Helsingin seudun yhteistyö ei oikein suju

Maa­nan­tai-ilta­na 14 Hel­sin­gin seu­dun kun­nan­val­tuu­te­tut kokoon­tui­vat Myyr­mä­keen Van­taan ener­gia-aree­nal­le kuu­le­maan sel­vi­tys­tä kak­si­por­tais­ta seu­tu­hal­lin­toa kos­ke­van sel­vi­tyk­sen lop­pu­ra­port­tia.  Oli mur­heel­lis­ta kuultavaa.

Työ­ryh­mät eivät olleet pys­ty­neet sopi­maan oikein mis­tään. Yleen­sä esi­tet­tiin, että vaik­ka yhteis­työ ei tähän asti ole­kaan juu­ri suju­nut, täs­tä eteen­päin pitää teh­dä parem­paa yhteis­työ­tä. Mis­tään tavas­ta rat­koa eri­mie­li­syyt­tä ei ollut pääs­ty sopimukseen.

Maan­käyt­töä poh­ti­nut poruk­ka loi­he lausu­maan, että pitäi­si teh­dä yhtei­sen met­ro­po­li­kaa­va, joka syr­jäyt­täi­si sekä maa­kun­ta­kaa­van että kun­tien omat yleis­kaa­vat. Sanaa­kaan ei sanot­tu sii­tä, kuka tämän kaa­van laa­ti­si ja miten sitä kos­ke­vat mah­dol­li­set eri­mie­li­syy­det rat­kot­tai­siin. Jos ei pys­ty­tä ker­to­maan, miten yhtei­ses­tä met­ro­po­li­kaa­vas­ta pää­te­tään, ei ole esi­tet­ty mitään.

Eräs pai­kal­la ollut ulko­puo­li­nen asian­tun­ti­ja olet­ti, että lopul­ta tuo kaa­voi­tus siir­tyy ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön vas­tuul­le; siis val­tio päät­täi­si Hel­sin­gin seu­dun kaa­voi­tuk­ses­ta ohi torais­ten kun­tien. Aja­tus kuu­los­ti aluk­si tyr­mis­tyt­tä­väl­tä, mut­ta niin­hän sii­nä käy. Val­ta on aina jos­sa­kin. Jos kun­nat eivät pys­ty maan­käy­tös­tä päät­tä­mään, val­tion on se tehtävä.

Se nyt aina­kin tuli osoi­te­tuk­si, että vapaa­eh­toi­sin toi­min alu­een kun­nat eivät pys­ty asioi­taan rat­ko­maan. Met­ro­po­lia­lu­een hal­lin­non jär­jes­tä­mi­nen tai­taa olla seu­raa­vien hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen visai­sim­pia ja kau­as­kan­toi­sim­pia aiheita.

48 vastausta artikkeliin “Helsingin seudun yhteistyö ei oikein suju”

 1. Kuu­los­taa kyl­lä pahal­ta. Val­tion näkö­kul­mas­ta tie­tys­ti vain Hel­sin­kin on tär­keä ja uuden­maan pik­ku­kun­nat voi­daan unoh­taa. Täl­lais­ta poli­tiik­kaa on aina­kin Vapaa­vuo­ri tuo­nut ympäristöministeriöön.

 2. Odes­ta­han alkaa vaa­lien alla kuo­ri­tua polii­tik­ko, “yhteis­työ ei oikein suju”? 🙂 Sir­kus ilman tireh­töö­riä oli­si osu­vam­pi kuvaus.

  Maan­käy­tös­tä ja lii­ken­teeä yksi kuva rap­pa­ris­sa ker­too kai­ken olen­nai­sen, sivu 15 kuva­teks­til­lä Nyky­ti­la, http://www.hel2.fi/Helsinginseutu/seutuselvitykset/KP-selvitys/Seha_raportti_2010.pdf
  Rapor­tis­sa tode­taan diplo­maat­ti­ses­ti että “Poliit­ti­sel­le päätöksenteolle
  nykyi­nen jär­jes­tel­mä ei ole sel­keä eikä läpi­nä­ky­vä.” Päät­tä­jät näis­sä epä­mää­räi­sis­sä yli­kun­nal­li­sis­sa eli­mis­sä ei aina edes tie­dä mis­tä pää­te­tään, ja tämä ei ole vit­si, tai on se mut­ta kui­ten­kin… Tämä ei edis­tä lähi­de­mo­kra­ti­aa­kaan, joi­ta näi­den loput­to­mas­ti lisään­ty­vien yhteis­tö­työ­eli­mien halua­jat väit­tä­vät puo­lus­ta­van­sa, kun se ei edis­tä demo­kra­ti­aa ylipäänsä.

  Suo­mes­sa on val­mis alu­hal­lin­nol­li­nen yksik­kö jol­la on laa­jat val­tuu­det, vas­tuut ja vero­tusoi­keus. Sitä kut­su­taan kun­nak­si. Yksin­ker­tai­sin­ta oli­si yhdis­tää kunnat.

 3. Eikä tule­kaan olla yksi­mie­li­syyt­tä, niin kau­an kun ko. kun­tien asuk­kaat eivät aja­tus­ta kan­na­ta. Kun­nat kuten mikä tahan­sa muu­kin hal­lin­to on kui­ten­kin asuk­kai­taan var­ten vaik­ka tääl­lä byro­kraa­te­lin luva­tus­sa maas­sa kovas­ti yri­te­tään päin­vas­tais­ta uskotella.

  Yli­pään­sä näis­sä “yhteis­työ­hank­keis­sa” pää­asial­li­se­na ongel­ma­na on Hel­sin­gin joka kään­tees­sä yrit­tä­mä sane­lu­po­li­tiik­ka, jota vas­taan muut kun­nat ihan aiheel­li­ses­ti kun­ta­lai­si­aan puo­lus­ta­vat. Täl­le vaan tus­kin tulee nykyi­sel­lä hal­lin­to­mal­lil­la lop­pua kovin­kaan pian…

 4. Ennen­kuin täs­sä nyt ale­taan kau­pun­ke­ja yhdis­te­le­mään, niin mitä­päs jos oikein sel­vi­tet­täi­siin mah­dol­li­set rat­kai­sut kun­nol­la ensin. Maa­il­mas­sa on kui­ten­kin tuhan­sit­tain vas­taa­vien ongel­mien kans­sa pai­nis­ke­le­via kau­pun­ki­seu­tu­ja. Ehkä­pä jos­sain on saa­tu aikaan jopa toi­mi­via ratkaisuja?

  Ja niin, minä en tosi­aan ole kovin inno­kas yhdis­tä­mään koko ros­kaa yhdek­si kun­nak­si. Se vähen­täi­si asuk­kai­den mah­dol­li­suuk­sia äänes­tää jaloil­laan ja hei­ken­täi­si ihmis­ten vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia muu­ten­kin; täs­tä ete­lään on saman­ko­koi­sia valtioitakin…

  Kari

 5. Kir­joi­tuk­se­si oli seka­vaa sot­kua. Olet­ko­han höme­löi­ty­mäs­sä. Voit­ko täs­men­tää mikä ei suju
  ja miten tämän suju­mat­to­man asian pitäi­si sujua.

  Espoo­ta ei lii­te­tä Hel­sin­gin taka­maak­si kor­jaa­maan Hel­sin­gin huo­nos­ti hoi­det­tua taloutta.

  Koko met­ro­po­lia­jat­te­lu on joko petos­ta tai itse­pe­tos­ta riip­puen sii­tä mis­tä­päin sitä katselee

 6. Jos on pak­ko hyväk­syä, että kepu­lit bön­del­tä päät­tä­vät mei­dän asiois­tam­me, kun ker­ran emme itse osaa sol­mia omia ken­gän­nau­ho­jam­me, parem­pi sit­ten että kepu­lai­nen minis­te­ri päät­tää ker­ta­ry­säyk­sel­lä pakot­taa pk-seu­dun kau­pun­git yhteen.

 7. Osmo:

  Val­ta on aina jos­sa­kin. Jos kun­nat eivät pys­ty maan­käy­tös­tä päät­tä­mään, val­tion on se tehtävä.

  Tai miten olis jos välil­lä kokeil­tas hajau­tet­tua pää­tös­ten­te­koa ainai­sen kes­kit­tä­mi­sen sijaan? Anne­taan maa­no­mis­ta­jil­le oikeus ostaa kaa­voi­tus­pal­ve­lui­ta mis­tä halua­vat. Ei onnis­tui­si ker­man kuo­rin­ta yhdel­tä­kään kun­nal­ta ja maa tulis sii­hen käyt­töön mihin se par­hai­ten sopii.

 8. Maan­käyt­töön ja kaa­voi­tuk­seen liit­tyen: Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on pal­jon val­miik­si kaa­voi­tet­tu­ja tont­te­ja, joi­ta ei kui­ten­kaan ole raken­net­tu. Ole­tan nyt, että ylei­nen syy raken­ta­mat­to­muu­del­le on se, että omis­ta­jal­la ei ole tar­vet­ta raken­taa tai ei ole juu­ri nyt tar­vet­ta rahal­le. Osa ton­teis­ta on myös raken­nus­liik­kei­den, jot­ka odot­te­le­vat parem­pia aiko­ja asun­to­jen tuotannolle.

  Kun­nat voi­si­vat mää­rä­tä ton­teil­le rakenn­nus­ke­hoi­tuk­sen, mut­ta tätä ei ole juu­ri käytetty.

  Sen sijaan, että ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö puut­tui­si suo­raan kaa­voi­tuk­seen, voi­si­ko ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le antaa oikeu­den aset­taa raken­nus­ke­hoi­tus. Täl­lä saa­tai­siin aina­kin jo kaa­voi­tet­tu maa käyt­töön ja tämä pää­osin tuki­si myös pää­kau­pun­ki­seu­den asu­tuk­sen tiivistämistä.

 9. Ennen­kuin täs­sä nyt ale­taan kau­pun­ke­ja yhdis­te­le­mään, niin mitä­päs jos oikein sel­vi­tet­täi­siin mah­dol­li­set rat­kai­sut kun­nol­la ensin. Maa­il­mas­sa on kui­ten­kin tuhan­sit­tain vas­taa­vien ongel­mien kans­sa pai­nis­ke­le­via kau­pun­ki­seu­tu­ja. Ehkä­pä jos­sain on saa­tu aikaan jopa toi­mi­via ratkaisuja?

  No juu­ri­han sitä on sel­vi­tet­ty oikein ajan kans­sa ja eri mai­den mal­le­ja ihme­tel­len, tuos­sa lin­kis­sä yllä on tiivistelmä.

  Kun­ta­lii­tos ei ole mikään itse­tar­koi­tus, mut­ta kun meil­lä on tän tyyp­pi­nen ongelma:
  1) On asioi­ta jois­ta pää­te­tään ja pal­ve­lui­ta joi­ta jär­jes­te­tään kun­ta­ra­jo­jen. Esi­mer­kik­si maan­käyt­tö, sai­raan­hoi­to, jouk­ko­lii­ken­ne, käy­tän­nös­sä toi­sen asteen kou­lu­tus, jne. Itsea­sias­sa lyhyem­pi lis­ta ja vai­keam­pi kek­siä on asiat jot­ka eivät ole seu­dul­li­sia. Näin sik­si että ne samat kau­pun­ki­lai­set jois­ta suu­reh­ko osa vas­tus­taa lii­tok­sia kui­ten­kin halua­vat esi­mer­kik­si mat­kus­taa bus­sil­la kun­nas­ta toi­seen, käyt­tää ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lu­ja yli kun­ta­ra­jo­jen, jne.

  2) Näis­tä pitää sit­ten joten­kin päät­tää ja ne pitää joten­kin rahoit­taa. Demo­kra­tias­sa pää­tök­sen­te­ko tapah­tuu peri­aat­tees­sa ihan yksin­ker­tai­sel­la mää­räe­nem­mis­töl­lä, jos tätä mal­lia sovel­le­taan vaik­ka Pää­kau­pun­ki­seu­dun yhteis­työs­sä niin se tar­koit­taa että Hel­sin­ki päät­tä kos­ka Hel­sin­gis­sä on enem­män asuk­kai­ta kuin Espooos­sa, Kau­nai­sis­sa ja Van­taal­la yhteen­sä. Näin ei siis teh­dä, eli pää­tök­sen­te­ko menee joi­den­kin hämä­rien äänio­suuk­sien mukaan tapaus­koh­tai­ses­ti. Hel­sin­gil­le ei toi­saal­ta käy että se ei saa päät­tää kun se ker­ran mak­saa­kin suu­rim­man osan. Eli käy­tän­nös­sä niin että tuol­lai­sil­le kun­tayh­ty­mäl­lä ei anne­ta valtaa.

  Mis­tä seu­raa tilaa­ja-tuot­ta­ja hir­vi­öön. Teo­rias­sa tämä toi­mii niin että tilaa­ja, eli kau­pun­git joil­la on kai­kil­la vähän eri int­res­sit, mää­rit­te­lee pal­ve­lun ja tuot­ta­ja vaan tuot­taa. Käy­tän­nös­sä tämä menee niin että kun toi­nen päät­tää rahas­ta ja toi­nen sii­tä mitä sil­lä teh­dään, niin kun pal­ve­lu on huo­noa tilaa­ja selit­tää että mak­saa lii­kaa ja tuot­ta­ja valit­taa ettei anne­ta tar­peek­si rahaa.

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kan­nal­ta tilan­ne on täy­si vit­si, lai­toin sen kuvan (ei)päätäntämallista blo­gii­ni, http://tolkku.blogspot.com/2011/01/hei-me-suunnitellaan.html Esi­mer­kik­si Ösun­do­min met­roa ja yli­pään­sä koko kaa­voi­tus­ta ajet­taan hir­veel­lä kii­re läpi sik­si että voi­daan teh­dä kun­tien yhtei­nen kaa­va joka ohit­taa maa­kun­ta­kaa­van ennen kuin se val­mis­tuu, kos­ka kukaan täys­jär­ki­nen ei halua että sitä käsi­tel­lään Uuden­maan lii­tos­sa jos­sa pitäi­si sit­ten Van­taan ja Sipoon lisäk­si lah­joa joten­kin esi­mer­kik­si Vih­ti ja Por­nai­nen sen taak­se. Sivu­me­nenn sen käy­tän­nön työn tekee Hel­sin­gin KSV kos­ka Van­taal­la Sipoos­ta puhu­mat­ta­kaan ei ole resursseja.

  3) Eli vaih­toeh­to­ja on kak­si. Joko jat­ke­taan nykyi­sel­lä tiel­lä mis­sä yhteis­työ ei useim­mi­ten toi­mi, ja kär­si­tään sen kus­tan­nuk­set huo­noi­na pal­ve­lu­na, kaa­voi­tuk­sen tak­kua­mi­se­na mikä liit­tyy myös asun­to­hin­toi­hiin, jne. Tämä on ihan jär­ke­vä ja kun­nioi­tet­ta­va kan­ta jos on sitä miel­tä että se kun­nal­li­nen itse­näi­syys on tuon arvois­ta, mut­ta sem­moi­nen dis­ney­mäi­nen vaih­toh­to että jos kaik­ki vaan hei yrit­täi­siin yhdes­sä, kun kyse on int­res­si­ris­ti­rii­dois­ta ja rahas­ta, on vas­ten­mie­lis­tä puppua.

  Tai sit­ten luo­daan yksi ins­tans­si joka päät­tä rahoi­tuk­ses­ta, pal­ve­luis­ta, kaa­voi­tuk­ses­ta, jne. ja jol­la on suo­raan vaa­leil­la valit­tu joh­to. Ilman vero­tusoi­keut­ta tuos­ta seu­raa taas se toi­nen mak­saa ja toi­nen päät­tää ongel­ma, esi­mer­kik­si Kai­nuun mal­lis­sa jos­sa rahoi­tus tulee könt­tä­osuu­te­na kun­tien vero­tu­lois­ta, eli toi­nen päät­tää vero­äy­ris­tä ja toi­nen pal­ve­luis­ta joil­la nii­tä rahoi­te­taan. Voi­daan toki luo­da väli­hal­lin­to­por­ras jol­la on tar­vit­ta­vat oikeu­det, mut­ta kun tuo nyt on käy­tän­nös­sä kun­ta niin mik­si ihmees­sä? Sem­min­kin kun tuol­lai­nen lain­sää­dän­tö­uu­dis­tus on hidas ja työ­läs prosessi.

 10. Pata kat­ti­laa soimaa.

  Mitä itse sait aikai­sek­si Lah­den seu­dun kun­ta­sel­vit­tä­jä­nä val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön postilla?

  Jotain parem­paa…?

 11. Kaa­voi­tus on kai­ken A ja O. Kun­nol­li­nen yleis­kaa­va, jos­sa lyö­dään luk­koon suu­ret lin­jat. Sen voi teh­dä kuka tahan­sa vir­ka­mies “var­tis­sa”. 😉

  Sen jäl­keen kun­nat riit­tä­vän pie­nik­si (10 000 — 40 000 asu­kas­ta) ja ne saa­vat kil­pail­la kes­ke­nään. Lop­puu kun­tien vedät­tä­mi­nen maankäytössä.

 12. Osmo: “Kun­tien yhdis­tä­mi­nen oli­si toki yksin­ker­tai­sin­ta, mut­ta ei sii­tä­kään ole yksimielisyyttä.”

  Kun­tien yhdis­tä­mi­nen on höl­möin­tä, mitä täs­sä tilan­tees­sa voi teh­dä. 😀 Nykyi­set­kin yksi­köt ovat lii­an suu­ria joten yhdis­tä­mi­ses­sä teh­dään vain pari byro­kra­tia­por­ras­ta lisää.

  Kun halu­taan tehos­taa kun­tien toi­min­taa, on byro­kra­ti­aa vähen­net­tä­vä, eli yksik­kö­ko­koa pie­nen­net­tä­vä. Samal­la saa­daan pää­tök­sen­te­ko lähem­mäs ihmis­tä, mikä ei ole huo­no jut­tu sekään.

  Seu­tu­hal­lin­to on sit­ten ihan oma jut­tun­sa. Ylei­ses­ti maa­il­mal­la on mal­li, jos­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat muo­dos­ta­van oman alu­een­sa, jota ei ole lii­tet­ty mihin­kään lää­niin. Eli nykyis­ten Hel­sin­gin, Espoon, Van­taan ja Kau­niais­ten alu­eel­le syn­ty­vis­tä kun­nis­ta pää­osa lii­te­tään Pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­tu­hal­lin­toon, jota joh­ta­koot yli­por­mes­ta­ri teh­tä­vä­nään lähin­nä yleis­kaa­voi­tus ja keties jäte­huol­to sekä osia joukkoliikenteestä.

 13. Eli­na, näl­väi­sy­si oli suht aihee­ton. Oden vir­he meil­lä Päi­jät-Hämees­sä oli, ettei hän (soli­daa­ri­suuss­syis­tä?) esit­tä­nyt Lah­den työs­sä­käyn­tia­lu­een kun­taa: Nas­to­la, Lah­ti, Hollola,Kärkölä, sää­lis­tä Hämeen­kos­ki. Tähän oli­si Ori­mat­ti­la suu­res­sa vii­sau­des­saan tul­lut (tulee) myö­hem­min mukaan. Näil­lä eväil­lä se tehdään!

 14. Kar­kein vir­he mitä voi teh­dä sanee­rauk­ses­sa on pis­tää hen­ki­löt sanee­raa­man itse itsen­sä kor­tis­toon tai alem­piin asemiin.
  Kun­ta on val­tion alu­eel­li­nen orga­ni­saa­tio ja vaik­ka niil­lä on itse­näi­nen ase­ma kuten esim fir­man tulos­yk­si­köil­lä niin kyl­lä tulos­yk­si­köi­den lak­kaut­ta­mi­set ‚liit­tä­mi­set ym perus­ta­vaa laa­tua ole­vat orga­ni­saa­tio­muu­tok­set sanel­laan pää­kont­to­ris­ta eikä jäte­tä alem­paa orga­ni­saa­tio­at tais­te­le­maan kes­ke­nään ja pilaa­man uuden orga­ni­saa­tion alkua.

  Nyt kun jul­ki­nen sek­to­ri on hake­nut mal­le­ja yksi­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta niin täs­sä oli­si paik­ka , jos­sa nii­tä voi­si soveltaa.

  Nyt hal­li­tus juok­see vas­tuu­ta pakoon

  Val­tiol­la pitä­si olla käsi­tys, miten kuta­kin kun­ta­kes­kit­ty­mää yhdis­te­tään , mil­lai­nen on uusi orga­ni­saa­tio, pal­jon­ko on hen­ki­lö­kun­taa uudes­sa orga­ni­saa­tios­sa ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma miten yhdis­tä­mi­nen vie­dään läpi.

 15. Tpyy­luo­ma,

  Se, että nyky­ti­lan­ne on huo­no ei tar­koi­ta, että paras vaih­toeh­to on val­lan kes­kit­tä­mi­nen yhteen pis­tee­seen. Kaa­voi­tus­ta on monel­la tasol­la samoin kuin mui­ta­kin kun­nal­li­sia pal­ve­lu­ja. En nyt tar­kem­paa mal­lia tähän ala väsää­mään, mut­ta minus­ta jon­kin­lai­nen met­ro­po­li­hal­lin­to oli­si parem­pi rat­kai­su. Teh­tä­vien­ja­ko, vero­tus yms. ovat rat­kais­ta­vis­sa ole­via kysymyksiä.

  Kari

 16. Yhteis­kun­ta­tie­teel­li­ses­ti kat­soen kun­nal­li­nen itse­hal­lin­to on FEODALISTINEN. Lin­noi­tuk­sis­ta pide­tään kiin­ni ja omia rajo­ja ja etu­ja var­tioi­daan vii­mei­seen mieheen.

  Mitä on feo­da­lis­mi? Wiki­pe­dias­sa on kan­san­omai­nen selos­tus asiasta:

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Feodalismi

 17. Tot­ta. Kes­kus­ta­puo­lu­eel­la on puo­lue­ko­kouk­sen pää­tös, että pak­ko­lii­tok­sia ei hyväk­sy­tä. Ja niin se on.
  Toi­saal­ta on syy­tä palaut­taa mie­liin, että nykyis­tä kun­ta­la­kia sää­det­täes­sä oli esil­lä myös ns. kun­tayh­ty­mä­mal­li, saman­lai­nen kuin seu­ra­kun­tayh­ty­mis­sä on, että kun­nat koot­tai­siin erään­lai­sen kat­to-orga­ni­saa­tion alle ja tämä orga­ni­saa­tio vas­tai­si yli­kun­nal­li­sis­ta teh­tä­vis­tä, kaik­ki kun­nat jäi­si­vät ole­maan ja huo­leh­ti­maan lähipalveluista.
  Sak­sas­sa täl­lai­nen mal­li on käy­tös­sä (on siel­lä mui­ta­kin mal­le­ja). Mal­li sopi­si pää­kau­pun­ki­seu­dun ongel­mia rat­ko­maan ja myös pie­nem­mil­le alueil­le. Ikä­vä jut­tu, että uudis­tuk­ses­sa kun­tain­liit­to­jen nimi vain vaih­det­tiin kun­tayh­ty­mäk­si, joten hyvää nimeä ei enää voi käyt­tää alku­pe­räi­seen tarkoitukseen. 🙁
  Kuka­han tämän­kin hyvän aja­tuk­sen tuhosi?

 18. Kat­soo Lah­den­suun­nan yksik­kö­ko­ko­ja, niin pilk­ko­mis­ta siel­lä­kin tar­vi­taan, ei niin­kään yhdistämistä.

 19. Kepu­li minis­te­ri bön­del­tä oli­si var­mas­ti­kin halu­kas pakot­ta­maan met­ro­po­lia­lu­eem­me kun­ta­lii­tok­siin, mut­ta mik­si MTK:n puu­de­li vas­tus­taa raken­ta­mat­to­man maan kiin­teis­tö­ve­ron korot­ta­mis­ta ja kaa­voi­tus­hyö­dyn jaka­mis­ta kun­kin kun­nan omaan käyt­töön Hel­sin­gin seudulla.

  Nämä, val­tio­val­lan pää­tet­tä­vis­sä ole­vat toi­men­pi­teet, lisäi­si­vät auto­maat­ti­ses­ti kun­tien välis­tä yhteis­työ­tä ilman pak­ko­lii­tok­sia. Jopa Espoossa.


 20. Kunt­Toi­saal­ta on syy­tä palaut­taa mie­liin, että nykyis­tä kun­ta­la­kia sää­det­täes­sä oli esil­lä myös ns. kun­tayh­ty­mä­mal­li, saman­lai­nen kuin seu­ra­kun­tayh­ty­mis­sä on, että kun­nat koot­tai­siin erään­lai­sen kat­to-orga­ni­saa­tion alle ja tämä organisaatio 

  heh, lisää hal­lin­to­por­tai­ta ja tur­hia pääl­li­köi­tä ja asiantuntijoita.
  Poliit­ti­ne vas­tuu­kin hämär­tyy kun suo­ra yhteys pää­tän­tään katoaa.

  Ei ole ihme jos vero­ra­hat kulu­vat yli­suu­rien hal­lin­to­jen ylläpitoon.
  Mut­ta kun Kokoo­mus, Kepu ja Vih­reät ovat vir­ka­mies­puo­luei­ta niin kos­kaan niil­lä ei käy mie­les­sä hal­lin­to­ku­lui­hin puuttuminen.

 21. Kau­pun­ki­seu­duil­la­han sitä kun­tien yhteis­työs­tä suu­rim­mat hyö­dyt saa­tai­siin. Tuo syr­jä­seu­dut yhtei­työ­hön pakot­ta­va kon­sult­ti, euro, ei tai­da vain oikein toi­mia siel­lä, kos­ka ilman yhteis­työ­tä­kin nii­tä ropi­see kun­tien kas­saan ihan muka­vas­ti. Var­maan­kin asias­sa oli­si val­tio­val­lan isäl­li­nen ohjaus eduk­si, mut­ta sitä­kään tus­kin on tulos­sa, kos­ka pai­kal­li­set kun­nal­lis­po­lii­ti­kot ovat myös val­tio­val­lan peräsimessä.

 22. Voi­si­ko olla, että yhteis­työ ei suju, kos­ka ei ole yhteis­työ­aluei­ta, joil­ta löy­tyi­si kai­kil­le hyötyjä.

  Mitä nämä alu­eet voi­si­vat olla?

 23. Ei tämä mie­les­tä­ni maan hal­li­tuk­sel­le ihan kuu­lu! Mut­ta ns. met­ro­po­lia­lue muo­dos­taa oikeas­taan oman, maa­kun­taan vai­kut­ta­van yksik­kön­sä ja alu­een­sa. Eli otet­ta­koon mal­lia hal­lin­toon vaik­ka maa­kun­ta-itse­hal­lin­nos­ta eli Ahve­nan­maal­ta ja Kainuusta;-

 24. Kysees­sä on äärim­mäi­sen laa­ja ilmiö. Ihmi­set tie­tä­vät mitä kaik­kea vas­tus­ta­vat, mut­ta sit­ten kun pitäi­si yhdes­sä teh­dä jotain niin mitään ei tapahdu.

  Lähes aina kaik­ki vain vas­tus­ta­vat kaik­kea muu­ta pait­si omaa esi­tys­tä, eikä enem­mis­töä muo­dos­tu mil­le­kään. Neu­vot­te­lu­kult­tuu­ril­le oli­si tarvetta.

 25. Olen aina ihme­tel­lyt, mitä jär­keä on sii­nä, että puo­les­sa tun­nis­sa ajaa kol­me kun­nan läpi jot­ka kaik­ki rat­ko­vat samo­ja ongel­mia toi­sis­taan välit­tä­mät­tä, mut­ta jokai­nen omil­la pää­tök­sil­lään toi­siin­sa vaikuttaen. 

  Kan­na­tan siis nykyis­tä suu­rem­pia yksi­köi­tä, mut­ta on myön­net­tä­vä että hom­ma ei näy­tä toi­mi­van kovin hyvin siel­lä mis­sä sitä eni­ten tarvittaisiin. 

  Monen kun­nan päät­tä­jäl­lä näyt­tää ole­van kovin kiel­tei­nen asen­ne kaik­keen yhteis­työ­hön ja se näkyy jo läh­tö­koh­tai­ses­ti nega­tii­vi­se­na suh­tau­tu­mi­se­na asi­aan. Jos­sain tut­ki­muk­sis­sa on todet­tu, että yri­tyk­sen tai orga­ni­saa­tion koko on “opti­maa­li­sim­mal­laan” noin 150 hen­ki­lön koh­dal­la. Suu­rem­pien kun­ta­ko­ko­jen ongel­ma ei vält­tä­mät­tä kui­ten­kaan ole kun­nan suu­ruus sinän­sä, vaan kyvyt­tö­myys orga­ni­soi­tua sen sisäl­lä riit­tä­vän tehok­kaa­seen orga­ni­saa­tio­mal­liin, jon­ka yksik­kö­koot oli­si­vat toimivia?

 26. kun­tayh­ty­mä­mal­li, saman­lai­nen kuin seu­ra­kun­tayh­ty­mis­sä on, että kun­nat koot­tai­siin erään­lai­sen kat­to-orga­ni­saa­tion alle ja tämä orga­ni­saa­tio vas­tai­si yli­kun­nal­li­sis­ta teh­tä­vis­tä, kaik­ki kun­nat jäisivät ”

  Ei organisaatioportaiden,-yksiköiden eikä byro­kraat­tien lisää­mi­nen paran­na kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta eikä sel­key­tä hallintoa.
  Käy tasan tark­kaan päin­vas­toin eli koor­di­naa­tio-ongel­mat vain kas­va­vat, läpi­nä­ky­vyys huo­no­nee ja epä­de­mo­krat­ti­suus lisääntyy.

  Hal­lin­non haja­nai­suus ei ole tavoi­tel­ta­va tila

 27. Kyl­lä tää on vai­ke­aa… Vih­rei­den Her­tell (Espoo) ja Nis­ka­nen (Van­taa), jot­ka kum­mat­kin on minus­ta ihan fik­su­ja, vas­tus­taa aamun Hesa­rin mie­li­pi­deo­sas­tol­la kun­ta­lii­tos­ta. Sen sijaan halua­vat suo­raan vaa­leil­la vali­tun met­ro­po­li­hal­lin­non, jol­la on riip­pu­ma­ton rahoi­tus, ja johon “yhdis­te­tään maan­käyt­töön, lii­ken­tee­seen, asu­mi­seen, ympä­ris­töö ja jäte­huol­toon sekä toi­sen asteen kou­lu­tuk­seen liit­ty­vät kun­nil­ta ja kun­tayh­ty­mil­tä. Myös koko ter­vey­den­huol­lon siir­tä­mi­nen met­ro­po­li­hal­lin­nol­le olis perus­tel­tua.” Kun­nil­le jää sit­ten erit­te­le­mät­tö­mät, “lähi­pal­ve­lut”.

  Jos tää nyt sil­lä rat­ke­aa että sitä yhtä kau­pun­kia kut­su­taan met­ro­po­li­hal­lin­nok­si ja nykyi­siin kau­pun­kei­hin perus­te­taan päi­vä­ko­deis­ta ja vaa­ku­nan väris­tä vas­taa­vat kun­nat, niin teh­dään sii­ten niin.

 28. Lii­an van­ha: “Hal­lin­non haja­nai­suus ei ole tavoi­tel­ta­va tila”

  Mik­si sitä sit­ten suositaan?
  Hel­sin­ki ei ole maa­il­man suu­rim­pien kau­pun­kien jou­kos­sa, vaik­ka koko pää­kau­pun­ki­seu­tu oli­si muka­na, joten ongel­mien ei pitäi­si olla yli­pää­se­mät­tö­miä. Ja yhteen­so­vit­ta­mi­son­gel­mien rat­kai­su­na ei näy­tä toi­mi­van se, että kukin kun­ta tekee, mitä haluaa.
  Yli­kun­nal­li­sel­le pää­tök­sen­teol­le ei tar­vit­se antaa kan­sa­lai­sen arki­päi­vään liit­ty­viä rat­kai­su­ja (mitä ne sit­ten lie­ne­vät­kään), jos niin ei haluta.
  Oppia voi ottaa muu­al­ta, jos ei ole lii­an van­ha oppimaan…

 29. Suu­rem­pien kun­ta­ko­ko­jen ongel­ma ei vält­tä­mät­tä kui­ten­kaan ole kun­nan suu­ruus sinän­sä, vaan kyvyt­tö­myys orga­ni­soi­tua sen sisäl­lä riit­tä­vän tehok­kaa­seen orga­ni­saa­tio­mal­liin, jon­ka yksik­kö­koot oli­si­vat toimivia?”

  Suu­rin ongel­ma on, että val­tio ei ole otta­nut joh­ta­vaa roo­lia alue­hal­lin­non kehittämisessä.
  Tämä näkyyy esim tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­sen haja­nai­suu­te­na ja kehittymättömyytenä.
  Esim Tut­ta­va­ni on Oulun kau­pun­gil­la töis­sä ja kun alue yhden­ne­tään jotain 2013 niin myös tie­to­jär­jes­tel­mät yhdis­ty­vät ja esim vesi­lai­tos­ten tie­to­kan­to­jen ruk­kaa­mi­nen yhteis­mi­tal­li­sek­si mak­saa 10 mil­joo­naa euroa .
  Mut­ta eivät ne sen­kään jäl­keen ole val­ta­kun­nal­li­ses­ti yhteensopivia .

  Toi­nen ongel­ma on, että yhteis­kun­nan tuot­ta­mia pal­ve­lui­ta ei ole tuot­teis­tet­tu eikä pal­ve­lu­ta­soa ole mää­ri­tel­ty. Vas­ta vii­me vuo­si­na on herät­ty ja yri­tet­ty teh­dä jotain , mut­ta kat­ta­va tuot­teis­ta­mi­nen puuttuu.
  Tämä on joh­ta­nut sii­hen, että kun­tien pal­ve­lu­ta­soa on vai­kea var­tail­la eikä yksik­kö­kus­tan­nuk­sis­ta­kaan ole ver­tai­lu­kel­pois­ta tietoa.

  Tämä tekee tilaa myös isä­au­rin­kois­ten toi­min­nal­le eli he voi­vat tar­jo­ta suo­sik­ki­jär­jes­tel­män puit­teis­sa parem­paa pal­ve­lua lähi­pii­ril­le mui­den kustannuksella.

 30. Mik­si sitä sit­ten suositaan?
  Hel­sin­ki ei ole maa­il­man suu­rim­pien kau­pun­kien jou­kos­sa, vaik­ka koko pää­kau­pun­ki­seu­tu oli­si muka­na, joten ongelm”

  Haja­nai­suus voi olla näen­näis­tä­kin esim Mac­Do­nalds toi­mii yrit­tä­jä­pe­ri­aat­tel­la, mut­ta yrit­tä­jän vapaus on erit­täin rajoi­tet­tua. Kon­sep­ti tulee Mäk­kä­rin pää­kont­to­ris­ta pilk­kua myö­ten ja sen nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan tar­kas­ti. Ruo­ka­lis­tal­la on jon­kun ver­ran vari­aa­tio­ta mait­tain, mut­ta ei sekään ole yrit­tä­jän päätettävissä

 31. Tpyy­luo­ma,

  Kyse tai­taa olla “poliit­ti­ses­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­des­ta”. Eli oikeas­ti aje­taan kun­tien yhdis­tä­mis­tä, mut­ta kun ei puhu­ta yhdis­tä­mi­ses­tä, niin ehkä­pä äänes­tä­jät ja yhdis­tä­mi­sen vas­tus­ta­jat eivät huo­maa mitään 🙂

  Minä­kin olen pää­ty­mäs­sä sil­le kan­nal­le, että kun­tien kaa­voi­tus­mo­no­po­lis­ta tuli­si luo­pua, niin ei tar­vit­si­si sen yhteis­työn ongel­mis­ta enää kes­kus­tel­la sil­tä osin. Tosin lii­ken­ne­hank­kei­den rahoi­tus ja toteu­tus pitäi­si sit­ten miet­tiä uusik­si, ehkä opti­maa­li­sin­ta oli­si jos ne rahoi­tet­tai­siin yksi­no­maan HSL:n tuloil­la (lip­pu­tu­lot ja väy­lä­lak­sut). Muis­sa asiois­sa kes­kit­tä­mi­nen tai­taa vain lisä­tä kustannuksia (?).

  Kari

 32. Jos tää nyt sil­lä rat­ke­aa että sitä yhtä kau­pun­kia kut­su­taan met­ro­po­li­hal­lin­nok­si ja nykyi­siin kau­pun­kei­hin perus­te­taan päi­vä­ko­deis­ta ja vaa­ku­nan väris­tä vas­taa­vat kun­nat, niin teh­dään sii­ten niin.

  Minun mie­les­täi tuo oli­si oikea kehi­tys­suun­ta. Tie­tys­ti tuo­ta pitäi­si vie­dä pidem­mäl­le ja poh­tia tar­kem­min mitä asioi­ta pitää hoi­taa mil­lä­kin tasol­la. Kou­lu­tus, ter­vey­den­hoi­to ja sosi­aa­li­huol­to kuu­lui­si­vat minun mie­les­tä­ni val­tion tasol­le. Kaa­voi­tus pitäi­si joten­kin jakaa niin, että kaa­vo­jen suu­ret piir­teet teh­täi­siin isom­mis­sa yksi­köis­sä ja pie­nemmt detal­jit voi­tai­siin jät­tää pie­nil­le yksi­köil­le. Edel­lis­ten jäl­keen kun­tia voi­tai­siin vaik­ka pienentää. 

  Näh­däk­se­ni kun­ta­lii­tok­sia vas­tus­te­taan kah­des­ta syys­tä. Ensin­nä­kin kun­nan hen­ki­lös­tö pel­kää työ­paik­ko­jen­sa puo­les­ta. Tämä pel­ko tie­ty­ti on perus­tel­tu, mut­ta ei se sil­ti ole hyväk­syt­tä­vä argu­ment­ti. Toi­sek­si ihmi­sil­lä on ihan oikea tar­ve kuu­lua yhtei­söi­hin, ja ihmi­set pel­kää­vät oman iden­ti­teet­tin­sä puo­les­ta kun se oma kun­ta lak­kaa ole­mas­ta. En tie­dä olis­ko se huo­no aja­tus, että Haa­ga oli­si oma kun­tan­sa jol­la oli­si itse­näi­nen oikeus ja vel­vol­li­suus hoi­taa puh­taa­na­pi­to, päi­vä­ko­tien sijoit­ta­mi­nen yms asiat, joil­la ei ole juu­ri vai­ku­tus­ta kenen­kään ei-haa­ga­lai­sen elä­mään. Samaan aikaan ter­vey­den­huol­lon ja kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­set katet­tai­siin suu­rem­mis­ta yksiköistä.

 33. Minä­kin olen pää­ty­mäs­sä sil­le kan­nal­le, että kun­tien kaa­voi­tus­mo­no­po­lis­ta tuli­si luo­pua, niin ei tar­vit­si­si sen yhteis­työn ongel­mis­ta enää kes­kus­tel­la sil­tä osin”

  Sil­loin maan­käyt­töä voi­daan tehos­taa ja jät­tää sel­lai­set tonn­ti­ka­pa­si­teet­tia syö­vät tiet kuin esim Kehä I rakentamatta .
  Tuhan­nen kaa­voit­ta­jan mal­leis­sa kun kenen­kään ei tar­vit­se välit­tää kokonaisuudesta.

 34. Yli­pään­sä näis­sä “yhteis­työ­hank­keis­sa” pää­asial­li­se­na ongel­ma­na on Hel­sin­gin joka kään­tees­sä yrit­tä­mä sane­lu­po­li­tiik­ka, jota vas­taan muut kun­nat ihan aiheel­li­ses­ti kun­ta­lai­si­aan puolustavat.

  Epäi­len Hel­sin­gin “sane­lu­po­li­tii­kan” joh­tu­vat sii­tä, että kysees­sä on se kes­kus­kun­ta, joka jou­tuu naa­pu­ri­kun­tien eri­lai­set käy­tän­nöt toi­siin­sa sovit­ta­maan, ja se alu­een tosia­sial­li­nen kes­kus, johon mui­den tuot­ta­mat ongel­mat aina kasautuvat.

  Esim. Espoon har­ras­ta­ma tien­ra­ken­nus hel­pot­taa ruuh­kia Espoon puo­lel­la, mut­ta paran­tu­neet tiet kas­vat­ta­vat sii­nä mää­rin teil­lä liik­ku­vien auto­jen mää­rää, että Hel­sin­gin puo­lel­la, jos­sa tilaa on muu­ten­kin vähem­män ja jon­ne kaik­ki nämä autoi­li­jat kui­ten­kin halua­vat ajaa, ruuh­kat pahe­ne­vat merkittävästi.

 35. En kyl­lä näe kau­pun­kien yhdis­ty­mi­sen ole­van miten­kään hyvä rat­kai­su pal­ve­lui­den kan­nal­ta. Byro­kra­tia vain lisään­tyi­si ja kun­ta­lais­ten todel­li­nen mah­dol­li­suus vai­kut­taa vähenisi.
  Ne muu­ta­mat har­vat jot­ka met­ro­po­lis­sa pää­se­vät kokous­pöy­tiin saa­vat­kin sit­ten har­vi­nai­sen mah­dol­li­suu­den kor­rup­toi­tua oikein kun­nol­la, kun isoa orga­ni­saa­tion toi­min­taa ei pys­ty valvomaan.
  Se että maan­käy­tös­tä ei pääs­tä yhtei­sym­mär­ryk­seen heti, osoit­taa mie­les­tä­ni osin myös sitä, että eriä­viä int­res­se­jä on pal­jon ja ne tule­vat kes­kus­te­luis­sa esiin. Onko edes hyvä aja­tus, että noi­ta eriä­viä mie­li­pi­tei­tä ei tule­vai­suu­des­sa pääs­tä esit­tä­mään, kun neu­vot­te­lu­pöy­tään pää­see vähem­män edus­ta­jia. Kysyn vain.

 36. Lii­an vanha:

  Sil­loin maan­käyt­töä voi­daan tehos­taa ja jät­tää sel­lai­set tonn­ti­ka­pa­si­teet­tia syö­vät tiet kuin esim Kehä I rakentamatta .
  Tuhan­nen kaa­voit­ta­jan mal­leis­sa kun kenen­kään ei tar­vit­se välit­tää kokonaisuudesta. 

  Jos oli­sit luke­nut sen vies­tin koko­naan, oli­sit huo­man­nut, että nii­den tei­den ja rato­jen raken­ta­mi­nen oli­si edel­leen teh­ty kes­ki­te­tys­ti, tämä ohjaa maan­käyt­töä jo var­sin tehok­kaas­ti (vai­kut­taa mm. maan hin­taan). Jotain muu­ta sään­te­lyä ja kiin­teis­tö­ve­ron käyt­töä var­maan tar­vit­tai­siin myöskin.

  Kari

 37. Kan­na­tan pk-seu­dun kau­pun­kien yhteen­liit­tä­mis­tä seu­raa­vis­ta syistä:
  — Resurs­se­ja jot­ka nyt menee osit­tain hara­koil­le kun­ta­ra­jo­jen lähei­syy­des­sä vapau­tui­si­vat esim ter­vey­den­hoi­dos­sa, kou­lu­tuk­ses­sa, sosi­aa­li­toi­mes­sa ja tek­ni­ses­sä toimessa.
  — Jou­to­maat rajo­jen tun­tu­mas­sa saa­tai­siin parem­paan hyötykäyttöön.
  — Jouk­ko­lii­ken­neyh­teis­työ toi­mii jo nyt mel­ko hyvin mut­ta jos kun­nat lii­tet­täi­siin yhteen oli­si mat­ka­lip­pu­jär­jes­tel­mä pak­ko muut­taa oikeu­den­mu­kai­sem­mak­si niin että kun­ta­ra­jan yli­tys ei tuplaa mat­ka­li­pun hin­taa, ja isot lii­ke­nen ja muut infra­hank­keet voi­tai­siin käyn­nis­tää nopeam­min kos­ka ne rahoi­tet­tai­siin yhtei­ses­tä pus­sis­ta eikä tuli­si rii­taa että kuka mak­saa ja kuka hyö­tyy vaan kaik­ki mak­sa­vat ja kaik­ki hyötyvät
  — Mil­joo­nan asuk­kaan Hel­sin­ki piir­ret­täi­siin maa­il­man­kar­toi­la punai­se­na neliö­nä, sil­lä on aika iso sym­bo­li­nen mer­ki­tys lop­pu­jen lopuksi
  — Mil­joo­na asu­kas­ta ei ole lii­an iso kun­nak­si, var­sin­kaan jos alue on yhte­näis­tä ja suht tii­viis­ti ja homo­gee­ni­ses­ti asu­tet­tua. Orga­ni­saa­tio­ta tulee vyö­ryt­tää alas­päin joka tapauksessa.
  — jos yri­tyk­sil­le syn­tyy talou­del­li­sia ja ope­ra­tii­vi­sia hyö­ty­jä ja kil­pai­lu­ky­vyn paran­tu­mis­ta fuusioi­tues­saan niin mik­si eivät samat lai­na­lai­suu­det toi­mi­si kau­pun­kien kohdalla?
  — Jos Buda ja Pest oli­si­vat yhä itse­näi­siä kau­pun­ke­ja, niin hyö­tyi­si­vät­kö Budan ja Pes­tin asuk­kaat ja Unka­rin kan­sa sii­tä mitenkään?

 38. tcrown: “Ensin­nä­kin kun­nan hen­ki­lös­tö pel­kää työ­paik­ko­jen­sa puo­les­ta. Tämä pel­ko tie­ty­ti on perus­tel­tu, mut­ta ei se sil­ti ole hyväk­syt­tä­vä argumentti.”

  Ei ole perus­tel­tu — kun­ta­lii­tok­sel­la tur­va­taan työ­paik­ka 5 vuo­dek­si — eipä ole mitään muu­ta kei­noa täl­lai­seen tur­vaan. Ja kun lii­tok­sia teh­dään muu­ta­man vuo­den välein, työ­paik­ka on tur­vat­tu ikui­sik­si ajoiksi.
  Meil­lä päin on kun­ta­lii­tok­sia teh­ty aika pal­jon — mis­sään ei ole hen­ki­lös­tön vas­tus­tus ollut merkittävää.

 39. Hel­sin­ki on kuin Neu­vos­to­liit­to aikoi­naan, haluai­si naa­pu­rin­sa niel­lä. Ei tou met­ro­po­liö­ky aina­kaan kan­sa­lai­sia palvele.

 40. Hel­sin­ki on kuin Neu­vos­to­liit­to aikoi­naan, haluai­si naa­pu­rin­sa niel­lä. Ei tou met­ro­po­liö­ky aina­kaan kan­sa­lai­sia palvele.”

  Hel­sin­ki on pako­tet­tu toi­mi­maan siten, kuin Sipoon koh­dal­la vii­mek­si, kos­ka MTK:n tuke­mat maa­no­mis­ta­jat halua­vat rahas­taa kaa­voi­tus­hyö­dyn itselleen. 

  Maan tuo­ton lunas­ta­mi­ses­ta kan­sal­le oli kai naa­pu­ri­maam­me val­lan­ku­mouk­ses­sa­kin perim­mäl­tään kyse. 

  Sitä pait­si, Jan Vapaa­vuo­ri mak­saa näil­le ruot­sin­kie­li­sil­le juti­koil­le enem­män, kuin Sipoon omat päät­tä­jät oli­si­vat kos­kaan kehdanneet.

 41. Van­taan val­tuus­to näyt­ti mal­lia. Mikä vasu­rit, vih­reät per­sut yhdis­tää. Ja kapi­set dema­rit­kin vas­ta­rin­taan ryh­dis­tää. Se on suu­ri ja mah­ta­va met­ro­po­lin pelko.

 42. Lii­an van­ha: “Ei orga­ni­saa­tio­por­tai­den, ‑yksi­köi­den eikä byro­kraat­tien lisää­mi­nen paran­na kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta eikä sel­key­tä hallintoa.
  Käy tasan tark­kaan päin­vas­toin eli koor­di­naa­tio-ongel­mat vain kas­va­vat, läpi­nä­ky­vyys huo­no­nee ja epä­de­mo­krat­ti­suus lisääntyy.”

  Niin­pä. Tie­dän var­sin hyvin, että erääl­lä puo­lu­eel­la on tiuk­ka kan­ta sii­hen, että hal­lin­non taso­ja ei saa lisä­tä. Jol­la­kin taval­la se on ymmär­ret­tä­vää­kin, mut­ta nyky­ti­la jos­sa yhteis­toi­min­taa koe­te­taan toteut­taa kun­tayh­ty­mien, isän­tä­kun­tien, lii­ke­lai­tos­ten, osa­keyh­tiöi­den ja eri­lais­ten sopi­mus­ten avul­la on saa­nut aikaan sel­lai­sen vii­da­kon, että sii­tä ei piru­kaan ota sel­vää — ja sin­ne vii­dak­koon nii­tä byro­kraat­te­ja ja eri­lai­sia joh­to­kun­tia mah­tuu. Eipä ole koor­di­naa­tio­ta, läpi­nä­ky­vyyt­tä eikä demo­kra­ti­aa — mut­ta peri­aa­te on hieno.

 43. Jos oli­sit luke­nut sen vies­tin koko­naan, oli­sit huo­man­nut, että nii­den tei­den ja rato­jen raken­ta­mi­nen oli­si edel­leen teh­ty kes­ki­te­tys­ti, tämä ohjaa maan­käyt­töä jo var­sin tehok­kaas­ti (vai­kut­taa mm. maan hin­taan). Jotain muu­ta sään­te­lyä ja kiin­teis­tö­ve­ron käyt­töä var­maan tar­vit­tai­siin myöskin.”

  Ongel­mak­si tulee muna ‑kana-ilmiö, onko tie ensin vai kaava.
  Lop­pu­tu­le­ma on, ettei tule kum­paa­kaan ‚kun ei ole var­muut­ta ket­kä lopul­ta kaa­voit­ta­vat ja raken­ta­vat maa-alu­eet ja mis­sä järjestyksessä.
  Kiin­teis­tö­ve­roa­kaan ei voi suun­na­ta koro­tet­tu­na kaik­keen raakamaahan.

 44. Väi­tän, että ennen­mui­noin kun­nal­lis­hal­lin­to oli pal­jon demo­kraat­ti­sem­paa kuin nykyään.

  Val­ta­vas­sa Pirk­ka­lan pitä­jä­jäs­sä esi­mer­kik­si asiat tie­do­tet­tiin ja pää­tet­tiin kes­kiai­kai­sis­sa kirkoissa.

  Kir­kol­la on edel­leen tämä ikiai­kai­nen orga­ni­saa­tio: emä­seu­ra­kun­na lisäk­si on ole­mas­sa KAPPELISEURAKUNTIA, joi­ta on koko jouk­ko Suomessa:
  http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/F9DC7391101E5F44C2257329002C3773?OpenDocument&lang=FI

  Kap­pe­li­seu­ra­kun­nat ovat seu­ra­kun­tien alu­eel­li­sia juma­lan­pal­ve­lusyh­tei­sö­jä, joil­la on oma pap­pi. Lisäk­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nal­la on aina käy­tös­sään kirk­ko, kap­pe­li tai muu oma toi­mi­ti­la. Uusia kap­pe­li­seu­ra­kun­tia muo­dos­tuu taval­li­ses­ti seu­ra­kun­tien yhdis­ty­mis­ten myötä.

  Kap­pe­li­seu­ra­kun­tien asiois­ta päät­tää kap­pe­li­neu­vos­to. Seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to tai seu­ra­kun­ta­neu­vos­to valit­see kap­pe­li­neu­vos­ton jäse­net kysei­sen alu­een seu­ra­kun­ta­lais­ten joukosta.

  Seu­ra­kun­tien yhdis­tyes­sä on voi­tu päät­tää, että osa yhdis­ty­vis­tä seu­ra­kun­nis­ta jat­kaa toi­min­taan­sa kap­pe­li­seu­ra­kun­ti­na. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra jat­kaa usein uuden kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kappalaisena.”

  On ihmeel­lis­tä, että kun­nan­osa­hal­lin­to sovi tai sitä mil­lään kel­puu­te­ta kuntahallintoon.

  p.s. Oli­si­ko met­ro­po­li-alu­een kun­nan­joh­ta­ja arvol­taan metropoliitta 🙂

 45. OS: “Se nyt aina­kin tuli osoi­te­tuk­si, että vapaa­eh­toi­sin toi­min alu­een kun­nat eivät pys­ty asioi­taan rat­ko­maan. Met­ro­po­lia­lu­een hal­lin­non jär­jes­tä­mi­nen tai­taa olla seu­raa­vien hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen visai­sim­pia ja kau­as­kan­toi­sim­pia aiheita.”

  Aika jär­kyt­tä­vää teks­tiä. Tulet siis esit­tä­mään hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa jota­kin pak­ko­lii­tos­ta pk-seudulle?

  Ei hem­met­ti.

  Mikä tuos­sa hal­lin­nos­sa on nyt se iso ongelma?

  Sekö, että Hel­sin­gin vih­reät ei pää­se suh­mu­roi­maan naa­pu­ri­kun­tien asioita?

  Vai mis­tä ihmeen ongel­mas­ta puhut?

  Jol­lei Hel­sin­ki pär­jää kun­tien väli­ses­sä kil­pai­lus­sa niin se on vain Hel­sin­gin vika. Myös Osmo Soi­nin­vaa­ran vika siel­lä kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

  Ehkä te olet­te epäonnistuneet?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.