Kuntien välinen taktikointi raaistuu

Eräs kes­kei­ses­sä ase­mas­sa ole­va espoo­lai­nen vai­kut­ta­ja perus­te­li minul­le sitä, mik­si on oikein, että Hel­sin­ki kan­taa suu­rem­man vas­tuun asunn­ot­to­muu­des­ta kuin Espoo suun­nil­leen näin: asunn­ot­to­man on luon­te­vam­paa viet­tää aikaan­sa Haka­nie­men torin ympä­ril­lä kuin jos­sa­kin espoo­lai­sen oma­ko­tia­lu­een jal­ka­käy­tä­väl­lä. On myön­net­tä­vä, että argu­men­tis­sa on jotain perää. Usko oli­si kui­ten­kin vah­vem­pi sii­hen,  että Espoos­sa aja­tel­laan vain asunn­ot­to­mien omaa paras­ta, kun hei­dät lähe­te­tään Hel­sin­kiin, jos talou­del­li­nen vas­tuu ongel­mas­ta ei siir­tyi­si mukana.

Eräs hel­sin­ki­läi­nen kun­nal­lis­po­lii­tik­ko sanoi jos­kus, että vii­si pro­sent­tia asun­to­kun­nis­ta aiheut­taa  80 pro­sent­tia kun­tien net­to­me­nois­ta. Tätä lukua ei kan­na­ta sitee­ra­ta sel­lai­se­naan, kos­ka pel­kään sen tul­leen niin sano­tus­ti hihas­ta. Kun tätä pääs­sä las­kien haa­ru­koi, väi­te ei kui­ten­kaan ole aivan pie­les­sä. Sel­vi­tän vähän, miten itse sen laskisin:

Ruo­ka­kun­nis­ta suu­rin osa on net­to­mak­sa­jia, kun menoik­si las­ke­taan hei­dän pal­ve­lu­jen­sa brut­to­me­not ja tuloik­si hei­dän asia­kas­mak­sun­sa, veron­sa ja ne val­tio­no­suu­det, jot­ka he ovat tuo­neet muka­naan. Kou­lu­lai­set eivät esi­mer­kik­si mak­sa käy­tän­nös­sä mitään, kos­ka ope­tus­toi­men val­tio­no­suu­det kat­ta­vat osa­puil­leen kou­lu­jen menot. Ter­veys­kes­kuk­ses­sa muka­vaa 90-vuo­tias van­hus ei myös­kään mak­sa net­to­na aivan tol­kut­to­mas­ti, kos­ka hän tuo pel­käl­lä ole­mas­sao­lol­laan kun­taan 20 000 euroa valtionosuuksia.

Kal­lii­ta ovat ne koti­ta­lou­det, jot­ka eivät tuo muka­naan las­ken­nal­lis­ta val­tio­no­suut­ta . Las­ten­suo­je­lu on kal­lis­ta (meno­ja tosin nyt tasa­taan kun­tien välil­lä) mie­len­ter­veys­po­ti­laat tule­vat kal­liik­si, eräät kroonises5ti sai­raat alle 85-vuo­ti­aan tule­vat kal­liik­si, päih­deon­gel­mai­set ovat kal­lii­ta, lii­kun­ta­vam­mai­set ovat kal­lii­ta ja niin edel­leen.  Itse­kin olen ollut kal­lis vuon­na 2003, kun minul­le teh­tiin avosydänleikkaus.

Jos vii­si pro­sent­tia asun­to­kun­nis­ta aiheut­taa val­tao­san kun­nan net­to­me­nois­ta, käte­vin­tä  menes­tyä kun­tien väli­ses­sä kil­pai­lus­sa on sysiä tuo vii­si pro­sent­tia naa­pu­ri­kun­tiin, esi­mer­kik­si asunn­ot­to­mat Espoos­ta Hel­sin­kiin.  Espoo­lai­set eivät toi­mi täs­sä vää­rin. Hei­dät on valit­tu aja­maan Espoon etua ja niin he sit­ten myös tekevät.

Vika on peli­sään­nöis­sä. Jos pai­ni­kil­pai­lu­jen sään­nöis­sä ei kiel­let­täi­si pure­mis­ta, ei oli­si puri­jan vika että hän puree vaan sen joka laa­ti sään­nöt. Kun­tien väli­set peli­sään­nöt on aset­ta­nut val­tio. Val­tio on vas­tuus­sa sii­tä, että peli on rumaa kos­ka sään­nöt yllyt­tä­vät rumaan peliin.

Asun­to­po­li­tii­kal­la voi par­hai­ten vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka pal­jon kal­lii­ta asuk­kai­ta kun­nas­sa asuu. Kun­nan talou­den kan­nal­ta sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non edis­tä­mi­nen on var­sin epäit­se­käs­tä puu­haa. On oikein ja koh­tuul­lis­ta, että etusi­ja kau­pun­gin vuo­kra-asun­toi­hin pää­sys­sä on ihmi­sil­lä, jot­ka ovat jou­tu­neet elä­mäs­sään vai­keuk­siin. Se taas tar­koit­taa, että raken­ta­mal­la kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja, saa väki­sin asuk­kai­ta, jois­ta muu­ta väes­töä suu­rem­pi osa on net­to­saa­jia ja tuo­ta vii­den pro­sen­tin jouk­koa on sel­väs­ti yli vii­si prosenttia.

Toi­nen kei­no on tie­tys­ti lii­ken­ne­po­li­tiik­ka. Eräs sipoo­lai­nen vai­kut­ta­ja sanoi minul­le ker­ran, ettei Sipoo halua alu­eel­leen edul­lis­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä, kos­ka se toi­si vää­rän­lai­sia asukkaita.

Kun kaik­ki yhteis­työ­hank­keet pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien välil­lä ovat valu­neet hiek­kaan, edes­sä on kun­tien väli­sen talou­del­li­sen kil­pai­lun raa­is­tu­mi­nen, ellei suo­ra­nai­nen talous­so­ta. Jos­sain seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa tar­kas­te­len tuon talous­so­dan ase­tel­mia. Var­man häviä­jän voin kui­ten­kin jo julis­taa: huo­no-osais­ten käy huo­nos­ti, kun kun­nat alka­vat kil­pail­la kes­ke­nään epäsosiaalisuudessa.

47 vastausta artikkeliin “Kuntien välinen taktikointi raaistuu”

 1. Kun­tien väli­ses­sä kil­pai­lus­sa hyvis­tä ja huo­nois­ta veron­mak­sa­jis­ta Hel­sin­ki on muta­pai­nin häviä­jä sii­tä­kin syys­tä, että se on lähes pakot­ta­nut vero­tu­lo­ja tuo­vat, aktii­vi-iäs­sä (työs­sä käy­vät lap­si­per­heet) ole­vat, muut­ta­maan sin­ne Sipoo­seen tai Espooseen. 

  Tuo pakot­ta­mi­nen on tapah­tu­nut sur­ke­aa kaa­voi­tus- ja asun­to­po­li­tiik­kaa apu­na käyt­täen. Asun­to­jen hin­nat on pääs­tet­ty kar­kaa­maan pil­viin. Vih­reil­lä on poliit­ti­se­na toi­mi­ja­na iso vas­tuu kehi­tyk­ses­tä aika­naan Vuo­saa­ren sata­ma­hank­keen vii­vyt­tä­mi­sen vuok­si, pato­si­han se Kala­sa­ta­man ja Jät­kä­saa­ren asui­na­luei­den kaa­voi­tuk­sen ja raken­ta­mi­sen käyn­nis­tä­mis­tä vuo­si­tol­kul­la, siten kas­vat­ti kysyn­nän ja tar­jon­nan välis­tä epä­suh­taa ja aiheut­ti hin­to­jen kohoamista. 

  Ei kai­kes­ta kan­na­ta aina mui­ta syyt­tää, meil­lä Hel­sin­gis­sä ei ole oikein ollut sitä her­raon­nea, meil­le on jos­tain syys­tä päät­tä­jäk­si vali­koi­tu­nut tai­ta­mat­to­mia enem­män kuin muu­al­la. Äänes­tä­jien tie­tys­ti pitäi­si kat­soa pei­liin ja vali­ta parem­min Hel­sin­gin etua puo­us­ta­via niin omaan val­tuus­toon kuin eduskuntaan.

 2. Osmo: Mik­si sit­ten kaik­ki ongel­ma­ta­pauk­set pitäi­si asut­taa kun­nan rahoi­la Suo­men kal­leim­piin asuntoihin?

  Anne­taan tulon­siir­rot vain raha­na ja vapaus vali­ta asuin­paik­ka ilman, että se vai­kut­taa tukiin.

  Asunn­ot­to­mis­ta vie­lä sen ver­ran, että mie­les­tä­ni tuo ongel­ma pitää hoi­taa kun­toon ennen yhtään musiik­ki­ta­loa tai Gug­gen­hen museo­ta. Eli kun­nal­le vel­vol­li­suus osoit­taa asun­to toi­meen­tu­lo­tuen lisäk­si. (Ei tar­vit­se olla kun­nan alueella)

 3. Osmo,

  Ja rat­kai­susi on, että jae­taan vas­tuu niin laajalle,ettei sitä näy? Pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mielistä.

  En ole oikein ollen­kaan vakuut­tu­nut sii­tä, että tuo aut­tai­si nii­tä hei­kon­pio­sai­sia. En minä­kään osaa hyviä vaih­toeh­to­ja esit­tää, mut­ta tuo “soti­mi­nen” pitäi­si asian aina­kin tape­til­la. Se voi olla hyvä­kin asia, ehkä jos­sain vai­hees­sa vaik­ka teh­täi­siin jotain.

  Kari

 4. Sta­din spur­gu­jen suu­ri mää­rä sodan jäl­keen joh­tui aivan var­mas­ti sii­tä, että rau­ta­tei­den pää­te­pis­te on ollut aina Hel­sin­ki, sit­ten 1900.

  Sit­ten vie­lä pääl­le lukuisat
  hesan hanut, jot­ka rin­ta­mil­la urheasti
  tais­te­li­vat — vaik­ka Kal­le Pää­tä­lo väitti,
  että hesan hanuil­la oli sur­keat vaatteet
  pääl­lään kun rin­ta­mil­le saa­pui­vat, että liki palel­tui­vat paikoilleen.

  Että WWII:n sodan jäl­keen aivan var­mas­ti monen
  rin­ta­ma­mie­hen tie vei Hesaaan. Mitään sen
  kum­mem­min kyse­le­mät­tä ja vastaamatta,
  että min­ne ihmi­set sodaan jäl­keen päätyivät
  asu­maan. Monet Helsinkiin.

  Nyt­kö on niin, että lähi­his­to­ri­aa ryh­dy­tään unohtamaan.

 5. Asunn­ot­to­mien suh­teen Hel­sin­ki on aina net­to­muut­to­voit­toi­nen, asunn­ot­to­mat pre­fe­roi­vat Hel­sin­kiä, teki­vät muut kun­nat mitä tahan­sa. Noin puo­let maan asunn­ot­to­mis­ta ovat Hel­sin­gis­sä — he lie­ne­vät arvos­ta­van samo­ja seu­tu­ja ja ‘asu­mi­sen’ arvo­ja asu­mis­pai­kan suh­teen kuin vaik­ka­pa Eiran tai Kruu­nu­haan asuk­kaat. Jos Espoo ei tar­joa sitä (tuki)asuntoa ja/tai päih­de­hoi­toa asunn­ot­to­mal­le, on asun­not­tö­man elä­mä pal­jon ‘inhi­mil­li­sem­pää’ Kur­vin mut­kas­sa kuin siel­lä Espoon jalkakäytävällä.

  Ja pal­jon on Hel­sin­ki ja Vapaa­vuo­ri minis­te­riöi­neen teh­nyt. Monel­le asunn­ot­to­mal­le on saa­tu oma ovi. Täs­sä suh­tees­sa kun­tien väli­nen pal­lot­te­lu oli­si saa­ta­va poik­ki. (Mut­ta asunn­ot­to­mia ei sinän­sä kukaan lähe­tä tai siir­rä Hel­sin­kiin. Hel­sin­gis­sä on muka­vam­pi olla asunnottomana.)

  Hel­sin­ki, tai vaik­ka­pa Tur­ku, nämä kus­tan­nuk­set lopul­ta mak­saa (kau­pun­ki­na). Ja yksi rumim­pia esi­merk­ke­jä täs­tä kil­pai­lus­ta on se, että kun­nan sosi­aa­li­toi­mi mak­saa asunn­ot­to­man päih­deon­gel­mai­sen vapau­tu­van van­gin muu­ton toi­seen kun­taan, mak­sa­mal­la hänen mat­kan­sa, takuu­vuo­krat, ensim­mäi­sen vuo­kran ja kuu­kau­den käyt­tö­me­not pääl­le. Ja tie­tys­ti var­mis­taa sen, että asuin­kun­ta kir­jois­sa muut­tuu. Tätä­kin tapahtuu.

 6. KariS on minus­ta hako­teil­lä. Olen sinän­sä samaa miel­tä että Hel­sin­kiin pitäi­si raken­taa enem­män ja isom­pia asun­to­ja, mut­ta argu­ment­ti­na se että kal­liit asun­not kar­koit­taa hyvät veron­mak­sa­jat on has­su, köy­hät­kö nii­tä sit­ten ostaa?

  Oden kans­sa täy­sin samaa miel­tä. Käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si niin että jos her­ra polii­tik­ko on sitä miel­tä että Hel­sin­gin kan­nat­tai­si kaa­voit­taa Öster­sun­do­miin vain väl­jäs­ti meren­ran­ta­hu­vi­loi­ta sekä oma­ko­ti­ta­lo­ja ja unoh­taa rai­de­höp­sö­tys niin ei minul­la ole tuo­hon mitään kun­nol­lis­ta vas­ta-argu­ment­tia. Seu­dun raken­teen kan­nal­ta tuo on jär­je­tön­tä, myös koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti, mut­ta Hel­sin­gin kan­nal­ta ihan fik­sua. Kun sään­nöt on mitä on niin näil­lä mennään.

  Ja myös haluai­sin kuul­la niil­tä kau­pun­kien välis­ten kil­pai­lin iha­nuut­ta koros­ta­vil­ta edes yhden kon­kreet­ti­sen esi­mer­kin sen kil­pai­lun tuo­mis­ta hyö­dyis­tä tämän kai­ken, suo­raan sanoen, pas­kan vastapainoksi.

 7. Vil­le, mitä sä luu­let että vaik­ka­pa Har­to­lan kun­ta pitää sii­tä että köy­hil­le anne­taan könt­tä­sum­ma rahaa eli he etsiy­ty­vät suo­men hal­vim­piin asuntoihn?

 8. Myön­nän, että vika on ensi­si­jai­ses­ti peli­sään­nöis­sä, mut­ta haluai­sin kui­ten­kin äänes­tää kau­pun­gin­val­tuus­toon sel­lais­ta ihmis­tä, joka ottaa vas­tuu­ta omiin­kin nimiin­sä. Tämä kau­pun­ki on sen ver­ran iso ja rikas, ettei sen ole pak­ko alkaa pot­kia köy­hiä ihan heti. Ter­vei­siä myös sivis­ty­neil­le espoo­lai­sil­le äänestäjille.

 9. Eli Hel­sin­gin kan­nat­taa raken­taa vuo­kra-asun­to­ja Espoo­seen ja Sipoo­seen eikä Jät­kään? No, sii­tä vaan, Hel­sin­gil­lä­hän on run­saas­ti tont­ti­maa­ta naapurikunnissa.

 10. Vil­le,

  peri­aat­tees­sa olet oikeas­sa. Jo parin­sa­dan kilo­met­rin pääs­sä Hel­sin­gis­tä saa oma­ko­ti­ta­lon ostet­tua 20 tuhan­nel­la, jos on val­mis tyy­ty­mään pur­ku­kun­toi­seen 1800-luvul­la raken­net­tuun mök­kiin kah­den­kym­men kilo­met­rin pääs­sä kir­kon­ky­läs­tä. Yleen­sä edel­li­set­kin asuk­kaat ovat olleet alko­ho­lis­te­ja, joten kysees­sä on tuol­loin var­si­nai­nen lää­vä. Peri­aat­tees­sa tuol­lai­sen mörs­kän asu­mis­kus­tan­nuk­set ovat kui­ten­kin todel­la alhai­set. Jos seu­rai­sim­me ohjel­maa­si, asu­tet­tai­siin hel­sin­ki­läi­set asunn­ot­to­mat maa­seu­dun peräkyliin.

  Yhteis­kun­nal­le tuol­lai­ses­sa pai­kas­sa asu­va “sosi­aa­li­ses­ti rajoit­tei­nen” hen­ki­lö on hir­vit­tä­vän kal­lis, sil­lä pie­nem­män väes­tö­ti­hey­den vuok­si sosi­aa­li­toi­men resurs­se­ja kuluu hen­keä koh­ti enem­män. Auto­ton alko­ho­lis­ti tar­vit­see sään­nöl­li­set kul­je­tuk­set kir­kon­ky­län kaup­paan eikä hänel­lä oli­si mitään mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä sii­nä hypo­teet­ti­ses­sa tapauk­ses­sa, että rai­tis­tu­mi­nen onnis­tui­si. Kyse oli­si lop­pusi­joi­tus­pai­kas­ta, jos­sa alko­ho­lion­gel­ma ei voi­si kuin pahen­tua. Perä­ky­läs­sä alkoholisti/huumeriippuvainen tulee yhteis­kun­nal­le pal­jon kal­liim­mak­si kuin Hel­sin­gin keskusta-alueella.

 11. Nykyi­nen val­tio-kun­ta-hal­lin­to­mal­li on aikan­sa elä­nyt. Se on aljal­ta hevo­nen ja rat­taat eikä se sovel­lu nyky­ai­kai­seen tietoyhteiskuntaan.
  Moni­mut­kai­nen rahoi­tus­mal­li joh­taa kum­mal­li­siin tilan­tei­siin, kuten Osmo­kin kertoo.

  Haja­nai­ses­sa orga­ni­saa­tios­sa ei kye­tä hyö­dyn­tä­mään nyky­ai­kai­sen tie­to­tek­nii­kan tuo­maa tuot­ta­vuu­den nousua.
  Samoin han­kin­nois­ta on tulos­sa tilk­ku­täk­ki, jos­sa suu­ren hank­ki­jan edut menetetään.

  Kun meil­lä on 400 eri­lais­ta pal­ve­lu­kon­sep­tia niin eipä nii­tä kye­tä kont­rol­loi­man ja kan­sa­li­sen pitäi­si hal­li­ta niis­tä usei­ta selvitäkseen.

  Ilmei­ses­ti tämä hajoit­ta­mi­nen on tar­koi­tuk­sel­lis­ta , jot­ta ns hyvin­voin­ti­val­tio voi­daan purkaa

 12. Voi­han se olla, että 5% aiheut­taa 80% kus­tan­nuk­sis­ta, mut­ta se ei ole koko ajan sama 5%.
  Leik­kauk­sen jäl­keen Osmo­kin pala­si takai­sin veronmaksajaksi.
  Ja tus­kin tuo väi­te muu­ten­kaan tot­ta on.

 13. Jos seu­rai­sim­me ohjel­maa­si, asu­tet­tai­siin hel­sin­ki­läi­set asunn­ot­to­mat maa­seu­dun peräkyliin.

  Oli­ko minul­la täs­sä jokin ohjel­ma? Tämä on vas­ta tilan­teen kuvaus­ta, ohjel­ma tulee myöhemmin.

 14. Voi­si­ko Hel­sin­ki osoit­taa asun­to­ja kodit­to­mil­le jos­tain Har­to­las­ta? Tie­ten­kään kaik­ki kodit­to­mat eivät täl­lai­ses­ta innos­tui­si. Kodit­to­mil­la­kin on tie­tys­ti koti­seu­tu­rak­kaut­ta ja sosi­aa­li­sia­ver­kos­to­ja pitä­mäs­sä hei­tä pai­kal­laan, mut­ta osal­le var­mas­ti kel­pai­si oma asun­to. Hel­sin­ki voi­si mak­saa vuo­kran vaik­ka kah­dek­si vuo­dek­si eteen­päin könt­tä­mak­sul­la. Se oli­si kui­ten­kin vähem­män kuin seu­raa­van kah­den vuo­den toi­meen­tu­lo­tu­ki­mak­sut, joka lie­nee se toi­nen vaih­toeh­to, jol­loin Hel­sin­ki sai­si sel­vää sääs­töä. Har­to­la­kaan ei täs­tä eri­tyi­sem­min köyh­tyi­si, kos­ka ilmai­ses­sa asun­nos­sa asu­va työ­tön ei mak­sa kun­nal­le kovin paljoa.

  Onko täl­lai­seen joku juri­di­nen este?

 15. Jokai­sel­la orga­ni­saa­tiol­la on tavoit­teen­sa. Nykyi­sen kun­ta­ra­ken­teen tar­koit­su on luo­da mak­si­mi­mää­rä hyvä­palk­kai­sia byro­kraat­tien suojatyöpaikkoja.

  Nykyi­nen jul­ki­sen sek­to­rin hal­lin­to­mal­li on teho­ton eikä sitä nykyi­sil­lä tuot­ta­vuus­oh­jel­mil­la pal­joa­kaan tehosteta.
  Myös­kään val­tion ohjaus ei toi­mi, kuten Osmo­kin toteaa.

  Monet asiat tuot­ta­vat vain lisää tehottomuutta.Esim tie­to­tek­nii­kan teho­ton han­kin­ta ja hal­li­noin­ti tuot­taa 400-ker­tai­set kulut opti­miin verrattuna

  Samoin seka­va tuo­tan­non­suun­ni­te­lu tuot­taa kym­me­niä tuhan­sia huo­nos­ti toi­mi­via pro­ses­se­ja ja nii­den hal­lin­noin­ti ontuu.

  Ulkois­ta­mi­nen teh­dään miten sat­tuu eikä hyö­dyn­ne­tä jul­ki­sen sek­to­rin ostovoimaa.
  Asiak­kaal­le eli kan­sa­lai­sel­le jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­na näyt­täy­tyy kaaoksena.

  Mitä tulee kun­tien kes­ki­näi­seen kil­pai­luun niin mis­sään yri­tyk­ses­sä sitä ei sal­li­ta tai aina­kin se on hyvin rajoitettua

 16. Lii­an van­ha: “Nykyi­nen val­tio-kun­ta-hal­lin­to­mal­li on aikan­sa elä­nyt. Se on aljal­ta hevo­nen ja rat­taat eikä se sovel­lu nyky­ai­kai­seen tietoyhteiskuntaan.”

  Et ilmei­ses­ti ole kuul­lut­kaan raviur­hei­lus­ta, joka elää ja voi hyvin tietoyhteiskunnassa?

 17. Ei ole pelk­kää tilan­teen kuvaus­ta, kun kir­joi­tat, että espoo­lai­set eivät toi­mi täs­sä vää­rin. Moni espoo­lai­nen on kyl­lä äänes­tä­nyt tie­toi­ses­ti nim­by-polii­tik­koa ja nämä sit­ten toteut­ta­vat äänes­tä­jien­sä tah­toa. Mitään hyväk­syn­tää näil­le ei kui­ten­kaan tar­vit­se osoit­taa, jos aikoo omas­sa kun­nas­saan edis­tää vas­tuul­lis­ta politiikkaa.

 18. tpyy­luo­ma:

  KariS on minus­ta hako­teil­lä. Olen sinän­sä samaa miel­tä että Hel­sin­kiin pitäi­si raken­taa enem­män ja isom­pia asun­to­ja, mut­ta argu­ment­ti­na se että kal­liit asun­not kar­koit­taa hyvät veron­mak­sa­jat on has­su, köy­hät­kö nii­tä sit­ten ostaa? 

  Tuos­sa oli kai aja­tuk­se­na se, että “oikeas­ti” köy­hil­le (vaik­ka niil­le asunn­ot­to­mil­le) ei asun­to­jen hin­ta­ta­sol­la ole mitään väliä. He eivät sitä mis­sään tapauk­ses­sa mak­sa omas­ta pussistaan. 

  Seu­raa­va ryh­mä on kes­ki­tu­loi­set, jot­ka eivät kuu­lui­si sii­hen OS:n mai­nit­se­maan net­to­saa­jien jouk­koon, mut­ta joi­den kau­pun­kiin muut­ta­mis­ta rajoit­taa se, mikä siel­lä on vapaan rahan asun­to­jen hin­ta­ta­so. Käsit­tääk­se­ni KariS:n idea oli lisä­ra­ken­ta­mi­sel­la hou­ku­tel­la näi­tä lisää. He oli­si­vat “hyviä” veron­mak­sa­jia, jos vain heil­lä riit­täi­si rahat muut­taa kau­pun­gin aluueelle. 

  Ja myös haluai­sin kuul­la niil­tä kau­pun­kien välis­ten kil­pai­lin iha­nuut­ta koros­ta­vil­ta edes yhden kon­kreet­ti­sen esi­mer­kin sen kil­pai­lun tuo­mis­ta hyö­dyis­tä tämän kai­ken, suo­raan sanoen, pas­kan vastapainoksi. 

  Tuo pas­ka joh­tuu juu­ri sii­tä, että nyky­kil­pai­lu perus­tuu ennen kaik­kea sii­hen, että pyri­tään pitä­mään net­to­ra­han­me­noa tuot­ta­vat ihmi­set pois­sa. Tämä joh­taa juu­ri äklöi­hin tekoi­hin, kuten hen­ki­lön muu­tat­ta­mi­seen toi­seen kun­taan. Tämä oli­si mah­dol­lis­ta kor­ja­ta sil­lä, että val­tio kat­tai­si suu­rem­man osan näis­tä kuluista. 

  Posi­tii­vi­nen kil­pai­lu liit­tyy tie­ten­kin sii­hen, mihin se liit­tyy muus­sa­kin mark­ki­na­ta­lou­des­sa, eli ne hyö­ty­vät, jot­ka koit­ta­vat teh­dä asiat hyvin “asiak­kail­leen”, eli täs­sä tapauk­ses­sa kun­ta­lai­sil­le. Esim. kun­ta, joka hoi­taa hyvin talou­ten­sa, voi pitää alem­paa veroas­tet­ta ja siten hou­ku­tel­la veron­mak­sa­jia alu­eel­leen. Vaik­ka tämä onkin nol­la­sum­ma­pe­liä (eli yhden kun­nan saa­ma veron­mak­sa­ja on sit­ten jol­tain toi­sel­ta pois), niin jos tuo peli jat­kuu pit­kään, asu­vat kaik­ki ihmi­set siel­lä, mis­sä asiat hoi­de­taan hyvin ja ne alu­eet, jois­sa nii­tä ei hoi­de­ta hyvin, tyh­je­ne­vät. Lop­pu­tu­lok­se­na ihmi­set siis asu­vat kun­nas­sa, joka hoi­taa hyvin asian­sa. Eikö tämä ole ihan tavoi­tel­ta­va asia?

 19. tpyy­luo­ma: sanot “argu­ment­ti­na se että kal­liit asun­not kar­koit­taa hyvät veron­mak­sa­jat on has­su, köy­hät­kö nii­tä sit­ten ostaa?”

  Ei nii­tä köy­hät osta, vaan sijoit­ta­jat, jot­ka vuo­kraa­vat ne kor­keal­la vuo­kral­la köy­hil­le, jot­ka taas hake­vat vuo­kra­ra­hat kor­kei­siin vuo­kriin asu­mis­tu­ke­na sos­sus­ta. Eli juu­ri tuo Osmon kuvai­le­ma tilan­ne sen kun vahvistuu. 

  Jos asun­to­ja teh­täi­siin, tai oli­si teh­ty, riit­tä­väs­ti, niin hin­ta­ta­so oli­si sel­lai­nen että ne nyt Sipoo­seen muut­ta­vat lap­si­per­heet voi­si­vat ostaa asun­non Hel­sin­gis­tä ja mak­saa vero­jaan tänne.

 20. Kun­nat­han on kai perus­tet­tu hal­lin­toa var­ten, ei kau­pal­li­sia toi­min­to­ja var­ten. Jos kun­nat jol­la­kin alu­eel­la pys­ty­vät kil­pai­le­maan kes­ke­nään, se on merk­ki sii­tä, että näi­tä hal­lin­nol­li­sia yksi­köi­tä on lii­an tiheäs­sä hal­lin­non tar­pei­ta aja­tel­len. Voi­si­ko­han kun­ta­ja­ko­lain­sää­dän­töön lait­taa jon­ki­lai­nen auto­maat­ti, että kun­nat pak­ko­lii­tet­täi­siin, jos tuol­lai­sia ilmiöi­tä alkaa esiintyä?

 21. Voi­si­ko Hel­sin­ki osoit­taa asun­to­ja kodit­to­mil­le jos­tain Har­to­las­ta? Tie­ten­kään kaik­ki kodit­to­mat eivät täl­lai­ses­ta innos­tui­si. Kodit­to­mil­la­kin on tie­tys­ti koti­seu­tu­rak­kaut­ta ja sosi­aa­li­sia­ver­kos­to­ja pitä­mäs­sä hei­tä paikallaan, ”

  Tyt­tä­re­ni pala­si poh­joi­seen Oulun lähel­le kun ei viih­ty­nyt Hel­sin­gis­sä. Nyt on sit­ten mie­hen­sä kans­sa raken­ta­nut oma­ko­ti­ta­lon ja muut­ti jou­luk­si taloon.

  Täy­tyy vain ihail­la miten tuol­la Kepu­lan­dias­sa hoi­de­taan asun­to­asiat. Jokai­nen saa ton­tin ja sen­kin voi aluk­si vuo­kra­ta, joten pää­omaa ei tar­vi­ta , ton­tin voi ostaa mil­loin vain myöhemminkin.
  Tal­koo­työ toi­mii ja niin­pä tuol­lai­sen 170 m² talon saa 150000 eurol­la eli se mak­saa saman ver­ran kuin yksiö-kak­sio Helsingissä.

  Hel­sin­gis­sä ei kye­tä kuin itke­mään ja valittamaan.

 22. Vali­tet­ta­vas­ti sosi­aa­li­sel­la asun­to­tuo­tan­nol­la ei ole mitään teke­mis­tä epäit­sek­kyy­den kanssa.

  Kyse on todel­la jul­mas­ta val­ta­po­li­tii­kas­ta, ne puo­lu­eet jot­ka ajat­te­le­vat sosi­aa­li­ta­paus­ten äänes­tä­vän hei­tä, aja­vat lisää sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa, polii­ti­kot halua­vat säi­lyt­tää omat ase­man­sa, mak­soi mitä mak­soi muil­le kun­ta­lai­sil­le. Ikä­vim­mil­lään huo­no-osai­suu­den ei edes halu­ta kor­jaan­tu­van jot­ta äänes­tä­jät eivät katoaisi.

  Espoos­sa val­taa pitää kokoo­mus joka luon­nol­li­ses­ti taas haluu­aa espoo­seen lisää kokoo­muk­sen poten­ti­aa­li­sin­ta äänestäjäkuntaa.

  Oman itsek­käim­mäs­tä itsek­käim­män val­ta­po­li­ti­koin­nin väit­tä­mi­nen jok­si­kin epäit­sek­kyy­dek­si saa lähes­tul­koon voi­maan pahoin.

 23. Ei Hel­sin­ki­kään miten­kään syn­ni­tön ole kun­tien väli­ses­sä raa­is­tu­vas­sa kilpailussa.

  Hyvin kuvaa­vaa Hel­sin­gin arro­gans­sis­ta naa­pu­rei­taan koh­taan ovat olleet yli­por­mes­ta­ri Pajusen tämän­viik­koi­set lausun­not Aal­to-yli­opis­ton kam­puseh­do­tuk­ses­ta (Reh­to­ri Tee­ri ehdot­taa yhteis­tä kam­pus­ta Otaniemeen).
  Paju­nen sanoi “Hel­sin­ki ei hyväk­sy kam­puk­sen sijoit­ta­mis­ta Espooseen” .

  Miten ihmees­sä vas­tuul­li­nen vir­ka­mies voi mois­ta lausua? Ei ole Hel­sin­gin asia hyväk­syä tai tuo­mi­ta itse­näi­sen yli­opis­ton päätöksiä.
  Eten­kin kun argu­men­tit ovat ihan älyt­tö­miä. (Paju­nen puhui jota­kin käsit­tä­mä­tön­tä segre­gaa­tion lisään­ty­mi­ses­tä yms.)

  Sanoo­han sen jo maa­lais­jär­ki­kin, että yhtei­sel­le kam­puk­sel­le ainoa mah­dol­li­nen sijain­ti­paik­ka on Ota­nie­mi. Oli­si val­ta­vaa yhteis­kun­nan raho­jen tuh­laus­ta siir­tää TKK:n toi­min­not jon­ne­kin muu­al­le. On pal­jon hel­pom­paa ja hal­vem­paa raken­taa Kaup­pa­kor­kea­kou­lul­le ja TAI­Kil­le uudet tilat Ota­nie­meen ja kek­siä kes­kus­ta­kiin­teis­töil­le muu­ta käyttöä.

 24. Eikö Hel­sin­gin kan­nat­tai­si ryh­tyä mak­sa­maan muut­to­ra­haa sel­lai­sil­le tahoil­le, jot­ka oli­si­vat haluk­kai­ta muut­ta­maan vaik­ka min­ne, kun­han hiu­kan muut­to­ra­haa talou­teen­sa saisivat.

  Tuo vaan tuli mie­leen sii­tä, kun eräs ete­lä­suo­ma­lai­nen kau­pun­ki oli pää­ty­nyt mak­sa­maan roma­neil­le “muut­to­ra­haa” pois kau­pun­gis­ta, jos­ko vaan ehdot hyväksyvät.

 25. Oli­si ihan hyodyöl­lis­tä tie­tää eikä vain luul­la, kuin­ka pal­jon Espoos­sa, Kirk­ko­num­mel­la ja yli­pää­tän­sä pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nis­sa on sosi­aa­li­sia vuo­kra-asun­to­ja. Täs­sä voi muu­Ten olla tilan­ne, että ker­ro­taan mitä on kuul­tu ser­kun kum­min kaimalta.

  Sen ver­ran tie­dän, että tääl­lä Kirk­ko­num­mel­la naa­pu­ri­ta­lo­ni on kun­nan vuo­kra­ta­lo (vähän doku­mal­le poru­kal­le) ja toi­nen naa­pu­ri­ta­lo alem­paa samoin (siis­tit­ty). Täs­sä talos­sa 30 asun­nos­ta noin 10 on vuo­kra-asun­to­ja, ja aina­kin nel­jäs­sä fat­ta mak­saa tai mak­sa­nut vuo­kran. Yhdes­sä tapauk­ses­sa legi­tii­mi syy: ihan kun­nol­li­nen per­he, mut­ta vai­mo jou­tu­nut työt­tö­mäk­si. Muu­ten tun­tuu vuo­kra­lais­ten elä­män aika­tau­lu siir­ty­neen tuon­ne yön puolelle

  Jos jou­tu­nut todel­la hei­te­tyk­si asun­nos­ta pel­lol­le, niin täy­tyy olla jo aika pal­jon syy­tä itses­sä. Yhdes­sä tapauk­ses­sa häi­riö rau­hoi­tet­tiin järk­kää­mäl­lä asun­to toi­ses­ta kun­nan lähiös­tä. Aina­kin hie­man toi rotia, kun tie­tää että seu­raa­val­la ker­ral­la ei enää anne­ta tois­ta tilaisuutta.

  Mut­ta nyt ker­ron vain yhden puo­len asiasta.

  Toi­nen pou­o­li on, että epä­so­si­aa­li­set­kin ihmi­set tar­vit­se­vat omaa sosi­aa­lis­ta ympä­ris­töään. Oma­ko­tia­lu­eel­la tus­kin voi viihtyä.

  Elmo — Jup­pe­ris­sa 70-luvun alus­sa- oli kui­ten­kin tois­ta maa­ta, vaik­ka elä­män­ta­pa oli­kin aika nestepitoinen.

 26. Tar­vit­see­ko muu­ten Aal­to-yli­opis­ton olla yhdel­lä kam­puk­sel­la. Eihän Hel­sin­gin yli­ops­to­kaan sijait­se yhdes­sä pai­kas­sa. Etsi­mää­tä tulee mie­leen Yli­opis­to­ka­dun lisäk­si Sil­ta­vuo­ren­pen­ger, Mei­lah­ti, Kum­pu­la ja Viikki.

 27. Saa­ko­han täs­sä koh­taa puhua maa­han­muut­ta­jien kus­tan­nuk­sis­ta, jot­ka var­mas­ti­kin muo­dos­ta­vat pää­osan ongel­ma-asun­to­tar­pees­ta? Ei varmaankaan.

  En oikeas­taan ymmär­rä mik­si on yhteis­kun­nan pää­teh­tä­vä raken­taa sos­su­ta­pauk­sil­le asun­to­ja ja vie­lä mak­saa kaik­ki juok­se­vat las­kut. Nuo ongel­ma-asun­not pitäi­si olla läpi­juok­su­paik­ko­ja mis­tä ihmi­nen nousi­si jaloil­leen. Sen sijaan vaa­dim­me lisää onge­la-asun­to­ja ja sossutukia.

  Ei hyväl­tä näy­tä Hel­sin­gin tule­vai­suus. Ruuh­ka­mak­su­ja ja sos­su­tu­kia ja ongel­ma­lä­hiöi­tä. Pitää­kö alkaa etsiy­ty­mään muu­al­le ennen rap­pion leviä­mis­tä Länsi-Helsinkiin?

 28. Hyvin kuvaa­vaa Hel­sin­gin arro­gans­sis­ta naa­pu­rei­taan koh­taan ovat olleet yli­por­mes­ta­ri Pajusen tämän­viik­koi­set lausun­not Aal­to-yli­opis­ton kam­puseh­do­tuk­ses­ta (Reh­to­ri Tee­ri ehdot­taa yhteis­tä kam­pus­ta Otaniemeen).”

  Sama kos­kee muu­ta­kin yhteis­tä toi­min­taa esim tör­mä­sin Met­ro­po­lian har­joi­tus­työs­sä samaan ongel­maan eli kun­tien val­ta­tais­te­luun resurs­sien sijoituspaikoista.

  Yhteis­työ aiheut­taa val­tais­te­lun hal­lin­nos­sa ja lop­pu­tu­le­ma on entis­tä­kin kan­keam­pi hal­lin­to ja epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen kehi­tys toi­min­nan kan­nal­ta hul­lu­jen kom­pro­mis­sien pohjalta.

  Kun­tien väli­nen yhteis­työ on vie­lä huo­nom­pi vaih­toeh­to kuin itse­näi­nen päätäntä.

  Toi­nen parem­pi on tie­ten­kin orga­ni­saa­tioi­den yhdistäminen.

 29. Tar­vit­see­ko muu­ten Aal­to-yli­opis­ton olla yhdel­lä kampuksella.

  En nyt ole asias­ta suu­rem­min mitään miel­tä, mut­ta en oikein ymmär­rä sitä Ota­nie­meen kes­kit­tä­mis­tä. Var­maan on puo­len­sa sel­lai­ses­sa luos­ta­ri­mal­lis­sa jos­sa ihan koko yli­opis­to opis­ke­li­ja-asun­toi­neen kaik­ki­neen on yhdes­sä pai­kas­sa. Tuol­lai­nen ei mah­du kes­kus­taan, mut­ta ei se kyl­lä mah­du Otaniemenkään.

 30. Mik­si ei kes­kus­tel­la sii­tä, mis­tä kun­tien väli­nen kil­pai­lu veron­mak­sa­jis­ta joh­tuu. Se joh­tuu sii­tä, että val­tio on sanel­lut kun­nil­le teh­tä­viä, jois­ta moni kun­ta ei mei­naa sel­vi­tä. Sub­jek­tii­vi­sia oikeuk­sia on pil­vin pimein. Kun­tien kil­pai­lun vähe­ne­mi­nen alkaa sii­tä, kun asuk­kai­den sub­jek­tii­vi­sia oikeuk­sia ale­taan pur­ka­maan. Tee­pä Osmo aloi­te asias­ta. Okei, tee se vas­ta vaa­lien jälkeen.

 31. Piruil­laan nyt vähän. Eli siis eril­lis­ten kau­pun­kien kan­nat­ta­jat on pää­ty­mäs­sä sii­hen että pitää olla seu­tu­hal­lin­to joka vas­taa kaa­voi­tuk­ses­ta, lii­ken­tees­tä, ter­vey­den­hoi­dos­ta, sekä toi­sen asteen kou­lu­tuk­ses­ta, ja lisäk­si val­tion pitäi­si hoi­taa eli rahoit­taa sosi­aa­li­toi­mi jot­tei voi­da kil­pail­la epä­rei­lus­ti työn­tä­mäl­lä kulu­ja muil­le. Mis­tä se itse­näi­nen kau­pun­ki sit­ten ihan itse kai­kes­sa lutui­suu­des­saan enää päättää?

  Sii­hen TomiA:n esit­tä­mään seli­tys­mal­liin että kun sos­su mak­saa vuo­krat niin kal­liit asun­not on sijoit­ta­jil­le joka tapauk­ses­sa tuot­ta­via vuo­kra­koh­tei­ta en nyt oikein usko. On sos­sul­la­kin jot­kut rajat sii­tä mitä asun­to saa mak­saa, ja vaik­ka­pa alko­ho­lis­ti on vuo­kra­lai­se­na ongel­mal­li­nen vaik­ka vuo­kra juok­si­kin. Sinän­sä tämä ei ole mie­li­pi­de­ky­sy­mys, sel­vi­ää tar­kas­ta­le­mal­la sosi­aa­li­toi­men osuut­ta vuo­kran­mak­sa­jis­ta uudel­le asuinalueella.

  Saa­rel­ma:

  Posi­tii­vi­nen kil­pai­lu liit­tyy tie­ten­kin sii­hen, mihin se liit­tyy muus­sa­kin mark­ki­na­ta­lou­des­sa, eli ne hyö­ty­vät, jot­ka koit­ta­vat teh­dä asiat hyvin “asiak­kail­leen”, eli täs­sä tapauk­ses­sa kun­ta­lai­sil­le. Esim. kun­ta, joka hoi­taa hyvin talou­ten­sa, voi pitää alem­paa veroas­tet­ta ja siten hou­ku­tel­la veron­mak­sa­jia alu­eel­leen. Vaik­ka tämä onkin nol­la­sum­ma­pe­liä (eli yhden kun­nan saa­ma veron­mak­sa­ja on sit­ten jol­tain toi­sel­ta pois), niin jos tuo peli jat­kuu pit­kään, asu­vat kaik­ki ihmi­set siel­lä, mis­sä asiat hoi­de­taan hyvin ja ne alu­eet, jois­sa nii­tä ei hoi­de­ta hyvin, tyh­je­ne­vät. Lop­pu­tu­lok­se­na ihmi­set siis asu­vat kun­nas­sa, joka hoi­taa hyvin asian­sa. Eikö tämä ole ihan tavoi­tel­ta­va asia?

  Niin siis pyy­sin jotain kon­kreet­tis­ta esi­merk­kiä, mis­sä näin on käy­nyt? Ylei­sem­min, yri­tys voi kil­pail­la toi­sen kans­sa teke­mäl­lä asioi­ta joten­kin eri taval­la tai vaik­ka vaih­ta­mal­la toi­mia­laaa, kun­tien toi­min­nas­sa vapausas­teet on pie­net joh­tuen lain­sää­dän­nöl­li­sis­tä vel­vot­teis­ta ja muis­ta reaa­li­maa­il­man rajoi­tuk­sis­ta. Hel­sin­ki ei voi esi­mer­kik­si muut­taa stra­te­gi­aan­sa niin että kos­ka perus­pal­ve­lui­den mal­liin päi­vä­hoi­tio tuot­ta­mi­nen ei oikein kan­na­ta niin kes­ki­ty­tään vain eri­tyis­pal­ve­lui­hin mal­liin Gug­gen­heim. Se että kun­ta “hoi­taa talou­ten­sa hyvin” tar­koit­taa käy­tän­nös­sä pit­käl­ti sitä että se mini­moi menon­sa eli vali­koi kes­ki­mää­räis­tä vähem­män kulu­ja aiheut­ta­vat asuk­kaat, ja tämä mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti sul­kee pois sen että kaik­ki muut­taa sinne.

  Jos täs­tä seu­rai­si kes­ki­mää­rin jotain eiran­ran­taa, joka nyt on kui­ten­kin hyvin teh­ty asui­na­lue on sii­tä muu­ten mitä miel­tä tahan­sa, niin se oli­si jon­kin­lai­nen hyö­ty. Mut­ta kun seu­raus on pikem­min­kin land­bo­ta, eli asui­na­luei­ta jois­ta teh­dään niin pie­niä ettei sin­ne vaan jou­du raken­ta­maan mitään pal­ve­lui­ta ja jois­ta yhdis­tel­mäl­lä pak­koau­toi­lu ja iso mini­mi­ko­ko taloil­le kar­si­taan pois pie­ni­tu­loi­set, van­huk­set, jne.

 32. Onko yleen­sä kun­nan teh­tä­vä tukea asunn­ot­to­mia? “Suu­rem­pi vas­tuu” menee pää­osin oman tyh­myy­den piikkiin. 😉

  1. Sär­ki­jär­vi mie­les­tä­ni valeh­te­lee tilas­toil­la. Espoos­sa pie­nem­pi osuus uus­tuo­tan­nos­ta on vuo­kra-asun­to­ja, ausn­to­kan­nas­ta ara­va­vuo­kra-asun­to­ja on vähem­män. Tie­tys­ti, kun Espoo raken­tuu suh­tees­sa Hel­sin­kiä nopeam­min, uusia vuol­kra-asuj­to­ja tulee van­haa asu­kas­ta koh­den enem­män, mut­ta kui­ten­kin uusia asuk­kai­ta koh­den vähem­män. Niin­pä sosi­aa­li­ses­ta taa­kas­ta Espoo kan­taa koko­aan pie­nem­män osuuden.
   Itse vuo­kra-asun­to­jen raken­ta­mi­nen ei ole kun­nal­le mikään uhraus, kos­ka val­tio mak­saa sen.
   Lisäk­si VM on kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sii­hen, että Espoo asut­taa näi­hin asun­toi­hin kovin vara­kas­ta väes­töä — ja lähet­tää siis ne asunn­ot­to­mat Helsinkiin.

 33. Kir­joi­tat, että Espoo lähet­tää asunn­ot­to­mat Hel­sin­kiin. Voi­sit­ko antaa tähän väit­tee­seen jon­kun lähteen.

  1. Ennen tapah­tui aivan avoi­mes­ti niin,m että Espoo antoi asunn­ot­to­mal­le mak­susi­tou­muk­sen hel­sin­ki­läi­seen mat­kus­ta­ja­ko­tiin ja kas, täs­tä oli­kin tul­lut hel­sin­ki­läi­nen. Jokin aika sit­ten oli Hel­sin­gin Sano­mis­sa uuti­nen, jos­sa eräs dia­ko­nis­sa kert5oi, että hän­tä oli kau­pun­gin puo­lel­ta ohjeis­tet­tu neu­vo­maan asunn­ot­to­mia, miten nämä voi­vat kir­joit­tau­tua Hel­sin­ki­läi­sik­si. Lähet­tä­mi­sen ei kui­ten­kaan tar­vit­se olla näin aktii­vis­ta. Ei vain osoi­ta voi­ma­va­ro­ja asunn­ot­to­muu­den hoi­ta­mi­seen, niin nämä ymmär­tä­vät vaih­taa itse kotikuntaa.
   Olin aika­naan teke­mäs­sä minis­te­ri­nä yhdes­sä Suvi Anne Sii­mek­sen kans­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien kans­sa sopi­mus­ta asunn­ot­to­muu­den hoi­ta­mi­ses­ta. Hel­sin­ki nou­datt­ti sopi­mus­ta, Espoo rik­koi­sen kyynisessti.
   Tilas­tol­li­ses­ti voi­daan sel­vit­tää, miten asunn­ot­to­muu­den taak­ka on seu­dun kun­tien kes­ken jakautunut.

 34. Eli LRa:n kyse­le­mä läh­de olet sinä (Osmo) ja joku ano­nyy­mi­na esiin­ty­vä diakoni? 

  Eikö­hän ulos­tu­lo­ja oli­si tapah­tu­nut itse asunn­ot­to­mien paris­ta, jos täl­lai­nen käyn­tän­tö oli­si yleisesti. 

  Täs­sä tämä dia­ko­nin jut­tu. Osmol­la on ehkä parem­paa tie­toa, että kysees­sä on nai­nen, kos­ka käyt­tää sanaa dia­ko­nis­sa. Vai­kut­taa, että kysees­sä on vain yhden sui­vaan­tu­neen sosi­aa­li­työn­te­ki­jän tur­hau­tu­mi­nen. Ei todel­la­kaan mikään jär­jes­tel­mäl­li­nen Espoon politiikka. 

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/espoo_kehotti_ohjaamaan_asunnottoman_muuttamaan_helsinkiin/

  1. Ulos­tu­lot tule­vat tuials­tol­li­ses­ti, Hel­sin­gin vas­tuu asunn­ot­to­mis­ta on asu­kas­ta koh­den pal­jon suu­rem­pi kuin Espoon.

 35. juge:

  …maa­han­muut­ta­jien kus­tan­nuk­sis­ta, jot­ka var­mas­ti­kin muo­dos­ta­vat pää­osan ongelma-asuntotarpeesta?

  En ole nyt ihan var­ma mitä tar­koi­tat ongel­ma-asun­to­tar­peel­la, mut­ta sel­lai­nen tie­to (*) on että Hel­sin­gis­sä sos­sun asiak­kai­na ole­vis­ta asun­to­kun­nis­ta 20% puhuu jotain muu­ta kuin suo­mea äidin­kie­le­nään, eli ei täs­sä nyt pel­kis­tä mamuis­ta ole kysy­mys. Tai 20% on kysymys. 🙂

  *) http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/48d667004a525997bf68ffc230444d78/tilastoliite_painoversio2_mukautettu+koko+216x303.pdf?MOD=AJPERES

 36. Osmo:

  Sär­ki­jär­vi mie­les­tä­ni valeh­te­lee tilas­toil­la. Espoos­sa pie­nem­pi osuus uus­tuo­tan­nos­ta on vuo­kra-asun­to­ja, ausn­to­kan­nas­ta ara­va­vuo­kra-asun­to­ja on vähemmän. 

  Eikös kor­rek­tiin kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin kuu­lui­si, jos syyt­tää tois­ta tilas­toil­la valeh­te­li­jak­si, lyö­dä pöy­tään omat luvut?

  Sär­ki­jär­ven luvut­han päh­ki­nän­kuo­res­sa ovat “Vuo­si­na 1991–2008 on raken­net­tu Hel­sin­gis­sä 29,6 ja Espoos­sa 36,6 kun­nal­lis­ta vuo­kra-asun­toa tuhat­ta asu­kas­ta koh­ti. Pro­sent­tei­na ero tar­koit­taa, että Espoos­sa tuo­tan­to on ollut yli 23 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin Helsingissä.”

  Aina välil­lä ihmet­te­len, kuin­ka niin­kin fik­su mies kuin Osmo tun­tuu pote­van käsit­tä­mä­tön­tä anti­pa­ti­aa Espoo­lai­sia koh­taan. Vai onko se vaan niin, että yksi­tyi­sau­toi­le­via republi­kaa­ne­ja pitää­kin kat­soa kieroon? 🙂

 37. Olen samaa miel­tä Sär­ki­jär­ven kans­sa, että oikeam­pi tapa ver­tail­la kun­nal­lis­ten vuo­kra-asun­to­jen raken­ta­mis­ta, on nii­den suh­teut­ta­mi­nen kun­nan asu­kas­lu­kuun, ei uusiin asuk­kai­siin. Uudet asuk­kaat lie­ne­vät hyvin suu­res­sa mää­rin työ­tä teke­viä ihmi­siä, jot­ka eivät kun­nan vuo­kra-asun­to­ja tar­vit­se. Kun­nan vuo­kra-asun­not ovat tar­koi­tet­tu ennem­min­kin kun­nas­sa jo asu­vien köy­hien huolehtimiseksi.

 38. Täs­sä tämä dia­ko­nin jut­tu. Osmol­la on ehkä parem­paa tie­toa, että kysees­sä on nai­nen, kos­ka käyt­tää sanaa diakonissa. 

  Eikös dia­ko­nin ja dia­ko­nis­san välil­lä ole kou­lu­tuse­ro? Muis­taak­se­ni dia­ko­nis­sat ovat saa­neet sai­raan­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­sen, dia­ko­nit sosi­aa­li- tai nuorisotyöntekijän.

 39. mie­len­kiin­toi­nen tämä aja­tus­mal­li että lap­si tai vuo­deo­sas­tol­la makaa­va van­hus ei mak­sa mitään kunnalle,koska val­tio maksaa.

  siis sit­ten­hän meil­lä suo­ma­lai­sil­la on se kuu­lui­sa tai­ka­sei­nä mis­tä tulee rahaa automaattisesti.…

  olen itse ymmär­tä­nyt että me kun­ta­lai­set ollaan samal­la myös val­tio joka mak­saa myös ne val­tion vero­tu­lot-taval­la tai toisella.

  1. Uusi kas­vo täällä:
   Vuo­deo­sas­tol­la makaa­va mak­saa kun­nal­le, kos­ka val­tio mak­saa pel­käs­tä van­huk­sen ole­mas­sao­los­ta, vaik­ka hän ei makai­si. Selos­tin vain tuon las­ken­ta­ta­van poh­jaa, sitä mik­si on niin edul­lis­ta hää­tää tiet­ty osa asuk­kais­ta naa­pu­ri­kun­tiin ja mik­si kun­tien fvä­li­nen epä­so­si­aa­li­suus­kil­pai­lu joh­taa sosi­aa­li­siin iljettävyyksiin.

 40. Rat­kai­su­na voi­si olla rajoit­taa kan­sa­lai­sen oikeut­ta vapaas­ti vali­ta asuinpaikkansa. 

  Taan­noin muis­tan juu­ri näi­den kal­leim­pien ryh­mään kuu­lu­van mie­len­ter­veys­po­ti­laan, joka oli saa­nut hää­dön asun­nos­taan enti­ses­sä koti­kau­pun­gis­saan A. No, hän oli mat­kus­ta­nut koti­kau­pun­gis­taan pois ja mars­si­nut pos­tiin ja siir­tä­nyt kir­jan­sa kau­pun­gin B pos­te res­tan­teen. Pian tämän jäl­keen hän jou­tui kau­pun­gis­sa B hoi­toon — käsit­tääk­se­ni kau­pun­gin B kustannuksella. 

  Häm­mäs­te­lin tilan­net­ta kovin ja ihmet­te­lin, mik­sei kan­sa­lais­ta oli­si voi­tu palaut­taa van­haan koti­kau­pun­kiin­sa A hoi­toon. Kau­pun­gil­le B ker­tyi siis ko. mie­len­ter­veysp­po­ti­laan sisään­tu­losa käsi­tyk­se­ni mukaan aina­kin vii­si­nu­me­roi­nen las­ku heti kättelyssä.

  Ennen sen­tään kir­jo­ja sai vaih­taa kun­nas­ta toi­seen vas­ta, kun on vaki­tui­nen asun­to uudes­sa kun­nas­sa, mut­ta eri­tyi­ses­ti siir­rel­täes­sä näi­tä ongel­ma­ta­pauk­sia, pitäi­si paik­ka­kun­nan vaih­toon olla sel­keä peruste.

 41. ran­kai­sin Hel­sin­gin kau­pun­kia vaih­ta­mal­la kir­jat kau­niai­siin mie­le­no­soi­tuk­se­na vuo­den­vaih­tees­sa muu­ta­mak­si päi­väk­si, n. 15tEur:n vero­tu­lo­me­ne­tyk­set kau­pun­gil­le kos­ka Jus­si Paju­nen ei vas­tan­nut säh­kö­pos­tei­hin. Kan­sa­lai­set ran­kais­kaa polii­tik­ko­ja samaan tapaan , lop­puu venä­läi­nen yli­mie­li­syys, Euro on paras konsultti.
  Kat­so­taan teen­kö taas saman “ilma­vei­vin”;-)

Vastaa käyttäjälle Liian vanha Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.