Keskustelu kirjastani

Tiis­tai­na 30.11. klo 17:30–18:30 [HUOMAA AIKA, MINULLA OLI TÄSSÄ VIRHEELLINEN AIKA] kes­kus­te­len Suo­men Pan­kin joh­ta­van neu­vo­nan­ta­jan Veli-Mat­ti Mat­ti­lan kans­sa kir­jas­ta­ni Sata-komi­tea – mik­si asiois­ta päät­tä­mi­nen on niin vaikeaa.Tilaisuus on maksuton.Sisään mah­tuu noin sata ensik­si ehtivää.

Tapah­tu­ma­paik­ka on Raha­museo, Snell­ma­nin­ka­tu 2. Paik­ka on sama, jos­sa oli ennen Kru­ni­kan pos­ti. Kus­tan­ta­jan edus­ta­ja myy kir­jaa var­maan­kin edul­li­seen hintaan.

Kaik­ki paikalle!

10 vastausta artikkeliin “Keskustelu kirjastani”

 1. Vois­ko joku lait­taa tämän videol­la ja vaik­ka you­tuu­biin? Oli­si hie­noa meil­le lii­an kau­ka­na asuville.

 2. Kii­tos hyväs­tä kes­kus­te­lus­ta tai oikeam­min­han se oli haastattelu.

  Jäin miet­ti­mään huol­to­suh­teen heik­ke­ne­mis­tä. Eikö töis­sä­oli­joi­den tuot­ta­vuus kui­ten­kin nouse nopeam­min kuin huol­to­suh­de heik­ke­nee väes­tön ikään­ty­mi­sen takia? Eikö täs­tä pitäi­si kan­san­ta­lou­den tasol­la se, että meil­lä on varaa nykyi­seen elin­ta­soon, vaik­ka huol­to­suh­de heik­ke­nee­kin? Mikä ei tie­ten­kään tar­koi­ta sitä, että sosi­aa­li­tu­va­jär­jes­tel­mää ei pitäi­si uudis­taa järkevämmäksi.

  1. Ansio­si­don­nais­ten tulon­siir­to­jen taso nousee tuot­ta­vuu­den muka­na. Tuot­ta­vuus takaa sen, että pää­sem­me enti­seen elin­ta­soon pie­nem­mäl­lä työ­voi­mal­la, mut­ta ei auta vero­jen maksussa.

 3. Minä ihan rehel­li­ses­ti täs­sä totean, että Osmon kir­joi­tuk­set ovat osoit­ta­neet val­lan sel­väs­ti sen, että Osmon erää­nä aja­tuk­se­na on “kek­siä” työt­tö­mil­le aivan täy­sin kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­mat­to­mia töi­tä, kun­han vaan työt­tö­mät johon­kin akti­vi­teet­tiin saa­tai­siin työn­net­tyä tai pukattua.

  Mut­ta ilmei­ses­ti työt­tö­mien puk­kaa­mi­nen ja työn­tä­mi­nen tuot­ta­mat­to­maan “työ­hön” tuli­si sen ver­ran kal­liik­si, että hal­vin­ta val­tiol­le on mak­saa työt­tö­myys­kor­vauk­set suo­raan työt­tö­män tilil­le ilman työt­tö­män velvollisuuksia.

 4. #
  Mut­ta ilmei­ses­ti työt­tö­mien puk­kaa­mi­nen ja työn­tä­mi­nen tuot­ta­mat­to­maan “työ­hön” tuli­si sen ver­ran kal­liik­si, että hal­vin­ta val­tiol­le on mak­saa työt­tö­myys­kor­vauk­set suo­raan työt­tö­män tilil­le ilman työt­tö­män velvollisuuksia.
  #

  Toki on niin, että kun talou­den pyö­rä on pyö­ri­nyt tar­peek­si kau­an ilman työt­tö­mien vai­ku­tus­val­taa pyö­rän pyö­ri­mi­seen, niin työt­tö­mien rat­taan vauh­ti laan­tuu, ja putoa­vat pois pyö­rinn­nän liikeestä.

  Että niin tulee käy­mään Suo­mes­sa­kin, että n. 30% työi­käi­sis­tä tule­vat saa­vut­ta­maan sen, että eivät ole min­kään arvoi­sia tuotantotaloudelle.

  Toki vaih­toeh­to­ja löy­tyy har­vois­sa tapauk­sis­sa, esim. vapaa­eh­tois­työs­sä mis­sä “ns.” halu­taan aut­taa elä­ke­läis­ten asu­mi­seh­to­ja vanhainkodeissaan..

  Mut­ta tus­kin­pa STM pääs­tää nurk­kiin­sa ketään tut­ki­maan van­hus­ten tilaa nur­kis­saan esim. , työt­tö­mien työllä.

  Jot­kut lii­tot ovat jopa mää­ri­tel­leet työt­tö­mien työt sel­lai­sik­si, että työt­tö­mäl­le ei tar­vit­se mak­saa lii­ton alin­ta­kaan kir­ja­palk­kaa täy­si­mää­räi­se­nä. Eli työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on sel­lai­set pykä­lät, että täs­sä lukee työn­te­ki­jäl­le 100 % paal­ka, mut­ta jo koh­ta seu­raa­vas­sa pykä­läs­sä lukee, että 100%:sta palk­kaa voi­daan­kin alen­taa näil­lä “ehdoil­la”. Mitä sit­ten lie­ne­vät­kään nuo pal­kan alen­ta­mi­sen ehdot. Ehkä ehkä pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys tai vajaa­vam­mai­suus työ­elä­mäs­sä, kun ei ole kyen­nyt pää­se­mään työ­hön sii­nä ajas­sa, mitä muut ajattelevat.

 5. @Tavallinen Tek­nik­ko:

  Näh­däk­se­ni Osmo Soi­nin­vaa­ran aja­tus nimen­omai­ses­ti ei ole tämä. Aja­tus on oman käsi­tyk­se­ni mukaan ennem­min­kin, että monil­la työt­tö­mil­lä oli­si tar­jo­ta ihan oikeas­ti hyö­dyl­lis­tä työ­pa­nos­ta, mut­ta eri­näis­ten jär­jes­tel­män ongel­mien tätä ei pys­ty­tä hyödyntämään.

  Yksi syy ovat monen kir­ja­vat kan­nus­tin lou­kut. Toi­nen on vajaa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mi­sen ongel­mat (esim pal­jon­ko vajaa­työ­ky­kyi­sel­le pitäi­si mak­saa palk­kaa ja kenen?). Mui­ta­kin var­mas­ti on.

  Tämän työ­voi­man käyt­töön otto aut­tai­si kan­san­ta­lout­ta ihan suo­ral­la tuo­tan­non lisään­ty­mi­sel­lä ja myös sitä kaut­ta että nämä nykyi­set työt­tö­mät pys­tyi­si­vät edes osit­tain elät­tä­mään itsensä.

  Perus­o­le­tus, joka joh­taa esit­tä­mää­si tul­kin­taan on, että jär­jes­tel­mä toi­mii nykyi­sel­lään täy­del­li­ses­ti ja kaik­ki oikeas­ti hyö­dyl­li­nen työ­voi­ma hyö­dyn­ne­tään jo nyt kokonaisuudessaan.

  1. Jos sai­sin itse päät­tää, menet­te­lin niin, että “vai­keas­ti työl­lis­ty­väk­si” luo­ki­tel­tu sai­si pitää työt­tö­myys­kor­vauk­sen­sa (550 €/kk) vaik­ka sai­si­kin työ­tä. Toi­saal­ta hänen koh­dal­laan ei tar­vit­si­si nou­dat­taa työ­eh­to­so­pi­mus­ten palk­ka­mi­ni­me­jä. Tämä takaa sen, että työn on olta­va niin hyö­dyl­lis­tä, että sii­tä kan­nat­taa mak­saa niin pal­jon, että työt­tö­män kan­nat­taa tätä työ­tä tehdä.

 6. Valo­te­taan­ko kir­jas­sa raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den syvyy­sas­tet­ta? Itse olen toh­to­ri Ilk­ka Tai­pa­leen mal­lin kan­nal­la, että kaik­ki työ­hön kel­paa­mat­to­mat pitäi­si lait­taa eläk­keel­le eikä hei­tä siten sai­si kiusa­ta työkkärissä.

  On nimit­täin työ­nan­ta­jal­le jopa tap­piol­lis­ta pal­ka­ta ilman palk­ka­päi­vää­kin työ­hön tyyp­pe­jä, jot­ka saat­ta­vat olla työ­pai­kal­le jopa vahin­gol­li­sia. Lisäk­si nuor­ten syr­jäy­ty­mis­keh­tiyk­seen pitäi­si puut­tua jo var­hain ja lujal­la otteella!

 7. alo­te­taan­ko kir­jas­sa raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den syvyy­sas­tet­ta? Itse olen toh­to­ri Ilk­ka Tai­pa­leen mal­lin kan­nal­la, että kaik­ki työ­hön kel­paa­mat­to­mat pitäi­si lait­taa eläk­keel­le eikä hei­tä siten sai­si kiusa­ta työkkärissä.”

  Pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät ovat pää­osin 50+ ja hei­dän mää­rän­sä kas­vaa nyt nopeas­ti kun 1950-luvul­la syn­ty­neet tule­vat pit­kä­ai­kais­työt­tö­myy­den tilaan.
  Vii­me-ja tämä vuo­si oli rank­ka saa­nee­raus­vuo­si, joka koh­dis­tui eri­tyi­ses­ti 1950-luvul­la syntyneisiin .
  Useim­mil­la on taka­naan 35–45 vuo­den työ­ura, pikai­nen tei­du­te­lu antaa tulok­sek­si, että n 1/3 on sel­lai­sia vai­vo­ja, jot­ka hait­taa­vat ja toi­saal­ta ovat saa­neet ihmi­sen halu­maan­kin työ­elä­män ulkopuolelle .
  Kyl­lä­hän muil­la­kin on kremp­po­ja, mut­ta peri­aat­tees­sa he ovat työ­ky­kyi­siä. Tus­kin kui­ten­kaan rank­kaan ruu­miil­li­seen työhön

 8. Osmo:

  Ansio­si­don­nais­ten tulon­siir­to­jen taso nousee tuot­ta­vuu­den muka­na. Tuot­ta­vuus takaa sen, että pää­sem­me enti­seen elin­ta­soon pie­nem­mäl­lä työ­voi­mal­la, mut­ta ei auta vero­jen maksussa.

  Niin, ei auta­kaan. Vero­ja voi­si tie­tys­ti korot­taa, mut­ta se ei ehkä ole hyvä vaih­toeh­to. Minus­ta val­tion pitäi­si vakuu­tuk­sen­omai­ses­ti omis­taa fir­mo­ja, jot­ka ovat paran­ta­mas­sa tuot­ta­vuut­ta, eri­tyi­ses­ti auto­ma­ti­soin­nin alal­la, kos­ka ne lähin­nä vie­vät Suo­mes­ta työ­paik­ko­ja ja aiheut­ta­vat raken­ne­muu­tos­ta, jol­loin työ­voi­ma ja ‑tar­jon­ta eivät koh­taa. Mut­ta val­tion ei mis­sään tapauk­ses­sa pitäi­si omis­taa fir­mois­ta iso­ja sii­vu­ja eikä olla aktii­vi­nen omis­ta­ja, kos­ka fir­mo­jen menes­ty­mi­sel­le val­tio-ohjauk­ses­ta on luul­ta­vas­ti pelk­kää haittaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.