Pitäisikö kommentteja alkaa karsia?

Blo­gin kävi­jämäärä sen kuin kas­vaa. Viime kuus­sa kuukausiko­htais­ten käyn­tien määrä ylit­ti ensim­mäisen ker­ran sata tuhat­ta ja tekikin sen reilusti (yli 112 000 käyntiä).

Samal­la keskimääräi­nen kom­ment­tien määrä vuorokaut­ta kohden alkaa läh­estyä sataa. On valitet­tu, että tätä alkaa jo olla vaikea seu­ra­ta. Olen jonkin ver­ran karsin­ut innokkaimpi­en kir­joit­ta­jien kom­ment­te­ja, jos niis­sä ei ole mitään olen­naista, mut­ta pitäisikö kom­ment­te­ja alkaa moderoi­da laadun perus­teel­la yleisem­minkin? Blogille tulee erit­täin korkeata­soisia kom­ment­te­ja, jot­ka pää­si­sivät näin parem­min esille. Laatu on tietysti sub­jek­ti­ivi­nen kysymys ja siitä päätän sil­loin minä. En pyrk­isi latis­ta­maan hyväksymäl­lä vain saman­mielisiä, mut­ta pois­taisin silkat tun­teen­purkauk­set ja viestit, joiden argu­men­tit on jo käsitelty.

Min­ulle on vai­vat­tomam­paa nou­dat­taa nykylin­jaa, mut­ta halu­aisi­vatko luk­i­jat säästää aikaansa?

107 vastausta artikkeliin “Pitäisikö kommentteja alkaa karsia?”

 1. Luk­i­jati­las­tos­ta ute­len, että onko kyseessä kaik­ki vierailut, ker­takävi­jät tarkastelu­aikavälil­lä vai kuukausiko­htaiset kertakävijät?

  Mikäli kyseessä on kaik­ki vierailut, niin ei pitäisi vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

  Soin­in­vaaran blo­gin kom­ment­tien kohta­lo lie­nee se, että har­va jak­saa niitä kaikkia lukea, mut­ta ne osoit­ta­vat mielestäni, että täl­lä sivus­tol­la on hyvää kansalaiskeskustelua. 

  Inter­netin merk­i­tys medi­ana on valais­tunut min­ulle ihan eri lail­la oman blogi­ni kävi­jäti­las­to­jen perus­teel­la. Esimerkik­si har­va ker­takävi­jä jak­saa klikkail­la blo­gis­sani yli 15 min­u­ut­tia. Läh­es päämäärät­tömiä ja mihinkään net­ti­sivus­toon sitou­tu­mat­to­mia net­tisurf­faa­jia lie­neekin suurin osa suo­ma­laises­sakin internetissä.

  1. Nuo tilas­tot ker­to­vat kaikkien käyn­tien määrästä ilman hakuro­bot­te­ja. Her­mi­itin tilas­tois­sa, jnka mukaan käyn­nit ovat vartsin lyhy­itä, saat­ta­vat hakuro­bot­it olla mukana.

 2. Olisiko hel­poin­ta lait­taa joku “Rec­om­mend­ed by Osmo” ‑tyy­li­nen tähti hyvän kom­mentin viereen. Mod­er­aat­to­ri­na ja Blo­gin omis­ta­jana sin­ul­la on täysi oikeus (jopa velvol­lisu­us) ohjail­la keskustelua, mut­ta ns. huono­jen kom­ment­tien pois­t­a­mi­nen automaat­tis­es­ti kalskah­taa hiukan pahal­ta. (Asi­at­tomat kom­men­tit on tiet­ty asia erikseen)

 3. Joo, kom­ment­te­ja tulee nykyään jo aika paljon, eikä aika riitä aina niiden kaikien lukemiseen, edes mie­lenki­in­toisim­mis­sa aiheissa.

  Useim­miten pitkään jatku­vat pal­lot­te­lut eivät tuo enää esi­in uut­ta asi­aa. Blogikeskustelua voi jatkaa pitkäänkin ihan vain väit­te­ly­har­joituk­se­na, mut­ta jos halu­taan tuo­da tois­t­en tietoon itse asia ja omat mielip­i­teet siitä, niin mielestäni useim­miten jo pari viestiä riit­tää — yksi asian esit­tämiseen ja toinen väärinkäsi­tys­ten kor­jaamiseen ja mah­dol­lisi­in kysymyk­si­in vas­taamiseen. Jos tulee kokon­aan uut­ta asi­aa esi­in, niin sit­ten tarvi­taan vielä viesti tai pari.

  Mut­ta noin yeis­es­ti, olisi hyvä kehit­tää ilmaisua niin, että asian saisi san­ot­tua paris­sa kolmes­sa viestis­sä. Erot toisen kom­men­toi­jan mielip­iteisi­in voi tode­ta ker­ran. Viimeisen sanan san­omista ja viimeisen tyr­määvän viestin lähet­tämistä ei kan­na­ta yrit­tää. Siis sil­lä ole­tuk­sel­la, että O.S. pitää keskustelun mielu­um­min lyhyenä ja asi­api­toise­na kuin lennokkaana väittelynä.

 4. Jonkin sortin puheen­jo­hta­ja on usein hyödylli­nen, jos keskustelun/väittelyn halu­taan pysyvän hanskassa.

  Myön­nän itse osal­lis­tuneeni melkoiseen int­tämiseen tuol­la toisen aiheen (Helsin­gin ener­gian kehi­tyso­hjel­ma “kohti hiilineu­traalia tule­vaisu­ut­ta”) paris­sa, joten en ainakaan voi väit­tää etteikö moderoin­ti olisi aika ajoin tarpeel­lista. Työlästä se var­maan olisi tosin.

 5. Kom­menteille pistey­tys, eli luk­i­jat voivat peukku-ikonil­la tms. merk­itä hyvät kom­men­tit. Tuoreet kom­men­tit näkyvät vain tietyn aikaa kom­ment­tilis­tan kär­jessä, mut­ta putoa­vat nopeasti lis­tan lop­pu­un elleivät saa pisteitä.

  1. Nyt tuoreet kom­men­tit eivät aina näy ollenkaan. Niitä saat­taa tul­la ker­ral­la hyväksyt­täväk­si neljäkym­men­tä, eikä tuo­hon vasem­paan palkki­in mah­du niin monta.

 6. Seu­raan sivu­jasi ahk­erasti. Rohkaisen moderoimaan reilusti. Joskus on hie­man kiusal­lista lukea blog­itöh­nää, jota net­ti­maail­ma on muutenkin pullollaan.

 7. Osmo:

  Pitäisikö kom­ment­te­ja alkaa karsia?

  Mul­la ei oo voimakas­ta mielipi­det­tä suun­taan tai toiseen, mut­ta kallis­tun nykykäytän­nön jatkamiseen koska,

  1. Minus­ta turhat kom­men­tit on help­po skipa­ta. Ei vaan lue niitä.

  2. Osmo tuskin pystyy fil­teroimaan kom­ment­te­ja niin hyvin, että luk­i­joiden mielestä mie­lenki­in­toisia kom­ment­te­ja ei jäis rannalle.

  3. Hyvät kom­men­tit vois nos­taa esille jol­lain muul­la taval­la. (niille vois antaa peukku­ja tj.)

  Mut siis joo var­masti kom­ment­tien kar­simises­sakin on puolensa.

 8. Joskus luin ja kom­men­toin tätä blo­gia ahk­er­am­min. Sil­loin tuli mieleen — tai sanois­inko: kävi ilmi — että et tain­nut usein oikein ehtiä lukea kom­ment­te­ja, ainakaan ajatuk­sel­la. Olisiko sit­ten kansane­dus­ta­jana enem­män aikaa?

  Yksi mah­dol­lisu­us olisi kehit­tää blo­gia niin, että kir­joit­ta­jia ja mod­er­aat­tor­e­i­ta oli enem­män. Se voisi toki men­nä mönkään, jos tämän blo­gin suosit­tu­ja piirteitä ei pysty­isikään monista­maan tai kek­simään uut­ta kivaa.

 9. Itseäni ei ole kom­ment­tien määrä vielä eri­tyis­es­ti hai­tan­nut, mut­ten vas­tus­taisi kom­ment­tien seu­lon­taa. Jos niin päädyt tekemään, suosit­te­len kuitenkin lisäämään esimerkik­si sivu­palkki­in jatku­vasti näkyvis­sä ole­van linkin moderoin­tipoli­ti­ikkaan. En henkilöko­htais­es­ti epäile keskustelun latis­tamis­es­ta, mut­ta siitä ei soisi syn­tyvän epäilystäkään.

  Paras­ta olisi, jos pysty­isit edes yhdel­lä riv­il­lä kom­men­toimaan tehtyjä moderoin­te­ja, esim näin:

  “käyt­täjän J. M. Korho­nen kom­ment­ti pois­tet­ti­in, kun se taas vaan vaah­toaa siitä primäärienergiasta.

  “käyt­täjän J. M. Korho­nen toinen kom­ment­ti pois­tet­ti­in, kun siinä vaah­dot­ti­in edellisestä.”

  🙂

  Ymmär­rän kyl­lä hyvin, että täl­läiseen menisi paljon enem­män aikaa ja vaivaa kuin vain delete-napin painamiseen.

 10. Jotain niille pitäisi tehdä. Ei niitä kaikkia voi mitenkään lukea. Sen­su­uri kuitenkaan ei ole hyvästä. 

  Voisiko olla jokin roskako­ri, jonne ker­tysi sen­suroidut kom­men­tit? Ne, joil­la on aikaa ja kiin­nos­tus­ta voisi tavail­la postauk­set sieltä?

  Parhaim­mista uusi blogi­postaus? Paras tapa nos­taa asia esille, kos­ka kom­met­te­ja ei usein tule luettua.

  Kom­menteis­sa määrä tuhoaa laadun. Peri­aat­teessa mihinkään ei tulisi kom­men­toi­da ilman, että on lukenut muiden kom­men­tit. Kom­ment­te­ja on kuitenkin usein todel­la paljon

 11. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:
  “Nuo tilas­tot ker­to­vat kaikkien käyn­tien määrästä ilman hakuro­bot­te­ja. Her­mi­itin tilas­tois­sa, jnka mukaan käyn­nit ovat vartsin lyhy­itä, saat­ta­vat hakuro­bot­it olla mukana.”

  Epäiletkö min­un blog­i­ti­las­to­jen tulk­in­takykyäni? Vuodatus.net palvelun sta­tis­ti­ikkao­hjel­ma ei kir­jaa robot­te­ja, vaan oikeat koneko­htaiset ker­takävi­jät ja jopa palaa­vatkin kävijät.

 12. Olin­pas tyh­mä, tot­ta kai tuol­lainen suosit­telu­jär­jestelmä olisi fik­sumpi kuin kom­ment­tien pois­to. Vedän siis aikaisem­man kom­ment­ti­ni takaisin ja lisään tätä töh­nän määrää :D.

 13. Yksi tapa nos­taa laat­ua esi­in määrästä olisi lisätä kom­ment­tei­hin Face­bookin tapainen tykkää-painike, sekä blogi­in mah­dol­lisu­us lajitel­la kom­men­tit aika­järjestyk­sen sijaan suo­sion mukaan.

 14. Olen kom­men­toin­ut tänne har­voin, mut­ta luen kyl­lä sään­nöl­lis­es­ti. Kolminu­meroisen määrän kom­ment­te­ja keräävää ketjua on joskus tuskallista lukea, mut­ta siitä huoli­mat­ta en kan­na­ta kom­ment­tien pois­toa, selkeät asi­at­to­muudet tietysti voi poistaa.

  Blo­gin isän­näl­lä on oikeus tehdä blo­gista itsen­sä näköi­nen, mut­ta siitä huoli­mat­ta kom­ment­tien pois­to yhden ihmisen arvion perus­teel­la mielestäni tekee keskustelus­ta vähem­män luon­te­vaa. Kom­ment­tien suuri määrä ja se, että kom­men­tit ovat kom­men­toi­jan mielip­iteistä riip­pumat­ta keskimäärin kuitenkin asial­liseen sävyyn kir­joitet­tu­ja, on mielestäni meri­it­ti mille tahansa blogille ja tässä suh­teessa tämä blo­gi on ollut erit­täin hienoa luet­tavaa, kommentteineen.

  Jos päädyt kuitenkin pois­ta­maan kom­ment­te­ja, niin jokin merk­in­tä pois­tos­ta olisi hyvä jäädä.

 15. Eikö sul­la olisi ketään luotet­tavaa ystävää joka voisi jael­la ruusu­ja ja risu­ja, sit­ten jos tulisi paljon risu­ja saisi vaik­ka ban­nia? Pois­t­a­mi­nen ilman perustelu­ja on vähän… väärin… jotenkin.

 16. Luk­i­jana sanois­in, että viesti­paljous ei juuri häir­itse. Ne kir­joit­ta­jat, joiden jutut eivät juuri min­ua kiin­nos­ta, olen oppin­ut hyp­päämään luke­mat­ta yli jo nytkin. Mitenkään ei ole taat­tua, että jol­lain muul­la seu­la on ihan toinen kuin min­ul­la. Itse siis näen ennem­min har­van kuin tiheän seu­lan käyt­tämistä postauk­sia karsittaessa.

  Tärkein työ, mitä OS on tehnyt ja jos­ta hänelle kiitos, on täy­den roskan (spam, turhan­päi­nen huutelu) pois kar­simi­nen. Noi­ta kumpaakaan tääl­lä ei ole oikeas­t­aan lainkaan.

 17. En kan­na­ta kom­ment­tien rajoit­tamista. Kunkin kir­joit­ta­jan pitäisi tosin voi­da har­joit­taa jonkin­laista itsesään­te­lyä. Kun ketjus­sa on yli sata kom­ment­tia, kas­vaa ainakin minus­ta kyn­nys kommentoida.

  Joskus kom­ment­tiketju alkaa elää ihan omaa elämään­sä keskit­tymäl­lä johonkin muuhun aiheeseen ja muo­dostuen muu­ta­man henkilön väit­te­lyk­si. Näitä en yleen­sä lue, mut­ta joskus niis­sä on mie­lenki­in­toisia jut­tu­ja. Minus­ta paras tykkää-mekanis­mi on jos blogin­pitäjä aloit­taa tästä uud­es­ta aiheesta uuden ketjun.

  Jos min­ul­la on kiire, luen yleen­sä vain arvostamieni kom­men­toi­jien tek­stit. Uskon, että mon­et muutkin tekevät niin. On blo­gin ehdo­ton vahvu­us, että täl­lä on blogin­pitäjän lisäk­si henkilöitä, jot­ka kom­men­toi­vat sään­nöl­lis­es­ti ja asiantun­tev­asti. Jos on ole­mas­sa ris­ki, että joku näistä vetää herneen nenään kom­ment­tin­sa rajoit­tamis­es­ta ja katoaa blogilta, olisi se vahinko koko foorumille.

 18. Ei peukkusys­tee­mi nos­taisi vält­tämät­tä argu­men­toin­nil­taan parhaimpia kom­ment­te­ja näkyvi­in, vaan yleisen mielip­i­teen mukaiset kannanotot. 

  Epäilen, että ihmiset eivät anna peukku­ja laadun, vaan saman­mielisyy­den perus­teel­la. Osmon tarkoi­tus on kohen­taa nimeno­maan keskustelun laatua. 

  Oma­l­la nimel­lä kir­joit­ta­mi­nen tai edes rek­isteröi­tymis­pakko aut­taisi var­masti kom­ment­tien tul­vaa vähen­tävästi. Ilman perustelu­ja tapah­tu­vaan sen­su­uri­in muodol­lis­es­ti asial­lis­ten kom­ment­tien kohdal­la minäkin suh­taudun kiel­teis­es­ti — liian tylyä. 

  Eikö sul­la olisi ketään luotet­tavaa ystävää joka voisi jael­la ruusu­ja ja risu­ja, sit­ten jos tulisi paljon risu­ja saisi vaik­ka bannia?

  Onhan Osmo ystävien ympäröimä, eri­tyisen muka­va mies kun on. Mut­ta Osmo on sen luon­teinen, että halu­aa pitää kaik­ki lan­gat omis­sa käsissään. 

  Sik­si en usko, että hän myöskään läm­pe­nee ehdo­tuk­selle use­am­man kir­joit­ta­jan ja moderoi­jan yhteis­es­tä blo­gista, kuten joku esitti. 

  Ongel­ma muuten lie­nee todel­li­nen, kos­ka tähänkin aiheeseen tuli sala­manno­peasti parikym­men­tä kommenttia 🙂

 19. Nykylin­ja on hyvä.

  Peukkui­hin en juuri usko. Se menee hel­posti huu­toäänestyk­sek­si siitä, onko samaa mieltä kom­mentin kanssa vai ei. Foo­rumeis­sa mis­sä on piilotet­tu­ja kom­ment­te­ja, klikkaan ne melkein aina esi­in mie­lenki­in­nos­ta. Piilotet­tu huono kom­ment­ti on ex ante kiin­nos­tavampi kuin näkyvä hyvä kommentti.

  Olen Art­turin kanssa samaa mieltä siitä, että turhat kom­men­tit on nopea sela­ta. Olen tosin ehkä vähän jäävi kom­men­toimaan, kun olen vähen­tänyt kom­ment­tien lukemista radikaalisti.

  Voisit ottaa yleisem­mäk­si tavak­si kir­joit­taa uusi postaus taval­laan vasti­neena kom­menteille. Välil­lä olet sel­l­aista tehnytkin, mut­ta sitä voisi tehdä use­am­min. Toki vain jos kom­menteis­sa tulee esille jotain kiin­nos­tavia näkökul­mia joi­hin olisi syytä reagoida.

 20. Toi­mi hark­in­tas mukaan. 😉

  Itse valikoin luet­ta­vani tarkkaan enkä ole viime aikoina lukenut kuin päivähoitokeskustelua (ja nyt joku kysyy, että mitä ihmeen päivähoitokeskustelua).

  Jos jotenkin tun­net tarvet­ta rajoit­taa enem­män kuin nyt, niin ehkä neu­traalein rajoi­tus olisi vaa­tia pysymään otsikon aihepiirissä.

 21. Jonkin­lainen suosi­tus, ehkä myös “epäsuositus”-systeemi voisi olla hyvä. Joko niin että se on kaikkien käytet­tävis­sä, tai sit­ten vaan Osmon tai pienehkön rajatun moderoin­tiporukan — miten vaan. Moderoin­tia ei sil­loin tarvit­sisi viedä niin pitkälle että kom­ment­te­ja jätetään julkaise­mat­ta, mut­ta toisaal­ta “kiireiset” luk­i­jat voivat nopeasti löytää ne parhaim­mak­si kat­so­tut. Etenkin jos on mah­dol­lisu­us raja­ta näkyvyys vain niihin suositel­tu­i­hin kommentteihin.

  Toisaal­ta tässä voi tul­la tekniset rajoit­teet vas­taan, en tiedä mitään siitä mil­lainen tämän blo­gin tekni­nen toteu­tus on. Mut­ta kom­men­toin nyt ihan sen perus­teel­la mikä omas­ta mielestäni olisi ideaali.

 22. Vaikka­pa kolmi­por­tainen filt­teri, jol­la Osmo antaa 3, 2 tai 1 kompetenssipistettä. 

  Val­it­se­mal­la kol­mosen saisi näkyvi­in vain kol­moset, val­it­se­mal­la kak­si näky­i­sivät kok­moset ja kakkoset, ja val­it­se­mal­la ykkösen näky­i­sivät kaik­ki. Kar­si­tut jouta­vat nollarymnään.

  Aika­järjestys­tä ei kan­nat­tane rikkoa.

 23. Pääsään­töis­es­ti jätän kom­ment­tiketjut luke­mat­ta vaik­ka tätä blo­gia seu­raanki­in päivit­täin. Syynä tähän on se, että äärim­mäisen har­voin kenel­läkään on mitään uut­ta ja mie­lenki­in­toista san­ot­tavaa asiaan.

  Ehdotet­tu peukkusys­tee­mi, joka piilot­taa vähem­män suosi­tut viestit ei uskoak­seni toi­mi aina ihan aio­tul­la taval­la. Net­tidemokra­tialle tyyp­illi­nen piirre on kuitenkin huu­toäänestämi­nen ja vahvim­man kan­nan­oton esit­tänyt on suosi­tu­in. Asi­aa kun­nol­la pohdiskel­e­valle kir­joituk­selle, jos­sa ei esitetä jyrkkää kan­nan­ot­toa, ei yleen­sä anneta suosi­tuk­sia kos­ka kir­joi­tus ei edus­ta yhdenkään keskusteli­jan mielipidettä.

 24. Tääl­lä on tosi­aan yleen­sä liiankin paljon luet­tavaa, jos lukee myös kom­men­tit. Silti jotenkin vieras­tan tuo­ta aja­tus­ta kom­ment­tien kar­simis­es­ta ja mon­et pitkätkin keskuste­lut ovat olleet mielestäni ihan mie­lenki­in­toisia — etenkin ne off-top­ic-jutut. Kan­natan siis ehdo­tus­ta nos­taa mielestäsi parhai­ta kom­ment­te­ja esi­in kir­joit­ta­mal­la niistä oma blogijuttu.

 25. Joo, aihep­i­iris­sä pysymisen vaa­timus voisi olla hyvä. Siitä karkaa­vat jutut voisi piilot­taa keskusteluketju­un vaik­ka linkin taakse.

  Peukun sijaan voisi olla myös mui­ta vasstaaval­la taval­la toimivia äänestys­nap­pu­loi­ta, kuten vaik­ka “tämä kom­ment­ti vie keskustelua eteenpäin” 

  Oma­l­la nimel­lä kir­joit­tamisen pakko var­masti vähen­täisi tek­stiä, mut­ta toisaal­ta se tek­isi tästä blo­gista vakkarei­den keskusteluk­er­hon, mikä ei ollenkaan täyt­täisi sen tarkoi­tus­ta kansalaisfoorumina.

 26. Minus­ta ongel­mana on se että usein keskustelu ja väit­te­ly menee aika pahasti otsikos­ta ohi. Yleen­sä päädytään väit­telemään samas­ta aiheesta riip­pumat­ta mikä on otsikko. Voisiko keskustelua raja­ta aiheen mukaisek­si tarkemmin ?

 27. Sanois­in melkein päin­vas­toin: tämä blo­gi on luet­tavin ja sen kom­ment­tien seu­raami­nen hel­poin­ta, mitä olen netis­sä nähnyt.

  Hyvän tästä tekee yksi lista kaikki­in jut­tui­hin kir­joite­tu­ista kom­menteista (ja saman­sisältöi­nen RSS-syöte).

  Itse luen kom­men­tit yleen­sä RSS-luk­i­jal­la, jol­loin 40 tai sadan kom­mentin kahlaamises­sa läpi ei kauaa nok­ka tuhise. Suosit­te­len sitä muillekin.

  Hyvää voisi tietysti paran­taa. Sivuil­la näkyvä kom­ment­tilista voisi olla pidem­pi. Sen lisäk­si voisi olla lista kiivaim­min kom­men­toiduista kirjoituksista.

  Teknis­es­ti RSS-syötet­tä voisi paran­taa lait­ta­mal­la siihen vaik­ka 100 viimeis­in­tä kom­ment­tia, jot­ta keskustelun käy­dessä kuumim­mil­laan RSS-luk­i­ja ei tipah­taisi pois kär­ry­iltä. Tämä vaati­nee jonkun PHP-kulin apua. 

  Kom­ment­tien esikat­selu voisi myös paran­taa niiden laatua:

  http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=comment+preview&sort=

 28. Kar­simisen ja reit­tauk­sen sijaan kan­nat­taisi ehkä harki­ta jonkin sortin ketjusys­teemiä, jos­sa vas­tauk­set tiet­tyyn kom­ment­ti­in aloit­taisi­vat oman ketjun. Kun sit­ten jos­sakin ketjus­sa alkaa — jälleen ker­ran — keskustelu markki­na­t­alouden syvim­mästä ole­muk­ses­ta, ilmas­toskep­tisyy­destä tai las­ten päivähoidon jär­jestämis­es­tä, niin tämä keskustelu muotou­tu­isi omak­si ketjuk­seen, joka on help­po ohit­taa, jos aihep­i­iri ei kiinnosta.

  Kari

 29. Blo­gin kehi­tyskeskustelun jatkok­si vielä ehdotus:
  Kom­ment­ti­laatikon ja “kommentoi”-nappulan väli­in voisi lisätä muo­toilua helpot­ta­maan tek­stin, jos­sa lukee: “Voit käyt­tää näitä HTML-tage­ja ja attribu­ut­te­ja:” jon­ka perässä olisi komen­not lainaamiseen, lihavoin­ti­in jne.

 30. Minus­ta ongel­ma on olemassa. 

  Täl­lä blogilla on tosi hyviä kom­ment­te­ja kahdessakin mielessä: Siten että ne ovat asial­lisia ja infor­mati­ivisiä ja toisaal­ta siten että tulee uusia näkökul­mia joi­ta ei muual­la ole nähnyt.

  Mut­ta se ongel­ma täl­läkin blogilla on että tosi hyviä nähdäk­seen joutuu kulut­ta­maan paljon aikaa. Kyl­lähän useim­mat kom­men­tit tääl­lä ovat sinän­sä OK, mut­ta harvem­pi sel­l­ainen että se ei tois­taisi aiem­min san­ot­tua kan­taa (kuten esim. juuri tämä kommentti 🙂 ).

  Äänestän reformin puoles­ta, jos O.S. kek­sii ratkaisun joka ei, de fac­to, merk­itse sensuuria.

 31. Blo­gis­sa on paras­ta sen keveys ja mah­dol­lisu­us osal­lis­tua keskustelu­un rek­isteröi­tymät­tä. Itse en ole oikein läm­men­nyt ikinä mihinkään verkkoiden­ti­teet­tien hom­maamiseen. Kun seu­raa use­am­paa blo­gia (ja vielä keskustelu­pal­sto­ja) tulee rek­isteröi­tymi­sistä äkkiä riesa.

  Lähin­nä kaipaisin mah­dol­lisu­ut­ta piilot­taa automaat­tis­es­ti joidenkin kom­men­taat­to­rien postauk­set, mut­ta tämä saat­taisi vaa­tia sit­ten sitä raskaam­paa sof­t­aa tai rekisteröitymistä.

 32. Seu­raan tätä main­io­ta blo­gia sään­nöl­lisen epäsään­nöl­lis­es­ti. Paras­ta antia ovat usein olleet asiantun­te­vat keskuste­lut Osmon alus­ta­mas­ta aiheesta. Toivoisinkin ettei keskustelua alet­taisi jatkos­sakaan sensuroimaan.

  Uskon että luk­i­joil­la riit­tää aikaa kahla­ta pitk­iäkin kek­suteluketju­ja läpi, sil­lä kaik­ki eivät var­masti seu­raa joka ikistä keskustelun avaus­ta, vaan poimii joukos­ta itselleen mie­lenki­in­toisim­mat. Olenkin enem­män huolis­sani ylläpitäjän yhä epäin­himil­lisem­mäk­si käyvästä työ­taakas­ta, kun kom­ment­tivuori paisuu entisestään.

  Yksi toim­inta­malli, joka vähen­täisi ylläpitäjän työ­taakkaa olisi ennakko­moderoin­nista luop­umi­nen. Laadun valvon­takeinona voisi käyt­tää, aiem­mis­sa kom­menteis­sakin esitet­tyä, käyt­täjien antamia peukku-kommentteja.

  Asi­at­to­muudet ja späm­mivi­estit saisi­vat nopeasti paljon kiel­teisiä merk­in­töjä; blo­gin laa­ja ja korkeata­soinen luk­i­jakun­ta kyl­lä pitää tästä huolen. Kiireis­inä päiv­inä ylläpitäjälle riit­täisi, että käy pikaises­ti läpi ja pois­taa alaspäin suun­nat­tu­ja peukku­ja kerän­neet kommentit.

  Myön­teisiä merk­in­töjä luk­i­jat saaat­ta­vat hel­posti antaa kom­menteille, jot­ka ovat lähel­lä hei­dän omaa aja­tus­maail­maansa — ei vält­tämät­tä parhaiden aru­men­toiduille viesteille. Tämän vuok­si olisikin hyvä, että ylläpitjäl­lä olisi mah­dol­lisu­u­us nos­taa ‘isol­la peukul­la’ jokaises­ta keskusteluketjus­ta olen­naisimpia kom­met­te­ja esille.

  Kom­ment­tiketju­jen luet­tavu­ut­ta voisi lisätä myös puu­rakenne, jos­ta selviäisi nopeasti mihin viet­si­in keskuteli­ja vastaa.

 33. Tarkoi­tatko sel­l­aista HS:n suun­taista moderoin­tia, jos­sa pää­toimit­ta­ja lin­jaa lehden lin­jan ja mod­er­aat­torit julkai­se­vat sit­ten lähin­nä niitä tuke­via mielipiteitä?
  Eli ilmaisu­ista “kaik­ki mus­lim­it ovat ter­ror­is­te­ja” ja “Israel har­ras­taa ter­ror­is­mia” julka­istaan ensim­mäi­nen, mut­ta sen­suroidaan jälkimmäinen?

  Selkeäm­pää käytösetiket­tiä ja aiheessa pysymistä voi vaa­tia, mut­ta jos sub­jek­ti­ivis­es­ti ale­taan kar­sia kir­joituk­sia, niin sil­loin on parem­pi sulkea koko kommentointimahdollisuus.

 34. ilk­ka 2.12.2010 12:31

  Peukkui­hin en juuri usko. Se menee hel­posti huu­toäänestyk­sek­si siitä, onko samaa mieltä kom­mentin kanssa vai ei.

  Peukuista esim. samaan tapaan kuin Talous­sanomis­sa en tiedä, mut­ta minus­ta eri­no­mais­es­ti toimii mah­dol­lisu­us jär­jestää kom­men­tit suosi­tu­im­mussjärjestyk­sen, niinkuin esimerkik­si Krug­man-kolum­nien jälkikeskusteluis­sa voi tehdä. En ole tilas­tol­lista tutkimus­ta tehnyt, mut­ta MuTu k.o. ‘blo­gista’ on jäänyt että että kanssaluk­i­joiden tekemä ränkkäys toimii siel­lä erit­täin fik­susti eikä jostain kum­man syys­tä joh­da Jees-sop­ulien keskinäiseen selkientaputteluun.

 35. Ehdote­tut puu­rak­en­teet, äänestyk­set, piilote­tut kom­men­toin­nit jne vaan hidas­taa blo­gin lukemista jos pitää aina vaan klikkail­la enem­män. Jo nyt ainakin välil­lä sivu tah­maa kun joku face­bu­gi tms kuvake ei suos­tu latautumaan.

  Jos jotain halu­aa moderoi­da enem­män niin kom­men­tit minkä sisältö on link­ki “Lukekaa tuol­ta mik­sei rautatieli­ikenne voi toimia näin” voi hyvin jät­tää pois.

 36. Kom­men­toi­jat voisi­vat itse kar­sia tek­stiä ja tiivistää kommenttejaan.

 37. Kari Kosk­i­nen:

  Kar­simisen ja reit­tauk­sen sijaan kan­nat­taisi ehkä harki­ta jonkin sortin ketjusys­teemiä, jos­sa vas­tauk­set tiet­tyyn kom­ment­ti­in aloit­taisi­vat oman ketjun.

  Tää vaikut­taa ylivoimais­es­ti parhaal­ta ehdo­tuk­selta ratkaista ongel­ma. Toteut­ta­mi­nen pitäs hoitaa silleen, että niitä ketju­ja vois klikkail­la piiloon ja näkyviin.

 38. Joskus Word­Pres­sille oli ole­mas­sa sel­l­ainen lisäosa, joka näyt­ti edel­lisen vierailun jäl­keen tulleet kom­men­tit eri taval­la, mut­ta sitä ei tue­ta enää uusis­sa Word­Pressin versioissa.

  Mut selail­tavu­ut­ta aut­taisi reilusti jos kom­ment­te­ja voisi äänestää ylös tai alas, tietäisi ainakin pysähtyä vilkaise­maan jos kom­ment­ti on saanut paljon “tykkäyk­siä”.

  http://wordpress.org/extend/plugins/comment-rating/

 39. Ajatuk­sia:

  -Moderoin­ti kan­nat­taa ehdot­tomasti säi­lyt­tää. Suomi24-tyylis­ten mölinöi­den puut­tumi­nen ketjuista houkut­telee tasokkaampia keskustelijoi­ta paikalle ja pitää luet­tavu­u­den parem­pana. Luon­nol­lis­es­ti moderoin­nin ideana tulee olla luokat­tomien ja epäoleel­lis­ten kom­ment­tien siivoami­nen, ei minkään näkökul­man sensuroiminen.

  -Jos moderoin­ti alkaa olla liian raskas­ta, voisi olla kätevää sal­lia tasokkaik­si todet­tu­jen vakion­im­imerkkien kom­ment­tien läpi­meno automaat­tis­es­ti ilman esi­tarkas­tus­ta. Sikäli kuin se on täl­lä blo­gialustal­la teknis­es­ti mahdollista.

  -Rek­isteröi­tyneet vakionimet voisi­vat näkyä eri väreil­lä, jot­ta hei­dän kom­ment­tin­sa oli­si­vat helpom­min seu­lot­tavis­sa muiden joukos­ta. Tämä ei vält­tämät­tä ole eri­tyisen oleelli­nen seik­ka, mut­ta joskus kun ei ole hirveästi aikaa, luen mielel­läni vain itse blog­gauk­sen ja var­masti tasokkaik­si tietämieni henkilöi­den kommentit.

 40. En kan­na­ta sen­suroin­tia, peuku­tus­ta tms. Val­it­seeko joku oikeasti luke­mansa kom­men­tit peukuil­la? Entäs jos se mii­nus­peukutet­tu onkin fik­suin kom­ment­ti jostain näkökul­mas­ta? Jos ketju kas­vaa liian pitkäk­si, aihe tyre­htyy omia aiko­jaan ja lukijat/kommentoijat siir­tyvät seu­raavaan aiheeseen. Tavoite­han lie­nee se, että kaik­ki halukkaat, innokkaat ja motivoituneet pää­sevät kommentoimaan. 

  Ohi aiheesta menevät tai jankkaa­vat kom­men­tit on help­po luk­i­jana skipa­ta. Ain­oa tääl­lä ehdotet­tu kan­nat­ta­mani sys­tee­mi olisi Osmon tähti tms. “vie keskustelua eteen­päin” merk­in­tä, jol­loin samaa jauha­vat kom­men­tit voisi helpom­min hyp­piä yli, mut­ta kuitenkin lukea halutessaan.

 41. Olisiko mah­dol­lista tehdä keskustelus­ta säikeinen? Eli jos joku vas­taa toisen kom­ment­ti­in, niin vas­taus menisi omaan säi­keeseen ja vas­tauk­sia olisi helpom­pi seu­ra­ta ja lukea vain itseään kiin­nos­ta­vat säi­keet. Näin tapah­tuu joil­lakin muil­la sivustoilla.

  En kan­na­ta viestien moderoin­tia sisäl­lön vuok­si, jos sisältö vain on asialli­nen. Moderoin­ti on kuitenkin yksilön päätös ja siinä voi men­nä kansalaiskeskustelus­ta maku, jos jokin mon­elle tärkeä asia ei olekaan sitä moderoi­jalle ja tulee sik­si poistetuksi.

 42. Blogilla voisi olla keskus­teu­tyyliä koske­vat suosi­tuk­set, joi­hin kir­joit­ta­jat ja O.S. voisi­vat viita­ta. Jo täl­laiset suosi­tuk­set voivat ohja­ta keskuste­lu­tyyliä järkevään suun­taan (kun itsesen­su­uri ja naa­purisen­su­uri aut­ta­vat varsi­naista sensuuria).

 43. Amae:

  “Tavoite­han lie­nee se, että kaik­ki halukkaat, innokkaat ja motivoituneet pää­sevät kommentoimaan”

  En oikein ymmär­rä, mik­si tuon tulisi olla jokaisen netis­sä ole­van keskustelu­a­reenan tavoite. Eikö olisi hyvä, että sel­l­aisillekin yksilöille olisi joku foo­ru­mi, jot­ka eivät jak­sa seu­loa älykkäitä kom­ment­te­ja hirvit­tävän roskaflood­auk­sen seasta? Suomi24-porukalle on kuitenkin net­ti täyn­nä paikko­ja, jois­sa voivat tem­meltää täysin vapaasti.

  Ei moderoin­ti tarkoi­ta sitä, että Osmo kar­sii itselleen epämieluisat näke­myk­set pois keskustelus­ta. Sel­l­aista hän ei ole ymmärtääk­seni koskaan tehnyt, vaik­ka monil­ta vakion­im­iltäkin on tul­lut erit­täin kär­jekästä ja Osmo-kri­it­tistä tek­stiä. Moderoin­nin point­ti on yksinker­tais­es­ti säätää jokin vähim­mäis­ta­so hyväksyt­täville kom­menteille poliittisesta/filosofisesta/moraalisesta kan­nas­ta riip­pumat­ta. Jos täl­laista tasoa ei säädä, ketjut täyt­tyvät hyvin nopeasti aiv­ot­tomil­la möläy­tyk­sil­lä. Näitä möläy­tyk­siä tulee sitä enem­män, mitä enem­män niitä päästetään läpi. Kun niitä ei päästetä läpi, möläyt­telijät vai­h­ta­vat maise­maa eivätkä jää kiristämään mod­er­aat­torin hermoja.

 44. Juk­ka kir­joit­ti 2.12.2010 kel­lo 14:25
  “Olenkin enem­män huolis­sani ylläpitäjän yhä epäin­himil­lisem­mäk­si käyvästä työ­taakas­ta, kun kom­ment­tivuori paisuu entisestään.”

  Itse samoil­la lin­joil­la, viestien laadun tarkem­pi seu­lon­ta vie rutosti aikaa ja energiaa.
  Kan­nat­taa ensisi­jais­es­ti pitää huol­ta ettei siitä muo­dos­tu epämiel­lyt­tävää ruti­inia johon on pakko pala­ta päivä toisen­sa jälkeen.

 45. Kom­men­tit kortille:

  Annet­takoon jokaiselle kom­men­toi­jalle joku mak­si­mi riv­imäärä aihet­ta kohden. Pakot­taisi kom­men­toi­jan tiivistämään ja pysymään asi­as­sa. Uuden aiheen (tai ketjun) alka­es­sa, tak­samit­tari nollautuisi.

 46. Kari:

  Kar­simisen ja reit­tauk­sen sijaan kan­nat­taisi ehkä harki­ta jonkin sortin ketjusys­teemiä, jos­sa vas­tauk­set tiet­tyyn kom­ment­ti­in aloit­taisi­vat oman ketjun. Kun sit­ten jos­sakin ketjus­sa alkaa – jälleen ker­ran – keskustelu markki­na­t­alouden syvim­mästä ole­muk­ses­ta, ilmas­toskep­tisyy­destä tai las­ten päivähoidon jär­jestämis­es­tä, niin tämä keskustelu muotou­tu­isi omak­si ketjuk­seen, joka on help­po ohit­taa, jos aihep­i­iri ei kiinnosta. 

  Jotain täl­laista olen itsekin kaivan­nut. Pal­stal­la on paljon vakioai­hei­ta, joista keskustelua on mie­lenki­in­toista seu­ra­ta, mut­ta joka ei alun jäl­keen enää liity alku­peräiseen blogikir­joituk­seen juuri lainkaan.

 47. Kom­ment­tien lukemisen pitäisi jatkos­sakin onnis­tua ilman klikkauk­sia, jot­ta blo­gin lukem­i­nen onnis­tuu äly­puhe­limel­la mukavasti. Tuskin olen ain­oa joka lukee blo­gia lähin­nä mobi­ilisti. Mulle kom­men­tit ovat yhtä tärkeitä kuin postauk­setkin, joten kan­natan enin­tään späm­min ja täysin aiheen ohi kir­joitet­tu­jen kom­ment­tien karsimista.

 48. Viit­taan omaan blogimerk­in­tääni: http://hermiitti.com/blog/2733225/suhteellisuudentajuni-alkoi-pelata-netin-foorumikirjoittelun-suhteen/

  Kun totean, että oikeasti foo­ru­mi tai blogikom­men­toin­nil­lakaan ei ole niin suur­ta merk­i­tys­tä kuin kir­joit­ta­jat ajattelevat.

  Mielestäni keskustelus­sa olisi hyvä kyl­lä vas­ta­ta edes osi­in kysymyk­siä, jot­ta tänne on ylipäätään mieltä kir­joit­taa yhtään mitään. Kysyn edelleen samaa asi­aa kuin ensim­m­mäisessä viestis­säni tässä viestiketjus­sa, onko blog­i­ti­las­tossa kyseessä kaik­ki klikkauk­set, uni­ikkikävi­jät tarkastelu­aikavälil­lä vai kaik­ki kävi­jät tarkasteluaikavälillä?

  Itse halu­an kir­joit­taa tänne, kos­ka en viit­si sähkö­pos­til­la vai­va­ta Soin­in­vaaraa, joten sikäli olisi kiva saa­da vas­tauk­sia koko kansan näh­den. Toisaal­ta on poli­itikon oma asia mitä viestin­tä­muo­toa pain­ot­taa, mut­ta väitän, että Soin­in­vaara on kärkipoli­itikoista Suomes­sa läh­es ain­oa, joka on omak­sunut nykyisen medi­avaikut­tamisen keinot. Syytä olisi jatkaa suun­nilleen samaa rataa tässä blo­gis­sa ja moderoin­ti voisi olla enem­män juu­pas-eipäs-väit­te­lyi­den katkaisemiseen pyrkivää.

 49. Miten ois sem­moinen jär­jeste­ly, että Osmo (tai hänen nakit­ta­mansa mod­er­aat­tori) voi halutes­saan antaa mii­nus­pis­teen viestiä hyväksyt­täessä. Täm­möi­nen viesti tulisi näkyvi­in ain­oas­taan nap­pu­lana, jota klikkaa­mal­la viestin saa näkyvi­in. Halutes­saan luk­i­jat voisi­vat vali­ta kaik­ki viestit ker­ral­la näkyvi­in. Täl­löin Osmo ei varsi­nais­es­ti sen­suroisi ketään, lukem­i­nen helpot­tuisi, huu­toäänestys­tä ei syn­ty­isi, ja kaikille olisi selvää mitkä viestit sai­vat mii­nus­pis­teen. En tosin tunne Word­Pressin lisäkkeitä yhtään enkä osaa sanoa paljonko virit­tämistä tuo vaatisi.

  Hil­jainen sen­suroin­ti, jos­sa muut kuin Osmo eivät tiedä, mitkä viestit menivät muis­ti­aukkoon, on minus­ta omi­aan karkot­ta­maan keskustelijoita.

 50. Moderoin­ti tietysti. Ei mitään peukku- tai suosikkisys­teeme­jä ja karsin­taa sil­lä perus­teel­la. Jos jotain on kar­sit­ta­va, on sen syytä tapah­tua Osmon toimes­ta ja perustein. Sil­loin voi luot­taa siihen laatu­un, jon­ka vuok­si tämä blo­gi on suosit­tu. Nykyi­nen sys­tee­mi on suht hyvä. Ei tääl­lä juuri asi­at­to­muuk­sia ole, vaik­ka asi­as­ta joskus vähän poike­taankin (ei niin kovin paljon, eikä niin vakavaa). Mut­ta aika hyvin tämä on nytkin toimin­ut, tietyt keskuste­lut ja kom­ment­tit voi lukaista pikalu­vul­la tai ohit­taa suo­raan. Tuo Karin (ym.) aja­tus siitä ketju­tuk­ses­ta yhden jutun sisäl­lä kuu­lostaa hyvältä.
  Saman asian voi sanoa kahdesti mut­ta uudelleen muo­toil­tuna, se voi aue­ta paremmin.

 51. Mah­dol­lis­taako poh­ja ignore-toim­intoa? Eli luk­i­jat itse päät­täi­sivät kenen kom­ment­te­ja jak­sa­vat lukea. 

  Itse ainakin osaisin ignoroi­da muutamia.

  Ongel­mana oli­si­vat kai sit­ten anonyymit?

 52. Voisi olla kak­si jonoa. Postauk­sen alla olisi Osmon val­it­se­m­ana juuri postauk­sen kanssa “keskustel­e­vat” viestit ja joi­hin hän itse jopa vas­taa. Toises­sa reunas­sa olisi torikok­ous-ketju, jos­sa olisi yleistä kom­ment­tia aiheen tiimoil­ta ja kom­men­toi­jien välistä keskustelua.
  Osmo voisi näin “moderoi­da” posi­ti­ivis­es­ti korosta­mal­la hyviä kom­ment­te­ja, mut­ta kaik­ki saisi­vat sanan­va­pau­den. Samal­la kom­men­toi­jat oppi­si­vat täs­men­tämään ja hark­it­se­maan parem­min kom­ment­ti­aan päästäk­seen ykkösketjuun. 

  Karin esit­tämä “vas­taus kommenttiin”-ketjutus selkeyt­täisi ja nopeut­taisi lukemista.

 53. Minus­ta kom­ment­te­ja voisi kar­sia. Keskustelu ajau­tuu usein nim­imerkkien välisek­si juu­pas eipäs ‑tyylisek­si väit­te­lyk­si, vaik­ka blo­gisti ei osal­lis­tu itse tähän väit­te­lyyn. Minus­ta, Osmo, sin­un ei tarvitse nähdä vaivaa muiden nim­imerkkien keskustelu­a­reenan ylläpitämisek­si. He voivat tehdä sen muual­la. Kom­men­tit ajau­tu­vat usein aivan liian kauak­si itse blogikir­joituk­sen aihepiiristä.

  Mon­et ovatkin ehdot­ta­neet eri keino­ja. Tässä min­un ehdotukseni:

  Puheen­vuoro­jen määrän rajoit­ta­mi­nen. Jokainen nim­imerk­ki voisi käyt­tää vain tietyn määrän puheen­vuoro­ja blogikir­joituk­sen aiheesta. Tämä pakot­taisi kir­joit­ta­maan hark­i­tun puheen­vuoron ja kiteyt­tämään siinä mielestään olennaisen.

  Minus­ta kak­si puheen­vuoroa on riit­tävä määrä. Ensim­mäisessä voisi esimerkik­si kom­men­toi­da itse blogikir­joi­tus­ta ja toisel­la puheen­vuorol­la voisi osal­lis­tua vielä aiheesta käy­tyyn keskusteluun. 

  En kuitenkaan rajoit­taisi puheen­vuoro­jen pitu­ut­ta. Liian pitk­istä puheen­vuoroista tuskin tulisi ongel­maa, sil­lä moni hyp­pää sel­l­aiset elämän­pi­tuiset kom­men­tit yli luke­mat­ta. Näin puheen­vuoron kir­joit­ta­ja jou­tu­isi aidosti miet­timään, mitä juuri minä halu­an aiheesta sanoa.

  Ehdo­tuk­seni lie­nee yksinker­tainen valvoa ja toteut­taa ja sitä voisi ainakin kokeil­la. Tämä lopet­taisi myös uskoak­seni kom­men­toin­ti­tyylin, jos­sa lainataan toisen kir­joituk­sen yksit­täisiä lau­sei­ta irroit­ta­mal­la ne asi­ay­htey­destä ja ampumal­la tähän haulikol­la vas­ta-argu­ment­te­ja. Tyyli on minus­ta raivos­tut­ta­va ja se juuri vie keskustelun aihep­i­irin ulkop­uolelle. Toki voi olla, ettei Osmo itse näe tässä mitään ongelmaa.

 54. Puheen­vuoro­jen määrän rajoit­tamista taitaa olla varsin help­po kiertää. Lisäk­si on ikävää, jos tulee väärinymmär­re­tyk­si, eikä voi vastata.

  Henkilöön (johonkin kir­joit­ta­jaan tai ulkop­uolisi­in) menevää tyly­tys­tä voisi yrit­tää kar­sia, kos­ka sel­l­aista on ikävä lukea.

 55. Lyhyet kom­men­tit ja kom­ment­tien numerointi!

  Näytän ole­van tasan päin­vas­taista mieltä kuin Sha­keem: minus­ta olisi hyvä rajoit­taa kom­mentin pitu­us, mut­ta ei mielestäni ole hyvä rajoit­taa kom­ment­tien määrää/ kirjoittaja. 

  Kun yhteen kom­ment­ti­in mah­tu­isi kan­nan­ot­to itse asi­aan ja ehkä yksi lisäar­gu­ment­ti, keskustelu sen myötä toiv­ot­tavasti pysy­isi enem­män otsikon alla.

  Numeroin­ti sik­si, että viit­taami­nen olisi helpompaa.

  Touko Met­ti­nen

 56. “Liket­tämi­nen” tun­tu­isi ainakin minus­ta parhaal­ta. Enim­mäk­seen luen, joskus har­voin kom­men­toin ja var­masti 50% niistäkin vähistä kom­menteista ei läpäi­sisi laadunvalvontaa… 🙂

  Pitki­in viestiketjui­hin täl­lä taval­la crowd sourc­ing-moderoidut postaus­ket voivat antaa mon­takin mie­lenki­in­toista reit­tiä sisään keskusteluun.

 57. Osmo, kom­ment­tien ketjut­ta­mi­nen on toim­intona ihan Word­Pres­sis­sä itsessään jos olet päivit­tänyt tarpeek­si uuteen ver­sioon. En tiedä onko sin­ul­la ollut tapana päivitel­lä (kan­nat­taisi ihan tieto­tur­van takia), mut­ta kat­so löy­tyykö ase­tuk­sista seuraava:

  http://en.blog.wordpress.com/2009/02/19/comment-threading-is-here-plus-other-cool-comment-settings/

  Olen samaa mieltä muiden kanssa, ketjut­ta­mi­nen on fik­sumpaa kuin äänestämi­nen, varsinkin poli­it­tisel­la blogilla kuten tämä kos­ka jos omat kom­men­tit ei pääse läpi niin aina voi äänestää mielestään ikäviä vas­tauk­sia piiloon, tai jopa masi­noi­da äänestyksiä.

 58. Ongel­man ydin kait lie­nee siinä, että on kak­si ääripäätä — rajoit­taa kom­men­toin­ti vain blogikir­joi­tus­ta koske­vak­si vs. sal­lia täysin vapaa keskustelu (tietysti asi­at­to­muu­den kar­sien) — ja niiden välil­lä on vain eri­laisia enem­män tai vähem­män huono­ja kompromisseja.

  Itse epäilen, että avoin keskustelu voisi kär­siä ainakin tiet­ty­jen aihei­den kohdal­la siitä, että rivi- tai kom­ment­timääriä rajoitet­taisi­in. Jotkut kom­men­tit vain vaa­ti­vat enem­män perustelu­ja kuin toiset ja olisi aika turhaut­tavaa, jos jonkin keinotekoisen rajoit­teen vuok­si ei olisi mah­dol­lisu­ut­ta vas­ta­ta jonkun muun vas­ta-argu­ment­ti­in. Lisäk­si mukana voisi tul­la myös use­al­la tun­nuk­sel­la osal­lis­tu­jien ongelma.

  Luet­tavu­u­den kannal­ta joku puumaisu­us tai se, että kom­menteista näky­isi vain N ensim­mäistä riv­iä voisi olla hyvä ratkaisu — vaik­ka niil­läkin on tietysti ongel­mansa — varsinkin jos joku puumaisu­us on toteutet­tu kökösti. Ehkä mah­dol­lisu­us vali­ta eri esi­tys­muo­to­jen välil­lä voisi tyy­dyt­tää useimpia. Tietysti moderoin­ti­taakkaa tämäkään ei vähen­nä pätkääkään.

  Yksi radikaali aja­tus olisi tietysti rajoit­taa kom­men­toin­ti varsi­naiseen blog­itek­sti­in ja siirtää laa­jem­mat keskuste­lut jollekin oikealle keskustelu­alustalle. Keskustelun voisi var­maankin raja­ta Osmon aset­tami­in aiheisi­in — vaik­ka linkat­en aloituk­set täältä blo­gista, moderoin­nin muut­taa jälkikäteis­valvon­naksi (tarvi­taisi­in var­maankin rek­isteröi­tymi­nen ja mah­dol­lisu­udet bän­nätä käyt­täjiä) ja samal­la ehkä voisi yrit­tää rekry­toi­da vapaae­htoisia moderoijia.

  No — ehkäpä tosi­aankin vähän turhan korkealen­toinen idea…

 59. Ehdo­tuk­seni on saanut ainakin jos­sain määrin kannatusta 🙂

  Moni on (mielestäni aiheesta) pelän­nyt, että sivu­jen mon­imutkaistu­mi­nen esimerkik­si ketju­jen rak­en­teel­lis­tamisen myötä muut­tuu nyky­istä han­kalam­mak­si. Tähän on kyl­lä ole­mas­sa ratkaisu. Saman jär­jestelmän päälle on raken­net­tavis­sa olen­nais­es­ti täs­mälleen sama lista-tyyp­pinen kom­ment­tilista, vaikka­pa “Osmo Lite” (soininvaara.fi/lite). Tämä(kin) tietenkin oli kek­sit­ty jo ennen ikuista syysku­u­ta, kun miehet oli­vat miehiä, naiset naisia ja Inter­net­ti­in otet­ti­in yhteys tel­netil­lä yliopis­ton soit­tosar­jan avul­la. Asi­aa nyt kek­sitään uud­estaan kaiken­lais­ten RSS-här­päkkei­den avulla.

  Kaiken kaikki­aan, ennenkuin _mitään_ muu­tok­sia tehdään suosit­te­len vilkaise­maan tätä:
  http://blog.rootshell.be/wp-content/uploads/2008/03/apple_google_you.jpg

  Kos­ka olen itse jos­sain määrin noista hom­mista oma­l­ta osaltani vas­tu­us­sa, tulee tuo­ta kat­sel­tua sään­nöl­lis­es­ti — sanois­inko ris­tiri­itaisin tuntein.

  Kari

  P.S. Ja lisäk­si olen nim­imerkin “Sha­keem” kanssa jotakuinkin täysin eri mieltä kaikesta tähän liittyvästä 🙂

 60. Peukut ovat näem­mä ilmestyneet. 

  Mä en oikein tykkää… Karin (Kari Kosk­i­nen 2.12.2010 kel­lo 13:45) ehdo­tus palvelisi luet­tavu­ut­ta mielestäni paljon paremmin. 

  Luet­tavu­u­den paran­t­a­mi­nen­han oli tavoite? 

  Nyt blo­gi näyt­tää vähän hal­val­ta ja usein­han peukku­ja saanut kom­ment­ti tulee ole­maan vas­taus johonkin, jos­sa ei ole peukun peukkua, joten kuitenkin joutuu kahlaa­maan peukut­to­mi­akin kom­ment­te­ja kär­ry­il­lä pysyäkseen. 

  Mut­ta mitäpä tässä nurise­maan sen enem­pää, jos Osmo nyt ker­ran näin päät­ti. Mut­ta min­ul­ta ei peukku­ja peukuille.

 61. Eli­na: “Mut­ta min­ul­ta ei peukku­ja peukuille”

  Peukku­ja tälle!

 62. Kokeil­laan tätä. Mii­nusäänet jätet­ti­in ainakin näin alus­sa pois. Omat kom­ment­ti­ni saa­vat automaat­tis­es­ti koros­tuk­sek­seen väril­lisen taus­ta, olti­in niistä mitä mieltä tahansa, muut, kun suosit­telijoi­ta tulee tarpeek­si. Rajat on säädet­ty kymme­neen ja kolmeenkymme­neen. Jos tämä innos­taa poli­it­tiseen junt­tauk­seen, se pois­te­taan. Voi myös dik­ta­toris­es­ti oma­l­la päätök­sel­läni korostaa val­it­semi­ani kommentteja.

  1. Riit­ta. En tiedä pystynkö. Ilmeis­es­ti en pysty, mut­ta var­maankin jostain sel­l­ainenkin omi­naisu­us löy­tyy, jos se osoit­tau­tuu aiheelliseksi. 

 63. 1) Saisiko tek­sti­laatikolle rajoit­ti­men, jol­loin­ka olisi pakko tiivistää sanottavansa.

  2) Kulah­ta­neet, terän­sä ja ajatuk­sen­sa kadot­ta­neet aiheet voisi sulkea.

 64. Näin ensivilka­isul­la peukut pistävät todel­la ärsyt­tävästi silmään. En muutenkaan oikein usko niistä ole­van mitään hyö­tyä. Lop­pu­peleis­sä arvioin kuitenkin itse kom­ment­tien hyvyy­den. Jos peukku­ja antaisi ain­oas­taan Osmo tai joku muu järkeväk­si kat­so­mani taho, ne voisi­vat olla edes jos­sain määrin käyt­tökelpoisia. Ran­dom­tyyp­pi­en suosit­telu ei paina vaakakupis­sa mitään. Kat­sokaa vaik­ka, mil­lä perusteil­la Uudessa Suomes­sa kir­joituk­set pää­sevät suosi­tu­impi­en listalle, kun kaik­ki pää­sevät “äänestämään”. Siinä ei kir­joi­tusten laadul­la ole mitään merkitystä. 

  Suosit­te­len jatka­maan entistä lin­jaa sil­lä muu­tok­sel­la, että asial­lisik­si havait­tu­jen vakiokom­men­toi­jien viestit alet­taisi­in päästämään automaat­tis­es­ti läpi. Tämä keven­täisi huo­mat­tavasti mod­er­aat­torin taakkaa.

 65. Yksi asia vielä. Mis­sään tapauk­ses­sa en lähtisi rajoit­ta­maan viestien pitu­ut­ta tai kah­denkeskisiä väit­te­ly­itä, sil­loin kun niis­sä argu­men­toidaan vaival­la ja asial­lis­es­ti. Tämän blo­gin eri­ty­isyys on juuri keskustelun taso ja syvyys, jota on usein vaikea löytää muil­ta suo­ma­laisil­ta keskustelu­a­reenoil­ta. Itsel­leni on sekä opet­tavaista että viihdyt­tävää seu­ra­ta esim. az:n, Art­turin, Tiedemiehen ja kump­panei­den pitk­iä ja har­tai­ta vään­töjä ties mis­tä aiheista. Ja välil­lä ehkä jopa itse osal­lis­tua niihin 😉

 66. Ehkä peukku­jen ansioista on jatkos­sa vähem­män tarvet­ta kir­joitel­la sel­l­aisia kom­ment­te­ja, joiden pääasialli­nen sisältö on ilmaista ole­vansa samaa mieltä jonkun kanssa tai kehua sat­tuvaa sutkau­tus­ta. Jos tykkää, voi vaan peukut­taa. Peukku­jen värin ja korostet­tu­jen kom­ment­tien taus­tavärin kyl­lä voisi vali­ta niin hilli­tyik­si, etteivät ne häir­it­sisi visuaalis­es­ti niitäkään, jot­ka eivät noista peukuista muuten innostu.

 67. Ratkaisuna voisi olla Osmo­foo­rum^^^, eli Soin­in­vaara aloit­taisi keskustelu­nai­hei­ta niin kuin aloit­telee tääl­lä blogipostauksia.

 68. ( ajat­telee itsek­seen: “Pahus postauk­seni ei ole saanut yhtään peukkua 🙁 Olenko bloki-kiusattu…)

  Minä vas­tus­tan peukku­ja. Ne tekevät blo­gin ilmeestä jotenkin rauhat­toman ja häir­it­sevät keskit­tymistäni ja …

 69. Näinkin lyhyen koke­muk­sen jäl­keen sanois­in, että pois, pois kuten Turkka. 

  Miten tämä paran­taa kom­ment­tien laat­ua? Miten tämä paran­taa luettavuutta? 

  Ei mitenkään mielestäni! 

  Ihmette­len myös toimeen­tu­loketjus­sa Osmon suosi­tus­ta, joka lankeaa Riitalle täy­destä väärinymmärryksestä. 

  Mik­si Osmo suosit­telee kom­ment­tia, jos­sa fak­tat eivät ole kohdal­laan? Osmon suosi­tuk­set tule­vat nos­tat­ta­maan epäi­lyk­siä suosikki­jär­jestelmästä ja luo­vat ikävää ilmapi­ir­iä keskustelijoiden kesken. 

  Tämä sys­tee­mi syn­nyt­tää oudon hal­pa­hal­li-tun­nel­man ja vie blogilta sen alku­peräisen älyl­lisen ja sofistikoituneen hilli­tyn sävyn. 

  Nimeno­maan täl­lainen peukut­telu­jen puut­tumi­nen on erot­tanut tämän blo­gin rah­vaan eli kaikenkar­vais­ten perus­suo­ma­lais­ten suosimista roskablogeista. 

  (Edel­listä ei tarvitse ottaa ihan tosissaan.)

  Jos joku ymmärtää, mitä tarkoi­tan, niin peukut pystyyn sit­ten vain 🙂

  Toivon, että peukut­telu jää kokeiluksi.

 70. On tämä peukalo/väriuudistus ainakin kokeilun väärt­ti. Saadaan kah­ta uut­ta infor­maa­tio­ta; mil­lai­sista kir­joituk­sista kansa tykkää ja mil­lai­sista kir­joituk­sista Osmo tykkää. Eikä tiedon lisäys ole koskaan pahas­ta, eihän. Vai korostaisiko se sit­tenkin demokra­t­ian harhaa; että enem­mistö on oikeassa?

  Kuhlmeyn ehdo­tus­ta voitaisi ehkä miet­tiä. Aika monel­la näyt­tää ole­van san­ot­tavaa myös aikamme suurista globaalin tason kysymyk­sistä, jois­sa kil­pailukyky ei ole mikään argu­ment­ti — kun mar­si­lais­tenkaan kanssa ei kil­pailua käy­dä. Kysymyk­siä sosial­is­mista, kap­i­tal­is­mista ja markki­na­t­aloud­es­ta ja niiden suh­teesta luon­non ja ihmisen kestokykyyn. Mihin maail­ma on menos­sa ja mis­tä syys­tä. Mis­tä asioista on kiis­ta­ton­ta tietoa ja mitkä yleiset “totu­udet” ovat vain uskon varassa.

  Täl­laiset syväl­lisem­mät ja hitaasti kehit­tyvät pohdin­nat näyt­tävät jäävän vähän jalkoi­hin tässä uusien alus­tusten nopeas­sa tahdissa. 

  Ehkäpä tosi­aan joku rin­nakkainen Osmo­foo­rum voisi keskit­tyä globaalin tason kysymyksiin.

 71. Osmon suosi­tuk­set tule­vat nos­tat­ta­maan epäi­lyk­siä suosikki­jär­jestelmästä ja luo­vat ikävää ilmapi­ir­iä keskustelijoiden kesken. 

  Ikävää ilmapi­ir­iä? Suosikki­jär­jestelmä? Hyvä­nen aika, tämä on blo­gi. Jos joku nyt vetää herneen siitä nenään, että blo­gin pitäjä sat­tuu pitämään jostakin/jonkun mielip­i­teestä, niin ehkä kan­nat­taisi sit­ten seu­ra­ta jotain blo­gia, jon­ka kir­joit­ta­jal­la ei ole mielipiteitä. 

  Siitä olen kyl­lä samaa mieltä, että ainakaan ihan heti en osaa nähdä kovin suur­ta hyö­tyä tai iloa noista peukaloista.

  Oman toivo­mus­lis­tani kär­jessä olisi Karinkin ehdot­ta­ma säikeinen keskustelu, mut­ta jo van­ha kansa puhui jotain lah­ja­hevosen suuhun kat­somis­es­ta, joten en nyt kovin tiukasti osaisi täl­laisi­akaan vaa­timuk­sia esittää.

 72. Peukku peukuille nyt alku­un, kokei­lu­mielessä. Kat­so­taan miten toimii. Ja kap­pas, johan tääl­lä näköjään ehdit­ti­in aloit­taa narisem­i­nen, kun jonkun mielestä “väärät” kom­men­tit sai­vat suosituksen. 

  Vielä, jos saisi jotenkin pakotet­tua eräät jorisemiseen taipu­vaiset kir­joit­ta­jat hie­man tiivistämään tek­stiään, niin olisin tyy­tyväi­nen, mut­ta moi­seen ihmeeseen tuskin mikään blo­gialus­ta pystyy.

 73. Peukku Eli­nalle.

  Jos voisi antaa sata peukkua Eli­nalle niin tulisi, mut­ta voin nyt vain yhden antaa. 

  Ei muu­ta kuin häir­itse lukemista ja ärsyt­tää. Ihan Alepaa.

 74. Noi­hin keskustelun sivu­raiteisi­in sen ver­ran että joskus ne ärsyt­tää jos se tapah­tuu ihan alkume­treil­lä, kun itse asi­as­ta ei ole vielä saatu kun­non vään­töä aikaisek­si. Sil­loin voisi mode huo­maut­taa ‘ketjun aihe muuten oli…’ tyylis­es­ti. Mut­ta sit­ten kun ketjus­sa on 100+ viestiä niin se on tod.näk. elinkaaren­sa näh­nyt, mielestäni sil­loin tuli on vapaa. Voi parhaas­sa tapauk­ses­sa kui­h­tunut van­hus saa­da viimeisen pyrähdyk­sen ennen lop­ullista hiljentymistä.

 75. Minä ymmärsin, että Osmo korostaa niitä kom­ment­te­ja, joi­hin aikoo vas­ta­ta. Se paran­taa luettavuutta.

  Joskus sitä toivoo, että täältä voisi vai­vat­tomasti kom­ment­te­ja myös pois­taa. Var­maan itse kul­lakin näp­pis toimii nopeam­min kuin ajatus.

 76. Sat­un­naisem­pana kävijänä:

  -peukut pois
  ‑rajumpikin kar­simi­nen on ok

  Kos­ka folio­hatut voi perustel­la hyvinkin syväl­lis­es­ti tieteel­lisin näköin linkein, niin niitäkään ei tarvi ujostel­la sen­suroi­ta. (Hum­bu­u­g­in tun­nistaa melkein näin päin nykyään, mitä enem­pi engl ref.. sitä foliompi).

 77. Pille­jä ja viheltimiä!

  Minus­ta nämä “Facebook”-kilkuttimet oli­vat jo virhe. Niiden aja­tus on siinä, että niil­lä saadaan lisää ihmisä pal­stalle. Mut­ta se on hölmöi­lyä, kos­ka tääl­lä ovat jo kaik­ki halu­tut paikalla. Min­un, az:n, Eli­nan, Riitan, Tiedemiehen, Art­turin, S. Saarel­man, Liian van­han, tpyy­lu­o­man kom­ment­te­ja ei saa parem­mak­si mitenkään. Siis ei mitenkään. Ja kos­ka esimerkik­si koko Helsin­gin virkamieskun­ta (tieto) seu­raa tätä blo­gia jo, niin säätämiseen on vain vähäistä syytä.

  Jos sit­ten vielä jotain muu­ta halu­taan, niin se ei mil­lään “suosittelen”-nappien avul­la hoidu.

  Nähdäk­seni tuo esit­tämäni ketjusys­tee­mi pois­taisi käyt­täjän kannal­ta suurim­man osan “ongelmista”. Jos taas kyse on enem­män Osmon työmäärästä, niin sit­ten “perustyyp­pi­en” kom­ment­tien hyväksymi­nen voisi olla hyvä ratkaisu.

  Kari

 78. Face­book-kilkut­timet lisä­sivät käyn­te­jä noin 20 pros­en­til­la. Lisäk­si ne saa­vat luon­nol­lis­es­ti aikaan sen, että mieti­tym­mät avauk­set saa­vat enem­män pain­oa. Min­un nar­sisti­nen tarkoituk­seni on saa­da blogille paljon luk­i­joi­ta, joten ne pysyvät. Näitä huu­toäänesty­s­painikkei­ta täy­tyy pohtia.
  Jos min­ul­la olisi tääl­lä main­ok­sia, miinoit­taisin koko face­bookin linkeil­lä blogilleni.

 79. Kari:

  Minus­ta nämä “Facebook”-kilkuttimet oli­vat jo virhe.

  Samaa mieltä!

  Perustelu­na min­ul­la on vielä täysin sub­jek­ti­ivi­nen oma esteet­ti­nen silmäni. Olin tykästynyt blo­gin karu­un tyy­likkyy­teen ja riemunkir­ja­vat panikkeet veivät sitä jotenkin markki­noin­ti­henkiseen suun­taan kiel­teisessä mielessä. 

  Mut­ta myön­nän, että tämä on hyvin kon­ser­vati­ivi­nen näke­mys ja ymmär­rän, ettei sitä moni jaa kanssani. 

  Riitalle,

  Ahaa.. jos noin, niin sit­ten ymmär­rän. Tarkoi­tus ei siis ollut mil­lään muo­toa moit­tia kom­ment­ti­asi. Kuvit­telin, että taus­taväri on jonkin­lainen suosi­tus ja sik­si ihmettelin, kos­ka sin­ul­la oli siinä virhep­äätelmä yliopis­toon pyrkimisen seurauksista. 

  (Tai sit­ten olin vain kateellinen 🙂 )

  Lupasin ylem­pänä, etten nurise, vaan hyväksyn blo­gi-isän­nän päätök­set. Tässä sitä vain kuitenkin ollaan jo aamus­ta nurisemassa. 

  Eli­nalle keskisormi!

 80. Osmo,

  Olet turhan vaa­ti­ma­ton. Tavoite­han pitää tietenkin olla se, että Face­bookki­in imple­men­toidaan “Osmon Blo­gi” ‑namiskuukke­lit! 🙂

  Kari

 81. Tämä uusi sys­tee­mi on ihan ‘haus­ka’. Onko se toimi­va, sen aika näyt­tää. Kan­natan Osmon koros­tuk­sia. Niistä voi päätel­lä mikä oli alku­peräisen aiheen (ja Osmon) aja­tus (tai sit­ten ei — koroste­taanko joskus myös ‘virhellisiä’ päät­te­lyjä esimerkkinä — en tiedä?).

  Tuo suosit­telu on myös, miten sen nyt sanoisi, aika haas­tavaa. Mut­ta näil­lä men­nään. Onhan se elim­i­noitu, ettei sama henkilö voi suositel­la kahdesti, kun en tätä sys­teemiä tunne? Tosin luotan tämän blo­gin kom­men­toi­jien arvostelukykyyn. Hyvin se on toimin­ut nytkin.

  Täl­lä men­nään. Peukku­ja vaik­ka MariaK:lle 3.12. 12.51.

 82. Onhan se elim­i­noitu, ettei sama henkilö voi suositel­la kahdesti, kun en tätä sys­teemiä tunne?

  On se sil­lä tavoin elim­i­noitu, ettei samas­ta iipeestä voi lähet­tää kuin yhden suosittelun. 

  Jos joku nyt jak­saa juos­ta koneelta toiselle pitkin kaupunkia klikkaile­mas­sa omaa kom­ment­ti­aan, niin ainakin minä suon tämän ilon hänelle. 

  Näin asialleen omis­tau­tunut, liikun­nalli­nen ja ahk­era ihmi­nen on peukkun­sa ansainnut.

 83. Vai­h­da Uuden Suomen Puheen­vuoroi­hin ja lai­ta kom­men­toin­ti sal­li­tuk­si vain rek­isteröi­tyneille käyt­täjille. Kaik­ki saa­vat lukea, mut­ta kar­sii kom­ment­ti­pal­stal­ta anonillit.

  1. En lai­ta Uuteen Suomeen, vaik­ka pyy­det­ty onkin. Tänne tulee aina myös uusia kom­men­taat­tor­e­i­ta, joiden tulo estyisi.

 84. Ei kai nyt ole kovin vaikeaa peukut­taa töis­sä, kotona ja vielä kännykällä.

  Minus­ta peukku­jen määrän näkem­i­nen ei ole kovin oleel­lista. Riit­tää, että paljon pekku­ja saa­neet korostuvat.

 85. Face­book-nap­pu­la ja väriko­ros­tuk­set ovat mielestäni hyviä; peukuista en niin perus­ta. Ihan vain sik­si, että epäilen joidenkuiden suh­tau­tu­van omi­in peukku­lukemi­in­sa liian henkilöko­htais­es­ti. Tämä voi poli­ti­soi­da keskustelua ihan turhaan.

  Tästä syys­tä en var­maankaan itse tule peukku­ja jakele­maan. Mielestäni lukemisen arvoiset kir­joituk­set ovat tähänkin asti koros­tuneet ihan riit­tävästi sil­lä, että niitä on lainat­tu, kom­men­toitu ja sanal­lis­es­ti kehut­tu. Samal­la kritiikin/kehujen laatu tai laadut­to­muus on käynyt ilmi — toisin kuin näistä hajut­tomista ja maut­tomista peukuista.

  Olen Roguen kanssa samaa mieltä pitk­istä väit­te­ly­istä. Koen saa­vani niistä suh­teel­lisen vai­vat­tomasti ja nopeasti sel­l­aista tietoa ja ajat­telun malle­ja, joi­ta min­un muuten olisi turhan vaikeaa han­kkia. Ketju­jen rön­sy­istä puolestaan tulee välil­lä uusien blogikir­joi­tusten aihei­ta. En äänestäisi tiukem­man moderoin­nin puoles­ta niidenkään suhteen.

  Kyl­lähän nämä rön­sy­ilevät ja joskus pitkik­si venyvät ketjut ovat han­kalahko­ja luet­tavia, mut­ta luet­tavu­ut­ta voi paran­taa muutenkin kuin moderoin­tir­i­maa nos­ta­mal­la. Jotakin keskustelu­foo­ru­mi­alus­taa hyö­dyn­tämäl­lä voisi mah­dol­lis­es­ti kehit­tää blo­gin, jos­sa kom­men­toin­tia olisi helpom­paa seu­ra­ta — kom­ment­tien kir­joit­tamis­es­ta ja edi­toin­nista puhu­mat­takaan. Tämä tosin var­maankin selvästi lisäisi kom­ment­tien määrää, jol­loin moderoin­tikin veisi enem­män aikaa. Keskustelu­foo­ru­mit eivät perus­muo­dos­saan ole myöskään visuaaliselta ilmeeltään kovin houkut­tele­via. Nykyisenkaltaisen, selkeän ja blogi­maisen ulkonäön saavut­tamisek­si pitäisi teet­tää sekä suun­nit­telu- että koostamistyötä.

  Min­ulle Osmon blo­gi kom­ment­tei­neen on kel­van­nut lois­tavasti nykyisessäkin muo­dos­saan. Tämä on upea tilaisu­us päästä lähelle sel­l­ais­ten kiin­nos­tavien ihmis­ten sen­suroima­ton­ta ja rehellistä ajat­telua, joi­ta omaan tut­tava­pi­iri­i­ni ei kuulu.

 86. enpäs jak­sa lukea kaikkia kom­ment­te­ja ja vas­tauk­si­asi niihin, mut­ta kysymys liit­tyen kokonaislukijamäärään:
  itse luen tätä vain rss-syöt­teenä, kos­ka ystäväl­lis­es­ti annat koko viestin luet­tavak­si myös niin. en siis käy viral­lisel­la koti­sivul­lasi juuri koskaan. pait­si joskus har­voin luke­mas­sa postausten kom­ment­te­ja — aikaaviepää, tyl­sää ja usein ahdistavaa.
  tulenko näin toimien rek­isteröidyk­si blo­gisi yhdek­si 112 000 luk­i­jas­ta? jos en, niin uskallan väit­tää, että blogillasi on noin kaksinker­tainen luk­i­jamäärä luule­maasi nähden.
  onnittelut.

  1. stu­na nikulalle:
   Tuo oli hyvä kysymys. Ilmeis­es­ti rss-syöt­teen käyt­täjät tule­vat rek­isteröidyik­si, kos­ka “saa­pumis­sivu­na” tämän kuun aikana yli neljä­tuhat­ta ker­taa on ollut “/feed/rss/”. En itseasi­as­sa tien­nyt, että tuo rss ei joh­da itse blogille. Se ei oikeas­t­aan ole tarkoituk­sen­mukaista, kos­ka halu­aisin houkutel­la kaik­ki luke­maan koko sivut.

 87. Ei kai nyt ole kovin vaikeaa peukut­taa töis­sä, kotona ja vielä kännykällä.

  Ja kir­jas­ton kaut­ta kotiin!

  Point­ti­ni oli, että jos nyt joku niin kovasti näitä peukku­ja hala­jaa, niin hänelle suo­takoon tämä mah­dol­lisu­us päteä. Jotenkin luotan, että ani har­va tääl­lä nyt tuol­laista vilunkia harrastaa. 

  Tämä peukku­jen piilot­ta­mi­nen on minus­ta hyvä idea. Kun kukaan ei näk­isi, mitä toiset ovat suositelleet, oma suosi­tus olisi vapaa ryhmäkäyttäytymisestä. 

  Sosi­aalip­sykologi­nen kokeelli­nen tutkimus on osoit­tanut pätevästi, että vaik­ka ihmiset rapor­toi­vat tekevän­sä ehdot­toman yksilöl­lisiä päätök­siä, niin tosi­ti­lanteessa he peesaa­vat muiden mieltymyksiä.

  Eli tietyn suosi­tus­määrän täyt­tyessä kom­ment­ti koros­tu­isi kuten nytkin, mut­ta peukkuke­hi­tys­tä ei voisi seurata. 

  Tässä on tietysti se ongel­ma, että jotkut ketjut ovat paljon vähem­män luet­tu­ja ja kom­men­toitu­ja kuin toiset. Täl­löin joi­hinkin ketjui­hin ei tulisi vält­tämät­tä koros­tus­ta edes eniten peukute­tulle kommentille. 

  Huoh! Tämän täy­tyy olla ihmiskun­nan vaikein haaste heti ilmas­ton­muu­tok­sen jälkeen.

 88. RSS-syöte jos­sa koko viesti on luet­tavis­sa esim. google read­erin kaut­ta on erit­täin käyt­täjäys­tävälli­nen tapa tuot­taa sisältöä. Toiv­ot­tavasti tähän ei tule muu­tos­ta. Esim kän­nykän kaut­ta luet­taes­sa huo­mat­ta­van paljon nopeam­paa ja helpom­paa kuin tul­la itse blogille luke­maan uut­ta tekstiä.

 89. RSS-syöt­teitä ei saa heiken­tää tai pois­taa!! Luen tätä lähin­nä vain Google Read­erin kaut­ta, jos­ta saan koko tek­stin näkyvi­in näp­pärästi kän­nykäl­läkin. Avaan blo­gin lähin­nä vain jos artikke­li vaikut­taa siltä että siinä olisi kiin­nos­tavaa keskustelua tai jos halu­an sitä itse kommentoida.

  Näin on hyvä.

  Jos sin­ul­la olisi main­ok­sia, niin pitäisi tietysti pakot­taa min­unkaltaiseni avaa­maan blo­gi­sivus­to aina (kuten esim. NYTimesin blog­it ikävästi tekevät, jon­ka takia en Krug­manin höyry­i­lyjä yleen­sä lukeaan) tai lait­taa main­ok­sia RSS-feed­in sisälle.

 90. Kom­men­tit ovat kuin dal­mati­laisia. Tämä 101. kom­ment­ti aiheesta “Pitäisikö kom­ment­te­ja karsia” 🙂

 91. Tes­tasin ja suosit­telin itseäni kän­nykästä, onnis­tuu. Mik­sikähän tätä pitäis nimit­tää, itsetyydytykseksi?

 92. Näin suosi­tun blo­gin ylläpi­toon kyl­lä löy­tyy resursse­ja, jos vain halu­at ottaa ne käyttöön.

  Yksi tapa saa­da ylläpitäjiä lisää on ava­ta käyt­töli­it­tymä val­it­semiesi kohderyh­mien käyt­töön. Kaup­pahin­tana on moderoin­ti­sopimus + jär­jeste­ly­jen vaa­ti­man lisä­työn tekeminen.

  Innokkaat joulu­tont­tusi ahkeroi­vat omien käyt­töli­it­tymien­sä paris­sa kehit­täen mitä nerokkaimpia kom­ment­tisuo­dat­timia ja uusia ulkoa­su­ja blogille­si niin kauan kuin puk­il­ta vaan saa uusia (hengen)lahjoa.

  Blo­gin julkaisem­i­nen muil­lakin val­it­semil­lasi sivus­toil­la ylläpi­toa vas­taan ei tarkoi­ta, että menet­täisit hallinnan; tietokan­ta ja super­moderoin­ti (lähin­nä moderoin­ti­sopimusten tekem­i­nen) säi­lyy sin­un hallinnas­sa, oma­l­la palvelimellasi.

  Ainakin käyt­täjiä tulee lisää, jos blo­gi julka­istaan use­am­mal­la sivustolla.

  1. Joo, sek Uusi Suo­mi että Iltale­hti oli­si­vat halun­neet tämän blo­gin itselleen. Kumpikaan ei ole keskusteluym­päristönä houkutteleva.

 93. Nuo suosit­teluk­ilk­keet ja väri­tys eivät auta oikeas­t­aan mil­lään taval­la blo­gin keskustelu­jen seu­raamisen ongelmaan.

  Varsi­nainen ongelma­han on se, että kun kaikkia kom­ment­te­ja ei ehdi lukea, jotenkin on pakko kar­sia. Ain­oa käytän­nön mah­dol­lisu­us nykyään on se, että blogikir­joituk­sen perus­teel­la päät­tää, seu­raako sen kom­ment­tiketjua. Jos sit­ten käy niin, että keskustelun tuoksi­nas­sa esille nousee uusia kiin­nos­tavia teemo­ja (kuten vaik­ka lentoemän­tien lakon keskustelus­sa nousi), ne jäävät näkemättä.

  Toimisiko sel­l­ainen, että kom­men­toi­jat (ja tietenkin blogikir­joit­ta­jakin) voisi­vat taga­ta kom­ment­te­jaan joil­lain sopivil­la tageil­lä. Sit­ten seu­raa­jat voisi­vat seu­ra­ta tiet­ty­jen tagien esi­in­tymistä. Onko täl­laiselle tukea wordpressissä?

 94. Nyt kun tähän peukut­tamiseen on kerin­nyt totutel­la vähän aikaa, niin sanois­in että tämä oli toimi­va uudistus. 

  Miten tuon kom­ment­tien ketjut­tamisen kanssa, aiotko sitä kokeil­la? Laitoin linkin ylem­pänä miten sen saa Word­Pres­sis­sä päälle.

 95. Kom­ment­tien peuku­tus ja koros­tus on hyvä omi­naisu­us. Koros­tustapa on ainakin min­un silmään vähän turhan räikeä: kuin jostain hakkeri­sivuil­ta, jot­ka lois­taa aina neon väreis­sä. Olisiko­han koros­tus mah­dol­lista vai­h­taa taus­tavärin sijaan esim. kehyk­sek­si? Eli sen sijaan että tek­stin taus­ta on vihreä, tek­stin ympäril­lä olisi se vihreä kehys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.