Wikileaks meni liian pitkälle

Wik­ileaks on pal­jas­tanut Yhdys­val­tain laa­ti­man luet­telon kohteista, jot­ka oli­si­vat ter­ror­is­teille eri­tyisen help­po­ja kohtei­ta saa­da aikaan suur­ta tuhoa. Tätä ei olisi pitänyt julka­ista. Nyt ei ole kyse enää val­lan var­tioimis­es­ta vaan tahal­lis­es­ta vahin­gon aiheuttamisesta.
Voidaan tietysti kysyä, mik­si Yhdys­val­lat pitää tuol­laista luet­te­loa paikas­sa, johon sadoil­la tuhan­sil­la ihmisil­lä on pääsy. 

47 vastausta artikkeliin “Wikileaks meni liian pitkälle”

 1. Mikään ilmiö/asia/henkilö/yms ei ole yksiselit­teis­es­ti hyvä tai paha, Wik­ileaksin sal­do on kuitenkin reilusti plus­san puolel­la. Hyvä että myös arvostel­laan, toiv­ot­tavasti huomioi­vat palaut­teen. Parem­pi tapa voisi olla vuo­taa mate­ri­aali lehdis­tölle jol­la olisi voimavaro­ja käy­dä tek­sti läpi ja julka­ista vain oleelli­nen. Taisi olla pres­sik­lu­bi kun joku toimit­ta­ja kom­men­toi että pitäisikö lehdis­tön lähdesuo­jan takana piileskelevät henkilöt vuo­taa julk­isu­u­teen, aika hyvä pointti.

 2. Olen ihme­tel­lyt tätä täysin yksipuolista intoilua siitä, kuin­ka Wik­ileaks on tehnyt palveluk­sen “meille” (kansalaisille) pal­jas­ta­mal­la “niiden” (oman hallintomme, “poli­it­tisen eli­itin”) salaisia tieto­ja. Eikö nyt kukaan muka ole kokenut asi­aa niin, että Wik­ileaks on myös pal­jas­tanut mei­dän hallintomme tieto­ja, joista pal­jas­tuk­sista on hait­taa meille ja hyö­tyä niille, jot­ka ovat meitä vastaan?

  Ihan liian hel­posti­han sitä tietoa oli saatavil­la, eikä ilmeis­es­ti neljän silmän peri­aate ollut käytössä: http://www.tiede.fi/artikkeli/1227/yksityisyyttasi_uhkaa_eniten_tietotekniikan_ammatt

 3. Kyseessä on lista, jon­ka kohteet ovat tärkeitä Yhdys­val­tain tur­val­lisu­u­den kannal­ta. Suurin osa kohteista eivät ole kyl­lä hel­posti saavutettavissa.
  Tämä lista kyl­lä helpot­taa ter­ror­istien toim­intaa, mut­ta ei nyt kovinkaan paljoa.

 4. Parhaan ymmär­ryk­seni mukaan tuos­sa lis­tas­sa ei ole ain­oatakaan kohdet­ta, joka täyt­täisi seu­raa­vat ehdot:

  1) sen päät­te­ly vaatisi eri­ty­istä asiantun­te­mus­ta, eli ei olisi jo tunnettu
  2) se olisi kohteena houkutteleva,
  3) sille aiheutetut vahin­got todel­lisu­udessa aiheut­taisi­vat merkit­tävää inhimil­listä tai taloudel­lista vahinkoa (miten käärmeen­myrky­ille vas­tamyrkkyjä tekevän tehtaan tuhoami­nen vaikut­taa? Oikeasti?) 

  Kyl­lä niil­lä ter­ror­is­teil­la, joil­la on kyky iskeä, on myös kyky tiedustel­la kohteen­sa. Täl­läiset pal­jas­tuk­set itse asi­as­sa lisäävät tur­val­lisu­ut­ta, sil­lä luot­ta­mi­nen siihen, etteivät ter­ror­is­tit tiedä mihin iskeä, vas­ta vaar­al­lista onkin.

 5. Wik­ileaksin toim­inta on nört­ti­avoimuut­ta, jol­la ei ole enää mitään tekemistä tutki­van jour­nal­is­min, tms. kanssa. Ain­oa tavoite on saa­da salaisia doku­ment­te­ja, yms. jul­ki, mitä salaisem­pi, sitä parem­pi, seu­rauk­sista viis.

 6. Joo. Ter­ror­is­teille ko. listal­la ei ole mitään arvoa.
  Poli­ti­ikan tutk­i­joille on kiin­toisaa havai­ta, mitä kaikkea USA pitää itselleen tärkeänä.

 7. Se on vähän kuin hakkeroin­ti .. tai san­o­taankin: ihmisen immu­ni­teet­ti. Äkkiseltään tun­tuu järkevältä suo­ja­ta ihmi­nen kaik­il­ta pöpöiltä. Pitem­män päälle se ei ole järkevää, kos­ka kehon immu­ni­teet­ti ei kehity. 

  Hakker­it tes­taa­vat samal­la taval­la heikko­ja kohtia ja pakot­ta­vat jär­jestelmiä kehit­tymään. Tämä on evoluu­tion mekanis­mi pait­si jos­sain määrin mietit­ty. Kuinka­han moni viime vuosi­na uuti­soitu kyber­hyökkäys on ollut itseai­heutet­tu? Ihme jos eivät olisi pääosin.

  Ter­ror­is­mille alt­ti­iden kohtei­den pal­jas­t­a­mi­nen on siten type­r­ää tai järkevää ihan näkökul­mas­ta riip­puen: aut­taako vai hait­taako pal­jas­tus kohtei­den tur­vaa ja mil­lä aikavälil­lä? Ehti­ikö joku iskeä? Onko kohteen suo­jaami­nen mahdotonta? 

  Wik­ileaksin hem­mo­jen ei luulisi nukku­van kovin hyvin, kun ainakin väit­tävä miet­tivän­sä täl­laisia asioi­ta päivät pitkät. Ei käy kateek­si: mah­do­ton­han tuol­laisia on tietää. Vi ollakin, että eivät miete vaan ovat jonk­i­nas­teen sosiopaat­te­ja, jot­ka eivät piittaa.

  Yleisem­min, USA:n ja muidenkin maid­en kohdal­la pal­jas­tuk­set kai tarkoit­ta­vat, että pide­tään yhä arem­min ja parem­min salas­sa nyky­istä harvem­pia asioi­ta. Tai voi se tarkoit­ta jotain mon­imutkaisem­paakin, sil­lä salaisu­usaste­han on kolmi­ta­soinen, minkä lisäk­si on julkiset paprut. Näi­den taso­jen välil­lä ja niiden määrit­telyssä var­maan tapah­tuu joitain muutoksia.

  Ei uskoisi, muuten, kenenkään täyspäisen ole­van sitä mieltä, että maail­mas­sa ns. diplo­ma­ti­as­sa tai hal­li­tusten välil­lä ei saisi olla luot­ta­muk­sel­lisia asioi­ta, tai että ikävä salailun perinne katoaa, kun joitain salaisuuk­sia on nyt pal­jastet­tu. Kuitenkin tämä on ollut armaan älymys­tömme yleisin näkökul­ma, mikäli olen pystynyt muo­dosta­man oikean kuvan julk­isu­udessa esi­in­tyneistä kom­menteista. Me ainakin voimme nukkua hyvin, kun viisaat ihmiset miettivät …

 8. Mikä sit­ten on Wik­ileaks-pal­jas­tusten merkitys?

  Mielestäni tähän men­nessä uuti­soiduis­sa pal­jas­tuk­sis­sa ei mitään kauhean sen­saa­tiomaista kum­minkaan ollut Suomen kannal­ta ainakaan.

  Itse epäilen, että huip­pusalaiset strate­giana­lyysit eivät ole hakkerei­den ulot­tuvil­la. Mikäli epäilen edes suun­nilleen oikein, on sil­loin kyseessä vuo­den suurin puhallus.

 9. J. M. Korho­sen tavoin en olisi huolis­sani lis­tan julk­istamis­es­ta. Ei ter­ror­is­mi ole koskaan hyvien kohtei­den pulaan kaatunut, vaan ratkai­se­va pul­lonkaula on aina ollut kyky suun­nitel­la ja toteut­taa iskut tekemät­tä ratkai­se­via virheitä ja jäämät­tä kiinni.

  Ter­ror­is­te­ja enem­män olisin huolis­sani päät­täjistä, jos­ka kuvit­tel­e­vat ter­ror­is­min ole­van merkit­tävä uhka län­si­maille. Hei­dän ylireagointin­sa on vuo­den 2001 jäl­keen aiheut­tanut maail­man­laa­juista tuhoa, joka on suu­ru­udeltaan ver­rat­tavis­sa finanssikri­i­sistä alka­neeseen lamaan. On käy­ty sotia, kiris­tet­ty län­si­maid­en ja islami­laisen maail­man väle­jä, käytet­ty val­tavasti resursse­ja hyödyt­tömään tur­val­lisu­usteat­teri­in, tehty monista ark­i­sista asioista tarpeet­toman han­kalia, kaven­net­tu yksilon­va­pauk­sia ja ylipään­sä tehty maail­mas­ta epä­varmem­pi ja stres­saavampi paikka.

  On toki ole­mas­sa ter­ror­is­te­ja, jot­ka tavoit­tel­e­vat län­si­maid­en tuhoa. Hei­dän tärkein aseen­sa ovat nämä ylireagoi­vat päät­täjät, jot­ka tuhoa­vat län­si­maista elämän­ta­paa paljon tehokkaam­min, kuin mihin ter­ror­is­tit itse kuvit­telisi­vat villeim­mis­sä unelmis­saankaan pystyvänsä.

 10. Kyl­lä niil­lä ter­ror­is­teil­la, joil­la on kyky iskeä, on myös kyky tiedustel­la kohteen­sa. Täl­läiset pal­jas­tuk­set itse asi­as­sa lisäävät tur­val­lisu­ut­ta, sil­lä luot­ta­mi­nen siihen, etteivät ter­ror­is­tit tiedä mihin iskeä, vas­ta vaar­al­lista onkin.

  Mietin ihan samaa. Eivät ter­ror­is­tit kai ihan tyh­miä ole. 

  Toisaal­ta ter­ror­is­tit tun­tu­vat val­it­se­van kohtei­den valin­nas­sa tärkeänä sitä, että isku aiheut­taa pelkoa taval­li­sis­sa ihmi­sis­sä. Lentokoneet ja metroase­mat täyt­tävät tämän kri­teerin paljon parem­min kuin öljysa­ta­mat ja lääketehtaat.

  Tot­ta kuitenkin on, että paperin julk­istamisel­la ei ole mitään eri­tyisen suur­ta yhteiskun­nal­lista merk­i­tys­tä, joten ehkä sen olisi kan­nat­tanut jät­tää julkistamatta.

 11. Ei wiki-leaks ole mitään — ain­ut­takaan — salaisu­ut­ta saanut julka­istua. Eikä täl­lä ole aiheutet­tu muta kuin tahro­ja sel­l­aisi­in kilpi­in, jot­ka on tah­dot­tu nähdä kiiltäviksi. 

  Mitä ter­ror­is­tei­hin tulee, niin Sau­di-yhteyk­sien­sä kaut­ta huo­mat­tavim­mat ter­ror­is­mi­in sitoutuneet tahot ovat per­il­lä tämän kaltais­es­ta infor­maa­tios­ta. Tai sit­ten he löytävät noin muuten vaan sadoista tuhan­sista port­in­var­ti­joista jonkun jol­ta ostaa nämä “salaisu­udet”.

  On sit­ten toinen jut­tu, tuleeko “tietää” kaik­ki. Asiantun­ti­jay­hteiskun­ta noin yleen­sä perus­tuu siihen, että yhä kapeampia sek­tor­e­i­ta hal­lit­se­vat eksper­tit hal­lit­se­vat alueen­sa ja hei­hin on syytä luot­taa. Aja­tus, että tietäisi ja ymmärtäisi kaiken, mikä kaik­keen vaikut­taa on valitet­ta­va illu­u­sio. Tässä mielessä valikoima­ton infor­maa­tio aiheut­taa yleen­sä enem­män hait­taa kuin hyö­tyä, jos tätä infor­maa­tio­ta ere­htyy automaat­tis­es­ti pitämään arvokkaana. 

  Mikä on arvokkain­ta, mitä wiki-leaks on saat­tanut ihmis­ten tietoisu­u­teen? Vahvis­tus ole­tuk­selle, että liki kaik­ki naa­pu­rus­ton maat pitävät sotaa parem­pana vai­h­toe­htona kuin ydi­na­sei­den antamista Iranille? Tai kor­jaan, Ira­nia lähel­lä ole­vien maid­en johta­jat, demokra­tia kun on siel­lä päin aika lail­la hakusessa.

  Se on toki täysin sietämätön­tä, että yksiä ja luot­ta­muk­sel­lisia keskustelu­ja retostel­laan ja sanaval­in­to­ja kauhis­tel­laan lehdis­sä. Asioista puhu­vat ihmiset kun saat­ta­vat lip­sah­taa puhu­maan asioista niiden oikeil­la nimil­lä ja sehän on toki skandaali.

  Jos joku voisi vuo­taa Kenne­dyn murhaa koske­vat salaiset paper­it (ja kaik­ki ne folioon kääri­tyt ufo-paper­it) maail­ma voisi olla aidosti kiitolli­nen. Saataisi­in rauha edes yhdelle salaliittoteorialahkolle.

 12. Her­mi­it­ti, jos “merk­i­tys Suomen kannal­ta” on mit­ta­ri­na, näyt­täy­tyy suurin osa maail­man asioista yhden­tekev­inä. Luulisi, että sen itsekin huomaa.

 13. Oleel­lista on juuri tuo Rai­mon sivua­ma point­ti, eli mik­si kyseiset kohteet ovat USA:lle tärkeitä ? Aja­tus­ta voidaan myös jatkaa kysymäl­lä onko eet­tis­es­ti oikein määritel­lä toi­sis­sa mais­sa sijait­se­via kohtei­ta oma­lle maalle strate­gis­es­ti tärkeik­si ja mitä tämän määritelmän perus­teel­la on tehty / ollaan valmi­ita tekemään. Asi­aa voisi havain­nol­lis­taa esim. kysymäl­lä mik­si tietyt kohteet Irakissa on määritel­ty USA:lle tärkeik­si ja mitä USA on tehnyt tämän määritelmän perusteella.

 14. Sci-fi eloku­van käsikir­joi­tus: kuvitel­laan täysin avoin maail­ma, kaik­ki olen­not pystyvät luke­maan kaikkien ajatuk­set. Sit­ten kom­muu­ni­in syn­tyy yksi geneet­tis­es­ti poikkea­va joka pystyy salaa­maan ajatuk­sen­sa muilta…

 15. Wik­ileaksin nokka­hah­mo Assagne on Inter­polin etsin­täku­u­lut­ta­ma mies Ruotsin poli­isin vaa­timuk­ses­ta. Rikos näyt­täisi ole­van seksin jatkami­nen kon­domin rikkou­tu­misen jäl­keen. Tosin Assan­gen asiana­ja­jan mukaan rikos­nimike on “yllä­tyk­selli­nen seksi”.

  Assange pakoilee eikä suos­tu matkaa­maan Ruot­si­in oikeu­den eteen. Pelkää asiana­ja­jan mukaan luovu­tus­ta Yhdys­val­toi­hin. Siel­lä taas vaarana on teloi­tus, jos kon­ser­vati­ivipoli­itikko­jen uhkailui­hin on uskominen.

  Nyt odotamme, vuo­taako Wik­ileaks Assan­gen olin­paikan julk­isu­u­teen. Täy­tyy­hän siel­lä jonkun tietää, mis­sä äijä piileksii.

 16. Tyyp­illi­nen medi­a­jut­tu. Muu­ta­ma päivä vouhkataan ja sit­ten hil­jalleen hiipuu. Mitä ne ter­ror­is­tit oikein ovat. Mon­een vuo­teen ei ole kuu­lunut mitään. Ja kohteista sen ver­ran, että maail­man metroase­mat ja lento­ken­tät ovat jo tiedos­sa. Wik­ileaks vain päivit­ti ne.

 17. Wik­iLeaksin suurin yhteiskun­nalli­nen anti on, että he pal­jas­ta­vat Inter­net-anark­istien todel­liset kar­vat: kaiken sanan­va­paus- ja läpinäkyvyys­man­tran alla piilee vain pahan­suopa halu nähdä maail­man palavan.

  Jos Wik­iLeaks rajoit­tuisi pal­jas­ta­maan vain kiis­tat­to­mia lait­to­muuk­sia, sen voisi vielä joten kuten ymmärtää; mut­ta kokon­ais­ten ja itsessään lail­lis­ten diplo­maat­tikeskustelu­jen julka­isu on täysin anteek­siantam­a­ton­ta, sil­lä se tekee diplo­maat­tien työn­teon mahdottomaksi.

  Google-haku­sanat “Assange JAn­tho­ny” (ilman lain­aus­merkke­jä) ker­to­vat, kuin­ka Assange vält­tää keskustele­mas­ta diplo­maat­tilu­ot­ta­muk­sen tarpeel­lisu­ud­es­ta. (Inter­net-keskustelu­pal­sto­jen kielipeleis­sä diplo­maat­tikeskustelu­jen luot­ta­muk­sel­lisu­us sekoite­taan surut­ta poli­it­tis­ten päätösten salaisuuteen.)

 18. Yhdys­val­to­jen tuot­taa esimerkik­si Intell­Cen­terin avul­la läh­es kaik­ki kan­sain­välis­ten uutis­toimis­to­jen Suomeen välit­tämän ter­ror­is­mi­uuti­soin­nin, kir­jaimel­lis­es­ti maalaa sen todel­lisu­u­den, mis­sä elämme.

  Onko tämä illu­u­sion osit­tainen avaami­nen kadun­tal­laa­jalle vaarallista?

  Itse läheis­es­ti 90-luvul­la muu­ta­man keskeisen ulko­val­lan lähetys­tön kanssa työsken­nelleenä, opin jo sil­loin, että todel­lisu­us on “vakioveikkaa­jal­la” aika eri­lainen. Täysin avoin (ei-luot­ta­muk­selli­nen) tieto maalasi maail­mas­ta, val­ta­suhteista ja ajanko­htai­sista tapah­tu­mista kovin eri­laisen paikan, mitä media välitti. 

  Ei mikään vähänkään merkit­tävämpi val­tio tai edes yhteiskun­nalli­nen vaikut­ta­ja löy­dä Wik­iLeksin mate­ri­aal­ista yhtään mitään uut­ta. On tietysti samal­la san­ot­ta­va, ettei Suo­mi tai­da edel­liseen joukkoon kuu­lua. Suomen EU- ja Nato-neu­vot­te­lut taitaa olla ain­oa mitä Suomes­ta kukaan oikeasti saat­taisi rapor­toi­da. Wik­iLeak­sia ei tarvi­ta siihen, että ymmär­retään perus­in­fran mah­dol­liset haavoit­tuvu­udet jonk­in­moi­sen kri­isin aikana.

 19. Wik­ileaks meni nyt liian pitkälle siinä mielessä, että mon­et Osmon tapaiset maltil­liset ajat­tel­e­vat Wik­ileaksin men­neen myt liian pitkälle. Kuten mon­et jo ovatkin toden­neet, todel­lisu­udessa ter­rorisku­ja ei rajoi­ta sopivien, strate­gis­es­ti merkit­tävien kohtei­den puute.

  Luulen ettei kukaan voi vielä sanoa mikä tulee ole­maan Cable­gate-vuo­to­jen merk­i­tys. Vielä emme tosin edes tiedä miten suuri osa doku­menteista lop­ul­ta julka­istaan. Mie­lenki­in­toista on ollut seu­ra­ta maail­man medioiden suh­tau­tu­mista vuotoihin.

  Itsel­leni tuli osin yllä­tyk­senä se todel­lisu­us jos­sa diplo­maatit elävät. Muiden demokraat­tis­ten maid­en poli­itikko­jen ulkopoli­it­tiset tavoit­teet palautet­ti­in läh­es poikkeuk­set­ta sisäpoli­it­tisi­in valtapeleihin.

 20. Ilk­ka Remes ja Tom Clan­cy ovat sit­ten var­maan myös tosi vaar­al­lista porukkaa. 

  Joskus kir­jat onkin pahempia kuin aseet.

 21. Yhdys­val­to­jen medi­an mielestä Wik­ileaks pal­jasti ter­ror­is­teille lis­tan ter­roriko­hteista. Käytän­nössä nuo kohteet näyt­tävät sel­l­aisil­ta strate­gisil­ta resurs­seil­ta jot­ka ovat kri­it­tisiä lähin­nä laa­jamit­taises­sa sodas­sa. Joku mer­e­nalainen kaapeli tai lääkete­hdas ei ole kovin toden­näköi­nen kohde terrori-iskuille.

  http://213.251.145.96/articles/2010/U‑S-Empire-Shopping-List.html

  Olen samaa mieltä kuin Jouni yllä. Ter­ror­is­mi-sanaa on ylikäytet­ty nyt vuosikymme­nen ajan. Se alkaa olla saman­lainen sana kuin rasisti suo­ma­laises­sa poli­it­tises­sa keskustelussa. 

  Wik­ileaks on lähin­nä tuonut yleiseen tietoisu­u­teen asioi­ta jot­ka “kaik­ki” ovat tien­neet mut­ta joista ei jostain syys­tä ole keskustel­tu tai liiem­min uuti­soitu. Kuten nyt vaikka­pa Her­man Van Roumpyn kom­ment­ti siitä että EU ei usko Afgan­istani­in ja on siel­lä mukana lähin­nä Yhdys­val­to­ja miellyttääkseen.

 22. Hyvää Itsenäisyy­den­päivän iltaa Soininvaaralle !

  -Kaik­ki Ulko­val­to­jen edus­ta­jat tekevät arvioita
  Suomesta,Poliitikoistammae ja Yhteiskunnastamme
  ja rapor­toi­vat niitä Luot­ta­muk­sel­lisi­na eteen
  päin.
  Kun Luot­ta­muk­sel­lista tietoa vuo­date­taan Julki
  suu­teen se lop­pu­vi­imek­si luo vain epäluottamuksen
  kyseistä aineis­toa kohtaan ja aiheut­taa mietintää
  että,mitä luk­i­jalle yritetään propagoi­da, koska
  aineis­to on tarkoitet­tu muualle ja siten myös
  ehkä edi­toitu tai sil­lä on muu Agen­da kuin normaa
  lit Tiedonväl­i­tyk­sen tavoitteet.
  Wik­ileaks on vain Epäi­lyt­tävä, ei muuta.

 23. Tämä lista on nap­at­tu USA:n hal­li­tuk­sen intranetistä. Wik­ileaksin mukaan siihen on päässyt käsik­si 2500000 ihmistä. Jos joku heistä ei ole välit­tänyt tätä tietoa Supolle, niin Salmen Ilk­ka ei ole tehnyt hom­mi­aan. Ja jos al Qai­da ei ole saanut lis­taa käsi­in­sä jo viime vuon­na, syön kau­ni­in minkinikitani.

 24. Mista tässä koko jutus­sa on lähin­nä yllät­tävää ja/tai kauheaa se kuin­ka fasis­tisia mon­et maltil­liset ja lib­er­aalit oikein ovat.
  Ja koko Wik­ileak­siä ei vält­tämät­tä olisi edes syn­tynyt, mikäli medi­aa voisi vielä pitää val­lan vahtikoirana.

 25. Ter­ror­i­hys­te­ria alkaa saa­da jo sairai­ta muotoja.
  Eivät ne ter­ror­is­titkaan mitään idioot­te­ja ole, he kyl­lä tietävät miten yhteiskun­ta lamautetaan.

  Ter­ror­is­tit, ainakin johta­jat ‚ovat koulutet­tu­ja ja tietävät yhteiskun­nan elin­tärkeät toiminnot.
  Joitain yksi­tyisko­htia puut­tuu mut­ta niitä voi hakea internetistä 

  Ja ellei tiedä niin voi soit­taa ao asiantun­ti­jalle ja kysyä neu­voa, fir­mat jaka­vat usko­mat­toman hel­posti tietoa, jos­ta asiantun­ti­ja voi päätel­lä paljon.
  Voisin ker­toa muu­ta­man esimerkinkin, mut­ta säästetään tilaa eikä anneta vih­jeitä terroristeille.

  PS eniten min­ua Wik­ileak­sis­sa ihme­tyt­ti, että tiet­ona esitetään paljon juoru­ja ja mm ihmisiä leimat­ti­in ter­ror­is­teik­si ja rikol­lisik­si juoru­jen perus­teel­la, se on minus­ta vielä huolestuttavampi.

 26. Wik­ileaks olisi voin­ut raaka­ta eli XXXX:ta tehtaat ja paikan­nimet ja jät­tää pelkät val­tioiden nimet kuten se on tehnyt monille henkilön­imille. Olisi saanut lehdis­tö pähkäillä.

  Nyt PR:ä ja imagoa val­uu alaspäin tällä.

 27. Minäkin myötäilen osaa aiem­mista keskustelijoista sen suh­teen, että keskimääräi­nen ihmi­nen (ja etenkin keskimääräiset tur­val­lisu­us-alan virkamiehet ja soti­laat) ovat liian huolis­saan ter­ror­is­mista. Parhait­en tämä kitey­tyy mielestäni lento­kent­tien ylim­i­toitet­tui­hin tur­vatarkas­tuk­si­in: tarpeek­si kiero ter­ror­isti saa sen pom­min­sa kyl­lä läpi tur­vatarkas­tuk­ses­ta, vaik­ka eril­lis­inä aineksi­na niis­sä sal­li­tuis­sa 100 ml:n pul­lois­sa. Silti täl­laista iskua ei ole tapah­tunut. (Eivätkä 9v käytössä olleet tur­vatarkas­tuk­set onnis­tuneet estämään tämän­vuo­tista varsin amatöörimäistä housupom­mi-iskua, vaik­ka juh­la­puheis­sa tur­vatarkas­tuk­set onkin asetet­tu tor­ju­maan paljon jär­jestäy­tyneem­pää terrorismia)

  Samaan aikaan junis­sa, metrois­sa ja vaik­ka pil­ven­pi­irtäjis­sä ja veden­puhdis­ta­moissa ei ole käytän­nössä ollenkaan tur­vatarkas­tuk­sia, vaik­ka suuria uhrimääriä saisi aikaan hel­posti, silti ter­ror­is­tit eivät ole iske­neet näi­hin kohteisi­in! Myöskään ostoskeskuk­sis­sa tai vas­taavis­sa ei ole tapah­tunut ter­ror­istien ammuskelu­ja, vaik­ka tarkoituk­seen sopivia (lait­to­mia) asei­ta var­masti löytyisikin.

  Ter­ror­is­mi on paljon harv­inaisem­paa kuin mitä sen pitäisi olla “haukko­jen” puheista päätellen. Silti ter­ror­is­min uhal­la on oikeutet­tu ties mitä. Todel­lisu­us taitaa olla, että soti­las- ja tur­val­lisu­usala innos­tu­vat kun pää­sevät tekemään jotain mil­lä oikeut­taa ole­mas­saolon­sa ja onnis­tu­vat keskiver­toäänestäjän tur­vat­to­muu­den­tun­teen avul­la lob­baa­maan poli­itikko­jakin puolelleen.

 28. “Minäkin myötäilen osaa aiem­mista keskustelijoista sen suh­teen, että keskimääräi­nen ihmi­nen (ja etenkin keskimääräiset tur­val­lisu­us-alan virkamiehet ja soti­laat) ovat liian huolis­saan ter­ror­is­mista. Parhait­en tämä kitey­tyy mielestäni lento­kent­tien ylim­i­toitet­tui­hin turvatarkastuksiin: ”
  Näin luo­daan uut­ta busi­ness­ta, tur­va­palve­lut ovat yksi suurim­mista kasvualueista maailmassa.
  Niin teknil­lis­ten kuin henkilöko­htais­ten palvelu­jen alueella

  Sama kos­kee julk­ista hallintoakin, ain­oas­taan tur­val­lisu­us­määrära­hat ja henkilöstö kasvaa.
  Ja tur­val­lisu­u­teen jae­taan rahaa varsin löysin perustein

 29. Taika­susi, olet osit­tain oike­as­sa. Tur­vatarkas­tuk­set ovat viimeinen puo­lus­tuslin­ja, ja varsin vuo­ta­va sel­l­ainen. Ter­ror­is­min tor­jun­ta tapah­tuu tiedustelu- ja poli­isi­toimin­nal­la; tarkas­tusten ulot­ta­mi­nen kaikkialle lähin­nä saavut­taisi ter­ror­istien tavoit­teet nor­maalin elämän hankaloittamisella.

  Ter­ror­is­min vas­taisen toimin­nan han­kaluute­na on se, että onnis­tu­mi­nen mitataan asioil­la, joi­ta ei tapah­du. On täysin mah­do­ton­ta sanoa, miten paljon esimerkik­si vuo­den 2001 jäl­keen tehostet­tu tieduste­lu­toim­inta on ehkäis­syt ter­rori-isku­ja. Var­maa lie­nee ain­oas­taan se, että määrä on enem­män kuin usko­taan ja vähem­män kuin pelätään. 

  Yhteiskun­tana mei­dän on silti opit­ta­va elämään tosi­a­sioiden kanssa. Niin kauan kun löy­tyy fanaat­tisia ihmisiä, joku kek­sii aina jonkin tavan aiheut­taa suur­ta tuhoa. Olisi toden­näköis­es­ti hyvä varautua henkises­ti siihen, että 20 vuo­den kulues­sa joku taho onnis­tuu siinä mis­sä esimerkik­si Aum Shin­rikyo Japanis­sa ei yri­tyk­sistä huoli­mat­ta onnis­tunut, “aseis­ta­maan” (muut­ta­maan aerosoli­na levitet­täväk­si) esimerkik­si pernarut­toa tai jotain muu­ta biol­o­gista agent­tia, ja aiheut­ta­maan kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten kuole­man. Kemi­al­lisetkin aseet ovat vaar­al­lisia, eikä varastet­tu ydi­nasekaan liene mah­do­ton, mut­ta paljon biol­o­gisia tai kemi­al­lisia asei­ta epätodennäköisempi. 

  Kohtei­den haavoit­tuvu­u­den kannal­ta niiden haavoit­tuvu­u­den pal­jas­tu­mi­nen on paradok­saalis­es­ti paras­ta, mitä voi tapah­tua. Minkään ei-ker­takäyt­töisen jär­jestelmän tur­val­lisu­us ei — ilmi­selvistä syistä — yksinker­tais­es­ti voi perus­tua ole­tuk­seen niiden tun­tem­at­to­muud­es­ta. Tästä syys­tä esimerkik­si salakir­joituk­ses­sa mitään sel­l­aista jär­jestelmää, jon­ka lähdekoo­di ei ole avoimesti saatavil­la, ei pide­tä turvallisena. 

  Kuten ylem­pänä totesin, kaikkein vaar­al­lis­in­ta on, jos päät­täjät luot­ta­vat salas­s­api­toon mut­ta jär­jestelmä ei todel­lisu­udessa ole enää salainen. Viestili­iken­teen osalta seu­rauk­sia voi lukea mm. kir­jal­lisu­ud­es­ta, jos­sa käsitel­lään sak­salais­ten Enig­man ja japani­lais­ten diplo­maat­tikood­in murtamista. 

  Tämä nyt ei tarkoi­ta, että oper­ati­ivisia tieto­ja kuten vaik­ka var­tioin­nin jär­jeste­lyjä tulisi pal­jas­taa. Mut­ta jär­jestelmän suun­nit­telus­sa täy­tyy lähteä ole­tuk­ses­ta, että käytän­nössä kaik­ki on poten­ti­aalisen vas­tus­ta­jan tiedos­sa. Muuten raken­netaan vain por­saan­reik­iä täyn­nä ole­via aito­ja. Jos joku tur­val­lisu­us­pääl­likkö on nyt luot­tanut siihen, että hei­dän laitok­sen­sa pysyy salaise­na, on piru vie aikakin jo herätä todellisuuteen.

 30. Mie­lenki­in­toista tekopy­hyyt­tä, Osmo ottaa Wik­ileaksin dokkar­it täysin tosi­na ja uskot­tavina lähteinä. Saman­ta­soisia ilmas­toti­eteil­i­jöi­den välisiä sähkö­postin­vai­h­toa Osmo sala­manno­peasti osasi tulki­ta niin ettei ne oikeasti men­neet ver­tais­arvioin­neis­sa “to the town” tai läm­pöti­lakon­struk­toin­neis­saan “used trick to hide the decline” vaan nuo oli jotain sel­l­aisia kiertoilmauksia.

 31. J. M. Korho­nen: “Jos joku tur­val­lisu­us­pääl­likkö on nyt luot­tanut siihen, että hei­dän laitok­sen­sa pysyy salaise­na, on piru vie aikakin jo herätä todellisuuteen.”

  Ei kai näistä mikään ole ollut varsi­nais­es­ti salainen — miten esim. jokin Koivis­ton öljyter­mi­naali voi olla salainen — salaista oli vain USA:n intressi.

 32. Niin, mitä arkalu­on­toisem­mas­ta asi­as­ta on kyse sitä varmem­min sitä koske­va poli­it­ti­nen retori­ik­ka on vähin­tään muun­nel­tua totu­ut­ta ellei valet­ta. Ehkä tämän olisi voin­ut tuo­da esille hive­nen hienovaraisemmin. 

  Toisaal­ta kyl­lä tapa ja mit­ta­suh­teet, jol­la Wik­ileaksin kimp­pu­un käy­dään, nos­tat­taa kar­vat pystyyn sekin. 

  Wik­ileaks on lupail­lut suuria pankkiko­r­po­raa­tioi­ta koske­via julk­istuk­sia ensi vuo­den alus­sa. Minus­ta näistä olisi ollut fik­sumpi aloittaa.

 33. Wikin Vuodot lait­ta­vat Yhdys­val­to­jen ja samal­la var­maan muidenkin maid­en tiedustelu­palve­lut ja ulko­maan­toimin­not nau­runalaisek­si. Suurin osa aineis­tos­ta on täysin tyhjän­päiväistä höttöä. 

  Herää kysymys, mitä Suomen edus­tus­tus­tot maail­mal­la oikein puuhaa­vat. Itä-blokin kaat­ues­sa ne oivat pihal­la kuin lumiukot, vaik­ka ympäril­lä kävi vallankumoukset.

  Paljonko­han tämä turhu­us mak­saa ja kan­nat­taisiko val­tioiden ostaa tur­val­lisu­us­palve­lut ulkoa.

 34. Saat­taa Wik­ileaksin pal­jas­tuk­sil­la olla joidenkin kohtei­den osalta ter­rori-iskun vaaraa lisäävää vaiku­tus­ta. Ter­ror­is­tit pyrkivät iskemään kohteisi­in, joi­hin vahin­goit­ta­mi­nen tuot­taa paljon huomiota.

  Ilman tietoa käärmeen­myrkyn vas­tamyrkkyjä tekevän tehtaan merkit­tävyy­destä ter­rori-iskun kohteena, mah­dol­lis­es­ta pom­mista tulisi pikku-uuti­nen lehti­in ja huonol­la onnel­la ikävä uuti­nen käärmeen­pure­man uhreille. Nyt tieto­ja yhdis­telemäl­lä saataisi­in mehevä jut­tu Wik­ileaksin aiheut­ta­mas­ta terrori-iskusta.

 35. Pohjim­mil­taan tässä on kysymys hyvin yksinker­tais­es­ta asi­as­ta: hyväksytäänkö aja­tus että tekni­ik­ka muut­taa maailmaa.

  Jos 2.5 miljoon­al­la ihmisel­lä on pääsy aineis­toon joka nykytekni­ikalla mah­tuu pos­timerkin kokoiselle muis­tiko­r­tille, ja jos sen voi sekun­neis­sa lähet­tää inter­netin kaut­ta ympäri maail­maa, ennen pitkää joku ihmi­nen kek­sii ryhtyä vuo­ta­jak­si, ja joku toinen julka­isi­jak­si. Täl­laiselle ei — enää — mah­da mitään.

  Estab­lis­ment­ti, ja tun­tuu vähän että Odekin, yrit­tää vielä pyris­tel­lä vas­taan, että muu­tos pelot­taa, ja että pitäisi kaikin(?) voimin yrit­tää pysyä vanhassa.

  Ain­oas­taan Piraat­tipuolueet tun­tu­vat kun­nol­la ymmärtäneen, että muu­tos tulee joka tapauk­ses­sa. Ain­oas­taan sil­lä on väliä, kuin­ka paljon ehdimme aiheut­taa vahinkoa demokra­tialle ja ihmisoikeuk­sille, kun pyris­telemme kaiken­laisin keinoin muu­tos­ta vastaan.

  Aikaisem­min keskustelua käyti­in enim­mäk­seen sel­l­ai­sista aiheista kuin vaik­ka että annetaanko levy-yhtiöille kuin­ka paljon ennen poli­isille kuu­lunei­ta valvon­taoikeuk­sia tai muu­ta sel­l­aista, asioi­ta jot­ka tun­tu­i­v­at melko pienen piirin sanailul­ta. Nyt yhtäkkiä sama asia, että pystyvätkö yhteiskun­nat sopeu­tu­maan jatku­vasti helpot­tuvaan ja tehos­tu­vaan tiedon kulku­un, on paris­sa päivässä muut­tunut pääuutisek­si ympäri maailman.

 36. Has­sua muuten, ettei Hei­di Hau­ta­la puo­lus­ta nyt Assangea ja tuomitse Yhdys­val­to­jen globaale­ja pain­os­tus­toimia yksit­täistä toisi­na­jat­teli­jaa kohtaan? 

  Hän on kuitenkin jatku­vasti ajan her­mol­la, kuten eilen kom­men­toidessa tuoreeltaan tele­vi­sioille maa­han­muut­ta­jan riehu­mista tal­tut­tanei­den tur­vami­esten toimia virkaval­lan anas­tamise­na — asi­aa tai tapaus­ta itse lainkaan näh­neenä tai tun­te­vana. Ihmisoikeudet ja niiden loukkauk­set ovat näköjään kiin­ni tek­i­jästä ja kohteesta.

 37. Pohjim­mil­taan on kysymys siitä, miten luot­ta­muk­selli­nen tieto saadaan jatkos­sakin pysymään luottamuksellisena. 

  Ote­taan vaik­ka lähdesuo­ja eli miten varmis­te­taan, että toimit­ta­jalle luot­ta­muk­sel­lis­es­ti puhuneen henkilön nimi ei tule julk­isu­u­teen. Ai, että nyt kun uuden tekni­ikan takia nimi pal­jas­tuu väistämättä. 

  Pelot­ta­va aja­tus. Onnek­si asia ei ole noin. Pal­jas­tu­misen toden­näköisyys vain alku­un nousee ja sik­si varovaisu­u­den ja yhä parem­pi­en salaus­me­to­di­en merk­i­tys korostuu.

 38. Onko tieto val­taa, vai onko tiedon pimit­tämi­nen val­taa? Siihen kysymyk­seen Wik­ileaks ehkä tulee vastaamaan. 

  Ideaalises­sa utopia­maail­mas­sa ei tarvi­ta salaisuuksia.

  1. Ideaalises­sa utopia­maail­mas­sa ei tarvi­ta salaisuuksia.

   Eikö ollenkaan?
   Sil­loin kai wik­ileaks pal­jas­taa omat läh­teen­sä ja mur­tau­tuu lehtikon­sernien sivuille pal­jataak­seen lähdesuo­jen piiris­sä piilek­sivät syvät kurkut?

 39. Wik­ileaksin “ter­rori-iskulista” pal­jas­taa lähin­nä län­tis­ten päätök­sen­tek­i­jöi­den joko vain­o­harhaa lähen­televän ter­ror­is­tipelon tai tarkoi­tushakuisen tur­val­lisu­usuhkien liioittelun.

  Onko nyt vaarana että lähili­iken­neju­nan sijaan pom­mi räjähtääkin jos­sakin merikaapelin sol­muko­hdas­sa? Hui kauhistus.

  Lähi­t­ule­vaisu­udessa post‑9/11 ter­ror­is­ti­jahti lentoasemil­la takavarikoi­tu­ine ham­mas­tah­noi­neen näyt­tää yhtä älyl­liseltä kuin 50-luvun kommunistipelko.

 40. “Todel­lisu­us taitaa olla, että soti­las- ja tur­val­lisu­usala innos­tu­vat kun pää­sevät tekemään jotain mil­lä oikeut­taa ole­mas­saolon­sa ja onnis­tu­vat keskiver­toäänestäjän tur­vat­to­muu­den­tun­teen avul­la lob­baa­maan poli­itikko­jakin puolelleen.”

  Täl­laisil­la pelot­telul­la saadaan ajet­tua poli­isille , suuryri­tyk­sille , tur­vayri­tyk­sille Supolle, armei­jalle lisää kyt­täys­val­tuuk­sia ja Lex Nokioita.

  Lap­sia pelotelti­in ennen van­haan möröl­lö ja näkil­lä, mut­ta nyt aikuisi­in näyt­tää tehoa­van ter­ror­is­mi ja pankkikriisi.

 41. Itsekin pidän aika epä­to­den­näköisenä että joku flun­ssalääkete­hdas nousisi tämän takia ter­ror­istien kohdelis­tan kär­keen. Eivätköhän ne edelleen — sil­loin kun tosi­aan huo­mat­tavasti liet­sot­tuun ter­ror­ipelkoon (!) näh­den harvem­min iskevät — suosi mah­dol­lisim­man suuria väk­i­joukko­ja tai sym­bol­isia kohtei­ta, saadak­seen aikaan pelkoa saatanal­li­sis­sa län­si­mais­sa. Toden­näköisem­pi vaiku­tus on että Kiina ja Venäjä saa­vat päivitet­tyä omat näke­myk­sen­sä vas­taav­ista lis­toista sodan var­al­ta, ja kun asia tiede­tään, tämä saat­taa pienen­tää sodan toden­näköisyyt­tä, mitä puolestaan voisi pitää hyvänä asiana.

  Oletko Osmo edelleen näi­den peukutet­tu­jen kom­ment­tien jäl­keen sitä mieltä että Wik­ileaks meni liian pitkälle? Jos, niin meinaatko, että pal­jas­tus kohteista oli tarpeek­si a) uut­ta tietoa, ja b) merkit­tävää nimeno­maan terroristeille? 

  Entä onko Wik­ileak­si­in kohdis­tu­va pain­os­tus ihan ok? (mm. niin suuri reak­tio että rahali­iken­nefir­mat joko pain­os­tet­tuina tai oma-aloit­teisen varovaisi­na jäädyt­tävät varo­ja jär­jestöltä, jota ei ole vielä osoitet­tu syyl­lisek­si mihinkään, ja jota kai ei ole viral­lis­es­ti edes vielä mis­tään syytetty?)

 42. Kun poli­isi vuo­taa vaikka­pa salaisen vaali­ra­hatutkimuk­sen tulok­sia medi­aan, niin kyse on täysin samas­ta asi­as­ta; rikok­sel­la saadun tiedon julka­isu lähdesuo­jan ver­hol­la. Vaan val­lan vahtikoira ei saa vah­tia liian isoa isän­tää — isän­tä hiljen­tää koiran vaik­ka väkisin.

 43. Se on sota nyt – kyper­so­ta. Koitaa­pa men­nä vaik­ka mastercard.com sivuille. Ei onnistu. 

  Mas­ter­card kieltäy­tyi välit­tämästä avus­tuk­sia Wik­ileak­sille. Kalli­ik­si tuli ja tulee.

  Muitakin hyökkäys­ten kohtei­ta on.

 44. Her­mi­it­ti:

  Mielestäni tähän men­nessä uuti­soiduis­sa pal­jas­tuk­sis­sa ei mitään kauhean sen­saa­tiomaista kum­minkaan ollut Suomen kannal­ta ainakaan. 

  Wik­ileaks on tähän men­nessä julkaissut hyvin pienen osan vuode­tu­ista ilmeis­es­ti n. 250 000 diplo­maat­tis­es­ta säh­keestä. Lopuista saat­taa hyvinkin pal­jas­tua Suomea koske­via asioita.

  Siitä olen samaa mieltä, että tähän men­nessä julka­istu­jen viestien sisäl­lössä ei ole mitään, mitä asioi­ta seu­raa­va tarkkail­i­ja ei olisi suun­nilleen pystynyt arvaa­maan tai Yhdys­val­to­jen käytän­nön toimista päät­telemään. Pal­jas­tuk­set tietysti anta­vat yksi­tyisko­htaisem­man kuvan ja ker­to­vat toim­i­joiden asenteista.

  Ter­roriko­hdelis­tas­ta taitaa olla aika turha vouhot­taa. Julk­isia tieto­ja­han nuo ovat suurim­mak­si osak­si ja hel­posti kenen tahansa löy­det­tävis­sä. Ter­ror­is­tit pyrkivät pelote­vaiku­tuk­seen ja hyökkäävät sinne, mis­sä on ihmisiä, eivät johonkin tietoliikennekaapeliin.

 45. Nyt ei enää aukea visa.com sivukaan. 

  Ensim­mäi­nen sodas­sa hävin­nyt on jo. Pay­pal vapaut­ti jäädyt­tämän­sä Wik­ileak­sia tuke­van säätiön rahat (huh, mikä lause:) 

  Tämä inter­net­so­ta on siitä mie­lenki­in­toinen, että sitä voi seu­ra­ta reaali­a­jas­sa internetissä.

 46. Der Siegel 8.12.2010:
  “Last year’s cli­mate sum­mit in Copen­hagen was a polit­i­cal dis­as­ter. Leaked US diplo­mat­ic cables now show why the sum­mit failed so spec­tac­u­lar­ly. The dis­patch­es reveal that the US and Chi­na, the world’s top two pol­luters, joined forces to stymie every attempt by Euro­pean nations to reach agreement.”

  Joka pojan otsoni­tyk­ki apu­un: http://bit.ly/erOjAA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.