on help­po jeesustel­la aivan kuin oikeasti a) julkisen hallinnon yksi­noikeudet b) val­lan kolmi­jako oli­si­vat uhattuna.

  Hyvä muis­tu­tus siitä että meil­lä ei ole pelkästään sel­l­aiset poli­itikot, vaan myös sel­l­ainen perus­tus­la­ki kuin ansaitsemme.

 7. Jos sakot­ta­mi­nen tai pysäköin­tivirhe­mak­sun per­im­i­nen on kiel­let­ty yksi­tyiseltä pysäköin­nin­valvo­jal­ta niin miten on pysäköin­ti­mak­sun per­im­isen kanssa?
  Jos taloy­htiö antaa kaikille luvan pysäköidä alueeleen 40 euron hin­taan. Oma­lle väelle voi jakaa vapaalipun kiin­nitet­täväk­si tuulilasin sisäpuolelle. Sil­loin ei perit­täisi sakkoa eikä virhe­mak­sua vaan ylläpi­det­täisi­in mak­sullista parkkipaikkaa.

 8. asia on sinän­sä nykykään­teis­sä mielenkiintoinen:

  Onko niin, että jos vie auton­sa vaik­ka taloy­htiön pihalle, jos­sa on taloy­htiön aset­ta­ma pysäköin­tikiel­to ei tämän logi­ikan mukaan myöskään kun­ta saisi sakot­taa jos ei ole asetet­tu esim. palotielle. Eihän taloy­htiöl­lä liene oikeut­ta vira­nomaislupi­en myön­tämiseen eli mikä sit­ten lie­nee merk­i­tyn tai taloy­htiön päät­tämän muun ´parkkipaikan´ juridi­nen sta­tus piha-alueel­la. Voiko auton siis jät­tää mihin vaan toisen maalle jos se on lailli­nen paikka?

 9. On perkeleen pelot­tavaa, jos merkit­tävänä ajat­teli­jana tun­net­tu älykkö menet­tää täysin kon­septin­sa ja suurem­man kuvan, kun aiheena on rakas ja vihat­tu autosaatana. 

  Min­ulle on sinäl­lään sama jauhetaanko tääl­lä naa­purin luvat­tomas­ta kel­larikomeron käytöstä vai liian lev­eän polkupyörän käyt­tämis­es­tä taa­ja­ma-alueel­la, mut­ta kyl­lä luulisi tule­van kansane­dus­ta­jan ja mah­dol­lisen min­is­terin agen­dal­la löy­tyvän suurem­pia aihei­ta keskusteluavauksiin. 

  Uno­h­da jo Enem­mistöläiset juuresi!

 10. Juu, yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­ta on ihan ter­ve­tul­lut­ta esim. taloy­htiön parkkipaikoille ja mui­hin vas­taavi­in paikkoi­hin. Espoos­sa on käytän­tö ollut kun­nal­lisen pysäköin­nin­valvon­nan kanssa, että jos joku on pysäköinyt paikalle­si, voit soit­taa kun­nal­liselle valvo­jalle (vir­ka-aikaan tietenkin) ja tämä tulee sakot­ta­maan kun­han olet auton vier­essä paperin kanssa joka todis­taa että ko. ruu­tu on sinun.

  Usein väärin­pysäköi­neen auton kyl­jen hel­lä rap­sut­ta­mi­nen avaimil­la tms. toimii parem­pana muis­tu­tuk­se­na ja on itsel­la huo­mat­tavasti helpompaa.

 11. Jos ei todista itseään vas­taan, niin sit­ten sakko napsahtaa. 

  Näin­hän se on muis­sakin asiois­sa. Istut kuu­lus­telus­sa hil­jaa ja asian ratkaisu tehdään sit­ten siltä pohjalta. 

  Ei mitään ongel­maa. Auton omis­ta­ja vas­taa, jos toisin ei todis­te­ta. Eli kan­nat­taa ava­ta suunsa.

 12. Jos pysäköin­nin­valvo­jat mak­saisi­vat kulun­sa sakkoina takaisin, ihmettelisin, mik­si näi­den määrää ei olisi kan­nat­tavaa lisätä. En tiedä, mak­sa­vatko. Toimek­siantosopimuk­set kun­nan pysäköin­nin­valvon­nalle olisi ratkaisu­vai­h­toe­hto. Se, että yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­ta lähet­täisi kun­nan pysäköin­nin­valvon­taan val­oku­van olisi toinen mahdollisuus.

 13. Oma­l­la työ­paikalla tämä yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­ta on ollut aika surulli­nen tarina. 

  Parkki­ti­laa tääl­lä on ihan reilusti, jopa run­sas­lu­mise­na tal­ve­na kaik­ki ovat saa­neet auton­sa mah­tu­maan sil­lä myös naa­puriki­in­teistön takana ole­vaa parkki­ti­laa on lupa käyttää.

  Muu­ta­ma tiet­ty autoil­i­ja on laisku­ut­taan pitänyt autoa asi­aka­s­paikoil­la, las­tausaslueel­la, nur­mikol­la tai pyörätiel­lä, ihan van saadak­seen kär­ryn­sä mah­dol­lisim­man lähelle sisäänkäyn­tiä. Tämä tyh­mäi­ly on koet­tu aiheel­lis­es­ti ongelmaksi.

  Tyh­mät par­keer­aa­jat ovat 99% talon omaa henkilökun­taa, joten asian osisi voin­ut hoitaa talon sisäl­lä. Sen sijaan päädyt­ti­in yksi­tyiseen parkki­fir­maan, ja siitä onkin varsi­nainen sop­pa syn­tynyt. Mak­su­lap­pu­ja on jaet­tu täysin käsit­tämät­tömäl­lä taval­la ja se on saanut autoil­i­jat raivoihinsa.

  Esimerkik­si viera­s­paikoil­la ole­vi­in autoi­hin ei mak­su­lap­pu­ja laite­ta, sil­lä one ole­mas­sa mah­dol­lisu­us että kyseessä on ihan oikeasti asi­akkaan auto. Luval­liset pysäköi­jät ovat saa­neet mak­su­lap­pu­ja vaik­ka auto on park­keer­at­tu viral­lisen P‑merkin viereen jne.

  (Dis­claimer: En kul­je työ­matko­ja oma­l­la autol­la, enkä ole yksi­ty­istä parkki­mak­sua koskaan saanyt)

  Yksi­tyisen pysäköin­nini­valvon­nan suurin ongel­ma lie­nee siinä se on puo­livil­lais­ten koi­jari-liikemiesten hoi­dos­sa. Eli moraal­ista ja liiken­nesään­nöistä viis, kun­han saadaan rahastet­tua löysät pois niin kauan kuin se on edes etäis­es­ti lain kir­jaimen suuntaista.

 14. Kun­nal­lisen pysäköin­nin­valvon­na tehost­a­mi­nen on vaikeaa sik­si että kun­nal­liset pysäköin­nin­valvo­jat ovat virkamiehiä ja hei­dän ain­oat työte­htävän­sä ovat juuri pysäköin­ni valvonta.

  Niin­pä. Mitenkään väheksymät­tä ko. hom­maa, niin olisiko täysin mah­do­ton­ta saa­da sel­l­ainen moniosaa­va vira­nomainen joka esimerkik­si valvoo pysäköin­tiä, tarkas­taa matkalip­pu­ja, var­tioi ja opas­taa vaik­ka tur­is­te­ja? Työn­imel­lä kaupunkipoli­isi, has­su hat­tu Lon­toon malli­in must.

 15. Art­turi AL: Auton omis­ta­jan pitää pystyä ker­tomaan, ts. tietää, kenelle on auton luovut­tanut. Se ei tarkoi­ta, että pitäisi ker­toa, mikäli sil­lä tulisi todis­ta­neek­si itseään vastaan.

  Oden postauk­ses­sa ollaan ihan oikeil­la jäljil­lä, joku selkeys asi­aan on saata­va ja jotain on voita­va tehdä sille, että pysäköin­nin­valvon­nan resurssit ovat hyvin rajal­liset. Ehkäpä ratkaisu voisi olla vähän niinkuin poli­isien ja järjestyk­sen­valvo­jien työn­jako, jos­sa isom­mat peru­soikeuk­si­in puut­tumiset (pitäisi) hoitaa vain poli­isi, jv:iden lähin­nä toimies­sa puhu­mal­la, hätä­var­je­lu­ti­lanteis­sa ja kut­sumal­la poli­isit tarvit­taes­sa paikalle. (Tämä on siis lain tarkoit­ta­ma jär­jeste­ly, käytän­tö valitet­tavasti on monin paikoin jotain muu­ta, mut­ta ei men­nä siihen.) Eli entä jos yksi­ty­isiltä pysäköin­nin­valvo­jil­ta edel­lytet­täisi­in kurssin käymistä ja he tek­i­sivät vain alus­tavia sako­tus­päätök­siä jot­ka kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvo­ja sit­ten vahvis­taisi val­oku­van perus­teel­la? Eri­ty­istapauk­sis­sa (pysäköin­ti pelas­tustien tukkien tai vaik­ka raitio­vaunukiskoille) yksi­tyi­nenkin pysäköin­nin­valvo­ja saisi tila­ta poishinauksen.

  Tulot pysäköin­nin­valvon­tayri­tyk­selle tuli­si­vat tässä mallis­sa ihan aikapo­h­jais­es­ti palvelun tilaa­jal­ta kir­joitet­tu­jen sakko­jen määrään perus­tu­van tulospalkkauk­sen sijaan joka tuot­taa vääristyneen kan­nus­ti­men kytätä huoli­mat­to­muusvirheitä (pysäköin­tikiekon uno­ht­a­mi­nen lyhy­il­lä pysäköin­neil­lä) sen sijaan että valvoisi tas­a­puolis­es­ti kaiken­laista virhepysäköintiä.

 16. Kysymys on käytän­nössä redu­soita­va: paljonko me olemme eri­lais­ten säästämis‑, tehostamis- ja ydin­bis­nek­si­in keskit­tymis­su­un­ntelmien vuok­si valmi­it ulkois­taa­man ja yksi­ty­istämään ja samal­la vähen­tämään julkisen val­lan käyt­töä. Sama kysymys on tul­lut esi­in kuin­ka paljon voidaan poli­ise­ja kor­va­ta yksi­ty­isil­lä var­tioin­tiyri­tyk­sil­lä? Eihän heillekään ole annet­tu poliisivaltuuksia.

  En vas­tus­ta yksi­ty­isiä parkki­fir­mo­ja sinän­sä mut­ta oikeustoim­i­lain mukaan on epämääräistä minkälainen pysäköin­tisopimus syntyy
  jos ostosparati­isin parkki­hallin sisää­na­joluiskan vier­essä on iso kylt­ti tek­stiä täyn­nä jota et var­masti vauhdis­sa kykene luke­maan ja pysäyt­tämisen estää takana tule­va ehkä kymme­nen auton jono.

  Minus­ta esimerkik­si tuol­laisen nimit­tämi­nen “pysäköin­tioikeu­den varas­tamisek­si” olisi liioit­telua. Mut­ta jonkun varaa­malle ja merk­it­semälle autopaikalle pysäköimi­nen kyl­lä täyt­tää tuol­laisen nim­i­tyk­sen. Samoin inva­paikalle pysäköimi­nen ilman invalupaa. 

  Jos perus­tus­laki­valiokun­ta ei hyväksynyt ehdotet­tua lakiesi­tys­tä niin näin meil­lä lain­säädän­tö toimii. Perus­tus­lain tulkin­nas­ta vas­taa perus­tus­laki­valiokun­ta. Ihan sama pidäm­mekö me siitä vai ei. Istuu siel­lä ainakin yksi kansane­dus­ta­ja sin­unkin puolueestasi.

  Jos halu­taan yksi­tyiset parkki­valvon­tayri­tyk­set mah­dol­lis­taa niin siitä vaan uudet lain­valmis­teluhankkeet vireille nor­maalis­sa järjestyksessä.

  Ja min­ua on suuresti ihme­tyt­tänyt ettei meil­lä ole esimerkik­si taloy­htiöi­den parkkialueil­la mitään velvol­lisu­ut­ta vara­ta esimerkik­si viera­s­paikko­ja vaik­ka raken­nussäädök­sis­sä muuten onkin määräyk­siä parkkipaikko­jen määrästä.

 17. Asi­a­han on oikeasti help­po ratkaista kun asi­aa vähän pohtii, on tain­nut olla liian viisaat taas miet­tämässä asi­aa. Kun­ta jakaa viral­lisen laa­mak­keen leimoi­neen parkki­fir­moille => yksi­tyiset ovatkin laa­mak­keen saat­u­aan oikein kun­nal­lisia pysäköin­nin­valvo­jia ja sako­tu­soikeus löytyy.
  Kun­ta saa vaikka­pa 10% vaivan­palkkaa kumileimasi­me­na olemisesta.

 18. Osmo on peri­aat­teessa oikeal­la asial­la. Mut­ta, mut­ta. Perus­tus­lain mukaan vain vira­nomainen voi käyt­tää sako­tu­soikeut­ta. Ja tästä sään­nöstä ei ole varaa luis­taa. Jos kun­nal­liset valvo­jat valvo­vat pysäköin­tiä myös yksi­tyisel­lä alueel­la, niin hyvä on. Ei moittimista. 

  Jos yksi­tyidelle pysäköin­nin valvon­nalle luovute­taan oikeus ran­gaista sään­tö­jen rikko­jaa, ollaan kaukana hyväksyt­tävästä ratkaisusta.

  Rain­er Sil­ver­berg (ensim­mäi­nen kommentoija)osui ehkä tietämät­tään asian ytimeen. Hän sanoi:“Yksityiset pystyvät tekemään työn ympäri vuorokau­den halvem­mal­la kos­ka he käyt­tävät hal­patyövoimaa—”. Siinä on asian ydin. Työvoiman halpu­us ei saa olla tavoitteena,ei vaik­ka se olisi työ­nan­ta­jan etu. Jos työn­tek­i­jälle annetaan oikeus sakot­taa sään­tö­jen rikko­jia, pitää hänen ymmärtää vas­tu­un­sa sekä sakko­jen pitää kulkeu­tua yhteiskun­nan käyt­töön. Lain käytön pitää aina olla korkealu­okkaista ja päätök­sistä pitää olla asian­mukainen valitusmahdollisuus.

  Perus­tus­laki­va­likun­nan päätös on luet­tu heikosti. Valikun­ta­han tote­si ran­gais­tu­soikeu­den siir­ron yksi­tyiselle vaa­ti­van perus­tus­lain mukaisen sääte­lyjärjestyk­sen. Ei muu­ta kuin laki eduskun­taan, ja kat­so­taan sit­ten saako se puolelleen vaa­dit­ta­van enemmistön.

 19. Viera­s­paikko­ja ei käytän­nössä ole, kso­ka auto­ja on mil­tei aina joka tapauk­ses­sa enem­män kuin autopaikko­ja, ja jos ei ole, ei ole myöskään pysäköin­tion­gel­maa. Tämä siis sisältää ole­tuk­sen, että siel­lä mis­sä auto­ja on pysäköin­tipaikko­ja enem­män, pysäköin­tipaikan omis­t­a­mi­nen on jotenkin mielekästä. Mitä se ei tietenkään ole, jos tuo­ta omaisu­ut­ta ei kykene valvomaan. 

  Kysymyk­sen tulisikin kuu­lua, opnko pysäköin­ti jokamiehen oikeus? Saakoi Sin­un pos­ti­laatikkoosi käy­dä kuse­mas­sa, jos hätä on riit­tävän suuri? Tai voidaanko autoil­e­van auton omis­ta­jan olet­taa ymmärtävän, että hänen auton­sa tarvit­see paikoil­laan olessaan tilan, johon auto on mah­dol­lista säilöä, ilman, että tästä tehdään joka ker­ta kir­jalli­nen sopimus erik­seen, sekä ilman, että erik­seen muis­tute­taan vapaan tilan ole­van jois­sakin olois­sa rajalli­nen resurssi? Onko ole­mas­sa ter­vet­tä järkeä?

 20. Sinän­sä tun­tuu erikoiselta, että juuri pysäköin­nin­valvon­nas­ta syn­tyi näin suuri kysymys, kun jo aiem­min on säädet­ty laki, jos­sa poli­isin tehtäviä (ja siten myös oikeuk­sia) de fac­to annet­ti­in yksi­ty­isille var­tioin­tili­ikkeille. Toisaal­ta tulee kyl­lä mieleen, että onko meil­lä vain kak­si vai­h­toe­htoa: kon­trol­loi­va poli­isiy­hteiskun­ta tai täysi anarkia. Erään­lainen henk­i­nen ris­tiri­ita on sen kanssa, että lib­er­aali­na ja aiem­min kansalais­tot­telemat­to­muut­ta toteut­ta­neena liik­keenä alka­nut Vihreätkin ehdot­taa mon­en­laisen teknisen valvon­nan ja seu­ran­nan käyt­töönot­toa — sinän­sä aivan perustel­lusti ja hyvässä tarkoituk­ses­sa, mut­ta ehkä ymmär­rätte yskän…

 21. Yritetään uud­estaan, kun edelli­nen pos­ti­tus jäi avoimuudessaan sensuuriin. 

  Onko siis niin, että yksi­tyisen sako­tu­soikeu­den valvon­taa ei tarvi­ta ja yksi­tyi­nen parkki­fir­ma tai per­in­täy­htiö osaa käsitel­lä val­i­tuk­set siinä mis­sä muutkin? 

  Sama malli sopisi sil­loin myös lääkärikun­nalle, siel­lähän yksi­tyi­nen lääkäri voi joutua ikävään vas­tu­useen, kun lähet­tää naa­purin­sa pakkohoitoon.

  Emme puhu nyt 40€ “valvon­ta­mak­sus­ta”, vaan oikeusval­tion peri­aat­teesta. Joku hin­ta sil­läkin pitää olla!

 22. Suurin ongel­ma on edelleen peri­aat­teelli­nen ja län­si­maisen oikeuskäsi­tyk­sen vas­taisu­us. Kaiken liike­toimin­nan tehtävänä on tuot­taa rahaa. Yksi­tyisen pysäköin­nin­valvon­nan liike­toim­inta perus­tuu ran­gais­tus­mak­sui­hin. Pysäköin­nin­valvon­nan liike­toim­inta perus­tuu siis ran­gais­tuk­sien jakamiseen. Samal­la yri­tys on jo osakey­htiölain­säädän­nön perus­teel­la velvoitet­tu tekemään paras­ta mah­dol­lista tulosta. Yri­tys siis rankaisee mah­dol­lisim­man paljon.

  Yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­ta on ok, jos tulot perus­tu­vat pysäköin­ti­in. Nyt ne perus­tu­vat sopimuk­sen rikkomisi­in ja sopimuk­ses­sa määrät­ty­i­hin sank­tiomak­sui­hin. Sopimuk­sen tekevän yri­tyk­sen hyö­ty mak­si­moituu, kun toinen osa­puoli saadaan mah­dol­lisim­man helpol­la osoitet­tua velvol­lisek­si sanktioihin.

  Mitä tästä sit­ten seu­raa: valvon­tayri­tys­ten usu­tus kään­tää todis­tus­taak­ka autoil­i­jan puolelle, mah­dol­lisim­man vaikeak­si tehty reklam­oin­tikäytän­tö ja uhkailu uloso­toil­la. Kan­nus­timet kan­nat­taa tietysti vielä siirtää työn­tek­i­jä­ta­solle pro­vi­siopal­ka­lla. Siis tulos nousee oikeusmurhia mak­si­moimal­la itse kullakin.

  Jos se Ruot­sis­sa on men­nyt jostain syys­tä parem­min, kiin­nos­taisi tietää mik­si. Mut­ta Suomes­sa se ei ainakaan näytä toimivan.

  Ja minähän en edes omista autoa, jota joku voisi kuvitel­la min­un halu­a­van pysäköidä minne halu­an. Mut­ta pidän peri­aat­teel­lista ongel­maa erit­täin isona. Kun­nal­lista pysäköin­ti­valvon­taa edes ylhäältä ohjaa peri­aate oikeudenmukaisuudesta.

  Ja mitä valvon­tayri­tyk­set taas eniten toivo­vat: enem­män niitä, jot­ka pysäköivät mihin halu­a­vat! Pysäköin­nin suju­vu­us on niille vain haitak­si: jos kaik­ki pysäköivät oikein, valvon­tay­htiö saa 0 euroa. Kan­nus­ti­men kuu­luisi olla juuri päinvastoin!

  Toisaal­ta yksi­ty­isil­lä valvon­tayri­tyk­sil­lä väärää sako­tus­ta ei kai edes voi kut­sua kor­rup­tiok­si, kos­ka mak­si­maal­ista sako­tus­ta niiden kuu­luukin tehdä. Ja sitä myös niiden kan­nat­taa odot­taa tekevän. Sopimuk­ses­sa pysyvät autoil­i­jat eivät ole valvon­tayri­tys­ten etu.

  Muutenkin on jär­jetön­tä, että raskai­ta sank­tiopy­käliä sisältävä sopimus voisi syn­tyä hil­jais­es­ti (auton ajamalla).

  Mihin tarvi­taan joukkoli­iken­teen tarkas­tus­mak­suakaan? Eikö vaik­ka Paunu tai yhtä hyvin VR voisi lait­taa bussin tai vau­nun oveen kyltin: “Liput­ta tai vääräl­lä lip­ul­la matkus­tamis­es­ta per­itään 200 euron valvon­ta­mak­su. Bussiin/vaunuun nouse­mal­la hyväksyt ehdot.” Aivan samoin kuin yksi­tyisen pysäköin­nin­valvon­nan valvon­ta­mak­sua ei voitu rin­nas­taa pysäköin­tivirhe­mak­su­un, ei yksi­tyisen joukkoli­iken­nevä­li­neen valvon­ta­mak­suakaan voi­da rin­nas­taa joukkoli­iken­teen tarkas­tus­mak­su­un. Molem­mis­sa olisi kyse yksi­ty­isoikeudel­li­sista sopimuksista.

  Ja Helsin­gin kaupun­gin mielesti pysäköin­tivirhe­mak­su taitaa olla aivan liian pieni, kos­ka väärin­pysäköin­ti on niin yleistä. Taikatemp­pu: vuokrataan kaik­ki parkkipaikat kaupun­gin omis­ta­malle osakey­htiölle, joka hoitaa valvon­nan. Yhtiö saa säätää valvon­ta­mak­sut ihan niin korkeik­si kuin lystää.

  Mikäli korkein oikeus päät­täisi näistä toisin, se toimisi erit­täin ris­tiri­itais­es­ti. Käräjä- ja hov­ioikeushan oli­vat eri mieltä. Syys­täkin, sanois­in. Lail­la säädet­ty­jen ran­gais­tus­mak­su­jen rin­nakkaiset yksi­ty­isoikeudel­liset mak­sut ovat lain kiertoa.

 23. Art­turi B: “Tässä tuskin on mitään niin voimakas­ta markki­navirhet­tä havait­tavis­sa, että olis syytä olet­taa, että julki­nen olis parem­pi, eli ole­tusar­vois­es­ti yksi­tyi­nen on parempi.”

  Tässä menet vipu­un. Yksi­ty­is­ten yhtiöi­den kan­nat­taa toimia mah­dol­lisim­man epäoikeu­den­mukaises­ti. Niil­lä ei ole mitään taloudel­lista syytä toimia oikein­pysäköin­nin eikä oikeu­den­mukaisen toimin­nan puoles­ta, vaan päin­vas­toin. Ne pyrkivät käyt­tämään hyväk­si autoil­i­joiden halut­to­muut­ta kiistää aiheet­to­mia valvon­ta­mak­su­ja. Markki­navirhe on sisään­raken­net­tu, eikä toisel­la osa­puolel­la ole mah­dol­lista edes äänestää lompakollaan.

 24. Yksi­tyi­nen ei voi määrätä pysäköin­tivirhe­mak­sua, mut­ta mak­sullisen parkkipaikan ylläpi­to ja mak­sun keräämi­nen pysäköin­nistä on mah­dol­lista? Entäs jos väärin pysäköin­nistä seu­raakin mak­su pysäköin­nistä lasku­tus­lisäl­lä korotettuna?

 25. Ei kan­nat­taisi hirt­täy­tyä sanaan “sakko”. Mak­su on paljon parem­pi. Ver­taa muis­tu­tus­mak­su, pere­in­tä­mak­su, korko jne. joista ain­oakaan ei vaa­di vira­nomaisen suos­tu­mus­ta. Riita-asi­at puidaan oikeudessa, mut­ta onko siinä mitään uut­ta ja yllättävää?

 26. Puoluee­ton tarkkail­i­ja kir­joit­ti 8.3.2011 kel­lo 17:25:

  Jos tarkkaan asi­akir­jo­ja lukee, näyt­täisi siltä, että hal­li­tus on onnis­tunut luo­maan lakiesi­tyk­sen, joka tör­mää perus­tus­lail­lisi­in ongelmi­in sisältö­val­in­to­jen takia. 

  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_57_2010_p.shtml

  http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/ajankohtaista/tiedotearkisto.htx?templateId=5.htx&id=4022

  Jo “sakkoasi­aa” käsitel­lyt käräjäoikeus on ollut sitä mieltä, että autoil­i­jan ja yksi­tyisen kiin­teistön­o­mis­ta­jan välille voi syn­tyä velvoit­ta­va sopimus info­taulu­jen ohi aja­mal­la. Näin siis asi­as­ta tulee sopimu­soikeudelli­nen eikä väärin­teon “palk­it­semises­sa” ole kysymys ran­gais­tuk­ses­ta vaan sopimuk­seen perus­tu­vas­ta seu­raa­muk­ses­ta. Yhtä lail­la eri­laisi­in sopimuk­si­in perus­tu­vat sopimus­sakot ovat yksi­ty­isoikeudel­lisia, vaik­ka riitat­a­pauk­ses­sa niiden mak­su­velvol­lisu­ud­es­ta päät­tää tuomiois­tuin­laitos (tai välimiesoikeus). 

  Ter­mi­nol­o­gis­es­ti esimerkik­si pysäköin­ti­mak­su voisi ehkä kuu­lostaa neu­traal­im­mal­ta, vaik­ka ter­mi sinän­sä ei jonkun suorituk­sen oikeudel­lista luon­net­ta muuta. 

  Pidänkin alem­pi­en oikeuk­sien sekä Korkeim­man oikeu­den vähem­mistön perustelui­ta epälo­ogisi­na. Vähem­mistön perusteluista voisi jopa päätel­lä niin, että toisen maalle pysäköimi­nen olisi erään­lainen jokamiehenoikeus. 

  http://www.kko.fi/50187.htm

  Perus­tus­laki­valiokun­nan lausun­nos­sa ei perustel­la, miten on päädyt­ty siihen, että yksi­ty­is­ten “parkkisakko­jen” määräämisessä olisi kysymys merkit­tävästä julkisen val­lan käytöstä. Linkkien takana ole­vista tek­steistä pidän Korkeim­man oikeu­den enem­mistön näke­myk­siä parhait­en perusteltuina. 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 27. Sinän­sä tun­tuu erikoiselta, että juuri pysäköin­nin­valvon­nas­ta syn­tyi näin suuri kysymys, kun jo aiem­min on säädet­ty laki, jos­sa poli­isin tehtäviä (ja siten myös oikeuk­sia) de fac­to annet­ti­in yksi­ty­isille vartiointiliikkeille.

  Erit­täin hyvä point­ti. Vartijoiden/järjestyksenvalvojien toimin­nan ylilyön­nit eivät tun­nu het­kaut­ta­van kansan syviä rive­jä suurem­min, mut­ta kun katse kään­tyy autoilu­un, poli­isi­val­tio- ja tur­val­l­lisu­u­den yksi­ty­istämi­nen ‑kor­tit lyödään pöytään myös sel­l­ai­sis­sa piireis­sä, jot­ka yleen­sä ovat auli­isti valvon­taa lisäämässä. Korol­laa­ri­na voi sanoa, että toisaal­ta myös nor­maal­isti lieviä ran­gais­tuk­sia yms. kan­nat­ta­vat ihmiset usein vaa­ti­vat pyörä­varkaille, varsinkin jos varkaus sat­tuu oma­lle kohdalle, kaiken­laisia väki­val­taisia rangaistuksia. 

  Dis­claimer: Toki mon­et ovat näis­sä asiois­sa myös johdon­mukaisia. Mut­ta usein tun­tuu että oma kulku­peli on jonkin­lainen oman per­soo­nan jatke ja sitä ei arvioi­da samoin kri­teere­in kuin useimpia mui­ta asioi­ta elämässä.

 28. Elmo Allén kir­joit­ti asi­as­ta juuri niin kuin minäkin näen sen. 

  Mut­ta nykyti­lanne ei myöskään saa jatkua. On kohtu­u­ton­ta, että väärin pysäköin­tiä ei saa­da kuri­in mut­ta myös “parkkikiekon uno­hta­jan” oikeustur­vas­ta pitää pitää huol­ta. Veikkaan, että järkevä ratkaisu löy­tyy pitämäl­lä sako­tu­soikeus ja ‑rahat sekä val­i­tusten käsit­te­ly julkisel­la val­lal­la. Itse valvon­taa voi ostaa muil­ta, myös yksi­ty­isiltä toimijoilta. 

  Kim­molle:
  Pyysin tätä keskustelu­navaus­ta Osmol­ta luon­nol­lisia monopole­ja käsitelleessä avauk­ses­sa. Halusin tietää näin vaalien alla blo­gin pitäjän näke­myk­sen asi­aan. Kiitos Osmolle!

 29. “Usein väärin­pysäköi­neen auton kyl­jen hel­lä rap­sut­ta­mi­nen avaimil­la tms. toimii parem­pana muis­tu­tuk­se­na ja on itsel­la huo­mat­tavasti helpompaa.”

  Tämä alkaa olla jo ilki­val­taa. Vahinkoa ei saa aiheut­taa, lievää hait­taa kyllä.

  Voi myös kir­joit­taa spri­il­iukois­del­la tus­sil­la (varmis­takaa, että se läh­tee lasolilla)törleästi väärin­par­keer­an­neen auton takalasi­in: “Tässä ajaa Mulkku. Töötätkää!”

 30. OS,
  lope­ta nyt tois­ar­voi­sista asioista keskustelem­i­nen ja siir­ry todel­lisi­in ongelmi­in. Parkki­mak­sut sinne tai tänne eivät val­tio­ta auta. Palataan niihin. Verot/leikkaukset edessä, miten Sinus­ta? Pääo­mat­u­lo­jen ja vas­taavien vero­jen koro­tus minus­ta nip­peliä. Olenko väärässä? ALV:n ja keskiporukan palkkavero­jen koro­tus tuonee jotain apua, mut­ta vaikeal­ta näyttää.
  Onhan tietysti nytkin kysymys autoista! Voi hyvä tavaton!

 31. Tvaara kir­joit­ti: “” Ei kan­nat­taisi hirt­täy­tyä sanaan “sakko”. Mak­su on paljon parem­pi. Ver­taa muis­tu­tus­mak­su, pere­in­tä­mak­su, korko jne. joista ain­oakaan ei vaa­di vira­nomaisen suostumusta. “”

  Joku talo voisi kokeek­si perus­taa pihaansa pysäköin­ti­laitok­sen, jos­sa pysäköin­ti mak­saa sata euroa alka­val­ta vuorokaudelta.

 32. Mitäs mui­ta ehkäisykeino­ja niitä on, jos sakkoa ei saa antaa … häpeä nyt ainakin tulee mieleen ja uhkailu. 

  Suomes­sa­han on sys­tee­mi, jon­ka avul­la rek­isterik­il­ven perus­teel­la saa kuka tahansa tietää auton omis­ta­jan nimen. Lisäk­si tal­len­taval­la kam­er­avalvon­nal­la saa väärin­pysäköi­jästä toden­näköis­es­ti kuvan, autos­ta ainakin. 

  Nyt joku ammat­ti­lainen voisi soit­taa väärin­pysäköi­jälle ja syyl­listää oikein kun­nol­la. Uhkaus kuu­luisi vaik­ka: “jos vielä pysäköit väärin, joudumme anta­maan port­tikiel­lon ja autosi kuvan laita­mme parkkipaikan sisään­tu­lon ilmoi­tus­taul­ulle”. Ehkä automaat­ti­nen kam­er­avalvon­ta tun­nistaisi rek­isterik­il­vet ja hälyt­täisi paikalle valvo­jan, jos port­tikiel­toa ei tottelisi. 

  Net­ti­aikana tämä häpäisy­palvelu voisi toimia vaik­ka kuin­ka monel­la parkkipaikalla yhtaikaa ja tiedot rikol­li­sista lis­tat­taisi­in oma­lle sivulleen. Jos saisi port­tikiel­lon yhteen saisit kaikki­in tai moneen. 

  Ideana on hyö­dyn­tää yksi­ty­isaluet­ta koske­vaa lainsäädäntöä(jota kaduil­la ei ole ja sik­si tämä ei siel­lä toimisikaan). Joku har­va röyhkimys ei välit­täisi, mut­ta sil­loin voitaisi­in kut­sua paikalle vira­nomainen, poli­isi var­maan. Rikos olisi kai tres­pass­ing … joka on suomek­si … äh … jotain.

 33. Yksinker­tais­tet­tu versio: 

  -sisään­tu­lol­la kylt­ti: “väärästä pysäköin­nistä seu­raa ikuinen port­tikiel­to auton omis­ta­jalle ja autolle” (tavanomaisen ran­gais­tusuhan lisäksi)
  ‑väärästä pysäköin­nistä her­mostunut ottaa kuvan ja lähet­tää yksi­tyiselle valvontayritykselle
  ‑auton rek­isteri lisätään ilmoi­tus­taul­ulle, jon­ka jokainen parkkipaikalle aja­va näkee
  (-auton omis­ta­jalle ilmoite­taan mikäli mah­dol­lista porttikiellosta)
  ‑seu­raaval­la ker­ral­la, kun auto löy­tyy parkkipaikalta, vira­nomainen kut­su­taan paikalle.

  Sys­tee­mi ei ole auko­ton, mut­ta tarpeek­si auko­ton kuitenkin. Tai jos ei ole, resursse­ja lisäämäl­lä, siitä saa aukot­tomam­man. Kos­ka en tiedä laista mitään, en osa arvioi­da, saisiko port­tikiel­lon saa­neeseen autoon lait­taa pyörälukon. Onhan se luvat­ta yksityisalueella.

 34. Opiske­lin Ruotsin sys­teemiä. Siel­lä puhutaan tarkas­tus­mak­sus­ta (kon­trollavgift), ei sakosta. 

  Mikä siel­lä ei pelaa? Siel­lä on kaiken­laiset vil­lit ja vapaa päässeet irti rahas­ta­maan ja öykkäröimään asialla.

  Per­in­teis­es­ti esim. rav­in­toloil­la, tak­si­fir­moil­la, pal­vaamoil­la on tarkat toim­ilu­vat ja toimintaehdot. 

  Nykyään kat­so­taan läpi sormien kaiken­laisia puolirikol­lisia haku­palvelu­fir­mo­ja, remp­pafir­mo­ja, pikavippifirmoja…

  Ongel­ma ei olisi, jos pysäköin­ti­mak­su­fi­mal­la olisi yhtä tiuk­ka kval­i­fikaa­tio- ja lupamenet­te­ly sekä valvon­ta kuin esimerkik­si nakkikioskilla.

 35. Tuli­pa vaan mieleeni. Asun omakoti­talos­sa noin 5 km ison kaupun­gin keskus­tas­ta. En tiedä mitä tek­isin, jos eräänä päivänä kun tulen koti­in, pihal­leni olisi park­keer­at­tu vieras auto. Eikä tarvitse, kun sel­l­aista ei tapah­du. Niin ei vaan tehdä. Ker­rostalon mak­set­tu parkkipaik­ka on mielestäni samal­la taval­la ‘omaa pihaa’.
  On julk­ista (parkki)tilaa (jota pitää hin­noitel­la = sakot­taa julk­isin perustein) ja yksi­ty­istä (parkki)tilaa, jon­ka voi hin­noitel­la yksi­ty­isin perustein. Eikö taloy­htiö voisi lait­taa vaikka­pa kylt­tiä, jos­sa ilmoite­taan mitä mak­saa pysäköin­ti pihal­la sinne asi­at­tomasti pysäköiville (se ei olisi siis sakko vaan lasku).
  Jos omakoti­ton­til­leni ilmaan­tu­isi vieras auto parkki­in, en kut­su­isi paikalle parkkipirkkoa vaan poli­isin. Mut­ta kysymys on täysin teo­reet­ti­nen, ellei sit­ten Amerikan serkku tule käymään…

 36. Elmo Allen:

  Yksi­tyisen pysäköin­nin­valvon­nan liike­toim­inta perus­tuu rangaistusmaksuihin.

  Ei. Yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvo­ja ei voi määrätä pysäköin­tivirhe­mak­su­ja ilman sopimus­ta pysäköin­tipaikko­jen omis­ta­jan kanssa, eli se perus­tuu siis palvelun tar­joamiseen pysäköin­tipaikko­jen omis­ta­jalle. Jos omis­ta­ja halu­aa, että virhe­mak­sut on tosi kor­keet, että jen­gi ei pysäköi mak­samat­ta pysäköin­tivirhe­mak­sua, niin valvontafir­ma var­maankin suos­tuu asi­akkaan tah­toon, mut­ta tuskin sille nyt on hirveesti väliä mis­tä rahat tulee, sopimuk­sen hin­nas­ta vai kannustinpalkasta.

  Nyt ne perus­tu­vat sopimuk­sen rikkomisi­in ja sopimuk­ses­sa määrät­ty­i­hin sanktiomaksuihin.

  Mil­lä perusteella?

  Sopimuk­sen tekevän yri­tyk­sen hyö­ty mak­si­moituu, kun toinen osa­puoli saadaan mah­dol­lisim­man helpol­la osoitet­tua velvol­lisek­si sanktioihin.

  Tuskin se pysäköin­tipaikko­jen omis­ta­ja solmii sopimus­ta sel­l­aisen pysäköin­nin­valvontafir­man kanssa, joka yrit­tää saa­da omis­ta­jan velvol­lisek­si sanktioihin.

  Kun­nal­lista pysäköin­ti­valvon­taa edes ylhäältä ohjaa peri­aate oikeudenmukaisuudesta.

  !?!? Mis­tä näitä sin­isilmäisiä ihmisiä tulee? Julkisen puolen työntekijät=enkeleitä, yksityiset=ahneita paskoja?!

  eikä toisel­la osa­puolel­la ole mah­dol­lista edes äänestää lompakollaan.

  Älä esitä tyh­mää. Tot­takai virheel­lis­es­ti pysäköineil­lä on mah­dol­lisuuk­sia vali­ta. Eivät pysäköi väärin tai pysäköivät väärin siel­lä mis­tä siitä ei joudu mak­samaan virhemaksua.

 37. Jus­si Airaksi­nen kirjoitti:

  Jos pysäköin­nin­valvo­jat mak­saisi­vat kulun­sa sakkoina takaisin, ihmettelisin, mik­si näi­den määrää ei olisi kan­nat­tavaa lisätä. En tiedä, maksavatko. 

  Pysäköin­nin­valvo­jat mak­sa­vat kulun­sa sakkoina takaisin, ja enem­mänkin. HKR:n toim­inta­su­un­nitel­mas­ta 2011 selviää, että pysäköin­nin­valvon­nan kulut 2010 ovat 6 miljoon­aa euroa. mak­suke­hoituk­sia annet­ti­in 250 000, ja sum­ma on 40 tai 50 euroa. Kokon­ais­tu­lot ovat siis suun­nilleen 11 miljoona euroa. Pysäköin­nin­valvon­ta kat­taa siis kulun­sa 183 prosenttisesti.

  Mar­gin­aa­li­nen kan­nat­tavu­us on läh­es var­masti selvästi parem­pi, kos­ka noi­hin kului­hin sisäl­tynee merkit­täviä kiin­teitä kulu­ja. Mm. jokin miljoo­nan pois­to joka lisät­ti­in alka­en viime vuodes­ta; 2009 luvuil­la kan­nat­tavu­us olisi ollut 220%.

  Tämä ei ole uusi tilanne, vaan jatkunut ainakin vuoskymme­nen tai pari. Anek­doot­ti­na, muis­tan kuulleeni jutun siitä kuin­ka jokainen pysäköin­in­valvo­ja tuo tulo­ja 2–3 ker­taa palkkansa ensim­mäisen ker­ran joskus 90-luvun alussa.

  Pysäköin­nin­valvon­ta siis tuo tulo­ja, ja lisäk­si täyt­tää tärkeää tehtävää, joka nykyisel­lään hoide­taan puut­teel­lis­es­ti (kuten tämä koko yksi­ty­is­valvon­takeskustelu osoit­taa). Silti pysäköin­nin­valvon­taa ei akti­ivis­es­ti lisätä. Liekö taustal­la jokin enem­mistöläis­ten salaliitto…

  Eduskun­tavaaliehdokas Soin­in­vaaraa tietenkin kiin­nos­taa asian lain­säädän­nölli­nen puoli, mut­ta kaupung­in­val­tu­utet­tu Soin­in­vaara voisi ehkä koit­taa vaikut­taa siihen, että pysäköin­nin­valvo­jia lisät­täisi­in niin, että kaupun­ki voi hoitaa sille (täl­lä het­kel­lä) yksi­noikeudel­la kuu­lu­van tehtävän paremmin.

 38. Eniten län­si­maisen oikeuskäsi­tyk­sen vas­taista on kuitenkin se, että taloy­htiössä jos­sa parkkipaikat on vuokrat­tu asukkaille ja viher­alueet ovat yhteiseen käyt­töön, voi täysin sään­nöl­lis­es­ti ja tarkoituk­sel­lis­es­ti pysäköidä väärin ilman että siitä aiheutuu minkään­laisia seurauksia. 

  Se joka ei väl­itä naa­purien mielip­i­teestä on täysin vapaa tekemään mitä tahansa. Voi olla että tämä on joidenkin mielestä ideaalin anark­istiu­topi­an malli jos­sa muut mak­sa­vat kun yksi porskut­taa, mut­ta minus­ta tämänkaltaiset pikku­seikat vähen­tävät yksilön luot­ta­mus­ta yhteiskuntaan. 

  Itse asian pitäisi olla selvä — autoa ei pysäköidä mihin sat­tuu. Asia on onnis­tut­tu nyt etään­nyt­tämään poli­itikko­jen ja oikeuspro­fes­sorien teo­ri­avään­nök­si ja kilt­ti keskilu­okkainen ihmi­nen kat­se­lee edelleen sivus­ta vaik­ka on yrit­tänyt hoitaa oman tont­tin­sa kunnolla.

 39. virheäthän voisi ottaa tämän vaali­teemak­seen: parkkipaik­ka sille joka siitä mak­saa, eikä sais käyt­tää toisen paikkaa!

  Joskus nämä OS:n avauk­set on kyl­lä hem­metin lapsellisia.

 40. En tajua, että on jotenkin ihmis­ar­von vas­taista estää väärin pysäköin­tiä yksi­ty­isil­lä pihoilla/alueilla. Autoil­i­jat suos­tu­vat mukise­mat­ta siihen, että kadun­var­sil­la on pysäköin­tikiel­tomerkke­jä, joiden rikkomis­es­ta nap­sah­taa sakkoa. Kuitenkin samo­jen autoil­i­joiden mielestä yksi­ty­ispi­hoil­la ei saa olla yksi­ty­isiä pysäköintikielto/tarkastusmaksuvaroitusmerkkejä, kos­ka se on jotenkin perus­tus­lain vas­taista. Jos kyse on tosi­aan sanan “sakko” käytöstä, muute­taan se sanaksi “tarkas­tus­mak­su”.

  On päätön­tä vedo­ta siihen, että jos yksi­tyiset parkkisakot sal­li­taan, koh­ta kaik­ki veloit­ta­vat yksipuolisin kylt­ti­sopimuksin tilan käytöstä (vrt. kaup­pakeskus­pääsy­mak­su, yksi­ty­istien käyt­tö­mak­su ym.). Kaup­pakeskus ei hyödy pätkääkään siitä, että rajoit­taa asi­akkai­ta, ja yksi­ty­istien omis­ta­jal­la kyl­lä peri­aat­teessa on oikeus estää tien­sä käyt­tö muil­ta, tilanne ei muu­tu yksi­ty­is­ten parkkisakko­jen takia.

 41. Asioi­ta voi hoitaa itsekin.

  Ker­ran yksi oli park­keer­an­nut paikalleni. Soitin pysäköin­nin­valvon­taan, mut­ta ei sieltä kukaan enää illal­la tul­lut paikalle. No park­keerasin itse hyväkkään perään sakkopaikalle siten että hyväkäs ei päässyt pois. Jätin lasi­in puhe­lin­nu­meron, johon voi soitaa kun pois­tuu paikalta.

  Kun tämä soit­ti, menin kal­japul­lo kouras­sa päivit­telemään että sori, minä tyystin uno­hdin että pitäisi vielä siirtää autoa, menee huomisx­een nyt.

  Jätkän oli siihen tyy­tymi­nen ja pääsi hake­maan auton­sa vas­ta myöhemin.

 42. Eduskun­tavaaliehdokas Soin­in­vaaraa tietenkin kiin­nos­taa asian lain­säädän­nölli­nen puoli, mut­ta kaupung­in­val­tu­utet­tu Soin­in­vaara voisi ehkä koit­taa vaikut­taa siihen, että pysäköin­nin­valvo­jia lisät­täisi­in niin, että kaupun­ki voi hoitaa sille (täl­lä het­kel­lä) yksi­noikeudel­la kuu­lu­van tehtävän paremmin.

  Ker­rankin saan olla Otson kanssa samaa mieltä! 🙂

 43. Anu T kir­joit­ti: “Kaup­pakeskus ei hyödy pätkääkään siitä, että rajoit­taa asi­akkai­ta, ja yksi­ty­istien omis­ta­jal­la kyl­lä peri­aat­teessa on oikeus estää tien­sä käyt­tö muil­ta, tilanne ei muu­tu yksi­ty­is­ten parkkisakko­jen takia.”

  Ehkä yksi keskeinen jut­tu, jota tässä on kier­ret­ty, mut­ta ei vielä selvitet­ty on yksi­ty­is­ten sopimusten mah­dolli­nen mieli­v­al­taisu­us. Riit­tääkö jos lai­tan yksi­ty­istieni var­teen kyltin “yksi­tyi­nen ajon­va­lvon­ta, mak­su 100€ aje­tul­ta metriltä”. Onko mak­su ehkä ulosot­tokelpoinen? Eli point­ti on, että ainakin pitää tarkasti määritel­lä mitä yksi­tyiset voivat tehdä, mil­lais­ten mak­su­jen per­im­istä val­tio tukee, ja mis­sä vai­heessa tieni käyt­täjä on sitoutunut tieni käyttöehtoihin?

 44. Juk­ka,

  Muuten esimerkil­listä toim­intaa, mut­ta olit liian ystävälli­nen jät­täessäsi puhelinnumeron. 

  Seu­raaval­la ker­ral­la suo liiken­nesialle ilo soit­taa ajoneu­vorek­isteri­in ja puhe­lin­tiedustelu­un tai vai­h­toe­htois­es­ti rim­putel­la naa­purei­den ovikel­lo­ja henkilöl­lisyyte­si selvittämiseksi. 

  Kuten totesin edel­lisessä ketjus­sa, niin laiton­ta­han se on estää toisen ajami­nen, vaik­ka olisikin pysäköinyt väärin. Tätä ei vain moni tiedä ja vaik­ka tietäisikin, niin kyn­nys kut­sua poli­isit on kohta­laisen korkea, kos­ka kyl­lä he samal­la reis­sul­la sakot­ta­vat kyseistä väärinparkkeeraajaakin.

 45. Markku af Heurlin:

  “Usein väärin­pysäköi­neen auton kyl­jen hel­lä rap­sut­ta­mi­nen avaimil­la tms. toimii parem­pana muis­tu­tuk­se­na ja on itsel­la huo­mat­tavasti helpompaa.”

  Tämä alkaa olla jo ilki­val­taa. Vahinkoa ei saa aiheut­taa, lievää hait­taa kyllä.

  Tietysti se on, eikä sitä edes ehdo­tuk­sen esit­täjä taa­tusti epäil­lyt. Var­masti sanoisi, että kiin­ni ei pidä jäädä.

  Auton omis­ta­ja­han ei tilanteessa kun­nioi­ta tois­t­en omaisu­ut­ta. On nar­sisti jos kuvit­telee, että tois­t­en pitäisi silti kun­nioit­taa hänen omaisuuttaan.

  (en omista autoa, auton avaimia tai pysäköintipaikaa)

 46. tpyy­lu­o­ma
  olisiko täysin mah­do­ton­ta saa­da sel­l­ainen moniosaa­va vira­nomainen joka esimerkik­si valvoo pysäköin­tiä, tarkas­taa matkalip­pu­ja, var­tioi ja opas­taa vaik­ka turisteja?

  Ei, kos­ka kyseessä on julki­nen sek­tori. Hyvistä aiko­muk­sista huoli­mat­ta julki­nen sek­tori ei vain kykene toim­i­maan yhtä jous­taasti kuin yksi­tyi­nen. On täyt­tä hai­hat­telua kuvitel­la, että tämä parkki­valvom­isongel­ma voitaisi­in ratkaista kehit­tämäl­lä julkisen sekotrin tapaa toimia. Olisi­han se kivaa jos näin kävisi, mut­ta se ei tule käymään.

  Grand­paIg­or
  oikeustoim­i­lain mukaan on epämääräistä minkälainen pysäköin­ti­sopimus syntyy

  Sik­sipä olisikin eri­tyisen kätevää, jos saataisi­in laki joka ratkai­sisi tämän juridis­en ongel­man. Jos laki ker­too että sopimus syn­tyy näil­lä edel­ly­tyk­sil­lä (täm­möi­nen kylt­ti täm­möisessä paikas­sa ja huo­mau­tus oven pielessä ja niin edelleen), niin sit­ten se syntyy.

 47. Mikkok: “Jos sakot­ta­mi­nen tai pysäköin­tivirhe­mak­sun per­im­i­nen on kiel­let­ty yksi­tyiseltä pysäköin­nin­valvo­jal­ta niin miten on pysäköin­ti­mak­sun per­im­isen kanssa?”

  Tääl­lä Län­si-Pasi­las­sa asia toimii juuri noin. Maan­pääl­lisiä pysäköin­tipaikko­ja ei juuri ole, pysäköin­ti on keskitet­ty puomio­h­jat­tui­hin parkki­hallei­hin, joi­hin kuka tahansa voi pysäköidä mak­sua vas­taan. Jär­jestelmä pitää kuitenkin (näköjään) huolen siitä, että halleis­sa on riit­tävästi tyhjiä paikko­ja asukaspysäköin­ti­in (joka sekin on mak­sullista, mut­ta aika hal­paa.) Hyvin toimii.

 48. Eli­na: Kun­nal­lises­sa pysähköin­tivirhe­mak­sus­sa auton omis­ta­jalle lankeaa mak­su riip­pumat­ta siitä vaik­ka auton olisi pysäköinyt joku muu tun­net­tu henkilö. Virhe­mak­sun mak­sami­nen jää omis­ta­jan pysäköi­jän keskinäisek­si harmik­si. Pysäköin­tivirhe­mak­su poikkeaa siis olen­nais­es­ti varsi­nais­es­ta sakos­ta. Se on enem­män ver­rat­tavis­sa vaikka­pa kir­jas­ton myöhästymismaksuun.

  Toisin on esim. automaat­tises­sa liiken­teen kam­er­avalvon­nas­sa, jos­sa ran­gais­tuk­se­na on poli­isin määräämä sakko. Auton omis­ta­ja voi kiistää aja­neen­sa autoa. Jos kul­jet­ta­ja ei ole kuvas­ta tun­nis­tet­tavis­sa, ei auton omis­ta­jan tarvitse ker­toa kuka autoa ajoi, jos sil­loin tulisi todis­ta­neek­si itseään vastaaan.

  Juu­so: pitää pystyä ker­tomaan ja pitää ker­toa, retori­ikkaa ilman käytän­nön merk­i­tys­tä tässä tapauksessa.

 49. Kom­ment­ti Ristolle

  Markku af Heurlin:

  “Usein väärin­pysäköi­neen auton kyl­jen hel­lä rap­sut­ta­mi­nen avaimil­la tms. toimii parem­pana muis­tu­tuk­se­na ja on itsel­la huo­mat­tavasti helpompaa.”

  Tämä alkaa olla jo ilki­val­taa. Vahinkoa ei saa aiheut­taa, lievää hait­taa kyllä.

  Tietysti se on, eikä sitä edes ehdo­tuk­sen esit­täjä taa­tusti epäil­lyt. Var­masti sanoisi, että kiin­ni ei pidä jäädä.

  Auton omis­ta­ja­han ei tilanteessa kun­nioi­ta tois­t­en omaisu­ut­ta. On nar­sisti jos kuvit­telee, että tois­t­en pitäisi silti kun­nioit­taa hänen omaisuuttaan.

  (en omista autoa, auton avaimia tai pysäköintipaikaa)”

  Ei nar­sis­tit auto­jen omis­ta­ji­in lopu. En halua että tästä tulee Aku Ankan ja hänen naa­purin­sa väli­nen kisa. Eikä pitäsi käytää spykopa­tolo­gian ter­me­jä kovin huolimattomasti.

 50. Art­turi AL, 

  Yleen­sähän autoa ajaa joko itse omis­ta­ja tai joku per­heen­jäsen. Har­voin joku ulkop­uo­li­nen. Ja vielä harvem­min var­masti tämä ulkop­uo­li­nen ei ota virhe­mak­sua kon­tolleen, jos sen on aiheuttanut. 

  Mitään lakia, ase­tus­ta ym. ei voi­da saa­da täysin aukot­tomak­si. Eli koskaan sään­tö­jen perus­tana ei voi olla se, että joku joskus saat­taa kär­siä vääryyttä. 

  Neljästäkymp­istä nyt tuskin kukaan läh­tee käräjöimään. Tietääpähän vain kat­soa tarkem­min sit­ten, kenelle auton­sa lainaa. Mut­ta riitaut­ta­mi­nen on mah­dol­lista. Kyl­lä sen oikeu­den laki suo.

 51. Juho Laatu
  Ehkä yksi keskeinen jut­tu, jota tässä on kier­ret­ty, mut­ta ei vielä selvitet­ty on yksi­ty­is­ten sopimusten mah­dolli­nen mieli­v­al­taisu­us. Riit­tääkö jos lai­tan yksi­ty­istieni var­teen kyltin “yksi­tyi­nen ajon­va­lvon­ta, mak­su 100€ aje­tul­ta metriltä”.

  Nimeno­maan tähän erilli­nen laki tuo selvyy­den. Jos meil­lä on erilli­nen laki, joka ker­too yksiselit­teis­es­ti minkälaisil­la ehdoil­la ja kuin­ka syn­tyy sopimus parkki­fir­man ja pysäköit­si­jän välil­lä, täm­möisiä tulk­in­taon­gelmia ei ole.

 52. Yksi­tyis­es­tä pysäköin­nin­valvon­nas­ta oli Savon Sanomis­sa tänään mie­lenki­in­toinen esimerkki­ta­paus (paper­ile­hdessä). Vieras oli pysäköinyt auton­sa viera­s­paikksi merk­itylle paikalle, mut­ta sai “tarkas­tus­mak­sun”. Syy oli, että hänel­lä olisi pitänyt olla lupalap­pu ikku­nass­sa. Pysäköin­ti­valvon­nan kyltissä ei täl­lais­es­ta ehdos­ta puhut­tu yhtään mitään, mut­ta fir­man mielestä tämä oli täysin asial­lista — on kuulem­ma vier­aan itsen­sä velvol­lisu­us ottaa selvää pysäköintikäytännöstä.

 53. Art­turi AL:

  Ylinopeussakko on sikäli eri asia kuin pysäköinti”sakko”, että siihen vaikut­ta­vat mm. kuskin tulot ja jos kyse on oikein törkeästä ylinopeud­es­ta, voi siitä tul­la sakkoa vakavampiakin seu­rauk­sia. Tämän takia minus­ta ei voi ihan johtaa nopeu­den kam­er­avalvon­nan logi­ikkaa siihen, pitäisikö tietää kuka nimeno­mais­es­ti auton pysäköi väärään paikkaan vai riit­tääkö pelkkä tieto auton omistajasta.

  En tiedä mikä on oikeuskäytän­tö nopeu­den kam­er­avalvon­nas­sa, mut­ta ainakin muis­sa rikosasiois­sa ei selviä seu­raa­muk­set­ta vain sanom­al­la ettei tarvitse todis­taa itseään vas­taan. Eli jos vaik­ka henkilön X omis­ta­mas­ta autos­ta löy­tyy huumekätkö, jos X ei ker­ro kenen muun käytössä auto olisi löytöhetkel­lä ollut, yleen­sä kat­so­taan että huumeet kuu­lu­vat hänelle, vaik­ka mui­ta todis­tei­ta asi­as­ta ei olisi kuin itse huumelöytö ja tieto auton omis­ta­jas­ta. (Tämä perustuen omaan koke­muk­seeni lautamiestyöstä.)

 54. Nyt ne perus­tu­vat sopimuk­sen rikkomisi­in ja sopimuk­ses­sa määrät­ty­i­hin sanktiomaksuihin.

  Mil­lä perusteella?

  En ymmär­rä kysymys­täsi. Valvon­tayri­tys­ten tulot perus­tu­vat sopimus­rikko­muk­si­in, kos­ka niis­sä pysäköin­tiehto­tauluis­sa lukee, että pysäköin­ti on ilmaista, kun­han et riko ehto­ja, jol­loin velvoitut suorit­ta­maan sank­tiomak­sun sopimus­rikko­muk­ses­ta. Sopimuk­sen nou­dat­ta­mi­nen ei mak­sa autoil­i­jalle mitään. Mak­sulli­nen pysäköin­ti on asia erik­seen, se ei liity tähän, ja se toimii lähtöko­htais­es­ti parem­mal­la periaatteella.

  Tuskin se pysäköin­tipaikko­jen omis­ta­ja solmii sopimus­ta sel­l­aisen pysäköin­nin­valvontafir­man kanssa, joka yrit­tää saa­da omis­ta­jan velvol­lisek­si sanktioihin.

  Eihän sitä omis­ta­jaa sank­tioi­da, vaan niitä autoil­i­joi­ta. Pysäköin­nin­valvon­tayri­tys tekee sopimuk­sen pysäköin­nistä nimeno­maan pysäköivän autoil­i­jan kanssa, ei omis­ta­jan kanssa. Niin niis­sä tauluis­sa lukee ja siihen oikeusratkaisutkin perustuvat.

  Erik­seen on tietenkin sopimus siitä, että valvon­tayri­tys saa pysäköin­tipaikko­ja näin autoil­i­joiden käyt­töön luovut­taa. Niis­sä sopimuk­sis­sa tyyp­il­lis­es­ti ei liiku rahaa eikä sank­tioi­ta. Hyö­ty valvontafir­malle on ne sopimus­rikko­mus­tu­lot niistä toi­sista, autoil­i­joiden kanssa tehdy­istä sopimuk­sista; hyö­ty omis­ta­jalle ainakin olete­tusti väärin­pysäköin­nin väheneminen.

  Siis: En puhu sopimuk­sista valvon­tayri­tyk­sen ja maan­omis­ta­jan välil­lä, vaan sopimuk­sista valvon­tayri­tyk­sen ja autoil­i­joiden välil­lä. Ne ovat yksi­ty­isoikeudel­lisia sopimuk­sia, joiden ain­oa hyö­ty valvon­tayri­tyk­selle on, jos niitä rikotaan.

  Kun­nal­lista pysäköin­ti­valvon­taa edes ylhäältä ohjaa peri­aate oikeudenmukaisuudesta.

  !?!? Mis­tä näitä sin­isilmäisiä ihmisiä tulee? Julkisen puolen työntekijät=enkeleitä, yksityiset=ahneita paskoja?!

  Kuten sanoin, “edes ohjaa”. Peri­aate siis edes on ole­mas­sa. Toteu­tu­mi­nen on eri asia, mut­ta en ole kuul­lut, että suo­ma­lai­sis­sa parkkipirkois­sa olisi havait­tavis­sa korruptio-ongelmia.

  Yksi­tyisel­lä puolel­la asia on toinen. Oikeu­den­mukaises­ti toim­imisen peri­aatet­ta ei ole. Ja täysin omaa tulk­in­taasi on tuo tek­stisi. Minä en sanonut, että valvon­tayri­tyk­set ovat paho­ja. Minä sanoin, että valvon­tayri­tyk­sille on sisään­raken­net­tu kan­nustin olla paho­ja. Yksi­ty­is­ten yri­tys­ten tehtävä on tuot­taa voit­toa omis­ta­jien sijoituk­selle. Yleis­es­ti ottaen that’s fine.

  Tässä on kyse liike­toimin­nas­ta, jon­ka tehtävänä on näen­näis­es­ti ehkäistä huonoa käyt­täy­tymistä. Mut­ta sen tulos mak­si­moituu, kun huonoa käyt­täy­tymistä on mah­dol­lisim­man paljon tai yri­tys ainakin saa sank­tioitua sitä mah­dol­lisim­man paljon, on selvää että yri­tys ei tähtää mak­si­maaliseen asi­akastyy­tyväisyy­teen. Asi­akastyy­tyväisyy­den ja voiton välille on sisään­raken­net­tu pysyvä ris­tiri­ita. On jär­jetön­tä lail­la siu­na­ta sel­l­ainen liike­toim­inta. Varsinkin, kun asi­as­ta on erik­seen säädet­ty julk­isoikeudelli­nen sanktiomenettely.

  Kun siis kyse on liike­toimin­nas­ta, jos­sa väärin­tekemiseen kan­nuste­taan lähtöko­htais­es­ti, yri­tyk­sil­lä todel­la on taipumus ajau­tua “pahoik­si”.

  Älä esitä tyh­mää. Tot­takai virheel­lis­es­ti pysäköineil­lä on mah­dol­lisuuk­sia vali­ta. Eivät pysäköi väärin tai pysäköivät väärin siel­lä mis­tä siitä ei joudu mak­samaan virhemaksua.

  Et ymmärtänyt kir­joit­ta­maani ilmeis­es­ti ollenkaan. “Eivät pysäköi väärin” ei kuu­lu autoil­i­jan valin­nan­mah­dol­lisuuk­si­in. Valvon­tayri­tys yrit­tää sank­tioi­da silti. Moni on mak­sanut laskun vain, kos­ka halu­aa vält­tää oikeuskäsit­te­lyt, eikä ole pere­htynyt asian juridi­ikkaan ja todis­tus­taakkaan. Kun valvon­tayri­tys vielä uhkailee perin­näl­lä ja uloso­tol­la, aika moni taipuu. “Mitäs ovat niin tyh­miä” on aika huono puo­lus­tus, kun koko sys­tee­mis­sä on val­u­vi­ka, joka aiheut­taa tuon käytök­sen valvontayrityksissä.

  Valvon­tayri­tyk­set valvo­vat myös julki­raken­nusten parkkipaikko­ja, vaikka­pa Helsin­gin hov­ioikeut­ta. Onko mielestäsi kohtu­ullista, että autoil­i­ja joutuu hov­ioikeu­teen tul­lessaan päät­tämään, pysäköikö oikeustalon eteen vai ei sik­si, että halu­aa vält­tyä valvontayrityksiltä?

  Joi­hinkin kaup­pakeskuk­si­in val­i­tuk­set ovat tehon­neet ja yksi­tyiset valvontafir­mat läht­e­neet. Siinä lom­pakol­la äänestämi­nen on toimin­ut. Ne ovat kuitenkin poikkeuk­sia, eikä siinäkään asi­akas­suhde ole suo­ra, joten tämä asi­akkaan vaiku­tus­mah­dol­lisu­us on paljon huonom­pi. Lisäk­si aina jää lukuisa joukko taloy­htiöitä, joi­ta ei voisi vähempää kiin­nos­taa, valit­taako joku vierail­i­ja valvontayrityksistä.

  Ja koke­muk­set vain puhu­vat puolestaan. Valvon­tayri­tyk­sistä kuu­luu niin paljon jut­tu­ja väärinkäytök­sistä, että sys­tee­mi ei vain ker­ta kaikki­aan näytä toimi­van vapail­la markki­noil­la. Peri­aat­teet selit­tävät, mik­si käytän­nön koke­mus on mitä on: valvon­tayri­tyk­set mak­si­moi­vat tulon­sa aiheet­tomil­la sank­tiomak­suil­la. Jos ker­ran on sekä peri­aat­teel­liset syyt että koke­mus­ta tuek­si, mik­si edes kan­nat­taisi väit­tää, että pysäköin­nin­valvon­ta voi toimia pelkäl­lä markkinaohjauksella?

 55. Elmo Allén: “mik­si edes kan­nat­taisi väit­tää, että pysäköin­nin­valvon­ta voi toimia pelkäl­lä markkinaohjauksella?”

  Tähän olisi vas­tauk­se­na, että vapail­la markki­noil­la kulut­ta­jan suo­jak­si pitää vain mah­dol­lis­taa jenkki­tyyp­piset joukkokan­teet ja vahin­gonko­r­vausten perus­teek­si yhtiön liike­vai­h­to: näin sekä laa­jamit­taiset väärinkäytök­set että yksit­täi­nen iso virhe voivat tul­la yhtiölle nii­i­i­in kalli­ik­si, että mietitään oikeasti, ryhdytäänkö vilunki­in vai ei.

  Amerikas­sa on har­joitel­tu vapaa­ta markki­na­t­alout­ta pidem­pään kuin meil­lä ja oikeusjär­jestelmä lie­nee syys­tä kehit­tynyt sen mukaan. Eli jos men­nään yhtääl­lä sen mallin mukaan, pitää tehdä niin myös toisaalla.

 56. “Älä koskaan myy luon­nol­lista monopolia”.
  Kun ker­ran parkkisako­tus on kaupungille kan­nat­tavaa, sitä kan­nat­taisi laa­jen­taa ja kehit­tää niin, että se kat­taisi valvon­tava­jeen, jota yksi­tyiset halu­aisi­vat nyt rahas­taa. Tähän suun­taan asi­aa viemäl­lä kaupun­ki saisi enem­män rahaa kassaansa.

 57. Osmo. Minus­ta ajatuk­sesi sakon antamis­es­ta riit­tävän laadukkaan ja yksiselit­teisen val­oku­van perus­teel­la on hyvä! Tässä tapauk­ses­sa kysymys julkisen val­lan käytöstä ja sen luovut­tamis­es­ta yksi­tyiselle ei realisoidu.

  Yksi­tyiset tarvit­se­vat kieltämät­tä keino­ja puut­tua ton­teil­laan tapah­tu­vaan häir­iöpysäköin­ti­in. Minus­ta osakey­htiö­muo­to on kuitenkin tavat­toman huono yhtiö­muo­to jaka­maan sank­tion­lu­on­teisia maksuvelvollisuuksia.

 58. Sylt­ty:

  “Nimeno­maan tähän erilli­nen laki tuo selvyy­den. Jos meil­lä on erilli­nen laki, joka ker­too yksiselit­teis­es­ti minkälaisil­la ehdoil­la ja kuin­ka syn­tyy sopimus parkki­fir­man ja pysäköit­si­jän välil­lä, täm­möisiä tulk­in­taon­gelmia ei ole.”

  Uskallan luke­mat­ta koko lakiesi­tys­tä sanoa, että lais­sa päin­vas­toin tul­laan kiistämään yksi­tyisen sopimuk­sen syn­tymisen mah­dol­lisu­us kokon­aan täl­laisel­la pysäköintitoimella. 

  Suo­mi seu­raa Ruot­sia. Ensin Ruotsin Korkein oikeus loi sopimu­soikeudel­lisen kon­struk­tion yksi­ty­is­ten valvon­ta­mak­su­jen mah­dol­lis­tamisek­si, mut­ta aja­tus “jyrät­ti­in” yksi­tyis­es­tä pysäköin­nin­valvon­nas­ta annetul­la lail­la, minkä jäl­keen yksi­tyiset valvon­ta­mak­sut perus­tu­vat laki­in eivätkä enää sopimusoikeuteen.

 59. Aiem­paan keskustelu­un viitat­en minus­ta jako yksi­tyiseen ja julkiseen pitää määritel­lä tarkemmin. 

  Minus­ta sank­tion­lu­on­teis­ten mak­su­jen jakami­nen sel­l­aisen yhtiön toimes­ta, jon­ka koko liike­toim­inta perus­tuu täl­lai­sista sank­tiomak­su­ista saa­tu­i­hin tuot­toi­hin, on jo lähtöko­htais­es­ti väärinkäytök­sille ja maalaisjär­jen puut­tumiselle altis.

  Voisiko esimerkik­si taloy­htiöil­lä itsel­lään olla muu­ta­ma “auk­tori­sioitu” taho, jol­la olisi tämä sako­tu­soikeus. Täl­lainen taho jät­täisi var­masti helpom­min esimerkik­si muut­toau­toa sakot­ta­mat­ta. Sitä maalaisjär­jen käyt­töä siis. 

  Jotenkin on vaikea käsit­tää tätä vim­maa saa­da sakot­tamis­es­ta bisnestä. Alku­peräi­nen tavoite oli kuitenkin ilmeis­es­ti puut­tua häir­iöpysäköin­ti­in yksi­ty­isil­lä tonteilla. 

  Täl­laisil­la aloil­la ei ole mitään alal­letu­lokyn­nys­tä, eli alalle tulee kuin sieniä sateel­la kaiken maail­man rep­pu­fir­mo­ja valvo­maan pysäköin­tiä. Lop­ul­ta luo­daan joku raskas vira­nomaisen valvon­tamenet­te­ly ongelmien kor­jaamisek­si. Ja seu­raavak­si pysäköin­nin­valvo­jia koulute­taan ammat­tik­oulus­sa 3 vuo­den pysäköin­nin­valvon­nan koulutusohjelmassa.

 60. Elmo Allen:

  Valvon­tayri­tys­ten tulot perus­tu­vat sopimus­rikko­muk­si­in, kos­ka niis­sä pysäköin­tiehto­tauluis­sa lukee, että pysäköin­ti on ilmaista, kun­han et riko ehto­ja, jol­loin velvoitut suorit­ta­maan sank­tiomak­sun sopimusrikkomuksesta. 

  Se, että taulus­sa lukee, että jos rikkoo ehto­ja joutuu mak­samaan sopimus­rikko­muk­ses­ta ei tarkoi­ta että valvon­tayri­tyk­sen tulot perus­tus sopimus­rikko­muk­si­in. (Eihän bus­silipun­tarkas­ta­jienkaan tulot perus­tu sopimusrikkomuksiin.)

  Valvon­tayri­tys­ten tulot perus­tuu siihen, että pysäköin­tipaikan omis­ta­ja halu­aa varmis­taa, että siihen paikalle ei pysäköidä ilman lupaa. Sit­ten nämä sopi­vat keskenään sel­l­ais­es­ta kom­pen­saa­tioista, että pysäköin­tipaikan omis­ta­jan ja sen käytön valvo­jan kan­nus­timet on mah­dol­lisim­man yhtenäiset.

  En puhu sopimuk­sista valvon­tayri­tyk­sen ja maan­omis­ta­jan välil­lä, vaan sopimuk­sista valvon­tayri­tyk­sen ja autoil­i­joiden välil­lä. Ne ovat yksi­ty­isoikeudel­lisia sopimuk­sia, joiden ain­oa hyö­ty valvon­tayri­tyk­selle on, jos niitä rikotaan.

  En usko, että valvon­tayri­tys saa tehdä sopimuk­sia pysäköivien kanssa ilman, että on tehnyt sopimuk­sen autopaikan omis­ta­jan kanssa. -> eli kokon­aisuute­na omis­ta­ja ja valvon­tayri­tys ei hyödy pelkästään sopimus­rikko­mu­sista. Ei kan­na­ta tart­tua kiin­ni siihen miten omis­ta­ja mak­saa valvon­ta­palkan valvon­tayri­tyk­selle. (Vai olisko sinus­ta tämä jär­jeste­ly ihan ok, jos vaan valvon­tayri­tyk­sen kan­nustin­palkkaus oliskin sel­l­a­nen, että ne olis kiin­teel­lä pal­ka­lla ja sais vaik­ka 10 euroa per kir­joitet­tu virhe­mak­su? Entä jos lisäko­r­vaus oli 1 euro per virhe­mak­su? Entäs jos se olis 0 euroo per virhemaksu?)

  Eli se, että valvon­tayri­tyk­set saa koko virhe­mak­sun itselleen johtuu siitä, että autopaikan omis­ta­ja halu­aa näin kan­nus­taa valvontafir­maa hoita­maan hom­mansa. (Vähän sama kuin mak­sais siivous­fir­malle vaan siinä tapauk­ses­sa, että ne tulee siivoomaan, eikä silleen, että mak­sas kuukausi­palkkaa riip­pumat­ta siitä hoitaako ne hom­mansa vai ei.)

  Toteu­tu­mi­nen on eri asia, mut­ta en ole kuul­lut, että suo­ma­lai­sis­sa parkkipirkois­sa olisi havait­tavis­sa korruptio-ongelmia.

  Minä taas en ole kuul­lut, että suo­ma­lai­sis­sa yksi­tyien sek­torin työn­tek­i­jöis­sä olis havait­tavis­sa sen suurem­paa kor­rup­tio-ongel­maa kuin julkisen sek­torin työntekijöissä.

  Yksi­tyisel­lä puolel­la asia on toinen. Oikeu­den­mukaises­ti toim­imisen peri­aatet­ta ei ole.

  !?!?!?! Siis oikeesti?! Eli sun mielestä julkisel­la puolel­la on oikeu­den­mukaises­ti toim­imisen peri­aate ja yksi­tyisel­lä puolel­la ei?

  Vaik­ka tääl­lä kom­men­toi­jis­sa on kyl­lä reilusti vasem­man laidan hiihtäjää, mut­ta mitään näin pak­sua en oo ennen lukenu.

  Tässä on kyse liike­toimin­nas­ta, jon­ka tehtävänä on näen­näis­es­ti ehkäistä huonoa käyttäytymistä.

  Ei. Kyse on liiken­toimin­nas­ta, jon­ka tehtävänä on ehkäistä huonoa käytöstä. Muuten­han ne autopaikko­jen omis­ta­jat ei solmis sopimuk­sia valvontafir­mo­jen kanssa.

  Mut­ta sen tulos mak­si­moituu, kun huonoa käyt­täy­tymistä on mah­dol­lisim­man paljon tai yri­tys ainakin saa sank­tioitua sitä mah­dol­lisim­man paljon,

  Juuri näin. Tämä ei tietenkään ole mikään ongel­ma, kos­ka valvon­tayri­tyk­sen tehtävänä on sakot­taa, eikä se käy raa­put­ta­mas­sa parkkiru­u­tu­maalauk­sia pois asfaltista, jot­ta use­ampi pysäköisi väärin. Se vaan yrit­tää sakot­taa aina, kun joku pysäköi väärin ja tämä on just sitä mitä se autopaikan omis­ta­jakin noin yleen­sä halu­aa ja jos ei halu­ais, niin ne vois tehdä keskenään toisen­laisen sopimuksen.

  on selvää että yri­tys ei tähtää mak­si­maaliseen asiakastyytyväisyyteen.

  On selvää, että valvontafir­ma ei tähtää väärin­pysäköinei­den mak­si­maaliseen tyy­tyväisyy­teen (kos­ka nämähän tietysti halu­aisi­vat selvitä ilman sank­tioi­ta.) On selvää, että valvontafir­ma tähtää asi­akkaansa, eli autopaikko­jen omis­ta­jien mak­si­maaliseen tyytyväisyyteen. 

  Kun siis kyse on liike­toimin­nas­ta, jos­sa väärin­tekemiseen kan­nuste­taan lähtöko­htais­es­ti, yri­tyk­sil­lä todel­la on taipumus ajau­tua “pahoik­si”.

  Pysäköin­nin­valvon­nas­sa ei kan­nuste­ta väärin­tekemiseen. Autopaikan omis­ta­ja voi kan­nus­taa mihin itse halu­aa tekemäl­lä sel­l­aisen sopimuk­sen kuin haluaa.

  Valvon­tayri­tys yrit­tää sank­tioi­da silti.

  !? No tuskin­pa yrit­tää, kos­ka sel­l­aisen valvon­tayri­tyk­sen sopimus var­maan irti­san­ot­tais aika vikkelään autopaikko­jen omis­ta­jien suunnal­ta. Vähän kusee autopaikko­jen omis­ta­jan liike­toimia, jos valvon­tayri­tys sakot­taa sen asi­akkai­ta, vaik­ka ne olis pysäköiny ihan oikein.

  Onko mielestäsi kohtu­ullista, että autoil­i­ja joutuu hov­ioikeu­teen tul­lessaan päät­tämään, pysäköikö oikeustalon eteen vai ei

  On. Minus­ta on myös täysin kohtu­ullista, että autoil­i­ja joutuu päät­tämään aina kun pysäköi, pysäköikö oikein vai väärin.

  Jos ker­ran on sekä peri­aat­teel­liset syyt että koke­mus­ta tuek­si, mik­si edes kan­nat­taisi väit­tää, että pysäköin­nin­valvon­ta voi toimia pelkäl­lä markkinaohjauksella?

  No jos olis näin, niin ei tietenkään olis mitään syytä, mut­ta kun on vähänkään markki­noi­ta ymmärtävälle aivan ilmeistä, että ei oo mitään peri­aat­teel­ista syytä mik­si yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­ta ei toimis.

  Käytän­nön koke­mus on lähin­nä anek­doot­te­ja autop­uolueen edus­ta­jil­ta, jot­ka ovat onnis­tuneet jo osoit­ta­maan todel­lisu­u­den­havain­noin­tikykyn­sä liiken­neva­lo-ohjaus‑, kat­sas­tus- ja ruuhka­mak­sukeskustelus­sa, eli en antas niille anek­dooteille suun­nilleen mitään arvoa.

  Jos virheel­lis­ten pysäköin­tivirhe­mak­su­jen määräämi­nen olis suuri ongel­ma, niin siihen pitäs tiet­ty sit puut­tua oikeusteitse, ihan niinkuin mihin tahansa muuhunkin sopimusrikkomukseen.

 61. Sylt­ty kir­joit­ti: “Jos meil­lä on erilli­nen laki, joka ker­too yksiselit­teis­es­ti minkälaisil­la ehdoil­la ja kuin­ka syn­tyy sopimus parkki­fir­man ja pysäköit­si­jän välil­lä, täm­möisiä tulk­in­taon­gelmia ei ole.”

  Laki pitää tietenkin kir­joit­taa yleis­es­ti kaikkia yksi­ty­isiä ilman allekir­joi­tus­ta tai konkreet­tista osto-/myyn­ti­ta­pah­tu­maa syn­tyviä sopimuk­sia koske­vak­si, ei vain pysäköin­tiä koskevaksi.

 62. Juho Laatu
  Laki pitää tietenkin kir­joit­taa yleis­es­ti kaikkia yksi­ty­isiä ilman allekir­joi­tus­ta tai konkreet­tista osto-/myyn­ti­ta­pah­tu­maa syn­tyviä sopimuk­sia koske­vak­si, ei vain pysäköin­tiä koskevaksi.

  Mik­si ihmeessä? Sik­sikö että sin­ua vituttaa?

  Eihän esimerkik­si sopimus­la­ki koske työ­sopimuk­sia, mik­si lain pysäköin­tiru­uduista pitäisi koskea myös tuulilas­in­pyyhkim­iä tai katuja?

 63. Elm­lo
  sys­tee­mi ei vain ker­ta kaikki­aan näytä toimi­van vapail­la markkinoilla. 

  Ai sekö muka toi­mi ennen yksi­ty­isiä parkkifirmoja?? 😀

 64. “Aiem­paan keskustelu­un viitat­en minus­ta jako yksi­tyiseen ja julkiseen pitää määritel­lä tarkemmin.”

  Jokainen maa-alue ja sen omis­ta­ja löy­tyvät kiinteistörekisteristä
  Myös kiin­teistön rajat löy­tyvät ao kiinteistökartoista
  Ei ole mitään epä­selvyyt­tä , on vain val­tuuk­sien ylityksiä

 65. “Eli se, että valvon­tayri­tyk­set saa koko virhe­mak­sun itselleen johtuu siitä, että autopaikan omis­ta­ja halu­aa näin kan­nus­taa valvontafir­maa hoita­maan hommansa.”

  Se kan­nus­taa myös väärinkäytök­si­in eli sakote­taan valvot­ta­van alueen ulkop­uolel­la ja sel­l­aisia tapauk­sia, jois­sa auton omis­ta­ja on puo­lus­tuskyvytön esim parkkikiekon käyt­töä ei voi todistaa

 66. “Ylinopeussakko on sikäli eri asia kuin pysäköinti”sakko”, että siihen vaikut­ta­vat mm. kuskin tulot ja jos kyse on oikein törkeästä ylinopeud­es­ta, voi siitä tul­la sakkoa vakavampiakin seu­rauk­sia. Tä”

  Suomi­han on ulkois­tanut viisum­ienkin myön­tämisen Inti­aan. Aivan yhtä hyvin Suo­mi voi ulkois­taa armei­ja Venäjän val­ti­olle tai poli­isin toimin­nan Kiinan mili­isille ei nykyään ole val­ti­ol­lista toim­intaa ‚jota ei voisi ulkoistaa.

 67. Liian van­ha:

  “Jokainen maa-alue ja sen omis­ta­ja löy­tyvät kiinteistörekisteristä
  Myös kiin­teistön rajat löy­tyvät ao kiinteistökartoista
  Ei ole mitään epä­selvyyt­tä , on vain val­tuuk­sien ylityksiä”

  Juu, minä kir­joitin aivan pöljästi enkä tarkoit­tanut tietenkään tätä. Yksi­tyisen ja julkisen maan omis­tus­suhteis­sa ei liene mitään epä­selvää. Tarkoitin, että minus­ta on eroa mikä yksi­tyi­nen toim­i­ja sakko­ja jakelee. Oy vai taloy­htiön edus­ta­ja vai joku muu?

  Tpyy­lu­o­man link­ki osoit­taa, kuin­ka tilan­neta­jut­to­mia osa näistä yksi­ty­i­sistä valvon­tayri­tyk­sistä voi olla. Eikö nyt kiivaan keskustelun aikaan kan­nat­taisi kaikin keinoin vält­tää tämän kaltaisia toimia, joil­la yksi­tyisen pysäköin­nin­valvon­nan vas­tus­ta­jat saa­vat vet­tä myl­lyyn? Eipä tietenkään, kun joku provikka­palk­ka pitää huolen, että rahaa on tul­ta­va. Sil­loin niitä rajo­ja ryhdytään kokeilemaan.

  Todis­tin itse noin kuukausi takaperin tilan­net­ta, jos­sa kun­nal­liset pysäköin­nin­valvo­jat saa­pui­v­at selvästi väärin pysäköi­dyn auton luokse. He eivät suinkaan kir­joit­ta­neet virhe­mak­sua, vaan ensin kat­seil­laan haki­vat omis­ta­jaa. Auton vier­essä oli eräs pien­li­ike, jonne toinen pysäköin­nin­valvo­jista lähti etsimään omis­ta­jaa. Sieltä omis­ta­ja löy­tyikin ja pienen keskustelun jäl­keen tilanne ilmeis­es­ti selvisi ja omis­ta­ja kaa­sut­ti auton pois. Ei virhemaksua.

  Teho­ton­ta vai tehokas­ta pysäköin­nin­valvon­taa vai jotain muu­ta? Provikka­palk­ka-pirkko olisi antanut valvon­ta­mak­sun niin että heilahtaa.

 68. Liian van­ha:

  Se kan­nus­taa myös väärinkäytök­si­in eli sakote­taan valvot­ta­van alueen ulkop­uolel­la ja sel­l­aisia tapauk­sia, jois­sa auton omis­ta­ja on puo­lus­tuskyvytön esim parkkikiekon käyt­töä ei voi todistaa

  No jos tämä on ongel­ma, niin eihän täl­lä lain tulkin­nal­la oo mitään vaiku­tus­ta tähän. Voihan sitä nykyäänkin käy­dä kir­joit­tele­mas­sa virhe­mak­su­lap­pu­ja vaik­ka mihinkä autoon.

  Teho­ton­ta vai tehokas­ta pysäköin­nin­valvon­taa vai jotain muu­ta? Provikka­palk­ka-pirkko olisi antanut valvon­ta­mak­sun niin että heilahtaa.

  Niin tämän on mie­lenki­in­toinen kysymys. Jos sakon saamisen ris­ki kas­vaa, niin vaikut­taako se pysäköin­tikäyt­täy­tymiseen. Minä väitän, että vaikut­taa. Jos sakos­ta pääsee eroon selit­telemäl­lä voi käy­dä silleen, että jen­gi pysäköi väärin tahallaan.

  Noin yleen­sä tarkas­tus­mak­su­is­sa on point­ti­na se, että kaikkia väärin tek­i­jöitä ei saa­da kiin­ni ja siks niitä jot­ka saadaan pitää rokot­taa enem­män kuin niiden aiheut­ta­ma hait­ta on, että jengillä olis tarpeeks suuret kan­nus­timet toimia oikein.

  Vai olisko sun mielestä tehokas­ta, jos ratikas­sa lipun­tarkas­ta­ja pyytäs kaikkia liput­ta matkus­tavia osta­maan lipun kul­jet­ta­jal­ta, eikä määräis virhemaksua?

 69. Sylt­ty kir­joit­ti: “mik­si lain pysäköin­tiru­uduista pitäisi koskea myös tuulilas­in­pyyhkim­iä tai katuja?”

  Sik­si että sil­loin kun halu­taan säätää jokin uusi mah­dol­lis­es­ti mon­taa alaa samal­la taval­la koske­va laki, kan­nat­taa tehdä yksi yleinen laki, eikä säätää lain jokaiselle sovel­lustapauk­selle omaa lakia. Pysäköin­ti on vain erikoistapaus yleisem­mästä tilanteesta, jos­sa yksi­ty­isille annetaan mah­dol­lis­es­ti oikeus per­iä rahaa toisil­ta itse säätämin­sä ehdoin. Tuulilas­in­pyyhkimistä en tiedä, mut­ta katu­ja tai teitä laki voisi koskea hyvnkin. Annoin edel­lä esimerkin, jos­sa määrit­telin oman yksi­ty­istieni maksulliseksi.

  Se mitä oikeasti ajoin takaa kom­men­til­lani on tarve ottaa jokin peri­aat­teelli­nen kan­ta siihen, mis­sä yhteiskun­nan ja yksi­ty­is­ten suorit­ta­man sakot­tamisen ja tarkas­tus­mak­su­jen ja palvelu­iden hin­to­jen välil­lä menee. Tämä siis vas­tako­htana autoi­hin ja asen­teisi­in ja henkilöko­htaisi­in koke­muk­si­in liit­tyville mutuärsytyskynnyskriteereille.

 70. Juho Laatu: “Se mitä oikeasti ajoin takaa kom­men­til­lani on tarve ottaa jokin peri­aat­teelli­nen kan­ta siihen, mis­sä yhteiskun­nan ja yksi­ty­is­ten suorit­ta­man sakot­tamisen ja tarkas­tus­mak­su­jen ja palvelu­iden hin­to­jen välil­lä menee. Tämä siis vas­tako­htana autoi­hin ja asen­teisi­in ja henkilöko­htaisi­in koke­muk­si­in liit­tyville mutuärsytyskynnyskriteereille.”

  Peri­aat­teel­lis­es­ti samaan sar­jaan kuu­lu­vat per­in­tä­toimis­tot. Tosin kulut­ta­jille tule­via per­in­tä­mak­su­ja on — syys­tä — rajoitet­tu, mut­ta yri­tyk­sille voidaan määrätä suun­nilleen mil­laisia muis­tu­tusak­su­ja tahansa. Eli pitäisikö yksi­ty­ishenkilöi­den sijas­ta suo­jel­la yleisem­min oikeushenkilöitä mieli­v­al­taisil­ta sakkomaksuilta?

 71. Ville kir­joit­ti: “Eli pitäisikö yksi­ty­ishenkilöi­den sijas­ta suo­jel­la yleisem­min oikeushenkilöitä mieli­v­al­taisil­ta sakkomaksuilta?”

  Joo, nuo rajat olisi hyvä tehdä niin selviksi, että uusien bis­nes­mall­ien kehit­täjät tietäi­sivät mikä on oikein ja mikä väärin. Per­in­tä­toimis­to­jen tapauk­ses­sa­han itse perin­nän oikeu­tus on pääsään­töis­esi kiis­ta­ton, ja vain kohtu­ulli­nen per­in­täku­lu­jen määrä tulisi määritel­lä. Jos ei muu­ta sääde­tä, min­un puolestani voisi pysytel­lä yleisen kohtu­ullisen viivästysko­ron rajoissa.

 72. Juho Laatu
  Sik­si että sil­loin kun halu­taan säätää jokin uusi mah­dol­lis­es­ti mon­taa alaa samal­la taval­la koske­va laki

  Mik­si halut­taisi­in säätää laki, joka kos­kee muitakin alo­ja? Entäpä jos tämä asia hoide­taan esimerkik­si muokkaa­mal­la ole­mas­saol­e­vaa lakia pysäköin­tivirhe­mak­su­ista, sil­loin sul­la ei ole mitään sitä vastaan? 

  Tai jos on, ilmeis­es­ti lakia pitäisi mod­i­fioi­da siten, että parkkipirkot voivat lätk­iä virhe­mak­su­ja kaiken­lais­es­ta sään­tö­jen­vas­tais­es­ta käytök­ses­tä kaupunkialueel­la, esimerkik­si melu­amis­es­ta? Jos ole vakaasti sitä mieltä, että kaiken pitäisi olla mah­dol­lisim­man kat­tavaa, niin kaipa sen kun­nan virkamiehen määräämän virhe­mak­sumah­dol­lisu­u­den pitäisi sit­ten koskea muu­takin ei-toiv­ot­tua käytöstä kuin auto­jen pysäköin­tiä? Jos ei, niin mik­si ei?

 73. Sylt­ty,

  Pysäköin­tivirhe­mak­su­lakienkin muokkaami­nen on ok, jos muu­tos on pieni, ja samaa muu­tos­ta ei toden­näköis­es­ti tarvi­ta mon­es­sa muus­sa paikas­sa. Nätim­pää olisi kyl­lä säätää yksi­ty­is­ten sopimusten ja sitoumusten tememis­es­tä yleis­es­ti. Näin asi­aan ei tarvit­sisi pala­ta ja uusia lake­ja säätää joka ker­ta, kun joku tekee jotain yksi­ty­isiä lasku­tusin­no­vaa­tioi­ta (vaikka­pa tei­den käytön tai per­in­tä­toimis­to­jen aloilla).

  Parkkipirkot voisi­vat (virkalisän­i­men muut­tamisen jäl­keen) kyl­lä määrätä muitakin mak­su­ja jos niin halu­taan. Vaikka­pa ylinopeud­es­ta, punaisia päin kävelemis­es­tä, ja mik­sei myös melu­amis­es­ta jos niin halu­taan. Tämä on kyl­lä ihan eri asia siinä mielessä, että tässä virkamiehet vain allokoi­vat jo virkamiehille kuu­lu­via toimia uud­estaan keskenään. Ei siis kuu­lu yksi­ty­is­ten mak­su­jen ongel­ma-alueeseen. Ehkä parkkipirkot tarvi­ti­si­si­vat vähän lisää (poliisi)koulutusta.

 74. “No jos tämä on ongel­ma, niin eihän täl­lä lain tulkin­nal­la oo mitään vaiku­tus­ta tähän. Voihan sitä nykyäänkin käy­dä kir­joit­tele­mas­sa virhe­mak­su­lap­pu­ja vaik­ka mihinkä autoon.”

  Tois­tais­es­ki ne voi heit­tää roskik­seen, mut­ta kun takan aon laki niin sen jälken mak­sat kiltisti tai alat käy­dä 10 vuot­ta oikeut­ta 100000 eurolla

 75. Onko tässä kyseessä parkkisakko-applikaatio:

  Kärkkäisen tavarat­a­lo perii myymälä­varkaal­ta varaste­tun tavaran arvon lisäk­si 500 euroa var­tioin­tiyri­tyk­sen kuluina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.