Luotatko Suomen terveysviranomaisten kykyyn arvioida rokotusten hyötyjä ja haittoja?

Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysymykseen

1)      Luo­tan

Kes­kus­te­lus­sa näyt­tää unoh­tu­neen, että sikainfluens­saan kuo­li kym­me­niä ihmi­siä. Jos epi­de­mi­aa ei oli­si pysäy­tet­ty rokot­ta­mi­sel­la, kuo­lo­nuh­re­ja oli­si ollut pal­jon enem­män. On erit­täin vali­tet­ta­vaa, että kym­me­niä lap­sia on vam­mau­tet­tu näin lop­puiäk­seen, mut­ta jos ei oli­si roko­tet­tu, luul­ta­vas­ti pal­jon suu­rem­pi mää­rä oli­si toden­nä­köi­ses­ti kuol­lut.  Aina­kin sikainfluens­sal­le sukua ole­va Espan­jan­tau­ti tuot­ti aika­naan myös nar­ko­lep­si­aa, joten rokot­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen ei ehkä oli­si vähen­tä­nyt edes nar­ko­lep­sian ilmaan­tu­vuut­ta. Jos vaih­toeh­to­na oli rokot­taa tai jät­tää koko­naan rokot­ta­mat­ta, myös jäl­keen­päin tar­kas­tel­tu­na rokot­ta­mi­nen oli oikea pää­tös. Nyt tie­däm­me, että oli­si pitä­nyt jät­tää lap­set rokot­ta­mat­ta, mut­ta sitä ei voi­nut tie­tää sil­loin. Myös­kään ylei­nen mie­li­pi­de ei oli­si sil­loin hyväk­sy­nyt mis­sään tapauk­ses­sa las­ten jät­tä­mis­tä rokot­ta­mat­ta, vaik­ka  pel­käs­tään aikuis­ten rokot­ta­mi­nen oli­si ilmei­ses­ti suo­jan­nut lau­ma­suo­jan ansios­ta myös lap­sia. Epi­de­mia ei pys­ty leviä­mään, kun riit­tä­vän suu­ri osuus väes­tös­tä on roko­tet­tu­ja tai immuuneja.

Täs­sä tapauk­ses­sa rokot­tei­den val­mis­ta­mi­ses­sa oli val­ta­va kii­re, eikä kaik­kia tur­val­li­suus­tes­te­jä voi­tu teh­dä sii­nä laa­juu­des­sa kuin nii­tä yleen­sä teh­dään. Jos nuo tes­tit oli­si teh­ty, niis­sä tus­kin oli­si löy­ty­nyt yhteyt­tä nar­ko­lep­si­aan, ellei tes­te­jä oli­si sat­tu­mal­ta teh­ty Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa tai Islan­nis­sa —  eikä var­maan­kaan oli­si havait­tu niis­sä­kään, kun ris­ki sai­ras­tua on luok­kaa 1/10 000.

Jäl­keen­päin voi­daan pitää toden­nä­köi­se­nä, että Suo­mes­sa valit­tiin vää­rä roko­te, mut­ta emme voi olla var­mo­ja täs­tä­kään. Voi nimit­täin olla niin­kin, että mikä hyvän­sä sikainfluens­sa­ro­ko­te oli­si Suo­mes­sa tuot­ta­nut nar­ko­lep­si­aa, vaik­ka ei tuot­ta­nut­kaan sitä muu­al­la. Emme tie­dä, mikä on se yli­mää­räi­nen teki­jä, jon­ka ansios­ta roko­te altis­ti nar­ko­lap­sial­le kol­mes­sa poh­jois­maas­sa, mut­ta ei muis­sa samaa roko­tet­ta käyt­tä­neis­sä maissa.

Tapaus oli erit­täin vali­tet­ta­va, mut­ta täs­tä huo­li­mat­ta rokot­ta­mi­seen kan­nat­taa suh­tau­tua luot­ta­vai­ses­ti. Sen hyö­dyt ovat pal­jon hait­to­ja suu­rem­mat, vaik­ka hait­to­ja­kin on.

Entä mik­si ei kil­pai­lu­tet­tu? Se nyt vie­lä oli­si puut­tu­nut, että oli­si uhrat­tu vuo­si kil­pai­lut­ta­mi­seen, hävin­neen osa­puo­len vali­tuk­seen ja täs­tä seu­ran­nee­seen toimeenpanokieltoon.

68 vastausta artikkeliin “Luotatko Suomen terveysviranomaisten kykyyn arvioida rokotusten hyötyjä ja haittoja?”

 1. OS:n ajat­te­lus­ta näkee, että hän uskoo viranomasiin.

  Ole­tan että OS pitää viran­omai­sia ihmi­si­nä jot­ka teke­vät aina par­haan pää­tök­sen eivät­kä anna talou­del­lis­ten kyt­kös­ten, ystä­vyyk­sien, aat­teel­lis­ten vaka­mus­ten tai amma­til­li­sen ylpey­den vai­kut­taa teh­tyi­hin pää­tök­siin ja nii­den poh­jik­si valit­tui­hin faktoihin. 

  Ilmei­ses­ti OS on kuu­lu­nut niin kau­an kan­sal­li­seen eliit­tiin, ettei hän ole jou­tu­nut viran­omais­ten mie­li­val­lan koh­teek­si. Eikä siis ole jou­tu­nut huo­maa­maan miten viran­omai­set suo­je­le­vat toi­si­aan vää­rien pää­tös­ten seurauksilta.

  Roko­te­se­ka­sot­kun juu­ret ovat THL:ssä ja THL:n teke­män sel­vi­tyk­sen mukaan he oli­vat oikeas­sa vaik­ka jotain meni pahas­ti pie­leen. En ole yllät­ty­nyt, vaik­ken uskok­kaan sen ole­van koko totuus.

 2. En luo­ta.

  Las­ten van­hem­mil­le ei ker­rot­tu edes näin vaka­vis­ta seu­rauk­sis­ta. Vam­mau­tu­mi­nen ei ole pik­kua­sia. Sii­tä oli­si pitä­nyt ker­toa. Jos taas ei osat­tu ker­toa, niin viran­omais­ten kyky ja osaa­mi­nen ei ole oikeal­la tasolla.

 3. Niin. Jos rokot­ta­mi­nen oli kat­ta­va, meil­le ei edes jää rokot­ta­mat­to­mia ja sai­ras­tu­nei­ta ver­rok­ke­ja, joi­den nar­ko­lep­siain­si­dens­siä voi­si arvioida.

 4. On erit­täin vali­tet­ta­vaa, että kym­me­niä lap­sia on vam­mau­tet­tu näin lop­puiäk­seen, mut­ta jos ei oli­si roko­tet­tu, luul­ta­vas­ti pal­jon suu­rem­pi mää­rä oli­si toden­nä­köi­ses­ti kuollut.

  Onko­han näin? Itse­kin kyl­lä käy­tät kak­soi­se­pä­röin­tiä — luul­ta­vas­ti ja todennäköisesti. 

  Koko epi­de­mia oli ehtoo­puo­lel­la, kun kou­lui­käi­set sai­vat rokot­teet. Sai­ras­tu­neet­han ovat pää­osin koululaisia. 

  Vir­he­rat­kai­su minus­ta ehdot­to­mas­ti ja kun­han kor­rup­tio­väit­teet tut­ki­taan, niin näh­tä­väk­si jää kuin­ka pyy­tee­tön­tä kan­san­ter­vey­den vaa­li­mis­ta koko mas­sa­ro­ko­tuk­ses­sa yli­pään­sä harjoitettiin. 

  Kuusi­kym­men­tä pahoin inva­li­di­soi­tu­nut­ta las­ta ei ole mikään pie­ni hin­ta, vaik­ka sil­lä muu­ta­ma kuol­lut oli­si­kin väl­tet­ty. Ja mis­tä sitä tie­tää, mitä pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sia vie­lä pul­lah­taa esiin rokotetuilla.

 5. Meni­kös tuo näin: Suo­mes­sa todet­tiin 60 nar­ko­lep­sia­ta­paus­ta 5–15 vuo­tiail­la kuin nor­maa­li mää­rä oli­si ollut 5. Sai­ras­tu­neis­ta 90% oli roko­tet­tu. Tuo tar­koit­tai­si, että rokot­ta­mat­to­mia sai­ras­tui 6. Näyt­täi­si tuo­kin huo­mat­ta­val­ta ylimäärältä.

  Onko THL pää­tel­lyt, että pää­see vähem­mäl­lä kun tun­nus­taa, vaik­ka oli­si syytönkin?

 6. !?!?!? Siis onks se nyt osoi­tet­tu, että se rokot­ta­mi­nen aiheut­ti nar­ko­lep­si­aa? Olis­ko kenel­lä­kään linkkiä?

  Etkös Osmo pitä­ny tätä kan­taa ilmas­ton­muu­tok­sen kiis­tä­mi­seen ver­rat­ta­va­na huu­haa­na? Oliks tää sun mie­les­tä vaan niin iso tsä­gä­jut­tu, että sun ei kan­na­ta tar­kas­taa sun “var­muut­ta” myös mui­hin asioi­hin, joi­ta pidät yhtä var­ma­na kuin sitä, että rokot­ta­mi­nen ei aiheu­ta narkolepsiaa?

  Vai pitäs­kö suh­tau­tua vähän enem­män epäil­len nii­hin sun var­ma­na pitä­miin asioi­hin? (Esim. että vapaat mark­ki­nat asun­to­tuo­tan­nos­sa ei pahen­na nega­tii­vis­ta segre­gaa­tio­ta, kun­tien väli­sen kil­pai­lun hyvät puo­let voi olla huo­no­ja suu­rem­pia, kun­tien kaa­voi­tus­mo­no­po­li tuot­taa enem­män hait­taa kuin hyö­tyä, ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sen kus­tan­nuk­set hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä vähen­tä­mäl­lä ylit­tää sen hyö­dyt jne.)

 7. Sul­la on muu­ten vää­rä base­li­ne. Jos ei olis roko­tet­tu kes­kus­joh­toi­ses­ti, niin kai nyt sen­tään olis sal­lit­tu ihmis­ten rokot­taa itten­sä markkinoilla.

  Paras base­li­ne olis kui­ten­kin se, että arvioi­tas rokot­ta­mi­sen ulkois­hyö­dyt ja annet­tas niil­le, jot­ka rokot­taa itsen­sä sen suu­rui­nen korvaus.

  Mil­lä perus­teel­la uskot, että nykyi­nen jär­jes­tel­mä joh­taa parem­piin tulok­siin, eli mil­lä perus­teel­la uskot ihmis­ten arvioi­van rokot­ta­mi­sen roko­tet­ta­val­le itsel­leen koi­tu­vat hai­tat ja hyö­dyt sys­te­maat­ti­ses­ti päin persettä?

  1. Art­tu­ri B
   Olet kyl­lä nyt vähän naii­vi. Roko­tet­ta ei ollut saa­ta­vil­la mark­ki­noil­ta vaan val­tiot ham­stra­si­vat nii­tä kilpaa.

 8. Osmo, puhut asi­aa. Päät­tä­jät toi­mi­vat aina sen­het­ki­sen tie­don valos­sa, arvos­te­li­jat ovat jälkiviisaita.
  Muis­tan vie­lä hyvin 70- luvun polioepidemian.
  Kan­sa oli perus­suo­jat­tu Sal­kin rokot­teel­la ( tapet­tu­ja viruk­sia), mut­ta uusi polio­kan­ta läh­ti liik­keel­le, ja muu­ta­ma ihmi­nen kuo­li maassamme.
  Toi­mit­ta­jat nos­ti­vat mah­ta­van älä­mö­lön viran­omais­tem­me vir­heis­tä, kun oli muka käy­tet­ty vää­rää roko­tet­ta. Mm. Mai­ja Dahlgren vaah­to­si radios­sa vir­heell­sis­tä valin­nois­ta, ja julis­ti suu­reen ääneen, että viran­omais­ten toi­mes­ta ei tar­vit­tai­si maa­ham­me yhtään uut­ta Kal­le Känk­kö­län kohtaloa.
  Tur­haan vas­tuul­li­set sii­nä ini­si­vät, että elä­väl­lä rokot­teel­la ( jota käy­tet­tiin Kes­ki-Euroo­paas­sa ensi­si­jai­se­na) on enem­män haittavaikutuksia.
  Kan­sa roko­tet­tiin elä­väl­lä polio­vi­ruk­sel­la (Sabi­nen roko­te), ns “soke­ri­pa­la­ro­ko­tus”.
  Epi­de­mia saa­tiin pysäh­ty­mään, mut­ta kävi niin­kuin osat­tiin ennus­taa: Muu­ta­ma ihmi­nen sai­ras­tui polioon rokotteesta.
  Mitä teki­vät­kään hyvä­muis­ti­set viestimet?
  Her­kut­te­li­vat viran­omais­ten vir­heil­lä, kun oli sai­ras­tu­tet­tu kansalaisia..

 9. Vie­lä lai­naa­maa­ni sitaat­tiin kommentti: 

  Eili­ses­sä A‑talkissa roko­te­tut­ki­mus­joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Timo Vesi­ka­ri sanoo, että las­ten ja nuor­ten rokot­ta­mi­nen ajoit­tui epi­de­mian kan­nal­ta sel­lai­seen ajan­koh­taan, että roko­tuk­ses­ta ei mitä ilmei­sim­min ollut mitään hyö­tyä heille.

 10. Mil­lä perus­teel­la uskot, että nykyi­nen jär­jes­tel­mä joh­taa parem­piin tulok­siin, eli mil­lä perus­teel­la uskot ihmis­ten arvioi­van rokot­ta­mi­sen roko­tet­ta­val­le itsel­leen koi­tu­vat hai­tat ja hyö­dyt sys­te­maat­ti­ses­ti päin persettä?”

  Asi­aa tun­te­ma­ton ihmi­nen tekee pää­tök­sen­sä arvaa­mal­la tai lau­ma­käyt­täy­ty­mi­sen ohjaamana.

  Sil­to­jen lujuus­las­kel­mia voi teh­dä kuka tahan­sa jos esit­tä­mä­si pitäi­si paikkansa.
  Ongel­ma vai on ettei paras­kaan asian­tun­ti­ja ole täy­del­li­nen, mut­ta tulos on paa­rem­pi kuin lau­maoh­jauk­sen synnyttämä.

 11. Tämä oli taas sem­moi­nen keis­si, ettei viran­omai­set nyt vaan miten­kään voi­neet toi­mia ylei­sen (kaa­li­hui­jauk­sil­le alt­tiin) mie­li­pi­teen mie­les­tä oikein.

  Jos roko­te toi­mii ja pysäyt­tää epi­de­mian, se oli ihan tur­haa rahan­huk­kaa kos­ka epi­de­mia­han ei ollut (rokot­teen ansios­ta) ollen­kaan vaka­va. Jos roko­te ei toi­mi tai sitä ei tila­ta, viran­omai­set eivät väli­tä kan­sa­lai­sis­ta. Jos lap­set jäte­tään var­muu­den vuok­si rokot­ta­mat­ta, viran­omai­set eivät väli­tä lap­sis­ta. Jos lap­set­kin roko­te­taan, viran­omai­set ris­kee­raa­vat las­ten ter­vey­den tes­taa­mat­to­mal­la rokotteella.

  Eri­tyi­ses­ti jos rokot­tees­sa on jotain joka ei ole tes­teis­sä sel­vin­nyt, viran­omai­sil­la ei ole min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta saa­da puh­tai­ta pape­rei­ta. On vain näyt­tää 50 nar­ko­lep­sia­las­ta, jot­ka ovat tie­dos­sa, mut­ta ei voi­da miten­kään näyt­tää, että rokot­teen ansios­ta nil­siä­läis­ten Nis­kas­ten esi­koi­nen ei kuollut.

  Ihan sama mitä teet, aina menee pieleen.

 12. Jos taas ei osat­tu ker­toa, niin viran­omais­ten kyky ja osaa­mi­nen ei ole oikeal­la tasolla.”

  Viran­omais­ta­hoil­le pitäi­si var­maan pal­ka­ta lisää selvänäkijöitä.

 13. Huo­les­tut­ta­vin­ta asias­sa on viran­omais­ten asen­ne. Se oli yli­mie­li­nen ja vähät­te­le­vä. Kar­me­aa, että sai­ras­tu­nei­den van­hem­mat todel­la jou­tui­vat pus­kut­rak­to­rein vie­mään asi­aan­sa eteenpäin.
  Muu­ten­han se ei oli­si mihin­kään eden­nyt­kään. Tsa­ris­ti­sen hal­lin­non tunnusmerkkejä.
  Sama asen­ne viran­omai­sil­la on ollut kaut­ta his­to­rian esim. kemi­kaa­li­hait­toi­hin. Ennen pit­kää sit­ten yksi toi­sen­sa perään sel­lai­nen kemi­kaa­li on kiel­let­ty, jota viran­omai­set piti­vät täy­sin tur­val­li­se­na ja kan­sa­lais­ten huol­ta nau­ret­ta­va­na. Täl­lä het­kel­lä kier­rok­ses­sa on bisfenoli‑A. Sehän on täy­sin tur­val­li­nen elin­tar­vi­ke­pak­kauk­sis­sa, eikö totta?

 14. Osmo: Art­tu­rin uto­pias­sa val­tiot eivät ham­straa rokot­tei­ta, vaan koko hom­ma on jätet­ty mark­ki­noi­den hoidettavaksi. 

  Juk­ka T kir­joit­ti hyvin!

  Mie­les­tä­ni ainoa vir­he, mitä viran­omai­set ovat teh­neet ja teke­vät nyt­kin (kun puhu­taan täs­tä tämän syk­syn influens­sa­ro­kot­tees­ta), on se, että käy­te­tään sano­ja “täy­sin turvallinen”.

  Mikään lää­ke, roko­te, toi­men­pi­de ei ole “täy­sin tur­val­li­nen”, vaan par­haas­sa­kin tapauk­ses­sa ris­ki on pie­ni. Ihmi­set (aina­kaan kaik­ki) eivät ole tyh­miä ja koke­vat hui­jaa­mi­sek­si sen, että ole­mas­sao­le­vaa, vaik­ka­kin pien­tä, ris­kiä väi­te­tään ole­mat­to­mak­si. Jos­kus se ris­ki toteutuu.

  Jäl­keen­päin voi­daan pitää toden­nä­köi­se­nä, että Suo­mes­sa valit­tiin vää­rä roko­te, mut­ta emme voi olla var­mo­ja täs­tä­kään. Voi nimit­täin olla niin­kin, että mikä hyvän­sä sikainfluens­sa­ro­ko­te oli­si Suo­mes­sa tuot­ta­nut nar­ko­lep­si­aa, vaik­ka ei tuot­ta­nut­kaan sitä muualla. 

  Eikös toden­nä­köi­sim­pä­nä syyl­li­se­nä pide­tä adju­vant­tia? Jos mikä tahan­sa sikainfluens­sa­ro­ko­te oli­si saat­ta­nut kas­vat­taa nar­ko­lep­sian ris­kiä, niin se tar­koit­taa, että myös vii­me syk­sy­nä käy­tet­ty kausi-influens­sa­ro­ko­te saat­tai­si ris­kiä kasvattaa.

  En aina­kaan vie­lä ole kuul­lut, että näin oli­si. Tosin sil­lä on tai­det­tu rokot­taa lähin­nä ris­ki­ryh­miä (alle kol­me­vuo­tiai­ta ja yli 65-vuotiaita).

 15. Art­tu­ril­le,

  Näin se uuti­soi­tiin muu­ta­ma päi­vä sit­ten joka puolella: 

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/108821-virallinen-totuus-narkolepsiasta-%E2%80%9Drokotetuilla-9-kertainen-riski%E2%80%9D

  THL:n sivuil­la saat­taa olla tar­kem­min, en katsonut. 

  Eli yhteys rokot­tee­seen on sel­vä, mut­ta sai­rau­den puh­kea­mis­me­ka­nis­mi kui­ten­kin epä­sel­vä. Adju­van­tin osuus on kai edel­leen päätutkintalinjalla. 

  Osmon epäi­ly sii­tä, että sika­vi­rus yhdes­sä rokot­teen kans­sa oli­si aiheut­ta­nut nar­ko­lep­sian on vähän heik­ko, kos­ka Nor­jas­sa nar­ko­lep­sia ei lisään­ty­nyt roko­tus­ten myö­tä, vaik­ka epi­de­mia oli samas­sa vaiheessa.

  1. Sanoin, että voi­ma­kas epi­de­mia oli­si saat­ta­nut joh­taa myös nar­ko­le­pi­saan (siis täy­sin ilman rokot­tees­ta) kos­ka espan­jan­tau­ti­kin johti.

 16. Osmo sanoo:

  Roko­tet­ta ei ollut saa­ta­vil­la mark­ki­noil­ta vaan val­tiot ham­stra­si­vat nii­tä kilpaa.

  Ket­kä ham­stra­si­vat, ket­kä eivät. Tans­ka, Puo­la ja Viro eivät läh­te­neet mas­sa­ro­ko­tuk­seen lainkaan. 

  Sveit­sis­sä roko­tet­ta ei annet­tu ras­kaa­na ole­vil­le, alle 18-vuo­tiail­le eikä yli 60-vuo­tiail­le. Sak­san lää­kin­tä­vi­ran­omai­set suo­sit­ti­vat, että kysei­sel­lä adju­van­til­la tehos­tet­tua roko­tet­ta ei käytettäisi. 

  Ei tämä nyt mikään yksi­se­lit­tei­nen asia ole, jos­sa syn­nin­pääs­tö suo­ma­lais­vi­ran­omai­sil­le on ilman muu­ta annettava.

 17. Oli­ko kukaan Suo­mes­sa sikainfluens­saa kuol­leis­ta muu­ten ter­vei­tä? Minul­le jäi sel­lai­nen mie­li­ku­va, että kaik­ki pos­su­nu­haan kuol­leet oli­vat esim. syö­pä­po­ti­lai­ta tai muu­toin jo val­miik­si erit­täin sairaita.

 18. Läh­tö­koh­tai­ses­ti ihmi­set arvioi­vat kykyn­sä niis­sä asiois­sa lii­an hyvik­si, jois­ta he eivät tie­dä juu­ri mitään. Edel­li­sen kir­joi­tuk­sen kom­men­teis­sa mai­nit­tiin tuo “Dunning–Kruger effect”.

  Samaa voi­nee sovel­taa sekä tilas­toi­hin, että ter­vey­den­hoi­toon. Kum­mas­ta­kaan ihmi­set eivät kes­ki­mää­rin tie­dä juu­ri mitään, mut­ta luu­le­vat ole­van­sa mel­ko päte­viä teke­mään pää­tö­kiä asiois­sa, kos­ka ovat tie­ten­kin “kes­ki­ver­toa parem­pia” em. asioissa.

  Aina ei ole tar­jol­la kivo­ja rat­kai­su­ja ja jon­kun ne on sil­ti tehtävä.

  Sii­hen en ota kan­taa, että miten lää­ke­teol­li­suu­den lob­baus on hom­maan vaikuttanut.

 19. Osmo:

  Roko­tet­ta ei ollut saa­ta­vil­la mark­ki­noil­ta vaan val­tiot ham­stra­si­vat nii­tä kilpaa.

  Mis­tä ne val­tiot sit­ten nii­tä rokot­tei­ta ham­stras, jos ei markkinoilta?

  Muu­ten­kin tämä ei oo olen­nai­nen point­ti, kos­ka olis­han Suo­men val­tio voi­nu ham­stra­ta nii­tä ihan rau­has­sa ja sit pis­tää ne myyn­tiin apteekkiin.

 20. Lisäk­si pitää huo­mioi­da, että ilman yleis­tä roko­tus­oh­jel­maa ei var­mas­ti pääs­tä lähel­le­kään lau­maim­mu­ni­teet­tiä, joka toteu­tuu hyvin vas­ta, kun yli 70% väes­tös­tä on roko­tet­tu (ja joka on muu­ten vie­lä tänä­kin tal­ve­na suo­jan­nut rokottamattomia).

 21. Osmo:

  Sanoin, että voi­ma­kas epi­de­mia oli­si saat­ta­nut joh­taa myös nar­ko­le­pi­saan (siis täy­sin ilman rokot­tees­ta) kos­ka espan­jan­tau­ti­kin johti.

  Onko täl­lai­nen yhteys todettu?

  Käsit­tääk­se­ni euroop­pa­lai­nen uni­tau­ti (joka on muu­ten eri asia kuin nar­ko­lep­sia) alkoi levi­tä jo pari vuot­ta ennen espanjantautiepidemiaa.

 22. En ymmär­rä Örkin kommenttia. 

  Mitä THL on tun­nus­ta­nut? Ja mikä ihmeen huo­mat­ta­va yli­mää­rä, jos kes­ki­mää­räi­sen vii­den sijaan on sai­ras­tu­nut kuusi rokottamatonta? 

  On todet­tu sel­vä yhteys rokot­teen (tai adju­van­tin tai molem­pien) saa­mi­sen ja nar­ko­lep­sian välil­lä. Paha kai sitä täs­sä vai­hees­sa on kiistääkään. 

  Tun­nus­ta­mi­nen tar­koit­tai­si, että sanot­tai­siin teh­dyn virheen. 

  Teh­tiin­kö vai ei, niin toi­vot­ta­vas­ti tar­kem­mat tut­ki­muk­set tuo­vat sii­hen valaistusta.

 23. Tie­tyis­sä tilan­teis­sa on vain toi­mit­ta­va… ja jäl­keen­päin sit­ten kat­so­taan, onko toi­mit­tu oikein vai ei. Ihan yhtä suu­ri haloo oli­si var­mas­ti nous­sut, jos roko­tuk­sia ei oli­si jär­jes­tet­ty­kään ja ihmi­siä oli­si kuol­lut tau­tiin. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa THL:n pää­tök­sen esit­te­le­vä vir­ka­mies oli­si ollut lii­pai­si­mel­la, eikö? Ja sen tut­ki­mi­nen, mis­tä on kyse eli rokot­teen tur­val­li­suu­des­ta kuu­luu kyl­lä THL:lle… sen tut­ki­mi­nen, onko THL:ssä toi­mit­tu asian­mu­kai­ses­ti, kuu­luu THL:ää val­vo­van tahon teh­tä­väk­si (pait­si jos epäil­lään rikos­ta, jol­loin polii­sin on tut­ki­va viranomainen). 

  Mua kiin­nos­tai­si tie­tää täs­sä vai­hees­sa myös, mitä ne hen­ki­löt joi­den uuti­soi­tiin tapel­leen­kin roko­tus­jo­nois­sa saa­dak­seen ko. rokot­teen, nyt ajattelevat?

 24. Ote­taan­pa kan­taa hiu­kan asian sivus­ta, onko medi­ka­li­saa­tio men­nyt jo lii­an pit­käl­le, yhtä­kään sai­ras­ta­mis­ta ei suvai­ta? Luo­tiin­ko sikainfluens­sas­ta lii­an uhkaa­va kuva viran­omais­ten toi­nes­ta, hös­sö­tet­tiin­kö sii­tä ihan tur­haan mediassa?

  Meil­lä roko­te­taan jo taval­lis­ta kausi-influes­saa vas­taan ihan perus­ter­vei­tä ihmi­siä, osin työ­nan­ta­jien toi­mes­ta näi­den taloi­u­del­li­sis­ta (sai­ras­pois­sa­lo­ja vähen­tä­vä) läh­tö­koh­dis­ta. Onko tuol­lai­nen tar­peen, eikö luon­nol­lis­ta tie­tä han­kit­tu immu­ni­teet­ti riitä?

  Onko medi­ka­li­saa­tios­ta tul­lut uskon­non kor­vi­ke, ikui­sen ja hyvän elä­män saa­vut­ta­mi­nen lää­ke­tie­teen avul­la. Lääk­keil­lä voi­daan mhoi­taa myös huo­non elä­män vai­ku­tuk­set pois, saa­da ne anteek­si kuin kes­kia­jal­la syn­nit aneilla.

  Ter­veel­li­sen ruo­kai­lu­va­lis­tuk­sen sijaan meil­le syy­de­tään suo­si­tuk­sia syö­dä D‑vitamiinia pur­kis­ta, luon­nol­li­sen vas­tus­tus­ky­vyn lisää­mi­sen opas­tuk­sen (ter­veil­lä elä­män­ta­voil­la) sijaan mei­tä roko­te­taan influes­saa vastaan.

  Itse en ole otta­nut roko­tuk­sia, ja olen vii­mei­sen vii­den vuo­den aika­na ollut tasan yhden päi­vän sai­rau­den vuok­si pois­sa töis­tä. Nuo­ruu­des­sa­ni sai­ras­tet­tiin kaik­ki influens­sat ja se on jät­tä­nyt immu­ni­teet­tia, lii­kun­ta­har­ras­tus pitää perus­ter­veyt­tä yllä, ja moni­puo­li­nen kalaa, riis­taa ja koti­mai­sia mar­jo­ja suo­si­va ravin­to antaa hive­nai­nei­ta ja vita­mii­ne­ja. Yli 50 vuo­ti­sen elä­mä­ni aika­na en vie­lä ole syö­nyt ensim­mäis­tä­kään anti­bioot­ti­kuu­ria, ei aina­kaan sinä aika­na kun olen ollut van­hem­pie­ni hol­houk­ses­ta pois­tu­nut. Hal­vem­mak­si minä yhteis­kun­nal­le tulen kuin ne rokotetut.

 25. Voi­ko tai kan­nat­taa­ko nykyi­sin mihin­kään täy­sin sokeas­ti luot­taa? Moni sivis­tys­val­tio­kaan ei mak­sa vel­ko­jan­sa takai­sin vaik­ka niin on luvan­nut. Polii­ti­kot puhu­vat kovin usen pal­tu­ria. Ja eteen on tul­lut useam­pia tapauk­sia, jois­sa viran­omai­set ovat rik­ko­neet lakia.

  Jos lähes kaik­ki asian­tun­ti­jat ja useim­pien mai­den viran­omai­set ovat Suo­men viran­omais­ten kans­sa samaa miel­tä, niin sit­ten oli­si ehkä perus­tel­tua nou­dat­taa Suo­men viran­omais­ten suo­si­tuk­sia, vaik­ka viran­omai­siin ei täy­sin luottaisikaan. 

  Mut­ta jos monet tasa­vah­vat asian­tun­ti­jat kiis­te­le­vät, niin sit­ten saat­taa jou­tua heit­tä­mään arpaa ottaa­ko rokot­teen vai ei.

 26. Yksi vali­tet­ta­va sivu­juon­ne täs­sä on myös se, että roko­teon­gel­maa tul­laan käyt­tä­mään myö­hem­min lyö­mä­asee­na van­hem­pien vas­tus­taes­sa mitä tahan­sa rokot­ta­mis­ta, myös nii­tä van­ho­ja ja testattuja.

 27. Eli­na,

  Täy­sin sel­vää oli vain se, että tilas­tois­sa roko­te­tut sai­vat nar­ko­lep­sian 9 ker­taa useam­min kuin mitä nar­ko­lep­sian esiin­ty­vyys muu­ten on. Tuos­ta on tie­tys­ti vakioi­tu (ole­tan) kaik­ki taus­ta­muut­tu­jat, jot­ka on pys­tyt­ty, mut­ta on edel­leen mah­dol­lis­ta, että nar­ko­lep­sial­la ei tuos­sa tapauk­ses­sa ollut mitään yhteyt­tä roko­tuk­seen. Eli yhteys rokot­tee­seen on toden­nä­köi­nen, mut­ta ei varmaa. 

  Jos aineis­ton ulko­puo­lis­ta vai­kut­ta­jaa ei ole, on var­maan­kin niin, että tilas­tol­li­nen ana­lyy­si (lähes) kiis­tat­ta osoit­taa, että nar­ko­lep­sia aiheu­tui rokotteesta.

  Tilas­tol­li­sia tut­ki­muk­sia yli­pään­sä rapor­toi­daan jul­ki­suu­des­sa var­sin hep­poi­ses­ti. Var­si­nai­set tut­ki­muk­set yleen­sä poik­keuk­set­ta lisää­vät joh­to­pää­tök­siin usei­ta varauk­sia (tai nii­den aina­kin pitäi­si tai nii­tä luke­vien aina­kin pitäi­si tie­tää, että varauk­sia aina on), mut­ta tämä unoh­tuu medialta.

  Har­ri, minul­le jäi se käsi­tys, että useat kuol­leis­ta oli­vat perus­ter­vei­tä ja suh­teel­li­sen nuo­ria. Espan­jan tau­dil­le lei­mal­lis­ta­han oli se, että se tap­poi suu­ren mää­rän perusterveitä.

  Sikainfluens­sas­ta vie­lä sen ver­ran, että luu­len, että sen vaa­ral­li­suus tul­kit­tiin alun­pe­rin täy­sin vää­rin sii­tä syys­tä, että Mek­si­kos­sa lää­kä­rien kir­joi­hin pää­tyi­vät vain hyvin vaka­vas­ti sai­raat, jol­loin tau­din aiheut­ta­ma kuol­lei­suus näyt­ti pal­jon isom­mal­ta, kuin mitä se muis­sa mais­sa sit­ten oli.

  Minä luu­len, että koko rokot­ta­mi­nen mak­soi enem­män kuin mitä rokot­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen oli­si mak­sa­nut. Mut­ta sitä on tie­ten­kin vai­kea tie­tää, kun ver­rok­kia ei ole.

 28. Eli­na, tuo kes­ki­mää­ri­nen vii­si oli KAIKISTA 5–15 ‑vuo­tiais­ta, tuo kuusi oli ROKOTTAMATTOMISTA 5–15 ‑vuo­tiais­ta, joi­ta oli jotain 30%.

 29. Juk­ka T:

  Osmo, puhut asi­aa. Päät­tä­jät toi­mi­vat aina sen­het­ki­sen tie­don valos­sa, arvos­te­li­jat ovat jälkiviisaita.

  Ei. Päät­tä­jät voi­vat teh­dä vir­hei­tä sen­het­ki­sen tie­don valos­sa ja arvos­te­li­jat voi­vat kri­ti­soi­da tätä. On älyl­li­ses­ti epä­re­hel­lis­tä lei­ma­ta kaik­ki arvos­te­li­jat höl­möik­si ja jät­tää kri­tiik­ki huo­miot­ta. Tie­tys­ti sil­tä osin kuin kri­tiik­ki perus­tuu jäl­ki­vii­sau­teen, niin se on turhaa.

  lii­an vanha:

  Sil­to­jen lujuus­las­kel­mia voi teh­dä kuka tahan­sa jos esit­tä­mä­si pitäi­si paikkansa.

  Ei tie­ten­kään voi­si. Älä esi­tä tyhmää.

  Riit­ta:

  Osmo: Art­tu­rin uto­pias­sa val­tiot eivät ham­straa rokot­tei­ta, vaan koko hom­ma on jätet­ty mark­ki­noi­den hoidettavaksi.

  Ei. Minä en olet­ta­nut, että muut val­tiot muut­tai­si­vat käyt­täy­ty­mis­tään sen takia, että Suo­mi teki­si jotain toi­sin. Mun mie­les­tä on ihan ok, että yri­tät selit­tää mun ajat­te­lua, jos sat­tui­sit sitä tun­te­maan, mut­ta kun et sel­väs­ti­kään tie­dä mis­tä puhut, niin on parem­pi pitää suu supussa.

  Eli jos Suo­mi onnis­tui osta­maan roko­tet­ta mark­ki­noil­ta, niin mikä oli­si estä­nyt suo­ma­lai­sia osta­mas­ta roko­tet­ta markkinoilta?

  Jos suo­ma­lai­set eivät oli­si voi­neet ostaa roko­tet­ta mark­ki­noil­ta, niin mikä oli­si estä­nyt Suo­mea osta­mas­ta sitä ja lait­ta­mal­la sitä myyntiin?

 30. Eli jos Suo­mi onnis­tui osta­maan roko­tet­ta mark­ki­noil­ta, niin mikä oli­si estä­nyt suo­ma­lai­sia osta­mas­ta roko­tet­ta markkinoilta? 

  Nii­tä ei ollut mark­ki­noil­la, vaan lää­ke­teh­taat myi­vät nii­tä isoi­na eri­nä val­tioil­le. En mil­lään usko, että mikään yksi­tyi­nen toi­mi­ja oli­si pääs­syt väliin. Aina­kaan Suomessa. 

  Jos suo­ma­lai­set eivät oli­si voi­neet ostaa roko­tet­ta mark­ki­noil­ta, niin mikä oli­si estä­nyt Suo­mea osta­mas­ta sitä ja lait­ta­mal­la sitä myyntiin? 

  Eivät­hän ne kel­van­neet kai­kil­le edes ilmaiseksi!

 31. Eli­na kir­joit­ti 4.2.2011 kel­lo 9:50:

  Sak­san lää­kin­tä­vi­ran­omai­set suo­sit­ti­vat, että kysei­sel­lä adju­van­til­la tehos­tet­tua roko­tet­ta ei käytettäisi.

  Pan­de­mi­aa pelä­tes­sä ja roko­tuk­sis­ta kiis­tel­täes­sä Sak­saa kohah­dut­ti tie­to, että yhteis­kun­nan elii­til­le oli tilat­tu tois­ta roko­tet­ta kuin rah­vaal­le. Elii­til­le sel­lais­ta, jos­sa ei kyseis­tä adju­vant­tia ollut, rah­vaal­le Pandemrixiä.

  tohtori.fi’n uuti­nen:

  Sak­sas­sa kohu: viran­omai­sil­le eri sikainfluens­sa­ro­ko­te kuin muul­le väestölle

  Sak­sas­sa on nous­sut vii­mei­sen vii­kon aika­na suu­ri kohu, kun maan mediat ker­toi­vat aluk­si armei­jan hen­ki­lös­tön ja myö­hem­min myös Sak­san vir­ka­mies­ten ja minis­te­rien saa­van eri sikainfluens­sa­ro­ko­tet­ta kuin val­ta­väes­tö. … Sak­sas­sa väes­tö roko­te­taan sak­sa­lai­sen The Local –leh­den mukaan GlaxoS­mithKli­ne –lää­keyh­tiön Pan­dem­rix –rokot­teel­la, jota myös Suo­meen on tilat­tu. Sen sijaan armei­ja, vir­ka­mie­het ja minis­te­rit saa­vat ame­rik­ka­lai­sen lää­keyh­tiö Bax­te­rin Cel­va­pan –nimis­tä roko­tet­ta. … Pan­dem­rix –roko­te sisäl­tää elo­ho­pe­aa sekä adju­vant­tia eli ainet­ta, joka vah­vis­taa toi­sen aineen (täs­sä tapauk­ses­sa viruk­sen) vai­ku­tus­ta. Sen sijaan Cel­va­pan ei sitä sisäl­lä, mikä on enti­ses­tään kuo­hut­ta­nut ihmisiä.

  Sivul­ta ei ikä­vä kyl­lä löy­ty­nyt päi­väys­tä, mut­ta uuti­nen on pandemia-ajalta.

 32. Riit­ta:

  Nii­tä ei ollut mark­ki­noil­la, vaan lää­ke­teh­taat myi­vät nii­tä isoi­na eri­nä val­tioil­le. En mil­lään usko, että mikään yksi­tyi­nen toi­mi­ja oli­si pääs­syt väliin. Aina­kaan Suomessa. 

  Yri­tät­kö sanoa, että nii­tä oli isoi­na eri­nä mark­ki­noil­la vai että val­tiot pakot­ti­vat lää­ke­teh­taa myy­mään suo­raan niil­le? Tie­dät­kö oli­ko rokot­tei­ta saa­ta­vil­la nois­sa Eli­nan mai­nit­se­mis­sa mais­sa niil­le, jot­ka oli­vat haluk­kai­ta maksamaan?

  Eivät­hän ne kel­van­neet kai­kil­le edes ilmaiseksi!

  Sinul­la ei siis ole syy­tä olet­taa mik­si Suo­men val­tio ei oli­si voi­nut ostaa nii­tä rokot­tei­ta ja sit­ten lait­taa ne myyn­tiin apteekeissa?

 33. Rokot­ta­mat­to­mis­ta 4–19-vuotiaista nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tui 8. Roko­te­kat­ta­vuus oli tuos­sa ryh­mäs­sä 70 pro­sent­tia. Jos rokot­ta­mat­to­mat oli­vat vali­koi­mat­to­mia, roko­tet­tu­jen jou­kos­sa oli­si 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet nar­ko­lep­sian rokot­ta­mat­ta­kin. Jäl­jel­le jää 34 joi­den koh­dal­la yhteys rokot­tee­seen on toden­nä­köi­nen osasyy.

  Meil­lä siis on nar­ko­lep­siae­pi­de­mia ollut pääl­lä muutenkin.

  Sikainfluens­sa tap­paa kausi-influens­sas­ta poi­ke­ten ihmi­siä, joil­la on vuo­si­kym­me­niä elin­ai­kaa jäl­jel­lä. Tosin useim­mil­la on jokin kroo­ni­nen sai­raus joka lisää ris­kiä, että tar­vit­see teho­hoi­toa tai että sekään ei auta. Esi­mer­kik­si minä, vähän yli neli­kymp­pi­nen perus­ter­ve ihmi­nen muu­ten, sain pii­kin ris­ki­ryh­mäs­sä ensim­mäis­ten jou­kos­sa, kos­ka minul­la on ast­ma. Nor­maa­lio­lois­sa ast­ma­ni ei vai­ku­ta elä­män­laa­tuu­ni yhtään mitään, mut­ta en halua kokeil­la miten se vai­kut­tai­si tehohoidossa.

 34. Tie­dok­si. Sikainfluens­san vaka­via muo­to­ja sai­ras­ti­vat nuo­ret ter­veet ihmi­set. Kaik­ki kuol­leet oli­vat alle 65-vuo­tiai­ta. Tau­ti tap­poi nuo­ria ja ter­vei­tä. Eri­tyi­ses­sä ris­kis­sä oli­vat ras­kaa­na ole­vat. Kysees­sä ei siis ollut tau­ti, joka oli­si vie­nyt vain entuu­des­taan sai­rai­ta yksilöitä.

 35. KariS. Rat­sas­tat lau­maim­mi­nu­tee­tin varas­sa ja hyväl­lä tuu­ril­la. Maa­il­mas­sa kuol­laan edel­leen run­saas­ti tau­tei­hin, joi­ta ei ole roko­tuks­oh­jel­mien ansiois­ta. Esim tuh­ka­rok­ko on suu­rim­pia las­ten tap­pa­jia maa­il­mas­sa. Nyt on Suo­mes­sa jätet­ty kal­me­toin­ti pois vas­ta­syn­ty­neil­tä, ja äsket­täin kuo­li pik­ku­lap­si tubiin. Sitä kun tulee meil­le nyky­ään pal­jon mm itä­ra­jan takaa. Onhan sitä­kin tie­tys­ti aina ollut yksittäistapauksia.
  Sikainfluens­saa on nyt kuol­lut Suo­mes­sa vajaa 50 ihmis­tä, ja teho­hoi­to-osas­tot ovat olleet täynnä.
  Jari väit­ti viran­omai­sia yli­mie­li­sik­si. Kum­mal­li­nen väi­te. Miten kukaan voi­si tuol­lai­ses­ta asias­ta men­nä kovin­kaan pian sano­maan mitään ilman näyt­töä? Tot­ta­kai asioi­ta pitää sel­vit­tää, ja niin kulis­sien taka­na aina teh­dään kuu­mei­ses­ti, ennen­kuin asiat pääs­te­tään toi­mit­ta­jien repos­tel­ta­vik­si ja väri­tet­tä­vik­si. Kyl­lä näi­tä asioi­ta hoi­ta­vat tahot työs­ken­te­le­vät todel­la kovan pai­neen alla. Help­po ammus­kel­la ja syy­tel­lä pus­kis­ta. Asiat ovat erit­täin monimutkaisia.
  Kukaan kuol­lei­den per­heis­tä ei tule ker­to­maan että roko­tet­ta ei otet­tu vaik­ka suo­si­tel­tiin ja näin kävi. Asioil­la on mon­ta puolta.
  Hiu­kan loh­dul­lis­ta oli eili­ses­sä A‑talkinssa Par­ti­sen anta­ma tie­to, että lap­sil­la nar­ko­lep­sia kui­te­nin yleen­sä muu­ta­man vuo­den kulues­sa lievenee.

 36. Sylt­ty sanoo: 

  Jos roko­te toi­mii ja pysäyt­tää epi­de­mian, se oli ihan tur­haa rahan­huk­kaa kos­ka epi­de­mia­han ei ollut (rokot­teen ansios­ta) ollen­kaan vakava. 

  Onko näin?

  Oli­ko epi­de­mia Viros­sa, Puo­las­sa tai Tans­kas­sa yhtään sen vaka­vam­pi? Eli miten niin “rokot­teen ansioista”?

  Mie­li­ku­vat, huhut ja täy­si mutu taas jyl­lää­vät voi­mal­la täl­lä­kin blo­gil­la, jota kai kovin asia­pi­toi­se­na pidetään. 

  Tar­kis­tin muu­ten Osmon väit­tä­män espan­jan­tau­din ja euroop­pa­lai­sen uni­tau­din (Encep­ha­li­tis Let­har­gica) yhtey­des­tä. Ei ole mitään näyt­töä, että kysei­nen virus oli­si aiheut­ta­nut unitautia.

 37. Hami­lo terveydestään: 

  Esi­mer­kik­si minä, vähän yli neli­kymp­pi­nen perus­ter­ve ihmi­nen muu­ten, sain pii­kin ris­ki­ryh­mäs­sä ensim­mäis­ten jou­kos­sa, kos­ka minul­la on astma.

  Et ole “perus­ter­ve ihmi­nen muu­ten”. Olet vain muu­ten ter­ve. Perus­ter­ve tar­koit­taa nime­no­maan, ettei ole mitään kroo­ni­sia sairauksia.

 38. KariS
  Ote­taan­pa kan­taa hiu­kan asian sivus­ta, onko medi­ka­li­saa­tio men­nyt jo lii­an pit­käl­le, yhtä­kään sai­ras­ta­mis­ta ei suvaita? 

  Sitä sopii kysyä, kun muu­ta­ma mah­dol­li­nen rokot­teen aiheut­ta­ma sai­ras­tu­mi­nen on maankaatojuttu. 

  Itse en ole otta­nut roko­tuk­sia, ja olen vii­mei­sen vii­den vuo­den aika­na ollut tasan yhden päi­vän sai­rau­den vuok­si pois­sa töistä. 

  No eipä nii­tä roko­tuk­sia tar­vi, jos kaik­ki muut ne kum­min­kin otta­vat. Täl­löin saa roko­tuk­sen suo­jan kun se ei pää­se leviä­mään roko­te­tun väes­tön ansios­ta, mut­ta ei tar­vit­se itse ollen­kaan kan­taa rokot­tei­den hait­to­ja, ei edes vai­vau­tua roko­tet­ta­vak­si terveyskeskukseen. 

  Vapaa­mat­kus­ta­mi­nen on help­poa kuin hei­nän­te­ko, mut­ta enpä tie­dä kan­nat­taa­ko sii­tä pau­ku­tel­la henk­se­lei­tä netissä.

  (mitä tulee kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­siin, niin vähem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ottaa nii­tä, esi­mer­kik­si mei­dän yri­tyk­ses­tä löy­tyy perä­ti yksi, joka ottaa joka­vuo­ti­sen fir­man mak­sa­man kausi­ro­kot­teen, mui­ta se ei kiinnosta)

 39. Medias­sa on näi­nä päi­vi­nä usein huo­mau­tet­tu, että viran­omais­ten ei pan­de­mian aikoi­na ollut roko­tus­tie­dot­ta­mi­sen suh­teen mah­dol­lis­ta toi­mia toi­sin kuin toimivat.

  Kat­so­kaa Puo­lan ter­veys­mi­nis­te­rin puhe Puo­lan par­la­men­tis­sa 5.11.2009. Video­pät­kä on suo­mek­si teks­ti­tet­ty. Seu­ra­sin puo­la­lais­mi­nis­te­rin puhet­ta hen­keä pidät­täen: että tosi­aan noin­kin voi reagoida.

  Help­poa se ei viran­omais­ta­hoil­la ollut. Mie­leen hii­pii kui­ten­kin, että Suo­mi on yli-inno­kas toi­mi­maan “oikein”, että emme uskal­la uhma­ta mitään auktoriteettia.

 40. Sylt­ty: “Vapaa­mat­kus­ta­mi­nen on help­poa kuin hei­nän­te­ko, mut­ta enpä tie­dä kan­nat­taa­ko sii­tä pau­ku­tel­la henk­se­lei­tä netissä.”

  Sen yhden sai­ras­lo­ma­päi­vän vii­mei­sen vii­den vuo­den aika­na vie­tin juu­ri sikainfluens­sae­pi­de­mian aikoi­hin, olin per­jan­tain + vii­kon­lo­pun fluns­sas­sa jon­ka oireet oli­vat pit­käl­ti sikainfluens­san kal­tai­sia. Kui­ten­kin niin lie­viä, etten lää­kä­riin vai­vau­tu­nut mene­mään kun se siis paris­sa kol­mes­sa päi­väs­sä meni ohi. Vält­tä­mät­tä siis en ollut vapaa­mat­kus­ta­ja, vaan han­kin immu­ni­teet­ti­ni sai­ras­ta­mal­la, ja muu­ten­kin kuu­luin sii­hen ryh­mään joka oli­si roko­tet­tu vii­meis­ten joukossa.

  Lähin­nä jutul­la­ni halusin tuo­da esiin pari asi­aa, viran­omais­ten uskon medi­ka­li­saa­tioon aino­na autu­aak­si­te­ke­vä­nä kei­no­na, ja sikafluns­saan liit­ty­neen hys­te­ri­aa hipo­neen käsit­te­lyn jul­ki­suu­des­sa. Nyt on sit­ten menos­sa jäl­ki­se­lit­te­ly­jen vai­he. Vira­noa­mi­set yli­rea­goi­vat tuon influenss­san uhkaan, tai aina­kin media muo­dos­ti sel­lai­sen kuvan.

  Tänä tal­ve­na “muo­ti­lää­ke” on ollut D‑vitamiini, jon­ka saan­nis­ta on huol­ta kan­net­tu hyvin näky­väs­ti. A‑talk ohjel­mas­sa ihme­tys­tä­ni herät­ti kes­kus­te­li­ja­na ollut far­ma­ko­lo­gi (lää­kä­ri), joka piti parem­pa­na vita­mii­nin hank­ki­mis­ta pil­le­reis­tä kuin nor­maa­lis­ta ruu­as­ta. Itse edus­tan kan­taa, että hive­nai­neet ja vita­mii­nit pitää pyr­kiä saa­maan niin pit­käl­le kuin mah­dol­lis­ta ruu­an osa­na, ja vain puu­tos­ti­lois­sa hank­kia lisä­apua purk­kien sisäl­lös­tä. Kala esi­mer­kik­si sisäl­tää pal­jom muu­ta­kin ter­veel­lis­tä ja samal­la oiva d‑vitamiinin läh­de. Ja mau­kas sekä kevyt ruo­ka­kin vielä.

 41. Mar­ko Hami­loRokot­ta­mat­to­mis­ta 4–19-vuotiaista nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tui 8. Roko­te­kat­ta­vuus oli tuos­sa ryh­mäs­sä 70 pro­sent­tia. Jos rokot­ta­mat­to­mat oli­vat vali­koi­mat­to­mia, roko­tet­tu­jen jou­kos­sa oli­si 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet nar­ko­lep­sian rokot­ta­mat­ta­kin. Jäl­jel­le jää 34 joi­den koh­dal­la yhteys rokot­tee­seen on toden­nä­köi­nen osasyy.

  Kor­kean roko­tet­tu­jen osuu­den takia rokot­ta­mat­to­mien ris­ki sai­ras­tua sikainfluens­saan on tn. pie­nem­pi ver­rat­tu­na tilan­tee­seen, jos­sa vain har­vat oli­si­vat saa­neet roko­tuk­sen. Jos sikainflues­san sai­ras­ta­mi­nen suu­ren­tai­si ris­kiä sai­ras­tua nar­ko­lep­si­aan niin, eikö täl­lai­nen ver­tai­lu yliar­vioi­si rokot­teen vai­kus­ta nar­ko­lep­sian esiintyvyyteen?

  1. Mar­ko Hami­lo­Ro­kot­ta­mat­to­mis­ta 4–19-vuotiaista nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tui 8. Roko­te­kat­ta­vuus oli tuos­sa ryh­mäs­sä 70 prosenttia.

   Tämän tie­don perus­teel­la Suo­mea oli­si koh­dan­nut jokin muus­ta syys­tä joh­tu­nut nar­ko­lep­sia-epi­de­mia, jota roko­te vah­vis­ti tai jon­ka puh­kea­mis­ta roko­teyk­si­lö­ta­sol­la jou­dut­ti. Nor­maa­li­vuon­na koko väes­tös­tä nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tuu noin vii­si hen­keä, tuo kah­dek­san rokottamat56onta vas­taa koko väes­tön tasol­la noin 25 henkeä.
   &Tästä on kehit­ty­mäs­sä tilastollinen/epidemiologinen jännitysnäytelmä

 42. Mar­ko Hami­lo: Rokot­ta­mat­to­mis­ta 4–19-vuotiaista nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tui 8. Roko­te­kat­ta­vuus oli tuos­sa ryh­mäs­sä 70 pro­sent­tia. Jos rokot­ta­mat­to­mat oli­vat vali­koi­mat­to­mia, roko­tet­tu­jen jou­kos­sa oli­si 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet nar­ko­lep­sian rokot­ta­mat­ta­kin. Jäl­jel­le jää 34 joi­den koh­dal­la yhteys rokot­tee­seen on toden­nä­köi­nen osasyy.

  Kor­kean roko­tet­tu­jen osuu­den takia rokot­ta­mat­to­mien ris­ki sai­ras­tua sikainfluens­saan on tn. pie­nem­pi ver­rat­tu­na tilan­tee­seen, jos­sa vain har­vat oli­si­vat saa­neet roko­tuk­sen. Jos sikainflues­san sai­ras­ta­mi­nen suu­ren­tai­si ris­kiä sai­ras­tua nar­ko­lep­si­aan niin, eikö täl­lai­nen ver­tai­lu yliar­vioi­si rokot­teen vai­kus­ta nar­ko­lep­sian esiintyvyyteen?

 43. Viran­omais­ten oli mah­dol­li­suus toi­mia toi­sin muu­al­la­kin, kuten edel­lä muu­ta­ma on jo huo­maut­ta­nut­kin, mik­sei sit­ten Suo­mes­sa. Täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä oli se, mil­lai­sel­la var­muu­del­la viran­omais­ten tahol­ta vakuu­tel­tiin, että roko­te oli­si täy­sin tur­val­li­nen. Pai­nos­tus kou­luis­sa las­ten rokot­ta­mi­sek­si oli myös pai­koi­tel­len sel­lais­ta, mihin ei jat­kos­sa toi­vot­ta­vas­ti sorruta.
  Itsel­lä­ni oli mah­dol­li­suus seu­ra­ta tilan­net­ta Suo­men lisäk­si Bel­gias­sa ja täy­tyy sanoa, että suo­ma­lai­sen hys­te­rian mää­rä kyl­lä hämmästytti.

 44. En todel­la­kaan luota.

  THL:n mukaan: “Suo­mes­sa todet­tiin 44 influens­sa A(H1N1)v ‑infek­tioon liit­ty­vää kuo­le­man­ta­paus­ta (iän medi­aa­ni 56 vuot­ta; vaih­te­lu­vä­li 1–88): heis­tä 4 oli lap­sia, 26 mie­hiä ja 40:llä oli tie­dos­sa perus­tau­ti. Kol­me meneh­ty­nyt­tä, mukaan lukien yksi lap­si, oli saa­nut sikainfluens­sa­ro­ko­tuk­sen ja 27 ei, 14 koh­dal­la tie­to puut­tui.” Tar­tun­ta­löy­tö­jä teh­tiin 7669. 

  Aika vähän ter­vei­tä hen­ki­löi­tä ver­rat­tu­na nar­ko­lep­siae­pää­i­lyi­hiin, joka iski ilmei­ses­ti ns. “ter­vei­siin lapsiin.”

  Pers­pek­tii­vin vuok­si: Suo­mes­sa kuo­lee vuo­sit­tain 1 000 ‑1 500 ihmis­tä taval­li­seen kausi-influenssaan.
  otta oltai­siin pääs­ty samoi­hin kuol­lei­suus­lu­kui­hin kuin nor­maa­lis­sa influens­sas­sa, oli­si sika­lens­sun pitä­nyt suo­ral­la skaa­lauk­sel­la tart­tua yli 260 000 suo­ma­lais­ta. En tie­dä pal­jon­ko nor­maa­lin influens­saan sai­raas­tuu vuo­sit­tain. Nor­maa­li kauis­lens­su ei aiheu­ta vuo­sit­tais­ta roko­te­hys­te­ri­aa ja nyrk­ki­tap­pe­lui­ta terk­ka­rin jonossa

  Roko­te oli­si voi­tu koh­dis­taa enem­män ris­ki­ryh­mil­le. Lap­set eivät kuu­lu lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään. Kan­sa­kun­nan laa­jui­nen roko­te­hys­te­ria aineel­la, jota ei ole tes­tat­tu kun­nol­la kuu­los­taa juu­ri sil­tä, että nar­ko­lep­si­aa tai vas­taa­vaa oli odo­tet­ta­vis­sa. Kan­sa­kun­nan laa­jui­nen roko­te­hys­te­ria sika­lens­sun koh­dal­la oli muu­ten myös Jenk­ki­läs­sä, vuon­na 1976. Roko­tuk­set kes­key­tet­tiin, kun todet­tiin että rokot­tees­ta on enem­män vaa­raa kuin taudista.

  Esi­mer­kik­si Saks­sas­sa ja Rans­kas­sa ihmi­set eivät otta­neet roko­tet­ta niin innok­kaas­ti, kuin esim. Suo­mes­sa, kun huo­mat­tiin että röh­röh-lens­su ei leviä niin kuin pelo­tel­tiin. Tämän takia roko­te­ti­lauk­set perut­tiin. Suo­mes­sa sen sijaan hys­te­ria jat­kui ja THL sin­nik­kääs­ti suo­sit­ti roko­tus­ta kai­kil­le. Tämä siis tie­det­tiin jo tam­mi­kuus­sa 2010.

  http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/WHOta%20syytet%C3%A4%C3%A4n%20ylily%C3%B6nneist%C3%A4%20sikainfluenssan%20torjunnassa/1135252110148

  Samaan sys­syyn voi­si lin­kit­taa THL:n kor­rup­tio­tut­kin­nat, mut­ta ne nyt tus­kin joh­ta­vat mihin­kään. Kor­kein­taan jumalanpilkkasyytteeseen.

  Onnek­si sen­tään GlaxoS­mithKli­ne on kehit­tä­nyt lääk­keen, jos­ta saat­taa olla apua nar­ko­lep­sian hoi­dos­sa. GlaxoS­mithKli­ne muu­ten toi­mit­ti Suo­meen sikainfluenssarokotetta.

 45. Eli tuon edel­li­sen pos­tauk­sen Hesa­rin link­ki refe­roi­tua: Suo­mes­sa THL:suositti roko­tet­ta kai­kil­le ja mas­sa­ro­ko­tuk­set myös aloi­tet­tiin tam­mi­kuun puo­lel­la. Tam­mi­kuus­sa monet maat jo perui­vat roko­te­ti­lauk­si­aan, kun totuus sikafluns­san leviä­mi­ses­tä ja vaa­ral­li­suu­des­ta oli jo tul­lut ilmi.

 46. Roko­tet­ta ei ollut tes­tat­tu tar­peek­si” — mie­len­kiin­toi­nen väi­te. Käy­tet­ty roko­te oli käy­nyt läpi faa­si II:n tes­tauk­sen (200 poti­las­ta), kun myyn­ti­lu­paan vaa­di­taan faa­si III:n tes­taus (3000 poti­las­ta). Nar­ko­lep­sia­ta­paus­ten ilme­ne­mis­taa­juus oli kui­ten­kin niin vähäi­nen, että tätä sivu­vai­ku­tus­ta ei oli­si löy­det­ty nor­maa­lis­ti­kaan tes­ta­tul­la tuot­teel­la. Vali­tet­ta­vas­ti. Kuten edel­lä on use­aan ottee­seen todet­tu, pus­kas­ta on help­po ampua, var­sin­kin Dunning–Krugerin avustuksella…

 47. Jos muis­ti­ni ei petä kovin pahas­ti, niin roko­tuk­siin suh­tau­dut­tiin aluk­si kovin epäil­len, mut­ta kun lapis­sa kuo­li ennes­tään ter­ve 10-vuo­tias lap­si, ihmi­set läh­ti­vät jonot­ta­maan roko­tuk­sia ulos pak­ka­seen ja leh­dis­tö rai­vo­si että mis­sä rokot­teet viipyvät.
  Muu­toin­kin on kyl­lä syy­tä tode­ta, että roko­tuk­set on ollut täy­sin sel­väs­ti tehok­kain tapa ehkäis­tä monia vaka­via tar­tun­ta­tau­te­ja. Ja onpa iso­rok­ko saa­tu roko­tus­ten ansios­ta koko­naan hävitetyksi.

 48. #
  Luo­tat­ko Suo­men ter­veys­vi­ran­omais­ten kykyyn arvioi­da roko­tus­ten hyö­ty­jä ja haittoja?
  #

  Luo­tan hei­dän kykyyn­sä arvioi­da roku­tus­ten hyö­ty­jä ja hait­to­ja, mut­ta kun kus­tan­nus­vas­taa­vuus hei­dän arviois­taan on pois­sul­jet­tu, niin saa­vat­kin sit­ten arvioi­o­da mitä tahan­sa minis­te­riöi­den­sä mandaatilla.

  Eli voi­vat puhua ja arvioi­da mitä tahan­sa potas­kaa jul­ki­suu­teen kaf­fe­tun­nil­laan ovat päättäneet.

  Siis, kun kono­nais­vas­tuu puut­tuu asias­ta, niin tätä se sit­ten on.

  Muu­ten tuon puo­la­lai­sen minis­te­rin lausu­ma oli tosi puo­leen­sa vetä­vä. En edes minis­te­rin lausu­mak­si usko­nut, eikä salis­ta kuu­lu­nut : minuut­ti on kulu­nut edus­ta­ja se ja se.

 49. Jari väit­ti viran­omai­sia yli­mie­li­sik­si. Kum­mal­li­nen väi­te. Miten kukaan voi­si tuol­lai­ses­ta asias­ta men­nä kovin­kaan pian sano­maan mitään ilman näyttöä

  Kysei­sis­sä viran­omai­sis­sa on töis­sä pää­asias­sa tut­ki­ja­kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta ihmi­siä, joi­den pitäi­si osa­ta doku­men­toi­da pää­tök­sen­te­ko niin, että kuka tahan­sa (tar­vit­ta­vat esi­tie­dot omaa­va) voi ymmär­tää, mil­lai­sia fak­to­ja pää­tök­sen tekoon on pää­tet­ty hank­kia, miten ne on han­kit­tu ja miten nii­den perus­teel­la on teh­ty päätökset.

  Roko­tus­pää­tök­sen perus­te­lui­na oli jul­ki­suu­des­sa ollei­den tie­to­jen mukaan jokin rei­lun kol­men sivun pah­vi, joka sekin on julis­tet­tu salai­sek­si, kos­ka sii­nä on puo­li­sen sivua roko­te­val­mis­ta­jan luot­ta­muk­sel­lis­ta aineis­toa. Mil­lä ajat­te­lit selit­tää sen? Ajat­te­le­mat­to­muu­del­la? Epä­pä­te­vyy­del­lä? Lais­kuu­del­la? Korruptiolla?

  Yli­mie­li­syys on seli­tyk­sis­tä viat­to­min: luja luot­ta­mus sii­hen, että itse ymmär­tää asian ja kol­le­gat tajua­vat teh­dä oikean pää­tök­sen tai aina­kin luot­ta­vat asian­tun­ti­jan pää­ty­neen oikei­siin joh­to­pää­tök­siin ilman että nii­hin joh­ta­nut­ta pro­ses­sia tar­vit­see selit­tää ja pan­na paperille.

 50. Mar­ko Hamilo.
  “Rokot­ta­mat­to­mis­ta 4–19-vuotiaista nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tui 8. Roko­te­kat­ta­vuus oli tuos­sa ryh­mäs­sä 70 prosenttia.”

  Aina­kin osa tuos­ta voi selit­tyä sil­lä, että van­hem­mat sai­vat nyt ensi ker­taa kuul­la, että täl­läi­nen­kin sai­raus on ole­mas­sa ja vei­vät lap­sen­sa lää­kä­riin. Ter­veen ja sai­raan raja­han täs­sä tapauk­ses­sa ei ole niin selvä.

 51. Kai­ken­lais­ta kuraa sitä onkin tän­ne kek­sit­ty. Ehkä kan­nat­tai­si vain hyväk­syä, että maa­il­mas­sa tapah­tuu ikä­viä asioi­ta, eikä nii­tä aina voi kat­soa kenen­kään ihmi­sen syyksi.

  Osmo osa­si hyvin muis­tut­taa sii­tä mie­li­pi­deil­mas­tos­ta, joka tuol­loin val­lit­si, kun sikainfluens­sa-aal­to oli vyö­ry­mäs­sä koh­ti. Maa­il­ma tosi­aan näyt­ti sil­loin aivan toi­sen­lai­sel­ta kuin nyt.

 52. Tämä kah­dek­san rokot­ta­ma­ton­ta sai­ras­tu­nut­ta on kah­den vuo­den ajal­ta 2009–2010.

  Eli vas­taa aivan nor­maa­li­ta­soa, kos­ka nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tuu tyy­pil­li­ses­ti 3–5 las­ta vuodessa.

 53. Osmol­la on nyt ihan sekai­sin asiat. 

  Kyse on lap­sis­ta, ei koko väes­tös­tä. Huoh, tai­dan teh­dä kari­kos­ki­set kohta.

 54. Mar­ko Hamilo

  Rokot­ta­mat­to­mis­ta 4–19-vuotiaista nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tui 8. Roko­te­kat­ta­vuus oli tuos­sa ryh­mäs­sä 70 pro­sent­tia. Jos rokot­ta­mat­to­mat oli­vat vali­koi­mat­to­mia, roko­tet­tu­jen jou­kos­sa oli­si 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet nar­ko­lep­sian rokot­ta­mat­ta­kin. Jäl­jel­le jää 34 joi­den koh­dal­la yhteys rokot­tee­seen on toden­nä­köi­nen osasyy.

  THL jul­kai­sus­saan (sivu 12) kui­ten­kin antaa oman mää­ri­tel­män­sä ilmaan­tu­vuu­del­le ja sanoo sen olleen 9.2 rok­tet­tu­jen jou­kos­sa rokot­ta­mat­to­miin näh­den. Ilman aika­ja­naa, johon kaik­ki tapauk­set on mer­kit­ty, en voi tois­taa las­kua, mut­ta kyl­lä kai tämän täy­tyy olla sel­lai­nen luku, että sen on tar­kis­ta­nut useam­pi­kin tut­ki­ja, ennen kuin se on jul­ki­suu­teen pääs­tet­ty. Kysees­sä on kui­ten­kin koko pape­rin oleel­li­sin kohta.

  http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/f890b9f3-9922–4efe-889b-157fe2e03aa4

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Nor­maa­li­vuon­na koko väes­tös­tä nar­ko­lep­si­aan sai­ras­tuu noin vii­si henkeä.”

  Tämä ei ilmei­ses­ti pidä paik­kan­sa. Sikainfluens­sa-nar­ko­lep­sia-yhteyt­tä sel­vit­tä­neen työ­ryh­män väli­ra­por­tin mukaan (linkki,pdf) väes­tö­ta­son nar­ko­lep­sian insi­dens­si on ollut vuon­na 2006 44, 2007 59, 2008 60, 2009 68 ja 2010 102 tapaus­ta. Eli nar­ko­lep­sian esiin­ty­vyys näyt­täi­si ehkä ole­van lisään­ty­mäs­sä muu­ten­kin, tosin dataa on lii­an vähän…

  2009 vuo­des­ta 2010 vuo­teen nar­ko­lep­sian insi­dens­si on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti 5–9‑vuotiaissa (0 => 18 tapaus­ta), 10–14-vuotiaissa (3 => 29 tapaus­ta) ja 15–19-vuotiaissa (6 =>15). 20–24-vuotiailla nar­ko­lep­si­aa on diag­no­soi­tu vähem­män (14 => 3 tapausta)ja muis­sa ikä­luo­kis­sa suun­nil­leen nykyi­seen tapaan(edellisen lin­kin tau­luk­ko sivul­la 9). 

  15–19-vuotiailla ja 20–24-vuotiailla nar­ko­lep­sian ilmaan­tu­vuus on vaih­del­lut vuo­des­ta toi­seen sel­väs­ti enem­män kuin nuo­rem­mil­la ikä­luo­kil­la. 20–24-vuotiaialla taa­us­ten mää­rän on vuo­si­na 2006–2009 vaih­del­lut välil­lä 3–14 tapaus­ta vuo­des­sa ja 15–19-vuotiailla nar­ko­lep­si­aa on todet­tu 3–9 tapaus­ta per vuo­si. Alle 9‑vuotiailla tapauk­sia on 0–1 vuo­des­sa ja 10–14-vuotiailla 1–5 per vuosi.

  Joka tapuk­ses­sa mie­len­kiin­toi­nen “epi­de­mio­lo­gi­nen jän­ni­tys­näy­täl­mä” kuvaa hyvin tätä sel­vit­te­ly vaihetta.

 56. Kes­kus­ta­lai­nen
  Pers­pek­tii­vin vuok­si: Suo­mes­sa kuo­lee vuo­sit­tain 1 000 ‑1 500 ihmis­tä taval­li­seen kausi-influenssaan.

  Joten muu­ta­ma kym­me­nen nar­ko­lep­sia­ta­paus­ta ei ole yhtään mitään, ei kan­na­ta edes tutkia. 

  Case clo­sed.

  Roko­te oli­si voi­tu koh­dis­taa enem­män ris­ki­ryh­mil­le. Lap­set eivät kuu­lu lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään. Kan­sa­kun­nan laa­jui­nen roko­te­hys­te­ria aineel­la, jota ei ole tes­tat­tu kun­nol­la kuu­los­taa juu­ri sil­tä, että nar­ko­lep­si­aa tai vas­taa­vaa oli odotettavissa. 

  Tur­haa hys­te­ri­aa. Influens­saan kuo­lee tuhat ihmis­tä, mitä mer­ki­tys­tä on muu­ta­mal­la narkolepsiatapauksella?

  (eli pitäi­si­hän tämän “sikainfluens­sa on ihan pik­ku tauti”-argumentoinnin toi­mia myös näin­kin päin)

 57. Koko kes­kus­te­lu näyt­tää jät­tä­vän huo­miot­ta Hami­lon kom­men­tin nar­ko­lep­siae­pi­de­mias­ta rokot­ta­mat­to­mien las­ten jou­kos­sa. On help­poa syyt­tää THL:ää tai roko­tet­ta, mut­ta jotain muu­ta­kin on ollut liikkeellä.

  Toi­nen jut­tu on kuol­lei­suus sikainfluens­saan. THL ilmoit­ti 15.11.2009 (Wikipedia.fi) mukaan, ettei enää tie­do­ta erik­seen sikainfluens­sa­kuo­le­mis­ta. Onko yli­pään­sä ole­mas­sa enää tilas­toa asias­ta? Tuo­na tal­ve­na kuo­li epäi­le­mät­tä pal­jon ihmi­siä influens­saan, ero­tel­tiin­ko enää sika- ja “taval­lis­ta” kausi-influens­saa toisistaan?

 58. Nyt tie­däm­me, että oli­si pitä­nyt jät­tää lap­set rokot­ta­mat­ta, mut­ta sitä ei voi­nut tie­tää silloin”

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/75576-rajoitus-h1n1-rokotteen-kaytolle-sveitsissa-sama-rokote-suomessa

  THL Häm­mäs­tyi”

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75584-thl-hammastyi-rokoterajoituksesta-%E2%80%9Dlasten-asia-hyvin-erikoinen%E2%80%9D

  Lei­non mukaan roko­te tun­ne­taan Suo­mes­sa hyvin ja sen mah­dol­li­sia hait­ta­vai­ku­tuk­sia pide­tään pal­jon pie­nem­pi­nä kuin hyötyjä”

  Lää­ke­teh­taal­le annet­tiin vas­tuu­va­paus joka ker­too sii­tä että GSK ei ollut ihan var­ma. THL oli kui­ten­kin var­ma toi­sin kuin rokot­teen teh­nyt paja.. THL:n väki on joko hyvin yksin­ker­tais­ta sak­kia jota lää­ke­teh­das vetää kuin päs­siä narus­sa, tai sit­ten kan­sa­lai­sil­le valehdellaan. 

  Sveit­sil­lä on pit­kä his­to­ria lää­kea­lal­la ja siel­lä toi­mii pal­jon alan jät­te­jä, tie­tä­mys on tois­ta luok­kaa kuin Suo­mes­sa vaik­ka “viral­li­nen totuus” on jotain aivan muu­ta. Kan­nat­tai­si­ko jos­kus lait­taa yli­mie­li­syys sivuun ja tut­kia mitä muu­al­la maa­il­mas­sa tapahtuu?

  Suo­men viran­omai­sis­ta luo­tan vain vero­vi­ran­omai­siin, he eivät edes peit­te­le sitä että tar­koi­tuk­se­na on vie­dä pus­sis­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon rahaa.

  Niin ja kai­kil­le näl­vi­jöil­le, en ole roko­tus­vas­tai­nen, minut ja lap­se­ni on roko­tet­tu. H1N1 rokot­teen kans­sa nou­da­tim­me ter­veys­vi­ran­omai­sen ohjei­ta, tosin pää­dyim­me käyt­tä­mään sveit­sin ter­veys­vi­ran­omai­sia juu­ri täs­sä tapauksessa.

  Se mikä eni­ten huo­les­tut­taa on oikeus­tur­va, kos­ka viran­omai­nen on 100% ajas­ta oikeas­sa ei mikään oikeus­tais­te­lu tup­paa pää­ty­mään sii­hen että sivu­vai­ku­tuk­sis­ta sai­si koh­tuul­li­sen korvauksen.

  Kau­hul­la odo­tan sitä että Tam­pe­reen yli­opis­tos­sa sat­tuu jotain hir­ve­ää. Viral­li­nen totuus­han on että tam­pe­reen yli­opis­to tekee “roko­te­tut­ki­mus­ta”, vaik­ka­kin oikea ter­mi lie­nee “roko­te­ko­kei­ta suo­ma­lai­sil­la lap­sil­la kan­sain­vä­li­sil­le roko­te­val­mis­ta­jil­le”, samal­la saa­den var­sin muh­kean rahoituspotin.

  Kos­ka meil­le tulee noi­ta laa­mak­kei­ta pos­tis­sa vähän väliä niin kyl­lä sii­nä pais­taa se että roko­te on tur­val­li­nen, sivu­vai­ku­tuk­sia ei ole.
  (Totuu­den nimis­sä todet­ta­va että monet rokot­teet on alus­ta­vas­ti tes­tat­tu kehitysmaissa)

  Tes­taa­jil­le ilmai­nen vaip­pa­pa­ket­ti ja jos pen­tu delaa niin toi­nen paket­ti kaupanpäälle.

  Mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa täl­lai­nen ei meni­si läpi.

 59. Sylt­ty:

  En oikein ymmär­rä logiikkaasi.

  Joten muu­ta­ma kym­me­nen nar­ko­lep­sia­ta­paus­ta ei ole yhtään mitään, ei kan­na­ta edes tutkia.”

  Tar­koi­tat­ko, että kaik­ki viran­omais­toi­min­ta, joka aiheut­taa vähem­män vaka­via sairauksia/kuolemia kuin nor­maa­li influens­sa, on hyväksyttävää?

  Tur­haa hys­te­ri­aa. Influens­saan kuo­lee tuhat ihmis­tä, mitä mer­ki­tys­tä on muu­ta­mal­la narkolepsiatapauksella?”

  Vai tar­koi­tat­ko ken­ties, että nor­maa­lei­hin kausi-influens­soi­hin pitäi­si myös varau­tua rokot­ta­mal­la kaik­ki kan­sa­lai­set huo­nos­ti tes­ta­tul­la tuot­teel­la, joka nyt vaik­ka­pa aiheut­tai­si sel­lai­set 100 nar­ko­lep­sia­ta­paus­ta vuodessa?

  Aika jän­nä joh­to­pää­tös, jos läh­tö­koh­ta­na on se, että sikafluns­sa oli lähin­nä val­ta­va hys­te­ria, ei mitään muuta.

 60. Kes­kus­ta­lai­nen
  Tar­koi­tat­ko, että kaik­ki viran­omais­toi­min­ta, joka aiheut­taa vähem­män vaka­via sairauksia/kuolemia kuin nor­maa­li influens­sa, on hyväksyttävää?

  En, vaan tar­koi­tan sitä että täs­sä yri­tet­tiin hyvää mut­ta meni vähä­sen pie­leen. Pie­leen­me­no on kui­ten­kin niin vähäis­tä, että Lip­po­sen sanoin “so what?”.

  Eli käy­tin sinun omia luku­ja­si saat­taak­se­ni asiat oike­aan pers­pek­tii­viin ja samoin käy­tin sinun omia sano­ja­si, eli koko nar­ko­lep­sia­ko­hu on puh­das­ta joukkohysteriaa.

  Aika jän­nä joh­to­pää­tös, jos läh­tö­koh­ta­na on se, että sikafluns­sa oli lähin­nä val­ta­va hys­te­ria, ei mitään muuta.”

  Jos sikafluns­sa oli hys­te­ri­aa, niin mik­sei rokot­tees­ta joh­tu­va kohu (ainees­ta johon ei edes kukaan kuol­lut) ei sit­ten muka ole? Sik­si kun sika­lens­su on luon­nol­li­nen tau­ti ja rokot­teet on hyi­hyi medikalisaatiota?

 61. Jokai­sel­la on tie­tys­ti oikeus mie­li­pi­tee­seen­sä. Itse näen, että roko­teoh­jel­maa jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na on enem­män sairaita/kuolleita mitä itse var­sin mitä­tön tau­ti aiheut­ti, ei voi­da ohittaa 

  1.vähättelemällä nar­ko­lep­si­aa
  2.kutsumalla tilan­net­ta hys­te­riak­si tai 3.syyllistämällä HS:n tapaan nii­tä ihmi­siä, jot­ka eivät otta­neet tai tämän hul­luu­den seu­rauk­se­na tule­vai­suu­des­sa tule otta­maan rokot­tei­ta enti­ses­sä mittakaavassa.

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Rokotuksista+kielt%C3%A4ytyminen+toisi+h%C3%A4vinneet+taudit+taas+Suomeen/1135263631716

 62. Sia­kinfluens­sa tart­tuu eni­ten las­ten kes­kuu­des­sa, toi­sek­si eni­ten nuor­ten aikuis­ten kes­kuu­des­sa ja var­sin vähän van­hus­ten keskuudessa.
  Vaa­ral­li­si se on riskirymille.Riskiryhmään kuu­lu­vat ras­kaa­na ole­vat sekä ihmi­set, joil­la on kroo­ni­nen sydän- tai keuh­ko­sai­raus, dia­be­tes, mak­san tai munuais­ten vajaa­toi­min­ta, kroo­ni­nen neu­ro­lo­gi­nen sai­raus tai her­mo­li­has­tau­ti, vas­tus­tus­ky­kyä alen­ta­va sai­raus tai hoi­to tai sai­raal­loi­nen ylipaino
  Mut­ta lap­set suu­ren sai­ras­tu­vuu­den vuok­si ovat myös ris­ki­ryh­mä, sil­lä kek­si­mää­räi­ne kuol­lei­suus vaih­te­lee 0,1–5,1 %:iin.

  Kun Suo­mes­sa on alle 7 vuo­tiai­ta n 400000 niin jo tuo 0,1 % kuol­lei­suus mer­kit­si­si n 100 kuol­lut­ta jos sai­rat­su­nei­ta oli­si esim 25 % eli ris­ki kuol­la oli­si tuplat nar­ko­lep­si­aan verrattuna.

  Kun ris­ki on rokot­ta­mat­to­mas­sa ympä­ris­tös­sä oli­si pro­sent­tien luok­kaa niin kuol­lei­suus oli­si jo tuhan­sia lapsia.

 63. Kun Suo­mes­sa on alle 7 vuo­tiai­ta n 400000 niin jo tuo 0,1 % kuol­lei­suus mer­kit­si­si n 100 kuol­lut­ta jos sai­rat­su­nei­ta oli­si esim 25 % eli ris­ki kuol­la oli­si tuplat nar­ko­lep­si­aan verrattuna.
  Kun ris­ki on rokot­ta­mat­to­mas­sa ympä­ris­tös­sä oli­si pro­sent­tien luok­kaa niin kuol­lei­suus oli­si jo tuhan­sia lapsia.”

  THL:n mukaan tar­tun­ta­löy­tö­jä teh­tiin 7669. 4 kuol­leis­ta oli lap­sia. En tie­dä, oli­ko osal­la jokin sairaus.

  Tam­mi­kuun 2010 alus­sa Sak­sas­sa näh­tiin, että sikainfluens­sa ei tar­tu niin hel­pos­ti mitä luul­tiin. Tämän takia kan­sa­lai­set eivät nii­tä otta­neet ja roko­te­ti­lauk­sia perut­tiin mones­sa maas­sa (tuo pos­taa­ma­ni link­ki vähän ylempänä).

 64. Päi­vän uutis­ten mukaan THL ker­too sikainfluens­saan kuol­leen tänä tal­ve­na Suo­mes­sa (tähän men­nes­sä) 5 ihmistä. 

  http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/02/sikainfluenssa_kaataa_perusterveita_teholle_2349698.html

  Val­tao­sa eli perä­ti kak­si kol­mas­osaa teho­hoi­toon jou­tu­neis­ta on siis ollut perus­ter­vei­tä ihmisiä.

  Bri­tan­nias­sa oli muu­ta­man vii­kon ajan tam­mi­kuus­sa tilan­ne, jos­sa lap­sil­la esiin­tyi niin pal­jon sai­raa­laan ja teho­hoi­toon joh­ta­nut­ta sikainfluens­saa, että siel­lä jou­dut­tiin siir­tä­mään poti­lai­ta jopa sato­jen kilo­met­rien pää­hän, jot­ta teho­hoi­to oli­si tur­vat­tu, Ruu­tu sanoo.

  Eli sikainfluens­sa poik­ke­aa hyvin pal­jon nor­maa­lis­ta kausi-influens­sas­ta, joka tap­paa lähin­nä van­huk­sia ja pitkäaikaissairaita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.