Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.11.2010

Lausun­to Kes­ki-Pasi­lan suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­kil­pai­lun hankekuvauksesta

Hank­keen kaa­val­li­set tavoit­teet käsi­tel­tiin lau­ta­kun­nas­sa aiem­min. Lau­ta­kuhn­ta lisä­si ker­ros­ne­liö­mää­rän­haa­ru­kan ylä­pää­hän 20 000 k‑m2. Tämä lausun­to kos­kee itse kil­pai­lu­me­net­te­lyä ja muu­ta sel­lais­ta. Hank­keen val­mis­tu­mis­mal­jat on tar­koi­tus nos­taa vuon­na 2023. Toi­vot­ta­vas­ti vete­raa­ni­val­tuu­tet­tu­jen ker­ho saa kutsun.

Eko­te­hok­kuu­den arvioin­ti ja mit­taus kaavoituksessa

VTT:llä on teh­ty työ­ka­lu eko­te­hok­kuu­den mit­taa­mi­seen. Erit­täin tär­keä aihe, mut­ta minä en saa tätä kyl­lä aja­tuk­sel­la lue­tuk­si tors­tai­hin men­nes­sä. Luk­jea ilmei­ses­ti tar­vit­see. Tör­mä­sin ensi­sil­mäi­lyl­lä kaavaan

Eko­te­hok­kuus on (kulu­te­tut luon­non­va­rat * ympäristöhaitat)/asukas- ja työ­paik­ka­mää­rä tai kokonaiskerrosala

Pait­si, että mie­lel­lään vaih­tai­si osoit­ta­jan ja nimit­tä­jän kes­ke­nään (tehok­kuu­den pitäi­si olla tavoi­tel­ta­va eikä väl­tet­tä­vä asia) teki­sin jotain osoit­ta­jan ker­to­mer­kil­le. Koko­nais­syn­ti on nol­la, jos kulu­te­taan vain luon­non­va­ro­ja aiheut­ta­mat­ta pääs­tö­jä tai mui­ta ympä­ris­tö­hait­to­ja tai aiheu­te­taan vain ympä­ris­tö­hait­to­ja kulut­ta­mat­ta luon­non­var­to­ja. Nol­laan tus­kin kos­kaan pääs­tään kum­mas­sa­kaan, mut­ta yhteen­las­ku tuli­si ensin mie­leen. Tätä ”kaa­vaa” ei kui­ten­kaan ilmei­ses­ti oikeas­ti sovel­let­tu missään.

Itse työ­ka­lus­sa asia­ko­ko­nai­suuk­sien pai­not olivat

Maa 27 % (jos­ta alue­te­hok­kuus 10 %-yksik­köä)

Vesi 5% (jos­ta hule­ve­sien hal­lin­ta ja poh­ja­ve­det 3%)

Ener­gia 31 % (raken­nus­ten ener­gian­ku­lu­tus 13 %)

Lii­ken­ne 28 % (jouk­ko­lii­ken­ne 9 %, kevys­lii­ken­ne 9%)

Hii­li- ja mate­ri­aa­li­kier­to 11 % (raken­ta­mi­sen hii­li­jäl­ki 4 %, ole­van raken­nus­kan­nan hyö­dyn­tä­mi­nen 4 %)

Työ­ka­lua oli tes­tat­tu kol­meen suun­nit­teil­la ole­vaan koh­tee­seen, Meri-Ras­ti­lan Län­si­ran­taan, Koi­vusaa­reen ja Saukonlaituriin.

Ravin­to­la­kou­lu Per­hon laajennus

Per­ho saa 1580 neliö­tä lisä­ti­laa kadun toi­sel­ta puo­lel­ta huol­toa­se­ma­ton­til­ta. Huol­toa­se­ma säi­lyy ja jopa suojellaan.

Gunil­lan­kal­lion jul­kis­ten aluei­den yleis­suun­ni­tel­ma ja rakentamistapaohje

Alue on osa Kruunuvuorenrantaa.

Nämä ovat nii­tä design-puo­len asioi­ta, joi­hin yri­tän olla puut­tu­mat­ta, kos­ka en suos­tui­si asu­maan alu­eel­la, jon­ka olen itse suun­ni­tel­lut. Näyt­tää hyväl­tä, toi­vot­ta­vas­ti myös on sitä.  Nyt ei siis pää­te­tä raken­ta­mi­sen rajois­ta. Niis­tä on pää­tet­ty aiemmin.

Jouk­ko­lii­ken­teen lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sien laajentaminen

Hel­mi-jär­jes­tel­mä on kai­kis­sa rati­kois­sa ja laa­je­ne­vas­sa osas­sa bus­se­ja. Täl­lä het­kel­lä lait­teis­to on asen­net­tu 350 bus­siin ja etuu­det toi­mi­vat 280 ris­teyk­ses­sä. Sama jär­jes­tel­mä toi­mii pysäk­kien aika­tau­lu­näy­töis­sä. Tämä ei ole pelk­kää autoi­li­joi­den sim­put­ta­mis­ta, sil­lä toi­saal­ta valoa ei anne­ta rati­koil­le joka kier­rok­sel­la, jos ratik­kaa ei ole.

B‑asioissa on kol­me pien­tä kaa­vaa, raken­nus­kiel­lon jat­ka­mi­nen Oulun­ky­läs­sä, taas ker­ran lausun­to val­tuu­tet­tu Ant­ti Vuo­re­lan valtuustoaloitteesta.

Lausun­to Tuu­li Kousan  12 muu­ta pyö­rä­tas­ku­ja kos­ke­vas­ta aloitteesta.

Laki muut­tui kesäl­lä niin, että pyö­rä­tas­kut ovat mah­dol­li­sia. Ensi kesä­nä nii­tä tulee noin 40 ris­teyk­seen. Pyö­rä­tas­ku on lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­ses­sä pyö­räi­li­jän paa­lu­paik­ka. Pyö­räi­li­jä voi odot­taa valo­jen vaih­tu­mis­ta auto­jen edessä.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.11.2010”

 1. Kes­ki-Pasi­las­sa vähän epäi­lyt­tää että se toteut­ta­jan tulee sitou­tua usei­den sato­jen mil­joo­nien pit­kään hank­kee­seen, mah­dol­li­sia toi­mi­joi­ta on kai aika vähän. En minä tosin tie­dä mitä asial­le voi­si tehdä.

 2. Las­ken­ta­kaa­va vai­kut­taa taas täl­lai­sel­ta VTT:n hiha­lyy­sil­tä, mis­sä ensin on pää­tet­ty tulos ja sen jäl­keen teh­ty sopi­va kaa­va sopi­vil­la ker­toi­mil­la. 😀 Pää­sin ker­ran kuun­te­le­maan erit­täin ansiok­kaan luen­non VTT:n eko­ra­ken­ta­mis­tut­ki­muk­sis­ta ja sen jäl­keen meni usko niihin. 😉

  Mik­si et asui­si itse suun­nit­te­le­mas­sa­si ympä­ris­tös­sä? Minus­ta oli hyvää mai­nos­ta jos­sain asun­to­mes­suil­la, kun ker­rot­tiin kau­pun­gin­joh­ta­jan­kin osta­neen ton­tin alu­eel­ta. Aina­kin hänel­lä oli uskoa asiaan!

  Bus­sien lii­ken­ne­va­loe­tuu­det voin hyväk­syä, kun joku ensin osoit­taa bus­si­lii­ken­teen ole­van muu­ta­kin kuin kus­tan­nus­te­ki­jä. 😀 Spå­rat ymmär­rä, ne ovat hal­po­ja, tehok­kai­ta ja nopei­ta. Siis kun­han bus­sit eivät tuki katuja. 😉

  Pyö­rä­tas­kut ovat hyvä jut­tu! En sanoi­si sitä paa­lu­pai­kak­si. Jär­jes­te­ly tuo fil­la­rit autoi­li­joi­den näkö­kent­tään ja ede­saut­taa siten molem­pia. Autoi­li­jan ei tar­vit­se ihme­tel­lä, mis­tä fil­la­rei­ta pouk­koi­lee (en siis minä vaan ne muut 😉 ) ja pyö­räi­li­jä voi suu­rem­mal­la syyl­lä olet­taa, että autoi­li­ja näkee hänet.

 3. Tulee­ko pyö­rä­tas­ku­ja myös bus­si­kais­toil­le vai ainoas­taan muun lii­ken­teen tukkeeksi?

  1. Kim­mo: Bus­si­kais­to­jen koh­dal­la ei yleen­sä sal­li­ta pyö­räi­lyä lain­kaan, vaan se on estet­ty mää­rää­mäl­lä pyö­räi­li­jät käyt­tä­mään jal­ka­käy­tä­viä. Poik­keuk­se­na Hämeentie.

 4. Ei kai Per­hon laa­jen­nus­ta sen­tään huol­toa­se­man ton­til­le teh­dä, kun muis­ta raken­nuk­sis­ta pitäi­si jät­tää suo­jae­täi­syyt­tä huol­toa­se­miin? Vai tul­ki­taan­ko mää­räyk­siä joten­kin luovasti?

 5. Täs­sä doku­men­tis­sa Pasi Toi­viai­nen esit­te­lee muu­ta­mia maa­il­mal­la raken­net­tu­ja eko­ta­lo­ja, jois­ta pui­nen Lon­too­seen raken­net­tu ker­ros­ta­lo voi­si olla sove­lias Suo­ma­lai­seen kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­seen. Koh­das­sa 34 minuuttia:

  http://yle.fi/ohjelmat/877456

  Nyt kun Hel­sin­ki on yhden his­to­rian­sa suu­rim­man raken­nus­ru­pea­man edes­sä, onko suun­ni­tel­mia teh­dä jotain noin radi­kaa­lia, kuin esim. 9‑kerroksisia puutaloja?

  1. Nyt kun Hel­sin­ki on yhden his­to­rian­sa suu­rim­man raken­nus­ru­pea­man edes­sä, onko suun­ni­tel­mia teh­dä jotain noin radi­kaa­lia, kuin esim. 9‑kerroksisia puutaloja?

   Suo­mes­saq ei saa raken­taa yhdek­sän­ker­rok­sis­ta puu­ta­loa. Mei­dän raken­nus- ja palo­tur­val­li­suus­mää­räyik­sem­me oikeas­taan pakot­ta­vat raken­ta­maan beto­ni- tai teräös­run­koi­sia ker­ros­ta­lo­ja, vaik­ka teräsrunko0 kes­tää­kin tuli­pa­loa puu­ta huonommin.

 6. En minä nyt näe pyö­rä­tas­kuis­sa bus­si­kais­tal­la ongel­maa, nopeam­min ne pyö­rät läh­tee liik­keel­le kuin autot ja var­sin­kin isot sel­lai­set eli tus­kin ne mitään hidas­taa. Ratik­ka­kis­koil­la pyö­räi­ly sen sijaan hir­vit­tää, jos Hämeen­tie­tä pyö­räi­le­vä ajaa kuto­sen edes­sä mäkeä alas ja onnis­tuu joten­kin sös­si­mään etu­pyö­rän­sä kis­kou­raan niin voi soit­taa saman tien ruumisauton.

 7. Ravin­to­la­kou­lu Per­hon uudis­ra­ken­nuk­ses­sa vähän vai­vaa se, miten kau­nis­ta huol­toa­se­man katos­ta nir­hi­tään muo­dol­taan eri­lai­sek­si ja katos tun­tuu muu­tok­sen jäl­keen liit­ty­vän enem­män uudis­ra­ken­nuk­seen kuin huoltoasemaan.

 8. En minä nyt näe pyö­rä­tas­kuis­sa bus­si­kais­tal­la ongel­maa, nopeam­min ne pyö­rät läh­tee liik­keel­le kuin autot ja var­sin­kin isot sel­lai­set eli tus­kin ne mitään hidastaa.

  Tämä­hän oli­si hie­noa, jos pol­ku­pyö­rät saa­tai­siin rau­hoit­ta­maan bus­sien kii­rei­tä. Hei­tä kun esi­mer­kik­si 30 km/h ei tun­nu kos­ket­ta­van lainkaan. 

  Käy­tän­tö lie­nee kui­ten­kin sel­lai­nen, että pyö­rä­tas­ku­ja maa­la­taan ei pyö­räi­li­jäöit­ten eduk­si vaan hen­ki­lö­au­to- ja hyö­ty­lii­ken­teen haitaksi. 

  Miten pyö­rä­tas­kut toi­mi­vat talvisin?

 9. @tpyyluoma

  Niis­sä tas­kuis­sa on var­maan tal­vi­sin vähem­män pyö­riä, mitä sitten?

  Kun­non tal­ven aika­na / jälkeen:

  a) maa­lauk­set eivät ole lain­kaan näkyvissä
  b) kevääl­lä maa­lauk­sia ei enää ole ja eri­näis­ten pyö­rä­kais­ta­ko­kei­lu­jen tavoin, tus­kin maa­la­taan takai­sin ennen elo­kuun lop­pua vähän ennen seu­raa­vien lumien tuloja.

  Voi­si­ko pyö­rä­tas­kui­hin men­nä pot­ku­kel­kal­la? Kysy­mys on tätä­kin laa­jem­pi ja kos­ket­taa kaik­ki pyö­rä­tei­tä sen puo­let vuodesta.

  1. Pyörät6askun koh­dal­la on nyt val­koi­nen vii­va, joka ker­too, kuin­ka lähel­le ris­teys­tä autoi­li­ja saa ajaa vih­re­ää odot­ta­maan. Tal­vi koet­te­lee tätä vii­vaa aivan samal­la taval­la kuin mer­kin­tää, jnka mukaan fil­la­ri saa men­nä vii­van toi­sel­le puolelle.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Eko­te­hok­kuu­den arvioin­ti ja mit­taus kaavoituksessa”

  - Kuin­ka­han arve­let eko­te­hok­kuu­den toteu­tu­van vih­rei­den Öster­sun­dom-suun­ni­tel­mas­sa. Kuva on käy­tän­nös­sä sama kuin luon­non­so­je­lu­jär­jes­tö­jen esi­tyk­ses­sä. Sii­nä luoo­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen kuvas­sa oli tosin piir­ret­ty jopa met­roa­se­mat­kin; Län­si­sal­men ase­ma oli kes­kel­lä vih­re­ää eko­käy­tä­vää… Eko­te­hok­kuut­ta varmaankin?

  Vih­reät: Öster­sun­dom on raken­net­ta­va luon­non ehdoilla”
  http://helsinginvihreat.fi/blog/vihrea-ostersundom/

  - Haus­kaa että edes moot­to­ri­tie ja sen reu­nuk­set ovat vih­rei­den mie­les­tä raken­ta­mi­seen sove­lias­ta aluetta.

  Sit­ten on vie­lä sem­moi­nen “viher­ke­hä”

  Vih­reä lan­ka, Las­se Lei­po­la | 04.11.2010 11:02
  “Tuo link­ki on lai­nat­tu suo­raan SLL:n sivuil­ta, jos­ta löy­tyy myös lisä­tie­toa viher­ke­häs­tä: http://www.sll.fi/uusimaa/viherkeha/index_html. Tuon kuvauk­sen avul­la sen viher­ke­hän pys­tyy ehkä parem­min hahmottamaan…”
  http://www.vihrealanka.fi/uutiset/vihreät-östersundomiin-mahtuu-vain-30–000-helsinkiläistä

 11. Jos nyt vie­lä lisäi­sin pie­nen huomion.
  Vai­kut­taa sil­tä, että Vih­reys ja vih­rei­den käsi­tys luon­non­suo­je­lus­ta ovat vas­ta­koh­tia ter­mil­le eko­te­hokk­kuus… Esi­mer­kik­si oikeas­ti­kin eko­te­hok­kaas­sa Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa alku­pe­räi­nen luon­to on tyys­tin pois­tet­tu. Ei van­haa Hel­sin­kiä ole raken­net­tu haja­nai­sis­ta asu­mis­läm­pä­reis­tä suo­je­lua­luei­den väliin. Lie­nee jon­kin­moi­nen ympäristörikos?

 12. Glowing, jos nyt haluat ylei­ses­ti ottaen näl­viä vihe­ro­sas­toa tavoi­te­ris­ti­rii­dois­ta luon­non­suo­je­lua­luei­den ja tiheän kau­pun­ki­ra­ken­teen välil­lä niin on sii­hen aihet­ta­kin. Mut­ta vil­kai­sin nyt sen vih­rei­den ehdo­tuk­sen Ösun­do­miin, eikä se nyt kyl­lä olen­nai­sil­ta osil­taan juu­ri­kaan poik­kea kenen­kään muun kaa­vai­luis­ta, se nyt vaan on luon­non­suo­je­lua­lueil­la mii­noi­tet­tu maaplänt­ti joka tapauk­ses­sa. Ja kun ne alu­eet on ollut aikan­sa luon­non­ti­las­sa niin niis­tä nyt vaan on tul­lut ilmei­ses­ti ihan oikeas­ti suo­je­lu­nar­voi­sia kohteita. 

  Sama jut­tu Kruu­nu­vuo­res­sa, ton­tin osta­nut Aar­nio halusi sin­ne lähiön ja antoi koko huvi­layh­tei­sön rän­sis­tyä. Seu­raus: Tut­tu joka posi­tioi itsen­sä enem­män asvalt­tia ja vähem­män pus­kaa kävi pai­kan pääl­lä tutus­tu­mas­sa. Ja kom­ment­ti oli ettei tätä vaan oikeas­ti voi gryn­da­ta, se on niin hie­no lum­me­lam­pi­neen kaik­ki­neen. Voi sitä luon­toa suo­jel­la vahingossakin.

  Se viher­ke­hä on muu­ten peri­aat­tees­sa ihan hyvä aja­tus. Idea on se että kau­pun­gil­la on raja jon­ka sisäl­lä se tii­vis­tyy. Käy­tän­töön en nyt ota kan­taa muu­ta kuin että se oli­si pitä­nyt teh­dä jokusen kym­me­nen vuot­ta sitten.

 13. luon­non­suo­je­lua­lueil­la mii­noi­tet­tu maapläntti”
  — siel­lä­hän on noi­ta meren­lah­tien ruo­vi­koi­ta suo­jel­tu­na, tus­kin­pa niil­le luta­koil­le kukaan haluai­si mitään talo­ja rakentaakaan.
  Olen­nais­ta tuos­sa vih­rei­den “suun­ni­tel­mas­sa” on se, että he halua­vat raken­ta­mat­to­mak­si ja suo­jel­ta­vak­si monin­ker­tai­sen mää­rän uusia, ennes­tään suo­je­le­mat­to­mia hyvä­poh­jai­sia alueita.

 14. Lisää vih­reä­tä ekotehokkuutta:
  “Van­taan puo­lel­la raken­ta­mi­nen tuli­si suun­na­ta pel­toa­lueil­le niil­tä osin kuin se on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta. .… poh­tii Van­taan vih­reän val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Annii­na Kostilainen.”
  http://helsinginvihreat.fi/blog/vihrea-ostersundom/
  — Kaik­ki on “tek­ni­ses­ti” mah­dol­lis­ta. Jopa lie­jusa­vi­sel­le tul­va-alue­pel­lol­le raken­ta­mi­nen. Eihän se vaa­di muu­ta kuin tol­kut­to­mas­ti rahaa, mie­let­tö­mäs­ti beto­nia, teräs­tä ja maa­mas­so­jen siir­te­lyä. Ekotehokkaasti…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.