Kasettimaksu menköön C‑kasetin mukana

Läh­tö­koh­ta: sisäl­lön­tuot­ta­jien tulee saa­da kor­vaus työs­tään ja nii­den, jot­ka naut­ti­vat hei­dän teko­jen­sa hedel­mis­tä kuu­lui­si sii­tä mak­saa. Nii­tä sisäl­lön­tuot­ta­jia, jot­ka polt­ta­vat päreen­sä jäl­jes­sä tule­van teks­tin joh­dos­ta, keho­tan luke­maan tämän läh­tö­koh­dan uudestaan. 

Kun C‑kasetit tuli­vat ja kun nii­den pelät­tiin romaut­ta­van iskel­män­te­ki­jöi­den tulot, tuli C‑kasettimaksu. Se osui aika hyvin koh­tee­seen­sa vaik­ka esi­mer­kik­si minä jou­duin mak­sa­maan musii­kin­te­ki­jöil­le luen­to­jen nauhoittamisesta.

Tek­niik­ka kul­ki C‑kasettien ohi ja niin­pä kaset­ti­mak­su­tu­lo­ja yri­te­tään haa­lia koh­teis­ta, joil­la on yhä vain vähem­män teke­mis­tä musii­kin kans­sa. Musii­kin­te­ki­jät pyr­ki­vät sit­keäs­ti ulot­ta­maan vero­tusoi­keu­ten­sa myös esi­mer­kik­si valo­ku­vaus­ta tai video­ku­vaus­ta har­ras­ta­viin  ja iskeä pie­ny­ri­tys­ten ja itse­näis­ten amma­tin­har­joit­ta­jien työ­vä­li­nei­siin. Isot yri­tyk­set voi­vat hakea teos­to­mak­suis­ta palau­tus­ta työ­vä­li­nei­den osal­ta, mut­ta tämä on teh­ty niin vai­keak­si, ettei pie­ny­rit­tä­jän kan­nat­ta uhra­ta sii­hen aikaa. Sik­si tut­kit­taes­sa sitä, mihin ulkoi­sia kova­le­vy­jä käy­te­tään, oli­si pitä­nyt tut­kia myös nii­den ammat­ti­mai­nen käyt­tö pie­ny­ri­tyk­sis­sä. Yri­tyk­se­ni omis­taa kol­me ulkois­ta kova­le­vyä, eikä niis­sä yhdes­sä­kään ole musiik­kia tai mui­ta kuin itse kuvaa­mia­ni videoita.

Minun päree­ni paloi­vat ensim­mäi­sen ker­ran, kun havait­sin koti­käyt­töön han­kit­ta­vas­ta han­kit­ta­vas­ta video­ka­me­ras­ta mene­vän huo­mat­ta­van suu­ren mak­sun Teos­tol­le, kos­ka lai­tet­ta voi teo­rias­sa käyt­tää myös magnetofonina.

Teos­to­mak­sus­ta on tul­lut vero, jol­la on kor­kein­taan teo­reet­ti­nen yhteys koti­mai­sen musii­kin tai koti­mais­ten video­tal­len­tei­den kopioin­tiin. Osta­mal­la var­muus­ko­pioin­tia var­ten ulkoi­sen kova­le­vyn tukee muun muas­sa koti­mais­ta doku­ment­tie­lo­ku­vaa. Kan­na­tan koti­mai­sen doku­ment­tie­lo­ku­van tuke­mis­ta, mut­ta ei kai kukaan naa­ma vaka­va­na yri­tä väit­tää, että nämä vero­tet­ta­vat tal­len­teet täyt­tyi­si­vät koti­mai­sis­ta doku­ment­tie­lo­ku­vis­ta. Kyse on siis aina­kin täl­tä osin verois­ta eikä mis­tään hyvitysmaksusta.

Nuo ulkoi­set kova­le­vyt ovat aivan asia­ton vero­tus­koh­de. Voi olla, että joku on lait­ta­nut nii­hin myös musiik­kia, mut­ta perin har­va ostaa lai­tet­ta musiik­kia var­ten, kos­ka kyl­lä se musiik­ki mah­tuu sil­le sisäi­sel­le kova­le­vyl­le­kin. Jos oli­si mah­dol­lis­ta lait­taa ulkoi­sel­le kova­le­vyl­le musii­kin ja koti­mais­ten video­tal­len­tei­den esto ja tämä esto toi­si sii­hen vii­den­tois­ta euron alen­nuk­sen (teos­to­ve­ro 10 euroa, alv 23% ja myy­jän kate 30 % = noin 16 euroa), uskoi­sin, että val­tao­sa ostai­si sen hal­vem­man ilman musiikintallennusmahdollisuutta.

Veroon viit­taa sekin, että teos­to­mak­sun perus­tee­na käy­te­tään sitä, että levyil­le tal­len­ne­taan video­ma­te­ri­aa­lia. Ei edes yri­te­tä sel­vit­tää tuo mate­ri­aa­lin alku­pe­rä­maa­ta. Mukaan pitäi­si tie­tys­ti ottaa vain kau­pal­li­nen koti­mai­nen mate­ri­aa­li, kos­ka sil­lä, että joku tal­let­taa koneel­leen vaik­ka­pa ame­rik­ka­lai­sia tele­vi­sio-ohjel­mia, ei voi perus­tel­la veron kan­toa koti­mais­ten artis­tien hyväksi.

Teos­to­mak­sut ovat romah­ta­neet, kos­ka nii­den mer­kit­tä­vä läh­de oli­vat tal­let­ta­vat digi­bok­sit. Näi­tä ostet­tiin aluk­si pal­jon mut­ta vuon­na 2010 enää vähän, kos­ka kai­kil­la jo on.  Kuka nyt enää tal­let­taa mitään CD-levyille?

Teos­to­mak­su ei ole enää mikään hyvi­tys­mak­su niin kuin se oli C‑kasettien aika­na. Sii­tä on tul­lut kult­tuu­ri­ve­ro joka lät­ki­tään mel­ko sat­tu­man­va­rai­se­na pis­te­ve­ro­na sin­ne tän­ne. Tar­koi­tuk­se­na on ilmei­ses­ti saa­da aikaan val­tion bud­je­tin ulko­puo­li­nen mik­roe­lekt­ro­niik­ka­ve­ro, joka koh­dis­te­taan kaik­keen elekt­ro­niik­kaan, ilman että vero­tet­ta­val­la koh­teel­la oli­si mitään yhteyt­tä rahoi­tet­ta­vaan koh­tee­seen. Esi­mer­kik­si van­hois­sa video­ka­me­rois­sa käy­tet­tä­vää miniDV-nau­haa ei var­mas­ti käy­te­tä mihin­kään muu­hun kuin video­ku­vauk­seen, mut­ta sil­ti sii­tä pitää mak­saa hyvi­tys­mak­sua musii­kin­te­ki­jöil­le 46 senttiä/tunti.

Satun­nai­set pis­te­ve­rot ovat talous­teo­reet­ti­ses­ti erit­täin huo­no vero­tus­muo­to. Aja­tel­kaam­me, että sotain­va­li­dit sai­si­vat oikeu­den verot­taa sini­siä vil­la­tak­ke­ja, par­tio­lai­set kumi­saap­pai­ta ja suk­si­voi­teis­ta kerät­täi­siin eri­tyis­ve­rol­la rahaa syö­pä­lap­sil­le. Kuka näi­tä voi­si vas­tus­taa, siis sotain­va­li­de­ja, par­tio­lai­sia ja syö­pä­lap­sia?  Pis­te­ve­rot kui­ten­kin vinout­ta­vat käyt­täy­ty­mis­tä. Vähem­män sini­siä vil­la­puse­roi­ta ja enem­män sini­siä puu­vil­lai­sia puse­roi­ta tai punai­sia vil­la­puse­roi­ta. Enem­män kit­ka­poh­ja­suk­sia voi­del­ta­vien sijaan ja vähem­män kumisaappaita.

Yllä mai­nit­tu video­ka­me­ra­ve­ro pakot­ti sabo­toi­maan kame­roi­ta ohjel­mal­li­ses­ti niin, ettei edi­toi­tua video­ta voi­nut palaut­taa tie­to­ko­neel­ta kame­ran nau­hal­le näy­tet­tä­väk­si vaik­ka­pa tele­vi­sion ruudulta.

Var­muus­ko­pioin­ti­ve­ron tuo­tok­si on arvioi­tu alle kak­si mil­joo­naa euroa. Val­tiol­le tuli­si ilmei­ses­ti hal­vem­mak­si antaa Teos­tol­le tuo kak­si mil­joo­naa. Val­tio saat­taa menet­tää tavan­omai­si­na vero­tu­loi­na enem­män kuin mitä tuo var­muus­ko­pioin­ti­ve­ro tuot­taa ohja­tes­saan mer­kit­tä­vän osan kova­le­vy­jen kau­pas­ta ulko­mai­siin nettikauppoihin.

Ymmär­rän kult­tuu­rin­te­ki­jöi­den huo­len rahoi­tuk­ses­taan, mut­ta hei­dän pitäi­si ymmär­tää, että tämä tie joh­taa suo­hon. Sil­lä ei ole kan­sa­lais­ten sil­mis­sä legi­ti­mi­teet­tiä ja sik­si sen ennus­te yli­pään­sä on heik­ko ja sik­si moni kokee oikeu­te­tuk­si kier­tää sitä vaik­ka juu­ri ulko­mais­ten net­ti­kaup­po­jen kautta.

Täy­sin kuol­lee­na syn­ty­nyt on musii­kin tuot­ta­jien aja­tus, että kun he myy­vät asiak­kaal­le cd-levyn ja tämä halu­aa­kin kuun­nel­le sitä mp3-soit­ti­mel­taan, täs­tä pitäi­si saa­da eri korvaus.

Teos­to­ve­ron tuot­to, kuusi mil­joo­naa, on niin pie­ni, ettei moi­sen takia kan­nat­tai­si pitää yllä koko jär­jes­tel­mää. Kult­tuu­ri on rahan­sa ansain­nut, mut­ta hoi­det­ta­koon asia yleis­ten vero­jen kautta.

Jos teos­to­ve­ro kerät­täi­siin vaik­ka arvon­li­sä­ve­ron kaut­ta, sil­loin­han mak­sa­maan jou­tui­si mökin mum­mo, jol­la ei edes ole tie­to­ko­net­ta. Mökin mum­mo kuun­te­lee musiik­kia radios­ta. Hän on mak­sa­nut sii­tä tele­vi­sio­lu­vas­sa, joten mik­si hän mak­sai­si vie­lä nört­tien tie­to­ko­neel­ta kuun­te­le­mas­ta musii­kis­ta? Myös nört­ti on (ehkä?) mak­sa­nut tele­vi­sio­lu­pan­sa, mut­ta kuun­nel­les­saan musiik­kia muu­al­ta, hän ei kuun­te­le sitä radios­ta, vaik­ka on radion musii­kis­ta mak­sa­nut yhtä pal­jon kuin mökin mummo.

Eikö siis voi­si aja­tel­la, että kos­ka musiik­kia voi kuun­nel­la kaik­kial­la, kaik­ki osal­lis­tu­vat sen rahoi­tuk­seen yhtä­läis­ten peri­aat­tei­den mukaan sii­tä riip­pu­mat­ta, kuun­te­le­vat­ko he sitä radios­ta, mp3-soit­ti­mel­taan tai puhelimestaan?

Ne doku­ment­tie­lo­ku­vat rahoi­tet­ta­koon omal­ta momentiltaan.

Kaset­ti­mak­su men­köön sin­ne min­ne C‑kasettikin.

Toi­nen vaih­toeh­to tie­tys­ti oli­si se, että kun teos­to­mak­su on irron­nut käy­tän­nös­sä lähes koko­naan kopioin­ti­pe­rus­tas­ta, irro­te­taan se lopul­li­ses­ti. Voi­sin kyl­lä lah­joit­taa yri­tyk­se­ni tuo­tos­ta kym­me­nen euroa kult­tuu­ril­le ostaes­sa­ni kova­le­vyn var­muus­ko­pioin­tia var­ten, jos sama vel­voi­te kos­ki­si myös suu­ria yri­tyk­siä. On vää­rin, että suu­ret yri­tyk­set voi­vat hakea mak­sus­ta palau­tus­ta myös käy­tän­nös­sä, pie­net vain teo­rias­sa.  Jos tuo kult­tuu­ri­ve­ro kos­ki­si kaik­kia tal­le­tus­ta­po­ja samal­la sent­ti­mää­räl­lä tera­ta­vua koh­den, mak­sus­ta tuli­si niin pie­ni, ettei se sanot­ta­vas­ti pän­ni­si. Ilma­tie­teen­lai­tos tie­tys­ti jou­tui­si mak­sa­maan aika suu­ren osan

140 vastausta artikkeliin “Kasettimaksu menköön C‑kasetin mukana”

 1. Teos­to­ve­ron tuot­to, kuusi mil­joo­naa, on niin pie­ni, ettei moi­sen takia kan­nat­tai­si pitää yllä koko jär­jes­tel­mää. Kult­tuu­ri on rahan­sa ansain­nut, mut­ta hoi­det­ta­koon asia yleis­ten vero­jen kautta.

  Touc­he!

 2. Alan jo hen­ki­ses­ti väsyä tähän, mut­ta minä kysee­na­lais­tai­sin edel­leen tuon lähtökohdan.

  Jokai­sel­la on oikeus saa­da kor­vaus sii­tä, mitä on etu­kä­teen sovit­tu. Pelk­kä hyö­ty­mi­nen ei voi jäl­ki­kä­teen syn­nyt­tää maksuvelvoitetta. 

  Täs­sä on myös toi­nen iso ongel­ma. Musii­ki, kuten muu­kin kult­tuu­ri, on ala, jos­sa tulo­ja­kau­ma on yleen­sä potens­si­ja­kau­ma. Nykyi­nen jär­jes­tel­mä maa­il­man­laa­jui­ses­ti vain vah­vis­taa tätä luon­net­ta, ja mitä tehok­kaam­mak­si mak­su­jen kerää­mi­nen tms. saa­tai­siin, sitä jyr­kem­pi jakau­mas­ta tulee. Hom­ma menee siis joten­kin niin, että hyvin pie­ni osa musii­kin teki­jöis­tä (tar­koi­tan sävel­tä­jiä ja sanoit­ta­jia, lähin­nä) tah­ko­aa mel­kein kai­ken rahan, jota alal­la liik­kuu, ja val­ta­va murs­kae­nem­mis­tö tekee musii­kin täy­sin pro bono (jos täl­lai­nen pie­ni sana­leik­ki sallitaan). 

  Väi­tän, että yhtään mikään ei muut­tui­si, vaik­ka mitään täl­lai­sia kym­me­nyk­siä ei tar­vit­si­si näil­le muusi­koil­le mak­saa. Ne hyvi­tyk­set ovat pik­ki­riik­ki­nen osa näi­den teki­jöi­den tulo­ja, ja koko jär­jes­tel­mä tuho­aa koko ajan nuor­ten luot­ta­mus­ta jär­jes­täy­ty­nee­seen yhteiskuntaan.

  1. Nämä argu­men­tit ves­san raken­ta­mi­ses­ta puol­ta­vat työ­nan­ta­jien ja levy-yhtiöi­den väi­tet­tä sii­tä, että riit­tää jos toimittaja/muusikko saa itsel­leen kiin­teän pal­kan ja teki­jä­noi­keu­det siir­ty­vät sen jäl­keen koko­nai­suu­des­saan työ­nan­ta­jal­le/­lev­fy-yhtiöl­le.

 3. @ NH

  Kun­han tai­tei­li­jat vaan sai­si­vat jos­ta­kin rahaa. Oli­si elä­mä aika kur­jaa ilman taidetta

  If the­re is a will, the­re is a way”

  On absur­di aja­tuk­se­na­kin, ettei­vät sai­si! Jos tai­teel­le ja kult­tuu­ril­le on kysyn­tää (kuten on), niin van­ho­jen ja aikan­sa elä­nei­den ansain­ta­mal­lien tilal­le syn­tyy uusia.

 4. Musii­kin teki­jöi­den on kek­sit­tä­vä uusi tulonlähde.

  Tätä­kin kir­joit­taes­sa­ni kuun­te­len vir­tauk­sel­la juu­tuu­pis­ta musiik­kia. En siis osta mitään, en tal­len­na mitään, bitit vain het­ki­sek­si vir­taa­vat koneelleni.

  Ei täl­le kukaan mitään mah­da. Kaik­ki sisäl­tö tulee ole­maan kaik­kien ihmis­ten vapaas­ti ja ilmai­sek­si käy­tet­tä­vis­sä vaik­ka täl­lä virtauksella.

  Inter­net­hän on toi­saal­ta mai­nos­tus­lii­ke­toi­min­taa. Google kerää mil­jar­din­sa mai­nok­sis­ta. Googlel­la ja muil­la vas­taa­vil­la on siten tar­ve pitää ihmi­set kuun­te­le­mas­sa vaik­ka juu­tuu­pia. Google siis voi­si mak­saa sisäll­lön­tuot­ta­jil­le. Esim. per lär­vi. Suo­ral­la kau­pal­la uusis­ta tuotteista.

 5. Osmo:

  Eikö siis voi­si aja­tel­la, että kos­ka musiik­kia voi kuun­nel­la kaik­kial­la, kaik­ki osal­lis­tu­vat sen rahoi­tuk­seen yhtä­läis­ten peri­aat­tei­den mukaan sii­tä riip­pu­mat­ta, kuun­te­le­vat­ko he sitä radios­ta, mp3-soit­ti­mel­taan tai puhelimestaan?

  Voi­si var­maan. Onko ide­aa, miten ei hävi­te­tä sitä mark­ki­noil­la syn­ty­vää infoo­sii­tä mikä musiik­ki tuot­taa hyvin­voin­tia muil­le ja mikä kas­vat­taa lähin­nä vaan teki­jän­sä hyvinvointia?

 6. Ei kult­tuu­ria tar­vit­se rahoit­taa yhtei­sis­tä vero­va­rois­ta. Jos se on riit­tä­vän hyvää, sii­tä mak­se­taan muu­ten­kin. 😉 Kun oop­pe­ra jos­kus mak­saa itse kulun­sa, niin voi olla, ettei tar­vi­ta nykyi­sen suu­ruis­ta oopperataloa.

  Jos kult­tuu­ri taas on huo­noa, ei sitä var­sin­kaan sil­loin kan­na­ta rahoit­taa yhtei­sis­tä varois­ta. 😀 Sil­loin se saa jää­dä­kin ilman rahoja.

 7. Niin­pä niin. Aika moni tyyk­kä musii­kis­ta, kir­jois­ta ja elo­ku­vis­ta. Mut­ta mak­saa niis­tä vain ei halut­tai­si. Ei sit­ten mil­lään kuten hyvi­tys­mak­sun vas­tai­nen kiu­kut­te­lu hyvin osoit­taa. Se on kui­ten­kin val­tion bud­jet­tia rasit­ta­ma­ton ja sen myö­tä myös popu­lis­ti­sel­ta kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­syy­del­tä tur­vat­tu kult­tuu­rin rahoit­ta­mi­sen muo­to. Onko se tosi­aan niin hir­veä asia, pik­kui­sen tuot­teen hin­nas­sa suo­da lei­vän­syr­jää kult­tuu­rin tekijöille?

  http://www.vihrealanka.fi/blogi/tekij%C3%A4noikeusanarkisti-on-uusi-linkola

  1. Jark­ko, minä­kin kan­na­tan sitä, että kult­tuu­rin teki­jät saa­vat rahan­sa, mut­ta tuol­lai­sia mie­li­val­tai­sia vero­ja video­ka­me­roil­le tai var­muus­ko­pioin­nil­le en ymmär­rä. Sik­si oli­si parem­pi käyt­tää ylei­siä vero­ja. Sitä pait­si tämä tulo lop­puu, kun musii­kin tal­len­ta­mi­nen lop­puu ja sitä ale­taan kuun­nel­la netis­tä suoraan.

 8. Kir­joit­te­lin omaa näke­mys­tä­ni hyvi­tys­mak­sun tosia­sial­li­ses­ta luon­tees­ta kol­lek­tii­vi­se­na ran­gais­tuk­se­na (kos­ka todel­la­kaan _laillisella_ yksi­tyi­sel­lä kopioin­nil­la ei ole enää suun­nil­leen mitään teke­mis­tä näi­den vero­tus­koh­tei­den kans­sa) mm. Effin blo­giin: http://effi.org/blog/2010–12-17-Mikko-Rauhala.html

  Muu­ten olen samaa miel­tä Osmon kans­sa, että rehel­li­sem­pi, oikeu­den­mu­kai­sem­pi ja käy­tän­nön talou­del­li­ses­ti­kin kai­kin puo­lin parem­pi tapa tukea tai­det­ta oli­si juu­ri­kin bud­je­toin­ti nor­maa­lis­ta verokertymästä.

  Kii­tos asian pitä­mi­ses­tä esillä.

 9. Osmo: Jos teos­to­ve­ro kerät­täi­siin vaik­ka arvon­li­sä­ve­ron kaut­ta, sil­loin­han mak­sa­maan jou­tui­si mökin mum­mo, jol­la ei edes ole tie­to­ko­net­ta. Mökin mum­mo kuun­te­lee musiik­kia radios­ta. Hän on mak­sa­nut sii­tä tele­vi­sio­lu­vas­sa, joten mik­si hän mak­sai­si vie­lä nört­tien tie­to­ko­neel­ta kuun­te­le­mas­ta musiikista?

  Mum­mo siis kuun­te­lee musiik­kia radios­ta (eikä ole mak­sa­nut sii­tä tv-luvas­sa) ja teos­to­mak­sun on mak­sa­nut Yle — mik­si sii­tä vie­lä jon­kun pitäi­si mak­saa jotakin?
  Tuos­sa edes­sä­ni on Tom­min kir­ja, jos­ta olen mak­sa­nut — jos luen sen vie­lä toi­seen ker­taan, mik­si minun pitäi­si vie­lä mak­saa jokin mak­su? Jos­pa luen sitä ääneen jol­le­kin toi­sel­le, pitäi­si­kö sii­nä tapauk­ses­sa mak­saa jokin teos­to­mak­su? No ei tie­ten­kään, kun se ei ole musiik­kia — vain musii­kin teki­jöil­lä on aja­tus, että koko ajan jon­kun pitää mak­saa — ja joten­kin se on saa­nut ylei­sen hyväksynnän.

 10. @Jarkko Tont­ti:
  “Niin­pä niin. Aika moni tyyk­kä musii­kis­ta, kir­jois­ta ja elo­ku­vis­ta. Mut­ta mak­saa niis­tä vain ei halut­tai­si. Ei sit­ten mil­lään kuten hyvi­tys­mak­sun vas­tai­nen kiu­kut­te­lu hyvin osoittaa.”

  Voi, miten vää­räs­sä olet­kaan. Ymmä­rät­hän, että musii­kin suur­ku­lut­ta­ja­na koen suu­re­na louk­kauk­se­na sen, että noin vah­vas­ti yleis­tät sen, ettei kukaan halua mak­saa musii­kis­ta. Minä haluan, ja sik­si olen­kin hank­ki­nut levy­jä sadoit­tain, mak­san Spo­ti­fys­tä ja käyn kei­koil­la. Haluan siis mak­saa musii­kis­ta. En vain halua mak­saa tai­tei­li­joil­le ostaes­sa­ni kova­le­vyä tai mitään muu­ta­kaan ATK-tarviketta.

  Tai­tei­li­jat ja “tai­tei­li­jat”, sinä etu­ne­näs­sä, olet­te muis­tut­ta­mas­sa sii­tä, että lail­li­nen kopioin­ti on sal­lit­tua hyvi­tys­mak­sun nimis­sä. Auot­te pää­tän­ne niil­le, jot­ka oikeas­ti mak­sa­vat palk­kan­ne, ja haluat­te saa­da rahat kai­kil­ta. Mitä hel­vet­tiä? Tämä tai­tei­li­joi­den ääne­käs ryh­mä, joka ei suin­kaan koos­tu kai­kis­ta tai­tei­li­jois­ta, ajaa minut aino­aan jäl­jel­le jää­vään rat­kai­suun: lope­tan tai­teen rahal­li­sen kulut­ta­mi­sen. Kopioin kai­ken. Hyvi­tys­mak­sua­han te halusit­te, sen saat­te. Tulee­ko täs­tä jär­jes­te­lys­tä parem­pi mie­li? En tosin tar­vit­se sitä var­ten uut­ta ulkois­ta kovalevyä.

 11. Koh­ta vaa­di­taan teos­to­mak­sua net­ti­liit­ty­mis­tä, kun kaik­ki strii­maa­vat musiikkinsa!

 12. Käy­tän­nös­sä joo samaa miel­tä, mut­ta ylei­sem­mäl­lä tasol­la minus­ta “mik­roe­lekt­ro­niik­ka­ve­ro” ei ole vält­tä­mät­tä ihan huo­no idea. Ensin­nä­kin mik­roe­lekt­ro­niik­ka on ver­rat­taen kevyes­ti vero­tet­tua ja toi­sek­si jos tuot­toa koh­dis­te­taan sisäl­lön rahoi­tuk­seen niin tuo on ver­rat­taen vähän hai­tal­li­nen tapa kerä­tä rahaa.

  Jäl­kim­mäi­nen kai­paa perus­te­lui­ta. Vaik­ka näin: teok­sel­la on käyt­tö­ar­vo ja tuo­tan­to­kus­tan­nus. Käyt­tö­ar­vo on tie­ten­kin osit­tain sub­jek­tii­vi­nen asia, tei­ni­ty­töl­le poi­kabän­din bii­si voi olla syy uskoa ihmi­seen ja van­hem­mil­le sie­tä­mä­tön­tä melua. Käyt­tö­ar­voa kui­ten­kin las­kee aina eril­lai­set käyt­tö­ra­joi­tuk­set, kuten se että mak­se­taan käy­tön mukaan, mikä on ihan jär­ke­vää vain sil­loin jos se mis­tä mak­se­taan kuluu käy­tös­sä vas­taa­vas­ti. Toi­saal­ta joten­kin pitäi­si kat­taa tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set, jos näin ei ole niin tuo­tet­ta ei ole eli käyt­tö­ar­vo on nol­la. Toi­mi­va rahoi­tus­jär­jes­tel­mä sisäl­löl­le mak­si­moi käyt­tö­ar­von eli ei las­ku­ta käy­tön mukaan, mut­ta myös kat­taa tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set. Täl­lai­nen las­ku­tus­me­ka­ni­mi on ylei­nen vero tai jon­kin­lai­nen ver­kos­to­mak­su kuten TV-lupa.

 13. Suu­rin ongel­ma on se, että musii­kin kuun­te­luun kel­paa­vat puhe­li­met jäi­vät ulko­puo­lel­le. Herää epäi­lys, ovat­ko erään jät­ti­fir­man lob­ba­rit olleet asialla?

  Se, että vih­reät tuke­vat mil­jar­di­voit­to­ja jo nyt teke­vän fir­man voi­ton­mak­si­moin­tia luo­van työn teki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la on lie­väs­ti sanot­tu­na outoa. Aina­kin sii­hen näh­den, min­kä­lais­ta maa­il­maa Vih­reät noin yleen­sä ovat olleet ylösrakentamassa. 

  Luo­vut­ta­koon hyvi­tys­mak­sus­ta sit­ten jos tosi­aan­kin käy niin, että jos­kus kaik­ki menee strea­min­gin kaut­ta. Nyt tämä on vie­lä sci­fiä ja päin­vas­toin yhä uusia yksi­tyi­seen kopioin­tiin kel­paa­via lait­tei­ta tulee mark­ki­noil­le. Esi­mer­kik­si säh­kö­kir­jan ja luku­lait­tei­den myö­tä hyvi­tys­mak­su näyt­täi­si pysy­vän ajan­koh­tai­se­na vie­lä pitkään.

 14. @Tiedemies “Ne hyvi­tyk­set ovat pik­ki­riik­ki­nen osa näi­den teki­jöi­den tulo­ja, ja koko jär­jes­tel­mä tuho­aa koko ajan nuor­ten luot­ta­mus­ta jär­jes­täy­ty­nee­seen yhteiskuntaan.”

  Minul­le teki­jä­nä hyvi­tys­mak­su­jen oikeu­tus on sii­nä mil­lai­sin toi­min­ta-apu­ra­hoi­na ne jae­taan, eli sel­lais­ten mar­gi­naa­lis­ten pro­jek­tien mah­dol­lis­ta­ja­na joil­le on perin­tei­ses­ti vai­kea löy­tää rahoi­tus­ta. Näil­lä alueil­la teh­dään kaik­ki kult­tuu­ri­set inno­vaa­tiot, jot­ka sit­ten kupo­li­vat val­ta­vir­taan, jos ovat kupliak­seen. Hyvi­tys­mak­sun mer­ki­tys esi­mer­kik­si minun hen­ki­lö­koh­tai­seen toi­meen­tu­loo­ni on pyö­reä nolla.

  Olen samaa miel­tä että jär­jes­tel­mä on äärim­mäi­sen epä­tyy­dyt­tä­vä ja toi­von har­taas­ti, että se voi­daan pian lak­kaut­taa. Täl­lä ker­taa ei vaan mitään kor­vaa­vaa jär­jes­tel­mää ollut edes hori­son­tis­sa, joten annoin pas­kal­le pik­kusor­men (toi­sin kuin esim sen prkleen Lex Kar­pe­lan koh­dal­la) ja alle­kir­joi­tin addres­sin. Toi­von ettei­vät sen aiheut­ta­mat ima­go­hai­tat pure alaa kovin pahas­ti per­seel­le. Pie­ni näyk­käi­sy toi­vot­ta­vas­ti riit­tää kan­nus­ti­me­na parem­man tuki­jär­jes­tel­män rakentamiseen.

 15. @juha “Google kerää mil­jar­din­sa mai­nok­sis­ta. Googlel­la ja muil­la vas­taa­vil­la on siten tar­ve pitää ihmi­set kuun­te­le­mas­sa vaik­ka juu­tuu­pia. Google siis voi­si mak­saa sisäll­lön­tuot­ta­jil­le. Esim. per lär­vi. Suo­ral­la kau­pal­la uusis­ta tuotteista.”

  ISP:t, teleo­pe­raat­to­rit ja sisäl­tö­aggre­gaat­to­rit kuten Google tah­koa­vat luo­kat­to­man pal­jon rahaa ilmai­sen sisäl­lön har­hal­la… Ilmai­nen on täs­sä tapauk­ses­sa väli­kä­sil­le hyvä bisnes.

 16. Tai­tei­li­jat, ope­tus­mi­nis­te­riön joh­ta­vat vir­ka­mie­het, polii­ti­kot ja levy­fir­mat “ihan vähän” kim­pas­sa ja roo­lit sekai­sin aja­neet näi­tä maksuja:

  http://www.boy.fi/pdf/gramex.pdf

  Karua teks­tiä mielestäni.

 17. On yli­pää­tän­sä huo­nos­ti perus­tel­tua vaa­tia tai­teen­te­ki­jöil­le toi­meen­tu­loa. Kuka huo­leh­tii tänään kir­joi­tus­ko­neen val­mis­ta­jis­ta, kir­joi­tus­ko­ne­poo­lei­hin kou­lu­te­tuis­ta, hevos­rat­tai­den valmistajista?

  Sitä teh­dään mitä kan­nat­taa. Jos ei se oma mie­li­har­ras­tus kan­na­ta, niin TOO BAD. En minä­kään odo­ta että joku mak­sai­si minul­le fan­ta­sia­kir­jal­li­suu­den luke­mi­ses­ta tai pit­so­jen syö­mi­ses­tä. Sitä var­ten teh­dään epä­mie­lui­sia tai tyl­siä töi­tä että vapaa-ajal­la voi­si sit­ten harrastaa.

  Mä vaa­din heti bruun-mak­sua mai­dol­le. 10c/litra, että voi­sin jat­kaa täys­päi­vä­ses­ti inte­net­kes­kus­te­lu­jen käy­mis­tä, eikä tart­tis teh­dä mui­ta töi­tä. Tai ehkä val­tion kuu­lui­si rahoit­taa har­ras­tus­ta­ni. Sil­loin en ois riip­pu­vai­nen mai­dos­ta.. Sehän sen­tään on hyö­dyl­lis­tä luo­da yhtei­söl­li­syyt­tä net­tiin joka tapah­tuu vain jos osal­lis­tu­taan. Katos, perus­te­lin­kin asian. Kannattajia?

  Pais­ta­koot ham­pu­ri­lai­sia, varas­to­duu­nei­hin tai var­tioi­na kär­rää­mään pum­me­ja ja var­kai­ta. Har­ras­tus on har­ras­tus. Mitään moi­sia ei pitäi­si tukea vero­va­roin, kos­kee oop­pe­ras­ta läh­tien myös kel­la­ribän­de­jä ja tuulienergia“yrittäjiä” tai böndejä.

 18. Kos­ka itse olin nuo­ruu­des­sa­ni levyt­tä­vä artis­ti, voin pal­jas­taa, että raha ei ole musii­kin teke­mi­sen motii­vi. Aina­kaan ensi­si­jai­nen. Musiik­ki teh­dään, kos­ka luo­mi­nen on kivaa. Lisäk­si voi elvis­tel­lä kave­reil­le ja vien­ti nais­mark­ki­noil­la para­nee. Mut­ta kyl­lä se luo­mi­sen ja oppi­mi­sen ilo on tär­kein motiivi. 

  Sik­si, ja kos­ka paras musiik­ki on yleen­sä nuor­ten ja näl­käis­ten teke­mää, uskon, että musii­kin laa­tu ei pahoin kär­si­si vaik­ka kei­no­te­koi­ses­ta vero­tusoi­keu­des­ta luovuttaisiin.

  Mut­ta tämä kos­kee vain rok­ken­rol­lia jos­tain kum­mas­ta syys­tä. Esi­mer­kik­si doku­ment­tien taso romah­tai­si, jos val­tio ei tuki­si nii­den teki­jöi­tä. Tie­tees­tä puhumattakaan.

 19. Tot­ti: “Luo­vut­ta­koon hyvi­tys­mak­sus­ta sit­ten jos tosi­aan­kin käy niin, että jos­kus kaik­ki menee strea­min­gin kaut­ta. Nyt tämä on vie­lä scifiä ”

  Minul­la on tiets­kas­sa ja kän­ny­käs­sä kiin­teä net­tiyh­teys ja Groo­ves­hark, jos­ta kuun­te­len musiik­kia. Lisäk­si kuun­te­len radiok­si kut­sut­tu ihmeel­lis­tä strea­maus­veh­jet­tä. Elän scifissä!

  Minus­ta tai­tei­li­joil­le voi­si mak­saa auto­ve­ros­ta, kos­ka sekään ei lii­ty miten­kään asi­aan mut­ta on aina suo­sit­tu kup­paus­koh­de. Tai vii­na­ve­ros­ta samoin perustein.

 20. Jark­ko Tot­ti: Blo­gi­mer­kin­tä­si perus­teel­la sinä et ymmär­rä mis­tä puhut. Sci­fik­si väit­tä­mä­si Kas­vin kir­joi­tus sisäl­tää vain kyl­miä fak­to­ja (http://www.vihrealanka.fi/blogi/tulossa‑1).

  Artis­tien tulot on TO-kes­kus­te­lun nat­si­kort­ti eli täy­sin sivu­rai­teil­la kul­ke­vaa argu­men­toin­tia. Ei hyvi­tys­mak­sua kri­ti­soi­da sik­si, ettei artis­te­ja halu­ta tukea. Kyse on sii­tä, miten se pitäi­si toteut­taa. Tal­len­nus­ti­laan perus­tu­va jär­jes­tel­mä ei ole täs­tä maa­il­mas­ta. Osmo käy teks­tis­sä kaik­ki oleel­li­set asiat läpi. 

  Sit­ten on enää jäl­jel­lä kysy­mys, mitä tilal­le? Totin rat­kai­su, roik­ku­mi­nen kuih­tu­vas­sa oksas­sa, ei ole kenen­kään — vähi­ten artis­tien — edun mukais­ta. Yksin­ker­tai­ses­ti ne tulot lop­puu tek­ni­sen kehi­tyk­sen takia: tal­len­nus­ti­laa oste­taan lisää aina vaan harvemmin.

  Niin, ja noin sivu­huo­mau­tuk­se­na: Nokian puhe­li­mis­ta menee rahaa musii­kin teki­jöil­le. Musiik­ki­pu­he­li­miin sisäl­tyy Comes with Music ‑pal­ve­lu. Nokia mak­saa mark­ki­naeh­toi­ses­ti kor­vauk­sia tekijöille.

 21. Jark­ko Tont­ti, seli­tä minul­le mik­si omis­tan usei­ta sato­ja elo­ku­via dvd-levyi­nä, vaik­ka oli­sin voi­nut kopioi­da niis­tä luul­ta­vas­ti jokai­sen Inter­ne­tis­tä? Etkö yleen­sä­kään lain­kaan lue sinul­le osoi­tet­tu­ja vas­ta-argu­ment­te­ja? Mik­si yksin kult­tuu­ri­väen ammat­ti on niin eri­tyi­nen, että he ovat oikeu­tet­tu­ja peri­mään täy­sin absur­dis­ti perus­tel­tua pisteveroa?

  Mar­gi­naa­li­sen musii­kin ystä­vä­nä minun täy­tyy myös todel­la­kin ihme­tel­lä, että eikö se Ans­si Kela voi teh­dä kama­lia ren­ku­tuk­si­aan päi­vä­työn ohes­sa, kun ker­ran sadat ja taas sadat muut­kin ihmi­set sii­hen pystyvät?

 22. Soi­nin­vaa­ral­ta lois­ta­va kitey­tys täs­tä uudes­ta järjettömyydestä.

  Tuos­sa vie­res­sä on nel­jä ulkois­ta kova­le­vyä, eikä yhdel­lä­kään ole bit­tiä­kään muu­ta kuin itse tuot­ta­maa­ni materiaalia.

  Mik­si ihmees­sä minun pitäi­si mak­saa veroa joil­le­kin musi­kan­teil­le täs­tä tar­vit­se­mas­ta­ni tallennuskapasiteetista?

 23. Kuka huo­leh­tii tänään kir­joi­tus­ko­neen val­mis­ta­jis­ta, kir­joi­tus­ko­ne­poo­lei­hin kou­lu­te­tuis­ta, hevos­rat­tai­den valmistajista?”

  Ana­lo­gia ontuu, kos­ka musii­kin kuun­te­lu ei ole vähen­ty­nyt. Kir­joi­tus­ko­neil­le ja hevos­rat­tail­le puo­les­taan ei juu­ri­kaan ole kysyntää.

  En minä tosin sil­ti mitään hyvi­tys­mak­su­ja kan­na­ta. Tääl­lä esi­te­tyis­tä perus­teis­ta joh­tuen hyvi­tys­mak­sut ovat men­neen maa­il­man juttuja. 

  Itsel­tä­ni tosin löy­tyy n. 50 ulkoi­sel­le kiin­to­le­vyl­le kopioi­tua kir­jas­tos­ta lai­nat­tua levyä noin 500 kau­pas­ta oste­tun CD:n ja 50 tie­dos­toi­na oste­tun albu­min lisäk­si. Kaik­ki nämä ovat samal­la ulkoi­sel­le kova­le­vyl­lä sekä lisäk­si tie­dos­toi­na osta­ma­ni levyt kän­nyk­kä­ni erik­seen oste­tul­la muistikortilla. 

  Valo­ku­vaa­jien ja var­muus­ko­pioi­jien teh­tä­vä ei ole “kus­tan­taa” har­ras­tus­ta­ni. Addres­sin alle­kir­joit­ta­jien mie­les­tä minun­kin oli­si pitä­nyt mak­saa hyvi­tyk­siä vie­lä moneen ottee­seen jo ker­ran osta­mas­ta­ni musiikista.

 24. Saa pro­vo­soi­tua (jos Ode pääs­tää tämän läpi, siis):

  On mie­len­kiin­tois­ta his­to­ri­aa vas­ten miet­tiä, miten ihmees­sä tämä aiem­min kadun­kul­mis­sa ja hoveis­sa luu­tun­soi­tol­la puu­ro­kup­pin­sa täyt­tä­nyt tai­tei­li­joi­den ammat­ti­kun­ta onkaan pää­ty­nyt lähes tul­koon ker­jä­läi­sis­tä tai aina­kin elä­tis­tä suo­ras­taan vou­tien asemaan.

  Suo­mes­sa ei ollut mer­kit­tä­viä hove­ja, mut­ta nii­den puut­tues­sa nämä jalot tai­tei­li­jat esiin­tyi­vät per­he­juh­lis­sa, savo­toil­la sekä yleen­sä­kin kylä­läis­ten rie­sa­na jos rie­mu­na­kin lant­tia ja kynt­ti­lä­pät­kää kinu­ten. Kyr­sä­kin kelpasi.

  Nuo “kyr­sä­tai­tei­li­jat” koho­si­vat meil­lä­kin ren­geik­si kel­paa­mat­to­mas­ta ainek­ses­ta, perä­ti kupin­nuo­li­jois­ta, vero­tusoi­keu­den omaa­vaan eliit­tiin. Ei ihan omin avuin ilmei­ses­ti, kuten tuo Suur­ta­lous-jut­tu osoit­taa. Tar­vit­tiin kau­pal­li­nen koneis­to, joka osal­lis­tui hen­gen­tuo­tok­sen monis­ta­mi­seen ja jake­luun, gyl­dyy­ri­myön­tei­sen ilma­pii­rin val­ta­va syve­ne­mi­nen, musii­kin käyt­töyh­teyk­sien lisään­ty­mi­nen tek­nii­kan ja tot­tu­mus­ten myö­tä (kun totu­tet­tiin) ja pää­omien kasau­tu­mis­ta viih­de­teol­li­suu­teen niin, että sil­lä voi­tiin hank­kia yhteis­kun­nal­lis­ta vaikutusvaltaa. 

  Näin saa­tiin aikaan sopi­muk­sia, joi­den tar­koi­tuk­se­na lie­nee ennem­min­kin taa­ta levy­fir­mo­jen tulo­vir­ta kuin tai­tei­li­joi­den mas­sin täyt­ty­mi­nen. Hei­tä toki käy­te­tään pie­nen kiusaa­mi­sen jäl­keen man­ku­maan lisää rahaa muka itsel­leen ja edus­ta­mal­leen tai­teel­le, mut­ta levy­fir­mo­jen näkö­kul­mas­ta he ovat — anteek­si vaan — hyö­dyl­li­siä pöl­väs­te­jä, jois­ta läh­tee tun­ne­tus­ti kova ääni kuten musii­kin his­to­ria­kin kyke­nee todistamaan. 

  Ja sil­lä “tai­teen äänel­lä” on teh­ty tosi­aan ihmei­tä: Lex Karpelakin. 

  Ainoa oikea tapa periä kulut­ta­jal­ta mak­su musii­kin monis­ta­mi­ses­ta on pis­tää se lisä­hin­nak­si sil­le fyy­si­sel­le tal­len­nus­vä­li­neel­le, jol­la ral­li ja ren­ku­tus myy­dään. Radiot ja muut kana­vat, jot­ka jaka­vat musiik­kia, mak­sa­koot sitä myös. Noin se koh­dis­tuu oikein.

  Muusi­kot ja levy­fir­mat saa­vat itse lisä­hin­nas­sa mää­rä­tä sen “veron” juu­ri niin suu­rek­si, kuin arve­le­vat sen ole­van kan­nat­ta­vaa ja koh­dis­tu­van oikein. Mikäs se oikeudenmukaisempaa?

  Mitään val­tion kaut­ta kul­ke­via raha­vir­to­ja ja sen koneis­ton avul­la suo­ri­tet­tua pak­ko­ve­ro­tus­ta ei siis tar­vi­ta. Musii­kis­sa­han kyse ei ole edes jul­kis­pal­ve­lus­ta, jol­lai­seen vero­tus sopii, sil­lä pak­ko­pe­ri­aat­teen lisäk­si sii­hen kuu­luu pal­ve­lu­jen ilmaisperiaate. 

  Musii­kin koh­dal­la pak­ko­pe­ri­aa­te toi­mii sil­lä taval­la, että musiik­kia työn­ne­tään väki­pa­kol­la kor­viin joka tuu­tis­ta ja sii­tä on pak­ko mak­saa sen­kin, jol­le asia vähim­min kuuluisi.

  Palaan vie­lä alkuun: eivät muusi­kot­kaan ole ketään muu­ta yhteis­kun­nan ryh­mää suu­rem­man eri­tyis­suo­je­lun tar­pees­sa — enää. He ovat vain luku­mää­räi­ses­ti niin pöhöt­ty­nyt lau­ma, ettei­vät — var­sin­kin kun levy­fir­ma napaa lei­jo­nan­osan — kyke­ne aina elä­mään “tai­teel­laan”. Men­kööt sil­loin mui­hin hom­miin. Niin muil­le­kin sanotaan.

  Sals­keal­la kön­sik­kääl­le ja sir­keä­sil­mäi­sel­le sir­kut­ta­jal­le on aina Hesen tai Mäk­kä­rin paris­sa työ­tä — ihan liha­pa­to­jen ääres­sä ja rahaa­kin anta­vat. Sin­ne vaan. Jos lau­lat­taa, kie­kai­see sit­ten illal­la tai käy kar­ju­mas­sa tuulikaapissa.

  Se osa, joka kyke­nee jol­lot­ta­maan niin viet­te­le­väs­ti, että joku sii­tä halu­aa mak­saa ihan erik­seen, elä­kööt sit­ten sii­tä tou­hus­taan saa­mas­taan hil­lo­pur­kis­ta niin kuin muutkin.

 25. Art­tu, hyvä, että tie­dos­tat täl­lai­sen lob­bauk­sen ima­go­hai­tat, mut­ta olet­ko­han aja­tel­lut sil­ti asi­aa ihan lop­puun asti.

  Eipä sil­ti, hyvi­tys­här­del­lin toi­mi­mi­nen val­heel­li­sin perus­tein ei ehkä ollut adres­sin aikoi­hin ihan niin sel­ke­ää kuin vii­meis­tään nyt. Kui­ten­kin herää ikä­vä kysy­mys, halua­vat­ko koti­mai­set lei­pä­tai­tei­li­jat sit­ten rahan­sa kan­sal­ta vaik­ka huijaten?

  Kos­ka se on tosi­aan se ima­go, mitä täl­lä rakennetaan.

 26. Music And Film Industry Associa­tion vauh­dis­sa jäl­leen. Lie­kö­hän nyt niin että Teos­to soo­loi­lee omi­aan eikä ole saa­nut ÄKT:lta uusia lunt­ti­lap­pu­ja, kos­ka nor­maa­lit kes­kus­te­lun har­haa­noh­jausar­gu­men­tit (“räkä­no­kat halua­vat kai­ken ilmai­sek­si”) ovat samo­ja kuin aika­naan Lex Kar­pe­laa lobat­taes­sa. Eikö Teos­ton jäse­nil­lä rii­tä luo­vuut­ta teke­mään edes uusia perus­te­lu­ja täl­le täy­sin kysee­na­lai­sel­le ja mafia­hen­ki­sel­le “hyvi­tys­mak­sul­le”? Luu­li­si että “luo­van työn” teki­jöis­tä löy­tyi­si edes muu­ta­ma joka osai­si runoil­la nykyi­seen tilan­tee­seen sopi­vaa hevonp*skaretoriikkaa. Lie­nee­kö niin että ellei suu­na pää­nä kan­na­ta teos­ton mafia­ve­roa, ei tipu pen­niä­kään suo­je­lu­ra­hao­suuk­sis­ta ensi vuonna? 

  Oli miten oli, tämän jou­lun suo­ma­lai­set DVD:t ja CD:t vaih­tui­vat ulko­mai­siin, ja kiin­to­le­vyt tila­taan tam­mi­kuus­ta läh­tien ulko­mail­ta. Hyvät uudet vuodet.

 27. Minua siis vai­vaa tämä tar­ve sekä syö­dä kak­ku että pitää se tal­les­sa: Pelk­ka hyvi­tys­mak­su tal­len­nus­ti­las­ta oli­si ihan hyväk­syt­tä­vis­sä, jos sisäl­tö todel­la oli­si hel­pos­ti kopioi­ta­vis­sa. Nyt sitä kui­ten­kin pyri­tään suo­jaa­maan kopion­ties­toil­la, joi­den pois­ta­mi­nen on vie­lä­pä kri­mi­na­li­soi­tu. Mik­si molem­mat? Ja sit­ten on voi­ta­va ostaa tal­len­nus­ti­laa ilman hyvi­tys­mak­sua jos sii­hen tal­len­ne­taan vain omaa tuo­tan­toa. Ihan tot­ta, suu­rin osa puhe­li­mien ja ulkois­ten kova­le­vy­jen sisäl­lös­tä on jotain aivan muu­ta kuin “tai­tei­li­joil­ta” (siis siäl­lön­hal­ti­joil­ta) “varas­tet­tua” (siis usein ostet­tua ja sit­ten toi­sel­le väli­neel­le tal­let­tua) tava­raa. Ne sisäl­löt ovat kyl­lä MP3 kan­net­ta­vis­sa yms.

 28. OS:
  “Nämä argu­men­tit ves­san raken­ta­mi­ses­ta puol­ta­vat työ­nan­ta­jien ja levy-yhtiöi­den väi­tet­tä sii­tä, että riit­tää jos toimittaja/muusikko saa itsel­leen kiin­teän pal­kan ja teki­jä­noi­keu­det siir­ty­vät sen jäl­keen koko­nai­suu­des­saan työ­nan­ta­jal­le/­lev­fy-yhtiöl­le.”

  Voi­si­han sitä vit­sin vuok­si kuvi­tel­la myös put­ki­mie­hel­le sel­lai­sen ansain­ta­lo­gii­kan, että hän omis­tai­si oikeu­det raken­ta­maan­sa ves­saan ja sai­si kor­vauk­sen­sa sen käy­tös­tä perit­tä­vien lisens­si­mak­su­jen kaut­ta. Put­ki­mie­het tus­kin kui­ten­kaan suos­tui­si­vat tähän…

 29. Suu­rin ongel­ma on se, että musii­kin kuun­te­luun kel­paa­vat puhe­li­met jäi­vät ulko­puo­lel­le. Herää epäi­lys, ovat­ko erään jät­ti­fir­man lob­ba­rit olleet asialla?”

  Omas­sa puhe­li­mes­sa­ni ei ole musiik­kia (muis­ti­kort­tia tar­vit­sen ohjel­mien, kuvien ja (itse kuvat­tu­jen) videoi­den takia), mut­ta heil­lä joil­la on, eikö se useim­mis­sa tapauk­sis­sa ole peräi­sin Nokian, Applen tai jon­kun muun musiik­ki­kau­pas­ta, eli ole jo ker­taal­leen mak­set­tu? Mik­si ihmees­sä sii­tä pitäi­si mak­saa vie­lä toi­sen kerran? 

  Enkä ihan her­käs­ti usko, että musii­ki maa­il­mas­ta tai edes täs­tä maas­ta lop­pui­si ilman kaset­ti­mak­sua. Jos “työn­sä” lopet­ta­vat ovat sii­tä osas­ta muusik­ko­ja, joil­le toi­saal­ta raha on tär­kein­tä, mut­ta joi­den tuo­tan­nos­ta kukaan ei myös­kään ole val­mis mak­sa­maan, kult­tuu­ril­li­nen mene­tys jää­nee sie­det­tä­vän rajoihin.

 30. Täy­sin kuol­lee­na syn­ty­nyt on musii­kin tuot­ta­jien aja­tus, että kun he myy­vät asiak­kaal­le cd-levyn ja tämä halu­aa­kin kuun­nel­le sitä mp3-soit­ti­mel­taan, täs­tä pitäi­si saa­da eri korvaus.”

  Tämä kuvas­taa vain Teos­to­ma­fian äärim­mäis­tä ahneut­ta ja se on se, mihin kan­sa­lai­set ovat perin­juu­rin kyl­läs­ty­neet. “Kor­vaus” on eri asia kuin “kaik­ki” ja kaik­ki on se mikä on Teos­to­ma­fian päämäärä.

  Samas­sa sar­jas­sa kuin teos­to­mak­su _Yleisradion_ kuun­te­lus­ta tak­sis­sa tai par­tu­ris­sa peri­mä monin­ker­tai­nen mak­su, siis mate­ri­aa­lin, jos­ta on jo mak­set­tu teoe­to­mak­sut _jokaiselle suomalaiselle_, YLEn maksamana.

  Silk­kaa varas­ta­mis­ta, jol­le epä­toi­voi­ses­ti etsi­tään moraa­li­sia perus­tei­ta. “Jul­ki­nen esi­tys” jo mak­se­tus­ta mate­ri­aa­lis­ta pitää olla myös ilmai­nen mikä­li pää­sy­mak­sua ei peri­tä: Ei ole ole­mas­sa mitään syy­tä maksaa/maksattaa teos­to­mak­su­ja moneen ker­taan. Pait­si Teos­to­ma­fian ahneus: Sau­nan taak­se ja kuop­paan täl­lai­set var­kaat kuuluvat.

  Kat­so­kaa­pa MTV Cribs:iä jos­kus, _niissä_ näet­te Teos­to­ma­fian kerää­mät rahat. Ei nii­tä pik­ku­te­ki­jöil­le anne­ta edes Suo­mes­sa: 20 artis­tia kerää mil­joo­nan pääl­tä ja 10 000 muu­ta ei saa edes Teos­to­ma­fian jäsen­mak­sua takai­sin, siis tukee näi­tä Teos­ton juris­te­ja, jot­ka has­saa­vat 20 ihmi­sen orga­ni­saa­tioon 30M euroa vuo­des­sa. Sata ton­nia per naa­ma per kuu­kausi. Teos­ton hen­ki­lö­kun­nas­ta _jokainen_ (kes­ki­mää­rin) rikas­tuu musii­kil­la ennem­män kuin yksi­kään koti­mai­nen artisti.

  Ei siis ihme että Teos­to­ma­fian varas­ta­mi­sel­la ei ole mitään rajaa.

 31. Tont­ti:
  “Esi­mer­kik­si säh­kö­kir­jan ja luku­lait­tei­den myö­tä hyvi­tys­mak­su näyt­täi­si pysy­vän ajan­koh­tai­se­na vie­lä pitkään.”

  Kysei­siin kir­joi­hin ei voi tal­let­taa mitään mak­sa­mat­ta sii­tä että se ajan­koh­tai­su­dues­ta: niis­sä on lai­te­ta­son DRM sil­lä tasol­la että mak­sa­mat­to­mia kir­jo­ja ei voi lukea, ei tal­let­taa eikä saa­da lait­tees­ta ulos.

  Siis aivan suo­raan valeh­te­let, joko tie­toi­ses­ti tai sik­si että et tie­dä tek­nii­kas­ta tuon tai­vaal­lis­ta. Kumpi?

  Mik­si Teos­to­ma­fia halu­aa DRM-suo­ja­tus­ta aineis­tos­ta saman raha­mää­rän kuin vapaas­ti kopioi­ta­vas­ta mate­ri­aa­lis­ta, ensin­mai­nit­tua kun _ei voi kopioida_, joten mihin rahas­ta­mi­nen perustuu? 

  Minä kun väi­tän ettei yhtään mihin­kään ja tämän tie­täää jokai­nen: Vain huu­to Teos­to­ma­fian pii­ris­sä on kovaa. Sil­lä pal­kal­la saa olla­kin: puo­let Teos­ton juris­teil­le, puo­let artis­teil­le on jako.

 32. Hyvi­tys­mak­su ei ole mikään “teos­to­mak­su”. Suu­rin osa rahas­ta menee muil­le kuin Teos­ton asiak­kail­le. Hyvi­tys­mak­su on kor­vaus lail­li­ses­ta kopioinnista.

 33. Osmo, “Voi olla, että joku on lait­ta­nut nii­hin myös musiik­kia, mut­ta perin har­va ostaa lai­tet­ta musiik­kia var­ten, kos­ka kyl­lä se musiik­ki mah­tuu sil­le sisäi­sel­le kovalevyllekin.”

  Mah­tuu­han musiik­ki sisäi­sel­le­ki kova­le­vyl­le, mut­ta siel­tä sitä on kovin vai­kea vaih­taa kave­rei­den kans­sa ja myös­kin verk­ko­ko­va­le­vy on pal­jon hel­pom­pi jos halu­aa kuun­nel­la musiik­ki­va­ras­toa koti­ver­kos­sa useal­la eri koneella.

  Saman (lail­li­ses­ti) ripa­tun CD:n voi siis kuun­nel­la yhtä­ai­kai­ses­ti mones­sa eri koneessa.

  Uskoi­sin, että var­muus­ko­pioin­ti ei ole ulkois­ten kova­le­vy­jen ykkös­käyt­tö­koh­de, saat­taa tie­tys­ti olla että näin on, mut­ta var­muus­ko­piot ote­taan var­maan­kin myös musii­kis­ta. Kyl­lä tuo teos­to­mak­su var­maan koh­den­tuu aika oikein, ja toi­saal­ta nii­den osal­ta jot­ka eivät sitä käy­tä kuin kir­joit­ta­mien­sa kir­jo­jen var­muus­ko­pioi­den säi­lyt­tä­mi­seen mak­su on kovin mitä­tön suu­rel­le älämölölle.

  Sinän­sä tie­tys­ti voi­si olla pai­kal­laan muut­taa jär­jes­tel­mää. Kir­jas­to­jen kir­ja­lai­naus­ten perus­teel­la kai aikai­sem­min mak­set­tiin jotain mak­sua koti­mai­sil­le kir­jai­li­joil­le (?), mut­ta sii­tä on kai luo­vut­tu kos­ka nyt sitä EU-aika­na pitäi­si mak­saa kai­kil­le kir­jai­li­joil­le (en ole tar­kis­ta­nut tätä asi­aa mut­ta näin se muis­taak­se­ni on men­nyt). Johon­kin tuol­lai­seen suun­taan asi­aa voi­si tie­tys­ti kehit­tää. Toi­saal­ta mak­sun pitäi­si tul­la nyky­olois­sa aina mark­ki­noil­ta kulut­ta­jil­ta, eikä vero­ra­hois­ta. En oikein tie­dä, oli­si­ko tuo vuo­den­vaih­tees­sa tule­va muu­tos kovin­kaan huo­no kohdennustapa.

 34. Ihmet­te­len mik­si juu­ri ääni­tai­tei­li­jat ase­te­taan täl­lai­seen etuoi­keu­tet­tuun ase­maan. Mie­les­tä­ni myös perin­tei­nen kopio­pa­pe­ri pitäi­si aset­taa hyvi­tys­mak­sun pii­riin: Onhan hyvin mah­dol­lis­ta että koti­mais­ten kir­jai­li­joi­den teok­sia kopioi­daan omaan käyttöön…

 35. Nimen­sä mukai­ses­ti hyvi­tys­mak­sun pitäi­si olla kor­vaus­ta lail­li­ses­ta kopioin­nis­ta. Jos lail­li­nen kopioin­ti vähe­nee, mak­sun pitää­kin vähen­tyä, eikä sitä voi läh­teä korot­ta­maan vain sen vuok­si, että enti­nen taso saa­tai­siin takai­sin. Mik­si artis­tit kat­so­vat, että hyvi­tys­mak­su on saa­vu­tet­tu etu? 

  On hyvin luul­ta­vaa, että lail­li­nen kopioin­ti on todel­la­kin vähen­ty­nyt. Musiik­kia oste­taan yhä enem­män iTu­ne­sis­ta, Ovis­ta ja kuun­nel­laan Spo­ti­fys­tä. Pak­ko­han näil­lä on olla vai­ku­tus­ta musii­kin kulu­tuk­seen. Myös piraat­ti­le­vi­tys on toden­nä­köi­ses­ti lisään­ty­nyt ja sen vas­tus­ta­mi­sen pitäi­si olla artis­tien tär­kein tavoi­te — ei hyvi­tys­mak­suun takertuminen.

  Hyvi­tys­mak­su ei ole var­si­nais­ta teki­jä­noi­keut­ta. Kysees­sä on lähin­nä apu­ra­ha­jär­jes­tel­mä. Mik­si juu­ri artis­teil­la oli­si oikeus periä lisä­mak­sua oman alan­sa edis­tä­mi­seen tuot­tei­den hin­nas­sa? Eihän urhei­lu­jär­jes­tö­jä­kään tue­ta pal­lo­jen tai mai­lo­jen hin­taan lisät­tä­vil­lä maksuilla.

 36. Eikö­hän noil­le tal­len­nus­ti­loil­le lop­pu­pe­leis­sä kui­ten­kin tal­len­ne­ta enem­pi por­noa kuin musiik­kia. Mik­si siis musii­kin­te­ki­jät ovat etusi­jal­la täs­sä hyvi­tys­mak­sus­sa, eikö por­non­te­ki­jöil­le pitäi­si men­nä ennen kaikkea?

 37. On sovit­tu, että koti­ko­pioin­ti on Suo­mes­sa sal­lit­tua ja sen takia sää­det­tiin mm. C‑kasettien hyvi­tys­mak­su. Tätä perus­pe­ri­aa­tet­ta on vain nyt veny­tet­ty äärim­mil­leen. Ihmet­te­len, että taas nyt tätä uusin­ta muu­tos­ta (ulkoi­sis­ta kova­le­vyis­tä peri­tään hyvi­tys­mak­sua vuo­den 2011 alus­ta vuo­den 2011 lop­puun) alle­kir­joit­ti 8000 tai­tei­li­jaa. Kun kat­soo kenel­le nämä kerä­tyt hyvi­tys­mak­sut jae­taan, niin nii­tä EI jae­ta niil­le, joi­den teok­sia on koto­na kopioi­tu. Noin 56 % menee hen­ki­löil­le ja 42 % menee tai­te­li­ja­seu­ro­jen jaka­ma­na yhtei­siin tar­koi­tuk­siin (mm. jokun tai­tei­li­jan tuo­tan­to­tu­keen). Tämä, että kerä­tyt hyvi­tys­mak­sut jae­taan “hal­lin­nol­li­sil­la” pää­tök­sil­lä joh­taa pahas­ti pois oikeas­ta teki­jä­noi­keus kor­vauk­ses­ta (jota sen piti pal­vel­la) ylei­sek­si tai­teen tuke­mi­seen Suo­mes­sa. Ulko­mail­le (tai­tei­li­joil­le) ei hyvi­tys­mak­suis­ta mak­se­ta mítään.

 38. Lisäk­si kerät­ty­jen varo­jen hyö­dyl­li­syy­den tai­tei­li­joi­den val­tao­sal­le kysee­na­lais­tan vah­vas­ti. Mah­dol­li­ses­ti kopioin­tiin käy­tet­tä­vien vero­jen tili­tys koh­dis­te­taan lähin­nä suo­si­tuim­mil­le artis­teil­le jot­ka pär­jäi­si­vät muu­ten­kin. Lii­an iso sii­vu menee Teos­to-viras­ton pyö­rit­tä­mi­seen ja uusien lakien lobbaukseen.

  Kulut­ta­jien luo­des­sa ene­ne­vis­sä mää­rin omaa sisäl­töä he eivät täs­tä kor­vauk­sia saa. Ja Teos­toon liit­ty­mi­nen­kään ei ole optio, kos­ka sen jäl­keen teok­si­aan ei saa jul­kais­ta koti­si­vuil­laan mak­sa­mat­ta Teos­tol­le asias­ta lisä­ve­ro­ja, tai hyö­dyn­tää pie­nen bud­je­tin kokoel­ma­teok­sis­sa jou­tu­mat­ta Teos­to­mak­su­jen kans­sa ongelmiin. 

  Jär­jes­tel­mä siis estää moni­kes­ki­sen tuo­tan­to­mal­lin kehit­ty­mis­tä, ei tue nykyi­siä­kään tuot­ta­jia oikeas­sa suh­tees­sa ja on suh­tees­sa aivan lii­an ras­kaan byro­kra­tia­ko­neis­ton pyörittämä.

 39. Kaik­kein ongel­mal­li­sim­mak­si näen täs­sä teos­to­mak­sus­sa sen kerää­mi­sen vain yhdel­le ryh­mäl­le tai­tei­li­joi­ta. Onko oikein, että vain teos­ton tai muu­ta­man muun oikeuk­sien hal­lin­taan eri­kois­tu­neen yhdis­tyk­sen anne­taan kerä­tä vero­ja ja jakaa ne jäse­nil­leen. On ole­mas­sa pal­jon tai­tei­li­joi­ta jot­ka eivät halua antaa teos­ton tai kenen­kään muun hal­li­ta oikeuk­si­aan eivät­kä ole oikeu­tet­tu­ja hyvi­tys­mak­sui­hin vaik­ka samal­la taval­la hei­dän tuo­tok­si­aan säi­lö­tään näis­sä tallennuslaitteissa.

  Poh­jim­mil­taan kyse ei ole uni­ver­saa­lis­ti Suo­ma­lais­ten tai­te­li­joi­den rahoi­tuk­ses­ta vaan rahan kerää­mi­ses­tä pie­nen jou­kon etujärjestölle.

 40. En voi miten­kään käsit­tää miten por­va­ri­hal­li­tus voi olla sää­tä­mäs­sä kan­sa­lai­sil­le täl­lai­sia satun­nai­sia lisäveroja. 

  Nämä eivät ole mitään mak­su­ja, vaan vero­ja. Vero­jen sää­tö on sosialismia.

 41. Voi­si ehkä pala­ta tämän­kin asian poh­ja­juu­ril­le ennen­kuin alkaa heit­te­le­mään huu­haa­ve­ro­ja pöy­däl­le tai naapuripöytiin.

  Teos­to jos­sa työs­ken­te­lee 90 hen­ki­löä ajaa artis­tien ‘etua’, ja jokai­nen voi teh­dä itse las­kel­man­sa esim. pal­jon palaa tämän orga­ni­saa­tion pelk­kiin palk­ka­ku­lui­hin — tus­kin­pa on kuu­kausian­siot ihan siel­tä pie­nim­mäs­tä pääs­tä, jos hei­te­tään humo­ris­ti­ses­ti vaik­ka 5000 euroa /kk niin se kään­tyi­si nopeasti:

  Palk­ka * (elä­ke- jne mak­sut) * kuu­kau­det (+loma­ra­ha) * työntekijämäärä

  5000 * 1.7 * 13 * 90

  Jos­ta saam­me n. 10 mil­joo­naa euroa per vuo­si pel­käs­tään palk­ka­ku­lui­hin ko. orga­ni­saa­tios­sa — ja ‘teos­to­ve­ro’ jos hei­tel­lään not­ta oli­si 8 mil­joo­naa niin eihän se kat­tai­si edes palk­ka­ku­lu­ja saa­ti sit­ten aut­tai­si riu­tu­vaa artis­tia pätkääkään.

  Täs­sä enem­män­kin Teos­tol­la läh­tö­koh­ta­na se, että saa­daan yllä­pi­det­tyä orga­ni­saa­tio­taan ja sen etui­suuk­sien naut­ti­mi­ses­ta — meil­lä on täl­lai­nen saman­lai­nen jo joka on YLE, joka puo­les­taan on asteen ver­ran rehel­li­sem­pi eikä väi­tä raho­jen mene­vän kär­si­vän artis­tin ruo­ka­ra­has­toon ja jos et mak­sa tv-lupaa niin artis­ti kuo­lee nälkään.

  Ja täs­tä voi­si sit­ten pie­ni lamp­pu syt­tyä taas niin ei tree­na­tuis­sa aivo­mas­sas­sa, että ‘hei teh­dään teos­tos­ta viras­to!’… ei ei ja ei, meil­lä muu­ten­kin ihan tar­peek­si viras­to­ja täs­sä maas­sa ja osa niis­tä­kin tekee samaa asi­aa, kuin toi­nen vie­res­sä joten lisää ei tar­vi­ta ennen­kuin edel­li­set­kin yhdistetään.

  Sit­ten voi­si miet­tiä, ‘työs­tä saa­tu kor­vaus’ peri­aat­teel­la, mik­sei esi­mer­kik­si liik­keen­joh­don kon­sult­ti saa rahaa joka ker­ras­ta, kun hänen heit­te­le­mi­ään lep­po­sia jutus­te­lu­ja on muut kopioi­neet ja käyt­tä­vät omis­sa ‘ope­tuk­sis­saan’?

  Jos Teos­tol­la oli­si oikeas­ti artis­tis­tien etu mie­les­sä niin sitä pyö­rit­täi­si­vät artis­tit itse tai he mak­sai­si­vat ko. orga­ni­saa­tiol­le etu­jen­sa huo­leh­ti­mi­ses­ta — näin­hän esi­mer­kik­si yri­tyk­set — joi­ta artis­tit­kin pidem­män pääl­le ovat — toi­mi­vat mak­sa­mal­la lakimiehilleen.

  Jos joku kau­pal­li­ses­sa hyö­dys­sä käyt­tää artis­tin teke­mää mate­ri­aa­lia niin ehdot­to­mas­ti täy­tyy saa­da sii­tä korvaus.

  Ysi­tyi­sel­lä puo­lel­la on nau­ret­ta­vaa nyky ‘kaset­ti­mak­suil­la’ yllä­pi­tää kak­si­nais­mo­ra­lis­mia jos­sa ensin on mak­set­tu suo­je­lu­ra­hat mafial­le ja sit­ten mafia tulee­kin sano­maan jotain, että x on lai­ton­ta ja näin ollen sit­ten repii pien­tä opis­ke­li­ja­par­kaa oikeu­teen ja vaa­tii 500 mil­joo­naa euroa sii­tä, kun on jaka­nut Sepi Kum­pu­lai­sen, tämän lau­la­van talon­mie­hen, bii­siä internetissä.

  Tai, että ostan ulkoi­sen kova­le­vyn niin sii­tä teo­rias­sa sai­si rahaa Frederick.

  Jos bis­nes ei kan­na­ta niin kan­nat­tai­si myös miet­tiä vaih­toeh­toi­sia tulon­läh­tei­tä, mut­ta tai­taa se oikean työn teke­mi­nen olla vähän tur­han rank­kaa. Tie­tys­ti­hän jos tai­teen­sa­ral­la halu­aa vält­tä­mät­tä jat­kaa vaik­ka menes­tys­tä ei tule niin voi­han sitä kokeil­la jotain tois­ta tai­tee­na­laa ja hakea taiteilija-apurahaa.

 42. Jark­ko Tont­ti: Nos­tan viit­taa­mas­ta­si teks­tis­tä vain yhden kohdan:
  “Oikeu­den­hal­ti­ja voi tah­toes­saan ja käyt­tä­jän (kau­pal­li­sen hyö­dyn­tä­jän) kans­sa sopi­mal- laan taval­la edel­lyt­tää tek­nis­ten suo­ja­kei­no­jen ja DRM-jär­jes­tel­mien käyt­töä estä­mään kopi- oin­tia tai muu­ta teki­jä­noi­keu­del­li­ses­ti rele­vant­te­ja toi­mia tai lisen­sioi­maan käyt­tö­oi­keuk­sia teok­seen. Jär­jes­tel­mien ansios­ta oikeu­den­hal­ti­ja voi siis kont­rol­loi­da aineis­ton käyt­töä sekä oikeu­del­li­ses­sa että käy­tän­nöl­li­ses­sä mie­les­sä vie­lä sen­kin jäl­keen, kun aineis­to on saa­tet­tu mark­ki­noil­le. Täl­lä on mer­ki­tys­tä teki­jä­noi­keus­jär­jes­tel­män ja sen osa­na hyvi­tys­mak­su­jär- jes­tel­män taus­tao­le­tuk­sia aja­tel­len. Jos oikeu­den­hal­ti­jal­la on oikeus ja mah­dol­li­suus estää kopioin­ti herää kysy­mys hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män legitimiteetistä.”

  On aika eri­kois­ta, että minis­te­riön sel­vi­tys esit­tää vain “kysy­myk­sen hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män legi­ti­mi­tee­tis­tä” tilan­tees­sa, jos­sa lail­lis­ta oikeut­ta kopioi­mi­seen ei ole. Tois­tan vie­lä: viit­taa­ma­si teks­ti ei näe mitään aihet­ta ilmais­ta ongel­maa sii­nä, että laki kiel­tää DVD/Blue Ray ‑jul­kais­tu­jen elo­ku­vien kopioi­mi­sen mut­ta sil­ti näis­tä mak­se­taan hyvitysmaksua. 

  Teks­tiä ei siis miten­kään voi­da pitää neut­raa­li­na, eikä täten eri­tyi­sen hyvä­nä lähteenä.

  Sori vaan, mut­ta kan­nat­tai­si tul­la pois siel­tä keskiajalta.

  1. Tar­ja:
   Olen hyvin tie­toi­nen sii­tä, että voin hank­kia tun­nuk­sen, jol­la saan ostaa sen kova­le­vyn ilman kaset­ti­mak­sua. En kui­ten­kaan mis­tä tahan­sa vaan jos­tain Teos­ton valit­se­mas­ta myy­mä­läs­tä. Kan­ta­kau­pun­gis­sa näi­tä on tasan kak­si. Toi­nen on Kruu­nu­ra­dio, joka ei myy ulkoi­sia kova­le­vy­jä. Toi­nen on jos­sain Fredri­kin­ka­dul­la ole­va myy­mä­lä. Hal­vin Teran ulkoi­nen kova­le­vy mak­saa siel­lä 109 euroa, kun käyt­tä­mäs­tä­ni kau­pas­ta pal­jon hel­poim­man mat­kan pääs­tä sel­lai­sen saa 69 eurol­la. Jou­tui­sin siis mak­sa­maan 40 euroa yli­mää­räis­tä sii­tä, että sääs­tyn kym­me­nen euron var­muus­ko­pioin­ti­ve­rol­ta ja pääl­le noin puo­len tun­nin ajan­me­ne­tys. Ei toi­mi. Ei ole edes tar­koi­tet­tu toimivaksi.
   Toi­nen vaih­toeh­to on teh­dä ano­mus Teos­tol­le tuon kym­me­nen euron palaut­ta­mi­ses­ta jäl­keen päin. Jot­ta näi­tä ano­muk­sia ei tuli­si lii­kaa, sitä on han­ka­loi­tet­tu siten, että ano­mus­ta ei voi teh­dä netis­sä vaan on lähe­tet­tä­vä asias­ta kir­je. (Loma­ke voi­daan täyt­tää tie­to­ko­neel­la, mut­ta sen tal­let­ta­mi­nen on estet­ty. Skan­ne­rin omis­ta­ja voi­si ehkä skan­na­ta prin­ta­tun lomak­keen ja lähet­tää kuvan säh­kö­pos­til­la) Ilmei­ses­ti sai­sin takai­sin tuon kym­me­nen euroa, mut­ta en sitä rasit­ta­vaa arvon­li­sä­ve­roa. Minua tämä ei hait­tai­si, kos­ka olen arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­nen, mut­ta esi­mer­kik­si kir­jai­li­ja ei ole, joten arvon­li­sä­ve­ron ja sen pos­ti­mak­sun hän aina­kin häviäisi.
   Vaik­ka lain mukaan hyvi­tys­mak­sua ei tar­vit­se mak­saa amma­til­li­ses­ti käy­tet­tä­vis­tä väli­neis­tä, Teos­to on muut­ta­nut tätä lakia niin, että työ­vä­li­nei­tä voi olla vain yri­tyk­sil­lä, mut­ta ei free­lan­se­ril­la, joka tekee töi­tä vero­kor­til­la. Kir­jai­li­jan pitäi­si ensin yhtiöit­tää itsen­sä ja alkaa kir­joit­taa yhtiö­muo­dos­sa. Kym­me­nen euron vält­tä­mi­sek­si tämä on aika iso ponnistus.
   Toi­sin sanoen tuo pykä­lä sii­tä, ettei veroa peri­tä ammat­ti­vä­li­neis­tä, on silk­kaa silmänlumetta.
   Teos­to muu­ten väit­tää sivuil­laan hyvi­tys­mak­sun arvon­li­sä­ve­ro­pro­sen­tik­si yhdek­sän. Itse alus­toil­le se on kyl­lä 23. Onko joku saa­nut jos­kus arvon­li­sä­ve­ro­las­ke­man, jos­sa on erik­seen arvon­li­sä­ve­ro itse tuot­tees­ta (23%) ja erik­seen hyvi­tys­mak­sus­ta (9%)?

 43. onko päät­tä­vil­lä eli­mil­lä pääs­seet aivot val­lan homeh­tu­maan vai onko ne vain mari­noi­tu kos­mok­ses­sa? kun uusi vuo­si saa­puu, lie­nee hei­dän asial­lis­ta havai­ta että sii­nä lukee 2011 eikä 1981. ehkä siel­lä­kin oli­si aika tutus­tua inter­net­tiin ja muu­toin­kin tietotekniikkaan.

  olen kyl­lä graa­fik­ko­na tai­tei­li­joi­den puo­lel­la, mut­ta esi­mer­kik­si valo­ku­va­ni ovat jo ilmai­sek­si netis­sä, kos­ka nii­tä on han­ka­la pih­da­ta myy­mis­tä var­ten. maa­il­ma on median osal­ta mer­kit­tä­väs­ti muut­tu­nut ja päät­tä­jiin oli­si saa­ta­va muu­tok­sen ymmär­tä­viä persoonia.

 44. Itse asias­sa hyvi­tys­mak­sus­ta vapaut­ta­mi­nen kos­kee vain aihioi­ta, ei lait­tei­ta. Aiem­min on kat­sot­tu, että lait­tei­den pää­asial­li­nen käyt­tö on aina yksi­tyis­tä (mp3-soit­ti­met, tal­len­ta­vat digiboksit). 

  Tuo­reen laa­jen­nuk­sen myö­tä käy­tän­töä on pak­ko muut­taa, sil­lä yri­tys­käyt­töön tule­via levy­ase­mia ei voi pitää mak­su­vel­vol­li­si­na, oli­vat­pa ne min­kä­ko­koi­sia tahan­sa. Osta­jan on voi­ta­va kau­pas­sa ker­toa, tulee­ko ase­ma yksi­tyi­seen vai ammat­ti­mai­seen käyt­töön, ja hin­ta mää­räy­tyy tämän mukaan.

  Tämän ase­tuk­sen tul­kin­ta tulee muu­ten­kin aiheut­ta­maan har­mai­ta hiuk­sia, kuten mikä oikein on “ulkoi­nen levy­ase­ma”? Tähän asti pää­tök­set asias­ta on saa­nut teh­dä hyvi­tys­mak­su­yk­sik­kö itse, mut­ta jat­kos­sa tätä käy­tän­töä on pak­ko har­ki­ta uudelleen.

  Tie­sit­te­kö muu­ten, että Suo­men hyvi­tys­mak­sut ovat maa­il­man nel­jän­nek­si kal­leim­mat? Lisä­tie­to­ja blogissani.

 45. Jark­ko Tontti:

  Ensim­mäi­seen apua löy­tyy tääl­tä, luke­kaa lop­puun aja­tuk­sel­la, rak­kaat ihmiset:
  http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Yksityisen_kopioinnin_hyvitysmaksujarjestelman_kehittamistarpeet.html

  Minul­la on pal­jon myö­tä­tun­toa muusi­koi­ta koh­taan, itse­kin har­ras­tan musiik­kia, mut­ta en voi kan­nat­taa hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män laa­jen­ta­mis­ta ulkoi­siin kovalevyihin.

  Itse asias­sa, olen sitä miel­tä, että koko hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­mä pitäi­si arvioi­da kriit­ti­ses­ti uudel­leen. Aivan kuten Osmokin.

  Hyvi­tys­mak­sun puo­lus­ta­jat vetoa­vat kol­meen väit­tä­mään: (I) muusi­koi­den kuu­luu saa­da kor­vaus työs­tään, (II) ulkoi­sia kova­le­vy­jä käy­te­tään ylei­ses­ti musii­kin kopioin­tiin ja (III) hyvi­tys­mak­su koh­den­tuu parem­min kuin vero.

  Näis­tä (I) ja (III) ovat pää­väit­tä­miä, sii­nä kuin (II) on apu­väit­tä­mä (III):lle. Kai­kis­sa kol­mes­sa väit­tä­mäs­sä on ongel­mia, eri­tyi­ses­ti (I):ssä ja (III):ssa.

  Vas­ti­ne (I):een. Nyt menee iloi­ses­ti sekai­sin kak­si eri muusik­ko­ryh­mää. Kuu­kausi­palk­kai­set muusi­kot, vaik­ka­pa orkes­te­ri­soit­ta­jat saa­vat tie­tys­ti palk­kaa ihan niin­kuin muut­kin palk­ka­työ­läi­set. Jos joku muusik­ko on valin­nut yrit­tä­jän uran, niin eikö hänen samoin kuin kaik­kien mui­den­kin yrit­tä­jien pitäi­si saa­da ansion­sa mark­ki­noil­la teh­dyil­lä sopi­muk­sil­la? Emme kai me halua että musii­kin alan yrit­tä­jät ovat kuin maatalous“yrittäjät”, joi­den toi­meen­tu­lo pitää taa­ta lain­sää­dän­nöl­li­sin erityisjärjestelyin?

  Vas­ti­ne (II):een. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on osoi­tet­tu jo moneen ker­taan, kuin­ka se louk­kaa kan­sa­lai­sen oikeu­den­ta­jua, että mak­su­pe­rus­tee­na käy­te­tään mah­dol­lis­ta käyt­töä toteu­tu­neen käy­tön sijaan. Mat­ka­pu­he­li­mien kyt­ky­kau­pas­sa edel­ly­te­tään, että liit­ty­mä­hin­noit­te­lus­sa ilmoi­te­taan sel­väs­ti matkapuhelin“osamaksun” osuus. Ja että mat­ka­pu­he­li­men voi ostaa ilman kyt­kyä. Mik­sei täl­lai­sia vaa­ti­muk­sia ole kos­kaan esi­tet­ty hyvi­tys­mak­sun osal­ta? Se osoit­taa, että poh­jim­mil­taan hyvi­tys­mak­sun halu­taan toi­mi­van kuin vero.

  Vas­ti­ne (III):een. Osmo tote­si hyvin, että C‑kasetissa hyvi­tys­mak­su koh­den­tui mel­kein tar­peek­si hyvin, mut­ta ulkoi­sis­sa kova­le­vyis­sä koh­den­tu­mis­ta ei miten­kään voi pitää tar­peek­si hyvänä. 

  Luin pää­osia tuos­ta Jark­ko Ton­tin osoit­ta­mas­ta doku­men­tis­tä. On täy­sin sel­vää, että doku­men­tin laa­ti­joi­den pää­huo­le­na on ollut teki­jöi­den saa­mien tulo­jen var­mis­ta­mi­nen. Miten voi­daan perus­tel­la sitä, että tie­tyn yrit­tä­jä­jou­kon tulo­ja kas­va­te­taan jul­kis­hal­lin­non tuel­la vero­luon­tei­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä mark­ki­naeh­toi­sen jär­jes­tel­män sijaan?

  Toi­saal­ta, olen myös sitä miel­tä, että on aluei­ta, jois­sa Teos­to­mak­su toi­mii hyvin. Esi­merk­ki­nä TV- ja radio­toi­min­ta. Ans­si Kela kir­joit­taa tästä:

  Me sisäl­lön­tuot­ta­jat olem­me nii­tä joi­den vuok­si ihmi­set kuun­te­le­vat ase­maa. Ja kun ihmi­set kuun­te­le­vat ase­maa, niin mai­nos­ta­jat halua­vat ostaa sil­tä main­osai­kaa. Kun rahaa siis teh­dään mei­dän työl­läm­me, niin sii­tä kuu­luu mak­saa meil­le koh­tuul­li­nen korvaus.

 46. Ostan halua­ma­ni albu­min CD-for­maa­tis­sa tai lataan sen suo­raan koneel­le­ni net­ti­kau­pas­ta. Mak­san hyvi­tys­mak­sun. Ostaes­sa­ni tal­len­teen, saan lain mukaan val­mis­taa tal­len­tees­ta koh­tuul­li­sen möä­rän kopioi­ta omaan käyt­töön. Siis­pä siir­rän CD-levyn sisäl­lön koneel­le­ni, jos­ta myö­hem­min teen kopion MP3-soit­ti­mel­le­ni, jos­ta jäl­leen mak­san hyvi­tys­mak­sun. Konee­ni kai­paa huol­toa, ja var­muus­ko­pioin tie­dos­to­ni ulkoi­sel­le kova­le­vyl­le. Tah­don kui­ten­kin nämä lail­li­ses­ti osta­ma­ni äänit­teet ja muun AV-mate­ri­aa­lin myös var­muus­ko­pioi­da joten tar­vit­sen kova­le­vyn, jos­ta mak­se­taan hyvi­tys­mak­su. Omaa Teos­to­va­paa­ta musiik­kia­ni CD-for­maa­til­le siir­täes­sä­ni, jou­dun myös mak­sa­maan hyvis­tys­mak­sun tyh­jäs­tä levys­tä mikä­li ostan sen Suo­mes­ta. Kos­ka kuvaan sil­le myös musiik­ki­vi­deon, mak­san hyvi­tys­mak­sun myös tal­len­nus­vä­li­nees­tä eli video­ka­me­ras­ta ja muis­ti­kor­tis­ta. Otan myös kuvia levyn kan­si­leh­teä ja net­ti­si­vu­ja­ni var­ten, ja jäl­leen ker­ran mak­san hyvis­tys­mak­sua jol­le­kin aivan toi­sel­le sii­tä hyväs­tä, että voin teh­dä työ­ni, edis­tää omaa tai­det­ta­ni. Kuin­ka mon­ta hyvis­tys­mak­sua on koh­tuul­lis­ta tai­teen tuot­ta­jan mak­saa? Entä keskivertokuluttajan?

 47. Hyvi­tys­mak­su on vähän kuten monen himoit­se­ma ruuh­ka­mak­su. Täy­sin vää­rin koh­dis­tu­va, veron kal­tai­nen mak­su. Ole­ma­ton tuot­to, hait­taa monia, jär­jes­tel­mä on kal­lis yllä­pi­tää, eikä auta pät­kän ver­taa asi­aan, jota var­ten on säädetty.

 48. Kyse on myös epä­rei­lus­ta kil­pai­lus­ta. Raho­ja jae­taan nimit­täin Pet­te­ri Jär­vi­sen mukaan vain koti­mai­sil­le musii­kin teki­jöil­le. On siis luo­tu jär­jes­tel­mä, joka suo­sii epä­rei­lus­ti suo­ma­lai­sia mui­den EU-kan­sa­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la. Eikö tilan­ne oli­si sama, jos vaik­ka suo­ma­lai­sil­le lai­van­ra­ken­ta­jil­le jaet­tai­siin vero­ra­hois­ta yli­mää­räi­nen mak­su jokai­ses­ta val­mis­tu­nees­ta lai­vas­ta? Eikö täs­tä kan­nat­tai­si valit­taa komissiolle?

  Onhan tilan­ne epä­rei­lu myös suo­ma­lais­ten teki­jöi­den kes­ken. Ensin­nä­kin rahaa jae­taan vain musii­kin­te­ki­jöil­le vaik­ka var­mas­ti muun­lais­ta­kin mate­ri­aa­lia kopioi­daan. Toi­sek­si raha jae­taan kuu­lem­ma kau­pal­lis­ten radioi­sen soit­to­mää­rien suh­tees­sa ei teki­jöil­le (tämä menee kyl­lä jo niin absur­din puo­lel­le, että epäi­len, voi­ko se olla tot­ta). Nyt suu­rin raha siis menee niil­le teki­jöil­le, joi­ta kau­pal­lis­ten radioi­den kuun­te­li­joi­ta sat­tuu miel­lyt­tä­mään. Nuo teki­jät eron­ne­vat tyy­pil­li­sen musii­kin­har­ras­ta­jan suo­si­keis­ta kuin yö päi­väs­tä. Mik­si nämä syr­ji­tyt eivät nos­ta meteliä?

  Kol­man­nek­si jär­jes­tel­mä syr­jii koti­mai­sia laitemyyjiä.

  Sanot­ta­koon vie­lä, että kyse on isom­mis­ta asiois­ta kuin muu­ta­mas­ta lisäeu­ros­ta tämän tai tuon veh­keen hin­nas­sa. Nyt käy­dään nimit­täin tais­te­lua myös infor­maa­tio­ta­lou­den tulon­jaos­ta. En tie­ten­kään tie­dä, miten hom­ma kuu­lui­si jär­jes­tää. Luu­li­si kui­ten­kin, että mete­li oli­si suu­rem­pi, kun yhtä var­sin mie­li­val­tai­ses­ti vali­koi­tu­nut jouk­ko kah­mii itsel­leen var­sin mie­li­val­tai­sin perus­tein vero­ra­ho­ja. Ehkä aja­tuk­se­na on, että eri­lai­sia pis­te­ve­ro­ja voi­daan lisä­tä ja muut­taa tule­vai­suu­des­sa niin, että itse­kin hyötyy.

 49. Bana­na: “Mik­si siis musii­kin­te­ki­jät ovat etusi­jal­la täs­sä hyvi­tys­mak­sus­sa, eikö por­non­te­ki­jöil­le pitäi­si men­nä ennen kaikkea?”

  Tar­vi­taan siis Teos­toa ja Gra­mexia muis­tut­ta­vat por­no­tai­teen edun­val­vo­jat. Ehdo­tan hen­ry­saa­rien edun­val­vo­jik­si lai­tos­ta, jon­ka nimi voi­si olla Panos­to. Muil­le por­no­viih­teen oikeuk­sil­le, käsi­kir­joit­ta­jat ym., perus­tet­ta­koon “Jyys­tö”.

  Gra­mexin slo­ga­nia mukail­len: “Jyys­tö — ja laka­nat lau­laa huomennakin.”

  Kuu­los­taa­ko kor­nil­ta? Sitä se onkin — mel­kein kuin ehdot­tai­sin Teos­ton tai Gra­mexin perustamista…

 50. Lukai­sin muu­ta­man uuti­sen aihees­ta ja tun­tuu tosi­aan­kin sil­tä, että täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä ei ole nyt joh­don­mu­kai­suu­den häi­vää­kään. Puhe­lin­ta, jos­sa on mp3-soi­tin, kut­su­taan moni­toi­mi­lait­teek­si, jol­la voi teh­dä muu­ta­kin kuin kopioi­da sii­hen musiik­kia ja sik­si sitä ei tuo­tu hyvi­tys­jär­jes­tel­män pii­riin. Mut­ta ulkoi­sel­le kova­le­vyl­le­kö siis ei muu­ta tal­len­ne­ta kuin musiik­kia? Todel­la ontu­va perustelu.

  Jos hyvi­tys­jär­jes­tel­mää yli­pää­tään edel­leen pitää jär­ke­vä­nä jär­jes­tel­mä­nä, tulee hyvi­tys­mak­sun kos­kea joko kaik­kia sel­lai­sia lait­tei­ta, joi­hin musiik­kia voi tal­len­taa tai sit­ten luo­pua sii­tä kaik­kien lait­tei­den osalta.

  Edel­leen jään ihmet­te­le­mään myös sitä, miten var­muus­ko­pioin­ti on sel­lais­ta monis­ta­mis­ta, jos­ta tuli­si mak­saa tuot­teen teki­jäl­le. Aika­naan kun ääni­tin osto­ka­se­tis­ta­ni kopion ystä­väl­le­ni, C‑kasetin hyvi­tys­mak­su tun­tui oikeu­den­mu­kai­sel­ta (ja oli­si oikeas­taan voi­nut olla jopa vähän suu­rem­pi), sama asia kun tek­nii­kan kehit­tyes­sä kopioin cd-levyn, mut­ta nyt en levi­tä osta­maa­ni digi­taa­lis­ta musiik­ki­ma­te­ri­aa­lia, vaan säi­ly­tän digi­taa­li­ses­ta tuot­tees­ta digi­taa­li­sen var­muus­ko­pion tai soi­tan sen kopio­ta eri­lai­sis­sa osta­mis­sa­ni lait­teis­sa. Jos teki­jäs­tä tun­tuu sil­tä, että pää­sen lii­an hal­val­la pys­tyes­sä­ni soit­ta­maan itsel­le­ni ja per­heel­le­ni samaa kap­pa­let­ta kol­mel­la, nel­jäl­lä eri lait­teel­la, mik­sei nos­te­ta itse tuot­teen hintaa?

 51. Kuluttajavirasto.fi on tuo­reim­mas­sa jul­kai­sus­saan Ajan­koh­tais­ta kulut­ta­ja­oi­keu­des­ta (Verk­ko­leh­ti 10/2010) ilmais­sut perus­tel­lun kan­tan­sa ettei yksi­tyi­sen kopioin­nin hyvi­tys­mak­sua ei pidä laa­jen­taa. Viras­to on anta­nut asias­ta myös kak­si lausun­toa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­le, jot­ka näky­vät kai­ku­neen kuu­roik­si loba­tuil­le kor­vil­le. Se ei tie­tys­ti yllä­tä ketään enem­pää kuin sekään ettei minis­te­ri Wal­lin ole teh­tä­vien­sä tasal­la. Hän­hän vain toteut­taa joh­don­mu­kai­ses­ti hal­li­tuk­sen rimanalituslinjaa.

 52. Kova­le­vy­jä, kan­net­ta­via soit­ti­mia ja tie­to­ko­nei­ta käy­te­tään val­ta­val­la volyy­mil­lä nime­no­maan musii­kin kopiointiin. 

  Kiin­nit­täi­sin huo­mion olen­nai­sem­paan ongel­maan: Hyvi­tys­mak­sun jako­pe­rus­teet ontuvat. 

  Lai­naus OPM:n raportista:
  “Indi­vi­du­aa­li­ti­li­tyk­set perus­tu­vat yleen­sä radio- ja TV-yhtiöi­den teki­jä­noi­keus­jär­jes­töil­le toi­mit­ta­maan ohjel­ma-tie­toon. Gra­mexin tili­tyk­ses­tä 1/3‑osa mak­se­taan levy­jen myyn­ti­tie­to­jen perus­teel­la. Käyt­tö­tut­ki­mus­ten mukaan yksi­tyi­sen kopioin­nin mer­kit­tä­vin läh­de on edel­leen radio ja TV, mut­ta kulut­ta­jat käyt­tä­vät yhä ene­ne­väs­sä mää­rin inter­ne­tis­tä saa­ta­vaa aineis­toa, joi­den teki­jöis­tä ei ole nyky­me­ne­tel­mil­lä saa­ta­vis­sa tietoa”.

  Rapor­tis­sa siis tode­taan että invi­du­aa­li­ti­li­tyk­set perus­tu­vat _yleensä radio- ja tv-yhtiöi­den ohjelmatietoon_. ??

  Tosia­sias­sa mikään taho ei Suo­mes­sa val­vo kau­pal­lis­ten kana­vien toteu­tu­nei­ta soit­to­lis­to­ja, inter­ne­tis­tä puhu­mat­ta­kaan. Teos­tol­la ja Gra­mexil­la ei ole resurs­se­ja val­von­taan. Kana­vat voi­vat soit­taa vuo­si­tol­kul­la mitä sat­tuu, ilman että kukaan tar­kis­taa soit­to­lis­to­jen paikkansapitävyyttä. 

  Kau­pal­li­set kana­vat tilit­tä­vät teos­to­mak­su­ja noin 2% koko lii­ke­vaih­dos­taan, jol­loin hyvi­tys­mak­su jää lei­mal­li­ses­ti YLEn hoi­det­ta­vak­si- ja rasitteeksi. 

  Hyvi­tys­mak­sun keräys- ja jako­pe­rus­teet siis ontu­vat, ja se jos mikä on ongel­ma koko jär­jes­tel­män uskottavuudelle.

  1. Kova­le­vy­jä käy­te­tään val­ta­val­la volyy­mil­la myös var­muus­ko­pioin­tiin, apl­jon enem­män kuin musii­kin kopioin­tiin. Jos joku kopioi Teran kova­le­vyn täy­teen musiik­kia, mitä mer­ki­tys­tä sil­lä on? Hänel­tä meni­si kak­si vuot­ta aikaa kuun­nel­la se, ja sil­loin­kin osa
   meni­si ohi kor­vien nuk­ku­mi­sen takia.
   Mut­ta ker­to­kaa­pa nyt kuka käyt­tää van­hois­sa video­ka­me­rois­sa käy­tet­tä­viä mini-DV.nauhoja musii­kin kopioi­mi­seen? Pel­käs­tään nii­den pane­mi­nen hyvi­tys­mak­sun pii­riin osoit­taa, että koko mak­su on irron­nut alku­pe­räi­ses­tä hyvi­tys­pe­ri­aat­tees­ta puh­taak­si verok­si. Ei täl­lä ole enää mitään teke­mis­tä kopioin­nin kans­sa. Ymmär­tääk­se­ni ase­tus on tuol­ta osin lainvastainen.

 53. Kim­mo:

  Hyvi­tys­mak­su on vähän kuten monen himoit­se­ma ruuh­ka­mak­su. Täy­sin vää­rin koh­dis­tu­va, veron kal­tai­nen mak­su. Ole­ma­ton tuot­to, hait­taa monia, jär­jes­tel­mä on kal­lis yllä­pi­tää, eikä auta pät­kän ver­taa asi­aan, jota var­ten on säädetty. 

  Mitä, mitä? Etkös sinä nyt sit­ten enää kan­na­ta­kaan ruuh­ka­mak­sua, kuten aiem­min väitit?

  Kari

 54. Kat­so­kaa nyt mis­sä met­säs­sä tämä­kin kes­kus­te­lu vael­taa. Se on täyn­nä havain­to­ja sii­tä, kuin­ka joka puo­lel­la on pui­ta, joil­la on vaka­va sai­raus, hyvi­tys­mak­su­jen epä­loo­gi­suus, Teos­ton mafia­mai­suus, lail­li­sen­kin tie­don­siir­ron verot­ta­mi­nen, byro­kra­tian lisään­ty­mi­nen, pien­ten tai­tei­li­joi­den jää­mi­nen suur­ten var­joon, mak­su­jen pääl­lek­käi­syys jne.
  Ja sit­ten yri­te­tään hoi­taa puu­ta ker­ral­laan: jotain epä­koh­taa voi­tai­siin ehkä vähen­tää, jos kerät­täi­siin tai­tei­li­joil­le enti­nen toi­meen­tu­lo vähän toi­sel­la, mut­ta kui­ten­kin teki­jä­noi­keuk­sia kun­nioit­ta­val­la taval­la. Ei kyl­lä oikein tie­de­tä mil­lä, eikä osa­ta näh­dä, että samal­la syn­tyi­si taas uusi ris­ti­rii­tai­nen vesa tähän samaan synk­kään metsään.

  Sen met­sän nimi on teki­jä­noi­keus, kau­pan ole­va yksi­noi­keus hyö­tyä teok­ses­ta ja rajoit­taa sen käyt­töä muil­ta. Pui­den huo­no kun­to ei joh­du tämän met­sän hoi­ta­jien pahas­ta tah­dos­ta eikä tai­to­jen puut­tees­ta vaan puus­ton DNA:sta. On vain loo­gi­nen vält­tä­mät­tö­myys, että koko se met­sä, joka on kas­va­nut teki­jä­noi­keu­den peri­aat­teil­le, vähi­tel­len rämet­tyy uudistuskelvottomaksi.

  Yhtä vält­tä­mä­tön­tä on, että tie­teen ja tek­nii­kan kehi­tys, mm. inter­net, tulee ennem­min tai myö­hem­min hävit­tä­mään tämän met­sän. Se voi tapah­tua hal­lit­se­mat­to­mas­ti tai hallitusti. 

  Hal­lit­se­mat­to­mas­ti se tapah­tuu, jos jat­ke­taan nykyi­seen tapaan, teki­jä­noi­keus­puo­lel­la kek­si­tään yhä uusia kei­no­ja, joil­la tie­don­siir­toa voi­tai­siin verot­taa ja rajoit­taa ja kulut­ta­jie­noi­keus­puo­lel­la kek­si­tään yhä uusia tapo­ja kier­tää rajoi­tuk­sia, ja aikaa ja rahaa kuluu ja ihmis­ten eri­pu­rai­suus voi­mis­tuu ja lain­kuu­liai­suus heik­ke­nee. Myös ja eri­tyi­ses­ti maailmanlaajuisesti.

  Hal­li­tus­ti se tapah­tuu, jos hyö­dyn­ne­tään tek­nis­tä kehi­tys­tä ja inter­ne­tiä rat­kais­taes­sa perus­on­gel­maa, joka on: miten taiteilija/tieteilijä voi saa­da mark­ki­naeh­toi­ses­ti pal­kan työs­tä, jos­ta on joil­le­kin arvoa/hyötyä, ilman että rajoi­te­taan tie­don vapaa­ta liik­ku­mis­ta. Oman rat­kai­sueh­do­tuk­se­ni olen jo esit­tä­nyt edel­li­ses­sä asi­aa kos­ke­nees­sa vies­ti­ket­jus­sa, mut­ta tois­tan sen vie­lä täs­sä – ja tulen tois­ta­maan niin kau­an kuin joku osoit­taa, ettei se täy­tä edel­lä esi­tet­tyä vaatimusta. 

  Teh­dään sivus­to, jos­sa on näyt­tei­tä tms. teki­jöi­den aikai­sem­mis­ta, jo jul­kais­tuis­ta teok­sis­ta ja uusis­ta myy­tä­vis­tä teok­sis­ta, ja jos­sa kuta­kin myy­tä­vää teos­ta kau­pa­taan esi­mer­kik­si niin, että myy­jä aset­taa hin­nan ja päi­vä­mää­rän, jona myyn­ti vii­meis­tään tapah­tuu, ja jos­sa on mah­dol­li­suus kun­kin osta­jan ilmais­ta sito­vas­ti, mil­lä sum­mal­la hän on val­mis osta­maan tuot­teen, sii­tä huo­li­mat­ta, että muut sai­si­vat sen ilmai­sek­si. Kun näis­tä sitou­muk­sis­ta sum­mau­tuu vaa­dit­tu hin­ta, rahat vaih­ta­vat omis­ta­jaa ja teos avau­tuu kai­kil­le vapaak­si. Ellei hin­ta täy­ty, myy­jän teh­tä­väk­si jää arvioi­da hyväk­syy­kö hän pie­nem­män­kin suo­ri­tuk­sen vai peruun­tuu­ko kauppa.

 55. Kim­mo
  “Hyvi­tys­mak­su on vähän kuten monen himoit­se­ma ruuh­ka­mak­su. Täy­sin vää­rin koh­dis­tu­va, veron kal­tai­nen maksu. ”

  Joo ja neliö on vähän niin­kuin pal­lo, sii­nä on kulmia. 

  Ehkä Osmon nyt kui­ten­kin pitäi­si jon­kin­lais­ta aivo­pie­rusen­suu­ria har­ras­taa näi­den täy­sin jär­jet­tö­mien kom­ment­tien osalta?

  1. Sylt­ty:
   Jo Enem­mis­tö ry:n aikoi­na opit­tiin, että jokai­sen liik­keen par­hai­ta tuki­joi­ta ovat type­rät vas­tus­ta­jat. Panu Toi­vo­nen oli sil­loin aivan korvaamaton.

 56. Muis­ta­kaa myös että tuon teos­to­mak­sun kerää­mi­ses­tä menee liki­main nel­jän­nes mak­sun hal­lin­noin­tiin. Eli kun kerä­tään 10 mil­joo­naa euroa, niin sii­tä hävi­ää 2.5 mil­joo­naa pel­käs­tään rahan pyörittämiseen!

  Täy­sin absur­di, jäl­keen­jää­nyt systeemi.

 57. @Jarkko Tont­ti
  “Suu­rin ongel­ma on se, että musii­kin kuun­te­luun kel­paa­vat puhe­li­met jäi­vät ulko­puo­lel­le. Herää epäi­lys, ovat­ko erään jät­ti­fir­man lob­ba­rit olleet asialla?

  Se, että vih­reät tuke­vat mil­jar­di­voit­to­ja jo nyt teke­vän fir­man voi­ton­mak­si­moin­tia luo­van työn teki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la on lie­väs­ti sanot­tu­na outoa.”

  Min­ne jat­ku­vas­ti unoh­dat kulut­ta­jan? Kulut­ta­jan, joka satun­nai­ses­ti kulut­taa musiik­kia, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti kaik­kea mah­dol­lis­ta. Ihmi­sen, joka ei elä tai­teen ympä­ril­lä. Minä, samoin kuin Nokia, vas­tus­tan hyvi­tys­mak­sua. Minul­la ja Nokial­la on kui­ten­kin eri motii­vi: minä koen mak­sun epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si ja verok­si vää­räs­sä pai­kas­sa, Nokia näh­nee sen mark­ki­noi­taan hait­taa­va­na tekijänä.

  On käy­nyt niin har­vi­nai­ses­ti, että Nokian ja Applen etu on myös kulut­ta­jan etu. Kulut­ta­jan lom­pa­kos­ta­han hyvi­tys­mak­su kui­ten­kin lop­pu­jen lopuk­si maksetaan.

  Pitää muis­taa, että uudet äly­pu­he­li­met ovat sel­lai­sia, että niil­lä voi soit­taa musiik­kia ja niis­sä on tal­len­nus­ti­laa, mut­ta se ei ole poik­keuk­set­ta syy, mik­si näi­tä puhe­li­mia han­ki­taan. Jos puhe­li­men hank­kii esi­mer­kik­si hyvien säh­kö­pos­tio­mi­nai­suuk­sien vuok­si, se toden­nä­köi­ses­ti on myös musiikinsoittokykyinen.

  Mitä musiik­ki­pu­he­li­miin muu­ten tulee, Apple ja Nokia­han tar­joa­vat molem­mat omia lail­li­sia kana­vi­aan hank­kia musiik­kia puhe­li­meen. Apple tar­jo­aa iTu­ne­sia, Nokia Comes with musicia. On oleel­lis­ta huo­ma­ta, että nämä pahat, pahat yri­tyk­set teke­vät sitä, mihin hyvät, hyvät levy-yhtiöt eivät pys­ty: tar­joa­maan vai­vat­to­man tavan ostaa musiik­kia puhe­li­meen­sa. Mitä enem­män asi­aa poh­din, sitä enem­män vai­kut­taa sil­tä, että se, jol­le asia kuu­luu, eli musiik­ki­teol­li­suus, ei ole teh­nyt työ­tään kun­nol­la. Nyt tai­tei­li­jat luu­le­vat, että kan­sa ja pahat kor­po­raa­tiot ovat syyl­li­siä, kun oikeas­ti oli­si syy­tä kat­soa peiliin.

 58. Nykyi­nen asen­neil­ma­pii­ri hyvi­tys­mak­suis­sa ja muis­sa teki­jä­noi­keus­asiois­sa joh­tuu mie­les­tä­ni sii­tä, että teki­jä­noi­keus­jär­jes­töt ovat yrit­tä­neet käyt­tää luon­no­lis­ta mono­po­li­aan väärin. 

  Musii­kis­sa teki­jä­noi­keu­den hal­ti­jal­la on taval­laan luon­nol­li­nen mono­po­li, sil­lä jos hen­ki­lö pitää esi­mer­kik­si Beat­le­sin musii­kis­ta, hän ei voi hank­kia sitä mil­tään muul­ta tahol­ta, kuin sil­tä joka omis­taa musiik­kiin teki­jä­noi­keu­den. Ei vält­tä­mät­tä ole mitään muu­ta yhtyet­tä, joka tuot­tai­si sel­lais­ta musiik­kia, joka miel­lyt­täi­si kuun­te­li­jaa samal­la tavalla.

  Mono­po­lia on käy­tet­ty tois­tu­vas­ti taval­la, joka rik­koo kulut­ta­jien oikeu­den­ta­jua. Mik­si esi­mer­kik­si digi­taa­li­nen musiik­ki netis­tä ladat­tu­na on kal­liim­paa, kuin CD:llä ostet­tu, vaik­ka musiik­kiin ei saa samo­ja oikeuk­sia? Mik­si kulut­ta­jaa saa pakot­ta­maan käyt­tä­mään musiik­kia vain tie­tyis­sa laitteissa?

 59. Kuten yllä todet­tiin, ongel­ma­na ei ole se, miten teki­jä­noi­keuk­sia imple­men­toi­daan, vaan teki­jä­noi­keu­det itse. Nii­den avul­la yri­te­tään toteut­taa jotain, mikä nyt vaan ei ole tek­ni­ses­ti kun­nol­la toteu­tet­ta­vis­sa. Tämä yri­tel­mä ja viri­tel­mät, jot­ka sii­tä on raken­net­tu, ovat syö­neet jär­kyt­tä­vät mää­rät resurs­se­ja ilman, että ne oli­si­vat onnis­tu­neet sii­nä, mitä niil­lä yritetään. 

  Mie­les­tä­ni oli­si jo aika laka­ta yrit­tä­mäs­tä saa­da hakat­tua neliön muo­tois­ta tap­pia pyö­re­ään rei­kään, ja tode­ta, että musii­kin­te­ki­jöi­den ja jake­li­joi­den täy­tyy hyväk­syä tosi­asiat ja kek­siä uuden­lai­sia ansaintamalleja. 

  En voi olla ajat­te­le­mat­ta lud­diit­te­ja ja mui­ta his­to­rian saa­tos­sa esiin­ty­nei­tä ryh­mit­ty­miä, jot­ka ovat käyt­tä­neet tavat­to­mat mää­rät resurs­se­ja muu­tos­ten vas­tus­ta­mi­seen. Mie­lee­ni tulee myös kol­me­vuo­tias poi­ka­ni, joka toi­si­naan päät­tää, ettei hän­tä huvi­ta kävellä.

  Kun poi­ka heit­täy­tyy maa­han ja vaa­tii, että hän­tä pitää kan­taa, ja että on epä­rei­lua että hän jou­tuu käve­le­mään, olen usein toden­nut, että samal­la ener­gia­mää­räl­lä, jon­ka hän käyt­tää kiu­kut­te­le­mi­seen, hän oli­si jo kävel­lyt moneen ker­taan sen mat­kan. Teki­jä­noi­keus­än­ky­röil­lä on saman­lai­nen asen­ne, he ovat val­mii­ta tuhoa­maan hur­jat mää­rät yhteis­kun­nal­lis­ta pää­omaa, pait­si ihan rahan muo­dos­sa, myös luot­ta­mus­ta, vaa­ti­mal­la mui­ta kus­tan­ta­maan mer­sut ja lin­nat rans­kas­sa kai­ken maa­il­man rock-muusikoille.

  Olen itse­kin levyt­tä­nyt musiik­kia nuo­re­na, kuten joku tuol­la ylhääl­lä tote­si, ja ansain­nut pie­niä mää­riä rahaa esit­tä­mäl­lä sitä jul­ki­ses­ti. En ole musi­kaa­li­ses­ti lah­ja­kas tms. joten en kos­kaan pär­jän­nyt eikä minus­ta oli­si kos­kaan tul­lut min­kään­lais­ta täh­teä yhtään mis­sään mie­les­sä. Voin olla joten­kin outo, en kiel­lä sitä, mut­ta jos oma koke­muk­se­ni on edes vähän yleis­tet­tä­vis­sä, väit­täi­sin, että musii­kin teke­mi­ses­sä ei ole juu­ri kenel­le­kään mis­sään mer­kit­tä­vis­sä mää­rin kyse rahas­ta. Ja niil­le joil­le on: jos vaih­toeh­tois­ta ansain­ta­mal­lia ei löy­dy, jou­taa men­nä, sanon minä.

 60. Jos­sain koh­taa sanoit että jos ulkoi­sil­le kova­le­vyil­le estet­täi­siin musii­kin kopioin­ti. Mitä tapah­tui­si niil­le jot­ka teke­vät omaa musiik­kia? Mik­si hei­dän pitäi­si mak­saa teos­tol­le tai mik­si he eivät sai­si kopioi­da ulkoi­sel­le levyl­le. Täs­sä hyvi­tys­mak­sus­sa vaan ei ole mitään jär­keä vaik­ka sitä kuin­ka väännettäisiin.

 61. Teos­to­ma­fia. LOL. Mis­tä se joh­tuu, että ne tyh­mim­mät mee­mit ovat aina elinvoimaisimpia?

  En sano ettei­kö Teos­ton toi­min­nas­sa oli­si kehit­tä­mi­sen varaa (jär­jes­tö tun­tuu ole­van kon­sis­ten­tis­ti vähin­tään muu­ta­man vuo­den myö­häs­sä reak­tiois­saan ken­tän tapah­tu­miin), mut­ta tuo Teos­to­ma­fia-jut­tu ei vas­taa todel­li­suut­ta miten­kään eikä ole iki­nä tuo­nut kes­kus­te­luun mitään sel­lais­ta point­tia jos­ta kenen­kään kan­nat­tai­si jat­kaa kehittelyä.

 62. Aina­kaan niil­lä perus­teil­la, joil­la edus­kun­taa “hui­ja­taan” laa­jen­ta­maan Teos­ton oikeut­ta hyvi­tys­mak­suun, ei ole ylei­seen ratioon nojau­tu­vaa perus­tet­ta. Kysy­mys on, kuten arvoi­sa blog­gaa­ja on mones­sa yhtey­des­sä toden­nut, pel­käs­tään yri­tys kom­pen­soi­da vähe­ne­viä tulo­ja. Ei tie­tys­ti ole aivan perus­tee­ton­ta väit­tää, ettei­kö Inter­ne­til­lä tai säh­köi­sil­lä tal­len­nus­vä­li­neil­lä ole mitään yhteyt­tä asi­aan. Mer­ki­tys­tö on jopa sel­lai­sel­la sei­kal­la, että aikai­sem­man “albu­min” tai koko­nai­sen CD/DVD-levyn sijaan voi ver­kos­ta ostaa vain ne 1–2 high­ligh­tia alen­ne­tul­la maksulla.

  Läh­tö­koh­ta on siis vero­tusau­to­maa­tin luon­ti. Mut­ta jos het­ken vii­väh­täi­si edes teo­reet­ti­sil­la asia­pe­rus­teil­la: Jos kopioin osta­ma­ni kap­pa­leen käyt­tö­mu­ka­vuu­den vuok­si levyl­le, olen mak­sa­nut sekä alu­mii­ni­ses­ta DVD-levys­tä ja itse teok­ses­ta. Mik­si sii­tä, että en käy­tä alu­mii­ni­le­vyä, pitäi­si mak­saa tois­ta­mi­seen? Vas­taus­han on päi­vän­sel­vä, ei mik­si­kään. Samoin jos ostan teok­sen verk­ko­kau­pas­ta ja en saa alu­mii­ni­le­vyä­kään, niin mik­si sil­loin. No ei miksikään.

  Entä jos olen kopioi­nut teok­sen lain­vas­tai­ses­ti. Tekee­kö Teos­to-mak­su sen lail­li­sek­si? Meil­le ker­ro­tun mukaan ei. Mis­tä siis mak­se­taan? Yleen­sä on val­lin­nut peri­aa­te, että rikol­li­ses­ta teos­ta ei voi hyö­tyä. Eli levy­ti­la­mak­su ei voi koh­dis­tua rikol­li­sel­la taval­la saa­dun aineis­ton tal­le­tuk­seen. Eihän Teos­to? Ei autoi­li­joil­le in cor­po­re voi län­si­mai­sen oikeus­kä­si­tyk­sen mukaan mää­rä­tä pysä­köin­ti­vir­he­mak­sua sil­lä perus­teel­la, että joku var­maan tule­vai­suu­des­sa pysä­köi vää­rin. Otet­ta­koon todel­li­sil­ta syyl­li­sil­tä sit­ten se maksu.

  Koko mak­sun perin­näl­lä ei ole loo­gis­ta lail­li­suu­teen nojaa­vaa perus­taa. Mikä ei tar­koi­ta, ettei­kö piraat­tien toi­min­taan tule anka­ras­ti puut­tua. Kan­sa­lais­ten lail­lis­ten han­kin­to­jen ahdis­te­lu ei sitä ole. Ansait­se­mi­sau­to­maat­ti ei ole oikeus­ta­jun mukai­nen. Se vain yllyt­tää pira­tis­miin, jos tal­le­tus­ti­lan käy­tös­tä musiik­ki- ja video­tal­len­tei­den käyt­töön on ker­ran jo siis maksettu.

 63. Läh­tö­koh­ta on siis vero­tusau­to­maa­tin luon­ti. Mut­ta jos het­ken vii­väh­täi­si edes teo­reet­ti­sil­la asia­pe­rus­teil­la: Jos kopioin osta­ma­ni kap­pa­leen käyt­tö­mu­ka­vuu­den vuok­si levyl­le, olen mak­sa­nut sekä alu­mii­ni­ses­ta DVD-levys­tä ja itse teok­ses­ta. Mik­si sii­tä, että en käy­tä alu­mii­ni­le­vyä, pitäi­si mak­saa tois­ta­mi­seen? Vas­taus­han on päi­vän­sel­vä, ei mik­si­kään. Samoin jos ostan teok­sen verk­ko­kau­pas­ta ja en saa alu­mii­ni­le­vyä­kään, niin mik­si sil­loin. No ei miksikään.

  Lue levy­si muka­na tule­vat ehdot, niin huo­maat vain osta­nee­si hyvin rajoi­te­tun käyt­tö­oi­keu­den. Levyl­lä ole­va sisäl­tö pyri­tään aina mää­rit­te­le­mään toi­sen omai­suu­te­na, johon sinul­le anne­taan jokin tark­kaan mää­ri­tel­ty, rajal­li­nen oikeus käyttää. 

  Suo­ma­lai­nen lain­sää­dän­tö ja edus­kun­ta tulee kuvaan sii­nä koh­taan, ettei lain­vas­tai­sia sopi­muk­sia tai ehto­ja saa teh­dä ja esittää.

  Tilan­ne musii­kin kans­sa on täy­sin saman kuin ostaes­sa­si Ado­be Pho­tos­hop ‑ohjel­man tai Win­dows ‑käyt­tö­jär­jes­tel­män. Levyl­lä ja sii­nä ole­vil­la biteil­lä on tasan sen muo­vin ver­ran arvoa. Mis­tä sinä mak­sat on oikeus käyt­tää ohjel­maa jos­sain ja jol­lain taval­la, joka mää­ri­tel­lään aina tark­kaan erikseen.

 64. Edel­li­nen yri­tys on hävin­nyt joko mat­kal­la tai sen­suu­rin uhri­na. Yri­te­tään uusiksi.

  Läh­tö­koh­ta: sisäl­lön­tuot­ta­jien tulee saa­da kor­vaus työs­tään ja nii­den, jot­ka naut­ti­vat hei­dän teko­jen­sa hedel­mis­tä kuu­lui­si sii­tä maksaa.

  Ymmär­rän­kö nyt oikein, että tämän blo­gin luki­joil­la on moraa­li­nen vel­vol­li­suus mak­saa esi­mer­kik­si alle­kir­joit­ta­neen kom­men­teis­ta, vai men­nään­kö vie­lä pidem­mäl­le, ja minul­la on moraa­li­nen oikeus vaa­tia kai­kil­ta kom­ment­tie­ni luki­joil­ta maksua? 

  Minun on vai­kea hyväk­syä aja­tus­ta että joku voi­si omis­taa kult­tuu­rin aineet­to­man idean. Jok­seen­kin mah­do­ton­ta minun on hyväk­syä aja­tus, että tuol­lai­nen omis­tusoi­keus anne­taan vain niil­le, jot­ka tuot­ta­vat “oike­aa” kulttuuria.

  Voi­tai­siin­ko jon­kin­lai­nen perus­tu­lo­mal­li aloit­taa maan­vil­je­li­jöis­tä ja “oikean” kult­tuu­rin luo­jis­ta? Vajaa ton­ni kuu­kau­des­sa käteen, mut­ta min­kään­lais­ta maa­ta­lous­tu­kea, tai­tei­li­ja-apu­ra­ho­ja, teki­jä­noi­keuk­sia tai muu­ta sosi­aa­li­tur­vaa oli­si tur­ha odottaa.

 65. Täy­sin off-topic:

  Loma­ke voi­daan täyt­tää tie­to­ko­neel­la, mut­ta sen tal­let­ta­mi­nen on estet­ty. Skan­ne­rin omis­ta­ja voi­si ehkä skan­na­ta prin­ta­tun lomak­keen ja lähet­tää kuvan sähköpostilla

  Jos se on pdf-loma­ke, jon­ka tal­len­ta­mi­nen on estet­ty, niin aina­kin jot­kut käyt­tö­jär­jes­tel­mät/pdf-luki­jat (linux) osaa­vat sil­ti tulos­taa tuon täy­te­tyn lomak­keen uuteen pdf-tiedostoon.

  1. tcrown;
   Sen voi var­maan prin­ta­ta tie­dos­toon, jol­loin lähet­tä­mi­nen säh­kö­pos­tin liit­tee­nä onnis­tui­si. En sil­ti usko, että Teos­to ottaa säh­kö­pos­til­la lähe­tet­ty­jä hake­muk­sia vas­taan, kos­ka jos ottai­si, var­muus­ko­pio­ve­ron vas­tus­ta­jat var­maan­kin piruut­tain tuk­ki­si­vat jär­jes­tel­män 20 sen­tin hake­muk­sil­la. Jos pelat­tai­siin rei­lua peliä, hake­muk­sen voi­si teh­dä täyt­tä­mäl­lä net­ti­lo­mak­keen ja palau­tet­ta­val­le mää­räl­le oli­si jokin jär­ke­vä alaraja.

 66. Kes­kus­te­lun tasos­sa on toi­vo­mi­sen varaa.

  Tyy­li­sei­kat sik­seen, mut­ta fak­tat oli­si syy­tä jokai­sen tar­kis­taa ennen puh­ku­mi­sia. Vali­tet­ta­vas­ti tämä kos­kee myös Odea, jon­ka kir­joi­tus täl­lä ker­taa ei ole ihan sitä tasoa, mitä hänel­tä on yleen­sä voi­tu odottaa.

  Useim­piin tääl­lä esi­tet­tyi­hin väit­tei­siin löy­tyy vas­taus jo ker­ran link­kaa­mas­ta­ni minis­te­riön sel­vi­tyk­ses­tä. Oden kir­joi­tuk­sen asia­vir­hei­den (esim. “teos­to­mak­sun” kans­sa täl­lä asial­la ei ole mitään teke­mis­tä) perus­teel­la hän­kään ei ole sitä luke­nut, mitä voi­daa pitää var­sin outo­na, kos­ka tämä taus­ta­sel­vi­tys on koko nyt kysee­nä ole­van pää­tök­sen taustalla.

  Siis ker­ran vie­lä rak­kaat kan­sa­lai­set, Ode eten­kin. Luke­kaa OKM:n sel­vi­tys tilas­toi­neen, ihan alus­taa lop­puun asti. Monet tääl­lä esi­te­tyis­tä vir­heel­li­sis­tä väit­teis­tä kumou­tu­vat heti kät­te­lys­sä. Pal­jon jää toki tilaa myös eri­mie­li­syyk­sil­le, mut­ta sehän on vain hyvä.

  http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OKM_tr11.pdf?lang=fi

  1. Jark­ko hyvä.
   Arvos­tan suu­res­ti sitä, että puo­lus­tat tai­tei­li­joi­den oikeut­ta ansioi­hin. Minä­kin puo­lus­tan. Yri­tän vain sanoa, että oli­si parem­pi rahoit­taa tuo ali­tui­ses­ti pie­ne­ne­vä kuusi mil­joo­naa vero­va­roin kuin hirt­täy­tyä kaset­ti­mak­suun, joka ei koh­dis­tu enää juu­ri lain­kaan koh­tee­seen­sa. Myön­nän, että en ole luke­nut kaik­kia sel­vi­tyk­siä, mut­ta otan täs­sä esil­le joi­ta­kin väit­tei­tä, joi­den mukaan koh­dit­suk­ses­sa on puut­tei­ta. Tie­to­ni voi­vat olla vää­riä tai van­hen­tu­nei­ta, sil­lä täs­tä asias­ta on erit­täin vai­kea saa­da ajan­mu­kais­ta tietoa.
   1) Aina­kin aiem­min teos­to­ve­roa perit­tiin video­ka­me­rois­ta sil­lä perus­teel­la, että nii­tä oli­si mah­dol­lis­ta käyt­tää video­nau­hu­rei­na. Lain mukaan mah­dol­li­suus ei kui­ten­kaan rii­tä, pitäi­si osoit­taa, että nii­tä käy­te­tään mer­kit­tä­väs­sä mää­rin. Minul­la on täs­tä oma­koh­tai­nen vähän pidem­pi ker­to­mus, jon­ka ker­ron jos­kus tois­te. Jos joku halu­aa ostaa video­nau­hu­rin, on vai­kea uskoa, että hän hank­ki­si samal­la 15-ker­tai­sen zoom-objek­tii­vin vain vält­tyäk­seen teostomaksulta.
   2) Ymmäer­tääk­se­ni teos­to­ve­roa peri­tään yhä minidv-nau­hois­ta. Aina­kaan ase­tuk­ses­ta ei käy ilmi, että ne oli­si vapau­tet­tu, vaik­ka aihet­ta oli­si. Kyse on väis­ty­väs­tä for­maa­tis­ta, jota käy­tet­tiin ensim­mäi­sis­sä digi­taa­li­sis­sa video­ka­me­rois­sa. En ehti­nyt lukea link­kaa­maa­si opus­ta, enkä sik­si ole var­ma, sisäl­tyy­kö sii­hen seik­ka­pe­räi­nen tut­ki­mus sitä, kuin­ka pal­jon minidv-nau­ho­ja oikeas­ti käy­te­tään teki­jä­noi­keus­suo­ja­tun mate­ri­aa­lin kopioin­tiin. Hakusa­na mini-dv ei kui­ten­kaan tuot­ta­nut yhtään osu­maa. Minis­te­ril­lä on var­maan­kin var­ma tie­to, että nii­tä käy­te­tään yhä vuon­na 2011 mer­kit­tä­väs­sä mää­rin kopioin­tiin, kos­ka muu­ten­han hänen ase­tuk­sen­sa rik­koi­si lakia. Olen täs­tä hyvin yllät­tä­nyt, kos­ka kopioin­ti­for­maat­ti­na täl­lai­nen nau­ha on aika epä­käy­tän­nöl­li­nen. Jos ei muu­ta tie­toa tule, väi­tän, että jo tämän koh­dan osal­ta ase­tus on lain­vas­tai­nen. Rahas­sa tämä asia ei ole mer­kit­tä­vä, kos­ka kyse on väis­ty­väs­tä for­maa­tis­ta, mut­ta se osoit­taa, ettei minis­te­riös­sä olla kovin kärk­käi­tä pitä­mään huol­ta sii­tä, ettei­vät syyt­tö­mät jou­du mak­su­mie­hik­si. [TÄLTÄ OSIN KAMERAKAUPPIAALTA SAAMANI TIEDOT OVAT ILMEISESTI VÄÄRIÄ. SEN PAREMMIN MINIDV-NAUHOISTA KUIN KAMERASTA EI MENE HYVITYSMAKSUA]
   1+2) Ellei muu­ta osoi­te­ta, väi­tän, että Teos­to on otta­nut koti­vi­deoi­den kuvaa­jat oikeu­det­to­mas­ti verotuskohteekseen.
   (Minis­te­riöl­lä näyt­tää ole­van myös var­ma tie­to sii­tä, että VHS-nau­ho­ja käy­te­tään vuon­na 2011 mer­kit­tä­väs­sä mää­rin yksi­tyi­seen kopioin­tiin, kos­ka nau­hal­le on lät­käis­ty hyvi­tys­mak­suk­si 5,05 euroa kilo­met­ril­tä. Täl­lä ei lie­ne sanot­ta­vaa talou­del­lis­ta mer­ki­tys­tä, ker­too vain sii­tä, mil­lä vuo­si­tu­han­nel­la aja­tuk­set ovat)
   3) Tut­ki­mus sii­tä, mihin ulkoi­sia kova­le­vy­jä käy­te­tään, on koh­dis­tet­tu vain viih­de­käyt­tä­jiin, mut­ta ei sii­hen suu­reen jouk­koon, joka käyt­tää tie­to­ko­nei­ta työk­seen. Tätä perus­tel­laan sil­lä, että työk­seen käyt­tä­vät eivät jou­du mak­sua mak­sa­maan. He saa­vat lain mukaan saa­da rahat takai­sin, tosin ilman jo mak­set­tua arvon­li­sä­ve­roa. Tämä on täy­sin har­haan­joh­ta­va väi­te. Näi­tä ano­muk­sia on tuon rapor­tin mukaan teh­ty SATA KAPPALETTA. Uskoo­ko joku, että Suo­mes­sa on vain sata henkilöä/yritystä, jot­ka ovat vuo­den aika­na osta­neet vaik­ka­pa CD-levyn käyt­tääk­seen sitä työs­sään? Tuo takai­sin saa­mi­nen on teh­ty tahal­laan niin vai­keak­si, ettei sii­hen kan­na­ta ryh­tyä. Tosia­sias­sa tuo verot­to­muus kos­kee vain suu­ria työ­nan­ta­jia. On myös mah­dol­li­suus saa­da ostaa tal­len­nusa­lus­to­ja ilman teos­to­ve­roa, mut­ta Teos­to halu­aa mää­rä­tä mis­tä ne oste­taan. Kaik­ki Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa tar­jol­la ole­vat vaih­toeh­dot ovat niin hin­ta­via, että on hal­vem­paa ostaa taval­li­ses­ta kau­pas­ta ja mak­saa teostovero.
   4) Musiik­kia mah­tuu 500 GT:n kova­le­vyl­le vuo­si ja 1 T:n kova­le­vyl­le kak­si vuot­ta. Ilmei­ses­ti aja­tel­laan, että kovin moni täyt­tää koko kapa­si­tee­tin, kos­ka näi­den kah­den levyn välil­lä on teh­ty hin­tae­ro. Väi­tän, että mel­kein kaik­ki isot ulkoi­set kova­le­vyt oste­taan var­muus­ko­pioin­tia var­ten. Minis­te­riön sel­vi­tyk­sen mukaan ulkoi­sil­la kova­le­vyil­lä oli­si noin 90 mil­joo­naa musiik­ki­kap­pa­let­ta. Nämä mah­tu­van kol­meen sataan levyyn. Ulkoi­sia kova­le­vy­jä on kai kui­ten­kin myy­ty kym­me­niä ellei sato­ja tuhan­sia. Mer­kit­tä­väs­sä mää­rin musii­kin kopiointiin?
   Niin­pä Jarkko,
   Minä­kin haluan rahoit­taa kult­tuu­ria, enkä minä kaa­du sii­hen, jos yri­tyk­se­ni jou­tuu rahoit­ta­maan sitä kym­pil­lä kova­le­vyn takia. Tämä on nyt menos­sa kiville.
   Tuo var­muus­ko­pioin­ti­ve­ro on hir­veä vir­he, kos­ka sitä on kenen­kään vai­kea kokea oikeu­den­mu­kai­sek­si. Se on myös täy­sin type­rä. Jo nyt tuol­lai­set tar­vik­keet oste­taan net­ti­kau­pois­ta, kos­ka muu­al­ta nii­tä ei oikein enää saa. Tuo vero ei tuo­ta pal­jon mitään, kos­ka useim­mat ymmär­tä­vät siir­tää han­kin­tan­sa ulko­mai­siin nettikauppoihin.
   Siir­ry siis sinä­kin kan­nat­ta­maan Nojan mal­lia, jos­sa tuo teos­to­ve­ro peri­tään muun vero­tuk­sen yhtey­des­sä ilman syr­ji­viä ja mie­li­val­tai­sia pisteveroja.

 67. Art­tu Tolo­nen: “ISP:t, teleo­pe­raat­to­rit ja sisäl­tö­aggre­gaat­to­rit kuten Google tah­koa­vat luo­kat­to­man pal­jon rahaa ilmai­sen sisäl­lön har­hal­la… Ilmai­nen on täs­sä tapauk­ses­sa väli­kä­sil­le hyvä bisnes.”

  On hupais­ta seu­ra­ta, kuin­ka vapaan infor­maa­tion apos­to­lit mak­sa­vat muki­se­mat­ta hin­taa yhä nopeam­mas­ta laa­ja­kais­tas­ta ja intoi­le­vat vii­mei­sim­mis­tä gad­ge­teis­ta. Jos joil­la­kin rok­ka­reil­la on jos­kus ollut lin­no­ja Rans­kas­sa, kyl­lä ne on nyt myy­ty tele- ja rau­ta­fir­mo­jen pomoille.

  Toki on sel­vää, kenen pro­pa­gan­da­ko­neis­to on toi­mi­nut ja kenen ei.

 68. Teos­to­mak­suis­ta tuli mie­leen tari­na 90-luvulta: 

  Hoi­din kuo­rom­me Teos­to-tili­tyk­siä ja sela­sin läpi, mitä min­kä­kin ikäi­ses­tä esi­te­tys­tä musii­kis­ta pitäi­si mak­saa. Yllä­tys oli suu­ri, kun sel­vi­si, että teos­tol­le oli­si pitä­nyt mak­saa mak­su, vaik­ka koko kon­ser­tin musiik­ki oli­si ollut 500 vuot­ta van­haa. Emme kyl­lä maksaneet.

 69. Päät­tä­jät ja Teos­to ovat taas ajas­ta jäl­jes­sä. Kuka tosi­aan tal­len­taa musiik­kia ulkoi­sel­le kova­le­vyl­le. Jo nyky­ään ja vie­lä enem­män tule­vai­suu­des­sa musiik­kia kuun­nel­laan strii­mat­tu­na. Sil­loin se lähe­nee jo radio­ta tyy­liin “on demand”. Fyy­si­ses­ti sitä ei ole kuun­te­li­jal­la. Mut­ta se ei toki tar­koi­ta, että Teos­ton pitäi­si saa­da verot­taa vie­lä tie­to­lii­ken­ne­da­taa. Täy­sin kes­tä­mät­tä­möl­lä poh­jal­la on lain­sää­dän­tö täs­sä asias­sa. Ei var­mas­ti musii­kin taso las­ki­si teos­to-mak­su­jen pois­tut­tua, ennem­min päin­vas­toin. Tai­de syn­tyy luo­vuu­des­ta, ei rahas­ta. Kysyn­nän ja tar­jon­nan laki toi­mii myös täs­sä asias­sa. Musii­kin­te­ki­jöi­den tuli­si sopeu­tua muut­tu­vaan maa­il­maan, eikä tois­ten­päin. Tek­nii­kan kehi­tys on kui­ten­kin enem­män mah­dol­li­suus eikä uhka musii­kil­le ja muul­le tai­teel­le. Joten sitä rahaa­kin on saa­ta­vis­sa, mut­ta ei se tule kuin Manul­le illallinen!

 70. Niin, mites jos musii­kin teki­jät alkai­si­vat vaan teke­mään hyvää musiik­kia? Se saat­tai­si men­nä jopa kau­pak­si ja tai­tei­li­ja sai­si rahan­sa juu­ri niin kuin hän on sen ansainnutkin!

  Musiik­ki meni­si myös parem­min kau­pak­si mikä­li musiik­ki­teol­li­suus ja lait eivät rajoit­tai­si sen käyt­töä. Kai­ken­lai­set DRM-suo­jauk­set ja rajoi­tuk­set Inter­net-jake­lus­sa ede­saut­ta­vat musii­kin kopioi­mis­ta — kos­ka se on hel­pom­paa, ei niin­kään rahas­ta kyse. Kaik­ki eivät halua ostaa CD-levy­jä pölyt­ty­mään nurk­kiin kun ne pitää kui­ten­kin tie­to­ko­neel­le siir­tää (itse en edes omis­ta CD-soi­tin­ta). Oste­tut musii­kit pitäi­si olla myös ladat­ta­vis­sa uudes­taan ja kai­kil­le lait­teil­le joi­ta omis­taa (ja jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, on luon­te­vaa kopioi­da musiikki).

  Ja mitä hin­noit­te­luun tulee, pitäi­si ver­kos­ta ladat­ta­va musiik­ki olla hal­vem­paa kuin CD:n, kos­ka levi­tys­kus­tan­nuk­set ovat pienemmät.

  Ja jos tääl­lä on musiik­ki­teol­li­suu­den ihmi­siä lukemassa:

  HERÄTYS! Maa­il­ma muut­tuu, muut­tu­kaa sen muka­na! Sen sijaan, että tuh­laat­te vai­vaa ja rahaa kai­ken­lai­siin musii­kin käy­tön rajoi­tuk­siin, anta­kaa se vapaas­ti käyt­töön (mak­sua vas­taan tie­ten­kin). Muu­ten tuo­tet­tan­ne ei oste­ta, kos­ka sen saa käyt­tö­kel­poi­sem­pa­na ja hel­pom­min kopioituna.

  Ja lop­puu se moneen ker­taan mak­sat­ta­mi­nen nyt heti! Ei ihmi­siä kiin­nos­ta lail­li­ses­ta musii­kis­ta moneen ker­taan mak­saa –> se kopioi­daan ja ote­taan ilmai­sek­si. On type­rää rahas­taa vie­lä väli­neen käy­tös­tä, jol­la musiik­kia kuun­nel­laan saa­ti­ka teh­dä lait­to­mak­si musii­kin siir­tä­mis­tä ko. välineeseen!

  Ymmär­tä­kää, että kopioin­ti on vain seu­raus vanhanaikaisuudestanne!

  PS. Spo­ti­fy on aivan lois­ta­va pal­ve­lu, ei ole tar­vin­nut sen jäl­keen enää kopioida!

  PPS. Muusi­kot, älkää valit­ta­ko Spo­ti­fyn huo­nois­ta tili­tyk­sis­tä, levy-yhtiön­ne ne rahat sii­tä kui­ten­kin välis­tä vetää ja rais­kaa tei­tä sinne.

 71. Net­tiin Kult­tuu­ri­por­taa­li , johon osallistutaan
  esim. kuu­kausi­mak­sul­la ja Musiik­ki­la­tauk­set , Kir­jo­jen luku ja latauk­set sekä Kuva­tai­de erik­seen hinnoiteltuna.
  Simple as that !

 72. Ymmäer­tääk­se­ni teos­to­ve­roa peri­tään yhä minidv-nau­hois­ta. Aina­kaan ase­tuk­ses­ta ei käy ilmi, että ne oli­si vapau­tet­tu, vaik­ka aihet­ta olisi.”

  MiniDV-nau­hois­ta ei ole kos­kaan perit­ty mak­sua, ei lii­oin pie­nis­tä 8 cm dvd/blu-ray-levyis­tä, jot­ka on tar­koi­tet­tu video­ka­me­roi­hin (voi nii­tä sil­ti polt­taa pc:lläkin). Sen sijaan Mini­Disc-levyis­tä on aina perit­ty mak­sua, mut­ta ne oli­vat­kin musii­kin tallentamiseen.

  1. MiniDV-nau­hois­ta ei ole kos­kaan perit­ty maksua 

   Tätä vähän epäi­lin­kin. Mie­len­kiin­tois­ta on, ettei tuo­ta voi miten­kään pää­tel­lä ase­tuk­sen teks­tis­tä. Ymmär­tääk­se­ni noil­le nau­hoil­le voi kuit­te­ni­kin tal­let­taa tie­toa myös ana­lo­gi­ses­ti, mut­ta nii­tä ei mai­ni­ta poik­keuk­se­na ase­tuk­ses­sa toi­sin kuin nuo video­ka­me­rois­sa käy­tet­tä­vät pie­net tallennuslevykkeet. 

 73. Osmo: Minus­ta DVD‑R ‑levyt ovat vie­lä suu­rem­pi vää­ryys: 60 sent­tiä / myy­ty levy. Mikä sii­nä on niin vää­rin? No se, että Lex Kar­pe­lan eli teki­jä­noi­keus­lain uudis­tuk­sen jäl­keen DVD:n kopioi­mi­nen on muut­tu­nut lait­to­mak­si, sil­lä oikeus­kin kään­tyi sil­le kan­nal­le että DVD on kopio­suo­jat­tu. Hyvi­tys­mak­sun piti hyvit­tää lail­lis­ta kopioin­tia ja nyt mak­se­taan, vaik­ka ei ole oikeut­ta kopioida!

  Jark­ko: Minä luin, jopa ennen sinun kom­ment­tia­si tuon minis­te­riön muis­tion. Minus­ta eten­kin lop­pu­pääs­sä on hyvää poh­din­taa sii­tä, mihin ollaan menos­sa — ja se ei tue sinun näkö­kul­mia­si niin­kään pal­jon kuin minun. Mak­sun oikeu­tus ja koh­dis­tu­mi­sen tark­kuus heik­ke­nee koko ajan.

 74. Sor­ry, en ole vie­lä pääs­syt ihan peril­le asias­ta (muu­ta kuin sii­tä mitä Osmo yllä kir­joit­ti — sel­vää pässinlihaa).
  Mut­ta miten on esi­mer­kik­si eri­lai­sen ‘Yuo tube’ ‑mate­ri­aa­lin käyt­tö? Sii­tä­kö ei tar­vit­se kenen­kään mak­saa mitään? Mut­ta lait­tees­ta mak­se­taan? Mut­ta ei esi­mer­kik­si yhdes­tä PC:stä, jos­ta nii­tä videoi­ta voi­daan esit­tää video­ty­kin­kaut­ta sadoille?
  Sisäl­lön­tuon­toa pitäi­si sisäl­lön­tuot­ta­jan pys­tyä kont­rol­loi­maan. Lai­te on lai­te, ei lait­tees­sa pitäi­si olla sisäl­lä veroja/maksuja, jot­ka eivät toteu­du. Tai sit­ten kaik­ki mak­se­taan nime­no­maan veroi­na. Sys­tee­mi on joten­kin alkeel­li­nen, jos sisäl­lön­tuot­ta­ja ei voi val­voa ja kont­rol­loi­da, kuka tuo­tet­ta ostaa. Niin kuin tori­kaup­pias ei voi­si val­voa kuka käy pihis­tä­mäs­sä peru­naa, kun kat­se on toi­saal­la, tai että vapaas­ti saa tyh­jen­tää pöy­dät, kun polii­si ei ole paikalla?
  Myön­nän, en ymmär­rä asiaa.

  Nimi­mer­kil­lä: ‘Yhden Teos­ton alai­sen CD:n teh­nee­nä, edel­leen Teos­to­mak­su­ja odotellen’.
  Heh.

 75. Ote­taan täs­sä muu­ta­ma ote keskustelusta:

  sisäl­lön­tuot­ta­jien tulee saa­da kor­vaus työs­tään ja nii­den, jot­ka naut­ti­vat hei­dän teko­jen­sa hedel­mis­tä kuu­lui­si sii­tä mak­saa.

  On hupais­ta seu­ra­ta, kuin­ka vapaan infor­maa­tion apos­to­lit mak­sa­vat muki­se­mat­ta hin­taa yhä nopeam­mas­ta laa­ja­kais­tas­ta ja intoi­le­vat vii­mei­sim­mis­tä gad­ge­teis­ta.

  Arvos­tan suu­res­ti sitä, että puo­lus­tat tai­tei­li­joi­den oikeut­ta ansioi­hin. Minä­kin puo­lus­tan.

  Sisäl­lön­tuon­toa pitäi­si sisäl­lön­tuot­ta­jan pys­tyä kont­rol­loi­maan.

  Nämä aja­tuk­set ovat kuin jos­tain rin­nak­kai­ses­ta todel­li­suu­des­ta, jos­sa infor­maa­tion siir­tä­mi­nen on jotain ihan muu­ta kuin nykypäivänä. 

  Sadan mega­bi­tin liit­ty­mää soit­te­le­mal­la laik­ka punai­se­na kul­kee noin tera­ta­vu kuu­kau­des­sa. Jos näis­tä mak­set­tai­siin ulko­mais­ten teos­toa vas­taa­vien rikol­lis­jär­jes­tö­jen suo­je­lu­ra­hat, sil­lä kui­tat­tai­siin tämän vuo­den val­tion bud­jet­tia­li­jää­mä. (RIAA:n vahin­gon­kor­vaus­vaa­ti­mus on jotain luok­kaa $30 000 per musiik­ki­kap­pa­le, you do the math) 

  Niin kau­an kuin tilan­ne on tämä, jokai­nen joka sanoo “puo­lus­ta­van­sa artis­tien oikeuk­sia”, on jon­kin­lai­nen lail­li­sen yhteis­kun­nan vihollinen.

 76. Minul­la on muu­ten sel­lai­nen mie­li­ku­va, että iso­ja ulkoi­sia levy­jä käy­te­tään aika pal­jon ei niin­kään musii­kin, vaan tv-sar­jo­jen ja elo­ku­vien sekä luval­li­seen että luvat­to­maan yksi­tyi­seen kopioin­tiin ja tal­len­nuk­seen. Kor­kea­re­so­luu­tioi­sen video­ku­van tilan­tar­ve on suuri.

  (“Luval­lis­ta” yksi­tyi­nen kopioin­ti lie­nee sil­loin kun läh­de on jokin digi-tv-strea­mi tai kopio­suo­jaa­ma­ton tallennusmedia.)

  Mut­ta ei tämä pois­ta sitä seik­kaa, että hyvi­tys­mak­sun koh­den­tu­vuus on onne­ton. Itse asias­sa ne, jot­ka tar­vit­se­vat pal­jon tal­len­nus­ti­laa, toden­nä­köi­ses­ti osaa­vat vält­tää hyvi­tys­mak­sun osta­mal­la median­sa ulko­mail­ta. Itse olen hyvi­tys­mak­su­ja mak­sel­lut lähin­nä hätä­ti­lan­teis­sa, kun on pitä­nyt esim. asen­taa johon­kin van­haan konee­seen Linux ja on tar­vin­nut CD:n asen­nus­me­diak­si; täl­löin ei tie­ten­kään ole aikaa odo­tel­la sitä että tilaus Viros­ta tai Sak­sas­ta saapuu.

  Hyvi­tys­mak­su koh­dis­tuu siis täy­sin satun­nai­seen käyt­töön ja luul­ta­vas­ti suu­rim­mak­si osak­si aivan muu­hun käyt­töön, kuin mihin sen oli­si tar­koi­tus koh­dis­tua. Esi­mer­kik­si CD‑R ‑levy­jä en usko nykyi­sel­lään oikeas­taan kenen­kään käyt­tä­vän hyvi­tys­mak­sun alai­seen musii­kin kopiointiin.

 77. Vähän ihmet­te­len tätä sanan ”teos­to­ve­ro” käyt­töä ja jat­ku­vas­ti vain musii­kis­ta, muusi­kois­ta ja levy-yhtiöis­tä puhu­mis­ta, kun musiik­kin oikeu­de­no­mis­ta­jil­le näyt­täi­si jaet­ta­van vähän alle puo­let hyvi­tys­mak­su­va­rois­ta (ks. OKM:n pää­tös 10.9.2010 varo­jen jaos­ta, löy­tyy esim. osoit­tees­ta http://www.hyvitysmaksu.fi).

 78. @Jarkko Tont­ti:
  tuo lin­kit­tä­mis taus­ta­sel­vi­tys: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OKM_tr11.pdf?lang=fi

  Sen lii­te 11 käsit­te­lee näi­tä ongel­mia jois­ta nyt puhu­taan. Ja koko doku­ment­ti lop­puu seuraavasti:

  7. Vaih­toeh­toi­nen jär­jes­tel­mä — mil­lai­nen se voi­si olla?
  Jos vaih­toeh­tois­ta jär­jes­tel­mää nykyi­sel­le jär­jes­tel­mäl­le luo­tai­siin, voi­si rat­kai­su­na olla esimerkiksi
  a) hyvi­tys­mak­sun sisäl­lyt­tä­mi­nen mah­dol­li­seen tule­vaan mediamaksuun
  b) ALV-poh­jai­nen rat­kai­su tie­tyis­tä kulutusvälineistä
  c) bud­jet­ti­va­roin mak­set­ta­va korvaus.
  Mit­kä oli­si­vat kun­kin vaih­toeh­don höy­dyt ja hai­tat ver­rat­tu­na nykyi­seen järjestelmään?”

  Näyt­tää sil­tä her­ra Soi­nin­vaa­ra omas­sa blo­gis­saan käsit­te­lee asi­aa samas­ta tulo­kul­mas­ta. Kysee­na­lais­taa nykyi­sen käy­tän­nö ja etsii vaih­toeh­toa. Ja tuo sel­vi­tys itsea­sias­sa kan­nus­taa siihen…

 79. Artik­ke­li vai­kut­taa muu­ten hyväl­tä, mut­ta seu­raa­vaa kommentoisin:

  Eikö siis voi­si aja­tel­la, että kos­ka musiik­kia voi kuun­nel­la kaik­kial­la, kaik­ki osal­lis­tu­vat sen rahoi­tuk­seen yhtä­läis­ten peri­aat­tei­den mukaan sii­tä riip­pu­mat­ta, kuun­te­le­vat­ko he sitä radios­ta, mp3-soit­ti­mel­taan tai puhelimestaan?”

  Se, että musiik­kiia v o i kuun­nel­la kaik­kial­la, ei tar­koi­ta sitä, että kaik­ki kuun­te­le­vat musiikkia.
  Se, että telk­kua v o i kat­sel­la kaik­kial­la, ei tar­koi­ta sitä, että kaik­ki sitä katsovat.

  Olen jyr­käs­ti sitä vas­taan, että mm. erit­täin vähä­va­rai­sil­ta elä­ke­läi­sil­tä perit­täi­siin auto­maat­ti­ses­ti tele­vi­sio­mak­su­ja, vaik­ka heil­lä ei edes oli­si tele­vi­sio­ta. Näil­lä ihmi­sil­lä voi jokai­nen euro olla iso raha (kii­tos suo­ma­lai­sen yhteis­kun­ta­po­li­tii­kan). Mui­ta vas­taa­via ryh­miä löy­tyy (onhan Suo­mes­sa sato­ja tuhan­sia ‘viral­li­sia­kin’ köy­hiä ja ruo­ka­jo­not vain pitenevät.).

  Timp­pa

 80. Eri­lai­set (muka) kuvan ja äänen käyt­töön liit­ty­vät hyvi­tys­mak­sut ovat jo kau­an sit­ten kadot­ta­neet legi­ti­mi­teet­tin­sä ja ratio­naa­li­set perus­te­lun­sa. C‑kasetin jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa kaset­ti­mak­su on Oden kuvaa­mis­ta syis­tä sat­tu­man­va­rai­nen ja epä­oi­keu­den­mu­kai­nen jär­jes­tel­mä. Tie­to­ko­nei­den ulkois­ten kova­le­vy­jen koh­dal­la han­ke tosin hau­kan­nee p***aa, kos­ka kaset­ti­mak­sut­to­man kova­le­vyn voi jokai­nen luku­tai­toi­nen tila­ta muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la Suo­men rajo­jen ulko­puo­lel­ta. Teki­sin niin itse­kin, ellen uutis­ten kan­nus­ta­ma­na oli­si osta­nut sel­lais­ta jo toissapäivänä. 

  Teos­to-Ton­tin kes­kus­te­lustra­te­gia näyt­tää var­sin jär­ke­väl­tä. Kun asia-argu­ment­te­ja ei ole, on parem­pi pysy­tel­lä kes­kus­te­lun tason arvos­te­lus­sa ja link­kien pos­tai­lus­sa. Ainoak­si ihme­tyk­sen aiheek­si jää, kan­nat­ti­ko pote­ros­ta tuon vuok­si nyt kohot­tau­tua tätä­kään vähää. Vaik­ka voi­han tuo jos­sain toi­mia­kin — tääl­lä ei.

 81. Jark­ko Tont­ti kirjoitti:
  “Niin­pä niin. Aika moni tyyk­kä musii­kis­ta, kir­jois­ta ja elo­ku­vis­ta. Mut­ta mak­saa niis­tä vain ei halut­tai­si. Ei sit­ten mil­lään kuten hyvi­tys­mak­sun vas­tai­nen kiu­kut­te­lu hyvin osoit­taa. Se on kui­ten­kin val­tion bud­jet­tia rasit­ta­ma­ton ja sen myö­tä myös popu­lis­ti­sel­ta kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­syy­del­tä tur­vat­tu kult­tuu­rin rahoit­ta­mi­sen muo­to. Onko se tosi­aan niin hir­veä asia, pik­kui­sen tuot­teen hin­nas­sa suo­da lei­vän­syr­jää kult­tuu­rin tekijöille?”

  Onko se nyt niin vai­kea taju­ta, ettei kaset­ti­mak­sun vas­tus­ta­jat (vält­tä­mät­tä) vas­tus­ta sitä että kult­tuu­rin teki­jät saa­vat rahaa teke­mäs­tään työs­tä. Minä mak­san kyl­lä elo­ku­va­lip­pu­ni, elokuva-DVD:t, musiikki-CD:t, kir­jat yms. Mut­ta on ihan käsit­tä­mä­tön­tä mik­si minun pitäi­si mak­saa näil­le kult­tuu­rin tuot­ta­jil­le digi­ka­me­ra­ni muis­ti­kor­tis­ta tai ulkoi­ses­ta kovalevystä.

  Kun ostan kir­jan tai elo­ku­va­li­pun, saan mak­sun vas­ti­neek­si juu­ri sitä mitä haluan. Kun mak­san kaset­ti­mak­sun, en saa edes elo­ku­va­li­pus­ta alen­nus­ta. Oikeasti!

  Mil­loin­han oma ala­ni (ohjel­mis­to­teol­li­suus) huo­maa alkaa kiris­tä­mään rahaa myy­dyis­tä kova­le­vyis­tä, CD-aihiois­ta, muis­ti­kor­teis­ta ja muis­ta mas­sa­me­diois­ta. Näi­tä kui­ten­kin käy­te­tään aika var­mas­ti yhtä pal­jon ohjel­ma­koo­din säi­lö­mi­seen kuin kult­tuu­rin säi­lö­mi­seen. En kyl­lä sil­ti koki­si ansait­se­va­ni nii­tä pen­no­sia jot­ka tuol­lai­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä tilil­le­ni kilahtaisi…

 82. Ode:

  Väi­tän, että mel­kein kaik­ki isot ulkoi­set kova­le­vyt oste­taan var­muus­ko­pioin­tia varten.

  Tota, iso­ja ulkoi­sia kove­ly­jä käy­tet­tä­neen pal­jon sen tyyp­pi­sen kuva- ja video­ma­te­ri­aa­lin säi­lyt­tä­mi­seen joka ei tie­tääk­se­ni kuu­lu suo­ma­lai­sen kor­vaus­jär­jes­tel­män piiriin. 🙂

  Yri­tys­jär­jes­ten tal­len­nus­jär­jes­tel­mis­sä on muu­ten tyy­pil­li­ses­ti noin kol­man­nes käyt­tä­jien datas­ta eril­lai­sia kuvia ja videoi­ta. Toki osa näis­tä liit­tyy työhönkin.

 83. Koko kaset­ti-/hy­vi­tys­mak­su­jär­jes­tel­mä on jotain ihan käsit­tä­mä­tön­tä eri­koi­sint­res­sien kup­paus­ta, joka hyväk­sy­tään ihan yhtä lako­ni­ses­ti kuin maa­ta­lous­tue­te­kin. Ketään päät­tä­jää ei kiin­nos­ta vas­tus­taa ja val­ta­me­dia puolustaa.

  Minä en usko muu­ten­kaan val­tion sub­ven­toi­maan kult­tuu­riin. Yksi­tyi­set mark­ki­nat ja vapaat ihmi­set voi­vat tuot­taa kai­ken mitä val­tio­kin, var­sin­kin jos mar­gi­naa­li­ve­roas­te ei oli­si jotain 50% luokkaa.

 84. Mikä tark­kaan ottaen on se ongel­ma, jon­ka käsit­te­le­mi­seen tai rat­kai­se­mi­seen tämä kes­kus­te­lu pyrkii? 

  Joil­le­kin suu­rim­pa­na ongel­ma­na näyt­tää ole­van puut­teel­li­nen tie­to sii­tä, mil­lai­sil­le muis­ti­vä­li­neil­le musiik­kia lada­taan ja kuin­ka pal­jon. Joil­le­kin pää­on­gel­ma on se, miten nykyi­nen kult­tuu­ri­tar­jon­ta voi­tai­siin tur­va­ta mitään olen­nais­ta muut­ta­mat­ta. Useim­mil­le ongel­ma on hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­män jär­jet­tö­myys, mut­ta rat­kai­sus­ta ei niin väliä, kun­han teki­jä­noi­keuk­siin ja tai­tei­li­joi­den oikeu­tet­tui­hin tuloi­hin ei kajo­ta. Yhden mie­les­tä suu­rin ongel­ma on sii­nä, että niin har­vat ovat luke­neet OPM:n mietinnön. 

  Eikö täs­sä kui­ten­kin ja kai­ken kaik­ki­aan pyri­tä löy­tä­mään rat­kai­su sii­hen, miten taiteilija/tieteilijä voi saa­da mark­ki­naeh­toi­ses­ti pal­kan työs­tä, jos­ta on joil­le­kin arvoa/hyötyä, ilman että rajoi­te­taan tie­don vapaa­ta liikkumista.

  Mikä täs­sä ongel­ma­na­set­te­lus­sa on vika­na? Sekö, että se on niin yksin­ker­tai­nen ja sel­vä? Vai se, että sii­hen löy­tyy loo­gi­nen rat­kai­su? Vai sekö, että kysei­nen rat­kai­su siir­tää kaik­ki edel­lä mai­ni­tut ongel­mat sin­ne min­ne ne kuu­luu­kin, ros­kik­seen – ja vähän vähen­tää nii­den kans­sa puu­has­te­li­joi­den arvovaltaa?

 85. >Minun päree­ni paloi­vat ensim­mäi­sen ker­ran, kun
  >havait­sin koti­käyt­töön han­kit­ta­vas­ta hankittavasta
  >video­ka­me­ras­ta mene­vän huo­mat­ta­van suu­ren maksun
  >Teos­tol­le, kos­ka lai­tet­ta voi teo­rias­sa käyttää
  >myös magnetofonina.

  Osmo, mah­dat­ko sot­kea video­ka­me­ran mak­sun tul­liin? Kame­rois­ta (edes kame­ra­nau­hu­reis­ta) ei ole tie­tääk­se­ni kos­kaan mak­set­tu hyvi­tys- eikä Teosto-maksuja.

 86. Jaan nimi­merk­ki tie­de­mie­hen hen­ki­sen väsy­myk­sen, enkä aio kun­nel­la musiik­kia vir­kis­tyäk­se­ni, vaan pahek­sut­ta­vas­ti hauk­kua kes­kus­te­lun tason lisäk­si sen sisältöä. 

  Maa­il­mas­sa, jos­sa musii­kin (ja ene­ne­väs­sä mää­rin kir­jal­li­suu­den) pää­asial­li­nen ilme­ne­mis­muo­to on digi­taa­li­nen, nykyi­sen kal­tai­siin teki­jä­noi­keuk­siin taker­tu­mi­nen joh­taa epä­toi­vot­tui­hin ilmiöihin. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra argu­men­toi aiem­min, että laa­ja­mit­tai­sen net­ti­ja­ke­lun mah­dol­lis­ta­vat sivus­tot tule­vat polii­sin tie­toon eivät­kä sik­si ole ongel­ma, mut­ta tämä näke­mys on kumot­tu jo moneen ker­taan. Muis­taak­se­ni edel­li­sel­lä ker­ral­la asian olles­sa tääl­lä esil­lä muun muas­sa (kai siis kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­sen) Tom­mi Uscha­no­vin oival­li­sil­la esi­mer­keil­lä. Mer­kit­tä­vää jul­ki­suut­ta kerän­nyt suo­ra­nai­sen pira­tis­min pää-äänen­kan­nat­ta­ja Pira­te­Bay on aivan hen­gis­sä, eri­lai­sis­ta yleis­luon­toi­sis­ta verk­ko­tal­len­nus­pal­ve­luis­ta puhumattakaan. 

  Ja kaik­ki yksi­tyi­nen vies­ti­lii­ken­ne tulee vie­lä päälle.

  Jos musii­kin jake­lun val­von­nan halu­taan ole­van esi­mer­kik­si edes puol­ta sii­tä tasos­ta kuin myy­mä­lä­var­kauk­sis­sa, tulee kan­sa­lais­ten yksi­tyi­syy­den­suo­jaa rajoit­taa todel­la ran­kas­ti val­vo­mal­la kaik­kea tie­to­lii­ken­net­tä — jokai­nen säh­kö­pos­ti, pika­vies­ti, blo­gi­kir­joi­tus, koti­si­vun­nurk­ka. Rok­ka­ri­kaan ei oikeas­ti hyväk­sy sitä, että iso­ve­li val­voo kuin­ka monel­le nai­sel­le hän säh­kö­pos­teis­saan lir­kut­te­lee ja lähet­te­lee musii­kin­pät­ki­ään, kysel­len todis­tei­ta sii­tä kenen kap­pa­le ja mil­lä oikeu­del­la muka­na liikkuu. 

  Jos halu­aa tuh­la­ta aikaan­sa ja kes­kit­tyä oirei­siin eikä tau­tiin, voi toki käy­dä läm­mik­keek­si tätä hyvi­tys­mak­su­kes­kus­te­lua. Eri­lai­sia lait­tei­ta onnek­si pii­saa, niin on mitä poh­tia ja viilata. 

  Jokai­ses­sa uudes­sa vuo­si­mal­lin 2011 autos­sa on usei­ta muis­ti­pii­re­jä tai kiin­to­le­vy­jä, joil­le on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta tal­len­taa musiik­ki­kap­pa­lei­ta. Kos­ka haluam­me toki olla joh­don­mu­kai­sia, mei­dän ei tuli­si kes­kus­tel­la sii­tä onko mitään jär­keä että auton han­kin­taan pitäi­si lisä­tä hyvi­tys­mak­su, vaan se on itses­tään sel­vää että pitäi­si. Pitää­hän sisäl­lön­tuot­ta­jan saa­da kor­vaus työs­tään, eikö? Muis­tu­tan vie­lä, että kes­kus­te­lua tulee käy­dä toki muis­ti­ti­lan mää­räs­tä ja käy­tet­tä­vyy­des­tä, mut­ta ei saa unoh­taa myös­kään sitä, kuin­ka iso osa auton ajo­käy­tös­tä on kopion­ti­kel­poi­sen digi­taa­li­sen mate­ri­aa­lin tai kopioin­nin mah­dol­lis­ta­vien väli­nei­den kul­je­tus­ta pai­kas­ta toi­seen. Toki on myös rele­vant­tia mikä osa on elä­ke­läis­ten ja opis­ke­li­joi­den ajo­suo­rit­tei­ta ja ajo­neu­vo­ja. Odo­tan laa­duk­kai­ta link­ke­jä prosenttiosuuksista.

  Vai odo­tan­ko sit­ten­kään, kos­ka tämä juna meni jo. 

  On sää­li, että nykyi­nen teki­jä­noi­keus­mal­li mure­nee digi­taa­li­sen pai­no­voi­man vetä­mä­nä vain käy­tän­nös­sä ja aivan satun­nai­sel­la ran­gais­tus- ja vero­tus­koh­taan­nol­la, eikä niin että lain­sää­dän­tö ja ase­tuk­set tuli­si­vat edes aut­ta­vas­ti reaa­li­maa­il­man perässä.

 87. Pasi:

  Tie­to­ko­nei­den ulkois­ten kova­le­vy­jen koh­dal­la han­ke tosin hau­kan­nee p***aa, kos­ka kaset­ti­mak­sut­to­man kova­le­vyn voi jokai­nen luku­tai­toi­nen tila­ta muu­ta­mal­la klik­kauk­sel­la Suo­men rajo­jen ulkopuolelta.

  Näin­hän sitä voi­si toivoa.
  Onko­han se kui­ten­kaan ihan näin sel­vää, että ulko­mail­ta­kaan teh­ty tilaus on teos­to­ve­ros­ta vapaa?

  Joku viik­ko sit­ten­hän tuli raas­tu­va­noi­keu­den pää­tös, että viro­lai­nen verk­ko­kaup­pa jou­tuu jäl­ki­kä­teen suo­rit­ta­maan teos­to­ve­ron Suo­meen myy­mis­tään CD- ja DVD-aihioista.
  Tun­tee­ko joku tar­kem­min tämän oikeu­den pää­tök­sen perus­te­lui­ta? Ei kai perus­tee­na voi pel­käs­tään olla, että ko. verk­ko­kaup­pa oli suo­ma­lai­sen yri­tyk­sen tytäryhtiö?
  Eli mik­si sak­sa­lai­nen Nier­le voi jät­tää kaset­ti­mak­sut mak­sa­mat­ta, mut­ta suo­ma­lai­so­mis­tei­nen Arc­tec­ho jou­tuu ne jäl­ki­kä­teen tilittämään?

 88. Kum­ma jut­tu ettei saman­lais­ta pos­mo­tus­ta ole syn­ty­nyt tv-lupa­mak­sus­ta saa­ti­ka mediamaksusta.

  Eikös tv-lupa ole pal­jon epä­oi­keu­den­mu­kai­sem­pi ja myös vai­kut­ta­vam­pi kuin joku 4 euron kova­le­vy­mak­su yli 250 GB levyistå?

  Suu­rin osa kat­se­lee­kui­ten­kin jotain muu­ta kuin yleä. Tuo jos mikä on epistä:))

  toi­saal­ta maa­il­ma on täyn­nä epis-asioi­ta. Pitää vaan yrit­tää pär­jä­tä kasik­kien epis­ten kanssa.

 89. Jark­ko Tont­ti: “Suu­rin ongel­ma on se, että musii­kin kuun­te­luun kel­paa­vat puhe­li­met jäi­vät ulko­puo­lel­le. Herää epäi­lys, ovat­ko erään jät­ti­fir­man lob­ba­rit olleet asialla?”

  Epäi­lys on vali­tet­ta­vas­ti aivan oikea: Nokia on muka­na hyvi­tys­mak­su­toi­mi­kun­nas­sa, joka mm. toteut­taa tak­soi­tuk­sen taus­tal­la ole­vat vuo­tui­set käyt­tö­tut­ki­muk­set. Nii­hin kan­nat­tai­si myös Osmon ja kump­pa­nei­den tutus­tua, osoi­te on luon­nol­li­ses­ti http://www.hyvitysmaksu.fi.

  Itse en ihan ymmär­tä­nyt mitä vai­ke­aa mak­su­va­pau­tuk­sen hake­mi­ses­sa on? Oman toi­mi­ni­me­ni osal­ta hain mak­su­va­pau­tuk­sen ensim­mäi­se­nä toi­me­na rekis­te­röin­nin jäl­keen. Se “val­ta­va vai­va” oli yhden aane­lo­sen täyt­tä­mi­nen ja pos­tit­ta­mi­nen Teos­toon. Lupa­pa­pe­ri tuli takai­sin noin viikossa.

  1. Timo Ruoh­no­mä­ki: Mitä hyö­tyä on luvas­ta ostaa kova­le­vy ilman hyvis­ty­mak­sua, jos Teos­to mää­rää käyt­tä­mään kaup­poj­ha, jos­sa ne ovat pal­jon kal­liim­pia kuin muualla.

 90. Täy­sin off-topic:

  Loma­ke voi­daan täyt­tää tie­to­ko­neel­la, mut­ta sen tal­let­ta­mi­nen on estet­ty. Skan­ne­rin omis­ta­ja voi­si ehkä skan­na­ta prin­ta­tun lomak­keen ja lähet­tää kuvan sähköpostilla

  Jos se on pdf-loma­ke, jon­ka tal­len­ta­mi­nen on estet­ty, niin aina­kin jot­kut käyt­tö­jär­jes­tel­mät/pdf-luki­jat (linux) osaa­vat sil­ti tulos­taa tuon täy­te­tyn lomak­keen uuteen pdf-tiedostoon.

  Win­dow­sil­le löy­tyy PDFC­rea­tor.

 91. Selos­tuk­sia kärä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta löy­tää vaik­ka­pa teke­mäl­lä haun tuol­la verkkokauppa.comin tytä­ryh­tiön nimel­lä. En viit­si rat­kai­sun oikeu­del­lis­ta pitä­vyyt­tä sen enem­pää arvioi­da (hovioi­keus sen aika­naan tekee) mut­ta käy­tän­nön mer­ki­tys­tä tuo­miol­la ei ole. Maa­il­ma on vää­räl­lään elekt­ro­nii­kan verk­ko­kaup­po­ja, eivät­kä koti­lu­diit­tiem­me rah­keet rii­tä kärä­jöi­mi­seen kaik­kien kans­sa (kan­teen nos­ta­mi­sel­le rat­kai­se­vaa oli var­mas­ti lii­tyn­tä suo­ma­lai­seen verk­ko­kaup­paan). Kulut­ta­jal­le on siten aina tar­jol­la kaset­ti­mak­sut­to­mia kova­le­vy­jä, jos vain kiinnostaa. 

  Teos­ton ja sen sisar­jär­jes­tö­jen koh­dal­la täy­tyy ymmär­tää, että ne tais­te­le­vat nyt ole­mas­sao­los­taan. Hyvi­tys­mak­sut­to­mas­sa maa­il­mas­sa teos­to­lai­set ovat nääs kilometritehtaalla.

 92. Kum­ma jut­tu ettei saman­lais­ta pos­mo­tus­ta ole syn­ty­nyt tv-lupa­mak­sus­ta saa­ti­ka mediamaksusta.”

  Onhan niis­tä häly nous­sut, eten­kin media­mak­sus­ta. TV-mak­su sen sijaan on help­po kier­tää: ilmoit­taa ettei omis­ta TV:tä ja jät­tää mak­sun maksamatta.

  Itse en TV-mak­sua mak­sa, kos­ka TV:ni on vain ja ainoas­taan tie­to­ko­neen näyt­tö. Viri­tin­tä en kui­ten­kaan ala pois­tat­ta­maan, kos­ka se mak­saa ja pie­nen­tää jälleenmyyntiarvoa.

 93. Kum­ma jut­tu ettei saman­lais­ta pos­mo­tus­ta ole syn­ty­nyt tv-lupa­mak­sus­ta saa­ti­ka mediamaksusta.

  On hel­pom­pi esit­tää kär­ke­viä mie­li­pi­tei­tä 12 mil­joo­nas­ta (TEOSTO) kuin 500 mil­joo­nas­ta (YLE).

 94. Mik­koS: en muis­ta OS:n keuh­kon­neen media­mak­sus­ta tavul­la­kaan. 4 euron kova­le­vy­mak­sus­ta taa­sen on riit­tä­nyt asi­aa jo vii­kon, ihan kuin tämä oli­si joku iso­kin ongelma.

 95. Roo­mas­sa 1600-luvun alus­sa: ”Vaik­ka tämä uusi kek­sin­tö, kau­ko­put­ki, on mah­dol­lis­ta­nut kau­em­mak­si näke­mi­sen ja joku on saa­nut tai­vaan­kant­ta tut­kies­saan aiheen väit­tää, että olet­ta­mal­la Maa liik­ku­vak­si ja Aurin­ko pai­kal­laan pysy­väk­si, kaik­ki tai­vaan ilmiöt selit­ty­vät parem­min kuin eksent­rien ja epi­syklien teo­rian avul­la, niin on ymmär­ret­tä­vä, että sel­lai­nen puhe on vain hypo­teet­tis­ta, ex sup­po­si­tio­ne. Sil­le väit­teel­le ei ole mitään käy­tän­nön todis­tet­ta eikä mei­dän siten tule hylä­tä sitä oppia, mitä Raa­mat­tu opet­taa ja johon kaik­ki tie­teem­me ja tai­teem­me perustuvat.”

  Hel­sin­gis­sä 2000-luvun alus­sa: ”Vaik­ka tämä uusi kek­sin­tö, inter­net, on mah­dol­lis­ta­nut infor­maa­tion rajat­to­man levit­tä­mi­sen ja joku on saa­nut aiheen väit­tää, että sen avul­la voi­tai­siin tie­tei­li­jöil­lem­me ja tai­tei­li­joil­lem­me mak­saa mark­ki­naeh­toi­nen palk­kio hei­dän töis­tään ilman, että infor­maa­tion kul­kua teki­jä­noi­keuk­sien ja hyvi­tys­mak­su­jen teo­rian mukaan rajoi­tet­tai­siin, niin on ymmär­ret­tä­vä, että sel­lai­nen puhe on vain hypo­teet­tis­ta. Sil­le väit­teel­le ei ole mitään käy­tän­nön todis­tet­ta eikä mei­dän siten tule hylä­tä sitä oppia, mitä Talous­tie­de ja IP-oikeus­sää­dän­tö opet­taa ja mil­le kaik­ki tie­teem­me ja tai­teem­me perus­tu­vat. Ja jos vie­lä löy­tyy koh­tei­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat vas­tik­keet­to­man tie­tees­tä ja tai­tees­ta naut­ti­mi­sen ja oikeu­te­tul­ta rahas­ta­mi­sel­ta vält­ty­mi­sen, nämä vapaan luo­vuu­den läh­teet on mitä pikim­mi­ten tukit­ta­va ja otet­ta­va osak­si pyhän Rahan val­ta­kun­taa, jota kaik­kien tie­tei­den ja tai­tei­den on kumar­ret­ta­va – niin kuin menes­tyk­sel­lä olem­me tähän­kin asti toimineet.

 96. Tera­ta­vun levyn hin­ta nousee noin 13 euroa, joten ei se ihan mitä­tön sum­ma ole. Poh­jim­mil­taan ongel­ma on kui­ten­kin peri­aat­teel­li­nen ja liit­tyy oikeudenmukaisuuteen.

 97. Mikä on 4 euron kovalevymaksu?

  fin­lex kirjoitti:

  Ulkoi­sen kiin­to­le­vyn mak­su on
  1) 5 euroa, jos muis­tia on vähin­tään 250
  giga­ta­vua mut­ta enin­tään 950 gigatavua;
  2) 10 euroa, jos muis­tia on yli 950 gigatavua
  mut­ta enin­tään 3 teratavua.

  btw, jos mark­ki­noil­le tulee yli 3 teran ulkoi­sia kovo­ja, ovat­ko ne teos­to­va­pai­ta? Ase­tus ei mää­rää niis­tä mitään.

 98. Pet­te­ri Järvinen:
  Osmo, mah­dat­ko sot­kea video­ka­me­ran mak­sun tulliin? 

  Toden­nä­köi­ses­ti Jär­vi­nen on oikeas­sa. Olen saa­nut kaup­pi­aal­ta vää­rää tie­toa. Ker­to­mus oli sinän­sä haus­ka. Kah­des­ta aivan saman­lais­ta video­ka­me­ras­ta toi­nen mak­soi huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin toi­nen. Kun kysyin, mitä eroa niis­sä on, myy­jä ker­toi, että hal­vem­mas­ta voi siir­tää nau­han tie­to­ko­neel­le edi­toi­ta­vak­si ja kal­liim­mal­la voi siir­tää edi­toi­den videon takai­sin nau­hal­la näy­tet­tä­väk­si vaik­ka tele­vi­sion ruu­dul­ta. Tämä omi­nai­suus oli tuo­hon aikaan vält­tä­mä­tön, kos­ka tun­nin fil­mi vei noin 15 Gt eikä sen siir­to sik­si oikein onnis­tu­nut korp­pu­jen avulla.
  Kun oli perin har­mis­tu­nut asias­ta, myy­jä tar­jou­tui myy­mään minul­le hal­val­la pie­nen punai­sen vekot­ti­men, joka kor­jaa hal­vem­mas­sa kame­ras­sa ole­van ohjel­moi­dun sabo­taa­sin. (Syyt­tä­jäl­le tie­dok­si, että kysei­nen lii­ke on jo lopet­ta­nut toi­min­tan­sa ja teos­ta on yli kym­me­nen vuotta)
  Joi­ta­kin vuo­sia tuon jäl­keen video­ka­me­ra sär­kyi ja tar­vit­sin nopeas­ti uuden. Pää­dyin tes­ti­voit­ta­jaan, jota ei kui­ten­kaan hel­sin­ki­läi­sis­tä kau­pois­ta saa­nut kuin kah­den kuu­kau­den tilausa­jan jäl­keen. Sik­si ostin sen rans­ka­lai­ses­ta net­ti­kau­pas­ta. Toi­mi­tusai­ka oli kak­si päi­vää ja hin­ta 500 euroa hal­vem­pi. Hel­sin­ki­läi­sen kau­pan seli­tys hin­tae­rol­le oli, että Suo­mes­sa sii­tä menee mak­su “video­nau­hu­ris­ta”. Jos sitä ei men­nyt Rans­kas­sa, tul­kit­sin sen hyvi­tys­mak­suk­si, mut­ta toki kaup­pias saat­toi tur­vau­tua hätä­val­hee­seen peit­tääk­seen huo­non kilpailukykynsä.

 99. @Kari

  EIpä tuos­sa lin­kis­sä OS var­si­nai­ses­ti kri­ti­soi­nut media­mak­sua, vaan piti sitä vain lii­an byro­kraat­ti­se­na, ja sik­si huonona.

 100. Ellen vää­rin muis­ta, niin oli se nau­hoit­ta­va video­nau­hu­ri hie­man kal­liim­pi myös Rans­kas­sa. Mut­ta vain hie­man. Suo­mes­sa sii­hen lisät­tiin video­nau­hu­rei­hin liit­ty­viä lisä­mak­su­ja, jot­ka oli­vat pro­sent­ti­poh­jai­sia, jol­loin hin­tae­ro oli tosi­aan huima.

  Alun­pe­rin euroop­pa­lai­set maat alkoi­vat verot­taa noi­ta nau­hoit­ta­via video­nau­hu­rei­ta noin vuon­na 1987. Muis­tan tui­ki sel­väs­ti, että ensim­mäi­set ei-nau­hoit­ta­vat Sonyt oli­vat ihan taval­li­sia Sony­ja, jois­sa IN-pis­tok­kei­den sijal­la oli mus­ta muo­vi­lät­kä, joka piti pora­ta auki, jol­loin ansait­si 1000 markkaa. 

  Kun kame­rat kehit­tyi­vät sof­ta­poh­jaik­si, niin nau­hoi­tus­mah­dol­li­suu­den sai pääl­le kau­ko­sää­ti­men koo­dil­la. Sik­si myy­tiin erik­seen tis­kin alta puu­ko­tet­tu­ja kau­ko­sää­ti­miä, jot­ka lähet­ti­vät nämä koo­dit. Niis­sä ei kyl­lä ollut mitään lai­ton­ta, sil­lä itse kame­raan­han ei koskettu.

  Ostin vii­mei­sen nau­ha­ka­me­ran vuon­na 2004. Se oli nau­hoit­ta­va, mut­ta vain Firewi­ren kaut­ta. Jos sii­nä oli­si ollut ana­lo­gi­set TV-in pis­tok­keet, se oli­si tul­kit­tu videonauhuriksi.

 101. >Kun oli perin har­mis­tu­nut asias­ta, myy­jä tarjoutui
  >myy­mään minul­le hal­val­la pie­nen punaisen
  >vekot­ti­men, joka kor­jaa hal­vem­mas­sa kamerassa
  >ole­van ohjel­moi­dun sabotaasin.

  Jep, täs­sä oli kyse MiniDV-kame­rois­ta, joi­den Suo­meen tuo­duis­sa mal­leis­sa digi­taa­li­nen video in-lii­tän­tä oli kyt­ket­ty pois pääl­tä, jot­tei niis­tä oli­si perit­ty kor­keam­paa video­nau­hu­rin tul­lia. Out-lii­tän­tä toi­mi, joten kuvan siir­ret­tyä tie­to­ko­neel­le edi­toin­tia var­ten, mut­ta lop­pu­tu­los­ta ei voi­nut tuo­da enää takai­sin kameraan 🙁

  Kysei­sen eston sai pois­tet­tua pie­nel­lä lisä­lait­teel­la tai lähet­tä­mäl­lä lai­te huol­toon Jyväs­ky­lään, mis­sä ase­tus kyt­ket­tiin takai­sin käyt­töön. Kir­joi­tin täs­tä Tie­to­ko­ne-leh­den artik­ke­lis­sa jos­kus 1990-luvun lopus­sa, kos­ka tein omal­le video­ka­me­ral­le­ni juu­ri tuol­lai­sen “huol­lon”.

  Tie­tääk­se­ni tul­li oli kor­keam­pi muis­sa­kin Euroo­pan mais­sa, joten kyse ei ollut yksin Suomesta.

  Mut­ta täl­lä ei tosi­aan­kaan ollut mitään teke­mis­tä teki­jä­noi­keuk­sien kanssa.

 102. juge:

  EIpä tuos­sa lin­kis­sä OS var­si­nai­ses­ti kri­ti­soi­nut media­mak­sua, vaan piti sitä vain lii­an byro­kraat­ti­se­na, ja sik­si huonona. 

  No mikä­hän sinus­ta täyt­täi­si “kri­ti­soin­nin” mää­ri­tel­män? Jos pitää esi­tys­tä byro­kraat­ti­se­na ja sik­si huo­no­na, ja lisäk­si ehdot­taa, ettei edus­kun­ta ko. lakia sää­täi­si, niin ei siis ilmei­ses­ti ole kriit­ti­nen? Mikä sit­ten oli­si? Vedän ran­teet auki, jos jotain näin dor­kaa teette?

  Kari

 103. Eli mik­si sak­sa­lai­nen Nier­le voi jät­tää kaset­ti­mak­sut mak­sa­mat­ta, mut­ta suo­ma­lai­so­mis­tei­nen Arc­tec­ho jou­tuu ne jäl­ki­kä­teen tilittämään?

  Se joh­tuu sii­tä, että kysei­nen pul­ju perus­tet­tiin ilmei­ses­ti juu­ri tuon mak­sun kier­tä­mi­sek­si. Ymmär­rän perus­te­lun, mut­ta mak­sun vas­tus­ta­ja­na rat­kai­su on mie­les­tä­ni sil­ti väärin.

  Sitä pait­si sak­sa­lais­ta ei-suo­ma­lai­so­mis­teis­ta verk­ko­kaup­paa on aika vai­kea tuo­da Suo­meen kärä­jil­le. Mah­taa­ko­han Nier­le kui­ten­kin mak­saa mah­dol­li­set sak­sa­lai­set maksut?

  Eikös Arc­tec­ho mak­sa­nut viro­lai­set sikä­li kun nii­tä edes oli? Ei mah­du oikeudentajuuni.

  Toi­saal­ta tiet­ty­jä blo­ge­ja luke­mal­la (Viro­lai­nen, Nis­ka­saa­ri) Suo­men­maas­sa on aika pal­jon­kin mätää. Ja huo­maa­han sen vää­rin­käy­tö­suu­ti­soin­nis­ta­kin, vaik­ka val­lan vah­ti­puu­de­li nyt on mitä on.

 104. On hupais­ta seu­ra­ta, kuin­ka vapaan infor­maa­tion apos­to­lit mak­sa­vat muki­se­mat­ta hin­taa yhä nopeam­mas­ta laa­ja­kais­tas­ta ja intoi­le­vat vii­mei­sim­mis­tä gadgeteista.

  Niis­sä rahal­leen saa vastinetta.
  Mitä saan vas­ti­neek­si kaset­ti­mak­suis­ta? Ant­ti Tuis­kul­le ja Abbal­le lisää rahaa? Hei­dän pitäi­si mak­saa aiheut­ta­mis­taan kär­si­myk­sis­tä minulle!

  Sitä pait­si laa­ja­kais­tan hin­ta ei juu­ri­kaan nouse vaan päin­vas­toin samal­la rahal­la saa­dun kais­tan leveys kas­vaa tek­nii­kan kehi­tyk­sen myö­tä vuosittain.

  Jos joil­la­kin rok­ka­reil­la on jos­kus ollut lin­no­ja Rans­kas­sa, kyl­lä ne on nyt myy­ty tele- ja rau­ta­fir­mo­jen pomoille.

  Lin­nat ovat vetoi­sia asut­ta­via. Nyky­rik­kaat oste­le­vat ennem­min palat­sin­sa Hol­lywoo­dis­ta. Kyl­lä basis­tit­kin vähi­tel­len oppivat.
  Näi­tä öky­rik­kai­ta muu­ten ovat juu­ri nuo kai­ken­nä­köi­set mega-artistit.

 105. @Kari

  Etkö näe eroa sil­lä että täs­sä koh­taa OS kri­ti­soi Teos­to­mak­sun huo­noa koh­den­tu­mis­ta mut­ta media­mak­sun osal­ta hän pitää ongel­ma­na vain sitä, että vähä­vä­ki­sen verot­to­muu­den sel­vit­te­ly on byrokraattista?

  Kun taa­sen loo­gi­ses­ti tie­tys­ti oli­si pitä­nyt pitää media­mak­sua sel­lai­se­na, joka ei koh­den­nu oikein, kuten se ei tasan­tark­keen tee. Eikä koh­dis­tu oikein tv-lupa­mak­su­kaan. Loo­gis­ta oli­si ajaa ylen ohjel­mia salauk­sen taak­se kor­til­le, eikä mitään veroa tai mediamaksua.

 106. juge:

  Etkö näe eroa sil­lä että täs­sä koh­taa OS kri­ti­soi Teos­to­mak­sun huo­noa koh­den­tu­mis­ta mut­ta media­mak­sun osal­ta hän pitää ongel­ma­na vain sitä, että vähä­vä­ki­sen verot­to­muu­den sel­vit­te­ly on byrokraattista? 

  En näe. Minus­ta OS kri­ti­soi molem­pia sys­tee­me­jä yhtä­läi­sin perus­tein. Ja minus­ta OS on myös molem­mis­sa asiois­sa vää­räs­sä perus­te­lui­den suh­teen. Lop­pu­tu­lok­sen (=vas­tus­taa molem­pia) suh­teen olen suh­teel­li­sen samaa miel­tä, mut­ta se on eri asia.

  Kari

 107. Voi­si­ko joku ava­ta Teos­to-veron jakau­tu­mi­sen näin kan­san­ta­jui­ses­ti. Itse kun ajat­te­len sen jakau­tu­van suu­rin piir­tein siten kuin teok­sia todis­tet­ta­vas­ti esi­te­tään, kuten vaik­ka­pa radio­ase­mien soit­to­lis­to­jen perus­teel­la, jot­ka taa­sen tule­vat mel­kein sel­lai­se­naan levy-yhtiöiltä.

  Mikä siis todel­li­suu­des­sa on tavan “pien­tai­tei­li­jan” hyö­ty Teos­to-veros­ta? Onko kysees­sä enem­män­kin res­pek­tioi­keu­des­ta kuin kon­kreet­ti­ses­ta rahal­li­ses­ta tues­ta teh­dys­tä työs­tä? Voi­si­ko siis kult­tuu­rin­tuo­tan­toa tukea joten­kin kus­tan­nus­te­hok­kaam­min ja kult­tuu­ria parem­min tukien?

 108. Ansio­kas kir­joi­tus, jopa näin hyvi­tys­mak­sua peri­aat­tees­sa kan­nat­ta­van muusi­kon näkö­kul­mas­ta. Parem­paa sys­tee­miä odo­tel­les­sa ja sitä miet­ties­sä pak­ko kui­ten­kin kor­ja­ta yksi sel­keä vää­ris­ty­mä: hyvi­tys­mak­sul­la ei ole mitään teke­mis­tä sen kans­sa jos joku halu­aa kuun­nel­la osta­maan­sa cd-levyä mp3-soit­ti­mel­la. Hyvi­tys­mak­su on ole­mas­sa sitä tilan­net­ta var­ten jol­loin tapah­tuu ns. luval­lis­ta kopioin­tia, elik­kä että vaik­ka­pa sis­ko­si on osta­nut cd-levyn jon­ka kopioit itsel­le­si mp3-soit­ti­mel­le. Täl­lais­ta lähi­pii­ris­sä tapah­tu­vaa kopioin­tia ei pide­tä lain­vas­tai­se­na, mut­ta tulon­me­ne­tys sii­tä sil­ti syn­tyy, ja sik­si hyvitysmaksu. 

  Hyvi­tys­mak­su var­maan kuo­lee pik­ku­hil­jaa pois, mut­ta sel­lai­ses­ta kes­kus­te­lus­ta pitäi­si pääs­tä eteen­päin mis­sä vaa­di­taan tätä sys­tee­miä pois mut­ta ainoak­si kor­vaa­vak­si sys­tee­mik­si esi­te­tään että “tai­tei­li­jat pär­jät­köön vähem­mäl­lä”. Kan­nat­tai­si hiu­kan pereh­tyä sii­hen mihin hyvi­tys­mak­sun tuot­to itse asias­sa menee.

 109. Lai­ton kopioin­ti lop­puu pian. Ei sitä estet­tyä saa­da, mut­ta tur­hak­si se tulee.

  Musii­kin koh­dal­la muu­tos on jo suu­rim­mak­si osak­si tul­lut. Inter­ne­tin kehi­tys tap­paa kopioinnin.

 110. Hyvi­tys­mak­sua puo­lus­ta­vat ovat käyt­tä­neet saman­lais­ta argu­men­toin­tia kuin tv-lupa­mak­sun puo­lus­ta­jat: kun on eril­li­nen mak­su (eli oikeas­taan yksi­tyi­nen vero­tusoi­keus), ei rahan tulo ole val­tion bud­je­tis­ta ja polii­ti­kois­ta niin riip­pu­vai­nen ja vero­ja ei tar­vit­se kerä­tä niin pal­jon. Samal­la logii­kal­la kaik­ki jul­ki­sen sek­to­rin toi­min­ta pitäi­si muut­taa kiin­teil­lä mak­suil­la rahoi­tet­ta­vak­si. Ei oli­si sai­raan­hoi­to tai kou­luo­pe­tus riip­pu­vais­ta polii­tik­ko­jen mie­len­muu­tok­sis­ta eikä vero­ja tar­vit­si­si kerä­tä — ja oltai­siin tur­vas­sa suhdannevaihteluilta…

  1. Vil­le, Ter­vey­den­huol­to­vä­ki haluai­si­kin muut­taa ter­vey­den­huol­lon rahoi­o­tuk­sen eril­li­sel­lä ter­veys­mak­sul­la rahoitettavaksi.

 111. >hyvi­tys­mak­sul­la ei ole mitään teke­mis­tä sen
  >kans­sa jos joku halu­aa kuun­nel­la ostamaansa
  >cd-levyä mp3-soittimella

  Ei pitäi­si olla, mut­ta minis­te­riön mukaan on. Muu­ten­han mp3-soit­ti­met oli­si vapau­tet­tu mak­sus­ta. Minis­te­riön tul­kin­nan mukaan myös omien levy­jen kopioin­ti (ns. for­mat shif­ting) on hyvi­tys­mak­sun alaista.

 112. Taas vähän vää­rää tie­toa liik­keel­lä. You­tu­be, ja sitä­kaut­ta emo­yh­tiö Google, mak­saa You­tu­be-sisäl­lös­tä kat­so­ja­lu­ku­jen mukaan. Vaa­ti­muk­se­na kana­val­le on tiet­ty mää­rä tilaajia. 

  Suu­ri jouk­ko ihmi­siä tekee elan­ton­sa you­tu­be part­ners­hip ohjel­man kaut­ta. Ei oli­si mikään ongel­ma suo­ma­lai­sil­le artis­teil­le / levy-yhtiöil­le lyöt­täy­tyä kimp­paan ja lait­taa menes­ty­vä You­tu­be kana­va pystyyn.

  Soi­nin­vaa­ra oli oikeil­la jäl­jil­lä kir­joi­tuk­ses­saan. Ongel­man läh­de on levy­fir­mat jot­ka tais­te­le­vat aina vii­mei­seen asti van­hen­tu­neen ansain­ta­mal­lin säi­lyt­tä­mi­sek­si. Kukaan ei levy­fir­mois­sa uskal­ta­nut sanoa että 20 sen­tin myovi­lät­kien myyn­ti 20 eurol­la on aikan­sa elä­nyt­tä. Samoi­ten kova­le­vyl­le lail­li­ses­ti lataa­mi­nen alkaa olla höl­mö­läi­sen hom­maa. Spo­ti­fyt ja you­tu­bet (eli strea­maus) on pal­jon jär­ke­väm­pää. Niis­sä­kin on ansaintamahdollisuus.

 113. Hyvi­tys­mak­sus­ta käy­tä­väs­sä kes­kus­te­lus­sa on tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti sekoi­tet­tu käsit­tei­tä toisiinsa.

  Mak­sua perus­tel­laan muo­dol­li­ses­ti edus­kun­nal­le lail­li­sel­la koti­ko­pioin­nil­la ja sen aiheut­ta­mal­la tai­tei­li­joi­den tulon­me­ne­tyk­sil­lä. Siis samoin perus­tein kuin aika­naan kaset­ti­mak­sua. Tämä oli­si juri­di­ses­ti hyväksyttävää.

  Levy-ja elo­ku­vayh­tiöi­den vaa­ti­mus­ten poh­jal­la on kui­ten­kin mah­dol­li­sen lait­to­man kopioin­nin aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set, kai­ken lisäk­si täy­sin epä­rea­lis­ti­set arviot joi­den mukaan jokai­nen lait­to­mas­ti kopioi­tu tal­len­ne on pois lail­li­ses­ta myynnistä. 

  Kysees­sä on siis erään­lai­nen vahin­gon­kor­vaus, jos­kin oikeus­val­tioon sopi­ma­ton. Kor­vaus peri­tään kai­kil­ta tie­don tal­len­ta­jil­ta, eikä vain niil­tä jot­ka lait­to­maan kopioin­tiin syyl­lis­ty­vät. Kai­ken lisäk­si etu­kä­teen, ennen­kuin rikos­ta on edes tapahtunut.

  Minun logiik­ka­ni mukaan tuon­tyyp­pi­nen (lähes)kaikille lan­ge­tet­ta­va mak­su suo­ras­taan kan­nus­taa ihmi­siä lait­to­maan kopiointiin.

 114. Ja kun kes­kus­te­lu ker­ran on saa­tu käyn­tiin, niin muis­tut­tai­sin myös sii­tä epä­koh­das­ta, että mik­si esim. Roviol­la Angry-Birds pelin ohjel­moi­nut nört­ti saa kuu­kausi­palk­kaa ja työ­nan­ta­ja saa kaik­ki oikeu­det tuo­tok­seen. Jos taas joku Mr. Muusik­ko tekee jon­kun bii­sin vaik­ka­pa mai­nok­seen, niin suo­rit­tee­na se on ihan vas­taa­va (Luul­ta­vas­ti tuon bii­sin saa teh­tyä nopeam­min) mut­ta hän saa sii­tä jat­kos­sa jokai­ki­ses­tä esi­tys­ker­ras­ta palk­kion ja hänen peril­li­sen­sä­kin vie­lä 70 vuot­ta Muusi­kon kuo­le­man jälkeen.

  Saman­lai­nen hom­ma, mut­ta teki­jä­noi­keu­det aivan eri­lai­set — miksi?

 115. Voi­sin kuvi­tel­la, että enem­män kuin musiik­kia tie­to­ko­neen kova­le­vyil­le tal­len­ne­taan tie­to­ko­neoh­jel­mia. Mik­si siis esim. Mic­ro­soft (Tai sit­ten edes joku koti­mai­nen ohjel­mis­to­ta­lo) ei saa osuut­ta hyvitysmaksuista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.