Vihreiden ehdokkaita voi tukea tekstiviestillä

Vihrei­den ehdokkail­la on mah­dol­lisu­us kerätä vaali­avus­tuk­sia tekstiviesteillä.
Puolue perii keräys­tuo­to­s­ta 25% kulu­jen osit­taiseen kat­tamiseen ja tilit­tää lop­ut ehdokkaalle.

Jos halu­at tukea min­un kam­pan­jaani kympil­lä, tekstaa

TUE10 Soin­in­vaara numeroon 16511

Jos halu­at lahjoit­taa kak­sikymp­piä, kirjoita

TUE20 Soin­in­vaara numeroon 16511

Vas­taavasti voi tietysti tukea muitakin vihrei­den ehdokkaita.

Cap­seil­la kir­joite­tut ovat tärkeimmät.
Eli alku­osa TUE20 kir­joite­taan yhteen, sit­ten tulee välilyön­ti, jon­ka jäl­keen ehdokkaan nimi.

Jos ehdokkaan nimen kir­joit­taa väärin, ei tule ongel­maa, kun­han siitä voi päätel­lä ketä tarkoitet­ti­in. (Odekin kel­paa) Jos  TUE10 tai TUE20 menee pieleen, katoaa viesti bittiavaruuteen.

TUE10 taiTUE20 ei vielä mak­sa mitään, vaan niistä lähetetään vahvis­tusvi­esti, johon vas­tataan OK10 tai OK20, joka on mak­sulli­nen viesti. Vas­tausvi­estis­sä on ohjeet tähän.

Mikäli ehdokkaan nimen kohdalle ei laite­ta mitään tai nimeä ei voi­da yhdis­tää kiis­tat­tomasti johonkin tiet­tyyn ehdokkaaseen, menee tuki puolueen kattokampanjaan.

Keräysluvan tiedot

 • Luvan saa­ja: Vihreä liit­to rp
 • Keräys­lu­van myön­täjä: Poliisihallitus
 • Keräys­lu­van numero ja myön­tämisa­janko­h­ta: 2020/2010/3233 (7.12.2010)
 • Keräy­sai­ka: 1.1.2011–31.12.2012
 • Keräysalue: koko Suo­mi Ahve­nan­maa­ta lukuunottamatta
 • Rahankeräys­tili: 800019–68819 (IBAN: FI4680001900068819)
 • Varat käytetään val­i­tun ehdokkaan eduskun­tavaa­likam­pan­jan 2011 tukemiseen.
 • Varat käytetään kam­pan­ja-ajan päät­tymis­päivään (kak­si viikkoa vaalipäivän jäl­keen) men­nessä syn­tynei­den vaa­liku­lu­jen kattamiseen.

18 vastausta artikkeliin “Vihreiden ehdokkaita voi tukea tekstiviestillä”

 1. “Olen neljän vuo­den ajan ollut vapaae­htois­es­ti pois­sa eduskun­nas­ta. Pyrin nyt takaisin uusia voimia saa­neena. Poli­it­tiselta lin­jal­tani olen realisti.”

  Ajat­telitko ker­taakaan tuon neljän vuo­den aikana omia perus­lähtöko­htia ja tuliko ker­taakaan mieleen puolueen vai­h­t­a­mi­nen? Voit vas­ta­ta yksi­tyis­es­ti sähkö­posti­in ja luot­ta­muk­sel­la. VL

  1. Voin vas­ta­ta julkisestikin:
   Puolueen vai­h­tamista, mihin?
   — Kokoomus, pidin puoluet­ta pää­vas­tus­ta­janani SATA-komite­as­sa. En osaa iloi­ta tulo­ero­jen kasvamisesta;
   — Keskus­ta: min­ul­la ei ole maati­laa, enkä pidä julk­isten varo­jen muilut­tamista omil­leni elämän­työnäni. Puolueen alue­poli­ti­ik­ka on epä­toivoista eikä siinä ole mitään toimi­vaa strate­giaa ja muu­ta poli­ti­ikkaa puolueel­la ei ole.
   — Demar­it: puolue on aivan tuu­li­a­joil­la, eikä sil­lä ole mitään ratkaisua tämän ajan ongelmiin;
   — Vasem­mis­toli­it­to: vaik­ka haaveil­isin 1970-luvulle, tiedän, että aika­matkailu ei ole mahdollinen
   — Kris­til­liset: en vihaa homoja
   — Per­sut: noin epä­toivoinen en sen­tään ole

 2. Tuomio­jaa haas­tatelti­in Radio Helsingis­sä, ja häneltä kysyt­ti­in tuo sama kysymys. Hän vas­tasi ole­vansa sielul­taan ikuis­es­ti demari (fik­su mies ja sanoo noin!), eikä siis pitänyt mitään toista puoluet­ta itselleen mah­dol­lise­na. Mm. vihrei­den hän arvioi sukeu­tuneen kokoomuk­sen puisto-osastoksi.

  Jäin miet­timään, että jos vaikka­pa Tuomio­ja, Soin­in­vaara, Niin­istö ja Arhin­mä­ki perus­taisi­vat yhteisen puolueen, äänestäisin sitä paljon mielu­um­min kuin mitään näistä nyky­i­sistä, jois­sa vähin­tään puo­let jengistä vaikut­taa ajat­tel­e­van enem­män ennakkolu­u­loil­laan ja peloil­laan kuin järjellään.

 3. Saara:

  Jäin miet­timään, että jos vaikka­pa Tuomio­ja, Soin­in­vaara, Niin­istö ja Arhin­mä­ki perus­taisi­vat yhteisen puolueen…

  No Aamen !

 4. Jäin miet­timään, että jos vaikka­pa Tuomio­ja, Soin­in­vaara, Niin­istö ja Arhin­mä­ki perus­taisi­vat yhteisen puolueen,…

  Tähän sar­jaan kuu­luu ilmi­selvästi kysymys kumpi on demarei­den seu­raa­va pres­i­dent­tiehdokas: Pekka Haav­is­to vai Sauli Niinistö?

 5. Olen hah­motel­lut nyt vaalien läh­estyessä cup-tyyp­pistä kisaa puoluei­den välille. Puolueet laite­taan toisi­aan vas­taan ja voit­ta­ja ete­nee seu­raavalle tasolle kunnes lop­puot­telu ratkaisee, kuka voit­taa ja saa ääneni.

  Ensim­mäisen kier­roksen ottelut: 

  Vihreät–Kristilliset 6–2
  Kokoomus–Keskusta 2–1
  Demarit–Vasemmistoliitto 2–0
  Persut–RKP 2–1 (jatkoa­jal­la)

  Semi­fi­naali:
  Kokoomus–Demarit 1–2
  Persut–Vihreät 1–3

  Lop­puotelu:
  Demarit–Vihreät 1–0

  Ana­lyysiäni ottelu­iden kulus­ta en tai­da sen tarkem­min ruve­ta ylöskir­joit­ta­maan. Yleis­es­ti voi kuitenkin sanoa, että olin aika yllät­tynyt ottelu­jen tasaisu­ud­es­ta. Syynä oli pikem­min joukkuei­den puut­teet kuin taidot. Sik­si voit­ta­ja ei ole niin suuri yllä­tys kuin mon­et etukä­teen arvioivat.

 6. Saara:

  Hän vas­tasi ole­vansa sielul­taan ikuis­es­ti demari

  vähin­tään puo­let jengistä vaikut­taa ajat­tel­e­van enem­män ennakkoluuloillaan

  Jos Tuomio­ja kuu­luu siihen porukkaan, joka ei ajat­tele jär­jel­lään, niin ketä ne demar­it sit on, jot­ka ajattelee?!

 7. Mon­et 80-luvul­la syn­tyneistä tut­tavis­tani hark­it­se­vat juuri Vasem­mis­toli­iton ja vihrei­den välil­lä. Mitä asi­api­toisia ter­veisiä lähet­täisit heille? Älkäät­ten haikailko 70-luvulle?

 8. Saaran kom­ment­ti­in:

  En kuul­lut tätä kyseistä Radio Helsin­gin haas­tat­telua, mut­ta paljon Tuomio­jaa kuun­nelleena ja luke­neena arvelisin hänen tarkoit­ta­van kokon­ais­val­tais­es­ti aatemaail­maansa ja omako­htaista kult­tuuriper­in­töään enem­minkin kuin yhtä yksit­täistä puoluetta. 

  Voisin esim. kuvitel­la, että Palo­heimo voisi sanoa ole­vansa “ikuis­es­ti sielul­taan vihreä”, vaikkei Vihreään liit­toon enää halu­akaan sitoutua. 

  Näin minä tulk­it­sisin, mut­ta Tuomio­jal­la voi tietysti olla eriävä näkemys.

 9. “Mon­et 80-luvul­la syn­tyneistä tut­tavis­tani hark­it­se­vat juuri Vasem­mis­toli­iton ja vihrei­den välillä.”

  Mon­et 70-luvul­la syn­tyneistä aka­teemi­sista lib­er­aaleista tut­tavis­tani tun­tu­vat hark­it­se­van Vihrei­den ja Kokoomuk­sen välil­lä. Mut­ta kos­ka ovat turhau­tunei­ta molem­pi­in, sekä Vihrei­den vasem­mis­to-fem­i­nis­til­in­jaan että Kokoomuk­sen newspeak-kuse­tuk­seen, nuo äänestävät toden­näköis­es­ti protestik­si jotain muuta.

  Vaa­likoneen hän­täpäässä min­ul­la näkyy ole­van Kom­mu­nis­te­ja, Vihre­itä (mm. Sin­nemä­ki) ja Vasem­mis­toa. Nuo ovat minus­ta ne Suomen stal­in­is­tiset poteroi­hin hau­tau­tuneet änkyrät joiden lausun­not saa­vat aina veren­paineeni kohoa­maan. Har­mit­tavaa. Tsemp­piä Osmolle. Toiv­ot­tavasti pääset min­is­terik­si. Ja Kasvista voisi tehdä vaik­ka viestintäministerin.

 10. Eli­na:

  En kuul­lut tätä kyseistä Radio Helsin­gin haas­tat­telua, mut­ta paljon Tuomio­jaa kuun­nelleena ja luke­neena arvelisin hänen tarkoit­ta­van kokon­ais­val­tais­es­ti aatemaail­maansa ja omako­htaista kult­tuuriper­in­töään enem­minkin kuin yhtä yksit­täistä puoluetta.

  Näin minäkin tulk­itsin (ilman että olisin paljon Tuomio­jaa kuun­nel­lut tai lukenut), hän kun myös mainit­si puolueen vai­h­tamisen olleen välil­lä ainakin teo­reet­tisel­la tasol­la mielessä. Pohdin­nois­sa pidem­mälle eten­e­misen oli kuulem­ma aina estänyt se, että kaik­ki muut puolueet oli­vat mah­dot­to­mia ajatellakaan.

  Sitä puolestaan en ymmär­rä, mitä nyky-yhteiskun­nalle merk­i­tyk­selli­nen demar­ius oikein voisi sisältää. Enkä sitäkään, että jos Tuomio­jal­la on tähän jokin hyvä vas­taus, mik­sei hän ole saanut puoluet­taan asian taakse. Nythän demar­it näyt­tävät itsepin­tais­es­ti juut­tuneen teol­lis­tu­misen ajan Suomeen.

 11. Saara kir­joit­ti: “Sitä puolestaan en ymmär­rä, mitä nyky-yhteiskun­nalle merk­i­tyk­selli­nen demar­ius oikein voisi sisältää.”

  His­to­ri­as­sa demar­it ovat tar­jon­neet ainakin:

  1) perus­tur­vaa, hol­hoamista, tasa-arvoa, keskusjo­htoisu­ut­ta ja suuria yksiköitä (tas­apäisyy­teen, tyl­syy­teen ja yksilöl­lisyy­den katoamiseen asti, mut­ta turvallisesti)

  2) vasem­mis­to­laisu­ut­ta ilman radikalis­mia (niille jot­ka eivät voi edes harki­ta oikeistolaisuutta)

  3) hyv­in­voivien duunarei­den edun ajamista; ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keen etäpäät­teenä toim­imista poli­ti­ikan puolella

  4) pohjo­is­maisen yhteiskun­ta­mallin taku­umiehenä oloa

  5) kan­sain­välistä vel­jeyt­tä, yhteistyötä ja inte­groui­tu­mista (ml. EU) (liit­tyy edel­lä mainit­tuun suurten yksiköi­den ihan­noini­in) (EU-osio osin ris­tiri­idas­sa pohjo­is­maisen mallin kanssa)

  6) kaupunkikeskeisyyt­tä (kokoomuk­sen ja vihrei­den sis­arpuolue tässä ja edel­lisessä kohdassa)

  Tuomio­ja saat­taisi pitää eri­tyis­es­ti vaikka­pa kohdista 2 ja 4.

  “demar­it näyt­tävät itsepin­tais­es­ti juut­tuneen teol­lis­tu­misen ajan Suomeen”

  Kyl­lä noista iso osa onkin vähän vanhentuneita.

  1 => perus­tur­val­lisu­us jo aika hyvin kunnossa

  2 => ei muodis­sa, ei ainakaan kasva

  3 => merk­i­tys näyt­täisi vähenevän glob­al­isaa­tion myötä

  4 => tästäkin on osin luovut­tu (vaik­ka maail­mal­la ihan­noidaankin); pohjo­is­maisen mallin puo­lus­t­a­mi­nen voi olla syy äänestä demareita

  5 => inte­groi­tu­mi­nen on jo eden­nyt; vasem­mis­to­laiset liit­to­val­tioke­hi­tyk­sen kan­nat­ta­jat voivat äänestää (vasem­mis­to­laisu­us ei tosin vedä hyvin)

  6 => sopii joillekin, joillekin ei, on aika vah­vasti muodis­sa; vasem­mis­to­laiset kaupunkipa­tri­ootit voivat äänestää (vasem­mis­to­laisu­us ei tosin vedä hyvin)

  Tämän lyhyen ana­lyysin perus­teel­la merk­i­tys­tä ja kan­na­tus­ta voisi tul­la lisää tuon pohjo­is­maisen mallin puo­lus­tamisen merkeis­sä. Kai muitakin syitä voi löytyä.

 12. Osmo:

  Kokoomus, pidin puoluet­ta pää­vas­tus­ta­janani SATA-komite­as­sa. En osaa iloi­ta tulo­ero­jen kasvamisesta

  Tähän saak­ka olet ker­tonut että SATA-komite­as­sa odotit kokoomuk­selta paljon, käyt­täväthän juuri he useim­miten tätä ‘työn pitää aina olla kan­nat­tavam­paa’ hoke­maa. Omistit kir­jas­sa jopa heille oman alaot­sikon “Pet­tymys kokoomukseen”.

  Nyt taas ker­rot että pid­it kokoomus­ta SATA-komite­as­sa pää­vas­tus­ta­jana, kom­men­tista päätellen jo alu­nalka­en. Tässä alkaa skep­tisem­pi ajat­tele­maan että kenänkähän asen­teesta se komitean yhteisym­mär­ryk­sen puute lop­ul­ta joh­tui. Vielä kun noi Lah­den suun­nan meri­itit viit­taa vähän samaan suuntaan.

  Kysymys kansane­dus­ta­jae­hdokkaalle: Oletko mielestäsi yhteistyökykyi­nen ja tulok­seen pyrkivä vai oman tien kulk­i­ja joka ei saa päätök­siä läpi?

  1. BRG:
   En pitänyt kokoomus­ta vas­tus­ta­ja alus­sa vaan päin vas­toin poten­ti­aalise­na liit­to­laise­na. Lop­putu­los vain oli toinen. Lue kirja. 

 13. Tiedät varsin hyvin että olen lukenut kirjasi.

  Kir­joitit 9.2.2011 8:51 “pidin puoluet­ta pää­vas­tus­ta­janani SATA-komiteassa”

  Lue kom­ment­ti­ni.

  1. Min­ul­la oli alun­perin kokoomuk­ses­ta ja puolueen tavoit­teista paljon opti­mistisem­pi kuva, mut­ta se romut­tui SATA-komitean työn kulues­sa. En siis pitänyt puoluet­ta pää­vas­tus­ta­janani alus­ta alka­en vaan kart­tuneen koke­muk­sen perus­teel­la myöhemmin.

 14. Pop­ulisti Six­ten Kork­man hehkut­ti torstain A‑talkissa euron mata­laa korkoa.

  Kaik­ki tietävät, että liian alhainen korko on eurokri­isin syy. Irlan­nis­sa, Kreikas­sa… Poru­galis­sa on mata­lan koron takia ylivalkaannuttu.
  Suomes­sakin asun­to­jen hin­nat ovat nousseet pil­vi­in sen takia, että euron ja hal­van koron takia verokom­pen­saar­i­on jäl­keen läh­es nol­la korko ja tyyp­il­liset 20-vuo­den laina-ajat. Ennen rahal­la oli kun­non hin­ta, oman pääo­man osu­us merkit­tävä ja laina-aika lyhyehkö. 

  Soi­ni sanoi, että korko on liiana alhainen ja on johtanut heikko­jen maid­en ylivelka­an­tu­miseen ja kri­isi­in. Pop­ulisti Kork­man, jol­la on pyrkyä Suomen pankki­in, alkoi söpät­tämään suo­ras­sa lähetyk­sessä kuin pro seminaarilainen.

  Suomes­sa euro on nos­tet­tu Muhammedin ase­maan. Siitä ei saa tehdä pilkaa eikä sitä saa arvostel­la. Itse olen hyö­tynyt eurosta, mut­ta olen var­ma, että kansan­taloutemme ei ole hyö­tynyt siitä vaan päin vas­toin. Viimek­si tänään olemme saa­neet kuul­la, että mil­jardin luokan lois­toris­teil­i­jäti­laus meni, ei Suomeen vaan Sak­saan, joka Sak­sa voimallis­es­ti luo­tot­ta pait­si oman maan yri­tyk­siä niin myös mui­ta mai­ta ja näin tukee sak­salaista autoteollisuutta.

  Omi­tu­inen kor­re­laa­tio, että esimerkik­si Irlan­tia on eniten luo­tot­ta­neet sak­salaiset pankit ja Irlan­nis­sa on ostet­tu auto­ja ver­rat­tuna esim. Suomeen 1,5 ker­tais­es­ti ja nimeno­maan sak­salaiset automerk­it ovat Irlan­nin auto­myyn­ti­ti­las­to­jen kärjessä.

 15. “Min­ul­la oli alun­perin kokoomuk­ses­ta ja puolueen tavoit­teista paljon opti­mistisem­pi kuva”

  Asia selvä, näin olet mon­een ker­taan sanonut ja niin se kir­jas­sakin lukee. Point­ti­ni, jon­ka ehkä hie­man epä­selvästi esitin, oli se että oliko tuo “pidin puoluet­ta pää­vas­tus­ta­janani” pelkkä lip­sah­dus vai sel­l­ainen freudi­lainen lip­sah­dus joka pal­jas­taa todel­lisen asen­teen ulkokuoren takaa.

  Varsinkin kun kysymys oli “ajat­telitko ker­taakaan tuon neljän vuo­den aikana”, ei yksi SATA komitea tai­da kat­taa koko neljää vuot­ta joten tun­tui vähän haetul­ta tuo seli­tys. Taitaisit sopia vähän liiankin hyvin kokoomuk­sen viher­si­ipeen, tun­netusti­han vihreät tykkää baila­ta Vapaavuoren kaa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.