Poimintoja demarien talousohjelmasta

Luin Hesa­rin net­ti­si­vuil­ta toi­mit­ta­jan yhteen­ve­don dema­rien talous­oh­jel­mas­ta. Kir­joi­tin junas­sa sii­tä murs­ka-arvos­te­lun, mut­ta sit­ten tuli mie­leen, että voi­ko­han Hel­sin­gin Sano­miin luot­taa? Sit­ten luin dema­rien sivuil­ta hei­dän itsen­sä laa­ti­man tie­dot­teen Jut­ta Urpi­lai­sen puhees­ta, ja se oli yhtä tol­ku­ton. Onko tämä sama puo­lue, joka Lip­po­sen joh­dol­la veti Suo­men 90-luvun talous­ku­ri­muk­ses­ta? Onnek­si en ehti­nyt lähet­tää jar­go­ni­aa­ni, sil­lä lopul­ta sivuil­le ilmes­tyi itse ohjel­ma, jos­sa on pal­jon­kin jär­keä. Anni Sin­ne­mä­ki näyt­ti olleen minua nopeam­pi. Onko dema­rien vas­taus perus­suo­ma­lais­ten haas­tee­seen se, että puheen­joh­ta­ja pan­naan puhu­maan päättömyyksiä?

Täs­sä lyhyt ja hätäi­nen kom­ment­ti­ni ohjel­mas­ta, joka on kuk­kais­kie­len takia niin vai­kea­sel­koi­nen, että olen voi­nut tul­ki­ta mon­ta asi­aa väärin. 

 • Halua­vat pysäyt­tää vel­kaan­tu­mi­sen, mikä edel­lyt­tää kah­den mil­jar­din tulo­jen lisäys­tä tai meno­jen vähen­nys­tä. 1;5 mil­jar­dia verois­ta ja 500 mil­joo­naa meno­sääs­töis­tä. Talous­kas­vua tai­o­taan niin pal­jon, että loput kuusi mil­jar­dia tule­vat sieltä.

Tähän asti ollaan lähel­lä kon­sen­sus­ta sil­lä tark­kuu­del­la kun tule­vai­suut­ta nyt yli­pään­sä voi nähdä.

 • Työl­li­syy­sas­te 72 pro­sent­tia ja pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä tavoi­te on nos­taa työl­li­syys yli 80 prosenttiin.

Todel­la kova tavoi­te var­sin­kin, kun elä­kei­kään ei saa kos­kea. Vii­den­tois­ta ja 65 vuo­den välil­lä on 50 vuot­ta ja nois­ta pitäi­si olla jokai­sen töis­sä yli 40 vuot­ta. Osa­ta­voi­te on, eläk­keel­le siir­ry­tään kes­ki­mää­rin 63-vuo­ti­aa­na. Niin­pä töi­hin pitäi­si men­nä kes­ki­mää­rin 23-vuo­ti­aa­na, jos ei ole päi­vää­kään äitiys­lo­mal­la, van­hem­pain­va­paal­la, vuo­rot­te­lu­va­paal­la tai työt­tö­mä­nä. Jos täl­lai­sia kat­kok­sia on odo­tet­ta­vis­sa, pitää aloit­ta vas­taa­vas­ti aikai­sem­min. Jos ole­tam­me, että per­he­va­pai­siin menee kes­ki­mää­rin vuo­si ja työt­tö­myy­sas­te on 5%, pitäi­si aloit­taa todis­tus kou­ras­sa ja ase­vel­vol­li­suus suo­ri­tet­tu­na 20-vuo­ti­aa­na. Tuol­lai­ses­sa maa­il­mas­sa ei ole las­ten koti­hoi­toa, ei yleis­tä ase­vel­vol­li­suut­ta, ei vuo­rot­te­lu­va­pai­ta eikä aikaa haas­ka­ta tur­hiin aka­tee­mi­siin opintoihin.

 • Toi­met­to­mi­na loju­vil­le nuo­ril­le tar­jo­taan nollatoleranssia.

Edus­kun­ta­kes­kus­te­lus­ta tun­tui saa­van aivan toi­sen kuvan: kou­lu­tuk­sen ja työn vält­te­le­mi­nen oli sil­loin nuo­ren perusoikeus.

 • Opin­to­tuen pitää olla oikeu­den­mu­kai­nen.

Eri­koi­nen sana­va­lin­ta, kun sil­lä tar­koi­te­taan sitä, ettei köy­his­tä per­heis­tä tule­vien tuki saa olla suu­rem­pi kuin rik­kais­ta kodeis­ta tule­vien. Tavoi­tet­ta en vastusta.

Posi­tii­vis­ta täs­sä kai­kes­sa on, että nyt alka­vat kel­va­ta dema­reil­le­kin eri­lai­set työ­ai­ka­jär­jes­te­lyt. 40-tun­ti­nen työ­viik­ko ei siis enää oli­si puo­lu­een tär­kein tavoi­te, jos­ta ei jous­te­ta suun­taan eikä toi­seen. Näyt­täi­si liik­ku­mis­ta tapah­tu­van myös työ­nan­ta­jien kan­nus­ti­mis­sa pal­ka­ta osatyökykyisiä.

Sit­ten on pal­jon koru­lausei­ta hyväs­tä joh­ta­mi­ses­ta ja muus­ta sel­lai­ses­ta. Puo­lueoh­jel­mis­ta kan­nat­tai­si pois­taa kaik­ki sel­lai­set virk­keet, jois­ta kukaan ei voi olla eri mieltä.

Hen­ki­lö­koh­tai­set kou­lu­tus­ti­lit, joil­la mah­dol­lis­te­taan ammat­ti­tai­don uudis­ta­mi­nen, ovat hyvin kan­na­tet­ta­va rat­kai­su.  Meil­lä kou­lu­tus koh­dis­te­taan työt­tö­miin, kun se pitäi­si koh­dis­taa nii­hin, jot­ka eivät jou­du työt­tö­mik­si, mut­ta jot­ka voi­si­vat teh­dä työ­pai­koil­la tilaa työt­tö­mil­le siir­ty­mäl­lä itse vaa­ti­vam­piin tehtäviin.

 • Teol­li­suus saa vapau­tuk­sen säh­kö­ve­ros­ta, kun sitou­tuu ener­gia­te­hok­kuut­ta lisää­viin toimiin.

Mal­li on ilmei­ses­ti otet­tu maa­ta­lou­den ympä­ris­tö­tues­ta. Lop­pu­tu­los on, ettei teol­li­suus mak­sa säh­kö­ve­roa sent­tiä­kään, kos­ka jokai­sel­la työ­pai­kal­la teh­dään sen­tään jotain ener­gia­te­hok­kuu­den hyväk­si. Teol­li­suu­den vapaut­ta­mi­nen säh­kö­ve­ros­ta mer­kit­see huo­mat­ta­vaa tulon­me­ne­tys­tä. Kova kan­nan­ot­to. Mene­tet­ty vero­tuot­to on jää­nyt kir­jaa­mat­ta tuottolaskelmaan.

 • Ener­gian­ve­ro­ja ei nos­te­ta muiltakaan.

Huh! Olem­me jo tar­peek­si vas­tuul­li­sia. Täs­sä siis oli dema­rien ilmas­to-ohjel­ma pähkinänkuoressa. ’

 • Dema­rit aiko­vat palaut­taa varallisuusveron.

Vii­mek­si ne perus­te­li­vat sen pois­toa sil­lä, että veroa on nau­ret­ta­van help­po kier­tää. Veron­kier­to­mah­dol­li­suu­det on nyt siis ilmei­ses­ti tukittu.

 • Har­maa talous kuriin

Vie­lä tar­vit­tai­siin jokin kei­no. Voi­si­ko aja­tel­la, että se, joka mak­saa palk­kaa pimeäs­ti, jou­tui­si täs­tä kun­nol­la vas­tuuseen. Oma­ko­ti­ta­lo­työ­maa on niin help­po havai­ta, että vero­tar­kas­ta­ja­kin sen löy­tää. Har­maas­sa talou­des­sa mene­te­tyis­tä mil­jar­deis­ta halu­taan takai­sin 200 mil­joo­naa. Parem­pi sekin kuin ei mitään.

 • Ansio­tu­lo­jen vero­ra­si­tus pide­tään ennallaan

Ihan kuin puo­lue oli­si aiem­min ollut sitä miel­tä, että ansio­tu­lo­jen vero­tus las­ket­tiin lii­an alas. Nyt se kui­ten­kin on sopi­val­la tasol­la? Tosin val­tio pan­naan mak­sa­maan työ­elä­ke­mak­su­jen koro­tus, joten tulo­ve­roas­teik­ko­ja pitää siis alentaa.

 • Elä­ke­tu­lo­jen vero­tus pide­tään samal­la tasol­la vas­taa­viin palkkatuloihin

Täl­lä tus­kin tar­koi­te­taan sitä mitä sano­taan. Elä­ke­tu­lo­vä­hen­nyk­sen pois­ta­mi­nen iski­si rajus­ti pie­nim­piin eläk­kei­siin.  Puo­lue on var­maan­kin huo­lis­saan suu­ris­ta eläk­keis­tä, joi­ta vero­te­taan enem­män kuin ansio­tu­lo­vä­hen­nyk­seen oikeut­ta­via palk­ka­tu­lo­ja. Ansio­tu­lo­vä­hen­nyk­sel­lä kor­va­taan esi­mer­kik­si se, ettei pie­niä työ­mat­ka­ku­lu­ja saa vähen­tää ja mui­ta työs­tä aiheu­tu­via kulu­ja. On surul­lis­ta, että dema­reis­ta on tul­lut elä­ke­läis­puo­lue, kos­ka on meil­lä toti­ses­ti polt­ta­vam­pia­kin ongel­mia kuin suur­ten eläk­kei­den verotus.

 • Perin­tö­ve­roa nos­te­taan suur­ten omai­suuk­sien osalta

Kuu­los­taa oikeu­den­mu­kai­sel­ta, mut­ta tämä on taas yksi nau­la koti­mais­ten per­hey­ri­tys­ten ark­kuun. Tai siis nii­den koti­mai­suu­den arkkuun.

 • Vaki­tui­seen asu­mi­seen käy­tet­ty­jen kiin­teis­tö­jen kiin­teis­tö­ve­roa ei saa nos­taa, mut­ta kesä­mök­kien ja lii­ke­ra­ken­nus­ten kiin­teis­tö­ve­roa saa. Veros­ta on tar­koi­tus teh­dä progres­sii­vi­nen. Kesä­mök­kien osal­ta ymmär­rän progres­sii­vi­suu­den, mut­ta lii­ke­kiin­teis­tö­jen osal­ta en ymmärrä.

Täs­sä näkyy taas se, että dema­rit edus­ta­vat van­ho­ja ikä­luok­kia. Asun­to­jen kiin­teis­tö­ve­ro on epäe­dul­li­nen niil­le, joil­la on jo omis­tusa­sun­to, mut­ta edul­li­nen nuo­ril­le, joi­den asun­non hin­taa kiin­teis­tö­ve­ro alen­taa. Täs­sä koh­das­sa dema­rit ovat sivuut­ta­neet talou­del­lis­ten asian­tun­ti­joi­den­sa neu­vot, esi­mer­kik­si Juha­na Var­tiai­sen ajatukset

 • Asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen vero­vä­hen­ny­soi­keu­teen ei pidä puuttua!!!!!

Ter­vei­siä Juha­na Var­tiai­sel­le. Voimia!

Oli­si­ko tämä tul­kit­ta­vis­sa niin, että dema­rit aiko­vat myy­dä asun­ton­sa ja siir­tyä jou­kol­la aurin­ko­ran­ni­kol­le viet­tä­mään elä­ke­päi­vi­ään? Mitä muu­ta syy­tä voi olla sii­hen, että käyt­tää sato­ja mil­joo­nia veroeu­ro­ja asun­to­jen hin­to­jen nostamiseen?

 • Yhtei­sö­ve­roa ei saa alen­taa, mut­ta suu­ris­ta osin­gois­ta teh­tä­vän vero muu­te­taan progres­sii­vi­sek­si siten, että koko­nais­ve­ro yli 50 000 euron osin­gois­ta on 51,9 pro­sent­tia. Jos muun­taa osin­ko­tu­lot kor­ko­tu­loik­si sel­vi­ää 30 pro­sen­tin verolla.

Mis­sä­hän tyn­ny­ris­sä tämä­kin ohjel­ma­koh­ta on teh­ty? Aika kovil­le ase­te­taan per­hey­ri­tys­ten isän­maal­li­suus. Siir­tä­mäl­lä yhtiö Viroon rekis­te­röi­dyl­le hol­din­gyh­tiöl­le, koko tulon saa verot­to­ma­na. Jo Hete­mäen työ­ryh­män esi­tys 45 pro­sen­tin osin­ko­ve­ros­ta oli tätä aja­tel­len omi­tui­nen, mut­ta dema­rit eivät näy­tä välit­tä­vän kan­sain­vä­li­ses­tä ympä­ris­tös­tä mitään.

 • Perus­vä­hen­nys nos­te­taan 3000 euroon, tulo­ve­roas­teik­ko­ja alen­ne­taan elä­ke­mak­su­jen nousun tah­tiin. Tulo­ve­ron tuot­toa tämä vähen­tää 50 mil­joo­naa euroa.

Täs­sä täy­tyy olla las­ku­vir­he tai jotain jäte­tään kertomatta.

 • Arvon­li­sä­ve­roa ei saa korottaa.

En ole alv:n ylin ystä­vä, mut­ta nyt eivät yhtä­löt mene umpeen.

 • Alko­ho­li­ve­ro­ja, ympä­ris­tö­ve­ro­ja, jäte­ve­roa ja pak­kaus­ve­roa saa nos­taa, kun­han ympä­ris­tö­ve­rol­la ei tar­koi­te­ta energiaveroa.
 • Lopuk­si eri­lais­ta semi­naa­ris­sa istu­jan lii­rum­laa­ru­mia talou­del­li­sen poh­jan vah­vis­ta­mi­ses­ta. Kuk­kais­kie­li estää näke­mäs­tä, onko täs­sä sisäl­lä jokin aja­tus­kin. Yksi kan­nan­ot­to kui­ten­kin nousee esil­le: Kun­tien tulee muo­dos­tua työssäkäyntialueista.

Terk­ku­ja Espoo­seen. Se kes­kei­sin jää sano­mat­ta: pakkoliitoksiako?

62 vastausta artikkeliin “Poimintoja demarien talousohjelmasta”

 1. Osmo:

  Kuu­los­taa oikeu­den­mu­kai­sel­ta, mut­ta tämä on taas yksi nau­la koti­mais­ten per­hey­ri­tys­ten arkkuun.

  !?! Eka­na kri­ti­soit oikeu­den­mu­kai­nen-sanan käyt­töä ja sit heti koh­ta oot itte veli­je­le­mäs­sä sitä.

  Tämä kuu­los­taa sil­tä, että vero­te­taan enem­män nii­tä jot­ka sääs­tä­vät varal­li­suut­taan jäl­ki­pol­vil­le ver­rat­tu­na nii­hin, jot­ka pis­tää kai­ken haisemaan.

  Tämä on taas yksi nau­la sääs­tä­väis­ten suo­ma­lais­ten ark­kuun, ihan riip­pu­mat­ta sii­tä omis­taa­ko ne per­hey­ri­tyk­siä vai rahaa pankkitilillä.

 2. Hyvin kiin­toi­sa vink­ke­li tar­kas­tel­la SDP:n toi­mia sii­nä valos­sa, että hyvin kes­kei­nen osa puo­lu­een tär­keis­tä kaa­de­reis­ta on tosi­aan siir­ty­mäs­sä asus­te­le­maan jon­ne­kin läm­pöi­seen tai aina­kin vähä­ve­roi­seen paikkaan.
  SDP:n kaa­de­reis­ta niin suu­ri osa kuu­luu aina­kin jon­kin ver­ran kou­lu­ja käy­nei­siin suu­riin ikä­luok­kiin. Her­ra­his­si on nos­ta­nut sopi­vas­ti niin, että elä­ket­tä­kin on kertynyt.

 3. Dema­rien epä­toi­vo hai­see. Vink­ki­nä dema­rior­ga­ni­saa­tioi­den nuo­ril­le poliit­ti­sil­le broi­le­reil­le voi­si sanoa, että vaih­ta­kaa äkkiä puo­lue­kir­jaa. Palk­kio­vi­rat käy­vät täl­lä vauh­dil­la koh­ta vähiin.

 4. Ehkä luit itse­kin vähän vali­koi­den: “Dema­rit aiko­vat palaut­taa varallisuusveron.”
  Mis­sä näin lukee? He halua­vat verot­taa varal­li­suut­ta (asu­mat­to­mia kiin­teis­tö­jä ja iso­ja perin­tö­jä) ja pää­oma­tu­lo­ja entis­tä kovem­min, mut­ta eivät palaut­taa van­haa veroa.
  Toki he las­ke­vat tähän sumei­le­mat­to­mas­ti mukaan pank­ki­ve­ron, joka nyt kui­ten­kin on yhden elin­kei­non verot­ta­mis­ta, ja kuten A‑studion kolum­nis­sa tote­sin, val­tion­ta­lou­den tulo­na pie­ni silmänkääntötemppu.

 5. Kokoo­muk­sen ja SDP:n ohjel­mat tar­joa­vat samaa sur­rea­lis­tis­ta perus­vies­tiä äänes­tä­jil­le: hyvin­voin­ti­val­tio rahoi­te­taan ja ilmei­ses­ti myös ilmas­ton­muu­tos pysäy­te­tään ilman että se mak­saa kenel­le­kään yhtään mitään. Puo­lu­eet luo­vat kei­no­te­kois­ta todel­li­suut­ta. Mak­sa­ji­na “lii­ke­kiin­teis­töt” ja “suur­ten pää­oma­tu­lo­jen saa­jat” ja “har­maa talous” ja “hal­lin­non pääl­lek­käi­syy­det”. Tuo tou­hu alkaa puistattaa. 

  Osmo, mihin tuo käsi­tyk­se­si “kon­sen­suk­ses­ta” 2 mil­jar­din vah­vis­ta­mis­tar­pees­ta jul­ki­ses­sa talou­des­sa perus­tuu?. Jos läh­tö­koh­dak­si ottaa Etlan ana­lyy­sin 2,5 bkt-pro­sen­tin kes­tä­vyys­va­jees­ta, sopeu­tu­mis­tar­peek­si saa noin 5.4 mil­jar­dia jos yksi bkt-pro­sent­ti on 1,8 mil­jar­dia. Kas­vu ei tie­ten­kään hoi­da kes­tä­vyys­va­jet­ta kos­ka kes­tä­vyys­va­je­las­kel­ma jo sisäl­tää suun­nil­leen rea­lis­ti­sia kasvuoletuksia. 

  Nopeam­pi kas­vu tie­tys­ti aut­taa, jos se perus­tuu työl­li­syy­sas­teen nopeam­paan kas­vuun. Mut­ta en minä aina­kaan Kokoo­muk­sen ja SDP:n ohjel­mis­ta löy­tä­nyt kei­no­ja, joil­la työl­li­syy­sas­tet­ta nos­tet­tai­siin. Mut­ta ehkä SDP:ssä aja­tel­laan että eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ikä nousee elin­ai­ka­ker­toi­men kaut­ta vaik­ka 63 vuo­den ikää ei muo­dol­li­ses­ti nos­tet­tai­si­kaan: pik­ku hil­jaa ihmi­set tajua­vat että on kui­ten­kin teh­tä­vä töi­tä 67-vuo­ti­aak­si jot­ta saa sie­det­tä­vän eläkkeen.

  SDP tor­juu arvon­li­sä­ve­ron koro­tuk­sen mut­ta ei esi­tä uskot­ta­via kei­no­ja kor­ja­ta kes­tä­vyys­va­jet­ta. Kokoo­mus on val­mis nos­ta­maan arvon­li­sä­ve­roa mut­ta ei ker­ro kan­sa­lai­sil­le että se nos­taa työn­teon verokiilaa.

 6. Hyviä kom­ment­te­ja. Pari lisäystä:

  Teol­li­suus saa vapau­tuk­sen säh­kö­ve­ros­ta, kun sitou­tuu ener­gia­te­hok­kuut­ta lisää­viin toimiin. 

  Mikä ihmeen tolk­ku täs­sä on? Mik­si on parem­pi (=val­tio pal­kit­see), että fir­ma A vähen­tää säh­kön­ku­lu­tus­taan 100MW:sta 50MW:in kuin se, että fir­ma B on alun perin­kin raken­ta­nut lii­kei­dean­sa sen varaan, että ener­gi­aa käy­te­tään vain 10MW:a, mut­ta sii­nä ei sit­ten ole mitään tehos­tet­ta­vaa täs­sä vaihessa? 

  Sinäl­lään toki koko säh­kö­ve­ron idea on tyh­mä. Ei säh­kön käyt­tä­mi­ses­sä sinäl­lään mitään pahaa ole. Pahaa on jois­sain säh­kön­tuo­tan­to­muo­dois­sa ja vero­tuk­sen pitäi­si­kin iskeä sin­ne. Yri­tyk­sil­le säh­kö­las­ku on menoe­rä sii­nä, mis­sä muut­kin, joten eivät ne ihan huvin vuok­si kulu­ta säh­köä, jos vain voi­vat sitä joten­kin koh­tuu­kus­tan­nuk­sin säästää.

  Perin­tö­ve­roa nos­te­taan suur­ten omai­suuk­sien osalta

  Tämä tosi­aan aiheut­taa ongel­mia suku­pol­ven­vaih­dok­sel­le per­hey­ri­tyk­ses­sä. Oli­si­ko tähän miten­kään mah­dol­lis­ta teh­dä sel­lais­ta por­saan­rei­kää, että yri­tyk­siä saa siir­tää eteen­päin verot­ta ja perin­tö­ve­ron niis­tä jou­tuu mak­sa­maan vas­ta, jos yri­tys myy­dään? Vai joh­tai­si­ko se sit­ten koko perin­tö­ve­ron kier­toon, kun rik­kaat perus­te­li­si­vat “yri­tyk­siä”, joil­le siir­ret­täi­siin kesä­mök­ke­jä yms., ja joi­ta ei kos­kaan myytäisi?

  1. Samu­li:
   Tie­dän pal­jon yri­ty­so­mai­suu­den perijöit6ä, joi­den osal­ta oli­si koko yhteis­kun­nan etu, että he myi­si­vät sen pois heti. Pal­jon tuot­ta­vaa omai­suut­ta tuhou­tui­si, jos perin­tö­ve­ro ehdol­lis­tet­tai­siin sii­hen, että tois­tai­toi­nen peri­jä jat­kaa isän­sä saappaissa,

 7. Puo­lueoh­jel­mis­ta kan­nat­tai­si pois­taa kaik­ki sel­lai­set virk­keet, jois­ta kukaan ei voi olla erimieltä.

  Vih­rei­den sivuil­ta poimittua: 

  Me haluam­me Suo­men, jos­sa ele­tään ihmi­sik­si: luon­toa, eläi­miä ja mui­ta ihmi­siä kunnioittaen.

  Me haluam­me […] toi­mi­vat jul­ki­set pal­ve­lut. Me haluam­me […] rei­lun ja tasa-arvoi­sen työelämän.”

  Pois­ta­kaa nyt aluk­si vaik­ka nämä. En niin Raa­ma­tus­ta perus­ta, mut­ta se mal­ka- ja tuk­ki­jut­tu sil­mäs­sä on ihan jees.

 8. Osmo:

  * Dema­rit aiko­vat palaut­taa varallisuusveron.

  Vii­mek­si ne perus­te­li­vat sen pois­toa sil­lä, että veroa on nau­ret­ta­van help­po kier­tää. Veron­kier­to­mah­dol­li­suu­det on nyt siis ilmei­ses­ti tukittu.

  Dema­rit­kaan eivät onnek­si ole popu­lis­mis­saan ihan niin pihalla.

  Ohjel­ma on erit­täin epä­sel­väs­ti kir­joi­tet­tu täl­tä osin, lie­nee­kö tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti, että tuli­si har­ha varal­li­suus­ve­ron palauttamisesta.

  Todel­li­suu­des­sa he vain kut­su­vat varal­li­suus­ve­rok­si mui­ta vero­ja, taval­la jota suo­ma­lai­ses­sa vakiin­tu­nees­sa vero­kes­kus­te­lus­sa ei ole tavat­tu tehdä. 

  Lai­naus Back­ma­nin haas­tat­te­lus­ta Hesarista:

  300 mil­joo­naa euroa tuli­si varal­li­suus­ve­rois­ta. Mui­den kuin asu­mi­seen tar­koi­tet­tu­jen suur­ten kiin­teis­tö­jen kiin­teis­tö­ve­ron kiris­tä­mi­nen toi­si 100 mil­joo­naa, ja pank­ki­ve­ro 150 mil­joo­naa. Perin­tö­ve­ro­tuk­sen astei­kon kiris­tä­mi­nen ylä­pääs­tä tuot­tai­si 50 mil­joo­naa, Back­man sanoo”

  1. Jos dema­rit eivät oikeas­ti ole aja­mas­sa varal­li­suus­ve­ron palaut­ta­mis­ta, teks­ti on kir­joi­tet­tu niin, että tar­koi­tuk­se­na on ollut saa­da luki­ja niin kui­ten­kin ymmär­tä­mään. Niin ymmär­si myös Hesa­rin toi­mit­ta­ja. Hesa­ril­la on muu­ten otsaa arvos­tel­la Anni Sin­ne­mä­keä sii­tä, että on kom­men­toi­nut dema­rien ohjel­maa vir­heel­lis­ten tie­to­jen poh­jal­ta. Asi­aan oli­si tul­lut enem­män syvyyt­tä, jos oli­si­vat sano­neet, että nuo vir­heel­li­set tie­dot oli­vat Hesarista.

 9. Vih­rei­den omat kan­na­no­tot ovat vähin­tään yhtä suur­ta hai­hat­te­lua. Vii­meek­si kun kat­soin niin leik­kaus­koh­tee­na oli­vat ainoas­taan puo­lus­tus­me­not. Pää­oma­ve­ros­ta pide­tään kovaa mete­liä, vaik­ka sen nos­to ei pal­joa suh­tees­sa toi­si ja nos­ton hait­toi­hin ei halu­ta uskoa.

  Tuo help­po­jen pis­tei­den kerää­mi­nen tois­ten ohjel­mis­ta on lähin­nä ylä­as­tee­lais­ten nokit­te­lua jos ja kun ei ole esit­tää vas­ti­neek­si omaa koko­nais­val­tai­ses­ti uskot­ta­vaa talous­oh­jel­maa, eikä edes halua sii­hen, kos­ka epäil­lään, että rea­lis­ti­se­na sel­lai­nen leik­kaus­lis­toi­neen ym. toden­nä­köi­sem­min vei­si ääniä kuin toi­si niitä.

 10. vero­po­li­tii­kan mää­ri­tel­mis­tä selvyyttä

  tar­koit­taa­ko eri puo­luei­den esit­tä­mä pää­oma­tu­lo­ve­ro­jen koro­tus 30 — 35 %:iin todel­la vero­tuk­sen koko­nais­ta­son nos­ta­mis­ta nykyi­ses­tä noin 19,6% tasos­ta 30–35% tasoon vai puhu­taan­ko pää­oma­tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin nos­ta­mis­ta 28%.sta 30–35%:iin nykyi­siä las­kusään­tö­ja nou­dat­taen. http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=4796;57692

  Asian ero­na on pää­oma­tu­los­ta teh­tä­vä vero­va­paan osan vähen­nys ennen vero­tus­ta. Jos se pois­te­taan ei em. koro­tus­pro­sen­teil­la ole sit­ten enää oleel­lis­ta mer­ki­tys­tä. Jos näin käy ja perin­tö­ve­roon teh­dään vie­lä uusi 16% vero­kan­ta suu­rem­piin perin­töi­hin tulee ulosliputuksesta/ yhtiöi­den myy­mi­ses­tä per­hey­ri­tyk­sil­le pak­ko­ti­lan­ne. Ilmiö saa­taa laa­je­ta nopeas­ti­kin. Kon­sul­tit kyl­lä ker­to­vat miten muut­to tehdään.

  nykyi­sel­lään olen ymmär­tä­nyt eri puo­luei­den vero­pu­heet seu­raa­vik­si yri­tys­tu­lon vero­tuk­sen osalta

  a) 26+ 19,4% = 45,4% nykyi­nen verotaso
  b) 26+ 30 = 56 %
  c) 26+ 35 = 61%

  Jos mari­gi­naa­li­ve­ro las­ke­taan 50%:iin on vai­kea moti­voi­da ketään yrit­tä­jäk­si jos jou­tuu kan­ta­maan ris­kit ja vie­lä vero­tuk­sel­la rangaistaan.

  Perin­tö­ve­ros­ta on lisäk­si las­ket­ta­va 1–2% lisä vuo­tui­seen veronmaksuun.

  Ruot­sis­sa perin­tö­ve­roa ei ole ja per­hey­ri­tyk­sen osin­ko­ve­ro­kan­ta on 20%.

  Toi­voi­sin saa­va­ni tie­too­ni puo­luei­den todel­li­sen kan­nan sii­tä mitä koko­nais­ve­ro­ta­soa he tavoit­te­le­vat yrit­tä­jil­le tyh­jien pro­sent­ti­pu­hei­den sijaan

  1. sari, noi­ta pro­sent­te­ja ei voi las­kea suo­raan yhteen, kos­ka sitä osaa voi­tos­ta, joka menee yri­tyk­sen tulo­ve­roon, ei voi jakaa enää osin­ko­na. Tuo dema­rei­den esi­tys esi­mer­kik­si on
   26 + (1–0,26)x35 = 51,9 %
   Kun saman voi tie­tys­ti naa­mioi­da myös korok­si, en heti ymmär­rä, mihin dema­rit pyr­ki­vät vai onko tätä edes tar­koi­tet­tu otet­ta­vak­si vakavasti.

 11. Itse sain vero­pa­pe­ris­ta sen käsi­tyk­sen että SDP ei ole palaut­ta­mas­sa varal­li­suus­ve­roa, vaan he kut­su­vat mm. ehdot­ta­mi­aan kiin­teis­tö­ve­ro­jen koro­tuk­sia varal­li­suu­den vero­tuk­sek­si. Hie­man sil­män­kään­tö­temp­pu siis.

  Tuo perus­vä­hen­nyk­sen kus­tan­nus­las­kel­ma on joko vir­heel­li­nen, tai sit­ten SDP ei aio kor­va­ta kun­nil­le mene­tet­ty­jä verotuloja.

  1. Las­kel­mas­ta puut­tuu myös kus­tan­nus sii­tä, että dema­rit luh­paa­vat alen­taa tulo­ve­roa sii­nä tah­dis­sa kun elä­ke­mak­sut nouse­vat. Ja nehän nouse­vat, kun elä­kei­kään ei saa puuttua.

 12. Onko ole­mas­sa vah­vo­ja ja krii­sit­tö­miä val­tion- tai kan­san­ta­louk­sia, joi­ta oli­si perus­tel­tua pitää esi­ku­vi­na, tavoit­tei­na tai kul­tai­si­na standardeina?

  On nimit­täin mie­les­tä­ni täy­sin peli­kel­pois­ta pyr­kiä sii­hen, että vaik­ka ei suo­ra­nai­ses­ti Kreik­ko­ja tai Irlan­te­ja teh­täi­si­kään (vaik­ka sekin näyt­täi­si ole­van jo vain (?!) siir­to) pyri­tään vaan tie­toi­ses­ti romah­ta­maan suun­nil­leen samaan kasaan muit­ten kans­sa, jol­loin kasas­ta yleen­sä nous­taan suun­nil­leen samaan tah­tiin ja vauh­tiin. Yleen­sä näis­sä tilan­teis­sa velat vaan unoh­de­taan, ellei ole jota­kin täy­sin yli­voi­mais­ta tahoa, joka nyt vaan halu­aa put­sa­ta per­sau­ki­set seu­rauk­sis­ta piit­taa­mat­ta. Onko sellaista?

 13. Yrit­tä­jä­nä en näki­si perin­tö­ve­ro­tuk­sen ole­van mikään suu­ri este suku­pol­ven­vaih­dok­sel­le. Kyl­lä yri­tys­toi­min­nan pitäi­si aina tuot­taa sen ver­ran, että sil­lä perin­tö­ve­rot saa ker­ran kol­mes­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa maksettua. 

  Rin­ta­pe­ril­li­sen 13% yli 60 000 euron osuu­des­ta ei kyl­lä ole kovin­kaan kova vero, sil­lä yri­ty­so­mai­suu­den suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa sit on vie­lä tuos­ta­kin huo­jen­net­tu siten, että osa­keyh­tiös­sä las­ke­taan vain 40% yri­tys­va­ral­li­suu­des­ta. En pidä 5,2% perin­tö­ve­roa vero­na enkä minään, min­kä tahan­sa jär­ke­väl­lä poh­jal­la toi­mi­van yri­tyk­sen tuli­si antaa tuol­lai­nen vuo­sit­tai­nen tuot­to pääomalle.

  Mut­ta kyl­lä­hän ne verot ketut­taa, ei sii­tä mihin­kään pääse.

 14. Yri­tys­ten suku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta tai­de­taan teh­dä lii­an suu­ri ongel­ma. Jos perin­nön­saa­ja on ollut yri­tyk­sen toi­min­nas­sa muka­na, eikö­hän sii­nä ole ehdit­ty sen ver­ran omai­suut­ta jo siir­tää, että perin­tö­ve­rois­ta selviää.

  Ja jos peri­jäl­lä ei ole ollut mitään osaa yri­tyk­sen toi­min­taan, mik­si peri­jä oli­si sen parem­pi omis­ta­ja kuin kukaan muu­kaan? Kyl­lä hyväl­le yri­tyk­sel­le löy­tyy aina osta­ja, eikä omis­ta­juu­den vaih­dos tar­koi­ta toi­min­nan loppumista. 

  Jos yri­tys myy­dään, on tie­tys­ti sel­lai­nen mah­dol­li­suus, että osta­ja on ulko­maa­lai­nen. Mut­ta mik­si tämä­kään oli­si sen suu­rem­pi ongel­ma kuin pörs­siyh­tiöi­den myy­mi­nen ulko­mail­le, mis­tä juu­ri kukaan ei tun­nu kan­ta­van huol­ta aina­kaan lis­tat­tu­jen yhtiöi­den osin­ko­ve­ro­tuk­sen kiris­tä­mis­tä kos­ke­vis­ta ehdo­tuk­sis­ta päätellen.

 15. Minä näin taval­li­se­na pul­liai­se­na joka olen oman tasois­ta­ni tie­don­vä­li­tys­tä seu­ran­nut net­ti­kir­joi­tuk­sis­ta ja net­ti­leh­dis­tä vuo­sia, voin aivan var­mas­ti ker­toa, että leh­dis­tö on hyvin voi­maak­kaas­ti jo kau­an aikaa sit­ten ennen tule­vaa vaa­lia ollut muok­kaa­mas­sa kan­sa­lais­ten mie­li­pi­tei­tä pois vasem­mis­to-poh­jai­ses­ta ajattelusta.

  Minun mie­les­tä enti­ses­tä tavas­ta teh­dä “poli­tiik­kaa” ja ker­toa asiois­ta kan­sa­lai­sil­le pel­kil­lä leh­tiot­si­koil­la tuli­si teh­dä lop­pu. Enkä kai­pai­si pät­kää­kään enää uudes­sa Suo­mes­sa viran­omais­ten lisään­ty­vää holhoamista. 

  Mut­ta kun his­to­riam­me on sel­lai­nen, että WWII hävit­tiin ja maan mie­hit­ti vas­ta­puo­li, niin tähän ollaan nyt pää­dyt­ty, että uuden vapaan Suo­men luon­ti on liki mah­do­ton. Mut­ta ihme ja kum­ma, enti­ses­tä Neu­vos­to­lii­tos­ta tuli Venä­jä hel­pos­ti, kun vaih­det­tiin “lip­pu ja kansallislaulu”.

  Minä en ole mikään per­su, vaan kai­pai­sin maa­ham­me sel­lai­sia polii­ti­koi­ta, jot­ka eivät oli­si perus­kou­lum­me ja sum mui­den vir­ka­mies­ten sää­tä­mien hapa­tus­ten kas­vat­ta­mia. Kai­pai­sin raik­kai­ta uusia aja­tuk­sia edus­ta­jiem­me kal­loi­hin, että ainai­ses­ta poli­tii­kan kiis­ta­ka­pu­lois­ta pääs­täi­siin eroon.

  Sää­de­tään ihmis­ten perus­oi­keu­det voi­maan siten, että perus­tus­la­ki­kin pitäi­si paik­kan­sa. Eihän sii­nä ole mitään jär­keä, että Suo­meen tuo­te­taan liu­ku­hih­nal­la lake­ja, mit­kä jyrää­vät perus­tus­lain alleen että heilahtaa.

  Ja sit­ten vie­lä pääl­le ylem­pien vir­ka­mies­ten ohjeis­tuk­set minis­te­riöit­ten alem­mi­le vir­ka­mie­hil­le kai­ken maa­il­man “haa­ru­kan ja veit­sen käy­tös­tä ruokapöydässä”-ohjeita oikein kuvot­taa lukea kun fin­lexiä selaa. Var­sin­kin työ­mi­ni­striön ohjeet, kuin­ka työt­tö­miä tulee koh­del­la työk­kä­rin toimistoissa.

 16. Cati­li­na:

  Yleen­sä näis­sä tilan­teis­sa velat vaan unoh­de­taan, ellei ole jota­kin täy­sin yli­voi­mais­ta tahoa, joka nyt vaan halu­aa put­sa­ta per­sau­ki­set seu­rauk­sis­ta piit­taa­mat­ta. Onko sellaista? 

  Kii­na sii­nä vai­hees­sa, kun sen sisä­mark­ki­nat riit­tä­vät kat­ta­maan sen tuot­tei­den kysyn­nän. Nyky­ään se tar­vit­see vie­lä USAa ja EU:ta tava­roi­den­sa markkinoivat.

 17. Mut­ta ehkä SDP:ssä aja­tel­laan että eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ikä nousee elin­ai­ka­ker­toi­men kaut­ta vaik­ka 63 vuo­den ikää ei muo­dol­li­ses­ti nos­tet­tai­si­kaan: pik­ku hil­jaa ihmi­set tajua­vat että on kui­ten­kin teh­tä­vä töi­tä 67-vuo­ti­aak­si jot­ta saa sie­det­tä­vän eläkkeen.”

  Jos joku on pitem­pään töis­sä niin joku nuo­rem­pi siir­tyy myö­hem­min työ­elä­mään eli työ­urat eivät pitene.
  Työ­paik­ko­ja pitäi­si luo­da piden­ty­neen työ­uran mukaan eli pitäi­si luo­da muu­ta­ma sata­tu­hat­ta työ­paik­kaa, jot­ta lisään­ty­väl­le työ­voi­mal­le löy­tyy töiä.

  Nyt halu­taan vain vaih­taa elä­ke­läi­syys työttömyyteen 

  Toi­nen har­ha on, että työ­elä­mäs­sä pysy­mi­nen oli­si 100 % työn­te­ki­jäs­tä itses­tään kiinni.
  Työ­nat­jat ovat tähän­kin saak­ka vaih­ta­neet surut­ta van­han uuteen ilman, että työn­te­ki­jäl­lä oliis iihen mitään sanottavaa.

  Pelk­kää hurs­ka­te­lua tuo työ­urien piden­tä­mi­nen niin kaun kuin ikä­ra­sis­mi kukois­taa Suomessa

 18. Hie­man off­to­pic, mut­ta perin­tö­ve­ro/­su­ku­pol­ven­vaih­dos-kes­kus­te­luun: Taval­laan on eri­kois­ta että samaan aikaan ollaan huo­lis­saan sekä koti­mai­ses­ta omis­ta­juu­des­ta (vaik­ka nyt tämä perin­tö­ve­ro) että ulko­mai­sis­ten sijoi­tus­ten mää­räs­tä (yhtei­sö­ve­ron taso). Jos suku­pol­ven­vaih­dos­ten kal­leus uhkaa ajaa yri­tyk­set ulko­mai­seen omis­tuk­seen, niin eikö­hän sen saa estet­tyä yhtei­sö­ve­roa korot­ta­mal­la. 😉 (Kor­keal­la veroas­teel­la on tie­tys­ti mui­ta haittapuolia.)

 19. Kan­nat­taa äänes­tää sitä puo­luet­ta jol­la on kaik­kein älyt­tö­min ja toteu­tus­kel­vot­to­min talousohjelma.

  Jos täl­lai­nen puo­lue pää­see hal­li­tus­vas­tuuseen niin val­ta siir­tyy talous­asiois­ta VM:ään vir­ka­mie­hil­le elik­käs ammat­ti­lai­sil­le jot­ka on sitä var­ten sin­ne pal­kat­tu ja kal­liill koulutettu.

  Kan­nat­taa äänes­tää type­rin­tä puouetta!

 20. Osmo: “Siir­tä­mäl­lä yhtiö Viroon rekis­te­röi­dyl­le hol­din­gyh­tiöl­le, koko tulon saa verottomana.”

  Niin, kyl­lä saa verot­to­ma­na, Viroon. Mut­ta kun otat sen ulos yhtiös­tä, mak­sat veron.
  Viron vero­tus tukee voit­to­jen jät­tä­mis­tä yhti­öön sen kehit­tä­mi­sek­si — aja­tus ei ole huono.

  1. Voi vahin­gos­sa käy­dä niin, että tuo hol­di­nyh­tiö jou­tuu otta­maan pal­jon vel­kaa sinul­ta ostaes­saan sinun osak­kee­si. Kun hol­di­nyh­tiö tuot­taa voit­toa, se ei mak­sa voi­tos­ta veroa, mut­ta onnek­si se voi lyhen­tää sitä vel­kaan­sa sinul­le. Tämän neu­von saa vero­suun­nit­te­li­joil­ta ilmai­se­na sisään­heit­to­tar­jouk­se­na. Fik­sum­mis­ta neu­vois­ta jou­tuu maksamaan.

 21. Yri­tys­ten suku­pol­ven­vaih­dos- ja peri­min­tö­ti­lan­teis­sa puhu­taan pel­kis­tä vero­pro­sen­teis­ta: pal­jon­ko menee perintö‑, lah­ja- tai pää­oma­tu­lon veroa. kan­nat­tai­si kiin­nit­tää huo­mio­ta myös sii­hen, miten koh­tee­na ole­van yri­tyk­sen osak­keet arvos­te­taan. Sii­tä on vero­hal­li­tus anta­nut ohjeet, joi­hin tus­kin­pa yksi­kään kan­san­edus­ta­ja on kor­vaan­sa lot­kaut­ta­nut. Pörs­siyh­tiön osak­keel­le on help­po löy­tää käy­pä arvo, se löy­tyy jul­ki­ses­sa kau­pan­käyn­nis­sä, perus­tuu mie­li­ku­viin, eikä sil­lä ole mitään teke­mis­tä yri­tyk­sen subs­tans­siar­von tai tuot­toar­von kans­sa. Notee­raa­mat­to­mas­sa yhtiös­sä arvoon vai­kut­taa yri­tyk­sen tase ja tulos­las­kel­ma. Pie­nen, vaka­va­rai­sen ja hyvin tuot­ta­van per­hey­ri­tyk­sen osta­mi­nen, peri­mi­nen tai lah­jak­si saa­mi­nen voi olla suh­tees­sa pal­jon kal­liim­paa kuin pörs­siyh­tiön osak­kei­den saa­mi­nen. Verot­ta­jan las­ke­ma käy­pä arvo on usein jopa kor­keam­pi kuin se hin­ta, min­kä ulko­puo­li­nen on val­mis yri­tyk­ses­tä mak­sa­maan. Pie­nil­le per­heyh­tiöil­le ja nii­den omis­ta­jil­le pitää säi­lyt­tää kan­nus­te yrit­tää, työl­lis­tää ja ottaa ris­kiä — ja myös rikastua!

 22. Jos nyt sivuu­te­taan (vir­he, ei pitäi­si) se sur­rea­lis­ti­nen seik­ka, että osa bud­jet­ti­va­jees­ta kate­taan kai Alek­san­te­rin­ka­dun pank­ki­au­to­maa­tis­ta nos­ta­mal­la, niin SDP:n suu­ri lin­ja on oikeas­taan hät­käh­dyt­tä­vän vah­vas­ti yli 50-kymp­pi­sen hyväl­lä (kulu­nees­ti mut­ta kuvaa­vas­ti pape­ri­mie­hen) pal­kal­laan oma­ko­ti­ta­lon­sa koko­naan jo mak­sa­neen asialla.

  Tavoit­tee­na tun­tuu ole­van tämän poru­kan saa­mi­nen mah­dol­li­sim­man pian mak­si­maa­li­sen hyväl­le eläk­keel­le, koh­dis­taen mah­dol­li­sim­man iso osa verois­ta ja elä­ke­mak­suis­ta mui­den hoidettavaksi.

  Pää­oma­tu­lo­va­ra­kas­ta elä­ke­läis­tä tai vara­kas­ta aktii­viy­rit­tä­jää lin­ja toki lin­ja vähän jurp­pii, mut­ta näi­tä tulo­ja naut­ti­vil­la on aina mah­dol­lis­ta jär­jes­tel­lä tulo­jaan pie­nem­män vero­tuk­sen pii­riin, ääri­ta­pauk­sis­sa ulkomaille.

  Mut­ta entä pie­ni­palk­kai­set? Entä vuo­kral­la asu­jat? Entä alle 50-vuo­ti­aat taval­li­set pal­kan­saa­jat, eli suu­rien ikä­luok­kien eläk­kei­den maksajat?

  Mitä tar­kem­min tuo­ta per­kaa, niin sitä sel­vem­pi se vies­ti on. Tai­taa todel­la olla niin, että vii­mei­sen dema­ri­nuo­ren ikä alkaa seu­raa­van vaa­li­kau­den jäl­keen jo nelosella!

  Aika hät­käh­dyt­tä­vää. Voi­ko olla niin, että ker­ros­ta­lo­lä­hiöt las­ke­taan jo täy­sin mene­te­tyik­si Per­suil­le? Vai oli­si­ko sit­ten­kin niin, että poruk­ka SDP:n päät­tä­vis­sä pöy­dis­sä on niin saman­lais­ta, sama­ni­käis­tä ja perus­hy­vin­voi­vaa, että kat­se ei enää ihan oikeas­ti kan­na laajemmalle?

 23. Toi­nen har­ha on, että työ­elä­mäs­sä pysy­mi­nen oli­si 100 % työn­te­ki­jäs­tä itses­tään kiinni.
  Työ­nat­jat ovat tähän­kin saak­ka vaih­ta­neet surut­ta van­han uuteen ilman, että työn­te­ki­jäl­lä oliis iihen mitään sanottavaa.
  Pelk­kää hurs­ka­te­lua tuo työ­urien piden­tä­mi­nen niin kaun kuin ikä­ra­sis­mi kukois­taa Suomessa”

  Juu­ri näin, pai­kal­leen sanot­tu. Kol­le­ga­ni, hyvä tut­ki­ja, sanot­tiin juu­ri irti 57-vuo­ti­aa­na teh­tä­vis­tään “tuo­tan­nol­lis­ta syis­tä”. Työt siir­re­tään Inti­aan. Tapaus ei ole ainoa, minul­le on käy­nyt samoin, enkä “pääs­syt” tuoo­loin vie­lä edes työt­tö­myy­se­lä­ke­put­keen, kuten kol­le­ga­ni. Hänel­le talou­del­li­nen tap­pio on hir­veä, kai­ken muun stres­sin ja masen­nuk­sen lisäk­si. On irvo­kas­ta satuil­la näis­tä työ­uran piden­nyk­sis­tä. Nii­tä teke­vät tyy­pit, jot­ka elä­vät täy­sin irral­laan todellisuudesta

 24. Osmo: “Voi vahin­gos­sa käy­dä niin, että tuo hol­di­nyh­tiö jou­tuu otta­maan pal­jon vel­kaa sinul­ta ostaes­saan sinun osak­kee­si. Kun hol­di­nyh­tiö tuot­taa voit­toa, se ei mak­sa voi­tos­ta veroa, mut­ta onnek­si se voi lyhen­tää sitä vel­kaan­sa sinulle.”

  Onhan se hie­noa, että ei tar­vit­se mak­saa veroa, kun myy omat osak­keen­sa itsel­leen velak­si — mut­ta tulee­ko lisäarvoa?

 25. Osmo: “Onko tämä sama puo­lue, joka Lip­po­sen joh­dol­la veti Suo­men 90-luvun talouskurimuksesta?”

  Eipä tie­ten­kään — eikä samo­ja vir­hei­tä kan­na­ta uudel­leen teh­dä, nii­tä työt­tö­miä on vie­lä jäl­jel­lä ja pank­ki­krii­sin las­ku­ja­kin vie­lä mak­sa­mat­ta. Sil­loin hau­kut­tiin Ruot­sin hol­ti­ton­ta talou­den­pi­toa, mut­ta Ruot­si sel­vi­si pank­ki­kriis­tään pal­jon hal­vem­mal­la ja työt­tö­myys oli sel­väs­ti Suo­mea alem­mal­la tasol­la — sehän osoit­ti nouse­mi­sen merk­ke­jä vas­ta nyt por­va­ri­hal­li­tuk­sen aikana.
  Ja mitä­hän dema­rien ohjel­mas­sa mah­toi tuol­loin lukea, tus­kin siel­lä uus­li­be­ra­lis­mis­ta oli mitään?

 26. Sylt­ty:
  >Yrit­tä­jä­nä en näki­si perin­tö­ve­ro­tuk­sen olevan
  >mikään suu­ri este suku­pol­ven­vaih­dok­sel­le. Kyllä
  >yri­tys­toi­min­nan pitäi­si aina tuot­taa sen verran,
  >että sil­lä perin­tö­ve­rot saa kerran
  >kol­mes­sa­kym­me­nes­sä vuo­des­sa maksettua. 

  Pitäi­si ja pitäi­si. Pal­jon pitäisi.

  Ihan huvit­ta­va­na yksi­tyis­koh­ta­na, Bri­tan­nian vasem­mis­ton media­lip­pu­lai­va Guar­dian siir­ret­tiin 1930-luvul­la sää­tiön hal­tuun, kos­ka perin­tö­ve­rot uhka­si­vat toi­min­nan jatkuvuutta.

  Pari vuot­ta sit­ten, 2008, toi­min­ta siir­ret­tiin taas sää­tiöl­tä osa­keyh­tiöl­le, kos­ka muu­toin sää­tiö oli­si jou­tu­nut mak­sa­maan huo­mat­ta­via myyntivoittoveroja.

  Nyt sit­ten Guar­dian on voi­mak­kaas­ti tuke­mas­sa UKUncut-kam­pan­jaa, joka vas­tus­taa meno­leik­kauk­sia, vaa­tii veron­ki­ris­tyk­siä ja arvos­te­lee vero­suun­nit­te­lua jär­jes­tä­mäl­lä mie­le­no­soi­tuk­sia mie­les­tään vää­rin toi­mi­nei­den yhtiöi­den tilois­sa. Leh­ti siis vas­tus­taa lail­lis­ta vero­suun­nit­te­lua, ei lai­ton­ta veron­kier­toa. Vaik­ka koko leh­den ole­mas­sao­lo perus­tuu verosuunnitteluun.

  http://timworstall.com/2011/02/21/more-on-the-guardian-and-ukuncut/

 27. Pie­nen, vaka­va­rai­sen ja hyvin tuot­ta­van per­hey­ri­tyk­sen osta­mi­nen, peri­mi­nen tai lah­jak­si saa­mi­nen voi olla suh­tees­sa pal­jon kal­liim­paa kuin pörs­siyh­tiön osak­kei­den saaminen.”

  Täl­lai­set kom­men­tit saa­vat vere­ni kie­hu­maan. Jos se on niin *****tin kal­lis­ta saa­da täl­lai­nen LAHJA, ei kan­na­ta ottaa sitä vastaan.

  En yli­pää­tään ymmär­rä, mik­si yri­tys pitäi­si voi­da periä tai saa­da lah­jak­si parem­mil­la ehdoil­la kuin muu omai­suus. Eikö­hän parem­pi ole saa­da yri­tyk­sel­le uusi osaa­va omis­ta­ja kuin joku, jon­ka kom­pe­tens­si perus­tuu hedelmöittymiseen.

 28. Krtek:
  >En yli­pää­tään ymmär­rä, mik­si yri­tys pitäi­si voida
  >periä tai saa­da lah­jak­si parem­mil­la ehdoil­la kuin
  >muu omaisuus. 

  Yksi hyvä syy muu­ten on se, että per­hey­ri­tys­ten työ­pai­kat ovat pysy­väm­piä, ja työn­te­ki­jöi­den mie­les­tä parem­pia, kuin muut työ­pai­kat. Jos siis halu­taan laa­tua työ­elä­mään, kan­nat­taa suo­sia ja edis­tää perheyrityksiä.

  (ei, minul­la ei ole per­hey­ri­tys­tä enkä työs­ken­te­le sellaisessa.)

  1. Myös maa­ta­lous­yrit­tä­jien osal­ta suku­pol­ven­vaih­dos­ta on hel­po­tet­tu monin tavoin. Yhtä hyvin voit kysyä, mik­si maa­ta­lous oli­si elin­kei­no­na oikeutetumpi

 29. > Oma­ko­ti­ta­lo­työ­maa on niin help­po havai­ta, että vero­tar­kas­ta­ja­kin sen löytää. 

  Oma­ko­ti­ta­lo­työ­maa, tuo syn­nin pesä. Tääl­lä kehä­kol­mo­sen ulko­puo­lel­la tuo on vähän niin­kuin luon­tais­ta käyt­täy­ty­mis­tä, itse­kin olen ollut useam­man­kin kave­rin työ­maal­la kalja/makkara pal­kal­la. Seli­tä sii­nä sit­ten Osmon vero­tar­kas­ta­jal­le että en oo ammat­ti­lai­nen, mitään en oo ottanu…

  Ja kyl­lä­hän tähän pitää saa­da talo­yh­tiöt­kin mukaan, hara­voin­ti­tal­koot pitää rat­sa­ta ja teet­tää hoi­to­yh­tiöl­lä kun mak­sa­nee verot­kin. Asuk­kaat voi kat­sel­la ikku­nois­ta, ulos ei auta men­nä, siel­lä vaa­nii tar­kas­ta­ja. Sola­riu­miin voi men­nä jos aurin­koa haluaa.

  Ja eikö­hän se Van­ha­nen­kin nyt joten­kin sii­tä oma­ko­ti­ta­lon teke­mi­ses­tä saa­da tuo­miol­le, kyl­lä se onnis­tuu kun vaan jak­se­taan yrit­tää, vie­lä kerran.

  No läh­ti vähän lapa­ses­ta mut­ta ymmär­sit var­maan pointin.

 30. SDP:n ja mui­den­kin puo­luei­den vaa­lioh­jel­mat on raken­net­tu epä­rea­lis­ti­sel­le ole­tuk­sel­le kas­vus­ta. Kah­den mil­jar­din vah­vis­ta­mis­tar­ve ei rii­tä mihin­kään, tar­ve on pikem­min­kin 6 miljardia.

  Tämän­het­ki­nen talous­kas­vu on suu­rel­ta osin kor­jaus­lii­ket­tä pudo­tuk­ses­ta. Suo­mi on entis­tä glo­baa­lim­mas­sa maa­il­mas­sa. Ja glo­baa­lit näky­mät ovat mel­koi­sen epävarmat.

  Edel­li­nen nousu­kausi perus­tui val­ta­val­le lai­na­no­tol­le. Vain pie­ni osa velois­ta on tois­tai­sek­si siir­ty­nyt yksi­tyis­sek­to­ril­ta veron­mak­sa­jien piik­kiin. Uute­na ilmiö­nä pank­kien taseis­sa on hur­jat mää­rät joh­dan­nais­ris­ke­jä. Koko jär­jes­tel­mä toi­mii tois­tai­sek­si kes­kus­pank­kien poik­keus­toi­mien ja mui­den tuki­jär­jes­tel­mien varassa.

  Talous­kas­vua ei voi enää raken­taa velan varaan. Nega­tii­vis­ta kur­jis­tu­mis­pai­net­ta syn­tyy velal­lis­ten yrit­täes­sä mak­saa vel­ko­jaan takai­sin. Mitään eri­tyis­tä, joka syn­nyt­täi­si voi­ma­kas­ta talous­kas­vua, ei ole näh­tä­vis­sä. Työ­paik­ko­jen siir­ty­mi­nen Aasi­aan jatkuu.

  Mut­ta onhan nii­tä kat­teet­to­mia vaa­li­lu­pauk­sia ollut joka vaa­leis­sa. Tosin nyt mit­ta­luok­ka on huikea. 

  Mut­ta var­maan pari viik­koa vaa­lien jäl­keen feik­kioh­jel­mat on unoh­det­tu ja las­kel­mat ovat aivan toi­sen­lai­set. Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa romu­te­taan hyvin­voin­ti­val­tio ja pää­te­tään elä­keiän nostosta.

 31. Ode: Ilman muu­ta kysynkin!

  Pek­ka Tai­pa­le: Omas­ta koke­muk­ses­ta­ni olen kyl­lä sitä miel­tä, että per­hey­ri­tyk­set ne ovat inhot­ta­vim­pia työ­paik­ko­ja ja yrit­tä­jät kovin usein tosi inhot­ta­via työ­nan­ta­jia. Joku on “juma­lan armos­ta” joh­ta­mas­sa hom­maa, jos­ta ei vält­tä­mät­tä tajua pal­joa­kaan. Oma ja vie­ras mene­vät pääs­sä ja pape­ril­la sekai­sin. Par­haas­sa tapauk­ses­sa pomo ei ole työ­paik­ka­kiusaa­ja, huo­nom­mas­sa sitä ei pai­kal­taan pot­ki pois kukaan.

  Olen itse per­hey­rit­tä­jä ja tämä ei tie­ten­kään kos­ke omaa yri­tys­tä­ni, joka on dynaa­mi­nen yri­tys, jos­sa ihmi­siä koh­del­laan hyvin.

 32. Yri­tyk­set toi­mi­vat yleen­sä kaik­kein tehok­kaim­min sil­loin, kun niil­lä on niu­kat ajat. Heti kun rahaa alkaa ker­tyä, alkaa tuh­laus. Pai­su­te­taan orga­ni­saa­tio­ta ja teh­dään tyh­miä yri­ty­sos­to­ja. Mer­su­ja alkaa ker­tyä auto­tal­lit pullolleen.

  Sik­si on vain hyvä, että perin­tö­ve­rol­la vel­kaan­nu­te­taan per­hey­ri­tyk­set ajoit­tain. Pysy­vät yri­tyk­set tehok­kai­na ja kilpailukykyisinä.

 33. Rai­mo K:
  “Onhan se hie­noa, että ei tar­vit­se mak­saa veroa, kun myy omat osak­keen­sa itsel­leen velak­si – mut­ta tulee­ko lisäarvoa?”

  Jos ymmär­sin oikein, vero­ja hol­din­gyh­tiön perus­ta­mi­sen jäl­keen kotiu­te­tuis­ta voi­tois­ta (kätei­ses­tä) ei siis tar­vit­se mak­saa, ennen kuin koi­tu­te­tut voi­tot ylit­tä­vät yhti­öön aika­naan siir­re­tyn omai­suu­den (osak­kei­den) arvon.

  Onhan tuo iso etu.

 34. Rai­ja Rissanen
  Pie­nen, vaka­va­rai­sen ja hyvin tuot­ta­van per­hey­ri­tyk­sen osta­mi­nen, peri­mi­nen tai lah­jak­si saa­mi­nen voi olla suh­tees­sa pal­jon kal­liim­paa kuin pörs­siyh­tiön osak­kei­den saaminen.

  Nokian 60 euron osak­kei­den peri­mi­nen tek­no­kuplan aika­na se vas­ta kal­lis­ta onkin!

  Mut­ta jos fir­ma tuot­taa hyvin, miten ihmees­sä voi olla min­kään­lai­sia han­ka­luuk­sia mak­saa perintöveroa? 

  Yri­tys voi jakaa ei-hime­ve­ro­tet­tu­ja osin­ko­ja 9% mate­maat­ti­ses­ta arvos­ta, joten jos fir­ma tuot­taa hyvin ja tase on kun­nos­sa, yhden vuo­den osin­gois­ta ei mene kuin vähän rei­lut puo­let perin­tö­ve­ro­jen kuittaamiseen. 

  Kun tätä vero­ta­soa ver­ra­taan ihan mihin tahan­sa muu­hun vero­tuk­sen tasoon, niin ei se ole kyl­lä pal­joa kos­ka kyse on ker­ta­luon­toi­nen vero, ei joka­vuo­ti­nen. Sik­si veron­alen­nuk­set pitää ehdot­to­mas­ti suun­na­ta kai­ken­lai­siin tulo­ve­roi­hin ja koro­tuk­set­kin mie­lum­min muualle.

 35. Mie­len­kiin­tois­ta, että OS ei näe eroa Kokoo­muk­sen ja SDP:n vero-ohjel­mien välil­lä tulon­jaon kan­nal­ta. Luu­li­si Mat­ti Tuo­ma­lan et al. tut­ki­mus­ten jo men­neen sen ver­ran peril­le, että jotain on teh­tä­vä yri­tys­ten kas­vua syr­ji­väl­le ja kaik­kein suu­ri­tu­loi­sim­pia suo­si­val­le osin­ko­ve­ro­mal­lil­lem­me. Jopa Hete­mäen pape­ris­sa lis­ta­taan perus­teel­li­ses­ti sii­hen liit­ty­vät ongel­mat, mut­ta mitä tekee Kokoo­mus? Ehdot­taa entis­tä ante­liam­paa osin­ko­sys­tee­mi ja hai­kai­lee avoir fisca­lin perään.

 36. BRG
  Oma­ko­ti­ta­lo­työ­maa, tuo syn­nin pesä. Tääl­lä kehä­kol­mo­sen ulko­puo­lel­la tuo on vähän niin­kuin luon­tais­ta käyt­täy­ty­mis­tä, itse­kin olen ollut useam­man­kin kave­rin työ­maal­la kalja/makkara pal­kal­la. Seli­tä sii­nä sit­ten Osmon vero­tar­kas­ta­jal­le että en oo ammat­ti­lai­nen, mitään en oo ottanu…

  No mitä olen kave­rei­den har­tia­pank­ki­ra­ken­ta­mis­ta seu­ra­nut, niin ei oma­ko­ti­ta­loa edes voi raken­taa siten, että mak­saa kaik­ki verot.

  MUTTA täs­tä tul­laan­kin haus­kaan asi­aan: kyl­lä kes­ki­mää­räi­nen kan­sa­lai­nen on hyvin huo­les­tu­nut veron­kier­ros­ta ja halu­aa har­maan talou­den kuriin, kun­nes lopul­ta alkaa itse raken­ta­maan. Sil­loin alv sekä muut verot iske­vät täy­del­lä voi­mal­la. Täl­löin peni­muo­toi­nen veron­kier­to, just se jos­ta kaik­ki muut pitäi­si hirt­tää munis­ta kat­toon, onkin yhtäk­kiä täy­sin hyväksyttävää.

  Punik­ki­kin voi hai­kail­la kovem­man progres­sion, kovem­man yhtei­sö­ve­ron ja kovem­man osin­ko­ve­ron perään. Voin luva­ta, että täs­tä fir­mas­ta ei puris­te­ta enää sent­tiä­kään yli­mää­räis­tä, tulen aivan var­mas­ti täyt­tä­mään niin mon­ta km-kor­vaus­lap­pua, että mah­dol­li­set himo­ve­ron­ko­ro­tuk­set nollautuvat. 

  Mikä­li vero­tuk­sen progres­sio nykyi­ses­tä jyrk­ke­nee ja mikä­li vero­tal­koi­siin halu­taan pää­asias­sa ainoas­taan yrit­tä­jät, niin kyl­lä­hän se on aivan sel­vä että veron­kier­to on sii­tä eteen­päin täy­sin hyväk­syt­tä­vää ja jopa suo­ta­vaa. Joku tolk­ku se pitää olla mie­li­val­las­sa ja himo­ve­rot­ta­mi­ses­sa ja kun tulee rajat vas­taan, niin sit­ten ne tulevat.

  (perin­tö­ve­rol­le ei ole niin väliä, en aio jät­tää sen takia kuo­le­mat­ta, mut­ta tulo­ve­ron­ko­ro­tuk­set kyl­lä jätän aivan var­mas­ti mak­sa­mat­ta, kons­te­ja kyl­lä löytyy!)

 37. Kat­ta­vas­ti ana­ly­soi­tu, Osmo. Sen ver­ran tuo­hon Espoo-asi­aan voi­sin kom­men­toi­da, että met­ro­po­lim­me työs­sä­käyn­tia­lue käsit­tää pikem­min­kin 14 kun­taa, kuin 4 kuntaa.

  Mikä­li pak­ko­lii­tos toteu­tuu nel­jän kun­nan koh­dal­ta, toden­nä­köi­ses­ti vapaa­vuo­re­lai­nen ker­ros­ta­lo­po­li­tiik­ka ajaa kiih­ty­väl­lä tah­dil­la pien­ta­loa­su­jia ympä­rys­kun­tiin, jot­ka ovat täl­lä­kin het­kel­lä vapaa­mat­kus­ta­jia toi­sin kuin pk-seu­dun nel­jä kuntaa. 

  Temaat­ti­nen ongel­ma on sii­nä, että nel­jän kun­nan lii­tos näh­dään rat­kai­su­na, vaik­ka ongel­mat ja kysy­myk­set ovat vähin­tään­kin epäselviä.

 38. Maa­ta­lous­yri­tys­ten osal­ta suku­pol­ven­vaih­dok­sen hel­po­tuk­set perin­tö- ja lah­ja­ve­ros­sa ovat saman­lai­set kuin muil­la­kin yri­tyk­sil­lä. Minus­ta nii­den kans­sa voi nykyi­sin elää. Poik­keuk­se­na on, että puh­tail­la met­sä­ta­lou­teen kes­kit­ty­vil­lä yri­tyk­sil­lä ei nykyi­sin ole näi­tä hel­po­tuk­sia ollen­kaan. Tämä estää tehok­kas­ti met­sään perus­tu­van yri­tys­toi­min­nan siir­ty­mi­sen seu­raa­val­le suku­pol­vel­le. Met­säs­tä tulee sil­loin pelk­kä har­ras­tus ja sijoi­tus­koh­de suku­pol­ven­vaih­dok­sen jälkeen.

 39. Ode, onko dema­rei­den ohjel­ma koko­nai­suu­des­saan parem­pi kuin vih­rei­den? Meno­jen jää­dy­tyk­sis­tä tai sääs­töis­tä et puhu mitään, vaik­ka ne ovat mer­kit­tä­vä osa ohjel­maa ja vält­tä­mät­tö­myys jokai­sen asian­tun­ti­jan mie­les­tä. Eikä yksi­kään muu puo­lue ole uskal­ta­nut niis­tä kir­ja­ta ohjel­miin­sa yhtään mitään. Iso kuva­han on oikeu­den­mu­kai­suu­den vah­vis­ta­mi­nen todel­la vai­kei­den pää­tös­ten aika­na, min­kä itse­kin huomioit.

  Pis­teet kui­ten­kin, sii­tä, että sinä luit (ilmei­ses­ti, vaik­ka varal­li­suus­ve­ro kir­jaus on vir­heel­li­nen!) ohjel­man ennen kom­me­noin­tia, toi­sin kuin puheen­joh­ta­ja Sinnemäki.

  Ps. Kas­vu­po­li­tii­kan kir­jauk­sis­ta­kin oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la näkemyksiäsi.

 40. 1. SDP:n talous­oh­jel­ma on tois­tai­sek­si ainoa, jos­sa on käy­tet­ty jota­kin suh­dan­ne­lai­tok­sen kas­vuen­nus­tet­ta seu­raa­val­le vaa­li­kau­del­la, eikä revit­ty jota­kin muka­vaa kas­vu­lu­kua hihas­ta. Tasa­pai­no­tuk­sem­me perus­tuu suo­raan VM:n meno­ke­hi­ty­sen­nus­tee­seen sekä PT:n jou­lu­kuun 2010 suh­dan­ne­kat­sauk­seen. Mis­tä vih­reät, kes­kus­ta ja kokoo­mus ovat omat lukun­sa ammentaneet?

  2. SDP:n talous­oh­jel­ma on ainoa ohjel­ma, jos­sa lusik­ka ote­taan kau­nii­seen käteen ja tode­taan, että pel­kil­lä veron­ko­ro­tuk­sil­la ali­jää­mää ei voi­da pur­kaa. On pelk­kää rehel­li­syyt­tä tode­ta, että tar­vi­taan myös menosäästöjä. 

  3. SDP:n talous­oh­jel­ma on ainoa ohjel­ma, jos­sa vero-osio menee nk. umpeen. 1,5 mil­jar­dia on itse asias­sa ala­kant­ti­nen arvio, jos kat­soo kaik­ki esi­tyk­set läpi. Keven­nyk­siä on hyvin rajoi­te­tus­ti, niis­tä kes­kei­sin on perus­vä­hen­nyk­sen nos­to 3000 euroon, joka mak­saa noin 200 mil­joo­naa ja jon­ka hin­ta on — toi­sin kuin Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa — huo­mioi­tu tulo­ve­ro­tuk­sen koko­nais­muu­tok­ses­sa (jos­sa mm. ansioi­den koro­tuk­sen kom­pen­soin­tin jätet­ty pois).

  4. Elä­ke­tu­lo­jen vero­tuk­sel­la ei tie­ten­kään esi­te­tä elä­ke­tu­lo­vä­hen­nyk­sen pois­toa. Sil­lä tar­koi­te­taan sitä, mitä kir­joi­te­taan, eli että eäke­tu­lo­jen vero­tus­ta suh­tees­sa ansio­tu­loi­hin ei kiris­te­tä (toi­sin kuin monet eko­no­mis­tit esit­tä­vät että tuli­si tehdä).

  5. Teol­li­suu­den säh­kö­ve­ron uudis­ta­mi­nen ei todel­la­kan ole kopioi­tu maa­ta­lou­den tuis­ta, vaan Ruot­sis­ta, jos­sa teol­li­suu­del­la ei ole säh­kö­ve­roa, mut­ta jos­sa yri­tyk­set sitou­tu­vat tämän vero­va­pau­den vas­ti­neek­si ener­gia­te­hok­kuusin­ves­toin­ti­so­pi­muk­seen. Vih­rei­den kan­nat­tai­si var­maan tutus­tua tähän mal­liin, sen ver­ran tyh­jää puhet­ta ener­gia­te­hok­kuu­des­ta on täl­lä kau­del­la jo kuul­tu. SDP:n ohjel­ma kiih­dyt­tää ener­gia­te­hok­kuusin­ves­toin­te­ja, ja samal­la kor­jaa teol­li­suu­den kil­pai­lu­vää­ris­ty­män Sak­saan ja Ruot­siin nähden.

  6. Lis­taa­mat­to­mien yri­tys­ten vero­koh­te­lu on täl­lä het­kel­lä täy­sin epä­neut­raa­lia lis­tat­tui­hin ver­rat­tu­na. Esim. Hete­mäen ryh­mä käsit­te­li tätä asi­aa hyvin ja perus­teel­li­ses­ti, kan­nat­taa tutus­tua. Dema­rei­den mal­li on hyvin lähel­lä Hete­mäen mal­lia yri­tys­ve­ro­tuk­ses­sa. Tois­tai­sek­si emme löy­tä­neet mah­dol­li­suut­ta alen­taa yhtei­sö­ve­ro­kan­taa, se on toki iso ero mui­hin puo­luei­siin ja Hete­män esitykseen.

  7. Varal­li­suus­ve­roa ei olla palaut­ta­mas­sa (ei löy­dy ohjel­mas­ta­kaan), mut­ta ole­mas­sao­le­vien vero­jen kaut­ta haluam­me siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tet­tä varal­li­suu­teen ja pääomiin.

  8. Asun­to­tu­lo­jen kor­ko­vä­hen­nys­tä ei ole pois­ta­mas­sa yksi­kään toi­nen­kaan puo­lue. On kui­ten­kin hyvä huo­ma­ta, että monil­la näyt­tää ole­van asias­ta kan­nan­ot­to, joka mah­dol­lis­taa vähen­nyk­seen “kos­ke­mi­sen”, näin myös SDP:llä.

 41. Hyvä, että joku vih­reä on vih­doin kun­nol­la luke­nut SDP:n ohjel­man, eikä vain huu­te­le fii­lis­poh­jal­ta kri­tiik­kiä. On oikein, että yhteis­kun­nan kehit­ty­mi­sen vuok­si ollaan val­mii­ta kes­kus­te­le­maan eri­lai­sis­ta mal­leis­ta.. eikun eihän täs­sä Oden teks­tis­sä kan­nus­tet­tu kes­kus­te­luun, kun oli mel­kein joka sana suo­mi­mis­ta. No, on luet­tu ainakin.

  Sinän­sä mal­lien eroi­hin sen enem­pää kan­taa­ot­ta­mat­ta (kan­sa var­maan valit­see huh­ti­kuus­sa par­haan), mut­ta nyt val­las­sa ole­va hal­li­tus, Vih­reät muka­na, ovat tuot­ta­neet nel­jän vuo­den aika­na val­tion tulok­seen 11 mrd. lisää ali­jää­mää. Se tar­koit­taa joka päi­väl­le 7,5 mil­joo­nan euron tappiota.

  Ja huo­mioi­den sen, että Kokoo­mus haluai­si jat­kaa saman­lais­ta talou­den­hoi­toa vero­lin­joil­laan ensi kau­del­la ja sen, että Vih­rei­den vero-ohjel­ma on täy­sin saman­suun­tai­nen Kokoo­muk­sen kans­sa, on tilan­ne absur­di: halu­aa­ko Vih­reät olla vie­mäs­sä Suo­mea yhä syvem­pään talous­ah­din­koon? AIna­kin tuos­sa ylem­pä­nä kom­ment­ti­pals­tal­la Kokoo­muk­sen kan­san­edus­ta­jat ovat taput­ta­mas­sa Vih­rei­tä vel­ji­ään selkään.

  Aina­kin SDP on tar­jon­nut vaih­toeh­don. Se on tot­ta­kai poliit­ti­nen vaih­toeh­to — vero­pää­tök­set ovat lähes poik­keuk­set­ta poliittisia.

  Ja kan­sain­vä­li­syy­des­tä: SDP on osa kan­sain­vä­lis­tä sd-lii­ket­tä ja kuten tähän­kin asti, se tulee teke­mään vai­ku­tus­työ­tä myös Suo­men rajo­jen ulko­puo­li­seen vero­po­li­tiik­kaan. Mie­les­tä­ni on täy­sin type­rää, natio­na­lis­tis­ta ja umpi­mie­lis­tä pyr­kiä muo­dos­ta­maan Suo­mes­ta maa­il­man huip­pu ihmis­ten hyvin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la. Vaan täl­lais­ta vaih­toeh­toa tai­taa Vih­reät edustaa?

  Natio­na­lis­mi joh­taa sotaan.” — F. Mitterand

  1. Vih­reät muka­na, ovat tuot­ta­neet nel­jän vuo­den aika­na val­tion tulok­seen 11 mrd. lisää alijäämää. 

   Kun dema­rit osai­si­vat vie­lä päät­tää, elvy­tet­tiin­kö laman aika­na lii­kaa vain lii­an vähän.

 42. Sdp:n Työn ja oikeu­den­mu­kai­suu­den puo­les­ta lie­nee kat­ta­vin ohjel­ma, mitä yksi­kään puo­lue tois­tai­sek­si on tar­jon­nut. Hyvä, että se on kes­kus­te­lus­sa myös tääl­lä. Rin­nal­la kan­nat­taa pitää Kes­kus­tan tuo­ma aja­tus sii­tä, että kas­vu hoi­taa kai­ken ja kokoo­muk­sen halu edel­leen jat­kaa veron­alen­neuk­sia ja tasa­ve­ro­ke­hi­tys­tä. Kun­non ohjel­mik­si kum­mas­ta­kaan ei ole, mikä näky­nee sii­nä, ettei nii­tä ole täs­sä­kään blo­gis­sa anly­soi­tu! Eili­ses­sä A‑talkissahan se tuli hie­nos­ti esiin: muut hal­li­tus­puo­lu­eet ovat lähem­pä­nä Sdp:n lin­jauk­sia kuin val­tio­va­raon­hi­mi­nis­te­ri­puo­lu­een, joka myös hallituskumppani.

  Omat ensi­kom­ment­ti­ni Sd-ohjel­maan ennen kuin läh­din vii­ko­ko­si Sara­je­voon olen kir­joit­ta­nut toi­saal­le (http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=2823). Suun­ta on minus­ta oikea, kri­tiik­kiä esi­tin kahdesta:
  ‑asun­to­lai­no­jen kor­ko­vä­hen­ny­soi­keus, voi­si har­ki­ta pois­toa niin­kuin ilmei­ses­ti Osmo­kin esit­tää, mut­ta eri­tel­tä­vä ken­ties ensia­sun­not jne
  ‑vie­lä sel­keäm­piä pai­no­tuk­sia liit­tyen tuloe­roi­hin ja nii­den nopean kas­vun pysäyt­tä­mi­seen (ja tar­kas­te­lu­kul­mak­si ei siis kel­paa Jyr­ki Katai­sen esit­tä­mä 2–4 vuot­ta!) , esim Juk­ka Pirt­ti­län ja Mat­ti Tuo­maa­lan esit­tä­mää aja­tus­ta tavoit­te­ti­las­ta 2015 tms
  Lisäk­si kai­pai­sin vah­vem­paa koko­nais­esi­tys­tä, tari­naa, kan­sa­lai­sil­le sii­tä, miten talous toi­mii, miten poliit­ti­set rat­kai­sut vai­kut­ta­vat, mik­si tulo­jen ja meno­jen pitä­mi­nen tasa­pai­nos­sa tär­ke­ää jne.

  Hiu­kan voi myös ihme­tel­lä sitä, että vaik­ka kes­tä­vyys­va­jees­ta on teh­ty las­kel­mia jo pit­kään, emme ole saa­neet hal­li­tuk­sel­ta mitään osviit­taa sii­tä, että se oli­si ryh­ty­nyt toi­men­pi­tei­siin. Sen sijaan on pidet­ty kiin­ni eri talous­ti­lan­tees­sa teh­dys­tä ohjel­mas­ta. Mis­sä on kes­tä­vyys­va­jeoh­jel­ma? Olet­ko Osmo samaa miel­tä, että hal­li­tus, joka ei hal­lit­se on kum­mal­li­nen? Ei voi olla totea­mat­ta tähän, että Suo­men kol­men oikeis­to­ve­toi­sen hal­li­tuk­sen jäl­jil­tä joka ker­ta val­tion­ta­lous on ollut hei­kos­sa jamas­sa — niin­kuin Osmo tote­aa Paa­vo Lip­po­sen hal­li­tus tuli nime­no­maan Esko Ahon hal­li­tuk­sen jäl­keen “lait­ta­maan talout­ta kun­toon” 1995. KAik­kea eivät seli­tä suhdanteet. 

  Kau­an ennen puo­lu­een ohjel­maa olen lin­jan­nut omat näke­myk­se­ni kes­tä­vyys­va­jees­ta ja miten se hoidetaan:
  http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2010/12/22/kestavalla-talouspolitiikalla-vastuuta-tulevaisuuden-suomesta/

  Juha­na Var­tiai­sel­ta kysyi­sin, mil­lai­sia kei­no­ja vaik­ka Ruot­sin esi­merk­kien valos­sa antai­sit työl­li­syy­sas­teen nos­ta­mi­sen kei­noik­si? Ja toi­sek­si kes­tä­vyys­va­jees­ta: miten suh­tau­dut jat­ku­vas­ti muut­tu­miin lukui­hin osa­na teh­ty­jä ennusteita?

 43. Onni on, että Vih­rei­den esit­tä­mää arvon­li­sä­ve­ron kiris­tä­mis­tä kan­nat­taa A‑Studion tie­dus­te­lun mukaan vain kuusi pro­sent­tia kan­sas­ta. Täl­le tasol­le tai­taa jää­dä myös Vih­rei­den vaalikannatus.

 44. Vih­reil­le­kin olen­nais­ta tun­tuu nyky­ään ole­van se, miten vähän vero­ja mak­se­taan ja mis­tä kai­kes­ta mitä­kin voi­daan vähen­tää. Ympä­ris­tö­ve­ro­ja voi­daan sil­ti kiris­tää mie­lin mää­rin ja pie­ni­tu­lois­ten mak­su­ky­vys­tä viis.
  SDP:n talous­oh­jel­ma on vas­tuul­li­sin, mitä puo­lu­eet ovat esit­tä­neet. Mui­ta puo­luei­ta har­mit­taa, kun eivät joko osaa, tai aina­kaan halua sanoa mitään suo­raan. Kuka mak­saa hyvin­voin­ti­val­tion, vai halu­taan­ko sitä enää yllä­pi­tää? Täs­tä on kyse, ei nai­vis­ta lause­kik­kai­lus­ta ilman todel­li­sia vaih­toeh­to­ja, johon Osmo Soi­nin­vaa­ra täs­sä sortuu.

 45. Vil­le Kopra:

  6. Lis­taa­mat­to­mien yri­tys­ten vero­koh­te­lu on täl­lä het­kel­lä täy­sin epä­neut­raa­lia lis­tat­tui­hin ver­rat­tu­na. Esim. Hete­mäen ryh­mä käsit­te­li tätä asi­aa hyvin ja perus­teel­li­ses­ti, kan­nat­taa tutus­tua. Dema­rei­den mal­li on hyvin lähel­lä Hete­mäen mal­lia yritysverotuksessa.

  Minun luke­mi­sel­la­ni dema­rei­den talous­po­liit­ti­ses­sa ohjel­mas­sa ei puhu­ta sanaa­kaan osin­gois­ta (jois­sa lis­tat­tu­jen ja lis­taa­mat­to­mien yri­tys­ten vero­tus ero­aa toi­sis­taan). Kun ei puhu­ta mitään osin­gois­ta, ja Hete­mäen ryh­män esi­tyk­ses­tä poi­ke­ten ei halu­ta alen­taa yhtei­sö­ve­roa, on kyl­lä pup­pua sanoa, että SDP:n kan­ta yri­tys­ve­ro­tuk­seen oli­si lähel­lä Hete­mäen työ­ryh­män esitystä.

 46. Timo Kon­tio:

  nyt val­las­sa ole­va hal­li­tus, Vih­reät muka­na, ovat tuot­ta­neet nel­jän vuo­den aika­na val­tion tulok­seen 11 mrd. lisää ali­jää­mää. Se tar­koit­taa joka päi­väl­le 7,5 mil­joo­nan euron tappiota.

  Aina­kin SDP on tar­jon­nut vaihtoehdon.

  Osmo:

  Talous­kas­vua tai­o­taan niin pal­jon, että loput kuusi mil­jar­dia tule­vat sieltä.

  Jos ole­tam­me, että per­he­va­pai­siin menee kes­ki­mää­rin vuo­si ja työt­tö­myy­sas­te on 5%, pitäi­si aloit­taa todis­tus kou­ras­sa ja ase­vel­vol­li­suus suo­ri­tet­tu­na 20-vuotiaana.

  Teol­li­suu­den vapaut­ta­mi­nen säh­kö­ve­ros­ta mer­kit­see huo­mat­ta­vaa tulon­me­ne­tys­tä. Kova kan­nan­ot­to. Mene­tet­ty vero­tuot­to on jää­nyt kir­jaa­mat­ta tuottolaskelmaan.

  nyt eivät yhtä­löt mene umpeen.

  Vaih­toeh­don mil­le? Ei ilmei­ses­ti aina­kaan mie­let­tö­mäl­le velkaantumiselle?

 47. Mä en muu­ten tajua tätä vasem­mis­ton vil­je­le­mää aja­tus­ta, että vero­tuk­sen teh­tä­vä on tuloe­ro­jen tasaus.

  Tar­kot­taa­ko tämä siis sitä, että rik­kai­ta kan­nat­taa verot­taa vaik­ka nämä vero­tuo­tot menis täy­sin huk­kaan? (Ja joo tot­ta­kai nii­tä kan­nat­taa mie­luum­min verot­taa niin, että vero­tu­lot ei mene huk­kaan, mut­ta jos vaih­toeh­to­na on vaan verot­taa niin, että vero­tu­lot menee huk­kaan tai ei verot­taa ollenkaan.)

  Jos näin, niin tää­hän on ihan hul­lua ja vas­ten­mie­lis­tä puu­haa. Ei tuloe­roil­la oo niin suur­ta nega­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta ihmis­ten onnel­li­suu­teen, että se kumois sen resurs­sien tuhoomisen.

  Muu­ten­kin koko tuloe­ro­jen vai­ku­tuk­set on niin älyt­tö­män hata­ral­la poh­jal­la, että en kyl­lä läh­tis mitään poli­tiik­kaa suun­nit­te­leen suun­taan enkä toiseen.

  (+ mikä sii­nä on, että dema­rit on men­ny niin pahas­ti ton Spi­rit Leve­lin hal­paan!? Tai siis joo tiet­ty se, että se sopii kun nenä pää­hän dema­ri­maa­il­man­ku­vaan, mut­ta jotain rajaa! Tosin hatun­nos­ton arvoi­ses­ti Pil­vi Tors­ti ei sekoi­ta kor­rel­laa­tio­ta ja kausa­laa­tio­ta, vaik­ka antaa kyl­lä ymmär­tää, että tuloe­rot on pahasta…)

 48. Elvy­tet­tiin vää­rin jaka­mal­la vero­ne­ke­ven­nyk­siä hehtaaripyssyllä.

 49. Kun dema­rit osai­si­vat vie­lä päät­tää, elvy­tet­tiin­kö laman aika­na lii­kaa vain lii­an vähän.”

  Ali­jää­mä syn­tyi auto­maat­tis­ten vakaut­ta­jien ja raken­teel­lis­ten veron­alen­nus­ten seu­rauk­se­na, ei elvy­tys­po­li­tii­kas­ta. Asi­aa käsi­tel­tiin läpi vaa­li­kau­den mm. SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­teis­sa. Kri­tiik­kim­me sai laa­jan tuen asian­tun­ti­joi­den pii­ris­sä, jos­ta vain yksi poi­min­ta seuraavassa: 

  Ohei­ses­ta mal­li­las­kel­mas­ta käy ilmi, että aina­kin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä jul­ki­sen (kulu­tus- ja investointi)kysynnän lisäys on
  vero­jen alen­ta­mis­ta tehok­kaam­paa. Nykyi­ses­sä syväs­sä kysyn­tä­taan­tu­mas­sa tämä ero vain koros­tuu. Vero­jen vai­ku­tus tuo­tan­toon on välil­li­nen ja hitaas­ti voi­maan tule­va. Sen vai­ku­tus perus­tuu osto­voi­man kas­vuun ja palk­ka­vaa­ti­mis­ten alentumiseen.
  Nykyi­ses­sä epä­var­mas­sa tilan­tees­sa sääs­tä­mi­salt­tiu­den nousu ja heik­ko työ­mark­ki­na­ti­lan­ne, jos­sa palkkamaltti
  lisään­tyy jo pel­käs­tään taan­tu­man syve­ne­mi­sen vuok­si, vie­vät veroel­vy­tyk­sen tehoa.” (PT:n suh­dan­ne-ennus­te 3.2.2009)

 50. Uskoak­se­ni seu­raa­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä SDP:n kan­na­tus pai­nuu alle 10%. En oikeas­taan tie­dä mihin SDP:tä enää tar­vi­taan. Köy­hien etua he eivät ole vuo­si­kym­me­niin aja­neet. Heik­ko-osais­ten ase­ma on kiiin­nos­ta­nut sel­väs­ti enem­män esi­mer­kik­si Vih­rei­tä ja Kes­kus­taa. Työ­läis­ten asiat ovat jo var­sin mal­lil­laan, jopa niin hyvin, että kan­nat­taa jo antaa äänen­sä porvareille.

  Heik­ko-osai­nen kave­ri­ni sanoi, että hän äänes­tää dema­rei­ta, kos­ka ne punai­si­na aja­vat köy­hien etu­ja. Pidin perus­tur­vaa lop­pui­kän­sä nos­ta­val­le miek­ko­sel­le perus­teel­li­sen selon­teon SDP:n har­joit­ta­mas­ta “jul­mas­ta” reaa­li­po­li­tiii­kas­ta. Olen aika var­ma, ettei SDP:n laa­riin enää kilah­da sitä­kään ääntä.

  Jos per­suil­la on talous­tie­teen perus­asiat osin hakuses­sa niin dema­reil­la ne ovat aivan retuperällä.

 51. Muu­ten­kin koko tuloe­ro­jen vai­ku­tuk­set on niin älyt­tö­män hata­ral­la poh­jal­la, että en kyl­lä läh­tis mitään poli­tiik­kaa suun­nit­te­leen suun­taan enkä toiseen.”
  Egyp­tis­sä ja Tuni­sias­sa näkyy tulos. Yleen­sä­kin suur­ten tuloe­ro­jan maat ovat epä­va­kai­ta ja pää­ty­vät vuo­roin elii­tin dik­da­tuu­riin vuo­roin val­lan­ku­mouk­seen ja sekasortoon.

  Koh­tuul­lis­ten tuloe­ro­jan maat pysy­vät vakaina.

 52. Vaih­toeh­don mil­le? Ei ilmei­ses­ti aina­kaan mie­let­tö­mäl­le velkaantumiselle?”

  SDP ei ole ollut kos­kaan sel­laiss­sa hal­li­tuk­ses­sa, joka on lisä­jul­kis­ta nnyt mer­kit­tä­väs­ti velkaa .
  Nykyi­ses­tä velas­ta 90 % on por­va­ri­hal­li­tus­ten ottamaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.