Pitäisikö EU:n ilmaista tukensa yksinvaltiaiden vastustajille arabimaissa?

1)      Kyl­lä

Kai­kin moko­min, vaik­ka EU:n jul­ki­lausu­mat eivät tai­da täs­sä pal­jon pai­naa. On kuin tor­jui­si jul­ki­lausu­mil­la Austra­lian tulvia.

On vai­kea ymmär­tää, mik­si teol­li­nen glo­ba­li­saa­tio ei ole levin­nyt Väli­me­ren ete­lä­puo­lel­le vaan työ­pai­kat ovat syn­ty­neet Aasi­aan. Ne ovat kui­ten­kin van­ho­ja sivis­tys­kan­so­ja, jois­sa on aina­kin ollut toi­mi­va yhteis­kun­nal­li­nen rakenne.

Nuo yhteis­kun­nat ovat mat­kal­la täy­del­lis­tä tör­mäys­tä. Niis­sä on koh­ta lap­sia enem­män kuin koko EU:ssa, eli pian nii­den väki­lu­ku ylit­täi­si EU:n väki­lu­vun samal­la kun tuo­tan­nol­li­nen poh­ja on heik­ko. Luon­non­va­ro­ja ei rii­tä mis­sään tapauk­ses­sa tuol­le väes­töl­le, joten kan­sa­kun­tien pitäi­si elät­tää itsen­sä teol­li­suu­del­la luon­non­va­roil­taan köy­hän Japa­nin tavoin.

Syn­ty­vyys nais­ta koh­den on kyl­lä las­ke­nut nopeas­ti. Esi­mer­kik­si Tuni­sias­sa se on samal­la tasol­la kuin Suo­mes­sa, mut­ta väes­tö­mää­rä jat­kaa kas­vu­aan pit­kään, kos­ka syn­ny­ty­si­käi­siä on niin pal­jon.  Libya on jäl­jes­sä tässäkin.

Eräs syy mai­den kehit­ty­mät­tö­myy­teen saat­taa olla itse­val­tai­ses­sa hal­lin­nos­sa, jos­sa hal­lit­se­va luok­ka kes­kit­tyy kerää­mään omai­suuk­sia itsel­leen sen sijaan, että huo­leh­ti­si kan­so­jen­sa kehi­tyk­ses­tä. Kun koti­maas­sa ei tule­vai­suus näyt­tää toi­vot­to­mal­ta, moni nuo­ri haa­vei­lee elä­mäs­tä Euroo­pas­sa, mut­ta Euroop­pa ei voi ottaa vas­taan kym­me­niä mil­joo­nia pohjoisafrikkalaisia.

Pitäi­si vie­dä työ­paik­ko­ja Euroo­pas­ta Poh­jois-Afrik­kaan eikä poh­joi­safrik­ka­lai­sia Euroop­paan, mut­ta onko Euroo­pas­sa enää teol­li­sia työ­paik­ko­ja joi­ta siir­tää. Jos on, mitä enää jää Ete­lä-Euroop­paan, joka ei sekään huip­pu­tek­no­lo­gian aal­lon­har­jal­la ratsasta?

On var­sin toden­nä­köis­tä, että Tuni­sian val­lan­ku­mous levi­ää – Egyp­tis­sä on jo vah­vo­ja merk­ke­jä sii­tä. Val­ta voi olla help­po kumo­ta, mut­ta uudet val­lan­pi­tä­jät ovat samo­jen ongel­mien edes­sä. Akuu­tis­ti ne eivät voi mitään vil­jan ruu­an maa­il­man­mark­ki­na­hin­noil­le. Veh­nän hin­ta nousi kes­ki­viik­ko­na taas uuteen ennä­tyk­seen. Pet­ty­mys voi joh­taa anarkiaan.

Vaa­ra­na on myös, että fun­da­men­ta­lis­ti­set isla­mi­lai­set liik­keet otta­vat val­lan. Niil­lä ei ole kan­san enem­mis­tön tukea, mut­ta eivät ne demo­kra­ti­aa ole ennen­kään kun­nioit­ta­neet. Fun­da­men­ta­lis­min ikeen alle jou­tu­mi­nen oli­si noil­le kan­soil­le sur­kea koh­ta­lo. Mas­so­jen val­lan­ku­mous ei oli­si hyväk­si sekään. Tär­keä­tä oli­si nos­taa kou­lu­te­tun kes­ki­luo­kan ase­maa, kos­ka vain se voi joh­taa nuo maat täl­le vuosituhannelle.

32 vastausta artikkeliin “Pitäisikö EU:n ilmaista tukensa yksinvaltiaiden vastustajille arabimaissa?”

 1. Minul­le tuli heti alkua lukies­sa­ni mie­leen se, mitä Osmo sanoo pos­tauk­sen­sa lopussa:

  Vaa­ra­na on myös, että fun­da­men­ta­lis­ti­set isla­mi­lai­set liik­keet otta­vat vallan.”

  Täs­tä ovat asian­tun­ti­jat jo varoit­ta­neet ja näin kävi esi­mer­kik­si Ira­nis­sa. Islam on vah­voil­la kaik­kein köy­him­pien kes­kuu­des­sa ja nyt sekä Tun­sias­sa ja Egyp­tis­sä lii­keel­lä ovat kou­lu­te­tut ja kes­ki­luok­kai­set ihmiset. 

  Jos tilan­ne joh­taa täy­del­li­seen anar­ki­aan, niin her­käs­ti ääri­ryh­mät pää­se­vät nis­kan päälle.

 2. Osmo:

  Vaa­ra­na on myös, että fun­da­men­ta­lis­ti­set isla­mi­lai­set liik­keet otta­vat val­lan. Niil­lä ei ole kan­san enem­mis­tön tukea, mut­ta eivät ne demo­kra­ti­aa ole ennen­kään kun­nioit­ta­neet. Fun­da­men­ta­lis­min ikeen alle jou­tu­mi­nen oli­si noil­le kan­soil­le sur­kea kohtalo.

  Län­si­mai­den pyr­ki­mys tukea isla­mi­lais­ten mai­den demo­kra­ti­soi­tu­mis­ta ei ole tuot­ta­nut kovin hyviä tulok­sia. Pap­pis­val­tai­nen Iran on sel­keäs­ti huo­no­mas­sa tilas­sa kuin paha­mai­nei­sen shaa­hin aika­na. Myös Irak ja Afga­nis­tan ovat siir­ty­neet dik­taat­to­rien syr­jäyt­tä­mi­sen jäl­keen näen­näi­seen mut­ta täy­sin kor­rup­toi­tu­nee­seen demo­kra­ti­aan ja jär­jes­ty­neen yhteis­kun­nan tilal­le on tul­lut jat­ku­va veri­nen sisällissota.

  Jäl­jet pelot­ta­vat, jos mus­li­mi­vel­jes­kun­ta nousee val­taan Egyp­tis­sä, on var­mas­ti edes­sä Ira­nin tie.

 3. EU voi­si kyl­lä suh­tau­tua kriit­ti­ses­ti yksin­val­tai­siin hir­mu­hal­lit­si­joi­hin jo ennen kan­so­jen nouse­mis­ta bar­ri­kaa­deil­le. Vali­tet­ta­vas­ti vaan län­si­maat ovat aina sul­ke­neet sil­män­sä niin pit­kään kuin on ollut mah­dol­lis­ta ja talou­del­lis­ten etu­jen­sa mukaista.

 4. Kun koti­maas­sa ei tule­vai­suus näyt­tää toi­vot­to­mal­ta, moni nuo­ri haa­vei­lee elä­mäs­tä Euroo­pas­sa, mut­ta Euroop­pa ei voi ottaa vas­taan kym­me­niä mil­joo­nia pohjoisafrikkalaisia.

  Pitäi­si vie­dä työ­paik­ko­ja Euroo­pas­ta Poh­jois-Afrik­kaan eikä poh­joi­safrik­ka­lai­sia Euroop­paan, mut­ta onko Euroo­pas­sa enää teol­li­sia työ­paik­ko­ja joi­ta siirtää.

  Euroo­pas­sa on kym­me­niä mil­joo­nia elä­ke­läi­siä joi­ta voi­si hyvin­kin kiin­nos­taa yhdis­tel­mä­nä ver­rat­taen alhai­nen hin­ta­ta­so ja läm­min ilmas­to. Siis jos olo­suh­teet muu­ten oli­si­vat joten­kin kun­nos­sa. Ja jos ovat niin kyl­lä sitä kai­ken­lais­ta elin­kei­no­toi­min­taa, teol­lis­ta­kin, syntyy.

 5. Ja Egyp­ti sul­ki internetin…
  http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194664049018/artikkeli/egypti+meni+pimeaksi+nettiyhteydet+suljettiin.html

  Mitä teki­si Euroo­pan Unio­ni jos vaik­ka kävi­si niin että tuol­lai­ses­sa 80 mil­joo­nan nuo­ren vihai­sen mus­li­min maas­sa syn­tyy avoin anar­kia ja sisällissota? 

  Niin voi käy­dä jos yhdis­te­tään vapaa inter­net ja luku­tai­dot­to­mia hyö­dyn­tä­vä islam-fun­da­men­ta­lis­mi. Egyp­tis­sä kun on myös mil­joo­nit­tain sivis­ty­nei­tä nuo­ria, jot­ka eivät enää tiuk­kaan isla­miin tai­vu. Toi­vot­ta­vas­ti rik­kaat Sau­dit ja Turk­ki kan­ta­va myös vastuunsa.

  Muis­taak­se­ni Jugos­la­vian hajoa­mis­ta kat­sel­tiin pit­kään sivus­ta, pit­kän jah­kai­lun jäl­keen sin­ne dum­pat­tiin van­hen­tu­nei­ta avus­tus­tar­vik­kei­ta ja pidet­tiin juh­la­pu­hei­ta. Ja kan­san­mur­ha jatkui.

 6. Pitäi­si­kö EU:n ilmais­ta tuken­sa yksin­val­tiai­den vas­tus­ta­jil­le arabimaissa?”

  Ei, EU:n kan­nat­taa tukea hul­lu­ja dik­taat­to­rei­ta eten­kin sil­loin, kun he toi­mi­vat EU:n rajanaapureissa.

  Ei vai­nes­kaan, mut­ta rea­lis­ti­sem­pi tavoi­te on kan­nus­taa yksin­val­tiai­ta muut­tu­maan vähem­män yksin­val­tai­sik­si. Kyy­nik­ko voi­si nimit­täin olla sitä miel­tä, että nois­sa ara­bi­mais­sa pitää olla luja hal­li­tus­val­ta ja se ei onnis­tu epä­var­mas­sa demo­kra­tias­sa. Demo­kra­tia nimit­täin toden­nä­köi­sem­min epä­on­nis­tuu kuin onnis­tuu, kun kan­sa on köy­hää, kou­lut­ta­ma­ton­ta ja jakau­tu­nut­ta ja ins­ti­tuu­tiot heikkoja.

  Fareed Zaka­rian “The Futu­re of Free­dom: Illi­be­ral Democ­racy at Home and Abroad” argu­men­toi koh­tuul­li­sen hyvin sen puo­les­ta, että ensin pitää luo­da vakaut­ta ja toi­mi­via ins­ti­tuu­tioi­ta ja sit­ten vas­ta siir­tyä demokratiaan.

  Ara­bi­mai­den synk­kien kas­vu­lu­ku­jen takia ja muu­ten­kin vakaus on siel­lä luul­ta­vas­ti ykkös­ky­sy­mys seu­raa­vat pari­kym­men­tä vuotta. 

  Voi­si­ko EU kil­pai­lut­taa mai­ta sii­tä, kuka sai­si tuot­taa aurin­koe­ner­gi­aa Euroo­pal­le Saharassa?

 7. Ainoas­taan huo­no hal­lin­to estää Egyp­tin tai Ira­nin siir­ty­mi­sen glo­ba­li­saa­tion ja talous­kas­vun tielle.

  Osal­taan tähän­kin vai­kut­taa ikui­nen sota Pales­tii­nas­sa, jon­ka vuok­si län­si sie­tää ketä tahan­sa dik­taat­to­ria joka ei avoi­mes­ti uhkaa Israe­lia. Ira­nin mal­lin pakot­teil­la Muba­rak oli­si jo aiko­ja sit­ten kaatunut.

  Ehkä tilan­ne on nyt muut­tu­mas­sa, ja toi­von mukaan parempaan. 

  Tie­täi­si muu­ten mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja Israe­lil­le jos ara­bi­mai­den talou­det alkai­si­vat kas­vaa Tur­kin tai Intian malliin.

 8. Aasian teol­li­suu­den kas­vu ei kai ole tuo­nut kes­ki­ver­to­aa­sia­lai­sel­le kor­keam­paa elin­ta­soa kuin pohjoisafrikkalaiselle.

 9. Hyvin usein kehit­ty­vien mai­den koh­dal­la vaa­di­taan paran­nuk­sia kou­lu­tus­ta­soon ja nais­ten ase­maan ikään kuin nämä takai­si­vat oiko­tien onneen. 

  Itse pidän kehit­ty­vien mai­den suu­rim­pa­na ongel­ma­na mai­den oikeus­jär­jes­tel­miä, jois­sa val­ta on usein semen­toi­tu tie­tyn ideo­lo­gian kan­nat­ta­jil­le lais­sa sää­de­tyn jär­jes­tyk­sen mukai­ses­ti. Val­lan­pi­tä­jät estä­vät muu­tok­sen mah­dol­li­suu­den sivis­ty­neel­lä taval­la: perus­tus­la­kiin kir­joi­te­taan muut­ta­mat­to­mia artiklo­ja, sanan­va­paut­ta rajoi­te­taan jne. 

  Täs­sä suh­tees­sa on aivan sama kuin­ka mon­ta (nais)tohtoria maas­ta löy­tyy, jos laki kui­ten­kin jakaa hyvin­voin­tia epä­suh­das­ti ja sank­tioi eriä­vät mie­li­pi­teet. Mitä muu­ta vaih­toeh­toa kan­sal­le jää kuin nous­ta barrikadeille?

  Kehit­ty­vien mai­den pitäi­si pääs­tä käsik­si todel­li­seen oikeus­val­tioon, jos­ta voi­daan sit­ten joh­taa laa­dul­li­nen demo­kraat­ti­nen yhteis­kun­ta. Nyt­hän monet näis­tä ovat vain nimel­li­ses­ti demo­kraat­ti­sia ja perus­tus­lail­li­sia valtioita.

 10. Ja vie­lä Egyp­tin tilanteesta. 

  Maan perus­tus­la­kiin lisät­tiin 1980-luvul­la muu­tos, jon­ka mukaan sha­ria on ensi­si­jai­nen lain­sää­dän­tö­läh­de. Käsit­tääk­se­ni Egyp­tis­sä val­lit­se­va­na on hana­fi­lai­sen laki­kou­lu­kun­nan tul­kin­ta­pe­ri­aat­teet, jon­ka mukaan sha­rian muut­ta­mi­nen tai mukaut­ta­mi­nen on kiel­let­tyä, kos­ka sha­ria sel­lai­se­naan kyke­nee vas­taa­maa ajan tar­joa­miin haasteisiin(korjatkaa, jos olen väärässä). 

  Haas­ta­va läh­tö­koh­ta demokratialle.

 11. Afri­kan man­ner alkaa kiin­nos­taa suu­ry­ri­tyk­siä sil­loin kun Aasias­sa työn hin­ta nousee. Tuo­tan­to siir­re­tään hal­vim­man työ­voi­man maihin.

  Kehi­tys muis­tut­taa siir­to­maa­val­lan meka­nis­mia. Ensim­mäi­set suu­ry­ri­tyk­set perus­ta­vat voit­ton­sa hal­paan työ­voi­maan ja muut seu­raa­vat peräs­sä. Maa­han vir­taa ulko­mais­ta rahaa, jos­ta val­lan­pi­tä­jät halua­vat pääs­tä osal­li­sik­si. Yhteis­kun­taa muu­te­taan juu­ri sen ver­ran mitä län­si­mai­nen yri­tys­kult­tuu­ri tarvitsee.

  Ei tähän muu­tok­seen mitään isme­jä tar­vi­ta, raha on ainut konsultti.

 12. Tuo aja­tus, että hal­lit­se­vat ahneu­des­saan oli­si­vat vas­tuus­sa Poh­jois-Afr­kan kehit­ty­mät­tö­myy­des­tä ei oikein sovel­lu aina­kaan Tuni­sian tapauk­seen. Maa­han keit­tyi hyvin ripeäs­ti vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä ja sik­si myös nuo­ri­so on siel­lä kou­lu­te­tum­paa kuin muu­al­la. Mut­ta se ihmis­pal­jous tuol­la alu­eel­la on niin suu­ri, että mikään kehi­tys ei rii­tä vast­maan mas­so­jen tarpeisiin.

 13. Veh­nän hin­ta nousi kes­ki­viik­ko­na taas uuteen ennätykseen”

  Haus­ka detal­ji tuos­sa vil­jan hin­nan nousus­sa on se, että bio­polt­toai­nei­den tuot­ta­mi­sen usko­taan nos­ta­van elin­tar­vik­kei­den hin­to­ja — täl­löin­hän vil­je­ly­pin­ta-alaa käy­te­tään muu­hun kuin elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon. Ja Nes­te Oil valit­tiin vas­tuut­to­mam­mik­si yhtiök­si juu­ri bio­polt­toai­ne­ku­vioi­den­sa vuoksi.

  Val­tio omis­taa Nes­te Oil:ista 50.1% joten voi­daan jopa aja­tel­la että hin­to­jen nousun osa­syyl­li­se­nä oli­si Suo­men val­tio taik­ka val­taa pitä­vä hallitus.

  Muu­ten olen sitä miel­tä että mui­den val­tioi­den asioi­hin ei tule kan­na­no­toil­la puut­tua ellei nyt suo­ra­nais­ta kan­san­mur­haa olla tekemässä.

  Mil­täs se tun­tui­si jos Iran alkai­si kan­na­no­toil­laan kan­nus­taa Suo­men mus­li­mi­väes­töä val­lan­ku­mouk­seen ja ajai­si avoi­mes­ti isla­mi­lais­ta teo­kra­ti­aa tännekin?

  Ennem­min kan­nus­tai­sin EU:ta kriit­ti­seen itse­tar­kas­te­luun mm. laa­je­ne­mis­po­li­tii­kan ja talous­po­li­tii­kan aloil­la. Kyky tähän tosin tai­taa puuttua?

  Demo­kra­tia­kin meni pie­leen kos­ka pre­si­dent­ti­kin on valit­tu enkä muis­ta min­kään sor­tin vaa­le­ja pide­tyn… Ja vie­lä bel­gia­lai­nen, kave­rin koti­maas­sa ei ole ollut edes hal­li­tus­ta puo­leen vuoteen.

 14. Demo­kra­tia­ke­hi­tys ete­nee vää­jä­mät­tä myös niis­sä mais­sa, jois­sa kan­sa­lai­sia hal­li­taan ensi­si­jai­ses­ti pelol­la, kos­ka ei tar­vit­se olla kuin muu­ta­ma roh­kea tai kuta­kuin­kin pelo­ton ihmi­nen, niin muu­tos­voi­ma kumu­loi­tuu lähes itses­sään, jos vain nämä kan­sa­lai­set tajua­vat todel­li­suu­den ras­kaas­ta mani­pu­loin­ti­ko­neis­tois­ta huo­li­mat­ta. Edes suun­nil­leen toteu­tu­nut demo­kra­tia on mie­les­tä­ni kan­sa­lais­ten jär­jen voit­to yksit­täis­ten hen­ki­löi­den yllä­pi­tä­mäs­tä har­ha­maa­il­mas­ta! Miten tähän sit­ten pääs­tään? No siten, että tie­de­tään ihmi­sen ole­van poh­jim­mil­taan hyvä!

 15. pek­ka

  Län­si­mai­den pyr­ki­mys tukea isla­mi­lais­ten mai­den demo­kra­ti­soi­tu­mis­ta ei ole tuot­ta­nut kovin hyviä tuloksia.

  Mis­säs koh­taa täm­möis­tä pyr­ki­mys­tä on esiintynyt?

 16. Voi­si­ko Egyp­tis­sä miten­kään val­ta edes pää­tyä ääriai­nek­sil­le, kos­ka on ole­tet­ta­vaa, että kan­sa siel­lä on huo­mat­ta­van pal­jon sivis­ty­neem­pää kuin esi­mer­kik­si Afga­nis­ta­nis­sa tai Pakis­ta­nis­sa ihan jo sii­tä­kin syys­tä, kos­ka Egyp­tin mer­kit­tä­vä elin­kei­no on turismi.

  ElBa­ra­day tus­kin tosi­aan on ääri-isla­min edus­ta­ja. Epäi­len, että egyp­ti­läi­nen kan­sa halu­aa demo­kra­tian toi­mi­van myös Egyp­tis­sä moder­niin ara­bi­maa­han sovel­le­tun isla­min mukai­ses­ti. Tosi­aan kuka­pa meil­lä Suo­mes­sa­kaan enää kir­jai­mel­li­ses­ti Van­haa tes­ta­ment­tia tavaa? No voi joku vaik­ka tava­ta­kin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti nämä hen­ki­löt eivät ole kovin kor­keal­la yhteis­kun­nal­li­ses­sa rankingissa.

 17. #
  Nuo yhteis­kun­nat ovat mat­kal­la täy­del­lis­tä tör­mäys­tä. Niis­sä on koh­ta lap­sia enem­män kuin koko EU:ssa,
  #

  Ote­taan­pa pöy­tään esim. Kii­nan yhden lap­sen poli­tiik­ka. Aina­kin sil­lä taval­la, kuten se meil­le suo­mes­sa on ker­rot­tu, että vain yksi lap­si oli­si sal­lit­tu per per­he Kiinassa.

  Mut­ta eihän tuo pidä paik­kaan­sa aina­kaan Kii­nas­sa, mis­sä ilmei­ses­ti yhden lap­sen poli­ti­tiik­kaa on voi­tu kier­tää, kun ei ole ollut riit­tä­vän kor­rup­toi­tu­ma­ton­ta tapaa suo­rit­taa väes­tön las­ken­taa. Eli väes­tön­las­ken­taa on vää­ris­tel­ty ja sit­ten Bei­jing on usko­nut las­kel­mat kuten kala ongen kou­kus­ta madon suu­hun­sa nappaa.

  Eli matemaattisella/tilastollisella mal­lil­la on useat­kin Kii­nan väes­tön­las­kel­mat aikoi­naan teh­ty, mut­ta mikä lie nyt Kii­nan väki­lu­ku ja kuin­ka mon­ta viral­lis­ta las­ta kus­sa­kin per­hees­sä nyt “on”, suh­tees­sa Kii­nan viran­omai­sen laskelmiin.

  No joo, hiuk­ka poik­ke­si tämä alku­pe­räi­sen artik­ke­lin otsikosta.

 18. Israe­lin pai­noar­vo kas­vaa val­ta­vas­ti mikä­li ara­bi­mais­sa val­taan nouse­vat län­si­vi­ha­mie­li­set voimat.
  Israel­han on alu­een ainoa demo­kra­tia ja öljy­kent­tien puo­lus­ta­mi­sen vii­mei­nen lukko.
  Sii­nä tapauk­ses­sa pales­tii­na­lai­set saa­vat unoh­taa oman val­tion­sa toistaiseksi.
  Jos ara­bi­maat sivis­tyi­si­vät, demo­kra­ti­soi­tui­si­vat ja teol­lis­tui­si­vat, tilan­ne oli­si päin­vas­tai­nen, nii­den kan­sain­vä­li­nen pai­noar­vo kas­vai­si ja Israel kutis­tui­si koko­aan vastaavaksi.

 19. Lou­e­ka­ri:
  >Aasian teol­li­suu­den kas­vu ei kai ole tuonut
  >kes­ki­ver­to­aa­sia­lai­sel­le kor­keam­paa elin­ta­soa kuin
  >poh­joi­safrik­ka­lai­sel­le.

  Aasian teol­li­nen ja muu talous­kas­vu on tuo­nut kes­ki­ver­to­aa­sia­lai­sel­le mer­kit­tä­väs­ti kor­keam­man elin­ta­son kuin mitä kes­ki­ver­to­aa­sia­lai­sel­la oli sitä ennen. 

  Poh­joi­safrik­ka­lai­set taas elä­vät niin kuin aina, sil­lä erol­la että hei­tä on nyt pal­jon enem­män. Pää­osin muu­al­la teh­ty “vih­reä val­lan­ku­mous” eli kas­vin­ja­los­tus jne on mah­dol­lis­ta­nut ruo­an­tuo­tan­non lisään­ty­mi­sen: Egyp­tin väes­tö on kak­sin­ker­tais­tu­nut noin 30 vuo­des­sa. Mut­ta vaik­ka ruo­kaa ja lap­sia riit­tää, niin mon­taa muu­ta asi­aa ei.

 20. Ihan oman edun vuok­si EU:n pitäi­si sot­keu­tua Poh­jois-Afri­kan sisäi­siin asioi­hin samal­la inten­si­tee­til­lä kuin Neu­vos­to­lii­ton sisäi­siin asioi­hin sen hajoa­mi­seen saakka.

  Infor­maa­tion välit­tä­mi­nen ja demo­kraat­tis­ten voi­mien tuke­mi­nen on hal­paa kuin saip­pua. Tar­vi­taan vain uusi ETY­Kin kol­mas kori. Meto­di on aika hidas, mut­ta seu­raa­vat suku­pol­vet tykkäävät.

  ElBa­ra­dei tokai­si osu­vas­ti: This week the Egyp­tian people bro­ke the bar­rier of fear, and once that is bro­ken, the­re is no stop­ping them, ja täs­tä­hän Neu­vos­to­lii­ton hajoa­mi­ses­sa­kin oli alun­pe­rin kysymys.

 21. @ Ilpo Pernaa

  Kii­naa Afrik­ka kiin­nos­taa kovas­ti, käyt­tä­vät raho­jan­sa vii­saas­ti. Län­si­maat ovat kes­kit­ty­neet tehot­to­maan kehi­tys­a­puun, joka ei luo muu­ta hyvin­voin­tia kuin anta­jan hyvä­no­lon tun­teen anei­den lail­la. Kii­nan tapa teh­dä bis­nes­tä Afri­kas­sa on se oikea tie hyvin­voin­nin kas­vat­ta­mi­sek­si. Joku voi sanoa sitä riis­to­ka­pi­ta­lis­mik­si mut­ta se on Afri­kan oiko­tie onneen, ei kehitysapu.

 22. Osmon kysy­mys on vää­rin asetettu.

  Tämä sik­si, että vie­res­säm­me on epäs­ta­bii­li ja her­mos­tu­nut Venä­jä. Sii­tä pitäi­si nyt kes­kus­tel­la, eikä kau­kai­sis­ta arabimaista. 

  Perus­te­len lisää:

  Venä­jäl­lä val­mis­tau­du­taan nyt Duman ja pre­si­den­tin vaa­lei­hin tilan­tees­sa, jos­sa talous­po­li­tiik­ka, ulko — ja sisä­po­li­tiik­ka on ajet­tu umpi­ku­jaan. Venä­jän Kau­ka­suk­sel­la käy­dään sotaa, jos­sa soti­lai­ta kuo­lee vii­kos­sa n. 25, eli samaa luok­kaa kuin nyt Afganistanissa.

  Venä­jä on täl­lä het­kel­lä muu­tos­ti­las­sa, mut­ta mihin suun­taan? Kuka siel­lä on tulos­sa val­taan? Voit­ta­vat­ko ääri­kan­sal­li­set voi­mat, jois­ta monet odot­ta­vat Venä­jän pelas­ta­jaa? Saa­ko läpi­kor­rup­toi­tu­nut nyky­joh­to pidet­tyä tilan­teen hallinnassa?

  Mos­ko­vas­sa äsket­täi­nen väki­val­tai­sek­si, ja 500 ihmi­sen pidä­tyk­seen päät­ty­nyt mie­le­no­soi­tus oli kai­kes­ta pää­tel­len poliit­ti­ses­ti hyvin orga­ni­soi­tu, ei mitää huli­gan­si­mia. Koet­taa­ko jokin taho luo­da seka­sor­toa Venä­jäl­le? Domo­de­do­von pom­mi-isku oli näkö­jään erin­omai­ses­ti suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu. Kuten taval­lis­ta, kai­ken­lai­set sala­liit­to­teo­riat, huhut ja spe­ku­laa­tiot leviä­vät kan­san joukossa.

  Venä­jäl­lä käy­dään siis nyt rajua ja väki­val­tais­ta tais­te­lua val­las­ta. Toi­voa sopii, että tilan­ne siel­lä pysyy vakaa­na ja kään­tyy paren­paan suun­taan, sil­lä muut vaih­toeh­dot ovat kovin huonoja.

  Mitä täs­tä kai­kes­ta pitäi­si oikein Suo­mes­sa ajatella?

  Kyl­lä nyt oli­si jo kor­kea aika alkaa kes­ku­tel­la avoi­nes­ti ja rehel­li­ses­ti näis­tä asioista.

 23. Itäi­sen Väli­me­ren alu­een pahin jut­tu on pales­tii­na­lais­ky­sy­mys. Ainoa kon­reet­ti­nen rat­kai­su sii­hen suu­ri maan­jä­ris­tys, joka tuot­taa sel­lai­sen tsu­na­min, joka pyyh­käi­see pois koko itäi­sen Väli­me­ren asu­tuk­sen. Sama rat­kai­su tai­taa olla myös mui­den ara­bi­mai­den pelas­tus. Tämä aja­tus ei ole syn­ty­nyt minun pääs­sä­ni, vaan myös monen muun, jot­ka ovat pai­ni­neet ongel­man kanssa.

 24. Her­miit­ti:

  Voi­si­ko Egyp­tis­sä miten­kään val­ta edes pää­tyä ääriai­nek­sil­le, kos­ka on ole­tet­ta­vaa, että kan­sa siel­lä on huo­mat­ta­van pal­jon sivis­ty­neem­pää kuin esi­mer­kik­si Afga­nis­ta­nis­sa tai Pakis­ta­nis­sa ihan jo sii­tä­kin syys­tä, kos­ka Egyp­tin mer­kit­tä­vä elin­kei­no on turismi.”

  Val­ta on jo ääriai­nek­sil­la, jos perus­tus­lain toi­ses­sa artiklas­sa mai­ni­taan sha­rian ole­van ensi­si­jai­nen lain­sää­dän­tö­läh­de. Todel­li­nen val­ta Egyp­tis­sä on eli­mel­lä, joka tul­kit­see perus­tus­la­kia ja lakien suh­det­ta shariaan.

  Leh­dis­sä ihme­tel­tiin aikai­sem­min min­kä takia val­lan­ku­mous ei ole ollut luon­teel­taan isla­mi­lai­nen? Jos sha­ria mai­ni­taan jo perus­tus­lain alku­met­reil­lä, niin eipä sii­nä voi kai enää pal­jon enem­pää pyytääkään.

  Voi­si kuvi­tel­la, että tilan­ne muut­tuu sii­nä vai­hees­sa, kun joku kumouk­sel­li­nen kek­kaa vaa­tia maal­le uut­ta perus­tus­la­kia tai muu­tok­sia van­haan. Eikö­hän sii­nä vai­hees­sa rupea jon­kun punt­ti tutisemaan.

 25. Täs­sä on nyt seu­rat­tu parin vii­kon ajan todel­la tär­kei­tä kamp­pai­lu­ja. Osmo saat­taa olla oikeas­sa, että sil­lä mitä EU viral­li­ses­ti sanoo, ei ole pal­jon mer­ki­tys­tä, mut­ta EU:n alu­eel­la toi­mi­vil­la medioil­la on var­mas­ti ollut val­ta­va vai­ku­tus tapah­tu­mien ete­ne­mi­seen. Satuin ole­maan Egyp­tis­sä sil­loin kun Tuni­sian mel­la­kat oli­vat kii­vaim­mil­laan, ja BBC oli kärp­pä­nä ihmet­te­le­mäs­sä, alkaa­ko Kai­ros­sa tapah­tua jotain vas­taa­vaa. Tämä tun­tui sil­loin aivan absur­dil­ta, kos­ka siel­lä ei todel­la­kaan ollut käyn­nis­sä yhtään mitään eri­kois­ta. Mut­ta nämä suu­ret vies­ti­met levit­tä­vät tie­toa ja yleis­tä mel­lak­ka­mie­lia­laa, ja nyt todel­la tapah­tuu Egyptissäkin.

 26. On vai­kea ymmär­tää, mik­si teol­li­nen glo­ba­li­saa­tio ei ole levin­nyt Väli­me­ren ete­lä­puo­lel­le vaan työ­pai­kat ovat syn­ty­neet Aasiaan.”

  Euroop­pa­lais­ten tul­les­sa Aasi­aan hei­dät näh­tiin kil­pai­li­joi­na Japa­nis­sa ja euroop­pa­lai­sia alet­tiin vakoil­la. Samal­la Japa­niin syn­tyi ymmär­rys euroop­pa­lais­ten teol­li­ses­ta mark­ki­na­ta­lou­des­ta, ja askel tuos­ta ymmär­ryk­ses­tä euroop­pa­lai­sen talous­jär­jes­tel­män kopioin­ti­pää­tök­seen oli siten lyhyt. 

  Muut Aasian maat seu­ra­si­vat Japa­nin esi­merk­kiä. Ideo­lo­gia oli siis: “Jol­let voi voit­taa euroop­pa­lai­sia, ware­ta hei­dän menetelmänsä”. 

  Luon­non­va­ro­ja ei rii­tä mis­sään tapauksessa”

  Saha­ra on aurin­koe­ner­gi­aa täynnä.

 27. Paa­vo Häikiö:“Kiinaa Afrik­ka kiin­nos­taa kovas­ti, käyt­tä­vät raho­jan­sa viisaasti.”

  Olet oikeil­la jäljillä:
  Suda­nin öljyn­tuo­tan­nos­ta 60–70 pro­sent­tia on Kii­nan val­tiol­li­sen öljy-yhtiön hallinnassa.

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20080410BRI26349&secondRef=ITEM-014-FI&language=FI

  Kii­na­lai­set har­joit­ta­vat aggres­sii­vis­ta kolo­nia­lis­tis­ta kauppapolitiikkaa: 

  http://www.sask.fi/kaikki_uutiset/?x115663=276482

  Huo­mat­ta­vaa on , että rapor­tin koko­si Afri­kan mai­den ammat­tiyh­dis­tys­lii­ket­tä lähel­lä ole­van tut­ki­mus­lai­tos­ver­kos­to African Labour Research Network ALRN. Hank­keen suo­ma­lai­set kump­pa­nit ja rahoit­ta­jat oli­vat SAK ja SASK. Lisäk­si tut­ki­mus­pro­jek­ti sai tukea Hol­lan­nin ammat­ti­kes­kus­jär­jes­töl­tä FNV:ltä. SASK on käyt­tä­nyt hank­keen rahoi­tuk­seen ulko­mi­nis­te­riön kehitysyhteistyötukea.

  Vero­ra­ho­jem­me tiet ovat tutkimattomia.

 28. Mie­len­kiin­toi­sia luke­mia Egyp­tin väes­tön­kas­vus­ta. Lähi-Itä on täyn­nä työt­tö­miä nuo­ria vihai­sia mie­hiä. http://www.luxor-info.net/vaesto1.html

  Kehi­tys­a­pu­kin on var­mas­ti hyvä jut­tu. USA on jaka­nut mil­jar­di­kau­pal­la kehi­tys­a­pua mm. Egyp­tiin. inter­ne­tiä pen­ko­mal­la löy­tyy kai­ken­lais­ta jut­tua sii­tä kuin­ka “kehi­tys­a­pu” on ollut lähin­nä sota­ka­lus­toa dik­taat­to­reil­le. Eli käy­tän­nös­sä rahan­siir­toa USA:n sotateollisuudelle.
  http://www.kepa.fi/uutiset/5580

  Voi­ko alku­pe­räi­sen kysy­myk­sen tul­ki­ta niin että pitäi­si­kö EU:n tuo­mi­ta USA:n soti­las­vien­ti dik­taat­to­reil­le kuten Egyp­til­le ja Sau­di Arabialle?
  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010091412346886_ul.shtml

  Ja asi­aan löy­häs­ti liit­tyen. Vih­reät (Brax) halua­vat rajoit­taa inter­ne­tin sanan­va­paut­ta ja kehit­tää sen­suu­ria? Näin­kö Suo­mi, maa­il­man mal­li­maa, näyt­tää esi­merk­kiä sanan­va­pau­den kunnioittamisesta?

  Ja luon­to pelas­tuu kun haa­li­taan kyl­mään poh­jo­laan lisää väkeä pois yli­kan­soi­te­tus­ta etelästä?

 29. Tilan­ne on erit­täin vaka­va. His­to­rias­ta on tun­net­tua, että seka­sor­toi­ses­sa tilan­tees­sa hyvin orga­ni­soi­tu­nut ja häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti toi­mi­va klik­ki voi pääs­tä val­taan, vaik­ka sil­lä ei oli­si­kaan kan­san enem­mis­töä puo­lel­laan. On todel­li­nen vaa­ra, että hyvin pian koko Poh­jois-Afrik­ka on ääri-isla­mis­tien käsissä.

 30. hjtur­tiai­nen:

  His­to­rias­ta on tun­net­tua, että seka­sor­toi­ses­sa tilan­tees­sa hyvin orga­ni­soi­tu­nut ja häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti toi­mi­va klik­ki voi pääs­tä val­taan, vaik­ka sil­lä ei oli­si­kaan kan­san enem­mis­töä puo­lel­laan. On todel­li­nen vaa­ra, että hyvin pian koko Poh­jois-Afrik­ka on ääri-isla­mis­tien käsissä.

  Pelot­ta­vin­ta minus­ta on, että hyvin toden­nä­köi­ses­ti val­tao­sas­sa Lähi-Idän isla­mi­lai­sia mai­ta isla­mis­teil­la on kan­san enem­mis­tön tuki. Sen takia on mie­les­tä­ni hyvin lyhyt­nä­köis­tä EU:lta vaah­do­ta ara­bi­mai­den demo­kra­tian puolesta.

 31. Ovat sit­ten isla­mis­tit (isla­mi­lai­nen vel­jes­kun­ta) tai maal­li­set tulos­sa val­taan, niin näi­tä mie­le­no­soi­tuk­sia on ollut mah­ta­va seu­ra­ta al-Jazeeralta.

  Pitää pyyh­kiä pölyt Nietzsches­tä, Scho­pen­hau­e­ris­ta ja Hei­deg­ge­ris­ta ja lukea uudem­man ker­ran, mitä sii­tä tah­dos­ta val­taan sanot­tiin­kaan. Eri­lai­set tahot voi­vat poh­tia tuhan­teen ker­taan kokous­taen kuin­ka yhteis­kun­taan saa­tai­siin muu­tos­ta, sit­ten (toki yksin­ker­tais­taen) yksi ihmi­nen Tuni­sias­sa polt­taa itsen­sä ja tämä sym­bo­li saa mil­joo­nat kaduil­le, jot­ka eivät enää pel­kää. Heil­lä ei ole sel­ke­ää ide­aa, mut­ta tah­toa on.

 32. ilmais­ta tuken­sa yksin­val­tiai­den vas­tus­ta­jil­le arabimaissa”

  Eli tyh­jiä sano­ja. USA ja EU mak­sa­vat egyp­til­le (Mubarak:lle)valtavat raha­mää­rät sii­tä että jät­tä­vät israe­lin rau­haan ja että saa­vat käyt­tää Suezin kana­lia rau­has­sa. Min­ne se raha on men­nyt kun pie­nen elii­tin tas­kuun ja EU, USAn pank­kei­hin. Oli­si teh­tä­vä pal­jon enem­män kuin tyh­jiä lausun­to­ja ja peri­aat­tel­lis­ta tukea vas­tut­ta­jil­le. Tut­tu jut­tu, on asioi­ta jot­ka eivät pal­jon muu­tu vuo­sien varrella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.