“HUS-yksityissairaala olisi markkinahäiriö”

Täl­laisel­la viestil­lä Helsin­gin yrit­täjät läh­estyivät päät­täjiä. Häir­iö on se, että HUS:n kaavaile­ma itse mak­savien poti­laiden vas­taan­ot­to veisi asi­akkai­ta yksi­ty­isiltä lääkäriasemilta.

Markki­noiden tehtävä ei ole tuo­da tas­a­puolista kil­pailua olympialais­ten hengessä vaan johtaa parhaaseen mah­dol­liseen resurssien käyt­töön. HUS-yksi­tyis­sairaala tuot­taa tavat­toman suuret syn­er­giae­dut. Yrit­täjien mielestä tämä on epäreilua, minus­ta taas järkevää voimavaro­jen käyt­töä. HUS:lla on nyt kalli­ita tutkimus­lait­tei­ta vajaakäytöl­lä, kun lääkärit lähtevät iltapäiväl­lä pitämään yksi­ty­is­vas­taan­ot­to­jaan. Kun HUS vuokraa ne yksi­tyiskäyt­töön voit­ta­vat molem­mat, sekä HUS että mah­dol­lisu­ut­ta käyt­tävät lääkärit ja hei­dän poti­laansa.  Yhtä hyvin öljy-yhtiöt voisi­vat väit­tää, että kaukoläm­pö on markki­nahäir­iö, kos­ka samas­ta polt­toaines­ta saadaan sekä sähköä että lämpöä.

Joku voisi pitää markki­nahäir­iönä sitäkin, että yksi­tyis­sek­to­ril­la toimii nyt lääkäre­itä, joil­la on päävir­ka HYKS:issä. HYKS vas­taa hei­dän työter­veyshuol­lostaan ja ennen kaikkea ammat­ti­taidon ylläpitämis­es­tä.  Aidon yksi­ty­is­lääkärin olisi hyvinkin perustel­tua pitää tätä epäreilu­na kil­pailu­na. Joku voisi pitää markki­nahäir­iönä sitäkin, että HUS toimii yksi­ty­is­ten lääkäri­asemien ilmaise­na erikois­sairaalana, jonne ne voivat lähet­tää kaik­ki sel­l­aiset poti­laat, joiden tutkimi­nen tulisi liian kalli­ik­si. Yksi­ty­is­lääkärei­den lähet­tämiskyn­nys jatko­hoitoon näyt­tää ole­van huo­mat­tavasti alem­pi kuin terveyskeskusten.

HUS-yksi­tyis­sairaalaa voi arvostel­la mon­elta muul­ta kan­til­ta mut­ta ei sil­lä perus­teel­la, että se sor­taa yksi­ty­isiä lääkäriasemia.

47 vastausta artikkeliin ““HUS-yksityissairaala olisi markkinahäiriö””

 1. Kaik­ki Suomen ns. yksi­tyiset sairaan­hoitopalve­lut ovat markkinahäiriköitä.

  On tosi vaikea ymmärtää miten yksi­tyi­nen sairaan­hoito voi olla val­taosin julk­isin varoin rahoitettu.

  Suo­ma­lainen eriskum­malli­nen käsi­tys yksi­tyis­es­tä sektorista.

  Sairaan­hoito pitäisi yksi­ty­istää ihan oikeasti. Köy­hille ja lap­sille val­tio voisi puffa­ta perus­vaku­u­tuk­set, työssäkäyvät mak­sa­vat itse ja tilaa­vat itse mitä halu­a­vatkaan tilata.

 2. Mik­si sairaan­hoito pitäisi yksi­ty­istää “ihan oikeasti”? Muuten kuin jonkin­laise­na ide­ol­o­gisen puh­tau­den riittinä?

  Monis­sa hyv­in­voin­ti­val­tiois­sa (tyyli­in Sak­sa tai Bri­tan­nia) merkit­tävät osat ter­vey­den­hoito­jär­jestelmää ovat yksi­ty­isiä, vaik­ka rahoi­tus on julk­ista. Jos halu­taan tehokas­ta ter­vey­den­hoito­jär­jestelmää, julkisen ja yksi­tyisen toteu­tuk­sen sopi­va yhdis­telmä on var­masti paras keino päästä tavoitteeseen.

  Jos tavoit­teena on, että kaik­ki lääkärit ovat julkisen sek­torin palkkalis­toil­la tai eivät ollenkaan, niin sit­ten tietysti toim­i­taan jotenkin muuten, mut­ta en ymmär­rä mik­si tuo tavoite kiin­nos­taisi hirveästi ketään muu­ta kuin ide­ol­o­gista etatis­tia, joi­ta toki maas­samme on enem­män kuin niitä, jot­ka halu­aisi­vat ide­ol­o­gis­es­ti hoitaa kaiken vain ja ain­oas­tan yksi­tyisel­lä palveluntuotannolla.

 3. Älkää luovut­tako sen yksityis-HYKS:n kanssa, siitä hyö­tyvät kaik­ki muut pait­si lääkärikeskusyrittäjät.

  Lääkärien kak­sois­roolin voisi myös pois­taa, on se vähän turhan härskiä varsinkin pienis­sä kaupungeissa.

 4. Julkisen puolen tilat halu­taan antaa yksi­tyiseen käyt­töön iltaisin, oli­si­vat kalli­it lait­teet parem­min resursoituna… 

  Eikö parem­pi ratkaisue­hdo­tus olisi ottaa julkisen puolen tilat *julkiseen käyt­töön* iltaisin? Mik­si sinne ei luo­da iltavuoroa? Onko tähän joku lakitekni­nen tai työ­markki­na­jär­jestölli­nen este? Luulisi iltavuoron ole­van taloudel­lis­es­ti kan­nat­ta­va, kun se on ker­ran yksityiselläkin.

  1. Emma:
   M;uista että emme elä demokra­ti­as­sa vaasn kolmikan­nas­sa. Lääkärei­den vuorotyö on kiel­let­ty työehtosomuksella.

 5. Sairaan­hoito pitää yksi­ty­istää ihan oikeasti sik­si että muuten kukaan ei sano mis­sä raja menee. Lääkärit eivät suos­tu pri­or­isoimaan eivätkä poli­itikotkaan sitä tee.

  Jäl­jelle jää vain vai­h­toe­hto että ihmi­nen itse pri­or­isoi. Tämä hoituu helpoiten tietysti niin että ihmi­nen ihan itse mak­saa mitä halu­aa sairaan­hoidol­ta ja palvelu oste­taan mis­tä parhait­en saadaan.

  Nykysys­teemil­lä lop­puu rahat.

 6. Yksi­ty­i­sis­sä lääkärikeskuk­sis­sa ei ole “iltavuoroa” vaan lääkärit otta­vat poti­lai­ta vas­taan itsenäis­inä yrit­täjinä mak­saen vuokraa tiloista lääkärikeskuk­selle. Tämän vuokran he mak­saisi­vat HYKS:lle eli yhteiskun­nalle jos ottaisi­vat sen tilois­sa vas­taan iltaisin. Vuokrata­so lask­isi kil­pailun lisään­tyessä ja sen seu­rauk­se­na myös vas­taan­ot­tokäyn­tien hinnat. 

  Julkisen sek­torin jär­jestämälle “iltavuorolle” ei ole tarvet­ta eikä mah­dol­lisu­ut­ta, se olisi vain lisäkustannus.

 7. Osmo: “Lääkärei­den vuorotyö on kiel­let­ty työehtosopimuksella.”

  Tuskin­pa. Kyl­lä päivystyk­set toimi­vat ympäri vuorokauden.
  Lääkärien sopimuk­ses­sa lie­nee kyl­lä pykälä, että sivu­toim­ilu­paa ei vaa­di­ta, vaan kil­pail­i­jalle saa tehdä töitä.

  1. Lääkärin työvuoro alkaa aina aamul­la. Päivystys jatkuu sen jäl­keen. Työ­suo­jelu­la­ki kieltää tämän, mut­ta lääkärit ovat eri­maa­ta. Varo päivys­tävää lääkärisä klo kuusi aamulla.

 8. Kuka luulee. että yksi­tyi­nen hoito pyörii yhteiskun­nan rahoil­la? Noin vuo­den koke­muk­sel­la voin ker­toa, että yksi­tyi­nen ei ole kovin hal­pa kaikkien Kelan kor­vausten jäl­keenkään. Mik­si kukaan käyt­tää yksityistä?
  Ongel­ma; ajan­va­raus: yksi­tyisel­lä heti tai huomen­na, julkisel­la viikko tai jotain. Hätäju­tut erikseen.
  Täman­hän eduskun­ta voi lopet­taa säätämäl­lä lain, jol­la Kela ei mak­sa sent­tiäkään yksi­ty­isju­tu­ista. Vaku­u­tusy­htiöt var­maan iloitsevat.
  Toki ymmär­rän, että noi fyrkat voi lait­taa julkisen huol­lon hyväk­si. Niinkö sit­ten var­maan kävisi?

 9. On kolmikan­ta ja työ­suo­jelu­la­ki, jota ei nou­date­ta. Mik­sei voisi käyt­tää ihan vain järkeä välil­lä? Miten ihmeessä yrit­täjä-sta­tus muut­taa yön päiväk­si eli työtä saa tehdä rajat­tomasti ilman että poti­las­tur­val­lisu­us tai lääkärin oma ter­veys vaaran­tuu? Vuon­na 2011?

 10. Tääl­lä ei monil­la tai­da olla käsi­tys­tä lääkärei­den poli­it­tis­es­ta val­las­ta. Pieni vink­ki: Päivi Räsä­nen, Pent­ti Tiu­sa­nen, Asko-Sel­javaara, Sinikka Mönkäre, Min­er­va Krohn. Joko siinä oli­vat kaik­ki puolueet?

  Johonkin se perus­tuu, että lääkäre­itä ei koskaan ole tarpeek­si tekemään nor­maal­i­työaikaa (ja nor­maalian­sioi­ta) ja koulu­tu­s­paikko­jen lisäämi­nen on aivan viime vuosi­in asti ollut täysin mah­do­ton­ta. Työa­jat ovat ihan käsit­tämät­tömät ja tämä Kelan sh-kor­vaus­malli myös.

 11. Osmo,

  Väität siis, että Suomes­sa riko­taan lääkärien osalta työaikalakia. “Työ­suo­jelu­la­ki” eli viral­lis­es­ti työ­tur­val­lisu­us­la­ki ei käsit­tääk­seni tähän kuulu. 

  En usko tätä väit­tämää. Kyseessä on var­masti jokin poikkeuk­sen sal­li­va pykälä. 

  Olen usein ajatel­lut, että kaikil­la kansane­dus­ta­jil­la tulisi olla jonkin­lainen oikeusti­eteen peru­sop­pimäärä hal­lus­sa. Onhan lain­säätämi­nen hei­dän perustehtävänsä.

 12. @ MIVa

  Yksi­tyi­nen todel­lakin pyörii KELAn rahoil­la. Turha tuos­ta on edes yrit­tää vään­tää jutunjuurta.

  Yksi­tyi­nen ja julki­nen rin­nakkaiselona ei vaan onnis­tu. Koko sek­tori pitäisi yksi­ty­istää ja tilaami­nen siirtää ihmisille pois eduskunnal­ta. Eduskun­ta ei pysty kuin lisäämään palvelui­ta, joi­ta kun­tien pitää kansalaisille tar­jo­ta. Tähän ei vaan ole varaa. Jopa Helsin­ki tekee nykyään syömävelkaa hyv­inäkin aikoina.

  Joko kor­jataan toim­inta nyt tai sit­ten kun lainaa on kreikalaiseen malliin.

 13. “Emma:
  M;uista että emme elä demokra­ti­as­sa vaasn kolmikan­nas­sa. Lääkärei­den vuorotyö on kiel­let­ty työehtosomuksella.”

  Has­su jut­tu, vihreä vas­tus­taa kansalaisak­ti­ivi­su­ut­ta, mitä ay-toim­inta on.

  Ja onhan noi­ta muu­tok­sia tehty jos on halut­tu, kaup­poi­hinkin tuli sun­nun­ta­iauki­oloai­ka, mut­ta vas­tas­sa ei ollutkaan eli­itin ay-liike

 14. “Emma:
  M;uista että emme elä demokra­ti­as­sa vaasn kolmikan­nas­sa. Lääkärei­den vuorotyö on kiel­let­ty työehtosomuksella.”

  Kolmikan­takin on kuol­lut, nykyään on siir­ryt­ty kak­skan­taan eli hal­li­tus ja EK.
  Tosin noi­ta eli­itin ay-jär­jestöjä on hyväksyt­ty mukaan.

  Lääkärit ovat aikamoinen poikkeus ay-ken­tässäkin, he voivat olla 7 kuukaut­ta lakos­sakin ilman, että yksikään kansane­dus­ta­ja uskaltaa sanoa mitään negati­ivista asiasta.
  ja lääkärit saa­vat arvoi­da itse lakkon­sa aiheut­ta­mat vahingot

  Ja lääkäreille sal­li­taan vapaa kil­pail­e­va toim­inta, mitä yksikään muu ryh­mä ei voi tehdä

 15. Osmo: “Lääkärin työvuoro alkaa aina aamul­la. Päivystys jatkuu sen jälkeen.”

  Katin kon­tit! Lääkärin PÄIVYSTYSvuorokau­den kat­so­taan vai­h­tu­van klo 8.00, mut­ta se ei tarkoi­ta sitä, että tämä ryt­mit­täisi sairaalan/terveyskeskuksen koko toimintaa.

 16. Vaati?

  Eikö PAM vas­tus­tanut kiivaasti, mut­ta taipui lopulta?

 17. juge: “Yksi­tyi­nen ja julki­nen rin­nakkaiselona ei vaan onnis­tu. Koko sek­tori pitäisi yksi­ty­istää ja tilaami­nen siirtää ihmisille pois eduskunnalta.”

  Ei ainakaan min­ulle ole eduskun­ta koskaan mitään ter­veyspalvelu­ja tilan­nut, itse olen lääkäri­in tai ter­vey­den­hoita­jan vas­taan­otolle mennyt.

 18. Kyl­lä se Eduskun­ta vaan on Raimollekin tilan­nut kaiken­laista. Vai oletko itse vaikut­tanut jotenkin kun­tasi velvoit­teisi­in tuot­taa sin­ulle kaikenl­taista palvelua?

 19. “Kaup­po­jen sun­nun­ta­iauki­oloa vaati PAM joka oli sopin­ut siitä työ­nan­ta­jien kanssa.”

  PAM tun­nusti tosi­asi­at ja päät­ti rak­en­taa sovun niin, että sun­nun­taityön haitoista suuri osa voiti­in välttää.
  Lääkärien kohdal­la on kysymys eri asi­as­ta, lääkärei­dne etuuk­si­in ei uskalleta puuttua.
  Viime lääkäri­lakon aikan Benikin oli aivan hil­jaa vaik­ka muul­loin uhoaa lakko-oikeu­den poistosta

 20. Lisäyk­senä tuo­hon yhteen lis­taan ainakin Eero Akaan-Pent­tilä, Claes Ander­s­son, Ilk­ka ja Vap­pu Taipale. Liisä Hyssälä on ham­maslääkäri. Ehkä lääkärip­u­la johtuukin siitä, että ne on kaik­ki puuhan­nut politiikassa.

 21. Työ­sopimus­lais­sa työn tekem­i­nen kil­pail­e­valle taholle on kiel­let­ty, mut­ta viran­halti­jalain puolelta se kas kum­maa puut­tuu. Lie­nee ollut jonkun intres­si pitää se asia näin.

 22. Ehdotan myös että ensi­hätään peruste­taan Suomeen yksi­tyi­nen lääkäre­itä ja ham­maslääkäre­itä tuot­ta­va yliopis­to, johon ei ole pääsykokei­ta vaan reipas lukukausi­mak­su. Muut saisi­vat edelleen men­nä taval­lis­ten yliopis­to­jen väyliä niinkuin ennenkin. Yksi­tyi­nen yliopis­to takaisi sen että lääkäre­itä on aina riit­tävä määrä koulutet­tuna syr­jäisem­millekin seuduille, kun hark­in­ta opiskelu­jen kan­nat­tavu­ud­es­ta tapah­tu­isi tämän opinahjon osalta yhtälöl­lä: lukukausi­mak­su­jen kus­tan­nus vrt. oletet­tu työl­lisyys­ti­lanne ja palkkataso.

 23. juge: Kyl­lä se Eduskun­ta vaan on Raimollekin tilan­nut kaikenlaista.

  Yrität siis sekoit­taa tilaa­ja-tuot­ta­ja-ajat­telun lain­säädän­tö­työhön — ilmeis­es­ti tahal­lasi — turhaan kuitenkin.
  Kyl­lä toim­inta on asi­akaslähtöistä myös julkisel­la puolella.

 24. Erk­ki: “Työ­sopimus­lais­sa työn tekem­i­nen kil­pail­e­valle taholle on kielletty.”

  Laki ei sitä kiel­lä, jos työ­nan­ta­ja antaa luvan. Lääkäreille on annet­tu avoin val­takir­ja tässä asiassa.

 25. Raimo K, mitäs sit­ten mielestäsi on esim sub­jek­ti­ivi­nen päivähoito-oikeus tai hoito­takuu tai Edusku­nan päätös kun­nal­lis­es­ta ham­mashuol­losta näin muu­tamia maini­tak­seni kuin Eduskun­nan tekemiä tilauk­sia kun­nan piikkiin?

 26. Osmon lakipe­rusteinen este lääkärei­den vuorotyölle ei vaku­u­ta. Miten lain tämä koh­ta kuu­luu? Miten lain esitöis­sä asi­aan on suh­taudut­tu? Onko mui­ta ammat­te­ja, jois­sa lain­säädän­tö kieltää vuorotyön? 

  Suomes­sa muute­taan sato­ja lake­ja vuodessa. Osmokin on ollut mukana tässä työssä. Mik­si Osmon suh­tau­tu­mi­nen on kuin suh­tau­tu­mi­nen Jumalan sanaan? Ovatko kam­sane­dus­ta­jat lam­pai­ta vai kansan paras­ta ajat­tele­via edustajia?

  Sairaaloi­hin sijoite­tut pääo­mat ovat todel­la kalli­ita. lait­teet van­henevat ennen niiden kulu­mista lop­pu­un. Hussin lait­tei­den vuokraamista yksi­tyiskäyt­töön perustel­laan juuri kalli­iden lait­tei­den suurem­mal­la käytöl­lä. Voiko olla siten, ettei lääkäre­itä voi­da palkata vuorotöi­hin jonkun van­han lakipykälän takia? On pöyristyt­tävää, että laki sal­lii lääkärei­den yksi­tyis­es­ti käyt­tää kyseisiä tilo­ja ja lait­tei­ta, mut­ta ei vuorotyössä. Mik­sei asi­aa nos­te­ta julk­isu­u­teen nyt, vaalien alla. Olen var­ma, että puolue, joka takaisi yrit­tävän­sä vuorotyökiel­lon kumoamista saisi kansan kannatuksen.

 27. Ei kun­nil­la ole intres­siä aloit­taa mitään “iltavuoroa”. Sehän olisi vain uusi meno. Keitä siel­lä hoidet­taisi­in kun poti­laat hoide­taan nyt vir­ka-aikaan ja päivystyspoti­laat päivystyksissä?

  Toki kun­ta voisi kil­pail­la yksi­ty­is­poti­laista iltaisin. Sitä yksi­tyis-hyks juuri tarkoittaisikin.

 28. juge: Eduskun­nan tekemiä tilauk­sia kun­nan piikkiin?

  Katin kon­tit, ei eduskun­ta määrää sin­ua viemään kakaraasi päivähoitoon.

 29. Puoluee­ton tarkkail­i­ja: “Osmon lakipe­rusteinen este lääkärei­den vuorotyölle ei vaku­u­ta. Miten lain tämä koh­ta kuuluu?”

  Eipä ole sel­l­aista lakia — eikä Osmo sitä tarkasti ottaen väittänytkään.
  Nykyi­nen päivystyskäytän­tö on EU:n työaikadi­rek­ti­ivin vas­tainen, mut­ta se on toinen asia.

  1. “Osmon lakipe­rusteinen este lääkärei­den vuorotyölle ei vaku­u­ta. Miten lain tämä koh­ta kuuluu?”

   Eduskun­ta on antanut osan lain­säädän­tö­val­las­ta työ­markki­na­jär­jestöille tekemäl­lä työe­htosopimuk­sista yleis­si­tovia. Siis mitä työe­htosopimuk­seen sat­u­taan kir­joit­ta­maan, sitä kaik­ki noudattakoot.

 30. Raimo, Ei pako­ta ei, mut­ta kun­nan täy­tyy silti ko palvelu tuot­taa ja min­un täy­tyy se mak­saa. Onko tuo­ta niin kauhean vaikea ymmärtää?

 31. “Eduskun­ta on antanut osan lain­säädän­tö­val­las­ta työ­markki­na­jär­jestöille tekemäl­lä työe­htosopimuk­sista yleis­si­tovia. Siis mitä työe­htosopimuk­seen sat­u­taan kir­joit­ta­maan, sitä kaik­ki noudattakoot.”

  Paljon main­os­te­tus­sa Tan­skan mallis­sa juuri työ­markki­na­jär­jestöt päät­tävät työelämän pelisään­nöistä ja val­tio ei puu­tu niihin.

  Lääkärei­den VIRKAe­htosopimus on jär­jetön, yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la nou­date­taan toisia pelisääntöjä.

  Kysymys on lähin­nä julkisen sek­torin heikos­ta johtamisesta.Kyllä taustl­la ovat aivan muut syyt kuin Osmon esit­tämä ay-liik­keen valta.

 32. Moik­ka Ode ja muut!

  Mielestäni Emman alku­peräi­nen kysymys osuu ytimeen. Sairaalat toimi­vat 24/7 kaikkien muiden ammat­tiryh­mien, pait­si lääkärei­den osalta, mik­sei sairaalois­sa voitaisi siir­tyä myös lääkärei­den osalta kolmivuorotyöhön?

  En ole lainkaan var­ma, että tämä olisi ainakaan nuorten lääkärei­den osalta edes taloudel­lis­es­ti huono ratkaisu. Erikois­tu­van sairaalalääkärin palk­ka ei nyt ole mikään kum­moinen, joten esim. yksi­tyisen sek­torin diplo­mi-insinöörin tai juristin (brutto)ansioihin päästääk­seen on päivys­tet­tävä. Päivystys taasen ei ole käsit­tääk­seni mitään suur­ta herkkua, esim. pien­ten las­ten vanhemmille.

  Voisiko ajatel­la, että (sairaala)lääkäreiden osalta siir­ryt­täisi­in nor­maali­in kolmivuorotyöhön ja luovut­taisi­in päivystyskikkailus­ta. Vuorotyöstä pitäisi tietenkin saa­da kun­non kor­vaus. Tämä tulisi var­maan silti edullisem­mak­si, kun leikkaus­salit ja vas­taa­vat voisi­vat olla käytössä 24/7.

  Jos paperite­hdas­ta, matkus­ta­jalaivaa tai lentokonet­ta oper­oidaan aivan nor­maal­isti esim klo 01–05 välis­inä aikana yöl­lä, niin eikö voisi ajatel­la, että lonkkaniveliä tai har­maakai­he­jakin oper­oitaisi­in näin.

  Mitä kolmikan­taan jne. tulee, niin onko oikeasti niin, että jos vaik­ka palomiehet, poli­isit ja sairaan­hoita­jat ilmoit­taisi­vat, että he eivät jatkos­sa tee vuorotyötä, niin eduskun­ta nos­taisi kädet pystyyn ja toteaisi, että ei voi mitään, kun on sel­l­ainen työehtosopimus?

  Mitä mieltä olet, Ode?

 33. “Eduskun­ta on antanut osan lain­säädän­tö­val­las­ta työ­markki­na­jär­jestöille tekemäl­lä työe­htosopimuk­sista yleis­si­tovia. Siis mitä työe­htosopimuk­seen sat­u­taan kir­joit­ta­maan, sitä kaik­ki noudattakoot.”

  Siis täl­lä tavalla.
  Jos eduskun­ta on anatanut osan lain­säädän­tö­val­las­taan pois, niin onko todel­la mah­do­ton­ta palaut­taa tätä osa takaisin eduskun­nan määräysvaltaan? 

  Muis­tan hyvin tilanteen, kun eduskun­ta hyväksyi ns taite­tun indeksin, jol­la eläkeläisiltä leikat­ti­in iso osa eläkkeistä. Tämä kos­ki sato­ja tuhan­sia eläkeläisiä,mutta siel­lä eduskun­ta kykeni säätämään uuden lain ilman suu­ruia vaikeuksia.Onko t6odella niin, ettei tätä luovu­tus­lakia voi­da muut­taa? Mitä sanoo Suomen perustuslaki?

 34. Osmo: “Eduskun­ta on antanut osan lain­säädän­tö­val­las­ta työ­markki­na­jär­jestöille tekemäl­lä työe­htosopimuk­sista yleissitovia.”

  Eipä ole työe­htosopimuk­sil­la lain voimaa — päin­vas­toin, mon­es­sa lais­sa on nimeno­mainen kiel­to sopia lakia huonom­mas­ta edusta.
  Kyl­lä Suomes­sa eduskun­ta lait säätää — vaik­ka moni muuten järkevä ihmi­nen toista väittää.
  Se, että työ­markki­na­jär­jestö­jen aloit­teesta (ja yleen­sä työ­nan­ta­japuolen vedä­tyk­sel­lä) on tul­lut sääde­tyk­si sel­l­aista, mitä ei olisi pitänyt (esim. ns. sosi­aal­i­tupo), ei perusasi­aa muuk­si muuta.

 35. “Jos eduskun­ta on anatanut osan lain­säädän­tö­val­las­taan pois, niin onko todel­la mah­do­ton­ta palaut­taa tätä osa takaisin eduskun­nan määräysvaltaan? ”

  Taitaa onnis­tua yhtä hyvin kuin Neu­vos­toli­itossa. Siel­läkin yritet­ti­in kaik­ki työe­hdot päät­tää Moskovassa.Samoin kaik­ki muut­ki sopimuk­set eli se merk­it­sisi huo­mat­tavaa val­lan keski­tys­tä ja sopimu­soikeudne rajoittamista.

  Mietin vain seu­rauk­sia, mitkä lääkärei­den vuorotyöstä syntyisi.
  Yksi olisi kap­a­siteein nousu ja lääkärei­den määrän kasvu ja aputyövoimaakin tarvit­taisin lisää.
  Tämä olisi kom­pen­soita­va har­ven­ta­mal­la sairaaloi­ta ja terkkare­i­ta, jot­ta ei syntyisi.
  ylikapasiteettia.
  Nyt tul­laan jo sit­ten poli­ti­ikkaan eli sairaaloiden ja terkkarei­den lopet­ta­mi­nen tuskin sopisi maakuntapoliitikoille.

  Näin tulaan

 36. Taitaa onnis­tua yhtä hyvin kuin Neu­vos­toli­itossa. Siel­läkin yritet­ti­in kaik­ki työe­hdot päät­tää Moskovassa.

  No jopas, Liian van­hakin on alka­nut paikallisen sopimisen kan­nat­ta­jak­si. Tässähän voisi melkein herätel­lä toivoa että ay-liikekin tulisi ulos poterois­taan tälle vuosituhannelle.

 37. Ihan sama minkälainen “yksityis“sairaala HUS:n sisälle peruste­taan. Sen mas­si­ivis-kankea byrokra­tia häviää joka tapauk­ses­sa oikeille yksi­tyis­sairaaloille, eikä yksikään lääkäri halua tuh­la­ta aikaansa kankean koneis­ton kanssa.

 38. Mielestäni Kela-kor­vauk­set tulisi pois­taa yksi­ty­is­puolelta kokonaan!

  (Ode; Mitä vaiku­tuk­sia Kela-kor­vausten pois­tol­la olisi julkisen sek­torin lääkärip­u­laan tai vastaanottohintoihin?)

  Uskon, että kela-kor­vausten pois­to nip­istäisi täy­del­lä pain­ol­la lääkärei­den kukkaroi­ta, mut­ta käyn­timääri­in yksi­tyisel­lä puolel­la sil­lä ei olisi vaiku­tus­ta (eipä tietenkään kun poti­laan mak­sama net­to­hin­ta entisellään.)

  Julkisen puolen houkut­tavu­us voisi lisään­tyä palkkaero­jen supis­tu­misen kaut­ta. ->lisää lääkäre­itä edullisem­min julkiselle puolelle.

  Val­tio toimii jo nyt yksi­tyisel­lä puolel­la vah­vana toim­i­jana yksi­ty­is­ten tem­mellysken­täl­lä omis­tusten­sa kaut­ta. Kansakun­nan kannal­ta strate­gisil­la aloil­la on perustel­tua toimia itsekkäästi! (mm. pelimonopolit)

  Lääkäre­itä voisi kiristäää tässä kiis­tas­sa Kela-kor­vausten pois­tol­la, alv-velvol­lisu­udel­la ja pakol­l­lisel­la julk­ispalveluk­sel­la (vuosi per jokainen opiskeluvuosi).

  Julk­islääkäri­palvelun kiristyspon­te­na voisi olla 65% ylin mar­gin­aaliv­ero niiltä 6 julk­ispalvelu­vuodelta, jon­ka viet­tävät yksi­tyisel­lä puolel­la. (Samaa käytän­töä voisi har­joit­taa muis­sakin hin­tavis­sa koulu­tuk­sis­sa!; puo­lus­tusvoimat sitout­ta­vat jo nyt palveluk­seen­sa sopimuksin)

 39. Ongel­mana tässä on se, että näitä yksi­tysipoti­lai­ta hoide­taan julk­i­sis­sa sairaalois­sa ihan nor­maali­na työaikana oli se sit­ten ilta tai aamu (sairaala ei mitenkään lakkaa toim­i­mas­ta tai ole tyhjil­lään ill­la. Ja se yksi­tyi­nen poti­las vie aina paikan ns.tavalliselta poti­laal­ta, jon­ka tarve voi olla pajon akuutin­pi. Poti­la­s­paikko­ja ja hoita­jia on rajalli­nen määrä, ja nyt sinne laite­taan näitä yksi­ty­is­poti­lai­ta ja se todel­la on pois taval­lisen julk­ista palvelua tarvit­se­van (lue köy­hem­män) palveluista ja mahdollisuuksista.

  1. Julk­isten sairaaloidan kap­a­siteet­tion­gelmis­sa on kyse rahas­ta ja njuo yksityispo5tilaat tuo­vat sairaalaan sitä rahaa. Sik­si ne pääsään­töis­es­ti helpot­ta­vat verora­hoin kus­tan­net­tu­jen poti­laiden pääsemistä hoitoon, eivätkä vaikeu­ta sitä. Ne myös helpot­ta­vat julk­isia sairaaloi­ta pitämään kiin­ni lääkärieistä.

 40. Osmo Soin­in­vaara:
  Julk­isten sairaaloidan kap­a­siteet­tion­gelmis­sa on kyse rahas­ta ja njuo yksi­ty­is­poti­laat tuo­vat sairaalaan sitä rahaa. Sik­si ne pääsään­töis­es­ti helpot­ta­vat verora­hoin kus­tan­net­tu­jen poti­laiden pääsemistä hoitoon, eivätkä vaikeu­ta sitä. Ne myös helpot­ta­vat julk­isia sairaaloi­ta pitämään kiin­ni lääkäreistä.

  Näin voisi olet­taa — ja näin­hän sitä perustellaan.
  Muu­takin voisi olet­taa, mut­ta vas­ta aika näyt­tää, kuin­ka käy.

 41. Minus­ta on hienoa, että Suomes­sa näyt­tää nyt tosis­saan ymmär­re­tyn, että myös ter­vey­den­huolto voi olla “vien­ti­te­ol­lisu­ut­ta”. Uutisti­eto­jen mukaan Hyksin Oy on min­is­terei­den mukana Lähi-Idässä markki­noimas­sa palveluitaan.

  Mielestäni voi olla kuitenkin vaarana, että julk­ishallinnon omis­ta­mat yksi­tyis­sairaalat peit­tävät päät­täjien näkyvistä sekä ter­vey­den­huolto­jär­jestelmän että koti­maisen yri­tys­toimin­nan ongelmia.

  Ideaal­i­ti­lanne kai olisi se, että koti­maises­sa omis­tuk­ses­sa ole­vat yksi­tyis­sairaalat myyvät palveluitaan ulko­maille ja niille suo­ma­laisille, jot­ka halu­a­vat jotain sel­l­aista luk­sus­ta, joka ei julkisen puolen vas­tu­useen kuu­lu. Val­tio sit­ten verot­taa voitot ja takaa verora­hoil­la hyvän julkisen sairaan­hoidon kaikille yhtäläisesti.

  Pelkään siis, että ongel­malli­nen ter­vey­den­hoidon ja hyv­in­voin­nin tason eriy­tymi­nen eri väestöryh­mien välil­lä voi siir­tyä yksi­tyisen ja julkisen puolen väliltä julkisen sek­torin sisälle, jol­loin paine ongel­man kor­jaamisek­si voi vähen­tyä. Toisek­si, jos julkisen puolen taval­la tai toisel­la tuke­ma Hyksin Oy kil­pailee yksi­tyis­sairaaloiden kanssa, niin sil­loin ei vält­tämät­tä päät­täjil­lä ole tämän alan osalta yhtä kovaa painet­ta ja moti­vaa­tio­ta huole­htia ja paran­taa suo­ma­lai­somis­teisen yri­tys­toimin­nan edel­ly­tyk­siä ja tais­tel­la esim. veroparati­ise­ja vas­taan. Mehiläisen ja muiden veronkier­to on kuitenkin toimin­ut hyvänä herät­telijänä ilmiöis­sä, joi­ta tapah­tuu muil­lakin aloil­la. Ter­vey­den­hoitoalal­la kun on suuri julk­isu­usar­vo ja se on voin­ut havah­dut­taa huo­maa­maan sen laa­jem­man ongel­man, että Suomes­sa toimi­vat yri­tyk­set luisu­vat pois koti­mais­es­ta omis­tuk­ses­ta ja kotiut­ta­vat voit­ton­sa muualle.

  Kap­a­siteet­tion­gelmis­sa ei ole kysymys ain­oas­taan rahas­ta. Lääkäre­itä ja mui­ta alan ammat­ti­laisia koulute­taan liian vähän tarpeeseen ja alan kasvupo­ten­ti­aali­in nähden.

  Yksi­tyisen sek­torin palveluista myön­net­tävä ns. KELA-kor­vaus pitäisi pois­taa. Samal­la tulee kuitenkin paran­taa yksi­tyisen ter­vey­den­hoitosek­torin mah­dol­lisuuk­sia viedä palveluitaan ulko­maille. Jot­ta tämä vien­ti ei leikkaa voimavaro­ja julkiselta puolelta, on ehdo­ton edel­ly­tys, että alal­la on riit­tävästi työvoimaa tar­jol­la ja että julkisen puolen työolot kor­jataan aidosti kil­pailukyky­isik­si. Mielestäni oikea tapa tehdä tätä ei ole eriyt­tää julki­nen puoli kah­teen haaraan, joista toinen on mak­sulli­nen. Mut­ta jos se toimii käytän­nössä, niin olkoon sit­ten niin. Asi­aa pitää kuitenkin läh­estyä pragmaattisesti.

  Mut­ta kun­han edel­lä ole­vat asi­at huomioidaan ja huole­hdi­taan kaikkien kansan­ryh­mien ter­vey­den­huol­lon palvelu­iden paran­tamis­es­ta, niin voi siis olla, että Hyksin Oy:n luomi­nen oli oikea ratkaisu nykytilanteessa.

 42. Nukku­Mat­ti: Yksi­tyisen sek­torin palveluista myön­net­tävä ns. KELA-kor­vaus pitäisi poistaa.

  Ainakin sille pitäisi saa­da alara­ja, esimerkik­si 50 euroa jot­ta val­taosa kaikille osa­puo­lille kalli­ista paper­in­pyöri­tyk­ses­tä poistuisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.