Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.2.2011

Selvi­tys ampumaradan sijoit­tamis­mah­dol­lisuuk­sista Kru­unuvuoren­ran­nan kalliotiloihin

Ei onnis­tu. Kalli­otilois­sa on säi­lytet­ty dieselöljyä ja sen puhdis­t­a­mi­nen ihmisen hen­gitet­täväk­si on hidas­ta ja kallista. Pienem­pään pysty­lu­o­laan saisi pari pis­too­liampumarataan kovin korkein kustannuksin.

Kaavoituk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jestelmä (KARVI)

Mie­lenki­in­toinen jut­tu. Tosin pistey­tyk­sen vai­htelu­väli on kovin kapo­nen. Viimeaikoina kaavo­ja on tehty varsin hyvin kaupunki­rak­en­teen eheyt­tämisen kannal­ta. Vähän ajatelti­in, että analysoitaisi­inko saman tien seudun muutkin kaavat.

Ohi esi­tys­lis­tan esitin, että paikkati­eto­jär­jestelmän avul­la selvitet­täisi­in seudun työ­paik­ka-alueen saavutet­tavu­ut­ta. Mit­ta­ri­na voisi olla vaik­ka se, kuin­ka moni seudun asukas pää­sisi kotoaan alle puo­lessa tun­nis­sa töihin.

Sil­tamä­ki, Pal­lomäenku­jan alueen ase­makaa­van muutosehdotus 

Hyväksyt­ti­in. Maan­omis­ta­ja tekee hyvän tilin (2000 neliöltä lisää raken­nu­soikeut­ta. Pienen osan siitä kaupun­ki rahas­taa itselleen kaavoitushyötynä

Viik­in­ran­nan kehittämistavoitteet

Pyysin pöy­dälle viikok­si, kos­ka olen tyy­tymätön siihen, mitä alueelle kaavoite­taan. Minus­ta alueesta pitäisi tehdä yksi kaupun­gin tavoitel­luimpia asuinaluei­ta. Nyt siitä osa annetaan pien­te­ol­lisu­u­ton­teik­si ja osa uhrataan Lah­den­väylän melu­alueek­si. Lah­den väylä pitäisi alen­taa kaduk­si. Asu­taan sitä Meche­linkadun var­rel­lakin. Ajatuk­seni eivät saa­neet ymmär­rystä virkamiehiltä, mut­ta halusin miet­tiä asi­aa kuitenkin viikon.

Suomen­lin­nan suojavyöhyke

Hyväksyt­ti­in esi­tyk­sen mukaan. Toiv­ot­tavasti Unesco ymmärtää halu­amme rak­en­taa asuinalue Kru­unuvuoren­ran­taan. Päätök­sen­tekoa on hai­tan­nut se, ettei kukaan ole osan­nut sanoa, kuin­ka suuri se vyöhyke alun perin on ollut. Kart­ta hukas­sa. Se on nyt löy­tynyt Unescosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.2.2011

Selvi­tys ampumaradan sijoit­tamis­mah­dol­lisuuk­sista Kru­unuvuoren­ran­nan kalliotiloihin

Ei onnis­tu. Kalli­otilois­sa on säi­lytet­ty dieselöljyä ja sen puhdis­t­a­mi­nen ihmisen hen­gitet­täväk­si on hidas­ta ja kallista. Pienem­pään pysty­lu­o­laan saisi pari pis­too­liampumarataan kovin korkein kustannuksin.

Kaavoituk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jestelmä (KARVI)

Mie­lenki­in­toinen jut­tu. Tosin pistey­tyk­sen vai­htelu­väli on kovin kapo­nen. Viimeaikoina kaavo­ja on tehty varsin hyvin kaupunki­rak­en­teen eheyt­tämisen kannal­ta. Vähän ajatelti­in, että analysoitaisi­inko saman tien seudun muutkin kaavat.

Ohi esi­tys­lis­tan esitin, että paikkati­eto­jär­jestelmän avul­la selvit­tet­täisi­in seudun työ­paik­ka-alueen saavutet­tavu­ut­ta. Mit­ta­ri­na voisi olla vaik­ka se, kuin­ka moni seudun asukas pää­sisi kotoaan alle puo­lessa tun­nis­sa töihin.

Sil­tamä­ki, Pal­lomäenku­jan alueen ase­makaa­van muutosehdotus 

Hyväksyt­ti­in. Maan­omis­ta­ja tekee hyvän tilin (2000 neliöltä lisää raken­nu­soikeut­ta. Pienen osan siitä kaupun­ki rahastaa

Selvi­tys ampumaradan sijoit­tamis­mah­dol­lisuuk­sista Kru­unuvuoren­ran­nan kalliotiloihin

Ei onnis­tu. Kalli­otilois­sa on säi­lytet­ty dieselöljyä ja sen puhdis­t­a­mi­nen ihmisen hen­gitet­täväk­si on hidas­ta ja kallista. Pienem­pään pysty­lu­o­laan saisi pari pis­too­liampumarataan kovin korkein kustannuksin.

Kaavoituk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jestelmä (KARVI)

Mie­lenki­in­toinen jut­tu. Tosin pistey­tyk­sen vai­htelu­väli on kovin kapo­nen. Viimeaikoina kaavo­ja on tehty varsin hyvin kaupunki­rak­en­teen eheyt­tämisen kannal­ta. Vähän ajatelti­in, että analysoitaisi­inko saman tien seudun muutkin kaavat.

Ohi esi­tys­lis­tan esitin, että paikkati­eto­jär­jestelmän avul­la selvit­tet­täisi­in seudun työ­paik­ka-alueen saavutet­tavu­ut­ta. Mit­ta­ri­na voisi olla vaik­ka se, kuin­ka moni seudun asukas pää­sisi kotoaan alle puo­lessa tun­nis­sa töihin.

Sil­tamä­ki, Pal­lomäenku­jan alueen ase­makaa­van muutosehdotus 

Hyväksyt­ti­in. Maan­omis­ta­ja tekee hyvän tilin (2000 neliöltä lisää raken­nu­soikeut­ta. Pienen osan siitä kaupun­ki rahas­taa itselleen kaavoitushyötynä

Viik­in­ran­nan kehittämistavoitteet

Pyysin pöy­dälle viikok­si, kos­ka olen tyy­tymätön siihen, mitä alueelle kaavoite­taan. Minus­ta alueesta pitäisi tehdä yksi kaupun­gin tavoitel­luimpia asuinaluei­ta. Nyt siitä osa annetaan pien­te­ol­lisu­u­ton­teik­si ja osa uhrataan Lah­den­väylän melu­alueek­si. Lah­den väylä pitäisi alen­taa kaduk­si. Asu­taan sitä Meche­linkadun var­rel­lakin. Ajatuk­seni eivät saa­neet ymmär­rystä virkamiehiltä, mut­ta halusin miet­tiä asi­aa kuitenkin viikon.

Suomen­lin­nan suojavyöhyke

Hyväksyt­ti­in esi­tyk­sen mukaan. Toiv­ot­tavasti Unesco ymmärtää halu­amme rak­en­taa asuinalue Kru­unuvuoren­ran­taan. Päätök­sen­tekoa on hai­tan­nut se, ettei kukaan ole osan­nut sanoa, kuin­ka suuri se vyöhyke alun perin on ollut. Kart­ta hukas­sa. Se on nyt löy­tynyt Unescosta.

itselleen kaavoitushyö­tynä

Viik­in­ran­nan kehittämistavoitteet

Pyysin pöy­dälle viikok­si, kos­ka olen tyy­tymätön siihen, mitä alueelle kaavoite­taan. Minus­ta alueesta pitäisi tehdä yksi kaupun­gin tavoitel­luimpia asuinaluei­ta. Nyt siitä osa annetaan pien­te­ol­lisu­u­ton­teik­si ja osa uhrataan Lah­den­väylän melu­alueek­si. Lah­den väylä pitäisi alen­taa kaduk­si. Asu­taan sitä Meche­linkadun var­rel­lakin. Ajatuk­seni eivät saa­neet ymmär­rystä virkamiehiltä, mut­ta halusin miet­tiä asi­aa kuitenkin viikon.

Suomen­lin­nan suojavyöhyke

Hyväksyt­ti­in esi­tyk­sen mukaan. Toiv­ot­tavasti Unesco ymmärtää halu­amme rak­en­taa asuinalue Kru­unuvuoren­ran­taan. Päätök­sen­tekoa on hai­tan­nut se, ettei kukaan ole osan­nut sanoa, kuin­ka suuri se vyöhyke alun perin on ollut. Kart­ta hukas­sa. Se on nyt löy­tynyt Unescosta.

5 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.2.2011”

 1. Toiv­ot­tavasti tuo Viikin kaa­va tehdään edes site, että mah­dolli­nen myöhempi Lah­den­väylän muut­ta­mi­nen bule­vardik­si ja tiivis kaupunkikaa­va on mahdollinen. 

  ps Meche­lininkatu on loistopaik­ka asua — myös lap­siper­heelle. Olisi­pa yhä varaa asua siellä…

 2. Hämeen­ti­etä ei olla levit­tämässä nelikaistaisek­si ja Kus­taa Vaasan tiel­lä säi­lyy val­oristeyk­set jatkos­sakin. Lah­den­väylän osalta on siis ihan sama, ovatko ruuhkat Koske­lan vaunuhal­lien vai Malmin hau­taus­maan kohdal­la. Sieltä päin tul­lessa on joka tapauk­ses­sa tipu­tus satases­ta viiteenkymp­pi­in ja liikenne hie­man sum­pus­sa aamulla. 

  Nuorisosäätiön uusi kaa­van­vas­tainen asun­to­la on oikeas­t­aan hyvä alku tiheäm­mälle asun­torak­en­tamiselle Lah­h­den­väylän varressa.

 3. Hie­man ihmette­len, jos kaupun­ki ei kek­si parem­paa käyt­töä tuolle Viik­in­tien ja Van­hankaupungin­lah­den luon­non­suo­jelu­alueen väliselle kaistaleelle kuin jät­tää se rötisköisek­si pien­te­ol­lisu­usalueek­si. Noin hienolle paikalle luon­non­suo­jelu­alueen viereen voisi kyl­lä jotain muu­ta keksiä.

 4. Ohi esi­tys­lis­tan esitin, että paikkati­eto­jär­jestelmän avul­la selvitet­täisi­in seudun työ­paik­ka-alueen saavutet­tavu­ut­ta. Mit­ta­ri­na voisi olla vaik­ka se, kuin­ka moni seudun asukas pää­sisi kotoaan alle puo­lessa tun­nis­sa töihin. 

  HSL tar­joaa aikataulu­datansa jukises­ti, joten tuol­lais­ten aluei­den selvit­tämi­nen ei ole kovin han­kalaa. Asum­isti­heyt­tä vaan ei tai­da löytää mis­tään järkevästi konemuodossa?

  Seu­raavis­sa kar­tois­sa näkyy se alue jolle pääsee 10, 20 ja 30 min­uutis­sa julk­isil­la, kun lähtöai­ka on 7:55 arkipäivänä. Onko joitakin tiet­tyjä aluei­ta joiden saavu­tat­tavu­us kiin­nos­taa erityisesti?

  http://is.gd/7y6H5h

 5. Hannes: asum­isti­hey­dessä voisi käyt­tää Tilas­tokeskuk­sen ruu­tu­aineis­to­ja. On koneluet­tavas­sa, mut­tei ilmainen

  HSL:n kaut­ta voi var­masti saa­da kaupunkisu­un­nit­telua varten tarkem­mat ana­lyysit joukkoli­iken­teen analysoin­tia varten. 

  Osmo: seu­raavak­si voisi ehdot­taa “ohi esi­tys­lis­tan” että kaupunkisu­un­nit­telus­sa käytet­täisi­in paikkati­eto­ana­lyy­se­jä ja tulok­set näytet­täisi­in myös päät­täjille. IMHO.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.