Unohdetun eliitin puolesta

Hel­sin­gin val­tuus­to­ko­kouk­sen mer­kit­tä­vim­mäs­tä sosi­aa­li­po­liit­ti­ses­ta lin­jan­ve­dos­ta vas­ta­si Jus­si Hal­la-aho (PeruS). Hän vii­toit­ti nou­da­tet­ta­vaa asun­to­po­li­tiik­kaa suun­nil­leen näin: jos Hel­sin­ki ei tar­joa hyvil­le veron­mak­sa­jil­le riit­tä­vän hou­kut­te­le­via olo­suh­tei­ta ja nämä muut­ta­vat sik­si Espoo­seen, se on Hel­sin­gin oma vika. Tar­kem­pi sitaat­ti on saa­ta­vil­la vas­ta huomenna.

Hal­la-aho puhui oikean­puo­lei­ses­ta puhu­ja­pön­tös­tä, eikä syyt­tä. Tuol­lais­ta sosi­aa­li­darwi­nis­mia eivät edes kokoo­mus­lai­set pääs­tä suus­taan. Päin­vas­toin, jopa kokoo­mus­lai­set ovat huo­lis­saan sii­tä, että kun­tien väli­nen kil­pai­lu hei­ken­tää mah­dol­li­suuk­sia huo­leh­tia koko väes­tön hyvinvoinnista.

LISÄYS 1.2:

Hal­la-ahon puhe on nyt saa­ti­vil­la netis­sä, joten otan suo­raan sitaa­tin mai­ni­tus­ta kohdeasta:

Tääl­lä jot­kut ovat pahek­su­neet sitä, että pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat kil­pai­le­vat kes­ke­nään yri­tyk­sis­tä ja veron­mak­sa­jis­ta. Minä kyl­lä uskon mark­ki­na­ta­lou­den ohjaa­vaan käteen enem­män kuin tove­rit tääl­lä oikeal­la­kaan. Nyky­ti­lan­tees­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat ovat tois­ten­sa spar­raa­jia, mikä on hyvä asia. On hyvä asia, että Hel­sin­ki jou­tuu kil­pai­le­maan veron­mak­sa­jis­ta ja yrit­tä­jis­tä. Jos Hel­sin­ki päät­tää teh­dä omal­la poli­tii­kal­laan itses­tään epä­hou­kut­te­le­van yri­tyk­sil­le tai hyvil­le veron­mak­sa­jil­la, on oikein, että Hel­sin­ki mak­saa siitä.
Hal­la-aho ei siis keho­ta tun­nus­ta­maan tosi­asioi­ta, vaan sanoo, että on hyvä, että kun­tien väli­nen kil­pai­lu pakot­taa kun­nat kumar­ta­maan rik­kail­le ja pyl­lis­tä­mään köy­hil­le.  Kun­tien välis­tä kil­pai­lua rik­kais­ta ja tämän kään­tö­puo­le­na loo­gi­ses­ti ole­vaa köy­hien syr­jin­tää ei tule vähen­tää kun­tia yhdis­tä­mäl­lä tai muu­ta­mal­la peli­sään­tö­jä koh­tuul­li­sem­mak­si, kos­ka näin on hyvä. Hal­la-aho sanoo itse­kin puhees­saan mene­vän­sä täl­lä tul­kin­nal­la sel­väs­ti kokoo­muk­sen oikeal­le puolelle.

172 vastausta artikkeliin “Unohdetun eliitin puolesta”

 1. Niin no, jos on luke­nut edes vähän ame­rik­ka­lai­sen oikeis­ton jut­tu­ja niin ihan sitä samaa­han tuo on ollut jos­kus pie­nel­lä kään­nös­vii­veel­lä tähän­kin saak­ka. Well­fa­re queen on vaan esi­mer­kik­si kään­net­ty mamu­mam­mak­si. Mitä seu­raa­vak­si, Huo­men­ta Suomi?

 2. häh? Miten tuo nyt on elii­tin puol­lus­tus? Eiks se oo empii­ri­nen kysy­mys, että muut­taa­ko eliit­ti Espoo­seen jos Hel­sin­ki tekee tie­tyn­lais­ta asuntopolitiikkaa?

  Jos muut­taa ja jos Hel­sin­ki voi vali­ta teke­vän­sä jon­kun muun­lais­ta asun­to­po­li­tiik­kaa, niin sil­loin­han se on Hel­sin­gin oma vika. Tie­tys­ti se on myös nii­den vika, jot­ka tekee pelin sään­nöt, mut­ta ei se pois­ta sitä tosia­si­aa, että valin­nas­ta seu­raa aina myös vastuu.

 3. On se kyl­lä ihmeel­lis­tä, että Suo­mes­sa on joten­kin val­lal­la sel­lai­nen ajat­te­lu, että eläm­me kuin jos­sa­kin vankilassa.

  Suo­mi­han on vapai­den ihmis­ten vapaa maa! Läh­tö­koh­tai­ses­ti tääl­lä saa asua ihan mis­sä haluaa!

  Ilman Jus­si Hal­la-ahon­kin sano­mis­ta tämä pitäi­si olla kai­kil­le täy­sin sel­vä asia.

  Sep­po Korppoo
  Vapaa suomalainen

 4. No ei nois­ta jutuis­ta kan­na­ta pro­vo­soi­tua. Por­va­rien näke­myk­sis­sä tämä asen­ne on vilah­del­lut jo vuo­si­kym­me­niä eri ver­sioi­na, mut­ta val­tuus­ton laa­ja enem­mis­tö on pysy­nyt har­ki­tul­la vakaal­la lin­jal­la. Kokoo­muk­ses­sa­kin enem­mis­tö omaa täs­sä asias­sa sosi­aa­lis­ta mie­len­laa­tua. Saa­vat­han he suu­ren ääni­mää­rän pie­ni­palk­kai­sil­ta kou­lu­te­tuil­ta tomihenkilöryhmiltä.

  Aika­naan tut­kit­tiin vero­ker­ty­mää eri­tyyp­pi­sil­lä asun­toa­lueil­la. Yllä­tys oli, että iso­tu­lois­ten reser­vaa­teis­sa tont­ti­heh­taa­ria koh­ti vero­tu­lot eivät juu­ri­kaan poi­ken­neet keskiarvosta.

 5. Onko Hal­la-aho ko. lausun­nos­saan väärässä?
  Mikä­li kun­ta ei hyviä veron­mak­sa­jia hou­ku­ta eikä yri­tä hei­tä alu­eel­leen saa­da, niin onhan se kun­nan oma vika.
  Kenen se sit­ten on ellei kunnan?
  Muu­al­le asun­ton­sa raken­ta­vien vai onko se nii­den hyvien veron­mak­sa­jien uuden koti­kun­nan syy?

  Mikä tuos­sa Hal­la-ahon lausun­nos­sa sinus­ta oli “epä­so­pi­vaa”?

  Kai niis­tä vähä­osai­sis­ta­kin on hel­pom­pi pitää huol­ta, jos kun­nas­sa on hyviä veron­mak­sa­jia tuo­mas­sa lisää rahaa kun­nan kassaan?

  Vie­lä ker­ran. Mikä oli huolestuttavaa?
  Tar­kem­paa sitaat­tia odotellessa.

 6. Tur­ku ei ole kyen­nyt tar­joa­maan vuo­si­kym­me­niin hyvil­le veron­mak­sa­jil­le riit­tä­vän hou­kut­te­le­via asu­mi­so­lo­suh­tei­ta. Niin­pä suu­ri jouk­ko näi­tä on töis­sä Turus­sa, mut­ta asuu naa­pu­ri­kun­nis­sa ja mak­saa sin­ne myös veron­sa. Minus­ta tämä on ollut Turun kan­nal­ta tavat­to­man type­rää. Sosiaalidarwinismia?

 7. Hel­sin­ki-Kana­van lähe­tyk­ses­sä voi käte­väs­ti hypä­tä suo­raan “historia”-sarakkeessa puhu­jan koh­dal­le. Siel­tä­hän se Hal­la-ahon­kin aja­tus­kuk­ka­nen löy­tyy video­muo­dos­sa hel­pos­ti Vali­tet­ta­vas­ti puhee­seen ei ilmei­ses­ti voi lin­ka­ta suoraan.

 8. Art­tu­ri, mitä sinä­kin nyt höpö­tät? Sel­lai­nen kaa­voi­tus mil­lä saa varak­kai­ta veron­mak­sa­jia tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä että ran­ta­ton­til­la kaa­voi­te­taan teho­lu­vul­la 0,1 yksi huvi­la eikä ker­ros­ta­loa teho­lu­vul­la 2,0. Suo­mek­si tuo tar­koit­taa että sub­ven­toi­daan varak­kai­den asu­mis­ta, kos­ka tuos­ta ker­ros­ta­lo­tont­tis­ta mak­se­taan ene­mään kuin huvi­la­ton­tis­ta, sen takia sitä raken­nusoi­keut­ta erik­seen rajoi­te­taan. Etkös sä vas­tus­ta­nut tällaista?

  Kuten Vep­sä­läi­nen huo­maut­ta vero­tuot­to lie­nee jopa suu­rem­pi pin­ta-alaa koh­ti. Menot tie­ten­kin myös, kun nii­tä ei työn­nä naa­pu­rin murheeksi.

  Kom­ment­ti­na “oma vika” kun ei ymmär­rä lah­joa hyvin­voi­via vero­va­roin ja pot­kia köy­hem­piä impli­koi pahek­sun­taa ja haluai­sin kyl­lä kuul­la että mitä koh­taan ihan tar­kal­leen. Sitä että ei teh­dä sel­lais­ta kau­pun­kia joka jakau­tuu siis­tis­ti eri tulo­luok­kien asui­na­luei­siin joil­la jokai­sel­la on oma itse­näi­nen jul­ki­nen talous? Näi­tä kau­pun­seu­tu­ja­han on maa­il­ma vää­räl­lään, ja kun ylei­sim­mät nii­hin lii­te­tyt laa­tusa­nat on mal­lia romah­ta­nut, kuo­le­va tai slum­miu­tu­nut, niin mik­si ihmees­sä täl­lai­nen kehi­tys oli­si niin hyvä asia että päin­vas­tai­nen on suo­ras­taan moraa­li­ses­ti väärin?

 9. On se niin vää­rin, kun Hal­la-aho ker­too totuu­den. Vali­tet­ta­vas­ti on vain niin, että varak­kaat vaih­ta­vat mai­se­maa, mikä­li ympä­ris­tö alkaa ottaa ns. kaa­liin. Kysyt­täes­sä kyl­lä puhu­taan kau­niis­ti, kos­ka niin pitää, mut­ta Suo­mes­sa onnek­si voi vali­ta vie­lä mis­sä asuu ja aina­kin osak­si mihin kou­luun lap­sen­sa lait­taa. Eihän tie­ten­kään näin pitäi­si toi­mia edis­tyk­sel­li­sen ajat­te­lun mukaan, mut­ta kuten nyt on jo näh­tä­vis­sä, näin kui­ten­kin teh­dään ja yhä lisään­ty­väs­sä mää­räs­sä. Voi, voi, kyl­lä ne varak­kaat ovat sit­ten todel­la huo­noa väkeä, kun äänes­tä­vät jaloil­laan ja veroeuroillaan.
  Ymmär­rän toki OS:n huo­len vähä­osai­sis­ta ja jopa Van­taas­ta, mut­ta kai kukin kun­ta yrit­tää taval­laan pitää asuk­kait­ten­sa puol­ta ja toi­mia sen mukai­ses­ti. Tar­vit­see­ko Hel­sin­gin asut­taa kaik­ki ei työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat? Alkaa jo esim. itä-Hel­sin­gin tule­vai­suus mietityttämään.
  Onnek­si vih­reät ja kuu­lem­ma kokoo­mus­kin hoi­ta­vat asiat niin kuin pitää­kin. Espoo, Tuusu­la ym kiit­tä­vät ja kehu­vat jul­ki­ses­ti kuin­ka hie­nos­ti Hesa hoi­taa nämä vai­keat asiat. Niinpä.

 10. Hal­la-Aho­han vain esit­ti par­haan perus­te­lun sil­le, mik­si on niin pöy­ris­tyt­tä­vää, että Vasem­mis­to ja Vih­reät kaa­toi­vat Van­taal­la kuntaliitosselvityksen.

 11. Tähän naa­pu­rii­ni Koi­vusaa­reen voi­si raken­taa asui­na­lu­een 20 000 rik­kaal­le ihmi­sel­le tor­ni­ta­loi­hin. Kyl­lä oli­si­vat espoo­lai­set sit­ten kateel­li­sia. On todel­la­kin Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen vika, jos espoo­lai­set kuo­ri­vat ker­man. Älkää kuun­nel­ko nii­tä Laut­ta­saa­ri-seu­ran seniilejä!

  Mut­ta ei, kun ei saa raken­taa kor­kea­ta, ei saa raken­taa täyt­tö­maal­le, kun ei saa raken­taa jou­to­maal­le, ei saa raken­taa min­ne­kään. Ei edes moottoritielle.

  Tie­tys­ti hyvä­tu­loi­set per­heet mene­vät Espoo­seen jos Hel­sin­kiin ei saa­da lois­toa­sun­to­ja pil­ven­piir­tä­jiin meri­nä­kö­alal­la met­roa­se­man pääl­le. Ker­ros­ta­lon pitää olla hie­no, että se voit­taa pien­ta­lon pellolla.

  Kun­tien väli­nen kil­pai­lu on dor­kaa, mut­ta paras­ta mitä Hel­sin­ki voi sii­nä teh­dä on tuot­taa viih­tyi­siä asui­na­luei­ta niin että tän­ne saa­daan kun­non veron­mak­sa­jia mah­dol­li­sim­man pal­jon. Mikä täs­sä on vää­rin? Mitä enem­män tän­ne, sitä vähem­män Nur­mi­jär­vel­le ja ete­läi­seen Mänt­sä­lään tai jon­ne­kin Kirk­ko­num­mel­le. Espoo ottaa oman­sa joka tapauk­ses­sa mut­ta täs­sä naa­pu­ris­sa­ni on tule­va nyky­po­li­tii­kal­la täy­sin ali­mi­toi­tet­tu met­roa­se­ma. Kyl­lä taka­pi­hal­le­ni! Tii­viim­min, urbaa­nim­min, mukavemmin!

  Laut­ta­saa­reen mah­tui­si myös pal­jon lisää asuk­kai­ta, jos Län­si­bu­le­var­di toteu­tet­tai­siin. Kuka­ko­han sitä kannattaisi?

  Kaik­ki Larun hie­not ran­nat jäi­si­vät edel­leen jäl­jel­le, niis­tä vain naut­ti­si enem­män asuk­kai­ta. Mikä täs­sä on niin vai­ke­aa? Onko tääl­lä Laut­ta­saa­ri-seu­ran lisäk­si jotain nimbyvihreitäkin?

 12. Oli­ko ongel­ma­na sano­ma, sano­ja vai se, että tämä asia (jon­ka olet aina­kin blog­kir­joi­tus­te­si perus­teel­la kek­si­nyt itse­kin) yli­pää­tään tuli sanot­tua ääneen?

 13. Kum­pi on pahem­paa H‑a puhui tot­ta, vai ettei tuol­lais­ta saa sanoa jul­ki­ses­ti ääneen.

  Jos kun­tien väli­nen kil­pai­lu on raa­kaa ja kun­nil­le on talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää hou­ku­tel­la hyvä­tu­loi­sia, republi­kaa­ni­vyö­hy­ke syn­tyy kau­pun­gin rajalle.

  Lii­to­sa­lu­een Kar­husaa­ri­kin raken­net­tiin Sipoo­seen ilman jul­kis­ta lii­ken­net­tä tai edes tien­pien­nar­ta, ettei vaan köy­hät pää­se aluel­le. Juna tuo näet huu­meet, kuten jot­kut ajattelevat. 

  Se ettei tuo ole soi­daa­ris­ta ei kiin­nos­ta jos pel­kää oman lap­sen­sa ahdis­tu­van spur­gun näkemisestä.

 14. Onhan se hyvä, että joku jak­saa kan­taa huol­ta hyvis­tä veron­majk­sa­jis­ta kau­pun­gis­sa, jos­sa on maan kal­leim­mat neliö­hin­nat ja näin ole­tet­ta­vas­ti on maan halu­tuin asuinkohde.

  Tosin Osmo­kin tun­tuu teke­vän jat­ku­vas­ti sen ole­tus­vir­heen, että per­sut oli­si­vat joten­kin maan hil­jais­ten ääni­ka­na­va. Eivät ne ole. Per­sut on näi­den itki­jäeuk­ko­jen, val­kois­ten hete­ro­mies­ten, tur­hau­tu­mi­sen ja trau­mo­jen kana­va. Niin ja on siel­lä muu­ta­ma nai­nen­kin hyvä­nä jät­kä­nä joukossa.

 15. Heh, yleen­sä­hän tääl­lä rai­vo­taan kun hyvät veron­mak­sa­jat muut­ta­jat väl­jem­pien asun­to­jen peräs­sä Nurmijärvelle.

  Nyt sit­ten rai­vo­taan, kun näil­le hyvil­le veron­mak­sa­jil­le pitäi­si­kin jär­jes­tää muka­via asun­to­ja ja hyvil­tä pai­koil­ta Helsingissä.

  Koet­ta­kaa jo päättää 😀

 16. Eliit­ti… Puhui­ko Hal­la-aho todel­la vaik­ka­pa meren­ran­nal­la ole­vien oma­ko­ti­ta­lo­tont­tien vähyy­des­tä, vai ennem­min sii­tä ver­tai­lus­ta, jon­ka kes­ki­luok­kai­nen hel­sin­ki­läis­per­he tekee toi­sen lap­sen syn­ty­män aikoi­hin — mitä mak­saa nel­jä huo­net­ta ja keit­tiö koh­tuul­li­sen muka­val­la alu­eel­la Hel­sin­gis­sä, ja mitä samal­la tai vähem­mä­lä rahal­la sai­si muualta?

  Hal­la-ahon esiin­ty­mis­tä näke­mät­tä molem­mat vaih­toeh­dot ovat kai mah­dol­li­sia, joten kysy­mys­tä ei ole tar­koi­tet­tu retoriseksi.

  Sep­po Vepsäläinen:

  Aika­naan tut­kit­tiin vero­ker­ty­mää eri­tyyp­pi­sil­lä asun­toa­lueil­la. Yllä­tys oli, että iso­tu­lois­ten reser­vaa­teis­sa tont­ti­heh­taa­ria koh­ti vero­tu­lot eivät juu­ri­kaan poi­ken­neet keskiarvosta. 

  Tut­ki­muk­se­na ihan mie­len­kiin­toi­sen kuu­loi­nen. Kun­nan menot (sosiaali‑, terveys‑, koulutus‑, ym:) kai­ke­ti kui­ten­kin poik­ke­si­vat aika pal­jon, eri­tyi­ses­ti sitä tont­ti­heh­taa­ria koh­den? Noin kes­ki­mää­rin kun­ta­han ei edes toi­vo tie­naa­van­sa asuk­kail­laan, kun­han vain tulot osa­pui­leen kat­tai­si­vat menot.

 17. Olen oikein mie­lis­sä­ni, että olet huo­lis­sa­si Hel­sin­gin kyvys­tä jat­kos­sa­kin huo­leh­tia pie­ni­tu­lois­ten eduis­ta. Sii­hen tar­vi­taan vero­tu­lo­ja, ja jos sitä vero­tu­loa ei saa­da hyvä­tu­loi­sil­ta näi­den pois­muu­ton takia, niin ne verot on kerät­tä­vä pienituloisilta.

  Opet­ta­ja­na olen pie­ni­tu­loi­nen, kau­pun­gin vuo­kra-asun­nos­sa asu­va yksin­huol­ta­ja. Olen huo­lis­sa­ni, sil­lä vuo­kran­mak­sun jäl­keen ei juu­ri jää rahaa las­ten har­ras­tuk­siin saa­ti omiin. Mak­san vero­ja yli oman kestokykyni.

  Oli­sin kovin iloi­nen, jos tääl­lä asui­si enem­män rik­kai­ta. Mik­si he eivät viih­dy Hel­sin­gis­sä? Jos hei­dän Hel­sin­gis­sä viih­ty­mät­tö­myy­ten­sä joh­tuu vih­reäs­tä ajat­te­lu­ta­vas­ta, pitää ajat­te­lua muut­taa. Näin aion itse­kin teh­dä, uusi hou­kut­ta­va ajat­te­lusuun­ta on nous­sut komee­tan tavoin tai­vaal­le. Tark­kai­len vaa­lei­hin asti, mitä vastaat.

 18. Hal­la-ahon esiin tuo­ma asia­han on aivan sel­keä fak­ta, jol­la on oleel­li­nen mer­ki­tys kau­pun­gin talou­den kan­nal­ta pit­käl­lä aikavälillä. 

  Onko Hal­la-aho siis jäl­leen tuo­nut esiin yhden tabun, jos­ta muka ei oli­si kor­rek­tia puhua? Kui­ten­kin pää­tös­ten teke­mi­nen onnis­tuu par­hai­ten tosi­asioi­den poh­jal­ta, vaik­ka ne eivät omaa agen­daa aina miellyttäisikään.

  1. Hän ei ainoas­taan sano­nut, että se on fak­ta vaan, ettei asian­ti­laa saa yrit­tää muut­taa; että on hyvä, että kun­nat pysy­vät eril­li­si­nä, jot­ta rik­kaat voi­vat kil­pai­lut­taa niitä.

 19. Hal­la-aho on täy­sin oikeas­sa sano­mi­ses­saan. Jos Hel­sin­ki muut­taa asui­na­lu­een­sa sel­lai­sik­si, jos­sa esim. whi­te flight-ilmiö kiih­tyy, niin oma­pa on vikan­sa. Hel­sin­ki ansait­see­kin jou­tua ongel­miin, jos se ehdoin tah­doin hamu­aa sel­lais­ta “ricas­tus­ta”, joka ei oikein Euroo­pas­sa­kaan (esim. Rot­ter­dam, Mal­mö) ole onnistunut.

 20. Hyvien veron­mak­sa­jien huo­mio­mi­nen Hel­sin­gis­sä ei ole kenel­tä­kään pois, pait­si mitä nyt ehkä kehys­kun­nil­ta. Sii­hen tar­vi­taan juu­ri­kin noi­ta Hami­lon esit­tä­miä kei­no­ja kos­ka varak­kai­ta ihmi­siä jot­ka aidos­ti halua­vat asua 0.1 tehok­kuu­del­la jos­sain lai­ta-aluei­den reser­vaa­teis­sa on lopul­ta aika vähän.

  Jos Hel­sin­gis­sä halu­taan redusoi­da Laut­ta­saa­ren tai Kulos­aa­ren poh­jois­osat moot­to­ri­tien melua­lu­eek­si, raken­taa toi­mis­to­ja Kala­sa­ta­maan, teol­li­suusa­luet­ta Hert­to­nie­meen ja vene­kaup­paa Her­ne­saa­reen, se tar­koit­taa että asun­not raken­ne­taan Espoo­seen ja kehys­kun­tiin. Kenen vika se on jos ei Helsingin ?

 21. Hal­la-aho näyt­tää sano­neen suo­raan sen miten asia on. Teki­kö totuus noin kipeää?

  Hel­sin­gin pitäi­si kaa­voi­tuk­ses­saan ja asun­to­tuo­tan­nos­saan sat­sa­ta taval­li­siin työs­sä­käy­viin ihmi­siin, var­mis­taa että heil­le on niin hin­nal­taan kuin pin­ta-alal­taan sopi­via asun­to­ja tar­jol­la täälläkin. 

  Nykyi­sin Hel­sin­gil­lä on kai­ken­lai­sia huo­meis­to­jen pin­ta-ala­kes­kiar­vo rajoi­tuk­sia ja sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non tavoit­tei­ta, eikö oli­si hyvä jos­kus miet­tiä nii­tä­kin, jot­ka sen kai­ken lys­tin kus­tan­taa, sitä taval­lis­ta työs­sä­käy­vää vero­ja mak­sa­vaa per­het­tä. Teh­dä heil­le sel­lai­sia 3–4 makuu­huo­neen koh­tuu­hin­ta­sia ker­ros­ta­lo­huo­neis­to­ja, ei aina vaan nii­tä yksiöi­tä ja kaksioita.

  Voi­sin kut­sua sinut totus­tu­maan hyvään asun­to­tuo­tan­toon Hel­sin­gis­sä, se on toteu­tet­tu ilman gryn­de­rei­tä, hinn­nal­taan 60 % nor­maa­li­tuo­tan­nos­ta, mata­lae­ner­gia­ta­lo­ja jois­sa laa­tu ja asut­ta­vuus on pal­jon kor­keam­mal­la kuin gryn­de­rei­den tuo­tan­nos­sa. Sekin on mah­dol­lis­ta jos kau­pun­ki sal­li­si sel­lais­ta tapah­tua muu­ten­kin kuin kokeilumielessä.

 22. Mar­ko Hami­lo espoo­lais­ten preferensseistä:

  Ker­ros­ta­lon pitää olla hie­no, että se voit­taa pien­ta­lon pellolla.

  Eivät ne espoo­lai­set, joil­la oli­si varaa luk­sus­ker­ros­ta­loa­sun­toi­hin Hel­sin­gis­sä asu pel­lol­la. He asu­vat vaik­ka­pa Wes­ten­dis­sä ja Tapiolassa. 

  Puhu­mat­ta­kaan, jos on Mänt­sä­län valin­nut hin­nan takia, niin eipä ole tän­ne mah­dol­li­suut­ta pala­ta muu­toin kuin per­heen radi­kaa­lis­ti pienentyessä.

  Ovat­ko rik­kaat kehys­kun­ta­lai­set itse asias­sa niin innok­kaas­ti ryn­ni­mäs­sä Hel­sin­kiin? Lep­pä­suon Osca­ris­ta on kah­den­kin vuo­den myyn­nin jäl­keen kym­me­nen asun­toa myy­mät­tä, ja sitä jos jota mark­ki­noi­tiin luksuksena. 

  Moni pitää rau­haa, väl­jyyt­tä ja omaa pihaa arvossa.

 23. Tun­tuu ole­van totuu­den puhu­mi­nen Osmol­le kova pala 🙂

 24. Minus­ta on erit­täin hyvä asia, että kun­nat jou­tu­vat kil­pai­le­maan kes­ke­nään. Se estää aina­kin teo­rias­sa esim. Hel­sin­gin viher­va­sem­mis­toa nos­ta­mas­ta kun­nal­lis­ve­roa ihan tai­vai­siin tai teke­mäs­tä mui­ta type­riä päätöksiä. 

  Eikä tämä viher­va­sem­mis­tol­le niin rakas ei-työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to­kaan pal­joa innos­ta täl­lai­sen yli 200 000 €/vuosi brut­to­na tie­naa­van lääkäri/juristiperheen näkö­kul­mas­ta. Saa mak­saa itsen­sä kipeäk­si sii­tä, että Itä-Hel­sin­ki muut­tuu hil­jal­leen no go ‑zonek­si 🙁

  Help­po­kos minun on muut­taa Mun­kas­ta Kau­niai­siin, jos kup­pi vuo­taa ylit­se jos­sa­kin vai­hees­sa. Tois­tai­sek­si tääl­lä kui­ten­kin menee ihan ok esim. kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa, mut­ta vero­tus on vii­mei­sim­män koro­tuk­sen jäl­keen vähin­tään­kin liiallista.

 25. tpyy­luo­ma
  Art­tu­ri, mitä sinä­kin nyt höpö­tät? Sel­lai­nen kaa­voi­tus mil­lä saa varak­kai­ta veron­mak­sa­jia tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä että ran­ta­ton­til­la kaa­voi­te­taan teho­lu­vul­la 0,1 yksi huvi­la eikä ker­ros­ta­loa teho­lu­vul­la 2,0

  Ottaen huo­mioon Hel­sin­gin neliö­hin­nat, niin tuol­lai­siin ker­ros­ta­loi­hin oli­si kyl­lä hyvä­tu­loi­sia tuli­joi­ta. Tosin Hel­sin­ki kui­ten­kin halu­aa raken­taa asun­to­ja nime­no­maan huo­nom­mil­le veron­mak­sa­jil­le eli de fac­to ajaa hyvät veron­mak­sa­jat mui­den harteille.

  Hyviä veron­mak­sa­jia ei edes halu­ta kun­nan vuo­kra­ta­loi­hin, sen takia­han niis­sä on tulorajat.

 26. Piti­hän se puheen­vuo­ro kat­soa — har­vi­nai­sen jär­ke­vä puheen­vuo­ro Hal­la-ahol­ta. Rea­lis­mia, mut­ta ei inhorealismia.
  Ilmei­ses­ti suu­rin vika on puhu­jan persoona.
  Suo­mi­han jo on kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa — pää­kau­pun­ki­seu­dun ansios­ta — maa­il­man mono­sent­ri­sim­piä mai­ta eikä kehi­tyk­sen suun­taan näy­tä ole­van odo­tet­ta­vis­sa muutosta.

 27. Siis kun­nat eivät sai­si kil­pail­la veroil­la. Kar­tel­lit eivät toi­mi peli­teo­rian mukaan, ainut mah­dol­li­suus on vain hyväk­syä ne ja miet­tiä miten rat­kais­taan ongel­mat joi­hin voi vaikuttaa.

 28. Jos Hel­sin­ki ei tar­joa hyvil­le veron­mak­sa­jil­le riit­tä­vän hou­kut­te­le­via olo­suh­tei­ta ja nämä muut­ta­vat sik­si Espoo­seen, se on Hel­sin­gin oma vika.”

  Mikä tuos­sa virk­kees­sä on vää­rin? Mikä ihme sii­nä on sosiaalidarwinismia?

  Virk­kees­sä on kol­me toi­mi­jaa, Hel­sin­ki, Espoo ja veron­mak­sat. Pitää­kö Espoon aktii­vi­ses­ti huo­non­taa olo­suh­tei­taan siten, ettei se enää hou­kut­te­le? Vai pitää­kö veron­mak­sa­jien luo­pua omis­ta miel­ty­myk­sis­tään ja pyhit­tää elä­män­sä Suun­ni­tel­mal­le? Komen­ne­taan­ko hei­dät perä­ti sii­hen? Vai oli­si­ko ongel­ma nime­no­maan Hel­sin­gin ongel­ma, ja sikä­li kun se halu­taan rat­kais­ta, se on vain ja ainoas­taan Hel­sin­gin ratkaistavissa?

  Vih­rei­den yhteis­kun­ta­jär­jes­tys on niin lähel­lä komen­to­yh­teis­kun­taa, etten minä usein­kaan näe eroa muus­sa kuin reto­rii­kas­sa. Jos tuo­te ei myy, niin vapaas­sa maa­il­mas­sa paran­ne­taan tuo­tet­ta, ei kiel­le­tä parem­pia tuot­tei­ta eikä vit­tuil­la mak­sa­val­le asiakkaalle.

  Uskon kyl­lä, että jol­la­kin kun­nan­ra­ja­kik­kai­lul­la ja euro­jen siir­rol­la tas­kus­ta toi­seen tämä­kin ongel­ma voi­tai­siin het­kel­li­ses­ti lakais­ta pii­loon. Totuus kui­ten­kin on, että ratio­naa­li­nen ihmi­nen pyr­kii aina paran­ta­maan elä­män­laa­tu­aan, ja tämän pyr­ki­myk­sen patoa­mi­nen lyö­mäl­lä kak­ka­pa­ket­tiin lei­ma “Puo­lu­een Suo­sit­te­le­maa Suklaa­ta” ei toi­mi, eikä kos­kaan tule toimimaan.

 29. Itsel­le­ni­kin jäi nyt vähän epä­sel­väk­si, mikä täs­sä Hal­la-ahon lausun­nos­sa on niin pahek­sut­ta­vaa. Vai onko se vain tuo “oma vika”-kohta? Mut­ta kenen vika se sit­ten on? Kuka asial­le voi teh­dä jotain, jos ei Hel­sin­ki? Jos se ei ole kenen­kään tai min­kään vika, voi­ko asial­le sit­ten edes teh­dä mitään?

  Soi­nin­vaa­ra­han olet itse kir­joit­ta­nut esim. näin:

  12.11.2009:

  Yri­tyk­set hakeu­tu­vat siin­ne, mis­sä avain­hen­ki­löil­lä on kiva asua. Moni pie­ni kau­pun­ki on tuhon­nut edel­ly­tyk­sen­sä kar­meal­la kau­pun­ki­ku­van rais­kauk­sel­la. Ne ovat yksin­ker­tai­ses­ti rumia. Tämän vai­ku­tus nii­den menes­tyk­seen on pal­jon suu­rem­pi kuin kau­pun­gi­ni­sät suos­tu­vat myöntämään.

  Ole­tet­ta­vas­ti “kau­pun­ki­ku­van rais­kaus­ta” ja avain­hen­ki­löi­den asuin­viih­ty­vyy­den vähen­tä­mis­tä voi tapah­tua muu­ten­kin kuin vain ark­ki­teh­to­ni­sil­la ratkaisuilla? 

  Täs­tä nyt ei kan­nat­tai­si teh­dä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua, mut­ta kun sano­ja­na on Hal­la-aho, niin ole­tet­ta­vas­ti tämä kysy­mys siel­lä on taus­tal­la. En ota kan­taa muu­ten, kuin totea­mal­la, että havain­to­je­ni mukaan Hal­la-ahon tuki­jou­kot näke­vät kun­tien väli­sen kil­pai­lun yhte­nä har­vois­ta jäl­jel­lä ole­vis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sen vai­kut­ta­mi­sen kana­vis­ta nou­da­tet­tua, hei­dän mie­les­tään legi­ti­mi­teet­tin­sä menet­tä­nyt­tä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa vas­taan. Esi­mer­kik­si Hom­ma-foru­mil­la olen huo­man­nut usei­ta kes­kus­te­lu­ja sii­tä, miten maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa vas­taan voi­si äänes­tää jaloil­laan. Sii­nä kon­teks­tis­sa tämä lausah­dus on hyvin­kin ymmär­ret­tä­vä, oli sii­tä sit­ten mitä miel­tä tahansa. 

  Täl­lä taval­la ne poli­tii­kan legi­ti­mi­teet­tion­gel­mat sit­ten hei­jas­tu­vat käy­tän­nön elämään.

 30. Tosin Osmo­kin tun­tuu teke­vän jat­ku­vas­ti sen ole­tus­vir­heen, että per­sut oli­si­vat joten­kin maan hil­jais­ten ääni­ka­na­va. Eivät ne ole. Per­sut on näi­den itki­jäeuk­ko­jen, val­kois­ten hete­ro­mies­ten, tur­hau­tu­mi­sen ja trau­mo­jen kanava.”

  Suo­men Kuva­leh­des­sä oli ana­ly­soi­tu puo­lui­e­den kannattajakuntaa.
  Per­su­jen kan­na­tus oli suu­rin­ta huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­jen, 50000–70000 euroa ansait­se­vien mies­ten joukossa

 31. En oikein ymmär­rä tämän jutun otsik­koa enkä Osmon kiu­kut­te­lua muutenkaan.

  Mitä oikeas­ti sanoin ja tar­koi­tin: mie­les­tä­ni on hyvä, että veron­mak­sa­jil­la ja yri­tyk­sil­lä on mah­dol­li­suus äänes­tää jaloillaan.

  En halua, että yri­tyk­set ja veron­mak­sa­jat katoa­vat Hel­sin­gis­tä. Sen sijaan toi­voi­sin Hel­sin­gin har­joit­ta­van sel­lais­ta asunto‑, kaavoitus‑, yri­tys- ja väes­tö­po­li­tiik­kaa, että se oli­si sekä veron­mak­sa­jan että yrit­tä­jän kan­nal­ta hou­kut­te­le­va paikka.

  Kaik­keen Hel­sin­ki ei tie­ten­kään voi itse vai­kut­taa, mut­ta aika moneen asi­aan se voi.

  1. Jus­si Halla-aho:

   En halua, että yri­tyk­set ja veron­mak­sa­jat katoa­vat Hel­sin­gis­tä. Sen sijaan toi­voi­sin Hel­sin­gin har­joit­ta­van sel­lais­ta asunto‑, kaavoitus‑, yri­tys- ja väes­tö­po­li­tiik­kaa, että se oli­si sekä veron­mak­sa­jan että yrit­tä­jän kan­nal­ta hou­kut­te­le­va paikka

   Sano­pa nyt Jus­si, mitä tuo tar­koit­taa vaik­ka­pa Jät­kä­saa­ren osal­ta: pääs­te­tään­kö sin­ne ketään pie­ni­tu­lois­ta tai edes kes­ki­tu­lois­ta, vai teh­dään­kö sii­tä Eiran kal­tai­nen alue? Ker­ro nyt kon­kreet­ti­ses­ti mitä tarkoitat?

   .

 32. Tuo­mas:

  Onko Hal­la-aho siis jäl­leen tuo­nut esiin yhden tabun, jos­ta muka ei oli­si kor­rek­tia puhua?

  Meni­kin mel­kein 12 tun­tia ennen poliit­ti­nen kor­rek­tius kai­vet­tiin esiin, mis­tä pääs­tää­neen sit­ten taas suju­vas­ti sii­hen kuin­ka taval­li­sia ihmi­siä sor­re­taan. Mikä ihmeen tabu? Täs­tä­hän on puhut­tu vuo­si­kym­me­niä. Esi­merk­si täl­lä blo­gil­la on jau­het­tu kyl­läs­ty­mi­seen saak­ka Hel­sin­gin asun­to­jen kes­ki­ko­ko­nor­mis­ta joka on nime­no­maan seu­raus­ta sii­tä tosia­sias­ta että kaa­voi­tus on asuk­kai­den vali­koi­mas­ta nykyi­ses­sä kilpailutilanteessa.

  Päi­vän paras tosin on Tuovisen:

  Hal­la-aho on täy­sin oikeas­sa sano­mi­ses­saan. Jos Hel­sin­ki muut­taa asui­na­lu­een­sa sel­lai­sik­si, jos­sa esim. whi­te flight-ilmiö kiih­tyy, niin oma­pa on vikan­sa. Hel­sin­ki ansait­see­kin jou­tua ongel­miin, jos se ehdoin tah­doin hamu­aa sel­lais­ta “ricas­tus­ta”, joka ei oikein Euroo­pas­sa­kaan (esim. Rot­ter­dam, Mal­mö) ole onnistunut.

  Whi­te flight on yksi osa­muo­to kehi­tyk­ses­tä jota kut­su­taan segre­kaa­tiok­si, eli että köy­hem­pi vähem­mis­tö eriy­tyy omiin asui­na­luei­siin. Se että onko tuo vähem­mis­tö ihon­vä­rin, mur­teen, hius­muo­din vai ihan vaan tulo­ta­son mää­rit­tä­mä on tois­si­jais­ta, muu­al­la kuin yltiö­päi­sim­mis­sä sosia­lis­ti­sis­sa uto­piois­sa on aina joku kur­jem­pi kansanosa.

  Perin­tei­nen tapa toteut­taa tuol­lai­nen segre­gaa­tio on kaa­voi­tus, esi­mer­kik­si teh­dään mota­ri jol­la ero­te­taan ne huo­not asui­na­lu­eet niis­tä hyvis­tä. Ame­ri­kas­sa täl­le on nimi­kin, http://en.wikipedia.org/wiki/Redlining

  Toi­nen vaih­toeh­to on se että kaa­voi­tuk­sen kei­noin puu­tu­taan tuo­hon, esi­mer­kik­si sekoi­te­taan asun­to­tyyp­pe­jä, eri omis­tus­muo­to­ja, jne. ja ennen kaik­kea ei esi­mer­kik­si sää­te­le­mäl­le raken­nus­te­hok­kuut­ta alas­päin edis­te­tä segre­kaa­tio­ta. Vas­ta-argu­ment­ti­na on käsit­tä­mä­tön se että jos ei teh­dä eril­li­siä asui­na­luei­ta Hel­sin­kiin eli edis­te­tä sitä whi­te fligh­tia, niin syn­tyy mui­hin kun­tiin eril­li­siä asui­na­luei­ta ja se on Hel­sin­gin vika, joten eril­lis­ten asui­na­lui­den estä­mi­sek­si täy­tyy teh­dä Hel­sin­gis­sä eril­li­siä asuinalueita.

 33. Minä olen aina miet­ti­nyt, mik­si ihmees­sä juu­ri Hel­sin­kiin pitää raken­taa sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa? Siis koko val­ta­kun­nan kal­leim­mil­le ton­teil­le. Mik­si tän­ne pitää oikein erik­seen hou­ku­tel­la sosi­aa­li­ta­pauk­sia Uts­joen ja Moga­dis­hun välil­tä? Eikö kau­pun­ki oli­si pal­jon muka­vam­pi paik­ka, jos sosi­aa­li­ta­pauk­set meni­si­vät muu­al­le, jos­sa oli­si hei­dän mak­su­ky­vyl­leen parem­min sopi­via asun­to­ja; vaik­ka Pih­ti­pu­taal­le? Sosi­aa­li­ta­paus­ten muut­to­vir­ta vaih­tai­si suun­taa, kun myy­täi­siin ei-oota sen sijaan että ollaan mie­lin kie­lin ja kaa­voi­te­taan vii­mei­sen­kin ark­ki­teh­din voi­min sosi­aa­lis­ta asu­mis­ta Jät­kä­saa­reen ja Kalasatamaan.

  Mik­si ei hou­ku­tel­tai­si työ­tä teke­vää ja vero­ja mak­sa­vaa väes­töä? Menet­täi­si­kö joku taho ääniä, vai mikä täs­sä on ongelma? 

  Onnek­si kun­nat kil­pai­le­vat kes­ke­nään. Jos kil­pai­lua ei oli­si, polii­ti­kot voi­si­vat elää kuin pellossa.

 34. Onhan se ollut ilmeis­tä, että Vih­reä yrit­tä­vät loi­sia per­su­jen menes­tyk­sen vana­ve­des­sä, mut­ta että puo­lu­een veto­voi­mai­sin ehdo­kas­kin sor­tuu siihen.

 35. Sylt­ty:

  Tosin Hel­sin­ki kui­ten­kin halu­aa raken­taa asun­to­ja nime­no­maan huo­nom­mil­le veron­mak­sa­jil­le eli de fac­to ajaa hyvät veron­mak­sa­jat mui­den harteille.

  Hel­sin­ki nime­no­maan ei halua tuo­ta ja tekee kai­ken­lais­ta koko­nai­suu­den kan­nal­ta type­rää­kin sen estä­mi­sek­si, mut­ta sivis­tys ja jär­ki estää järeäm­pien kei­no­jen käyttöönoton.

  Esi­mer­kik­si Jät­kä­saa­res­ta voi­si kaa­voit­taa oma­ko­ti­ta­loa­lu­een, mal­lin Wes­tend. Tulee vie­lä kau­pun­gil­le inves­toin­ti­na pie­nem­mäk­si kuin ei tar­vit­se raken­taa niin pal­jon päi­vä­ko­te­ja, kou­lu­ja, tms. kun asuk­kai­ta­kin tulee mur­to-osa. Tai kau­pun­gin­val­tuus­to voi­si päät­tää ettei koko kau­pun­kiin saa raken­taa alle sata­ne­liöi­siä huo­neis­to­ja. Tai että pitää teh­dä yksi­ker­rok­sia talo­ja niin kuin eräs hel­sin­ki­läis­po­lii­tik­ko vaa­ti. Tuos­ta seu­rai­si että nii­den per­hea­sun­to­jen hin­nat las­ki­vat Hel­sin­gis­sä kos­ka nii­den tar­jon­ta kas­vai­si rajus­ti, ja kau­pun­ki sai­si nii­tä vähän meno­ja aiheut­ta­via suht hyvä­tu­loi­sia lap­si­per­hei­tä asuk­kaik­seen. Tosin tuo vas­taa­vas­ti nos­tai­si ihan nor­maa­lien asun­to­jen hin­taa pil­viin, mut­ta ne köy­hät voi sit­ten muut­taa vaik­ka Espooseen.

  Tosin jos Hel­sin­ki yrit­täi­si noin teh­dä niin leh­dis­tö huu­tai­si sydäm­met­tö­myy­des­tä, sosi­aa­li­sen vas­tuun puut­tes­ta, asun­to­jen hin­to­jen kar­kaa­mi­ses­ta, ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, jne. Timo Soi­ni ker­toi­si kuin­ka van­hat puo­lu­eet ja EU tekee työs­sä­käy­väl­le yksin­huol­ta­jal­le asu­mi­ses­ta sie­tä­mät­tö­män kal­lis­ta. Ja lopul­ta val­tio pis­täi­si Hel­sin­gin mää­räyk­sil­lä kuriin. Kun tuo­ta ihan samaa tekee kehys­kun­ta niin se on taas valin­nan­va­paut­ta ja itse­hal­lin­toa, val­tio ryn­tää avus­ta­maan “vält­tä­mät­tö­mis­sä” infra­struk­tuu­ri- ja tiein­ves­toin­neis­sa, ja tämä kaik­ki on tie­ten­kin Hel­sin­gin vika kos­ka maa­kun­ta­leh­ti niin sanoo.

 36. Mitä sosi­aa­li­darwi­nis­mia tuos­sa kom­men­tis­sa on? Jos kämp­piä, jois­sa demo­gra­fi­nen ryh­mä X halu­aa ja kyke­nee asu­maan, on vähem­män kuin ryh­män X jäse­niä, hin­ta nousee ja leik­kaa osan ryh­män X jäse­nis­tä pois, mak­su­ky­vyn- ja halun mukai­ses­ti. Tämä tun­ne­taan nimel­lä “mark­ki­na­ta­lous”, olet­te ehkä jos­kus kuul­leet siitä. 

  Tämä tosia­sia ei muu­tu mik­si­kään sil­lä, että sen sanoo juu­ri Jus­si. Se oli­si yhtä tot­ta, vaik­ka sen sanoi­sin minä, Osmo, tai Paa­vi. On Hel­sin­gin oma vika, jos Hel­sin­gin poli­tiik­ka on sel­lais­ta, että sen seu­rauk­se­na demo­gra­fi­sen ryh­män X tai Y jäse­net muut­ta­vat pois tai kaupunkiin. 

  Näil­lä kom­men­teil­la Osmo pelaa vain omia maa­le­ja, kos­ka vaik­ka ihmi­set ovat tyh­miä, ihmi­set eivät ole niin tyh­miä, ettei­vät he tun­nis­tai­si täl­lai­sia tosiasioita.

  Toki Hal­la-ahon kom­ment­ti on sikä­li popu­lis­ti­nen, että “oma vika”-käsite riip­puu tar­kas­tel­ta­vas­ta vii­te­ke­hyk­ses­tä. Kysees­sä on pal­jol­ti koor­di­naa­tio-ongel­ma, kos­ka Espoon ja Hel­sin­gin kil­pai­lul­la on nega­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia, so. häviä­jä hävi­ää enem­män kuin voit­ta­ja voit­taa. Jos Osmo halu­aa sanoa tämän, niin suo­sit­te­len sen muo­toi­le­mis­ta sel­keäm­min. Pelk­kä abstrak­ti lei­ma­kir­ves ei auta, vaan on nime­no­maan sitä yllä mai­nit­tua oman maa­lin tekemistä.

 37. Lii­an vanha

  Per­su­jen kan­na­tus oli suu­rin­ta huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­jen, 50000–70000 euroa ansait­se­vien mies­ten joukossa

  Jos tuo ei ollut kir­joi­tus­vir­he, niin hei­dän osuu­ten­sa täy­tyy kui­ten­kin olla mini­maa­li­nen kai­kis­ta per­su­jen kan­nat­ta­jis­ta. Siiis noin tuplas­ti medi­aa­nin ansait­se­vat “huo­nos­ti koulutetut”

 38. tpyy­luo­ma:

  Etkös sä vas­tus­ta­nut tällaista?

  Joo tot­ta­kai vas­tus­tan. Mun mie­les­tä kun­nan kaa­voi­tus­mo­no­po­lis­ta pitäis luo­pua. (Ja laa­jem­min kaa­voi­tuk­ses­ta ylipäänsä.)

  En ymmär­rä miten täl­lä on mitään teke­mis­tä sen kans­sa, mitä kir­joi­tin ensim­mäi­seen kommenttiini.

  Jos sul­la on aikaa ja kiin­nos­tus­ta, niin mie­lel­lä­ni vakuut­tui­sin hyvis­tä esi­mer­keis­tä ja argu­men­teis­ta joi­den perus­teel­la vapail­la asun­to­mark­ki­noil­la syn­tyis nykyis­tä enem­män nega­tii­vis­ta segregaatiota.

  Mun mie­les­tä maa­il­ma on sen ver­ran vää­räl­lään hie­no­ja kau­pun­ke­ja, jois­sa asuk­kaat jakau­tuu eri asui­na­lueil­le joi­den­kin omi­nai­suuk­sien­sa perus­teel­la, että segre­gaa­tio­ta sinän­sä ei pidä vastustaa.

  Segre­gaa­tion nega­tii­vi­sia puo­lia taas tulee esiin anek­doo­teis­sa lähin­nä isoil­ta sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non alueil­ta. (Jot­ka siis minus­ta vai­kut­taa enem­män­kin jul­ki­sen sek­to­rin mähel­lyk­sil­tä, kuin mark­ki­noi­den epäonnistumisilta.)

  Minä veik­kaan, että jos asun­to­mark­ki­nat olis vapaam­mat, niin kävis niin, että rik­kaat asuis tot­ta­kai par­hail­la pai­koil­la, mut­ta ihmi­set sijoit­tau­tus parem­min omien omi­nai­suuk­sien­sa ja pre­fe­rens­sien­sä mukaan ja sosio­eko­no­mi­set erot asui­na­luei­den välil­lä tasoittuis.

  Yli­pään­sä, jos rik­kail­la on halu asua vain rik­kai­den ympä­röi­mä­nä niin minus­ta on vähän moraa­li­ton­ta yrit­tää tätä estää ja toi­sek­seen se estä­mi­nen ei onnis­tu ilman ber­lii­nin muuria.

  Samal­la tie­tys­ti este­tään huo­non hal­lin­non pake­ne­mi­nen, mikä tie­tys­ti sopii polii­ti­koil­le, mut­ta huo­nos­ti kansalaisille.

  tie­de­mies:

  Näil­lä kom­men­teil­la Osmo pelaa vain omia maa­le­ja, kos­ka vaik­ka ihmi­set ovat tyh­miä, ihmi­set eivät ole niin tyh­miä, ettei­vät he tun­nis­tai­si täl­lai­sia tosiasioita.

  Nau­lan kantaan.

 39. Hal­la-aho, yri­tys­ten suo­si­mi­nen reaa­li­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa sitä että niil­le pyri­tään tar­joa­maan hal­vem­mat toi­mi­ti­la­kus­tan­nuk­set kuin naa­pu­ri­kau­pun­gis­sa ja/tai parem­mat lii­ken­neyh­tey­det. Tämä on ihan sama asia kuin että maa­lais­kun­ta raken­taa vero­va­roin teol­li­suus­hal­le­ja tai moot­to­ri­tie­liit­ty­män pel­käs­tään yhden ABC-myy­mä­län tarpeisiin. 

  Hel­sin­gis­sä esi­mer­kik­si niin että pide­tään kiin­ni teol­li­suusa­lueis­ta, tar­koit­taa esi­mer­kik­si piha­ki­vien ulkoil­ma­myy­mä­löi­tä pai­koil­la joi­hin raken­net­tai­siin sato­ja asun­to­ja saman tien jos se vaan oli­si luval­lis­ta. Tilaa vie­vä teol­li­suus oli­si tie­ten­kin jär­ke­vää sijoit­taa jon­ne­kin Kehä III taak­se, mut­ta kun se on eri kun­nan veron­kan­toa­luet­ta. Toi­mis­to­jen hin­to­ja taas pide­tään alhaal­la kaa­vot­ta­mal­la nii­tä yli tar­peen kai­kis­sa Pää­kau­pun­ki­seu­dun kau­pun­gies­sa, ja lisäk­si nii­den muut­ta­mi­nen asun­noik­si on teh­ty hyvin vai­keak­si. Seu­rauk­se­na mil­joo­na ker­ros­ne­liö­tä tyh­jää toi­mi­ti­laa, ja hal­val­la teh­ty­jä beto­ni­sia autio­ta­lo­ja lähiöissä.

  Minus­ta yri­tyk­set voi­si­vat mak­saa tilois­taan ihan mark­ki­na­hin­nan, täs­tä kau­pun­kien kil­pai­lus­ta taas seu­raa mark­ki­na­häi­riöi­tä eli se sot­kee kil­pai­lua mar­kin­noil­la. Jos oikein radi­kaa­lik­si heit­täy­dyn niin mitään sel­lais­ta kuin eril­li­nen toi­mi­ti­la ei pitäi­si olla olemassakaan.

 40. Tie­de­mies: “Toki Hal­la-ahon kom­ment­ti on sikä­li popu­lis­ti­nen, että “oma vika”-käsite riip­puu tar­kas­tel­ta­vas­ta viitekehyksestä.”

  Tark­kaan ottaen en käyt­tä­nyt ilmai­sua “oma vika”. Se oli Oden keksintö.

  Osmo: “pääs­te­tään­kö sin­ne ketään pie­ni­tu­lois­ta tai edes kesk,ituloista, vai teh­dään­kö sii­tä Eiran kal­tai­nen alue?”

  Älä nyt viit­si olla lap­sel­li­nen. Ei kyse ole mis­tään öky­po­ru­kas­ta vaan taval­li­sis­ta, itsen­sä elät­tä­vis­tä veronmaksajista.

  Mitä tar­koi­tan käy­tän­nös­sä? Esim. sitä, että Hel­sin­ki ei ole eri­tyi­sen hou­kut­te­le­va pie­ni­tu­loi­sen, per­heel­li­sen suo­ma­lai­sen näkö­kul­mas­ta, kos­ka kau­pun­ki asut­taa per­hea­sun­toi­hin­sa ensi­si­jai­ses­ti (kyl­lä: jono­jen ohi) ulko­maa­lai­sia sosi­aa­li­ta­pauk­sia, joil­la ei ole mitään jär­ke­vää tar­vet­ta asua juu­ri Helsingissä.

  Sosi­aa­li­sel­la sekoit­ta­mi­sel­la”, siis asut­ta­mal­la sosi­aa­li­ta­pauk­sia esim. Pik­ku-Huo­pa­lah­des­sa tai Ruo­ho­lah­des­sa, ylem­män kes­ki­luo­kan sekaan Hel­sin­ki vähen­tää hou­kut­te­le­vuut­taa myös tämän seg­men­tin silmissä.

 41. Osmo kysyy: “mitä tuo tar­koit­taa vaik­ka­pa Jät­kä­saa­ren osal­ta: pääs­te­tään­kö sin­ne ketään pie­ni­tu­lois­ta tai edes kes­ki­tu­lois­ta, vai teh­dään­kö sii­tä Eiran kal­tai­nen alue?”

  Ei kyse ole sii­tä pääs­te­tään­kö, vaan pääseekö.

  Jät­kä­saa­res­ta tulee kau­pun­gin keh­non kaa­voi­tus­osaa­mi­sen ja hei­kon asun­to­po­li­tii­kan vuok­si alue, jon­ne ei pie­ni tai kes­ki­tu­loi­nen pää­se. Ei pääö­se kos­ka ei ole varaa ostaa asun­toa, vaik­ka ei teh­dä lähel­le­kään Eiraa. Joku­nen pie­ni­tu­loi­nen pää­see vuo­kra-asun­toi­hin, asu­mis­tuel­la subventoituna.

  Mik­si ihmees­sä kaik­ki aina toteu­te­taan kal­leim­mal­la kon­sep­til­la — siis anne­taan ton­tit kor­ke­aan hin­taan gryn­de­reil­le jot­ka vedät­tää hin­taa niin ylös kuin mah­dol­lis­ta? Mik­sei teh­dä vaik­ka­pa perin­teis­tä ura­koin­tia, jos­sa kau­pun­ki raken­nut­tai­si ja pitäi­si huo­len, ettei hin­nat nouse pilviin.

 42. Eikö täs­sä ole kyse kun­nal­lis­po­li­tii­kan pyr­ki­myk­sis­tä. Osmo on ollut kun­tien yhdis­tä­mi­sen tai muun­lai­sen yhteis­työn kan­nal­ta, kos­ka näin voi­daan parem­min pitää huol­ta kun­ta­ta­lou­del­le kal­liis­ta köy­his­tä sekä teh­dä parem­paa, vähem­män hajau­tu­nut­ta kau­pun­kia. Tätä voi­si kut­sua ylei­sen hyvän pyr­ki­myk­sek­si. Toi­nen vaih­toeh­to on jon­kin­lai­nen Kauniais-Helsinki.

  Minus­ta tuo Jus­si Hal­la-ahon lausu­ma ei ole kovin­kaan radi­kaa­li väi­te. Näin­han se on, mut­ta onko se hyvä asia? Minus­ta on ihan ok, että kau­pun­git kil­pai­le­vat tois­ten­sa kans­sa ja pyr­ki­vät luo­maan hyvää kau­pun­kia ja hyvät mah­dol­li­suu­det elä­mi­seen, mut­ta jos peli­sään­nöt ovat sel­lai­set että kau­pun­kien kil­pai­lu joh­taa asunn­ot­to­mien kus­kaa­mi­seen kun­ta­ra­jan toi­sel­le puo­lel­le, voi­si minus­ta peli­sään­tö­jä muuttaa.

  Kyse­hän ei vain ole sii­tä mihin ne hyvä­tu­loi­set saa­daan (vero­tu­lo­ja kui­ten­kin tasa­taan) vaan sii­tä, että kil­pail­laan nii­den kal­lii­den asuk­kai­den vähyydellä.

 43. OS: mikä ihmeen ongel­ma tuos­sa Hal­la-Ahon teks­tis­sä on? 

  Ja Jät­kä­saa­res­ta, sin­ne pää­see tosi rik­kai­ta tai tosi köy­hiä, kes­ki­luok­ka eli mak­sa­jat saa men­nä Loh­jal­le, ja uskoi­sin tätä myös Hal­la-Ahon tarkoittavan.

 44. Mik­si pie­ni­tu­loi­sia pitää pääs­tää Jät­kä­saa­reen? Mik­sei sii­tä voi­da teh­dä Eiran kal­tais­ta aluetta?

  Tar­koi­tan siis sitä, että onko hyvil­le pai­koil­le jär­keä arval­la heit­tää äve­ri­ääm­män väen sekaan köy­hiä. Miten asia pitäi­si perus­tel­la omil­la rahoil­laan elä­väl­le kes­ki­luo­kal­le, jol­la ei ole varaa samaan sijain­tiin kuin tue­tus­ti asuvilla?

 45. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ei ole varal­li­suu­des­ta tai tulo­ta­sos­ta kiin­ni. Arvo­pa­pe­ri­leh­den Aree­nal­la PS:n kan­na­tus on var­maan 80%, vaik­ka PS:n vero­lin­jauk­set eivät sijoit­ta­jia suo­si­kaan, mut­ta jos on tar­peek­si vara­kas, niin voi äänes­tää sitä mikä on hyvä Suomelle.

  Perus­suo­ma­lai­set tun­tu­vat ole­van puo­lue joka edus­taa kaik­kia suomalaisia.

  “Per­su­jen kan­na­tus oli suu­rin­ta huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­jen, 50000–70000 euroa ansait­se­vien mies­ten joukossa

  Jos tuo ei ollut kir­joi­tus­vir­he, niin hei­dän osuu­ten­sa täy­tyy kui­ten­kin olla mini­maa­li­nen kai­kis­ta per­su­jen kan­nat­ta­jis­ta. Siiis noin tuplas­ti medi­aa­nin ansait­se­vat “huo­nos­ti koulutetut”

 46. Mikä ihme tuos­sa kun­tien väli­ses­sä kil­pai­lus­sa on huonoa?

  Kil­pai­lu tar­koit­taa sitä, että jokai­nen kun­ta jou­tuu kehit­tä­mään toi­min­taan­sa siten, että pal­ve­lut ovat edes jol­la­kin tolal­la. Vero­pro­sent­tia ei voi nos­taa mää­rät­tö­mäs­ti. Kou­lu­ver­kon pitää olla laa­du­kas. Asun­toa­luei­den pitää olla talou­del­li­ses­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ja mie­lel­lään korkeatasoisia.

  Mikä ajai­si kun­tia toi­mi­maan ilman kil­pai­lua siten, että esim. vero­pro­sent­ti pysyi­si aisoissa?

  Ilman kil­pai­lua oli­si mah­dol­lis­ta huo­non­taa pal­ve­lui­ta, nos­taa vero­ja, teh­dä mitä tahan­sa asun­to­po­li­tii­kas­sa, ja vaih­toeh­to täl­le oli­si muut­taa naa­pu­ri­kau­pun­kiin Lahteen.

 47. Jos sekoit­tu­mi­nen teh­dään tar­peek­si hou­kut­te­le­vak­si, ei var­mas­ti aiheu­du segre­gaa­tio­ta. Hypo­teet­ti­ses­ti; kaa­voi­te­taan kes­ki-pasi­lan uusiin pil­ven­piir­tä­jiin suh­tees­sa 60/40 luk­sus-asun­to­ja ja kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja. Kaik­ki menee, ja halulla.

 48. Kii­tos Tpyy­luo­ma kehuis­ta­si, tosin et vali­tet­ta­vas­ti tajun­nut, mitä tar­koi­tin. Jos Suo­mi halu­aa olla maa­il­man sosi­aa­li­toi­mis­to ja sal­lii sen, että esim. tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saa­vat asun­to­jo­non ohi asun­ton­sa ja saa­vat vapaas­ti muut­taa maan kal­leim­mal­le seu­dul­le yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sin, tuli­si Tee­mun ja mui­den­kin vih­rei­den käsit­tää, että moi­nen poli­tiik­ka joh­taa ns. taval­lis­ten ihmis­ten muut­toon pois alu­eel­ta. Kukaan ei halua asua slum­miu­tu­neel­la seu­dul­la, jos voi vali­ta toi­sin. Esi­merk­ke­jä löy­tyy Tee­mul­le niin Rin­ke­bys­tä, Mal­mös­tä ja Rotterdamista.
  http://www.youtube.com/watch?v=y‑SowWl_Oyk

 49. Mikäs sii­nä, että kun­nat kil­pai­le­vat hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta raken­ta­mal­la viih­tyi­siä ja miel­lyt­tä­viä asui­nym­pä­ris­tö­jä. Ongel­ma syn­tyy sii­nä, että kun­nat kil­pai­le­vat sil­lä, kuka ottaa vähi­ten pie­ni­tu­loi­sia. Nämä ovat koli­kon kak­si puolta. 

  Ei maa­han­muut­ta­jat ja köy­hät katoa sil­lä, että nil­le ei kaa­voi­te­ta asun­to­ja. Hel­sin­gin alue kehit­tyy koko­nai­suu­des­saan huo­nos­ti, jos alu­een sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa ei koor­di­noi­da jol­lain tavalla.

  Jos Hel­sin­ki päät­täi­si kaa­voit­taa kaik­ki sata­ma-alu­een­sa kovan rahan asun­noik­si, jäi­si tuhan­sia vuo­kra-asun­to­ja syn­ty­mät­tä. Sil­ti nii­tä­kin tar­vi­taan. Mihin ne raken­ne­taan, jos jokai­nen kun­ta kil­pai­lee vain hyvis­tä veronmaksajista?

 50. Osmon loh­kai­sun otsik­ko on minus­ta vähän outo. Elii­tis­tä ei tar­vit­se olla hir­veän huo­lis­saan. Ei sen tar­vit­se men­nä Nur­mi­jär­vel­le eikä edes Espoo­seen, vaan se voi vali­ta Ullan­lin­nan, Wes­ten­din, Kata­ja­no­kan, Gra­nin ja Jol­lak­sen kesken. 

  Täs­sä puhu­taan kes­ki­luo­kas­ta, siis ihmi­sis­tä jot­ka teke­vät elääk­seen töi­tä — kas­ki- tai hyvä­palk­kai­sia töi­tä, kuten lää­kä­rin, insi­nöö­rin, käy­päi­ses­ti menes­ty­vän myyn­ti­mie­hen, tai put­ki­mie­hen duu­ne­ja. Jos Osmon ja yleen­sä­kin vih­rei­den agen­dal­la on pois­taa kes­ki­luo­kal­ta valin­nan mah­dol­li­suus, jot­ta nämä eivät pake­ni­si soli­daa­ri­sen asun­to- ja kaa­voi­tus­po­li­tii­kan ulot­tu­mat­to­miin, niin aja­tus hais­kah­taa minus­ta jäl­leen yhdel­tä aske­leel­ta suun­ni­tel­ma­ta­lou­den suun­taan. Näi­tä puo­li­to­ta­li­ta­ris­ti­sia sävy­jä en eri­tyi­sem­min kai­pai­si lisää.

 51. Vil­le Yli­kah­ri: sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa on tähän­kin asti koor­di­noi­tu ja asias­ta neu­vo­tel­tu, ja sitä syn­tyy pää­kau­pun­ki­seu­dun kau­pun­geis­sa (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa) suun­nil­leen nii­den koon suh­tees­sa. Gra­niin ei, mut­ta se huk­kuu muu­ten­kin pyöristysvirheisiin.

 52. Minul­le oli uut­ta Vil­le Yli­kah­rin tie­to sii­tä, että maa­han­muut­ta­jil­le kaa­voi­te­taan omia asun­to­ja. Hyvä, että asia tuli esiin. Luu­lin aiem­min, että kau­pun­ki raken­taa vuo­kra­ta­lo­ja kai­kil­le. On sinän­sä mie­len­kiin­tois­ta, joil­lain maa­han­muut­ta­jil­la on ympä­ris­töön­sä eri­lai­nen vai­ku­tus kuin toi­sil­la, mis­tä lie joh­tu­nee. Sak­sa­lai­nen insi­nöö­ri vuo­kraa asun­ton­sa vapail­ta mark­ki­noil­ta, mut­ta 25-hen­ki­nen poh­joi­safrik­ka­lai­nen per­he saa sen kau­pun­gil­ta. Kun tätä käy tar­peek­si, kukaan ei halua asua alu­eel­la, johon täl­lai­nen ilmiö keskittyy.
  Laa­ti­mal­la kan­sa­lai­suus- ja tur­va­paik­ka­lain­sää­dän­tö tar­peek­si tiu­kak­si (vrt Tans­ka) ilmiö pysyy kuris­sa. Tosin merk­ke­jä sii­tä ei ole, Addik­ses­sa 5000 soma­lia odot­taa per­hee­nyh­dis­tä­mis­pää­tös­tä Suo­meen. Täy­tyy toi­voa, että Hel­sin­gin kau­pun­gin asun­to­tuo­tan­to pysyy peräs­sä täs­sä tah­dis­sa, eivät­kö­hän vih­reät pidä sii­tä Yli­kah­rin joh­dol­la huolen.

 53. Sekö on Osmol­la mie­les­sä, että siir­re­tään yhteis­kun­nan tuel­la elä­vät ja ilmai­sek­si asu­vat kovan­ra­han asun­to­jen vie­reen ja sekaan asumaan.

  Mah­tai­si­ko sii­tä seu­ra­ta har­mo­nis­ta yhtei­se­loa vai kiuk­kua, kyräi­lyä ja vihaa?
  Raa­det­tua­ni pan­kin vel­kaor­ja­na vuo­si­kym­me­niä saan­kin sei­nä­naa­pu­rik­se­ni sosi­aa­li­vi­ras­ton kus­tan­ta­ma­na asu­van häi­rik­kö­jou­kon, joka asuu saman­lai­ses­sa käm­päs­sä pis­tä­mät­tä tik­kua ris­tiin asun­ton­sa eteen.
  Samal­la oman huus­hol­li­ni arvo las­kee kym­me­niä tuhansia.

  Saa­vat sii­nä lain­laa­ti­ja ja poliit­ti­set asen­ne­kas­vat­ta­jat mel­koi­sen pro­pa­gan­dan jär­jes­tää ennen kuin “seka­si­joi­tus” saa hyväk­syn­tän­sä lys­tin maksajilta.

  Onhan se ruman kuu­lois­ta, että huo­no-osai­sia ei kun­tien kan­na­ta ris­tik­seen ottaa, mut­ta tot­ta­han se on.
  Ihan eri asia on, miten hom­ma pitää mah­dol­li­sim­man vähin vau­rioin ja kau­noin järjestää.
  Onnek­si meil­lä on taas mah­dol­li­suus vali­ta asian jär­jes­tä­mi­seen pys­ty­viä kan­san­edus­ta­jia. Onhan?

 54. Vil­le Ylikahri: 

  Ei maa­han­muut­ta­jat ja köy­hät katoa sil­lä, että nil­le ei kaa­voi­te­ta asuntoja.

  Varat­to­mat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat voi­vat hyvin­kin kado­ta (Suo­mes­ta), jos ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta omaan asun­toon. Aina­kin ne tapauk­set, jos­sa kyse ei ole hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta hengenhädästä. 

  ++++++

  Onko tämä jokin vih­reil­le omi­nai­nen tapa puhua “köy­his­tä”, kun kysees­sä on ilmei­ses­ti ihmi­set, joil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta ostaa Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta asun­toa? Aina­kin Osmo käyt­tää sitä var­sin kate­go­ri­ses­ti… ja sanoi­sin­ko sosialidarwinistisesti. 

  Itse koen sanan köy­hä hal­ven­ta­va­na. Se vies­tit­tää mie­li­ku­vaa täys­sur­ki­muk­ses­ta ja hen­ki­ses­ti ala­mit­tai­ses­ta ihmi­ses­tä. Jos haluat­te jon­kun “köy­hän” äänen, niin vaih­ta­kaa­pa tyyliä.

 55. Kil­pai­lus­ta vie­lä: Toki on jär­ke­vää, että kau­pun­git kil­pai­lun kaut­ta kopioi­vat hyviä käy­tän­tö­ja, oppi­vat tuot­ta­maan pal­ve­lui­ta hal­ve­mal­la ja muu­ten­kin saa­vat ideoi­ta kau­pun­kien kehit­tä­mi­seen. Kil­pai­lu pakot­taa tehos­ta­maan toi­min­to­ja. Toki kil­pai­lun kaut­ta voi­daan myös tehos­taa hyvin­voin­nin tuot­ta­mis­ta, mut­ta vain jos peli­sään­nöt ovat sel­lai­set että ne ohjaa­vat hyvin­voin­nin oikein. Jos ne ohjaa­vat työn­tä­mään ongel­mat naa­pu­ri­kun­nal­le ei ylei­nen hyvin­voin­ti sii­tä kasva.

  Minus­ta on han­ka­la aja­tel­la niin, että Hel­sin­ki ja Sipoo kes­ke­nään kil­pai­le­vat sii­tä kum­pi on hou­kut­te­le­vam­pi kun­ta. Jos se on ainoa läh­tö­koh­ta, tot­ta Hel­sin­ki voit­taa. Mut­ta en ymmär­rä mik­si demo­kraat­tis­ten kun­tien pitäi­si ensi­si­jai­ses­ti kil­pail­la täl­lai­sis­ta asiois­ta. Miten se, että Hel­sin­ki menes­tyy ja Sipoo menee kon­kurs­siin paran­taa asuk­kai­den mah­dol­li­suuk­sia elää hyvää elämää?

 56. Ker­man­kuo­rin­ta­po­li­tii­kan seu­rauk­se­na oli­si eriar­vois­tu­mi­nen. Siis jos maa­han­muut­ta­jat, köy­hät, ongel­mal­li­set ym. asu­tet­tai­siin sin­ne, mis­sä on kaik­kein hal­vin­ta. Vas­tuul­lis­ta poli­tiik­kaa on, että KAIKKI voi­vat äänes­tää jaloil­laan: Yri­tyk­set ja veron­mak­sa­jat (mis­tä Hal­la-aho puhui), MUTTA myös köy­hät ja maahanmuuttajat.

 57. Vil­le Ylikahri:

  Hel­sin­gin alue kehit­tyy koko­nai­suu­des­saan huo­nos­ti, jos alu­een sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa ei koor­di­noi­da jol­lain tavalla.

  Niin siis mark­ki­noil­la­han tapah­tuu koor­di­naa­tio­ta hin­to­jen avul­la, joka ei ole kenen­kään suun­nit­te­le­maa. Se vois hyvin olla parem­paa kuin byro­kraat­tien ja polii­tik­ko­jen koordinaatio.

 58. Olki­nuk­ke, argu­men­toin­ti­vir­he. Sinulla.

  Pis­tät sano­ja Hal­la-Ahon suu­hun. Ei hän ‘pyl­lis­tä köy­hil­le’ kuten sinä itse väi­tät. Ei aina­kaan tuos­sa lainauksessasi.

  Pidän hyvä­nä aja­tuk­se­na, että kun­taan pyri­tään saa­maan ter­ve vero­poh­ja. Olki­nuk­ke­mai­ses­ti voi­sin väit­tää sinun siis pyr­ki­vän saa­maan kun­taan veroa mak­sa­mat­to­mia asukkaita.

 59. Espoo­han on täs­sä var­si­nai­nen sosi­aa­li­pum­mi, kuo­rii ker­mat pääl­tä ja pis­tää kave­rin mak­sa­maan. Yksi syy taas pääs­tä näis­tä type­ris­tä kun­ta­ra­jois­ta eroon.

 60. Pää­te­tään saman­tien lail­la, että kaik­ki rik­kaat alka­vat mak­sa­maan Hel­sin­gil­le veroa, riip­pu­mat­ta sii­tä mis­sä asu­vat. Eipä tar­vit­se miet­tiä kuntarajoja. 

  No,vitsi vit­si­nä. Kyl­lä Hel­sin­gis­sä­kin tie­tyt alu­eet slum­miu­tu­vat, tois­ten kukois­taes­sa, joten en nyt näe kun­ta­ra­jo­jen laa­jen­ta­mis­ta miten­kään rat­kai­su­na aluei­den eriy­ty­mi­seen. Pitää­pä­hän vain yhä kau­em­mas muut­taa jos kokee vero­pro­sen­tin lii­an kor­keak­si ja ei pys­ty päät­tä­jiin vaikuttaa.
  Onko mie­li­ku­vi­tus todel­la­kin niin huo­no, että ei muu­ta rat­kai­sueh­do­tus­ta löy­dy, kuin byro­kra­ti­aa ja vir­ka­mies­val­taa lisää­vä kun­tien yhdistäminen.

  On kyl­lä ongel­man yksin­ker­tais­ta­mis­ta toi­saal­ta väit­tää, että Hel­sin­ki on itse syy­pää rik­kai­den kaikkoamiseen,koska mui­den teot ja lain­sää­dän­tö aset­taa rajat sil­le, mitä Hel­sin­ki voi teh­dä tai olla teke­mät­tä. Hel­sin­gil­lä ei ole ketään, jol­le sysä­tä vas­tuu­ta sosi­aa­li­ses­ta asu­mi­ses­ta, pait­si ehkä anta­mal­la mat­ka­ra­haa roma­ni­ker­jä­läi­sil­le. Ja Hel­sin­ki kär­sii, kun ympä­rys­kun­nat eivät huo­leh­di omas­ta osas­taan sosi­aa­li­ses­ta asu­mi­ses­ta tms.

 61. Niin siis mark­ki­noil­la­han tapah­tuu koor­di­naa­tio­ta hin­to­jen avul­la, joka ei ole kenen­kään suun­nit­te­le­maa. Se vois hyvin olla parem­paa kuin byro­kraat­tien ja polii­tik­ko­jen koordinaatio.”

  Niin kau­an kuin raken­ta­mis­ta rajoi­te­taan niin mark­ki­nat eivät toimi.
  Suo­mes­sa ei ole puu­te maas­ta , koko Suo­men asu­kas­mää­rä sopii 70x70 km alu­eel­le 1000 m² tone­til­la ole­viin oma­ko­ti­ta­loi­hin ja sil­ti tont­tei­hin kuluu vain alle puo­let maapinta-alasta .
  Asun­to­jen hin­ta on suu­rim­mak­si osak­si ilmaa, Hel­sin­gis­sä ole­van 700000 oma­ko­ti­ta­lon saa maa­kun­nas­sa 150000 eurol­la ja poro­peu­ka­lo­ko kave­ri­ton­kin saa sen 250000 eurolla

 62. os tuo ei ollut kir­joi­tus­vir­he, niin hei­dän osuu­ten­sa täy­tyy kui­ten­kin olla mini­maa­li­nen kai­kis­ta per­su­jen kan­nat­ta­jis­ta. Siiis noin tuplas­ti medi­aa­nin ansait­se­vat “huo­nos­ti koulutetut””

  Ei nyt sen­tään, noi­ta 50000–70000 ansait­se­via on kui­ten­kin liki 200000 ja jos kan­na­tus täs­sä jou­kos­sa on tuos­ta 16,6 % sta mer­kit­tä­väs­ti ylös­päin esim 25–30 % niin se mer­kit­see jo 40000–60000 aktii­vis­ta jäsen­tä eli n 300000 äänes­tä­jän jou­kos­sa 13–20 %.
  Kun he ovat vie­lä aktii­vi­sia toi­mi­joi­ta ja mie­hit­tä­vät per­su­jen kes­kei­siä joh­to­paik­ko­ja niin heil­lä on myös äänio­suut­ta suu­rem­pi painoarvo.
  Ei mis­sään puo­lu­ees­sa tavik­set ole johdossa.
  Kun nämä hyvä­tu­loi­set ovat myös aktiivis

 63. Eli, jos ei tuo­te­ta alui­e­ta, jois­sa ei ole Nii­tä, arvok­kain osa asu­jai­mis­tos­ta siir­tää itsen­sä aluil­le, jois­ta Ne kye­tään pitä­mään pois­sa? Kos­ka oikeas­ti kukaan ei tah­do Nii­tä lähel­leen. Joten Ne oli­si paras­ta kes­kit­tää vaik­ka­pa lei­rei­hin, jos­sain, mis­sä mei­dän lop­pu­jen ei tar­vit­si­si sie­tää Nii­tä silmissämme. 

  Tämä­hän on silk­kaa valin­nan­va­pau­den juh­laa. Kii­tos Luo­jan, joku roh­ke­nee puhua edes vähän totuut­ta täs­sä maassa. 

  Jos tot­ta puhu­taan lähin­nä ihmet­te­len kuin­ka pit­kä on mat­ka, jon­ka pie­ni­palk­kai­nen työ­läi­nen viit­sii mat­kus­taa pääs­täk­seen suo­rit­ta­maan pal­ve­lu­työ­tä (oli se sai­raa­las­sa, kau­pan kas­sal­la, las­ten­tar­has­sa tms.) aikai­si­na aamui­na alueil­le, joi­den lähei­syy­des­sä hänel­lä ei ole varaa asua. Vai onko niin, ettei hänel­lä ole valin­nan varaa?

 64. Sosi­aa­li­nen asun­to­tuon­tan­to on nimen­sä mukai­ses­ti tar­koi­tet­tu pie­ni­tu­loi­sil­le, se että asuu­ko sii­nä pie­ni­tu­loi­nen Ahmed vai Pek­ka tun­tuu kuo­hut­ta­van mie­liä, mut­ta joka tapauk­ses­sa sii­nä ei asu hyvä­tu­loi­nen Jas­ka tai Meh­met. Esi­mer­kik­si HITAS ei ole sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa kun ei sii­hen ole mitään tulorajoja

  Art­tu­ri, sem­moi­set oikeas­ti vapaat mark­ki­nat mis­sä saa raken­taa sen ver­ran kuin halu­aa ton­til­leen, kus­tan­nuk­set infras­ta mak­saa asun­non omis­ta­ja, pal­ve­luis­ta mak­se­taan käy­tön mukaan eikä veroi­na sen mukaan mis­sä kun­nas­sa sat­tuu asu­maan, jne. tuot­tai­si luul­ta­vas­ti vähem­män segre­gaa­tio­ta. Eli en aja­tel­lut etsiä esi­merk­ke­jä päin­vas­tai­ses­ta, sem­min­kään kun tuol­la taval­la vapai­ta mark­ki­noi­ta ei oikein mis­sään ole.

 65. Minus­ta Hal­la-aho sanoo tuos­sa sitaa­tis­sa kak­si asiaa:

  A. On hel­sin­gin oma vika jos se ei hou­kut­te­le hyvä­tu­loi­sia asuk­kai­ta ja saa heil­tä verotuloja

  B. On hyvä ja oikein, että kun­nat jou­tu­vat kosis­ke­le­maan hyvä­tu­loi­sis­ta veronmaksajista.

  Näis­tä koh­ta a on itsestäänselvyys.

  Koh­ta b taas on mie­les­tä­ni mel­ko radi­kaa­lin oikeis­to­lai­nen näke­mys, kos­ka sii­tä loo­gi­ses­ti seu­raa myös, että (on hyvä että) kun­nil­le on hyväk­si olla myös vähem­män hou­kut­te­le­via vähä­tu­loi­sil­le asukkaille.

 66. KariS Jät­kä­saa­res­ta:

  Mik­si ihmees­sä kaik­ki aina toteu­te­taan kal­leim­mal­la kon­sep­til­la – siis anne­taan ton­tit kor­ke­aan hin­taan gryn­de­reil­le jot­ka vedät­tää hin­taa niin ylös kuin mah­dol­lis­ta? Mik­sei teh­dä vaik­ka­pa perin­teis­tä ura­koin­tia, jos­sa kau­pun­ki raken­nut­tai­si ja pitäi­si huo­len, ettei hin­nat nouse pilviin. 

  Asun­to Jät­kä­saa­res­sa on kai­ken jär­jen mukaan var­sin arvo­kas. En ymmär­rä, mik­si oli­si parem­pi, että myy­dään maa kal­liil­la gryn­de­ril­le, joka raken­taa asun­not ja myy ne mark­ki­na­hin­taan, kuin sii­nä, että kau­pun­ki raken­taa itse ja myy asun­not alle mark­ki­na­hin­nan, jol­loin se arvok­kaan asun­non arvo siir­tyy ilmai­sek­si sil­le ensim­mäi­sel­le omis­ta­jal­le. Kun hän myy asun­ton­sa eteen­päin, niin se menee tie­ten­kin mark­ki­na­hin­nal­la, eli hän saa vedet­tyä sii­tä välis­tä isot rahat.

 67. Jos Hel­sin­ki päät­täi­si kaa­voit­taa kaik­ki sata­ma-alu­een­sa kovan rahan asun­noik­si, jäi­si tuhan­sia vuo­kra-asun­to­ja syntymättä.”

  Höp­sis. Kovan rahan asun­nois­ta moni lai­te­taan vuokralle. 

  En ymmär­rä mik­si jul­ki­sen sek­to­rin pitää osal­lis­tua vuo­kra­bis­nek­seen vuo­kra­nan­ta­ja­na. Parem­pi oli­si pitää näpit erossa.

 68. Osmon yhteis­kun­nal­li­nen ihan­ne rupe­aa entis­tä vah­vem­min vai­kut­ta­maan tek­no­kra­tial­ta, jos­sa vii­saat ihmi­set (lue: Osmo ja hänen lail­laan ajat­te­le­vat) ylhääl­tä päin sää­dök­sin aset­ta­vat raa­me­ja ihmis­ten valin­noil­le. Sik­si hän kavah­taa kiu­kus­ta ja usein vähä­tel­len ja her­ja­ten (“republi­kaa­nit”, “loi­set”) kun alue­de­mo­kra­tia (mm. Espoo) tai yksit­täi­set hen­ki­löt (rau­hal­li­nen asui­na­lue, hyvä perus­kou­lu lap­sel­le) kul­ke­vat vas­tak­kai­seen suun­taan. Tuo demo­kra­tian peri­aat­tei­den hal­vek­sun­ta on jotain sel­lais­ta, mitä itse kehot­tai­sin Osmon äänes­tä­mis­tä aja­tel­lei­den har­kit­se­van muu­ta­maan kertaan.

  Täs­tä on ollut blo­gil­la aiem­min­kin puhet­ta, mut­ta se ihmis­ten välit­tä­mi­sen kehä läh­tee yti­mes­tään omas­ta itses­tä, per­hees­tä ja lähei­sis­tä ja vas­ta myö­hem­min tule­vat nämä suu­ret kol­lek­tii­vi­sem­mat ihan­teet, jot­ka Osmol­le polii­tik­ko­na ovat pääl­lim­mäi­siä ja rakkaita.

  Län­si­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa on läh­det­ty näi­den kah­den alu­een tasa­pai­nos­ta, mut­ta yksi­lön oikeu­det alle­vii­va­ten. Nyt Osmol­la yhä enem­män pai­not­tuu tämä ylhääl­tä­päin tapah­tu­va tek­no­kraat­ti­nen ohjai­lu ja yksi­löi­den halu­jen vähek­sy­mi­nen. Mikä käy ilmi mm. Lah­den kun­ta­lii­tos­esi­tyk­ses­tä mikä ei oli­si voi­nut vähem­pää ottaa huo­mioon pai­kal­lis­ten näke­myk­siä ja eri­lai­sis­ta tois­tu­vis­ta poh­din­nois­ta sii­tä, kuin­ka alue­de­mo­kra­tia voi­tai­siin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ohit­taa. Vaik­ka sit­ten val­tion avul­la. Ei todel­la­kaan näin.

 69. Onhan tuo sosi­aa­li­darwi­nis­mia. Jos asun­to­ja teh­dään pel­käs­tään hyvin toi­meen­tu­le­vil­le niin huo­no-osai­set pää­ty­vät kadulle.

  Tun­tien kysei­sen kau­pun­gin­val­tuu­teun aja­tus­maa­il­man, uskal­lan epäil­lä lausun­nos­sa ole­van taus­tal­la etnis­tä värinää.

 70. Ker­man­kuo­rin­ta­po­li­tii­kan seu­rauk­se­na oli­si eriar­vois­tu­mi­nen. Siis jos maa­han­muut­ta­jat, köy­hät, ongel­mal­li­set ym. asu­tet­tai­siin sin­ne, mis­sä on kaik­kein halvinta.”

  Nyt vas­ta onkin eriar­vois­tut­tu: köy­hät ja maa­han­muut­ta­jat on haa­lit­tu pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Sta­di raken­taa, vuo­kraa ja mak­saa slummit.

  Tämä on todel­la höl­möä poli­tiik­kaa monel­la­kin taval­la, kos­ka tääl­lä maa on kaik­kein kal­lein­ta. Pal­jon fik­sum­paa oli­si eriar­vois­tua niin, että sosi­aa­li­ta­pauk­set majoi­tet­tai­siin esim. Toh­ma­jär­vel­le. Mak­su­ky­vyt­tö­mäl­lä ei — ihon­vä­ris­tä riip­pu­mat­ta — ole oikeut­ta vaa­tia asun­toa Stadista.

 71. Ilpo Tuo­vi­nen kir­joit­ti 1.2.2011 kel­lo 8:13
  “… Jos Hel­sin­ki muut­taa asui­na­lu­een­sa sel­lai­sik­si, jos­sa esim. whi­te flight-ilmiö kiih­tyy, niin oma­pa on vikan­sa. Hel­sin­ki ansait­see­kin jou­tua ongel­miin, jos se ehdoin tah­doin hamu­aa sel­lais­ta “ricas­tus­ta”, joka ei oikein Euroo­pas­sa­kaan (esim. Rot­ter­dam, Mal­mö) ole onnistunut.”
  Tätä uus­li­be­ra­lis­tis­ta “ansait­see­kin jou­tua ongel­miin ‑peri­aa­tet­ta” on jos­kus vai­kea ymmär­tää. Olen ymmär­tä­nyt, että mark­ki­na­li­be­ra­lis­min hyvä puo­li on sii­nä, että koval­la onnis­tu­mi­sien pal­kit­se­mi­sil­la kan­nus­te­taan hyviin tulok­siin. Epä­on­nis­tu­mi­sen tuo­mat ongel­mat taas ovat sys­tee­min tuot­ta­ma vali­tet­ta­va lisäil­miö. Kun ollaan jär­keil­ty, että hyvä lop­pu­tu­los pyhit­tää sys­tee­min (mark­ki­na­li­be­ra­lis­min) ollaan sys­tee­miä alet­tu pitää itsei­sar­vo­na, ja sen ilmen­ty­miä merk­ki­nä hyväs­tä sys­tee­mis­tä. -> “Ansait­see­kin jou­tua ongel­miin”. Onko se nyt ihan oikeas­ti enem­nän hyvä kuin huo­no, jos Hel­sin­ki jou­tuu ongelmiin?

 72. Mark­ki­nat tar­koit­ta­vat asioi­den vapaa­ta arvot­ta­mis­ta ja vaih­dan­taa, ja mark­ki­na­voi­mat ihmis­ten, yri­tys­ten, kau­pun­kien tms. ohjaa­ma­ton­ta, uni­ver­saa­lia halua pre­fe­roi­da hyviä asioi­ta ohi huo­no­jen. Tätä voi­maa vas­taan on hiton vai­kea tais­tel­la, sil­lä mil­lä tahan­sa rajauk­sel­la ratio­naa­li­set toi­mi­jat pyr­ki­vät aina hake­maan itsel­leen opti­maal­li­sen vaih­toeh­don, ja rajaa­mi­nen itses­sään maksaa.

  Miten Jät­kä­saa­reen pääs­te­tään tai ollaan pääs­tä­mät­tä pie­ni- tai keskituloisia?

  Ei pääs­te­tä” ei täs­sä yhtey­des­sä tar­koi­ta oikein mitään, kos­ka tus­kin kukaan on kiel­tä­mäs­sä ihmi­siä osta­mas­ta tai vuo­kraa­mas­ta asun­toa siel­tä mis­tä halu­aa ja on mihin on varaa.

  Jos taas “pääs­te­tään”, mut­ta koh­de­ryh­män omat varat eivät rii­tä, sit­ten asu­mis­ta var­maan­kin sub­ven­toi­daan jul­ki­sel­la rahal­la. Tämä tar­koit­taa sitä, että joil­le­kin onnek­kail­le anne­taan käyt­töön hyö­dy­ke, joka vapaas­sa vaih­dan­nas­sa oli­si arvok­kaam­pi, kuin mihin heil­lä muu­ten oli­si varaa. Kai­kil­le­han noi­ta asun­to­ja ei anne­ta, kos­ka jos hel­sin­ki­läi­sis­tä pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sia on ehdo­ton enem­mis­tö, vero­tuk­sen ole­te­taan ole­van oikeu­den­mu­kais­ta ja kai­kil­le oli­si tuol­lai­nen asun­to, nii­den mark­ki­na­hin­ta oli­si juu­ri se mihin kysei­sel­lä ehdot­to­mal­la enem­mis­töl­lä oli­si varaa.

  Jät­kä­saa­ri lie­nee sel­lais­ta aluet­ta, jol­le mark­ki­noil­la (eli ihmis­ten miel­ty­myk­sis­sä) on kova kysyn­tä. Jos joi­den­kin onnek­kai­den asu­mis­ta tue­taan tois­ten kus­tan­nuk­sel­la (eli veroil­la), ne vähem­män onnek­kaat var­maan­kin etsi­vät onne­aan muu­al­ta. Jos taas asun­not kaa­voi­te­taan sel­lai­sik­si, että nii­den arvo mark­ki­noil­la on se mihin vähä­va­rai­sil­la on varaa (eli ves­san­ko­koi­sik­si kome­roik­si jät­ti­mäi­sis­sä beto­ni­kuu­tiois­sa), ne joil­la on varaa parem­paan, asu­vat mie­lum­min muualla.

  Hel­sin­gin ainoa kes­tä­vä ja jär­ke­vä tapa tais­tel­la työs­sä­käy­vis­tä per­heis­tä ja hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta — jos niin tah­do­taan teh­dä, sehän ei ole pakol­lis­ta — on kaa­voit­taa enem­män tont­te­ja, verot­taa raken­ta­mat­ton­ta maa­ta ja pitää raken­ta­mi­sen stan­dar­dit hyvi­nä, niin että asu­mi­sen mark­ki­na­hin­nat las­ke­vat ja laa­tu nousee, ja lopul­ta vas­taa­vat ihmis­ten varal­li­suut­ta ja mieltymyksiä.

 73. Mik­si Hel­sin­ki ei saa pidet­tyä taval­li­sia kes­ki­tu­loi­sia, omal­la työs­tä saa­mal­laan pal­kal­la elä­viä alueellaan? 

  Kat­soin mitä mak­saa noin 90 m² per­hea­sun­to uudis­tuo­tan­nos­sa. Pasi­las­sa ihan perus­ker­ros­ta­los­ta tuol­lai­sen saa 450 000 eurol­la. Van­taal­ta vas­taa­vat neliöt rivi­ta­los­sa mak­saa 290 000 euroa. 

  Rake­nus­kus­tan­nuk­set eivät seli­tä tuo­ta 160 000 euron lisä­hin­taa. Sen selit­tää Hel­sin­gin tont­ti- ja asun­to­po­li­tiik­ka, joka nos­taa hin­ta­ta­son taval­li­sen kes­ki­tu­loi­sen veron­mak­sa­jan kan­nal­ta saa­vut­ta­mat­to­miin. Niin­pä he mene­vät noi­hin hal­vem­pien asun­to­jen naapurikuntiin. 

  Nuo kes­ki­tu­loi­set ovat myös nii­tä jot­ka tuo­vat vero­tu­lo­ja. Niil­lä vero­tu­loil­la mak­se­taan myös se sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tan­to ja niis­sä asu­vien saa­mat asu­mis­tuet. Eikö oikea jär­jes­tys oli­si var­mis­taa, että vero­tu­lo­ja Hel­sin­gil­le tuo­via asuk­kai­ta saa­tai­siin ensin ja saa­duil­la vero­tu­loil­la hoi­det­tai­siin sit­ten sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non tarpeita.

 74. Mik­si ihmees­sä kaik­ki aina toteu­te­taan kal­leim­mal­la kon­sep­til­la – siis anne­taan ton­tit kor­ke­aan hin­taan gryn­de­reil­le jot­ka vedät­tää hin­taa niin ylös kuin mahdollista? 

  Tähän asti kom­net­taa­to­rit ovat pahek­su­neet sitä, ettei­vät gryn­de­rit saa vedät­tää hin­taa niin ylös kuin mah­dol­lis­ta, vaan Hel­sin­ki takaa hin­ta­sään­nös­te­lyl­lä sen, että koh­tuu­hin­tai­nen tont­ti siir­tyy koh­tuu­hin­tai­se­na asuk­kail­le. Hin­taa tro­sin nos­taa se, että 500 eurolla/asuinneliä raken­ne­taan pakol­li­sia autopaikkoja.

 75. Pis­tät sano­ja Hal­la-Ahon suu­hun. Ei hän ‘pyl­lis­tä köy­hil­le’ kuten sinä itse väi­tät. Ei aina­kaan tuos­sa lainauksessasi. 

  Jos meil­lä on len­to­ko­ne, johon mah­tuu sata mat­kus­ta­jaa ja sin­ne pyr­kii 90 kel­ta­pai­tais­ta ja 90 sini­pai­tais­ta, on aika vai­kea suo­sia valin­nas­sa sini­pai­tai­sia syr­ji­mät­tä kel­ta­pai­tai­sia. Jos asun­to­po­li­tii­kas­sa suo­si­taan rik­kai­ta, sii­nä syr­ji­tään köy­hiä. Onko tätä vai­kea ymmärtää?

  Tuo Hal­la-ahon kan­nat­ta­ma kun­tien talous­kil­pai­lu ei toi­mi vain niin, että yri­te­tään hou­ku­tel­la hyviä veron­mak­sa­jia vaan myös niin, että yri­te­tään lähet­tää naa­pu­ri­kun­tiin vam­mai­set ja sai­raat. En ymmär­rä, miten joku voi täl­lai­sia peli­sään­tö­jä puolustaa.

 76. KariS

  Nykyi­sin Hel­sin­gil­lä on kai­ken­lai­sia huo­meis­to­jen pin­ta-ala­kes­kiar­vo rajoi­tuk­sia ja sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non tavoit­tei­ta, eikö oli­si hyvä jos­kus miet­tiä nii­tä­kin, jot­ka sen kai­ken lys­tin kus­tan­taa, sitä taval­lis­ta työs­sä­käy­vää vero­ja mak­sa­vaa per­het­tä. Teh­dä heil­le sel­lai­sia 3–4 makuu­huo­neen koh­tuu­hin­ta­sia ker­ros­ta­lo­huo­neis­to­ja, ei aina vaan nii­tä yksiöi­tä ja kaksioita.

  Nyt kyl­lä kado­tin kir­joit­ta­jan aja­tuk­sen. Hel­sin­ki sää­te­lee asun­to­jen pin­ta-alo­ja vaa­ti­mal­la, ettyä nii­den kes­kiar­vo oli­si vähin­tää 75 neliö­tä, jot­ta meil­lä ei oli­si pelk­kiä yksiöi­tä ja kaksioita.Lisäksi nii­den hin­ta yri­te­tään mark­ki­na­me­ka­nis­min vas­tai­ses­ti pitää HITAS-sään­nös­te­lyl­lä koh­tuul­li­se­na. Saa­ko näin teh­dä vai eikö saa?

 77. On vää­rin “myy­dä” (=antaa) asun­to­ja yksit­täi­sil­le asuk­kail­le alle mark­ki­na­hin­nan. Täl­löin veron­mak­sa­jat jou­tu­vat mak­sa­maan yksit­täis­ten ihmis­ten rikastumisen.

  Pal­jon parem­pi on myy­dä maa (ja asun­not) huu­to­kau­pal­la täy­teen hin­taan. Sil­loin veron­mak­sa­ja saa maas­ta sen mitä pitää ja (eni­ten ton­tis­ta mak­sa­nut) raken­nut­ta­ja sen ver­ran voit­toa kun joku suos­tuu asun­nos­ta maksamaan.

  Minä en muu­ten ymmär­rä kiti­nää asun­to­jen kor­keis­ta hin­nois­ta. Anne­taan kysyn­nän ja tar­jon­nan hoi­taa hin­nat ja ihan hyvin menee. Asun­not mak­sa­vat sil­loin juu­ri oikean määrän.

 78. Rake­nus­kus­tan­nuk­set eivät seli­tä tuo­ta 160 000 euron lisä­hin­taa. Sen selit­tää Hel­sin­gin tont­ti- ja asun­to­po­li­tiik­ka, joka nos­taa hin­ta­ta­son taval­li­sen kes­ki­tu­loi­sen veron­mak­sa­jan kan­nal­ta saa­vut­ta­mat­to­miin. Niin­pä he mene­vät noi­hin hal­vem­pien asun­to­jen naapurikuntiin.

  Sano­taan nyt vie­lä tähän jotain. Lyhyes­ti, ei se nyt noin mene eikä se ole noin yksin­ker­tais­ta. Asun­to­jen hin­ta riip­puu nii­den tar­jon­nas­ta suh­tees­sa kysyn­tään eikä se nyt ole pel­käs­tä polii­tii­kas­ta kiinni.

  Pidem­min ja vai­keam­min. Esi­mer­kik­si oma­ko­ti­ta­lo­tont­tien hin­to­ja käy­tän­nös­sä tue­taan. Tätä kut­su­taan raken­nusoi­keu­den rajoit­ta­mi­sek­si. En minä aina­kaan myi­si 1 000 neliön tont­tia johon saa raken­taa 1000 neliön ker­ros­ta­lon samal­la hin­nal­la kuin 1 000 neliön tont­tia johon saa raken­taa 150 neliön omakotitalon.

  Tuo­ta tuke­mis­ta teh­dään sik­si että saa­tai­siin nii­tä taval­li­sia kes­ki­tu­loi­sia veron­mak­sa­jia. Se on yli­pään­sä yksi syy mik­si asun­to­tuo­tan­toa rajoi­te­taan, kau­niim­min tämä sano­taan niin ettei kun­nal­la ole varaa kasvaa.

  Toi­nen asun­to­tuo­tan­toa rajoit­ta­va teki­jä on iner­tia koko sys­tee­mis­sä. Kaa­voit­ta­ja läh­tee suu­rin­piir­tein sii­tä että teh­dään saman ver­ran kuin aina ennen­kin, infran ja pal­ve­lui­den tuo­tan­to on samoin mitoi­tet­tu, tar­pees­ta riip­pu­mat­ta. Raken­nus­teol­li­suu­den tuo­tan­to ei myös­kään oikein jous­ta useis­ta­kin syis­tä. Tuon muut­ta­mi­nen ihan poliit­ti­sel­la tah­dol­la on hidasta.

  Lisäk­si kaa­voi­tet­ta­vaa maa­ta on rajal­li­ses­ti. Sitä sai­si lisää jos lak­kai­si pel­kä­määs­tä nim­by­jä, tote­ai­si tie­hal­lin­nol­le että ne auto­väy­lät ris­teyk­si­neen saa nyt luvan mah­tua nor­maa­lin pää­ka­dun levyi­seen tilaan, lak­kai­si koh­te­le­mas­ta jokais­ta pus­kaa ainut­laa­tui­se­na luon­to­koh­tee­na, jne. Esi­mer­kik­si ker­ros­kor­keus taas on tois­si­jai­nen asia, sen mer­ki­tys on kui­ten­kin aika pie­ni tehok­kuu­den kannalta.

 79. Jos asun­to­po­li­tii­kas­sa suo­si­taan rik­kai­ta, sii­nä syr­ji­tään köy­hiä. Onko tätä vai­kea ymmärtää?”

  Entä jos ei teh­täi­si asun­to­po­li­tiik­kaa, vaan annet­tai­siin mark­ki­noi­den hoi­taa hom­ma ihan puo­lu­eet­to­mas­ti ja epä­po­liit­ti­ses­ti. Kysyn­tä ja tar­jon­ta, you know.

  1. Entä jos ei teh­täi­si asun­to­po­li­tiik­kaa, vaan annet­tai­siin mark­ki­noi­den hoi­taa hom­ma ihan puo­lu­eet­to­mas­ti ja epä­po­liit­ti­ses­ti. Kysyn­tä ja tar­jon­ta, you know.

   Jos per­sut oikeas­ti kan­nat­ta­vat tätä, se oli­si hyvä ker­toa ennen vaaleja.

 80. Mikä­hän oli­si Soi­nin­vaa­ran vaih­toeh­to? Pitäi­si­kö olla pää­kau­pun­ki­seu­dun kar­tel­li, jot­ta voi­tai­siin vapaas­ti kur­jis­taa asu­mi­so­lo­ja ja han­ka­loit­taa liiketoimintaa?

  Täl­lai­nen kar­tel­lia­jat­te­lu ei toi­mi nyky­ai­ka­na. Ehkä Soi­nin­vaa­ran asen­ne tar­jo­aa ehkä osit­tai­sen seli­tyk­sen sil­le, mik­si Ruot­si on niin pal­jon veto­voi­mai­sem­pi paik­ka ulko­mai­sil­le inves­toin­neil­le kuin Suomi.

  Kil­pai­lu toi­mii aina, jos ei kau­pun­kien välil­lä niin mai­den välillä.

 81. Osmo skrev:

  Tuo Hal­la-ahon kan­nat­ta­ma kun­tien talous­kil­pai­lu ei toi­mi vain niin, että yri­te­tään hou­ku­tel­la hyviä veron­mak­sa­jia vaan myös niin, että yri­te­tään lähet­tää naa­pu­ri­kun­tiin vam­mai­set ja sai­raat. En ymmär­rä, miten joku voi täl­lai­sia peli­sään­tö­jä puolustaa.

  Hel­sin­ki tai­taa kui­ten­kin olla pk-seu­dun kun­nis­ta se, joka ottaa vas­taan kai­kis­ta muis­ta kun­nis­ta tule­vat ras­kau­te­tut. Var­sin­kin espoo­lai­set ovat kun­nos­tau­tu­neet syr­jäy­tet­ty­jen Hel­sin­kiin siir­ros­sa. Asias­ta oli jut­tua täl­lä­kin listalla.

 82. OS:

  Jos per­sut oikeas­ti kan­nat­ta­vat tätä, se oli­si hyvä ker­toa ennen vaaleja.

  Sehän nyt oli­si type­rää. Per­sut ovat nyky­me­noa vas­taan, eikö se muka riitä?

  Btw, tun­nen monia hyvin toi­meen­tu­le­via, aka­tee­mi­sia, hyvin toden­nä­köi­ses­ti per­su­ja äänes­tä­viä hen­ki­löi­tä jot­ka omaa­vat liki äärioi­keis­to­lai­set mie­li­pi­teet. He eivät väli­tä pät­kää­kään sosi­aa­li­ses­ta asun­to­tuo­tan­nos­ta tai mis­tään muus­ta­kaan yhteis­kun­nan pal­ve­lus­ta puol­lus­tus­voi­mia lukuunottamatta.

 83. Jos meil­lä on len­to­ko­ne, johon mah­tuu sata mat­kus­ta­jaa ja sin­ne pyr­kii 90 kel­ta­pai­tais­ta ja 90 sini­pai­tais­ta, on aika vai­kea suo­sia valin­nas­sa sini­pai­tai­sia syr­ji­mät­tä kel­ta­pai­tai­sia. Jos asun­to­po­li­tii­kas­sa suo­si­taan rik­kai­ta, sii­nä syr­ji­tään köy­hiä. Onko tätä vai­kea ymmärtää?”

  No lei­ki­tään kielikuvilla:
  Rikas ja köy­hä koh­taa­vat kadul­la ja rikas antaa 100 euroa köy­häl­le. Onko rikas paha?
  Rikas asuu mie­lel­lään kun­nas­sa ja mak­saa veroi­na 10 köy­hän edut. Mik­si rikas nyt on paha?

  Tuo Hal­la-ahon kan­nat­ta­ma kun­tien talous­kil­pai­lu ei toi­mi vain niin, että yri­te­tään hou­ku­tel­la hyviä veron­mak­sa­jia vaan myös niin, että yri­te­tään lähet­tää naa­pu­ri­kun­tiin vam­mai­set ja sai­raat. En ymmär­rä, miten joku voi täl­lai­sia peli­sään­tö­jä puolustaa.”

  Taas pis­tät sano­ja toi­sen suu­hun. Täl­läis­ta Hal­la-Aho ei, tie­ten­kään, esi­tä vaan sinä esität.

  1. Taas pis­tät sano­ja toi­sen suu­hun. Täl­läis­ta Hal­la-Aho ei, tie­ten­kään, esi­tä vaan sinä esität.

   Hän oli sitä miel­tä, että on vää­rin yhdis­tää kun­nat, kos­ka kun­tien väli­nen kil­pai­lu on hyväs­tä. Kyl­lä kai hän kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä tie­tää, että kun­tien väli­nen kil­pai­lu on ennen kaik­kea tätä.

 84. KariS kir­joit­ti Hel­sin­gin ja Van­taan eroista:

  Rake­nus­kus­tan­nuk­set eivät seli­tä tuo­ta 160 000 euron lisä­hin­taa. Sen selit­tää Hel­sin­gin tont­ti- ja asun­to­po­li­tiik­ka, joka nos­taa hin­ta­ta­son taval­li­sen kes­ki­tu­loi­sen veron­mak­sa­jan kan­nal­ta saa­vut­ta­mat­to­miin. Niin­pä he mene­vät noi­hin hal­vem­pien asun­to­jen naapurikuntiin. 

  Oli­sit nyt ver­ran­nut vie­lä kau­em­mas Hel­sin­gis­tä, niin oli­sit saa­nut vie­lä isom­man hin­tae­ron. Niin, asun­to lähel­lä pää­kau­pun­gin kes­kus­taa mak­saa enem­män kuin kau­ka­na kes­kus­tas­ta. Mikä täs­sä on niin ihmeellistä? 

  Ja jos taval­li­set kes­ki­tu­loi­set veron­mak­sa­jat eivät nii­tä asun­to­ja osta, niin ket­kä sit­ten? Ei kai maas­sa nyt rii­tä IT-mil­jo­nää­re­jä jokais­ta kol­me huo­net­ta ja keit­tiö ‑luuk­kua ostamaan. 

  Sii­nä olen samaa miel­tä, että Hel­sin­ki ja ympä­rys­kun­nat­kin voi­si­vat kaa­voit­taa lisää maa­ta, pan­na maal­le kiin­teis­tö­ve­ron ja sitä kaut­ta pai­naa maan hin­taa alas­päin. Maan hin­ta on se, mikä tekee hin­tae­ron Hel­sin­gin ja muun maan välil­lä, eivät mit­kään raken­ta­mis­kus­tan­nuk­set (vaik­ka nekin var­maan ovat kor­keam­pia, kun Hel­sin­gis­sä asu­vil­le raken­nus­mie­hil­le jou­tuu mak­sa­maan kor­keam­paa palk­kaa kuin se, mihin muu­al­la raken­nus­mie­het tyy­tyi­si­vät joh­tuen tie­ten­kin sii­tä, että asu­mi­nen Hel­sin­gis­sä on niin kallista 😉 )

 85. tpyy­luo­ma: En oikein ymmär­rä miten seli­tyk­se­si selit­tää sen, että samaan aikaan raken­teil­la ole­vat koh­teet Hel­sin­gis­sä ja 20 km poh­joi­sem­mas­sa Van­taal­la voi­vat olla niin erihintaisia. 

  Ton­tit hin­noi­tel­laan raken­nusoi­keu­den mukaan, ei ton­tin neliö­mää­rän mukaan. Sitä rakenn­suoi­keu­den hin­taa Hel­sin­gin kau­pun­ki vedät­tää omin­kin toi­min pal­jon naa­pu­rei­taan kor­keam­mal­le. Pitä­mäl­lä niuk­kuut­ta yllä ja sit­ten huu­to­kaup­paa­mal­la (=yli­hin­noit­te­le­mal­la) tontit. 

  Raken­nus­maan niuk­kuus Hel­sin­gis­sä on seu­raus­ta poliit­ti­sen ohjauk­sen epä­on­nis­tu­mi­ses­ta. Niin­pä gryn­de­reil­lä on varaa vedät­tää hin­to­ja, kil­pai­lua ei ole kun ei ole tontteja. 

  Kaa­voi­tet­ta­vaa maa­ta oli­si yllin­kyl­lin jos hyväk­sy­tään sel­lai­set asiat, ettei 7 km:n pääs­sä rau­ta­tie­a­se­mal­ta tar­vi­ta 50 ha:n gol­kent­tää vie­lä­pä kau­pun­gin ran­kas­ti sub­ven­toi­ma­na (Tali), tai ettei Mal­mil­la tar­vit­se pitää isoa len­to­kent­tä­aluet­ta vain har­ras­te­len­tä­jien käy­tös­sä, tai ettei Kivi­no­kal­la tar­vit­se olla har­vo­jen käyt­tä­jien kesä­ma­ja-aluet­ta, tai ettei Hel­sin­ki tar­vit­se soti­laal­li­seen puo­lus­tuk­seen­sa San­ta­ha­mi­nan kla­tais­ta isoa maa-aluetta. 

  Jos raken­nus­maa­ta oli­si riit­tä­väs­ti kaa­voi­tet­tu­na, ja kau­pun­ki las­ki­si talout­taan ton­teis­ta saa­ta­vien nopei­den myyn­ti­voit­to­jen sijaan asuk­kai­den pit­kä­ai­kai­sen vero­tuo­ton varaan, oli­si tääl­lä­kin huo­mat­ta­vas­ti Van­taan hin­to­ja lähem­pä­nä ole­via asun­to­ja tarjolla

  Osmol­le vie­lä: Luo­tat lii­kaa Hitas-jär­jes­tel­mään. Siel­tä asun­toa jonot­ta­vien jonon pituus ker­too mikä epä­suh­ta kysyn­nän ja tar­jon­nan välil­lä Hitas tuo­tan­nos­sa on. Jät­kä­saa­reen­kin oli­si voi­nut kaa­voit­taa vapaa­ra­hoit­teis­ten tont­tien sijaan pal­jon enem­män Hitas-tont­te­ja alu­een ima­gon sii­tä yhtään kärsimättä.

  1. Jät­kä­saa­reen oli­si voi­tu kaa­voit­taa Hitas­ta enem­män, mut­ta kun on tämä Hal­la-ahon ihan­noi­ma kil­pai­lu hyvis­tä veronmaksajista.
   Jät­kä­saa­reen on myös kal­lis­ta raken­taa, kos­ka se on raken­teel­taan vähän arve­lut­ta­vaa täyt­tö­maa­ta. ja sit­ten on tämä pysä­köin­ti, 50 000 euroa auto­paik­kaa koh­den, joka veloi­te­taan myös autottomilta.

 86. OS: “Jos meil­lä on len­to­ko­ne, johon mah­tuu sata mat­kus­ta­jaa ja sin­ne pyr­kii 90 kel­ta­pai­tais­ta ja 90 sini­pai­tais­ta, on aika vai­kea suo­sia valin­nas­sa sini­pai­tai­sia syr­ji­mät­tä kel­ta­pai­tai­sia. Jos asun­to­po­li­tii­kas­sa suo­si­taan rik­kai­ta, sii­nä syr­ji­tään köy­hiä. Onko tätä vai­kea ymmärtää?”

  On, kos­ka reaa­li­maa­il­mas­sa len­to­yh­tiö vaih­taa koneen isom­paan ja kaik­ki mah­tu­vat. Hel­sin­gis­sä yllä­pi­de­tään mie­lum­min kau­pun­ki­mo­ta­rei­ta ja mui­ta toi­sar­voi­sia kau­pun­ki­ti­la­syöp­pö­jä. Asun­to­po­li­tiik­ka on nol­la­sum­ma­pe­liä vain jos sii­tä halu­taan ehdoin tah­doin teh­dä sellaista.

  Mark­ki­na­me­ka­nis­min käyt­tä­mi­nen nii­den kaik­kein halu­tuim­pien heh­taa­rien jaka­mi­seen toi­si liik­ku­ma­va­raa ja resurs­se­ja muu­al­le, tavoit­tee­na kai pitäi­si olla saa­da kysyn­tä ja tar­jon­ta tasa­pai­noon joka vaa­tii oleel­li­ses­ti lisää panos­tus­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, kaa­voi­tuk­seen ja infraan.

 87. KariS, koi­ta nyt päät­tää, kil­pai­lee­ko se 20km poh­joi­sem­pa­na ole­va van­taa­lai­nen asui­na­lue sen hel­sin­ki­läi­sen alu­een kans­sa osta­jis­ta vai ei. 

  Jos ei kil­pai­le (eli siel­lä asu­mi­nen ei ole­kaan ihmi­sil­le sama asia kuin Hel­si­gis­sä asu­mi­nen), niin sit­ten voit lopet­taa päi­vit­te­lyn sii­tä, mik­set ymmär­rä, mik­si asun­not ovat hal­vem­pia Vantaalla. 

  Jos kil­pai­lee, niin sit­ten voit puo­les­ta­si vetää takai­sin sen, että gryn­de­rit voi­vat pyy­tää asun­nois­ta mitä tahan­sa, kos­ka ei ole kil­pai­lua. On kil­pai­lua. Ne van­taa­lai­set asunnot.

 88. Tuo aja­tus vih­rei­den urbaa­nia­luei­den muut­ta­mi­ses­ta ker­ros­ta­loik­si ei ole suo­si­tel­ta­va, eikä kaik­kien vapau­tu­vien har­mai­den aluei­den uudel­leen raken­ta­mi­nen. Esi­mer­kik­si tääl­lä Laut­ta­saa­res­sa oli­si anke­aa jos nuo kak­si mit­ta­vah­koa mök­ki/­puu­tar­ha-aluet­ta muu­tet­tai­siin asun­noik­si. Ihmis­ten ulkoi­lua­lu­eet ankeu­tui­si­vat huo­mat­ta­vas­ti. Täl­lai­sen kehi­tyk­sen (vih­rey­den häviä­mi­nen mai­se­mas­ta) nega­tii­vi­ses­ta vai­ku­tuk­ses­ta asui­na­lu­een ihmis­ten psyyk­ki­sel­le hyvin­voin­nil­le on pal­jon tut­kit­tua tie­toa. Aja­tus voi tun­tua absur­dil­ta, mut­ta sen evo­luu­tiop­sy­ko­lo­gi­nen seli­tys on hyvin perus­tel­tu ja sen taka­na on pal­jon tut­ki­muk­sel­lis­ta näyt­töä. Se ei todel­la­kaan ole lon­kal­ta heitetty.
  Suo­si­tan kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le Ric­hard Louvn teos­ta Last Child in the Woods, jos­sa pal­jon täs­tä laa­jas­ta tut­ki­muk­sel­li­ses­ta näy­tös­tä esitetään.

  Vih­re­ää urba­nis­mia edus­ta­vis­ta ark­ki­teh­deis­tä yksi hyvin mie­len­kiin­toi­nen ja aina­kin omaa sil­mää­ni miel­lyt­tä­vä on Adri­aan Geuze. Googlen kuva­ha­ku antaa esimerkkejä.

  WSJ:n artik­ke­li Geuzes­ta ja vih­reäs­tä urba­nis­mis­ta (landsca­pe urba­nism): http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703396604576088001048340490.html?mod=WSJEUROPE_newsreel_lifeStyle

 89. Kaik­ki suo­ma­lai­set asu­maan Itä-Pasi­lan ja Meri­haan lähiöi­hin, niin koko maa­il­ma pelas­tuu. Joo, kii­tos ei kiitos.

 90. Ohoh Osmo: “Jät­kä­saa­reen oli­si voi­tu kaa­voit­taa Hitas­ta enem­män, mut­ta kun on tämä Hal­la-ahon ihan­noi­ma kil­pai­lu hyvis­tä veronmaksajista.” 

  Hitas asu­jat ovat hyviä veron­mak­sa­jia. Älä Osmo hei­tä aliar­vioi. Hei­dän kal­tai­sen­sa ovat sitä jouk­koa joka jät­tää Hel­sin­gin kun heil­lä ei ole varaa ostaa kovan­ra­han asun­toa tääl­tä. Ja juu­ri sel­lai­sia siir­tyy Hal­la-ahon äänes­tä­jik­si kun te “van­hat jää­rät” ette näe met­sää puilta

  Ei ole oikein, että Hel­sin­gis­sä voi asua vain suu­ri­tu­loi­set ja köy­hät, mut­ta ei kes­ki­ver­to ansio­työl­lään itsen­sä elät­tä­vä enem­mis­tö. Tuol­lai­nen vali­koi­va muut­to­lii­ke suo­sii kehys­kun­tia ja rapaut­taa Hel­sin­kiä jos se saa jat­kua nykyi­sen kaltaisena.

  Jät­kä­saa­ren maa­pe­rä ei raken­nus­kus­tannúk­sia mer­kit­tä­väs­ti nos­ta. Poh­ja­töi­den ja perus­tus­ten osuus on muu­ta­ma pro­set­ti asun­to­jen myyn­ti­hin­nas­ta, kun taas maan myy­jän, kau­pun­gin, äärim­mil­leen vedät­tä­män ton­tin osuus on jopa 25%.

  Tuo auto­pai­kan hin­ta­kin kuu­los­taa kovin hui­mal­ta. Nor­maa­li kus­tan­nus­ta­so täl­lä­het­kel­lä park­ki­ta­los­sa on 20–25 000. Maan­pääl­li­se­nä hal­vem­pi. En tie­dä miten olet­te onnis­tu­neet kaa­voit­ta­maan auto­paik­ko­ja tuplahinnalle.

  1. Jos ihan­noi­daan Hal­la-ahon tavoin kun­tien välis­tä talous­kil­pai­lua, kyl­lä Hitas-asu­ja kan­nat­taa vaih­taa vuorineuvokseen.

  2. Kari S
   Mis­tä tämä maan myy­jän hin­ta tulee? Kau­pun­ki ei yleen­sä myy noi­ta tont­te­ja po0ikkeustapauksia lukuun otta­mat­ta, vaan vuo­kraa. Se ei sil­loin voi nos­taa asun­non myyntihintaa.

 91. Jos meil­lä on len­to­ko­ne, johon mah­tuu sata mat­kus­ta­jaa ja sin­ne pyr­kii 90 kel­ta­pai­tais­ta ja 90 sini­pai­tais­ta, on aika vai­kea suo­sia valin­nas­sa sini­pai­tai­sia syr­ji­mät­tä kel­ta­pai­tai­sia. Jos asun­to­po­li­tii­kas­sa suo­si­taan rik­kai­ta, sii­nä syr­ji­tään köy­hiä. Onko tätä vai­kea ymmärtää?”

  Jos sini­pai­tai­set mak­sa­vat mat­ka­li­pun ja kel­ta­pai­tai­set eivät, ote­taan 90 sini­pai­tais­ta ja 10 kel­ta­pai­tais­ta. Jos kukaan ei mak­sa mat­ka­lip­pua, ei len­ne­tä. Se len­to­ko­ne tar­vit­see polt­toai­net­ta ja len­tä­jät palk­ko­ja ja ilman rahaa se ei nouse ilmaan.
  Onko tätä vai­kea ymmärtää?

 92. Pikai­ses­ti vil­kais­tu­na Soi­nin­vaa­ra itse näyt­tää asu­van hyvä­osais­ten kata­ja­no­kal­la. Siel­tä käsin onkin hyvä huu­del­la näis­tä asiois­ta. Ehkä uskot­ta­vuus oli­si kui­ten­kin parem­pi vaik­ka­pa hyvä­tu­loi­se­na kon­tu­lan kerrostalossa.

  Ihan käy­tän­nön kysy­myk­se­nä, niin jos hin­ta eli mak­su­ky­ky ei voi olla kri­tee­ri­nä asuin­pai­kan valin­nas­sa, niin mil­lä taval­la on tar­koi­tus kau­pun­gin asu­jai­mis­to sijoit­taa? Onko ajau­tuk­se­na arpoa hyvä­tu­loi­nen suur­per­he kon­tu­lan kak­sioon, ja vara­ton osmon enti­seen asun­toon kata­ja­no­kal­le? Pitää­kö hyvän asuin­pai­kan olla saa­vu­tet­tu etu, vai arvot­tai­siin­ko asuk­kaat ja asun­not uusik­si vaik­ka­pa vii­den vuo­den välein? Sai­si­ko yhteen muut­ta­va paris­kun­ta itse vali­ta kum­man asun­toon muu­te­taan, vai jou­tuu­ko satun­nai­seen paikkaan?

  Vai onko tar­koi­tus käyt­tää eräis­sä kau­pun­geis­sa perin­teis­tä sijoit­te­lua puo­lue­kan­nan ja ‑ase­man mukaan kun­kin puo­lu­een lää­ni­tet­tyi­hin asuntohin?

 93. Täl­lä espoi­lul­la ei tosi­aan ole mitään teke­mis­tä valin­nan­va­pau­den kans­sa. Libe­raa­li asun­to­po­li­tiik­ka tuot­tai­si run­saas­ti kai­paa­mia­ni koh­tuu­hin­tai­sia ker­ros­ta­lo­yk­siöi­tä sekä Espoo­seen että Hel­sin­kiin. Asui­na­lu­ee­ni van­ho­jen asuk­kai­den valin­nan­va­paus kär­si­si vain sii­nä mie­les­sä, että he jou­tui­si­vat kat­se­le­maan rumaa naa­maa­ni kotikaduillaan.

  Jos Espoon ja Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­la on oikeus kaven­taa minun vapaut­ta­ni täs­sä asias­sa, niin yhtä hyvin kan­san­edus­ta­jil­la on oikeus kaven­taa kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen vapautta.

 94. Kaik­kien pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien pitäi­si kan­taa oma osan­sa sosi­aa­li­ses­ta asun­to­tuo­tan­nos­ta. Samoin pitäi­si huo­leh­tia sii­tä, että ei pääs­te­tä syn­ty­mään slum­me­ja anta­mal­la vuo­kra­ta­lo­jen kasaan­tua samoil­le alueille.

  Hel­sin­gis­sä­kin pitäi­si kui­ten­kin ymmär­tää, että ei ole mah­dol­lis­ta tukea kes­ki­tu­loi­sia koko­nai­suu­des­saan hin­ta­sään­nös­te­lyil­lä tai ali­hin­tai­sil­la ton­tin­luo­vu­tuk­sil­la. Jos yhtä ihmis­tä tue­taan, kaik­ki muut osal­lis­tu­vat sen mak­sa­mi­seen. Ainoa tapa, mil­lä voi­daan kes­tä­väs­ti alen­taa asun­to­jen hin­to­ja on lisä­tä tar­jon­taa, eli käy­tän­nös­sä huo­leh­tia riit­tä­väs­tä kaa­voi­tuk­ses­ta ja kau­pun­gin omis­ta­mien tont­tien luo­vut­ta­mi­ses­ta. Rei­lus­ti koro­tet­tu kiin­teis­tö­ve­ro raken­ta­mat­to­mil­le ton­teil­le aut­tai­si myös osaltaan.

  Hel­sin­gin hin­toi­hin vai­kut­taa tie­tys­ti myös naa­pu­ri­kun­tien tar­jon­ta, joten täs­sä­kin asias­sa Espoo ja Van­taa sai­si­vat hoi­taa oman osansa.

 95. Onhan se nyt itses­tään sel­vää, että Hel­sin­gin oma kaa­voi­tus- ja asun­to­po­li­tiik­ka­kin on vai­kut­ta­nut segre­gaa­tioon niin kau­pun­gi­no­sien kuin kau­pun­kien välillä. 

  Vii­me aikoi­na on myös tul­lut sel­lai­nen vai­ku­tel­ma, että aina kun vir­ka­mie­hil­tä kysy­tään syi­tä Hel­sin­gin talous­ah­din­koon tai segre­gaa­tio-ongel­miin, maa­han­muut­ta­jat mainitaan.

  Hel­sin­gin tie­to­kes­kuk­sen tuo­reen tut­ki­muk­sen mukaan pie­ni­tu­loi­sim­pien, suur­per­heis­ten ja pal­jon sosi­aa­li­pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien maa­han­muut­ta­jien kes­kit­ty­mi­nen jon­ne­kin on yksi merk­ki alu­een tule­vas­ta ala­mäes­tä. “Kyse on koko­nais­vai­ku­tuk­ses­ta: jos alu­eel­la on jo val­miik­si pal­jon työt­tö­myyt­tä ja köy­hyyt­tä, monion­gel­mai­sim­pien maa­han­muut­ta­jien pak­ko­si­joit­ta­mi­nen sin­ne kär­jis­tää ongelmia.”

  Tut­ki­muk­ses­sa muis­tu­te­taan myös, että “Ruot­sis­sa kau­pun­ki­tut­ki­jat ovat las­ke­neet, että kau­pun­gin­osa ’sie­tää’ noin 20 pro­sen­tin ver­ran maa­han­muut­ta­jia. Jos mää­rä ylit­tää sen, kan­ta­väes­tö alkaa etsiy­tyä muualle.”

  Kaik­kien pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien kam­ree­rit puo­les­taan valit­ti­vat suu­reen ääneen, kun vuo­den 2011 vero­tu­lo­jen tasaus­sum­mat jul­kis­tet­tiin. Suu­rin vää­ryys kuu­lem­ma tapah­tui, kun maa­han­muut­ta­jien asut­ta­mis- ja huo­leh­ti­mis­taak­kaa ei ole otet­tu vero­tu­lo­jen tasaa­mi­ses­sa huo­mioon. — Mai­nit­ta­koon täs­sä sit­ten, että aina syy­tet­ty­jen pal­lil­la ole­va Espoo mak­soi tätä tasaus­ta suh­tees­sa enem­män kuin Hel­sin­ki: 752 vs. 527 euroa/hlö.

  Mikä siis rat­kai­suk­si? Yksin­ker­tai­sel­la päät­te­lyl­lä pää­sen sii­hen, että jos huma­ni­taa­ri­sel­la maa­han­muu­tol­la on niin nega­tii­vi­sia seu­rauk­sia talou­del­le, että “kau­pun­gin­osan pal­ve­lu­verk­ko oli­si juu­ri ja juu­ri kes­tä­nyt ‘alku­pe­räis­ten’ köy­hien asuk­kai­den huol­ta­mi­sen, mut­ta uusien avun­tar­vit­si­joi­den vyö­ry kaa­taa kort­ti­ta­lon” (kuten yllä mai­ni­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa ker­ro­taan), niin pitäi­si var­maan tun­tu­vas­ti hil­li­tä täl­lais­ta maa­han­muut­toa. Tuo jos­sa­kin kom­men­tis­sa mai­nit­tu 5000 ihmi­sen per­hee­nyh­dis­tä­mis­jo­no kuu­los­taa lie­väs­ti sanoen haastavalta.

  Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta ei tie­ten­kään pää­te­tä Hel­sin­gin val­tuus­tos­sa, mut­ta siel­lä istuu pil­vin pimein kan­san­edus­ta­jia ja minis­te­rei­tä aina maa­han­muut­to­mi­nis­te­ri Thor­sia ja asun­to­mi­nis­te­ri Vapaa­vuor­ta myöten. 

  Eivät­kö mai­ni­tut minis­te­rit ymmär­rä har­joi­te­tun poli­tii­kan seurauksia?

  Vai onko niin, ettei maa­han­muu­ton fataa­le­ja seu­rauk­sia pää­kau­pun­gin talou­del­le ole edes otet­tu puheek­si lain­sää­tä­jien kanssa? 

  Espoo­lais­ten­ko pitäi­si mak­saa viulut?

  1. Maa­han­muut­ta­jil­la ja vero­tu­lo­jen tasauk­sel­la ei ole ker­ras­saan mitään teke­mis­tä kes­ke­nään. Mihin kaik­keen te onnis­tut­te maa­han­muut­ta­jayt oikein sot­ke­maan? Joh­tui­vat­ko jou­lu­kuun lumi­sa­teet­kin maahanmuuttajista?

 96. Osmo kysyy: “Mis­tä tämä maan myy­jän hin­ta tulee? Kau­pun­ki ei yleen­sä myy noi­ta tont­te­ja po0ikkeustapauksia lukuun otta­mat­ta, vaan vuo­kraa. Se ei sil­loin voi nos­taa asun­non myyntihintaa.”

  Kyl­lä kau­pun­ki myy tont­te­ja, ja pal­jon. Tont­tien vuo­kraa­mi­nen koh­dis­tuu lähin­nä Hitas- ja vuo­kra-asun­to tuo­tan­toon, kovan­ra­han omis­tusa­sun­not teh­dään pää­asias­sa kau­pun­gin myy­mil­le ton­teil­le. Nii­den hin­taa kau­pun­ki on vedät­tä­nyt jo vuo­sia iso­na myy­jä­nä. Uusis­ta alueis­ta esi­mer­kik­si Vii­kis­sä (Lato­kar­ta­no ja Vii­kin­mä­ki) pää­osa asun­nois­ta on kau­pun­gin myy­mil­lä omis­tus­ton­teil­la. Juu­ri äsket­täin Jät­kä­saa­ren aloi­tus­ton­tit myy­tiin 7 mil­joo­nal­la joka tar­koit­taa yli 1000 euroa jokai­sel­le asuin­ne­liöl­le. Ei siis aivan huip­pu­hin­ta, mut­ta iso osa asun­to­jen arviol­ta noin 5000 euron kokonaisneliöhinnasta. 

  Vuo­kra­tont­tien puut­tees­ta ker­too se, että 67:ää vuo­kral­le tar­jot­tua pien­ta­lo­tont­tia haki 1322 per­het­tä. Eli 1255 per­het­tä alkaa nyt kat­sel­la sitä tont­tia Espoos­ta, Van­taal­ta, Sipoos­ta jne.

  Kun puhu­taan sii­tä kes­ki­ver­to­ve­ron­mak­sa­jas­ta, on asu­mis­muo­to­na useim­mi­ten vapaa­ra­hoit­tei­nen omis­tusa­sun­to. Kun sel­lais­ta ei kor­kei­den hin­to­jen vuok­si saa Hel­sin­gis­tä han­ki­tuk­si, tuo poruk­ka muut­taa kehys­kun­tiin. Ja suk­ku­loi siel­tä Hel­sin­kiin töi­hin omil­la autoillaan.

  Hal­la-aho ei puhu vuo­ri­neu­vok­sis­ta, ei hei­tä eikä yli­pää­tään ketään huip­pu­tu­lois­ta niin mon­taa Suo­mes­sa ole, että heil­lä suur­ta vai­ku­tus­ta kun­tien asu­kas­kil­pai­luun on. Kyl­lä se kisa käy­dään sii­tä aktii­vi-iäs­sä ole­vas­ta kes­ki­luo­kas­ta joka sen vero­tuo­ton val­ta­vir­ran muodostaa.

 97. Ah, sai­sin­pa Hitas-asun­non… Vuo­krai­sin sen välit­tö­mäs­ti mark­ki­na­hin­taan jol­le­kin varakkaalle.

 98. Kor­keat hin­nat­han muo­dos­tu­vat sii­tä että kysyn­tä on kova ja tar­jon­ta pientä.

  Kysyn­tään tie­tyl­lä hin­ta­ta­sol­la vai­kut­taa lähin­nä Hel­sin­gin veto­voi­ma ja ihmis­ten varak­kuus (mah­dol­li­suu­det saa­da lainoja).

  Tar­jon­taa rajoit­ta­vat lähin­nä hidas kaa­voi­tus ja kaa­voi­tuk­sel­le sopi­van maan vähyys. 

  Jos ja kun ker­ran ei ole mitä kaa­voit­taa, niin miten oli­si jos raken­tai­sim­me ylös­päin? 4–5 ker­rok­sis­ten sijaan 12–16 ker­rok­si­sia? Tai vaik­ka 20–25 kerroksisia?

 99. Hal­la-Ahon lin­jaus on erit­täin myön­tei­nen ja toi­vot­ta­vas­ti tämä hei­jas­te­lee laa­jem­min­kin Hel­sin­gin PeruS-ehdok­kai­den näke­myk­siä, sil­lä usko Kokoo­muk­sen har­joit­ta­maan poli­tiik­kaan ehkäis­tä Sta­din rap­pio­ta (STARA — oho tuli­pa jän­nä lyhen­ne ;)) alkaa olla todel­la koe­tuk­sel­la. Nimi­merk­ki Totuus­ko­mis­sion näke­myk­set käy­vät hyvin yksiin omie­ni kans­sa ja täy­tyy tode­ta, että kyt­kin tulee nouse­maan aika nopeas­ti, ellei nykyi­sel­le Sta­dia kur­jis­ta­val­le poli­tiik­kal­le lai­te­ta pis­tet­tä. Olin saa­nut Soi­nin­vaa­ran aiem­mis­ta kir­joi­tuk­sis­ta sen mie­li­ku­van, että hän oli­si tol­kun mies, mut­ta on tain­nut käy­dä niin, että vaa­li­pai­neen kas­vaes­sa Soi­nin­vaa­ra onkin siir­ty­nyt kalas­te­le­maan ääniä ns. samei­siin vesiin.

 100. No, miten Hel­sin­ki rat­kai­see todel­li­sen ongel­man eli taval­lis­ten (hyvien) veron­mak­sa­jien asut­ta­mi­sen viih­tyi­säs­sä ympä­ris­tös­sä jär­ke­vin kus­tan­nuk­sin? Esim. Ruo­ho­lah­ti on hie­no esi­merk­ki sosi­aa­li­ses­ta sekoit­ta­mi­ses­ta, joka ei ole räjäh­tä­nyt käsiin, Mut­ta käy­tän­nös­sä sii­nä vai­hees­sa, kun itse kit­kut­te­lee yli 1000 € / kk mak­sa­vas­sa kol­mios­sa esim. 3000 € net­to­tu­loil­la parin lap­sen kans­sa ja ylä­ker­ran kat­to­huo­neis­tos­sa ele­lee etnis­tä vähem­mis­töä edus­ta­va yksin­huol­ta­ja lap­si­kat­raan­sa kans­sa vii­den huo­neen lukaa­lis­sa yhteis­kun­nan täy­del­lä yllä­pi­dol­la käy­tän­nös­sä koko lop­pue­lä­män­sä, voi het­ken miet­tiä kan­nat­taa­ko ja onko rei­lua? Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että näi­hin “jär­ke­vän­hin­tai­siin” vuo­kra-asun­toi­hin sovel­le­taan sosi­aa­li­ta­pauk­siin pai­not­tu­vaa tar­ve­har­kin­taa, mikä tekee eli­nym­pä­ris­tös­tä rik­kaan ilman etnis­tä värinääkin 😉

 101. Hyvä OS,
  vih­doin­kin tuli esiin kaik­kien ongel­mien äiti. Auto ja park­ki­pai­kat. Lopet­ta­kaa ihmees­sä vaa­ti­mas­ta nii­tä park­ki­paik­ko­ja tahi kiel­tä­kää nii­den sisäl­lyt­tä­mis­tä asun­to­jen hin­toi­hin. Kuka halu­aa, osta­koon pai­kan, mikä­li tarttee.Olisi muka­va näh­dä, miten kävi­si. Pitem­män pääl­le var­maan ihan hyvin.

 102. Mihin kaik­keen te onnis­tut­te maa­han­muut­ta­jayt oikein sotkemaan?”

  Tar­koi­tat­ko mei­tä kaikkia?
  Eihän maa­han­muut­ta­jis­ta mon­taa­kaan mai­nin­taa ollut ja sen­tään 110 kommenttia.

 103. Jos Sta­dis­sa oli­si pel­käs­tään vapaa­ra­hoit­tei­sia omis­tusa­sun­to­ja ja vapaa­ra­hoit­tei­sia vuo­kra-asun­to­ja, niin nil­lä oli­si sel­lai­nen mark­ki­noi­den mää­rää­mä hin­ta­ta­so, että esim. taval­li­nen opet­ta­ja voi­si asua Sta­dis­sa. Mis­tään ei nimit­täin löy­dy 560 000 vuo­ri­neu­vos­ta osta­maan kaik­kia asuntoja.

  Ja kun tuli­si lisää kaa­voi­tet­tua raken­nus­maa­ta, mark­ki­nat sai­si­vat raken­taa lisää juu­ri sel­lai­sia asun­to­ja, jot­ka meni­ni­si­vät kau­pak­si eli mmyydä/vuokrata ne markkinahinnalla. 

  Kaa­voit­ta­mi­sen roo­lik­si riit­täi­si mää­rit­tää mihin raken­ne­taan asun­to­ja ja mihin tei­tä jne. Mark­ki­nat sai­si­vat päät­tää myös auto­paik­ko­jen raken­ta­mi­ses­ta ja nii­den hinnoista.

 104. Jat­kan hie­man edel­li­seen kom­ment­tiin, kun se jäi vähän irral­li­sek­si. Kri­ti­soin tätä KariS:n näkemystä:

  Kaa­voi­tet­ta­vaa maa­ta oli­si yllin­kyl­lin jos hyväk­sy­tään sel­lai­set asiat, ettei 7 km:n pääs­sä rau­ta­tie­a­se­mal­ta tar­vi­ta 50 ha:n gol­kent­tää vie­lä­pä kau­pun­gin ran­kas­ti sub­ven­toi­ma­na (Tali), tai ettei Mal­mil­la tar­vit­se pitää isoa len­to­kent­tä­aluet­ta vain har­ras­te­len­tä­jien käy­tös­sä, tai ettei Kivi­no­kal­la tar­vit­se olla har­vo­jen käyt­tä­jien kesä­ma­ja-aluet­ta, tai ettei Hel­sin­ki tar­vit­se soti­laal­li­seen puo­lus­tuk­seen­sa San­ta­ha­mi­nan kla­tais­ta isoa maa-aluetta. 

  Vih­reän näky­mi­sen katu­ku­vas­sa, laa­jo­jen puis­toa­luei­den ja luon­non­lä­heis­ten lenk­kei­ly- ja leik­kia­luei­den on siis tut­ki­tus­ti todet­tu paran­ta­van asui­na­lu­een viih­ty­vyyt­tä ja sen asuk­kai­den hyvinvointia.

  Kävin googlen avul­la lävit­se Osmon kir­joi­tuk­sia KariS:n mai­nit­se­mis­ta koh­teis­ta ja lin­jauk­set tun­tui­vat ole­van saman mukai­sia. Sivu­lausees­sa ohi­men­nen mai­ni­taan, että vihe­ra­luei­ta­kin tuli­si säästää/kaavoittaa, mut­ta San­ta­ha­mi­naan­kin jos se pois­tui­si soti­las­käy­tös­tä oli ehdo­tuk­se­na asun­to­ja 20,000 hen­ki­löl­le. Talin kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen mai­se­ma, joka on myös kesäi­nen lenk­kei­ly- ja tal­vi­nen hiih­toa­lue tuli mer­kit­tä­väl­tä osal­taan pis­tää asun­noik­si. Mal­min ken­täs­tä nyt puhumattakaan.

  Täs­sä yksi syy tukea “republi­kaa­ne­ja”. Hei­dän valin­tan­sa vie­vät pois (vaik­ka eivät toki pois­ta) pai­net­ta ahtaa kau­pun­gin kaik­kein esteet­ti­sim­piä, vie­lä jäl­jel­lä ole­via mai­se­mia täy­teen har­maa­ta beto­nia. Sekä sään­nön­mu­kais­ta pak­ko­miel­let­tä kaa­voit­taa jokai­kis­tä vapau­tu­vaa teol­li­suus- tms. aluet­ta har­maak­si eikä vihreäksi.

  Eivät­kä ehdo­te­tut 25-ker­rok­si­set talot ole viih­tyi­sän kau­pun­ki­ku­van kan­nal­ta rat­kai­su, sil­lä katu­ta­so var­jos­tui­si merkittävästi.

  Mikä tuon eri­tyi­ses­ti vih­rei­den innok­kaas­ti suo­si­man kau­pun­ki­mai­se­ma­bru­ta­lis­min syvim­pä­nä aja­tuk­se­na lopul­ta on? Yhteis­kun­nan tason CO2-leik­kauk­set­ko ylit­tä­vät nämä muut arvot? Vai mikä on poh­jim­mai­nen perus­te täl­le ihmis­ten mah­dol­li­sim­man tii­vii­seen ahtamiselle?

  Oli­si­ko mah­dol­lis­ta kir­joit­taa näi­tä poh­jim­mai­sia perus­tei­ta sel­keäm­min auki?

 105. Joh­tui­vat­ko jou­lu­kuun lumi­sa­teet­kin maahanmuuttajista?

  Hyvin­kin näin. 

  Lisään­ty­neet sateet johut­vat tie­tys­ti ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja run­saat maa­han­muut­ta­ja­lau­mat ovat lisän­neet kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja siir­ty­mäl­lä savi­ma­jois­ta län­sim­mai­sen kulu­tuk­sen piiriin. 

  🙂

 106. Tar­jon­taa rajoit­ta­vat lähin­nä hidas kaa­voi­tus ja kaa­voi­tuk­sel­le sopi­van maan vähyys. ”

  Tuo on var­maan vit­si, len­to­ko­nees­ta kun kat­se­lee Hel­sin­kiä a lähiym­pä­ris­töä niin suu­rin osa on met­sää ja peltoa.
  Kysy­mys on enem­män­kin poliit­ti­ses­ta tah­dos­ta kuin todel­li­ses­ta maapulasta.
  Hyvä esi­merk­ki on Sipoo, Hel­sin­ki ei aiko­nut hank­kia siel­tä maa­ta vaan teh­dä kaa­voi­tus­so­pi­muk­sia yksi­tyis­ten maa­no­mis­ta­jien kans­sa eli Hel­sin­ki antaa muu­ta­man suu­ren toi­mi­jan rajoit­taa raken­ta­mis­ta ja hin­nan vedätystä.

  Asun­to­jen hin­taan vai­kut­ta myös rai­de­lii­ken­teen suo­si­mi­nen, sil­lä se edel­lyt­tää, että ase­mien lähis­töl­le raken­ne­taan pal­jon krs-m2 ja näin maan hin­ta saa­daan vedä­tet­tyä mah­dol­li­sim­man kor­keal­le, kos­ka har­va halu­aa kävel­lä pit­kiä mat­ko­ja junalle/metrolle.

  Suo­mes­sa raken­nus­maan hin­ta on tai­vais­sa ver­rat­tu­na tiheäm­min asut­tuun Eurooppaan

  Suo­mes­sa asu­mi­sen osuus ihmis­ten kulu­tuk­ses­ta on koko ajan kas­vus­sa ja se koe­taan tie­tys­ti elin­ta­son las­ku­na ja kun palk­ko­ja sään­nel­lään tar­kas­ti niin pai­ne pyri­tään pur­ka­maan palk­ka­ve­ro­tuk­sen pienentämiseen.

 107. Maa­han­muut­ta­jil­la ja vero­tu­lo­jen tasauk­sel­la ei ole ker­ras­saan mitään teke­mis­tä keskenään

  Ehkä vero­tu­lo­jen kans­sa ei ole, mut­ta asun­to­po­li­tii­kan kans­sa kyl­lä, ja asun­to­po­li­tiik­ka täs­sä yhtey­des­sä liit­tyy mel­ko suo­raan tulon­ta­saus­po­li­tiik­kaan. Sekoit­ta­va kau­pun­ki­suun­nit­te­lu tasaa muu­toin epä­ta­sai­ses­ti jakau­tu­via ulkoisvaikutuksia. 

  Asun­to­po­li­tii­kas­sa maa­han­muut­to on Hel­sin­gis­sä mer­kit­tä­vä kysy­mys mar­gi­naa­lil­la, kos­ka Hel­sin­kiin muut­taa tuhan­sia ulko­maa­lai­sia vuo­sit­tain, reip­paas­ti yli puo­let mar­gi­naa­li­ses­ta väes­tön­li­säyk­ses­tä Hel­sin­gis­sä koos­tuu maa­han­muut­ta­jis­ta. Koko maan­kin tasol­la maa­han­muut­to vas­taa noin puo­les­ta väes­tön­li­säyk­ses­tä. Väi­te, että asun­to­po­li­tiik­ka ja maa­han­muut­to eivät liit­tyi­si toi­siin­sa, on täy­sin ja totaa­li­sen virheellinen. 

  Muu­ten­kin ihmet­te­len Osmon halua vetää tätä kes­kus­te­lua täy­sin lokaan. Hal­la-aho ei puhu­nut vuo­ri­neu­vok­sis­ta yllä, ja minus­ta sävy oli kai­ken­kaik­ki­aan asial­li­nen. Luu­li­si, että asiois­ta voi puhua asioi­na, vaik­ka ne esit­täi­si kuka tahan­sa. Vaik­ka sit­ten “ulko­maa­lais­ten­pot­ki­mi­syh­dis­tyk­sen” tyypit.

 108. Edel­li­seen siis se, että juu­ri nyt, kun Vih­reil­lä on gal­lu­peis­sa not­kah­te­lua, kai­pai­si Osmol­ta vii­leän asial­lis­ta asen­net­ta. Täl­lai­nen ylen­mää­räi­nen pahek­sun­ta, kär­jis­tä­mi­nen, yli­tul­kin­ta jne. ei ole täy­tä nii­tä poliit­ti­sen kes­kus­te­lun kri­tee­rei­tä, joi­ta olen tot­tu­nut Osmon noudattavan. 

  PR-mie­les­sä vaan ajat­te­len, että täl­lai­set lii­al­li­set kär­jis­tyk­set eivät sovi sii­hen ima­goon, joka Osmol­la on, siis vii­leän asian­tun­te­va­na, suh­teel­li­sen libe­raa­li­na ja asial­li­ses­ti argu­men­toi­va­na poliitikkona.

 109. Asun kau­pun­gis­sa pk-seu­dun ulko­puo­lel­la. Asun lähiös­sä, jos­sa omis­tus- ja vuo­kra-asun­not on sekoi­tet­tu. Vuo­kra­ta­los­sa suo­ma­lai­set ja ulko­maa­lai­set on sekoi­tet­tu siten, että joka ker­rok­ses­sa on yksi asun­to ulko­maa­lai­sil­la tai ulkom-suo­mal seka-avio­liit­to­lai­sil­la. Ulkomaalaisia/taustaisia ei talos­sa ole sekoi­tet­tu, tän­ne pää­see vain slaa­ve­ja tai suo­ma­lais-ugri­lai­sia, mm venä­läi­siä, inke­ri­läi­siä tai viro­lai­sia. Afroil­le ja ara­beil­le port­ti­kiel­to, tms kau­koi­dän kan­soil­le. Sii­voo­ja­kin on slaavi.

  Lisäk­si talo­ryh­mään on sijoi­tet­tu ns kiin­tiö­ro­ma­ni/-per­he. Kiin­tiö on yksi per taloryhmä/talo. Sii­hen lue­taan kuu­lu­vak­si myös osittais-romanit. 

  Asuk­kai­na on tiet­ty pro­sent­ti suo­ma­lai­sia, jot­ka ovat sos­sun kir­joil­la ja jot­ka sos­su on tän­ne järjestänyt.

  Vuo­krat nousi vuo­si sit­ten roi­mas­ti, kun verot­ta­ja kat­soi, että talois­sa ei har­joi­te­ta yleis­hyö­dyl­li­syyt­tä, vaan kyse on bis­nes-talois­ta. Omis­ta­ja­sää­tiöl­tä meni vero­hel­po­tuk­set pois ja vuo­krat nousi kun tuli kovat verot.

  Mikä oli­si ollut verot­ta­jal­le yleis­hyö­dyl­li­syy­den kri­tee­rit täyt­tä­vää? Talo täy­teen sos­su­po­ruk­kaa ja ulko­maa­lai­sia, oli­si­ko se kelvannut?

  Asun­to­ja sei­so­te­taan tyh­jä­nä kun odo­te­taan että löy­tyy sopi­vaan kan­san­ryh­mään, siis slaa­vei­hin, kuu­lu­via. Tyh­jä asun­to ei tuo­ta, sit­ten nos­te­taan vuo­kria ja tämä syy on sanot­tu suoraan.

  Sosi­aa­li­huol­lon nimeä­mät asuk­kaat rik­ko­vat paik­ko­ja ja jät­tä­vät vuo­krat mak­sa­mat­ta. Taas nos­te­taan muil­ta vuo­kria, että saa­daan talo­koh­tai­ses­ti tiet­ty tuot­to kasaan. Sos­su ei ota vas­tuu­ta sii­tä, että mak­sat­taa huol­toa­pu-asiak­kai­den­sa aiheut­ta­mat kulut naapureilla.

  Tämä­kö on ihanne?

 110. KariS
  kovan­ra­han omis­tusa­sun­not teh­dään pää­asias­sa kau­pun­gin myy­mil­le ton­teil­le. Nii­den hin­taa kau­pun­ki on vedät­tä­nyt jo vuo­sia iso­na myyjänä.

  Tuo on mie­les­tä­ni omi­tui­nen näkö­kan­ta. Jos kau­pun­ki myt tont­te­ja, niin tot­ta­kai niis­tä pitää pyy­tää mark­ki­na­hin­ta. Jos hin­ta on lii­an kor­kea, se joh­tuu tont­tien lii­an alhai­ses­ta mää­räs­tä, ei sii­tä että myyn­ti­hin­ta oli­si väärä. 

  Ton­tin hin­nan vai­ku­tus­ta asuin­ne­li­öön saa las­ket­tua kaa­voit­ta­mal­la tiheäm­pään ja korkeampaa.

  Maa­han­muut­ta­jat vai­kut­ta­vat suo­raan segre­kaa­tioon ja asun­to­jen riit­tä­vyy­teen. Ulko­maan kan­sa­lai­sia Hel­sin­gin asuk­kais­ta on n. 7% ja hei­dän työt­tö­myy­ten­sä 2,5‑kertaista kan­ta­väes­töön nähden.

  Kos­ka pie­ni osa ihmi­sis­tä aiheut­taa suu­rim­man osan net­to­ku­luis­ta, mamuil­la on mer­kit­tä­vät vai­ku­tus Hel­sin­gint alouteen.

 111. Ei nyt sen­tään, noi­ta 50000–70000 ansait­se­via on kui­ten­kin liki 200000…”

  Juu on on, mut­ta kuin­ka suu­ri osa heis­tä on huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­ja miehiä?

  Sinän­sä hiu­kan lii­an las­ken­nal­li­sel­ta tun­tuu väit­tää hyvä­tu­lois­ten talou­del­li­sek­si tuke­mi­sek­si hal­lin­nol­lis­ta pää­tös­tä, joka kui­ten­kin enem­män tai vähem­män kei­no­te­koi­ses­ti mää­rää raa­ka­maan myyntihinnan.

  1. Oho:
   Uskoi­sin, että nuo tulo­haa­ru­kat ker­to­vat ruo­ka­kun­nan koko­nais­tu­lois­ta, joten sii­nä on yleen­sä muka­na kah­den hen­gen palkka.
   Minun tie­to­ni perus­suo­ma­lais­ten tulo­ta­sos­ta ovat kovin pal­jon alem­mat, mut­ta ne ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia tulo­ja. Kou­lu­tus­ta­so on jär­kyt­tä­vän matala.

 112. Minus­ta alkaa tun­tua, että täs­sä kes­kus­te­lus­sa on oikees­ti kyse sii­tä, että kun­tien väli­nen kil­pai­lu estää Hel­sin­kiä teke­mäs­tä sel­lais­ta poli­tiik­kaa kuin Osmo haluai­si ja sik­si Osmo halu­aa pois­taa kil­pai­lun kun­tien väliltä.

  Toi­sel­la puo­lel­la taas on ihmi­siä, jot­ka toi­voi­si­vat Hel­sin­gin teke­vän poli­tiik­kaa, johon kil­pai­lu “pakot­taa” ja sik­si he vas­tus­ta­vat kil­pai­lun pois­ta­mis­ta kun­tien väliltä.

  Minus­ta Osmon pitäis joten­kin perus­tel­la, että mis­sä se raja kul­kee kil­pai­lun sal­li­mi­sen ja kiel­tä­mi­sen välil­lä, että onks se ok, että kau­pun­ki­seu­dut kil­pai­le­vat kes­ke­nään ja sen seu­rauk­se­na Hel­sin­gin seu­dul­la ei ehkä voi­da teh­dä sel­lais­ta poli­tiik­kaa kuin Osmo haluaisi?

  Entä onko tämä ok val­tioi­den tasol­la? Entä maa­no­sien? Vai onko toi­veis­sa maa­il­ma, jos­sa vaan ei pys­ty äänes­tä­mään jaloillaan?

  Minä oon sen ver­ran vakuut­tu­nut Osmon argu­men­teis­ta, että olen vaih­ta­nut mie­li­pi­det­tä­ni ja kun aikai­sem­min pidin kau­pun­ki­seu­dun sisäis­tä kil­pai­lua hyvä­nä ajat­te­len nyt, että kau­pun­ki­seu­dut ovat tar­peek­si pie­niä yksi­köi­tä kil­pai­le­maan keskenään.

  Toi­saal­ta näin­kin pie­nes­sä maas­sa kuin Suo­mi kil­pai­lua vää­ris­tää pää­kau­pun­gin saa­mat hyö­dyt val­tiol­ta. Tie­ten­kin kau­pun­ki­seu­dun hal­lin­to pitää yhdis­tää vain sil­tä osal­ta, mikä on omi­aan aiheut­ta­maan hai­tal­lis­ta kil­pai­lua kau­pun­ki­seu­dun sisällä.

  Minus­ta paras tapa tähän on vain kar­sia val­taa suu­ril­ta yksi­köil­tä esim. niin, että kun­nil­ta pois­te­taan kaa­voi­tus­mo­no­po­li ja vaik­ka asun­to­jen raken­nut­ta­mi­soi­keus tj.

 113. Kuu­le Osmo. Ollaan koh­ta sii­nä mie­len­kiin­toi­ses­sa tilan­tees­sa, että kukaan ei pian _halua_ kuu­lua edus­ta­maan­ne eliittiin.

  Sai­sin­ko esi­mer­kin n=1 “jär­kyt­tä­vän mata­las­ta” koulutustasosta?

  1. Cata­li­na:
   Jos halu­taan tut­kia puo­lu­een kan­nat­ta­ja­kun­nan kou­lu­tus­ta­soa, teh­dään otos, eikä esi­te­tä yhden hen­gen esimerkkejä.

 114. Kaik­ki suo­ma­lai­set asu­maan Itä-Pasi­lan ja Meri­haan lähiöi­hin, niin koko maa­il­ma pelas­tuu. Joo, kii­tos ei kiitos.”

  Ei se tie­ten­kään tar­koi­ta tätä, vaan sitä että Espoo­kin hoi­tai­si “oman osuu­ten­sa” sosi­aa­li­ses­ta asun­to­tuo­tan­nos­ta. Kuin­ka vai­ke­aa tämä on ymmär­tää, vai eikö asi­aa halu­ta ymmärtää?

 115. Olen arvos­ta­nut kovas­ti kir­joi­tuk­sia­si mm. sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen, SATA-komi­tean, joh­to­pää­tök­sis­tä­si. Täs­sä kui­ten­kin olen eri mieltä:

  Hal­la-Aho halu­aa kun­taan hyviä veron­mak­sa­jia. Verois­ta mak­set­ta­vien tukien varas­sa elä­vät ovat jo löy­tä­neet pää­kau­pun­gin ja tren­di jat­kuu tule­vai­suu­des­sa­kin joten älä huo­li, köy­hiä tuli­joi­ta riit­tää kyl­lä. Asun­to­pu­la hidas­taa hie­man tätä kehi­tys­tä. Kun­nan talous on sil­ti jo helisemässä.

  Vih­reät raken­tai­si­vat vero­ja mak­sa­mat­to­mil­le uusia asun­to­ja, jol­loin alu­een asuk­kaat kes­ki­luo­kas­ta ylös­päin siir­ty­vät ajan kans­sa muu­al­le. Infra rapau­tuu, ghet­tou­tuu, muut­tuu levot­to­mak­si. Näin on jo käy­nyt ympä­ri Euroop­paa, eikö sii­tä voi­si ottaa oppia? Ja sit­ten röyh­keäs­ti vaa­di­taan naa­pu­ria mak­sa­maan huo­non poli­tii­kan sotkut.

  Kum­pi on hyvää politiikkaa?

  PS. Haus­ka otsik­ko kir­joi­tuk­ses­sa­si. Onko Vih­rei­den eliit­ti ajet­tu pää­tök­sen­teos­sa niin ahtaal­le, että tais­te­let­kin tei­dän eli ’unoh­de­tun elii­tin puo­les­ta’? Sil­lä ajat­te­lun­ne on eli­tis­tis­tä ja irti kes­ki­luok­kai­sen kan­sa­lai­sen arjes­ta. Arjes­ta, jos­sa ala­ti lisään­ty­vä mak­su­taak­ka puser­taa mehut perheellisiltä.

 116. Suo­men Kuva­leh­ti­hän jul­kai­si vii­me vii­kol­la har­vi­nai­sen kat­ta­van gal­lu­pin puo­luei­den perus­kan­nat­ta­jis­ta. Vas­taa­jia oli yli 18 500!

  Tulos: Vih­rei­den perus­ää­nes­tä­jä (70 % heis­tä) on nai­nen ja kau­pun­gis­ta, joko opis­ke­li­ja tai ‘mel­kein jo töis­sä’ tai pienipalkkainen.

  Per­su­jen kan­nat­ta­jak­si ilmoit­tau­tu­neis­ta oli suu­rin osa mie­hiä, hyvin kou­lu­tet­tu­ja tai pie­ny­rit­tä­jiä, 50 000–70 000 euroa vuo­des­sa tie­naa­via. Kau­ka­na sii­tä ste­ro­ty­pias­ta jota sinä­kin, Osmo, näkö­jään vil­je­let. Eli sitä poruk­kaa joka mak­saa höm­pö­tyk­sen. Ja mit­ta alkaa olla täyn­nä, vaik­ka pro­pa­gan­daa tun­kee luu­kuis­ta ihan riittävästi.

 117. Osmo on usein­kin päi­vi­tel­lyt perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien “alem­muut­ta” sii­hen sävyyn, että alkaa kyl­lä kään­tyä tämä­kin itse­ään vastaan. 

  Esim. Vih­reän lan­gan kolum­nis­ta loka­kuu 2010: 

  […]Ongel­mal­lis­ta, kos­ka ydin­ky­sy­mys perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen nousus­sa ei ole nee­ke­rin pot­ki­mi­nen vaan se, että puo­lue edus­taa pää­hän pot­kit­tu­ja ihmisiä.

  Tut­ki­mus­tu­los per­su­jen kan­nat­ta­ja­kun­nas­ta on sitä pait­si ilmei­sen van­ha. En jak­sa uskoa, että se enää pitää paik­kaan­sa. Ja mitä sit­ten, vaik­ka pitäi­si­kin? Ovat­ko he joten­kin huo­no­mi­pia äänestäjiä?

 118. Kyl­lä täy­tyy tuon sana­muo­don perus­teel­la olla ole­mas­sa esi­merk­ki-ihmi­nen, jon­ka kou­lu­tus­ta­so on “jär­kyt­tä­vän matala”.

 119. Otsi­kon ymmär­tä­mi­ses­sä on nyt ollut epäselvyyttä. 

  Osmo­han tie­tys­ti sar­kas­ti­ses­ti viit­taa sii­hen, että Jus­si Hal­la-aho on unoh­de­tun elii­tin puo­les­ta. Ei var­mas­ti­kaan siten, että eliit­ti oli­si oikeas­ti hänen mie­les­tään “unoh­det­tu”.

 120. Juu on on, mut­ta kuin­ka suu­ri osa heis­tä on huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­ja miehiä?”

  Minä refe­roin tuo­ta SK:n tut­ki­mus­ta , vali­tet­ta­vas­ti sii­nä ei ollut tar­kas­ti seli­tet­ty­nä, mis­tä luvuis­ta pää­tel­mät tule­vat, mut­ta laa­tu­leh­te­nä var­maan jota­kin fak­taa on pohjalla.

 121. OS: “Minun tie­to­ni perus­suo­ma­lais­ten tulo­ta­sos­ta ovat kovin pal­jon alem­mat, mut­ta ne ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia tulo­ja. Kou­lu­tus­ta­so on jär­kyt­tä­vän matala.”

  Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä on pal­jon nii­tä, jot­ka aiko­vat äänes­tää per­su­ja joh­tuen sii­tä, että Kokoo­mus on pet­tä­nyt äänes­tä­jän­sä alka­mal­la puna­vi­her­puo­lu­eek­si. Oikeis­tol­la ei ole enää puo­luet­ta jota äänes­tää, joten äänes­te­tään pie­nin­tä pahaa. Itse­kin kuu­lun tähän jouk­koon. Kaik­kien tulot mene­vät yksi­nään tuo­hon mai­nit­tuun haa­ruk­kaan ja kai­kil­ta löy­tyy kor­kea­kou­lu­tut­kin­to (yhtään huma­nis­tia tai muu­ta tur­ha­ket­ta ei toki jou­kos­ta löydy). 

  Kan­nat­tai­si var­maan mui­den puo­luei­den ymmär­tää, että per­sut eivät saa ääni­ään nuk­ku­val­ta puo­lu­eel­ta vaan muut puo­lu­eet aja­vat äänes­tä­jän­sä per­su­jen syliin vas­tuut­to­mal­la ja lyhyt­nä­köi­sel­lä toi­min­nal­laan, joka ei monil­ta osin enää vas­taa äänes­tä­jien mielipiteitä.

 122. Sinän­sä hiu­kan lii­an las­ken­nal­li­sel­ta tun­tuu väit­tää hyvä­tu­lois­ten talou­del­li­sek­si tuke­mi­sek­si hal­lin­nol­lis­ta pää­tös­tä, joka kui­ten­kin enem­män tai vähem­män kei­no­te­koi­ses­ti mää­rää raa­ka­maan myyntihinnan.”
  En väit­tä­nyt­kään hal­lin­nol­lis­ta pää­tök­sen­te­koa hyvä­tu­loii­sa suosivaksi.
  Tote­sin vain , että todel­lin­ne elin­ta­som­me ei kas­va, kos­ka poliit­ti­sil­la pää­tök­sil­lä nos­te­taan asu­mi­sen hin­taa ja tulo­ta­son nousu mitat­tan ulos kaal­lim­pa­na asu­mi­sen hintana.

  Hyö­ty­ji­nä ovat raken­nus­liik­kei­den omis­ta­jat ja virkamieskunta.

 123. Tämän pie­nen asian poi­mi­mi­nen esiin vai­kut­taa ole­van enem­män Oden vaa­li­pe­liä kuin mitään muuta.

 124. Jos se “sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tan­to” tar­koit­tai­si jotain muu­ta kuin nark­ka­rei­ta, alk­kik­sia ja muu­ta häi­ri­köi­vää rupusak­kia niin sitä tuki­si pal­jon mie­luum­min. Nyky­ti­lan­tees­sa asia on niin, että se jen­gi pitäi­si mie­les­tä­ni asut­taa van­ki­laan, kes­kel­le met­sää tai vaik­ka jau­haa jyvik­si kun­han pysyy kau­ka­na minusta.

 125. Osmo on tois­tu­vas­ti kir­joi­tuk­sis­saan (ja var­sin­kin vii­me aikoi­na tuo­nut esil­le), että jos kun­nat nyky­sään­nöil­lä ryh­ty­vät ihan tosis­saan kai­kin kei­noin kil­pa­sil­le par­hais­ta veron­mak­sa­jis­ta, huo­no-osai­set kär­si­vät kos­ka täs­sä kil­pai­lus­sa on mer­kit­tä­vil­tä osin nol­la­sum­ma­pe­lin piir­tei­tä. Huo­no-osai­sen­kin on asut­ta­va jos­sain, eikä var­maan­kaan ole jär­ke­vää että hyvien veron­mak­sa­jien suo­si­mi­nen sysii huo­no-osai­sia sitä enem­män talou­del­taan jo val­miik­si heik­koi­hin kun­tiin, mitä kovem­paa tämä kil­pai­lu on.

  Yli­mal­kais­ta kau­his­te­lua sosi­aa­li­darwi­nis­mis­ta ei pitäi­si har­ras­taa muu­ten­kaan, eikä kyl­lä koh­dis­taa val­tuu­tet­tu Halla-Aholle. 

  Jos nyt on aivan pak­ko tämä nimen­omai­nen mies taas ker­ran nos­taa esiin, on sen sijaan on aivan sopi­vaa kysyä kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas Hal­la-Ahol­ta, min­kä­lais­ta poli­tiik­kaa tämän kil­pai­lun peli­sään­nöt muo­dos­ta­van val­tion tuli­si hänen mie­les­tään nou­dat­taa? Jos Hal­la-Ahon tai jon­kun muun ehdok­kaan mie­les­tä kun­tien väli­nen kil­pai­lu hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta on kan­na­tet­ta­vaa, niin ehdo­kas ker­to­koon myös tulee­ko val­tion teh­dä jotain tämän kil­pai­lun häviä­jil­le, ja jos tulee niin mitä? 

  Var­sin­kin jos sat­tui­si käy­mään niin, että kil­pai­lu jopa tekee teh­tä­vän­sä ja häviä­jäl­le jää ihan tosis­saan rajo­jen­sa sisäl­le pelk­kiä meno­ja mut­ta ei juu­ri­kaan tulo­ja? Saa­ko kil­pai­lun voit­ta­ja hävi­jän menot ja tulot pal­kin­nok­si? Kan­nat­ti­ko sit­ten­kään voittaa?

 126. Esi­mer­kik­si Argu­men­toi­ja edel­lä huo­les­tuu sii­tä, että asuk­kaat kes­ki­luo­kas­ta ylös­päin siir­ty­vät ajan kans­sa muu­al­le, infra rapau­tuu ja alu­eet ghettoutuvat.

  Loo­gi­nen pää­tel­mä tääl­lä käy­dys­tä argu­men­toin­nis­ta ja Osmon blo­gi­teks­teis­tä on se, että pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat Espoo ja Kau­niai­nen mukaan lukien pitää pan­na yhteen. Kes­ki­luo­kas­ta ylös­päin voi sen jäl­keen kyl­lä halu­tes­saan siir­tyä asu­maan Nur­mi­jär­vel­le. Vuo­kra-asun­to­jen, tuet­tu­jen asun­to­jen ja omis­tusa­sun­to­jen sekoit­tu­mi­nen voi­tai­siin teh­dä joh­don­mu­kai­sem­min. Ne voi­tai­siin raken­taa sin­ne, min­ne kan­nat­ta­vaa on, lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt voi­tai­siin teh­dä tämän mukaisesti.

  Nykyi­nen kil­pai­lu heit­te­lee köy­hin­tä luok­kaa, kun kukaan ei sitä halua kun­taan asu­maan ja luul­ta­vas­ti voi­mis­taa tätä “ghet­to­jen syntymistä”.

 127. Kynä­nis­kal­le: Kuten tuos­sa aiem­mas­sa kes­kus­te­lus­sa sel­vi­si, Espoo on vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na raken­ta­nut 36,6 kun­nal­lis­ta vuo­kra-asun­toa tuhat­ta asu­kas­ta koh­den, Hel­sin­ki puo­les­taan 29,6.

  Vapaa­vuo­ri jopa kehui, että Espoo on ollut täs­sä mal­liop­pi­las eli miten perus­te­let, ettei Espoo ole teh­nyt omaa osuut­taan sosi­aa­li­ses­ta asuntotuotannosta?

 128. ex-kok­ka­ri
  Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä on pal­jon nii­tä, jot­ka aiko­vat äänes­tää per­su­ja joh­tuen sii­tä, että Kokoo­mus on pet­tä­nyt äänes­tä­jän­sä alka­mal­la puna­vi­her­puo­lu­eek­si. Oikeis­tol­la ei ole enää puo­luet­ta jota äänes­tää, joten äänes­te­tään pie­nin­tä pahaa.

  Kokoo­mus on alka­nut libe­raa­lik­si ja jos­sain mää­rin viher­tä­mään, mut­ta ei kyl­lä punaiseksi. 

  Per­su­jen talous­lin­jauk­set ovat kyl­lä jo mel­kein SDP:stä vasem­mal­le. Edel­li­sis­sä vaa­leis­sa esit­ti­vät progres­sii­vis­ta alvia, nyt on kuu­lu­nut kai­ku­ja progres­sii­vi­ses­ta pää­oma­ve­ros­ta. Puo­lue äänes­ti yksis­sä tuu­min ydin­voi­ma­loi­ta vastaan.

  Per­sut ovat kon­ser­va­tii­ve­ja sosia­lis­te­ja kun taas dema­rit ovat libe­raa­le­ja sosialisteja. 

  Omas­ta mie­les­tä­ni pel­käs­tään natio­na­lis­mi ja kon­ser­va­tii­vi­suus ei tee oikeis­to­lais­ta, sil­lä tuol­la perus­teel­la NKP oli kokoo­mus­ta oikeis­to­lai­sem­pi instanssi.

 129. Osmo:
  “Maa­han­muut­ta­jil­la ja vero­tu­lo­jen tasauk­sel­la ei ole ker­ras­saan mitään teke­mis­tä kes­ke­nään. Mihin kaik­keen te onnis­tut­te maa­han­muut­ta­jayt oikein sotkemaan?”

  Ei tar­vit­se minua tei­ti­tel­lä. Ker­roin vain, että esi­mer­kik­si Hel­sin­gin rahoi­tus­joh­ta­ja Tapio Kor­ho­nen on har­mi­tel­lut, että vero­tu­lo­jen tasaus­jär­jes­tel­mä ei ota riit­tä­väs­ti huo­mioon pää­kau­pun­gin lisä­kus­tan­nuk­sia kuten maa­han­muut­toa. Tien­nee tuo talou­den­pi­dos­ta jotakin.

  Osmol­la — ja tämän­het­ki­sel­lä poliit­ti­sel­la val­tae­lii­til­lä — on vie­lä tämän maa­han­muu­ton koh­dal­la aja­tuk­sis­sa joku mus­ta pis­te ellei suo­ras­taan äly­ap­neas­ta joh­tu­va mus­ta auk­ko. Anteek­si ilmauk­se­ni, mut­ta muu­ten en ymmär­rä po. aihees­ta seu­raa­via sävä­rei­tä. Luu­li­si asi­aa jo voi­ta­van käsi­tel­lä fak­ta- eikä tunnepohjalta.

  1. Vero­tu­lo­jen tasaus­jär­jes­tel­mä toi­mii niin, että kun­nal­le taa­taan noin 92 pro­sent­tia maan kes­ki­mää­räi­sis­tä vero­tu­lois­ta asu­kas­ta koh­den ja tämä rahoi­te­taan #verot­ta­mal­la” mui­den kun­tien kun­nal­lis­ve­ros­ta noin 37 pro­sent­tia tuon rajan yli mene­vis­tä vero­tu­lois­ta tähän pot­tiin. Täs­sä ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi ottaa huo­mioon maaa­han­muut­ta­jia, van­huk­sia, sai­rai­ta eikä mitään muu­at­kaan. Rahoi­tus­joh­ta­ja Kor­ho­nen var­mas­ti tun­tee jär­jes­tel­män eikä ole voi­nut vaa­tia maa­han­muut­ta­jien huo­mioo­not­ta­mis­ta täs­sä. Toi­mit­ta­jas­ta en mene takuuseen. Kor­ho­nen on var­maan­kin vaa­ti­nut val­tio­no­suus­ker­toi­miin kau­pun­ke­ja suo­si­via muutoksia.

 130. Minun tie­to­ni perus­suo­ma­lais­ten tulo­ta­sos­ta ovat kovin pal­jon alem­mat, mut­ta ne ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia tulo­ja. Kou­lu­tus­ta­so on jär­kyt­tä­vän matala.”

  Joh­tuu­koh­nan sii­tä, että maam­me van­hem­man, esi­mer­kik­si minun ikäi­se­ni kou­lu­tus­ta­so on mata­la. Omas­ta ikä­luo­kas­ta­ni (1953) puo­let kävi kes­ki­kou­lun ja 1/4 suo­rit­ti ylioppilastutkinnon.

  Heik­ko kou­lu­tus­ta­so ei väl­tä­mät­tä mer­kit­se heik­koa tie­don ja tai­don tasoa. Maan­ra­ke­ken­nusa­lal­la ja koneå­pa­ja­teol­li­suu­des­saon aika pal­jion menes­ty­nei­tä yrit­tä­jiä, joi­den poh­ja­kou­lu­tus on voi­nut jää­dä kan­sa­kou­luun, kuten oli äsket­täin edes­men­neel­lä teol­li­suus­neu­vos Eina­ri Videgre­nil­lä.. Ja kai­vin­ko­neen­kul­jet­ta­jan työ vaa­tii teki­jäl­tään yllät­tä­vän pajon tai­toa, joka han­ki­taan työssä.

  En voi olla näke­mät­tä tämän pals­tan monis­sa kir­joi­tuk­sis­sa sel­lais­ta tiet­tyä ylen­kat­set­ta kou­lut­ta­ma­ton­ta väes­tön­osaa kohtaan.

  Toi­nen asia sit­ten on, että yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den tie­don­ta­so on jär­kyt­tä­vän matala.

  Eikä palk­ka­ta­so­kaan maas­sa nyt niin kovin kor­kea ole. Sel­vim­min tämä näkyy ansio­tu­loa saa­nei­den van­hem­pain­ra­haa saa­nei­den äitien kes­kim. vuo­sian­sos­ta: v. 2009 24.223 euroa eli pyö­rein luvuin kes­kian­sio oli n. 2000 e/kk. 25–19 vuo­tiail­la se oli n. vaja­ta 1700 e /kk.

  Ovat­ko nämä kor­keat vai mata­lat tulot, riip­puu sii­tä, mis­tä kul­mas­ta asi­aa kat­soo. Ver­rat­tu­na esim.. ylei­seen ansio­ta­soon v. 1965, ne ovat hyvät.

 131. Minul­le on syn­ty­nyt sel­lai­nen mie­li­ku­va, että vih­reät koke­vat hel­sin­kiä riis­tet­tä­vän, kun kau­pun­ki mak­saa vero­tu­lo­jen tasaus­ta muu­al­le Suo­meen n. 300 miljoonaa €.

  Voin kuvi­tel­la, että kun Hel­sin­gin kau­pun­gin talous on lähes­tul­koon tie­toi­ses­ti ajat­tu kural­le, niin vih­reät vaa­ti­vat etu­ne­näs­sä pie­nen­tä­mään tulon­ta­sauk­sen mää­rää, kos­ka Hel­sin­ki on kan­ta­nut muu­ta maa­ta suu­rem­man osan sosi­aa­li­ses­ta “vas­tuus­ta”.

  Vas­tuu kenes­tä? Kuntalaisista?

 132. Ruo­ho­lah­te­lai­nen:

  Esim. Ruo­ho­lah­ti on hie­no esi­merk­ki sosi­aa­li­ses­ta sekoit­ta­mi­ses­ta, joka ei ole räjäh­tä­nyt käsiin, Mut­ta käy­tän­nös­sä sii­nä vai­hees­sa, kun itse kit­kut­te­lee yli 1000 € / kk mak­sa­vas­sa kol­mios­sa esim. 3000 € net­to­tu­loil­la parin lap­sen kans­sa ja ylä­ker­ran kat­to­huo­neis­tos­sa ele­lee etnis­tä vähem­mis­töä edus­ta­va yksin­huol­ta­ja lap­si­kat­raan­sa kans­sa vii­den huo­neen lukaa­lis­sa yhteis­kun­nan täy­del­lä yllä­pi­dol­la käy­tän­nös­sä koko lop­pue­lä­män­sä, voi het­ken miet­tiä kan­nat­taa­ko ja onko reilua?

  Kun täs­sä puhu­taan koko kau­pun­gin asun­to­ti­lan­tees­ta niin kiel­tä­mät­tä tuos­ta saa hyvän ker­toi­men kuusi henk. / asun­to kos­ka data on anek­doo­tin monik­ko. Hel­sin­gis­sä oli 2008 esi­mer­kik­si soma­li­aa äidin­kie­le­nään puhu­via n. 5500, sano­taan pyö­reäs­ti tuhat asun­toa. Tämä on noin kol­me pro­mil­lea koko kau­pun­gin asun­to­kan­nas­ta (jotain vajaa 300 000). Hel­sin­gin kau­pun­gil­la on noin 43 000 vuo­kra-asun­toa jos­ta 1 000 oli­si sit­ten noin kak­si pro­sent­tia. Vaka­vas­ti ottaen, tuo­hon­kin voi­si sanoa jotain jos oli­si jotain luku­ja sii­tä että kuin­ka mon­ta sos­sun las­kuun asu­vaa suur­per­het­tä vaik­ka kan­ta­kau­pun­gis­sa oikeas­ti on, mit­kä nii­den vuo­krien perus­te­lut ovat, jne.?

  Lii­an Vanha:

  Tuo on var­maan vit­si, len­to­ko­nees­ta kun kat­se­lee Hel­sin­kiä a lähiym­pä­ris­töä niin suu­rin osa on met­sää ja peltoa.

  Se met­sä ja pel­to on len­to­me­lua­luet­ta, min­kä takia se näkyy­kin hyvin len­to­ko­nees­ta. Len­toa­se­man poh­jois­puo­lel­la on toki raken­ta­ma­ton­ta maa­ta vaik­ka kuinka.

  Tie­de­mies:

  Asun­to­po­li­tii­kas­sa maa­han­muut­to on Hel­sin­gis­sä mer­kit­tä­vä kysy­mys mar­gi­naa­lil­la, kos­ka Hel­sin­kiin muut­taa tuhan­sia ulko­maa­lai­sia vuo­sit­tain, reip­paas­ti yli puo­let mar­gi­naa­li­ses­ta väes­tön­li­säyk­ses­tä Hel­sin­gis­sä koos­tuu maahanmuuttajista.

  Ja sit­ten taas toi­saal­ta muu­tok­set Hel­sin­gin väki­lu­vus­sa on mar­gi­naa­li­sia. Lisäk­si nois­sa luvuis­sa on usein muka­na esim. ulko­mail­la syn­ty­neet paluu­muut­ta­jien lap­set tai muu­ten paluu­muut­ta­jat. Hyvä tilas­to­ko­koel­ma löy­tyy http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/48d667004a525997bf68ffc230444d78/tilastoliite_painoversio2_mukautettu+koko+216x303.pdf?MOD=AJPERES

  Tuos­ta pru­jus­ta, tämä on minus­ta esi­mer­kik­si hyvin sum­mat­tu, se perus­on­gel­ma on kui­ten­kin segre­gaa­tio yleensä:

  Maa­han­muut­ta­jien kes­kit­ty­mi­nen sinän­sä ei ole ongel­ma, vaan huo­no-osai­suu­den kes­kit­ty­mi­nen samoil­le alueil­le. Tämä saat­taa joh­taa asui­na­lu­een ja sen pal­ve­lui­den kur­jis­tu­mi­sen kier­tee­seen, mikä­li parem­pi­tu­loi­nen kes­ki­luok­ka –sekä val­ta­väes­tö että maa­han­muut­ta­jat –muut­ta­vat alu­eel­ta muualle.

 133. Oho:

  Juu on on, mut­ta kuin­ka suu­ri osa heis­tä on huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­ja miehiä?

  Eikö­hän tuos­sa kysy­mys koti­ta­lou­den tulois­ta, niin nii­tä Tilas­to­kes­kus­kin tilas­toi. Per koti­ta­lous 50 — 70 000 vuo­des­sa on nor­maa­lit brut­to­tu­lot, tar­koit­taa mini­mis­sään sem­mois­ta parin ton­nin palk­kaa kum­mal­le­kin puo­li­sol­le keskimäärin.

 134. Kokoo­muk­sen kan­na­tus on nous­sut koko ajan. Väi­te, että PerusS oli­si kas­vat­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti kan­na­tus­taan “pet­ty­nei­den lah­ta­rei­den” jou­kos­sa, ei tun­nu uskottavalta. 

  Tämä sala­liit­to­teo­ria, jon­ka mukaan kokoo­mus­ta, kes­kus­taa, ja RKP:tä ohjail­laan salaa Vih­rei­den puo­lue­toi­mis­tol­ta, tai perä­ti niin, että ohjak­sis­sa on Osmo itse, on liik­ku­nut netis­sä nyt muu­ta­man vuo­den. En ihan tie­dä, mis­tä se on saa­nut alkun­sa, mut­ta Hal­la-ahon kan­nat­ta­jien paris­sa se tun­tuu ole­van kovin ylei­nen uskomus.

 135. Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä on pal­jon nii­tä, jot­ka aiko­vat äänes­tää per­su­ja joh­tuen sii­tä, että Kokoo­mus on pet­tä­nyt äänes­tä­jän­sä alka­mal­la puna­vi­her­puo­lu­eek­si. Oikeis­tol­la ei ole enää puo­luet­ta jota äänes­tää, joten äänes­te­tään pie­nin­tä pahaa. Itse­kin kuu­lun tähän joukkoon.

  Kokoo­mus on nimen­sä mukai­ses­ti seka­lai­nen jouk­ko väkeä kypä­rä­pap­pio­sas­tos­ta mark­ki­na­li­be­raa­lien kaut­ta kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­siin sosi­aa­li­li­be­raa­lei­hin. Vasem­mis­ton pel­ko ja vakau­mus että juu­ri he ovat oike­aa oikeis­toa yhdis­tää. Hajaan­tu­mis­ta on jo vähän odotettukin.

 136. @KariS
  “Juu­ri äsket­täin Jät­kä­saa­ren aloi­tus­ton­tit myy­tiin 7 mil­joo­nal­la joka tar­koit­taa yli 1000 euroa jokai­sel­le asuin­ne­liöl­le. Ei siis aivan huip­pu­hin­ta, mut­ta iso osa asun­to­jen arviol­ta noin 5000 euron kokonaisneliöhinnasta.”

  Kau­pun­ki antoi ton­tit pilk­ka­hin­taan. Pitäi­si­kö veron­maks­jien omai­suus jakaa gry­de­reil­le ja muil­le “sijoit­ta­jil­le” vie­lä hal­ve­mal­la? Jos asun­non mark­ki­na­hin­ta on 5000 euroa/neliö, niin oli­si pitä­nyt pyy­tää 3500 euroa/neliö.

  HITAS:sta olen samaa miel­tä. En ymmär­rä mikä tämän sys­tee­min logiik­ka on. Nii­den myyn­ti­hin­nat ovat aivan samat kuin hin­nat vapail­la mark­ki­noil­la. Ainoa ero on, että uusiin HITAS:hein hui­ja­tuil­le ei jää jaet­ta­vak­si suo­lais­ta perin­töä, toi­sin kuin muille.

 137. Kokoo­mus on nimen­sä mukai­ses­ti seka­lai­nen jouk­ko väkeä kypä­rä­pap­pio­sas­tos­ta mark­ki­na­li­be­raa­lien kaut­ta kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­siin sosi­aa­li­li­be­raa­lei­hin. Vasem­mis­ton pel­ko ja vakau­mus että juu­ri he ovat oike­aa oikeis­toa yhdis­tää. Hajaan­tu­mis­ta on jo vähän odotettukin.”

  Jokai­ses­sa puo­lu­ees­sa on var­mas­ti kai­ken­lais­ta väkeä. Kokoo­muk­sen ongel­ma on puo­lue­joh­to, jon­ka pil­lin mukaan kaik­ki pää­tök­set teh­dään. Kokoo­muk­sen puo­lue­joh­to on nyt koko­nai­suu­des­saan vali­tet­ta­vas­ti viher­va­sem­mis­to­lai­sia joka suun­taan poliit­ti­ses­ti kor­rek­te­ja nuo­li­joi­ta tilan­tees­sa, jos­sa oli­si tar­ve kun­nol­li­sel­le oikeis­to­po­li­tii­kal­le maan nos­ta­mi­sek­si suosta.

  Eihän kukaan usko per­su­jen ole­van oikeis­to­puo­lue, mut­ta talous­po­liit­ti­nen ero kokoo­muk­sen on lähes nol­la. Sen­tään uskal­ta­vat sanoa mitä miel­tä ovat kah­des­ta isos­ta raha­reiäs­tä eli huma­ni­taa­ri­ses­ta maa­han­muu­tos­ta ja pak­ko­ruot­sis­ta. Mui­den mie­les­tä ei tar­vit­se lei­ka­ta mis­tään, sen kun vaan vero­ja korotellaan.

 138. Perus­suo­ma­lai­set ovat talous­po­liit­ti­ses­ti aja­tel­len kaik­kein eni­ten hajal­laan suun­nil­leen kai­kis­ta puo­lueis­ta. No, ehkä dema­rit ovat vie­lä enem­män. Joo, siel­tä löy­tyy jotain epä­va­sem­mis­to­lai­sia, mut­ta kyl­lä pää­osa poru­kas­ta näyt­täi­si halua­van hin­ta­sään­nös­te­lyä, palk­ka­kat­to­ja, jne. tyy­pil­lis­tä rötös­her­ra­jah­tia ja verot val­tion maksettavaksi.

 139. Sen­tään uskal­ta­vat sanoa mitä miel­tä ovat kah­des­ta isos­ta raha­reiäs­tä eli huma­ni­taa­ri­ses­ta maa­han­muu­tos­ta ja pakkoruotsista.

  No pal­jon­ko se pak­ko­ruot­si maksaa?

 140. ex-kok­ka­ri
  “Eihän kukaan usko per­su­jen ole­van oikeis­to­puo­lue, mut­ta talous­po­liit­ti­nen ero kokoo­muk­sen on lähes nolla.”

  Jos yksi Hal­la-Aho sopii talous­lin­jaus­ten­sa puo­les­ta Kokoo­muk­seen, se ei tee puo­lu­een poli­tii­kas­ta oikeistolaista.

  Soi­ni itse ase­moi puo­lu­een­sa edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa SDP:stä vasem­mal­le. Tätä tukee hei­dän kaik­ki talous­po­liit­ti­set esi­tyk­set. Kun per­sui­hin on vir­ran­nut pal­jon väkeä mm. SDP:stä (esim. Mat­ti Put­ko­nen), niin kyl­lä se aivan var­mas­ti näkyy myös puo­lu­een linjauksissa.

  PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2007

  Perus­suo­ma­lais­ten mie­les­tä vain laajat
  jul­ki­set pal­ve­lut mah­dol­lis­ta­vat hyvin­voin­nin kas­vun jokaisessa…Julkistalouden mer­kit­tä­vä osuus kan­san­ta­lou­den koko­nais­tuo­tan­nos­ta ja tulonsiirrot…

  Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tuo­tan­to tulee ensi­si­jai­ses­ti säi­lyt­tää jul­ki­sel­la sektorilla…

  Mie­les­täm­me talous­ti­lan­teen para­ne­mi­ses­ta joh­tuen ja toi­saal­ta piden­ty­neen eli­niän takia
  eläk­kei­tä on nostettava…

  Varal­li­suus­ve­ro on kui­ten­kin palautettava…

  Arvon­li­sä­ve­ro ja työ­nan­ta­ja­mak­sut oli­si syy­tä por­ras­taa lii­ke­vaih­don mukaan kasvaviksi…

  Kyl­lä noil­la lin­jauk­sil­la men­nään dema­reis­ta vasem­mal­ta ohit.

 141. No pal­jon­ko se pak­ko­ruot­si maksaa?”

  Toi­nen puo­li lie­nee hen­ki­nen kus­tan­nus ja mene­te­tyt tulot. Kun tuh­la­taan inhi­mil­li­siä resurs­se­ja tur­haan kie­leen jon­kin hyö­dyl­li­sem­män sijas­ta se on hen­ki­ses­ti kal­lis­ta yksi­löl­le. Yhteis­kun­nal­le se muo­dos­tuu kal­liik­si, kos­ka vaih­toeh­toi­nen inves­toin­ti toden­nä­köi­ses­ti tuot­tai­si enemmän.

  Välit­tö­mät isot kus­tan­nuk­set syn­ty­vät­kin ruot­sin ase­mas­ta viral­li­se­na kie­le­nä eikä niin­kään pak­ko­ruot­sis­ta. Tuon ase­man pur­ka­mal­la sääs­tää heti isoh­kon sum­man. Voit itse las­kes­kel­la YLEn ruot­sin­kie­li­sen tuo­tan­non rahoi­tuk­sen, kun­tien kak­si­kie­li­syy­den yllä­pi­tä­mi­sen kulut jne. Lie­ne­vät koh­tuul­li­set. Oleel­li­sem­paa on kui­ten­kin että ne ovat tur­hia ja epä­oi­keu­den­mu­kai­sia. Jou­ta­vat siis pois.

  Nämä­kin kak­si asi­aa ovat pie­niä koko val­tion bud­je­tin mit­ta­kaa­vas­sa. Kuvaa­vaa on, että suu­rim­mat erot puo­luei­den välil­lä syn­ty­vät nois­ta. Pää­puo­luei­den joh­to ei uskal­la edes noin yksin­ker­tai­sis­ta asiois­ta teh­dä oike­aa joh­to­pää­tös­tä. Edel­leen niis­tä leik­kauk­sis­ta ei puhu kukaan. On kai ihan ok rahoit­taa 25% bud­je­tis­ta velal­la kun talous­kas­vu kuit­taa bud­jet­ti­va­jeen ja kuo­le­ma univelat.

 142. Sylt­ty:

  Kokoo­mus on alka­nut libe­raa­lik­si ja jos­sain mää­rin viher­tä­mään, mut­ta ei kyl­lä punaiseksi.

  Per­su­jen talous­lin­jauk­set ovat kyl­lä jo mel­kein SDP:stä vasem­mal­le. Edel­li­sis­sä vaa­leis­sa esit­ti­vät progres­sii­vis­ta alvia, nyt on kuu­lu­nut kai­ku­ja progres­sii­vi­ses­ta pääomaverosta.

  Valit­sit­pa mie­len­kiin­toi­sen esi­mer­kin per­su­jen vasem­mis­to­lai­ses­ta talouspolitiikasta.
  Täl­lä vii­kol­la nimit­täin aina­kin kah­des­sa radion kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Samp­sa Kata­ja on heh­kut­ta­nut, kuin­ka kokoo­mus ajaa progres­sio­ta pääomaveroon.

  (ensim­mäi­nen ohjel­ma oli Aree­nas­ta­kin löy­ty­vä YLE Puheen vii­me maa­nan­tain poli­tiik­ka­ra­dio, jos­sa Kata­ja, vih­rei­den Kir­si Ojan­suu ja vasem­mis­to­lii­ton Anni­ka Lapin­tie kes­kus­te­li­vat tuloe­rois­ta. Oli jär­kyt­tä­vää kuun­nel­la kuin­ka todel­la mini­maa­li­sen vähän nämä­kin kan­san­edus­ta­jat ymmär­si­vät verotuksesta)

 143. mat­ti:
  >B. On hyvä ja oikein, että kun­nat joutuvat
  >kosis­ke­le­maan hyvä­tu­loi­sis­ta veronmaksajista.
  >…
  >Koh­ta b taas on mie­les­tä­ni mel­ko radikaalin
  >oikeis­to­lai­nen näke­mys, kos­ka sii­tä loogisesti
  >seu­raa myös, että (on hyvä että) kun­nil­le on
  >hyväk­si olla myös vähem­män houkuttelevia
  >vähä­tu­loi­sil­le asukkaille.

  No ei oikeas­taan. Se, että seu­tu on hou­kut­te­le­va hyvin­voi­val­le kes­ki­luo­kal­le, ei tee sii­tä eri­tyi­sen epä­hou­kut­te­le­vaa vähä­tu­loi­sil­le, joil­le esi­mer­kik­si nor­min­mu­kai­ses­ta asun­nos­ta mak­set­ta­van vuo­kran suu­ruus on se ja sama, kos­ka he eivät mak­sa sitä pää­osin itse. Eli kun­han raken­ne­taan vuo­kra-asun­to­ja joka puo­lel­le — kuten pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien kes­ken sovi­tus­ti on teh­ty — niin vero­ja mak­sa­van kes­ki­luo­kan hou­kut­te­lu ei tee ympä­ris­tös­tä sinän­sä ikä­vää vähäosaisille.

  Pidem­mäl­le men­nen väit­täi­sin jopa niin, että vähä­osai­sis­ta ei voi­da huo­leh­tia, ellei huo­leh­di­ta kes­ki­luo­kas­ta ja sen halus­ta teh­dä töi­tä ja mak­saa vero­ja. Eliit­tin teke­mi­siin kes­kit­ty­mi­nen, suu­ri­tu­loi­sim­pien verois­ta puhu­mi­nen jne on har­ha­pol­ku, kos­ka var­si­nai­nen eliit­ti on niin pie­ni. Kar­keas­ti yleis­täen, talou­del­li­ses­sa mie­les­sä eliit­tiä siis ei ole ylin tulo­kvin­tii­li, vaan ehkä ylin pro­sent­ti tai pro­sen­tin osat. Ylin tulo­kvin­tii­li tai nel­jän­nes tms. on mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti kes­ki­luok­kaa, joka siis mak­saa tulo­ve­ro­jen leijonanosan.

 144. Mil­tei ajat­te­lin tänään:
  >Var­sin­kin jos sat­tui­si käy­mään niin, että kilpailu
  >jopa tekee teh­tä­vän­sä ja häviä­jäl­le jää ihan
  >tosis­saan rajo­jen­sa sisäl­le pelk­kiä meno­ja mutta
  >ei juu­ri­kaan tulo­ja? Saa­ko kil­pai­lun voittaja
  >hävi­jän menot ja tulot pal­kin­nok­si? Kannattiko
  >sit­ten­kään voittaa?

  Jot­kut var­maan usko­vat demo­kra­ti­aan: sii­hen, että jos jotain kun­taa tahi aluet­ta ohja­taan häviö­syök­syyn, niin sen poli­tiik­ka vaih­tuu, kun päät­tä­jiä vaih­de­taan vaaleissa.

  Voi tie­tys­ti olla, että demo­kra­ti­aan usko­taan liikaa.

 145. Ihan vaan tiedoksi:
  Jot­kut meis­tä “vähän kou­lu­te­tuis­ta” “50–70 tuhat­ta” tie­naa­vis­ta jou­dum­me opet­ta­maan kor­kea­kou­luis­ta val­mis­tu­neil­le miten nii­tä töi­tä oikein tehdään.

  Itse olen saa­nut tar­peek­se­ni sosi­aa­li­sin perus­tein “tavis­ten” sekaan asu­te­tuis­ta, nykyi­sin jos riehuvat/metelöivät soi­tan pollarit.
  Ja jos tule­vat ihol­le, niin pais­kaan sei­nään (jos olen hyväl­lä tuulella).

 146. Kuu­le­han Soi­nin­vaa­ra, täs­sä on vit­tuun­nut­tu jo pit­kään vir­hei­den teke­mi­siin, ja tas­a­puo­li­ses­ti mui­den­kin virheisiin.

  Kou­lu­tus­ta­so­ni on “jär­kyt­tä­vän mata­la”, mut­ta lie­nee tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta valis­taa Her­raa Ehdo­kas­ta sii­tä tosia­sias­ta, että kou­lu­tus­ta­so ilme­nee ainoas­taan todis­tuk­siss­sa, vaik­ka tie­to on saa­ta­vil­la nyky­ään aivan vapaasti.

  80.000 ja sil­ti kriit­ti­nen, mis­sä vika ??

 147. Mis­tä lähin “Hyvä veron­mak­sa­ja” tar­koit­taa samaa kuin “rikas” ? Kes­ki­tu­loi­nen, ja jopa pie­ni­tu­loi­nen, kun­han ovat TYÖSSÄKÄVIJÖITÄ ovat kaik­ki hyviä veronmaksajia.

  Täl­lä het­kel­lä­hän tilan­ne on se että nime­no­maan kes­ki­luok­kai­set per­heet pake­nee hel­sin­gis­tä kun eivät pää­se pit­kien jono­jen vuok­si kun­nal­li­siin vuo­kra-asun­toi­hin, ja yksi­tyis­ten asun­to­jen hin­nat on karan­neet taval­li­sen kes­ki­luo­kan käsistä.

  Asui­sin mie­lel­lä­ni per­hei­ne­ni ruo­ho­lah­des­sa, jos­sa työ­paik­ka­ni­kin on, vali­te­vas­ti vain hel­sin­gin asun­to­po­li­tiik­ka tekee täs­tä mah­do­ton­ta. kui­ten­kin, kun kat­son mitä poruk­kaa ruo­ho­lah­den met­roa­se­mal­la malek­sii, tulee olo että ehkä parem­pi että per­hee­ni on kehys­ku­nas­sa kau­ka­na tuos­ta sakista.

 148. Tämän kes­kus­te­lun ja SK:n pro­fi­loin­nin poh­jal­ta olen ymmär­tä­nyt, että per­su­jen äänes­tä­jät ovat nii­tä self-made maneja.

  Tähän kuu­luu, että kos­ka itse on onnis­tu­nut (talou­del­li­sil­la kri­tee­reil­lä) menes­ty­mään huo­nois­ta läh­tö­koh­dis­ta (mata­la kou­lu­tus, taus­ta), mui­den­kin pitäi­si sii­hen pystyä.

 149. Asui­sin mie­lel­lä­ni per­hei­ne­ni ruo­ho­lah­des­sa, jos­sa työ­paik­ka­ni­kin on, vali­te­vas­ti vain hel­sin­gin asun­to­po­li­tiik­ka tekee täs­tä mah­do­ton­ta.

  Ruo­ho­lah­den asun­to­jen kor­keat hin­nat joh­tu­vat sii­tä, että niin monet muut­kin asui­si­vat mie­lel­lään per­hei­neen siel­lä. Asun­to­po­li­tiik­ka voi tie­tys­ti aiheut­taa sen, että esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ta­pauk­sil­le on Ruo­ho­lah­des­sa kämp­piä, ja tulo­ra­jat niin alhai­set, että nii­hin ei pää­se, mut­ta vapai­den mark­ki­noi­den hin­to­ja se ei kyl­lä määrää.

  Toki voi olla, että Ruo­ho­lah­teen on raken­net­tu vähem­män asun­to­ja asun­to­po­li­tii­kan seu­rauk­se­na. Mut­ta se työ­paik­ka on monil­la (täs­tä kom­men­toi­jas­ta en tie­dä) siel­lä juu­ri sii­tä syys­tä, että ei ole kaa­voi­tet­tu asun­to­ja, vaan toimitiloja.

 150. tie­de­mies:

  Toki voi olla, että Ruo­ho­lah­teen on raken­net­tu vähem­män asun­to­ja asun­to­po­li­tii­kan seurauksena.

  Niin noh jos kaa­voit­ta­mi­sen näkeeo sana asun­to­po­li­tiik­kaa (ja mik­si­pä ei), niin sit­ten sin­ne on raken­net­tu vähem­män tai enem­män asun­to­ja asun­to­po­li­tii­kan seurauksena.

  Se, että asun­not on siel­lä kal­lii­ta ei ker­ro sii­tä, että nii­tä olis lii­an vähän. Jos asun­not on siel­lä kal­lii­ta ver­rat­tu­na toi­mis­toi­hin, niin se kertoo.

 151. MIVa:
  >Lopet­ta­kaa ihmees­sä vaa­ti­mas­ta niitä
  >park­ki­paik­ko­ja tahi kiel­tä­kää niiden
  >sisäl­lyt­tä­mis­tä asun­to­jen hin­toi­hin. Kuka haluaa,
  >osta­koon pai­kan, mikä­li tarttee.Olisi mukava
  >näh­dä, miten kävi­si. Pitem­män pääl­le var­maan ihan
  >hyvin.

  Ei tar­vit­se olla kum­moi­nen­kaan kris­tal­li­pal­lo, jot­ta näkee, miten kävi­si: sit­ten kun park­ki­paik­ko­ja ei enää raken­ne­ta Hel­sin­gin taloil­le, ale­taan vaa­tia että nii­tä ei saa raken­taa (kaa­voit­taa) myös­kään Espoo­seen. Eikä Nurmijärvelle.

  Van­taas­ta puhu­taan vähem­män, kos­ka van­taa­lai­set ovat köy­hem­piä ja sik­si vähem­män ärsyttäviä.

 152. Art­tu­ri B:

  Se, että asun­not on siel­lä kal­lii­ta ei ker­ro sii­tä, että nii­tä olis lii­an vähän. Jos asun­not on siel­lä kal­lii­ta ver­rat­tu­na toi­mis­toi­hin, niin se kertoo.

  Asun­not ovat ihan mis­sä tahan­sa Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la kal­lii­ta ver­rat­tu­na toi­mis­toi­hin, ja samoin nii­den raken­nusoi­keus. Mis­tä­kö­hän mah­taa moi­nen johtua? 🙂

 153. Pek­ka Taipale:

  Ei tar­vit­se olla kum­moi­nen­kaan kris­tal­li­pal­lo, jot­ta näkee, miten kävi­si: sit­ten kun park­ki­paik­ko­ja ei enää raken­ne­ta Hel­sin­gin taloil­le, ale­taan vaa­tia että nii­tä ei saa raken­taa (kaa­voit­taa) myös­kään Espooseen. 

  Ei kai tar­koi­tuk­se­na ollut se, ettei park­ki­paik­ko­ja lain­kaan raken­net­tai­si, vaan se, ettei nii­den hin­taa sisäl­ly­tet­täi­si asun­toon. Ymmär­tääk­se­ni hom­ma toi­mii nyt niin, että raken­ta­jan pitää vara­ta tilaa auto­pai­koil­le, jol­lai­sen sit­ten asu­kas saa pilk­ka­hin­taan itsel­leen. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että jokai­sen asun­non osta­ja mak­saa sii­tä park­ki­pai­kas­ta niis­sä neliöis­sään, vaik­kei itse edes tar­vit­si­si autoa. 

  Auto­pai­koil­le oli­si var­maan kysyn­tää, vaik­kei nii­tä täl­lä tavoin sub­ven­toi­tai­si­kaan, vaan niis­tä jou­tui­si mak­sa­maan oikean hin­nan. Eli kyl­lä nii­tä raken­net­tai­siin. Jos taas kysyn­tää ei oli­si, kos­ka tou­hu oli­si niin älyt­tö­män kal­lis­ta, niin tämä vain osoit­tai­si maan­käy­töl­li­ses­ti ei ole jär­ke­vää se, että ihmi­nen asuu Hel­sin­gis­sä ja omis­taa yksi­tyi­sau­ton. Nykyi­sin, kun tou­hu on kaik­kien mui­den sub­ven­toi­maa, se on vie­lä kannatavaa.

 154. tpyy­luo­ma:

  Mis­tä­kö­hän mah­taa moi­nen johtua?

  Var­maan on joku jut­tu, joka pakot­taa raken­ta­maan toi­mis­to­ja ja estää raken­ta­mas­ta asun­to­ja. Veik­kaan suu­rim­mak­si syy­pääk­si vää­rää kaa­voi­tus­ta, joka kor­jaan­tui­si, jos kaa­voi­tus­mo­no­po­li puret­tais, kun maa­no­mis­ta­jil­la olis halu saa­da mak­si­tuot­to nii­den hal­lus­sa ole­vil­le resursseille.

 155. Auto­pai­koil­le oli­si var­maan kysyn­tää, vaik­kei nii­tä täl­lä tavoin sub­ven­toi­tai­si­kaan, vaan niis­tä jou­tui­si mak­sa­maan oikean hinnan.”

  Ei tuol­lai­nen ker­ros­ta­lon ala­ker­taan sijoi­tet­tu park­ki­hal­li pal­joa mak­sa, hin­nat näyt­tä­vät ole­van 10000–20000.
  Tuo Osmon park­ki­luo­la meren pin­nan ala­puo­lel­la on jär­jet­tö­män ja älyt­tö­män välimailla.

  Kyl­mä moni­ker­rok­si­nen park­ki­ta­lo oli­si vie­lä hal­vem­pi kuin tuo ker­ros­ta­lon kel­la­ri/a­la­ker­ta-rat­kai­su.

 156. Kokoo­muk­sen puo­lue­joh­to on nyt koko­nai­suu­des­saan vali­tet­ta­vas­ti viher­va­sem­mis­to­lai­sia joka suun­taan poliit­ti­ses­ti kor­rek­te­ja nuo­li­joi­ta tilan­tees­sa, jos­sa oli­si tar­ve kun­nol­li­sel­le oikeis­to­po­li­tii­kal­le maan nos­ta­mi­sek­si suosta.

  Mis­sä maa­il­mas­sa sinä oikein elät?
  Nyt on vii­me vuo­si­na kyl­lä teh­ty Kokoo­muk­sen joh­dol­la niin oikeis­to­lais­ta poli­tiik­kaa, että vasem­mis­tol­le oli­si sel­vä tilaus.

  SDP ei ole teh­nyt pesäe­roa oikeis­to-Lip­po­seen tai osoit­ta­nut mitään joh­ta­juut­ta tai uskot­ta­vuut­ta eikä Vasem­mis­to­liit­to kyke­ne rii­su­maan näky­mät­tö­myys­viit­taan­sa. Ei myös­kään ole pahem­min näky­nyt haluk­kuut­ta lopet­taa ammat­ti­liit­to­jen ylen­mää­räis­tä tuke­mis­ta mui­den vähä­osais­ten kus­tan­nuk­sel­la, joten luon­nol­li­ses­ti Perus­suo­ma­lai­set nos­ta­vat kan­na­tus­taan kvasivasemmistolaisuudellaan.

 157. Art­tu­ri B:
  “..joka kor­jaan­tui­si, jos kaa­voi­tus­mo­no­po­li puret­tais, kun maa­no­mis­ta­jil­la olis halu saa­da mak­si­tuot­to nii­den hal­lus­sa ole­vil­le resursseille.”

  Var­maan­kin näin kävi­si. Kor­ja­taan vain tuos­ta “mak­si­tuo­ton” tilal­le “mak­si­mi ilmai­nen lounas.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.