Terveydenhuolto pois kunnilta

Kun­nan­lää­kä­ri­jär­jes­tel­män perua vas­tuu ter­vey­den­huol­los­ta on Suo­mel­la kun­nil­la. Vaik­ka eri­kois­sai­raan­hoi­toa var­ten on sai­raan­hoi­to­pii­rit, kun­ta mak­saa täs­tä­kin hoi­to­mak­sut. Kun­ta toi­mii siis eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa taval­laan kun­ta­lais­ten vakuu­tus­yh­tiö­nä. Suo­men kun­nat ovat aivan lii­an pie­niä kan­ta­maan talou­del­lis­ta vas­tuu­ta niin satun­nai­ses­ta asias­ta kuin ter­vey­den­huol­to. Kah­des­ta pie­nes­tä kun­nas­ta toi­nen sel­vi­ää ter­vey­den­hoi­dos­ta pie­nel­lä bud­je­til­la ja sil­lä on sil­ti varaa esi­mer­kik­si kun­nol­li­seen ham­mas­hoi­toon, toi­sel­la pal­jon isom­pi bud­jet­ti ei rii­tä oikein mihin­kään. Syy­nä voin olla muu­ta­ma kal­lis poti­las, joka romut­taa pie­nen kun­nan bud­je­tin perin­poh­jai­ses­ti. Vaih­te­lu ei ole vain satun­nais­ta, jol­loin se tasoit­tui­si pit­kän ajan kulues­sa. Eri­tyi­ses­ti syr­jäi­sil­lä seu­duil­la geneet­ti­nen peri­mä saat­taa altis­taa kal­lis­hoi­toi­sil­le perin­nöl­li­sil­le sairauksille.

Kun­nat on kyl­lä pako­tet­tu yhteis­työ­hön perus­ter­vey­den­huol­los­sa siten, että ter­veys­kes­kuk­sen asu­kas­poh­jan on olta­va vähin­tään 20 000 asu­kas­ta, mut­ta las­kut poti­lais­ta mene­vät edel­leen perus­kun­tiin. Samal­la on muo­dos­tet­tu kan­kei­ta hal­lin­to­him­me­lei­tä, jot­ka puu­rout­ta­vat pää­tök­sen­teon ja joh­ta­vat raha haaskaukseen.

Moni on esit­tä­nyt, että eri­kois­sai­raan­hoi­to pitäi­si siir­tää val­tion mak­set­ta­vak­si, ter­veys­kes­kuk­sen ennus­tet­ta­vam­mis­ta menois­ta pie­net­kin kun­nat sel­viä­vät. Näin ei pidä teh­dä mis­sään tapauk­ses­sa. Moni­ka­na­vai­nen rahoi­tus on jo nyt ter­vey­den­huol­tom­me ongel­ma. Yksi lisä­ka­na­va pahen­taa vain asi­aa. Kun­nan ei kan­na­ta panos­taa perus­ter­vey­den­huol­toon vaan lähet­tää poti­laat mah­dol­li­sim­man her­käs­ti eri­kois­sai­raan­hoi­toon, jos samal­la saa vas­tuun siir­re­tyk­si val­tiol­le. Juu­ri näin on käy­nyt Nor­jas­sa, joka siir­si eri­kois­sai­raan­hoi­don val­tiol­le. Kun raja-aitaa perus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don välil­lä pitäi­si madal­taa, tuo jär­jes­te­ly teki­si raja-aidas­ta kivimuurin.

Todet­ta­koon, että yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to ja eri­tyi­ses­ti työ­ter­veys­huol­to on vähän samas­sa ase­mas­sa suh­tees­sa eri­kois­sai­raan­hoi­toon kuin kun­nat Nor­jas­sa. Ne voi­vat lähet­tää poti­lai­ta mie­lin mää­rin eri­kois­sai­raan­hoi­toon mak­sa­mat­ta sii­tä mitään. HYKS:n hel­sin­ki­läi­sis­tä lähet­teis­tä tulee asia­kas­mää­riin suh­teu­tet­tu­na enem­män yksi­tyis­sek­to­ril­ta kuin ter­veys­kes­kuk­sis­ta. Tus­kin kui­ten­kaan työ­ter­veys­huol­lon asiak­kaat ovat sai­raam­pia kuin esi­mer­kik­si työttömät.

Ter­vey­den­huol­to tulee ottaa kun­nil­ta pois koko­naan ja siir­tää maa­kun­nan kokoi­sel­le yksi­köl­lä, siis lähin­nä sai­raan­hoi­to­pii­ril­le, jon­ka nimi var­maan­kin muut­tui­si sosi­aa­li- ja ter­veys­pii­ris­ki tai vaih­toeh­toi­ses­ti maa­kun­nak­si.  Muka­na siir­tyi­si suu­ri osa sosi­aa­li­huol­toa, esi­mer­kik­si van­hus­ten­hoi­to, las­ten­suo­je­lu, päih­de­huol­to, mut­ta ei las­ten päi­vä­hoi­toa, joka tulee säi­lyt­tää pai­kal­li­ses­ti pää­tet­tä­vä­nä lähi­pal­ve­lu­na. Jat­kos­sa kut­sun tätä yksik­köä maa­kun­nak­si, mut­ta se voi tie­tys­ti olla myös eril­li­nen kun­tien muo­dos­ta­ma sai­raan­hoi­to­pii­rin kal­tai­nen organisaatio.

Moni­ka­na­vai­suu­des­ta aiheu­tu­vien ongel­mien pois­ta­mi­sek­si maa­kun­nal­le tulee siir­tää myös Kela­mak­sut lääk­keis­tä, poti­lai­den kul­je­tuk­ses­ta ja sairauspäivärahoista.

Ter­vey­den­huol­to rahoi­tet­tai­siin joko anta­mal­la maa­kun­nil­le vero­tusoi­keus, kuten on teh­ty Ruot­sis­sa tai jon­kin­lai­sel­la asu­kas­lu­kuun ja kun­nan mak­su­ky­kyyn perus­tul­val­la mak­sul­la, kuten on teh­ty Kai­nuun maa­kun­nas­sa. Jos maa­kun­nat saa­vat vero­tusoi­keu­den, kun­nal­lis­ve­ron mää­rä tie­tys­ti ale­nee samal­la dra­maat­ti­ses­ti.  Asu­kas­lu­kuun perus­tu­va rahoi­tus vei­si kun­nil­ta moti­vaa­tio savus­taa pal­jon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat asuk­kaat naa­pu­ri­kun­tien vastuulle.

Ter­veys­kes­kuk­sis­sa pelä­tään siir­ron sai­raan­hoi­to­pii­rei­hin joh­ta­van eri­kois­sai­raan­hoi­don yli­val­taan. En usko. Tun­nen useim­mat sai­raan­hoi­to­pii­rien joh­ta­jat. He kyl­lä ymmär­tä­vät toi­mi­van ja kor­kea­ta­soi­sen perus­ter­vey­den­huol­lon mer­ki­tyk­sen – jopa kun­ta­päät­tä­jiä paremmin.

Niin­pä:

Ter­vey­den­huol­to ja  val­tao­sa sosi­aa­li­huol­toa tulee siir­tää kun­nil­ta maa­kun­nil­le tai sai­raan­hoi­to­pii­reis­tä muo­dos­tet­ta­vil­le  sosi­aa­li- ja ter­veys­pii­reil­le. Samal­la kelal­ta siir­tyi­si­vät kor­vauk­set lää­ke­ku­luis­ta, mat­kois­ta ja yksi­tyi­ses­tä hoi­dos­ta sekä sai­raus­päi­vis­tä. Ter­vey­den­huol­to rahoi­tet­tai­siin joko anta­mal­la maa­kun­nil­le vero­tusoi­keus kuten Ruot­sis­sa tai samaan tapaan asu­kas­lu­vun ja mak­su­ky­vyn mukaan kuin Kai­nuun maakunnassa.

78 vastausta artikkeliin “Terveydenhuolto pois kunnilta”

 1. Kun nyt aloit pur­kaa tuo­ta vyyh­teä oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la miten suh­tau­dut aja­tuk­seen että työ­ter­veys­huol­to siir­ret­täi­siin koko­naan jul­ki­sen sek­to­rin hoi­det­ta­vak­si ja näin yksi­tyis­lää­kä­rei­tä tuke­va sub­ven­tio pois­tet­tai­siin koko­naan. Sii­nä on minus­ta järkeä.
  tarja

 2. Var­maan toi­mi­va malli…
  Yksin­ker­tai­sem­pi rat­kai­su oli­si pala­ta van­haan asu­kas­lu­kuun perus­tu­vaan las­ku­tuk­seen niin perus­ter­vey­den­huol­los­sa kuin eri­kois­sai­raa­hoi­dos­sa­kin — nykyi­sen suo­ri­te­pe­rus­tai­sen las­ku­tuk­sen sijaan. Byro­kra­tia vähe­ni­si rajus­ti ja mak­suo­suu­det oli­si­vat vakaita.

 3. Ter­vey­den­huol­to ei ole miten­kään “kun­tas­pe­si­fiä”, se ei ole edes poliit­ti­ses­ti aro­tet­ta­vis­sa, vaan tiu­kas­ti nor­mioh­jat­tu, kuten itse asias­sa on moni muu­kin “kun­nal­li­nen” toimialue. 

  KELA on kun­tien ja sai­raan­hoi­to­pii­rien hal­lin­toon ver­rat­tu­na mon­ta ker­taa tehok­kaam­pi koneis­to, joka voi­si hyvin huo­leh­tia ter­vey­den­hoi­son talous­toi­men pyörittämisestä.

  Kan­na­tan Osmon ajatuksia!

 4. Minä en kyl­lä tuos­ta ymmär­tä­nyt mik­si se pitää siir­tää maa­kun­nan kokoi­sil­le yksi­köil­le eikä valtiolle?

  1. Val­tio on lii­an kau­ka­na kan­sas­ta, eikä sil­lä ole demo­kraat­tis­ta alue­hal­lin­toa. Ihmis­ten pitää voi­da joten­kin vai­kut­taa sii­hen, mis­sä esi­mer­kik­si ter­veys­a­se­ma sijait­see — ja mak­saa itse, jos halua­vat pal­jon ja hyvää.

 5. Eikö tuo poti­lai­den kes­ki­te­tym­piin yksi­köi­hin lähet­tä­mi­sen ongel­ma rat­ke­ai­si hel­pos­ti niin, että pää­tök­sen kes­ki­te­tys­tä mak­sa­mi­ses­ta teki­si se kes­ki­tet­ty yksik­kö lähet­tä­jän sijaan? Kes­ki­te­tyl­lä yksi­köl­lä oli­si yhte­näi­set kri­tee­rit sil­le mit­kä tapauk­set kor­va­taan yhtei­ses­tä kas­sas­ta. Ei kun­tien ter­vey­den­hoi­toa täs­tä syys­tä tar­vit­se lopettaa.

  Jos vas­tuu siir­ret­täi­siin maa­ku­nil­le, mik­si ei saman tien val­tiol­le? Yhden yli­mää­räi­sen byro­kra­tia­ker­rok­sen lisää­mien väliin ei var­maan­kaan keven­täi­si ja sel­kiyt­täi­si jär­jes­tel­mää, var­sin­kaan jos sil­le annet­tai­siin vie­lä verotusoikeuskin.

  Ter­vey­den­hoi­to muo­dos­taa väis­tä­mät­tä useam­pi­por­tai­sen hie­rark­ki­sen raken­teen (aina­kin jos myös pai­kal­li­nen ter­vey­den­hoi­to aio­taan säi­lyt­tää). Käy­tän­nön jär­jes­te­lyt voi­vat olla joko kun­tien tai val­tion tai maa­kun­tien vas­tuul­la. Kun­tien vas­tuus­sa on hyvä­nä puo­le­na se, että ihm­set saa­vat hoi­taa asiat hyväl­lä pai­kal­lis­tun­te­muk­sel­la (ja vas­tuul­la) niin kuin itse halua­vat. Jos pie­niä yksi­köi­tä aio­taan yllä­pi­tää, ei perus­ter­vey­den­hoi­to tul­le kun­tien hoi­ta­ma­na sen kal­liim­mak­si kuin kes­ki­te­tyl­lä hallinnollakaan.

  Kun­tien välil­lä voi olla ero­ja. Yksi kun­ta voi käyt­tää tois­ta kun­taa esi­merk­ki­nä pyr­kies­sään parem­paan. Maa­kun­nan tai val­tion tasol­la voi olla jotain vii­saut­ta enem­män­kin, mut­ta ei ole mitään takui­ta sii­tä, ettei­vät­kö ne voi­si vali­ta juu­ri nii­tä tehot­to­mia ja kes­kus­joh­don byro­kra­ti­aa kas­vat­ta­via rat­kai­su­ja. Seu­rauk­se­na voi­si olla huo­no jär­jes­tel­mä ilman kil­pai­lua ja ver­tai­lua naa­pu­rei­hin, ja ilman kan­sa­lais­ten vai­ku­tus­mah­dol­li­suut­ta (kun­nal­lis­vaa­leis­sa) sii­hen kuin­ka hei­dän asioi­taan hoidetaan.

 6. Osmo “Val­tio on lii­an kau­ka­na kan­sas­ta, eikä sil­lä ole demo­kraat­tis­ta alue­hal­lin­toa. Ihmis­ten pitää voi­da joten­kin vai­kut­taa sii­hen, mis­sä esi­mer­kik­si ter­veys­a­se­ma sijaitsee”

  Hel­sin­gis­sä­hän ihmi­sil­lä ei ole mitään mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa sii­hen mis­sä ter­veys­a­se­mat sijait­see. Uusil­le­kaan alueil­le, jois­sa asuu pal­jon lap­si­per­hei­tä, ei saa­da ter­veys­a­se­maa eikä edes neu­vo­la­pal­ve­lu­ja, ja van­hoil­tal­kin alueil­ta ase­mia sul­je­taan kiih­ty­väl­lä tahdilla. 

  Miten se tilan­ne para­ni­si jos maa­kun­ta­ta­son demo­kra­tia sai­si asias­ta päät­tää kun kau­pun­gin päät­tä­jät­kään ei sii­hen kykene?

  Vsi onko Osmo taas neu­vo­mas­sa mui­ta kuin omaa kaupunkiaan?

  1. Jos val­tio vas­tai­si ter­veys­pal­ve­luis­ta, nor­mi­na oli­si se, että pyri­tään jär­jes­tä­mään ne 20 kilo­met­rin säteel­lä niin kuin muu­al­la­kin maassa.

 7. En voi­si olla ehdo­tuk­ses­ta enem­pää samaa mieltä.

  Mikä­li maa­kun­nal­le anne­taan vero­tusoi­keus, sil­lä pitäi­si kait olla myös vaa­leil­la valit­tu val­tuus­to? En näe tätä minään suu­re­na ongel­ma­na byro­kra­tian yms. kan­nal­ta (jos­tain muu­al­ta hal­lin­toa on sit­ten vas­taa­vas­ti mah­dol­lis­ta keven­tää), ja maa­kun­ta­vaa­lit voi­si pitää esim. kun­nal­lis­vaa­lien yhteydessä.

 8. Nämä Oden aja­tuk­sen ovat oikein hyviä. Ainoa pie­ni mut­ta on se, että aina maa­kun­nat eivät ole kool­taan tai muo­dol­taan par­hai­ta mah­dol­li­sia yksi­köi­tä. Esi­mer­kik­si vaik­ka Uuden­maan pit­ku­lai­suus, tai Kuusa­mon etäi­syys Kala­joes­ta ver­rat­tu­na vaik­ka Kajaa­niin. Kes­ki-Poh­jan­maa­kin on var­maan lii­an pie­ni sote-piriik­si? Nämä ovat kui­ten­kin pie­niä ja hel­pos­ti kor­jat­ta­via ongel­mia nyky­ti­lan­tee­seen verrattuna.

 9. Val­tio on lii­an kau­ka­na kan­sas­ta, eikä sil­lä ole demo­kraat­tis­ta alue­hal­lin­toa. Ihmis­ten pitää voi­da joten­kin vai­kut­taa sii­hen, mis­sä esi­mer­kik­si ter­veys­a­se­ma sijait­see – ja mak­saa itse, jos halua­vat pal­jon ja hyvää.”

  Val­tiol­la on maan­laa­jui­nen demo­kra­tia, kun­nil­la pai­kal­li­nen, maa­kun­nil­la ei ole vas­taa­vaa (pait­si välil­li­sem­min, ja jos­sain kokeiluja).

  Ter­veys­a­se­man sijain­tiin voi­si vai­kut­taa par­hai­ten ja suo­rim­min pai­kal­li­sel­la tasol­la. Pai­kal­lis­sai­raa­la voi sijai­ta naa­pu­ri­kun­nas­sa­kin. Käy­tet­tä­vän kes­kus­sai­raa­lan­kin voi­si itse valita.

  Jos Hel­sin­gis­sä on (kuten KariS kir­joit­ti) ongel­mia saa­da yksi­köt sijoi­tet­tua tar­pei­den mukaan, voi­si aja­tel­la demo­kra­tian pai­kal­lis­ta­mis­ta. Jos pää­kau­pun­ki­seu­tu yhdis­tyy (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa jne.), voi­si se yhden kun­nan sijas­ta olla myös “maa­kun­ta”, johon kuu­luu pie­nem­piä auto­no­mi­sia yksi­köi­tä (Haa­ga, Kata­ja­nok­ka jne.).

  Jos pai­kal­li­sil­le demo­kra­tiayk­si­köil­le anne­taan kiin­teä perus­ra­hoi­tus, ne voi­si­vat käyt­tää sen pai­kal­lis­ten tar­pei­den mukaan opti­maa­li­ses­ti. Myös lisä­ra­hoi­tuk­sen kerää­mi­nen pai­kal­li­sil­ta asuk­kail­ta pai­kal­lis­ve­rol­la on mah­dol­lis­ta, jos asuk­kaat halua­vat taval­lis­ta tasoa parem­paa palvelua.

  Kes­kus­joh­don edus­ta­jien int­res­sis­sä näyt­tää ole­van kun­tien luku­mää­rän pudot­ta­mi­nen sataan. Tyy­pil­li­ses­ti yhdis­ty­mi­sis­sä aina­kin osa pal­ve­luis­ta pyr­kii kes­kit­ty­mään. Myös ter­vey­den­hoi­to voi teh­dä niin, ja myös tuo 20 kilo­met­rin säde on jous­ta­va, ja voi muut­tua moneen ker­taan. Pien­ten kun­tien ja kau­pun­gi­no­sien pel­ko pai­kal­lis­pal­ve­lui­den kaik­koa­mi­ses­ta ei ole perus­tee­ton. Ilmei­ses­ti pai­kal­li­nen toi­min­ta ei usein­kaan tule edes kal­liim­mak­si, vaan tilan­ne voi olla myös päinvastoin.

  Eli, sub­si­dia­ri­teet­ti ei ole aivan tur­ha kek­sin­tö. Kes­ki­te­tään se mikä on jär­ke­vää kes­kit­tää (esim. vas­tuu hengityshalvauspotilaista).

 10. Olen itse pidem­pään kan­nat­ta­nut vas­taa­vaa mal­lia, mut­ta rehel­li­syy­den nimis­sä en usko sen toteu­tu­van. Nykyi­sel­lään Suo­mes­sa on lii­an pal­jon kun­tien väli­siä talou­del­li­sia ero­ja, jot­ta Kun­ta­liit­to tai kun­nat yli­pään­sä voi­si hyväk­syä rik­kai­den kun­tien vetoa­vun naa­pu­rin köy­häl­le kunnalle.

  Toi­nen ongel­ma on esi­tet­ty maa­kun­ta­mal­li, jos­sa kyl­lä saat­tai­si koros­tua eriar­voi­suus kun ote­taan huo­mioon, miten eri­lai­nen ikä­ja­kau­ma on eri puo­lil­la maa­ta. Esi­mer­kik­si Lapin alu­eel­la tilan­ne ei oleel­li­ses­ti muut­tui­si nykyi­ses­tä enkä usko, että mil­lään tehok­kuus­toi­mil­la ter­vey­den­huol­toa voi­tai­siin saa­da sekä humaa­nik­si että tehokkaaksi.

  Yli­pää­tään vaa­lien jäl­keen oli­si pai­kal­laan arvioi­da kun­tien ja val­tion välis­tä teh­tä­vien jakoa. Nykyi­sel­lään val­tio aset­taa kun­nil­le pakol­li­sia teh­tä­viä eri­tyi­ses­ti sää­tä­mäl­lä kan­sa­lai­sil­le sub­jek­tii­vi­sia oikeuk­sia, jota var­ten kun­nil­le ohja­taan val­tiol­ta rahaa. Mie­les­tä­ni sub­jek­tii­vis­ten oikeuk­sien rahoi­tuk­sen pitäi­si tul­la suo­raan val­tiol­ta, vaik­ka sitä hal­lin­noi­tai­siin­kin sit­ten alu­eel­li­ses­ti ja/tai kunnallisesti. 

  Esi­mer­kik­si mai­ni­tut päi­vä­hoi­to­mak­sut. Täl­löin parem­man hoi­to­ta­son takaa­mi­nen oli­si arvo­va­lin­ta, johon kun­ta voi­si allo­koi­da niin halu­tes­saan kun­nal­lis­ve­ro­tuk­sen kaut­ta saa­mi­aan tulo­ja. Nykyi­sel­lään­hän suu­ri osa kun­nis­ta ei kyke­ne tosia­sial­li­ses­ti kat­ta­maan kuin vain vaa­di­tun mini­min, kos­ka val­tion mak­suo­suu­del­la pakol­li­sis­ta pal­ve­luis­ta ei voi­da kat­taa lähes­tul­koon­kaan syn­ty­viä kus­tan­nuk­sia. Vaih­toeh­doik­si jää vain kun­nal­lis­ve­ron nos­to tai pal­ve­lun pidät­tä­mi­nen mini­mis­sään. Muut­ta­mal­la teh­tä­vien­ja­koa mah­dol­lis­tet­tai­siin uudem­man ker­ran arvo­va­lin­to­jen teke­mi­nen ihmi­siä lähel­lä, jos­sa lähi­de­mo­kra­tian idean mukai­ses­ti yksi­löil­lä on suu­rem­pi mah­dol­li­suus vai­kut­taa syn­ty­viin päätöksiin.

 11. Erin­omai­sen kan­na­tet­ta­va ehdotus.

  Ei vain lie­ne kovin rea­lis­ti­nen, jos olen oikein kes­kus­te­lua seu­ran­nut, mal­lia­si ei kan­na­ta yksi­kään puo­lue (ei kai edes vihreät?).

  Mik­si val­tao­sa polii­ti­kois­ta halu­aa säi­lyt­tää sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut kunnilla?
  Onko puo­lueis­sa vaan yksin­ker­tai­ses­ti kun­nal­lis­po­li­tii­koil­la lii­an suu­ri valta?

  En löy­tä­nyt yllä ole­vas­ta avauk­ses­ta kan­taa­si työ­ter­veys­huol­toon, mik­si sen pitäi­si olla eril­lään, kun yhteis­kun­ta sii­tä kui­ten­kin val­tao­san kustantaa?

 12. Työ­ter­veys­lää­kä­rei­tä on pal­jon, hyvin pal­jon. Ala on veto­voi­mai­nen. Sil­lä ei ole päi­vys­tys­vel­vol­li­suut­ta, ja mää­ri­tel­män mukai­ses­ti kir­ku­vat kaka­rat ja vii­mei­sil­lään pihi­se­vät ambu­lans­si­mum­mot ovat raja­tut pois.

  En tun­ne yhtä­kään vaki­nais­ta nuor­ta ter­veys­kes­kus­lää­kä­riä, siis sel­lais­ta, joka ei oli­si “kou­lu­tuk­sel­li­sin” pak­ko­kei­noin yhdek­säk­si kuu­kau­dek­si kah­lit­tu pöy­tään­sä. Nuo­rim­mat­kin ovat jo yli neli­kymp­pi­siä. Yhdek­sän kuu­kau­den pak­ko­työn jäl­keen kukaan ei heh­ku intoa havait­tu­aan täs­sä löy­tä­neen­sä omim­man alan­sa. Kai­kil­la on kii­re kii­re pois, esi­mer­kik­si eri­kois­tu­maan työ­ter­veys­huol­toon. Kun vii­mei­set din­osau­ruk­set pois­tu­vat, te ja tei­dän loput­to­mat “oikeu­ten­ne” olet­te kuses­sa, min­ne kuuluvatkin.

  Ehdo­tus­ta kes­ki­te­tys­tä hal­lin­nos­ta on kan­na­tet­tu, kos­ka tämä lisäi­si mah­dol­li­suut­ta yksin­ker­tai­ses­ti mää­rä­tä työn­te­ki­jä Hevon­kuusen ter­veys­a­se­mal­le. Aja­tus on havait­tu jo kau­an sit­ten ennen Osmoa. Sil­loin on ollut vain mie­les­sä työ­nan­ta­ja­mo­no­po­lin vah­vis­ta­mi­nen nyt esi­te­tyn sijaan.

  Te kat­sot­te lii­kaa sai­raa­la­sar­jo­ja. Todel­li­suus on toisenlainen.

 13. Ei vero­tusoi­keut­ta maa­kun­nil­le, mie­luum­min se asu­kas­lu­vun mukai­nen mak­su­jär­jes­tel­mä. Muu­ten hyvä idea.

 14. pek­ka kir­joit­ti: “Mik­si val­tao­sa polii­ti­kois­ta halu­aa säi­lyt­tää sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut kunnilla?”

  En tie­dä halua­vat­ko. Vas­ta­ky­sy­mys: oli­si­ko joi­tain syi­tä siir­tää vas­tuu kun­nil­ta pois?

  Syi­tä kun­ta­ta­son päätöksentekoon:
  — meil­lä on toi­mi­va pai­kal­lis­de­mo­kra­tia kuntatasolla
  — asiat on hyvä päät­tää lähel­lä pää­tös­ten koh­tei­ta (sub­si­dia­ri­teet­ti)
  — tar­vit­ta­va kun­tien väli­nen ja maa­kun­ta­ta­son yhteis­työ voi­daan hoi­taa hyvin ja jous­ta­vas­ti kun­tien yhteistyönä
  — muu­tos mak­saa ja sot­kee tur­haan, jos ei ole tär­kei­tä syi­tä muuttaa
  — edul­li­suus? pää­tök­sen­teon jär­ke­vyys? vähem­män tap­pe­lua? tasapuolisuus?
  — parem­pi pai­kal­li­nen asiantutemus
  — …

  Syi­tä siir­ty­mi­sel­le maa­kun­ta­ta­son päätöksentekoon:
  — edul­li­suus? pää­tök­sen­teon jär­ke­vyys? vähem­män tap­pe­lua? tasapuolisuus?
  — parem­pi lää­ke­tie­teel­li­nen asiantuntemus?
  — …

  Syi­tä val­tio­ta­son päätöksentekoon:
  — eri­kois­sai­raan­hoi­to joka tapauk­ses­sa valtakunnallista
  — kus­tan­nus­ten jako pitää keskittää
  — edul­li­suus? pää­tök­sen­teon jär­ke­vyys? vähem­män tap­pe­lua? tasapuolisuus?
  — paras lää­ke­tie­teel­li­nen asiantuntemus
  — …

 15. Vähän asian vierestä.
  Jos­kus tun­tuu sil­tä, että onko tosi­aan­kin niin,
  että kun joku kor­keal­ta lausuu, että tässsä
  oli­si vito­nen teil­le kai­kil­le. Mut­ta lausuja
  ei näy­täk­kään kuu­li­joil­le, että mon­ta­ko vitosta
  lausu­jal­la on kädessään.

  Vähän sama asia näis­sä poli­tiik­kaan pyrkivien
  kans­sa, että lausu­vat muu­ta­mal­la lauseella
  (tai jopa kir­jo­jen laa­juu­des­sa) mihin pyrkivät,
  mut­ta eivät itsek­kään tie­dä, miten laki
  lop­pu­jen lopuk­si muotoutuu.

  Saat­taa käy­dä­kin niin, että muu­ta­ma hyötyy
  uudes­ta lais­ta, mut­ta sivuvaikutuksena
  saat­taa olla san­koin jou­koin enemmän,
  jot­ka häviä­vät uuden lain perusteella.

  Pitäi­si­ko poli­tiik­kaan pyr­ki­vien omaksua
  Jope Ruo­nan­suul­ta jotain, että kun päälauseessa
  jotain lausuu, niin sivu­lausees­sa kertoisi
  sen, mikä ei toteu­duk­kaan tie­tyil­le joukoilla.

  Se on tuo poli­tik­ka sel­lais­ta, että vaan yhteen
  suu­reen jouk­koon vaa­li­lu­pauk­sia ahde­taan, mutta
  vaa­li­lu­pauk­seen koh­dis­tu­vis­ta osa-jou­kois­ta ei
  osa­ta tai ei halu­ta ker­toa yhtään mitään.

 16. Os

  Jos val­tio vas­tai­si ter­veys­pal­ve­luis­ta, nor­mi­na oli­si se, että pyri­tään jär­jes­tä­mään ne 20 kilo­met­rin säteel­lä niin kuin muu­al­la­kin maassa.”

  Käsit­tääk­se­ni Hel­sin­gis­sä kaik­ki ter­veys­pal­ve­lut ovat 20 kilo­met­rin säteellä.

 17. perus­tu­vaan las­ku­tuk­seen niin perus­ter­vey­den­huol­los­sa kuin eri­kois­sai­raa­hoi­dos­sa­kin – nykyi­sen suo­ri­te­pe­rus­tai­sen las­ku­tuk­sen sijaan. Byro­kra­tia vähe­ni­si rajus­ti ja mak­suo­suu­det oli­si­vat vakaita.”

  Tämä mer­kit­si­si kai­ken kustannus‑, pal­ve­lu­ta­so- ja suo­ri­te­seu­ran­nan lopet­ta­mis­ta eli palat­tai­sin aikaan joloin vir­ka­mie­het sai­vat teh­dä töi­tä jos huvittaa.

  Jos suo­ri­te­mää­riä ja kus­tan­nuk­sia seu­ra­taan niin ei vaa­di suur­ta byro­kra­ti­aa teh­dä säh­köi­siä laskuja.

 18. Val­tio on lii­an kau­ka­na kan­sas­ta, eikä sil­lä ole demo­kraat­tis­ta alue­hal­lin­toa. Ihmis­ten pitää voi­da joten­kin vai­kut­taa sii­hen, mis­sä esi­mer­kik­si ter­veys­a­se­ma sijait­see – ja mak­saa itse, jos halua­vat pal­jon ja hyvää.”

  TVL huo­leh­tii teis­tä vaik­ka sil­lä ei ole­kaan pai­kal­lis­ta demo­kra­ta­ti­ses­ti valit­tua ohjausorganisaatiota.
  Useim­mis­sa toi­min­nois­sa riit­tä­vät val­ta­kun­nal­li­set pal­ve­lu­ta­so­ta­voit­teet ohjaa­maan toi­min­taa ja sil­loin kan­sa­lais­ten saam pal­ve­lu­kin on mah­dol­li­simm­man yhdenvertaista

 19. Juho Laa­tu: Syi­tä kun­ta­ta­son päätöksentekoon:
  — meil­lä on toi­mi­va pai­kal­lis­de­mo­kra­tia kuntatasolla
  — asiat on hyvä päät­tää lähel­lä pää­tös­ten koh­tei­ta (sub­si­dia­ri­teet­ti)
  — tar­vit­ta­va kun­tien väli­nen ja maa­kun­ta­ta­son yhteis­työ voi­daan hoi­taa hyvin ja jous­ta­vas­ti kun­tien yhteistyönä
  — muu­tos mak­saa ja sot­kee tur­haan, jos ei ole tär­kei­tä syi­tä muuttaa
  — edul­li­suus? pää­tök­sen­teon jär­ke­vyys? vähem­män tap­pe­lua? tasapuolisuus?
  — parem­pi pai­kal­li­nen asiantuntemus 

  Kom­ment­te­ja:
  — kun­ta­ta­sol­la toi­mii kohtalaisesti
  — sub­si­dia­ri­teet­ti tärkeä
  — maa­kun­ta­ta­son yhteis­työ oikeas­ti kan­ke­aa, perus­kun­tien ääni ei kuulu
  — muu­tos mak­saa, kyllä
  — edul­li­suus? Sai­raan­hoi­to on Suo­mes­sa edul­lis­ta, suo­ras­taan hal­paa. Tas­a­puo­li­suus tote­tuu kyllä
  — pai­kal­li­nen asian­tun­te­mus? Sil­lä ei ole roo­lia sai­raan­hoi­dos­sa eikä alu­eel­li­sia sai­ras­ta­vuuse­ro­ja ote­ta huo­mioon suun­nit­te­lus­sa — ja taus­tal­la on aja­tus eri­kois­sai­raan­hoi­don miljoonapiireistä.

  Val­tiol­la­ko paras asian­tun­te­mus? Mis­sä­hän se sijait­see? Jos sai­sin sydä­rin, en val­tion viran­omai­seen turvautuisi.

 20. Nyky­mal­li on suo­ras­taan jär­je­tön. Edus­kun­ta päät­tää mitä kun­tien pitää ihmi­sil­le tuot­taa ja maksaa.

  Jos­pas siir­ret­täi­siin tuo tilaus­vas­tuu ihmi­sil­le ja yksi­tyis­te­tään koko sai­raan­hoi­to. Kun­nil­ta pois joka tapauk­ses­sa. Maa­kun­ta ei ole oikea yksik­kö kui­ten­kaan, vaan sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­den pitää olla val­ta­kun­nal­li­sia. Lisäk­si voi­daan ihan hyvin käyt­tää Ruot­sin ja Venä­jän pal­ve­lui­ta jos se on koko­nai­suu­den kan­nal­ta järkevää.

  Sai­raan­hoi­toon ei lii­ty mitään demo­kra­tia­tar­vet­ta. Yksi­kään polii­tik­ko kun­nas­sa ei tule sano­maan miten sap­pi­ki­vet leikataan.

  Jul­ki­nen sai­raan­hoi­to on sairas.

 21. Hel­sin­gis­sä­hän ihmi­sil­lä ei ole mitään mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa sii­hen mis­sä ter­veys­a­se­mat sijaitsee.”

  Jos tämä tun­ne joh­tuu sii­tä, että äänek­käim­min oikeuk­si­aan vaa­ti­vat hyvä­osai­set eivät aina saa­kaan tah­to­aan läpi, niin hie­no homma.

  Ter­veys­a­se­mien sijain­ti on erin­omai­nen esi­merk­ki asias­ta, joka tun­tui­si intui­tii­vi­ses­ti kuu­lu­van “lähi­de­mo­kra­tian” yti­meen, mut­ta on itse asias­sa aivan päin vastainen. 

  Sijain­te­ja ei pidä vali­ta huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä vaan tiu­kal­la insi­nöö­ri-kam­ree­ri ‑logis­tii­kal­la vaik­ka se onkin kovin epä­suo­sit­tua. Hal­lin­to­vir­ka­mie­het tai luot­ta­mus­hen­ki­lö eivät ole mitään oikea­mie­li­siä mes­siai­ta, mut­ta pää­tö­sen­teon lähen­tä­mi­nen kan­sa­lai­sia koros­taa aktii­vis­ten etu­ja, ja täs­sä nimen­omai­ses­sa asias­sa niin ei juu­ri­kaan pidä teh­dä. “Kaik­ki mah­dol­li­sim­man lähel­le kova­ää­ni­sim­piä hyvä­osai­sia” ‑huu­to­ää­nes­tyk­sis­sä hil­jai­set huo­no-osai­set ovat aina aliedustettuina. 

  Muu­ten­kin voi men­nä vikaan. Kou­lu­te­tuil­la­kin ihmi­sil­lä on usein kum­mal­li­nen har­ha­kä­si­tys, että pie­nil­le ter­veys­a­se­mil­le saa parem­min aiko­ja lääkärille. 

  Lää­kä­rien mää­rä­hän ei rii­pu ase­mien luku­mää­räs­tä juu­ri­kaan. Sano­taan, että meil­lä on vaik­ka vii­si lää­kä­riä. Ter­veys­a­se­mia voi olla joko yksi jos­sa kaik­ki toi­mi­vat, tai sit­ten vii­si kivaa pai­kal­lis­a­se­maa, yksi lää­kä­ri kussakin. 

  Lää­kä­ri ei ole kone, vaan on jos­kus sai­raa­na. Myös­kään lää­kä­rin tar­ve ei aina tule asiak­kaal­le ennus­tet­tu­na, vaan jos­kus äkillisesti. 

  Yhdel­lä ase­mal­la jos­sa on vii­si lää­kä­riä, lää­kä­ri on yksin­ker­tai­sel­la mate­ma­tii­kal­la var­mem­min saa­ta­vil­la sil­loin kun tar­vi­taan, kuin sil­loin jos on vii­si ase­maa ja jokai­sel­la yksi lää­kä­ri. Ja yhden lää­kä­rin ase­mal­la lää­kä­ri pyö­rit­te­lee jos­kus peu­ka­loi­taan, vaik­ka toi­sel­la ase­mal­la oli­si jonoa.

  Jos niin on oikeas­ti­kin, että hyvä­tu­lois­ten aluei­den pik­kua­se­mil­la saa lää­kä­riai­ko­ja hel­pom­min, on kysees­sä vir­he jos­sa lää­kä­ri ei ole siel­lä mis­sä pitäisi.

  Ja sit­ten on vie­lä tila- ja raken­nus­tek­ni­set kysy­myk­set — mah­dol­li­sia tilo­ja on rajal­li­nen mää­rä jois­sa yhdes­sä on homet­ta ja toi­ses­sa ahdas­ta, yhdel­le tulee bus­si ja toi­sel­le juna ja kol­man­nel­la on iso park­ki­paik­ka, vuo­kris­sa ja omis­tuk­ses­sa eroa jne. jne. 

  Osmo perus­te­lee riit­tä­vän tyh­jen­tä­väs­ti, mik­si enem­mis­tö kun­nis­tam­me on lii­an pie­niä talous­yk­si­köi­tä hoi­ta­maan ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set joi­den koh­taan­nos­sa on mer­kit­tä­viä satun­nais­te­ki­jöi­tä. Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti ehdotusta.

  Ja lisään mie­li­pi­teen, että päin­vas­tai­ses­ti kuin monen fii­lis­poh­jal­ta var­maan­kin tun­tuu, on pää­tös­vas­tuu­ta myös sijain­ti­ky­sy­myk­sis­sä syy­tä siir­tää pikem­min­kin nykyis­tä kau­em­mas kuntalaisista.

 22. Kan­na­tet­ta­va idea. Mik­sei saman tien jär­jes­te­tä kaik­kea pai­kal­lis­hal­lin­toa maa­kun­ta­ta­soi­sek­si siten, että maa­kun­nil­la kun­tien sijaan on vero­tusoi­keus ja vero­ra­hat jae­taan maa­kun­nan kun­tiin pää­lu­vun ja mah­dol­li­ses­ti joi­den­kin ikä­ker­toi­mien mukaan (pal­jon lap­sia= päi­vä­hoi­toa ja kou­lu­ja; pal­jon van­huk­sia = van­hus­pal­ve­lu­ja). Kun­nal­lis­hal­lin­toa voi­si vas­taa­vas­ti keven­tää ja karsia. 

  Nyt­hän yli­kun­nal­lis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sek­si val­taa siir­tyy epä­de­mo­kraat­ti­siin kes­kit­ty­miin eli eri­lai­sil­le kun­tayh­ty­mil­le ym., joi­den hal­li­tus­ten toi­min­taan ja kokoon­pa­noon äänestäjä/kuntalainen ei pys­ty vai­kut­ta­maan kuin välil­li­ses­ti. Maa­kun­ta­hal­lin­to tämän sijaan rat­kai­si tämän.

 23. Mal­li siir­täi­si yli puo­let kun­tien kuluis­ta maa­kun­nil­le. Vähe­ni­si­kö tyn­kä­kun­tien byro­kra­tia, kun maa­kun­tiin kasa­taan uut­ta hal­lin­toa? Epäilen.

  Pitäi­sin parem­pa­na eri­tyis­sai­raan­hoi­don siir­toa val­tiol­le. Kai­kis­ta toi­men­pi­teis­tä las­ku­tet­tai­siin lähet­tä­jää, jol­loin kun­nil­le (ja yksi­tyiskli­koil­le) oli­si hal­vem­paa hoi­taa poti­laat mah­dol­li­sim­man hyvin itse. Näin kaik­ki lähi­pal­ve­lut pysyi­si­vät kun­tien vas­tuul­la, mut­ta toi­saal­ta val­tio voi­si muo­ka­ta nykyis­tä sai­raa­la­ra­ken­net­ta tehokkaammaksi.

 24. Nämä samat aja­tuk­set esit­te­li laa­jas­ti perus­tel­tui­na Kim­mo Lep­po jo vii­me kevää­nä. Jul­kai­su löy­tyy Kale­vi Sor­sa ‑sää­tiön sivuil­ta nimel­lä “Kan­san ter­veys on tah­don asia”.

 25. juge: “Lisäk­si voi­daan ihan hyvin käyt­tää Ruot­sin ja Venä­jän pal­ve­lui­ta jos se on koko­nai­suu­den kan­nal­ta järkevää.”

  Sen kun menet vaan siel­tä hakemaan…

 26. Kes­kus­te­lus­sa näyt­tää ole­van voi­tol­la kan­ta, että sai­raan­hoi­to pois kun­nil­ta — kun­nat vain mak­sai­si­vat sii­tä. Demokratiaako?

 27. Jos val­tio vas­tai­si ter­veys­pal­ve­luis­ta, nor­mi­na oli­si se, että pyri­tään jär­jes­tä­mään ne 20 kilo­met­rin säteel­lä niin kuin muu­al­la­kin maassa.”

  Siis hie­man kär­jis­täen Hel­sin­gin Eiras­ta saat­tai­si jou­tua läh­te­mään Tik­ku­ri­laan ter­veys­kes­kuk­seen, vai mitä tuo tarkoittaa?

  Hel­sin­gin kau­pun­ki ei kyke­ne tuot­ta­maan ter­veys­kes­kus­pal­ve­lu­ja siel­lä mis­sä on nii­den käyt­tä­jät, ter­veys­a­se­mat ovat siel­lä min­ne ne on jos­kus satut­tu raken­ta­maan. Miten uusi maa­kun­ta­hal­lin­to tuo­ta tilan­net­ta paran­tai­si, sitä kyselin. 

  Itse aja­tus ter­vey­den­huol­lon siir­tä­mi­ses­tä koko­naan val­tion vas­tuul­le on hyvä. Mut­ta aivan tur­ha sii­hen on mitään uut­ta hal­lin­to­por­ras­ta raken­taa väliin. Kyl­lä ihan nor­maa­lil­la lain­sää­dän­nöl­lä saa­daan var­mis­tet­tua, että ter­veys­a­se­mia löy­tyy riit­tä­väs­ti ja juu­ri siel­tä mis­sä on pal­ve­lui­den käyt­tä­jiä, ei se enää uut­ta byro­kra­ti­aa vaadi.

 28. Val­tio on lii­an kau­ka­na kan­sas­ta, eikä sil­lä ole demo­kraat­tis­ta alue­hal­lin­toa. Ihmis­ten pitää voi­da joten­kin vai­kut­taa sii­hen, mis­sä esi­mer­kik­si ter­veys­a­se­ma sijaitsee

  Minun mie­les­tä­ni täs­sä pitää erot­taa ter­vey­den­huol­lon rahoi­tus sen toteu­tuk­ses­ta. Minun mie­les­tä­ni ei ole syy­tä rahoit­taa ter­vey­de­nuo­lo­toa sen enem­pää kun­nal­li­sel­la kuin maa­kun­nal­li­sel­la tasol­la, mut­ta toteu­tuk­ses­ta kyl­lä pitäi­si valut­taa vas­tuu­ta val­tiol­ta alas­päin. Eli val­tio voi antaa ohjeek­si, että maa­kun­taan mah­tuu yksi kes­kus­sai­raa­la, päät­tä­kää kes­ke­nän­ne mis­sä sitä pidetään. 

  Itsea­sias­sa minun mie­les­tä­ni yhteis­kun­nal­la ei pitäi­si perus­ter­vey­den­huol­los­sa olla juu­ri mitään muu­ta kuin rahoit­ta­jan roo­li jon­kun­lais­ten ter­veys­ti­lien kaut­ta. Ehkä lisäk­si jon­kun mini­mi­pal­ve­lu­ta­son takaa­mi­nen siel­lä mis­sä mark­ki­nat eivät noi­ta perus­pal­ve­lu­ja tuo­ta. Mut­ta tämä tai­taa olla idea­lis­tis­ta hai­hat­te­lua jol­la ei ole toteu­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia aina­kaan minun elinaikanani.

  ja mak­saa itse, jos halua­vat pal­jon ja hyvää.

  Tuo­hon taas ei tar­vi­ta yhteis­kun­taa ollen­kaan. Yhteis­kun­nan teh­tä­vä on tar­jo­ta riit­tä­vän hyvä ter­vey­den­huol­to tas­a­puo­li­ses­ti kai­kil­le. Jos joku halu­aa hoi­taa fluns­san­sa aro­mi­kyl­py­läs­sä, niin hoi­ta­koon, mut­ta ei sii­hen tar­vi­ta kun­taa väliin.

  1. trown,
   Tuol­lai­nen mal­li, jos­sa yhteis­kun­ta toi­mii sai­raus­va­kuu­tus­yh­tiö­nä ja pal­ve­lut oste­taan yksi­ty­sil­tä, joh­tai­si jär­jet­tö­män suu­riin kus­tan­nuk­siin. Bakuu­tus­yh­tiöt kokei­li­vat tätä lap­sil­la 1980-luvul­la. Hyvin pian lap­si­va­kuu­tuk­sen hin­ta jou­dut­tiin nos­ta­maan 20-ker­tai­sek­si, kos­ka kenes­tä tahan­sa löy­tyy tut­kit­ta­vaa, kun piik­ki on auki.

 29. Rai­mo K

  Mei­naat­ko että Pie­ta­rin sai­raa­loil­le ei suo­ma­lai­nen raha kel­paa? Jos jokai­sel­la on vakuu­tus niin kai ne pal­ve­lut voi ostaa vaik­ka Bang­ko­kis­ta, jos­ta muu­ten suo­ma­lai­set osta­vat jat­ku­vas­ti enem­män ja enem­män sairaalapalvelua.

 30. VTV:n tuo­re raport­ti ter­vey­den­hoi­don tie­to­tek­niik­ka­hank­kei­den kus­tan­nuk­sis­ta on käsit­tä­mä­tön­tä luet­ta­vaa. Sada mil­joo­nan kus­tan­nuk­sia eikä 21 vuo­den yrit­tä­mi­sen­kään jäl­keen ole saa­tu säh­köis­tä resep­tiä kuntoon.

  Kun­nas­ta jos muut­taa toi­seen kun­taa, niin tie­to­ja siir­re­tään sys­tee­meis­tä toi­seen vie­lä käsipelillä.

  Var­mas­ti löy­tyy, ellei Suo­mes­ta niin toi­ses­ta (Pohjois)maasta jär­jes­tel­miä, jot­ka skaa­lau­tu­vat kat­ta­maan eri suu­rui­set toi­min­tayk­si­köt kuten seu­dul­li­nen tai valtakunnallinen.

  Osmon ehdo­tus edel­lyt­tää tie­to­jär­jes­tel­mä­uu­dis­tus­tus­ta, joka toi­si sato­jen mil­joo­nien vuo­si­sääs­töt. Samal­la voi­daan kuo­pa­ta toi­mi­mat­to­mat ja hen­ki­lö­kun­nan sie­to­ky­vyn rajoil­la ole­vat atk-järjestelmät.

 31. Jos­pas siir­ret­täi­siin tuo tilaus­vas­tuu ihmi­sil­le ja yksi­tyis­te­tään koko sairaanhoito.”

  Tuos­sa kävi­si niin kuin auto­kat­sa­tuk­ses­sa, lää­kä­ri­pal­ve­lut siir­tyi­si­vät sato­jen kilo­met­rien päähän.
  Yksi­tyi­nen tomiii vain jos volyy­mit ovat riit­tä­vän suuria.
  Yksi kei­no on alen­taa vaa­ti­mus­ta­soa ja kou­lut­taa run­saas­ti lää­kä­rei­tä , sil­loin yrit­tä­jiä riit­tää syrjäseuduillekin.

  Olen nyt parin vuo­den aika­na ver­tail­lut yksi­tyis­tä ja jul­kis­ta ja suun­ta on , että meil­lä on huo­no ja kal­lis jul­ki­nen hoi­to ja pää­osa ihmi­sis­tä käyt­tää yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta eli ne jot­ka ovat töis­sä ja jot­ka ovat hyväs­sä työ­mark­ki­na-ase­mas­sa käyt­tä­vät yksityistä.
  Sai­raat, työt­tö­mät, van­huk­set, lap­set käyt­tä­vät julkista.
  Kun työ­ra­si­tus on suu­ri jul­ki­sel­la ja reurs­sit rajoi­et­tu­ja niin lää­kä­rit väsy­vät ja siir­ty­vät pois ensin pahim­mis­ta yksi­köis­tä, myö­hem­min myös paremmista

 32. uol­lai­nen mal­li, jos­sa yhteis­kun­ta toi­mii sai­raus­va­kuu­tus­yh­tiö­nä ja pal­ve­lut oste­taan yksi­ty­sil­tä, joh­tai­si jär­jet­tö­män suu­riin kustannuksiin. 

  USA:ssa on pää­dyt­ty tähän, Sak­sas­sa ja Rans­kas­sa sytee­mi toi­mii koh­tuul­li­sem­min, mut­ta siel­lä kont­rol­loi­daan kulu­ja tar­kem­min ja suu­ret yksi­tyi­set toi­mi­jat eivät kyke­ne sane­le­maan ehtoja

 33. Tuol­lai­nen mal­li, jos­sa yhteis­kun­ta toi­mii sai­raus­va­kuu­tus­yh­tiö­nä ja pal­ve­lut oste­taan yksi­ty­sil­tä, joh­tai­si jär­jet­tö­män suu­riin kustannuksiin. 

  Kyl­lä. Sen vuok­si esi­tän­kin jon­kun­nä­köis­tä ter­veys­ti­li­mal­lia, jos­sa käy­tän­nös­sä ihmi­set pako­te­taan itse kan­ta­maan mer­kit­tä­vä osa alku­pään kus­tan­nuk­sis­ta, ja val­tio vakuut­taa vain kata­stro­fit. Sin­ga­po­res­sa täl­lai­nen jär­jes­tel­mä on toi­mi­nut hyvin.

 34. Rai­mo K,

  AIka samas­ta näkö­kul­mas­ta katselen.

  Tas­a­puo­li­suus tote­tuu kyllä”

  Pait­si että nyky­ään rik­kaat aja­vat jono­jen ohi ja köy­hät jonot­ta­vat. Tilan­ne on muuttunut.

  pai­kal­li­nen asiantuntemus?”

  Tai­sin tar­koit­taa täl­lä myös esim. sitä, että sil­loin kun jokin asia menee pie­leen, riit­tää soit­taa tutul­le val­tuu­te­tul­le tai ter­veys­puo­len joh­ta­jal­le, ja tilan­ne hoi­de­taan kun­toon jos voidaan.

  Val­tiol­la­ko paras asiantuntemus?”

  Ajat­te­lin vain esi­mer­kik­si sydän­ki­rur­gi­aa yms. Hal­lin­nos­sa on omat ongel­man­sa kai­kil­la tasoilla.

  (Ylei­sin argu­ment­ti­han kai­kes­sa kes­kit­tä­mi­ses­sä on hal­vem­mat kus­tan­nuk­set. Tämä voi päteä suu­re­ne­vis­sa teh­tais­sa, mut­ta ei todel­la­kaan yleis­pä­te­väs­ti hal­lin­nos­sa. Ja van­hain­ko­din tyyp­pi­sil­lä pal­ve­lua­loil­la pal­ve­lu voi samal­la oleel­li­ses­ti huonontua.)

 35. Tuli vie­lä mie­leen muu­ta­mia syi­tä ter­vey­den­hoi­don siir­tä­mi­sek­si pois kunnilta.

  - pien­ten kun­tien asuk­kaat eivät kui­ten­kaan ymmär­rä miten hom­mat pitää hoitaa

  - pien­ten kun­tien asuk­kaat kan­nat­ta­vat kepua, ja kepu lyp­sää val­tio­ta aina

  - kes­kit­tä­mi­sel­lä pääs­tään suu­riin kes­ki­tet­tyi­hin tasa-arvoi­siin lai­tok­siin, pois yksi­tyi­ses­tä terveydenhoidosta

  - kes­kit­tä­mi­sel­lä mah­dol­lis­te­taan parem­pi yksi­tyi­nen ter­veys­busi­ness (kun­nat lii­an pie­niä tähän)

  - eri kun­tien eri­lai­set käy­tän­nöt pitäi­si pois­taa (vain yhden­mu­kais­ta­mi­nen on reilua)

  - aika­naan pie­nis­tä kun­nis­ta pitää kui­ten­kin siir­tää pois kan­nat­ta­mat­to­mat pal­ve­lut, ehkä suu­rin osa ihmisistäkin

  - kes­kit­tä­mi­nen antaa val­lan asian­tun­ti­joi­den käsiin (pois pai­kal­lis­po­lii­ti­koil­ta ja asi­aa ymmär­tä­mät­tö­mil­tä kansalaisilta)

  Tun­nus­taa­ko joku? Onko mui­ta tun­nus­tet­ta­vak­si kel­paa­via argumentteja? 🙂

 36. tcrown:

  Sin­ga­po­res­sa täl­lai­nen jär­jes­tel­mä on toi­mi­nut hyvin.

  Lisäi­sin sano­jen toi­mi­nut ja hyvin väliin jon­kun näis­tä: älyt­tö­män, maa­gi­sen, erit­täin, ennen­nä­ke­mät­tö­män, usko­mat­to­man, juma­lai­sen jne.

 37. juge: “Mei­naat­ko että Pie­ta­rin sai­raa­loil­le ei suo­ma­lai­nen raha kelpaa?”

  En mei­naa. Sii­tä vaan rahaa viemään…

 38. Juho Laa­tu: “Rai­mo K,
  AIka samas­ta näkö­kul­mas­ta katselen.
  “Tas­a­puo­li­suus tote­tuu kyllä”
  Pait­si että nyky­ään rik­kaat aja­vat jono­jen ohi ja köy­hät jonot­ta­vat. Tilan­ne on muuttunut.”
  — kom­ment­ti: Eipä ole muut­tu­nut, näin on aina ollut ja on ollut myös sosia­li­soi­dus­sa sairaanhodossa.
  Juho Laa­tu: “pai­kal­li­nen asiantuntemus?”
  Tai­sin tar­koit­taa täl­lä myös esim. sitä, että sil­loin kun jokin asia menee pie­leen, riit­tää soit­taa tutul­le val­tuu­te­tul­le tai ter­veys­puo­len joh­ta­jal­le, ja tilan­ne hoi­de­taan kun­toon jos voidaan.”
  — kom­ment­ti: val­tuu­te­tun tai joh­ta­jan sijaan kään­tyi­sin kyl­lä ammat­ti­hen­ki­lön puoleen.
  Juho Laa­tu: “Val­tiol­la­ko paras asiantuntemus?”
  Ajat­te­lin vain esi­mer­kik­si sydän­ki­rur­gi­aa yms. Hal­lin­nos­sa on omat ongel­man­sa kai­kil­la tasoilla.”
  — kom­ment­ti: ja mis­sä­hän ne val­tion sydän­ki­rur­git ovat? Hallinnossa.

 39. Cati­li­na: “No Lapis­sa ja Meän­maal­la näin teh­dään jo rutiinisti.”

  Lapis­sa? Ei kai Lapis­sa ole eri laki kuin (muus­sa) Suomessa?

 40. Luot­ta­mus­ta herät­tä­vin­kään yksi­tyi­nen lää­kä­ria­se­ma ei sel­viä aivan yksin­ker­tai­ses­ta yleis­ti­lan­las­ku­mum­mos­ta joka vaan jos­tain ilmes­tyy siihen.

  Teil­lä ei ole sel­väs­ti­kään yhtään mitään käsi­tys­tä sii­tä, mis­tä se työ­mää­rä sit­ten lopul­ta koostuu.

 41. Cati­li­na: “Luot­ta­mus­ta herät­tä­vin­kään yksi­tyi­nen lää­kä­ria­se­ma ei sel­viä aivan yksin­ker­tai­ses­ta yleis­ti­lan­las­ku­mum­mos­ta joka vaan jos­tain ilmes­tyy siihen.”

  Tus­kin sel­lai­nen yksin­ker­tai­nen mum­mo yksi­tyi­sel­le lää­kä­ria­se­mal­le ilmestyykään.
  Kes­kus­te­lu­kaan ei ole ihan niin yksin­ker­tais­ta — taso­ja on todel­li­suu­des­sa pal­jon­kin enem­män kuin perus­ter­vey­den­huol­to ja erikoissairaanhoito.
  Toki yleis­lää­kä­ri­ta­soi­ses­ta avo­sai­raan­hoi­dos­ta sel­vi­ää hyvin esim. viro­lai­nen FIE per­he­lää­kä­ri (tai tans­ka­lai­nen vas­taa­va) tai yksi­tyi­nen lää­kä­ria­se­ma, mut­ta entä sit­ten? Heti­kö keskussairaalaan?
  Ja tämä aja­tus, että van­huk­sia ei enää hoi­de­ta ter­veys­kes­kuk­sen vuo­deo­sas­tol­la, vaan van­hus­ten­huol­los­sa — kuu­los­taa jär­ke­väl­tä, mut­ta edel­lyt­tää muu­ta­kin kuin nimi­kyl­tin vaihtamisen.

 42. Rai­mo K kir­joit­ti: “kom­ment­ti: ja mis­sä­hän ne val­tion sydän­ki­rur­git ovat? Hallinnossa.”

  Sydän­ki­rur­git lie­ne­vät pää­osin Hel­sin­gis­sä. Val­tio voi käyt­tää hei­dän asian­tun­te­mus­taan ja kot­rol­loi­da hei­dän tai­to­jen­sa käyt­töä val­ta­kun­nal­li­ses­ti, jos niin haluaa.

 43. Suo­mes­sa yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la on n 2200 yksi­tyi­sen lää­kä­rin tomi­paik­kaa, yksi­tyi­sel­lä lää­kä­ril­lä käy­tiin n 4 mil­jo­na ker­taa ja yksi­tyi­sil­lä kli­ni­koil­la oli töis­sä n 2500 lääkäriä 

  eli jokais­ta lää­kä­riä koh­ti oli 1600 käyntiä

  Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la lää­kä­ri­käyn­te­jä oli 8,2 mil­jo­naa ‚terk­ka­rei­ta on n 500 ja lää­kä­rei­tä n 3000

  eli käyn­te­jä per lää­kä­ri 2700

  Eli jul­ki­sel­la teh­dään liki tupla­mää­rä käyn­te­jä per lää­kä­ri yksi­tyi­seen verrattuna.
  Yksi­tyi­ne lää­kä­ria­se­ma ver­kos­to on myös kat­ta­vam­pi mää­räl­li­ses­ti, mut­ta tus­kin alueellisesti

 44. Nämä maa­kun­ta­mal­lit ovat herän­neet tasai­sin välia­join eloon — ja kuol­leet, ehkä­pä aihees­ta. Meil­lä joka tapauk­ses­sa kun­tien mää­rä tulee las­ke­maan yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä syys­tä, että ei ole enää ihmi­siä. Sit­ten on muu­ta­ma pie­ni kun­ta, jot­ka nimen­omai­ses­ti halua­vat mak­saa pie­nuu­des­taan. Kun­nat ovat eri­kois- ja perus­ter­vey­den­huol­lon lii­tos­ten kaut­ta käy­tän­nös­sä ja fuusioi­tu­neet toi­min­to­jen osal­ta, ja ris­kin­ta­saus­me­ka­nis­mi­kin meil­lä jo on val­tio­no­suus­jär­jes­tel­män muo­dos­sa, jota saa­daan parem­min enna­koi­vak­si otta­mal­la huo­mioon aiem­pi sai­ras­ta­vuus. Lää­ke­kor­vaus­ten osal­ta kela:n pur­ka­mi­nen voi myös olla tur­haa, kos­ka kela omaa hyvän koko­nais­kä­si­tyk­sen lää­ke­mark­ki­nois­ta, eikä tuo­ta tie­to­tai­toa kan­na­ta heit­tää viemäriin.

 45. Teil­lä ei oikein tai­da olla käsi­tys­tä sii­tä, mihin pie­ni­kin ter­veys­a­se­ma pystyy.

  En oikein usko, että tans­ka­lai­nen­kaan per­he­lää­kä­ri käy koto­na asen­ta­mas­sa tip­pa­let­kua ja annos­te­le­mas­sa i.v. Zinaceffia.

  Ne mum­mot nimit­täin ilmes­ty­vät kan­net­tui­na. Sil­mä­nur­kas­ta vaan näkee ambu­lans­sin kaar­ta­van pihaan, kun kaik­ki pai­kat ovat jo täyn­nä ja kol­me­kin hom­maa samaan aikaan menossa.

  Teil­lä on kai mie­li­ku­va sii­tä, että lujan käden­pu­ris­tuk­sen kera mars­si­taan vas­taan­ot­to­huo­nee­seen poh­ti­maan lääk­kei­den X, Y ja Z suh­teel­li­sia etu­ja ja mah­dol­lis­ta tar­vet­ta ylipäätänsäkään. 

  Todel­li­suus on toisenlainen.

 46. Hel­pom­pien tapaus­ten valu­mi­nen saat­taa vää­ris­tää näi­tä jul­ki­sen sek­to­rin “tehokkuus“ongelmia. Lai­te­taan yksi­tyi­sel­le samat vaa­ti­muk­set kuin jul­ki­sel­le eli mum­mot, huu­me­hör­höt, päi­vys­tys yms. ja kat­so­taan, kuka on oikeas­ti tehokkain.

 47. Minä en tie­dä mihin lakiin tai lait­to­muu­teen mikä­kin perus­tuu, mut­ta jos joku päi­vys­tys on Troms­sas­sa tai Luu­la­jas­sa, niin sin­ne vie­dään. Mur­mans­kis­ta en tiedä.

 48. Hel­pom­pien tapaus­ten valu­mi­nen saat­taa vää­ris­tää näi­tä jul­ki­sen sek­to­rin “tehokkuus”ongelmia. Lai­te­taan yksi­tyi­sel­le samat vaa­ti­muk­set kuin jul­ki­sel­le eli mum­mot, huu­me­hör­höt, päi­vys­tys yms. ja kat­so­taan, kuka on oikeas­ti tehokkain.”

  Sta­ke­sin tilas­to­jen mukaan yksi­tyi­sel­le teh­dään 1600 käyn­tiä vuodessa.
  Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la käyn­te­jä on n 2700-
  Kysees­sä ovat siis aidot lääkärissäkäynnit.

  Tämän mukaan jul­ki­nen on tehokkaampi

 49. Yhdek­sän kuu­kau­den pak­ko­työn jäl­keen kukaan ei heh­ku intoa havait­tu­aan täs­sä löy­tä­neen­sä omim­man alan­sa.

  Tun­nen pari lää­kä­riä, vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen aika­na val­mis­tu­nei­ta, ja kaik­ki ovat sano­neet saman. Ter­veys­kes­kuk­sen pak­ko­työn jäl­keen jokai­nen on toden­nut, että puo­lik­kaal­la (tai alle) ter­veys­kes­kuk­sen pal­kas­ta muu­ta­man vuo­den eri­kois­tu­mi­nen on houkuttelevampaa. 

  Tähän olen kuul­lut myös jon­kin­lai­sen moraa­li­sen kan­nan­o­ton, että min­kä takia lää­kä­rik­si val­mis­tu­vil­la ei ole tar­peek­si kor­ke­aa “moraa­lia”, että he jäi­si­vät jul­ki­sel­le, ja eri­tyi­ses­ti ter­veys­kes­kuk­seen yleis­lää­kä­rik­si. Kun raha­kaan ei rii­tä hou­kut­te­le­maan, niin voi­si­ko sit­ten­kin aja­tel­la, että työ­olois­sa oli­si jotain paran­ta­mi­sen varaa.

 50. Jos moni­ka­na­vai­suus ja perus­yk­si­kön (kun­nan) pie­nuu­des­ta mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­va heik­ko kan­to­ky­ky on ongel­ma, niin onko uuden hal­lin­nol­li­sen väli­ta­son luo­mi­nen se paras ratkaisu?

  Mik­si ei — vaik­ka pakol­la — mää­rä­tä mini­koot kun­nil­le: väes­tön osal­ta (esim. min. 15 000) JA pin­ta-alan osal­ta (esim. min. 250 km²).

 51. Kes­kus­ta­puo­lue on näkö­jään samal­la lin­jal­la Osmon kans­sa ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mi­ses­sä. Tämän­päi­väi­sen Hesa­rin mukaan Kepu esit­tää sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men (ja toi­sen asteen kou­lu­tuk­sen) siir­tä­mis­tä maa­kun­tien hoidettavaksi.

  Kokoo­mus ja dema­rit kan­nat­ta­vat kun­nal­li­sen jär­jes­tel­mää, mut­ta rajus­ti isom­paa kuntakokoa.

  Per­sut esit­tä­vät eri­kois­sai­raan­hoi­don siir­tä­mis­tä val­tion rahoitettavaksi.

  Ainoa puo­lue, jon­ka kan­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men jär­jes­tä­mi­seen ei aina­kaan pikai­sel­la vaa­lioh­jel­man selaa­mi­sel­la löy­dä, on Vihreät 🙂

  1. Kokoo­mus ja dema­rit kan­nat­ta­vat kun­nal­li­sen jär­jes­tel­mää, mut­ta rajus­ti isom­paa kuntakokoa.

   Tosin ne kyl­lä vas­tus­ta­vat kun­ta­lii­tok­sia aina kun jotain kon­kreet­tis­ta esitetään.

 52. Tosin ne kyl­lä vas­tus­ta­vat kun­ta­lii­tok­sia aina kun jotain kon­kreet­tis­ta esitetään.”

  Viit­taa­ko tämä pai­kal­li­siin polii­tik­koi­hin? Heil­lä on tie­ten­kin aivan eri int­res­sit kuin abstrak­til­ta val­ta­kun­nal­li­sel­ta poli­ti­koin­nin tasol­ta asi­aa kat­so­vil­la puo­lue­to­ve­reil­la. Pai­kal­lis­ten tar­pei­den ja val­ta­kun­nal­lis­ten teo­rioi­den välil­lä voi siis olla iso ero. Voi hyvin päteä dema­reis­sa ja kokoomuksessa.

 53. Vakuu­tus­pe­rus­tei­sen hoi­don kal­leu­del­la ja tur­miol­li­suu­del­la on aivan tur­ha pelo­tel­la: Lähes koko muu Euroop­pa hoi­taa ter­vey­den­huol­ton­sa uni­ver­saa­lil­la sai­raus­va­kuu­tuk­sel­la ja yksi­tyis­lää­kä­rien pal­ve­luil­la. Esi­merk­ki­na Hol­lan­ti. Yksi­tyis­ten vakuu­tus­yh­tiöi­den vakuu­tus­jär­jes­tel­mä, jota kont­rol­loi­daan voi­mak­kaas­ti. Jos olet vähä­va­rai­nen, val­tio kus­tan­taa vakuu­tuk­sen. Saa vali­ta lää­kä­rin­sä, jono­ja ei ole, menes­ty­nyt kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa vii­me vuo­si­na sijoil­le 1 tai 2.
  Miten­kä­hän kau­an Suo­mes­sa haka­taan pää­tä samaan puuhun..

 54. OS: “Kes­ki-Euroo­pas­sa ter­vey­den­hoi­to mak­saa PALJON enem­män kuin Suomessa”

  Mut­ta voit kui­ten­kin vali­ta mitä itse ostat ja mak­sat, eikö?

  Mul­le on ihan sama jos umpi­suo­len leik­kaa­mi­nen mak­saa 4x nykyi­sen hin­nan jos jätän osta­mat­ta ja mak­sa­mat­ta epä­toi­voi­set syö­pä­hoi­dot, jois­ta ne kus­tan­nuk­set tule­vat ja vie­lä­pä ilman mitään hyötyä.

  Minä aina­kin ottai­sin vakuu­tuk­sen, jos­sa mak­sai­sin perus­se­tin mut­ta mak­sa­syö­pään tuli­si vain kipu­lääk­kei­tä. Toden­nä­köi­ses­ti eläi­sin ihan yhtä pit­kään mut­ta mak­sai­sin pal­jon vähem­män kuin nyt.

 55. Tei­dän lää­kä­ris­sä­käyn­tin­ne ovat pinat­sia, tajut­kaa jo.
  Min­ne Hol­lan­nis­sa amp­pa­ri kip­paa kau­pan ovel­le kuu­pan­neen moni­sai­raan vanhuksen?
  Entä sit­ten kun tode­taan, että kuu­kau­den hoi­don jäl­keen hän ei enää “pär­jää kotona”?
  Mil­lai­nen pol­ku Hol­lan­nis­sa on?

 56. Hmmm… Mik­si­pä ei…

  Kaik­ki ter­veet saa­vat vapaas­ti vali­ta hoi­to­paik­kan­sa ja lää­kä­ris­sä­käyn­tin­sä yhteis­kun­nan piik­kiin vii­si ker­taa vuo­des­sa, kun­han vaan eivät mene terk­ka­riin. Tämän jäl­keen, ja NYHA-luo­kan kas­vaes­sa ja GFS:n las­kies­sa valin­nan­va­ra pie­ne­nee tasaisesti.

  Pani­si­ko­han se miet­ti­mään, kan­nat­taa­ko pauk­ku­ja uhra­ta juu­ri tähän vii­kon kes­tä­nee­seen bronkiittiin?

 57. Jep. Suo­mes­sa 2800 dol­la­ria per capi­ta, Hol­lan­nis­sa 3500 dol­la­ria per capi­ta. Suo­men kulut selit­ty­vät hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan alhai­sem­mal­la palk­ka­ta­sol­la ja ennen­kaik­kea sil­lä, että hoi­toa sään­nös­tel­lään pitä­mäl­lä poti­lai­ta jonos­sa. Lisäk­si Suo­men ter­vey­den­huol­to on euroo­pan epä­ta­sa-arvoi­sin. Muu­al­la kaik­ki pää­se­vät uni­ver­saa­lin vakuu­tus­tur­van tur­vin vapaal­le yksi­tyis­lää­kä­ril­le, Suo­mes­sa vain ne, joil­la on sen ver­ran yli­mää­räis­tä rahaa.
  Kan­sa­han on lähes kai­kis­sa kyse­lyis­sä vas­taa­nut mak­sa­van­sa mie­lel­lään lisää vero­ja, jos pal­ve­lut para­ne­vat. Mik­sei sit­ten teh­dä niin? Nykyi­nen lin­ja perus­tuu sel­keäs­ti ideo­lo­gi­aan eikä järkeen.

 58. JV:
  >Kan­sa­han on lähes kai­kis­sa kyse­lyis­sä vastaanut
  >mak­sa­van­sa mie­lel­lään lisää vero­ja, jos palvelut
  >para­ne­vat. Mik­sei sit­ten teh­dä niin? 

  Kan­sa yleen­sä vas­taa kyse­lyis­sä niin, että Nii­den Mui­den (esim. rik­kai­den, suu­ri­tu­lois­ten, saas­tut­ta­jien, lor­vi­joi­den jne) pitäi­si mie­lel­lään mak­saa enem­män veroja. 

  Jos joku halu­aa *itse* mak­saa enem­män vero­ja, niin val­tion pitäi­si kyl­lä kye­tä lähet­tä­mään tili­nu­me­ro saman­tien jo nyt.

 59. Lääk­kei­den mata­lam­mat oma­vas­tuut selit­tä­vät Kes­ki-Euroo­pan hoi­to­jär­jes­tel­mien mei­hin ver­rat­tu­na kal­liim­mas­ta hin­nas­ta sen min­kä hoi­to­hen­ki­lös­tön palk­kae­rot eivät.

 60. http://www.justlanded.com/english/Netherlands/Netherlands-Guide/Health/Healthcare

  En kyl­lä kut­sui­si halvaksi…

  The fees for the basic health insu­rance pac­ka­ge are annual­ly deter­mi­ned by the health insu­rance com­pa­nies and are nor­mal­ly approxi­ma­te­ly €95 per month.”

  If you are requi­red to purc­ha­se health insu­rance and are ear­ning a sala­ry, you will also pay a supple­men­ta­ry cont­ri­bu­tion from your inco­me (rated 6.5% up to the first €30,000 of ear­nings; 4.4% for self-emplo­yed individuals).”

 61. Osa kom­men­teis­ta kuu­los­taa aika sanoi­sin­ko tutuil­le…” Impe­ria­lis­tien ter­vey­den­huol­los­sa köy­hät kipa­taan katuo­jaan ja mum­mot kuo­le­vat näl­kään, vain MEIDÄN sys­tee­mim­me pys­tyy tuot­ta­maan kai­kil­le tasa-arvoi­set ja hyvät palvelut”..vaan kun ei näkö­jään pysty.
  Vii­me vuo­si­na teh­dyis­sä tutkimuksissa
  nämä muun Euroo­pan vakuu­tus­poh­jai­set jär­jes­tel­mät kepit­tä­vät Poh­jois­maat (pait­si Tans­kan) aivan men­nen tul­len tasa-arvos­sa, hoi­don tasos­sa ja saa­ta­vuu­des­sa. Kal­liim­pia ovat kyl­lä. Pitäi­si­kö nyt kui­ten­kin laa­jen­taa vähän perspektiiviä…Ja Osmo, ei vero­jen­kaan mak­sua voi vali­ta, ne on vaan mak­set­ta­va, ei juu­ri­kaan eroa pakol­li­ses­ta terveysvakuutuksesta.

 62. Vain ute­lias…
  Onko vak­ka­reit­ten jou­kos­sa ns. “vapai­ta kir­joit­ta­jia”, joi­den kom­ment­tien ei tar­vit­se odot­taa moderointia?
  Muu­ten ei ole oikein jär­keä näkemässäni.

  Tie­ten ottai­sin moi­sen sta­tuk­sen ilol­la vas­taan ja var­mas­ti sitä maam­me eduk­si käyt­täi­sin par­haan tai­to­ni mukaan.

  1. Ei ole vapai­ta kir­joit­ta­jia. WordPress tar­jo­aa kir­joi­tuk­sen mode­roi­ta­vak­si tuo­reim­mas­ta alken, min­kä seu­rauk­se­na uudem­mat tule­vat ensin ja van­hem­mat sittän.

 63. JV: Vii­me vuo­si­na teh­dyis­sä tut­ki­muk­sis­sa nämä muun Euroo­pan vakuu­tus­poh­jai­set jär­jes­tel­mät kepit­tä­vät Poh­jois­maat (pait­si Tans­kan) aivan men­nen tul­len tasa-arvos­sa, hoi­don tasos­sa ja saatavuudessa.

  Nii­tä ei ole pai­kal­li­nen Kokoo­mus ollut heti val­taan­pääs­ty­ään leik­kaa­mas­sa. Se, ettei lää­kä­rei­tä tah­do enää saa­da jul­ki­sel­le puo­lel­le, ker­too noi­den Sta­ke­sin nume­roi­den valos­sa jär­jet­tö­mäs­tä resurs­si­pu­las­ta. Sil­ti höy­lä käy.
  Kum­ma tosi­aan, että jul­ki­sel­le löy­tyy kan­sa­lais­ten (rahal­li­nen­kin) tuki, mut­ta kan­san nk. edus­ta­jat vas­tus­ta­vat tätä man­daat­tia. Tai­ta­vat käy­dä yksityisillä.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: ecco, eivät selitä

  Myön­nän sivis­ty­mät­tö­myy­te­ni, mut­ta viit­si­si­kö joku vähän ava­ta tätä kommenttia.

  1. Myön­nän sivis­ty­mät­tö­myy­te­ni, mut­ta viit­si­si­kö joku vähän ava­ta tätä kommenttia.

   Nimi­merk­ki eggo (ei ecco) oli sano­nut, että Kes­ki-Euroo­pan mai­den noin puo­li­tois­ta­ker­tai­set ter­vey­den­hoi­to­me­not suo­ma­lai­seen ver­rat­tu­na selit­tyi­si­vät hen­ki­lö­kun­nan palk­kae­roil­la. Tämä­kin on tut­kit­tu. Eivät selity.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.