Helsingin seudun yhteistyö ei oikein suju

Maanan­tai-iltana 14 Helsin­gin seudun kun­nan­val­tu­ute­tut kokoon­tu­i­v­at Myyr­mä­keen Van­taan ener­gia-areenalle kuule­maan selvi­tys­tä kak­si­por­taista seu­tuhallintoa koske­van selvi­tyk­sen lop­pu­ra­port­tia.  Oli murheel­lista kuultavaa.

Työryh­mät eivät olleet pystyneet sopi­maan oikein mis­tään. Yleen­sä esitet­ti­in, että vaik­ka yhteistyö ei tähän asti olekaan juuri sujunut, tästä eteen­päin pitää tehdä parem­paa yhteistyötä. Mis­tään tavas­ta ratkoa erim­ielisyyt­tä ei ollut päästy sopimukseen.

Maankäyt­töä poht­in­ut poruk­ka loi­he lausumaan, että pitäisi tehdä yhteisen metropo­likaa­va, joka syr­jäyt­täisi sekä maakun­takaa­van että kun­tien omat yleiskaa­vat. Sanaakaan ei san­ot­tu siitä, kuka tämän kaa­van laatisi ja miten sitä koske­vat mah­dol­liset erim­ielisyy­det ratkot­taisi­in. Jos ei pystytä ker­tomaan, miten yhteis­es­tä metropo­likaavas­ta päätetään, ei ole esitet­ty mitään.

Eräs paikalla ollut ulkop­uo­li­nen asiantun­ti­ja olet­ti, että lop­ul­ta tuo kaavoitus siir­tyy ympäristömin­is­ter­iön vas­tu­ulle; siis val­tio päät­täisi Helsin­gin seudun kaavoituk­ses­ta ohi torais­ten kun­tien. Aja­tus kuu­losti aluk­si tyr­mistyt­tävältä, mut­ta niin­hän siinä käy. Val­ta on aina jos­sakin. Jos kun­nat eivät pysty maankäytöstä päät­tämään, val­tion on se tehtävä.

Se nyt ainakin tuli osoite­tuk­si, että vapaae­htoisin toimin alueen kun­nat eivät pysty asioitaan ratko­maan. Metropo­lialueen hallinnon jär­jestämi­nen taitaa olla seu­raavien hal­li­tus­neu­vot­telu­jen visaisimpia ja kauaskan­toisimpia aiheita.

48 vastausta artikkeliin “Helsingin seudun yhteistyö ei oikein suju”

 1. Kuu­lostaa kyl­lä pahal­ta. Val­tion näkökul­mas­ta tietysti vain Helsinkin on tärkeä ja uuden­maan pikkukun­nat voidaan uno­htaa. Täl­laista poli­ti­ikkaa on ainakin Vapaavuori tuonut ympäristöministeriöön.

 2. Odesta­han alkaa vaalien alla kuoritua poli­itikko, “yhteistyö ei oikein suju”? 🙂 Sirkus ilman tire­htööriä olisi osu­vampi kuvaus.

  Maankäytöstä ja liiken­teeä yksi kuva rap­paris­sa ker­too kaiken olen­naisen, sivu 15 kuvatek­stil­lä Nykyti­la, http://www.hel2.fi/Helsinginseutu/seutuselvitykset/KP-selvitys/Seha_raportti_2010.pdf
  Rapor­tis­sa tode­taan diplo­maat­tis­es­ti että “Poli­it­tiselle päätöksenteolle
  nykyi­nen jär­jestelmä ei ole selkeä eikä läpinäkyvä.” Päät­täjät näis­sä epämääräi­sis­sä ylikun­nal­li­sis­sa elimis­sä ei aina edes tiedä mis­tä päätetään, ja tämä ei ole vit­si, tai on se mut­ta kuitenkin… Tämä ei edis­tä lähidemokra­ti­aakaan, joi­ta näi­den lop­ut­tomasti lisään­tyvien yhteistö­työe­lim­ien halu­a­jat väit­tävät puo­lus­ta­vansa, kun se ei edis­tä demokra­ti­aa ylipäänsä.

  Suomes­sa on valmis aluhallinnolli­nen yksikkö jol­la on laa­jat val­tu­udet, vas­tu­ut ja vero­tu­soikeus. Sitä kut­su­taan kun­naksi. Yksinker­tais­in­ta olisi yhdis­tää kunnat.

 3. Eikä tulekaan olla yksimielisyyt­tä, niin kauan kun ko. kun­tien asukkaat eivät aja­tus­ta kan­na­ta. Kun­nat kuten mikä tahansa muukin hallinto on kuitenkin asukkaitaan varten vaik­ka tääl­lä byrokraatelin luva­tus­sa maas­sa kovasti yritetään päin­vas­taista uskotella.

  Ylipään­sä näis­sä “yhteistyöhankkeis­sa” pääasial­lise­na ongel­mana on Helsin­gin joka kään­teessä yrit­tämä sanelupoli­ti­ik­ka, jota vas­taan muut kun­nat ihan aiheel­lis­es­ti kun­ta­laisi­aan puo­lus­ta­vat. Tälle vaan tuskin tulee nykyisel­lä hallintoma­llil­la lop­pua kovinkaan pian…

 4. Ennenkuin tässä nyt ale­taan kaupunke­ja yhdis­telemään, niin mitäpäs jos oikein selvitet­täisi­in mah­dol­liset ratkaisut kun­nol­la ensin. Maail­mas­sa on kuitenkin tuhan­sit­tain vas­taavien ongelmien kanssa painiskele­via kaupunkiseu­tu­ja. Ehkäpä jos­sain on saatu aikaan jopa toimivia ratkaisuja?

  Ja niin, minä en tosi­aan ole kovin innokas yhdis­tämään koko roskaa yhdek­si kun­naksi. Se vähen­täisi asukkaiden mah­dol­lisuuk­sia äänestää jaloil­laan ja heiken­täisi ihmis­ten vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sia muutenkin; tästä etelään on samankokoisia valtioitakin…

  Kari

 5. Kir­joituk­sesi oli sekavaa sotkua. Oletko­han hömelöi­tymässä. Voitko täs­men­tää mikä ei suju
  ja miten tämän suju­mat­toman asian pitäisi sujua.

  Espoo­ta ei liitetä Helsin­gin taka­maak­si kor­jaa­maan Helsin­gin huonos­ti hoidet­tua taloutta.

  Koko metropo­li­a­jat­telu on joko petos­ta tai itsepetos­ta riip­puen siitä mis­täpäin sitä katselee

 6. Jos on pakko hyväksyä, että kepulit bön­deltä päät­tävät mei­dän asiois­tamme, kun ker­ran emme itse osaa solmia omia kengän­nauho­jamme, parem­pi sit­ten että kepu­lainen min­is­teri päät­tää ker­tarysäyk­sel­lä pakot­taa pk-seudun kaupun­git yhteen.

 7. Osmo:

  Val­ta on aina jos­sakin. Jos kun­nat eivät pysty maankäytöstä päät­tämään, val­tion on se tehtävä.

  Tai miten olis jos välil­lä kokeil­tas hajautet­tua päätös­ten­tekoa ainaisen keskit­tämisen sijaan? Annetaan maan­omis­ta­jille oikeus ostaa kaavoitus­palvelui­ta mis­tä halu­a­vat. Ei onnis­tu­isi ker­man kuor­in­ta yhdeltäkään kunnal­ta ja maa tulis siihen käyt­töön mihin se parhait­en sopii.

 8. Maankäyt­töön ja kaavoituk­seen liit­tyen: Pääkaupunkiseudul­la on paljon valmi­ik­si kaavoitet­tu­ja tont­te­ja, joi­ta ei kuitenkaan ole raken­net­tu. Ole­tan nyt, että yleinen syy rak­en­ta­mat­to­muudelle on se, että omis­ta­jal­la ei ole tarvet­ta rak­en­taa tai ei ole juuri nyt tarvet­ta rahalle. Osa ton­teista on myös raken­nus­li­ikkei­den, jot­ka odot­tel­e­vat parem­pia aiko­ja asun­to­jen tuotannolle.

  Kun­nat voisi­vat määrätä ton­teille rakennnuske­hoituk­sen, mut­ta tätä ei ole juuri käytetty.

  Sen sijaan, että ympäristömin­is­ter­iö puut­tuisi suo­raan kaavoituk­seen, voisiko ympäristömin­is­ter­iölle antaa oikeu­den aset­taa raken­nuske­hoi­tus. Täl­lä saataisi­in ainakin jo kaavoitet­tu maa käyt­töön ja tämä pääosin tuk­isi myös pääkaupunkiseu­den asu­tuk­sen tiivistämistä.

 9. Ennenkuin tässä nyt ale­taan kaupunke­ja yhdis­telemään, niin mitäpäs jos oikein selvitet­täisi­in mah­dol­liset ratkaisut kun­nol­la ensin. Maail­mas­sa on kuitenkin tuhan­sit­tain vas­taavien ongelmien kanssa painiskele­via kaupunkiseu­tu­ja. Ehkäpä jos­sain on saatu aikaan jopa toimivia ratkaisuja?

  No juuri­han sitä on selvitet­ty oikein ajan kanssa ja eri maid­en malle­ja ihme­tellen, tuos­sa linkissä yllä on tiivistelmä.

  Kun­tali­itos ei ole mikään itse­tarkoi­tus, mut­ta kun meil­lä on tän tyyp­pinen ongelma:
  1) On asioi­ta joista päätetään ja palvelui­ta joi­ta jär­jestetään kun­tara­jo­jen. Esimerkik­si maankäyt­tö, sairaan­hoito, joukkoli­ikenne, käytän­nössä toisen asteen koulu­tus, jne. Itseasi­as­sa lyhyem­pi lista ja vaikeampi kek­siä on asi­at jot­ka eivät ole seudullisia. Näin sik­si että ne samat kaupunki­laiset joista suurehko osa vas­tus­taa liitok­sia kuitenkin halu­a­vat esimerkik­si matkus­taa bus­sil­la kun­nas­ta toiseen, käyt­tää ter­vey­den­huoltopalvelu­ja yli kun­tara­jo­jen, jne.

  2) Näistä pitää sit­ten jotenkin päät­tää ja ne pitää jotenkin rahoit­taa. Demokra­ti­as­sa päätök­sen­teko tapah­tuu peri­aat­teessa ihan yksinker­taisel­la määräen­em­mistöl­lä, jos tätä mallia sovel­letaan vaik­ka Pääkaupunkiseudun yhteistyössä niin se tarkoit­taa että Helsin­ki päät­tä kos­ka Helsingis­sä on enem­män asukkai­ta kuin Espooos­sa, Kau­nai­sis­sa ja Van­taal­la yhteen­sä. Näin ei siis tehdä, eli päätök­sen­teko menee joidenkin hämärien äänio­suuk­sien mukaan tapausko­htais­es­ti. Helsingille ei toisaal­ta käy että se ei saa päät­tää kun se ker­ran mak­saakin suurim­man osan. Eli käytän­nössä niin että tuol­laisille kun­tay­htymäl­lä ei anneta valtaa.

  Mis­tä seu­raa tilaa­ja-tuot­ta­ja hirviöön. Teo­ri­as­sa tämä toimii niin että tilaa­ja, eli kaupun­git joil­la on kaikil­la vähän eri intres­sit, määrit­telee palvelun ja tuot­ta­ja vaan tuot­taa. Käytän­nössä tämä menee niin että kun toinen päät­tää rahas­ta ja toinen siitä mitä sil­lä tehdään, niin kun palvelu on huonoa tilaa­ja selit­tää että mak­saa liikaa ja tuot­ta­ja valit­taa ettei anneta tarpeek­si rahaa.

  Kaupunkisu­un­nit­telun kannal­ta tilanne on täysi vit­si, laitoin sen kuvan (ei)päätäntämallista blogi­i­ni, http://tolkku.blogspot.com/2011/01/hei-me-suunnitellaan.html Esimerkik­si Ösun­domin metroa ja ylipään­sä koko kaavoitus­ta ajet­taan hirveel­lä kiire läpi sik­si että voidaan tehdä kun­tien yhteinen kaa­va joka ohit­taa maakun­takaa­van ennen kuin se valmis­tuu, kos­ka kukaan täysjärki­nen ei halua että sitä käsitel­lään Uuden­maan liitossa jos­sa pitäisi sit­ten Van­taan ja Sipoon lisäk­si lahjoa jotenkin esimerkik­si Vihti ja Por­nainen sen taakse. Sivume­nenn sen käytän­nön työn tekee Helsin­gin KSV kos­ka Van­taal­la Sipoos­ta puhu­mat­takaan ei ole resursseja.

  3) Eli vai­h­toe­hto­ja on kak­si. Joko jatke­taan nykyisel­lä tiel­lä mis­sä yhteistyö ei useim­miten toi­mi, ja kär­sitään sen kus­tan­nuk­set huonoina palvelu­na, kaavoituk­sen takkuamise­na mikä liit­tyy myös asun­to­hin­toi­hi­in, jne. Tämä on ihan järkevä ja kun­nioitet­ta­va kan­ta jos on sitä mieltä että se kun­nalli­nen itsenäisyys on tuon arvoista, mut­ta sem­moinen dis­neymäi­nen vai­h­to­hto että jos kaik­ki vaan hei yrit­täisi­in yhdessä, kun kyse on intres­siri­s­tiri­idoista ja rahas­ta, on vas­ten­mielistä puppua.

  Tai sit­ten luo­daan yksi instanssi joka päät­tä rahoituk­ses­ta, palveluista, kaavoituk­ses­ta, jne. ja jol­la on suo­raan vaaleil­la valit­tu johto. Ilman vero­tu­soikeut­ta tuos­ta seu­raa taas se toinen mak­saa ja toinen päät­tää ongel­ma, esimerkik­si Kain­u­un mallis­sa jos­sa rahoi­tus tulee könt­täo­suute­na kun­tien vero­tu­loista, eli toinen päät­tää veroäyristä ja toinen palveluista joil­la niitä rahoite­taan. Voidaan toki luo­da väli­hallinto­por­ras jol­la on tarvit­ta­vat oikeudet, mut­ta kun tuo nyt on käytän­nössä kun­ta niin mik­si ihmeessä? Sem­minkin kun tuol­lainen lain­säädän­töu­ud­is­tus on hidas ja työläs prosessi.

 10. Pata kat­ti­laa soimaa.

  Mitä itse sait aikaisek­si Lah­den seudun kun­ta­selvit­täjänä val­tio­varain­min­is­ter­iön postilla?

  Jotain parem­paa…?

 11. Kaavoitus on kaiken A ja O. Kun­nolli­nen yleiskaa­va, jos­sa lyödään lukkoon suuret lin­jat. Sen voi tehdä kuka tahansa virkamies “var­tis­sa”. 😉

  Sen jäl­keen kun­nat riit­tävän pieniksi (10 000 — 40 000 asukas­ta) ja ne saa­vat kil­pail­la keskenään. Lop­puu kun­tien vedät­tämi­nen maankäytössä.

 12. Osmo: “Kun­tien yhdis­tämi­nen olisi toki yksinker­tais­in­ta, mut­ta ei siitäkään ole yksimielisyyttä.”

  Kun­tien yhdis­tämi­nen on hölmöin­tä, mitä tässä tilanteessa voi tehdä. 😀 Nykyisetkin yksiköt ovat liian suuria joten yhdis­tämisessä tehdään vain pari byrokra­ti­a­por­ras­ta lisää.

  Kun halu­taan tehostaa kun­tien toim­intaa, on byrokra­ti­aa vähen­net­tävä, eli yksikkökokoa pienen­net­tävä. Samal­la saadaan päätök­sen­teko lähem­mäs ihmistä, mikä ei ole huono jut­tu sekään.

  Seu­tuhallinto on sit­ten ihan oma jut­tun­sa. Yleis­es­ti maail­mal­la on malli, jos­sa pääkaupunkiseudun kun­nat muo­dosta­van oman alueen­sa, jota ei ole liitet­ty mihinkään lääni­in. Eli nyky­is­ten Helsin­gin, Espoon, Van­taan ja Kau­ni­ais­ten alueelle syn­tyvistä kun­nista pääosa liitetään Pääkaupunkiseudun seu­tuhallintoon, jota johtakoot yli­pormes­tari tehtävänään lähin­nä yleiskaavoitus ja keties jäte­huolto sekä osia joukkoliikenteestä.

 13. Eli­na, nälväisysi oli suht aihee­ton. Oden virhe meil­lä Päi­jät-Hämeessä oli, ettei hän (sol­i­daarisu­usssy­istä?) esit­tänyt Lah­den työssäkäyn­tialueen kun­taa: Nas­to­la, Lahti, Hollola,Kärkölä, säälistä Hämeenkos­ki. Tähän olisi Ori­mat­ti­la suures­sa viisaudessaan tul­lut (tulee) myöhem­min mukaan. Näil­lä eväil­lä se tehdään!

 14. Karkein virhe mitä voi tehdä saneer­auk­ses­sa on pistää henkilöt saneer­aa­man itse itsen­sä kortis­toon tai alem­pi­in asemiin.
  Kun­ta on val­tion alueelli­nen organ­isaa­tio ja vaik­ka niil­lä on itsenäi­nen ase­ma kuten esim fir­man tulosyk­siköil­lä niin kyl­lä tulosyk­siköi­den lakkaut­tamiset ‚liit­tämiset ym perus­tavaa laat­ua ole­vat organ­isaa­tiomuu­tok­set sanel­laan pääkont­torista eikä jätetä alem­paa organ­isaa­tioat tais­tele­maan keskenään ja pilaa­man uuden organ­isaa­tion alkua.

  Nyt kun julki­nen sek­tori on hak­enut malle­ja yksi­tyiseltä sek­to­ril­ta niin tässä olisi paik­ka , jos­sa niitä voisi soveltaa.

  Nyt hal­li­tus juok­see vas­tu­u­ta pakoon

  Val­ti­ol­la pitäsi olla käsi­tys, miten kutakin kun­takeskit­tymää yhdis­tetään , mil­lainen on uusi organ­isaa­tio, paljonko on henkilökun­taa uudessa organ­isaa­tios­sa ja toim­inta­su­un­nitel­ma miten yhdis­tämi­nen viedään läpi.

 15. Tpyy­lu­o­ma,

  Se, että nykyti­lanne on huono ei tarkoi­ta, että paras vai­h­toe­hto on val­lan keskit­tämi­nen yhteen pis­teeseen. Kaavoitus­ta on monel­la tasol­la samoin kuin muitakin kun­nal­lisia palvelu­ja. En nyt tarkem­paa mallia tähän ala väsäämään, mut­ta minus­ta jonkin­lainen metropoli­hallinto olisi parem­pi ratkaisu. Tehtävien­jako, vero­tus yms. ovat ratkaistavis­sa ole­via kysymyksiä.

  Kari

 16. Yhteiskun­tati­eteel­lis­es­ti kat­soen kun­nalli­nen itse­hallinto on FEODALISTINEN. Lin­noituk­sista pide­tään kiin­ni ja omia rajo­ja ja etu­ja var­tioidaan viimeiseen mieheen.

  Mitä on feo­dal­is­mi? Wikipedi­as­sa on kansanomainen selostus asiasta:

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Feodalismi

 17. Tot­ta. Keskustapuolueel­la on puoluekok­ouk­sen päätös, että pakkoli­itok­sia ei hyväksytä. Ja niin se on.
  Toisaal­ta on syytä palaut­taa mieli­in, että nyky­istä kun­ta­lakia säädet­täessä oli esil­lä myös ns. kun­tay­htymä­malli, saman­lainen kuin seu­rakun­tay­htymis­sä on, että kun­nat koot­taisi­in erään­laisen kat­to-organ­isaa­tion alle ja tämä organ­isaa­tio vas­taisi ylikun­nal­li­sista tehtävistä, kaik­ki kun­nat jäi­sivät ole­maan ja huole­hti­maan lähipalveluista.
  Sak­sas­sa täl­lainen malli on käytössä (on siel­lä muitakin malle­ja). Malli sopisi pääkaupunkiseudun ongelmia ratko­maan ja myös pienem­mille alueille. Ikävä jut­tu, että uud­is­tuk­ses­sa kun­tain­li­it­to­jen nimi vain vai­hdet­ti­in kun­tay­htymäk­si, joten hyvää nimeä ei enää voi käyt­tää alku­peräiseen tarkoitukseen. 🙁
  Kuka­han tämänkin hyvän ajatuk­sen tuhosi?

 18. Kat­soo Lah­den­su­un­nan yksikkökoko­ja, niin pilkkomista siel­läkin tarvi­taan, ei niinkään yhdistämistä.

 19. Kepuli min­is­teri bön­deltä olisi var­mas­tikin halukas pakot­ta­maan metropo­lialueemme kun­tali­itok­si­in, mut­ta mik­si MTK:n puudeli vas­tus­taa rak­en­ta­mat­toman maan kiin­teistöveron korot­tamista ja kaavoitushyö­dyn jakamista kunkin kun­nan omaan käyt­töön Helsin­gin seudulla.

  Nämä, val­tio­val­lan päätet­tävis­sä ole­vat toimen­piteet, lisäi­sivät automaat­tis­es­ti kun­tien välistä yhteistyötä ilman pakkoli­itok­sia. Jopa Espoossa.

 20. “”
  Kunt­Toisaal­ta on syytä palaut­taa mieli­in, että nyky­istä kun­ta­lakia säädet­täessä oli esil­lä myös ns. kun­tay­htymä­malli, saman­lainen kuin seu­rakun­tay­htymis­sä on, että kun­nat koot­taisi­in erään­laisen kat­to-organ­isaa­tion alle ja tämä organisaatio 

  heh, lisää hallinto­por­tai­ta ja turhia pääl­liköitä ja asiantuntijoita.
  Poli­it­tine vas­tuukin hämär­tyy kun suo­ra yhteys päätän­tään katoaa.

  Ei ole ihme jos verora­hat kulu­vat ylisu­urien hallinto­jen ylläpitoon.
  Mut­ta kun Kokoomus, Kepu ja Vihreät ovat virkamiespuoluei­ta niin koskaan niil­lä ei käy mielessä hallintoku­lui­hin puuttuminen.

 21. Kaupunkiseuduil­la­han sitä kun­tien yhteistyöstä suurim­mat hyödyt saataisi­in. Tuo syr­jäseudut yhte­ityöhön pakot­ta­va kon­sult­ti, euro, ei tai­da vain oikein toimia siel­lä, kos­ka ilman yhteistyötäkin niitä ropisee kun­tien kas­saan ihan mukavasti. Var­maankin asi­as­sa olisi val­tio­val­lan isälli­nen ohjaus eduk­si, mut­ta sitäkään tuskin on tulos­sa, kos­ka paikalliset kun­nal­lispoli­itikot ovat myös val­tio­val­lan peräsimessä.

 22. Voisiko olla, että yhteistyö ei suju, kos­ka ei ole yhteistyöaluei­ta, joil­ta löy­ty­isi kaikille hyötyjä.

  Mitä nämä alueet voisi­vat olla?

 23. Ei tämä mielestäni maan hal­li­tuk­selle ihan kuu­lu! Mut­ta ns. metropo­lialue muo­dostaa oikeas­t­aan oman, maakun­taan vaikut­ta­van yksikkön­sä ja alueen­sa. Eli otet­takoon mallia hallintoon vaik­ka maakun­ta-itse­hallinnos­ta eli Ahve­nan­maal­ta ja Kainuusta;-

 24. Kyseessä on äärim­mäisen laa­ja ilmiö. Ihmiset tietävät mitä kaikkea vas­tus­ta­vat, mut­ta sit­ten kun pitäisi yhdessä tehdä jotain niin mitään ei tapahdu.

  Läh­es aina kaik­ki vain vas­tus­ta­vat kaikkea muu­ta pait­si omaa esi­tys­tä, eikä enem­mistöä muo­dos­tu millekään. Neu­vot­telukult­tuurille olisi tarvetta.

 25. Olen aina ihme­tel­lyt, mitä järkeä on siinä, että puo­lessa tun­nis­sa ajaa kolme kun­nan läpi jot­ka kaik­ki ratko­vat samo­ja ongelmia toi­sis­taan välit­tämät­tä, mut­ta jokainen omil­la päätök­sil­lään toisi­in­sa vaikuttaen. 

  Kan­natan siis nyky­istä suurem­pia yksiköitä, mut­ta on myön­net­tävä että hom­ma ei näytä toimi­van kovin hyvin siel­lä mis­sä sitä eniten tarvittaisiin. 

  Mon­en kun­nan päät­täjäl­lä näyt­tää ole­van kovin kiel­teinen asenne kaik­keen yhteistyöhön ja se näkyy jo lähtöko­htais­es­ti negati­ivise­na suh­tau­tu­mise­na asi­aan. Jos­sain tutkimuk­sis­sa on todet­tu, että yri­tyk­sen tai organ­isaa­tion koko on “opti­maal­isim­mal­laan” noin 150 henkilön kohdal­la. Suurem­pi­en kun­takoko­jen ongel­ma ei vält­tämät­tä kuitenkaan ole kun­nan suu­ru­us sinän­sä, vaan kyvyt­tömyys organ­isoitua sen sisäl­lä riit­tävän tehokkaaseen organ­isaa­tioma­lli­in, jon­ka yksikkökoot oli­si­vat toimivia?

 26. “kun­tay­htymä­malli, saman­lainen kuin seu­rakun­tay­htymis­sä on, että kun­nat koot­taisi­in erään­laisen kat­to-organ­isaa­tion alle ja tämä organ­isaa­tio vas­taisi ylikun­nal­li­sista tehtävistä, kaik­ki kun­nat jäisivät ”

  Ei organisaatioportaiden,-yksiköiden eikä byrokraat­tien lisäämi­nen paran­na kus­tan­nuste­hokku­ut­ta eikä selkeytä hallintoa.
  Käy tasan tarkkaan päin­vas­toin eli koor­di­naa­tio-ongel­mat vain kas­va­vat, läpinäkyvyys huononee ja epädemokrat­tisu­us lisääntyy.

  Hallinnon hajanaisu­us ei ole tavoitelta­va tila

 27. Kyl­lä tää on vaikeaa… Vihrei­den Hertell (Espoo) ja Niska­nen (Van­taa), jot­ka kum­matkin on minus­ta ihan fik­su­ja, vas­tus­taa aamun Hesarin mielipi­deosas­tol­la kun­tali­itos­ta. Sen sijaan halu­a­vat suo­raan vaaleil­la val­i­tun metropoli­hallinnon, jol­la on riip­puma­ton rahoi­tus, ja johon “yhdis­tetään maankäyt­töön, liiken­teeseen, asumiseen, ympäristöö ja jäte­huoltoon sekä toisen asteen koulu­tuk­seen liit­tyvät kun­nil­ta ja kun­tay­htymiltä. Myös koko ter­vey­den­huol­lon siirtämi­nen metropoli­hallinnolle olis perustel­tua.” Kun­nille jää sit­ten erit­telemät­tömät, “lähipalve­lut”.

  Jos tää nyt sil­lä ratkeaa että sitä yhtä kaupunkia kut­su­taan metropoli­hallinnok­si ja nyky­isi­in kaupunkei­hin peruste­taan päiväkodeista ja vaaku­nan väristä vas­taa­vat kun­nat, niin tehdään siiten niin.

 28. Liian van­ha: “Hallinnon hajanaisu­us ei ole tavoitelta­va tila”

  Mik­si sitä sit­ten suositaan?
  Helsin­ki ei ole maail­man suurimpi­en kaupunkien joukos­sa, vaik­ka koko pääkaupunkiseu­tu olisi mukana, joten ongelmien ei pitäisi olla ylipääsemät­tömiä. Ja yhteenso­vit­tamisongelmien ratkaisuna ei näytä toimi­van se, että kukin kun­ta tekee, mitä haluaa.
  Ylikun­nal­liselle päätök­sen­te­olle ei tarvitse antaa kansalaisen arkipäivään liit­tyviä ratkaisu­ja (mitä ne sit­ten lienevätkään), jos niin ei haluta.
  Oppia voi ottaa muual­ta, jos ei ole liian van­ha oppimaan…

 29. “Suurem­pi­en kun­takoko­jen ongel­ma ei vält­tämät­tä kuitenkaan ole kun­nan suu­ru­us sinän­sä, vaan kyvyt­tömyys organ­isoitua sen sisäl­lä riit­tävän tehokkaaseen organ­isaa­tioma­lli­in, jon­ka yksikkökoot oli­si­vat toimivia?”

  Suurin ongel­ma on, että val­tio ei ole ottanut johtavaa roo­lia alue­hallinnon kehittämisessä.
  Tämä näkyyy esim tietotekni­ikan hyö­dyn­tämisen hajanaisuute­na ja kehittymättömyytenä.
  Esim Tut­ta­vani on Oulun kaupungilla töis­sä ja kun alue yhden­netään jotain 2013 niin myös tieto­jär­jestelmät yhdis­tyvät ja esim vesi­laitosten tietokan­to­jen rukkaami­nen yhteis­mi­tallisek­si mak­saa 10 miljoon­aa euroa .
  Mut­ta eivät ne senkään jäl­keen ole val­takun­nal­lis­es­ti yhteensopivia .

  Toinen ongel­ma on, että yhteiskun­nan tuot­tamia palvelui­ta ei ole tuot­teis­tet­tu eikä palve­lu­ta­soa ole määritel­ty. Vas­ta viime vuosi­na on herät­ty ja yritet­ty tehdä jotain , mut­ta kat­ta­va tuot­teis­t­a­mi­nen puuttuu.
  Tämä on johtanut siihen, että kun­tien palve­lu­ta­soa on vaikea var­tail­la eikä yksikkökus­tan­nuk­sis­takaan ole ver­tailukelpoista tietoa.

  Tämä tekee tilaa myös isäau­rinkois­t­en toimin­nalle eli he voivat tar­jo­ta suosikki­jär­jestelmän puit­teis­sa parem­paa palvelua lähipi­ir­ille muiden kustannuksella.

 30. “Mik­si sitä sit­ten suositaan?
  Helsin­ki ei ole maail­man suurimpi­en kaupunkien joukos­sa, vaik­ka koko pääkaupunkiseu­tu olisi mukana, joten ongelm”

  Hajanaisu­us voi olla näen­näistäkin esim Mac­Don­alds toimii yrit­täjäpe­ri­aat­tel­la, mut­ta yrit­täjän vapaus on erit­täin rajoitet­tua. Kon­sep­ti tulee Mäkkärin pääkont­torista pilkkua myöten ja sen nou­dat­tamista valvotaan tarkasti. Ruokalistal­la on jonkun ver­ran vari­aa­tio­ta mait­tain, mut­ta ei sekään ole yrit­täjän päätettävissä

 31. Tpyy­lu­o­ma,

  Kyse taitaa olla “poli­it­tis­es­ta tarkoituk­sen­mukaisu­ud­es­ta”. Eli oikeasti aje­taan kun­tien yhdis­tämistä, mut­ta kun ei puhuta yhdis­tämis­es­tä, niin ehkäpä äänestäjät ja yhdis­tämisen vas­tus­ta­jat eivät huo­maa mitään 🙂

  Minäkin olen pää­tymässä sille kan­nalle, että kun­tien kaavoitus­mo­nop­o­lista tulisi luop­ua, niin ei tarvit­sisi sen yhteistyön ongelmista enää keskustel­la siltä osin. Tosin liiken­nehankkei­den rahoi­tus ja toteu­tus pitäisi sit­ten miet­tiä uusik­si, ehkä opti­maal­is­in­ta olisi jos ne rahoitet­taisi­in yksi­no­maan HSL:n tuloil­la (lip­putu­lot ja väylälak­sut). Muis­sa asiois­sa keskit­tämi­nen taitaa vain lisätä kustannuksia (?).

  Kari

 32. Jos tää nyt sil­lä ratkeaa että sitä yhtä kaupunkia kut­su­taan metropoli­hallinnok­si ja nyky­isi­in kaupunkei­hin peruste­taan päiväkodeista ja vaaku­nan väristä vas­taa­vat kun­nat, niin tehdään siiten niin.

  Min­un mielestäi tuo olisi oikea kehi­tys­su­un­ta. Tietysti tuo­ta pitäisi viedä pidem­mälle ja pohtia tarkem­min mitä asioi­ta pitää hoitaa mil­läkin tasol­la. Koulu­tus, ter­vey­den­hoito ja sosi­aal­i­huolto kuu­luisi­vat min­un mielestäni val­tion tasolle. Kaavoitus pitäisi jotenkin jakaa niin, että kaavo­jen suuret piir­teet tehtäisi­in isom­mis­sa yksiköis­sä ja pienemmt detaljit voitaisi­in jät­tää pie­nille yksiköille. Edel­lis­ten jäl­keen kun­tia voitaisi­in vaik­ka pienentää. 

  Nähdäk­seni kun­tali­itok­sia vas­tuste­taan kahdes­ta syys­tä. Ensin­näkin kun­nan henkilöstö pelkää työ­paikko­jen­sa puoles­ta. Tämä pelko tietyti on perustel­tu, mut­ta ei se silti ole hyväksyt­tävä argu­ment­ti. Toisek­si ihmisil­lä on ihan oikea tarve kuu­lua yhteisöi­hin, ja ihmiset pelkäävät oman iden­ti­teet­tin­sä puoles­ta kun se oma kun­ta lakkaa ole­mas­ta. En tiedä olisko se huono aja­tus, että Haa­ga olisi oma kun­tansa jol­la olisi itsenäi­nen oikeus ja velvol­lisu­us hoitaa puh­taanapi­to, päiväko­tien sijoit­ta­mi­nen yms asi­at, joil­la ei ole juuri vaiku­tus­ta kenenkään ei-haa­galaisen elämään. Samaan aikaan ter­vey­den­huol­lon ja koulu­tuk­sen kus­tan­nuk­set katet­taisi­in suurem­mista yksiköistä.

 33. “Minäkin olen pää­tymässä sille kan­nalle, että kun­tien kaavoitus­mo­nop­o­lista tulisi luop­ua, niin ei tarvit­sisi sen yhteistyön ongelmista enää keskustel­la siltä osin”

  Sil­loin maankäyt­töä voidaan tehostaa ja jät­tää sel­l­aiset ton­ntika­p­a­siteet­tia syövät tiet kuin esim Kehä I rakentamatta .
  Tuhan­nen kaavoit­ta­jan malleis­sa kun kenenkään ei tarvitse välit­tää kokonaisuudesta.

 34. Ylipään­sä näis­sä “yhteistyöhankkeis­sa” pääasial­lise­na ongel­mana on Helsin­gin joka kään­teessä yrit­tämä sanelupoli­ti­ik­ka, jota vas­taan muut kun­nat ihan aiheel­lis­es­ti kun­ta­laisi­aan puolustavat.

  Epäilen Helsin­gin “sanelupoli­ti­ikan” johtu­vat siitä, että kyseessä on se keskuskun­ta, joka joutuu naa­purikun­tien eri­laiset käytän­nöt toisi­in­sa sovit­ta­maan, ja se alueen tosi­asialli­nen keskus, johon muiden tuot­ta­mat ongel­mat aina kasautuvat.

  Esim. Espoon har­ras­ta­ma tien­raken­nus helpot­taa ruuhkia Espoon puolel­la, mut­ta paran­tuneet tiet kas­vat­ta­vat siinä määrin teil­lä liikku­vien auto­jen määrää, että Helsin­gin puolel­la, jos­sa tilaa on muutenkin vähem­män ja jonne kaik­ki nämä autoil­i­jat kuitenkin halu­a­vat ajaa, ruuhkat pahenevat merkittävästi.

 35. En kyl­lä näe kaupunkien yhdis­tymisen ole­van mitenkään hyvä ratkaisu palvelu­iden kannal­ta. Byrokra­tia vain lisään­ty­isi ja kun­ta­lais­ten todel­li­nen mah­dol­lisu­us vaikut­taa vähenisi.
  Ne muu­ta­mat har­vat jot­ka metrop­o­lis­sa pää­sevät kok­ous­pöyti­in saa­vatkin sit­ten harv­inaisen mah­dol­lisu­u­den kor­rup­toitua oikein kun­nol­la, kun isoa organ­isaa­tion toim­intaa ei pysty valvomaan.
  Se että maankäytöstä ei päästä yhteisym­mär­ryk­seen heti, osoit­taa mielestäni osin myös sitä, että eriäviä intresse­jä on paljon ja ne tule­vat keskusteluis­sa esi­in. Onko edes hyvä aja­tus, että noi­ta eriäviä mielip­iteitä ei tule­vaisu­udessa päästä esit­tämään, kun neu­vot­telupöytään pääsee vähem­män edus­ta­jia. Kysyn vain.

 36. Liian van­ha:

  Sil­loin maankäyt­töä voidaan tehostaa ja jät­tää sel­l­aiset ton­ntika­p­a­siteet­tia syövät tiet kuin esim Kehä I rakentamatta .
  Tuhan­nen kaavoit­ta­jan malleis­sa kun kenenkään ei tarvitse välit­tää kokonaisuudesta. 

  Jos olisit lukenut sen viestin kokon­aan, olisit huo­man­nut, että niiden tei­den ja rato­jen rak­en­t­a­mi­nen olisi edelleen tehty keskite­tysti, tämä ohjaa maankäyt­töä jo varsin tehokkaasti (vaikut­taa mm. maan hin­taan). Jotain muu­ta sään­te­lyä ja kiin­teistöveron käyt­töä var­maan tarvit­taisi­in myöskin.

  Kari

 37. Kan­natan pk-seudun kaupunkien yhteen­li­it­tämistä seu­raav­ista syistä:
  — Resursse­ja jot­ka nyt menee osit­tain harakoille kun­tara­jo­jen läheisyy­dessä vapau­tu­isi­vat esim ter­vey­den­hoi­dos­sa, koulu­tuk­ses­sa, sosi­aal­i­toimes­sa ja teknisessä toimessa.
  — Joutomaat rajo­jen tun­tu­mas­sa saataisi­in parem­paan hyötykäyttöön.
  — Joukkoli­iken­ney­hteistyö toimii jo nyt melko hyvin mut­ta jos kun­nat liitet­täisi­in yhteen olisi matkalip­pu­jär­jestelmä pakko muut­taa oikeu­den­mukaisem­mak­si niin että kun­tara­jan yli­tys ei tuplaa matkalipun hin­taa, ja isot liike­nen ja muut infra­hankkeet voitaisi­in käyn­nistää nopeam­min kos­ka ne rahoitet­taisi­in yhteis­es­tä pus­sista eikä tulisi riitaa että kuka mak­saa ja kuka hyö­tyy vaan kaik­ki mak­sa­vat ja kaik­ki hyötyvät
  — Miljoo­nan asukkaan Helsin­ki piir­ret­täisi­in maail­mankar­toila punaise­na neliönä, sil­lä on aika iso sym­bo­l­i­nen merk­i­tys lop­pu­jen lopuksi
  — Miljoona asukas­ta ei ole liian iso kun­naksi, varsinkaan jos alue on yht­enäistä ja suht tiivi­isti ja homogeenis­es­ti asutet­tua. Organ­isaa­tio­ta tulee vyöryt­tää alaspäin joka tapauksessa.
  — jos yri­tyk­sille syn­tyy taloudel­lisia ja oper­ati­ivisia hyö­tyjä ja kil­pailukyvyn paran­tu­mista fuu­sioitues­saan niin mik­si eivät samat lainalaisu­udet toimisi kaupunkien kohdalla?
  — Jos Buda ja Pest oli­si­vat yhä itsenäisiä kaupunke­ja, niin hyö­ty­i­sivätkö Budan ja Pestin asukkaat ja Unkarin kansa siitä mitenkään?

 38. tcrown: “Ensin­näkin kun­nan henkilöstö pelkää työ­paikko­jen­sa puoles­ta. Tämä pelko tietyti on perustel­tu, mut­ta ei se silti ole hyväksyt­tävä argumentti.”

  Ei ole perustel­tu — kun­tali­itok­sel­la tur­vataan työ­paik­ka 5 vuodek­si — eipä ole mitään muu­ta keinoa täl­laiseen tur­vaan. Ja kun liitok­sia tehdään muu­ta­man vuo­den välein, työ­paik­ka on tur­vat­tu ikuisik­si ajoiksi.
  Meil­lä päin on kun­tali­itok­sia tehty aika paljon — mis­sään ei ole henkilöstön vas­tus­tus ollut merkittävää.

 39. Helsin­ki on kuin Neu­vos­toli­it­to aikoinaan, halu­aisi naa­purin­sa niel­lä. Ei tou metropoliöky ainakaan kansalaisia palvele.

 40. “Helsin­ki on kuin Neu­vos­toli­it­to aikoinaan, halu­aisi naa­purin­sa niel­lä. Ei tou metropoliöky ainakaan kansalaisia palvele.”

  Helsin­ki on pakotet­tu toim­i­maan siten, kuin Sipoon kohdal­la viimek­si, kos­ka MTK:n tuke­mat maan­omis­ta­jat halu­a­vat rahas­taa kaavoitushyö­dyn itselleen. 

  Maan tuo­ton lunas­tamis­es­ta kansalle oli kai naa­puri­maamme val­lanku­mouk­ses­sakin per­im­mältään kyse. 

  Sitä pait­si, Jan Vapaavuori mak­saa näille ruotsinkielisille jutikoille enem­män, kuin Sipoon omat päät­täjät oli­si­vat koskaan kehdanneet.

 41. Van­taan val­tu­us­to näyt­ti mallia. Mikä vasurit, vihreät per­sut yhdis­tää. Ja kapiset demar­itkin vas­tar­in­taan ryhdis­tää. Se on suuri ja mah­ta­va metropolin pelko.

 42. Liian van­ha: “Ei organ­isaa­tio­por­taiden, ‑yksiköi­den eikä byrokraat­tien lisäämi­nen paran­na kus­tan­nuste­hokku­ut­ta eikä selkeytä hallintoa.
  Käy tasan tarkkaan päin­vas­toin eli koor­di­naa­tio-ongel­mat vain kas­va­vat, läpinäkyvyys huononee ja epädemokrat­tisu­us lisääntyy.”

  Niin­pä. Tiedän varsin hyvin, että erääl­lä puolueel­la on tiuk­ka kan­ta siihen, että hallinnon taso­ja ei saa lisätä. Jol­lakin taval­la se on ymmär­ret­tävääkin, mut­ta nykyti­la jos­sa yhteis­toim­intaa koete­taan toteut­taa kun­tay­htymien, isän­täkun­tien, liike­laitosten, osakey­htiöi­den ja eri­lais­ten sopimusten avul­la on saanut aikaan sel­l­aisen viidakon, että siitä ei pirukaan ota selvää — ja sinne viidakkoon niitä byrokraat­te­ja ja eri­laisia johtokun­tia mah­tuu. Eipä ole koor­di­naa­tio­ta, läpinäkyvyyt­tä eikä demokra­ti­aa — mut­ta peri­aate on hieno.

 43. “Jos olisit lukenut sen viestin kokon­aan, olisit huo­man­nut, että niiden tei­den ja rato­jen rak­en­t­a­mi­nen olisi edelleen tehty keskite­tysti, tämä ohjaa maankäyt­töä jo varsin tehokkaasti (vaikut­taa mm. maan hin­taan). Jotain muu­ta sään­te­lyä ja kiin­teistöveron käyt­töä var­maan tarvit­taisi­in myöskin.”

  Ongel­mak­si tulee muna ‑kana-ilmiö, onko tie ensin vai kaava.
  Lop­putule­ma on, ettei tule kumpaakaan ‚kun ei ole var­muut­ta ketkä lop­ul­ta kaavoit­ta­vat ja rak­en­ta­vat maa-alueet ja mis­sä järjestyksessä.
  Kiin­teistöveroakaan ei voi suun­na­ta korotet­tuna kaik­keen raakamaahan.

 44. Väitän, että ennen­muinoin kun­nall­ishallinto oli paljon demokraat­tisem­paa kuin nykyään.

  Val­tavas­sa Pirkkalan pitäjäjässä esimerkik­si asi­at tiedotet­ti­in ja päätet­ti­in keski­aikai­sis­sa kirkoissa.

  Kirkol­la on edelleen tämä iki­aikainen organ­isaa­tio: emäseu­rakun­na lisäk­si on ole­mas­sa KAPPELISEURAKUNTIA, joi­ta on koko joukko Suomessa:
  http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/F9DC7391101E5F44C2257329002C3773?OpenDocument&lang=FI

  “Kap­peliseu­rakun­nat ovat seu­rakun­tien alueel­lisia jumalan­palvelusy­hteisöjä, joil­la on oma pap­pi. Lisäk­si kap­peliseu­rakun­nal­la on aina käytössään kirkko, kap­peli tai muu oma toim­i­ti­la. Uusia kap­peliseu­rakun­tia muo­dos­tuu taval­lis­es­ti seu­rakun­tien yhdis­tymis­ten myötä.

  Kap­peliseu­rakun­tien asioista päät­tää kap­pe­lineu­vos­to. Seu­rakun­nan kirkko­val­tu­us­to tai seu­rakun­ta­neu­vos­to val­it­see kap­pe­lineu­vos­ton jäsenet kyseisen alueen seu­rakun­ta­lais­ten joukosta.

  Seu­rakun­tien yhdis­tyessä on voitu päät­tää, että osa yhdis­tyvistä seu­rakun­nista jatkaa toim­intaansa kap­peliseu­rakunti­na. Täl­laises­sa tilanteessa seu­rakun­nan kirkko­her­ra jatkaa usein uuden kap­peliseu­rakun­nan kappalaisena.”

  On ihmeel­listä, että kun­nanosa­hallinto sovi tai sitä mil­lään kelpu­ute­ta kuntahallintoon.

  p.s. Olisiko metropoli-alueen kun­nan­jo­hta­ja arvoltaan metropoliitta 🙂

 45. OS: “Se nyt ainakin tuli osoite­tuk­si, että vapaae­htoisin toimin alueen kun­nat eivät pysty asioitaan ratko­maan. Metropo­lialueen hallinnon jär­jestämi­nen taitaa olla seu­raavien hal­li­tus­neu­vot­telu­jen visaisimpia ja kauaskan­toisimpia aiheita.”

  Aika järkyt­tävää tek­stiä. Tulet siis esit­tämään hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa jotakin pakkoli­itos­ta pk-seudulle?

  Ei hem­met­ti.

  Mikä tuos­sa hallinnos­sa on nyt se iso ongelma?

  Sekö, että Helsin­gin vihreät ei pääse suh­muroimaan naa­purikun­tien asioita?

  Vai mis­tä ihmeen ongel­mas­ta puhut?

  Jollei Helsin­ki pär­jää kun­tien välisessä kil­pailus­sa niin se on vain Helsin­gin vika. Myös Osmo Soin­in­vaaran vika siel­lä kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

  Ehkä te olette epäonnistuneet?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.