Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.2.2011

Selvi­tys ampumaradoista Kru­u­nun­vuoren kalliotiloihin

(Pöy­dältä)

Kaavoituk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jestelmä (KARVI)

Kaupun­ki on jaet­tu viiteen vyöhyk­keeseen, joista paras on kan­takaupun­ki, aluekeskuk­set ja raideli­iken­teen suun­nitel­lut sol­muko­h­dat. Näi­hin tehdy­istä kaavoista saa pis­teitä ker­toimel­la 1,3. Huonoin ker­ron (1) tulee kaavoista, joiden sijoit­tumises­sa ei ole muu­ta meri­it­tiä kuin että ne ovat Helsingis­sä. Kovin ovat ker­toimet pieniä. Luon­te­vaa, että ker­toimet suh­tau­tu­isi­vat vaikka­pa raken­nu­soikeu­den arvoon. Paras voisi olla sil­loin vaikka­pa kuusi ja huonoin yksi. Lievem­pi olisi suh­teut­ta­mi­nen valmi­in raken­nuk­sen ker­rosneliöhin­taan, jol­loin vai­htelu­väli olisi jotain 1–4.

Tiivistyskaa­va Siltamäessä

Maan­omista pyytää raken­nu­soikeuten­sa kaksinker­tais­tamista ja saa tah­ton­sa läpi. Pien­talo­tont­te­ja tiivis­te­taan ja raken­nus­maak­si laite­taan yksi­tyisessä omis­tuk­ses­sa ole­vaa (!) puis­toa. TGont­tite­hokku­udet edelleen vain 0,14 – 0,29, mut­ta Sil­tamä­ki on toisaal­ta kaukana.  Puo­len­toista hehtaarin alueelle vajaat sata asukas­ta. Lähim­mät naa­pu­rit tuskiskel­e­vat rauhan ja yksi­ty­isyy­den mene­tys­tä ja talo­jen­sa arvon laskua, mut­ta laa­ja-alaista kap­inaa ei näytä syn­tyvän tiivistämistä kohtaan. Jos ei sää olisi täl­lainen, polk­isin katsomaan.

Tästä taitaa kil­hataa myös kaupun­gin kas­saan jotain arvon­leikkauk­se­na, onhan raken­nu­soikeu­den lisäys yli 2000 neliötä.

Viik­in­ran­nan kehittämistavoitteet

Tämä on se alue, joka sijoit­tuu Van­taan­joen ja Viikin tiedepuis­ton väli­in ja rajoit­tuu Lah­den­tieden ja luon­non­suo­jelu­alueeseen. Vähän joutomaanoloista aluet­ta hienol­la paikalla.

Aluet­ta ehoste­taan, mut­ta ollaanko tässä riit­tävän tome­ria? pitäisi tehdä paljon enem­män ja sijoit­taa tänne erit­täin houkut­tel­e­vaa asum­ista.  Lah­den­tien melulle pitäisi vain tehdä jotain. Mut­ta mehän teemme siitä kadun.

Suomen­lin­nan suo­javyöhyk­keen supistaminen

Kun Suomen­lin­na liitet­ti­in Unescon maail­man­per­in­töko­hteeseen, sille määrät­ti­in hyvin laa­ja suo­javyöhyke. Nyt tätä vyöhyket­tä ollaan rajaa­mas­sa vähän pienem­mäk­si. Viras­to puoltaa.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.2.2011”

 1. Osmo: “…Tästä taitaa kil­hataa myös kaupun­gin kas­saan jotain arvon­leikkauk­se­na, onhan raken­nu­soikeu­den lisäys yli 2000 neliötä…”

  Eli Helsin­ki sosial­isoi yksi­ty­istä omis­tus­ta toisin sanoen. Hin­to­ja ei saa­da kuri­in, jos kun­tia ei saa­da pois markki­noil­ta suhmuroimasta.

 2. OS,
  mik­si TE ette tee Lah­den­väylästä kat­ua Hesan rajalle saak­ka? Tulen kat­so­maan, kun aloi­tat­te, vaikken ymmär­rä, miten TE teette siitä kadun. Ehkä tarkoitit vain nopeusra­joi­tus­ta. Riit­tääkö vihrei­den voima siihen?

 3. MIVa, Otson me lie­nee KSV, tiehallinto, kaupun­ki ja myötämieliset poli­itikot tai joku kom­bi­naa­tio. Olen tässä asi­as­sa ehdot­toman me-henkinen.

  Se nyt todet­ti­in jo 90-luvul­la ettei ehkä ole ihan järkevää tehdä keskel­lä kaupunkia moot­tori­railo­ja jot­ka vie yhtä paljon tilaa kuin kaupungi­nosat. Asi­at vaan kestää, alku­peräi­nen perusteluhan on ollut että ruuhkat lop­puu kun tehdään motare­i­ta eikä niihin sit­ten voi tietenkään koskea. Kuten Dr Phil tapaa kysyä, how’s that work­ing for you?

  Lah­den­väylän suun­ta saat­taa tosin vaa­tia tun­nelin poikkeuk­sel­lisen suurista liiken­nemääristä johtuen, taidan jopa kan­nat­taa ainakin ennen kuin näen hin­ta­la­pun. Toisaal­ta väl­i­tyskyvyssä ei suur­ta eroa ole pääkatu­un ja liikenne-ennustei­den mukaan pahim­mat ruuhkat on Lah­den­väyläl­lä jatkos­sa Kehä I pohjoiseen ja Van­taal­la. Val­i­tuk­set voi osoit­taa Van­taan kaupungille joka tukkii Jum­bol­la ja Avi­apo­lik­sel­la Kehä III sekä kehyskun­ti­in, oma­pa on asiansa. Eli kun siel­lä pohjoisem­pana on parkkipaik­ka maalais­maise­mal­la niin ei sieltä nyt niin paljon kai auto­ja kaupunki­in saak­ka edes pääse.

 4. Onko tietoa mik­si Suomen­lin­nan suo­javyöhyket­tä pienen­netään? Val­lisaaren kehi­tyshankkei­den varalta?

 5. Lah­den­väylän kadut­tamista ja Viik­in­ran­nan asut­tamista edesaut­taisi Viikin raiti­o­tien rak­en­t­a­mi­nen. Mut­ta kun ei tarvi­ta mas­si­ivista sil­ta­mon­u­ment­tia niin eihän siitä jää päät­täjille muis­tomerkkiä, mik­si vaivautua.

 6. Mitähän tuo joutomaanoloinen alue Viikissä mah­taa tarkoit­taa ? Toiv­ot­tavasti sitä van­haa puhdis­ta­moaluet­ta. Toiv­ot­tavasti ei puhdis­ta­moalueen ja Viik­in­tien väli­in jäävää ter­valep­päko­r­pea. Joutomaata­han sekin tietysti on, satakielet eivät mak­sa veroja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *