Vihreiden ehdokkaita voi tukea tekstiviestillä

Vih­rei­den ehdok­kail­la on mah­dol­li­suus kerä­tä vaa­li­avus­tuk­sia tekstiviesteillä.
Puo­lue perii keräys­tuo­tos­ta 25% kulu­jen osit­tai­seen kat­ta­mi­seen ja tilit­tää loput ehdokkaalle.

Jos haluat tukea minun kam­pan­jaa­ni kym­pil­lä, tekstaa

TUE10 Soi­nin­vaa­ra nume­roon 16511

Jos haluat lah­joit­taa kak­si­kymp­piä, kirjoita

TUE20 Soi­nin­vaa­ra nume­roon 16511

Vas­taa­vas­ti voi tie­tys­ti tukea mui­ta­kin vih­rei­den ehdokkaita.

Cap­seil­la kir­joi­te­tut ovat tärkeimmät.
Eli alkuo­sa TUE20 kir­joi­te­taan yhteen, sit­ten tulee väli­lyön­ti, jon­ka jäl­keen ehdok­kaan nimi.

Jos ehdok­kaan nimen kir­joit­taa vää­rin, ei tule ongel­maa, kun­han sii­tä voi pää­tel­lä ketä tar­koi­tet­tiin. (Ode­kin kel­paa) Jos  TUE10 tai TUE20 menee pie­leen, kato­aa vies­ti bittiavaruuteen.

TUE10 taiTUE20 ei vie­lä mak­sa mitään, vaan niis­tä lähe­te­tään vah­vis­tus­vies­ti, johon vas­ta­taan OK10 tai OK20, joka on mak­sul­li­nen vies­ti. Vas­taus­vies­tis­sä on ohjeet tähän.

Mikä­li ehdok­kaan nimen koh­dal­le ei lai­te­ta mitään tai nimeä ei voi­da yhdis­tää kiis­tat­to­mas­ti johon­kin tiet­tyyn ehdok­kaa­seen, menee tuki puo­lu­een kattokampanjaan.

Keräysluvan tiedot

 • Luvan saa­ja: Vih­reä liit­to rp
 • Keräys­lu­van myön­tä­jä: Poliisihallitus
 • Keräys­lu­van nume­ro ja myön­tä­mi­sa­jan­koh­ta: 2020/2010/3233 (7.12.2010)
 • Keräy­sai­ka: 1.1.2011–31.12.2012
 • Keräy­sa­lue: koko Suo­mi Ahve­nan­maa­ta lukuunottamatta
 • Rahan­ke­räys­ti­li: 800019–68819 (IBAN: FI4680001900068819)
 • Varat käy­te­tään vali­tun ehdok­kaan edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan 2011 tukemiseen.
 • Varat käy­te­tään kam­pan­ja-ajan päät­ty­mis­päi­vään (kak­si viik­koa vaa­li­päi­vän jäl­keen) men­nes­sä syn­ty­nei­den vaa­li­ku­lu­jen kattamiseen.

18 vastausta artikkeliin “Vihreiden ehdokkaita voi tukea tekstiviestillä”

 1. Olen nel­jän vuo­den ajan ollut vapaa­eh­toi­ses­ti pois­sa edus­kun­nas­ta. Pyrin nyt takai­sin uusia voi­mia saa­nee­na. Poliit­ti­sel­ta lin­jal­ta­ni olen realisti.”

  Ajat­te­lit­ko ker­taa­kaan tuon nel­jän vuo­den aika­na omia perus­läh­tö­koh­tia ja tuli­ko ker­taa­kaan mie­leen puo­lu­een vaih­ta­mi­nen? Voit vas­ta­ta yksi­tyi­ses­ti säh­kö­pos­tiin ja luot­ta­muk­sel­la. VL

  1. Voin vas­ta­ta julkisestikin:
   Puo­lu­een vaih­ta­mis­ta, mihin?
   — Kokoo­mus, pidin puo­luet­ta pää­vas­tus­ta­ja­na­ni SATA-komi­teas­sa. En osaa iloi­ta tuloe­ro­jen kasvamisesta;
   — Kes­kus­ta: minul­la ei ole maa­ti­laa, enkä pidä jul­kis­ten varo­jen mui­lut­ta­mis­ta omil­le­ni elä­män­työ­nä­ni. Puo­lu­een alue­po­li­tiik­ka on epä­toi­vois­ta eikä sii­nä ole mitään toi­mi­vaa stra­te­gi­aa ja muu­ta poli­tiik­kaa puo­lu­eel­la ei ole.
   — Dema­rit: puo­lue on aivan tuu­lia­joil­la, eikä sil­lä ole mitään rat­kai­sua tämän ajan ongelmiin;
   — Vasem­mis­to­liit­to: vaik­ka haa­vei­li­sin 1970-luvul­le, tie­dän, että aika­mat­kai­lu ei ole mahdollinen
   — Kris­til­li­set: en vihaa homoja
   — Per­sut: noin epä­toi­voi­nen en sen­tään ole

 2. Tuo­mio­jaa haas­ta­tel­tiin Radio Hel­sin­gis­sä, ja hänel­tä kysyt­tiin tuo sama kysy­mys. Hän vas­ta­si ole­van­sa sie­lul­taan ikui­ses­ti dema­ri (fik­su mies ja sanoo noin!), eikä siis pitä­nyt mitään tois­ta puo­luet­ta itsel­leen mah­dol­li­se­na. Mm. vih­rei­den hän arvioi sukeu­tu­neen kokoo­muk­sen puisto-osastoksi.

  Jäin miet­ti­mään, että jos vaik­ka­pa Tuo­mio­ja, Soi­nin­vaa­ra, Nii­nis­tö ja Arhin­mä­ki perus­tai­si­vat yhtei­sen puo­lu­een, äänes­täi­sin sitä pal­jon mie­luum­min kuin mitään näis­tä nykyi­sis­tä, jois­sa vähin­tään puo­let jen­gis­tä vai­kut­taa ajat­te­le­van enem­män ennak­ko­luu­loil­laan ja peloil­laan kuin järjellään.

 3. Saa­ra:

  Jäin miet­ti­mään, että jos vaik­ka­pa Tuo­mio­ja, Soi­nin­vaa­ra, Nii­nis­tö ja Arhin­mä­ki perus­tai­si­vat yhtei­sen puolueen…

  No Aamen !

 4. Jäin miet­ti­mään, että jos vaik­ka­pa Tuo­mio­ja, Soi­nin­vaa­ra, Nii­nis­tö ja Arhin­mä­ki perus­tai­si­vat yhtei­sen puolueen,…

  Tähän sar­jaan kuu­luu ilmi­sel­väs­ti kysy­mys kum­pi on dema­rei­den seu­raa­va pre­si­dent­tieh­do­kas: Pek­ka Haa­vis­to vai Sau­li Niinistö?

 5. Olen hah­mo­tel­lut nyt vaa­lien lähes­tyes­sä cup-tyyp­pis­tä kisaa puo­luei­den välil­le. Puo­lu­eet lai­te­taan toi­si­aan vas­taan ja voit­ta­ja ete­nee seu­raa­val­le tasol­le kun­nes lop­puot­te­lu rat­kai­see, kuka voit­taa ja saa ääneni.

  Ensim­mäi­sen kier­rok­sen ottelut: 

  Vihreät–Kristilliset 6–2
  Kokoomus–Keskusta 2–1
  Demarit–Vasemmistoliitto 2–0
  Persut–RKP 2–1 (jat­koa­jal­la)

  Semi­fi­naa­li:
  Kokoomus–Demarit 1–2
  Persut–Vihreät 1–3

  Lop­puo­te­lu:
  Demarit–Vihreät 1–0

  Ana­lyy­siä­ni otte­lui­den kulus­ta en tai­da sen tar­kem­min ruve­ta ylös­kir­joit­ta­maan. Ylei­ses­ti voi kui­ten­kin sanoa, että olin aika yllät­ty­nyt otte­lu­jen tasai­suu­des­ta. Syy­nä oli pikem­min jouk­kuei­den puut­teet kuin tai­dot. Sik­si voit­ta­ja ei ole niin suu­ri yllä­tys kuin monet etu­kä­teen arvioivat.

 6. Saa­ra:

  Hän vas­ta­si ole­van­sa sie­lul­taan ikui­ses­ti demari

  vähin­tään puo­let jen­gis­tä vai­kut­taa ajat­te­le­van enem­män ennakkoluuloillaan

  Jos Tuo­mio­ja kuu­luu sii­hen poruk­kaan, joka ei ajat­te­le jär­jel­lään, niin ketä ne dema­rit sit on, jot­ka ajattelee?!

 7. Monet 80-luvul­la syn­ty­neis­tä tut­ta­vis­ta­ni har­kit­se­vat juu­ri Vasem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den välil­lä. Mitä asia­pi­toi­sia ter­vei­siä lähet­täi­sit heil­le? Älkäät­ten hai­kail­ko 70-luvulle?

 8. Saa­ran kommenttiin:

  En kuul­lut tätä kyseis­tä Radio Hel­sin­gin haas­tat­te­lua, mut­ta pal­jon Tuo­mio­jaa kuun­nel­lee­na ja luke­nee­na arve­li­sin hänen tar­koit­ta­van koko­nais­val­tai­ses­ti aate­maa­il­maan­sa ja oma­koh­tais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töään enem­min­kin kuin yhtä yksit­täis­tä puoluetta. 

  Voi­sin esim. kuvi­tel­la, että Palo­hei­mo voi­si sanoa ole­van­sa “ikui­ses­ti sie­lul­taan vih­reä”, vaik­kei Vih­re­ään liit­toon enää halua­kaan sitoutua. 

  Näin minä tul­kit­si­sin, mut­ta Tuo­mio­jal­la voi tie­tys­ti olla eriä­vä näkemys.

 9. Monet 80-luvul­la syn­ty­neis­tä tut­ta­vis­ta­ni har­kit­se­vat juu­ri Vasem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den välillä.”

  Monet 70-luvul­la syn­ty­neis­tä aka­tee­mi­sis­ta libe­raa­leis­ta tut­ta­vis­ta­ni tun­tu­vat har­kit­se­van Vih­rei­den ja Kokoo­muk­sen välil­lä. Mut­ta kos­ka ovat tur­hau­tu­nei­ta molem­piin, sekä Vih­rei­den vasem­mis­to-femi­nis­ti­lin­jaan että Kokoo­muk­sen news­peak-kuse­tuk­seen, nuo äänes­tä­vät toden­nä­köi­ses­ti pro­tes­tik­si jotain muuta.

  Vaa­li­ko­neen hän­tä­pääs­sä minul­la näkyy ole­van Kom­mu­nis­te­ja, Vih­rei­tä (mm. Sin­ne­mä­ki) ja Vasem­mis­toa. Nuo ovat minus­ta ne Suo­men sta­li­nis­ti­set pote­roi­hin hau­tau­tu­neet änky­rät joi­den lausun­not saa­vat aina veren­pai­nee­ni kohoa­maan. Har­mit­ta­vaa. Tsemp­piä Osmol­le. Toi­vot­ta­vas­ti pää­set minis­te­rik­si. Ja Kas­vis­ta voi­si teh­dä vaik­ka viestintäministerin.

 10. Eli­na:

  En kuul­lut tätä kyseis­tä Radio Hel­sin­gin haas­tat­te­lua, mut­ta pal­jon Tuo­mio­jaa kuun­nel­lee­na ja luke­nee­na arve­li­sin hänen tar­koit­ta­van koko­nais­val­tai­ses­ti aate­maa­il­maan­sa ja oma­koh­tais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töään enem­min­kin kuin yhtä yksit­täis­tä puoluetta.

  Näin minä­kin tul­kit­sin (ilman että oli­sin pal­jon Tuo­mio­jaa kuun­nel­lut tai luke­nut), hän kun myös mai­nit­si puo­lu­een vaih­ta­mi­sen olleen välil­lä aina­kin teo­reet­ti­sel­la tasol­la mie­les­sä. Poh­din­nois­sa pidem­mäl­le ete­ne­mi­sen oli kuu­lem­ma aina estä­nyt se, että kaik­ki muut puo­lu­eet oli­vat mah­dot­to­mia ajatellakaan.

  Sitä puo­les­taan en ymmär­rä, mitä nyky-yhteis­kun­nal­le mer­ki­tyk­sel­li­nen dema­rius oikein voi­si sisäl­tää. Enkä sitä­kään, että jos Tuo­mio­jal­la on tähän jokin hyvä vas­taus, mik­sei hän ole saa­nut puo­luet­taan asian taak­se. Nyt­hän dema­rit näyt­tä­vät itse­pin­tai­ses­ti juut­tu­neen teol­lis­tu­mi­sen ajan Suomeen.

 11. Saa­ra kir­joit­ti: “Sitä puo­les­taan en ymmär­rä, mitä nyky-yhteis­kun­nal­le mer­ki­tyk­sel­li­nen dema­rius oikein voi­si sisältää.”

  His­to­rias­sa dema­rit ovat tar­jon­neet ainakin:

  1) perus­tur­vaa, hol­hoa­mis­ta, tasa-arvoa, kes­kus­joh­toi­suut­ta ja suu­ria yksi­köi­tä (tasa­päi­syy­teen, tyl­syy­teen ja yksi­löl­li­syy­den katoa­mi­seen asti, mut­ta turvallisesti)

  2) vasem­mis­to­lai­suut­ta ilman radi­ka­lis­mia (niil­le jot­ka eivät voi edes har­ki­ta oikeistolaisuutta)

  3) hyvin­voi­vien duu­na­rei­den edun aja­mis­ta; ammat­tiyh­dis­tys­liik­keen etä­päät­tee­nä toi­mi­mis­ta poli­tii­kan puolella

  4) poh­jois­mai­sen yhteis­kun­ta­mal­lin takuu­mie­he­nä oloa

  5) kan­sain­vä­lis­tä vel­jeyt­tä, yhteis­työ­tä ja integro­ui­tu­mis­ta (ml. EU) (liit­tyy edel­lä mai­nit­tuun suur­ten yksi­köi­den ihan­noi­niin) (EU-osio osin ris­ti­rii­das­sa poh­jois­mai­sen mal­lin kanssa)

  6) kau­pun­ki­kes­kei­syyt­tä (kokoo­muk­sen ja vih­rei­den sisar­puo­lue täs­sä ja edel­li­ses­sä kohdassa)

  Tuo­mio­ja saat­tai­si pitää eri­tyi­ses­ti vaik­ka­pa koh­dis­ta 2 ja 4.

  dema­rit näyt­tä­vät itse­pin­tai­ses­ti juut­tu­neen teol­lis­tu­mi­sen ajan Suomeen”

  Kyl­lä nois­ta iso osa onkin vähän vanhentuneita.

  1 => perus­tur­val­li­suus jo aika hyvin kunnossa

  2 => ei muo­dis­sa, ei aina­kaan kasva

  3 => mer­ki­tys näyt­täi­si vähe­ne­vän glo­ba­li­saa­tion myötä

  4 => täs­tä­kin on osin luo­vut­tu (vaik­ka maa­il­mal­la ihan­noi­daan­kin); poh­jois­mai­sen mal­lin puo­lus­ta­mi­nen voi olla syy äänes­tä demareita

  5 => integroi­tu­mi­nen on jo eden­nyt; vasem­mis­to­lai­set liit­to­val­tio­ke­hi­tyk­sen kan­nat­ta­jat voi­vat äänes­tää (vasem­mis­to­lai­suus ei tosin vedä hyvin)

  6 => sopii joil­le­kin, joil­le­kin ei, on aika vah­vas­ti muo­dis­sa; vasem­mis­to­lai­set kau­pun­ki­pat­rioo­tit voi­vat äänes­tää (vasem­mis­to­lai­suus ei tosin vedä hyvin)

  Tämän lyhyen ana­lyy­sin perus­teel­la mer­ki­tys­tä ja kan­na­tus­ta voi­si tul­la lisää tuon poh­jois­mai­sen mal­lin puo­lus­ta­mi­sen mer­keis­sä. Kai mui­ta­kin syi­tä voi löytyä.

 12. Osmo:

  Kokoo­mus, pidin puo­luet­ta pää­vas­tus­ta­ja­na­ni SATA-komi­teas­sa. En osaa iloi­ta tuloe­ro­jen kasvamisesta

  Tähän saak­ka olet ker­to­nut että SATA-komi­teas­sa odo­tit kokoo­muk­sel­ta pal­jon, käyt­tä­vät­hän juu­ri he useim­mi­ten tätä ‘työn pitää aina olla kan­nat­ta­vam­paa’ hoke­maa. Omis­tit kir­jas­sa jopa heil­le oman alaot­si­kon “Pet­ty­mys kokoomukseen”.

  Nyt taas ker­rot että pidit kokoo­mus­ta SATA-komi­teas­sa pää­vas­tus­ta­ja­na, kom­men­tis­ta pää­tel­len jo alu­nal­kaen. Täs­sä alkaa skep­ti­sem­pi ajat­te­le­maan että kenän­kä­hän asen­tees­ta se komi­tean yhtei­sym­mär­ryk­sen puu­te lopul­ta joh­tui. Vie­lä kun noi Lah­den suun­nan merii­tit viit­taa vähän samaan suuntaan.

  Kysy­mys kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaal­le: Olet­ko mie­les­tä­si yhteis­työ­ky­kyi­nen ja tulok­seen pyr­ki­vä vai oman tien kul­ki­ja joka ei saa pää­tök­siä läpi?

  1. BRG:
   En pitä­nyt kokoo­mus­ta vas­tus­ta­ja alus­sa vaan päin vas­toin poten­ti­aa­li­se­na liit­to­lai­se­na. Lop­pu­tu­los vain oli toi­nen. Lue kirja. 

 13. Tie­dät var­sin hyvin että olen luke­nut kirjasi.

  Kir­joi­tit 9.2.2011 8:51 “pidin puo­luet­ta pää­vas­tus­ta­ja­na­ni SATA-komiteassa”

  Lue kom­ment­ti­ni.

  1. Minul­la oli alun­pe­rin kokoo­muk­ses­ta ja puo­lu­een tavoit­teis­ta pal­jon opti­mis­ti­sem­pi kuva, mut­ta se romut­tui SATA-komi­tean työn kulues­sa. En siis pitä­nyt puo­luet­ta pää­vas­tus­ta­ja­na­ni alus­ta alkaen vaan kart­tu­neen koke­muk­sen perus­teel­la myöhemmin.

 14. Popu­lis­ti Six­ten Kork­man heh­kut­ti tors­tain A‑talkissa euron mata­laa korkoa.

  Kaik­ki tie­tä­vät, että lii­an alhai­nen kor­ko on euro­krii­sin syy. Irlan­nis­sa, Krei­kas­sa… Poru­ga­lis­sa on mata­lan koron takia ylivalkaannuttu.
  Suo­mes­sa­kin asun­to­jen hin­nat ovat nous­seet pil­viin sen takia, että euron ja hal­van koron takia vero­kom­pen­saa­rion jäl­keen lähes nol­la kor­ko ja tyy­pil­li­set 20-vuo­den lai­na-ajat. Ennen rahal­la oli kun­non hin­ta, oman pää­oman osuus mer­kit­tä­vä ja lai­na-aika lyhyehkö. 

  Soi­ni sanoi, että kor­ko on lii­ana alhai­nen ja on joh­ta­nut heik­ko­jen mai­den yli­vel­kaan­tu­mi­seen ja krii­siin. Popu­lis­ti Kork­man, jol­la on pyr­kyä Suo­men pank­kiin, alkoi söpät­tä­mään suo­ras­sa lähe­tyk­ses­sä kuin pro seminaarilainen.

  Suo­mes­sa euro on nos­tet­tu Muham­me­din ase­maan. Sii­tä ei saa teh­dä pil­kaa eikä sitä saa arvos­tel­la. Itse olen hyö­ty­nyt euros­ta, mut­ta olen var­ma, että kan­san­ta­lou­tem­me ei ole hyö­ty­nyt sii­tä vaan päin vas­toin. Vii­mek­si tänään olem­me saa­neet kuul­la, että mil­jar­din luo­kan lois­to­ris­tei­li­jä­ti­laus meni, ei Suo­meen vaan Sak­saan, joka Sak­sa voi­mal­li­ses­ti luo­tot­ta pait­si oman maan yri­tyk­siä niin myös mui­ta mai­ta ja näin tukee sak­sa­lais­ta autoteollisuutta.

  Omi­tui­nen kor­re­laa­tio, että esi­mer­kik­si Irlan­tia on eni­ten luo­tot­ta­neet sak­sa­lai­set pan­kit ja Irlan­nis­sa on ostet­tu auto­ja ver­rat­tu­na esim. Suo­meen 1,5 ker­tai­ses­ti ja nime­no­maan sak­sa­lai­set auto­mer­kit ovat Irlan­nin auto­myyn­ti­ti­las­to­jen kärjessä.

 15. Minul­la oli alun­pe­rin kokoo­muk­ses­ta ja puo­lu­een tavoit­teis­ta pal­jon opti­mis­ti­sem­pi kuva”

  Asia sel­vä, näin olet moneen ker­taan sano­nut ja niin se kir­jas­sa­kin lukee. Point­ti­ni, jon­ka ehkä hie­man epä­sel­väs­ti esi­tin, oli se että oli­ko tuo “pidin puo­luet­ta pää­vas­tus­ta­ja­na­ni” pelk­kä lip­sah­dus vai sel­lai­nen freu­di­lai­nen lip­sah­dus joka pal­jas­taa todel­li­sen asen­teen ulko­kuo­ren takaa.

  Var­sin­kin kun kysy­mys oli “ajat­te­lit­ko ker­taa­kaan tuon nel­jän vuo­den aika­na”, ei yksi SATA komi­tea tai­da kat­taa koko nel­jää vuot­ta joten tun­tui vähän hae­tul­ta tuo seli­tys. Tai­tai­sit sopia vähän lii­an­kin hyvin kokoo­muk­sen viher­sii­peen, tun­ne­tus­ti­han vih­reät tyk­kää bai­la­ta Vapaa­vuo­ren kaa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.