Pitäisikö EU:n ilmaista tukensa yksinvaltiaiden vastustajille arabimaissa?

1)      Kyl­lä

Kaikin mokomin, vaik­ka EU:n julk­i­lausumat eivät tai­da tässä paljon painaa. On kuin tor­juisi julk­i­lausumil­la Aus­tralian tulvia.

On vaikea ymmärtää, mik­si teolli­nen glob­al­isaa­tio ei ole levin­nyt Välimeren eteläpuolelle vaan työ­paikat ovat syn­tyneet Aasi­aan. Ne ovat kuitenkin van­ho­ja sivistyskan­so­ja, jois­sa on ainakin ollut toimi­va yhteiskun­nalli­nen rakenne.

Nuo yhteiskun­nat ovat matkalla täy­del­listä tör­mäys­tä. Niis­sä on koh­ta lap­sia enem­män kuin koko EU:ssa, eli pian niiden väk­iluku ylit­täisi EU:n väk­ilu­vun samal­la kun tuotan­nolli­nen poh­ja on heikko. Luon­non­va­ro­ja ei riitä mis­sään tapauk­ses­sa tuolle väestölle, joten kansakun­tien pitäisi elät­tää itsen­sä teol­lisu­udel­la luon­non­va­roil­taan köy­hän Japanin tavoin.

Syn­tyvyys naista kohden on kyl­lä laskenut nopeasti. Esimerkik­si Tunisi­as­sa se on samal­la tasol­la kuin Suomes­sa, mut­ta väestömäärä jatkaa kasvuaan pitkään, kos­ka syn­ny­tysikäisiä on niin paljon.  Libya on jäl­jessä tässäkin.

Eräs syy maid­en kehit­tymät­tömyy­teen saat­taa olla itse­val­taises­sa hallinnos­sa, jos­sa hal­lit­se­va luok­ka keskit­tyy keräämään omaisuuk­sia itselleen sen sijaan, että huole­htisi kan­so­jen­sa kehi­tyk­ses­tä. Kun koti­maas­sa ei tule­vaisu­us näyt­tää toiv­ot­toma­l­ta, moni nuori haaveilee elämästä Euroopas­sa, mut­ta Euroop­pa ei voi ottaa vas­taan kym­meniä miljoo­nia pohjoisafrikkalaisia.

Pitäisi viedä työ­paikko­ja Euroopas­ta Pohjois-Afrikkaan eikä pohjoisafrikkalaisia Euroop­paan, mut­ta onko Euroopas­sa enää teol­lisia työ­paikko­ja joi­ta siirtää. Jos on, mitä enää jää Etelä-Euroop­paan, joka ei sekään huip­pute­knolo­gian aal­lon­har­jal­la ratsasta?

On varsin toden­näköistä, että Tunisian val­lanku­mous lev­iää – Egyp­tis­sä on jo vahvo­ja merkke­jä siitä. Val­ta voi olla help­po kumo­ta, mut­ta uudet val­lan­pitäjät ovat samo­jen ongelmien edessä. Akuutisti ne eivät voi mitään vil­jan ruuan maail­man­markki­nahin­noille. Vehnän hin­ta nousi keskivi­ikkona taas uuteen ennä­tyk­seen. Pet­tymys voi johtaa anarkiaan.

Vaarana on myös, että fun­da­men­tal­is­tiset islami­laiset liik­keet otta­vat val­lan. Niil­lä ei ole kansan enem­mistön tukea, mut­ta eivät ne demokra­ti­aa ole ennenkään kun­nioit­ta­neet. Fun­da­men­tal­is­min ikeen alle jou­tu­mi­nen olisi noille kan­soille surkea kohta­lo. Mas­so­jen val­lanku­mous ei olisi hyväk­si sekään. Tärkeätä olisi nos­taa koulute­tun keskilu­okan ase­maa, kos­ka vain se voi johtaa nuo maat tälle vuosituhannelle.

32 vastausta artikkeliin “Pitäisikö EU:n ilmaista tukensa yksinvaltiaiden vastustajille arabimaissa?”

 1. Min­ulle tuli heti alkua lukies­sani mieleen se, mitä Osmo sanoo postauk­sen­sa lopussa:

  “Vaarana on myös, että fun­da­men­tal­is­tiset islami­laiset liik­keet otta­vat vallan.”

  Tästä ovat asiantun­ti­jat jo varoit­ta­neet ja näin kävi esimerkik­si Iranis­sa. Islam on vahvoil­la kaikkein köy­himpi­en kesku­udessa ja nyt sekä Tun­si­as­sa ja Egyp­tis­sä liikeel­lä ovat koulute­tut ja keskilu­okkaiset ihmiset. 

  Jos tilanne johtaa täy­del­liseen anarki­aan, niin herkästi ääriryh­mät pää­sevät niskan päälle.

 2. Osmo:

  Vaarana on myös, että fun­da­men­tal­is­tiset islami­laiset liik­keet otta­vat val­lan. Niil­lä ei ole kansan enem­mistön tukea, mut­ta eivät ne demokra­ti­aa ole ennenkään kun­nioit­ta­neet. Fun­da­men­tal­is­min ikeen alle jou­tu­mi­nen olisi noille kan­soille surkea kohtalo.

  Län­si­maid­en pyrkimys tukea islami­lais­ten maid­en demokrati­soi­tu­mista ei ole tuot­tanut kovin hyviä tulok­sia. Pap­pis­val­tainen Iran on selkeästi huono­mas­sa tilas­sa kuin pahamaineisen shaahin aikana. Myös Irak ja Afgan­istan ovat siir­tyneet dik­taat­to­rien syr­jäyt­tämisen jäl­keen näen­näiseen mut­ta täysin kor­rup­toituneeseen demokra­ti­aan ja järjestyneen yhteiskun­nan tilalle on tul­lut jatku­va ver­i­nen sisällissota.

  Jäl­jet pelot­ta­vat, jos mus­lim­ivel­jeskun­ta nousee val­taan Egyp­tis­sä, on var­masti edessä Iranin tie.

 3. EU voisi kyl­lä suh­tau­tua kri­it­tis­es­ti yksin­val­taisi­in hir­muhal­lit­si­joi­hin jo ennen kan­so­jen nousemista bar­rikaadeille. Valitet­tavasti vaan län­si­maat ovat aina sulke­neet silmän­sä niin pitkään kuin on ollut mah­dol­lista ja taloudel­lis­ten etu­jen­sa mukaista.

 4. Kun koti­maas­sa ei tule­vaisu­us näyt­tää toiv­ot­toma­l­ta, moni nuori haaveilee elämästä Euroopas­sa, mut­ta Euroop­pa ei voi ottaa vas­taan kym­meniä miljoo­nia pohjoisafrikkalaisia.

  Pitäisi viedä työ­paikko­ja Euroopas­ta Pohjois-Afrikkaan eikä pohjoisafrikkalaisia Euroop­paan, mut­ta onko Euroopas­sa enää teol­lisia työ­paikko­ja joi­ta siirtää.

  Euroopas­sa on kym­meniä miljoo­nia eläkeläisiä joi­ta voisi hyvinkin kiin­nos­taa yhdis­telmänä ver­rat­taen alhainen hin­tata­so ja läm­min ilmas­to. Siis jos olo­suh­teet muuten oli­si­vat jotenkin kun­nos­sa. Ja jos ovat niin kyl­lä sitä kaiken­laista elinkeino­toim­intaa, teol­lis­takin, syntyy.

 5. Ja Egyp­ti sul­ki internetin…
  http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Ulkomaat/1194664049018/artikkeli/egypti+meni+pimeaksi+nettiyhteydet+suljettiin.html

  Mitä tek­isi Euroopan Unioni jos vaik­ka kävisi niin että tuol­laises­sa 80 miljoo­nan nuoren vihaisen mus­lim­in maas­sa syn­tyy avoin anarkia ja sisällissota? 

  Niin voi käy­dä jos yhdis­tetään vapaa inter­net ja luku­taidot­to­mia hyö­dyn­tävä islam-fun­da­men­tal­is­mi. Egyp­tis­sä kun on myös miljoonit­tain sivistyneitä nuo­ria, jot­ka eivät enää tiukkaan islami­in taivu. Toiv­ot­tavasti rikkaat Sau­dit ja Turk­ki kan­ta­va myös vastuunsa.

  Muis­taak­seni Jugosla­vian hajoamista kat­selti­in pitkään sivus­ta, pitkän jahkailun jäl­keen sinne dumpat­ti­in van­hen­tunei­ta avus­tus­tarvikkei­ta ja pidet­ti­in juh­la­puhei­ta. Ja kansan­murha jatkui.

 6. “Pitäisikö EU:n ilmaista tuken­sa yksin­val­ti­aiden vas­tus­ta­jille arabimaissa?”

  Ei, EU:n kan­nat­taa tukea hul­lu­ja dik­taat­tor­e­i­ta etenkin sil­loin, kun he toimi­vat EU:n rajanaapureissa.

  Ei vaineskaan, mut­ta real­is­tisem­pi tavoite on kan­nus­taa yksin­val­ti­ai­ta muut­tumaan vähem­män yksin­val­taisik­si. Kyynikko voisi nimit­täin olla sitä mieltä, että nois­sa ara­bi­mais­sa pitää olla luja hal­li­tus­val­ta ja se ei onnis­tu epä­var­mas­sa demokra­ti­as­sa. Demokra­tia nimit­täin toden­näköisem­min epäon­nis­tuu kuin onnis­tuu, kun kansa on köy­hää, koulut­tam­a­ton­ta ja jakau­tunut­ta ja insti­tuu­tiot heikkoja.

  Fareed Zakar­i­an “The Future of Free­dom: Illib­er­al Democ­ra­cy at Home and Abroad” argu­men­toi kohtu­ullisen hyvin sen puoles­ta, että ensin pitää luo­da vakaut­ta ja toimivia insti­tuu­tioi­ta ja sit­ten vas­ta siir­tyä demokratiaan.

  Ara­bi­maid­en synkkien kasvu­luku­jen takia ja muutenkin vakaus on siel­lä luul­tavasti ykköskysymys seu­raa­vat parikym­men­tä vuotta. 

  Voisiko EU kil­pailut­taa mai­ta siitä, kuka saisi tuot­taa aurinkoen­er­giaa Euroopalle Saharassa?

 7. Ain­oas­taan huono hallinto estää Egyptin tai Iranin siir­tymisen glob­al­isaa­tion ja talouskasvun tielle.

  Osaltaan tähänkin vaikut­taa ikuinen sota Palesti­inas­sa, jon­ka vuok­si län­si sietää ketä tahansa dik­taat­to­ria joka ei avoimesti uhkaa Israelia. Iranin mallin pakot­teil­la Mubarak olisi jo aiko­ja sit­ten kaatunut.

  Ehkä tilanne on nyt muut­tumas­sa, ja toivon mukaan parempaan. 

  Tietäisi muuten mie­lenki­in­toisia aiko­ja Israelille jos ara­bi­maid­en taloudet alka­isi­vat kas­vaa Turkin tai Int­ian malliin.

 8. Hyvin usein kehit­tyvien maid­en kohdal­la vaa­di­taan paran­nuk­sia koulu­tus­ta­soon ja nais­ten ase­maan ikään kuin nämä takaisi­vat oiko­tien onneen. 

  Itse pidän kehit­tyvien maid­en suurim­pana ongel­mana maid­en oikeusjär­jestelmiä, jois­sa val­ta on usein semen­toitu tietyn ide­olo­gian kan­nat­ta­jille lais­sa sääde­tyn järjestyk­sen mukaises­ti. Val­lan­pitäjät estävät muu­tok­sen mah­dol­lisu­u­den sivistyneel­lä taval­la: perus­tus­laki­in kir­joite­taan muut­ta­mat­to­mia artik­lo­ja, sanan­va­paut­ta rajoite­taan jne. 

  Tässä suh­teessa on aivan sama kuin­ka mon­ta (nais)tohtoria maas­ta löy­tyy, jos laki kuitenkin jakaa hyv­in­voin­tia epä­suh­dasti ja sank­tioi eriävät mielip­i­teet. Mitä muu­ta vai­h­toe­htoa kansalle jää kuin nous­ta barrikadeille?

  Kehit­tyvien maid­en pitäisi päästä käsik­si todel­liseen oikeusval­tioon, jos­ta voidaan sit­ten johtaa laadulli­nen demokraat­ti­nen yhteiskun­ta. Nythän mon­et näistä ovat vain nimel­lis­es­ti demokraat­tisia ja perus­tus­lail­lisia valtioita.

 9. Ja vielä Egyptin tilanteesta. 

  Maan perus­tus­laki­in lisät­ti­in 1980-luvul­la muu­tos, jon­ka mukaan sharia on ensisi­jainen lain­säädän­tölähde. Käsit­tääk­seni Egyp­tis­sä val­lit­se­vana on hanafi­laisen lakik­oulukun­nan tulk­in­ta­pe­ri­aat­teet, jon­ka mukaan shar­i­an muut­ta­mi­nen tai mukaut­ta­mi­nen on kiel­let­tyä, kos­ka sharia sel­l­aise­naan kyke­nee vas­taa­maa ajan tar­joami­in haasteisiin(korjatkaa, jos olen väärässä). 

  Haas­ta­va lähtöko­h­ta demokratialle.

 10. Afrikan man­ner alkaa kiin­nos­taa suuryri­tyk­siä sil­loin kun Aasi­as­sa työn hin­ta nousee. Tuotan­to siir­retään halvim­man työvoiman maihin.

  Kehi­tys muis­tut­taa siir­tomaaval­lan mekanis­mia. Ensim­mäiset suuryri­tyk­set perus­ta­vat voit­ton­sa hal­paan työvoimaan ja muut seu­raa­vat perässä. Maa­han vir­taa ulko­maista rahaa, jos­ta val­lan­pitäjät halu­a­vat päästä osal­lisik­si. Yhteiskun­taa muute­taan juuri sen ver­ran mitä län­si­mainen yri­tyskult­tuuri tarvitsee.

  Ei tähän muu­tok­seen mitään isme­jä tarvi­ta, raha on ain­ut konsultti.

 11. Tuo aja­tus, että hal­lit­se­vat ahneudessaan oli­si­vat vas­tu­us­sa Pohjois-Afrkan kehit­tymät­tömyy­destä ei oikein sovel­lu ainakaan Tunisian tapauk­seen. Maa­han keit­tyi hyvin ripeästi viime vuosikym­meninä ja sik­si myös nuoriso on siel­lä koulute­tumpaa kuin muual­la. Mut­ta se ihmis­paljous tuol­la alueel­la on niin suuri, että mikään kehi­tys ei riitä vast­maan mas­so­jen tarpeisiin.

 12. “Vehnän hin­ta nousi keskivi­ikkona taas uuteen ennätykseen”

  Haus­ka detalji tuos­sa vil­jan hin­nan nousus­sa on se, että biopolt­toainei­den tuot­tamisen usko­taan nos­ta­van elin­tarvikkei­den hin­to­ja — täl­löin­hän vil­je­lyp­in­ta-alaa käytetään muuhun kuin elin­tarvike­tuotan­toon. Ja Neste Oil valit­ti­in vas­tu­ut­tomam­mik­si yhtiök­si juuri biopolt­toaineku­vioiden­sa vuoksi.

  Val­tio omis­taa Neste Oil:ista 50.1% joten voidaan jopa ajatel­la että hin­to­jen nousun osasyyl­lisenä olisi Suomen val­tio taik­ka val­taa pitävä hallitus.

  Muuten olen sitä mieltä että muiden val­tioiden asioi­hin ei tule kan­nan­otoil­la puut­tua ellei nyt suo­ranaista kansan­murhaa olla tekemässä.

  Miltäs se tun­tu­isi jos Iran alka­isi kan­nan­otoil­laan kan­nus­taa Suomen mus­lim­iväestöä val­lanku­mouk­seen ja ajaisi avoimesti islami­laista teokra­ti­aa tännekin?

  Ennem­min kan­nus­taisin EU:ta kri­it­tiseen itse­tarkastelu­un mm. laa­jen­e­mis­poli­ti­ikan ja talous­poli­ti­ikan aloil­la. Kyky tähän tosin taitaa puuttua?

  Demokra­ti­akin meni pieleen kos­ka pres­i­dent­tikin on valit­tu enkä muista minkään sortin vaale­ja pide­tyn… Ja vielä bel­gialainen, kaverin koti­maas­sa ei ole ollut edes hal­li­tus­ta puoleen vuoteen.

 13. Demokra­ti­ake­hi­tys ete­nee vääjämät­tä myös niis­sä mais­sa, jois­sa kansalaisia hal­li­taan ensisi­jais­es­ti pelol­la, kos­ka ei tarvitse olla kuin muu­ta­ma rohkea tai kutakuinkin pelo­ton ihmi­nen, niin muu­tosvoima kumu­loituu läh­es itsessään, jos vain nämä kansalaiset tajua­vat todel­lisu­u­den raskaas­ta manip­u­loin­tikoneis­toista huoli­mat­ta. Edes suun­nilleen toteu­tunut demokra­tia on mielestäni kansalais­ten jär­jen voit­to yksit­täis­ten henkilöi­den ylläpitämästä harhamaail­mas­ta! Miten tähän sit­ten päästään? No siten, että tiede­tään ihmisen ole­van pohjim­mil­taan hyvä!

 14. pekka

  Län­si­maid­en pyrkimys tukea islami­lais­ten maid­en demokrati­soi­tu­mista ei ole tuot­tanut kovin hyviä tuloksia.

  Mis­säs kohtaa täm­möistä pyrkimys­tä on esiintynyt?

 15. Voisiko Egyp­tis­sä mitenkään val­ta edes pää­tyä ääri­ainek­sille, kos­ka on oletet­tavaa, että kansa siel­lä on huo­mat­ta­van paljon sivistyneem­pää kuin esimerkik­si Afgan­istanis­sa tai Pak­istanis­sa ihan jo siitäkin syys­tä, kos­ka Egyptin merkit­tävä elinkeino on turismi.

  ElBara­day tuskin tosi­aan on ääri-islamin edus­ta­ja. Epäilen, että egyp­tiläi­nen kansa halu­aa demokra­t­ian toimi­van myös Egyp­tis­sä mod­erni­in ara­bi­maa­han sovel­letun islamin mukaises­ti. Tosi­aan kuka­pa meil­lä Suomes­sakaan enää kir­jaimel­lis­es­ti Van­haa tes­ta­ment­tia tavaa? No voi joku vaik­ka tavatakin, mut­ta toiv­ot­tavasti nämä henkilöt eivät ole kovin korkeal­la yhteiskun­nal­lises­sa rankingissa.

 16. #
  Nuo yhteiskun­nat ovat matkalla täy­del­listä tör­mäys­tä. Niis­sä on koh­ta lap­sia enem­män kuin koko EU:ssa,
  #

  Ote­taan­pa pöytään esim. Kiinan yhden lapsen poli­ti­ik­ka. Ainakin sil­lä taval­la, kuten se meille suomes­sa on ker­rot­tu, että vain yksi lap­si olisi sal­lit­tu per per­he Kiinassa.

  Mut­ta eihän tuo pidä paikkaansa ainakaan Kiinas­sa, mis­sä ilmeis­es­ti yhden lapsen poli­ti­ti­ikkaa on voitu kiertää, kun ei ole ollut riit­tävän kor­rup­toi­tu­ma­ton­ta tapaa suorit­taa väestön lasken­taa. Eli väestön­lasken­taa on vääris­tel­ty ja sit­ten Bei­jing on uskonut laskel­mat kuten kala ongen koukus­ta madon suuhun­sa nappaa.

  Eli matemaattisella/tilastollisella mallil­la on use­atkin Kiinan väestön­laskel­mat aikoinaan tehty, mut­ta mikä lie nyt Kiinan väk­iluku ja kuin­ka mon­ta viral­lista las­ta kus­sakin per­heessä nyt “on”, suh­teessa Kiinan vira­nomaisen laskelmiin.

  No joo, hiuk­ka poikke­si tämä alku­peräisen artikke­lin otsikosta.

 17. Israelin pain­oar­vo kas­vaa val­tavasti mikäli ara­bi­mais­sa val­taan nou­se­vat län­sivi­hamieliset voimat.
  Israel­han on alueen ain­oa demokra­tia ja öljykent­tien puo­lus­tamisen viimeinen lukko.
  Siinä tapauk­ses­sa palesti­inalaiset saa­vat uno­htaa oman val­tion­sa toistaiseksi.
  Jos ara­bi­maat sivisty­i­sivät, demokrati­soi­tu­isi­vat ja teol­lis­tu­isi­vat, tilanne olisi päin­vas­tainen, niiden kan­sain­vä­li­nen pain­oar­vo kas­vaisi ja Israel kutis­tu­isi kokoaan vastaavaksi.

 18. Louekari:
  >Aasian teol­lisu­u­den kasvu ei kai ole tuonut
  >keskiver­toaasialaiselle korkeam­paa elin­ta­soa kuin
  >pohjoisafrikkalaiselle.

  Aasian teolli­nen ja muu talouskasvu on tuonut keskiver­toaasialaiselle merkit­tävästi korkeam­man elin­ta­son kuin mitä keskiver­toaasialaisel­la oli sitä ennen. 

  Pohjoisafrikkalaiset taas elävät niin kuin aina, sil­lä erol­la että heitä on nyt paljon enem­män. Pääosin muual­la tehty “vihreä val­lanku­mous” eli kasv­in­jalostus jne on mah­dol­lis­tanut ruoan­tuotan­non lisään­tymisen: Egyptin väestö on kaksinker­tais­tunut noin 30 vuodessa. Mut­ta vaik­ka ruokaa ja lap­sia riit­tää, niin mon­taa muu­ta asi­aa ei.

 19. Ihan oman edun vuok­si EU:n pitäisi sotkeu­tua Pohjois-Afrikan sisäisi­in asioi­hin samal­la inten­si­teetil­lä kuin Neu­vos­toli­iton sisäisi­in asioi­hin sen hajoamiseen saakka.

  Infor­maa­tion välit­tämi­nen ja demokraat­tis­ten voimien tukem­i­nen on hal­paa kuin saip­pua. Tarvi­taan vain uusi ETYKin kol­mas kori. Meto­di on aika hidas, mut­ta seu­raa­vat sukupol­vet tykkäävät.

  ElBa­radei tokaisi osu­vasti: This week the Egypt­ian peo­ple broke the bar­ri­er of fear, and once that is bro­ken, there is no stop­ping them, ja tästähän Neu­vos­toli­iton hajoamises­sakin oli alun­perin kysymys.

 20. @ Ilpo Pernaa

  Kiinaa Afrik­ka kiin­nos­taa kovasti, käyt­tävät raho­jansa viisaasti. Län­si­maat ovat keskit­tyneet tehot­tomaan kehi­tys­a­pu­un, joka ei luo muu­ta hyv­in­voin­tia kuin anta­jan hyvänolon tun­teen anei­den lail­la. Kiinan tapa tehdä bisnestä Afrikas­sa on se oikea tie hyv­in­voin­nin kas­vat­tamisek­si. Joku voi sanoa sitä riis­tokap­i­tal­is­mik­si mut­ta se on Afrikan oikotie onneen, ei kehitysapu.

 21. Osmon kysymys on väärin asetettu.

  Tämä sik­si, että vier­essämme on epästabi­ili ja her­mostunut Venäjä. Siitä pitäisi nyt keskustel­la, eikä kaukai­sista arabimaista. 

  Peruste­len lisää:

  Venäjäl­lä valmis­taudu­taan nyt Duman ja pres­i­dentin vaalei­hin tilanteessa, jos­sa talous­poli­ti­ik­ka, ulko — ja sisäpoli­ti­ik­ka on ajet­tu umpiku­jaan. Venäjän Kauka­suk­sel­la käy­dään sotaa, jos­sa soti­lai­ta kuolee viikos­sa n. 25, eli samaa luokkaa kuin nyt Afganistanissa.

  Venäjä on täl­lä het­kel­lä muu­tos­ti­las­sa, mut­ta mihin suun­taan? Kuka siel­lä on tulos­sa val­taan? Voit­ta­vatko äärikansal­liset voimat, joista mon­et odot­ta­vat Venäjän pelas­ta­jaa? Saako läpiko­r­rup­toitunut nykyjo­hto pidet­tyä tilanteen hallinnassa?

  Mosko­vas­sa äsket­täi­nen väki­val­taisek­si, ja 500 ihmisen pidä­tyk­seen päät­tynyt mie­lenosoi­tus oli kaikesta päätellen poli­it­tis­es­ti hyvin organ­isoitu, ei mitää huli­gan­simia. Koet­taako jokin taho luo­da seka­sor­toa Venäjälle? Domode­dovon pom­mi-isku oli näköjään eri­no­mais­es­ti suun­nitel­tu ja toteutet­tu. Kuten taval­lista, kaiken­laiset salali­it­to­teo­ri­at, huhut ja speku­laa­tiot lev­iävät kansan joukossa.

  Venäjäl­lä käy­dään siis nyt rajua ja väki­val­taista tais­telua val­las­ta. Toivoa sopii, että tilanne siel­lä pysyy vakaana ja kään­tyy paren­paan suun­taan, sil­lä muut vai­h­toe­hdot ovat kovin huonoja.

  Mitä tästä kaikesta pitäisi oikein Suomes­sa ajatella?

  Kyl­lä nyt olisi jo korkea aika alkaa keskutel­la avoinesti ja rehellis­es­ti näistä asioista.

 22. Itäisen Välimeren alueen pahin jut­tu on palesti­inalaiskysymys. Ain­oa kon­reet­ti­nen ratkaisu siihen suuri maan­järistys, joka tuot­taa sel­l­aisen tsunamin, joka pyyhkäisee pois koko itäisen Välimeren asu­tuk­sen. Sama ratkaisu taitaa olla myös muiden ara­bi­maid­en pelas­tus. Tämä aja­tus ei ole syn­tynyt min­un päässäni, vaan myös mon­en muun, jot­ka ovat pain­i­neet ongel­man kanssa.

 23. Her­mi­it­ti:

  “Voisiko Egyp­tis­sä mitenkään val­ta edes pää­tyä ääri­ainek­sille, kos­ka on oletet­tavaa, että kansa siel­lä on huo­mat­ta­van paljon sivistyneem­pää kuin esimerkik­si Afgan­istanis­sa tai Pak­istanis­sa ihan jo siitäkin syys­tä, kos­ka Egyptin merkit­tävä elinkeino on turismi.”

  Val­ta on jo ääri­ainek­sil­la, jos perus­tus­lain toises­sa artik­las­sa maini­taan shar­i­an ole­van ensisi­jainen lain­säädän­tölähde. Todel­li­nen val­ta Egyp­tis­sä on elimel­lä, joka tulk­it­see perus­tus­lakia ja lakien suhdet­ta shariaan.

  Lehdis­sä ihme­telti­in aikaisem­min minkä takia val­lanku­mous ei ole ollut luon­teeltaan islami­lainen? Jos sharia maini­taan jo perus­tus­lain alkume­treil­lä, niin eipä siinä voi kai enää paljon enem­pää pyytääkään.

  Voisi kuvitel­la, että tilanne muut­tuu siinä vai­heessa, kun joku kumouk­selli­nen kekkaa vaa­tia maalle uut­ta perus­tus­lakia tai muu­tok­sia van­haan. Eiköhän siinä vai­heessa rupea jonkun punt­ti tutisemaan.

 24. Tässä on nyt seu­rat­tu parin viikon ajan todel­la tärkeitä kamp­pailu­ja. Osmo saat­taa olla oike­as­sa, että sil­lä mitä EU viral­lis­es­ti sanoo, ei ole paljon merk­i­tys­tä, mut­ta EU:n alueel­la toimivil­la medioil­la on var­masti ollut val­ta­va vaiku­tus tapah­tu­mien eten­e­miseen. Sat­u­in ole­maan Egyp­tis­sä sil­loin kun Tunisian mel­lakat oli­vat kiivaim­mil­laan, ja BBC oli kärp­pänä ihmettelemässä, alka­ako Kairossa tapah­tua jotain vas­taavaa. Tämä tun­tui sil­loin aivan absur­dil­ta, kos­ka siel­lä ei todel­lakaan ollut käyn­nis­sä yhtään mitään erikoista. Mut­ta nämä suuret vies­timet levit­tävät tietoa ja yleistä mel­lakkamielialaa, ja nyt todel­la tapah­tuu Egyptissäkin.

 25. “On vaikea ymmärtää, mik­si teolli­nen glob­al­isaa­tio ei ole levin­nyt Välimeren eteläpuolelle vaan työ­paikat ovat syn­tyneet Aasiaan.”

  Euroop­palais­ten tul­lessa Aasi­aan hei­dät nähti­in kil­pail­i­joina Japanis­sa ja euroop­palaisia alet­ti­in vakoil­la. Samal­la Japani­in syn­tyi ymmär­rys euroop­palais­ten teol­lis­es­ta markki­na­t­aloud­es­ta, ja askel tuos­ta ymmär­ryk­ses­tä euroop­palaisen talousjär­jestelmän kopi­oin­tipäätök­seen oli siten lyhyt. 

  Muut Aasian maat seura­si­vat Japanin esimerkkiä. Ide­olo­gia oli siis: “Jol­let voi voit­taa euroop­palaisia, ware­ta hei­dän menetelmänsä”. 

  “Luon­non­va­ro­ja ei riitä mis­sään tapauksessa”

  Sahara on aurinkoen­er­giaa täynnä.

 26. Paa­vo Häikiö:“Kiinaa Afrik­ka kiin­nos­taa kovasti, käyt­tävät raho­jansa viisaasti.”

  Olet oikeil­la jäljillä:
  Sudanin öljyn­tuotan­nos­ta 60–70 pros­ent­tia on Kiinan val­ti­ol­lisen öljy-yhtiön hallinnassa.

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20080410BRI26349&secondRef=ITEM-014-FI&language=FI

  Kiinalaiset har­joit­ta­vat aggres­si­ivista kolo­nial­is­tista kauppapolitiikkaa: 

  http://www.sask.fi/kaikki_uutiset/?x115663=276482

  Huo­mat­tavaa on , että raportin kokosi Afrikan maid­en ammat­tiy­hdis­tys­li­iket­tä lähel­lä ole­van tutkimus­laitosverkos­to African Labour Research Net­work ALRN. Han­kkeen suo­ma­laiset kump­pan­it ja rahoit­ta­jat oli­vat SAK ja SASK. Lisäk­si tutkimus­pro­jek­ti sai tukea Hol­lan­nin ammat­tikeskusjär­jestöltä FNV:ltä. SASK on käyt­tänyt han­kkeen rahoituk­seen ulko­min­is­ter­iön kehitysyhteistyötukea.

  Verora­ho­jemme tiet ovat tutkimattomia.

 27. Mie­lenki­in­toisia lukemia Egyptin väestönkasvus­ta. Lähi-Itä on täyn­nä työt­tömiä nuo­ria vihaisia miehiä. http://www.luxor-info.net/vaesto1.html

  Kehi­tys­a­pukin on var­masti hyvä jut­tu. USA on jakanut mil­jardikau­pal­la kehi­tys­a­pua mm. Egyp­ti­in. inter­netiä penko­ma­l­la löy­tyy kaiken­laista jut­tua siitä kuin­ka “kehi­tys­a­pu” on ollut lähin­nä sotakalus­toa dik­taat­tor­eille. Eli käytän­nössä rahan­si­ir­toa USA:n sotateollisuudelle.
  http://www.kepa.fi/uutiset/5580

  Voiko alku­peräisen kysymyk­sen tulki­ta niin että pitäisikö EU:n tuomi­ta USA:n soti­lasvi­en­ti dik­taat­tor­eille kuten Egyp­tille ja Sau­di Arabialle?
  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010091412346886_ul.shtml

  Ja asi­aan löy­hästi liit­tyen. Vihreät (Brax) halu­a­vat rajoit­taa inter­netin sanan­va­paut­ta ja kehit­tää sen­su­uria? Näinkö Suo­mi, maail­man malli­maa, näyt­tää esimerkkiä sanan­va­pau­den kunnioittamisesta?

  Ja luon­to pelas­tuu kun haal­i­taan kylmään pohjo­laan lisää väkeä pois ylikan­soite­tus­ta etelästä?

 28. Tilanne on erit­täin vaka­va. His­to­ri­as­ta on tun­net­tua, että seka­sor­toises­sa tilanteessa hyvin organ­isoitunut ja häikäilemät­tömästi toimi­va klik­ki voi päästä val­taan, vaik­ka sil­lä ei olisikaan kansan enem­mistöä puolel­laan. On todel­li­nen vaara, että hyvin pian koko Pohjois-Afrik­ka on ääri-islamistien käsissä.

 29. hjtur­tiainen:

  His­to­ri­as­ta on tun­net­tua, että seka­sor­toises­sa tilanteessa hyvin organ­isoitunut ja häikäilemät­tömästi toimi­va klik­ki voi päästä val­taan, vaik­ka sil­lä ei olisikaan kansan enem­mistöä puolel­laan. On todel­li­nen vaara, että hyvin pian koko Pohjois-Afrik­ka on ääri-islamistien käsissä.

  Pelot­tavin­ta minus­ta on, että hyvin toden­näköis­es­ti val­taosas­sa Lähi-Idän islami­laisia mai­ta islamis­teil­la on kansan enem­mistön tuki. Sen takia on mielestäni hyvin lyhyt­näköistä EU:lta vaah­do­ta ara­bi­maid­en demokra­t­ian puolesta.

 30. Ovat sit­ten islamistit (islami­lainen vel­jeskun­ta) tai maal­liset tulos­sa val­taan, niin näitä mie­lenosoituk­sia on ollut mah­ta­va seu­ra­ta al-Jazeeralta.

  Pitää pyyhk­iä pölyt Niet­zschestä, Schopen­hauerista ja Hei­deg­gerista ja lukea uudem­man ker­ran, mitä siitä tah­dos­ta val­taan san­ot­ti­inkaan. Eri­laiset tahot voivat pohtia tuhanteen ker­taan kok­ous­taen kuin­ka yhteiskun­taan saataisi­in muu­tos­ta, sit­ten (toki yksinker­tais­taen) yksi ihmi­nen Tunisi­as­sa polt­taa itsen­sä ja tämä sym­boli saa miljoonat kaduille, jot­ka eivät enää pelkää. Heil­lä ei ole selkeää ideaa, mut­ta tah­toa on.

 31. “ilmaista tuken­sa yksin­val­ti­aiden vas­tus­ta­jille arabimaissa”

  Eli tyhjiä sano­ja. USA ja EU mak­sa­vat egyp­tille (Mubarak:lle)valtavat rahamäärät siitä että jät­tävät israelin rauhaan ja että saa­vat käyt­tää Suezin kana­lia rauhas­sa. Minne se raha on men­nyt kun pienen eli­itin tasku­un ja EU, USAn pankkei­hin. Olisi tehtävä paljon enem­män kuin tyhjiä lausun­to­ja ja peri­aat­tel­lista tukea vas­tut­ta­jille. Tut­tu jut­tu, on asioi­ta jot­ka eivät paljon muu­tu vuosien varrella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.