Luotatko Suomen terveysviranomaisten kykyyn arvioida rokotusten hyötyjä ja haittoja?

Vas­tauk­seni HS-raadin kysymykseen

1)      Luotan

Keskustelus­sa näyt­tää uno­htuneen, että sikain­flu­enssaan kuoli kym­meniä ihmisiä. Jos epi­demi­aa ei olisi pysäytet­ty rokot­tamisel­la, kuolonuhre­ja olisi ollut paljon enem­män. On erit­täin valitet­tavaa, että kym­meniä lap­sia on vam­mautet­tu näin lop­puiäk­seen, mut­ta jos ei olisi rokotet­tu, luul­tavasti paljon suurem­pi määrä olisi toden­näköis­es­ti kuol­lut.  Ainakin sikain­flu­enssalle sukua ole­va Espan­jan­tau­ti tuot­ti aikanaan myös narkolep­si­aa, joten rokot­ta­mat­ta jät­tämi­nen ei ehkä olisi vähen­tänyt edes narkolep­sian ilmaan­tu­vu­ut­ta. Jos vai­h­toe­htona oli rokot­taa tai jät­tää kokon­aan rokot­ta­mat­ta, myös jäl­keen­päin tarkastel­tuna rokot­ta­mi­nen oli oikea päätös. Nyt tiedämme, että olisi pitänyt jät­tää lapset rokot­ta­mat­ta, mut­ta sitä ei voin­ut tietää sil­loin. Myöskään yleinen mielipi­de ei olisi sil­loin hyväksynyt mis­sään tapauk­ses­sa las­ten jät­tämistä rokot­ta­mat­ta, vaik­ka  pelkästään aikuis­ten rokot­ta­mi­nen olisi ilmeis­es­ti suo­jan­nut lau­ma­suo­jan ansios­ta myös lap­sia. Epi­demia ei pysty lev­iämään, kun riit­tävän suuri osu­us väestöstä on rokotet­tu­ja tai immuuneja.

Tässä tapauk­ses­sa rokot­tei­den valmis­tamises­sa oli val­ta­va kiire, eikä kaikkia tur­val­lisu­usteste­jä voitu tehdä siinä laa­ju­udessa kuin niitä yleen­sä tehdään. Jos nuo testit olisi tehty, niis­sä tuskin olisi löy­tynyt yhteyt­tä narkolep­si­aan, ellei teste­jä olisi sat­tumal­ta tehty Suomes­sa, Ruot­sis­sa tai Islannis­sa —  eikä var­maankaan olisi havait­tu niis­säkään, kun ris­ki sairas­tua on luokkaa 1/10 000.

Jäl­keen­päin voidaan pitää toden­näköisenä, että Suomes­sa valit­ti­in väärä rokote, mut­ta emme voi olla var­mo­ja tästäkään. Voi nimit­täin olla niinkin, että mikä hyvän­sä sikain­flu­enssarokote olisi Suomes­sa tuot­tanut narkolep­si­aa, vaik­ka ei tuot­tanutkaan sitä muual­la. Emme tiedä, mikä on se ylimääräi­nen tek­i­jä, jon­ka ansios­ta rokote altisti narko­lap­sialle kolmes­sa pohjo­is­maas­sa, mut­ta ei muis­sa samaa rokotet­ta käyt­täneis­sä maissa.

Tapaus oli erit­täin valitet­ta­va, mut­ta tästä huoli­mat­ta rokot­tamiseen kan­nat­taa suh­tau­tua luot­tavais­es­ti. Sen hyödyt ovat paljon hait­to­ja suurem­mat, vaik­ka hait­to­jakin on.

Entä mik­si ei kil­pailutet­tu? Se nyt vielä olisi puut­tunut, että olisi uhrat­tu vuosi kil­pailut­tamiseen, hävin­neen osa­puolen val­i­tuk­seen ja tästä seu­ran­neeseen toimeenpanokieltoon.

68 vastausta artikkeliin “Luotatko Suomen terveysviranomaisten kykyyn arvioida rokotusten hyötyjä ja haittoja?”

 1. OS:n ajat­telus­ta näkee, että hän uskoo viranomasiin.

  Ole­tan että OS pitää vira­nomaisia ihmis­inä jot­ka tekevät aina parhaan päätök­sen eivätkä anna taloudel­lis­ten kytkösten, ystävyyk­sien, aat­teel­lis­ten vaka­musten tai ammatil­lisen ylpey­den vaikut­taa tehty­i­hin päätök­si­in ja niiden pohjik­si valit­tui­hin faktoihin. 

  Ilmeis­es­ti OS on kuu­lunut niin kauan kansal­liseen eli­it­ti­in, ettei hän ole joutunut vira­nomais­ten mieli­v­al­lan kohteek­si. Eikä siis ole joutunut huo­maa­maan miten vira­nomaiset suo­jel­e­vat toisi­aan väärien päätösten seurauksilta.

  Rokote­seka­sotkun juuret ovat THL:ssä ja THL:n tekemän selvi­tyk­sen mukaan he oli­vat oike­as­sa vaik­ka jotain meni pahasti pieleen. En ole yllät­tynyt, vaikken uskokkaan sen ole­van koko totuus.

 2. En luo­ta.

  Las­ten van­hem­mille ei ker­rot­tu edes näin vakav­ista seu­rauk­sista. Vam­mau­tu­mi­nen ei ole pikkua­sia. Siitä olisi pitänyt ker­toa. Jos taas ei osat­tu ker­toa, niin vira­nomais­ten kyky ja osaami­nen ei ole oikeal­la tasolla.

 3. Niin. Jos rokot­ta­mi­nen oli kat­ta­va, meille ei edes jää rokot­ta­mat­to­mia ja sairas­tunei­ta ver­rokke­ja, joiden narkolep­si­ain­si­d­enssiä voisi arvioida.

 4. On erit­täin valitet­tavaa, että kym­meniä lap­sia on vam­mautet­tu näin lop­puiäk­seen, mut­ta jos ei olisi rokotet­tu, luul­tavasti paljon suurem­pi määrä olisi toden­näköis­es­ti kuollut.

  Onko­han näin? Itsekin kyl­lä käytät kak­soisepäröin­tiä — luul­tavasti ja todennäköisesti. 

  Koko epi­demia oli ehtoop­uolel­la, kun kouluikäiset sai­vat rokot­teet. Sairas­tuneethan ovat pääosin koululaisia. 

  Virher­atkaisu minus­ta ehdot­tomasti ja kun­han kor­rup­tioväit­teet tutk­i­taan, niin nähtäväk­si jää kuin­ka pyy­teetön­tä kansan­ter­vey­den vaal­im­ista koko mas­saroko­tuk­ses­sa ylipään­sä harjoitettiin. 

  Kuusikym­men­tä pahoin inva­lidis­oitunut­ta las­ta ei ole mikään pieni hin­ta, vaik­ka sil­lä muu­ta­ma kuol­lut olisikin väl­tet­ty. Ja mis­tä sitä tietää, mitä pitkäaikaisvaiku­tuk­sia vielä pul­lah­taa esi­in rokotetuilla.

 5. Menikös tuo näin: Suomes­sa todet­ti­in 60 narkolep­si­at­a­paus­ta 5–15 vuo­ti­ail­la kuin nor­maali määrä olisi ollut 5. Sairas­tuneista 90% oli rokotet­tu. Tuo tarkoit­taisi, että rokot­ta­mat­to­mia sairas­tui 6. Näyt­täisi tuokin huo­mat­taval­ta ylimäärältä.

  Onko THL päätel­lyt, että pääsee vähem­mäl­lä kun tun­nus­taa, vaik­ka olisi syytönkin?

 6. !?!?!? Siis onks se nyt osoitet­tu, että se rokot­ta­mi­nen aiheut­ti narkolep­si­aa? Olisko kenel­läkään linkkiä?

  Etkös Osmo pitäny tätä kan­taa ilmas­ton­muu­tok­sen kiistämiseen ver­rat­ta­vana huuhaana? Oliks tää sun mielestä vaan niin iso tsägäjut­tu, että sun ei kan­na­ta tarkas­taa sun “var­muut­ta” myös mui­hin asioi­hin, joi­ta pidät yhtä var­mana kuin sitä, että rokot­ta­mi­nen ei aiheuta narkolepsiaa?

  Vai pitäskö suh­tau­tua vähän enem­män epäillen niihin sun var­mana pitämi­in asioi­hin? (Esim. että vapaat markki­nat asun­to­tuotan­nos­sa ei pahen­na negati­ivista seg­re­gaa­tio­ta, kun­tien välisen kil­pailun hyvät puo­let voi olla huono­ja suurem­pia, kun­tien kaavoitus­mo­nop­o­li tuot­taa enem­män hait­taa kuin hyö­tyä, ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­misen kus­tan­nuk­set hiilid­iok­sidipäästöjä vähen­tämäl­lä ylit­tää sen hyödyt jne.)

 7. Sul­la on muuten väärä base­line. Jos ei olis rokotet­tu keskusjo­htois­es­ti, niin kai nyt sen­tään olis sal­lit­tu ihmis­ten rokot­taa itten­sä markkinoilla.

  Paras base­line olis kuitenkin se, että arvioitas rokot­tamisen ulkoishyödyt ja annet­tas niille, jot­ka rokot­taa itsen­sä sen suu­ru­inen korvaus.

  Mil­lä perus­teel­la uskot, että nykyi­nen jär­jestelmä johtaa parem­pi­in tulok­si­in, eli mil­lä perus­teel­la uskot ihmis­ten arvioivan rokot­tamisen rokotet­tavalle itselleen koitu­vat hai­tat ja hyödyt sys­temaat­tis­es­ti päin persettä?

  1. Art­turi B
   Olet kyl­lä nyt vähän nai­ivi. Rokotet­ta ei ollut saatavil­la markki­noil­ta vaan val­tiot ham­stra­si­vat niitä kilpaa.

 8. Osmo, puhut asi­aa. Päät­täjät toimi­vat aina sen­hetkisen tiedon val­os­sa, arvosteli­jat ovat jälkiviisaita.
  Muis­tan vielä hyvin 70- luvun polioepidemian.
  Kansa oli perus­suo­jat­tu Salkin rokot­teel­la ( tapet­tu­ja viruk­sia), mut­ta uusi poliokan­ta lähti liik­keelle, ja muu­ta­ma ihmi­nen kuoli maassamme.
  Toimit­ta­jat nos­ti­vat mah­ta­van älämölön vira­nomais­temme virheistä, kun oli muka käytet­ty väärää rokotet­ta. Mm. Mai­ja Dahlgren vaah­tosi radios­sa virheell­sistä valin­noista, ja julisti suureen ääneen, että vira­nomais­ten toimes­ta ei tarvit­taisi maa­hamme yhtään uut­ta Kalle Känkkölän kohtaloa.
  Turhaan vas­tu­ulliset siinä ini­sivät, että eläväl­lä rokot­teel­la ( jota käytet­ti­in Kes­ki-Euroopaas­sa ensisi­jaise­na) on enem­män haittavaikutuksia.
  Kansa rokotet­ti­in eläväl­lä polioviruk­sel­la (Sabi­nen rokote), ns “sok­eri­palaroko­tus”.
  Epi­demia saati­in pysähtymään, mut­ta kävi niinkuin osat­ti­in ennus­taa: Muu­ta­ma ihmi­nen sairas­tui polioon rokotteesta.
  Mitä tekivätkään hyvä­muis­tiset viestimet?
  Herkut­te­liv­at vira­nomais­ten virheil­lä, kun oli sairas­tutet­tu kansalaisia..

 9. Vielä lainaa­maani sitaat­ti­in kommentti: 

  Eilisessä A‑talkissa rokote­tutkimusjo­hta­ja, pro­fes­sori Timo Vesikari sanoo, että las­ten ja nuorten rokot­ta­mi­nen ajoit­tui epi­demi­an kannal­ta sel­l­aiseen ajanko­htaan, että roko­tuk­ses­ta ei mitä ilmeisim­min ollut mitään hyö­tyä heille.

 10. “Mil­lä perus­teel­la uskot, että nykyi­nen jär­jestelmä johtaa parem­pi­in tulok­si­in, eli mil­lä perus­teel­la uskot ihmis­ten arvioivan rokot­tamisen rokotet­tavalle itselleen koitu­vat hai­tat ja hyödyt sys­temaat­tis­es­ti päin persettä?”

  Asi­aa tun­tem­aton ihmi­nen tekee päätök­sen­sä arvaa­mal­la tai lau­makäyt­täy­tymisen ohjaamana.

  Sil­to­jen luju­us­laskelmia voi tehdä kuka tahansa jos esit­tämäsi pitäisi paikkansa.
  Ongel­ma vai on ettei paraskaan asiantun­ti­ja ole täy­delli­nen, mut­ta tulos on paarem­pi kuin lau­mao­h­jauk­sen synnyttämä.

 11. Tämä oli taas sem­moinen keis­si, ettei vira­nomaiset nyt vaan mitenkään voineet toimia yleisen (kaal­i­hui­jauk­sille alt­ti­in) mielip­i­teen mielestä oikein.

  Jos rokote toimii ja pysäyt­tää epi­demi­an, se oli ihan turhaa rahan­hukkaa kos­ka epi­demi­a­han ei ollut (rokot­teen ansios­ta) ollenkaan vaka­va. Jos rokote ei toi­mi tai sitä ei tila­ta, vira­nomaiset eivät väl­itä kansalai­sista. Jos lapset jätetään var­muu­den vuok­si rokot­ta­mat­ta, vira­nomaiset eivät väl­itä lap­sista. Jos lapsetkin rokote­taan, vira­nomaiset riskeer­aa­vat las­ten ter­vey­den tes­taa­mat­toma­l­la rokotteella.

  Eri­tyis­es­ti jos rokot­teessa on jotain joka ei ole testeis­sä selvin­nyt, vira­nomaisil­la ei ole minkään­laista mah­dol­lisu­ut­ta saa­da puh­tai­ta papere­i­ta. On vain näyt­tää 50 narkolep­sialas­ta, jot­ka ovat tiedos­sa, mut­ta ei voi­da mitenkään näyt­tää, että rokot­teen ansios­ta nil­siäläis­ten Niskas­ten esikoinen ei kuollut.

  Ihan sama mitä teet, aina menee pieleen.

 12. “Jos taas ei osat­tu ker­toa, niin vira­nomais­ten kyky ja osaami­nen ei ole oikeal­la tasolla.”

  Vira­nomais­ta­hoille pitäisi var­maan palkata lisää selvänäkijöitä.

 13. Huolestut­tavin­ta asi­as­sa on vira­nomais­ten asenne. Se oli ylim­ieli­nen ja vähät­televä. Karmeaa, että sairas­tunei­den van­hem­mat todel­la jou­tu­i­v­at pusku­trak­tor­ein viemään asi­aansa eteenpäin.
  Muuten­han se ei olisi mihinkään eden­nytkään. Tsaris­tisen hallinnon tunnusmerkkejä.
  Sama asenne vira­nomaisil­la on ollut kaut­ta his­to­ri­an esim. kemikaal­i­hait­toi­hin. Ennen pitkää sit­ten yksi toisen­sa perään sel­l­ainen kemikaali on kiel­let­ty, jota vira­nomaiset pitivät täysin tur­val­lise­na ja kansalais­ten huol­ta nau­ret­ta­vana. Täl­lä het­kel­lä kier­rokses­sa on bisfenoli‑A. Sehän on täysin tur­valli­nen elin­tarvikepakkauk­sis­sa, eikö totta?

 14. Osmo: Art­turin utopi­as­sa val­tiot eivät ham­straa rokot­tei­ta, vaan koko hom­ma on jätet­ty markki­noiden hoidettavaksi. 

  Juk­ka T kir­joit­ti hyvin!

  Mielestäni ain­oa virhe, mitä vira­nomaiset ovat tehneet ja tekevät nytkin (kun puhutaan tästä tämän syksyn influ­enssarokot­teesta), on se, että käytetään sano­ja “täysin turvallinen”.

  Mikään lääke, rokote, toimen­pide ei ole “täysin tur­valli­nen”, vaan parhaas­sakin tapauk­ses­sa ris­ki on pieni. Ihmiset (ainakaan kaik­ki) eivät ole tyh­miä ja koke­vat hui­jaamisek­si sen, että ole­mas­saol­e­vaa, vaikkakin pien­tä, riskiä väitetään olemat­tomak­si. Joskus se ris­ki toteutuu.

  Jäl­keen­päin voidaan pitää toden­näköisenä, että Suomes­sa valit­ti­in väärä rokote, mut­ta emme voi olla var­mo­ja tästäkään. Voi nimit­täin olla niinkin, että mikä hyvän­sä sikain­flu­enssarokote olisi Suomes­sa tuot­tanut narkolep­si­aa, vaik­ka ei tuot­tanutkaan sitä muualla. 

  Eikös toden­näköisim­pänä syyl­lisenä pide­tä adju­vant­tia? Jos mikä tahansa sikain­flu­enssarokote olisi saat­tanut kas­vat­taa narkolep­sian riskiä, niin se tarkoit­taa, että myös viime syksynä käytet­ty kausi-influ­enssarokote saat­taisi riskiä kasvattaa.

  En ainakaan vielä ole kuul­lut, että näin olisi. Tosin sil­lä on taidet­tu rokot­taa lähin­nä riskiryh­miä (alle kolme­vuo­ti­ai­ta ja yli 65-vuotiaita).

 15. Art­turille,

  Näin se uuti­soiti­in muu­ta­ma päivä sit­ten joka puolella: 

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/108821-virallinen-totuus-narkolepsiasta-%E2%80%9Drokotetuilla-9-kertainen-riski%E2%80%9D

  THL:n sivuil­la saat­taa olla tarkem­min, en katsonut. 

  Eli yhteys rokot­teeseen on selvä, mut­ta sairau­den puhkeamis­mekanis­mi kuitenkin epä­selvä. Adju­van­tin osu­us on kai edelleen päätutkintalinjalla. 

  Osmon epäi­ly siitä, että sikavirus yhdessä rokot­teen kanssa olisi aiheut­tanut narkolep­sian on vähän heikko, kos­ka Nor­jas­sa narkolep­sia ei lisään­tynyt roko­tusten myötä, vaik­ka epi­demia oli samas­sa vaiheessa.

  1. Sanoin, että voimakas epi­demia olisi saat­tanut johtaa myös narkolepisaan (siis täysin ilman rokot­teesta) kos­ka espan­jan­tau­tikin johti.

 16. Osmo sanoo:

  Rokotet­ta ei ollut saatavil­la markki­noil­ta vaan val­tiot ham­stra­si­vat niitä kilpaa.

  Ketkä ham­stra­si­vat, ketkä eivät. Tan­s­ka, Puo­la ja Viro eivät läht­e­neet mas­saroko­tuk­seen lainkaan. 

  Sveit­sis­sä rokotet­ta ei annet­tu raskaana oleville, alle 18-vuo­ti­aille eikä yli 60-vuo­ti­aille. Sak­san lääk­in­tävi­ra­nomaiset suosit­ti­vat, että kyseisel­lä adju­van­til­la tehostet­tua rokotet­ta ei käytettäisi. 

  Ei tämä nyt mikään yksiselit­teinen asia ole, jos­sa syn­nin­päästö suo­ma­laisvi­ra­nomaisille on ilman muu­ta annettava.

 17. Oliko kukaan Suomes­sa sikain­flu­enssaa kuolleista muuten ter­veitä? Min­ulle jäi sel­l­ainen mieliku­va, että kaik­ki pos­sunuhaan kuolleet oli­vat esim. syöpäpoti­lai­ta tai muu­toin jo valmi­ik­si erit­täin sairaita.

 18. Lähtöko­htais­es­ti ihmiset arvioi­vat kykyn­sä niis­sä asiois­sa liian hyviksi, joista he eivät tiedä juuri mitään. Edel­lisen kir­joituk­sen kom­menteis­sa mainit­ti­in tuo “Dunning–Kruger effect”.

  Samaa voinee soveltaa sekä tilas­toi­hin, että ter­vey­den­hoitoon. Kum­mas­takaan ihmiset eivät keskimäärin tiedä juuri mitään, mut­ta luule­vat ole­vansa melko päte­viä tekemään päätök­iä asiois­sa, kos­ka ovat tietenkin “keskiver­toa parem­pia” em. asioissa.

  Aina ei ole tar­jol­la kivo­ja ratkaisu­ja ja jonkun ne on silti tehtävä.

  Siihen en ota kan­taa, että miten lääke­te­ol­lisu­u­den lob­baus on hom­maan vaikuttanut.

 19. Osmo:

  Rokotet­ta ei ollut saatavil­la markki­noil­ta vaan val­tiot ham­stra­si­vat niitä kilpaa.

  Mis­tä ne val­tiot sit­ten niitä rokot­tei­ta ham­stras, jos ei markkinoilta?

  Muutenkin tämä ei oo olen­nainen point­ti, kos­ka olis­han Suomen val­tio voinu ham­stra­ta niitä ihan rauhas­sa ja sit pistää ne myyn­ti­in apteekkiin.

 20. Lisäk­si pitää huomioi­da, että ilman yleistä roko­tu­so­hjel­maa ei var­masti päästä lähellekään lau­maim­mu­ni­teet­tiä, joka toteu­tuu hyvin vas­ta, kun yli 70% väestöstä on rokotet­tu (ja joka on muuten vielä tänäkin tal­ve­na suo­jan­nut rokottamattomia).

 21. Osmo:

  Sanoin, että voimakas epi­demia olisi saat­tanut johtaa myös narkolepisaan (siis täysin ilman rokot­teesta) kos­ka espan­jan­tau­tikin johti.

  Onko täl­lainen yhteys todettu?

  Käsit­tääk­seni euroop­palainen uni­tau­ti (joka on muuten eri asia kuin narkolep­sia) alkoi lev­itä jo pari vuot­ta ennen espanjantautiepidemiaa.

 22. En ymmär­rä Örkin kommenttia. 

  Mitä THL on tun­nus­tanut? Ja mikä ihmeen huo­mat­ta­va ylimäärä, jos keskimääräisen viiden sijaan on sairas­tunut kuusi rokottamatonta? 

  On todet­tu selvä yhteys rokot­teen (tai adju­van­tin tai molem­pi­en) saamisen ja narkolep­sian välil­lä. Paha kai sitä tässä vai­heessa on kiistääkään. 

  Tun­nus­t­a­mi­nen tarkoit­taisi, että san­ot­taisi­in teh­dyn virheen. 

  Tehti­inkö vai ei, niin toiv­ot­tavasti tarkem­mat tutkimuk­set tuo­vat siihen valaistusta.

 23. Tietyis­sä tilanteis­sa on vain toimit­ta­va… ja jäl­keen­päin sit­ten kat­so­taan, onko toimit­tu oikein vai ei. Ihan yhtä suuri haloo olisi var­masti nous­sut, jos roko­tuk­sia ei olisi jär­jestet­tykään ja ihmisiä olisi kuol­lut tau­ti­in. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa THL:n päätök­sen esit­televä virkamies olisi ollut liipaisimel­la, eikö? Ja sen tutkimi­nen, mis­tä on kyse eli rokot­teen tur­val­lisu­ud­es­ta kuu­luu kyl­lä THL:lle… sen tutkimi­nen, onko THL:ssä toimit­tu asian­mukaises­ti, kuu­luu THL:ää valvo­van tahon tehtäväk­si (pait­si jos epäil­lään rikos­ta, jol­loin poli­isin on tutki­va viranomainen). 

  Mua kiin­nos­taisi tietää tässä vai­heessa myös, mitä ne henkilöt joiden uuti­soiti­in tapelleenkin roko­tusjonois­sa saadak­seen ko. rokot­teen, nyt ajattelevat?

 24. Ote­taan­pa kan­taa hiukan asian sivus­ta, onko medikalisaa­tio men­nyt jo liian pitkälle, yhtäkään sairas­tamista ei suvai­ta? Luoti­inko sikain­flu­enssas­ta liian uhkaa­va kuva vira­nomais­ten toines­ta, hössötet­ti­inkö siitä ihan turhaan mediassa?

  Meil­lä rokote­taan jo taval­lista kausi-influes­saa vas­taan ihan peruster­veitä ihmisiä, osin työ­nan­ta­jien toimes­ta näi­den taloiudel­li­sista (sairaspoissa­lo­ja vähen­tävä) lähtöko­hdista. Onko tuol­lainen tarpeen, eikö luon­nol­lista tietä han­kit­tu immu­ni­teet­ti riitä?

  Onko medikalisaa­tios­ta tul­lut uskon­non korvike, ikuisen ja hyvän elämän saavut­ta­mi­nen lääketi­eteen avul­la. Lääkkeil­lä voidaan mhoitaa myös huonon elämän vaiku­tuk­set pois, saa­da ne anteek­si kuin keski­a­jal­la syn­nit aneilla.

  Ter­veel­lisen ruokailu­val­is­tuk­sen sijaan meille syy­de­tään suosi­tuk­sia syödä D‑vitamiinia purk­ista, luon­nol­lisen vas­tus­tuskyvyn lisäämisen opas­tuk­sen (ter­veil­lä elämän­tavoil­la) sijaan meitä rokote­taan influes­saa vastaan.

  Itse en ole ottanut roko­tuk­sia, ja olen viimeisen viiden vuo­den aikana ollut tasan yhden päivän sairau­den vuok­si pois­sa töistä. Nuoru­udessani sairastet­ti­in kaik­ki influ­enssat ja se on jät­tänyt immu­ni­teet­tia, liikun­ta­har­ras­tus pitää peruster­veyt­tä yllä, ja monipuo­li­nen kalaa, riis­taa ja koti­maisia mar­jo­ja suo­si­va rav­in­to antaa hive­nainei­ta ja vita­mi­ine­ja. Yli 50 vuo­tisen elämäni aikana en vielä ole syönyt ensim­mäistäkään antibioot­tiku­uria, ei ainakaan sinä aikana kun olen ollut van­hempi­eni hol­houk­ses­ta pois­tunut. Halvem­mak­si minä yhteiskun­nalle tulen kuin ne rokotetut.

 25. Voiko tai kan­nat­taako nyky­isin mihinkään täysin sokeasti luot­taa? Moni sivistys­val­tiokaan ei mak­sa velko­jansa takaisin vaik­ka niin on luvan­nut. Poli­itikot puhu­vat kovin usen pal­turia. Ja eteen on tul­lut use­ampia tapauk­sia, jois­sa vira­nomaiset ovat rikkoneet lakia.

  Jos läh­es kaik­ki asiantun­ti­jat ja useimpi­en maid­en vira­nomaiset ovat Suomen vira­nomais­ten kanssa samaa mieltä, niin sit­ten olisi ehkä perustel­tua nou­dat­taa Suomen vira­nomais­ten suosi­tuk­sia, vaik­ka vira­nomaisi­in ei täysin luottaisikaan. 

  Mut­ta jos mon­et tasavah­vat asiantun­ti­jat kiis­televät, niin sit­ten saat­taa joutua heit­tämään arpaa ottaako rokot­teen vai ei.

 26. Yksi valitet­ta­va sivu­juonne tässä on myös se, että roko­teon­gel­maa tul­laan käyt­tämään myöhem­min lyömäaseena van­hempi­en vas­tus­taes­sa mitä tahansa rokot­tamista, myös niitä van­ho­ja ja testattuja.

 27. Eli­na,

  Täysin selvää oli vain se, että tilas­tois­sa rokote­tut sai­vat narkolep­sian 9 ker­taa use­am­min kuin mitä narkolep­sian esi­in­tyvyys muuten on. Tuos­ta on tietysti vakioitu (ole­tan) kaik­ki taus­ta­muut­tu­jat, jot­ka on pystyt­ty, mut­ta on edelleen mah­dol­lista, että narkolep­sial­la ei tuos­sa tapauk­ses­sa ollut mitään yhteyt­tä roko­tuk­seen. Eli yhteys rokot­teeseen on toden­näköi­nen, mut­ta ei varmaa. 

  Jos aineis­ton ulkop­uolista vaikut­ta­jaa ei ole, on var­maankin niin, että tilas­tolli­nen ana­lyysi (läh­es) kiis­tat­ta osoit­taa, että narkolep­sia aiheu­tui rokotteesta.

  Tilas­tol­lisia tutkimuk­sia ylipään­sä rapor­toidaan julk­isu­udessa varsin hep­pois­es­ti. Varsi­naiset tutkimuk­set yleen­sä poikkeuk­set­ta lisäävät johtopäätök­si­in usei­ta varauk­sia (tai niiden ainakin pitäisi tai niitä luke­vien ainakin pitäisi tietää, että varauk­sia aina on), mut­ta tämä uno­htuu medialta.

  Har­ri, min­ulle jäi se käsi­tys, että use­at kuolleista oli­vat peruster­veitä ja suh­teel­lisen nuo­ria. Espan­jan taudille leimallis­ta­han oli se, että se tap­poi suuren määrän perusterveitä.

  Sikain­flu­enssas­ta vielä sen ver­ran, että luulen, että sen vaar­al­lisu­us tulkit­ti­in alun­perin täysin väärin siitä syys­tä, että Mek­sikos­sa lääkärien kir­joi­hin pää­tyivät vain hyvin vakavasti sairaat, jol­loin taudin aiheut­ta­ma kuolleisu­us näyt­ti paljon isom­mal­ta, kuin mitä se muis­sa mais­sa sit­ten oli.

  Minä luulen, että koko rokot­ta­mi­nen mak­soi enem­män kuin mitä rokot­ta­mat­ta jät­tämi­nen olisi mak­sanut. Mut­ta sitä on tietenkin vaikea tietää, kun ver­rokkia ei ole.

 28. Eli­na, tuo keskimääri­nen viisi oli KAIKISTA 5–15 ‑vuo­ti­aista, tuo kuusi oli ROKOTTAMATTOMISTA 5–15 ‑vuo­ti­aista, joi­ta oli jotain 30%.

 29. Juk­ka T:

  Osmo, puhut asi­aa. Päät­täjät toimi­vat aina sen­hetkisen tiedon val­os­sa, arvosteli­jat ovat jälkiviisaita.

  Ei. Päät­täjät voivat tehdä virheitä sen­hetkisen tiedon val­os­sa ja arvosteli­jat voivat kri­ti­soi­da tätä. On älyl­lis­es­ti epäre­hellistä leima­ta kaik­ki arvosteli­jat hölmöik­si ja jät­tää kri­ti­ik­ki huomiotta. Tietysti siltä osin kuin kri­ti­ik­ki perus­tuu jälkivi­isauteen, niin se on turhaa.

  liian van­ha:

  Sil­to­jen luju­us­laskelmia voi tehdä kuka tahansa jos esit­tämäsi pitäisi paikkansa.

  Ei tietenkään voisi. Älä esitä tyhmää.

  Riit­ta:

  Osmo: Art­turin utopi­as­sa val­tiot eivät ham­straa rokot­tei­ta, vaan koko hom­ma on jätet­ty markki­noiden hoidettavaksi.

  Ei. Minä en olet­tanut, että muut val­tiot muut­taisi­vat käyt­täy­tymistään sen takia, että Suo­mi tek­isi jotain toisin. Mun mielestä on ihan ok, että yrität selit­tää mun ajat­telua, jos sat­tuisit sitä tun­temaan, mut­ta kun et selvästikään tiedä mis­tä puhut, niin on parem­pi pitää suu supussa.

  Eli jos Suo­mi onnis­tui osta­maan rokotet­ta markki­noil­ta, niin mikä olisi estänyt suo­ma­laisia osta­mas­ta rokotet­ta markkinoilta?

  Jos suo­ma­laiset eivät olisi voineet ostaa rokotet­ta markki­noil­ta, niin mikä olisi estänyt Suomea osta­mas­ta sitä ja lait­ta­mal­la sitä myyntiin?

 30. Eli jos Suo­mi onnis­tui osta­maan rokotet­ta markki­noil­ta, niin mikä olisi estänyt suo­ma­laisia osta­mas­ta rokotet­ta markkinoilta? 

  Niitä ei ollut markki­noil­la, vaan lääkete­htaat myivät niitä isoina erinä val­tioille. En mil­lään usko, että mikään yksi­tyi­nen toim­i­ja olisi päässyt väli­in. Ainakaan Suomessa. 

  Jos suo­ma­laiset eivät olisi voineet ostaa rokotet­ta markki­noil­ta, niin mikä olisi estänyt Suomea osta­mas­ta sitä ja lait­ta­mal­la sitä myyntiin? 

  Eiväthän ne kel­van­neet kaikille edes ilmaiseksi!

 31. Eli­na kir­joit­ti 4.2.2011 kel­lo 9:50:

  Sak­san lääk­in­tävi­ra­nomaiset suosit­ti­vat, että kyseisel­lä adju­van­til­la tehostet­tua rokotet­ta ei käytettäisi.

  Pan­demi­aa pelätessä ja roko­tuk­sista kiis­teltäessä Sak­saa kohah­dut­ti tieto, että yhteiskun­nan eli­it­ille oli tilat­tu toista rokotet­ta kuin rah­vaalle. Eli­it­ille sel­l­aista, jos­sa ei kyseistä adju­vant­tia ollut, rah­vaalle Pandemrixiä.

  tohtori.fi’n uuti­nen:

  Sak­sas­sa kohu: vira­nomaisille eri sikain­flu­enssarokote kuin muulle väestölle

  Sak­sas­sa on nous­sut viimeisen viikon aikana suuri kohu, kun maan medi­at ker­toi­vat aluk­si armei­jan henkilöstön ja myöhem­min myös Sak­san virkami­esten ja min­is­te­rien saa­van eri sikain­flu­enssarokotet­ta kuin val­taväestö. … Sak­sas­sa väestö rokote­taan sak­salaisen The Local –lehden mukaan Glax­o­SmithK­line –lääkey­htiön Pan­dem­rix –rokot­teel­la, jota myös Suomeen on tilat­tu. Sen sijaan armei­ja, virkamiehet ja min­is­ter­it saa­vat amerikkalaisen lääkey­htiö Bax­terin Cel­va­pan –nimistä rokotet­ta. … Pan­dem­rix –rokote sisältää elo­ho­peaa sekä adju­vant­tia eli ainet­ta, joka vahvis­taa toisen aineen (tässä tapauk­ses­sa viruk­sen) vaiku­tus­ta. Sen sijaan Cel­va­pan ei sitä sisäl­lä, mikä on entis­es­tään kuo­hut­tanut ihmisiä.

  Sivul­ta ei ikävä kyl­lä löy­tynyt päiväys­tä, mut­ta uuti­nen on pandemia-ajalta.

 32. Riit­ta:

  Niitä ei ollut markki­noil­la, vaan lääkete­htaat myivät niitä isoina erinä val­tioille. En mil­lään usko, että mikään yksi­tyi­nen toim­i­ja olisi päässyt väli­in. Ainakaan Suomessa. 

  Yritätkö sanoa, että niitä oli isoina erinä markki­noil­la vai että val­tiot pakot­ti­vat lääkete­htaa myymään suo­raan niille? Tiedätkö oliko rokot­tei­ta saatavil­la nois­sa Eli­nan mainit­se­mis­sa mais­sa niille, jot­ka oli­vat halukkai­ta maksamaan?

  Eiväthän ne kel­van­neet kaikille edes ilmaiseksi!

  Sin­ul­la ei siis ole syytä olet­taa mik­si Suomen val­tio ei olisi voin­ut ostaa niitä rokot­tei­ta ja sit­ten lait­taa ne myyn­ti­in apteekeissa?

 33. Rokot­ta­mat­tomista 4–19-vuotiaista narkolep­si­aan sairas­tui 8. Rokotekat­tavu­us oli tuos­sa ryh­mässä 70 pros­ent­tia. Jos rokot­ta­mat­tomat oli­vat valikoimat­to­mia, rokotet­tu­jen joukos­sa olisi 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet narkolep­sian rokot­ta­mat­takin. Jäl­jelle jää 34 joiden kohdal­la yhteys rokot­teeseen on toden­näköi­nen osasyy.

  Meil­lä siis on narkolep­si­aepi­demia ollut pääl­lä muutenkin.

  Sikain­flu­enssa tap­paa kausi-influ­enssas­ta poiketen ihmisiä, joil­la on vuosikym­meniä eli­naikaa jäl­jel­lä. Tosin useim­mil­la on jokin krooni­nen sairaus joka lisää riskiä, että tarvit­see teho­hoitoa tai että sekään ei auta. Esimerkik­si minä, vähän yli nelikymp­pinen peruster­ve ihmi­nen muuten, sain piikin riskiryh­mässä ensim­mäis­ten joukos­sa, kos­ka min­ul­la on ast­ma. Nor­maali­olois­sa ast­mani ei vaiku­ta elämän­laatu­u­ni yhtään mitään, mut­ta en halua kokeil­la miten se vaikut­taisi tehohoidossa.

 34. Tiedok­si. Sikain­flu­enssan vakavia muo­to­ja sairas­ti­vat nuoret ter­veet ihmiset. Kaik­ki kuolleet oli­vat alle 65-vuo­ti­ai­ta. Tau­ti tap­poi nuo­ria ja ter­veitä. Eri­tyisessä riskissä oli­vat raskaana ole­vat. Kyseessä ei siis ollut tau­ti, joka olisi vienyt vain entu­ud­estaan sairai­ta yksilöitä.

 35. KariS. Rat­sa­s­tat lau­maim­min­u­teetin varas­sa ja hyväl­lä tuuril­la. Maail­mas­sa kuol­laan edelleen run­saasti tautei­hin, joi­ta ei ole roko­tuk­so­hjelmien ansioista. Esim tuhkarokko on suurimpia las­ten tap­pa­jia maail­mas­sa. Nyt on Suomes­sa jätet­ty kal­me­toin­ti pois vas­ta­syn­tyneiltä, ja äsket­täin kuoli pikku­lap­si tubi­in. Sitä kun tulee meille nykyään paljon mm itära­jan takaa. Onhan sitäkin tietysti aina ollut yksittäistapauksia.
  Sikain­flu­enssaa on nyt kuol­lut Suomes­sa vajaa 50 ihmistä, ja teho­hoito-osas­tot ovat olleet täynnä.
  Jari väit­ti vira­nomaisia ylim­ielisik­si. Kum­malli­nen väite. Miten kukaan voisi tuol­lais­es­ta asi­as­ta men­nä kovinkaan pian sanomaan mitään ilman näyt­töä? Tot­takai asioi­ta pitää selvit­tää, ja niin kulissien takana aina tehdään kuumeis­es­ti, ennenkuin asi­at päästetään toimit­ta­jien reposteltaviksi ja väritet­täviksi. Kyl­lä näitä asioi­ta hoita­vat tahot työsken­televät todel­la kovan paineen alla. Help­po ammuskel­la ja syytel­lä puskista. Asi­at ovat erit­täin monimutkaisia.
  Kukaan kuollei­den per­heistä ei tule ker­tomaan että rokotet­ta ei otet­tu vaik­ka suositelti­in ja näin kävi. Asioil­la on mon­ta puolta.
  Hiukan lohdullista oli eilisessä A‑talkinssa Par­tisen anta­ma tieto, että lap­sil­la narkolep­sia kuitenin yleen­sä muu­ta­man vuo­den kulues­sa lievenee.

 36. Sylt­ty sanoo: 

  Jos rokote toimii ja pysäyt­tää epi­demi­an, se oli ihan turhaa rahan­hukkaa kos­ka epi­demi­a­han ei ollut (rokot­teen ansios­ta) ollenkaan vakava. 

  Onko näin?

  Oliko epi­demia Virossa, Puo­las­sa tai Tan­skas­sa yhtään sen vakavampi? Eli miten niin “rokot­teen ansioista”?

  Mieliku­vat, huhut ja täysi mutu taas jyl­läävät voimal­la täl­läkin blogilla, jota kai kovin asi­api­toise­na pidetään. 

  Tark­istin muuten Osmon väit­tämän espan­jan­taudin ja euroop­palaisen uni­taudin (Encephali­tis Lethar­gi­ca) yhtey­destä. Ei ole mitään näyt­töä, että kyseinen virus olisi aiheut­tanut unitautia.

 37. Hami­lo terveydestään: 

  Esimerkik­si minä, vähän yli nelikymp­pinen peruster­ve ihmi­nen muuten, sain piikin riskiryh­mässä ensim­mäis­ten joukos­sa, kos­ka min­ul­la on astma.

  Et ole “peruster­ve ihmi­nen muuten”. Olet vain muuten ter­ve. Peruster­ve tarkoit­taa nimeno­maan, ettei ole mitään kroon­isia sairauksia.

 38. KariS
  Ote­taan­pa kan­taa hiukan asian sivus­ta, onko medikalisaa­tio men­nyt jo liian pitkälle, yhtäkään sairas­tamista ei suvaita? 

  Sitä sopii kysyä, kun muu­ta­ma mah­dolli­nen rokot­teen aiheut­ta­ma sairas­tu­mi­nen on maankaatojuttu. 

  Itse en ole ottanut roko­tuk­sia, ja olen viimeisen viiden vuo­den aikana ollut tasan yhden päivän sairau­den vuok­si pois­sa töistä. 

  No eipä niitä roko­tuk­sia tarvi, jos kaik­ki muut ne kum­minkin otta­vat. Täl­löin saa roko­tuk­sen suo­jan kun se ei pääse lev­iämään rokote­tun väestön ansios­ta, mut­ta ei tarvitse itse ollenkaan kan­taa rokot­tei­den hait­to­ja, ei edes vaivau­tua rokotet­tavak­si terveyskeskukseen. 

  Vapaa­matkus­t­a­mi­nen on help­poa kuin heinän­teko, mut­ta enpä tiedä kan­nat­taako siitä paukutel­la henkse­leitä netissä.

  (mitä tulee kausi-influ­enssaroko­tuk­si­in, niin vähem­mistö suo­ma­lai­sista ottaa niitä, esimerkik­si mei­dän yri­tyk­ses­tä löy­tyy peräti yksi, joka ottaa jokavuo­tisen fir­man mak­saman kausirokot­teen, mui­ta se ei kiinnosta)

 39. Medi­as­sa on näinä päiv­inä usein huo­mautet­tu, että vira­nomais­ten ei pan­demi­an aikoina ollut roko­tustiedot­tamisen suh­teen mah­dol­lista toimia toisin kuin toimivat.

  Kat­sokaa Puolan ter­veysmin­is­terin puhe Puolan par­la­men­tis­sa 5.11.2009. Videopätkä on suomek­si tek­stitet­ty. Seurasin puo­lalais­min­is­terin puhet­ta henkeä pidät­täen: että tosi­aan noinkin voi reagoida.

  Help­poa se ei vira­nomais­ta­hoil­la ollut. Mieleen hiipii kuitenkin, että Suo­mi on yli-innokas toim­i­maan “oikein”, että emme uskalla uhma­ta mitään auktoriteettia.

 40. Sylt­ty: “Vapaa­matkus­t­a­mi­nen on help­poa kuin heinän­teko, mut­ta enpä tiedä kan­nat­taako siitä paukutel­la henkse­leitä netissä.”

  Sen yhden sairaslomapäivän viimeisen viiden vuo­den aikana vietin juuri sikain­flu­enssaepi­demi­an aikoi­hin, olin per­jan­tain + viikon­lop­un flun­ssas­sa jon­ka oireet oli­vat pitkälti sikain­flu­enssan kaltaisia. Kuitenkin niin lieviä, etten lääkäri­in vaivau­tunut men­emään kun se siis paris­sa kolmes­sa päivässä meni ohi. Vält­tämät­tä siis en ollut vapaa­matkus­ta­ja, vaan han­kin immu­ni­teet­ti­ni sairas­ta­mal­la, ja muutenkin kuu­luin siihen ryh­mään joka olisi rokotet­tu viimeis­ten joukossa.

  Lähin­nä jutul­lani halusin tuo­da esi­in pari asi­aa, vira­nomais­ten uskon medikalisaa­tioon ain­ona autu­aak­sitekevänä keinona, ja sikaflun­ssaan liit­tyneen hys­te­ri­aa hiponeen käsit­te­lyn julk­isu­udessa. Nyt on sit­ten menos­sa jälkiselit­te­ly­jen vai­he. Vira­noamiset ylireagoi­vat tuon influ­enss­san uhkaan, tai ainakin media muo­dosti sel­l­aisen kuvan.

  Tänä tal­ve­na “muotilääke” on ollut D‑vitamiini, jon­ka saan­nista on huol­ta kan­net­tu hyvin näkyvästi. A‑talk ohjel­mas­sa ihme­tys­täni herät­ti keskusteli­jana ollut far­makolo­gi (lääkäri), joka piti parem­pana vita­mi­inin han­kkimista pillereistä kuin nor­maal­ista ruuas­ta. Itse edus­tan kan­taa, että hive­naineet ja vita­mi­init pitää pyrk­iä saa­maan niin pitkälle kuin mah­dol­lista ruuan osana, ja vain puu­tos­tilois­sa han­kkia lisäa­pua purkkien sisäl­löstä. Kala esimerkik­si sisältää paljom muu­takin ter­veel­listä ja samal­la oiva d‑vitamiinin lähde. Ja maukas sekä kevyt ruokakin vielä.

 41. Marko Hami­loRokot­ta­mat­tomista 4–19-vuotiaista narkolep­si­aan sairas­tui 8. Rokotekat­tavu­us oli tuos­sa ryh­mässä 70 pros­ent­tia. Jos rokot­ta­mat­tomat oli­vat valikoimat­to­mia, rokotet­tu­jen joukos­sa olisi 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet narkolep­sian rokot­ta­mat­takin. Jäl­jelle jää 34 joiden kohdal­la yhteys rokot­teeseen on toden­näköi­nen osasyy.

  Korkean rokotet­tu­jen osu­u­den takia rokot­ta­mat­tomien ris­ki sairas­tua sikain­flu­enssaan on tn. pienem­pi ver­rat­tuna tilanteeseen, jos­sa vain har­vat oli­si­vat saa­neet roko­tuk­sen. Jos sikain­flues­san sairas­t­a­mi­nen suurentaisi riskiä sairas­tua narkolep­si­aan niin, eikö täl­lainen ver­tailu yliarvioisi rokot­teen vaikus­ta narkolep­sian esiintyvyyteen?

  1. Marko HamiloRokot­ta­mat­tomista 4–19-vuotiaista narkolep­si­aan sairas­tui 8. Rokotekat­tavu­us oli tuos­sa ryh­mässä 70 prosenttia.

   Tämän tiedon perus­teel­la Suomea olisi kohdan­nut jokin muus­ta syys­tä johtunut narkolep­sia-epi­demia, jota rokote vahvisti tai jon­ka puhkeamista rokoteyk­silö­ta­sol­la joudut­ti. Nor­maalivuon­na koko väestöstä narkolep­si­aan sairas­tuu noin viisi henkeä, tuo kahdek­san rokottamat56onta vas­taa koko väestön tasol­la noin 25 henkeä.
   &Tästä on kehit­tymässä tilastollinen/epidemiologinen jännitysnäytelmä

 42. Marko Hami­lo: Rokot­ta­mat­tomista 4–19-vuotiaista narkolep­si­aan sairas­tui 8. Rokotekat­tavu­us oli tuos­sa ryh­mässä 70 pros­ent­tia. Jos rokot­ta­mat­tomat oli­vat valikoimat­to­mia, rokotet­tu­jen joukos­sa olisi 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet narkolep­sian rokot­ta­mat­takin. Jäl­jelle jää 34 joiden kohdal­la yhteys rokot­teeseen on toden­näköi­nen osasyy.

  Korkean rokotet­tu­jen osu­u­den takia rokot­ta­mat­tomien ris­ki sairas­tua sikain­flu­enssaan on tn. pienem­pi ver­rat­tuna tilanteeseen, jos­sa vain har­vat oli­si­vat saa­neet roko­tuk­sen. Jos sikain­flues­san sairas­t­a­mi­nen suurentaisi riskiä sairas­tua narkolep­si­aan niin, eikö täl­lainen ver­tailu yliarvioisi rokot­teen vaikus­ta narkolep­sian esiintyvyyteen?

 43. Vira­nomais­ten oli mah­dol­lisu­us toimia toisin muual­lakin, kuten edel­lä muu­ta­ma on jo huo­maut­tanutkin, mik­sei sit­ten Suomes­sa. Täysin käsit­tämätön­tä oli se, mil­laisel­la var­muudel­la vira­nomais­ten tahol­ta vakuutelti­in, että rokote olisi täysin tur­valli­nen. Pain­os­tus kouluis­sa las­ten rokot­tamisek­si oli myös paikoitellen sel­l­aista, mihin ei jatkos­sa toiv­ot­tavasti sorruta.
  Itsel­läni oli mah­dol­lisu­us seu­ra­ta tilan­net­ta Suomen lisäk­si Bel­gias­sa ja täy­tyy sanoa, että suo­ma­laisen hys­ter­ian määrä kyl­lä hämmästytti.

 44. En todel­lakaan luota.

  THL:n mukaan: “Suomes­sa todet­ti­in 44 influ­enssa A(H1N1)v ‑infek­tioon liit­tyvää kuole­man­ta­paus­ta (iän medi­aani 56 vuot­ta; vai­htelu­väli 1–88): heistä 4 oli lap­sia, 26 miehiä ja 40:llä oli tiedos­sa perus­tau­ti. Kolme mene­htynyt­tä, mukaan lukien yksi lap­si, oli saanut sikain­flu­enssaroko­tuk­sen ja 27 ei, 14 kohdal­la tieto puut­tui.” Tar­tun­talöytöjä tehti­in 7669. 

  Aika vähän ter­veitä henkilöitä ver­rat­tuna narkolep­si­aepääi­ly­i­hi­in, joka iski ilmeis­es­ti ns. “ter­veisi­in lapsiin.”

  Per­spek­ti­ivin vuok­si: Suomes­sa kuolee vuosit­tain 1 000 ‑1 500 ihmistä taval­liseen kausi-influenssaan.
  otta oltaisi­in päästy samoi­hin kuolleisu­us­lukui­hin kuin nor­maalis­sa influ­enssas­sa, olisi sikalenssun pitänyt suo­ral­la skaalauk­sel­la tart­tua yli 260 000 suo­ma­laista. En tiedä paljonko nor­maalin influ­enssaan sairaas­tuu vuosit­tain. Nor­maali kauislenssu ei aiheuta vuosit­taista rokote­hys­te­ri­aa ja nyrkki­tap­pelui­ta terkkarin jonossa

  Rokote olisi voitu kohdis­taa enem­män riskiryh­mille. Lapset eivät kuu­lu lääketi­eteel­liseen riskiryh­mään. Kansakun­nan laa­juinen rokote­hys­te­ria aineel­la, jota ei ole tes­tat­tu kun­nol­la kuu­lostaa juuri siltä, että narkolep­si­aa tai vas­taavaa oli odotet­tavis­sa. Kansakun­nan laa­juinen rokote­hys­te­ria sikalenssun kohdal­la oli muuten myös Jenkkilässä, vuon­na 1976. Roko­tuk­set keskeytet­ti­in, kun todet­ti­in että rokot­teesta on enem­män vaaraa kuin taudista.

  Esimerkik­si Sakssas­sa ja Ran­skas­sa ihmiset eivät otta­neet rokotet­ta niin innokkaasti, kuin esim. Suomes­sa, kun huo­mat­ti­in että röhröh-lenssu ei lev­iä niin kuin pelotelti­in. Tämän takia rokoteti­lauk­set perut­ti­in. Suomes­sa sen sijaan hys­te­ria jatkui ja THL sin­nikkäästi suosit­ti roko­tus­ta kaikille. Tämä siis tiedet­ti­in jo tam­miku­us­sa 2010.

  http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/WHOta%20syytet%C3%A4%C3%A4n%20ylily%C3%B6nneist%C3%A4%20sikainfluenssan%20torjunnassa/1135252110148

  Samaan syssyyn voisi linkit­taa THL:n kor­rup­tio­tutkin­nat, mut­ta ne nyt tuskin johta­vat mihinkään. Korkein­taan jumalanpilkkasyytteeseen.

  Onnek­si sen­tään Glax­o­SmithK­line on kehit­tänyt lääk­keen, jos­ta saat­taa olla apua narkolep­sian hoi­dos­sa. Glax­o­SmithK­line muuten toimit­ti Suomeen sikainfluenssarokotetta.

 45. Eli tuon edel­lisen postauk­sen Hesarin link­ki refer­oitua: Suomes­sa THL:suositti rokotet­ta kaikille ja mas­saroko­tuk­set myös aloitet­ti­in tam­miku­un puolel­la. Tam­miku­us­sa mon­et maat jo perui­v­at rokoteti­lauk­si­aan, kun totu­us sikaflun­ssan lev­iämis­es­tä ja vaar­al­lisu­ud­es­ta oli jo tul­lut ilmi.

 46. “Rokotet­ta ei ollut tes­tat­tu tarpeek­si” — mie­lenki­in­toinen väite. Käytet­ty rokote oli käynyt läpi faasi II:n tes­tauk­sen (200 poti­las­ta), kun myyn­tilu­paan vaa­di­taan faasi III:n tes­taus (3000 poti­las­ta). Narkolep­si­at­a­pausten ilmen­e­mis­taa­ju­us oli kuitenkin niin vähäi­nen, että tätä sivu­vaiku­tus­ta ei olisi löy­det­ty nor­maal­is­tikaan tes­tat­ul­la tuot­teel­la. Valitet­tavasti. Kuten edel­lä on use­aan otteeseen todet­tu, puskas­ta on help­po ampua, varsinkin Dunning–Krugerin avustuksella…

 47. Jos muis­ti­ni ei petä kovin pahasti, niin roko­tuk­si­in suh­taudut­ti­in aluk­si kovin epäillen, mut­ta kun lapis­sa kuoli ennestään ter­ve 10-vuo­tias lap­si, ihmiset läh­tivät jonot­ta­maan roko­tuk­sia ulos pakkaseen ja lehdis­tö raivosi että mis­sä rokot­teet viipyvät.
  Muu­toinkin on kyl­lä syytä tode­ta, että roko­tuk­set on ollut täysin selvästi tehokkain tapa ehkäistä monia vakavia tar­tun­tataute­ja. Ja onpa isorokko saatu roko­tusten ansios­ta kokon­aan hävitetyksi.

 48. #
  Luo­tatko Suomen ter­veysvi­ra­nomais­ten kykyyn arvioi­da roko­tusten hyö­tyjä ja haittoja?
  #

  Luotan hei­dän kykyyn­sä arvioi­da roku­tusten hyö­tyjä ja hait­to­ja, mut­ta kun kus­tan­nus­vas­taavu­us hei­dän arviois­taan on pois­sul­jet­tu, niin saa­vatkin sit­ten arvioio­da mitä tahansa min­is­ter­iöi­den­sä mandaatilla.

  Eli voivat puhua ja arvioi­da mitä tahansa potaskaa julk­isu­u­teen kaf­fe­tun­nil­laan ovat päättäneet.

  Siis, kun konon­ais­vas­tuu puut­tuu asi­as­ta, niin tätä se sit­ten on.

  Muuten tuon puo­lalaisen min­is­terin lausuma oli tosi puoleen­sa vetävä. En edes min­is­terin lausumak­si uskonut, eikä sal­ista kuu­lunut : min­u­ut­ti on kulunut edus­ta­ja se ja se.

 49. Jari väit­ti vira­nomaisia ylim­ielisik­si. Kum­malli­nen väite. Miten kukaan voisi tuol­lais­es­ta asi­as­ta men­nä kovinkaan pian sanomaan mitään ilman näyttöä

  Kysei­sis­sä vira­nomai­sis­sa on töis­sä pääasi­as­sa tutk­i­jak­oulu­tuk­sen saanei­ta ihmisiä, joiden pitäisi osa­ta doku­men­toi­da päätök­sen­teko niin, että kuka tahansa (tarvit­ta­vat esi­tiedot omaa­va) voi ymmärtää, mil­laisia fak­to­ja päätök­sen tekoon on päätet­ty han­kkia, miten ne on han­kit­tu ja miten niiden perus­teel­la on tehty päätökset.

  Roko­tus­päätök­sen perusteluina oli julk­isu­udessa ollei­den tieto­jen mukaan jokin reilun kol­men sivun pahvi, joka sekin on julis­tet­tu salaisek­si, kos­ka siinä on puolisen sivua rokote­valmis­ta­jan luot­ta­muk­sel­lista aineis­toa. Mil­lä ajat­telit selit­tää sen? Ajat­telemat­to­muudel­la? Epäpätevyy­del­lä? Laisku­udel­la? Korruptiolla?

  Ylim­ielisyys on seli­tyk­sistä viat­tomin: luja luot­ta­mus siihen, että itse ymmärtää asian ja kol­le­gat tajua­vat tehdä oikean päätök­sen tai ainakin luot­ta­vat asiantun­ti­jan pää­tyneen oikeisi­in johtopäätök­si­in ilman että niihin johtanut­ta pros­es­sia tarvit­see selit­tää ja pan­na paperille.

 50. Marko Hami­lo.
  “Rokot­ta­mat­tomista 4–19-vuotiaista narkolep­si­aan sairas­tui 8. Rokotekat­tavu­us oli tuos­sa ryh­mässä 70 prosenttia.”

  Ainakin osa tuos­ta voi selit­tyä sil­lä, että van­hem­mat sai­vat nyt ensi ker­taa kuul­la, että täl­läi­nenkin sairaus on ole­mas­sa ja veivät lapsen­sa lääkäri­in. Ter­veen ja sairaan raja­han tässä tapauk­ses­sa ei ole niin selvä.

 51. Kaiken­laista kuraa sitä onkin tänne kek­sit­ty. Ehkä kan­nat­taisi vain hyväksyä, että maail­mas­sa tapah­tuu ikäviä asioi­ta, eikä niitä aina voi kat­soa kenenkään ihmisen syyksi.

  Osmo osasi hyvin muis­tut­taa siitä mielipi­deil­mas­tos­ta, joka tuol­loin val­lit­si, kun sikain­flu­enssa-aal­to oli vyörymässä kohti. Maail­ma tosi­aan näyt­ti sil­loin aivan toisen­laiselta kuin nyt.

 52. Tämä kahdek­san rokot­tam­a­ton­ta sairas­tunut­ta on kah­den vuo­den ajal­ta 2009–2010.

  Eli vas­taa aivan nor­maal­i­ta­soa, kos­ka narkolep­si­aan sairas­tuu tyyp­il­lis­es­ti 3–5 las­ta vuodessa.

 53. Osmol­la on nyt ihan sekaisin asiat. 

  Kyse on lap­sista, ei koko väestöstä. Huoh, taidan tehdä karikoskiset kohta.

 54. Marko Hami­lo

  Rokot­ta­mat­tomista 4–19-vuotiaista narkolep­si­aan sairas­tui 8. Rokotekat­tavu­us oli tuos­sa ryh­mässä 70 pros­ent­tia. Jos rokot­ta­mat­tomat oli­vat valikoimat­to­mia, rokotet­tu­jen joukos­sa olisi 18 las­ta ja nuor­ta, jot­ka oli­si­vat saa­neet narkolep­sian rokot­ta­mat­takin. Jäl­jelle jää 34 joiden kohdal­la yhteys rokot­teeseen on toden­näköi­nen osasyy.

  THL julka­is­us­saan (sivu 12) kuitenkin antaa oman määritelmän­sä ilmaan­tu­vu­udelle ja sanoo sen olleen 9.2 rok­tet­tu­jen joukos­sa rokot­ta­mat­tomi­in näh­den. Ilman aika­janaa, johon kaik­ki tapauk­set on merkit­ty, en voi tois­taa laskua, mut­ta kyl­lä kai tämän täy­tyy olla sel­l­ainen luku, että sen on tark­istanut use­ampikin tutk­i­ja, ennen kuin se on julk­isu­u­teen päästet­ty. Kyseessä on kuitenkin koko paperin oleel­lisin kohta.

  http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/f890b9f3-9922–4efe-889b-157fe2e03aa4

 55. Osmo Soin­in­vaara: “Nor­maalivuon­na koko väestöstä narkolep­si­aan sairas­tuu noin viisi henkeä.”

  Tämä ei ilmeis­es­ti pidä paikkansa. Sikain­flu­enssa-narkolep­sia-yhteyt­tä selvit­täneen työryh­män väli­ra­portin mukaan (linkki,pdf) väestö­ta­son narkolep­sian insi­d­enssi on ollut vuon­na 2006 44, 2007 59, 2008 60, 2009 68 ja 2010 102 tapaus­ta. Eli narkolep­sian esi­in­tyvyys näyt­täisi ehkä ole­van lisään­tymässä muutenkin, tosin dataa on liian vähän…

  2009 vuodes­ta 2010 vuo­teen narkolep­sian insi­d­enssi on kas­vanut merkit­tävästi 5–9‑vuotiaissa (0 => 18 tapaus­ta), 10–14-vuotiaissa (3 => 29 tapaus­ta) ja 15–19-vuotiaissa (6 =>15). 20–24-vuotiailla narkolep­si­aa on diag­nosoitu vähem­män (14 => 3 tapausta)ja muis­sa ikälu­okissa suun­nilleen nykyiseen tapaan(edellisen linkin taulukko sivul­la 9). 

  15–19-vuotiailla ja 20–24-vuotiailla narkolep­sian ilmaan­tu­vu­us on vai­hdel­lut vuodes­ta toiseen selvästi enem­män kuin nuorem­mil­la ikälu­okil­la. 20–24-vuotiaialla taausten määrän on vuosi­na 2006–2009 vai­hdel­lut välil­lä 3–14 tapaus­ta vuodessa ja 15–19-vuotiailla narkolep­si­aa on todet­tu 3–9 tapaus­ta per vuosi. Alle 9‑vuotiailla tapauk­sia on 0–1 vuodessa ja 10–14-vuotiailla 1–5 per vuosi.

  Joka tapuk­ses­sa mie­lenki­in­toinen “epi­demi­ologi­nen jän­ni­tys­näytälmä” kuvaa hyvin tätä selvit­te­ly vaihetta.

 56. Keskusta­lainen
  Per­spek­ti­ivin vuok­si: Suomes­sa kuolee vuosit­tain 1 000 ‑1 500 ihmistä taval­liseen kausi-influenssaan.

  Joten muu­ta­ma kymme­nen narkolep­si­at­a­paus­ta ei ole yhtään mitään, ei kan­na­ta edes tutkia. 

  Case closed.

  Rokote olisi voitu kohdis­taa enem­män riskiryh­mille. Lapset eivät kuu­lu lääketi­eteel­liseen riskiryh­mään. Kansakun­nan laa­juinen rokote­hys­te­ria aineel­la, jota ei ole tes­tat­tu kun­nol­la kuu­lostaa juuri siltä, että narkolep­si­aa tai vas­taavaa oli odotettavissa. 

  Turhaa hys­te­ri­aa. Influ­enssaan kuolee tuhat ihmistä, mitä merk­i­tys­tä on muu­ta­mal­la narkolepsiatapauksella?

  (eli pitäisi­hän tämän “sikain­flu­enssa on ihan pikku tauti”-argumentoinnin toimia myös näinkin päin)

 57. Koko keskustelu näyt­tää jät­tävän huomiotta Hamilon kom­mentin narkolep­si­aepi­demi­as­ta rokot­ta­mat­tomien las­ten joukos­sa. On help­poa syyt­tää THL:ää tai rokotet­ta, mut­ta jotain muu­takin on ollut liikkeellä.

  Toinen jut­tu on kuolleisu­us sikain­flu­enssaan. THL ilmoit­ti 15.11.2009 (Wikipedia.fi) mukaan, ettei enää tiedo­ta erik­seen sikain­flu­enssakuolemista. Onko ylipään­sä ole­mas­sa enää tilas­toa asi­as­ta? Tuona tal­ve­na kuoli epäilemät­tä paljon ihmisiä influ­enssaan, erotelti­inko enää sika- ja “taval­lista” kausi-influ­enssaa toisistaan?

 58. “Nyt tiedämme, että olisi pitänyt jät­tää lapset rokot­ta­mat­ta, mut­ta sitä ei voin­ut tietää silloin”

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/75576-rajoitus-h1n1-rokotteen-kaytolle-sveitsissa-sama-rokote-suomessa

  “THL Häm­mästyi”

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75584-thl-hammastyi-rokoterajoituksesta-%E2%80%9Dlasten-asia-hyvin-erikoinen%E2%80%9D

  “Leinon mukaan rokote tun­netaan Suomes­sa hyvin ja sen mah­dol­lisia hait­tavaiku­tuk­sia pide­tään paljon pienemp­inä kuin hyötyjä”

  Lääkete­htaalle annet­ti­in vas­tu­u­va­paus joka ker­too siitä että GSK ei ollut ihan var­ma. THL oli kuitenkin var­ma toisin kuin rokot­teen tehnyt paja.. THL:n väki on joko hyvin yksinker­taista sakkia jota lääkete­hdas vetää kuin päs­siä narus­sa, tai sit­ten kansalaisille valehdellaan. 

  Sveit­sil­lä on pitkä his­to­ria lääkealal­la ja siel­lä toimii paljon alan jät­te­jä, tietämys on toista luokkaa kuin Suomes­sa vaik­ka “viralli­nen totu­us” on jotain aivan muu­ta. Kan­nat­taisiko joskus lait­taa ylim­ielisyys sivu­un ja tutkia mitä muual­la maail­mas­sa tapahtuu?

  Suomen vira­nomai­sista luotan vain verovi­ra­nomaisi­in, he eivät edes peit­tele sitä että tarkoituk­se­na on viedä pus­sista mah­dol­lisim­man paljon rahaa.

  Niin ja kaikille nälvi­jöille, en ole roko­tus­vas­tainen, min­ut ja lapseni on rokotet­tu. H1N1 rokot­teen kanssa nou­da­timme ter­veysvi­ra­nomaisen ohjei­ta, tosin päädy­imme käyt­tämään sveitsin ter­veysvi­ra­nomaisia juuri tässä tapauksessa.

  Se mikä eniten huolestut­taa on oikeustur­va, kos­ka vira­nomainen on 100% ajas­ta oike­as­sa ei mikään oikeustais­telu tup­paa pää­tymään siihen että sivu­vaiku­tuk­sista saisi kohtu­ullisen korvauksen.

  Kauhul­la odotan sitä että Tam­pereen yliopis­tossa sat­tuu jotain hirveää. Viralli­nen totu­ushan on että tam­pereen yliopis­to tekee “rokote­tutkimus­ta”, vaikkakin oikea ter­mi lie­nee “rokotekokei­ta suo­ma­laisil­la lap­sil­la kan­sain­välisille rokote­valmis­ta­jille”, samal­la saaden varsin muhkean rahoituspotin.

  Kos­ka meille tulee noi­ta laa­makkei­ta postis­sa vähän väliä niin kyl­lä siinä pais­taa se että rokote on tur­valli­nen, sivu­vaiku­tuk­sia ei ole.
  (Totu­u­den nimis­sä todet­ta­va että mon­et rokot­teet on alus­tavasti tes­tat­tu kehitysmaissa)

  Tes­taa­jille ilmainen vaip­pa­paket­ti ja jos pen­tu delaa niin toinen paket­ti kaupanpäälle.

  Mis­sään muual­la maail­mas­sa täl­lainen ei menisi läpi.

 59. Sylt­ty:

  En oikein ymmär­rä logiikkaasi.

  “Joten muu­ta­ma kymme­nen narkolep­si­at­a­paus­ta ei ole yhtään mitään, ei kan­na­ta edes tutkia.”

  Tarkoi­tatko, että kaik­ki vira­nomais­toim­inta, joka aiheut­taa vähem­män vakavia sairauksia/kuolemia kuin nor­maali influ­enssa, on hyväksyttävää?

  “Turhaa hys­te­ri­aa. Influ­enssaan kuolee tuhat ihmistä, mitä merk­i­tys­tä on muu­ta­mal­la narkolepsiatapauksella?”

  Vai tarkoi­tatko ken­ties, että nor­maalei­hin kausi-influ­enssoi­hin pitäisi myös varautua rokot­ta­mal­la kaik­ki kansalaiset huonos­ti tes­tat­ul­la tuot­teel­la, joka nyt vaikka­pa aiheut­taisi sel­l­aiset 100 narkolep­si­at­a­paus­ta vuodessa?

  Aika jän­nä johtopäätös, jos lähtöko­htana on se, että sikaflun­ssa oli lähin­nä val­ta­va hys­te­ria, ei mitään muuta.

 60. Keskusta­lainen
  Tarkoi­tatko, että kaik­ki vira­nomais­toim­inta, joka aiheut­taa vähem­män vakavia sairauksia/kuolemia kuin nor­maali influ­enssa, on hyväksyttävää?

  En, vaan tarkoi­tan sitä että tässä yritet­ti­in hyvää mut­ta meni vähäsen pieleen. Pieleen­meno on kuitenkin niin vähäistä, että Lip­posen sanoin “so what?”.

  Eli käytin sin­un omia luku­jasi saat­taak­seni asi­at oikeaan per­spek­ti­ivi­in ja samoin käytin sin­un omia sano­jasi, eli koko narkolep­si­ako­hu on puh­das­ta joukkohysteriaa.

  “Aika jän­nä johtopäätös, jos lähtöko­htana on se, että sikaflun­ssa oli lähin­nä val­ta­va hys­te­ria, ei mitään muuta.”

  Jos sikaflun­ssa oli hys­te­ri­aa, niin mik­sei rokot­teesta johtu­va kohu (aineesta johon ei edes kukaan kuol­lut) ei sit­ten muka ole? Sik­si kun sikalenssu on luon­nolli­nen tau­ti ja rokot­teet on hyi­hyi medikalisaatiota?

 61. Jokaisel­la on tietysti oikeus mielip­i­teeseen­sä. Itse näen, että roko­teo­hjel­maa jon­ka lop­putu­lok­se­na on enem­män sairaita/kuolleita mitä itse varsin mitätön tau­ti aiheut­ti, ei voi­da ohittaa 

  1.vähättelemällä narkolep­si­aa
  2.kutsumalla tilan­net­ta hys­te­ri­ak­si tai 3.syyllistämällä HS:n tapaan niitä ihmisiä, jot­ka eivät otta­neet tai tämän hul­lu­u­den seu­rauk­se­na tule­vaisu­udessa tule otta­maan rokot­tei­ta entisessä mittakaavassa.

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Rokotuksista+kielt%C3%A4ytyminen+toisi+h%C3%A4vinneet+taudit+taas+Suomeen/1135263631716

 62. Siak­in­flu­enssa tart­tuu eniten las­ten kesku­udessa, toisek­si eniten nuorten aikuis­ten kesku­udessa ja varsin vähän van­hus­ten keskuudessa.
  Vaar­al­lisi se on riskirymille.Riskiryhmään kuu­lu­vat raskaana ole­vat sekä ihmiset, joil­la on krooni­nen sydän- tai keuhko­sairaus, dia­betes, mak­san tai munuais­ten vajaa­toim­inta, krooni­nen neu­rologi­nen sairaus tai her­moli­has­tau­ti, vas­tus­tuskykyä alen­ta­va sairaus tai hoito tai sairaal­loinen ylipaino
  Mut­ta lapset suuren sairas­tu­vu­u­den vuok­si ovat myös riskiryh­mä, sil­lä kek­simääräine kuolleisu­us vai­htelee 0,1–5,1 %:iin.

  Kun Suomes­sa on alle 7 vuo­ti­ai­ta n 400000 niin jo tuo 0,1 % kuolleisu­us merk­it­sisi n 100 kuol­lut­ta jos sairat­sunei­ta olisi esim 25 % eli ris­ki kuol­la olisi tuplat narkolep­si­aan verrattuna.

  Kun ris­ki on rokot­ta­mat­tomas­sa ympäristössä olisi pros­ent­tien luokkaa niin kuolleisu­us olisi jo tuhan­sia lapsia.

 63. “Kun Suomes­sa on alle 7 vuo­ti­ai­ta n 400000 niin jo tuo 0,1 % kuolleisu­us merk­it­sisi n 100 kuol­lut­ta jos sairat­sunei­ta olisi esim 25 % eli ris­ki kuol­la olisi tuplat narkolep­si­aan verrattuna.
  Kun ris­ki on rokot­ta­mat­tomas­sa ympäristössä olisi pros­ent­tien luokkaa niin kuolleisu­us olisi jo tuhan­sia lapsia.”

  THL:n mukaan tar­tun­talöytöjä tehti­in 7669. 4 kuolleista oli lap­sia. En tiedä, oliko osal­la jokin sairaus.

  Tam­miku­un 2010 alus­sa Sak­sas­sa nähti­in, että sikain­flu­enssa ei tar­tu niin hel­posti mitä luul­ti­in. Tämän takia kansalaiset eivät niitä otta­neet ja rokoteti­lauk­sia perut­ti­in mon­es­sa maas­sa (tuo postaa­mani link­ki vähän ylempänä).

 64. Päivän uutis­ten mukaan THL ker­too sikain­flu­enssaan kuolleen tänä tal­ve­na Suomes­sa (tähän men­nessä) 5 ihmistä. 

  http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/02/sikainfluenssa_kaataa_perusterveita_teholle_2349698.html

  Val­taosa eli peräti kak­si kol­ma­sosaa teho­hoitoon joutuneista on siis ollut peruster­veitä ihmisiä.

  Bri­tan­ni­as­sa oli muu­ta­man viikon ajan tam­miku­us­sa tilanne, jos­sa lap­sil­la esi­in­tyi niin paljon sairaalaan ja teho­hoitoon johtanut­ta sikain­flu­enssaa, että siel­lä joudut­ti­in siirtämään poti­lai­ta jopa sato­jen kilo­me­trien päähän, jot­ta teho­hoito olisi tur­vat­tu, Ruu­tu sanoo.

  Eli sikain­flu­enssa poikkeaa hyvin paljon nor­maal­ista kausi-influ­enssas­ta, joka tap­paa lähin­nä van­huk­sia ja pitkäaikaissairaita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.