Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.12.2010

Töölönkadun pysäköin­ti­laitos

Pyysin tämän viimek­si pöy­dälle, kos­ka kokoomus esit­ti, että esitet­ty 600 auton laitos laa­jen­net­taisi­in 850 asun­non laitok­sek­si ja samal­la kar­sit­taisi­in pysäköin­ti­ti­laa maan pääl­lä. Odot­te­len yhä kokoomuk­sen täs­men­nys­tä siitä, mitä he esit­tävät. Ongel­mana on ilmais­ten asukaspysäköin­tipaikko­jen muut­ta­mi­nen mak­sullisik­si luolapaikoiksi.

Minus­ta olisi hyvä siirtää pysäköin­ti maan alle kan­takaupungis­sa ja palaut­taa katu­ti­la ihmisille. Se pitäisi tehdä niin, että asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­taa nos­te­taan selvästi ja tästä koitu­vat rahat käytet­täisi­in siihen, että niil­lä tue­taan pysäköin­ti­laitok­sia joko men­emäl­lä osakkaik­si niihin tai sub­ven­toimal­la vuokraa. Nimikkopaik­ka hal­lis­sa olisi autoil­i­jalle kalli­impi kuin oikeus pysäköidä kadulle, mut­ta vain niin paljon kalli­impi, että vapaae­htoisia lisä­mak­sun mak­sajia löy­tyy. Tässä esi­tyk­sessä ei ole mukana real­is­tista taloudel­lista mekanis­mia siitä, miten tämä tehtäisi­in, joten en oikein usko noiden maan­pääl­lis­ten paikko­jen karsintaan.

Kivi­jalka­kaup­po­jen tukemisek­si osa asukaspysäköin­tipaikoista pitäisi pois­taa ja kor­va­ta mak­sullisil­la lyhy­taikaisil­la pysäköin­tipaikoil­la. Töölön­to­ril­ta pitäisi ottaa satakun­ta paikkaa pois ja Topeliuk­senkadul­ta joitakin kym­meniä ratikan tieltä.

Maunulan kaa­va

Tämä on Koivikko­tien ja Män­nikkö­tien tienoon har­vaa asu­tus­ta, tont­tite­hokku­udeltaan noin 0,3 (vaik­ka on ker­rostalo­jakin). Kolme taloa raken­netaan lisää, mut­ta jok­seenkin yhtä väljänä alue säi­lyy. Talous­raken­nuk­sia sal­li­taan pihoille. Säi­lyt­tävä kaava.

Kru­unuvuoren­ran­nan kaa­vat ja liikennesuunnitelmat

Näitä onkin peräti kolme, kak­si uut­ta ja yksi lausun­noil­la ollut ker­taalleen käsitel­ty. Alueesta tulee kohta­laisen tehokkaasti raken­net­tu ker­rostalo­val­tainen alue.  Rak­en­t­a­mi­nen on pääasi­as­sa kaupun­gin maal­la. Yksi­tyiset maan­omis­ta­jat ovat valit­ta­neet asi­as­ta halu­a­vat päästä rikas­tu­maan kaavoitushyödyl­lä.  Yleiskaavas­ta tehty val­i­tus on KHO:ssa. Sen päätös tulee ole­maan merkit­tävä koko maassa.

Illus­tra­sa­tiois­sa suun­nitel­mat vaikut­ta­vat hyviltä. Kaik­ki riip­puu toteu­tuk­ses­ta. Jos talot raken­netaan halal­la rumik­si, alue menee pilalle. Meil­lä pitäisi olla enem­män hark­in­taval­taa raken­nuslupoavai­heessa. Nyt oikeu­sis­tuimet tulk­it­se­vat asi­aa niin, että kaik­ki, mikä mah­tuu kaavaan on hyväksyt­tävä, olisi se kuin­ka hirveää tahansa. Ei kuitenkaan ole tarkoituk­sen­mukaista tehdä äärim­mäisen yksik­er­taisia kaavo­ja. Lain­säädän­tömme ei ole kun­nos­sa tältäkään osin.

Pysäköin­ti on maan alla. Pysäköin­tipaikko­ja uusis­sa kaavois­sa on liki 2000 eli noin neljänkymme­nen miljoo­nan euron edestä. Fil­lar­i­paikkanor­mi on 1/30 kerrosneliötä.

Liiken­nesu­un­nitelmista on vaikea sanoa mitään ilman esittelyä.

Nuot­taniemen asemakaava

Lau­takun­ta palaut­ti tämän kesäku­us­sa, kos­ka oli tyy­tymätön siihen, että vuokrat­tu­jen huviloiden pihapi­ir­it ulotet­ti­in rantaa, mitä ei muille taval­lis­es­ti sal­li­ta. Nyt huviloiden ja ran­nan väli­in on merkit­ty ”ohjeelli­nen polku”, jota ei kylä tul­la koskaan toteuttamaan.

Alue on nytkin kaikille avoin­ta virk­istysaluet­ta, mut­ta paikan val­lan­neet huviloiden vuokraa­jat ovat tehneet kaikken­sa kiel­to­tauluin ja muin keinon osoit­taak­seen, ettei muil­la ole tänne asi­aa. Nyt se ote­taan kaupunki­lais­ten käyt­töön ihan oikeasti.

Lausun­to Helsin­gin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Silmi­in pisti, että lausun­nos­sa pain­ote­taan Kehä I:n pul­lonkaulo­jen aukaisemista. Kaiken kaikki­aan suun­nitelmis­sa investoidaan vuosit­tain 370 miljoon­aa euroa. Val­tio on selkeästi ilmoit­tanut vähen­tävän­sä liiken­nein­vestoin­te­ja. Lausun­nos­sa puol­letaan ruuhka­mak­su­ja kysyn­nän hillit­semisek­si ja ilmeis­es­ti myös raho­jen keräämisek­si investoin­tei­hin.  Metron jatkamista itään puol­letaan heti, kun se on saatu vede­tyk­si Matinkylään. Nyt on päästy siihen, että Helsin­ki jar­rut­taa län­simetroa ja Espoo kiirehtii

.

25 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.12.2010”

 1. Minus­ta olisi hyvä siirtää pysäköin­ti maan alle kan­takaupungis­sa ja palaut­taa katu­ti­la ihmisille. Se pitäisi tehdä niin, että asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­taa nos­te­taan selvästi ja tästä koitu­vat rahat käytet­täisi­in siihen, että niil­lä tue­taan pysäköin­ti­laitok­sia joko men­emäl­lä osakkaik­si niihin tai sub­ven­toimal­la vuokraa. Nimikkopaik­ka hal­lis­sa olisi autoil­i­jalle kalli­impi kuin oikeus pysäköidä kadulle, mut­ta vain niin paljon kalli­impi, että vapaae­htoisia lisä­mak­sun mak­sajia löy­tyy. Tässä esi­tyk­sessä ei ole mukana real­is­tista taloudel­lista mekanis­mia siitä, miten tämä tehtäisi­in, joten en oikein usko noiden maan­pääl­lis­ten paikko­jen karsintaan.

  Joo, mut­ta toteu­tus niin että asukaspysäköin­tipaikko­ja maan alla kohdel­laan ihan vas­taavasti kuin maan pääl­läkin, itseasi­aas­sa niiden pitäisi olla halvem­pia kos­ka pysäköin­tipaikan etsimi­nen tuot­taa enem­män liiken­net­tä kuin hal­li­in ajo.

  Tässä tapauk­ses­sa esimerkik­si niin että yksi kolmes­ta ker­rokses­ta on asukaspysäköin­tik­er­ros. Sinne saa pysäköidä asukaspysäköin­tilu­val­la. Jous­tavam­min ja yleisem­min niin että asukaspyäköin­tilu­pa on jonkin­lainen sähköi­nen tun­niste, vaik­ka Matkako­rt­ti, jol­la saa pysäköidä laitok­sen omis­ta­jan kanssa sovit­tuun osaan paikoista. Ja kun ne paikat on täyn­nä niin sit­ten joutuu mak­samaan ihan nor­maali tak­san tai ei pysäköi. Rahoi­tus niin että ko. alueen asukaspysäköin­ti­mak­sua korote­taan kus­tan­nuk­sia vas­taavasti. Mak­sajien kannal­ta hyö­tynä esim. se että osa paikoista on lämpimässä hallissa. 

  Kivi­jalka­kaup­po­jen tukemisek­si osa asukaspysäköin­tipaikoista pitäisi pois­taa ja kor­va­ta mak­sullisil­la lyhy­taikaisil­la pysäköin­tipaikoil­la. Töölön­to­ril­ta pitäisi ottaa satakun­ta paikkaa pois ja Topeliuk­senkadul­ta joitakin kym­meniä ratikan tieltä.

  Joo kun Topeliuk­senkadulle pitäisi saa­da vielä fil­larikaistatkin mahtumaan.

 2. Silmi­in pisti, että lausun­nos­sa pain­ote­taan Kehä I:n pul­lonkaulo­jen aukaisemista. Kaiken kaikki­aan suun­nitelmis­sa investoidaan vuosit­tain 370 miljoon­aa euroa.Valtio on selkeästi ilmoit­tanut vähen­tävän­sä liikenneinvestointeja.

  Heh. Real­isti­nen meno­ta­so on reilu puo­let tuosta.

  Lausun­nos­sa puol­letaan ruuhka­mak­su­ja kysyn­nän hillit­semisek­si ja ilmeis­es­ti myös raho­jen keräämisek­si investointeihin.

  Mikä rahoituk­sen kannal­ta erikoista kos­ka ruuhka­mak­su­jär­jestelmän voisi kuvitel­la ole­van käytössä esim. 2015 alka­en ja nyt puhutaan 2011–2020 investoin­neista. Sitä­pait­si henk. koht. näen tuon kyl­lä niin että autoilun kokon­aisveror­a­situs pysy­isi suht samana, eli vas­taavasti las­ket­taisi­in vaik­ka autoveroa. Eli net­to­tuot­to julk­istaloudelle olisi pieni.

  Lisära­hoi­tus­ta voisi hakea leikkaa­mal­la maa­nar­von nousua, yksi malli on Kalasa­ta­mas­sa mis­sä sitä taide­pros­ent­tia käytetään Suvi­lah­den kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mi­in, mik­sei vas­taavasti liiken­nejär­jeste­ly­i­hinkin. Mut­ta tuo sit­ten edel­lyt­täisi että ko. liiken­nehankke tuot­taa käyt­tökelpoista tont­ti­maa­ta, täl­laisia on ratikkaverkon laa­jen­nuk­set Jätkäsaaren, Kalasa­ta­maan ja Laa­jasa­loon, His­tan rata, Itämetro tai Itäratik­ka, Kalasa­ta­man auto­tun­neli, Turun­väylältä tun­neli Pasi­lan­väylälle ja ehkä Klaukkalan rata. Näistä ain­oas­taan Itämetro on lis­toil­la, muut on sit­ten investoin­te­ja nyky­isi­in käytävi­in. Minus­ta pri­or­i­teet­ti on asun­to­tuotan­to, ei esimerkik­si Kehä I mar­gin­aa­li­nen nopeutus.

  Metron jatkamista itään puol­letaan heti, kun se on saatu vede­tyk­si Matinkylään. Nyt on päästy siihen, että Helsin­ki jar­rut­taa län­simetroa ja Espoo kiirehtii.

  Tässä nyt men­nää asioiden edelle, ensin pitäisi saa­da nykyisel­lä rahoituk­sel­la tehtyä metro edes Matinkylään saak­ka, ilmeis­es­ti rahat lop­puu Tapi­o­laan. Itämetron rahoi­tus kaatuu joka tapauk­ses­sa viimeistään siihen kun Sipoon pitäisi kaivaa kun­nan vuo­den vero­tu­lo­ja vas­taa­va sum­ma Majvikin jatkoon.

 3. Töölön parkki­hal­li on nyt sauma saa­da kan­takaupun­gin pysäköin­tiä uudelleen han­skaan. Nokia sai olemat­toma­l­la pääkont­tori­hankkeel­laan kaupun­gin taipumaan suurem­paan pysäköin­ti­tar­jon­taan Ruo­ho­lahdessa ja tämä uudelleen­lin­jaus on ollut voimas­sa kym­menisen vuotta.

  Han­kkeelle ei pitäisi antaa lupaa ilman sito­vaa suun­nitel­maa katu­ta­son paikko­jen vähen­tämis­es­tä samal­la määräl­lä. Toinen mah­dol­lisu­us voisi olla tark­istaa Fin­lan­di­at­alon laa­jan pysäköin­ti­hallin mitoi­tus­ta reilusti alaspäin. 

  Kaupun­gin tulisi jol­lain taval­la men­nä mukaan han­kkeeseen valvo­maan käytön jakau­tu­mista lyhyt- ja pitkäaikaisen pysäköin­nin kesken. Sil­loin on parem­mat mah­dol­lisu­udet myös ohja­ta asukaspysäköin­tiä luolaan. 

  Pysäköin­nin suo­ra sub­ven­toin­ti istuu huonos­ti kaupun­gin liiken­nepoli­ti­ikkaan. Katu­ta­son asukaspysäköin­ti on päällekkäiskäyt­tö­paikko­ja ja niin pitäisi olla myös hal­li­paikko­jen. Tämä antaa mah­dol­lisu­u­den neu­votel­la asukaspysäköin­nille suh­teel­lisen kohtu­ulli­nen hinta.

  1. Pysäköin­nin suo­ra sub­ven­toin­ti istuu huonos­ti kaupun­gin liikennepolitiikkaan

   Kaupun­gin liiken­nepoli­ti­ik­ka perus­tuu pysäköin­nin sub­ven­toin­ti­in. Se on tosin epä­suo­raa, mut­ta tämä ei muu­ta asi­aa. Jos perusko­r­jaat taloa keskus­tas­sa, joudut perusko­r­jausverona osal­lis­tu­maan jonkin pysäköin­tilu­olan investoin­tiku­lui­hin. Jos ostat asun­not, joudut sen hin­nas­sa sub­ven­toimaan naa­purisi pysäköin­tiä 500 euroa/neliö.
   Min­un esi­tyk­seni ei olisi nykyti­laan ver­rat­tuna ollut pysäköin­nin sub­ven­toin­tia vaan asukaspysäköin­ti­mak­su­ja olen­nais­es­ti korot­ta­mal­la olisi kerät­ty rahat siihen, että pysäköin­ti siir­retään maan alle ja katu­ti­la vapaute­taan ihmisille.

 4. Tpyy­lu­o­ma:

  Mikä rahoituk­sen kannal­ta erikoista kos­ka ruuhka­mak­su­jär­jestelmän voisi kuvitel­la ole­van käytössä esim. 2015 alka­en ja nyt puhutaan 2011–2020 investoinneista. 

  Sem­minkin, kun on luul­tavaa, että se ruuhka­mak­susys­tee­mi mak­saisi tuskin itseään edes takaisin vuo­teen 2020 mennessä.

  Kari

 5. Joo, mut­ta toteu­tus niin että asukaspysäköin­tipaikko­ja maan alla kohdel­laan ihan vas­taavasti kuin maan pääl­läkin, itseasi­aas­sa niiden pitäisi olla halvem­pia kos­ka pysäköin­tipaikan etsimi­nen tuot­taa enem­män liiken­net­tä kuin hal­li­in ajo.

  Ker­rankin täysin samaa mieltä tpyy­lu­o­man kanssa. 

  Itse Osmon esit­tämästä asi­as­ta, niin min­ul­la on ollut vaikeaa ymmärtää, miten kaupun­ki on luopunut/luovuttanut läh­es koko pysäköin­nin yksi­ty­isille toim­i­joille. Itselleen kaupun­ki on jät­tänyt kaiken paskadu­unin, liian har­van asukaspysäköin­nin ja siihen liit­tyvän kalli­in katu­jen kun­nos­s­api­don sekä varsin väk­inäis­es­ti ylläpi­de­tyn parkkisakkobisneksen.

 6. Metro on jär­jetön investoin­ti Helsin­gin kokoises­sa kaupungis­sa. 😀 Ei mak­sa koskaan itseään takaisin. Vielä jär­jet­tömäm­pää on rak­en­taa metroa Sipool­ta varastet­tui­hin korpiin.

  Jos rahaa on tuh­lat­tavak­si metroon, niin raken­netaan sit­ten Töölön raide ja tiivis­tetään sen vaiku­tus­pi­iris­sä ole­vat alueet. Se voisi olla jotenkin hämärästi perusteltavissa.

  Fik­suin tapa käyt­tää rahaa ovat kevyem­mät raide­vai­h­toe­hdot. Niistä raitio­vaunus­ta on koke­mus­ta, mut­ta muitakin vai­h­toe­hto­ja on maail­mal­la. Toisaal­ta jos rahat laite­taan “ruuhka­mak­sui­hin”, joka ei myöskään mak­sa itseään takaisin, niin ei tarvitse miet­tiä raitei­den rakentamista. 😉

  Jotenkin tun­tuu, että liiken­nesu­un­nit­telun kak­si peruskiveä ovat: karan­nut mopo ja hukatut han­skat. Kehä I:n paran­t­a­mi­nen on noista ain­oa järkevä aja­tus. Kun sen rin­nalle saadaan raide­jok­eri, niin sys­tee­mi voi jopa toimia.

 7. Liiken­nesu­un­nitelmista on vaikea sanoa mitään ilman esittelyä.

  Muuten OK, mut­ta tämä kuva on sel­l­aista mitä ei nyt vaan pidä tehdä, http://jlf.fi/attachments/f20/1013d1291037991-laajasalon-raideyhteys-saaristolaivastonkatu.jpg

  Kak­si metriä lev­eä parkkipaik­ka ratikkakisko­jen vier­estä johtaa autoi­hin jos­ta puut­tuu peilit ja ratikkaan joka liiken­nöi kesäisin. Kisko­jen viereen ei kaavoite­ta parkkipaikko­ja, nyky­i­sistäkin pitäisi päästä eroon.

 8. “Metro on jär­jetön investoin­ti Helsin­gin kokoises­sa kaupungissa.”

  Metro­han on halvin joukkoli­iken­teen muo­to pk-seudul­la / matkus­ta­ja, joten kaipa tuo mak­saa jos­sain vai­heessa itsen­sä takaisin. Tai siis jos sel­l­ainen on yleen­sä mahdollista..

 9. Kiitos Kalle.
  Myön­nän, en ymmär­rä met­ros­ta mitään. Ja toivonkin, että OS jos­sain vai­heessa valai­sisi miten metro tutkimusten mukaan kuu­luu rak­en­taa. Mik­si se vede­tään sipoon ja espoon kor­pi­in, eikä Töölö-Meilahteen?
  “Töölön­to­ril­ta pitäisi ottaa satakun­ta paikkaa pois” Mon­tako paikkaa siel­lä on?

  1. Helsin­gin kaupung­in­hal­li­tus päät­ti aikanaan metron vetämis­es­tä Ruo­ho­lah­den kaut­ta äänin 14–1. Se yksi olin minä. Olin suos­in­ut Töölön reittiä

 10. Huo­m­a­sit Osmo var­maan sem­moi­sen että tuos­ta rautati­etun­nelista (Kias­mal­ta Ruo­ho­lah­teen) on alet­tu käymään myös muu­ta keskustelua kuin teikäläisen tyr­mäys ‘tulee sinne kuilu­un val­ot pyöräilijöille’.

  Minus­ta kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan pitäisi oikeasti miet­tiä josko ko kuilu­un voisi tehdä jotain muu­takin kuin pelot­ta­van pimeän pyörätien. 

  Kat­sokaa vaikka­pa mitä tekivät New Yorkissa vas­taavalle ylhääl­lä ole­valle radalle.

  Saman­laista rokkia Helsinkiinkin.

 11. tpyy­lu­o­ma, tuo poikkileikkaus on onnek­si Saaris­to­laivas­tonkadul­ta, jos­sa kul­kee auto­jen seassa ain­oas­taan bus­sit. Liiken­nesu­un­nitel­mas­sa esite­tyt ratikat oli­vat aikalail­la hienos­ti piirretty!

 12. @tpyyluoma

  Kak­si metriä lev­eä parkkipaik­ka ratikkakisko­jen vier­estä johtaa autoi­hin jos­ta puut­tuu peilit ja ratikkaan joka liiken­nöi kesäisin. Kisko­jen viereen ei kaavoite­ta parkkipaikko­ja, nyky­i­sistäkin pitäisi päästä eroon.

  Entä mik­si ei lev­eämpi jalka­käytävä ja paikat siihen? Tätä mallia toki käytetäänkin jonkun verran.

  Onko muuten mitään eri­ty­istä (auton­potk­in­taan liit­tymätön­tä) syytä, että viime aikoina ollaan kaavoitet­tu paikoin vas­takkaiset raide­par­it kulke­maan selvästi min­imiväliä lev­eäm­min? Eikö sitä kadun lev­eyt­tä voisi käyt­tää ennem­min vaik­ka pyöräti­etä varten, jos ker­ran ajo­ra­to­jen tilaa halu­taan vähentää?

 13. tanou, olet oike­as­sa. Tarkoi­tan tuo­ta kadun­pätkää jolle kiskot jatkuu Haakonin­lah­denkadul­ta, näyt­tää minus­ta kyl­lä siltä että siinä on kiskot ja parkkipaikat ihan vieri vier­essä. Mut­ta joo, taitaa jää kaa­va-alueen ulkop­uolelle. http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2010/Ksv_2010-12–02_Kslk_34_El/15D79462-C2D0-4323-BE11-D08C35EC2AFE/5941_3.pdf

  Kim­mo, tarkoit­tanet pihakat­ua. Minus­takin ihan hyvä keksin­tö. Uusista ratikkakaistoista tehdään riit­tävän lev­eitä että niil­lä mah­tuu aja­maan ilman että viereis­ten auto­jen peilit kolisee, Laa­jasa­los­sa vielä ehkä vähän lev­eämpiä sik­si että samoil­la kaistoil­la on busseja.

 14. Ymmärtääk­seni kumipyöril­lä kulke­va huoltokalus­to sanelee korotet­tu­jen ratikkakaisto­jen lev­ey­den. Jostain syys­tä muual­la maail­mas­sa huolto onnis­tuu kisko­ja pitkin kulkevil­la härveleil­lä. Äkkiseltään pun­taroitu­na voisi nimit­täin kuvitel­la, että muu­ta­ma ylimääräi­nen työ­vaunu tulisi edullisem­mak­si kuin kaikkien kaisto­jen mitoit­ta­mi­nen trak­tor­e­i­ta varten.

 15. Pasi­lan metro on yleiskaavas­sa, mut­ta nyt se on putoa­mas­sa pois han­keluet­telosta Pis­aran vuok­si. Niil­lä on kyl­lä eri matkus­ta­jat. Lähi­ju­nali­iken­teen tode­tut ja ennakoitavis­sa ole­vat väl­i­tyskyky­on­gel­mat nos­ta­vat Pis­ara-han­ket­ta lis­tan kärkeen.

  Itse Pis­ara ei kuitenkaan tuo yhtään uut­ta junaa välille Pasi­la — Huopalahti ja Pasi­la — Oulunkylä. Ensin pitää investoi­da uuteen kulun­valvon­taan. Siitä ei ole suun­nitel­maa eikä kustannusarviota.

 16. OS: “Min­un esi­tyk­seni ei olisi nykyti­laan ver­rat­tuna ollut pysäköin­nin sub­ven­toin­tia vaan asukaspysäköin­ti­mak­su­ja olen­nais­es­ti korot­ta­mal­la olisi kerät­ty rahat siihen, että pysäköin­ti siir­retään maan alle ja katu­ti­la vapaute­taan ihmisille.”

  Mik­sei maanalaisia pysäköin­tipaikko­ja voi vaan huu­tokau­pa­ta pysäköin­tilu­paan oikeute­tu­ille ja sen lisäk­si nos­taa asukaspysäköin­nin hin­taa ? Nyt kun väli­in tulee ylimääräi­nen yksi­tyi­nen toim­i­ja, on toim­inta­malli kuten Kata­janokan vierasve­ne­sa­ta­mas­sa ja luul­tavasti myös lopputulos.

 17. Mik­siköhän raide­jok­eri on lykät­ty hamaan tule­vaisu­u­teen? Kuka­han tämänkin takana on? Mik­sei Osmoa kiinnosta?

 18. Ilpo Tuovi­nen

  Mik­siköhän raide­jok­eri on lykät­ty hamaan tule­vaisu­u­teen? Kuka­han tämänkin takana on? Mik­sei Osmoa kiinnosta? 

  Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta­han suosit­ti yleis­su­un­nitel­man jatkamista han­ke­su­un­nitel­mal­la heti perään. Se, jota ei kiin­nos­ta on ilmeis­es­ti HKL, joka alkoi han­ke­su­un­nitel­man sijaan tutkia busse­ja ja trol­likoi­ta. HLJ:ssä Raide-Jok­eri on 2011–2020 kaudel­la aloitet­tavien listal­la, mut­ta tärkeysjärjestyk­sessä viimeisenä ja rahaa hom­maan ei ole varat­tu. Lie­neekö tämä nyt sit­ten jonkun­lainen muna ja kana ‑ongel­ma. Jok­eri on yleisömen­estys, mut­ta silti ei usko­ta, että Raide-Jok­eri olisi vielä suurem­pi yleisömen­estys, vaik­ka vas­taav­ista on esimerkke­jä maailmalla.

 19. Tuovi­nen, Jok­erin liiken­nöin­ti­sopimus menee umpeen 2015 mikä on vähän pian Raide-Jok­erin kannal­ta ja kolme vuot­ta on kai min­i­mi sop­pari mihin liiken­nöit­si­jät suos­tuu, eli sik­si 2018. Voi sen kyl­lä tehdä osis­sakin. Tam­pere­laiset saa tätä vauh­tia oman pikaratikkansa ensin valmiiksi.

 20. Tai raken­netaan raide­jok­eri mahd pian siten, että se valmis­tuu kun sopimus umpeu­tuu 2015. Mut­ta eihän se käy.

 21. Kävin sit­ten paikan­pääl­lä. Jos Töölön toril­ta ote­taan satakun­ta paikkaa pois niin jäl­jelle jää noin mii­nus 10.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.