Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.2.2011

Sel­vi­tys ampu­ma­ra­dois­ta Kruu­nun­vuo­ren kalliotiloihin

(Pöy­däl­tä)

Kaa­voi­tuk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä (KARVI)

Kau­pun­ki on jaet­tu vii­teen vyö­hyk­kee­seen, jois­ta paras on kan­ta­kau­pun­ki, alue­kes­kuk­set ja rai­de­lii­ken­teen suun­ni­tel­lut sol­mu­koh­dat. Näi­hin teh­dyis­tä kaa­vois­ta saa pis­tei­tä ker­toi­mel­la 1,3. Huo­noin ker­ron (1) tulee kaa­vois­ta, joi­den sijoit­tu­mi­ses­sa ei ole muu­ta meriit­tiä kuin että ne ovat Hel­sin­gis­sä. Kovin ovat ker­toi­met pie­niä. Luon­te­vaa, että ker­toi­met suh­tau­tui­si­vat vaik­ka­pa raken­nusoi­keu­den arvoon. Paras voi­si olla sil­loin vaik­ka­pa kuusi ja huo­noin yksi. Lie­vem­pi oli­si suh­teut­ta­mi­nen val­miin raken­nuk­sen ker­ros­ne­liö­hin­taan, jol­loin vaih­te­lu­vä­li oli­si jotain 1–4.

Tii­vis­tys­kaa­va Siltamäessä

Maa­no­mis­ta pyy­tää raken­nusoi­keu­ten­sa kak­sin­ker­tais­ta­mis­ta ja saa tah­ton­sa läpi. Pien­ta­lo­tont­te­ja tii­vis­te­taan ja raken­nus­maak­si lai­te­taan yksi­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa ole­vaa (!) puis­toa. TGont­ti­te­hok­kuu­det edel­leen vain 0,14 – 0,29, mut­ta Sil­ta­mä­ki on toi­saal­ta kau­ka­na.  Puo­len­tois­ta heh­taa­rin alu­eel­le vajaat sata asu­kas­ta. Lähim­mät naa­pu­rit tus­kis­ke­le­vat rau­han ja yksi­tyi­syy­den mene­tys­tä ja talo­jen­sa arvon las­kua, mut­ta laa­ja-alais­ta kapi­naa ei näy­tä syn­ty­vän tii­vis­tä­mis­tä koh­taan. Jos ei sää oli­si täl­lai­nen, pol­ki­sin katsomaan.

Täs­tä tai­taa kil­ha­taa myös kau­pun­gin kas­saan jotain arvon­leik­kauk­se­na, onhan raken­nusoi­keu­den lisäys yli 2000 neliötä.

Vii­kin­ran­nan kehittämistavoitteet

Tämä on se alue, joka sijoit­tuu Van­taan­joen ja Vii­kin tie­de­puis­ton väliin ja rajoit­tuu Lah­den­tie­den ja luon­non­suo­je­lua­lu­ee­seen. Vähän jou­to­maa­no­lois­ta aluet­ta hie­nol­la paikalla.

Aluet­ta ehos­te­taan, mut­ta ollaan­ko täs­sä riit­tä­vän tome­ria? pitäi­si teh­dä pal­jon enem­män ja sijoit­taa tän­ne erit­täin hou­kut­te­le­vaa asu­mis­ta.  Lah­den­tien melul­le pitäi­si vain teh­dä jotain. Mut­ta mehän teem­me sii­tä kadun.

Suo­men­lin­nan suo­ja­vyö­hyk­keen supistaminen

Kun Suo­men­lin­na lii­tet­tiin Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tee­seen, sil­le mää­rät­tiin hyvin laa­ja suo­ja­vyö­hy­ke. Nyt tätä vyö­hy­ket­tä ollaan rajaa­mas­sa vähän pie­nem­mäk­si. Viras­to puoltaa.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.2.2011”

 1. Osmo: “…Täs­tä tai­taa kil­ha­taa myös kau­pun­gin kas­saan jotain arvon­leik­kauk­se­na, onhan raken­nusoi­keu­den lisäys yli 2000 neliötä…”

  Eli Hel­sin­ki sosia­li­soi yksi­tyis­tä omis­tus­ta toi­sin sanoen. Hin­to­ja ei saa­da kuriin, jos kun­tia ei saa­da pois mark­ki­noil­ta suhmuroimasta.

 2. OS,
  mik­si TE ette tee Lah­den­väy­läs­tä katua Hesan rajal­le saak­ka? Tulen kat­so­maan, kun aloi­tat­te, vaik­ken ymmär­rä, miten TE teet­te sii­tä kadun. Ehkä tar­koi­tit vain nopeus­ra­joi­tus­ta. Riit­tää­kö vih­rei­den voi­ma siihen?

 3. MIVa, Otson me lie­nee KSV, tie­hal­lin­to, kau­pun­ki ja myö­tä­mie­li­set polii­ti­kot tai joku kom­bi­naa­tio. Olen täs­sä asias­sa ehdot­to­man me-henkinen.

  Se nyt todet­tiin jo 90-luvul­la ettei ehkä ole ihan jär­ke­vää teh­dä kes­kel­lä kau­pun­kia moot­to­ri­rai­lo­ja jot­ka vie yhtä pal­jon tilaa kuin kau­pun­gin­osat. Asiat vaan kes­tää, alku­pe­räi­nen perus­te­lu­han on ollut että ruuh­kat lop­puu kun teh­dään mota­rei­ta eikä nii­hin sit­ten voi tie­ten­kään kos­kea. Kuten Dr Phil tapaa kysyä, how’s that wor­king for you?

  Lah­den­väy­län suun­ta saat­taa tosin vaa­tia tun­ne­lin poik­keuk­sel­li­sen suu­ris­ta lii­ken­ne­mää­ris­tä joh­tuen, tai­dan jopa kan­nat­taa aina­kin ennen kuin näen hin­ta­la­pun. Toi­saal­ta väli­tys­ky­vys­sä ei suur­ta eroa ole pää­ka­tuun ja lii­ken­ne-ennus­tei­den mukaan pahim­mat ruuh­kat on Lah­den­väy­läl­lä jat­kos­sa Kehä I poh­joi­seen ja Van­taal­la. Vali­tuk­set voi osoit­taa Van­taan kau­pun­gil­le joka tuk­kii Jum­bol­la ja Avia­po­lik­sel­la Kehä III sekä kehys­kun­tiin, oma­pa on asian­sa. Eli kun siel­lä poh­joi­sem­pa­na on park­ki­paik­ka maa­lais­mai­se­mal­la niin ei siel­tä nyt niin pal­jon kai auto­ja kau­pun­kiin saak­ka edes pääse.

 4. Onko tie­toa mik­si Suo­men­lin­nan suo­ja­vyö­hy­ket­tä pie­nen­ne­tään? Val­li­saa­ren kehi­tys­hank­kei­den varalta?

 5. Lah­den­väy­län kadut­ta­mis­ta ja Vii­kin­ran­nan asut­ta­mis­ta ede­saut­tai­si Vii­kin rai­tio­tien raken­ta­mi­nen. Mut­ta kun ei tar­vi­ta mas­sii­vis­ta sil­ta­mo­nu­ment­tia niin eihän sii­tä jää päät­tä­jil­le muis­to­merk­kiä, mik­si vaivautua.

 6. Mitä­hän tuo jou­to­maa­no­loi­nen alue Vii­kis­sä mah­taa tar­koit­taa ? Toi­vot­ta­vas­ti sitä van­haa puh­dis­ta­moa­luet­ta. Toi­vot­ta­vas­ti ei puh­dis­ta­moa­lu­een ja Vii­kin­tien väliin jää­vää ter­va­lep­pä­kor­pea. Jou­to­maa­ta­han sekin tie­tys­ti on, sata­kie­let eivät mak­sa veroja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.