Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.11.2010

Van­hus­ten­ta­lo Leppäsuolle

Lau­ta­kun­ta palaut­ti vuo­si sit­ten (26.11.2009) tämä Paa­vo Nur­men sää­tiön hank­keen. Nyt sen on tul­lut takai­sin entis­tä ehom­pa­na. Nyky­ti­laan ver­rat­tu­na puistoa/vapaata tilaa muut­tuu asuin­ta­lok­si, kaa­vaan ver­rat­tu­na asun­to­la­tont­ti muut­tuu van­hus­ten vuo­kra-asun­to­ton­tik­si niin, että raken­nusoi­keus vähän laskee.

Kaa­voit­ta­ja luot­taa, että van­huk­sil­la säi­lyy ajo­kort­ti, kos­ka pysä­köin­ti­paik­ko­ja on nor­maa­li mää­rä. Toi­saal­ta alu­eel­la on pulaa pysä­köin­ti­pai­kois­ta, joten yhtiö voi vuo­kra­ta nii­tä ulos. Vaik­ka en pidä pysä­köin­ti­paik­ko­jen yli­mi­toi­tuk­ses­ta, kan­ta­kau­pun­gin ruu­tu­kaa­va-alu­eel­la pitäi­si oikeas­taan jokai­sen uuden talon alle pan­na mak­si­maa­li­nen mää­rä paik­ko­ja ulos vuokrattavaksi.

Uut­ta luo­mus­ta voi ihail­la täs­tä. Kak­si vaa­lea epä­sään­nöl­li­ses­ti kul­mi­kas­ta taloa kuvan ala­lai­das­sa enti­sen Marian sai­raa­lan edes­sä raken­nus­työ­maan kohdalla.

Vähä­pääs­töi­sil­le autoil­le alen­nus pysäköintimaksusta

Puol­ta hal­vem­mal­la menee. Vaa­tii sel­lai­sen ennal­ta­mak­su­lait­teen,  kos­ka mit­ta­rei­hin ei voi täl­lais­ta tarif­fia lait­taa. Raha on nyt 100 g/km. Raja tiuk­ke­nee, kun kehi­tys kehittyy.

Minus­ta tämä on tar­pee­ton­ta tuplaoh­jaus­ta. Eri­lai­sil­le vero­kan­nus­ti­mil­la kan­nus­te­taan vähä­pääs­töi­syy­teen  jo nyt noin 500 euroa/hiilidioksiditonni, mitä kan­nat­taa ver­ra­ta pääs­tö­oi­keuk­sien 15 euron hin­taan.  Mut­ta asiat ovat sitä mil­tä ne näyt­tä­vät ja tämä näyt­tää oikealta.

33 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.11.2010”

 1. Sii­nä Lep­pä­suon kaa­vas­sa tode­taan että talos­ta, tosin minul­le on vähän epä­sel­vää kum­mas­ta, tulee olla suo­ra yhteys sii­hen Baa­nal­le eli van­haan rata­kui­luun. Valit­tai­si­ko se raken­nut­ta­ja jos antai­si raken­nusoi­keut­ta lii­ke­ti­lal­le sen Baa­nan tasoon?

  Sinän­sä sen jär­jet­tö­myy­des­tä samaa miel­tä, mut­ta jos sen vähä­pääs­töis­ten auto­jen park­kia­len­nuk­sen halu­aa toi­mi­van niin mui­den auto­jen pysä­köin­ti­mak­su­ja tuli­si nos­taa vas­taa­vas­ti. Jos pysä­köin­ti­mak­su­jen hin­ta koko­nai­suu­des­saan ale­nee niin nii­den käyt­tö lisään­tyy, eli sii­tä alen­nuk­ses­ta ei ole oikeas­taan hyö­tyä kun paik­ko­ja joi­hin voi pysä­köi­dä sii­hen puo­leen hin­taan ei ole. Tuon voi sanoa nin­kin että alen­nuk­sen tulee olla pysä­köin­ti­mak­su­jen ker­ty­män kan­nal­ta neutraali.

  1. Ala­ker­ta on täyn­nä sitä pysä­köin­tiä. Lii­ke­ti­la söi­si pysä­köin­ti­paik­ko­ja, jot­ka aina ovat kaa­voi­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na. Muu­ten hyvä ajatus.

 2. Pysä­köin­ti­sa­kot onnek­si nouse­vat. Hel­sin­gis­sä voi pian antaa 3x80€ ja ren­gas­lu­kon kau­pan pääl­le. Luu­li­si sii­nä vää­rin­py­sä­köi­nyt asu­kas pian ymmär­tää vaih­taa kun­taa. Ihmeen vähäl­lä huo­miol­la tämä moneen ker­taan sako­tus lipe­si päätökseen.

  Tämä jos joku on vähäpäästöistä?

 3. Pysä­köin­nin hal­ven­ta­mi­nen on vää­rä sig­naa­li. Tus­kin moni ostaa puh­taam­man auton kan­ta­kau­pun­gin pysä­köin­ta­rif­fin perus­teel­la. Perus­on­gel­maa — ruuh­kau­tu­mis­ta ja kau­pun­ki­ti­lan ryös­tö­käyt­töä — tarif­fin alen­ta­mi­nen pahen­taa pii­run verran.

 4. Auton­käy­tön ohjauk­ses­sa ei tai­da tuo 500 €/t ker­toa kaik­kea ben­sa­käyt­töis­ten auto­jen osal­ta. Tark­ka luku tosin riip­puu arvioi­dus­ta vuo­tui­ses­ta kilo­met­ri­mää­räs­tä sekä auton hin­nas­ta. Tein yhden las­kel­man kes­ki­hin­tai­sel­le per­heau­tol­le ja se ker­toi tulok­sek­si 760 €/t, mis­tä noin puo­let tuli osto­hin­nan sisäl­tä­mäs­tä auto­ve­ros­ta, vähän vähem­män polt­toai­neen veros­ta ja pie­ni sii­vu käyttömaksusta.

  Täs­sä ei siis kyse ole kak­sin­ker­tai­ses­ta, vaan vähin­tään nelin­ker­tai­ses­ta ohjauk­ses­ta. Tuot­taa­ko­han tuo nel­jäs ker­ta todel­la omia kus­tan­nuk­si­aan vas­taa­van lisähyödyn.

  Tie­dän, että ihmi­set eivät ole talou­del­lis­ta ratio­naa­lia nou­dat­ta­via las­ku­ko­nei­ta, mut­ta sit­ten­kin voi­si toi­voa, että ker­rok­sia ei lado­ta pääl­lek­käin vain halus­ta kiil­lot­taa kun­kin pää­tök­sen teki­jän kuvaa omas­sa mie­les­sä toi­voen, että muut­kin sii­tä ihastuisivat.

 5. Pysä­köi­ty­nä autot pääs­tä­vät suun­nil­leen saman ver­ran. Mut­ta jos hyväk­sy­tään periaate,että nätit lap­set saa­vat kou­lus­sa parem­pia nume­roi­ta, eli että asioil­la ei ole loo­gis­ta perus­tet­ta, niin olkoon.

 6. Tuon Lep­pä­suon suu­ri ongel­ma on rau­ta­tie­ka­tu sii­nä edes­sä. Osmon link­kaa­mas­sa kuvas­sa näkyy hyvin kuin­ka kak­si­kais­tai­nen kapea katu leve­nee yhtäk­kiä nelin­ker­tai­sek­si juu­ri uuden talon edes­sä. Nel­jän kais­tan lisäk­si tar­vi­taan park­ki­pai­kat, leveät väli­kais­tat, ja kevyen lii­ken­teen väy­lät sel­väs­ti eroteltuna.

  Ilman tätä kum­mal­lis­ta moot­to­ri­tie­le­vey­teen raken­ta­mis­ta tuo­hon mah­tui­si koko­nai­nen kan­ta­kau­pun­gin kort­te­li eikä vain kak­si taloa. Mut­ta katu tie­tys­ti on jo ole­mas­sa, eikä sitä täs­sä yhtey­des­sä ale­ta uusik­si linjata.

  Sin­ne Baa­nan tason vois kir­ja­ta osan park­ki­pai­kois­ta siten, että rak­ne­ta­ja saa halu­tes­saan teh­dä nii­hin lii­ke­ti­lan. Riit­täi­si­kö se täyt­tä­mään autopaikkanormin?

 7. Ei voi olla tot­ta. Vuo­si sit­ten jäin käsi­tyk­seen, että kaa­va hylät­tiin sik­si, ettei paik­kaan halut­tu tehok­kuu­del­taan ja kau­pun­ki­ra­ken­teel­ta huo­nos­ti toi­mi­vaa pis­te­ta­loa. Nyt tilal­le ehdo­te­taan vie­lä pie­nem­pää raken­nus­te­hok­kuut­ta, eikä hyväs­tä kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta ole kaa­va­ku­van perus­teel­la mitään hajuakaan.

 8. Tar­koit­taa­ko Baa­nan tasoon sisään­käyn­ti käyn­tiä autol­la park­ki­hal­liin, eli onko Baa­nas­ta tar­koi­tus teh­dä Auto-Baa­na eli keskustatunneli?

 9. Otso:

  Osmon link­kaa­mas­sa kuvas­sa näkyy hyvin kuin­ka kak­si­kais­tai­nen kapea katu leve­nee yhtäk­kiä nelin­ker­tai­sek­si juu­ri uuden talon edes­sä. Nel­jän kais­tan lisäk­si tar­vi­taan park­ki­pai­kat, leveät väli­kais­tat, ja kevyen lii­ken­teen väy­lät sel­väs­ti eroteltuna.

  Niin­pä: “Kaa­va­muu­to­sa­lu­een koko­nais­pin­ta-ala on 1,41 ha, jos­ta asuin­ra­ken-nus­ten kort­te­lia­luet­ta on 0,24 ha ja katua­luet­ta 1,17 ha.” Tilan­käyt­tö kohdallaan.

  Ode:

  Ala­ker­ta on täyn­nä sitä pysä­köin­tiä. Lii­ke­ti­la söi­si pysä­köin­ti­paik­ko­ja, jot­ka aina ovat kaa­voi­tuk­sen lähtökohtana. 

  Katos vaan, nyt kun las­ken niin kyl­lä nii­hin paik­koi­hoin (vajaa 50) menee vajaa tuhat neliö­tä kah­des­sa ker­rok­ses­sa joka on suu­rin piir­tein noi­den talo­jen poh­ja­pin­ta-ala. Yksi auto­ne­liö nel­jää asuin­ne­liö­tä kohti. 🙂

  Mut kui­ten­kin, eihän se kort­te­lin poh­ja ulo­tu sin­ne rata­kui­luun saak­ka kuin yhdes­tä kul­mas­ta, eli voi­si­ko se lii­ke­ti­la olla sinä pihan alla? Siis niin että tar­jo­aa raken­ta­jal­le mah­dol­li­suu­den tuohon.

  Asia on sinän­sä muu­ten aika yhden­te­ke­vä, mut­ta kun se Baa­na on vähän joko/tai pro­jek­ti: joko sii­tä tulee hyvä, eloi­sa ja suo­sit­tu väy­lä tai sit­ten se jää ankeak­si kui­luk­si jos­sa ei ihmi­set uskal­la kul­kea. Ris­ki jäl­kim­mäi­ses­tä on pie­ni, ja minus­ta tuol­lai­sia ris­ke­jä tulee ottaa, mut­ta ris­kiä kan­nat­taa pie­nen­tää esi­mer­kik­si kaa­voit­ta­mal­la sen var­teen tilaa.

 10. Osmon link­kaa­mas­sa kuvas­sa näkyy hyvin kuin­ka kak­si­kais­tai­nen kapea katu leve­nee yhtäk­kiä nelin­ker­tai­sek­si juu­ri uuden talon edessä.”

  Ksv:ssa ollaan ilmei­ses­ti vakuut­tu­nei­ta, että kes­kus­ta­tun­ne­li vie­lä saa­daan teh­tyä ja kevyen lii­ken­teen baa­na on vain tila­päi­nen rat­kai­su, joten Rau­ta­tie­ka­duis­ta tulee vie­lä jos­kus leveä auto­baa­na koko mat­kal­le — Edus­kun­nan lisä­ra­ken­nuk­ses­ta tosin pitäi­si pur­kaa kaa­re­va osa. Se voi­si kyl­lä paran­taa talon ulkonäköä;)

 11. Voi­han kui­lus­sa tie­tys­ti lii­ke­ti­laa olla, mut­ta Baa­nan onnis­tu­mi­nen taat­tai­siin parem­min raken­ta­mal­la siel­tä sisään­käyn­ti Kam­pin kes­kuk­sen kaut­ta met­roa­se­mal­le ja samas­sa yhtey­des­sä kun­nol­li­nen kaut­taal­taan katet­tu ja asian­mu­kai­ses­ti valais­tu pyö­rä­park­ki. Näin syn­ty­vän sisä­ka­dun var­rel­le sit­ten liiketilaa.

  Kun kyse on autois­ta, kun­nol­li­nen integroin­ti ote­taan itses­tään­sel­vyy­te­nä (Kam­pin ja Foru­min park­kien sisään­ajot ja kul­ku kiin­teis­töi­hin). Kevyen lii­ken­teen väy­lien osal­ta oli­si hyvä pääs­tä samaan.

 12. Kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta on ollut sel­lai­nen vaih­toeh­to, jos­sa se oli­si Rau­ta­tie­ka­tu­jen kui­lun koh­dal­la kul­ke­nut lähem­pä­nä maan­pin­taa, ja kui­lu oli­si täytetty.

 13. Osmo: “…jos kes­kus­ta­tun­ne­li jos­kus tehdään…”

  Oli­ko tuo päi­vän kevennys? 😉 

  En vie­lä­kään ymmär­rä, mik­si Vih­reät vas­tus­ta­vat han­ket­ta, joka vahen­tää lii­ken­teen haittoja.

  1. Mik­si kes­kus­ta­tun­ne­lin raken­ta­mi­nen on niin hankalaa?
   Se mak­saa nyky­ra­has­sa kai noin 800 mil­joo­naa euroa. Aika har­va hel­sin­ki­läi­nen tar­vit­see sitä. Kun­nal­lis­ve­roa sitä var­ten jou­dut­tai­siin peri­mään niin pal­jon, että jokai­nen hel­sin­ki­läi­nen luo­vut­tai­si hank­kee­seen noin kol­men vii­kon brut­to­palk­kan­sa. Miten luu­li­sit käy­vän kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä, jos­sa kysyt­täi­siin, annat­ko kol­men vii­kon palk­ka­si, että espoo­lai­set pää­si­si­vät aja­maan Hel­sin­gin läpi tun­ne­lis­sa mak­sa­mat­ta sii­tä itse mitään.

 14. Kal­le, ei nyt tule Hel­sin­gis­tä mie­leen yhtään mer­kit­tä­vää lii­ken­ne­han­ket­ta jota poliit­ti­nen enem­mis­tö vas­tus­tai­si joten­kin peri­aat­tees­sa. Kysy­mys on kus­tan­nuk­sis­ta, eli sii­tä kuin­ka pal­jon ne hank­keet saa mak­saa. Pahim­man laa­tuis­ta popu­li­si­mia on se että ilmoit­taa peri­aat­tees­sa kan­nat­ta­van­sa sitä sun tätä, kun todel­li­nen kysy­mys on että onko val­miut­ta rahoit­taa se.

  Kes­kus­ta­tun­ne­lis­sa on tuplaon­gel­ma. Ensin­nä­kin inves­toin­ti on tol­kut­to­man hin­tai­nen. Toi­sek­si tuo­tot ovat ole­mat­to­mat, vas­taa­van hin­tai­nen Län­si­met­ro kui­ten­kin tuot­taa jotain esi­mer­kik­si Koi­vusaa­ren tonttimaana.

  Kes­kus­ta­tun­ne­li roik­kuu agen­dal­la sik­si että se on arvo­val­ta­ky­sy­mys, vaa­ti­si nöy­ryyt­tä myön­tää että muka ainoak­si rat­kai­suk­si maa­lat­tu tun­ne­li ei ole mah­dol­li­nen ja mui­ta­kin rat­kai­su­ja on. Esi­mer­kik­si ei ole min­kään­lais­ta jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la ole­vaa mal­lin­nus­ta sii­tä miten vaik­ka­pa Poh­jois-Espan sul­ke­mi­nen vaikuttaisi.

  1. Kehä­tun­ne­li tuot­taa mer­kit­tä­vää arvon­nousua kes­kus­tan kiin­teis­töil­le. Kun minus­ta ooi tul­la kiin­teis­tö­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja vuon­na 1995, kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat halusi­vat tava­ta minua ja kuul­la kan­ta­ni tun­ne­liin. Sanoin, että hei­dän on osal­lis­tut­ta­va mer­kit­tä­väl­lä sum­mal­la kus­tan­nuk­siin, eikä tämä sil­loin herät­tä­nyt mitään vihan­pur­kauk­sia. Sit­tem­min kokoo­mus on tar­jon­nut sitä heil­le lah­joi­tuk­se­na, joten kus­tan­nuk­siin osal­lis­tu­mi­ses­ta on nyt vähän han­ka­la kes­kus­tel­la. Kaup­pa­ka­ma­ri halusi var­mis­taa sen, ettei tun­ne­lia tule ilmoit­ta­mal­la, ettei tun­ne­lin var­jol­la pidä siir­tää neliö­met­riä­kään kes­kus­ta­ti­laa autoil­ta ihmisille.

 15. Lep­pä­suon talois­ta. Kaa­va­muu­tos­se­los­tuk­ses­sa ker­ro­taan eri vaih­toeh­dois­ta. Sii­nä mai­ni­taan, että “Seu­raa­vak­si tut­kit­tiin rat­kai­sua, jos­sa kort­te­lia kier­tää L‑kirjaimen mal­li­nen raken­nus­mas­sa”, mut­ta ei ker­ro­ta mik­si tämä vaih­toeh­to hylät­tiin. Oli­si kiin­nos­ta­va tie­tää mik­si umpi­kort­te­li­mai­nen raken­ta­mi­nen ei kelpaa.

  Minus­ta nämä talot ovat ihan hyvä näköi­siä, mut­ta oli­si tuo­hon vähän isom­paa­kin mahtunut.

  Kan­sa­lais­pa­lau­te kaa­vas­ta on muu­ten kuvaa­vaa: “Halut­tiin toi­saal­ta avo­nai­sem­paa ja mata­lam­paa ja toi­saal­ta kor­keam­paa ja umpi­nai­sem­paa.” Joten­kin pitäi­si voi­da saa­da alu­eel­la asu­vil­ta ym. hyö­dyl­lis­tä tie­toa yksi­tyis­koh­dis­ta (kos­ka sitä heil­lä on) ja sit­ten lau­ta­kun­ta ja suun­nit­te­li­jat voi­vat vas­ta­ta suu­ris­ta linjoista.

 16. tpyy­luo­ma:

  Toi­sek­si tuo­tot ovat ole­mat­to­mat, vas­taa­van hin­tai­nen Län­si­met­ro kui­ten­kin tuot­taa jotain esi­mer­kik­si Koi­vusaa­ren tonttimaana. 

  Siis mitä ihmet­tä? Mitä “tont­ti­maa­ta” se Län­si­met­ro Koi­vusaa­reen tuot­taa? Koi­vusaa­ri voi­tai­siin kaa­voit­taa tont­ti­maak­si täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä, raken­ne­taan­ko Län­si­met­ro tahi ei.

  Sii­tä nyt kui­ten­kin pyyh­kii bus­se­ja kes­kus­taan ja län­teen minuu­tin välein, joten jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä ei voi aina­kaan keh­noik­si luonnehtia.

  Kehä­tun­ne­li tuot­taa mer­kit­tä­vää arvon­nousua kes­kus­tan kiinteistöille 

  Siis Kes­kus­ta­tun­ne­li. Minä en oikein usko tuo­hon maa­nar­von nousuun, pait­si ehkä sii­nä tapauk­ses­sa, että toteu­te­taan laa­jem­pi käve­ly­kes­kus­ta. Jon­ka tosin voi toteut­taa ilman sitä keskustatunneliakin.

  Kuten olen aiem­min­kin toden­nut, autoi­lun suo­si­mi­nen ei ole pitä­käl­lä täh­täi­mel­lä kes­kus­tan kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien etu­jen mukais­ta, kos­ka se autoi­lun lisään­ty­mi­nen lisää olen­nai­ses­ti esi­mer­kik­si kehä­mar­ket­tien kil­pai­lu­ky­kyä suh­tees­sa kes­kus­taan, siel­lä maa on hal­paa ja auto­lii­ken­teel­le tar­vit­ta­vien väy­lien raken­ta­mi­nen ei ole yhtä kallista.

  Kari

 17. @tpyyluoma

  Kes­kus­ta­tun­ne­li roik­kuu agen­dal­la sik­si että se on arvo­val­ta­ky­sy­mys, vaa­ti­si nöy­ryyt­tä myön­tää että muka ainoak­si rat­kai­suk­si maa­lat­tu tun­ne­li ei ole mah­dol­li­nen ja mui­ta­kin rat­kai­su­ja on. Esi­mer­kik­si ei ole min­kään­lais­ta jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la ole­vaa mal­lin­nus­ta sii­tä miten vaik­ka­pa Poh­jois-Espan sul­ke­mi­nen vaikuttaisi.

  Haluat siis pois­taa roma­nion­gel­man hää­tä­mäl­lä roma­nit Kala­sa­ta­mas­ta tai aika­naan Aatun tavoin rat­kais­ta itsen­sä mie­les­tä ole­mas­sa ole­van juutalaisongelman?

  Emme tie­tääk­se­ni ole mal­lin­ta­net myös­kään Län­si­väy­län sil­lan sul­ke­mis­ta Sal­mi­saa­ren ja Laut­ta­saa­ren välil­tä tai Kulos­aa­ren sil­lan muut­ta­mis­ta jouk­ko­lii­ken­ne­ka­duk­si. Eit­tä­mät­tä nämä toi­si­vat eri­tyi­ses­ti yhdes­sä mer­kit­tä­viä muu­tok­sia Helsinkiin. 

  Mikä oli­kaan siis ongel­ma ja mihin rat­kai­suil­la pyritään?

 18. Siis mitä ihmet­tä? Mitä “tont­ti­maa­ta” se Län­si­met­ro Koi­vusaa­reen tuot­taa? Koi­vusaa­ri voi­tai­siin kaa­voit­taa tont­ti­maak­si täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä, raken­ne­taan­ko Län­si­met­ro tahi ei.

  Kyl­lä se met­roa­se­ma kes­kel­lä aluet­ta ja ihan oikeas­ti käve­lye­täi­syy­del­lä nyt kui­ten­kin nos­taa maan arvoa huo­mat­ta­vas­ti. Sinän­sä voi­si sen ilman­kin tehdä.

 19. Tpyy­luo­ma;

  Kyl­lä se met­roa­se­ma kes­kel­lä aluet­ta ja ihan oikeas­ti käve­lye­täi­syy­del­lä nyt kui­ten­kin nos­taa maan arvoa huo­mat­ta­vas­ti. Sinän­sä voi­si sen ilman­kin tehdä. 

  Eikö­hän sen arvon­nousun ole perus­tut­ta­va pal­ve­lu­ta­son para­ne­mi­seen, eikä ole oikein perus­tei­ta sen ole­van met­rol­la olen­nai­ses­ti parem­pi, voi olla jopa huo­nom­pi, riip­puen toki toteu­tuk­ses­ta. Mis­sään tapauk­ses­sa muu­tos maan arvos­sa ei ole “huo­mat­ta­va”.

  Kari

 20. Ilmei­ses­ti kes­kus­ta­tun­ne­lin raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­to mak­sa­vat niin pal­jon, ettei se ole lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va. Tosin ei tai­da olla län­si­met­ro­kaan, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti vähem­män tappiollinen.

 21. Mat­ti Mik­ko­nen: “Pysä­köi­ty­nä autot pääs­tä­vät suun­nil­leen saman verran.”

  Täl­läi­nen käsi­tys minul­la­kin on, olet­taen että autoa ei jäte­tä tyh­jä­käyn­nil­le pysä­köin­nin ajak­si. Lisäk­si auto vie saman ver­ran pysä­köin­ti­ti­laa riip­pu­mat­ta sen päästömääristä.

  Käsit­tääk­se­ni pysä­köin­ti­mak­sun ydin­a­ja­tus on se että mak­se­taan oikeu­des­ta käyt­tää kau­pun­gin kes­kus­tas­sa ole­vaa tilaa, joka on arvo­kas ja rajal­li­nen resurs­si, oman moot­to­ria­jo­neu­von pysäköintiin.

  Käy­tän­nön tasol­la, miten noi­ta auto­jen pääs­tö­ra­jo­ja val­vot­tai­siin? Eli min­ne auton omis­ta­jan tulee men­nä, ja mil­lai­sen asia­kir­ja­ni­pun kans­sa, jot­ta sai­si kysei­sen alen­nuk­sen? Ja kuin­ka pal­jon työ­tä täs­tä koi­tuu kau­pun­gil­le ja autonomistajalle?

  Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen on tie­ten­kin hyvä ja kan­na­tet­ta­va asia sinän­sä, mut­ta tämä tun­tuu joten­kin tri­vi­aa­lil­ta mik­ro­ma­na­ge­roin­nil­ta. Hel­sin­gin kau­pun­gil­la oli­si var­maan mui­ta­kin kei­no­ja vai­kut­taa pääs­töi­hin, kuten kau­pun­gin viras­to­jen auto­kan­nan tar­kis­ta­mi­nen tai kevyen lii­ken­teen edis­tä­mi­nen (muu­al­la­kin kuin paperilla).

 22. Hel­sin­gin kau­pun­gil­la oli­si var­maan mui­ta­kin kei­no­ja vai­kut­taa pääs­töi­hin, kuten kau­pun­gin viras­to­jen auto­kan­nan tar­kis­ta­mi­nen tai kevyen lii­ken­teen edis­tä­mi­nen (muu­al­la­kin kuin paperilla

  Minua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti rai­vos­tut­taa eni­ten kai­ken jouk­ko­lii­ken­nein­toi­lun (ja muun lii­ken­teen tie­toi­sen haittaamisen)keskellä , että Hel­sin­gin kes­kus­ta on yhä täy­sin mah­do­ton paik­ka tur­val­li­sel­le ja jou­tui­sal­le polkupyöräilylle. 

  Kaduis­ta ja teis­tä on loh­kais­tu val­ta­via alo­ja eri­nä­köi­sil­le pans­sa­ries­teil­le ja “puis­toil­le”, joi­ta kukaan ei käy­tä edes jalan­kul­kuun, mut­ta mon­ta­ko tosia­sial­li­ses­ti jär­ke­vää pyö­rä­reit­tiä on samaan aikaan syn­ty­nyt — nolla!

  Ensi kesäk­si kes­kus­ta revi­tään auki Man­ner­hei­min­tiel­lä pyö­rä­tien raken­ta­mis­ta ver­ten, paik­kaan, jos­sa sel­lai­nen jo kul­kee toi­sel­la puo­lel­la katua. Vähiä pauk­ku­ja käy­te­tään taas ainoas­taan hait­taa­maan muu­ta liikennettä.

  Ellei pyhän ikku­na­pa­kun (bus­si) ja vie­lä pyhem­män koli­na­kär­ryn (ratik­ka) ja niit­ten kil­pai­lu­ky­vyn lisää­mi­nen mui­den kus­tan­nuk­sel­la sane­li­si kaik­kea kau­pun­ki­suun­nit­te­lua, niin ken­ties kes­kus­taan mah­tui­si myös pyö­räi­le­mään. Sii­hen asti sot­ken kyl­lä ennem­min jal­ka­käy­tä­väl­lä kuin bus­sien seassa.

 23. Olet tuos­sa oikeassa.

  Osmo: “…Se mak­saa nyky­ra­has­sa kai noin 800 mil­joo­naa euroa…”

  Jos han­ket­ta ei oli­si jat­ku­vas­ti lykät­ty, oli­si tun­ne­li saa­tu pal­jon halvemmalla! 

  Osmo: “…espoo­lai­set pää­si­si­vät aja­maan Hel­sin­gin läpi tun­ne­lis­sa mak­sa­mat­ta sii­tä itse mitään.”

  Toi­nen erit­täin hyvä point­ti! 🙂 Jos han­ket­ta ei yri­te­tä typis­tää kaduk­si, jois­ta käsit­tääk­se­ni vas­taa kun­ta, on vas­tuus­sa val­tio. Eli kun­nol­li­nen moot­to­ri­tie kes­kus­tan alta menee jon­kun muun piik­kiin kuin helsinkiläisten.

  Kyse ei ole pel­käs­tään kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta, vaan suu­rem­mas­ta koko­nai­suu­des­ta. Sii­hen kuu­lu­vat kaik­kien moot­to­ri­tei­den päät Kehä I:n sisäl­lä: kes­kus­ta­tun­ne­li, Pasi­la­nor­si jne… 

  Toi­nen vaih­toeh­toi­nen tule­vai­suu­den näky­mä on kau­pun­gin laa­jen­ta­mi­nen. Pro­fes­so­ri Var­tiai­nen (KTH) sanoi yhdes­sä mie­len­kiin­toi­ses­sa haas­tat­te­lus­sa, että Kehä I:n sisä­puo­lel­la ei sai­si olla moot­to­ri­tei­tä ollen­kaan! Kehä I:n sisä­puo­lel­le pitää hänen mukaan­sa raken­taa bule­var­dien ver­kos­to. Kun ver­taa Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lua esi­mer­kik­si Parii­siin, ymmär­tää mitä bule­var­dil­la oikeas­ti tarkoitetaan. 😉

  Rat­kai­su vaa­ti­si kau­pun­gin laa­jen­ta­mi­sen Kehä I:lle asti. Nyt sen kal­tais­ta laa­jen­tu­mis­po­li­tiik­kaa ei ole näky­vis­sä, vaan täh­dä­tään johon­kin Sipoon kor­peen. Kan­na­tan itse Var­tiai­sen aja­tus­ta. Suju­vat kuu­des­ta kadek­saan­kais­tei­set bule­var­dit, joi­ta pit­kin hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne ohjataan.

  1. Jos han­ket­ta ei yri­te­tä typis­tää kaduk­si, jois­ta käsit­tääk­se­ni vas­taa kun­ta, on vas­tuus­sa valtio

   Tämä Kal­len esi­tys on val­tio­mies­mäi­nen. Sovi­taan kom­pro­mis­sik­si, että kes­kus­ta­tun­ne­li raken­ne­taan vii­py­mät­tä heti, kun val­tio tar­jou­tuu mak­sa­maan sen. Sik­si aikaa kysy­myk­sen voi pois­taa päiväjärjestyksestä.

 24. Kal­le, sivis­ty­mät­tö­myyt­tä­ni en ole ihan var­ma kenes­tä Var­tiai­ses­ta puhut, mut­ta aja­tus on oikean suun­tai­nen. Se on muu­ten suht se ja sama onko kort­te­li­ver­kos­sa kul­ke­val­la auto­ka­dul­la kuusi vai kak­si kais­taa suun­taan­sa, pul­lon­kau­la on ris­teyk­set ja valot mitä tar­vi­taan sitä toden­nä­köi­sem­min mitä enem­män kaistoja.

  Mut­ta asi­aan, se miten se kau­pun­ki­mo­ta­rien muut­ta­mi­nen kaduik­si teh­dään on sadan mil­joo­nan euron kysy­mys. Siis per kilo­met­ri. Esi­mer­kik­si Lah­den­väy­lä väil­lä Kos­ke­lan varik­ko — Kehä I, ulko­muis­tis­ta neli­sen kilometria.

  Jos sen tun­ne­loi tai kat­taa koko mat­kal­ta tuo mak­saa noin 600 mil­joo­naa euroa. Van­han mota­ri­poh­jan muut­ta­mi­nen ihan kaduk­si jos­sa on kes­kel­lä kis­kot on jotain 40 mil­joo­naa, 100 mil­joo­naa jos teh­dään ihan vii­mei­sen pääl­le rans­ka­lai­seen tyy­liin. Kort­te­lia saa kadun var­ten sem­moi­set 300 — 400 000 ker­ros­ne­li­lö­tä, noin 10 000 asu­kas­ta, arvo jotain 300- 400 miljoonaa.

  Jos vaan muu­te­taan se kaduk­si ja tode­taan että auto­lii­ken­ne nyt sit­ten vähän hidas­tuu ja etsii mui­ta reit­te­hö niin tuo tuot­taa noin 300 mil­joo­naa, jol­la voi sit­ten vaik­ka raken­taa pal­ve­lui­ta uusil­le asuk­kail­le. Jos teh­dään tun­ne­li tai kate­taan niin jos­tain pitää kai­vaa noin 300 mil­joo­naa pelk­kään lii­ken­nein­fraan. Ja voi­daan tie­ten­kin teh­dä niin ettei teh­dä mitään, ja ihme­tel­lään kun asun­not on kal­lii­ta ja hae­taan tont­ti­maa­ta jos­tain puo­li­vä­lis­tä Porvoota.

  Demo­kra­tias­sa kun ele­tään niin minul­le kel­paa mikä tahan­sa nois­ta vaih­toeh­dois­ta joi­hin kau­pun­ki­lais­ten valit­se­mat päät­tä­jät pää­tyy. Se mikä minul­le ei kel­paa on että tätä ei vie­dä pää­tet­tä­väk­si noin, vaan tode­taan sen sijaan että kun Lii­ken­ne­las­ken­ta sanoo että siel­tä tulee 70 000 autoa päi­väs­tä niin ainoa vaih­toeh­to on tun­ne­li. Ikään­kuin tuo auto­vir­ta oli­si joku luonnonvoima.

 25. @tpyyluoma

  Jos vaan muu­te­taan se kaduk­si ja tode­taan että auto­lii­ken­ne nyt sit­ten vähän hidas­tuu ja etsii mui­ta reit­te­hö niin tuo tuot­taa noin 300 mil­joo­naa, jol­la voi sit­ten vaik­ka raken­taa pal­ve­lui­ta uusil­le asukkaille.

  Nyt meni ohi? Min­kä iki­liik­ku­jan nyt pal­jas­tit vai tätä­kö kaa­va kau­pun­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu nyt käyt­tää? Lii­ken­net­tä hait­taa­mal­la rahaa tulee kirs­tuun, eikä rahan­tu­loa saa edes beto­ni­por­saal­la pysäytettyä?

 26. Kim­mo, jos läh­de­tään sii­tä että lii­ken­ne pitää sujua niin ettei tar­vit­se vaih­taa kol­mos­ta pie­nem­mäl­lä kau­pun­gis­sa­kaan niin sit­ten tar­vi­taan tun­ne­lei­ta. Ne mak­saa. Paljon.

  Rea­lis­ti­nen kes­ki­no­peus pin­ta­lii­ken­teel­le kort­te­li­kaun­gis­sa on 20 — 25 km/h. Jos tuo hyväk­sy­tään niin sit­ten riit­tää ihan katuverkko.

 27. tpyy­luo­ma, mut­ta mis­tä nykäi­sit 300 mil­joo­naa sii­tä, että ei teh­dä mitään — tai siis sii­tä, että hai­ta­taan lii­ken­net­tä entis­tä enemmän?

 28. Ei nyt ihan aihee­seen lii­ty mut­ta täs­sä­pä Vih­re­ää kau­pun­ki­suun­nit­te­lua Östersundomiin:
  “Vih­reät: Öster­sun­dom on raken­net­ta­va luon­non ehdoilla”
  http://helsinginvihreat.fi/blog/vihrea-ostersundom/

  - eli eikö­hän se rai­tei­siin tukeu­tu­va eko­te­ho­kas raken­ta­mi­nen kan­na­ta nyt sit­ten unohtaa…

  Viher­ke­hä!:
  Vih­reä lan­ka, Las­se Lei­po­la | 04.11.2010 11:02
  “Tuo link­ki on lai­nat­tu suo­raan SLL:n sivuil­ta, jos­ta löy­tyy myös lisä­tie­toa viher­ke­häs­tä: http://www.sll.fi/uusimaa/viherkeha/index_html. Tuon kuvauk­sen avul­la sen viher­ke­hän pys­tyy ehkä parem­min hahmottamaan…”
  http://www.vihrealanka.fi/uutiset/vihreät-östersundomiin-mahtuu-vain-30–000-helsinkiläistä
  ‑jes­tas! Jo vain ehkä hahmottaakin…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.