Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.1.2011

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton toimintasuunnitelma

Kes­kus­tel­tiin pal­jon täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta­voit­tees­ta. Viras­to valit­ti, että kaa­vat ovat hyvin työ­läi­tä, eikä tavoit­teis­sa ole kovin help­po pysyä. Kaa­voi­tus­kus­tan­nuk­set ovat var­maan­kin ker­ros­ne­liö­tä koh­den monin­ker­tai­set uudi­sa­luei­siin näh­den, mut­ta suh­teu­tet­tu­na inves­toin­tien arvoon kaa­voi­tus ei mak­sa mitään. Sii­tä ei kan­na­ta pih­da­ta. Mut­ta täl­lai­seen joh­taa loh­kou­tu­nut bud­je­toin­ti. Pää­tet­tiin kokoo­muk­sen aloit­tees­ta esit­tää, että seu­raa­val­la ker­ral­la tii­vis­tys­kaa­vo­jen mää­räs­tä teh­dään sito­va tavoi­te. Kir­jel­möi­tiin myös, että geo­tek­ni­sen osaa­mi­sen puo­lel­la alkaa olla pul­lon­kau­la kaa­voi­tuk­ses­sa. Tah­do­taan siis lisää väkeä.

Kan­sal­lis­teat­te­rin kaava

Lis­tan mukaan.

Pää­tös­val­lan siirtyminen

Lau­ta­kun­ta saa suo­raan päät­tää vähäi­set kor­jauk­set kaa­voi­hin ja hyväk­syä poik­kea­mis­lu­pia. Lisää töi­tä on siis tulossa.

Tapu­li­kau­pun­gin kaava

Hyvä esi­merk­ki, mik­si täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on vai­kea­ta. Täs­sä kaa­vas­sa on tilaa 250 uudel­le asukkaalle.

Lii­ken­teen suju­voit­ta­mi­nen jne.

Ker­rot­tiin kes­kus­ta­tun­ne­lin kaa­voi­tus­ti­lan­tees­ta. Se pitää kaa­voit­taa tar­kas­ti, jot­ta tur­hia aluei­ta ei pidet­täi­si varattuna.

Ylei­nen joh­to­pää­tös on, ettei kes­kus­ta­tun­ne­lia tule pit­kään aikaan, jol­loin kolin radi­kaa­lia käve­ly­kes­kus­tan laa­jen­ta­mis­ta ei pide­tä rea­lis­ti­se­na. Espo­jen kaven­ta­mi­nen yksi­kais­tai­sik­si oli­si mah­dol­lis­ta. Se pie­nen­tää kapa­si­teet­tia 15 pro­sen­til­la, mikä tukee kau­pun­gin tavoit­tei­ta kehit­tää kaup­pa­to­ria reu­nus­ta­via kortteleita.

Asia pan­tiin pöy­däl­le, kos­ka lau­ta­kun­ta oli vajaalukuinen.

Lausun­to Hel­sin­gin seu­dun jouk­ko­lii­ken­teen tak­sa- ja lip­pu­jär­jes­tel­män vyöhykemallista

Pit­käh­kön kes­kus­te­lun jäl­keen pää­tim­me, että emme Tatu Rau­ha­mäen kans­sa jää­vää itseäm­me täs­sä asias­sa. Lausun­to meni pöy­däl­le lau­ta­kun­nan vajaa­lu­kui­suu­den vuok­si. Itse olen tul­lut sii­hen tulok­seen, että mal­li­na tämä vyö­hy­ke­mal­li on esi­te­tyis­tä paras. Kysy­mys­tä opti­maa­li­ses­ta tarif­fi­ra­ken­tees­ta kan­nat­tai­si jos­sa­kin vai­hees­sa tar­kas­tel­la blo­gil­la ihan älyllise3nä harrastuksena.

Lausun­to HSL:n palvelutasosuosituksesta

Hyväk­syim­me kriit­ti­sen lausun­non. Hätä ei ehkä ole tämän­nä­köi­nen, kos­ka Hel­sin­ki voi aina ilmoit­taa HSL:lle, että se halu­aa alu­eel­leen kun­non jouk­ko­lii­ken­teen ja on halu­kas myös mak­sa­maan siitä.

Lausun­to Sora­har­jun­tien katusuunnitelmasta

Yleis­ten­töi­den lau­ta­kun­nal­la oli­si halua kat­kais­ta tämä oiko­tie Itä­väy­läl­tä Kehä I:lle. Lii­ken­ne­suunn­nit­te­li­jat vas­tus­ta­vat. Pan­tiin pöy­däl­le pois­sao­lo­jen takia.

43 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.1.2011”

 1. Liit­tyen Kau­pun­ki­suun­ni­te­lu­vi­ras­ton toi­min­taoh­jel­maan, eikä sitä nyt voi­si vaan pal­ka­ta jon­kun kaa­voi­tuk­ses­ta ymmär­tä­vän talous­joh­ta­jan KSV:n joka sit­ten neu­vot­te­lee Talous­kes­kuk­sen kans­sa ja toi­saal­ta ampuu alas suun­nit­te­lu­puo­lel­la pahim­piä älyt­tö­myyk­siä? Tämä liit­tyy niin täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen, auto­tun­ne­lei­hin, rati­koi­hin, met­roi­hin, aika­tau­lui­hin, jne.

  Ylei­nen joh­to­pää­tös on, ettei kes­kus­ta­tun­ne­lia tule pit­kään aikaan, jol­loin kolin radi­kaa­lia käve­ly­kes­kus­tan laa­jen­ta­mis­ta ei pide­tä rea­lis­ti­se­na. Espo­jen kaven­ta­mi­nen yksi­kais­tai­sik­si oli­si mah­dol­lis­ta. Se pie­nen­tää kapa­si­teet­tia 15 pro­sen­til­la, mikä tukee kau­pun­gin tavoit­tei­ta kehit­tää kaup­pa­to­ria reu­nus­ta­via kortteleita.

  No ei se nyt mitään niin radi­kaa­lia vaa­di­kaan, tyy­liin täy­sau­to­ton vyö­hy­ke. Yksin­ker­tai­ses­ti käve­lyä, pyö­räi­lyä, jouk­ko­lii­ken­net­tä ja muu­ten myös autoi­lua suju­voit­tai­si että pois­te­taan lii­ken­ne­va­lot. Tämä taas edel­lyt­tää riit­tä­vän kapei­ta yksi­kais­tai­sia auto­ka­tu­ja, ris­teyk­ses­sä voi olla useam­pi korok­keel­la ero­tet­tu kais­ta, sekä muu­ten­kin auto­lii­ken­teen nopeu­den rajoit­ta­mis­ta valo­jen sijas­ta raken­teel­li­sin jär­jes­te­lyin mal­liin koro­te­tut suo­ja­tiet. Samal­la vapau­tuu tilaa vaik­ka­pa pyö­rä­kais­toil­le, leveäm­mil­le jal­ka­käy­tä­vil­lä, park­ki­pai­koil­le, tms. mihin sitä nyt halu­taan käyttääkin.

  Ne neli­kais­tai­set kau­pun­ki­mo­ta­rit nyt vaan pitää pur­kaa, kun on tar­koi­tus ajaa kol­mea­kymp­piä niin teh­dään sem­moi­sia katu­ja että niil­lä aje­taan kol­mea­kymp­piä. Tasai­ses­ti pie­nel­lä nopeu­del­la liik­ku­va auto­lii­ken­ne myös tuot­taa esi­mer­kik­si vähem­män melua kuin nykyi­nen täy­sil­lä seu­raa­van valoon sei­so­maan ajotyyli.

  Ym. ei todel­la­kaan edel­ly­tä mitään tun­ne­lei­ta. Jos nii­tä halu­taan teh­dä niin se on eri asia.

 2. Vyö­hy­ke­mal­li tun­tuu jär­ke­väl­tä. Ilmei­ses­ti tap­piol­le jäi­si­vät Hel­sin­gin sisäis­tä näyt­tö­lip­pua käyt­tä­vät, joil­la ei ole inte­res­se­jä tule­vai­suu­des­sa­kaan men­nä pitem­mäl­le. Oli hah­mo­tel­mien hin­tae­si­mer­kit mitä tahan­sa, tun­tuu loo­gi­sel­ta olet­taa, että jos AB-alue on suu­rem­pi kuin Hel­sin­gin kau­pun­ki, myös sen hin­ta tul­laan aset­ta­maan kor­keam­mak­si (kom­pen­soi­maan mene­tyk­siä kun osa meis­tä seu­tu­lip­pu­lai­sis­ta tyy­tyy AB-alueeseen).

  1. Ris­to,
   Hin­nois­ta ei ole pää­tet­ty, mut­ta har­joi­tuk­se­na on, että Hel­sin­gin liput nousi­si­vat noin 10 % samal­la kun ne siis ulot­tu­vat Tapio­laan, Lep­pä­vaa­raan ja Tik­ku­ri­laan, elin noin 90 pro­sent­tiin alu­ees­ta, johon hel­sin­ki­läi­nen mat­kus­taa seu­tu­li­pul­la. Kat­so­taan miten tämän har­joi­tuk­sen kans­sa käy, kos­ka se edel­lyt­tää, että kaik­ki kun­nat pane­vat kas­sas­taan lisää subventiota.

 3. Pää­tet­tiin kokoo­muk­sen aloit­tees­ta esit­tää, että seu­raa­val­la ker­ral­la tii­vis­tys­kaa­vo­jen mää­räs­tä teh­dään sito­va tavoite.”

  Tuo on jär­ke­vää, vaik­ka täy­den­nys­kaa­vat ovat tie­tys­ti työ­lääm­piä kuin kaa­voit­ta­mi­nen met­siin, jois­sa ei pal­joa tar­vit­se sovi­tel­la ris­ti­rii­to­ja ja sopia asiois­ta alkua­suk­kai­den kans­sa. Se on vain työ­tä. Kun kaa­voi­te­taan ole­mas­sao­le­van sisäl­le ei tar­vit­se miet­tiä toteu­tuk­sen vaa­ti­mia inves­toin­te­ja samal­la taval­la kuin uusien aluei­den aloi­tuk­ses­sa, vaan voi­daan käyt­tää ole­mas­sa ole­via katu­ja, kun­nal­lis­tek­niik­kaa, kou­lu­ja, päi­vä­ko­te­ja, jul­kis­ta lii­ken­net­tä, kir­jas­to­ja, kaup­po­ja jne ja joil­la­kin alueil­la var­maan­kin myös var­mis­te­taan ole­mas­sa ole­vien pal­ve­lui­den säi­ly­mi­nen alueil­la ylipäätään.

  Jos tuo on työ­lääm­pää kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­le niin sit­ten on, koko­nai­suu­te­na kui­ten­kin pal­jon hal­vem­paa toteut­taa ja samal­la saa­daan kau­pun­ki­ra­ken­ne­kin järkevämmäksi.

  Tuk­hol­man maa­pin­ta-ala (188 km²) on pie­nem­pi kuin Hel­sin­gin (213 km²) ja sil­ti sin­ne on saa­tu mah­tu­maan ihmi­siä enem­män kuin on Hel­sin­gis­sä ja Espoos­sa yhteen­sä, eikä Tuk­hol­mas­ta puis­to­ja­kaan puu­tu ja vai­keus­as­te ran­nik­ko­kau­pun­ki­na on var­maan ihan yhtä kova kuin Helsingissäkin.

 4. Onko Hel­sin­ki täy­sin juut­tu­nut perin­tei­seen mal­liin “kuu­kausi­kor­tis­ta”? (Se toki oli tek­ni­sis­tä syis­tä tar­peel­li­nen sil­loin kun liput oli­vat pah­via ja nii­tä näy­tet­tiin kuljettajalle.)

  Nyky­ään kausi­li­pul­la (Hel­sin­ki, aikui­nen) yksi päi­vä mak­saa 1.30. Voi­si­ko aja­tel­la jotain Lon­toos­ta kopioi­tua hin­noit­te­lua. Tuo­hon Hel­sin­gin hin­ta­ta­soon sovi­tet­tu­na vaik­ka suun­nil­leen, että ker­ta­mak­su oli­si 0.50, ja jos kor­til­la on päi­vän mit­taan jo mak­set­tu 2.00 edes­tä (eli 4 mat­kaa) ker­ta­mak­su­ja, äly­kort­ti lak­kaa las­kut­ta­mas­ta enempää.

  Kes­ki­mää­räi­set kuu­kausi­ku­lut var­maan aset­tui­si­vat n. samal­le tasol­le kuin 30*1.30 = 39, mut­ta vaik­ka sun­nun­tai­sin oli­si hie­man suu­rem­pi kan­nus­te käy­dä lähi­kau­pas­sa kävel­len, kuin men­nä bus­sil­la se pari pysäkinväliä.

 5. Ris­to kir­joit­ti: “…mene­tyk­siä kun osa meis­tä seu­tu­lip­pu­lai­sis­ta tyy­tyy AB-alueeseen”

  Jon­kin ver­ran tätä mene­tys­tä voi­vat kom­pen­soi­da uudet jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jät, jot­ka eivät osta­neet seu­tu­lip­pua, kos­ka koki­vat sen lii­an kal­liik­si, mut­ta voi­vat nyt hal­vem­man ostaa AB-lipun.

 6. Vai valit­taa kSV;n vir­ka­mie­het lii­as­ta työs­tä. Sen ver­ran sen pop­poon kans­sa olen vii­mei­sen 25 vuo­den aika­na jou­tu­nut asioi­maan, että vai­kea on kuvi­tel­la tehot­to­mam­paa ja byro­kraat­ti­sem­paa viras­toa enää nyt 2010 luvul­la. No, ehkä raken­nus­val­von­ta­vi­ras­to, joka kil­pai­lee KSV:n kans­sa sii­tä kum­pi pidem­pään säi­lyt­tää aidon bres­ne­vi­läi­sen mal­lin toi­min­nas­saan. Teil­lä lau­ta­kun­nas­sa on tie­tys­ti roo­li tuol­lai­sen asian­ti­lan poliit­ti­se­na suojelijana.

  Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa on yksi iso ongel­ma. Pää­tök­sen­te­ki­jät kuvit­te­le­vat yksi­tyi­sau­toi­lua vai­keut­ta­mal­la saa­van­sa lisää jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiä. Todel­li­suu­des­sa kaik­ki lii­ken­ne jumiu­tuu, rai­de­lii­ken­net­tä lukuu­not­ta­mat­ta. Rai­de­lii­ken­tees­sä­hän junat ovat vai­keuk­sis­sa vain jos on lun­ta, pak­kas­ta, sataa vet­tä, aurin­ko pais­taa, leh­det tip­puu tai junat ei ole kor­jat­ta­va­na. Siis jopa peri kuu­kaut­ta vuo­des­sa lii­ken­ne toi­mii normaalisti.

  Jos lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää kat­sot­tai­siin vain lii­ken­teen itsen­sä kan­nal­ta, teh­täi­siin sii­tä suju­vaa, niin kaik­ki voi­tai­si­vat. Yksi­tyi­sau­toi­lu oli­si jou­he­aa, bus­sit ja rati­kat kul­ki­si­vat ajal­laan, pöy­räi­li­jät ja jalan­kul­ki­jat mah­tui­si­vat hyvin sekaan. Se kun vaan on niin, että moder­niin kau­pun­kiin kuu­luu myös autot vaik­ka joku idea­lis­ti autoi­lua vas­tus­taa­kin. Vali­tet­ta­vas­ti nuo idea­lis­tit saa­vat äänen­sä kuu­lu­viin pal­jon parem­min kuin se autoi­le­va enem­mis­tö, ja sabo­toi­vat koko liikennejärjestelmää

  Ydin­kes­kus­ta voi­daan var­sin hyvin muut­taa autot­to­mak­si vyö­hyk­keek­si jos pide­tään huo­li, että sii­hen yti­men reu­naan ja sen alle park­kiin pää­see suju­vas­ti, ja että sen yti­men voi tar­vit­taes­sa kier­tää hel­pos­ti. Muu­ta­ma pää­ka­tu suun­ni­tel­tai­siin hyvin väli­tys­ky­kyi­sik­si, ohjat­tai­siin jouk­ko­lii­ken­ne omil­le kaduil­le, pyö­räi­li­jöil­le teh­täi­siin joh­don­mu­kai­set ja sel­keät rai­tit jne. Eihän se het­kes­sä tule kun jo vuo­si­kym­me­net lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää on sys­te­maat­ti­ses­ti han­ka­loi­tet­tu, mut­ta aikaa myö­ten hom­ma alkai­si sujua.

 7. Kai tuos­sa vyö­hy­ke­lip­pu­mal­lis­sa (jota sinän­sä pidän har­vi­nai­sen sel­vä­jär­ki­se­nä idea­na) on kausi­li­pun hal­ti­jal­la mah­dol­lis­ta ostaa “jat­ke” lip­puun­sa yksit­täis­tä lipun ulot­tu­vuusa­lu­een ulko­puo­lel­le mene­vää mat­kaa var­ten mak­sa­mal­la vas­taa­vien ker­ta­lip­pu­jen hin­nan ero­tus, samaan tapaan kuin vaik­ka­pa Lon­toon metrossa?

 8. Tpyy­luo­ma:
  “Yksin­ker­tai­ses­ti käve­lyä, pyö­räi­lyä, jouk­ko­lii­ken­net­tä ja muu­ten myös autoi­lua suju­voit­tai­si että pois­te­taan lii­ken­ne­va­lot. Tämä taas edel­lyt­tää riit­tä­vän kapei­ta yksi­kais­tai­sia auto­ka­tu­ja, ris­teyk­ses­sä voi olla useam­pi korok­keel­la ero­tet­tu kais­ta, sekä muu­ten­kin auto­lii­ken­teen nopeu­den rajoit­ta­mis­ta valo­jen sijas­ta raken­teel­li­sin jär­jes­te­lyin mal­liin koro­te­tut suo­ja­tiet. Samal­la vapau­tuu tilaa vaik­ka­pa pyö­rä­kais­toil­le, leveäm­mil­le jal­ka­käy­tä­vil­lä, park­ki­pai­koil­le, tms. mihin sitä nyt halu­taan käyttääkin.”

  Toi­nen vaih­toeh­to on sel­lai­set napil­la toi­mi­vat lii­nen­ne­va­lot, että kun nap­pia pai­naa, valot muut­tu­vat välit­tö­mäs­ti autoil­la kel­tai­sik­si. Näin valot eivät koh­tuul­li­ses­ti hidas­tai­si kevyt­tä liikennettä.

 9. Taju­aa­ko tai välit­tää­kö jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­jä hin­noit­te­lus­ta yhti­käs mitään.

  Jos ei ole varaa omaan autoon, on aivan sama mitä bus­si- tai juna­lip­pu mak­saa. Bus­sil­la tai junal­la on pak­ko matkustaa.

  Jos on varaa omaan autoon, niin suu­rin osa ei käy­tä jul­kis­ta, vaik­ka se oli­si ilmaista.

  Jul­ki­nen lii­ken­ne tulee vaih­toeh­dok­si vas­ta, kun se on lähes­tul­koon ilmais­ta ja yksi­tyi­sel­le autoi­lul­le lai­te­taan sel­lai­nen kus­tan­nus, että se tun­tuu fir­man city­maas­tu­ril­la­kin huristelevalla.

  Par­haa­seen tulok­seen pääs­tään, kun teh­dään jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä lähes tul­koon ilmais­ta ja pois­te­taan vero­tuk­ses­ta työ­mat­ka­vä­hen­nyk­set ym. kul­ke­mi­sen kompensaatiot.

 10. Vyö­hy­ke­mal­li on var­mas­ti parem­pi kuin nyky­jär­jes­tel­mä, mut­ta vie­lä parem­paa oli­si jos (lisäk­si) saa­tai­siin mah­dol­li­suus ostaa kuu­kausi­lip­pu pel­käs­tään ratik­ka­lin­joil­le. Siten rati­kan käyt­tä­jien ei tar­vit­si­si spon­so­roi­da bus­si­mat­kus­ta­jia (tai toi­sin päin, jos niin sat­tuu käymään).

 11. Pan­tiin pöy­däl­le pois­sao­lo­jen takia.” “Lausun­to meni pöy­däl­le lau­ta­kun­nan vajaa­lu­kui­suu­den vuok­si.” “Asia pan­tiin pöy­däl­le, kos­ka lau­ta­kun­ta oli vajaalukuinen.”

  Hyvä Osmo
  Mik­si olit­te kool­la? Eikö kokous­ta oli­si voi­nut perua/siirtää? En näe mitään jär­keä kokous­taa, jos mis­tään ei voi­da päät­tää. Sai­vat­han läs­nä­oli­jat hyvän mie­len ja kokouspalkkion.

 12. Minul­le tämä uusi jouk­ko­lii­ken­ne­vyö­hy­ke­ja­koeh­do­tus on jää­nyt epä­sel­väk­si. Ymmär­sin­kö oikein: näyt­tö­lip­pu­jen, eli puhe­kie­lel­lä kuu­kausi­lip­pu­jen vyö­hy­ke­ja­ko nou­dat­tai­si edelleenkuntrajoja.

  Toi­nen kysy­mys: miten on Itä­kes­kus ja itäi­set kau­pun­gin­osat ml uudet lii­to­sa­lu­eet. Oli­si­vat­ko ne samas­sa vyö­hyk­kees­sä kau­pun­gin kes­kus­tan kans­sa, So hal­vim­ma­lal lipu­lal pää­see Kon­tu­las­ta Kias­maan, kuten pää­si­si Munkkivuoresta?

 13. Tapu­li­kau­pun­gin kaava
  Hyvä esi­merk­ki, mik­si täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen on vaikeata”

  Hel­sin­ki on har­vaan asut­tu kau­pun­ki. Jos Hel­sin­gin päät­tä­jät ryh­dis­täy­tyi­si­vät ja teki­si­vät sii­tä suur­kau­pun­gin, niin ehkä met­ron vetä­mi­nen kor­pi­soil­le loppuisi.

 14. Evert The NeveRest:

  Jos ei ole varaa omaan autoon, on aivan sama mitä bus­si- tai juna­lip­pu mak­saa. Bus­sil­la tai junal­la on pak­ko matkustaa.

  Mat­kus­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen oli­si toki mones­ti vaih­toeh­to pitem­mil­lä mat­koil­la. Omat jalat lyhyem­mil­lä. VR:n hin­not­te­lun takia auton vuo­kraa­mi­nen vii­kon­lo­puk­si alkaa ole­maan kil­pai­lu­ky­kyi­nen vaih­toeh­to HKI-Tam­pe­re välille.

  Sitä pait­si auton han­kin­nas­sa kysy­mys ei ole useim­mil­le, onko sitä mah­dol­lis­ta teh­dä, vaan onko se jär­ke­vää suh­tees­sa kus­tan­nuk­siin. Jär­ke­vyy­den arvioin­tiin vai­kut­taa myös sen jouk­ko­lii­ken­ne­vaih­toeh­don kustannukset. 

  Jos on varaa omaan autoon, niin suu­rin osa ei käy­tä jul­kis­ta, vaik­ka se oli­si ilmaista.

  Riip­puu sii­tä kuin­ka han­ka­laa on oman auton käyt­tö (+yllä­pi­to) vs. jul­ki­nen lii­ken­ne. Pää­osas­sa Suo­mea väi­te lie­nee bus­sien osal­ta tot­ta, mut­ta Hel­sin­gin kau­pun­ki ei ole sama kuin Suo­mi kes­ki­mää­rin. (Pit­kil­lä mat­koil­la junis­sa on sit­ten omat etun­sa; riit­tä­vän pit­kil­lä mat­koil­la ihmi­set ovat jopa val­mii­ta kul­jet­ta­maan nii­tä auto­jaan junissa)

 15. @everest

  kun lai­tat tuol­lai­sen veron lii­ken­teel­le että se pysäh­tyy niin myös talous pysähtyy.

  Eikä kukaan saa mitään. Ei edes kau­pan siivooja.

  Jos Hel­sin­kiin tulee ruuh­ka­tul­lit niin toden­nä­köi­ses­ti bis­nes suun­tau­tuu ruuh­ka­ve­roa­lu­een ulko­puo­lel­le ja vaik­kei suun­tau­tui­si­kaan jäh­met­tää aina­kin tul­lia­lu­een sisäi­sen kauppaliikenteen.

 16. Osmo:

  Kes­kus­tel­tiin pal­jon täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta­voit­tees­ta. Viras­to valit­ti, että kaa­vat ovat hyvin työ­läi­tä, eikä tavoit­teis­sa ole kovin help­po pysyä. Kaa­voi­tus­kus­tan­nuk­set ovat var­maan­kin ker­ros­ne­liö­tä koh­den monin­ker­tai­set uudi­sa­luei­siin näh­den, mut­ta suh­teu­tet­tu­na inves­toin­tien arvoon kaa­voi­tus ei mak­sa mitään.

  täs­sä tulee taas esil­le kaa­voi­tus­mo­no­po­lin ongel­mat. Byro­kraa­teil­ta ei löy­dy kek­se­liäi­syyt­tä yhtä pal­jon kuin mark­ki­noil­ta. Kaa­voit­ta­jien kan­nus­ti­met ottaa maa-alu­eet tehok­kaa­seen käyt­töön ovat lii­an pie­net. Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa kun käve­lee sil­mät auki niin täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia näkee kaikkialla.

  Kaa­voi­tuk­ses­ta pitäis siir­tyä johon­kin sys­tee­miin, mis­sä ton­teil­le anne­taan oikeu­det aurin­gon­va­loon, melut­to­muu­teen jne. ja pääs­te­tään mark­ki­noi­den kek­se­liäi­syys irti.

 17. Evert: “Jul­ki­nen lii­ken­ne tulee vaih­toeh­dok­si vas­ta, kun se on lähes­tul­koon ilmais­ta ja yksi­tyi­sel­le autoi­lul­le lai­te­taan sel­lai­nen kus­tan­nus, että se tun­tuu fir­man city­maas­tu­ril­la­kin huristelevalla.”

  Käyt­tä­jän kan­nal­ta jul­ki­sen lii­ken­teen kus­tan­nus on hel­pos­ti jopa tun­ti päi­väs­sä pois vapaa- tai työ­ajas­ta. Sää­tä­mäl­lä hin­noit­te­lua alas­päin tus­kin saa­vu­te­taan täs­sä suh­tees­sa enää mitään, ja kes­kus­ta-autoi­lul­le on vai­kea kuvi­tel­la sel­lais­ta lisä­kus­tan­nus­ta joka kom­pen­soi­si ajanhukan.

  Vyö­hy­ke­mal­lis­sa on hyvää se että se on hel­pos­ti hyväk­syt­tä­vis­sä ilman eri­tyis­tä poh­din­taa. Se ei siis aina­kaan vähen­nä jouk­ko­lii­ken­teen suo­sio­ta nykyisestä.

 18. Vil­le kirjoitti

  Vyö­hy­ke­mal­li on var­mas­ti parem­pi kuin nyky­jär­jes­tel­mä, mut­ta vie­lä parem­paa oli­si jos (lisäk­si) saa­tai­siin mah­dol­li­suus ostaa kuu­kausi­lip­pu pel­käs­tään ratik­ka­lin­joil­le. Siten rati­kan käyt­tä­jien ei tar­vit­si­si spon­so­roi­da bus­si­mat­kus­ta­jia (tai toi­sin päin, jos niin sat­tuu käymään).”

  Onko kij­roit­ta­ja tul­lut aja­tel­leek­si sitä, että kun­nan asuk­kai­den pitää olla tasa­ver­tai­ses­sa ases­ma­sa riip­pu­mat­ta sii­tä, asu­vat­ko he rai­ti­tie­lin­jan vie­res­sä vai eivät.

  1. Onko kij­roit­ta­ja tul­lut aja­tel­leek­si sitä, että kun­nan asuk­kai­den pitää olla tasa­ver­tai­ses­sa ases­ma­sa riip­pu­mat­ta sii­tä, asu­vat­ko he rai­ti­tie­lin­jan vie­res­sä vai eivät.

   Tämä ei ole mikään itses­tään­sel­vyys. Jokai­nen saa ostaa asun­ton­sa mis­tä halu­aa, jol­loin tasa-arvo toteu­tuu valin­ta­vai­hees­sa. Jouk­ko­liiu­ken­teen pal­ve­lu­ta­so ei voi olla kaik­kial­la yhtä hyvä . Pitää­kö kai­kil­la olla myös tasa-arvoi­nen pää­sy hiihtoladuille? 

 19. KariS, Hel­sin­gin lii­ken­tees­tä käy­tä­vää kes­kus­te­lua häi­rit­see kovas­ti sem­moi­nen myyt­ti­nen hah­mo kuin pyö­räi­le­vä lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja jon­ka elä­män tar­koi­tus on teh­dä autoi­lus­ta mah­dol­li­sim­man vai­ke­aa. Todel­li­suu­des­sa autoi­lun suju­vuu­den eteen teh­dään nau­ret­ta­vuuk­siin saak­ka suu­rin piir­tein kaik­ki mah­dol­li­nen ja lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat ei muu­ten muu­ta­maa asi­aan paneu­tu­nut­ta lukuu­not­ta­mat­ta ymmär­rä juu­ri mitään pyö­räi­lys­tä, tai edes joukkoliikenteestä.

  Ihmi­sil­lä on yli­pään­sä muu­ten­kin aivan pimei­tä käsi­tyk­siä auto­lii­ken­tees­tä. Kuka tahan­sa hää­vie­ras ymmär­tää esi­mer­kik­si että nou­tu­pöy­tään muo­dos­tuu jono, eikä ala suu­reen ääneen selit­tää että paha vegaa­ni­suun­nit­te­li­ja vaan kiusaa lihaa­syö­viä ihmi­siä. Mut­ta kun jol­lain Poh­jois-Espal­la, joka opti­mio­lo­suh­teis­sa vetää jotain pro­sen­tin itä-län­si­suun­tai­sis­ta ihmis­lii­ken­ne­mää­ris­tä, on jono niin tämä on salaliitto,

 20. Sam­po Smolander:

  Onko Hel­sin­ki täy­sin juut­tu­nut perin­tei­seen mal­liin “kuu­kausi­kor­tis­ta”? (Se toki oli tek­ni­sis­tä syis­tä tar­peel­li­nen sil­loin kun liput oli­vat pah­via ja nii­tä näy­tet­tiin kuljettajalle.) 

  Olen peri­aat­teel­li­ses­ti kans­sa­si täs­mäl­leen samaa miel­tä: pitäi­si mak­saa sii­tä, min­kä ver­ran käyt­tää. Eli “kuu­kausi­li­put” tms. ovat type­rä tapa las­kut­taa käy­tös­tä, mones­ta­kin eri syystä.

  Mut­ta, mut­ta. Tämä liit­tyy olen­nai­ses­ti liik­ku­mi­sen koko­nais­hin­noit­te­luun. Asial­li­ses­ti ottaen jouk­ko­lii­ken­ne “kil­pai­lee” lähin­nä auto­lii­ken­teen kans­sa, ja auto­lii­ken­tees­sä hin­noit­te­lu pai­not­tuu vah­vas­ti kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin (auton osta­mi­nen, ajo­neu­vo­ve­ro..), jol­loin raja­kus­tan­nus auton käy­töl­le on yleen­sä suh­teel­li­sen alhai­nen, kun­han se on han­kit­tu. Kuu­kausi­li­pul­la raja­kus­tan­nus on nol­la, kun­han se on han­kit­tu, jol­loin se on asial­li­nen vaih­toeh­to auton­käy­töl­le. Sen sijaan oike­aan käyt­töön perus­tu­va mak­su hel­pos­ti vähen­tää jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä (kos­ka se auto on useim­mis­sa tapauk­sis­sa “hal­vem­pi”).

  Näh­däk­se­ni kuu­kausi­li­puis­ta voi­daan luo­pua ainoas­taan, jos a) autoi­lu ei oikeas­ti enää voi lisään­tyä (Hel­sin­gin ydinkeskusta/Lontoo) tai b) autoi­lun hin­noit­te­lua muu­te­taan enem­män käyt­töön perus­tu­vak­si (pysä­köin­nin hin­noit­te­lu, tienkäyttömaksut…).

  Kari

 21. OS: “Jokai­nen saa ostaa asun­ton­sa mis­tä halu­aa, jol­loin tasa-arvo toteu­tuu valintavaiheessa.”

  heh­heh. Näin juu­ri. Jokai­nen saa vali­ta 400 000 euron asun­non Hel­sin­gis­tä jos vaan haluaa:))

 22. Evert The NeveRest:

  Taju­aa­ko tai välit­tää­kö jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­jä hin­noit­te­lus­ta yhti­käs mitään. 

  Kyl­lä välit­tää! Kes­kei­sim­mät kul­ku­mo­don valin­taan vai­kut­ta­vat teki­jät ovat mat­ka-aika, auton omis­tus ja hin­ta. Auton omis­tus­kin on taval­laan hin­nan osa­kom­po­nent­ti. Muu­ten en kyl­lä­kään ole kom­ment­ti­si kans­sa eri mieltä.

  Kes­keis­tä täs­sä on se, että auto­lii­ken­net­tä on kau­pun­gis­sa aivan täs­mäl­leen niin pal­jon kuin sin­ne mah­tuu. Jos las­kem­me jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­jen hin­to­ja *), jouk­ko­lii­ken­teen kul­ku­muo­to-osuus kas­vaa, mut­ta auto­lii­ken­ne ei sii­tä vähe­ne, ainoas­taan liik­ku­mi­nen lisään­tyy. Mikä nyt ei pitäi­si yllät­tää ketään talou­des­ta vähän­kään ymmär­tä­vää: jos liik­ku­mi­sen hin­taa las­ke­taan, liik­ku­mi­nen lisääntyy.

  Kari

  *) Tai yleis­tä mat­ka­kus­tan­nus­ta, eli siis jouk­ko­lii­ken­teen nopeut­ta­mi­nen toi­mii täs­mäl­leen samoin.

 23. tpyy­luo­ma:

  KariS, Hel­sin­gin lii­ken­tees­tä käy­tä­vää kes­kus­te­lua häi­rit­see kovas­ti sem­moi­nen myyt­ti­nen hah­mo kuin pyö­räi­le­vä lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja jon­ka elä­män tar­koi­tus on teh­dä autoi­lus­ta mah­dol­li­sim­man vai­ke­aa. Todel­li­suu­des­sa autoi­lun suju­vuu­den eteen teh­dään nau­ret­ta­vuuk­siin saak­ka suu­rin piir­tein kaik­ki mah­dol­li­nen ja lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat ei muu­ten muu­ta­maa asi­aan paneu­tu­nut­ta lukuu­not­ta­mat­ta ymmär­rä juu­ri mitään pyö­räi­lys­tä, tai edes joukkoliikenteestä 

  Pata kat­ti­laa soimaa!

  Tuo lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja “joka nau­ret­ta­vuuk­siin asti tekee kaik­ken­sa autol­li­ken­teen suju­voit­ta­mi­sek­si” on ihan yhtä myyt­ti­nen hah­mo kuin tuo mai­nit­se­ma­si pyö­räi­le­vä liikennesuunnittelijakin.

  Kyse on asial­li­ses­ti ottaen kau­pun­ki­lii­ken­ne­suun­nit­te­lun para­dig­man muu­tok­ses­ta. Sii­tä ei ole kovin pit­kää aikaa, kun aja­tel­tiin sil­lä tavoin, että kysyn­tään pitää vas­ta­ta, eli kos­ka auto­lii­ken­ne lisään­tyy, sil­le pitää jär­jes­tää lisää väy­liä, pysä­köin­ti­ti­laa ja niin edes­päin. Tämän vuok­si raken­net­tiin met­ro (jouk­ko­lii­ken­ne pois autoi­lun tiel­tä, kir­jai­mel­li­ses­ti) ja rai­vat­tiin pahim­mil­laan kort­te­lei­ta sileäk­si tei­den edes­tä — Hel­sin­gis­sä rahat lop­pui­vat täs­sä pro­jek­tis­sa, Tuk­hol­mas­sa esi­mer­kik­si eivät, kuten voi käy­dä katsomassa.

  Nyt­tem­min ollaan sitä miel­tä, että autoi­lun pitää sopeu­tua kau­pun­kiin, eikä päin­vas­toin. Mut­ta iso lai­va kään­tyy hitaas­ti. Toi­sin kuin “jouk­ko­lii­ken­ne­vou­hot­ta­jat” ja muut väit­tä­vät, kyl­lä sitä osaa­mis­ta jouk­ko­lii­ken­teen (tai pyö­räi­ly­väy­lien) suun­nit­te­luun on ole­mas­sa. Asias­sa vain on hitaut­ta. Mei­dän pitää odot­taa ensin­nä­kin sitä, että “van­ha kaar­ti” elä­köi­tyy ja sit­ten­kin infran muut­ta­mi­nen on vuo­si­kym­me­nien pro­jek­ti, kuten oli sen rakentaminenkin.

  Luu­len, tpyy­luo­ma, että tun­net var­sin hyvin minun käsi­tyk­se­ni näis­tä asiois­ta. Ne käsi­tyk­set vas­taa­vat var­sin hyvin sitä, miten näis­tä asiois­ta seu­raa­vien vuo­si­kym­me­nien aika­na päät­tä­vät suun­nit­te­li­jat ajat­te­le­vat. Näil­lä nuo­teil­la men­nään, ei tar­vit­se kuin odottaa 🙂

  Kari

 24. ” Onko kij­roit­ta­ja tul­lut aja­tel­leek­si sitä, että kun­nan asuk­kai­den pitää olla tasa­ver­tai­ses­sa ases­ma­sa riip­pu­mat­ta sii­tä, asu­vat­ko he rai­ti­tie­lin­jan vie­res­sä vai eivät.”

  OS.n vas­taus:

  Tämä ei ole mikään itses­tään­sel­vyys. Jokai­nen saa ostaa asun­ton­sa mis­tä halu­aa, jol­loin tasa-arvo toteu­tuu valin­ta­vai­hees­sa. Jouk­ko­liiu­ken­teen pal­ve­lu­ta­so ei voi olla kaik­kial­la yhtä hyvä . Pitää­kö kai­kil­la olla myös tasa-arvoi­nen pää­sy hiihtoladuille?””
  Tähän voin vas­ta­ta: kai­kil­la Hel­sin­gin asuk­kail­la on nyt jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta tasa­ver­tai­nen mah­dol­li­susu pääs­tä hiih­to­la­duil­le, (Palo­hei­nä on kai­kil­le yhtä hit­na­van mat­kan pääs­sä.), kuin myös oop­pe­raan, Ate­neu­miin tai kau­pun­gin pää­kir­jas­toon, vain muut­mia esi­merk­ke­jä mainitakseni.

  Kir­joit­ta­ja­lat on myös jää­nyt huomaamatta,e ttä mer­kit­tääv osa kau­pun­gin asuk­kais­ta asuu vuo­kra-asun­nos­sa, ja näit­sä hyvin mer­kit­tä­vä osuus kun­nal­li­sis­sa vuo­kra­ta­lois­sa, jois­sa asuin­pai­kan valin­ta ei ole kovin helppoa.

  Ei mil­lään pahal­la. Mut­ta minul­ta ei ole jää­nyt huo­maa­mat­ta, että hei­dän tar­peen­sa perin hel­pos­ti unoh­tu­vat tämän pals­tan kir­joit­ta­jil­ta. Luk­ku­not­ta­mat­ta sitä vähem­mis­töä, jon­ka tar­peet­to­muus näkyy vähän lii­an­kin sel­väs­ti kaupunkikuvassa

 25. Kari, se nyt esi­mer­kik­si on nau­ret­ta­vaa että kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen kes­kei­se­nä ongel­ma­nan pide­tään sitä että autot jou­tui­si­vat aja­maan noin kilo­met­rin pidem­pää reit­tiä Töö­lön­lah­den poh­jois­puo­lel­ta jos ei teh­dä lähem­mäs mil­jar­din tun­ne­li etä­lä­kaut­ta. Tai pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa että jotain kis­ko­pät­kää hie­ro­taan maa­il­man tap­piin ettei vaan jou­du­ta pois­ta­maan jopa useam­paa pysä­köin­ti­paik­kaa, vaik­ka ne pai­kat ei ole kos­kaan mikään ongel­ma sil­loin kun ris­teyk­seen teh­dään kään­ty­mis­kais­ta. Ja kyl­lä minua aina­kaan huvit­taa että se Haka­mäen­tien remont­ti, joka myy­tin ruuh­kien pois­tol­la ja kulut­tu­jan­suo­jan varas­sa näis­sä on tur­ha huu­del­laa, saat­toi jopa aiheut­taa enem­män lii­ken­ne­hait­taa raken­ta­mi­sen aika­na kuin sii­tä tulee ole­maan hyö­tyä sen elinaikana.

  Elä­köi­ty­mi­nen toki aut­taa, se osaa­mi­nen tulee sit­ten uuden pol­ven myö­tä. Mut­ta esi­mer­kik­si käve­ly-yhteyk­sien ja ase­mien yhteen­so­vit­ta­mis­ta ei vaan osa­ta eikä joku Län­si­met­ro vai­ku­ta täs­sä suh­tees­sa yhtään parem­mal­ta, ehkä sitä ei ole vain pidet­ty tär­keä­nä. Mitä ihmet­tä esi­mer­kik­si pyö­ri suun­nit­te­li­joi­den pääs­sä jot­ka piir­si kui­ten­kin suht uudel­le Kera­van kau­pun­ki­ra­dal­la joka ase­mal­le kes­ki­lai­tu­rit? Tuol­la saa aikai­sek­si yhden tason­vaih­don lisää puo­lel­le mat­kois­ta ja samal­la han­ka­loi­te­taan liityntäliikennettä.

  Mitä tulee “jouk­ko­lii­ken­ne­vou­hot­ta­mi­seen”, niin yhdet halu­aa jol­lain taval­la parem­man lii­ken­ne­jär­jes­tel­män (sinut on arvot­tu tähän koriin), toi­set enem­män ja mie­les­tän parem­paa kau­pun­kia ja sen takia jouk­ko­lii­ken­net­tä (kai minä olen sit­ten täs­sä lei­ris­sä), kol­man­net halu­aa sosi­aa­li­po­li­tii­kan haa­ra­na hal­vem­paa lii­ken­net­tä, nel­jän­neet veron­mak­sa­jil­le hal­vem­paa lii­ken­net­tä, vii­den­net tukea yri­ty­se­lä­mää lii­ken­ne­jär­jes­te­lyil­lä, jne. Tot­ta­kai tuos­ta seu­raa eriä­viä näke­myk­siä yhdes­sä jos toi­ses­sa asias­sa, esi­mer­kik­si käve­ly­mat­kat vs. nopeus tai sub­ven­tio­as­te. Kysy­mys on kui­ten­kin sii­tä että halu­taan vähän eri asioita.

 26. Onko kir­joit­ta­ja tul­lut aja­tel­leek­si sitä, että kun­nan asuk­kai­den pitää olla tasa­ver­tai­ses­sa ase­mas­sa riip­pu­mat­ta sii­tä, asu­vat­ko he rai­ti­tie­lin­jan vie­res­sä vai eivät.

  Kyl­lä jul­ki­nen lii­ken­ne voi ihan hyvin olla jär­jes­tet­ty niin, että eri lii­ken­ne­vä­li­neil­lä lii­ken­nöin­tiä hoi­taa eri yri­tys tai yksik­kö, ja nii­hin myy­dään liput erik­seen. Esim. met­ro­li­pul­la voi mat­kus­taa vain met­ros­sa tai bus­si­li­pul­la vain bus­sis­sa. Yhdis­tet­ty jär­jes­tel­mä on luon­nol­li­ses­ti käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi niil­le, jot­ka käyt­tä­vät sekä bus­sia että met­roa, mut­ta toi­saal­ta mark­ki­na­ve­toi­nen ohjaus lii­ken­ne­muo­to­jen välil­tä mene­te­tään ja jär­jes­te­ly toi­mii tulon­siir­to­na yhden lii­ken­ne­vä­li­neen käyt­tä­jil­tä useam­man käyt­tä­jil­le tai hal­vem­man lii­ken­ne­vä­li­neen käyt­tä­jil­tä kal­liim­man käyt­tä­jil­le. Luu­li­sin, että monet jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­jät esim. voi­si­vat kävel­lä pidem­män mat­kan lähim­mäl­le pysä­kil­le, jos siten pää­si­si­vät mat­kus­ta­maan hal­vem­mal­la. Jos lähem­pää kul­ke­va kal­liim­pi vaih­toeh­to oli­si kui­ten­kin myös ole­mas­sa, lyhyt­tä käve­ly­mat­kaa arvos­ta­val­le oli­si parem­pi vaih­toeh­to olemassa.

 27. Kari:

  Kes­kei­sim­mät kul­ku­mo­don valin­taan vai­kut­ta­vat teki­jät ovat mat­ka-aika, auton omis­tus ja hinta.

  Muu­ten joo, mut­ta mat­kus­ta­ja­ky­se­lyis­sä on kyl­lä saa­tu häm­men­tä­vien pie­niä pai­noar­vo­ja sekä mat­ka-ajal­le että hin­nal­le. Arve­len että muka­vuus­te­ki­jät on kui­ten­kin mer­kit­tä­vim­piä, monis­ta on kivem­pi istua junas­sa kuin omas­sa autos­ta ja toi­saal­ta muu­ten hyvän­kin yhtey­den voi pila­ta kans­sa­mat­kus­ta­vat, ja että mat­ka-ajan mer­ki­tys on sidok­sis­sa mat­kan pituu­teen. En minä tosin ihan heti kek­si miten tuon pys­tyi­si osoit­ta­maan tai kumoa­maan tyhjentävästi.

  Jos las­kem­me jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­jen hin­to­ja *), jouk­ko­lii­ken­teen kul­ku­muo­to-osuus kas­vaa, mut­ta auto­lii­ken­ne ei sii­tä vähe­ne, ainoas­taan liik­ku­mi­nen lisääntyy.

  Tämän voi sanoa niin­kin että jouk­ko­lii­ken­ne ei pois­ta ruuh­kia, pait­si jos se on niin hyvää että autol­la halua ajaa vain pie­ni osa, mut­ta sen avul­la ihmi­set pää­see liik­ku­maan. Sem­moi­nen varaus tosin että isom­pia mat­kus­ta­ja­mää­riä voi kul­jet­taa pie­nem­min kus­tan­nuk­sin per matkustaja.

 28. tpyy­luo­ma,

  Ja minä­kö en ole repi­nyt peli­housu­ja­ni nykymeingistä?

  Tuo lip­pu-uudis­tus­teh­do­tus on suurn­piir­tein ainoa uudis­tuseh­do­tus jos­ta minä olen sitä miel­tä, että se on “suun­nul­leen ok”. Ja se ei ole riip­pu­ma­ton minun mie­li­pi­teis­tä­ni, vaik­ka mitään teke­mis­tä minul­la ei sen kans­sa olekaan.

  Jotain perin­juu­rin mätää täs­sä pitää olla. Minun enti­nen pomo­ni, lii­ket­tek­nii­kan pro­fes­so­ri, sit­tem­min TKK:n reh­to­ri, on tut­ki­nut esi­mer­kik­si tätä Län­si­met­roa juur­ta jak­sain ja pal­jon. Jos minun pitäi­si nime­tä yksi ihmi­nen, joka sen par­hai­ten tun­tee, niin se oli­si hän. Ja tie­dän tasan var­mas­ti hänen suh­tau­tu­neen asi­aan vähin­tään yhtä kriit­ti­ses­ti kuin minä­kin. Kan­nan­ot­toa ei ole näky­nyt — ei kuu­lu suo­ma­lai­seen sys­tee­miin. Ja se on surul­lis­ta se.

  Tämä on asia, jon­ka haluai­sin korjata!

  Kari

  Kari

 29. tpyy­luo­ma:

  Muu­ten joo, mut­ta mat­kus­ta­ja­ky­se­lyis­sä on kyl­lä saa­tu häm­men­tä­vien pie­niä pai­noar­vo­ja sekä mat­ka-ajal­le että hin­nal­le. Arve­len että muka­vuus­te­ki­jät on kui­ten­kin merkittävimpiä 

  Älä myt viit­si. Jos­sain kyse­lyis­sä voi­daan saa­da nii­tä sun näi­tä arvo­ja, mut­ta todel­li­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä kyl­lä näh­dään, että aika on ensi­si­jai­nen jut­tu, raha sii­tä seu­raa­va ja muut sit­ten pienempiä.

  Kari


 30. Vai valit­taa kSV;n vir­ka­mie­het lii­as­ta työs­tä. Sen ver­ran sen pop­poon kans­sa olen vii­mei­sen 25 vuo­den aika­na jou­tu­nut asioi­maan, että vai­kea on kuvi­tel­la tehot­to­mam­paa ja byro­kraat­ti­sem­paa viras­toa enää nyt 2010 luvul­la. No, ehkä raken­nus­val­von­ta­vi­ras­to, joka kil­pai­lee KSV:n kans­sa sii­tä kum­pi pidem­pään säi­lyt­tää aidon bres­ne­vi­läi­sen mal­lin toi­min­nas­saan. Teil­lä lau­ta­kun­nas­sa on tie­tys­ti roo­li tuol­lai­sen asian­ti­lan poliit­ti­se­na suojelijana”

  Tähän väliin täy­tyy sanoa: että raken­nus­val­von­ta tukeh­tuu, sin­ne tar­vit­tai­siin lisää väkeä. Raken­ta­mi­sen laa­dus­ta­han vali­te­taan ylei­ses­ti ja yhtä­läi­ses­ti, oli­si syy­tä ottaa Oulun raken­nus­val­von­nas­ta mal­lia ja lisä­tä raken­ta­mi­sen neu­von­ta­toi­min­taa. Tämä edel­lyt­täi­si kui­ten­kin lisä­re­surs­se­ja raken­nus­val­von­taan. Halu­ja uuden­lai­seen orga­ni­soi­tu­mi­seen siel­lä käsit­tääk­se­ni kyl­lä olisi!

 31. heh­heh. Näin juu­ri. Jokai­nen saa vali­ta 400 000 euron asun­non Hel­sin­gis­tä jos vaan haluaa:))” 

  Vali­tet­ta­vas­ti Hel­sin­gis­sä ei ole riit­tä­väs­ti tii­viis­ti raken­net­tu­ja asui­na­luei­ta hyvien jul­kis­ten yhteyk­sien var­rel­la. Suo­sit­te­len lait­ta­maan vies­tiä edus­ta­jal­le­si ja ksv:hen ja pyy­tä­mään lisää tii­vis­tä kaupunkirakennetta.

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra sanoi:

  Itse olen tul­lut sii­hen tulok­seen, että mal­li­na tämä vyö­hy­ke­mal­li on esi­te­tyis­tä paras. 

  Täsäs onkin asian ydin. Tuo on nyt tut­ki­tuis­ta käy­tän­nön vaih­toeh­dois­ta sel­keäs­ti paras.

  Täs­tä koko­naan eril­li­nen kysy­myk­sen­sä on, mil­lai­nen oli­si peri­aat­tees­sa ide­aa­li tarif­fi­ra­ken­ne, ja on hie­noa jos jos­kus ehdit aloit­ta­maan kes­kus­te­lun sii­tä­kin (odot­te­len jo mah­dol­li­suut­ta pääs­tä osoit­ta­maan kilo­met­ri­hin­noit­te­lun peri­aat­teel­li­sia ongel­mia). Mut­ta ne ovat tosi­aan kak­si eril­lis­tä asi­aa, joi­ta ei pidä sot­kea toisiinsa.

  Vyö­hy­ke­mal­li on myös sen ver­ran hal­pa, että jos julk­sies­sa kek­sus­te­lus­sa pää­dyt­tään yksi­mie­li­syy­teen sii­tä, kuin­ka tar­vit­sem­me sit­ten­kin mal­lin X, joka on opti­maa­li­nen, niin vyö­hy­ke­mal­lis­ta voi­daan hyvin siir­tyä pois, eikä ole hukat­tu suu­ria­kaan raha­sum­mia. Jouk­ko­lii­ken­ne vaan on toi­mi­nut parem­min ne vuo­det, kun tätä kes­kus­te­lua on käy­ty. Askel oike­aan suun­taan nyt, ja mie­ti­tään nii­tä lopul­li­sia pää­mä­riä sit­ten ajan kanssa.

 33. Tähän väliin täy­tyy sanoa: että raken­nus­val­von­ta tukeh­tuu, sin­ne tar­vit­tai­siin lisää väkeä. Raken­ta­mi­sen laa­dus­ta­han vali­te­taan ylei­ses­ti ja yhtä­läi­ses­ti, oli­si syy­tä ottaa Oulun raken­nus­val­von­nas­ta mal­lia ja lisä­tä raken­ta­mi­sen neuvontatoimintaa. 

  Raken­nus­val­von­ta­vi­ras­to on vai­keas­sa väli­kä­des­sä, kos­ka raken­ta­mi­ses­sa suh­dan­ne­vaih­te­lu on niin suur­ta. Kun raken­ta­mi­nen hyy­tyy, on viras­tos­sa­kin hil­jais­ta — ja päin­vas­toin. Vir­ka­suh­tei­siin perus­tu­van orga­ni­saa­tion hen­ki­lös­tö­mää­rä ei vain jous­ta niin not­keas­ti kuin yksi­tyis­ten yritysten.
  Täs­tä huo­li­mat­ta — vii­me vuo­si­na kehi­tys on jat­ku­vas­ti men­nyt enem­män sii­hen suun­taan, että raken­nus­val­von­ta ei aivan pie­nis­sä koh­teis­sa käy ollen­kaan, pie­neh­köis­sä enin­tään aloi­tus­ko­kouk­ses­sa ja lop­pu­tar­kas­tuk­ses­sa. Isois­sa­kin koh­teis­sa val­von­ta ja tar­kas­tuk­set ovat suu­rel­ta osin raken­nut­ta­jan ja suun­nit­te­li­joi­den vas­tuul­la. Raken­nus­val­von­ta ei hoi­da teh­tä­viä, jot­ka sil­le on mää­rät­ty. Tie­ten­kin — jos resurs­se­ja ei ole annet­tu, ei voi­kaan hoitaa.

 34. Kari Kos­ki­nen kirjoitti:
  Kuu­kausi­li­pul­la raja­kus­tan­nus on nol­la, kun­han se on han­kit­tu, jol­loin se on asial­li­nen vaih­toeh­to autonkäytölle.

  Sinä siis ole­tat, että useim­mil­la autoi­li­joil­la on myös kuu­kausi­kort­ti, ja sen takia juu­ri kuu­kausi­kor­tin “tuput­ta­mi­nen” on oikea tapa hou­ku­tel­la autoi­li­joi­ta käyt­tä­mään julkisia.

  Minä puo­les­ta­ni ole­tan, että useim­mil­la autoi­li­joil­la ei ole kuu­kausi­kort­tia, ja kos­ka ker­ta­mak­sut ovat kovin kal­lii­ta, autos­ta ei kan­na­ta luo­pua edes satunnaisesti.

  Niin­ku oikees­ti: kuu­kausi­kor­tis­sa päi­vä mak­saa 1.30, mut­ta jos autol­li­nen halu­aa käy­dä ker­ran­kin asioil­la ilman autoa, niin ker­ta­lip­pui­na se mak­saa mat­ka­kor­til­ta 2*1.70 = 3.40, tai ilman mat­ka­kort­tia 2*2.50 = 5.

  Jo yksit­täi­nen mat­ka mak­saa enem­män kuin yksi päi­vä kuu­kausi­kor­til­la. Ihan älytöntä.

  Minus­ta nyky­hin­noit­te­lu vai­kut­taa sil­tä, että jos omis­taa auton, eikä koe kuu­kausi­kort­tia tar­vit­se­van­sa, niin ker­ta­lip­pu­jen sijaan halu­taan ohja­ta aina valit­se­maan se auto.

 35. Sam­po Smolanderille:

  Ei ihan niin simp­pe­liä. Autoi­li­jal­le tulee kului­na mm. park­kee­raus­mak­sut, kes­kus­tas­sa 4 e/tunti (ja park­ki­hal­leis­sa vie­lä enem­män, on huo­mat­tu). Tal­viai­kaan muis­taa, että kyl­mä­käyn­nis­tyk­set ovat todel­la kal­lii­ta, pal­joa lii­oit­te­le­mat­ta 5 e/kerta.

  Kuu­kausi­li­po­pu­han mak­saa osa­puil­leen 10 edes­ta­kais­ta mat­kaa. Työ­päi­vää koh­ti sen hin­ta on liki­mää­rin 2 e kaupunkialueella.

 36. Sam­po Smolander:

  Sinä siis ole­tat, että useim­mil­la autoi­li­joil­la on myös kuu­kausi­kort­ti, ja sen takia juu­ri kuu­kausi­kor­tin “tuput­ta­mi­nen” on oikea tapa hou­ku­tel­la autoi­li­joi­ta käyt­tä­mään julkisia.

  Minä puo­les­ta­ni ole­tan, että useim­mil­la autoi­li­joil­la ei ole kuu­kausi­kort­tia, ja kos­ka ker­ta­mak­sut ovat kovin kal­lii­ta, autos­ta ei kan­na­ta luo­pua edes satunnaisesti. 

  Ei, vaan minä ole­tan mer­kit­tä­vän osan ihmi­sis­tä miet­ti­vän tuo­ta kul­ku­muo­don­va­lin­taa lähin­nä sii­nä vai­hees­sa, kun auton han­kin­nas­ta ja esi­mer­kik­si asuin­pai­kas­ta pää­te­tään. Sit­ten tilan­ne on suun­nil­leen sel­lai­nen, että jos on pää­tet­ty muut­taa kau­as jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sis­tä ja auto on han­kit­tu, niin sil­lä autol­la mat­kus­te­taan suun­nil­leen kaik­ki mat­kat riip­pu­mat­ta sii­tä, pal­jon­ko se yksit­täi­nen mat­ka maksaa.

  Minus­ta nyky­hin­noit­te­lu vai­kut­taa sil­tä, että jos omis­taa auton, eikä koe kuu­kausi­kort­tia tar­vit­se­van­sa, niin ker­ta­lip­pu­jen sijaan halu­taan ohja­ta aina valit­se­maan se auto. 

  Näin­hän se käy­tän­nös­sä onkin. Tuo­ta ei vain yleen­sä pide­tä ongel­ma­na, kos­ka ne yksit­täi­set mat­kat joi­ta autoi­li­jat tekevät/ovat teke­mät­tä, ovat koko­nai­suu­den kan­nal­ta var­sin vähä­mer­ki­tyk­sel­li­siä. Hatus­ta hei­tet­ty­nä noin 80 % mat­kus­ta­jis­ta mat­kus­taa kuu­kai­si­kor­til­la (loput mene­vät sit­ten ker­ta­li­puil­la, kän­nyk­kä­li­puil­la tai pummilla)

  Sii­hen on kyl­lä tuon lisäk­si mui­ta­kin syi­tä, että ker­ta­li­put ovat kal­lii­ta, esi­mer­kik­si se, että nii­den ostaminen/myyminen on suh­teel­li­sen kallista.

  Minä luo­pui­sin ker­ta­li­puis­ta koko­naan ja myi­sin vain vuorokausilippuja.

  Kari

 37. Minä luo­pui­sin ker­ta­li­puis­ta koko­naan ja myi­sin vain vuorokausilippuja.

  Tuo­hon­han on sem­moi­nen­kin rat­kai­su että jos ostaa sama­na päi­vä­nä toi­sen ker­ta­li­pun niin se muut­tuu päi­vä­li­puk­si, tjsp. Peri­aat­tees­sa tämän pitäi­si men­nä minus­ta niin että jos on mak­sa­nut tiet­tyä aika­lip­puua (24, 48, 72 tun­tia, tms.) vas­taa­van sum­man niin saa sen lipun. Kan­nus­tai­si ihan muka­vas­ti hank­ki­maaan sen mat­ka­kor­tin ja mak­sa­maan sillä.

 38. Ker­ta­li­put on jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lun perus­asioi­ta, eikä niis­tä pidä luo­pua. Kol­man­nes kai­kis­ta lip­pu­tu­lois­ta ker­tyy täs­tä har­vo­jen ( 8% ) osta­mas­ta lipus­ta, jon­ka hin­ta on nos­tet­tu sel­väs­ti yli kes­ki­mää­räi­sen yhden mat­kan tuotantokustannuksen. 

  Var­sin suu­ri jouk­ko lipun käyt­tä­jis­tä on pie­ni­tu­loi­sia ja epä­sään­nöl­lis­ten tulo­jen saa­jia. Ker­ta­lip­pu­ja voi­daan nykyi­sin myy­dä hyvin pie­nin kus­tan­nuk­sin, kun sen voi ostaa muu­al­ta kuin kuljettajalta.

 39. Vep­sä­läi­nen esit­ti hyvän näk­koh­dan. itse­kin kert­laip­pu­jen (ns arvokortin)käyttäjän apri­koin, voi­si­ko kert­laip­pu­jen hin­ta alen­taa tai oie­kas­taan olla nostamatta.

  Täsä tietn­kin pai­na­vat myös kame­raa­li­set sei­kat, so kau­pun­gin varo­jen riittävyys.

 40. Pitäi­si nyt ensin erot­taa se, puhum­me­ko ker­ta­li­puis­ta (ne eril­li­set liput, joi­ta voi ostaa esi­mer­kik­si kul­jet­ta­jal­ta) vai arvo­li­puis­ta, eli niis­tä, joi­ta lada­taan nii­hin matkakortteihin.

  Arvo­lip­pu on sinän­sä pal­jon jär­ke­väm­pi kuin kau­li­lip­pu, kos­ka se koh­dis­tuu parem­min oikein. Käy­tän­nös­sä tosin se mat­ka­lip­pusys­tee­min käyt­tö­liit­ty­mä on mokat­tu tältä(kin) osin, mut­ta se on toi­nen tarinansa.

  Minä tar­koi­tin ker­ta­li­puil­la nii­tä pape­rin­pa­la­sia, mitä esi­mer­kik­si kul­jet­ta­jal­ta saa ostaa. Minus­ta tämä asia pitäi­si hoi­taa niin, että myy­dään jol­la­kin sopi­vak­si kat­so­tul­la tasa­ra­hal­la nii­tä lip­pu­ja vuo­ro­kau­dek­si ker­ral­laan ja mini­moi­daan nii­den laho­jen las­ke­mi­nen niil­lä pysä­keil­lä mui­den mat­kus­ta­jien odot­taes­sa. Tämä ei edes pahem­min ran­kai­se köy­hiä satun­nais­käyt­tä­jiä, kos­ka useim­mis­sa tapauk­ses­sa ne tule­vat takai­sin siel­tä reis­sul­taan myös­kin ja ostai­si­vat kak­si lip­pua joka tapauksessa.

  Kari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.