HUS-yksityissairaala olisi markkinahäiriö”

Täl­lai­sel­la vies­til­lä Hel­sin­gin yrit­tä­jät lähes­tyi­vät päät­tä­jiä. Häi­riö on se, että HUS:n kaa­vai­le­ma itse mak­sa­vien poti­lai­den vas­taan­ot­to vei­si asiak­kai­ta yksi­tyi­sil­tä lääkäriasemilta.

Mark­ki­noi­den teh­tä­vä ei ole tuo­da tas­a­puo­lis­ta kil­pai­lua olym­pia­lais­ten hen­ges­sä vaan joh­taa par­haa­seen mah­dol­li­seen resurs­sien käyt­töön. HUS-yksi­tyis­sai­raa­la tuot­taa tavat­to­man suu­ret syner­giae­dut. Yrit­tä­jien mie­les­tä tämä on epä­rei­lua, minus­ta taas jär­ke­vää voi­ma­va­ro­jen käyt­töä. HUS:lla on nyt kal­lii­ta tut­ki­mus­lait­tei­ta vajaa­käy­töl­lä, kun lää­kä­rit läh­te­vät ilta­päi­väl­lä pitä­mään yksi­tyis­vas­taan­ot­to­jaan. Kun HUS vuo­kraa ne yksi­tyis­käyt­töön voit­ta­vat molem­mat, sekä HUS että mah­dol­li­suut­ta käyt­tä­vät lää­kä­rit ja hei­dän poti­laan­sa.  Yhtä hyvin öljy-yhtiöt voi­si­vat väit­tää, että kau­ko­läm­pö on mark­ki­na­häi­riö, kos­ka samas­ta polt­toai­nes­ta saa­daan sekä säh­köä että lämpöä.

Joku voi­si pitää mark­ki­na­häi­riö­nä sitä­kin, että yksi­tyis­sek­to­ril­la toi­mii nyt lää­kä­rei­tä, joil­la on pää­vir­ka HYKS:issä. HYKS vas­taa hei­dän työ­ter­veys­huol­los­taan ja ennen kaik­kea ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­ses­tä.  Aidon yksi­tyis­lää­kä­rin oli­si hyvin­kin perus­tel­tua pitää tätä epä­rei­lu­na kil­pai­lu­na. Joku voi­si pitää mark­ki­na­häi­riö­nä sitä­kin, että HUS toi­mii yksi­tyis­ten lää­kä­ria­se­mien ilmai­se­na eri­kois­sai­raa­la­na, jon­ne ne voi­vat lähet­tää kaik­ki sel­lai­set poti­laat, joi­den tut­ki­mi­nen tuli­si lii­an kal­liik­si. Yksi­tyis­lää­kä­rei­den lähet­tä­mis­kyn­nys jat­ko­hoi­toon näyt­tää ole­van huo­mat­ta­vas­ti alem­pi kuin terveyskeskusten.

HUS-yksi­tyis­sai­raa­laa voi arvos­tel­la monel­ta muul­ta kan­til­ta mut­ta ei sil­lä perus­teel­la, että se sor­taa yksi­tyi­siä lääkäriasemia.

47 vastausta artikkeliin “HUS-yksityissairaala olisi markkinahäiriö””

 1. Kaik­ki Suo­men ns. yksi­tyi­set sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut ovat markkinahäiriköitä.

  On tosi vai­kea ymmär­tää miten yksi­tyi­nen sai­raan­hoi­to voi olla val­tao­sin jul­ki­sin varoin rahoitettu.

  Suo­ma­lai­nen eris­kum­mal­li­nen käsi­tys yksi­tyi­ses­tä sektorista.

  Sai­raan­hoi­to pitäi­si yksi­tyis­tää ihan oikeas­ti. Köy­hil­le ja lap­sil­le val­tio voi­si puf­fa­ta perus­va­kuu­tuk­set, työs­sä­käy­vät mak­sa­vat itse ja tilaa­vat itse mitä halua­vat­kaan tilata.

 2. Mik­si sai­raan­hoi­to pitäi­si yksi­tyis­tää “ihan oikeas­ti”? Muu­ten kuin jon­kin­lai­se­na ideo­lo­gi­sen puh­tau­den riittinä?

  Monis­sa hyvin­voin­ti­val­tiois­sa (tyy­liin Sak­sa tai Bri­tan­nia) mer­kit­tä­vät osat ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mää ovat yksi­tyi­siä, vaik­ka rahoi­tus on jul­kis­ta. Jos halu­taan teho­kas­ta ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mää, jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen toteu­tuk­sen sopi­va yhdis­tel­mä on var­mas­ti paras kei­no pääs­tä tavoitteeseen.

  Jos tavoit­tee­na on, että kaik­ki lää­kä­rit ovat jul­ki­sen sek­to­rin palk­ka­lis­toil­la tai eivät ollen­kaan, niin sit­ten tie­tys­ti toi­mi­taan joten­kin muu­ten, mut­ta en ymmär­rä mik­si tuo tavoi­te kiin­nos­tai­si hir­veäs­ti ketään muu­ta kuin ideo­lo­gis­ta eta­tis­tia, joi­ta toki maas­sam­me on enem­män kuin nii­tä, jot­ka haluai­si­vat ideo­lo­gi­ses­ti hoi­taa kai­ken vain ja ainoas­tan yksi­tyi­sel­lä palveluntuotannolla.

 3. Älkää luo­vut­ta­ko sen yksityis-HYKS:n kans­sa, sii­tä hyö­ty­vät kaik­ki muut pait­si lääkärikeskusyrittäjät.

  Lää­kä­rien kak­sois­roo­lin voi­si myös pois­taa, on se vähän tur­han härs­kiä var­sin­kin pie­nis­sä kaupungeissa.

 4. Jul­ki­sen puo­len tilat halu­taan antaa yksi­tyi­seen käyt­töön iltai­sin, oli­si­vat kal­liit lait­teet parem­min resursoituna… 

  Eikö parem­pi rat­kai­sueh­do­tus oli­si ottaa jul­ki­sen puo­len tilat *jul­ki­seen käyt­töön* iltai­sin? Mik­si sin­ne ei luo­da ilta­vuo­roa? Onko tähän joku laki­tek­ni­nen tai työ­mark­ki­na­jär­jes­töl­li­nen este? Luu­li­si ilta­vuo­ron ole­van talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va, kun se on ker­ran yksityiselläkin.

  1. Emma:
   M;uista että emme elä demo­kra­tias­sa vaasn kol­mi­kan­nas­sa. Lää­kä­rei­den vuo­ro­työ on kiel­let­ty työehtosomuksella.

 5. Sai­raan­hoi­to pitää yksi­tyis­tää ihan oikeas­ti sik­si että muu­ten kukaan ei sano mis­sä raja menee. Lää­kä­rit eivät suos­tu prio­ri­soi­maan eivät­kä polii­ti­kot­kaan sitä tee.

  Jäl­jel­le jää vain vaih­toeh­to että ihmi­nen itse prio­ri­soi. Tämä hoi­tuu hel­poi­ten tie­tys­ti niin että ihmi­nen ihan itse mak­saa mitä halu­aa sai­raan­hoi­dol­ta ja pal­ve­lu oste­taan mis­tä par­hai­ten saadaan.

  Nyky­sys­tee­mil­lä lop­puu rahat.

 6. Yksi­tyi­sis­sä lää­kä­ri­kes­kuk­sis­sa ei ole “ilta­vuo­roa” vaan lää­kä­rit otta­vat poti­lai­ta vas­taan itse­näi­si­nä yrit­tä­ji­nä mak­saen vuo­kraa tilois­ta lää­kä­ri­kes­kuk­sel­le. Tämän vuo­kran he mak­sai­si­vat HYKS:lle eli yhteis­kun­nal­le jos ottai­si­vat sen tilois­sa vas­taan iltai­sin. Vuo­kra­ta­so las­ki­si kil­pai­lun lisään­tyes­sä ja sen seu­rauk­se­na myös vas­taan­ot­to­käyn­tien hinnat. 

  Jul­ki­sen sek­to­rin jär­jes­tä­mäl­le “ilta­vuo­rol­le” ei ole tar­vet­ta eikä mah­dol­li­suut­ta, se oli­si vain lisäkustannus.

 7. Osmo: “Lää­kä­rei­den vuo­ro­työ on kiel­let­ty työehtosopimuksella.”

  Tus­kin­pa. Kyl­lä päi­vys­tyk­set toi­mi­vat ympä­ri vuorokauden.
  Lää­kä­rien sopi­muk­ses­sa lie­nee kyl­lä pykä­lä, että sivu­toi­mi­lu­paa ei vaa­di­ta, vaan kil­pai­li­jal­le saa teh­dä töitä.

  1. Lää­kä­rin työ­vuo­ro alkaa aina aamul­la. Päi­vys­tys jat­kuu sen jäl­keen. Työ­suo­je­lu­la­ki kiel­tää tämän, mut­ta lää­kä­rit ovat eri­maa­ta. Varo päi­vys­tä­vää lää­kä­ri­sä klo kuusi aamulla.

 8. Kuka luu­lee. että yksi­tyi­nen hoi­to pyö­rii yhteis­kun­nan rahoil­la? Noin vuo­den koke­muk­sel­la voin ker­toa, että yksi­tyi­nen ei ole kovin hal­pa kaik­kien Kelan kor­vaus­ten jäl­keen­kään. Mik­si kukaan käyt­tää yksityistä?
  Ongel­ma; ajan­va­raus: yksi­tyi­sel­lä heti tai huo­men­na, jul­ki­sel­la viik­ko tai jotain. Hätä­ju­tut erikseen.
  Täman­hän edus­kun­ta voi lopet­taa sää­tä­mäl­lä lain, jol­la Kela ei mak­sa sent­tiä­kään yksi­tyis­ju­tuis­ta. Vakuu­tus­yh­tiöt var­maan iloitsevat.
  Toki ymmär­rän, että noi fyr­kat voi lait­taa jul­ki­sen huol­lon hyväk­si. Niin­kö sit­ten var­maan kävisi?

 9. On kol­mi­kan­ta ja työ­suo­je­lu­la­ki, jota ei nou­da­te­ta. Mik­sei voi­si käyt­tää ihan vain jär­keä välil­lä? Miten ihmees­sä yrit­tä­jä-sta­tus muut­taa yön päi­väk­si eli työ­tä saa teh­dä rajat­to­mas­ti ilman että poti­las­tur­val­li­suus tai lää­kä­rin oma ter­veys vaa­ran­tuu? Vuon­na 2011?

 10. Tääl­lä ei monil­la tai­da olla käsi­tys­tä lää­kä­rei­den poliit­ti­ses­ta val­las­ta. Pie­ni vink­ki: Päi­vi Räsä­nen, Pent­ti Tiusa­nen, Asko-Sel­ja­vaa­ra, Sinik­ka Mön­kä­re, Miner­va Krohn. Joko sii­nä oli­vat kaik­ki puolueet?

  Johon­kin se perus­tuu, että lää­kä­rei­tä ei kos­kaan ole tar­peek­si teke­mään nor­maa­li­työ­ai­kaa (ja nor­maa­lian­sioi­ta) ja kou­lu­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen on aivan vii­me vuo­siin asti ollut täy­sin mah­do­ton­ta. Työ­ajat ovat ihan käsit­tä­mät­tö­mät ja tämä Kelan sh-kor­vaus­mal­li myös.

 11. Osmo,

  Väi­tät siis, että Suo­mes­sa riko­taan lää­kä­rien osal­ta työ­ai­ka­la­kia. “Työ­suo­je­lu­la­ki” eli viral­li­ses­ti työ­tur­val­li­suus­la­ki ei käsit­tääk­se­ni tähän kuulu. 

  En usko tätä väit­tä­mää. Kysees­sä on var­mas­ti jokin poik­keuk­sen sal­li­va pykälä. 

  Olen usein aja­tel­lut, että kai­kil­la kan­san­edus­ta­jil­la tuli­si olla jon­kin­lai­nen oikeus­tie­teen perus­op­pi­mää­rä hal­lus­sa. Onhan lain­sää­tä­mi­nen hei­dän perustehtävänsä.

 12. @ MIVa

  Yksi­tyi­nen todel­la­kin pyö­rii KELAn rahoil­la. Tur­ha tuos­ta on edes yrit­tää vään­tää jutunjuurta.

  Yksi­tyi­nen ja jul­ki­nen rin­nak­kai­se­lo­na ei vaan onnis­tu. Koko sek­to­ri pitäi­si yksi­tyis­tää ja tilaa­mi­nen siir­tää ihmi­sil­le pois edus­kun­nal­ta. Edus­kun­ta ei pys­ty kuin lisää­mään pal­ve­lui­ta, joi­ta kun­tien pitää kan­sa­lai­sil­le tar­jo­ta. Tähän ei vaan ole varaa. Jopa Hel­sin­ki tekee nyky­ään syö­mä­vel­kaa hyvi­nä­kin aikoina.

  Joko kor­ja­taan toi­min­ta nyt tai sit­ten kun lai­naa on krei­ka­lai­seen malliin.

 13. Emma:
  M;uista että emme elä demo­kra­tias­sa vaasn kol­mi­kan­nas­sa. Lää­kä­rei­den vuo­ro­työ on kiel­let­ty työehtosomuksella.”

  Has­su jut­tu, vih­reä vas­tus­taa kan­sa­lai­sak­tii­vi­suut­ta, mitä ay-toi­min­ta on.

  Ja onhan noi­ta muu­tok­sia teh­ty jos on halut­tu, kaup­poi­hin­kin tuli sun­nun­tai­au­kio­loai­ka, mut­ta vas­tas­sa ei ollut­kaan elii­tin ay-liike

 14. Emma:
  M;uista että emme elä demo­kra­tias­sa vaasn kol­mi­kan­nas­sa. Lää­kä­rei­den vuo­ro­työ on kiel­let­ty työehtosomuksella.”

  Kol­mi­kan­ta­kin on kuol­lut, nyky­ään on siir­ryt­ty kaks­kan­taan eli hal­li­tus ja EK.
  Tosin noi­ta elii­tin ay-jär­jes­tö­jä on hyväk­syt­ty mukaan.

  Lää­kä­rit ovat aika­moi­nen poik­keus ay-ken­täs­sä­kin, he voi­vat olla 7 kuu­kaut­ta lakos­sa­kin ilman, että yksi­kään kan­san­edus­ta­ja uskal­taa sanoa mitään nega­tii­vis­ta asiasta.
  ja lää­kä­rit saa­vat arvoi­da itse lak­kon­sa aiheut­ta­mat vahingot

  Ja lää­kä­reil­le sal­li­taan vapaa kil­pai­le­va toi­min­ta, mitä yksi­kään muu ryh­mä ei voi tehdä

 15. Osmo: “Lää­kä­rin työ­vuo­ro alkaa aina aamul­la. Päi­vys­tys jat­kuu sen jälkeen.”

  Katin kon­tit! Lää­kä­rin PÄI­VYS­TYS­vuo­ro­kau­den kat­so­taan vaih­tu­van klo 8.00, mut­ta se ei tar­koi­ta sitä, että tämä ryt­mit­täi­si sairaalan/terveyskeskuksen koko toimintaa.

 16. Vaa­ti?

  Eikö PAM vas­tus­ta­nut kii­vaas­ti, mut­ta tai­pui lopulta?

 17. juge: “Yksi­tyi­nen ja jul­ki­nen rin­nak­kai­se­lo­na ei vaan onnis­tu. Koko sek­to­ri pitäi­si yksi­tyis­tää ja tilaa­mi­nen siir­tää ihmi­sil­le pois eduskunnalta.”

  Ei aina­kaan minul­le ole edus­kun­ta kos­kaan mitään ter­veys­pal­ve­lu­ja tilan­nut, itse olen lää­kä­riin tai ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le mennyt.

 18. Kyl­lä se Edus­kun­ta vaan on Rai­mol­le­kin tilan­nut kai­ken­lais­ta. Vai olet­ko itse vai­kut­ta­nut joten­kin kun­ta­si vel­voit­tei­siin tuot­taa sinul­le kai­kenl­tais­ta palvelua?

 19. Kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­loa vaa­ti PAM joka oli sopi­nut sii­tä työ­nan­ta­jien kanssa.”

  PAM tun­nus­ti tosi­asiat ja päät­ti raken­taa sovun niin, että sun­nun­tai­työn hai­tois­ta suu­ri osa voi­tiin välttää.
  Lää­kä­rien koh­dal­la on kysy­mys eri asias­ta, lää­kä­reid­ne etuuk­siin ei uskal­le­ta puuttua.
  Vii­me lää­kä­ri­la­kon aikan Beni­kin oli aivan hil­jaa vaik­ka muul­loin uho­aa lak­ko-oikeu­den poistosta

 20. Lisäyk­se­nä tuo­hon yhteen lis­taan aina­kin Eero Akaan-Pent­ti­lä, Claes Anders­son, Ilk­ka ja Vap­pu Tai­pa­le. Lii­sä Hys­sä­lä on ham­mas­lää­kä­ri. Ehkä lää­kä­ri­pu­la joh­tuu­kin sii­tä, että ne on kaik­ki puu­han­nut politiikassa.

 21. Työ­so­pi­mus­lais­sa työn teke­mi­nen kil­pai­le­val­le tahol­le on kiel­let­ty, mut­ta viran­hal­ti­ja­lain puo­lel­ta se kas kum­maa puut­tuu. Lie­nee ollut jon­kun int­res­si pitää se asia näin.

 22. Ehdo­tan myös että ensi­hä­tään perus­te­taan Suo­meen yksi­tyi­nen lää­kä­rei­tä ja ham­mas­lää­kä­rei­tä tuot­ta­va yli­opis­to, johon ei ole pää­sy­ko­kei­ta vaan rei­pas luku­kausi­mak­su. Muut sai­si­vat edel­leen men­nä taval­lis­ten yli­opis­to­jen väy­liä niin­kuin ennen­kin. Yksi­tyi­nen yli­opis­to takai­si sen että lää­kä­rei­tä on aina riit­tä­vä mää­rä kou­lu­tet­tu­na syr­jäi­sem­mil­le­kin seu­duil­le, kun har­kin­ta opis­ke­lu­jen kan­nat­ta­vuu­des­ta tapah­tui­si tämän opi­nah­jon osal­ta yhtä­löl­lä: luku­kausi­mak­su­jen kus­tan­nus vrt. ole­tet­tu työl­li­syys­ti­lan­ne ja palkkataso.

 23. juge: Kyl­lä se Edus­kun­ta vaan on Rai­mol­le­kin tilan­nut kaikenlaista.

  Yri­tät siis sekoit­taa tilaa­ja-tuot­ta­ja-ajat­te­lun lain­sää­dän­tö­työ­hön — ilmei­ses­ti tahal­la­si — tur­haan kuitenkin.
  Kyl­lä toi­min­ta on asia­kas­läh­töis­tä myös jul­ki­sel­la puolella.

 24. Erk­ki: “Työ­so­pi­mus­lais­sa työn teke­mi­nen kil­pai­le­val­le tahol­le on kielletty.”

  Laki ei sitä kiel­lä, jos työ­nan­ta­ja antaa luvan. Lää­kä­reil­le on annet­tu avoin val­ta­kir­ja täs­sä asiassa.

 25. Rai­mo K, mitäs sit­ten mie­les­tä­si on esim sub­jek­tii­vi­nen päi­vä­hoi­to-oikeus tai hoi­to­ta­kuu tai Edus­ku­nan pää­tös kun­nal­li­ses­ta ham­mas­huol­los­ta näin muu­ta­mia mai­ni­tak­se­ni kuin Edus­kun­nan teke­miä tilauk­sia kun­nan piikkiin?

 26. Osmon laki­pe­rus­tei­nen este lää­kä­rei­den vuo­ro­työl­le ei vakuu­ta. Miten lain tämä koh­ta kuu­luu? Miten lain esi­töis­sä asi­aan on suh­tau­dut­tu? Onko mui­ta ammat­te­ja, jois­sa lain­sää­dän­tö kiel­tää vuorotyön? 

  Suo­mes­sa muu­te­taan sato­ja lake­ja vuo­des­sa. Osmo­kin on ollut muka­na täs­sä työs­sä. Mik­si Osmon suh­tau­tu­mi­nen on kuin suh­tau­tu­mi­nen Juma­lan sanaan? Ovat­ko kam­san­edus­ta­jat lam­pai­ta vai kan­san paras­ta ajat­te­le­via edustajia?

  Sai­raa­loi­hin sijoi­te­tut pää­omat ovat todel­la kal­lii­ta. lait­teet van­he­ne­vat ennen nii­den kulu­mis­ta lop­puun. Hus­sin lait­tei­den vuo­kraa­mis­ta yksi­tyis­käyt­töön perus­tel­laan juu­ri kal­lii­den lait­tei­den suu­rem­mal­la käy­töl­lä. Voi­ko olla siten, ettei lää­kä­rei­tä voi­da pal­ka­ta vuo­ro­töi­hin jon­kun van­han laki­py­kä­län takia? On pöy­ris­tyt­tä­vää, että laki sal­lii lää­kä­rei­den yksi­tyi­ses­ti käyt­tää kysei­siä tilo­ja ja lait­tei­ta, mut­ta ei vuo­ro­työs­sä. Mik­sei asi­aa nos­te­ta jul­ki­suu­teen nyt, vaa­lien alla. Olen var­ma, että puo­lue, joka takai­si yrit­tä­vän­sä vuo­ro­työ­kiel­lon kumoa­mis­ta sai­si kan­san kannatuksen.

 27. Ei kun­nil­la ole int­res­siä aloit­taa mitään “ilta­vuo­roa”. Sehän oli­si vain uusi meno. Kei­tä siel­lä hoi­det­tai­siin kun poti­laat hoi­de­taan nyt vir­ka-aikaan ja päi­vys­tys­po­ti­laat päivystyksissä?

  Toki kun­ta voi­si kil­pail­la yksi­tyis­po­ti­lais­ta iltai­sin. Sitä yksi­tyis-hyks juu­ri tarkoittaisikin.

 28. juge: Edus­kun­nan teke­miä tilauk­sia kun­nan piikkiin?

  Katin kon­tit, ei edus­kun­ta mää­rää sinua vie­mään kaka­raa­si päivähoitoon.

 29. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja: “Osmon laki­pe­rus­tei­nen este lää­kä­rei­den vuo­ro­työl­le ei vakuu­ta. Miten lain tämä koh­ta kuuluu?”

  Eipä ole sel­lais­ta lakia — eikä Osmo sitä tar­kas­ti ottaen väittänytkään.
  Nykyi­nen päi­vys­tys­käy­tän­tö on EU:n työ­ai­ka­di­rek­tii­vin vas­tai­nen, mut­ta se on toi­nen asia.

  1. Osmon laki­pe­rus­tei­nen este lää­kä­rei­den vuo­ro­työl­le ei vakuu­ta. Miten lain tämä koh­ta kuuluu?”

   Edus­kun­ta on anta­nut osan lain­sää­dän­tö­val­las­ta työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­le teke­mäl­lä työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta yleis­si­to­via. Siis mitä työ­eh­to­so­pi­muk­seen satu­taan kir­joit­ta­maan, sitä kaik­ki noudattakoot.

 30. Rai­mo, Ei pako­ta ei, mut­ta kun­nan täy­tyy sil­ti ko pal­ve­lu tuot­taa ja minun täy­tyy se mak­saa. Onko tuo­ta niin kau­hean vai­kea ymmärtää?

 31. Edus­kun­ta on anta­nut osan lain­sää­dän­tö­val­las­ta työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­le teke­mäl­lä työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta yleis­si­to­via. Siis mitä työ­eh­to­so­pi­muk­seen satu­taan kir­joit­ta­maan, sitä kaik­ki noudattakoot.”

  Pal­jon mai­nos­te­tus­sa Tans­kan mal­lis­sa juu­ri työ­mark­ki­na­jär­jes­töt päät­tä­vät työ­elä­män peli­sään­nöis­tä ja val­tio ei puu­tu niihin.

  Lää­kä­rei­den VIR­KAeh­to­so­pi­mus on jär­je­tön, yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la nou­da­te­taan toi­sia pelisääntöjä.

  Kysy­mys on lähin­nä jul­ki­sen sek­to­rin hei­kos­ta johtamisesta.Kyllä taustl­la ovat aivan muut syyt kuin Osmon esit­tä­mä ay-liik­keen valta.

 32. Moik­ka Ode ja muut!

  Mie­les­tä­ni Emman alku­pe­räi­nen kysy­mys osuu yti­meen. Sai­raa­lat toi­mi­vat 24/7 kaik­kien mui­den ammat­ti­ryh­mien, pait­si lää­kä­rei­den osal­ta, mik­sei sai­raa­lois­sa voi­tai­si siir­tyä myös lää­kä­rei­den osal­ta kolmivuorotyöhön?

  En ole lain­kaan var­ma, että tämä oli­si aina­kaan nuor­ten lää­kä­rei­den osal­ta edes talou­del­li­ses­ti huo­no rat­kai­su. Eri­kois­tu­van sai­raa­la­lää­kä­rin palk­ka ei nyt ole mikään kum­moi­nen, joten esim. yksi­tyi­sen sek­to­rin diplo­mi-insi­nöö­rin tai juris­tin (brutto)ansioihin pääs­tääk­seen on päi­vys­tet­tä­vä. Päi­vys­tys taa­sen ei ole käsit­tääk­se­ni mitään suur­ta herk­kua, esim. pien­ten las­ten vanhemmille.

  Voi­si­ko aja­tel­la, että (sairaala)lääkäreiden osal­ta siir­ryt­täi­siin nor­maa­liin kol­mi­vuo­ro­työ­hön ja luo­vut­tai­siin päi­vys­tys­kik­kai­lus­ta. Vuo­ro­työs­tä pitäi­si tie­ten­kin saa­da kun­non kor­vaus. Tämä tuli­si var­maan sil­ti edul­li­sem­mak­si, kun leik­kaus­sa­lit ja vas­taa­vat voi­si­vat olla käy­tös­sä 24/7.

  Jos pape­ri­teh­das­ta, mat­kus­ta­ja­lai­vaa tai len­to­ko­net­ta ope­roi­daan aivan nor­maa­lis­ti esim klo 01–05 väli­si­nä aika­na yöl­lä, niin eikö voi­si aja­tel­la, että lonk­ka­ni­ve­liä tai har­maa­kai­he­ja­kin ope­roi­tai­siin näin.

  Mitä kol­mi­kan­taan jne. tulee, niin onko oikeas­ti niin, että jos vaik­ka palo­mie­het, polii­sit ja sai­raan­hoi­ta­jat ilmoit­tai­si­vat, että he eivät jat­kos­sa tee vuo­ro­työ­tä, niin edus­kun­ta nos­tai­si kädet pys­tyyn ja tote­ai­si, että ei voi mitään, kun on sel­lai­nen työehtosopimus?

  Mitä miel­tä olet, Ode?

 33. Edus­kun­ta on anta­nut osan lain­sää­dän­tö­val­las­ta työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­le teke­mäl­lä työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta yleis­si­to­via. Siis mitä työ­eh­to­so­pi­muk­seen satu­taan kir­joit­ta­maan, sitä kaik­ki noudattakoot.”

  Siis täl­lä tavalla.
  Jos edus­kun­ta on ana­ta­nut osan lain­sää­dän­tö­val­las­taan pois, niin onko todel­la mah­do­ton­ta palaut­taa tätä osa takai­sin edus­kun­nan määräysvaltaan? 

  Muis­tan hyvin tilan­teen, kun edus­kun­ta hyväk­syi ns tai­te­tun indek­sin, jol­la elä­ke­läi­sil­tä lei­kat­tiin iso osa eläk­keis­tä. Tämä kos­ki sato­ja tuhan­sia eläkeläisiä,mutta siel­lä edus­kun­ta kyke­ni sää­tä­mään uuden lain ilman suu­ruia vaikeuksia.Onko t6odella niin, ettei tätä luo­vu­tus­la­kia voi­da muut­taa? Mitä sanoo Suo­men perustuslaki?

 34. Osmo: “Edus­kun­ta on anta­nut osan lain­sää­dän­tö­val­las­ta työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­le teke­mäl­lä työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta yleissitovia.”

  Eipä ole työ­eh­to­so­pi­muk­sil­la lain voi­maa — päin­vas­toin, mones­sa lais­sa on nimen­omai­nen kiel­to sopia lakia huo­nom­mas­ta edusta.
  Kyl­lä Suo­mes­sa edus­kun­ta lait sää­tää — vaik­ka moni muu­ten jär­ke­vä ihmi­nen tois­ta väittää.
  Se, että työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen aloit­tees­ta (ja yleen­sä työ­nan­ta­ja­puo­len vedä­tyk­sel­lä) on tul­lut sää­de­tyk­si sel­lais­ta, mitä ei oli­si pitä­nyt (esim. ns. sosi­aa­li­tu­po), ei perus­asi­aa muuk­si muuta.

 35. Jos edus­kun­ta on ana­ta­nut osan lain­sää­dän­tö­val­las­taan pois, niin onko todel­la mah­do­ton­ta palaut­taa tätä osa takai­sin edus­kun­nan määräysvaltaan? ”

  Tai­taa onnis­tua yhtä hyvin kuin Neu­vos­to­lii­tos­sa. Siel­lä­kin yri­tet­tiin kaik­ki työ­eh­dot päät­tää Moskovassa.Samoin kaik­ki muut­ki sopi­muk­set eli se mer­kit­si­si huo­mat­ta­vaa val­lan kes­ki­tys­tä ja sopi­musoi­keud­ne rajoittamista.

  Mie­tin vain seu­rauk­sia, mit­kä lää­kä­rei­den vuo­ro­työs­tä syntyisi.
  Yksi oli­si kapa­si­tee­in nousu ja lää­kä­rei­den mää­rän kas­vu ja apu­työ­voi­maa­kin tar­vit­tai­sin lisää.
  Tämä oli­si kom­pen­soi­ta­va har­ven­ta­mal­la sai­raa­loi­ta ja terk­ka­rei­ta, jot­ta ei syntyisi.
  ylikapasiteettia.
  Nyt tul­laan jo sit­ten poli­tiik­kaan eli sai­raa­loi­den ja terk­ka­rei­den lopet­ta­mi­nen tus­kin sopi­si maakuntapoliitikoille.

  Näin tulaan

 36. Tai­taa onnis­tua yhtä hyvin kuin Neu­vos­to­lii­tos­sa. Siel­lä­kin yri­tet­tiin kaik­ki työ­eh­dot päät­tää Moskovassa.

  No jopas, Lii­an van­ha­kin on alka­nut pai­kal­li­sen sopi­mi­sen kan­nat­ta­jak­si. Täs­sä­hän voi­si mel­kein herä­tel­lä toi­voa että ay-lii­ke­kin tuli­si ulos pote­rois­taan täl­le vuosituhannelle.

 37. Ihan sama min­kä­lai­nen “yksityis“sairaala HUS:n sisäl­le perus­te­taan. Sen mas­sii­vis-kan­kea byro­kra­tia hävi­ää joka tapauk­ses­sa oikeil­le yksi­tyis­sai­raa­loil­le, eikä yksi­kään lää­kä­ri halua tuh­la­ta aikaan­sa kan­kean koneis­ton kanssa.

 38. Mie­les­tä­ni Kela-kor­vauk­set tuli­si pois­taa yksi­tyis­puo­lel­ta kokonaan!

  (Ode; Mitä vai­ku­tuk­sia Kela-kor­vaus­ten pois­tol­la oli­si jul­ki­sen sek­to­rin lää­kä­ri­pu­laan tai vastaanottohintoihin?)

  Uskon, että kela-kor­vaus­ten pois­to nipis­täi­si täy­del­lä pai­nol­la lää­kä­rei­den kuk­ka­roi­ta, mut­ta käyn­ti­mää­riin yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la sil­lä ei oli­si vai­ku­tus­ta (eipä tie­ten­kään kun poti­laan mak­sa­ma net­to­hin­ta entisellään.)

  Jul­ki­sen puo­len hou­kut­ta­vuus voi­si lisään­tyä palk­kae­ro­jen supis­tu­mi­sen kaut­ta. ->lisää lää­kä­rei­tä edul­li­sem­min jul­ki­sel­le puolelle.

  Val­tio toi­mii jo nyt yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la vah­va­na toi­mi­ja­na yksi­tyis­ten tem­mel­lys­ken­täl­lä omis­tus­ten­sa kaut­ta. Kan­sa­kun­nan kan­nal­ta stra­te­gi­sil­la aloil­la on perus­tel­tua toi­mia itsek­kääs­ti! (mm. pelimonopolit)

  Lää­kä­rei­tä voi­si kiris­täää täs­sä kiis­tas­sa Kela-kor­vaus­ten pois­tol­la, alv-vel­vol­li­suu­del­la ja pakoll­li­sel­la jul­kis­pal­ve­luk­sel­la (vuo­si per jokai­nen opiskeluvuosi).

  Jul­kis­lää­kä­ri­pal­ve­lun kiris­tys­pon­te­na voi­si olla 65% ylin mar­gi­naa­li­ve­ro niil­tä 6 jul­kis­pal­ve­lu­vuo­del­ta, jon­ka viet­tä­vät yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. (Samaa käy­tän­töä voi­si har­joit­taa muis­sa­kin hin­ta­vis­sa kou­lu­tuk­sis­sa!; puo­lus­tus­voi­mat sitout­ta­vat jo nyt pal­ve­luk­seen­sa sopimuksin)

 39. Ongel­ma­na täs­sä on se, että näi­tä yksi­ty­si­po­ti­lai­ta hoi­de­taan jul­ki­sis­sa sai­raa­lois­sa ihan nor­maa­li­na työ­ai­ka­na oli se sit­ten ilta tai aamu (sai­raa­la ei miten­kään lak­kaa toi­mi­mas­ta tai ole tyh­jil­lään ill­la. Ja se yksi­tyi­nen poti­las vie aina pai­kan ns.tavalliselta poti­laal­ta, jon­ka tar­ve voi olla pajon akuu­tin­pi. Poti­las­paik­ko­ja ja hoi­ta­jia on rajal­li­nen mää­rä, ja nyt sin­ne lai­te­taan näi­tä yksi­tyis­po­ti­lai­ta ja se todel­la on pois taval­li­sen jul­kis­ta pal­ve­lua tar­vit­se­van (lue köy­hem­män) pal­ve­luis­ta ja mahdollisuuksista.

  1. Jul­kis­ten sai­raa­loi­dan kapa­si­teet­tion­gel­mis­sa on kyse rahas­ta ja njuo yksityispo5tilaat tuo­vat sai­raa­laan sitä rahaa. Sik­si ne pää­sään­töi­ses­ti hel­pot­ta­vat vero­ra­hoin kus­tan­net­tu­jen poti­lai­den pää­se­mis­tä hoi­toon, eivät­kä vai­keu­ta sitä. Ne myös hel­pot­ta­vat jul­ki­sia sai­raa­loi­ta pitä­mään kiin­ni lääkärieistä.

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jul­kis­ten sai­raa­loi­dan kapa­si­teet­tion­gel­mis­sa on kyse rahas­ta ja njuo yksi­tyis­po­ti­laat tuo­vat sai­raa­laan sitä rahaa. Sik­si ne pää­sään­töi­ses­ti hel­pot­ta­vat vero­ra­hoin kus­tan­net­tu­jen poti­lai­den pää­se­mis­tä hoi­toon, eivät­kä vai­keu­ta sitä. Ne myös hel­pot­ta­vat jul­ki­sia sai­raa­loi­ta pitä­mään kiin­ni lääkäreistä.

  Näin voi­si olet­taa — ja näin­hän sitä perustellaan.
  Muu­ta­kin voi­si olet­taa, mut­ta vas­ta aika näyt­tää, kuin­ka käy.

 41. Minus­ta on hie­noa, että Suo­mes­sa näyt­tää nyt tosis­saan ymmär­re­tyn, että myös ter­vey­den­huol­to voi olla “vien­ti­teol­li­suut­ta”. Uutis­tie­to­jen mukaan Hyk­sin Oy on minis­te­rei­den muka­na Lähi-Idäs­sä mark­ki­noi­mas­sa palveluitaan.

  Mie­les­tä­ni voi olla kui­ten­kin vaa­ra­na, että jul­kis­hal­lin­non omis­ta­mat yksi­tyis­sai­raa­lat peit­tä­vät päät­tä­jien näky­vis­tä sekä ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män että koti­mai­sen yri­tys­toi­min­nan ongelmia.

  Ide­aa­li­ti­lan­ne kai oli­si se, että koti­mai­ses­sa omis­tuk­ses­sa ole­vat yksi­tyis­sai­raa­lat myy­vät pal­ve­lui­taan ulko­mail­le ja niil­le suo­ma­lai­sil­le, jot­ka halua­vat jotain sel­lais­ta luk­sus­ta, joka ei jul­ki­sen puo­len vas­tuuseen kuu­lu. Val­tio sit­ten verot­taa voi­tot ja takaa vero­ra­hoil­la hyvän jul­ki­sen sai­raan­hoi­don kai­kil­le yhtäläisesti.

  Pel­kään siis, että ongel­mal­li­nen ter­vey­den­hoi­don ja hyvin­voin­nin tason eriy­ty­mi­nen eri väes­tö­ryh­mien välil­lä voi siir­tyä yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen puo­len välil­tä jul­ki­sen sek­to­rin sisäl­le, jol­loin pai­ne ongel­man kor­jaa­mi­sek­si voi vähen­tyä. Toi­sek­si, jos jul­ki­sen puo­len taval­la tai toi­sel­la tuke­ma Hyk­sin Oy kil­pai­lee yksi­tyis­sai­raa­loi­den kans­sa, niin sil­loin ei vält­tä­mät­tä päät­tä­jil­lä ole tämän alan osal­ta yhtä kovaa pai­net­ta ja moti­vaa­tio­ta huo­leh­tia ja paran­taa suo­ma­lai­so­mis­tei­sen yri­tys­toi­min­nan edel­ly­tyk­siä ja tais­tel­la esim. vero­pa­ra­tii­se­ja vas­taan. Mehi­läi­sen ja mui­den veron­kier­to on kui­ten­kin toi­mi­nut hyvä­nä herät­te­li­jä­nä ilmiöis­sä, joi­ta tapah­tuu muil­la­kin aloil­la. Ter­vey­den­hoi­toa­lal­la kun on suu­ri jul­ki­suusar­vo ja se on voi­nut havah­dut­taa huo­maa­maan sen laa­jem­man ongel­man, että Suo­mes­sa toi­mi­vat yri­tyk­set lui­su­vat pois koti­mai­ses­ta omis­tuk­ses­ta ja kotiut­ta­vat voit­ton­sa muualle.

  Kapa­si­teet­tion­gel­mis­sa ei ole kysy­mys ainoas­taan rahas­ta. Lää­kä­rei­tä ja mui­ta alan ammat­ti­lai­sia kou­lu­te­taan lii­an vähän tar­pee­seen ja alan kas­vu­po­ten­ti­aa­liin nähden.

  Yksi­tyi­sen sek­to­rin pal­ve­luis­ta myön­net­tä­vä ns. KELA-kor­vaus pitäi­si pois­taa. Samal­la tulee kui­ten­kin paran­taa yksi­tyi­sen ter­vey­den­hoi­to­sek­to­rin mah­dol­li­suuk­sia vie­dä pal­ve­lui­taan ulko­mail­le. Jot­ta tämä vien­ti ei leik­kaa voi­ma­va­ro­ja jul­ki­sel­ta puo­lel­ta, on ehdo­ton edel­ly­tys, että alal­la on riit­tä­väs­ti työ­voi­maa tar­jol­la ja että jul­ki­sen puo­len työ­olot kor­ja­taan aidos­ti kil­pai­lu­ky­kyi­sik­si. Mie­les­tä­ni oikea tapa teh­dä tätä ei ole eriyt­tää jul­ki­nen puo­li kah­teen haa­raan, jois­ta toi­nen on mak­sul­li­nen. Mut­ta jos se toi­mii käy­tän­nös­sä, niin olkoon sit­ten niin. Asi­aa pitää kui­ten­kin lähes­tyä pragmaattisesti.

  Mut­ta kun­han edel­lä ole­vat asiat huo­mioi­daan ja huo­leh­di­taan kaik­kien kan­san­ryh­mien ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den paran­ta­mi­ses­ta, niin voi siis olla, että Hyk­sin Oy:n luo­mi­nen oli oikea rat­kai­su nykytilanteessa.

 42. Nuk­ku­Mat­ti: Yksi­tyi­sen sek­to­rin pal­ve­luis­ta myön­net­tä­vä ns. KELA-kor­vaus pitäi­si poistaa.

  Aina­kin sil­le pitäi­si saa­da ala­ra­ja, esi­mer­kik­si 50 euroa jot­ta val­tao­sa kai­kil­le osa­puo­lil­le kal­liis­ta pape­rin­pyö­ri­tyk­ses­tä poistuisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.